• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Skôr ako pristúpime k rokovaniu, zistím prítomnosť poslancov na schôdzi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Nech sa páči, prezentujme sa, páni poslanci, panie poslankyne.

  Zisťujem, že prítomných je 91 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na 23. schôdzi písomne požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Čižmáriková, páni poslanci Langoš, Lexa, pani poslankyňa Malíková, páni poslanci Petrák, Slota, Slobodník, Šepták, Švec, Tatár a Tóth. Na zahraničnej služobnej ceste sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky: pani Oľga Keltošová a pán poslanec Jozef Prokeš.

  Na 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci László Hóka a Dušan Švantner. Náhradníkmi budú poslanci Pavol Kačic a Marián Mesiarik.

  Schôdzu som zvolal podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 34 poslancov Národnej rady. Žiadosť poslancov o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou.

  Skupina poslancov žiada na tejto schôdzi prerokovať

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej, poverenej riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  Podľa článku 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Pán poslanec Hofbauer, máte procedurálny návrh? Nie.

  Pán poslanec Orosz, máte procedurálny návrh? Áno.

  Nech sa páči, predneste ho.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov dávam návrh, aby sa dnes rokovalo aj po 19.00 hodine.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Orosza, t. j. aby sa rokovalo dnes aj po 19.00 hodine.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu.

  Hlasujeme o návrhu poslanca Orosza, aby sa rokovalo po 19.00 hodine.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zopakujeme hlasovanie. Ak ani druhý raz sa nebude prezentovať dosť poslancov, potom budeme hlasovať s pomocou skrutátorov, pretože v rokovacej miestnosti je zjavne viacej ako 74 poslancov.

  Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme.

 • Ruch v sále.

 • Prítomných je 75 poslancov.

  Prosím skrutátorov, aby zistili počet poslancov v rokovacej miestnosti.

 • Ruch v sále.

 • Ešte raz prosím skrutátorov, aby mi oznámili počet poslancov v rokovacej miestnosti.

  Prítomných je 76 poslancov.

  Prosím, ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Orosza. Kto je za to, aby sme rokovali po 19.00 hodine? Prosím zdvihnúť ruku. Skrutátori, spočítajte, prosím vás.

 • Nahlásenie počtu prítomných skrutátormi.

 • Čiže väčšina prítomných je za to, aby sme rokovali po 19.00 hodine.

  Kto je proti?

  Kto sa zdržal hlasovania?

  Jedna pani poslankyňa.

  Čiže verejným hlasovaním sme odsúhlasili, že budeme rokovať aj po 19.00 hodine.

  75 poslancov bolo za, 1 poslankyňa bola proti.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  návrh na odvolanie ministerky Schmögnerovej ste dostali ako tlač 407. Predseda Národnej rady uvedený návrh podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku bezodkladne zaslal vláde Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska a pridelil ho na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu.

  Prosím povereného člena skupiny poslancov poslanca Milana Cagalu, aby uviedol návrh a súčasne oboznámil Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli skupinu poslancov k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej, poverenej riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  Sú procedurálne návrhy?

  Nech sa páči, pán poslanec Šimko - procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Nemám procedurálny návrh, iba procedurálnu poznámku. Chcel by som upozorniť na to, že v súčasnosti vzhľadom na to, že bývalý minister a poslanec sa vzdal mandátu, tak Národná rada má 149 poslancov, takže väčšina poslancov je 75.

 • Hlasy v sále.

 • Procedurálny návrh - pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, žiadam vás, aby ste dali opätovne hlasovať, pretože ste porušili rokovací poriadok, keď ste dali hlasovať skrutátormi, pretože na to žiaden podnet nebol. Keď si prečítate pravidlá o hlasovaní v Národnej rade, zistíte, kedy je možnosť dať hlasovať skrutátormi. To je jedna vec.

  A druhá vec, chcem vás upozorniť, tým, že sme boli mimo rokovacej miestnosti, skrutátori museli oklamať, pretože hovorili, že je prítomných 76. 75 bolo za, 1 poslankyňa sa zdržala hlasovania. A ak ste sledovali situáciu, pretože my sme to mali možnosť vidieť, pán Árpád Duka-Zólyomi prišiel vtedy, keď sa hlasovalo za. Takže tu bol jednoznačne urobený podvod a mrzí ma, že sa to urobí za predsedania predsedu Národnej rady.

 • Pán poslanec Andrejčák, máte procedurálny návrh?

  Zapnite pána poslanca Andrejčáka.

 • Ja budem veľmi krátko. Ďakujem za slovo.

  Mám procedurálnu poznámku. Dovoľte mi, aby som blahoželal pánovi poslancovi Binderovi k 7. výročiu prehradenia Dunaja.

 • Pán poslanec Cuper - procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, mám taký istý procedurálny návrh, ako mal pán poslanec Cabaj, aby ste dali hlasovať ešte raz o tom, či budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Orosza, že budeme tu sedieť znovu do rána. Ja si myslím, že nehorí. Keď sme tu mohli venovať celý deň primitívnemu návrhu pána poslanca Bobovnického, či Bohunického, tak môžeme zajtra venovať ďalší deň odvolávaniu pani ministerky Schmögnerovej...

 • Pán poslanec Cuper, toto nie je procedurálny návrh.

 • ... tá je väčším nebezpečnstvom ako pán Bohunický pre tento...

 • Prosím vás, vypnite pána poslanca Cupera.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlasovaním sme rozhodli, že budeme rokovať aj po 19.00 hodine.

 • Ruch v sále.

 • Budeme pokračovať v 23. schôdzi.

 • Ruch v sále.

 • Prosím pána Milana Cagalu, aby predniesol návrh za skupinu poslancov, ktorá dala návrh na odvolanie ministerky Schmögnerovej.

  Nech sa páči, pán poslanec Cagala.

  Pán poslanec Cabaj, nech sa páči.

 • Pán predseda, ja som dal procedurálny návrh a žiadam, aby sa o tomto návrhu hlasovalo. To je po prvé.

  A po druhé chcem vás požiadať, aby ste zabezpečili záznam, ktorý je urobený priemyselnou televíziou, aby sme vám váš podvod vedeli dokázať.

 • Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Cabaja, aby sme ešte raz hlasovali, pokiaľ ide o návrh pána poslanca Orosza rokovať po 19.00 hodine. Hlasujeme o tomto procedurálnom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Cabaj.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu pána poslanca Cabaja.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Cabaja nebol schválený.

  Pokračujeme v rokovaní 23. schôdze.

  Nech sa páči, pán poslanec Cagala, máte slovo. Uveďte návrh za skupinu poslancov.

  Pán poslanec, máte slovo, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Cagala, predneste návrh za skupinu poslancov.

  Národná rada verejným hlasovaním za prítomnosti 76 poslancov väčšinou hlasov - sedemdesiatimi piatimi, pri jednej, ktorá sa zdržala - rozhodla o tom, že budeme rokovať aj po 19.00 hodine. Toto sú výsledky hlasovania.

  Pán Cagala, prosím vás, aby ste uviedli návrh na odvolanie ministerky Schmögnerovej. Máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Cagala, ak neprednesiete návrh skupiny poslancov, ukončím 23. schôdzu Národnej rady.

 • Potlesk a pokrik v sále.

 • Takže, nech sa páči, predneste návrh.

 • Smiech a ruch v sále.

 • Pán poslanec, nech sa páči, predneste návrh za skupinu poslancov.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Pán poslanec Cagala, predneste návrh za skupinu poslancov.

 • Ruch v sále.

 • Chcel by som vás upozorniť, že 23. schôdza bola otvorená. Podľa rokovacieho poriadku by mal pán Cagala predniesť návrh. Ak neprednesie návrh za skupinu poslancov, schôdzu ukončím, pretože nebol prednesený návrh na odvolanie ministerky Schmögnerovej.

 • Ruch v sále.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prerušujem schôdzu na 5 minút a zvolávam poslanecké grémium.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, zaujmite miesta v rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v začatej 23. schôdzi.

  Pokiaľ ide o rokovanie poslaneckého grémia, rokovanie prebiehalo v súlade s rokovacím poriadkom. Ja som dal podnet na verejné hlasovanie a spočítanie hlasov cez skrutátorov. Skrutátori mi oznámili, že bolo 76 poslancov, to znamená, hlasovanie je platné. Za návrh poslanca Orosza, aby sme rokovali po 19.00 hodine, hlasovalo 75 poslancov, 1 sa zdržala. Čiže výsledok hlasovania je platný. V súlade s tým pokračujeme v rokovaní Národnej rady aj po 19.00 hodine.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj. Veci sme si vyjasnili.

  Máte procedurálny návrh?

 • Pán predseda, len treba doplniť tú informáciu z poslaneckého grémia, že každá skupina si povedala svoj názor. Nedohodli sme sa. Vy ste si trvali na svojom, my sme si trvali na svojom. Takže my to postupujeme na imunitný výbor, aby sa touto otázkou zaoberal imunitný výbor, za porušenú procedúru.

 • V poriadku. Máte na to právo.

  Pán poslanec Cuper, máte procedurálny návrh? Nie.

  Tak nech sa páči, pán poslanec Cagala, predneste návrh za skupinu poslancov.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda parlamentu,

  vážená pani ministerka,

  páni ministri,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som na úvod svojho vystúpenia povedal niekoľko slov, ktoré viedli poslancov nášho hnutia za to, že bol podaný tento návrh na vyslovenie nedôvery pani ministerke Schmögnerovej.

  Práve dnes je to, neviem, či náhodou, alebo pre zápis do histórie, rok vládnutia tejto vlády, keď sa rozhodla skupina poslancov podať návrh na odvolanie alebo na vyslovenie nedôvery kľúčovému postu tejto vlády, a to ministerke financií.

  Nebudem vychádzať z programového vyhlásenia vlády, ani z tých slov, ktoré boli pred voľbami, poviem niekoľko slov, ktoré som si vypočul, keď som predkladal tento návrh vo výboroch. V mnohých výboroch bola diskusia, ktorá sa niesla v tom duchu, že tento návrh je politický revanš, že je to politikum a podobne. Môžem ubezpečiť všetkých poslancov, že ja a mnohí kolegovia alebo všetci kolegovia, ktorí sa podpísali pod tento návrh, vôbec nemali na mysli žiadne politikum, nemali na mysli ani politický akt, ale mali na mysli to, čo je na svete bežné, že opozícia je na to, aby kontrolovala vládu, a keď sa niektoré kroky jej nepáčia, aby ich takto postupovala, čiže vyslovovala nedôveru postu, ktorý si myslí, že je dôležitý na to, aby sa situácia alebo vládnutie v republike zlepšilo. Preto aj tento náš návrh bol podaný, preto bol podpísaný tými poslancami, ktorí sú na návrhu uvedení.

  Ďalej chcem povedať jedno, že všade na svete je zvykom, že opozícia má priestor, kde využíva médiá, a keď už nemôže využiť médiá, ako to je v našom prípade, pretože dobre viete, čo bolo pred voľbami v auguste, v septembri minulého roku, keď sa prezentovala vtedy aj pani ministerka tiež ako poslankyňa o tom, že verejnoprávna televízia nie je verejnoprávna, že tam nie je priestor pre vtedy opozíciu, tak dnes môžem povedať, že je stav oveľa horší a možno keby bol priestor nám daný v televízii, možno nepríde k tomuto kroku, že dnes musíme odvolávať alebo dávať návrh na vyslovenie nedôvery pani ministerke. Preto by som chcel požiadať skutočne o to, aby sa verejnoprávnosť televízie naplnila, i ostatných médií, a aby sme tak mali možnosť ako opozícia kritiku vysloviť a potom nebude treba pristúpiť až k takémuto kroku.

  Dovoľte mi, aby som po tomto úvode povedal niekoľko slov, ktoré sú v návrhu, alebo rozšíril návrh. Nebudem čítať návrh, ktorý každý máte na stole. Z odôvodnenia zvýrazním niektoré aspekty, ktoré sú napísané.

  Pripomeniem, že v prípade VSŽ, ktorý je ako prvý uvedený, ide, ako sa hovorí o nekompetentnom vyhlásení ministerky financií, že akciová spoločnosť je v zlom stave, že je rozkradnutá, vytunelovaná a podobne. Že toto bola pravda, o tom nepochybujete, všetci ste to počuli, že štyri roky tam robila audit nezávislá zahraničná organizácia ERNST & YOUNG, ktorá nič nezistila. A vyhlásenia pani ministerky po prvých krokoch vo vláde boli, že tento stav je tam neznesiteľný. Preto boli krátené úvery tejto spoločnosti, preto financujúce banky sa stiahli z financovania programov, medzi ktoré najvýznamnejší program bol práve projekt na výrobu tenkých plechov pre automobilku Mladá Boleslav, že tento projekt predstavoval 5-miliardovú hodnotu, ktorá bola pripravená s pôžičkou zo zahraničnej banky, a tento projekt sa zastavil. Dnes už je to, samozrejme, prepasené, pretože plechy dodáva nemecká firma, ktorá nabehla na túto možnosť, ktorú Východoslovenské železiarne chceli realizovať.

  Ďalej takisto to boli niektoré kroky, potom, samozrejme, súhlasím s pani ministerkou, že vláda zachraňovala situáciu. Áno, vláda hasila požiar, ktorý sama rozdúchala krokmi, ktoré tomu predchádzali, t. j. to, že sme možno nevedomosťou, možno veľkou aktivitou zvýraznili nedostatky. Ani audit za 4 roky v tejto spoločnosti nezistil, kde táto firma, ktorá audit vykonávala, hovorila o stave, ktorý umožňoval vtedy vytvoriť priestor na tú pôžičku, ktorú som tu spomenul.

  Nerealizovaný bol aj návrh ministerstva financií, tiež bolo povedané ústami pani ministerky, na zvýšenie ingerencie štátu v tejto spoločnosti kapitalizáciou pohľadávok od štátu. To myslím, že tiež nebol krok, ktorý by bol mohol pomôcť k tomu, čo bolo smerované k zvýšeniu ingerencie a tým aj, samozrejme, kapitálového podielu štátu. Chcem len pre zvýraznenie povedať, možno niektorí neviete, nebudem hovoriť o majiteľoch, čo kto urobil, aké chyby urobil. Ale najväčší privatizovaný balík bol práve kupónovou privatizáciou. Nie priamym predajom tejto spoločnosti.

 • Hlasy v sále.

 • To môžete, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať.

  Ďalej by som povedal niekoľko aspektov k rozpočtu na rok 1999, ktorý tiež si myslíme, že bol nekvalifikovaný odhad ministerstva financií. Spomeniem len niektoré. Výber daní. Najhorší stav bol v roku 1993, kde - dnes možno porovnať s rokom minulým - je horší výber daní o 12 mld. Sk, ako to bolo za rovnaké obdobie minulého roka. Aké dôvody tohto stavu môžu byť, alebo si myslíme, že sú dôvody. Jednak reštrikčný rozpočet, nízky rast HDP, žiadne rozvojové projekty, ktoré ministerstvo financií by malo realizovať. Príčiny tohto stavu sú, samozrejme, tiež vo vyhláseniach ministerstva financií o slovenskom manažmente, o tom, že sú to prevažne ľudia nekompetentní, tunelári a podobne. Ja si dovolím povedať, že 90 %, možno je malé číslo, manažérov slovenských firiem a podnikateľov sú ľudia, ktorí sa snažia rozvíjať spoločnosť. Samozrejme, majú prekážky, ktoré im už z rôznych dôvodov boli predložené alebo boli predtým nerealizovateľné niektoré aktivity aj formou prechodu na iné hospodárske podmienky v tomto štáte, samozrejme, pôsobením aj rôznych objektívnych príčin. Musíme aj to priznať, samozrejme, ale hlavnú príčinu vidím práve v tom, že tým, že sa títo naši manažéri vyhlásili za nezodpovedných, sa stalo, že sa nerozvíja kapitál, ktorý bolo treba, nejde sem zahraničný kapitál, o ktorom sme hovorili, že my ho potrebujeme, aj ja s tým súhlasím, potrebujeme ho najmä v oblasti hutníctva, strojárstva a ďalších firiem.

  Je potrebné povedať, že skutočne to bolo práve jednou z príčin, prečo potom útlm zahraničného kapitálu v tomto roku nastal, sú tieto vyhlásenia, ktoré nasledovali tiež po nastúpení tejto vlády v októbri, teda presne pred rokom, tak ako som už povedal. Takisto by som povedal, že to má za následok i zníženie zahraničných úverov v našom bankovom sektore. Takisto majú vplyv na daňový systém a na daňové nedoplatky rozsiahle výmeny pracovníkov daňových úradov, keď sme vymenili všetkých až na okresných orgánoch, kde ľudia, ktorí boli len za vlády Mečiara vymenovaní do funkcie, boli odvolaní, aj keď neboli prívrženci HZDS.

  Takisto vyhlásenie o zadlženosti Slovenskej republiky, ktorá sa pohybovala, bolo to i vo vyhláseniach ministerstva financií, ale i celej vlády, okolo 2 000 dolárov na obyvateľa Slovenskej republiky, že je najvyššia, nezodpovedá skutočnostiam. Áno, môže byť o nejakých 100 dolárov vyššie ako v Poľsku, Čechách a podobne, ako hovorí štatistika, ale možno povedať, že v porovnaní s Poľskom poľská ekonomika nemá 7-krát väčšiu výkonnosť ako ekonomika slovenská. Keď to zoberieme na obyvateľa, tak možno naša výkonnosť je nižšia ako zadlženosť na obyvateľa v Poľsku. Takisto to neprispelo k tomu, že sa podnikateľské prostredie a aktivity zahraničia k Slovensku zvýšili, iba naopak, to boli kroky, ktoré smerovali k tomu, že tie aktivity ochabli, iba naopak, sú najslabšie za obdobie od roku 1993.

  Za chybné tiež považujeme vyhlásenie ministerstva financií a ministerky o odbornosti ministerských úradníkov, ktorí sa až na niektoré posty vedúcich odborov, oddelení nemenia, že títo sú v mnohom prípade nie tak na úrovni kvality, ako by sa požadovalo. Ja súhlasím s tým, že sa aj nemenia. Sú tam úradníci, ktorí tam pracovali aj predtým, nielen na financiách, ale aj na iných ministerstvách. Ale ich kvalita závisí tiež od kvality riadiaceho pracovníka, teda ministra, a ich kvalita závisí od toho, ako sú títo ľudia vedení. Preto si myslím, že práve to je jeden z dôvodov, že nám bol predložený rozpočet v takom stave, ktorý bol z našej strany kritizovaný, a dnes sa hovorí o deficite, ktorý bude predstavovať sumu, ktorá je oveľa vyššia, ako sa predpokladalo, tak ako nám bol pani ministerkou v prvom štvrťroku tohto roku tu predložený rozpočet.

  Ďalej by som takisto považoval za nekompetentné vyhlásenie pani ministerky nedávno v televízii o tom, že pán Kozlík nie je vhodný kandidát na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, že je neodborník. Pripomeniem jedno. Pán Kozlík bol jediným z ministrov v strednej a východnej Európe v tých štátoch, ktoré prešli transformáciou, ktorý za štyri roky vedel predložiť vláde rozpočet včas do parlamentu. Tento bol schválený, samozrejme, s problémami dodržaný, zabezpečený, ale isto bolo to tiež jeho, by som povedal, odbornými a kvalitatívnymi znalosťami. A je to potrebné povedať, že to sú tiež vyhlásenia, ktoré nehovoria o tom, že chceme jednak sa priblížiť alebo zblížiť vzťahy opozície s koalíciou, ale naopak, že práve tieto vyhlásenia vnášajú rozkol a nepôsobia na kontinuitu riešenia problémov, ktoré tento štát momentálne na to, aby ekonomika fungovala, potrebuje.

  Dovoľte mi, aby som záverom svojho predloženého návrhu povedal, že nie je to jednoduché. Ani my sme neboli, naši poslanci, rozhodnutí tento návrh predložiť, ale je potrebné povedať, že nás k tomu viedlo to, čo už som povedal, viedla nás k tomu ekonomická situácia, ktorá sa zhoršuje a na ktorú nás voliči, s ktorými sa stretávame na mítingoch, sem-tam upozorňujú, že ak takto budeme pokračovať, ekonomika je neudržateľná.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím povereného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu poslanca Maňku, aby informoval Národnú radu o výsledkoch prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážený pán predseda vlády,

  vážená pani ministerka,

  vážení páni ministri,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážení hostia,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 409 z 22. októbra 1999 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej, poverenej riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, výboru pre európsku integráciu, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, s termínom prerokovania ihneď.

  Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu pripraviť na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výboroch. Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali do 28. októbra 1999 s tým, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval uvedený návrh 26. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 225. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať uvedený návrh skupiny poslancov s tým, že nevysloví nedôveru členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej, poverenej riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  Ďalší výbor, výbor pre verejnú správu prerokoval uvedený návrh 26. októbra 1999. Výbor neprijal uznesenie predložené spravodajcom a nevyslovil súhlas, pretože zaň nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 12 bolo prítomných 9, 3 poslanci hlasovali za, 6 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. O druhom návrhu, o návrhu poslanca Vavríka, hlasoval výbor k textu uznesenia, ktorý znel, a teraz je to veľmi komplikované, aby výbor nevyslovil súhlas s návrhom na vyslovenie nedôvery členke vlády a neodporúčal Národnej rade vysloviť nedôveru. Ani v tomto prípade nebolo prijaté platné uznesenie, pretože za návrh poslanca nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 12 bolo prítomných 9, za návrh 6, proti 3, nezdržal sa nikto.

  Ďalší výbor pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh 26. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 120. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej neschváliť.

  Ďalší výbor pre pôdohospodárstvo prerokoval uvedený návrh 27. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 85. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej neschváliť.

  Ďalší výbor pre kultúru a médiá prerokoval uvedený návrh 26. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 93. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov neschváliť.

  Ďalší výbor pre sociálne veci a bývanie prerokoval uvedený návrh 27. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 114. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej.

  Ďalší výbor, zahraničný výbor prerokoval uvedený návrh 27. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 56. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady neschváliť.

  Ďalší výbor pre životné prostredie a ochranu prírody prerokoval uvedený návrh 27. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 76. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Neodporúča tento návrh schváliť.

  Ďalší ústavnoprávny výbor prerokoval uvedený návrh 27. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 184. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery. Neodporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov schváliť. Zároveň uvádza v súlade s § 52 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nesúhlasné stanovisko poslancov Anny Malíkovej, Petra Brňáka a Ivana Gašparoviča s bodmi A a B uznesenia výboru.

  Ďalší výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport prerokoval uvedený návrh 27. októbra 1999 a prijal k nemu uznesenie číslo 96. Výbor nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Odporúča rovnako tento návrh neschváliť.

  Ďalší výbor pre zdravotníctvo prerokoval uvedený návrh 27. októbra 1999. Návrh na súhlas výboru s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých členov výboru. Výbor neprijal uznesenie. Z celkového počtu členov výboru 10 poslancov bolo prítomných 8. Za návrh uznesenia hlasovali 3, 2 hlasovali proti návrhu a 3 poslanci sa zdržali hlasovania.

  Ďalší výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval uvedený návrh 27. októbra 1999. Výbor k návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej neprijal platné uznesenie, lebo podľa § 52 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nehlasovala za navrhnuté uznesenie nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z 13 členov výboru boli prítomní 10 poslanci. Za návrh hlasovali 4, proti boli 5, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, teda 7 poslancov - § 52 ods. 3. Uvedená podmienka nebola splnená, a preto výbor neprijal platné uznesenie.

  Ďalší výbor pre ľudské práva a národnosti prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 1999. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 409 bol zvolaný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti k prerokovaniu návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Na schôdzi výboru sa z celkového počtu 10 zúčastnili 4 poslanci. Výbor pre ľudské práva a národnosti predmetný návrh neprerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.

  Zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor uznesením číslo 226 z 28. októbra 1999 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Určil poslanca Vladimíra Maňku za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma

  1. predniesť správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,

  2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

  Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pripomienky a požiadavky. Toľko k správe.

  Vážený pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Maňkovi. Prosím, aby zaujal miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne za poslanecké kluby sa prihlásili títo poslanci: za Hnutie za demokratické Slovensko pán poslanec Maxon, za SDĽ pán poslanec Benkovský, za SMK pán poslanec Farkas. Ďalej sa písomne prihlásili páni poslanci: Benčat, Brhel, Gajdoš, Húska, Engliš, Baco, Kačic, Kozlík, Hofbauer. A písomne prihlásený je aj pán poslanec Krajči.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Maxon za klub Hnutia za demokratické Slovensko.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážená pani ministerka financií,

  celkom úvodom by som sa teda chcel, keď sa pozerám do poslaneckých lavíc, opýtať, kde sú tí, ktorí tak vehementne hlasovali za to, aby sme rokovali po 19.00 hodine. Ak náhodou občania Slovenskej republiky nevedia, tak s najväčšou pravdepodobnosťou po okolitých reštauráciách. Aj to je istý prejav a známka prístupu k takto dôležitému bodu, ktorý ideme prerokúvať.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážená pani ministerka Schmögnerová,

  skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Hnutia za demokratické Slovensko sa po dôkladnej analýze a po pretrvávajúcej kritike ministerky financií rozhodla v zmysle článku 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v spojitosti s § 109 ods. 1 a 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady predložiť návrh na vyslovenie nedôvery ministerke financií Brigite Schmögnerovej.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k takémuto rozhodnutiu nás nielen oprávňuje Ústava Slovenskej republiky, ale vzhľadom na ekonomickú situáciu Slovenska sme priamo povinní postupovať týmto spôsobom. Len nedávno sme podobným spôsobom s dostatočným počtom argumentov postupovali pri návrhu na vyslovenie nedôvery dnes už exministrovi hospodárstva Ľudovítovi Černákovi. Slovenská snemovňa prostredníctvom vás, panie poslankyne a páni poslanci z koalície, naše argumenty odmietla. Neodmietla však tieto naše argumenty ani laická verejnosť, ani odborná verejnosť a neodmietli ich nakoniec ani médiá. Ľudovít Černák definitívne stratil dôveru a jeho odstúpenie nebolo vecou osobného rozhodnutia, ale nevyhnutnosťou.

  Nebolo by korektné porovnávať tieto dva prípady. Je však vhodné nachádzať v nich niektoré súvislosti. Najvážnejším problémom občanov Slovenskej republiky podľa reprezentatívneho výskumu verejnej mienky na vzorke 982 respondentov agentúry Markant je ekonomika a hospodárstvo. Až 60,4 % opýtaných za svoj najväčší problém uviedlo ekonomiku, 61,9 % opýtaných nezamestnanosť. Vážené dámy, vážení páni, ostatné problémy, ako organizovaná zločinnosť, korupcia, reprivatizácia, politika, sú problémom pre našich občanov v rozsahu len od 6,6 % do 11,9 %.

  Ak má poslanec nášho zákonodarného orgánu základnú povinnosť riešiť problémy našich občanov a prieskum zrozumiteľne a jasne stanovuje, že až pre 65 % občanov našej krajiny je ekonomika a hospodárstvo najvážnejším problémom, viaže nás nielen mandát, ale i poslanecký sľub tento problém riešiť. Priznávam, že takýto spôsob je krajným riešením. Súčasne zdôrazňujem, že sme skutočne ako opozícia vyčerpali všetky ostatné.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dnes nebude reč o Brigite Schmögnerovej ako pracovitej, húževnatej a vzdelanej, a dokonca bývalej ľavičiarke. Dnes bude reč o Brigite Schmögnerovej ako členke vlády Slovenskej republiky, poverenej viesť ministerstvo financií. To ministerstvo, ktoré permanentne produkuje neodborné, nekompetentné a Slovensku škodiace rozhodnutia. Dovoľte mi, aby som teraz z poverenia poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko pred touto snemovňou uviedol aspoň niektoré.

  Ministerka financií Brigita Schmögnerová nekompetentne zasahovala do riešenia problémov Východoslovenských železiarní, akciová spoločnosť, Košice, pričom je evidentné, že zmluva o stabilizácii, medziveriteľská zmluva a zmluva o spolupráci, na príprave ktorých sa podieľala, sú v rozpore s platným právnym stavom. Zo všetkých troch zmlúv je zrejmé, že pri ich podpise by boli zvýhodňované len isté skupiny veriteľov, čo je právne neprípustné. Bola to práve ministerka financií, ktorá niekoľkokrát informovala verejnosť, že zmluvy sú pripravené, prerokované a ich definitívny podpis avizovala vždy o niekoľko dní. Na uvedených zmluvách však chýba podpis dodnes. Jednoducho preto, že pokiaľ by štatutárny zástupcovia Východoslovenských železiarní Košice takéto zmluvy podpísali, vystavili by sa riziku a skoro s istotou trestnoprávnemu postihu podľa § 256a Trestného zákona, ktorý znie: "Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí hoci aj len čiastočne uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potresce sa odňatím slobody až na 2 roky alebo peňažitým trestom." Odsek 2: "Odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu." Odsek 3: "Odňatím slobody na 2 až 8 rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu."

  Vážené dámy, vážení páni, všetky tri zmluvy, ktoré boli pripravené na podpis, vykazujú zo strany Východoslovenských železiarní, akciová spoločnosť, Košice znaky, z ktorých sa dá jednoznačne vyvodiť, že nimi sa zvýhodňujú iní veritelia, to jest tí, ktorí v týchto zmluvách boli uvedení ako pôvodní veritelia. Páchateľom by, samozrejme, bol štatutárny orgán, ktorý takéto zmluvy podpíše.

  Dámy a páni, môžete oprávnene namietať, prečo tu prezentujem dokumenty, ktoré nakoniec podpísané neboli. Neodškriepiteľnou skutočnosťou však zostáva fakt, že ministerka financií, ktorá mala tieto zmluvy podpísať za štát, niekoľkokrát pred verejnosťou osvedčila svoju pripravenosť takéto zmluvy podpísať. Pýtam sa vás, respektíve nás všetkých, ako sa môže podieľať na zrode dokumentu v rozpore s platným právnym poriadkom člen vlády Slovenskej republiky, v tomto konkrétnom prípade ministerka financií Brigita Schmögnerová? Musím celkom otvorene priznať, že absolútne šokujúco na mňa zapôsobilo stanovisko pani ministerky v utorňajších Televíznych novinách STV 1. Pani ministerka približne uviedla: Ak sme chceli garantovať podmienky investorom, resp. veriteľom, museli sme tak postupovať.

  Vážená pani ministerka, vy ste tak postupovať nielenže nemuseli, vám to zákon priamo zakazuje a Trestný zákon vám na to jasne odpovedá už citovaným § 256a. Na vašu obhajobu nemôže poslúžiť ani skutočnosť, že priama trestoprávna zodpovednosť by nebola na vás, ale na štatutárnom orgáne Východoslovenských železiarní z podozrenia zo spáchania trestného činu zvýhodňovania veriteľa.

  Vážená pani ministerka, ak nectíte právo vy, nenúťte k tomu iných, čoho dôkazom je tento konkrétny prípad. Zdôrazňujem, že v tomto konkrétnom prípade ste konali ako členka vlády Slovenskej republiky, poverená vedením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi však zostať ešte chvíľočku pri Východoslovenských železiarňach. Bolo by možné usporiadať niekoľkodenný seminár, v akom stave boli a v akom stave sú Východoslovenské železiarne. Veľa by sa dalo diskutovať, čo sa udialo, čo bolo a je potrebné ešte spraviť. Pri tejto príležitosti však spomeniem, čo sa spraviť v žiadnom prípade nemalo. Škandalizovanie tohto oceliarskeho gigantu práve vami, pani ministerka, dosiahlo hranicu, ktorá, prirodzene, vyvolala obavy veriteľov. Ako členka vlády Slovenskej republiky ste prispeli nemalou mierou k pokračujúcemu chaosu. Bolo to nerozumné, pre reálne uvažujúcich pragmatikov nepochopiteľné. Tým, žiaľ, problém Východoslovenských železiarní z hľadiska vášho prístupu nekončí. Východoslovenské železiarne obsadia húfy daňových úradníkov, preverujú všetky účtovné doklady, na čo nepochybne majú zákonný nárok a zákonné právo v súlade so zákonom číslo 511 o správe daní. Nadmieru ste však s výsledkom ich práce spokojná. Skupina daňových úradníkov predložila katastrofálne zistenie daňového nedoplatku na dani z príjmu na závratnom čísle 2,9 mld. Sk.

  Dámy a páni, chcem zdôrazniť, že rozhodne patrím medzi tých, ktorí sú presvedčení, že platiť dane je základným princípom štandardného podnikateľského prostredia. Ale, prosím, uvedomte si, v čase, keď Východoslovenské železiarne hľadajú strategického partnera, jeho dodatočné dodanenie je vážnym signálom a predovšetkým produkuje zdržanlivý postoj týchto podnikateľských subjektov.

  V tejto súvislosti mám ešte jednu poznámku. Čiastočne ju uviedol predkladateľ tohto návrhu, ale ja naozaj považujem za veľmi dôležité túto skutočnosť zdôrazniť. Oceliarsky gigant za predchádzajúce roky z účtovnej i daňovej stránky auditovala svetovo renomovaná audítorská firma ERNST & YOUNG. Ako je možné dospieť pri daňovej kontrole k takémuto výsledku?

  Proces nekompetentnosti pani ministerky v tomto konkrétnom prípade však nekončí. Pani ministerka navrhuje, buďme ústretoví, navrhuje kapitalizáciu daňového nedoplatku. Pri tomto riešení už treba zdôrazniť naozaj slovo "nekompetentnosť". Azda i vrátnik a nechcem teda vrátnikov na ministerstve financií uraziť, ale azda i vrátnik na ministerstve financií vie, že naše obchodné a daňové právo takéto riešenie jednoducho neumožňuje. Pre nezainteresovaných kapitalizácia by znamenala zvýšenie akcionárskeho podielu štátu vo Východoslovenských železiarňach. Netvrdím, že by to mohlo mať i pozitívny dosah. Ešte raz však zdôrazňujem, právny poriadok Slovenskej republiky však túto možnosť neposkytuje, a to by ste vy, pani ministerka, mali vedieť.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nie, moje vystúpenie nebude len o Východoslovenských železiarňach, ale tento oceliarsky gigant je, žiaľ, skoro školskou príručkou neodbornosti a nekompetentnosti súčasnej vlády a súčasnej ministerky financií. Nechcem tým povedať, že vo Východoslovenských železiarňach nebolo potrebné viaceré problémy riešiť. Úspech však možno dosiahnuť len kvalifikovanými a rozumnými postupmi. Ten, žiaľ, absentuje. Nevylučujem však svoj omyl v tom zmysle, že je to zámer. Ľavicovej demokratke neprekáža Eichlerov príjem, príjem jeho firiem, strata budúcoročného odbytu plechov do Českej republiky, len tak mimochodom, je to 70 000 ton, neprekáža vám podivný obchod s priamou stratou 80 mil. Sk, platy niektorých manažérov, keď sa vyskytuje i prípad troch súbežných mesačných platov vrcholového manažéra, z ktorých každý je približne 200 000. Prirodzene, bez odmeny, ktorá je od 0 - 100 %. Verte mi, prosím, nesnívam, nefantazírujem. Na všetky moje tvrdenia mám hodnoverný dôkazný materiál.

  Dámy a páni, poďme však ďalej. Katastrofa pokračuje. Na svete je projekt reštrukturalizačného plánu, ktorý, prirodzene, počíta s pomocou vlády a priamou účasťou ministerstva financií pod vedením Brigity Schmögnerovej. Dovoľte mi niekoľko slov o základnej schéme reštrukturalizačného plánu. Základným cieľom reštrukturalizačného plánu je vklad majetku spoločnosti do novej spoločnosti, pracovne nazvanej, New Company. Samozrejme, všetko toto s tichou podporou vlády a veriteľských bánk. Podpora vlády pozostáva z dvoch smerov, a to súhlas ministerstva financií, resp., bližšie povedané, daňového úradu s prevodom majetku a spolupráca súdov, teda ministerstva spravodlivosti prostredníctvom registrových súdov. Podpora veriteľských bánk predstavuje súhlas s prevodom majetku so záložnými právami. Tichá podpora je zrejme odôvodnená pohľadom bánk na skutočnosť, že sa zníži objem záväzkov oproti tomu istému objemu majetku. Novovzniknutá, očistená spoločnosť má, samozrejme, vyššiu hodnotu pri jej predaji a hlavne predávajúci môže predať 100 % malých akcií firmy.

  Systém projektu predpokladá - v skratke - realizovať nasledujúce činnosti: Právna analýza všetkých zmluvných vzťahov. Táto právna analýza je uskutočnená na 100 %. Ekonomická analýza uskutočnená na 100 %. Spracovanie podrobného plánu projektu uskutočnené na 100 %. Realizácia projektu postupne podľa plánu, podľa našich odhadov uskutočnené na 50 %. A aký je presný plán uvedeného projektu a aké kroky by mali nasledovať? Predovšetkým príprava prechodu základných zmluvných vzťahov. Prudká zmena personálnej politiky. Prirodzene, že platí model zníženia zamestnanosti minimálne o 30 %. Likvidácia niektorých dcérskych spoločností, predaj niektorých dcérskych spoločností, fúzia niektorých dcérskych spoločností a rozhodnutia o predaji, likvidácii niektorých ďalších spoločností. Zmena personálnej politiky pozostáva hlavne z vytvorenia tzv. čiernych listín, na ktorých sú uvedení zamestnanci, ktorí boli poplatní bývalému manažmentu, a v ďalšej fáze zoznam zamestnancov, ktorí budú prepustení v dôsledku realizácie tohto projektu.

  V zmysle projektu by malo zaniknúť pôvodné usporiadanie holdingu, ostať by mali len spoločnosti tvoriace jadro hutníckeho kombinátu. Vklad majetku do dcérskej spoločnosti pracovne nazvanej New Company by mal prebehnúť až po uskutočnení fúzie vyššie uvedených spoločností z praktických dôvodov, ako je napríklad živnostenské oprávnenie, vývozné, dovozné licencie, zápisy identifikačných údajov na katastrálnych úradoch, súdoch a na živnostenských úradoch.

  Vážené dámy a páni, len pre vašu zaujímavosť. Na zabezpečení tejto operácie sa podieľali hlavne zahraničné firmy, a chcem zdôrazniť, náklady, ktoré v prospech týchto zahraničných firiem na túto operáciu s požehnaním vlády boli vynaložené, predstavujú 1 mld. Sk. Realizácia projektu bude mať za následok stav, keď súčasní akcionári stratia vplyv na riadenie podniku. V pôvodnej firme môžu zostať len akcie dcérskej spoločnosti, čím sa sťaží komunikácia medzi pôvodnými akcionármi a vedením novej spoločnosti. De facto súčasní akcionári úplne stratia vplyv na riadenie podniku a ich akcie sa stanú bezcennými. Akcionári novej spoločnosti by boli teda vybraté veriteľské banky, ministerstvo financií, pričom významné veriteľské banky z veľkej časti ovláda vláda Slovenskej republiky.

  Aký vplyv môže mať tento projekt? V dôsledku realizácie uvedených opatrení všetci nevybraní veritelia majú minimálnu šancu vymôcť svoje pohľadávky voči hutníckemu kombinátu, čo bude mať podľa predpokladov za následok reťazovú reakciu bankrotov malých a stredných firiem. Daňový úrad, samozrejme, v zmysle platnej právnej úpravy nemôže svoju pohľadávku presunúť na nového dlžníka a tak zrejme dôjde k preskupeniu dlhu k pôvodnej firme s novou spoločnosťou. Týmto krokom môže daňový úrad, a to je veľmi zaujímavé, týmto krokom môže daňový úrad vymáhať svoju pohľadávku nielen od novej firmy, ale aj od pôvodnej akciovej spoločnosti. Predpokladáme, že dôjde k zablokovaniu účtov a všetky prichádzajúce platby bude inkasovať daňový úrad, čím ostatní veritelia skutočne nebudú mať priestor na uspokojenie svojich pohľadávok.

  Pani ministerka, aj minule, keď ste sedeli tu v tomto kresle ako navrhovateľka, tak ste mali permanentne poznámky. Teraz som začul, že dávno mali tí ľudia, o ktorých hovorím, sedieť. Ja hovorím o tom, čo v rozpore s právnymi predpismi robíte vy.

  Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi však zdôrazniť, že zamestnanosť v rámci nového holdingu by sa mala vo vzťahu k tomuto reštrukturalizačnému plánu znížiť v priebehu 6 mesiacov až o 30 %. Týmto znížením predovšetkým v Košiciach a vo východoslovenskej oblasti vznikne na trhu práce obrovský prebytok pracovných síl z rôznych odborov podporený prepúšťaním z následne krachujúcich firiem. Uvedené informácie by som mohol potvrdiť aj zverejnenou informáciou z Hospodárskych novín zo dňa 14. októbra, kde predstaviteľ U. S. Steel uvažuje o vstupe do Východoslovenských železiarní v prvom štvrťroku budúceho roku, čo presne časovo korešponduje s reštrukturalizačným plánom, ktorého kompletné znenie mám k dispozícii.

  Vážená pani ministerka, a v širšom oslovení i vláda Slovenskej republiky, to je projekt, na ktorom participujete, v ktorom sa s vami počíta. Nechcem v žiadnom prípade zľahčovať vážnosť tohto problému, napriek tomu rada pre vás, pani ministerka, a možno i ďalších, teda pre tých, ktorí donekonečna od rána do večera obviňujete vašich predchodcov z tunelovania firiem. Tento uvažovaný postup, na ktorý existujú dokumenty, však nemá obdobu. Vážená pani ministerka, založte si akciovú spoločnosť s vašou majoritnou účasťou s názvom "Slovenské tunely, a. s.". Ak toto spravíte, vaša akciovka historicky, ak toto spravíte, vaša akciovka naveky...

 • Ruch v sále.

 • Upokojte sa, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ak sa toto spraví, bude tá akciovka "Slovenské tunely, a. s." historicky, naveky držiteľom raziaceho tunelárskeho svetového rekordu v tejto disciplíne.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, o Východoslovenských železiarňach už len jedna veta, možno tak trochu aj osobná. Kto má pozná, pozná i moje výhrady k minulosti Východoslovenských železiarní, ale vaše postupy, pani ministerka, sú bezprecedentné, nekopetentné a s katastrofálnymi dosahmi. Prosím tých, ktorí budú rozhodovať o našom návrhu, aby tieto skutočnosti brali naozaj vážne.

  Presuňme sa o krôčik ďalej. Prežívame rozpočtový rok 1999 podľa rozpočtu, ktorý pochádza z vašej dielne, pani ministerka. To, že jeho základná konštrukcia nezodpovedá ani reálnym možnostiam, ani základným potrebám rozpočtového hospodárenia, dnes už vie každý, i tých 65 % nespokojných občanov. Dnes nás informuje váš štátny tajomník o nemožnosti dosiahnuť rozpočtové ciele. Vy však verejnosti dogmaticky tvrdíte opak. Aká je a bude pravda?

  V súvislosti s rozpočtovým hospodárením jedna drobnosť. Vážená pani ministerka, permanentne prezentujete na verejnosti dodržiavanie základných rámcov rozpočtového hospodárenia, zabúdate však verejnosti povedať, že Národná banka Slovenska mala do štátneho rozpočtu v priebehu celého roku odviesť 3,3 mld. Sk, a pritom k 31. augustu už odviedla sumu 9,9 mld. Sk. Oprávnene môžete namietať, že tie prostriedky sú účelovo použité na riešenie tých a tých problémov. Objektívnou skutočnosťou však zostáva, že v oblasti príjmov štátneho rozpočtu sú vykazované. Z toho pohľadu súčasne dosahovaný schodok štátneho rozpočtu považujem za ekonomickú katastrofu. Praktická a, žiaľ, aj smutná bude skúsenosť rozpočtového hospodárenia predovšetkým pre občanov. Pre občanov predovšetkým preto, že bez permanentných ekonomických balíčkov by už rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky bolo v troskách.

  Nie som insitný ekonómom, chápem a dosiaľ som i vždy podporil vaše riešenia, ak harmonicky zapadali do systému nutných ekonomických reforiem. Tie s prívlastkom systémové sú však v množine šafranu. Vami zostavený rozpočet spôsobil katastrofálne spomalenie rozvojových programov. Kráčate postupnými, ale, žiaľ, veľkými a stabilnými reštriktívnymi krokmi, ktoré Slovensku, i keď trochu prehriatu, ale pred vami úspešnú ekonomiku, smerujú k bodu mrazu. Svoju úspešnosť obhajujete skoro fetišizujúcim zlepšením zahraničnoobchodnej bilancie Slovenskej republiky. Dovoľte mi k tomu dve poznámky. Ten úspech je predovšetkým výsledkom dvoch faktorov

  1. dramatickým poklesom kurzu slovenskej koruny, ktorý motivoval efektívnosť exportu,

  2. nedostatkom zdrojov na nákup nových moderných technológií.

  Oba tieto faktory dramaticky poškodzujú budúci vývoj Slovenskej republiky. Prvý mi dovoľte kvantifikovať. Len pre verejný sektor boli poklesom kurzu slovenskej koruny spôsobené straty približne vo výške 27 mld. Sk. Druhý spôsobí v krátkej budúcnosti našu stratu konkurencieschopnosti na trhoch, o ktoré sa usilujeme. A výsledok? Pokračujúca inflácia, znižujúca sa životná úroveň a prehlbovanie sociálnej biedy. Takým však nie je len rozpočet na rok 1999, ale, žiaľ, i návrh, ktorý máme v pracovnej podobe k dispozícii. I keď to nie je pre mňa jednoduché, pokúsim sa pracovať bez čísel, ktoré napokon vy, pani ministerka, osobne ste veľakrát spochybnili, i keď mojím zdrojom vždy boli napríklad údaje Štatistického úradu.

  Dovoľte teda niekoľko slov k procesným nedostatkom súčasného obdobia.

  Vážené dámy, vážení páni, v čase, keď má vláda rokovať a rozhodovať o definitívnych parametroch návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, vládne absolútny legislatívny chaos, pričom zodpovednosť je priamo na pleciach ministerky financií. Dnes sa diskutuje, aká by mala byť podoba novely zákona o dani z príjmu. Bude sadzba 35 %, ako navrhuje ministerka financií? Bude 28 %, ako si myslí podpredseda vlády pre ekonomiku? Ako doriešite sľubované licenčné spoplatnenie živnostníkov? Čím nahradíte bezprecedentný nepodarok zvaný dopravná daň? Aké sadzby budú pri spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív? Aké sadzby budú pri spotrebných daniach z tabaku a tabakových výrobkov? Bude zavedená cestná daň z motorových vozidiel pre fyzické osoby? Že zostáva nezodpovedaných toľko otázok, je vaša zodpovednosť, pani ministerka financií.

  Dámy a páni, či sa nám to páči, či sa nám nepáči, v tejto krajine si seriózny podnikateľ zostavuje svoj podnikateľský plán. My z viny ministerky financií nevieme parametrizovať rozpočet. Podnikateľ nepozná podmienky budúceho hospodárskeho a ekonomického prostredia a vy, pani ministerka, sľubujete stabilitu a rozvoj. To bola krátka úvaha s poukázaním na nezvládnutie vecného i časového postupu ministerky financií v oblasti legislatívnej a v prípravnej etape na zostavenie rozpočtu na rok 2000.

  Dovoľte mi však uviesť ďalšie dôvody, pre ktoré pani ministerka financií nemôže požívať našu dôveru.

