• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 61 poslancov. Málo.

  Prosil by som vás ešte raz. Prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 45 poslancov.

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, začneme rokovanie Národnej rady o pol hodiny.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti. Budeme sa opätovne prezentovať, zistíme počet poslancov, aby sme mohli začať 28. schôdzu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme sa prezentovať. Prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 72 poslancov. Málo.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti. Zopakujeme prezentáciu. Prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Tak do tretice všetko dobré. Pani poslankyne, páni poslanci, prezentujeme sa.

  Konštatujem, že je prítomných 79 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Kandráč, pán poslanec Šlachta, pán poslanec Švec a pán poslanec Topoli. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady.

  Na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Marián Antecký a Ján Danko. Náhradníkmi budú poslanci Ľudmila Mušková a Milan Ištván.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 28. schôdze, ako vám bol rozdaný.

  Chcem vás informovať, že dnes, t. j. 14. marca, som dostal list od poslanca Imricha Sládečka. Dovoľte, aby som vás oboznámil s listom pána poslanca.

  "Vážený pán predseda,

  dňa 22. februára 2000 som Vám doručil list, v ktorom som v zmysle článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pre II. volebné obdobie.

  Vážený pán predseda, sám dobre viete, že v posledných dňoch som bol prostredníctvom vyhlásení pracovníkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a sústavnej informačnej a mediálnej kampane voči mne ako páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorého som sa nedopustil, vystavený silnému tlaku voči mojej osobe. Aj atmosféra v poslaneckom klube Strany občianskeho porozumenia, ktorá je stále napätá, zhoršovala môj psychický stav najmä v dôsledku tlaku ostatných koaličných klubov, aby som sa vzdal poslaneckého mandátu. Pod týmto nátlakom som Vám doručil predmetný list, v ktorom sa vzdávam mandátu poslanca.

  Po zvážení všetkých týchto skutočností som sa rozhodol vziať vzdanie sa mandátu späť a pokračovať v poslaneckej práci. Prosím, aby ste považovali tento môj list vziať späť vzdanie sa mandátu aj za moje rozhodnutie vystúpiť z poslaneckého klubu Strany občianskeho porozumenia a pôsobiť ako nezávislý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Svoje rozhodnutie o vystúpení z poslaneckého klubu SOP oznámim predsedovi poslaneckého klubu SOP.

  Vážený pán predseda, žiadam Vás preto, aby ste môj list zo dňa 22. februára 2000 o vzdaní sa poslaneckého mandátu nepredkladali Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky ani na zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky."

  Na základe tohto listu, panie poslankyne a páni poslanci, je z návrhu 28. schôdze Národnej rady vypustená správa mandátového a imunitného výboru o uprázdnení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalej oproti návrhu programu, zaslaného v pozvánke na schôdzu, je zmena v tom, že body 3, 4 a 5 by sa prerokovali v stredu 15. marca o 14.00 hodine. Ide o jednu zmluvu, odvolanie a voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc a vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Do návrhu programu som zaradil aj prezidentom vrátenú novelu zákona z 10. februára 2000 o liekoch.

  Skôr ako dám slovo poslancom, ktorí majú návrhy na zmeny alebo doplnenie programu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže uvedie predseda rady fondu. Na to, aby predseda Fondu detí a mládeže mohol materiál uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

  Teraz, panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 28. schôdze Národnej rady.

  Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu.

  Má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu?

  Pán poslanec Mesiarik, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Navrhujem doplniť program tejto schôdze o takýto bod - návrh opatrení vlády Slovenskej republiky na riešenie nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zdôvodňujem to jednoduchým dôvodom. Nezamestnanosť vysoko rastie. Je nízky predpoklad, že by sa automaticky zastavila, pretože ďalších 30 000 ľudí je vo výpovednej lehote, a preto si myslím, že parlament by sa mal touto otázkou zaoberať aspoň do tej miery, že vláda predloží tento materiál.

  Ďakujem.

 • Ďalej pani poslankyňa Tóthová. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Dovoľte mi, aby som dala návrh na zaradenie do programu informáciu vlády o finančných dosahoch posledných právnych úprav, ako i zvýšení cien na finančnú situáciu jednotlivých sociálnych skupín občanov. Takáto informácia bola už z našej strany viackrát v parlamente predložená. Žiaľ, poslanci vládnej koalície ju permanentne odmietajú. Bola som na výjazde na východnom Slovensku a musím konštatovať, že finančná situácia v dôsledku viacerých opatrení vlády je natoľko neúnosná, že občania sú na hranici biedy a neznesú už ďalšie opatrenia. Takúto informáciu potrebujeme na prijímanie právnych predpisov, ako aj účinných opatrení na nápravu.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Chcem doplniť do programu dva body programu, a to správu racionalizačnej komisie ministerstva školstva o aktualizácii školskej siete s kompletným zoznamom rušených základných a stredných škôl. Toto by som prosil zaradiť za 40. bod súčasného programu, teda ako 41. bod programu.

  Ďalší doplňujúci návrh navrhujem správu o hospodárení Slovenských elektrární od nástupu súčasného manažmentu a o výsledkoch poslednej kontroly vykonanej v Slovenských elektrárňach vládou Slovenskej republiky. Toto by som prosil zaradiť zajtra ako prvý bod popoludní.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Navrhujem, aby z programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bol vypustený bod 44, ktorým je vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 517), prvé čítanie. Tento návrh krátko zdôvodním tým, že tento návrh zákona obsahuje minimálne 2 zásadné vnútorné protirečenia dotýkajúce sa predovšetkým Slovenskej národnej knižnice v Matici Slovenskej a Pamätníka národnej kultúry Matice Slovenskej. Pričom myslím si, že všetky zainteresované strany dnes intenzívnejším spôsobom ako v minulosti hľadajú spoločný prienik záujmov. A myslím si, že snažia sa nájsť dohodu vlastne všetkých zainteresovaných strán a mohlo by byť kontraproduktívne, ak by sa o tejto dohode začal a spustil normálny legislatívny beh na pôde parlamentu. Preto navrhujem, aby z tejto schôdze bol tento bod vypustený.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda.

  Navrhujem, aby sa program rozšíril o správu ministerstva zdravotníctva, ako zabezpečilo ochranu verejných zdrojov pred tým, ako došlo k zrušeniu zdravotnej poisťovne Perspektíva, družstevná.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú situáciu navrhujem aktuálnu informáciu o plnení protidrogového programu vlády, podpredseda vlády Csáky. Ďalší bod, minister Pittner predloží kvalifikovanú informáciu o vývoji kriminality vo väzbe na drogovú závislosť. Ďalší bod, minister kultúry Kňažko predloží informáciu o prevencii v rámci protidrogových závislostí...

 • Páni poslanci, keby ste mohli hovoriť pomalšie, aby sme všetky navrhované...

 • Veľmi rád budem hovoriť, pán predseda, samozrejme, ak môžem hovoriť, ak mi dáte viac ako minútu, budem hovoriť, pochopiteľne, pomalšie.

 • Druhý bod. Minister Pittner, teda žiadam ministra Pittnera, aby predložil kvantifikovanú informáciu o vývoji kriminality vo väzbe na drogovú závislosť - ako informáciu. Ako ďalší bod to isté minister kultúry Kňažko predloží informáciu o prevencii v rámci protidrogových závislostí začlenených do systému osvetovej výchovy. A ak dovolíte, ešte dva body programu v súvislosti s prenajatím letiska v Kuchyni americkej armáde a v súvislosti s výzvou občanov Kuchyne k tomuto problému navrhujem ako samostatný bod schôdze informáciu ministra obrany a ministra životného prostredia o zmene kvality životného prostredia vyplývajúcej z prevádzky vojenského letiska Kuchyňa a strelnice Záhorie. Vlastne do jedného bodu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Dávam návrh na zaradenie nasledujúcich dvoch bodov do programu.

  Prvý. Odpočet plnenia programového vyhlásenia vlády v oblasti bytovej výstavby. Stručné odôvodnenie: Vláda venovala 30 mil. na kampaň na vstup do NATO a len okolo 80 mil. na rozvoj bytovej výstavby, pričom v programovom vyhlásení sa uvádza 10 alebo 12 tisíc bytov za rok.

  Ďalší návrh je - priority politiky Slovenskej republiky v sociálnej a ekonomickej oblasti. Dnes je na Slovensku viac ako 10 okresov s 30-percentnou nezamestnanosťou, pritom žiadne adekvátne opatrenia zo strany vlády nenasledovali. A nezamestnanosť sa prehlbuje aj v iných okresoch. Pritom v programe máme priority politiky Slovenskej republiky v zahraničnej oblasti. Myslím si, že vláda by v prvom rade mala robiť pre obyvateľov tejto krajiny.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  žiadam, aby ste zaradili na program tejto schôdze ako bod 49 všeobecnopolitickú rozpravu o stave zneužívania súkromných a verejných médií v prospech vládnej koalície a o tom, abo zabezpečiť ich nestrannosť a objektívnosť. Nie je mysliteľné, pán predseda, aby pán Lintner a ďalší ľudia takýmto spôsobom ako doteraz "normalizovali" verejnú mienku v tomto štáte. Či už súkromné, alebo verejné médiá sú sústavne zneužívané v prospech vládnej koalície. Opozícia má pomer v médiách 1:7. To nie je v nijakom civilizovanom štáte možné a všetci sa pritom vo vládnej koalícii tvárite, že všetko je v tomto štáte v poriadku. Vo verejných médiách opozícia nedostáva takmer nijaký priestor a manipulujete s nimi podľa vlastných potrieb a podľa vlastných predstáv.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Navrhujem, aby ako posledný bod programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bol zaradený bod - správa o doterajšom postupe vlády pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky a pripravenosti Slovenskej republiky na využívanie podporných fondov Európskej únie.

  Ak dovolíte krátke zdôvodnenie. Jednou z mimoriadne závažných úloh vlády vyjadrenej v programovom vyhlásení vlády bolo vytvorenie inštitucionálnych, finančných a ostatných predpokladov na komplexnú realizáciu regionálnej politiky, ktorej zámerom má byť vyrovnávanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenskej republiky. Dosiaľ za jeden a pol roka činnosti sa zásadný obrat v tejto činnosti nepodarilo dosiahnuť. Je žiaduce, aby poslanci boli informovaní o príčinách tohto stavu a perspektívach vývoja.

 • Ďakujem.

  Ja navrhujem na zaradenie dva body.

  Prvý bod navrhujem informáciu vlády Slovenskej republiky o účinkoch realizácie strednodobej koncepcie hospodárskej politiky z pohľadu rastúcej nezamestnanosti a likvidácie výrobného sektora na Slovensku. Tento návrh zdôvodňujem tým, že vláda prijala strednodobú koncepciu hospodárskej politiky, ale práve v tomto čase je dramatický nárast nezamestnanosti a výrobné podniky sú v rozvalinách. Treba definovať, v čom teda sú pozitíva.

  Druhý bod navrhujem informáciu vlády Slovenskej republiky o realizácii koncepcie bytovej politiky na Slovensku. Bytová politika by mala byť akousi osou práve toho rastu zamestnanosti a rozhýbania priemyslu. A toto by sme chceli počuť, ako to realizuje vláda dnes.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcel by som poprosiť, aby ste do programu rokovania zaradili bod - informácia riaditeľa Slovenskej informačnej služby o pôsobení spravodajskej služby MOSAD na území Slovenskej republiky v súvislosti s konferenciou rabínov, ktorá sa koná v Bratislave. Podľa článku 86 Ústavy Slovenskej republiky písm. l) Národná rada vyslovuje súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, adekvátne je to aj, myslím si, súhlas na vyslovenie pobytu ozbrojených síl na území Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Navrhujem zaradiť do programu politickú deklaráciu vyjadrujúcu odmietavý postoj k politickému dedičstvu totalitných režimov na Slovensku. Napriek rozhodnutiu mestského zastupiteľstva v Žiline môže Národná rada takto vyjadriť...

 • Ruch v sále.

 • Ak môžem ešte raz, tak by som to povedal ešte raz.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Navrhujem zaradiť do programu politickú deklaráciu vyjadrujúcu odmietavý postoj k politickému dedičstvu totalitných režimov na Slovensku. Napriek rozhodnutiu mestského zastupiteľstva v Žiline môže Národná rada takto vyjadriť svoj zamietavý vzťah nielen k predchádzajúcim pokusom oslavovať totalitné režimy a ich predstaviteľov, ale aj svoj jasný postoj k budúcim pokusom spochybňujúcim demokratické cítenie našich občanov. Jasný postoj zaujali prezident a vláda Slovenskej republiky. Národná rada ako jeden z najvyšších ústavných orgánov by sa tejto zodpovednosti teda tiež nemala vyhýbať. V milenárnom roku robí ľudstvo reflexiu vlastnej histórie. Jednu z najvážnejších urobil v posledných dňoch pápež Ján Pavol II. a je na nás, aby sme spoločne otvorili cestu k vlastnej historickej reflexii, preto žiadam zaradenie politickej deklarácie do programu ako 1. bod programu v piatok 17. marca.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Chcem podať návrh na doplnenie programu. Predložiť informáciu o koncepcii ozdravenia bánk. Ako zdôvodnenie: Poskytnúť Národnej rade informáciu, ako sú banky zabezpečené, aby sa podobná situácia opäť neopakovala. Vieme, že ťarcha zlých úverov rozhodnutím vlády v tomto ťažkom období bola prenesená na plecia daňových poplatníkov. Preto žiadam takúto koncepciu predložiť, aby sme sa mohli ako poslanci k nej vyjadriť.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo.

  Navrhujem, aby sme do programu Národnej rady zaradili dokument, ktorý má názov Správa o plnení plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Chcel by som tento argument alebo túto správu podporiť tým, že v súčasnosti do prvého čítania naša vláda, ktorá reprezentuje "majstrov Európy v nezamestnanosti", predložila len tri návrhy zákonov do prvého čítania. V druhom čítaní je to len 7 návrhov zákonov. A posúďte sami témy: hnojivá, podomový predaj, topografia polovodičových výrobkov, metrológia, privatizácia, súkromné bezpečnostné služby. Okrem toho chcete obmedziť právomoci Matice slovenskej knižničným zákonom. Myslím si, že keď už ste raz majstri Európy v nezamestnanosti, naozaj táto vláda by mala predložiť to, čo trápi ľudí, a ako rieši ich problémy.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi predložiť tri návrhy na doplnenie programu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Žiadam, aby na rokovanie tohto pléna bol zaradený materiál Zámery vlády Slovenskej republiky o úprave platov lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Druhý môj návrh je predložiť informáciu vlády Slovenskej republiky o realizácii programu reštrukturalizácie vybraných bank. A tretí môj návrh je predložiť Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o vykonaní poslaneckého prieskumu na Slovenskom pozemkovom fonde.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predseda, žiadam o zaradenie bodu programu informáciu zo strany podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny pána Pála Csákyho, čelného predstaviteľa Strany maďarskej koalície, a to v súvislosti s vystúpeniami poslanca a člena Strany maďarskej koalície Józsefa Kvardu 10. marca v Bruseli, kde sa vyjadril, že toto je úplne prvý raz, čo sa môže vyjadriť na tlačovej konferencii vo svojom materinskom jazyku. A ďalej na tvrdenia, ktoré odzneli pri týchto príležitostiach takisto v Bruseli, že polícia postupuje voči Rómom brutálne, svojvoľne a že rómske ženy sú po tehotenstve v nemocniciach bez ich vedomia sterilizované, ako aj to, že po prijatí zákona o používaní jazykov národnostných menšín používanie maďarčiny v štátnej správe sa obmedzilo.

  Žiadam toto zaradenie do programu aj so súvisiacou rozpravou.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo.

