• Prosím všetkých poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky programom tak, ako ho máme schválený.

  Včera sme prerušili rokovanie posledným prerokovaným bodom, ktorým bol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 395).

  Ešte predtým sme prerokovali tri návrhy vlády na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia, návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a obdobný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Austráliou.

  Ďalšie body programu v poradí tak, ako sú schválené, máte uvedené v návrhu programu.

  Prosil by som ešte raz vzhľadom na to, že opticky vidím, že nie je prítomný dostatočný počet poslancov, aby sme sa prezentovali.

  Prosím, ak rokujú poslanecké kluby, aby prerušili svoje rokovanie a dostavili sa do rokovacej sály na pokračovanie rokovania prerušenej 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, skúsme sa prezentovať. Zistíme počet prítomných poslancov v rokovacej sále. Prezentujme sa bez hlasovania.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie prerušenej 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosil by som všetkých pánov poslancov, aby účasť na dnešnom rokovacom dni overili svojím podpisom na prezenčnej listine, ktorá je pred vchodom do rokovacej sály.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní 25. schôdze Národnej rady písomne požiadali poslanci Gyurovszky, Malchárek, Prokeš, Sládeček a pán poslanec Šťastný. Na zahraničnej služobnej ceste je poslanec Národnej rady Robert Fico.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré sme včera prerokovali, ale sme o nich nehlasovali, v poradí tak, ako som ich uviedol pred otvorením schôdze.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 340).

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktoré som uviedol.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 96 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie, ktorým sme schválili návrh na vyslovenie súhlasu so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 340).

  Ďalej budeme hlasovať o návrh, ktorým Národná rada vyslovuje podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 341).

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na uznesenie, ktoré som uviedol.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili a Národná rada s návrhom Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku vyslovila súhlas.

  Budeme hlasovať o návrhu na uznesenie, ktorým Národná rada podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov, ktorý sme prerokúvali ako tlač 359.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že navrhované uznesenie sme schválili a Národná rada vyslovila s návrhom Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou súhlas.

  Panie poslankyne, páni poslanci, včera sme prerokovali ešte jeden bod - vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 395), ktorý sme prerokúvali v prvom čítaní.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu pána poslanca Maňku, aby uviedol jednotlivé návrhy na prijatie uznesenia k prerokovanému návrhu zákona, ktorý sme prerokúvali v prvom čítaní.

  Pán poslanec Maňka, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Podotýkam, že ide o tlač číslo 395.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Maňka, ktorý odporúča, aby sme návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas a odporučila prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

  Uveďte druhé hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 403 z 19. októbra 1999 prideliť tento návrh v druhom čítaní na prerokovanie dvom výborom, a to Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu.

  Zároveň odporúčam, aby výbor uvedený návrh prerokoval do 28. januára 2000 a gestorský výbor do 31. januára 2000.

  Prosím o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť lehotu na prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch, ako aj určiť gestorský výbor.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada s predloženým návrhom uznesenia vyslovila súhlas a pridelila návrh zákona výborom, určila gesčný výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch.

  Ďakujem pánu poslancovi Maňkovi.

  Pán poslanec Roman Kováč sa hlási.

 • Vážený pán predsedajúci,

  na návrh štyroch poslaneckých klubov mi dovoľte, aby som dal návrh na zmenu programu, aby sme do programu rokovania 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zaradili štyri body:

  1. návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999,

  2. prvé čítanie k tomuto zákonu,

  3. návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a

  4. prvé čítanie tohto zákona s tým, že by sme skrátené konanie a prvé čítanie prerokovali dnes.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Roman Kováč. V mene štyroch poslaneckých klubov navrhuje doplniť program 25. schôdze o štyri body programu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že s návrhom Národná rada vyslovila súhlas.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  mám procedurálnu otázku na predsedu Národnej rady, či ten jeho verejný sľub, ako bude parlament pristupovať ku skráteným konaniam, platí až od nového roku.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní,

  ktorý ste dostali ako tlač 370. Súčasťou návrhu je aj návrh na uznesenie, ktorý máte rozdaný ako tlač 370a.

  Teraz prosím pána poslanca Prokopoviča, aby predmetný návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  páni ministri,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  odôvodnenie svojho návrhu zákona som podal v prvom čítaní, teda nebudem sa opäť opakovať, nebudem hovoriť o dôležitosti tohto zákona. Nakoniec tieto veci som predniesol aj pri novom zákone o dani z príjmu, ktorý sčasti rieši tú problematiku. Dovoľte mi len niekoľko poznámok, ktoré považujem za potrebné uviesť vzhľadom na to, že od času, keď som to predkladal do prvého čítania, nastali určité zmeny.

  Na stole máte stanoviská legislatívno-právneho odboru Kancelárie Národnej rady, ďalej Legislatívnej rady vlády, ako aj v rozprave v prvom čítaní boli prezentované stanoviská, ktoré na prvý pohľad veľmi negatívne hodnotia návrh tohto zákona. Chcem však uviesť, že sú to stanoviská, ktoré boli vypracované pred prvým čítaním, teda ešte predtým, ako aj v rozprave boli prednesené návrhy, ako by sa to mohlo zmeniť, aby to vyhovovalo zásadám na tvorbu legislatívnych noriem. Chcem len podotknúť, že napriek tomu, že máte pred sebou spoločnú správu, ktorú bude o chvíľu komentovať spoločný spravodajca, vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie odzneli pozmeňujúce návrhy, ktoré prakticky riešia všetky tie negatíva, ktoré boli vytýkané jednak legislatívno-právnym odborom Kancelárie Národnej rady, Legislatívnou radou vlády, ako aj ktoré odzneli v rozprave.

  Dovoľte mi len skutočne niekoľkými slovami okomentovať tie pripomienky, ktoré boli vznesené v súvislosti s návrhom zákona o drobnom podnikaní.

  V stanovisku legislatívno-právneho odboru Kancelárie Národnej rady okrem iného sa uvádza, že názov nezodpovedá obsahu. Aj po konzultácii s právnikmi môžeme povedať, že je to vec vysvetlenia pojmu. Ako príklad môžem uviesť, napríklad zákon o zamestnanosti takisto nerieši komplexne celú zamestnanosť, pretože určité veci sa riešia aj v Zákonníku práce, a teda nemožno povedať, že názvom zákona sa musí riešiť táto problematika absolútne komplexne. Ďalej zákon nepriamo novelizuje iné zákony. Odznelo to aj v rozprave u rečníkov. Tu chcem uviesť len jednu vetu, že časť týchto nepriamych noviel riešil aj nový zákon o dani z príjmu, ktorý sme schválili pred tromi týždňami a v súvislosti s tým sme novelizovali zákon číslo 511 o správe daní a poplatkov, zákon o účtovníctve a ďalšie zákony. Čiže časť toho bola vyriešená už pri zákone o dani z príjmu, dva zákony - zákon o odvodoch alebo, ľudovo povedané, zákon o odvodoch do nemocenského a dôchodkového fondu a o odvodoch do fondu zamestnanosti sa práve rieši v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložil pán poslanec Rusnák vo výbore pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Chcel by som vám dať do pozornosti stanovisko legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady, a to časť B, ktorá práve vyzdvihuje význam a poslanie tohto zákona. Chcel by som ešte zdôrazniť jeden dôležitý fakt. Tým, že sme prijali nový zákon o dani z príjmov, ktorý rieši aj časť problematiky, ktorá je uvedená aj v tomto zákone a - v tých pozmeňujúcich návrhoch to bude jasné - ktoré som potom vypustil zo zákona, rieši iba platenie paušálnej dane. Nerieši systém odvodov. Teda ak by nebol prijatý mnou navrhovaný zákon, je celkom možné, že k 1. januáru nastane v otázke odvodov do jednotlivých fondov chaos, keďže odvody do fondov sú viazané podľa doteraz platnej legislatívy na vymeriavací základ, ktorým je daňový základ, a pri paušálnych daniach pojem daňový základ nepoznáme, je tam len paušálna daň, čiže mohol by nastať v prvých mesiacoch chaos, kedy by platitelia paušálnej dane nemali vymeriavací základ, z ktorého by mohli tieto odvody vypočítať a odviesť. Práve mnou navrhovaný zákon aj túto problematiku rieši.

  Toľko som si považoval za potrebné uviesť pri druhom čítaní. Prosím vás o podporu tohto zákona.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Prokopovič uviedol návrh zákona, ktorý predkladá.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi gestorského výboru pánovi poslancovi Maňkovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec Maňka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 527 z 28. októbra 1999 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní (tlač 370) na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre zdravotníctvo.

  Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uvedený návrh do 6. decembra 1999 nepredložil a gestorský výbor k nemu nezaujal stanovisko. Ústavnoprávny výbor uvedený návrh do 6. decembra 1999 nepredložil a gestorský výbor k nemu nezaujal stanovisko.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní (tlač 370) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  1. odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Bol to výbor pre pôdohospodárstvo svojím uznesením číslo 87 z 30. novembra 1999 a výbor pre zdravotníctvo svojím uznesením číslo 76 z 1. decembra 1999;

  2. odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky správu schváliť - výbor pre sociálne veci a bývanie uznesením číslo 141 z 30. novembra 1999;

  3. odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky správu neschváliť - výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 290 zo 6. decembra 1999;

  4. nepredložil výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a ústavnoprávny výbor.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrhy sú uvedené v spoločnej správe, nebudem ich teraz čítať, sú štyri. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní (tlač 370) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní (tlač 370) neschváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov o návrhu poslanca Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní (tlač 370a) bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 291 zo 6. decembra 1999. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril

  1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní,

  2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej. Ešte dodám, že o každom návrhu hlasovať osobitne.

  Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu k tomuto návrhu zákona.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o návrhu, ktorý predniesol za skupinu navrhovateľov pán poslanec Prokopovič. Do rozpravy sa hlásia ústne dvaja páni poslanci. Nie, pán poslanec Cuper má procedurálny návrh. Ešte predtým, keďže som písomne nedostal žiadne prihlášky do rozpravy, pýtam sa, či môžem pána poslanca Rusnáka, Oberhausera a Šeptáka považovať za ústne prihlásených do rozpravy. Áno. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Cuper s procedurálnym návrhom.

  Zapnite pána poslanca Cupera.

 • Pán predsedajúci, ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, mám procedurálnu otázku celkom z ľudskej zvedavosti: Kto vymyslel tento gong? Naozaj sa to teraz už podobá ako v istom zariadení, kde...

 • Pán poslanec Rusnák je prvý prihlásený do rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave s pozmeňujúcim návrhom skupiny poslancov k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní v zmysle § 78 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Materiál máte na stole, dostali ste ho v zákonnej lehote, takže je vám k dispozícii, môžete si ho zároveň prečítať.

  Ako zdôvodnenie tohto svojho pozmeňujúceho návrhu, ktorý je doplnený a je podpísaný 15 poslancami, uvádzam, že vzhľadom na to, že z Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ako aj z legislatívno-právneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky boli zásadné pripomienky k tomu, že predkladaný návrh zákona nepriamo novelizuje iné právne normy, bolo potrebné v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov článok 11 ods. 2 riešiť tieto nepriame novely doplnením osobitných článkov.

  Ďalšie pozmeňujúce návrhy zosúlaďujú ustanovenia tohto zákona s ustanoveniami nedávno prijatého nového zákona o daniach z príjmov.

  1. Názov zákona sa upravuje takto: Za text "zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo ... o drobnom podnikaní" sa dopĺňa čiarka a nasledujúci text: "ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo ... o daniach z príjmov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov".

  2. a) Za text "Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone" sa dopĺňa nový článok I, ktorý znie: "zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo ... o daniach z príjmov" sa dopĺňa takto: v § 15 ods. 2 a písm. c) sa číslovka "10" nahrádza číslovkou "8".

  b) Príloha číslo 1 zákona o daniach z príjmov sa dopĺňa takto: "Skupina 106: Brúsenie a leptanie skla", "Skupina 314: Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých, Prevádzkovanie cintorínov a krematórií, Ubytovacie služby a v ubytovacích zariadeniach, Pohostinská činnosť".

  c) Príloha číslo 1 zákona o daniach z príjmov sa dopĺňa takto: "Voľné činnosti: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)".

  3. Dopĺňa sa nový článok II, ktorý znie: II. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274 - hovorím tak, ako mi dovoľuje hlasový fond, pretože i s vynaložením svojho zdravia som ochotný podporiť tento zákon pred plénom Národnej rady, lebo to pokladám za veľmi dôležité.

  Čiže po tretie, dopĺňa sa nový článok II, ktorý znie: II. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto: V § 16 ods. 3 sa na konci prvej vety "bodka" nahrádza "čiarkou" a pokračuje text: "s výnimkou tých samostatne zárobkovo činných osôb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia podľa osobitného predpisu". Poznámka pod čiarou, tú čítať nie je potrebné.

  4. Dopĺňa sa nový článok III, ktorý znie: III. zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto: V § 60 ods. 1 sa na konci prvej vety "bodka" nahrádza "čiarkou" a pokračuje text: "s výnimkou tých samostatne zárobkovo činných osôb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia podľa osobitného predpisu".

  5. Pred § 1 sa dopĺňa článok IV.

  6. V § 1 sa vypúšťa ods. 2 a následne sa ruší číslovanie odsekov.

  7. V § 2 ods. 2 sa výraz "§ 6" mení na výraz "§ 7".

  8. V § 3 sa vypúšťa ods. 3.

  9. V § 4 sa vypúšťajú odseky 1, 2 a 3 a nahrádzajú sa textom: "Paušálna daň pre drobných podnikateľov sa vypočíta a odvedie ako percentuálny podiel z príjmov. § 2 ods. 2 nasledovne:

  - z príjmov do 500 000,- Sk 2 %,

  - z príjmov do 1 000 000,- Sk 2,25 % a

  - z príjmov do 1 500 000,- Sk 2,5 %.

  10. V § 5 sa vypúšťa celá prvá veta.

  11. V § 5 sa výraz "minimálne 3 000,- Sk" nahrádza výrazom "najmenej vo výške minimálnej mzdy".

  12. V § 6 ods. 1 písm. a) sa číslovka "12" nahrádza číslovkou "6".

  13. V § 6 ods. 1 písm. b) sa číslovka "6" nahrádza číslovkou "3".

  14. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa celý text.

  15. V § 7 sa celý text vypúšťa a nahrádza novým textom: "Začínajúcemu novému podnikateľovi sa poskytne v roku, v ktorom mu bolo vydané živnostenské oprávnenie, a v nasledujúcom roku úľava od platenia dane z príjmu fyzických osôb alebo paušálnej dane vo výške 100 % a v treťom roku vo výške 50 %, ak pokračuje v podnikaní počas najmenej troch rokov. Ak podmienku podnikania počas najmenej troch rokov drobný podnikateľ nesplní, vyrubí sa mu daň podľa osobitného predpisu dodatočne."

  16. V § 8 sa vypúšťa celá prvá veta.

  Ďakujem za pozornosť, prepáčte za hlasový fond.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy ďalší je prihlásený pán poslanec Oberhauser. Pripraví sa pán poslanec Šepták.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  predložený návrh poslanca Národnej rady Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní je určitým krokom, ktorý jednoducho naša verejnosť očakáva, aby drobné podnikanie v rámci živnosti, podnikanie v rámci tých profesií, kde ľudia sa živia prácou svojich rúk a svojím umom, aby sa im otvoril lepší priestor bez nejakej komplikácie, ktorá by jednoducho odvádzala týchto ľudí od koncentrácie na hlavné poslanie, na živnosť, ktorú prevádzkujú a ktorou pomáhajú doplniť tie služby, ktoré obyvateľstvo potrebuje. Historicky keď sa pozrieme do minulosti, hoci za predošlého režimu sa nejako podnikanie nepodporovalo, ale v rámci národných výborov bolo vytvorené veľmi zjednodušené riešenie postupu, keď najmä v závere pôsobenia predošlého režimu, keď drobný podnikateľ chcel pracovať, mal veľmi jednoduchým spôsobom vytvorené možnosti, aby takto mohol robiť.

  V súčasnosti práve zavedením množstva otázok súvisiacich so zdaňovaním, vytvorením daňových úradov a vytvorením veľmi zložitej agendy, ktorá súvisí s podnikaním, vlastne odťahuje týchto ľudí od hlavnej činnosti a zaneprázdňuje ich činnosťou, ktorá nesúvisí s ich pôsobením. Jednoducho ťažko môžete čakať od murára, holiča a ďalších povolaní, aby sa zaoberali účtovníctvom, aby viedli zložité agendy, ktoré daňové úrady vyžadujú. Na druhej strane, už ako som povedal aj vo svojom vystúpení k štátnemu rozpočtu, daňové úrady ani daňoví poradcovia jednoducho nemôžu pri takom obrovskom náraste podnikateľských subjektov pomôcť im riešiť všetky daňové otázky, časté zmeny v zákonoch, ktoré súvisia práve s transformačným obdobím, v ktorom Slovenská republika je a tieto všetky skutočnosti pôsobia, že takýto zákon je v štruktúre zákonov Slovenskej republiky mimoriadne potrebný, že je potrebné, aby sa uplatnil v praxi, lebo mohol by výrazným spôsobom pozitívne ovplyvniť situáciu práve vo vzťahu k drobným podnikateľom. Na dôvažok súčasný nárast nezamestnaných, ktorý sledujeme, spôsobuje, že stále klesá vlastne ten potenciál vytvárania hrubého domáceho produktu, ktorý by bol pozitívnym v našom vývoji.

  Ale keď vidíme tieto pozitívne prvky navrhovaného zákona, podľa môjho názoru chýba ešte dopovedať druhú stránku riešenia problému. Podľa môjho názoru nepostačí, keď ľuďom, ktorí sú dnes nezamestnaní a ktorí robia tieto drobné podnikania v podstate v rámci nejakej šedej ekonomiky, nepostačí, keď im povieme to prvé, že im proste odpustíme viesť účtovníctvo alebo že budú mať v prvých rokoch odpustené platby za paušálnu daň. Myslím si, že je mimoriadne dôležité pre týchto ľudí vytvoriť aj prostredie, aby sa mohli dostať k malým peniazom na podporu svojho podnikania, k malým peniazom, ktoré oni relatívne potrebujú, aby si nakúpili náradie, aby si nakúpili do určitých zásob aj materiál, s ktorým pracujú. Proste ide o niekoľko desiatok tisíc korún, ktoré títo ľudia potrebujú, aby naozaj mohli svoju činnosť rozbehnúť na plné obrátky aj s vysokou kvalitou. A preto podľa doteraz prisľúbených úloh, ktoré si dala vláda a vo vládnom programe ich proklamovala, chýba dodnes zrealizovanie, akási liberalizácia v oblasti finančnej. Doteraz naše banky majú veľký monopol, ktorým vlastne držia v rukách všetky financie na podnikanie a svojím, najmä veľmi zložitým spôsobom, ako si môžu podnikatelia, takíto drobní živnostníci, ako sa môžu dostať k peniazom, brzdia rozvoj podnikateľskej sféry.

