• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  všetkých vás pekne prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály.

  Mali by sme začať rokovať o bode programu, ktorým je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania. Pán minister Harna prišiel uviesť tento zákon. Potom by sme mali pokračovať poslaneckými návrhmi zákonov pána poslanca Langoša a pána poslanca Brocku. Odporúčam, aby sme potom pokračovali prerokúvaním návrhov zákonov, ktoré sme včera prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní a v prvom čítaní. Prosil by som, aby výbory, ktoré majú pridelené tieto návrhy zákonov, ich prerokovali tak, aby sme mohli bez väčších prestávok pokračovať v rokovaní.

  Potom by sme prerokovali návrhy rozpočtov Exportno-importnej banky, Sociálnej poisťovne, Národného úradu práce, poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne.

  Včera pán poslanec Šlachta prišiel za mnou, že nie je pripravený materiál o Fonde detí a mládeže na rok 2000 tak, aby sme mohli o ňom rokovať. Je predpoklad, že príde návrh na stiahnutie. Odporúčam, aby sme týmto bodom, teda rozpočtom Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000, skončili rokovanie 25. schôdze. Bude záležať na nás, ako dokážeme byť operatívni, uznášaniaschopní tak, aby sme dnešné rokovanie 25. schôdze mohli skončiť. Pokiaľ nie, budeme pokračovať v rokovaní podľa dohody buď zajtra, alebo na budúci týždeň. Záleží vyslovene na nás. Preto vyzývam všetkých pánov poslancov a pani poslankyne, aby si uvedomili aj tieto okolnosti a zariadili svoj dnešný program tak, aby sa mohli zúčastniť na rokovaní schôdze.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram ôsmy rokovací deň 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali títo páni poslanci: Šťastný, Šlachta, Števček, Engliš, Gyurovszky, Malchárek a Andrassy. Na zahraničnej služobnej ceste je pán poslanec Tkáč a pán poslanec Krajči.

  V programe schôdze budeme pokračovať tak, ako ho máte uvedený v návrhu na pokračovanie schôdze. Ako prvý bod je uvedený návrh poslanca Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní. Keďže gestorský výbor doteraz nezaujal stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré odzneli v rozprave a ktoré zásadným spôsobom menia predložený návrh zákona, odporúčam, aby sme odložili hlasovanie o tomto návrhu zákona a pokračovali ďalším bodom programu. Pýtam sa, či snemovňa súhlasí s takýmto postupom.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Páni poslanci, ak chcete blokovať rokovanie 25. schôdze, môžeme. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas. Ak nie je, budeme hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prosím, aby sme zachovali pokoj.

 • Hlas poslanca Cupera z pléna.

 • Pán poslanec Cuper, vyprosil by som si od vás takéto poznámky.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Prosím pánov poslancov, aby zachovali pokoj. Prosil by som všetkých poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály.

  Páni poslanci, pani poslankyne, naozaj by som prosil o porozumenie, pretože nie sme v tejto chvíli pripravení na hlasovanie o poslaneckom návrhu pána poslanca Prokopoviča. Len preto nemôžeme pokračovať týmto bodom. Môžem postupovať podľa rokovacieho poriadku, prerušiť rokovanie na 15 minút, prípadne na hodinu. Prosil by som poslancov o disciplinovanosť a účasť minimálne na hlasovaní.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Páni poslanci, pokúsime sa v pokoji vyriešiť tento problém 15-minútovou prestávkou. Mne sa zdá, že rokujú niektoré výbory o návrhoch zákonov v skrátenom legislatívnom konaní.

  Zídeme sa o 9.30 hodine.

  Chcel by som požiadať predsedov výborov, prípadne predsedov poslaneckých klubov, aby do 9.30 hodiny zistili účasť a prítomnosť poslancov, aby sme mohli pokračovať v rokovaní.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály. Budeme pokračovať v rokovaní 25. schôdze.

  Na balkóne sú žiaci Základnej školy zo Šamorína, ktorí sa prišli pozrieť na rokovanie. Vítame ich.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám navrhol postup, ako by sme si predstavovali ďalšie pokračovanie rokovania 25. schôdze s celkom čestným úmyslom tak, aby sme dnes rokovanie schôdze mohli podľa možnosti skončiť. Na návrh štyroch poslaneckých klubov odporúčam, aby sme z rokovania 25. schôdze vypustili bod programu návrh poslanca Národnej rady Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní a aby sme ďalej z programu vypustili bod návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov, ktorý predkladá skupina poslancov, kde navrhovateľom je pán poslanec Langoš.

  Teda ide o návrh zákona Pavla Prokopoviča a Jána Langoša, ktoré odporúčame vypustiť z rokovania 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalej odporúčam, aby sme rokovanie 25. schôdze skončili prerokovaním bodu číslo 12, ktorým je návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 (tlač 458).

  Týmto bodom programu by sme skončili rokovanie 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky ostatné body, teda návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2000, návrh na odvolanie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (tlač 391), návrh na voľbu člena (tlač 392), návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie (tlač 393), zákon o ochrane hospodárskej súťaže (tlač 382), návrh členov klubu Hnutia za demokratické Slovensko, (tlače 346 a 388), ako aj informáciu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o aktuálnej situácii v zásobovaní liekmi by sme presunuli na rokovanie 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  ono je pekné, keď to takto hovoríte, čo všetko chcete alebo nechcete, ale dovoľte mi, aby som protestoval v mene poslaneckého klubu HZDS, pretože už takmer tri mesiace je tu predložený náš návrh na zrušenie dvoch uznesení a odkladáte to z jednej schôdze na druhú. Bývalo takým pekným zvykom, že ak náhodou Národná rada neskončí celú schôdzu vyčerpaním programu, tak nepohadzuje body vždy na koniec schôdze, aby sa to z ďalšej schôdze odhadzovalo, nesvedčí to o serióznom prístupe tohto parlamentu k svojej robote.

 • Pán poslanec Cabaj, bol to návrh, o ktorom, samozrejme, musí rozhodnúť Národná rada hlasovaním. Toto som uviedol hneď na úvod, aby sme sa vedeli zariadiť pri prerokúvaní ďalších bodov programu.

  Ďalej som dostal návrh na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodnej parlamentnej organizácii, ktorú predkladá zahraničný výbor a ktorú v mene troch poslaneckých klubov navrhuje zaradiť na program rokovania tejto schôdze. Dostanete teraz do lavíc tento materiál, takže odporúčam zaradiť tento bod a vypustiť body, ktoré som povedal hneď na úvod môjho vystúpenia.

  Pán poslanec Gašparovič.

 • Pán podpredseda, nemám námietky proti niektorým vašim návrhom, ale sa mi zdá divné, že niektoré body programu presúvame zo schôdze na schôdzu a iný program ideme zaraďovať ako nový ešte na túto schôdzu. Nemá to logiku a nevidím ani dôvod, prečo by to tak malo byť. Veď to nesúri, aby sme tento bod zaraďovali ešte na túto schôdzu.

 • Čo sa týka návrhu na zmenu v zložení delegácií, to musí byť do 3. januára vyriešené, lebo treba dať informáciu Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý som uviedol.

 • Hlas z pléna.

 • Pán poslanec, mali ste sa prihlásiť, už hlasujeme o návrhu. Žiaľ, na svetelnej tabuli ste neboli vykázaný.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať prerokúvaním

  vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1/1997 Z. z.,

  ktorý ste dostali ako tlač 461, súčasťou ktorého je aj návrh na uznesenie Národnej rady.

  Teraz prosím pána ministra Harnu, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona uviedol.

  Ešte predtým pán poslanec Baco.

 • Pán predsedajúci,

  bol som prihlásený, považujem za normálne, že ste to mohli prehliadnuť, než ste dali hlasovať. Ale dávam opätovne môj procedurálny návrh, teda dávam ho aj teraz, je to, myslím si, nielen v súlade s korektnými vzťahmi a perspektívami spolupráce, ale vyplýva to aj z rokovacieho poriadku, že body, ktoré boli na minulej schôdzi odložené, aby boli zaradené na prvé miesto na ďalšiu schôdzu, teda na túto schôdzu. Pokiaľ bol rozpočet taký dôležitý, že to nebolo možné predradiť, tak po schválení rozpočtu považujem za absolútne opodstatnené, aby sa ďalej pokračovalo tými bodmi, ktoré boli z minulej schôdze odložené. To znamená, nielen ja, ale celý náš klub nesúhlasí s takýmto postupom a žiadame, aby sa o tomto hlasovalo.

 • Pán poslanec Baco, prosím, aby ste formulovali jasnejšie váš návrh.

 • Reakcia poslanca z pléna.

 • Pán poslanec Baco, my sme už hlasovali o tom, že skončíme rokovanie 25. schôdze, tak ako som to povedal.

  Pán minister Harna, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo...

 • Prepáčte, pán minister.

  Prosím o pokoj v rokovacej sále a prosím pánov poslancov, aby neodchádzali z rokovacej sály.

  Pán minister, máte slovo.

 • ... číslo 1/1997 Z. z. reaguje na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda pre oblasť rozvoja bývania okrem iného zaviazala pripraviť legislatívne podmienky a úverovú infraštruktúru tak, aby bola vhodná pre rôzne príjmové skupiny obyvateľstva.

  Navrhovanou novelizáciou sa zabezpečuje postupné naplnenie tohto cieľa, a to tým, že sa vytvárajú podmienky na poskytovanie štátnej podpory len pre skupiny obyvateľstva, ktoré vzhľadom na svoje príjmy nie sú schopné splniť podmienky splácania komerčných bankových úverov. Podľa predloženého návrhu podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť žiadateľovi, ak mesačný príjem jeho domácnosti neprevyšuje 3,5-násobok životného minima pripadajúceho na jeho domácnosť.

  Druhým výrazným faktorom zmeny je limitovanie plošného štandardu podporovanej výstavby bytov, čím sa zamedzí poskytovanie štátnej podpory na výstavbu nadštandardných a luxusných bytov. Podporu na výstavbu bytu, resp. kúpu novostavby bytu v súlade s návrhom novely možno poskytnúť, len ak podlahová plocha bytu v bytovom dome neprevyšuje 80 m2 a podlahová plocha bytu v rodinnom dome neprevyšuje 12 m2.

  Okrem týchto dvoch hlavných zmien predložený návrh novely zákona obsahuje aj rad ďalších úprav, ktoré smerujú k zlepšeniu systému poskytovania štátnej podpory na rozvoj bývania. Za významnú zmenu považujem aj navrhované doplnenie zákona o poskytovaní štátnej podpory na kúpu novostavby bytu. Ide o byt v bytovom alebo v rodinnom dome, pri ktorom kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť najviac pred dvoma rokmi. Jedným z dôvodov pre túto zmenu je aj snaha pomôcť žiadateľovi pri zabezpečovaní záväzkov tým, že takýto byt môže byť predmetom ručenia za poskytnutý úver.

  V záujme zabezpečenia obrátkovosti fondu je navrhnuté zrušenie takmer všetkých druhov nenávratných príspevkov okrem nenávratného príspevku pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Na splnenie uvedeného cieľa je navrhnutá úprava výšky úrokovej sadzby úverov tak, aby reagovala na hospodársku situáciu v štáte. To znamená, že doterajší systém pevnej úrokovej miery sa nahradí systémom úrokovej miery odvodenej od diskontnej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska. Výšku úrokovej sadzby navrhujeme v nariadení vlády Slovenskej republiky v intervale od 40 až 100 % diskontnej sadzby v závislosti od žiadateľa, účelu podpory a programu rozvoja bývania.

  Ďalšou zmenou v zákone je zavedenie možnosti udelenia výnimky z poradia žiadosti v prípade živelnej udalosti, keď občan stratí strechu nad hlavou, napríklad povodne, náhrady za už podanú žiadosť, ide o výstavbu bytov v bytovom dome, ako aj podporu výstavby bytov určených na bývanie zamestnancov podnikov vytvárajúcich nové pracovné príležitosti.

  Súčasťou predkladaného materiálu je aj návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 181/1996 Z. z. o programoch rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 105/1997 Z. z., ktoré je vykonávacím predpisom zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Toto nariadenie vlády upravuje programy rozvoja bývania, ktorým je nevyhnutné zo strany vlády Slovenskej republiky stanoviť prioritu.

  Novonavrhovaným programom je program výstavby nájomných bytov, nakoľko v poslednom čase výrazne stagnuje táto forma výstavby, ktorá v spojení s použitím verejných prostriedkov by mala byť určená na bývanie pre občanov s nízkymi príjmami.

  Ďalej navrhujeme upraviť regionálny program, v rámci ktorého chceme podporiť výstavbu nájomných bytov určených na bývanie pre zamestnancov strategických investorov. Nariadenie rieši konkrétne výšky poskytovaných podpôr v zmenených rozpätiach vo väzbe na zmeny návrhov v zákone. Ide najmä o zvýšenie limitu na poskytovanie úveru pre mladých občanov z 500 tisíc Sk na 600 tisíc Sk. Táto zmena nadväzuje na to, že zo zákona navrhujeme vypustiť poskytovanie nenávratného príspevku vo výške 30 % z poskytnutého úveru.

  Ďalšou súčasťou materiálu je aj novela všeobecne záväzného predpisu, ktorý ustanovuje ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním podpory a jej účinnosť pripravujeme tak, aby nadväzovala na účinnosť novely zákona. Predmetom schvaľovacieho procesu je však iba návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Návrhy noviel dvoch uvedených vykonávacích predpisov predmetného zákona sú súčasťou predloženého materiálu iba z dôvodu, aby ste si mohli utvoriť komplexný obraz o postupe pri poskytovaní podpory.

  Predmetný návrh zákona bol dňa 10. novembra 1999 prerokovaný a schválený vládou Slovenskej republiky.

  Na záver chcem už len poznamenať k námietkam, ktoré v súčasnosti zaznievajú k činnosti Štátneho fondu rozvoja bývania a charakterizujú ho ako nesystémový prvok, že jeho pôsobenie výrazne ovplyvnilo rozvoj bytovej výstavby. Toto tvrdenie dokumentuje najmä začínanie bytov, keď z počtu 6 444 začínaných bytov v roku 1996 bol v roku 1997 zaznamenaný výrazný nárast na 12 843 začínaných bytov a v roku 1998 tento trend pokračoval počtom 16 857 začínaných bytov.

  Nedostatok zdrojov vyčlenených pre Štátny fond rozvoja bývania zo štátneho rozpočtu v roku 1999 má negatívny dosah na vývoj v začínaní bytov. K 30. 9. 1999 bol zaznamenaný cca 33-percentný pokles počtu začínaných bytov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Štátny fond rozvoja bývania nemal v roku 1999 k dispozícii dostatočný objem zdrojov, ktoré by stačili na vybavenie vyhovujúcich žiadostí z roku 1998, preto mu v evidencii zostane ešte cca 5 300 nevybavených žiadostí z roku 1998. Podľa vládou schváleného návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 a teraz už aj parlamentom schváleného zákona sa predpokladá vyčleniť na dotáciu pre Štátny fond rozvoja bývania objem vo výške 2,7 mld. Sk. Toto bude postačovať na pokrytie spomínaného počtu žiadostí a vytvoria sa podmienky na začatie prijímania žiadostí o poskytnutie podpory podľa nových podmienok.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujeme pánu ministrovi za uvedenie návrhu.

  Dávam teraz slovo pánu poslancovi Fedoročkovi, spoločnému spravodajcovi, ktorého navrhol gestorský výbor pre sociálne veci a bývanie, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu zákona.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážené kolegyne, kolegovia poslanci,

  výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ma určil ako spravodajcu k predloženému návrhu zákona. V súlade s § 73 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podávam v prvom čítaní spravodajskú správu k predmetnému návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa formálnoprávne náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z toho vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafované znenie a dôvodovú správu. Konštatujem, že zo znenia návrhu zákona je zrejmé, čo sa ním má dosiahnuť.

  Štátny fond rozvoja bývania pri svojom zriadení bol koncipovaný ako obratkový fond. Novelizácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 124/1996 Z. z. však zaviedla rozsiahle nenávratné príspevky. Doterajšia prax preukázala, že pri poskytovaní všetkých druhov nenávratných príspevkov nie je možné zabezpečiť obratkovosť Štátneho fondu rozvoja bývania. Preto je potrebné tento druh podporiť. Jedným zo zdrojov fondu sú domáce a zahraničné úvery. Úverové podmienky poskytnutia týchto úverov sa musia premietnuť aj do úverových podmienok fondom poskytnutých úverov so zohľadnením réžie fondu.

  Návrh novely zákona si nevyžaduje nové nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Návrh zákona bol prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky dňa 26. marca 1999. Výsledkom prerokovania bolo odporúčanie predložiť materiál na ďalšie legislatívne konanie a súčasne bolo odporúčané vláde Slovenskej republiky posilniť zdroje fondu rozvoja bývania dotáciami zo štátneho rozpočtu.

  Dámy a páni, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 473 z 22. novembra 1999 prideliť návrh vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1/1997 Z. z., v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 28. januára roku 2000 a gestorský výbor v lehote do 31. januára roku 2000.

  Pán predsedajúci, ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal žiadne prihlášky, ústne sa hlási do rozpravy pani poslankyňa Belohorská a pán poslanec Brocka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Nebudem k tomuto vystupovať dlho, pretože ani pán minister dlho nevystupoval, veľmi jasne pochopil, že snemovňa sa bavila a nemala záujem o analýzu, aby počuli viac, v akom stave sa nachádza jeho rezort a aké riešenie navrhuje. Ale som veľmi rada, pán minister, a chcem sa vám poďakovať, že ste nezabudli vyzdvihnúť to, čo Mečiarova vláda urobila, že ste spomenuli zdroje, ktoré Mečiarova vláda v rokoch 1997 a 1998 uvoľnila na riešenie tejto otázky, ako aj počty rozostavaných a dokončených bytov, a takisto, že ste uviedli, že práve táto snemovňa rozpočtom, ktorý schválila na rok 1999, vám neumožnila riešenie tejto pálčivej otázky pre obyvateľov Slovenskej republiky. Možno aj toto je z vašej strany dobré gesto aj napriek incidentu, ktorý sa odohral pred tým, čo sa týkalo programu.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážení kolegovia,

  pán minister, pozorne som vás počúval, a preto som sa aj prihlásil do rozpravy. Chcem povedať iba niekoľko poznámok.

  Poznáte situáciu, aká je v oblasti bytovej výstavby, kolegovia, ako je to s prostriedkami Štátneho fondu rozvoja bývania, že aj tí, ktorí sa nakoniec dočkali príspevku, tak dnes je už taká situácia, že im to nestačí na výstavbu domu alebo prípadne na zakúpenie bytu. A stáva sa, hovoril o tom nedávno aj pán Mesiarik, že dokonca tí ľudia už teraz nemajú záujem o príspevok. Aj skúsenosť obcí je dnes taká, že ak doteraz prispievali občanom, aby si mohli sami nejako obstarať bývanie, tak peniaze sa používali na prístavby, dostavby, to znamená, takmer väčšinou k jestvujúcim rodinným domom si deti pristavili jednu bytovú jednotku. Peniaze aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania, aj z podpory miest a obcí stačili iba na takéto formy bývania. Preto si myslím, že dnes sa v našej ťažkej ekonomickej situácii skôr darí zhodnocovať byty na dvojgeneračné bývanie. To znamená, že k jestvujúcim rodinným domom je ľahšie dnes pristaviť novú bytovú jednotku, ako si zadovážiť sólo byt v bytovom dome alebo postaviť rodinný dom.

  A preto by som chcel odporučiť v ďalších rokovaniach do druhého čítania, aby sme predsa len zvážili, či podmienky nároku na príspevok z tohto fondu majú byť limitované napríklad podlahovou plochou. Podlahová plocha pri rodinnom dome 120 m2 nie je dvojgeneračné bývanie, čiže sa bude môcť stať, že hoci budeme dávať príspevky, tak sa budú stavať rodinné domy, ktoré budú mať možno väčší štandard ako v bytovom dome, ale nebude možné alebo bude veľmi ťažké, aby v ňom bývalo trebárs dieťa s rodičmi, alebo dieťa, ktoré bude mať svoju rodinu. Preto si myslím, že kritériá, ktoré sú definované príjmom, ktoré charakterizujú stav, sociálnu situáciu žiadateľa, sú postačujúce a aby sme to neobmedzovali podlahovou plochou 120 m2, ale aby sme boli praktickejší a umožnili rozvoj práve týchto viacgeneračných bytov. Sám budem v druhom čítaní uplatňovať tento pozmeňujúci návrh a prosil by som vás, keby ste ma podporili.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Brocku sa prihlásila pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť ďalších faktických poznámok.

 • Ďakujem.

  Myslím si, že skutočne kritérium 120 m2 je veľmi lineárne, ale zase treba brať sociálny aspekt a tu by malo dôjsť k syntéze, väčšej variabilite, aby sme podporili aj stav pri tých menších prístavbách pre sociálne slabších, aby dostali tieto príspevky. Avšak chcela by som upozorniť na skutočnosť vo výstavbe bytov, o ktorých pán minister nehovoril: rok 1994 - 6 709 dostavaných bytov, rok 1995 - 6 150 dostavaných, rok 1996 - 6 527 dostavaných bytov, rok 1997 - už 7 172 dostavaných bytov a v roku 1998 bolo dostavaných až 8 234 bytov.

  Páni, keď ste prevzali vládu, koľko ste dostavali minulý rok? Slovom a písmom 488 bytov. Vaše veľké perspektívy o razantnom nástupe bytovej výstavby môžu byť ozaj razantné, že zvýšili bytovú výstavbu o 8 %, to znamená, že dostaviate 900 bytov, to znamená, že dostaviate 900 bytov plus, mínus. To vo vzťahu k 488 dostavaným bytom bude ozaj 100 %. Ale kde je to k tým dostavaným 8 234 bytom? A, vážení, všetky tieto vaše opatrenia sú skutočne veľmi slabé na splnenie toho, čo ste sľúbili.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa vyjadriť k rozprave pán minister? Áno.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážená pani poslankyňa Tóthová,

  dovoľte mi, aby som vašu informáciu, ktorú ste teraz predniesli, poopravil. Neviem, skadiaľ ste zobrali číslo 480 bytov. K 30. novembru - v novinách môžu písať o kadečom, mám tu presnú štatistiku, pani poslankyňa. K 30. novembru tohto roku bolo odovzdaných 8 568 bytov. V koncepcii rozvoja bývania, ktorú schválila vláda, ktorá bola prerokovaná vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne otázky a bývanie, je na splnenie programového vyhlásenia vlády postaviť v priemere 14 tisíc bytov, to znamená počas celého volebného obdobia 56 tisíc bytov, je aj harmonogram výstavby týchto 56 tisíc bytov. Na tento rok je v harmonograme stanovené dokončiť a odovzdať 10 tisíc bytov, na budúci rok 12 500, tretí rok mandátu vlády 15 500 a posledný rok mandátu vlády 18 000 bytov. To znamená, 56 delené štyrmi to je 14 tisíc bytov priemerne. Ako som hovoril, k 30. novembru je odovzdaných 8 568 bytov. Keď zoberiem štatistiku z vlaňajšieho roka, ktorú mám tu k dispozícii, tak v poslednom mesiaci vlani bolo odovzdaných vyše 1 600 bytov.

