• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  z poverenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky otváram rokovanie 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skôr ako pristúpime k rokovaniu, prosím, aby sme sa prezentovali, aby sme mohli zistiť počet prítomných poslancov v rokovacej sále, či je Národná rada schopná uznášať sa.

  Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada je schopná uznášať sa.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali páni poslanci Brhel, Danko, Gajdoš, Kandráč, Sládeček a pani poslankyňa Sabolová. Na zahraničnej služobnej ceste je predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Jozef Migaš a poslanci Národnej rady pán poslanec Prokeš a pani poslankyňa Belohorská.

  Na 24. schôdzi Národnej rady overovateľmi budú páni poslanci Hóka a Švantner, náhradníkmi pán poslanec Kačic a pán poslanec Mesiarik.

  Schôdzu zvolal predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 36 poslancov Národnej rady. Žiadosť o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou.

  Poslanci žiadajú na tejto schôdzi prerokovať

  návrh skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky z 24. novembra 1999 na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

  Podľa článku 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi prerokuje Národná rada, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  Návrh skupiny poslancov ste dostali ako tlač 465.

  Predseda Národnej rady uvedený návrh zaslal vláde bezodkladne na vyjadrenie a zaujatie stanoviska, pridelil ho na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky a určil gestorský výbor - výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Prosím teraz poverenú členku skupiny poslancov pani poslankyňu Ľudmilu Muškovú, aby uviedla návrh a súčasne oboznámila Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli skupinu poslancov k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

  Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán minister a členovia vlády,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som uviedla naše dôvody k predloženému návrhu na odvolanie ministra školstva Slovenskej republiky pána Milana Ftáčnika. Náš návrh odôvodňujeme tým, že minister školstva Milan Ftáčnik počas doterajšieho pôsobenia nenapĺňa Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky pre oblasť školstva a vedy, nevytvára podmienky na zdokonaľovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a na lepšie postavenie profesie učiteľa a jeho finančného ohodnotenia. Vedie školstvo do hlbokej krízy a kolapsu. Účelovo spolitizúva oblasť školstva a jeho práca ako ministra je v diametrálnom protiklade s jeho slovným proklamovaním potrieb školstva.

  V programovom vyhlásení vláda Slovenskej republiky deklarovala, že považuje výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejších a trvalých priorít a že rozhodujúcu úlohu štátu vidí v zastavení úpadku a vo vzostupnom koncepčnom rozvoji výchovy a vzdelávania, ako aj v zaistení rovnosti v prístupe k vzdelaniu, že bude garantovať právo každého občana na bezplatnú výchovu a vzdelávanie v rozsahu jeho schopností vzdelávať sa najmenej dovtedy, kým sa nestane svojprávnym subjektom na trhu práce. Vláda chce zabezpečiť možnosť získať stredoškolské vzdelanie pre každého občana. Ďalej sa vláda zaviazala, že bude postupne zvyšovať prostriedky určené na zabezpečenie školstva takým podielom hrubého domáceho produktu, ktorý je porovnateľný s krajinami Európskej únie, že daňovo zvýhodní podnikateľskú činnosť stredných a vysokých škôl, že bude vytvárať podmienky na zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov a pracovníkov školstva, že toto postavenie bude stabilizovať a pripraví každoročný nárast ich tarifných platov, že vytvorí podmienky na sústavný rast počtu študentov na vysokých školách a bude presadzovať viaczdrojový systém financovania vysokých škôl.

  Pretože ste, pán minister, i podpredsedom Strany demokratickej ľavice, kde i z politickej línie by ste mohli presadiť niečo z predvolebných sľubov SDĽ, najmä keď je pani ministerka Schmögnerová vaša stranícka kolegyňa, dovolím si zacitovať aj z vášho volebného programu Strany demokratickej ľavice, z ktorého čerpalo i programové vyhlásenie vlády. V malom volebnom programe sa SDĽ zaručuje, že sa bude zasadzovať za to, aby prostriedky pre školstvo tvorilo 5 % hrubého domáceho produktu, aby platy v školstve sa postupne zvýšili o 60 %, aby sa zvýšil počet učiteľov, pretože je známe, že pri niektorých aprobáciách je kritický stav kvalifikovaných učiteľov. Ďalej ste sľúbili podporiť fungovanie malotriednych škôl a tiež vytvoriť podmienky na ďalšie zvýšenie počtu študentov na vysokých školách, ako aj pripraviť koncepciu ďalšieho rozvoja vysokoškolského vzdelávania.

  Vážený pán minister, učitelia a akademická obec slovenských vysokých škôl vkladala do vás veľké nádeje. Zložitú situáciu, ktorá transformáciou nášho školstva, najmä vysokého, po roku 1991 vznikla, bolo treba nepretržite, krok po kroku riešiť. Situácia v rezorte školstva nebola jednoduchá ani v rokoch 1995 až 1998. Vláda Vladimíra Mečiara zvažovala možnosti ekonomiky Slovenskej republiky a veľmi citlivo pristupovala k reštrikčným opatreniam pre školstvo. Každoročne sa predkladali do vlády koncepčné materiály, posúvajúce úroveň nášho najmä vysokého školstva k vyspelým krajinám Európskej únie. Valorizácia platov na školách bola každý rok minimálne 7 % a až 23 %. Podobné kroky boli prijaté aj v oblasti legislatívy, ktorá pomáhala školám v náročnej ekonomickej situácii a riešila aj nevyhnutné pedagogicko- a vedeckovýskumné problémy.

  Pozrime sa, pán minister, na vaše ročné pôsobenie vo funkcii ministra. Po príchode do funkcie ste boli vítaný na ministerstve školstva za zvuku ľudovej hudby pani exministerkou Evou Slavkovskou. Všetci vás brali ako rozvážneho bývalého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena výboru pre školstvo, vedu, kultúru a šport, ktorý veľmi pohotovo reagoval pri prerokúvaní materiálov so školskou problematikou. Sám ste ako docent dlhšie pôsobili na vysokej škole, poznali ste, kde je potrebné zmeny vykonať a zdalo sa, že viete, ako tieto zmeny zabezpečiť. Tento entuziazmus vás však veľmi rýchlo opustil, keď ste zasadli do kresla ministra. Zistili ste, že ministrovať nie je len kritizovať, ale hlavne tvrdo pracovať a spoznávať problémy rezortu z iného uhla poznania, než ako ste boli zvyknutý cez optiku opozičného poslanca.

  Hneď na začiatku vašou prioritnou úlohou však bolo spolu s vaším vedúcim úradu vykonať personálnu čistku ministerstva, ktorá nebola doteraz v novodobej histórii ministerstva školstva zaznamenaná. Podporovaný vašimi štátnymi tajomníkmi ste išli na túto stranícku úlohu veľmi šikovne.