  Vzhľadom na to, že nezamestnanosť je tu dnes tak často skloňovaná, chcem povedať, že nielen opozíciu trápi veľká súčasná nezamestnanosť, ale aj poslancov koalície. Preto dávam návrh na uznesenie, aby Národná rada odporučila rezortu hospodárstva podať informáciu Národnej rade o vlastníkoch, čiže konkrétne mená jednotlivých akciových obchodných spoločností, ktoré prepúšťajú zamestnancov zo svojich firiem a o konkrétnych dôvodoch hromadného prepúšťania týchto ľudí na ulicu.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhoch na zmenu alebo doplnenie programu. Ako prvý predniesol návrh pán poslanec Mesiarik, aby na 28. schôdzu bol zaradený bod programu - návrh opatrení vlády Slovenskej republiky na riešenie nezamestnanosti v Slovenskej republike. Dávam hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Mesiarika.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Ďalší návrh predniesla pani poslankyňa Tóthová, ktorá žiada zaradiť do programu tejto schôdze informáciu vlády o finančnej situácii na Slovensku v súvislosti s poslednými právnymi úpravami.

  Pani poslankyňa, upresnite to. Snažil som sa v tej rýchlosti, ako ste to predniesli, zachytiť, ale ak sú nepresnosti, nech sa páči.

  Zapnite pani poslankyňu Tóthovú, aby zopakovala návrh na zmenu, čiže doplnenie programu.

 • Vážený pán predseda,

  v tom vašom návrhu, ktorý ste opakovali môj, je vynechané, že žiadam, aby táto nie finančná situácia, ale finančné dosahy na jednotlivé sociálne skupiny a aj s porovnaním, čo to pre nich znamená. Pretože dnes sme viaceré skupiny dostali...

 • Pani poslankyňa, upresnili sme to.

 • Ruch v sále.

 • Pán predseda, do tejto vlády nie. Do tejto vlády rozhodne nie.

 • Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Tóthovej. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Paška predniesol dva návrhy. Najprv budeme hlasovať o prvom, aby do programu bola zaradená správa racionalizačnej komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o reštrukturalizácii školskej siete základných a stredných škôl.

  Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov.

  Konštatuje, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh od pána poslanca Pašku znie, aby bol zaradený bod - správa o hospodárení v Slovenských elektrárňach súčasným manažmentom, aby bola predložená správa o kontrole, ktorá bola v tomto období vykonaná. Dávam hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Pašku.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Brňák, aby z programu bol vypustený bod číslo 44. Ide o vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Budeme hlasovať o tomto návrhu, panie poslankyne, páni poslanci.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Zelník, aby bola zaradená správa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o tom, ako bola zabezpečená ochrana verejných financií pred tým, ako bola zrušená družstevná poisťovňa Perspektíva. Hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Zelníka.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 50 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 50 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej predniesol svoje návrhy pán poslanec Jarjabek. Prvý, aby do programu tejto schôdze bola zaradená informácia o plnení úloh protidrogovej činnosti podpredsedom vlády Csákym.

  Budeme hlasovať o tomto návrhu, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 59 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh pána poslanca Jarjabka, aby na rokovanie schôdze bola daná informácia ministra vnútra pána Pittnera o drogových závislostiach.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh je, aby bola zaradená na rokovanie tejto schôdze informácia od ministra kultúry Kňažka o protidrogových závislostiach, o prevencii protidrogových závislostí.

  Zapnite pána poslanca. Nech sa páči, upresníte svoj návrh.

  Nech sa páči.

 • Informácia ministra kultúry Kňažka, resp. aby minister kultúry Kňažko predložil informáciu o prevencii k začleneniu do systému osvetovej výchovy s vyčíslením efektivity jednotlivých foriem výchovno-vzdelávacích podujatí.

  Ďakujem.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 54 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Prosil by som pána Jarjabka, aby predniesol aj návrh, pokiaľ ide o zaradenie informácie ministra obrany a ministra životného prostredia.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Áno, áno, ja to skrátim úplne na minimum. Ako samostatný bod schôdze informáciu ministra obrany a ministra životného prostredia o zmene kvality životného prostredia vyplývajúcej z prevádzky vojenského letiska Kuchyňa a strelnice Záhorie.

  Ďakujem.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Ďalšie dva návrhy predniesla pani poslankyňa Malíková. Prvý, aby do programu schôdze bol doplnený odpočet vlády o plnení programového vyhlásenia vlády v oblasti bytovej výstavby.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pani poslankyne Malíkovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 50 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesla pani poslankyňa Malíková, aby do programu schôdze boli zaradené priority politiky Slovenskej republiky v ekonomickej a sociálnej oblasti s dôrazom na zamestnanosť. Tak to predniesla pani poslankyňa Malíková.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Cuper, aby ako 49. bod tejto schôdze bola zaradená všeobecnopolitická rozprava o využívaní verejnoprávnych médií v prospech vládnej koalície a ako zabezpečiť nestrannosť verejnoprávnych médií.

  Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalšie doplnenie predniesol pán poslanec Orosz, aby ako posledný bod tejto schôdze bola zaradená správa vlády o plnení svojich zámerov, pokiaľ ide o regionálnu politiku a využívanie fondov Európskej únie.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Orosza.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Oberhauser - informácia vlády o účinkoch strednodobej koncepcie vývoja národného hospodárstva s dôrazom na zamestnanosť.

  Hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Oberhausera.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Oberhauser, aby bola zaradená do programu rokovania informácia vlády o realizácii bytovej politiky v Slovenskej republike. Obdobný návrh bol prednesený pani poslankyňou Malíkovou, už sme hlasovali o tomto návrhu.

  Pán poslanec, trváte na tom, aby som dal hlasovať o tomto návrhu? Áno.

  Budeme hlasovať, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Neschválili sme tento návrh.

  Prosil by som technikov, aby nevypínali skôr zariadenie, ako prečítam výsledky hlasovania.

  Návrh nebol schválený.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Krajči, aby do programu bola zaradená informácia riaditeľa Slovenskej informačnej služby o pôsobení MOSAD-u v Slovenskej republike v súvislosti s konferenciou rabínov na Slovensku.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 31 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Zajac, aby na rokovanie tejto schôdze bola zaradená politická deklarácia Národnej rady, ktorou by sa odmietli všetky totalitné režimy na Slovensku. Odporúča, aby sme o tom rokovali v piatok 17. marca ako 1. bod.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Nehlasovalo 20 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Šepták, aby bola zaradená do programu informácia vlády o koncepcii ozdravenia bánk v Slovenskej republike.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Šeptáka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Tkáč, aby do programu schôdze bola zaradená informácia vlády Slovenskej republiky o plnení plánu legislatívnych úloh vlády a jednotlivých ministerstiev, ako aj ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

  Hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Tkáča.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili tento návrh pána poslanca Tkáča.

  Ďalšie tri návrhy predniesol pán poslanec Maxon. Prvý, aby do programu schôdze bol zaradený materiál vlády Slovenskej republiky o úprave platov lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Maxona.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 55 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Maxon, aby bol zaradený na rokovanie bod - materiál o reštrukturalizácii vybraných bánk v Slovenskej republike.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 54 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 56 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalší návrh tiež predložil pán poslanec Maxon, aby bola predložená informácia o poslaneckom prieskume v Slovenskom pozemkovom fonde, ktorý vykonal výbor pre pôdohospodárstvo a ďalej výbor pre financie a menu.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Ďalší návrh predniesol pán poslanec Hofbauer.

  Pán poslanec, nech sa páči, zopakujte ho, aby presne odznel tak, ako ste ho predniesli, pretože bol komplikovaný, dlhý a zložitý.

  Nech sa páči.

  Zapnite pána poslanca Hofbauera.

 • Aby podpredseda vlády pán Csáky predložil informáciu v súvislosti s vyjadreniami člena Strany maďarskej koalície Józsefa Kvardu o tom, že je to prvý raz, čo sa môžem vyjadriť na tlačovej konferencii vo svojom materinskom jazyku, čo predniesol pán Kvarda v Bruseli. A v nadväznosti na ďalšie vystúpenia na tých istých podujatiach, že polícia postupuje voči Rómom často brutálne a rómske ženy sú po tehotenstve v nemocniciach bez ich vedomia sterilizované. Pán Kvarda tam bol ako oficiálny predstaviteľ Strany maďarskej koalície.

 • Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pána poslanca Hofbauera.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Pán poslanec Galbavý, váš návrh nespĺňa procedurálne požiadavky na zmenu programu, preto neodporúčam o ňom hlasovať.

  Zapnite pána poslanca Galbavého.

 • Ďakujem za slovo.

  Ja by som ešte raz zopakoval môj návrh na uznesenie, aby bolo jasné. A potom sa spýtam, prečo nespĺňa podmienky. Ja som dával návrh na uznesenie...

 • Reakcia z pléna: Nemôžeš dať návrh na uznesenie.

 • Na bod programu. Na bod programu.

 • Tak nech sa páči, predneste návrh na bod programu.

 • Aby Národnej rade bola predložená informácia o...

 • Reakcia z pléna.

 • No vidíte, sú tu verbálne útoky na moju adresu, tak sa mi potom ťažko hovorí. Ešte raz zopakujem.

  Aby bola poskytnutá informácia Národnej rade o jednotlivých vlastníkoch, čiže konkrétnych menách podnikov, ktoré uskutočňujú hromadné prepúšťanie.

 • Ďakujem, pán poslanec Galbavý, aj keď sa to dá zistiť v Obchodnom registri, ale hlasujeme. Hlasujeme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Nehlasovalo 14 poslancov.

 • Potlesk a ruch v sále.

 • Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh pána poslanca Galbavého bol ako posledný.

  Dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Prezentujme sa a hlasujme.

  Hlasujeme o programe ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh programu na rokovanie 28. schôdze.

  Verím, že po konzultáciách aj v klube, pán Galbavý, dáte tri poslanecké kluby, aby tento návrh bol schválený.

  Pán poslanec Moric, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Mám procedurálny návrh, pán predseda. Ja by som navrhoval 20-minútovú prestávku. Pri takom návrhu, ako tu dal môj kolega Tomáš Galbavý, tak to bol unikátny návrh a všetci sme sa pri ňom unavili. Taká "volovina" v tomto parlamente ešte nikdy nebola schválená.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v 28. schôdzi bodom programu, ktorým je

  návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia.

  Návrh ste dostali ako tlač 511, v ktorom máte predložený aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister spravodlivosti Slovenskej republiky Ján Čarnogurský.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, možno, že títo sudcovia vás práve budú súdiť.

  Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada...

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, upokojme sa, pán minister prednáša návrh.

 • Dovoľte mi, aby som uviedol návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia.

  Skupina 23 sudcov bola 20. marca 1996 zvolená do funkcie sudcu na 4-ročné volebné obdobie. Jedna sudkyňa sa vzdala funkcie. Z uvedeného počtu pôsobí 7 na krajských a 15 na okresných súdoch. 4-ročné volebné obdobie bolo pre novozvolených sudcov príležitosťou dokázať svojim nadriadeným, ale aj občanom, že na výkon tohto povolania sú dostatočne pripravení nielen z odbornej stránky, ale aj z hľadiska dodržiavania morálnych princípov. Počas uplynulých štyroch rokov sa snažili využiť poznatky, ktoré získali počas prípravnej služby, a nadobudnúť praktické skúsenosti, ktoré čerpali nielen na seminároch funkčne mladých sudcov, ale aj od svojich kolegov, skúsenejších sudcov. Možno konštatovať, že pri prejednávaní konkrétnych prípadov správne analyzovali skutkový stav a aplikovali príslušné právne normy. Ojedinele sa v práci niektorých sudcov z Trenčianskeho a Žilinského kraja vyskytli prieťahy v konaní a opodstatnené sťažnosti. Ich dôvodom však bolo nedostatočné personálne obsadenie súdov a z toho vyplývajúci nadmerný počet pridelených vecí konkrétnym sudcom.

  Predsedovia okresných a krajských súdov, príslušné sudcovské rady, ako aj odvolacie senáty kladne hodnotia úroveň ich rozhodovacej činnosti a k ich zvoleniu do funkcie sudcu bez časového obmedzenia zaujali pozitívne stanoviská.

 • Ruch v sále.

 • Všetkých 22 kandidátov spĺňa predpoklady na výkon funkcie sudcu uvedené v § 34 a 5 zákona číslo 335/1991 Zb. o súdoch v znení...

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, upokojte sa v rokovacej miestnosti. Pán minister prednáša správu o voľbe sudcov.

  Nech sa páči, pán minister.

 • ... zákona Národnej rady číslo 12/1993 Z. z. Zvolenie navrhnutých kandidátov do funkcie sudcu bez časového obmedzenia nezaťaží štátny rozpočet, pretože nejde o nových sudcov, ale o plynulé pokračovanie výkonu sudcovského povolania.

  Vláda Slovenskej republiky prerokovala predkladaný materiál na zasadnutí 2. februára 2000. Navrhnutých kandidátov schválila uznesením číslo 70.

  Vážený pán predseda,

  vážení páni poslanci,

  v súlade s navrhovaným uznesením odporúčam predložené návrhy akceptovať a zvoliť 22 kandidátov do funkcie sudcu bez časového obmedzenia.

  Pán predseda, ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru poslanca Ivana Šimka, aby podal informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ctená Národná rada,

  dámy a páni,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia dňa 8. marca 2000. Ústavnoprávny výbor súhlasí s návrhom na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu sudcov bez časového obmedzenia schváliť. Zároveň ústavnoprávny výbor navrhol, aby sa o tomto návrhu vlády hlasovalo verejným hlasovaním v súlade s § 119 ods. 2.

  Ďakujem pekne za pozornosť. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásila žiadna poslankyňa ani poslanec. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania prihlášok na vystúpenie v rozprave. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu.

  Pán minister pravdepodobne nechce vystúpiť, pán spravodajca tiež nie.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu sudcov Slovenskej republiky.

  Ako už uviedol pán poslanec Šimko, podľa § 119 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národná rada volí sudcov, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu v tajnom hlasovaní. V prípade voľby sudcov sa môže bez rozpravy uzniesť aj na inom spôsobe hlasovania. Pán Šimko navrhol, aby sme o voľbe sudcov hlasovali verejne.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zopakujem návrh pána poslanca Šimka, o ktorom rozhodneme hlasovaním, t. j. aby návrh na voľbu sudcov sme uskutočnili verejným hlasovaním.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 62 poslancov.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti, budeme hlasovať. Prosím aj navrhovateľa, aj spravodajcu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Šimka, aby Národná rada o návrhu na voľbu sudcov hlasovala verejne. Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu.

  Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci.

  Prezentovalo sa 71 poslancov.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, aby sme mohli uskutočniť hlasovanie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ak neodhlasujeme verejné hlasovanie, budeme hlasovať tajne. Tak ešte raz. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Šimka, aby sme o voľbe sudcov hlasovali verejne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme schválili verejné hlasovanie.

  Pristúpime k hlasovaniu o voľbe sudcov Slovenskej republiky, čiže hlasujeme o návrhu uznesenia tohto znenia: Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 35 ods. 1 a § 38 ods. 1 zákona číslo 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov volí sudcov Slovenskej republiky. Máte to ako tlač 511. Budeme hlasovať, panie poslankyne, páni poslanci. Prezentujme sa a hlasujme o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.

  Hlasujeme, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila 22 sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia.

  Podľa schváleného programu body 3, 4 a 5 prerokujeme zajtra, preto pristúpime k nasledujúcemu bodu, ktorým je

  návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 512. Správu o prerokovaní materiálu vo výbore pre obranu a bezpečnosť máte ako tlač 512a, ktorej súčasťou je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Prosím ministra obrany Pavla Kanisa, aby návrh odôvodnil.

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  cieľom materiálu Návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000 (tlač 512) je poskytnúť Národnej rade Slovenskej republiky ucelený prehľad o aktivitách Armády Slovenskej republiky plánovaných v roku 2000. Účasť príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky na spoločných cvičeniach tvorí dôležitú súčasť zahraničnej vojenskej spolupráce vychádzajúcej z rozpracovaného programového vyhlásenia vlády a výrazne prispieva k splneniu úloh stanovených pre rezort obrany v Národnom akčnom pláne členstva Slovenskej republiky v NATO.

  Základný rámec spolupráce s NATO v oblasti vojenských cvičení vytvára program Partnerstvo za mier. Ten je ďalej rozpracovaný v posilnenom a viacoperačnom partnerstve s ťažiskom položeným na splnenie cieľov interoperability vo výcviku vyčlenených jednotiek pre druhý cyklus plánovacieho a hodnotiaceho procesu, na ktorý nadväzujú cvičenia obsiahnuté v plánoch dvojstrannej spolupráce.