  Keď vlastne vyjdeme zo skutočnosti, že sa finišuje ku koncu roka, tak tých 1 600 bytov sa aj v tomto roku skončí, akože sa skončí, pretože sú na to finančné dôvody. Napríklad Prvá stavebná sporiteľňa, ako aj Stavebná sporiteľňa Wüstenrot poskytli osobitné úvery na byty, ktoré budú dokončené a skolaudované do konca roka, čiže tých 10 000 bytov, ktoré vláda na tento rok sľúbila, bude postavených. Mám proste takú neoverenú informáciu, že to bude aj viac ako 10 000 bytov. Toľko ku štatistike.

  K tomu, čo povedal pán poslanec Brocka. Áno, súhlasím s tým, že sa to javí ako málo, ale treba to dopovedať dokonca. O čo ide? Keď sme skúmali zdroje, ktoré boli poskytované zo Štátneho fondu rozvoja bývania na podporu výstavby bytov, tak sme zistili, že takmer 45 % prostriedkov bolo poskytnutých na nadmerné a luxusné byty. Totiž doteraz platný zákon to umožňoval, nekládol žiadne obmedzujúce kritériá ani sociálne, ani technické na to, aby tie prostriedky nemohli byť na to použité, a keď žiadateľ vyhovoval podmienkam na poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, Štátny fond rozvoja bývania musel poskytnúť a nemohol skúmať, či je to nadmerný byt alebo nie je nadmerný.

  Práve jedným z príčin novelizácie zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania je to, aby výhodné podmienky, ktoré možno poskytnúť zo Štátneho fondu rozvoja bývania, boli orientované na sociálne najslabšie skupiny. Preto sme zaviedli limit dvojnásobok životného minima, a preto sme tam dali aj obmedzujúce technické podmienky, aby úradník, ktorý posudzuje účelnosť použitia prostriedkov, mal objektívne kritériá. Aby to nebolo nechané na jeho subjektívne rozhodovanie, čo je nadmerné a čo nie je nadmerné a čo je luxusné a čo už nie je luxusné.

  Áno, v prípade dostavby alebo rozšírenia rodinného domu potom je to už možné chápať, že je to bytový dom. To znamená, že tam ide o to, aby 80 m2 bolo dodržaných a aby príjmové podmienky tej rodiny vyhovovali a môže to dostať.

  Toľko som chcel povedať, ďakujem pekne za slovo.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Chce zaujať stanovisko pán spoločný spravodajca? Nie.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady číslo 1/1997 Z. z., ktorý prerokúvame ako tlač 461.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán predsedajúci, prosím vás, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prosím pánov poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na hlasovanie o predloženom návrhu zákona. Hlasujeme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať tento návrh v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Odporúčam prideliť návrh vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1/1997 Z. z. v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený na prerokovanie, ho prerokovali v lehote do 28. januára 2000 a gestorský výbor v lehote do 31. januára 2000.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Fedoročko, spoločný spravodajca výboru pre sociálne veci a bývanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánu ministrovi a pánu spoločnému spravodajcovi za spoluprácu pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona.

  Budeme pokračovať ďalším bodom, ktorým je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odmenách pri zastupovaní majetkových práv štátu v orgánoch právnických osôb.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 448, súčasťou ktorého je aj návrh na rozhodnutie predsedu Národnej rady.

  Teraz prosím, aby za skupinu poslancov predmetný návrh zákona odôvodnil jeden z navrhovateľov, ktorým je pán poslanec Brocka.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  vážení kolegovia,

  Slovenská republika za desať rokov prešla zásadnými zmenami tak v politickej, ako i v ekonomickej oblasti. Ekonomická transformácia znamenala najmä zmenu vlastníckych vzťahov. Privatizáciou sa takmer väčšina dovtedy štátneho majetku dostala do súkromných rúk a znamenala nové impulzy do ekonomiky, zvýšenie osobnej účasti a zodpovednosti občanov za svoju ekonomickú i sociálnu situáciu.

  Štát sa však týmto nezbavil svojej zodpovednosti za chod aj sprivatizovaných spoločností najmä vtedy, ak existuje v nich majetkový podiel, ktorý je ešte stále vo vlastníctve štátu. Majetkové práva štátu v týchto spoločnostiach zastupujú fyzické osoby delegované Fondom národného majetku alebo rezortnými ministerstvami.

  V posledných rokoch sme boli svedkami toho, ako si niektoré osoby urobili zo zastupovania štátu v orgánoch akciových spoločností či iných právnických osôb s podnikateľskou činnosťou veľmi výnosný obchod. Pritom na rozdiel od ostatných členov týchto orgánov osoby, ktoré zastupujú štát, Fond národného majetku, nie sú členmi na základe vlastných majetkových práv. Nie je preto spravodlivé, aby za takúto činnosť poberali neúmerné príjmy. Zákon preto obmedzuje výšku takýchto príjmov na úroveň minimálnej mzdy. Ak sa právnická osoba rozhodne pre vyššie odmeny pre členov svojich orgánov v prípade fyzických osôb zastupujúcich štát alebo Fond národného majetku, je podľa navrhovateľov oprávnená úvaha, či by sa rozdiel medzi minimálnou mzdou a celkovou výškou odmeny nemal stať príjmom príslušného rozpočtu.

  Dámy a páni, odmeny v dozorných a správnych radách sú často kompenzáciou alebo istou formou úplatku za tolerovanie neefektívneho hospodárenia a mnoho razy i tunelovania týchto spoločností. Ak má nedostatky ako každý návrh, verím, že je možnosť v ďalších čítaniach ho zlepšiť. Preto odporúčam kolegom, aby podporili tento návrh do druhého čítania.

 • Ďakujem pánu poslancovi Brockovi, ktorý za skupinu poslancov odôvodnil návrh zákona.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi pánu poslancovi Tatárovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku a odporúčaní výboru, ako prerokovať tento návrh zákona.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu k predkladanému návrhu zákona. Legislatívny postup bol podľa rokovacieho poriadku dodržaný, bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čiže viac ako 15 dní pred prerokúvaním. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh a zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona a odporúčam, aby sme po rozprave o ňom hlasovali.

  Ďakujem pekne.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa pánov poslancov, či sa hlási niekto ústne. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby navrhol uznesenia Národnej rady k predloženému návrhu zákona, najskôr uznesenie o tom, či odporúča, resp. neodporúča prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní. Pán poslanec Tatár, prosím, uvádzajte hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Tatár.

 • Ďalej odporúčam v zmysle § 74 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 458 z 11. novembra 1999 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh výboru pre financie, rozpočet a menu ako gestorskému a zároveň ústavnoprávnemu výboru. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 28. januára 2000 a gestorský výbor do 31. 1. 2000.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh na odvolanie zástupcu zamestnancov z dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcu zamestnancov za člena dozornej rady Národného úradu práce.

  Návrh ste dostali ako tlač 431, ku ktorému je pripojená aj správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Prosím teraz, aby o výsledku jeho prerokúvania v gestorskom výbore informoval Národnú radu pán poslanec Mesiarik.

  Pán predseda výboru, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  vážení hostia,

  Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky predložila Národnej rade návrh na odvolanie zástupcu zamestnancov z dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zamestnancov za člena dozornej rady Národného úradu práce.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval na svojej 27. schôdzi 4. novembra 1999 návrh Konfederácie odborových zväzov a konštatoval svojím uznesením číslo 117 z uvedeného dňa, že tento návrh je predložený v súlade so zákonom číslo 387/1996 Z. z. podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona.

  Konfederácia navrhuje odvolať člena dozornej rady Milana Piešťanského a zároveň v zmysle citovaného zákona navrhuje zvoliť Danielu Žufovú do dozornej rady ako členku. Oba návrhy spĺňajú podmienky a požiadavky § 10 ods. 3 zákona číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti. Preto Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie odporúča Národnej rade, aby odvolanie člena dozornej rady Národného úradu práce, ako aj voľby členky dozornej rady Národného úradu práce boli rešpektované a vykonané verejným hlasovaním.

  Žiadam, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy rozhodnúť, že budeme o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

  V súlade s uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie podávam preto návrh, aby sme o odvolaní a voľbe člena dozornej rady Národného úradu práce hlasovali verejne.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili. Budeme hlasovať o obidvoch návrhoch, o odvolaní aj o voľbe verejne.

  Pán poslanec Mesiarik, prosím, aby ste uviedli návrh na prvé hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, navrhujem, aby ste dali hlasovať o odvolaní Milana Piešťanského z funkcie člena dozornej rady Národného úradu práce.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Hlasujeme o návrhu na odvolanie pána Milana Piešťanského z dozornej rady Národného úradu práce.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala zástupcu zamestnancov Milana Piešťanského z dozornej rady Národného úradu práce.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu člena zástupcov zamestnancov v dozornej rade Národného úradu práce.

  Pán poslanec Mesiarik, uveďte návrh.

 • Pán predsedajúci, žiadam, aby ste dali hlasovať o zvolení pani Daniely Žufovej za členku dozornej rady Národného úradu práce.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila Danielu Žufovú za zástupkyňu zamestnancov v dozornej rade Národného úradu práce.

  Ďakujem pánu poslancovi Mesiarikovi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, na úvod rokovania dnešnej 25. schôdze sme si schválili poradie prerokúvaných bodov programu. Musím konštatovať, že do tejto chvíle výbor pre financie, rozpočet a menu nerokoval o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte, ktorý sme včera prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní a v prvom čítaní a nemáme k dispozícii spoločnú správu gestorského výboru, preto odporúčam, aby sme hlasovaním rozhodli, že rokovať o tomto bode programu budeme až potom, keď gestorský výbor prerokuje tento návrh zákona a budeme mať doručenú spoločnú správu gestorského výboru.

  Odporúčam, aby sme hlasovaním rozhodli o mojom návrhu a pokračovať budeme v poradí uvedených bodov v návrhu programu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme, pretože nie všetci poslanci sa prezentovali. Páni poslanci, ktorí prišli medzi tým, ako sme hlasovali, ďalší minimálne traja páni poslanci. Prosím, aby sme pristúpili vážne k hlasovaniu o návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  V rokovacej sále je evidentne väčší počet poslancov. Evidentne vládna koalícia je tu, pani poslankyňa.

  Páni poslanci, prosil by som o hlasovanie na tretí pokus. V prípade, že nebude Národná rada uznášaniaschopná, vyhlásim na hodinu prestávku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Pani poslankyne, páni poslanci, všetkých vás prosím, pokiaľ naozaj nemáte vážny dôvod na to, aby ste opustili rokovaciu sálu, aby ste neodchádzali z rokovacej sály, pretože frekvencia hlasovaní je veľká a každé jedno opustenie, prípadne neuznášaniaschopnosť len zdržuje rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Budeme pokračovať ďalším bodom, a to

  návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov,

  ktorý máme ako tlač 472.

  Teraz prosím, aby za skupinu navrhovateľov návrh zákona odôvodnil jeden z poslancov pán poslanec Roman Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás požiadal o váš súhlas s nami navrhovanou novelou zákona číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky o reklame v znení neskorších predpisov.

  Podľa § 70 ods. 1 zákona číslo 140/1998 Z. z. povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach na výrobu liekov a veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré boli vydané podľa doterajších predpisov, zostávajú v platnosti, ak do 19 mesiacov od účinnosti zákona, t. j. do 31. decembra 1999 držiteľ povolenia preukáže splnenie podmienok na vydanie povolenia ustanovených týmto zákonom. Ak držiteľ nesplní uvedené podmienky, povolenie stráca platnosť. Schválili sme tento zákon, ak sa pamätáte, so skrátením pôvodne navrhovanej lehoty 24 mesiacov na lehotu 19 mesiacov. Táto lehota uplynie 31. 12. 1999.

  Chceli sme, aby situácia bola riešená predložením novely zákona o lieku, komplexnej novely zákona o lieku, ktorá by odstránila prekážky, ktoré vznikli v tomto návrhu zákona. V tomto zákone sme skrátili lehotu na 19 mesiacov a zákon o lieku skutočne bol ministerstvom zdravotníctva vypracovaný, bol predložený do legislatívneho procesu, ale podľa môjho názoru celkom správne sa vedenie Národnej rady Slovenskej republiky rozhodlo, že nepovolí skrátené legislatívne konanie komplexnej novely, pretože táto komplexná novela je pomerne rozsiahla, môže byť kontroverzná a potrebuje čas na to, aby sa mohla prerokovať v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Preto bola táto komplexná novela zaradená do normálneho legislatívneho procesu, ktorý má svoj časový limit a nebolo možné prijať túto komplexnú novelu do 31. 12. 1999 práve vzhľadom na to, aby sme mohli dodržať zákonom predpísané lehoty. Vznikla by však situácia, že od 31. 12. by mnohé zdravotnícke zariadenia v oblasti lekárenskej starostlivosti vlastne pôsobili bez toho, že by mali povolenie, teda výnimku, a mohli by ďalej pracovať. Tak nám vlastne vzniklo legislatívne vákuum, ktoré, samozrejme, nebude trvať dlho, pretože znovu opakujem, zákon už máme v parlamente. Celkom určite ho prerokujeme v normálnom riadnom konaní.

  Teda cieľom nášho návrhu, ktorý je veľmi jednoduchý a predlžuje lehotu 19 mesiacov na lehotu 24 mesiacov, to znamená, že 24 mesiacov budú platiť práve výnimky na vydané povolenia, nám umožňuje, že by sme nechali tieto zdravotnícke zariadenia pôsobiť v plnom rozsahu a dovtedy, kým bude prijatá komplexná novela, ktorá situáciu rieši zásadným spôsobom a dáva ju do súladu s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky a so všetkými ďalšími predpismi. Ide teda o jednoduchú novelu, ktorá odstraňuje legislatívne vákuum.

  Vytvárali sme dostatočný priestor práve tým, že sme navrhli v tejto chvíli 24 mesiacov, pretože výnimka bude platná podľa tohto návrhu až do konca mája tohto roku. Je dostatočný časový priestor na to, aby sme v parlamente prerokovali komplexnú novelu riadnym spôsobom, schválili ju a situáciu vyriešili definitívnym spôsobom. Nie je to celkom tradičný spôsob riešenia, ale nechceme sa dopustiť chyby tým, že by vzniklo takéto legislatívne vákuum, a preto vás vážené kolegyne a vážení kolegovia prosím o podporu nami navrhovanej novely.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kováčovi.

  Teraz prosím spoločnú spravodajkyňu pani poslankyňu Záborskú a prosím ju, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania poslaneckého návrhu zákona v gestorskom Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a odporučila Národnej rade ďalší postup.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri prerokúvaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach plus zákon číslo 455 a zákon číslo 220 o reklame, podáva Národnej rade túto správu o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 646 zo 16. decembra pri prerokúvaní návrhu zákona skupiny poslancov rozhodla, že bude prerokovaný v druhom čítaní a prideľuje sa ako návrh podľa § 74 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Gestorský výbor nedostal do 17. decembra 1999 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 140 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákon číslo 455 o živnostenskom podnikaní a zákon číslo 220 o reklame, odporučil schváliť v predloženom znení Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 230 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo svojím uznesením číslo 83.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov odporúča po svojom prerokovaní návrh schváliť. Výbor určil Annu Záborskú za spoločnú spravodajkyňu a poveril ju, aby predniesla spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pani spoločnú spravodajkyňu, aby uvádzala návrhy na hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, navrhujem, aby uvedená novela zákona postúpila do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme vyslovili súhlas s prerokúvaním tohto návrhu zákona v treťom čítaní.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem opäť ako pri druhom čítaní, že nemám žiadne prihlášky, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pani spoločnú spravodajkyňu, aby uviedla návrh na záverečné hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.

 • Pán predsedajúci, dovoľte mi predniesť návrh na uznesenie.

  "Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov."

  Pán predsedajúci, dajte, prosím vás, hlasovať.

 • Dávam hlasovať. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákona číslo 220/1996 Zb. o reklame v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pani poslankyni Záborskej a pánu poslancovi Kováčovi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme teraz pristúpili k rokovaniu o

  návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000.

  Pani ministerka Schmögnerová, ktorá mala uvádzať teraz návrh rozpočtu Exportno-importnej banky, je na ceste do Národnej rady, odporúčam, aby sme využili tento čas a prítomnosť pána ministra Magvašiho, aby sme pristúpili k rokovaniu o návrhu rozpočtu Národného úradu práce. Môžem považovať tento môj návrh za všeobecný súhlas snemovne? Áno.

  Pán minister Magvaši, prosím, aby ste uviedli návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  predkladám vám na schválenie návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000 podľa ustanovenia § 9 písm. f) a § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Chcel by som uviesť, že východiskom koncepcie návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000 je predovšetkým očakávaná skutočnosť hospodárenia Národného úradu práce v roku 1999 a zároveň zohľadnenie prognózovaných makroekonomických ukazovateľov za Slovenskú republiku v oblasti zamestnanosti alebo ovplyvňujúcich zamestnanosť v roku 2000.

  Celkové zdroje Národného úradu práce v roku 2000 sú rozpočtované v sume 9 985 mil. Sk, z toho príjmy celkom v sume 9 099 mil Sk. Výdavky Národného úradu práce na rok 2000 sú vykvantifikované vo výške 9 264 mil. Sk. Bilančné saldo zdrojov a výdavkov k 31. 12. 2000 podľa tohto návrhu rozpočtu sa predpokladá 720 mil. Sk, pričom schodok prostriedkov v základnom fonde vo výške 652 miliónov Sk a zostatok z prostriedkov rezervného fondu v sume 1 373 mil. Sk.

  V predpokladanom návrhu rozpočtu Národného úradu práce sa uvažuje s prechodným použitím parciálnej časti zdrojov rezervného fondu v roku 2000 na krytie deficitu prostriedkov základného fondu Národného úradu práce v sume 652 mil. Sk a zvyšná časť v sume 720 mil. Sk sa použije v súlade s fondovým princípom hospodárenia Národného úradu práce na financovanie najmä pasívnej politiky trhu práce začiatkom roka 2001.

  Podstatnú časť príjmov Národného úradu práce tvoria príspevky na poistenie v nezamestnanosti, a to v sume 8 122 mil. korún, čo predstavuje 89,3 % z celkových uvažovaných príjmov. V nadväznosti na schválenú novelu zákona o zamestnanosti, ktorá bude mať účinnosť od mája budúceho roka, sa platba príspevku na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľov znižuje z 3 % na 2,75 %, pričom odvod vo výške 0,25 % sa presúva do garančného fondu, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 210 mil. Sk.

  Z rozpočtovaných výdavkov na rok 2000 rozhodujúcu časť tvoria výdavky na pasívnu politiku trhu práce, a to 6 930 mil. korún, čo predstavuje 74,8 %. Výdavky na aktívnu politiku trhu práce vykvantifikované v sume 381 mil. Sk zahŕňajú predovšetkým prostriedky účelovo viazané na podporu pracovného uplatnenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v sume 273 mil. Sk.

  Chcem poznamenať, že pokiaľ ide o výdavky správneho fondu, rozpočtovaná suma 1 533 mil. Sk pokrýva nevyhnutné potreby na zabezpečenie zákonom vymedzených činností Národného úradu práce. Vzhľadom na to, že fixné prevádzkové náklady, t. j. mzdy vrátane poistného, nájomného, energie a poštovného tvoria 70 % z celkových nákladov Správneho fondu Národného úradu práce, ďalšie možnosti znižovania prevádzkových nákladov sú výrazne obmedzené. Sú najmä výrazne obmedzené predovšetkým tým, že vysoká miera nezamestnanosti, ktorá na Slovensku je, znamená oveľa vyšší osobný kontakt jednotlivých pracovníkov okresného úradu práce s nezamestnanými. Zložitosť situácie je determinovaná aj zriadením prevádzkového garančného fondu od roku 2000, ktorého správa prevádzkovania bola novelou zákona uvedená a zverená do Národného úradu práce.

  Chcel by som vás vážené poslankyne a poslanci požiadať o podporu a schváliť rozpočet Národného úradu práce na rok 2000 tak, ako ho predložilo Predstavenstvo Národného úradu práce do Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi výborov pánu poslancovi Štefanovi Rusnákovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o odporúčaní gestorského výboru.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 466 dňa 15. novembra 1999 pridelil návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000 predložený Predstavenstvom Národného úradu práce na rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Výbory mali prerokovať predložený návrh do 2. decembra 1999 s tým, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu vo výboroch spolu s návrhom uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000 dňa 30. novembra 1999. Výbor vo svojom uznesení číslo 140 skonštatoval, že návrh rozpočtu bol predložený v súlade s § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Výbor vyslovil súhlas s návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000 schváliť.