  Prvá vlna - generálni riaditelia a riaditelia priamo riadených organizácií ministerstva školstva. Druhá vlna realizovaná pod rúškom organizačnej zmeny - všetci riaditelia odborov a väčšina vedúcich oddelení. Tretia vlna pod rúškom 10-percentného zníženia pracovníkov ministerstva - likvidácia posledných predpokladaných členov koaličných strán minulej vlády alebo ich sympatizantov. Musím povedať, že túto úlohu ste zvládli presne v zmysle praxe, ktorú ste za minulého režimu absolvovali.

  V čase prípravy rozpočtu na rok 1999 ste nútili zodpovedných pracovníkov svojho ministerstva, zrejme tak ako každý minister, pracovať na čiernej knihe rezortu. Vaša snaha zdiskreditovať predchádzajúce vedenie ministerstva školstva však zostávalo len na úrovni zbožného priania a až na pár prípadov, ktoré už boli publikované v bežnej dennej tlači ako sporné rozhodnutia, ste knihou neriešili absolútne nič. Naopak, obávam sa, že ste založili tradíciu a svojou doterajšou prácou vášho ministerstva ste už napísali prvé kapitoly vašej budúcej čiernej knihy. Sú to aféra okolo kúpy referentských áut, výlety do zahraničia nekompetentných ľudí vášho sekretariátu, porušovanie zákonov a ich ignorácia.

  V reštrikciách ste však pokračovali ďalej. V zmysle rozhodnutia vlády 10-percentná redukcia pracovníkov postihla k 1. septembru 1999 i nepedagogických pracovníkov školstva. V médiách ste síce prezentovali nesúhlas s týmto krokom, veď na školách sa majú prepúšťať upratovačky, školníci, kuchárky, ktorí netvoria nadstav pracovníkov, a toto rozhodnutie sa vzťahuje i na malotriedne školy, kde nepedagogický pracovník môže byť i jeden. Vo vláde ste však nedokázali presadiť, aby sa toto rozhodnutie školstva netýkalo. Naopak, k 1. septembru 2000 sa pripravuje i prepúšťanie pedagogických pracovníkov a následne zvyšovanie úväzkov. Tým sa môže stať, že po prvej vlne núteného prepúšťania odíde ďalšia vlna nespokojných učiteľov, často vynikajúcich pracovníkov. Presne tak, ako sa to stalo v Čechách, keď po zvýšení úväzkov, ktoré mimochodom zvýšili na úroveň, ktorú teraz máme my, odišla veľká časť učiteľov, ktorí sa už do školstva nikdy nevrátili, aj keď neskôr úväzky znížili.

  Tieto rozhodnutia, s ktorými navonok nesúhlasíte, ale rázne proti nim nebojujete, sú v rozpore s vašimi predvolebnými sľubmi - zvýšiť počet odborníkov v školstve. Už teraz je najmä na 1. stupni základných škôl nedostatok kvalifikovaných učiteľov a úroveň vyučovania zachraňujú dôchodcovia, ktorí po schválených sociálnych zákonoch na tejto schôdzi v školstve nezostanú. Myslíte, že sa vám podarí zabezpečiť vzostup rozvoja výchovy a vzdelávania s nekvalifikovanými učiteľmi? Je pravda, že sa ušetria financie, lebo nekvalifikovaní pracovníci majú nižší plat, ale za akú cenu? Deti nie sú neživý materiál a nekvalitná práca s nimi nás vyjde príliš draho.

  Povedala som nižší plat. Mala som skôr povedať najnižší plat, pretože práca učiteľov predstavuje jednu z najmenej ohodnotených zamestnaní, lepšie povedané, povolaní v Slovenskej republike. Kým priemerná mzda v hospodárstve v 1. polroku 1999 tvorila 11 074 korún, v školstve je to 8 988 korún, odbory udávajú 8 155. V roku 1997 tvoril tento rozdiel medzi priemernou mzdou v hospodárstve a mzdou učiteľa 1 455 Sk, v roku 1999 je to už 2 086 Sk. Podľa odborárov tento rozdiel predstavuje rozdiel až 2 919 Sk. Ani vami sľubovaný 13. plat by tento rozdiel nedokázal vyrovnať.

  V programovom vyhlásení vláda deklaruje zvyšovanie platu učiteľom postupne každý rok. Tým, že ste platy školským pracovníkom nevalorizovali, že ceny energie, tovarov a služieb sa zvýšili, klesla reálne mzda učiteľov približne o jednu tretinu. 4-percentné viazanie finančných prostriedkov v školstve sa dotklo i základných a stredných škôl. Toto rozhodnutie ohrozuje už aj tak kritický chod týchto zariadení a vďaka nim mnohým školám hrozí, že budú vypnuté od elektriny i kúrenia z dôvodu neplatenia faktúr. Zaviazali ste sa postupne zvyšovať prostriedky určené na zabezpečenie školstva, ale že to bude nula, ba dokonca mínus prostriedkov, o tom sa v programovom vyhlásení nič nehovorí. Teda mínus vďaka viazaniu prostriedkov.

  V rámci šetrenia ste siahli i k racionalizácii siete stredných škôl, kde vyraďujete zo siete viaceré stredné školy. Tento krok obhajujete tým, že absolventi týchto škôl nenachádzajú pracovné miesta. Myslíte si, že sa lepšie uplatnia a nájdu si prácu tí, ktorí absolvovali iba základnú školu? Ako chcete uskutočniť váš záväzok z programového vyhlásenia, že umožníte získať stredoškolské vzdelanie všetkej mládeži, všetkým občanom? Takisto rušenie malotriedok, ktoré pripravujete, je v rozpore s vašimi sľubmi.

  Problémy vysokých škôl sú obdobné ako problémy základných a stredných škôl. Veľmi dlho trvalo, kým ste v koalícii presadili plán hlavných úloh rezortu na rok 1999. V pláne úloh sa však neobjavil žiaden materiál, žiadne systémové riešenie problémov, ktoré vysoké školy trápili a trápia. Bola to z vašej strany neochota riešiť tieto problémy, alebo ste nedokázali vaše opozičné riešenia presadiť cez koalíciu, ktorá uprednostňovala iné priority? Je aj taká možnosť, že ste potrebovali čas na štúdium poznania vlastného problému riešenia modernej európskej vysokoškolskej legislatívy. Hoci sa pred voľbami zdalo, že máte v tom jasno, zdá sa, že táto moja posledná odpoveď prevažuje ostatné dôvody. Namiesto zákona o novom financovaní vysokých škôl, na jeho experimentálne overenie už vysoké školy netrpezlivo čakajú, sa v pláne objavil utajený materiál "Analýza siete vysokoých škôl, fakúlt a študijných odborov s dôrazom na efektívne využitie kapacít". Utajeným materiálom ho nazývam preto, lebo materiál nebol predložený podľa zákona o vysokých školách Rade vysokých škôl. Nebola informovaná akademická obec prostredníctvom Klubu dekanov alebo Slovenskej rektorskej konferencie.