  Na druhej strane tu vyrástlo na území Slovenska množstvo finančných inštitúcií, ktoré našli priestor v zákone, aby riešili tento problém, ale nie je to v takej miere, ako by to slovenská ekonomika potrebovala. Iste poznáte množstvo záložní a iných spoločností, ktoré na Slovensku pôsobia a ktoré takýmto spôsobom oveľa pružnejšie, ako to robia banky, riešia, keď potrebujú drobní podnikatelia peniaze proste na svoj chod. Preto vo svojom pozmeňujúcom alebo doplňujúcom návrhu navrhujem doplniť zákon, ktorý predložil pán poslanec Prokopovič, o § 9, v ktorom by sa vytvoril priestor na legalizáciu a na, by som povedal, naplnenie tých vecí, ktoré by mohli umožniť zákon o družstevníctve, aby aj v oblasti financií sa mohli vytvárať úplne prirodzene pokladničné a sporiteľné družstvá, ktoré by mohli požičiavať peniaze práve týmto drobným podnikateľom. Návrh je koncipovaný tak, že využíva dodnes platné zákony o družstevníctve, Občiansky zákonník, vyhlášku Národnej banky Slovenska, ako aj zákon o účtovníctve, čiže nemení žiadne iné zákony, ale využíva ich a doplňuje niektoré znenia vo vzťahu k týmto zákonom alebo, lepšie povedané, spresňuje. Mnohí sa obávajú z poučenia v blízkej Českej republike spustenia takého niečoho, ako je družstevné sporenie alebo pokladničné družstvá. V tomto navrhovanom znení sú riešené tie záklopky, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa niečo podobné nestalo.

  Po prvé, na čo by som chcel upozorniť, je, že tento návrh konštruuje pokladničné družstvo, sporiteľné družstvo takým spôsobom, že ho môžu vytvárať len podnikatelia, len títo živnostníci, drobní podnikatelia, čiže nevstupujú tam iné osoby, ktoré nemajú nič spoločné s podnikaním. Na druhej strane tieto družstvá môžu požičiavať prostriedky len vlastným členom, čiže tí si sami budú strážiť peniaze, ktoré si zložili do spoločnej pokladne, a nie je tu riziko, to, čo sa stalo v Čechách, že sa vlastne vytvorila sieť akýchsi organizácií, ktoré boli plne pracujúce ako banky a boli tam anonymní vkladatelia a poberatelia úverov, boli osoby, ktoré nemali vôbec nič spoločné s tým, že by tam vložili svoje vlastné peniaze. Čiže tu je táto záklopka takýmto spôsobom riešená, že ľudia, ktorí si zložili peniaze, je istota, že si ich budú aj spoločne strážiť a že nemôže dôjsť k zneužitiu takéhoto pokladničného družstva.

  Druhá záklopka, ktorá je tu riešená, aby nedošlo k zneužitiu, je tu obmedzenie činností, ktoré pokladničné družstvo by vykonávalo na prijímanie dokladov od svojich členov, poskytnutie svojim členom pôžičky a výpožičky, to je to, čo som hovoril, že len svojim členom, vedenie vkladových účtov svojich členov, vykonávať platobný styk z poverenia svojho člena, čiže tu ide o určitú finančnú službu, ktorá by pomohla týmto začínajúcim najmä remeselníkom, živnostníkom, za nich by mohol robiť tento platobný styk takéto družstvo. A veľmi významnou vecou je preberanie záruk za pôžičky a úvery poskytnuté členom inými osobami. Viete, že najmä títo drobní podnikatelia, drobní živnostníci nevedia si zabezpečiť svoje úvery, nevedia si zabezpečiť garancie a takéto úverové družstvo by mohlo garantovať svojimi peniazmi za poskytnuté úvery svojim členom.

  A po posledné, je uvažovaná služba faktoringová. Pre stanovy takéhoto pokladničného družstva sú zadefinované určité pravidlá, ktoré by mali obsahovať, sú, hovorím, kompatibilné s tým, čo je o družstevníctve všeobecne, ale pre vašu informáciu by som prečítal, že ide

  a) o výšku zapisovaného základného imania,

  b) ustanovenia takéhoto družstva musia obsahovať výšku uhradzovacej povinnosti člena voči pokladničnému družstvu na krytie straty, ktoré musí byť minimálne 5-násobkom členského vkladu,

  c) lehotu, v ktorej vzniká členstvo pri vstúpení člena, vystúpení člena,

  d) spôsob zvolania členskej schôdze,

  e) základné pravidlá rokovacieho poriadku orgánov družstva,

  f) zloženie, právomoci a zodpovednosti finančnej komisie družstva,

  g) základné podmienky na vykonávanie činnosti,

  h) systém vykonávania a riadenia finančných transakcií a finančnej stability družstva,

  i) pravidlá na činnosť kontrolného systému družstva,

  j) odborné a morálne požiadavky na členov orgánov a zamestnancov zabezpečujúcich činnosť družstva a ich zodpovednosti za krytie škôd pokladničného družstva.

  Aby neboli obavy, že ministerstvo financií nebude mať dosah na tieto organizácie, je tu navrhnuté, aby ministerstvo schvaľovalo a kontrolovalo dodržiavanie stanov, ktoré by boli pre tieto družstvá záväzné a ktoré by vypracoval Slovenský živnostenský zväz v spolupráci s ministerstvom financií a bankovým dohľadom.

  A ďalej je zabezpečená kontrola tým, že v kontrolnej komisii, finančnej komisii družstva, ktoré by malo povinnosť zriadiť takúto komisiu, by boli ľudia, ktorí by mali súhlas ministerstva financií, respektíve bankového dohľadu a nimi poverených regionálnych orgánov. Myslené je to na finančné inštitúcie, ktoré ministerstvo financií v regiónoch zastupujú alebo vykonávajú činnosti pre ministerstvo financií.

  Takisto je v návrhu riešené, že pokladničné družstvá majú informačnú povinnosť voči Národnej banke, aby bankový dohľad vedel, čo sa bude robiť v týchto organizáciách. Nemyslím si, že ich nárast bude nejakým obrovským spôsobom, že naraz ich vznikne veľké množstvo. Možnože ich v krátkom čase by vzniklo pár a na týchto by sa dalo práve odexperimentovať celkové fungovanie, ako by takéto družstvá pôsobili v štruktúre finančných inštitúcií, bankových inštitúcií na Slovensku a mohli by sme na základe už vlastných skúseností potom prijať zákon oveľa hlbšie prepracovaný, kde by boli všetky súvislosti s takouto činnosťou, prevádzkovaním takejto činnosti vyriešené. Bol by to teda prvý krok, prvý signál, že Slovensko chce liberalizovať tú oblasť bankovníctva a finančníctva, že chce vytvoriť legálne prostredie, ktoré bude kompatibilné s tým, čo vo svete a v Európe existuje.

  Viete, že Slovensko malo obrovskú tradíciu v úverovom družstevníctve, bolo by škodou, keby sme na túto tradíciu nenadviazali a keby sme v čo najkratšom čase nevytvorili podmienky, aby aj táto činnosť pôsobila v štruktúre hospodárenia Slovenska a aby vytvorila najmä pre malých podnikateľov oveľa lepšie prostredie, aby sa mohli plnoprávne stať tvorcami hrubého domáceho produktu, aby mohli napĺňať pokladnice všetkých verejnoprospešných fondov, ako sú nemocenské, zdravotné a dôchodkové, ale aj iných, ktoré práve pracovníci takto môžu, takto pracujúci ľudia môžu napĺňať.

  Ja by som vás teda prosil o podporu v doplnení tohto návrhu a ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážení páni ministri,

  dámy a páni,

  dovoľte mi veľmi stručne povedať pár myšlienok k zákonu. Dosť veľa vecí povedal už môj predrečník pán Oberhauser. Ja by som sa obmedzil len na suché konštatovanie ohľadom zákona o drobnom podnikaní (tlač 370), ktoré tu predkladá pán poslanec Prokopovič.

  V prvom rade chcem povedať, že chápem tento zákon ako novú myšlienku, myšlienku, ktorá by mala umožniť drobným podnikateľom jednoduchšie podnikať. Vieme veľmi dobre, že na Slovensku nám neustále narastá nezamestnanosť a práve z tohto dôvodu chápem tento zákon ako hnací motor ekonomiky, ktorý by mal jednoducho podchytiť malých a drobných podnikateľov k takej nejakej razantnosti alebo odhodlaniu podnikať. Vieme veľmi dobre, že štátu môžeme pomôcť hlavne vtedy, keď odpojíme od neho armádu nezamestnaných. A aj týmto zákonom by pán poslanec Prokopovič chcel umožniť podnikateľom zjednodušiť ich podnikanie. Ide o tie drobné remeslá a služby, ktoré na Slovensku chýbajú, aby sa mohli rozvíjať, aby títo ľudia nemuseli študovať časté zmeny daňových zákonov, aby nemuseli platiť ľudí, ktorí im budú spravovať účtovníctvo, ale budú sa môcť venovať svojej práci. Zakúpia si na rok licenciu podľa výšky svojho obratu. Zaplatia určenú paušálnu daň a tým majú vlastne umožnené celý rok podnikať bez zbytočného papierovania.

  Chcem povedať, že tento zákon má, samozrejme, aj svoje chyby, ako každý nový zákon. Ale čo je dôležité? Dôležité na tomto zákone je to, že tu začíname ukazovať novú myšlienku, že chceme presadiť niečo nové, čo podnikateľom a tým aj slovenskej ekonomiky pomôže.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec Šepták bol posledný prihlásený k tomuto návrhu zákona do rozpravy.

  Panie poslankyne, páni poslanci, keďže v rozprave odzneli závažné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto návrhu zákona, odporúčam, aby sme nehlasovali teraz o pozmeňujúcich a doplňovacích návrhoch k tomuto návrhu zákona.

  Nechám priestor, aby predkladateľ, spoločný spravodajca, prípadne aj gestorský výbor si vytvorili časový priestor na rokovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, potom by sme zaujali stanovisko navrhovateľom a spravodajcom a vrátili sa k hlasovaniu o predloženom návrhu zákona.

  Ďakujem pánovi poslancovi Prokopovičovi a pánovi poslancovi Maňkovi.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 379 a súčasťou návrhu je aj návrh na uznesenie Národnej rady, ktorý máte ako tlač 379a.

  Prosím, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona odôvodnil pán minister Kanis.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  predkladám vám na dnešné rokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe. Ide o iniciatívny návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Účelom predloženého návrhu zákona je predovšetkým upraviť dĺžku trvania prechodného obdobia, počas ktorého musí profesionálny vojak získať požadované kvalifikačné predpoklady vzdelania alebo kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený pred 1. januárom 1998, dosiahnuť vojenskú hodnosť alebo byť ustanovený do funkcie, pre ktorú spĺňa požadované podmienky. V platnom znení zákona o vojenskej službe je táto lehota určená do 31. 12. 2002. Predĺženie prechodného obdobia do 31. 12. 2007 je nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl na všetkých úrovniach a ich plynulého personálneho zabezpečenia a navrhuje sa v záujme kontinuálneho plnenia úloh a vytvorenia adekvátneho časového priestoru pre tých profesionálnych vojakov, ktorí dosiaľ nespĺňali požadované podmienky na výkon zastávanej funkcie.

  Predkladaný návrh zákona okrem tejto problematiky reaguje aj na potrebu upraviť niektoré ďalšie ustanovenia zákona, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú právne a sociálne postavenie profesionálnych vojakov. Ide napríklad o možnosť ustanoviť do funkcie profesionálneho vojaka, ktorý úspešne študuje na získanie požadovanej kvalifikácie, ide o možnosť prijať občana priamo do stáleho služobného pomeru, ak už bol predtým v služobnom pomere v ozbrojených silách, až po úpravu právnych a ekonomických podmienok na výkon základnej služby a prípravnej služby počas štúdia na vojenskej škole.

  Návrh zákona, aj keď v podstate je malý rozsahom, má za cieľ ďalej skvalitniť právny charakter zákona o vojenskej službe na prospech právnych vzťahov, ktoré sú jeho predmetom. Odporúčania, ktoré k návrhu zákona uplatnil legislatívno-právny odbor Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, akceptujem. Problém vzniká iba s bodom 24 spoločnej správy výborov Národnej rady. Tu je názor na obsah tohto bodu troška rozdielny. Stanovisko legislatívy Ministerstva obrany Slovenskej republiky hovorí o tom, že predmet tohto bodu by skôr patril do Branného zákona. Zdôvodňujú to tým, že tento predložený zákon definuje zákon o vojenskej službe ako právny predpis, ktorým sa upravujú právne vzťahy vojakov, ktorí aktívne vykonávajú vojenskú službu, t. j. nevojaci v zálohe, ktorí nevykonávajú vojenskú službu. Návrh je podľa nich v rozpore s ustanovením § 2 zákona o vojenskej službe, ktorý taxatívne vymedzuje, kedy je vojak v aktívnej vojenskej službe. To je jeden názor.

  Druhý názor je vlastne ten, ktorý je obsiahnutý v bode 24 a ku ktorému možno doložiť aj to, že je zrejme potrebné, ak odsúhlasíte tento bod 24, aby ministerstvo obrany potom pripravilo vykonávací predpis k celej tejto problematike, pretože je to problematika, kde sa prelína to postavenie aktívneho vojaka a vojakov, ktorí sú teda v zálohe alebo sú v tom zdokonaľovacom procese. Čiže k tomu bodu 24, keďže už je tu, myslím, že by bolo zrejme logické zvoliť také riešenie, že akceptujeme bod 24 s tým, že bude potrebné k tomu pripraviť vykonávací predpis Ministerstva obrany Slovenskej republiky, aby tam bolo presne vymedzené, pre ktoré prípady znenie tohto bodu 24 je potrebné.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím o prerokovanie predloženého návrhu zákona a o jeho schválenie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo poverenému spravodajcovi gestorského výboru pánovi poslancovi Tuchyňovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe (tlač číslo 379), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 350 o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  I. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 391 zo 4. októbra 1999 pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Uvedené výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  II. Iné výbory o návrhu nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  1. S návrhom zákona súhlasia a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov tieto výbory: Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie a Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  2. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

  Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode IV tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy, čítať ich nebudem, máte ich v tlači 379a na strane 2 - 17. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor po prerokovaní a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré dostal, schválil spoločnú správu a odporúča Národnej rade podľa § 79 ods. 4. písm. a) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor, a ďalej podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku po schválení uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Tuchyňovi, spoločnému spravodajcovi výborov. Prosím, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Gajdoš. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Gajdoš, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  predovšetkým chcem zdôrazniť, že podporujem novelu zákona 370 o vojenskej službe z toho jednoduchého dôvodu, že odstraňuje určité diskriminačné opatrenia, ktoré v niektorých paragrafoch pôvodného zákona boli zakotvené. Mám len jeden návrh vo vzťahu k spoločnej správe k tejto novele, aby sa bod 24 tejto spoločnej správy vyňal na samostatné hlasovanie, pretože som tak ako predstavitelia ministerstva obrany aj ja presvedčený o tom, že otázku povyšovania vojakov v zálohe je výhodnejšie riešiť novelou Branného zákona.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Gajdoša sa hlási pán poslanec Sitek.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Chcem tento zákon o vojenskej službe, ktorý sa novelizuje a ktorý upravuje tie kroky, ktoré život ukázal, aby sa vlastne tento zákon, ktorý bol za nás prijatý, upravil, podporiť a budeme hlasovať za všetky pozmeňujúce návrhy, lebo sme ich uplatňovali vo výbore pre obranu a bezpečnosť.

  Ďakujem pekne.

 • Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán navrhovateľ, pán minister Kanis. Nie.

  Pán spoločný spravodajca? Áno.

  Nech sa páči.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  chcem zaujať stanovisko k spornému bodu 24 tohto návrhu. Sú tu názory, že tento návrh systémovo nepatrí do tohto zákona. Ja chcem oponovať a chcem vám prečítať § 1 zo zákona o vojenskej službe. "Tento zákon upravuje právne vzťahy vojakov ozbrojených síl (ďalej len "vojakov") a štátu súvisiace so vznikom, zmenami a skončením vojenskej služby." Takže nerieši ani profesionálnu službu, ani iné druhy služby, rieši systémovo vojenskú službu. A ďalej chcem poukázať na § 103 ods. 3, ktorý stanovuje pre zdokonaľovaciu službu, teda vojakov v zálohe sa čas výsluhy vojenskej hodnosti neustanovuje. Takže navrhujem alebo hovorím, že systémovo toto opatrenie patrí do tohto zákona.

  Pán predseda, ďakujem, ale to nebráni tomu, aby sme vyňali tento bod na samostatné hlasovanie.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Pán spoločný spravodajca na úvod svojho vystúpenia na návrh gestorského výboru odporučil hlasovať o všetkých bodoch spoločne, pán poslanec Gajdoš vo svojom vystúpení navrhol vyňať na samostatné hlasovanie bod 24. Prosím, aby ste aj v tomto kontexte uvádzali, pán spoločný spravodajca, hlasovania.

  Pán poslanec Cuper, už som otvoril hlasovanie.

  Pán poslanec Tuchyňa, nech sa páči.

 • Prosím, pán predsedajúci, ako sú uvedené body spoločnej správy v bode 4, tak ako som ich uviedol vo svojom úvodnom slove, aby ste dali hlasovať vyňatím bodu 24 na samostatné hlasovanie. Gestorský výbor odporúča všetky body schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme. Okrem bodu 24 hlasujeme o všetkých bodoch zo spoločnej správy, ktoré sú uvedené pod poradovým číslom 1 - 35.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že body zo spoločnej správy, tak ako ich uviedol pán spoločný spravodajca, mimo bodu 24 sme schválili.

  Budeme hlasovať o bode 24.

 • Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že bod 24 zo spoločnej správy sme schválili.

  Tým sme vyčerpali všetky body uvedené v spoločnej správe.

  Pán poslanec Tuchyňa.

 • Pán predsedajúci, uznesenie výboru ma oprávňuje požiadať vás, aby sme pristúpili hneď k tretiemu čítaniu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa či sa niekto z pánov poslancov hlási do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky.

  Pán poslanec Cuper.

 • Mám procedurálny návrh, aby ste dali hlasovať, či sa tá hlúposť, ktorú ste tu zaviedli, tento gong, ktorý znevažuje tento parlament a robí z neho stanicu metra, to je svojvôľa pána predsedu Migaša, aby ste o nej dali hlasovať, či sa má používať, alebo nie.

  Vážený pán predsedajúci, dovolím si upozorniť, aby ste nevypínali ľudí. Správate sa ako autokrat.

 • Pán poslanec Cuper, ja si vyprosím od vás, aby ste mali takéto vystúpenia v tejto Národnej rade.

  Vypnite pána poslanca Cupera.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či niekto z pánov poslancov má prihlášku do rozpravy v rámci tretieho čítania.

  Pán poslanec Cabaj, chcete vystúpiť?

  Panie poslankyne, páni poslanci, keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.

  Pán poslanec Tuchyňa, prosím, aby ste uviedli návrh na uznesenie.

 • Pán predsedajúci, odporúčam podľa § 86 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

  Pán poslanec Cabaj, máte procedurálny návrh?

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  v mene poslaneckého klubu vás chcem skutočne požiadať, aby ste si tu spravili poriadok v parlamente, lebo v čase, keď som vkročil do rokovacej miestnosti, po celej budove znelo hlasovanie o 2 minúty a v parlamente sa veselo hlasuje.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pozrieme sa na technické zariadenie, ktorým zvolávame poslancov do rokovacej sály. Naozaj sme týmto spôsobom chceli skvalitniť priebeh rokovania schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky operatívnejším zvolávaním poslancov na hlasovanie.

