• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram šiesty rokovací deň 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: Milan Cagala, Michal Drobný, Roman Hofbauer, Pavel Kandráč, Ivan Lexa, Igor Presperín, Ján Sitek, Milan Topoli, Jaroslav Volf, Pavol Vrždák.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  pristúpime k rokovaniu o troch bodoch programu, pri ktorých sme včera hlasovaním rozhodli o zlúčení rozpravy. Ide o správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokovaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  zo 16. augusta 1999 evidovanej pod číslom ČVS: VKE-15-30-99 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 417),

  zo 16. novembra 1999 evidovanej pod číslom Č. p.: VKE-0015-82/VP-30-99 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 499) a

  z 10. januára 2000 evidovanej pod číslom ČVS: VKE-1-30/98 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 500).

  Správy vám boli rozdané s návrhmi uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasne sme hlasovaním rozhodli o tom, že dĺžka rečníckeho času vystúpenia poslanca podľa rokovacieho poriadku bude obmedzená.

  Správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky spolu s návrhmi uznesení Národnej rady uvedie predseda výboru pán poslanec Viliam Sopko. Prosím ho, aby sa ujal slova.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  predkladám správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokúvaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorú ste dostali písomne ako tlač 417.

  Žiadosť o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu predložil predsedovi Národnej rady vyšetrovateľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 6. augusta 1999 pod číslom VKE-15/30-99. Žiadosť tvorí prílohu tejto správy.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 325 zo 17. augusta 1999 pridelil uvedenú žiadosť Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, aby podľa § 141 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť prerokoval a aby predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku zistení výboru spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa na svojej 19. schôdzi 29. septembra 1999 oboznámil so žiadosťou vyšetrovateľa zo 16. augusta 1999 evidovanej pod číslom VKE-15/30-99 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu a konštatuje, že v prílohe tejto žiadosti je uvedený popis skutku, dôkazy a jeho právne posúdenie takto:

  Ing. Ivan Lexa vo funkcii riaditeľa Slovenskej informačnej služby sa v presne nezistenom čase v jarných mesiacoch roku 1998 od svojho námestníka JUDr. Jaroslava Svěchotu dozvedel o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu svojím podriadeným obvineným JUDr. Gejzom Valjentom, zaradeným v Slovenskej informačnej službe do funkcie riaditeľa divízie sledovania a operatívnej techniky, podľa ktorého oznámenia mal Gejza Valjent v rozpore so zákonom o pravidlách o štátnom rozpočte, interných právnych normách, vydaných riaditeľom Slovenskej informačnej služby, o používaní zvláštnych finančných prostriedkov nad svoje oprávnenie odsúhlasiť vydanie finančného objemu z týchto finančných prostriedkov v sume 3 mil. Sk, ktoré boli následne vyplatené stavebnej spoločnosti SEVEN, spol. s r. o., Klin na plnenie úloh Slovenskej informačnej služby, pričom však podľa oznámenia JUDr. Jaroslava Svěchotu bolo podozrenie, že Gejza Valjent značnú časť, a to sumu v objeme najmenej 2 mil. Sk z týchto finančných prostriedkov prostredníctvom uvedenej firmy použil na rekonštrukciu rodinného domu v Hrnčiarovciach nad Parnou, okres Trnava, ktorý je v jeho súkromnom vlastníctve.

  Ing. Ivan Lexa ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby v rozpore so svojou povinnosťou uvedené podozrenie o spáchaní trestného činu JUDr. Gejzom Valjentom podľa § 8 ods. 1 veta druhá Trestného poriadku a v rozpore s § 1 ods. 2 veta druhá zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe neodkladne neoznámil orgánom činným v trestnom konaní ako štatutárny zástupca potom, čo sa dozvedel o vzniku škody pre ním riadený štátny orgán, a nevykonal žiadne opatrenia na odstránenie protiprávneho konania v rozpore s § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, čím spôsobil, že od zistenia tejto udalosti až dosiaľ nebolo podozrenie z trestného činu preverované, čím bránil príslušným štátnym orgánom konať zo zákona svoje oprávnenie preverovať uvedené podozrenie a súčasne napomohol podozrivým osobám zo spáchania trestného činu uniknúť pred trestným stíhaním a prípadným trestom.

  Právna kvalifikácia skutku je uvedená ako trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. c) ods. 2 písm. c) Trestného zákona. Ako dôkazy sú uvedené výpovede svedkov a podané vysvetlenie osôb, správy o vykonaných kontrolách v Slovenskej informačnej službe, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby. Ďalej sa uvádza, že vzhľadom na výsledky preverovania bolo v danej veci vznesené obvinenie podľa § 160 ods. 1 Trestného poriadku proti obvinenému JUDr. Gejzovi Valjentovi vyšetrovateľom odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 26. júna 1999 za trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1 Trestného zákona a za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1 ods. 3 písm. b) Trestného zákona.

  Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa so súhlasom výboru podľa § 57 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky zúčastnil vyšetrovateľ, ktorý predložil žiadosť na vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky konštatuje, že podrobnosti o skutku uvedenom v žiadosti nebolo možné zistiť z toho dôvodu, že vyšetrovateľ nebol oslobodený od povinnosti mlčanlivosti.

  Vyšetrovateľ v rámci uvedeného obmedzenia zodpovedal na otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy k predloženej žiadosti. Vyšetrovateľ poznamenal, že existenciu listinných dôkazov uviedol pod následkom svojho trestného stíhania pre prípad, že by takéto neexistovali, dopustil by sa trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky umožnil poslancovi Ing. Ivanovi Lexovi účasť na schôdzi výboru dňa 29. septembra 1999 a vyjadriť sa k žiadosti. Poslanec Ing. Ivan Lexa listom z 20. septembra 1999 ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky stále pretrvávajúcim zlým zdravotným stavom a skutočnosťou, že ďalšia žiadosť vyšetrovateľa o jeho trestné stíhanie je politicky motivovaná a účelová a považuje ju len za ďalší pokus o diskrimináciu svojej osoby.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe schváleného návrhu členov výboru pozval na rokovanie výboru dňa 2. novembra 1999 vyšetrovateľa Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý vyšetruje vec obvineného JUDr. Gejzu Valjenta, a dozorového prokurátora z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady umožnili poslancovi Ing. Ivanovi Lexovi účasť aj na pokračovaní 19. schôdze výboru dňa 2. novembra 1999. Poslanec Ing. Ivan Lexa listom z 2. novembra 1999 ospravedlnil svoju neúčasť na pokračovaní 19. schôdze výboru vzhľadom na svoj stále pretrvávajúci zlý zdravotný stav.

  Na schôdzi výboru dňa 2. novembra 1999 so súhlasom výboru podľa § 57 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku zúčastnil sa vyšetrovateľ Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kapitán Ing. František Egri, ktorý vyšetruje vec obvineného JUDr. Gejzu Valjenta, a na základe rozhodnutia generálneho prokurátora krajský prokurátor JUDr. Dušan Šváby a námestník krajského prokurátora JUDr. Jozef Kubín. Vyšetrovateľ v rámci obmedzenia daného tým, že nebol oslobodený od povinnosti mlčanlivosti, informoval o súčasnom stave vyšetrovania veci obvineného JUDr. Gejzu Valjenta a vyjadril sa k súvislostiam medzi vecou obvineného JUDr. Gejzu Valjenta a žiadosťou o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Ing. Ivana Lexu. Krajský prokurátor JUDr. Dušan Šváby a námestník krajského prokurátora JUDr. Jozef Kubín doplnili z aspektu prokuratúry vyjadrenia vyšetrovateľa z teoretického hľadiska, analyzovali vzťah medzi vecou obvineného JUDr. Gejzu Valjenta a trestným činom, pre ktorý by mal byť trestne stíhaný poslanec Ing. Ivan Lexa a vyjadrili sa k možným postupom v konaní prokuratúry v týchto veciach.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokúvaní žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie je oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu, ani o tom, či si za svoj čin zaslúži zákonný trest. Takáto kompetencia patrí podľa článku 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky výlučne súdu. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie, ďalej na základe výsledkov rozpravy, na základe vyjadrení vyšetrovateľa a vyjadrení prítomných prokurátorov zistil a vyjadril to aj svojím uznesením, že sú dané podmienky na trestné stíhanie poslanca Ing. Ivana Lexu.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky mi uložil ako predsedovi výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky túto správu o výsledku zistení mandátového a imunitného výboru a tento návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré teraz prečítam:

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení vo veci žiadostí vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. augusta 1999, evidovanej pod číslom ČVS: VKE-15/30-99 na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu na základe žiadosti vyšetrovateľa zo 16. augusta 1999 evidovanej pod číslom ČVS: VKE-15/30-99."

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  teraz predkladám správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokúvaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného Zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorú ste dostali ako tlač číslo 499.

  Žiadosť o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Ing. Ivana Lexu predložil predsedovi Národnej rady vyšetrovateľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 16. novembra 1999 pod číslom VKE-0015-82/VP-30-99 pôvodne ako prísne tajnú písomnosť, ktorá bola listom VKE-7/30-99 z 10. decembra 1999 odtajnená. Táto žiadosť rovnako tvorí prílohu predkladanej správy.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 484 z 2. decembra 1999 pridelil uvedenú žiadosť Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, aby podľa § 141 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady žiadosť prerokoval a aby predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku zistení výboru spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady sa na svojej 24. schôdzi dňa 17. januára 2000 oboznámil s predmetnou žiadosťou vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu a konštatuje, že v tejto žiadosti je uvedený popis skutku, dôkazy a jeho právne posúdenie takto:

  Ing. Ivan Lexa vo funkcii riaditeľa Slovenskej informačnej služby v Bratislave v čase od 20. septembra 1995 do 9. januára 1996 v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, ako i v rozpore s platnými internými predpismi o hospodárení so zvláštnymi finančnými prostriedkami vydal súhlas na neoprávnené použitie prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej informačnej služby, a to na výber finančných prostriedkov Slovenskej informačnej služby v sume spolu najmenej 14 873 400 Sk za účelom založenia podnikateľských subjektov, a to obchodných spoločností Prustar-E.M., spol. s r. o., so sídlom Palárikova 25 v Bratislave a Brillcom, a. s., so sídlom Výhonská č. 1 v Bratislave. Na nákup cenných papierov emitenta PROMPT, a. s., tlačiarne cenín so sídlom Pekná cesta 17, Bratislava spolu 12 800 ks akcií, čo predstavuje 80 % akcií spoločnosti v prospech Billcom, a. s.

  V presne nezistenom čase pred ukončením služobného pomeru v Slovenskej informačnej službe jeho podriadených Ing. Márie Prutzerovej vo funkcii riaditeľky ekonomického odboru Slovenskej informačnej služby a jej zástupcu Ing. Dušana Kasana k 30. 11. 1998 požiadal menovaných nepodávať žiadne informácie o existencii uvádzaných subjektov a sám má dosiaľ disponovať originálnou dokumentáciou o nich. Tú tak zatajil a odňal z dispozície Slovenskej informačnej služby, a tým jej znemožnil prevziať pod vlastnú správu hmotný i nehmotný majetok uvedených podnikateľských subjektov vybudovaných z prostriedkov Slovenskej informačnej služby a pre potreby jej činnosti, pričom svojím konaním spôsobil Slovenskej informačnej službe škodu najmenej vo výške 14 873 400 Sk.

  Ing. Ivan Lexa vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu. Zadovážil sebe alebo inému značný prospech, spôsobil Slovenskej informačnej službe značnú škodu a naviedol iného na spáchanie trestného činu. Právna kvalifiká cia skutku je uvedená ako trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a c) Trestného zákona a návod na spáchanie trestného činu sprenevery podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 248 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona. Ako dôkazy sú uvedené protokol o kontrole Slovenskej informačnej služby zo dňa 3. marca 1999 a doplnky k protokolu, listinné dôkazy a dôkazy zistené pri prehliadke iných priestorov. Rovnako výpovede svedkov.

  Predseda výboru pozval na schôdzu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyšetrovateľa, ktorý predložil žiadosť na vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Ing. Ivana Lexu. Podľa § 57 ods. 3 zákona číslo 350/1997 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky výbor nesúhlasil s účasťou vyšetrovateľa na schôdzi výboru.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky umožnil poslancovi Ing. Ivanovi Lexovi účasť na schôdzi výboru dňa 17. januára 2000 a vyjadriť sa o žiadosti. Poslanec Ing. Ivan Lexa listom z 13. januára 2000 ospravedlňuje svoju neúčasť na rokovaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady republiky stále pretrvávajúcim zlým zdravotným stavom.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokúvaní žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie je oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu, resp. z trestných činov, ani o tom, či si za svoj čin zaslúži zákonný trest. Takáto kompetencia patrí podľa článku 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky výlučne súdu.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie, ďalej na základe výsledkov rozpravy zistil a vyjadril to aj svojím uznesením, že sú dané podmienky na trestné stíhanie poslanca Ing. Ivana Lexu. Podľa § 52 ods. 5 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady členovia výboru poslanci Peter Baco, Irena Belohorská, Tibor Cabaj a Ivan Gašparovič žiadali uviesť stanovisko, že nevyslovili s uznesením výboru súhlas.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky mi uložil ako predsedovi výboru v súlade s rokovacím poriadkom predložiť túto správu o výsledku zistení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a tento návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prečítam:

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. novembra 1999, evidovanej pod číslom VKE-0015-82/VP-30-99 na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu na základe žiadosti vyšetrovateľa zo 16. novembra 1999, evidovanej pod číslom VKE-0015-82/VP-30-99."

  Vážená Národná rada,

  teraz predkladám správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku zistení výboru pri prerokúvaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorú ste dostali ako tlač číslo 500.

  Žiadosť o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Ing. Ivana Lexu predložil predsedovi Národnej rady vyšetrovateľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 10. januára 2000 pod číslom VKE-1/30-98.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 515 z 11. januára 2000 pridelil uvedenú žiadosť Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, aby podľa § 141 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady žiadosť prerokoval, aby predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku zistení výboru spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa na svojej 24. schôdzi dňa 17. januára 2000 oboznámil s predmetnou žiadosťou vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu a konštatuje, že v tejto žiadosti je uvedený popis skutku, dôkazy a jeho právne posúdenie takto:

  Prvý skutok. Uznesenie číslo VKE-006-694/VP-30-99 zo dňa 23. augusta 1999. V krátkosti je skutok označovaný ako fyzická likvidácia strelných zbraní. Ing. Ivan Lexa vo funkcii riaditeľa Slovenskej informačnej služby rozkazom číslo 97-14/004/96 zo dňa 9. februára 1996 vymenoval vyraďovaciu komisiu, ktorá v rozpore s úlohami informačnej služby uvedenými v § 1 ods. 2, v § 2 zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, v rozpore s ustanovením § 3 ods. 2, § 8 a § 14 zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v rozpore s vlastným nariadením riaditeľa Slovenskej informačnej služby číslo 39/1995 článok 4 a článok 7 a v rozpore s § 55 písm. a), b) zákona číslo 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov vydal súhlas na fyzickú likvidáciu strelných zbraní v hodnote 3 076 577 Sk napriek tomu, že vedel, že ide o zbrane streľbyschopné, z ktorých pištole a revolvery v hodnote najmenej 115 tisíc Sk boli zbrane úplne nové a do toho času nevydané na služobnú činnosť. Revolvery značky Taurus 38 SPL boli zakúpené dňa 4. júla 1995 vo firme Safety Trading v Bratislave a pištole značky ČZ 75 a ČZ 75 Compact boli zakúpené dňa 1. 12. 1995 vo firme Puškárstvo Ivan Hrnčiarik v Bratislave.

  Po vyradení uvedených strelných zbraní dňa 16. februára 1996 však Slovenská informačná služba dňa 21. februára 1996 na základe faktúry zakúpila pre služobné potreby 100 kusov pištolí značky ČZ 75 a ČZ 75 Compact v hodnote 1 446 972 Sk. Okrem toho dal súhlas na fingované a nerealizované fyzické zlikvidovanie strelných zbraní, ktoré sa považujú podľa zákona o zbraniach a strelive za zbrane nedovolené v zmysle § 3 ods. 3, to znamená zbrane strieľajúce dávkou. Išlo o 5 kusov guľometov vzor 59, 10 kusov samopalov vzor 58, 20 kusov samopalov vzor 61 Škorpión. Okrem toho dal súhlas na vyradenie rôznych výbušnín a streliva, hoci vedel, že tento spôsob vyradenia zbrojného materiálu je v rozpore s nariadením riaditeľa Slovenskej informačnej služby číslo 39/1995, ktoré vydal sám bývalý riaditeľ Ing. Ivan Lexa.

  Na základe takto vydaného súhlasu obvinený Mgr. Michal Hrbáček dňa 16. 2. 1996 vyviezol tieto zbrane a muníciu z objektu Slovenskej informačnej služby na dosiaľ neznáme miesto. Na základe konania Ing. Ivana Lexu a jemu podriadených bývalých a súčasných pracovníkov Slovenskej informačnej služby vznikla pre Slovenskú informačnú službu škoda vo výške 3 076 577 Sk. Vyšetrovateľ uvádza právnu kvalifikáciu takto: Ide o trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), b) a c), ods. 2 písm. a) v súbehu s trestným činom nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 písm. a) a písm. b), ods. 3 písm. a) sprenevery, podľa § 248 ods. 1, 2 a 3 písm. b) formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona. Vyšetrovateľ pri určovaní právnej kvalifikácie skutku vychádza z týchto dôkazov: výpovede obvinených, výpovede svedkov, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby, správy o kontrolách v Slovenskej informačnej službe, rozkazy vydané bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby o zriadení vyraďovacích komisií, vyčíslenie škody predložené Slovenskej informačnej službe.

  Druhý skutok. Uznesenie pod číslom VKE-006-716/VP-30-99 zo dňa 27. 8. 1999, ktoré v krátkosti označujeme ako predaj strelných zbraní. Inžinier Ivan Lexa ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby vydal rozkaz číslo 11 zo dňa 20. marca 1998, na základe ktorého bola vytvorená vyraďovacia komisia, ktorá na základe vyraďovacieho protokolu, ktorý schválil riaditeľ Slovenskej informačnej služby v rozpore s úlohami informačnej služby uvedenými v § 1 ods. 2, v § 2 zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, v rozpore s ustanovením § 3 ods. 2, § 8 a § 14 zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, v rozpore s vlastným nariadením riaditeľa Slovenskej informačnej služby číslo 39 z roku 1995 článok 4 a článok 7 a v rozpore s § 55 písm. a) a písm. b) zákona číslo 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, vyradila strelné zbrane rôznych typov a značiek v celkovej hodnote 807 239 Sk, ktoré mali byť fyzicky likvidované. Tieto zbrane previedli do firmy Puškárstvo Ivan Hrnčiarik v Bratislave a cez túto predajňu tieto strelné zbrane rozpredali rôznym firmám a fyzickým osobám.

  Medzi takto vyradenými strelnými zbraňami bola aj krátka guľová zbraň, pištoľ značky ČZ 75, výrobné číslo K 6664, ráže 9 milimetrov, ktorú si Ing. Ivan Lexa dňa 4. 9. 1998 na základe nákupného povolenia číslo 259/98 Bratislava I sám kúpil.

  Týmto konaním bývalých a súčasných pracovníkov Slovenskej informačnej služby vznikla škoda pre Slovenskú informačnú službu vo výške 807 239 Sk. Vyšetrovateľ uvádza právnu kvalifikáciu skutku takto: Ide o trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), b) a c), ods. 2 písm. a) v súbehu s trestným činom nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 písm. a) a písm. b), ods. 3 písm. a), sprenevery podľa § 248 ods. 1, 2 a 3 písm. b) formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona. Vyšetrovateľ pri určovaní právnej kvalifikácie skutku vychádzal z týchto dôkazov: výpovede obvinených, výpovede svedkov, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby, správy o kontrolách v Slovenskej informačnej službe, rozkazy vydané bývalým riaditeľom o zriadení vyraďovacích komisií, vyčíslenie škody predložené Slovenskej informačnej službe.

  Tretí skutok z tejto žiadosti vedený pod popisným číslom VKE-006-716/VP-30-99 z 27. augusta 1999 v krátkosti charakterizujeme ako legalizácia vecí z trestnej činnosti. Ing. Ivan Lexa ako bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby vydal rozkaz číslo 11/98 zo dňa 20. marca 1998, na základe ktorého bola vytvorená vyraďovacia komisia, ktorej členovia na základe vyraďovacieho protokolu, ktorý schválil riaditeľ Slovenskej informačnej služby v rozpore s úlohami informačnej služby uvedenými v § 1 ods. 2 a § 2 zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 2, § 8 a § 14 zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v rozpore s vlastným nariadením riaditeľa Slovenskej informačnej služby číslo 39 z roku 1995 článok 4 a článok 7, v rozpore s § 55 písm. a) a b) zákona číslo 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, vyradili strelné zbrane rôzneho kalibru, typov a značiek v celkovej hodnote 807 239 Sk, ktoré mali byť vyradené a fyzicky zlikvidované, pričom o tejto fingovanej skutočnosti bol vyhotovený aj protokol.

  Potom uvedené krátke guľové zbrane z priestorov Slovenskej informačnej služby vyviezol obvinený Ľubomír Surovčík do Puškárstva Ivan Hrnčiarik, ktorý po dohode s obvineným zbrane zaevidoval do knihy zbraní bez súhlasu policajného orgánu a tieto postupne rozpredával rôznym fyzickým a právnickým osobám. Takýmto spôsobom zlegalizovali veci pochádzajúce z trestnej činnosti.

  Konaním bývalých a súčasných pracovníkov Slovenskej informačnej služby vznikla škoda pre Slovenskú informančnú službu vo výške 807 239 Sk. Vyšetrovateľ uvádza právnu kvalifikáciu tohto skutku takto. Ide o trestný čin legalizácie podľa § 252 ods. 1 a ods. 3 písm. a) Trestného zákona. Vyšetrovateľ pri určovaní právnej kvalifikácie skutku vychádzal z týchto dôkazov: výpovede obvinených, výpovede svedkov, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby.

  Predseda výboru pozval na schôdzu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyšetrovateľa, ktorý predložil žiadosť o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Ing. Ivana Lexu. Podľa § 57 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky výbor nesúhlasil s účasťou vyšetrovateľa na schôdzi výboru.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady podľa § 141 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady umožnil poslancovi Ing. Ivanovi Lexovi účasť na schôdzi výboru dňa 17. januára 2000 a umožnil vyjadriť sa k žiadosti. Poslanec Ing. Ivan Lexa listom z 13. januára 2000 ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady stále pretrvávajúcim zlým zdravotným stavom.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie je oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu, resp. z trestných činov, ani o tom, či si za svoj čin zaslúži zákonný trest. Takáto kompetencia patrí podľa článku 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky výlučne súdu. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie, ďalej na základe výsledkov rozpravy zistil a vyjadril to aj svojím uznesením, že sú dané podmienky na trestné stíhanie poslanca Ing Ivana Lexu.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky mi uložil ako predsedovi výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky túto správu o výsledku zistení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a tento návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré i prečítam.

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. januára 2000 evidovanej pod číslom VKE-1/30-98 (1. skutok: uznesenie č. p. VKE-006-694/VP-30-99 zo dňa 23. 8. 1999) na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu na základe žiadosti vyšetrovateľa zo dňa 10. januára 2000, evidovanej pod číslom VKE-1/30-98 (1. skutok: uznesenie č. p. VKE-006-694/VP-30-99 zo dňa 23. 8. 1999)."

  Prečítam druhé uznesenie k druhému skutku vedeného ako predaj strelných zbraní.

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. januára 2000, evidovanej pod číslom VKE-1/30-99 (2. skutok: uznesenie č. p.: VKE-006-716/VP-30-99 zo dňa 27. 8. 1999) na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu na základe žiadosti vyšetrovateľa z 10. januára 2000."

  Tretí návrh uznesenia ku skutku, ktorý charakterizujeme ako legalizácia veci z trestnej činnosti.

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. januára 2000, evidovanej pod číslom VKE-1/30-98 (3. skutok: uznesenie č. p. VKE-006-716/VP-39-99 zo dňa 27. 8. 1999) na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ivana Lexu na základe žiadosti vyšetrovateľa zo dňa 10. januára 2000."

  Vážený pán predsedajúci, skončil som. Prosím, aby ste k týmto predneseným správam a k týmto bodom rokovania otvoril spoločnú rozpravu.

 • Ďakujem pánu poslancovi Sopkovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov. Súčasne vás prosím, pán predseda mandátového výboru, aby ste plnili aj funkciu spravodajcu k týmto bodom programu.

  Otváram rozpravu o týchto bodoch progamu. Konštatujem, že písomne sa prihlásil v mene klubov len pán poslanec Cabaj za klub HZDS a ďalší rečníci v poradí: páni poslanci Andrejčák, Baco, Tkáč, Gašparovič, Brhel, Krajči, pani poslankyňa Belohorská, páni poslanci Gajdoš, Cuper a Engliš.

  Procedurálny návrh, pán poslanec?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem vás požiadať v zmysle § 18 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, aby ďalšie pokračovanie rokovania o tomto bode bolo odsúhlasené ako neverejná schôdza, resp. jej časť, aby boli poslanci oboznámení so skutočnosťami, ktoré podľa vyšetrovateľov tvoria služobné tajomstvo, a preto ich nemohol mandátový a imunitný výbor zistiť, čo bolo konštatované aj v správach, ktoré predniesol pán Sopko. Chcem len poznamenať, že my nemáme záujem niečo zatajovať pred občanmi Slovenskej republiky, ale máme záujem, aby poslanci rozhodovali so znalosťou veci, a nie na základe politickej objednávky, ako im bolo nadiktované.

 • To znamená, pán poslanec, že žiadate, aby Národná rada hlasovala trojpätinovou väčšinou o tom, že táto schôdza bude neverejná.

 • Hlasy v sále.

 • Pani poslankyňa, zopakujeme to. Potom poprosím pána poslanca Cabaja, aby to zopakoval, keď tu bude dosť poslancov, lebo teraz by sme ani jednoducho väčšinou nemohli hlasovať.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý žiada, aby určitá časť tejto schôdze bola neverejná. To znamená, že o tom treba hlasovať a treba to odsúhlasiť trojpätinovou väčšinou.

  Prosím vás, zapnite mikrofón pánovi poslancovi Cabajovi, aby zopakoval svoj návrh pred poslancami.

  Pán poslanec Cabaj, nech sa páči, môžete zopakovať návrh.

 • Pán predsedajúci, žiadal som, aby v zmysle § 18 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku bolo ďalšie pokračovanie rokovania o tomto bode odhlasované ako neverejná schôdza, resp. jej časť, aby mohol vystúpiť vyšetrovateľ a predložiť tie informácie, ktoré sme nedostali v mandátovom a imunitnom výbore, a, samozrejme, aby sme potom v rozprave pokračovali ako verejná schôdza už ďalej, len tá časť.

 • Počuli ste návrh pána poslanca Cabaja. Budeme hlasovať. Prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, máte slovo. Vystupujete v mene klubu HZDS.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko vystúpil v tejto rozprave, keď puncovaní demokrati v tomto parlamente, a nielen ako doteraz bolo zvykom, v mandátovom a imunitnom výbore svojou väčšinou rozhodli, že nemajú vôbec záujem počuť akékoľvek dôkazy, akékoľvek informácie vyšetrovateľov, ktoré ich viedli k tomu, aby predložili žiadosť tomuto plénu o zbavenie imunity kolegu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jednoducho politická objednávka funguje, a preto bolo potrebné takýmto spôsobom rozhodnúť.

