• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram tretí rokovací deň 25. schôdze Národnej rady.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom dni požiadali títo poslanci: Ferkó, Krajči, Sládeček, Švec, Tkáč. Na zahraničnej služobnej ceste je podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský.

  Podľa schváleného programu prvým bodom dnešného rokovacieho dňa je návrh na voľbu predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v mene štyroch poslaneckých klubov navrhujem doplniť program 25. schôdze Národnej rady o body

  1. návrh na voľbu prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky (máte to ako tlač 474) a návrh na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky (máte to ako tlač 475) a

  2. návrh na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc (máte to ako tlač 476)

  s tým, že tieto body by sme prerokovali dnes po voľbe predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

  O tomto návrhu na doplnenie programu dám hlasovať bez rozpravy.

  Prezentujem sa, pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o mojom návrhu na doplnenie 25. schôdze Národnej rady v mene štyroch poslaneckých klubov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh na doplnenie programu sme schválili.

  Pristúpime k bodu programu -

  návrh na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a jedného podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (nová voľba).

  Vo voľbe, ktorá sa konala 27. októbra 1999, za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu bol zvolený Igor Malý. Vo voľbe ani v opakovanej voľbe 27. októbra 1999 nebol zvolený predseda a jeden podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Preto treba vykonať novú voľbu uvedených funkcionárov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Skôr ako budeme pokračovať v rokovaní o tomto bode programu, vás chcem informovať, že som dostal písomné oznámenie od poslanca navrhovateľa Romana Kováča, že svoj návrh kandidáta Andreja Huorku na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu berie späť. Ďalej som dostal písomné oznámenie od poslanca navrhovateľa Antona Juriša, že svoj návrh kandidáta Miroslava Olaša na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu berie späť.

  Návrhy ste dostali ako tlač 468. Riadiť sa budeme volebným poriadkom na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý Národná rada schválila 7. apríla 1998 uznesením číslo 1063.

  Teraz prosím predsedu Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu pána Pála Farkasa, aby informoval o výsledku prerokovania návrhov vo výbore a o jeho stanovisku.

  Nech sa páči, pán predseda výboru.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 113 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a s článkom 6 volebného poriadku na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu toto stanovisko o prerokovaní uvedených návrhov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky v rozhodnutí z 29. októbra 1999 (článok 415) konštatoval a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky oznámil, že päťročné funkčné obdobie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Štefana Balejíka a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Michala Fidluša a Juraja Slovinského uplynie 14. decembra 1999. Vo voľbe a v opakovanej voľbe, ktoré sa konali 27. októbra 1999, nebol zvolený predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a jeden podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (nová voľba), tlač 468, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 478 z 29. novembra 1999 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu na prerokovanie a zaujatie stanoviska do 3. decembra 1999.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu predložené návrhy prerokoval na svojom zasadnutí 2. decembra 1999. V prijatom uznesení číslo 279 vyslovil súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených návrhoch podľa článku 9 ods. 2 volebného poriadku na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

  Konštatoval, že návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky boli podané v súlade s § 110 ods. 1 a § 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a s článkom 2 volebného poriadku na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor uznesením číslo 280 z 2. decembra 1999 schválil stanovisko výboru k návrhom kandidátov na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Určil ma za spravodajcu výboru a výbor ma poveril, po prvé, predniesť stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch ihneď po skončení rozpravy k nim.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  podľa článku 2 a 3 ods. 2 a 3 volebného poriadku na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu boli podané poslancami Národnej rady Slovenskej republiky tieto návrhy. Na funkciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu boli podané návrhy: pani Eva Antošová, ktorú kandidoval pán poslanec Cabaj, pán Andrej Huorka, ktorého kandidoval pán poslanec Kováč, a pán Jozef Stahl, ktorého kandidovala pani poslankyňa Čižmáriková.

  Ako nás už informoval pán predseda, pán poslanec Kováč podľa článku 8 volebného poriadku na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky stiahol návrh kandidáta Andreja Huorku na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý podal 26. novembra 1999.

  Ďalej na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu kandidovali: pán poslanec Orosz, pán predseda výboru Orosz pani Danicu Borisovú a pán poslanec Juriš pána Miroslava Olaša. Taktiež pán predseda už informoval o tom, že pán poslanec Juriš podľa článku 8 volebného poriadku sťahuje svoju kandidatúru na post podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

  Ďakujem, pán predseda, môžeme otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánu poslancovi za uvedenie návrhov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Kozlík, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Funkcia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu je významnou funkciou. Je to nástroj kontroly vládnej moci, preto dávam procedurálny návrh, aby sa kandidáti na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu osobne predstavili tomuto plénu. Prosím o tomto návrhu dať hlasovať ihneď.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána Sergeja Kozlíka. Prezentujme sa a hlasujme.

  Ešte pred hlasovaním sa hlási pán predseda výboru. Potom dám hlasovať o návrhu pána poslanca Kozlíka.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  chcem vás informovať o tom, že na rokovanie výboru pre financie, rozpočet a menu ako gestorského výboru sme pozvali každého kandidáta a mohol sa predstaviť pred výborom každý kandidát na post predsedu, ako aj podpredsedu.

 • Ruch v sále.

 • Upokojte sa, páni poslanci. Ideme hlasovať.

  Hlasujeme o návrhu pána poslanca Kozlíka, aby kandidáti na post Najvyššieho kontrolného úradu sa predstavili Národnej rade. Dávam hlasovať. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Kozlíka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 57 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh sme neschválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, písomne sa do rozpravy k tomuto bodu prihlásil pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec, za klub HZDS.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vystúpil v tejto rozprave, pretože prihlásil som sa ešte vtedy, keď bol materiál vyložený na prezentácii, chcel som využiť tento priestor, aby som požiadal poslancov Národnej rady, osobitne tých poslancov, ktorí v minulom funkčnom období pôsobili ako poslanci opozície v tomto parlamente a veľmi vehementne sa domáhali toho a vyjadrovali svoj názor, že opozícia má mať právo kontroly, že opozícia by mala mať na starosti Najvyšší kontrolný úrad. Som teraz veľmi zvedavý, akým spôsobom si dostoja svojich názorov, či ich náhodou všemocná koaličná rada medzitým nezmenila.

  Samozrejme, aj po vystúpení predsedu Národnej rady hneď v úvode všetko signalizuje to, že štvorčlenná koaličná rada už rozhodla, poslanci boli usmernení tak, ako majú byť usmernení, akým spôsobom majú hlasovať, pretože zrejme to, čo cez médiá preniklo navonok, ak vy nám nepodporíte Najvyšší kontrolný úrad, tak my vám nepodporíme Fond národného majetku, jednoducho je tu realitou. Je to zaradené do dnešnej schôdze, dokonca aj vládna koalícia si zabezpečila dostatočný počet poslancov, aby i takýmto spôsobom si to mohla odhlasovať.

  Samozrejme, nedá mi napriek tejto skutočnosti, aby som skutočne požiadal všetkých poslancov tohto parlamentu o podporu našej kandidátky pani Ing. Antošovej, ktorá toho času vykonáva funkciu primátorky mesta Nová Dubnica, ktorá pôsobí v regionálnych štruktúrach samosprávy, kde dosahuje patričné úspechy. Vychádzali sme pri tomto návrhu aj z tej skutočnosti, že ak sme predložili v minulom kole volieb kandidáta, ktorý skutočne spĺňal všetky predpoklady na maximálny výkon funkcie kontroly v tomto štáte, to znamená na funkciu Najvyššieho kontrolného úradu, mnohí v snahe, aby sa vyhli a odôvodnili svoj systém nehlasovania alebo nepodpory, odôvodňovali to tým, že ide o politického kandidáta. Či sa to niekomu páči, alebo nie, parlament je politický a výsostne politický, pretože za takmer rok pôsobenia tohto parlamentu bolo prijatých veľmi málo zákonov, ktoré majú dosah, ten úspešnejší dosah na občanov, nehovoriac o tých, ktoré tu predložila pani ministerka Schmögnerová, kde ožobračí slovenský národ, tak ako to v doterajšej histórii nebolo. Ale to je už zrejme otázka pokračovania aj v dnešný deň, keď budeme prerokúvať rozpočet a prijímať ďalšie návrhy.

  Samozrejme, nerobím si veľké ilúzie, že mnohí poslanci budú ochotní akceptovať tento náš názor a našu požiadavku, aby zástupca opozície bol zvolený na funkciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Napriek tomu skutočne vás chcem požiadať a poprosiť o túto podporu. Verím, že aj keď už koaličná rada rozhodla, tak ako som to v úvode povedal, že aspoň medzi poslancami sa nájdu niektorí takí, ktorí podľa svojho vedomia a svedomia podporia tento návrh a zahlasujú za pani Ing. Antošovú.

  Zároveň chcem povedať aj, pán predseda, že nie je potrebné porušovať rokovací poriadok v tomto parlamente, pretože zrejme väčšina z vládnej koalície bola dohodnutá, že nemá záujem, aby sa predstavil kandidát na funkciu. Pokiaľ si dobre pamätám, je to zhruba piata funkcia najvyššia v rámci Slovenskej republiky a ten, kto bude zvolený do tejto funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, tu bude sedávať na zasadnutiach Národnej rady a sledovať, akým spôsobom sa poslanci stavajú k svojej práci. Je len na škodu veci, že poslanci nemali záujem si vypočuť jednotlivých kandidátov. Nebolo potrebné ani zdôvodňovať a vysvetľovať, že finančný odbor mal možnosť vypočuť si jednotlivých kandidátov, pretože títo mali možnosť sa predstaviť, aj keď všetci neboli prítomní na rokovaní finančného výboru. Je to povinnosťou finančného výboru, pretože ten podľa zákona o rokovacom poriadku má posúdiť tieto jednotlivé návrhy a potom ich predložiť na rokovanie Národnej rady. Takže finančný výbor nerozhodoval, či budú zvolení, alebo nebudú zvolení, ale jednoducho posudzoval obsahovú stránku návrhu, či spĺňa všetky formálne náležitosti a na základe toho potom títo kandidáti boli predložení na rokovanie do Národnej rady.

  Ja by som chcel však zároveň aj upozorniť tých kolegov, ktorí si to nechcú uvedomiť alebo veľmi rýchlo sa snažili zabudnúť, že je potrebné určité rozdelenie medzi jednotlivými zástupcami v rámci politického spektra Slovenskej republiky, pretože ak dobre porovnávam, tak už v koaličnej zmluve sa rozdeľovali funkcie tak, že Strana občianskeho porozumenia mala mať vtedy pridelený aj post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Ja len pripomínam tým, ktorí si nestihli uvedomiť, že Strana občianskeho porozumenia medzitým už dostala aj predsedu Ústavného súdu. Nehovoriac o tom, že bývalý predseda Strany občianskeho porozumenia momentálne už je vo funkcii prezidenta. To nechcem komentovať, pretože sa nevedela vládna koalícia v tom čase dohodnúť, tak posunula toto ako veľkú demokraciu občanom na priame rozhodovanie vo voľbách pri voľbe prezidenta.

  Takže toto sú len veci, ktoré som potreboval pripomenúť tým, ktorí možno v snahe alebo v rýchlom pokračovaní rokovania Národnej rady, v rokovaní o jednotlivých zákonoch na skrátené konanie nestihli si uvedomiť, čo sa medzitým už udialo. Ešte raz teda na záver chcem poprosiť o podporu našej kandidátky a dostáť si svojho sľubu, ktorý ste dávali jednak voličom a ktorý ste vyjadrovali predtým, že funkcia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu by mala patriť opozícii, preto aj z opozície sme navrhli takú kandidátku, ktorá spĺňa všetky morálne a odborné predpoklady na to, aby túto funkciu mohla úspešne vykonávať.

  Ďakujem za podporu.

 • Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Cabaja. Ako prvý vystúpi pán poslanec Húska a posledný pán poslanec Kozlík. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Húska.

 • Ďakujem.

  Chcem podporiť apeláciu pána poslanca Cabaja v smere poslancov koalície, aby každopádne dôkladne zvážili a skutočne štátnicky rozhodovali o tom, akého kandidáta budú podporovať.

  Môžem vám znova zopakovať, že vtedajší koaličný poslanec pán Ftáčnik doslova ako svätý Milan Zlatoústy vystupoval s veľkými vyhláseniami, ako budú oni iní. Ako každopádne budú zachovávať princíp práva opozície na kontrolu exekutívy a ako je nevyhnutné už zo systémových dôvodov mať v čele úradu kontroly človeka z opozície. Tak teraz pripomíname tieto veľké gestá. Ak sa nemajú stať len papierovou ozdobou, tak je treba každopádne ich realizovať. Preto prosím poslancov koalície, aby, mysliac na to, podporili pani kandidátku Antošovú. Je to skutočne základná podmienka. Ak v demokratických pomeroch niet spätnej väzby vo forme oprávnenia kontroly zo strany opozície, tak vlastne hovoríme o ničom.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda Národnej rady, chcel by som reagovať na predchádzajúce vystúpenia asi v tom smere, že skutočne Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu sa podrobne zoznámil s názormi a stanoviskami kandidátov na predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu a myslím, že sme aj zodpovedne posudzovali navrhovaných kandidátov a máme vytvorený obraz a predstavu aj o ich práci.

  Ale chcel by som využiť aj túto príležitosť na to, aby som poďakoval doterajšiemu predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu pánovi Balejíkovi za prácu, ktorú vykonával vo svojom úrade, pretože to považujem za seriózny a zodpovedný výkon funkcie, za nadstraníckosť, ktorú prejavil nielen v tomto volebnom období, ale aj v predchádzajúcom. A za to, že stanoviská, aj keď boli kritické k návrhom štátneho rozpočtu a k niektorým ďalším návrhom, boli zodpovedné.

  Takže ešte raz ja osobne by som chcel poďakovať pánovi predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu.

 • Pán poslanec Kalman.

  Zapnite pána poslanca.

 • Ďakujem.

  Pán predseda, ja si myslím, že to, čo hovoril kolega Cabaj, by malo logiku v čase, keby bola iná situácia. Dnes vieme veľmi dobre, že pán predseda vlády Dzurinda odlieta do Helsínk na samit a v prípade, že by koalícia akceptovala požiadavku opozície, ktorú predniesol pán Cabaj, mohol by hovoriť o ďalšom zmiernení treníc medzi koalíciou a opozíciou na Slovensku v plnení ďalších politických kritérií.

  Ale tak pán predseda vlády Dzurinda, ako aj celá naša koalícia veľmi dobre vie, že dnes sa už ani neprihliada na plnenie politických kritérií, ani na ekonomické kritériá, že Európska únia už dávno rozhodla, ešte začiatkom roka pochopila, že urobila rozdelením asociačných krajín na skupiny určitú chybu a teraz ju chce napraviť. Takže všetko pôjde hladko, všetko pôjde dobre. Predpoklady sa budú plniť, či sme sa o to pričinili, či sme sa o to nepričinili. A preto som presvedčený, pán Cabaj, že tvoja požiadavka a požiadavka celej opozície nebude akceptovaná a predseda bude zvolený z radov koalície.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená snemovňa,

  dovoľte mi, aby som slová pána poslanca Cabaja ešte skonkretizovala ďalším konštatovaním.

  Podstata kontroly spočíva v tom, že výkon moci kontroluje ten, kto túto moc nevykonáva. To je požiadavka objektívnej kontroly. O objektívnej kontrole ste v minulosti veľa hovorili. Mali ste veľké slová, mali ste veľké sľuby. Dnes je situácia taká, že nielenže ste zabudli na sľuby v tejto oblasti, ale neplníte ani zmluvu s občanmi. To, čo ste pred voľbami sľubovali, je lanský sneh, ktorý vás nezaujíma. Je to bieda demokracie na Slovensku, je to bieda, ktorú zakrývate veľkými slovami, že na Slovensku došlo k zmene. Došlo k zmene, vážení kolegovia. Ale k zmene k horšiemu. Nielenže porušujete to, čo ste sľubovali, ale neplníte ani tie demokratické postupy, ktoré sme my už zaviedli za vlády Vladimíra Mečiara. A že je to pravda, potvrdzuje skutočnosť, že pri hodnotení Slovenska v Kongrese Spojených štátov amerických bolo jedným z kongresmanov vyslovené poďakovanie vláde Vladimíra Mečiara, že nasmerovala vývoj Slovenska na demokraciu.

 • Podpredseda Národnej rady Presperín, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Ja vcelku chápem vystúpenie pána poslanca Cabaja v jednom bode, že svojím spôsobom sa snaží získať hlasy aj opozície pre svojho kandidáta, alebo kandidáta HZDS. Čo však nechápem, je znova jeho priamy útok na kandidáta iného, v tomto prípade na kandidáta SOP.

  Chcem pripomenúť, že prvým funkcionárom Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý bol zvolený už v tomto volebnom období, bol predsa kandidát opozície. To teda znamená, že svojím spôsobom sa dodržala určitá litera, ktorá bola aj v predvolebnom období hlásaná. Volili sme podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu a bez problémov bol zvolený. Zatiaľ, páni z opozície, ako jediný kandidát, ako jediný kandidát zvolený. To je fakt, ktorý nemôžete poprieť.

  Druhá vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je to, že pán poslanec Cabaj hovoril aj o súčasnom prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. Chcem pripomenúť, že pán Schuster bol zvolený priamou voľbou. To znamená občanmi Slovenskej republiky a nemôžeme to predsa spájať s tým, že je alebo bol predsedom Strany občianskeho porozumenia.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kozlík sa vzdal faktickej poznámky. Ja som uzavrel ako posledného prihláseného pána poslanca Kozlíka. Pán poslanec Hofbauer, neudeľujem vám slovo.

  Pýtam sa, kto sa do rozpravy prihlásil ústne. Pán poslanec Kozlík, pán poslanec Maxon, pán poslanec Hofbauer. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Kozlík vystúpi ako prvý.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážená Národná rada,

  ja myslím, že treba pravdivo pomenovať javy, ktoré sa dejú v slovenskej spoločnosti. V podstate dochádza k totálnemu uchopeniu moci vládnou koalíciou ako rozpor s volebnými sľubmi, ako rozpor s tvrdeniami bývalej opozície slovenskej, dnes vládnej moci na Slovensku, s tým, ako sa bude správať v prípade, že sa jej podarí vo voľbách uchopiť moc.

  Chcem trošku pripomenúť históriu, pretože sa vytýka bývalej Mečiarovej vláde, že zaviedla väčšinový systém v roku 1994, že nedostala bývalá opozícia patričné, nemala naplnené patričné predstavy z hľadiska obsadenia miest či v parlamente, či v niektorých iných štátnych funkciách.

  V roku 1994, keď sa zostavovala vláda, tak predstavitelia Strany demokratickej ľavice, ako aj predstavitelia Kresťanskodemokratického hnutia odmietli vstúpiť, vytvoriť funkčnú vládu. Slovenská republika vtedy stála pred zložitým problémom stabilizácie vnútropolitického života, keď po roku aj pol fungovania samostatného štátu nastupovala tretia vláda.

  To bol rámec, v ktorom sa odvíjal založený väčšinový systém. My sme upozorňovali pri rokovaniach o zostavení vlády v roku 1994 na tento problém a na to, že budeme nútení postupovať väčšinovým systémom, pokiaľ budeme nútení zostaviť vládu nie s celkom overenými politickými stranami, ako bolo trebárs Združenie robotníkov Slovenska. Takže to bol možno rámec väčšinového systému, ktorý nebol nedemokratický, ale na druhej strane iste pomerný systém napĺňa v širšom rozsahu predstavy demokratických systémov ako väčšinový systém.

  Ale vy, vážená koalícia, na rozdiel od nás, ktorí sme nesľubovali miesta na Najvyššom kontrolnom úrade pre opozíciu, vy ste to sľubovali vo svojich volebných programoch a vy sa teraz chystáte opäť podviesť občanov. A pred chvíľočkou zmizol pán Dzurinda, ušiel pred zodpovednosťou v tomto parlamente, aby bol svedkom hlasovania o obsadení predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Takže pomenujme javy, ako sa na Slovensku dnes politická situácia vyvíja. De facto došlo k ústavnému prevratu na Slovensku, keď tento parlament neschválil ani jedného predstaviteľa opozície na obsadenie miest na Ústavnom súde.

  Vážená koalícia, vy ste si uzurpovali jeden z najvyšších ústavných činiteľov alebo jednu z najvyšších ústavných inštancií, Ústavný súd, bez toho, že jediný kandidát opozície by bol prešiel týmto parlamentom na výber na funkciu sudcu Ústavného súdu. Čistky sa robia na Najvyššom súde a vy sa chcete prezentovať ako demokracia na druhú v Slovenskej republike. Takže dnes sa chystá ďalší z podvodov, volebných podvodov na občanoch a občan by toto mal vedieť.

  Takže, vážení predstavitelia koalície, viacerí ste aj v priebehu zostavovania kandidátov na predsedu Ústavného súdu tvrdili, že bude pre vás prijateľný kandidát opozície, pokiaľ nebude mať priamy vzťah k špičkám politických hnutí a strán opozície. My predkladáme takúto osobu, návrh kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu v osobe Ing. Evy Antošovej, odborníčky, ženy odborníčky, ktorá nebola prepojená na najvyššie stranícke štruktúry, ktorá, myslím, že by spĺňala a spĺňa najvyššie predpoklady na výkon tejto funkcie.

  Takže, vážená Národná rada, toto hlasovanie o predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu pokladám zároveň za test toho, či aspoň čiastočne ste v stave naplniť volebné programy, ktoré ste sľubovali občanom, či aspoň čiastočne ste schopní napraviť pošramotenú reputáciu trebárs ešte z voľby sudcov Ústavného súdu a preukázať, že máte minimálny cit pre demokraciu.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky: ako prvý Peter Weiss, ako posledný pán poslanec Cabaj. Ako posledný pán poslanec Húska. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Weiss.

 • Pán poslanec Kozlík, spolu sme sa zúčastnili rokovaní po voľbách v roku 1994. Takže nemystifikujte tuto parlament, ako to bolo. Na prvom rokovaní pán poslanec Húska dal ako podmienku účasti Strany demokratickej ľavice vo vláde to, že pomôžeme odvolať vtedajšieho prezidenta Michala Kováča. Druhou podmienkou, ktorú dal pán poslanec Gašparovič, bolo, že sa uskutočnia zmeny vo vedení Strany demokratickej ľavice. Mali ste ponuku urobiť koalíciu z KDH, SDĽ a akceptovať aj Demokratickú úniu. Vy ste túto ponuku odmietli z dvoch dôvodov, pretože ste dali prednosť politickej pomste na Michalovi Kováčovi a politickej pomste na tých, ktorí od vás odišli. Ale odmietli ste túto ponuku predovšetkým preto, že so Stranou demokratickej ľavice po boku by ste nemohli robiť privatizáciu tak, ako ste ju uskutočňovali. A po druhé...

 • Hlasy z pléna.

 • Môjho otecka nechajte, pán poslanec Cuper, na pokoji, pretože to je pokojný dôchodca. A asi sa o tom porozprávame na nejakom inom fóre. Chcel by som povedať, že už vyše...

 • Hlasy z pléna.

 • To fórum sa volá mandátový a imunitný výbor.

 • Upokojte sa, páni poslanci!

  Pán poslanec Weiss, nech sa páči.

 • Už vyše roka pôsobí vedenie Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré bolo zložené výlučne z ľudí, ktorých navrhla vtedajšia vládna koalícia. A ako povedal pán podpredseda Presperín, je už zvolený zástupca opozície za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Takže hovorme si tu pravdu, hovorme si to tak, ako to bolo, pán poslanec Kozlík, a nepúšťajme tu mystifikácie.

 • Ďalej pán poslanec Prokeš vystúpi s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Chcem len povedať pánovi Kozlíkovi, že ja vcelku verím, že teraz je tu demokracia pod vedením, by som povedal, tejto vládnej koalície na druhú. Ale keďže na samom začiatku spôsobila táto vládna koalícia, že tá demokracia bola menšia ako jednotka, že jedna polovica vynásobená sama sebou dáva jednu štvrtinu. Takže, pán poslanec Kozlík, to, že umocňujú našu demokraciu, ktorú vytvára vládna koalícia, na druhú, to len znamená, že ju ešte väčšmi zmenšujú. Pán poslanec Weiss to práve dokázal. Keď tu niekto spomenie jeho otca, tak hneď je z toho imunitný výbor. Takže ja si myslím, že podobne, keď začneme rozprávať o privatizácii, pán poslanec Weiss, tak si spomeňme aj na vytunelovanie mäsozávodov v Prešove alebo cukrovaru v Nitre, kde boli, by som povedal, privatizéri...

 • Pán poslanec Prokeš, reagujte na posledného rečníka, ktorým je pán poslanec Kozlík.

 • ... blízki dnešnej vládnej koalícii.

  Ďakujem.

 • Ďalej vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Hudec.

 • Ďakujem za slovo.

  Veľmi rád by som povedal jednu poznámku, ktorá by mala doplniť vystúpenie pána poslanca Kozlíka. Je to možno dôležitejšia poznámka, ako sa na prvý pohľad zdá. Totiž vôbec neplatí, že ten má pravdu, kto hlasnejšie kričí. Tu sa stále kričí o tom, že Mečiarova vláda, resp. politická moc po voľbách, demokratických voľbách, keď zostavoval Mečiar vládu, vraj vytvorila systém, väčšinový systém, ktorý nebol dostatočne demokratický. Vážení páni, táto politická moc, ktorej predobrazom bola Moravčíkova vláda po parlamentnom puči, tá začala prvý raz uplatňovať nemilosrdné čistky, kde likvidovala ľudí, ktorých len stačila za to krátke obdobie zo všetkých dôležitých postov, ktoré tvoria piliere demokracie. Tam sa začalo čosi, čo je choré, nedobré a na čo trpí slovenská pospolitosť dodnes. A, bohužiaľ, tá cena za tento štart, v ktorej boli tie politické sily, teda väčšina politických síl, ktoré dnes tvoria vládnucu koalíciu, tak to ovocie, nešťastné ovocie ešte dlho budeme oberať na Slovensku. Nemyslíme si, že po nových voľbách sa odrazu nastolí bez dobrej vôle a bez dôsledného dodržiavania nejakých dohôd, akými bola napríklad ponuka združenia kultúrnych pracovníkov na vytvorenie nejakej veľkej politickej dohody, čo, bohužiaľ, prešlo mlčaním, že bez toho sa naozaj nikde nepohneme. To, že odmietate dnes uplatniť návrh opozície na tento post Najvyššieho kontrolného úradu, je trpkým svedectvom falošnosti vašich predvolebných sľubov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem nadviazať na vystúpenie pána poslanca Kozlíka, ktorý spomínal voľbu sudcov Ústavného súdu. Osobne som navrhla jedného kandidáta docenta, kandidáta vied, so skutočne vysokými odbornými kvalitami, ktorý nikdy, nikdy v minulosti nebol členom žiadneho politického subjektu a do roku 1989 a ani po 1989 neinklinoval k žiadnemu politickému subjektu. Nebol to pre vás dobrý kandidát napriek tomu, že aj váš predseda vlády má veľké reči o nezávislých odborníkoch.

  A k tomu, čo tu bolo povedané, ešte jedno. V demokracii pri zostavovaní funkcií sú dva možné princípy a oba sú v demokratických štátoch užívané. A to princíp väčšinový alebo princíp pomerný. V roku 1992 sme aplikovali princíp pomerný, a dôsledne. V roku 1994 sme aplikovali pri obsadzovaní miest princíp väčšinový. Oba boli a sú demokratické, bežné v demokraciách Európy. Vy však hovoríte, že aplikujete princíp pomerný, ale robíte z neho taký paškvil, že to vlastne nie je aplikácia pomerného princípu. Teda jedno, vodu kážete a víno pijete. Toto je slogan adekvátny. Adekvátny k vašim postupom v politike aj v dennom živote...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Oberhauser.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážený pán predseda,

  v tom, čo vystúpil pán poslanec Kozlík, jednoznačne pomenoval veci, ako dnes vyzerajú. Vládna koalícia sľúbila, že vytvorí podmienky, aby opozícia sa mohla zúčastniť na konštruktívnom usporiadaní pomerov v našom parlamente a v celej spoločnosti, ale realita svedčí o opaku. My plne podporujeme kandidáta, ktorého navrhlo Hnutie za demokratické Slovensko, aby bol zvolený do funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu jednoducho preto, lebo ak má opozícia plniť svoju úlohu v parlamentnej demokracii, musí mať nástroje, ktoré takáto opozícia má mať, a to je aj Najvyšší kontrolný úrad.

  Pán Weiss keď povedal, že pán Balejík ako predstaviteľ opozície s celým vedením vlastne doteraz zastupoval opozíciu, vidíte, že to fungovalo, je to dobré. Tak prečo meniť to, čo sa ukázalo ako pozitívne, a hľadať všelijaké vytáčky, aby ste zdôvodnili, prečo to treba teraz riešiť inakšie. Mne osobne je veľmi ľúto, že pán predseda Migaš sa nepodieľa na tom, na iniciatíve pána prezidenta, aby opozícia a koalícia sa stretla pri okrúhlom stole a aby vyjasnila, aké pravidlá majú pôsobiť. Nesúhlasím s tým, čo tu odznelo, že to nie je potrebné, že parlamentná pôda je dostatočná. Veď vidíme, koľko sa porušujú rôzne zákony, rokovací poriadok a zmenia sa aj pravidlá, ktoré sa povedali, že budú platiť v tomto parlamente. Tak potom naozaj tá parlamentná pôda zrejme nestačí a je potrebná iniciatíva pána prezidenta, aby opozičné a koaličné strany sa stretli uňho, aby sa tieto veci riešili.

  Ďakujem.

 • Ďalej vystúpi pán poslanec Slobodník.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Pán Weiss zabudol, že v roku 1992 bol podpredsedom Národnej rady a že ten pomerný systém mu to umožnil. Teraz už jeho pamäť je vôbec krátka, na svoju činnosť v Ústave marxizmu-leninizmu, na podlostiach aj finančných, ktorých sa dopúšťal, pán Weiss zabúda. Ale vy nechcete mať opozíciu, chcete tam mať ľudí, ktorí vyhlásili, chcete mať vo vláde, na zodpovedných funkciách...

 • Pán poslanec Slobodník, reagujte na pána poslanca Kozlíka.

 • Reagujem na pána Kozlíka.

  Chcem reagovať na to, ako si vyberáte svoje kádre. Vyberáte si za svoj káder a vy si myslíte, že vám to vydrží dlho, že Európa bude mlčať. Nie, nemýľte sa. Ten pohár pretečie. Vy si vyberáte za podpredsedu vlády človeka, ktorý o tomto národe vyhlásil: "Na druhej strane pomyselného rokovacieho stola sedia Slováci, ľud, ktorý v súčasnosti prežíva značne oneskorené anachronické obdobie svojej premeny na národ, a preto je v mnohých ohľadoch nevypočitateľný a nespoľahlivý. Ak berieme do úvahy nevyhnutnosť vyrovnania, nemôžeme nespomenúť skutočnosť, že Slováci, žiaľ, trpia silným pocitom menejcennosti, čo je predovšetkým podmienené nedostatkom vlastnej histórie. A preto závistlivo zazerajú ako na Maďarov, tak na Čechov." Takí ľudia sú pre vás dobrí. Tí vyhovujú. Ale predstavitelia slovenského národa, ktorí naozaj by obhajovali vec nezištne, tí sú pre vás neprijateľní. Človek, ktorý vyhlásil, že Slováci v 9. a 10. storočí tu nežili, že to vlastne je vymyslené, číry výmysel a preniesol naše dejiny do Juhoslávie, a ktorý vyhlásil jedným dychom, že mali by sme my Maďari na Slovensku pestovať kult svätého Štefana, lebo tu vznikol, to znamená, maďarský národ tu bol. Ten je pre vás dobrý, nikto z opozície dobrý nie je. Takže taká je vaša "pravda", za ktorú bojujete.

 • Pán poslanec Benkovský - s faktickou.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  chcel by som v prvom rade zdôrazniť, že nechcem spochybňovať kandidatúru na post predsedníčky alebo predsedu Najvyššieho kontrolného úradu z radov opozície z Hnutia za demokratické Slovensko pani Antošovú. Chcel by som zároveň však zdôrazniť, že pán poslanec, kolega Sergej Kozlík použil nešťastnú formuláciu o ústavnom prevrate a ja pevne verím, že to nemyslel vážne. To, čo sa udialo na Slovensku, a spôsoby, aké tu predvádzajú poslanci Hnutia za demokratické Slovensko, je vrcholom drzosti a arogancie, pokiaľ ide o spôsoby demokratické a pokiaľ ide o parlamentnú demokraciu. A preto by som bol rád, aby sme sa vzájomne nepoúčali o tom, čo máme a ako máme robiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Mám dve faktické poznámky, resp. dve poznámky v rámci faktickej poznámky k vystúpeniu pána poslanca Kozlíka.