  Pán poslanec Roman Kováč navrhol rozšíriť program 25. schôdze o ďalšie štyri body.

  Dávam teraz procedurálny návrh, aby sme teraz pristúpili k prerokúvaniu týchto zaradených bodov programu, keďže nešpecifikoval, kedy by sme ich mali prerokovať presne. Odporúčam, aby sme rokovali o nich teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 64 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Môžeme teda pristúpiť k

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 478. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh vlády na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím teraz pani ministerku Schmögnerovú, aby z poverenia vlády predmetný návrh vlády odôvodnila.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som z poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodnila návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999.

  Jednou z priorít vlády Slovenskej republiky vyplývajúcej z jej programového vyhlásenia je pristúpenie k reštrukturalizácii vybraných bánk. Vláda Slovenskej republiky je pripravená použiť významný objem prostriedkov, ktoré tvorila Národná banka Slovenska ako oprávky k úverom pre príslušné banky. Tieto prostriedky sa použijú prostredníctvom príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, pričom ich vplyv na hospodárenie štátneho rozpočtu je neutrálny. V zákone o štátnom rozpočte na rok 1999 je v § 4 ods. 2 určená hranica, o ktorú môže vláda rozpočtovými opatreniami prekročiť výdavky štátneho rozpočtu. Pri rozpočtovaní výdavkov v objeme 194,9 mld. korún táto 10-percentná hranica predstavuje 19,5 mld. korún.

  V prvej etape reštrukturalizácie v roku 1999 sa predpokladá použiť viac, ako je uvedená suma, aby sa výsledky reštrukturalizácie príslušných bánk prejavili už vo výsledkoch ich hospodárenia za rok 1999. Tieto koncoročné výsledky budú mať zásadný význam pre ohodnotenie bánk a pozitívne sa prejavia v ich ocenení, čo bude znamenať základný signál pre zahraničných investorov. Ak by sa nepristúpilo v roku 1999 k využitiu oprávok na zisku Národnej banky Slovenska, oddialil by sa proces reštrukturalizácie bánk, v dôsledku čoho by bola oddialená aj reštrukturalizácia podnikateľského sektora a vznikli by tak ďalšie významné národohospodárske škody.

  Uvedené dôvody viedli k tomu, aby vláda požiadala o skrátenie legislatívneho konania predloženého návrhu zákona podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.

  Dávam slovo poverenému spravodajcovi pánovi poslancovi Maňkovi. Prosím ho, aby informoval Národnú radu o odporúčaní.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám predniesol informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 (tlač 478).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 495 z 13. decembra 1999 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 (tlač 478), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu s termínom ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie rozpočet a menu na svojej 33. schôdzi dňa 14. decembra 1999 a v prijatom uznesení číslo 300 predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 (tlač 478), odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní s termínom ihneď.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu k tomu návrhu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na uznesenie, ktoré je potrebné k tomuto návrhu vlády prijať.

 • "Národná rada Slovenskej republiky odporúča prerokovať zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 v skrátenom legislatívnom konaní."

 • Páni poslanci, poslankyne, počuli ste návrh. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s prerokúvaním tohto návrhu vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prerokúvaním tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Na základe schváleného uznesenia pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 479. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pod číslom 496.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády návrh vlády odôvodnila ministerka financií pani Brigita Schmögnerová.

 • Vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som len stručne k zdôvodneniu skráteného legislatívneho konania dodala. Naším zámerom je podľa novely tohto zákona pokračovať v reštrukturalizácii vybraných finančných inštitúcií tak, aby sme do konca kalendárneho roka 1999 dosiahli u troch vybraných finančných inštitúcií kapitálový koeficient k primeranosti na úrovni 8 %. Je preto nevyhnutné, aby sme neutrálne vzhľadom na schodok štátneho rozpočtu uskutočnili operačné navŕšenie základného imania medzi Národnou bankou Slovenska, štátnym rozpočtom a príslušnými finančnými inštitúciami.

  Navrhovaná zmena zákona nebude mať teda žiadne dosahy na štátny rozpočet, nezvýši schodok štátneho rozpočtu. Tento návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie je v rozpore so žiadnymi zákonmi Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie návrhu vlády na prijatie zákona o štátnom rozpočte na rok 1999.

  Dávam teraz slovo poverenému poslancovi výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi Maňkovi, aby informoval Národnú radu o odporúčaní, ako prerokúvať tento návrh zákona.

  Pán poslanec Maňka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 (tlač 479), ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú spoločenskú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu k návrhu zákona.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne nemám prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Brocka. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Brocka.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážená pani ministerka,

  vážení kolegovia,

  aj keď súhlasím s predloženým vládnym návrhom zákona, považujem za potrebné upozorniť na jednu vec, ktorej sa už veľa rokov vyhýbame. Možno od roku 1990, ako sa vyvíjali mzdy v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva, sme nevenovali dostatočnú pozornosť práve sektoru financií, bankovníctva a poisťovníctva. Jednoducho do tejto sféry sme sa akoby báli vstúpiť nielen preto, že je to oblasť veľmi citlivá na zasahovanie zvonku, najmä od politikov, ale pretože sme nejako tak s bázňou sa pozerali do týchto inštitúcií, ktoré spravovali naše úspory, ktoré ručili za vklady obyvateľov. No a prešlo 10 rokov a my sme zrazu prišli k zisteniu, že tieto inštitúcie, mnohé z nich, sú pred krachom, že sa v tých inštitúciách gazdovalo a hospodárilo tak nezodpovedne, tak neefektívne, že takmer polovica úverov z týchto inštitúcií bola klasifikovaná, to znamená, že tie banky vedia, že tí, ktorí si požičiavali peniaze odtiaľ, ich nevrátia. A jednoducho po tom všetkom súčasná vláda prišla k veľmi zodpovednému a vážnemu rozhodnutiu, že tie banky sa musia ozdraviť, že sa musia privatizovať, ale predtým je potrebné do nich naliať 100 mld. korún. My sa chystáme naliať do nich už aj v tomto roku isté miliardy, my sa chystáme do nich naliať z peňazí, z úspor občanov, z výnosov daní tých, ktorí pracujú, 100 mld. korún, ale pritom pozrite sa, ako tie inštitúcie doteraz niesli zodpovednosť za to svoje neefektívne a nezodpovedné hospodárenie.

  Ak porovnáte priemerné zárobky, tak tento rezort, alebo táto sféra je takmer na úrovni dvojnásobku priemerných platov, to znamená, že tí, ktorí v tejto sfére pôsobili, tak boli veľmi dobre honorovaní. A my sa teraz ideme skladať na to, že oni spôsobili svojím hospodárením takúto sekeru.

  Preto by som chcel, aby Národná rada požiadala vládu, aby k tejto veci zaujala stanovisko nielen tak, že ich budeme ozdravovať, ale aby vyvodila z takýchto výsledkov aj patričné dôsledky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Brockovi.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Kužma - faktická poznámka. Uzatváram možnosť ďalších faktických poznámok.

 • Ja by som s kolegom Brockom v časti jeho vystúpenia súhlasil, len zabudol povedať, že banky boli zaťažené aj dlhmi z bývalej KBV a investičnej výstavby, za ktoré vedenie po roku 1989 nemohlo. Po roku 1989 do roku 1992 v značnej miere sa financovala cez tieto banky malá privatizácia a tam vznikli najväčšie sekery, kde sa tieto úvery dávali dosť nerozvážne. Ale politickým cieľom, hlavným, bolo vtedy privatizovať. Čiže aj napriek tomu, že sa vedelo, že mnohé úvery sa nedokážu splatiť, bolo treba privatizovať majetok a odštátniť ho.

  Pokiaľ ide o ostatné úvery, o ktorých sa hovorilo, je pri nedostatku úverov priam tragické, že podnikatelia mali zaplatiť 18 % za úver, tak museli dať ešte 4 - 5 % niektorým zamestnancom bánk do vrecka. Samozrejme, že úvery na úrovni potom 20 až 25 % úrokov z úverov sa nedajú splatiť. Myslím si, že vedenia bánk tieto veci teraz prehodnocujú, a ak nedôjde k oživeniu v bankovej sfére a tieto dlhy presunú buď do dajakých eseročiek, ktoré vzniknú pri jednotlivých bankách, alebo do nejakej konsolidačnej banky, nám sa oživenie bánk nepodarí. A ak nedôjde k oživeniu bánk, my nemôžeme hovoriť o oživení vôbec úverovej politiky malého, stredného a veľkého podnikania.

  Čiže tie platy v bankovej sfére, ktoré sú vyššie ako v ostatnej sfére, myslím si, že momentálne tak banky nezaťažujú, ako tie úvery predtým dané.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, keďže pani predkladateľka ani pán spoločný spravodajca sa nepotrebujú vyjadriť k rozprave, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie.

 • Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní spoločného spravodajcu prerokovať návrh vlády v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 496 z 13. decembra 1999 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh dvom výborom: Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne ihneď.

  Prosím o mojom návrhu, vážený pán predsedajúci, dať hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pani ministerke a spoločnému spravodajcovi.

  Podľa schváleného programu budeme pokračovať ďalším bodom, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 480, ktorého súčasťou je aj návrh na uznesenie Národnej rady.

  Prosím teraz pána ministra Šagáta, aby z poverenia vlády predmetný návrh uviedol.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  návrh zákona bol vypracovaný na základe nálezu...

 • Prosím poslancov, aby neodchádzali z rokovacej sály.

 • ... Ústavného súdu Slovenskej republiky z mája 1999. Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vysloví, že medzi zákonom a ústavou je nesúlad, stráca zákon, jeho časť, prípadne niektoré ustanovenia účinnosť. Orgány sú potom povinné, kompetentné do 6 mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia Ústavného súdu dať zákon do súladu s ústavou. Táto lehota uplynie v decembri 1999. Ak by sa nepredĺžila účinnosť zákona, tak by došlo k vážnemu stavu, pretože držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach na výrobu liekov a na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok vydaných podľa doterajších predpisov, ako aj prevádzkovatelia očných optík sú povinní preukázať splnenie podmienok ustanovených zákonom do 19 mesiacov od nadobudnutia účinnosti, inak by tieto povolenia strácali platnosť. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sme predĺžili účinnosť zákona, tak ako je uvedené.

  Skrátené legislatívne konanie napĺňa zákon o rokovacom poriadku v dvoch ustanoveniach. Tie mimoriadne okolnosti, ktoré sú naplnené, sú, že by bolo vytvorené prostredie na obmedzenie ľudských práv a potom hrozba značných finančných, hospodárskych strát.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Dávam teraz slovo pani poslankyni Záborskej, poverenej spravodajkyni gestorského výboru. Prosím ju, aby informovala Národnú radu o odporúčaní gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vám predniesla informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140 o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 497 z 13. decembra 1999 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (tlač 480), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval predložený návrh vlády na svojej 17. schôdzi.

  Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a vo svojom uznesení odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vysloviť súhlas s tým, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení zákona číslo 220/1996 Z. z. o reklame, s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal písomne žiadne prihlášky. Ústne sa na základe svetelnej tabule tiež nehlási nikto z poslancov do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pani poslankyňu Záborskú, aby predniesla návrh na uznesenie Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám prečítala návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 220/1996 Z. z. o reklame, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky."

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní prerokovať tento návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s prerokúvaním tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Na základe tohto prijatého uznesenia pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 472. Návrh na pridelenie návrhu zákona na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 485.

  Prosím, aby z poverenia vlády návrh odôvodnil pán minister.

  Pán minister, pardon. Ide o návrh skupiny poslancov, teda za skupinu poslancov predmetný návrh odôvodní pán poslanec Roman Kováč, jeden z predkladateľov návrhu zákona.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  vážený pán predsedajúci,

  pri poslednom schvaľovaní novely zákona o liekoch, kde boli vydané vlastne nové spôsoby úpravy vydávania povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, sme dali výnimku pre platnosť doterajších ustanovení na obdobie 19 mesiacov. Táto lehota končí 31. 12. v tomto roku. Dali sme ju s úmyslom, že bude pripravená komplexná novela zákona o lieku, kde už tie nedostatky, ktoré predchádzajúca novela obsahovala, budú odstránené.

  Medzi tým na základe návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ústavný súd rozhodol o nesúlade § 35 ods. 1 zákona s Ústavou Slovenskej republiky. Návrh, nový návrh, alebo novela zákona, ktorá odstraňuje tieto nezrovnalosti, je už v parlamente, ale nebola prijatá vzhľadom na svoj rozsah, nebola prijatá na skrátené legislatívne konanie a je zaradená do normálneho konania. To znamená, začneme o nej hovoriť až v januári. Ak by sme neprijali tento návrh, dostali by sme sa preto do legislatívneho vákua.

  Ja vás preto prosím, ide o veľmi jednoduchú novelu, o predĺženie platnosti výnimky o 5 mesiacov.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Romanovi Kováčovi za uvedenie návrhu.

  Dávam slovo teraz pani poslankyni Záborskej, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre zdravotníctvo, a prosím, aby informovala Národnú radu o odporúčaní, ako prerokúvať tento návrh zákona.

 • Vážený pán predsedajúci,

  páni ministri,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku vystúpila pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

  Úvodom si dovoľujem informovať o skutočnosti, že predmetný návrh bol zaradený do programu tejto schôdze na prvé čítanie na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Ako spravodajkyňa k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách.

  Predpokladám, že prípadné zmeny a návrhy budú predložené v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého čítania a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal písomné prihlášky žiadneho poslanca. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania k predmetnému návrhu zákona. Najskôr návrh podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, odporúčam, aby ste dali hlasovať podľa uvedeného paragrafu, aby predložený návrh bol prerokovaný v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pani spoločnej spravodajkyne prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s prerokúvaním tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 485 zo 16. decembra prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento zákon Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Súčasne za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol predložený návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote ihneď.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pani spoločnej spravodajkyne prideliť návrh zákona výborom, určiť lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch, ako aj určiť gestorský výbor.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona vo výboroch.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je druhé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 384 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 384a.

  Prosím teraz, aby za skupinu poslancov predmetný návrh zákona odôvodnil jeden z navrhovateľov pán poslanec Faič.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán minister,

  vážené panie kolegyne poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložil do druhého čítania návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1996 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

  Pri tomto uvedení chcem zvýrazniť, že nie sme prívržencami nesystémových zmien v právnom poriadku, prípadne iba čiastkových riešení, ale v danom prípade je skutočne nevyhnutné pristúpiť k urýchlenému riešeniu situácií, ktoré vznikajú pri spontánnom odčleňovaní obcí a následným právnym skutočnostiam, ktoré predpokladá zákon číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Chcem tiež pripomenúť, že na základe súčasnej právnej úpravy v odčleňovaní obcí a právnou úpravou § 13c zákona o obecnom zriadení nastáva neželaný stav, keď podľa písm. g) tohto paragrafu zaniká zlúčením, rozdelením alebo zrušením obce mandát starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, a tak aj v prípade odčlenenia malej časti obce je potrebné vykonávať nové voľby.

  Iste ste si všimli v uplynulých dňoch alebo týždňoch rozsiahlu polemiku vedenú v médiách na rozdelenie predtým miest Štúrovo, ale najmä Humenné a obec, ktorá mala vzniknúť alebo vznikla, Lackovce, kde už v tomto období je dokonca petícia, ktorá znovu má nastoliť otázku pripojenia Lackoviec k Humennému, hoci sa neuskutočnili voľby a neuskutočnilo sa zvolenie orgánov obce.

  Ak teda nastane skutočnosť, že dôjde k rozdeleniu obce, mala by byť účinnosť právnych následkov tohto rozdelenia postavená tak, aby rešpektovala vedomosť a vôľu voličov. To ma viedlo k presvedčeniu, že územné zmeny obcí a miest a s tým súvisiace voľby nových orgánov samosprávy by mali byť vykonané tak, aby sa súčasne rešpektovalo štvorročné volebné obdobie, teda k termínu vykonania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Predložený návrh tento rozpor odstraňuje tým, že by dochádzalo k vzniku nových obcí len v súvislosti so všeobecnými voľbami do orgánov samosprávy obcí.

  Predložený návrh zákona prerokovala vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní 3. novembra 1999 a uznesením číslo 942 s ním vyslovila súhlas s tým, že pripomienky, ako aj pripomienky z legislatívneho odboru Národnej rady, najmä legislatívnotechnického charakteru, sú obsahom spoločnej správy.

  Verím, že návrh, ktorý som predložil v mene skupiny poslancov, nájde u vás dostatočnú podporu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Faičovi za uvedenie návrhu skupiny poslancov.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi výborov, členovi výboru pre verejnú správu pánovi poslancovi Sopkovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec Sopko.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  gestorský výbor ma ako spoločného spravodajcu poveril predložiť Národnej rade túto správu k tlači 384.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 510 z 26. októbra 1999 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor nedostal do 30. novembra 1999 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie uvedeného zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 229 z 1. decembra 1999, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu uznesením číslo 94 z 30. novembra 1999 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti uznesením číslo 72 z 22. novembra 1999.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Ich znenie je obsahom správy v bodoch 1 až 5. Gestorský výbor odporúča návrhy pod bodom číslo 1, 3, 4 a 5 schváliť, pod bodom číslo 2 neschváliť.

  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať takto. En bloc schváliť body číslo 1, 3, 4 a 5 a neschváliť bod číslo 2 v rámci osobitného hlasovania. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave schváliť.

  Súčasne gestorský výbor poveril spoločného spravodajcu výboru poslanca Viliama Sopka predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu pod číslom 94 zo 7. decembra 1999.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste k tomuto bodu rokovania otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám žiadne prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne. Nie je to tak. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe 384a, tak, ako uviedol vo svojom spravodajskom vystúpení.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  To znamená, že po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor v spoločnej správe odporučil hlasovať en bloc o bodoch zo spoločnej správy číslo 1, 3, 4 a 5.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste o tomto dali hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme. Na základe odporúčania gestorského výboru, ktoré predniesol pán spoločný spravodajca, hlasujeme o bodoch 1, 3, 4 a 5 zo spoločnej správy s odporúčaním výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že body 1, 3, 4, 5 zo spoločnej správy sme schválili.

  Na základe odporúčania gestorského výboru budeme hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s odporúčaním, pán spoločný spravodajca gestorského výboru...

 • Gestorský výbor pozmeňujúci návrh bod bodom číslo 2 odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 12 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Konštatujem, že bod 2 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Prosím, pán spoločný spravodajca.

 • Tým sme teda skončili hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, to znamená, že môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu. Gestorský výbor odporúča Národnej rade, aby sme k tretiemu čítaniu pristúpili bezprostredne po druhom čítaní v zmysle § 84 ods. 2 a § 83 ods. 6.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prerokovať tento návrh zákona ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s prerokúvaním návrhu zákona v treťom čítaní.

  Pristúpime teda na základe schváleného uznesenia k prerokúvaniu tohto návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne, keďže som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  A keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na uznesenie.

 • Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánom poslancom Faičovi a Sopkovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som navrhol zmenu poradia prerokúvaných bodov programu 25. schôdze, pretože pán minister Koncoš odchádza na zahraničnú služobnú cestu. Požiadal nás o možnosť prerokovať body, ktoré sú uvedené v programe ako body číslo 17 a 18 teraz. Je všeobecný súhlas snemovne?

