• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa pred otvorením 25. schôdze prezentovali.

  Prezentovalo sa 79 poslancov. Národná rada Slovenskej republiky je schopná uznášať sa.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali písomne páni poslanci Sládeček a Švec. Na zahraničnej služobnej ceste nie je nikto z poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem oznámiť, pán poslanec Kandráč sa prezentoval, ale hlasovacie zariadenie nezobralo jeho meno ako do poslancov prítomných na otvorení 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vám oznámiť, že na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi páni poslanci Antecký, Kandráč a náhradníkmi pán poslanec Mesiarik a pán poslanec Kačic.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako vám bol rozdaný.

  Skôr ako dám slovo poslancom, ktorí majú k návrhu pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k návrhu štátneho rozpočtu uvedie jeho predseda. Návrhy poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne uvedú predsedovia ich správnych rád a návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže uvedie predseda rady fondu. Na to, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu a ostatní menovaní predsedovia správnych rád mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

  Pristúpime k schvaľovaniu programu.

  Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, nemôže trvať viac ako jednu minútu.

  Pýtam sa, či má niekto z pánov poslancov návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu 25. schôdze.

  Pán poslanec Orosz.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Navrhujem, aby prvý bod programu návrh na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a jedného podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, to je tlač 468, bol zaradený ako bod číslo 1 vo štvrtok tohto týždňa.

 • Ďalší je prihlásený pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  kolegovia poslanci,

  poslankyne poslankyne,

  mám procedurálny návrh, aby táto rada hlasovala o tom, že vedenie parlamentu prejde do rokovania s vedením Slovenskej televízie vzhľadom na uznesenie Rady Slovenskej televízie o dôležitosti zákonov, a aby sa hlasovalo o tom, že v priamom prenose bude vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 a, samozrejme, všetky personálne body programu na tejto schôdzi a aby to nebolo časovo nezvládnuteľné, aby sa nikto nemohol vyhovárať na to, že jednoducho to časovo nestihne v rámci rokovania so Slovenskou televíziou, je to od bodu 32 po bod 39. A o každom bode prosím, aby bolo hlasované zvlášť.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem, aby ste dali hlasovať o tom, aby bol zaradený do programu tejto schôdze ako bod 39 rozprava o všeobecnej politickej situácii v Slovenskej republike, pretože sa blíži koniec roka a bolo by dobré, aby sme sa tu mohli vyjadriť ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky aj k týmto problémom, ktoré celý rok trápili slovenskú spoločnosť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Navrhujem, aby body 33 a 34, návrh na odvolanie člena Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie (tlač 491) a návrh na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (tlač 392) boli vypustené z programu schôdze, pretože nie je zákonný dôvod na prerokovanie uvedených bodov.

 • To boli všetky návrhy k programu schôdze zo strany poslancov Národnej rady. O jednotlivých návrhoch budeme hlasovať.

  Ako prvý vystúpil pán poslanec Orosz, ktorý navrhuje, aby sme bod číslo 1 návrh na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a jedného podpredsedu prerokovali vo štvrtok ako prvý bod programu rokovania 25. schôdze.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Druhý v poradí vystúpil pán poslanec Jarjabek, ktorý žiada, aby vedenie Národnej rady vstúpilo do rokovania so Slovenskou televíziou a aby zabezpečilo priame prenosy z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky z prerokúvania návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ako aj o všetkých personálnych návrhoch, ktoré Národná rada bude prerokúvať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán poslanec Jarjabek žiada, aby sme najskôr hlasovali o tom, že vstúpime do rokovania a budeme prenášať priamym prenosom štátny rozpočet a ďalšie body od 32 až 39 - hlasovať o každom jednom zvlášť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Jarjabek navrhuje, aby sme hlasovali o bode 32, kde žiada, aby sme zabezpečili priamy prenos z rokovania schôdze.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

  Budeme hlasovať o odporúčaní pána poslanca Jarjabka prenášať priamym prenosom v Slovenskej televízii prerokúvanie bodu 33.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

  Budeme hlasovať o tom istom návrhu, takého istého znenia, len o bode číslo 34, kde pán poslanec žiada takisto zabezpečenie priameho prenosu pri prerokúvaní tohto bodu programu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na zabezpečenie priameho prenosu pri prerokúvaní bodu 35.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 39 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 50 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Budeme hlasovať o ďalšom podanom návrhu pána poslanca Jarjabka, zabezpečiť priamy prenos pri prerokúvaní bodu 36.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

  Prezentujme sa a hlasujme o ďalšom podanom návrhu, aby Slovenská televízia zabezpečila priamy prenos rokovania o bode 37.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 57 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

  Budeme hlasovať o ďalšom návrhu, ktorým je návrh pána poslanca Jarjabka, zabezpečiť priamy prenos z rokovania o bode 38.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Vítam na rokovaní Národnej rady pána poslanca Mikloška.

  Ďalším návrhom je návrh pána poslanca Jarjabka, zabezpečiť priamy prenos z rokovania Národnej rady o bode číslo 39 Slovenskou televíziou.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší v poradí vystúpil pán poslanec Cuper, ktorý navrhol, aby sme zaradili ako nový bod programu za bod 39 rozpravu o všeobecnej vnútropolitickej situácii v Slovenskej republike.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Návrh sme neschválili.

  Posledný s návrhom na zmenu alebo doplnenie programu vystúpil pán poslanec Paška, ktorý navrhuje, aby sme z rokovania 25. schôdze vypustili body 33 a 34.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Návrh sme neschválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dávam hlasovať o programe schôdze ako celku so schválenými zmenami, ktoré sme odsúhlasili.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Procedurálny návrh môže byť až po odsúhlasení programu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že program 25. schôdze sme schválili.

  Pán poslanec Cuper, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Mám procedurálny návrh, keďže neprešiel návrh pána poslanca Jarjabka, aby tento program z tejto schôdze vysielala televízia pani Lesnej, teda Slovenská televízia, tak mám návrh, aby to vysielala buď televízna stanica Luna, alebo VTV, ktoré sú spriaznenejšie vládnej koalícii.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 25. schôdze druhým čítaním

  o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 360 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 360a.

  Vládny návrh zákona odôvodní z poverenia vlády minister vnútra Slovenskej republiky pán Pittner.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Cuper, vy viete veľmi dobre, že o tomto návrhu nie je možné hlasovať.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  Národná rada Slovenskej republiky prijala 1. júla minulého roka zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2000. V tomto termíne mala nadobudnúť účinnosť aj nová zákonná úprava, ktorou sa mal zabezpečiť presun niektorých správnych agend týkajúcich sa vydávania občianskych preukazov, cestovných dokladov a niektorých dopravných agend z pôsobnosti Policajného zboru na okresné úrady a krajské úrady. V rámci prípravných prác na tejto právnej úprave sa však nepodarilo zabezpečiť potrebné množstvo prostriedkov nevyhnutných na technickú, organizačnú a personálnu prípravu presunu vybraných správnych agend na roky 1999 až 2000 tak, aby bol zabezpečený ich výkon na orgánoch miestnej štátnej správy na požadovanej úrovni. Vláda Slovenskej republiky preto rozhodla, že sa príprava zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné a krajské úrady posunie tak, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2002.

  Vzhľadom na to, že zriadenie registra obyvateľov nie je možné oddeliť od presunu spomínaných správnych agend, pretože by to spôsobilo vážne problémy pri zabezpečovaní vydávania osobných dokladov a dokladov o motorových vozidlách, vláda pripravila návrh, ktorým by sa aj účinnosť zákona číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky posunula na 1. január 2002.

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti pokladám oddialenie účinnosti zákona číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky za nevyhnutné a predložený návrh novely zákona odporúčam schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi Pittnerovi za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Dávam teraz slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov, členovi výboru pre verejnú správu pánovi poslancovi Petrovi Kresánkovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (tlač číslo 360), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 511 z 26. októbra 1999 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor nedostal do dňa 30. novembra 1999 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorými bol návrh zákona pridelený, oznámené v súlade s § 75 ods. 2 a § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť bez pripomienok všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor uznesením číslo 222 zo dňa 1. decembra 1999 a tento súčasne odporučil predsedovi Národnej rady predmetný vládny návrh zákona zaradiť na prvý rokovací deň 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, čo sa aj stalo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu uznesením číslo 95 zo dňa 30. novembra bez pripomienok, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením číslo 126 zo dňa 3. decembra 1999 tiež bez pripomienok.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy, iba spomenutý procesný návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, schváliť bez pripomienok.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu v tomto druhom čítaní.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa do rozpravy hlási niekto z pánov poslancov ústne. Pán poslanec Krajči. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Krajči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dostalo sa nám na zasadnutie Národnej rady schvaľovať novelu zákona, resp. zmenu termínu prijatia zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Chcel by som ctenú snemovňu oboznámiť s tým, že tento projekt, ktorý sme pripravovali v súvislosti s hlásením pobytu občanov a zavedením nového registra, je úloha, ktorá sa pripravovala v minulom volebnom období 4 roky, a musím konštatovať, že väčšina týchto úloh bola splnená, dokonca bolo zabezpečené aj financovanie tohto projektu, a to v spolupráci s nórskou firmou Telenor, ktorá zabezpečovala a financovala tento projekt bezúročnou pôžičkou.

  Je len zarážajúce, že keď bolo vynaložené toľko práce, toľko námahy na to, aby sa tieto akcie uskutočnili, dnes prichádza vládna garnitúra s návrhom odložiť tento projekt do 1. 1. 2002, vlastne už ku koncu svojho volebného obdobia. To znamená, že nie je schopná tento problém inak riešiť.

  Po prvé, tento projekt mal za úlohu priblížiť spôsob registrácie a hlásenie pobytu občanov právnym normám Európskej únie a spôsobom, ktoré sa väčšinou využívajú v krajinách Európskej únie. To znamená preniesť tieto agendy z Policajného zboru na okresné úrady, to znamená na sekciu štátnej správy, čím by sa uvoľnilo aj množstvo policajtov, ktorí sú dnes zaťažovaní touto prácou, vykonávajú prácu, ktorú nie je potrebné, aby vykonávali príslušníci Policajného zboru, a jednoducho tak, ako sa tu deklarovalo niekoľkokrát, že policajti by mali ísť do ulíc. Toto bol spôsob, ako uvoľniť policajtov z práce, ktorú naozaj nezmyselne vykonávajú policajti a ktorú môžu vykonávať občianski pracovníci. Je preto zarážajúce, že vládna garnitúra nemá záujem tento projekt realizovať a jednoducho sa z toho vyzula tým, že preložila termín do 1. januára 2002.

  Preto mi dovoľte, aby som vyjadril svoje nesúhlasné stanovisko s takýmto odkladaním zodpovednosti a jednoducho aby tento materiál nebol schválený.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Krajči bol jediný prihlásený do rozpravy k tomuto prerokúvanému bodu programu. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán minister. Áno.

 • Vážená Národná rada,

  problém nie je v tom, že by vláda nechcela uvoľniť políciu a že by si neuvedomovala význam, aký by malo to, keby sa takáto agenda presunula na civilnú správu. Mňa len prekvapuje, že pán poslanec Krajči, ktorý predtým bol ministrom vnútra, teraz hovorí, že všetko bolo finančne zabezpečené. Ako potom chcete, pán poslanec, vysvetliť to, že neboli zabezpečené ani také minimálne opatrenia, ako je vytvorenie režimových pracovísk, zasklenie, resp. pokiaľ ide o okná, ochranné mreže tam treba a ďalšie náklady, ktoré jednoducho idú do niekoľkých miliónových súm? My sme dostali stanovisko ministerstva financií, ktoré vyjadrilo svoje stanovisko tak, že v rámci štátneho rozpočtu na rok 2000 splniť požiadavky, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadalo na zabezpečenie presunu správnych agend, nie je možné. Čiže toto je jediný dôvod, prečo to prekladáme.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca? Nie. Ďakujem pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pán minister vnútra predkladá tri návrhy vládnych zákonov. Navrhujem, aby pán minister mohol uviesť všetky tri návrhy, keďže nejde o rozsiahle novely, prípadne nové návrhy, a potom by sme spoločne hlasovali o jednotlivých bodoch programu. Je všeobecný súhlas? Nežiada si hlasovať nikto z poslancov?

  Pán poslanec si žiada hlasovať o tomto mojom návrhu.

  Prosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o návrhu. Pán poslanec Kačic si žiada, aby sme hlasovali o takomto postupe pri prerokúvaní jednotlivých bodov programu. Prosím všetkých, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na hlasovanie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

  Prezentovalo sa 69 poslancov.

  Páni poslanci, evidentne je v rokovacej sále viac ako vykázaných poslancov na svetelnej tabuli. Naozaj by som prosil, neskúšajme trpezlivosť jeden druhého. Ak si žiadate, môžeme hlasovať stále skrutátormi. Budeme neúmerne predlžovať rokovanie schôdze Národnej rady. Preto by som prosil aspoň pri procedurálnych návrhoch, aby ste sa všetci prezentovali.

  Prosím ešte raz, prezentujte sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 62 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

  Pán minister, prosím, aby ste uviedli v poradí druhý prerokúvaný návrh zákona, ktorý predkladáte a ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 387 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 387a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády vládny návrh zákona uviedol pán minister vnútra.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície a ktorý je predmetom dnešnej rozpravy, bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 671 z 11. augusta tohto roku. Jeho cieľom je zosúladiť nároky plynúce z ustanovenia § 102 predmetného zákona s predpokladanými disponibilnými zdrojmi štátneho rozpočtu v roku 2000.

  Vládny návrh zákona novo upravuje poskytovanie ďalšieho služobného platu v roku 2000 tak, že v tomto kalendárnom roku bude poskytnutý len v jeho prvom polroku.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  záverom mi dovoľte pred prerokovaním vládneho návrhu zákona vysloviť poďakovanie za pozornosť, ktorú ste mu venovali pri jeho prerokúvaní vo vybraných výboroch Národnej rady, ako aj odporučiť vám jeho schválenie. Tým sa prvýkrát, aj keď v obmedzenej forme, realizuje inštitút ďalšieho služobného platu a ocenenia a také zvýšené nároky kladené na štátnu službu vykonávanú príslušníkmi Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Tento návrh umožní vyplatiť im prvýkrát v histórii trinásty plat.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi. Prosím, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo určenému spravodajcovi gestorského výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Langošovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch, ako aj o odporúčaní gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený slovenský parlament,

  vážený pán minister,

  vládny návrh zákona, o ktorom dnes rokujeme, na základe uznesenia Národnej rady z prvého čítania prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre obranu a bezpečnosť. Gestorský výbor poveril mňa, aby som predložil na rokovanie pri druhom čítaní spoločnú správu s uznesením. Keďže z rokovaní ostatných dvoch výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, odporúča Národnej rade podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku návrh zákona ako celok schváliť.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Langošovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Do rozpravy sa ústne hlási pán poslanec Krajči.

  Pán poslanec Krajči, máte slovo.

  Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  znovu sa tu stretávame v krátkom období pri novelizácii zákona číslo 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Nedávno sme schvaľovali novelu, ktorá policajtom zobrala trinásty a štrnásty plat, dnes schvaľujeme novelu, ktorá im prideľuje trinásty plat, ale neumožňuje im využívať štrnásty plat. Deklaruje sa to ako obrovský úspech. Ja si dovolím pochybovať o tom, že je to nejaký úspech, pretože zákon stanovil jasne, že policajti majú mať trinásty a štrnásty plat. Žiaľbohu, o jeden plat prídu v tomto roku.

  Chcel by som však povedať, že keď už otvárame tento zákon, nemali by sme otvárať tieto problémy vždy po kúsku, vždy niečo začať riešiť, a preto navrhujem, pokiaľ je tento zákon v prerokúvaní, aby bola prijatá aj úprava pri výpočte pracovného mesačného fondu pre policajtov pracujúcich v zmenovom pracovnom čase. Chcem povedať ctenej snemovni, že tu dochádza k diskriminácii týchto policajtov vo vzťahu k iným policajtom. Dovolím si povedať, v čom to je. Jediné riešenie, najčistejšie riešenie je práve zmenou zákona číslo 73/1998 Z. z. v jeho § 65 ods. 4.

  Pri výpočte pracovného mesačného fondu sa pre policajtov pracujúcich v zmenovom pracovnom čase používa koeficient. Tento je určený výpočtom na celý rok dopredu. Vypočíta sa týmto spôsobom: Ak je týždenný pracovný fond 40 hodín, počet odpracovaných hodín v týždni vydelíme siedmimi dňami, t. j. 40 delené 7 je 5,7. To znamená, že policajtovi pracujúcemu v zmenovej pracovnom čase sa na každý deň počíta odpracovať 5,7 hodín, či pracuje, alebo nie. Tento spôsob výpočtu sa používa aj na prepočet odpracovať počet hodín v mesiaci, to znamená, že ak má mesiac 31 dní, policajt v zmennej službe musí v danom mesiaci odpracovať 31 krát 5,7, to je 176,7 hodín. No ak na takýto mesiac pripadnú dva štátne sviatky, napríklad v januári, policajt v dennej zmene odpracuje len 19 krát 8 hodín, to je 152 hodín, no zmenový policajt musí odpracovať stále 176,7 hodín bez ohľadu na to, že zákon nejasne hovorí, že dni štátnych sviatkov sa do pracovného času nezapočítavajú. Ak zmenovému policajtovi na deň štátneho sviatku nepripadne služba, tento deň musí dodatočne odpracovať do konca kalendárneho mesiaca.

  Tento diskriminačný spôsob prepočtu pracovného času sa pre zmenových policajtov taktiež odráža v tom, že ak takémuto policajtovi do času dovolenky pripadne štátny sviatok, tento deň sa mu do dovolenky nezaráta, o čo sa mu dovolenka predĺži, tak ako to určuje zákon, no po dovolenke musí tento deň dodatočne odpracovať, aby naplnil nezmyselnosť tohto výpočtu.

  Tu uvediem príklad. Policajt pracujúci na zmeny si zoberie spoločne dovolenku s policajtom pracujúcim v dennom režime v mesiaci december. Pri nástupe do služby po dovolenke v januári nasledujúceho roka policajtovi pracujúcemu na zmeny ostáva dodatočne odpracovať z mesiaca decembra 17,1 hodín, to znamená, že je v mínuse, no policajt pracujúci v dennom režime nemusí za mesiac december odpracovať ani hodinu. Ďalšou hlúposťou v tomto prepočte je, že ak zmenový policajt ide odviezť dieťa na liečenie v deň, keď bol vedený v 12-hodinovej službe, čo nemôže stihnúť za niekoľko málo hodín, tak sa mu tento deň ráta ako ospravedlnených 5,7 hodín podľa koeficientu i napriek tomu, že v konkrétny deň mal odpracovať 12-hodinovú službu. To znamená, že za tento deň musí ešte odpracovať ostávajúcich 6,3 hodiny. Policajtovi v dennom pracovnom čase sa automaticky ospravedlňuje celý pracovný deň, a to osem hodín.

  Podľa týchto príkladov je jasné, že čím viac štátnych sviatkov v roku, tým viac budú policajti v zmennom pracovnom čase vďaka tomuto nezmyslu v nevýhode oproti policajtom pracujúcim v dennom pracovnom čase. Je to jasná diskriminácia policajtov v zmenovom pracovnom režime.

  Dovoľte mi preto, aby som navrhol pozmeňujúci návrh k § 65 ods. 4 v tomto znení: Na konci odseku sa bodka nahrádza čiarkou a text pokračuje "policajta, ktorý vykonáva štátnu službu v rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni".

  Dôvod: Týmto znením by sa odstránila diskriminácia policajtov, ktorí vykonávajú štátnu službu v nerovnomerne rozvrhnutom čase služby. Zároveň sa tým odstráni dlhodobý problém v podobe tzv. koeficientu fondu pracovného času. Upozorňujeme, že tento problém nie je možné riešiť internou normou, ale len zákonom. Myslím si, že je nespravodlivé, ak policajti zaradení v zmenných prevádzkach s nerovnomerne rozvrhnutým fondom pracovného času, napríklad ako príslušníci ochranných činiteľov, operačné strediská, hraničné priechody a podobne, odpracujú za rok cca o 90 hodín viac v porovnaní s príslušníkmi na ostatných pracoviskách, ktorí majú pracovný čas rovnomerne rozvrhnutý. Táto navrhovaná úprava odstráni túto nespravodlivosť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Krajči bol jediný prihlásený do rozpravy k tomuto prerokúvanému bodu.

  S faktickými poznámkami sa hlásia pani poslankyňa Tóthová a pán poslanec Gajdoš. Končím možnosť prihlásiť sa s ďalšími faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  myslím si, že zdôvodnenie pána poslanca Krajčiho bolo veľmi fundované. Konečne bol ministrom vnútra, takže pozná tieto otázky a ja ho chcem podporiť len v tej časti, kde poukázal na zámer riešiť tieto otázky internou právnou normou. Nie je to možné, nebolo by to možné z toho dôvodu, že pokiaľ má vzniknúť právny nárok vymáhateľný a nárok, ktorý musia štátne orgány plniť, je potrebné zakotviť tento nárok v zákone. Konečne aj ústava tieto otázky rieši. Takže si myslím, že toto zdôvodnenie je náležité a ja sa prihováram za prijatie navrhovaného doplnenia, pretože som ho taktiež podpísala.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ja len chcem pripomenúť pánovi ministrovi Pittnerovi, že pred rokom pri prerokúvaní novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru sľuboval oveľa viac. Tvrdil, že opatrenie, ktoré sa pred rokom prijímalo, bude opatrením posledným, a sľuboval v plnom rozsahu naplnenie dikcie predtým schváleného zákona.

  Dnes sa tu robí čiastkový krok, schvaľuje sa 13. plat, 14. plat pre policajtov je v nedohľadne. Stále mám na pamäti jeho slová o tom, že ak policajtov nezaplatí štát, že ich zaplatí niekto iný. Dnes sa tieto slová na Slovensku stávajú skutočnosťou. Ak nepridáte policajtom v rozpočte ani v ich nárokových, zákonných dávkach, skutočne budú hľadať iné formy a iné cesty, ako získať zdroje na obživu pri náročnej službe, v ktorej nasadzujú často aj svoj život. Takže nerobme zo seba martýra, ak dávame policajtom len časť toho, čo sme im pred rokom sľubovali.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán navrhovateľ.

  Pán minister, máte slovo.

 • Je mi už trápne neustále pri týchto diskusiách vystupovať s poukazom na to, že vlastne len vďaka minulej opozícii, terajšej koalícii, sa prijal tento zákon. Pretože v tom čase ste boli proti, ako koalícia ste mordovali odborárskych predákov, tí vám to aj v novinách jasne vytmavili. A ja sa len čudujem, prečo sa neustále k tomuto vraciate.

  Po ďalšie chcem povedať, pokiaľ ide o 13. alebo 14. plat. Ja som hovoril a hovorím to aj teraz. Urobíme všetko pre to, aby sa rozkývali konečne ekonomické páky. A potom bude aj 14. plat a potom nebudú zmrazené ani funkčné platy. Pretože funkčné platy, žiaľbohu, sú znovu na nule.

  A pokiaľ ide o tú problematiku nadčasov, opäť ja ako opozičný poslanec práve tunajšími ochrankármi a ďalší sme boli spolu s vtedajším poslancom Ivanom Šimkom a Romanom Kováčom a ďalšími o tejto situácii informovaní, presne tak ako ste to teraz hovorili vy, pán poslanec Krajči. Jednoducho tie nadčasy sú mórovou ranou, ktorá tu vznikla práve preto, akým spôsobom ste rozložili sily v polícii. A ak by sme urobili v zákone to, čo ste teraz navrhovali a čo ste vlastne svojím ustanovením v zákone v tom čase nerešpektovali a nepresadzovali, tak sa dostaneme do neriešiteľnej situácie, pretože jednoducho iným spôsobom sa snažíme tento nedostatok týmto pracovníkom vynahradiť.

  Neodporúčam preto za tento pozmeňujúci návrh hlasovať.

 • Ďakujem.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán spoločný spravodajca. Nie.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Gašparovič, je skončená rozprava. Pán minister vystúpil záverečnou reakciou na rozpravu. Už som skončil rozpravu.

  Ďakujem pánovi poslancovi Langošovi.

  Pristúpime k ďalšiemu prerokúvaniu bodu, ktorým je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti,

  ktorý ste dostali ako tlač číslo 396 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 396a, súčasťou ktorej je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Dávam teraz slovo pánovi ministrovi, aby z poverenia vlády predmetný návrh vlády odôvodnil.

  Pán minister, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  predložený návrh na prístup Slovenskej republiky k dvom dohovorom Organizácie Spojených národov týkajúcich sa osôb bez štátnej príslušnosti inicioval Úrad vysokej komisárky Organizácie Spojených národov pre utečencov na základe žiadosti Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov obsiahnutej v bode 15 jeho rezolúcie z 21. decembra 1995.

  Na základe tejto žiadosti prebehla v spolupráci so všetkými dotknutými ministerstvami, ktorých pôsobnosti sa ustanovenia dohovorov týkajú, komparácia ich ustanovení s naším právnym poriadkom. Výsledok obsahujú tabuľky zaoberajúce sa v rámci oboch dohovorov každým jednotlivým ustanovením. Vyplýva z nich, že až na jedno ustanovenie, v súvislosti s ktorým sa navrhuje urobiť výhradu, je náš právny poriadok v súlade s ustanoveniami dohovorov.

  Navrhovaná výhrada bude znamenať, že tak ako doteraz Slovenská republika bude vydávať cestovné doklady len takým osobám bez štátnej príslušnosti, ktorým sa povoľuje trvalý alebo dlhodobý pobyt. Požiadavka dohovoru na vydanie cestovného dokladu každej osobe bez štátnej príslušnosti, ktorá nemá cestovný doklad, by znamenala nežiaduci prílev migrantov, a preto je pre nás neakceptovateľná. Podobne uplatnili jednu a viac výhrad k obom dohovorom mnohé ďalšie štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovorov.

  Pre informáciu uvádzam, že v súčasnosti je na území Slovenskej republiky 145 osôb bez štátnej príslušnosti, z ktorých 144 má povolený trvalý pobyt a 1 dlhodobý pobyt.

  Pri prerokúvaní návrhu vo výbore pre ľudské práva a národnosti bol vyslovený názor o zbytočnosti pristupovania k dohovorom, keďže náš právny poriadok je s ich obsahom kompatibilný. Dovoľte mi vyjadriť sa k tomu. Je pravdou, že dohovory do nášho právneho poriadku neprinášajú nový inšpirujúci obsah. To však ani nie je jediným kritériom pristupovania k platným medzinárodným dokumentom. Nemali by sme zabúdať na to, že nedávno sa uskutočnila na pôde OSN, najvýznamnejšej medzinárodnej scéne, voľba nestáleho člena jej Bezpečnostnej rady. Nemusíme si vysvetľovať význam obsadenia tohto miesta. Aj keď Slovenská republika tentoraz popri Ukrajine neuspela, jej korektný postup pri voľbe bol ocenený a úsilie Slovenskej republiky získať toto miesto v budúcom období pokračuje. Jeho významnou súčasťou je i ústretový prístup k akciám OSN. Jednou z nich je i snaha rozšíriť členskú základňu predložených dohovorov. Pristúpenie k nim považujem za jeden z mnohých krokov pri podpore cieľov našej zahraničnej politiky.

  Vzhľadom na to a vzhľadom na celkový súlad s naším právnym poriadkom, ako aj na to, že prístup nebude mať dosah na štátny rozpočet, odporúčam vysloviť súhlas s návrhom na prístup s výhradou k článku 27 Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti v tomto znení schválenom vládou: Slovenská republika nie je viazaná článkom 27 v tom zmysle, že vydá osobný doklad každej osobe bez štátnej príslušnosti, ktorá nemá platný cestovný doklad. Slovenská republika vydá osobný doklad len osobám bez štátnej príslušnosti zdržiavajúcim sa na území Slovenskej republiky, ktorým povolila dlhodobý alebo trvalý pobyt.

  Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Kvardovi, spoločnému spravodajcovi výboru pre verejnú správu. Prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu vo výboroch, ako aj o odporúčaní gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni ministri,

  vážený parlament,

  predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokúvaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti (tlač číslo 396).

  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 411 z 25. októbra 1999 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti.

  Zároveň určil k uvedenému návrhu ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a lehotu na prerokovanie vo výboroch do 29. novembra 1999 a gestorskému výboru do 30. novembra 1999.

  Všetky výbory, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti (tlač 396) pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote a vyslovili s ním súhlas.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie vyslovil súhlas s návrhom, ale s výhradou k článku 27 Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, tak ako je to uvedené v uznesení vlády Slovenskej republiky číslo 696 zo dňa 18. augusta 1999 v tomto znení: "Slovenská republika bude viazaná článkom 27 v tom zmysle, že osobné doklady nebude vystavovať každej osobe bez štátnej príslušnosti, ale len osobe bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky povolený trvalý alebo dlhodobý pobyt."

  Gestorský výbor na svojej schôdzi dňa 30. novembra 1999 prijal uznesenie, v ktorom súhlasí s návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti a podľa § 88 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť s návrhom o vládou predloženom znení v treťom čítaní súhlas.

  Vážený pán predsedajúci, predkladám aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 7. decembra 1999 k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti:

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti s výnimkou článku 27, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti."