  Pán kolega, najskôr si pripomeňme ten rok 1994, je to naozaj tak, ako povedal pán poslanec Weiss. Po voľbách v roku 1994 ste rokovali aj s Kresťanskodemokratickým hnutím. Najskôr išlo o také orientačné rokovanie, kde ste, teda nie vy konkrétne, ale vaši zástupcovia, predložili požiadavku v podstate politickej likvidácie prezidenta a okrem toho taktiež výhrad voči mandátom Demokratickej únie. A potom vlastne keď prebehla tá novembrová schôdza, ktorá predstavuje najväčšiu koncentráciu protiústavných rozhodnutí na jeden deň, tak až potom bolo rokovanie s vaším predsedom, teda na najvyššej úrovni s Kresťanskodemokratickým hnutím. A, samozrejme, tam už bol väčšinový princíp absolútne presadený. Vy ste, samozrejme, aj pokiaľ išlo o obsadzovanie Najvyššieho kontrolného úradu, ani na chvíľočku nezaváhali, že by tam azda mohol byť niekto zvolený z opozície, hoci sme to navrhovali.

  Ale čo považujem za takú milú hru, ktorú ste vy tu rozpútali nielen s týmto, je, že vy si vymyslíte nejaké takzvané predvolebné sľuby, ktoré sme my mali, a potom tvrdíte a pohoršujete sa, že ich nedodržiavame. Ja vám požičiam volebný program Slovenskej demokratickej koalície a nenájdete tam ani jedno ustanovenie o tom, že by sme hovorili, že Najvyšší kontrolný úrad má akosi patriť opozícii. Veď však takéto niečo ani nemôže byť, pretože sa nekryje volebné obdobie Najvyššieho kontrolného úradu s volebným obdobím parlamentu. Takže to sa ani nedá zabezpečiť.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som reagoval, pretože chvíľami to vyzerá, že už niektorí si vôbec nepamätajú a potom niektorí si nechcú pamätať a potom už si to tak maľujú, ako to chcú mať. Pretože ak kolega Kozlík uvádzal skutočnosti z roku 1994, neuviedol jednu vec, ktorú chcem tu pripomenúť. Nerobte z núdze cnosť, že takmer rok pôsobia funkcionári Najvyššieho kontrolného úradu vo svojej funkcii. To je z jednoduchého dôvodu, že to neumožňuje zákon. Neumožňuje to zákon, vy by ste ich dávno odkrágľovali a boli by ste ich vymenili za svojich. Takže to si povedzme na rovinu, je to tak. Bolo to v roku 1994. Áno, mohli ste zmeniť zákon. Vy ste nestihli zmeniť ani to, čo ste mali, takže neviem, ako ste sa mohli dohodnúť, keď rok sa hádate o tom, kto tam vôbec bude. To nechcem reagovať, pán kolega, na vás, ja chcem reagovať na kolegu Ftáčnika, pretože v roku 1994 po parlamentnom prevrate...

 • Hlas zo sály.

 • Kozlíka.

  ... po parlamentnom prevrate jednoducho poslanci vtedajšieho klubu SDĽ zariadili, že bol vymenený pán kolega Vanko, ktorý bol predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, a bol tam dosadený kandidát SDĽ pán Olej. Vtedy to bolo takisto v rozpore so zákonom o Najvyššom kontrolnom úrade a jednoducho poučení touto skutočnosťou ste sa teraz do toho nepúšťali, pretože malo to ďalšie pokračovanie. Samozrejme, že to právo si prispôsobili, ako im to pasovalo, a jednoducho takýmto spôsobom to urobili. Takže nehovorme teraz o nejakých pozíciách, či to dať tomu alebo onomu. Jednoducho ste tvrdo rozhodnutí, že takýmto spôsobom skončíte s opozíciou, že všetko si obsadzujete vy. A o tých sľuboch nehovorme, to totiž občania majú možnosť porovnať, ako kto tie sľuby zachováva, ako ich dodržuje. Nikto nehovoril o sľuboch o Najvyššom kontrolnom úrade, ale hovorili ste o tom, že zavediete pomerný systém. Ak je pomerný systém, vysvetlite, ako je to.

 • Ako posledný s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Húska.

 • Ďakujem.

  Chcem pripomenúť slová, ktoré povedal pán poslanec Kozlík, že nám skutočne nejde tu len o to, aby sme nejakými srdcervúcimi výzvami orientovali koalíciu na to, aby akceptovala aj to, aby opozícia mala právo v kontrolných funkciách zabezpečovať svoje kontrolné povinnosti, ale ide nám predovšetkým o to, aby tu bolo urobené zadosť aj proporcii. Každopádne ide o najsilnejšiu stranu v parlamente, vážení priatelia, a teda musíte ju akceptovať. Samozrejme, každý z vás teraz hovorí, že vsúvame niekomu do úst nejaké vyhlásenie, ktoré ste robili v minulosti. My vám ich nevsúvame, my vám môžeme odrecitovať, pán poslanec Šimko, koľko ráz poslanci terajšej koalície ako oponentní poslanci vystupovali a domáhali sa práva pre opozíciu a odvolávali sa na svetové zvyky. Priatelia, môžem toľko povedať, aj ateistom, aj voľnomyšlienkarom, že tie Božie mlyny naozaj fungujú a že - či sa nám to páči, alebo nie - budú pôsobiť. Nedávno mi pán poslanec Weiss povedal: "Robili ste to tak aj vy. Tak čo sa čudujete." Toto vraj je morálny postoj.

  Po prvé takým spôsobom sme to nerobili. Nerobili sme to ani tak, ako povedal pán poslanec Šimko, že sme absolutizovali väčšinový princíp.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Maxon. Predtým pán poslanec Gašparovič má procedurálny návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Som si vedomý toho, že už nemôžem vystúpiť s faktickou poznámkou, keďže som sa neprihlásil, tak dávam procedurálny návrh, o ktorom, ak chcete dať hlasovať, môžete. Keď nie, nechám to na vás, ale bol by som rád, keby sme hlasovali o tom, aby pán poslanec Weiss povedal, kedy a o ktorých kandidátov ide, ktorých som žiadal vymeniť z funkcií, pretože si to nepamätám. Bol by som rád, aby som sa dozvedel, či ešte sú funkcionári SDĽ, alebo nie. Ja chcem, aby o tom dal hlasovať predseda. Keď nedá, tak...

 • Pán poslanec Gašparovič, o tom nedám hlasovať, pretože to nemalo charakter procedurálneho návrhu.

  Pán poslanec Cuper.

 • Procedurálny ako tradične.

 • Nech sa páči. Predneste procedurálny návrh, pán poslanec Cuper.

 • Chcem, aby ste dali hlasovať o tom, že vzhľadom na fyzické a psychické danosti pána poslanca Weissa sa mu okamžite zakazuje v tejto snemovni vyhrážať poslancom opozície mandátovým a imunitným výborom. Dajte o tom hlasovať hneď.

 • Tak o tomto návrhu nedám hlasovať, pretože to nie je procedurálny návrh.

  Nech sa páči, pán poslanec Maxon, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  celkom na úvod mi dovoľte konštatovať, že tak ako som bol optimisticky naladený zo začiatku rozpravy o návrhu zákona o štátnom rozpočte, keď sme zhruba 4 až 5 hodín strávili vo vecnej diskusii a prezentovali sme svoje názory, podotýkam, odborné názory na zákon o štátnom rozpočte na rok 2000, prišla istá chvíľa, vystúpenie pani ministerky, ktorá rozhodujúcou mierou zvrátila diskusiu na politický boj medzi koalíciou a opozíciou, a vecná odborná diskusia zostala absolútne bokom. Ten istý pocit a presvedčenie prežívam v tejto chvíli.

  Vážené dámy, vážení páni, táto snemovňa jednoducho odmietla posudzovať navrhovaných kandidátov podľa ich dispozícií vykonávať túto funkciu a podľa ich osobných profesionálnych kvalít. Ak by snemovňa bola ochotná rokovať predovšetkým o tom, kto spĺňa všetky predpoklady kvalitatívne, osobnostné predpoklady na to, aby túto funkciu mohol vykonávať, tak táto snemovňa by jednomyseľne zahlasovala za to, aby navrhovaní kandidáti mohli pred touto snemovňou predstúpiť, prezentovať svoje profesionálne znalosti, prezentovať svoju osobu a prezentovať aj program, ktorý by realizovali na najvyššom poste Najvyššieho kontrolného úradu. Jednoducho však snemovňa sa rozhodla inak.

  Dámy a páni, predovšetkým v koalícii, nikoho z vás nezaujímajú kvality kandidátov. Nakoniec aj váš kandidát alebo vaši kandidáti sa musia cítiť v tejto chvíli a pri tomto bode, ktorý má číslo tlače 468, naozaj veľmi nepríjemne a, by som povedal, až trápne.

  Pán poslanec Benkovský hovoril, že by sme sa nemali vzájomne poúčať. Ja si myslím, že nemáme tendenciu, aspoň my opozícia, vás poúčať, ale na druhej strane máme legitímne právo, aby sme sa k niektorým veciam vyjadrili. A nakoniec ja som považoval za potrebné sa vyjadriť predovšetkým k tomu, čo som povedal v úvode. Ak, dámy a páni, nebudete zvažovať náš návrh, našu kandidátku, stane sa to, čo definoval vo svojej faktickej poznámke pán Weiss a on isté naše kroky nazval politickou pomstou. Vy však vo svojej výnimočnosti, vo svojej jedinečnosti chystáte politickú pomstu sami na seba. V ostatnom čase sa tvárite, že vy ste jediní, výnimoční, neopakovateľní, len vy to dokážete robiť dobre. Nakoniec reálny život, reálne skutočnosti v tejto spoločnosti ukazujú, že je to opak a vy jednoducho nechcete pripustiť nezávislú objektívnu kontrolu. Tá kontrola nemá len represívne účinky. Tá kontrola má predovšetkým preventívne účinky a myslím si, že o tom by vám dosť vedel porozprávať súčasný predseda Najvyššieho kontrolného úradu pán Štefan Balejík. Hovorím to preto, že by vám o tom vedel veľa rozprávať, pretože takpovediac patril pod gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, ktorý som ja tri roky viedol. V súvislosti s tým, že som si dovolil prezentovať tie skúsenosti zo spolupráce s pánom Štefanom Balejíkom, dovoľte mi za to obdobie, keď sme bezprostredne spolupracovali, aby som mu v mene svojom i v mene poslaneckého klubu za jeho prácu poďakoval.

 • Vážené dámy a páni, ja nechcem túto skutočnosť nadsadzovať, ale viete, máme veľa skúseností, že história sa neopakuje. Áno, pán Štefan Balejík bol straníckym kandidátom, ale rovnako ako my, vtedy koalícia, a vy, vtedy opozícia, a teraz v opačnom garde, vieme, že sa postavil pri výkone tohto úradu absolútne nadstranícky a tak ako možno v tomto krátkom období vy ako koalícia ste s tým isté problémy mali, objektívne priznávame, že sme s tým mali problémy aj my. A ja sám za seba ako minister financií, kde teda bolo veľmi rozsiahle pôsobenie Najvyššieho kontrolného úradu, môžem osvedčiť, že áno, mal som s Najvyšším kontrolným úradom problémy, ale v tom pozitívnom zmysle slova. Keď prebehla kontrola, vždy sme si dokázali vecne veci prerokovať, prediskutovať a minimálne ak sa nerobili aj čo objektívne, priznávam, možno represívne postupy, ale minimálne sme v budúcnosti takéto veci neopakovali.

  Vážené dámy, vážení páni, uvedomte si, prosím, ešte jednu skutočnosť. Ak sa bavíme o väčšinovom alebo o pomernom systéme, treba si uvedomiť, aké to má výhody a aké to má nevýhody. Hnutie za demokratické Slovensko je najsilnejším poslaneckým klubom v tejto snemovni. Hnutie za demokratické Slovensko má najvyššie preferencie v Slovenskej republike aj po ostatných parlamentných voľbách.

  Vážené dámy a páni, vy ste tomuto hnutiu odmietli legitímne právo na predsedu Národnej rady. Ja dnes nechcem pri tejto príležitosti kritizovať výkon predsedu Národnej rady a nemám tieto ambície, ale ak ste prezentovali pomerný systém - a vy ste ho v predvolebnej kampani prezentovali -, tak ste odmietli naše legitímne právo. A, dámy a páni, politicky ste spravili podľa môjho názoru chybu a ja vám v tejto chvíli poviem prečo. História slovenského parlamentarizmu nepamätá takú nedisciplínu poslaneckého zboru ako v tomto volebnom období a, dámy a páni, za to rozhodujúcou mierou zodpovednosť nesie jeho predseda. Ak by my sme mali post predsedu, tak táto zodpovednosť by bola na pleciach opozície. Ja na tomto mieste nemôžem tvrdiť, či by sme sa s týmto problémom dokázali vysporiadať, alebo nie, ale jednoducho bola by to naša zodpovednosť. Vy dobrovoľne a čiastočne aj koristnícky ste sa tejto politickej komparatívnej výhody vzdali. A ja to považujem za zásadnú politickú strategickú chybu. Dnešný deň pri rokovaní o návrhu kandidátov na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu myslím si, že táto snemovňa má výnimočnú a možno aj historickú príležitosť, aby sa vzťahy v tomto parlamente dostali do vyslovene profesionálnej roviny, aby tento parlament začal pracovať na prospech občanov Slovenskej republiky a aby sa naozaj realizovalo to, čo bolo jasne a zreteľne vo vašej predvolebnej kampani sľubované.

  Dámy a páni, história aj slovenskej politiky sa vyvíja. Nakoniec v rokoch 1992 až 1994, keď bol predsedom vlády pán Mečiar, tak bol evidentne alebo existoval evidentne na Slovensku pomerný systém. Nakoniec v roku 1992 až 1994 pán odídený poslanec alebo predseda výboru pán Weiss bol podpredseda Národnej rady. Dámy a páni, celý náš politický vývoj sa nezastavil a celý náš politický vývoj je v pohybe. Ak si spomeniete na historické vystúpenie vtedajšieho podpredsedu Národnej rady pána Weissa, tak kto sa v nasledujúcom období politicky rozhodoval a chcel stabilizovať túto krajinu, tak nemohol spraviť nič iné len to, čo sme spravili my. Ja prirodzene rešpektujem, že v niektorých postupoch naše hrany nemuseli byť také ostré.

  Vážené dámy, vážení páni, kto si myslí, že dokáže všetko, že je jediný, ktorý to vie robiť najlepšie, kto si myslí, že dokáže svoju neomylnú a jedinečnú prácu i objektívne kontrolovať, skončí ľudsky, morálne a politicky veľmi zle. Vážené dámy a páni, z tohto dôvodu vás naozaj prosím o podporu našej kandidátky pani Antošovej na post Najvyššieho kontrolného úradu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Maxona. Ako prvý pán poslanec Šimko a posledný pán poslanec Cabaj. Uzatváram možnosť podania faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Ivan Šimko.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážený pán kolega Maxon a vôbec vážení páni kolegovia a kolegyne z HZDS, mňa trošku prekvapuje, že ste takí nervózni a dopredu hovoríte, že nezvolíme vašu kandidátku. Pritom vlastne jediný z tej trojice ústavných činiteľov v Najvyššom kontrolnom úrade, ktorý bol touto snemovňou zvolený, bol zástupca opozície. Neviem, prečo sa viacej nevenujete tomu, že by ste hovorili o prednostiach vašej kandidátky. Zatiaľ ste o tom nepovedali nič. Vlastne nemáme sa prečo rozhodovať pre ňu.

  Chcel by som možno na pána Maxona nadviazať v tom, čo hovoril o tej opakujúcej alebo neopakujúcej sa histórii. Tu sa opakujú argumenty, ktoré sme my pred štyrmi rokmi uvádzali. Opakujú sa. Aj my sme vtedy hovorili, že by mala mať opozícia účasť na politickom živote krajiny, len sa opakujú v iných podmienkach. A to je na tom tak trochu smiešne, pretože vy ako opozícia máte účasť na politickom živote krajiny, máte už podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu a v parlamente máte niekoľkých funkcionárov. Ak nie sú zvolení predsedovia výborov vyše roka, tak je to preto, lebo ste jednoducho nechceli kandidovať týchto predsedov výborov. A v tomto zmysle si myslím, že možno skôr citovať jeden výrok filozofa Hegla, ktorý potom, myslím, prebral aj Marx a on hovoril o tom, že "história sa opakuje, len prvýkrát prebieha ako dráma a druhýkrát ako fraška".

 • Pán poslanec Oberhauser, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Mňa zaujala z vystúpenia pána poslanca Maxona tá časť, keď hovoril, že nie je umožnené kandidátom, aby sa predstavili, aby mohla vzniknúť diskusia o tom, aké pripravujú koncepcie, plány, akým spôsobom chcú viesť Najvyšší kontrolný úrad. A to je aj odpoveď pánovi poslancovi Šimkovi, ktorý vlastne popiera túto vec a hovorí, že sprostredkovane tu niekto má vysvetľovať, kto má aké prednosti. V týchto dňoch dokonca došlo v Novom Čase k osočeniu kandidátky SDĽ a je škoda, že tá nemôže tu vystúpiť a brániť sa proti osočeniu v Novom Čase. Naozaj sa tu zaužívala určitá prax, ktorá nie je dobrá. Robíme personálne návrhy, navrhujú sa ľudia do funkcií a miesto toho, aby sa predstavili, aby povedali, akým spôsobom budú pracovať, tak sa jednoducho takáto vec neumožní. Takýto návrh sa zamietne. Je to znehodnocovanie parlamentu.

  Pán predseda, prosím vás a nakoniec môžem zdôrazniť, žiadam, že prijmite nejaké pravidlá, aby sa znovu zdvihla úroveň parlamentu, aby sa dala parlamentu vážnosť, aby sme tu naozaj posudzovali návrhy s vážnosťou, ktorá je dôstojná, ktorá je adekvátna parlamentnej demokracii. Ako môžeme robiť personálne návrhy, keď sa kandidáti nepredstavili? Ako ich môžeme schvaľovať? Toto sú mimoriadne vážené veci. A čo sa týka opozícia - koalícia, vrátim sa k tomu, čo som povedal. Darmo bude hovoriť pán poslanec Šimko, je fakt, že opozícia hoci dostala nejaké kozmetické miesta, my ako Slovenská národná strana zvažujeme, že stiahneme svojich funkcionárov, aby ste sa na to nevyhovárali, lebo nie je tu plnohodnotná práca opozície a koalície...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem za slovo.

  Rád by som reagoval na vystúpenie pána poslanca Maxona. Rád by som to dopovedal a povedal to na plné ústa. Akú otázku si musí položiť občan v súvislosti s touto funkciou, ktorá bola sľúbená terajšími vládnymi stranami, aj keď nie všetkými, to súhlasím s pánom poslancom Šimkom, ale jednoducho to deklarovali a táto koalícia by mala rešpektovať predvolebné politické deklarácie, čo si musí občan položiť, akú otázku. Spýta sa, čo chce vládna koalícia zakryť, keď sa bojí tento post zveriť predstaviteľovi opozície. Lebo jednoducho iné občanovi nezostáva.

  Pozrite, vy ste prakticky opozíciu vytlačili z rozhodujúcich tvrdých masmédií. HZDS sa nedostane na obrazovku Slovenskej televízie, ani keby urobila čokoľvek. Samozrejme, okrem škandalizovania, nepravdivého osočovania sa o HZDS v Slovenskej televízii, bohužiaľ, aj v iných médiách občan inak ani nedozvie. Tak teraz dobre. Kontrolu takisto dostanete pod svoj palec, keď už ste dostali ovplyvňovanie a vymývanie mozgov. Čo zostane z reálnej demokracie pre občana z hľadiska informovanosti, pretože kontrolný úrad plní takúto funkciu, kontroluje činnosť štátnych úradníkov, robí prevenciu a nemožno zakrývať tak veci, ako, samozrejme, iste sa podarí, keď to bude poslušný stranícky kandidát.

  My vieme, čo naša kandidátka dokáže. Vieme, že má dobrý program aj v rámci prevencie, aj v rámci pravidelných činností už dobrých skúseností Najvyššieho kontrolného úradu, pretože ten už aj dobré skúsenosti počas svojej celej existencie má. To sú naše ponuky. Bohužiaľ, parlament nechce o nich počúvať, pretože by sa bolo treba...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pekne ďakujem, pán predseda.

  Chcel by som doplniť pána poslanca Maxona, že ja som takisto očakával, že viacej bude hovoriť o svojom kandidátovi a o zástoji opozície, ktorá už má jedného člena, podpredsedu zvoleného do Najvyššieho kontrolného úradu. Som rád, že je to Igor Malý, ktorý veciam dobre rozumie. Je to funkcionár a člen Slovenskej národnej strany. A teraz mi to pripadá, ako keby Hnutie za demokratické Slovensko bolo žiarlivé, že z tejto časti opozície bol zvolený ten podpredseda. Som preto aj rád, že je z Trnavy, takže ho aj osobne poznám.

  Chcel by som však zvýrazniť aj takúto vec. Pán Maxon ocenil nestranícku funkciu a pôsobenie pána Štefana Balejíka v tejto funkcii, konečne ocenil to aj Milan Benkovský, takže ste až druhý, ale možno by bolo dobré, keby ste ako vášho kandidáta navrhli aj na toto funkčné obdobie doterajšieho pána predsedu. Možnože tam by sme sa zhodli ako opozícia a koalícia.

 • Pán poslanec Cuper, upokojte sa.

  Pán poslanec Brocka, nech sa páči.

 • Ja by som chcel tiež zareagovať na môjho kolegu z výboru pána poslanca Maxona. Rozumiem jeho znepokojeniu, že sa chystajú zmeny na takých dôležitých postoch, ako je predseda Najvyššieho kontrolného úradu, je to v poriadku, a to ani nezazlievam kolegom z opozície, že tak vehementne vystupujú. Ja chcem upozorniť na iné dôležité veci, ktoré súvisia práve s tými formálnymi návrhmi na to, aby sme umožnili kandidátom vystupovať v tejto sále. Dokonca argumentujú tým, že je to znakom nedemokratickosti vládnej koalície. Chcem pripomenúť, že tak, ako je to pri každej inej voľbe, gestorský výbor sa má predsa možnosť zoznámiť so všetkými navrhovanými kandidátmi a tak to bolo aj v rozpočtovom výbore. Musím však smutne konštatovať, že opozičných kandidátov v rozpočtovom výbore nezastupoval ani pán Kozlík, ani pán Maxon, ani pán Gabriel, ale jediný, kto za vás bojoval, páni poslanci z HZDS, bol poslanec Šepták. Poslanec Šepták, toho by som chcel pochváliť, lebo ten jediný bol na tom predstavovaní aj vášho kandidáta. Ak vy, pán kolega Maxon, hovoríte o nejakej nedemokratickosti...

 • Hlasy v sále.

 • Pán predseda, tak sa ospravedlňujem, podľa všetkého tam pán poslanec Kozlík, ako hovorí, bol. Ale chcem povedať, páni kolegovia, ak chcete prejavovať a presadiť svoju väčšinu, keďže ste najväčší klub, tak to musíte práve tam, kde to treba, t. j. vo výboroch, svojou účasťou a prácou, a preto ak chcete...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej s faktickou vystúpi pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Pán poslanec Maxon okrem iného hovoril o sľuboch vládnej koalície, o predvolebných sľuboch, ktoré v inom vyjadrení pán poslanec Šimko nazval pravým menom. Povedal tzv. predvolebné sľuby. Myslím si, že o to vlastne ide. Ale voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu treba vnímať skutočne v širšom kontexte. Treba ju vnímať aj vo svetle voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu aj tých ústavných sudcov, ktorí boli jednoducho zvolení.

  Pán premiér Dzurinda hovoril v súvislosti s opravou programového vyhlásenia vlády o potrebe vynutiteľnosti práva, ale sám je práve negatívnou personou, ktorá dokumentuje, že skutočná vynutiteľnosť práva na Slovensku nie je možná. Veď predsa už dnes aj malé deti vedia o tom, že protiprávnym a neustálym spôsobom zrušil amnestiu svojho predchodcu. Koniec koncov toto dokumentoval už aj svojím rozhodnutím Ústavný súd. Mimochodom prvýkrát v dejinách Ústavného súdu Slovenskej republiky verejne a jasne vystúpil predseda Ústavného súdu pán Čič, keď hovoril, že dnes sa deje neúmerný politický tlak na rozhodovanie Ústavného súdu.

  Čiže aj v tomto kontexte treba vnímať súčasnú voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Aj preto chceme, aby opozícia mala predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, pretože jednoducho dnešná vládna koalícia podľa nášho názoru tvrdo a premyslene útočí aj na nezávislosť súdov a vykonáva doslova politicko-právnu trestnú inkvizíciu. Čiže aj preto je potrebné, aby opozícia sa usilovala o tento ústavný post, ktorý v normálnych krajinách všade patrí opozícii, aby nedošlo k jednofarebnosti na všetkých najvyšších mocenských a rozhodovacích orgánoch štátu.

 • Ďakujem.

  Chcem potvrdiť stanovisko pána poslanca Maxona, ktorý upozorňoval na to, že sme sami chceli, aby sa prezentovali kandidáti pred očami parlamentu, aby sme tým spôsobom videli aj určitý stupeň hodnovernosti ich vystúpení. Bolo to zamietnuté a teraz nám hovoríte, že málo o kandidátovi hovoríme, pretože teraz nie je práve miesto na to, aby sme hovorili o kvalitách tejto kandidátky. Napríklad môžem však povedať, že aj jej rozhodný úspech v komunálnych voľbách ukazuje, že pani kandidátka Antošová skutočne je osoba, ktorá má vo svojom prostredí výraznú dôveru. A bolo by treba, aby sme takýchto ľudí dostali práve do kontrolných pozícií.

  Opakujem, my sa nedovolávame nejakou prosbou vašich ohľadov. My sa dovolávame práva, aby sme kontrolnú funkciu voči exekutíve mohli zabezpečovať ako najväčšia politická strana a najväčšia opozičná strana. Tu nie je prosba, priatelia, a nie je to z nejakých spupných dôvodov túžby po moci, ale jednoducho zo základných elementárnych podmienok dobrého fungovania, na ktoré ste sa sústavne dovolávali. Ja to znova opakujem. Jedni hovorili, že život sa trvale opakuje, iní hovoria, že nevstúpiš ešte raz do tej istej rieky.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Maxon mnohokrát v minulosti aj teraz bol schopný pripustiť chyby, ktorých sa môže dopustiť ten, kto je vo výkone a kto vládne. Dokonca hovoril, že mnohokrát snáď diskutovali aj s pánom predsedom Najvyššieho kontrolného úradu o predložených správach a problémoch, ale, bohužiaľ, za štyri roky sa v týchto správach nachádzali mnohokrát tie isté chyby, tie isté nedostatky. A nikdy neboli vyvodené žiadne dôsledky a následky. Čiže ani nie tak závisí od toho, z akého politického subjektu bude človek, ktorý bude predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, ale bude to dôležité, či ten, kto bude jeho predsedom, bude schopný dotiahnuť to, čo zistí, do konca a ak došlo k porušeniu zákona, vyvodiť aj z toho dôsledky. Čiže vystúpenie pána poslanca bolo také trošku ako mravokárcu, ale myslím, že to je taký typický jeho prejav. Pripustí chyby, ale nikdy výsledok necítime.

  A celá tá diskusia sa vedie viac-menej úplne v inej rovine, nie v tom, aby to, čo sme nepočuli na výboroch, to, čo sme nemali možnosť si prečítať v predložených návrhoch, aby boli obhájili, či už opozičného, alebo koaličného kandidáta. Čiže chýba vlastne objektívna diskusia k týmto bodom. A viac-menej hovoríme len o svojich politických spôsoboch v minulosti alebo teraz.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem doplniť pána poslanca Maxona v tej časti, kde hovoril o tom, čomu sa hovorí anticipatívna demokracia. Anticipatívna demokracia hovorí o tom, že každý, kto ide do politického boja a dostane sa do parlamentu, má právo sa podieľať na výkone moci. My sme dostali milión voličských hlasov. To je 26 aj niečo percent. Náš podiel na moci je absolútne nulový. Vy ste sľúbili, že zavediete participatívnu demokraciu, aj svojim zahraničným tútorom. Oklamali ste ich tak, ako klamete občanov Slovenskej republiky. Nechcete sa podieľať s nikým o moc. Forsírujete do funkcií len svojich ablatusov, ktorí vám pomáhali oklamať tento národ, že urobíte za minulosťou hrubú čiaru a že zavediete nové poriadky. Nezavádzate ich. Je to oveľa horšie, pán predseda, ako to bolo za vlády, keď sme pri moci boli my.

  Chcem vám však povedať, prečo nechcete, aby predsedom bola osoba z opozície, alebo ktorá je bližšie k opozícii ako k vládnej koalícii. Jednoducho preto, že sa tu ide privatizovať značný štátny majetok obrovského rozsahu, strategické podniky, to najvzácnejšie, čo máme. A už včera vláda odmietla návrh pani ministerky pre správu a privatizáciu, ktorý by umožňoval kontrolu, ako sa s týmto majetkom naloží. Samozrejme, že nechcete, aby národ cez fond, teda kontrolný úrad, videl, ako budete s týmto obrovským majetkom nakladať, komu ho pani Schmögnerová bude zo svojich zahraničných ablatusov posúvať.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci,

  pán poslanec Maxon nežiadal v podstate nič iné len to, aby kandidáti na tento post Najvyššieho kontrolného úradu mohli prísť do parlamentu a mohli sa sami predstaviť poslaneckému zboru. Presne to isté sme aj my žiadali. Výsledok - vládna koalícia nemá odvahu s týmto súhlasiť a tento návrh bol zamietnutý. Prečo sa hanbíte s tým súhlasiť, dámy a páni?

  Pred mesiacom váš predseda vlády Dzurinda ako morálnu autoritu a morálnu osobnosť na post prezidenta výkonného výboru Fondu národného majetku navrhoval ako morálnu autoritu pána Janičinu. Tak mal sem predstúpiť pán Janičina ako vaša morálna autorita a mal sa uviesť. Pred dvoma týždňami navrhoval ten istý predseda vlády ako morálnu autoritu pána Chudobu, ktorého vy sami ste nezvolili. Opäť prečo ste nesúhlasili s jeho predstúpením pred parlament? Presne to isté sme žiadali v súčasnosti, nech všetci kandidáti tu predstúpia a nech oni sami sa uvedú. Nie my o nich budeme rečniť, nech sa oni predstavia. Prečo ste sa za to hanbili? Prečo ste včera nesúhlasili s priamym prenosom prerokúvania návrhu štátneho rozpočtu a zamietli ste priamy prenos televízie z Národnej rady? Lebo sa hanbíte za túto rozpravu, hanbíte sa za svoj vlastný postoj a dokumentujete len svoju zbabelosť a svoju neschopnosť.

  A pokiaľ sa oháňate členmi opozície v súčasných vedúcich postoch Národnej rady Slovenskej republiky, tak predsedu výboru Jána Slotu ste odvolali a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Marián Andel za kalendárny rok, ktorý sedí v týchto predsedníckych laviciach, neviedol schôdzu ani raz. Tak neoháňajte sa týmito fraškovými príkladmi vašej údajnej demokratickosti, lebo to je len dymová clona vašej zbabelej servilnosti.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  ak tu hovoril náš kolega Maxon o vývoji v rokoch 1992 - 1994, keď pán Weiss vtedy sedel ako podpredseda Národnej rady, on tam totiž sedel aj potom, keď prebehol parlamentný prevrat v roku 1994, keď došlo k posunu. A treba povedať, že niektorí kolegovia sa tu aj domáhajú a hovoria tu o politickej mŕtvole, ktorá v tom čase zohrala veľmi dôležitú rolu, Michal Kováč, ktorý tvrdo vystupoval pred voličmi a žiadal, aby nevolili HZDS. A tí voliči vo voľbách v jeseni v roku 1994 rozhodli, že nemal pravdu ani Kováč, ani tí, čo urobili prevrat v parlamente, ale že posunuli Hnutie za demokratické Slovensko do parlamentu, a preto aj bolo potrebné riešiť postavenie v parlamente väčšinovým systémom.