  Vážené dámy, vážení páni, na ruský dlh do dnešného dňa neexistuje dohoda. Ak táto dohoda náhodou existuje, tak je len niekoľko dní stará. Veľmi dobre viete, aké problémy sú s ruským dlhom. Nakoniec je opäť vážna disproporcia medzi tvrdením pani ministerky financií a jej štátnym tajomníkom, ktorý rokoval v Ruskej federácii. Štátny tajomník pred mesiacom a pol jasne a zrozumiteľne prezentoval, že situácia v rokovaniach medzi slovenskou a ruskou stranou je veľmi komplikovaná a skutočne hrozí riešenie, že celý náš dlh, ktorý máme voči Ruskej federácii, bude prevedený na Parížsky klub. Nechcem, samozrejme, spomínať neprípustnú korešpodenciu s ruským partnerom. Na ten list si určite odborníci, ktorí v tejto oblasti pracujú, a nakoniec aj laická verejnosť pamätajú ako nekompetentný, neodborný a nakoniec v konečnom dôsledku aj poškodzujúci záujmy dosiahnuť efektívnu dohodu s Ruskou federáciou v oblasti inkasa ich dlhu, ktorý majú voči Slovenskej republike.

  Aby všetkým problémom okolo deblokácie ruského dlhu nebolo koniec, vstúpi do deblokačného procesu váš politický šéf. Dnes si môžeme položiť otázku: Vstúpil do tohto problému ako na znak vyslovenia nedôvery vašej osobe? Vstúpil do tohto problému ako, žiaľ, a to musím tu v snemovni konštatovať, obchodník s uhlím?

  Vážené dámy, vážení páni, náš predseda Národnej rady Slovenskej republiky tvrdí, a nakoniec je to citát a ten jeho citát sa objavil aj s palcovými titulkami vo všetkých médiách, Migaš vraj zastupoval záujmy štátu. Ja nepochybujem o tom, pán predseda, že ste zastupovali záujmy štátu, vy však nemáte skutočne mandát a kompetenciu, aby ste zastupovali záujmy štátu v oblasti deblokácií ruského dlhu a degradovali tak predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na referenta a obchodníka s uhlím.

 • No a pokiaľ som teda začal problém deblokácií, v tejto kauze mal skutočne pán minister hospodárstva Ľudovít Černák pravdu. Za vecné riešenie problému, prirodzene, aj on participoval na tých nedostatkoch, ale za vecné riešenie problému vždy bolo, je a, predpokladám, aj bude zodpovedné ministerstvo financií. Veľmi dobre viete, aký objem deblokácií napríklad za minulý rok k dnešnému dňu už bol z Ruskej federácie realizovaný. Podľa mojich informácií konkrétny obchod k dnešnému dňu, ak to teda môžem nazvať obchodom, sa s Ruskou federáciou neuskutočnil. V tom kontexte ešte jedna otázka, v Kemerove už je v tomto období možno okolo nula, takže s najväčšou pravdepodobnosťou ani tie uhoľné kontrakty, ktoré sa tam uskutočnili, nebude možné technicky realizovať. V čase, prepáčte, že sa k tomu vrátim, v čase, keď sme prerokúvali v Národnej rade návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Ľudovítovi Černákovi, dnes už teda exministrovi, a keď som skončil svoje vystúpenie, tak pán minister ma oslovil a hovorí, pán poslanec, prosím vás pekne, prestaňte už s tými problémami ohľadne ruského dlhu, všetky veci sú harmonicky vyriešené, ja na budúci utorok cestujem do Ruskej federácie a podpisujem zmluvu. A ja hovorím, pán minister hospodárstva, skutočne vy cestujete? Áno, vláda ma tým poverila, lebo ministerka financií stratila v tejto veci dôveru vlády.

  Vážené dámy a páni, to je skutočne pravda, ktorú tu teraz prezentujem, takto ju prezentoval minister hospodárstva Ľudovít Černák. Ja, prosím, hovorím to, čo pán minister Černák povedal. Na váhu jeho slov mám svoj osobný názor a naozaj musím konštatovať, že politik však má právo niektoré výroky ministrov alebo odstupujúcich ministrov využiť aj účelovo.

  Ale aby naozaj nebolo ešte koniec problémom okolo deblokácie ruského dlhu, namiesto zahraničnopracovnej cesty pána ministra Černáka, vtedy ministra hospodárstva, prípadne pani ministerky financií pani Schmögnerovej, vymyslí táto skupina nové fascinujúce riešenie. Kuriérom listu ministerky financií Brigity Schmögnerovej sa stáva jej politický súpútnik pán Peter Weiss. Tak, vážené dámy a páni, v procese deblokácií takéto postupy, takéto riešenia sú skutočne neprípustné a svedčí to naozaj o nekompetentnosti v tomto postupe.

  Dovoľte mi však uviesť niekoľko ďalších dôvodov, ktoré nás viedli k tomu, aby sme predložili návrh na vyslovenie nedôvery pani ministerke financií Schmögnerovej. Dnes, pani ministerka, dovoľte mi vrátiť niektoré požičané, prirodzene, aj s primeraným úrokom. Keď som bol krátko vo funkcii ministra financií, vy ste boli na čele kritikov predovšetkým v problematike správy daní, ale nosnou témou vašej kritiky bol rast daňových nedoplatkov. Na 80 % som, pani ministerka, vašu kritiku akceptoval a podotýkam, že som akceptoval túto vašu kritiku v stave, keď rast daňových nedoplatkov rástol, síce rástol, rástol neuspokojivo, predsa však nie rozhodujúcou mierou. To, čo sa udialo počas vášho ministrovania, len to, vážená pani ministerka, stačí na vyslovenie nedôvery.

  K 1. 10. 1999 oproti 1. 10. 1998 vzrástli daňové nedoplatky o 15,4 mld. Sk. Od 1. januára 1999 do konca hodnoteného štatistického mesiaca vzrástli daňové nedoplatky o 12,1 mld. Sk. Ak sme sa v predchádzajúcom období pohybovali v raste daňových nedoplatkov v rozsahu 1 až 1,8 mld. Sk a objektívne sme s tým vyslovovali veľmi veľkú nespokojnosť - a ešte raz upozorňujem, vašu kritiku som vtedy na 80 % akceptoval -, tak súčasný stav v oblasti správy daní vo vzťahu k daňovým nedoplatkom je taká, akú som uviedol.

  A ak dovolíte, tak poďme trošku z toho ministerského kresla aj do politiky. V politike a ekonomike je potrebné sľuby plniť. Pripomeniem vám, pani ministerka, jeden sľub, ktorý ste niekoľkokrát prezentovali aj tu v pléne Národnej rady, a nakoniec, ktorý bol istým oprávneným hitom aj vašej predvolebnej kampane. Vy ste sľubovali významný rast bytovej výstavby. Vy ste sľubovali nové byty pre mladé rodiny. Vážené dámy a páni, podotýkam, že sú to verifikované údaje Štatistického úradu, za 1. polrok 1999 bol pokles v oblasti bytovej výstavby 36 %. K tomu mi dovoľte ešte jednu poznámku. Objem stavebnej výroby, štatisticky sú tam zahrnuté veľké stavebné spoločnosti, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku poklesol o plných 56 %. Ja túto skutočnosť vo vzťahu k pani ministerke financií uvádzam aj preto, že je to dôsledok absolútnej negácie rozvojových programov v rozpočte na rok 1999, ako i v samotnom pracovnom návrhu na rok 2000. Len jedna poznámka ešte k tomuto konštatovaniu. Takýto pokles v oblasti bytovej výstavby, 56-percentný pokles stavebnej výroby veľkých stavebných firiem má za následok minimálne prepustenie jednej štvrtiny zamestnancov, ktorí pre tieto firmy pracovali.

  Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi v súvislosti s naším návrhom spomenúť aj kauzu, v ktorej nepochybne má svoj podiel aj ministerka financií pani Schmögnerová. Nakoniec výsledok tejto kauzy vo vzťahu k odbornej a kompetentnej a politickej zodpovednosti dnes je už známy a bol všeobecne na verejnosti prezentovaný. Prezentoval ho šéf komisie, ktorý mal problematiku tejto kauzy vyriešiť, hovorím o kauze Priemyselná banka. A záver riešenia alebo preverenia je, a to citujem pána podpredsedu vlády pre ekonomiku: "Neviem, kto je zodpovedný za Priemyselnú banku, neviem určiť presný podiel zodpovednosti za Priemyselnú banku, ale je to Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky." Pokiaľ viem, v tom čase bol šéfom ministerstva hospodárstva pán Ľudovít Černák a šéfkou ministerstva financií pani Brigita Schmögnerová.

  Napriek tomu mi ešte dovoľte, alebo dovoľte mi ešte aj ku kauze Priemyselná banka niekoľko slov. Priemyselná banka je opäť jeden z produktov hystérie, jeden z produktov nekompetentnosti a jeden z produktov neodborného zasahovania v tomto prípade do bankového sektora. To, že ste sa nedokázali navzájom dohodnúť, to, že pán štátny tajomník bol v komisii, ktorá rokovala v súvislosti s navŕšením základného imania v Priemyselnej banke, to, že vám pán štátny tajomník neodovzdával verifikované a objektívne informácie, to, že Slovenský plynárenský priemysel vám listom ešte mesiac aj pol predtým oznámil, že nebude mať záujem navŕšovať základné imania, to sú vecné problémy. Jednoducho však treba skonštatovať, že na Slovensku je to tak. A ak vzájomne majú koordinovať svoju činnosť dva ústredné orgány štátnej správy, vznikne z toho čo iné ako kauza. Ja v oblasti Priemyselnej banky v žiadnom prípade nechcem naznačovať, že ide o nejaké lobistické záujmy, ale v súvislosti s Priemyselnou bankou považujem za potrebné povedať ešte jedno. Nie je to analógia s Investičnou a rozvojovou bankou, ale niektoré paralely by sme tam možno našli. Dnes Priemyselná banka je v nútenej správe. Každý zainteresovaný a zdatný bankár povie, že Priemyselná banka je v nútenej správe, vážená pani ministerka financií, kvôli vám. Portfólio Priemyselnej banky zďaleka nevykazovalo taký problémový stav, ak sa začala škandalizovať Priemyselná banka. Ak na základe vášho pokynu boli sťahované prostriedky verejných fondov a rozpočtové prostriedky z tejto Priemyselnej banky, táto banková inštitúcia strácala likviditu a to bol kľúčový dôvod, prečo Národná banka Slovenska musela rozhodnúť o nútenej správe tohto bankového domu.

  V súvislosti s týmto mi dovoľte povedať jednu vetu, ktorú vyslovil včera zhodou okolností poslanec vládnej koalície na chodbe tohto parlamentu. Hovorí, že pri našej diskusii skutočne už stráca trpezlivosť a skutočne už niektoré veci nemôže ako poslanec koalície akceptovať. Hovorím o poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je z Košíc. Tento poslanec Národnej rady Slovenskej republiky z Košíc povedal, že ešte pred rokom a pol fungovalo v Košiciach letisko, ešte pred rokom sme mali reálnu šancu, že budú dostavané diaľnice. Ešte pred mesiacom fungovala v Košiciach jedna normálna banka.

  Vážené dámy, vážení páni, ďalší dôvod, ktorý nás viedol k tomu, aby sme predložili návrh na vyslovenie nedôvery ministerke financií pani Schmögnerovej, je jej legislatívny návrh dane z dopravných prostriedkov. Všetci vieme, že v rámci legislatívneho konania tento návrh pani ministerka stiahla. Podľa môjho názoru však nič to nemení na skutočnosti, že pod týmto návrhom bol podpis ministerky financií. Ja dnes naozaj neviem definovať, či je to štandardná majetková daň, či je to daň z luxusu, alebo aká forma dane to mala byť, ale jednoznačne treba povedať, že od obdobia daňovej reformy na Slovensku takýto legislatívny paškvil v oblasti správy daní Slovenská republika nepamätá.

 • Hlasy v sále.

 • Nakoniec ja hovorím o dani z dopravných prostriedkov. Neviem, čo máte na mysli, že to nie je procesný zákon.

 • Prosím, pani ministerka, pán poslanec Maxon, nediskutujte.

  Nech sa páči.

 • Máte pravdu, áno.

  Máte pravdu, so zákonom číslo 511 súvisia zákony, ktoré sú vo väzbe k správe daní, je to teda štandardný daňový zákon. Nakoniec, vážené dámy a páni, aspoň Legislatívna rada vlády mala v tomto prípade rozum a tento zákon skončil tam, kde skončiť mal, teda v koši. Možno, že treba naozaj ešte zdôrazniť, že ak to mala byť daň z luxusu, tak skôr by som povedal, že to bola daň z nerozumu. Na adresu tých, ktorí takýto zákon pripravili, pretože viem, kto ho na ministerstve financií pripravoval a, samozrejme, pod vašou gesciou, pani ministerka financií, a na adresu tých, ktorí tento zákon pripravovali by som chcel povedať, že v legislatívnej oblasti vo väzbe k daniam by sa títo ľudia mali zamyslieť a mali by svoju prácu zanechať.

  Pri tejto príležitosti mi napadá ešte niekoľko skutočností, ktoré pani ministerka financií prezentovala voči podnikateľom Slovenskej republiky. Určite sa všetci pamätáme na jej vyhlásenia v súvislosti s vratkou dane z pridanej hodnoty. Bolo to naozaj neprimerané konštatovanie na adresu podnikateľskej sféry Slovenskej republiky. Pani ministerke v tomto konkrétnom prípade, keď rozhodujúcu časť podnikateľov urazila, pani ministerke financií v tomto prípade slúži ku cti, že sa za tieto slová ospravedlnila. I keď v štandardnom demokratickom svete sa za takéto slová z ministerského postu odchádza.

  Ak som hovoril, že mi napadá jedna myšlienka alebo veta, jeden vplyvný politik, pardon, jeden vplyvný podnikateľ na Slovensku v súvislosti s vtedajšími vašimi výrokmi povedal: Keď hovorí, nevie, čo hovorí, keď riadi, nevie, čo riadi. Vážená pani ministerka, to nie je moje konštatovanie, to je konštatovanie podnikateľa s významným postavením na Slovensku.

  Prepáčte, že naozaj hovorím veľmi dlho, ale takú procedúru, ktorá sa týka návrhu na odvolanie členky vlády, treba naozaj brať so všetkou vážnosťou. A naozaj musím pripomenúť ešte niekoľko skutočností, ktoré nás k tomuto návrhu viedli, pardon.

  Vážená pani ministerka Schmögnerová, ministerstvo financií je zriaďovateľom Strediska cenných papierov. Vážená pani ministerka, ako viete zdokumentovať, že Stredisko cenných papierov koná v rozpore so zákonom, že Stredisko cenných papierov na základe rôznych pochybných pokynov bieli účty serióznym podnikateľom? Ako dôkaz, neviem o tom, že by vybielili akýkoľvek účet, pardon, neviem o tom, že by Stredisko cenných papierov vybielilo akýkoľvek účet Rezešovcov, ale, naopak, pani ministerka, viem, že Stredisko cenných papierov vybielilo účet Istrochemu. Naopak, viem, že Stredisko cenných papierov vybielilo účet Kúpeľov Dudince. A ako občan Slovenskej republiky sa pýtam, ktorý má vedený svoj účet v Stredisku cenných papierov, kedy nastane ten deň a budem mať vybielený účet aj ja. Chcem jednoducho zdôrazniť, že ako v prípade Istrochemu, tak aj v prípade Kúpeľov Dudince nebol na to právny nárok, aby Stredisko cenných papierov konalo tak, ako sa stalo.

  Myslím si, že, ešte teda zvážim, či sa prihlásim aj ústne do rozpravy, lebo naozaj by som dokázal uviesť ešte ďalšie kvalifikované dôvody, ktoré nás viedli k tomu, aby sme predložili návrh na vyslovenie nedôvery pani ministerke financií Schmögnerovej. Ak vám je to, páni zo Strany demokratickej ľavice, smiešne, tak vám teraz poviem, aký je jeden z našich ďalších dôvodov, na základe ktorého sme pristúpili k tomuto návrhu.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážená pani ministerka,

  jedným z ďalších dôvodov na podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vašej osobe je i strata osobnej odvahy. Stratili ste odvahu presadzovať svoje zámery v princípoch ľavicovej politiky s primeranými sociálnymi prvkami. Realizujete princípy miklošovského liberalizmu. Je to o to horšie, že poznáte, aspoň si myslím, že poznáte i inú cestu. Pri strate odvahy sa však takáto cesta realizovať nedá.

  Vážené dámy, vážení páni, tento návrh poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko nepredkladá ako odpoveď za urážky a kriminalizáciu mojich kolegov, ktoré ministerka financií bez akýchkoľvek dôkazov permanentne produkuje. Tento návrh predkladáme z dôvodu straty schopnosti viesť a riadiť úrad, ktorý ovplyvňuje prítomnosť i budúcnosť našej krajiny a jej občanov.

  Vážené dámy, vážení páni, poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko je presvedčený, že ministerka financií Brigita Schmögnerová ako ministerka poverená riadením rezortu ministerstva financií sklamala.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Maxona: prvý pán poslanec Hudec, posledná pani poslankyňa Aibeková. Uzatváram možnosť podania prihlášok.

  Pán poslanec Hudec, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k tej časti prejavu pána poslanca Maxona, ktorý hodnotil politické smerovanie tohto úradu, ktorý vedie pani ministerka.

  Ten, kto sleduje politické programy jednotlivých strán, určite pobadal, že je veľa príbuzných politických názorov a určite medzi takéto príbuzné názory patrili časti programu HZDS a SDĽ. Ale aj tento príklad ukazuje, aká škodlivá môže byť niekedy cesta spojením takých rozličných programov, ktoré napokon dovedú politika, ktorý má zastávať sociálne orientovaný program a je v spojení s tvrdými divokými liberálmi, k protisociálnym postojom.

  Bohužiaľ, toto odvolávanie je spojené aj s poučením pre politiku do budúcnosti. Veľmi ma trápi, že - ja si nesmierne vážim všetky dámy a aj pánov politikov napriek tomu, že sú opačných politických názorov, jednoducho reprezentujú tento štát, a to vždy platilo aj platiť bude - sme svedkami absurdít "sociálnej politiky".

  Keby tu sedel pán minister Kňažko, tak ani nebudem na takéto nekultúrnosti reagovať. Ale mrzí ma, pani ministerka, že reagujete spôsobom, ktorý naozaj nie je dôstojný ani dámy, ani politika. Viete dobre, že som si vás vážil ako poslankyňu a ešte aj predtým, keď ste neboli v takejto vysokej politike. Teraz ma pre istotu nepočúvate, ale dúfam, že vám to potom spracujú a aspoň dodatočne sa to dozviete. Ale vyhrážať sa basou niekomu, robiť poznámky, ktoré sú nenáležité, to nepatrí ani k politike a nepristane ani dáme. Zdá sa mi, že mnoho členov vládneho kabinetu ochorelo komediantstvom, ktoré zaviedol kedysi istý pán poslanec Kňažko, ktorý šaškoval na ministerstve, a aj tu organizoval všelijaké "transparenty".

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Baco.

 • Rád by som doplnil pána poslanca Maxona alebo pridal sa k jeho tvrdeniam a zisteniam v oblasti deblokácií takou informáciou, že napríklad za Mečiarovej vlády sme v rámci deblokácií doviezli len v jednom roku 100 kombajnov z Ruska, pretože sa tu šíry mýtus, že za Mečiarovej vlády sme z deblokácií vozili len zbrane. Vy nevozíte nič, my sme vozili aj kombajny, aj pluhy. A chcel by som povedať, že ročne potrebujeme obnoviť okolo 170 kombajnov, čo sme aj robili vďaka deblokácii aj z Ruska a tento rok sa obnovilo 7 kombajnov. Pani ministerka, zadlžili sme sa vnútorne v poľnohospodárstve a budeme musieť na budúci rok dokúpiť 150 kombajnov, ktoré sme nekúpili.

  Ale ďalšia vec, na ktorú som chcel zareagovať, je údaj, ktorý, nie som si istý, či som dobre počul. Pán poslanec Maxon informoval, že v rozpore s vaším volebným programom aj s programovým vyhlásením vlády v priorizácii výstavby bytov ste tento rok postavili o 56 % menej bytov ako vlani. Ja som si myslel, že to je 5,6, preto som sa pýtal. Ale vy si skutočne túto vašu prioritu neplníte ani na 50 %.

  Pani ministerka, je to tiež dôsledok vašej reštriktívnej, tupej politiky. Zadlžujete Slovensko na úkor úpadku a na nás vykrikujete, nás kritizujete, že sme zadlžovali Slovensko na úkor rozvoja. My sme stavali diaľnice, stavali sme vodné diela. To všetko prináša peniaze dnes. A vy zadlžujete na úkor dlhu. Takže ešte raz si chcem potvrdiť, že nie o 5,6 %, ale o 56 % vlastne sa...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem za slovo.

  Možno mám pomalé zapaľovanie, ale až teraz počas vystúpenia pána poslanca Maxona som pochopil slová nášho predsedu vlády, ktorý má česť predsedať tejto vláde, ako stále hovorí, prečo on pocítil po dlhých rokoch zvýšenie reálneho príjmu na Slovensku, lebo občania cítia prázdnejšiu a prázdnejšiu peňaženku. Asi tak kvalifikovane, ako riadila rezort pani ministerka, mu dáva aj podklady, a preto pán premiér neúmyselne zavádzal Slovenskú republiku a jej občanov.

  Ale mal by som aj takú pripomienku. Pán minister vnútra je tu, som rád, že tu sedíte, môžete zamestnať priamo ten váš úrad pre mimoriadne závažnú kriminálnu činnosť. Podklady už ste dostali počas vystúpenia teraz dosť. Som zvedavý, ako budete konať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pani ministerka, očakával by som od vás ako od dámy bazálnu slušnosť. Pán poslanec Hudec vám vykladal svoje pripomienky k vašej činnosti. Vy ste mu nevenovali pozornosť. Pán Harach, minister iného rezortu, pozorne počúval, takže si myslím, že si nezaslúžime, poslanci, aby ste sa tak k nám správali.

  Dámy a páni, táto vládna koalícia pred voľbami tvrdila, že bude s veľkou radosťou pozerať sa do zrkadla opozície, ktoré my im budeme nastavovať.

  Páni kameramani, prosím vás, ukážte, aké je tu zrkadlo, koľko poslancov vládnej koalície je ochotné pozerať sa do zrkadla. Je tu desať poslancov. Nechcú počuť to, čo hovoríme, nechcú. Prečo nechcete počuť? Ja vám poviem, prečo nechcete počuť.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, páni poslanci, nediskutujte medzi sebou.

 • Áno, ja, keď dovolíte, dopoviem.

 • Pán poslanec Danko, nech sa páči, reagujte na pána poslanca Maxona.

 • Áno, áno, samozrejme.

  Pani ministerka, pán Migaš bol ako obchodný cestujúci v Rusku. Ja nie som expert a nechcem komentovať vaše kroky, lebo nie som expert na ekonomiku, ale chcem poznamenať, že najprv malo byť rokovanie vlády, aby sa dohodli na úrovni vlád Slovenskej republiky a Ruska podmienky deblokácie, a potom sa malo rokovať o konkrétnych podmienkach. Nie opačne. A preto sa nedivte, že teraz vyzeráte tak, ako vyzeráte, že podľa môjho názoru do konca roka nedeblokujete ani korunu. Akým spôsobom ste poškodili občanov Slovenskej republiky týmto nekompetentným postupom? To sa vás pýtam a veľmi rád by som bol, keby ste mi odpovedali potom.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Gajdoš - faktická poznámka.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Pani ministerka Schmögnerová sa rada pasuje do roly spasiteľa VSŽ, do roly toho, kto zachránil VSŽ pred konkurzom. Využívajúc prítomnosť pána ministra Pittnera, konštatujem, že máme indície, že bezprostredne po parlamentných voľbách, pán minister, Mikuláš Dzurinda, pani Schmögnerová, pán Černák, pán Mikloš rozbehli do slova a do písmena štvanicu veriteľov voči Východoslovenským železiarňam a touto štvanicou spôsobili stav, vysokoproblémový stav, ktorý chceli prišiť na krk, samozrejme, Mečiarovej vláde.

  Ja si myslím, že čas prinesie riešenie, rozuzlenie celého toho zložitého príbehu, ktorý ste, vážená pani ministerka, aj vy rozohrali. Samozrejme, že ste si dosadili do vedenia VSŽ svojich ľudí. Motylíkom zabandažovaný Eichler je predstaviteľom tej skupiny ľudí, ktorá má navodiť atmosféru lacného výpredaja, vy tomu hovoríte vstup strategického partnera do VSŽ. U. S. Steel sa trasie, kedy sa stane skutočnosťou to, že sa stane majoritným vlastníkom tohto hutníckeho gigantu. Čo sa potom udeje na Slovensku, to je veľký otáznik.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Ja som si s veľkou pozornosťou vypočula vysoko, ale skutočne vysoko erudované vystúpenie pána poslanca Maxona s konkrétnymi argumentmi, s uvedením jasných faktov, ktoré by podľa môjho názoru stačili na odvolanie aj desiatich ministrov.

  Zmienil sa aj o legislatívnych nedostatkoch. Na toto nadviažem. Uviedol, čo všetko nie je ešte legislatívne doriešené. Nebudem to opakovať, ale robila som takmer sedem rokov legislatívu na Slovensku a viem, že to je katastrofa, keď mesiac pred zostavením štátneho rozpočtu nie sú tieto otázky doriešené. Pani ministerka, ako vediete ten rezort? Poviete, že nedoriešené, že legislatívu má na starosti pán podpredseda Fogaš? Ten už párkrát sa vyjadril, že z rezortov dostáva také nedorobky, že ich v Legislatívnej rade nevie, symbolicky povedané mojimi slovami, ani dovariť, ani doriešiť. Tak v tejto nekompetentnosti aj tvorby legislatívy sú veľké problémy.

  Ďalej by som chcela povedať, že ešte pred voľbami z hľadiska legislatívy ste v prvých sto dňoch sľúbili prijať daňové zákony, ktoré zlepšia situáciu, a sľubovali ste prijať zákony na podporu drobných podnikateľov. Neprijali ste. Vy ste taký "Klub sľubotechna", áno? Ale toto má také ekonomické dôsledky, že to nemožno pardonovať, a preto si myslím, že náš návrh na vaše odvolanie je plne zdôvodnený.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  v nadväznosti na slová pána poslanca Maxona, skutočne je mi veľmi ľúto, pani ministerka, že musím tieto slová hovoriť ľuďom, ktorí narábajú s číslami a ktorých si nesmierne vážim, ale aj vašou zásluhou je rezort kultúry v takom stave, v akom je. Zrušené divadlá, sústavné ochromovanie hudobného života na Slovensku, pomalá likvidácia kultúry skutočne vo všetkých smeroch. Naozaj neviem, či si to uvedomujete, ale tá miliarda korún v rezorte kultúry skutočne chýba aj v tomto roku, aj zrejme v rozpočte, ktorý predkladáte aj v budúcom roku.

  Naozaj mi je veľmi ľúto, ale aj vy sama to pocítite, keď budete chcieť niekedy ísť do divadla a jednoducho nebudete mať ísť kde. Ja naozaj verím, že proste toto nie je politika Strany demokratickej ľavice.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

  Na začiatok chcem povedať, že nevedel som, či sedím v slovenskom parlamente, alebo sme v kubánskom parlamente, pretože vystúpenie pána poslanca Maxona bolo veľmi podobné tomu, čo hovorí Fidel Castro práve na Kube.

  Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú chcem povedať, je aj to, že z toho vystúpenia, ktoré tu bolo povedané, ministerka financií o chvíľu bude zodpovedná aj za to, že prišla jeseň a že príde zima a príde jar a potom opäť leto a opäť prídu poslanci HZDS s ďalším návrhom na odvolanie.

  Čo sa týka poznámok od pána Maxona, práve HZDS rozhodlo a porušilo tým zákon, že Východoslovenské železiarne dalo do rúk absolútne nezodpovedným vlastníkom Rezešovcom a Smerekovcom. A ak by pán Rezeš, ktorého majetok sa odhaduje na 15 mld. Sk, dal iba polovicu z toho, tak sa podarí Východoslovenské železiarne zachrániť a dať ľuďom prácu.

  Ďalšia vec, ktorá tu bola spomínaná okolo zahraničného dlhu, tak v roku 1993 bol dlh Slovenskej republiky 3,4 mld. USD a za bačovania práve vašej vlády sa tento dlh vyšplhal na 11,2 mld. USD a v tomto roku sa po prvýkrát podarilo nie stúpajúcu, ale klesajúcu tendenciu urobiť a dlh sa znížil na 10,4 mld. korún.

  Ďalšia veľmi zaujímavá vec, ktorá tu bola povedaná z úst pána Maxona, hovoril o určitých nedoplatkoch na daniach, ktorých práve za vášho vládnutia sa dosiahlo 46 mld. Sk, a tie nedoplatky, ktoré sú tam dnes a sa zvyšuje 46 mld. Sk, sú tým, že sa začali robiť oveľa prísnejšie, oveľa ráznejšie daňové kontroly a tie nedoplatky práve sa zvyšujú tým, že podvody, ktoré boli urobené aj v tejto oblasti, boli urobené za vašej vlády.

  A posledná vec, ktorá tu bola spomínaná, tá sa týka najmä bytovej výstavby. Išli ste aj do konkrétnych vecí, tak len vaši ministri práve rozdali zo štátneho rozpočtu opäť v rozpore so zákonom peniaze, ktoré neboli nikdy kryté, a tým ste oklamali aj tých mladých ľudí, ktorí si mysleli, že peniaze na stavanie bytov majú. Vaša politika bola o klamstve.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Pán poslanec Maxon vo svojom vystúpení hovoril, že pani ministerka sa odklonila od volebného programu SDĽ. Ja som presvedčená, že si ani nepozrela, odkedy je ministerkou, to, čo ste dali na papier, a ona sa na tom podieľala, a je to akčný program SDĽ, s ktorým ste išli do volieb. Tu tvrdí, tvrdíte, a ona to tiež sľubovala v mnohých svojich vystúpeniach, že budete smerovať k sociálnemu, ekologickému a demokratickému trhovému hospodárstvu a v ďalšej vete sa hovorí: "Znamená to, že nemôže SDĽ upustiť od nadsociálneho aspektu a ekologicky únosnej dimenzie transformácie." Nuž tá vaša nadsociálnosť sa naozaj úspešne prejavuje tým, aké ekonomické balíčky navrhuje. Mnohé kroky spomínal aj pán poslanec Maxon.

  Bolo tu už hovorené o bytoch a ja môžem povedať, že pani ministerka sa tak macošsky správa k rezortu zdravotníctva, ako doteraz ani jeden minister financií, a bolo ich od roku 1991 už dosť. Ani za jedného ministra sa nedalo do zdravotníctva tak málo finančných prostriedkov. A pokiaľ viem, rozpočet na rok 2000 je pripravený tak, že rezort naozaj neprežije. Za našej vlády, a to, pán poslanec Andrassy, si pozrite tie čísla, ako rástli príspevky do zdravotníctva, z hrubého domáceho produktu to bolo vždy nad 6 %. Za vašej vlády po prvýkrát teraz je to 5,6 %. Áno, objektívne podarila sa pôžička, ale tá pôžička sa bude musieť splácať. Takže to bolo len odsunutie tých problémov. Takže myslím si naozaj, ako povedal pán poslanec Maxon, že pani ministerka...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Za poslanecký klub Strany demokratickej ľavice v rozprave vystúpi pán poslanec Milan Benkovský.

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, upokojte sa, často upozorňujete iných, tak teraz vy, páni poslanci, upokojte sa!

  Nech sa páči, pán poslanec Benkovský.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážený pán predseda vlády,

  vážená pani ministerka financií,

  vážení páni ministri,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vystúpil na tejto 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej, poverenej riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky, za poslanecký klub Strany demokratickej ľavice.

  Je všeobecne známe, že práve v tomto období prebieha na rôznych stupňoch straníckych štruktúr hodnotenie členov vlády Slovenskej republiky. Tak to je aj v Strane demokratickej ľavice. Preto hneď v úvode môžem vyhlásiť, že pani ministerka Schmögnerová mala a má plnú dôveru Strany demokratickej ľavice. Takýto postoj jednomyseľne a jednoznačne zaujal aj náš poslanecký klub. Z hľadiska situácie, v ktorej je návrh predkladaný, jeho formy a obsahu, možno hovoriť nie o príliš šťastnom návrhu opozície, ktorý je síce legitímny, ale je evidentnou politickou provokáciou. Samotná forma a obsah návrhu, ku ktorému sa v ďalšom vyjadrím, je nepremyslenou a nekvalifikovanou zmesou útokov na ministerku, ktorá najdôslednejšie presadzuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

  Áno, útok sa vedie voči mimoriadne pracovitej, a dokonca ako to aj pán Maxon priznal, čestnej a zodpovednej členke vlády za to, že často nekompromisne odhaľuje chyby minulosti, že, priznajme si, bolestivo rieši zásadné ekonomické problémy spoločnosti v záujme lepšieho zajtrajška. Nemienim sa vyjadrovať ku všetkým podnetom, tzv. dôvodom na vyjadrenie nedôvery ministerke financií, mimochodom jednej z prvých dám slovenskej politickej scény, pani Brigite Schmögnerovej, pretože mnohé z týchto dôvodov nestoja ani za obzretie. Keďže však rešpektujem našich kolegov z opozície, dovoľte zaujať stanovisko aspoň k niektorým z nich.

  Objektívne vzaté, ministerstvo financií vždy bolo, je a bude predmetom kritiky a hromozvodom často oprávnenej nespokojnosti občanov. Pozrime sa však, čo konkrétne urobilo ministerstvo financií pod vedením pani Schmögnerovej za uplynulý rok vládnutia. Ministerstvo financií realizovalo závery programového vyhlásenia vlády, hlavne v makroekonomickej stabilizácii, konsolidácii verejných financií, v reštrukturalizácii finančného sektora, urýchlení prístupového procesu do Európskej únie a prístupového procesu do OECD, ako aj tvorby infraštruktúry nevyhnutnej na prijímanie zdrojov Európskej únie. Rozpočtové hospodárenie sa začalo v komplikovaných podmienkach neblahého dedičstva, ktoré tu zanechala predchádzajúca vláda. Začalo sa potrebou zmeny zákona o štátnom rozpočte za rok 1998 tak, aby sa zabezpečili nevyhnutné zdroje pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne dávky a dotácie na teplo ešte v roku 1998 a prípravou rozpočtového provizória na 1. štvrťrok 1999.

  V rámci rozpočtového hospodárenia viaceré opatrenia sa prijali na racionalizáciu výdavkov, zvýšenie finančnej a rozpočtovej disciplíny a zvýšenie transparentnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom štátu. Z nich by som chcel uviesť aspoň niektoré. Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo návrh opatrení na zníženie nákladov na správu štátnych fondov, zefektívnenie výdavkov, zabezpečenie transparentnosti ich hospodárenia a zníženie ich počtu. V rámci stabilizačných opatrení pripravilo program hospodárnosti rezortov. Národná rada Slovenskej republiky schválila na návrh ministerstva financií novelu zákona o lotériách, podľa ktorej sú príjmy z lotérií príjmami štátneho rozpočtu, a nie osobitného účtu ako predtým. Novela zákona o majetku štátu zamedzuje nehospodárnym predajom a nájmom pri nakladaní s majetkom štátu. Novým nariadením o poskytovaní štátnych záruk, vytvorením úverového a záručného výboru a opatreniami pri účtovaní pohľadávok štátu v zahraničí ministerstvo financií sledovalo zníženie výdavkov na realizáciu štátnych záruk a zavedenie väčšieho poriadku pri nakladaní s aktívami štátu. Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách vytvára zase priestor na začatie overovania štátnej pokladnice, rieši vykazovanie a hodnotenie hospodárenia štátu z hľadiska verejných financií a otázku poskytovania prostriedkov z Európskej únie.

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod vedením pani Schmögnerovej pripravilo návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2000, v ktorom sa pokračuje v pozitívnych zmenách a realizácii Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, a to v stabilizácii verejných financií a zároveň vytvorenia predpokladov na reštrukturalizáciu a rast národného hospodárstva.

  Ministerstvo financií sa zaoberalo a značnú časť venovalo plneniu zámerov programového vyhlásenia vlády v oblasti daňovej sféry. Prostredníctvom legislatívnych zmien zákona o správe daní, zákona o dani z pridanej hodnoty, o spotrebnej dani z liehu, o územných finančných orgánoch a realizáciou koncepcie usporiadania daňovej správy sa vytvorili predpoklady na zefektívnenie činnosti územných finančných orgánov, zefektívnenie správy daní, na obmedzenie výnimiek a úľav na daniach, informovanie o ich postupovaní a tiež obmedzenie rozsahu tieňovej ekonomiky, daňových únikov a špekulácií. Uskutočnila sa úprava zdaňovania príjmov fyzických osôb s cieľom zmierniť zaťaženie skupiny daňovníkov, ktoré vzniklo v súvislosti s prijatými opatreniami k 7. 1. 1999.

  V pripravovanom zákone o dani z príjmov sa navrhuje ďalšie zníženie daňového zaťaženia fyzických osôb, ako i právnických osôb. Rovnako sa riešila aj požiadavka na odstránenie diferenciácie pri zdaňovaní príjmov niektorých skupín daňovníkov, ako aj zrušenie daňového zvýhodnenia privatizérov. Od zdaňovania sa oslobodili úrokové výnosy z hypotekárnych záložných listov. V rámci prispôsobovania daňových zákonov daňovej legislatíve uplatňovanej v štátoch Európskej únie sa vykonali úpravy v odpisovej politike. Vykonali sa opatrenia na čiastočné skrátenie času odpisovania pri niektorých skupinách majetku a zmeny odpisových sadzieb.

  Vážené kolegyne, kolegovia, na podporu vstupu zahraničných investícií sa zaviedla možnosť poskytovania daňových úverov, ktorá sa ďalej rozširuje. Podpora vstupu zahraničných investorov sa premenila aj v návrhu legislatívnych úprav dane z prevodu nehnuteľností. Pripravili sa a v rôznom štádiu schvaľovania sú dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií s 20 štátmi. V záujme ozdravenia bankového sektora a podpory reštruturalizácie bánk sa vypracoval návrh nového zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov. V rámci aproximácie legislatívy na úseku nepriamych daní s legislatívou v krajinách Európskej únie sa vypracoval návrh na postupné zbližovanie sadzieb dane z pridanej hodnoty. Vykonali sa konkrétne úpravy jednotlivých sadzieb spotrebných daní a zvýšila sa i spodná hranica, sadzba dane z pridanej hodnoty. Naďalej sa pokračovalo v procese dojednávania zmlúv o zabránení dvojitého zdanenia a v colnej oblasti sa ďalej pokračovalo v liberalizačných opatreniach, ktoré mali za následok zníženie colných sadzieb, a tým i odstránenie bariér v obchodovaní.

  V snahe zvýšiť efektívnosť výberu daní sa v daňovej správe uskutočnili organizačné a nevyhnutné personálne zmeny. Uskutočňuje sa prechod k univerzálnym daňovým správcom a kontrolórom, posilňuje sa informačné vybavenie daňových úradov, zvyšujú sa právomoci pri vymáhaní daňových nedoplatkov, napríklad i formou daňovej exekúcie. Zriadením oddelení pre styk s verejnosťou, realizovaním dní otvorených dverí sa realizuje zvýšenie informovanosti daňovníkov. V colnej správe sa pozornosť zamerala predovšetkým na posilnenie tzv. následných kontrol na vymáhanie colných pohľadávok na ochranu nezákonnými dovozmi.

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky a organizácie mu podriadené v rámci svojich kompetencií vykonávajú kontrolu pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami, štátny dozor nad finančným trhom a poisťovníctvom, nad lotériami a podobne. Od nastúpenia novej vlády sa kontrolné a dozorné činnosti výrazne posilnili. Možnože i to je dôvod, prečo je tu návrh na vyslovenie nedôvery.

  Na riešenie disproporcie regulovaných cien Ministerstvo financií Slovenskej republiky od 1. 1. 1999 uskutočnilo úpravy cien elektrickej energie pre domácnosti, tepelnej energie, zemného plynu a poštových výkonov. Spracoval sa návrh strednodobého programu, ak chcete, kalendár úprav regulovaných cien. Úprava nájomného sa bude realizovať až nadväzne na zavedenie nového príspevku na bývanie k 1. 1. 2000.

  Na projekte realizácie zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod vedením pani ministerky participovalo na 65 splatných úlohách k 30. 9. 1999. K ozdraveniu podnikateľského prostredia prispeje i realizácia prijatej koncepcie privatizácie bánk s majetkovou účasťou Fondu národného majetku, ako aj prijatého programu reštrukturalizácie vybraných bánk a podnikového sektora, ktoré vypracovalo ministerstvo financií. V súčasnosti prebiehajú tendre na finančného a právneho poradcu pre banky zaradené do procesu reštrukturalizácie a privatizácie a je pripravená 1. etapa predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk na posilnenie právomocí bankového dohľadu Národnou bankou Slovenska.

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky spolu s Národnou bankou pripravili novelu zákona o bankách, ktorá umožňuje vykonávať dozornú a regulačnú funkciu bankového dohľadu na princípe ex ante a kontrolu Národnej banky Slovenska, ktorá získala napríklad právomoc znížiť základné imanie bánk. Nadväzujúc na programové ciele vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo financií pripravilo a realizuje koncepciu rozvoja kapitálového trhu Slovenskej republiky, ktorej cieľom je vytvoriť štandardný, medzinárodne akceptovateľný trh.

  Zmenami v legislatíve boli zrušené listinné akcie na doručiteľa, zvýšila sa úroveň poskytovania informácií zo strany eminentov verejne obchodovateľných akcií a umožnilo sa pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi. Pre rozvoj kolektívneho investovania v Slovenskej republike sa vytvoril prehľadný konzistentný legislatívny rámec zlučiteľný s právnou úpravou kolektívneho investovania v štátoch Európskej únie. Novela zákona na druhej strane o poisťovníctve vytvára predpoklady na ďalšiu liberalizáciu poisťovacích služieb. Upravuje výkon sprostredkovateľskej činnosti v súlade so štandardom vyspelých krajín, posilňuje postavenie dozorného orgánu a jeho právomocí v záujme ochrany poistených. Zároveň sa umožňuje zahraničným poisťovniam podnikať v poisťovníctve i na území Slovenskej republiky.

  K rozvoju bytovej výstavby, o ktorej sa tu hovorilo, prispeje znovuzavedenie inštitútu tzv. priateľských sporiteľov. Navyše sa stavebné sporenie sprístupnilo aj pre právnické osoby možnosťou získania výhodného stavebného úveru. Stavebným sporiteľniam sa rozšírili možnosti využívania dočasne voľných zdrojov z Fondu stavebného sporenia aj na nepriame financovanie bytovej výstavby nákupom hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií emitovaných bankami, ktoré sa z takto získaných zdrojov použijú na poskytovanie hypotekárnych úverov. Vytvorili sa aj legislatívne a v štátnom rozpočte aj zdrojové podmienky na praktickú podporu rozvoja hypotekárneho úverovania.

  Ministerstvo financií pripravilo tiež podkladové materiály pre Radu OECD z hľadiska prístupového procesu, ako aj legislatívne normy týkajúce sa kapitálových pohybov a bežných transakcií, ktoré odstraňujú výhrady zo strany OECD. Zlepšila sa spolupráca s medzinárodnými inštitúciami, predovšetkým s Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou, Fondom sociálneho rozvoja pri Rade Európy, ktorého akcionárom sa stala Slovenská republika koncom roku 1998, a Európskou komisiou. Ustanovila sa funkčná štruktúra finančného riadenia PHARE a predvstupových fondov, čím sa zabezpečili podmienky na efektívnejšie a transparentnejšie využívanie prostriedkov Európskej únie.

  Ministerstvo financií sa podieľalo tiež na riešení mnohých individuálnych prípadov v podnikovej sfére, ktoré súvisia s kompetenciami ministerstva, napríklad výkonom akcionárskych práv, ktoré sú tak často tu vyčítané, vo finančných inštitúciách so správou daní. V hodnotenom období schválila Národná rada Slovenskej republiky 26 návrhov zákonov v gescii ministerstva financií, z toho 7 v roku 1998. Podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999 malo ministerstvo financií predložiť vláde Slovenskej republiky do konca septembra 30 návrhov zákonov a nariadení vlády a dnešná skutočnosť je 38.

  Rezort financií a jeho predstaviteľka pani ministerka Brigita Schmögnerová je vnímaný verejnosťou často kritický. Súvisí to so skutočnosťou, že väčšina tzv. nepopulárnych ozdravných opatrení, o ktorých rozhodne vláda, sú v gescii ministerstva financií. Často k tomu prispieva i podľa našich poznatkov a informácií neochota niektorých členov vlády preberať na seba zodpovednosť za vecnú prípravu niektorých opatrení, napríklad pokiaľ ide o cenové úpravy, zmeny v dotačnej politike, či neochota rezortov rýchlejšie a razantnejšie realizovať reformné kroky. Ak by som chcel, vážení priatelia, zhrnúť, tak pani ministerka Schmögnerová zvýšila kontrolu nad finančnými zdrojmi, prispela k zredukovaniu priestoru na korupciu a zvýšeniu disciplíny pri dodržiavaní zákonov. Zlepšila sa aj informovanosť verejnosti. Zásluhou pani Brigity Schmögnerovej došlo k stabilizácii ekonomiky a zvýšeniu daňovej disciplíny i k celkovému pozitívnemu obratu v oblasti rozpočtového hospodárenia.

  Pýtam sa preto, je to málo? Tak ako som povedal v úvode, nemám dôvod hovoriť ku všetkým bodom nekompetentného návrhu na vyjadrenie nedôvery pani ministerke Schmögnerovej. Položme si však otázku: Čo jej to vlastne navrhovatelia vyčítajú? Je to fakt, že je viac pragmatičkou ako političkou, že veci rieši s odbornou erudovanosťou, že nemá čas na bezduché politikárčenie, že je ochotná niesť zodpovednosť aj za nepopulárne, ale životne nevyhnutné kroky, alebo to, že sa nepoklonkuje zbohatlíkom? Tak čo jej vlastne navrhovatelia vyčítajú?

  V návrhu na vyslovenie nedôvery sa ako jeden z dôvodov uvádza predloženie údajne nekvalitného návrhu zákona o dani z dopravných prostriedkov. V tejto súvislosti si dovolím poznámku, že je, mierne povedané, zaujímavé, že máme odvolávať ministerku za návrh, ktorý nebol ani predložený do parlamentu, teda za niečo, čo sa nestalo. Uvedený návrh, pokiaľ viem, predložila pani ministerka na konzultáciu na základe požiadavky členov vlády Slovenskej republiky a po vyjadrení bol tento návrh stiahnutý. Osobne chápem i pobúrenie navrhovateľov. Jednoducho na základe požiadavky vlády ministerka financií predložila návrh, ktorý ohrozuje zbohatlíkov a jeho prípadné prijatie by mohlo viesť k založeniu precedensu prijímania zákonov o daniach z majetku, ak chcete, zavedenie dane z luxusu alebo, inak povedané, zdanenie bezprácne nadobudnutého majetku. Namiesto serióznej diskusie a riešenia opodstatnených výhrad, ktoré mali poslanci zo Strany demokratickej ľavice, sa navrhovatelia schovávajú za občana, vylievajú vaničku i s dieťaťom. Navyše, využívajúc návrh na obviňovanie ministerky, útočia na kvalitu zákona, ktorý ako poslanci nemali v rukách. Som presvedčený, že tu nejde o akúsi ochranu občanov, ale o obranný postoj pred možným postupom vlády pri zdaňovaní obrovských majetkov privatizérov a ľudí s nimi spojených.