  Tu ste, pán minister, jasne porušili zákon o vysokých školách číslo 172/1990 Zb. Materiál bol predložený do vlády Slovenskej republiky s oneskorením. Keďže materiál neobsahoval podstatnú časť a významovú časť materiálu, návrh systémových opatrení na racionalizáciu výdavkov pre vysoké školy, bol materiál vládou Slovenskej republiky odmietnutý. Všetky očakávané materiály pre vysoké školy ste zaradili až na koniec roka 2000, čím ste zabrzdili trend transformácie vysokoškolského vzdelávania najmenej o jeden rok.

  Ako jednu z prvých úloh v oblasti vysokého školstva ste sa rozhodli odvolať Akreditačnú komisiu vlády Slovenskej republiky. Bol to presne krok, ktorý ste vehementne ako poslanec pred štyrmi rokmi kritizovali, keď sa predchádzajúca vláda chystala odvolať protizákonne zloženú Akreditačnú komisiu v roku 1995. Vy ste teraz však dôvod mali. Ten dôvod bol - likvidácia nových vysokých škôl. Preto má nová Akreditačná komisia vlády tiež v akademickej obci prívlastok "likvidačná". Vaše zdôvodnenie, že ste navrhli schváliť vláde členov Akreditačnej komisie z návrhov zaslaných vysokými školami nepresvedčí, pretože z množstva zaslaných návrhov SDĽ vybrala len tých správnych, ochotných realizovať váš zámer. Na vašu obranu treba povedať, že ste boli pod silným tlakom niekoľkých pánov rektorov, ktorí vám vtedy sľubovali absolútnu podporu a dnes hovoria, že používate metódy recyklovaných komunistov.

  Pri spoločnom stretnutí rektorov, dekanov a odborných funkcionárov fakúlt a vysokých škôl v marci 1999 ste apelovali na lojalitu a sľubovali ste dodatočné financie na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Trinásty plat ste predstavili ako minimum, ktoré vláda, ktorej ste vy členom, v tomto roku zabezpečí. Zabudli ste však tomuto zhromaždeniu povedať, že ste pred Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport hneď v úvode pri prerokúvaní rozpočtu kapitoly školstva na rok 1999 vyhlásili, že si neželáte, aby Národná rada čokoľvek s kapitolou školstva robila. Týmto svojím vyhlásením, ktoré necitujem presne, len voľne interpretujem, určite vojdete do histórie slovenského vysokého školstva ako prvý slovenský minister, ktorý bol spokojný s likvidačným rozpočtom, ktorý pre školy vaša vláda pripravila, a súčasne ste odmietli pomoc tohto zákonodarného zboru. Dokonca ste vo vláde odhlasovali rozpočet na rok 2000, ktorý počíta s ďalším nominálnym znížením pre rezort školstva. Hoci ste už v polovici roka vedeli, že ani valorizáciu mzdy, ani trinásty plat nezabezpečíte, ste vy a štátny tajomník rozvinuli priam mediálny útok proti tým fakultám, ktoré požadujú časť poplatku za štúdium od študentov študujúcich popri zamestnaní.

  Vo svojich vystúpeniach ste nesprávne interpretovali Ústavu Slovenskej republiky, neskôr ste svoje výhrady voči fakultám, ktoré sa rozhodli riešiť svoju neutešenú ekonomickú situáciu, o porušovaní ústavy korigovali len na porušovanie ducha ústavy. Celej verejnosti bola predkladaná táto aktivita ako negatívna aktivita fakúlt a jediné, čo pre akademickú verejnosť zostalo, je to, že nie ste schopný sa zjednotiť v mediálne prezentovaných názoroch so svojím štátnym tajomníkom. Vaše ministerstvo mi teda pripomína koč, kde jeden hovorí heta a druhý hijó. A problémy sa neriešia systémovo, ale sa delia, sa odkladajú pre nového ministra vedy a vysokých škôl novej vlády, ako keby ste považovali vaše pôsobenie sám za dočasné.

  Dehonestáciu vysokých škôl musel naprávať vo svojom článku "Nestavajte nás do svetla podvodníkov" rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, tento článok bol v Práci 18. 10. 1999, doc. Dr. Ing. Imrich Okienka. Pripomeniem vám jeho posledné slová, ktoré v článku publikoval. Citujem: "Osobne si myslím, že za túto činnosť je potrebné univerzity pochváliť, a nie stavať ich do svetla porušovateľov zákona, čiže podvodníkov." Koniec citátu. Ak ste chceli v zmysle vášho programového vyhlásenia zabezpečiť bezplatnú výchovu a vzdelávanie pre každého občana, aj vysokoškolské vzdelanie, až kým sa nestane svojprávnym subjektom na trhu práce, bolo potrebné predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorý by toto upravoval, a nie kritizovať vysoké školy, ktorým platná legislatíva takýto postup umožňovala.

  Nesúhlasili ste s predložením novely zákona o vysokých školách, pod ktorou sa podpísali dvaja poslanci. Akademická obec Slovenska do posledného dňa, keď bol návrh prerokúvaný v prvom čítaní, vlastne nevedela, ktorú verziu, ani v druhom čítaní, ktorú verziu ide Národná rada Slovenskej republiky schvaľovať, pretože pôvodná predloha návrhu novely zaznamenala vo výbore pre vzdelanie, vedu, mládež a šport vážne zmeny. Preto mala byť táto nová verzia podľa zákona vrátená Rade vysokých škôl na pripomienkovanie. Oháňanie sa tým, že ju videl senát Univerzity Komenského v Bratislave, bolo len divadlom, ktoré zahrali predkladatelia návrhu zákona tomuto parlamentu. Viem, že vy za to nemôžete, ale vy ako minister školstva ste pri prerokúvaní novely zákona aktívne nezasahovali a dali ste schvaľovaniu voľný priebeh. Ako opozičný poslanec by ste sa s týmto postupom rezortu ministra nikdy nestotožnili.

  Je pravda, že ako minister školstva, tak aj Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky a ani vláda nesúhlasili s predkladanou novelou. Je preto veľmi neobvyklé, že ste v pléne nevystúpili, najmä ak sa pri schvaľovaní absolútne ignorovali ozajstné legislatívne problémy vysokých škôl. A vy navyše chcete predložiť parlamentu celkom nový vysokoškolský zákon. Nebolo to zbytočné plytvanie času, keď z novely, ktorá mala pôvodne riešiť financovanie vysokých škôl, sa toto na podnet vlády úplne stratilo?