  Celkové zdroje Národného úradu práce na rok 2000 sa rozpočtujú vo výške 9 984 846 tis. korún a výdavky 9 264 471 tis. Sk, z toho základný fond vo výške 7 310 060 tis. Sk, správny fond vo výške 1 533 475 tis. Sk, garančný fond vo výške 420 936 tis. korún a tvorba rezervného fondu sa predpokladá vo výške 391 020 tis. korún.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie súčasne odporučil Národnej rade, aby odporučila vláde Slovenskej republiky prijať legislatívne návrhy umožňujúce zjednotenie systému vyberania príspevkov organizácií a činnosti Sociálnej poisťovne, Národného úradu práce a Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predložený návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000 dňa 6. decembra 1999. Výbor svojím uznesením číslo 289 vyjadril súhlas s návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky rozpočet schváliť s tým, že výšku správneho fondu navrhol znížiť o 75 mil. Sk, to znamená, celkovú očakávanú tvorbu správneho fondu navrhol znížiť na 1 458 475 tis. Sk. O uvedenú sumu navrhol zvýšiť základný fond, to znamená, očakávanú výšku 7 310 060 tis. Sk navrhol upraviť na 7 385 060 tis. Sk. Uvedený návrh odôvodnil snahou o zvýšenie prostriedkov venovaných na aktívnu politiku trhu práce.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor sa oboznámil s výsledkami rokovania vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Gestorský výbor nedostal žiadne ďalšie stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh pridelený. Výbor schválil spoločnú správu na svojom rokovaní dňa 14. decembra 1999 uznesením číslo 148. Poveril ma ako spoločného spravodajcu podať Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000 vo výboroch a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte diskusiu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som písomne nedostal žiadne prihlášky. Podľa svetelnej tabule sa do rozpravy hlási pán poslanec Bajan, pani poslankyňa Keltošová a pán poslanec Mesiarik. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Bajan vystúpi ako prvý.

 • Ďakujem pekne.

  Vážení páni ministri,

  pán podpredseda,

  kolegyne, kolegovia,

  nezvyknem sa vyjadrovať k tejto téme, ale dovoľte mi, aby som priblížil niekoľko myšlienok z rokovania výboru pre financie o tomto probléme. Gestorský výbor k štátnemu rozpočtu, samozrejme, preberá viacero rozpočtov zvereného okruhu a aj Národný úrad práce patrí medzi veľmi vážne položky, ktoré sa dotýkajú financovania v štáte. Aj preto sme sa veľmi podrobne zaujímali o návrh rozpočtu Národného úradu práce predovšetkým o oblasti, kde sme hľadali úspory.

  Je jasné, že priamo úspory vláda nemôže dosiahnuť v Národnom úrade práce, ale máme tam dosť zástupcov, aby pochopili, že aj tento okruh treba racionalizovať. Z toho, čo tu vidím, nech mi je dovolené povedať, že sa mi to nezdá, že práve aj v takejto inštitúcii vnímajú, že sme v takom stave financovania, v akom táto republika je. Dovolím si pár príkladov a potom aj to, prečo sme navrhli a schválili pozmeňujúci návrh.

  Samozrejme, najdiskutovanejšou otázkou bol správny fond. Dovolím si niekoľko čísel. Pán minister, hovorili ste, že nevidíte ďalšie možnosti zníženia nutných nákladov, dovolím si vám citovať dve uznesenia z rozpočtu Národného úradu práce z roku 1999, teda spred roka, kde ste spoločne súhlasili s tým, že treba vypracovať harmonogram znižovania počtu zamestnancov Národného úradu práce o cca 200 osôb k 30. 6. 1999. V skutočnosti sú to na strane 29 mínus dvaja.

  Druhé uznesenie bolo vypracovať model organizačno-technického usporiadania Národného úradu práce na území hlavného mesta Bratislavy a Košíc k 30. 3. Je možné, že niečo existuje, ale jednoducho výbor nedostal žiaden materiál napriek prísľubom. Situácia v krajských mestách Bratislava a Košice bola najvypuklejšia a diskutovaná pred rokom, kde sme boli presvedčení, že v týchto mestách existuje jeden trh práce, ktorý sa presúva hromadnou dopravou. Nie je dôvod, povedzme, aby v Bratislave bolo 8 úradov práce, v Košiciach takisto viac. V Bratislave pre vašu informáciu sa nám podarilo znížiť až o dvoch pracovníkov úradov práce z 1 až 5 a v Košiciach dokonca dvaja pribudli. Predpokladám, že je to asi reakcia aj na stav nezamestnanosti, ale jednoducho som presvedčený, že aj sami vidíte, že práve v týchto dvoch mestách sú ďalšie možnosti zníženia nutných nákladov úradu práce.

  K správnemu fondu - v roku 1998 bol správny fond 1 204 mil., v roku 2000 navrhuje 1 533 miliónov, teda nárast 178 miliónov, teda o 13 %, ešte raz o 13 %. Základný fond pritom ide asi o 500 miliónov korún dole. Na aktívnu politiku práce sa v roku 1998 vynaložilo 2,2 mld. korún, v roku 2000 sa uvažuje s 380 miliónmi. Podotýkam, že väčšinou ide o staré dlhy podnikateľov a na klasickú aktívnu politiku sa využije menej ako 90 mil. z 10 mld. Tak si teraz povedzme, čo s tým chceme ďalej robiť. Navrhol som presunúť práve zo správneho fondu na aktívnu politiku, gestorský výbor nesúhlasil, pravdepodobne majú viac informácií, ale jednoducho čísla nepustia. Je možné, že sme veľmi v našom výbore úzkoprsí, len som presvedčený, že minimálne tlak cez korunu donúti správne orgány, aby sa správali tak, ako si to vyžaduje skutočnosť. Podotýkam, vychádzam len z oficiálnych materiálov, ktoré sme mali vo výbore, teda tabuľka číslo 1 a tabuľka číslo 9.

  Dovoľte mi ešte malú poznámku k spoločnej správe a predpokladám, že došlo k preklepu, lebo nie je možné prijať odporúčanie číslo 2 spoločnej správy, a preto ho žiadam buď vyňať na spoločné hlasovanie, resp. žiadam ho vyňať, a potom ho v pozmeňujúcom návrhu zmeniť, lebo takéto odporúčanie nie je schopné vláda splniť a je to proti logike celého systému poisťovania, čo sme doteraz mali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Bajanovi.

  Na jeho vystúpenie je jedna faktická poznámka pána poslanca Halmeša.

 • Najskôr chcem povedať jednu poznámku k záveru vystúpenia pána kolegu Bajana, že k odporúčaniu, ktoré bolo kritizované, bude doručený pozmeňujúci návrh s podpismi, ktorý vyrieši tento problém. Prosil som pána poslanca Mesiarika.

  Čo sa týka obsahu a merita vystúpenia pána poslanca Bajana, chcem povedať niekoľko poznámok. Rád by som sa stotožnil s pohľadom na činnosť úradu práce z hľadiska aktivít úradu práce, z hľadiska možností robiť aktívnu politiku zamestnanosti. Kto by nechcel viac ľudí do verejnoprospešných prác, zvlášť starosta Petržalky, ale predpokladám, že i starostovia a primátori iných miest. Súčasne si myslím, že nie je riešenie vzhľadom na situáciu, v ktorej sa úrady práce nachádzajú, podporiť akýmkoľvek spôsobom zníženie správneho fondu, pretože trend by mal byť opačný.

  Úrady práce sú konfrontované s rastúcou mierou nezamestnanosti. Sprostredkovatelia, ktorí sú v prvom fronte, v prvej frontovej línii majú niekde "otočiť" až 300 nezamestnaných ľudí za mesiac. Predstavte si, aký to môže byť kontakt, aké to môže byť poradenstvo. Ďalej si myslím, že je potrebná vnútorná reštrukturalizácia pracovníkov v úradoch práce a tam sa stotožňujem s poslancom Bajanom, to znamená, že úrad práce by mal posilniť tie regióny, kde je vysoká miera nezamestnanosti, možno aj na úkor miest, ako sú Košice a Bratislava. Mali by posilniť regióny, ktoré sa nie vždy kryjú, pochopiteľne, so súčasným rozmiestnením štátnej správy mal by tiež posilniť kontrolu.

 • Ako ďalšia je do rozpravy prihlásená pani poslankyňa Keltošová.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadrila k správnemu fondu. Chcela by som povedať, že pokiaľ ide o zástupcov štátu v Predstavenstve Národného úradu práce a systém hlasovania, je všeobecne známy, čiže aj zástupcovia štátu museli hlasovať vo svojej tretine predstavenstva nadpolovičnou väčšinou. Zrejme mali argumenty, prečo hlasovali tak, ako hlasovali, čiže 75 mil. schválili aj zástupcovia štátu.

  Myslím si, že správny fond v tomto období - a v tom sa, hádam, zhodneme všetci - znižovať, keď už sú všeobecne známe včerajšie závery vlády, pokiaľ ide o zvýšenie nájomného, pretože chcem upozorniť, že národné úrady práce v drvivej väčšine sú v prenájmoch a dotkne sa ich zvyšovanie nájomného, zvyšovanie cien energie, plynu a tak ďalej, zvyšovanie poštovného, toto všetko sa platí zo správneho fondu, tak si myslím, že v tejto situácii uberať 75 mil. zo správneho fondu je dosť riskantné, pretože niektoré okresné úrady práce podľa mojich informácií sú už dnes vo výpovedných lehotách svojich prenajímateľov.

  Zároveň chcem povedať, že všeobecná kritika i zo strany koalície aj opozície na čiernu prácu odznieva permanentne nielen na mítingoch, ale aj v snemovni. Úrady práce a ich zamestnanci sú pod dvojakým tlakom, tlakom verejnosti, aby kontrolovali poberateľov podpory v nezamestnanosti, pokiaľ ide o čiernu prácu a zároveň, aby sprostredkúvali nezamestnaným, čoraz vyššiemu počtu nezamestnaných sprostredkúvali prácu. Ďalej sa musia kontaktovať so zamestnávateľmi a musia vykonávať celý rad ďalších organizačných funkcií, ktoré súvisia s chodmi úradov práce, ako je napríklad vymáhanie pohľadávok voči úradom práce od neplatičov, a tých neplatičov nie je málo a ich počet narastá. Musia zastupovať úrady práce aj v ich správnom konaní. Toto všetko sú úlohy, o ktorých verejnosť málo vie, ale mala by o nich vedieť.

  Viem, že krajské úrady práce od prijatia zákona o zamestnanosti boli tŕňom v oku nielen odborárom, ale viacerým politikom. O systéme úradov práce vo všeobecnosti sa hovorí len v rovine, pokiaľ ide o sprostredkúvanie zamestnania a najmä pokiaľ ide o aktívnu politiku zamestnanosti, ako keby oni mohli za to, že peňazí na aktívnu politiku zamestnanosti je málo. Položím otázku, a práve pravicovo alebo liberálne orientovaným poslancom. Myslíte si, že je lepšie 75 miliónov presunúť do základného fondu na verejnoprospešné práce, pán starosta, napríklad do Petržalky, a jednu sezónu budú pozametané ulice, budú pokosené trávniky a 75 miliónov sa preje? Alebo nechajte 75 miliónov v správnom fonde, legislatívnymi opatreniami môžete sprísniť kontrolu jednak výberu poistného, jednak kontrolu zamestnávateľov, ale aj poberateľov dávok a v tom prípade si myslím, že tie peniaze budú užitočne investované.

  Takisto si myslím, že verejnoprospešné práce - ale to už nie je téma tohto konkrétneho príspevku - by sa mali do budúceho roka prehodnotiť, pretože ak ideme na poistný systém, páni poslanci a pani poslankyne, neberte to v zlom, mňa nezaujíma, či v Humennom budú pokosené trávniky z môjho poistného, ale či tie peniaze budú investované tak, aby priniesli efekt, či budú naďalej niektorí zamestnávatelia zvýhodňovaní tým, že buď vôbec neplatia poistné odvody a bude sa im to mlčky tolerovať, lebo z nedostatku kapacít nebudú stíhať vymáhať tieto peniaze od zamestnávateľov a či budú ďalej zvýhodňovaní aj tým, že budú dostávať návratné dotácie na aktívnu politiku za nepomerne výhodnejších podmienok, ako sú úrokové sadzby v komerčných bankách.

  Takže nesúhlasím s takým populizmom, aby sme teraz 75 miliónov doslova prejedli prostredníctvom základného fondu, ale skôr si myslím, že treba urobiť rázne opatrenia v legislatíve aj voči neplatičom, ale aj voči tzv. čiernemu trhu práce. Čiže takisto ako som vystúpila vo výbore, poviem aj teraz vám, aby ste zvážili, či 75 miliónov vytrhne tŕň z päty, obrazne povedané, základnému fondu. S tým nebudem súhlasiť.

  Ďakujem.

 • Štyria poslanci sa prihlásili s faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne Keltošovej, posledný je pán poslanec Brocka. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Húska.

 • Ďakujem.

  Chcem podporiť stanovisko pani poslankyne Keltošovej a chcel by som rozvinúť myšlienku potreby koncepčného prehodnotenia verejnoprospešných prác. Pri celkovej tendencii vytláčania pracovnej sily z pracovných procesov v dôsledku nových technológií bude potrebné skôr či neskôr zvážiť stálosť verejnoprospešných prác a dokonca povinnosť občanov zúčastňovať sa na týchto verejnoprospešných prácach. Takže bude potrebné dôkladne zvážiť túto okolnosť a pripravovať systém, ktorým budeme čeliť najväčšej vzácnosti, ktorou bude v budúcom storočí vzácnosť práce. A zároveň chcem upozorniť, že aj orientácia niektorých, ktorí si myslia, že napríklad predĺžením pracovných povinností na vyšší vek sa dá riešiť problém, pred ktorým stojíme, rád by som upozornil, že v Nemecku s 10-ročným oneskorením odbory znovu obnovili tému skracovania pracovného času a skracovania času dôchodku práve z tých dôvodov, že jednoducho budú musieť hľadať komplexný systém verejnoprospešných prác a jednak systém obstarávania práce pre stále väčší počet ľudí.

 • Ďakujem pekne.

  Nedá mi, aby som krátko nezareagoval na vystúpenie pani kolegyne Keltošovej.

  Samozrejme, je to veľmi milé, keď sa celý problém zhodí na problém jednej mestskej časti, ale problém je iný. Snažil som sa povedať, že systémovo niečo nerobíme dobre a jedno z nich je narastajúci správny fond bez toho, že by sme sa aspoň pokúsili niečo s tým urobiť. Pokúsili sa preto, lebo vo výbore zaznela myšlienka, že nemáme legislatívu. Ale predsa to nie je pravda, keď na čele správneho orgánu je člen vlády. A do budúceho roku nejde 85 miliónov, pôvodne tam bola, podotýkam, iná suma. Ale jednoducho ďalej to takto nemôže ísť, pretože kompetentné ministerstvo v tejto veci Národný úrad práce a o chvíľu budeme mať Sociálnu poisťovňu, kde sú ešte väčšie, nechcem povedať, nehoráznosti, ale jednoducho väčší správny fond, ktorý viacerých irituje, o tom budeme hovoriť, jednoducho niečo s tým treba robiť. Takže netvárme sa, že problém je len problémom verejnoprospešných prác. Ten problém je systémovo zle založený alebo nám uteká a treba s tým niečo robiť. Som presvedčený, že rok 2000 bude práve tým rokom, keď sa na verejné inštitúcie bližšie pozrieme, lebo to nemôže ďalej takto ísť.

  Nič viac som nechcel povedať. Naozaj teraz nejde o 75 mil. To je všetko.

 • Ďakujem.

  Chcela by som podporiť to, čo povedala pani ministerka Keltošová, a to aj z legislatívneho hľadiska. Legislatíva, ktorú ste prebrali, dáva priestor na podporu verejnoprospešných prác, lenže financie, ktoré ste schválili v rozpočte, nie sú financie, ktoré by pokryli aj aktívne riešenie nezamestnanosti aktívnymi formami. Tam na to financie nemáte a dovolím si tvrdiť, že ani nebudú stačiť na pokrytie zvyšujúcej sa nezamestnanosti. Mohla by som to uviesť aj štatistickými podkladmi, ale nechcem zažiť to, čo som zažila pri faktickej poznámke pánu ministrovi Harnovi, kde som z materiálov zo Štatistického úradu zverejnených v dennej tlači dnes uviedla určité čísla, ktoré on vo svojom vystúpení mávnutím ruky zhodil. Povedal, že je to nepresné a nemám pravdu. Verím, pán minister, že by som to pri vás nezažila, ale dnes ma to tak znechutilo, že nebudem uvádzať tieto dáta, ale chcem povedať to, čo som uviedla, boli podklady Štatistického úradu.

  Ale mám jednu otázku. Prečo nechcete vidieť pravdu? Prečo sa hráte na skrášľovanie situácie? Veď pravda je veľmi krutá a riešiť ju je možné len vtedy, keď sa jej budete ochotní priamo pozrieť do očí. Žiaľ, to nechcete. Je tu množstvo krasorečnení, množstvo dezinformácií, a to, žiaľ, nepomôže pri riešení.

 • Neviem tak krasorečniť, musím sa na úvod priznať, ale chcel by som povedať, že som z rozpočtového výboru a napríklad som nehlasoval za návrh, o ktorom hovoril pán kolega Bajan. Ale musím sa ho zastať v tom smere, že predsa kto ak nie poslanci z rozpočtového výboru majú hovoriť o tom, či sa niekde prostriedky z verejných zdrojov používajú efektívne alebo neefektívne. Predsa nie pán poslanec Bajan bol vo vládnej koalícii HZDS, SNS a ZRS, ktorá spôsobila veľké straty podľa môjho názoru inštitucionálnemu trhu práce práve v minulých rokoch, keď kopírovali sieťou úradov práce nové územnosprávne členenie.

  Pani poslankyňa Keltošová, beriem argumenty, o ktorých ste hovorili, ale, bohužiaľ, nie od vás. Bohužiaľ, nie od vás, lebo vy ste boli ministerkou vtedy, keď sa veľmi plytvalo prostriedkami Národného úradu práce práve na nové úrady, nové inštitúcie, zariaďovanie. A dnes sme zdedili situáciu po vás. Musíme hľadať prostriedky aj tam, kde možno nie sú.

 • Ďalší v poradí je do rozpravy prihlásený pán poslanec Mesiarik.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážený pán minister,

  vážené poslankyne, poslanci,

  budem veľmi stručný. Chcel by som len zdôrazniť, tak ako aj doteraz, kolegyne, kolegovia, ste vystupovali v tom zmysle, že aj rozpočet Národného úradu práce na rok 2000 má svoje riziká, tiež ho považujem za rizikový, pretože okrem toho, čo sme v rozpočte zachytili, je tu ešte aj dosah niektorých právnych noriem, ktoré sme menili v poslednom období, či už ide o vládne nariadenie o predčasnom odchode do dôchodku, kde sa môže stať, že títo prepúšťaní zamestnanci pôjdu na príspevok, ale i ďalších noriem.

  Tá rizikovosť sa dá eliminovať jednoznačne len tým, že nám pôjde ekonomika, že rozhýbeme ekonomiku a príjmy budú vyššie. Chcem oceniť, že návrh je zosúladený so štátnym rozpočtom, ktorý sme včera schválili, ba dokonca je tam určitá rezerva pre prípad, že to východisko, ktoré je v štátnom rozpočte plánované, by sa prekročilo.

  Dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh, pretože sme hľadali cesty, skutočné cesty, ako zracionálniť rozpočet, a vidíme jednu cestu aj v tom, že je možné niektoré činnosti, napríklad výber príspevkov, robiť spoločne lepším systémom pri viacerých fondoch. Preto sme navrhli, tak ako tu bolo už povedané, a je to uvedené aj v spoločnej správe v bode B/2 v ods. 2, prijať určité opatrenia a predložiť na spoločný výber.

  Došlo však k určitému, povedal by som, nie dobrému formulovaniu ďalších riadkov, preto navrhujem, aby sme v bode B spoločnej správy ods. 2 vypustili posledné dva riadky. Ostalo by potom iba odporúčanie vláde, aby prijala opatrenia umožňujúce zjednotenie systému vyberania príspevkov. Prosím o podporu tohto návrhu, pretože aj z hľadiska medzinárodnej banky, Svetovej banky, je možné, ako už pán Tkáč v súvislosti so Sociálnou poisťovňou zdôrazňoval v minulosti, čerpať nejaké prostriedky, ale je tam určitá podmienka určitého koordinovaného výberu. Takže prosím o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Mesiarik bol posledný prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister sa chce vyjadriť k rozprave.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  kardinálnym problémom nielen celého rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000, ale aj správneho fondu je otázka nezamestnanosti na Slovensku a jeho vývoja v roku 2000. To je kardinálny problém a všetky ostatné dohady o tom, či 75 mil. presunúť tam, alebo 75 mil. presunúť onam, sú celkom vedľajšie veci, ktoré vôbec v rozhodujúcej miere neovplyvnia tento základný kardinálny problém. A povedzme si, že aj vývoj správneho fondu v roku 1999 bol výrazne ovplyvnený vysokým nárastom miery nezamestnanosti v 1. polroku 1999.

  Musím len spresniť niektoré čísla, aby bolo pre záznam pravdivé, že tvorba správneho fondu a reálny objem, ktorý podľa schválenia, čo sa schválilo v pondelok na predstavenstve Národného úradu práce, v roku 1999, a to, čo navrhujeme ako správny fond, nie je 13-percentný rast, ale 7,4-percentný rast, čo vychádza predovšetkým z toho, že zavádzame garančný fond ako novú systémovú dávku v Národnom úrade práce. To je jedna vec.

  Druhá vec, skutočný stav uvoľnenia pracovníkov v systéme úradov práce v roku 1999 je 113, pričom z krajských úradov to bolo 73 pracovníkov, ale zvýšili sme stavy na okresných úradoch, kde je dlhodobá vysoká miera nezamestnanosti, takže celkove stav sa zmenil len o 46. To znamená, že vo vnútornej štruktúre sme spravili opatrenia.

  Po tretie, chcel by som povedať, že predstavenstvo Národného úradu práce, práve využijúc novelu zákona, kde sa umožňuje predstavenstvu Národného úradu práce meniť organizačnú štruktúru Národného úradu práce, v pondelok schválilo dokument o tom, ako sa uskutoční obmedzovanie nadbytočných článkov úradov práce na Slovensku s tým, že rozhodujúci efekt sa prejaví predovšetkým až koncom roku 2000.

  Ďakujem.

 • Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca? Nie.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime teda k hlasovaniu o návrhu rozpočtu na rok 2000 Národného úradu práce. Prosil by som všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať.

  Pán poslanec Rusnák, prosím, aby ste uviedli hlasovanie.

 • Ďakujem.

  V spoločnej správe, tak ako ju máte písomne predloženú, sú dva pozmeňujúce návrhy. O tom druhom bola diskusia. Myslím si, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil pán Mesiarik. Keď dovolíte, dám návrh, aby sme najprv hlasovali o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý je uvedený pod číslom 1, znížiť výšku správneho fondu o 75 mil., tak ako to odznelo aj v rozprave a vystúpil s tým aj pán poslanec Bajan. Gestorský výbor neodporúča schváliť tento návrh.

 • Počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 62 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Návrh sme schválili.

  Uvádzajte ďalšie hlasovanie.

 • O druhom pozmeňujúcom návrhu, tak ako som už naznačil, odporúčam, aby sme hlasovali s tým, že odporučíme vláde Slovenskej republiky prijať legislatívne návrhy umožňujúce zjednotenie systému vyberania príspevkov, tak ako to navrhol aj pán poslanec Mesiarik.

 • Áno, je to návrh pána poslanca Mesiarika. Prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, uveďte ďalšie hlasovania.

 • To boli všetky pozmeňujúce návrhy.

  Keď teraz dovolíte, uvediem návrh na uznesenie.

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. decembra 1999

  Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje rozpočet Národného úradu práce na rok 2000 v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov."

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 2000.

  Ďakujem pánu ministrovi a spoločnému spravodajcovi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu

  návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2000.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 459 a súčasťou toho materiálu je aj návrh výboru pre financie, rozpočet a menu, ktorý máte ako tlač 459a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády návrh uviedla pani ministerka financií Brigita Schmögnerová.

  Prosil by som pánov poslancov, aby neodchádzali z rokovacej sály, budeme v krátkom čase opäť hlasovať.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  na základe zákona číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky predkladám na schválenie návrh rozpočtu Eximbanky na rok 2000. Eximbanka Slovenskej republiky podľa predloženého návrhu rozpočtu predpokladá v roku 2000 dosiahnuť zisk vo výške 131,7 mil. Sk pri výnosoch vo výške 508,2 mil. a nákladoch vo výške 376,5 mil. Návrh rozpočtu na rok 2000 počíta s prostriedkami zo štátneho rozpočtu vo výške 500 mil. Sk, ktoré sú účelovo určené na prídel do fondu na financovanie vývozných úverov.

  Pozitívom predloženého návrhu rozpočtu Eximbanky je rozšírenie a skvalitnenie úverových aktivít na priamu podporu exportu vo výške 3,2 mld. a rozšírenie poistných operácií vo výške 5,7 mld. v porovnaní s rokom 1999.

  Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, som toho názoru, že návrh rozpočtu prispeje k vytvoreniu porovnateľných podmienok pre slovenských podnikateľov - exportérov. Na základe toho odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky schváliť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi výborov pánu poslancovi Maňkovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto materiálu v gestorskom výbore.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 zákona číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky túto správu výboru o prerokovaní uvedeného návrhu rozpočtu.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 466 z 15. novembra 1999 pridelil návrh rozpočtu Eximbanky na rok 2000 na prerokovanie výboru pre financie, rozpočet a menu. Zároveň určil výbor pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.

  Výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 282 z 2. decembra 1999 súhlasil s uvedeným návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh rozpočtu schváliť. Výbor pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor schválil svojím uznesením číslo 283 z 2. decembra 1999 správu výboru. Určil ma za spravodajcu výboru a zároveň ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynú z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej.

  Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu o tomto návrhu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Nie, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie.

 • Návrh uznesenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky schvaľuje rozpočet Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2000, ktorý rozpočtuje náklady vo výške 376 463 tis. Sk, výnosy vo výške 508 241 tis. Sk."

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý uviedol.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme schválili návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2000.

  Ďakujem pani ministerke a pánu spoločnému spravodajcovi.

  Budeme pokračovať nasledujúcim bodom programu, ktorým je

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000,

  ktorý máte ako tlač 449, ktorý mal uviesť predseda správnej rady a poslanec Národnej rady Vojtech Tkáč. Vzhľadom na to, ako som už na začiatku uviedol, že pán poslanec je na zahraničnej pracovnej ceste, navrhujem, aby z poverenia správnej rady Sociálnej poisťovne návrh rozpočtu uviedol podpredseda správnej rady pán Marián Rybár.

  Prosím, aby sme o tomto mojom návrhu hlasovali. Prosím pánov poslancov, aby neodchádzali z rokovacej miestnosti.

  Prezentujme sa a hlasujme o tom, aby mohol návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne uviesť a v rozprave vystúpiť pán Marián Rybár, podpredseda správnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu prosím podpredsedu správnej rady Sociálnej poisťovne pána Mariána Rybára, aby návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne, ktorý vám bol rozdaný ako tlač 449 a spoločná správa výborov ako tlač 449a, ktorej súčasťou je aj návrh na uznesenie, uviedol v Národnej rade.

  Pán podpredseda, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážení hostia,

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000 predkladám z poverenia správnej rady tejto verejnoprávnej inštitúcie v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.

  Na problémy, do ktorých sa Sociálna poisťovňa v súčasnosti dostáva, vzhľadom na disponobilné zdroje a potrebu krytia výdavkov na dávky dôchodkového zabezpečenia správna rada poukazovala už pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 1999. Žiaľ, predpokladané smerovanie Sociálnej poisťovne v roku 1999 sa zatiaľ napĺňa. Do konca roku 1999 bude musieť Sociálna poisťovňa na plné krytie dôchodkov zabezpečiť zdroje formou návratnej finančnej výpomoci zo základného fondu nemocenského poistenia vo výške cca 2,5 mld. Sk, z čoho na zvýšenie dôchodkov od 1. 7. 1999 pripadá 2,4 mld. Sk.

  To znamená, že do roku 2000 pôjde Sociálna poisťovňa s nulovým zostatkom v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia a dlhom voči základnému fondu nemocenského poistenia, v ktorom sa predpokladá k 31. 12. 1999 zostatok vo výške 1,84 mld. Sk a v rezervnom fonde 2,09 mld. Sk. Z hľadiska toho, čo čaká Sociálnu poisťovňu v roku 2000, je situácia v roku 1999 predsa len priaznivejšia. Predpokladáme, že problém Sociálnej poisťovne z hľadiska jej solventnosti v roku 2000 je všeobecne známy. Ani v prípade, že by boli použité všetky zostatky finančných prostriedkov očakávané vo fondoch Sociálnej poisťovne k 31. 12. 1999 vo výške 4,06 mld. Sk, nebudú zdroje postačovať na krytie výdavkov základných fondov. Rozpočtovaný schodok sa v Sociálnej poisťovni v roku 2000 očakáva vo výške 6,7 mld. Sk. Tento schodok je jednoznačne ovplyvnený nedostatočnou tvorbou zdrojov v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia, ktoré nebudú postačovať na krytie dôchodkov vo výške 10,7 mld. Sk. A túto situáciu nie je Sociálna poisťovňa schopná riešiť zo svojich možností a vo svojej kompetencii.

  V súlade so súčasne platnou legislatívou je v predkladanom návrhu rozpočtu vykvantifikovaný očakávaný vývoj deficitu v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia, ktorého krytie by mal garantovať štát. Dosah z navrhovaných, resp. už schválených legislatívnych zmien je vykvantifikovaný v sume prevyšujúcej 2 mld. Sk. V uvažovanom oddlžení vybraných subjektov štátom, Železnice Slovenskej republiky a štátne zdravotnícke zariadenia, v sume 5 mld. Sk je načrtnutá ďalšia možnosť zníženia deficitu základného fondu dôchodkového zabezpečenia. Naďalej však zostáva nekrytý schodok a v prípade, že by Sociálna poisťovňa použila na jeho krytie vlastné zdroje zo základného fondu nemocenského poistenia a rezervného fondu, dôjde k znefunkčneniu aj druhého systému, t. j. nemocenského poistenia, a siahnutie na rezervný fond je v rozpore so zákonom, ale aj s pripravovanou reformou tejto sféry.

  Správna rada považuje za potrebné zdôrazniť, že v navrhovanom rozpočte zatiaľ nie je zabezpečené krytie zvýšenia dôchodkov v roku 2000 z titulu rastu životných nákladov, ktoré sa predpokladá k marcu roku 2000. Nie je ani zabezpečené krytie dôchodkov začiatkom roku 2001, keďže nebudú k dispozícii v dostatočnej výške prostriedky z výberu poistného. V súlade s ustanovením § 38 zákona číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov správny fond sa tvorí vo výške 3,5 % z určenej základne.

  Návrh rozpočtu uvažuje s jeho použitím len vo výške 3,2 % z jeho možnej tvorby, čo je v absolútnom vyjadrení menej o 200 mil. Sk. V oblasti disponibilných zdrojov správneho fondu bude situácia mimoriadne zložitá, a preto doterajší už dvojročný úsporný režim bude Sociálna poisťovňa naďalej uplatňovať. V tejto oblasti sa musí vysporiadať s cenovými vplyvmi, s dosahom na výdavky, ktoré nemôže táto inštitúcia podstatnou mierou ovplyvniť. Ide predovšetkým o výdavky, ktoré súvisia s dodávkami energií, výkonmi pošty najmä v oblasti doručného a poukazovačného k dávkam nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000 v oblasti prevádzkových nákladov kryje ich objektivizovanú potrebu, ktorú treba považovať za únosnú hranicu.

  Na záver chcem uviesť, že všetky legislatívne zmeny a ďalšie konkrétne opatrenia po ich schválení budú okamžite premietnuté do rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi za uvedenie návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo pani poslankyni Keltošovej, poverenej členke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch, ako aj o odporúčaní gestorského výboru. Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 466 zo dňa 15. novembra 1999 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000 dvom výborom, a to Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na prerokovanie do 2. decembra. Ako gestorský výbor, ktorý predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní predmetného návrhu vo výboroch, určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie poslankyňu Oľgu Keltošovú.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne 30. novembra. Výbor vo svojom uznesení číslo 139 skonštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2000 bol predložený v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v stanovenom termíne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie konštatoval, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s právnym stavom platným v čase jeho predloženia. Výbor zobral na vedomie, že finančný dosah legislatívnych zmien ovplyvňujúci príjmy a výdavky Sociálnej poisťovne účinných po 31. decembri 1999 sa premietne do príslušných častí rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000.

  Výbor súčasne zobral na vedomie, že prípadný deficit v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia bude riešený v súlade s § 2 ods. 4 zákona Národnej rady číslo 274/1994 o Sociálnej poisťovni v znení zákona číslo 374/1994 Z. z. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie vyslovil s predloženým návrhom rozpočtu súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky jeho schválenie.

  Ako už bolo povedané, celkové zdroje sa rozpočtujú vo výške 70 963 964 tis. Sk, použitie, čiže výdavky vo výške 77 647 394 tis. Sk, a to takto: v základnom fonde nemocenského poistenia sa rozpočtujú výdavky vo výške 10 330 121 tis. Sk, v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia výdavky vo výške 65 219 965 tis. korún a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 2 124 308 tis. Sk. Chcem podotknúť, že táto tvorba, ktorá je uvádzaná v zákone 3,5 %, už bola znížená samotnou správnou radou o 200 mil. korún s tým, že finančný dosah zo schválenia legislatívnych zmien sa premietne do rozpočtu poisťovne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predložený návrh dňa 6. decembra 1999. Výbor svojím uznesením číslo 288 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000 schváliť s jedným pozmeňujúcim návrhom, a to znížiť výšku rozpočtovaných výdavkov správneho fondu o 200 mil. korún a uvedené prostriedky presunúť do základného fondu dôchodkového zabezpečenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor sa oboznámil s výsledkom prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu dňa 14. decembra 1999. Svojím uznesením číslo 147 schválil spoločnú správu a návrh uznesenia pre Národnú radu Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou spoločnej správy.

  Gestorský výbor poveril pani poslankyňu Oľgu Keltošovú ako spoločnú spravodajkyňu podať Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je prílohou tejto správy.

  To je na úvod všetko, pán predsedajúci.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Do rozpravy sa k tomuto bodu programu hlásia dvaja páni poslanci: pán poslanec Kozlík a pán poslanec Bajan a pani poslankyňa Keltošová ako spoločná spravodajkyňa. Končím možnosť prihlásiť sa s ďalšími vystúpeniami.

  Pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne.

  Naozaj veľmi stručne, lebo nebudem opakovať slová, ktoré sme hovorili pred chvíľou. Ale malá poznámka k minulému hlasovaniu. Som presvedčený, že pán minister je taký schopný, že zrušením jedného - dvoch okresných úradov alebo krajského úradu sumu 80 mil. ušetria, nebude to Národný úrad práce dokopy nič stáť. Ale o tom, čo máme na stole, sme pochybovali pri Národnom úrade práce o správnom fonde, myslím si, a po rozhovoroch s viacerými z vás v menšom kolektíve, každý z vás mi potvrdil, že v sociálnom fonde sa naozaj dajú urobiť niektoré úspory. Som presvedčený, že by sme mali začať minimálne aspoň ako gesto Národnej rady, že chceme sa zaoberať touto situáciou.

  Dovoľte mi niekoľko čísel. Ak Národný úrad práce má 4 993 pracovníkov a sú roztrúsení naozaj po všetkých okresoch, tak Sociálna poisťovňa má 4 583 pracovníkov, to znamená o 410 pracovníkov menej, ale v správnom fonde je 2,1 mld. korún, čiže viac oproti správnemu fondu Národného úradu práce, ktorý má 1,5 mld.

  Vzhľadom na tento veľký rozdiel, ktorý je vyše 600 miliónov, už sami cítime, že niečo nemôže byť v poriadku tým skôr, že Národný úrad práce vykonáva naozaj zložitejšiu prácu, kde pracovníkom úradu práce naozaj zostáva pár minút na nezamestnaného, ale i tak som presvedčený, že sú tam rezervy, ale Sociálna poisťovňa, dovoľte mi veľmi zjednodušene povedať, je jedna z najdrahších pôšt v Európe, resp. výpočtová technika, ktorou vybavujú veľmi veľa agendy, chvalabohu, že ju majú, ale organizácia práce je na takej vysokej úrovni, že správny fond by naozaj mohol ísť o 200 mil. nižšie.

  Som presvedčený, že sa to dá, napriek tomu, že ma určite budú všetci presviedčať, ako to nejde, ale priemerná mzda v Sociálnej poisťovni je 14 tisíc korún, v Národnom úrade práce 10 tisíc korún. Neporovnateľne je tam iný druh práce, uvedomujem si to, aj napriek tomu rozdiely sú horibilné.

  Dámy a páni, naozaj odporúčam, aby sme už vôbec neuvažovali o 200-miliónovej rezerve, ktorú správny fond má, aby sme ju naozaj presunuli do základného fondu dôchodkového zabezpečenia. Veľmi dobre sa to počúva, keď správna rada povie, že nemá vykrytý dôchodkový fond, a tvári sa, že nič pre to nemôže urobiť. Odporúčam, skúsme ako príspevok aj samotných pracovníkov s ich súhlasom presunúť 200 miliónov do dôchodkového fondu a som presvedčený, aj vláda pochopí, že urobili všetko pre to. Zatiaľ to zostalo len na vláde.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kozlík, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predkladateľ,

  vážená Národná rada,

  včera toto plénum schválilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2000. Položme si spoločne otázku, či to bola dobrá správa pre občanov tohto štátu, aj v kontexte predkladaného návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne. V prvom rade chcem priamo z kontextu štátneho rozpočtu na rok 2000 pripomenúť, že schválený návrh štátneho rozpočtu prinesie v podstate zníženie miezd zamestnancov štátnej správy o 8 - 10 %, že prinesie riziko riešenia reálnych dôchodkov nekrytím nákladov na valorizáciu dôchodkov, to znamená s rizikom poklesu dôchodkov, reálnych dôchodkov o 10 %, alebo prehĺbenia deficitov, s ktorými plánoval štátny rozpočet, prípadne verejnoprávne inštitúcie.

  Včera bola spochybnená Národnou bankou miera inflácie, s ktorou ráta štátny rozpočet 10 %. A Národná banka hovorí, že dokonca 11 až 12 % pri rozhodnutí vlády o zmenách cien je absolútne pochybných a že miera inflácie bude pravdepodobne podstatne vyššia. Miesto stability slovenskej koruny, o ktorej tu recitovala ministerka financií pani Schmögnerová, samotný štátny rozpočet deklaruje, že počíta alebo môže prísť k znehodnoteniu slovenskej koruny o 12 %. A Najvyšší kontrolný úrad vytýka vo svojom stanovisku, že v tomto prípade chýba v štátnom rozpočte krytie 2,5 mld. korún, ktoré bude predstavovať príslušné znehodnotenie slovenskej koruny.

  Vážená Národná rada, koaliční poslanci, v podstate ste schválili preťaženie daňového systému a opäť návrh štátneho rozpočtu hovoril o tom, že napriek zníženiu v oblasti daní z príjmov o 6 mld. korún daňového zaťaženia štátny rozpočet počíta so zvýšením príjmov v oblasti daní o 9 mld. korún, to znamená, že celkove sa, samozrejme, daňové zaťaženie neznižuje, alebo zvyšuje a viaže sa to, samozrejme, aj na občanov, aj na podnikateľskú sféru, a teda bude sa prehlbovať pád slovenskej ekonomiky, lebo sa bude zužovať priestor, v ktorom podnikateľská sféra bude pracovať. Takže namiesto toho, aby sa zdroje získavali z rastovej ekonomiky na báze rastu ekonomiky, tak sa zdroje vytrieskavajú z padajúcej ekonomiky, a netýka sa to len zdrojov štátneho rozpočtu, ale bude sa to, samozrejme, týkať aj zdrojov, ktoré budú putovať do verejnoprávnych fondov, v tom aj Sociálnej poisťovne.

  Už v tomto roku sme svedkami absolútneho pádu v oblasti daňových príjmov, v oblasti príjmov z verejnoprávnych inštitúcií. Daňové nedoplatky k ôsmemu mesiacu medziročne vzrástli o 15,6 mld. korún, ale podobne závratnými tempami rastú aj nedoplatky v sociálnej oblasti a ďalších poisťovní. Ako odraz situácie, ktorá sa vytvorila v padajúcej ekonomike, a neklamte sa, vážení poslanci, navzájom spolu s vládou o tom, že tu existuje nejaký 2,5-percentný ekonomický rast. Produktívna časť ekonomiky padá ako kameň. Včera alebo predvčerom ste dostali ukazovatele hospodárskych výsledkov Slovenskej republiky za desať mesiacov. Môžete si pozrieť, že o 6 % klesol index priemyselnej výroby, o 27 % index stavebnej výroby, o 14 % objemy prepravených tovarov a tak ďalej a tak ďalej. Prestaňme sa navzájom klamať, ale najmä tí, ktorí teraz vládnete v tomto parlamente a v tomto štáte, neklamte samých seba.

  Samotný štátny rozpočet, ktorý ste včera schválili, deklaruje riziká v oblasti verejnoprávnych fondov na úrovni minimálne 10 mld. korún, ale každý reálne uvažujúci ekonóm alebo poslanec by si mohol uvedomiť, že riziká sú radove minimálne 15 až 20 mld. Sk. Tým preťažením daňového systému som upozorňoval pri prerokúvaní návrhu štátneho rozpočtu, boli hodené cez palubu verejnoprávne fondy, to znamená ten nesprávny trend, ktorý bol založený a prehĺbený v roku 1999, sa ďalej prehlbuje v roku 2000.

  Takže čoho sme svedkami pri schválenom štátnom rozpočte na rok 2000? Toho, že pri najvyššom deficite, fiškálnom deficite štátneho rozpočtu v histórii samostatnej republiky a ešte navyše oklamanom nie sme svedkami plánovaného 18-miliardového deficitu, ale pri spotrebovaných 10 mld. z privatizácie telekomunikácií minimálne 28-miliardového schodku štátneho rozpočtu na rok 2000 pri predpoklade najvyššieho zadlženia Slovenskej republiky v histórii samostatného štátu v roku 2000 a pri schválenej samoobsluhe pre vládu 43 mld. korún nie je zakladaný žiadny výraznejší rozvojový impulz, riešenie zamestnanosti, zastavenie prepadu slovenskej ekonomiky, a teda nezadáva sa ani žiadny impulz na obrat v tvorbe zdrojov nielen pre štátny rozpočet, ale predovšetkým pre verejnoprávne inštitúcie, z ktorých jednou z tých rozhodujúcich je práve Sociálna poisťovňa.

  Takže je to odraz nekompetentnej hospodárskej politiky, ktorá v súvislosti so štátnym rozpočtom na rok 2000 vôbec nemení svoju fazónu, naopak, prehlbuje pasívne poňaté použitie vytváraných zdrojov a dnes už nielen vytváraných zdrojov, ale aj zdrojov, ktorými sa preje budúcnosť, pretože ide o zdroje z privatizácie a pôžičiek. Namiesto ich použitia v prefinancovaní konkrétnych projektov pôjde o pasívne prefinancovanie niektorých okamžitých potrieb či Sociálnej poisťovnie, niektorých ďalších bez toho, že by použitie konkrétnych rozvojových programov vytvorilo sekundárne zdroje, ktoré by poslúžili rovnako dobre ako zdroje, ktoré sa pasívne spotrebujú a jednorazovo sa spotrebujú, nevytvoria sa do budúcnosti predpoklady na obnovu tvorby takýchto zdrojov. Ale pochopil som, že vládna koalícia, súčasná vládna koalícia nie je v stave uvažovať v takomto smere.

  Takže záver môjho vystúpenia je, že včera schválený štátny rozpočet na rok 2000 nie je dobrou správou ani pre občanov tohto štátu, ale nie je dobrou správou, žiaľbohu, ani pre predkladateľa, Sociálnu poisťovňu.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sa hlásia dvaja páni poslanci. Pán poslanec Húska posledný. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Brocka.

 • Pán poslanec Kozlík veľmi málo hovoril k predloženému rozpočtu Sociálnej poisťovne. Hovoril o tom, že sme schválili včera rozpočet, ktorý nie je dobrou správou pre občanov. Chcem povedať, že sa pán poslanec Kozlík mýli. Chcem mu pripomenúť, že múdry hospodár je taký hospodár, ktorý musí zvážiť, či si môže dovoliť súčasne aj investovať, napríklad kúpiť auto alebo stavať dom, a súčasne ísť na dovolenku. A jednoducho vyberie len jedno, alebo možno ani jedno, keď na to nemá. A tak múdry hospodár môže byť aj štát a takisto musí zvažovať, na čo má.

  Keď bol pán Kozlík členom vlády pred voľbami 1998, tak tá vláda nebola veľmi múdra, lebo ona aj kupovala, aj na dovolenky chodievala, obrazne povedané, a pritom na to nemala alebo štát na to nemal.