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie spravodajskej správy.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pán poslanec Hofbauer. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Hofbauer, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  dámy a páni,

  v čase predvianočnom a v čase končenia kalendárneho roka, keď sa prerokúva návrh štátneho rozpočtu a s ním súvisiace veľmi závažné ekonomické zákony, dostávajú sa na naše stoly niektoré materiály, ktoré vo mne vyvolávajú nevyhnutne pocit rozpakov z hľadiska obsahu, aj z hľadiska naliehavosti. Sú potrebné? Sú také naliehavo akútne, že ich musíme teraz prerokúvať a schvaľovať? Sú v kontexte s ostatnými štátmi, ktoré sú okolo nás, a s nadväznosťou našich snažení a cieľov? Dovoľte mi, aby som v nadväznosti na tento úvod uviedol niektoré otázky, nad ktorými je, myslím, sa hodno nám tu zamyslieť.

  Dámy a páni, ako jeden z hlavných dôvodov, prečo tento materiál sa prerokúva a predkladá práve teraz, bol argument, že Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov sa obrátil na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky so žiadosťou o pristúpenie. Tak ak toto je jediný dôvod, tak musím sa mierne začudovať, pretože takýchto požiadaviek komisárov je enormné množstvo, a nedomnievam sa, že táto argumentácia je presne tá, ktorá by zdôvodňovala práve v tomto čase prerokúvať práve tento materiál. Z akého dôvodu?

  Ak si zoberieme predkladaciu správu na strane druhej, tak sa dozvedáme, že z európskych štátov Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti podpísali a ratifikovali bez výhrad a uvádzajú sa štáty Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Dánsko, Holandsko, Taliansko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Chorvátska republika, Slovinská republika a Švajčiarska konfederácia. Podčiarknuté, sčítané, 13 štátov. Trinásť štátov k tomu pristúpilo, a to je dostatočný dôvod, aby my sme sa ponáhľali byť štrnásti. Menší počet štátov bez výhrad podpísal či pristúpil k Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti. Tento dokument podpísali Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Dánsko, Holandsko, Nórsko, Švédsko a Rakúsko.

  Takže z toho prvého bloku nenachádzajú sa tam ani len všetky štáty zoskupenia Európskej únie, do členstva ktorej usilujeme. A zatiaľ čo v tej druhej skupine, ktorá obsahuje zo 160 štátov Organizácie Spojených národov, približne iba 8 štátov, a čo je dosť prekvapujúce, v tejto skupine sa nenachádza ani Ukrajina, ani Poľsko, ani Maďarsko, ani Česká republika. Prečo ich vypichujem? No lebo sú to štáty, ktoré hraničia s nami. Čiže my tento dohovor prijmeme, schválime, ratifikujeme, ostatné štáty okolo nás nie, tak ja sa potom oprávnene pýtam: Aký má zmysel toto unáhlené prerokúvanie, keď vlastne my budeme tvoriť akúsi enklávu medzi štátmi, ktoré takéto dohody a dohovory neprijali, neschválili a neratifikovali? Ja na to nenachádzam nejaký racionálny zmysel.

  Dámy a páni, samotná textácia tohto dohovoru je dosť netradičná a poskytuje nemálo momentov na zamyslenie sa. Pokúsim sa upozorniť na niektoré z nich. Článok 3 o zákaze diskriminácie: Zmluvné štáty majú aplikovať toto ustanovenie tohto dohovoru na osoby bez štátnej príslušnosti bez ich diskriminácie, čo sa týka ich rasy, náboženstva alebo krajiny pôvodu. Rasy, náboženstva a krajiny pôvodu. Čo tu chýba? Národnosť. Národnosť jednoznačne chýba. Tá je diskriminovateľná? Alebo je nezaujímavá? Krajina pôvodu je v prípade úteku Kurdov z Turecka čo? Kurdistan? Ten neexistuje. Turecko? Nie sú štátnymi príslušníkmi. Proste sú národom, ktorý nemá štát. To znamená, sú alebo nie sú obsiahnuté v rámci tohto článku 3? Táto vec je veľmi sporná a domnievam sa, že nie je z textácie tohto dokumentu taxatívne jednoznačná.

  Pokiaľ sa bude argumentovať, že problematika národnej príslušnosti je obsiahnutá napríklad vo vyššom zákonnom princípe našej legislatívy, to je Ústava Slovenskej republiky, tak môžem odpovedať presne tým istým, tam je obsiahnutá aj príslušnosť a nediskriminácia z dôvodu príslušnosti k rase, k náboženstvu. Opäť národná príslušnosť sa nenachádza.

  Článok 4, dámy a páni, náboženstvo. Zmluvné štáty majú zaobchádzať s osobami bez štátnej príslušnosti aspoň takým spôsobom, akým zaobchádzajú so svojimi vlastnými občanmi vo všetkých otázkach, zdôrazňujem vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú slobody náboženstva, ako aj slobody náboženskej výchovy ich detí. Hodno sa pozastaviť pri tomto bode. To znamená, že my vo všetkých otázkach všetkých náboženstiev sa budeme správať tak, ako k svojim vlastným občanom? To znamená, že u nás Slovenská republika poskytne priestor aj pre japonské bojové sekty? Napríklad bojujúce sarínom v podzemných dráhach? Alebo poskytne sa priestor...

 • Reakcia z pléna.

 • Ale áno, len sa neuškŕňajte, pani Sabolová.

  ... pre najčudnejšie sekty z amerického kontinentu, ktoré propagujú najčudnejšie zámery a ciele? Alebo Slovenská republika vo veci slobody náboženstva poskytne priestor napríklad moslinskému fundamentalizmu? Žiadny iný limitujúci prvok textácie tohto dohovoru ja tu nenachádzam, a preto domnievam sa, že ak sa vláda rozhodla tento dokument prijať, tak prinajmenšom by bolo prospešné zvážiť výhrady, ktoré k tomuto Slovenská republika prijať je oprávnená, a ak ich neprijmeme, tak to znamená, že prijímame aj tieto články 3 a 4 bez akýchkoľvek výhrad?

  Moja ďalšia pripomienka sa týka článku 23. Zmluvné štáty poskytnú osobám bez štátnej príslušnosti zákonne sa združujúcim na ich území v súvislosti s verejnou podporou a pomocou rovnaké podmienky ako svojim vlastným občanom. Pozrime sa, čo sa deje s migrantmi zo Slovenskej republiky, ktorí sú prevažne maďarskej aj rómskej národnosti, nie slovenskej, to si ujasnime, pri ich migrovaní po štátoch Európskej únie. Zabalia ich ako balík a pošlú naspäť do štátu, z ktorého vycestovali, to znamená na Slovensko. A na štát, ktorý im toto umožnil, odkiaľ vychádzajú, uvalia jednoducho vstupné víza. Zatiaľ čo v článku 23 náš štát sa v podstate zaväzuje na verejnú podporu a pomoc za rovnakých podmienok ako vlastným občanom.

  Takže moja ďalšia otázka v súvislosti s týmto textom: Staneme sa takouto záchytnou stanicou pre iné štáty produkujúce iných migrantov a budeme im poskytovať také výsady sociálne a iné alebo rovnaké práva ako našim občanom, ktorí si platia sociálne a zdravotné poisťovne, prípadne za ktorých to uskutočňujú iné inštitúcie alebo štát?

  Problematika výhrady vo veci poskytovania platných cestovných dokladov osobám bez štátnej príslušnosti, na ňu sa vzťahuje výhrada, ktorá je uplatňovaná, takže zmieňovať sa o tom je zbytočné.

  Ale dovolím si upozorniť na článok 30, ktorý uvádza: Zmluvný štát v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi povolí osobám bez štátnej príslušnosti previesť majetok, ktorý si priniesli na jeho územie, do inej krajiny, kam im bolo povolené vstúpiť za účelom znovuusídlenia sa. Táto textácia sa mi javí viac ako čudesná. Za situácie, že Slovenská republika sa ide deklarovať ako enkláva uprostred štátov, ktoré nepodpisujú takýto dohovor, nehrozí nám náhodou riziko, že sa staneme tranzitným ostrovom, kade sa budú prepierať nielen osoby, ale aj ich majetkové záujmy pri prechode do inej krajiny, ako je to uvádzané v článku 30?

  No a konečne v článku 31 sa dočítavam takú čudnú vec: Zmluvné štáty nemôžu vyhostiť osoby bez štátnej príslušnosti zákonne sa zdržujúce na ich území s výnimkou prípadov odôvodnených Štátnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom. No tak to ma podržte! Ak sa tu odvolávame na Štátnu bezpečnosť, predpokladám, že ide o tú pred rokom 1989, pretože v súčasnosti Štátna bezpečnosť na území Slovenskej republiky nejestvuje. Takže aj takýto nezmysel sa tu my chystáme teraz odsúhlasiť.

  Takže, dámy a páni, domnieval som sa, že je vecné a účelné upozorniť na niektoré veci, ktoré v tomto texte sa mi javia viac ako kuriózne, ak nie rozporné. Bol by som rád, ak by pán minister zaujal k tomu stanovisko. Predpokladám, že tak urobí. A predpokladal by som hlavne, že Slovenská republika a Národná rada bude prijímať také dokumenty, ktoré sú naliehavé z hľadiska našej potreby, a nie z hľadiska toho, že vysoký komisár OSN čosi od nás chce. Pretože ako sa zdá, zo 160 štátov OSN toto akceptovalo 13 štátov k tej prvej dohode a 8 štátov k druhej dohode.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Hofbauera sa hlási pani poslankyňa Tóthová. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok na faktické poznámky.

  Pani poslankyňa Tóthová.

  Zapnite pani poslankyňu Tóthovú.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Nadväzujem na vystúpenie pána poslanca Hofbauera. Všetci štyria poslanci, ktorí sme vo výbore pre ľudské práva a národnosti, sme sa skutočne podrobne zaoberali týmto materiálom a ja osobne mám dojem, či si to vôbec pán minister vnútra dobre preštudoval a dal vysvetliť, čo z prístupu na tento dokument vyplýva. Určitá opatrnosť štátov je zrejmá aj z počtu štátov, ktoré pristúpili k tomuto dohovoru. Ja upozorňujem na článok 11 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa uvádza, že medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi. Znamená to, že predložený materiál hovorí o základných ľudských právach a hovorí aj o slobodách a je plne pravda to, čo povedal pán poslanec Hofbauer, že pre Slovenskú republiku pristúpením k tomuto dohovoru tieto povinnosti vyplynú.

  Pán minister, ja budem veľmi zvedavá, ako to budete realizovať. Kde vezmete financie a či to nebude mať negatívny dosah do našich spoločenských pomerov. Tiež si myslím s pánom poslancom, že je tu množstvo, ale množstvo iných naliehavých úloh, a nie sa zaoberať takýmito dohovormi.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán minister. Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Pán spravodajca? Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti.

  Prosím všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o všetkých troch prerokovaných bodoch, ktoré uvádzal minister vnútra pán Ladislav Pittner.

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu, pána poslanca Kvardu, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Predkladám návrh na uznesenie:

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti."

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh. Podľa § 84 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku prerokúvame tento návrh, keďže ide o zmluvu, v treťom čítaní. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako ho uviedol pán spoločný spravodajca, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) vyslovuje súhlas s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, s jeho Dodatkom a s Dohovorom o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti (tlač 396).

  Teraz prosím spoločného spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, pána poslanca Langoša, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov a aby hlasovanie k tomuto návrhu uvádzal.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo. Najskôr pristúpime k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy, ak sú nejaké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 • Pán predsedajúci, som pripravený uvádzať hlasovanie.

  V spoločnej správe nie sú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona číslo 73. V rozprave odznel jeden pozmeňujúci návrh. Tento návrh predložil poslanec Krajči.

  Pán predseda, navrhujem o tomto návrhu hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý v rozprave predniesol pán poslanec Krajči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 21 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Tým sme vyčerpali, pán poslanec, všetky návrhy, ktoré boli predložené k tomuto vládnemu návrhu zákona.

 • Môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Pán predsedajúci, gestorský výbor uznesením číslo 136 ma poveril navrhnúť Národnej rade prikročiť k tretiemu čítaniu a k hlasovaniu o zákone ako o celku v ten istý deň.

 • Ďakujem pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne som nedostal žiadne prihlášky. Ústne sa nehlási z poslancov do rozpravy nikto. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpime podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa.

  Pán poslanec Fico, žiadny pozmeňujúci a doplňujúci návrh v rozprave nebol schválený.

  Prosím, ruším toto hlasovanie. Považujem ho za zmätočné. Budeme hlasovať ešte raz. Došlo k nedorozumeniu medzi predsedajúcim a pánom poslancom Ficom.

  Budeme opakovať hlasovanie o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh vlády sme schválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Langošovi.

  Teraz prosím pána poslanca Kresánka, spoločného spravodajcu výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, aby uvádzal hlasovania k tomuto návrhu zákona.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  poslankyne, poslanci,

  v rozprave síce vystúpil jeden poslanec, ale nepodal žiaden pozmeňujúci návrh, konštatujem, že nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, a preto navrhujem, aby sme otvorili prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v treťom čítaní.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu tohto návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa niekto z pánov poslancov hlási do rozpravy ústne.

  Pán poslanec Kresánek má splnomocnenie gestorského výboru, ktorý odporúča, aby sme ihneď po druhom čítaní prikročili k tretiemu čítaniu.

  Podľa zákona o rokovacom poriadku by sme mali dať hlasovať o odporúčaní gestorského výboru. Žiada si niekto hlasovať o tomto návrhu? Nie.

  Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy v treťom čítaní niekto z pánov poslancov. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uviedli návrh na uznesenie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  poslankyne, poslanci,

  hlasovanie bude jednoduché. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky obsahuje dva články. Navrhujem teda, aby sme hlasovali o tomto zákone ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu 25. schôdze, ktorým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 377 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 377a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona odôvodnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán minister Magvaši.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem vám, pán podpredseda Národnej rady.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, predkladám poverený vládou Slovenskej republiky zo svojho rokovania 29. septembra 1999.

  Účelom tejto navrhovanej novely zákona je predĺžiť obdobie vykazovania a hodnotenia výkonu zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie a výkonu služby zaradenej do I. a II. kategórie funkcií do 31. decembra 1999, resp. až do roku 2023, na účely dôchodkového zabezpečenia. Zároveň sa navrhuje v prechodných ustanoveniach citovaného zákona právne upraviť obdobie od 1. januára 1999 do účinnosti tohto zákona.

  Odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť, pretože ide o zákon, ktorý je v opakovaných ročných cykloch predkladaný do Národnej rady Slovenskej republiky a schvaľovaný.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi výborov podpredsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie pánovi poslancovi Mariánovi Mesiarikovi a prosím ho, aby podľa § 80 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  vážení hostia,

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. októbra 1999 číslo 498 po prerokovaní vládneho návrhu zákona v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní. Tento vládny návrh uznesením Národná rada pridelila Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Výbor pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor nedostal do 30. novembra tohto roku žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený.

  Vládny návrh zákona odporučili schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 221 z 30. novembra tohto roku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie svojím uznesením číslo 123 zo 17. novembra tohto roku. Vládny návrh zákona odporučil neschváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením číslo 265 z 23. novembra tohto roku.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 377), odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

  Spoločná správa bola prerokovaná a schválená vo výbore pre sociálne veci a bývanie 30. novembra tohto roku.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne som nedostal žiadne prihlášky. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Vidím na svetelnej tabuli dvoch pánov poslancov. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok. Pán poslanec Dzurák a pán poslanec Rusnák.