  Vážený pán minister, v poslednom období verejnosť rozrušila informácia o neudelení akreditácie niektorým vysokým školám, a to práve tým, ktoré vznikli v minulom volebnom období. Ťažko by vás bolo možné hodnotiť za výsledky práce nezávislej Akreditačnej komisie, keď dnes je každý od niekoho závislý, najmä ak je ním zriadený, keby ste si výsledky, ktoré vám Akreditačná komisia predložila, neboli v plnej miere osvojili. Počas celej kauzy likvidácie nových vysokých škôl ste mediálne upozorňovali na vykonané personálne audity. Pojem audit pre vysoké školy nikdy nepoznali a žiadny legislatívny predpis ani právo vykonať personálny audit ministerstvom školstva sa neudáva. Zámerne ste vo verejných vystúpeniach poukazovali na financovanie nových vysokých škôl v predchádzajúcich rokoch, hlavne v položkách kapitálových výdavkov, tak, aby ste vo verejnosti vytvorili ich zlý obraz. Sám dobre viete, že každá nová štátna vysoká škola musí dostať v rozpočte štartovné prostriedky na nákup budov a vybavenie inventáru, aby mohla existovať. Pri návštevách týchto univerzít ste však rýchlo pochopili, že časť novinárov a časť akademickej obce, ktorá vznik týchto nových univerzít chápala ako svoju konkurenciu, vás núti do niečoho, čo vás ako ľavicového politika môže zlikvidovať.

  Vaše vyhlásenia boli s pribúdajúcimi mesiacmi miernejšie a zrejme ste sa obávali, aby ste nedopadli ako člen vlády niektorej africkej republiky s prívlastkom banánová, ktorá nedokáže zabezpečiť základné akademické slobody a pluralitu názorov na riadenie, na vzdelávanie. Veľmi rýchlo sa dostala mimo nebezpečenstva Trenčianska univerzita. Bolo to najmä vďaka tomu, že má silné domáce ľavicové funkcionárske loby, ktoré vám správne otvorilo oči. Akadémia umení v Banskej Bystrici však túto silnú ľavicovú podporu nemá. Skôr jej fandí Strana občianskeho porozumenia. Váš záujem o jej zachovanie je tým menší. Je to však škoda, pretože pracovná skupina, ktorá predstavila tento návrh Akreditačnej komisii, bola zložená zo zamestnancov konkurenčnej Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení a celé odôvodnenie neodporúčania akreditácie, ktorú predložila Akreditačnej komisii, bolo silne spolitizované. Univerzita svätého Cyrila a Metóda v Trnave, bohužiaľ, nemá žiadneho takého koaličného podporcu. Azda len jeho eminenciu arcibiskupa Sokola, ktorý ešte stále správne dúfa, že silná katolícka univerzita na Slovensku môže byť vytvorená len v trnavsko-bratislavskej arcidiecéze. Slovensko nemá inak šancu získať podporu a uznanie kongregácie pre výchovu a vzdelávanie vo Vatikáne pre vznik univerzity katolíckeho typu. Bez súhlasu kongregácie nie je možné prijať žiadnu novú univerzitu, akokoľvek sa tváriacu katolícky, ako partnerskú univerzitu v sieti svetových katolíckych univerzít.

  Na celej spornej akreditácii nových vysokých škôl bolo však zarážajúce niekoľko aspektov. Nebudem sa vracať k spomínanej a v médiách už toľkokrát spochybnenej pracovnej komisii Akreditačnej komisie vlády pre akreditáciu Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tragédiou vášho rozhodnutia je to, že ste síce prácu pracovnej komisie Akreditačnej komisie vlády spochybnili, no jej predložené hodnotenie následne schválené Akreditačnou komisiou vlády ste si osvojili. Bol to virtuózny výkon politika, ktorý chce, aby mal od novinárov a niektorých rektorov pokoj, ale súčasne vraj dáva šancu školám, aby sa v krátkom čase mohli opäť akreditovať. Ak je to tak, je to chvályhodné. Vaše výhražné slová smerom k študentom, že majú teraz možnosť prestúpiť na iné vysoké školy a tým získať štátne skúšky a titul, zneli v masmédiách priam protizákonne, pretože je povinnosťou Ministerstva školstva Slovenskej republiky podľa dnes platnej legislatívy im to umožniť aj v budúcom, poprípade aj v ďalších rokoch, ak školy akreditáciu nedostanú. Takisto je vecou školy a fakulty, jeho akademických orgánov, či v budúcom školskom roku 1. ročník štúdia otvoria, alebo nie. Zabrániť im v tom ministerstvo školstva nemôže a finančné zabezpečenie na úrovni ostatných fakúlt im musí byť priznané.

  Druhý vážny aspekt pri tejto kauze bol ten, že Akreditačná komisia vlády v deň, keď akreditovala nové vysoké školy, schválila nové zásady akreditácie, ktoré sú tvorené hlavne na podmienky univerzít už zabehnutých a sú silne diskriminujúce pre novozaložené vysoké školy. Kritériá sú postavené tak vysoko, že bude mať problémy aj najstaršia univerzita obhájiť svoje udelené práva. Účel však v tomto prípade svätil prostriedky.

  Pán minister, podpísali ste sa ako člen vlády aj pod 4-percentné viazanie rozpočtových prostriedkov aj pri vysokých školách a 10-percentnú redukciu počtu nepedagogických pracovníkov. Podľa publikovaných ohlasov rektorov vysokých škôl sú spomínané opatrenia vlády v príkrom rozpore s jej programovým vyhlásením. Vedenia vysokých škôl sa dostali tým do situácie, keď dosah viazania 4 % prostriedkov na väčšine vysokých škôl zaznamenal ohrozenie výučby v zimnom semestri. Následné, vládou odsúhlasené 42 mld. Sk uvoľnenia čerpania problém vysokých škôl nerieši. Redukciu počtu nepedagogických pracovníkov považuje slovenská rektorská konferencia za nesystémový krok vlády a vzhľadom na autonómiu vysokých škôl i platného zákona aj za ťažko realizovateľný krok. Ako člen vlády ste sa tým pokúsili o obmedzenie akademických slobôd a akademických práv garantovaných zákonom o vysokých školách. Vykonaná náprava vlády z minulého týždňa v tejto veci však nič nemení na stave, že ako minister si neplníte svoje poslanie.

  Denník Sme 9. 9. 1999 priniesol článok "Rektori konečne prehovorili", v ktorom sa píše, citujem: "Rektori teda prehovorili. Prehovorili takmer rok po volebnom víťazstve opozície, ktorá okrem iného tvrdila, že riešenie problémov v školstve bude jej prioritou. Takmer rok je dostatočná doba na vytriezvenie a zdá sa, že rektori konečne tiež pochopili, že aj táto vláda v oblasti vzdelávania iba deklaruje a sľubuje. Napríklad že budú hľadať dodatočné zdroje, hoci zatiaľ rozhodla nedovoliť vysokým školám vyčerpať celý pridelený rozpočet." Koniec citátu.