  Samozrejme, nedá mi nepripomenúť aj jednu podstatnú vec, ktorá sa udiala včera, keď, čuduj sa, svete, v tomto parlamente vládna koalícia mala jeden raz zase viacej ako 76 poslancov a tak veľmi rýchlo bolo treba predložiť procedurálny návrh, aby rozprava bola zlúčená ku všetkým trom bodom, ktoré sú predložené ako správy mandátového a imunitného výboru, a aby rozprava bola obmedzená na 20 minút pre zástupcu poslaneckého klubu a 10 minút ostatným členom parlamentu, ktorí chcú v rámci rozpravy vystúpiť. Pripomínam to preto, že bola veľmi zaujímavá situácia, že ešte ani nebol otvorený tento bod rokovania, ale keďže bolo dosť poslancov vládnej koalície - a teraz pre istotu už zase poutekali za svojimi záujmami -, jednoducho bolo potrebné takýmto spôsobom to odhlasovať. Ja len pripomínam všetkým tým, ktorí takto hlasovali, že neporušili rokovací poriadok, ale porušili vzťah poslancov tohto parlamentu, pretože sa správali ako brutálna väčšina. Jednoducho takýmto spôsobom rozhodli a teraz sa zase budú venovať svojim záujmom a intrigám, ktoré robia možno v parlamentných priestoroch.

  Pripomínam všetkým tým, ktorí takto hlasovali, jednu podstatnú vec. Keď ste hlasovali za skrátenie vystúpenia poslanca na 20 minút za poslanecký klub a 10 minút ostatným rečníkom, vôbec nikto z vás sa ani neunúval a nevedel, koľko je prihlásených do rozpravy. Môžem vám to potvrdiť. Do rozpravy som bol písomne prihlásený ja a ďalší piati poslanci. To znamená, zo 150 poslancov tohto parlamentu boli do rozpravy písomne prihlásení šiesti poslanci. Ale vy, keďže sa vás zišlo dosť a v tej eufórii, že konečne ste tu väčšina, tak ste chytro odhlasovali, aby rozprava bola takáto krátka. Takže toto pripomínam, v akej rovine sme. Zároveň pripomínam aj tým, ktorí nepočúvali, pretože neboli v tejto rokovacej miestnosti, čo hovoril predsedajúci Národnej rady, keď uvádzal tento bod - teraz je momentálne prihlásených do rozpravy písomne 10 poslancov.

  Včera všetci už vedeli, ako sa tu bude vo veľkom diskutovať, a preto bolo treba obmedziť vystúpenie na 10 minút. A ja pripomínam len jednu podstatnú vec, že tým, že sa zlúčili tri body do rozpravy, keby sme tak normálne uvažovali, ale to je ťažko v tomto parlamente, by to malo byť vlastne tri krát 20 minút, alebo 3 krát 10 minút, ak by sme chceli uskutočniť rozpravu, ktorá by mala k jednotlivým bodom programu prebehnúť. Samozrejme, vykľučkovali ste z rokovacieho poriadku a spravili ste tak, ako to bolo politicky nalinajkované, ale to už je váš osud.

  Samozrejme, nebol ani záujem, aby tomuto parlamentu boli predložené dôkazy, a to z jednoduchého dôvodu. Tento záujem nebol ani v mandátovom a imunitnom výbore. Len ešte pripomínam jednu poznámku k tej predchádzajúcej časti, ak ste nepostrehli, že len predseda mandátového a imunitného výboru pri čítaní správ mandátového a imunitného výboru hovoril takmer hodinu. Možno to bola aj hodina, presne som to nemeral, k týmto trom správam. A my sme odhlasovali, že poslanec môže diskutovať k tomu, čo on predniesol tu za hodinu ako správy mandátového a imunitného výboru, môže k tomu diskutovať 10 minút. Takisto si to málokto uvedomil, pretože ste tu v rokovačke neboli.

  Treba zároveň povedať, akým spôsobom prebiehajú zasadnutia mandátového a imunitného výboru. Ak si zoberiete zákon o rokovacom poriadku, ten hovorí, že mandátový a imunitný výbor o svojich zisteniach predkladá správu plénu Národnej rady. Tí, ktorí ste sa vôbec unúvali a prečítali ste si tie tri materiály, ktoré sme písomne dostali, zistíte, že mandátový a imunitný výbor nezistil nič. Po prvé preto, že nemal o to záujem, a po druhé preto, že vyšetrovatelia povedali, že nie sú zbavení mlčanlivosti a jednoducho tieto materiály sa poslancom nepredložia. A po tretie preto, že táto parlamentná väčšina si už odhlasovala a odobrila si to jednoducho, že mandátovému a imunitnému výboru sa nebude predkladať vyšetrovací spis, to znamená spis vyšetrovateľa, ktorý žiada o zbavenie poslanca imunity, ale jednoducho postačí to, čo je mandátovému a imunitnému výboru predložené. Jednoducho v mandátovom a imunitnom výbore to funguje tak, že z 19 poslancov Národnej rady je 12 za vládnu koalíciu a 7 za opozíciu. Jednoducho funguje to tak, že bežne sa počká, kým konečne sa zíde 10 poslancov vládnej koalície a tí potom ako mašinéria odhlasujú to, čo treba. Dokonca odhlasujú aj to, že netreba, aby vyšetrovateľ vystúpil, hoci predtým predseda tohto výboru vyšetrovateľov pozval, aby mali možnosť byť prítomní na rokovaní mandátového a imunitného výboru.

  Tak sa teraz pýtam, vážení kolegovia, o čom chceme teraz hlasovať, o akých zisteniach, ktoré nám mal mandátový a imunitný výbor predložiť? Jednoducho mandátový a imunitný výbor si nesplnil svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona o rokovacom poriadku, a žiadne zistenia nám nepredložil. Preto bol aj ten môj procedurálny návrh, keďže si úlohu nesplnil mandátový a imunitný výbor, aby si túto povinnosť splnili aspoň poslanci a vypočuli si argumenty vyšetrovateľov na neverejnej časti tejto schôdze. Samozrejme, ani o toto nebol záujem, pretože jednoducho už je dávno rozhodnuté, akým spôsobom poslanci budú hlasovať. Veľký problém bude iba v tom - zabezpečiť si účasť, aby toto bolo mohlo prebehnúť.

  Je veľmi smiešný argument, dokonca aj v správach si prečítate, že mandátový a imunitný výbor konštatoval, že nie je v jeho kompetencii, aby zisťoval vinu alebo nevinu poslanca, on sa iba zaoberá, či sú splnené podmienky, aby mohlo byť začaté trestné stíhanie. Ja sa pýtam, ktorý z vás si prečítal zákon o rokovacom poriadku a naštudoval si ho tak, aby tomu rozumel? Potom by mohol o niečom inom hovoriť a potom by bolo skutočne možné aj v rozprave čo povedať, ale takýmto spôsobom to prebehne tak ako vždy doteraz, keď táto žiadosť bola predložená mandátovému a imunitnému výboru a ten to posunul do parlamentu. Jednoducho poslanci vládnej koalície mlčia, pretože čo len môžu k tomu povedať, však oni sa pod to podpíšu hlasovaním.

  Samozrejme, je zaujímavé aj preto, že to hlasovanie je verejné a jednoducho aj občania Slovenskej republiky majú možnosť si pozrieť, ktorý poslanec akým spôsobom hlasoval. Platí to aj o tom hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo na začiatku schôdze, keď sme dávali návrh, aby sa tento parlament očistil, aby zrušil svoje uznesenia, ktorými dal súhlas na trestné stíhanie Ivana Lexu a Gustáva Krajčího, pretože toto rozhodnutie bolo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Ja neviem, či už tomuto parlamentu tak veľmi záleží na predsedovi vlády, že ak on porušuje ústavu, že pre istotu poruší aj parlament, aby veľká kopa bola tá, ktorá porušuje Ústavu Slovenskej republiky. Ale pýtam sa: Akým spôsobom tento zákonodarný zbor potom chce osloviť občanov Slovenskej republiky, akým spôsobom občania Slovenskej republiky majú rešpektovať, dodržiavať zákon, keď nerešpektuje ústavu predseda vlády, nerešpektuje ústavu väčšina v tomto parlamente?

  Môžem však povedať, že v mandátovom a imunitnom výbore všetky návrhy, ktoré boli predložené, aby jednak boli predložené dôkazy k jednotlivým kauzám, o ktoré vyšetrovateľov požiadal mandátový a imunitný výbor, jednoducho vládnou väčšinou boli odmietnuté, preto tu aj nemá čo byť predložené ako stanovisko mandátového a imunitného výboru.

  Samozrejme, že už hneď na začiatku sme konštatovali, že pri jednotlivých kauzách, ktoré sú prostredníctvom mandátového a imunitného výboru posúvané do tohto parlamentu, že od začiatku v celom trestnom stíhaní ide o politický proces a kriminalizáciu opozície. Tento parlament sa už nie raz podpísal pod nezákonné vydanie svojho poslanca na trestné stíhanie, už som hovoril, o tom rozhodol aj Ústavný súd. Hoci tento parlament nezákonne vydáva svojho poslanca na trestné stíhanie v piatich prípadoch, a dokonca tento parlament umožnil aj väzobné stíhanie svojho kolegu poslanca Národnej rady, stále sa tvárime, akože nič sa nedeje. Možno podľa tej tézy, čo povedal minister spravodlivosti, že však to nie je otázka parlamentu, aby sa tým zaoberal, či je vinný, alebo nevinný, on by to videl, že za 20 minút sa môže ten poslanec na súde očistiť. Nie je toto zvrátená logika práva? A ak to hovorí minister spravodlivosti, tak to už musí byť ozaj na kvadrát.

  Treba preto povedať, že aj pri tých vyšetrovaniach, ktoré tu momentálne prebehli v tomto parlamente, hoci parlament sa tvári, že nič nevyšetruje, prokuratúra do dnešného dňa nič nepreukázala, ani vyšetrovateľ. Žiaden prípad doteraz, ten, kde dával parlament súhlas na trestné stíhanie Ivana Lexu, nebol dokončený tým, že by bola podaná obžaloba na nášho kolegu Ivana Lexu. Neviem o tom, že by také niečo sa bolo stalo. Ja práve upozorňujem aj preto, že zákon o rokovacom poriadku aj Ústava Slovenskej republiky hovorí, že poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani ho vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz upozorňujem na to, na čo som už viackrát upozorňoval, ale jednoducho buď sa poslanci bavia, alebo vôbec sa neunúvajú ani sedieť v rokovacej miestnosti, ak Národná rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, trestné stíhanie je navždy vylúčené. Na toto upozorňujem, a ak sa niekto tvári, že je tu svätý za dedinou, že nič my nezisťujeme, ani neriešime, my len dávame možnosť, aby sa podľa zbožného želania vyšetrovateľa tento mohol ďalej pokračovať a nech sa poslanec potom očistí. Ja som zvedavý, akým spôsobom budú k tomu pristupovať poslanci.

  Imunita je zakotvená v Ústave Slovenskej republiky a má iný význam, aby nemohla byť perzekúcia poslancov opozície vládnou väčšinou, z tohto dôvodu. A mandátový a imunitný výbor by sa mal v prvom rade zaujímať, nie či je spáchaný trestný čin, alebo niečo podobné, ale jednoducho mandátový a imunitný výbor by mal skúmať, či nie sú naplnené podklady na to, aby mohlo byť politické zneužitie tohto inštitútu v parlamente. A v tomto prípade je to tvrdo politické zneužitie a toto si nechcete jednoducho uvedomiť. Samozrejme, Božie mlyny melú pomaly, ale isto.

  Dovoľte mi teraz ešte k jednotlivým správam, ktoré sme tu dostali. Nemám priestor, aby som mohol rozoberať jednotlivé prípady, ktoré nám boli takto nenápadne posunuté do parlamentu, chcem len upozorniť na niektoré skutočnosti. Na tejto schôdzi sa bolo treba veľmi ponáhľať a zaradiť tieto body na schôdzu Národnej rady, a preto aj mandátový a imunitný výbor sa schádzal veľmi rýchlo na telegram, aby to ešte bolo zaradené na túto schôdzu. Pripomínam tým, ktorí to nečítali, že v tlači číslo 417 je žiadosť Policajného zboru zo 16. augusta 1999. V správe 499 je žiadosť zo 16. novembra 1999 a až táto posledná pod číslom 500 je z 10. januára 2000. Od 16. augusta teda tento materiál bol predložený do mandátového a imunitného výboru a jednoducho to funguje tak, ako to funguje. Pripomínam tým, ktorí si jednoducho ešte správu neprečítali, že mandátový a imunitný výbor administratívne opísal skutočnosti, ktoré boli uvedené v prílohe ČV-VK-15-30/1999, a chcem vám ukázať, tým, ktorí si to nepozreli, čo je tam. Je to jednoducho žiadosť vyšetrovateľa kapitána Ing. Františka Egriho, vyšetrovateľa Policajného zboru.

  Nebudem hovoriť o tých veciach, ktoré sú tam popísané, a to z jednoduchého dôvodu, že kto si to neprečítal, nech si to ešte prečíta, ale chcem upozorniť na dôkazy. Máte tu uvedené dôkazy, výpovede svedkov a podané vysvetlenia osôb, správy o vykonaných kontrolách v Slovenskej informačnej službe, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby. To sú dôkazy. Ak niekomu toto stačí ako dôkaz, tak potom ozaj nemusí čítať ani tieto materiály, pretože niekto mu nalinajkuje a on urobí bez mihnutia oka, pretože toto nie sú dôkazy, ale toto len pomenúva veci, o ktoré možno sa opieral vyšetrovateľ a jeho zbožné želanie je posunutie do parlamentu. To znamená, že žiaden dôkaz nebol predložený, aj keď v materiáloch sa tu píše ako o dôkazoch a vypísané sú tam názvy, možno, ak by som to tak nazval, názvy jednotlivých dôkazov. To znamená, to je pri prvej tlači 417.

  Pri tlači 499 takisto, ak zoberiem správu a je tam aj priložený list vyšetrovateľa, ktorý takisto dáva žiadosť do parlamentu. Tu je aj jedna perlička v tom, že v Bratislave 16. novembra, prísne tajné, Národná rada Slovenskej republiky, všetky tie čísla takýmto spôsobom: počet výtlačkov 3, výtlačok číslo 1, počet listov 2. Utajované prílohy žiadne, neutajované prílohy žiadne. Tento materiál takisto máme a zase znova je tam na konci uvedené - dôkazy: protokol o kontrole SIS zo dňa 3. 3. 1999 a doplnky k protokolu, listinné dôkazy a dôkazy zistené pri prehliadke iných priestorov, výpovede svedkov. Absolútne žiaden dôkaz ani predložený mandátovému a imunitnému výboru, nemali ste záujem, aby dôkazy boli predložené ani do pléna Národnej rady, vám stačí, že vyšetrovateľ tu napísal. Ak niekto povie, že mu stačí, že vyšetrovateľ má presvedčenie, že tieto argumenty sú dostačujúce a že na základe toho začal trestné stíhanie, a my mu máme teraz vyhovieť, tak potom je to úplne o niečom inom.

  Takisto treba zobrať tlač 500, to je tá najčerstvejšia, to je tlač z tohto roku, z 10. januára, keď takisto nám to bolo posunuté do mandátového a imunitného výboru. A prečo bolo treba veľmi rýchlo v tomto výbore to preriešiť, aby sa to dostalo na rokovanie ešte tohto parlamentu. Takisto nebudem hovoriť o skutočnostiach, ktoré sú tam uvedené, pretože všetky sú opísané v správe. Pre istotu je aj ten list ministerstva vnútra priložený, nazýva sa to Ministerstvo vnútra, Sekcia vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru, odbor vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti, Pribinova číslo 2, 812 72 Bratislava. To len aby sme vedeli, kto nám to vôbec poslal do parlamentu a takýmto spôsobom. Je tam právna kvalifikácia skutku, kde je vypísané niekoľko paragrafov, ktoré dáva ako za vinu Ivanovi Lexovi, a znova napísané dôkazy: výpovede obvinených, výpovede svedkov, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby, správy o kontrolách v Slovenskej informačnej službe, rozkazy vydané bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby o zriadení vyraďovacích komisií, vyčíslené škody predložené SIS. To je ako dôkaz.

  Je tu vypísaný prvý skutok, v ktorom sa odvoláva takisto na zákon o Slovenskej informačnej službe, je tu zase znova napísaná právna kvalifikácia a zase dôkazy: výpovede obvinených, výpovede svedkov, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby, správy o kontrolách v Slovenskej informačnej službe, rozkazy vydané bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby o zriadení vyraďovacích komisií, vyčíslené škody predložené SIS. Absolútne nepredložený žiaden dôkaz, iba napísané tu akože dôkazy. Samozrejme, poslancom to stačí, preto aj hlasovali, že nemajú záujem, aby bola neverejná časť schôdze, aby vyšetrovateľ dôkazy predložil, lebo je to úplne o niečom inom.

  Je tu uvedený aj druhý skutok, znova tá istá situácia sa opakuje. Zase právna kvalifikácia, kde je vypísaných pár paragrafov a na to dôkazy: výpovede obvinených, výpovede svedkov, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby, správy o kontrolách v Slovenskej informačnej službe, rozkazy vydané bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby o zriaďovaní vyraďovacích komisií, vyčíslené škody predložené SIS. Znova iba vypísané dôkazy, ale absolútne nič nepredložené.

  Tretí skutok znova v tej istej rovine, aby teda tradícia bola zachovaná, znova pozri dôkazy: výpovede obvinených, výpovede svedkov, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby. Podpísaný podplukovník JUDr. Ondrej Ivan. S týmto pánom podplukovníkom sme sa už stretli v tomto parlamente, pretože už tu niektoré návrhy predkladal, takže bude to obzvlášť zaujímavé oddelenie, pretože už vie, ako postupovať voči parlamentu, pretože si je vedomý, že v tomto parlamente jednoducho mu poslanci odhlasujú to, čo on potrebuje. Bolo zaujímavé a smiešne počúvať argumenty kolegov v imunitnom výbore, ktorí hovorili, že ak by tieto dôkazy on jednoducho nemal, takisto by on mohol byť následne trestne stíhaný. Ja sa pýtam tohto parlamentu: Tento parlament sa stavia do úlohy vyšetrovateľa? Ak by on bol v tejto rovine? Tento parlament je postavený úplne na niečo iné, aby skúmal, či skutočne nie sú naplnené podmienky politickej perzekúcie, a v tomto prípade sa o to opieral. Takže nie vyšetrovateľ takýmto spôsobom vystupuje a bude takýmto spôsobom dávať nám jednou rukou rozhodnutia, ale vyšetrovateľ si je vedomý, že v tomto parlamente mu odhlasujete to, čo on potrebuje. Napriek tejto skutočnosti vás žiadam, nezababrite tento parlament ďalším súhlasom, aby následne potom musel ďalší orgán rozhodnutie tohto parlamentu označiť za protiústavné.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa hlásia siedmi poslanci a poslankyne. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Posledná je pani poslankyňa Podhradská.

  Pán poslanec Húska, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Chcem podporiť stanovisko pána poslanca Cabaja, hlavne poukázaním na to, že sme chceli vytvoriť priestor pomocou častí neverejného zasadania na to, aby koaličníci konečne predložili tie stále opakované dôkazy, ktoré, samozrejme, NIjakými dôkazmi nie sú. Sú len obrazom trvalej, pretrvávajúcej dôkazovej núdze a hrajú sa sústavne len na ten stav, aby sa využívala ako politická zbraň kriminalizácia poslancov opozície. Priatelia, to sa nemôže podariť.

  Už druhý deň sme svedkami toho, že vlastne funguje tých sedem morových rán vo forme ďalších opatrení zdraženia a celkom určite nemožno vystačiť s trvalým ponúkaním kriminalizácie niekoho, o ktorom dôkazy vlastne sa ani pred samotným parlamentom nepokúša koalícia predložiť. Z toho dôvodu som presvedčený, že je to jednoducho čosi, že poslanci z akejsi koaličnej solidarity vykrikujú, ako v tom starom príbehu bolo, keď bol súdený Kristus a zorientovaný dav vykrikoval: "Krv na nás a na naše deti!" Prečo preberáte na seba účasť, morálnu účasť pri nedostatku mdôkazov, aby ste vlastne naďalej opakovali nedokázateľné veci?

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  V kontexte vystúpenia pána poslanca Cabaja chcem povedať, a myslím si, že treba to dnes neustále opakovať, že je hanbou a politickou zvrhlosťou poslancov vládnej koalície, keď hlasovali tak, ako hlasovali vo vzťahu k tomu, čo by mali sami žiadať. Myslím si, že bolo dostatočné a jasne povedané aj z vystúpenia pána poslanca Cabaja, že je tu nesporná zákonná povinnosť predložiť zo strany vyšetrovateľa nielen pre mandátový a imunitný výbor, kde to neurobil, ale aj pre vaše potreby, aby ste boli uzrozumení s tým, ako rozhodnete vo veci pozbavenia poslaneckej imunity na účely trestného stíhania. Vy dnes po tomto hlasovaní už nemáte žiadne morálne právo, aby ste vyčítali niečo poslancom opozície, že chcú ochraňovať, alebo chcú držať ochranné ruky nad jedným z poslancov opozície. My nechceme nič iné. My chceme iba to, čo rokovací poriadok ukladá a čo vy znemožňujete.

  Myslím, že v svätej knihe v Talmude bolo napísané svojho času, že "ak spáchaš hriech pre ten istý skutok dvakrát, tretíkrát toto konanie už nepovažuješ za hriech". Presne tak isto sa správate aj vy, ale s jedným rozdielom, že v tejto svätej knihe je táto výčitka adresovaná pre čas po smrti človeka, a to, čo konáte vy, môže byť ešte veľmi jasne a presne aplikované na mnohých z vás. Takže aspoň toto keby ste si uvedomili.

  Ďakujem.

 • Pekne ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán Cabaj informoval o práci mandátového a imunitného výboru a minimálne v jednom prípade nehovoril pravdu. V tlači 500 sú popísané skutky dotýkajúce sa fyzickej likvidácie strelných zbraní, predaja strelných zbraní a legalizácie vecí z trestnej činnosti. Zhodou okolností ako na jediné skutky v tlači 500 bol vyšetrovateľ zbavený mlčanlivosti. Predseda Viliam Sopko prizval vyšetrovateľov na januárové zasadnutie a čo sa dialo? Postupne ako prichádzali členovia mandátového a imunitného výboru z koalície, odchádzali členovia z opozície. Postupne odchádzali pán Cabaj, Gašparovič, Keltošová, Belohorská, Baco. Keď došlo k hlasovaniu z desiatich prítomných členov výboru už len za koalíciu, za to, aby tam boli vyšetrovatelia, hlasovali traja a proti boli siedmi. Čiže vyšetrovateľom sme sa poďakovali a odišli. Ak by v tom čase boli aj poslanci HZDS v miestnosti, tak kvórum by bolo pätnásť, osem ľudí, 3 + 5 by hlasovalo za, aby vyšetrovatelia zostali a 7 proti. Osem a sedem je pätnásť. Čiže sami poslanci HZDS si v tomto prípade mohli odhlasovať to, aby tam vyšetrovateľ ostal a povedal a objasnil.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci,

  pán poslanec Bohunický je známy svojimi vstupmi do takýchto debát a svojimi názormi. Mandátový a imunitný výbor sa zišiel presne načas s tým, že tam nebola - to odpovedám na pána Cabaja, keďže nehovoril o tomto -, nebola tam koalícia. Opozícia, tak ako povedal, odišla von a sadla si vo foyer, tam sme sedeli vo foteloch a čakali sme, kedy príde koalícia. Koalícia prišla, nás nikto nebol zavolať a medzitým rýchlo odhlasovali, že netreba, aby vystupovali vyšetrovatelia. To je pravda. Ale ja sa pánu Bohunickému nečudujem. Jeho vystupovania v mandátovom výbore svedčia o tom vystúpení, ktoré povedal včera. Desať rokov po rozdelení republiky on ešte nechápe, prečo to bolo treba. Sú ľudia, ktorí chápu po minúte, chápu hneď, niektorí nie. Pán poslanec Bohunický, republika by ani dnes nebola rozdelená, pretože vy to ešte teraz nechápete a nechápete...

 • Pán poslanec, reagujte na predrečníka.

 • ... ani jednotlivé pokračovania a rozhodnutia v mandátovom výbore, čo svedčí o tom, ako ste citovali teraz pred chvíľou vyšetrovateľa. Pán poslanec, ja som právnik, vy ste doktor politických vied, možno by sme si našli spoločnú reč v niečom inom, ale nie v tomto.

 • Pán poslanec, reagujte na pána poslanca Cabaja.

 • Toto nepovedal Cabaj pánu Bohunickému, lebo nemohol, keďže predtým nevystúpil.

  Ďakujem.

 • Ale nemôžete naňho reagovať.

  Pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Ja za seba k tejto kauze len toľko. Chcem poznať všetky informácie, aby som sa mohol kvalifikovane rozhodnúť. Mám taký pocit, že sa tu porušuje základné právo parlamentarizmu. Žiadam, aby nám boli predložené aj tzv. neverejné dôkazy. V opačnom prípade si vôbec neviem vysvetliť, na základe čoho budú poslanci znova hlasovať o strate imunity. Prosím vás pekne, strata imunity nie je teplé pečivo, vy sa tu naozaj bavíte o tom, ako keby to bola jedna každodenná bežná záležitosť v každom štáte. Okrem toho sa tu verejne klame v tomto parlamente. Pán Bohunický predsa musí vedieť, že pani Keltošová bola v zahraničí a bola riadne ospravedlnená. Ja žasnem, čo sa tu robí. Prosím vás pekne, spamätajte sa!

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo.

  Jeden chudáčik a hlupáčik Jožko z BEZ-ky mal vyplňovať dotazník a pravdaže ako v každom dotazníku je veľa rubrík, začína od mena, priezviska a tak ďalej. Tak meno vedel, nadiktoval, priezvisko vedel, napísal, prišlo pohlavie a povedal mám. Presne takisto sa správate vy a toto obsahuje správa, ktorú si dovolil predseda parlamentného výboru tu predložiť, kde sa hovorí, dôkazy máme. Čo to má znamenať? To sme naozaj už takí hlupáci. Alebo poslanci vládnej koalície majú - sú iba dve možnosti, buď vedia, že v tých dôkazoch nič nie je, a preto sa boja, aby boli predložené v tajnej časti rokovania tohto parlamentu, alebo sú presne takí istí ako hlupáčik Jožko z BEZ-ky, že im to stačí.

  Ja si myslím, že to, čo sa tu teraz deje, a opakovane sa deje, je také politizovanie, taká diskriminácia, že jednoducho, keď niekto bude hovoriť ešte o tomto štáte, o tomto období tohto štátu ako o právnom a demokratickom, tak už potom je právny a demokratický akýkoľvek štát aj za Hitlera, aj za Stalina a neviem ešte za koho. Veď je to nie hanba, veď je to popieranie vlastnej existencie. To chceme žiť v takomto štáte?

  Vážení páni poslanci vládnej koalície, takto si predstavujete svoju budúcnosť až do dôchodku? Myslíte si, že tu budete sedieť večne? Takto sa budú k vám správať potom ďalší poslanci tohto parlamentu? Veď sa spamätajte, ako chcete ukázať ostatným ľudom, ako sa má správať človek, ktorý dodržiava práva, keď vy ho porušujete? Presne flagrantne. Ako je to možné? Alebo je tu tretia možnosť, že naozaj si neviete poradiť s nespokojnosťou ľudí, ktorí už majú plné zuby tohto spôsobu vládnutia, a preto džgáte do novín, prepáčte za ten expresívny výraz, džgáte do novín takéto kauzy, kde sa...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Dovolila by som si k vystúpeniu pána poslanca Cabaja len naozaj niekoľko veľmi stručných poznámok. Pán poslanec Cabaj hovoril o tom, že všetky správy mandátového a imunitného výboru, ktoré sme dnes dostali v súvislosti s prerokúvanými bodmi, sa opierajú o "dôkazy", ktoré vlastne dôkazmi nie sú. Napokon sme to veľmi jednoznačne mali možnosť poznať aj z toho textu, ktorý nám tu čítal ako kazateľ predseda mandátového a imunitného výboru. A, pán predseda, nehnevajte sa, je to hanba, že sa pod takéto niečo podpisujete.