  Ale chcem hovoriť o tom, čo je predmetom rokovania - rozpočet Sociálnej poisťovne, o tom hovoril možno len dve vety, že štát prinesie riziko zníženia dôchodkov. Pán poslanec Kozlík, nie štát, nie štát prinesie riziko. Tie riziká ste priniesli už vy, keď ste boli vo vláde HZDS, SNS a ZRS. Vtedy, keď ste celé roky, štyri roky znižovali platenie štátu za osoby, za ktoré je povinný štát platiť, z 5,4 mld. takmer 0,6 mld. korún v jednom roku, v roku 1997. Ďalej zníženie úspešnosti výberu poistenia, to je len výsledok vašej hospodárskej a privatizačnej politiky, ktorú ste v tých rokoch realizovali.

  A posledná poznámka. Vy ste mali záväzok realizovať dôchodkovú reformu a neurobili ste to.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som na slová pána poslanca Kozlíka reagovať určitým zdôraznením faktov, o ktorých nemohol, samozrejme, tušiť, pretože ten úžasný výstup pána poslanca Brocku je práve rozdielny oproti minulým výstupom. Predtým vždy vystupoval s veľkými nekritickými nárokmi na rozširovanie fondov a teraz sme ohrození práve vo fondových hospodárstvach. Som presvedčený o tom, že práve rozpočet, ktorý je reštrikčný a ktorý nemá nijaké rastové podnety, objektívne tuneluje všetky verejnoprávne fondy, objektívne zmenšuje hrací priestor príjmov týchto fondov, a tým, samozrejme, aj tento fond sa stáva jedným veľkým rizikovým priestorom a už teraz vidíme, že niektorí páni poslanci by chceli potom tieto vytunelované fondy jednoducho odviesť zo sveta a chcú zmenšiť tzv. hrací priestor pre tieto fondy. Tak to nebezpečie práve v oblasti sociálnych fondov bude mimoriadne veľké a môžem povedať, že pán poslanec Kozlík bol vlastne mierny pri hodnotení tejto skutočnosti.

 • O vystúpenie požiadal pán minister Magvaši.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  musím zareagovať na vystúpenia, ktoré tu boli uskutočnené, pretože si myslím, že nevyjadrovali sa k predmetu toho, čo je predmetom rokovania, to znamená, rozpočet Sociálnej poisťovne, ale myslel som, že sa bude predovšetkým pán Kozlík zaoberať tým, že v Sociálnej poisťovni sa eviduje výška pohľadávok 40 519 mil. korún, čo predstavuje pre dôchodkový fond 7,6 mesiaca vyplácania dôchodkov. Keby sme tieto zdroje mali, tak nemáme dnes na stole problém s deficitom Sociálnej poisťovne, nemáme problém s valorizáciou. Treba povedať, že tento rozhodujúci nárast pohľadávok nastal v rokoch 1996 - 1997 z neoprávnených očakávaní podnikov po prijatí zákona o revitalizácii. Žiaľ, týchto 40 mld. korún, ktoré sú dnes veľmi vážnym problémom financovania Sociálnej poisťovne, je základný, kardinálny problém, nie to, o čom sa tu rozprávalo. Nehovoriac o tom, že ak sa tu rozpráva, že dochádza k tunelovaniu verejnoprávnych fondov, tak by som chcel povedať, že správny výbor v Sociálnej poisťovni, ktorý je založený na tripartitnom zložení, nedoznal po prevzatí politickej moci personálne zmeny, to znamená, správny výbor, ktorý má dbať na úroveň otázky fungovania, je zložený z ľudí, ktorí boli pred piatimi rokmi zvolení do tohto správneho výboru. To znamená, myslím si, že je to kritika správneho výboru. Tak som to pochopil, pán poslanec Húska.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kozlík.

  Prosím pánov poslancov, aby neodchádzali zo sály.

 • Ďakujem pekne.

  Reagoval by som na slová pána ministra. Áno, nevyjadroval som sa k činnosti Sociálnej poisťovne. Vyjadroval som sa k širšiemu kontextu vývoja hospodárskej politiky a štátneho rozpočtu vo vzťahu k Sociálnej poisťovni. Nemyslím si, pán minister, že základným problémom vývoja nedoplatkov, a dá sa to dokazovať aj na daňovom systéme, bol revitalizačný zákon, pretože ten sa nedotýkal platby istín. Dotýkal sa pokút, penále a dá sa to preukázať trebárs aj na vývoji daňového systému a aj daňových nedoplatkov, ktorých podiel narastal práve v dôsledku reálneho poklesu slovenskej ekonomiky v roku 1999, to zásadné prehĺbenie o vyše 15 mld. korún. Znovu opakujem, že s vystúpením som cielil na to, že štátny rozpočet roku 2000 zakladá prehĺbenie problémov Sociálnej poisťovne a to, pán minister, asi nespochybníte, a že v rámci vývoja a nastavenia ekonomiky ani nie sú definované východiská na zlepšenie zdrojotvornej časti ekonomiky napriek tomu, že sa idú spotrebovať ohromné zdroje viazané na požičky, viazané na získanie zdrojov z privatizácie bez toho, že by sa definovali progresívne rozvojové programy, ktoré by v dlhodobejšom horizonte znamenali akceleráciu tvorby zdrojov pre štátny rozpočet, pre Sociálnu poisťovňu.

  Ďakujem pekne.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, je 12.00 hodín, čas obedňajšej prestávky. Viaceré poslanecké kluby požiadali, aby bola obedňajšia prestávka o trochu dlhšia, ako zvykne byť v piatok, nie hodinu, ale hodinu a pol. Preto vyhlasujem obedňajšiu prestávku do 13.30 hodiny.

  Chcem vás ešte upozorniť na jednu milú skutočnosť, že dolu vo vestibule pripravil vystúpenie univerzitný súbor z Hrivna na Ukrajine, ktorý nám chce zaspievať vianočné koledy. Kto sa chce z vás trošku pripraviť aj duchovne na vianočné sviatky, nech sa páči, všetkých vás srdečne pozývam.

 • Po prestávke.

 • Budeme pokračovať v rokovaní 25. schôdze rozpravou o návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne. Do rozpravy je ešte prihlásená pani poslankyňa Keltošová.

  Prosím pána podpredsedu, aby zaujal miesto pre navrhovateľov. Pani poslankyňa, máte slovo.

  Všetkých pánov poslancov, pani poslankyne prosím, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti, ešte máme tri body, ktoré nám zostávajú prerokovať.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  na úvod by som chcela povedať, že by som bola veľmi rada, keby ste vo svojich vystúpeniach pristupovali k tomuto problému, ktorý pred sebou teraz máme, pragmaticky. Nielen HZDS malo v radoch voličov dôchodcov, myslím si, každá politická strana môže a v minulosti mohla počítať aj s hlasmi dôchodcov, ktorých nie je na Slovensku málo.

  Ak budem hovoriť teraz o počtoch dôchodcov, ktorí sú odkázaní na zdroje Sociálnej poisťovne, možno zopakujem známe čísla, ale je ich 1 200 tisíc. Hovoríme o takejto mase ľudí, ktorí v podstate patria už k tým, čo sú v spoločnosti ako skupina najzraniteľnejší, a preto by som práve vás prosila, keby ste zvažovali spolu so mnou. Myslím si, že príjmy Sociálnej poisťovne, tak ako sa vyvíjali v tomto roku, môžeme porovnávať s príjmami štátneho rozpočtu, pretože s počtom krachujúcich, kolabujúcich podnikov rástol aj počet neplatičov, a tak ako sa nenapĺňali daňové predstavy v príjmovej časti rozpočtu, nenapĺňali sa ani predstavy verejných fondov. To je jedno, či zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne alebo Národného úradu práce.

  Ak hovoríme o technike vyberania poistného, treba povedať, že nie je pravdou, ako odznelo z úst ministerky financií približne pred týždňom, že jednou z príčin poklesu príjmov Sociálnej poisťovne je slabý výber. Pri existujúcej ekonomickej situácii výber poklesol z 94 % v roku 1998 na 90 % tohto roku, čo je, myslím si, veľmi slušný výsledok, keď to porovnávam s podobnými inštitúciami len v okolitých štátoch.

  Ďalej by som chcela uviesť pre vašu pozornosť aj ďalšie čísla. Bolo tu povedané, že v Sociálnej poisťovni pracuje asi 4 500 zamestnancov. Bolo poukazované na ich údajne neprimerane vysoké mzdy. Týchto 4 500 ľudí obsluhuje, ak to tak môžem povedať, spomínaných 1 200 tisíc dôchodcov a hospodári ročne s celkovým objemom prostriedkov 100 mld. korún, čo je viac ako polovica súčasného štátneho rozpočtu. Takže je to veľmi slušná a veľká banková inštitúcia, veľmi zjednodušene povedané, a týchto 4 500 ľudí bolo veľmi starostlivo vyberaných, veľmi starostlivo bolo školených nielen v súvislosti so sociálnou reformou, ktorá v podstate prešla od centrálneho prerozdeľovania dôchodkov zo štátneho rozpočtu na nový moderný systém oddelenia od štátneho rozpočtu, ale zároveň títo ľudia musia obsiahnuť aj novú legislatívu, povedzme, daňové oblasti vo finančnom práve, pretože Sociálna poisťovňa ako samostatná právnická osoba má právo vymáhať aj súdne, a aj to robí, nedoplatky, čiže aj tieto vedomosti títo ľudia potrebujú. Samotné právo sociálneho zabezpečenia, ktoré sme zdedili z minulosti, bolo veľmi komplikované. Sami dobre viete, koľko noviel bolo prijatých v tomto parlamente a každá jedna novela, čiastková novela sa bezprostredne dotýka všetkých zamestnancov, ktorí sa musia s ňou oboznámiť a v krátkom čase ju musia aj aplikovať. Takže mne stav 4 500 ľudí v 39 pobočkách vôbec nepripadá neprimeraný na objem prostriedkov, ktoré majú na starosti, na 1 200 tisíc ľudí, o ktorých sa starajú.

  Ďalej by som chcela uviesť, že Sociálna poisťovňa, ako už bolo povedané, nekopírovala v minulosti územnosprávne členenie na 8 krajov a 78 alebo 79 okresov. Čiže už v tom čase sa Sociálna poisťovňa správala racionálne. Ponechala si svojich 39 pobočiek plus detašované pracoviská podľa potreby, koľko dôchodcov v tom-ktorom regióne žije. Myslím si, že Sociálna poisťovňa dokázala svoju životaschopnosť po rozdelení Národnej poisťovne v roku 1994, keď zostala ako jediný inštitút na vyplácanie dôchodkov pre výber poistného a výplatu poistného pre taký veľký počet ľudí.

  Ak si pamätáte, starší poslanci, ktorí ste tu, my sme upozorňovali aj v roku 1994, že rozdelením Národnej poisťovne na niekoľko zdravotných môže dôjsť k prepadu, k zhoršeniu situácie v týchto inštitúciách, aj preto sme navrhovali, aj sme presadili, že Sociálna poisťovňa ostala ako jedna jediná pre všetkých dôchodcov, ktorí na Slovensku žijú. Takže uberanie ďalších 200 mil. zo správneho fondu a prevedenie do základného dôchodkového fondu, podobne ako v predchádzajúcom prípade, nič nevyrieši navyše.

  V úvodnom slove bolo povedané, že samotná správna rada už znížila o 200 mil. správny fond oproti predchádzajúcemu obdobiu. Za jeden mesiac, neviem, či to všetci viete, treba vybrať a vyplatiť dôchodky v sume 5 mld. korún. Hoci máme na Slovensku 1 200 tisíc dôchodcov, spolu poberajú vyše 1 mil. až 1,5 mil. dôchodkov mesačne, pretože niektorí poberajú aj dva typy dôchodkov súbežne, a len jedno doručenie dôchodku stojí zo správneho fondu 15 korún. To už nehovorím o tom, že z 39 pobočiek Sociálnej poisťovne, Sociálna poisťovňa sídli len v desiatych vlastných budovách, všade sú v prenájme. Viete, čo tým chcem povedať. Znamená to znova nárast energií, teda cien energií, poštovného, telekomunikačných poplatkov a tak ďalej, čo sa musí odraziť aj na správnom fonde, ktorý už bol znížený podľa dohovoru tripartity, sociálnych partnerov, na budúci rok o spomínaných 200 mil. Obávam sa, že zníženie o ďalších 200 mil. by mohlo viesť k veľmi vážnym ťažkostiam pri vybavovaní a doručovaní dôchodkov našim voličom, našim všetkým voličom.

  Takisto chcem uviesť, že štátna správa sa správa veľmi macošsky k Sociálnej poisťovni nielen tým, že štát nezdvihol ani percento, ani základ na výpočet dôchodkov vo veľkom štátnom rozpočte, ktorý sme včera schvaľovali, ale aj tým, že v podstate vypovedá zo svojich objektov pobočky Sociálnej poisťovne. Môžem uviesť príklady ako Prešov, Trenčín, kde v štátnych objektoch doteraz sídlili pobočky Sociálnej poisťovne a sú vo výpovednej lehote. Budú si musieť hľadať a možno ešte s väčšími nákladmi ďalšie objekty. 200 mil., o ktorých sa tu stále hovorí, že by sa dalo ušetriť, má aj ďalšie využitie.

  Predpoludním sme schválili uznesenie k rozpočtu Národného úradu práce, kde sme schválili v časti B alebo v 2. časti prijatie legislatívnych návrhov umožňujúcich zjednotenie systému vyberania príspevkov. Viacerí z vás boli v Sociálnej poisťovni a videli nový informačný systém Sociálnej poisťovne, ktorý sa zavádza aj s pomocou grantu Svetovej banky, a tento nový informačný systém bude potrebovať aj v budúcom roku ešte dotácie. Celá sociálna reforma, o ktorej dnes verejnosť diskutuje, aj laická, aj odborná, celá táto sociálna reforma bude musieť pracovať na základe nového informačného systému. Je pekné hovoriť o tom a dávať na verejnú diskusiu novú sociálnu reformu alebo nový systém sociálneho poistenia, keď k tomu nebudeme mať zabezpečenie cez výpočtovú techniku a informačný systém ako taký. Je pekné a populistické hovoriť o tom, že treba kontrolovať ľudí, ktorí sú najprv povedzme v evidencii úradov práce, neskôr prechádzajú na sociálne dávky, niektorí z nich potom ďalej už prechádzajú do systému dôchodkového zabezpečenia, ak nebudeme mať možnosť sledovať pohyb týchto ľudí a de facto aj sledovať pohyb peňazí z jednotlivých systémov. Takže ďalšie zníženie oproti zníženiu, ktoré už urobila správna rada o 200 mil. korún, nemôžem podporiť.

  Na záver mi dovoľte ešte jedno také upozornenie. Pán poslanec Kozlík vystúpil so všeobecným ekonomickým expozé, ktoré, samozrejme, ako spojité nádoby súvisí s rozpočtom Sociálnej poisťovne na budúci rok. Sociálna poisťovňa podľa podkladov, ktoré máme, bude potrebovať už na budúci rok v prípade, a veľmi sa obávam, že opatrenia v štátnom rozpočte sa nezrealizujú v dostatočnom čase, bude potrebovať už vo februári 1 mld. korún zo štátneho rozpočtu. Bude potrebovať už v januári 330 mil. na vyplatenie dôchodkov v čase, tak ako sa tu predpokladá. Nie sú hotové legislatívne úpravy na presunutie z nemocenského fondu a rezervného fondu do fondu dôchodkového zabezpečenia. Preto si myslím, páni poslanci, že pri mesačnom objeme 5 mld. korún na dôchodky, ktoré sa vyplácajú, ďalších 200 mil. korún systém Sociálnej poisťovne nezachráni, naopak, uškodí v tých oblastiach, o ktorých som už hovorila - komplexný informačný systém, výber, sankcionovanie neplatičov a ďalšie dávky, ktoré sa budú vyplácať prostredníctvom pracovísk a zamestnancov Sociálnej poisťovne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani Keltošovej, spoločnej spravodajkyni. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme prerušili teraz rokovanie o tomto bode programu, aby sme pristúpili k prerokúvaniu ďalších rozpočtov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne, aby sme k jednotlivým bodom programu otvorili rozpravu a potom hlasovali o týchto návrhoch rozpočtov jednotlivých poisťovní v jednom časovom úseku.

  Ďakujem pánu podpredsedovi, pani poslankyni Keltošovej.

  Pristúpime teraz k prerokúvaniu bodu, ktorý sme vzhľadom na to, že gestorský výbor nemal prerokovaný návrh na zmenu zákona o štátnom rozpočte na rok 1999, ktorý sme včera prerokúvali v skrátenom legislatívnom konaní a v prvom čítaní, aby sme najskôr pristúpili k rokovaniu o tomto návrhu zákona v druhom čítaní a potom k jednotlivým ešte dvom rozpočtom poisťovní.

  Prosím teraz pani ministerku Brigitu Schmögnerovú, aby z poverenia vlády uviedla

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  v zákone o štátnom rozpočte na rok 1999 je v § 4 ods. 2 určená hranica, o ktorú môže vláda rozpočtovými opatreniami prekročiť výdavky štátneho rozpočtu. Pri rozpočtovaní výdavkov v objeme 194,9 mld. táto 10-percentná hranica predstavuje 19,5 mld. korún. V prvej etape reštrukturalizácie bánk v roku 1999 sa predpokladá použiť viac, ako je uvedená suma, aby sa výsledky reštrukturalizácie prejavili už vo výsledku hospodárenia za rok 1999. Tieto koncoročné výsledky budú mať zásadný význam na ohodnotenie bánk a pozitívne sa prejavia aj ich ocenení v budúcom roku.

  Vážená poslanecká snemovňa, žiadam vás o podporu tejto krátkej novely zákona.

 • Ďakujem pani ministerke za odôvodnenie vládneho návrhu zákona.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi gestorského výboru pánu poslancovi Maňkovi a prosím ho, aby stručne informoval o odporúčaní gestorského výboru.

  Pán poslanec Maňka, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda Národnej rady,

  vážená pani ministerka,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 644 zo dňa 16. decembra 1999 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 (tlač číslo 479) dvom výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne ihneď. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská.

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť - výbor pre financie rozpočet a menu uznesením číslo 301 zo dňa 17. decembra 1999. Takisto odporúčanie schváliť - ústavnoprávny výbor uznesením číslo 232 zo dňa 17. decembra 1999.

  Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujuce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu predmetného zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý máme predložený, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 (tlač 479), bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 302 zo dňa 17. decembra 1999. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli zo správy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy nemám žiadne písomné prihlášky, ústne sa do rozpravy z poslancov nehlási nikto. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Odporúčam takisto prerušiť rokovanie o tomto bode programu a pristúpiť k prerokúvaniu návrhov rozpočtov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne a dnešné rokovanie schôdze by sme potom skončili záverečnými hlasovaniami o jednotlivých prerokúvaných bodoch programu.

  Ďakujem, pani ministerka, aj vám, pán spoločný spravodajca.

  Pristúpime k prerokúvaniu

  návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Návrh ste dostali ako tlač 454 a spolu s tlačou ste dostali aj návrh uznesenia gestorského výboru k predmetnému návrhu rozpočtu.

  Na úvod schôdze sme odsúhlasili, že návrh rozpočtu uvedie predseda správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pán Demeš. Teraz by som prosil, aby pán Demeš uviedol plénu Národnej rady návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  Všeobecná zdravotná poisťovňa predkladá v súlade so zákonom číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení schválenej v Národnej rade Slovenskej republiky návrh poistného rozpočtu na rok 2000.

  Návrh bol prerokovaný v správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15. novembra tohto roku v tej štruktúre, ako bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v tlači 454. To znamená, že základný návrh poistného rozpočtu na rok 2000 obsahuje okrem textovej časti 4 tabuľkové prílohy k tomuto návrhu a prílohu číslo 5, ktorá je alternatívou návrhu poistného rozpočtu na podmienky štátneho rozpočtu.

  Správna rada zložená zo zástupcov zamestnávateľov, poistencov a štátu rozhodla o predložení návrhu, ktorý nie je v súlade so schváleným zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2000. Je však v súlade s § 49 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, ktorý ustanovuje, že poistný rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne musí byť zostavený a realizovaný tak, aby výdavky v príslušnom rozpočtovom roku neprevýšili príjmy. Zákon o štátnom rozpočte uvažuje s platbou poistného plateného štátom na úrovni tohto roku, t. j. 283 Sk na jedného poistenca mesačne a návrh Všeobecnej zdravotnej poisťovne vychádzal z požiadavky platby poistného vo výške 411 Sk na jedného poistenca mesačne, t. j. 13,7 % z vymeriavacieho základu 3 000 Sk.

  Pre tento návrh sa správna rada rozhodla z toho dôvodu, že tejto platbe štátu zodpovedá mesačný transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu od augusta 1999, odkedy štát rieši zložitú finančnú situáciu v rezorte návratnými finančnými výpomocami pre všetky zdravotné poisťovne v celkovej výške 380 mil. Sk nad rámec schválenej platby štátu. Na tieto zvýšené zdroje boli nastavené platobné podmienky Všeobecnej zdravotnej poisťovne voči poskytovateľom v 4. štvrťroku 1999. Vzhľadom na to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa musí akceptovať platbu štátu, ktorá je schválená v zákone o štátnom rozpočte na rok 2000, pripravili sme aj alternatívu poistného rozpočtu na podmienky navrhované v štátnom rozpočte. Správna rada ma splnomocnila predložiť na rokovanie Národnej rady aj túto alternatívu poistného rozpočtu, ktorá je alternatívou a prílohou číslo 5.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne v zmysle zákona je vyrovnaný, ale jeho realizácia je spojená s mnohými rizikami. Správna rada a vedenie poisťovne pri navrhovaní zmluvných podmienok pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na rok 2000 a v rámci svojej liekovej politiky bude zvažovať aj možnosti mimorozpočtových zdrojov, aj keď zatiaľ nie je známy podiel, ktorý z nich pripadne Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa na záver za správnu radu Všeobecnej poisťovne poďakoval za spoluprácu, poprial vám príjemné sviatky a šťastlivý nový rok.

 • Ďakujem pánu Demešovi za uvedenie návrhu k rozpočtu, ako aj za blahoželanie.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi gestorského výboru pánu poslancovi Ferkóovi, aby odôvodnil spoločnú správu gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 (tlač 454).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 466 z 15. novembra 1999 pridelil návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie do 2. decembra 1999. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania k predmetnému návrhu.