 • Všeobecný súhlas pléna.

 • Pán minister, prosím, aby ste uviedli

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 394, ktorého súčasťou je aj návrh na prijatie uznesenia.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády návrh zákona uviedol pán minister Koncoš.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v prvom rade chcem poďakovať za súhlas so zmenou programu, popoludní totiž odchádzam do Českej republiky podpísať zmluvu o spolupráci na hraničných vodách s Českou republikou.

  Vláda Slovenskej republiky ma svojím uznesením číslo 858 zo 6. októbra 1999 poverila uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z. sa predkladá z dôvodu riešenia otázky platenia odvodov za poškodenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a náhrady majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia z dôvodu verejného záujmu deklarovaného rozhodnutím orgánu štátnej správy. Podľa pôvodného znenia zákona mala byť táto otázka riešená nariadením vlády, ale vzhľadom na termín prijatia zákona takéto riešenie už nezodpovedá Ústave Slovenskej republiky, a preto sa rieši osobitnou novelou zákona. V predloženom návrhu sa v ďalšom priamo ustanovujú podmienky a povinnosti vzťahujúce sa na ochranu poškodeného poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pričom návrh obsahuje aj ukladanie opatrení na odstránenie závadného stavu vrátane zaburinenia pozemkov. V ostatnom sa len spresňujú doterajšie ustanovenia zákona.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  verím, že sa stotožníte s dôvodmi, pre ktoré vláda Slovenskej republiky predkladá návrh novely zákona Slovenskej národnej rady číslo 307/1992 Zb. a dúfam vo vašu podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie návrhu zákona.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi výborov pánu poslancovi Jurišovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o odporúčaní, ako prerokúvať tento návrh zákona v pléne Národnej rady.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  predkladám spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394), v prvom čítaní. Vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému vládnemu návrhu ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo svojím uznesením číslo 93 z 30. novembra 1999. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku teda podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To značí, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu.

  Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu zákona je zrejmé, čo sa má ním dosiahnuť. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje vyjadrenie súladu návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami zhodnotenie súčasného stavu dôvodov potreby novej právnej úpravy, hospodárskeho a finančného vplyvu na štátny rozpočet, finančného dosahu na rozpočty obcí. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Ďalej návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, ktorá taktiež spĺňa predpísané náležitosti.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 71 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 410 z 25. októbra 1999 prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394), v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol predmetný návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 28. januára 2000 a gestorský výbor ho prerokoval v lehote do 31. januára 2000.

  Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby sa o tomto mojom návrhu hlasovalo po rozprave ako o prvom.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto z poslancov do rozpravy k tomuto vládnemu návrhu zákona hlási ústne, keďže písomne prihlášky nemám. Konštatujem, že nie je to tak.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca, za uvedenie spravodajskej správy. Prosím vás, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  Odporúčam, aby pán minister uviedol ďalší návrh zákona, ktorého je tiež predkladateľom, a potom budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch.

  Pán minister, prosím, aby ste uviedli z poverenia vlády

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

  ktorý ste dostali ako tlač 456.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  pán predsedajúci už uviedol, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 967 z 10. novembra 1999 ma poverila uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1996 Z. z. výrobe a obehu liehu a zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

  K vypracovaniu návrhu zákona, ktorým sa menia citované zákony, nás viedli poznatky z praxe, ktoré poukázali na nedostatočnú úpravu otázky vydávania povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu a nadväzne vydávanie osvedčení na prevádzkovanie liehovarníckych závodov a ďalších právnych súvislostí, ktoré sa pri príprave pôvodného návrhu nepredpokladali, predovšetkým využívanie niektorých ustanovení zákona na daňové úniky. Predkladaný návrh zákona v zmysle uvedeného upresnil vydávanie povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzania do obehu.

  Vzhľadom na to, že prijatie predloženého vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu, odstraňuje niektoré aplikačné nedostatky v praxi a prispeje k obmedzeniu únikov pri zdaňovaní liehu, dovoľujem si vás požiadať o podporu pri jeho prerokovaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády.

  Pán spoločný spravodajca Juriš, máte slovo.

 • Spravodajská správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 456).

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam spravodajskú správu v prvom čítaní o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To značí, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu. Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu je zrejmé, čo sa má ním dosiahnuť.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje vyjadrenie súladu návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky v súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, zhodnotenie súčasného stavu, dôvodov potreby novej právnej úpravy, hospodárskeho a finančného vplyvu na štátny rozpočet, finančného dosahu na rozpočty obcí. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje taktiež doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, ktorá taktiež spĺňa predpísané náležitosti.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 474 z 23. novembra 1999 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 456), prideliť v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol predmetný návrh pridelený, ho prerokovali v lehote do 28. januára 2000 a gestorský výbor ho prerokoval v lehote do 31. januára 2000.

  Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby sa o tomto mojom návrhu hlasovalo po rozprave ako o prvom.

  Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, panie poslankyne a páni poslanci, či sa hlásite do rozpravy k tomuto návrhu zákona ústne, keďže písomne som nedostal žiadne prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím všetkých pánov poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa sem dostavili. Budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch, ktoré uviedol pán minister Koncoš, a o odporúčaní, ktoré predniesol pán spoločný spravodajca.

  Prosím pána poslanca Juriša, aby najskôr predniesol návrh na uznesenie k návrhu zákona 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zákona 222/1996 o organizácií miestnej štátnej správy.

  Pán poslanec Juriš.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále a o dochvíľnosť všetkých poslancov na hlasovaní.

  Pán poslanec Juriš predniesol návrh, ktorým odporúča, aby návrh zákona Národná rada prerokovala v druhom čítaní.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s prerokúvaním tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pán spoločný spravodajca, predneste ďalší návrh na uznesenie.

 • Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a Výboru Národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody. Ďalej aby týmto hlasovaním sa za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo s tým, že určené výbory návrh prerokujú do 28. januára a gestorský výbor do 31. januára 2000.

  Hlasujeme teda o určení výborov a lehotách na prerokovanie návrhu.

 • Prezentujme sa a hlasujme o uznesení, ktoré navrhol pán poslanec Juriš, spravodajca gestorského výboru pre pôdohospodárstvo.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste teraz uvádzali hlasovanie k návrhu zákona 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

 • Počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorým gestorský výbor odporúča prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

 • Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo s tým, že určené výbory návrh prerokujú do 28. januára a gestorský výbor do 31. januára 2000.

  Hlasujme teda o určení výborov a lehotách na prerokovanie návrhu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o uznesení, ktoré predniesol pán spoločný spravodajca, ktorý odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi ministrovi a pánovi spoločnému spravodajcovi za spoluprácu pri prerokúvaní týchto bodov programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  ďalším bodom programu 25. schôdze je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 412. Súčasťou návrhu je aj návrh na prijatie rozhodnutia predsedu Národnej rady.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády návrh odôvodnil pán minister zdravotníctva Tibor Šagát.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som krátko uviedol návrh novely zákona číslo 277.

  V roku 1998 bola prijatá novela tohto zákona, ktorá vyvolala nepriaznivú reakciu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Chceli ju dať dokonca na Ústavný súd. Vtedy sme to konzultovali aj s kolegom Šimkom a dohodli sme sa, že vláda čo najskôr urobí zmenu tohto zákona tak, aby sme nemuseli dávať podnet na Ústavný súd.

  Teda novela rieši také najpálčivejšie veci, ktoré v priebehu uplatňovania zákona vznikli, samozrejme, nerieši všetky problémy, ktoré v zdravotnej starostlivosti vznikli. A upozornil by som teda len na niektoré najdôležitejšie, ktoré tam možno pozorovať. Predovšetkým sa vytvoril legislatívny rámec na poskytovanie sociálnej pomoci v zdravotníckych zariadeniach a poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci. To považujem za úplne novú éru vzťahov medzi zdravotníctvom a sociálnymi vecami vrátane definovania zdravotníckeho zariadenia ako nového druhu hospicu. Došlo k zásadnej zmene v definovaní zdravotníckych pracovníkov, kam sa dostali aj zdravotnícki pracovníci, ktorí nemajú skončené príslušné zdravotnícke vzdelanie a môžu si to doplniť získaním osvedčenia. Došlo k určitej úprave pri určovaní výučbových základní. A potom jedna dôležitá pasáž, ktorá sa trošku spresňovala, bol proces povoľovania činnosti neštátnych zdravotníckych zariadení. Nakoniec je tam urobená zmena na úseku ochrany prírodných liečivých zdrojov. Predovšetkým sa upravoval spôsob výpočtu úhrady za využívanie prírodných liečivých zdrojov a spresňujú sa povinnosti tých, ktorí majú v užívaní tieto zdroje tak, aby sa zabezpečila ich lepšia ochrana.

  Počas druhého čítania určite bude vytvorený dostatočný priestor na to, aby sme o týchto zmenách diskutovali.

  Ďakujem pekne za slovo.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády.

  Dávam teraz slovo pánovi poslancovi Rakúsovi, ktorého určil gestorský výbor pre zdravotníctvo, aby návrh na prijatie uznesenia k tomuto návrhu vlády predniesol.

  Pán poslanec Rakús.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  ctené poslankyne,

  vážení poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady vystúpil pri rokovaní Národnej rady v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 412), ako spravodajca určený výborom Národnej rady pre zdravotníctvo. Ako spravodajca k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Predpokladám, že prípadné zmeny a návrhy budú predložené v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v súlade s rokovacím poriadkom a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 435 zo 4. novembra 1999 prideliť túto novelu v druhom čítaní na prerokovanie okrem ústavnoprávneho výboru aj výboru pre verejnú správu, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výboru pre zdravotníctvo.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady výbor pre zdravotníctvo, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 28. januára 2000 a gestorský výbor do 31. januára 2000.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne sa neprihlásil nikto z poslancov. Ústne tiež nevidím, že by sa niekto na svetelnej tabuli prihlásil. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, ďakujem.

  Odporúčam, aby pán minister Šagát uviedol ďalší návrh a potom by sme hlasovali spoločne o jednotlivých návrhoch. Druhým v poradí je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

  Pán minister, prosím, aby ste uviedli návrh, ktorý sme dostali ako tlač 463, ktorej súčasťou je aj návrh rozhodnutia predsedu Národnej rady.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, poslanci,

  táto novela zákona bola vypracovaná v nadväznosti na nález Ústavného súdu, ktorý rieši nesúlad časti zákona s ústavou. Súčasne sa využila táto možnosť na to, aby sme riešili aj iné veci, ktoré súvisia s používaním liekov. Dúfam, že v priebehu druhého čítania bude priestor na to, aby sme si sporné veci vyriešili.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády.

  Dávam slovo pani poslankyni Záborskej, spoločnej spravodajkyni, ktorú navrhol gestorský výbor.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v súlade s rokovacím poriadkom vystúpila pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1998 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona číslo 455/1991 a o zmene a doplnení zákona číslo 220/1996 ako spravodajkyňa určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Ako spravodajkyňa k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona podľa zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Predpokladám, že prípadné zmeny a návrhy budú predložené v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 472 prideliť návrh v druhom čítaní na prerokovanie okrem Ústavnoprávneho výboru Národnej rady aj Výboru Národnej rady pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 17. januára 2000 a gestorský výbor do 18. januára 2000.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nikto z pánov poslancov sa nehlási do rozpravy ani ústne, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, aby ste uviedli jednotlivé návrhy uznesenia k tomuto návrhu vlády.

  Prosím všetky panie poslankyne a pánov poslancov, ktorí sa zdržiavajú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na hlasovanie o vládnom návrhu zákona. Prosím pánov poslancov o účasť na hlasovaní.

  Pani poslankyňa, uveďte v poradí prvý návrh na uznesenie.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať, aby predložený návrh zákona bol prerokovaný v druhom čítaní.

 • Prosím, počuli ste návrh.

  Ešte raz prosím poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby prišli sem a hlasovali. Prezentujme sa a hlasujme.

  Prosím pánov poslancov pri technikoch, aby sa venovali hlasovaniu.

  Páni poslanci, panie poslankyne, vyzývam vás všetkých, dostavte sa do rokovacej sály. Hlasujeme.

  Prosím, ak rokujú poslanecké kluby, aby prerušili rokovanie. A prosím politické strany, ktoré majú tlačové konferencie, aby prerušili tlačové konferencie a prišli na hlasovanie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme schválili a vyjadrili súhlas s prerokovaním návrhu v druhom čítaní.

  Prosím, pani poslankyňa.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať, aby v druhom čítaní bola novela zákona pridelená na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a výboru pre zdravotníctvo a aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 17. januára 2000 a gestorský výbor do 18. januára 2000.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o prerokovanom vládnom návrhu zákona 277/1994 o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

  Prosím pána poslanca Rakúsa, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Prvé odporúčanie je, aby Národná rada Slovenskej republiky predložený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Rakús, uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Ďalej odporúčam, aby v druhom čítaní vo výboroch bola pridelená na prerokovanie táto novela ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 28. januára 2000 a gestorský výbor do 31. januára 2000.

 • Prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní gestorského výboru prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme pridelili návrh zákona výborom, určili gestorský výbor a lehotu na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi ministrovi, pánovi poslancovi Rakúsovi a pani poslankyni Záborskej.

  Panie poslankyne, je 12 minút do 12.00 hodiny. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Budeme pokračovať v rokovaní 25. schôdze o 14.00 hodine hodinou otázok na premiéra a členov vlády.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v rokovaní 25. schôdze Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram bod programu -

  hodina otázok.

  Chcem pripomenúť, že v rokovaní o tomto bode programu budeme postupovať podľa § 24 ods. 6 a § 131 zákona o rokovacom poriadku. Zo všetkých písomných otázok poslancov podaných do stredy do 12.00 hodiny určení overovatelia schôdze vyžrebovali poradie otázok na odpovede, ktorými sa budeme riadiť. Vyžrebované poradie otázok bolo oznámené na vývesnej tabuli pred rokovacou sálou. Pripomínam, že na otázky poslancov, ktorí sú neprítomní v rokovacej sále, sa neodpovedá.

  Prosím predsedu vlády pána Mikuláša Dzurindu, aby oznámil, ktorých členov vlády určil, že budú odpovedať na otázky za neprítomných členov vlády, prípadne že za nich bude odpovedať sám.

  Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  namiesto neprítomného pána podpredsedu vlády Hamžíka bude odpovedať pán podpredseda vlády Fogaš, namiesto neprítomného ministra zahraničných vecí pána Kukana bude odpovedať pán minister Kňažko a namiesto neprítomného pána ministra Koncoša bude odpovedať pán minister Miklós.

 • Ďakujem.

  Teraz pristúpime k odpovediam na vyžrebované otázky poslancov položené predsedovi vlády.

  Prosím pána predsedu vlády, aby na vyžrebované otázky, ktoré mu boli adresované, odpovedal v časovom limite 15 minút.

  Prvá otázka na predsedu vlády podľa vyžrebovaného poradia je od pani poslankyne Tóthovej. Otázka znie: "Môžete uviesť, prečo pri informovaní o rezolúcii číslo 165 prijatej v Kongrese USA o podpore Slovenskej republiky ste neinformovali o tom, že bolo vyjadrené aj poďakovanie vláde Vladimíra Mečiara za navigovanie Slovenska na budovanie demokracie?"

  Nech sa páči, pán premiér.

 • Vážená pani poslankyňa,

  myslím, že ani tak nejde o to, či som informoval, alebo neinformoval ja, ale neinformovali o tom ani médiá a myslím si, že neinformovali o tom preto, že jednoducho to nie je pravda, čo je obsiahnuté vo vašej otázke. Z úcty k faktom využijem túto príležitosť na to, aby som vás, panie poslankyne a páni poslanci, oboznámil s plným textom rezolúcie Snemovne reprezentantov číslo 165. Z tohto plného textu si každý súdny človek urobí svoj názor, ale každopádne ďakujem za príležitosť panie poslankyne a pánov poslancov s týmto textom oboznámiť.

  Rezolúcia Snemovne reprezentantov má tri časti. Časť jedna je samotné uznesenie, časť dva je politika voči Slovenskej republike a časť tri je názor Kongresu.

  Časť jedna - Uznesenie: Snemovňa reprezentantov sa uznáša na nasledovnom, je tam osem odsekov:

  1. Z volieb v máji 1999 vzišiel prvý priamo zvolený prezident Slovenskej republiky a tieto voľby zároveň preukázali záväzok slovenského ľudu k naplneniu ekonomických reforiem demokratickej vlády a západných ideálov.

  2. Z parlamentných volieb v septembri 1998 vzišla koaličná vláda Slovenskej republiky, ktorá potvrdila svoj záväzok k uskutočňovaniu ekonomických reforiem prostredníctvom úsporných ekonomických opatrení prijatých v máji 1999, zvýšila zahraničné investície privatizácie o trhoch, predtým kontrolovaných štátom, a vniesla disciplínu do vládnej a menovej politiky.

  3. Vláda Slovenskej republiky sformovaná po voľbách v roku 1998 obnovila úsilie zaručiť náležité zaobchádzanie so svojimi občanmi bez ohľadu na ich etnický pôvod vrátane občanov maďarského etnického pôvodu, a to prostredníctvom ich priameho zastúpenia tromi členmi vládneho kabinetu vrátane podpredsedu vlády pre ľudské a menšinové práva, ako aj prostredníctvom prijatia zákona o používaní jazykov národnostných menšín z 10. júla 1999 na ochranu práv všetkých občanov, ktorý nadobudol platnosť 1. septembra 1999 v súlade s usmernením Európskej únie.

  4. Vláda Slovenskej republiky za najvyššiu prioritu slovenskej zahraničnej politiky stanovila integráciu Slovenska do paneurópskych a transatlantických inštitúcií vrátane Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Svojím aktívnym pôsobením v rámci Vyšegradskej štvorky Slovenská republika vynaložila úsilie posilňujúce stabilitu v regióne.

  5. Vláda Slovenskej republiky vyjadrila svoju kontinuálnu podporu pre aktivity NATO týkajúce sa podpory demokratizácie a stability v Európe. Vláda zároveň prostredníctvom svojej plnej spolupráce s NATO počas nedávneho konfliktu v Kosove demonštrovala svoj záväzok voči týmto princípom, a to predovšetkým sprístupnením slovenského vzdušného priestoru, cestnej a železničnej siete.

  6. Slovenská republika následne na podporu mierových síl NATO v Kosove KFOR poskytla svojich vojenských inžinierov, schválila humanitárnu pomoc Kosovu v objeme 2 mil. USD a na svojom území vytvorila útočisko pre viac ako 100 utečencov z ohniska konfliktu.

  7. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom svojej spolupráce so silami NATO kontinuálne pracovala na udržaní civilnej kontroly nad svojou armádou a aktívne sa podieľala na programe Partnerstvo pre mier.

  8. Slovenská republika poskytla vojenský personál za účelom účasti a podpory mnohonárodných mierových operácií, ako napríklad operácie OSN v Rwande a Libérii.

  Časť dva - Politika voči Slovenskej republike, tá má dva odseky:

  1. Politikou Spojených štátov je v Slovenskej republike podporovať rozvoj trhovej ekonomiky a demokratickej vlády, ktorá rešpektuje práva všetkých jej občanov bez ohľadu na etnický pôvod.