  Chcem upozorniť napríklad na správu, materiál číslo 500, na správu mandátového a imunitného výboru a na text, ktorý sa začína pod bodom "prvý skutok". Prečítajte si, pán predseda, veľmi pozorne ten prvý odsek a ja vám poviem, tak ako sa u nás hovorieva, ani divá sviňa tomu nerozumie, čo tam je napísané. A vy ste sa pod to podpísali. Z toho všetkého, keď si to pozorne prečítate, vyplýva, že jedinou vinou Ivana Lexu bolo to, že vymenoval vyraďovaciu komisiu. Ak vymenovanie vyraďovacej komisie považujete za trestný čin, tak potom naozaj Boh ochraňuj túto republiku. Vy tu hovoríte, že to sú tie listinné dôkazy. Listinný dôkaz je rozhodnutie o vymenovaní vyraďovacej komisie. Keby som uvažovala vašou logikou, tak potom žiadam, aby pán Pipta, prezident Policajného zboru, bol obvinený zo spolupáchateľstva na trestnom čine vraždy v tých prípadoch vrážd, ktorých sa dopustili príslušníci Policajného zboru preto, lebo to boli jeho podriadení. A ja mám dôvodné podozrenie, že pán Pipta ako ich nadriadený mohol byť ich spolupáchateľ. Je to presne taká istá logika, akú používate v prípade Lexu, a ja verím, že raz za tieto neuveriteľné veci budete volaný na zodpovednosť aj vy.

 • Pán poslanec Cabaj bol jediný, ktorý vystupoval v mene klubu. Ako prvý z písomne prihlásených poslancov vystúpi pán poslanec Andrejčák, pripraví sa pán poslanec Baco.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  pri úvodnom vystúpení pána Viliama Sopka v úlohe dvorného manipulátora s pravdou som si uvedomil, že na základe podobnej monotónnej politickej správy sa stali v tomto parlamente dve nemenné skutočnosti. Tou prvou je, že Ivan Lexa strávil 3 mesiace v kolúznej väzbe. Tou druhou nemennou skutočnosťou je to, že pán Viliam Sopko u mňa stratil povesť čestného človeka. Že to robí znovu, to, čo vtedy, totiž tvrdí nám, hlasujte za, pretože spáchal to a to, ma vôbec neprekvapuje. Tento politický zámer znásilňovať pravdu, očierňovať poslancov opozície dokazuje aj dnešné odmietnutie účasti vyšetrovateľa aspoň na časti, keď už nazvali, že je to tajné. Dnešné prerokúvanie parlamentnej tlače číslo 479 a 500, a vlastne aj tej tretej, nie je nič neočakávané. Je to proces, ktorý zrejme začal najneskôr v okamžiku, keď boli vyhlásené výsledky parlamentných volieb. Určite však príprava tohto procesu začala oveľa skôr a jeho scenár určite nebol písaný v jazyku slovenskom. Čoraz viac sa presviedčame, že nie je to spravodajská hra o Ivana Lexu, ale je to spravodajská hra o samotné Slovensko. Nedivme sa tomu.

  Vláda Mikuláša Dzurindu do Národnej rady dokonca predložila materiál, v ktorom sa chváli, že dokončila rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, a úplne popiera, že v skutočnosti dôsledky, zmeny môžu a budú traumatizovať slovenskú spoločnosť ešte dlhé roky pocitom oklamania aj iným a oveľa horším pocitom. Slovenská vláda totiž zamlčala veľmi dôležitú skutočnosť, keď do zmluvy nenapísala, aký je stav a aké budú dôsledky pre Slovensko, keď archívy spravodajských služieb štátu, ale aj vojenských spravodajských služieb zostali výlučne v Českej republike. Dnes nevieme a už ani nebudeme vedieť a Mikuláš Dzurinda podpisom zmluvy zlegalizoval, že osoby, ktoré riadili na území dnešnej Slovenskej republiky spravodajskú činnosť, zostanú pre Slovensko osobami neznámymi. Slovensko sa nedozvie, kto z našich obyvateľov slúžil cudzím spravodajským službám, proti komu pôsobil a proti komu aj bude pod nátlakom pôsobiť. To ste spáchali, páni poslanci, včera. Nevieme ani, v čí prospech bude pracovať, pretože úplná dokumentácia vaším hlasovaním, s vaším súhlasom zostáva pre Slovensko zavretá. Zrejme nikdy nespoznáme rezidentov a ich ďalších agentov, zrejme nikdy sa nedozvieme, ktorý bol a aj dnes ovláda zo zahraničia Slovákov na rôznych, možno aj tých najvyšších funkciách.

  Toto všetko vytvára priestor na ďalšie spravodajské hry proti Slovensku, proti jeho povesti, proti jeho suverenite a slobode. A ja sa domnievam, že aj váš postoj pri zbavovaní slobody jedného z poslancov je toho dôkazom. Nie rozhorčenie, ale iba hlbokú ľútosť musí pociťovať každý Slovák, ak vidí, že časť poslancov Národnej rady robí hrobára vlastnej suverenite štátu. Do toho rámca ako jeden z variantov pôsobenia proti Slovensku iste môžeme zaradiť aj spravodajskú hru s tzv. únosom Michala Kováča ml. Veď ten motív, po ktorom dnešná opozícia volá, odmietate šetriť. A možno iba tak by sa to dalo dokázať.

  Ďalším variantom v tomto systéme môže byť aj schopnosť rýchle využiť mafiánske vyrovnávanie si účtov proti vláde Slovenskej republiky a povesti slovenského štátu o schopnosti, že si dokážeme sami riadiť svoj štát. Aj toto až nenávistné, ale diletantsky dôkazovo predkladané spochybňovanie samotnej Slovenskej informačnej služby a jej bývalého riaditeľa je iba súčasťou takéhoto možného plánu. Veď celý svet vidí, že Slovensko si nevie poradiť so spravodajskou službou, že je nedôveryhodné, veď dokonca parlament štátu je presvedčený, že Slovenská informačná služba robila zle, a preto opakovane zbavuje imunity a dáva funkcionárov Slovenskej informačnej služby na trestné stíhanie. Proste parlament vytvára Slovensku horšiu povesť, než súdy sú ochotné dopustiť. To je veľmi zlá vizitka pre parlament.

  Vážení, chcel by som vás zaviesť trošku do odbornej stránky. Zverejnenie názvov firiem, ktoré v materiáloch sú, a spoločností, ktoré riaditeľ Slovenskej informačnej služby zverejnil, ktoré Slovenská informačná služba budovala, je priamym dôkazom, že dnešné vedenie Slovenskej informačnej služby je buď ovládané cudzou spravodajskou službou, alebo že absolútne diletantsky riadi, resp. neriadi službu. Že spravodajské služby obdobné spoločnosti vytvárajú, je bežnou praktikou v každom štáte, ktorý ju má. Inak sa to totiž ani urobiť nedá. Skutočnosť, že ide o majetok spravodajskej služby alebo že všetci, alebo hoci len jediný človek v týchto spoločnostiach je príslušníkom spravodajskej služby, je práve podmienkou na ich fungovanie a na fungovanie služby vo veľkom rozsahu. Je to však zároveň najväčším tajomstvom štátu, pretože inak by sa sám pripravil o možné zdroje informácií. A my toto zverejňujeme. Len Slovensko, a to sme naozaj svetový unikát, tieto prísne utajované skutočnosti za pomoci naivných vyšetrovateľov, ktorí iste o spravodajských službách vedia veľmi málo a len z televízie, prezrádzajú všetko svetu. Takto teda za pomoci nášho predsedu mandátového a imunitného výboru, ktorý sa rád podpisuje, za pomoci poslancov mandátového a imunitného výboru a nakoniec časti Národnej rady pribrzdíme a narušíme budovanie podmienok na skutočnú prácu Slovenskej informačnej služby na veľa rokov.

  Dovoľte krátko k tlači číslo 499. To, čo autor správy mandátového a imunitného výboru v odseku 4 v riadku 4 píše, citujem, "vydal súhlas na neoprávnené použitie prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej informačnej služby", považujem za hrôzostrašné tvrdenie. Ide zrejme v skutočnosti o záujem štátu, lebo inak to nevie urobiť žiadna spravodajská služba. Čiže my prekrúcame potrebu na dôkaz narušovania zákona. Len politicky predajný človek alebo hlupák to tak jednoznačne prezradí. Ktosi z našej Slovenskej informačnej služby to urobil. Ak to má byť preto, že spoločnosť bola založená tak diletantsky, že hneď od začiatku bola prezradená, tak ste mali povedať pravdu - zakladali to ľudia málo múdri, činnosť je prezradená, tak ju rozpúšťame a, bohužiaľ, pre históriu musíme to hodnotiť ako zbytočný náklad. A ak niekto spáchal trestný čin, že to úmyselne prezradil, treba súdiť toho.

  Podľa podpisu na žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie z toho dlhého úradu ministerstva vnútra, ktorý vedie slávny generál, sme sa ani nedozvedeli z tohto dokumentu meno vyšetrovateľa. Asi aby sme sa ho nemohli spýtať, čo tam je napísané, lebo on to tiež nevie. Preto asi mandátový a imunitný výbor nesúhlasil s účasťou vyšetrovateľa na rokovaní výboru. A nakoniec načo by mal vyšetrovateľ presvedčovať členov mandátového a imunitného výboru o pravdivosti a úplnosti podkladov, keď oni vlastne chcú dosiahnuť súhlas na trestné stíhanie len preto, aby splnili svoj politický cieľ. Obdobným diletantstvom je aj odsek 5 na strane 2 tlače 499, ale o tom, bohužiaľ, budem môcť hovoriť až v ďalšej časti. Preto vás prosím, páni poslanci, nedovoľme škodiť poslancom tohto parlamentu.

 • Na vystúpenie pána poslanca chcú reagovať s faktickými poznámkami traja poslanci. Posledný pán poslanec Šťastný. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážení kolegovia,

  môj pocit z celého tohto ďalšieho návrhu je takýto: Doterajšie kauzy začína vládna koalícia pociťovať, že sú neobhájiteľné. Preto prináša ďalšie kauzy na zbavenie imunity. Myslím, že táto snemovňa by si mala položiť otázku, čo je podstatou imunity poslanca. Ja som veľmi rozhorčená článkami, ktoré v minulosti vyšli v tlači, že je to privilégium poslancov nad občanmi, aby neboli trestne stíhaní, aby nemali žiadnu zodpovednosť a podobne. Nie je to pravda. V celom svete, zdôrazňujem, v celom svete poslanecká imunita funguje a jej zmyslom je jedno, aby poslanci, ktorí sú činní v politike, aby poslanci najmä opozície, ktorí sú nepríjemní vládnej koalícii, vládnej moci, ktorá má v rukách aj tie orgány, ktoré môžu vydať poslancov na trestné stíhanie, nemohli politicky postupovať. Preto povinnosťou parlamentu je preskúmať, či vyžiadanie na trestné stíhanie má skutočne dôvody, ktoré dávajú opodstatnenie na trestné stíhanie, alebo tieto dôvody sú čisto politické. Na to, že sa to môže zneužiť, v Čechách je jasný príklad. Poslanec Sládek bol zbavený imunity, bol daný do väzby a práve tento hlas rozhodol na zvolenie Havla. Toto sú politické kroky, ktoré robíte aj vy.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Pán poslanec vo svojom vystúpení veľmi správne poukázal na to, že tieto tri návrhy, ktoré obsahujú ešte podnávrhy, sú takisto iba znôškou nenávisti a výmyslov, ako boli aj tie predchádzajúce, čo vám, vážení páni, vážené dámy, dokázal aj súd. Ak si spomeniete, pri predchádzajúcom zbavovaní imunity nášho poslanca Krajčiho bol jeden z návrhov aj to, že neoprávnene navrhol alebo vyplatil odstupné bývalému štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra, teda pánovi Polkovi. Pred pár dňami ste sa dozvedeli rozhodnutie súdu, ktorý v plnom rozsahu potvrdil správnosť tohto kroku. Vy ste vtedy takisto bez mihnutia oka brali do úvahy aj tieto dôvody. Aj keď našťastie parlament potom v tomto kroku nerozhodol a nezbavil pri tomto kroku poslanca imunity, ale napriek tomu ste brali tieto dôkazy a zaoberali ste sa nimi. Takisto nekvalitne, ako bol spracovaný predchádzajúci materiál, je spracovaný aj tento materiál, ktorý predkladá vyšetrovateľ. Pán Ivor je známy tým, že viac hovorí, ako koná, a jeho slová sú často v rozpore so skutkami. Nezaoberá sa vysokou kriminalitou, ktorá v Slovenskej republike je a ktorá znepokojuje občanov Slovenskej republiky, ale zaoberá sa výlučne len politickými kauzami, ku ktorým radím aj toto dnešné rokovanie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Zhruba pred rokom sme sa v súvislosti s kauzou zavlečenia M. K. mladšieho do cudziny zaoberali zbavovaním imunity poslanca Lexu. Aj vtedy sme argumentovali, že neboli predložené dôkazy. Aj vtedy sme žiadali, aby boli predložené dôkazy. Nestalo sa tak. A prešiel rok a v podstate žiadne ďalšie výsledky, nič konkrétneho sa neudialo. Aj vtedy sme poukazovali na to ako teraz, že vlastne sa porušuje § 141 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky predkladá správu o výsledku svojich zistení. Čo zistil Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky okrem toho, že odpísal predkladaciu správu vyšetrovateľa? Zisťoval nejaké skutočnosti? Toto by sme chceli počuť, pán predseda. Čo konkrétne navyše alebo v rozpore s predkladanou správou Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky zistil, pretože takto znie v ods. 3 § 141. Ak nezisťoval nič a osvojil si len správu predkladateľa alebo správu vyšetrovateľa, domnievam sa, že je to príliš málo. Ja osobne na základe vecí, ktoré sú uvedené v materiáloch, nie som presvedčený o tom, že ide o spáchanie trestného činu, že treba zbaviť poslanca imunity. Pokiaľ by sa bolo odhlasovalo aspoň to čiastočné neverejné zasadnutie a predloženie dôkazov, zbavenie vyšetrovateľov mlčanlivosti, v tom prípade môžeme regulárne rozhodovať a verím, že by každý z našich poslancov skutočne konal podľa vlastného vedomia a svedomia.

 • Ako ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Baco.

 • Pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia

  a hlavne občania Slovenskej republiky,

  pre Boha živého, spamätajme sa a uvedomme si, čo robíme, procesy politické, ktoré skutočne nemajú obdobu ani z päťdesiatych rokov. Dúfam, že si uvedomujú poslanci koalície a hlavne členovia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky z vládnucej koalície, že ich rozhodnutia skutočne budú historické rozhodnutia, budú naveky zaevidované v histórii slovenského parlamentarizmu ako skutočne unikátne. A chcel by som hovoriť aj o osobnej zodpovednosti, nielen zodpovednosti masy vládnucej koalície a členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážení občania, hlavne by som chcel povedať, boli ste svedkami toho, že sa tu rozhodlo vládnucou koalíciou, že nesmú byť predložené dôkazy o tom, že má byť vydaný poslanec na trestné stíhanie. Bolo zakázané, aby tieto dôkazy sa tu predložili, aby sme sa s nimi zoznámili a máme rozhodovať na základe toho, čo politické grémium vládnucej koalície prikázalo svojim poslancom. Taký má byť záver.

  Takže, vážené kolegyne, kolegovia, trošku sa zamyslite nad tým, čo sa tu deje a kam ženieme túto spoločnosť a jej parlamentárny systém. Chcem povedať za seba a myslím, že aj za kolegov z opozície, hlavne z HZDS, že my sme nesúhlasili v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky s týmto návrhom, ktorý bol predložený. Žiadali sme, aby sme boli aj osobitne uvedení, že sme hlasovali proti tomu uzneseniu. Hlasovali sme proti nemu skutočne len preto, že tento návrh, ktorý nám tu predložili koaliční poslanci z Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, je nepravdivý, nezhoduje sa so skutočnosťou. Chcem povedať, že v správe 417 v odseku 2 sa hovorí, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky predložil Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť, aby predložil správu o výsledku zistení výboru. Takže, vážení, nie je to pravda. To, čo sa vám predložilo, nie je správa o zistení výboru, pretože výbor nič nezisťoval, vôbec nič nezisťoval. Takže keď nič nezisťoval ani nemohol nič zistiť, a teda nie je pravda, že sa plní požiadavka predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ospísalo sa to, čo predložil vyšetrovateľ.

  Takisto sa tu hovorí, že sú uvedené dôkazy ako výpovede svedkov, podanie vysvetlenia osôb, správy o vykonaných kontrolách v Slovenskej informačnej službe, listinné dôkazy zo Slovenskej informačnej služby a tak ďalej. Dámy a páni, to, čo sa píše v tejto správe, nie je pravda. Nie sú uvedené dôkazy. Sú len vymenované balíky dôkazov. Predsa ja nemôžem hovoriť, že dôkazom je to, keď napíšem, že existujú výpovede svedkov, že to je dôkaz, výpoveď. Výpovede svedkov, nie že nám neboli predložené, ale pán predseda sa zbavil, umýva si ruky aj teraz, že hádže na vás, na poslancov v pléne, to, čo je jeho povinnosť. Vo výbore to urobil tak, že nie že nám odmietol dať poskytnúť dôkazy, ale tejto svojej povinnosti sa zbavil tým, že dal hlasovať o tom, samozrejme, ústavná väčšina aj v tomto výbore odhlasovala, že nám nemôžu byť sprístupnené žiadne dôkazy. To znamená, že napriek tomu, že sme sa domáhali týchto dôkazov, tak ako aj teraz tu, sa rozhodlo, že žiadne dôkazy nebudeme mať k dispozícii. Bolo nám znemožnené akýmkoľvek spôsobom sa s dôkazmi zoznámiť. Takže vôbec neviem, o čom rozhodujeme, a už vôbec neviem, prečo máme takto konať, keď tu máme jedno za druhým ako sériu, presviedčame sa o tom, že táto vaša mašinéria, táto vaša politika je protiprávna, protizákonná a protiústavná.

  Chcem zopakovať prípad pána Polku, keď imunitný výbor takisto súhlasil s tým, aby bolo trestné stíhanie v tejto veci. Bolo to tu predložené, zaoberali sme sa tým. Zabíjame tým čas. Pritom samozrejme, že súd rozhodol v prospech pána Polku a peniaze mu dokonca museli byť vyplatené. Už nebudem opakovať prípad, ako ste hrubo napriek nášmu upozorňovaniu zasiahli do ústavy alebo porušili ste ústavu tým, že ste vydali na trestné stíhanie poslanca, na ktorého sa vzťahovala amnestia. Nechcem menovať viacero prípadov, ktoré naozaj idú ako v sérii, jedno za druhým, kde súdy rozhodujú o tom, že to, čo ste na nás nakydali aj v predvolebnej kampani a v čom pokračujete, nie je pravda.

  Napríklad viete o tom, že odvolací súd rozhodol o tom, že nie je pravda, že by vláda bola nejako zapletená do prípadu Remiáš, a odvolací súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu, že bola to dezinformácia a musí sa nám ten, ktorý túto správu zverejnil, verejne ospravedlniť a musí nám zaplatiť aj odškodné. Takéto procesy vediem aj ja so SME. Mám písomne od nich ospravedlnenie, že informácie, o ktorých tu hlavne vy, hlavne poslanci z SDĽ, tak veľmi radi vykladáte, čo ja viem, o dotáciách, o mojich kamarátoch, 5 litrov, či koľko vína sa to malo doviesť zo zahraničia, o tom, čo tu všetko vlastním a nevlastním a aké obilie som kde povyvážal. Všetko nie je pravda. Vy to dobre viete, že to nie je pravda. Mám o tom rozhodnutia aj súdu, mám o tom teda aj písomné ospravedlnenie od tých, ktorí takéto informácie zverejňovali.

  Napriek tomu, že toto všetko už dnes je úplne jasné, ako to beží, a že všetko sú to klamstvá z vašej strany, tendenčné machinácie, zneužívania parlamentarizmu na to, aby ste sa pomstili svojim politickým protivníkom, pokračujete v tom a nehanbíte sa pred celým národom, pred kamerami hlasovať o tom, že sa nesmieme zoznámiť so žiadnymi dôkazmi. A napriek tomu vy ste takí silní, že aj tak dáte súhlas na to, aby bol trestne stíhaný. A, samozrejme, počítate s tým, že sem zase príde žiadosť na vzatie do väzby, čo už ste radi predtým urobili, že ste vydali svojho kolegu do väzby bez toho, aby ste boli mali predložené akékoľvek dôkazy. Ani jeden jediný dôkaz neexistuje, dodnes som ako člen imunitného výboru nevidel jeden jediný dôkaz o tom, že bol mladý Kováč unesený. Pýtal som sa v imunitnom výbore x-ráz: Povedzte mi, išiel na koni, išiel peši, išiel lietadlom, ako bol unesený? Veď, keď mám rozhodovať o tom, že niekto má byť trestne stíhaný za nejaký čin, tak najprv musím vedieť, že ten čin sa stal. Nikto mi nie je ochotný vydokumentovať, dokázať, že ten čin sa vôbec stal.

  Prosím vás, nikto, to vám už povedal aj pán Lexa, nikto z nás nie je na tom tak, že by nebol ochotný niesť zodpovednosť za svoje činy. Ja dúfam, že aj vy ste ochotní niesť a uvedomujete si, čo robíte. Ale prosím vás pekne, neponížme sa. Nechoďme tak hlboko, že zabraňujeme, znemožňujeme sa zoznámiť s dôkazmi, a napriek tomu ideme rozhodnúť o takýchto mimoriadne závažných veciach. Vy dobre viete, že Lexa nebude za tieto prípady nieže odsúdený, ale ani súdený, pretože sa jednak nezakladajú na pravde a druhá vec je, veď šéf ústredného orgánu predsa je politický pracovník. Ak má podpísané akékoľvek rozhodnutie od svojich odborných pracovníkov, ktorí majú podpísanú hmotnú zodpovednosť, to ich nezbavuje hmotnej zodpovednosti, oni sú hmotne zodpovední navždy a donekonečna. A nie ten politický predstaviteľ, ktorý stojí na čele tejto organizácie. To sme tu už vysvetľovali niekoľko ráz. Môžem vám ukázať niekoľko súdnych rozhodnutí. Nikdy súd nemôže rozhodnúť inak. Predsa jeden politický predstaviteľ nemôže preberať hmotnú zodpovednosť za to, za čo má podpísanú hmotnú zodpovednosť niekto druhý.

  Prepáčte, vidím, že vás to zaujalo, čo hovorím. Takže dokončím to potom v rámci prihlášok na vystúpenie...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Na vystúpenie pána poslanca Baca sa hlási s faktickými poznámkami osem poslancov. Posledná je pani poslankyňa Belohorská.

  Pán poslanec Andrejčák, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem doplniť pána poslanca Baca k tlači 417. Tam sa navrhuje, súhlasí s trestným stíhaním, pretože sa mal dozvedieť o podozrení, že jeho podriadený mal spáchať trestný čin. Citujem zo správy mandátového a imunitného výboru toto tvrdenie. K tomu hovorí zákon: Štátne orgány sú povinné bez meškania oznamovať prokurátorovi alebo policajným orgánom skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Skutočnosti, nie podozrenia. Vy sa držíte podozrení. Pri interpelácii som pred vašimi očami oznámil predsedovi vlády, ministrovi vnútra pánu Pittnerovi aj ministrovi obrany pán Kanisovi, že podriadený pána Kanisa, štátny tajomník generál Pivarči, je podozrivý, že mal spáchať trestný čin zneužitia právomoci, keď prikázal svojvoľne, bez toho, aby mal právo, že lietadlo vyradené z prevádzky je znovu lietadlom, a dal na to finančné prostriedky vo veľkom rozsahu. Nechcem hovoriť presnú cifru, ale sú to desiatky miliónov. Dodnes minister obrany, minister vnútra ani predseda vlády nesplnili tú časť zákona, o ktorú sa opiera mandátový a imunitný výbor, a neoznámili orgánom čin tohto štátneho tajomníka.

  Chcem však povedať, že ak toto urobia, tak máme morálne právo za podobný čin dávať na stíhanie aj Lexu. Ak nie, tak potom nemôžeme ani Lexu. Veď pán Dzurinda osobne na tribúnach hovoril, že zákon platí pre každého rovnako. Tak musí platiť, to vyzýval nás, aj nás vyzýval, nielen voličov, že zákon platí aj na neho, aj na Pittnera...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Naozaj všetko, čo povedal pán poslanec Baco, jednoznačne nasvedčuje tomu, že sa tu rozbieha zase ďalšia politická kauza, že je tu zase jeden z ďalších príkladov, ako chcete politicky perzekvovať svojich protivníkov. Chcela by som sa v súvislosti s týmito vecami spýtať: Napríklad hovoríte o tom, že niekto bol povinný, mal povinnosť oznámiť trestný čin a neurobil to a za to ho ideme dnes pozbavovať poslaneckej imunity. Chcem sa spýtať, ak je to naozaj pravda v súvislosti s pánom Svěchotom, čo je v spise číslo 417, prečo pán Svěchota ako občan tohto štátu, ak si bol istý, že ktosi spáchal trestný čin, tento trestný čin neoznámil? Prečo má byť za to zodpovedný Ing. Lexa, ale pán Svěchota nie? Stačí, že povie, ja nič, ja muzikant, hodí to na Lexu, a tým je všetko v poriadku? A my ideme za to teraz súdiť Lexu? Vám sa to zdá byť v poriadku. Vám sa zdá byť v poriadku aj to, že súčasťou dôkazov, o ktorých tu hovorí predseda imunitného a mandátového výboru, sú okrem tzv. listinných dôkazov, ktoré som tu už spomínala vo svojej predchádzajúcej poznámke, výpovede obvinených? Ľudí obvinených z toho, že spáchali trestné činy? Títo ľudia vypovedajú, vedia, že spáchali trestný čin a aby sa im čosi odpustilo, povedia, ja nič, to Lexa. A budeme teraz prenasledovať Lexu a budeme obvineným - zlodejom a ľuďom, ktorí páchali trestné činy - veriť viac ako poslancovi Národnej rady? Tak to je teda sila! To sú pre vás dôkazy? A práve preto, že viete, akú hodnotu majú tie tzv. dôkazy, ste hlasovali na začiatku rozpravy o týchto bodoch, o tom, že tie dôkazy nechcete vidieť. Vy nechcete vedieť pravdu a práve preto budete za tie všetky politické kauzy, ktoré sa tu teraz rozbiehajú vašou zásluhou, niesť zodpovednosť, či sa vám to páči, alebo nie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

  Mňa zaujala tá časť vystúpenia pána poslanca Baca, kde hovoril, že poslancom neboli predložené dôkazy. To je veľmi vážna vec, keď ani imunitný výbor nedostane podklady, na základe ktorých má informovať parlament. Ale je veľmi zaujímavé, že masívne sú informované prostredníctvom médií občania, verejnosť, a to najmä pánom Ivorom. Dovolím si tvrdiť, že pri tomto informovaní je porušený zákon o trestnom konaní, ktorý v § 8a ods. 1 ukladá orgánom činným v trestnom konaní v záujme zachovania prezumpcie neviny povinnosť odoprieť poskytovanie informácií. Tak to má vyzerať v právnom štáte. V právnom štáte je stručná informácia, že sa začalo trestné konanie voči niekomu, aj to sa nesmie uviesť plné meno a môže sa informovať o výsledku až keď je rozhodnutie

  právoplatné. Čo sa deje v Slovenskej republike? Nie je ešte ani obvinenie, nie je ešte súdne konanie a tlač z úst orgánov činných v trestnom konaní je masívne informovaná a prostredníctvom tlače a verejných komunikácii sa masírujú mozgy občanov. Kladiem otázku: Ak v zmysle § 8a ods. 1 Trestného poriadku, ktorý som vám prečítala, je povinnosť odoprieť...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Napriek tomu, že bolo prijaté platné uznesenie Ústavného súdu vo veci Jaroslava Svěchotu, ktoré je, samozrejme, širšie, napriek tomu, že Ústavný súd prijal dosiaľ platné a nikým nezrušené uznesenie, že premiér Dzurinda nemal právo vyhlásiť, zrušiť amnestiu, pretože nemal poverenie od svojej vlády, urobili ste tak, keď ste odmietli zrušiť rozhodnutie parlamentu, teda vaše koaličné, o prípadoch Gustava Krajčiho a Ivana Lexu. Také narušenie ústavnosti, také narušenie zákonnosti sa v tomto parlamente ešte nikdy neudialo.