  Pokiaľ ide o dôvody uvedené v záverečnej časti návrhu, tak tieto sú správne pomenované. Hovorí sa tam o chudobe, nezamestnanosti, inflácii a nesystémovosti. Chcel by som však ctenú poslaneckú snemovňu, ale predovšetkým občanov Slovenskej republiky upozorniť, že navrhovatelia t. j. poslanci Hnutia za demokratické Slovensko, bývalí ministri, sa pokúšajú preniesť jednoznačne svoju vlastnú zodpovednosť na ministerku, ktorá sa práve snaží o riešenie problémov, ktoré oni zapríčinili. Ako ináč, ako zo strachu súdnosti, možno označiť obviňovanie ministerky za Stranu demokratickej ľavice z antisociálnych prístupov. Chcel by som sa opýtať navrhovateľov, či privatizačná rabovačka bola sociálna, či tunelovanie podnikov je sociálne, či vytvorenie kapitálotvornej vrstvy navrhovanej a vytvorenej hnutím je sociálne, či azda nekontrolovateľná zadlženosť, za ktorú budú trpieť naše deti a vnuci, je sociálna.

  Hovorí sa tu i o nezamestnanosti. Áno, je mimoriadne vysoká. Kto však za ňu skutočne zodpovedá? Pýtam sa, kto sú to tí vlastníci podnikov, ktorí úmyselne a možno i z neschopnosti skrachovali? Kto sú to tí vlastníci, ktorí vyhodili na ulicu tisíce zamestnancov? Treba azda menovať fabriky a ich majiteľov? Myslím si, že nie. Občania predsa vedia, že sú to privatizéri najmä z kruhov blízkych predchádzajúcej vláde.

  Poburuje ma do očí bijúca lož, demagógia a farizejstvo tých, ktorí dostali spoločnosť takmer na ekonomické, ale, žiaľ, i morálne dno. Áno, ide o tých, ktorí sa 6 rokov podieľali na raste chudoby, na stagnácii miezd, na poklese životnej úrovne a zadlženosti Slovenska. Svojím konaním predchádzajúca vláda zabrzdila transformáciu a reštrukturalizáciu spoločnosti. Pôvodne som nemal úmysel vracať sa do minulosti, otvárať rany, ktoré už preboleli. Ale nie. Vy provokujeme slovenskú verejnosť, my vyostrujeme politické vzťahy. Hovorí sa, že kto seje vietor, zožne búrku. Nech si preto i z tohto návrhu na odvolanie ministerky financií urobia občania záver vlastný.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nebolo mojím cieľom predniesť tu komplexné hodnotenia, keďže nie sme pred súdom, ani robiť tu obhajcu. Pani ministerka financií to nepotrebuje. Hovoria za ňu skutky a tie jednoznačne smerujú k zlepšeniu života občanov Slovenskej republiky. Práve preto poslanecký klub Strany demokratickej ľavice vyjadruje pani Brigite Schmögnerovej plnú podporu. Zároveň sa obraciame na všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí to so Slovenskom myslia úprimne a vážne, aby podporili členku vlády Slovenskej republiky Brigitu Schmögnerovú, poverenú riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky, v jej funkcii a vyjadrili jej dôveru.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky: prvý vystúpi pán poslanec Cabaj a 17. v poradí pán poslanec Švantner. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  dovoľte mi, aby som reagoval na zástupcu vášho poslaneckého klubu pána Benkovského, ktorý tu vystúpil v mene poslaneckého klubu, a mne to tak chvíľami pripomínalo ako výstrel z Aurory. Tiež sa vystrelilo a nevedelo kde. On totiž tu rozprával o tom, akú zásluhu má jedna z prvých dám slovenskej politickej scény, dokonca dnes som si v televízii vypočul od kolegu Mikloška, ktorý hovoril o prvej dáme slovenskej politickej scény, čo táto prvá dáma slovenskej politickej scény urobila, akú má zásluhu na tom, že sa zvýšila kontrola toku finančných prostriedkov, zmenšil sa priestor na korupciu a už pri odvolávaní pána Černáka bolo povedané, že bola krstnou materou pri viacerých kauzách, ktoré na Slovensku prebehli, a bola jej zásluha, že začalo aj vlastne politické výpalníctvo na Slovensku.

  Akým morálnym právom nás ide niekto teraz poučovať, v mene klubu vystupovať a hovoriť, čo všetko my ideme prvej dáme slovenskej politickej scény vyčítať, keď ona takéto veľké zásluhy urobila. A nám sa pomaly vyhráža kolega Benkovský, keď hovorí, že kto seje vietor, žne búrku, ale že však občania Slovenskej republiky si urobia obraz. Oni by si radi urobili ten obraz, ale predstaviteľ, pán Benkovský, vášho poslaneckého klubu predseda Národnej rady zariadil, že táto schôdza je v nočných hodinách. To znamená, že ak si privstanú o tretej, o pol štvrtej nad ránom, náhodou aj budú počuť to vaše vystúpenie, ktoré ste tu mali, a že ich vyzývate, aby si urobili svoj obraz. No dúfam, že ste ich presvedčili, že to myslíte vážne, keď ste ich poslali do takejto roviny.

  Ak ste hovorili, že daň z motorových vozidiel sa ďalej nedostala, veď viete sami dobre, čo sa tu pri káve hovorilo, ako samotní poslanci vládnej koalície tvrdo reagovali, že taký hlúpy zákon ešte ani nevideli, ako bol pripravený zo strany ministerstva financií, a preto vlastne ani ďalej nepokračoval, pretože nemal najmenšiu nádej, aby uspel v parlamente, ani medzi vlastnými poslancami, ktorí by ju mali držať.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Benkovský vo svojom vystúpení prevažnú časť robil prehľad kompetencie rezortu a potom sa spýtal, či je to málo. Tak teda, pán poslanec, to, čo ste hovorili, bolo ozaj málo, pretože rezort, kde ministerstvo má vyše 630 zamestnancov a celý rezort vyše 10 000 pracovníkov, tak ak by ste mali povedať, čo sa urobilo podstatnejšie, tak do toho rána by ste mali čo rozprávať.

  Pokiaľ ste uvádzali z aproximácie práva, dovolím si tvrdiť, a to veľmi zodpovedne, že veľká časť bola pripravená nami, Mečiarovou vládou, čo je samozrejmé, pretože sú to viacročné práce. Aproximácia sa ťažko robí z mesiaca na mesiac a treba to skladať ako skladačku, jeden poznatok vedľa druhého. A pokiaľ my hovoríme a vystupujeme, hovoríme konkrétne k rozhodovacím aktivitám ministerky ako za ľavicový blok. A k tomu by som chcela povedať stanovisko jedného zahraničného politika, ktorý uviedol, že politik, ktorý signalizuje, že pôjde doľava a zabočuje doprava, síce to môže urobiť, ale je to tak ako v doprave, nevyhnutne sa dostane do životu nebezpečnej situácie. A myslím, že pani ministerka, ktorá dlhé roky signalizovala, že ide doľava a robí teraz kroky doprava, asi skôr-neskôr dopadne ako v tej doprave ten, ktorý takýto dopravný priestupok robí, to jest, dostane sa do života nebezpečnej situácie. Myslím politickej, pretože aj vy si ju odvoláte.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  dámy, páni,

  pán kolega, hodnotíte po roku vášho vládnutia túto vládnu koalíciu za perfektnú. To je váš názor, ale choďte sa opýtať ľudí žijúcich v Prešovskom kraji, ako sa im žije, ako sa im darí pri vašom vládnutí. Preverte si, koľko z okresov Prešovského kraja má dnes nezamestnanosť vyššiu ako 30 %, keď vy ste vo svojom volebnom vyhlásení hovorili o 10 % nezamestnanosti. Zistite si, že priemerný plat občanov žijúcich v Prešovskom kraji je zhruba o 100 % nižší ako priemerný plat občanov žijúcich v Bratislavskom kraji. Koľkokrát, tu teraz neprítomná ministerka financií, ste sa boli pozrieť v Prešovskom kraji a okrem vašich reštrikčných opatrení ste sa snažili hľadať určité rozvojové programy pre občanov Prešovského kraja, ľudí spod Dukly, kde žije plno statočných a pracovitých občanov Slovenskej republiky? Školy tam nemajú peniaze nielen na kúrenie, ale ani na opravu statiky. Zákon o Liečebnom poriadku hovorí o tom, že lekáreň je povinná do 24 hodín pacientovi zabezpečiť liek, ale do 30 dní je povinná poisťovňa zaplatiť lekárni, aby mohla ona v tomto fungovať. Dnes v Prešovskom kraji sa v priemere neplatí lekárňam už 165 dní.

  Pán poslanec Andrassy, ja som si to nevymyslel. Bol som na zasadnutí Lekárenskej komory v Prešovskom kraji a tam som úplne počul. Ja som v tej veci amatér. A najlepšie by bolo, aby pán poslanec Benkovský svoj príhovor, ktorý nám tu hovoril o kráse slovenského života, odovzdal pánu poslancovi Andrassymu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec Benkovský, hovorili ste tu o lepšom zajtrajšku, ktorý pripravuje pani ministerka rozsiahlymi opatreniami, ktoré ste veľmi pekne vyrátali. Dajme tomu, že by sme tu uverili, že skutočne ide o lepší zajtrajšok. Len by som vás chcel poprosiť, že by ste ten lepší zajtrajšok prečítali aj tým odborárom, ktorí sa chystajú znovu ísť do ulíc alebo na cesty, aby ste ich o tom presvedčili, že skutočne im ho chystáte.

  Tiež by som vám chcel odporučiť, aby ste to išli aj medzi poľnohospodárov prečítať, čo ich čaká v tom lepšom zajtrajšku, pretože sa na to veľmi tešia. A určite tu ešte o poľnohospodárstve bude reč v súvislosti s tým, čo prerokúvame, ale predsa len vám chcem prečítať z dnešných Roľníckych novín, čo ľavicoví poľnohospodári hovoria o vašej politike. Doslova to citujem: "Jedným z najväčších tohoročných sklamaní poľnohospodárov je aj to, že tzv. ľavicoví politici sa k nim správajú horšie ako ortodoxní pravičiari. Jednoducho nám nechcú rozumieť. Žiaľ, poľnohospodárstvo - a jeho existenčné problémy - je stále na periférii záujmov vlády i spoločnosti." To sú konkrétne slová, ktoré dneska boli uverejnené v Roľníckych novinách z agrárneho klubu, ktorý je v podstate z členstva blízkeho ľavicovým politikom.

  Spomínali ste tu daň z liehu, ktorá tak výrazne prispieva alebo mala prispieť do štátnej pokladnice. Takisto vám chcem prečítať, čo hovoria tí, ktorí vyrábajú tento lieh, k tomuto stavu. Už to asi nedokončím teraz, ale hovoria to, že to považujú za diskriminačný zásah, čo sa udialo tým, že sa spôsob výberu spotrebnej dane...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Benkovský,

  vaše vystúpenie sa počúvalo veľmi dobre. Malo to jednu chybu krásy. Asi takú ako ten dedko, ktorý prišiel na polikliniku a sťažoval sa na svoj zdravotný stav, lebo údajne vidí to, čo nepočuje, a počuje to, čo nevidí. Takže tak je to aj s vaším vystúpením. Všetko by bolo v poriadku, pokiaľ by sedelo to, čo ste hovorili, s realitou. Nesedí. Pretože súčasná koalícia jednoducho rieši doslova so straníckou koaličnou húževnatosťou - a vo vašom prípade s SDĽ-áckou húževnatosťou - problémy, ktoré by nikdy nevznikli, keby ste neboli pri vláde. Je to jednoducho tak.

  To, čo ste hovorili o našom kradnutí, plienení, tunelovaní, rozvracaní a všetkom možnom, tak mi vysvetlite tú záhadu, že pri tom všetkom údajnom katastrofálnom hospodárení sa zvyšovali platy, zvyšovala sa zamestnanosť, koruna bola stabilná, tie tzv. veľké úvery, ktoré sa nabrali, tie sa neprejedli, ako to vy navrhujete predaním telekomunikácií. Ale to sú preinvestované úvery, ktoré prinášajú úžitok a zisk. Z tých teraz národné hospodárstvo žije, vy takisto. Takže vysvetlite mi, ako je to možné, že za nášho hrozného hospodárenia to fungovalo a za vášho skvelého hospodárenia nefunguje ale absolútne nič! Totálne nič! Ja sa divím, že ešte slnko vychádza. Dúfam, že bude.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ja pri počúvaní prednesu pána Benkovského naozaj som presvedčený, že nebudem hlasovať za odvolanie pani ministerky, pretože toľko pozitívneho, perspektívneho, čo urobila, to sa nedá hlasovať proti nej. Ale pýtam sa po druhé, že politická kamufláž, ktorú ste urobili týmto prejavom, nezastrie nahoty, na ktoré sa pani ministerka podpísala. Zoberme si rezort zdravotníctva. Pred hodinou a niečo náš rezortný kolega vyhlásil, že vážne uvažuje o abdikácii, ak nenájde politickú podporu pre rozpočet na budúci rok, pretože deficit, ktorý spôsobila reštrikčná politika pani ministerky, je taký veľký, že dnes nám pacienti-čakatelia na kardiostimulátor zomierajú pri zástave srdca. Môžeme o tom uvažovať, prečo zomreli, ale mali mať kardiostimulátor. A vtedy, keď kradol Rezeš, na kardiostimulátory stále bolo. Keď kradol Rezeš, bolo na invazívne rádiologické zákroky, chodili naši pacienti do Viedne, chodili do Hradca Králové a tam sa školili naši rádiológovia, aby to robili tu, doma, na Slovensku. Dnes sú vyškolení, nechodí sa do Hradca Králové, nechodí sa do Viedne a naši rádiológovia stoja s prázdnymi rukami, lebo nemajú sety na rádioinvazívne zákroky.

  Priatelia, to sú fakty, tie vás usvedčia z tejto kamufláže a usvedčil vás aj váš kolega Tibor Šagát, ktorý jednoznačne explicitne povedal, že uvažuje vážne o abdikácii. Pretože to, čo sa na neho valí, pod tým je podpísaná pani ministerka. Ja nebudem hlasovať za jej odvolanie, ona abdikuje sama, pretože to je ťarcha hriechov a aj neveriaceho musí taká ťarcha poraziť. Priatelia, to sú ľudia, ktorí mohli žiť, ktorých som spomínal. My namiesto 450 fliaš infúzií máme na mesiac 50. Veď to je hrôza! A Rezeš kradol a dal nám peniaze na 450 fliaš. Ako je to možné? Tu je istá kamufláž, ktorá nesedí. Realita je úplne iná.

 • Hovorilo sa tu o VSŽ. Rada by som upozornila aj mladého muža z lavíc SDĽ, ktorý tu tak kompetentne hovoril o tom, že v minulom volebnom období sme dali sprivatizovať VSŽ, že táto bola daná do privatizácie v prvej vlne kupónovej privatizácie...

 • Hlasy z pléna.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • ... že bola daná do privatizácie v prvej vlne kupónovej privatizácie v podiele 72 % ešte za vlády terajšej vládnej koalície, aspoň niektorých ich partnerov. Reštitučný, investičný fond mal 3 %. V minulom volebnom období sa teda privatizovalo už len zvyšných 20 %, a to zamestnancami a manažmentom. Bolo by konečne dobré, aby sa tu hovorila pravda a fakty, a nie účelové klamstvá, ktoré stále a neustále opakujete.

 • Pán poslanec Gajdoš, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán kolega Benkovský,

  na moj dušu, skoro ste ma rozplakali. Už, už som chcel dať procedurálny návrh, aby sme zastavili impeachment pani ministerky, pokiaľ som si nevšimol, že používate i rétoriku: chyby minulosti, privatizéri HZDS, tunelovanie, rozkrádanie majetku. Až potom som si uvedomil, že vám vlastne toto vystúpenie napísala ona. Samozrejme, vykrášlila sa všetkými farbami, takže som zmenil svoje rozhodnutie. Ja budem tvrdo bojovať, aj keď viem dopredu, že neuspejem, za to, aby pani ministerka odišla z funkcie.

  Puberťácky SDĽ-ácky klub sa tu smeje, keď sa hovorí o obetiach na životoch. Pán Andrassy, zamyslite sa nad sebou. Toto sú vážne konštatovania, ktoré tu boli, vážne obvinenia, ktoré tu boli vznesené na adresu pani ministerky. A vy sa smejete, že nie je dostatok prostriedkov na poskytovanie základných zdravotníckych služieb pre občanov tohto štátu? Áno, okrem iných zásluh, má aj na tomto pani ministerka veľký podiel. Takže tvrdo budem trvať na svojom pôvodnom rozhodnutí.

  Ďakujem.

 • Neznížim sa k úrovni pána poslanca Andrassyho, ktorý sa tu dehonestujúco vyjadril k pánu poslancovi Maxonovi...

 • Preto reagujte na pána poslanca Benkovského.

 • Práve preto hovorím, že nepoužijem také isté slová, hoci by sa naozaj skôr hodilo to porovnanie na vystúpenie pána poslanca Benkovského. Je v poriadku a oceňujem, že obhajoval svoju ministerku. Tak sa to patrí, ale nepatrí sa používať lži.

  Vy ste, pán Benkovský, povedali, že za ostatné roky klesala reálna mzda a životná úroveň sa znižovala. To nie je pravda! Vidno, že neštudujete materiály, ktoré chodia do parlamentu, pretože ak by ste študovali, tak by ste sa dozvedeli, že v roku 1997, keď bola kompletne ešte pri moci naša vláda, neberiem rok 1998, tam došlo k striedaniu, priemerná inflácia bola 6,1 %. Koľko je teraz? Raz toľko, ešte aj kúsok navyše. Priemerná nominálna mzda rástla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 13,1 %. Dnes len o 3,8 %. Reálna mzda vzrástla o 6,6 %. Dnes v mnohých prípadoch dochádza k poklesu reálnej mzdy. Kým ceny vzrástli za rok 1997 o 5,4 %, potravinárske, tie beriem ako hlavné, dnes je to o 15,6 %. Bývanie, voda a elektrina vzrástla o 43,6 %. Nehovorím o tom, ako už kolegovia hovorili, aká je situácia v zdravotníctve, že tento vzrast cien, DPH, dovozná prirážka a iba nepatrné zvýšenie rozpočtu v porovnaní s minulým rokom sa naozaj podpisuje na krachu zdravotníctva. Rovnako zúfalá situácia je v školstve. Zdravotníckym pracovníkom reálna mzda poklesla a nádej na to, že by sa im zvýšila aspoň nominálna mzda, je kdesi v nedohľadne. Obhajujte, ale neklamte, pán poslanec!

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Ja by som nadviazal na tú časť vystúpenia pána Benkovského, v ktorej hovoril, že pani ministerka Schmögnerová plní program vlády Slovenskej republiky. Myslím si, že áno, plní tento program, len, žiaľbohu, musím konštatovať, že neplní program vašej strany. A preto som prekvapený, že Strana demokratickej ľavice, podľa vašich slov, vyslovila plnú dôveru pani ministerke Schmögnerovej. Z toho mi vyplýva jedno, že táto strana nevie, či je ľavicová, či je pravicová, či je obojpohlavná. Raz už na to skoro doplatila, v roku 1994, keď ju viedol pán predseda Weiss. Len pár desatín, ktoré získala vo voľbách nad požadovaný limit, ju dostalo do parlamentu. Myslím si, že podobnú chybu robíte aj v súčasnosti a že ste odišli od svojho programu a vlastne neplníte ľavicový program, ktorý máte vo svojich dokumentoch.

  Pani Brigita Schmögnerová ako ľavicová ministerka za SDĽ robí spolu s Miklošom najtvrdšiu pravicovú politiku v Slovenskej republike od roku 1989. Jej politická orientácia by sa mala preto zmeniť a mala by vstúpiť buď do Demokratickej strany alebo do Demokratickej únie, čo by jej programovo vyhovovalo. V prípade jej osoby rezonuje tvrdý rozpor medzi zásadami SDĽ a reálnymi krokmi, ktoré realizuje. Preto som veľmi prekvapený, že Strana demokratickej ľavice jej vyslovuje dôveru.

 • Pán poslanec Benkovský,

  všetko, čo ste tu vymenovali, mohli finanční géniovia z HZDS pán Kozlík a pán Maxon urobiť už počas tých minulých štyroch rokov. Mohli sme už byť v OECD, mohli sme byť ďalej v integrácii, mohli sme nezdediť 13-miliardový dlh v zdravotníctve, mohli sme nezdediť trikrát po sebe sa opakujúci deficit v zahraničnom obchode viac ako 10 %. Nemuselo sa hneď v septembri po voľbách stať, že padla koruna. To je prvá poznámka.

  Druhá poznámka. Pán Kozlík tu nikdy nedokázal za štyri minulé roky...

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, pán Benkovský to zabudol pripomenúť, pretože pani Schmögnerová je prvá ministerka - čo som od roku 1992 v tomto parlamente -, ktorá dokázala predložiť pracovný návrh rozpočtu dva mesiace predtým, než sa ten rozpočet schvaľuje. Pamätáme si, aký cirkus bol vždy s predkladaním rozpočtu za vašej vlády?

  A ľutujem, pán Benkovský, že ste sa nevyjadrili k tým farizejským kritikám na údajnú neľavicovosť pani poslankyne Schmögnerovej. Je veľmi čudné nechať si to ľúbiť od ľudí, ktorí v roku 1992 rozprávali, že pôjdu do Socialistickej internacionály. Dnes sa chystajú ísť to Európskej demokratickej únie, teda napravo. Sedia v Štrasburgu s britskými konzervatívcami, vytvárali štyri roky vrstvu bohatých z vlastných radov a teraz moralizujú na adresu ľavicovosti Strany demokratickej ľavice. Som veľmi rád, že ste takí rozčúlení, páni, lebo to znamená, že trafená hus zagágala.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcela by som pánu Benkovskému pripomenúť, škoda, že nehovoril o tom, keď spomínal rôzne kauzy tunelovania, že sa nezmienil niečo o licencii GSM, kde pani ministerka akýmsi spôsobom nevidela alebo nechcela vidieť, čo sa dialo v rezorte, a musel ju na to upozorniť pán minister Kanis, ktorý má na starosti niečo úplne iné, alebo vlastne pán premiér. Škoda, že pani ministerka sa tak veľmi zaujímala o plat pána Rezeša a akosi mi ušlo, že by bola teraz hovorila o plate pána Eichlera. Škoda, že pani ministerka tak hovorila o vile na španielskom pobreží a neodpovedá na to, keď sa hovorí o jej vile. Takže škoda aj, keď sa hovorí o tých bohatých a o tých odmenách, že sa nespomenulo to, že za dva mesiace, keď pani ministerka si stále sťažovala, aký má ona malý plat a poslanci veľký, že dnes sa nehovorilo nič o 40-tisícovej odmene, ale potom sa vyjadrila v televízii, že občan to pochopí.

  Len škoda, keď sa tu hovorilo aj o pripravovanej dani na autá, sa tu nezmienil pán kolega o tom, že tam bolo pripravené, že čím staršie auto, tým nižšia daň, čo skutočne neurobí ani len banánová republika. Lebo to by znamenalo, že z celej Európy by sa sem dovážali čo možno najstaršie autá, pretože ľudia by nemali na tieto dane, ktoré takým krásnym spôsobom pani ministerka vyrúbila. Nie každý má to šťastie, že sa vozí v úradných autách alebo v autách rôznych firiem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ja som naozaj s veľkým pobavením počúvala vystúpenie pána poslanca Benkovského a aj v tých reakciách na jeho vystúpenie zo strany mojich kolegov sa tu objavujú mnohé veci, o ktorých by sme nemali možno až tak celkom hovoriť, ale predsa len by som chcela vyjadriť uznanie pani ministerke financií za to, že bola známa svojho času, že keď si na škole brala výplatu, tak si zadeľovala peniaze do obálok a veľmi presne vedela, na čo peniaze minie a nikdy to svoje pravidlo neporušila. Zrejme sa práve týmto obálkovým systémom podarilo našetriť pani ministerke, teda budúcej pani ministerke, takmer 50 miliónov na výstavbu vily v Záhorskej Bystrici, takže ona naozaj nepatrí medzi tých zbohatlíkov, ktorých tu pán Benkovský tak vehementne kritizoval a mal zrejme na mysli nás.

  Ale aby som sa teda vrátila k vystúpeniu pána Benkovského.

  Pán Benkovský, hneď v úvode svojho vystúpenia ste použili jeden veľmi zaujímavý zvrat. Povedali ste, že tie dôvody, ktoré uviedla skupina poslancov, ktorá navrhuje odvolať pani ministerku z funkcie, nestoja ani za obzretie. Nuž, dovolím si zacitovať z tých dôvodov: "Ministerka financií Brigita Schmögnerová sa svojimi rozhodnutiami podieľa na najväčšom raste chudoby na Slovensku, na najvyššom počte nezamestnaných, na najvyššej inflácii, na najvýznamnejšom raste cien pri súčasnej stagnácii reálnych miezd." Toto sú možno pre vás dôvody, ktoré nestoja za obzretie, ale skúste to vysvetliť občanom Slovenskej republiky a skúste to napríklad vysvetliť aj svojim voličom.

 • Pán poslanec Benkovský,

  vy ste vyzvali, aby poslanci podporili vo funkcii pani ministerku Brigitu Schmögnerovú. Na večeri si však niektorí poslanci stíšili rozhlas, keď prezentoval svoje myšlienky pán Maxon, čiže nechceli ho počuť. Keď som sa však pri vašom vystúpení pozeral po sále, tak som zistil, že tu bolo minimum poslancov koalície. Pýtam sa, na základe čoho sa budú rozhodovať, keď ani jednu, ani druhú stranu si nechcú vypočuť? A nevypočuli. Aj keď si teda ja osobne myslím, že ak by som večeral pri vašom prejave, tak by som si ten rozhlas vypol, pretože by mi asi tá večera nechutila. Zvlášť preto, že lepší zajtrajšok nám tu už komunisti sľubovali a prezentovali a to platí aj pre pána Weissa.

 • Pán poslanec Benkovský,

  z vášho vystúpenia som si akurát zapamätal jednu vetu, pretože len tá ma upútala. Vôbec nič ostatné, čo ste čítali, a to, keď ste povedali: "Kto seje vietor, zožne búrku." Pán poslanec, vy ste pred voľbami ten vietor siali, hovorili ste o čiernych knihách, hovorili ste o reprivatizácii, ako sa vrátia akcie a majetky do fondu, hovorili ste o zvyšovaní platov, hovorili ste o znižovaní nezamestnanosti. A odrazu, čo sa stalo? Vaše čierne knihy vybledli, ani neviem, či niekedy boli. O platoch, o výške platov, ani nehovorím, o reprivatizácii a vrátení majetkov do fondu, myslím si, že to ani nemyslíte dnes vážne, pretože tieto majetky už dávno cestujú niekde inde.

  A z toho, čo ste sľubovali, že dáte občanom, je dneska len čudovanie sa a čudovanie sa voličov, komu dali hlasy. Takže ten vietor ste zasiali a tú búrku už žnete dnes. Keď si pozriete preferencie o tom, ako by vás voliči volili pri nových voľbách, tak tú búrku v myslení ľudí a v tom, že sa pomýlili, keď vás volili, si to už dnes uvedomili.

  Viete, pán poslanec, veľmi ľahko sa hovorí z papiera, veľmi ľahko sa číta, ale argumenty sú niektoré, ktoré sú skutočne vecné a na ktoré treba odpovedať. A poslanec Maxon, keď argumentoval, myslel som si, že vy vystúpite a budete mu na tieto argumenty dávať odpoveď. Ani jeden jeho argument ste nevyvrátili. V tom je vaša slabina, že poslednú vetu zakončíte, že tu všetko, čo je zlé, je kvôli nám. Lenže dnes už občan vie, že nie kvôli nám, ale kvôli tomu, kto to nevie riadiť a kto, ak sa niečo aj zle urobilo, nevie napraviť.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Oberhauser.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážený pán poslanec Benkovský,

  je prirodzené, že každá politická strana musí obhajovať svojich predstaviteľov, ktorí sú pri takejto príležitosti analyzovaní a proste kladú sa im otázky, ako si plnia svoje úlohy. Pani ministerka nastúpila do svojej funkcie, vytvorila návrh štátneho rozpočtu, obhajovala ho tu v tejto snemovni a predstavila určitú svoju koncepciu, ako budeme hospodáriť v tomto roku. My sme pri predložení jej rozpočtu kriticky pripomínali aj v dobrom, v čom by sa ten rozpočet mal zlepšiť, ako by sa mali zabezpečiť príjmy. A vtedy nám oponovala, zhadzovala naše slová zo stola, zosmiešňovala ich a tvrdila, že ona dokáže tieto veci riešiť naozaj veľmi dobre.

  Dnes máme predložený v parlamente materiál, ktorý sa volá Správa o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za 1. polrok 1999, čiže keď som si myslel, že niet veľmi dôvodov, ako robiť bilanciu, je tu jej bilancia práce. A neviem, či ten materiál čítala, lebo presne to, čo sme kritizovali, v tomto materiáli odkrýva, že jej rozhodnutia boli zlé. Hovorí, že nemohli byť naplnené príjmy, lebo sa nevyberala dovozná prirážka. Veď sme jej navrhovali, aby sa zaviedla od 1. januára dovozná prirážka. Takisto sa hovorí o tom, že sa nevybrali dane z DPH, lebo občania to už nevládali platiť. Veď sme na to upozorňovali, že už to nebudú vládať platiť. Takisto je to s príjmami fyzických osôb, takisto je to s príjmami právnických osôb. A jednoducho vo všetkých položkách sa konštatuje, že sa nenapĺňajú a presne z tých dôvodov, na ktoré sme ju upozorňovali.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán kolega Benkovský,

  ja som pôvodne nechcel vystupovať, ale vaši kolegovia z vládnej koalície ma vyprovokovali, že musím na to zareagovať. Ja však nebudem hovoriť abstraktne, ale budem hovoriť konkrétne veci, ktoré sa dajú skontrolovať, ktoré sa dajú porovnať. Hovorili ste o privatizácii. Ale tú privatizáciu treba brať celú takú, aká bola, so všetkými kladnými i zápornými prípadmi. Prečo sme nehovorili o tom, ako funguje Slovnaft? Ako funguje Duslo Šaľa, ako funguje SCP Ružomberok? Však to sú prípady, ktoré boli. Ja si myslím, sami musíte priznať, že boli dobré. A ja teraz budem hovoriť ku konkrétnym veciam, ktoré sa udiali pred voľbami a ktoré sa dejú teraz po voľbách.

  Pred voľbami sme veľa hovorili o tom, aké problémy sú na Horehroní. Vtedy pán minister Černák sľuboval, ako sa ide zmeniť situácia na Horehroní, ako sa tam zlepší stav zamestnanosti. Takisto o tom hovorila aj pani ministerka. Pred voľbami bola nezamestnanosť v okrese Brezno 14 %. Teraz je nad 22 %. To sú konkrétne veci. A keď niečo sľubujem, tak by som sa mal zamyslieť nad tým, do akej miery tieto sľuby môžem splniť. To, čo teraz hovorím, môžu potvrdiť všetci moji spoluobčania v okrese Brezno. Toto sú konkrétne veci, nie abstraktné hovorenie o tom, čo spravila zle minulá vláda.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave za klub SMK vystúpi pán poslanec Farkas, predseda výboru.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Gajdoš.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím vás, hoďte zvieraciu kazajku na pána poslanca Weissa.

 • Prosím vás, to nie je procedurálny návrh. Vypnite pána poslanca.

  Pán poslanec Farkas, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda vlády,

  vážená pani ministerka,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prerokúvame návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery ministerke financií, návrh, ktorý predložili poslanci Hnutia za demokratické Slovensko. Ak chceme byť otvorení, tak musíme vysloviť názor, že takýto návrh nás neprekvapil. Bol avizovaný aj cez média a v kuloároch sa hovorilo o tom už dávnejšie. Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vlády je vždy zbraň v rukách opozície, ktorá to s radosťou využíva podľa svojich potrieb. Ale uznajme, je to zbraň, ktorá väčšinou strieľa so slepými nábojmi, a to bez ohľadu krajiny pôvodu a bez ohľadu na politické zloženie opozície. Obrazne povedané, výsledkom takéhoto snaženia je výrazný zvukový efekt a dym od pušného prachu, čo vytvára väčšinou iba tzv. umelecký dojem. Ani pri prerokúvaní predloženého návrhu neočakávame iný výsledok, veď nie sú naplnené podmienky a kritériá podstaty uvedeného návrhu poslancov.

  Ale na druhej strane nás prekvapilo obsahom kusé a v mnohých otázkach nepodložené a politicky motivované odôvodnenie predloženého návrhu. V tomto odôvodnení sú vymenované prípady, keď údajným neodborným zasahovaním do riešenia otázok pani ministerka akoby sa podieľala na tom, že naše hospodárstvo krváca, že očakávania zo strany verejnosti sú oveľa väčšie než možnosti vlády na uspokojovanie oprávnených a nevyhnutných potrieb spoločnosti a výrobnej sféry. Ale buďme objektívni, je to vina súčasnej ministerky financií? Už úplne zabúdame na to, v akom stave vláda Mikuláša Dzurindu prevzala naše hospodárstvo koncom minulého roka? Že dennodenne sa kladú a hľadajú spôsoby, metódy a formy na zvládnutie najvážnejších problémov, hlavne ekonomického charakteru. Žiaľ, začínam mať pocit, že niektorým kruhom v našej politike ide iba o zneistenie situácie u nás a o zahmlievanie vlastného podielu viny na súčasnom, v niektorých prípadoch nepriaznivom stave našej ekonomiky.

  Teraz sa chcem vyjadriť k dvom okruhom otázok, ktoré predložený návrh odôvodňujúcej časti obsahuje. Je to otázka Východoslovenských železiarní, a. s., a Priemyselnej banky a. s., Košice.

  Podľa nášho posúdenia je veľmi nezodpovedné a nezakladá sa na pravde tvrdenie, že pani ministerka Schmögnerová nekompetentne zasahovala do riešenia problémov VSŽ, pričom je dôvodné podozrenie, že zmluva o stabilizácii, medziveriteľská zmluva a zmluva o spolupráci, na príprave ktorých spolupracovalo aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky, je v rozpore s platným právnym stavom.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nezabúdajme ani na to, že Východoslovenské železiarne, a. s., koncom roka 1998 bola na padnutie. Zmluva o stabilizácii, medziveriteľská zmluva a zmluva o spolupráci mali vlastne riešiť problém vzťahu medzi všetkými veriteľmi, teda aj nároky tých veriteľov, ktorí nepristupovali k týmto zmluvám. Ako všade inde na svete je samozrejmé, že takéhoto procesu dohodovania sa ujímajú najmohutnejší a najväčší veritelia. Štát vo forme daňových pohľadávok tiež v tomto procese, samozrejme, vystupuje ako veriteľ voči Východoslovenským železiarňam. Zmluva o stabilizácii mala zabezpečiť stabilizáciu finančnej situácie VSŽ. Aj na základe tejto pripravovanej zmluvy mohla byť zabezpečená aká-taká stabilizácia podniku a celkový efekt tejto zmluvy, čím je poskytnutie nových peňazí pre VSŽ, mal riešiť problém všetkých veriteľov, nie iba záujmy štátu.

  Ďalej pozitívne treba hodnotiť aj ten fakt, že napriek rôznym výzvam a stanoviskám, na základe aktívnej politiky vlády v tejto otázke veritelia prejavili trpezlivosť vo svojich oprávnených požiadavkách. Podľa informácií, ktoré boli pre nás prístupné, tvrdenie predkladateľov prerokovaného návrhu, že pani ministerka vypracovala návrh na kapitalizáciu daňovej pohľadávky štátu, je zavádzajúce. Ani jeden z pripravovaných dokumentov takýto návrh kapitalizácie neobsahuje.

  Teraz k otázke Priemyselnej banky. Pri hodnotení tejto otázky musíme vychádzať z toho, že podstatou príčiny kritického stavu vývoja v tejto banke bolo nezodpovedné konanie predošlého vedenia dozornej rady banky. V poslednom období umožňovali banke poskytovať nevýhodné, ba v niektorých prípadoch riskantné úvery podnikateľskej sfére, v mnohých prípadoch vyvolenej skupine záujemcov o úver, u ktorých istota návratnosti úveru sa približovala ku koeficientu nula. Ide najmä o finančné operácie na ruskom trhu, ktoré vytvorili Priemyselnej banke nelikvidné aktíva v hodnote 2 mld. Sk. Ďalej ide o zlé úvery, ktoré boli poskytnuté spoločnostiam v Ruskej federácii, teda súkromnej sfére, a ide o úvery, ktoré boli poskytnuté do tzv. offshore krajín vo výške viac než 1,5 mld. Sk. Teda toto je hlavnou príčinou problémov v Priemyselnej banke. A takýto stav zapríčinilo predchádzajúce vedenie banky, ktoré, žiaľ, bolo úzko späté s predchádzajúcou politickou mocou u nás.

  Pokiaľ ide o kompetencie niektorých ministerstiev v tejto otázke, treba uviesť, že pôvodný návrh formy ozdravenia Priemyselnej banky prišiel z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Predovšetkým tu išlo o navŕšenie základného imania banky z dôvodu stabilizácie situácie v tejto banke. Toto navŕšenie mal podľa dokumentov, ktoré sú k dispozícii, realizovať Slovenský plynárenský podnik. Zakladateľské právomoci vo vzťahu k SPP a k väčšine akcionárov vykonávalo a vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ale ministerstvo hospodárstvo malo svoje kroky a postupy koordinovať s ministerstvom financií. Na ministerstve financií existujú dokumenty o tom, že ministerka financií konkrétne žiadala, aby rozhodnutia vo vzťahu k SPP koordinoval konkrétne pán minister hospodárstva s ministerstvom financií. Podľa našich informácií však táto požiadavka pani ministerky financií nebola zo strany ministerstva hospodárstva akceptovaná, ba ministerstvo financií nebolo včas informované ani o tom, že ministerstvo hospodárstva vo vzťahu k Priemyselnej banke nesplní požadované kroky. Toto umožnilo potom niektorým skupinám uskutočniť kroky, ktoré sú dnes už aj verejnosti známe a sú veruže nekorektné. Viniť ministerku financií za vzniknutý stav v Priemyselnej banke, aj na základe uvedených faktov, je nedôstojné a zavádzajúce.

  Vážené dámy, vážení páni, Strana maďarskej koalície aj na základe povedaného návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky považuje za neopodstatnený a poslanci SMK uvedený návrh nepodporia.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili ôsmi poslanci, posledná je pani poslankyňa Belohorská.

 • Reakcia z pléna.

 • Ja som vždy demokrat, ale namiesto toho, aby ste vyrušovali rokovanie, by ste mohli sedieť na miestach a pokojne, včas sa prihlásiť. Takže 11 poslancov sa prihlásilo, posledný pán poslanec Andrejčák. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pani poslankyňa Podhradská, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Farkas,

  vaše vystúpenie vyznelo zdanlivo veľmi korektne a keby človek naozaj nepoznal, resp. nebol svedkom občasných vašich diskusií, myslím vašich kolegov na chodbách parlamentu, ako neviete prísť ministerke financií na meno, tak by sme aj uverili, že to myslíte úprimne. Ale to len tak mimochodom.

  Ja by som chcela len jednu jedinú poznámku. Viete, na váš úpenlivý nárek, resp. pripomienku, či sme už naozaj zabudli, že pani ministerka teda nie je zodpovedná za nič v podstate, a či sme už naozaj zabudli na to, v akom stave preberala ekonomiku tohto štátu Dzurindova vláda, tak myslím si, že tento návrh je tu práve preto, že my sme nezabudli, v akom stave preberala Dzurindova vláda ekonomiku tohto štátu po voľbách, práve preto je tu tento návrh a práve preto, lebo si myslíme, že na to, v akom stave bola ekonomika tohto štátu za Mečiarovej vlády, nezabúda ani občan tejto republiky. Lebo darmo sa ho pokúšate presviedčať, že biele je čierne a čierne je biele, on jednoducho to, ako sa vláda správa, ako vláda pracuje, cíti na svojej životnej úrovni a vo svojej peňaženke. A pani ministerka mala už dosť času na to, aby ukázala svoje kvality. Myslím si, že občan na ňu bude v dobrom spomínať.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pani ministerka,

  dámy a páni,

  pán poslanec Farkas uviedol, že návrh na odvolanie pani ministerky financií Brigity Schmögnerovej ho neprekvapuje. Je to samozrejmé, ako predstaviteľ Strany maďarskej koalície, ktorí už musia byť spokojní, pretože už majú svoj volebný program v podstate splnený ako prví z politických strán terajšej vládnej koalície. A tu mi kolega hovorí, že zrejme aj poslední. Ale myslím si, že v tých veciach, o ktorých hovoril pán poslanec Farkas, nemal celkom pravdu, lebo som silne presvedčený, že vo veci VSŽ pani ministerka rokovala nekompetentne a nekompetentne postupovala. Podieľa sa na príprave troch zmlúv v tejto kauze VSŽ, o ktorých tu teraz hovoríme, ktoré mali zvýhodniť niektorých veriteľov. To isté si myslím a som silne presvedčený, že aj na navŕšení základného imania v Priemyselnej banke mala svoj podiel, čím došlo k narušeniu štátnych záujmov. Takže myslím si, že to nie je to presne, čo ste chceli vo svojom vystúpení vystihnúť a určitým svojím spôsobom obhájiť pani ministerku ako poslanec za súčasnú vládnu koalíciu. Je od vás pekne, že ste sa o to snažili, ale myslím si, že občania Slovenskej republiky, ktorí sledujú tento prenos, tomu neveria.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem sa pripojiť k hodnoteniu, ktoré tu predniesol predseda finančného výboru pán poslanec Farkas v tom zmysle, áno, súhlasím s ním, že ide o politické hodnotenie, lebo funkcia ministra alebo ministerky je, dá sa povedať, viac politického charakteru ako odborného, to sme postrehli aj teraz, keď bola výmena ministra na poste ministra hospodárstva. A uvidíme teda, či to politikum sadne aj na tú odbornú zložku. Chcem však povedať, pán predseda výboru, keby ste boli ponechali všetky zákonné normy tak, ako boli nabehnuté a pripravené predchádzajúcou vládou, keby ste ich neboli zmenili, potom by sedelo to, o čom ste hovorili, že teda je tu to národné hospodárstvo v takom stave a že za to zodpovedáme my. Ale vy ste všetko zrútili a teraz vidíme aj v tej oblasti pôdohospodárstva, pretrhali ste a ide to aj ďalej, a teda tam nastáva ten obrat, do čoho sa dostáva tento štát, táto spoločnosť a títo ľudia. Tam vidíme a ja si myslím, že ako predseda finančného výboru skôr by bolo pasovalo povedať, prečo sa nenaplnili 2,5 mld. do štátneho rozpočtu zo zvýšenej dane z pridanej hodnoty. Prečo to nie je, keď teda mal byť ten obrat? Prečo sa nenaplní zo spotrebných daní? Asi preto, že chýba obrat. A to vy veľmi dobre viete ako ekonóm, že keď sa zníži obrat, nenaženie to nejaké zvýšené rozpätie alebo nejaká koeficientová úprava, alebo zvýšenie dane. Na to treba robiť rozvoj a výrobu, na to treba robiť produkciu, na to treba skutočne makať v národnom hospodárstve. A tu je ten problém, že tam sa zabudlo makať, začalo sa makať v inej oblasti, makať smerom k občanovi.

 • Pán poslanec Farkas,

  vyslovili ste obavu, že zabúdame, v akom stave Dzurindova vláda prebrala stav republiky. Ja vás môžem ubezpečiť, že občania nezabúdali na to, v akom stave Mečiarova vláda odovzdala stav republiky do vašich rúk, do rúk súčasnej koalície. Majú to v dobrej pamäti a majú v dobrej pamäti, akým spôsobom "plníte" svoje volebné a vládne programy. Vaša spokojnosť s ministerkou Schmögnerovou je úplne pochopiteľná, veď na účely maďarskej koalície a na účely Csemadoku v štátnom rozpočte bol poskytnutý dvojnásobok finančných prostriedkov ako pre Maticu slovenskú a Matica slovenská dnes ako celoštátna kultúrna inštitúcia je fakticky pred zánikom, čo je hanbou tohto štátu a tejto vlády.

  A ešte mi dovoľte, aby som nesúhlasil v jednom bode s tvrdením môjho kolegu pána poslanca Kačica, že súčasná koalícia a ministerka Schmögnerová nič zo svojich sľubov nesplnila. Nie je to pravda. Sľubovala zastaviť výstavbu diaľnic a ona tento sľub splnila.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Farkas,

  nie som ekonóm, ale chcel by som k tým argumentom, ktoré vy tvrdíte, že neboli celkom presvedčivé alebo nedostačujúce, pridať ešte z rezortu, ktorý dôverne poznám a ovládam, a to sú vysoké školy. Pri rozpočte sme upozorňovali, že je poddimenzovaný a že bude problém, aby vôbec prežili. K čomu ešte došlo? Došlo k 4-percentnému viazaniu prostriedkov a pripravuje sa ďalšie údajne 4-percentné. Z tohto titulu sa dokonca Klub dekanov obráti na pána premiéra, aby sa zabrzdil tento stav, pretože vysoké školy sa dostávajú na kolená, ohrozené je vôbec financovanie fixných výdavkov, to znamená teplo, elektrina atď., nehovoriac o výučbovom procese. Tohto roku prvýkrát za 9 rokov neboli zvyšované platy na vysokých školách ani o percento. Každý rok to bolo minimálne o 5 %. Čiže myslím si, že tá celková reštrikcia, ten balíček opatrení bude skutočne cítiť a ak sa dostanú do takej situácie vysoké školy, tak bude cítiť práve v likvidácii toho, čo by nám malo byť vlastne devízou a akousi zásobárňou inteligencie pre budúcnosť. Ja sa obávam toho, že k tomu aj dôjde.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Farkas vyjadril myšlienku, že vystupujeme tak, akoby sa podieľala pani ministerka na súčasnom stave. Pán poslanec, to snáď nemyslíte vážne, že minister financií, resp. ministerka sa nepodieľa na stave, ktorý už rok riadi. Že to zapríčinila minulá vláda všetko podľa vás. No, vážení, vy než ste išli do vlády, mali ste možnosť študovať ročenku a materiály Štatistického úradu. Tam predsa všetko bolo presne uvedené a vy na základe týchto presných informácií ste sľubovali takmer nebo na zemi. Dáme viac do školstva, dáme do kultúry, dáme do zdravotníctva. A odkedy to pani ministerka vzala do rúk, nikde nie sú peniaze. Všade je oveľa menej peňazí, padajú verejné fondy, budúci rok je katastrofa, bude si musieť na ne požičať. No prvý hrozný krok bol - zastavenie výstavby diaľnic bez náhrady pracovných príležitostí, ďalej zrušenie revitalizačného zákona so sľubmi systémového riešenia problému. Čo ste predložili? Pani ministerka, nič, nič ste neriešili a jeden minister financií - ja som videla, ako to robili naši ministri - musí sústavne naháňať hospodárskych ministrov, aby predkladali vízie rozvojových programov, ktoré by doniesli financie do rozpočtu. Vy len zvyšujete dane, lebo len to viete.

 • Ďakujem za slovo.