  Pán poslanec Dzurák.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  tento návrh zákona viem, že je skutočne pre niektorých veľmi problematický. Ja by som však prosil, samozrejme, o jeho podporu aj o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu.

  Tieto pracovné alebo zvýhodnené pracovné kategórie sa berú ako niečo nad pomery, ako majú ostatní poistenci. Chcem vás však aj z vlastných skúseností oboznámiť s vecami, že jednoducho tieto zvýhodnené pracovné kategórie nie sú len súčasťou dôchodkového zabezpečenia, ale predovšetkým okrem tohto dôchodkového zabezpečenia je to problematika v určovaní ceny, problematika dĺžky pracovného času, problematika ďalších výhod ľudí, ktorí pracujú v sťažených podmienkach, či už je to v baniach, či je to pri peciach, alebo ako konkrétne ja v chemickom prostredí, ako karcinogénnom prostredí. Prakticky sú tam ďalšie veci, ako je dodatková dovolenka, rekondičné pobyty a ďalšie veci.

  Pokiaľ nebude nový systém sociálneho poistenia, skutočne by som odporúčal, aby pre tieto skupiny sme tento návrh alebo túto novelu schválili.

  A dovoľujem si vám predložiť svoj pozmeňujúci návrh: "V § 14 ods. 1 sa slová "do 31. decembra 1999" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2000". Následne zmeniť dátumy i v príslušných paragrafoch nadväzne na túto zmenu.

  Ďakujem a prosím vás o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu.

 • Ako ďalší do rozpravy je prihlásený pán poslanec Rusnák.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v rámci druhého čítania k uvedenému návrhu zákona číslo 100/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý máme pod tlačou číslo 377, predložil pozmeňujúci návrh.

  Môj prvý pozmeňujúci návrh znie: V bode 14 návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon, v § 175g ods. 1 navrhujem na konci textu pripojiť slová "ak ďalej nie je ustanovené inak".

  Po druhé. Za odsek 1 § 175g vložiť tento nový odsek 2:

  "(2) Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom účinnosti tohto zákona, o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov platných do dňa účinnosti tohto zákona."

  Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

  Dovoľte stručné zdôvodnenie. Schváleným pozmeňujúcim návrhom sa okrem iného zabezpečí zachovanie nároku na starobný dôchodok vzniknutého podľa § 174 zákona číslo 100/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení v platnom znení aj vtedy, ak sa o vzniku na starobný dôchodok podľa tohto ustanovenia právoplatne nerozhodlo do účinnosti tohto návrhu zákona.

  Prosím panie poslankyne, pánov poslancov, aby podporili tento môj pozmeňujúci návrh, za čo vám všetkým vopred ďakujem.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Rusnáka sa hlási pán poslanec Brocka.

 • Chcel by som upozorniť ctených poslancov, ale aj predkladateľov pozmeňujúcich návrhov, že idú nad rámec predloženého vládneho návrhu zákona. To po prvé.

  Po druhé, že rozpočtový výbor nesúhlasil ani s predloženým vládnym návrhom zákona. Jednoducho ak ste pozorne čítali tento zákon, tak v dôvodovej správe sú argumenty o tom, aby sa takýto návrh zákona neschválil. Nesúhlasí ministerstvo financií, nesúhlasí Sociálna poisťovňa. Ja proste nerozumiem tým návrhom, ktoré sa tu predkladajú, ktoré idú ďaleko nad rámec dokonca aj vládnej predstavy, v situácii, keď Sociálna poisťovňa nie že nemá na valorizovanie dôchodkov, ale pomaly nemá ani na výplaty dôchodkov.

  Prosil by som, keby ste tieto návrhy nepodporili.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán minister Magvaši. Áno.

  Pán minister, máte slovo.

 • Budem stručný. Ja som sa nakoniec pri prvom čítaní k tomuto návrhu vládneho zákona vyjadril. Je to v konečnom dôsledku aj stanovisko vlády.

  K návrhu pána poslanca Rusnáka. Myslím si, že pokiaľ sa schváli platnosť takejto úpravy v roku 1999, má svoje opodstatnenie a zjednodušuje niektoré výkladové veci Sociálnej poisťovne. Myslím si, že návrh pána poslanca Rusnáka je skôr zlepšujúci techniku a mechanizmus, ktorý dnes pri uplatňovaní týchto zákonov v Sociálnej poisťovni boli.

  Samozrejme, návrh pána poslanca Dzuráka ide nad rámec návrhu vlády, nehovoriac o tom, že, tak ako ho predložil pán poslanec Dzurák, má hromadu technických chýb, ktoré by si žiadali oveľa kvalifikovanejší návrh, a preto treba zvážiť, či tento návrh odsúhlasiť.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Chce sa k rozprave vyjadriť pán spoločný spravodajca?

  Nech sa páči.

 • Vážené poslankyne, poslanci,

  len jednou vetou k návrhu pána poslanca Dzuráka. K prvému návrhu, samozrejme, súhlas k návrhu pána Rusnáka.

  Myslím si, že keď sme o týchto veciach rozprávali v skupine poslancov, ktorí tento návrh podali, že nie je to nad rámec predloženého návrhu, len rozširuje alebo upravuje dátum. A okrem toho pripomínam všetkým poslancom a budeme sa tu v januári zaoberať reformou sociálneho zabezpečenia na sociálne poistenie. Týmto návrhom, pokiaľ by sa schválil, vytvorí sa prechod, hladký prechod v roku 2000 na úplne nový systém a nikdy viac o takýchto kategóriách a ďalších veciach už rozprávať tu nebudeme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Odporúčam, aby pán minister uviedol ďalší svoj návrh, ktorým je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce číslo 182 z roku 1999, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom osemdesiatom siedmom zasadnutí 17. júna 1999 v Ženeve,

  ktorý ste dostali ako tlač 406.

  Zatiaľ prosím pána poslanca Mesiarika, aby dal k dispozícii pozmeňujúce návrhy, ktoré podali páni poslanci v rozprave, aby sme mohli o nich hlasovať.

  Pán minister, prosím, aby ste uviedli návrh vlády na vyslovenie súhlasu s predmetným dohovorom.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce číslo 182/1999 prijala jednomyseľne Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce 17. júna 1999 v Ženeve. Je to jedna z mála rozhodnutí v histórii Medzinárodnej organizácie práce od jej vzniku v roku 1919, keď sa dosiahlo jednomyseľné rozhodnutie delegátov v trojstrannom zložení na konferencii - zástupcovia vlád, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia pracovníkov.

  Delegácia Slovenskej republiky, ktorá sa zúčastnila tohto rokovania tiež v trojstrannom zložení ako zástupcovia vlády, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia pracovníkov, hlasovala za prijatie tohto dohovoru a plnila tým ako odporúčanie vlády Slovenskej republiky, ale aj odporúčania Konfederácie odborových zväzov a Asociácie zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky.

  Prijatím dohovoru sa zavŕšilo niekoľkoročné úsilie Medzinárodnej organizácie práce prijať účinnú medzinárodnú normu o detskej práci. Toto úsilie Medzinárodnej organizácie práce vychádzalo okrem iného zo skutočnosti, že nemôže byť slobodná spoločnosť, keď nie je zabezpečený slobodný a zdravý vývoj dieťaťa a zabezpečené primerané vzdelávanie podľa veku dieťaťa. Po prvýkrát medzinárodný dohovor vymedzuje výraz "najhoršie formy detskej práce". Na účely uvedeného dohovoru výraz "najhoršie formy detskej práce" zahŕňa:

  1. všetky formy otroctva a podobné praktiky otroctva, také, ako sú predaj a obchodovanie s deťmi, služba pre trhy a nevoľníctvo, nútená alebo povinná práca vrátane núteného alebo povinného náboru detí s cieľom ich využívania v ozbrojených konfliktoch;

  2. využívanie, získavanie alebo ponúkanie dieťaťa na prostitúciu, na výrobu pornografie alebo pornografické predstavenie;

  3. využívanie, získavanie a ponúkanie dieťaťa na nezákonnú činnosť, najmä na takú, akou je výroba a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, ako ju definujú príslušné medzinárodné zmluvy;

  4. prácu, ktorá by svojou povahou alebo okolnosťami, za ktorých sa vykonáva, mohla ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo morálku dieťaťa.

  Z hľadiska trestnoprávnych opatrení v týchto prípadoch ide o potrestanie osôb, ktoré využili, získali alebo ponúkali dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov, na výkon najhorších foriem detskej práce upravených dohovorom. Deti sa ochraňujú pred každým, kto by ich zneužil na najhoršie formy detskej práce bez ohľadu na to, či dieťa malo vedomosť, prípadne nevedomosť o výkone takýchto prác, alebo tieto práce dieťa vykonávalo pod hrozbou násilia alebo donútenia.

  Chcel by som povedať, že Medzinárodná organizácia práce zaradila tento dohovor medzi osem rozhodujúcich dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a považuje tento dohovor ako dohovor významovo najvýznamnejší v uplatňovaní ľudských práv na tejto zemeguli.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky teda prekladám návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s týmto dohovorom. Keď vláda predkladá tento materiál do Národnej rady, chcel by som povedať, že to predkladá na báze toho, že je uskutočnený odborný posudok k dohovoru, ktorý má 43 strán a ktorý porovnáva jednotlivé ustanovenia dohovoru s právnymi predpismi a ďalšími úpravami platnými v Slovenskej republike a odpovedá na otázky, či ustanovenia právnych predpisov a ďalších úprav platných v Slovenskej republike, ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, harmonizujú s ustanoveniami dohovoru a či Slovenská republika môže ratifikovať dohovor. Záver tohto odborného posudku, ktorý prerokovala vláda Slovenskej republiky, konštatuje, že vnútroštátne zákonodarstvo Slovenskej republiky, medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj ďalšie úpravy harmonizujú s ustanoveniami dohovoru, a preto je možné dohovor ratifikovať.

  Sociálni partneri - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky - nemali vecné pripomienky a práve preto, že aj hlasovali na Generálnej konferencii za tento návrh, vyjadrili súhlas a dokonca podporu na urýchlenú ratifikáciu dohovoru Slovenskou republikou. Slovenská republika týmto bude vlastne jednou z mála krajín, ktorá potvrdzuje všetkých osem záväzných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce.

  Práve preto odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky pred ratifikáciou vysloviť súhlas s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce číslo 182/1999 v súlade s článkom 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky. Chcel by som povedať, že dosiaľ tento dohovor ratifikovala aj Seychelská republika, a to dňa 30. septembra 1999.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou dohovoru.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi výborov pánovi poslancovi Mesiarikovi a prosím, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu vlády vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán minister,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce, číslo dohovoru 182/1999, ktorý schválila Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, prerokoval tento návrh na svojom rokovaní a prijal túto spoločnú správu.

  Pripomínam, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 11. novembra tohto roku číslo 455 pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Gestorský výbor do 30. novembra, do dňa termínu svojho rokovania, žiadne stanovisko poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh pridelený, nedostal.

  Vysloviť súhlas s návrhom odporučili: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti svojím uznesením číslo 73 z 22. novembra tohto roku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením číslo 130 zo 17. novembra tohto roku. Z týchto uznesení nevyplynuli žiadne iné pozmeňujúce návrhy, iba návrh, ktorý gestorský výbor predkladá v spoločnej správe s odporúčaním, aby Národná rada tento návrh schválila.

  Žiadam vás, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa preto, či sa z pánov poslancov hlási do rozpravy niekto ústne. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, ktorí sa zdržiavajú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili sem. Budeme hlasovať o dvoch prerokovaných bodoch, v ktorých bol navrhovateľom z poverenia vlády a ktoré predkladal minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán minister Magvaši, aby sme mohli skončiť prerokúvanie týchto bodov. Bol by som veľmi rád, keby sme odhlasovali a prijali uznesenie o vládnom návrhu zákona o sociálnom zabezpečení, ako aj o návrhu na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou medzinárodného dohovoru.

  Pán poslanec Mesiarik, prosím, aby ste uviedli návrh na uznesenie k vysloveniu súhlasu s medzinárodným dohovorom, tak ako ho odporúča prijať gestorský výbor.

 • Vážený pán minister,

  vážené poslankyne, poslanci,

  keďže v rozprave nezazneli žiadne návrhy, žiadne vystúpenia alebo pripomienky, odporúčam hlasovať o tomto uznesení...

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále, pani poslankyne, páni poslanci.

 • "Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s ratifikáciou Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce číslo 182/1999, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom osemdesiatom siedmom zasadnutí 17. júna 1999 v Ženeve."

  Môžeme o tomto uznesení hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa hlasujme o návrhu, ktorý predniesol spoločný spravodajca pán poslanec Mesiarik.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili a vyslovili súhlas s ratifikáciou Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce číslo 182 z roku 1999, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom osemdesiatom siedmom zasadnutí 17. júna 1999 v Ženeve.

  Teraz by sme prikročili k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Prosím spoločného spravodajcu pána Mesiarika, aby uvádzal jednotlivé hlasovania v poradí tak, ako sú uvedené v spoločnej správe, a potom pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré odzneli v rozprave.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené poslankyne, poslanci, v rozprave boli predložené dva pozmeňujúce návrhy. V poradí číslo 1 pán poslanec Dzurák.

 • Zo spoločnej správy vzniklo uznesenie alebo návrh, aby materiál bol schválený. V rozprave vznikli dva pozmeňujúce návrhy. Pán poslanec Dzurák a ďalší poslanci, skupina poslancov predložili návrh, ktorý máte predložený písomne a bol tu zdôvodnený.

 • Pán poslanec Mesiarik, v spoločnej správe pod bodom III je návrh Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, ktorý neodporúča predmetný návrh zákona schváliť.

 • Chcel by som podotknúť, že uznesenie výboru bolo také, ako je predložené v spoločnej správe. Nemôžeme však hlasovať o tejto správe, pretože to by bolo schválenie celého zákona, keďže sú pozmeňujúce návrhy, treba o nich hlasovať.

 • Nech sa páči, dajte hlasovať o dvoch pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.

 • Ďakujem.

  Prvý návrh som predložil. Zopakujem. Je to návrh pána poslanca Dzuráka so skupinou poslancov, ktorý bol tu riadne zdôvodnený.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Druhý návrh v poradí bol od pána poslanca Rusnáka spolu so skupinou poslancov, takisto tento návrh bol predložený, zdôvodnený, žiadam o ňom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Rusnáka sme schválili.

 • To boli všetky návrhy k tomuto návrhu vlády na zmenu zákona číslo 100. Keďže rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, odporúčam a mám splnomocnenie výboru, aby sme prerokovali návrh v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu tohto vládneho návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy v rámci tretieho čítania. V ňom je možné podávať iba návrhy na opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb, prípadne návrh skupiny 30 poslancov na vrátenie návrhu zákona do druhého čítania.

  Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Pán poslanec Mesiarik, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku?

 • Áno. Výbor ma splnomocnil, aby sme tento návrh prerokovali v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, pán poslanci, keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 60 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánovi ministrovi a spoločnému spravodajcovi výborov pánovi poslancovi Mesiarikovi.

  Ďalším bodom programu 25. schôdze je druhé čítanie o

  vládnom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 371 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 371a.

  Z poverenia vlády predmetný návrh zákona odôvodní ministerka financií pani Brigita Schmögnerová.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som z poverenia vlády predniesla návrh na novelizáciu zákona číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, sa predkladá v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 475 zo dňa 9. júna 1999 k správe o urýchlení prístupového procesu Slovenskej republiky do OECD.

  Cieľom predloženého návrhu je liberalizácia vydávania dlhopisov. Povolenie ministerstva financií sa bude vyžadovať iba na vydávanie dlhopisov s lehotou splatnosti kratšou ako jeden rok. Vzhľadom na skutočnosť, že zadlženosť komunálnej sféry je súčasťou celkového dlhu verejného sektora, vydávanie komunálnych obligácií bude podliehať schvaľovaciemu procesu. Zostáva zachovaná oznamovacia povinnosť voči ministerstvu a Národnej banke Slovenska pre emitentov dlhopisov, na vydanie ktorých nie je povolenie potrebné. Za účelom zachovania informovanosti Ministerstva financií Slovenskej republiky o platobnej disciplíne emitentov sú títo povinní oznamovať ministerstvu akékoľvek omeškanie splácania dlhopisov alebo výnosov z dlhopisov.

  V súvislosti s liberalizáciou vydávania dlhopisov sa sprísňujú opatrenia na nápravu a sankcie, ktoré môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky za porušenie ustanovení zákona uložiť. Návrh zákona zároveň zosúlaďuje terminológiu používanú v zákone o dlhopisoch so zákonom o cenných papieroch. Novela zákona zohľadňuje základné zásady, princípy a Smernice číslo 88/361/EHS o voľnom pohybe kapitálu a rešpektuje § 6 ustanovenia článku 12 Zmluvy o európskych spoločenstvách z Amsterdamu, ktorý zakladá zákaz akejkoľvek diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti.

  Predkladaný návrh zákona patrí medzi prioritné sféry aproximácie práva obsiahnuté v článku 70 Európskej dohody o pridružení a zároveň aj medzi priority odporúčané v príprave asociovaných krajín na vstup do Európskej únie. Prijatie navrhovaného zákona nebude mať dosah na štátny rozpočet a nárok na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Vzhľadom na uvedené odporúčam predložený návrh zákona schváliť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu vlády pani ministerke financií.

  Teraz prosím povereného spravodajcu výboru pre rozpočet, financie a menu pána poslanca Tatára, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec Tatár, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  predkladám spoločnú správu o novele zákona číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (tlač 371). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu.

  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 492 z 20. októbra pridelila vládny návrh zákona o dlhopisoch Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Oba uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi oba výbory, aj Ústavnoprávny výbor Národnej rady, aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Z pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú v spoločnej správe, chcem upozorniť na to, že prvý a druhý návrh gestorský výbor odporúča neschváliť, lebo by veľmi znejasnili tento text. A všetky ostatné body 3 až 9, ktoré sú prevažne spresňujúce, legislatívnotechnické, tak ako sú uvedené v predloženej spoločnej správe, gestorský výbor odporúča schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženej novele zákona o dlhopisoch odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení uvedený zákon, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 298 zo 7. decembra tohto roku. Výbor určil mňa ako spoločného spravodajcu výborov.

  Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte k predmetnému návrhu zákona rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Maxon. Pýtam sa, či sa do rozpravy ešte hlásia ďalší páni poslanci. Konštatujem, že nie je to tak, preto ukončujem možnosť podania ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Maxon, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  vážená pani ministerka,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. V dôvodovej správe návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb., sa predovšetkým uvádza potreba prijať túto právnu normu v súvislosti s urýchlením prístupového procesu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a vstupu do prvej skupiny štátov na rozšírenie Európskej únie. Tento zákon bol spracovaný aj vo vzťahu k uzneseniu vlády číslo 475 k správe o urýchlení prístupového procesu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj z 9. júna 1999 v súlade s časovým harmonogramom liberalizačných krokov kapitálového trhu a pohybov na kapitálovom trhu a takzvaných cezhraničných služieb. A nakoniec teda takto uznesenie vlády bolo koncipované, prerokované na ministerstve a vznikla táto novela zákona.

  Ja, prirodzene, rešpektujem skutočnosť, že je to jedna z podmienok urýchlenia procesu integrácie medzi krajiny OECD. Myslím si však, že pokiaľ chceme rozvíjať oblasť kapitálového trhu, a nepochybne chceme, pretože je to veľmi vážny problém slovenskej ekonomiky a slovenského portfólia investícií, predovšetkým drobných účastníkov kapitálového trhu, tak minimálne si myslím, že predkladateľ mal mať ambíciu, že tento zákon sa predkladá nielen vo vzťahu k potrebe urýchliť proces integrácie do OECD, ale aspoň jedna veta tu mohla byť o tom, že teda aj tieto liberalizačné kroky majú aspoň čiastočne mať ambíciu prebudiť slovenský kapitálový trh. Ja túto skutočnosť uvádzam preto, že sme Národná rada Slovenskej republiky a, prirodzene, musíme robiť komparáciu, alebo teda aproximáciu nášho právneho poriadku s právnym poriadkom krajín Európskej únie. Ale predovšetkým by sme sa mali sústrediť na prijímanie zákonov, ktoré sú prospešné pre slovenských občanov, pre potreby slovenskej ekonomiky a nemali by byť potom prezentované ako zásadná priorita vo vzťahu k urýchlenému prístupovému procesu alebo teda k požiadavke stať sa členom OECD.

  V podstate treba ten liberalizačný zámer predkladateľa hodnotiť pozitívne. Sú tam jasne definované tie prvky, v čom by sa mala predovšetkým oblasť dlhopisov a proces pôsobenia dlhopisov na slovenskom kapitálovom trhu liberalizovať. Dovoľte mi však uviesť niekoľko závažných pripomienok.

  Vážené dámy, vážení páni, v tejto chvíli by som si dovolil, keby ma pani ministerka mohla, alebo bolo jej umožnené, aby ma mohla počúvať. V článku I, ak sa nemýlim, v bode 4 sa uvádza: "Emitent nesmie zmeniť emisné podmienky vydaných dlhopisov s výnimkou zmeny označenia emitenta a platobného miesta." Vážené dámy a vážení páni, táto dikcia bola predmetom pomerne širokej diskusie na pôde Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a musím v tejto chvíli veľmi jednoznačne skonštatovať, že predkladateľom za ministerstvo financií bol štátny tajomník Viliam Vaškovič a generálny riaditeľ Sekcie kapitálového trhu, nám presnejšie teda vysvetlili, čo pod touto dikciou myslia. A musím povedať, že ten zámer, ktorý je tam takto vyjadrený, nás mimoriadne znepokojil a vôbec nevidíme dôvod, prečo to tam musí byť uvedené. Emitent nesmie zmeniť emisné podmienky vydaných dlhopisov, je absolútne jasné a zrejmé a podľa nášho názoru tým by dikcia toho bodu 4 mala končiť.

  Stále visí veľký otáznik, prečo s výnimkou zmeny označenia. Na moju otázku, čo to znamená zmena označenia, vážené dámy a páni, ja som teda predpokladal, čo to bude znamenať, ale ja som naozaj s hrôzou si vypočul vysvetlenie predkladateľa, že zmena označenia je zmena názvu emitenta. Ak teda pokračujeme v tej vete ďalej, tak s výnimkou zmeny označenia emitenta a platobného miesta. Vážené dámy a vážení páni, je prirodzené, to je veľmi pozitívna ambícia tohto zákona, že ukladá aj možnosť efektívnejšej kontroly, dokonca aj možnosti sankcií. Ale, prosím vás pekne, aká väčšia garancia pre účastníka tej emisie dlhopisov môže byť, keď má zabezpečené, že v priebehu trvania emisie sa nebude meniť obchodný názov emitenta a výplatné miesto? Ja skutočne neviem na to nájsť odpoveď.

  Ja nechcem uvažovať s rôznymi špekuláciami, ale vôbec nevidím dôvod, prečo by teda takáto možnosť emitentovi bola umožnená. Nemôžem rešpektovať tie názory, ktoré tam potom odzneli, že čo ak v procese emisie budú sa chcieť niektoré spoločnosti zlúčiť, budú chcieť fúzovať. No ja som presvedčený, že to jednoducho by malo byť tak, že kým trvá tá emisia a podmienky emisie sú platné, tak jednoducho ten proces zlučovania a zmeny názvu by nemal byť realizovaný.

  Dámy a páni, ak teda potom túto moju námietku sa snažil predkladateľ vysvetliť tým, že vznikne tam povinnosť emitentovi, aby obvyklým spôsobom, buďto podľa Obchodného zákonníka, alebo iných právnych predpisov mu vzniká povinnosť zverejniť túto skutočnosť, pre mňa, dámy a páni, to nie je uspokojivá odpoveď. Pretože ak by sme si teda predstavili, že účastníkom niektorých z emisií, a to je náš zámer, aby sa na procese obchodovania s dlhopismi zúčastnila čo najväčšia skupina investorov, drobných investorov, ak účastníkmi takejto emisie môže byť aj 10 000 ľudí, bezprostredne po vydaní emisných podmienok, bezprostredne po získaní alebo teda po realizácii týchto dlhopisov emitent môže zmeniť svoje označenie, to znamená obchodný názov a čuduj sa, svete, nielen obchodný názov, ale aj výplatné miesto.

  Dámy a páni, otázka záujmu o kapitálový trh aj prostredníctvom dlhopisov je aj otázka dostatočného právneho a ekonomického vedomia našich občanov. A ja, žiaľ, teda musím konštatovať, že v tomto smere v oblasti tejto výchovy zaostávame a že naši občania sa nevedia efektívne pohybovať na kapitálovom trhu. A keď nie sme ochotní im zabezpečiť aspoň to, aby emitent počas trvania emisie nemenil svoj obchodný názov alebo označenie, ako sa to v zákone uvádza, a výplatné miesto, nemyslím si, že je to korektný prístup. Ja do tejto chvíle chcem veriť, že je to istá forma nedorozumenia a že ten pozmeňujúci návrh, ktorý v súlade s rokovacím poriadkom predkladám, bude možné zo strany predkladateľa akceptovať. Akceptovať predovšetkým preto, že nevidím racionálny a opodstatnený dôvod, aby emitent počas emisie menil svoje označenie, obchodný názov a výplatné miesto, čo pre tých drobných účastníkov je podľa môjho názoru veľmi dôležité a niekedy rozhodujúce.

  Aby som čiastočne nadviazal na spoločnú správu, sám kolega poslanec Tatár povedal niekoľko slov, predovšetkým k bodom 1 a 2 spoločnej správy. Dámy a páni, nakoniec Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu nezostalo nič iné, len tieto pozmeňujúce návrhy odsúhlasiť na neschválenie alebo neodporučiť na schválenie, pretože pokiaľ by došlo k takej dikcii, ako je tam uvedená, tak by sa situácia veľmi skomplikovala, pretože samotná táto novela má zjavné komplikácie s tými termínmi, ktoré sú tam, o ktorých sa tam hovorí. Naozaj nám nie je absolútne do tejto chvíle jasné, ako definovať termín lehota splatnosti a termín splatnosti. Takže aby sme teda, alebo aby ste túto novelu ešte väčším spôsobom neskomplikovali, tak potom sa muselo pristúpiť k tomu riešeniu, ako navrhoval spoločný spravodajca, že bod 1 a v konečnom dôsledku aj bod 2 spoločnej správy odporúčaný nebude, i keď stanovisko legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, by som povedal, v tomto bolo jednoznačné a podľa môjho názoru aj správne.

  Takže, vážené dámy, vážení páni, v súlade s rokovacím poriadkom predkladám pozmeňujúci návrh, v ktorom bod 4 by znel: "Emitent nesmie zmeniť emisné podmienky vydaných dlhopisov". Bez toho ďalšieho dôvetku, že by mohol teda meniť označenie a miesto výplaty.

  Celkom na záver mi dovoľte ešte pripomenúť skutočnosť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ani ja som nepostupoval celkom prísne podľa rokovacieho poriadku, ale o tomto mojom pozmeňujúcom návrhu hlasovala jedna tretina členov výboru a tento môj pozmeňujúci návrh som navrhoval, aby bol uvedený v spoločnej správe pod čiarou pre informáciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Musím konštatovať, že ak by som chcel dosiahnuť tento stav, tak bolo potrebné o tomto mojom návrhu hlasovať, ale vzhľadom na to, že členovia výboru jednomyseľne s týmto mojím návrhom súhlasili, tak som nepovažoval hlasovanie za potrebné. Z toho dôvodu teda mám istú námietku, že sa to pod čiarou v spoločnej správe, tak ako ukladá rokovací poriadok, neobjavilo. Tento môj pozmeňujúci návrh má jeden jediný zámer. Na jednej strane ak liberalizujeme túto oblasť aj vo vzťahu k zahraničiu, ale nakoniec aj na domácom kapitálovom trhu, aby sme týmto mojím pozmeňujúcim návrhom tých drobných investorov tohto kapitálového trhu predsa len viacej chránili aj vo väzbe na stav ekonomického vedomia našich občanov, ktorý v tomto období v našej spoločnosti je.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán poslanec Maxon bol jediný prihlásený do rozpravy.

  Hlási sa pani ministerka. Predtým pán poslanec Maňka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem povedať jednu poznámku. Chápem pána poslanca Maxona, keď sa vyjadril, že emitent by nemal meniť svoj názov a miesto, ale tým by sme vytvorili asi taký lapsus, ktorý nemá obdobu nikde vo svete, a zabránili by sme napríklad aj tomu, aby sa mohli dva podniky sfúzovať alebo aby sa mohol podnik zmeniť zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť atď., čím by došlo, nazval by som to, že to je porušenie základných ľudských práv. Čiže preto aj výbor neodporučil záver, aby emitent nemohol meniť svoj názov a miesto.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  využívam rokovací poriadok, ktorý umožňuje vystúpením ministra po uzavretí rozpravy znovu otvoriť túto rozpravu. Robím tak preto, aby sa umožnilo predniesť jeden pozmeňujúci návrh, keďže nebol tu pán poslanec v čase, keď sa uzatvárala rozprava. K rozprave potom ako takej by som sa chcela vyjadriť následne.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pani ministerka svojím vystúpením otvorila rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Benkovský. Okrem pána poslanca Benkovského pán poslanec Maxon. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  vážená pani ministerka,

  vzhľadom na to, aby bolo možné plnšie využitie predkladaného návrhu zákona, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala k predmetnému návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, tento pozmeňujúci návrh, a to k bodu 33.