  Vy ste obviňovali Mečiarovu vládu z nedemokratizmu, dokonca z totalitarizmu, ale neviem si predstaviť, že by sa minulý parlament opovážil urobiť také niečo, také násilie nad právom, ako to robíte vy. To isté sa vzťahuje, samozrejme, na tieto kauzy. Nebudem to opakovať, ale je to nesmierne dôležité a ľudia by si to mali uvedomiť a musia uvedomiť. Vy chcete prijať rozhodnutie bez toho, aby ste sa zoznámili s faktami, s dôkazmi. Vám stačí, čo tu prečítal pán Sopko. A treba povedať na adresu pána Sopka, že som si dlho myslel, že je to objektívny človek, seriózny. Nie je to pravda. Odvolávam svoj názor. Tento človek slúži protizákonným činom. Robí veci, ktoré mu ako predsedovi mandátového a imunitného výboru síce prislúchajú, ale ktoré robí tak jednostranne a tak nespravodlivo, ako sa to len dá. To je hanba a som veľmi smutný, že takto som sa sklamal v tomto človeku.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V nadväznosti na slová pána poslanca Baca by som skutočne chcel, aby sme si všetci uvedomili, že za rok sa táto hra na zbavovanie imunity dostala do patovej situácie. Za rok ste nič nevyriešili a nevyriešil ho ani Pittner s Ivorom, ba ani Ivor s Pittnerom, ako chcete, môžete to začať z ktorejkoľvek strany. Jednoducho je tu patová situácia. Prosím vás, mňa by skutočne skôr zaujímalo, aby sme sa bavili o 21-percentnej nezamestnanosti, aby sme sa bavili o problémoch v školstve, kultúre, aby sme sa bavili o tom, prečo z 200 tisíc fungujúcich podnikov možno tento rok prežije 80 tisíc podnikov. Hlavne sa bavme o tom, ako sa toto všetko dá vyriešiť. Táto hra na zbavovanie imunity, táto skutočne cynická hra na zbavovanie imunity má zastrieť skutočné problémy, ktoré sú v tomto štáte.

  No a ešte jedna taká malá poznámka. Zbavením imunity akéhokoľvek množstva poslancov nevyriešite v tomto štáte nič. A takýmto spôsobom už vôbec nič.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predsedajúci,

  aby ste odvrátili pozornosť od hlbokého úpadku v hospodárstve, aby ste odvrátili pozornosť od dennodenného znižovania životnej úrovne občanov Slovenskej republiky, aby ste odvrátili pozornosť od dennodenného zvyšovania cien všetkého, aby ste odvrátili pozornosť od katastrofálneho zbedačovania občanov Slovenskej republiky, opäť nechávate rokovať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o kauzách. Vyberáte si len tých, ktorí sú najbližšími spolupracovníkmi predsedu Hnutia za demokratické Slovensko JUDR. Vladimíra Mečiara. Vláda nemá záujem riešiť hospodárske, ekonomické a sociálne veci, vláda kašle na nezamestnanosť, dnes je už viac ako desať okresov, ktoré majú vyše 30-percentnú mieru nezamestnanosti. Ak mal okres v minulosti 20-percentnú mieru nezamestnanosti, bývalá vláda okamžite o tom rokovala a hľadala riešenia, ako to znížiť. V nezamestnanosti sme prví v Európe. Predbehli sme už aj také krajiny, ako je Albánsko, Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina a tak ďalej. Preto navrhujem, aby plénum Národnej rady Slovenskej republiky prestalo rokovať o týchto bodoch, a navrhujem, aby sme okamžite rokovali o riešení nezamestnanosti v Slovenskej republike.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som uviedla dve poznámky. Prvú veľmi stručne.

  Som členkou mandátového a imunitného výboru a od samého začiatku týchto káuz som protestovala voči šlendriánsky pripraveným podkladom od vyšetrovateľov, čo je, prosím, v záznamoch aj mandátového výboru, aj z pléna. Opätovne protestujem proti takto pripraveným podkladom. Viete veľmi dobre, že aj pán Krajči, bolo to tu spomínané, aj pán Polka boli súdom zbavení obžaloby jednoducho preto, že to, čo nám tvrdili vyšetrovatelia v mandátovom výbore, nebola pravda. Vy ste tomu uverili, vy ste to odhlasovali a nakoniec sa dokázalo, že títo ľudia nespáchali trestné činy, z ktorých ich vyšetrovatelia obvinili. Mám vážne pochybnosti o kvalite a úrovni týchto vyšetrovateľov, povedala som to verejne už niekoľkokrát.

  Po druhé, chcem doplniť údaje, o ktorých tu rozprávame. Hovoríme o tom, že nám ide predovšetkým o spravodlivosť, že nám ide o čestnosť. Pýtam sa, samozrejme, prečo sa teraz dodatočne vyťahujú "kvázi kauzy", navyše podložené tvrdeniami, ktoré sú veľmi nevieryhodné. Je tvrdenie proti tvrdeniu, pán Svěchota, ktorý bol prepustený za záhadných okolností, dokonca pán Svěchota, ktorý tvrdil, že strávil posledný polrok v trenčianskej väzenskej nemocnici, pretože mal choré srdce, vieme, že bol prepustený z psychiatrie. Hovorím to tu verejne, áno, bol polroka hospitalizovaný, ale na psychiatrii. Prečo veríte tým údajom, ktoré nemajú žiadne ďalšie podporné dôkazy, a snažíte sa nájsť ďalšie náhradné problémy?

  Pán Kačic predo mnou uviedol všetky tieto skutočnosti ohľadne znižovania životnej úrovne. Chcem povedať len toľko, že ľudia už majú dosť týchto náhradných problémov. Skutočne ľudia už by chceli vidieť prvé pozitívne výsledky Dzurindovej zázračnej ekonomickej metódy, ale keďže tie sa nedostavujú, je mi to ľúto.

 • Ďakujem pekne.

  Vrátila by som sa k vystúpeniu pána poslanca Baca a verím, že budem mať možnosť ešte v ďalšej časti dokončiť svoje vystúpenie, aby skutočne oboznámil členov koalície, hlavne koalície, pretože hlasovací valec je v ich rukách, že schôdze mandátového a imunitného výboru sa dejú tak, ako sa dejú. Je veľká škoda, že tento výbor nie je verejný a nie je možnosť, aby aj zástupcovia médií boli otvorene a pravdivo informovaní, pretože to, čo nám tu predniesol pán predseda výboru, jednoducho nie je pravda. Neboli sme s ničím oboznámení, dôkazy sú síce uverejnené, aby raz v listinných dôkazoch figurovali, ale neboli predložené žiadne.

  Vyšetrovatelia pri poslednom rokovaní výboru neboli prítomní, čiže nepredložili nič, a rokovanie výboru bolo veľmi rýchlo o týchto kauzách skončené. Bolo skončené práve preto, že trestné komando vie veľmi dobre, čo chcelo dokázať. Viete, keď si spomeniem na bývalé funkčné obdobie, teda posledné funkčné obdobie, tak ste si sťažovali, že príslušníci opozície boli daní do tzv. trestného výboru, a tým bol výbor pre životné prostredie. Ale musím vám teraz povedať, vážení kolegovia, vy ste urobili trestný výbor, ktorý ide po poslancoch, ktorý ide po krkoch, a veľmi výdatne ho zásobujete množstvom materiálov. Keď vám to nevyšlo v predchádzajúcich piatich či šiestich podaniach na pána Lexu, tak pridávate ďalšie. Ale ste jednoducho babráci, ktorí nevedia robiť svoju robotu, robia ju diletantsky, robia ju protizákonne, robíte politickú šikanu a verím, že...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Nech sa páči, pán poslanec Krajči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vzhľadom na vystúpenie pána Baca chcem doplniť jeho vystúpenie o také dosť zaujímavé informácie, predovšetkým v tom, či je vôbec potrebné pre túto snemovňu predložiť akékoľvek dôkazy. Podľa môjho názoru asi nie, pretože aj vy ako poslanci ste zavádzaní spravodajskými informáciami. A chcem upozorniť na jednu nebezpečnú hru, ktorá sa tu rozohráva.

  Po prvé chcem povedať, že ako Lexa, tak aj ja sme museli bojovať s organizovaným zločinom. Dnes tí ľudia, ktorých sme prenasledovali a u ktorých sme sa snažili preukázať ich vinu, svedčia proti nám. Je to veľmi nebezpečná hra, pretože aj v prípade Ivana Lexu svedčí človek z podsvetia, aj v mojom prípade svedčia ľudia z podsvetia a jednoducho tieto ich svedecké výpovede sa stávajú svedeckými výpoveďami korunných svedkov, na ktorých je postavené celé vznesené obvinenie.

  Vážení, keď takto pôjdeme a začneme rozpisovať, tak ako to v súčasnosti tlač robí aj v mojom prípade, potom si musíme uvedomiť, kto vietor seje, búrku žne. Chcem vás upozorniť, že už v tejto chvíli sú podozriví zo spáchania trestného činu minimálne desiati poslanci, ktorí sedia dnes v koalícii a môžem ich spokojne aj menovať. V kauze Spaľovňa - osvetlenie tu sedí pán Kresánek, pán Vavrík, ktorí musia vedieť, čo sa dialo. Je tu kauza Gabura, dokonca minister spravodlivosti pán Čarnogurský vie, ako sa financovalo KDH. Je tu pán Dzurinda, ktorý porušuje ústavu a je dôvodne podozrivý. Je tu Palacka a Černák, ktorí sú dôvodne podozriví z korupcie. Prosím vás pekne, dokedy chcete toto trpieť? A myslíte si, že celú snemovňu treba zbaviť imunity preto, aby sa niektorí novinári a spravodajskí dôstojníci z vás vysmievali? Tak pokračujte.

 • O slovo sa hlási predseda výboru pán Sopko. Ešte predtým má procedurálny návrh pán poslanec Kalman.

 • Pán podpredseda, mám procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie o týchto dvoch bodoch z dôvodu, že moji kolegovia, hlavne tí, ktorí pôsobia v imunitnom výbore, jednoznačne dávajú dôkazy o tom, že tu neboli predložené kompletné dôkazy, kompletné podklady a argumenty. Z toho jednoznačne vyplýva, že sme podvedení, preto žiadam, aby sme prerušili rokovanie, aby ste dodali kompletné podklady a až potom v tomto smere pokračovali v ďalšom rokovaní.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe § 29 ods. 2 pán poslanec Kalman žiada, aby sme hlasovali o prerušení prerokúvania tohto bodu.

  Žiadam vás, aby sme sa prezentovali a zároveň hlasovali. Hlasujeme o tom, aby bolo prerušené rokovanie s tým, aby boli dodané doklady na základe návrhu pána poslanca Kalmana.

  Prezentovalo sa 69 poslancov.

  Žiadam všetkých poslancov a poslankyne, aby sa vrátili do rokovacej miestnosti, prítomných je len 69 poslancov.

  Zopakujeme hlasovanie.

  Nech sa páči, prezentujme sa a znovu hlasujme o návrhu pána poslanca Kalmana.

  Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

  Pani poslankyňa Tóthová, dúfam, že nemáte ten istý procedurálny návrh.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Mám procedurálny návrh, aby bol niektorý z vyšetrovateľov pozvaný, keď ste písomne nechceli, aby vystúpil a v rámci tejto rozpravy predviedol dôkazy. Navyše dávam ďalší procedurálny návrh, ktorý ste minule odmietli, aby táto snemovňa rokovala o finančných dosahoch posledných ekonomických opatrení na jednotlivé sociálne skupiny občanov. Mám toľko listov, že už nevládzem na to odpovedať. Dôkaz je vo výbore.

 • Pani poslankyňa, to, čo navrhujete, je doplnenie bodu do programu a to nemôžete dávať ako poslankyňa, ale v mene troch klubov, takže to nie je procedurálny návrh.

  O prvom procedurálnom návrhu sme už hlasovali, aby bolo tajné rokovanie, aby vystúpil jeden z vyšetrovateľov, o tom sme už hlasovali.

  Nech sa páči, pán poslanec Sopko, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  po skúsenostiach, ktoré som získal v tomto parlamente pri predkladaní podobných správ, som si dal také predsavzatie, že budem reagovať až po ukončení rozpravy celkom na záver. Ale k tomu, že som požiadal o slovo, ma vlastne vyzvala pani poslankyňa Podhradská takým tónom, ako to vie ona, ako to je pre ňu príznačné.

  Pani poslankyňa, chcem vám v prvom rade povedať, že viem, akú správu som podpísal, viem, čo som podpísal. Vy ste mimoriadne bystrá a treba povedať, že ste dobrá rečníčka, ale v tomto prípade ste sa veľmi pomýlili. A tento odsek prečítam pre divákov, aby vedeli, ako to niekedy prekrúcate. Tento odsek, o ktorom ste povedali, že to ani divá sviňa nezožerie, tak táto to nezožerie. Ale žiak tretieho ročníka základnej školy jej porozumie. Takže celý odsek prečítam a dávajte, prosím, pozor, lebo zdá sa mi, že vám tam nejaký riadok ušiel.

  Okrem toho chcem upozorniť aj na to, čo povedal pán poslanec Andrejčák, že vlastne hovoríme o tom, ako vyšetrovateľ popisuje skutok. Čiže bez ohľadu na to by som mohol povedať, že vyšetrovateľ možno nedostatočne popísal skutok. Ale ten je tu podpísaný, alebo popísaný dostatočne. Ak mi dovolíte, budem to citovať. "Ing. Ivan Lexa vo funkcii riaditeľa Slovenskej informačnej služby svojím rozkazom vymenoval vyraďovaciu komisiu," - to ste síce povedali, ale nepovedali ste b - "ktorá v rozpore s úlohami informačnej služby, ktorá v rozpore so zákonom o správe majetku štátu, ktorá v rozpore s vlastným nariadením riaditeľa Slovenskej informačnej služby..."

 • Hlas poslankyne Podhradskej z pléna.

 • Vážená pani poslankyňa Podhradská, teraz hovorí pán poslanec, buďte ticho, nekričte. Môžete sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

 • Ďalej budem pokračovať. Keby ste aspoň trošku pouvažovali nad svojimi výrokmi, pretože nie mandátový a imunitný výbor a jeho predseda je príčinou toho, že vyšetrovatelia nám v roku 1990 predložili 9 žiadostí na vydanie súhlasu a na trestné stíhanie pána Ing. Lexu a hneď začiatkom tohto roku 2 žiadosti so štyrmi skutkami. To sme my na vine, to nás za to viníte, že sa musíme týmito vecami tu zaoberať? Azda to nemyslíte vážne?

  Príslušný orgán, vyšetrovateľ, požiadal Národnú radu Slovenskej republiky o súhlas a my sa vyjadrujeme k žiadosti, prosím. K žiadosti vyšetrovateľa. Pre členov mandátového a imunitného výboru nie je to ani zábava, ani rozptýlenie. Je to povinnosť a vec každého člena, s akou dávkou zodpovednosti k tomu pristupuje. Každý vyšetrovateľ vydáva uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré je úradným dokumentom s výrokom aj so zdôvodnením. Takže, pokiaľ ide o žiadosť, nie sú to, prosím, žiadne výmysly.

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre, v poriadku, vydržte trošku. Ak sú informácie v žiadostiach vyšetrovateľa pravdivé, ak sú pravdivé, potom je naozaj namieste snaha vyšetrovateľa na došetrenie týchto trestných činov. Je namieste, ak sú pravdivé. Pre Slovenskú informačnú službu aj pre spoločnosť bude dobré, ak sa takéto závažné obvinenia doriešia. Myslím, že je to celkom namieste. Nie je to žiadna pomsta. Je to čestná politika voči občanom, od ktorých sa žiada dodržiavanie zákonov. Čestná politika voči občanom, ak sa takéto skutky stali, aby sa naozaj došetrili. A o tom to je. Toľko. Nie je to katastrofa. Je to normálna vec.

  A ešte vám chcem povedať, že sme mali niekoľko stretnutí s partnerskými imunitnými výbormi z nemeckého, nórskeho aj maďarského parlamentu. A pravda je taká, že sa musíme pozamýšľať nad rozsahom imunity v našich podmienkach. V Nemeckej spolkovej republike tamojší parlament len berie na vedomie, že sa začalo trestné stíhanie voči poslancovi. Takže viete, nie sme tak celkom bokom. A k týmto veciam pristupujeme pragmaticky, ako pristupujeme.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca sa s faktickými poznámkami prihlásilo 10 poslancov. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok. Posledný bol pán poslanec Cabaj.

  Pán poslanec Tkáč, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán majster Európy v nezamestnanosti, lebo všetci z koalície ste takí, pán predseda výboru, vy každou chvíľou presviedčate, že nemáte vôbec opodstatnenie už zotrvať vo svojej funkcii. Tento váš výklad zákonov je skutočne bizarný. Podľa § 141 zákona o rokovacom poriadku mandátový a imunitný výbor predkladá správu o výsledku svojich zistení a návrh na uznesenie Národnej rade. Vy ste nedali žiadnu správu o zistení. Vy ste nič nezistili. Vy ste ani nezisťovali. A v tom je podstatný rozdiel.

  Tak ak avizujete alebo apelujete na dodržiavanie zákona, tak ho dodržujte predovšetkým vy ako predseda výboru aj s vaším výborom. Pretože v týchto správach - budem o tom vo svojom vystúpení ďalej hovoriť - ste uviedli, že mandátový a imunitný výbor konštatuje, že podrobnosti o skutku uvedenom v žiadosti nebolo možné zistiť z toho dôvodu, že vyšetrovateľ nebol oslobodený od povinnosti mlčanlivosti. Tak akú správu o zistení dávate? A budem hovoriť aj o gramatických a vulgárnych chybách, aj právnych chybách, ktoré majú texty, s ktorými ste nič neurobili, len previedli do parlamentnej reči. Podpísali ste sa presne pod to, čo uviedol vyšetrovateľ.

  Nota bene sú to vyšetrovatelia zo subjektu, ktorý bol uznaný Ústavným súdom ako subjekt, ktorý porušuje ústavu a zákony tejto krajiny. Toto je spôsob práce mandátového a imunitného výboru. Vy máte dávať správu o zistení. Vy nerobíte nič iné len transferovú stanicu toho, čo policajný vyšetrovateľ vám dodá. Zmanipulujete to vo svojom výbore a predložíte na rokovanie Národnej rady bez toho, aby ste si skúmali dôkazy, aby ste ich zabezpečovali, aby ste skutočne zisťovali.

  Vašou povinnosťou je presne podľa rokovacieho poriadku zabezpečiť určitý postup v prípade, že dôjde žiadosť o vydanie poslanca na trestné stíhanie. Nič ste z toho neurobili, len ste to jednoznačne preniesli na pôdu Národnej rady do pléna a podpísali ste sa a komentujete bez nejakého zistenia len to, čo vám uvedie policajt.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredsedajúci.

  Pán predseda mandátového a imunitného výboru, vy ste vo svojom vystúpení zneužili fakt, že máte neobmedzený priestor na vystúpenie, a zavádzali ste potenciálneho diváka, ktorý sa možno bude dívať na záznam z tohto zasadnutia, že budete citovať zo správy, a pritom ste to neurobili. Zase ste vytrhávali úryvky viet z celého kontextu, tak ako to robíte pri posudzovaní celej tejto kauzy. Zneužili ste fakt, že ja mám len dve minúty na reakciu na vás a nemám čas prečítať tu celý ten nezmyselný odsek, ktorý prekrucujete tak, ako sa vám hodí.

  Keď ste začali čítať, tak ste mali dočítať aspoň tú vec, ktorá je najdôležitejšia. Ing. Ivan Lexa vo funkcii riaditeľa Slovenskej informačnej služby rozkazom vymenoval vyraďovaciu komisiu, ktorá v rozpore s úlohami a tak ďalej vydala súhlas na fyzickú likvidáciu. Vy ste tam dali vydal súhlas a malo tam byť vydala, lebo sa hovorí o komisii. Preto hovorím, že je to zavádzanie. Veľmi dobre viete, že ste to zmotali v tej správe len kvôli tomu, aby to bolo nezrozumiteľné, lebo sa nemáte o čo oprieť. Takže pripájam sa k názoru pána poslanca Tkáča a myslím si, že taký človek ako vy naozaj nemá čo robiť vo funkcii predsedu mandátového a imunitného výboru. A budem sa usilovať o to, aby skupina poslancov dala návrh na vaše odvolanie.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Sopko, myslím si, že keby ste neboli vystúpili, boli by ste urobili lepšie, pretože ste len dokumentovali skutočnosti, ktoré vám všetci vyčítame, že je nekompetentné takto predkladať žiadosť o zbavenie mandátu poslanca, resp. o zbavenie imunity poslanca. Pán predseda výboru, dobre viete, že v tom jednom prípade bol zbavený mlčanlivosti vyšetrovateľ, a napriek tomu sme ho nechceli vo výbore vypočuť na základe hlasovania koalície. A nechceli sme ani to, aby nám predložil doklady, písomné doklady, kde sa hovorí o cifrách, o číslach, o tom, či je to fakt. Pretože je tu rozpor. To je najbanálnejšia potreba, ktorú musíme vedieť, aby sme mohli aspoň správne uvažovať. Ale nechcem to teraz rozvádzať, pretože vo vystúpení to poviem. Opäť opakujem, nemali ste radšej vystúpiť.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Pán predseda výboru, musím povedať, že som veľmi sklamaná vaším vystúpením. Dobre viete, že aj pri účasti ešte Ivana Lexu na prvých zasadnutiach výboru, ktoré boli neverejné, v podstate vyšetrovatelia žiadali priamo od Ivana Lexu ďalšie a ďalšie podrobnosti ku kauzám, za ktoré boli zodpovední, ku kauzám, pod ktoré sa ako vyšetrovatelia podpísali. Čiže spomínala som slabú kvalitu dôkazov, ktorú sme si overili ešte za účasti nášho poslanca a overili sme si aj to, že vyšetrovatelia, konkrétne vyšetrovateľky, ktoré mali pred menom titul JUDr., napríklad nevedeli o sociálnom zabezpečení policajtov ani toľko ako radová pracovníčka ministerstva práce. Tie dámy vyšetrovateľky, JUDr., dokonca nevedeli ani to, čo sú to prechodné ustanovenia a z čoho sa vypočítava odchodné. To sú elementárne právnické chyby. Veľmi sa čudujem tomu, kto im tento titul prepožičal.

  Po druhé. Pán predseda, znovu všetci poslanci opakujeme, že pokiaľ máme hlasovať, prosím, tak sa obráťte na krajiny, ktoré majú relevantné skúsenosti. Nemecko je veľmi zlý príklad, pretože v Nemecku majú iný zákon. Až my prijmeme takýto zákon, prosím, môžeme sa baviť o imunite. Ale to je o niečom inom. Pán predseda, teraz hovoríme o tom, že ani jeden z nás poslancov imunitného výboru nevieme, čo sú listinné dôkazy. Nepoznáme výpovede svedkov. Nevieme, či svedkovia si náhodou neprotirečia. Ale toto všetko potvrdzuje aj ten fakt, že ani poslanci koalície, ktorí si odhlasovali, že nepotrebujú počuť vyšetrovateľov, že nepotrebujú žiadne dôkazy, zrejme sa v nich ozvalo svedomie a radšej toho vyšetrovateľa na rokovanie imunitného výboru nepozvali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem zdôrazniť to, čo som tu už povedal a čo je najdôležitejšie. Samozrejme, myslím si o pánu Sopkovi svoje. Nič na tom nemením, pretože vystupoval ako anjel, ktorý len plní rozhodnutia väčšiny aj v prípade, ktorý sa týkal mňa osobne. Keď ma urazil v parlamente pán Šebej, vylepil mi gardistický znak na čelo, mne, ktorý zachraňoval partizánov, mandátový výbor odmietol čo len rokovať. Aj to sa dostane ešte na pretras slovenskej verejnosti. Nehovorím, že za to je zodpovedný pán Sopko, za tento konkrétny prípad, ale je zodpovedný za to, že ako predseda mandátového a imunitného výboru mal zo svojej funkcie povedať: Toto je rozhodnutie Ústavného súdu a my nemôžeme, ja nemôžem ako predseda mandátového výboru robiť proti rozhodnutiu Ústavného súdu. Tu sa robilo všetko. Spomeniem len prípad Gustáva Krajčiho. Vynechám teraz Ivana Lexu. Rozsudok Najvyššieho súdu znel v kauze Krajči kontra Nagy, alebo Nagy kontra Krajči, že pravdu mal pán Krajči. Nie som právnik, ale tento bod som si prečítal, ukázali mi ho právnici. Tam je povedané jednoznačne. Keď rozsudok jedného súdu vynesie nejaké rozhodnutie, nie je možné, a navyše Najvyšší súd o tom rozhodol, nie je možné sa k tejto kauze vracať. Vy ste to urobili a napriek všetkým známym faktom ste si to odsúhlasili. Samozrejme, vaša hlasovacia mašinéria môže odsúhlasiť čo chce, ale je to v rozpore so zákonmi, je to v rozpore s ústavou a za to sa niekto raz bude musieť zodpovedať. Nedá sa nič robiť.

 • Pán predseda, opätovne pripomínam, že rokujeme na základe nekompletných materiálov, nekompletných podkladov. Pripúšťam, že aj v pléne Národnej rady sa môže takto postupovať, keď je to maximálne naliehavé alebo keď ide o nejakú prioritu záujmov nášho štátu. Veď nakoniec sme niekoľkokrát boli svedkami, že sme už rokovali na základe nekompletných materiálov, podkladov a napriek tomu to parlament prerokoval a schválil, resp. ste si to schválili. Pozri včerajšok vo vzťahu k česko-slovenskej zmluve.

  Preto sa vás pýtam, vážený pán predseda Sopko, čo je také naliehavé, alebo prečo je také naliehavé na základe týchto skutočností, o ktorých som hovoril, prerokovať túto imunitu. Alebo sa vás spýtam, v ktorom dokumente je to zakotvené ako priorita tohto parlamentu, priorita vlády alebo priorita nášho štátu, že sa musí urýchlene konať v oblasti imunity, zbavovania imunity. Pýtam sa, je to v Bielej knihe alebo je to v acquis communautaire vo vzťahu k Európskej únii? Je to v programovom vyhlásení vlády alebo je to v koaličnej dohode? Prosím vás, povedzte nám tú naliehavosť, aby sme to možno lepšie pochopili.

 • Ďakujem pekne.