  Dovoľte mi, pán minister, aby som vám pripomenula aj časť z memoranda účastníkov konferencie Veda a technika 10 rokov po novembri 1989. Boli publikované v denníku Sme 2. 11. 1999. Citujem: "Účastníci vyjadrili nespokojnosť nad tým, že celého priebehu konferencie sa nezúčastnili kompetentní pracovníci z rezortu ministerstva školstva. Vedecká a vedecko-pedagogická komunita očakáva nové, úprimné prístupy zo strany ústredných orgánov štátnej správy a parlamentu aj s tým, aby sa sociálno-ekonomické potreby spoločnosti riešili v súčinnosti s vedcami, novými vedeckými poznatkami. Uvedený stav považujeme za mimoriadne kritický, v podstate hrozí nezvratným kolapsom vedy a vzdelávania v Slovenskej republike. Upozorňujeme, že bez adekvátnej vlastnej kvalitnej a výkonnej vedeckovýskumnej a vysokoškolskej základne nemôže sa naša ekonomická spoločnosť začleniť medzi vyspelé krajiny Európskej únie. Stav vzdelávacej a vedeckovýskumnej základne je jedným z kritérií v nastávajúcom negociačnom procese. Slovenská republika ešte doteraz spĺňa" - ďakujem veľmi pekne, pán poslanec - "mnohé z požadovaných kritérií v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale v prípade ďalších reštrikčných finančných opatrení bude aj táto oblasť pre Európsku úniu neakceptovateľná." Koniec citátu.

  Za rok vášho pôsobenia vo funkcii ministra ste nie celkom vytvorili, ale prehĺbili situáciu, z ktorej je vedecká komunita smutná. Jednoznačne konštatuje, že nedokážete zvýšiť podiel hrubého domáceho produktu určený pre rozvoj vedy a techniky na úroveň 0,6 až 0,7 %. Nedokážete vytvoriť legislatívne a organizačné podmienky na zodpovedajúce stabilizovanie štruktúry vedeckovýskumnej základne. Nedokážete súbežne pripraviť nový model financovania vedy a techniky, zákon o podpore vedy a techniky, koncepciu štátnej vednej a technickej politiky. Nedokážete predložiť zákon o vysokých školách a zákon o Slovenskej akadémii vied s dostatočným predstihom na diskusiu a pripomienkovanie vedeckou a vedecko-pedagogickou komunitou. Hovoria, že nedokážete vytvoriť podmienky na podporu komplexného interdisciplinárneho a medzirezortného riešenia spoločných vedecko-technických programov a projektov, predovšetkým strategického významu. Spracovať a schváliť nový systém odmeňovania vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorý by umožňoval získavať, motivovať a stabilizovať aj mladých talentovaných študentov, adeptov vedy na univerzitách a vo vedeckých inštitúciách. Urýchlene aktivizovať Radu vlády pre vedu a výskum, ktorá bude mať delegované právomoci nielen ako poradný, ale aj výkonný autonómny orgán v oblasti koncepcie, zamerania a hodnotenia vedy a techniky Slovenskej republiky, že nedokážete vytvoriť nadrezortnú národnú grantovú agentúru ako samostatnú právnickú osobu založenú na viaczdrojovom financovaní.

  Vážený pán minister, v televízii v televíznej relácii Press club vám redaktorka denníka Pravda pani Kaliská položila pred časom otázku, či nemienite sám odstúpiť z funkcie ministra, keď sa vám nedarí riešiť akútne problémy školstva. Odpovedali ste jej asi v tomto zmysle, že je tu nejaká hranica, po ktorú ste ochotný ustúpiť a vo funkcii zotrvať, ale ak sa táto hranica prekročí, z funkcie odídete. Necitujem presne, len interpretujem. Dnes podľa mňa, pán minister, by bol ten vhodný čas miesto uvoľniť schopnejšiemu ministrovi, ktorý sa nebude báť mať problémy s dodržiavaním straníckej disciplíny podpredsedu strany. Rezort školstva potrebuje ministra, ktorý dokáže vo vláde za svoj rezort zabojovať. Pán profesor Baláž v Hospodárskych novinách 10. 11. 1999 publikoval článok s názvom "Bude nekoncepčnosť rozvoja vysokých škôl bariérou budúcej konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky?". A ja si dovolím parafrázovať jeho otázku. Bude nekoncepčnosť ministerstva školstva na čele s vami hlavnou bariérou rozvoja nášho školstva? Som si vedomá, že vaše programové vyhlásenie je na štyri roky. Okrem sľubu každoročného nárastu tarifných platov učiteľov a postupného navŕšovania financií v školstve nie je konkretizované, čo v ktorom z týchto štyroch rokoch realizujete. Je to výhoda len pre funkcionársky aparát. Pre ľudí v praxi je to chytanie v hmle, ktoré neprináša pokojnú atmosféru na tvorivú pedagogickú a vedeckú prácu. Školstvo ako jedno z mála odborov nikdy nemôže začínať od nuly. Musí stavať na predchádzajúcich výsledkoch, musí sa vedieť poučiť zo skúseností a len ich akceptovaním môže napredovať.

  Rok vášho pôsobenia vo funkcii ministra však jednoznačne dokázal len vašu schopnosť sľubovať. Činnosť pedagógov a vedeckých pracovníkov je pre prácu s konkrétnym materiálom, ktorého spracovanie musí byť porovnateľné s ostatnými vyspelými krajinami. Tisícky pedagógov, pedagogických pracovníkov, stovky vedcov svojou dennodennou prácou plnia svoje poslanie. Je to však ich sláva. Nie vaša. Im treba poďakovať za to, že i napriek podmienkam, ktoré majú, dokážu tvorivo pracovať a mať vynikajúce výsledky. Vašou úlohou, úlohou vášho ministerstva, je tieto podmienky zlepšovať. Fakty presviedčajú, že k tomu neprispievate, preto navrhujeme vaše odvolanie z funkcie.

  Viem, pán minister, že koaliční poslanci tento náš návrh na odvolanie nepodporia, že nebudete odvolaný, ale ak vo vláde bude schválený váš včerajší návrh na zrušenie uznesenia vlády o prepúšťaní pedagogických pracovníkov a zvyšovaní pracovných úväzkov, celá táto naša snaha upozorniť na neúnosné problémy v školstve nebude márna.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni Muškovej.

  Prosím teraz povereného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Milana Ištvána, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vás zoznámil so znením spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky (tlač 465).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 475 z 24. novembra 1999 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva s termínom prerokovania ihneď.

  Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport pripraviť na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  A. Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov v určených výboroch.

  Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali v termíne do 30. novembra 1999 s týmito výsledkami:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 205. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a neodporúča návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 269. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať uvedený návrh skupiny poslancov s tým, že nevysloví nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval uvedený návrh dňa 25. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 177. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, neschváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 95. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, neschváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999. Výbor neprijal uznesenie k návrhu skupiny poslancov, pretože zaň nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Počet členov výboru je 12, prítomní boli 9 poslanci, za návrh hlasovalo 6 poslancov, proti 3 poslanci, nezdržal sa nikto.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti prerokoval uvedený návrh dňa 29. novembra 1999. Výbor neprijal uznesenie, pretože, ani za jeden z dvoch predložených návrhov na uznesenie nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov výboru.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nerokoval o návrhu skupiny poslancov z dôvodu neúčasti zástupcu predkladateľa.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 143. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, neschváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 133. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, neschváliť.