  Vy ste povedali, že to nebolo dobré, že vy to spravíte ináč. Robíte to ešte horšie, ako to bolo, pretože vy ste nedali pomerný systém, ale vy ste vybrali, že opozícii hodím to, čo ja chcem. Nie že rozdelím, ako to bude, pretože takto to bolo. Škoda budete krútiť hlavou, pán kolega Bugár, pretože ja som sa zúčastnil tých rokovaní, kde som bol pozvaný pred tú vašu slávnu komisiu, ktorú viedol kolega Fico a povedal, tuto máte tri miesta, tu máte štyri miesta, tuto máte miesto predsedu, tuto máte to. Takto to bolo jednoducho povedané. My sme pokojne mohli to isté spraviť, ale nechceli sme robiť, aby tu bola estráda na prvej schôdzi, pretože tú estrádu zavinil niekto iný, aj tak bez ohľadu na to, že sme sa my na tom nepodieľali. Nechceli sme navrhovať poslancov, ale znova by sme urobili presne to isté, že väčšinou, tak ako teraz rozhodujete v parlamente, by ste si boli urobili, čo chceli. Takže o tom škoda hovoriť.

  Mňa skôr prekvapuje jedna vec, že sa hovorí, že tu nervózne vystupujeme. Nervózne tu pobehuje malý premiér, pretože on je pred odletom zo Slovenska a potrebuje, aby ďalšiu morálnu autoritu presadil v tomto parlamente, aby sa mu nestalo to, čo minule, keď doletel do parlamentu a jednoducho parlament jeho morálnu autoritu nepodporil. Dostal výprask.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Hofbauer, posledný ústne prihlásený do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  debata a rozprava, ktorá teraz prebieha, plne zobrazuje politickú realitu Národnej rady Slovenskej republiky za súčasného politického spektra a za súčasnej dominácie vlády súčasnej koalície, ktorá je vláda bezzvyšková. Vy vládu v tomto štáte vytesňujete v plnom rozsahu od vrchu až po spodok, od prezidenta počnúc až po posledného vrátnika končiac. A to bez ohľadu na to, či tieto subjekty, ktoré sa nachádzajú vo vládnej koalícii, pôvodnej alebo rozšírenej, sa dostali do parlamentu a do vládnej moci v rámci parlamentných volieb alebo mimo nich. O čom hovorím?

  Kresťanskodemokratické hnutie do parlamentných volieb vôbec nevstupovalo a vôbec nekandidovalo. Napriek tomu vytvorilo jeden plynulý reťazec od ministra spravodlivosti cez celý reťazec súdnictva až po Najvyšší súd, cez ovládnutie Slovenskej informačnej služby, polície. To je celá jedna vertikála.

  Demokratická strana, ktorá nikdy v histórii by sa do Národnej rady Slovenskej republiky nedostala, pokiaľ by kandidovala sama, tak sa zahryzla do saka ostatným stranám a dostala sa takýmto spôsobom do Národnej rady a v súčasnosti dokumentuje svoju pozíciu ovládaním najvplyvnejších politických hospodárskych postojov, a to Fondom národného majetku, kde ste mali vedenie Fondu národného majetku, a kandidujete opäť svojho vodcu do čela Fondu národného majetku, a podpredsedu vlády pre ekonomickú sféru Ivana Mikloša, ktorý v tejto temnej pozícii bol aj v rokoch 1991 - 1992.

  Strana občianskeho porozumenia obsadila najvyššie posty, a to kandidovala za prezidenta Slovenskej republiky a má fakticky prezidenta Slovenskej republiky, a to svojho kandidáta. Má podpredsedu Strany občianskeho porozumenia ako predsedu Ústavného súdu. No a, samozrejme, má podpredsedu vlády, takisto ako predsedu Strany občianskeho porozumenia. Tak to je teda úctyhodné.

  Za tejto pozície sa neslobodno čudovať, že my trváme a nástojíme, aby opozícia disponovala minimálne vedením Najvyššieho kontrolného úradu, pretože v súčasnosti sa vytvára v Slovenskej republike čosi, čo som nazval ako súdokratická demokratúra. Ani súdna právomoc, ani demokracia.

  Dámy a páni, ak sa vy odvolávate na to, čo sa dialo v rokoch 1994 - 1998, tak ja vám pripomeniem, čo sa dialo v roku 1994. V roku 1994 sa predovšetkým udialo skupovanie poslancov klubu za Hnutie za demokratické Slovensko, normálne kupčenie ako na konskom trhu, a keď tento počet už bol dostatočný, tak predseda Strany demokratickej ľavice a v tom čase podpredseda Národnej rady Peter Weiss vystúpil v Národnej rade a oznámil: Pán premiér Mečiar, odstúpte! Po demisii vlády nastalo totálne utesnenie všetkých demokratických kanálov a šéfom Najvyššieho kontrolného úradu sa stal mimo rámca platného zákona predstaviteľ Strany demokratickej ľavice pán Olej. To si nepamätáte, kolegovia zo Strany demokratickej ľavice? To bolo v poriadku?

  Akým spôsobom si počínala vláda leninskej iskry Jozefa Moravčíka? No úplne kuriózne. Už po prehratých voľbách, keď už nemala mandát od občanov, mesiac po parlamentných voľbách po septembri 1994 táto vláda privatizovala pod vedením morálnej autority Mikuláša Dzurindu, Milana Janičinu, vtedajšieho ministra pre privatizáciu, len tak hrmelo. Predávali sa podniky za facku svojim kamarátom. 70 podnikov ste takto strelili, doslova strelili, predali svojim kamarátom, Moravčíkovou vládou a Janičinovou rukou. A keď Janičina bol stiahnutý, tak v tomto nemorálnom konaní pokračoval váš súčasný pilier, momentálne trošku povalený, Gabriel Palacka. Na to sa vari nepamätáte?

  Takže nečudujte sa našim krokom a našim postupom po parlamentných voľbách v roku 1994 na jeseň, pretože sme boli vašimi rukami a vašimi krokmi veľmi tvrdo poučení, aká je vaša predstava demokracie a vaša predstava kontroly. Že nemá nič spoločné ani s demokraciou, ani s kontrolou. Preto navrhujeme do vedenia Najvyššieho kontrolného úradu našu kandidátku pani Antošovú, ktorej z obavy pred vystúpením v Národnej rade ste neudelili ani možnosť vystúpiť tu v parlamente. To je skutočne prejav vašej nielen nedemokratickosti, ale vašej doslova zbabelosti. Vy sa hanbíte vôbec pred tým, aby predstaviteľ opozície mohol tu v parlamente sám seba uviesť. My nepotrebujeme predstavovať kohosi ako naše morálne autority. My žiadame, aby naša kandidátka tu mala možnosť sama sa predstaviť, a nie prostredníctvom nejakých treťotriednych vystúpení, nepriamych komentárov z našich úst.

  Dámy a páni, pán Dzurinda, ktorý tu chce kontrolovať úspešné zvolenie šéfa Najvyššieho kontrolného úradu, má dôvod, prečo sa s týmto toľko náhli a prečo toľko nástojí. Rád by odcestoval do Fínska, kde podlieha každý náš človek, náš občan vízovej povinnosti, predpokladám, že aj on, aby mohol odísť s dobrým pocitom, že aj tento post je vytesnený vládnou koalíciou. Skúsme si pripomenúť, čo sa udeje vo Fínsku na vrcholnom rokovaní Európskej únie, ktorá má rokovať o rozširovaní Európskej únie o ďalších kandidátov...

 • Pán Hofbauer, skúste sa vrátiť k téme, nejako veľkým oblúkom na to idete. Skúste sa vrátiť.

 • Môj oblúk je odôvodnený, pán predseda.

  Predchádzajúce rokovania s podobnou tematikou sa uskutočnili v Kodani. Pamätáte sa na obrovskú konferenciu o ekonomickom rozvoji, ktorá sa uskutočnila v roku 1995? Tam sa zišla najväčšia zostava kancelárov, prezidentov, premiérov, bola to najväčšia konferencia, ktorá zhltla viac finančných prostriedkov, ako je celý štátny rozpočet Slovenskej republiky. Hlavná ťažisková úloha tejto konferencie bola slávnostná recepcia, kde sa všetci naobedovali a historicky sa rozišli do svojich krajín. Pred pol druha rokom sa takéto slávne rokovanie uskutočnilo pod šéfovaním prezidenta Spojených štátov Billa Clintona v Sarajeve. Bola to konferencia Paktu prosperity na Balkáne. Cestoval tam aj prezident Slovenskej republiky pán Rudolf Schuster. Pokiaľ si spomínam, tak ani tam neprehovoril, pretože tam prehovoriť nebolo treba. Tam sa bolo treba zúčastniť, ukázať sa, zjesť obed na slávnostnej recepcii a pokyvkať pánovi Clintonovi. To bol celý výsledok tejto chýrnej konferencie.

  Oveľa najzaujímavejšie bolo súčasné rokovanie Svetovej obchodnej organizácie v Seatle, ktorá sa skončila pouličnými bitkami protestujúcich demonštrantov a vyhlásením výnimočného stavu v samotnom meste. Konferencia sa rozišla bez akéhokoľvek výsledku. Takže dostávame sa k rokovaniu v Helsinkách a dopredu môžem predznačiť, čo sa tam udeje. Bude tam veľmi bohatá recepcia, na ktorej predpokladám, že pán predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda sa naobeduje spolu s ostatnými predsedami, aby potom následne v parlamente mohol predniesť svoje zmysluplne úvahy o tom, ako Slovensko postúpilo. Európska únia túto konferenciu organizuje z jediného dôvodu, že potrebuje nejakým spôsobom dokumentovať svoju existenciu. Pretože v rámci Európskej únie v súčasnosti sú také rozpory a toľké klbčenia a jednotlivé strany a štáty sa osočujú a potápajú v takých korupčných aférach, ktoré sa blížia pomaličky korupčnému škandálu Kresťanskodemokratického hnutia na území Slovenskej republiky.

  Takže, dámy a páni, v Helsinkách sa nenavarí žiadny obed rozširovania Európskej únie, nepripraví sa žiadna koncepcia. Nanajvýš Európska únia potľapká po pleci všetkých dvanástich účastníkov a na to, aby to tľapkanie sa mohlo uskutočniť na prospech pána Dzurindu, tak je treba, aby tam odcestoval so zvoleným kandidátom Najvyššieho kontrolného úradu, aby teda nevznikli pochybnosti, že, nedaj Boh, tento post na Slovensku by bol obsadený príslušníkom opozície.

  No a čo sa týka prítomnosti opozície v najvyšších orgánoch vedenia štátu, nuž tak vo vláde žiadna, v kontrolných orgánoch žiadna, a to, čo dokumentujete v Národnej rade Slovenskej republiky, predsedu jedného výboru Jána Slotu ste úspešne odvolali. Predseda ďalšieho výboru nedostáva ani priestor, ani slovo, pretože predstavuje aj vo výbore, aj v pléne zanedbateľnú menšinu. Nemôže nič dosiahnuť. A podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Marián Andel za rok sedenia vo vedení Národnej rady ani jeden jediný raz nedostal mandát a možnosť vedenia schôdze. Sedí tam len preto, aby ste sa mohli oháňať, že existuje akási opozícia vo vedení Národnej rady.

  Dámy a páni z koalície, môžete sa pokojne hanbiť, ak viete, čo to hanbenie je.

  Ďakujem za slovo.

 • Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Hofbauera. Ako prvý pán poslanec Húska, ako posledný pán poslanec Hort. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Pán poslanec Húska vystúpi ako prvý.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Chcem doplniť pána poslanca Hofbauera o to, že nám predovšetkým pôjde trvale aj o zhodnocovanie minulých skúseností. Ja si spomínam, pri vystúpeniach v parlamente sa minulá opozícia, terajšia koalícia, dovolávala väčšej razantnosti, že síce vláda formálne prijala kontrolné správy a dokonca navodila svoje vlastné kontrolné opatrenia, ale že sa nepublikuje, nekriminalizuje atď. Priatelia, práve to je zmysel, mať dobre fungujúci kontrolný systém, že tento systém pôsobí vo svojich dôsledkoch predovšetkým preventívne. A o toto nám ide. Ide o to, aby počet škandálov, ktoré sa podarilo koalícii vytvoriť za jeden rok, jednoducho klesal v ďalšom období, pretože sa potrebujeme všetci orientovať na pozitívnu prácu. Stále sa vlastne takýmto spôsobom nútene rujeme o minulosť a budúcnosť nám uniká. Prosím vás preto, podporte každopádne nášho kandidáta.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Som presvedčený o potrebe dohody medzi koalíciou a opozíciou. Je skutočne potrebné určiť konkrétne miesta, ktoré bude opozícia zastávať a viac by sa o týchto veciach tu v parlamente hovoriť nemalo. Jednoducho bolo by to presne špecifikované a dané. V demokratickej spoločnosti patria kontrolné orgány opozícii. Bohužiaľ, na Slovensku vďaka koalícii nám demokracia pokrivkáva, pretože sa musíme takýmto spôsobom domáhať v parlamente, aby kontrolné orgány boli zastávané návrhmi opozičných poslancov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Pán poslanec Hofbauer sa zmienil o istých veciach. Ja by som chcel reagovať na dve. Predovšetkým na to, že "zásluhou" pána Weissa, jeho známeho výroku z 11. marca 1994 - "odstúpte", keď odmietol reagovať na Mečiarove slová, na najlepší prejav, aký odznel v tomto parlamente za celé jeho moderné dejiny, nehovorím o štúrovcoch. Tak to bol prvý krok, vtedy ste narušili systém, vtedy ste nezákonným spôsobom zmietli vládu Vladimíra Mečiara. A čudujete sa, že potom, samozrejme, sme mali obavy a že sme, samozrejme, nechceli dopustiť, aby ľudia podobní Weissovi mohli povedať takéto slová? Spätí s minulým systémom, spätí, až osudovo spätí. To je jedna poznámka.

  Druhá poznámka je ešte, by som povedal, výraznejšia. Začal to zase pán Hofbauer. Uvedomte si, čo má v rukách Demokratická strana, tzv. Demokratická strana alias VPN, teda ľudia, ktorí nechceli tento štát, reprezentujúci dnes 0,1, 0,2 % hlasov. Nemajú len tie posty pána Mikloša s jeho bývalou privatizáciou, o ktorej bude treba hovoriť, rovnako ako sa vy oháňate privatizáciou za Mečiarovej vlády. Ale mala aj, samozrejme, predsedu Fondu národného majetku a teraz si zase presadila svojho kandidáta, ale má aj generálneho guvernéra Národnej banky Slovenska. Títo 0,1 %, prepočítajte si to na ľudí, 7 000 ľudí, 7 000 voličov má všetko, a Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré je najsilnejšou stranou so 43 poslancami a, samozrejme, aj preferencie stúpajú, ani túto funkciu, ani tento post mu...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne.

  Aj keď sa tu už skoro dve hodiny rozpráva o dohode, mňa osobne veľmi mrzí, že nie je snaha o skutočnú dohodu a že jediný argument, ktorým vládna garnitúra ospravedlňuje svoje kroky často v rozpore s predvolebnými sľubmi, je akási čarovná veta: "Aj vy ste to robili tak alebo ešte horšie." Myslím si, že si neuvedomujete, že občana v tej situácii, v ktorej je, už prestáva zaujímať rozdeľovanie a spory okolo rozdeľovania korýt a korýtok, vaše revanšistické túžby, prestávajú ho zaujímať kauzy, naposledy kauza nielen rozličných tendrov, ale aj škandály okolo financovania strán. Občana zaujíma, kedy sa konečne bude mať lepšie a kedy teda prestanete ospravedlňovať vlastnú neodbornosť tým, čo sa teraz v súčasnosti deje.

  Hovorilo sa tu o postavení opozície. Za Slovenskú národnú stranu chcem povedať, že máme záujem nie o omrvinky a netreba sa tváriť, že nám posty nejaké veľkoryso púšťate. Tie posty nám dali voliči, a nie vy. Máme právo robiť opozičnú politiku a chcem vás ubezpečiť, páni z vládnej koalície, že nebudete robiť ani personálnu politiku Slovenskej národnej strany. Slovenská národná strana má záujem robiť čistú, zrozumiteľnú politiku, a nie akýsi pláštik demokracie, lebo ak oň prídete, ukáže sa to, čo už vie celé Slovensko, že kráľ je nahý, hoci on si stále myslí, že má oblek svetoznámej zahraničnej značky, napríklad Piet ment.

 • Pán poslanec Hofbauer, nedá sa nezareagovať na vaše vystúpenie, pretože vaše vystúpenia väčšinou, ktoré sú v parlamente, idú od témy. Možno v závere na to, aby ste splnili príspevok, hovoríte aj o tom, že je treba podporiť vašu kandidátku, ale z vášho vystúpenia vyzerá, ako keby vzhľadom na medzinárodné pomery, situáciu alebo nejaké vzťahy bolo treba zvoliť práve opozičného kandidáta z HZDS. Čudujem sa vám, pretože máte svoj vek a svoju skúsenosť a že ako keby ste si nevedeli dať do súvislosti, o čom rokujeme.

  Spomínali ste aj dve mená opozičného tábora, pána poslanca Slotu a pána podpredsedu Andela. Pán poslanec Slota nech si vlastne sám spytuje svoje svedomie, či bol odvolaný alebo neodvolaný právom, pretože mne možno stačí jedna ruka na to, aby som spočítala jeho účasť na rokovaniach parlamentu, a tak si myslím, že takýto predseda akéhokoľvek výboru je len na škodu parlamentu, a nie na osoh. A pán podpredseda Andel musí sám zvážiť, či chce, alebo nechce, alebo či by bol chcel, alebo nechcel viesť parlament. A tiež by som povedala, či sedí na rokovaniach parlamentu tak, aby bol v obraze, o čom je to rokovanie.

  Takže chcela by som potom povedať, že aj tých 15, či koľko faktických poznámok, ktorých zaznieva v tejto úplne zbytočnej diskusii, je o iných témach, a nie o voľbe Najvyššieho kontrolného úradu. Pán poslanec Hofbauer, reagujem presne na to, čo ste vy tu narozprávali. A, bohužiaľ, vaše vystúpenie bolo úplne od témy, a teda aj faktické poznámky v tomto parlamente idú od témy, pretože reagujú na vaše možno aj nezmyselnosti.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pán poslanec Hofbauer hovoril o tom, že vlastne doplnenie, dovolenie jednotlivých funkcionárov do Najvyššieho kontrolného úradu, ale aj do Fondu národného majetku vlastne má slúžiť, aby vládna koalícia pri rokovaniach v Helsinkách mohla sa prezentovať, že jednoducho celý ten systém u nás funguje, že všetky inštitúcie majú svojich predstaviteľov a zabezpečujú podmienky normálnej, riadnej práce. Ale tak ako nechcete diskutovať o tom, akú úlohu má opozícia v parlamentnom systéme, tak jednoducho sa ukazuje, že nemáte zrejme cit pre to, aby ste pochopili, že práve tieto orgány, práve tieto inštitúcie, ako je Najvyšší kontrolný úrad, ale aj Fond národného majetku, musia mať účinné zastúpenie opozície vo svojich štruktúrach a v tomto prípade ide najmä o post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ale aj vo Fonde národného majetku napríklad funkcie člena dozornej rady. Ani v jednom, ani v druhom však to zastúpenie nie je také, ktoré by bolo adekvátne potrebám normálneho fungovania parlamentnej demokracie, kde existujú opozičné a koaličné strany a každá má svoju funkciu, aby tento systém fungoval optimálne.

  My nie kvôli Európskej únii, my si musíme tieto veci usporiadať kvôli Slovensku, kvôli našim občanom, aby sme ako poslanci mohli dávať odpočet svojej práce, aby sme pri stretnutiach s občanmi mohli so znalosťou veci povedať, ako funguje Najvyšší kontrolný úrad a ním kontrolované inštitúcie, ako Fond národného majetku. A o to vás žiadam.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo.

  Dovoľte mi tiež, aby som doplnila vystúpenie pána poslanca Hofbauera poukázaním na vaše tzv. demokratické praktiky i vo verejnoprávnej televízii. Kým v minulom volebnom období sa vláda, vládna koalícia a opozícia mala možnosť prezentovať v spravodajstve tretinu, pretože to tak rozhodla televízna rada a presne to aj kontrolovala, dnes to vyzerá diametrálne ináč. Pre krátkosť času predložím iba niektoré údaje z monitoringu vám naklonenej agentúry MEMO z predchádzajúceho volebného obdobia a z dnešného.

  Agentúra MEMO v minulom volebnom období od 13. 7. do 19. 11. 1998 uvádza, že naša vláda ešte sa prezentovala 31,8 % času, HZDS, SNS, ZRS 20,5 % času a opozícia viac ako 48 % času Teraz obdobie od 1. 1. 1999 do 14. 5. 1999 vláda 49,3 %, vládna koalícia 33,2 %, opozícia 17,5 %. Je to menej ako polovica minulej prezentácie opozície. Agentúra MEMO radšej prestala uvádzať tieto monitoringy, aby nedokumentovala vaše praktiky, váš nástup demokracie. Monitoring STV tiež potvrdzuje tento trend, keď v 1. štvrťroku 1999 v spravodajstve udáva pomer prezentácie vláda 62,12 %, vládna koalícia 19,11 % a opozícia iba 11,77 %. V najsledovanejších diskusných reláciách je bežné, že ak je pozvaný jeden opozičný politik, obvykle naňho hrajú presilovku 2 až 3.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Ctené kolegyne, kolegovia,

  rokujeme o voľbe predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a v normálnych demokratických pomeroch by to nemal byť nijaký problém. Uvedený post by obsadila najsilnejšia opozičná strana, ktorá na to dostala mandát od voličov, od občanov štátu. Súčasná vládna moc má však bohaté totalitné korene a neuznáva elementárne demokratické princípy a nechce dať priestor občanom Slovenskej republiky a voličom opozičných strán, aby mohli kontrolovať vládnu moc.

  Vážení páni, tým že zo všetkých dôležitých inštitúcií vytláčate nezávislých odborníkov a nahrádzate ich svojimi politickými vazalmi, demontujete demokratické pomery na Slovensku a zavádzate tu opäť totalitné prostredie. Pritom sa tvárite, že nemáte čas rokovať s opozíciou o tom, aké by malo byť jej postavenie v demokratickom štáte, napriek tomu, že vás o to opozícia už dlho, takmer vyše roka žiada. Treba si uvedomiť, že keď dnes neudržíme demokratické pomery, tak v nadchádzajúcom volebnom období sa k vám zrejme zachová budúca vládna moc rovnako, ako sa vy teraz správate k opozícii.

 • Domnievam sa, že pán poslanec Hofbauer udrel klinec po hlavičke celkom správne. Vážené kolegyne, kolegovia, od vášho nástupu sa, chvalabohu, na Slovensku oživila čiastočne aspoň jedna oblasť, malé, stredné, drobné, ba dokonca aj veľké podnikanie. Bohužiaľ, v jedinej jednej živnosti, korytárstvo a s prívlastkom stranícke.

  Na ministerstve som mal niekoľko vynikajúcich odborníkov, ktorí odmietali akúkoľvek legitimáciu. Chceli mať svätý pokoj a chceli existovať. Už vtedy som im hovoril, vážení kolegovia, ani jeden po nástupe vtedajšej opozície na ministerstve neostanete. Nie pre vaše legitimácie HZDS, ZRS či SNS, ale preto, že vaše 18, 20-tisícové "fleky" budú potrebovať pre svojich.

  Len táto hra na pozícii Najvyššieho kontrolného úradu, ktorú ste rozohrali, je veľmi nebezpečná. Nebezpečná predovšetkým pre vás samotných z dvoch dôvodov. Predstavte si, že by sa nezávislý Najvyšší kontrolný úrad začal objektívne a nezávisle zaoberať kauzami, ktoré len prebehli. Kauzy, ktoré sú viazané k majetku štátu a kde má tento úrad plné oprávnenie. Predstavte si, že by sa začal zaujímať o to, čo pán kolega Palko verejne povedal. Objavili sme na ministerstve, zistili sme na ministerstve dopravy korupčný škandál. Predstavte si však aj druhú skutočnosť. Pri tom, čo medzi sebou dorábate, stranícke rozdeľovanie takýchto postov bude aj pre vás zhubné, pretože onedlho bude zneužívané medzi vami navzájom na likvidáciu jednotlivých politických strán pred parlamentnými voľbami, ktoré sú predo dverami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán poslanec Hofbauer,

  vážení kolegovia z Hnutia za demokratické Slovensko,

  vy máte jednu úžasnú schopnosť, schopnosť výrazne poskytnúť medvediu službu vašim kandidátom na ústavné funkcie. Som hlboko presvedčený, že dopoludňajšia diskusia o voľbe funkcionárov Najvyššieho kontrolného úradu výrazne znížila šance vašej kandidátky na zvolenie. Ak niektorí poslanci z vládnej koalície možno váhali pred voľbou, komu dajú svoj hlas, je úplne zrejmé, že pod vplyvom doterajšej diskusie zrejme zmenili svoj názor. Vy ste diskusiu o voľbe funkcionárov Najvyššieho kontrolného úradu zmenili na všeobecnú politickú diskusiu s cieľom ďalej polarizovať vzťahy medzi opozíciou a koalíciou. To bolo a, žiaľ, stále je základom vašej politiky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Mne nedá, aby som nereagovala na pána poslanca, ktorý sa vo svojom príspevku vyjadril vlastne nielen k Najvyššiemu kontrolnému úradu, ale aj k našej zahraničnej politike. Ja si myslím, že voľba člena alebo predsedu Najvyššieho kontrolného úradu je naša vnútroštátna priorita, že to nie je nejaká objektívna podmienka Európskej únie pre náš vstup. A tiež by som rada povedala, že neviem, ale myslím si, že viete veľmi dobre o zahraničnej politike, ako sa lobuje a ako sa tvorí, lebo keď staviate medzinárodné konferencie a prípadne aj obed pri nich na tú úroveň, že je to len posedenie pri obede, tak sa veľmi mýlite, lebo práve to je to prostredie, kde sa dá získať podpora a kde sa dá získať priazeň ostatných štátov aj pre náš vstup do Európskej únie, ktorý je prioritou nielen pre koalíciu, ale myslím si, že aj pre veľkú časť opozície.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Hofbauer jednoznačne chcel dokumentovať, že nám nejde o to, aby sme robili niekomu medvediu službu alebo aby sme nejakým spôsobom znehodnocovali akékoľvek medzinárodné fórum, ale predovšetkým chcel povedať, že v každej demokratickej spoločnosti kontrola patrí opozícií, teda tej opozícii, na ktorú ste sa odvolávali aj vy a ktorú ste aj vy požadovali v predchádzajúcom období, a teraz to nerobíte. Zároveň chcel pán Hofbauer povedať v tomto smere, že preto tak vehementne obhajujeme svojho kandidáta alebo svoju kandidátku, aby bol tento princíp podstatným spôsobom zabezpečený. To je moja poznámka.

  Ak nás vyzývate v rámci vašich poznámok k tomu, aby sme hovorili k veci, ja súhlasím s tým, aby sme takto pristúpili, ale prosím vás pekne, začnite vy. Preto vás vyzývam, aby ste nám povedali, prečo nemôže byť obsadený post predsedu tohto kontrolného orgánu zástupcom opozície a prečo musí byť a zase vás chcem požiadať, aby ste zdôvodnili, prečo vehementne trváte na tom, že to musí byť zástupca súčasnej koalície. Prosím tieto dve otázky zodpovedať, pretože pri predkladaní návrhu dosiaľ nikým to povedané nebolo.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  je potrebné pochopiť vystúpenie pána Hofbauera, ktorý vám chcel povedať, ale aj občanom tohto štátu, že demokracia si žiada aj to, aby sa niekto okrem silných vedel zastať aj slabých. Slabým je tu slovenský národ, ktorý zastupujeme predovšetkým my z Hnutia za demokratické Slovensko a Slovenská národná strana. Vy všetci z vládnej koalície zastupujete silných, prezentujete to každý deň tým, že im chcete posunúť všetky rozhodujúce strategické podniky. Pani ministerka Schmögnerová išla až tak ďaleko, že v televízii si dovolila povedať na adresu rozhodnutia krajského súdu o predbežnom opatrení, že ak by ho zmenili, tak by museli sudcovia stratiť súdnosť, ale ja si myslím, že v danom prípade stratila pani ministerka financií absolútne štipku súdnosti.

  Práve preto, že sa snažíte zastupovať iba záujmy silných, a to citujem pre čechoslovakistov ako pán Bohunický a ďalší, Masaryka mimoriadne, že aj slabí potrebujú ochranu a tú ochranu im môžu poskytnúť iba kandidáti, ktorí budú na Najvyššom kontrolnom úrade, tí, ktorí budú zastupovať záujmy slabších. A, žiaľbohu, táto politika tejto vládnej garnitúry slabšími robí práve tých, ktorí sú tu nositeľmi zvrchovanosti a suverenity, a to je slovenský národ. A ten ožobračujete. Ten vám to nezabudne v najbližších voľbách. A práve preto je potrebné, aby vám niekto videl na prsty, ale vy nemáte o to záujem, aby vám niekto videl na prsty, čo budete robiť.

 • Vážený pán kolega Hofbauer,

  napriek tomu, že som si počas vášho vystúpenia postupne myslel alebo začal myslieť, že naozaj neviete, čo je dnes na programe rokovania schôdze Národnej rady, ja sa, ak dovolíte, vyjadrím k tomu, čo je dnes na programe. Za predstavenie pani Ing. Antošovej pred plénom Národnej rady Slovenskej republiky som nehlasoval, lebo pani Antošovú osobne poznám a pretože si myslím, že to naozaj patrí pred gestorský výbor. A úplne pokojne hovorím, že svoj hlas za pani Ing. Antošovú na post predsedníčky Najvyššieho kontrolného úradu nedám nie preto, že ma k tomu niekto núti, ako to tu už bolo viackrát konštatované, ale preto, že ju osobne poznám. Poznám jej odbornosť a, bohužiaľ, aj jej objektivitu a nezávislosť.

  Ďakujem.

 • Posledný s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Gašparovič.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Pán predseda, celá táto diskusia je skutočne taká podivuhodná. Podivuhodná z toho, že počul som aj vaše vyjadrenie, že schôdza pôjde rýchlo, že sa koalícia dohodla na kandidátoch, že ste proste tak dohodnutí, že nie je problém. Ale mne z tejto diskusie vyplýva jedno, buď neschopnosť koalície vidieť dopredu, alebo úmysel koalície ďalej preťahovať tento bod programu, pretože tieto diskusné a faktické poznámky, ktoré tu sú, vôbec nemuseli byť. Takže je to pravda, že chcete skoro skončiť? Keďže ste museli vedieť, aká bude naša reakcia na vystúpenia vás. Čím sa to dalo zabrániť? No jednoducho dať slovo tým kandidátom, ktorých predstavuje, a nikto nemusel vystupovať s faktickými poznámkami a v rozprave, pretože by sa boli sami predstavili. Preto sa pýtam: Skutočne je to tak, že ste sa dohodli a že nechcete preťahovať túto schôdzu? To si myslím, že táto diskusia o tom nesvedčí.

  Viete, aj pán poslanec Hofbuaer, si myslím, že ozaj nebol pochopený celkom dobre. Tieto problémy, o ktorých tu teraz často hovoríme a predhadzujeme si jeden druhému, sú problémy, ktoré v minulosti by boli znamenali na Slovensko príchod raportérov sťažností z bývalej opozície, terajšej koalície, písanie listov a protestov. Ale všímate si, že my sme neurobili žiaden takýto krok oproti týmto vašim niekedy protizákonným aj protiústavným rozhodnutiam? Neurobili sme. My nechceme vnášať zmätok, skôr si myslím, že ten chaos chcete vnášať vy do spoločnosti tohto štátu. A to nie je dobre. Preto prosím aj teraz, poďme rokovať. A ja by som bol ešte za to, aby ste dali, pán predseda, a to dávam ako procedurálny návrh, ešte raz hlasovať, či by sa kandidáti nemohli predstaviť sami.

 • Pán poslanec Cabaj, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, v mene klubu HZDS a SNS chcem požiadať ešte pred hlasovaním, aby sa zišlo poslanecké grémium.

 • Pán poslanec Oberhauser, máte procedurálny návrh?