  V predkladanom programe vojenských cvičení na rok 2000 je v stručnej charakteristike uvedený cieľ cvičenia, termín uskutočnenia alebo čas trvania, počet zúčastnených osôb alebo druh jednotky a krajina, v ktorej sa cvičenie uskutoční.

  Z hľadiska rozvoja kompatibility Armády Slovenskej republiky s armádami aliancie bude najdôležitejšia účasť na siedmich multilaterálnych cvičeniach NATO Partnerstvo za mier a účasť na štyroch cvičeniach v zahraničí zaradených v individuálnom partnerskom programe medzi Slovenskou republikou a alianciou na rok 2000 do kategórie aktivity v súlade s programom Partnerstvo za mier.

  Tieto cvičenia sú organizované v rámci regionálnej spolupráce. V plánoch dvojstrannej spolupráce s členskými krajinami aliancie je zahrnutých 33 cvičení. S krajinami, ktoré nie sú členmi aliancie, sa v rámci dvojstrannej spolupráce plánuje účasť na troch cvičeniach.

  Do oblasti cvičení je ďalej zaradených šesť leteckých dní v zahraničí, na ktorých sa zúčastnia príslušníci a letecká technika Armády Slovenskej republiky. Celkovo sa v roku 2000 plánuje účasť príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky na 50 cvičeniach. Tento stav je na úrovni predchádzajúcich rokov a zodpovedá požiadavkám na výcvik vojsk v súčasnej etape.

  Program vojenských cvičení, ako je uvedené v predkladacej správe, je v období prípravy jednotlivých aktivít spresňovaný. To sa týka aktivít, kde nie je presne uvedený termín vykonania a rozsah účasti, sila prostriedkov alebo presné miesto jej realizácie. Celkovo ide o to, že by malo prísť na naše územie okolo 2 400 vojakov. A čo sa týka vyslania našich vojakov do zahraničia, ide o okolo 990 vojakov.

  Vzhľadom na termín prerokúvania predmetného materiálu v orgánoch Národnej rady došlo v predkladanom materiáli k nasledujúcim zmenám. A dovoľujem si upozorniť na dve akcie, jedna sa už konala a druhá sa nekonala.

  Po prvé, nórska strana zrušila z organizačných dôvodov zimný výcvik, aktivitu uvedenú v predkladacej správe v časti A - Vojenské cvičenia v rámci bilaterálnej spolupráce pod bodom 9, je to na strane 4 predkladaného materiálu, ktoré sa malo uskutočniť v mesiaci február 2000.

  V dňoch 17. až 23. februára 2000 sa v Bruseli uskutočnilo cvičenie krízového manažmentu uvedené v časti B - Multilaterálne vojenské cvičenia v rámci programu Partnerstvo za mier CMX/CRISEX 2000. Pôvodne mali byť pripravované vyčlenené prostriedky členských krajín aliancie a partnerských krajín Západoeurópskej únie a partnerských krajín na pôsobenie v mnohonárodných zoskupeniach počas mierových operácií. Forma cvičenia bola zmenená na brífingovú formu a z tohto dôvodu sa na ňom zúčastnili štyria dôstojníci misie pri NATO, ktorí sú dlhodobo poverení plnením úloh v zahraničí.

  Čiže odporúčam, aby tieto dve akcie boli z príslušného materiálu vypustené.

  Náklady spojené s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl na cvičenia do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000 sa hradia z rozpočtu ministerstva obrany a sú podobne v takej výške, ako to bolo s nákladmi na cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v roku 1999.

  Dámy a páni, odporúčam vám schváliť uvedený materiál.

 • Ďakujem, pán minister. Zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Prosím predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Vladimíra Palka, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážení páni ministri,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000.

  Návrh programu vojenských cvičení pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 538 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a zároveň ho poveril, aby pripravil správu o výsledku prerokovania vo výbore.

  Výbor v stanovenom termíne prerokoval návrh programu vojenských cvičení na rok 2000 a zaujal k nemu toto stanovisko:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predložený návrh prerokoval dňa 29. februára 2000. Vyslovil s návrhom súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky s návrhom programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000.

  Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré je prílohou tejto správy výboru. S dovolením, návrh uznesenia nebudem čítať. Každý poslanec ho má v poslaneckej lavici. Len si dovolím tiež upozorniť, že administratívnou chybou sa stalo, že bod 9 je zaradený v texte, aj keď tam nemá byť, pretože nórska strana zrušila zimný výcvik plánovaný na území Nórskeho kráľovstva. A takisto na ďalšej strane v časti B v poslednom riadku nemá byť cvičenie CMX/CRISEX 2000 na území Belgického kráľovstva.

  Pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete ešte niečo dodať k tomu, čo ste povedali? Nie. Ani pán spravodajca. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý máte pripojený k spoločnej správe.

  Prosil by som opäť panie poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať.

  Prosím pána spravodajcu, aby hlasovanie uvádzal.

  Počkajte ešte, pán poslanec, aby dobehli panie poslankyne a páni poslanci.

  Nech sa páči, pán poslanec, uveďte hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v roku 2000 podľa návrhu uznesenia, ako to má každý poslanec pred sebou v poslaneckej lavici.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu k uvedenému návrhu.

  Prosím, prezentujte sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s návrhom programu vojenských cvičení súvisiacich s vyslaním príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2000.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách), tlač 501.

  Poprosil by som, aby ďalšie rokovanie viedol podpredseda Hrušovský.

  Návrh zákona uvedie pán minister Pittner.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada,

  na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 379/1997 Z. z. o súkromných bezpečnostných službách.

  Zákon o súkromných bezpečnostných službách je účinný od 1. januára 1998. Jeho uplatňovanie v praxi potvrdilo správnosť prijatia takejto právnej normy. Zákon sa stal prínosom a vytvoril tak právne predpoklady na sprísnenie posudzovania podmienok na výkon súkromných bezpečnostných služieb a vytvára priaznivejšie podmienky na kvalifikovanú ochranu majetku fyzických osôb a právnických osôb a umožňuje dôsledne vykonávať kontrolu prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb a vlastnej ochrany, a tým je vytvorený právny rámec na získavanie podnetov pre orgány činné v trestnom konaní.

  Počas tohto obdobia sa vyskytli pri jeho aplikácii v praxi aj nedostatky. Z uvedeného dôvodu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo návrh na jeho novelizáciu. Novelizáciou sa zjednocuje výklad niektorých pojmov, opravujú sa niektoré nepresnosti v texte a v súlade so závermi vlády Slovenskej republiky k správe o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1998 vytvárajú sa pozitívnejšie podmienky na výkon kontrolnej činnosti plnenia povinností ustanovených zákonom o súkromných bezpečnostných službách. Tiež sa ustanovujú prísnejšie podmienky na vykonávanie kontroly odbornej prípravy osôb poverených výkonom fyzickej ochrany a pátrania tzv. strážnikov a detektívov. Na druhej strane sa zmierňujú podmienky vo výlučnosti podnikania tým, že prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby sa umožňuje prevádzkovať aj technickú službu. V súlade s predpismi Európskej únie sa odstraňuje obmedzenie podnikania zahraničných fyzických osôb, ako aj právnických osôb.

  Vzhľadom na zmeny zákona bude potrebné vykonať aj zmeny vo vykonávacej vyhláške. V prílohe návrhu novely zákona je jej pracovná podoba priložená. Zmeny, ktoré vyplynú z prijatia novely, budú do nej premietnuté.

  Na základe už uvedeného odporúčam vysloviť s predmetným návrhom súhlas a odporučiť ho do ďalšieho legislatívneho procesu.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Dávam teraz slovo poverenej spravodajkyni gestorského výboru pani poslankyni Ruskovej a prosím ju, aby informovala Národnú radu o svojom odporúčaní, ako prerokúvať tento návrh zákona v pléne Národnej rady.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila pri prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1996 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (tlač 501), ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Úvodom vás chcem informovať, že predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 26. januára 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie tejto 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajkyňa Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom novelizácie zákona je odstrániť niektoré nedostatky obsahovej a vecnej stránky. Ide najmä o nejednotnosť výkladu niektorých pojmov, vnútorné rozpory zákona vo výlučnosti podnikania a iné problémy, ktoré jednoznačne riešia kompetencie ministerstva vnútra na výkon štátneho dozoru a ukladanie sankcií za delikty a priestupky.

  Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenia návrhu zákona budú predložené v rozprave najmä v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania aj na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, čím dôjde k dopracovaniu tohto návrhu zákona.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1996 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne sa do rozpravy neprihlásil z poslancov nikto. Preto sa pýtam, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som si dovolil navrhnúť jeden procedurálny postup. Keďže pán minister vnútra je predkladateľom aj ďalšieho vládneho návrhu zákona, aby uviedol aj tento druhý bod svojho programu a potom by sme hlasovali o obidvoch prerokúvaných bodoch programu naraz.

  Je všeobecný súhlas s takýmto postupom? Áno.

  Pán minister, nech sa páči, prosím, aby ste uviedli

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  ktorý páni poslanci dostali ako tlač 515.

  Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona je vyjadrený v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 456.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  predložená novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov reaguje na požiadavku posilniť kompetencie prednostov krajských úradov pri personálnom budovaní týchto orgánov miestnej štátnej správy. Uvedená úloha vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 985/1999 k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000.

  Navrhovaná zákonná úprava rieši dve situácie, ktoré sa týkajú personálneho zabezpečenia výkonu štátnej správy uskutočňovanej krajskými úradmi a okresnými úradmi. V prvom prípade sa zveruje do výlučnej pôsobnosti krajských úradov a okresných úradov určovať v rámci ustanovených limitov konkrétne počty zamestnancov odborov a ďalších organizačných útvarov. Výnimku tvoria odbory požiarnej ochrany, pretože podľa zákona o požiarnej ochrane ich početné stavy určuje priamo náčelník Zboru požiarnej ochrany. V druhom prípade sa umožňuje krajským úradom ovplyvňovať proces určovania počtu svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov okresných úradov v územnom obvode kraja formou spolupráce s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

  Napriek tomu, že navrhovanou právnou úpravou sa rieši iba čiastková problematika zákona číslo 222/1996 Z. z., utvárajú sa ňou predpoklady na ďalšie skvalitnenie činnosti krajských a okresných úradov, a to aj v súvislosti so zabezpečovaním racionalizačných opatrení vlády Slovenskej republiky v štátnej správe.

  Predložený vládny návrh zákona prerokovala vláda Slovenskej republiky 9. februára tohto roku.

  Odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky tento vládny návrh zákona podporiť.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo poverenému spravodajcovi výborov pánovi poslancovi Faičovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o stanovisku, o tom, ako prerokúvať tento návrh zákona v pléne Národnej rady.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil pri rokovaní Národnej rady v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máte v tlači 515, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Úvodom si dovolím informovať o skutočnosti, že uvedený vládny návrh zákona bol poslancom Národnej rady doručený dňa 16. februára tohto roku, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či vládny návrh spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie tejto schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že uvedený vládny návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, krajské a okresné úrady majú významné postavenie v systéme štátnej správy. Spravujú značnú časť prostriedkov štátneho rozpočtu, majú v súčasnej právnej úprave široké kompetencie tak pri správe majetku, ako aj pri výkone štátnej správy. Tento návrh zákona rieši aj kompetencie v oblasti počtov pracovníkov odborov týchto úradov. Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenia návrhu budú predložené v rozprave a najmä v rámci druhého čítania vo výboroch a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že predložený vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Odporúčam, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii miestnej štátnej správy.

  Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi za stanovisko k prerokúvanému návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa do rozpravy z pánov poslancov hlási niekto ústne. Pán poslanec Mesiarik. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Mesiarik, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  nie zato, že by som chcel zdržiavať, aby sa zišli poslanci na hlasovanie, ako mi po ceste šepkali, ale chcel by som mať len dve faktické poznámky k tomuto návrhu zmeny zákona.

  Nie som proti tomu, aby sa táto zmena urobila, pretože zdôvodnenie alebo v dôvodovej správe je jasne stanovené, čo je príčinou, a myslím si, že pokiaľ táto zmena bude v platnosti, bude v reáli a bude sa uplatňovať na úrovni krajských a okresných orgánov solídne, určite to prispeje k racionalizácii na tomto úseku štátnej správy.

  Chcem však zdôrazniť a už som upozornil pána ministra i z našich poslaneckých prieskumov na jedno nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť, ak by sme v druhom čítaní nedopracovali tento návrh, a to v tom, že niektoré odbory na okresných a krajských úradoch sú špecifické tým, že im v zmysle noriem a zákonov, ktoré tu prijímame, dávame veľké množstvo úloh. Napríklad odbor sociálnych vecí. Sú tam ďalej odbory špecifické, ako odbor regionálneho rozvoja, odbor životného prostredia. A preto by som dal, pán minister, na zváženie v ďalšom konaní pre druhé čítanie, ktoré podporujem, nech teda zákon prejde do druhého čítania, určité povinnosti krajských úradov signalizovať a konzultovať veľkosť týchto odborov, počet pracovníkov aj s príslušným rezortom. Mám na mysli napríklad ministerstvo práce, prípadne iné rezorty, kde tieto špecifické odbory plnia zvláštne úlohy tým, že prechádzajú právomoci na regióny.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Mesiarik bol jediný ústne prihlásený do rozpravy k tomuto návrhu zákona.

  Pýtam sa, či sa chce vyjadriť pán minister. Áno.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  táto požiadavka, ktorú tlmočil pán poslanec, je, samozrejme, reálna a racionálna a má svoje opodstatnenie. Chcem len upozorniť, že tu nejde o to, aby sme prednostov krajských a okresných úradov zbavili povinnosti prediskutovať s príslušnými predstaviteľmi rezortov ich predstavu o tých odboroch, ktoré sú v kraji alebo v okrese pre potreby daného rezortu inštalované. A nie som proti tomu, aby sa prípadne pri druhom čítaní, ak to pokladáte za nutné, aj takéto spresnenie tam dalo.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Pán spoločný spravodajca, chcete reagovať na vystúpenie pána poslanca Mesiarika? Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Keďže je tu pán spoločný spravodajca Faič, najskôr by sme hlasovali v poradí o druhom prerokúvanom návrhu zákona, ktorý predkladal pán minister Pittner. Potom poprosím pani poslankyňu Ruskovú, aby uviedla hlasovanie k prvému prerokúvanému zákonu.

  Pán poslanec Faič, nech sa páči, uveďte hlasovanie k tomuto návrhu zákona. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Nech sa páči, uveďte hlasovanie.

 • Ďakujem vám, pán predsedajúci.

  Vo svojom úvodnom vystúpení spravodajcu som už odporučil, aby Národná rada sa uzniesla, že predmetný vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Súčasne odporúčam...

 • Najskôr budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím, uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 546 z 18. februára tohto roku návrh prideliť v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh pridelený, ho prerokovali do 3. mája 2000 a gestorský výbor do 5. mája 2000.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o druhom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Faič.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi poslancovi Faičovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto návrhu zákona.

  Prosím teraz pani poslankyňu Ruskovú, aby uvádzala jednotlivé hlasovania k návrhu zákona, ktorý predkladal pán minister Pittner, o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb, o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení Zákonníka práce.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, že predmetný vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada schválila uznesenie, ktorým odporúča prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • V súlade s § 74 ods. 1 a 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Zároveň odporúčam tento materiál prerokovať v druhom čítaní vo výboroch do 3. mája 2000 a v gestorskom výbore do 5. mája 2000.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Rusková.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pani poslankyni Ruskovej a pánovi ministrovi Pittnerovi za uvedenie zákona, ako aj za spravodajstvo k tomuto návrhu pani poslankyni.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku,

  ktorý budeme prerokúvať v prvom čítaní.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 540.

  Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 563.

  Prosím teraz, aby z poverenia skupiny poslancov predmetný návrh zákona uviedol pán poslanec František Mikloško.

  Pán poslanec, máte slovo.

  Prosil by som pánov poslancov, aby sa nerozchádzali z rokovacej sály, aby zostali na svojich miestach, pretože budeme hlasovať o ďalších návrhoch.

  Pán poslanec Mikloško, máte slovo.

 • Pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  predkladám návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dovoľte mi, aby som celkom voľne zdôvodnil toto podanie.

  Po prvé, myslím si, že možno hovoriť o akejsi historickej línii. Nemám teraz na mysli históriu od Cyrila a Metoda, ale po novembri 1989 sa začal vytvárať pluralitný systém školstva. Celkom prirodzeným spôsobom sa ujali cirkevné školy, či už katolícke, evanjelické, alebo reformované, a takisto súkromné školy. Ich počet je zatiaľ malý, pretože ak berieme do úvahy, že na Slovensku je vyše 2 500 základných škôl a dokopy všetkých cirkevných škôl základných aj stredných je 142, tak je to nepatrné percento. Za tých 10 rokov, čo sa začal vytvárať tento pluralitný systém školstva cez cirkevné a súkromné školy, sa vytvorili, ako som už povedal, teda základné, stredné a stredné odborné školy s maturitou alebo bez maturity. Medzi stredné odborné školy počítam najmä zdravotné školy cirkevné.

  Po desiatich rokoch treba povedať, že vznik prvej konfesijnej vysokej školy by bol zavŕšením tohto procesu a zrejme na dlhý čas aj saturovanie tejto potreby pluralitného školstva, ktoré už formou neštátnych súkromných škôl sme vytvorili cez, ak sa pamätáte, nedávno zriadenú Vysokú školu manažmentu v Trenčíne. Čiže toto je prvé krátkodobé, by som povedal, historické zdôvodnenie tohto nášho návrhu.

  Druhé nie je ani zdôvodnenie, ale politický popis. Prví, ktorí prišli s myšlienkou zriadiť Katolícku univerzitu na Slovensku, bolo Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenská národná strana v minulom vládnom období. Pretože v konečnom dôsledku nedošlo k dohode medzi Biskupskou konferenciou a predstaviteľmi vlády v tom, kde by táto Katolícka univerzita mala byť, tento problém sa odložil. Dnes k takejto dohode došlo, aj keď teda v súčasnosti je to sprostredkované cez poslanecký návrh, to znamená, že do určitej miery hoci je to kúzlo nechceného, je to tým otvorené pre, by som povedal, taký postup, aby sa nestal ten postup koaličným, ale aby mohol byť prijatý všetkými, ktorí si myslia, že takáto myšlienka je tu potrebná.

  Chcem povedať, že od začiatku až po dnešný deň táto myšlienka bola konzultovaná jednak s Biskupskou konferenciou, konkrétne mám na mysli predsedu Biskupskej konferencie, ďalej spišského biskupa Tondru, ktorý by mal byť nejakým spôsobom garantom toho, pretože je to na území jeho diecézy, a potom s doc. Jarábom, ktorý je rektorom Kňažského seminára v Spišskom Podhradí a ktorý je zároveň člen Akreditačnej komisie. S týmito ľuďmi bolo znenie tohto zákona konzultované, takže môžeme dnes konštatovať, že zriadenie tejto univerzity podľa tohto zákona odpovedá všetkým požiadavkám cirkevného práva a cirkevného kódexu.

  Spolupráca s vládou išla líniou cez ministra školstva Ftáčnika, cez podpredsedu vlády pre legislatívu pána Fogaša, cez štátneho tajomníka ministra školstva pána Fronca a cez predsedu vlády Mikuláša Dzurindu. Všetky tie vyjadrenia, ktoré návrh takéhoto zákona vyžaduje, sú v dôvodovej správe a ja ich nebudem nejakým spôsobom tu opakovať.

  To, že v rozhodujúcej chvíli nedošlo k vládnemu návrhu, ale došlo k poslaneckému, k tomu nás tlačila časová tieseň. Myslíme si, že zriadenie Katolíckej univerzity v tomto roku by mohlo mať pozadie najmä jubilejného roku, ktorý je posledným rokom a ktorý sa v celom kresťanskom svete slávi ako milostivý rok. Poviem veľmi otvorene, myslíme si, že jednak tento jubilejný rok a jednak to, že v politike to už tak býva, že po polovičke volebného obdobia viac-menej sa zvolebnieva, myslíme si, že zriadenie takejto univerzity by nemuselo zapadnúť do volebného obdobia, ktoré začne, opakujem, už druhou polovičkou volebného obdobia, ale že by mohlo byť uskutočnené v tom prvom nástupe, ktorý sa týka okamihu, keď volebné obdobie je v polovičke.

  Po ďalšie. Ak má byť Katolícka univerzita zriadená v tomto jubilejnom roku, mala by začať normálne školský rok 1. septembra. Prijímacie skúšky by mali prebehnúť 1. júna už riadne na Katolícku univerzitu, to znamená, druhé a tretie čítanie by malo prejsť na májovej schôdzi. Z tohto dôvodu vzhľadom na to, že v apríli schôdza nie je, nám na marcovej schôdzi bolo pristúpiť k prvému čítaniu. V tomto smere jeden akoby malý zádrh vznikol pri tom, aby vláda mala sama postaviť tento zákon, podať do parlamentu, a to bolo stanovisko Akademického senátu v Žiline. Ja ho prečítam:

  "Senát Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline prerokoval situáciu, ktorá vznikla ohľadne zámerov vlády vytvoriť Katolícku univerzitu v Ružomberku, a odporúča rektorovi, aby ohľadne situácie, ktorá by realizáciou tohto zámeru vznikla na Žilinskej univerzite, naďalej rokoval." Treba si všimnúť, že senát nie je proti tomu, aby ku Katolíckej univerzite došlo transformáciou fakulty, ktorá dnes patrí Žilinskej univerzite, na Katolícku univerzitu a základ. Senát zaujal do určitej miery vyhýbavé stanovisko a povedal by som, že má to svoju vnútornú logiku, pretože ktorý senát by urobil ten krok, že sa vzdáva akoby svojej fakulty. V tomto smere sa tu vytvoril istý začarovaný kruh, ktorého akýmsi prvým krokom by mohlo byť to, že v parlamente Slovenskej republiky, v Národnej rade Slovenskej republiky prejde tento zákon do druhého čítania.

  Dámy a páni, možno by ešte niekto mohol namietať, že Slovensko je malá krajina...

  Ukazujú mi tu, aby som to zostručnil. Už končím.

  Slovensko je malá krajina, nemá dostatočné množstvo takých pedagogických pracovníkov, aby mohla vzniknúť napríklad jedna jediná univerzita svojho druhu v Ružomberku, čo je malé mestečko, nie s príliš veľkou vysokoškolskou tradíciou. K tomuto by som chcel povedať toto:

  1. Katolícke univerzity v Európe sú väčšinou v malých mestečkách. V Belgicku Luven, v Poľsku Lublin, v Nemecku Eistadt a podobne. V tomto smere atmosféra menšieho mesta skôr vyhovuje atmosfére vysokej školy, ktorá ma svoje duchovné zameranie.

  2. Osobne si myslím, že medzi dvomi metropolami, Bratislavou a Košicami, nebude zlé, ak stredné Slovensko vybuduje istú svoju mohutnosť alebo istú svoju silu na viacerých metropolách, viacerých dominantách a jednou z takých dominánt by mohla byť práve Katolícka univerzita v Ružomberku na strednom Slovensku.

  3. Spišská kapitola, ktorá by zrejme mala akúsi gesciu nad touto Katolíckou univerzitou, má svoju hlbokú tradíciu akejsi duchovnej bašty a jednak tradíciu, povedal by som, v rámci Slovenska špičkových a európskeho formátu intelektuálov typu Ladislav Halanus, František Skičák, Jozef Kutiš-Šmálov a ďalší. Z tohto dôvodu by som preto nepodceňoval rozhodnutie biskupov, že sa rozhodli pre toto akoby odľahlé miesto, ktoré má navyše aj svoje materiálne predpoklady, pretože prakticky všetky budovy, ktoré sú k dispozícii tejto škole, sú majetkom cirkvi, a ktoré by pre dlhé desaťročia mohli byť základom Katolíckej univerzity, ktorá ak bude životaschopná, tak sa tu istotne ujme a som presvedčený, že bude prínosom pre kultúru Slovenska.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Mikloškovi za uvedenie návrhu skupiny poslancov na zriadenie Katolíckej univerzity v Ružomberku.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, pánovi poslancovi Osuskému a prosím ho, aby zaujal stanovisko k predloženému návrhu zákona skupiny poslancov.

  Pán poslanec Osuský, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Úvodom vás chcem informovať, že predmetný poslanecký návrh o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky 26. februára 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či predkladaný návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie tejto 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam názor, že predložený návrh zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku je v súlade so zákonom číslo 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. A ako uvádzajú navrhovatelia, je predkladaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.

  Na tomto mieste by som veľmi stručne, vychádzajúc z toho, že ste si vypočuli predchádzajúce slová pána poslanca Mikloška za predkladateľov, chcel povedať, že výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport bol tým, ktorý odporučil vláde pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády dodržať tento dôležitý bod a od samej prvej chvíle považuje zriadenie Katolíckej univerzity ako neštátnej vysokej školy za ďalší dôležitý krok smerom k štandardnej európskej civilizácii. Chcem tiež podčiarknuť to, že predpoklady a koncepciu návrhu, a to je veľmi dôležité, posúdila i Akreditačná komisia ako poradný, ale pritom z môjho pohľadu najvyšší nezávislý rozhodujúci orgán a vyslovila s ňou súhlas. Za týchto okolností si aj ja dovoľujem návrh podporiť a vyjadriť názor, že tento prelomový krok zriadenia cirkevnej vysokej školy bude dôležitým ukazovateľom smeru, ktorý nás pošle dobrou cestou.

  Pochopiteľne, predpokladám, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, že vaše stanoviská k návrhu zákona budete predkladať v rozprave najmä v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, po rozprave budem odporúčať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že prerokuje návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku v druhom čítaní.

  Vážený pán predsedajúci, odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca, zaujmite miesto pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto z poslancov. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Maxon a pán poslanec Jarjabek. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predkladateľ,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  jedna formálna pripomienka úvodom. Pán spravodajca, pán poslanec Osuský, vy ste tejto snemovni mali predložiť správu o prerokovaní tohto návrhu vo výbore. A potom ste sa mohli so svojimi návrhmi...

 • Reakcia z pléna.

 • Prečo nie? Takže ospravedlňujem sa, beriem späť.

  Vzhľadom na to, čo tu však bolo povedané a ako bol teda tento návrh prerokovaný, preto som sa prihlásil do rozpravy, lebo túto moju požiadavku nemôžem uplatniť faktickou poznámkou. Predkladám návrh, aby predmetný návrh zákona na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku bol pridelený aj na prerokovanie výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  som veľmi rád, že môžem v tejto chvíli tu stáť medzi pánom poslancom Mikloškom a pánom poslancom Osuským, a som veľmi rád, že môžem medzi týmito pánmi poslancami povedať, že verejne podporujem vznik tejto novej univerzity, novej vysokej školy, ktorá má vzniknúť na území stredného Slovenska, bývalého, na území Banskej Bystrice, ktoré tiež patrí k Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici je tiež jedna vysoká škola, Akadémia umení, o ktorej práve títo dvaja páni poslanci sa vyjadrovali, ako sa vyjadrovali, pred niekoľkými týždňami, možno niekoľkými mesiacmi. Nebudem to komentovať. Som opäť rád, že môžem povedať, že teraz stojím medzi nimi a že môžem znovu deklarovať verejne, že každý kultúrny človek musí podporiť vznik každej univerzity. Lebo so vzdelaním rastie kultúrnosť národa, s počtom univerzít rastie kultúrnosť občanov. A bez ohľadu na to, v akom režime tieto univerzity vznikajú. Čiže vznik tejto univerzity bude určite prínosom pre tento štát, tak ako je prínosom pre tento štát vznik každej novej vysokej školy.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Orosz.

  Pán poslanec Drobný sa hlási s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Jarjabka.

  Posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Orosz.

  Zapnite pána poslanca Drobného.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Musím sa pripojiť k pánu kolegovi Jarjabkovi v tom zmysle, že skutočne vytváranie každej vysokoškolskej novej platformy, novej vysokej školy, novej fakulty, v tomto prípade fakulty a v zárodku univerzity, musíme podporiť hlavne preto, že je to na severe stredného Slovenska, pretože OECD nám už v roku 1995 vytkla asymetrickosť rozloženia vysokých škôl, proste väčšina, najvyššie percento vysokých škôl bolo v západnej časti Západoslovenského kraja a to ostatné územie bolo relatívne slabo prekryté. Preto si myslím, že všetky tie univerzitné zariadenia, ktoré vznikajú v Stredoslovenskom kraji, majú našu podporu aj z týchto dôvodov. Nielen preto, ako hovoril kolega Jarjabek, že každý takýto počin je kultúrnym počinom a, samozrejme, opak toho, rušenie vysokých škôl a fakúlt je istým spôsobom barbarstvom a s tým by sme nemohli súhlasiť. Ale tu podporujem vrele všetko to, čo predniesli tu kolegovia, a za tento návrh budeme hlasovať, aby postúpil do druhého kola rokovania Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Orosz, posledný ústne prihlásený do rozpravy.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  keď som dostal tento návrh zákona poštou, tak ma prekvapila jedna skutočnosť, že navrhovateľom, predkladateľom tohto zákona nie je vláda Slovenskej republiky, ale skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prekvapilo ma to z toho dôvodu, že som vedel, že na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky minister školstva a vláda Slovenskej republiky pracuje na zriadení Katolíckej univerzity. Keďže som nevedel, v čom je problém, oslovil som ministra školstva, aby mi odpovedal na túto otázku, prečo nie vláda, prečo nie minister, ale prečo poslanci predkladajú tento návrh zákona. Pán poslanec Mikloško vo svojom úvodnom vystúpení zdôvodnil tento postup a ja ho považujem za plne legitímny, lebo tiež si myslím, že je potrebné vytvoriť všetky predpoklady na to, ak sa má zriadiť Katolícka univerzita, aby začala fungovať od nového školského roka.

  Napriek tomu je potrebné upozorniť na určité problémy a spory, ktoré spôsobili, prečo vláda vlastne nepredložila tento vládny návrh zákona na marcovú schôdzu Národnej rady. Tie problémy podľa mojich informácií a aj podľa informácií navrhovateľov sú práve v tom, že nie je ujasnený postoj Žilinskej univerzity k tejto univerzite, ktorá má byť zriadená. Minister školstva má podľa mojich informácií práve zajtra rokovať s Akademickým senátom a funkcionármi Žilinskej univerzity o riešení tohto problému. Ja predpokladám, že riešenie sa nájde.

  Nemyslím si, že treba vychádzať z toho, že to je začarovaný kruh. Z tohto hľadiska by možno bolo vhodné, aby Národná rada Slovenskej republiky počkala na výsledky tohto rokovania a rozhodla o tomto návrhu potom, ako budeme poznať výsledky tohto rokovania. I keď nevylučujem, samozrejme, aj tú možnosť, že táto otázka sa dá ujasniť v druhom a treťom čítaní.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Orosza sa hlásia pán poslanec Cuper, pani poslankyňa Mušková a pán poslanec Kužma. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem reagovať na vystúpenie pána poslanca Orosza. I keď musím priznať objektívne, že v predvolebnej kampani niektorá časť biskupov nebola až taká naklonená k nášmu politickému subjektu ako k SDĽ, napriek tomu všetkému nezazlievame im to, a vzhľadom na to, že ide o Ružomberok a ten je v Nitrianskej diecéze, myslíme si, že najstaršia Nitrianska diecéza, riadená kardinálom, si zaslúži univerzitu.

 • Reakcia z pléna.

 • Aha, Spišská. Tak to by som mal hlasovať teraz proti, Fero, ale budem napriek tomu všetkému za to zriadenie tejto univerzity, i keď si myslím, že tá univerzita by bola možno lepšie situovaná v Trnave, tak ako bol pôvodný návrh vlády, ktorý bol predložený za našej vlády, Mečiarovej vlády. A napriek tomu všetkému si myslím, že je potrebné podporovať vznik nových vysokých škôl. Povedal som to, keď bola rozdeľovaná Košická univerzita, časť fakúlt situovaných v Prešove bola osamostatnená. Takisto si myslím, že vybudovať novú fakultu v Žiline bude oveľa ľahšie, ako zriadiť novú univerzitu v Ružomberku. A preto si myslím, že je potrebné podporiť vznik tejto univerzity.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo.