  Návrh poistného rozpočtu bol predložený v súlade s § 49 ods. 3 zákona Národnej rady číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo začal rokovať o predloženom návrhu rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 1. decembra 1999. Výbor svojím uznesením číslo 79 preruší rokovanie o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne s tým, že uvedený návrh výbor prerokuje až po schválení návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predložený návrh dňa 6. decembra 1999. Výbor svojím uznesením číslo 286 súhlasí s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 schváliť s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 352 634 tis. Sk, výdavky vo výške 30 352 634 tis. Sk, v tom základný fond zdravotného poistenia predpokladá výdavky vo výške 28 311 942 tis. Sk, rezervný fond výdavky vo výške 144 916 tis. Sk, účelový fond výdavky vo výške 578 064 tis. korún a výdavky správneho fondu sa rozpočtujú vo výške 1 317 712 tisíc Sk.

  Výbor sa stotožnil s variantom rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý zohľadňuje východiská štátneho rozpočtu na rok 2000, t. j. poistné platené štátom bude v roku 2000 vo výške 13,7 % zo 76,5 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo skončil rokovanie o poistnom rozpočte Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 dňa 17. decembra. V prijatom uznesení číslo 82 s ním vyslovil súhlas a odporučil jeho schválenie v Národnej rade. Ako gestorský výbor sa oboznámil s výsledkom prerokovania vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Gestorský výbor nedostal žiadne ďalšie stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne pridelený. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 odôvodnil na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predseda jej správnej rady Martin Demeš.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie uvedené v prílohe tejto správy.

 • Ďakujem pánu poslancovi za uvedenie spravodajskej správy.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z pánov poslancov ústne, pretože do rozpravy som písomne nedostal žiadne prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Obdobne ako pri iných bodoch programu odporúčam prerušiť rokovanie o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Ďakujem pánu Demešovi, predsedovi správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, takisto mu želám veľa úspechov, zdravia a pohody.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k predposlednému bodu programu, ktorým je

  návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2000,

  ktorý máme ako tlač 458. Súčasťou návrhu je aj návrh uznesenia, ktorý prijal výbor pre zdravotníctvo, ktorý prerokoval ako gestorský výbor návrh poistného rozpočtu.

  Teraz dávam slovo pánu predsedovi správnej rady Zdravotnej poisťovne pánu Hollému a prosím ho, aby predmetný návrh rozpočtu v Národnej rade uviedol.

  Pán Hollý, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Spoločná zdravotná poisťovňa predkladá podľa zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni návrh poistného rozpočtu na rok 2000. Rozpočet poisťovne bol konštruovaný ako bilančne vyrovnaný. Pri jeho tvorbe bol dôraz položený na reálnosť príjmovej stránky rozpočtu so zohľadnením podrobnej kvantifikácie nákladov na jednotlivé druhy poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

  V tejto súvislosti vnímame predložený poistný rozpočet do určitej miery ako nereálny. Je možné jeho prostredníctvom len hľadať metódy účelného a efektívneho rozdelenia dosiahnutých zdrojov, samozrejme, pri uvedomovaní si ich nedostatočnosti. V príjmovej stránke poistného rozpočtu poisťovňa kalkuluje na rozdiel od predchádzajúcich období so stopercentnou platbou bežného poistného zo strany Železníc Slovenskej republiky, čím sa očakáva úspešnosť výberu poistného na úrovni 96 %. Spoločná zdravotná poisťovňa je neúmerne v rámci solidarity zaviazaná odvádzaním svojich zdrojov do povinného prerozdelenia poistného. V rámci tejto solidarity poisťovňa prispeje do zdrojov ostatných zdravotných poisťovní sumou 1,2 mld. Sk, čo je takmer 18,5 % jej príjmov.

  Výdavky poisťovne sú orientované do rozhodujúcich prvkov systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tieto výdavky v žiadnom prípade nepokryjú reálne potreby jednotlivých druhov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím aj v roku 2000 bude dochádzať k nárastu prepadu medzi potrebami a reálnymi zdrojmi ich financovania.

  Správna rada Spoločnej zdravotnej poisťovne prerokovala a schválila návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť poistný rozpočet Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 v celkovej výške tvorby a použitia fondov 5 378 148 tis. Sk.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu predsedovi správnej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo pani poslankyni Záborskej, ktorú určil gestorský výbor pre zdravotníctvo ako spoločnú spravodajkyňu, a prosím ju, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokúvania o návrhu uznesenia gestorského výboru.

  Zároveň prosím všetkých pánov poslancov a pani poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o viacerých prerokovaných bodoch programu 25. schôdze.

  Pani poslankyňa Záborská, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda,

  kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám prečítala spoločnú správu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2000.

  Predseda Národnej rady určil ako gestorský výbor pre zdravotníctvo s tým, že predloží na rokovanie Národnej rady spoločnú správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania k predmetnému návrhu. Návrh rozpočtu bol predložený v súlade s § 22 ods. 3 zákona číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni a § 8 ods. 4 zákona číslo 303 v termíne predloženia návrhu štátneho rozpočtu.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval tento návrh a vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade rozpočet schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval dňa 17. decembra 99 o predloženom návrhu a v prijatom uznesení číslo 81 s ním vyslovil súhlas a odporučil jeho schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor odporúča Národnej rade prijať uznesenie uvedené v prílohe tejto správy.

  Pán predsedajúci, buďte taký dobrý a otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Konštatujem, že som nedostal žiadne písomné prihlášky do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa niekto z pánov poslancov hlási do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Teraz prosím pani spoločnú spravodajkyňu, aby uviedla návrh na uznesenie k bodu programu - návrh rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne.

  Prosím o pokoj v rokovacej sále a o prítomnosť všetkých poslancov na hlasovaní a všetkých, ktorí sa zdržiavajú mimo rokovacej sály, žiadam, aby sa okamžite dostavili na hlasovanie.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prosím o chvíľku strpenia, aby sme dosiahli maximálny počet prítomných poslancov.

  Páni poslanci, skúsme sa prezentovať bez toho, že by sme hlasovali, aby sme zistili počet prítomných.

  Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne.

  Pani poslankyňa, prosím, uveďte návrh na uznesenie.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda správnej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne,

  kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi predniesť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 1999.

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 bol predložený v súlade s § 22 ods. 3 zákona číslo 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni;

  B. schvaľuje poistný rozpočet Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované takto: tvorba fondov celkom 5 378 148 tis. a výdavky 5 378 148 tis., v tom základný fond zdravotného poistenia 4 712 454 tis., rezervný fond 38 606 tis., účelový fond 154 423 tis. a správny fond 472 665 tis. Sk."

  Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o prečítanom uznesení.

 • Dávam hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predniesla pani poslankyňa Záborská, spoločná spravodajkyňa výboru pre zdravotníctvo, k návrhu poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktorý predložil a uviedol v Národnej rade pán predseda správnej rady Hollý.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne na rok 2000.

  Ďakujem pánu Hollému a pani poslankyni Záborskej za spoluprácu pri prerokúvaní tohto bodu programu.

  Teraz by som prosil pani poslankyňu Keltošovú, spoločnú spravodajkyňu k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000, ktorý sme prerokúvali ako tlač 449, aby uviedla jednotlivé návrhy na uznesenie k tomuto rozpočtu.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Zo spoločnej správy vyplynuli 2 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor pre financie, rozpočet a menu navrhuje rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2000 v časti výdavky upraviť. Pán predsedajúci, navrhla by som dať hlasovať osobitne o bode A a potom prípadne o bode B, v prípade, že by sme schválili bod A, tak dám potom hlasovať ešte aj o bode B.

 • Súhlasím s týmto postupom pri hlasovaní.

 • Správny fond číslo 2 124 308 tis. zmeniť na číslo 1 924 308 tis., t. j. znížiť o 200 mil. Sk. Gestorský výbor návrh neodporúča schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o časti A návrhu na uznesenie. Páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pani poslankyňa, nech sa páči, uveďte ďalší návrh.

 • Vážený pán predsedajúci, keďže bol schválený bod A, netreba dať hlasovať už o ďalšom bode B, treba uskutočniť všetky ďalšie nadväznosti, ktoré súvisia so zmenou výšky základného a správneho fondu.

 • Ruch v sále.

 • To znamená, základný fond dôchodkového zabezpečenia číslo 65 219 965 tis. zmeniť na číslo 65 419 965 tis., čo znamená zvýšiť o 200 miliónov. Môžete o tom dať hlasovať.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, prezentujme sa a hlasujme o návrhu úpravy rozpočtu Sociálnej poisťovne vzhľadom na schválený pozmeňujúci návrh v prvom hlasovaní.

  Pani poslankyňa, tak tomu rozumiem.

  Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Prosím, pani poslankyňa.

 • Keďže z rozpravy nevyplynuli žiadne odporúčania ani ďalšie pozmeňujúce návrhy, môžete dať hlasovať o návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne ako o celku.

 • Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000, tak ako bol predložený a chválený s pozmeňujúcim a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sme odsúhlasili v predchádzajúcich hlasovaniach.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2000.

  Ďakujem pani poslankyni Keltošovej za spravodajstvo pri prerokúvaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Prosil by som pána poslanca Ferkóa, aby uviedol návrh na hlasovanie, zároveň návrh na uznesenie k tomuto návrhu poistného rozpočtu.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 1999 k návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000.

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 bol predložený v súlade s § 49 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov;

  B. schvaľuje poistný rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované takto: príjmy 30 352 634 tis., výdavky 30 352 634 tis. Sk, v tom základný fond zdravotného poistenia 28 311 942 tis. Sk, rezervný fond 144 916 tis. Sk, účelový fond 578 064 tis., správny fond 1 317 712 tis. Sk."

  To je všetko, môžete dať hlasovať, pán podpredseda.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán poslanec Ferkó ako návrh uznesenia gestorského výboru, ktorý odporúča, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca, schváliť návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 2000.

  Pani poslankyne, páni poslanci, zostáva nám hlasovať ešte o jednom bode, ktorý sme prerokúvali, a tým je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Maňku, aby uviedol návrh na ďalšie pokračovanie prerokúvania tohto návrhu zákona.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi stručne zrekapitulovať. Gestorský výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999, schváliť. To je jedna skutočnosť. Druhá skutočnosť je, že v druhom čítaní neboli schválené nijaké pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy ani zo spoločnej správy, ani neboli žiadne návrhy z pléna, a preto odporúčam, vážený pán predsedajúci, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Na základe schváleného uznesenia budeme pokračovať tretím čítaním o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 1999.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne prihlášky, ani písomné, nevidím, že by sa do rozpravy hlásil niekto ústne, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a žiadam pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na uznesenie, ktorým prikročíme ku schváleniu návrhu zákona ako celku.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 (tlač 479).

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999.

  Hlási sa pán poslanec Mikloško.

 • Mám pocit, že schôdza sa končí, dovoľte mi, aby som v mene poslancov KDH vyslovil želanie pekných sviatkov, šťastlivý nový rok 2000 a našim ženám krásu a mladosť.

 • Pán poslanec, ďakujeme za blahoželanie, ale ešte jeden bod programu sme dodatočne zaradili na rokovanie 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán poslanec Mikloško bol jeden z prvých, ktorý blahoželal nám všetkým, takže o to si to viac ceníme.

  Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako prikročíme k prerokúvaniu posledného bodu programu, dovoľte, aby som vás oboznámil s jednou informáciou. Dostal som list od arcibiskupa metropolitu Jána Sokola, ktorý oznamuje všetkým pánom poslancom, že pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky a výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky bude dňa 1. januára 2000 o 11.00 hodine slávnostná svätá omša v konkatedrále Chrámu sv. Martina v Bratislave, na ktorú vás týmto všetkých srdečne pozýva a zároveň vám želá milostiplné, pokojné a radostné Vianoce a požehnaný jubilejný rok 2000.

  Páni poslanci, panie poslankyne, koniec dobrý, všetko dobré.

  Pristúpime k poslednému bodu programu, ktorým je

  návrh na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodnej parlamentnej organizácii.

  Návrh, ktorý vypracoval Zahraničný výbor Národnej rady, ste dostali ako tlač 485.

  Prosím teraz, aby poverený člen Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu pán poslanec Šebej uviedol návrh gestorského výboru.

  Pán poslanec Šebej.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodnej parlamentnej organizácii. Návrh predložil poslanecký klub Strany demokratickej ľavice. Členovia klubu Strany demokratickej ľavice, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky navrhli Národnej rade Slovenskej republiky vykonať zmenu v zložení členov delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Navrhli to vzhľadom na skutočnosť, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Robert Fico vystúpil zo Strany demokratickej ľavice a stal sa predsedom inej politickej strany a v danom okamihu teda nereprezentuje politiku Strany demokratickej ľavice, za ktorú bol navrhnutý za člena Stálej delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Euŕopy. Preto poslanecký klub Strany demokratickej ľavice navrhol jeho odvolanie z funkcie vedúceho stálej delegácie i z funkcie člena delegácie a za novú členku, náhradníčku v stálej delegácii v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy navrhol poslankyňu SDĽ pani Máriu Angelovičovú a za stáleho člena delegácie a zároveň vedúceho delegácie navrhol poslanca Petra Weissa.

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa pravidiel prerokoval tento návrh a prijal toto uznesenie: Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodnej parlamentnej organizácii (tlač 485) a po a) súhlasí s návrhom na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky medzinárodnej parlamentnej organizácii (tlač 485), po b) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zmenu v zložení v stálej delegácie do medzinárodných organizácií podľa prílohy tohto uznesenia (tlač 485) a po c) poveruje poslanca Františka Šebeja predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, čo týmto aj činím.

  Toľko uznesenie Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán poslanec, za uvedenie návrhu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Húska a pani poslankyňa Belohorská. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Pani poslankyňa Belohorská bola posledná prihlásená do rozpravy. Pán poslanec Fico, ktorého sa to bezprostredne týka, predpokladám, že bude všeobecný súhlas, aby mohol vystúpiť. Ale ostatní páni poslanci neboli zahlásení v čase, kedy som sa pýtal a vyzval poslancov na to, či sa hlásia do rozpravy. Neboli na svetelnej tabuli.

  Pán poslanec Húska.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Nechajme aj nejaký čas na reagenciu. Reagenčný čas býva niekedy dlhší, takže navrhujem, aby sa to pripustilo. Ale na druhej strane by som chcel povedať, že keď sme dostali tento návrh do Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, tak sme zaujali stanovisko a hovorili sme zo strany HZDS, že naše informácie, ktoré sme mali o účinkovaní pána poslanca Fica v zahraničných poslaniach, boli s veľmi dobrým ohlasom. A z takých dôvodov si myslíme, že vnútorné zmeny, ktoré sa udejú, nemuseli by byť podľa toho princípu, ako sa hovorí, že keď sa zmení krvná skupina, tak nasleduje krvná pomsta. Jednoducho práve v zahraničnom pôsobení si myslím, že by sme mali oveľa viac dbať na kontinuitu.

  Chcem upozorniť aj na tú, ak tak smiem povedať, veľkorysosť, ktorú sme aj my uplatňovali, že sme dokonca, keď bol vedúcim delegácie terajší podpredseda vlády pán Fogaš, tak jeho zástupcom bol pán Fico, hoci boli z jednej straníckej organizácie, ale my sme vychádzali z toho, že v záujme Slovenska majú pôsobiť všetci. Z takýchto dôvodov považujeme tento postup za nenáležitý a za nie veľkorysý. Vráťme sa v oblasti zahraničnej politiky k väčšiemu konsenzu. Nebolo by dobré, aby sme dobré skúsenosti priamo odvrhovali.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Belohorská.

  Prosím pánov poslancov, ktorí chcú reagovať s faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Húsku. Pán poslanec Hajdúk, Kandráč, Cabaj. Končím ďalšie možnosti.

  Pán poslanec Hajdúk.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

  Myslím si, že ani ja, ani moji kolegovia, nik nespochybňuje kvality pána poslanca Fica, ale ak sú tej mienky páni poslanci z HZDS, tak nič im nebráni v tom, aby jedno z miest uvoľnili. Majú tam tri miesta, čo je, myslím si, viac ako veľkorysé. A ak by z ich strany prišiel takýto návrh, tak ho radi podporíme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  som veľmi prekvapený zdôvodnením tohto návrhu, pretože odôvodňovať tým, že pán poslanec Fico už nie je členom Strany demokratickej ľavice, je prinajmenšom smiešne. Pán poslanec Fico nezastupuje v Parlamentnom zhromaždení len Stranu demokratickej ľavice, ale zastupuje tento parlament. A ja si myslím, že doteraz jeho činnosť tam bola veľmi pozitívne hodnotená. Neboli výhrady a teda neviem, prečo k takémuto kroku prichádza parlament.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte len jednu poznámku v súvislosti s vystúpením kolegu Húsku, pretože ja skutočne tu nechcem hovoriť o krvnej pomste, lebo vždy som bol presvedčený, že krv má červenú farbu, takže nech si to v tej červenej farbe vyrovnajú medzi sebou. Do toho ja vstupovať nebudem, ale chcem povedať, že konečne aj v tomto parlamente to vyplávalo na povrch, že farizejsky sa správal tento parlament pred európskym samitom. Len čo skončili Helsinki, už znova sa pokračuje tak ako predtým. Jednoducho bolo treba ukázať glazúru, že my sme tí demokrati, aspoň bola snaha hrať sa na demokratov. Teraz už žiadne hranie netreba, jednoducho urobí si každý, čo chce, v tomto parlamente. Ale tak vám treba.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  vážený pán poslanec Fico,

  mňa veľmi mrzí, že táto snemovňa sa lúči vlastne s týmto rokom a odchádza do nového tisícročia práve s personálnym bodom programu a práve, by som povedala, s takým podľa mňa nie korektným prístupom k poslancovi, ktorý sa snažil a odovzdával všetko to, čo bolo v jeho silách, pre reprezentáciu práve tohto parlamentu. Možno mnohých z vás prekvapím, keď poviem, že rešpektujem, že máte väčšinu a máte právo na to, čo robíte v zmysle tejto väčšiny. Ja si totiž pamätám na precedens, ktorý sme urobili tu v tejto snemovni, keď sme odhlasovali, že nesúhlasíme s pani Edit Bauer, aby bola členkou delegácie, a po ročných ťahaniciach sme museli pristúpiť a museli sme skloniť hlavu k tomu, že áno, politická strana mala právo nominovať svoju reprezentantku.

  V tomto ohľade by som povedala, áno, zo strany väčšinovej politiky, obsadenia miest v delegácii robíte to, čo robíte v súlade so svojimi princípmi, s princípmi väčšiny. Ale zabudli ste na jednu vec. Šéfom delegácie počas Mečiarovej vlády bol jeden čas pán poslanec Fogaš, ktorý bol z opozičného hnutia, a my sme s tým nerobili nič. Počas predsedania alebo vedenia delegácie predsedom Zahraničného výboru Národnej rady pánom Slobodníkom pán Fogaš a pán Fico aj ako opoziční politici, ale upozorním, aj ako náhradník vždy cestoval a dokonca posilňovali sme veľmi vážne rokovania tým, že cestovali obidvaja, aj člen výboru pán poslanec Fogaš, aj jeho náhradník pán poslanec Fico, pretože bolo treba, aby každý zo svojho zorného uhla alebo možno so svojimi prívržencami, aj keď z jedného politického subjektu, oslovili svojich partnerov a aby sme dosiahli to, o čo vlastne išlo.

  Chcela by som sa veľmi poďakovať, Robert, tebe za všetko to, čo si pre Slovensko v delegácii urobil, a špeciálne za posledné obdobie a za toto funkčné obdobie, kedy si delegáciu viedol, pretože sa s tebou, aj keď sme na rozdielnych politických parketách, veľmi dobre pracovalo. Vždy si obhajoval - znovu na to upozorním, aby ste si uvedomili aj to, čoho ste sa teraz dopustili, princípy a zásady demokracie, zásady politických práv, pretože aj keď si nesúhlasil veľakrát s vystúpeniami, ktoré sme mali my ako opoziční politici, rešpektoval si toto naše právo.

  Myslím si, že aj ty by si bol pristúpil na iný typ dohody. Áno, predseda zahraničného výboru mohol byť vedúcim delegácie s tým, že by si bol v tejto delegácii členom a mohol by si pokračovať v práci, ktorú si robil, pretože dovolím si upozorniť na jednu vec. Práca v Rade Európy nie je veľakrát prácou jedného funkčného obdobia a mnohí z politikov a väčšina delegácií z demokracií, kde je zabehnutý systém, zastupujú svoje štáty 15, 20 rokov, sú tam poslanci, ktorí sú členmi Rady Európy 25 až 27 rokov, ako je aj príklad terajšieho predsedu Rady Európy. Takže aj napriek tomu, že sa zmenila napríklad politická klíma vo Veľkej Británii a konzervatívci sa vymenili za labouristov, aj napriek tomu členovia delegácie zostali skoro nezmenení. Aj napriek tomu, že napríklad v Maďarsku sa zmenila po voľbách politická klíma, poslanci síce nie sú riadni členovia, sú náhradníci, ale v delegácii sú.

  Na záver by som si dovolila požiadať vás, páni poslanci, a znovu opakujem, rešpektujem všetky vaše práva, rešpektujem to, že ste pre mňa opoziční poslanci, rešpektujem však občanov, ktorí vás volili, takže mne neprekáža spolupracovať s nikým z vás, pretože v nich rešpektujem vašich voličov, ale upozorňujem vás a prosím vás, aby ste prehodnotili tento záverečný bod programu, aby ste prehodnotili môj návrh, ktorý vám predkladám, aby ste nechali pána poslanca Fica členom delegácie v Rade Európy.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky majú štyria páni poslanci. Pani poslankyňa Aibeková, Cabaj, Halušková, Bárdos.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.

  Ja sa prikláňam k poďakovaniu, ktoré predniesla pani poslankyňa ako členka delegácie nielen za súčasný parlament, ale aj za predchádzajúci a ja mu aj v mene poslaneckého klubu HZDS chcem poďakovať za korektnú reprezentáciu v zahraničí a korektné vystupovanie. A mne je ľúto, že ste sa dali strhnúť k tomu, že končíte nielen predvianočné rokovanie, ale aj posledné rokovanie v roku 1999 takýmto bodom programu. Myslím si, že to mohlo počkať, keď ste to chceli zmeniť, naozaj na rok 2000. Nakoniec aj mnohí vládni predstavitelia, konkrétne aj podpredseda vlády Hamžík vyslovil presvedčenie, že nevidí dôvod, aby slovenskú delegáciu reprezentoval niekto iný. Ale to je názor vlády, právo má rozhodnúť parlament, takže vy si rozhodnete.