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ja sa pripájam k návrhu pána poslanca Gašparoviča a žiadam, aby sme prerušili teraz rokovanie o tomto bode a aby sa predstavili kandidáti na posty predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, aby naozaj sme vrátili vážnosť tomuto parlamentu a mohli sme rozhodovať so znalosťou ľudí, s poznaním ľudí, aby sme im mohli položiť otázky a rozhodnúť s poznaním, že ľudia, ktorých navrhujete, či už zo strany vládnej koalície, alebo Hnutia za demokratické Slovensko, či sú schopní viesť tento úrad a plniť úlohy, ktoré tento úrad požaduje. Takýto postup by vrátil vážnosť Slovenskej národnej rade a myslím si, aj vládna koalícia by urobila prvý krok k zlepšeniu pomerov medzi vládnou koalíciou a opozíciou.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Petrák - procedurálny návrh?

 • Ja by som navrhoval, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu reagoval na tie toľko tu pertraktované veci o nezávislosti, závislosti, pretože sa domnievam, že kandidát Stahl je nezávislý, nikdy v žiadnej strane nebol, je vysoko odborný. A na to by mohol reagovať. A myslím, že to malo byť dostačujúce pre celú opozíciu.

  Ďakujem.

 • Pokiaľ ide o opakovaný procedurálny návrh pána poslanca Gašparoviča, tomu identický je návrh pána poslanca Oberhausera, o tom sme už hlasovali, čiže o tom hlasovať už nedám. Pokiaľ ide o poslanecké grémium, pán poslanec Cabaj, trváte na tom, aby bolo pred hlasovaním poslanecké grémium?

  Vyhlasujem 5-minútovú prestávku. Zvolávam poslanecké grémium.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Pán navrhovateľ nechce vystúpiť, čiže pristúpime k hlasovaniu.

  Podľa § 110 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. Národná rada predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu volí v tajnom hlasovaní. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Pristúpime k tajnému hlasovaniu na voľbu predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Postupujeme podľa platného volebného poriadku. Hlasovacie lístky sú farebne rozlíšené, na ktorých sú uvedené pri voľbe predsedu Najvyššieho kontrolného úradu dve mená, a to Eva Antošová a Jozef Stahl, na voľbu podpredsedu je uvedená jedna kandidátka Danica Borisová.

  Prosím overovateľov, aby hlasovali ako prví a súčasne riadili priebeh volieb.

  Páni poslanci, panie poslankyne pri lístku za predsedu treba hlasovať za aj proti, lebo sú dve mená, aby bol platný hlasovací lístok.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pýtam sa, či každý využil svoje právo voliť.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz sa pýtam, či každý využil právo voliť. Je to tak. Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby zistili výsledky hlasovania, spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Výsledky budú oznámené o 14.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej miestnosti, začneme bod hodina otázok.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz vás prosím, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti. Prosil by som aj členov vlády, aby si sadli na svoje určené miesta, aj poslancov, začneme bod hodina otázok.

  Páni ministri, pán podpredseda Csáky, pán minister Čarnogurský, začneme hodinu otázok, nech sa páči, sadnite si.

  Otváram bod programu -

  hodina otázok.

  Chcem pripomenúť, že v rokovaní o tomto bode programu budeme postupovať podľa § 24 ods. 6 a § 131 zákona o rokovacom poriadku. Zo všetkých písomných otázok poslancov podaných do stredy do 12.00 hodiny určení overovatelia schôdze vyžrebovali poradie otázok na odpovede, ktorým sa budeme riadiť. Vyžrebované poradie otázok bolo oznámené na vývesnej tabuli pred rokovacou sálou. Pripomínam, že na otázky poslancov, ktorí sú neprítomní v rokovacej sále, sa neodpovedá.

  Pani poslankyne, páni poslanci, predseda vlády Slovenskej republiky pán Mikuláš Dzurinda sa z rokovania o tomto bode programu ospravedlnil, pretože sa zúčastňuje plánovanej zahraničnej pracovnej cesty do Fínska na helsinský samit. Svojím zastupovaním poveril podpredsedu vlády pána Ivana Mikloša, ktorého prosím, aby oznámil, ktorých členov vlády určil, že budú odpovedať na otázky za neprítomných členov vlády, prípadne že za nich bude odpovedať sám.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády, ktorý sa z dnešnej hodiny otázok a interpelácií ospravedlnil, v znení § 130 ods. 7 a § 131 ods. 7 ospravedlnil neprítomných členov vlády z dôvodov ich pracovných ciest a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.

  Predsedu vlády Mikuláša Dzurindu a pani ministerku Schmögnerovú budem zastupovať ja, pána ministra Pittnera zastúpi pán minister Čarnogurský, pána ministra Šagáta pán minister Magvaši, pána ministra Kňažka pán minister Kukan, pána ministra Haracha a pani ministerku Machovú pán minister Macejko a pána ministra Miklósa pán minister Harna.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Teraz pristúpime k odpovediam podpredsedu vlády na vyžrebované otázky poslancov položené predsedovi vlády. Prosím pána podpredsedu vlády, aby podľa vyžrebovaného poradia otázok, ktoré boli adresované predsedovi vlády, odpovedal na ne v časovom limite 15 minút.

  Prvá otázka na predsedu vlády podľa vyžrebovaného poradia je od pána poslanca Zlochu a otázka znie: "Vláda v súlade s programovým vyhlásením zredukovala výdavky na infraštruktúru, čo prehĺbi zaostávanie Slovenskej republiky za krajinami Európskej únie. Nebude nám to robiť problémy pri vstupe do Európskej únie?"

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán poslanec, vláda považuje budovanie infraštruktúry, najmä diaľnic, za jednu zo svojich priorít, zároveň však presadzuje taký postup, aby bola táto výstavba rozpočtovo zabezpečená a aby nepriniesla záväzky, ktoré naša ekonomika nebude schopná v ďalších rokoch uniesť. Nie sme za riešenia, ktoré presadzovala predchádzajúca vláda, ktoré spočívali v tom, že diaľnice budú, nech to stojí, čo to stojí. Na rok 2000 zo štátneho rozpočtu smeruje do Štátneho fondu cestného hospodárstva 5,1 mld. Sk, z čoho 4,2 mld. Sk sú určené na splácanie istín a úrokov a 900 mil. Sk na výstavbu a opravu ciest. Celkovo bude Štátny fond cestného hospodárstva v roku 2000 disponovať prostriedkami vo výške 15,6 mld. Sk, pričom v roku 1999 to bolo 15 mld. Sk. Pritom sa mení štruktúra zdrojov v prospech iných ako rozpočtových prostriedkov. Na výstavbe diaľnic sa budú podieľať aj zdroje z európskych štruktúr, konkrétne z Európskej investičnej banky.

  V oblasti budovania železničnej siete dochádza k medziročnému rastu transferov zo štátneho rozpočtu z 260 mil. Sk na 275 mil. Sk. Po konsolidácii stavu na úseku železníc bude možné pristúpiť aj k vyčleneniu výraznejších zdrojov na ďalší rozvoj železníc. Vláda pripravila aj postup, ako začať splácať dlhy, ktoré narobila predchádzajúca vláda na úseku Železníc Slovenskej republiky. Vo väčšom objeme sa budú uhrádzať uznané výkony vo verejnom záujme z 2,2 mld. v roku 1999 na 2,7 mld. v roku 2000, pritom z mimorozpočtových zdrojov chceme železniciam poukázať ďalších 1,2 mld. Sk za výkony vo verejnom záujme. V tejto úhrade dochádza k úhrade nákladovej položky odpisov, ktoré predstavujú ďalší zdroj na budovanie infraštruktúry.

  Vláda súčasne prijala k návrhu ekonomickej stabilizácie a transformácie Železníc Slovenskej republike zásadné uznesenie číslo 544 zo dňa 30. júna 1999, v ktorom okrem iného súhlasila s prevzatím štátnej záruky za úver vo výške 225 mil. dolárov v roku 1999 a s prísľubom na prevzatie ďalšej štátnej záruky na úver vo výške 150 mil. dolárov v rokoch 2000 - 2003. V návrhu rozpočtu na rok 2000 sa pre Štátny fond životného prostredia v rámci kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky rozpočtujú výdavky vo výške 140 mil. korún na doplnenie zdrojov zabezpečujúcich ekologické akcie za účelom odstránenia zdrojov znečistenia v oblasti vôd a ovzdušia, likvidácie odpadov a ochrany prírody. Tieto výdavky sú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 1999. Na rozbeh obratového financovania Štátneho fondu životného prostredia sa navyše navrhujú finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov získaných z privatizácie vo výške 400 mil. Sk, čo bude taktiež prínosom infraštruktúry Slovenska.

  V štátnom rozpočte sa ďalej rozpočtujú výdavky na ekologické účely v sume 11,2 mil. Sk a na program ISPA pre oblasť dopravy a životného prostredia 100 mil. Sk. V súčasnosti sa pripravuje v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky prehodnotenie investičnej politiky v oblasti dopravy. Za predpokladu, že budú vytvorené podmienky na efektívne financovanie infraštruktúrnych projektov aj z mimorozpočtových a súkromných zdrojov, pretože aj to je stratégia vlády, vláda podporí prípravu a realizáciu takých projektov, pri ktorých sa štandardnými postupmi preukáže ich ekonomická efektívnosť, opodstatnenosť a environmentálna prijateľnosť. Základnou prioritou je výstavba a modernizácia dopravnej infraštruktúry v trasách multimodálnych koridorov, z ktorých územím Slovenska prechádza koridor číslo 4: Berlín - Norimberg - Praha - Budapešť - Konstanca - Tesaloniky - Istanbul a koridor číslo 5 vetva A: Bratislava - Žilina - Košice - Užhorod a číslo 6: Gdaňsk - Varšava - Katowice - Žilina a koridor číslo 7: Dunaj.

  Modernizácia železníc v uvedených koridoroch je podporovaná ako ekonomicky, ekologicky a energeticky prijateľnejšia alternatíva. Pripravuje sa modernizácia trate Kúty - Štúrovo, to je koridor 4, Bratislava - Žilina, koridor 5 a dokončenie prestavby stanice Čadca a výstavba trate Čadca - Zwardoň, koridor 6. Pripravuje sa taktiež modernizácia technickej základne tratí a staníc, ktoré nie sú zahrnuté do koridorov, ale z hľadiska vnútroštátnej dopravy sú potrebné. V oblasti cestnej infraštruktúry ďalší postup výstavby diaľnic predpokladá do roku 2002 dokončenie vybraných rozostavaných stavieb na diaľničnom ťahu D 61, D 1 a D 65, odsun termínov dokončenia niektorých rozostavaných stavieb do obdobia po roku 2002.

  Novostavbami bude zabezpečená funkčnosť tunela Branisko, diaľničného obchvatu Čadce a privádzača v Žiline. Prebieha výstavba diaľničného úseku D 61: Bratislava - Mierová - Senecká. A pripravuje sa stavba diaľničného spojenia D 61: Bratislava - Viedenská cesta - Prístavný most, diaľnica D 1: Mengušovce - Jánovce a stavba úseku diaľnice D 2: Bratislava - Lamačská cesta - Staré grunty s predpokladaným dokončením v roku 2002. Prioritou rozvoja cestnej siete je rozvoj medzinárodných ciest a ich prepojenia na sieť európskych pri zabezpečení ich kvalitnej údržby a opráv v zmysle koncepcie rozvoja cestnej siete Slovenskej republiky, ktorá je v súčasnosti predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

  Zdroje financovania, ciele, princípy a predpoklady sú takéto: Modernizácia a výstavba dopravnej siete identifikovanej programom TINA je mimoriadne náročná úloha. Diskusie v Európskej rade a v Európskom parlamente viedli k názoru, že grantové prostriedky Európskej únie budú musieť byť kombinované s prostriedkami medzinárodných finančných inštitúcií a iných finančných inštitúcií. Zároveň by sa mala posilniť myšlienka verejno-súkromného partnerstva.

  V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 900 zo dňa 9. 12. 1998 ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií v spolupráci s ministerstvom financií pripravuje infraštrukturálne projekty, ktoré budú financované od roku 2000 v rámci programu ISPA pri zabezpečení ich pravidelného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Slovenská republika pri príprave projektov do programov ISPA ráta s pomocou medzinárodných finančných inštitúcií a v dlhodobejšej perspektíve sa uvažuje aj o verejno-súkromnom partnerstve v príprave výstavby a údržby diaľnic. Pomoc Európskej únie Slovenskej republike na výstavbe dopravnej infraštruktúry v rámci programu ISPA sa bude v rokoch 2000 - 2006 pohybovať okolo sumy 25 - 30 mil. euro ročne. Program Phare od roku 2000 sa stane predchodcom štrukturálnych fondov Európskej únie pre regionálny rozvoj.

  Slovenská republika teda uvažuje s týmito zdrojmi financovania dopravnej infraštruktúry: zdroje zo štátneho rozpočtu, pôžičky od medzinárodných finančných inštitúcií a iných finančných inštitúcií, účasť súkromného sektora, ISPA fondy Phare fondy na regionálny rozvoj.

  Záverom teda môžem konštatovať v odpovedi na vašu otázku, pán poslanec, že zredukovanie výdavkov na štruktúry nebude mať priamy dosah na vstup Slovenska do Európskej únie ani na prehlbovanie zaostávania pri snahe o vstup do Európskej únie. Ak budete mať záujem o môj názor na to, čo by nám mohlo robiť alebo čo nám robilo v minulosti problémy pri vstupe do Európskej únie, rád vám na to odpoviem.

  Ďakujem pekne, skončil som.

 • Pán poslanec Zlocha, chcete dať doplňujúcu otázku?

 • Určite položím aj doplňujúcu otázku, pán predseda.

  Pán minister, dovoľte mi však uviesť niekoľko poznámok. Bolo známe a je známe, že v infraštruktúre výrazne zaostávame za krajinami Európskej únie. Samozrejme, aj v diaľniciach, aj v železničnej doprave a podobne. Za tento rok, zdá sa mi, nebudete mať kilometer nových diaľnic. Na železniciach som nezbadal nejaký čulejší ruch. Ale čo je najhoršie, výrazne sa znížili investície aj do budovania vodovodov, kanalizácií, na plynofikáciu, skládky odpadov. U nás vodu z vodovodov má len niečo nad 81 % obyvateľov, hlavne malé obce nemajú vodu z vodovodov a pijú často vodu priam škodlivú.

  Čo sa týka odkanalizovania, podmienkou, ak sa dobre pamätám, v krajinách Európskej únie každá obec nad 2 000 obyvateľov by mala mať kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd. U nás máme 366 obcí, ktoré majú nad 2 000 obyvateľov, ale len 305 obcí má čistiareň odpadových vôd a prakticky nie je možné pri súčasnom investovaní sa vyrovnať s týmito podmienkami do Európskej únie. Minulý rok sa prijala prísnejšia norma na obsah arzénu vo vodách a koľko nám to narobilo problémov. Ja si myslím, že je veľkou chybou, ak vláda nevenuje väčšiu pozornosť práve budovaniu infraštruktúry. Koniec koncov obce, ktoré vlastne by mali mať najväčší záujem na budovaní týchto stavieb, sú tiež výrazne finančne poddimenzované a tak sa mi skôr zdá, že nedoháňame krajiny Európskej únie, ale skôr zaostávame. Preto moja otázka je: Čo urobí vláda pre to, aby v nasledujúcich troch rokoch tento deficit dohnala?

 • Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec,

  vláda robí pre to všetko, čo sa dá aj v naprávaní chýb a deformácií, ktoré zanechala vláda, ktorej aj vy ste boli členom. Najnevyhnutejším, najdôležitejším predpokladom toho, aby aj v infraštrukturálnej oblasti vláda dohnala deficity, ktoré bezo sporu máme, je makroekonomická stabilizácia, oživenie slovenskej ekonomiky. Taký rast slovenskej ekonomiky, ktorý bude udržateľný, rast konkurencieschopnosti a začlenenie slovenskej ekonomiky do medzinárodných štruktúr. Teda presný opak toho, čo ste robili vy. Počas vašej vlády Slovensko vypadlo z prvej skupiny, stratilo kontakt. Počas vašej vlády sa síce stavali diaľnice a iné infraštrukturálne projekty, ale takým spôsobom, ktorý išiel nad rámec schopnosti ekonomiky utiahnuť tento stav. Preto dnes musíme splácať aj tieto dlhy. Príkladom toho môže byť to, že len náklady na dlhovú službu, ktoré budeme musieť v budúcom roku uhradiť, a náklady za splatné garancie, ktoré štát má a ktoré prebral najmä v rokoch 1994 - 1998, sú takmer 40 mld. korún. Z 210 mld. korún predpokladaných výdavkov 40 mld. korún musíme hradiť ako náklady vášho spôsobu vládnutia. A aj preto nie je možné viac peňazí použiť na budovanie infraštruktúry. Napríklad v oblasti železníc, ak ich spomínate, keď ste nastúpili do vlády, železnice mali dlh 300 mil. korún, teda zanedbateľnú položku. Keď sme vládu prevzali my, ten dlh bol 30 mld. korún a k tomu ešte ste neuhrádzali z rokov 1996, 1997 a 1998 úhrady za výkony vo verejnom záujme. My aj tieto dlhy, ktoré ste vytvorili vy, ideme dnes splácať tým, že železnici ideme vyplácať aspoň väčšiu časť týchto peňazí, ktoré mala dostať za roky 1996, 1997 a 1998.

  Hovoríte o vodárňach, o vode a kanalizáciách. Pán minister, napríklad problémom je, že aj v tomto fonde, ale aj v Štátnom fonde rozvoja bývania sme nielenže nenašli ani korunu po tom, ako sme prevzali tieto fondy po vás, ale naopak, našli sme tam obrovské záväzky, ktoré je nevyhnutné splácať.

  Takže, aby som to uzavrel, dovoľte mi, aby som povedal, že postupujeme v oblasti výstavby infraštruktúry takým tempom, akým to umožňujú možnosti slovenskej ekonomiky, pričom zároveň dôraz kladieme na ozdravenie tejto ekonomiky a na integráciu Slovenska tak, aby sme si mohli po prvé požičiavať lacnejšie, ako ste si vy požičiavali, pretože infraštruktúru ste síce stavali vy, ale platíme ju my. Požičiavali ste si krátke peniaze a drahé peniaze, ktoré dnes je nevyhnutné splácať, pričom návratnosť infraštrukturálnych projektov, ako sú napríklad diaľnice a železnice, je mnoho desiatok rokov, pričom vy ste si požičiavali krátke a drahé peniaze na tieto veci. Aj v tomto zmysle je potrebné a len vtedy, keď bude Slovenská republika integrovaná a keď bude uznávaná, ako dnes jej smerovanie v ekonomickej oblasti uznávané je, o čom najlepšie svedčí pokles úrokových sadzieb aj pokles úrokových sadzieb, za ktoré si požičiavame v zahraničí, a zlepšovanie ratingu Slovenskej republiky.

  Takže dovoľte mi uzavrieť v tom zmysle, že robíme všetko pre to, aby sme ťažké bremeno a dedičstvo, ktoré ste nám naložili, uniesli, zároveň aby sme vytvorili predpoklady na to, aby aj v oblasti infraštruktúry ten vývoj mohol byť omnoho lepší, aby sme časom dohonili to zaostávanie, ktoré tu dneska je.

  Ďakujem pekne.

 • Čas vymedzený na otázky podpredsedu vlády od poslancov uplynul.

  Teraz pristúpime k odpovediam členov vlády na otázky poslancov, prípadne generálneho prokurátora a predsedu Najvyššieho súdu.

  Prvú z vyžrebovaných otázok položil podpredseda Národnej rady pán Marián Andel pre pána ministra Harnu. Otázka znie: "Hypotekárny úver priniesol zníženie nákladov o 6 %, ale zároveň zvýšenie DPH o 10 % zvýšilo cenu bytov o 4 %. Mnohé výrobky na stavbu bytov sú pod daňou 20 %. V čom spočíva výhodnosť hypotekárneho úveru? Je vôbec záujem stavať byty?"

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem.

  Vážený pán podpredseda parlamentu Andel,

  vážené poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som odpovedal na otázku pána podpredsedu. Pokiaľ by som chcel hovoriť veľmi stručne, tak je to presne tak, ako to pán podpredseda Andel charakterizoval. Áno, DPH, teda stavebné materiály povýšili daň z pridanej hodnoty zo 6 % na 10 %. A áno, niektoré sú v kategórii 25-percentnej dane, čiže v tej vyššej kategórii. Výhodnosť hypotekárneho úveru je práve v bonifikácii tohto hypotekárneho úveru. Viete, že bola prijatá novela zákona číslo 21/1992 Zb. o bankách a v ôsmej časti, časti o hypotekárnych úveroch vláda a, samozrejme, parlament schválil tento zákon, v zmysle ktorého sa úroky z hypotekárnych úverov bonifikujú vo výške 6 %. Touto bonifikáciou sa vlastne hypotekárne úvery zo všetkých úverov, ktoré sa poskytujú na výstavbu nehnuteľností, stávajú najvýhodnejšími. Iste to zvýšenie DPH, o ktorom hovorí pán podpredseda parlamentu vo svojej otázke, zdražilo výstavbu bytov, no ale to nepostihuje hypotekárne úvery, ale postihuje úvery všeobecne. Čiže to zdraženie výstavby bytov je z toho titulu, samozrejme, evidentné.

  Ale keď dovolíte, v čom spočíva výhodnosť hypotekárneho úveru, to som vlastne vysvetlil. Ale v otázke je ešte posledná veta: Je vôbec záujem stavať byty? Tak k tomu by som zaujal stanovisko. Zo stretnutí so stavebnými podnikateľmi a zástupcami miest a obcí je jednoznačné, že je záujem stavať byty. Tento záujem vychádza zo súčasnej situácie na trhu s bytmi. Podľa odborných odhadov je v Slovenskej republike v súčasnosti okolo 1 700 000 trvalo obývaných bytov. Na 1 000 obyvateľov pripadá cca 310 bytov, kým vo vyspelých štátoch Európy je to cez 400 bytov na 1 000 obyvateľov. V porovnaní s počtom cenzových domácností chýba na Slovensku okolo 200 tisíc bytov. Z uvedeného vyplýva, že výstavba bytov je miestom na podnikateľské aktivity. V súčasnosti sa vytvárajú motivujúce podmienky pre právnické osoby na podnikanie v tejto oblasti. Došlo k deregulácii nájomného, čo bola jedna z prekážok výstavby nájomných bytov. Pri tejto príležitosti by som chcel zdôrazniť, že deregulácia nájomného je väčšinou vykladaná alebo charakterizovaná tak, že deregulácia nájomného zhoršuje sociálne postavenie obyvateľstva. Chcel by som zdôrazniť, že deregulácia nájomného bude postihovať len asi 12 % bytov, teda byty, ktoré sú v obecnom vlastníctve.

 • Ruch v sále.

 • Pokiaľ pani poslankyňa pracuje, vy vystupujte, nech sa páči, pán minister, pokračujte.

 • Čiže postihuje len tie byty, ktoré sú v obecnom vlastníctve, to znamená tých 11, maximálne 12 % bytov. A treba povedať, že štruktúra obyvateľov týchto bytov je taká, pokiaľ sme to skúmali, že vyše 50 % obyvateľov bývajúcich v obecných bytoch nie je odkázaných na regulované nájomné.

  Z hľadiska pôsobnosti nášho rezortu chcem uviesť, že sme vypracovali a vo vláde Slovenskej republiky schválili program poskytovania bankových záruk za hypotekárne úvery smerujúce do oblasti bytovej výstavby. Banková záruka podľa tohto programu sa vzťahuje na úvery, ktoré boli poskytnuté na výstavbu bytov, bytových domov alebo na prestavbu nebytových domov na bytové. Súčasne je možné poskytnúť bankovú záruku aj na úver smerujúci do výstavby technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie bytov. Banková záruka sa bude poskytovať na 85 % istiny tohto úveru. A súčasne táto banková záruka môže byť len do výšky 60 mil. Sk.

  V programe sa neurčuje ďalšie obmedzenie vo vzťahu k výške úveru. Banková záruka za tento druh úveru bude časovo limitovaná termínom ukončenia stavby a vznikom vlastníctva k podporovanej nehnuteľnosti. Vychádza sa z toho, že podmienkou pri poskytovaní bankovej záruky je, že žiadateľ na zabezpečenie úveru nedisponuje vhodnou nehnuteľnosťou. Zrealizovaním predmetnej stavby však už u neho vzniká možnosť zabezpečenia úveru nehnuteľnosťou, preto záruka prejde na túto nehnuteľnosť. Aby však postup príjemcu podpory pri zmene zabezpečenia úveru nebol benevolentný, je platnosť bankovej záruky časovo obmedzená najviac na 36 mesiacov.

  Naše ministerstvo pripravuje tiež program na poskytovanie štátneho príspevku na výstavbu nájomných bytov a na výstavbu technickej vybavenosti. Výška príspevku sa navrhuje diferencovane od 30 do 50 % v závislosti na plnení podmienok v oblasti nákladov na meter štvorcový podlahovej plochy. V nadväznosti na uvedené predpokladáme priemerný podiel štátu na výstavbe nájomných bytov vo verejnom sektore vo výške 40 %. Vzhľadom na to, že predovšetkým obce by mali byť zodpovedné za rozvoj verejného nájomného sektoru pre sociálne slabšie skupiny občanov, je táto podpora smerovaná pre mestá a obce.

  Vláda Slovenskej republiky pristupuje postupne k vytváraniu vhodných podmienok aj pre právnické osoby. Napríklad novelou zákona o stavebnom sporení sa účastníkmi stavebného sporenia môžu stať aj právnické osoby, ale bez nároku na štátnu prémiu. V nadväznosti na uvedenú zákonnú úpravu stavebné sporiteľne prišli s ponukou, ktorá umožňuje poskytovať právnickým osobám stavebný úver s úrokovou sadzbou 6,5 % pri vklade 20 % cieľovej sumy.

  Všetky opatrenia, ktoré je potrebné prijať na podporu bytovej výstavby, sú obsiahnuté v koncepcii rozvoja bytovej výstavby, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila 25. novembra 1999. Súčasne uložila jednotlivým ministrom zabezpečiť odstránenie ďalších negatívnych faktorov, ktoré vytvárajú prekážku v rozvoji bytovej výstavby, najmä nájomného bytového sektora. Ide napríklad o odstránenie regulácie nájomného a nadmernej ochrany nájomníka a súčasne vytvorenie motivačných nástrojov v daňovej oblasti na zvýhodnenie investovania do bytovej výstavby.

  Pokiaľ ide o výhodnosť hypotekárnych úverov, je potrebné si tiež uvedomiť, že ešte v roku 1996 boli vytvorené legislatívne podmienky na hypotekárne bankovníctvo. Vzhľadom na to, že neboli prijaté stimulačné nástroje, nedošlo k rozvinutiu hypotekárneho bankovníctva a jeho podiel na financovaní novej výstavby v rokoch 1992 až 1998 bol len 3 %. Výhodnosť tohto úveru je v tom, že ide o dlhodobý úver smerujúci do nákupu, výstavby, rekonštrukcie a údržby nehnuteľností.

  Je žiaduce a nevyhnutné, aby sa aj na slovenskom trhu rozvinul tento produkt. Prvým motivačným prvkom realizovaným v tejto oblasti je oslobodenie úrokových výnosov z hypotekárnych záložných listov od dane z príjmov, ktoré bolo prijaté až v roku 1999 zákonom číslo 64/1999 Z. z. Ďalej zákonom číslo 252/1999 Z. z. boli vytvorené podmienky na poskytovanie štátneho príspevku k hypotekárnym úverom. Príspevok je zameraný na bonifikáciu úrokovej sadzby z hypotekárnych úverov, ktorých výška nepresahuje 2,5 mil. Sk na bytovú jednotku. Týmto sa vytvorili stimulačné nástroje na rozvinutie tohto systému financovania bytovej výstavby.

  Vo vyspelých ekonomikách je rozhodujúcim zdrojom financovania bytovej výstavby hypotekárne bankovníctvo. Naším zámerom je postupne zapájať tento systém do bytovej výstavby s tým, že v roku 2005 by jeho podiel mal vzrásť na 39 % z existujúcich podporných finančných systémov, ktorými sú stavebné sporenie a systém štátnej podpory realizovaný prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. V roku 2010 by podiel hypotekárnych úverov v rámci finančných systémov podpory mal dosiahnuť cca 50 % výstavby bytov dokončených v danom roku. Z kvantitatívneho hľadiska predpokladáme, že intenzita bytovej výstavby by sa mala pohybovať v roku 2010 okolo 5 bytov na 1 000 obyvateľov, čo znamená výstavbu 28 tisíc bytov ročne. Potom na financovaní 14 tisíc bytov by sa malo podieľať hypotekárne úverovanie.

  Na Slovensku bola udelená licencia niekoľkým bankám na poskytovanie hypotekárnych úverov. V súčasnosti reálne poskytujú hypotekárne úvery do oblasti bytovej výstavby dve inštitúcie, a to pre fyzické osoby s lehotou splatnosti do 30 rokov s úrokovou sadzbou 13,5 %, respektíve 13,25 % plus-mínus 4 %, a pre právnické osoby s lehotou splatnosti do 20 rokov s úrokovou sadzbou 17,5 %, plus-mínus 4 %.

  Vzhľadom na podmienky slovenskej ekonomiky a nízku solventnosť obyvateľstva na Slovensku sú práve úrokové sadzby v súčasnosti limitujúcim faktorom na jeho výraznejšie rozvinutie. Zo strany vlády Slovenskej republiky však budú realizované opatrenia, aby tento negatívny faktor bol postupne odstránený.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán podpredseda Národnej rady, máte doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán minister, ja vám ďakujem skutočne za širokú odpoveď. Napriek tomu by som chcel položiť jednu otázku.

  Ak predpokladáme, že štandardný rodinný dom stojí cca 2,5 mil. korún, žiadateľ dostane hypotekárny úver polovičku, to znamená 1,25 mil. korún. Potom pri 6 %, ktoré platí štát, nenávratný príspevok bude cca 37,5 tisíc korún ročne na jeden rodinný dom. Z toho sa dá postaviť ročne 1 000 bytov, čo je iba 9 % z plánovanej ročnej výstavby. Ale napriek tomu predpokladajme, že ročne sa stabilne postaví tých 1 000 bytov. V rozpočte na tento rok sa počíta so 75 miliónmi. Ja sa pýtam, či štát bude ochotný a či na to bude mať na budúci rok, trebárs bude to 30 miliónov. Spomínali sme to na rok 2005, tam už to bude, ako som si to teraz vypočítal, približne 1,6 mld. korún.

  Pýtam sa teda, či štát bude na takéto niečo mať, pretože skutočne pre určitú skupinu ľudí je tento hypotekárny úver prínosom. Čiže na tú postupnosť to je asi 80 % ročne, to zvyšovanie.

 • Nerozumel som presne tým 75 miliónom, asi si mal na mysli, pán podpredseda...

 • Reakcia podpredsedu NR SR Andela z pléna.

 • Áno, na rok 1999 sme odčlenili v našej kapitole 85 mil. korún na bonifikáciu hypotekárnych úverov, lebo vychádzali sme z kalkulácie dvoch bánk, ktoré majú dominantné postavenie na trhu s hypotekárnymi úvermi. A podľa ich úvah by boli ochotní a schopní poskytnúť v tomto roku hypotekárne úvery vo výške pol miliardy korún. Vzhľadom však na to, že ten zákon mal byť prijatý v júni, ale prijatý bol až v septembri, tak vlastne došlo k časovému sklzu a tieto banky už technicky nemôžu a nie sú schopné uvoľniť úvery v pôvodne uvažovanom objeme. Takže ukazuje sa, že z tých 85 mil. korún, ktoré sme odložili na bonifikáciu hypotekárnych úverov, bude reálne použitých len asi maximálne do 6 mil. korún.

  Ten výpočet, ktorý si tu prezentoval, pán podpredseda parlamentu, ten je reálny a práve preto, lebo tam sa tá zaťaženosť rozpočtu bonifikáciou hypotekárnych úverov takmer geometricky zvyšuje, tento produkt sme nevytvorili my, ten produkt vytvorilo ministerstvo financií. My sme sa síce toho zúčastnili, ale my sme navrhovali a navrhujeme aj teraz, aby štát v súčasnosti miesto bonifikácie hypotekárnych úverov skôr nakupoval hypotekárne záložné listy za relatívne výhodných úrokových podmienok, a tým vlastne podporil poskytovanie hypotekárnych úverov aj ich nízku úrokovú mieru. Teda nízku cenu tých úrokov. Pre nás sa to javí ako výhodnejšie aj z hľadiska nákladov na štátny rozpočet. Ale je to v štádiu diskusie medzi naším ministerstvom a ministerstvom financií.