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 62. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky neschváliť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval uvedený návrh dňa 25. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 99. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, neschválila.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999. Výbor neprijal uznesenie, pretože z celkového počtu 10 členov výboru prítomných bolo 7 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti hlasovali 4 poslanci, nikto sa hlasovania nezdržal. Iný návrh nebol predložený.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport prerokoval uvedený návrh dňa 30. novembra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 107. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky nevysloviť nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

  B. Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky nevysloviť nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva Slovenskej republiky (tlač 465).

  Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor uznesením číslo 108 z 30. novembra 1999 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 465). Zároveň určil poslanca Milana Ištvána za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho

  1. predniesť správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,

  2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej.

  V Bratislave 30. novembra 1999.

  Pán predsedajúci, odporúčam otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi Milanovi Ištvánovi za uvedenie spravodajskej správy.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Konštatujem, že pán minister Ftáčnik podľa § 28 zákona o rokovacom poriadku využíva možnosť a chce vystúpiť v rozprave k tomuto bodu programu.

  Ďalej vás chcem informovať, že písomne sa do rozpravy prihlásili páni poslanci a panie poslankyne najskôr za poslanecké kluby: za Stranu demokratickej ľavice Mária Angelovičová, Stranu maďarskej koalície Erszébet Dolník a za klub HZDS pán poslanec Jozef Tarčák. Ďalej sú do rozpravy prihlásení páni poslanci: Húska, Števček, Šťastný, Jarjabek, Hofbauer, Benčat a Orosz.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani spravodajkyňa,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  účelom môjho vystúpenia nie je obmedzovať rozpravu, pretože zišli ste sa preto, aby ste posúdili argumenty, ktoré predkladajú opoziční poslanci na odvolanie ministra. A ja budem so záujmom tie argumenty počúvať a sledovať, to, čo odznie v rozprave.

  Chcel by som na úvod len korigovať z hľadiska vecného niektoré nepresnosti, ktoré uviedla pani poslankyňa vo svojom zdôvodnení, aby sa rozprava opierala najmä o vecné a faktické argumenty a nezanášala sa do politickej roviny, ako sa o to pani poslankyňa pokúšala opakovaným pripomínaním mojej straníckej funkcie, pričom neuviedla žiadne argumenty, kde by táto vplývala na rozhodovanie mojej funkcie ako ministra školstva.

  Dovoľte mi reagovať na hlavný argument, ktorý je uvedený v zdôvodnení opozičných poslancov, že minister školstva nenapĺňa programové vyhlásenie vlády. Pani poslankyňa neuviedla pre to jediný argument s výnimkou toho, kde poukázala na tú časť programového vyhlásenia vlády, kde sa tvrdí, že vláda zabezpečí každoročný nárast tarifných platov. Ja sa k tejto otázke ešte dostanem a vyjadrím sa osobitne, ale chcem pani poslankyni pripomenúť, že ak povedala, že programové vyhlásenie vlády je na štyri roky a nie je konkretizované do jednotlivých rokov, takže zrejme nepozná dokument, ktorý sme predstavili poslancom gestorského výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, kde sú rozpracované konkrétne úlohy na rok 1999 a výhľadové úlohy na obdobie rokov 2000 až 2002. Čiže všetci poslanci gestorského výboru ten materiál poznajú. Ak ho pani poslankyňa alebo ďalší poslanci budú chcieť vidieť, ja im ho veľmi rád poskytnem, pretože sú v ňom všetky konkrétne úlohy programového vyhlásenia vlády premietnuté do podoby zákonov, koncepcií, prípadne informácií. Čiže v tejto veci žiadne konkrétne argumenty nezazneli a pripomienky pani poslankyne, resp. opozičných poslancov musím hodnotiť ako neopodstatnené.

  Tam, kde pani poslankyňa začala hovoriť vecne k programovému vyhláseniu vlády, začala personálnymi čistkami na ministerstve, že som veľmi chytro kohosi poslúchal a podobne. Odvolal som generálnych riaditeľov 3. decembra 1998 so zdôvodnením, že ani jeden z nich nebol ustanovený do funkcie na základe výberového konania. To boli výmeny, ktoré sa uskutočnili, a ak pani poslankyňa tvrdí, že všetci riaditelia odborov a niektorí vedúci oddelení boli odvolaní, tak ide o zámerné zavádzanie alebo neznalosť situácie. Pozývam ju na ministerstvo, aby sa presvedčila, ktorí riaditelia sú vo funkcii ešte z dôb predošlej ministerky, pretože jednoducho sa zhostili svojej funkcie a pracujú v poriadku. Ak povedala, že sme vymietli všetkých sympatizantov bývalej vládnej koalície, chcem pripomenúť a pani poslankyňa Slavkovská to iste potvrdí, že v mojom sekretariáte naďalej pracuje sekretárka, ktorá slúžila pani ministerke Slavkovskej a zúčastňuje sa práce so všetkými dokumentmi vlády a ministerstva školstva, pretože na našom ministerstve sa nič netají. Takže, pani poslankyňa, skúste sa držať faktov.

  Ak ste hovorili o pedagogických pracovníkoch a o ich postavení, to je druhý argument opozičných poslancov, že postavenie učiteľa, resp. financovanie školstva nie je na dostatočnej úrovni. Tu by som rád pripomenul skutočnosť, že dnešné postavenie učiteľa a jeho finančné ohodnotenie je výsledkom vývoja za uplynulých desať rokov. Myslím, že to každý súdny človek uzná a nie je možné to zvrátiť v priebehu jedného roka, akokoľvek by sme sa o to usilovali. Ak pani poslankyňa uvádzala priemernú mzdu učiteľa vo výške 8 900 alebo 8 100 korún, tak ako to uvádzajú odbory, tak by som ju rád upozornil, že to je priemerná mzda v školstve, v ktorej sú zahrnutí aj nepedagogickí pracovníci, to znamená upratovačky, kuchárky, školníci a podobne. Plat, resp. priemerný plat pedagogického pracovníka k 30. septembru 1999 je dnes 9 700 korún, čiže je vyšší, ako je ňou uvádzaná suma, ktorá odráža, samozrejme, aj veľmi nízke platy nepedagogických pracovníkov a potom tie nožnice oproti priemernej mzde v národnom hospodárstve sú mimoriadne široké.

  Je pravda, že tie nožnice existujú a my sme s nimi nespokojní, ale, ako zdôrazňujem, je to výsledok desaťročného vývoja, ktorý by ani masívny nárast priemerných tarifných platov jednoducho nezvrátil. Tu treba založiť tendenciu a trend, ktorý sme naznačili v programovom vyhlásení vlády, že postupne budú rásť tarifné platy, a to rýchlejším tempom ako v celom národnom hospodárstve, aby sa priemerná mzda učiteľa dostala na tú úroveň, ktorú má vo vyspelých európskych krajinách, a to je 1,3 až 1,5-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve. To by v perspektíve naši učitelia podľa dnešnej priemernej mzdy zarábali viac ako 13 až 15 tisíc korún, čo je dlhodobým cieľom ministerstva školstva, ale dávať toto za vinu, že sme v jednom roku toto nezvládli a nenapravili, je priznať, že ani v posledných štyroch rokoch nedošlo k tomu, aby priemerná mzda v školstve dobehla priemernú mzdu v národnom hospodárstve.