  Ja by som pánovi poslancovi a predsedovi výboru pánovi Farkasovi dal na vedomie, že nech si prečíta správu o menovom vývoji Slovenskej republiky za 1. polrok 1999, ktorú budeme na tejto schôdzi prerokúvať, a tam sa píše: "Časový predpoklad výnosnosti príjmov nebol k ultimu polroka naplnený cca o 5 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 1,3 mld. Sk. Daň z pridanej hodnoty sa nevyvíjala k ultimu polroka podľa predpokladu rozpočtu a zaznamenala zaostávanie o 3 mld. Sk. Daň z príjmov právnických osôb vykázala za 1. polrok miliardový výpadok oproti rozpočtovanej dani a v porovnaní s minulým rokom zaznamenal výber mierny pokles o 0,3 mld. Sk. Obdobný vývoj sa prejavil i pri výbere dane z príjmov fyzických osôb. K ultimu polroka sa prejavilo zaostávanie o 1,4 mld. Sk oproti časovému zámeru rozpočtu. Výnosy zo spotrebných daní boli k ultimu polroka pod úrovňou časového zámeru o 1,4 mld. Sk. A celkové výsledky štátneho rozpočtu za 1. polrok nemožno hodnotiť pozitívne. Príjmy zaostávajú za zámermi rozpočtu a v porovnaní s minulým rokom boli nižšie. Došlo k prehĺbeniu deficitu štátneho rozpočtu v porovnaním s minulým rokom cca o 3,3 mld. Sk." Čiže som zvedavý, ako budú poslanci maďarskej koalície hlasovať pri tejto správe, či sa nepotvrdí to pravidlo, že odvolával sa tu Palacka, neodvolal sa, ale sa vzdal. Odvolával sa Černák, neodvolal sa, ale sa vzdal. A zrejme sa potvrdí aj pravidlo "do tretice všetko najlepšie", lebo ktosi to už povedal z HZDS, že sa pani ministerka neodvolá, ale ja počítam, že sa vzdá.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán Farkas začal svoje vystúpenie tým, že povedal, že jeho neprekvapilo odvolávanie ministerky. Mňa však prekvapilo jeho vystúpenie, pretože držím v ruke podnet na rezolúciu Rady Európy, a keď ste sa tu dnes tak tešili z toho, ako Rada Európy ukončila monitoring Slovenskej republiky, tak vás upozorňujem na túto rezolúciu, ktorú, pán poslanec Farkas, podpísal váš stranícky kolega Árpád Duka-Zólyomi a podpísal ju aj pán poslanec Švec. A táto rezolúcia hovorí o ochrane parlamentarizmu, kde v prvom bode je spomínané, že funkcia parlamentu ako kontroly exekutívnej brandže je blokovaná väčšinou, že parlament nedáva dostatok možností opozícii sa vyjadriť vo svojich názoroch na predkladané návrhy zákona, že legálne argumenty, legálne spôsoby sú používané na blokovanie demokratických princípov v parlamente, že médiá sú limitované a nemajú dostatok priestoru na to, aby informovali občanov o aktivitách parlamentu. Ak dáte nočné vysielanie, samozrejme, že novinári, ktorí tu boli celý deň, nebudú mať možnosť sledovať a kontrolovať tieto veci. Pán kolega, ja vám odporúčam prečítať si tento návrh, dokument 8478, pretože ten končí tým, že sa tam dáva návrh, aby monitorovací výbor sa zameral aj na tieto aktivity parlamentov. Čiže verte, že to dnešné rokovanie bude veľmi zaujímavým podnetom na to, do akej miery kontrolná funkcia slovenského parlamentu je na exekutívu Slovenskej republiky.

 • Pán poslanec Sopko.

  Zapojte mikrofón, prosím vás, pánu predsedovi výboru Sopkovi.

 • Ďakujem za slovo.

  V prvom rade chcem povedať, že pán poslanec Farkas, tak ako vždy, aj dnes vystúpil veľmi korektne, veľmi objektívne, veľmi kultúrne, nikoho neurážal, nikomu nedával žiadne prívlastky. Vyjadroval sa k práci pani ministerky Schmögnerovej, konštatoval, argumentoval. Pripomínam to preto, že predtým tu odznievali iné vyjadrenia.

  Pán poslanec Gajdoš nazval náš klub pubertálnym. Predtým dostali prívlastky kolegovia poslanci, od Petra Bohunického cez pána poslanca Andrassyho, Benkovského, jedným slovom každému ste dali nejaký prívlastok. Pán poslanec Hofbauer dokonca dal prívlastok aj vášmu klubu. Ste najvzdelanejší, najmúdrejší, najkultúrnejší, ste bez viny a ja vám chcem povedať, že vy ste klub sklerotický. Zabudli ste na činy, ktoré ste robili pred voľbami 1998. Zabudli ste na to, čo sme vám tu pripomínali, ako rozpočty obecných samospráv sú podhodnotené, opakovali sme to sústavne, aké sú ťažkosti v osobnej železničnej aj autobusovej doprave, aké sú problémy v školstve, v zdravotníctve od pána ministra Soboňu a postupne. Vidíte, ako zabúdate a každému dávate prívlastky. Pozrite sa do zrkadla, ste veľmi lacní hrdinovia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo.

  Keď má právo pán kolega Sopko hovoriť inak, než je to v poriadku, tak trvám na tom, aby som mal to právo aj ja. Budem stručný. Pán predseda, len chcem pripomenúť, vy osobne ste tu vykrikovali: Budete tu štyri roky sedieť bez kompetencií, urobíme si to, čo my chceme. Prestaňte nás poučovať.

  Po druhé, chcel by som povedať, že považujem za nedôstojné, aby poslanec Národnej rady označoval, aj keď vlastnú ministerku, za prvú dámu republiky, pretože tým podľa mňa sa dotýka pani prezidentovej, a nakoniec aj pani premiérovej. Tým iba škodíte, prosím vás. A mám dojem, že o to by pani ministerka ani nestála.

  A po tretie, zasa prežívame farizejstvo ako nedávno, keď sme odvolávali, alebo vyslovovali nedôveru pánovi Černákovi. Aj dnes hovoríte o tom, ako je to všetko dobré, ako pani ministerka vynikajúco pracovala, nevyvraciate naše argumenty, a za pár dní kvôli tomu, ako budete u nej presadzovať, nech vám dá tie peniaze, ktoré chce vaša politická strana, ju povalíte alebo ju k tomu donútite. Prosím vás, nechajte to divadlo. Tak aspoň mlčte! My si povieme svoje, lebo máme veľa výhrad, povieme ich a vy mlčte a nerobte divadlo pre slovenských obyvateľov.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Benčat.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  využívam svoju polohu opozičného poslanca, aby som vystúpil k tejto problematike, a dúfam, že moje vystúpenie bude relevantné.

  Prudký pokles výkonnosti slovenskej ekonomiky začatý koncom roku 1998 pokračuje. Nezamestnanosť dosiahla v dejinách Slovenskej republiky najväčšie hodnoty. Výrazne sú postihovaní najmä mladí ľudia, ženy a ľudia v preddôchodkovom veku. Pri súčasnom trende koncom roka môžeme očakávať až 22-percentnú nezamestnanosť a v niektorých okresoch sa táto bude blížiť od 30 % do 40 %. V roku 2000 pri takomto trende nadobudne priam katastrofálne parametre.

  Nechcel som tieto veci tu uvádzať ani čítať, ale zdá sa, že je tu tiež strata pamäti mnohých našich kolegov z koalície. A dal som si tú prácu, že som si vytiahol niektoré údaje a treba si ich na tomto mieste pripomenúť. Politika zamestnanosti zlyháva na celej čiare. Takmer počas celého funkčného obdobia Mečiarovej vlády prevládala aktívna politika trhu práce nad pasívnou. V číselnom vyjadrení to bolo zhruba 2/3:1/3, čo boli lepšie parametre ako v krajinách Európskej únie na tú dobu. Dnes vôbec nemôžeme hovoriť o aktívnej politike zamestnanosti. Takmer všetky financie pohlcuje už pasívna politika. Na pasívnu politiku v 1. štvrťroku 1999 sa použilo 1,9 mld. z celkovej sumy 2 mld. Sk. Nemám údaje z 2. a 3. štvrťroku a uvádzam to ako príklad. Keďže financie nie sú dostatočné ani len na vyplácanie podpôr v nezamestnanosti, cestou je ich skrátenie či už z hľadiska výšky, alebo času.

  Vývoj HDP zaznamenáva rapídny prepad. Pôvodné predvolebné i programové sľuby o raste HDP sa ukázali prázdnou bublinou. Aj korigované údaje o raste HDP na rok 1999 vo výške 3 % zostanú zrejme len želaním. Ak sa za rok 1999 pri súčasných krokoch vládnej garnitúry podarí udržať rozvoj slovenského hospodárstva na 1 % rastu HDP, bude to úspech. Reálnejšie sú však mínusové hodnoty, t. j. prepad ekonomiky ako celku.

  Pokles priemyselnej výroby vo výške 18 % neočakávali snáď ani najväčší skeptici. Bohužiaľ, bude pokračovať i naďalej. Štátny rozpočet na rok 1999 s deficitom 15 mld. Sk zostáva tiež len utópiou napriek tomu, že v Slovenskej republike sa koncipoval s oneskorením a teraz za situácie, keď odborníci mali už jasné signály, naďalej sa opakovala jedna logika, Slovenská republika skončí v roku 1999 minimálne s deficitom 35 až 40 mld. Sk.

  Na základe akých premís sa bude pripravovať Slovenská republika na rok 2000, je zrejmé už dnes. Na vode postavený rast výnosu daní z príjmov právnických osôb na rok 1999 sa pri významnom poklese ziskov väčšiny podnikov nemôže splniť. V najlepšom prípade z plánovaných výnosov 26,4 mld. korún vyinkasujú daňové úrady maximálne 60 %, to znamená ďalší prepad príjmov do štátneho rozpočtu. Preplatky na daniach z príjmov vo výške 6,4 mld. za rok 1998 sa zaraďujú medzi rekordné vysoké preplatky, čo, samozrejme, má negatívnu spätnú väzbu na štátny rozpočet. Počúvajme pozorne, čo tu hovorím, hovorím o preplatkoch.

  Devízové rezervy Slovenskej republiky rapídne klesajú. Rezervy Národnej banky Slovenska k 17. 5. 1999 klesli o 66 mil. USD. Rezervy komerčných bánk o 33 mil. USD v komparácii s koncom roka 1998. Národná banka Slovenska so svojimi devízovými rezervami už tu nespĺňa ani kritérium vykrytia trojnásobku mesačného dovozu. Rekordný pád koruny za 7-mesačné obdobie nemá obdobu, novodobý výraz Slovenskej republiky, hodnotu 42,9 korún za 1 USD, 45,7 koruny za euro, 69 korún za 1 britskú libru atď., kopírujú negatívne trendy v ekonomike Slovenskej republiky. Je reálny predpoklad, že koncom roku dosiahneme skutočne úctyhodný rozmer, keď za 1 USD zaplatíme až 47 korún. Zahraničná zadlženosť sa ešte umocnila vplyvom devalvácie slovenskej koruny, ktorá už v súčasnosti dosahuje 23 %.

  Veľké podniky Slovenskej republiky sa jeden za druhým ocitávajú v červených číslach. Nasledujú i viaceré slovenské banky, Všeobecná úverová banka, Investičná a rozvojová banka i Slovenská poisťovňa. Padajú celé odvetvia. Prepad pevnej výroby dosahuje 56 %. Krachujú nielen zaostávajúce, ale i priemerné poľnohospodárske podniky či súkromní roľníci. Padá letecká, autobusová i železničná doprava a padá i chrbtová kosť slovenského priemyslu - strojárstvo. Rúca sa hutníctvo, kožiarsky, odevný priemysel. Krízový program v zdravotníctve priniesol viacej škody ako úžitku, pričom finančný dosah znamená stratu 0,5 mld. korún. A prepad zdravotníctva pokračuje.

  Makroekonomická rovnováha sa naďalej prehlbuje, nezvláda sa ani schodok platobnej či obchodnej bilancie. Rapídny prepad životnej úrovne vďaka prijatým opatreniam vlády výrazne komplikuje sociálnu situáciu takmer 50 % slovenskej populácie. Súčasná vláda nedokázala udržať ani len štandard Mečiarovej vlády. Za 7-mesačné obdobie, dnes už môžeme hovoriť o ročnom období, všetky makroekonomické parametre, ktoré v komparácii s ostatnými tranzitívnymi ekonomikami nás radili na popredné priečky, zaznamenali výrazné zhoršenie. Stihli sme klesnúť pod úroveň susedných štátov, ale i pod úroveň niektorých transformujúcich sa krajín, ktoré za Mečiarovej vlády boli hlboko pod úrovňou Slovenskej republiky. Napriek tomuto marazmu však úplne absentuje akékoľvek rozvojová hospodárska politika, všetko sa stavia na reštrikcii. Reštrikcia však spätne plodí len reštrikciu. To je ďalší prepad.

  Chcel by som sa ešte vyjadriť k dvom oblastiam, o ktorých tu pán Maxon hovoril, môj predrečník. Bolo tu uvedených niekoľko zavádzajúcich údajov o Východoslovenských železiarňach a niekoľko slov k zastaveniu investičnej činnosti na Slovensku alebo k pozastaveniu. V súvislosti s hospodárskymi výsledkami VSŽ, a. s., sa najmä v poslednom období povedalo a napísalo množstvo účelových poloprávd, vykonštruovaných legiend a klamstiev. Ich nositeľmi sú tí, ktorí chcú VSŽ ovládnuť, medzi ktorých, žiaľ, patria aj niektorí vládni predstavitelia, či už priamo, alebo nepriamo cestou zahraničných spoločností.

  Predstavitelia vlády vrátane pani ministerky Schmögnerovej na jeseň minulého roku radi šírili lži o rozkrádaní a tunelovaní VSŽ predchádzajúcim manažmentom. Roztočil sa tým kolotoč nedôvery v tomto čase ešte dobre prosperujúcej akciovej spoločnosti.

 • Hlasy v sále.

 • Ja vám nehovorím do reči. Roztočil sa tým kolotoč nedôvery k tejto ešte dobre prosperujúcej akciovej spoločnosti. Čísla však neklamú a pravda je niekde inde. Hospodársky úpadok a tunelovanie začalo práve nástupom nového manažmentu, ktorý bol dosadený po vlaňajších parlamentných voľbách. Za 1. polrok zaznamenali železiarne stratu v hospodárskom výsledku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyše 1,7 mld. korún. Výhovorky pripísujúce vinu za toto číslo predchádzajúcemu manažmentu neobstoja. Vlani skončila oceliarska kríza a tento rok začala konjunktúra, čo malo za následok zvýšenie výroby vo VSŽ o 20 %. Pokiaľ v uplynulom roku predstavovali tržby za predaj v 1. polroku vyše 30 mld. Sk, tento rok to bolo približne 20 mld., čo je sotva 80 % v porovnaní s vlaňajškom.

  Dramatický je vývoj obchodnej marže, ktorá neustále klesá. Hrozivo sa otvárajú nožnice medzi nákladmi a tržbou. Kým do vlaňajška v železiarňach zisky predbiehali výrobné náklady, tento rok je to naopak. Napriek nesporným znakom konjunktúry sú ceny za tonu plechu o 900 korún nižšie. Táto cena nemôže vôbec zohľadňovať ani inflačné tlaky a zdražovanie energie a podobne. Čo sa vlastne deje? Časť súčasného manažmentu železiarní si dala za úlohu za každú cenu spoločensky zlikvidovať svojich predchodcov. Okrem skreslených hospodárskych výsledkov, spôsob, ktorým sa ich snažili vykresliť ako nezodpovedných darebákov, pomáhajú si stále aj tvrdením, že si žili nad pomery. Podľa dostupných informácií, ktoré nepoprela ani pani ministerka financií, má súčasný prezident železiarní čistý príjem mesačne okolo 10 mil. korún. O príjmoch ďalších členov súčasného manažmentu tu nebudem hovoriť, ony sú niekoľkonásobne väčšie, ako boli príjmy manažmentu predchádzajúceho, takže v tom sme na jednom mieste. Pritom oproti minulosti sa vo VSŽ zhoršili priemerné platové podmienky asi o 7 % v nominálnych mzdách.

  O čo tu teda vlastne ide? Podnik, ktorý má veľké predpoklady prekonať svoje vnútorné problémy, je, žiaľ, kvôli neštandardnému správaniu manažmentu a niektorých členov vlády vrátane pani ministerky financií vo veľmi kritickom a nestabilnom stave. Východisko súčasní akcionári vidia v širokom konsenze, a nie v úzkom riešení, hodnom len pre úzke osobné záujmy.

  V čom spočíva nekompetentnosť pani ministerky v tejto situácii? Ministerka financií totiž súhlasila s protiprávnym standstailom, t. j. stabilizačnou dohodou, ktorá zvýhodňuje zahraničných veriteľov pred domácimi a pred samotným štátom. Táto neštandardná situácia, ktorá zvádza od podozrenia klientelizmu až ku korupcii, si vyžiadala aktivizáciu akcionárov ako vlastníkov, ktorým nemôže byť ľahostajné, v čí prospech sa má ich majetok rozplynúť.

  V tejto súvislosti je zaujímavé pripomenúť, že napriek priaznivým podmienkam postupnej hospodárskej konjunktúry železiarne plánujú vykázať tento rok 3 mld. korún stratu, čo by predstavovalo ďalší krok k ovládnutiu železiarní vopred vybraným zahraničným záujemcom za minimálnu cenu. Z toho by nemali prospech nielen akcionári, ale ani štát a samotní zamestnanci VSŽ. V rozpore s logikou paradoxne vyznievajú slová poradkyne podpredsedu vlády Ivana Mikloša o konkurze ako o riešení pre VSŽ a ministerkin súhlas s návrhom protiprávneho standstailu.

  V tejto situácii neprekvapuje ani to, že štát spolu s manažmentom urýchlene hľadá strategického partnera v situácii, keď ho VSŽ nepotrebuje. V právomoci manažmentu je potrebné úpravu stanov dať do súladu so zákonmi a prestať s obštrukciami niektorých členov vlády, ktoré v prvom rade poškodzujú železiarne a záujmy Slovenska i jej akcionárov. Riešenie vo VSŽ nie je otázkou "kto z koho", ale ako zosúladiť záujmy všetkých zainteresovaných strán. Veď hrozba 7,5 tisíca prepustených zamestnancov k 1. januáru 2000 v programe reštrukturalizácie je vážnym mementom najmä pre vládu Slovenskej republiky.

  Vážené dámy, vážení páni, v mojom vstupe som sa snažil poukázať na konkrétnych príkladoch na zasahovanie pani ministerky Schmögnerovej do vývoja VSŽ v období od volieb 1998. Dúfam, že som vás presvedčil, že toto zasahovanie bolo nekompetentné a často hraničilo s porušovaním zákona. Pripomínam, že išlo o spoluprácu na príprave zmlúv: zmluva o stabilizácii, medziletecká zmluva a zmluva o spolupráci.

  Program reštrukturalizácie VSŽ tu už bol uvádzaný, takže nejdem sa k nemu vyjadrovať. Chcel by som ešte jednu vec podotknúť, tá sa týka pribrzdenia alebo zastavenia rozvojových projektov a hlavne sa to týka teraz pozastavenia, resp. pribrzdenia, totálneho pribrzdenia budovania diaľnic.

  Prv než k tomu pristúpim, pretože viem dobre, že bude tu zasa nasledovné vykanie, vy, vy, vy ste všetko urobili, vy, tak by som pripomenul stav zadlženosti, ktorý tu bol v roku 1998. Pretože o tom stave zadlženosti bolo tu hovorené a stále sa tu operuje s číslami, ktoré nie sú pravdivé. Zadlženosť Slovenskej republiky v pomere k HDP bola v komparácii s ostatnými tranzitívnymi ekonomikami i štátmi Európskej únie jedna z najnižších. V Maďarskej republike predstavovala 78 %, v Poľsku 50 %, v Českej republike 23 % a v Slovenskej republike to bolo 26 % HDP. Maastrichtské kritériá stanovujú maximálny limit 60 % HDP. Čo tu bolo, aká katastrofálna zadlženosť, o čom tu hovoríme, kolegovia? 26 % z HDP. Na hlavu sa počítalo okolo 2 100, ale komplexná zadlženosť, ktorá po vyčistení tých ušlých dlhov poklesla až na 1 700, 1 800 dolárov na hlavu. A Česká republika mala okolo 2 000, Maďari a Poliaci mali okolo 1 100. Takže sme sa pohybovali aj pri tom nepriaznivom hodnotení na ich úrovni.

  O akej katastrofe tu hovoríte? Treba rozlišovať čistú a hrubú zadlženosť. Zatiaľ čo čistá zadlženosť v období rokov 1994 až 1998 sa vyvíjala relatívne stabilne, zadlženosť podnikateľského sektora v zahraničí prudko akcelerovala. Čo bolo, možno priznať, isté mínus. Štruktúra zadlženosti bola jasne orientovaná nie na spotrebu, zjednodušene povedané, na prejedenie, ale na infraštruktúru a energetiku. Môžeme deklarovať snahu o vstup do Európskej únie a prilákať zahraničných investorov, pokiaľ nemáme diaľnice? Je zbytočne snívať s otvorenými očami, zbytočné hovoriť o cestovnom ruchu, o podpore podnikania a podobne. Čo sa týka finančného aspektu, z každej koruny vloženej do diaľnic sa prostredníctvom nepriamych daní vráti do štátneho rozpočtu okolo 40 halierov. V Maďarskej republike robia veľkolepý projekt výstavby diaľnic v súčasnom období a my ho u nás zastavujeme.

  Energetika je kľúčom k rozvoju ekonomiky. Ak máme mať zdravú a konkurencieschopnú ekonomiku, je nevyhnutné okrem iného zabezpečiť dve premisy: potravinovú a energetickú sebestačnosť. V prípade energetiky sa okamžite prejavia multiplikačné efekty. Navyše vyvážať elektrickú energiu je jedným z momentov na riešenie nepriaznivého stavu obchodnej a platobnej bilancie. Veľké infraštruktúrne projekty v prípade, že Slovenská republika chce patriť medzi konkurencieschopné ekonomiky, sú preto nevyhnutné. V absolútnej väčšine krajín sa financujú na základe pôžičkového systému. Maďarská republika v podstate prijala náš model. Dnes oni 80 % investujú do diaľnic z pôžičkového systému a 20 % zo svojich zdrojov. Takže my sme niečo ukázali, ako sa má robiť, a potom sme to zastavili.

  Devalvácia slovenskej koruny znamená adekvátny rast zahraničnej zadlženosti. Ešte v opozícii terajší premiér Dzurinda požadoval 30-percentnú devalváciu koruny. Vraj kurz koruny je umelo nadhodnotený. Podpredseda Mikloš bol razantnejší a hovoril o 70-percentnej devalvácii, pre istotu to zopakoval dva razy na rôznych fórach. V trhových ekonomikách za takéto vyhlásenie bez milosti padajú hlavy, keďže dôsledky pre hospodárstvo, začínajúc peňažným trhom, sú katastrofálne. Súčasná devalvácia slovenskej koruny zhruba o 23 % znamená čisté straty, doslova vyhodené peniaze von oknom.

  A čo podnikateľský sektor? Odhady hovoria o ďalších miliardových stratách, ktoré však majú ďalšie negatívne synergické efekty. Každým jedným percentom znehodnotenia slovenskej koruny prichádza Slovenská republika len vplyvom zahraničnej zadlženosti o 120 mil. USD.

  Takže keď sa vrátime k tým diaľniciam, naše pôžičky boli investované efektívne, neprejedli sa a budú prinášať svoj osoh. Tento osoh môžeme, pripomínam, zhrnúť do niekoľkých bodov.

  Zoberte si jednu vec, že jeden pracovník v stavebníctve viaže na seba asi troch až štyroch pracovníkov z iných rezortov. To je ten multiplikačný efekt. Čiže zabezpečuje sa tu zamestnanosť, znižuje sa sociálna napätosť. Tým, ako som spomínal, že podnikateľská sféra tu prichádzajúca ďalej nejde, ide po koniec diaľnice. Teda diaľnice umožňujú ďalší rozvoj ekonomiky. Nehovorím o znižovaní ekologického dosahu na krajinu a životné prostredie. A nehovorím už ani o stratách životov, ktoré dnes sú vysoké na klasických cestných ťahoch. Pretože dnes máte preťažené v podstate všetky tie hlavné ťahy aspoň o 100 %. Na trase od Ladiec, kde končí diaľnica, po Považskú Bystricu a Žilinu, máte týždenne jedno až dve smrteľné zranenia. To sú nevyčísliteľné škody.

  Čiže treba si uvedomiť jednu vec. Zastavenie investičnej činnosti vlastne pozastavuje ekonomiku, ekonomika padá do takého stavu, aký u nás je. Bude treba zrejme rozmýšľať o tom, akým spôsobom naštartovať znovu investičnú činnosť a túto investičnú činnosť asi nepôjde ináč naštartovať len cez stavebníctvo. Robili to v minulosti mnohé štáty a mnohé štáty si za túto činnosť najprv požičali, kým rozbehli ekonomiku. Takže, žiaľbohu, asi bez tých pôžičiek to nepôjde ani v budúcnosti. Žiaľbohu, Slovensko je podkapitalizovaná krajina, nemá dosť vlastných zdrojov a zdá sa, že prilákanie zahraničných investorov - nijako sa sem nehrnú. Títo investori zo západných štátov zrejme majú dôvody na to, ktoré som už tu uvádzal.

  Takže si myslím, že to, čo som tu uviedol, sa týka aj pani ministerky. Aj pozastavenie tých investičných činností na Slovensku je dosť vážna vec na to, aby sa zamyslela nad svojím ďalším zotrvaním vo svojej funkcii.

  Takže ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Kalman. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Pán poslanec Benčat ďalšími argumentmi zdôvodňoval súčasnú situáciu, ktorú prerokúvame. Myslím si, že dal jasnú odpoveď najmä tým poslancom z koalície, ktorí poukazovali na skutočnosť, že Hnutie za demokratické Slovensko strieľa so slepými patrónmi.

  Tieto argumenty boli vážne, presné, konkrétne, ťažko vyvrátiteľné. Sú to jasné fakty. Preto som prekvapený, pani ministerka. Mali by ste si všimnúť, že vás vlastne nikto neobhajuje, s výnimkou SDĽ a Strany maďarskej koalície, ktoré to považovali za potrebné vo vzťahu k tomu, čo ste pre nich urobili. Predpokladám, pani ministerka, že obhajoba nakoniec zostane len na vás. A preto, aby sa vyjasnili veci, lebo je logické, že každý hovorí to svoje, vás vyzývam, pani ministerka, aby ste vo svojej obhajobe povedali, ktorý rezort sa vaším pričinením za posledný rok zlepšil, kde sa zlepšili podmienky. Vyzývam vás, aby ste povedali, ktorý región sa vaším pričinením zlepšil, v ktorom regióne sa zlepšili sociálno-ekonomické podmienky, ktoré iné sféry spoločenského života sa za posledný rok zlepšili. Mám na mysli napríklad šport, národnosti. Ktorým spoločenským združeniam alebo občianskym združeniam sa zlepšila situácia? Mám na mysli také združenia, ako sú odbory, Červený kríž, Združenie miest a obcí Slovenska a mnohé, mnohé ďalšie, ktoré sa permanentne dennodenne stretávajú s problémami a otvorene hovoria o stále sa zhoršujúcej situácii v ich podmienkach.

  Pani ministerka, očakávam, že sa k tomu vyjadríte a presvedčíte nás o tom.

  Ďakujem.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Brhel. Pripraví sa pán poslanec Gajdoš.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  myslím si, že z hospodársko-ekonomického pohľadu to, čo je pre našich ľudí kľúčovo zaujímavé, už tu bolo spomenuté. Je to ekonomická situácia a nezamestnanosť. Aby sa lepšie žilo, aby bola vyššia životná úroveň na Slovensku, je potrebné vytvoriť štandardné a stabilné podnikateľské prostredie. Rezort, ktorý pani ministerka riadi, má v kompetencii niekoľko inštitúcií a inštitútov, ktoré spolupôsobia a spoluvytvárajú takéto podnikateľské prostredie, ktoré vonkoncom nie je stabilné a štandardné. Je jedno, či je toto prostredie vytvárané z pozície ľavicových, pravicových, liberálnych, stredových. Podstatné je, aby bolo dlhodobo kalkulovateľné a minimalizoval riziká pre podnikateľov. Každý, kto sa chystá investovať, svoju investíciu prepočítava, očakáva určitú návratnosť a chce sa vyhnúť rizikám.

  Ak to rozmeníme na drobné, zistíme, že všetky úvahy o reštrukturalizácii, podpore konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, obchodu a služieb sú postavené na vode, pokiaľ nie sú podporené peniazmi. Na Slovensku neexistujú dlhodobé, ak si pozrieme situáciu v bankách, takmer neexistujú dlhodobé peniaze - trojročné, štvorročné, päťročné, - neexistujú investičné peniaze. Banky sú ochotné poskytnúť maximálne polročné, ročné peniaze, aj to prevádzkové. Kapitálový trh takmer nefunguje a základná funkcia kapitálového trhu, a to prísun čerstvých peňazí do podnikov, je minimálna.

  Rovnako na Slovensku nefunguje trh rizikového kapitálu a rozvíja sa v zásade len špekulatívne podnikanie, a to nie je dané morálkou alebo charakterom podnikateľov, ale je to jednoducho dané systémom a podmienkami, ktoré na Slovensku existujú, pretože vyžadujú okamžitú návratnosť v polročnom, ročnom cykle. Ak v konkrétnej situácii tohto roku z 28 mld. nových úverov vláda vyčerpala takmer polovicu, podnikateľom sa ušlo iba 8 mld., za deväť mesiacov 8 mld. nových úverov, čo je 200 mil. USD, za to sa nedá nič reštrukturalizovať, za to sa nedá nijako podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, obchodu a služieb. Je to smiešne malá, žalostná suma. Znovu hovorím, na Slovensku neexistuje efektívny bankový systém, neexistuje fungujúci kapitálový trh, nerozvíja sa rizikový kapitál, neexistuje motivácia podnikať. Bez toho sú všetky reči o zvýšení životnej úrovne mlátením prázdnej slamy.

  Ak si zoberiete slovenské kľúčové podniky, dohromady emitovali tohto roku 310 mil. eurobondov. Slovenské elektrárne, ktoré chceli emitovať ďalších 150 mil. euro, už ich nepredali. Čiže ak je takto limitovaný slovenský trh, aj čo sa týka prísunu vonkajších, cudzích zahraničných peňazí, je to dané nestabilitou prostredia. Pretože všetky emisie sa posudzujú na základe toho, aký rizikový je trh a koľko dokáže absorbovať. Náš trh je vysoko rizikový, dokáže málo absorbovať, preto niet peňazí na reštrukturalizáciu. A všetky centrály zahraničných bánk rozpočtujú pre svoje pobočky pôsobiace na Slovensku na princípe ratingu a rizík. Rating Slovenska je naďalej veľmi nízky, nepodarilo sa ho zvýšiť. Preto aj úverov je minimálne a rating je stále v špekulatívnom pásme. Zmenil sa z negatívneho na stabilný, stále nie je v investičnom pásme. Ten posun je minimálny a na rozpočtovanie aj na budúci rok to bude znamenať, že úverové linky na Slovensko, ktoré pôjdu z centrál do pobočiek, budú minimálne. Čiže opäť nebudú peniaze na reštrukturalizáciu, na žiadne reformy.

  Hovorím, ak je limit 310 mil. euro, čo sú ochotné banky prefinancovať na Slovensku, je to minimum, a to za veľmi nepriaznivých podmienok, pričom ministerstvo financií proste priamo zodpovedá za koordináciu emisie bondov na Slovensku. Čiže ak s garanciou vlády emituje Štátny fond cestného hospodárstva 4,25 kritických bodov nad úrovňou DM, nad cenou nemeckých bondov, je to strašidelná suma. Potom SPP ako najbonitnejší slovenský podnik, ktorý má rating štátu, emituje rovnako s veľkou rizikovou prirážkou, čo všetko predražuje prefinancúvanie slovenských podnikov. K stabilizácii, a teda prísunu peňazí, stále hovorím o prísune peňazí na Slovensko, rozhodne neprispieva ani to, čo sa deje v oblasti vlastníckych vzťahov.

  S potešením som si včera prečítal v SME analýzu analytikov M.E.S.A. 10, ktorí hovoria, že dnes sa prikláňajú k hrubej čiare v oblasti reprivatizácií, lebo, doslova citujem, "akékoľvek snahy o reprivatizáciu týmto chaotickým, nelegálnym spôsobom", zdôrazňujem, "nelegálnym spôsobom odrádzajú zahraničných investorov. Investori vyčkávajú, nejdú na Slovensko." To je fakt, ktorý konštatovali už aj ľudia, ktorí, predpokladám, robia alebo sú tí, ktorí sú akýmsi mozgovým trustom pre túto koalíciu. Podľa odvolaného prezidenta fondu Kaníka niekoľko týždňov je vo vláde materiál, ktorý hovorí o tom, ktoré podniky z pohľadu vlády sú v poriadku, to znamená, nie je tam žiadny právny spor o privatizácii, a ktoré nie sú. Niekoľko týždňov vláda to neschválila. Pre Financial Times predseda vlády povedal, že to vyrieši do konca septembra. Dnes je koniec októbra a nie je to vyriešené. Prečo sa čaká? Dokedy sa bude čakať?

  Klasická ukážka je Slovnaft. Kedy Slovnaft avizoval, že je ochotný sa s vládou dohodnúť? Nech potvrdí, že tých 10 % akcií vykompenzovaných miliardou je potvrdených, že nie sú žiadne ďalšie nároky na Slovnaft, Slovnaft to okamžite urobí. Žiada len uznesenie vlády, nič iné. Do dnešného dňa vláda nereaguje. A pričom je jasné - prečo, pani ministerka, ja keď niečo hovorím, automaticky nepomáham? Hovorím len pravdu. Slovnaft dnes hľadá zahraničného investora. Nemá ho. No nemá ho aj preto, lebo kto by išiel do podniku, kde je otáznych 10 % alebo akákoľvek kompenzácia, pričom investora akútne potrebuje. Toto všetko sú praktické ukážky neschopnosti vlády vládnuť a riešiť praktické problémy ľudí, podnikov a občanov. A zahraniční investori? Hovorím to už x-krát na tejto pôde, žiadny významný boom sa nekoná. Naopak. Je nižší prílev zahraničných investícií ako v minulom roku. Dokonca za 1. kvartál je aj štruktúra veľmi zlá - 96 % investícií do obchodu, ktorý podporuje zase dovozy. Pretože ak zahraničný investor investuje do obchodu, predpokladá, že bude dovážať aj svoje výrobky a predpokladá predaj zahraničných výrobkov, nie domácich. Iba 3,6 % zahraničných investícií v 1. kvartáli išlo do priemyselnej výroby, 96 % išlo do obchodov, ktoré predpokladajú ďalšie dovozy. Znížilo sa síce saldo zahraničnej obchodnej bilancie, ale len vďaka technickým prekážkam. Vďaka zavedeniu dovoznej prirážky a neinvestovaniu. Deväťpercentný rast vývozu bol dosiahnutý aj vďaka devalvácii. Vďaka devalvácii. To bol kľúčový prvok vo zvyšovaní dovozu.

  Čo sa týka investorov, bol prijatý zákon, ktorý im umožňoval daňové úvery. Keď sme kritizovali tento zákon, hovorili sme, že to nie je kľúčový motív pre zahraničného investora, že to nepomôže. Teraz sa opäť potvrdzuje, že niekoľko mesiacov po existencii tohto zákona zahraniční investori nereagujú na tento zákon, pretože, opäť opakujem, kľúčová je pre nich stabilita, štandardnosť podnikateľského prostredia, ktoré táto vláda ničí, ničím neprispieva k tomu, aby bolo štandardne stabilné, aby sa zvýšil prísun peňazí. Dnes už vláda vie, že 5 mil. euro je hranica, ktorá je príliš veľká, vie to, že zákon bude platiť od 1. 4. a len pre tých, ktorí budú investovať po 1. apríli 1999, čo tiež nie je prijateľné. Ten zákon sa ide znova meniť, ale znovu hovorím, nech sa zmení akokoľvek, nepomôže, pretože vláda nerobí systémové, kľúčové systémové opatrenia.

  Čo sa týka deblokácií, fakt je jeden. V roku 1998 Mečiarova vláda deblokovala 5 mld. Táto vláda ani korunu. To je holá skutočnosť, ku ktorej niet čo dodať.

  Ešte jednu poznámku by som chcel povedať, čo sa týka malého a stredného podnikania, nechcem si teraz prihrievať polievočku, ani si vyslúžiť od nikoho chválu, mám na mysli pána poslanca Prokopoviča. Pamätám sa, keď som v roku 1993 nastupoval do Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, v spolupráci s komisiou Európskej únie a programom PHARE sme vymysleli podporovanú schému, ktorú vtedy dnešná pani ministerka Schmögnerová ako podpredsedníčka vlády podporila. Schéma sa uviedla do života a v roku 1994 bola realizovaná po prvýkrát. Preto verím, že prehodnotí svoje stanovisko k zákonu, ktorý pripravuje pán poslanec Prokopovič, pretože malý a stredný stav na Slovensku je najzanedbanejší podnikateľský stav. Už som to tu dnes hovoril. Snažil som sa pomáhať, ako išlo, a myslím si, že som pomohol. Čo bolo v mojich silách, to sa urobilo, od prijatia zákona až po prísun peňazí, pretože malí a strední podnikatelia sú odrezaní od akýchkoľvek úverových zdrojov. Neexistuje rizikový kapitál ani privátni investori, akékoľvek úľavy aj v tej forme, ako ich navrhuje pán poslanec Prokopovič, treba preto podporiť.

  Myslím si, že som veľmi stručne uviedol niekoľko dôvodov, ktoré ma vedú k tomu, že aj ja budem hlasovať za vyslovenie nedôvery pani ministerke Schmögnerovej.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pán poslanec Hudec, nech sa páči.

 • Pán poslanec Brhel spomenul niekoľko faktov, ale bojím sa, že po prvých reakciách na náš návrh sa zdá, že sa rozbehne čosi, čomu hovorím verklík. Cirkusantský verklík má jednu jedinú melódiu na malom valčeku. Bude hovoriť, že za všetko je zodpovedná predošlá vláda, teda aj za zmluvy, ktoré uzavrelo toto ministerstvo financií, resp. s jeho posvätením sa tieto zmluvy uzavreli, aj za všetky výsledky, ktoré dosiahla táto vláda.

  Hovorím to len preto, aby si občania tohto štátu, ktorí budú mať to šťastie a čas sledovať našu diskusiu, uvedomili tento fakt. A možno aj preto to hovorím, že zrejme také vytrvalé bubnovanie na ten istý bubon a fúkanie do tej istej píšťaly, ktorými sa preslávila minulá opozícia, a tento verklík je preto tak presne nastavený, aby sa náhodou nestalo to, že budúca vláda bude mať k dispozícii aj takýto argument aspoň týždeň po voľbách. Teda nie po roku po voľbách. Možno aj preto sa tento verklík znovu rozkrúti. Chcem varovať všetkých občanov tohto štátu, nech si dávajú veľký pozor pred politikmi, ktorí nepoznajú nijaký iný argument, len ten, že za všetko môže niekto iný.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Brhel hovoril o nevytvorení stabilného podnikateľského prostredia a o nepodpore drobných podnikateľov. Pani ministerka, aj to, čo nebolo urobené za posledný rok vášho vládnutia, aj to je dedičstvo Mečiarovej vlády? Aj to budete takto obhajovať?

  Doobeda sa hovorilo o návrhu pána poslanca Prokopoviča, a neboli to poslanci HZDS, ktorí konštatovali, že poslanecký návrh musí suplovať to, čo zanedbala vláda. Pani ministerka, zamyslite sa, či to nie je tak, a zamyslite sa nad tým, že od januára tohto roku vám popularita klesla z 10,8 % na 3,4 %. Aj to je preto, že zlú ekonomiku zavinila Mečiarova vláda? Nie je to preukázanie toho, že ste prevzali vládu a riadenie štátu, ktoré neviete zvládnuť? Neviete dať na stôl rozvojové programy, ktoré by pozdvihli ekonomiku a obnovili dynamiku rozvoja ekonomiky, ktorú ste svojím nástupom zastavili.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Gajdoš. Pripraví sa pán poslanec Húska.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  musím objektívne oceniť, že časť poslaneckého klubu SDĽ sa statočne bije za svoju ministerku. Aj ja by som sa bil, keby bola naša. Vďakabohu za to, že nie je naša.

  Pánu poslancovi Sopkovi by som chcel odkázať, že v politickom ringu sú povolené aj unfair zákroky. Každý sme v inom rohu. Vy nás nešetríte a my vám nič nedarujeme. Také sú pravidlá hry, my ich prijímame. Môžno som to prepískol s tou pubertálnou skupinou SDĽ, ale nehnevajte sa na mňa, keď sa tu hovorí o zomierajúcich ľuďoch z nedostatku prostriedkov na základnú lekársku starostlivosť a niekto sa tomu smeje, je to prinajmenšom cynické. Zareagoval som tak, ako som zareagoval. Ale poďme k veci.

  Nie tak dávno objavila ministerka zahraničných vecí Spojených štátov amerických pani Albrightová v strednej Európe čiernu dieru a nazvala ju Slovensko. Slovensko, ktoré išlo vlastnou cestou budovania suverénneho štátu bez hlbokého poklonkovania sa mocným tohto sveta. Zrejme bolo nevyhnutné nájsť pre Slovensko alternatívu, ktorá by sa nevymykala z rámca povinných zvyklostí v poslušnej podobe v hlbokom predklone trvalo pózujúcej vlády. Za pomoci skúseného agenta CIA boli do Spojených štátov vyslaní na odborné stáže viacerí predstavitelia vtedajšej opozície, aby sa naučili potrebným novým móresom. No a medzi nich ste patrili aj vy, pani ministerka. Krátko na to, ako ste sa uchopili moci v tomto štáte, myslím tým vládny zlepenec Dzurinda and company, sa objavili na Slovensku skutočné čierne diery tentoraz v podobe totálne podvýživených rezortov, podkapitalizovaných bánk, zamrznutých finančných tokov, nízkeho kurzu slovenskej koruny, vysokej miery nezamestnanosti, neschopnej a nekoncepčnej vlády, ktorá sa vyžíva v šarvátkach, v aférach a škandáloch ako dôsledku bujnejúcej korupcie a klientelizmu v tomto štáte.

  Vy, pani ministerka, máte na týchto skutočných čiernych dierach ozajstný podiel. Plná hnevu a nenávisti voči Mečiarovi a HZDS ste sa podieľali a stále sa podieľate na devastácii všetkého pozitívneho, čo po sebe Mečiarova vláda zanechala. Nedivím sa, že toľko jedovatých v jednej vláde veľkého malého muža už otrávilo dvoch ministrov a vedenie Fondu národného majetku. Ktorí budú ďalší? Myslím si, že aj napriek dnes ešte priaznivej konštelácii politických síl v parlamente vám osobne otrava nehrozí, pani ministerka, ale už rozpočet na rok 2000 vás nahlodá a potom to praskne. Rapídny pokles životnej úrovne, kolaps viacerých inštitúcií štátnej správy, pokračujúci krach podnikov, malých a stredných podnikateľov, zvyšujúca sa nezamestnanosť, a tým aj kriminalizácia spoločnosti, kolapsy zdravotného systému a sociálneho zabezpečenia, to bude posledný kliniec do vašej truhly.

  Presadzovanie metódy šokovej terapie slovenskej ekonomiky, pani ministerka, bude mať pre občanov tohto štátu ďalekosiahle a dlhodobé následky. Vás smiech prejde. Nebudem vymenúvať všetky vaše "zásluhy" o katastrofálny stav súčasnej slovenskej spoločnosti. To urobili a určite ešte urobia moji kolegovia. Chcem sa vám priznať, že mám na vás ťažké srdce za to, že napriek silnej pozícii Strany demokratickej ľavice vo východoslovenskom regióne ste zostali ľahostajná pri vyčleňovaní rozpočtových prostriedkov pre východniarske úrady na riešenie problémov znásobených záplavami v jeseni minulého a na jar tohto roku. O finančných prostriedkoch na podporné a rozvojové programy pre tento región ani nehovorím. Okresné úrady Košického a Prešovského kraja sa stávajú nefunkčnými, teda nie sú schopné zabezpečovať zo zákona vyplývajúce služby pre občanov. To tu ešte skutočne nebolo. Zmena, o ktorú sa usilovala väčšina občanov Slovenskej republiky v parlamentných voľbách v roku 1998, je citeľná. Východná časť Slovenska sa stáva rajom pre prevádzačov a priekupníkov, pre slušných ľudí trestom za zbožnosť a bezúhonnosť.

  Ďalší dôvod, pre ktorý som sa podpísal pod návrh na vaše odvolanie, je súčasný, povedal by som, tragický stav v Armáde Slovenskej republiky. Pýtal som sa ministra Kanisa, či existuje určitý stranícky lobizmus alebo aspoň kolegiálna ohľaduplnosť z vašej strany k jeho rezortu. Keď som si však uvedomil, že najväčšmi postihovaným rezortom viazaním rozpočtových prostriedkov je práve tento rezort, uvedomil som si bezpredmetnosť tejto otázky. Vláda, ktorá si za strategický cieľ v oblasti zahraničnej politiky okrem integrácie do Európskej únie stanovila integráciu do NATO a nezabezpečila krytie tohto cieľa, je pre zahraničných partnerov nedôveryhodná. Tak by to bolo za Mečiara. Vám sa prepečie aj tento "prúser", lebo ho zaplatíte iným spôsobom. Ale armádu to nespasí. Je pred kolapsom a morálnym rozvratom. Necvičí, živorí, zadlžuje sa, rozpredáva sa jej majetok na zabezpečenie každodenných životných potrieb. V minulosti sa nemohlo stať, aby neboli prostriedky na úhradu nákladov za spojenie. Bez spojenia niet velenia. To dnes platí dvojnásobne. Bolo nemysliteľné, aby sa neodvádzali platby do fondov a poisťovní. Armáda bola spoľahlivým obchodným partnerom, dnes je obrovským dlžníkom.

  Viazanie prostriedkov ku koncu roku 1998, rozpočet v tomto roku na úrovni 1,81 HDP postihnutý 8-percentným viazaním a návrh rozpočtu na rok 2000 na úrovni 1,37 HDP znamená exodus Armády Slovenskej republiky. Stále sa pohybuje v rovine jej existencie, nehovoríme o jej zákonnej povinnosti byť plne bojaschopnou a brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky. Nehovoríme o nevyhnutnej miere jej modernizácie tak, aby sa postupne stala kompatibilnou a interoperabilnou s ostatnými armádami členských štátov NATO, kam sa chceme integrovať.

  Vy ste, pani ministerka, donútili likvidačným rozpočtom pre armádu pána ministra Kanisa, aby sa z ministra obrany stal obchodníkom s dažďom, ako som to už kdesi napísal. Odpredaj tankov T 55 bez ich nahradenia modernizovaným tankom T 72 slovenskej výroby, odpredaj lietadiel SU 22, SU 25, ba dokonca aj snaha o odpredaj 12 kusov lietadiel MIG 29 bez ich okamžitej náhrady moderným podzvukovým lietadlom je avanturistický skutok ohrozujúci suverenitu Slovenskej republiky. Pritom zaradenie nového typu lietadla, o ktorý sa usiluje on a štátny tajomník do výzbroje Slovenskej republiky, nepredstavuje len náklady na nákup lietadiel, ale až trojnásobne vyššie náklady na technické zabezpečenie ich prevádzky. Pýtam sa vás, pani ministerka: Dáte mu na to peniaze, keď mu ich nechcete dať na zabezpečenie mierového života? Určite nie. Entuziazmus profesionálnych vojakov a občianskych zamestnancov armádu nespasí. A vy jej nechcete pomôcť.

  Pani ministerka, dolu z čerešne, ale nie teraz. Ak nie teraz, tak po rozpočte, až to na Slovensku všetko krachne. Ak to budete dirigovať vy s Miklošom, tak určite. Vo vašom záverečnom vystúpení si vypočujeme otrepané obvinenia na adresu pána Mečiara a HZDS, ktoré ste zatiaľ ničím nepreukázali, ale vaša neschopnosť je evidentná a občania Slovenskej republiky ju pociťujú každý deň na vlastnej koži. Príde čas, keď súdni ľudia v tomto štáte náš dnešný pokus o vaše odvolanie ocenia ako nevyhnutný krok na zabránenie totálnej devastácie pomerov na Slovensku.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili štyria poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pán poslanec Dzurák, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  pán poslanec Gajdoš na úvod ohodnotil vytrvalosť klubu SDĽ. Rovnako by som chcel hodnotiť vytrvalosť aj klubu HZDS. Žiaľ, už sa opakujete ako verklík a hádam by bolo treba porozmýšľať aj nad tým, že treba pomaly skončiť túto diskusiu.