  2. Politikou Spojených štátov je podporovať eventuálnu integráciu Slovenskej republiky do paneurópskych a transatlantických ekonomických a bezpečnostných inštitúcií.

  A napokon časť tri - Názor Kongresu. Ten má tri paragrafy. Názorom Kongresu je,

  po prvé, že je treba vysloviť uznanie vláde Slovenskej republiky vzišlej z volieb v septembri 1998, a to

  a) za jej úsilie vysporiadať sa s otázkou náležitého zaobchádzania so svojimi občanmi bez ohľadu na ich etnický pôvod, a to obzvlášť pokiaľ ide o občanov maďarskej národnosti,

  b) za jej úsilie o zlepšenie ekonomickej situácie v Slovenskej republike a za jej úsilie spravodlivým a transparentným spôsobom zrýchliť proces privatizácie štátnych podnikov,

  c) za jej podporu Severoatlantickej aliancii v nedávnom konflikte v Kosove.

  Po druhé, názor Kongresu je, že vláda Slovenskej republiky by mala pokračovať v zavádzaní programov, ktoré by Slovenskú republiku kvalifikovali na vstup do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie, a že je treba oceniť jej pokračujúcu podporu úsilia Severoatlantickej aliancie zabezpečiť stabilitu a demokratizáciu v Európe.

  A napokon, po tretie, názorom Kongresu je, že Spojené štáty by mali podporovať úsilie o eventuálnu integráciu Slovenskej republiky do paneurópskej a transatlantických inštitúcií a mali by túto integráciu chápať ako významný faktor v procese konsolidácie demokratickej vlády a ekonomickej stability v Slovenskej republike.

  Vážená pani poslankyňa,

  toto bol doslovný alebo ucelený text Rezolúcie Snemovne reprezentantov číslo 165 amerického Kongresu, z ktorého vyplýva, že vskutku tam nie je ani jediná zmienka o vláde predchádzajúcej. Ale nie to je nakoniec dôležité. To, čo je dôležité, to je skutočnosť, že sme prvou krajinou z krajín, ktoré sa usilujú o vstup do NATO, z krajín, ktoré sa usilujú o integráciu s Európskou úniou, ktorá takúto pozitívnu rezolúciu dostala. Na základe nej som napísal list vybraným kongresmanom zo Spojených štátov, pretože je a bude to Kongres, ktorý bude aj v budúcnosti rozširovať a hrať hlavnú úlohu pri ďalšom rozširovaní Severoatlantickej aliancie. Táto rezolúcia nech teda nie je dôvodom na zbytočné šarvátky medzi koalíciou a opozíciou, nech je dôvodom na našu spoločnú radosť a naše spoločné povzbudenie dostať Slovensko tam, kam je ho potrebné dostať.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pani poslankyňa, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Ďakujem.

  Pán predseda vlády,

  ako obyčajne, neodpovedali ste na otázku. Ja som sa nepýtala na obsah rezolúcie, ja som sa pýtala, prečo ste v súvislosti s rezolúciou, keď bola vyslovená Slovensku, teda vláde Vladimíra Mečiara, pochvala, prečo ste aj o tom neinformovali. Totiž kongresman Bart Stupak v súvislosti so schvaľovaním rezolúcie 165 vyhlásil, citujem: "Rád by som poďakoval bývalej vláde Vladimíra Mečiara za významnú úlohu, ktorú zohrala v navigovaní Slovenska pri budovaní demokracie v tejto krajine." Koniec citátu.

  Je to nesporné ocenenie vlády Vladimíra Mečiara. Ďalej v tom texte si dovolím upozorniť na slovo viackrát používané "pokračovať", teda niečo sa cení, aj to, čo bolo predtým. Ja nesúhlasím a nebudem súhlasiť s takými vyjadreniami, aké mal napríklad aj pán štátny tajomník Figeľ, že rezolúcia je ocenením zmien, ktoré nastali počas posledného roka.

  Chcela by som reagovať na vaše, že slova, že to, čo som uviedla, nie je pravda, teda v otázke. Chcem povedať, že túto pravdu potvrdil pán John Vacval, prezident Svetového kongresu Slovákov v zahraničí, ďalej pani Júlia Ondrejčeková washingtonská redaktorka. Tie informácie boli publikované aj v tlači a sú zaznamenané...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Pani poslankyňa,

  viete, vždy budem odpovedať tak, ako budete formulovať svoju otázku. Keby ste boli formulovali, že vás zaujíma nielen rezolúcia, ale aj diskusia k nej, bol by som nepochybne presnejšie odcitoval pána Stupaka, ktorého ste odcitovali vy veľmi nepresne, jeho citát mám v angličtine aj v slovenčine.

  Pán Stupak povedal alebo sa uznanlivo zmienil o úlohe vlády bývalého premiéra Mečiara v prvých dňoch demokracie v Slovenskej republike, ale bolo by to veľmi žabomyšie, to nemá zmysel rovnako, ako by som mohol teraz informovať o tom, že bol to absolútne jediný individuálny názor a že bolo tam v drvivej väčšine podčiarkované to, že to, čo je pravdivé, že k pozitívnym zmenám na Slovensku došlo po posledných parlamentných voľbách.

  Ja skrátim čas, aby som azda mohol zodpovedať aj ďalšie otázky, ale páni poslanci, alebo kongresmani Gilmen, Lantos a mnohí ďalší hovorili celkom jasne. To, čo je nad slnko jasnejšie, je skutočnosť, že Slovensko sa vymanilo z hroziacej izolácie, že bola to vaša vláda, ktorá ho do tejto izolácie dostávala veľmi zlou, neserióznou, neprincipiálnou politikou. A rovnako dôležité je, že občania v parlamentných voľbách sa rozhodli pre serióznu principiálnu politiku. Dnes si myslím, že každý, kto chce počuť, chce vidieť, chce rozumieť, tomu rozumieť bude. A ja k tomu môžem dodať len jedno, je najvyšší čas, aby sme chápali, že cesta ekonomických a bezpečnostných štruktúr vedie cez zodpovednú politiku, cez rešpektovanie demokratických pravidiel hry. Vláda, ktorej predsedám, sa o rešpektovanie týchto demokratických pravidiel hry usiluje, bude sa usilovať a v rámci toho aj spolupracovať so slovenskou opozíciou.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Druhá otázka na predsedu vlády podľa vyžrebovaného poradia je od pána poslanca Zlochu. Otázka znie: "Vláda pripravuje nové územné členenie Slovenska. Prečo o stave príprav neinformujete aj opozíciu?"

  Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Vážený pán poslanec,

  vláda Slovenskej republiky započala v súlade so svojím programovým vyhlásením práce na príprave ďalšieho pokračovania reformy verejnej správy na Slovensku. Ako určite viete, reforma vlastne prebieha na Slovensku už od roku 1990, iste s určitými prestávkami, raz to bolo z dôvodu, že vznikala nová štátnosť, potom sa menili vlády a aj vláda, v ktorej ste boli vy členom, pokračovala v reforme v roku 1996. Vtedy vláda vytvorila zásadnú zmenu v dovtedajšom územnom a správnom usporiadaní Slovenska.

  Vznik 79 okresov, ale najmä vznik 8 krajov bol už vtedy predmetom ostrých polemík a je mojou povinnosťou vám pripomenúť, že napriek námietkam zo strany vtedajšej opozície, ale aj predstaviteľov z odborných kruhov, predstaviteľov zástupcov samosprávy ste váš zámer presadili a presadili ste ho bez toho, že by ste mali záujem konzultovať s vtedajšou opozíciou. Vy ste prerušili alebo neuskutočnili dialóg nielen z opozíciou, ale neuskutočnili ste ho ani so samosprávnymi združeniami, jednoducho ste presadili svoj úzky skupinový názor. Názor, ktorý najmä v rámci krajského usporiadania bol motivovaný viac politicky ako odborne a hranice krajov vôbec nerešpektovali zásady, ktoré sú nevyhnutné na vznik samosprávy vyššieho územného celku, medzi ktoré patrí najmä homogenita územia, súdržnosť obyvateľov a prirodzené hranice regiónov.

  Tento krok mal dôsledky aj v tom, že sa v minulom volebnom období nepodarilo realizovať vznik samosprávy vyšších územných samosprávnych celkov. Dôvodov bolo určite viac, ako napríklad blížiaci sa koniec volebného obdobia. Ale za hlavné dôvody možno považovať najmä to, že už usadená štátna správa nebola ochotná vzdať sa kompetencií v prospech samosprávy vyšších územných celkov, ako aj to, že vzniknuté kraje, ktoré mali byť aj hranicami samosprávy vyššieho územného celku, boli úplne v rozpore s princípmi regionálnej samosprávy.

  Vzhľadom na to, že čas beží, vás chcem informovať o tom podstatnom, že po prvom dokumente, ktorým je stratégia reformy verejnej správy, teraz finišujú práce na ukončení koncepcie, ktorá bude prerokovaná vo vláde vo februári. Čas medzi jej ukončením a prerokovaním vo vláde bude slúžiť na to, že budeme konzultovať so všetkými, s ktorými je konzultovať treba, vrátane opozície. Už prebiehajú, ako som informovaný, od novembra diskusie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky s príslušnými inštitúciami zriadenými na reformu verejnej správy so Združením miest a obcí, a to v 16 mestách Slovenskej republiky. Je to jedna z foriem verejnej diskusie, ktorú sme započali. A ako hovorím, v januári bude do tejto diskusie zakomponovaná aj opozícia.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Čas vymedzený na odpovede predsedu vlády na otázky poslancov uplynul.

  Teraz pristúpime k odpovediam členov vlády na otázky poslancov.

  Prvú z vyžrebovaných otázok položila pani poslankyňa Kolláriková pre pána ministra Miklósa. Otázka znie: "V okrese Levoča sa realizuje plynofikácia v 7 obciach. Na základe akých kritérií sa určovali dotácie a pre ktoré obce tohto okresu?"

 • Vážená pani poslankyňa,

  neviem presne, nemám presnú informáciu, koľko obcí sa plynofikuje v okrese Levoča, predpokladám, že máte dobrú informáciu, že číslo 7 je presné, vieme presne povedať to, koľko bolo žiadostí a poskytnutých dotácií.

  V prvom polroku 1998 bolo za okres Levoča na Štátny fond životného prostredia predložených 17 žiadostí na plynofikáciu, v druhom polroku bolo predložených 12 žiadostí. Pre okres Levoča boli v prvom polroku 1998 poskytnuté na plynofikáciu 3 dotácie vo výške spolu 4 mil. korún, a to mestu Spišské Podhradie 1 mil. korún, obciam Spišský Hrhov a Nemešany 1,5 mil. korún. Kritériá jednoducho neviem v tomto momente vysvetliť, pretože tieto dotácie poskytol ešte môj predchodca pán poslanec Zlocha, takže keby ste mali záujem, zreje by vám mohol on v tom odpovedať. Viem to, že to boli akcie na 1., 5. a 6. mieste v poradí stanovených Okresným úradom Levoča, takže toto je suchý fakt, ktorý ja vám môžem povedať.

  Z mojej strany ešte môžem dodať ďalšiu informáciu, že ako minister som za svoje ročné pôsobenie nebol schopný dať ani jedinú dotáciu, pretože som zdedil dlh a zrejme to bude zaujímavá informácia pre všetkých z vás, že v tomto momente sme ešte stále v dlhu, 200 mil. korún nám prejde na budúci rok. Čiže predpokladáme pri tom tempe plnení príjmov Štátneho fondu životného prostredia, ako je to teraz, že približne do polovičky budúceho roku nebudeme môcť dať žiadnu novú dotáciu, čo, samozrejme, pre mňa ako pre nového ministra nie je nič príjemného, že za pol druha roka prijímam len žiadosti, teda neprijímam žiadosti, ale prijímam intervencie a neviem uspokojiť žiadnu žiadosť, aj keď by to bolo niekedy potrebné.

  Chcel by som ešte jednu vec povedať, i keď už nesúvisí presne s touto informáciou, ale že sme rozbehli obrátkovú časť fondu životného prostredia. Takže to je moja odpoveď.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Kolláriková, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Ďakujem, pán minister. Áno, ide tam o plynofikáciu 7 obcí, a to sú obce Baldovce, Buglovce, Nemešany, Kojšov, Doľany a Spišský Hrhov. Samozrejme, pre každý výber musia platiť určité výberové kritériá a, samozrejme, aj na výber dotácií pre príslušnú obec a potom aj výšku, ktorá sa odsúhlasí. Dobre ste hovorili, že v predošlom období bola tam priznaná dotácia pre tieto obce vo výške 1,5 mil. korún.

  Dostala som jeden zaujímavý list starostu práve z okresu Levoča. Je to reakcia na to, že už za vašej vlády dostala obec Klčov, nakoniec je na vás, aby ste to potom povedali, či áno, či nie, dostala obec Klčov dotácie vo výške 4 mil. korún. A z toho listu by som citovala: "Skupina KDH vehementne kričala, že HZDS dáva iba svojim sympatizantom." To na tie predošlé obce, ktoré dostali dotácie. Podotýkam, že tento pán starosta nedostal ani v tom období, ani teraz dotácie, len sa ho dotklo, že Mečiarova vláda bola neoprávnene osočovaná. Preto sa pán starosta pýta, či pridelené dotácie vo výške 4 mil. korún obci Klčov má spájať s korupciou tejto vlády. Pretože v obci Klčov je KDH najsilnejšou politickou stranou a suma 4 mil. je dosť vysoká s ohľadom na to, že ostatní žiadatelia tohto okresu nedostali nič. Tak ináč je to logické konštatovanie, samozrejme.

  Preto sa pýtam, prečo táto obec dostala takú vysokú dotáciu.

 • Vážená pani poslankyňa,

  tie veci, ktoré hovoríte, vyzerajú logicky, ale žiadna dotácia, žiadnu dotáciu na obec Klčov som nepodpisoval, jednoducho táto informácia neviem, odkiaľ je. Ja by som rád sám vedel o tom. Ja to tu prvýkrát počujem od vás. Takže skutočne žiadnu dotáciu som na to nepodpisoval.

  Druhá vec je, ako bolo rozdeľovanie podľa politickej príslušnosti starostov, to naozaj nebudem na toto odpovedať, máme určité informácie aj z toho, z tej oblasti. Ale nebudem na to odpovedať, to skutočne sa musíte spýtať pána poslanca Zlochu. Ešte raz zdôrazňujem, žiadnu dotáciu z mojej strany, žiadna dotácia nešla, žiadnu zmluvu som nepodpisoval na Klčov.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  keďže ja relatívne málo vystupujem a v tomto roku už určite nevystúpim takto na pléne, tak by som si dovolil vám zaželať veselé sviatky, šťastlivý nový rok a verím, že ani v budúcom roku nezanevriete na životné prostredie.

  Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu.

 • Druhú z vyžrebovaných otázok položil pán poslanec Slobodník podpredsedovi vlády Csákymu. Otázka znie: "V decembri 1996 ste v interview v maďarskom vysielaní Slovenského rozhlasu boli redaktorom oslovený ako jediný politik maďarských strán, ktorý hovorí o zmene hraníc. Súhlasili ste s tým a v dlhom výroku ste tvrdili, že je to v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a helsinskými dokumentmi. Boli ste za zmenu hraníc medzi Maďarskom a Slovenskom v prospech Maďarska?"

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  v roku 1996 bývalá vláda Slovenskej republiky predložila do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona a následne návrh vykonávacieho zákona na úpravu štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Išlo o de iure uznanie technických zmien korýt riek Roňava, Slaná a Ipeľ, v prípade ktorých došlo v uplynulých desaťročiach k regulovaniu korýt. Každý vtedajší poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa pamätá, že počas ratifikačného procesu došlo k rôznym šumom a k rôznym diskusiám v Národnej rade Slovenskej republiky, keď niektorí poslanci vtedajšej vládnej koalície nechceli odsúhlasiť vládou predložené návrhy, tvrdiac, že môže ísť o precedensy.

  Neoveril som, vážený pán poslanec, či som bol jediným členom vtedajšej Maďarskej koalície, ktorý bol redaktormi Slovenského rozhlasu oslovený, ale skutočne sa pamätám, že ako predseda poslaneckého klubu som sa vyjadril k tejto otázke v tom zmysle, že poslanci Maďarskej koalície považujú za zbytočné a nemiestne tie obavy a tie diskusie, o ktorých hovorili niektorí poslanci vtedajšej vládnej koalície. Vyjadril som sa, že my v návrhu vlády nevidíme nič zlé. Návrh bol odobrený dokonca oboma vtedajšími vládami, aj Slovenskej republiky, aj Maďarskej republiky, a návrh podľa nás je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s helsinskými dokumentmi. Povedal som teda, že budeme hlasovať za predložené návrhy vtedajšej vlády a tak sa aj stalo. Hlasovali sme teda, je to kuriózne, spolu s poslancami Hnutia za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany, ako aj s ďalšími poslancami vtedajšej opozície. Ak ma pamäť neklame, oba návrhy boli odsúhlasené jasnou väčšinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V uvedenom zmysle slova som teda hlasoval za také návrhy, o ktorých hovoríte, ako pravdepodobne aj vy osobne, ako aj prevažná väčšina poslancov vtedajšej vládnej koalície.

  Jednu vec však, pán poslanec, nechápem. Viem, že za kulisami ste sa vtedy vyjadrili v súvislosti s predmetnými návrhmi o premiérovi Mečiarovi veľmi kritickým spôsobom. Aj to viem, že pán Mečiar vás musel umravňovať dosť rozhodným spôsobom. Nechápem však, prečo kladiete mne teraz otázku. Ja aj s odstupom času neberiem vaše právo na samostatný názor. Pýtam sa však vás, prečo ste potom podporili takú vládu, ktorá predložila takéto návrhy do parlamentu, a prečo vtedajší zahraničný výbor pod vaším vedením odporučil prijať predmetné návrhy zákonov.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Pán poslanec Slobodník, chcete položiť doplňujúcu otázku?

  Zapnite pána poslanca.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda vlády,

  ste poslanec, slovenský Maďar, ktorý sa nevyhýba problému, či chce slovenský Maďar úpravu hraníc. To je otázka redaktorky. A vy hovoríte: "Ja myslím, že o tejto téme treba hovoriť úplne otvorene a to nasledovne. Slovenská ústava povoľuje úpravu hraníc. Slovenský parlament už aj hranice upravoval medzi Slovenskom a Českom. I medzinárodné dokumenty pripúšťajú úpravu hraníc. Teda ak sme civilizovanými ľuďmi a pohybujeme sa v európskom priestore, tak to nie je také slovo, z ktorého musíme dostať infarkt." To je jedna vec. Ale vy ste trikrát v dvoch knihách "Maďari na Slovensku" a "Medzi dvoma svetmi" napísali, že teda hranica medzi Slovenskom a Maďarskom nie je hranica etnická, ale strategická, určená mocenskými záujmami. V dôsledku toho žije tu niekoľko stotisíc Maďarov, ktorým nik nedal príležitosť, aby v prípadnom ľudovom hlasovaní na základe práva na sebaurčenie prejavili, v ktorej krajine chcú žiť. Toto opakujete, prosím, trikrát. A tvrdíte, že máme strach. Strach slovenskej strany vyplýva vraj do istej miery aj zo zlého svedomia. Jednak cítime a cítia, že spôsob, ako sme vraj získali územie obývané Maďarmi, nebol celkom čistý. Jednak nás vraj ich tlačí nevyriešený stav maďarskej otázky. To sú citáty. A pán premiér by tiež už raz mal počuť, v dnešnom čísle Literárneho týždenníka sú všetky vaše citáty a nevyhovoríte sa na to, že je to zlý preklad. Preklady sú autentické, urobené dobrým prekladateľom z maďarčiny do slovenčiny. Luháte na každom kroku. Luháte. A ja to poviem aj mimo parlamentu. Zažalujte ma, ak nemám pravdu ja. Čo na to poviete, na tieto citáty?