  Vláda Slovenskej republiky v tomto roku rozhodla o zmrazení platov v rozpočtovej a príspevkovej sfére. Je to odraz situácie, v akej sa nachádza krajina, z hľadiska ekonomického sme vo fáze stabilizácie, ale vláda súčasne povedala, že sa toto opatrenie nebude týkať pracovníkov školstva a pracovníkov zdravotníctva. Vo vzťahu k školstvu by sa to malo premietnuť práve vo vyplatení spomínaného 13. platu. Som presvedčený, že toto rozhodnutie sa podarí vo vláde rozhodnúť a aj finančne zabezpečiť.

  Ak pani poslankyňa hovorí o rušení malotriedok, ktoré údajne naše ministerstvo pripravuje, chcel by som ju upozorniť na program rozvoja malotriednych škôl, ktorý bol schválený v operatívnej porade ministra a zaslaný gestorskému výboru, kde, naopak, uvažujeme s tým, že chceme zachovať malotriedne školy, ale musíme zvážiť minimálnu hranicu, za ktorej to štát je ešte schopný zo spoločenských zdrojov urobiť. Pani poslankyňa iste vie a rovnako aj opoziční poslanci, že demografický vývoj v našej krajine je nepriaznivý. Dnes máme šesťročných detí, ktoré vstupujú do prvého ročníka, okolo 88 tisíc. Nula až jednoročných detí, ktoré sú už narodené a ktoré nám o 6 rokov prídu do prvej triedy základnej školy, je 55 tisíc. Je to teda výrazný demografický prepad, ktorý sa musí prejaviť aj na malotriednych školách, ale napriek tomu chystáme opatrenia, aby malotriedne školy neboli ohrozené, pokiaľ k tomu prispeje obec či mesto, v ktorých sa malotriedna škola nachádza.

  Pokiaľ sa hovorí o koncepčných riešeniach pre vysoké školy, pani poslankyňa iste nevie, že na ministerstve školstva pracuje skupina, ktorá pripravuje koncepciu rozvoja vysokoškolského vzdelávania. 9. decembra bude táto koncepcia prerokovaná v operatívnej porade ministra a predložená na verejnú diskusiu v akademickej obci. Budete mať možnosť sa oboznámiť s tým, čo navrhujeme, aby sme zmenili podmienky vysokoškolského vzdelávania k lepšiemu aj z hľadiska koncepčného, aj z hľadiska finančného, resp. materiálneho zabezpečenia. Analýza siete, ktorú ste spomínali, bola vyvolaná uznesením ministerstva financií. A keďže to bol informatívny materiál, neobsahoval návrh opatrení, pretože si myslíme, že tie opatrenia musia mať koncepčnú podobu a budú obsiahnuté v spomínanej koncepcii. Materiál vláda neodmietla, iba vrátila na dopracovanie, pretože neobsahoval údaje za vojenské vysoké školy a policajnú akadémiu, ktoré sú súčasťou nášho vysokého školstva a mali by byť analyzované spolu so sieťou všetkých vysokých škôl.

  Ak ste spomínali môj výrok, že si neželám, aby Národná rada čokoľvek robila s rozpočtom, prosím, keby ste ho doložili presne, inak je to zavádzanie tejto snemovne, ktoré nepovažujem za korektné v tejto diskusii.

  Ak ste spomínali, že som nevystúpil v rozprave k návrhu zákona o vysokých školách, niektorí poslanci, ktorí tu zotrvali, si spomínajú, že som vystúpil, aj keď veľmi krátko, pretože bol koniec rokovacieho dňa Národnej rady a na druhý deň bola vláda, na ktorej som predkladal závažné materiály, preto som sa poslancom ospravedlnil.

  Čo sa týka vašich vyjadrení ku akreditácii nových vysokých škôl, musím konštatovať, že ste to vy, teda opoziční poslanci, ktorí politizujete celý problém, pretože ste tu spomínali podporu Strany demokratickej ľavice, podporu Strany občianskeho porozumenia a podobné veci a najmä sa oháňate likvidáciou vysokých škôl. Vážená pani poslankyňa, vážení opoziční poslanci, z mojich úst slovo zrušenie vysokej školy ani jednej z tých troch, o ktorých sa diskutuje a diskutovalo, nikdy nezaznelo. Nikdy som nehovoril o zrušení vysokých škôl, hovoril som o tom, že treba pripraviť fakty, ktoré umožnia rozhodnúť o ich ďalšej existencii. Na to bola požiadaná aj Akreditačná komisia, aby dala svoje stanovisko z hľadiska kvality.

  Ak ste povedali, že som spochybnil prácu pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, bola to moja odpoveď na otázku, či si myslím, že je korektné, ak pracovná skupina nenavštívila Akadémiu umení, konkrétne Fakultu dramatických umení, povedal som, že je to nekorektné. Neskôr som sa dozvedel od predsedu Akreditačnej komisie, že pracovná skupina fakultu navštívila konkrétne 29. 6., to znamená informácie, o ktoré sa opierala táto otázka, neboli pravdivé. Potom, samozrejme, znie vaša otázka, ako to, že ste rešpektovali rozhodnutia Akreditačnej komisie? Akreditačná komisia rozhoduje na základe troch podkladov. Je to akreditačný spis, ktorý predkladá príslušná vysoká škola, hodnotenie pracovnej skupiny a ústne vyjadrenia zástupcov vysokej školy na zasadnutí Akreditačnej komisie. To znamená, je to podstatne širší okruh podkladov, ako iba hodnotenie pracovnej skupiny, a preto som presvedčený, keďže mali možnosť sa k návrhom vyjadriť aj dotknuté vysoké školy, že rozhodnutie Akreditačnej komisie, jej odporúčanie je dostatočne objektívne, aby ho bolo možné akceptovať. Závery, ktoré prezentovalo ministerstvo na základe týchto odporúčaní, sú také, že máme záujem, aby existovalo akreditované štúdium pre študentov, z ktorých viacerí sú už v treťom ročníku. Vy ste sa vyjadrili, že je to chvályhodné a možno je to taký malý bod tejto diskusie o nových vysokých školách, ktorá, predpokladám, bude znieť aj pri návrhu na odvolanie.