  V programovom vyhlásení vlády je skutočne napísané, že vláda umožní ešte väčšiemu počtu študentov študovať na vysokých školách. Pán poslanec vyjadril údiv na tým, že tento návrh je poslaneckým návrhom, a nie návrhom vlády, resp. ministerstva školstva. Ja chcem z tohto miesta vyjadriť ľútosť nad tým, že ministerstvo školstva nepredkladá zákony na vytváranie ďalších možností štúdia na vysokých školách, ale v tomto momente práve chce alebo pripravuje rušenie vysokých škôl, a dokonca aj stredných škôl, čo je v ostrom protiklade práve proti programovému vyhláseniu vlády.

 • Vážený pán kolega Orosz, ja chcem len pripomenúť, že vláda mala predložiť do parlamentu tiež mediálny zákon a predložil ho váš kolega poslanec Andrassy. My sme ho podporili a netreba uberať posvätné právo poslanca predložiť zákon do parlamentu bez ohľadu na to, či ho vláda má pripravený, alebo nemá pripravený. A keďže tu vidím takú jednotu, zhodu predkladateľov, zástupcov aj evanjelickej náboženskej obce, rímskokatolíckej, myslím, že ho podporíme a univerzita v Ružomberku jednoznačne obohatí duchovný rozvoj Slovenska.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán predkladateľ. Áno.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán predseda,

  predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  postupne tak, ako vystúpili kolegovia poslanci a poslankyne.

  Pánovi poslancovi Osuskému ako spravodajcovi ďakujem za jeho mimoriadny konštruktívny prístup. Ako hlboko zakotvený evanjelik sa tak pozitívne vyjadril k tejto univerzite, že som náchylný si to vysvetľovať, že je to tým, že sme sa vám teraz v nedeľu tak veľmi ospravedlnili za všetky príkoria.

 • Smiech v sále.

 • S pánom poslancom Maxonom súhlasím, samozrejme, je to logické, aby to bolo aj vo výbore pre financie, rozpočet a menu. Pánovi poslancovi Jarjabkovi ďakujem. Ja si myslím, že týmto prístupom by sa z tohto zákona malo stať niečo nadstranícke. O 50 rokov ja tu už isto nebudem, povedzme ty, kolega Cuper, tu možno ešte budeš, ale univerzita tu bude a nikto si nebude spomínať, kto za ňu hlasoval. Podstatné je, že tu bude.

  Čo sa týka vystúpenia pána poslanca Orosza, ja chcem zdôrazniť, že pán minister Ftáčnik prispel veľmi korektne a celý čas sme boli vo veľmi úzkom kontakte. Ten začarovaný kruh už nebudem znovu popisovať. Zajtra zasadá senát, ale poslednýkrát starý, potom nastupuje nový senát. Je tam veľa psychologických zábran, a preto ja by som bol rád, keby sme urobili ten prvý krok, ktorý by to akýmsi smerom pohlo. Z tohto dôvodu by som bol rád, keby sme hlasovali dnes.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Osuský, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu o predloženom návrhu zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku.

  Prosím teraz pána poslanca Osuského, aby postupne uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie.

  Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať v poradí tak, ako predloží pán poslanec Osuský návrhy na uznesenie. Najskôr návrh podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku.

  Pán poslanec Osuský.

 • V súlade s vystúpeniami v rozprave a s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, uveďte ďalšie hlasovanie.

  Pán navrhovateľ, neodchádzajte ešte.

 • Keďže sme hlasovaním rozhodli, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 563 z 28. februára 2000 návrh zákona prideliť v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a v zmysle § 74 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby výbory, ktorým je návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 3. mája 2000 a v gestorskom výbore do 5. mája 2000.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol spoločný spravodajca pán poslanec Osuský.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gesčný výbor, ako aj lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi poslancovi Mikloškovi a Osuskému za uvedenie návrhu zákona, ako aj za uvedenie hlasovania.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je prvé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 154/1994 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 504.

  Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 522.

  Prosím teraz, aby za skupinu poslancov predmetný návrh zákona uviedla pani poslankyňa Angelovičová.

  Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Predložený návrh zákona sťahujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pani poslankyňa Angelovičová stiahla z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona o matrikách.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je prvé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 525.

  Návrh na pridelenie tohto návrhu zákona máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 551.

  Dávam slovo teraz pánovi poslancovi Muránskemu a prosím ho, aby za skupinu poslancov predmetný návrh zákona uviedol.

 • Vážení páni,

  vážené dámy,

  v zmysle § 4 ods. 3 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa ukladá obciam povinnosť zabezpečovať verejnoprospešné služby, a to vrátane zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a čistenia odpadových vôd. Na plnenie týchto povinností treba vytvoriť ekonomické a legislatívne podmienky. V súčasnosti je majetok v správe štátnych podnikov vodovodov a kanalizácií a tento vlastnícky vzťah zotrváva a potvrdzuje ustanovenie § 3 písm. f) zákona číslo 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov tým, že vlastníctvom obcí sa nestávajú objekty technickej vybavenosti, medzi ktorými sa na prvom mieste radia práve vodovody a kanalizácie.

  Už Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z roku 1998 hovorí o tom, že sa má uskutočniť bezodplatný prevod tohto majetku na obce a mestá, podčiarkujem, bezodplatný prevod, a nie privatizácia tohto majetku. Tomuto prevodu a koniec koncom akejkoľvek transformácii vodární a kanalizácií do majetku miest a obcí práve bráni spomínaný § 3 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí. Po schválení novely tohto zákona sa prevedie majetok štátu v správe štátnych podnikov vodární a kanalizácií na obce zo zákona v zmysle § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí. Tým sa vytvoria aj v skutočnosti podmienky a legislatívne predpoklady na plnenie verejnoprospešných služieb na úseku zásobovania, odkanalizovania, čistenia vôd.

  Prevodom majetku štátu v správe štátnych podnikov vodární a kanalizácií sa zabezpečí priamy dohľad obcí nad prevádzkou a údržbou a ďalej sa, samozrejme, vytvoria možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky z podporných fondov Európskej únie, konkrétne ide o prostriedky fondov ISPA. Súčasné štátne podniky, podotýkam, v žiadnom prípade nie sú schopné zložiť 30-percentný podiel na prípadne schválené projekty čističiek odpadových vôd.

  V prikladanom § 14b v konečných ustanoveniach sa zveruje ministerstvu pôdohospodárstva upraviť bezodplatný prevod štátnych podnikov vodární a kanalizácií na obce tak, že toto bude zabezpečené v spolupráci s Úniou miest a so Združením miest a obcí Slovenska, a to tak, aby vznikli vodohospodársky a ekonomicky funkčné komunálne vodárenské spoločnosti.

  Tento záväzný právny predpis bude predložený alebo doplnený k tejto novele zákona v druhom čítaní, pokiaľ, a ja pevne verím, že prejde táto novela do druhého čítania.

  Z tejto filozofie vychádzajúci právny predpis navyše dáva priestor na zachovanie funkčnosti vodárenských celkov a umožňuje primeranú účasť obcí na majetku a rozhodovaní tak, aby reálne mohli plniť svoje povinnosti, ktoré vyplývajú práve zo zákona číslo 369/1991 Zb. o obecnom zriadení.

  To je všetko, pán predsedajúci. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Kvardovi a prosím ho, aby uviedol stanovisko k prerokúvanému návrhu zákona skupiny poslancov o majetku obcí.

  Pán poslanec Kvarda, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.

  Vážená Národná rada,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (tlač 525), ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Úvodom si dovolím informovať o skutočnosti, že uvedený návrh zákona bol poslancom Národnej rady doručený dňa 25. februára 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenia návrhu budú predložené v rozprave najmä v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Taktiež predpokladám, že Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky do druhého čítania predloží návrh všeobecne záväzného predpisu, ktorý upraví postup prevodu majetku štátnych podnikov vodární a kanalizácií na obec, tak ako to predpokladá § 14b návrhu novely tohto zákona.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku pána poslanca Sopka.

  Pán poslanec Sopko, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  medzi kľúčové oblasti vodného hospodárstva, ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť, patrí transformácia štátnych podnikov vodární a kanalizácií. Bez vody sa žiť nedá. Občania ju potrebujú 24 hodín denne. Preto transformácia vodární a kanalizácií je problém, ktorému musí vláda Slovenskej republiky aj Národná rada venovať veľkú pozornosť.

  Majetok pod správou štátnych podnikov vodární a kanalizácií predstavuje 36-miliardovú hodnotu, a preto osud tohto majetku nám nemôže byť ľahostajný. V tomto objeme sú vodárenské, rozvodné a kanalizačné siete, ale aj prevádzkové zariadenia, ako sú vodárne a čistiarne, ale aj iný prevádzkový majetok. Ak by sa prevádzkový majetok ocitol v nesprávnych rukách, vznikla by aktuálna hrozba zvyšovania cien vodného a stočného, pretože štát už nebude tieto ceny dotovať. Dosah by pocítili všetci obyvatelia. Tým som chcel naznačiť, ako dôležité je správne zvládnuť transformáciu štátnych podnikov vodární a kanalizácií, kde hlavnú úlohu musia zohrávať práve mestá a obce. Vláda Slovenskej republiky aj Národná rada Slovenskej republiky musí tomuto procesu venovať veľkú pozornosť.

  A nielen to. Okolo transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií by mala prebehnúť široká diskusia, pretože nová forma prevádzkovania bude mať dosahy na cenové poplatky a tento obchod s vodou i obmedzenie odvedenia a čistenie odpadových vôd musí byť kontrolovateľné. Zo zákona za tieto činnosti sú zodpovedné mestá a obce, a pretože celú zodpovednosť za zásobovanie a odvádzanie vôd ponesú obecné samosprávy, je úplne správne, aby obce mali aj prostriedky na prevádzkovanie.

  Niekoľko rokov sledujem prípravu tohto transformačného procesu aj kroky bývalej aj súčasnej vlády Slovenskej republiky, pretože veľa závisí od toho, akým spôsobom vláda Slovenskej republiky aj parlament nasmeruje tento dôležitý transformačný proces. Žiaľ, vláda Slovenskej republiky z dôvodu rozporov medzi dotknutými ministerstvami, medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom pre privatizáciu a správu majetku, neschválila materiál predložený do vlády, ktorý mal stanoviť podmienky, okolnosti aj zásady transformácie. Medzirezortné rozpory sú príčinou toho, že poslaneckým návrhom novely zákona o majetku obcí hľadajú sa možnosti odblokovania prevodu majetku vodární a kanalizácií na obce. Bolo by veľmi správne, aby nás pán minister Koncoš alebo pani ministerka Machová informovali o rozporoch, pre ktoré vláda Slovenskej republiky odsúva prerokovanie veľmi vážneho a dôležitého materiálu.

  Nemám žiadne vecné výhrady k predloženej novele zákona. Aj ja ju veľmi rád podporím, ale cítim potrebu poukázať na neštandardný postup a hlavne na to, že súčasťou poslaneckého návrhu v tomto prvom čítaní nie je nevyhnutný vykonávací predpis, ako to určujú legislatívne pravidlá. Takže transformačný proces je rozbehnutý a my urobme všetko pre to, aby zohľadňoval potreby miest a obcí Slovenska. Obecným samosprávam týmto dávame veľkú vážnosť, ale predovšetkým veľkú zodpovednosť. Pokladám za správne, ako v budúcich vodárenských spoločnostiach budú zastúpené obce a mestá, pretože v ich záujme je, aby sa nestratila prevádzkyschopnosť, účinnosť a efektívnosť prevádzky, odborný potenciál aj materiálne zabezpečenie vodárenských sústav, vodárenských spoločností, pretože to všetko vplýva na zvyšovanie cien vodného a stočného.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Kužma - faktická poznámka.

 • Ja by som chcel zareagovať na pána kolegu Sopka. Myslím, že všetkým nám je jasné, že prevod majetku zo štátu na obce je jeden z najdôležitejších krokov transformácie. Dôjde k úspore v štátnej správe a dôjde k zmenám v rozhodovaní o tomto majetku, čiže nie je sa čo diviť, že zástupcovia ministerstva pristupujú k tomu trošku opatrnejšie, lebo sa zbavujú vlastne sami svojich právomocí. Naopak, ja tento materiál hodnotím veľmi kladne, lebo je jednak v súlade so strednodobou koncepciou rozvoja Slovenska, ale je podporený vlastne aj Úniou miest a obcí a Združením miest a obcí Slovenska. Takže myslím si, že súlad tohto návrhu a stanoviská ministerstva hospodárstva, prípadne ministerstva poľnohospodárstva len pomôžu tento návrh dopracovať. Ja dám pripomienky potom v druhom čítaní, tiež niektoré technické veci by som chcel tu spresniť.

  Ďakujem.

 • Pýtam sa, či sa hlási niekto z poslancov do rozpravy k tomuto bodu programu ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť? Nie. Pán spoločný spravodajca takisto nie.

  Páni poslanci, odporúčam, keďže pán poslanec Muránsky je predkladateľom aj ďalšieho návrhu zákona, aby sme využili teraz jeho prítomnosť, aby mohol odôvodniť aj ďalší návrh, a potom by sme pristúpili k hlasovaniu o obidvoch ním predkladaných návrhov zákonov.

  Zatiaľ by som prosil pána poslanca Kvardu o zaujatie miesta vo svojej poslaneckej lavici.

  Pán poslanec Muránsky, nech sa páči, prosím, aby ste uviedli v poradí ďalší prerokúvaný návrh zákona, ktorým je

  návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Muránskeho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 526, ktorého súčasťou aj je aj rozhodnutie predsedu Národnej rady o pridelení tohto návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady.

  Prosím teraz pána poslanca Muránskeho, aby predmetný návrh zákona uviedol.

 • Vážené dámy a páni,

  navrhovaná novela zákona o cestnej doprave nerieši celú novelu zákona o cestnej doprave, ktorá je už v Legislatívnej rade vlády, ale skôr výsek alebo úsek, ktorý sa dotýka bližšie len dopravy kombinovanej.

  Dôvodom tejto tzv. malej novelizácie predloženej k tejto novele zákona je zabezpečiť harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov s právom Európskej únie, a tým aj funkčnosť kombinovanej dopravy na území Slovenskej republiky s cieľom dosiahnuť následné využitie sprevádzaných liniek kombinovanej dopravy s dôrazom na udržanie mobility dopravy, ale aj ochranu životného prostredia.

  Návrh novely v krátkosti v porovnaní s doterajším znením zákona číslo 168/1996 Z. z. upravuje predovšetkým znenie kombinovanej dopravy, jej vymedzenie v súlade s aproximáciou práva Slovenskej republiky s Európskou úniou. Kombinovanú dopravu upravuje na vyhlásených prevádzkových linkách jej rozsah. Akčný rádius sa v tejto novele zvyšuje z 50 km medzi dvoma dopravnými uzlami na 150 km medzi dvoma dopravnými uzlami. Oslobodzuje zahraničných prepravcov od prepravného povolenia vydávaného ministerstvom a upravuje úpravu vydávania prepravných povolení. Navrhovaná novela zvyšuje efektívnosť, účinnosť a bezpečnosť cestnej kamiónovej dopravy pri využívaní ekologickejších druhov dopráv, a to dopravy predovšetkým železničnej a v druhom rade aj vodnej dopravy. Novela zákona kladie dôraz na rozvoj kombinovanej dopravy z hľadiska záujmov štátnej dopravnej politiky a ochrany životného prostredia.

  Novela bola jednak vypracovaná v spolupráci so Zväzom zamestnávateľov, s odborom kombinovanej dopravy ministerstva pôšt a telekomunikácií a je k nej aj kladné stanovisko generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky.

  Toľko k uvedeniu návrhu novely.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Muránskemu za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Prokopovičovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o odporúčaní, ako prerokúvať tento návrh zákona v pléne Národnej rady.