 • Pán podpredseda vlády, chcete reagovať?

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážený pán poslanec, nemyslím si, že by som na to mal reagovať. Chcem len zopakovať, vláda pána Vladimíra Mečiara dvakrát predložila návrh ústavného zákona na zmenu štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou a medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Neviem, prečo sa pýtate a prečo mi vyčítate tento fakt. Opýtajte sa potom tej vlády, ktorú ste podporili.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa, vaša tretia otázka je taká istá, ako bola prvá, takže nebudem ju znova čítať.

  Ďalšiu otázku položil pán poslanec Slobodník pre podpredsedu vlády Csákyho. Otázka znie: "Napísali ste v knihe Maďari na Slovensku, že južné Slovensko sa po arbitráži v roku 1938 vrátilo, zdôrazňujem, vrátilo do Maďarska. Napísali ste to, alebo nie?"

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážený pán poslanec,

  zrejme ide o časť vety, citujem: "Niečo im dať musíme, aby sme s tým mali pokoj, aby Maďari nesnívali o návrate do Maďarska ako v roku 1938?" Koniec citátu. Pán poslanec, chcem vás upozorniť, že ak trváte na vašej otázke, hrozí vám ďalšie faux pas. Neviem, kto vám pripravuje podklady, ale je to veľmi povrchné a veľmi nepresné.

  Ale aby ste nepovedali, že sa nechcem vyjadriť k meritu veci, prosím, nepísal som o zmene hraníc, nepísal som o snoch Maďarov a vzhľadom na to, že som sa narodil v roku 1956, neberiem a ani nemôžem brať zodpovednosť za diania, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1938 - 1939.

  Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Pán poslanec Slobodník, chcete položiť doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči.

 • Tak zase vás musím nachytať na hruškách, ako sa hovorí po slovensky. Zase ste v tom istom interview, toho decembra 1996, povedali vetu: "Ľudia nie príliš chápu, že v rámci jedného štátu žije iný národ." Tak teda otázka znie: Aj teraz budete tvrdiť, že tu žije maďarský národ a nie maďarská národnosť? A povedali ste tú vetu doslovne tak, ako som ju ja odcitoval: "Vrátilo sa nám po arbitráži 2. novembra 1938 južné Slovensko do Maďarska." To hovorí občan Slovenskej republiky, občan, ktorý zložil prísahu ako poslanec na Ústavu Slovenskej republiky, alebo to hovorí iredentista, ktorý hovorí o vrátení slovenského územia do Maďarska? Na to odpovedzte a nie zase okľuky všetky možné hľadáte a vyhýbate sa podstate veci. Je to v dnešných novinách v Literárnom týždenníku číslo 47. Prečítajte si, aj pán premiér by si to mal prečítať, keď sa tu usmievate ironicky jeden i druhý a on vás povzbudzuje. Veľmi pekne. Veľmi pekne, pán premiér, aj to gesto si, dúfam, všimnú naši občania, ako reagujete na to, keď niekto sa dožaduje zmeny hraníc. Keď niekto o vás hovorí, že trpíte komplexom, silným komplexom menejcennosti, lebo nemáte vlastné dejiny, a preto závidíte, aj vy, aj ja, teda všetci, Čechom a Maďarom, ktorí tieto dejiny majú. To vás netrápi! Tuto vás by mala táto otázka trápiť, lebo veci, ktoré hovorí pán Csáky, opakujem, sú trestné. Trestné z hľadiska vlastizrady.

 • Pán podpredseda vlády, nech sa páči.

 • Vážený pán poslanec,

  ja som vás upozornil na možné faux pas. Situácia je možno horšia, pretože možno ide o zámer z vašej strany. Pán poslanec, často sa stáva, že vaše vlastné predsudky vydávate za názory iných, s ktorými potom statočne bojujete. Dovoľte mi, aby som presne citoval z môjho článku, tak ako sa nachádza na strane číslo 150. A teraz citát: "Mohli by sme upriamiť pozornosť premiéra Mečiara aj na slová Klementa Gottwalda, ktoré povedal v júni 1948 po prijatí ústavy, kde niet ani zmienky o menšinách." A teraz nasleduje citát v citáte: "Budeme im musieť dať nejaké práva, ale žiadne politické strany, odborové organizácie, žiadny zvláštny štatút. Niečo im dať ale musíme, aby sme s tým mali pokoj, aby sa nesnívalo o návrate do Maďarska ako v roku 1938." Koniec citátu. "Nuž, milí politici vládnej koalície, keď už koketujete so zavedením režimu, ktorý pripomína pomery po roku 1948, nebolo by od veci realizovať aspoň druhú vetu súdruha Gottwalda?" Koniec môjho citátu.

  Vážený pán poslanec, ako vyplýva z doslovného citátu, opakujem ešte raz, je to na strane číslo 150, ide síce o komplikovaný citát v citáte a je to text trošku intelektuálne náročný, ale predsa len je azda jasné, že ide o citát Klementa Gottwalda z roku 1948. Možno vás neprekvapím, keď vyhlásim, že za obsahovú časť ani tejto vety pána Gottwalda, alebo súdruha Gottwalda neberiem žiadnu zodpovednosť.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda, zostaňte ešte za tribúnou.

  Piata z vyžrebovaných otázok je od pána poslanca Kötelesa podpredsedovi vlády. Otázka znie: "Ako boli rozdelené finančné prostriedky pre menšinové kultúry v roku 1999?"

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  Rada vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny prijala začiatkom roka 1999 zásady financovania menšinových kultúr. Za hlavnú zásadu sme prijali samosprávny model. Následne na to boli vytvorené komisie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Hlavná komisia určila princípy financovania. V tej komisii pracovali zástupcovia všetkých 11 uznaných menšín a navyše ako 12. zástupca je zástupca ruskej komunity v Slovenskej republike. V apríli po prijatí štátneho rozpočtu na rok 1999 sa vytvorili komisie pre jednotlivé komunity, ktoré samosprávne rozhodovali o jednotlivých projektoch vypracovaných menšinovými kultúrnymi organizáciami.

  Chcem dodať, pán poslanec, že hovorím o čerpaní prostriedkov z kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, teda o sume 50 mil. Sk na podporu menšinových kultúr. Presnú správu a skutočný stav čerpania som predložil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a menšiny, takže, ak dovolíte, všetky čísla tu nebudem citovať. K tejto časti mi dovoľte len dodať, že zdá sa, že s týmto modelom sú spokojní aj zástupcovia jednotlivých menšín.

  Na zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny tento týždeň sme prerokovali túto tému a súhlasne sme konštatovali, že ide o značný pokrok v porovnaní s uplynulým 4-ročným obdobím. Súhlasne sme konštatovali však aj to, že skutočne korektným a finálnym riešením tejto problematiky bude prijatie zákona o financovaní kultúr menšín. Prijatie takého zákona, vážený pán poslanec, mienime iniciovať v roku 2000.

  Chcem vás ešte informovať, že ministerstvo kultúry vypracovalo nové smernice na podporu menšinových kultúr na budúci rok. Podľa týchto smerníc bude možné podporiť aj kultúrne organizácie, takže nielen aktivity, ale aj organizácie, a to tak, že určitá časť podpory bude môcť byť použitá za presne stanovených podmienok aj na podporu činnosti kultúrnych organizácií. Domnievam sa, že tým by sme mohli odstrániť nedostatky z uplynulého obdobia.

  Vážený pán poslanec, nemali by sme však zabudnúť na financovanie menšinových kultúr z rozpočtových kapitol krajských úradov. V tomto prípade už tak spokojní nemôžeme byť a domnievam sa, že ten spôsob, ktorý sa aplikoval v tomto roku, zďaleka nezodpovedá požiadavkám. Chcem vás informovať, že sme vypracovali návrh na nový spôsob na budúci rok a po odsúhlasení tohto návrhu by som rád informoval o obsahu tohto návrhu.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Pán poslanec Köteles, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Ďakujem.

  Pán podpredseda, dovoľte mi, aby som vyslovil uznanie za odvahu vlády, ktorá mala odvahu v posledných rokoch prvýkrát odsúhlasiť, je to pravda dosť skromná štátna dotácia pre najväčší kultúrny zväz na Slovensku, väčší ako Matica slovenská, pre Csemadok. Ďakujem. Dúfajme, že sa vytvorí určitá spolupráca, aby sme naozaj všetky kultúrne aktivity, zdôrazňujem, všetky kultúrne aktivity na Slovensku mohli podporovať.

  Pán podpredseda, ale som nútený vysloviť určité rozpaky, ktoré sa diali v tomto roku. Zároveň by som upozornil pani ministerku, ktorá, žiaľ, nie je prítomná, a aj pána ministra kultúry, že z finančných prostriedkov určených na menšinovú kultúru neboli pridelené napríklad pre nasledujúce kraje: Bratislavský a Žilinský kraj. Pre niektoré okresy, Revúca, Šaľa, a v našom okrese Košice, na menšinovú kultúru, aktivitu dostali pracovníci štátnu dotáciu vo hvezdárni v Medzeve. Podľa mňa tie anomálie by sme mali v budúcom roku odstrániť a vaše návrhy len podporovať môžeme.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda, chcete reagovať?

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Vážený pán poslanec,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  ak dovolíte, o vašich výhradách a o vašom návrhu by som informoval aj pani ministerku financií s tým, že považujem sám za vhodné, aby sme o tom otvorili nový dialóg, aby sme našli lepšie riešenie, ako bolo v tomto roku. Za seba môžem vám povedať toľko, že uznávam, že to riešenie, ktoré sa rodilo tu v mesiaci marec na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, bolo šité trošku horúcou ihlou. Dúfam, že po premyslení si všetkých súvislostí nájdeme lepší spôsob, a ak to nájdeme, ak to bude odobrené aj v Rade vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny, dávam garancie na to, že podľa toho budeme postupovať.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Pán podpredseda, ostaňte na svojom mieste.

  Ďalšiu z vyžrebovaných otázok položil pán poslanec Slobodník pre vás. Otázka znie: "Napísali ste v knihe Medzi dvoma svetmi, že jedine čestný spôsob, ako sa vyrovnať, je, aby slovenská vláda pred rokom 1998 pristúpila na rokovanie s maďarskou vládou o zmene politických hraníc na etnické? Napísali ste to, alebo nie?"

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážený pán poslanec,

  zrejme ide o článok Mosty cez Dunaj, ktorý sa nachádza na strane 48 - 52 knihy Medzi dvoma svetmi a ktorý som nasasal v roku 1994 o slovensko-maďarských vzťahoch. Ako aj z názvu článku vyplýva, už aj vtedy som podporoval myšlienku budovania a nie zničenia mostu medzi oboma brehmi Dunaja a medzi oboma národmi. S ľútosťou však musím konštatovať, že ste buď ani tento článok nepochopili, alebo aj obsah tohto článku sa snažíte dezinterpretovať. Prosím, prečítajte to pozorne ešte raz.

  Na strane 49 jasne píšem, že jedným zo základných problémov slovensko-maďarskej relácie je nedoriešená otázka menšín, a to hlavne nedoriešená situácia maďarskej menšiny na Slovensku. Pred chvíľou sme tu počuli stanovisko Kongresu Spojených štátov amerických, domnievam sa, že stanovisko Kongresu taktiež prízvukuje dôležitosť tejto otázky. A tento vzťah, vzťah Slovákov a Maďarov však v Slovenskej republike, v Slovenskej republike sa má riešiť rokovaniami medzi vládou a zástupcami tejto komunity v Slovenskej republike. Na strane 49 - 51 definujem aj problémy, sú to otázky menšinového školstva, kultúry, používania jazyka a účasť na riešení vecí verejných od miestnych samospráv až po vyššie úrovne tak, ako o tom hovorí článok 34 Ústavy Slovenskej republiky.

  Vážený pán poslanec, s ľútosťou musím konštatovať, že znova nehovoríte pravdu, nejde v mojom článku o žiadne rokovanie medzi oboma vládami, ale ide o to, že som navrhoval už aj vtedy, aby situácia maďarskej komunity na Slovensku bola riešená rokovaním medzi aktuálnou vládou Slovenskej republiky a medzi zástupcami menšín. Taký istý názor mám aj teraz.

  Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Pán poslanec Slobodník, chcete položiť doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči.

 • Tak najprv, pán podpredseda, už ste ma trikrát urazili, dvakrát ste sa dokonca usilovali zo mňa urobiť duševne menejcenného človeka. Ja, samozrejme, sa nebudem brániť rovným spôsobom, držím sa hesla poľského Tuwima: Najspravodlivejšie na svete je rozdelený rozum. Všetci si myslia, že ho majú dosť. Aj vy si to teda myslíte. Myslite si, ja vás nebudem v takýchto veciach šikanovať, ale luhárstvo je vaša podstata. Ja som necitoval tam stranu 150, alebo čo ste povedali, ja som citoval stranu 11 z knihy Maďari na Slovensku, kde ste verbis expressis, ak tomu vôbec rozumiete, napísali, kde ste vy napísali, nie ja, že usadili sa tu po novembri 1938 na územiach, ktoré sa vrátili do Maďarska.

 • Prerušený hlas v mikrofóne.

 • ... navrstvené na nás, to sú rasistické urážky iného národa, to sa nerobí, národa. Vy spochybňujete inteligenciu tohto národa, vy spochybňujete, vy nás robíte, chcete robiť zakomplexovaných, aby ste takto posilnili svoje sebavedomie? To sú veci, ktoré sú urážlivé a v týchto veciach zase vy sa domáhate rokovania. To je jediný čestný spôsob, všetko iné je zlé a pripisujete nám také veci, že nevedia sa vyrovnať Slováci s tým, že v roku 1920 vznikli v tejto oblasti diskutabilné hranice. Táto skutočnosť ich dodnes gniavi a ich aktivity veľmi často motivuje strach z Maďarov. Nemáme z vás strach, ste nám jednoducho vy osobne čudný, že sa neviete po chlapsky priznať k týmto vašim prešľapom. Je to hanba. Povedzte, tuto si to prečítajte, čo je napísané, a potom sa k tomu vyjadrite, ale nie tak, že budete hovoriť o celkom iných citátoch a dovolávať sa celkom iných situácií.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Vážený pán poslanec,

  predpokladám že v tomto dialógu budeme pokračovať aj po novom roku, neberte to tak, ale ja sa na to až tak neteším, že ten dialóg sa vedie takouto formou na takej úrovni, ale, samozrejme, zákon mi prikazuje, aby som vám bol k dispozícii aj v budúcnosti a prisľúbim vám, že aj budem k dispozícii. Teraz mi však dovoľte, aby som využil túto príležitosť, môj priateľ László Miklós sa sťažoval, že sa dostal málo k slovu. Ja sa na to dnes nemôžem sťažovať. Dovoľte mi, aby som využil túto chvíľu a vám osobne tiež poprial pokojné Vianoce a v novom roku pokoj ducha.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  vzhľadom na to, že pravdepodobne aj toto vystúpenie bude moje posledné vystúpenie v Národnej rade v tomto roku, dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a všetkými hosťom poprial veľmi pekné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.

  Ďakujem pekne.

 • Ďalšiu z vyžrebovaných otázok položil pán poslanec Švec pre ministra Ftáčnika. Otázka znie: "Myslíte si, že plánované výdavky na vedu a techniku na rok 2000 vrátia vedu na vysoké školy, tak ako to odporúča OECD od roku 1994?"

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán poslanec,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  dovoľte mi, aby som odpovedal na otázku, ktorá spája z môjho pohľadu dve veci, ktoré súvisia s rozvojom vedy a techniky, a to otázku finančného zabezpečenia, teda výšku prostriedkov, ktoré dávame zo štátneho rozpočtu, a ktorá plynie z podnikateľskej sféry, a na druhej strane otázku inštitucionálnu. Ja v tej otázke cítim záujem pána poslanca o to, či bude úvaha o tom, že by sa mali niektoré pracoviská vedy a výskumu, ktoré dnes pôsobia vo zväzku Slovenskej akadémie vied, prípadne v rámci rezortných výskumných ústavov, či bude úvaha o tom, aby tieto pracoviská sa bližšie integrovali s vysokými školami, a či na to finančné zabezpečenie vedy a techniky vytvára dostatočný priestor. Takto som porozumel vašej otázke, ale zrejme ju spresníte v druhej časti.

  Ja chcem povedať, že objem prostriedkov, ktoré budú určené na vedu a techniku v roku 2000, sa nachádza v podstate na dolnej hranici únosnosti. Na dolnej hranici z toho pohľadu, že vlastne zostáva na úrovni roku 1999 v oblasti bežných výdavkov, v oblasti kapitálových výdavkov je o niečo nižší. Je na druhej strane pravdou, že Slovenská republika získava možnosti na zapojenie najmä do medzinárodnej spolupráce, v súčasnosti osobitne v piatom rámcovom programe Európskej únie pre výskum a technický rozvoj, ale v celom rade aj dvojstranných aktivít, kde môžeme očakávať, že prostriedky, ktoré sme vložili a ktoré nie sú priamo vyjadrené v tých finančných prostriedkoch určených na vedu a techniku, sa nám vrátia v získaných zdrojoch, o ktoré súťažíme spoločne s inými vedeckými a vedeckovýskumnými inštitúciami Európskej únie.

  Je pravda, aby tu došlo k istému inštitucionálnemu pohybu a vôbec k akýmsi pozitívnym posunom z hľadiska organizácie vedy a jej finančného zabezpečenia, zrejme treba pristúpiť k zásadným riešeniam, ktoré sa roky pripravovali, ale zatiaľ neboli zrealizované. Ministerstvo školstva urobilo analýzu výsledkov nášho výskumu za uplynulých 5 rokov, to znamená od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, analýzu, ktorá bola určená a zameraná na využitie finančných prostriedkov a efekty, ktoré sa z takto vynaložených prostriedkov získali, vrátane inštitucionálnych otázok.

  Na základe tejto analýzy sme prišli s novým a prichádzame s novým modelom financovania. Je to niečo, čo dostane nakoniec podobu zákona, to znamená, príde aj na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky, kde chceme vytvoriť priestor pre nadrezortné rozdeľovanie časti prostriedkov určených na vedu, kde by na základe princípu súťaživosti vyhrával ten najlepší, bez ohľadu na to, či pochádza z radov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied alebo rezortného výskumu. Očakávame, že to prinesie ťah na kvalitu z hľadiska výstupov, ktoré potom takto vynaložené prostriedky prinesú. A myslíme si, že je to cesta, ktorú treba presadiť napriek tomu, že očakávame istý odpor či na strane podnikateľskej sféry, alebo možno aj niektorých rezortov.