  Vážená pani poslankyňa, ak ste povedali, že som obmedzoval akademické práva a slobody návrhom na 10-percentné prepúšťanie nepedagogických pracovníkov vysokých škôl, je to opäť zavádzanie. Zavádzanie v tom zmysle, že ministerstvo školstva predložilo do vlády návrh, aby vláda rešpektovala tie právomoci, ktoré majú akademické senáty podľa zákona o vysokých školách, to znamená právomoc určovať štruktúru a počet pracovníkov fakulty. Na základe toho vláda rozhodla, že počet pracovníkov ako záväzný ukazovateľ sa zmení na orientačný ukazovateľ, to znamená, vysoké školy v rámci ekonomických rozhodnutí o znížení objemu miezd sa so štruktúrou pracovníkov budú musieť vysporiadať samy a je možné, že sa rozhodnú neprepustiť ani jedného pracovníka, ak zvážia, že pracovníkom obmedzia či nadtarifné zložky, alebo sa s nimi dohodnú na znížení ich tarifných platov.

  Ak ste hovorili o tom, že sme nepredložili dokumenty v oblasti vedy a techniky, iste je to len dôsledok nedostatočných informácií, pretože ministerstvo školstva pripravilo nový model financovania vedy a techniky, ktorý bol minulý piatok prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody. Na návrh ministerstva bola reštrukturalizovaná Rada vlády pre vedu a techniku, z ktorej sa nemôže stať výkonný orgán, ako ste to navrhovali, pretože je to poradný orgán vlády, tak ako ďalšie rady, ktoré si vláda zriaďuje. Či dokážeme, alebo nedokážeme vytvoriť grantovú agentúru, je práve predmetom diskusie okolo tohto materiálu, pretože ten počíta s tým, že bude zriadená nadrezortná grantová agentúra.

  Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci a panie poslankyne, konštatujem, že tri hlavné dôvody, teda neplnenie programového vyhlásenia vlády, neschopnosť zabezpečiť finančné zdroje na rast postavenia učiteľov a ich mzdové ohodnotenie a zabránenie kolapsu školstva a politizovanie problémov školstva neboli vo vystúpení pani poslankyne doložené vecnými argumentmi, naopak, snažila sa problémy vysvetľovať straníckou optikou a straníckou logikou, ktorú, žiaľ, nedoložila konkrétnymi faktami či skutočnosťami. Chcel som v úvode rozpravy na toto upozorniť, aby sa rozprava odohrávala najmä vo vecnej rovine, v tom, čo sa nepodarilo urobiť, čo sa nepodarilo splniť, pretože to je právom poslancov vyžadovať od výkonnej zložky plnenie programov a záväzkov, ktoré boli schválené v tejto snemovni.

  Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, na svetelnej tabuli je prihlásených množstvo pánov poslancov.

  Prvý pán poslanec Orosz.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Dovolím si v mene svojom a v mene štyroch poslaneckých klubov predložiť dva procedurálne návrhy týkajúce sa časového postupu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prvý procedurálny návrh. Navrhujem, aby sa rokovanie 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky prerušilo a pokračovalo sa v ňom až po skončení 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Krátke zdôvodnenie. Nespochybňujeme právo opozície predkladať návrhy na vyslovenie nedôvery členom vlády. Považujeme to za prirodzené právo opozície, a to bez ohľadu na to, že všetky dosiaľ predložené návrhy v tomto volebnom období považujeme za politicky účelové a tým aj vopred odsúdené na neúspech. V súčasnom období však považujeme za prioritnú úlohu Národnej rady Slovenskej republiky rokovať o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2000. Po jeho schválení sme pripravení rokovať o predloženom návrhu a pripravených, resp. pripravovaných návrhoch na vyslovenie nedôvery jednotlivým členom vlády. Chcem zároveň informovať ctených kolegov z opozície, že obdobným postupom budeme pristupovať ku všetkým ostatným návrhom na vyslovenie nedôvery, ktoré budú predložené v období pred hlasovaním o štátnom rozpočte Slovenskej republiky.

 • Pán poslanec, váš čas uplynul. Prosím pánov za časomierou, aby na procedurálne návrhy dávali minútovú lehotu.

  Prepáčte, ešte má pán poslanec druhý návrh.

 • Môj druhý procedurálny návrh závisí od schválenia prvého. V prípade, že bude schválený môj prvý procedurálny návrh, navrhujem, aby sa po prerušení 24. schôdze pokračovalo v rokovaní 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Orosza.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Dovoľte mi, aby som podal ja ďalší procedurálny návrh, aby sme po prerušení 24. schôdze, ktorú sme práve týmto návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Orosz, prerušili, pokračovali v rokovaní prerušenej 22. schôdze jednotlivými bodmi tak, ako sú uvedené v programe, ktorý máte v laviciach, a to najskôr hlasovaním o už prerokovaných bodoch programu, ďalej voľbou na prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku, ďalej návrhom na odvolanie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ako aj návrhom na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Pokračovali by sme rokovaním o vládnom návrhu zákona o Liečebnom poriadku. Odporúčam, aby sme rokovali aj po 19.00 hodine.

  Skončili by sme rokovanie tejto schôdze skončením rozpravy o Liečebnom poriadku s tým, že vám chcem oznámiť, odporúčam, aby sme po skončení rozpravy prerušili rokovanie 22. schôdze až do utorka budúceho týždňa, to je do 7. decembra do 9.00 hodiny, kedy by sme pokračovali hlasovaním o Liečebnom poriadku.

  Prosím, aby sme sa prezentovali, budeme o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  mám procedurálny návrh. V mene klubu Hnutia za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany žiadam zvolať poslanecké grémium, pretože súdruh predseda poslaneckého klubu Strany demokratickej ľavice nebol prítomný na poslaneckom grémiu a to, na čom sa na poslaneckom grémiu v podstate dohodla výnimočne tentoraz aj koalícia, aj opozícia, vlastne všetko rozbil. Tak je potrebné, aby sa zišlo poslanecké grémium a zároveň žiadam, aby bol vytvorený dvojhodinový časový priestor, aby si poslanci mohli zabezpečiť materiály, pretože nadnes podľa poslednej informácie z poslaneckého grémia mal byť úplne iný postup, ako ste to teraz momentálne urobili. Nedá sa zabezpečiť tak, aby poslanci mali všetko až do Vianoc pri sebe, pretože je tu nejaký program, ktorý bol schválený, ktorý bol určitým spôsobom upravený. Akceptovali sme, že máte väčšinu, ale nedá sa to takýmto spôsobom robiť. Aj väčšina musí rešpektovať, že musí vytvoriť priestor, aby parlament mal aspoň dôstojnú úroveň, aby z toho nebola taká estráda, aká sa stala momentálne v tomto prípade.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Budeme pokračovať o 17.40 hodine.

  Faktické poznámky, ktoré boli na vystúpenie pána ministra Ftáčnika, sú zapísané. Títo poslanci budú mať možnosť vystúpiť pri pokračovaní teraz prerušenej schôdze.

  Zvolávam poslanecké grémium do rokovacej sály predsedu Národnej rady.

  Rokovanie 24. schôdze NR SR bolo prerušené.

  Po prerušení 24. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 22. schôdze NR SR.