  Pán poslanec Prokopovič.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne poslankyne,

  kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Muránskeho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov (tlač 526), ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predložený návrh (tlač 526), konštatujem, bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. februára 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či predložený návrh spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a náležitosti podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní predkladám stanovisko gestorského výboru, že návrh spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona, ktoré sú uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona tým, že rieši, resp. určitým spôsobom zvýhodňuje využívateľov kombinovanej dopravy, môže svojím spôsobom pozitívne vplývať aj na rozvoj dopravy, ktorá je aj ekologicky výhodná.

  V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budem odporúčať prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave prerokovala návrh zákona v druhom čítaní.

  Prosím, vážený pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o návrhu zákona.

 • Páni poslanci a panie poslankyne, skôr ako otvorím všeobecnú rozpravu, by som prosil dôrazne všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály.

  Pán spoločný spravodajca, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal do rozpravy žiadne prihlášky, preto sa pýtam, či sa do rozpravy k tomuto bodu programu hlási niekto ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Páni poslanci a panie poslankyne, pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch zákonov, ktorých navrhovateľom a predkladateľom bol pán poslanec Muránsky.

  Odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu v poradí o druhom návrhu, ktorý predniesol, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave číslo 168/1996 Z. z.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol postupne hlasovania o tomto návrhu zákona.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala k predloženému návrhu zákona toto uznesenie:

  "V súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh zákona v druhom čítaní."

 • Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní návrhu uznesenia, ktoré predniesol spoločný spravodajca pán poslanec Prokopovič, ktorý odporúča, aby sme tento návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.

  Prezentovalo sa 71 poslancov.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby prišli do rokovacej sály na hlasovanie. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Prosím aj pani kolegyňu Dubovskú.

  Panie poslankyne, páni poslanci, evidentne je v rokovacej sále viacej prítomných pánov poslancov, ako sú zobrazení na svetelnej tabuli, preto ešte raz sa pokúsime hlasovať tlačidlami. V prípade, že nebude dostatočný počet poslancov, budeme hlasovať skrutátormi.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 54 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili a odporučili prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Ďakujem.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 553 z 28. februára 2000 navrhujem Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Muránskeho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov (tlač 526), na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Ďalej navrhujem určiť k poslaneckému návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Zároveň navrhujem lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 3. mája 2000 a v gestorskom výbore do 5. mája 2000.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 66 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gesčný výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi poslancovi Prokopovičovi.

  Prosím teraz pána poslanca Kvardu, aby uvádzal hlasovanie k prvému návrhu, ktorý predkladal pán poslanec Muránsky, ktorým je návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 130/1991 Zb. o majetku obcí.

  Pán poslanec Kvarda.

 • Vážený pán predsedajúci, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že po odznenej rozprave odporučí návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (tlač 525), prerokovať v druhom čítaní vzhľadom na to, že iný návrh v rozprave neodznel.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili a odporučili Národnej rade prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

  Pán poslanec Kvarda.

 • Ďalej odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 551 z 28. februára 2000 prideliť ho v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Súčasne odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh pridelený, ho prerokovali do 3. mája 2000 a gestorský výbor do 5. mája 2000.

 • Prosím, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada schválila uvedené uznesenie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa nerozchádzali, chcem podať jeden procedurálny návrh, ktorým by sme mali prijať uznesenie. Keďže pri schvaľovaní programu tejto schôdze Národnej rady boli dodatočne na návrh poslancov zaradené ďalšie 4 body, ktoré vyžadujú od vlády Slovenskej republiky vypracovanie správ, ktoré by mala Národná rada prerokovať v zmysle § 128 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sme prijali uznesenie, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby v lehote do 30 dní podala Národnej rade Slovenskej republiky správy o opatreniach vlády na riešenie nezamestnanosti v Slovenskej republike, správu o doterajšom postupe vlády pri tvorbe a realizácii regionálnej politiky a pripravenosti na využívanie podporných fondov Európskej únie, ďalej správu o plnení plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalej správu o tom, aby boli zverejnené informácie, kto je vlastníkom jednotlivých podnikov hromadne prepúšťajúcich zamestnancov.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a o tomto návrhu hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili a požiadali vládu, aby v lehote do 30 dní k jednotlivým bodom programu, ktoré sme navrhli do programu rokovania schôdze Národnej rady, do 30 dní predložila predmetné správy.

  Prosil by som pána podpredsedu Presperína, aby viedol rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky o ďalších bodoch programu.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  nasleduje prvé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 528.

  Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 554.

  Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie poslanec Jirko Malchárek.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  ako poverený zástupca predkladateľov novely zákona o Fonde detí a mládeže si dovoľujem pre účely prvého čítania vás oboznámiť s najhlavnejšími podnetmi, ktoré nás viedli k jej opätovnému predloženiu. Keďže pôvodný text návrhu zákona vyvolal búrlivú diskusiu, odbornú diskusiu a došlo po mnohých konzultáciách k zmenám vedúcim k zvýšeniu jeho kvality, sme sa rozhodli ako predkladatelia na odporúčanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady novelu prepísať v skvalitnenej podobe a podať ju opakovane do prvého čítania v tomto novom znení.

  Na oživenie pamäti. Zámerom nás predkladateľov je zásadné riešenie nehospodárneho nakladania s majetkom štátu po roku 1989, ktorý je v správe Fondu detí a mládeže. Tento majetok v hodnote niekoľko sto miliónov korún bol zmluvami o nájmoch a výpožičkách, väčšinou zvlášť nevýhodnými pre štát, dlhodobo na 20 až 30 rokov prakticky odovzdaný osobám a subjektom, ktoré hospodárili a hospodária doteraz s týmto majetkom iba za účelom vlastného prospechu a v rozpore s cieľom a účelom, na ktorý ho získali do prenájmu.

  Za účelom riešenia tohto problému a vzniknutej nie celkom štandardnej situácie odporúčam prijať túto novelu zákona, ktorá zodpovedá svojím obsahom duchu Ústavy Slovenskej republiky a vracia možnosť zmysluplne a v súlade s pôvodným zámerom nakladať s miliardovým majetkom štátu v správe Fondu detí a mládeže.

  Nevylučujem zmeny v druhom čítaní na základe vašich pripomienok, ako verím, že včas predložených, aby sa nezabránilo dobrému úmyslu, ktorý je v celospoločenskom záujme, a verím, že aj v záujme vašom.

  Prosím o vašu podporu na posun do druhého čítania.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi za uvedenie návrhu zákona. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, poslankyni Eve Rusnákovej.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528), ako spravodajkyňa určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Úvodom vás chcem informovať, že predmetný poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov, bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 25. februára 2000, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či predmetný návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajkyňa Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh zákona napĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 až 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam názor, že predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528), rieši problematiku, ktorú je možno upraviť spôsobom, ako sa navrhuje. Predpokladám, vážené panie poslankyne a páni poslanci, že vaše stanoviská, prípadne zmeny k návrhu zákona budete predkladať v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch a v druhom a treťom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, po rozprave budem odporúčať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že prerokuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528), v druhom čítaní.

  Vážený pán predsedajúci, odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona.

 • Ďakujem pani poslankyni. Prosím ju, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážení páni poslanci, panie poslankyne, otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne sa neprihlásil do rozpravy žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa preto, či sa hlási do rozpravy niekto z poslancov. Hlási sa pán poslanec Maxon. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu.

  Prosím, pán poslanec Maxon má slovo v rozprave.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predkladateľ,

  vážená pani spravodajkyňa,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  máme pred sebou tlač 528 - návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov. Predovšetkým, vážené dámy a páni, mi dovoľte prezentovať môj názor, že neboli teda splnené všetky podmienky legislatívneho procesu, pretože stanovisko vlády k tomuto poslaneckému návrhu zákona sa vzťahuje na tlač číslo 331, to znamená, stanovisko vlády nebolo v tomto smere aktualizované.

  Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi teda predniesť niekoľko právnych pohľadov na navrhovaný zákon, ktorým sa mení zákon číslo 189. Predovšetkým mi dovoľte veľmi jednoznačne skonštatovať, že predkladateľ nemal pravdu, že po mnohých rokovaniach došlo ku skvalitneniu navrhovanej predlohy. Tento návrh naďalej má mimoriadne vážne legislatívne nedostatky. Vy veľmi dobre viete ako predkladatelia, že riešenie tohto problému, pokiaľ by bola teda z vašej strany dobrá vôľa, bolo navrhnuté renomovanými právnikmi a bolo to 19. novembra 1999. A vy ako predkladatelia ste tieto návrhy neakceptovali napriek tomu, že tieto návrhy umožňovali rozlíšiť medzi zmluvnými vzťahmi, ktoré rešpektovali zákon i dobré mravy v obchodnom styku, a vzťahmi, ktoré by tak neurobili, alebo teda vzťahy, ktoré treba zameniť alebo zrušiť.

  Dámy a páni, ak hovorím, že tlač 528 je analógiou, ak by ste teda mali tú chuť a čas a porovnali tlač 331 a tlač 528, tak sú tam minimálne odchýlky. Ale nič z toho, čo bolo predovšetkým v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, sa v tlači 528 oproti tlači 331 nezmenilo vo vzťahu k odstráneniu protiústavných riešení navrhovanej predlohy.

  Vážené dámy, vážení páni, na oživenie vašej pamäti by som chcel uviesť, že sekretariát Legislatívnej rady vlády dal absolútne jasné a meritórne stanovisko k navrhovanej predlohe a posúdil ju v mnohých ohľadoch ako protiústavnú a v mnohých ohľadoch ako retroaktívnu. Samotný záznam z 35. a 36. zasadnutia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky dokonca išiel tak ďaleko, že Legislatívna rada po prerokovaní tohto poslaneckého návrhu zákona odporučila vláde s predloženým návrhom vysloviť nesúhlas. To znamená, že ani čiastočný náznak toho, že odporúča predkladateľom príslušnú navrhovanú právnu úpravu prepracovať alebo zdokonaliť, alebo teda odstrániť niektoré legislatívne prekážky, pre ktoré nemohla Legislatívna rada vlády túto predlohu posúdiť pozitívne. Ešte raz upozorňujem, že tlač 331 a tlač 528 sú skoro analogické. Ak by predkladateľ tvrdil niečo iné, tak nehovorí pravdu.

  Čo sa týka stanoviska Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, špecificky legislatívneho odboru Národnej rady, okrem teda tých protiústavných návrhov, ktoré v samotnej predlohe sú, tak sa v závere uvádza, že vlastne vláda uznesením číslo 805 vyslovila s predloženým návrhom nesúhlas, okrem toho teda na piatich stranách sú uvedené pripomienky.

  Vážené dámy a páni, dovoľte mi uviesť niektoré zásadné pripomienky predovšetkým k ústavnosti tohto návrhu. Na záver teda pripomínam, že nie som odborník celkom v oblasti legislatívy, na záver vám poviem meno autora týchto pripomienok.

  Dámy a páni, návrh v tlači 528 odporuje ústave predovšetkým tým, že porušuje požiadavku rovnakého zákonného obsahu a ochrany vlastníctva. Ak teda porušuje ústavu, tak špecificky článok 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Len pre úplnosť uvádzam, že v tejto súvislosti už existuje nález Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo PL-ÚS 37/1999, podľa ktorého sa pojem rovnosti zákonného obsahu vzťahuje na oprávnenie vlastníka predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s nimi.

  Vážené dámy a páni, podľa článku 20 ods. 4 ústavy možno vlastnícke právo obmedziť iba pri súčasnom splnení štyroch podmienok. Z nich by bola splnená iba podmienka zákonnej formy, ale ostatné podmienky týmto návrhom alebo ústavné podmienky týmto zákonom nie sú naplnené, a to napríklad verejný záujem, nevyhnutná miera obmedzenia a najmä obmedzenie za primeranú náhradu v tomto návrhu splnené vôbec nie sú.

  Vážené dámy a páni, z rovnakých dôvodov je návrh v rozpore aj s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení článku 1 Dodatkového protokolu. Rozpor s ústavnými a medzinárodne garantovanými princípmi ochrany vlastníctva uvedených bodom II/1 až III sa týka aj ochrany vecí vo vlastníctve nájomcov a vypožičiavateľov, ktoré umiestnili v najatých, resp. vypožičaných objektoch v súlade s vtedy platnou zmluvou. Často ide o veci nadobudnuté so zámerom dlhodobo ich využiť práve v najatom alebo vypožičanom objekte. Vlastník by bol často nútený tieto veci neužitočne uskladniť, predať pod cenu alebo ich dokonca likvidovať.

  Vážené dámy a páni, predložená tlač 528 je jednoznačne v hrubom protiklade s princípom rovnakej ochrany vlastníctva a predovšetkým z hľadiska posunutia plnenia prenajímateľa, t. j. fondu, o tých šesť mesiacov, ako sa v predlohe hovorí, po splnení povinnosti nájomcu, t. j. po vyprataní a odovzdaní predmetu nájmu. Špeciálne teda, myslím, § 15a ods. 3 a § 15 ods. 2. V § 15c povinnosť fondu nahradiť náklady zhodnotenia najatého alebo vypožičaného majetku dokonca vôbec nie je upravená platnosť všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka, § 3 ods. 5 bol vlastne vylúčený. Porušenie teda rovnosti a rozpor z ústavy je podľa tejto predlohy absolútne transparentný a evidentný.

  Dámy a páni, v tlači 528 sa hovorí o súhlase ministerstva, ktorý by mal byť vydávaný bez akýchkoľvek zákonných kritérií, na základe voľnej úvahy až ľubovôle. Opieram sa teda o tvrdenie v bode II/1. Dámy a páni, absolútne nešpecificky riešený bez možnosti podať opravný prostriedok a bez možnosti preskúmania súdom, čo je jednoznačne v rozpore s článkom 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa citovaného ustanovenia ten, kto tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Ústava pripúšťa, aby zákon ustanovil výnimky z okruhu súdneho prerokúvania, ale nie v prípadoch rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd a analogicky vlastníctvo a nakladanie s vlastníctvom je základné ústavné právo.

  V tomto prípade, ako som uviedol, však ide o rozhodovanie vo veciach vlastníctva a jeho ochrany. A opäť sa odvolávam na článok 20 Ústavy Slovenskej republiky, t. j. vo veci základného ľudského práva a slobody, ktoré zo súdneho preskúmania jednoducho nie je možné vylúčiť. Predkladatelia by mohli síce tvrdiť, že súhlas ministerstva nemá charakter rozhodnutia v zmysle článku 46 ústavy, ale že je výkonom vlastníckeho práva, podotýkam teda, že fond spravuje majetok vo vlastníctve štátu, lenže takýto názor vyvracia skutočnosť, že ministerstvo nedáva súhlas pred podpisom zmluvy, ale až po jej uzavretí. Jednoznačne to vyplýva okrem iného z § 15b ods. 3 a § 15c ods. 2. Dodatočný súhlas je svojím obsahom schválením právneho úkonu, zmluva má teda jednoznačne charakter vrchnostenského aktu a v tomto prípade aktu príslušného ministerstva.

  Dámy a páni, mimoriadne závažné je porušenie princípov právneho štátu v zmysle článku 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré spočíva v spätnej účinnosti tohto zákona. Ak predkladateľ by tvrdil, že zákon neobsahuje prvky retroaktivity, tak by som vám odporúčal preštudovať § 15a, 15b, 15c ods. 1 druhá veta a nasledovné vety odseku 2. Tvrdenie dôvodovej správy, že novela pôsobí výlučne pro futuro, teda pre budúcnosť, je zjavne nepravdivé, keďže uvedené ustanovenia sa výslovne týkajú zmlúv, ktoré boli uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Opäť sa odvolávam na § 15a ods. 1, obdobne § 15b, 15c ods. 1 druhá veta.