 • Druhú z vyžrebovaných otázok položil pán poslanec Hudec pre pána ministra Kňažka. Otázka znie: "Kedy sa bude inštalovať pamätná tabuľa v nemeckom Alwangene, ktorá pripomína internovanie nášho prvého arcibiskupa a spolupatróna Európy svätého Metoda a pripomínajúca, že naše prvé biskupstvo bolo sto rokov pred českým a uhorským?"

  Odpovedať bude minister Kukan.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážený pán poslanec Hudec,

  prečítam odpoveď pána ministra Kňažka. Kvôli autentickosti textu prečítam ho tak, ako je napísaný, to znamená v prvej osobe, začnem úvodzovkami a skončím úvodzovkami, aby to bol plný citát.

  "S pamätnou tabuľou v nemeckom Alwangene sa spája viacero, slušne povedané, problematických skutočností, ktoré predbežne prekážajú jej inštalovanie na objekte v Spolkovej republike Nemecku. Ak dovolíte, pán poslanec, spomeniem iba najdôležitejšie.

  Zabezpečenie súťaže na realizáciu uvedenej tabule predchádzajúce vedenie ministerstva kultúry v roku 1998 pridelilo Pamiatkovému ústavu, vtedy Národnému a krajinnému centru, pričom táto odborná organizácia štátnej pamiatkovej starostlivosti takéto činnosti nikdy nemala a nemá vo svojej zriaďovacej listine. Súťaž na realizáciu tabule prebiehala v rozpore s viacerými ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 263/1998 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších predpisov. Okrem mnohých závažných formálnych a procedurálnych nedostatkov, svedčiacich o nesmiernom diletantstve obstarávateľov, súťaže sa nezúčastnili najmenej traja zákonom predpísaní uchádzači, ktorí by splnili podmienky verejnej súťaže, v dôsledku čoho mala byť vyhlásená za neplatnú.

  Zabezpečením realizácie tabule vtedajšie vedenie poverilo opäť v rozpore so zriaďovacou listinou, ako aj v rozpore s príslušnými predpismi o nakladaní s finančnými prostriedkami Slovenské národné múzeum. Bez osobitného súhlasu ministerstva financií nebolo možné finančné prostriedky, poukázané na bežný účet tejto príspevkovej organizácie, použiť na financovanie tabule. K realizácii tabule víťaznou firmou Mramor, spol. s r. o., pravdepodobne dodnes nebola vypracovaná žiadna zmluva o diele. Inak by sa táto firma dávno domáhala odovzdania a uhradenia diela. Slovenské národné múzeum, ktoré od ministerstva kultúry požadované chýbajúce doklady oprávňujúce realizovať platby za vyhotovenie tabule nedostalo, treba povedať, že ani nemohlo dostať, muselo pridelené prostriedky svojmu zriaďovateľovi do záveru roku 1998 vrátiť.

  Ak to mám zhrnúť, výsledkom takéhoto diletantského konania zo strany bývalého vedenia ministerstva kultúry, na ktorého čele ste stáli vy, pán poslanec Hudec, je vyrobená tabuľa, do kameňa vytesaný text v nemčine má nota bene gramatickú chybu, ktorá leží vo firme Mramor a nejestvuje žiaden spôsob, ako ju od tejto firmy bez porušenia platných právnych predpisov prevziať, náklady za jej vyhotovenie uhradiť a inštalovať na objekte príslušného kláštora v Alwangene. Dodnes nie sú vybavené potrebné úradné povolenia na jej osadenie v Nemecku.

  Ak si odmyslím premrhané prostriedky na neplatnú súťaž, prípad uvedenej tabule, vyhotovenej na náklady súkromnej firmy, považujem na rozdiel od iných podstatne drahších výsledkov nadpráce bývalého pána ministra a jeho vedúcich pracovníkov za nehodný pozornosti.

  Na záver dovoľte, pán poslanec, moju otázku: Na koľko vašich prešľapov z minulosti, ktoré nás, daňových poplatníkov, vyšli pekne draho a ktorými sa musíme na ministerstve stále zaoberať, nás v tomto parlamente ešte sám kladením otázok upozorníte? Rád vám na ne pred týmto plénom kedykoľvek odpoviem."

  Skončil som, pán predseda.

 • Pán poslanec Hudec, chcete položiť doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči.

 • Ja sa nečudujem pánovi ministrovi zahraničných vecí, že sa hneď dištancoval od odpovede, ktorú mu ponúkol písmom pán minister kultúry Kňažko, ktorý pre istotu neprišiel. Pretože ja kladiem doplňujúcu otázku: Prečo, pán minister Kňažko, si vymýšľate a klamete, zavádzate verejne všetkých tých, ktorí v nádeji, že nepoznajú ani zákon, ani skutočnosti, ktoré sa týkajú veci, dovoľujete tvrdiť čokoľvek. Nie je pravda, že sa porušil zákon o verejnom obstarávaní. Upozorňujem, že štátna inštitúcia zadala štátnej inštitúcii objednávku. To, že sa urobila súťaž, bolo v prospech veci.

  Po druhé upozorňujem, že štát nezaplatil ani korunu za to a dokonca tá súkromná firma je ochotná to darovať. Takže, pán minister Kňažko, prečo klamete, keď sa pýtate vy sám v dodatku otázky, o veciach, ktoré nie sú pravdivé? Jednoducho sa vás pýtam, pán minister Kňažko, v doplňujúcej otázke: Dokedy ešte chcete takýmto spôsobom kamuflovať svoje nedostatočné profesionálne schopnosti pri vedení rezortu a dokedy chcete ešte klamať, doslova klamať pred celou verejnosťou? Nie je pravda totiž, že neboli splnené právne predpoklady, tak ako to vy tvrdíte. Jednoducho stačí, aby ste si všimli, koľko ste zapatrošili veľmi dôležitých dokumentov na ministerstve, aby ste sa mohli vyhovárať na to, že údajne bývalé vedenie ministerstva neplnilo veci podľa zákona. Upozorňujem, že tento celý, aj iné prípady, boli v pravidelnom preverovaní kontrolných orgánov, aj napríklad Najvyšším kontrolným úradom, neboli vznesené žiadne výhrady a požiadavky. Pán minister, prečo takýmto spôsobom klamete?

 • Pán minister, chcete reagovať?

  Nech sa páči.

 • Pán poslanec, určite neočakávate odo mňa odpoveď na tieto konkrétne otázky. Predpokladám, že pán Kňažko, tak ako ho poznám, bude na ne odpovedať v plnom rozsahu a veľmi konkrétne.

  Ďakujem.

 • Tretiu z vyžrebovaných otázok položila pani poslankyňa Rusnáková ministrovi Ftáčnikovi. Otázka znie: "Mnohí rodičia postihnutých žiakov nejavia záujem o zvyšovanie kvalifikácie a o možnosti uplatnenia sa svojich detí na trhu práce. Dochádzka žiakov je ekonomicky náročná a rodičia detí nemajú záujem o školy internátneho typu. Aké opatrenia prijme Ministerstvo školstva Slovenskej republiky k zisteniam školských inšpektorov k pripravenosti absolventov špeciálnych škôl na vzdelávanie v stredných školách, odborných učilištiach a experimentálnych praktických školách?"

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážená pani poslankyňa,

  chcem vám veľmi pekne poďakovať, pretože ste po dlhom čase prvým poslancom, alebo prvou poslankyňou slovenského parlamentu, ktorá sa zaujíma o problémy špeciálneho školstva, teda o vzdelávanie detí, ktoré majú zdravotný či mentálny postih a ktoré tak trochu zostáva na okraji záujmu aj vtedy, keď diskutujeme o problémoch školstva, pretože najčastejšie hovoríme o problematike základných, stredných a vysokých škôl a problematika zdravotne postihnutých akoby bola až kdesi na konci.

  Ďakujem vám za tú otázku, ale musím vás, žiaľ, informovať, že neviem v tejto chvíli odpovedať presne na otázku, aké opatrenia urobí ministerstvo školstva, pretože výsledky práce školských inšpektorov sa ešte len spracúvajú. My sme pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy a školské zariadenia na rok 1998/1999 uložili školskej inšpekcii úlohu posúdiť úroveň absolventov špeciálnych škôl a ich pripravenosť na vzdelávanie v stredných školách, odborných učilištiach a experimentálnych praktických školách. Odbor školskej inšpekcie v súčasnosti spracúva tie podklady, ktoré vyplývajú z tých jednotlivých zistení a bude predložený súhrnný materiál do konca roku 1999. Potom bude možné povedať, aké opatrenia vyplynú z tých jednotlivých zistení na konkrétnych školách, o ktorých vás, samozrejme, či ústne, alebo písomne budem raz informovať.

 • Pani poslankyňa, chcete položiť doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči.

 • Pán minister, žiaci, ktorí absolvujú pomocnú školu, dosiahnu vek 16 rokov, sú bez kvalifikácie a majú veľmi obmedzený priestor na uplatnenie sa na trhu práce. V Slovenskej republike už 5 rokov prebieha experiment, kde na 14 špeciálnych školách je zavedený nový typ školy, a to praktická škola. Chcem sa vás spýtať, či po 5 rokoch experimentu so špeciálnymi školami typu praktická škola si nemyslíte, že dozrel čas na novelu školského zákona, ktorý by zmenil príslušné paragrafy, napríklad týkajúce sa zmeny osobitných škôl na špeciálne, prípadne na zavedenie nového typu školy, a to praktickej školy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem vám za položenú otázku.

  Pani poslankyňa, chystáme malú novelu školského zákona, ja o tom budem hovoriť v nasledujúcej odpovedi, pretože jeden z pánov poslancov sa pýta na problematiku, ktorá s tým súvisí, a chceli by sme v nej vyriešiť aj to, čo sa pýtate, aby sa osobitné školy nazývali špeciálnymi školami. Je to ich vlastná požiadavka a možno by to zlepšilo vnímanie týchto škôl verejnosťou, pretože tie školy sú potrebné. My to vieme, ale nie vždy si to verejnosť uvedomuje.

  Otázka zavedenia nového typu školy je koncepčným problémom, alebo koncepčnou otázkou. Ja súhlasím s vami, že 5-ročné experimenty sú asi pridlhé. To znamená v priebehu tohto roku, hovorím školského roku, je čas skončiť experiment, resp. vyhodnotiť experiment a výsledky experimentu začleniť do koncepcie, na ktorej, ako viete, ministerstvo pracuje a začiatkom budúceho roku jej základné východiská budú zverejnené na širokú diskusiu v pedagogickej, rodičovskej, ale aj širšej verejnosti, takže tam bude možné sa vyjadriť aj k tomu, či zaviesť nový typ školy, vami navrhovanú praktickú školu, alebo nie. Počítam teda, že do dvoch rokov by sme tento problém mali definitívne i legislatívne zvládnuť.

  Ďakujem pekne.

 • Štvrtú z vyžrebovaných otázok položil pán poslanec Fedoročko pre ministra Ftáčnika. Otázka znie: "Medzirezortná komisia pre racionalizáciu stredných škôl v Prešovskom kraji, ktorej predsedáte, navrhuje združenie Strednej priemyselnej školy odevnej spolu so Stredným odborným učilištím odevným vo Svidníku. Ako si predstavujete takéto združenie, ak jedna škola je rozpočtová a ďalšia je príspevková? Považujete tento krok za správny? Pod koho bude patriť takto združená škola?"

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán poslanec,

  dovoľte mi, aby som vás informoval, že v bode B.4 uznesenia číslo 2 k racionalizácii siete stredných škôl v Prešovskom kraji, ktoré prijala racionalizačná komisia dňa 19. novembra 1999, nie je vami uvedené združenie Strednej priemyselnej školy odevnej a Stredného odborného učilištia odevného vo Svidníku zahrnuté. Je pravda, že predmetný návrh bol do komisie predložený. Z toho dôvodu bol zapracovaný aj do návrhu uznesení, ale väčšinou členov komisie nebol návrh prijatý. Preto ani, ako som uviedol, nie je súčasťou uznesenia číslo 2 z Prešovského kraja.

  Vaše otázky však sa netýkali len učilišťa, ale aj toho, ako si predstavujeme združenú školu. Chcem vám povedať, že odlišnosť foriem hospodárenia stredných škôl považujem za čiastkový problém, ktorý však musíme ako ministerstvo vyriešiť, inak nie je možné vlastne pokračovať v zakladaní takýchto združených škôl. Ony doteraz existujú a fungujú podľa § 58 školského zákona tiež ako experimentálne školy. Ide o spojenie školy, ktorá je v pôsobnosti krajského úradu v tejto chvíli, resp. ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy, ktorý je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa. Z toho vzniká združená škola, ktorá môže v niektorých prípadoch omnoho lepšie a efektívnejšie zabezpečovať odbornú prípravu svojich žiakov. Máme teda predstavu, že by sme chceli zaviesť združené školy do nášho právneho poriadku, a to práve prostredníctvom malej novely školského zákona, ktorú by sme chceli predložiť ešte v priebehu tohto školského roku. Tá novela by mala vyriešiť aj problém zriaďovateľskej funkcie, ktorá je citlivou otázkou už niekoľko rokov vo vzťahu k stredným odborným učilištiam, a predpokladám, že je čas, aby sme tú dvojkoľajnosť, ktorá v riadení stredných odborných učilíšť vládne, vyriešili definitívne zákonom.

  Ak sa pýtate, ako je možné zlúčiť rozpočtovú a príspevkovú organizáciu, budeme musieť v tej novele odpovedať na to, aké výsledné hospodárenie bude mať združená škola. Pravdepodobne to bude príspevková forma, ale nechcem to teraz tvrdiť definitívne, pretože ešte sa na novele len pracuje. A pod koho bude patriť tá združená škola, nuž pod toho zriaďovateľa, ktorému ho pririekne novela zákona, ktorá bude riešiť zriadovateľskú funkciu. Čiže vami položené otázky v tom širšom kontexte považujem za plne oprávnené. Ministerstvo školstva na ne odpovie predložením konkrétnej novely do vlády a následne aj do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, skončil som.

 • Pán poslanec Fedoročko, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Ďakujem pekne za odpoveď. Keďže ešte nevieme znenie novely zákona, ja myslím, že je predčasné o tom hovoriť.

  Ďakujem.

 • Piatu z vyžrebovaných otázok položil pán poslanec Slobodník pre pána podpredsedu vlády Csákyho a otázka znie: "Tvrdíte pre svojich maďarských spoluobčanov, že slovenský ľud sa iba teraz stal národom, a preto je nevypočitateľný. Čo viete o dejinách formovania národov? Vaše tvrdenie je rasistické. Uvedomujete si to? Trváte na tomto historickom nezmysle?"

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážený pán poslanec,

  nie som si vedomý toho, že by som kedykoľvek tvrdil akýkoľvek historický nezmysel, takže nemám na čom trvať. V tejto súvislosti toľko moja odpoveď.

  A, vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som sa v mene vlády Slovenskej republiky ohradil proti tejto vete, ktorá sa tu objavila. Síce neviem, o akú vládu ide, ale rozhodne táto veta neplatí pre súčasnú vládu. Dovoľujem si, vážený pán poslanec, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, informovať vás o tom, že zajtra 10. decembra na Deň ľudských práv sa práve uskutoční v Bratislave konferencia o ľudských právach, na ktorú vás srdečne pozývam. A prvýkrát v histórii Slovenska tu bude prítomná OSN, Rada Európy, OBSE a všetky iné medzinárodné inštitúcie, ktoré práve nám už signalizovali, že s tými ľudskými právami v Slovenskej republike je teraz inak, ako bolo v uplynulom období. Zdá sa, že aj pán premiér Slovenskej republiky v sobotu prijme pozvanie na ďalšie rokovanie do Európskej únie. Aj tá skutočnosť svedčí o tom, že obsah tejto vety neplatí pre súčasnú vládu Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Pán poslanec Slobodník, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Áno, ďakujem.

  Ako vždycky, pán vicepremiér, ste sa vyhli otázke. Zahrali ste to na nejakú konferenciu o ľudských právach, ktorá má byť 10. decembra, ako všetci vieme, čo je to za deň. Vy ste napísali túto odióznu vetu, vetu trestnú a ja vás donútim, aby ste sa za ňu zodpovedali pred súdmi. V súvislosti s tým, že ste požadovali zmenu hraníc. Zmenu hraníc, lebo ste vyhlásili, že jediný čestný spôsob, aký môže slovenská vláda urobiť, je pristúpiť na to, aby sa politické hranice schválené v Trianone v roku 1920 a v Paríži 1947 zmenili na hranice etnické. Samozrejme, vo vašom chápaní. To znamená, že všetko je maďarské, čo je na juhu.

  Takú urážku slovenského národa, také urážky, aké vy ste produkovali o povstaní, že povstalci príležitostne zabíjali svojich spoluobčanov aspoň tak horlivo ako cudzí okupanti, že ste z nás vyrobili národ, ktorý sa iba teraz stal národom, a neviete absolútne nič o formovaní národov moderných. Nič absolútne neviete, keď ste sa opovážili takéto niečo povedať.

  To sú veci, ktoré sú jednoducho neprijateľné, o cudzom národe a vy ste príslušník maďarského národa, lebo ste vyhlásili, že v roku 1938, po arbitráži, sa južné Slovensko vrátilo do Maďarska, či vidieť, kam vaše srdce ťahá, si nemôže dovoliť nik. Od nás ste nikdy nepočuli urážky na maďarský národ. Ani na občanov maďarskej národnosti. Len na vás, ktorí tu kalíte vodu a dovoľujete si takto informovať svojich spoluobčanov. Veď to je v knihe Két világ között, ktorá vyšla po maďarsky, Medzi dvoma svetmi. Nehanbíte sa za toto? Nehanbíte sa predstúpiť pred nás, pred poslancov slovenskej národnosti a tvrdiť nám do očí, že to nebolo tak? Ja vám citujem z vašej knihy a nemám čas, samozrejme, dostanete to aj písomne. Má to generálny prokurátor. Má to prezident. A som zvedavý...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán podpredseda vlády, chcete reagovať?

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Teda, vážený pán poslanec, prezraďme televíznym divákom, že ste ma dnes poctili desiatimi otázkami na hodinu otázok. Samozrejme, nie je mojím právom a nechcem hodnotiť vaše otázky a, samozrejme, uznávam vaše právo, že sa môžete pýtať na čokoľvek, ale predsa by som dal na zváženie, či otázky obdobného charakteru patria do parlamentu a či sú to tie otázky, ktoré trápia našich občanov.

  Vážený pán poslanec, nerád by som klesol do situácie, keď jeden zo spisovateľov z Britských ostrovov na kritiku, že často musí diskutovať alebo často chodí na diskusie so staršími dámami a staršími pánmi, kde sa diskutuje o ničom, odpovedal takto: "Ja strašne rád diskutujem o ničom. Je to totiž možno jediná téma, ktorej rozumie aj môj partner."

  Ďakujem pekne.

 • Šiestu z vyžrebovaných otázok položila pani poslankyňa Slavkovská ministrovi Ftáčnikovi: "Koľko učiteľov bude musieť byť prepustených v súvislosti s navŕšením vyučovacej povinnosti o 1 hodinu?"

 • Vážená pani poslankyňa,

  vaša otázka ide priamo do živého a treba na ňu veľmi presne odpovedať, aj keď sa to v tejto chvíli krátko po prijatí rozhodnutia vládou Slovenskej republiky 1. decembra 1999 presne urobiť nedá. Iste viete, a je o tom informovaná aj verejnosť, že vláda 11. augusta rozhodla o tom, že by sa mal znížiť počet pracovníkov, pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl v budúcom roku približne o 10 % a v tej súvislosti by sa mala navŕšiť miera vyučovacej povinnosti o 2 hodiny. Po prepočtoch, ktoré sme robili, vychádzalo, že by to prepúšťanie učiteľov malo byť ešte o čosi vyššie, pretože mechanický vzťah medzi úväzkom a počtom pedagogických pracovníkov nie je celkom možné preniesť lineárnym spôsobom. Preto sme predložili do vlády na jej rozhodnutie dňa 1. decembra návrh, aby toto rozhodnutie o prepúšťaní 10 % a dvojhodinovom zvyšovaní vyučovacej povinnosti bolo zrušené. Aby sme teda nezvolili ten postup, ktorý podľa nášho názoru by mal viaceré negatívne dosahy najmä na kvalitu vyučovania a zabezpečovania kvalitného pedagogického procesu. Výsledkom rozhodnutia je kompromisné riešenie, o ktorom sme diskutovali aj s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy a hľadali sme niečo, čo by znamenalo akúsi strednú cestu. Tá stredná cesta sa našla v podobe prijatia rozhodnutia o zvýšení miery vyučovacej povinnosti o 1 hodinu a, samozrejme, aj úprave miery výchovnej povinnosti pre ostatných pedagogických pracovníkov.

  V súvislosti alebo súčasne s týmto rozhodnutím vláda prijala aj rozhodnutie, že to urobí vtedy alebo že to rozhodnutie bude platiť vtedy, keď sa súčasne navŕši plat, teda odmena pre pedagogických pracovníkov výraznejšie, než vládou plánované 4 %, od 1. 7. 2000, ako to obsahuje návrh štátneho rozpočtu na rok 2000, o ktorom sa diskutuje v týchto dňoch v Národnej rade Slovenskej republiky. To zvýšenie by malo byť v priemere o 450 korún zvýšenie tarifného platu pre pedagogických pracovníkov v súvislosti s tým, že budú vykonávať vlastne viac priamej vyučovacej povinnosti.

  V tejto chvíli môžem povedať, že už v tejto chvíli, pretože o druhej hodine začala porada vedúcich odborov školstva okresných a krajských úradov, kde ich chceme informovať o tom, ako zrealizovať toto rozhodnutie vlády. A treba povedať, že sa ono musí uskutočniť konkrétnym postupom na každej konkrétnej škole, kde riaditeľ, tak ako obvykle počíta úväzky a výkony na ďalší školský rok, tak v súvislosti so školským rokom 2000/2001 budú musieť riaditelia pravdepodobne skôr vypočítať, aký počet prebytočných pracovníkov v súvislosti s rozhodnutím vlády vznikol a ktorých a koľkých pracovníkov sa to dotkne. Naše prepočty hovoria, že by to malo byť od 5 tisíc pracovníkov, aby som sa dostal k odpovedi na vašu otázku, až do 6 750 pracovníkov. Závisí to od toho, aký konkrétny dosah na konkrétnej škole od málotriednej až po plne organizovanú základnú školu a, samozrejme, aj všetky stredné školy toto rozhodnutie bude mať.

  Takže toľko odpoveď na vašu otázku, pani poslankyňa.

 • Pani poslankyňa Slavkovská, chcete položiť doplňujúcu otázku? Nech sa páči.

  Zostali nám ešte dve a pol minúty.

  Nech sa páči.

 • K prepúšťaným pracovníkom, teraz myslím pedagogických i nepedagogických, by ma zaujímala jedna vec, pretože sa rokuje už o zákone o štátnom rozpočte a tam, žiaľbohu, nie sú navŕšené tie finančné prostriedky, ktoré by sa tým ľuďom mali dať ako odstupné. Keď som si prepočítala, že vysoké školy v zákone o štátnom rozpočte dostali menej o 66 mil. na mzdy, základné a stredné školy dostali na mzdy menej o 49 mil., to znamená, že nič tam nezostalo, žiadna rezerva na to, aby dostali trojmesačné odstupné. Čiže moja otázka znie: Z čoho chce vyplatiť vláda alebo ministerstvo školstva odstupné tým ľuďom, ktorí budú prepúšťaní? A z čoho chce od 1. 9. zabezpečiť 450 korún navŕšenie pre učiteľov, ktorí budú mať vyššiu vyučovaciu povinnosť, pretože ani to nie je zakotvené v zákone o štátnom rozpočte.

 • Ďakujem vám za konkrétnu otázku.

  Opäť konkrétna odpoveď. Vláda pri tom rozhodnutí 1. decembra uložila ministerke financií a ministrovi školstva, aby vyriešili finančné krytie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté a ktoré má minimálne dva rozmery, ktoré ste hovorili. To znamená, odstupné pre uvoľňovaných pracovníkov a zvýšenie platov pre tých, ktorí zostanú pôsobiť na základných a stredných školách, o tých spomínaných 450 korún. To riešenie sme hľadali na rokovaniach s pani ministerkou. Máme istý návrh, ktorý však do rozpočtu je v tejto chvíli možné uplatniť len pozmeňujúcim návrhom niektorého z poslancov. Mám informácie, že takýto návrh bude prednesený v rozprave, a ja verím, že získa aj vašu podporu, pani poslankyňa.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, čas určený na hodinu otázok bol vyčerpaný. Končím bod hodina otázok.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní bodom voľba predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR vyhlásením výsledkov.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku a podľa článku 17 volebného poriadku Národnej rady oznámil výsledok hlasovania, t. j. počet vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných, z toho platných a neplatných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a ktorí neodovzdali hlasovacie lístky. Ďalej ho prosím, aby oznámil, ktorý z navrhnutých kandidátov získal nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  v prvej časti budem informovať o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 9. decembra 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky každý z poslancov odovzdal hlasovacie lístky. Nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných.

  Zo 126 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe

  - Evy Antošovej hlasovalo za 44, proti 61 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov,

  - Jozefa Stahla za hlasovalo 80 poslancov, proti hlasovalo 35 poslancov, zdržalo sa hlasovania 11 poslancov.

  Podľa § 110 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky zvolený je kandidát, ktorý získal v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v novej voľbe za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu bol zvolený Jozef Stahl.

  V druhej časti uvediem výsledok o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 9. decembra 1999.

  Na tajné hlasovanie na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prezvali 132 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 28 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Zo 104 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Overovatelia zistili, že pri voľbe

  - Danice Borisovej hlasovalo za 75, proti hlasovalo 10 poslancov, zdržalo sa hlasovania 15 poslancov.

  Na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v novej voľbe za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu bola zvolená Danica Borisová.

  Toľko o výsledku volieb na predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

 • Ďakujem overovateľovi poslancovi Anteckému za oznámenie výsledku hlasovania.

  Na základe oznámenia výsledkov tajného hlasovania konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Jozefa Stahla. Funkciu začne vykonávať od 15. decembra 1999.

  Ďalej konštatujem, že na základe výsledkov tajného hlasovania Národná rada Slovenskej republiky zvolila podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pani Danicu Borisovú. Svoju funkciu začne vykonávať od 15. decembra 1999.

  Pán poslanec Maxon, máte procedurálny návrh? Nie.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  aj na základe rokovania a predbežných dohôd v poslaneckom grémiu odporúčam v súlade s § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku, aby sme bod interpelácie presunuli na budúci týždeň, aby sme pokračovali v bode rokovania, ktorý sme schválili doobeda. To znamená, aby sme pokračovali ďalej voľbou prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a voľbou viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a aby sme po tomto volebnom akte ďalej pokračovali voľbou riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc.

  Dávam hlasovať o tejto zmene v programe Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne, prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu, ktorý som uviedol. Hlasujeme.

  Prezentovalo sa 64 poslancov.

  Málo. Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  predtým ako pristúpime k hlasovaniu o zmene programu 25. schôdze, dovoľte mi, aby som v mene Národnej rady Slovenskej republiky a v mene svojom veľmi srdečne poďakoval doterajšiemu predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu pánu Štefanovi Balejíkovi za jeho prácu, ktorú odviedol v Najvyššom kontrolnom úrade, za to, že jeho práca bola pozitívne hodnotená aj v tejto Národnej rade, aby som mu zaželal všetko dobré v osobnom živote a v práci, aby na túto funkciu a túto Národnú radu dobre spomínal, aby sa mu darilo. Všetko dobré mu želám.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme hlasovať o mojom návrhu, aby sme pokračovali v rokovaní voľbou prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku a voľbou riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc. Ideme zmeniť program, ktorý sme schválili na začiatku schôdze, že interpelácie budú vo štvrtok, čiže dnes. Ja som dal návrh, aby sme interpelácie uskutočnili budúci týždeň vo štvrtok, aby sme pokračovali bodom programu, o ktorom som povedal. Hlasujeme podľa § 24 rokovacieho poriadku.

  Prezentujme sa a hlasujme o mojom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  V súlade so zmenou programu budeme pokračovať v bode programu, ktorým je

  návrh vlády na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Návrhy vlády ste dostali ako tlač 474 a 475.

  Prosím člena vlády Slovenskej republiky pána ministra Ľubomíra Haracha, aby návrhy odôvodnil.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám predložil návrh na voľbu prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  V zmysle § 31 ods. 2 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prezidenta Prezídia a viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky volí a odvoláva na návrh vlády alebo výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada tajným hlasovaním. Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 8. decembra 1999 uznesením číslo 1072 navrhla zvoliť za prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Ing. Jozefa Kojdu.

  Pán Ing. Jozef Kojda sa narodil 27. 5. 1966. Má skončené vysokoškolské vzdelanie na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Pracoval na ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku. Pracoval aj ako ekonomický poradca primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako poradca štátneho tajomníka ministra privatizácie a v poslednom čase ako riaditeľ sekcie stratégie a koncepcie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pán Ing. Jozef Kojda vlastnoručným podpisom vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou dňa 7. decembra 1999.

  V súlade s tým istým zákonom a tým istým uznesením vlády Slovenskej republiky, ale pod číslo 1073, vláda navrhuje zvoliť za viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky JUDr. Pavla Hulíka. Pán JUDr. Pavol Hulík pracoval doteraz a pracuje ako člen Výkonného výboru Fondu národného majetku ako riaditeľ sekcie prípravy a realizácie predajov. Má skončené právnické vysokoškolské vzdelanie a absolvoval aj ďalšie rozšírujúce a doplňujúce vzdelávania. Vykonával viacero funkcií, ako napríklad vedúceho organizačného útvaru riaditeľa podniku, funkciu obchodno-ekonomického námestníka podniku Kovovýroba Trnava. Pracoval v štátnej správe vo funkcii vedúceho právneho oddelenia Okresného úradu v Trnave. V novembri 1998 bol vymenovaný Prezídiom Fondu Národného majetku za člena Výkonného výboru Fondu Národného majetku a poverený riadením sekcie prípravy a realizácie predajov. Pán Dr. Pavol Hulík svojím podpisom potvrdil, že s kandidatúrou na funkciu viceprezidenta Fondu národného majetku súhlasí.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať v mene vlády Slovenskej republiky o prejavenie súhlasu s predloženými návrhmi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi Harachovi za odôvodnenie návrhov a prosím, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo poverenému členovi výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a prosím ho, aby podal informáciu o prerokovaní návrhov vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec Šimko.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  dámy a páni poslanci,

  podávam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na voľbu prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač číslo 474) a návrhu vlády na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač číslo 475).

  Predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 492 z 8. decembra toho roku pridelil návrh tlače 474 a 475 na prerokovanie výboru s termínom ihneď. Ako gestorský výbor Národnej rady určil Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na predloženie informácie o výsledku rokovania výboru. Iné výbory Národnej rady návrh neprerokovali.

  Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh (tlač 474 a tlač 475) 8. decembra tohto roku a uznesením číslo 192 súhlasil s návrhom vlády na voľbu prezidenta Fondu národného majetku Slovenskej republiky Jozefa Kojdu a viceprezidenta Fondu národného majetku Slovenskej republiky Pavla Hulíka.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie konštatuje, že vládny návrh bol predložený podľa § 31 ods. 2 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia zákona návrh na voľbu predkladá Národnej rade Slovenskej republiky vláda alebo výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 31 ods. 2 zákona číslo 92/1991 Zb. prezidenta prezídia a viceprezidenta volí Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním. Výbor odporúča Národnej rade rozhodnúť o predloženom vládnom návrhu hlasovaním a zvoliť v tajnom hlasovaní prezidenta prezídia fondu a viceprezidenta fondu. V prílohe predloženého návrhu sú stručné charakteristiky navrhnutých kandidátov na prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku.

  Výbor v súlade s ustanoveniami § 38 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov overil nezlučiteľnosť funkcií navrhovaných nových funkcionárov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a nezistil porušenie ustanovení zákona.

  Vážený pán predseda, otvorte rozpravu k tomuto bodu rokovania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pán poslanec Maxon, máte procedurálny návrh?

 • Vážený pán predseda, v mene poslaneckého klubu HZDS by som vás chcel požiadať, aby ste nám predložili uznesenie vlády, v ktorom vláda splnomocnila pána ministra Haracha predložiť tento návrh.

  Ďakujem pekne.

 • Prečítam uznesenie.

  "Predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava 8. decembra 1999.