  Potvrdím slová kolegov a nakoniec aj svoje vlastné, keď som hovorila pred vystúpením predsedu výboru pána Sopka ohľadom toho, že materiály nám neboli predložené. Ešte raz to zopakujem. Pán predseda, na svoju česť vyhlasujem, že ste nám nič nedodali. Okrem materiálov, kde bolo napísané, že súčasťou tohto spisu sú dôkazy, žiadne dôkazy predložené neboli. Ale vám sa to hodí, kriminalizovať opozíciu, dostať ju na prvé stránky všetkých médií a novín, do titulkov všetkých televíznych a rozhlasových spoločností, ako rozkrádame, ako tunelujeme, poškodiť mená všetkých, aj členov tohto ústavného zboru. Podieľate sa presne na tom, aj keď ste z inej politickej strany, na takom hereckom vystúpení, aké tu mal premiér tohto štátu Dzurinda, keď nám povykrikoval, že sa bojíme, lebo máme namočené paprče vo vražde Remiáša, citujem doslovne, nech sa páči urobiť si výťah. My sa nebojíme, v žiadnej vražde paprče namočené nemáme. Ale to, čo robíte, skutočne zbavuje ľudí potom odvahy ísť do politiky a podieľať sa spolu s vami na vládnutí, aby nebola nabúraná ich česť. Vy sám ste predsa ako predseda výboru, apelujem na váš charakter, boli svedkom toho, že vyšetrovateľ v prvej vete povedal: "Nebol som zbavený mlčanlivosti." Ako môžete do svojej správy potom dať, že sme prerokovali a zistili sme. Nič sme nezistili. Dokonca keď som sa potom pýtala vyšetrovateľov v inom prípade, vysvetlite mi, prečo tá mladá žena, ktorá nemá skúsenosti a robí 3 roky, ide po takej rybe, akou je šéf tajnej služby, uveďte mi štát, v ktorom sa takéto niečo dialo po výmene moci. Nikto si takéto veci netrúfol.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda Sopko, vy ste vo svojich úvodných slovách povedali, že ste si dali záväzok, že nevystúpite až v záverečnej reči. Myslím si, že naozaj by ste boli urobili dobre, keby ste sa boli držali tohto svojho predsavzatia, pretože ste sa zaplietli aj do takých výrazov, že je to čestný postup voči občanom. Voči akým občanom, prosím vás? Čestný postup by bol vtedy, keby ste prioritne predkladali zákony, ktoré sa týkajú sociálnej situácie občanov, ktorá je katastrofálna. Ale vy práve preto, že toto nedokážete riešiť, že ste zaplienení vlastnými spormi, nedorozumeniami a vlastnou nenávisťou, ktorú kryjete potom takýmito kauzami, tak ako prioritné dávate zbavovanie imunity poslancov opozície.

  Myslela som si, že nie ste taký nenávistný človek, ako je napríklad pán poslanec Weiss, ktorý sa zásadne nezúčastňuje na rokovaní parlamentu, ale keď má príležitosť nejako vystúpiť proti HZDS, tak sem dobehne a vykydne kýbeľ špiny voči HZDS, tak ako si dovolil vo včerajšej Práci uviesť, že HZDS iniciuje predčasné voľby preto, aby zakrylo vlastné kriminálne činy. Nuž vyprosujem si, pán poslanec, aj od vás také vyjadrenia, aj od vášho kolegu pána poslanca Weissa. Ja som sa žiadneho kriminálneho činu nedopustila a moji kolegovia takisto nie. Ak chcete také niečo dokázať, tak to dokazujte čistými prostriedkami, ale nie touto špinavou politickou hrou.

 • Ďakujem za slovo.

  Dovoľte mi, pán predseda, reagovať na vaše vystúpenie v takomto zmysle, že ak je teda niečo korektné voči občanom, tak bolo by korektné, keby sa nepredkladali tieto návrhy vôbec, či je to korektné vôbec ich predkladať.

  Po druhé, myslím si, že tento čas, ktorý sme tu dnes strávili, že rok trvá s malými prestávkami kauza Lexa, kauza Krajči a iné kauzy, ktoré možno pripravujete, zabrali mnoho času. Prečo sa nehádame o tom, ako pohnúť s ekonomikou, ako sa z tohto marazmu pohnúť? Neplnia sa predvolebné sľuby, ani programové vyhlásenie. Ekonomická sféra, ekonomika má svoje zákonitosti. Tie sa nedajú znásilniť. Tieto veci, ktoré sa dajú odhlasovať bez dôkazov, bez prípravy, vytvárajú takýmto spôsobom z parlamentu krčmu tretej triedy. Myslím si, že občania sú už aj unavení tým všetkým. Už ich prestávajú zaujímať také kauzy, ktoré sa ešte ďalej budú pripravovať. Nezabudnite na to, raz nám to všetkým spočítajú, ale hlavne vám, čo pripravujete takéto nezmyselné zabíjanie času.

  Vytýkate opozícii, že tu spaľuje čas. Áno, spaľujeme čas preto, že sa podsúvajú také veci, ktoré sú absolútne mimo a majú byť kompetentne vyšetrené a predložené. Osobne si myslím, že tu nemajú čo hľadať. Majú sa tu riešiť veci, ktoré na nás čakajú. A čaká nás veľa práce aj v súvislosti s tým, že chceme ísť do Európskej únie. Som zvedavý, akým spôsobom sa zdôvodní postavenie opozície na Slovensku, akým spôsobom sa zdôvodní neústavné postavenie opozície na Slovensku pri vstupových negociáciách.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Sopko, obraňuješ sa tým, že vyšetrovatelia čosi mysleli a čosi chceli povedať, ale práve tvoj kolega pán Bohunický hneď v úvode nášho rokovania uviedol, ako ste vybabrali s poslancami, členmi mandátového a imunitného výboru za HZDS, aby nestihli hlasovať o tom, či budú vypočutí vyšetrovatelia, alebo nebudú. Asi strácaš pamäť, alebo naschvál klameš, alebo možnože ťa niekto vydiera. Ja som v rokoch 1994 - 1996 bol štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra. V tom čase takisto bolo prezbrojovanie členov Policajného zboru, kde v tom období bolo okolo 20 000 policajtov. Menili sa ráže na 9 mm. Takisto bola zriadená vyraďovacia komisia a ak táto, čo ja neviem, možno porušila zákon, mám sa teraz triasť až do konca svojho života, aby ma nezavreli? Myslím si, že je tam jasne napísané, že Lexa vymenoval vyraďovaciu komisiu a že vyraďovacia komisia porušila zákon. Ak vyraďovacia komisia porušila zákon, tak ju treba brať právne na zodpovednosť. Pán poslanec Sopko, ak by si bol predseda poľnohospodárskeho družstva a tvoj skladník ti ukradne zo skladu zemiaky, tak kto pôjde do basy? Ty alebo pán skladník?

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Cabaj ako posledný.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem reagovať na predsedu nášho mandátového a imunitného výboru, pretože nám tu niečo povedal, ale už bolo povedané, že by bolo bývalo lepšie, keby nebol vystúpil, pretože čestný postup voči občanom Slovenskej republiky by bol vtedy, keby si členovia mandátového a imunitného výboru splnili svoju povinnosť. Osobitne svoju povinnosť by si mal splniť predseda mandátového a imunitného výboru.

  Budem teraz osobný a poviem to na rovinu. Predseda výboru má okrem platu poslanca 5 000 Sk za to, že riadi tento výbor a stará sa o riadne funkčné zabezpečenie tohto výboru. Tých 5 000 Sk je dnes snom pre mnohých občanov Slovenskej republiky. Predseda výboru to má príplatok k platu poslanca. Takže ak si predseda nesplní svoju povinnosť, nemôže sa potom ani skrývať za hlasovanie výboru, čo sa robí veľmi často, pretože vládna väčšina má väčšinu aj v mandátovom a imunitnom výbore.

  Keď už si nepamätáme, chcem pripomenúť zápis z 12. decembra 1997, o čom sa rokovalo v tomto parlamente, kde sa riešila žiadosť na zbavenie imunity nášho kolegu Jána Belana. A dovoľte, aby som tu odcitoval: "Žiadosť o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady MUDr. Belana predložil mandátovému a imunitnému výboru riaditeľ Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru v Novom Meste 15. augusta."

  A teraz povinnosť predsedu. Pred rokovaním Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda výboru, bol to vtedy Tono Poliak, ktorý je teraz prednostom, myslím si, v Krupine za vládnu koalíciu, a teda je súčasťou vládnej koalície, ten požiadal riaditeľa odboru vyšetrovania Policajného zboru o predloženie vyšetrovacieho spisu vo veci poslanca a tak ďalej. Vyšetrovací spis bol doručený...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  upozorňoval som poslancov, aby sa hlásili priebežne. Pánovi poslancovi Krajčimu som dal slovo napriek tomu, že sa nestihol prihlásiť. Priebežne sa hlásili 8 poslanci, posledná bola pani poslankyňa Aibeková. Keď som začal o tom hovoriť, že už uzatváram možnosť, tak sa prihlásili ešte pán poslanec Benčat, Kačic a Cabaj. Musíte sa hlásiť priebežne.

  Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Pokračujeme o 14.00 hodine týmto programom.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v predchádzajúcom bode, a to rozpravou.

  V rozprave vystúpi pán poslanec Tkáč. Pripraví sa pán poslanec Gašparovič.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená opozícia,

  vážení majstri Európy v nezamestnanosti,

  dovoľte mi, aby som vás, vážená koalícia, takto nazval, pretože v čase, keď sa dostávate na čelo peletónu, už nie cyklistického, ale sociálneho, v Európe už nemáte obdobu v oblasti nezamestnanosti. Aj napriek tomu valcujete ako päťdesiat valcov zo Zlatej Idky a permanentne pripravujete trestné stíhania na politických oponentov. V tejto súvislosti mi dovoľte, aby som svoje vystúpenie venoval viac-menej osobne predsedovi mandátového a imunitného výboru, ktorý zodpovedá za to, čo sme nútení v tejto sále absolvovať.

  Chcel by som predovšetkým uviesť, že podľa § 141 zákona o rokovacom poriadku mandátový a imunitný výbor predkladá správu o výsledku svojich zistení a návrh na uznesenie Národnej rade. Tak si zoberme fakty, bez emócií a bez politiky, vážený pán predseda, čo ste predviedli opätovne v mene mandátového a imunitného výboru. Ale najprv by som chcel uviesť, že to, čo je tu popísané, čo ste vlastne zistili, a to, čo ste aj ústne predniesli, ste v podstate absolvovali ako hovorca Policajného zboru a sekcie vyšetrovania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá je podpísaná ako hlavičkový inštitút na podaniach vo väzbe na tri trestné stíhania, tej sekcie vyšetrovania, ktorá bola označená Ústavným súdom ako subjekt, ktorý porušuje Ústavu Slovenskej republiky a zákony bez vyvodenia zvláštnej zodpovednosti.

  Ak vraj Svěchota mal povedať Lexovi v presne nezistenom čase a v presne nezistenom priestore, v jarných mesiacoch, v presne nezistenom čase, toto je "právničina" ako hrom, v roku 1998, že sa mal Lexa dozvedieť niečo od Svěchotu, a toto je jediný argument, ktorý je v jednom z podaní, tak chcel by som povedať, že Ústavný súd v presne zistenom čase povedal predsedovi vlády aj koalícii, že jeho ministerstvo vnútra a jeho sekcia vyšetrovania porušili Ústavu Slovenskej republiky. Za to sa Lexa stíha, že vraj Svěchota zase niečo natáral, ako on má vo zvyku, potom to zase odvolal. A to, že Ústavný súd rozhodne o inštitúcii, ktorá otravuje politicky každý pondelok a potom následne v niekoľkých týždňoch parlament, toto je otázka, čo s tým má robiť mandátový a imunitný výbor.

  Keď som si vypočul vašu ústnu správu, pán predseda, tak som si v duchu povedal, že to je najdrahšie platený hovorca Policajného zboru na Slovensku, pretože nič nového ste neurobili, len ste presne prečítali to, čo napísali policajti. A o chvíľu budeme hovoriť aj o tom, kto v tejto sále spomenul, že čo je žiak 3. triedy a aké podania súčasne otitulovaní policajti dávajú do parlamentu. Ďalej by som chcel ešte povedať, že sa nesprávate ako Mandátový a imunitný výbor Národnej rady, ale ako rozmnožovňa sekcie vyšetrovania, ktorá prefotografuje dodané materiály a postúpi ich do pléna Národnej rady. Ste obyčajná rozmnožovňa Policajného zboru.

 • Prichádza mi na um pojem náčelník spisovej služby.

  V tejto súvislosti v podaní číslo 417 konštatujete - budem teraz citovať fakty, pretože ste nám zobrali slovo a nemôžeme sa poriadne vyjadrovať -, že mandátový a imunitný výbor konštatuje, že podrobnosti o skutku uvedenom v žiadosti nebolo možné zistiť z toho dôvodu, že vyšetrovateľ nebol oslobodený od povinnosti mlčanlivosti. Potom píšete, že vyšetrovateľ v rámci obmedzenia daného tým, že nebol oslobodený od povinnosti mlčanlivosti, informoval o súčasnom stave vyšetrovania veci obvineného JUDr. Gejzu Valjenta, a vyjadril sa k súvislostiam medzi vecou obvineného Valjenta a žiadosťou o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Lexu.

  A teraz, to je perlička trestného práva, pretože vstupujete do histórie parlamentarizmu, krajský prokurátor JUDr. Dušan Šváby a námestník krajského prokurátora JUDr. Jozef Kubín doplnili z aspektu prokuratúry vyjadrenia vyšetrovateľa, z teoretického hľadiska analyzovali vzťah medzi vecou obvineného JUDr. Valjenta a trestným činom, pre ktorý by mal byť trestne stíhaný poslanec Lexa, a vyjadrili sa k možným postupom konania prokuratúry v týchto veciach. Zvýrazňujem tie slovíčka po čiarke - z teoretického hľadiska analyzovali vzťah medzi vecou obvineného JUDr. Gejzu Valjenta.

  V podaní číslo 499 ste vyprodukovali takéto formulácie, že predseda výboru pozval Lexu podľa § 57 a tak ďalej. Výbor nesúhlasil s účasťou vyšetrovateľa na schôdzi výboru. Ďalej však píšete pozoruhodnú logickú väzbu, že Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie, ďalej na základe výsledkov rozpravy zistil a vyjadril to aj svojím uznesením, že sú dané podmienky na trestné stíhanie poslanca Lexu. Neuveriteľná logika.

  V podaní číslo 500 píšete, že podľa § 57 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky výbor nesúhlasil s účasťou vyšetrovateľa na schôdzi výboru. V prílohe podaní o kvalifikácii skutku je pozoruhodná logika, na ktorú už upozornila pani poslankyňa Podhradská. A keď platí na Slovensku, že je každý Slovák vôl, ktorý hovorí, namiesto vy ste boli, vy ste bol, a v tejto snemovni je zvykom také niečo, tak poďte skloňovať so mnou. Prvý skutok vyšetrovateľ píše, že Ing. Ivan Lexa vo funkcii riaditeľa Slovenskej informačnej služby rozkazom číslo to a to vymenoval vyraďovaciu komisiu, ktorá v rozpore s úlohami informačnej služby uvedenými v určitých paragrafoch vydal súhlas na fyzickú likvidáciu. Keď vyraďovacia komisia "vydal" súhlas, tak potom neviem, ako je ženský rod. Tak toto je espressis verbis presne citované s podpisom otitulovaného policajta.

  V treťom skutku sa píše, že Ing. Ivan Lexa, teraz si pripomínam žiaka tretej triedy, lebo vy ste to začali, keď už máte ako SDĽ v rukách aj školstvo, tak poďme do školstva, Ing. Ivan Lexa ako bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby vydal rozkaz číslo 11/1998 zo dňa 20. 3. 1998, na základe ktorého bola vytvorená vyraďovacia, ktorej členovia na základe vyraďovacieho protokolu, ktorý schválila atď., a potom ďalej citujem, znova skloňujem, čo to je vyraďovacia, neviem, dá sa tam doplniť všetko možné, a teraz, vyradili stredné zbrane rôzneho kalibru obvinený Ľubomír Surovčík do Puškárstva, ktorý po dohode s obvineným zbrane zaevidoval, a teraz ďalšie skutky, ktoré sú tu, sú samé množné čísla, preniesli, predali a tak ďalej.

  Pán predseda mandátového a imunitného výboru, abeceda práva hovorí, že v trestnom práve existuje princíp individualizácie zavinenia. To znamená, že akékoľvek skutky sa musia dokázať konkrétnej osobe, ktorá má právnu subjektivitu. V tejto súvislosti sa v 99 percentách odvolávať na plurál, pričom tam, kde sa to má skloňovať, nie je to skloňované, je skutočne šlendriánstvo, tak ako sme to vytýkali aj v predchádzajúcich konaniach.

  Dostávame sa teda do situácie, že ten istý výbor, ktorý podľa zákona o rokovacom poriadku, a toto je taký istý zákon ako každý iný, má zistiť skutočnosti, ktoré by oprávňovali začať trestné stíhanie voči poslancovi, nič ste nezistili. Obyčajným spôsobom ste prepísali skomoleninu od vyšetrovateľa a ešte ste sa pod to aj podpísali. Nota bene ste porušili niekoľkokrát zákon, pretože dôkazy, na ktoré sa poukazovalo, ste ani nevykonali na úrovni mandátového a imunitného výboru. V tom je pochybenie, ktoré v tejto súvislosti je, a tak ako neobhajujem žiadne zlé skutky, je nevyhnutné, aby ste prestali do pléna Národnej rady takýmto porušovaním zákona vstupovať. Skutočne vás vyzývam, aby ste zvážili zotrvanie vo svojej funkcii, pretože moderujete tento výbor na systéme nadpráce. Skutočne to inak neviem nazvať pre funkcionára Strany demokratickej ľavice naozaj.

  V tejto súvislosti mi dovoľte ešte na záver poznámku, že ste sa dostali do radu tých, ktorí porušili zákon aj v minulosti. Tak ako predseda vlády porušuje zákon a Ústavny súd to evidentne určil, takisto Národná rada Slovenskej republiky porušila v ostatných dňoch Ústavu Slovenskej republiky a zákony, ale aj nerešpektovanie právoplatného a vykonateľného nálezu Ústavného súdu. V tejto súvilosti pokračujete v systematickom porušovaní zákonov, a dajte si povedať od právnika, ktorý tridsať rokov robí v právnej praxi, že to vôbec nie je dobré a že kyvadlo spravodlivosti má tiež svoje hranice.

  Na záver mi dovoľte, aby som vás vyzval, aby ste skutočne prestali takýmto spôsobom robiť nadprácu pre časť politického spektra. Nezaslúžite si to ani vy osobne, ale ani vaša strana, ktorá má vo vienku niektoré pozitívne prvky, ktoré som ochotný počúvať. V tejto súvislosti mi dovoľte na záver povedať, že nie je možné podporiť takýmto spôsobom uvoľnenie trestného stíhania na poslanca Národnej rady. A je naozaj nevyhnutné, aby sa Národná rada prestala zaoberať inkvizítorskými justičnými pudmi, ktoré si nevie niekto ukojiť, ale aby sa venovala sociálnym a ekonomickým problémom a hlbokej hospodárskej kríze, do ktorej doviedla túto krajinu súčasná vládna moc.

 • Na vystúpenie pána poslanca Tkáča s faktickými poznámkami reagujú piati poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Prvá je pani poslankyňa Tóthová, posledný pán poslanec Kačic.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Chcela by som nadviazať na právnu analýzu pána docenta Tkáča. Myslím, že pokiaľ právnici sedia v tejto miestnosti alebo budú počúvať toto jeho vystúpenie, presne budú vedieť, o čom hovoril. O úbohosti. Opakujem, o právnej úbohosti stanoviska mandátového a imunitného výboru. Navyše o nesplnení právnej povinnosti mandátového a imunitného výboru, ktorému vyplýva tá právna povinnosť z rokovacieho poriadku, zo zákona, z § 142, kde mandátový výbor je povinný informovať Národnú radu o výsledku jeho zistenia, teda zistenia mandátového a imunitného výboru. Pokiaľ som si prečítala stanovisko, ktoré sme dostali, nie sú tam žiadne zistenia mandátového a imunitného výboru. Tie zistenia majú byť takého charakteru, či boli preukázané dôkazy, ktoré dávajú podklad na zbavenie imunity poslanca, alebo neboli preukázané, ale je to politická záležitosť.

  Avšak, pán predseda, zrejme máte určité direktívy, a toto ste nemohli urobiť, pretože vy ste do parlamentu nepredložili to, čo vám vyplýva z § 142 rokovacieho poriadku, t. j. predložiť vaše zistenia. Pán poslanec Tkáč mal plnú pravdu, že ste len preštylizovali - aj to úboho - to, čo dali vyšetrovatelia do parlamentu.

 • Pani poslankyňa Keltošová, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán predseda,

  dovoľte, aby som doplnila vystúpenie pána poslanca Tkáča najmä v tej úvodnej časti, kde oslovil koaličných poslancov ako majstrov Európy v nezamestnanosti, o konkrétne údaje. Chcem vás upozorniť, že rast nezamestnanosti v priebehu roku 1999 bol enormný. Oproti rovnakému obdobiu z roku 1998 bol nárast o 25 %. Ďalej by som chcela dať do pozornosti vám, ktorí sa tak veľmi zaujímate o tieto kauzy Lexa a Krajči, že z regionálneho aspektu v desiatich okresoch presiahla úroveň nezamestnanosti 30 %, v okrese Rimavská Sobota sa blíži ku 40 % a viac ako 20-percentnú nezamestnanosť majú v 39 okresoch. Oproti minulému roku, to znamená oproti roku 1998, sa znížil počet voľných pracovných miest o viac ako polovicu, o 48,6 % a na jedno voľné pracovné miesto pripadlo 55 nezamestnaných. To je zároveň aj pre tých poslancov, ktorí tak radi rozprávajú o čiernej práci. Na jedno ponúknuté voľné miesto pripadá 55 ľudí na Slovensku, čo znamená prudký nárast oproti roku 1998, pokiaľ ide o počet voľných pracovných miest o 105 %. Myslím si, že aj dávky sociálnej starostlivosti by mohli zaujímať poslancov ľavice, kde medziročný nárast oproti roku 1998 bol až 40-percentný a ku koncu roku 1999 dosahoval 273 tis. osôb. Z toho chcem povedať, že počet obyvateľov v hmotnej núdzi predstavuje dnes 584 tis. osôb, to znamená skoro 11 % z celkovej populácie. Oproti roku 1998 je to nárast o 1,4 boda.

 • Pán poslanec Cuper, nech sa páči.

 • Pán poslanec Sopko,

  nikdy som si v tomto parlamente nemyslel, že si budete klásť také náročné otázky, aké vám položil pán docent Tkáč o individualizácii zavinenia, a nikdy som netrpel ilúziou, že si to budú klásť tí Ivorovi pajáci, ktorých som kedysi učil a ktorých úroveň právneho vedomia poznám. Tí sú schopní napísať všetky ohavnosti za to, aby zotrvali vo funkciách. To v každom prípade. Nemyslím si, že ste boli podpriemerný úradník bývalého režimu. Nie. Práve naopak. Myslím, že dôsledným a dôsledne aj odpisujete tie právnické nezmysly, ktoré napísali Ivorovi pajáci. Oni raz za to budú niesť zodpovednosť. Nemyslím si, že by ste si kládli aj otázky viny na úrovni Karola Jaspersa, filozofa, ktorý sa tým zaoberal ako človek, ktorému boli ľudské hodnoty nadovšetko, ale napriek tomu vám odcitujem niečo z neho, z jeho diela o otázkach viny. Existuje solidarita medzi ľuďmi, pán poslanec Sopko, ako ľuďmi, v dôsledku ktorej je každý spoluzodpovedný za všetko bezprávie a všetku nespravodlivosť na svete, zvlášť za zločiny, ku ktorým dochádza v jeho prítomnosti alebo s jeho vedomím. Takže vy budete zodpovedný za tie zločiny, ktoré pácha Ivor, pán minister vnútra Pittner, pán minister spravodlivosti Črnogurský a celá táto kamarila, ktorá sa dostala podvodom k moci. To si berte na vedomie, že ste spoluzodpovedným páchateľom za to a dokonca im slúžite možno vedome, možno nevedome. Možnože dostanete príležitosť doviezť dva vagóny uhlia viac z Ruska.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Už niekoľko dní, ak nie týždňov si kladiem otázku, ako môže aj pán predseda, ktorý sedí teraz vedľa vás, nie ten predseda výboru, ale predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ako môže dovoliť, aby sa vedome narušovali ústavné zákony. Spomenul to pán poslanec Tkáč. Keď táto Národná rada v rozpore s platným uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré nikto nezrušil a ktoré chce práve vaša strana, pán predseda, pán Orosz a ďalší chcú narušiť nejakou novelou, ktorá by to pomohla vyriešiť, ako môžete vy toto platné uznesenie Ústavného súdu narušovať a potvrdiť si svoje neplatné a zlé rozhodnutie. To prestáva fungovať rozum. To je skutočne spoliehanie sa na vašu mašinériu moci, ktorú máte, hlasovaciu mašinériu, a to je niečo, čo ma veľmi ľaká, lebo vy si musíte byť takí istí, že vyhráte aj budúce voľby. Ale budúce voľby by ste mohli vyhrať teoreticky iba švindľovaním volieb, podvodom pri voľbách.

  Dozvedel som sa o strašnom podvode volieb v jednej maďarsko-slovenskej obci, nebudem ju tu menovať, kde mi slovenskí občania referovali, keď som bol teraz s nimi na stretnutí, ako prebehli voľby. Ak sa spoliehate, že sa to zopakuje aj pri týchto voľbách, ktoré budú na základe referenda, tak to je strašné, pretože narušujete zákon. A už ani nechcem opakovať to, čo tu už povedali viacerí, že to, čo predložil pán predseda výboru Sopko, nie je zistenie faktov, ale je to zreprodukovanie rozhodnutí iných orgánov.

 • Ďakujem veľmi pekne v mene občanov Slovenskej republiky za vystúpenie poslanca pána Tkáča, ktorý veľmi ľahko vysvetlil a spochybnil všetky argumenty vecí, o ktorých tu dnes rokujeme. Otázky znejú trošku ináč.

  Sedí tu pán predseda parlamentu. Kedy ste, pán predseda parlamentu, spôsobom pozitívnym pre občanov Slovenskej republiky riešili s vládou problémy nezamestnanosti? Kedy ste postavili nabok veci, ktoré sú druhoradé, sekundárne a snažili ste sa robiť veci tak, aby sa občanovi skvalitnil život, aby mal radosť z toho, že žije v Slovenskej republike? Akú logiku, pán predseda mandátového a imunitného výboru, má to, že ste odhlasovali neúčasť vyšetrovateľov, aby vám podali dôkazy o týchto náležitostiach, o ktorých teraz rokujeme? Včera som zažil určitú anomáliu vo výbore pre verejnú správu, kde jeden z poslancov, člen tohto výboru na tému, o ktorej sme rokovali, nám oznámil, že už o tom rokovala koaličná rada. Kto je to koaličná rada? Čo je to za inštitút v Slovenskej republike? Azda kaoličná rada, pán poslanec Sopko, vám dala materiály do rúk, aby ste vy toto tu robili, alebo máte inštrukcie, ako všetko má prebiehať? O tom sa tu chceme dnes rozprávať?

  Ďakujem pekne.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Gašparovič. Pripraví sa pán poslanec Brhel.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som niekoľkými úvahami aj ja vystúpil v tejto rozprave, aj keď vaše rozhodnutie včera o zobratí času aj pre mňa, aby som mohol niektoré veci vysvetliť aj z hľadiska práva, ste mi zobrali a je mi trošku také podivné, ak predkladateľ vystupuje hodinu, opakuje niektoré skutočnosti alebo neskutočnosti, a mne na to dáte možnosť reagovať desiatimi minútami. Nieže by to bolo neobvyklé, ale je to skutočne neprijateľné.

  Panie kolegyne, páni kolegovia, mohol by som zobrať učebnicu Trestného poriadku a Trestného zákona a urobiť jednu prednášku o tom, čo sa v tejto Národnej rade deje. Ale myslím si, že to nie je potrebné, pretože bolo by to zrejme zbytočné a nenašlo by to ohlas, takže radšej tieto skutočnosti treba prednášať študentom, aby si uvedomili, čo právo znamená a čo sa právom dá dosiahnuť, ale čo sa dá právom aj pokaziť.