  Vážené dámy a páni, retroaktivita právneho predpisu znamená, že v čase, keď subjekt koná, nemôže vedieť, aké právne dôsledky jeho správanie vyvolá podľa budúceho predpisu. Spätnú účinnosť právnych predpisov vyhlásil Ústavný súd Slovenskej republiky za odporujúce princípom právneho štátu v rade rozhodnutí. Tak v náleze číslo PL-ÚS 36/1995 sa uvádza: "V ústavnom poriadku Slovenskej republiky všeobecný zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov alebo ich ustanovení možno vyvodiť z článku 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je Slovenská republika právnym štátom. K imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i zákaz spätného, teda retroaktívneho pôsobenia právnych predpisov, resp. ich ustanovení. V ústavnom poriadku Slovenskej republiky platí zásada, podľa ktorej je ten, kto konal, resp. postupoval na základe dôvery v platný a účinný právny predpis alebo jeho normu, nemôže byť vo svojej dôvere k nemu sklamaný spätným pôsobením právneho predpisu alebo niektorého jeho ustanovenia."

  Vážené dámy a páni, to sú principiálne pripomienky, ktoré navrhovanú predlohu (tlač 528) stavajú do zjavného rozporu s Ústavou Slovenskej republiky. A špeciálne som vymenoval tie konkrétne rozpory s ústavou predovšetkým vo vzťahu k článku 1 Ústavy Slovenskej republiky a nakoniec aj článku 20 a, myslím, článku 46 Ústavy Slovenskej republiky. Z toho dôvodu, vážené dámy a vážení páni, ja nebudem sa teraz v tejto chvíli vyjadrovať k legislatívnym nedostatkom. Ja som považoval za dôležité v prvom čítaní sa predovšetkým vyjadriť k protiústavnosti tohto návrhu.

  Vážené dámy a páni, z uvedeného vyplýva, že posudzovaný návrh skutočne nie je z radu ústavnoprávnych a legislatívnych dôvodov spôsobilý ani na prerokovanie, nieto aby bol odporučený do druhého čítania, tak ako nás vyzýval predkladateľ. Takže, vážené dámy a páni, v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku navrhujem, aby Národná rada prijala rozhodnutie nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

  Vážené dámy a páni, v prípade, že tento môj návrh nebude schválený, predkladám v poradí druhý návrh, rovnako podľa § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku Národnej rady, s tým, že Národná rada Slovenskej republiky vracia návrh zákona jeho navrhovateľom na dopracovanie.

  Vážené dámy a páni, vzhľadom na tie rozpory, ktoré som uviedol, s Ústavou Slovenskej republiky, ja vás veľmi pekne prosím o podporu toho môjho prvého návrhu, pretože nielen ja, ale predovšetkým právnici, ktorí mi pripravili toto stanovisko, sú presvedčení, že ustanovenie § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku je veľmi ťažké aplikovať, pretože takto prezentovaný návrh, ako je uvedený v tlači 528, nie je spôsobilý na dopracovanie. Takto prezentovaný návrh sa musí v plnom rozsahu prepracovať absolútne nanovo.

  A, vážené dámy a páni, tie citácie, ktoré som uviedol vo vzťahu k rozporu s Ústavou Slovenskej republiky a celkom úvodom som povedal, že uvediem autora, predpokladám teda, že pokiaľ som citoval niektoré ustanovenia, tak minimálne pán Dr. Kresák už vie autora. Vážené dámy a páni, autorom nie je nik iný ako Advokátska kancelária Ernest Valko. Dúfam, že vás nemusím upozorňovať na vzťah Advokátskej kancelárie Ernest Valko k politického zoskupeniu, ktoré v Národnej rade Slovenskej republiky prezentujem ja.

  Takže naozaj vás, vážené dámy a páni, prosím, aby ste podporili ten môj prvý návrh, pretože je absolútne neprijateľné, aby sme náš právny poriadok zaplienili takýmto návrhom zákona, ktorý je v takom príkrom rozpore a v mnohých ustanoveniach s Ústavou Slovenskej republiky. Okrem toho teda chcem upozorniť, že skupina právnikov, ktorá robila toto stanovisko predkladateľom práve toho 19. novembra 1999, ponúkla riešenie, ktoré, žiaľ, predkladatelia odmietli a dnes nám tu prezentovali veci, ktoré sa jednoznačne nezakladajú na pravde.

  Chcel by som teda, vážené dámy a páni, poprosiť aj predkladateľa a nakoniec aj spravodajkyňu, aby tieto moje slová nebrali osobne. Nie sú to moje právne pohľady na vec, sú to právne pohľady odborníkov, ktorí vypracovali k tlači 528 stanovisko, tak ako som ho prezentoval tu v tejto chvíli v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Maxonovi za vystúpenie v rozprave.

  S jedinou faktickou poznámkou k jeho vystúpeniu sa hlási pán poslanec Kresák. Končím možnosť ďalších prihlásení s faktickými poznámkami.

  Prosím, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ja som si so záujmom vypočul prednes pána kolegu Maxona a nechcem ani tvrdiť, myslím, že nie je namieste dnes sa vyjadrovať k jednotlivým parciálnym ustanoveniam, ktoré obsahuje predložený návrh, ale vcelku jednoznačne pociťujem potrebu vyjadriť sa k dvom základným veciam, ktoré boli namietané pánom kolegom Maxonom.

  V prvom rade podstatná časť jeho prejavu sa viedla v duchu akéhosi zásadného porušenia ústavy v obsahu tohto návrhu a zásahu do vlastníckych práv. Ja iba túto ctenú snemovňu chcem upozorniť na jednu vec. Každý, kto si troška pozornejšie prečíta samotný pôvodný text zákona, ako aj navrhovanú novelu, zistí, že táto novela sa dotýka zmlúv, ktoré upravujú výpožičku alebo nájom. Neviem, nie je mi známe, nech mi kolega Maxon možno neskôr objasní, ako sa výpožičkou alebo nájmom prevádza vlastníctvo. Mám dojem, že o vlastníctve, o ohrození vlastníctva vôbec nemôže byť reči. A nie že mám dojem, som o tom presvedčený. Čiže tieto dve veci spájať a dovolávať sa ústavnej ochrany vlastníctva, v tomto je absolútne nevhodné. Tak neviem, o čom to celé bolo.

  Dovolím si druhú poznámku. Opäť veľmi stručne iba k tejto ústavnej meritórnej otázke, spätná účinnosť. Pán kolega Maxon veľmi správne poukázal na časť stanoviska kolegu Dr. Valka, ktorý ja, samozrejme, dobre poznám. Len už ďalej neoboznámil ctenú snemovňu so skutočnosťou, ktorá je, samozrejme, aj kolegovi Dr. Valkovi dobre známa, že dnes moderná teória ústavného práva všade na svete pozná tzv. priamu a nepriamu spätnú účinnosť a pozná tzv. dovolenú a nedovolenú. Tá pravá spätná účinnosť, tá je nevhodná a tá sa zakazuje. Lenže pravá spätná účinnosť ruší dozadu. Ale kde tu máte pravú spätnú účinnosť? Tu máte nepravú so zmenenými podmienkami do budúcna, to je niečo úplne iné.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Kresákovi.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce vyjadriť k rozprave pán poslanec Malchárek.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne ešte raz za slovo.

  Ja si veľmi vážim vystúpenie pána Maxona, ale azda v oblasti ekonómie alebo financií. Musím povedať, že my ako predkladatelia sme si skutočne lámali hlavu nad pripomienkami, ktoré nám boli predostreté aj napríklad od pána Dr. Ernesta Valka. Musím povedať, že sme niektoré veci zapracovali práve do týchto zmien, ktorých si myslím, že je pomerne veľa v tejto predkladanej novele proti pôvodnému zámeru. Len si treba pozrieť pozorne ten text, pozorne slovíčka. Na rozdiel od pána Dr. Valka, pretože ten nemusí tak konať, my konáme v záujme verejnom, ale proste tie pripomienky všetky viedli na ochranu a záujmov nájomcov. Ja osobne teda v snemovni nezastupujem záujmy nájomcov, ale záujmy verejnosti.

  Čo sa týka tých právnych ustanovení, my sme naozaj mali niekoľko stretnutí, minimálne do desať stretnutí, ak počítam tie oficiálne, a zúčastnili sa toho ľudia, ktorí o to mali záujem. Mňa celkom mrzí, že pokiaľ ste mali nejaké pripomienky k tomu skutočne vecné, že ste sa týchto stretnutí nezúčastnili. Ani nakoniec pri prvom čítaní pred pár mesiacmi ste nemali k tomu žiadne iné skvalitňujúce poznámky. Dokonca váš pán kolega Tarčák povedal, že pokiaľ sa tam zapracujú niektoré nie protiústavné ustanovenia, že rád zahlasuje za tento zákon. Naozaj tie protiústavné ustanovenia, ktoré vecne nemenili ten zákon, a vlastne všetky tie, ktoré nám dala do svojich pripomienok Legislatívna rada vlády, sú zapracované v tejto dnes predkladanej novele.

  To, že v jedinej veci s vami musím súhlasiť, že naozaj vláda nesúhlasí s touto predkladanou novelou, a to mňa osobne mrzí, ale to nám nemôže brániť, rovnako ako to bolo pri zákone napríklad o prechode licencií, aby sme tento zákon v záujme našich voličov, v záujme verejnosti schválili. Je naozaj neštandardný, ale rovnako neštandardné boli spôsoby, ako sa nakladalo s týmto majetkom.

  Čo sa týka retroaktivity a vecí okolo toho, ďakujem pánovi doc. Kresákovi. Myslím si, že je zbytočné, aby sme my, neprávnici, do toho vnášali nejakú demagógiu, nejaké poznámky, ktoré sú len o politických prístupoch, a nie o tom, ako riešiť túto problematiku.

  Verím tomu, že sa zúčastníte na stretnutiach, ktoré budú pred druhým čítaním, pokiaľ nám dáte dôveru a posunie sa to do druhého čítania. A pokiaľ to bude trochu možné a bude to v súlade s duchom, s ktorým predkladáme tento zákon, tak veľmi radi budeme prístupní k zmenám.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie.

  Pýtam sa, či chce zaujať stanovisko pani spravodajkyňa. Nie, nechce.

  Páni poslanci, panie poslankyne, navrhujem, ak je všeobecný súhlas, aby sme prebrali ešte tlač číslo 529 a potom by sme dali hlasovať o jednotlivých návrhoch, ktoré sú k obidvom tlačiam.

  Zatiaľ ďakujem pekne pánovi navrhovateľovi aj pani spravodajkyni.

  V rokovaní budeme pokračovať prvým čítaním o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 529. Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 552.

  Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie poslanec Ivan Hudec.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  hostia,

  prednedávnom sme v tejto snemovni rokovali o nie nevýznamnom zákone o slobode informácií, ktorý celkom určite rozširuje ústavné právo občanov na informácie, a už vtedy boli poznámky o tom, že na to, aby sa komplexne upravovala celá problematika verejných informácií, je nutné prijať nový právny predpis, ktorý by dopĺňal toto základné ústavné právo aj o zákonné rozvedenie ďalších ústavných pravidiel na ochranu osobnosti, na ochranu pravdivých informácií a podobne. Preto si dovolila skupina poslancov spracovať návrh zákona, ktorý si vám dovoľujeme teraz predložiť v prvom čítaní a požiadať vás o podporu tak, aby mohol byť prerokovaný v druhom čítaní a prípadne doplnený a pozmenený tak, ako o tom bude rozhodovať slovenský parlament.

  Doterajšiu právnu úpravu máme v zákone číslo 81 už z roku 1996 o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch, aj keď v znení neskorších predpisov je už tento právny predpis veľmi zastaraný a absolútne nereflektuje desať rokov trvajúce zmeny, ktoré v našej spoločnosti sú. Treba povedať, že táto právna úprava nielenže nerešpektuje spoločenské zmeny, politické zmeny, ale celkom určite ani technické novinky a medzinárodné aspekty súčasného rozvoja prostriedkov verejných informácií.

  Napriek tomu, že po roku 1990 boli prijaté nové zákony upravujúce najmä oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, ktoré boli opakovane novelizované, tak ako prax ukázala, čo treba na týchto právnych predpisoch meniť, vznikla objektívna aktuálna potreba pripraviť taký návrh zákona, ktorý by komplexnejšie upravil problematiku verejných informácií, ich tvorcov a činiteľov.

  Návrh zákona, ktorý som si dovolil predložiť v mene skupiny poslancov, zjednodušuje proces evidencie, tzv. registrácie periodickej tlače, zvýrazňuje najmä teda jej evidenčný charakter, taxatívne vymedzuje povinnosti vydavateľov a ustanovuje sankcie za ich porušovanie. Súčasne sú v tomto návrhu zapracované alebo upravené ďalšie ustanovenia v záujme aproximácie s právom Európskej únie a vyspelých európskych štátov, Európskym dohovorom o ľudských právach a odporúčaniach Rady Európy v oblasti prostriedkov verejných informácií. Veľký dôraz sa v procese prípravy tohto zákona kládol na jeho kompatibilitu s článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Tento návrh zákona rešpektuje práva novinárov a ostatných tvorcov verejných informácií, ale súčasne zdôrazňuje etickú zodpovednosť prostriedkov verejných informácií voči občanom a spoločnosti v súlade s Rezolúciou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy číslo 1003 z roku 1993 o etike novinárstva.

  Predkladatelia návrhu zákona si uvedomujú, že koncentrácia a monopolizácia prostriedkov verejných informácií je priamo ohrozením slobody, plurality a nezávislosti prostriedkov verejných informácií. Preto v súlade s odporúčaním číslo R/94/13 Výboru ministrov členských štátov k opatreniam na podporu transparentnosti médií sme zaradili do navrhovanej právnej úpravy ustanovenia umožňujúce identifikovať štruktúru vlastníctva periodickej tlače s osobitným dôrazom na intermediálne tzv. krížové vlastníctvo. Analogické a treba povedať, že aj prísnejšie, detailnejšie rozpracované podmienky a limity tohto krížového vlastníctva obsahujú napríklad mediálne zákony vo Francúzsku, Taliansku a Luxembursku.

  Tento zákon, tento právny predpis, tak ako každý právny predpis, ak má mať ambície byť účinným, musí obsahovať aj sankcie. Isteže, dá sa diskutovať o výške a množstve týchto sankcií, čo by mohlo byť predmetom podrobnejšieho rokovania tohto textu zákona. Vychádzali sme však z predpokladu, ktorý je analogický so skúsenosťami v tých krajinách, kde podobné právne predpisy jestvujú.

  Treba povedať, že tento návrh zákona má viacero ustanovení, ktoré vychádzajú z návrhov a námetov, ktoré spracoval Slovenský syndikát novinárov, a aj vďaka medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v Bratislave a spolu s Radou Európy bol vydaný zborník a zúčastnila sa ho aj organizácia ARTICLE 19, veľmi prospela predkladateľom návrhu, pretože tam na tejto medzinárodnej konferencii boli veľmi detailne rozobrané niektoré tie aspekty dobrého fungovania prostriedkov verejných informácií v podmienkach demokratického štátu.

  Preto si myslíme, že vychádzajúc aj zo stanoviska Európskeho parlamentu ku koncentrácii médií a plurality názorov z roku 1992, v ktorom sa konštatuje, že neobmedzené podnikanie v oblasti prostriedkov verejných informácií ohrozuje slobodu tlače a informácií, pluralizmus voľby médií a medzi médiami zo strany občana, je dôležité mať takéto zákonné ustanovenia.

  V tejto súvislosti Európsky parlament vyzval členské štáty spoločenstva, v ktorom ešte nebolo prijaté protimonopolné zákonodarstvo v oblasti tlače, rozhlasového a televízneho vysielania, aby takýto právny predpis čo najskôr pripravili. Slovensko ako asociovaná krajina Európskej únie by prijatím tohto návrhu zákona o prostriedkoch verejných informácií urobila ďalší krok smerom k aproximácii a harmonizácii svojho právneho systému s právom Európskej únie v tejto špecifickej oblasti.

  Viem, že táto problematika vyvoláva a bude vyvolávať vždy veľké množstvo diskusií. Ale myslím si, že preto, aby sme mali vyváženú situáciu v tejto oblasti, aby sme mohli doplniť ten právny predpis, ktorý už je v legislatívnom konaní v našom parlamente, by bolo veľmi vhodné, keby sa o tomto návrhu zákona mohlo diskutovať aj v druhom čítaní. Preto vás chcem ešte raz poprosiť, aby ste zvážili naliehavosť prijatia tejto právnej normy najmä v súvislosti s vyváženým masmediálnym prostredím a tak ho podporili, aby sa mohol dostať do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, poslancovi Jaroslavovi Paškovi.