  Som teda presvedčený, že rok 2000 prinesie zásadné zmeny v organizácii vedy a techniky, pretože máme v legislatívnom programe naplánovaný aj zákon o vede a technike. Máme naplánovaný nový zákon o Slovenskej akadémii vied aj nový zákon o vysokých školách. Máme zákon o financovaní vedy, takto by som ho zjednodušene nazval, aj keď jeho presné meno ešte len na svoje pomenovanie čaká. To znamená, zásadné zmeny z hľadiska tých koncepčných prístupov by sa mali odohrať práve v roku 2000. Predpokladám, že finančné zabezpečenie, ktoré je určené na vedu a techniku, na to vytvorí nevyhnutný priestor.

  Toľko odpoveď na vašu otázku, pán poslanec.

 • Pán poslanec Švec, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Ďakujem pekne.

  Veľmi oceňujem odpoveď pána ministra aj tú snahu reštrukturalizovať vedeckovýskumnú základňu a jej financovanie, len mám taký pocit, že to trvá príliš dlho. Ja som očakával, že už v tomto rozpočte bude istý základ na návrat vedy na vysoké školy, žiaľ, nedočkal som sa. Nedočkala sa tohto kroku celá akademická obec. Dokonca máme v poslaneckých návrhoch isté zmeny v rozpočte vedeckovýskumných aktivít v zmysle posunu finančných prostriedkov na niektoré inštitúcie. Keď sa pozrieme na celý rozpočet, tak ako ho máme tabelárne spracovaný, vidíme, že viac ako polovica finančných prostriedkov z veľkej sumy 3,3 mld. Sk ide na rezortný výskum. A čo ma najviac prekvapilo, že táto suma má kryť štátne objednávky. Je to na jednej strane logické, pretože už dnes väčšina priemyselných podnikov je privatizovaná, a teda rezortné výskumné ústavy by mali slúžiť štátnym záujmom.

  Ale pýtam sa opakovane, pán minister, prečo štátne objednávky nejdú na vysoké školy? Je to pre mňa nepochopiteľné. Máme inštitúcie, ktoré sú fyzicky jedna vedľa druhej, kde jedna inštitúcia rezortného výskumu posúva štátnu objednávku na vysokú školu. Tá istú prácu odvedie, vráti ju na rezortný výskumný ústav a ten ju predkladá ministerstvu. To je, prosím, zdvojovanie finančných prostriedkov na ten istý účel. V tomto smere by bola potrebná skutočne racionalizácia vydaných prostriedkov a ja tvrdím, že tých prostriedkov je veľmi veľa.

 • Vážený pán poslanec,

  z toho, čo ste hovorili, je vidieť, že vo vás bude mať ministerstvo školstva podporu alebo podporovateľa tých zmien, o ktorých som hovoril. Ja chcem pripomenúť vám, ale aj tejto snemovni, že ministerstvo školstva sa stalo ústredným orgánom pre oblasť vedy a techniky od 1. 12. tohto roku, teda roku 1999, čiže bol tu relatívne malý priestor na to, aby sme presadili už v tomto roku a vo vzťahu k príprave rozpočtu na rok 2000 niektoré z tých vecí, o ktorých som hovoril, že je nevyhnutné ich urobiť. A vy správne hovoríte, že to trvá príliš dlho, pretože o niektorých veciach sa diskutuje už viac ako 7 rokov. Taká je realita. Ale opakujem ešte raz, naše zámery sú jasne postavené vo vzťahu k roku 2000. Kompetencie sú v tejto chvíli v rukách ministerstva školstva, sfunkčnili sme Radu vlády pre vedu a techniku, kde bude priestor, aby sme si vydiskutovali s vysokými školami, s rezortmi, so Slovenskou akadémiou vied priechodnosť týchto vecí. Ale očakávam, že o niektorých veciach v konečnom dôsledku bude musieť rozhodnúť Národná rada Slovenskej republiky, pretože mohli by sa v nich prejaviť aj rezortné záujmy. Nie je to v záujme vedy a techniky, tak ako ste to naznačili vo vašej otázke, takže očakávam, že v budúcom roku budeme o týchto veciach diskutovať aj na tejto pôde podstatne podrobnejšie, ako je to umožnené v krátkej odpovedi na vašu otázku.

  Ďakujem vám, pán poslanec.

 • Ďalšiu z vyžrebovaných otázok položila pani poslankyňa Tóthová pre pána ministra Pittnera. Otázka znie: "Kedy budete rešpektovať skutočnosť, že amnestované prípady nemožno stíhať, a to za situácie, že Ústavný súd Slovenskej republiky vyriekol, že Mikuláš Dzurinda nebol kompetentný meniť amnestiu už udelenú?"

  Upozorňujem vás, pán minister, že máme 6 minút.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pani poslankyňa, v prvom rade vás chcem upozorniť, i keď mi je to trápne, že ja to robím, na to, že ja ako minister vnútra Slovenskej republiky nie som orgánom činným v trestnom konaní, a teda nerozhodujem o začatí stíhania alebo o jeho ukončení. Moje pochopenie podstaty vašej otázky však nič nezmení na tom, ako postupujú orgány vyšetrovania a prokuratúry. Samozrejme, mám svoj názor na tú časť vašej otázky, ktorá naznačuje, že rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu z decembra 1998 v súvislosti s amnestiami vydanými Vladimírom Mečiarom by mali byť prekážkou v trestnom stíhaní páchateľov obzvlášť závažnej a organizovane páchanej trestnej veci zavlečenia poškodeného Michala Kováča mladšieho do cudziny. V tomto prípade ide o otázku výkladu uvedených amnestií vydaných Vladimírom Mečiarom, keď vyšetrovatelia a orgány prokuratúry zastávajú právny názor, na ktorý majú neodnímateľné právo, že uvedené amnestie, tak ako sú formulované, sa nedotýkajú svojimi účinkami skutku zavlečenia.

  Záverom by som chcel podotknúť, že je zaujímavá vaša argumentácia, resp. v tejto súvislosti argumentácia i vašich kolegov v médiách, keď už vôbec nehovoríte o tom, že by malo byť zavlečenie samoúnosom, ale z vašej otázky mi vyplýva, že i vy ste už dostatočne presvedčená na základe doterajších výsledkov vyšetrovania, že zavlečenie sa skutočne stalo a že ho spáchali vysokí funkcionári štátneho orgánu.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Vážený pán minister,

  je mi samozrejme známe, že vy nie ste šéfom prokuratúry, ale je mi zároveň známe, že minister vnútra je šéfom polície a azda nechcete povedať, že polícia v tejto kauze nemá aktivitu. To je po prvé. Po druhé, že sa zavlečenie stalo, o tom nie je otázka. Otázka je o niečom inom. Je o náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý jednoznačne vyriekol, že z ústavy nevyplývala kompetencia na zmenu amnestie akejkoľvek, teda ani amnestie Vladimíra Mečiara.

  Ja vám chcem len v krátkosti uviesť, že s touto problematikou sa obrátila washingtonská redaktorka na washingtonskú organizáciu GAB, na jej riaditeľa Di Vaina, a je to vlastne organizácia, ktorá slúži na odhaľovanie nelegálnosti vlád a iných ústavných inštitúcií, ktorý vyjadril veľké počudovanie, že vôbec niekomu napadlo rušiť amnestiu, alebo ju nerešpektovať. Doslova povedal, že niet inštitúcie, ktorá by mohla danú amnestiu zmeniť alebo zrušiť. Preto je nepochopiteľné a podľa môjho názoru aj protiústavné pokračovanie vo vyšetrovaní. Je neodškriepiteľný fakt...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vážená pani poslankyňa,

  to, čo ste citovali, je nepresné citovanie výroku jedného zo senátov. Iný senát Ústavného súdu mal úplne protichodné vyjadrenie, ktorým zamietol všetky podobné námietky, ktoré podal voči rozhodnutiu obvinený Ivan L. Je to vec vášho názoru, ja vám ho neberiem, ale chcem povedať, že retroaktivitu i vy ako, prepáčte mi to, že to znovu pripomeniem, profesorka na právnickej fakulte pravdepodobne takisto neuznávate a teda z tohto hľadiska dokonca i taký ústavný sudca, ako je pán Šafárik, nedávno v interview sa vyslovil, že to v žiadnom prípade neznamená, že by mali prestať konať orgány činné v trestnom konaní. Prečítajte si to interview, ale nechcem sa obracať na neho, chcem sa obracať na vaše právne vedomie. Retroaktivita neexistuje, a preto ak by aj bolo rozhodnutie Ústavného súdu také, ako vy hovoríte, potvrdené Ústavným súdom, ešte to neznamená, že tieto orgány nemajú konať.

  Ďakujem.

 • Čas určený na hodinu otázok sme naplnili. Vyhlasujem prestávku na poradu klubov pred hlasovaním o štátnom rozpočte do 16.30 hodiny. O 16.30 hodine začneme hlasovať o štátnom rozpočte.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti. Nie je počuť? Technici, nemám zapnutý mikrofón. Je počuť?

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby zaujali miesto v rokovacej miestnosti, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000, máte to ako tlač 432.

  Prosím spoločného spravodajcu, aby pristúpil k hlasovaniu. Sme pripravení, pán predseda výboru?

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti, upokojte sa, pristúpime k dôležitému hlasovaniu. Prosil by som o pokoj v rokovacej miestnosti, aby sme mohli hlasovanie do 19.00 hodiny zvládnuť.

  Nech sa páči, pán predseda výboru, uvádzajte hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážení členovia vlády,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k hlasovaniu o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000, ale predtým mi dovoľte ešte pár slov o procedúre hlasovania.

 • Ruch v sále.

 • Upokojte sa, páni poslanci, prosím vás.

 • Najprv budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý podal podpredseda pán Andel. Potom navrhujem hlasovať spoločne o bodoch spoločnej správy, ktoré boli prijaté na základe informácie legislatívneho odboru Národnej rady, a potom budem navrhovať hlasovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch uvedených pod bodom B, to sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k paragrafovému zneniu návrhu zákona o štátnom rozpočte. A ďalej budeme osobitne hlasovať o jednotlivých bodoch B a C. Potom budeme hlasovať zo spoločnej správy číslo 432b a tam sú pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy prednesené poslancami v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme hlasovať najprv o návrhoch, ktoré sa týkajú návrhu uznesenia číslo 1. Tento návrh je súčasťou spoločnej správy číslo 432a a v tomto návrhu schvaľujeme návrh štátneho rozpočtu s určitými pripomienkami, o ktorých budeme hlasovať. Potom po schválení štátneho rozpočtu a schválení uznesenia číslo 1 budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch alebo návrhoch podaných vo výboroch a tie návrhy sú uvedené v spoločnej správe 432a v bode D. Po odsúhlasení týchto návrhov budeme hlasovať o niektorých návrhoch zo spoločnej správy 432b, ktoré podali páni poslanci.

  Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Nech sa páči, prvé hlasovanie.

 • Navrhujem hlasovať o procedurálnom návrhu pána podpredsedu Andela, aby sme vrátili návrh štátneho rozpočtu na rok 2000 na prepracovanie vláde.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujte sa a budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Andela. Procedurálny návrh, hlasujeme za procedurálny návrh pána podpredsedu Národnej rady Andela, aby sme vrátili vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na dopracovanie vláde.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 86 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej, pán predseda.

 • Áno, pán predseda.

  Teraz navrhujem hlasovať spoločne o bodoch spoločnej správy, ktoré boli prijaté na základe informácie legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o formulačné, spresňujúce návrhy a boli prijaté vo výboroch. Tie návrhy sú uvedené pod bodmi B/4, 7, 8, 14, 17 a 19. Gestorský výbor odporúča všetky body schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu, o legislatívnych spestreniach vyjadrených v bodoch B/4, 7, 8, 14, 17 a 19. Gestorský výbor ich odporúča schváliť.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz navrhujem hlasovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch uvedených pod bodom B, to sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k paragrafovému zneniu návrhu zákona o štátnom rozpočte. Navrhujem hlasovať o bodoch B/3, 5, 6 a C-III/13. Ide o dva okruhy problémov, ide o zvýšenie prostriedkov pre samosprávy, mestá a obce jednak o 250 mil. a na strane druhej o 501 mil. pre Slovenskú akadémiu vied a tieto prostriedky by sme chceli získať zvýšením odvodu Slovenského plynárenského podniku do štátneho rozpočtu. Teda budeme teraz hlasovať o bodoch...

 • Pán predseda výboru, pomalšie.

 • Áno, o bodoch zo spoločnej správy B/3, 5, 6 a C-III/13.

  To súvisí. Bod 5 a 6 kvôli tomu je to isté, lebo musím vám pripomenúť, že tento návrh bol prijatý len v gestorskom výbore a na základe toho, že bol podobný návrh prijatý aj vo výbore pre verejnú správu a vychádzali sme z ich návrhu, iba sme dosadili tam tú druhú stranu. Takže je to komplexný návrh, ide o 300 mil. Sk, 250 mil. pôjde pre mestá a obce a 50 mil. pre Slovenskú akadémiu vied. O týchto 300 mil. ideme zvýšiť odvody pre Slovenský plynárenský podnik. Ešte raz body B/3, 5, 6 a C-III/13.

 • Hlasujeme o bodoch B/3, 5, 6, C-III/13. Gestorský výbor ich odporúča schváliť. Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu, ako ho predniesol spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 123 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči, pán predseda, ďalej.

 • Pán predsedajúci, teraz budeme hlasovať už osobitne o ďalších bodoch z bodu B. Teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 1 k § 1. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Čiže máme spoločnú správu na strane 5, hlasujeme za bod 1 k § 1. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

  Ruším toto hlasovanie, ešte raz.

 • Ruch v sále.

 • Upokojme sa v rokovacej miestnosti, panie poslankyne, páni poslanci, aby sme sa vzájomne počuli.

  Ešte raz, pán predseda, pán spravodajca, uveďte ešte raz, o čom sa má hlasovať.

 • Pán predsedajúci, ide o to, že v bode 1 je uvedený návrh, v súvislosti s tým návrhom sme už hovorili pár slov pred chvíľou, ide o zvýšenie o 300 mil., ale vychádzajúc z toho, že tento návrh bol prijatý, ale môže dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu prostriedkov, navrhujem, aby sme hlasovali neskôr o tomto bode, aby sme si vyjasnili všetko. Lebo môže dôjsť k zvýšeniu ešte pri prijatých ďalších bodoch.

 • Pán spravodajca, ja nevidím dôvod, aby sme nehlasovali o bode 1, čiže o § 1, tak ako je navrhnuté na strane 5 spoločnej správy. Poďme o ňom hlasovať.

 • Po spresnení, pán predsedajúci, navrhujem hlasovať o bode číslo 1 z pozmeňujúcich návrhov a doplňujúcich návrhov k paragrafovému zneniu k § 1.

 • Prezentujme sa a hlasujeme o bode 1 zo spoločnej správy. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu uvedenom v bode 1 k § 1. Hlasujeme o tomto pozmeňujúcom návrhu, tak ako je uvedené. Bol to návrh, je potrebné o ňom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 20 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Uvádzajte ďalšie.

 • Teraz navrhujem hlasovať o bode 2 k § 2.

 • Hlasujeme o bode 2 k § 2 zo spoločnej správy.

 • Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasujem o bode 2 k § 2. Gestorský výbor ho odporúča neschváliť. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej, pán spravodajca.

 • O bodoch 3, 4, 5, 6, 7 a 8 sme už hlasovali.

  Teraz pristupujeme k hlasovaniu o bode B/9 k § 5. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť. Bod B/9 k § 5.

 • Pán spravodajca, ešte raz zopakujte, o čom teraz hlasujeme a aký je návrh gestorského výboru.

 • O bodoch 3, 4, 5, 6, 7 a 8 sme už hlasovali. Teraz budeme hlasovať o bode 9 a je to k § 5. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlasujeme o bode 9 na strane 8 spoločnej správy k § 5. Gestorský výbor ho odporúča neschváliť. Prezentujme sa a hlasujme o bode 9 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode B/10, je to k § 7. Gestorský výboru ho neodporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 10 k § 7 spoločnej správy. Je to na strane 8. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode 11 a je to k § 10 ods. 1. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujeme o bode 11 k § 10 ods. 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz navrhujem hlasovať o bode 12 a je to k § 10 ods. 1. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujeme o bode 12 k § 10 ods. 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej, pán predseda.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode 13 k § 10 ods. 1. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujeme o bode 13 k § 10 ods. 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej.

 • O bode 14 sme už hlasovali. Teraz navrhujem hlasovať o bode 15 a je to k § 12 ods. 2. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode 15, to je k § 12 ods. 2.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 40 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, navrhujem hlasovať o bode číslo 16 k § 12 ods. 2. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 16 k § 12 ods. 2.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 122 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • O bode 17 sme už hlasovali. Teraz pristúpime k hlasovaniu o bode 18 a je to k § 14 ods. 1. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode 18 k § 14 ods. 1. Hlasujeme o bode 18 k § 14 ods. 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • O bode 19 nie je potrebné už hlasovať. Už sme to odsúhlasili. Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o bode C-I/1 a je to jediný návrh na zvýšenie príjmovej časti štátneho rozpočtu. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode C-I/1, je to na strane 12. Hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 22 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať jednotlivo o bodoch, ktoré sú uvedené pod bodom C-III. To sú návrhy na zvýšenie výdavkov kapitol.

  Navrhujem hlasovať o 1. bode. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 1 z časti C-III - Návrhy na zvýšenie výdavkov kapitol. Hlasujeme o bode 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 30 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej.

 • Teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 2 z bodu C.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 2. Hlasujeme za bod 2 - Návrhy na zvýšenie výdavkov kapitoly.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 120 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode 3. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode 3. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 40 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, navrhujem teraz hlasovať o bode číslo 4.

 • Hlasujeme o bode 4. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 121 poslancov. +

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči ďalej, pán spravodajca.

 • Teraz, pán predseda, navrhujem hlasovať o bode číslo 5. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasy v sále.

 • Ale tá druhá strana bola iná. Súvisí to s inými návrhmi.

 • Hlasujeme o bode 5. Tam bol iný návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 6. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode 6. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, navrhujem teraz hlasovať o bode číslo 7. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovali 4 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 99 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej, pán spravodajca.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode číslo 8. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovali 4 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 93 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz navrhujem hlasovať, pán predseda, o bode číslo 9. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť. Totožný návrh predložil v rozprave aj pán poslanec Bohunický a je to uvedené v tlači 432b pod číslom 34.

 • Hlasujeme o bode 9 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovali 3 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 102 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 10. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Nech sa páči. Hlasujeme o bode 10. Hlasujeme za bod 10.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode 11. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 21 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode 12. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 13 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, o bode 13 sme už hlasovali, teda sme zvýšili prostriedky pre Slovenskú akadémiu vied o 50 mil. Sk.

  Teraz budeme hlasovať o jednotlivých bodoch z bodu C-IV, kde sú presuny medzi jednotlivými kapitolami.

  Teraz navrhujem hlasovať o prvom bode. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Čiže budeme hlasovať o presunoch medzi kapitolami, čiže C-IV bod 1. Hlasujeme o bode 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Teraz navrhujem, pán predseda, hlasovať o bode číslo 2.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 123 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Ďalej nech sa páči.

 • Teraz navrhujem, pán predseda, hlasovať o bode číslo 3.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 15 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej.