  Panie poslankyne, páni poslanci, moji kolegovia hovorili o skutočnostiach, ktoré sú v správe mandátového a imunitného výboru, ktoré sú vo vyjadreniach vyšetrovateľa, a ja sa týmto nebudem veľmi zaoberať. Ale napriek tomu musím povedať, že to, čo povedali, je absolútna pravda. Mandátový a imunitný výbor je výbor, ktorý si vypočuje ani nie žiadosť, ale príkaz vyšetrovateľa a tento príkaz realizuje.

  Pán predseda Národnej rady, musím povedať, že naša Národná rada sa stáva jedným poplatným orgánom, nesamosprávnym a nie rozhodujúcim v zmysle toho, čomu poslanci tu zložili sľub.

  Aby som nemusel dlho rozprávať, aby sme možno vôbec nemuseli v budúcnosti takto sedieť a hovoriť, že zase sme nemohli na základe riadne preukázaných vecí rozhodnúť, uvedomme si jedno, a teraz sa dám len do citácie. Čo rozhodol Ústavný súd a čoho sa my vždy v mandátovom výbore dožadujeme? Dožadujeme sa, aby sme boli oboznámení, o čom vlastne rozhodujeme a či sa to skutočne stalo alebo či je tam ozaj také dôvodné podozrenie, že my sa musíme takouto vecou zaoberať. Naša prvá otázka, a to pán predseda mandátového výboru potvrdí, je vždy a ja ju predkladám: Nech vyšetrovateľ povie dôkaz, nech nás oboznámi aspoň s časťou týchto dôkazov. Skutočnosť je taká, že nie. Napriek tomu, že som aj v mandátovom výbore neraz povedal, že je tu rozhodnutie Ústavného súdu, a napriek tomu, že v týchto kauzách, o ktorých sme rozhodovali minulý mesiac alebo minulý rok vo vzťahu k Lexovi a Krajčimu, som citoval Ústavný súd a jeho vyjadrenie.

  Dovoľte mi, aby som povedal, prečo si žiadame tieto dôkazy. V rozhodnutí Ústavného súdu pod číslom 1 ÚS 61 z roku 1996 sa hovorí, že v ústavou stanovených prípadoch neplnenia ústavnej zásady spolupráce jednotlivých zložiek štátnej moci Slovenskej republiky, ako uviedol Ústavný súd v prípade vedenom pod spisovou značkou 1 ÚS 7/96, je ústavná zásada spolupráce jednotlivých zložiek výkonnej moci Slovenskej republiky, a preto stanovuje záväzok ich spolupôsobenia pri výkone ústavných právomocí, pokiaľ ich uplatnenie jednou z nich je predpokladom, alebo dokonca je to v zátvorke, nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie ústavnej právomoci druhej z nich alebo na reálne naplnenie jej obsahu. Čiže Ústavný súd vyslovene hovorí, že nám musí vyšetrovateľ, to nie je jeho dobrá vôľa alebo zbavenie možnosti vyjadriť sa, musí nám predložiť tie materiály, o ktorých chce, aby sme rozhodovali. Je to vo vzťahu k rozhodnutiu Ústavného súdu, keď bývalý generálny prokurátor odmietol prezidentovi vydať spisy, na základe ktorých chcel prezident rozhodnúť o milosti. Návrh, rozhodnutie Ústavného súdu bolo: Musíš tie spisy dať. My sme na tej istej úrovni ako prezident republiky, páni poslanci, poslankyne, a veta z ústavného rozhodnutia je: Postup prezidenta republiky pri udelení milosti neupravuje ani žiaden ďalší zákon, Trestný poriadok alebo niektoré iné.

  Čiže to, čo ste nám hovorili vy a vyšetrovateľ, že nikde v zákone nie je napísané, že nám to má dať, je v tomto, je v ústave a je v rozhodnutí Ústavného súdu. Orgány činné v trestnom konaní sú oprávnené, dokonca povinné podľa Trestného poriadku nám to poskytnúť, pretože sa to hovorí v § 65 Nazeranie do spisov, kde v odseku 4 sa hovorí: "Práva štátnych orgánov nazrieť do spisov podľa iných zákonných predpisov nie sú ustanovením predchádzajúcich odsekov dotknuté." A v týchto odsekoch sa hovorí, kedy to nemusí dať. Tu je rozhodnutie Ústavného súdu, že to má byť tak, ako sme povedali my.

  Pán predseda a kolegyne, kolegovia, v rozhodnutí Ústavného súdu alebo v konštatácii sa ďalej hovorí, že ak považuje za vhodné a účelné, môže požiadať o súčinnosť orgány činné v trestnom konaní. V tomto prípade myslel prezidenta, ale teraz je to v našej polohe. Takáto súčinnosť spočíva predovšetkým v možnosti zadováženia informácií nevyhnutných na rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o udelení milosti, ktoré sú obsiahnuté vo vyšetrovacích (trestných) spisoch, ktoré vedú orgány činné v trestnom konaní. Čiže ďalšie upozornenie Ústavného súdu na to, čo si my máme žiadať, a nie čoho sa máme zbaviť. V tom istom rozhodnutí Ústavného súdu sa hovorí, že hlboko nesprávny je názor uvedený v návrhu vtedajšieho generálneho prokurátora, že prezident republiky nie je oprávnený vyžadovať si vyšetrovacie spisy a že doň môže iba nahliadnuť, a to len so súhlasom prokurátora, vyšetrovateľa alebo policajného orgánu.

  Ústavný súd konštatuje: Ústava dáva prezidentovi republiky právo udeľovať milosť. Znamená to, že mu súčasne dáva oprávnenie zistiť, či by udelenie milosti bolo dôvodné alebo nedôvodné. Ďalej hovorí, že ústavnej právomoci prezidenta republiky udeľovať milosť zodpovedá aj bez vyslovenej úpravy ústavná povinnosť generálneho prokurátora reálny výkon tejto ústavnej právomoci umožniť, a to zaslaním vyšetrovacieho spisu, pán predseda. Generálny prokurátor musí zaslať vyšetrovací spis, a nám treťoradý vyšetrovateľ z okresu, kraja alebo skade nesmie poskytnúť informácie o tom, o čom máme rozhodovať. Kam sme to dospeli? Čo z nás poslancov chcete urobiť? Mohol by som, tak ako pán poslanec Tkáč predomnou z týchto návrhov, ktoré máme pred sebou, citovať skutočne tie nezmysly, ale nechcem to robiť.

  A po tretie, na poslednom zasadnutí, pán predseda, ak si pamätáte, povedal som vám a kolegom, ktorí tam sedeli, panie kolegyne, zmenili sme Trestný poriadok, novelizovali sme ho, kde sme do nového Trestného poriadku a Trestného zákona vnovelizovali jednu skutočnosť. Podľa § 158 starého Trestného poriadku, ktorý sme zrušili, sa mohli pred vznesením obvinenia robiť určité vyšetrovacie úkony a vyšetrovateľ si z toho mohol založiť spis pre to, aby mohol vzniesť obvinenie. My sme to novelizáciou minulý rok vrátili. Čiže vyšetrovateľ má spis ešte predtým, ako na niekoho vznesie obvinenie. To je spis, na ktorý máme nárok, aby sme si ho pozreli. A my sme ešte aj toto odmietli a poslali sme vyšetrovateľov preč. Ide mi len o to, pán predseda, aby sme si uvedomili, že sme poslanci Národnej rady. Nám sú povinné tieto orgány, keď niečo od nás chcú, predložiť také materiály, aby sme mohli jednoznačne, bezpochybne rozhodnúť. Ale u nás sa to nestáva.

  Viete, mám už málo času, možno sa ešte prihlásim, ale inkvizičný princíp o niečom hovoril a my ho niekedy kopírujeme. Český spisovateľ, neviem ktorý, možno pán poslanec Ballek by mi povedal, napísal knihu Kladivo na bosorky, (Laco, ktorý to bol, neviem), kde jeden inkvizítor Boblík príde do jednej dediny, kde dochnú kravy. Požiadajú ho, aby zistil, ktorá bosorka to privoláva. Nájde bosorku, upália ju. Nemám čas rozprávať, tak poviem len to, že nakoniec označil za bosoráka farára, nakoniec označil za bosoráka aj tú kňažnú, ktorá ho pozvala. A viete, čo bol koniec? Označili za bosoráka jeho a skončil tiež na hranici.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca chcú reagovať s faktickými poznámkami štyria poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok. Posledný je pán poslanec Jarjabek.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Chcem len povedať, že pán poslanec Gašparovič tu uviedol také argumenty, ktoré každému rozumnému človeku musia otvoriť oči. Pozrite sa, kde sú poslanci SDK. My tu darmo argumentujeme. Ako sa máme spoľahnúť na to, že budú hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, keď sú také vážne argumenty proti tomu, čo predložil mandátový a imunitný výbor? Oni, ktorí predtým stále uvádzali, ako treba rešpektovať nálezy Ústavného súdu. Teraz tu citujeme nález Ústavného súdu, ale oni zrejme dostanú pokyn a budú hlasovať za. Pre nich je dôležitejšie riešiť ich politické "pindy", či je to SDK, či je to SDKÚ a kto je tam a kto je onam a kto bude v obidvoch, alebo kto nebude ani v jednom.

 • Hlasy v sále.

 • Pán predseda, vy sa smejete, ja vám to nezazlievam, ale to je v tejto republike na plač. Ja už som úplne rozčúlená, pretože čítam listy ľudí, ktorí sú zúfalí, ich to nezaujíma, robia takéto nafúknuté politické aféry bez dôvodu, a o to, čo by sa mali starať, sa nestarajú. Hrajú sa s týmito svojimi "kudrlinkami", ktoré som s veľkou rozvahou nazvala ich politickými "pindami".

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Včera sme tu počuli, ako nový pán poslanec pán Fehér za SMK skladal prísahu. A, samozrejme, pamätáme si, aj keď sme my skladali prísahu.

 • Pán poslanec, hovorte k predchádzajúcemu rečníkovi.

 • Ja rečním, a čo hovorím? Nevyrušujte ma. Nie sme v maďarskom sneme, kde vôbec nie sú menšiny, kde by ste vy neboli, keby ste boli naopak občanom Maďarskej republiky a boli Slovákom. Nemáte právo mi zasahovať do reči.

  Chcem povedať jedno. Každý z nás - pán predseda Migaš, smejete sa, ale ja si myslím, že vám ten smiech prejde, prejde vám ten smiech, pretože to je irónia, ktorou sa vy staviate ku všetkému. Ale moja otázka je: Každý z nás prisahal na to, aj včera pán Fehér ako nový poslanec, že budeme dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky. Vy, koaliční poslanci, ste Ústavu Slovenskej republiky niekoľkokrát popreli. Povedal to veľmi zreteľne aj pán poslanec Tkáč a teraz pán poslanec Gašparovič. Vy to nechcete brať na vedomie. Vy sa proste smejete, pre vás je to irónia. Vy si myslíte, že vaše terajšie právo, právo molocha, ktorý má 91 alebo 92 členov, je nad ústavou. Ale vy sa presvedčíte, že to tak nie je. Musíte dodržiavať ústavu a Ústavný súd je najvyšší ústavný orgán republiky. A keď Ústavný súd niečo vyriekol, pre vás to musí byť sväté písmo, či s tým súhlasíte, alebo nie.

  Takže uvedomte si, prosím vás, túto situáciu a podľa toho sa správajte. To, čo povedala pani Tóthová, že nikto napríklad z Demokratickej únie tu nie je a nikto z Kresťanskodemokratického hnutia, okrem pár výnimiek, tu nie je, ale budú hlasovať podľa nalinajkovaného programu, to je hanba tohto parlamentu...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení prítomní,

  v súčasnom období v televízii Markíza prebieha seriál, kde hlavný hrdina Čech, bývalý letec anglických letiek, ktorý bojoval v druhej svetovej vojne, sa vrátil pôvodne naspäť do Čiech, kde začal pracovať v poľnohospodárstve, a tým, že bol v anglickej letke, po roku 1948, v päťdesiatych rokoch bol zavretý týmto režimom, ktorý ovládal vtedy Česko-Slovensko. Vyšetrovateľ, ktorý ho tam trýznil, mučil, ho len prosil, aby sa k niečomu priznal, aby ho mohli obviniť.

  Tím vyšetrovateľov pod vedením pána generála Ivora, iste ste o tom veľmi dobre informovaní, sa stenčuje. Tí vzdelaní z vyšetrovateľov, väčšina z nich sú právnici, absolventi Policajnej akadémie alebo bývalej Vysokej školy ZNB, ktorí majú zdravý rozum, už pomaly utekajú z tohto tímu, pretože veľmi dobre vedia, v akej pozícii sú tie vyšetrovania, všetky tie kauzy a že vo všetkých veciach či poslanca Ivana Lexu, alebo poslanca Krajčiho je dôkazná núdza. Jednoducho nevedia, kam z konopí. Preto pre mňa je absolútne nelogické, prečo pán predseda mandátového a imunitného výboru, a prosil by som ho, nežiadal, ale prosil by som ho, aby nám vysvetlil, komu bolo prospešné, že ste v týchto veciach, o ktorých dnes rokujeme, nevypočuli vyšetrovateľov. Aká je tu logika? Komu to vyhovuje? Hovorím, nežiadam, ale prosím predsedu mandátového a imunitného výboru, prečo sa takto rozhodli, že hlasovali o tom, že nechcú vypočuť vyšetrovateľov. Komu to vyhovuje?

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dovoľte, aby som zareagoval na slová pána poslanca Gašparoviča v tej stati, keď hodnotil prácu predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Sopka. Viete, pán poslanec, neviem si dosť dobre predstaviť, keby mi niekto urobil len 50 % takýchto výčitiek, ako vám spravil nielen poslanec Gašparovič, ale od rána niekoľkí poslanci, od rána tu hovoríme o tom, že nemáme informácie, dokonca že sú informácie pred nami utajované, resp. je nám bránené, aby sme mali prístup k týmto informáciám, neviem si dosť dobre predstaviť, že by som sa skutočne mohol pozrieť každé ráno do zrkadla sám na seba, ak by mi niekto len na 50 % robil takéto výčitky. Pán poslanec Sopko ako predseda mandátového a imunitného výboru, zvážte, či je vás táto funkcia hodná.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Brhel, pripraví sa pán poslanec Krajči.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  správy mandátového a imunitného výboru, ktoré sú nám predkladané do pléna, manufaktúrne, cynicky, bezducho s tým, že prepisujú uznesenia vyšetrovateľov, ktoré vyhlasujú za vlastné zistenia, pričom nezistili a nepredložili žiadne dôkazy, tých vyšetrovateľov, ktorí podľa nálezu Ústavného súdu porušili ústavu tým, že začali trestné stíhanie, boli porušené ľudské práva tak pána Svěchotu, ako aj pána poslanca Lexu. A navyše nálezom Ústavného súdu bolo zrušené uznesenie o trestnom stíhaní v tejto veci. Oni ďalej stíhajú, ďalej idú proti ústave, ďalej idú proti právu. Zo Slovenska prestáva byť právny štát.

  Trošku mi prebehol mráz po chrbte, keď som si domyslel to, čo tu povedal pán Sopko. Pán Sopko povedal, že ono v zásade nejdeme až tak pomimo tohto zákona, také niečo povedal, lebo že v Nemecku stačí, alebo v Nemecku mandátový a imunitný výbor berie iba na vedomie to, že poslanca trestne stíhajú. Ale zabudol na to, že žije na Slovensku a musí rešpektovať daný právny stav, ktorý on nerešpektuje. Z jeho strany je to, mierne povedané, podvod alebo zavádzanie nás všetkých ostatných, pretože keby sme sa zamysleli do absurdnad tým, čo povedal, že v Nemecku taký zákon platí, on sa zrejme podľa neho riadi, ak mu zachutí mnohoženstvo, môže to urobiť, pretože v Saudskej Arábii je povolené, stačí povedať, že v Saudskej Arábii je to tak. Alebo mu zachutí ľahká droga, môže to urobiť, pretože v Holandsku je to dovolené, stačí povedať, že v Holandsku prechovávanie ľahkých drog nie je trestný čin, on to môže urobiť a tváriť sa, že nič neurobil, pretože v Holandsku je to povolené. Alebo na Slovensku je maximálny trest doživotný, ale v Číne vešajú ľudí, čiže ak mu zachutí niekoho obesiť, asi to môže vyžadovať, pretože v Číne to platí a nie je to trestné, je to právo. Aj v Amerike.

  Čiže pán Sopko tu zavádza akési zvykové, obyčajové právo a riadi sa podľa čohosi úplne iného, ako na Slovensku platí, a povie to tu bez obalu a bez problémov. Neviem, čo si o nás myslí, keď toto hovorí. Viete, všetko, čo sa tu deje, nasvedčuje tomu, že bol odštartovaný politický proces s opozíciou, čiže celý politický súboj o získanie voličov nie je v rovine politickej, ale posúvate ho zámerne a protiústavne a protiprávne do roviny trestnoprávnej a chcete sa zbaviť opozície nie politickou diskusiou, vecnými argumentmi, ale, naopak, kriminalizáciou a diskretizáciou opozície.

  Z médií sa dozvedáme z tlačoviek pána generála Ivora, že sú pripravované ďalšie procesy a ďalšie návrhy na trestné stíhanie ďalších poslancov. Keď si spomínate, čo sa tu udialo začiatkom minulého roku, hovorili sme, nie sú na to dôkazy, nerobme to, nemá to zmysel. Uplynul už pomaly rok, nič sa nedokázalo. Nič. Keď sme vydávali pána poslanca Lexu do väzby, boli tam dva argumenty zo strany mandátového a imunitného výboru. Vraj sa mediálne prezentuje a hovorí niečo iné, dokonca o nezákonnosti vyšetrovania, ako hovorili vyšetrovatelia. A po druhé, že maril vyšetrovanie alebo mohol ovplyvňovať svedkov. Keď sme vraveli, predložte jeden jediný vecný dôkaz toho, kedy bolo marené vyšetrovanie, ako bolo marené vyšetrovanie, kým nebolo nič predložené. Po troch mesiacoch bol pán Lexa prepustený z väzby. Nikto z tých, ktorí hlasovali za jeho väzbu, sa mu do dnešného dňa neospravedlnili. Naopak, pozoruhodná je reakcia pána ministra Pittnera na jeho prepustenie. Keď sa pamätáte, povedal niečo v tom zmysle, že pokiaľ Lexa nebude odsúdený, on to bude považovať za dôvod svojej abdikácie. Keby sa také niečo stalo v štandardnej parlamentnej demokracii, minister tam nemôže byť ani sekundu, pretože je to jasný dôkaz jeho zaujatosti, jeho zaujatosti a osobnej angažovanosti. Pričom vieme, že v tejto kauze môže byť maximálne činný vyšetrovateľ, sudca, prokurátor, ktorí konajú nezávisle a nemôžu byť takto ovplyvňovaní. Dokonca niektorí politici SDĽ vyhlásili, myslím, že to bol pán Weiss, že nebudú súhlasiť s ďalším vydávaním na trestné stíhanie, pokiaľ nebude doriešená kauza zavlečenia. Toto predsavzatie im netrvalo dlho a dnes aj za asistencie SDĽ je tu predkladaný ďalší návrh alebo ďalšie návrhy na trestné stíhanie.

  Keď si zoberiete prepustenie z väzby, ako naň reagoval minister spravodlivosti, ktorý vraj rešpektuje nezávislosť súdov, okamžite sa odvolal a žiadal zrušiť rozhodnutie o prepustení z väzby. Odvolal sa na Najvyšší súd, ktorý to zamietol. O tom, že celá kauza je politickou kauzou a politickým procesom s opozíciou, svedčí aj konanie pred Ústavným súdom, alebo to, čo sa dialo na Ústavnom súde. Pani sudkyňa Mrázová v jednom týždni ochorela, spadla z koňa, nedostavila sa, dokonca ani zástupca odporcu sa nedostavil, sudca Rapant musel odstúpiť pod hrubým nátlakom hraničiacm s vydieraním, sudca Drgonec, samozrejme, ten, ktorý vždy vystupoval proti HZDS, dnes pôsobí v komisii, ktorá chce pripraviť návrh zákona, ústavného zákona, ktorý by zrušil alebo anuloval rozhodnutie Ústavného súdu. V tej istej komisii, proti tomu istému Ústavnému súdu, v ktorom pôsobil, pričom bývalý predseseda Ústavného súdu sa vyjadril v tom zmysle, že Mečiarova amnestia nemá z právneho hľadiska žiadnu chybu, naopak, že žiadnu amnestiu neudelil, iba obnovil hmotnoprávny, trestno-právny akt, na základe ktorého bolo povolené trestné stíhanie, pričom Ústavný súd sa vyjadril dvakrát. Raz, že Dzurinda nemal právo túto amnestiu udeľovať, pretože ho nemá v zmysle ústavnej kompetencie vlády a nie je správny výklad nálezu Ústavného súdu, že teda nemal právo rušiť amnestiu, platí len do budúcna. A po druhé, to, čo som už spomínal, že boli porušené ľudské práva ako Svěchotu, tak aj pána Lexu, a dokonca že bolo zrušené uznesenie. Reakcia na nález Ústavného súdu, ako som už povedal, bol návrh vypracovať návrh ústavného zákona.

  Zaujímavý bol ešte aj výrok úradníka ministerstva spravodlivosti pána Lipšica. Viete, čo on povedal, prečo iniciujú návrh ústavného zákona? Vraj preto, lebo by sa mohlo stáť, že všeobecné súdy by mohli vykladať návrh Ústavného súdu tak, že by zastavili trestné stíhanie voči Lexovi. Čiže ten, ktorý by mal podporovať nezávislosť súdov, nemal by vstupovať do týchto záležitostí, naopak, snaží sa zamedziť tomu, aby všeobecný súd by mohol o tejto kauze rozhodnúť. Čiže on sa toho rozhodnutia bojí a vopred robí všetky kroky na to, aby takémuto rozhodovaniu všeobecného súdu, nezávislého súdu zamedzil.

  Viete, na pozadí toho, že podľa prieskumov verejnej mienky kauza Lexa zaujíma 6 % obyvateľstva, privatizačné kauzy zaujímajú 4 % obyvateľstva, ale ekonomická a sociálna situácia zaujíma každého, teda až dve tretiny respondentov, je jasné, že touto cestou sa snaží koalícia podhodiť určitú kosť občanom, aby zabudli na to, v akej zložitej a ťaživej ekonomickej situácii sa ocitli. Len pripomínam, že Slovensko je rekordman v oblasti nezamestnanosti, 21-percentná nezamestnanosť, to už je hororová situácia, očakáva sa 600 tisíc ľudí bez práce. V niektorých rodinách skutočne nikto nemá prácu. Na pozadí toho vzniká SDKÚ, pán Mikloško hovorí o tom, že SDK bol podvod. Na to, čo sme hovorili pred voľbami dlhé mesiace, pán Mikloško prišiel až teraz, potom to zjemňoval a hovoril o tom, že nie SDK, ale pojem SDK je podvod. No je to podvod, pretože zánikom SDK, alebo miznutím SDK z politickej scény sa stráca jeden z hlavných zodpovedných subjektov za to, čo tu dnes je. Samozrejme, zostáva moc a kompetencie, ale stráca sa ten, kto by mal byť zodpovedný. Skutočne to nasvedčuje tomu, že zo Slovenska sa stáva nedemokratický štát, kde prestáva platiť právo, a stráca sa akákoľvek právna istota.

  Ako ekonóm hovorím, že takýto právny stav na Slovensku bude znamenať, že na Slovensko neprídu žiadne zahraničné investície, že sa tu bude báť ktokoľvek vložiť korunu, pretože Slovensko sa stáva mimoriadne rizikovou krajinou, kde hrozí ďalší obrovský pokles životnej úrovne, a nie je dôvod, niet jediného dôvodu investovať na Slovensku.

  Chcem vás poprosiť ešte o jedno. Tak ako tu spomínal pán poslanec Tkáč, pokiaľ v trestnom práve platí individualizácia zavinenia, chcem vás takisto poprosiť, aby ste nepodliehali určitej psychológii masy, keď tým, že to rozhodnutie padne ako kolektívne rozhodnutie nejakého orgánu, je tendencia vyviniť sa z toho, že ja som nehlasoval, pretože to tí druhí hlasovali, alebo nás bolo 70, alebo 80, aby ste každý skutočne s tým najlepším vedomím a svedomím pristupovali k hlasovaniu o týchto veciach, pretože podľa mňa skutočne z trestnoprávneho hľadiska je to absolútne nedokonalé, nenáležité, nepripravené a nie je vôbec žiadny dôvod na to, aby ktokoľvek z nás hlasoval za taký paškvil, ktorý bol premnožený a odhlasovaný v mandátovom a imunitnom výbore.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa prihlásili 5 poslanci, posledný pán poslanec Cabaj. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

 • Hlas z pléna.

 • Pán poslanec, uzatvoril som možnosť, ale napriek tomu evidujem, že ste posledný.

  Pán poslanec Húska, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Nadväzujem na vystúpenie pána poslanca, ktorý položil otázku, či vieme, koľko vlastne percent obyvateľov zaujíma tento večný evergreen revanšizmu, pomocou ktorého chcú sústavne na nás vyvíjať tlak. Naozaj to percento je malé a bude stále menšie, ubezpečuje vás o tom. I keď, samozrejme, uznávam, že historicky je veľmi osvedčený postup, že kde už niet chleba, tak sa dávajú aspoň hry. Aj z tohto parlamentu sa chce robiť sústavný cirkus, v ktorom na arénu majú byť vždy vhadzované niektoré obete, proti ktorým potom majú navzájom medzi sebou bojovať osoby, ktoré sú nezorientované. Neodporúčam pokračovať v tomto zápase. Nieže nie je dôstojný a nieže je substitujúci, ale nikdy nenahradí faktický vývoj politického aj hospodárskeho života. Tento pokus sústavne kriminalizovať Lexu a Krajčiho je vlastne trvalý pokus opakovať jednu a tú istú hraciu schému. S ňou sa nedá ďalej zájsť, ak, tak už len tam, o čom hovorí staré múdre slovenské porekadlo, dotiaľ chodí krčah na vodu, dokiaľ a tak ďalej.

 • Ďakujem za slovo.

  Tak ako pán poslanec Brhel, aj viacerí moji kolegovia poukázali na to, že materiál, ktorý predložil mandátový a imunitný výbor, je absolútne nekvalitný. Ja som s veľkým prekvapením pred pár dňami na televíznej obrazovke z úst viacerých koaličných poslancov počula, že boli predložené dôkazy o trestných činoch, z ktorých je obvinený pán poslanec Lexa. S veľkým prekvapením zisťujem, že tieto dôkazy neboli predložené a nepredložili ich ani predseda mandátového a imunitného výboru. Myslím si, že je jeho povinnosťou, aby takéto dôkazy predložil. Takisto súhlasím s tvrdeniami pána poslanca, keď hovorí, že sa tu hrá iba hra o to, aby sa problémy, ktoré ťažia obyvateľstvo a ktoré ich aj podľa prieskumov zaujímajú najviac, aby sa tieto problémy odsúvali a aby sa podhadzovali ľuďom tieto kauzy.