  Pani poslankyňa Tóthová doobeda navrhla jednu vec a ja si ju teraz osvojujem a chcem dať návrh tejto ctenej snemovni. Keď predkladal návrh môj kolega pán Bohunický, aby sme sa venovali radšej ekonomickým zákonom, skutočne by som teraz dával na vás, aby sme skončili, aby pani poslankyňa Tóthová apelovala na vlastných poslancov kolegov, aby stiahli svoje návrhy v diskusii.

 • Hlasy v sále.

 • Ale stiahnuť návrhy môžete, a tým by sa diskusia veľmi skrátila. Pani ministerka by mala právo rýchlo sa obhájiť a myslím si, že by sme túto schôdzu mohli veľmi rýchlo skončiť, aby sme sa mohli venovať dôležitým ekonomickým zákonom, ktoré túto snemovňu čakajú. Totiž vy nie ste tu kvôli nám, ale dnes sme tu my kvôli vám.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Len by som znovu chcela upriamiť vašu pozornosť na dokument 8478 Rady Európy, kde - ešte raz opakujem - funkcia parlamentu ako kontrola exekutívnej brandže je blokovaná väčšinou. To je presne váš prípad. A tu by som vám chcela pripomenúť, vážení páni kolegovia, že ak hovoril pán poslanec Gajdoš napríklad o vojenských otázkach, dnes sme si mohli vypočuť, že strata kontrolnej funkcie je skutočne, ak poslanec z kontrolného výboru pán Ošváth dnes dal dve duchaplné otázky, ktoré by práve on ako kontrolný orgán mal kontrolovať u vlády, tak tu napríklad jasne vidíte, kde ste sa dostali. Ak na armádu vynakladáme na budúci rok také prostriedky, ako vynakladáme, som stopercentne presvedčená, že pán minister Kanis, presne tak ako pán minister Šagát, bude nútený podať demisiu, pretože nebude schopný plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú z ústavy a nielen z nášho začlenenia sa do NATO.

  A odporučila by som aj pani ministerke, keby si zohnala časopis BUSINESS CENTRAL EUROPE z júna 1999, kde na stranách 26 a 27 by sa mohla dočítať práve o VSŽ. Kde pán Eichler na otázku, či sa rozumie výrobe železa a železiarstvu, povedal, že nie, ale má známych, ktorí áno. A zveriť taký podnik, ako je VSŽ, do rúk konkurenta alebo zástupcu konkurencie je viac ako odvaha. A tu by sa mala sústrediť pani ministerka na to, čo sa deje v tomto podniku. Vrele jej odporúčam a keby náhodou mala problém zohnať ten časopis, donesiem jej ho.

 • K vystúpeniu pána poslanca Gajdoša vari iba toľko, že pod vedením súčasnej koalície Slovenská republika za šéfovania rezortu financií ministerkou Schmögnerovou do NATO chce dostať Slovensko bez zbraní, do Európskej únie bez diaľnic a do OECD bez koncepcie bankovej sféry a kapitálového trhu. Tak, ctená koalícia, nerobte si žarty z tohto štátu a jeho obyvateľov.

  A pani ministerka, myslím si, že by skutočne túto dlhú rozpravu mohla skončiť veľmi rýchlo a efektívne podaním demisie. Plne sa stotožňujem s názormi koalície, že je to možné efektívnejšie urýchliť. Táto možnosť tu reálne existuje.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

  Neviem, či odvolávame ministra obrany, či budeme odvolávať aj nového ministra hospodárstva, ale ako viem, je tu návrh na odvolanie ministerky financií. No zatiaľ, čo sa tu vystupuje, tak sú obvinenia od A až po Z, teda od zdravotníctva cez obranu obranu až po hospodárstvo. Ale treba si uvedomiť, že ministerka financií rozdeľuje financie, ktoré vyprodukuje tento štát a ktoré má vyprodukovať naše hospodárstvo. Naše hospodárstvo stojí na fabrikách, ktoré ste vy svojím mocipánom a kamarátom porozdávali cez Fond národného majetku. Predali ste fabriky za hodnotu 180 - 190 mld. Sk, do štátneho rozpočtu neprišla z toho skoro ani koruna a velikánskou otázkou je aj to, kto bude splácať sľub, ktorý ste dali občanom, že v roku 2001 občania dostanú splatené dlhopisy Fondu národného majetku.

  Keď ste odchádzali z fondu, nechali ste tam mínusové čísla. Treba takisto povedať, vážené pani poslankyne a páni poslanci z HZDS, že práve tí, ktorí dostali majetok od vás, dostávali ho za úplnú "babku" a v roku 1997, keď tieto právnické osoby mali platiť za tento majetok, tak na nedoplatkoch na daniach od právnických osôb bolo viac ako 40 %. A čo sa týka zdravotníckych zariadení, ktoré ste obhajovali a hovorili ste o tom, že treba postaviť na nohy zdravotníctvo...

 • Hlasy z pléna.

 • Hovorím k veci. Hovorili ste, že je potrebné ozdraviť zdravotníctvo a vraj my nedopúšťame to, aby zdravotníctvo mohlo dobre fungovať. Pani poslankyne, páni poslanci, v júni 1997 táto ctená Národná rada prijala uznesenie, v ktorom žiadala vládu, aby vyňala zdravotnícke zariadenia z privatizácie. Ešte aj to, čo má slúžiť občanom, ste si chceli privlastniť vy.

 • Ďalší je do rozpravy prihlásený pán poslanec Augustín Marián Húska. Pripraví sa pán poslanec Engliš.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  chcem sa vo svojom vystúpení sústrediť ani nie na to, aby som tu robil veľkú rekapituláciu jednotlivých lapsusových postupov, ktoré ste, pani ministerka, urobili, ale chcel by som sa predovšetkým sústrediť na ukážku nekonzistencie, nesúrodosti vašich postojov teraz a vtedy, keď ste boli v opozícii. Z toho celkom zreteľne vidno, že za vašimi smerovaniami nestoja konzistentné súrodé hodnoty, že ich jednoducho striedate, ako vám je to kedy výhodné.

  Chcem len uviesť, že na začiatku Mečiarovej vlády v rokoch 1995 a 1996 sme tu počuli desiatky rečníckych cvičení pani ministerky, ktorá vysvetľovala, že všetky úspechy, ktoré Mečiarova vláda dosahuje, sú všetko výsledkami toho, čo založila za osem mesiacov Moravčíkova vláda. A nechajte si prečítať, vážené kolegyne a kolegovia, z minulých stenografických záznamov tieto výroky. Takto to doslova hovorila, i keď tu je ohromný smiech, ale pravdepodobne oprávnene, lebo to bolo smiešne. Teraz sa už dokonca hovorí aj zo strany pani ministerky, že, samozrejme, zázraky nemôžu za jeden rok nastať. Tak ako to, priatelia, za osem mesiacov Moravčíkovej vlády sa urobilo toľko zázrakov, že z toho Mečiarova vláda žila vyše dva roky? Potom ste zmenili názor, ako nás vedie do pekla, ako prehrieva ekonomiku a akým zlým spôsobom postupujeme. Táto vnútorná nekonzistencia, táto nesúrodosť argumentov je zrejmá.

  Chcem zároveň upozorniť, čo vám, pani ministerka, naozaj osobne vytýkam, to je predovšetkým spôsob, keď ste tak horlivo osočovali slovenskú ekonomiku, že ste sa zúčastnili na skresľovaní obrazu tejto ekonomiky v cudzine. Viete, nabáda ma, že vlastne kdesi ste sa poučili. Americkí a nemeckí analytici urobili rozbor jednej sekty SCIENTOLOGIE, v ktorej konečne zistili, že to nie je náboženská sekta, ale je to ekonomická sekta, že je to v podstate jedna mafiánska firma, ktorej hlavný spôsob, ako používa získavanie terénu, je to, že najprv získa niektorých ľudí a potom ľudia, ktorí nie sú ochotní vyjsť jej v ústrety, tak na nich spustí cielenú čiernu propagandu, tzv. čiernu reklamu, doslova tak to nazývali títo analytici.

  Vážená pani ministerka, zúčastnili ste sa na takejto jednej čiernej reklame Slovenska a môžem vám povedať, že aj tu vidno vnútornú nekonzistenciu. Tak ako vlastne postupovať? Na jednej strane prejavujete to, čo je vraj legitímne od ministerky financií - daňovú nenásytnosť, to znamená, stále by ste zavádzali nové a nové dane a vymáhania s prísľubom, že v nejakej vzdialenejšej budúcnosti sa začne aj znižovanie daní alebo sa symbolicky urobí, aj dnes v tej oblasti, kde aj tak vieme, že žiaden výber daní nie je možný, pretože podnikatelia sú na dne. Treba totiž vychádzať z toho, že ak bola pravda, že ekonomika bola prehriata, tak, tak ako ste očakávali, celkom normálne to dovedie ku krachu, vrátane krachu meny. Ale upozorňujem vás, že práve za štyri roky sa dokázalo, že sa udržal aj rast HDP nad 6 %, aj pod 6-percentný rast inflácie. To znamená, že sme dokázali udržať dva skoro nezmieriteľné princípy, a to je práve dokladom udržania vzájomných proporcií a je dokladom nášho úspechu.

  Viete, že dokonca aj západní odborníci uznávali a konštatovali, že Slovensko síce ekonomicky plní podmienky pre Európsku úniu, ale politicky ich neplní. Ale chcem znova zdôrazniť, že nie je možné metódou stagfácie, to znamená metódou škrtenia verejných investícií na jednej strane a metódou liberalizácie cien a zoslabovaním sily koruny na druhej strane dosiahnuť skutočné ekonomické výsledky. Tie sú vám jednoducho vzdialené. A preto, samozrejme, všetky vaše prísľuby, aj prísľuby vašich koaličných partnerov na čele najväčšieho sľubovateľa tešínskych jabĺčok pána Dzurindu vyznievajú teraz absurdne: 100-percentné zvýšenie miezd, rast výstavby bytov pre mladých, podstatné zlepšenie ekonomiky, ktorú Mečiar tak zhumpľoval, ktorá koniec koncov, pokiaľ išlo o vlastnícke rozvinutie, tak predstavovala 18 až 19 % podielu zahraničného kapitálu. My sme to tak hrozne zhumpľovali, rozkradli, rozpredali a pritom 64 až 69-percentný podiel zahraničného kapitálu narástol v iných ekonomikách a viete, ako tieto stoja. Veď viete, že česká ekonomika bola vzorným žiakom rád a napriek tomu teraz stojí pred hlbokým otáznikom ako ďalej, pretože sa ani len približne nedostáva do stavu reštrukturovanej ekonomiky. Z týchto dôvodov si teda myslím, že nie je možné ísť ďalej touto cestou.

  Vytýkam vám aj to, vážená pani ministerka, že ste napríklad odporúčali, aby banky nedávali úvery tým takzvaným nevhodne alebo nesprávne sprivatizovaným podnikom. Hovorilo sa o úžasne nesprávnom privatizovaní. Pritom vieme, že väčšina privatizácie prebehla vo veľkej privatizácii práve prvou vlnou privatizácie pred Mečiarovou vládou. Chcem vám zároveň povedať, že za čias Moravčíkovej vlády a vášho podpredsedníctva napríklad Textilné závody v Ružomberku TEXIKOM boli privatizované. Poviem vám jednoduché cifry: 1,9 mld. bola hodnota, evidenčná hodnota majetku. Odpredali sa vybranej firme za 188 mil. a so 60 mil. záväzkom na investovanie. Táto firma nedala ani viac splátok ako vádium, teda základnú prvú splátku. A nakoniec prvé, čo urobila, jednoducho tunelovala takzvanými vstupnými a výstupovými eseročkami túto firmu tak rapídne, že sa rýchlo potápala, a potom ju bolo naozaj veľmi ťažko zachraňovať, keď už bola dôkladne vytunelovaná.

  Je nebezpečie, že práve teraz, keď sa postupovalo tak, že sa robili pohony na rôzne podniky, ktoré neboli privatizované s blahosklonným súhlasom terajších vládnucich politických síl vtedajšej opozície, tak bolo potrebné čo najrýchlejšie urobiť pohon na vám nie blízkych privatizérov. Veď to vydieranie, tunelovacie vydieranie, ktoré sa robilo nedávno voči Slovnaftu a ktoré sa koniec koncov robilo aj voči VSŽ, to je práve bezpríkladný spôsob porušovania zákonov. Veľmi dobre sa pamätám, že ste vyhlásili a vyzvali veriteľské banky, aby nominovali návrh na nové vedenie VSŽ. Kam sa hrabe Rezeš so svojím platom v porovnaní s platom terajšieho prezidenta VSŽ Eichlera? To je ani nie jedna desatina toho. Takýmto spôsobom postupujete. Čiže treba naozaj veľmi dávať pozor na budúcnosť. Priatelia, nie je možné ísť ďalej cestou, aby sme dostávali nie vašu podnikateľskú sféru do autsidu. Najprv je časť z nej, a to veľká časť z nej, kriminalizovaná, potom sú rôznymi metódami vlastne vynucované tzv. ústupky alebo rekurzy. To sú všetko spôsoby, ktoré sú nepríslušné, ktoré majú typické známky politicko-ekonomického výpalníctva a ktoré nemajú nič spoločné s ozdravovaním ekonomiky.

  Nech sa čokoľvek robí, hovorili, a vy ste sa na tom zúčastnili, že Mečiarova vláda neúnosne zaťažuje zadlžovaním Slovenska našu ekonomiku. Ale, vážení, veď sme boli druhou najmenej zadlženou krajinou za Českou republikou a vysoko prevažovali všetky ostatné zadlžené ekonomiky, a to aj maďarská ekonomika, aj poľská ekonomika, ktorá pritom dostala obrovské odpísanie nesplatných dlhov. Všetky tieto skutočnosti vedú k tomu, že treba povedať, že aj v celom modeli, ktorý používate, používate, povedal by som, také kríženie nepríslušných vecí, že z toho vychádza naozaj to, čomu sa hovorí mačko-pes.

  Na jednej strane sa zdôrazňovalo, že Slovensko má veľkú nadmernú verejnú spotrebu a, samozrejme, z toho vyplývala aj nadmerná súkromná spotreba, ale na druhej strane sa zároveň hovorí, že sa treba starať o to, aby sa napríklad pri rozširovaní ďalších daní použila aj daň z prírastku majetku. Tak ako vlastne chceme ekonomiku orientovať? Chceme ju orientovať naozaj na konzumné prejedanie alebo na to, aby sme orientovali záujem o rast majetku? Veď to je základná rastová orientácia. Len čo takúto podporu rastu majetku neuskutočníme, tak nepriamo vedieme podnikateľov k tomu, aby niekde odviedli peniaze, pretože sa im nevypláca vytvárať ďalšie hodnoty a kapitalizovať svoj vlastný majetok. Tieto postupy sú vnútorne absolútne protirečivé a nemožno ich uplatniť.

  Preto z týchto dôvodov si naozaj myslím, že sa vám podarilo nielen ochladiť ekonomiku, ale ju zmraziť. Z prírastku, ktorý bol jeden z popredných v Európe, schádzame na okolo 1 - 2 % prírastku, a aj to je sporné, či sa v takomto zmysle slova i pri všetkej zákonitej zotrvačnosti tento "rast" udrží. Podarilo sa pohnúť výstavbu bytov, ale len vo spätnom zmysle, je o 36 % nižšia ako predtým. Podarilo sa očierniť 14,5-percentnú výšku nezamestnanosti, ktorú sme údajne tak hrozne spôsobili my, bývalá koalícia. Ale chcem povedať, že za jeden rok ste to stačili zvýšiť na 20 % a táto druhá perspektíva je veľmi zlá.

  Nevyzývam k nejakému jánošíkovskému bojovaniu proti svetovým poriadkom, to je dosť ťažko, ale čo môžem povedať, je to, že sa nemôžeme hodiť bezhlavo do rúk filozofov globalizmu. Veď to nie je nič inšie ako teória rastu veľkých na superveľkých. Veď od tej chvíle nemá zmysel hovoriť v politike o podpore vlastnej malej a strednej podnikateľskej vrstvy. Systém saurizácie, systém obrovitosti veľkých organizácií je založený práve na tom, že vo svojom potravinovom reťazci sú ohrozené práve malé a stredné firmy, ktoré rýchlo pohlcujú svetoví obri a ktoré, div sa, svete, by sme mali považovať za celkom prirodzený vývoj. To nie je prirodzený stav nechať svoju ekonomiku týmto pohlcovacím tendenciám svetového trhu. Z týchto dôvodov si každopádne myslím, že sa treba vrátiť k princípu nie škrtenia, ale k takému princípu, ktorý uznáva základnú funkciu štátu v podpore malých, tobôž v štáte, ktorý je v podkapitalizovanom stave ekonomiky. Treba sa vrátiť k tomu, aby sme začali rýchlo podporovať rozvoj, aby sme sa vrátili k verejným investíciám, aby sme nehovorili, že nemôžeme zohnať na verejné investície pre účely infrasiete. Dajú sa získať peniaze na verejné investície podobným spôsobom.

  Koniec koncov Maďarsko tiež rieši v podkapitalizovanej situácii taký postup, že z 20 % vlastných zdrojov a 80 % vonkajších zdrojov buduje svoju infrasieť. Sme jednoducho povinní vrátiť sa k tomu, aby štát prevzal na seba úlohu mobilizátora, úlohu urýchlovateľa hospodárskeho rozvoja ekonomiky. A zároveň chcem povedať, že to musíme robiť aj z iných dôvodov. 21. storočie ide byť storočím vzácnosti práce. Svetový ekonomický rozvoj objektívne vedie k tomu, že sa vytláčajú z hospodárskych procesov pracovné sily, pracovné príležitosti a ak nebudeme vyslovene na tomto pracovať, tak dôjdeme do zlých výsledkov.

  Ubezpečujem vás, že ešte ani jedna ekonomika, dokonca vrátane ekonomiky v Chile, sa neobnovila, nezbohatla, neozdravila sa, keď sa riadila len expertmi Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Oni sú predsa predstaviteľmi určitých záujmov, ekonomických globálnych záujmov a tie rady musia byť k tomu primerané. Nepovažujem to za nelegitímne. Je to celkom legitímne, ale takisto musím očakávať legitímne, že naša vláda bude obhajovať naše záujmy, nie stanoviská týchto expertov a dokonca ich bez kritického postupu opakovať.

  A čo je ešte horšie, že takéto rady nielen opakujete, ale ich aj realizujete, a to naozaj zle. To zase nie je nič inšie, ako že ste sa aj pri liečení ekonomiky vrátili k stredovekej felčiarskej metóde, metóde púšťania žilou. Jednoducho týmto spôsobom sa nedá ísť ďalej a ubezpečujem vás, že táto ekonomika takto nezíska vnútorné impulzy. Veď si všimnite, že informovaním o tom, že až 70 % by bolo únosné robiť zoslabovanie našej koruny, podnecujete devalvačné postupy. Veď je to úplne trestné čo i len povzbudzovať. Veď od tej chvíle na základe toho postupujú zahraničné banky. Či nevidíte, že vlastne len čakajú, kedy sa ešte viac zníži hodnota koruny, aby sa vlastne na základe tohto dostali ďalej? Či nie je to cielený prepad koruny? Či sme nevideli, že to zasiahlo práve najviac našich hlavných exportérov? Slovnaft, VSŽ? A pritom pri VSŽ chcem upozorniť, že dočasný stav nedostatku likvidných zdrojov, poznamenávam, v hutníckej výrobe na celom svete, je podriadený cyklickým priebehom, pri ktorých v období celosvetovej odbytovej depresie prechádzajú hutnícke výroby do tzv. červených čísel. Ale v ostatných rokoch, štyroch až piatich rokoch toho cyklu hutníci nahonobia prostriedky, aby mohli jeden rok depresie prežiť.

  A tu sa čo stalo? Naopak, pomáhalo sa zahraničným odborníkom, aby sme čo najrýchlejšie túto firmu vyčerpali, našu naozaj vzorovú vlajkovú loď. Toto veľmi výrazne zasiahlo aj iných exportérov. Z týchto dôvodov považujem za hlavný problém nielen to, že ste podnecovali, aby SCP prihliadalo alebo neprihliadalo viac alebo menej na zákony, ale ste tlačili k rýchlemu ekonomickému revanšu voči nespriazneným firmám. Politika, ktorú spoločne vytvárate v koalícii, v pravo-ľavej koalícii, je politika bezperspektívna, je politika vnútorne taká protirečivá, že vedie do stále hlbšieho ekonomického závozu. Teraz, čuduj sa, svete, svet vás uznáva, ste ohromne ústretoví, že vraj blížite sa k Európskej únii, ale ekonomickými parametrami sa od nej vzďaľujete, len tak hučí. Toto predsa nie je spôsob, akým máme ďalej pokračovať.

  Z týchto dôvodov sa aj ja prikláňam k tomu, aby bola vyslovená nedôvera pani ministerke Schmögnerovej. Citovali vás iní novinári, že ste boli rátaná medzi také osoby, o ktorých bolo možné hovoriť ako o "železnej lady". Priatelia, aj železnosť hrdzavie.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili ôsmi poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Húska hovoril o mačko-psoch v privatizácii. Chcem sa tiež vyjadriť o niečom, čo sa deformuje a pred chvíľou v sále zaznel aj deformujúci názor, a to, že z privatizácie bolo v kase málo peňazí. Vážení, ak niekto chápe privatizáciu ako predaj, tak to ozaj má v hlave zafixované ako mačko-pes. Pred dvoma alebo troma rokmi dvakrát navštívil Slovenskú republiku ekonomický expert Európskej únie prof. Riedinger. Ten viedol privatizáciu v Nemeckej spolkovej republike z pozície Európskej únie. Aj v tlači bolo publikované, kde nás upozorňoval, že nechápme privatizáciu ako predaj. Nemecká spolková republika privatizáciu robila Treuhandom, bývalé západné Nemecko do kasy Treuhandu dalo 200 mld. mariek a viacerí privatizéri, ktorí dostávali podniky, nie najmodernejšie, nie že platili za privatizáciu, ale z tohto fondu dostali peniaze. Tak pokiaľ pán poslanec Andrassy hovorí o malých príjmoch z privatizácie, odporúčam mu, aby si preštudoval materiály Európskej únie, aby si preštudoval poznatky a vyjadrenia ekonomických expertov Európskej únie, že privatizácia nie je predaj.

 • Pán poslanec Sopko, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo.

  Pán poslanec Augustín Marián Húska povedal mnohé zaujímavé myšlienky. Pán poslanec, mnohé som si osvojil. Úprimne poviem, súhlasím s vami, že treba dávať pozor na budúcnosť, že treba pomáhať podnikateľskej sfére a jediný liek, ako vyjsť v Slovenskej republike z týchto ťažkostí, je zvýšenie ekonomiky Slovenskej republiky, zvýšenie výkonnosti ekonomiky. Ale povedzme si pravdu, že po bývalej vláde, po vašom vládnutí ostali v našej spoločnosti symboly a pamätníky v podobe zbankrotovaných podnikov, v podobe prázdnych výrobných priestorov, v podobe prázdnych poľnohospodárskych objektov po privatizácii, úspešnej privatizácii štátnych majetkov.

 • Hlasy zo sály.

 • Áno, vydržte trošku.

  A to bol základ pre rast nezamestnanosti, to bol základ aj na prepad životnej úrovne, to, čo k dnešnému dňu pripisujeme pani ministerke financií Brigite Schmögnerovej. Ale pani Schmögnerová nie je bez hriechu a súhlasím, že sú aj niektoré kritické pohľady na prácu ministerstva. Ale, prosím vás, na reformu daňovej sústavy nemal odvahu ani pán Kozlík.

  Disparity v regionálnom rozvoji. To je, pán poslanec Kačic, len záležitosť posledného roka? Nezabudli ste sa, prosím vás? Ako to vyzerá so zaostávajúcimi okresmi východného Slovenska, pokiaľ ide o stav infraštruktúry? Je tu pán Zlocha. Pozrite sa, prosím, na štatistiku a bude nám jasné, čo sme zdedili z minulých období a aký bol stav, pokiaľ ide o rozdiely v rozvoji regiónov aj v období predchádzajúcej vlády. Nevyriešili ste problémy tým, že ste bez rozpočtu prijali nejaké opatrenia, ktoré sa absolútne nenaplnili v tejto oblasti...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vy ste sa vypli, pán poslanec? Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán kolega Húska sa zamýšľal a čiastočne radil pani ministerke, kde zobrať peniaze. Aby toto hodnotenie bolo objektívne, musím k dobru pani ministerky pripomenúť jednu drobnosť. Starala sa o peniaze. V apríli 1999 vo Washingtone vyzvala americké mimovládne organizácie, aby opäť poskytli pomoc slovenským mimovládnym organizáciám pri voľbe hlavy štátu. Čo tým sledovala? Určite jedno jediné. Zaplatili ste prvé voľby, zaplaťte aj druhé. Chcela ušetriť Slovensku peniaze. A to je naozaj čin hodný štátnika a ministerky financií.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Húska veľmi zaujímavo rozprával o privatizácii a veľmi dojímavo o pánu Rezešovi. Mal som dojem, že budeme musieť urobiť nejakú finančnú zbierku na jeho podporu. Ale odporúčal by som vám, pán poslanec Húska, aby ste sa išli pozrieť napríklad do CEBA Holding Partizánske, do Chirany Stará Turá alebo do Tatranábytku Pravenec, to sú výkladné skrine vášho vládnutia.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Podniky, ktoré spomínal pán poslanec Dzurák, boli sprivatizované v prvej vlne kupónovej privatizácie, takže hovorí o kapuste.

 • Reagujte na pána poslanca Húsku.

 • Áno. K tomu, čo uvádzal pán poslanec Húska, hodno doplniť iba to, že kde vstúpi noha pána Eichlera, tam tráva nerastie. Tento pán je spojený s prvou vlnou kupónovej privatizácie a s prípravou zákona o veľkej privatizácii 92/1991 Zb. ako predstaviteľ Bank of Amerika a ďalších 14 amerických expertov, ktorí vlastne pripravovali a roztáčali toto privatizačné súkolie. Tento pán stál pri tzv. transformácii veľkých chemických a energetických podnikov v Českej republike so spoločným osudom. Všetky sa vyvalili horeznačky. A sú presne tam, kam smeruje na Slovensku VSŽ. Takže opäť opakujem, tam, kde tento pán vstúpi, tráva nerastie.

 • Pán poslanec Húska upozorňoval na protirečenia, ktoré sú podľa neho v krokoch pani ministerky Schmögnerovej. Ale, pán poslanec, vy ste sa dopustili toho istého prehrešku. Pani ministerku ste obviňovali zo sprisahania sa voči Slovenskej republike a voči Východoslovenským železiarňam a vy ste tu vykresľovali obraz ekonomiky po jednom roku ako jednu hotovú katastrofu. Kto trošku vie, aká je zotrvačnosť v ekonomike, tak vie, že je to planá demagógia.

  Po druhé, pán poslanec Húska, to je náš dlhý spor. Vy hovoríte o tom, ako treba investovať, ale ak tri roky po sebe sme doviezli o jednu tretinu viac, o 10 % až 11 % viac, ako sme boli schopní vyviezť, ak sme za tri roky mali tento rozdiel, ktorý tvorí takmer tretinu hrubého domáceho produktu, tak niekde sa to muselo jednoducho prejaviť a prejavilo sa to hneď po voľbách tým, že sa muselo uvoľniť fluktuačné pásmo. To, čo tu teraz hovoríte, je vlastne navádzanie na novú vlnu zadlžovania, ale jednoducho to už takto ďalej nejde. Myslím si, pán poslanec Húska, že dôvody, ktoré ste uviedli na odvolanie pani ministerky, jednoducho neobstáli, pretože pani ministerku možno kritizovať iba za to, či viac alebo menej úspešne napráva to, čo jej zanechali jej predchodcovia.

 • Ďakujem za slovo.

  Už som to povedal vo svojom predošlom vystúpení a teraz chcem podporiť pána poslanca Húsku, že tu máme verklikárov. Možno vystúpi hlavný verklikár, možno najdôležitejšia verklikárka, možno ešte vystúpi mladý verklikár, lebo nič iné nepočúvame len to, ako za všetko môže bývalá vláda.

  Pre boha živého, načo ste do toho išli, keď neviete, čo s tým robiť? Veď kto vás prosil? Hrnuli ste sa do toho a povedali ste, že všetko vyriešite šmahom ruky. Čo ste urobili? Občania sa pýtajú, koľko je percent nezamestnanosti, čo ste urobili s ich životnou úrovňou. A prečo tu niektorý verklikár hovorí o Chirane Stará Turá, o Pravenci, keď je to maslo KDH a SDĽ. Veď si to povedzme tak, ako to je. Tak už netárajme, páni verklikári. Nič iné neviete. Nič, len spustiť verklík a nezáleží, ktorá ruka ho otáča.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

  Musím povedať, že pán poslanec Húska rozprával naozaj veľmi zaujímavo, ale takisto som rád, že hovoril o tom, čo sa dialo aj v predchádzajúcom období, ale nepovedal najmä konkrétne veci, prečo práve dnes by mala byť ministerka odvolaná. Predsa nemôže niesť zodpovednosť za to, čo urobila predchádzajúca vláda.

  Ak si vezmeme štátny rozpočet na rok 1999 a navrhli ste, že sú veľké problémy práve s týmto zákonom, tak príjmy štátneho rozpočtu boli v 1. polroku dosiahnuté vo výške 85 mld. Sk, čo je približne 47 % z ročného rozpočtu. Výdavky boli v hodnote 92 mld. Sk, čo je takisto 47,3 % z ročného rozpočtu. Teda schodok štátneho rozpočtu je tak ako aj tento zákon, ktorý prijala Národná rada podľa toho zákona, ktorý sme v Národnej rade prijali.

  Ak pán Húska ľutuje mladých ľudí, ja takisto ľutujem mnoho mladých ľudí, ktorí nemajú kde bývať a musia bývať u starých rodičov alebo u rodičov. Bol by som rád, aby hlavní predstavitelia Fondu národného majetku, ktorí tam boli počas predchádzajúcej vlády, poskytli byty, ktoré dostali za pôžičku, ktorú si zobral Fond národného majetku v hodnote 42 mil. Sk, a potom si ich za minimálne peniaze odkúpili do svojho vlastníctva. Ak by ten najväčší chudáčik, o ktorom hovoríte, že je chudákom, pán Rezeš, ktorý má majetok v hodnote 15 mld. Sk, dal aspoň polovicu zo svojho majetku práve na to, aby sme začali stavať byty, alebo 11 mld. Sk, ktoré museli byť určené na sanovanie Investičnej a rozvojovej banky, ktorú vytunelovali Východoslovenské železiarne pod jeho vedením, tak týchto 11 mld. Sk mohlo byť použitých na bytovú výstavbu, na zdravotníctvo a bolo by všetko v poriadku. Hovorili ste tak presvedčivo, že ste aj sám trebárs toho svojho klamstva, ktoré ste robili, presvedčili, že hovoríte pravdu. U vás sa klamstvo stalo pravdou a to ste uplatnili aj vo vašom vystúpení.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Engliš. Pripraví sa pán poslanec Baco.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  pani ministerka Brigita Schmögnerová, ministerka financií vlády Mikuláša Dzurindu,

  pod návrh na odvolanie ministerky financií pani Schmögnerovej som sa podpísal aj ja. Dôvodom môjho rozhodnutia je prvý dôvod uvedený v zdôvodnení predloženého návrhu skupiny poslancov, ktorý znie: "Ministerka financií Brigita Schmögnerová nekompetentne zasahovala do riešenia problémov VSŽ, a. s., pričom je dôvodné podozrenie, že zmluva o stabilizácii, medziveriteľská zmluva a zmluva o spolupráci, na príprave ktorých sa podieľala, sú v rozpore s platným právnym stavom a zo všetkých troch zmlúv je zrejmé, že sú zvýhodnené len isté skupiny veriteľov, na čo veľmi jednoznačne reaguje ustanovenie § 256 Trestného zákona."

  Pani ministerka, na začiatku činnosti vašej vlády ste predkladali v parlamente zákon, myslím, že to bolo niečo o tabakových výrobkoch. Vtedy ste sa necitlivo vyjadrili o Východoslovenských železiarniach, že sú v zlom stave. Reagoval som na to takto: Ako vám mám veriť, že to, čo predkladáte a tvrdíte, že dôjde k veľkým škodám a stratám pre tento štát, je správne a pravdivé tvrdenie, keď vinou ďalších tvrdení poškodzujete súkromnú firmu svojimi vyjadreniami o zlej situácii verejne v parlamente.

  Vaším vyjadrením voči súkromnej firme ako ministerka financií ste hrubo porušili meno súkromnej firmy. VSŽ súkromnou firmou boli, to ste zároveň tiež zdôraznili, keď ste dobre nie s penou na ústach skonštatovali, že firmy sa zmocnili určití ľudia. Dôsledky, ak by firma skrachovala, by ste museli riešiť v konečnom dôsledku vy ako ministerka financií. Prepúšťanie ľudí z tejto firmy by ste tiež v konečnom dôsledku museli riešiť vy ako ministerka financií. To vás však ako ministerku financií vôbec nezaujímalo a ani teraz nezaujíma, pretože debatujete s pánom ministrom Kanisom.

  Keďže v konečnom dôsledku by vznikli škody štátu, spýtal som sa vás vtedy, ako vám mám veriť, keď svojimi výrokmi na jednej strane chcete zabrániť škodám a na druhej strane svojimi výrokmi v konečnom dôsledku poškodzujete štát, pretože v súčasnosti zapríčiňujete škody štátu, ktorého ste ministerkou financií.

  Moje rozhorčenie nad vašimi výrokmi o VSŽ, o mojom materskom podniku, chápte tak, že je to podnik, kde som vyrastal, ktorý mi dal v odbornom vývoji to, čo mi dali moji rodičia v mojom vývoji človeka. Nemohol som počúvať vaše vyjadrenia, ktoré poškodzovali moju rodinu, ak to tak poviem v nadnesenom zmysle slova. Dlho som nečakal a dôsledok vášho osočovania Východoslovenských železiarní sa prejavil, následne sa banky spriečili a okamžite žiadali svoje peniaze napriek tomu, že ich normálne požičali. Východoslovenské železiarne sa dostali do nezávideniahodnej situácie. Východoslovenské železiarne sa dostali do tejto situácie aj vďaka tomu, pani ministerka, vďaka vašim vyjadreniam, a to zdôrazňujem, aj vďaka vašim vyjadreniam.

  Nebudem hovoriť iné dôvody, hovorím o tom, že váš podiel na snahách získať Východoslovenské železiarne pre určitú skupinu ľudí je podľa mňa jasný. Svedčia o tom aj pripravené zmluvy, ktoré by výrazne poškodili nielen Východoslovenské železiarne, ale aj štát a vy ste sa, pani ministerka, vyjadrili, že ich podpíšete aj za vládu. A to je potvrdenie, že ste sledovali svoj jasný cieľ. Cieľ presadiť záujmy určitých ľudí vo Východoslovenských železiarniach, v Slovenskej republike.

  Keď som dostal otázku: Podpíšeš návrh? Odpovedal som, áno, práve pre toto všetko, pani ministerka. Chcel by som vám však aj povedať a v podstate aj Košičanom, že sme mali letisko, nemáme. Ono tam síce aké-také je, ale jeho využitie je také, aké je, lebo to niekto chcel. Dúfali sme, že diaľnice nám zlepšia situáciu. Už môžeme len dúfať, to tiež niekto chcel. Mali sme v Košiciach banku, pán Kováč, už sme ju len mali, pretože to tiež niekto chcel. A preto pani Brigita Schmögnerová, pýtam sa vás: Neviete o tom náhodou nič? Nevložili ste svoj záujem takto pomôcť Košičanom a hlavne tomuto štátu aj tu? Pani ministerka Brigita Schmögnerová, budem hlasovať za vaše odvolanie, pretože vy svojimi vyjadreniami a rozhodnutiami viac škodíte, ako pomáhate Slovenskej republike a hlavne škodíte občanom Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásilo sedem poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pán poslanec Hudec, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcel by som len pripomenúť pánu poslancovi Englišovi, aby sa verklikári nemuseli ozývať, že aj zmluvy, ktoré pani ministerka pripravila, určite pripravil Mečiar a Mečiarova vláda, takže aby neboli nejaké spory, aby ste sa zbytočne netrápili. Za všetko môže Mečiar a Mečiarova vláda.

 • Ďakujem pekne.

  Pán Engliš, kde ste boli vy ako veľký odborár v čase, keď sa rozkrádali Východoslovenské železiarne? Kde ste boli vy, keď ste nútili vstupovať pracovníkov Východoslovenských železiarní do HZDS, aby nestratili prácu? Kde ste boli vy ako riaditeľ Krajského úradu práce, keď sa v železiarniach tak gazdovalo, ako sa gazdovalo? Čo chcete hovoriť, aby sa niekto staral o Košičanov, keď vy ako Košičan ste na sanovanie Východoslovenských železiarní za posledné obdobie, keď ich rezešovská partia rozkrádala, neurobili nič. Nemáte právo ani v tomto parlamente ako poslanec vystúpiť a hovoriť také bludy, ktoré zazneli vo vašom vystúpení.

 • Pán poslanec Zlocha, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  ono je skutočne obdivuhodné, ako nás dokážete zo všetkého obviňovať. Ale tu by si bolo potrebné naozaj všimnúť ten počiatočný stav, ktorý sme mali pred rokom 1992. Bol to výsledok práce budovania socializmu, keď ste nastavali množstvo fabrík, v ktorých by skutočne ani Baťa v tých rôznych obuvníckych závodoch a strojárskych závodoch a neviem, akí zázrační umelci nezabezpečili výrobu. A potom nehovorte, že to je výsledok našej práce.

  Choďte sa pozrieť po Slovensku na nové fabriky, ktoré ste nastavali, kde sa kolesá poriadne ani neroztočili. Na východnom Slovensku je ich dosť a to je výsledok budovania socializmu, ktorý ste robili vy. A mnohé podniky, ktoré nedokázali prebudovať starú zaostávajúcu technológiu, krachujú bez ohľadu na to, kto ich sprivatizoval.

  Prečo nekritizujete nášho najväčšieho privatizéra Majského? Jeho syn sa nedávno v časopise priznal, že majú 42 či 44 podnikov. To je tiež výsledok Mečiarovej privatizácie? Tak potom sa pozrite do svojich radov a potom podľa toho kritizujte a odložte už tie svoje výpisky, ktoré máte z Večernej univerzity marxizmu-leninizmu. Nás tu neškoľte. To, čo ste vy kazili 50 rokov, nemohol nikto pokaziť za 4 roky. A môžem vás ubezpečiť, že v mnohých podnikoch, ktoré krachujú, sú vaše staré manažmenty, ktoré to robia, ktoré sa nedokázali prispôsobiť novým podmienkam.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcela by som k vystúpeniu pána Engliša povedať naozaj len dve krátke poznámky.

  Pán Engliš spomínal najmä situáciu v Košiciach a nevyhol sa, samozrejme, hneď reakciám na to, že ako Rezeš veľmi v Košiciach kradol a aké má vily a podobné veci a my sme to všetko tolerovali. Viete, zaujímavé na celej tejto vašej "logike" je to, že keď si Rezeš staval vilu, rovná sa kradol. Keď si vilu a oveľa väčšiu, ako má Rezeš, stavia pani ministerka, tak si to zarobila poctivou prácou. Aj to je logika.

  Pán poslanec Dzurák pred chvíľou hovoril o výkladnej skrini Mečiarovej vlády a spomínal Chiranu Stará Turá. Len pre poriadok, darmo ste sa uškŕňali, Chiranu Stará Turá sprivatizoval pán Borovský, to je váš ekonomický expert, páni. Nábytok Pravenec, ktorý má byť podľa pána Dzuráka tiež výkladnou skriňou Mečiarovej vlády, sprivatizoval Kopec a je to významný člen KDH. Tak, prosím vás, čo sa tu tvárite ako neviniatka? Na naše hlavy hádžete blato a vy ste v tom pritom až po uši.

 • Dámy a páni,

  samozrejme, že by som chcel doplniť pána poslanca Engliša a chcel by som poprosiť pani ministerku financií, aby sa bez emócií, fundovane, skutočne veľmi reálne a konkrétne vyjadrila k fungovaniu rezortu kultúry z jej pohľadu. Mňa by veľmi zaujímalo, ako pani ministerka hodnotí v súčasnosti fungovanie rezortu kultúry.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán poslanec Engliš uviedol, že dôvod, pre ktorý bude hlasovať za odvolanie pani ministerky Schmögnerovej, je prvý dôvod, v ktorom sa hovorí, že ide o dôvodné podozrenie, že zmluva o stabilizácii, medziveriteľská zmluva a ďalšia zmluva, na ktorých sa podieľala, sú v rozpore s platným právnym stavom. Pán Engliš, položím vám jednu otázku. Dali ste podnet na trestné stíhanie? Pretože ak ste, pán Engliš, nedali podnet na trestné stíhanie, tak to, čo ste predviedli, je táranie. Vy ako ústavný činiteľ ste mali povinnosť, ak máte podozrenie z trestného činu, požiadať o vyšetrenie tohto trestného činu. Ak ste to neurobili, tak sú to len hlúpe reči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Obdivujem zanietenosť komunistického odborárskeho bossa pána poslanca Engliša. To, čo predviedol, len dokumentuje skutočnosť, že opovážlivosť a drzosť navrhovateľov nepozná skutočné hranice. Navrhovatelia vyčítajú pani ministerke Schmögnerovej všetko až po čierne jamy. Vyčítajú jej to tí, ktorí sa postarali o to, že jej vybuchuje jedna časovaná bomba po druhej, jeden problém po druhom. Krachujú podniky, ľudia sú vyhadzovaní z práce, a pritom privatizéri, prevažne chránenci Hnutia za demokratické Slovensko, si užívajú miliardy získané z nášho spoločného majetku a bývalí odborárski bossovia ich chránia.

  Problémy Východoslovenských železiarní Košice a údajne nekompetentného zasahovania ministerky financií do ich riešenia sú typickým príkladom toho, koho obhajujú poslanci Hnutia za demokratické Slovensko. Jednoducho je zlá tá, čo sa snaží riešiť problémy. Dobrý je ten, kto rozkradol a takmer zničil prosperujúcu fabriku. Dobrý je ten, čo si stavia vily po celom Slovensku, v Španielsku a inde. Samozrejme, že sú dobrí rezešovci, keď dali niekoľko desiatok miliónov korún na volebnú kampaň Hnutia za demokratické Slovensko. Pán poslanec Engliš, vaše výhrady by ste mohli adresovať rezešovcom a vašim priaznivcom.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Baco a pripraví sa pán poslanec Kačic.

  Pani poslankyňa Belohorská - procedurálny návrh. Ale musíte začať s procedurálnym návrhom, nech sa páči.

 • Áno, pán predsedajúci. Prosím vás o to, lebo hlasovaním by sme to nedokázali, je nás tu málo, aby ste našli v sebe dostatok sily skončiť túto schôdzu, pretože konáte už proti skutočne zdravému rozumu. Sme tu od rána. Tí, ktorí sme tu od rána, už máme toho dosť. Vidíte to z tých emocionálnych vystúpení, ktorým chýba akákoľvek logika.

 • Pani poslankyňa, musím vám odpovedať, že mám dostatok sily na to, aby sme pokračovali.

  Nech sa páči, pán poslanec Baco, máte slovo.

 • Pán predsedajúci,

  pani ministerka a pán minister,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som na začiatku vyjadril gratuláciu našim kolegom z SDĽ, že sa naučili tak pekne čítať - pán poslanec Andrassy, pán poslanec Benkovský. A chcel by som aj oceniť vysokú réžiu pána poslanca Weissa, ktorý usilovne tieto referáty píše svojim oddaným a poddaným kolegom

 • Poznám to ešte spred roku 1990 a viem, čoho je schopný. Skutočne viem, že papieriky vie produkovať na úrovni.

  Ale domáhate sa toho, aby sme boli konkrétni, prečo chceme odvolať pani ministerku. No chcel by som povedať, že napríklad mám tu poznamenaných päť bodov a poviem vám ich.

  Jeden z tých bodov je, že podľa mňa nemôže byť minisstrom financií človek, ktorý vyzýval verejne občanov Slovenskej republiky, aby porušovali finančnú platobnú disciplínu, čo konkrétne v prípade súčasnej pani ministerky bola výzva pre koncesionárov, aby neplatili koncesionárske poplatky. To trvá a neplatia sa a nebudú sa platiť. Dokiaľ takýto človek bude stáť na čele rezortu financií, ktorý je vlastne zodpovedný za to, aby budoval v občanoch povedomie povinnosti, aby navodzoval atmosféru vymáhateľnosti, pretože s jej osobou bude u občanov Slovenskej republiky vždy spojená predstava a možnosť toho, že sa nemusí platiť to, čo je predpísané. To je, myslím si, inak aj všeobecne o pani ministerke možné povedať, že zákon, povinnosti, regule pre ňu nič neznamenajú.

  Druhý dôvod, ktorý chcem povedať, je dôvod, ktorý mi vlastne pani ministerka prihrala, keď reagovala na vystúpenie pána poslanca Maxona, že tí a tí ľudia už mali byť dávno zavretí. Jeden člen vlády nemôže predsa označiť za páchateľov trestných činov, ktorí by mali byť zavretí, tých ľudí, ktorých súd právoplatne neodsúdil. Tomuto činu sa hovorí porušenie práva na prezumpciu neviny. Len súd je oprávnený povedať, že niekto je vinný a len súd je oprávnený povedať, že niekto má byť zatvorený. A je to iné, keď to povie nejaký ujo alebo teta z ulice, a je to iné, keď to povie člen vlády, že ten a ten už mal byť dávno zavretý, hoci nebol ani obvinený, a aj keď bol obvinený, tak nemôže ministerka, členka vlády, o niekom robiť súd, že mal byť zavretý, pokiaľ tak nerozhodol súd.

  Pani ministerka, máme zavraždeného politika, na ktorého ste vy, členovia vlády, nakydali x obvinení zo spáchania trestných činov. Nič sa doteraz nepreukázalo, prestaňte s týmito žartmi. Nie sú to žarty, pani ministerka, všetci sme ľudia. To, čo vy dnes robíte svojim politickým protivníkom, že nerešpektujete ich právo, toto základné ľudské právo, je to právo na prezumpciu neviny, to sa môže zajtra obrátiť proti vám. Radšej odíďte.

  Ďalší právny dôvod. Pani ministerka, vy ste boli podpredsedníčka vlády v roku 1994, keď ste vyňali z gabčíkovského vodného diela elektráreň a túto elektráreň ste zaradili do Slovenských elektrární, a. s., čiže ste ju odštátnili. Je to protiprávny akt v rozpore so zmluvou s Maďarskou republikou z roku 1977. Ak budeme mať problémy pri realizácii rozsudku z Haagu, tak ich budeme mať z tohto dôvodu, lebo sme porušili zmluvu. To je jediný bod, kde sme porušili zmluvu. Rýchlo to hľaďte napraviť, keď ste to ešte za rok nenapravili. Vy ste boli vtedy podpredsedníčka vlády pre ekonomiku. Dnes vykladáte o tom, aké sú problémy vo financovaní Gabčíkova, ale vytvorili ste situáciu, ako keby ste z bicykla odmontovali obidve kolesá a smiali sa a obviňovali toho vlastníka, že sa nevie bicyklovať. Vy ste zobrali z tohto vodného diela elektráreň, ktorá tŕžila, ktorá bola tržbonosná, a teraz vykladáte, čo sme to tam dorobili. To ste vy urobili vo vašej chamtivosti, pretože ste chceli túto elektráreň privatizovať, celú elektrárenskú sústavu. Nie, nenapravili sme to, napravte si to vy, vy ste to urobili, vy máte toto maslo na hlave, vy si to pekne urobte. Už ste to mohli za rok urobiť, smiech vás prejde, až dostanete posudok z haagskeho súdu.