  Ja sa chcem ešte raz aj v mene poslaneckého klubu poďakovať a nestotožňujeme sa s týmto predloženým názorom. Na rozdiel od pána Weissa pán Fico vždy viedol delegáciu tak, že nereprezentoval seba, čiže Roberta Fica, ale reprezentoval slovenský parlament. Bohužiaľ, pán Weiss neustále zdôrazňuje, ako on splnil svoje predvolebné sľuby. Myslím si, že nie je to dobrým znamením pre politika, ktorý chce reprezentovať delegáciu Slovenskej republiky.

  Ďakujem vám.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pani kolegyňa Belohorská hovorila o tom personálnom návrhu, ktorý akosi aj končí prácu tohto parlamentu, že je to určitá symbolika, čo môžem len potvrdiť, pretože tento parlament podstatnú časť svojej roboty v tomto roku robil personálne návrhy, personálne krágľovačky, a nie že sa vždy zastavil len pri týchto návrhoch, keď už sa konečne koaličná väčšina dohodla, ale keď to inak nešlo, tak sa zmenili účelovo zákony, aby vôbec tieto personálne zmeny mohli byť urobené. Ba nikdy sa nezastavil pred tým ani predsedajúci Národnej rady, aby porušil rokovací poriadok, aby sa splnil účel, kvôli ktorému tieto návrhy boli predložené. Takže je tu symbolika, ako hovorila pani Belohorská, že aj personálnym návrhom končíme prácu tohto parlamentu, ale nemôže to zrejme ani inak byť, pretože tento parlament sa stal akciovkou vlády a predsedom parlamentu lomcuje predseda vlády, a preto to aj tak vyzerá.

 • Chcela by som nadviazať na to, čo hovorila pani poslankyňa Belohorská, ale chcela by som upozorniť na jedno. Pani Belohorská, vy ste rozprávali, že keď ste vy boli vo vláde, tak pán Fogaš zastupoval, že bol vo vedení. Ale to je o niečom inom. Pán Fogaš síce bol vo vedení, ale bol z kvóty SDĽ. Ja neviem, či je správny výraz kvóta alebo limit. Chcela by som potvrdiť znova, čo tu bolo povedané. Voči Robovi a jeho práci nemáme, my sme si len mysleli, že máme nárok, ak SDĽ má nárok teda na dve miesta, preto vlastne z toho vyšla. Hľadajme možnosť, či môže byť nezávislý poslanec naďalej v Rade Európy, ale nech to teda nie je z nášho limitu. Dokážte, že ste ústretoví.

 • Pán poslanec Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.

  Iba veľmi krátko sa chcem vyjadriť k tomu, čo povedala pani poslankyňa Belohorská, a to, čo sa týka pani poslankyne, presnejšie bývalej poslankyne Edit Bauer. Nebolo to po roku, ale bolo to po rokoch, keď bola zvolená formálne, a myslím si, že raz sa tam zúčastnila. To je jedna vec. Ale ja sa vyjadrím veľmi krátko k tomu, čo ste povedali. Čo sa týka stálej delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, to vždy odráža zoskupenie politických síl v jednotlivých parlamentoch. To znamená, že klub SDĽ dal takýto návrh, myslím si, že je to ich plné právo a náš klub to bude akceptovať. Nemáme nič proti tomu, ako tam zastupoval Slovenskú republiku pán Robert Fico, ale ako to povedala pani Halušková, vlastne to je ich výsostné právo dať návrh. A keď pán poslanec Fico vystúpil z klubu SDĽ a založil si novú stranu, tak s tým musel jednoducho rátať a rozhodne o tom parlament. Myslím si, že je to úplne v poriadku a samozrejme aj to je v poriadku, že pán Robert Fico dostane priestor a bude sa k tomu môcť vyjadriť.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Fico - ako posledný v rozprave.

  Nech sa páči.

 • Vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som sa na úvod poďakoval všetkým tým, ktorí majú aspoň trošku pochopenia pre charakter práce a to všetko, čo sme v Štrasburgu urobili od roku 1993. Pán Bárdos, ja by som sa veľmi čudoval, keby váš klub mal iný názor, ako ste teraz prezentovali, myslím si, že opäť uvažujete úplne inak ako vecne, ale to je typické pre viacerých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené dámy a páni, tu je iná otázka. Tu je otázka, že zbavujeme bez ohľadu na to, či som to ja alebo niekto iný, mandátu poslanca Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Je to pravdepodobne situácia, ktorá sa ešte nevyskytla v pléne Parlamentného zhromaždenia, keď by počas existencie konkrétneho volebného obdobia bol odvolaný predstaviteľ stálej delegácie, nehovoriac o tom, že vedúci tejto delegácie, a bol postavený úplne mimo týchto aktivít. Čiže prosím vás, aby ste hľadeli na tento fakt v tomto zmysle, že nejde o akési matematické vymenenie niekoho v delegácii, ale že ide o vážny zásah do práce stálej delegácie, ktorá pôsobila v Štrasburgu.

  K tomu, čo bolo napísané v odôvodnení, prečo vlastne mám byť vymenený, chcem povedať a v tomto je zásadný rozdiel. Vážené dámy a páni, milí priatelia, zo Strany demokratickej ľavice, myslím to vážne. Ja som nechodil do Rady Európy zastupovať politiku Strany demokratickej ľavice. Chodil som zastupovať Slovenskú republiku (potlesk) a ak ešte niekedy pôjdem, vždy budem zastupovať len záujmy Slovenskej republiky, a nie záujmy konkrétnej politickej strany. O tomto je stála delegácia Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Nikdy som neurobil nič, pokiaľ ide o postup, správanie sa a vystupovanie v Rade Európy, čo by uškodilo tejto republike, a preto si myslím, že dôvody, ktoré ste uviedli, sú absolútne mylné a pomýlené, pretože to nemá nič spoločné s pôsobením delegácie v Rade Európy.

  Vážené dámy a páni, trvá niekoľko rokov, kým člen delegácie príde na to, o čom vlastne Rada Európy je, o čom je Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, a niekedy nestačí ani jedno funkčné obdobie na to, aby politik mohol efektívne využívať všetky tie obrovské možnosti, ktoré v Rade Európy sú. Myslím si, že po piatich alebo šiestich rokoch pôsobenia v tejto inštitúcií som sa dostal do polohy, keď sme naozaj mohli ovplyvňovať mnohé veci. Ovplyvňovali sme charakter rôznych deklarácií, odporúčaní a dohovorov Rady Európy, pretože sme vedeli, ako postupovať, čo robiť a na tento účel sme využívali všetky možné prostriedky. Za najväčší úspech, a to je ten najväčší paradox, ktorý chcem teraz všetkým pripomenúť, považujem ukončenie monitorovania Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Treba si uvedomiť, že ukončenie monitorovania 21. septembra, keď už dávno som nebol poslancom za Stranu demokratickej ľavice, bolo jedným z najsilnejších signálov pre Európsku úniu. Európska únia totiž rešpektuje Radu Európy ako jedinú inštitúciu v oblasti ľudských práv a berie na vedomie to, čo Rada Európy v tejto oblasti povie. Takže ukončenie monitorovania, a chcem povedať, že sme urobili všetko pre to za posledný rok pôsobenia v Rade Európy, aby k tomu došlo, bolo jedným z najvýznamnejších predpokladov toho rozhodnutia, ktoré bolo prijaté na Helsinskom samite pred niekoľkými dňami.

  Veľmi ma mrzí, a pritom nie som vôbec samoľúby alebo neviem aký, že zo strany Strany demokratickej ľavice ani ostatných poslancov Národnej rady za vládnu koalíciu nepadlo ani jedno slovo ohodnotenia práce celej delegácie za to, že takýto výsledok táto inštitúcia dosiahla v orgánoch Rady Európy. Iné krajiny jednoducho to považovali za obrovský medzinárodný úspech, ale opäť Slovensko malo smolu, lebo delegáciu viedol niekto, kto nebol politicky spriaznený s väčšinou, ktorá v tomto okamihu legitímne na Slovensku vládne. Je mi ľúto, že som bol návnadou, ktorá bola použiteľná len do konania Helsinského samitu, takto to bolo viackrát povedané a takto ste to aj prezentovali. Do Helsinského samitu ich nechajme, po Helsinskom samite koniec sveta, všetkých treba odstaviť. A toto je typickým príkladom toho, čo teraz robíte.

  Očakával som od Národnej rady Slovenskej republiky vcelku rozumné riešenie a bol som pripravený ísť na určitú dohodu. Myslím si, že moje pôsobenie v pozícii náhradníka vzhľadom na moje doterajšie výsledky v Rade Európy by nikomu neuškodilo a naozaj delegácia vedená Petrom Weissom mohla ďalej kontinuálne pokračovať v tom, čo delegácia začala na začiatku roku 1999. Považujem tento návrh na odvolanie, a poviem to s plnou vážnosťou, za jeden z najsilnejších úderov pod pás, ktoré som zažil v tomto parlamente, a je mi veľmi ľúto, že pochádza z prostredia, v ktorom som vyrástol a ku ktorému mám veľkú úctu a porozumenie. Je mi to veľmi ľúto. Bezduché krágľovanie ľudí nepomôže nikomu a nemôžem tento akt, ktorý sa stal, nazvať nijako inak iba ako bezduché krágľovanie ľudí, ktorí si dovolili vysloviť iný politický názor na videnie Slovenska, ako má možno niekto iný.

  Chcem pripomenúť aj to, a neviem, ako to mieni riešiť delegácia, že ako spravodajca v rámci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy som spravodajcom niektorých dokumentov, najmä v rámci výboru pre právne otázky a ľudské práva, neviem, kto z poslancov delegácie bude pripravený tieto veci zastúpiť. A najmä chcem povedať, že sa nám podarilo konečne po roku obnoviť miesto člena delegácie v Monitorovacom výbore Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Nechcite, vážené dámy a páni, aby som teraz ozrejmoval okolnosti, za ktorých Slovensko prišlo o toto miesto v rámci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Bola by to asi jedna veľká hanba.

  Preto na záver, vážené dámy a páni, keďže podľa všetkého je rozhodnuté a iné riešenie asi nie je možné, chcem povedať, že zabúdame naozaj na to, čo sme si povedali v predvolebnej kampani. Hovorím preto v množnom čísle a v prvej osobe, lebo sám som bol súčasťou tejto volebnej kampane. Hovorili sme o tom, že nebudeme používať politickú pomstu, že nebudeme krágľovať ľudí len preto, že majú iný názor, ale že dôležité je to, či títo ľudia budú zvládať, alebo nebudú zvládať svoje pôsobenie v konkrétnych inštitúciách. Nikto z vás, a to odznelo aj dnes, nemal žiadne pripomienky ku kvalite práce, ktorá bola vykonávaná, a myslím si, že ťažko sa aj nájdu nejaké pripomienky, pretože tu boli konkrétne výsledky.

  Som voči tejto krajine lojálny aj budem naďalej. Včera som sa vrátil z Paríža úmyselne o tri hodiny skôr, aby som mohol podporiť rozpočet Slovenskej republiky a podporil som ho, pretože podľa môjho názoru je lepší akýkoľvek ako žiadny rozpočet. A urobil som veľa krokov takéhoto charakteru, pretože mám iný vzťah k tejto republike, možno ako máte vy. Jednoducho dali ste prednosť úzkym straníckym záujmom pred profesionalitou v Štrasburgu a je mi to veľmi ľúto.

  Ďakujem všetkým, ktorí so mnou spolupracovali v Štrasburgu, všetkým členom delegácie, ďakujem im za to, že sa vytvorila veľmi zaujímavá atmosféra spolupráce a vzájomnej podpory, a som presvedčený, že v tomto duchu bude delegácia pokračovať aj ďalej.

  Z mojej strany, pán podpredseda, všetko, som pripravený na akékoľvek rozhodnutie Národnej rady.

 • Pani poslankyňa Belohorská je posledná prihlásená s faktickou poznámkou. Pán poslanec Mikloško ako prvý.

 • Samozrejme, že celá záležitosť je čiastočne kauzou Strany demokratickej ľavice, ale budeme hlasovať všetci, a preto je aj kauzou celého parlamentu. Dovoľte veľmi stručné poznámky. Ja sa pýtam, za koho kandidoval vo voľbách pán Fico. Kandidoval za SDĽ. Pán Fico má najväčšie právo založiť si vlastnú stranu a odísť povedzme z SDĽ, ale podľa mojej mienky, ak hovoríme v tomto parlamente o istej kultúre, tak si myslím, že v tej chvíli by mal odísť zo všetkých funkcií, ktoré vyplynuli z toho, že sa dostal do parlamentu vďaka SDĽ, a začať odznovu budovať.

 • Toto sa mi zdá byť istá kultúra, kultúra politická, ktorá by tu mala byť.

  Mojim priateľom z HZDS by som chcel pripomenúť, čo podpisovali vo voľbách, keď sa odvolávali na Gauliederov podpis, tam to išlo tak ďaleko, že kto vystúpi z HZDS, tak sa musí vzdať mandátu. Ja som to nepodpisoval, ale pán poslanec Cuper to verejne potvrdil. A chcem ešte na jeden moment poukázať, bez toho, aby som mal čokoľvek proti pánovi Ficovi, ktorého si vážim, s ktorým sme už dlhé roky v parlamente. Vážení páni, komu v tomto momente politicky pán Fico zodpovedá v Rade Európy? Povedzme váš názor na trest smrti je veľmi zásadne odlišný od názoru Rady Európy, je nezlučiteľný. Komu sa zodpovedáte v tejto chvíli? Kto nesie zodpovednosť za vaše názory? Proste nezávislí poslanci môžu byť v parlamente, ale ich miesto je veľmi problematické, to si zase povedzme. Čiže bez toho, aby sme čokoľvek chceli voči vám povedať, si myslím, že pri určitej politickej kultúre nie je až taký neodôvodnený tento krok, ktorý v súčasnosti aj váš poslanecký klub robí.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený parlament,

  nemôžem to inak hodnotiť, ako že celý tento postup je vlastne krok revanšu. A o tom ma presviedča aj to, s čím predtým pán poslanec Mikloško vystúpil, teda je odvolaný preto, že už nie je v SDĽ. Vážení páni poslanci, ak vy si myslíte, že vy budete vaše politické strany len zastupovať v európskych štruktúrach, a nie parlament a záujmy Slovenska, tak ste na veľkom omyle. A chcem vám povedať, že z tohto vášho myslenia vyplýva aj skutočnosť, že nezastupujete záujmy Slovenska. Pán poslanec Šebej povedal, veď koho iného by zastupoval, ak nie politickú stranu. Pán poslanec, parlament, záujmy Slovenska. Ja som bola ministerkou spravodlivosti a v tom čase bol agentom opozičný poslanec, pán poslanec Robert Fico. Mne ani nenapadlo ho odvolať z funkcie agenta preto, že nemá tričko môjho politického subjektu alebo koaličného subjektu. Ja som mala za vedúceho úradu člena KDH, ďalej som mala za štátneho tajomníka člena SDĽ. A vy hovoríte o tolerancii, ja toľko a my toľko o tolerancii nehovoríme, ale skôr sme ju realizovali v praxi. Kde sú vaše veľké slová o tolerancii? Môžem vám len znovu opakovať, vy vodu kážete a víno pijete.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  bolo to veľmi zaujímavé vystúpenie pána poslanca Fica. Napríklad to, že sa nikdy nestalo, aby člen Parlamentného zhromaždenia bol zbavený mandátu. Ale pozrime sa na to, ako sa to stalo. Tiež sa nestáva, že poslanec národného parlamentu, člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy sa stáva nezávislým preto, lebo zakladá novú stranu. To sa tiež nestalo. A potom nehnevajte sa, pán kolega, je to veľmi deformovaný prístup alebo zavádzajúci, ak takto to interpretujete, že ste boli návnadou pred Helsinkami a potom nie ste už zaujímavý a ste nepotrebný. Ale vy ste dali vážnu príčinu na to, aby ste sa sami vyradili z tohto procesu. V žiadnom parlamente alebo žiadna parlamentná delegácia nefunguje v Parlamentnom zhromaždení tak, že delegáciu vedie nezávislý poslanec. A kto vás navrhol? Navrhovala vás SDĽ. Ako sme vytvárali delegáciu? Na základe pomeru síl. A vy ste ako SDĽ mali dve miesta, tak tie dve miesta, samozrejme, nárokujete a máte na to právo.

  A ešte ďalej, v Parlamentnom zhromaždení sú politické skupiny. Vy ste teraz alebo ste boli v socialistickej skupine. Ak by ste tam zostali, koho by ste zastupovali? Také otázky môžem postaviť. Na záver by som ešte chcel podotknúť, že ma prekvapuje, možno ani nie, ako vehementne vás podporuje práve HZDS a druhá strana.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem pekne, veľmi krátko pán podpredseda.

  Čo sa týka tých sľubov, pán kolega Fico, pred voľbami, tak si myslím, že je to úplne jasné, čo ste sľubovali a v akých farbách a čo robíte teraz, tak to nepotrebuje komentár. To je jedna záležitosť.

  Druhá vec, čo už povedal pán kolega Mikloško, myslím si, že on to povedal veľmi jasne a jednoznačne, čo sa týka tých záležitostí, o ktoré ide. Ak klub HZDS vehementne požaduje to, aby pán Fico bol stálym členom delegácie, nech sa páči, klub HZDS môže dať návrh, z vašej kvóty, nech sa páči, uvoľnite miesto pre pána Fica a bude stálym člen delegácie. Ja budem hlasovať za to, keď vy dáte takýto návrh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán kolega Fico, patril som medzi tých, ktorí obhajovali tvoje slobodné rozhodnutie, tvoju možnosť o vystúpení z klubu Strany demokratickej ľavice. Vždy som sa usiloval aj po tomto tvojom rozhodnutí o korektné vzťahy a budem sa o to usilovať i naďalej. Nie celkom tiež súhlasím s obsahom zdôvodnenia návrhu na zmenu v zložení Stálej delegácie Národnej rady v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Ale chcem konštatovať, že na základe politickej dohody poslaneckých klubov medzi piatimi členmi a piatimi náhradníkmi delegácie Národnej rady bolo klubu poslancov Strany demokratickej ľavice ponúknuté jedno miesto člena a jedno miesto náhradníka. Chcem len pripomenúť k funkčnosti obdobia, že delegácia Národnej rady je síce stálou delegáciou, ale pod stálosťou sa rozumie jeden rok a začiatkom každého roka sa robia, resp. môžu v Parlamentnom zhromaždení robiť zmeny v zastúpení jednotlivých delegácií. A preto Strana demokratickej ľavice, klub poslancov SDĽ neurobil nič iné len to, že využíva možnosť delegovať z radov svojich poslancov jedného člena, teda v tomto prípade Petra Weissa, a jedného náhradníka, pani Angelovičovú, do Parlamentného zhromaždenia.

  Navyše, poslanecký klub využíva dohodu z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy delegovať svojho člena Petra Weissa na miesto, ktoré v monitorovacom výbore prináleží zástupcovi Socialistickej internacionály, teda členovi, ktorého členom je aj Strana demokratickej ľavice. Žiaľ, v tejto chvíli nepovažujem za možné, aby si ako člen a predseda iného politického subjektu mohol zastupovať Stranu demokratickej ľavice v Stálej delegácii Národnej rady v Parlamentnom zhromaždení, ani Socialistickú internacionálu v Monitorovacom výbore Rady Európy.

 • Tento problém má svoju vnútornú a zahraničnopolitickú dimenziu a ja ako náhradník delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Rady Európy tiež cítim potrebu sa k tomuto vyjadriť. Som toho názoru, že riešenie otázky vedúceho delegácie a člena delegácie je výsostnou záležitosťou Strany demokratickej ľavice, ktorá má právo nominovať tam svojho zástupcu, a ich rozhodnutie, myslím si, že je ich vecou a budeme ho pravdepodobne pri hlasovaní rešpektovať, najmä to prvé.

  Ale na druhej strane by som chcel vyzdvihnúť jednu vec, na ktorú akosi sme si zabudli spomenúť, a to je aj zo strany poslancov vládnej koalície vyjadriť uznanie a poďakovanie pánovi Ficovi za jeho doterajšiu prácu v Rade Európy, pretože z mojich skúseností za rok činnosti v tejto organizácii skutočne môžem konštatovať, že svoju prácu vykonával svedomite a vždy v prospech Slovenska. Rád by som spomenul najmä jednu vec, keď sme pred ukončením monitorovania v Rade Európy odchádzali ako spoločná delegácia, neboli sme ujednotení v tom, či všetci podporia ukončenie monitorovania, boli dve politické strany, ktoré zvažovali, že budú proti. A pán Fico má veľkú zásluhu na tom, že sa podarilo tú delegáciu zjednotiť a všetky politické strany hlasovali, resp. podporili ukončenie monitorovania Slovenska. Aj za toto, myslím si, mu patrí uznanie a poďakovanie.

 • Pán poslanec Fico dobre vie, že si vážim jeho prácu, napokon bol som ten, ktorý ho v roku 1992 uvádzal do politiky, a vie aj to, že som mal predstavu aj o inom riešení, ale ako demokrat jednoducho rešpektujem väčšinové rozhodnutie poslaneckého klubu Strany demokratickej ľavice.

  Chcel by som však urobiť jednu poznámku týkajúcu sa zastupovania záujmov Slovenskej republiky a úlohy príslušnosti ku konkrétnej politickej strane pri zastupovaní týchto záujmov. Pán poslanec Fico iste vie, akú úlohu zohrala Strana demokratickej ľavice v roku 1997 práve preto, že je stranou socialistickej typu a má kontakty v Strane európskych socialistov, aby Slovensko úplne nestratilo integračnú šancu v Luxemburgu. Takisto sme práve prostredníctvom straníckej štruktúry lobovali za Slovensko teraz, aby bolo pozvané do Helsínk. Pán poslanec Fico bol ako člen socialistickej skupiny v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy na zozname možných kandidátov na člena do monitorovacieho výboru parlamentu.