  Spomeňte si, ako sa za socializmu, keď sa nedarilo, vždy našiel nejaký imperialistický nepriateľ. Nuž teraz SDĽ už nevelebí Moskvu, ale velebí USA a tak sa namiesto imperialistického nepriateľa hľadá vnútorný nepriateľ a ten vidia jednoznačne podľa vyjadrení v HZDS. Takže HZDS treba odsúdiť, pretože ľudia nemajú pomaly na chlieb, nemajú za čo platiť nájomné a SDĽ im ústami svojich ministrov pripravuje nové a nové ekonomické balíčky. Mnohí v poslaneckom klube s tým nesúhlasíte, poznám vaše názory, dokonca aj pani ministerka farizejsky nehlasovala za návrh, ktorý podáva, čo je naozaj výsmech, ale napriek tomu sa podujímate na tieto škandalózne hry, ktoré tu hráte. Venujte sa konečne problémom, o ktoré sa obyvateľstvo zaujíma a ktoré obyvateľstvo ťaží, a prestaňte s týmito hrami na nepriateľa.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Dovoľte, aby som sa vrátila k osobe pána Lipšica, odznelo tu, že je pomaly hovorcom pána Čarnogurského, dokonca som sa s úsmevom dozvedela z tlače, že je to právny expert. Vzhľadom na jeho vek a doterajšie pôsobenie si myslím, že sa môžu cítiť urazení všetci skutoční právni experti. Ale jedna vec ma dosť trápi a to je, že vedúci úradu, ktorý sa má starať o chod administratívy a úradu ako takého, lebo na to je tá funkcia zriadená - ja sama som mala vedúceho úradu, vedúcu úradu a viem, čo im z kompetenčného zákona prislúcha -, tento vedúci úradu pravidelne opakuje to, čo povie generál Ivor v pondelok na tlačovke, on to len domyslí, právne podfarbí, vydáva sa za právneho experta a púšťa hrôzu na poslancov za HZDS, prípadne ďalších. Je predsa absurdné, aby človek, ktorý sa má starať o to, ako funguje jeho rezort, či majú tam dostatok tlačiarenskej farby a či úradníci majú zakúrené a či sa tam pravidelne kontrolujú všetky bezpečnostné a iné opatrenia - toto je úloha vedúceho úradu -, vystupuje priam ako minister, a dokonca dáva návody, čo by bolo treba urobiť, aby. Tak ak ste s takýmto vedúcim úradu spokojní, ak si myslíte, že takto sa má riadiť rezort, ak si myslíte, že tento človek je nezaujatý a môže pripraviť dobré zmeny ústavy, tak ja si to nemyslím. A toto je len jedna malá ukážka z toho, ako funguje tento mocenský triumvirát, kde pán Čarnogurský za KDH má obsadené ministerstvo spravodlivosti, veľmi šikovne necháva hovoriť za seba toho mladého šikovného Lipšica. Druhý vrchol trojuholníka je pán Pittner a tretí je Slovenská informačná služba - pán Mitro. Ak vám ešte ani toto neprekáža, tak naozaj potom už nechápem, v akom parlamente to sedíme a či naozaj donekonečna sa budeme podriaďovať tomuto psychickému tlaku KDH.

 • Pán poslanec Kačic, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  bol som vychovaný svojimi rodičmi tak, že každého človeka si treba vážiť a je to jedno, či to je človek, ktorý riadi kozmický let, alebo je to človek, ktorý kope základy. Moji rodičia, chvalabohu, žijú a mám to šťastie, že pravidelne sa s nimi stretávam a mám možnosť sa s nimi rozprávať o ľuďoch a o živote. Preto som rád, že aj vy, dámy poslankyne, páni poslanci, ktorí tu sedíte z opozície, trpezlivo počúvate nielen dnes, a to ste tí istí, ale aj pri iných veciach nás z opozície. Ostatní zrejme sa venujú obchodu alebo biznisu. Preto aspoň vás, čo tu sedíte, prosím, zvážte argumenty, ktoré ste tu dnes počuli, a prosím vás, pri vašom rozhodovaní, pri hlasovaní skúste sa riadiť svojím rozumom a srdcom, a nie podľa rozhodnutia koaličnej rady.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán predsedajúci,

  nejako vás tu už nikto nerešpektuje, pretože vyzváňajú telefóny a nič sa nedeje. Ale nie na vás som chcel reagovať, ale na vystúpenie kolegu Brhela, ktorý hovoril v súvislosti s mandátovým a imunitným výborom o tom, čo spravil, respektíve čo mandátový a imunitný výbor nespravil. Viete, ono trochu tak v takom zaklínacom štýle sa to tu hovorí mandátový a imunitný výbor a možno sa tak trochu vrátiť aj k vystúpeniu, ktoré tu mal pán Sopko, ktorý hovoril o práci mandátového a imunitného výboru a hovoril, že hovorí to teraz preto, aby to povedal pre verejnosť.

  V tomto prípade aj ja chcem skutočne povedať niečo pre verejnosť. Chcem totiž povedať, že predsedom mandátového a imunitného výboru je pán Viliam Sopko za Stranu demokratickej ľavice. Podpredsedom tohto výboru je pán Jozef Krumpolec z SDK. Ďalej zloženie tohto 19-členného výboru, tí ďalší sedemnásti sú tam: Marian Mesiarik za SOP, Jiří Malchárek za SOP, Štefan Zelník za SNS, Anna Malíková za SNS, donedávna ešte Lajos Mészáros za SMK, ktorý už teraz by mal hájiť farby na Ústavnom súde, dúfam, že ich nebude hájiť tak, ako ich hájil v mandátovom a imunitnom výbore, Gyula Bárdos za SMK, Ladislav Orosz za SDĽ, to je ten istý, ktorý je aj predsedom ústavnoprávneho výboru, Peter Bohunický za SDĽ, Peter Tatár za SDK, Mária Sabolová za SDK, Martin Kujan za SDK, Ladislav Ambróš za SDK, Oľga Keltošová za HZDS, Ivan Gašparovič za HZDS, Irena Belohorská za HZDS, Peter Baco za HZDS a ja som tam piaty za HZDS. Takže tým chcem povedať, že toto sú ľudia, ktorí pracujú v mandátovom a imunitnom výbore. Hovoril som aj o zložení, najmä o koaličnej väčšine, ktorá je 12-členná, ktorá odhlasovala materiály, ktoré sú...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Slobodník, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Tu sa pertraktuje správa, ktorú predniesol pán predseda mandátového a imunitného výboru Sopko. Ale opakujem, sú tam veci, pri ktorých sa zastavuje rozum. Vo viacerých príspevkoch aj naposledy odznelo, že imunitný výbor sa hlasovaním zriekol práva, povinnosti, ja by som povedal, aby vyšetrovateľ predložil dôkazy. To je niečo, čo nemá v dejinách parlamentarizmu obdobu a čo je zjavným narušením práva každého občana, nielen poslanca. A ja si naozaj myslím, že pán poslanec Sopko, ktorý to všetko kryje svojím menom a veľmi mi pripomína niektorých ministrov SDĽ, treba to povedať veľmi otvorene, ktorí navonok zdanlivo účinne pôsobia proti tlaku pravice, ale v podstate im splnia, čo im vidia na očiach. Tak sa vynorila otázka, že pán poslanec Kanis, ktorý vyhlásil, že pán Bugár nebude rozhodovať o tom, ako sa budú riešiť otázky neidentifikovanej pôdy, a dúfam, že sa budú riešiť nie tak, ako ich chce pán Bugár, samozrejme, ale na druhej strane vraj, musím povedať vraj, hoci som aj v parlamente, vraj sťahuje posádky z Komárna, Levíc a podobných miest, kde je isté percento obyvateľov maďarskej národnosti. No tak, ja som sa takú otázku spýtal pána ministra Kanisa, možno mi zajtra na ňu odpovie, sú to anomálie, ktoré nemajú s právom nič spoločné. Ja nie som právnik, ale aj elementárne právne vedomie človeka hovorí, že to, čo robíte, je v hlbokom rozpore s právom, a som zvedavý, ako si toto z koalície obhája najmä ľudia, ktorí majú napísané vo svojom diplome, že absolvovali právo.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Krajči, pripraví sa pani poslankyňa Belohorská.

  Nech sa páči pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážení občania,

  v tomto parlamente vystupujem už niekoľkýkrát v rôznych súvislostiach, aj v súvislosti, ktorá je teraz na pretrase, to je otázka vznesenia obvinení kolegovi Lexovi. Chcem povedať, že táto situácia je veľmi zaujímavá, a keď sa tak dívam, ako je obsadená táto Národná rada, tak tí, ktorí to spískali, ktorí podpálili požiar, tu nesedia, tí sa bavia kdesi inde. Nás so SDĽ postavili proti sebe, my sa tu vybíjame, pretože pán Sopko je za SDĽ a my sa musíme teda biť a títo sa v pozadí rehocú a dávajú si azda poldeci. No, samozrejme, scenár pripravil niekto iný. To nepripravil nikto ani z SDĽ, možno ani z HZDS, ale to pripravili niektorí iní ľudia. Ja sa vám pokúsim vysvetliť ktorí a čo sledujú.

  To, že, pán Sopko, váš imunitný a mandátny výbor nepredložil žiadne dôkazy, ja už nebudem hovoriť, o tom bolo mnohokrát povedané. Mrzí ma len jedna vec. Prvýkrát, keď ste ma zbavovali imunity vo vašom výbore, tak som na vás videl, že vás to mrzí. A povedali ste mi jednu vec: "Pán Krajči, mi ešte raz pôjdeme na poldeci." Už pochybujem, že by som šiel s vami na poldeci po tom všetkom, čo sa deje. Nie preto, že by ste sa stali mojím nepriateľom, neviem nenávidieť, ale preto, že vy na vlastnej koži musíte poznať, aké je to a ako to človeka bolí, keď ho prenasledujú a obviňujú, pretože vy sám ste istého času boli vyšetrovaný v jednej kauze a v noci o tretej ste leteli za vyšetrovateľom, aby zastavil takéto vyšetrovanie. Keď budete chcieť, ja vám bližšie pripomeniem, kedy to bolo. Takže veľmi dobre viete, čo to znamená, keď človeka preháňajú, a mňa už preháňajú v niektorých kauzách, pozývajú na podanie vysvetlenia, vyšetrenia svedka a kdekade a najnovšie si vymysleli ďalšiu kauzu, o ktorej tu ešte budeme zrejme v parlamente hovoriť.

  Ale čo som chcel povedať? Predovšetkým som chcel povedať to, že často vaša argumentácia spočíva v tom, a zaujímavé je, že mi tu dávajú novinári na tlačovkách, že, prosím vás pekne, pán Krajči, no a prečo nechcete, aby vás zbavili imunity? Veď keď vás zbavia imunity, tak máte možnosť sa očistiť na súde a samozrejme, keď sa očistíte na súde, tak to bude všetko super. No tak dovoľte, aby som povedal, prečo nemôžem súhlasiť s takýmto argumentom.

  Po prvé potrebujem, aby bola zabezpečená objektivita vyšetrovania a postup vyšetrovacích orgánov. A táto objektivita môže byť zabezpečená u mňa ako poslanca, ktorý má imunitu, prostredníctvom vášho imunitného výboru, ktorý mi garantuje, že sa bude zaoberať dôvodmi zbavovania imunity, pretože poslanec nedostáva imunitu od Boha a len tak zo žartu, ale poslanec dostáva imunitu preto, aby mohol verejne kritizovať, verejne povedať a verejne získavať dôkazy, ktoré sú niekomu nepríjemné. A keď ich poviem tu, tak zrazu spätná reakcia je: Hurá, nájdeme niečo na teba. Túto objektivitu neviete zabezpečiť a nie je zabezpečená.

  Po druhé chcem povedať, aby, keď to má postupovať tak, ako som hovoril, bola zabezpečená apolitickosť alebo odpolitizovanie daného prípadu. Pýtam sa teda, či v týchto prípadoch nejde o politiku. A čo je zaujímavé, musím povedať, že čím ďalej tým viac sa uchyľujete k spôsobom, ktoré hraničia so zdravým rozumom, pretože za svedkov, za korunných svedkov vyberáte ľudí, ktorí sú prepojení s rôznymi skupinami z podsvetia a ktorí svedčia proti tým, ktorí mali na starosti boj s organizovaným zločinom. Často sa smejete, čo Krajči urobil ako minister vnútra. Novinári, ktorí si hovoria o sebe, že sú slobodní, dobre platení z iných centrál si vypisujú absolútne nezmysly, ktoré vypisujú, pritom sami veľmi dobre vedia, že v rokoch 1997 - 1998 sme na Slovensku rozložili vyše 17 organizovaných skupín, a to priznal aj pán Palko, priznal to aj pán Pittner, len, žiaľbohu, nikto si nechce uvedomiť, že tým, keď ukazujete na Krajčiho, tak dávate všetkým návod: Áno, je nechránený, zoberieme mu imunitu, ukážeme, kde býva, zverejňujú sa adresy, dávajú sa tipy. Prosím vás, vy to robíte úmyselne? Alebo nie ste si vedomí, že to robíte?

  To isté robíte v súvislosti s ďalšími poslancami, ktorých prv označíte, ako pána Duckého, rozviniete mediálnu kampaň a potom ho náhodou zastrelia. To isté sa udialo aj Bacovi, keď sa zrazu našiel zoznam nejakej organizovanej skupiny, kde Baco na ňom figuroval, vzápätí o týždeň nato vybuchlo auto 200 m od jeho domu. Potom strieľali Maxonovi do okna. Namiesto toho, aby vyšetrovateľ vyšetroval, kto to bol, preklasifikoval tento trestný čin na poškodzovanie cudzej veci. Vy si neuvedomujete, že to je hra s ohňom a obráti sa aj proti vám? Ale kolotoč je rozbehnutý, jednoducho sa melie, myslím si, že naozaj bude veľmi ťažko presvedčiť a zastaviť to, čo už bolo rozbehnuté.

  Ale chcem vám povedať ešte jednu vec. Táto spoločná poľovačka, ktorú spustil Dzurinda zrušením amnestie a výrokmi Pittnera a Ivora, sa ešte len začala. Otázka je, kde sa skončí. Bol by som veľmi nerád, aby sme dopustili, že sa dostaneme do takej situácie, keď to už nebude možné zastaviť.

  A ešte by som chcel upozorniť na jednu vec. Ospravedlňujem sa, že nepôjdem do právnej roviny, pretože právnu rovinu rozobrali všetci moji predchodcovia, skôr budem hovoriť o tom, čo nás čaká.

  Otázka takzvaných slobodných médií. Vážení, pozrite sa, čo sa deje. Novinári si robia s politikmi, čo chcú. Aj s vami, aj s nami. Je tu vytvorený krásny mediálny reťazec, ktorý spúšťajú súkromné nezávislé televízne elektronické médiá, ktorý pokračuje cez denníky, týždenníky a niet šance sa proti tomu brániť. A to je tretí faktor, ktorý som chcel spomenúť. Keď chcete, aby som išiel pred súd, to je časový faktor očistenia sa. Pozrite sa, ako u nás trvá, keď sa súdite na ochranu svojej osobnosti. Tie súdy trvajú 3, 4, niekedy aj viac rokov. Polkov príklad, keď ste ma tu mali zbaviť imunity vo vzťahu k vyplateniu odchodného Ladislavovi Polkovi, bol ukončený na Najvyššom súde, aj na okresnom súde. Rozhodnutie bolo v prospech Polku a teda aj v môj. Ale koho to už dnes zaujíma? Podstatné bolo, že v tom čase som bol pošpinený.

  Prípad Remiáš, ktorý teraz rezonoval na súde, kde súd vyhrali členovia Mečiarovej vlády a majú dostať odškodné po troch rokoch. Koho to už dnes zaujíma? A to isté bude aj v prípade Krajči a ďalších, keď napríklad aj v prípade referenda, alebo ktorý ďalší mi chcete vzniesť, sa o 2, 3 roky očistím, koho to už bude zaujímať. Nikoho. Čiže takéto očistenie mi nestojí za to. Ale to, čo sa deje v súčasnosti, keď sa špiní meno, keď sa špiní celá rodina, okolie, Zita Sujová si dovolí ísť aj do toho, že môj syn dostal pôžičku, ako keby Sujová žila zo vzduchu, tak to je hyenizmus najvyššieho stupňa, ktorý títo novinári robia. A musím vám povedať, že títo novinári majú vyššie platy, trojnásobne vyššie platy ako členovia vlády a minimálne trojnásobne vyššie platy ako vy poslanci, čo tu sedíte, ktorých špinia. A urobia si s vami, čo chcú. A my sa nevieme tomu účinne brániť. Prijmime zákon na ochranu osobnosti a potom tu budú rovnaké podmienky aj pre médiá, aj pre tých politikov, ktorí v politike robia. Zatiaľ tie zákony nie sú a vy takisto ako my teraz nebudete mať možnosť svoju osobu chrániť. Situácia sa zmení a budete v tej polohe ako my. Ale nechcel by som, aby to bolo.

  Národná rada by sa mala zaoberať tým, ako zastaviť kolotoč, ktorý nás chce zomlieť, ako tento kolotoč zastaviť prostredníctvom zákonných a právnych noriem, aby si niektorí ľudia z nás nerobili posmech, pretože chcú, aby nikto nemal záujem o vstup do verejnej politiky, pretože ho dokážu zlikvidovať. Oni nebudú mať záujem, aby niekto robil vo funkcii ministra, pretože každému nájdu, že tam niečo podpísal a jednoducho vytypujú svojich ľudí. A keď sa zbavíme tejto možnosti pôsobiť vo veciach verejných, tak si tu budú vládnuť takí, ktorí nemajú charakter a ktorí nemajú spôsoby. A to je prípad, ktorý je aj tu. Nehovorím, že netreba vyšetriť. Hovorím, vyšetrime tak, aby to bolo objektívne, správne, a keď je dôvod, poďme, potrestajme, urobme. Ale nerobme to tak, ako tu robia scenáre niektorí ľudia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa prihlásili 2 poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcela by som charakterizovať vystúpenie pána poslanca Krajčiho nielen ako veľmi fundované, ale aj ako analýzu súčasného stavu právneho štátu na Slovensku ako s veľkými deficitmi a dierami. Myslím si, že medializácia bez rešpektovania prezumpcie neviny je jednoznačným porušením ústavy. Viackrát sme už na to poukázali, ale je to ako hrach na stenu. Vážení, to skutočne vedie do pekla, keď sa medializuje s prezumpciou neviny, keď si niekto osobuje právo okrem súdu konštatovať, že niekto sa niečoho dopustí. A uviedla by som ešte jedno. Robia to nielen novinári, ale, žiaľ, v poslednom čase aj právnici, takzvaní experti politických strán. Vydávajú sa stanoviská, kde sa rozhodnutia súdov označujú za šokujúce, za protiústavné, ba dokonca ôsmi samozvanci - dovolím si opakovať ten termín samozvanci - si dovolili konštatovať, že došlo k porušeniu ústavy rozhodnutím Ústavného súdu. V právnom štáte a v našom štáte taktiež ústava kompetenciu konštatovať porušenie ústavy dáva len Ústavnému súdu a je žalostné, keď sa právnici na to podujmú a podpíšu. Sú to skutočne momenty, nad ktorými sa treba vážne zamyslieť.

 • Pán poslanec Krajči opäť pichol do osieho hniezda. Naši novinári veľmi neradi počúvajú poznámky typu, aké urobil. Poznámky, že sú odniekiaľ platení, že niekto s nimi manipuluje a naťahuje z pozadia šnúrky uviazané na ich rukách a perách. Ale, vážené kolegyne, kolegovia, domnievam sa, že niečo také existuje bez toho, aby sme chceli vytvárať obraz anonymného nepriateľa. Zdokumentujem to na príklade, ktorý sa nevzťahuje tentoraz, chvalabohu, na členov Hnutia za demokratické Slovensko, ani poslancov za toto hnutie. Predvčerom alebo včera sa v Novom Čase objavila okrem iných materiálov opäť aj úvaha o nehoráznom predaji Žabotovej Kresťanskodemokratickému hnutiu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ako ste si mali možnosť všimnúť, a vy, čo si pamätáte, 8 rokov nič podobného Nový čas netrápilo, 8 rokov na túto tému Nový Čas nepísal, až predvčerom v situácii, keď sa Čarnogurský dostal do osobitného a chúlostivého postavenia, ktoré treba opäť za pomoci médií posunúť do pozície, do ktorej podľa nich Čarnogurský už patrí. Jasným dôkazom toho, čo povedal náš kolega Krajči, platí rovnako pre opozíciu, ako aj pre koalíciu, je aj tento príklad a nad týmto sa už treba zamyslieť.

 • V rozprave vystúpi pani poslankyňa Belohorská, pripraví sa pán poslanec Gajdoš.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dnes, keď tu znovu apelujeme na vás, na členov koalície, uvedomujem si vlastne istým spôsobom zbytočnosť nášho konania, pretože aj teraz som si preverila, vlastne prečítala, alebo oživila som si v pamäti vašu koaličnú zmluvu a dohodu. Čiže je tu aj stanovisko ohľadom poslaneckých klubov, ako sa majú správať, ako pred schôdzou na spoločnom zasadnutí prijmú a zaujmú stanovisko k návrhu. Čiže vy viete už dopredu, ako budete hlasovať, a podľa toho vyzerá aj táto sála, táto snemovňa, podľa toho vyzerá aj naše predsedníctvo.

  Skutočne ma mrzí, že tu chýbajú hlavne ľudia, ktorí študovali právo, napríklad nie sú tu prítomní všetci členovia mandátového a imunitného výboru, svojím spôsobom aj oni možno na obranu svojich stanovísk, pretože na koaličnej rade asi mali predložené nejaké dokumenty, ktoré nám neboli zrejmé, a potom ich hlasovanie vlastne vyplývalo z poznania veci. Chýba tu aj napríklad predseda ústavnoprávneho výboru a člen mandátového výboru pán Orosz, ktorý podľa mňa na tomto sedení mal byť a mal počúvať. Áno, kauza Lexa zapadá presne do plánu kriminalizácie opozície. Keď sa vám nepodarilo zabrániť vzniku tohto štátu, tak politické strany, ktoré nemali záujem na vzniku samostatného Slovenska, teraz pritom, keď sa dostali po toľkých rokoch k moci, vlastne uskutočňujú demontáž tohto štátu. Nuž ako začať tú demontáž? Napádaním ústavy, napádaním sudcov, napádaním, samozrejme, vrcholného orgánu tohto štátu - parlamentu, dokazovaním toho, že parlament je vlastne zložený, nebudem tu už opakovať všetky tie slová, akými hostíte alebo akými teda menujete opozíciu.

  Ak si spomeniete na vystúpenie našich aj predchádzajúcich kolegov, skúste si spomenúť, akým vľúdnym spôsobom sa k vám prihováral kedysi pán Kočtúch, skúste si spomenúť, ako sa prihováral napríklad náš nestor, by som povedala, Augustín Marián Húska. Samozrejme, že to vo vás musí vzbudzovať úsmev, keď niekto si vás trúfol, keď sme my boli pri moci, osloviť ctená alebo vážená opozícia. Vám by sa asi museli polámať jazyky, aby ste sa toho dopustili. My sme pre vás len kriminálnici, zlodeji, paprče namočené v zločinoch a vraždách.

  Do toho zapadá napríklad aj bývalý štátny tajomník pán Polka. Ako tu už bolo spomenuté, najprv prebiehala kriminalizácia Polku. Ukradol, zobral neoprávnene, obohatil sa - titulky na prvých stranách. Dnes malá správička na tretej a štvrtej strane, ktorá bude hovoriť o tom, že mu bolo odchodné vyplatené vlastne náležite. Ale, samozrejme, už veci, ktoré vás napríklad až tak veľmi nezaujímajú, lebo ste z toho profitovali, tak tie už odložíme trochu bokom. Pýtam sa, pán poslanec Sopko, pán predseda výboru, prečo napríklad aféra KDH s reklamnými agentmi sa skončila tak, ako sa skončila? Vás to nezaujíma jednak ako poslanca, ktorý istým spôsobom garantuje a kontroluje aj činnosť takýchto vecí? Samozrejme, vyšetrovanie padne do zabudnutia, ale použije sa to na kontrolu iných subjektov, samozrejme, aj HZDS. Prečo vás napríklad hlbšie nezaujímala aféra Telekom, ale padla do zabudnutia len tým, že sa vymenil minister? Prečo vás napríklad nezaujíma a takto sa nedohadujete o skutočne zúfalej situácii a protiústavnom stave, ktorý panuje od 1. februára napríklad v zdravotníctve? Vy veľmi dobre viete, že ste ešte ústavu nezmenili. Ešte stále je tam, že zdravotníctvo je bezplatné, a počujeme, že diabetici musia doplácať na lieky a nie malou čiastkou, čo je ochorenie, ktoré je dennodenne, ktoré je chronické, čiže to nie je jednorazová čiastka.

  Vás nezaujíma napríklad nezamestnanosť 21,5 %? V každom slušnom štáte takýto nárast nezamestnanosti by bol urgentným bodom programu a musel by sa riešiť. Dnes som si mala možnosť vypočuť, čo tvrdili zo Štatistického úradu, že to nie je až také, že dá sa ešte počítať s odchýlkou 2 - 3 %. Čiže mali by sme 18 %, ale počítame, že aj tak by sme boli na prvom mieste v Európe. Nuž, poviem vám, práve naopak. Opatreniami, ktoré ste v sociálnej sfére prijali - a musím povedať vašimi hlasmi, nie našimi hlasmi, aby to občania vedeli, - nezamestnanosť je podstatne vyššia, pretože práve vy ste vyradili zo sociálnej siete a z podpory v nezamestnanosti mnohých občanov, ktorí dnes na to nemajú právo, čiže práve naopak, povedala by som, že nezamestnanosť je okolo 24 - 25 % a je skutočne zúfalá.

  Ale vás nezaujímajú ani veci kriminálneho charakteru, lebo máte tu opozíciu, ktorú potrebujete kriminalizovať. A tak napríklad tiež primát okrem nezamestnanosti, najväčší masaker v Európe, vražda, ktorá sa udiala v Dunajskej Strede pred viac ako rokom. Nepočula som, že by to niekoho do tej miery zaujímalo, že by chcel vedieť, do akého štádia postúpilo toto vyšetrovanie. Nuž ak máte viazaných vyšetrovateľov na členov opozície, na poslancov, ani sa nečudujem, že sa neviete dostať ďalej. Nebudem hovoriť reči, ktoré sa okolo toho nesú, kto môže byť, či azda aj niektoré zložky nakoniec nemajú záujem, aby sa týmto spôsobom vlastne medzi sebou mafie vytĺkli a vybili. Trúfnem si spomenúť jednu vec. Na to, aby ste súdili takých ľudí, ako sú napríklad aj členovia mafie z Dunajskej Stredy, na to máte používať súdy. Títo ľudia sa majú dostať pred súd a majú dostať zaslúžený trest, a nie, že vy ospravedlňujete vraždu - to bola mafia. A tým je to akoby uložené ad acta a trest smrti je pre vás nahradený nejakým azda právom z ulice.

  Tak ako sme sa opakovane domáhali, aby sme sa dozvedeli, ako postupuje vyšetrovanie vraždy, politickej vraždy pána Duckého, nechcete si priznať vinu aj na tom, že vlastne tento pohon, ktorý bol spustený cez médiá, bol aj zásluhou vašich rôznych vyjadrení, možno neúmyselných, to zoberiem, ale jednoducho možno ste si neuvedomili, že zápalky v rukách ľudí, ktorým nepatria, sa môžu stať nešťastím.