  Vážený pán predseda,

  z poverenia vlády Slovenskej republiky vám oznamujem, že vláda na svojom rokovaní 8. decembra 1999 poverila za predsedu vlády Slovenskej republiky ako ďalších alternátorov na odôvodnenie materiálov tlač 474 a 475 na 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podpredsedu vlády Ivana Mikloša a ministra hospodárstva Slovenskej republiky."

  Toto je rozhodnutie vlády.

  Čiže budeme pokračovať v rozprave. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa vyjadriť minister? Nie. Pán spravodajca tiež nie.

  Pristúpime k voľbe prezidenta a viceprezidenta Prezídia Fondu Národného majetku Slovenskej republiky. Chcem pripomenúť, že voľba prezidenta a viceprezidenta Prezídia Fondu Národného majetku sa koná tajným hlasovaním. Na zvolenie uvedených funkcionárov fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Dovoľte mi ešte, panie poslankyne, páni poslanci, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete "za", "proti", "zdržiavam sa hlasovania". Hlasovať budeme na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré sú farebne odlíšené. V tajnom hlasovaní budeme postupovať obvyklých spôsobom.

  Nech sa páči, ako prví nech hlasujú overovatelia. Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

  Pýtam sa, vážené poslankyne, vážení poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Áno, je to tak. Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnice o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní na voľbu prezidenta Prezídia Fondu Národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 9. decembra 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Jozefa Kojdu 7 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 108 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné. Hlasovalo a bolo platných 105 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia zistili, že pri voľbe Jozefa Kojdu za hlasovalo 77 poslancov, proti bolo 20 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.

  Na voľbu prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v novej voľbe v tajnom hlasovaní bol Jozef Kojda zvolený do funkcie prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Overovatelia poverujú svojho člena pána Kužmu oznámiť výsledok hlasovania.

  Dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 9. decembra 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Pavla Hulíka 3 poslanci neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 112 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 lístky neplatné.

  Zo 110 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Pavla Hulíka hlasovalo za 98 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.

  Na voľbu viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v novej voľbe v tajnom hlasovaní bol Pavol Hulík zvolený do funkcie viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Overovatelia poverujú svojho člena pána Kužmu oznámiť výsledok hlasovania.

  Skončil som.

 • Ďakujem za oboznámenie s výsledkom tajného hlasovania.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov zvolila Jozefa Kojdu za prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Ďalej konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov zvolila Pavla Hulíka za viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  V rokovaní pokračujeme

  návrhom na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 476.

  Dávam slovo ministerke financií Slovenskej republiky a prosím ju, aby návrh vlády odôvodnila.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážená poslanecká snemovňa,

  zákonom číslo 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci sa s účinnosťou od 1. januára 2000 zriaďuje Úrad pre štátnu pomoc ako orgán štátnej správy na posudzovanie, hodnotenie, schvaľovanie štátnej pomoci, kontrolu jej poskytovania a evidenciu. Na čele úradu je riaditeľ, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Na základe uvedeného zákona vláda predkladá návrh na voľbu pána Andreja Huorku za riaditeľa úradu. Dovoľte mi, aby som vás stručne oboznámila so životopisom kandidáta na post riaditeľa Úradu štátnej pomoci.

  Pán Andrej Huorka je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorú skončil záverečnou skúškou v roku 1975. V rokoch 1975 až marec 1991 bol pracovníkom ministerstva financií, kde sa zaoberal majetkovoprávnou agendou s devízovým prvkom a ďalej otázkami finančno-ekonomických nástrojov neobchodnej oblasti devízového hospodárstva. Zaoberal sa tiež aj výkonom devízového dohľadu. Od roku 1991 pôsobil ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru ministerstva kultúry. Upresním, od 1. 1. 1992. Popri tom ukončil advokátske skúšky a stal sa advokátom, i keď advokátsku prax nevykonával. Od 1. 2. 1995 pracuje v Poľnobanke vo funkcii vedúceho oddelenia na odbore právnom a správy majetku centrály. V jeho sfére je kapitálový trh, zahraničný platobný styk vrátane devízovoprávnej problematiky.

  Vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vás požiadala, aby ste za riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc, tak ako navrhuje vláda, zvolili pána JUDr. Andreja Huorku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za odôvodnenie návrhu a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo poverenému členovi výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi poslancovi Tatárovi a prosím, aby podal informáciu o prerokovaní návrhu vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k návrhu na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie tejto schôdze Národnej rady. Svojím rozhodnutím číslo 493 z 8. decembra tohto roku pridelil uvedený návrh Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu na prerokovanie s termínom ihneď.

  Ako spravodajca si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uvedený návrh prerokoval a prijal k nemu uznesenie číslo 299 z 9. decembra 1999, pričom súhlasil s uvedeným návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť. Ja osobne sa tiež pripájam k tomu, aby sme zvolili JUDr. Huorku. Dlhé roky ho osobne poznám a myslím si, že to bude dobrá voľba.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne. Nie je to tak.

  Pán poslanec Cabaj, hlásite sa ústne do rozpravy? Uzatváram možnosť podania prihlášok ústne do rozpravy. Jediný prihlásený je pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  kolegyne, kolegovia,

  vzhľadom aj na ten zhon, ktorý sa dnes vymyslel, že tak veľmi rýchlo sa to predkladá a nebolo veľa priestoru, aby sme mali možnosť sa oboznámiť, kto vlastne tí jednotliví kandidáti sú, chcem sa len spýtať pani predkladateľky, či je to ten istý pán, ktorý bol pôvodne navrhnutý na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a po rozhodnutí koaličnej rady bol stiahnutý a bola mu vymyslená iná funkcia. Myslím, že na to stačí veľmi jednoduchá odpoveď.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani poslankyňa Tóthová má faktickú poznámku k vystúpeniu pána poslanca Cabaja.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená snemovňa,

  ja sa taktiež pripájam k otázke pána poslanca a chcem sa spýtať, či je to iný úrad ako Úrad pre finančný trh, pretože máme informáciu, že vzniká aj Úrad pre verejné obstarávanie. Ak bol prípad, že by to bol iný úrad ako Úrad pre finančný trh, tak by som prosila informáciu, koľko bude mať pracovníkov a podobne. Ďalej prosím informáciu, či tieto funkcie neboli v niektorom oddelení ministerstva financií vykonávané a či prechádzajú funkčné miesta na nový úrad. Tieto otázky kladiem v súvislosti s veľmi hlasnou proklamáciou zoštíhľovania štátnej správy, pričom vidíme, že sa nanovo zriaďujú úrady, ktoré tu neboli ako ústredné orgány štátnej správy. A dovolím si citovať z tlače, že nový štátny úrad Úrad pre finančný trh, ktorý by mal začať pôsobiť, bude potrebovať 37 miliónov korún a aj naďalej bude napojený na štátny rozpočet.

  Takže, pani ministerka, je tu viacero otázok. Bolo by veľmi dobré, keby ste nezačali dedičstvom, ale keby ste presne odpovedali na otázky. Pretože skutočne materiál tak narýchlo predložený nedáva informáciu.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani ministerka vystúpi na záver rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Pani poslankyňa Tóthová, dovoľte mi, aby som vyjadrila veľké prekvapenie nad vašou otázkou. Vy ste predsa mali v predchádzajúcej vláde zodpovednosť za aproximáciu slovenskej legislatívy k legislatíve Európskej únie a musíte vedieť, že zákon o štátnej pomoci bol jeden z hlavných bodov našej aproximácie, ktorý sa mal prijať ešte do konca roku 1998. Tento zákon sa neprijal v tom čase, prijal sa asi v polovici roka 1999. A táto poslanecká snemovňa tento zákon schvaľovala, takže odporúčam vám, pokiaľ ste pozabudli, o čom je zákon o štátnej pomoci, aby ste sa láskavo pozreli. Hovorím to veľmi dobromyseľne, pretože práve zo zákona sa zriaďuje aj Úrad štátnej pomoci. Úrad finančného trhu je úplne iná inštitúcia, ktorá bude tiež zriadená zákonom. Tento zákon je v legislatívnom procese. Prešiel schvaľovacím procesom na ministerstve financií a prechádza medzirezortným pripomienkovým konaním a dostane sa do vlády. Úrad finančného trhu teda vznikne na základe zákona. Vznikne k 1. 7. 2000. Tento úrad bude ďalším z inštitucionálnych prvkov pri plnení našich záväzkov z hľadiska aproximácie a k 1. 1. vznikne aj ďalšia inštitúcia, a to Úrad pre verejné obstarávanie.

  Na vašu otázku, že ako plníme záväzky znižovania štátnej administratívy, odpoviem veľmi jednoducho. Napriek tomu, že tu musia vzniknúť niektoré nové inštitúcie, a to nie je len otázka, že chceme sa priblížiť k Európskej únii, pretože je potrebné, aby tieto inštitúcie vznikli, napriek tomu v budúcom roku sa znižuje počet administratívnych pracovníkov o 17 000. A pokiaľ vás bude zaujímať Úrad pre finančný trh, čoskoro tento zákon tu bude, budete si môcť aj prečítať, že časť pracovníkov sekcie finančného trhu ministerstva financií a rozpočtová organizácia, ktorá vznikla v deväťdesiatych rokoch, Úrad štátneho dozoru nad finančnými trhmi, prejdú do novovzniknutého Úradu pre finančný trh.

 • Chce k rozprave zaujať stanovisko pán poslanec Tatár.

  Nech sa páči, ako spravodajca.

 • Vážený pán predseda,

  pani ministerka,

  kolegyne a kolegovia,

  budem krátko odpovedať na obidva okruhy otázok, pretože z diskusie by mohlo vzniknúť aj nedorozumenie. Ak si potom pri diskusii o rozpočte pozriete, že štátny aparát a centrálne orgány štátnej správy a ministerstvá na tento rok majú zhruba o 900 miliónov korún nominálne nižšiu sumu v rozpočte, ako mali minulý rok, tak to je odpoveď na všetky tie obavy o tom, či štát narastá, alebo či je racionálny. Veľmi presne to povedala pani ministerka, že úlohou štátu je dôsledne obhajovať právo, zákon a kontrolovať. A toto sa práve deje nezávislými úradmi, ktoré, naopak, budú účelnejšie.

  Čo sa týka osoby kandidáta pána Dr. Huorku, musím veľmi jasne povedať, že je to aj otázka, ktorú položil pán poslanec Cabaj a ja osobne a zopakujem to a už som to tu raz povedal. Som veľmi rád, že sa našiel takýto odborník, ktorého vláda mohla navrhnúť na tento post. Myslím si, že je to veľmi dobrá kandidatúra.

  Ďakujem.

 • Tak, panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu. Dovoľte mi, panie poslankyne, páni poslanci, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete "za", "proti", "zdržím sa hlasovania".

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pýtam sa, vážené poslankyne, vážení poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Áno. Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania by sme pokračovali v rozprave o štátnom rozpočte.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby nás oboznámil s výsledkami tajného hlasovania.

 • Dovoľte mi, aby som vám prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc, ktoré sa konalo dňa 9. decembra 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 77 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc žiaden z poslancov nebol taký, ktorý by neodovzdal hlasovacie lístky. A zo 77 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiadny neplatný.

  Zo 77 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Andreja Huorku hlasovalo za 75 poslancov, proti nebol žiaden poslanec a zdržali sa 2 poslanci.

  Na voľbu riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc zvolený Andrej Huorka.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, ďakujem za oboznámenie s výsledkom tajného hlasovania.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní zvolila Andreja Huorku za riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc dňom 1. januára 2000.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v rozprave o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte. Včera ako posledný písomne prihlásený vystúpil pán poslanec Zelník. Po ňom v poradí je pán poslanec Gajdoš.

  Nech sa páči, máte slovo.

  Po pánu poslancovi Gajdošovi vystúpi pani poslankyňa Slavkovská. Rokujeme do 19.00 hodiny.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  pri otvorení rozpravy o štátnom rozpočte sa niekto chválil, že tento rozpočet zostavoval lekár v snahe liečiť chorú ekonomiku tohto štátu. Ja tvrdím, že ho zostavoval hrobár, blízky, známy neúspešného lekára, ktorý liečbu "spackal" hneď, ako sa o to pokúsil. To nie je len môj názor. Mohol by som prečítať výzvy a stanoviská stavovských organizácií, profesijných združení, ktoré varujú pred prijatím štátneho rozpočtu v takej podobe, ako ho do parlamentu predložila vláda Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti však vo všetkých týchto apeloch zaznieva požiadavka splnenia základných ústavných práv občanov, a to práva na prácu, práva na odmenu za vykonanú prácu, práva na bezplatnú zdravotnícku starostlivosť, práva na vzdelanie, práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a dôstojnú životnú úroveň občanov.

  Žiaľ, napriek snahe opozície, ale aj niektorých poslancov súčasnej koalície je zrejmé, že o rozpočte je rozhodnuté. Pani ministerka financií si vzala do hlavy, že všetko v tomto štáte je napáchnuté mečiarizmom, preto treba všetko zničiť. Škrtí a škrtí napriek tomu, že pred rokom sľubovala, že všetko bude inak. Zabudla, že nie Mečiar, ale socializmus s hlbokou ľudskou tvárou tu zanechal neblahé dedičstvo, ak použijem jednoduché prirovnanie v podobe domu s narušenou statikou, so zhnitým krovom a poškodenou fasádou. My sme však o dedičstve, pokiaľ sme boli vo vláde, nehovorili. Skúsenosti zo svetovej ekonomiky, ba dokonca aj hodnotenia činnosti medzinárodných menových, finančných a obchodných inštitúcií z úst miliardára Sorosa vo vzťahu k reštriktívnej politike sú jednoznačne odsudzujúce.

  Neuvážená reštrikcia spôsobuje hlboké ekonomické krízy v jednotlivých častiach sveta, ktoré sa, samozrejme, nezaobídu bez dosahov na svetovú ekonomiku. Chcel by som poznamenať, že na reštriktívnej politike zhorel Václav Klaus, ale aj vyhlásený ekonóm, reformátor Leszek Balcerowicz pri prvom nástupe do funkcie ministra financií. Vyspelé štáty Európy i väčšina okolitých štátov v súčasnom období sa nachádzajú v rôznych fázach konjunktúry, slovenská ekonomika v hlbokej recesii. Je teda niečo zhnité v tomto štáte dánskom, pani ministerka financií.

  Žiadne rozvojové programy, žiadne impulzy na oživenie ekonomiky neobsahuje tento rozpočet. Dýchavičné rezorty zdravotníctva, školstva, vnútra a obrany dostávajú minimum zdrojov. Škrtené sú regionálne rozpočty krajských úradov. Katastrofálny je stav financovania samosprávy. Počet krachujúcich podnikov a insolventných inštitúcií narastá. Prehlbuje sa platobná neschopnosť, vzrastá nezamestnanosť. Dosahy ďalšieho balíka opatrení vlády v podobe prijatých daňových zákonov, zdražovanie cien energií, zvýšené náklady na lekársku starostlivosť hradenú občanom budú mať nedozerne následky na životnú úroveň občanov hlavne v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti. Neúmerné zvýšenie osobných i rodinných rozpočtov, neúmerné zvýšenie prevádzkových nákladov pre právnické a fyzické osoby rozšíri rady neplatičov, hladujúcich bezdomovcov a žobrákov, zvýši sa kriminalita a bezprávie v spoločnosti.

  Prešovský kraj a jeho okresy vykazujú dnes už najvyššiu mieru nezamestnanosti v republike. Podniky v okresných mestách, ktoré sú ešte akým-takým zdrojom zamestnanosti, ohlasujú prepúšťanie. Na rozpočte Prešovského kraja nie je evidentná snaha vlády o riešenie jeho problémov, naopak, v dôsledku znižovania počtu zamestnancov štátnej správy, organizácií rozpočtovej a príspevkovej sféry sa bežné výdavky znižujú. Logickým opatrením ako reakcia na vysokú mieru nezamestnanosti malo byť účelové pridelenie finančných zdrojov na podporu malého a stredného podnikania priamo na kraje. Mali byť pridelené finančné prostriedky pre regionálne agentúry na rozvoj cestovného ruchu, na oživenie, rozvoj a skvalitnenie verejných služieb. Transparentne by mali byť prerozdelené zdroje na realizáciu projektov výstavby a obnovy infraštruktúry miest a obcí a na projekty životného prostredia. Zdroje z centrálnych fondov sa prerozdeľujú systémom straníckeho lobizmu, a nie objektívneho stavu a potreby.

  V kraji sú poddimenzované prostriedky na školstvo a kultúru, nedostatočné sú prostriedky na bežné transfery pre verejnú autobusovú dopravu, ktoré spôsobovali v tomto roku a budú spôsobovať aj na budúci rok kolapsové stavy autobusovej dopravy hlavne v prihraničných okresoch.

  Z tohto dôvodu v zmysle § 29 ods. 1 rokovacieho poriadku predkladám pozmeňujúci návrh tohto znenia: Rozpočtovú kapitolu Krajského úradu Prešovského kraja vo výdavkovej časti navŕšiť o účelové zdroje na

  1. financovanie odvetvia školstva o 900 tis. Sk,

  2. bežné transfery na zabezpečenie plynulej autobusovej dopravy v prihraničných okresoch Snina a Medzilaborce o 400 tis. korún a Stará Ľubovňa o 200 tis. Sk.

  Svoj návrh odôvodňujem katastrofálnym stavom väčšiny školských a predškolských zariadení v kraji a pretrvávaním dopravných problémov v inkriminovaných okresoch. Ak štát nevie zabezpečiť prácu pre občana, nesmie mu sťažovať prístup k nej, aby si ju našiel sám.

  Ak si položíte otázku, pani ministerka, odkiaľ tieto finančné zdroje zobrať, navrhujem ich vyčleniť z nezmyselného projektu výstavby mosta v Štúrove vo výške 150 mil. Sk alebo z rozpočtu kapitoly prezidentskej kancelárie. Pán prezident si na chod svojej kancelárie zabezpečí peniaze od sponzorov, tak ako to urobil pri získavaní cca 6 mil. Sk na osvetlenie dvojplatničkového prezidentského paláca. Skromnosť nadovšetko.

  K problémom rozpočtovania rezortu ministerstva obrany vystúpim pri ústnom prihlásení sa do rozpravy.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Gajdoša: pani poslankyňa Keltošová a pán poslanec Benkovský ako posledný. Uzatváram možnosť podania faktických prihlášok.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Keltošová.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predseda, dovoľte mi, aby som doplnila pre informáciu vývoj cien za uplynulý rok, porovnávam obdobie október 1998 a október 1999. Bývanie, voda, elektrina a plyn medziročne zdražili o 40 %. Ďalej doprava o 17,4 %, zdravotníctvo o 16,7 %, tovary a služby o 14,3 %, vzdelanie zdraželo o 11,2 %, rekreácia a kultúra o 10,7 %, spotrebiteľské ceny za obdobie október 1998 - október 1999, poviem len stručne, že spotrebiteľské ceny v domácnostiach zamestnancov vzrástli o 13,7 % a v domácnostiach dôchodcov o 15,6 %. Naozaj, najmä pokiaľ ide o dôchodcov, toto bol mimoriadne vhodný darček v Roku starších ľudí, ktoré vyhlásilo OSN.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalej vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Benkovský, ako posledný.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec Gajdoš je typickým príkladom politického demagóga. Už pri reakcii na moje vystúpenie v rozprave, ktoré bolo apolitické a bolo orientované smerom k štátnemu rozpočtu, ho zaujímali iné otázky, a to také otázky, ako je kosák a kladivo. Je zaujímavé, že tento komunistický generál, ktorý sa stal len a len vďaka komunistickej strane generálom a pobočníkom mimochodom seriózneho vojaka a schopného človeka ministra obrany Dzúra, tak teraz tu zavádza metódy, ktoré asi uplatňoval vo svojej politickej a vojenskej praxi. Ja by som ho poprosil, aby sa venoval otázkam, ktorým rozumie. Možno rozumie armáde, ale celkom určite nerozumie štátnemu rozpočtu.

  V tomto slova zmysle by som taktiež prosil, že spája socializmus s ľudskou tvárou, ktorý je spojený, vyslovene je spojený s menom Alexandra Dubčeka, by som poprosil, aby k tejto osobnosti sa vyjadrila aspoň minimálna úcta poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko, ak už nie tolerancia a určitý vzťah k tomu, čo tu sa presadzovalo. Ak to nedokážete pochopiť, vážení páni poslanci a pán poslanec Gajdoš, prosil by som, aby ste sa vyjadrovali k veci, k štátnemu rozpočtu. A to, čo navrhujete, je politická demagógia, okrem toho, že nekvalifikovane predkladáte nekvalifikované návrhy.

 • Budeme pokračovať v rozprave.

  Pán poslanec Andrejčák, ľutujem, ale ja som uzavrel možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Slavkovská. Nie je prítomná, stráca poradie. Pán poslanec Cabaj. Nie je prítomný, stráca poradie.

  Pani poslankyňa Aibeková, nech sa páči.

  Po nej vystúpi pán poslanec Hofbauer.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  moje vystúpenie bude predovšetkým k rozpočtu, k rozpočtovej kapitole ministerstva zdravotníctva, ak mi zostane čas, tak sa dotknem aj ďalších problémov, ktoré sa budú týkať sociálnej oblasti.

  Predovšetkým k rozpočtu žiadam, pán spravodajca, aby zo spoločnej správy na strane 8 bod 10 k § 7, čiže úprava vymeriavacieho základu 13,7 % zo 76,5 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk, ktorá sa podľa rozhodnutia nášho gestorského výboru mala nahradiť slovami vo výške 13,7 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk, aby sa o tomto hlasovalo samostatne. Ak neprejde návrh, ktorý dal pán poslanec Zelník, pretože ten dával vymeriavací základ 3 000 Sk. Všetci členovia nášho výboru podporili tento môj návrh, preto sa dostal do spoločnej správy. Samozrejme, gestorský výbor zase nemal podporu výboru pre zdravotníctvo a nesúhlasí s týmto bodom.

  Ešte väčšiu ľútosť musím vyjadriť k bodu na strane 14, je bod C IV a tam bod 2, kde som takisto vo výbore žiadala zvýšiť prostriedky pre Slovenský Červený kríž iba o 4 419 mil. Sk, a to ani nie navyše, ale iba presunom z kapitoly VPS skupina 4, z položky 4109 presunúť 2 946 mil. Sk a z položky 4229 1 473 mil. Sk. Dôvody vám prečítam priamo z požiadavky Červeného kríža.

  Vážené dámy, vážení páni, minulý rok bol tiež rozpočet pre Červený kríž navrhovaný veľmi nízky, vtedy pán poslanec Gaľa v našom výbore dal návrh na navŕšenie rozpočtu Červeného kríža na 40 mil. Ja, hoci som ako opozičná poslankyňa mohla tento rok žiadať aspoň takúto výšku ako minulý rok, viem, aké sú problémy, a preto som žiadala zvýšiť aspoň o týchto 5 mil., a to nie odniekiaľ vziať, ale tie prostriedky, ktoré sú viazané vo VPS. Bohužiaľ, ani v tomto som nenašla podporu. A tak to dávam na samostatné hlasovanie a prečítam vám pár dôvodov priamo z požiadavky Červeného kríža. Návrh rozpočtu Slovenského Červeného kríža na rok 2000, ktorý je pripravený vo výške 120 580 tis. Sk, to je celý rozpočet, tieto peniaze, o ktorých som hovorila, idú zo štátneho rozpočtu. Ani na tento rok odsúhlasených 40 mil. nedostali, dostali iba 37 mil. Ak im znížime ešte aj túto sumu pri inflácii, ktorá je, a pri cenách energie, liekov atď., tak naozaj, tak ako upozorňujú, nebudú môcť pomáhať v tých prípadoch, v ktorých doteraz pomáhali. Tak ja, dámy a páni, dúfam, že keď ste minulý rok podporili svojho kolegu vo vyššej miere, že napriek tomu, že som opozičná poslankyňa, podporíte aj tento môj návrh.

  A teraz k tomu rozpočtu zdravotníctva. Všetky organizácie, všetky, ktoré sa obrátili na gestorský výbor, zjednodušene konštatovali, rozpočet je extrémne rizikový a hrozí kolaps zdravotníctva. Mnohí hovoria, že k tomu dôjde už v marci 2000. Sľubované prostriedky, ktoré sú iba v prijatom uznesení vlády, to je ako holub na streche, pretože môžu prísť, nemusia. Ja vám tu budem aj dokumentovať, ako sa prelievajú alebo ako sa dostávajú prostriedky z tej pôžičky, ktorú dala vláda vo výške 1,9. Táto finančná výpomoc neviedla k želateľnému efektu. Ministerstvo zdravotníctva totiž usmernilo riaditeľov zdravotníckych zariadení, aby z tejto výpomoci prednostne uhrádzali svoje záväzky dodávateľom energie a štátnym podnikom. Ale distribútori, dovozcovia, výrobcovia liekov, lekárnici, nemocnice, špecializovaná ambulantná sféra, primárna ambulantná sféra dostávajú poskromne z tohto rozpočtu a predovšetkým v nemocniciach sa prejavuje, že tá sľúbená výška im chodí iba na úrovni 80 %, niektorí dostávajú len 60 %.

  Keď sa pozrieme na rozpočet absolútne vecne a porovnávame rozpočty v jednotlivých rokoch, budem vychádzať z platby štátu, pretože tá je pre nás, parlament o tej tu rozhoduje, tak kým v porovnaní s rokom 1995, 1996 došlo o 19 % zvýšenie platby štátu, medzi rokmi 1996, 1997 to už bolo iba 8 %, v ďalšom roku 2 %. Za rok, keď ste vy pri vláde, teda na rok 1999 to bolo iba na úrovni 0,5 % a teraz, vážené dámy a páni, úplný výsmech. Kým ešte na tento rok dostalo zdravotníctvo v porovnaní s rokom 1998 viac o 500 mil., ale zhltli to práve opatrenia, ktoré sa prejavili uprostred roka, tento rok dávate viac do zdravotníctva v zmysle platieb štátu iba o 21 909 tis. Sk, čo je veľmi smiešna suma. A ja som už vo faktických pripomienkach povedala o tom, ako sa znižuje percento HDP, ktoré ide do zdravotníctva. V porovnaní v tých rokoch 1990 - 2000 je to najnižšie percento, ktoré pôjde do zdravotníctva a rozpočet je nižší o 3,2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

  Čo bude takýto extrémne nízky rozpočet spôsobovať? V primárnej ambulantnej starostlivosti môže vzniknúť riziko, že dôjde k živelnému vymáhaniu priamych platieb od poistencov, čo sa dnes, bohužiaľ, deje práve u stomatológov, a nielen v kategóriách, tak ako bolo určené zákonom číslo 98, ale aj u detí školského veku. Mám o tom aj doklady, takže viem, o čom hovorím.

  Časť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ak nedostane dostatok finančných prostriedkov, a keď hovorím o dostatku, tak ani nežiadam, aby to bolo viac, ale aspoň na úrovni, ako hovorili moji predrečníci, aspoň na úrovni roku 1998, čiže nemôžete mi vytýkať nejaký populizmus, naozaj iba žiadam, aby bola táto úroveň zachovaná, ak nedostanú aspoň túto časť, tak môže časť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti znížiť rozsah laboratórnych vyšetrení vrátane vyšetrení v rámci preventívnej zdravotnej starostlivosti. Čiže všetky reči o dôraze na prevenciu zostanú iba na papieri. Ani stomatológovia napriek tomu, že im vyšiel veľmi v ústrety prijatý zákon, teda novela zákona číslo 98, nie sú spokojní s rozpočtom a tiež poukazujú na to, že ak dostanú iba tak málo financií, ako predpokladá rozpočet, tak môže dôjsť k zníženiu rozsahu výkonov vrátane vyšetrení takisto v rámci preventívnych prehliadok.

  Pri špecializovanej ambulantnej starostlivosti je to ešte horšie. Tento rozpočet vedie k riziku, že sa približne o 30 % zníži rozsah vyšetrení, že dôjde k zániku približne 30 % zariadení, čo by výrazne narušilo celkovú koncepciu transformácie siete zdravotníckych zariadení, podľa ktorej by časť výkonov nemocníc, ktoré by v priebehu roku 2000 mali skončiť svoju činnosť, prešla do pôsobnosti špecializovaných ambulancií. Nie je na tom lepšie ani ústavná zdravotná starostlivosť, kde tiež nedostatok finančných prostriedkov môže viesť k zníženiu rozsahu potrebných výkonov, najmä zvlášť náročnej zdravotnej starostlivosti, približne o 10 až 15 %, a tým k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a k zhoršeniu kvality zdravotnej starostlivosti.

  Nemenej zlá je situácia v liekoch. Veľmi dobre viete, aká bola v priebehu roka situácia, nedostatok liekov, tzv. lieková turistika. A znovu ani prijatá novela zákona číslo 98 neprinesie to, čo ňou bolo sľubované. Ak neprídu primerané prostriedky, tak nedostupnými sa môžu stať aj dôležité zdravotnícke pomôcky, ako sú infúzne súpravy, pomôcky pre diabetikov, stomické pomôcky, dezinfekčné roztoky, obväzový materiál, posun v kvalite liečby o 10 rokov späť. Hrozí zánik menších vidieckych lekární, zvýši sa nezamestnanosť pracovníkov s farmaceutickým vzdelaním, nebudú prostriedky na zavádzanie nových liekov, zdravotníckych pomôcok. Samozrejme, nebudú prostriedky ani na valorizáciu miezd.

  Pozmeňujúci návrh dám potom vo svojom ďalšom vystúpení, ale dúfam, že ste sa aspoň zamysleli nad týmto, že naozaj nežiadame viac, ako bolo v roku 1998 na to, aby zdravotníctvo prežilo, pretože inak sa tento systém zrúti a neprežije.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne Aibekovej. Ako prvý pán poslanec Andrejčák, ako posledná pani poslankyňa Keltošová. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Andrejčák.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem doplniť pani poslankyňu o stanovisko k rozprave. Pán poslanec Benkovský, buď sa ospravedlníte verejne, hneď teraz, alebo vás musím označiť za klamára. Vy ste totiž iba reagovali urážlivo, ale hovoríte nepravdu. Pán poslanec Gajdoš odišiel z armády ako podplukovník na protest proti vtedajším protislovenským krokom ministra. Bol prijatý naspäť do armády v roku 1993 po vzniku armády...

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, je to kultúra tejto debaty.

  A generálom sa nestal komunistickým, lebo ste nevládli, ale stal sa ním v minulom volebnom období.

 • Pán poslanec, reagujte na pani poslankyňu Aibekovú. Ale chcem upozorniť všetkých poslancov, vzájomne si vytýkate, kto na koho má reagovať. Ale porušujete všetci túto zásadu. Tak sa držte toho, že treba reagovať na posledného rečníka.

  Nech sa páči. Už ste skončili?

 • Ja som si myslel, že ste mi zobrali slovo.

 • Nezobral som vám slovo, ja som vás upozornil. Pokračujte.

 • Takže žiadam pána kolegu, aby sa ospravedlnil, aby sme mohli debatovať ďalej o rozpočte, a nie o urážkach.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Halušková.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcela by som sa vo svojej poznámke dotknúť tej časti vystúpenia pani poslankyne Aibekovej, kde sa prihovárala za Červený kríž. Ja by som túto vec chcela tiež potvrdiť.

 • Hlas z pléna.

 • Neviem, pani poslankyňa, prečo vravíte Ježišmária, keď ešte neviete, čo idem rozprávať. Počula som to až sem.

  Chcela by som túto podporu potvrdiť a podporiť, pretože skutočne, keď pouvažujeme o tom, čo dostali vlani, a tento rok je to vlastne zníženie až o 24 %, a to si myslím, že by mali viacej zníženie ako ostatné organizácie.

  Pred dvoma mesiacmi sme tu schvaľovali závery konferencie Červeného polmesiaca v Ženeve a z toho vlastne vyplývajú aj úlohy pre náš Červený kríž. Sú to úlohy, ako zvýšenie pripravenosti na katastrofy, vybudovanie ústredného výučbového centra prvej pomoci, realizácia výchovno-vzdelávacích projektov. Ale hlavne o čo ide, že veľmi veľa pomáhajú pri rôznych živelných pohromách a katastrofách a vieme, že z roka na rok je ich stále viacej. Takže tu by som sa chcela prihovoriť skutočne za navŕšenie. My sme žiadali vo výbore navŕšenie z lotérií, aby sa to zvážilo.