 • Vážený pán predsedajúci,

  ctené kolegyne, kolegovia,

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií (tlač 529) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 552 z 28. februára 2000 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky navrhol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

  Ako spravodajca v zmysle uznesenia číslo 131 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zo dňa 14. 3. 2000 konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia návrhu je zrejmé, čo sa ním má dosiahnuť. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje vyjadrenie súladu návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, dôvody potrebnej novej právnej úpravy, hospodárskeho a finančného dosahu na štátny rozpočet a zhodnotenie súčasného stavu. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, ktorá spĺňa predpísané náležitosti.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552 z 28. februára 2000 prideliť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o prostriedkoch verejných informácií (tlač 529) v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh pridelený, návrh prerokovali v lehote do 3. mája 2000 a gestorský výbor do 5. mája 2000.

  Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Zároveň konštatujem, že písomne sa neprihlásil nikto z poslancov. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto z poslancov ústne. Pani poslankyňa Podhradská ako jediná. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  V rámci rozpravy teraz vystúpi pani poslankyňa Podhradská.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Hneď v úvode svojho vystúpenia chcem sľúbiť, že naozaj budem hovoriť dnes veľmi krátko, lebo dúfam, že predložený návrh prejde do druhého čítania a že budeme v druhom čítaní mať všetci príležitosť vyjadriť sa potom k jednotlivým paragrafom a spoločnými silami zlepšiť tento návrh zákona tak, aby naozaj prospel prostrediu, ktorého sa dotýka a ktoré si myslím, že treba na Slovensku zlepšiť.

  Moje krátke poznámky sa dotýkajú tohto návrhu zákona najmä v tej časti, kde by som sa naozaj chcela odvolať na to, že v mediálnom prostredí Slovenskej republiky je skutočne potrebné riešiť niekoľko rozmerov. Jeden z tých rozmerov, ako už spomínal pán predkladateľ, tu zaznel v podobe návrhu zákona, ktorý predkladala skupina poslancov, a tento zákon sa týkal vlastne slobodného prístupu k informáciám. Skutočne si myslím, že ak chceme, aby v podstate toto prostredie stálo pevne na oboch nohách, je potrebné prijať aj tento zákon, ktorý predkladá skupina poslancov dnes.

  Chcela by som sa teda odvolať na to, že výsledok, ktorý vám tu dnes skupina poslancov predkladá, naozaj nie je, tento návrh nie je nejakým výsledkom krátkodobého zamýšľania sa nad touto problematikou, ale sa usiluje zvážiť celý ten proces, ktorý prebiehal v masmediálnej oblasti najmenej za posledných desať rokov.

  Často sa hovorí, že tento masmediálny zákon, resp. zákon o prostriedkoch verejných informácií, je potrebné na Slovensku prijať. Často sa tu spomínajú aj mnohé modely, ktoré sú uplatňované v zahraničí, a často sme boli aj s týmito modelmi konfrontovaní. Ja si myslím, že naozaj je výborné, že tento návrh zákona sa v celej svojej šírke opiera o odborné stanoviská medzinárodných inštitúcií a masmediálnych organizácií, ktoré pôsobia v celoeurópskom rozmere. Ja by som tu chcela spomenúť aspoň niektoré.

  Keďže som už hovorila, že tento návrh zákona vlastne istým spôsobom je výsledkom dlhodobého procesu, chcela by som sa odvolať na celú sériu seminárov, ktoré boli organizované v Slovenskej republike práve na túto tému. Na organizovaní týchto seminárov sa podieľali novinárske organizácie existujúce v Slovenskej republike, teda teraz mám na mysli predovšetkým Slovenský syndikát novinárov a Centrum nezávislej žurnalistiky, ktoré tiež veľmi aktívne vstupovalo do tohto procesu, a musím konštatovať, tak ako jednotlivé paragrafy v tomto navrhovanom znení zákona sú dnes predkladané vašej pozornosti, že boli veľmi citlivo konfrontované s názormi a požiadavkami aj Medzinárodného centra proti cenzúre, ktoré pracuje pri Rade Európy a ktoré bolo vlastne podporované pri organizácii už spomínaných seminárov v rámci demokratického programu Európskeho zväzu Phare.

  Takže nechcem zachádzať teraz do detailov, to som sľúbila už na začiatku, chcem skutočne pripomenúť len to, že všetky tie veci, ktoré sa tento návrh zákona pokúša riešiť, sú naozaj plne kompatibilné so všetkými normami, ktoré platia v medzinárodnom svete, ktoré platia najmä v krajinách západnej Európy. A preto by som vás chcela vyzvať, aby ste ho podporili, aby sa tento návrh zákona dostal do druhého čítania.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani poslankyni za jej vystúpenie.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce vyjadriť pán poslanec Hudec. Nie. Chce sa vyjadriť pán spravodajca k tomuto vystúpeniu? Nie.

  Ešte je jedna faktická poznámka k vystúpeniu pani poslankyne. Zároveň končím možnosť uplatnenia ďalších faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Ja by som len chcel nadviazať na to, čo povedala pani poslankyňa Podhradská. Chcel by som povedať, že zákon o slobodnom prístupe k informáciám a zákon o prostriedkoch verejných informácií, to sú vlastne dva zákony, ktoré sú pandantom jeden druhého, ale obidva tieto návrhy zákonov majú spoločné to, že riešia problematiku nadstranícky. A myslím si, že takto by sme obidva mali vnímať. A ako sme podporili ten zákon o slobodnom prístupe k informáciám do druhého čítania, ja by som veľmi prosil, aby aj tento zákon bol podporený do druhého čítania. Je to problematika, ktorá sa týka nás všetkých. A predpokladám, že pri vzájomnej celoparlamentnej, dá sa povedať, nadstraníckej diskusii skutočne podporíme v druhom čítaní lepší zákon.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Páni poslanci, panie poslankyne, tí, ktorí ste v priestoroch budovy Národnej rady, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej miestnosti na hlasovanie najskôr o tlači číslo 529 a potom o tlači 528. Žiadam vás, páni poslanci, aby ste sa dostavili na hlasovanie.

  Prosím pána spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie k tlači číslo 529.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  V rozprave vystúpila iba pani poslankyňa Podhradská. Pani poslankyňa neuviedla nijaký pozmeňujúci návrh, takže budeme hlasovať iba o mojom návrhu na uznesenie, v ktorom navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a prerokovala predložený návrh v druhom čítaní.

 • Ďakujem.

  Páni poslanci, panie poslankyne, návrh pána spravodajcu k tlači 529 bol predložený. Prosím, aby ste sa pripravili na hlasovanie.

  Žiadam ešte raz tých pánov poslancov a panie poslankyne, ktorí nie sú prítomní v rokovacej sále, aby sa dostavili na hlasovanie o tlači číslo 529. Prosím, páni poslanci, pripravte sa na hlasovanie.

  Hlasujte o predloženom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Paška.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh skupiny poslancov Národnej rady prerokuje v druhom čítaní.

  Prosím, pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím, pán spravodajca, uveďte návrh.

 • Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá s tým, že určené výbory návrh prerokujú do 3. mája 2000 a gestorský výbor do 5. mája 2000.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Prosím, aby ste sa pripravili na hlasovanie. Hlasujte, páni poslanci, o predloženom návrhu pána spravodajcu poslanca Pašku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Páni poslanci, poslankyne, vrátime sa k tlači číslo 528.

  Prosím pani poslankyňu Rusnákovú ako spravodajkyňu k tomuto návrhu zákona, aby predniesla návrhy na schválenie v prvom hlasovaní, pokiaľ prejde, aj v druhom hlasovaní.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Nech sa páči.

 • V rozprave vystúpil pán poslanec Maxon a navrhol nepokračovať v prerokúvaní predmetného poslaneckého návrhu zákona.

 • Prosím, budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, pripravte sa na hlasovanie. Hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 24 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Tento návrh neprešiel.

  Ďalej bol ďalší návrh.

 • Pán poslanec Maxon navrhol ako druhý návrh - vrátiť návrh novely zákona na dopracovanie.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu. Prosím, pripravte sa na hlasovanie. Hlasujte, páni poslanci, poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 19 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Ani tento návrh nebol schválený.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Viacej návrhov, pán predsedajúci, nebolo.

  Takže v súlade s oprávneniami, ktoré pre mňa ako pre spravodajkyňu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady na tom, že prerokuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528), v druhom čítaní.

 • Ďakujem pekne.

  Prosím, hlasujte, páni poslanci, poslankyne. Hlasujeme.

  Prezentovalo sa 73 poslancov. Je to málo.

  Žiadam pánov poslancov a poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli dokončiť hlasovanie o tejto tlači 528. Páni poslanci, poslankyne, žiadam vás, aby ste prišli do rokovacej sály.

  Prosím pánov poslancov, aby prišli do rokovacej sály. Konštatujem, že v sále je viac poslancov ako 73. Skúsime ešte raz hlasovanie technickým zariadením. Ak nie, budeme hlasovať pomocou skrutátorov. Ešte raz žiadam pánov poslancov, aby sa dostavili na hlasovanie.

  Prosím, pripravte sa na hlasovanie o predloženom návrhu pani poslankyne Rusnákovej. Hlasujte, páni poslanci, poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh skupiny poslancov Národnej rady prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím pani spravodajkyňu, aby hlasovanie uviedla.

 • Keďže sme hlasovaním rozhodli, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 554 z 28. februára 2000 návrh zákona prideliť v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a v zmysle § 74 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby výbory, ktorým je návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 3. mája 2000 a v gestorskom výbore do 5. mája 2000.

 • Budeme hlasovať, páni poslanci, pani poslankyne. Hlasujte o predloženom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila tento návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 532. Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 556.

  Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie pán poslanec Orosz.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  ctení hostia,

  dovoľte mi, aby som vám v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložil v rámci prvého čítania návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a Obchodný zákonník. Ide o tlač číslo 532. Ide o obsahovo veľmi stručný návrh, ale z vecného hľadiska ho považuje skupina predkladateľov za veľmi významný. Ide o návrh zákona, ktorý je výsledkom spolupráce skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov.

  Návrh zákona reaguje na mimoriadne negatívny jav v našom hospodárskom živote, akým je tzv. tunelovanie podnikov. Na zabránenie tomuto javu bolo v uplynulých mesiacoch prijatých viacero opatrení. Môžem z nich spomenúť napríklad poslednú novelizáciu Trestného zákona, prostredníctvom ktorej sa zaviedli skutkové podstaty niektorých trestných činov, ako napríklad podvodného úpadku alebo zavineného úpadku. Napriek týmto opatreniam sa zásadný obrat v tejto oblasti nepodarilo dosiahnuť.

  Podľa názoru skupiny predkladateľov je potrebné doplniť mechanizmy trestného práva aj účinnejšími opatreniami z úrovne legislatívy v oblasti občianskeho a obchodného práva. Malo by ísť o opatrenia, ktoré by po prvé zaručovali účinnejšiu ochranu zamestnancov firiem postihnutých tunelovaním, ktorí sa môžu vďaka nekalému konaniu vlastníkov takýchto firiem, väčšinových spoločníkov, prípadne konateľov, dostať doslova na dlažbu.

  Po druhé by bolo vhodné zaručiť účinnú právnu ochranu aj menšinovým spoločníkom a akcionárom, ktorí môžu byť postihnutí takýmto konaním.

  Po tretie by bolo takisto potrebné zabezpečiť účinnú právnu ochranu aj ostatným veriteľom dlžníka, ktorý sa dopúšťa tunelovania, a tým znemožňuje vymoženie oprávnených záväzkov týchto veriteľov.

  Podstatou novely Občianskeho zákonníka je doplnenie § 42a, nazývaného "odporovateľné právne úkony", o možnosť odporovať cestou súdnej žaloby také právne úkony, ktoré svojou podstatou naplňujú charakter tunelovania. Išlo by o tzv. podvodné záväzky, ktorými dlžník preberá na seba bez primeranej protihodnoty záväzok, ktorým spôsobí svoju insolventnosť voči ďalším iným veriteľom. Alebo by išlo o záväzok, ktorým dlžník preberá opäť bez primeranej protihodnoty záväzok, ktorý uskutočňuje za tým účelom, za tým cieľom, aby odložil alebo neuskutočnil platbu ostatným veriteľom. Ďalej by išlo o taký záväzok, ktorý by bol opätovne prebraný bez primeranej protihodnoty, ktorý dlžník preberá s cieľom vytvoriť si dlhy, ktoré nebude schopný v čase, keď budú splatné, splniť.

  V Obchodnom zákonníku navrhujeme nový § 66c pod názvom Podvodný záväzok. Jeho účelom je chrániť menšinových spoločníkov, resp. menšinových akcionárov pred konaním väčšinového spoločníka alebo väčšinového akcionára, ktorý má charakter podvodného záväzku. Mechanizmus ochrany je založený na tom, že súd bude môcť rozhodnúť na základe návrhu menšinového spoločníka alebo vlastníka, že väčšinový spoločník, resp. akcionár, ktorý prevzal podvodný záväzok, bude povinný plniť tento záväzok na úkor vlastného majetku.

  Vážené kolegyne, kolegovia, toto považujem za podstatné uviesť v rámci prvého čítania a dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi za uvedenie návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, poslancovi Alexejovi Ivankovi.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a Obchodný zákonník (tlač 532).

  Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh je pre ekonomiku Slovenskej republiky potrebný, aby sa zamedzilo tunelovaniu podnikov tzv. podvodnými záväzkami, uzatváraním zmlúv, ktoré sú pre obchodné spoločnosti nevýhodné a ktorými sa poškodzujú jednak ďalší obchodní partneri, ako aj minoritní vlastníci alebo akcionári.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 556 z 28. februára 2000 prideliť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a Obchodný zákonník (tlač 542), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 3. mája 2000 a gestorský ústavnoprávny výbor ho prerokoval v lehote do 5. mája 2000.

  Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pánovi poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Dámy a páni, otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto z poslancov. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Konštatujem, že to tak nie je.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Predpokladám, že pán poslanec Orosz ani pán poslanec Ivanko sa nebudú chcieť vyjadriť, pretože niet sa k čomu vyjadriť.

  Prosím, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Pán spravodajca, najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím, pán spravodajca, uvádzajte návrhy.

  Žiadam pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie.

  Nech sa páči.

 • Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku na tom, že predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Prosím, páni poslanci, panie poslankyne, aby ste sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie k predmetnému návrhu, ktorý predniesol pán spravodajca poslanec Ivanko. Pripravte sa na hlasovanie.

  Hlasujeme, páni poslanci, pani poslankyne.

  Prezentovalo sa 65 poslancov. Je to málo.

  Prosím ešte raz pánov poslancov, ktorí sú prítomní v budove Národnej rady, aby sa dostavili na hlasovanie.

  Skúsime znova, prosím. Ešte raz skúsime hlasovať o predloženom návrhu. Prosím, hlasujeme.

  Žiadam, páni poslanci, aby ste prišli na hlasovanie.

  Prítomných na hlasovaní bolo 75 poslancov.

  Prosím, skúsime to posledný, tretíkrát. Budeme hlasovať o predloženom návrhu, ktorý predniesol pán spravodajca poslanec Ivanko. Prosím hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh skupiny poslancov Národnej rady prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady k prideleniu tohto návrhu zákona výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím, pán spravodajca, aby ste hlasovanie uviedli.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 536 z 28. februára 2000 prideliť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a Obchodný zákonník (tlač 532), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady ústavnoprávny výbor, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 3. mája 2000 a gestorský výbor ho prerokoval v lehote do 5. mája 2000.

 • Ďakujem pekne.

  Budeme hlasovať o tomto návrhu pána spravodajcu. Prosím, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne navrhovateľom i spravodajcovi.

  Páni poslanci, panie poslankyne, vzhľadom na to, že je 18.45 hodín, pred nami je blok siedmich poslaneckých návrhov z jednej oblasti, a to je sociálna sféra, navrhujem, aby sme tieto prebrali zajtra v dopoludňajších hodinách ako jeden blok.

  Prerušujem rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do zajtra do 9.00 hodiny.

  Ďakujem.

  Želám vám príjemný večer.