 • Teraz navrhujem, pán predseda, hlasovať o bode číslo 4. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode 4 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 5. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 25 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca, ďalej.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode číslo 6. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 29 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predseda, o bode číslo 7 nie je potrebné hlasovať, už sme odsúhlasili pri dnešnom treťom hlasovaní k bodu B/6.

  Teraz navrhujem pristúpiť k bodu 8. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť. Budeme hlasovať o bode číslo 8.

 • Hlasujeme o bode 8 na strane 15.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 23 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej, pán spravodajca.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 9.

 • Hlasujeme o bode číslo 9 na strane číslo 16 hore. Hlasujeme o bode 9.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 124 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

 • Teraz navrhujem, pán predseda, hlasovať o bode číslo 10. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode 11. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Teraz navrhujem hlasovať, pán predseda, o bode číslo 12. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 13. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať, pán predseda, o bode číslo 14. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 22 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 15. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 60 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 16. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 61 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o bode číslo 17. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 70 poslancov.

  Tento návrh sme neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode číslo 18. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 22 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 63 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Odporúčam, pán predseda, teraz hlasovať o bode číslo 19. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 102 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

 • Budeme hlasovať, pán predseda, teraz o bode číslo 20.

 • Budeme hlasovať o bode číslo 20. Hlasujeme o bode číslo 20.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca, ďalej.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o návrhoch, ktoré sú uvedené pod bodom C-V, a to sú presuny v rámci príslušných kapitol.

  Odporúčam hlasovať o bode číslo 1. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode číslo 1 v časti C-V: Presuny v rámci príslušných kapitol.

  Hlasujeme o bode číslo 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 62 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode číslo 2 v časti C-V. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode číslo 2 v časti C-V.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 60 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, v bode D sú uvedené iné odporúčania a požiadavky výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona o štátnom rozpočte. Tam sú požiadavky a odporúčania. O týchto bodoch budeme hlasovať neskôr.

  Teraz budeme hlasovať z materiálu 432b. A tam sú uvedené jednotlivé pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli z rozpravy.

  Teraz odporúčam hlasovať o návrhu pána poslanca Benkovského. Tento návrh je uvedený pod číslom 1.

  Ale hlási sa pán Benkovský.

 • Pán poslanec Benkovský, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Keďže sa dodrží navrhované zvýšenie pre obce celkom o 500 mil. Sk, sťahujem svoj návrh.

 • Hlasy z pléna a potlesk.

 • Pán spravodajca, nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o prvom návrhu pána poslanca Kalmana. Tento návrh je uvedený pod číslom 2/1.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kalmana, bod číslo 2/1. Čiže o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kalmana.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento návrh sme neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o druhom návrhu pána poslanca Kalmana. Tento návrh je uvedený pod číslom 2/2.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 2/2 pána poslanca Kalmana.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej, pán spravodajca.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o treťom návrhu pána poslanca Kalmana.

 • Hlasujeme o treťom návrhu pána poslanca Kalmana.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 40 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o štvrtom návrhu pána poslanca Kalmana.

 • Hlasujeme o štvrtom návrhu pána poslanca Kalmana.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca, ďalej.

 • Pán predseda, ďalej v rozprave vystúpil pán poslanec Zelník a podal jeden pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh je uvedený pod číslom 3.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Zelníka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 40 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz navrhujem hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Gajdoš, a tento návrh je uvedený pod číslom 4.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Gajdoša.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, pod číslom 5 je uvedený návrh pána poslanca Klemensa, ale o tomto návrhu budeme hlasovať neskôr. Teraz navrhujem pristúpiť k ďalšiemu návrhu.

 • Pán spravodajca, je potrebné...

 • Preto som odporúčal pristúpiť k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu, lebo návrh pána poslanca Klemensa má odporúčajúci charakter vo vzťahu k vláde a budeme o tom hlasovať pri našom ďalšom hlasovaní k ďalšiemu uzneseniu číslo 2.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, aj o odporúčaniach zo spoločnej správy budeme hlasovať neskôr. Taktiež o tomto návrhu pána poslanca Klemensa, keď budeme hlasovať o odporúčaniach pri druhom uznesení.

 • Na začiatku som to vysvetlil, takže budeme neskôr hlasovať o návrhu pána poslanca Klemensa.

 • Nech sa páči, pán spravodajca, uveďte ďalej.

 • Teraz navrhujem hlasovať o návrhu pána poslanca Húsku, ktorý je uvedený pod bodom číslo 6.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod číslom 6 pána poslanca Húsku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Tento návrh sme neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Ďalej s pozmeňujúcim návrhom vystupoval pán poslanec Cagala a jeho návrh je uvedený pod číslom 7. Teraz odporúčam hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cagalu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Ďalej s pozmeňujúcim návrhom v rozprave vystúpil pán poslanec Kačic.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, upokojte sa. Počúvajte návrhy pána spravodajcu.

 • Podal jeden pozmeňujúci návrh a tento návrh je uvedený pod číslom 8. Teraz navrhujem hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kačica. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 8 pána poslanca Kačica.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 51 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento návrh sme neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Ďalej sú uvedené návrhy od pána poslanca Sopka. O týchto návrhoch budeme hlasovať neskôr.

 • Šum v rokovacej sále.

 • Pozrite si, páni poslanci a panie poslankyne, pán Sopko žiada a odporúča vláde. Tak preto budeme neskôr.

  Teraz navrhujem hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu.

  V rozprave vystúpil s pozmeňujúcim návrhom pán poslanec Andrassy, podal jeden pozmeňujúci návrh a tento návrh je uvedený pod číslom 10. Teraz navrhujem hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Andrassyho. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána Andrassyho pod číslom 10.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento pozmeňujúci návrh schválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, ako ďalšia s pozmeňujúcim návrhom vystúpila pani poslankyňa Rusnáková. Jej návrh je uvedený pod číslom 11. Teraz navrhujem hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Rusnákovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 65 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o návrhu pána poslanca Siteka a tento pozmeňujúci návrh je uvedený pod číslom 12.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Siteka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, pod číslom 13 je uvedený procedurálny návrh pána podpredsedu Andela. O tomto návrhu sme už hlasovali.

  Teraz navrhujem hlasovať o návrhu pána poslanca Andrejčáka, ktorý vystúpil v rozprave a podával jeden pozmeňujúci návrh. O podobnom návrhu sme už hlasovali pri hlasovaní o jednotlivých bodoch zo spoločnej správy, ale je tam rozdiel troch slovíčok, takže odporúčam hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Andrejčáka pod číslom 14.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 37 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Ďalej v rozprave s pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil pán poslanec Hudec a podal dohromady sedem pozmeňujúcich návrhov. Pýtam sa ho, či môžeme hlasovať o týchto bodoch spolu alebo žiada jednotlivo. Spolu. Takže budeme hlasovať o všetkých návrhoch pána poslanca Hudeca.

 • Hlasujeme o návrhoch pána poslanca Hudeca pod číslom 15/1, 15/2, 15/3 a 15/4. Hlasujeme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Hudeca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Konštatujem, že pozmeňujúce návrhy pána poslanca Hudeca sme neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Ďalej v rozprave s pozmeňujúcim návrhom vystúpil pán poslanec Sitek. Teraz navrhujem hlasovať o tomto návrhu, ktorý je uvedený pod číslom 16.

 • Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Siteka pod číslom 16.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Ďalej v rozprave s pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil pán poslanec Jarjabek a podal dohromady päť pozmeňujúcich návrhov. Teraz navrhujem hlasovať o jeho prvom pozmeňujúcom návrhu. Taký istý pozmeňujúci návrh potom podával aj pán poslanec Paška. Takže spoločne môžeme hlasovať o návrhu pána poslanca Jarjabka, o prvom návrhu pána poslanca Jarjabka, a o návrhu pána poslanca Pašku. Tento návrh je uvedený pod bodom 38/1.

 • Prezentujme sa a hlasujme o prvom návrhu pána poslanca Jarjabka a o návrhu pána poslanca Pašku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

  Konštatujem, že sme pozmeňujúci návrh pána poslanca Jarjabka a pána poslanca Pašku neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz navrhujem hlasovať o druhom návrhu pána poslanca Jarjabka. Tento návrh je uvedený pod číslom 17/2.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Jarjabka číslo 2.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o treťom návrhu pána poslanca Jarjabka.

 • Hlasujeme o treťom návrhu pána poslanca Jarjabka v bode 17/3. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o štvrtom návrhu pána poslanca Jarjabka.

 • Hlasujeme o štvrtom návrhu pána poslanca Jarjabka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o poslednom návrhu pána poslanca Jarjabka.

 • Hlasujeme o piatom návrhu pána poslanca Jarjabka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči, pokračujte.

 • Ďalej v rozprave vystúpila s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyňa Tóthová. Podala jeden pozmeňujúci návrh, ktorý je uvedený pod číslom 18. Teraz budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Tóthovej pod číslom 18.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Ďalej v rozprave vystúpila s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyňa Mušková a podala jeden pozmeňujúci návrh, ktorý je uvedený pod číslom 19. Teraz navrhujem hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Muškovej pod číslom 19.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • V rozprave ďalej s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je uvedený pod číslom 20, vystúpil pán poslanec Krajči. Teraz navrhujem hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Krajčiho pod číslom 20.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 31 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, ďalej v rozprave vystúpil s pozmeňujúcimi návrhmi pán poslanec Oberhauser a podal dohromady 7 pozmeňujúcich návrhov. Pod číslom 3 má uvedený návrh totožný s návrhom pána poslanca Jarjabka, teda sme už o tom hlasovali. Pod číslom 5 má uvedený totožný návrh, o akom sme hlasovali pri bode C-IV zo spoločnej správy. Taktiež pri bode C-IV bod 13 sme hlasovali o šiestom jeho návrhu a siedmy návrh sa bude týkať ďalšieho uznesenia. Ostávajú body 1, 2 a 4. Môžeme o nich hlasovať spoločne?

 • Pán Oberhauser, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Nie je to totožný návrh, lebo v tomto návrhu sa navrhuje, aby sa toto plnenie robilo z rezervy vlády Slovenskej republiky a na konto štátneho dlhu. A tie predošlé návrhy neboli takto riešené.

 • Na sedmičku by som chcel upozorniť, že o tom by sa malo asi hlasovať v rámci uznesenia.

  Ďakujem.

 • Pravda. Takže o tom treťom nebudeme hlasovať, ale môžeme potom hlasovať o bodoch 1, 2, 4, 5 a 6 naraz, keď s tým súhlasíte.

 • Prosím, aby sa hlasovalo zvlášť. V tých prvých dvoch bodoch ide len o presun bez nárokov na štátny rozpočet, o účelové viazanie a na dôvažok sú to alternatívy, ktoré sa navzájom vylučujú, čiže tam nie je možné hlasovať spoločne. Aj pri tých ďalších návrhoch by som prosil hlasovať zvlášť.

 • Tak dáme hlasovať zvlášť o všetkých.

 • Pán spravodajca, už sme to mohli odhlasovať, keby sme nediskutovali. Nech sa páči, poďme, pán poslanec, hlasovať.

 • Pán predseda, navrhujem hlasovať o prvej alternatíve. Budeme hlasovať o prvej alternatíve pána poslanca Oberhausera.

 • Hlasujeme o návrhu číslo 1 pána poslanca Oberhausera.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Ďalej.

 • Tým, že sme to neschválili, teraz budeme hlasovať o druhej alternatíve.

 • Hlasujeme o druhej alternatíve pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Oberhausera.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 32 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o návrhu, ktorý je uvedený pod bodom číslom 4.

 • Hlasujeme o návrhu pod bodom číslo 4.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o ďalšom návrhu pána poslanca Oberhausera, ktorý je uvedený pod číslom 5.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Oberhausera pod číslom 5. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Ďalší návrh je uvedený pod číslom 6. Teraz navrhujem hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pod bodom číslo 6.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, ďalší poslanec, ktorý vystúpil v rozprave a podával pozmeňujúce návrhy, bol pán poslanec Delinga.

 • O bode číslo 7 budeme hlasovať pri odporúčaniach do uznesenia.

  Nech sa páči ďalej.

 • Ako ďalší v rozprave s pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil pán poslanec Delinga a podal 3 pozmeňujúce návrhy. Teraz navrhujem hlasovať o jeho prvom pozmeňujúcom návrhu a tento návrh je uvedený pod číslom 22/1.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Delingu pod číslom 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 40 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

  Nech sa páči.

 • Ďalej budeme hlasovať o návrhoch, ktoré sú uvedené pod číslom 22/2. Navrhujem hlasovať o prvom návrhu a tento je uvedený pod číslom 1.

 • Hlasujeme o prvom návrhu pána poslanca Delingu, ktoré sú uvedené pod číslom 22/2. Hlasujeme o prvom.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý je uvedený pod číslom 22/2.

 • Hlasujeme o druhom návrhu pána poslanca Delingu 22/2.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Gašparovič, je tam až 16 podpisov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, o návrhu uznesenia pána poslanca Delingu budeme hlasovať neskôr.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Gajdoša a tento návrh je uvedený pod číslom 23.

 • Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Gajdoša uvedeným pod číslom 23.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 32 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Ako ďalšia s pozmeňujúcimi návrhmi vystúpila pani poslankyňa Malíková a podala tri pozmeňujúce návrhy. Teraz navrhujem hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Malíkovej s tým, že odporúčam opraviť jej gramatickú chybu, skratka slovenskej koruny sa začína s veľkým S.

 • Potlesk a ruch v rokovacej sále.

 • Hlasujeme o prvom návrhu pani poslankyne Malíkovej číslo 24/1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 30 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Nehlasovali 5 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči ďalej, pán spravodajca.

 • Teraz navrhujem hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Malíkovej s tým, že aj tam odporúčam, aby ste si opravili, že slovenská koruna sa začína s veľkým S a zrejme mala na mysli funkčné požitky, nie funkčné pôžitky.

 • Smiech v rokovacej sále.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Malíkovej číslo 24/2.

 • Hlas poslankyne Malíkovej z pléna.

 • Pani poslankyňa, čo je toto? Prosím vás, sadnite si. Pani poslankyňa, sadnite si na svoje miesto.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 24 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca, ďalej.

  Pani poslankyňa, upokojte sa.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Iba pre svoju obranu, každý pán poslanec má pred sebou návrhy pani poslankyne Malíkovej, môže sa presvedčiť o pravde.

  Teraz navrhujem hlasovať o treťom návrhu pani poslankyne Malíkovej.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Hlasujeme o treťom návrhu pani poslankyne Malíkovej.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Pán poslanec Cuper, upokojte sa. Pán spravodajca prednáša pozmeňujúce návrhy, predniesol pozmeňujúce návrhy, tak ako boli napísané, a upokojte sa, pán poslanec Cuper.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 25 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Pán spravodajca uveďte ďalej hlasovanie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem vám pripomenúť, že je povinnosťou spravodajcu poukázať na gramatické chyby v návrhoch.

  Ďalej budeme hlasovať o ďalšom návrhu a s návrhom vystúpil v rozprave pán poslanec Duka-Zólyomi. Jeho návrh je uvedený pod číslom 25.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána Árpáda Duka-Zólyomiho pod číslom 25. Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Árpáda Duka-Zólyomiho pod číslom 25.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Ako ďalšia s pozmeňujúcim návrhom vystúpila pani poslankyňa Aibeková.

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, upokojte sa a venujte sa hlasovaniu, prosím vás.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Tento návrh je uvedený pod číslom 26. Pod číslom 26 je uvedený návrh pani poslankyne Aibekovej. Teraz navrhujem hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Aibekovej pod číslom 26.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 57 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďalší návrh podával pán poslanec Slaný a tento návrh je uvedený pod číslom 27. Teraz môžeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Slaného pod číslom 27.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasovali 6 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, pod číslom 28 je uvedený návrh podpredsedu výboru pána Maňku. Teraz navrhujem hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasy v sále.

 • Nech sa páči, pán spravodajca, uvádzajte ďalej.

 • Nie je to v rozpore, navrhujem hlasovať o návrhu pána poslanca Maňku.

 • Čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Maňku pod číslom 28. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Maňku schválili.

 • Ako ďalšia s pozmeňujúcim návrhom vystúpila pani poslankyňa Angelovičová. Tento návrh je uvedený pod číslom 29. Teraz navrhujem hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Angelovičovej pod číslom 29.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh pani poslankyne Angelovičovej schválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predseda, pod číslom 30 je uvedený návrh pána poslanca Mesiarika, ale o tomto návrhu budeme hlasovať neskôr.

  Pod číslom 31 sú uvedené návrhy pani poslankyne Slavkovskej, celkom podala päť návrhov, päť plus jeden. Pýtam sa, či môžeme hlasovať spoločne o týchto návrhoch alebo si žiada osobitne hlasovať s tým, že musím pripomenúť, že o bode číslo 1 sme hlasovali už pri návrhu pána poslanca Cagalu a pri bode číslo 2 pri hlasovaní zo spoločnej správy k bodu C4 15. Súhlasíte?

 • Pani poslankyňa, môžeme spolu hlasovať, áno?

 • Takže budeme hlasovať o bodoch číslo 4, 5 a 6.

 • Spoločne hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Slavkovskej uvedených pod číslom 31 v počte 4.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 32 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uvádzajte ďalej hlasovanie.

 • Pán predseda, pod číslom 32 je uvedený návrh na uznesenie pána poslanca Halmeša. Budeme hlasovať o tomto návrhu neskôr.

  Pod číslom 33 sú uvedené návrhy pani poslankyne Kollárikovej. Podala dva návrhy. Pýtam sa, či môžeme hlasovať spoločne o týchto návrhoch.

  Môžeme hlasovať spoločne? Nie.

  V poriadku, tak navrhujem hlasovať o prvom návrhu pani poslankyne Kollárikovej.

 • Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Kollárikovej pod bodom 33.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 16 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme prvý návrh pani poslankyne Kollárikovej neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Teraz navrhujem hlasovať o druhom návrhu pani poslankyne Kollárikovej.

 • Hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Kollárikovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme ani tento druhý návrh pani poslankyne neschválili.

  Nech sa páči ďalej.

 • Ďalej s pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil v rozprave pán poslanec Bohunický a podal až tri pozmeňujúce návrhy. O jeho prvom návrhu nemusíme hlasovať, už sme raz o ňom hlasovali. Teraz navrhujem hlasovať o druhom návrhu pána poslanca Bohunického. Je to variant jeden.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Bohunického, variant číslo jeden.

 • Hlasy v sále.

 • Nevykrikujte, páni poslanci.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 21 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov.

  Nehlasovali 7 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

 • Pán predseda, teraz navrhujem hlasovať o druhej alternatíve tohto návrhu.

 • Hlasujeme o druhom návrhu pána poslanca Bohunického. Variant číslo dva.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 16 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca, ďalej.

 • Ako ďalší v rozprave vystúpil s pozmeňujúcim návrhom pán poslanec Drobný, ale dúfam, že sťahuje svoj pozmeňujúci návrh, lebo sme už odsúhlasili v spoločnej správe bod C 3 a tam poskytujeme na tento účel 8,5 milióna a on navrhuje 2,5 milióna.

 • Pán poslanec Drobný, hlasujeme, aj keď už bolo schválených 8,5 milióna?

 • V poriadku, hlasujeme. Tak navrhujem hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Drobného.

 • Hlasujeme o návrhu číslo 35 pána poslanca Drobného. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Drobného pod číslom 35.

 • Hlasovanie.