  A chcela by som ešte jednu vec, aby si nikto nemyslel, že to budú môcť použiť na odmeny a platy, pretože zákonom je vlastne stanovené, že Červený kríž môže len 30 % použiť na mzdové prostriedky, tak si myslím, že keby sme toto podporili, urobili sme veľmi dobrú vec.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chcem podporiť stanovisko pani poslankyne Aibekovej, ktorá skutočne má veľmi fundovaný prehľad v tejto problematike, a chcem povedať, že v roku 1999 už skutočne malo zdravotníctvo veľmi málo, už ledva existovalo, malo oveľa menej ako v predchádzajúcich rokoch, keď ste bývalú vládu kritizovali. A skutočne od roku 1993 každý rok sa dávalo viac do zdravotníctva. Je katastrofou, že na rok 2000 bude v rozpočte v porovnaní s rokom 1999 o 129,4 miliónov Sk menej.

  Vážení, toto nie je "hausnummero", toto je číslo, ktoré Najvyšší kontrolný úrad uvádza na strane 20 rozpočtu, ktorý, pani ministerka, predkladáte. Ja skutočne neviem, aká je tu predstava o existencii zdravotníctva v Slovenskej republike. V spomínanom stanovisku Najvyššieho kontrolného úradu z množstva výčitiek, čo to bude znamenať, chcem len uviesť, že napríklad nebude 7 miliónov, bude chýbať na očkovacie séra. Ja si myslím, že každý, kto má prehľad o zdraví národa, vie si predstaviť, čo to bude znamenať, že sa nebudú konať niektoré hygienické kontroly, ktoré sa doteraz robili. Vážení, kam chceme zdravie tohto národa dostať? Veď je to katastrofa, to predsa je nemožné!

 • Ďakujem za slovo.

  Súhlasím s tým, čo povedala pani poslankyňa Aibeková. O Červenom kríži len toľko. Myslím, že netreba nikomu vysvetľovať, čo všetko je v náplni Slovenského Červeného kríža. A ak ho chceme zlikvidovať za doterajšiu nenahraditeľnú prácu, tak potom necháme ten rozpočet v takom stave, v akom je. Ak chceme skutočne oceniť jeho prácu, tak potom by mal dostať finančné prostriedky aspoň na úrovni minulého roku.

  K celkovému rozpočtu pre zdravotníctvo chcem povedať toľko, že skutočne bez akejkoľvek dramatizácie treba povedať, že východiská na rok 2000 sú podstatne horšie, ako boli východiská na rok 1999. Napriek tomu, že rozpočet na rok 1998 bol toľko kritizovaný a práve v tomto roku nastúpilo to obrovské zadlžovanie, pán minister hneď po tomto volebnom období v roku 1998 vyhlásil krízový stav a nezmyselné opatrenia v rámci tohto krízového stavu. Je pre mňa nepochopiteľné, že napriek tomu, že bol vyhlásený krízový stav, zdravotníctvo na rok 1999 dostalo ešte menšie finančné prostriedky ako v roku 1998, nehovoriac o tom, že pre rok 2000 je plánovaná suma ani nie v tých reálnych cenách, ani nie na úrovni roku 1998.

  Ja varujem túto ctenú snemovňu, aby nebrali toto na ľahkú váhu, pretože tu nepôjde o zatvorenie trafík, tu je vážne ohrozený chod nemocníc, tu je vážne ohrozené obyvateľstvo v zásobovaní liekmi. Tu dôjde k úmrtiam, k nemožnosti poskytnúť kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcela by som ctenej snemovni dať do pozornosti spôsob prejavu pani poslankyne Aibekovej, aby si všimli naši kolegovia z koalície, že možno viesť aj kultivovanú debatu a diskusiu bez toho, aby sme potrebovali urážať rôzne politické strany. A pani poslankyňu Haluškovú chcem ozaj uistiť v tom, že nemalo to nič s ňou spoločné. Ja som sa pani poslankyne Aibekovej pýtala na existenciu jedného listu, nič viac, ktorý mi ona nakoniec podala, pretože som potrebovala informáciu práve o tejto výške, o ktorej sme hovorili. Takže zbytočné akékoľvek...

  Ale dovolila by som si znova vytiahnuť jeden zo záznamov v stenografickej správe z 21. schôdze zo 17. decembra 1996, kde pán poslanec Šagát hovoril o problémoch, takže pevne verím, že teraz ako minister sa bude snažiť napraviť práve to, čo kritizoval, a to bola otázka, že sme dávali na zdravotníctvo len o 4,2 % viac ako v roku predchádzajúcom, na rok 1997, kde práve teraz o tieto 4 % to znižujeme. A dovolím si upozorniť aj na to, že my sme takým spôsobom nezvyšovali ceny energie, teda ceny vstupov, ktoré sú v zdravotníctve mimoriadne používané. Zdravotníctvo má totiž možno jednu smolu pre vás, že to nie je možné skončiť, ako pán Devínsky urobil krízové opatrenie v školstve a skončil školský rok teraz 10. decembra. V zdravotníctve nie je možné zavrieť alebo pre pacientov nekúriť, v zdravotníctve je nutné sterilizovať. Toto sú všetko veci, na ktoré sa energie používajú. O tom ďalšom, čo som chcela hovoriť, neskoršie.

 • Pán predseda, dovoľte mi, aby som pre kolegov poslancov a poslankyne predniesla jeden názor, ktorý nie je názorom HZDS, ale ja sa s ním stotožňujem.

  Asociácia nemocníc Slovenska je veľmi významný reprezentatívny orgán, mimovládny orgán a navyše je to vraj veľmi blízky partner vláde. Stanovisko asociácie nemocníc Slovenska k tomuto rozpočtu je takéto: Štátny rozpočet, ktorého návrh počíta na rok 2000 s výdavkami na zdravotníctvo na úrovni 4,8 % z hrubého domáceho produktu na pacienta, je najmenším v Európe vrátane vojnových balkánskych štátov. Ak vám toto už nič nehovorí, ak naše hlasy z HZDS aj našich odborníkov lekárov neberiete vážne, vypočujte si predstaviteľov lekárskej a zdravotníckej obce na Slovensku.

  Ďalej by som chcela upozorniť, že pán minister Šagát ako bývalý poslanec, ktorého som mala 4 roky vo výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci, vtedy to bol spoločný výbor, 4 roky prednášal svoje teórie o tom, ako by to on robil, keby mohol. Ja som bola skalopevne presvedčená, že keď pán minister sadne do kresla, tak nie do 24 hodín, ale možno do 48 hodín spraví v zdravotníctve reformu. Výdatne ho v tom podporoval aj terajší predseda výboru pán poslanec Roman Kováč. Ja som vážne verila, že títo dvaja ľudia to zdravotníctvo zvládnu. Zdravotníctvo, bohužiaľ, ide od 9 ku 5 a ja ako bývalá ministerka musím povedať, že neurobili ani jeden pozitívny reformný krok, o ktorom tak krásne rečnili na tribúnach pred voľbami a sľubovali nemožné. Nepripravili jeden závažný legislatívny návrh, ktorý by ovplyvnil napríklad výber poistného v nemocniciach, resp. počet poisťovní. Ja si myslím, že počet poisťovní na Slovensku je predimenzovaný. Oni to vedia takisto. Prečo sa boja do toho ísť? Nám to vytýkali. Sú ďalšie veci, o ktorých by som chcela hovoriť, ale pre krátkosť času končím.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Cabaj. Po ňom pán poslanec Hofbauer.

 • Vážený pán predseda,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi vystúpiť pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 trochu z pohľadu postavenia samosprávy a riešenia otázok samosprávy.

  Skôr však, ako sa k tejto problematike dostanem, chcem odcitovať dva kratučké príspevky ako úvod do môjho vystúpenia: "Rokovanie o štátnom rozpočte možno prirovnať možno k výplate, ktorú každý, kto pracuje, prináša domov. Z výplaty je potrebné zaplatiť nájomné, elektrinu, plyn, vyčleniť peniaze na stravu, cestovné, ale aj na splátky pôžičiek a iné základné potreby. A ak niečo zostane, tak si kúpime či novú košeľu, alebo šetríme na dovolenku, alebo prípadne si kúpime aj cigarety. Tak ako je prirodzené, že človek chce stále vyššiu výplatu, aby si mohol dovoliť viac, aj štátny rozpočet by sa mal orientovať v prvom rade na posilňovanie príjmovej stránky štátneho rozpočtu." Len pre informáciu, odcitoval som vystúpenie vtedajšieho opozičného poslanca v tomto parlamente pri schvaľovaní rozpočtu na rok 1998. Je to súčasný premiér slovenskej vlády. Zrejme už zabudol, čo povedal v tomto parlamente.

  A ešte jednu citáciu: "Pýtam sa, či vláda berie vôbec vážne svoj návrh štátneho rozpočtu. Nie je tu nikto z vlády okrem pána ministra financií, ktorý tu musí byť, pretože predkladá návrh. Ale veď predsa predloženie návrhu štátneho rozpočtu by malo byť príležitosťou a dôvodom, aby tu bola div nie celá vláda. Takmer celá vláda, aby sa všetci ministri zaujímali o to, ako parlament schvaľuje, neschvaľuje, alebo aké stanoviská zaujíma k jej návrhu rozpočtu." Pri tom istom schvaľovaní rozpočtu to predniesol terajší minister spravodlivosti, vtedy opozičný poslanec, pán Dr. Čarnogurský.

  Ale dovoľte mi, aby som sa dostal k problematike samosprávy. Chcem vážené kolegyne a kolegov informovať o liste, ktorým sa obrátila na náš poslanecký klub Asociácia primátorov a starostov, ktorí sa obracajú na poslancov Národnej rady, aby poslanci podporili pre obce a mestá zvýšený podiel na republikových daniach minimálne vo výške 9,8 mld. Sk, to je minimum, aby v našich obciach a mestách boli zabezpečené základné existenčné podmienky.

  Počas desaťročnej histórie územnej samosprávy sme nezaznamenali ani jeden rok, v ktorom by štátny rozpočet v kapitole miestnych rozpočtov ostával na úrovni predchádzajúceho roku. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy vo výbere daní v tomto roku, ktoré nepriaznivo dopadajú na rozpočty obcí a miest, sa Asociácia primátorov a starostov uzniesla podporiť stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska a požiadať vládu a poslancov Národnej rady pri schvaľovaní rozpočtu pri zohľadnení týchto požiadaviek.

  Prideliť finančný objem na podielových daniach do rozpočtu obcí vo výške minimálne 9,8 mld. Sk. Navŕšiť výšku dotácií na výkon samosprávnych funkcií pre malé obce s počtom do 3 000 obyvateľov zo 400 mil. roku 1999 na sumu 450 mil. Sk.

  Po tretie, zabezpečiť doplatenie dlhov štátnych orgánov a organizácií samospráve, ktoré považujeme za samozrejmú požiadavku najmä vo vzťahu potreby upevňovať finančnú disciplínu všetkých subjektov verejného života. Požadovanú sumu 9,8 mld. Sk na podielových daniach požaduje Asociácia primátorov a starostov za oprávnenú, pretože sa v nej zohľadňuje miera inflácie v rokoch 1999 a v roku 2000.

  Požiadavky pre miestne rozpočty súvisia s pripravovanou reformou verejnej správy Slovenskej republiky. Nemôže byť predsa zámerom výrazne sťažiť ekonomicko-finančnú situáciu obcí a miest tesne predtým, ako by mali prevziať kompetencie zo štátnych orgánov. V súčasnosti sa obce a mestá stretávajú s týmito problémami. Plánovaný podiel na republikových daniach sa nenapĺňa a do konca roka môže tento negatívny vývoj pokračovať. Nebola zohľadnená požiadavka IX. snemu Združenia miest a obcí Slovenska v navŕšení podielových daní o 1 mld. Sk na rok 1999, a to aj napriek prísľubu predsedu vlády Slovenskej republiky. Mestá a obce evidujú nedoplatky štátnych orgánov a inštitúcií za nájomné, dodávky tepla a teplej úžitkovej vody a situáciu neúmerne zhoršuje nevyriešená otázka krátených dotácií na teplo a teplú úžitkovú vodu vo výške zhruba 720 mil. Sk. Na mestá a obce mali priamy dosah všetky ekonomické balíčky v roku 1999 a budú mať podstatný dosah aj v roku 2000. Pritom obce a mestá prispievajú na oblasti, ktoré nie sú priamo v ich kompetencii, napríklad na školské zariadenia, sociálnu sféru, zdravotníctvo a podobne a budujú ich zo svojich prostriedkov a z prijatých úverov zariadenia technickej infraštruktúry, ako sú vodovody a plynofikácia, ktoré sú kvôli prevádzkovaniu nútené odovzdávať do správy štátnych podnikov, ktorým do rozpočtov plynú všetky poplatky.

  Pri presadzovaní našich požiadaviek Asociácia primátorov a starostov vychádza z faktu, že samostatnosť miest a obcí zakotvená v legislatíve musí byť sprevádzaná aj ekonomickou a finančnou samostatnosťou umožňujúcou reálne napĺňanie kompetencií a funkcií vo všetkých mestách a obciach, ktoré Ústava Slovenskej republiky uznáva ako základ územnej samosprávy.

  Veríme, že slová vládnych predstaviteľov o potrebe zohľadniť potreby obcí a miest, prednesené na IX. sneme Združenia miest a obcí Slovenska zástupcami vlády a samotným predsedom vlády, nájdu odozvu u predstaviteľov parlamentných politických strán a hnutí, hlavne koaličných, a títo podporia oprávnené požiadavky Združenia miest a obcí, ku ktorým sa Asociácia primátorov a starostov pri prerokúvaní štátneho rozpočtu na rok 2000 pripája.

  Zároveň, vážené kolegyne, kolegovia, vás chcem upozorniť na list, ktorý myslím, že bol doručený všetkým poslancom, pretože tak som ho dostal aj ja, a to z Únie miest a obcí Slovenskej republiky, ktorá nedá sa povedať, že bola nejakým spôsobom srdečne naklonená Hnutiu za demokratické Slovensko, že skôr sa prikláňala vtedajšej opozícii, dnes poslancov vládnej koalície, kde takisto konštatujú, že v minulom roku napriek veľmi ťažkej hospodárskej a finančnej situácii miest a obcí akceptovali vládny návrh podielu miest a obcí na štátnom rozpočte a nepožadovali ani doteraz obvyklé minimálne zvýšenie o 10 %, ktoré vlastne vyjadruje mieru inflačného rastu.

  Cieľom Únie miest a obcí je integrácia Slovenskej republiky do európskych štruktúr, a preto sleduje politiku nezvyšovať deficit vo všetkých úrovniach verejnej správy. Ale jednou z podmienok Európskej únie je i obmedzená miera zadlženosti miestnych samospráv. Uvádzajú, že podiel miest a obcí v štátnom rozpočte na rok 2000 minimálne vo výške 9 861 mld. Sk umožní aspoň čiastočnú hospodársku konsolidáciu. Pri pokračovaní dôslednej reštrikčnej politiky môže zastaviť aj ďalšie prehĺbenie miery zadlženia najmä veľkých miest. S týmito cieľmi a dôvodmi oboznámili predstaviteľov ministerstva financií a ďalších ústredných orgánov. Podporu ich oprávnenej požiadavky im údajne prisľúbili aj najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky.

  Zároveň, tak ako som hovoril, chcem upozorniť na list Michala Sýkoru, predsedu Združenia miest a obcí Slovenskej republiky, ktorý predpokladám, že takisto dostali všetci poslanci, pretože to sme dostali na klub a bol rozmnožený pre všetkých poslancov. Chcem upozorniť na tú základnú požiadavku, s ktorou sa na nás Združenie miest a obcí obracia, a to prideliť finančný objem na podielových daniach do rozpočtov obcí vo výške 9,8 mld. Sk, čo predstavuje 30 % podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a ostatných funkčných pôžitkov. Vládny návrh, ako dobre vieme, je 21,35 %. Takisto navrhujú, aby zostala zachovaná daň z príjmov právnických osôb, takisto je to vo vládnom návrhu, to je 5,33 %. A takisto, ako je to v súlade s vládnym návrhom, 30 % na cestnej dani. To znamená jedinú požiadavku, ktorú v tejto oblasti majú, aby finančné prostriedky boli vykryté podľa potreby miest a obcí na zabezpečenie základných činností, je úprava podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a ostatných funkčných pôžitkov.

  Takisto aj Združenie miest a obcí požaduje a považuje túto požadovanú sumu 9,8 mld. za oprávnenú, pretože plne sa stotožňujú s tým, že zohľadňuje mieru inflácie v rokoch 1999 - 2000, a žiadajú o tento podiel na štátnom rozpočte ako primeraný z hľadiska etického, pretože mestá a obce boli v uplynulých rokoch jedným z pilierov demokracie a dokázali so zverenými finančnými prostriedkami v zásade múdro, premyslene a efektívne hospodáriť napriek všetkým záležitostiam vývoja atď. Čas mi viac nedovoľuje pokračovať.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky. Pán poslanec Gajdoš a pán poslanec Maxon. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Gajdoš.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  ja na rozdiel od niektorých pánov poslancov si myslím, že štátnemu rozpočtu rozumie každý hlupák. Ba dokonca som presvedčený, že mu rozumie aj pán poslanec Benkovský. Štátny rozpočet sa totiž dotýka každého občana v tomto štáte určitým objemom finančných prostriedkov, ktoré má alebo nemá v peňaženke. Ak sa chce odvážiť kriticky vysloviť na konštrukciu rozpočtu, na jeho negatívne stránky, tak hneď je z neho demagóg, to, že sám tu permanentne otĺka o hlavu mečiarizmus a veci, ktoré proste nie sú vinou bývalej vlády, tak to neprekáža. Tento štátny rozpočet bude mať, samozrejme, i veľmi negatívny dosah na hospodárenie obcí a miest. Ak zoberieme súčasný stav infraštruktúry na Slovensku, zvlášť infraštruktúry miest a obcí na východnom Slovensku, tak sa musíme vážne zamyslieť, ako ďalej v samospráve. Ak sa blíži rapídne zvyšovanie cien energie, materiálových vstupov, cien služieb, z čoho budú obce žiť? Už dnes sú obce zavalené komunálnym odpadom. Sú obrovsky zadlžené voči právnickým subjektom. Ak sa nezvýši úroveň podielových daní, z čoho bude potom obec mať možnosť zakladať nejaký rozvojový program alebo realizovať program obnovy dediny alebo obce? To sú veľmi vážne otázniky, nad ktorými sa musí každý súdny človek a teda aj poslanec zamyslieť.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi teraz v rámci faktickej poznámky povedať skúsenosť poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Zhodou okolností som predsedom finančnej komisie v meste Trenčín. Zodpovedne môžem vyhlásiť, že tejto činnosti sa už venujem druhé volebné obdobie s istou prestávkou a také problémy pri zostavovaní rozpočtu mesta, aké sme mali teraz, skutočne nepamätám. Ja, samozrejme, nechcem demagogicky tvrdiť, že vždy sme sa dokázali so Združením miest a obcí Slovenska dohodnúť na príslušnom podiele podielových daní, ale, vážené dámy a páni, tento návrh je istou fikciou a v reálnom prepočte znamená pokles disponibilných prostriedkov v rámci podielových daní pre mestá a obce. My sme sa v Trenčíne jednoducho museli s touto skutočnosťou vysporiadať tak, že rozhodujúca časť je orientovaná na nutnú prevádzku mesta a mestského úradu. A po prvýkrát v histórii od roku 1989 sme absolútne minimalizovali všetky rozvojové projekty mesta.

  Ja na margo toho chcem naozaj povedať, že tá oprávnená požiadavka 9,8 mld. Sk si zaslúži pozornosť tejto snemovne predovšetkým vo vzťahu aj k poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev. Tam tá práca je naozaj totižto iná. Poslanec obce alebo mesta je bezprostredne kontrolovaný svojím okolím a musí pri posudzovaní a zostavovaní rozpočtu naozaj vychádzať z reálnych možností.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Hofbauer.

  Po ňom pán poslanec Klemens.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  dámy a páni,

  od čias, čo sa pohybujem v okruhu vrcholovej štátnej správy, dostal som sa do blízkosti alebo mojimi rukami prechádzali návrhy 11 štátnych rozpočtov prednovembrových, 7 návrhov štátnych rozpočtov ponovembrových. A toto je tretí návrh štátneho rozpočtu súčasnej koalície. Musím sa priznať, že niečo také mizerné som ešte v ruke nemal. Totiž tento materiál nie je obrazom vládnej koncepcie ani koncepčnosti vlády, ale je skutočným obrazom práce mizerných účtovníkov. Nie je to koncepčný materiál, ale je to sumár predstáv jednotlivých rezortov, ktoré boli zhrnuté, ktoré boli sčítané, následne boli koeficientované tak, aby sa spratali do istého objemu a výsledkom je koncepcia reštrikcie a stagflácie.

  Z akých predstáv a z akých východísk tento štátny rozpočet teda vychádza? Ja si to trošku zopakujem. Od septembra 1998 do súčasnosti sa toho zmenilo totiž hodne. Súčasná vládna koalícia v prvom rade prestala rešpektovať ústavu a zákony. Súčasná koalícia poslala do väzenia bez súdu poslanca parlamentu. To je úplný unikát. Súčasná koalícia sa zapríčinila o rozširovanie vízovej povinnosti pre občanov tohto štátu. Súčasný návrh štátneho rozpočtu vychádza z 500-tisícovej nezamestnanosti práceschopných ľudí na Slovensku, čo je rekord. Vychádza z trojnásobnej devalvácie oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vychádza z 20 % pádu hodnoty koruny. Vychádza zo zastavenia jestvujúcich rozvojových programov, a to za stavu poklesu objemu zahraničných investícií oproti roku 1998 na 40 %.

  Súčasná vládna koalícia vychádza zo zastavenia tvorby rozvojových programov, zo zastavenia úverových bankových finančných tokov a faktickej nedostupnosti úverov pre celú podnikateľskú sféru s následným celoplošným pádom prakticky celej ekonomiky. Následným rozpredajom strategických a rozpredávanie strategických odvetví národného hospodárstva s koncovkou ich prejedenia. No a konečne z dvojnásobného rastu daňových nedoplatkov na takmer 55 mld.

  Dámy a páni, vláda má predstavu zníženia štátnej správy o 8 %, čo pri predpokladanej devalvácii vytvára otázky, ako vláda si predstavuje boj s organizovaným zločinom, ako si vláda predstavuje boj s daňovými nedoplatkami, ako si predstavuje presun právomoci zo sféry vlády a štátu do obcí a miest. Tieto veci nie sú nijakým spôsobom zohľadnené a zodpovedané v koncepcii návrhu štátneho rozpočtu. Za stavu týchto východiskových podmienok čiastkové naprávania návrhu štátneho rozpočtu sú v podstate podobne účinné ako zlepšenie jej pokazeného jedla, ktoré varil pravdepodobne zamestnanec prosektúry, alebo šitie dobrého obleku z látky nastrihanej možno africkým "krovákom", ktorý v živote nebol oblečený.

  Dámy a páni, po desiatich rokoch transformácie, ktorá bola začatá v roku 1990 pätnástimi poradcami federálnej vlády z amerických kruhov a realizovanej v rokoch 1991, 1992 a odštartovanej aj súčasnými predstaviteľmi, ktorí sedia v súčasnej vláde, predovšetkým Ivanom Miklošom, v súčasnosti výkonnosť slovenskej ekonomiky dosahuje 60 % výkonnosti v roku 1989 a reálny príjem obyvateľov dosahuje nie viac ako 75 % príjmu roku 1989. To sú neslávne údaje, pod ktorými sa podpísala po roku vystrájania táto vládna koalícia, dámy a páni. Štátny rozpočet a vládny rozpočet je zarážajúci v tom smere, že vláda pracuje v rámci ročného horizontu. Ďalej nepozerá a nedovidí. Ani nemá šancu, lebo to nevie.

  Rozpočet štátu na to, aby bol hodnoverným rozpočtom, tak by mal byť minimálne 1 plus 4. To znamená ten päťročný kĺzavý cyklus, nie päťročnice, ale kĺzavý cyklus, aby po jednom roku bola predstava, čo ďalšie štyri roky. Nič také nie je známe, pretože táto vláda to jednoducho nevie.

  Návrh štátneho rozpočtu, sme si tu vypočuli ako od pani ministerky financií, tak predovšetkým od podpredsedu Mikloša, je koncipovaný za účelom znižovania zadlženia a vyrovnávania platobnej bilancie štátu. Tak, dámy a páni, ak toto sú hlavné kritériá, tak potom najúspešnejším štátnym útvarom je bandustan Lesotho, lebo ten má evidentne vyrovnanú platobnú bilanciu a zadlženie nemá žiadne. Nič neimportuje, nič neexportuje, a tým aj zadlženie je nulové. To asi nie je cieľom štátneho rozpočtu a cieľom koncepcie vlády. Cieľom predsa musí byť rast ekonomiky. Ak tento rast ekonomiky nie je hlavným ťažiskovým smerom vlády a štátneho rozpočtu, tak štát je takýmto spôsobom riadený do katastrofy prepadu.

  Dámy a páni, na to, aby takéto čosi bolo, tak vláda by mala mať rozpracované jednotlivé politiky zhruba desiatich zásadných odvetví: priemyslu, pôdohospodárstva, energetiky, dopravy, fiškálnej politiky, bankovej politiky, spojovej politiky a ďalších. A čo je predovšetkým dôležité, je nutná ich kontinuita, a to aj v nadväznosti na predchádzajúce obdobie, pretože skončením vlády nijakej koalície predsa nekončí svet. Ale treba nadväzovať kontinuálne. Takéto čosi sa neudialo.

  Vláda by mala mať zásadné projekty hospodárskych pilierov štátu. A tieto musia byť zohľadnené v štátnom rozpočte. A bojovníci za úplnú liberalizáciu nech mi nehovoria, že štáty Európskej únie takéto čosi nemajú. Majú, úplne všetky to majú. Majú vytypované zásadné okruhy, ktoré sú pod drobnohľadom štátnej politiky a táto štátna politika je zohľadňovaná v štátnom rozpočte a každý štát o to tvrdo bojuje a zápasí. Ja by som uviedol len niektoré okruhy, ktoré, domnievam sa, by mali byť takýmto spôsobom rešpektované v rámci Slovenskej republiky. To je guma, oceľ, hliník, chémia, drevo. Možno niektoré ďalšie iné. Štátna politika a návrh štátneho rozpočtu by mal byť kombináciou plošných opatrení plus vládou vytýčené ťažiskové projekty. Nie iba jedno a nie iba druhé. Ale kombinácia.

  Dámy a páni, reštrukturalizácia bánk, ktorá sa v súčasnosti štartuje, nemá šance na úspech, pretože tam musí ísť súbežne s reštrukturalizáciou priemyselnej sféry. Tieto dve sféry jednoducho od seba nie je možné odtrhnúť. Samozrejme, pokiaľ sa nespraví to, čo sa teraz proklamuje, že banky sa ozdravia, to znamená tie všetky mínusy a sekery ostanú na Slovensku a takto ozdravené banky sa predajú zahraničným partnerom. Tak šťastnú cestu teda!

  Základom pozitívneho rozvoja ekonomiky štátu musí byť, dámy a páni, infraštruktúra štátu, a to na porovnateľnej európskej úrovni. Pokiaľ štát nemá ako dominantnú úlohu vybudovanie infraštruktúry štátu na porovnateľnej európskej úrovni a pokiaľ ako jeden z hlavných cieľov vláda si stanovuje zastavenie budovania infraštruktúry, no tak potom sa nebavme o tom, že v Helsinkách sa pripravujeme na vstup do Európskej únie, pretože Európska únia jednoducho nepotrebuje štáty, ktoré majú nevybudovanú technickú infraštruktúru štátu.

  Ďalej si to vyžaduje racionálnu sociálnu politiku. Nie asociálnu, pretože tá racionálna sociálna politika by bola východiskom pre anulovanie takého čohosi, čo sa v súčasnosti deje, ako rómska euroturistika, kočovania po štátoch Európskej únie. Za našej vlády to nikdy, dámy a páni, nebolo.

  Ďalej tento štátny rozpočet nezohľadňuje jeden zo zásadných predpokladov a požiadaviek, a to udržanie kvalifikačnej štruktúry populácie a jej ďalšie kvalitné zvyšovanie kvalifikačné a kvantitatívne. Totiž Slovensko s minimálnymi energetickými a surovinovými zdrojmi môže ponúkať jedine kvalifikovanú pracovnú silu, nie lacnú, ale kvalifikovanú. Tento štátny rozpočet to neposkytuje.

  No a konečne, dámy a páni, je nevyhnutné vyvarovanie sa amatérskych krokov zneisťujúcich celú ekonomickú sféru v našom okruhu - rušenie rozhodnutia o privatizácii, protismerných rozhodnutí zásadných strategických smeroch, keď sa vajatá s dobudovaním alebo nedobudovaním jadrových elektrární, o zastavení alebo nezastavení.

  Ďakujem za pozornosť. Budem pokračovať v ďalšej časti na základe ústneho prihlásenia sa.

 • Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Hofbauera. Pán poslanec Maxon ako prvý, pán poslanec Antecký ako posledný. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  ja by som si dovolil nesúhlasiť s mojím kolegom v konštatovaní, že zostavovateľmi návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 neboli profesionáli. Ja som presvedčený o opaku. Problém však spočíva v tom, v akom zadaní museli pracovať a v akom ekonomickom prostredí, ktoré súčasná vláda vytvorila, museli návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 spracúvať.

  Vážené dámy a páni, týmto návrhom ste postavili strechu domu, vôbec vás nezaujíma, ako budú ľudia v tomto dome žiť, a už vôbec vás nezaujíma to, že tento dom nemá základné ekonomické fundamenty. To znamená základné základy.

  Vychádzali ste z makroekonomických východísk, ktoré sú nereálne. Ale ak sa tu hovorilo o neprofesionálnej práci, vážené dámy a páni, v súvislosti s návrhom zákona o štátnom rozpočte sme naozaj dostali jeden absolútne neprofesionálny dokument. Zmätočný dokument, dokonca nepravdivý dokument a, žiaľ, musím aj konštatovať v tejto chvíli, že pod týmto dokumentom je podpísaný guvernér Národnej banky Slovenska. Vážené dámy a páni, guvernér Národnej banky Slovenska nám vo svojom stanovisku píše, že predložený návrh štátneho rozpočtu na rok 2000 predpokladá prijatie mnohých zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Eventuálne neprijatie týchto zákonov môže viesť k rozpočtovému provizóriu. Dámy a páni, to nám guvernér Národnej banky Slovenska písal 3. decembra 1999, keď všetky tieto zákony boli schválené.

  Takže, prosím, ja v tejto chvíli vyzývam guvernéra, aby napravil to, čo nám do Národnej rady poslal.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážení prítomní, chcem nadviazať na pána poslanca Hofbauera, čo spomínal problémy s nezamestnanosťou.

  Dovolím si povedať jednu správu z tlače, ktorá ma veľmi, ale veľmi zarazila. V okrese Rimavská Sobota na veľký počet nezamestnaných majú jedno voľné pracovné miesto. Dobre počujete, jedno voľné pracovné miesto. Čoho je to dôsledkom? Je to dôsledkom, že táto vláda nemá rozvojové programy a aj mnohé investície, žiaľ, v troch minútach nemôžem, ale vo svojom vystúpení to poviem, mnohé investície neprídu, pretože západní partneri, už dohodnutí, reagovali, keďže sa pozastavila výstavba diaľnic, nereflektujú na tie projekty, ktoré boli. Vážení, ak takto pôjdeme ďalej, čo ak ďalšie okresy tiež budú mať jedno pracovné miesto na počet nezamestnaných? Koľko môže uniesť tento štátny rozpočet? Ako uvažuje táto vláda, ako uvažuje pani ministerka s budúcnosťou tohto národa? Veď to je viac než katastrofa. Toto je rozpočet, ktorý skutočne znamená pre Slovenskú republiku hrozbu finančnej katastrofy. Je to podľa môjho názoru najsmutnejšie čítanie, ktoré som mala v posledné dni.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážení kolegovia, kolegyne,

  vážený pán poslanec Hofbauer nám na margo rozpočtu hovoril ako o rozpracovanej práci mizerných účtovníkov. Ja sa pýtam, pán poslanec, kto sú tí mizerní účtovníci na ministerstve financií? Sú to poväčšine tí, ktorí tam boli aj za vašej vlády a vtedy boli dobrí a odrazu sú zlí, ba až mizerní. Hovoríte o rozpredaji strategických odvetví a ich prejedaní. Pán poslanec, z takéhoto predaja nebude dlh štátu. Dlh štátu bol zdedený z niečoho iného. Kde sú peniaze z privatizácie, ďalej hovoríte, alebo ja sa pýtam, z rokov 1994 až 1998, keď v súčasnosti je dlh vo Fonde národného majetku 5,5 mld. Sk a množstvo nenaplnených privatizačných zmlúv, z ktorých nebude ani koruna.