  Čiže už som uviedol tri právne dôvody na to, aby pani ministerka bola odvolaná, všetky sú veľmi závažné. Právo, zákon je pre ňu nič. Všetci sa pamätáme, ako pani ministerka niekoľko obratov, povedal by som, salto mortale urobila v oblasti privatizácie bánk. V rokoch 1993, 1994, 1995 nás veľmi kritizovala, v roku 1993, že chceme privatizovať banky. Veľmi sa snažila o to, aby sa legislatívne zafixovala neprivatizácia bánk. Samozrejme, vyhoveli sme vtedy našej milej opozícii.

  Keď v roku 1994, keď nastúpila ako podpredsedníčka vlády, okamžite začala pracovať na tom, aby sa banky sprivatizovali, a keďže v decembri odišla z vlády, zasa začala obrovský humbug okolo toho, ako nie je možné banky privatizovať. Nuž podľa mňa takéto saltá mortale nemôže jeden ekonomický expert robiť, a keď je pri moci takýto človek, tak je skutočne nebezpečný na tomto poste a inak tá ekonomika ani nemôže vyzerať iba tak, ako to aj dopadlo.

  Okrem iného v roku 1999 si pani ministerka s pánom podpredsedom vlády znova zobrali do úst aj do parády Gabčíkovo a začali šermovať s touto našou aktivitou ako s typickou aktivitou, kde sme údajne zadlžovali, prejedali budúcnosť. Tak mi dovoľte niekoľko malých vysvetlení. Na gabčíkovské vodné dielo vláda poskytla záruku na úver vo výške 9 mld. Sk. Doteraz gabčíkovská elektráreň vyrobila elektrickú energiu za 15,8 mld. Sk, každý rok vyprodukuje 2,4 až 2,6 mld. kWh, zisky z energie, čo je v cenách 1,20 Sk 3 200 mil. Sk. A za toto pani ministerka robí cirkus už niekoľko mesiacov a na tomto sa snaží získavať verejnosť na svoju stranu proti nám údajne preto, že sme niečo zle robili a niečo zadlžovali.

  Pani ministerka, úvery na toto vodné dielo sme si zobrali také, aké boli možné, a dobre sme urobili. Keby sme neboli toto dielo dokončili, tak v roku 1997 boli také povodne, to je nie moje tvrdenie, to je výsledok auditu, že by boli spôsobili škodu 200 mld. Sk. Toto dielo stálo 34 mld. Sk, 9 mld. Sk sme si naň požičali a keby sa nebolo postavilo, škody sú 200 mld. Čiže, pani ministerka, rozdiel v našej práci je v tom, že my sme sa zadlžovali na nevyhnutne fungujúce rozvojové aktivity, ale vy sa zadlžujete na úpadok. Vy si požičiavate na úpadok. Poviem vám ako. Len v mojom bývalom rezorte, alebo v mojom rezorte, kde mám srdce, 20 mld. Sk v tomto roku. Pani ministerka, v tomto roku sa kúpilo 7 kombajnov, hoci na jednoduchú reprodukciu treba 170. To je 6 %. Tie kombajny bude potrebné o rok, o dva dokúpiť za 1,5 mld. V tomto roku sa kúpilo 60 traktorov, hoci ročne treba kúpiť aspoň 400. Na ich dokúpenie na budúci rok alebo o dva roky bude potrebných ďalších 1,5 mld. korún.

  V tomto roku sa vysadilo 300 hektárov viníc a sadov, hoci ročne treba vysadiť 1 800 a toľko sa aj predvlani vysadilo. A na ich dosadenie bude potrebných ďalších 1,5 mld. korún. Vážená pani ministerka a jej milí kolegovia z SDĽ, v tomto roku sa aplikuje na hektár poľnohospodárskej pôdy 30 kg čistých živín v umelých hnojivách, čo je úroveň spred 2. svetovej vojny, a v tomto roku sa dosiahla úroda na úrovni päťdesiatych rokov a smeruje s týmito výživovými dávkami na budúci rok definitívne pod úroveň spred 2. svetovej vojny. Takže keby sme chceli doplniť tieto živiny a ostatné dlhy, o ktorých hovorím, podobne v lesnom a vodnom hospodárstve, tak potrebujeme vynaložiť 20 mld. Keby z toho bolo 5 mld. z dovozu, v tom je tá vaša lepšia obchodná bilancia, pretože nenakupujte to, čo je nevyhnutné, prejedáme si budúcnosť, neinvestuje sa a vy sa vychvaľujete tým, ako dobre pracujete, ako sa vaše dlhy zmenšujú. Je to vnútorný dlh, je to dlh na úpadok. Takže toto je môj tretí dôvod, vlastne štvrtý dôvod.

  A, pani ministerka, chcem povedať to, že v budúcom roku je možné očakávať, že sa týchto 20 mld. zväčší o 10 mld. na 30 mld. Vaša reštrikcia skrátka nevyšla. Pani ministerka, to sa stáva, že človeku sa sem-tam čosi nevydarí. Stojka, cigán v Trenčianskej Teplej, odúčal koňa žrať a po troch týždňoch, keď zdochol, tak sa sťažoval, že keby ešte tri dni bol vydržal, už by bol definitívne naveky nežral.

 • To sú žarty. Takže jednoducho ste to "prepískli" s tým vaším zadlžovaním sa na úkor úpadku. Stáva sa to, nevyšlo to, ste nervózna, porušujete zákony, robíte zo dňa na deň väčšie chyby, neplníte programové vyhlásenie vlády, porušujete ho. Sľubovali ste 25-percentné zvýšenie reálnej mzdy, sľubovali ste valorizáciu dotácií do poľnohospodárstva, máte to zapísané, schválené v Národnej rade, kašlete na to. Pani ministerka, je to trápne, ste dáma, ja vám to hovorím kolegiálne, seriózne, odíďte sama.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili šiesti páni poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok. Pán poslanec Jarjabek, pán poslanec Krajči a Cabaj nestihli ste to.

  Pán poslanec Jarjabek, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som sa dotknúť tej časti vystúpenia pána poslanca Baca, kde hovoril o koncesionárskych poplatkoch. Je to taký môj lajtmotív, ktorý tu už niekoľkokrát spomínam a som si toho vedomý a viem, prečo to robím.

  Slovenská televízia nikdy nemala peniaze, to opäť všetci vieme a určite to najlepšie vie aj súčasná pani ministerka financií. Dnes je vyčísliteľná škoda, o ktorú jednoducho v ten mesiac, keď pani ministerka mala isté vyhlásenie o neplatení koncesionárskych poplatkov, dnes je vyčísliteľné, o koľko klesli koncesionárske poplatky Slovenskej televízii. Viem, že vtedy boli okolnosti iné, ako sú teraz, ale aj tak znova a aj som v tomto zmysle interpeloval pani ministerku financií, možno by stačilo jedno malé pokojné, pokorné: Prepáčte, stalo sa to, čo sa stalo.

  Myslím si, že jedna vtedajšia opozičná poslankyňa nemala vysloviť niečo také v neprospech Slovenskej televízie, práve keď v súčasnosti tie peniaze do Slovenskej televízie všetci naháňame.

  Pani ministerka, myslím si, že toto vaše vyhlásenie treba aj po takom čase, keď už možno prešlo 12 mesiacov, občanom Slovenskej republiky jednoducho vysvetliť alebo sa zaň ospravedlniť, to by mal dokázať každý.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  V prvej časti pán poslanec Baco reagoval aj na nedôstojné vystúpenia poslancov za SDĽ. Ocenila som, že na rozdiel od poslancov SDK, keď tu bol návrh na odvolanie pána Černáka, vystupujú na obhajobu svojej ministerky, ale myslím si, že táto obhajoba by mala mať aj svoju úroveň. Vy ste vo svojom programe, ktorý ste predkladali 9. 11. 1998, mali aj veľmi zaujímavú vetu, s ktorou sa dá súhlasiť, ale, bohužiaľ, realizácia je celkom iná. Tvrdili ste, že ste za vytvorenie pocitu spoluzodpovednosti vládnych i opozičných strán, za hospodársky rozvoj, bezpečnosť občanov štátu. Pritom naše návrhy negujete, neberiete ich do úvahy. Stalo sa to aj pri rozpočte, mnohé veci, na ktoré sme upozorňovali, sa stali. Siahate k takým metódam ako pán Benkovský, ktorý obvinil pána Engliša, že bol komunistický odborár.

 • Pani poslankyňa, reagujte na pána poslanca Baca.

 • Ale hovoril o poslancoch SDĽ a pán Benkovský je jeden z nich. A aby to zaznelo, tak pán Engliš nikdy nebol komunistický funkcionár, ani člen komunistickej strany, ani člen komunistických odborov. On sa stal predsedom odborov až v roku 1990. Nikdy som sa neznížila k tomu, aby som ľudí delila na tých, ktorí boli v strane funkcionári. Nikdy ste to odo mňa nepočuli, ale vyprosujem si, aby ste tu urážali mojich kolegov takýmto dehonestujúcim spôsobom.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán poslanec Baco, vyzývali ste nás, že nás smiech prejde. Chcem vás ubezpečiť, že nás už smiech prešiel. Nám sa nechce usmievať ani nad stavom bánk, ani nad stavom štátnych majetkov, ktoré sa privatizovali pod vaším rukovodstvom, ani nad štátnym rozpočtom, ktorý je taký, aký je, ani nad stavom bývalých strategických podnikov, ani nad zadlženosťou štátu. Keby ste boli taký láskavý, pozývam vás, pán Baco, na obhliadku bývalých hospodárskych dvorov Štátneho majetku Lipany. Po vašom boku za účasti televízie prejdeme všetky hospodárske dvory, aby ste vedeli, čo ostalo po vašom perfektnom hospodárení. A ešte dopoviem. Hodnoty sa odjakživa tvorili pod komínom vo fabrikách na poľnohospodárskych družstvách, tak aby ste teda vedeli, ako to vyzerá po tom perfektnom krásnom hospodárení.

  Po ďalšie, veľmi radi hovoríte o rozvojových programoch hnutia. Viete, ktorý najväčší program ste urobili? Rozdávali ste certifikáty okresným úradom, krajským úradom alebo okresným a krajským sídlam, perfektne ste vytvorili obrovský moloch štátnej správy, ktorý požiera veľkú časť štátneho rozpočtu. Najväčším zamestnávateľom v okresoch sú okresné a krajské úrady. To je váš rozvojový program. Toľko ste akurát dokázali, pobalamutiť ľudí, taká je pravda.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Chcem sa pripojiť k pánu poslancovi Bacovi ešte s niekoľkými hodnoteniami úrovne finančnej politiky, ale nie z mojej hlavy, to sa rovno priznám, lebo až tak dôkladne som to rozpočtovo nepreštudoval. Ale chcel by som uviesť to, čo na margo situácie, ktorá sa vyvíja v tomto štáte, povedal prognostik pán Karas, ktorý hovorí, že doterajší vývoj má podľa neho na svedomí aj chybne koncipovaná vládna politika, ktorá podcenila význam hospodárskeho rastu a precenila význam rovnováhy pre súčasné podmienky slovenskej ekonomiky. Pán Karas sa domnieva, že v tomto roku bude skutočne prekročený schodok štátneho rozpočtu a že je vlastne tento stav dôsledkom evidentne zle zostaveného rozpočtu. A takisto zapochyboval o tom, že príprava štátneho rozpočtu na rok 2000 je tiež zle postavená, pretože je nesystémová a je založená len na spôsobe naháňania daní. Teda nie je to politik ani z jednej strany, ani z druhej strany. Je to ústav, ktorý sleduje vládnu politiku, vyhodnocuje a dáva verejnosti do povedomia, ako situácia stojí. Lenže poľnohospodári so štátnym rozpočtom sú skutočne prepojení a pani ministerka im nedopriala ani vtedy, keď navŕšovala schodok štátneho rozpočtu koncom minulého roka na vrub Mečiarovej vlády na 19 mld., ani grajciar, do rezortu ani grajciar. Takisto všetky požiadavky, ktoré boli dané do rozpočtu na tento rok, zamietla v klube svojich poslancov, to teda bol...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  pán minister,

  páni poslanci, panie poslankyne,

  hovoríte, že za jeden rok sa nedá veľa pokaziť. Dá sa. Najlepší príklad je skutočne rok 1992, keď pod vedením KDH a pána Čarnogurského sa prakticky priviedlo k rozpadu naše poľnohospodárstvo, to bolo za jeden rok. Počas volebnej kampane, ktorú sme robili v roku 1992, sme skutočne žasli, čo sa za jeden rok dá pobabrať. A výsledky vašej vlády a zrejme aj pani ministerky financií takisto svedčia o tom, čo sa dá pokaziť za jeden rok. Veď vy robíte len reštrikciu. A dôsledok? Ľudia si musia vyberať zo svojich úspor, aby mohli prežiť. Podniky si nevládzu plniť svoje povinnosti, to je jedno, či súkromné, alebo štátne. Dokonca ani štát si neplní povinnosti voči sebe, pretože neplatí do fondov, a potom, samozrejme, všetko je v krachu.

  Pozrite sa na nemocnice. Ľudia si tam pomaly budú nosiť stravu a budú sa zrejme aj sami ošetrovať. V školstve si deti budú pomaly nosiť polienka alebo brikety v taškách, aby mohli kúriť, hygienické potreby si už nosia, a keď si chcú dať vymaľovať triedy, tak to robia na náklady svojich rodičov. To je výsledok vašej politiky. Naše rozvojové programy, tie niečo znamenali. To neboli len diaľnice. Určite to bol deficit zahraničnoobchodnej bilancie, ale, preboha, kupovali sa stroje a zariadenia, ktoré vlastne boli základom úspešnej činnosti mnohých podnikov. A tí, ktorí to neurobili, sú na tom zle a, samozrejme, počas vašej pôsobnosti to nemôžu ani urobiť, tak potom to môže len skrachovať. Štatistické ukazovatele podľa nášho pôsobenia boli jednoznačne pozitívne. Počas vášho, naopak. Svedčia o veľmi zlej práci vlády a, samozrejme, aj ministerky financií.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Zobral som si slová pani poslankyne Aibekovej k srdcu a nebudem urážať, a preto budem len citovať. Pán poslanec Baco sa vyjadril a hovoril o svojom rezorte. Áno, skutočne prevažne ním sprivatizovanom rezorte a jemu blízkymi, takže vyjadril sa veľmi presne. Pán Baco zároveň hovoril o rezorte, kde nechal svoje srdce. Zabudol akosi povedať, kde nechal obilie. Chcel by som sa ho tiež opýtať a možno ho doplniť v tom, čo zabudol vo svojom vystúpení povedať o nejakých 200 miliónoch, ktoré išli jeho zaťovi do Gabčíkova. Preto asi hovoril o Gabčíkove, aj keď v inej súvislosti. Chcel by som sa opýtať pána Baca, kde sú tie kombajny z deblokácie, o ktorých hovoril vo vystúpení, kde sú všetky schované či predané, či sú na jeho veľkostatkoch alebo niekde inde. Ak mi na to odpovie, budem veľmi rád a potom dáme hlasovať o vyjadrení dôvery pani ministerke.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Kačic. Pripraví sa pán poslanec Kozlík.

  Pán poslanec Cabaj - procedurálny návrh.

  Nech sa páči, predložte najprv procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh.

  Už tak dlho vediete schôdzu, že by ste nemuseli čítať papier. Keby ste totiž neboli čítali z papiera, že končíte, je možnosť prihlásenia sa s faktickou poznámkou, boli by ste videli, že ďalší...

 • Pán poslanec, to nie je procedurálny návrh.

  Vypnite mikrofón pána poslanca.

  Nech sa páči, pán poslanec Kačic, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pani ministerka,

  pán minister,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  v takú neskorú hodinu vám prajem dobrú chuť, pani ministerka, lebo všetci sú vyčerpaní.

  Pripájam sa ku skupine poslancov, ktorí podali návrh Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery ministerke financií Slovenskej republiky Brigite Schmögnerovej. Obyvateľov Slovenskej republiky dnes oveľa viac než povedzme štátny sviatok 28. október trápi ich úbohá životná úroveň, rastúca nezamestnanosť a neistá budúcnosť. Pýtajú sa, prečo majú takmer celú ťarchu ekonomických opatrení niesť radoví občania neustálym poklesom reálnych príjmov.

  To sú skutočne problémy, ktoré trápia občanov. Netešia ich ani žiadne euforicky prednášané správy, že Slovensko bude rovnako ako Bulharsko či Rumunsko pozvané na začatie rokovaní o vstupe do Európskej únie. Veď čo z toho, keď nebude schopné splniť ekonomické kritériá preto, lebo koalícia sa utápa v nezmyselných žabomyších vojnách a na riešenie závažných problémov akoby nemala ani chuť, ani čas.

  Koaliční politici sa len ťažko môžu vyhovárať, že nemajú možnosti, ako všetky tieto problémy vyriešiť. Keby nestrácali čas a energiu v nezmyselných súbojoch, mali by šancu vyviesť krajinu z ekonomickej krízy, do ktorej ju za jeden rok dostali. Voliči im totiž dali toľko hlasov, že získali v parlamente ústavnú väčšinu. Koalícii teda nič nebránilo a ani nebráni, aby zákonnou cestou presadili svoje predstavy o spravovaní našej vlasti. To by však všetci museli mať chuť poctivo pracovať, ale hlavne byť kompetentní.

  No, žiaľ, táto vláda je neschopná viesť náš štát. A vy pani ministerka patríte k pilierom tohto neschopného kolektívu. Podľahli ste mikloškovsko-liberálnemu riešeniu hospodárskych problémov namiesto toho, aby ste ako predstaviteľka SDĽ presadzovali vlastnú cestu. Vo svojej činnosti vychádzate z nekvalifikovaných makroekonomických analýz a presadzovaní úsporných riešení, ktoré vedú k recesii. Mám na mysli najmä to, že napríklad Medzinárodný menový fond chce, aby štáty držali umelo silný kurz svojich mien a chránili ich vysokými úrokovými sadzbami. To je cesta do finančnej priepasti, prepadu meny a pádu ekonomiky. Kritika Medzinárodného menového fondu vrátane jeho tlaku na členské štáty je potvrdená praxou, mnohými negatívnymi príkladmi. A presne tak, ako káže Medzinárodný menový fond, sa správa naša vláda a zároveň tak sa vyvíja aj ekonomika.

  Koncom tohtoročného mája prepadol kurz slovenskej koruny preto, lebo vláda sa zamerala na takzvané hodnotenie alebo čierne knihy v minulosti a prizerala sa, ako pomaly a isto upadá hospodárstvo. Potom sa kurz ako-tak upevnil, ale iba v dôsledku veľmi tvrdých a navyše dosť oneskorených reštrikčných opatrení, ktoré dopadli na plecia radových občanov i podnikateľov.

  Prvoradá úloha pani ministerky Schmögnerovej je naplnenie štátneho rozpočtu, čo je síce chvályhodná vec, ale toto naplnenie bolo aj veľmi úzko časovo obmedzené na tento, prípadne nasledujúci rok. Nie je prostriedkom na pozdvihnutie ekonomiky v budúcnosti, ale cieľom, navyše krátkodobým. Nečudo, že ekonomika upadá a ako sa vyslovil jeden z kolegov v parlamente pri pokuse o vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva, táto vláda vytvorila najmenej dvadsať negatívnych hospodárskych rekordov, pričom najmenej polovica ide na vrub Ministerstva financií Slovenskej republiky, čiže vám pani ministerka Schmögnerová. Vymenovať rekordy a negatívne javy je zbytočné, pretože jednak o nich každý vie, a jednak ich väčšina občanov pociťuje počnúc povedzme cenami v obchode a končiac trebárs akútnym nedostatkom pracovných príležitostí. To je však dosah, ktorý sa týka občana ako jednotlivca. Oveľa horší je dosah na štátny rozpočet a na štát. Hrozí totiž finančný kolaps našej ekonomiky, a to už v tomto roku, teda približne po jednom roku vládnutia tejto vlády.

  Ekonomická politika vlády sa dá definovať tak, že chce ušetriť desať halierov, ale prichádza pritom o celú korunu. Po získaní samostatnosti, najmä však v rokoch 1994 - 1998, sme kráčali pri transformácii ekonomiky trochu iným tempom a dosahovali sme výrazné úspechy. Za to nás mnohí aj na Západe obdivovali, napríklad terajší predseda Komisie Európskej únie pán Romano Prodi. Dnes podľa prognózy Štatistického úradu by inflácia ku koncu roka mala dosiahnuť 19,5 %. Priemerná mzda by mala byť 10 800 korún, teda o 8 % viac ako vlani. Reálne vzhľadom na infláciu to však bude o 11,5 % menej. To sú čísla, ktoré svedčia o inom než o zdravom rozvoji.

  V parlamente beží jeden vtip o vašej neblahej aktivite vo VSŽ, že vraj vám vo VSŽ urobili obrovský magnet, s ktorým budete chodiť nad Slovenskou republikou a vyberiete od občanov to posledné, čo im ostalo, drobné.

  Pani ministerka financií Slovenskej republiky, myslím si, že by sme mali parafovať myšlienku, ktorá bola tu v marci roku 1994. Urobíte dobre pre Slovensko, ak odstúpite.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sa hlásia dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Kačic hovoril o ekonomických parametroch na vstup do Európskej únie. Už som v tomto parlamente uviedla, že v auguste 1998 hodnotila slovenskú ekonomiku Svetová banka. V štyroch parametroch uviedla, že Slovensko je na vrchole asociovaných krajín. V tom istom mesiaci predseda parlamentu Rakúska pán Schmiedt uviedol - bola to vtedy predsedajúci krajina Európskej únie -, že Slovensko spĺňa ekonomické parametre na vstup do Európskej únie.

  Pani ministerka, koľko pripomienok k ekonomike je už dnes z Európskej únie? Hovoríte, že toto sú všetko dôsledky dedičstva Mečiarovej vlády. Mečiarova vláda bola pri moci s malou prestávkou sedem rokov. Viem, že občania nemali blahobyt, ale postupne sa ich situácia pomaly predsa len zlepšovala. Dnes sa za jeden rok tak rapídne zhoršila, že keď som bola v teréne, jedna riaditeľka ma informovala o nasledujúcej situácii. Čo má robiť, má tam detičky, ktoré ich rodičia nie sú schopní zaplatiť lístky na obed každý deň a deti chodia na obed len každý druhý deň. Nie je to asociálna rodina, je to rodina, ktorej to nevychádza. Takéto prípady vás nemrzia? Myslím si, že by mali.

 • Vážená pani ministerka,

  9. 12. 1997 na 37. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky...

 • Pán poslanec, reagujte na predrečníka.

 • Reagujem na predrečníka v tej časti, kde hovoril o tom, ako pani ministerka financií dokázala roztočiť takým závratným tempom inflačnú špirálu.

  Pani ministerka, vy ste na 37. schôdzi v roku 1997 hovorili, že Mečiarova vláda naskočila do rozbehnutého vlaku a ťažila z toho po celý nasledujúci rok, čo vyprodukovala Moravčíkova vláda. Už vtedy ste klamali, lebo Moravčíkova vláda nevládla rok ani v roku 1996, ale hovorili ste o tom, že výsledky, pripustili ste, že výsledky Mečiarovej vlády v konečnom dôsledku boli vynikajúce, že po prvýkrát vrástli reálne mzdy, strojnásobili sa devízové rezervy o viac ako 50 % vzrástli zahraničné investície.

  Pýtam sa vás, prezraďte občanom Slovenskej republiky, ako sa vám podarilo, pani ministerka, na obyčajnom Dzurindovom bicykli takým závratným tempom roztočiť infláciu, že inflácia z 5 % v predchádzajúcom roku vzrástla na 19 %. Možno by to zaujímalo aj občanov Slovenskej republiky, pretože je to už výsledok vášho vládnutia po roku. Vy ste zdedili ešte vynikajúcejšie výsledky po Mečiarovej vláde, ako zdedila Mečiarova vláda po Moravčíkovej totálne neschopnej vláde, ktorá urobila presne to s hospodárstvom čo vaša neschopnosť.

  Ďakujem.

 • V rozprave vystúpi pán poslanec Kozlík. Pripraví sa pán poslanec Hofbauer.

 • Vážená Národná rada,

  ale najmä milí televízni diváci,

  keďže je po polnoci, chcem popriať všetkým úspešný nový deň, pekný a radostný.

  Dovoľte mi, aby som prešiel k meritu veci. Anabáza pani Schmögnerovej sa začala už pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 1999, keď ako zodpovedná ministerka za rozpočtové hospodárenie absolútne nezvládla prípravu rozpočtu na rok 1999 a Slovenská republika vstupovala do rozpočtového roka 1999 s rozpočtovým provizóriom. To bola prvá zásadná chyba a myslím si, že už vtedy pani Schmögnerová bola zrelá na odvolanie, pretože boli dva mesiace po nástupe novej vlády na prípravu, na zodpovednú prípravu štátneho rozpočtu roku 1999. Bol dostatok času na prijatie viacerých opatrení, ktoré by zároveň riešili vývoj rozpočtu 1998 a zároveň naštartovali aj príjmy rozpočtu 1999. Upozorňovali sme v tejto Národnej rade na tento problém a upozorňovali sme, že tento rozpočtový problém bude narastať do rozpočtového chaosu v roku 1999, čo sa nakoniec aj v plnej nahote prejavilo a stalo.

  Čo sa týka rozpočtového roka 1998, opäť pani Schmögnerová nezvládla záver rozpočtového roka. Z rozpočtu, zo štátneho rozpočtu sa stala samoobsluha a namiesto 8 mld. plánovaného deficitu, ktorý sme odovzdávali na úrovni prakticky 8 mld. v októbri 1998, schodok skončil na úrovni 19 mld. a plne sa premietol do vývoja štátneho dlhu Slovenskej republiky. Takže zmeškal sa jeden vlak, rozpočtový vlak na rok 1999 a, samozrejme, plnú zodpovednosť nesie minister, ktorý za rozpočet zodpovedá a ten minister nezodpovedá vláde, ale zodpovedá tejto ctenej snemovni, a tým zodpovedá občanom tohto štátu.

  Čo sa týka roku 1999, treba pripomenúť, napriek tomu opäť, že bol celý kvartál k dispozícii na zostavenie kvalitného štátneho rozpočtu na rok 1999, táto snemovňa bola postavená pred nekvalitnú predlohu štátneho rozpočtu, ktorá nemala definovanú príjmovú stránku rozpočtu, bola úplne odkrytá a opäť zodpovednosť nesie osoba, ktorá zodpovedá za rozpočtové hospodárenie tohto štátu v súčasnom období, a to je pani Schmögnerová. Takže tento rozpočtový chaos sa prenáša do tvorby štátneho rozpočtu roku 2000 a sme svedkami kupliarčenia, sme svedkami absolútne nepripravených aj politických síl, pretože štátny rozpočet je významná politická kategória a vždy pokiaľ má prejsť a má byť seriózne pripravený, tak musí byť, samozrejme, za ním aj politická dohoda, ktorú musí predovšetkým kooperovať, ktorú musí pripravovať predovšetkým osoba, ktorá riadi ministerstvo financií.

  Takže dnes sme svedkami toho, že návrh štátneho rozpočtu na rok 2000 je v absolútnom chaose, je absolútne nepripravený. Na papieri síce niečo leží, ale v tomto neskorom čase s prihliadnutím na to, že bol dostatok času na prípravu kvalitnej predlohy, opäť to nectí prácu ministerstva financií. V súčasnosti sa hľadajú 2,5 mld. korún výpadku dane z motorových vozidiel a opäť zohnať 2 mld. do štátneho rozpočtu, to nie je hop na kravku a bude teľa, to znamená, príde sem štátny rozpočet opäť s absolútne odkrytými príjmami, ale hlavne všetky rezorty, všetky kapitoly budú mať natiahnutú ruku na spotrebu, na výdavky. Ale to je vec, ktorá nás čaká a podotýkam neminie pri nekvalitnej práci ministerky financií.

  Dovoľte mi prejsť k ďalším faktorom, ktoré ma vedú k podpore odvolania pani ministerky financií. Je to dlhodobo prezentovaná negatívna politika, negatívna vízia hospodárskej politiky. Tá sa začala, pokiaľ bola pani Schmögnerová v opozícii. Beriem to, bol to prístup opozičného politika. Ale, čuduj sa, svete, negatívne postoje voči výsledkom štátu, voči reálnej pozícii Slovenskej republiky pokračovali aj po nástupe súčasnej vlády a pani Schmögnerová sa podieľala významnou mierou na prezentácii hrubej demagógie, ktorou boli prezentované výsledky Slovenskej republiky, či už sa týkalo zadlženosti štátu, ktoré, myslím si, precízne vysvetlil pán exminister Baco, že to boli prostriedky vložené do investícií, do budúcnosti a neboli to prostriedky, ktorými sa financuje úpadok tohto štátu, ale prostriedky, ktorými sa financoval rozvoj tohto štátu.

  Podobne hrubá demagógia sa viedla okolo obchodnej platobnej bilancie, kde bolo zreteľné, že pri prudkom náraste investícií bola jasná korelácia medzi investíciami a vývojom zahraničného obchodu najmä v oblasti deficitu obchodnej bilancie a dlhodobo sme upozorňovali, že rokmi 1997 - 1998 a koncovým rokom 1999 kulminujú investície a že v roku 1999 a ďalších rokoch bude dochádzať k poklesu deficitu obchodnej bilancie. To znamená, že aj výsledky v oblasti obchodnej bilancie ani nie sú tak výsledkami práce súčasnej vlády len v tom negatívnom zmysle slova, že sa zbrzdili, znížili zdroje podnikov na vlastný rozvoj, ale pozvoľný pokles deficitu obchodnej bilancie by bol nasledoval aj bez hrubých zásahov tejto vlády do hospodárskych faktorov štátu.

  Podobne hrubá demagógia sa viedla okolo vstupu zahraničného kapitálu, keď sa abstrahovalo od toho, že účasť zahraničných úspor na rozvoji Slovenskej republiky sa zabezpečuje nielen priamym zahraničným kapitálovým vstupom, ale zabezpečuje sa aj účasťou prostredníctvom trebárs syndikovaných úverov zahraničných bánk, ako to bolo v Slovnafte, v chemickom priemysle a v mnohých ďalších odvetviach slovenského hospodárstva. Ale taká situácia v štáte, keď sa masívne investuje, si vyžadovala veľmi citlivý prístup vlády a tá necitlivosť, tá hrubá necitlivosť vlády pána Dzurindu a pani ministerky Schmögnerovej znamenala vytvorenie značnej nedôvery voči Slovenskej republike, výrazné devalvačné očakávania, čo v konečnom dôsledku spolu s útokom na podnikateľské štruktúry, na vlastnícke vzťahy znamenalo absolútne oslabenie dôvery domácich aj zahraničných podnikateľov, odlev desiatok miliárd krátkodobého zahraničného kapitálu koncom roka 1998, odlev voľných zdrojov podnikateľskej sféry do zahraničia.

  Samozrejme, tieto zdroje chýbali. V prvom polroku 1999 to znamenalo útok na slovenskú korunu a prudký prepad slovenskej koruny so všetkými dôsledkami na túto ekonomiku len v oblasti podnikateľskej sféry s 15 mld. dosahom do finančných nákladov podnikov. Takže na to sa treba, vážení poslanci, poslankyne, upriamiť, pokiaľ chceme hovoriť o padajúcej ekonomike, o padajúcich podnikoch a pokiaľ chceme hovoriť o tunelároch a vykrádaní podnikov. Ak nie je priaznivé prostredie na podnikanie, padajú všetky podniky, či sú štátne, či sú verejné, či sú súkromné. A na tomto sa podieľala svojou politikou aj pani Schmögnerová. Boli spochybnené základné faktory rozvoja ekonomiky, bol rozvalený celý systém prorastových opatrení, rozbitý systém výstavby diaľnic.

  Včera ste si mohli vypočuť z úst generálneho riaditeľa Váhostavu to, že len zastavenie výstavby diaľnic v Žilinskom kraji znamenalo vypadnutie výroby pre vyše 300 podnikov, a to by som bol rád, aby si pani Schmögnerová uvedomila, lebo rada v parlamente kritizovala, že na výstavbe diaľnic sa podieľalo len zopár mamutích podnikov, ako Doprastav, Hydrostav. Je to nepravda. Na výstavbe diaľnic sa na 40 % podieľajú malé a stredné podniky a číslo, ktoré riaditeľ Váhostavu včera vláde deklaroval, vypovedá za všetko - prácu stratilo vyše 300 podnikov a len v stavebníctve vo väzbe na likvidáciu výstavby diaľnic stratilo prácu okolo 26 tisíc ľudí, samozrejme, s plnými dosahmi na zdroje štátu, na rozpočtové hospodárenie, na výdavky štátu, na sociálnu sféru nehovoriac o tom, že povinnosťou každej vlády je starať sa o maximálne využitie disponibilných kapacít tohto štátu bez ohľadu na to, či ide o kapacity podnikov, či ide o kapacity pracovnej sily alebo surovinových zdrojov.

  Takže skôr či neskôr, či táto vláda alebo iná vláda sa vráti k tomuto systému výstavby, tak ako ju rozbiehajú v Maďarsku, ako ju rozbiehajú v Chorvátsku aj na báze domácich a zahraničných zdrojov, čím skôr, tým lepšie. Mnoho času sa stratilo, veľa zdrojov sa stratilo aj v príjmoch štátneho rozpočtu.

  Ďalšia zásadná výhrada, nebudem hovoriť o strate energie, čiernych knihách atď., ale budem hovoriť o vyhodení radu odborníkov v rezorte ministerstva financií, podotýkam bez uvedenia dôvodu, ten potenciál, samozrejme, niekde chýba a prejavuje sa v chaotickom systéme zmeny daňových zákonov, v chaotickej daňovej legislatíve. Stačí pripomenúť zákon číslo 511, kde sme boli oslovení priamo Komorou daňových poradcov, prezentovali absolútne výhrady k tomuto zákonu, ale podobné výhrady zazneli zo strany daňových úradov, kde neboli premietnuté viaceré vážne výhrady, a zákon číslo 511, na ktorý som osobne upozorňoval, že sa prijíma v skrátených konaniach, že sa dopustí parlament a vláda radu chýb, dnes ohrozuje život zase radu ďalších podnikov a môžeme oprávnene očakávať, že koncom tohto roka miera nezamestnanosti ozaj prekročí 20 % a počet nezamestnaných vysoko prevýši 550 tisíc nezamestnaných.

  Takže je veľmi známa krivka výťažnosti daní a je flagrantným príkladom postup pani Schmögnerovej, keď sa tlačí na padajúcu ekonomiku s cieľom vyraziť z nej čo najviac daní. Spomínaný už bol prípad koňa, ktorý nedostal nažrať, alebo kravy, z ktorej sa chce vydojiť viac mlieka, ale pritom nedostáva nažrať. Je to presný príklad súčasného stavu ekonomiky a daňových zákonov, keď krivka výťažnosti daní už dávno prekročila kulminačný bod a, vážení poslanci, najmä z koalície, keď tu budete schvaľovať ďalšie zákony o zvyšovaní daňového zaťaženia, pamätajte si, neprinesú väčšie zdroje do rozpočtu, ale objavia sa v raste daňových nedoplatkov. A to sa dnes už reálne deje, túto otázku si kládol už aj Medzinárodný menový fond. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Dostali sme sa do poklesovej krivky výťažnosti daní v rámci hospodárskeho systému a nové dane, ktoré by mali zvýšiť príjmy do rozpočtu, už budú pôsobiť retardačne, pokiaľ sa nevložia do ekonomického systému prorastové prvky.

  Je to moja zásadná výhrada k politike pani Schmögnerovej. Opäť, myslím si, veľmi precízne pán exminister Baco definoval túto politiku, keď ide v podstate o financovanie úpadku namiesto toho, aby sa financoval rozvoj. Stretnete sa s tým na stránkach rozpočtu na rok 2000. Dopredu vás na to upozorňujem, kde v podstate 10 mld. z privatizácie telekomunikácií sa v podstate ide financovať padajúci rozpočet. Diera, ktorá je vo financovaní štátnej správy, namiesto toho, aby sa tieto zdroje cez mimorozpočtový kanál použili na financovanie rozvojových programov, ktoré by indukovali 20 - 30 mld. zdrojov vytvorených v národnom hospodárstve a cez ne oblúkom príjmy do štátneho rozpočtu a do poistných fondov rozpočtu obcí a miest a podobne. Žiaľbohu, táto politika súčasnej vláde a ministerstvu financií od nástupu do vlády je absolútne cudzia.

  Dovoľte mi dotknúť sa ešte niektorých ukazovateľov, ktoré aj pán Mikloš a určite v záverečnom slove sa nimi bude oháňať aj pani Schmögnerová a zazneli v správe Medzinárodného menového fondu ako pozitívne ukazovatele výsledku činnosti tejto vlády a najmä májového balíčka. Opatrenie - to je veľká fikcia, kamufláž. Predovšetkým zdroje, a bolo to tu viackrát spomínané, súčasná vláda ani strategické podniky nezískavajú lacnejšie, ako to bolo pred voľbami 1998, naopak, drahšie. Kredit vlády pána Dzurindu je mizerný. Presne týmto výrazom označujú dnes už viaceré zahraničné západné denníky svoj pohľad na Dzurindovu vládu a privatizácia strategických podnikov sa dnes označuje na stránkach zahraničných médií ako panic sale, ako panický výpredaj, čo zase naznačuje, kam sa asi pohnú hodnoty privatizovaných strategických podnikov, pokiaľ takýmto spôsobom bude vláda pristupovať k ich privatizácii.

  Ďalšia vec, pokiaľ sa hovorí o poklese úrokových sadzieb na trhu úverov, to nie je výsledok práce tejto vlády. Odráža to práve hospodársky pokles. Odráža to hospodársku neistotu a neistotu podnikateľskej sféry, ktorá nemá záujem rozvíjať svoju výrobu, investovať a, samozrejme, i pri tom malom objeme disponibilných úverov pri nezáujme ich použitia klesajú úrokové sadzby, pretože vyjadrujú cenu peňazí aj pri nezáujme rozvíjať výrobu, rozvíjať zamestnanosť. Samozrejme, prejavuje sa to v cenách peňazí.

  Podobne ekonomický rast za prvý polrok 2,6 % je opäť jedna ani nie kamufláž, ale jedna číselná náhoda, keď pri poklese indexu priemyselnej výroby a stavebnej produkcie celý rast je postavený na poklese deficitu obchodnej bilancie, ktorý, spomínal som, vyjadruje predovšetkým pokles obstaraných investícií, ale čuduj sa, svete, za prvý polrok vláda nedokázala otočiť dovoz osobných áut, ktorých prírastok bol 14 % a celý pokles obstaraných investícií sa prejavuje v strojnotechnologických zariadeniach. Opäť viacero poslancov HZDS korektne uviedlo príklady.

  Vážené dámy, páni, pokiaľ hovorím o celkovom výsledku práce ministerstva financií, je to snaha ušetriť 10 halierov, a pritom sa stratí jedna koruna, namiesto politiky, ako investovať korunu a získať za túto korunu dve koruny. Absolútne chýba pozitívna vízia, chýbajú východiská a nemyslím si, že pani Schmögnerová je predstaviteľkou takejto pozitívnej vízie alebo šance predstaviť takúto pozitívnu víziu do budúcnosti.

  V tomto smere nemám dobrú správu pre parlament, ale myslím si, že nemám dobrú správu ani pre pani Schmögnerovú. Mňa to samého prekvapilo, ale spôsob prerokovania v jednotlivých výboroch vyzeral asi tak, že kto obhajoval pozíciu pani Schmögnerovej, bola Strana demokratickej ľavice, čo je pochopiteľné, ale zo strany ostatných koaličných partnerov nezaznelo jediné slovko podpory, a to pravdepodobne viedlo aj koaličné strany, že sa otočil návrh uznesenia na nesúhlas s odvolaním pani Schmögnerovej, aby sa tak vynútilo kladné hlasovanie poslancov vládnej koalície, pretože bola obrovská obava, že naprostá väčšina členov vládnej koalície by sa pri hlasovaní o dôvere pani Schmögnerovej zdržala hlasovania. Pani Schmögnerová, nie je to pre vás dobrá správa a osobne sa domnievam, že keby ste odstúpili včera, bolo by neskoro.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Kozlíka - pán Cuper, pán Maxon, pán Andrassy, pán Weiss a pán Cabaj. Uzatváram možnosť podania prihlášok do faktických poznámok.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Cuper a posledný pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem reagovať na tú časť vystúpenia, podotýkam veľmi dobrého vystúpenia, pána Sergeja Kozlíka, kde hovorí o tom, že pani ministerka bola akousi krstnou mamou negativistických vízií o slovenskej hospodárskej politike. Treba zdôrazniť, že nebola sama. Terajší predseda vlády pán Dzurinda bol jej verným žiakom alebo opačne? Pani ministerka, konštatujete, že naozaj neviete o tom, či taký veľký hospodársky rast, ktorý zaznamenávala Mečiarova vláda, je vôbec žiaduci pre slovenskú ekonomiku. Konštatovali ste to 9. 12. 1997.

  Pýtam sa, na základe čoho ste vtedy naozaj konštatovali túto skutočnosť. Boli ste si vedomá svojich neschopností, že nebudete schopná zabezpečiť takýto nastolený trend rastu ekonomiky Slovenskej republiky, alebo ste si boli vedomá svojich možností dohodnúť nejaké rozvojové programy v zahraničí, aby vás podporili vaši zahraniční tútori? Aj pre vás platí to, čo ste citovali z vystúpenia pána Košnára, že keď vláda nemôže dokázať, tak aspoň vykazuje. Vy nám tiež budete zrejme vykazovať alebo prikrášľovať ekonomickú situáciu, ktorá za tento rok pod vaším ekonomickým aj pod vaším finančným a ekonomickým vedením je na Slovensku žalostná.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Maxon, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vo väzbe na vystúpenie Sergeja Kozlíka mi dovoľte uviesť niekoľko relevantných skutočností, ktoré bezprostredne s touto diskusiou súvisia.

  Vážené dámy, vážení páni, pred chvíľočkou vystúpil náš kolega, ktorý v tejto snemovni štyrikrát uspel s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Je to historický unikát všetkých tranzitívnych ekonomík. Ani v jednej tranzitívnej ekonomike sa nedosiahla taká stabilita, aby jeden minister štyrikrát uspel s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Prečo túto skutočnosť podotýkam a zdôrazňujem? Zdôrazňujem to predovšetkým preto, že to bola práve ministerka financií Brigita Schmögnerová, ktorá človeka, ktorý štyrikrát uspel v Národnej rade s návrhom zákona o štátnom rozpočte, označila ako nekompetentného, keď sme ho kandidovali za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Pani ministerka, majte v seba aspoň promile sebareflexie a spomeňte si na tieto moje slová.

 • Ruch v sále.

 • Kým skončíte diskusiu, na ktorú vždy upozorňujem a vzájomne sa upozorňujete, že si skáčete do reči. Už ste si povedali?

  Pán poslanec Andrassy, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

  Veľmi rád som si vypočul vystúpenie exministra financií Sergeja Kozlíka a je naozaj na uznanie, že štyrikrát získal podporu v parlamente. Dostal podporu aj jeho návrh štátneho rozpočtu, ale dostal podporu najmä z radov svojho Hnutia za demokratické Slovensko, a verím, že aj ministerka financií Brigita Schmögnerová, ktorá je za Stranu demokratickej ľavice, takisto dostane aj pri návrhu rozpočtu na rok 2000, aj 2001, aj 2002 podporu nielen jednej strany, ale podporu 92 poslancov súčasnej vládnej koalície.

  Aj z vášho vystúpenia vyplynuli otázky, ktoré si kladú občania, prečo sa napríklad v školstve nekúri a odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože prednostovia okresných úradov, ktorí prišli po vás, našli v kasách mínus 45 miliónové dlhy a tieto dlhy boli práve v oblasti školstva za neplatenie energií, za neplatenie elektriky, tepla, telekomunikácií. Dnes odpájajú okresné úrady od telefónov nie preto, že sme tieto dlhy na okresných úradoch narobili my, ale preto, lebo ste ich tam zanechali vy. Pýtate sa, prečo je v zdravotníctve taká situácia, aká je. Ona je preto taká, lebo v roku 1995 namiesto toho, aby štát a vaša vláda odviedla do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 54 %, odviedla len 13,7 %. Opäť, kde sa začalo zadlžovanie nášho zdravotníctva? Práve počas účinkovania vašej vlády.

  A posledná vec - mnoho ľudí sa pýta, budeme mať teplú vodu, bude teplo v bytoch? Teplo v bytoch bude, aj teplá voda, ale opäť, dlhy v samospráve ste narobili vy, pretože v roku 1997 ste znížili skoro o polovicu dotácie na teplo a teplú vodu pre samosprávu. Teda pozrite sa aj do vlastných radov.

 • Pán poslanec Weiss - faktická poznámka.

 • Pán poslanec Kozlík nám všetkým dal školenie, ako sa to má robiť, len by som sa chcel opýtať, keď to pán Kozlík tak dobre vedel, prečo na rok 1998 tak zle odhadol príjmy do štátneho rozpočtu, že hneď, ako sme prišli do vlády, museli sme urobiť mimoriadne opatrenia, aby sme hasili ten výpadok. Keď tak veril v úspešnosť svojej vlastnej politiky, politiky HZDS aj pán Maxon, prečo nebol pripravený v septembri aspoň pracovný návrh rozpočtu? Veď sme neverili už ani sami, že to môžete ustáť. Z týchto rečí mám taký pocit, ako keby pán exminister Kozlík bol vážne zobral ten Flašíkov billboard, ktorý ukazoval Švajčiarsko ako Slovensko.

 • Posledný s faktickou poznámkou je pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda,

  dovoľte mi, aby som reagoval v súvislosti s vystúpením Sergeja Kozlíka, pretože niektorí mladí pionieri lietajú a ešte nepristáli, tak tí o tomto parlamente nemôžu veľa vedieť, keď sa hovorilo o štyroch rozpočtoch. Ale sú tu starší súdruhovia, ktorí podporili rozpočet Sergeja Kozlíka, síce potom ponúkali k dispozícii funkciu, ale boli to z jeho klubu. Keby sa s nimi trochu porozprával, tak by mu poradili. Takže to dávam len do pozornosti, že skutočne Sergej Kozlík podstatne veľa vie o rozpočte. Problém je len v tom, že neviem, či pani Schmögnerová bola jeho učiteľka alebo to bolo naopak, ale z toho, ako nervózne vystupovala, ako pokrikovala a posielala mu informácie, zrejme to asi bude o niečom inom.

  Ale dovoľte mi, aby som povedal v súvislosti s jeho vystúpením aj k pripravovanému rozpočtu. Boli tu výkriky o nepripravenom návrhu rozpočtu alebo niečo podobné. Neviem, či si vôbec pani ministerka uvedomuje, že dnes je už 29. októbra a podľa zákona 15. novembra v parlamente má byť predložený návrh rozpočtu na rok 2000. Beží schôdza Národnej rady, do programu ktorej nie je doteraz zaradený ani jeden zákon, ktorý bude mať dosah na návrh zákona o štátnom rozpočte. Som zvedavý, kedy chce tieto otázky riešiť. Pritom ešte nevie, že osem poslancov vládnej koalície jej odchádza do Anglicka, takže ťažko jej návrh môžu podporiť. Ako potom predloží 15. novembra tento návrh zákona o rozpočte? Takže na toto som celkom zvedavý a som zvedavý aj na to, či tí teoretici, ktorí rozdávajú teraz múdrosti zo všetkých strán, budú vedieť takýmto spôsobom aj na tomto rozpočte pracovať, aby rozpočet na rok 2000 bol taký, ako ste sľubovali pred voľbami. Totiž z tých sľubov ste za rok 1999 nesplnili nič.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Hofbauer.