  Po prvé predvetie bodu 33 upraviť takto:

  Za § 27a sa vkladajú § 27b a § 27c, ktoré znejú: V texte bodu 33 doplniť za § 27b nasledovný text: "§ 27c - zrušuje sa § 4 ods. 2 zákona číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999." A v článku III sa na konci "bodka" nahrádza "čiarkou" a pripájajú sa slová "s výnimkou ustanovenia článku bodu 33 § 27c, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia".

  Chcel by som to zdôvodniť predovšetkým tým, že novelou sa navrhuje vytvorenie priestoru na použitie zdrojov NBS na riešenie reštrukturalizácie bankového sektoru, a to ešte s možnosťou využitia existujúcich zdrojov roku 1999. Ponechanie existujúceho znenia by tomuto procesu zabránilo.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Čiže, dámy a páni, v tejto chvíli ja naozaj neviem, čo mám k tomu povedať. Jednak teda pozmeňujúci návrh nespĺňa formálne požiadavky, pretože má podpisov nula, takže v tom prípade by som prosil originál, ale ja som bol naozaj presvedčený, že smerujeme našu diskusie k tomu, aby sme rozprávali o kapitálovom trhu, aby sme rozprávali o zákone o štátnych dlhopisoch, aby nakoniec sme si vysvetlili aj tie problémy, ktoré v zákone sú. Ale chcel som mať teda presvedčenie, že aspoň v takomto odbornom zákone nájdeme pôdu na to, aby sme mohli odborne diskutovať o problémoch. Ja, žiaľ, teda musím konštatovať, pán poslanec Maňka, že ak zmenu obchodného názvu, alebo nemožnosť zmeny obchodného názvu alebo označenia emitenta by ste považovali za porušenie ľudských práv, tak prepáčte, ale to asi by ste mali ísť radšej hovoriť Markovičovi, a nie na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, ešte sa vrátim k tomu, k čomu som vystúpil. Ja som asi nie celkom zrozumiteľne povedal, my ideme liberalizovať kapitálový trh aj v oblasti obchodovania dlhopisov, ale my máme zákonnú povinnosť, aby sme účastníkov obchodovania s dlhopismi istým spôsobom predsa len chránili. Každá emisia sa uskutočňuje za istých podmienok a prečo počas emisie nemôže byť splnená podmienka, že ten emitent jednoducho nezmení svoj názov. Dámy a páni, táto dikcia dáva jednoducho možnosť, aby emitent zmenil svoj názov, keď vyhlasuje emisné podmienky, tak sa volá Jano, po troch mesiacoch sa bude volať Jožo, výplatné miesto má v Manderláku v Bratislave a teraz bude mať výplatné miesto v Prešove. To je naša zákonná povinnosť, aby sme týchto ľudí chránili a aby jednoducho takýmto spôsobom nemohli emitenti postupovať voči účastníkom. To je teda ešte moja poznámka k tomu, čo tu bolo povedané.

  Dámy a páni, v tejto chvíli sa musím vyjadriť k tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý tu odznel. Ja naozaj potrebujem chvíľu času, lebo nechcem tomu veriť, že sa takýto návrh tu objavil. Dámy a páni, je to absolútne v rozpore s rokovacím poriadkom. My zákonom o štátnych dlhopisoch chceme novelizovať zákon o štátnom rozpočte v roku 1999? Toto ste ochotní spraviť? To skutočne nemá obdobu! Ja rešpektujem tú potrebu, ktorá v súvislosti s prevodom týchto prostriedkov bola a je opodstatnená, ale predsa keď sme tu mali 11 alebo 12 alebo 13 zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, tak jednoducho ak toto sa malo uskutočniť, tak ste mali predložiť aj návrh novely zákona o štátnom rozpočte na rok 1999. Ale to by bola absolútne bezprecedentná vec, že by sme novelou zákona o štátnych dlhopisoch novelizovali zákon o štátnom rozpočte na rok 1999. Je to v prvom rade v rozpore s rokovacím poriadkom, pretože je to absolútne nad rámec novely, nad rámec novely a vecne to absolútne s touto problematikou, o ktorej rokujeme, nesúvisí.

  Takže ja dúfam, že takýto prehrešok proti princípom rokovacieho poriadku, ale proti princípom normálneho rokovania, dúfam, že naozaj nie ste rozhodnutí spraviť. Ja som teda len veľmi narýchlo z hľadiska obsahu, ak sa teda zrušuje, áno, vlastne týmto návrhom by sa mal zrušiť § 4 ods. 2 zákona číslo 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999. Ods.2 tohto zákona znie: "Úpravami podľa ods. 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1999 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 10 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1999 podľa ods. 1 a ods. 2."

  Tak, dámy a páni, teraz, keď som si to teda pozrel, aká je pôvodná dikcia § 4 zákona o štátnom rozpočte na rok 1999, musím skonštatovať, že ten zákon o štátnom rozpočte na rok 1999 tu mám len kvôli tomu, že som predpokladal, že o chvíľu budeme diskutovať o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 a z hľadiska porovnania niektorých údajov a komparácií mám teda tu definitívne znenie tohto zákona. Ja v tejto chvíli naozaj musím zopakovať len to, čo som povedal. Bol by to absolútne bezprecedentný postup a v tom prípade so zákonom o štátnom rozpočte kedykoľvek, ktokoľvek a akýmkoľvek spôsobom môže robiť, čo chce.

 • Ďakujem pánovi poslancovi.

  Pán poslanec Maňka - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Čo by asi povedal pán poslanec Maxon, keby sme vydali zákon, kde zakazujeme pánu poslancovi Maxonovi sa presťahovať z jeho terajšieho bydliska do iného bydliska? To je to isté, ako keby sme prijali zákon, že firma A, ktorá už možno chce zmeniť sídlo, ho nemôže zmeniť. To je to isté. To je jedna vec. Druhá vec je, čo by asi povedal okolitý svet, keď firma A by sa nemohla spojiť s firmou B a vytvorili by firmu C, ktorá by niesla buď spoločný názov, alebo by niesla názov iný? Asi by sa čudovali všetci okolo nás, čo to tu na Slovensku robíme.

  Ďakujem. To je všetko, pán predsedajúci.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pani ministerka financií. Áno.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Dovoľte mi, aby som stručne zareagovala na rozpravu. Pán poslanec Maxon sa kriticky vyjadril k tomu, že zdôvodňujeme prijatie tohto zákona iba našimi ambíciami vstúpiť do OECD, a nie aj všeobecnými potrebami vytvorenia správno-legislatívneho rámca pre finančné trhy, konkrétne pre emitovanie dlhopisov a nakladanie s dlhopismi. Zrejme pán poslanec veľmi dobre vie, ako vyzerá slovenský finančný trh a kde sú príčiny, že vyzerá tak, ako vyzerá. Nepochybne je to aj existujúca legislatíva, je to aj existujúci výkon dozoru nad finančnými trhmi, ale predovšetkým je to situácia v slovenskom hospodárstve, ktorá v poslednom období aj redukovala počet emitentov dlhopisov. A mohla by som povedať, že v poslednom období vlastne emituje prevažne dlhopisy, a to prevažne, neviem na koľko percent, iba štát. Inými slovami chcem povedať, že zmeniť situáciu na finančných trhoch nám neumožní iba jeden zákon, ale komplex opatrení. A chcela by som aj informovať, že ministerstvo financií pripravilo aj koncepciu rozvoja časti finančného trhu, kapitálového trhu, ktorú vláda schválila. A som rada, že vás môžem informovať, že v tejto chvíli sme už aj na porade vedenia ministerstva financií schválili nový zákon o Úrade štátneho dozoru nad finančným trhom. Sú to však všetko len kamienky, ktoré by mali vytvárať to vhodné prostredie na to, aby sa oživil finančný trh. A tak treba pozerať aj na zákon o dlhopisoch.

  Ale čo sa týka našich ambícií do OECD, to nie je vonkoncom samoúčel. To nie je len to, že si "odfajkneme", že sa za tejto vlády podarilo dostať do tejto významnej organizácie, ale to má okamžite aj veľmi konkrétne dôsledky. Zrejme nie všetci musia vedieť to, že finančná inštitúcia, ktorá poskytuje napríklad úverové zdroje napríklad v podnikateľskej sfére vzhľadom na to, že Slovenská republika nie je v OECD, si musí vytvárať opravné položky na to a dokonca vo výške 100 %, čo nebude vtedy, keď Slovenská republika bude členským štátom OECD. Mohla by som pokračovať, že kým štát nie je členom OECD, má menšiu dôveru investorov, celkove sa to odráža, samozrejme, napríklad aj na podmienke na finančných trhoch i pre štát, nielen pre súkromných emitentov a tak ďalej a tak ďalej. Takže zámer ísť do OECD sám osebe je zámer mimoriadne dôležitý, v prospech ktorého je dôležité urobiť určité legislatívne kroky, aj keby to boli len autonómne legislatívne kroky, ktoré by nemali iné dôsledky. Ale to v skutočnosti ani tak nemôže byť.

  Druhá poznámka sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil pán poslanec Maxon. Ja by som v tejto chvíli ešte k argumentom, ktoré zazneli z úst pána poslanca Maňku, pridala to, že si uvedomme, že dlhopisy môžu byť emitované s rôznou lehotou splatnosti, od dlhopisov ročných, dvoj-, desaťročných atď., to znamená, že obdobie, počas ktorého by sme chceli limitovať možnosti emitenta meniť určité podmienky, ale tie sa týkajú len dvoch, a to obchodného názvu a výplatného miesta emitenta, to jednoducho je ťažko vysvetliteľné, aj keď, samozrejme, je a napokon zákon to aj rieši. Zhodneme sa na tom, že je potrebné ochrániť aj drobných investorov, nielen veľkých investorov. A práve preto aj v tomto zákone sa sprísňujú opatrenia na nápravu, sankčné opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť v prípade porušenia zákona. Takže neodporúčam, aby poslanecká snemovňa podporila návrh pána poslanca Maxona.

  Chcela by som reagovať aj na pozmeňujúci návrh, ktorý tu zaznel. Ja by som vás chcela upozorniť, že rozlišujme medzi rokovacím poriadkom, legislatívnymi pravidlami, myslím si, že sa jedno zamieňa s druhým. Pozrite si, prosím, presne dikciu, ktorá hovorí, čo je možné, v akom rozsahu môžu byť pozmeňujúce návrhy. Ja len chcem povedať, že neotvárame žiaden nový paragraf, len tie, ktoré otvorené boli. Pozrite sa na ten článok, to znamená, nedochádza tu k takým porušeniam, na ktoré upozorňoval pán poslanec Maxon. Vecná stránka toho pozmeňujúceho návrhu je zrejmá a myslím, že zrejme aj to, ísť cestou novely zákona o štátnom rozpočte, je cesta, ktorú - pokiaľ nemusíme uplatniť, ako je tento prípad - nikdy nechceme uplatniť, pretože vždy sa otvorením zákona o štátnom rozpočte vytvára značný priestor aj na ďalšie zásahy do zákona, ktoré v tejto chvíli nie je potrebné urobiť, ani nechceme, aby sa urobili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pýtam sa, či sa chce vyjadriť pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  dámy a páni,

  dovoľte stručne k priebehu diskusie. K tomu problému, ktorý vyslovil pán poslanec Maxon a ktorý je, myslím, dosť jasný z rozpravy, že teda emitent nesmie meniť nič okrem toho, čo nie je možné niekedy nezmeniť, a preto je dobré, keď to v tom zákone je. Celý tento problém je už vyriešený v zákone a nič netreba vyškrtávať, nič netreba meniť, pretože hneď v nasledujúcom odseku daného paragrafu ods. 5 je veľmi jasne napísané, že zmeny v emisných podmienkach dlhopisu je emitent povinný najneskôr do 10 dní od platnosti týchto zmien zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a zároveň v uvedenej lehote podať žiadosť o zverejnenie týchto zmien v Obchodnom vestníku. To je neobyčajne korektne a podrobne ošetrený prípad, aj jeden, aj druhý. To je k tomu prvému pozmeňujúcemu návrhu, ktorý by pokazil normálny bežný chod času.

  K tomu druhému sme vo výbore zvažovali a vlastne sa ukázalo, že necháme tento pozmeňujúci návrh na plénum tak, ako bol prednesený. Ja osobne zásadne ten zámer, ktorý smeruje k reštrukturalizácii, podporujem.

  A ešte sa chcem vyjadriť k tomu, ako budeme hlasovať. Rozčlením pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy na prvé dva na zamietnutie a všetky ostatné na prijatie v spoločnom hlasovaní.

  A malá poznámka k uzneseniam z nášho výboru pre financie, rozpočet a menu. Ak tretina poslancov žiada uviesť, má to byť uvedené. Išlo v tomto prípade o uznesenie výboru, ktorý sme mali minulý týždeň, je to zaznamenané pri spoločnej správe, takáto požiadavka nebola prednesená, ale pri rozprave bolo jasné, že tretina poslancov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu mala iný názor.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode programu, aby sa pozreli odborníci na podaný pozmeňujúci návrh, a aby sme prikročili k prerokúvaniu ďalšieho, v poradí druhého návrhu zákona, ktorý predkladá pani ministerka financií, ktorým je vládny návrh zákona...

  Ďakujem pekne pánovi poslancovi Tatárovi. Prosím ho, aby zabezpečil rozmnoženie podaného pozmeňujúceho návrhu pánom poslancom do lavíc, aby sa mohli s ním oboznámiť.

  Prikročíme k ďalšiemu prerokúvaniu zákona, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších prepisov,

  ktorý ste dostali ako tlač 355. Spolu máte s tlačou rozdanú aj správu pod číslom 355a, súčasťou ktorej je aj návrh na uznesenie.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona odôvodnila ministerka financií pani Brigita Schmögnerová.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  predložený vládny návrh novely Devízového zákona znamená tretiu liberalizáciu pohybu kapitálu po októbri 1995, keď nadobudol účinnosť nový Devízový zákon. Predložený návrh novely zákona je súčasťou liberalizácie slovenského hospodárstva, rozširuje pre slovenské hospodárstvo priestor na využívanie liberálneho ekonomického prostredia obvyklého v krajinách s rozvinutým trhovým hospodárstvom. Novela zákona sa ďalej zameriava na postupnú realizáciu požiadaviek OECD a Európskej únie týkajúcich sa liberalizácie pohybu kapitálu v súlade so smernicami Európskej únie a odporúčaniami OECD. Novela zákona uvoľňuje ďalšie finančné transakcie spojené s pohybom kapitálu. Ide najmä o operácie so zahraničnými cennými papiermi a nadobúdanie tuzemských nehnuteľností pre pobočky zahraničných finančných inštitúcií umiestnených v tuzemsku, pre potreby výkonu ich podnikateľskej činnosti. Novela rozširuje splnomocnenie o ustanovenia, ktoré umožňujú realizovať transakcie so zahraničím len na základe devízového povolenia. Týmto splnomocnením sa môžu realizovať ďalšie liberalizačné kroky v pohybe kapitálu formou vykonávacej vyhlášky ministerstva financií a Národnej banky Slovenska.