  Chcem povedať pre tých, ktorí sa skrývajú za rozhodnutia koaličnej rady, za rozhodnutia nejakého kolektívneho orgánu a myslíte si, že sa zbavíte viny. Poviem vám jednu vec. Áno, kolektívna vina bola odstránená, ale tu je posudzovanie individuálnej viny a individuálnej zodpovednosti. Ak budeme hovoriť o tom, skutočne tí, ktorí absolvovali právo, by mali vedieť, že ku každému trestnému činu majú byť predložené dôkazy. Ak nie, tak ma napĺňa hrôzou, že sa vraciate do päťdesiatych rokov. Len jedno, myslím si, sa vám možno pripočíta k takým negatívnym bodom, že zostanú z toho zápisy, ako sme vás neustále a opakovane upozorňovali, aj keď mnohí z vás povedali, že v našich vystúpeniach sa mnohé argumenty opakujú. Takže trúfnem si aj ja vám zopakovať a, samozrejme, že vzhľadom na to, že pod správou mandátového a imunitného výboru je podpísaný pán poslanec Sopko, pripomeniem to aj vám. Nie je pravda, čo uvádzate v správe, je to klamstvo. Predposledný odsek vo všetkých troch správach, ktorý hovorí o tom, že na základe žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie, ďalej na základe výsledkov rozpravy a na základe vyjadrení vyšetrovateľa a vyjadrení prítomných prokurátorov zistil a vyjadril to aj svojím uznesením, že sú dané podmienky na trestné stíhanie poslanca Ing. Ivana Lexu. Je to klamstvo.

  Pán predseda výboru, pán predseda mandátového a imunitného výboru, mňa napĺňa hrôzou aj druhá vec, že jeden z členov tohto mandátového a imunitného výboru, ktorý ani raz nevedel zaujať nezávislé stanovisko, dnes zložil, teda myslím to dnes obrazne, zložil sľub sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a bude mať rozhodovať v Ústavnom súde Slovenskej republiky. Ak bude aj tam rozhodovať na základe koaličnej rady alebo na základe akejkoľvek žiadosti bez toho, aby mu bolo ozrejmené čokoľvek z tohto trestného činu, je to zúfalé.

  Dovoľte mi ešte na záver, páni poslanci, prečítať vám, aby ste si uvedomili, lebo pravdepodobne žijete v nejakom skleníkovom prostredí a neviete, čo sa deje na Slovensku. Tak si trúfnem vám pripomenúť, že na Slovensku je každých 5 - 6 minút spáchaný trestný čin, každých 7 minút lúpež, každých 68 hodín dôjde k vražde, každých 57 minút dôjde k znásilneniu, každých 11 hodín sa na podnikateľskej scéne objavia výpalníci, každých 18 hodín sa niektorý občan dostane na pokraj nervového zrútenia, lebo zistí, že mu úplne vybielili rodinný dom alebo byt. Trúfnem si vám pripomenúť, že k dnešnému dňu je evidovaných 535 tisíc nezamestnaných na Slovensku a nebudem hovoriť o situácii v zdravotníctve, v školstve a v iných sektoroch. Nech sa páči, páni, len robte tak ďalej, ako robíte. Tento snem ste už dehonestovali dostatočne dobre.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyne chce reagovať 14 poslancov a poslankýň. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok. Posledná je pani poslankyňa Sabolová a prvý pán poslanec Kalman.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Prosím vás, páni kolegovia a kolegyne, venujte pozornosť tomu, čo teraz poviem. Chcem, aby tomu venovali pozornosť aj naši občania. Pani Belohorská hovorila o tom, čo máte v napísané v koaličnej zmluve, o tom, akým spôsobom na základe rozhodnutia politických grémií sú riadení poslanci a prostredníctvom poslancov slovenský parlament. V praxi sme mali možnosť niekoľkokrát byť svedkami toho, že sa rokovanie prerušilo, išli rokovať vaše grémiá a na základe týchto rozhodnutí sa potom pokračovalo v rokovaní parlamentu. Jednoznačne povedané, všetci ste riadení svojimi stranami a svojimi politickými grémiami.

  Dovoľte mi teda pri tejto príležitosti zacitovať z jedného zákona, ktorý je stále platný, a je to zákon o združovaní v politických stranách a politických hnutiach, kde v § 5 sa hovorí, citujem: "Strany a hnutia sú oddelené od štátu. Nesmú vykonávať funkcie štátnych orgánov a ani tieto orgány nahrádzať. Nesmú riadiť štátne orgány" a tak ďalej. Páni, z toho jednoznačne vyplýva, že sústavne, dá sa povedať, každým dňom aj pri tomto prerokúvaní postupujeme protizákonne. V parlamente Slovenskej republiky sa rokuje nedemokraticky v rozpore so zákonom. Táto pôda je nedemokratická, je pre nás v podstate neprijateľná. Takýto vzor, takýto príklad dávame našim občanom a potom sa nedivím, že sú také výsledky, o ktorých hovorila pani Belohorská. Prosím vás pekne, zamyslite sa nad touto skutočnosťou. Odmietli ste fakty. Rokujete na základe príkazov, na základe nariadení, straníckych štruktúr. Rokujete v rozpore so zákonom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chcem zdôrazniť práve to, čo hovorila pani poslankyňa Belohorská, že máme kopu iných veľmi dôležitých vecí, na ktoré sa pozornosť nedáva a naopak, venuje sa pozornosť takémuto náhradnému riešeniu. Viete, že napríklad pri včerajšom sedení poslaneckého grémia sa nám vyhrážali, že musí byť zasa prijatá ďalšia sprísnená novela rokovacieho poriadku, pretože sa zbytočne predlžuje. Priatelia, takéto nekonečné opakovanie obviňovania opozičných poslancov je naozaj márnym tratením času, ale nemôžete očakávať, že prestaneme bojovať za našich kolegov. Naopak, precvičujete naše obranné reflexy. Budeme, samozrejme, musieť s tým počítať a okrem toho, samozrejme, vieme, že tu vlastne len do nemoty opakujete scenáre cudzích radcov. Predsa aj my sa nakoniec naučíme to, čo platí aj v prírode. Viete, pri štrkáčovi sa obeť musí naučiť, že netreba dávať pozor na štrkot a pohyb jeho chvosta, ale na pohyb hlavy štrkáča, ktorý svojím pohybom vyvoláva smrteľné uhryznutie. Nádej, že nás nejakým náhradným štrkotaním, vzbudzovaním nálad, podpory revanšizmu a nádeje, že ľudia budú súhlasiť s tým, pretože koniec koncov závisť je azda dosť veľká, každý si povie, že na tom asi dačo pravdy je, toto nekonečne ťahať nebude.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Myslím si, že pani poslankyňa vo svojom vystúpení veľmi oprávnene poukázala najmä na to, čo vás vlastne zaujíma vo všetkých týchto kauzách, ktoré umelo vyrábate. Čo vás zaujíma, to veľmi jasne symbolizuje výrok pána poslanca Langoša, ktorý práve v súvislosti s návrhom skupiny poslancov HZDS, aby Národná rada Slovenskej republiky zrušila uznesenie o zbavení imunity pánov poslancov Lexu a Krajčiho, v spravodajskej relácii STV jednoznačne a otvorene doslova povedal: "Títo dvaja musia byť odsúdení." To vás zaujíma. A hlavne hľadáte spôsob, ako to dosiahnuť. Vôbec vám nezáleží na tom, či máte pravdu, či máte na to právo, či sú tu predložené nejaké dôkazy. Zaujíma vás kadečo.

  Ale zaujímavé je napríklad, že keď pán poslanec Krajči hovoril o médiách a o tom, akú úlohu, vlastne akú špinavú hru zohrávajú médiá v týchto kauzách, tak ste sa uškŕňali a vonkoncom vás nezaujíma napríklad fakt, že pán Svěchota, o ktorom hovoríte v materiáli číslo 417, ktorý je tiež predmetom terajšej rozpravy, mal údajne v istom bližšie neurčenom čase upozorniť pána Lexu na nejaké údajné trestné činy, všetko údajne. To vás veľmi zaujíma, ale vás nezaujíma list pána Svěchotu, ktorý písal pánovi Šátekovi, riaditeľovi odboru vyšetrovania zvlášť závažnej trestnej činnosti. V tomto liste vyčíta pánovi Šátekovi, že nedodržal sľuby, ktoré mu dával, keď ho navštevoval počas jeho väzby, keď mu sľuboval, že keď napríklad Zita Sujová uverejní rozhovor v Plus 7 dní, bude Svěchota prepustený. To vás vonkoncom nezaujíma. Pýtam sa, vás vôbec "netankuje", prečo pani Sujová mala také výhradné právo. Je tiež členkou vyšetrovacieho tímu? Alebo je pán Šátek plateným redaktorom Plus 7 dní? Toto sú...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne.

  Pani poslankyňa Belohorská veľmi správne poukázala na pozadie celého toho dnešného rokovania. Poukázala aj na to, koľko trestných činov je spáchaných v Slovenskej republike. Keď sme my boli pri vláde, tak ste nám vytýkali, že nedokážeme bojovať s kriminalitou. Nuž 15 mesiacov tejto vlády dokázalo, že situácia sa v mnohom smere zhoršila. Podarilo sa síce vyriešiť niektoré prípady, pozri prípad Mikuláš Černák, ktoré okrem toho, že sa začali ešte za našej vlády a mnohé podnety boli dané vtedy, ale v poriadku, oceňujem, že tento krok sa urobil. Ale nezaujíma vás vôbec, že vek páchateľov trestných činov klesá k hraniciam neplnoletosti. Spomeňte si, pred pár dňami sa stal strašný čin v Partizánskom, keď kvôli 1 000 korunám zavraždili dvaja mladiství dvoch otcov rodín. Týmto sa Národná rada nezaoberá, ako zlepšiť pôsobenie orgánov, aby sa tieto trestné činy nestávali. Hovorila veľmi dobre o nezamestnanosti, ktorá katastrofálne skutočne vzrástla práve za tých 15 mesiacov. Ale dovolím si vám povedať, že aj tí, ktorí pracujú, tak pracujú vlastne za menej peňazí, ako pracovali ešte pred dvoma rokmi. Kým počas ostatnej vlády reálna mzda rástla, tak počas vašej vlády prvýkrát v roku 1999 poklesla o 2,6 %. Keď pán Dzurinda sľúbil 200-percentné zvýšenie platov, asi myslel platieb, pretože platby vzrastajú o viac ako 200 %, ale platy reálne klesajú.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcel by som zdôrazniť niekoľko aspektov, ktoré pani kolegyňa tu spomenula. A jeden z nich je zbytočnosť možno nášho konania, pretože to je vopred pripravená scéna, ktorú, samozrejme, pripravil niekto iný, nie tí, ktorí tu sedia, ktorí si to musia všetko vypočuť. A potom tá zbytočnosť aj tým, že pripravíte politické rozhodnutie a toto sa musí splniť. Hovorí sa, že spaľujeme tu čas. Kto spaľuje čas v tejto snemovni? Ten, kto pripravuje takéto body do rokovania. Ja som to už dnes povedal. A druhá vec je kriminalizácia. Kriminalizácia opozície vlastne vedie aj k útlmu opozície ako takej a možnože má aj za cieľ jej likvidáciu. A pokiaľ budeme takto rozhodovať, tak čo likvidujeme okrem opozície? Ak si uvedomíme, že sme v demokratickom štáte, zrejme likvidujeme aj demokraciu.

  Chcel by som zdôrazniť veci, ktoré tu boli spomenuté pani poslankyňou Belohorskou, súvisiace s kriminalizáciou, to, že v podstate média spolupracujú veľmi silno na tomto celom prepade demokracie v našom štáte a média budú niesť za to v budúcnosti veľkú zodpovednosť. Som zvedavý, akým spôsobom vysvetlia našim občanom všetko to zavádzanie, ktoré sa dnes deje v drvivej väčšine médií, či už elektronických, alebo v tlači.

  Chcel by som tu ešte pripomenúť ďalšiu vec, že je veľmi zarážajúce, že sa nedajú v podstate ospravedlniť ekonomické prepady tohto štátu a nedajú sa ospravedlniť ani sociálne prepady. Toto vám slúži na odpútanie pozornosti.

 • Ďakujem za slovo.

  Aj táto diskusia dáva jednoznačný dôvod na to, aby sme mohli potvrdiť niektoré tvrdenia pani poslankyne, ktorá vystúpila veľmi presne a dobre, a mohli nás viesť k záveru, že nebolo náhodou, keď ste včera večer schválili obmedzenie diskusie, aby ste nám leukoplastom zalepili polovicu úst. Škoda, že ste to nedokončili a môj procedurálny návrh ste neschválili, pretože by to bolo dokonané a mohli ste si dnes ušetriť veľa času, lebo by ste nám boli zalepili leukoplastom celé ústa. Vy veľmi dobre viete, že jednoducho dôkazy nemáte. Napokon občan si veľmi ľahko zráta, že nie náhodou musel byť Lexa prepustený z vyšetrovacej väzby, pretože nebolo nič dokázané. Veľmi dobre viete, že nemáte nijaké dôkazy, a preto ste sa báli súhlasiť s naším návrhom, aby bola časť rokovania tajná, keďže sú to dokumenty, ktoré musia byť prerokované tajne, aby sme sa mohli oboznámiť s takzvanými dôkazmi o vine, ktorú teraz predkladáte.

  Samozrejme, že celá záležitosť má oveľa širšiu dimenziu a dovolím si naviazať na slová pani poslankyne Belohorskej. Všetci tí, čo nechceli tento štát, všetci tí, ktorí ho nenávidia aj doteraz, veľmi perfídne pripravili celú pozíciu tak, aby sme museli byť veľmi nespokojní s prezidentom Kováčom. Vy ste dehonestovali majestát ústavného činiteľa. Robíte to tak naďalej. Na jednej strane vykladáte pravidlá alebo návrhy pravidiel, ako zvýšiť dôveryhodnosť štátu prostredníctvom ústavných činiteľov a takýmito krokmi ho dehonestujete. Veľmi dobre viete, ako dopadne celý tento problém. Jednoducho sa ukáže, že ide o nafúknutú bublinu.

 • Prosím vás, zapnite mikrofón pánu poslancovi Cuperovi.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za pochopenie. Už som si myslel, že mi dáte slovo až na záver. Ale vidím, že ste absolútne spravodlivý, ako pán predseda mandátového a imunitného výboru. Lebo chcel som mu zreplikovať, čo mu chcela povedať pani poslankyňa Belohorská a chcel som mu prečítať z istej poviedky, ktorú som tu už spomínal a ktorú často dávam mojim študentom na hodinách, keď preberáme otázku spravodlivosti. Pán predseda, dúfam, že sa v nej budete vidieť, v tomto odseku:

  "Predseda Boriš, to bol ako predseda súdu, pochopil najhlbšiu podstatu zákonov. Spoločenský poriadok je založený na násilí a toto násilie musíme ctiť ako vznešenú bázu spoločenského poriadku. Súdnictvo je administratíva násilia. Doktor Boriš veľmi dobre vie, že policajný príslušník číslo 64 je čiastkou vládcu. Vládca žije v každom svojom úradníkovi. Oslabiť vážnosť policajného príslušníka číslo 64 znamená v skutočnosti podkopať štát."

  Pán predseda, aj vy ste nechceli podkopať vážnosť pána vyšetrovateľa. Práve preto ste netrvali na tom, aby vám predložili dôkazy. Stačilo to, že vám doručili obvinenie. Zamyslite sa nad sebou, lebo túto poviedku napísal Jean Paul Sartre, ktorý mal značný vplyv vo Francúzsku na to, aby sa Francúzsko stalo demokratickým štátom. Uvedomoval si vážnosť toho, ako sa môže deformovať justícia v štáte v mene toho, čomu sa niekedy hovorí demokracia. Takže o to tu teda ide. Vy nechcete priznať, že nie ste schopní riadiť ekonomiku, že nie ste schopní ponuknúť blahobyt tomuto národu, tak ho ohurujete nejakými prihlúplymi...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som sa trošku vyjadriť k tej časti monológu pani poslankyne Belohorskej, kde hovorila o témach, ktorým by sa mal venovať parlament, a vôbec, kde hovorila o práci parlamentu. Veľmi veľa sa tu hovorilo o strate času. Venujeme sa týmto témam naozaj po roku. Ako som už raz povedal, sme v patovej situácii.

  Ku všetkým týmto témam, o ktorých sme hovorili, by som pridal ešte jednu tému, ktorou by sa mal zaoberať tento parlament. Bohužiaľ, neprešiel mi bod programu, kde som navrhoval, aby sa parlament zaoberal Záhorím a situáciou na Záhorí, aby sa zaoberal situáciou na Záhorí pri zmene životného prostredia. V súčasnosti je Záhorie jedno z miest v tejto republike, kde je vlastne najčistejšie ovzdušie. Toto sa všetko zmení v apríli. To je téma, ktorou by sa mal tento parlament zaoberať, téma kompenzácií tým jedenástim starostom, ktorí vlastne občanom Záhoria v tejto chvíli nevedia povedať absolútne nič o tom, čo od apríla nastane. Nieže majú informácie, ktoré sú čiastočné. Nemajú žiadne informácie. Záhorie sa dnes stáva výbušnou bombou z hľadiska životného prostredia. Toto všetko sa prejaví o pár mesiacov. Je na to tento parlament pripravený? Vieme, čo sa stane na Záhorí? Vieme, ako sa zmení životné prostredie? Nevieme. Sú prijaté kompenzačné opatrenia? Nie sú. Bavíme sa tu už niekoľko hodín o téme, ktorá výsostne nezaujíma väčšinu občanov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  V nadväznosti na vystúpenie pani Belohorskej by som mal tri pripomienky. Prvá je tá, že pani Belohorská spomínala, že takéto zaraďovanie bodov do programu je účelové. A všimnite si, že naozaj robí a pôsobí ako lepidlo pre poslancov koalície, ktorí sa momentálne zjednotia v týchto veciach a potom znovu pokračujú vo svojich individuálnych záujmoch.

  Po druhé hovorila o médiách. Chcem spomenúť len jeden prípad, ktorý som nestihol, keď som vystupoval, a to je skutočne hyenistiské vystupovanie novinárov v prípade matky Vladimíra Mečiara, ktorého obviňujú, že sa o svoju matku nestará, a pritom mu nedajú ani šancu, aby vysvetlil túto situáciu.

  A tretí bod, ktorý chcem spomenúť, je otázka toho, že naozaj v predchádzajúcej vláde, kde som bol ministrom dva roky, som bol trikrát odvolávaný a základným dôvodom boli nedostatočné opatrenia v boji s organizovaným zločinom a výsledky práce. Tak, keď dovolíte, tie výsledky práce za rok 1998 porovnám s výsledkami, ktoré má súčasná vláda. V roku 1998 bolo spáchaných na Slovensku 128 vrážd, z toho 99 bolo objasnených, čo je 77,3 %. V roku 1999 bolo spáchaných 141 vrážd, čo je najviac od vzniku Slovenskej republiky, z čoho bolo objasnených 98, to je 69,3 %. Kde sú tí novinári, ktorí tak vehementne kritizovali, že sa neobjasňujú vraždy na objednávku? Kde sú tí novinári, ktorí kričali, že sa neobjasnilo 30 vrážd, keď len v Dunajskej Strede spáchali desaťnásobnú masovú vraždu na Slovensku? A nikto sa dnes o to nezaujíma. Kde je tá objektivita, vážení páni? Táto vláda sa chválila s výsledkami v oblasti vydierania, poviem o tom v ďalšom vystúpení.

 • Ďakujem.

  Nadväzujem na vystúpenie pani poslankyne, ktorá uviedla, že táto kauza sa dostala do pléna bez dôkazov, ktoré by dávali podklad na rozhodnutie. Chcela by som povedať, že je to veľmi smutné, že bez dôkazov, ale skutočnou perlou právneho škandálu a nedostatku podkladov je, že - a teraz budem citovať z tlače 412 predloženej Viliamom Sopkom zo strany 2, kde nielenže nie sú dôkazy, ale kde doslova mandátový a imunitný výbor vraví - ich nebolo možné ani zistiť, citujem: "Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky konštatuje, že podrobnosti o skutku uvedenom v žiadosti, t. j. skutku, pre ktorý vlastne sa má poslanec Lexa zbaviť imunity, nebolo možné zistiť z toho dôvodu, že vyšetrovateľ nebol oslobodený od povinnosti mlčanlivosti." Teda nedodajú sa písomné dôkazy, potom príde vyšetrovateľ, ten nič nepovie, lebo je zaviazaný mlčanlivosťou, teda nie sú dôkazy, a ešte mandátový a imunitný výbor písomne dá, že nebolo možné zistiť podklady. No, čuduj sa, svete, poslanci Národnej rady za vládnu koalíciu dozaista na základe toho, že nie sú dôkazy, ani ich nebolo možné zistiť, rozhodnú o tom, že pozbavia poslanca imunity a dajú na trestné stíhanie. A to už nevravím o vlastnom skutku, ktorý je úplne nedokázaný.

 • Vážený pán predsedajúci,

  v nadväznosti na to, čo hovorila kolegyňa Belohorská ako členka mandátového a imunitného výboru, kde narážala na tému právni experti a ich jednotlivé vyjadrenia, treba povedať, že skutočne právni experti pôsobiaci aj v tomto parlamente, tak sa nazvali, vystupujú pri rôznych kauzách a rozdávajú rozumy, ako by to malo byť, ale títo právni experti pôsobia aj v mandátovom a imunitnom výbore. Počas debaty na chodbe niektorí kolegovia z koalície mi hovorili v súvislosti s mojím vystúpením, ktoré som mal, prečo vytýkam koalícii, že má 12 hlasov a opozícia má 7 hlasov v mandátovom a imunitnom výbore, keď v zmysle zákona o rokovacom poriadku je mandátový a imunitný výbor zvolený na pomernom princípe. To som nikomu ani nevytýkal, len vo svojom vystúpení som chcel povedať, že ak dvaja robia to isté, vôbec to nemusí byť to isté. Totiž už som tu raz vysvetľoval, v akom zložení pracoval mandátový a imunitný výbor v minulom funkčnom období. Hovoril som aj o tom, ktorí dvaja právnici zo súčsnej koalície pôsobili v bývalom mandátovom a imunitnom výbore, ale ten mandátový a imunitný výbor sa skutočne zaoberal skutočnosťami, pre ktoré tento výbor bol zriadený. Skutočne teraz mandátový a imunitný výbor si neplní povinnosť, a preto sa to tak dostáva na rokovanie Národnej rady.

  Samozrejme, ak už hovoríme o právnych expertoch, neodpustím si jednu poznámku v súvislosti s kolegom, ktorý už odišiel z imunitného výboru a ktorý je teraz na Ústavnom súde. Bohužiaľ, v mandátovom výbore povedal toľko perál, že to bolo strašné, a je len jedno šťastie, že zasadnutia mandátového a imunitného výboru sú neverejné, lebo zrejme v Site by sa vždy uchádzal o zrnko múdrosti. A tento poslanec ako za socializmu, ak spravil chybu, bol vykopnutý vyššie. On má teraz obhajovať ústavnosť na Ústavnom súde.

  Ďakujem pekne.

 • Chcel by som podporiť niektoré slová, ktoré povedala pani poslankyňa Belohorská, čo sa týka neriešenia problému zamestnanosti, kriminality a podobne. Viackrát som v tomto parlamente povedal, že táto vláda nemá záujem riešiť zamestnanosť. Myslím si, že dôkazom toho je 20-percentná na Slovensku a v Košickom kraji konkrétne až 28-percentná nezamestnanosť. Poznáte tú teóriu, že ak niečo neviem, tak založím komisiu. Preto táto vláda založila komisiu na riešenie problémov nezamestnanosti z takých expertov, ako je gynekológ pán Kováč. Prosím vás, namiesto toho, aby sme sa tu zaoberali riešením problému kriminality, nezamestnanosti a podobne, riešime problém trestného stíhania Lexu. Samozrejme, že bez podkladov. Na toto ste mali založiť, páni koaliční a koaličná rada, komisiu, trebárs pod vedením Pittnera, Ivora alebo gynekológa pána Kováča, ale my sme sa tu mali zaoberať problémami zamestnanosti, resp. riešenia problémov nezamestnanosti.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem sa pripojiť k tým problémom, ktoré boli nanesené pani poslankyňou Belohorskou, a chcel by som zdôrazniť, že po dôkladnom preštudovaní jednotlivých tlačív, ktoré predkladá mandátový a imunitný výbor, je skutočne na veľké pováženie, či argumenty, ktoré používali vyšetrovatelia voči takému dôležitému orgánu, ako je mandátový a imunitný výbor, majú nejakú cenu, či majú nejakú dôveryhodnosť. Ja som si to prečítal niekoľkokrát, pretože som sa opieral o dôležité zistenia mandátového a imunitného výboru, a musím jasne vyhlásiť, že mandátový a imunitný výbor sa skutočne neopieral o nejaké dôkazy, ktoré by zistil osobitne pri prerokúvaní tejto veci. Napríklad len taká jedna maličkosť, ktorú máme napísanú v tlači 417, kde sa hovorí, že krajský prokurátor JUDr. Dušan Šváby a námestník krajského prokurátora JUDr. Jozef Kubín doplnili z aspektu prokuratúry vyjadrenia vyšetrovateľa z teoretického hľadiska, analyzovali vzťah medzi vecou obvineného Gejzu Valjenta a trestným činom, pre ktorý by mal byť trestne stíhaný poslanec Ivan Lexa, a vyjadrili sa k možným postupom konania prokurátora v týchto veciach. To sú argumentácie, skutočne dá sa povedať, v oblakoch a v teoretických rovinách, ktoré si vymysleli alebo mohli vymyslieť títo páni, čiže sa neopierajú ani o jeden vážne zistený skutok alebo svedeckú výpoveď. Vychádzajú teda z teoretických fantazmagórií, ktoré môžu byť popísané akýmkoľvek...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne.

  Niekoľko poznámok k vystúpeniu pani poslankyni Belohorskej. Má právo na názor, na svoj pohľad. Nepredložila nejaké konkrétne, vecné argumenty k týmto trom veciam.

  Ale prečo som sa prihlásila do faktickej poznámky, je to, že vedome klame a hlavne občanov tohto štátu, pretože máme predložené tri spoločné správy, len v jednej spoločnej správe hovoríme o tom, že na základe vyjadrení vyšetrovateľa, vyjadrení prítomných prokurátorov mandátový výbor ešte doplnil svoje vedomosti a je to uvedené len v jednej správe. Ona konštatovala, že sa tu zavádza verejnosť aj poslanci a že vo všetkých správach sa uvádza konštatovanie, že na základe výpovedí alebo stanovísk vyšetrovateľov. Ja ju prosím, ak si nepamätá alebo si neprečíta správu do konca, aby takéto vyhlásenia nedávala, pretože poslanci si to môžu prečítať v správe, ale verejnosť je zavádzaná.

  A tretia poznámka, hovorila o nezamestnanosti. Je smutná vec, že nezamestnanosť je vysoká, ale prepáčte, v kauze, kde 14 miliónov korún bolo neoprávnene použitých v Slovenskej informačnej službe zo štátneho rozpočtu, mohlo byť pozitívne použitých na nejakú dobrú, prospešnú činnosť a nebolo nutné vyčleňovať zo štátneho rozpočtu následne zvýšené prostriedky. Čiže ak chceme hovoriť o nezamestnanosti a o tom, čo nás trápi, môžeme sa tým zoberať v samostatnej kapitole, ale nezavádzajme ľudí a radšej ich informujme o tom, čo v troch spoločných správach je a čo je skutočne skutok na to, alebo čo boli skutky na to, aby sme mohli konštatovať, že vydáme poslanca na trestné stíhanie. A zaznelo tu vo faktických poznámkach v reakcii, že nám doručili obvinenia. Nám vyšetrovatelia nedoručili žiadne obvinenia, pán poslanec Cuper, oni nám dali žiadosť na vydanie poslanca na trestné stíhanie.

  Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  na základe schváleného programu prerušujem 26. schôdzu do zajtra s tým, že by som chcel povedať, že dnes vystúpilo 9 rečníkov, 8 za opozíciu, 60 faktických poznámok, 57 za opozíciu, takže nie je pravda, že sme chceli zalepiť ústa opozícii.

  Ešte majú vystúpiť traja ďalší poslanci, ktorí sú prihlásení, a potom ešte bude možnosť z vašej strany sa prihlásiť ústne.

  27. schôdzu bude viesť predseda Národnej rady pán Migaš. Odovzdávam mu vedenie.

  Po prerušení rokovania 26. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 27. schôdze NR SR.