  Hovoríte o katastrofe prepadu štátu a radíte, čo by malo mať vypracované v rámci projektov. Ja si myslím, že v normálnych štátoch by nová vláda mala pokračovať v dlhodobých koncepciách vlády predchádzajúcej. Ale keď vláda preberie zadlženú a zruinovanú ekonomiku, môže urobiť len to, čo robí, a výsledkom je aj predložený štátny rozpočet, ktorý je východiskom na postupnosť krokov záchrany ekonomiky Slovenskej republiky do budúcnosti.

 • Do rozpravy sa prihlásila pani ministerka financií.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som využila možnosť stručne zareagovať na dosiaľ prednesené vystúpenia v rozprave. Niektoré tvrdenia sú veľmi paušálne, opakujú sa veľmi často, takže môžem ich zhrnúť, nemusím sa ku každému vystupujúcemu oddelene vyjadrovať.

  Poslanci opozície majú rovnaký slovník, často používajú slová "Slovenská republika sa nachádza v hlbokej recesii". Pani poslankyňa Tóthová, ktorá nie je, pokiaľ viem, odborníčkou v tejto sfére, hovorí veľmi často o tom, že sa nachádza v katastrofe a tak ďalej.

  Ak dovolíte, rada by som vám vysvetlila, čo to znamená, kedy sa hovorí o hospodárstve, že je v recesii. Je si to možné nalistovať v základnej učebnici. O recesii sa hovorí vtedy, ak tri po sebe idúce štvrťroky vykazuje hospodárstvo negatívny rast. Pravdaže nemôžeme hovoriť, že rast slovenského hospodárstva v ostatných troch štvrťrokoch bol nejaký veľmi vysoký, ale máme už k dispozícii správu za prvé tri štvrťroky o vývoji slovenského hospodárstva, ktorá hovorí, že ani v jednom z troch po sebe idúcich štvrťrokoch nebol rast negatívny. Bolo to 1,8 - 2,9 - 0,6. Takže hovoriť o tom, že Slovenská republika sa nachádza v hlbokej recesii, to znamená, že jednoducho neviete, čo to znamená recesia. A bola by som rada, aby aspoň prípadne diváci si uvedomili, že toto vaše tvrdenie je nesprávnym tvrdením.

  Veľmi často sa používa a je to typické pre poslancov opozície, že hovoria "nemáte žiadne rozvojové projekty" a tak ďalej. Zásadný rozdiel medzi vaším prístupom a naším prístupom je v tom, že vy chápete projekty, iba keď sa "xy" miliárd korún dá napríklad na podporu výstavby Mochoviec, čo je iste nepochybne a bolo to dôležité urobiť, na výstavbu povedzme nejakej cesty, ktorá vedie odnikiaľ nikam. Ale nie to je dôležité, podstatné je, že chcete za tým vždy vidieť konkrétny projekt. Takto vystupoval aj napríklad pán poslanec Kozlík, takto ste vystupovali, pán poslanec Gajdoš, a tak ďalej, mohla by som pokračovať.

  Musím povedať, že my sme už na konci 20. storočia, keď sa rozvojová politika, štruktúrna politika chápe úplne inak, ako to vy ešte chápete. Dokonca by som musela povedať, že od sedemdesiatych rokov existuje tzv. nová industriálna politika, ktorá predstavuje niečo úplne iné, ako to vidíte vy. A zrejme ste neštudovali priebežne, čo sa vlastne, ako sa uberal vývoj nielen v teoretickom myslení, ale predovšetkým v hospodárskej politike v praxi. Chcela by som povedať, že odvetvové prístupy sú už minulosťou, dnes pod rozvojovými projektmi, i keď nechcem povedať, že niektoré konkrétne projekty nie sú v rozpočte, ony sú tam nepochybne, ale predovšetkým, keď hovoríme o politike zameranej na štruktúrne zmeny a tak ďalej, máme na mysli podporu exportu, malého a stredného podnikania, regionálneho rozvoja a tak ďalej a tak ďalej. A chcem vás upozorniť, že čítajte pozornejšie návrh štátneho rozpočtu na rok 2000, pretože práve takýto prístup tu nájdete. A zopakujem, že najrozvojovejší projekt už v tomto, ale hlavne v budúcich rokoch, bude finančná reštrukturalizácia.

  Veľmi často sa tu opakuje kritika zvyšovania cien. Pozrite sa, vy ste pripravili modely financovania Vodohospodárskej výstavby, Slovenských elektrární, mohla by som pokračovať na tom, že sa bude pravidelne každým rokom zvyšovať cena elektrickej energie. Neurobili ste to, blížilo sa k voľbám, potom z rôznych iných dôvodov, samozrejme, vždy z istých populistických dôvodov. A my sme zdedili situáciu, keď musíme naprávať tie nedostatky a samozrejme, že to má svoje vážne sociálne dôsledky. Veľmi dobre si to uvedomujeme, ale keby ste boli práve počas svojich šiestich rokov postupne krok za krokom upravovali napríklad ceny elektrickej energie, neboli by sme nútení uskutočniť také skokové zmeny práve napríklad v tomto roku 1999. Takže to, čo ste neurobili vy, my musíme, bohužiaľ, urobiť v takejto polohe.

  Chcela by som reagovať, nie je tu pani poslankyňa Aibeková a mrzí ma to, že tu nie je, pretože možno by pochopila, že nie je dobre a dostatočne dobre informovaná. My si samozrejme uvedomujeme zložitú situáciu v zdravotníctve, ona je výsledkom toho, tej skutočnosti, že od roku 1989 sa zásadne v zdravotníctve neurobili reformné kroky. Tlačilo sa to isté zdravotníctvo, ktoré sme zdedili spred roku 1989 a, prirodzene, náklady naň rástli. Rástli ceny vstupov, ceny energie, liekov a tak ďalej, zdravotníckych prístrojov a tak ďalej a tak ďalej. A práve preto, že sa nerobili zásadné reformné kroky, ten balík výdavkov v zdravotníctve prudko rástol.

  Vy si dobre uvedomujete, aspoň tí, ktorí do toho vidíte, že v roku 1993 výdavky na zdravotníctvo boli 19 mld. Sk a už vlani prekročili 40 mld. Sk. Znovu pán minister zdravotníctva, škoda, že tu nesedí, by iste kvalifikovanejšie vystúpil ako ja, zdedil veľmi zložitú situáciu v zdravotníctve a jednoducho nie je iná možnosť, ako urobiť zásadné reformné kroky v zdravotníctve. Pretože keby tu sedela akákoľvek iná vláda, možno aj vláda, ktorá dokáže robiť zázraky, tak asi zázraky v zdravotníctve by bez týchto reformných krokov neurobila.

  Ale dôležité je si uvedomiť, že v budúcom roku do zdravotníctva pôjde násobne takto: Pôjde značne viacej zdrojov ako to, čo ste si mali možnosť prečítať, pretože pravdepodobne ste neprečítali tú časť prílohy rozpočtu, kde sa hovorí aj o použití mimorozpočtových zdrojov. Takže chcela by som poukázať na to, že dvoma cestami sa dostanú do zdravotníctva ešte prostriedky. Prvá z nich, keď sa z mimorozpočtových zdrojov priamo použijú 3 mld. na oddlženie zdravotníckych zariadení. A druhá cesta bude sprostredkovane cez Železnice Slovenskej republiky, keď pri oddlžovaní Železníc Slovenskej republiky bude využitá schéma, že sa tie prostriedky vo výške zhruba 5 mld. korún použijú priamo na uhradenie záväzkov do Spoločnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne. To je, pravda, iba technika zníženia zadlženosti zdravotníctva, ale len zopakujem, bez zásadných reformných zmien zdravotníctvo sa nemôže dostať dopredu.

  No a dovoľte mi, ešte veľmi stručne by som reagovala na niektoré ďalšie vystúpenia. Paušálne, a musím povedať, že z neinformovanosti, sa hovorí iba o jednom, hovorí sa o zhoršovaní, údajnom zhoršovaní efektívnosti daňovej správy a ako argument sa používa číslo nárastu daňových nedoplatkov. Ja by som veľmi rada aj dlhšie o tom hovorila, ale niet času. Ale mali by ste, vážení páni poslanci, vedieť, že daňové nedoplatky predstavujú neuhradené dane, ktoré dorúbi daňový správca alebo ich prizná aj sám daňovník, ale nie je ich schopný z rôznych dôvodov zaplatiť. Z tých najčastejších dôvodov je, že sám sa nachádza v platobnej neschopnosti a nie je jednoducho schopný svoj daňový záväzok uhradiť.

  Ak teda narastajú daňové nedoplatky, je to odrazom po prvé toho, že daňová správa pracuje efektívnejšie a je schopná dorúbiť viacej daní, ale na druhej strane aj toho, že daňovníci nie sú schopní uhrádzať svoje daňové záväzky. Najlepší príklad, ktorý som už pravdepodobne aj z tohto miesta uviedla, je prípad Východoslovenských železiarní. Len pri dvoch rokoch daňová kontrola zistila daňové nedoplatky pri jednom type dane, dane z príjmov, vo výške 5 mld. Sk. Tie daňové nedoplatky pochádzajú z rokov 1997 a 1996, to znamená, že tento záväzok vznikol v rokoch predchádzajúcich, ale dovtedy daňová správa reprezentovaná pracoviskom Ústredného daňového riadteľstva v Košiciach jednoducho tvrdila verejnosti, klamala verejnosť, že VSŽ si plnia svoje daňové záväzky. A my sme tam poslali, vymenili sme, samozrejme, vedenie všetkých daňových úradov v Košiciach vrátane pracoviska Ústredného daňového riaditeľstva, poslali sme tam daňovú kontrolu z Banskej Bystrice a po krvopotnej, veľmi náročnej práci došli zatiaľ k týmto záverom, o ktorých som hovorila.

  Takže kladiem vám otázku: Je to výraz neefektívnosti daňovej správy, skorumpovanosti alebo presného opaku? Čo tu chcete povedať? A navyše by som ešte chcela povedať, že oproti minulému roku efektívnosť vymáhania daňových nedoplatkov sa zvýšila o 25 %, za jeden rok o 25 %. Myslím si, že naopak, klobúk dolu pred daňovou správou, čo dokázala urobiť za jeden rok.

  Krátku poznámku. Pán poslanec Hofbauer, prosím, skorigujte si svoju informáciu, že reálne príjmy sa nachádzajú na 70 % reálnych príjmov roku 1989. Nie je to pravda! Dostali sa už na úroveň roku 1989 pred pol druha rokom. Môžem len povedať, že vývoj reálnych príjmov postupuje, samozrejme, pomalším tempom ako v rokoch predchádzajúcich. Dovoľujem si vás upozorniť na tabuľku na strane 16 správy Štatistického úradu, kde si môžete prečítať, ako v jednotlivých rokoch, resp. štvrťrokoch od roku 1994 až 1999 rástli čisté mesačné príjmy.

  Ďalej by som chcela uviesť, že prekvapuje ma to, pretože vaša vláda pripravovala možno šesť, možno sedem štátnych rozpočtov. Šesť rokov ste vládli. V roku 1994 sme vlastne prezvali rozpočet, ktorý ste vy pripravili v roku 1993. Keďže som po celý ten čas bola poslankyňou alebo dokonca krátky čas aj členom tzv. dočasnej vlády, tak ste ju nazvali, ale ktorá nie je, tak vás musím uistiť, ani jedenkrát minister financií, či to bol už jeden, druhý alebo tretí, nepredložil do Národnej rady iný štátny rozpočet ako štátny rozpočet na bežný budúci rok. Chcela by som položiť otázku: Prečo som neprišla na ministerstvo financií a nenašla som tam už dobre fungujúci finančný výhľad, ktorý bolo treba, ktorý by mal byť na štyri roky a stačilo by ho iba každým rokom doplniť o jeden nový rok? Bohužiaľ, nenašla som takýto kĺzavý cyklus, ako vy ste hovorili. Veľmi správne je to prístup k rozpočtovaniu, dlhodobému rozpočtovaniu alebo, ak chcete, strednodobému na kĺzavom princípe. Ale to, čo som nenašla, som presvedčená, že nájde po mne minister, ktorý ma vystrieda, pretože robíme veľmi intenzívne na finančnom výhľade. Samozrejme, netvrdím, že hneď prvýkrát to bude ten najlepší finančný výhľad, ale som presvedčená, že už budúcoročný rozpočet bude súčasťou práve finančného výhľadu na ďalšie tri až štyri roky.

  Zároveň ešte by som chcela dodať, veľmi pejoratívne, urážlivo hovoríte o tom, že vláda nemá pripravené jednotlivé politiky atď. Ja by som len chcela poznamenať, že po prvýkrát v tejto poslaneckej snemovni sa prerokovala strednodobá hospodárska politika. Vy napokon dobre viete, lebo je to už istá rutina, aj na ministerstve financií sa už niekoľko rokov robí stratégia finančnej politiky, je to na dlhšie časové obdobie a samozrejme, že vo vláde a možno aj tu sa prerokovali niektoré čiastkové politiky, či už priemyselná politika, alebo politika na podporu exportu a tak ďalej a tak ďalej.

  Na záver mi ešte dovoľte uviesť reakciu na tvrdenia o tom, že táto vláda zastavila budovanie infraštruktúry. Neviem, či skutočne nežijete v tomto štáte, nesledujete, čo sa vo vláde robí. Pokiaľ by ste to sledovali, určite by ste vedeli, že sme prerokovali napríklad koncepciu rozvoja diaľničnej siete a pravdepodobne by ste mohli vedieť, ktorý variant vláda prijala. Je to, samozrejme, variant, ktorý nekopíruje to, čo ste urobili vy, keď ste prevzali vládu koncom roku 1994. Chcem povedať, že v roku 1994 tiež som sedela vo vláde, urobili sme koncepciu budovania diaľničnej siete. Táto bola rozpracovaná, bol na ňu pripravený finančný model, ktorý vyšiel, ak si dobre pamätám, zo 7 modelových variantov, kde sa predpokladalo skončiť primeranú diaľničnú sieť na podmienky Slovenskej republiky do roku 2015.

  Vtedajší minister dopravy pán Rezeš, pravdepodobne ste nezabudli na to, urobil jednu zázračnú operáciu. Zobral gumu a vygumoval tú jednotku a premenil ten istý model na model financovania diaľničnej infraštruktúry do roku 2005. Samozrejme vy ste ho aj začali realizovať a tam je jedna z tých, čo by som mohla povedať, mín, ktorú sme po vás zdedili a ktorú musíme riešiť. Bolo nutné, boli ste nútení nabrať úvery. Tie úvery, žiaľbohu, boli mnohé strednodobé, dokonca krátkodobé. Mnohé z tých úverov a hlavne prevažujúca časť tých úverov bola za nevýhodných podmienok, za vysokých úrokových sadzieb. Samozrejme, pokračovať v takomto modeli nebolo možné. Bolo potrebné urobiť určitú revíziu a prijať taký model budovania diaľničnej siete, ktorý si tento štát môže dovoliť. Samozrejme, infraštruktúra sa neredukuje iba na diaľnice. Ja by som chcela povedať, že dokončuje sa aj a je už v stave spúšťania druhý blok elektrární v Mochovciach. Málo sa o tých veciach hovorí a samozrejme, že aj mnohé iné infraštruktúrne projekty sa realizujú v takom rozmere, aby sme tak "prekotne", ako ste to urobili vy, nezvyšovali ďalej zadlženosť Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Budú faktické poznámky k vystúpeniu pani ministerky financií. A faktickými poznámkami skončíme dnešné rokovanie. Pán Klemens, aj keď som vás upozornil, vystúpite potom v rozprave zajtra. Posledný s faktickou poznámkou je pán poslanec Engliš. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Maxon.

 • Vážená pani ministerka,

  model financovania Vodohospodárskej výstavby, špecificky Gabčíkova, ste stihli skomplikovať a zlikvidovať vy v roku 1994 a ja predpokladám, že vy sama veľmi presne viete, o čom hovorím. Na vašu výzvu, aby sme veľmi pozorne čítali rozpočet, by som vám chcel povedal, že áno, čítame ho veľmi pozorne a pri tom čítaní sa občas naozaj veľmi čudujem, pretože...

  Ak by ste boli taký láskavý, pán predseda, ja by som bol rád, keby ma mohla pani ministerka počúvať. Uplynú mi aj dve minúty. Považujem to od vás naozaj za veľmi seriózne gesto, že mávate rukou.

  Pani ministerka, ja som ten rozpočet čítal veľmi pozorne. Tu v snemovni nám prezentujete, že výnos privatizácie by mal byť aj zahrnutý v rozpočte vo výške 10 mld. Pani ministerka, nie je to pravda! Vy uvažujete s výnosom z privatizácie vo výške 22,1 mld. a tieto zdroje fiktívne rozdeľujete na rozvojové programy, školstvo, zdravotníctvo, štátne záruky, železnice, len nikto nevie, že na čo koľko. Nehovoriac o tom, že ak 22 mld. by malo byť príjmom štátneho rozpočtu, tak významným spôsobom ohrozujete možnosť splatnosti štátnych dlhopisov k 1. januáru 2001.

  Ešte jedna poznámka, pani ministerka. Nehovorte o daňovom nedoplatku Východoslovenských železiarní vo výške 5 mld. To je nález a výmer daňového úradu. Ak sa manažment VSŽ správa tak, ako má, tak bude sa o tieto sumy súdiť. A ja vám garantujem, že z toho nevysúdite ani desatinu.

 • Pani ministerka, rád by som vám dačo povedal. Koho charakterizujú ako nepolepšiteľného? Toho, kto druhých učí, ale poučuje. Robíte tu proste to mentorstvo, ktoré nie je férové. Najprv poviete, že hovoríme o recesii. Možnože niekde padlo jedno slovo, ale my hovoríme o stagflačnom modeli, ktorý je kombináciou stagnácie a inflácie. A okrem toho, čo ste tam naznačili, tri predchádzajúce mesiace, to je tzv. statické meranie. Existuje dynamické meranie s kĺzavým posunom, na základe ktorého práve sa relatívne vypočítava každý pokles v zmysle k prechádzajúcemu vývoju. To znamená, ak vy poviete a chválite sa, že ste vašou zásluhou zo skoro 7 % prešli na 2 %, tak nehnevajte sa, toto nemôžete klásť ako charakteristiku dynamiky, iba ak retrográdnej dynamiky. To znamená poklesu.

  Ďalej ste uviedli taký prípad, že ste hovorili, že zdravotníctvo sme iba tlačili pred sebou a neriešili problémy. Keby to bola pravda, tak nefinancovateľnosť zdravotníctva by bolo problémom len Slovenska. Vy veľmi dobre viete, že to je svetový problém. My sme už mnohokrát hovorili o tom, akým spôsobom vzniká cez agresívnu marketingovú politiku farmaceutických globálnych koncernov. Vy sa môžete aj zodrať a nebudete v stave uspokojiť ich ambície na odbyt. Takáto je situácia.

  Preto vám chcem povedať jednoducho - nepoučujte. Je to nedôstojné, ale hlavne je to...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pani ministerka, chcem povedať názor vašich podriadených, aj pre pána Anteckého, tých, ktorí tam zostali ešte z našej éry, že už dávnejšie nenazývajú slovenské ministerstvo financií ministerstvom financií, ale ministerstvom štátneho rozpočtu. Vy vašu neschopnosť robiť finančno-ekonomickú politiku štátu schovávate za to, že sa snažíte naplniť štátny rozpočet za každú cenu, aj za cenu, že ošklbete o posledné absolútne všetkých chudákov, tých, ktorých ste vy tými chudákmi urobili. Lebo po nás ste nič nezdedili. Tento bohabojný národ vám zveril oklamaný v nevedomosti vládu do rúk. Vy ste nič nezdedili. Dedí sa vláda iba v monarchii, ale vy máte tendenciu sa správať, ako keby ste už boli v monarchii. Ako keby ste boli absolútnou monarchou. Vykáte si tu, dovolíte si na adresu súdu nerešpektovať predbežné opatrenie súdu a ešte ich upodozrievate, že kde by mohli nabrať odvahu postaviť sa proti ministerke financií Slovenskej republiky. V predvečer Dňa ľudských práv, pani ministerka, to nie je dobrá vizitka tejto vlády, keď jej ministerka financií vedome nedodržiava ústavu a zákony tohto štátu, klame národ, klame poslancov Národnej rady, vymýšľa si, chodí ich tu dráždiť, jednoducho vy ste nešťastím pre túto vládu a najmä pre Stranu demokratickej ľavice. Pozrite sa okolo seba, ako sa usmievajú, keď vystúpite a hovoríte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Ja zareagujem zachrípnuto, ale predsa len, myslím si, že už trochu konštruktívny prejav pani ministerky sa budem snažiť doplniť o niektoré fakty. Ak si myslíte, že naozaj v zdravotníctve sme nešli systémom omylov a korekcií, tak máte pravdu. Keď sme ukradli revolúciu študentom, tak sme si naivne mysleli, že ich pošleme do lavíc, stratí sa ich revolučný náboj a budeme rozumne robiť my, ktorí sme už boli skúsení, ale napodiv transformáciu sme nemali napísanú a robili sme ju naozaj systémom pokus - omyl.

  Ale jedna ťažkosť je v tom, že niektorí ministri, ktorí sa tu vyskytovali viac ráz a vyskytujú sa opakovane, urobili pokus v prvom sedení s omylom a v druhom sedení ho nekorigovali. Ide o pluralitu zdravotného poistenia. Narobila nám 12-miliardový schodok v roku 1994, teraz sa to malo skorigovať, nekorigovalo sa to. Tak to je, prosím vás, chyba a súčasný minister si urobil filozofiu, že ošetrovanie chorých bude lacnejšie doma ako v nemocniciach. Prosím, na americkom kontinente áno, ale u nás nie, ani nikdy tak nebude. Ošetrovanie - na to si minister zdravotníctva urobil tú filozofiu, pretože mu chýbajú peniaze a z tých vedľajších zdrojov, o ktorých ste hovorili, to sú zdroje enormne rizikové. Neviem, či sa budú realizovať a ako sa budú realizovať.

  Ale k tomu ešte. Ošetrovanie v domácnosti znamená absolútny debakel kultúrnej, zdravotnej a hygienickej úrovne rodiny. A keď vypočítate, ako sa to premietne do rozpočtových potrieb, tak je to katastrofa, ale na naše podmienky by bolo oveľa lepšie rozvíjať nemocničnú sieť, udržať ju a nešpekulovať s domácim ošetrením. To je možno pre Američanov vhodné, pre nás nie, pretože rodina sa kontaminuje problémami zdravotnými, infekciami a ošetrenie pacienta je nakoniec nedobré, laické. Triviálne chyby sa tam robia, a keď sa to vyčísli definitívne, tak je to drahšie ošetrenie. No ale minister si vymyslel túto filozofiu preto, lebo nemá dosť prostriedkov na LDCH.

 • Pani ministerka, nikto z nás, aspoň ja si nespomínam, z mojich úst určite nezaznel pojem recesia. Ten pojem ste tu použili, pokiaľ si pamätám, prvý raz. Ja som použil pojem stagflácia, nie recesia.

  Druhá vec. Nezamieňajte reálne príjmy s čistými príjmami. Čisté príjmy vychádzajú zo štatistiky a reálne sú to, čo si človek môže za peniaze, ktoré dostane, kúpiť. A táto reálna suma je skutočne na tej úrovni, ako som uviedol, tých 70 - 75 % roku 1989.

  Tretia vec. Škoda, že tu nesedia ostatní členovia vlády a že vás vlastne tu nechávajú napospas, na prefackávanie, takrečeno povedané. Prečo tu nesedí minister zdravotníctva Šagát, ktorý v podstate nerieši problémy zdravotníctva, ale rieši len problémy finančného zabezpečenia farmaceutického priemyslu, importérov, dílerov a lekárnikov? Veď to nemá nič spoločné so zdravotníctvom. To je vec farmaceutického priemyslu, a to tu rieši parlament na podnety ministra Šagáta do omrzenia.

  Štvrtá vec. Mňa dosť ohromuje, že členovia vlády licitujú nesmierne lacno s takými koncepčnými vecami, ako je zastavenie I. a II. bloku Jaslovských Bohuníc. To sa tu prehadzuje úplne pokojne. Ministerskí úradníci navrhujú, kedy sa to zastaví, kedy sa odstaví a minister Kukan ešte ponúka skoršie termíny, ale zase iný ministerský úradník bez mihnutia oka potvrdzuje, že III. a IV. blok Mochoviec vôbec nie je treba, pretože Slovensko má nadbytok energie. No tak toto sú skutočne také góly ako hrom, ktoré si žiadna seriózna vláda dovoliť nemôže.

  A k infraštruktúre. Mňa nemrzí iná koncepcia budovania infraštruktúry. Mňa mrzí bezkoncepcia. Veď predsa keď po rokoch sa konečne podarilo dotlačiť Poľsko do budovania ťahu smerom Bialsko-Biala na Slovensko, tak v tom istom čase táto vláda oznamuje zastavenie severo-južného ťahu budovania diaľničnej siete, to je nehoráznosť, ktorú jednoducho v Európskej únii si každý musí veľmi pozorne povšimnúť, jeho nekoncepčnosť.

 • Ďakujem.

  Pani ministerka, ja som vystúpila minule s faktickou poznámkou a namiesto toho, aby ste mi odpovedali, ste vyjadrili stanovisko, že nie som dostatočne ekonomicky erudovaná, a niečo ste povedali o nových industriálnych politikách. Možno nie som. I napriek tomu, že som bola vyše 25 rokov členkou katedry správneho a finančného práva Právnickej fakulty a niečo sa tam aj z toho finančného práva na mňa nalepilo. Ale vôbec nič, nemusím mať vzdelanie, aby som interpelovala predkladateľa rozpočtu a žiadala riešenia, keď, a teraz budem citovať, je to zo SME 2. decembra 1991 s nadpisom "V okrese Rimavská Sobota majú v ponuke len jedno pracovné miesto." A to jedno pracovné miesto je na 14 180 nezamestnaných. To je počet 35 % nezamestnaných v tomto okrese. Mňa ako poslanca toto nutne, nutne musí mrzieť, a keďže nevidím riešenia vo vami predloženom rozpočte, musím povedať, že som nespokojná. A nemusím mať k tomu ani teóriu o nových industriálnych politikách.

  Ďalej ste šmahom moju pripomienku dali dole, že vlastne zastavenie výstavby diaľnic znamená stlmenie rozvoja, zníženie pracovných ciest. Odkazujem na článok PRÁCA 8. 12. 1999, kde z vyjadrenia pána Králika, ktorý je primátorom Banskej Bystrice, je uvedené, že sa utlmili aktivity vo viacerých podnikoch len kvôli nedostatočným...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vážený pán predseda,

  pani ministerka,

  vážená Národná rada,

  pani ministerka, vy máte jednu obdivuhodnú vlastnosť. Vystúpite a vtom na svetelnej tabuli je málo miest na faktické pripomienky. A keď budete takto vystupovať, tak by som vás chcel ubezpečiť, že o tomto návrhu rozpočtu budeme rokovať ešte aj na Štedrý večer. Neviem, odkiaľ beriete tie vaše názory. Vy sa chválite tým, že už u vás hrubý domáci produkt rastie okolo 2 %, samozrejme, sa tým chválite, ale že my sme v roku 1995 mali rast nad 7 % a potom ďalšie roky nad 6 %, to je málo. Výstavbu diaľnic ste zavrhli a už hovoríte, že pripravujete rozvojový program na výstavbu diaľnic. Veď aj my sme ho mali pripravený. Ale aké škody sa napáchajú za ten rok, čo tam nič nerobíte, že sa nič neudržuje, s tým sa zrejme chváliť nebudete. A môžete aj mne zazlievať, že nie som ekonóm, ale vychádzam z čísel, ktoré sú vydávané v bulletine zo Štatistického úradu. A pozrime sa a porovnajme údaje z minulého roku a pozrime sa, aká je situácia teraz. Rástol počet vysokoškolákov, rástol počet ľudí, ktorí chodili na dovolenky do zahraničia. V roku 1997 to bolo skoro 400 tisíc ľudí, rástla kúpyschopnosť obyvateľstva, kupovalo sa, rástol počet ľudí, ktorí si kúpili automobily, o viac ako 100 tisíc. A pozrite sa, čo ste vy dosiahli za tento rok. To je v bulletine čísle 9. Spotrebiteľské ceny v pomere s rokom 1998 vzrástli o 14,7 %, v odbore bývanie, voda, elektrina o 43,3 %. To vám určite poďakujú naši dôchodcovia, naši nezamestnaní. Aj ten počet veľmi vzrástol. A aký je to rozvoj?

 • Je veľmi dobré, že pani ministerka si zobrala slovo v nádeji, že budú pozerať diváci práve v tom čase, keď bude hovoriť. Ja som tiež rád, že v tom čase vystúpila, pretože, pani ministerka, to vaše teoretizovanie, ktoré tu vždy predvádzate, je na smiech. Každý, kto rozumie národnému hospodárstvu a vie národohospodársky myslieť, sa hanbí, že z úst člena vlády takéto názory môže počuť. Čo je však horšie, občania Slovenskej republiky skutočne vás považujú za nešťastie preto, lebo máte k praktickým veciam vyložene teoretický prístup. Dôkazom tohto sú napríklad vaše vyjadrenia k deblokácii ruského dlhu, keď ste povedali, že Rusi sa na nás hnevajú, lebo vy ste urobili obrat smerom na Ameriku. Dva dni na to, čo ste to povedali, v televízii pred kozubom americký prezident dohováral premiérovi Zemanovi a nášmu, aby sme spolupracovali lepšie s Rusmi, aby sme ich chápali, aby sme im vychádzali v ústrety. Keby ste nerobili takéto avantúry, nezmyselné, ináč nemáte na ne mandát v tomto parlamente v zahraničnej politike, tak sme tých 6 miliard mohli mať deblokované. Nechcem menovať ďalšie takéto, ako ste to vy nazvali, skokové zmeny, ktoré ste porobili, ktoré nás pripravili o to, že dnes musíme škrtiť rozpočet v zdravotníctve, školstve, pôdohospodárstve.

  Pani ministerka, skutočne dobre ste urobili, že ste vystúpili. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste v takomto vystúpení ešte pokračovali v čase, keď bude čo najviac občanov Slovenskej republiky pozerať, aby vedeli, kde je tá príčina tohto hrozného katastrofického úpadku.

  Ďakujem.

 • Pani ministerka, myslím si, že tie vaše reči nemá chuť počúvať ani celý stredný rad SDK a až tam hore, až po SNS. Ale v každom prípade by som sa chcel vrátiť k tomu, čo ste povedali. Ja by som vám odporúčal, aby ste si neobtierali ústa už o VSŽ, o Východoslovenské železiarne. Vašimi vyjadreniami tu v Národnej rade ste spustili lavínu, ktorá zapríčinila, že VSŽ je v takom stave, o akom teda tvrdíte. Vy ste so zlosťou v tvári a sipením sledovali, že privatizuje niekto iný ako vaši prívrženci a hlavne vaši ľudia v zahraničí. Keď ste tu vyhlásili, že Východoslovenské železiarne sú na pokraji krachu a sú proste v zlom stave, ako ste to povedali. Dúfam, že si to pamätáte, pretože ja som na to reagoval a tu kolega Cuper ma podporil, že aj vo VSŽ sú fajčiari, aj keď to nemalo s tým nič spoločné. Vaši priatelia v bankách, keď ste to teda vyhlásili, sa vrhli ako supy na Východoslovenské železiarne a žiadali okamžité splatenie poskytnutých úverov, aj keď mnohí jednoznačne hovorili o tom, že sú to úvery nenávratné alebo rizikové. Vám iste hlavne ide o to, aby sa VSŽ zmocnili vaši ľudia, a preto aj počujete z našich radov o "motýľkatom" Eichlerovi, ktorý tam ako žoldnier samozrejme presadzuje záujmy týchto bánk a samozrejme aj vaše.

  Takže prosím vás, ak váš premiér obišiel VSŽ aspoň na bicykli, ale vy by ste ich už nemali obchádzať vôbec ani na bavoráku. Pretože vy v konečnom dôsledku, už som vám to raz povedal, budete zodpovedná za doslova nešťastie tých 24 tisícov zamestnancov Východoslovenských železiarní. A ubezpečuje vás, že tí si to budú dobre pamätať.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prerušujem rokovanie 25. schôdze. Budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine rozpravou. Ako prvý vystúpi pán poslanec Klemens.

  Dovidenia, pán poslanec Cuper.