  Novela zákona spresňuje a doplňuje ohlasovaciu povinnosť súvisiaciu s pohybom kapitálu a presúva jej realizáciu z programu štatistických zisťovaní do Devízového zákona. Týmto krokom sa umožní Národnej banke Slovenska v potrebnom predstihu analyzovať opatrenia na realizáciu menovej politiky a spolu s ministerstvom financií racionálne rozhodovať o ďalších liberalizačných krokoch v rámci kapitálového účtu a finančného účtu platobnej bilancie. Z dôvodu získavania úplných údajov sa rozširuje ohlasovacia povinnosť aj na organizačné zložky cudzozemca, ktoré sú umiestnené v tuzemsku. Táto novela je ďalším krokom, ktorý priblíži slovenskú menu k plnej konvertibilite.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo poverenému spravodajcovi výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi poslancovi Maňkovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto vládneho návrhu zákona, ako aj o stanovisku a odporúčaní gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 493 z 20. októbra 1999 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač číslo 355), týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výbor pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Posledný menovaný výbor uvedený návrh do 6. decembra 1999 nepredložil a gestorský výbor k nemu nezaujal stanovisko.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:

  1. Odporúčanie návrh schváliť - výbor pre financie rozpočet a menu, uznesenie číslo 270 zo dňa 30. 11. 1999.

  2. Schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - ústavnoprávny výbor uznesením číslo 214 zo dňa 30. 11. 1999. A spomenul som už, že výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie nepredložil návrh.

  Z uznesení výborov uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Máte ich všetky v spoločnej správe. Je ich päť a všetkých päť gestorský výbor odporúča schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 355), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 293 zo dňa 6. decembra 1999. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu a zároveň ma poveril

  1. predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady v druhom čítaní a

  2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynú z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu k tomuto zákonu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Maxon. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Pán kolega Bajan sa ma pýtal, či mám nejaké pripomienky. Nie, nemám k tomuto návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 202/1995 Devízový zákon. Naopak, teda musím konštatovať, že i keď nie je rozsahom veľký, ale potrebou je to dôležitá novela, a ak chcem teda skonštatovať, že aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré ju čiastočne spresňujú a legislatívne doplňujú, budem podporovať.

  Ale, vážené dámy a páni, trošku sa zo mňa aj smiali vaši kolegovia z koalície a predovšetkým za predsedníckym pultom, že som veľmi nervózny a hlásil som sa s procedurálnym návrhom ešte po skončení vystúpenia pani ministerky financií. Ja teda musím povedať, že v tejto chvíli už som sa skoncentroval a som pokojný, ale keď som si ten pozmeňujúci návrh prečítal, tak naozaj to vyvolalo vo mne isté emócie a som presvedčený, že to nemôžete spraviť. V súvislosti s týmto vystúpením mi dovoľte povedať ešte jednu veľmi dôležitú skutočnosť, prečo to nemôžete spraviť.

  Dámy a páni, § 82 bod 2 rokovacieho poriadku hovorí: "Na podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu zákona na schôdzi Národnej rady je potrebný súhlas aspoň 15 poslancov." Dámy a páni, keď predkladal pozmeňujúci návrh pán poslanec Benkovský, 15 podpismi nedisponoval. Na to, aby ten návrh mohol podať, je potrebných 15 podpisov, a nie na to, aby niekto s ním súhlasil. A, dámy a páni, to zodpovedne, ktorí tu sedíte, môžete osvedčiť, že v čase, keď ten návrh predkladal, tak 15 podpisov nemal. To je ďalší vážny dôvod, prečo som ešte teraz vystúpil. A pokiaľ by sa udialo to, čo navrhuje, tak by to bolo mimoriadne závažné porušenie rokovacieho poriadku, ku ktorému už naozaj nemám čo dodať.

 • Len jednu drobnú reakciu na vystúpenie pána poslanca Maxona. Ja mám v ruke pozmeňujúci návrh, ktorý podával pán poslanec Benkovský. Tu je podpísaných 15 poslancov.

  Pán poslanec Maxon, nech sa páči, ale ja to nemôžem spochybniť. Pán poslanec Maxon, ale krátko by som prosil.

 • Pani ministerka, ja si myslím, že by bolo asi dobré, keby sme hovorili na mikrofón. Práve v tejto chvíli ste nepovedali, že nabudúce už nebudete takí ústretoví. Ja neviem, v čom ste boli voči mne v tomto smere ústretoví.

  Vážené dámy a páni, § 82 ods. 2 hovorí: "Na podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu zákona na schôdzi Národnej rady je potrebný súhlas aspoň 15 podpisov." To znamená, v čase, keď sa rozhodnem ten pozmeňujúci návrh podať, musím disponovať 15 podpismi. To je ten súhlas. A nie aby som ja ten pozmeňujúci návrh odprednášal a potom sa pozháňa 15 podpisov. Vy ste nemali legitímne právo v súlade s rokovacím poriadkom, aby ste ten návrh vôbec predniesli.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Benkovský sa ešte hlási s faktickou poznámkou. A už by som prosil, keby sme skončili tieto vymieňania si názorov.

 • Ja by som chcel len upozorniť pána poslanca Maxona, že 15 poslancov podpísalo návrh pred tým, ako som ho uviedol. A v tom čase, keď ho on odo mňa žiadal, ja som mu dal nepodpísaný, samozrejme, lebo tento sa rozmnožoval.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam prerušiť rokovanie o tomto bode programu a pokračovať uvedením ďalšieho návrhu zákona.

  Pán poslanec Faič, ďakujem vám za spravodajstvo pri prerokúvaní návrhu Devízového zákona. Prepáčte, pán poslanec Maňka.

  Pristúpime k rokovaniu o

  vládnom návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov,

  ktorý ste dostali ako tlač 381. Spolu s návrhom zákona máte predloženú aj správu výborov ako tlač 381, v ktorej je uvedený aj návrh na uznesenie ako tlač 381a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona uviedla pani ministerka financií Slovenskej republiky Brigita Schmögnerová.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  predložený nový zákon o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov sa predkladá v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. Cieľom predloženého zákona je umožniť reštrukturalizáciu bánk vzhľadom na skutočnosť, že pôvodný zákon o rezervách nevyhovuje úplne praxi a vyžadoval by si viacero doplnkov a zmien, ako i vytvoriť podmienky na správne vykazovanie majetku, likvidity a rozloženia rizika za spoluúčasti štátu.

  V navrhovanom zákone sa rieši tvorba rezerv a opravných položiek, ktoré sa budú uznávať za daňový výdavok, náklad podľa schváleného zákona o daniach z príjmov. Predložený návrh zákona rieši tvorbu rezerv a opravných položiek v bankovníctve, poisťovníctve, rezervy na opravu hmotného majetku a ostatné rezervy, napríklad na lesnú pestovnú činnosť. K zásadným zmenám oproti doteraz uplatňovanému spôsobu tvorby rezerv dochádza v bankovej sfére, kde systém rezerv prechádza na systém opravných položiek a zjednocuje sa tak s účtovníctvom. Vytvorená výška bankových rezerv a opravných položiek za zdaňovacie obdobie sa bude zahrňovať do základu dane z príjmov do výšky rozdielu vypočítaného z limitu ich tvorby a zostatku bankových rezerv a opravných položiek vytvorených bezprostredne v predchádzajúcom zdaňovacom období.

  Rovnako sa konkretizujú rezervy v poisťovníctve, tak ako ich klasifikácia vyplýva z platných právnych noriem, s tým, že pri neživotnom poistení je stanovený limit na rezervy, ktoré nie je možné priamo charakterizovať. V zákone sa navrhuje riešiť aj opravné položky pohľadávok voči dlžníkom v konkurznom a vyrovnacom konaní vo väzbe na účtovníctvo. Riešenie spočíva v tom, aby suma pohľadávky bola zahrnutá do výdavkov navyše vo výške nominálnej hodnoty, čo bude znamenať, že nominálna hodnota bude zahrnutá do výdavkov len raz. Na pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí sa použije rovnaký postup. Ak ide o pohľadávky voči dlžníkom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v štáte, v ktorom neexistuje právna norma zodpovedajúca zákonu o konkurze a vyrovnaní, môže na tejto pohľadávke daňovník vytvárať opravné položky.

  Vplyv zákona o rezervách a opravných položkách na príjmovú časť štátneho rozpočtu sa prejaví po prvýkrát v roku 2001 z dôvodu, že podľa tohto zákona budú postupovať daňové subjekty až v roku 2000, ktoré výdavok, vytvorenú rezervu, resp. opravnú položku si uplatnia po prvýkrát za zdaňovacie obdobie v roku 2000 vzhľadom na mechanizmus dane z príjmov právnických osôb a spôsobu jej uplatnenia.

  Pokiaľ ide o väzbu medzi schváleným zákonom o daniach z príjmov a návrhom zákona o rezervách je potrebné uviesť, že pri kvantifikácii očakávaných zmien v súvislosti aj so zmenou sadzby dane, ktorá už medzitým bola schválená, odhadujeme, samozrejme, vplyv na príjmy štátneho rozpočtu, a to až v roku 2001. Za predpokladu, že v roku 2000 nedôjde k výrazným zmenám, ktoré by ekonomickú situáciu právnických osôb ovplyvnili, príjmy štátneho rozpočtu by boli nižšie o veľmi významnú časť. A práve preto vychádzame v ústrety týmto zákonom.

  K výške vplyvu zákona o rezervách a o opravných položkách na príjmy štátneho rozpočtu treba uviesť, že sa prejaví v rozsahu v roku 2000 asi okolo 400 mil. korún, pričom možno očakávať, že v nasledujúcich rokoch môže byť jej účinok na príjmovú časť štátneho rozpočtu ešte vyšší.

  Vzhľadom na skutočnosť, že 24. 11. bol schválený zákon o daniach z príjmov, ktorý od 1. 1. ruší v súčasnosti platný zákon, pričom nový zákon princípy a pravidlá vo väzbe na zákon o rezervách nemení, dovoľte mi aktualizovať aj tú časť dôvodovej správy k predloženému zákonu, ktorá sa odvoláva ešte na zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Konkrétne by som chcela upozorniť, že nejde o všeobecnú časť dôvodovej správy bod 2, hospodársky a finančný dosah, kde je potrebné nahradiť číslo zákona 286/1992 Zb. textom zákona o daniach z príjmov schváleným 24. 11. 1999.

  Rovnako je potrebné nahradiť aj citáciu § 25 písm. i) citáciou § 24 ods. 2 písm. h), ktoré ustanovuje, že daňovým výdavkom podľa zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov sú vytvorené rezervy vo výške podľa osobitného predpisu.

  Týmito úpravami sa zosúladí dôvodová správa k návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistení základu dane s už schváleným zákonom o daniach z príjmov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi výborov pánovi poslancovi Benkovskému a prosím, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch, ako aj o odporúčaní gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som podal Národnej rade spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov (tlač číslo 381) v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 495 z 20. októbra 1999 pridelila vládny návrh zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov (tlač 381) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne, t. j. do 6. decembra 1999.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu danej z príjmov (tlač 380) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady číslo 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 213 zo dňa 30. novembra 1999 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 271 zo dňa 30. novembra 1999.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Vážené kolegyne, kolegovia, keďže je predložená spoločná správa písomne, pokiaľ nebudete na tom trvať, neodporúčam, aby som všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sú väčšinou spresňujúce textovo a legislatívneho charakteru, čítal. Sú pod bodmi 1 až 7.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodmi III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 291 z 2. decembra 1999. Výbor určil poslanca Milana Benkovského za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ho poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní a návrh Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej.

  Pán predsedajúci, odporúčam, aby ste otvorili rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa neprihlásil nikto z pánov poslancov písomne. Nevidím, že by sa do rozpravy hlásil niekto ústne. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam - tak ako pri predchádzajúcich bodoch, ktoré navrhuje pani ministerka financií - prerušiť rokovanie o tomto bode programu a pristúpili by sme k prerokovaniu posledného zo štyroch predkladaných návrhov zákonov pani ministerkou financií, ktorým je

  vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní,

  ktorý ste dostali ako tlač 372. Spolu s návrhom zákona ste dostali aj spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom ako tlač 372a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona odôvodnila pani ministerka financií.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  návrh zákona o kolektívnom investovaní sa predkladá v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999.

  Pri spracovaní predkladaného návrhu zákona boli využité skúsenosti a poznatky z aplikácie doterajšej právnej úpravy zákona číslo 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a fondoch v znení neskorších predpisov a odporúčania expertov PHARE. Nedostatočná úprava činnosti investičných spoločností pri správe majetku podielových fondov, ako aj výsledky činnosti investičných fondov mali za následok stratu dôvery obyvateľov v kolektívne investovanie.

  Existencia silných subjektov kolektívneho investovania je jednou z podmienok rozvoja vysoko likvidného kapitálového trhu a uplatnenia nových finančných nástrojov. Kolektívne investovanie v Slovenskej republike neplní svoju ekonomickú funkciu, ktorou je usmerňovanie úspor obyvateľstva do produktívnych investícií prostredníctvom kapitálového trhu.

  Na základe skúseností štátov s vyspelými kapitálovými trhmi je pre rozvoj kolektívneho investovania rozhodujúca existencia dôveryhodného a efektívneho kapitálového trhu s prehľadným legislatívnym a regulačným rámcom. Zámerom predkladaného návrhu zákona je splniť nutnú podmienku na rozvoj kolektívneho investovania, vytvorenie prehľadného a konzistentného legislatívneho rámca s ručiteľnou správnou úpravou kolektívneho investovania v štátoch Európskej únie a OECD pri súčasnom zohľadnení národných špecifík kapitálového trhu.

  Z týchto dôvodov je v návrhu zákona upravená predovšetkým činnosť otvorených podielových fondov, ktoré investujú zhromaždené peňažné prostriedky najmä do verejne obchodovateľných cenných papierov a ktoré predstavujú základnú formu kolektívneho investovania v zahraničí. Činnosť uzavretých podielových fondov je upravená v osobitnej časti. Ako zvláštnosťou nášho kapitálového trhu je v zákone riešená problematika osobitných podielových fondov ako strategických investorov vo sfére kolektívneho investovania.

  Ďalej návrh zákona upravuje činnosť správcovskej spoločnosti depozitára a výkon štátneho dozoru. Jednou z najdôležitejších podmienok kapitálového trhu je zabezpečenie dôsledného výkonu štátneho dozoru nad kapitálovým trhom. Navrhovaná právna úprava vychádza z doterajších praktických skúseností pri výkone štátneho dozoru a zohľadňuje nevyhnutné predpoklady a podmienky na jeho kvalitný a účinný výkon.

  Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Navrhované znenie zákona, jeho aplikácia nebudú mať dosah na štátny rozpočet. Vláda Slovenskej republiky tento zákon schválila, ako som už pri prvom čítaní oznámila, 29. septembra.