  Socialistická skupina však nevedela, že pán poslanec Fico medzitým založil inú politickú stranu, ktorá nie je členom Strany európskych socialistov a aj pre mňa tam bola dilema. Prvá možnosť bola, nepovieme Strane európskych socialistov nič. Druhá možnosť, pustíme tento post niekomu inému zo socialistickej skupiny, alebo tento post ponecháme pre Slovensko. A jediná možnosť, ak sme chceli byť čestní, bola tá, že som do monitorovacieho výboru prejavil záujem ako člen socialistickej skupiny ísť ja.

 • Ďakujem.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Robert, úprimne je mi ťa zo srdca ľúto, pretože počúvať takéto vyjadrenia musí byť pre človeka veľmi ťažké. Ale nech ťa teší jedna vec. Vo voľbách 1998 si bol najúspešnejším politikom SDĽ. Bez teba by ten úspech SDĽ bol podstatne nižší. Mohlo sa ti ujsť teda veľkorysosti za tento úspech vo voľbách, lebo možno aj mnohí, ktorí sedia teraz a ktorí sa prihlasujú do diskusie aj proti tebe, sedia tu práve vďaka tvojmu menu a tvojmu ovplyvneniu volieb.

  Treba však povedať aj druhú vec, že ešte aj dnes, aj keď tvoja politická strana ešte skutočne ráta len týždeň, aj dnes si veľmi úspešným politikom. Takže toto obdobie ber ako jednu skúšku a ako malosť tých druhých.

  Ale chcela by som povedať kolegom aj pánu kolegovi Mikloškovi, že možno ešte pridá niekto ďalší bod do programu, odvolanie pána premiéra Dzurindu, pretože tiež je dnes šéfom politickej strany, ktorá prakticky neexistuje. Dá sa povedať len teoreticky.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Robert, ty veľmi dobre vieš, že my sme vždy akceptovali tvoje profesionálne odborné predpoklady, tvoje zahraničné kontakty. Strana demokratickej ľavice ich vždy podporovala. Zároveň však vieš veľmi dobre, že v SDĽ vždy platilo, že nikto nie je nenahraditeľný, že vždy sa náhrada dá nájsť.

  Ty si hovoril vo svojom vystúpení o tom, že si nechodil do Štrasburgu zastupovať SDĽ, chodil si zastupovať Slovenskú republiku. Ja som hlboko presvedčený o tom, že ak Národná rada rozhodne, aby ťa v tejto pozícii nahradil Peter Weiss a Marika Angelovičová, že oni tiež budú predovšetkým zastupovať Slovenskú republiku, ale zároveň budú reprezentovať aj socialistickú frakciu v Parlamentnom zhromaždení a zároveň budú obhajovať aj SDĽ ako politickú stranu, ktorá má veľké zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republike.

  Ty si hovoril o údere pod pás. Nesúhlasím s týmto tvojím výrokom. Mnoho ľudí v SDĽ, ktorí ťa volili, ktorých sympatie si mal a možno máš, považujú za úder pod pás to, že si odišiel zo strany, ktorá ťa vypiplala, ktorá ti urobila obrovský priestor pre tvoju politickú kariéru. Napriek všetkému, čo som povedal, ti chcem poďakovať v mene členov poslaneckého klubu za to, čo si urobil pre SDĽ, a stále verím, že náš priestor na spoluprácu je otvorený.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Chcel by som povedať, že stál som pri zrode tejto koalície a veľmi si želám, aby táto koalícia mala úspech. Veľmi si želám, aby priniesla pozitívnu zmenu na Slovensku a v tomto zmysle ma mrzí každý poslanec, ktorý z tých politických strán, z koaličných politických strán, ktoré dostali podporu svojich voličov, odíde a oslabí tak vlastne tú silu koalície na to, aby tú zmenu uskutočnila. V tomto zmysle ma, Robert, mrzí aj to, že si ty odišiel zo strany, ktorá dostala podporu voličov. Napriek tomu však chcem povedať, že považujem tento návrh za politicky necitlivý a nešťastný a nebudem zaň hlasovať.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som zároveň navrhol aj spôsob hlasovania, pretože zrejme ste už rozhodnutí o hlasovaní, ale chcem navrhnúť, aby o tomto návrhu, ktorý bol predložený, sa hlasovalo tajným spôsobom.

  Zároveň chcem mať ešte jednu poznámku v súvislosti s tým, čo nemohol Robert Fico povedať vo svojom vystúpení, pretože ak vyrastie jeden mladý politik, čo je bežné v Európe aj vo svete, na Slovensku je to trochu inak. Na Slovensku ho treba zoseknúť, pretože prerástol svojich učiteľov, ktorí medzitým skostnateli. Preto ho treba popraviť a preto aj k tomuto sa pristúpilo. Takže toto je to Slovensko, ktoré ešte stále len sníva o Európe, o svete, ale chvíľu to bude trvať, kým aj pochopí, ako v tej Európe a vo svete to vôbec je, že Slovensko nie je pupkom sveta, že nie je to len naša vnútorná záležitosť, je to zástupca Národnej rady Slovenskej republiky. Ak by to nebol zástupca Národnej rady Slovenskej republiky, už 14 mesiacov ste pri vláde, mali ste zmeniť potom rokovací poriadok v tomto parlamente a povedať, že nech si urobí politická strana, čo chce, ako chce a nezababrite s tým celý parlament. Ale ak o tomto bude hlasovať Národná rada, už to nie je zástupca tej strany, ale je to zástupca Národnej rady Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu nemáme najmenší dôvod, prečo meniť svoj postoj, ktorý sme mali pri voľbe stálej delegácie. Tak sa to volá. Stála delegácia v Rade Európy. Z toho dôvodu nemáme dôvod ani prečo podporovať tento návrh, ktorý je problémom vládnej koalície, pretože okrem pomerného a väčšinového systému na Slovensku platí aj obchodný pomer. Ak vy nepodporíte nás, teraz SDĽ, tak SDĽ nepodporí potom SDK. O tomto všetkom je to.

 • Pán poslanec Kozlík, uzatvoril som možnosť.

  Procedurálny návrh má pán poslanec Kozlík.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážená snemovňa, chcem dať procedurálny návrh, aby sa o tomto bode programu hlasovalo tajne.

 • Po skončení rozpravy dám o tomto hlasovať, pán poslanec.

  O vystúpenie požiadal predseda Národnej rady pán Jozef Migaš.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem v mene Strany demokratickej ľavice, v mene Národnej rady Slovenskej republiky, a hovorím to úprimne, bez nejakých kamufláží, poďakovať Robertovi Ficovi za tú prácu, ktorú odviedol v medzinárodnej parlamentnej organizácii. Jednoducho robil tam dobrú robotu, je to fakt a treba sa mu za túto prácu poďakovať.

  Bohužiaľ, stal sa z tohto problému problém mocenský v tomto parlamente. Isteže, parlament je štruktúrovaný politicky. Je to legitímna vec, netreba sa nad tým vôbec rozčuľovať a jednoducho to chápem ako proces, ktorý v tomto parlamente reálne funguje, je tu koalícia, je tu opozícia. Každá strana jednoducho presadzuje určité svoje záujmy, aj z tohto vecného problému urobila problém politický.

  Ale poďme po poriadku. Niekoľko viet, pokiaľ ide o tento problém.

  Rober Fico odišiel zo Strany demokratickej ľavice. My sme chceli, aby zostal v SDĽ, aby zostal v poslaneckom klube a robili sme pre to všetko. Rozhodol sa dobrovoľne. Je to jeho právo, sme demokratická strana. Odišiel, založil si vlastnú stranu. Robert sa rozhodol odísť dobrovoľne z SDĽ aj z poslaneckého klubu. Povedal, že odchádza aj z poslaneckého klubu. Ide mimo našich štruktúr, pokiaľ ide o vládnu koalíciu, pokiaľ ide o Stranu demokratickej ľavice. Nikto mu nebráni, Robert Fico má všetky možnosti sa realizovať ako mladý politik, či už ako nezávislý poslanec, alebo ako predseda novej strany. Je to jeho vec. Nikto ho nekrágľuje. Má svoj vlastný názor. Má svoju politickú pozíciu, ktorú vyjadril tým, že odišiel z SDĽ, odišiel z klubu SDĽ a založil si vlastnú stranu. Znova je to legitímne, je to demokratické a treba to rešpektovať. Ale je legitímnou vecou, a treba to otvorene povedať, že tak ako HZDS, SNS, SDK, SMK a každá strana nominuje svojich zástupcov do medzinárodných organizácií, tak to robí aj SDĽ. Dostali sme určité miesta a nominovali sme svojich zástupcov.

  Robo odišiel z nášho klubu a odišiel zo Strany demokratickej ľavice. On urobil svoje rozhodnutie, on urobil prvý krok. A Strana demokratickej ľavice následne na to robí ďalší krok, že nominuje za seba, za svoj klub, za svoju stranu nových reprezentantov do medzinárodných organizácií.

  Ešte jedna vec. A ja si myslím, že bola správne zdôraznená. Tak ako je tento parlament politicky štruktúrovaný, tak je štruktúrované Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, tak je štruktúrovaný aj Európsky parlament. Taká je realita. Tak to funguje. Však vy sa, páni z HZDS, snažíte dostať do nejakej štruktúry a zatiaľ sa vám nedarí a robíte všetko pre to. Vy to sami rešpektujete. Vy chcete sa dostať do nejakej štruktúry. Je to realita a jednoducho je potrebné, aby tieto jednotlivé skupiny, či už socialistická, liberálna aj konzervatívna, mali svoje patričné zastúpenie a svojich reprezentantov. Znova je to legitímne, je to demokratické a je to správne a treba sa s tým jednoducho zmieriť. Preto aj Strana demokratickej ľavice, vychádzajúc z toho, že je členom Socialistickej internacionály, že SDĽ je členom Strany európskych socialistov, reprezentuje svojich členov, svojich zástupcov na reprezentáciu v týchto skupinách. Opakujem, čo je na tom tu zlé? Čo je tu nenormálne? Pôsobíme v normálnych medzinárodných politických organizáciách, štruktúrach a podriaďujeme sa týmto normám a normálnemu vývoju, preboha. Nič sa také nedeje, čo by sme robili znova niečo proti prírode alebo proti normálnym zvyklostiam a normálnym zásadám, ktoré fungujú v medzinárodných politických organizáciách.

  A ešte jedno. Kto hovorí o tom, že keď je zástupca HZDS, alebo SNS, alebo SMK, že nereprezenzuje Slovenskú republiku, keď predovšetkým ideme do medzinárodných organizácií, aby sme presadili štátnopolitické, národnoštátne záujmy tejto krajiny. Inak sa to nedá. Veď my tam nereprezentujeme svoje politické strany, reprezentujeme tam svoje krajiny. Čiže každý to robí. To je jedna vec. A to vôbec nie je v rozpore s tým, že sa nominuje za jednotlivé politické strany, že sa nominuje za politické kluby. Toto je iná rovina pohľadu, preboha. Vy si zmiešate to, že má niekto reprezentovať krajinu, s tým, kto má nominovať. Tak ako je legitímny proces, že máte zaujímať a reprezentovať záujmy Slovenskej republiky, tak je legitímne a demokratické, že obhajujete záujmy politickej strany a tá vás nominuje. Toto vôbec nie je v rozpore. Taká je realita momentálnej politickej štruktúry v tejto republike a v medzinárodných organizáciách. Jednoducho Strana demokratickej ľavice s týmito normami a pravidlami uplatňuje svoje právo a dala návrh do tohto parlamentu.

  Nie je to krágľovanie. Robo má svoj názor, má svoju hlavu, vyjadruje ho presne a prísne. Odišiel z SDĽ, založil si vlastnú stranu, orientuje sa politicky. Svet je pred ním. Nech sa páči, nech sa realizuje. Jednoducho z našej strany odišiel a SDĽ navrhuje v tomto smere legitímne demokratické zmeny.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sú traja páni poslanci. Pán poslanec Zajac je posledný s faktickou poznámkou na vystúpenie pána predsedu.

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyňa Podhradská bola na svetelnej tabuli podľa informácie pána predsedu.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Takmer každý rečník, ktorý tu vystúpil, sa vo svojom vystúpení poďakoval pánovi poslancovi Robertovi Ficovi za jeho doterajšiu činnosť. Urobil tak aj môj terajší predrečník. Dovoľte mi, aby som sa ja v mene poslancov KDH poďakoval za jeho činnosť. Len rád by som upozornil na takú maličkosť, že doteraz sme ho ešte neodvolali. A obyčajne sa ďakuje až po odvolaní.

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som reagovať na vystúpenie pána predsedu parlamentu a skusím veľmi, veľmi krátko a veľmi rýchlo zopakovať, čo som povedala vo svojom vystúpení pri pulte.

  Nespochybňujem vaše právo, máte naň právo, ani nechcem vytvoriť pre vášho zástupcu, ktorého si väčšinou môžete presadiť, zlé pôsobenie, pretože som znovu povedala, áno, ja v každom z vás reprezentujem voličov, ktorí vás volili. Nerozumiem veľakrát tej nenávisti, ktorá tu panuje, pretože ak máme zmysel pre toleranciu, tak to je tolerancia rešpektovať názor druhého. Môžeme sa poškriepiť, to neznamená, že sa máme nenávidieť ako osoby. Takže ja to nespochybňujem, pán predseda, že Strana demokratickej ľavice má na to právo, ja som len prosila a upozorňovala aj na možnosť, ktorá by sa dala, alebo akoby sa to dalo vyriešiť aj iným spôsobom.

  A po ďalšie, pán predseda, v Rade Európy veľa rozhodnutí sa prijíma v rámci politických skupín, ale musím povedať, že tam je neštandardný typ koalície, ktorý je v tomto parlamente, pretože dosť problematicky sa tam potom orientujú politici, pravostranní s ľavým politickým spektrom. To, čo vy vlastne tu v parlamente máte v spoločnej koalícii.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  K vystúpeniu pána predsedu by som mala naozaj len dve poznámky, lebo myslím si, že menej je niekedy viac, a škoda, že sa toho nedržal aj pán predseda vo svojom vystúpení. Lebo naozaj pritom poďakovaní už ten tón, akým ďakoval pánovi poslancovi za jeho činnosť v stálej delegácii, naozaj tam chýbalo už len to, Robo, odpočívaj v pokoji. Ale myslím si zároveň, že je troška farizejské, keď sa tu vyčíta pánovi poslancovi Ficovi, že kandidoval do parlamentu za SDĽ a teraz si založil vlastnú stranu. Veď sám pán poslanec Mikloško sa dnes už dvakrát tomuto parlamentu predstavil ako poslanec KDH a nikomu to neprekáža. Pokiaľ sa dobre pamätám, KDH v parlamentných voľbách nekandidovalo. Takže zrejme by ste si mali naozaj zvážiť, čo hovoríte.

  A už len jednu vec. Pán predseda, vy ste povedali, že sa tu predkladá na riešenie jeden problém, a opäť, ako už je zvykom, problém, ktorý je mocenský, že opozícia sa snaží z tohto problému urobiť politický problém. Vážený pán predseda, prosím vás, buďte aspoň v tomto ohľade čestný. Keď sa pozriete do zdôvodnenia, prečo odvolávate pána Fica z tohto postu, ten dôvod je čiste politický, takže ak niekto z tohto problému robí politický problém, tak je ten politický problém obsiahnutý už priamo v návrhu a neobviňujte z toho opozíciu.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte iba dve drobné poznámky. Po prvé, bol by som veľmi šťastný, keby poslankyne a poslanci za HZDS takto vehementne obhajovali svojho poslanca Gauliedera v kauze, ktorú si sami pripravili. Poznámka číslo jedna.

  A poznámka číslo dva. Z tejto diskusie mám iba jediný pocit, že by bolo veľmi dobré, keby pán Fico nazval svoju stranu Smer HZDS.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť pán poslanec Šebej?

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  pokúsim sa byť stručný. To, čo poviem, si dovolím povedať v tejto forme len preto, že i ja som bol vedúcim delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, a to Česko-slovenskej delegácie v rokoch 1990 - 1992, čiže približne tuším, čo tak delegácia môže, nemôže a čo je v jej náplni práce.

  To, čo som počul v rozprave, má niekoľko zvláštnych rozmerov a stoja za komentár. Vždy vo všetkých krajinách a všetkých reprezentáciách krajín, ktoré som videl, je zloženie parlamentnej delegácie odvodené od politických strán, ktoré štruktúrujú národné parlamenty. Preto považujem akékoľvek spochybňovanie nároku Strany demokratickej ľavice nominovať si svojich reprezentantov proporcionálne do delegácie tak, ako to urobili, za naozaj zvláštne a nie je namieste a jednoducho, proste sa mi ani nepáči, že sa nad Robertom Ficom, ktorý naozaj nie je na konci svojej politickej kariéry, vedú pohrebné reči a vyslovujú sa mu poďakovania vo forme, ako keby odchádzal z tohto sveta. Nie, jeho vlastná parlamentná frakcia sa rozhodla, že chce mať plné zastúpenie zo svojich radov v delegácii, a má na to právo. Bodka.

  Z môjho pohľadu po druhé by som chcel povedať, že som tu počul veľa pýchy, veľa urazenej pýchy, veľa ega, veľa pocitu nenahraditeľnosti, najmä teda v prejave pána poslanca Fica. Musím teda povedať, že mnohé veci vidím inak. Ukončenie monitorovania Slovenskej republiky je zásluhou predovšetkým procesov v Slovenskej republike, a nie brilantného diplomatického umenia kohokoľvek z našej delegácie v Rade Európy. Slovenskú republiku sa Rada Európy rozhodla monitorovať preto, lebo procesy v jej vnútri nakoniec ju definovali ako krajinu, ktorá plne spĺňa kritériá na členstvo v Rade Európy. Po druhé si myslím, že hra na nenahraditeľných odborníkov je falošná hra. Do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy nie sú ľudia nominovaní kvôli svojmu neprekonateľnému odbornému meritu, ale predovšetkým ako reprezentanti politických vízií. A nakoniec chcem poznamenať ešte niečo žartovné. Vraj kedykoľvek tu niečo vyššieho vyrastie, treba to pristrihnúť, azda preto človek, keď sa okolo seba obzerá, vidí samé bonsaje.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Najskôr budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý podal pán poslanec Kozlík a ktorý navrhuje, aby sme o odvolaní pána poslanca Roberta Fica z predsedu Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodnej parlamentnej organizácii hlasovali tajne.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 17 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že návrh neprešiel.

  Prosím pána spoločného spravodajcu a navrhovateľa pána poslanca Šebeja, aby uviedol prvý návrh na uznesenie.

 • Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Národná rada Slovenskej republiky na návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky schvaľuje zmenu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 64 z 20. novembra 1998 v zložení Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodnej parlamentnej organizácii v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy takto:

  Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, vedúci delegácie Peter Weiss, členovia Juraj Švec, Árpád Duka-Zólyomi, Peter Kresák, Irena Belohorská, náhradníci Peter Ošváth, Mária Angelovičová, Oľga Keltošová, Vojtech Tkáč, Jozef Prokeš."

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Šebej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 66 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že návrh, ktorý predniesol pán poslanec Šebej, Národná rada schválila, čím zmenila uznesenie Národnej rady číslo 64 z 20. novembra o zložení Stálej delegácie v medzinárodnej parlamentnej organizácii - v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.

  Pani poslankyne, páni poslanci, skôr ako vyhlásim rokovanie 25. schôdze za skončené, o slovo požiadal predseda Národnej rady pán Jozef Migaš.

  Pán predseda, nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  kolegyne, kolegovia, aj z opozície,

  chcem vám poďakovať za celoročnú prácu, ktorú ste odviedli v tomto parlamente. Viem, že často sme pracovali v mimoriadnom režime, vyžadovala si to situácia a tie úlohy, ktoré bolo potrebné v tejto Národnej rade či už v súvislosti s prijatím zákonov, novelou zákonov, štandardizáciou pomerov prijať, Národná rada pri všetkom sa tejto práce zhostila a ja si myslím, že to je kľúčový problém, ktorý bol a na základe ktorého sme boli aj pozvaní do Európskej únie na rokovania, pretože bez zmien, ktoré urobila táto Národná rada, by to bolo jednoducho nemožné.

  Prajem vám šťastné a veselé Vianoce, šťastný nový rok, viacej pohody a viacej systematickej práce aj v tejto Národnej rade, ktorá závisí aj od toho, ako to budeme vo vedení Národnej rady riadiť.

  Pani kolegyne, páni kolegovia, pozývam vás na čašu vína, šťastnú cestu, pozývam aj novinárov, aj všetkých prítomných, ktorí sedia na balkóne.

  Tým sme program 25. schôdze Národnej rady vyčerpali, ďakujem za účasť a vyhlasujem 25. schôdzu za skončenú.

 • Ešte o slovo požiadal pán poslanec Mesiarik.

 • Ďakujem za slovo.

  Prosím členov výboru pre sociálne veci a bývanie, aby sa dostavili na krátke, ale povinné rokovanie výboru ihneď.

 • Vážení kolegovia,

  dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu SDK, ale aj v mene poslancov Demokratickej únie v tomto klube vám zaželal pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa osobných úspechov a šťastia v novom roku a tešíme sa všetci spolu na stretnutie už v roku 2000.

 • Dámy a páni, ja a poslanci Demokratickej strany nám všetkým prajeme požehnané vianočné sviatky.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som z poverenia klubu SOP zaželal vám veľa zdravia, šťastia, príjemné sviatky a všetko dobré v miléniu.

 • Pán poslanec Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakuje pekne za slovo.

  Pán podpredseda, dovoľte mi, aby som v mene poslancov Strany maďarskej koalície vám všetkým zaželal príjemné sviatky, šťastlivý nový rok, aby bol ten rok 2000 lepší, aký bude.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Ja len zopakujem tie milé priania ostatných poslaneckých klubov. Poslanecký klub SDĽ vám praje príjemné Vianoce a veľa, veľa osobných, pracovných a iných úspechov v novom roku, v novom miléniu. Všetko dobré.

 • Ja by som sa chcel tiež pripojiť k blahoželaniu príjemných sviatkov za zelených a živnostníkov v tomto parlamente s tým, že prajme nám všetkých, aby sme boli zdravší, aby bolo krajšie životné prostredie a aby sme sa v pokoji stretli v januári roku 2000.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za blahopriania, čaša vína je v parlamentnej kaviarni.

  Prajem vám všetkým príjemnú cestu domov a dovidenia. Všetko dobré.

 • Rokovanie 25. schôdze NR SR sa skončilo o 15.40 hodine.