  Vážená poslanecká snemovňa, vzhľadom na uvedené odporúčam predložený návrh zákona schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie vládneho návrhu zákona o kolektívnom investovaní.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi výborov členovi výboru pre rozpočet, financie a menu a prosím, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie o prerokovaní vládneho návrhu zákona o kolektívnom investovaní (tlač 372) v druhom čítaní.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 494 z 20. októbra 1999 pridelila vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uvedený návrh do 6. decembra 1999 nepredložil a gestorský výbor k nemu nezaujal stanovisko.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o kolektívnom investovaní stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.

  K rovnakému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, to bol Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 212 z 30. novembra 1999 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením 276 zo dňa 30. novembra 1999.

  Ako som spomínal, nepredložil stanovisko výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  V ďalšej časti spoločnej správy máte uvedené pozmeňujúce návrhy, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Je ich presne 57, nebudem ich, samozrejme, čítať, máte ich v správe. So všetkými pozmeňujúcimi návrhmi sa stotožnil predkladateľ, takže budeme ich odporúčať schváliť.

  Ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní (tlač 372) a zároveň ma určil za spoločného spravodajcu s tým, že ma poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tak, ako vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej.

  Ďakujem pekne, skončil som.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Bajanovi. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa pán poslanec Bajan hlási do rozpravy. Áno. Pán poslanec Bajan. Keďže sa nehlási nikto z pánov poslancov, uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  aj vzhľadom na náš počet v sále, napriek teda dôležitosti tohto zákona si dovolím povedať niekoľko viet ako úvod do problematiky, ktorú chce riešiť tento zákon. Treba si uvedomiť, že ide o návrh, nový návrh zákona o kolektívnom investovaní, ktorý úplne nahrádza nemoderný a nedokonalý zákon číslo 248/1992 Zb., teda zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Treba jasne povedať, že ide o významný krok dopredu. Medzi jeho prednosti by som vyzdvihol aproximáciu s právom Európskej únie, teda s jej smernicami, snahu o odstránenie a zabránenie neregulovaného podnikania, ktoré sa podobajú pyramídovým hrám, zvýšenú ochranu investorov, riešenie doterajších subjektov kolektívneho investovania a zabránenie nežiaducich javov minulosti. Napríklad transformácia fondov na akciové spoločnosti.

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále, páni poslanci.

 • Prvá časť hovorí o subjektoch kolektívneho investovania. Ako spomenul už predkladateľ, vymedzuje sa tu kolektívne investovanie a jeho subjekty ako také. Snaha bola eliminovať nepovolené zhromaždenie finančných prostriedkov nebankovými subjektmi. Ministerstvo financií ako predkladateľ si je vedomé, že nie je možné na 100 % eliminovať a postaviť mimo zákona akékoľvek zhromaždenie finančných prostriedkov. Podľa tohto zákona sa teda môžu zhromažďovať prostriedky len v bankách, poisťovniach, dôchodkových poisťovniach a podielových fondoch. V Obchodnom zákonníku sú však ustanovenia týkajúce sa zmlúv o združení a iné, ktoré tieto nebankové subjekty využívajú na zber finančných prostriedkov. Formulácie sú veľmi citlivé, a preto ich odporúčam nemeniť z dôvodu narušenia koncepcie. Akékoľvek narýchlo sformulované návrhy nemusia priniesť požadovaný efekt.

  V § 5 je definovaná správcovská spoločnosť, jej slovný ekvivalent je v súčasnosti investičná spoločnosť, to je spoločnosť, ktorej predmet činnosti je výhradne správa podielových fondov. Stanovujú sa tu podmienky, za ktorých je možné založiť a prevádzkovať správcovskú spoločnosť, personálne a vecné predpoklady, stanoví minimálne 50-miliónové základné imanie, spôsob, pardon, použitia základného imania, podmienky na likvidáciu, fúziu a tak ďalej.

  Ďalej je definovaný depozitár. Jeho právomoci sa výrazne posilnili a svojím postavením sa podobá depozitárom vo vyspelých krajinách. Jeho prvoradou úlohou je kontrola akýchkoľvek transakcií vo fonde a v správcovskej spoločnosti a úschova cenných papierov. Okrem toho dohliada na správnosť oceňovania a dodržiavanie princípov obmedzenia a rozloženia rizika.

  V ďalšej časti je definovaný otvorený podielový fond. Ako spomenula pani ministerka, v prípade otvoreného podielového fondu má investor alebo podielnik právo kedykoľvek vybrať alebo požiadať o vrátenie vložených prostriedkov spolu s výnosom. Podielový fond sa svojím princípom nelíši od podielového fondu podľa súčasného práva, je však prísnejšie regulovaný so snahou na ochranu investora. Minimálna hodnota majetku v podielovom fonde je 50 miliónov, tie musí zhromaždiť správcovská spoločnosť do 6 mesiacov, inak podielový fond zanikne. Je tu definovaný aj prospekt a štatút, teda podmienky, za ktorých podielnik investuje a správcovská spoločnosť spravuje majetok. Samozrejme, štatút a prospekt plne podlieha schváleniam orgánu štátneho dozoru. Jednotlivé obmedzenia vychádzali z direktív Európskej únie, a preto nie je vhodné, samozrejme, ich meniť. Máme tu ďalšie inštitúty, ako je uzavretý podielový fond, podmienky na členstvo v riadiacich štatutárnych orgánoch a definícia špeciálneho fondu.

  K zákonu sú pripojené aj prílohy, ako vzor prospektu podielového fondu, správa o hospodárení plus, samozrejme, vyhláška ministerstva financií o spôsobe oceňovania. Tu by som chcel povedať, že je to jedna z mála právnych noriem, ktorý prichádza do parlamentu aj s nižšou právnou normou. Preto by som bol rád, keby sme v budúcnosti sa dožili len takýchto právnych noriem.

  Na záver mi dovoľte skonštatovať, že tento zákon predstavuje mimoriadny posun vpred. Bol dlho pripomienkovaný a dlho pripravovaný zahraničnými expertmi, pôsobí veľmi kompaktne.

  Pre porovnanie s Českou republikou, kde prebieha novela starého zákona, je tento zákon oveľa vyspelejší. Možno pôsobí prísne a regulujúco, ale napriek tomu si myslím, že má plné opodstatnenie na svoju existenciu, a preto odporúčam nerobiť zásadné systémové zmeny. Na druhej strane však apelujem na pokračovanie dobrej veci a doriešiť najmä otázky zdaňovania. Bez nich nebudú tieto finančné nástroje schopné plniť svoje ekonomické, ale i národohospodárske úlohy, napríklad alokáciu, kapitolu.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce vyjadriť k vystúpeniu pána poslanca Bajana pani ministerka. Nie.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku?

  Nech sa páči, prosím, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania. Najskôr hlasovania zo spoločnej správy v poradí, v akom sú uvedené v tlači 372a.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Vzhľadom na to, že z rozpravy nevzišli žiadne pozmeňujúce návrhy, budeme hlasovať len o spoločnej správe. Predpokladám, že kolegovia budú súhlasiť a budeme hlasovať o všetkých 57 pozmeňujúcich návrhoch spolu. Takže odporúčam, aby sme hlasovali o návrhoch zo spoločnej správy pod poradovým číslom 1 až 57 s tým, že gestorský výbor odporúča tieto návrhy schváliť.

 • Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča, aby sme o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, uvedených v tlači 372 pod poradovým číslom 1 až 57, hlasovali spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že pozmeňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe 372a pod poradovým číslom 1 až 57 sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, boli podané nejaké pozmeňujúce návrhy?

 • Vzhľadom na to, že to boli jediné návrhy, ktoré vzišli k tomuto zákonu, to znamená spoločná správa, odporúčam, aby sme hlasovali o zákone ako o celku teraz v treťom čítaní.

 • Pán poslanec, máte odporúčanie gestorského výboru na prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona v treťom čítaní?

 • Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto vládnom návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z pánov poslancov ústne, keďže som žiadne písomné prihlášky do rozpravy nedostal. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem preto rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpiť k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh na prijatie uznesenia.

 • Ďakujem pekne.

  Odporúčam, aby sme dali hlasovať o návrhu zákona ako o celku s tým, že gestorský výbor odporúča návrh zákona prijať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní.

  Ďakujem spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Bajanovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  teraz pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.

  Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Benkovského, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov a aby začal uvádzať jednotlivé návrhy na hlasovanie. Najskôr návrhy zo spoločnej správy a potom ak boli podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Pán poslanec Benkovský, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  keďže v rozprave k návrhu zákona poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nevystúpili, a teda ani nepodali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy gestorského výboru pod bodom IV v návrhoch 1 až 7 s tým, že odporúčam hlasovať o nich spoločne s odporúčaním schváliť ich.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili body 1 až 7 zo spoločnej správy.

  Pán poslanec Benkovský.

 • Pán predsedajúci, keďže ďalšie pozmeňujúce návrhy neboli a zákon sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní, som poverený gestorským výborom odporučiť, aby bol návrh zákona prerokovaný v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh. Keďže návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, pri ktorom sa nepoužijú jednotlivé ustanovenia rokovacieho poriadku o lehotách, odporúčam, aby sme pristúpili k prerokúvaniu tohto vládneho návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť niekto z pánov poslancov ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem preto rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpime podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uviedli návrh.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky hlasovala o predmetom návrhu zákona, teda vládnom návrhu zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov (tlač číslo 381) ako o celku.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča vládny návrh zákona schváliť.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.

  Ďakujem pánovi poslancovi Benkovskému za spravodajstvo pri prerokúvaní tohto vládneho návrhu zákona.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime teraz k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dlhopisoch.

  Vzhľadom na to, že k tomuto návrhu boli podané závažné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, v mene troch poslaneckých klubov vyhlasujem polhodinovú prestávku na rokovanie v poslaneckých kluboch. Budeme pokračovať o 17.15 hodine.

 • Po prestávke.

 • Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Prosím aj poslanecké kluby, ktoré rokujú o návrhu zákona a o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Benkovský, aby sa dostavili do rokovacej sály.

  Pán poslanec Maxon sa hlási.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 34 rokovacieho poriadku by som chcel zdôrazniť, že poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci časového a vecného postupu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. V súvislosti s tým by som chcel zdôrazniť, no odvolávajúc sa na toto ustanovenie rokovacieho poriadku, že došlo k vážnemu porušeniu § 94 a porušeniu § 82 ods. 2 rokovacieho poriadku. Prosil by som, aby táto skutočnosť bola braná na vedomie pri ďalšom rokovaní Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Áno, pán poslanec. Zobral som na vedomie vaše upozornenie.

  Prosil by som všetkých pánov poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na hlasovanie. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 25. schôdze Národnej rady hlasovaním.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa sústredili na hlasovanie. Ideme hlasovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, ktorý sme prerokovali a skončili sme rozpravu o tomto bode programu, v rámci ktorej boli predložené dva pozmeňujúce návrhy. Jeden pánom poslancom Maxonom a druhý pán poslancom Benkovským.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu pána poslanca Tatára, aby uvádzal jednotlivé hlasovania. Najskôr hlasovania zo spoločnej správy, ktorú máte ako tlač 371a.

  Pán poslanec Tatár, uvádzajte hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, najprv...

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále, pán poslanec Mesiarik.

 • ... o návrhoch zo spoločnej správy. Hlasovanie je rozčlenené na dve. Najprv o bode číslo 1 a bode číslo 2 budeme hlasovať spoločne a gestorský výbor odporúča tieto body neschváliť.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 15 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Body 1 a 2 spoločnej správy sme nechválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bodoch 3 až 9 spoločne a gestorský výbor odporúča všetky tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Uvedené body sme schválili.

  Uvádzajte, pán poslanec, hlasovania a návrhy, ktoré odzneli v rozprave, tak ako boli prednesené.

 • Pozmeňujúce návrhy boli dva. Prvý bol pozmeňujúci návrh Maxona. Budeme o ňom teraz hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o prvom z dvoch pozmeňujúcich návrhov, o prvom od pána poslanca Maxona.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 20 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Maxona sme neschválili.

  Pokračujte, pán poslanec.

 • Ako druhý podal pozmeňujúci návrh pán poslanec Benkovský.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, keďže pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána poslanca Benkovského nespĺňa náležitosti rokovacieho poriadku a je v rozpore s § 94 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, ako predsedajúci tejto schôdze nedávam hlasovať o tomto návrhu.

  Pán spoločný spravodajca, máme ďalšie pozmeňujúce návrhy?

 • Tým sú vyčerpané všetky pozmeňujúce návrhy. Mám splnomocnenie gestorského výboru, aby vládny návrh postúpil do tretieho čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu vládneho návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal žiadne prihlášky do rozpravy. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási z pánov poslancov niekto ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh na uznesenie.

 • Budeme hlasovať o návrhu zákona o dlhopisoch ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánovi poslancovi Tatárovi, spoločnému spravodajcovi tohto vládneho návrhu zákona.

  Zostáva nám ešte hlasovanie o prerokovanom vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Devízový zákon a zákon o priestupkoch.

  Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Maňku, aby uvádzal jednotlivé hlasovania, tak ako sú uvedené v spoločnej správe, a potom ak boli podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v rozprave.

  Pán poslanec Maňka, prosím, uvádzajte hlasovania.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  vážení kolegovia,

  v rozprave nezazneli žiadne pozmeňujúce návrhy. Preto budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, kde je 5 pozmeňujúcich návrhov. K všetkým zaujal gestorský výbor stanovisko, odporúča ich schváliť. Odporúčam preto aj ja, aby sme dali hlasovať o všetkých 5 návrhoch s odporúčaním gestorského výboru odsúhlasiť týchto 5 návrhov.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 5 spoločnej správy (tlač 355a) s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že body 1 až 5 spoločnej správy sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, máme ďalšie pozmeňujúce návrhy?

 • Nemáme, pán podpredseda, schválili sme pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní. A gestorský výbor ma poveril, že môžem navrhnúť, aby sme prerokovali tento zákon v treťom čítaní.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu tohto návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám žiadne prihlášky. Pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem.

  Ani ho vlastne nemusím uvádzať. Máme spoločnú správu. Žiadam hlasovať o tejto spoločnej správe, vlastne je to tretie čítanie zákona číslo 202/1995 Z. z., s odporučením odsúhlasiť ho.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som predniesol jeden procedurálny návrh. Navrhujem, aby sme 11. bod programu, ktorým je návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní (tlač 370), prerokovali až potom, keď prerokujeme vládny návrh zákona o štátnom rozpočte. Teda bod pána poslanca Prokopoviča navrhujem prerokovať ako bod 13.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  prerušujem rokovanie 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky do zajtra do 9.00 hodiny. Začneme rokovanie 25. schôdze prerokúvaním vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte (tlač 432). Ráno o 9.00 hodine rokujeme o zákone o štátnom rozpočte.

  Prajem vám všetkým príjemnú dobrú noc.