 • Vážená pani ministerka,

  vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  kľúčovým, ústredným orgánom vlády pri strategickom smerovaní štátu je nesporne ministerstvo financií a osoba ministra financií je jednou z najrozhodujúcejších osôb vlády. Súčasný stav hospodárskej a sociálnej sféry, no aj ďalších rezortov, a to dopravy, školstva, zdravotníctva i kultúry, sa priamo odvíjajú od koncepcie, či bez koncepcie ministerstva financií a osoby ministra financií. Upozorním na okruhy, ktoré osobne považujem v tomto rokovaní za najzávažnejšie.

  Parlamentné voľby v roku 1998 sa ešte iba blížili, avšak už vtedy pani Brigita Schmögnerová verejne oznamovala zámer zastavenia výstavby diaľnic Slovenskej republiky a označovala ich za megalomanské stavby. Už v tom čase odznievali zámery riešenia privatizácie z rokov 1994 - 1998 i privatizácie rozpredaja strategických hospodárskych podnikov štátu. Je pritom príznačné, že táto údajne ľavicová politička údajného ľavicového subjektu mala rétoriku a ciele extrémnej pravice a v tomto smere sa identifikovala doslova ako kukučie vajce v údajne ľavicovom subjekte.

  Súčasná koalícia pred voľbami hýrila sebavedomím vo veciach špičkových schopností riadenia štátu. Po voľbách však všetko bolo zrazu inak, čo sa okamžite prejavilo dramatickými otrasmi v celej hospodárskej a sociálnej štruktúre štátu, keď ministerka financií nedokumentovala svoju koncepčnú spôsobilosť riadiť tento rezort. Dvojnásobné zníženie ratingu Slovenska, dramatický pád koruny, neschopnosť zostavenia štátneho rozpočtu na rok 1999 a nástup vlády do finančného provizória pri veľkoprodukcii kamuflážnych dymových clôn, takzvaných čiernych kníh.

  Toto bolo krajným varovaním pre slovenskú verejnosť, no aj pre zahraničie. A to stále je v súčasnej koalícii a vláde. Do súčasnosti pretrvávajúce vyhováranie sa na predchádzajúcu vládu je skutočne groteskným spôsobom vládnutia, ktoré by mohlo budiť úsmev, pokiaľ by sa to nedialo na úkor naprostej väčšiny takzvaných neprivilegovaných občanov tohto štátu.

  Privilegovaných predstaviteľov súčasnej vládnej koalície sa tieto problémy prirodzene netýkajú. Veď pri všetkých takzvaných balíčkoch opatrení z ministerstva financií sa neobjavila snaha o preskúmanie legálnosti nadobudnutého majetku a z neho odvodených daní. Tých pánov a dám, ktorí sedia v parlamente, je neúrekom. Môžem spomenúť niekoľko: páni Ďuračka, Duray, Budaj, Harach, Vavrík, Kresánek. Keby sa tam urobila kontrola majetku získania finančných prostriedkov a odvedenia daní, myslím si, že by to bolo veľmi zaujímavé. Veď by sa to týkalo koniec koncov aj celej bratislavskej Beverly Hills vrátane pripravovanej rezidencie pani ministerky financií. Či nie? Ide o sumu 56 miliónov korún, či nie? Z akých zdrojov? Boli zdanené?

  Zastavenie výstavby diaľnic a finančná nečinnosť štátu v roku 1999 vo veci platieb firmám za vykonané práce, deštrukcia sektora poľnohospodárstva, pád veľkého, stredného aj malého stavebníctva spolu so zastavením finančných tokov bankového sektora a na to nadväzujúcu deštrukciu malého a stredného podnikateľského stavu ministerstvo financií dopĺňa balíčkami, balíkmi aj celými balmi takzvaných ekonomických opatrení, ktoré sú však skôr demolačnými opatreniami, ktorými celé bremeno bez koncepcie vlády produkovanej ministerstvom financií sa váľa na radových občanov. Tieto metódy raného kapitalistického darwinizmu majú cieľ aj výsledky, aj spoločenský vývoj v parametroch skutočne ranokapitalistického darwinizmu.

  Takýto stav celospoločenského zbedačenia štátu, pod ktorým je podpísaná súčasná vláda vládnej koalície a hlavne triumvirát Schmögnerová, Mikloš, Dzurinda, po roku svojho vládnutia a po roku vyhovárania sa na predchádzajúcu vládu zdokumentúva výlučne svoju nekompetentnosť, neprofesionalitu, a nie dobré zámery a ciele s naším štátom. Pretože súčasná ekonomická a finančná deštrukcia štátu demagogicky označovaná za transformáciu, ozdravovanie a zlepšovanie makroekonomických parametrov nemá za cieľ nič iné než splátku hypotéky odovzdaním strategických pilierov štátu do cudzích rúk.

  Prvým dôkazom napĺňania týchto cieľov je to, čo sa za priamej účasti ministerky financií vystrája s Východoslovenskými železiarňami, no aj zámery a ciele predaja Slovenských telekomunikácií do zahraničných rúk pri prejedení takto získaných prostriedkov v rámci spotreby štátneho rozpočtu. Neexistencia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000 v Národnej rade Slovenskej republiky v závere októbra 1999 a koaličná bezradnosť pri jeho tvorbe sa javí ako možné východisko na odpredaj ďalších strategických podnikov pri klamstve, že takýto výpredaj je údajne vstupom zahraničného kapitálu. Dámy a páni, odpredaj a výpredaj toho, čo štát vlastní, nie je vstupom kapitálu, ale vyrabovaním majetku štátu.

  Doterajšie pôsobenie ministerky Schmögnerovej sa najzhubnejšie prejavilo v regióne, ktorý je paradoxne domovským regiónom súčasných troch vedúcich predstaviteľov štátu, východného Slovenska. Dámy a páni, takto vyzerá tá mapa vyčiernením problémových okresov Slovenskej republiky. Celá tretina sa nachádza na východnom Slovensku. Kraje Košice a Prešov sa ocitli v pozícii hlbokej sociálnej a hospodárskej depresie a deštrukcii, a to hlavne v týchto okruhoch.

  1. Východoslovenský región ostal, a to aj pre veľmi ďaleký výhľad bez moderného kapacitného a bezpečného prepojenia na diaľničnú sústavu nielen transeurópskych magistrál, no aj diaľničnej siete Slovenskej republiky, veď je to územie odrezané sedlami Branisko, Soroška a Dargov, kde stačí námraza a srieň a doprava je umŕtvená.

  2. Východoslovenský región faktickou likvidáciou slovenských aerolínií po zrušení finančných subvencií zo strany súčasnej vlády a ministerstva financií a po následných dezorganizačných piruetách ministra dopravy Gabriela Palacku ostal bez nadväznosti na leteckú dopravu. Ak niekto hovorí, že letecká spoločnosť má byť solventná a má na seba zarábať, tak nevie, o čom hovorí, pretože každá začínajúca letecká spoločnosť prvé roky musí byť subvencovaná zo strany štátu. To potvrdí každý letecký odborník, dokonca aj amatér.

  3. Východoslovenský región po Černákovsko-Schmögnerovských vzájomných osočovaniach fakticky prišiel o funkčnú bankovú inštitúciu Priemyselnú banku, ktorá nielenže prešla nekontrolovateľne do privátnych rúk a následne sa ocitla v režime nútenej správy a potrebnej sanácie 10 miliardami z prostriedkov Slovenskej sporiteľne, správkyne to našich vkladov občanov. Nekonečné osočovania predchádzajúcej vlády a zvaľovanie viny na ňu za všetky nedostatky po roku vlády súčasnej koalície sú už, dámy a páni, viac ako smiešne. Je to totiž úbohé a nedokumentuje to nič iné než vlastnú neschopnosť a neprofesionalitu.

  4. Pani Brigita Schmögnerová je bezprostredne podpísaná pod tým, čo sa v súčasnosti vystrája s Východoslovenskými železiarňami. Dnes je známe, že tento proces sa odvíja od predstihového spochybňovania VSŽ zo strany ministerky financií a podpredsedu vlády Mikloša, čo je v rámci vlády štátu úplne absurdné. Následné kroky a súčasný proces smerujú k ruinovaniu tohto podniku a jeho následného odovzdania do zahraničných rúk takmer zdarma. Krokmi zámernej hospodárskej deštrukcie je popretŕhanie väzieb medzi Východoslovenskými železiarňami ako pilierom a medzi vejárom podnikov východného Slovenska, ktoré následne spejú k bankrotom a ich zamestnanci rozširujú rady nezamestnaných na východnom Slovensku. Vďaka tomu východné Slovensko vykazuje v rámci Slovenskej republiky skutočne rekordnú nezamestnanosť.

  No a ešte bonbónik na záver. Za skutočné kultúrne barbarstvo je možné označiť súčasné rozpredávanie 80 umeleckých diel vo vlastníctve Východoslovenských železiarní, čo sa udáva ako údajné úsporné opatrenie. Košice nedisponujú žiadnou rozsiahlejšou galerijnou zbierkou a všetky veľké svetové galérie vznikli ako súkromné umelecké zbierky finančných mecénov, podnikateľov, priemyselníkov či obchodníkov. Takto vznikli veľké múzeá a galérie v Kodani, Solomon Guggenheimovo múzeum v New Yorku či Treťjakovská galéria v Moskve. Iba na Slovensku je to inak. Tieto diela sa rozpredávajú a peniaze sa prehajdákavajú nalievaním do bezodného dna správcu Gabriela Eichlera.

  Dámy a páni, toto je výsledok vašej ročnej vlády, pod ktorou je zapísaná aj ministerka financií, ako jeden z gestorov tejto deštrukcie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Hofbauera - pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Sopko. Pán Sopko je posledný prihlásený s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Hofbauer spomínal otázky investícií a financií a výpredaj strategických podnikov. Povšimla som si, že pani ministerka vo viacerých materiáloch hovorí o vstupe zahraničného kapitálu a o investíciách, ktoré prichádzali do okolitých krajín a ktoré majú prísť k nám. Osobne nemôžem byť spokojná s tým, keď ministerka financií pletie pojmy investícií a výpredaja. Predsa investičný kapitál je taký a mal by byť taký, ktorý prichádza, aby vytváral nové pracovné príležitosti, a nie taký kapitál označovať za investície do slovenskej ekonomiky, ktorý prichádza privatizovať, teda naše podniky a svojou podstatou je výpredajom nášho majetku. Plne sa pripájam k stanovisku pána poslanca Hofbauera, ktorý na tieto skutočnosti upozornil.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Sopko.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pán poslanec Hofbauer, ak mi dovolíte, chcel by som reagovať na niektoré pasáže vášho vystúpenia.

  V prvom rade vám chcem povedať, že si vysoko vážim úroveň vášho osobného intelektu, ale veľmi ma uráža taká tónina údajne ľavicová strana, údajne ľavicová pôdička, údajde ľavicová politika SDĽ. My sme ľavicová strana, máme to aj v programe, a chcem vám povedať, že programové vyhlásenie vlády, ak by ste boli taký láskavý a počúvali, je komparáciou politických programov strán, ktoré sú vo vládnej koalícii. To znamená, treba rešpektovať to, že pani ministerka Brigita Schmögnerová niekedy obhajuje záujmy programového vyhlásenia vlády, to je jej povinnosť.

  Ale, pán poslanec Hofbauer, boli ste ministrom vlády Slovenskej republiky, ministrom rezortu, ktorý nezvládol delenie majetku federácie. Najväčšie ťažkosti a problémy, pokiaľ ide o delenie majetku bývalej federácie, sú práve na ministerstve, ktoré ste viedli. Takže netreba ani na tieto veci zabúdať. A pýtam sa: Na čo ste taký hrdý? Na tú prácu, ktorú ste ako minister odviedli v tomto období? Nebudete taký láskavý, nepriznáte si aj vy kus svojej viny za nie dobré rozdelenie majetku bývalej federácie?

  Ďakujem pekne, skončil som.

 • Ruch v sále.

 • Môžem dať slovo ďalšiemu prihlásenému do rozpravy pánu poslancovi Krajčimu.

 • Hlasy v sále.

 • Nie, pán poslanec, lebo tá problematika je taká, ako bolo povedané, dôležitá a naliehavá, že musíme o nej hneď rokovať. Čiže rokujeme do nemoty.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Pani ministerka,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  v tomto parlamente je už zvykom, že nočné rokovania sa stali pracovnou metódou, takže sa nad tým nevzrušujme. Odslúžime si ďalšiu nočnú, možno dostaneme aj nočné príplatky podľa Zákonníka práce.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem povedať, že každé odvolávanie ministra má svoju zvláštnu atmosféru a odvolávanie pani ministerky Schmögnerovej má špeciálnu atmosféru oživenú ľavicovým extrémizmom a vyskakovaním politikov, ktorí si chránia svoju ministerku, za čo im skladám úctu, pretože keď odvolávali dvoch predchádzajúcich, tak ste všetci driemali alebo tu aspoň nikto nebol. Dnes je vás trošičku viac a hlavne táto ľavá strana bojuje za svoju ministerku, čo patrí k ich cti, ale myslím si, že je to boj už vopred prehraný, pretože výsledky, ktoré dosiahla táto vláda a pani ministerka je členkou tejto vlády, jasne signalizujú, že sú na odchode.

  Dovoľte mi, aby som povedal niekoľko dôvodov, pre ktoré tento odchod treba urýchliť.

  Po prvé chcem povedať, že vládna garnitúra, ktorá nastúpila a ku ktorej patrí aj pani ministerka, sa riadi heslom TKM, to znamená, teraz konečne my. A teraz vám to ukážeme. V zmysle tohto hesla sa pripravuje rad opatrení od kriminalizácie a zatvárania až po ekonomické reštrikcie tak, aby to občania sami pocítili. Je to absolútna odborná neschopnosť, ktorá sa zo strany pani ministerky prejavuje povýšením rozpočtovej politiky, t. j. príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na jediný a rozhodujúci ekonomický zákon hospodárskej praxe Slovenskej republiky. Svojím nekompetentným a oneskoreným zostavením štátneho rozpočtu na rok 1999 napriek upozorneniam z domácich i zahraničných odborných kruhov príjmová stránka štátneho rozpočtu zostala výrazne poddimenzovaná, čo sa prejavilo už v apríli 1999 odhadovaným deficitom štátneho rozpočtu až do výšky 40 mld. korún.

  Pani ministerka sa ani dnes nechce vyjadriť, aký je deficit štátneho rozpočtu a v novinách hovorili, že je vyšší ako 15 mld. To znamená, že môže byť aj 40 mld. Dôsledkom bol batoh ekonomických opatrení, ktorým sa získalo približne 18 až 20 mld. od občanov a toto bolo vlastne jedinou záchranou, ktorú ste boli, pani ministerka, schopná pripraviť na sanáciu štátneho rozpočtu na rok 1999. Tento batoh ekonomických opatrení však nepriniesol nijaké ozdravovacie aspekty pre slovenskú ekonomiku. Splnil len dva ciele. Znížil deficit štátneho rozpočtu a krátkodobo stabilizoval slovenskú korunu.

  Ako ľavicová ministerka za stranu demokratickej ľavice spolu s Miklošom robíte najtvrdšiu pravicovú politiku od roku 1989. Pán Sopko vás síce obhajoval a ja som to povedal tiež, že keď ste už vstúpili do tohto vládneho zlepenca, iné vám neostáva a musíte stratiť tvár svojej strany a prejsť na pozície tohto zmiešaného silného zlepenca, aby ste sa skutočne realizovali v tejto podobe, lebo ináč by ste neboli ministerkou, čo bol váš životný cieľ. Vzhľadom na koncipovanie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu nesiete osobnú zodpovednosť za zastavenie všetkých rozvojových projektov, ako napríklad výstavby diaľnic, bytovej výstavby, rozvoja energetiky, čo má za následok hroziaci kolaps slovenskej ekonomiky. Štátny rozpočet je koncipovaný ako reštriktívny i na rok 2000, pričom nie je v ňom zakomponovaný ani jeden rozvojový program, nekoncepčným a amatérskym prístupom ste sa podpísali na devalvácii slovenskej koruny, čo znamenalo straty pre verejný sektor 27 mld. Sk. Každým percentom znehodnotenia slovenskej koruny prichádza Slovenská republika približne o 120 mil. USD, to je takmer o 5 mld. Sk pri kurze jeden USD za 42 Sk. Pri 20-percentnom znehodnotení slovenskej koruny to znamená stratu 100 mld. Sk.

  Osobne zodpovedáte za katastrofálnu situáciu na kapitálovom trhu či v bankovom sektore. K 31. 6. 1999 vykázal bankový sektor stratu 4 mld., pričom za rok 1999 dosahoval zisk 2,5 mld. Sk. Za šesť mesiacov to znamená prepad 6,5 mld. Sk. Najväčšia strata pripadá na Slovenskú sporiteľňu, Všeobecnú úverovú banku, t. j. banku s rozhodujúcim podielom štátu. Pýtam sa, kto zaplatí stratu bankového sektora, pričom v niektorých peňažných ústavoch sedia vaši stranícky dosadení vrcholní manažéri. Zodpovednosť nesiete aj v prípade deblokácií, keďže štátny tajomník je váš podriadený. To znamená, že ročná strata v roku 1999 predstavuje 5 mld. Sk. Takisto nesiete zodpovednosť za nevýhodnú emisiu eurobondov dňa 9. 6. 1999 vo výške 350 mil. euro, čo znamenalo najhoršie podmienky v komparácii s ostatnými tranzitívnymi ekonomikami. V komparácii s minulým rokom to znamená čistú stratu pre Slovensko vo výške 111 mil. Sk. Len kauza Slovenské aerolínie znamenala pre štátny rozpočet desiatky miliónov straty. Keďže straty tejto spoločnosti podľa vyjadrení exministra Palacku sú vašou vecou, straty pre štátny rozpočet sú teda vecou ministerstva financií.

  Veľmi vážne sa prehlbuje zahraničná zadlženosť slovenskej ekonomiky, ktorá sa k 31. 6. 1999 zvýšila o 40 mld. Sk vrátane pôžičiek štátnych podnikov, čím sa ohrozuje slovenská ekonomika. Spolu zodpovedáte za nízky prílev zahraničných investícií a maximálne ústretové podmienky ponúkané firme INA.

  Priamy rozpor je vo vašich vyjadreniach a v skutkoch. Napríklad v časoch svojej opozície ste vyzývali občanov, aby neplatili koncesionárske poplatky. Dnes, keď nezaplatia koncesionárske poplatky, verejne im hrozíte vysokými pokutami. Kroky, ktoré sa realizujú pod vašou taktovkou, znamenajú najväčší rast chudoby na Slovensku, najväčší počet nezamestnaných, najvyššiu infláciu, najvýraznejší rast cien pri súčasnej stagnácii reálnych miezd, čo znamená priamy prepad životnej úrovne obyvateľstva. V súčasnosti už 50 % populácie sa nachádza na hranici biedy. Vaše nekompetentné rozhodovania znamenajú priame finančné straty pre slovenskú ekonomiku, ktoré sa v súčasnosti pohybujú a odhadujú na hranici 150 mld. Sk.

  Ste osobne zodpovedná za chybné rozhodnutia, ktorých dôsledky znášame všetci a nezaplatia ich ešte ani naše deti. Veľmi výrazným spôsobom ste sa angažovali vo firme VSŽ Košice. Neviem, či viac milujete pána Eichlera alebo jeho peniaze, ale v každom prípade, pani ministerka, vašou angažovanosťou prekračujete rámec kompetencií člena vlády.

  Keď sa už tak bavíme o nevýhodnosti niektorých operácií vo VSŽ, často zaznieva aj otázka, prečo VSŽ kupovali športový klub AC Sparta Praha. Vážení, myslím si, že dnes s odstupom času už môžeme povedať, že dobre sa rozpredáva cudzí majetok, ktorý pán Eichler veľkodušne rozpredáva, či už sú to spomínané autá, obrazy alebo aj športový klub AC Sparta Praha. Treba si len povedať za akých podmienok. Eichler predal AC Sparta za sumu 17 mil. českých korún, z čoho si sprostredkovateľ predaja PVC hneď zinkasoval 8,5 mil. českých korún. Súčasťou predaja bola aj úhrada dlhov AC Sparta voči skupine VSŽ vo výške 300 mil. českých korún, ktoré by museli byť uhradené v každom prípade. Tento predaj predstavuje pre VSŽ, a. s. stratu, ktorá sa rovná rozdielu medzi kúpnou cenou AC Sparta a 17 mil. českých korún, čo je predajná cena.

  Ostatné dôvody nevýhodnosti tohto predaja športového klubu AC Sparta vychádzajú z ďalších čísel. Hodnota hráčov podľa českých zdrojov, ktoré vypočítali, je približne 660 mil. českých korún. Hodnota štadióna je približne 400 mil. českých korún. Účasť v tomto ročníku Ligy majstrov predstavuje automaticky príjem 120 mil. českých korún aj v prípade, že neuhrajú ani bod. Ináč každý bod predstavuje ďalšiu odmenu vo výške 500 tis. švajčiarskych frankov.

  To sú všetko čísla, ktoré hovoria o tom, že vy ste sa v spolupráci s pánom Eichlerom rozhodli likvidovať Východoslovenské železiarne, a to prostredníctvom štyroch tajných zmlúv, ktoré ste mali pripravené na podpis, k čomu našťastie ešte nedošlo.

  Keď sme hovorili o športe, myslím si, že by vás malo zaujímať ešte jedno. Počas pôsobenia Rezeša vo Východoslovenských železiarniach, aj keď možno v niektorých veciach prestrelil, boli vybudované ako Košice, pretože pán Schuster disponoval značnými finančnými prostriedkami, ktoré VSŽ poskytli na dobudovanie Košíc a dnes sa z neho stal slávny prezident. Takisto fungovali športové kluby, či išlo o futbalový klub, hokejový klub, hádzanársky klub. Dnes je taká situácia, že vedenie VSŽ chce rozpredať majetok športových klubov. A dovolím si prečítať list účastníkov stretnutia, zástupcov mládežníckeho futbalu v Košiciach, ktorí sa obracajú s veľkou prosbou na predstavenstvo VSŽ, aby zachránili futbal pre Košice. Dovolím si to prečítať:

  "Účastníci stretnutia s hrôzou a so znepokojením vnímajú a sledujú dianie okolo košického mládežníckeho futbalu a košického futbalu vôbec smerujúceho k jeho postupnému zániku. Mládežnícky futbal prezentovaný hlavne v klube 1. FC Košice pokračovateľa bývalých slávnych VSŽ má v Košiciach dlhoročnú tradíciu. V súčasnosti je v klube 1. FC Košice registrovaných 452 detí a mládeže v rôznych vekových kategóriách. Z tohto počtu niekoľko desiatok našich detí sú reprezentantmi Slovenskej republiky, napríklad v kategórii 16-ročných tvoria základ reprezentácie, ktorá postúpila na Majstrovská Európy roku 2000 do Izraela.

  Ešte donedávna 1. FC Košice vytváral pre naše deti najlepšie podmienky potrebné na rozvoj športových futbalových aktivít mládeže, ktoré boli porovnateľné s podmienkami v špičkových zahraničných futbalových kluboch. Z tohto dôvodu nám nemôže byť ako rodičom ľahostajný postoj vedenia VSŽ, a. s., ktorí sa stavajú macošsky až arogantne k týmto tradíciám a dosiahnutým úspechom, pričom uprednostňujú výlučne obchodné záujmy bez zohľadnenia akýchkoľvek iných dôsledkov. Tichý odpredaj spartakiádneho štadióna, pýchy mládežníckeho futbalu na Slovensku, za účasti VSŽ, a. s., a mesta Košice a následný neúmerný tlak a snaha odpredať celý všešportový areál smerujú jednoznačne k zániku mládežníckeho futbalu, ktorý v tomto neľahkom období pomáha formovať ľudskosť a morálne kvality našich detí. Preto touto formou vyzývame predstaviteľov VSŽ, a. s., mesta Košice a 1. FC Košice, aby spoločným konkrétnym postupom pomohli zachovaniu nevyhnutných podmienok na ďalší rozvoj košického mládežníckeho futbalu."

  Dovolil som si prečítať tento list preto, že keď sa tak často oháňate svojimi volebnými programami, svojimi sľubmi, ako budete pomáhať mládeži, aké aktivity robíte na odpútanie z hľadiska protidrogových aktivít, tak tu ste mali možnosť dokázať, že to myslíte vážne. Opak je pravdou.

  A na záver mi dovoľte povedať ešte jedno. Snažili ste sa kriminalizovať a poukazujete na postup privatizácie počas vlády HZDS. Všetci, ako tu sedíte, každý z vašich politických subjektov mal vo svojom politickom a volebnom programe bod privatizácia majetku. Pretože ste si vy nemohli realizovať svoje sny, dnes kopete, nadávate, hryziete. Pritom sami vytvárate dnes precedensy, ktoré počas vlády Mečiara neexistovali. Natlačili ste svojich ľudí do manažmentov, ovládate peňažníctvo, banky, v tichosti si robíte svoju špinavú politiku, a tak naozaj, ako to povedal Ladislav Pittner v roku 1997, organizovaný zločin preniká do štátnych štruktúr. Toto je výsledok vašej politiky počas roku pôsobenia. Myslím si, že sú to naozaj veci, ktoré by ste mali zvážiť a povedať, či idete dobrou cestou. Keď vždy vykrikujete mená, ako je Rezeš a ja neviem Póor a ďalší, tak by ste si mali spomenúť aj na mená Rakický, Majský, Mosný a možno aj Migaš a ďalší, ktorí tu sedia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Krajči, prosil by som vás ako predseda Národnej rady, ak máte nejaké faktické dokumenty, argumenty proti mne ako privatizérovi, ktoré veci som robil, aby ste ich dali na súd, prosím vás o to. Nezneužívajte túto tribúnu na bludy, ešte raz vás o to prosím. Zajtra to urobte, lebo ešte keď raz to urobíte na pôde Národnej rady, zažalujem vás. Toto nie je tribúna na to, aby ste si tárali, čo chcete. Ukážte dôkazy, fakty a potom nech sa páči, pôjdeme na orgány činné v trestnom konaní. Volám sa Jozef Migaš, keď ste nezabudli. Nech sa páči, pán poslanec, ja sa volám Jozef Migaš. Ja neskúmam váš rodokmeň ani vaše veci, tak prosím vás, ak ešte raz takéto veci použijete, s faktmi, s faktmi a pôjdeme na orgány činné v trestnom konaní. Toto nie je tribúna pre tárajov.

  Nech sa páči, s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Hudec ako prvý. Posledný sa prihlásil pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, pán poslanec Hudec.

 • Je hlboká noc a zrejme únava robí svoje.

 • Nerobí to svoje, pán poslanec Hudec.

 • Mrzí ma, pán predseda, že takto reagujete na moje vystúpenie. Chcel som hovoriť o niečom inom, ale budem pokračovať, ak dovolíte.

  Myslím si, že aj prerokúvanie tohto bodu programu nie je len otázka osobnej alebo nie je to len otázka veci ministerky financií pani Brigity Schmögnerovej. Je to principiálna otázka a možno aj veľmi poučná pre slovenskú politiku. Rád by som poukázal na to, že ak sa slovenská politika nepoučí z tohto prípadu, keď možno ťažko spájať zle spojiteľné politické programy, vždy to prinesie negatívny výsledok. Je to nesmierne dôležité.

  Veď veľmi dobre viem, že sa teraz opäť spustí celá ária verklikárov, ktorí budú hovoriť, že za všetko môže HZDS. Už som si na to zvykol. Myslím si, že tomu už ani malé deti na Slovensku neveria. Ale chcem podčiarknuť to, že aj toto je prípad, z ktorého sa treba poučiť. Jednoducho nie je možné ísť bezhlavo do vlády, keď neviem, ako to mám robiť a keď nemám reálny program, ktorý môže priniesť pozitívne výsledky. To nie je osobná tragédia pani ministerky financií. To je tragédia slovenskej politiky. Prosil by som, aby sme si všimli túto skutočnosť. Keď už nastane aj verklíkovanie, jednoducho si ho budeme musieť zrejme vypočuť, ale rád by som, aby to nebola len otázka osobných vecí, otázka emócií. Jednoducho musí z tohto vzísť aj nejaké poučenie.

  Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Cuper.

  Nech sa páči.

 • Keď som počúval pána poslanca Krajčiho, ako vymenúval všetky straty a škody, ktoré spôsobila pani ministerka počas necelého roka svojho ministrovania, tak mám taký pocit, že sa jej právom urobilo nevoľno. Pani ministerka naozaj bola jedným z tých bezhlavých kritikov, pán predseda parlamentu, ktorá zneužívala túto tribúnu, obviňovala nás takmer dva alebo tri roky a robila z nás zlodejov, nečestných ľudí a bez akýchkoľvek argumentov obviňovala celé Hnutie za demokratické Slovensko a jednotlivých jeho politikov, a to len preto, aby sa dostala k moci, aby vypĺňala túžby a želania svojich mocipánov zo zahraničia. A mňa desí všetka jej činnosť vo Východoslovenských železiarňach, pretože na to bola zrejme školená v Spojených štátoch amerických, na to si priviedla pána Eichlera, teda na to, aby zlikvidovala celé Východoslovenské železiarne, aby postavila do biedy ľudí, ktorí ich 33 rokov budovali. Pani ministerka, to nezakryjete.

  Pán Migaš, chcem vám povedať, že pán Krajči iba použil meno Migaš, nie Jozef Migaš, tak prečo ste sa ozývali, to nechápem, i keď si myslím, či privatizuje niekto, kto je v politike alebo jeho rodinný klan, je podľa mňa to isté. A viem, ale vám to nezávidím, že nepatríte k tým, ktorí by v tejto...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanc Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vyzvali ste, aby sme hovorili fakty. Tak ak dovolíte, uvediem dva fakty. Prvý fakt je kúpna cena Sparta Praha 300 mil. Sk, jej dnešná reálna hodnota 1 mld., predajná cena pod vedením súčasného vedenia VSŽ 17 mil. Sk, provízia z predaja 8,5 mil. Sk. Takže, vážené dámy a páni, to je výsledok hospodárenia, nad ktorým vy v tomto období robíte dohľad. A druhý fakt, dnes tu vystupujete, pán predseda, autoritatívne, ešte pred mesiacom v Kemerove ste boli obchodník s uhlím.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Halušková.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Cuper, nevyrušujte, teraz mám slovo ja.

  Najskôr som si myslela, že nebudem vystupovať, ale, pán poslanec Krajči, toľko ste nám tu porozprávali o športe, no zabudli ste povedať ešte jedno. Pani ministerka je vinná aj za to, že sa už nedarí FC futbalistom a že hokejisti sú na poslednom mieste. Ešte to ste jej nedali za vinu. A keď ste sa už oháňali ako zástupcovia ľudu, chcela som sa opýtať, či budete na vašich stretnutiach, nože sa ich opýtajte, koľkí z nich schválili to, že sa kúpila Sparta. Ktorá hala alebo prevádzka VSŽ to potrebovala? Alebo išlo len o uspokojenie niektorého ega? Prosím vás pekne, ak vám ide o národ, tak potom komplexne.

  Ďakujem, všetko.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Weiss.

  Nech sa páči.

 • Pán poslanec Krajči, rozprávali ste o ľavicovej politike a vôbec neviete, čo to je, pretože volebným programom HZDS bolo vytvorenie hŕstky bohatých. To ste aj úspešne urobili. Nikdy ste nemali, vaše hnutie dlhodobý program, vy ste mali iba populistické volebné programy. Tak tu niekoho neškoľte, že ste nejaká ľavica alebo čo. Neviete, čo ste. Vy ste sám zlepenec.

 • Smiech v sále.

 • Rozprávate tu o zlepenci a situácia podľa toho, ako to sledujeme, je taká, že nás len utvrdzujete v názore, že jednoducho ísť s vami niekedy do vlády by bolo politické a morálne utrpenie. Obhajujete svojho volebného manažéra, jeho megalomanské hospodárenie vo Východoslovenských železiarňach, lebo vám zrejme vyschli zdroje. Taká je krutá pravda.

 • Výkriky z pléna.

 • S tým mojím oteckom, pán poslanec Cuper, sa ešte stretneme asi v príslušnom mandátovom a imunitnom výbore. Najobľúbenejšou pesničkou vášho volebného manažéra bola tá o frajeroch. Myslím si, že už by bolo načase, aby ste sa prestali správať ako frajeri, pretože nemáte na to dôvod.

 • S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi reagovať na kolegu Krajčiho, ktorý hovoril v súvislosti s privatizáciou a veľa trafených husí zagágalo a nastal veľký gagot. Preto, hádam, bude dobre, keď sa vrátime k prerokúvaniu problematiky. Je síce pravda, že riešime jeden problém, ktorý sme dostali na stôl, lebo sme ako skupina poslancov predložili návrh na vyslovenie nedôvery ministerke financií, ale, samozrejme, ona nám toho ešte veľa porozpráva, ako to býva zvykom. Keď bola poslankyňou v tomto parlamente, veľmi rada vykrikovala a rozdávala rozumy na všetky strany. Už trochu horšie je to teraz, keď prišla do praxe, aby ukázala, čo dokáže spraviť alebo čo vôbec vie spraviť. To nechcem hodnotiť, čo vie a čo dokáže, lebo sa stala prvou politickou výpalníčkou na Slovensku a vstupuje do súkromných spoločností, čo je hanba, čo sa nestáva nikde vo svete.

  Ak si niekto myslí, že táto vláda takýmto spôsobom pomohla - pani ministerka, môžete si hovoriť, koľko chcete, mikrofón to nechytá, takže sa navzájom nepočujeme, lebo vy nechcete počúvať mňa, tak nemám dôvod počúvať vaše hundranie - tak si myslím, že v tomto sme si zajedno. Ak tak obhajujete týchto jednotlivých záujemcov, ktorí zachraňujú situáciu, čo poviete na plat pána Eichlera, ktorý má nejakých 250 miliónov? Rozhadzujete rukami, čo vy máte s tým. Kto ho tam dosadil? Kto ho tam dosadil, keď bedákate nad tým, ako to všetko bolo vo VSŽ. Viete, ono totiž platí asi to, čo povedal Fero Mikloško ako výrok týždňa, že my sme komunistov rozptýlili do všetkých strán. Takže oni sú síce pri moci, ale nie je to také bolestivé a do očí bijúce.

 • O slovo sa prihlásil predseda Národnej rady pán Migaš.

  Nech sa páči.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  keďže už dvakrát pán poslanec Maxon interpretoval veci mojej návštevy v Rusku, chcem v tejto súvislosti zaujať oficiálne stanovisko. Uskutočnil som oficiálnu návštevu Ruskej federácie aj v intenciách toho, čo hovorili poslanci Hnutia za demokratické Slovensko dnes na tejto schôdzi, že je potrebné deblokovať, že je potrebné prejaviť interes a iniciatívu, aby sme peniaze, ktoré máme na ruskej strane, dostali do nášho rozpočtu. V týchto intenciách štátneho záujmu som konal počas návštevy. Jednoducho som hľadal cesty a spôsoby, keď nie sú peniaze, aby sa našli iné komodity, ktoré by zabezpečili, aby sa tieto peniaze do štátneho rozpočtu dostali. Čiže som konal v záujme štátnych ekonomických potrieb tejto republiky a vždy tak budem pri svojich návštevách v zahraničí konať.

  Nebol som "uhľobarón", bol som predseda Národnej rady, bol som zodpovedný štátny činiteľ tejto republiky a vždy tak budem konať, ak si čokoľvek budete chcieť myslieť, pán Maxon, jednoducho mám svoje presvedčenie. Mne je republika milá ako vám a budem konať tak, aby prišli peniaze do štátneho rozpočtu. Ak ja som "uhľobarón", tak potom je prezident Chirac jednoducho "automobilbarón", ktorý rokoval s prezidentom Číny, aby predal alebo aby francúzska firma predala určité množstvo automobilov na tento trh. Tak sa koná alebo tak jednoducho zodpovedne koná každý štátny činiteľ. Je to prirodzená vec, nie je to nič proti politickým veciam, trhovým, je to jednoducho súčasť normálneho politického a ekonomického života.

  Tak som postupoval aj ja v Ruskej federácii. Ak bude potrebné, pôjdem aj na ďalšiu návštevu a budem otvárať dvere, aby sa naše záujmy, pokiaľ ide o deblokáciu, pretože je to náš záujem, Rusko nemá záujem, aby pustilo peniaze, budem robiť všetko pre to, aby sa to odložilo, aby to bolo čím neskôr a my musíme urobiť aktívne kroky, aby sme 1,200 miliónov dolárov dostali do štátneho rozpočtu.

  Každého si budem vážiť, každého si budem vážiť, pán Gajdoš, ktorý tak vykoná či za tej vlády alebo onej vlády, či v tom historickom období alebo v inom historickom období. Jednoducho je to úloha každého zodpovedného politika v tejto krajine.

  Ďakujem pekne. Toľko na vysvetlenie mojej pozície v Rusku.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásilo sedem pánov poslancov. Končím možnosť prihlásenia sa. Posledný bol pán poslanec Andrassy.

  Nech sa páči, pán poslanec Maxon, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy a páni,

  asi by sme si mali naozaj definitívne uvedomiť, čo je prirodzené konanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a čo sú priania a záujmy. A tieto veci v každom prípade treba oddeliť. Ani slovkom som nepovedal, že spochybňujem váš dobrý úmysel. Jednoducho som konštatoval, že protokolárne a v medzinárodných zvyklostiach je to absolútne neobvyklé, aby predseda Národnej rady Slovenskej republiky konal tak, ako ste konali vy. A to, vážený pán predseda, čo ste povedali, je nepriame vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky, je to absolútna kompetencia vlády, a to, že musel zasiahnuť predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako reakciu na nečinnosť vlády, je aj dnešný problém, o ktorom diskutujeme.

 • Pán predseda, spôsob rokovania tohto snemu už začína dosť dlhý čas vybočovať z civilizovaných a slušných koľají, ale je to len dôsledok toho, že toto rokovanie nie je civilizované a slušné. Veď predsa nie je civilizované a slušné, ak sa tu vedie rokovanie o 1.30 hodine v noci len preto, že vládna koalícia sa rozhodla vytrestať opozíciu za to, že si trúfala podať návrh na vyslovenie nedôvery jednému z členov vládneho kabinetu, na čo máme plné, vecné, formálne aj faktické dôvody. Tak sa nehnevajte za to, že debata a tón rokovania sa tu zostruje a bude sa zostrovať, pokiaľ vy vládna koalícia sa budete správať voči nám takýmto necivilizovaným spôsobom, tak my sa budeme prispôsobovať tomuto necivilizovanému správaniu adekvátnym protikonaním. Za toto sa na nás nehnevajte a boli by sme radi, aby ste sa vy správali ako vedenie parlamentu skutočne na úrovni parlamentu, a nie na mítingovej úrovni.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady,

  som presvedčený o tom, že by sme si mali vážiť dobré úmysly deblokovať a získať pre nás peniaze, ale zrejme by sme mali deblokovať niečo, čo vieme využiť a použiť. Stačí zistiť, čo sa dá spaľovať v našich elektrárňach. V elektrárni Zemianske Kostoľany sa spaľuje hnedé uhlie a čierne uhlie, tam spaľovať nemôžeme. Máme spaľovne a teplárne vo viacerých mestách, či je to Zvolen, Martin, Žilina a tam sa spaľuje zasa dovážané hnedé uhlie z Českej republiky, teda čierne uhlie nemôžeme spaľovať. Čierne uhlie by sme mohli spaľovať vo Vojanoch I, ale, žiaľ, tí majú objednávky z Donbasu, nie z Kuzbasu. Okrem toho za tých 60 miliónov dolárov, ako ste hovorili, by bolo možné získať asi milión ton uhlia, ale milión ton uhlia je zásoba pre Vojany I na celý jeden rok a čo by s tým uhlím tam, preboha, robili. Sklady majú len na 300 tisíc ton a okrem toho denne vedia rozmraziť asi len 10 vagónov. Okrem toho ste nehovorili, či by sa deblokovala aj doprava. Viem o tom, že napríklad elektráreň Nováky alebo Zemianske Kostoľany nedováža české uhlie aj preto, lebo sa výrazne zvýšili náklady na dopravu. A okrem toho potom z toho vznikajú, samozrejme, rôzne špekulácie.

  Pán podpredseda Hamžík aj pán minister zahraničných vecí, aj pán minister spravodlivosti povedali, že budeme z tohto uhlia vyrábať elektrickú energiu a budeme ju vyvážať. Preboha, kde? Na Západe je prebytok elektrickej energie, u nás je ešte určitý nedostatok, ale je to prakticky nerealizovateľná myšlienka. Teda deblokovať by mali odborníci, a nie predseda Národnej rady.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  chcem sa vám poďakovať za vaše vystúpenie, pretože okrem toho, že ste predseda Národnej rady, vy ste aj predseda Strany demokratickej ľavice, ktorá je podpísaná na koaličnej zmluve, a keďže podľa koaličnej zmluvy rozhodujú štyria predsedovia politických strán ako koaličná rada, rozhodovali o personálnych náležitostiach, rozhodujú o všetkých veciach, ktoré sa momentálne v koalícii dejú, rozhodujú o tom, ako budú poslanci ďalej hlasovať, aké budú zadania a politické objednávky, tak som veľmi rád, že ste vystúpili, pretože my ako poslanci opozície upozorňujeme na prešľapy pani ministerky Schmögnerovej a na jej slabý výkon.

  A tým, že ste nám objasnili a vysvetlili, čo ste museli robiť ako predseda Národnej rady v Rusku, ste nám len potvrdili, že ste zobrali na seba zodpovednosť, že ju nesiete za neschopnú ministerku, ktorú ste tam delegovali, za ktorú nesiete zodpovednosť ako predseda strany a takýmto spôsobom ste jej vlastne vyjadrili nedôveru, aj keď viem, že hlasovať určite budete inak, pretože záver bol už urobený.

  Všetci dobre vieme, ako dopadne hlasovanie v tomto parlamente, ako budú hlasovať jednotliví poslanci. Tak si treba takýmto spôsobom ujasniť aj to, že jednoducho pozícia je taká. Samozrejme, nie je veľmi šťastné, ak parlament, ktorý je zodpovedný za kontrolu vlády, má vykonávať jej funkciu. Lebo ono to potom platí, tak ako sa to hovorí na vojne, že ak generál nevie zaveliť, potom musí robiť sám. A v tomto prípade to zostalo na vás.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán predseda parlamentu, aj ja som rada, že ste vystúpili a takýmto spôsobom ste sa snažili obhájiť svoje meno. Chcem vám povedať len jednu vec. Aspoň vidíte, ako to bolí, keď ste obvinený, a keď my sme v parlamente počúvali slová o tom, akí sme zlodeji z úst premiéra tohto štátu. A nemali sme možnosť ako vy postaviť sa a obhájiť svoje meno.

  A chcem vám povedať aj druhú vec. Dúfam, že ak vás obvinil premiér tohto štátu, neuvedomujúc si, že on je exekutívnou brandžou a je vami kontrolovaný a má byť vami udržiavaný v istých mantineloch, vyjadril sa o vás ako o Strane demokratickej ľavice ako o chamtivcoch, tak dúfam, že ste si to tiež obhájili takýmto spôsobom. Pretože v koalícii ste nie s nami, ale práve s ním.

  A chcela by som vám povedať a zajtra vám dodám kópiu, lebo vám ju mal dodať pán Weiss ako predseda zahraničného výboru. Presne dnešná situácia sedí na stav, ktorý podpísal pán poslanec Švec a pán poslanec Duka-Zólyomi - je strata kontrolnej funkcie parlamentu. Opozícia je odstavovaná legálnym spôsobom, lebo hlasovanie, ktorým ste si odhlasovali, že tu budeme po 19.00 hodine, je legálny spôsob, od vyjadrenia svojich názorov na exekutívu a na zákony.

  Čiže to sa tu deje. A záver tohto návrhu je, aby sa to dialo čo najskôr pod monitoringom. Chcem sa vás spýtať. Vy nechcete naplniť moje slová pri monitoringu, že nájdeme dostatok síl, aby sme si vedeli vyriešiť svoje veci, pretože nemyslite si, ak to podpísal Duka-Zólyomi a Švec, pravdepodobne tiež majú ten istý názor ako ja.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne.

  Budem veľmi stručná, pretože sčasti už reagovali moji kolegovia. Celkom vás chápem, pán predseda, že ste sa rozhorčili, tak ako ste sa rozhorčili. Ale na druhej strane ma prekvapuje, že potom budete obhajovať a hlasovať za zotrvanie v kresle pani ministerky Schmögnerovej, ktorá nič iné nerobí, iba osočuje opozíciu bez predloženia jedného, jediného dôkazu. Nikdy nepredložila dôkaz na bývalých ministrov, nikdy nepodala trestné oznámenie, ktoré by bolo realizované a potvrdené.

  Takže teraz plne chápete, v akej situácii sme a prečo sa aj my často rozhorčíme a prečo napríklad podporím odvolanie pani ministerky. Myslím si, že v kresle nemá byť človek, ktorý nenávidí opozíciu. My sme tiež súčasťou parlamentu, a tým, že sa správa voči nám tak, ako sa správa, dehonestuje celý parlament.

  Minister môže mať svoj názor na opozíciu a môže ho povedať, ale mal by to urobiť kultivovane. A dnes, pani ministerka, aj o vystúpení poslancov bude mať záverečné slovo. Tam sa môže plne realizovať. Ale jej ironické poznámky, ktoré na nás hádže, tak ako bola zvyknutá a ako ďalej pokračuje, vidíte, aké je to nepríjemné. Nedivte sa, že sa aj my niekedy ostro bránime. Myslím si, že takýto minister by nemal byť na svojom mieste alebo by mal radikálne zmeniť svoje správanie.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

  Od rána, ale aj počas tejto schôdze Národnej rady, keď je tu návrh na odvolanie ministerky financií Brigity Schmögnerovej počúvame, ako práve z radov HZDS sú všetci ústretoví a ako im záleží na tomto štáte a chcú nájsť východisko, ako pomôcť posunúť hospodárstvo a ekonomiku dopredu.

  Ak niekto ide do zahraničia, dohodne a otvorí politické dvere na to, aby sa na Slovensko dostali...

 • Ruch v sále.

 • Toto je typický príklad kultúry a rešpektovania názorov druhých poslancov. Poslanci HZDS, vy máte čo hovoriť o politickej kultúre? Stačí sa na vás pozrieť, akí ste nervózni. Zatvorili poslanecké bary, tak teraz ste ešte viac nervózni.

  Ale chcem povedať k tomu, čo povedal predseda Národnej rady. Keď niekto odíde do zahraničia, otvára dvere a snaží sa pomôcť Slovenskej republike, chce, aby peniaze, ktoré má Slovenská republika v Ruskej federácii, prišli do nášho rozpočtu, aby sme ich mohli využiť na oživenie našej ekonomiky, zrazu to všetkým kole oči. Vy ste mali na to štyri roky, aby ste tieto peniaze doviezli na Slovensko, a namiesto toho, aby ste ich doviezli na Slovensko, vystrelili ste ich do kozmu. Potom ste zobrali, priniesli ste Lady Samary a chceli ste priniesť ďalšie veci, obranný komplex S 300. Táto vaša politika dostala Slovenskú republiku do takej pozície, v akej je, že sme skoro boli vylúčení z prvej skupiny štátov uchádzajúcich sa o členstvo v Európskej únii a takisto nám bola povedaná jasná odpoveď kvôli S 300 pri vstupe do Severoatlantickej aliancie. Politika HZDS je typická a príkladná jednému prísloviu: Čím horšie, tým lepšie. Občanom je horšie, ale vašim je všetko lepšie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nakoľko sa prihlásilo naraz veľa poslancov a ja som rýchlo uzavrel možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok, tak tým trom, ktorí sú na tabuli, dám ešte, samozrejme, slovo.

  Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Skutočne len pre vašu informáciu, aby ste vedeli, trvá to dve sekundy, keď sa človek prihlási a ako sa to objaví na tabuli.

  Ale reagoval by som na pána predsedu parlamentu. Pán predseda parlamentu, vy sa nemôžete čudovať, že tu prebieha debata v tom duchu, v akom prebieha. Pred niekoľkými týždňami som bol svedkom, ako priamy nadriadený pani ministerky financií, pán premiér, tu hovoril niečo o špinavých paprčiach a nemenovite menoval v podstate celé hnutie.

  Ja a určite veľa ďalších kolegov, ktorí patríme do tohto hnutia, sa cítime právom urazení kvôli spôsobu, akým pán premiér hovoril o špinavých paprčiach v zmysle Hnutia za demokratické Slovensko. Preto je debata taká, aká je, preto také reakcie, aké sú, zvlášť teraz, keď vidíme, že tie kauzy a špinavé paprče sa nie celkom týkajú opozície, ale koalícia by tiež k tomu čosi mohla povedať. A pani ministerka financií by urobila najlepšie, keby všetky kauzy objasnila bez ohľadu na to, či sa týkajú koalície alebo opozície. A my vlastne v tejto chvíli nevidíme ani snahu. Jediná snaha, ktorá v tejto chvíli existuje, je snaha zatĺkať. Preto tento tón, pán predseda parlamentu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predseda,

  celkom s vami súhlasím, ako ste sa nahnevali, že ste boli určitým spôsobom napadnutý, obvinený. Myslím si, že vy by ste sa mali svojou osobnosťou ako predseda Národnej rady postarať o to, aby každý z nás, kto tu sedí a niekoho obviní, to aj dokázal. Čiže ak budem chcieť niekoho z tu sediacich v parlamente obviniť, treba, aby som to hneď dokázal. Myslím si, že je to čestné a správne.

  Pán poslanec Andrassy, myslím si, že vy so svojou mladíckou neskúsenosťou by ste mali vedieť - a myslím si, že pani ministerka financií už tým, že bola niekoľkokrát v Moskve a snažila sa v rámci deblokácie, čo je vážna vec, z toho by sme si žarty nemali robiť, dosiahnuť to, aby sme čosi z toho mali, o čom som presvedčený - by vám určite povedala, že to nie je len také jednoduché.

  Viete, v akej situácii je dnes Ruská federácia. Ruská federácia spustila vojnu v Čečensku. Myslíte si ako vojak, ktorý ste študovali ako vojak, že má štát, ktorý začína vojnu, peniaze, aby tento rok nám niečo deblokoval? Myslím si, že nie.

  Ďakujem pekne.

 • Pán predseda, chcem vám ozrejmiť niektoré veci, lebo svojím spôsobom, i keď si väčšina občanov tohto štátu myslí, že vás nemám rád, naozaj vás mám rád. O čo tu ide? Vy si myslíte, že my vás nazývame "uhľobarónom". To je veľký omyl a nedorozumenie. My voláme pána Sopka "uhľobarónom". A to bolo v televízii, keď som bol o päť minút dvanásť v dialógoch a pán Ftáčnik rozprával rétorikou, ktorú často používa vaša pani ministerka financií. Vtedy som spomenul, aby ste si dávali pozor na to, že máte aj vy medzi sebou "uhľobarónov", ktorí chcú zbohatnúť na deblokovanom ruskom uhlí.

  Viem, pán Sopko sa mi za to pomstil, dospelo to až tak ďaleko, že namiesto toho, aby sme sa s pánom Bugárom vzájomne ospravedlnili, dehonestovali ste mňa v médiách a ešte ste mi dali 5 000 Sk pokutu. Ubezpečujem vás, že ju nikdy nezaplatím, pretože vy nemáte nijaký právny podklad, aby ste mi 5 000 korún strhli z výplaty. A ak, tak už by ste pokutu museli dať aj Bugárovi, pretože on mi nadával ešte hanebnejším spôsobom.

 • Ku komu vystupujete, pán poslanec?

 • Hovorím k predsedovi, presne k predsedovi hovorím.

 • Áno, hovoril o tom, že mu nadávame do "uhľobarónov", treba sledovať.

  Takže ďalej, pán predseda. Pomstil sa mi aj "lev sociálnodemokratických salónov" pán Weiss, že ma vyškrtol z delegácie do Moskvy, a teraz ste mi už aj ozrejmili prečo. Zrejme asi, aby som nebol prítomný pri deblokáciách ruského uhlia. Ale naozaj netúžim dovážať ruské uhlie. Ubezpečujem vás, po druhýkrát ma nemusí pán Weiss vyčiarkovať z nijakých delegácií.

  Ďakujem.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, keďže pán poslanec Krajči bol posledný z písomne prihlásených poslancov, ktorí vystúpili, pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Prihlásili sa títo poslanci: Husár, Drobný, Delinga, Binder, Tarčák, Jasovský, Angelovičová, Cabaj a Hajdúk. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Prihlásených je deväť poslancov.

  Nech sa páči, pán poslanec Husár, vystupujte.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  pre vašu radosť nebudem hovoriť dlho, pretože ma bolí zub, chce sa mi spať a som naštvaný.

 • Smiech v sále.

 • Ale aby som nebol ešte viacej naštvaný, musím povedať to, čo musím. Preto sa vopred ospravedlňujem pani ministerke, že budem trochu osobný, a zároveň sa ospravedlňujem Jánovi Cuperovi a niektorým mojim kolegom za to, že niektoré moje názory budú v rozpore s ich prezentovanými názormi. Za akési tie roky bývalého režimu sa mi dostal veľmi úzky priestor a v rozmeroch niekoľkých metrov štvorcových som hral také svoje drobné hry, ktorými som sa ako-tak zabával. A k nim patrilo po čase aj pozorovanie ľudí a vytváranie si vlastných obrazov o ľuďoch.

  A priznám sa, pani ministerka, veľmi otvorene, že asi po treťom raze, čo som vás v tomto parlamente videl, ste ma ako osoba a osobnosť veľmi zaujali. Ja na rozdiel od niektorých nemám ani najmenšie pochybnosti o vašom vysokom intelekte ani o vašej odbornosti. Čítal som dokonca vaše verše, ktoré sa mi zdali krásne. Ja mám pochybnosti o niečom úplne inom. Ja mám pochybnosť o vašej duši. Už to kolegovia spomínali a je to môj osobný dojem a môj osobný názor, ktorý nie je Písmom svätým, samozrejme, že popri všetkých týchto kvalitách, popri všetkých týchto danostiach, ktoré vám Pán Boh dal, trpíte hlbokým komplexom. A tento komplex, prepáčte, nahradzujete nepríjemnou hrubosťou. Hrubosťou, ktorej sa už dostalo kde-komu. Hrubosti typu nebude Kozlík záhradníkom, hrubosťami na adresu svojho bývalého žiaka a kolegov. Ja sa domnievam, že to, že pán Kozlík je váš bývalý žiak, ešte v žiadnom prípade vecne nedokazuje to, že ste od neho chytrejšia, ale iba to, že ste od neho o niečo staršia. A napriek tomu, že pán kolega Sopko nám pravidelne vyčistí žalúdky aj črevá a určite ich vyčistí aj mne o chvíľu, nikdy som nemal pocit, že z jeho slov vyznela voči mne, voči nám nenávisť. Ale pani ministerka, z vašich slov mám tento pocit stále a trvale. Hlboká nenávisť voči všetkým na druhej strane.

 • A mám pocit, že táto nenávisť nie je zameraná iba týmto radom, že je v tejto republike zameraná skoro ku každému, kto je úspešný, úspešnejší od vás, prípadne kto má iný názor ako vy a hovorí ho nahlas. Ja sa dokonca domnievam, zdôrazňujem, že domnievam, pani ministerka, že v niektorých prípadoch zámerne nepoužívate svoju vysokú odbornosť a že v niektorých prípadoch, boh ho vie, z akej taktiky a stratégie, uvádzate dokonca vládu Mikuláša Dzurindu do omylu a ženiete do slušných problémov.

  Aby som neobchádzal, malý príklad. Pri aktualizácii finančnej politiky pani ministerka pripustila, že sa nepriaznivo vyvíja predovšetkým výber daní z príjmu fyzických osôb. A podľa nej tento výsledok je výsledkom nepredpokladaného, podčiarkujem to dvakrát, nepredpokladaného výrazného nárastu počtu nezamestnaných na vyše pol milióna osôb. Pani ministerka, ako oproti vám totálny amatér som spoza tohto pultu pri rozpočte hovoril, že krátkodobá reštriktívna politika, a túto poučku som vyčítal z múdrych, a to nie bývalých totalitných učebníc, osvojil som si ju a naučil sa ju, že krátkodobá fiškálna reštriktívna politika pri naplňovaní niektorých ukazovateľov, ako je miera nezamestnanosti, ktorá tu bola taká, aká bola, ako tu bol aj vysoký, skoro obrovský stupeň nevyužívania základných investícií, tieto ukazovatele iba prehĺbi. Pravda je taká, že túto poučku ovládate oveľa lepšie ako ja a polovička ekonomických amatérov v týchto radoch.

  Pýtam sa preto, ako pre vás mohol byť prudký nárast nezamestnanosti nepredvídavý. Vašou povinnosťou podľa môjho názoru bolo túto poučku a mnohé iné vysvetliť pánu Mikulášovi Dzurindovi i tým členom vlády, ktorí tieto základné pravidlá fungovania ekonomiky nechápu. Táto vlastnosť pani ministerky sa však prejavuje nielen vo vzťahu k opozícii, ale ako som hovoril i ku všetkým úspešným a skoro ku všetkým, s ktorými má do činenia. Každý trošku múdry zootechnik poučí dojičku, že kravičky musí dojiť s citom, opatrne a vážiť si ich, pretože sú zdrojom obživy dojičky, zootechnika a celého družstva. Pani ministerka, vy svoje kravičky dojíte nemilosrdne tak, že bučia a ešte im za to nadávate do sprostých kráv.

 • Smiech a potlesk.

 • Áno, páni, netlieskajte ani sa nesmejte, je to tak. V súvislosti napríklad s navrhovanou daňou z motorových vozidiel sa pani ministerka vyjadrila, že pre podnikateľa, ktorý si môže dovoliť automobil typu Audi alebo BMW, je sadzba dane ešte prinízka. A dôvod bol veľmi jednoduchý. Preto, že ho získal nečestným spôsobom. Teda každý kradne, každý vyvádza proti tejto republike, proti zámerom pani ministerky, kto nesúhlasí s jej názorom. A tak pochodil aj veľký podporovateľ terajšej vládnej koalície pán František Mojžiš, ktorý po polročnom odmietaní balíčka ekonomických opatrení nakoniec dostal tiež nálepku od pani ministerky tým, že čuduj sa, svete, tento človek sa zaslúžil o pokles slovenskej koruny. Určite to pána Mojžiša nepotešilo. Pán Mojžiš sa snaží byť slovenským Mojžišom a vyviesť tento národ z ekonomického zajatia a slepoty a určite sa pridal k tým podnikateľom, ktorý vás pani ministerka, neurazte sa, je to položart, polopravda, zaradili už do vedeckej kategórie a chodia k lekárom, sťažujú sa, že trpia alergiou, a keď sa lekár pýta na alergén, hovoria Schmögnerová.

  Vážená pani ministerka, bol som trošku sprostý, ospravedlňujem sa. Bol som možno nepresný, tiež sa ospravedlňujem. Ale musím vám na záver povedať, že človek, ktorý chce ľuďom dobre, ktorý to vyhlasuje či chudobným, či bohatým, musí mať predovšetkým ľudí rád. Naučte sa mať rada ľudí už len preto, aby ste mohli vykonávať funkciu ministerky financií.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa hlási pani poslankyňa Tóthová a pán poslanec Weiss. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Husár hovoril o nenávisti. Samozrejme nenávisti koalície k opozícii. Chcem vám pripomenúť, kolegovia, že začiatkom tohto týždňa tu boli zo Švédska a Francúzska, bol seminár, kde bol jeden z okruhu problémov otázka spolupráce opozície s koalíciou. Rozmýšľala som tam ísť, ale potom radšej som nešla, pretože pokiaľ by som uviedla situáciu v našom parlamente, zrejme by si neurobili veľmi dobrý obraz o Slovensku a jeho Národnej rade. Opozícia je na vedľajšej koľaji úplne čo do spolupráce, pretože vy ste prezentovali, že chcete konštruktívnu opozíciu, ale vy s ňou ani hlasovať nechcete. Vy máte úplný šok, že by ste sa pripojili k nejakému návrhu opozície a spoločne by sme došli k záveru. Koľko návrhov sme vám dávali pri minulom roku pri zostavovaní rozpočtu? Vôbec ste to nepočúvali a dnes vidíme, že to, čo sme namietali, začína sa prejavovať v praxi ešte v horšej podobe, akú sme my predpokladali. Navrhli sme odvolanie Černáka, nie, vy si ho odvoláte sami. Vážení, nepripomína vám to niečo z puberty? Keď deti napriek tomu, že rodičia niečo hovoria...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec sa snažil byť vtipný, ale vždy je trápne, keď sa muž snaží byť vtipný na úkor ženy.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  my, čo sme v politike dlhšie, všeličo znesieme. Ale od 18.15 hodiny tu zaznieva jedna urážka za druhou voči žene. Jednoducho je pokrytecké, keď po takýchto vystúpeniach, aké sme tu počuli a videli, sa dovolávate nejakej slušnosti. Jednoducho, buďte slušní voči žene, argumentujte vecne, ale neurážajte a nerobte tu takéto trápne vtipy, o aké sa pokúšal pán poslanec Husár.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Drobný je ďalší, ktorý vystúpi v rozprave.

  Nech sa páči, máte slovo.

  Odovzdávam vedenie schôdze pánu podpredsedovi Presperínovi.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážení kolegovia,

  vážená pani ministerka,

  prepukol tu ponorkový syndróm, ktorý kmása touto komunitou, a všetci sa čudujeme, prečo to tak je. Ale to je normálny jeho priebeh. Všetci sme agresívni, netolerantní, bez autokritickosti a je to normálny ponorkový syndróm a tá autokritickosť sa prejaví na konci tejto schôdze. Uvidíme. Tak nečudujme sa. Sme v uzavretom priestore už niekoľko hodín a niektorým ľuďom to ide na nervy, ale my, čo sme schopní neprespať niekoľko nocí za sebou v rámci lekárskej služby, na nás to hádam dolieha najmenej. Preto ja budem vecný a krátky.

 • Hlasy v sále.

 • Nie, na Maďarov vôbec nie. Prečo?

  Ide o to, že reštriktívna politika, o ktorej sme sa dozvedeli vo výbore pre zdravotníctvo údajne podľa mojej mienky je výmyslom pani ministerky Schmögnerovej a tam mi povedal jeden člen vlády, že to nie je pravda. Pani ministerka Schmögnerová neimplementovala mužskej časti vlády Slovenskej republiky tento reštriktívny prístup k financovaniu, ale oni to pripísali na jej tričko. Napriek tomu to ju nezbavuje viny, pretože ona to prijala a túto hru hrá. Ale ja si myslím, že je to vzájomná interakcia. Ona pôsobí na mužskú časť vlády a mužská časť vlády pôsobí na ňu a navzájom si istým spôsobom nahrávajú.

  Ale aké to má dosahy na kvalitu nášho života. Priatelia, stále hovoríte o tom, aké sú kvalitatívne parametre tohto úkazu. A ja vám poviem o niektorých kvalitatívnych ukazovateľoch v dvoch rezortoch - v rezorte školstva a v rezorte zdravotníctva, kde sme už pokročili tak ďaleko, že za Mečiarovej vlády sme chodili členovia Akreditačnej komisie poúčať aj Američanov, ako akreditujeme my. A oni skutočne sa poučiť dali, ale vždy nám povedali, priatelia, akreditovať budeme môcť len dovtedy, dokedy budete mať základnú bazálnu minimálnu logistickú základňu na vysokých školách. A keď budete akreditovať aj zdravotníctvo, to ešte nerobíme, ale chceme tohto roku, ale nebudeme, pretože minimálne logistická základňa sa rozpadla. Takže je koniec. Takže ten, kto robil reštrikčnú politiku, zároveň aj siahol výrazným spôsobom na pokles kvality psychickej produkcie na vysokých školách, ale aj psychickointelektuálnej v rezorte zdravotníctva.

  A teraz poviem prečo. Keď sme začali v roku 1995 akreditovať, tak som najprv s malou dušou chodil do kultúrnych krajín, ako je Holandsko, Dánsko, Amerika, Južná Amerika, a uvedomil som si, že naozaj s vypätím všetkých síl musia pracovať ekonomickí ministri a ministri, ktorí rozhodujú o príjmoch tohto štátu, aby sme udržali v rezorte vysokých škôl logistické minimum, aby sme mohli vôbec akreditovať. Ale videl som štyri roky, že to logistické minimum istým spôsobom rástlo. Aj keď boli isté nespokojnosti akademických obcí, predsa len sme na tom neboli zle. A že sme na tom neboli zle, to som sa utvrdil vtedy, keď som navštívil Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, ale hlavne Bielorusko a Ukrajinu. Tam boli logistické bázy absolútne nízke. A vtedy som začal byť pyšný a povedal som si, tak nie sme na tom tak zle. A ten trend bol taký, že sme stúpali a dalo sa hovoriť o tom, že môžeme si pozvať akreditujúcich profesorov zo Spojených štátov a nech nám to ohodnotia. Prišli zo Skrentonu a povedali nám, že vy ste lepší ako my. Trošku sme chudobnejší v logistike, ale bude to lepšie, nebojte sa.

  Lenže priatelia, v tomto roku to už neplatí. Akreditačná komisia, keďže už nemá logistické minimum, tak sa vrhla na politické odsudky. Ale to nie je akreditácia, priatelia. To je humbug. To je výsmech. Akreditačné resumé, ktoré nasmerovali niektorým fakultám v Banskej Bystrici, to sa za to môžu hanbiť. Veď to nemôžu nikomu ukázať z Haagu. Takéto odsudky to povedia, prosím vás, to je nemerateľné, to je iracionálne, a to si nechajte pre seba. Lebo to hodnotí negatívne prácu Akreditačnej komisie. Ale čo majú chudáci hodnotiť, keď naozaj tie nové fakulty, ale aj všetky ostatné majú skoro nulovú logistickú bázu. Je tu reštrikcia o 4 percentá mizerného rozpočtu a ide o ďalšie 4 percentá zadržaných platieb v školstve.

  No priatelia, ako môžu produkovať fakulty merateľné výsledky, keď na publikácie, ktoré sú základnými kritériami akreditácie, nemajú peňazí, nemajú peňazí na inštitucionálny výskum. A to je základ toho, aby mohli publikovať. Priatelia, naša komisia bola taká objektívna v akreditáciách a v evaluáciách, ktoré boli ročné, akreditácie boli každé štyri roky, že fakulta hodnotená v kategórii A bola fakulta vedená dekanom, príslušníkom KDH. A vždy nám to istým spôsobom niekto vyčítal, to je asi dáky agent HZDS preoblečený za KDH. Nie, to je objektívny dekan, ktorý vedie objektívnym spôsobom, aj keď je príslušník KDH, a veľmi dobre vedie, má veľmi dobrú produkciu vo vedeckej publikovanosti a publikáciách, tak je áčkový. A s ním sme sa vždy hrdili a vždy sme hovorili, že toto je naše objektívne vysvedčenie. My sme nikoho politicky neodsúdili. On tu bol. On bol možno pre niekoho nežiaducim dieťaťom, ale sa uplatnil a bol objektívne akreditovaný. Ale bol aj objektívne každý rok evaluovaný. A dokonca príslušníci KDH prišli kontrolovať naše evalvačné výsledky tohto dekana. A keď im ukázal, že on je taký dobrý, že on berie do úvahy len publikácie s impact faktor nad 7 a ostatné práce nepovažuje za vhodné pre evaluáciu, vtedy uznali, že Akreditačná komisia, ktorá bola stanovená vládou Vladimíra Mečiara, je objektívna a skutočne objektívna a objektívne hodnotila.

  Ale priatelia, akreditácie sa v rezorte zdravotníctva nezačali napriek tomu, že ich už žiadame dva roky, som členom akreditačnej komisie ministra zdravotníctva. Nezačali sa preto, lebo sa pripravovali istým spôsobom na nejaký akreditačný vývoj. Ale môžem vám povedať, že na budúci rok v januári sa akreditácie v zdravotníckom rezorte nezačnú, lebo tá báza, logistická báza zdravotníckych zariadení klesla pod hodnotu, ktorá je minimálna na akreditáciu. A je to skutočne výsledok reštrikcií v ekonomike. Je to výsledok toho, že skutočne pani ministerke Schmögnerovej sa strácajú zdroje, sa strácajú odvody do poistného systému, do verejných fondov a že proste zdravotnícke logistické základne spejú k nule.

  To je smutné, priatelia. Mali sme začať 1. januára 2000 akreditovať, ale klinické oddelenia, kliniky, laboratóriá nie sú schopné vykonať potrebný počet úkonov, ktoré sú základom toho, aby boli akreditované. Napríklad encefalografických vyšetrení v laboratóriách treba urobiť ročne 1 500. vyšetrení. Nie sú schopní vzhľadom na atrament, papier a iné náležitosti urobiť viac ako 300. Nemôžu byť akreditované. Priatelia, to je jedno z kritérií, podľa ktorého nás budú prijímať do OECD. Ako nás prijmú, keď nespĺňame kvality vysokoškolského vzdelania zdravotníckych inštitúcií? Veď my sme v tomto prepadli, ale úplne prepadli za necelý rok vašej vlády. Ja som sa z toho tešil, že to krásne pokračuje a budeme mať úroveň Holandska, Belgicka, ale my sa stále dostávame na úroveň Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Bieloruska. Priatelia, to je prepad. Ja z toho neviním len pani ministerku, ale ona sa pod tento prepad istým spôsobom podpísala. A ja si myslím, že autoreflexívne to musí uznať, pretože takýto minister, ktorý riadi toky financií, výrazným spôsobom ovplyvňuje život nevýrobnej sféry výrazným spôsobom sa podpisuje pod to, ako existuje školstvo a zdravotníctvo.

  Priatelia, ako som už povedal, ja nebudem hlasovať za jej odvolanie, ale počítam s tým, že ona sama podá demisiu, pretože to nie je dobré vysvedčenie pre ministra financií, keď rezortný minister jasne explicitne povedal, že uvažuje tvrdo o demisii, ak nebude mať dostatočnú politickú podporu pri tvorbe rozpočtových podmienok, a keď nebude mať dostatočné množstvo zvýšených finančných prostriedkov, ktorými musí odčiniť dlh, ktorý urobil v roku 1994. Priatelia, on bol pri tom, keď sa o 12 mld. korún zvýšil dlh a ten pred sebou stále tlačíme ako balík. A tento balíček som si myslel, že za 12 mesiacov môže on zlikvidovať. Nezlikvidoval ho. A dnes už autoreflexívne hovorí, že odstúpi, ak nebude mať isté finančné podmienky.

  Pani ministerka, ja si myslím, že to je obraz činnosti rezortu, ktorý riadite. A myslím si, že autoreflexiu ste nestratili. Ak ste náhodou predsa len trošku stratili, tak vám "gratulujem", ale zároveň si želám, aby ste si ju obnovili a podľa toho sa aj zariadili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Drobnému za jeho vystúpenie v rozprave.

  S faktickou poznámkou sa hlásia traja poslanci. Kto ďalší, pýtam sa. Posledný je pán poslanec Zelník. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pani poslankyňa Belohorská, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Nedivte sa, už aj aparatúra je asi unavená, ale chcela by som doložiť k tomu, čo povedal pán poslanec. Nectí sa tu zákon, nectí sa tu právo. Tesne po revolúcii sa rozhodlo v tejto spoločnosti, že demokracia sa bude týkať všetkých, dokonca ešte aj tých, ktorým na súde je vyhlásená strata občianskych práv, a to sú väzni. Ale ja by som vám odporučila, vážený pán predsedajúci, keby ste si dali zistiť, aké množstvo žien, matiek je tu dnes v zamestnaní, teda v zamestnaní odvčera od rána. Vy sa chodíte tak na striedačku po chvíľke prespať, ale títo ľudia sú tu. Je tu služba, sú tu ľudia, ktorí sú protizákonne násilím držaní v práci. To je viac ako vydieranie. Áno, to môžeme dosvedčiť, sú tu ženy, čo sú upratovačky.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec sa zmienil o finančnom krytí vysokých škôl. Nemôžem nepovedať k tomu pár viet, lebo v minulosti pani ministerka Schmögnerová kritizovala Mečiarovu vládu, že školy majú nedostatok financií a podobne. Dnes cez akreditačné komisie, a dovolím si tvrdiť politicky, sa viaceré školy likvidujú. Ja si pamätám v Košiciach fakulta tiež nebola vybudovaná. Päť rokov som cestovala z Bratislavy do Košíc, aby sme učili a pomáhali, ale nikto nešiel tú fakultu likvidovať takým spôsobom ako dnes. Dnes už je to plnokrvná fakulta a vychováva dobrých právnikov. Preto, že nie sú peniaze na tieto rezorty, tak sa nemožno domnievať, že chod hospodárstva štátu je perpetuum mobile, ktoré ide svojou zotrvačnosťou. Pokiaľ tento chod hospodárstva nie je náležite, múdro a efektívne riadený, pokiaľ nie sú doň dávané rozvojové impulzy, tak to hospodárstvo padá na kolená a potom nie sú peniaze ani na školstvo, ani na zdravotníctvo, ani na nič iné.

  Mám pár sekúnd, ešte chcem povedať, pán predsedajúci, čo je toto za systém tých nočných rokovaní. Veď my nemôžeme pokračovať o 9.00 hodine ráno. Nie je efektívnejšie napríklad povedať, príďte o 8.00 hodine ráno a ideme rokovať. Veď toto nie je len akosi nezdravé, ale je to ponižujúce. Vždy, keď je návrh, ktorý dá opozícia a ktorý nechcete počuť, je nočné zasadnutie, aby sme neboli schopní...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Zelník, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Zdravotníctvo je naozaj v zlom finančnom stave. Pod tento stav sa podpísala, samozrejme, aj celá vláda a pani ministerka financií už aj tým, že v decembri vláda schválila systém opatrení v rámci vyhlásenia krízového stavu. Pán minister zdravotníctva sa zaštítil za vládu, ktorá, bohužiaľ, schválila jeho nezmyselné opatrenia. Ale nielen chyba financií je to, že zdravotníctvo sa nachádza v takejto zlej situácii. Sú to, ako som už spomínal, aj nesystémové a zmätkové opatrenia samotného ministra zdravotníctva, ktorý by dnes možno rád odišiel ako národný hrdina a vyhlasuje, že ak nedostane o 5 miliárd zvýšené financie, že podá demisiu. Ja si myslím, že tak ako pani ministerka aj pán minister Šagát by mali odísť z týchto funkcií, pretože jednoducho nezvládli rezorty a v zdravotníctve je to najočividnejšie. Takže žiadne konanie národného hrdinu by sa nemalo diať s tým, že pán minister by mal odchádzať ako hrdina, ale jednoducho by mal odísť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za vystúpenie s faktickou poznámkou pánu poslancovi Zelníkovi.

  S procedurálnym návrhom sa hlási pani poslankyňa Aibeková.

  Prosím, zapnite pani poslankyňu.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.

  Môj návrh je, keďže je snemovňa neuznášaniaschopná, naozaj rokujeme už toľko hodín a je tu taká zlá atmosféra, aká je, tak vás prosím, aby ste ukončili túto schôdzu, prerušili, pardon, aby ste prerušili tento bod programu a pokračovali sme neskôr. Aspoň dodržme Zákonník práce nie pre nás poslancov, pretože čo nám odhlasujete, tomu sa musíme prispôsobiť, ale naozaj je tu množstvo zamestnancov. Uvedomujete si, že aj títo kameramani tu musia celú noc pracovať? Myslíte aj na týchto ľudí, keď dávate také návrhy, ako dávate? Pán predseda poslaneckého klubu SDK sa zbalí a povie, dosť bolo folklóru. Tak odvolávanie ministerky takto hodnotí predseda druhého najväčšieho poslaneckého klubu? Naozaj vás prosím, procedurálny návrh bol, aby sa o tom hlasovalo, ale je nás málo. Takže prosím vás, aby ste využili svoju kompetenciu.

 • Pani poslankyňa, rešpektujem rozhodnutie, ktoré bolo prijaté týmto parlamentom, aby sme rokovali ďalej aj po 19.00 hodine. Môžem požiadať predsedu Národnej rady, aby poslal pracovníkov, ktorí sú v Národnej rade a nie sú priamo zainteresovaní na tomto rokovaní, domov.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán Delinga. Pripraví sa pán poslanec Binder.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  dámy a páni,

  nebolo by logické, keby sme do tejto rozpravy k takým vážnym veciam, ako tu boli dnes nadnesené, nezahrnuli aj problematiku odvetvia pôdohospodárstva. Pôdohospodári veľmi dobre vedia, čo znamená súčasná politika v ekonomickej oblasti. Medzi pôdohospodármi nepanuje najlepšia mienka o súčasnom ministerstve financií a jeho vedení a táto mienka je vypestovaná už z dlhšieho obdobia, ktoré už nebudem teraz spomínať, ale je to tak. Pani ministerka si ho určite pripomína z roku 1994 a ja som toho názoru, že aj keď nemáme v podstate pred sebou záver, ktorý by realizoval náš návrh, pod ktorý sme sa podpísali, predsa len dochádzam k takému názoru, že možno sa dá nádejať, že sa obráti na základe tejto rozpravy, obrátia sa určité postoje ministerstva financií, ministerky financií k rezortu pôdohospodárstva práve pred tým, že sa tam varí štátny rozpočet a jeho príprava na budúci rok a že toto dôležité odvetvie bolo považované aj od ľavicových politikov za veľmi vážny pilier národohospodárskej politiky, za pilier rozvoja vidieka. S tým sa netajili ani v uplynulom volebnom období, ani v predchádzajúcich obdobiach, že teda budú pristupovať aj k príprave rozpočtu na budúci rok, by som povedal, tak rozšafnejšie alebo aspoň to, čo sa žiada, naplnia.

  Keby sme hovorili o tých chybách, o postojoch, ku ktorým poľnohospodárstvo došlo, musíme povedať, že taký vyspelý a ekonomicky silný rezort, sami dobre viete, ktorí poznáte históriu, mal také dve sínusoidy, sa dal rozvrátiť za jeden alebo za dva roky. Bolo to v rokoch 1990 a 1991. Potom prišli roky určitej stabilizácie, ja nebudem teraz merať kto koľko, ale myslím si, že politika, ktorá sa viedla od koncepcie agrárnej politiky z roku 1993, bola pre poľnohospodárstvo prínosom. Hovoria o tom čísla, že prišlo teraz znovu obdobie, kde za možno 11, možno 10 mesiacov pôdohospodárstvo je vlastne tam, kde bolo v roku 1990 alebo 1991, a možno že ešte horšie. Nakoniec prináša o tom denná tlač správy a ten, kto číta túto tlač z agrárnej oblasti, tak vidí, že tento názor panuje nielen u ľudí, ktorí sú spojení s politikou opozície, ale aj u ľudí, ktorí sú spojení s politikou vládnucej koalície a ktorí v agrárnom sektore dlhé roky pracujú a chcú, aby tento sektor alebo aby toto odvetvie malo iné postavenie v štáte a vo vládnucej politike.

  Myslím si, že to všetko sa odvíja od toho, že nebol daný akcent už v programe súčasnej vlády, aby agrárna politika bola prioritou, že všetko sa odvíja od toho, že keď sa na vrub štátneho rozpočtu roku 1998 rozdalo 14 miliárd korún do iných odvetví, a isteže zaslúžene tie odvetvia to dostali, ale prečo nedostalo aj pôdohospodárstvo aspoň niekoľko miliónov a žiadali sme vtedy nie veľa, len 600 miliónov v tejto snemovni. Bohužiaľ, nebola naša požiadavka vyslyšaná, nebola naša požiadavka zhodnotená a myslím si, že práve ministerstvo financií, ktoré vedie pani ministerka, takýto postoj zaujalo a že potom aj jej politický kolega, ktorý vedie ministerstvo pôdohospodárstva, dával také veľké vyhlásenia medzi poľnohospodármi, že ak nebudú naplnené v ďalšom roku v ďalšom rozpočte požiadavky pôdohospodárstva, je pripravený na odchod.

  No, je to síce veľmi pekné a krásne, ale ja si myslím, že na odchod sa asi treba zberať iným ľuďom, ktorí nechcú vyhovieť svojmu straníckemu ministerskému kolegovi, a ak by mu vyhoveli, tak, samozrejme, by bola situácia iná. Chcem povedať aj to, že pôdohospodári predložili svoje požiadavky na mítingu v Bratislave a zúčastnila sa na tom aj pani ministerka financií. Nesľúbila im síce nič, čiže nič nemusela plniť, a tak aj vyzerá vlastne plnenie týchto požiadaviek v tomto období, že z tých 16 požiadaviek možno je splnená jedna alebo dve a verejnoprávne inštitúcie či už Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ale aj ďalšie márne rokujú s podpredsedom vlády a ďalšími, aby sa dostali do inej pozície v napĺňaní svojich požiadaviek.

  Myslím si, že tento postoj je vedený práve z finančnej ústredne, z ministerstva financií, že nie je možné hlavne naplniť to, čo poľnohospodárom bolo zobrané. Vieme, že rozpočet na rok 1999 im ukrojil viac ako 1 miliardu korún oproti tomu, čo dostávali zo štátneho rozpočtu už v roku 1998.

  Chcem pripomenúť pani ministerke, že táto snemovňa zaviazala vládu s prípravou alebo so schvaľovaním štátneho rozpočtu na tento rok, aby sa vláda zaslúžila o to, že 713 miliónov bude z Fondu národného majetku dané do rezortu pôdohospodárstva, že táto snemovňa požiadala vládu, aby 500 miliónov korún išlo zo štátneho rozpočtu na pokrytie škôd na východnom Slovensku, a teda neviem, či tieto štátne prostriedky tú cestu našli. Pokiaľ máme vedomosti, tak zatiaľ sa tak nestalo. Vieme veľmi dobre, že pani ministerka financií a pamätáme si pri prerokúvaní dane z pridanej hodnoty, keď sme namietali, že je to neadekvátne, že je to neodborné ísť na zmenu dolnej hranice dane z pridanej hodnoty zo 6 percent na 10 percent, že to nebude cesta, aby 2,5 miliardy vykalkulovaných došlo do štátneho rozpočtu, pani ministerka sľúbila nám všetkým, ale hlavne občanom, že prehodnotí situáciu obchodných rozpätí na základné potraviny a že teda tam sa vlastne ten dosah akosi zmierni. Upozorňoval som tu z tohto miesta, že to nebude možné, upozorňoval na to aj rezortný minister. Samozrejme, že sa to nemohlo stať.

  Ďalej sme sa snažili v tejto snemovni presadiť tú situáciu, ktorá už neustále je možno z týždňa na týždeň horšia v pohonných hmotách, na ktorú najviac doplácajú tí, ktorí musia dennodenne pohonné hmoty spotrebúvať. Nemyslím teraz na tých, čo cestujú na služobných autách alebo na súkromných, ale na tých, ktorí musia zorať polia, doviesť úrodu, že teda spotrebúvajú motorovú naftu a že tu adekvátne by mala vláda pristupovať k tej časti vratky spotrebnej dane a týmto spôsobom vlastne navrátiť poľnohospodárom to, čo sa im v koncepcii agrárnej politiky v minulom období dalo a s čím vlastne sa počíta. Ani v tomto smere táto snemovňa nebola usmernená cez vládnu koalíciu, aby k valorizácii prichádzalo, a preto sa toto nedeje. A uvidíme, keď budeme prerokúvať takzvanú zelenú správu a budeme o týchto veciach hovoriť veľmi konkrétne a veľmi náležite a budeme ich aj predkladať, ako sa k tomu postaví rezort ministerstva financií. Ja som presvedčený, že aj poslanci z vládnej koalície, najmä poľnohospodári vedú tvrdý dialóg s pani ministerkou o presadzovaní požiadaviek tohto rezortu. Zatiaľ vidíme, že úspešnosť je minimálna a že keby mohli a neboli zaviazaní určitým straníckym postojom, určite by vyjadrili aj v tomto návrhu svoje by som povedal svedomité postoje, také, ako hovorí ústava smerom k poslancovi, ale, bohužiaľ, asi sa to nestane a prevládne tu straníckopolitický prístup.

  Takže z tohto pohľadu chcem pripomenúť na margo prerokúvaného návrhu, aby si pani ministerka financií uvedomila, že bez pôdohospodárstva a bez rozvoja vidieka to vlastne ďalej nepôjde. A že ani v roku 2000 pri príprave štátneho rozpočtu sa nebude dať akceptovať to, aby tento rezort vlastne dostal len toľko prostriedkov ako v roku 1999 a nebude sa dať akceptovať ani to, že by nedošlo k ďalším úpravám cez iné, dajme tomu daňové zákony smerom k nižším sadzbám, smerom k pozitívnym zásahom.

  Dnes som už uviedol niekoľko citátov na margo pani ministerky. Nebudem ich opakovať. Myslím si, že ona sama si ich číta v dennej tlači, ale chcem povedať toľko, že to, akým spôsobom musíme dnes bojovať za to, aby sa zvýšila kvalita rozpočtovej a finančnej disciplíny, aby sa zvýšilo riadenie ministerstva financií, je tvrdý boj aj v noci a že k tomu dochádza, nie je našou vinou, pretože chceme, aby sa táto práca skvalitnila a musia ju skvalitniť ľudia, ktorí ju riadia. A tí, ktorí ju nevedia riadiť, podľa mňa musia odstúpiť. Inej cesty nemajú a stane sa tak skôr či neskôr.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami k vystúpeniu pána poslanca Delingu sú dvaja páni poslanci. Pán poslanec Cuper a pani poslankyňa Mušková. Končím možnosť uplatnenia faktických poznámok.

  Pán poslanec Cuper, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, nemám faktickú pripomienku, ale procedurálny návrh. Chcem vás požiadať, aby ste dali hlasovať o tom, že toto rokovanie tejto mimoriadnej schôdze bude prerušené dnes do 9.00 hodiny rannej, aby sme urobili zadosť obyčajným hygienickým návykom, najmä tej časti parlamentu, ktorá si píše do kolónky pohlavie žena. Keďže už tu bolo povedané, že pani ministerka je značne unavená, aj naše ženy by si rady trocha oddýchli. Všetci sme unavení. Prosím vás, aby ste dali okamžite hlasovať o tomto mojom návrhu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, nedám hlasovať o tomto návrhu, lebo vidím, že pani ministerka je veľmi svieža, schopná vás počúvať.

 • Pán predseda, ale to mňa nezaujíma.

 • Takže pani poslankyňa Mušková, máte slovo.

 • Ja mám tiež procedurálny návrh. Pán predsedajúci, som rada, že prišiel aj pán predseda. My všetci dobre vieme, aj opozícia, aj vládna koalícia, že vlastne toto sedenie nie je zákonné, lebo pri spočítavaní hlasov o prítomnosti pri prezentácii, keď sa navrhlo toto sedenie, predĺženie rokovania po 19.00 hodine, nebol tu dostatok poslancov, pretože sme využili ako opozícia možnosť obštrukcie a vyšli sme von. Použila sa tu lož a na základe tejto lži tu teraz sedíme a trápime sa. Mnohí poslanci vládnej koalície spia. A hoci sa pán poslanec Weiss domáhal slušnosti, skutočne sa nečudujem, že je tu taká atmosféra a že môžu prasknúť niekomu nervy. Ale myslím si, že pán poslanec Weiss by mal dbať trošku aj o pani ministerku, pretože je určite takisto unavená ako my. A chcela by som vás poprosiť, aby ste zabezpečili, pán predseda, slušné podmienky na rokovanie, lebo takéto nočné rokovanie je neľudské. Skutočne sedíme tu poslanci, pracovníci Národnej rady, televízie a trápime sa všetci. Je pol tretej ráno a je to hanba.

 • Predpokladám, že ide o procedurálne návrhy. Pán poslanec Cuper, nech sa páči, znova.

 • Pán predsedajúci, ja chcem znova zopakovať svoj procedurálny návrh, aby ste dali hlasovať o mojom procedurálnom návrhu na prerušenie schôdze dnes do 9.00 hodiny. Mňa nezaujíma váš názor na to, či pani ministerka pôsobí čerstvým alebo unaveným dojmom. Podľa mňa vždy pôsobí unaveným dojmom. Ale vy nemôžete zneužívať túto tribúnu, za ktorou sedíte teraz, na to, aby ste si tvrdohlavo presadzovali svoje záujmy mimo rokovacieho poriadku. Vašou povinnosťou je dať okamžite hlasovať. Vy si nemôžete hovoriť ako autokrat - nedám hlasovať. To sa v demokracii jednoducho nemôže stávať. Takže láskavo vás o to prosím, aby ste dali hlasovať.

 • Pán poslanec Maxon - procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, ja sa pripájam k procedurálnemu návrhu pána poslanca Cupera. Jeho procedurálny návrh nebol o sviežosti alebo o unavenosti. Jeho procedurálny návrh bol v súlade s rokovacím poriadkom a v súlade s rokovacím poriadkom ste povinný dať o tomto návrhu hlasovať.

 • Iste, v súlade s rokovacím poriadkom som povinný dať hlasovať. Iste dobre viete, že nie ihneď, to je takisto v rokovacom poriadku. Napriek tomu dám hlasovať o vašom procedurálnom návrhu, pán poslanec.

  Nech sa páči, hlasujme. Nech sa páči, však pôjdeme ďalej. Prosím vás, buďte takí láskaví, pripravte sa na hlasovanie, aj páni technici. Prosím vás, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 47 poslancov.

  Budeme pokračovať, páni poslanci.

  Pán poslanec Binder, máte slovo. Pripraví sa pán poslanec Jasovský.

 • Ruch v sále.

 • Prosím vás, dúfam, že poznáte rokovací poriadok.

  Pán poslanec Cabaj, máte slovo s procedurálnym návrhom. Najprv vás prosím o návrh.

 • Áno, ja minimálne poznám tak rokovací poriadok ako vy a bol by som rád, keby ste ma neupozorňovali, lebo vy porušujete rokovací poriadok na bežnom poriadku.

 • Takže chcem požiadať predsedu Národnej rady v mene klubu HZDS a SNS, aby zvolal poslanecké grémium.

 • Pán predsedajúci, keďže je očividne zjavné, že niektorá časť parlamentu jednoducho nehlasovala, je právom poslancov žiadať, aby sa hlasovalo a inou formou ako technickým zariadením. Vy ste to urobili bez návrhu a bola okolo toho veľká polemika, čiže žiadame normálne naplnenie rokovacieho poriadku. Keďže sa nám zdá, že je tu viac ľudí, ako sa prezentovalo, tak chceme iba, aby skrutátori spočítali hlasy prítomných, a ak je dosť ľudí, nech sa hlasuje.

 • Oznamujem pánom poslancom, že pri rozprave nie je potrebná väčšina hlasov len pri hlasovaní. Pán predseda zvoláva poslanecké grémium, zároveň bude pokračovať schôdza parlamentu.

  Pán poslanec Gašparovič má slovo, nech sa páči.

 • Pán podpredsedajúci, dva kluby požiadali predsedu, aby zvolal poslanecké grémium. Pán predseda ho zvolal, ale vy nemôžete zabrániť poslancom, aby nesedeli na rokovaní schôdze. Teda schôdzu musíte prerušiť počas grémia.

 • Prerušujem počas rokovania grémia schôdzu Národnej rady. Pokračujeme o 10 minút.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v 23. schôdzi Národnej rady. Chcem vám oznámiť výsledok rokovania poslaneckého grémia. Dokončili by sme rozpravu. To znamená, že vystúpia tí, ktorí boli ústne prihlásení. Potom by sme schôdzu prerušili a dnes o 10.00 hodine by sme pokračovali. Čiže pokračujeme v rozprave.

 • Ruch v sále.

 • Takže ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Binder.

  Nech sa páči, pán poslanec Binder.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán podpredseda,

  vážená pani ministerka,

  dámy a páni,

  v médiách i z tejto tribúnky niekoľkokrát zaznelo, akým spôsobom vodné dielo Gabčíkovo zaťažilo štátny rozpočet. Dovoľujem si predniesť doplnenie tlače 365, ktorú vydalo ministerstvo pôdohospodárstva - tabuľku 332 na strane 109. Nebudem hovoriť o prínosoch vodného diela na ochranu územia, na stabilizáciu dna a ostatné prínosy. Budem hovoriť iba o jednom prínose, a to o prínose z elektrickej energie. Do 30. 9. 1998 vodné dielo vyrobilo 12 800 miliónov kilowatthodín elektrickej energie. Robím tu čiaru a chcem povedať, čo vodné dielo prinesie pre túto vládu, čo prinesie pre spoločnosť od 1. 10. 1998.

  V roku 1998 po 1. 10. vyrobilo vodné dielo 702 miliónov kilowatthodín elektrickej energie a za Vodohospodársku výstavbu bolo potrebné zaplatiť zhruba 400 miliónov korún. Za rok 1998 zostala aktívna bilancia 300 miliónov korún. V roku 1999 podľa tabuľky, ktorú vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva určite po dohode s ministerstvom financií, za Vodohospodársku výstavbu bude treba zaplatiť 683 miliónov korún, z toho prevádzkové náklady na vodné dielo 47 miliónov korún. Do 30. 9. 1999 vodné dielo vyrobilo 2 180 miliónov kilowatthodín elektrickej energie, do konca roku vyrobí viacej ako 2,6 miliardy kWh. Pri výkupnej cene 1,20 Sk/kWh je to 3,12 miliardy korún. Ak odpočítam to, čo treba za Vodohospodársku výstavbu zaplatiť, zostane 2 444 miliónov korún, čiže aktívna bilancia za rok 1999 bude 3 004 miliónov.

  V roku 2000 treba za Vodohospodársku výstavbu zaplatiť 932 miliónov korún, vodné dielo vyrobí 2,6 miliardy korún, čiže aktívna bilancia na konci roku 2000 bude 5 230 miliónov korún. Tabuľka je do roku 2010. Takýmto spôsobom som vyčíslil všetky prínosy a vodné dielo v roku 2010 bude mať aktívnu bilanciu 21 100 miliónov korún len za elektrickú energiu. Z toho nie je opodstatnené, že budeme kritizovať vodné dielo, že vodné dielo zaťažilo náš rozpočet a zaťažilo občanov Slovenskej republiky. Pravdou je, že vodné dielo prináša každý rok čistý efekt, ktorý okrem toho, že sa splácajú všetky podlžnosti z úveru, ktorý je, vyjde, že v roku 2010 je to 21 100 miliónov korún.

  Prosil by som tých, ktorí budú hovoriť na túto tému, aby si overili z vlastných zdrojov túto tabuľku, aby nezavádzali spoločnosť, že vodné dielo je na ťarchu Slovenskej republiky. V účtovníctve ste sa učili, že každá účtovná bilancia má dve strany, príjmovú a výdavkovú stranu, čiže len vtedy, keď sa posúdia obidve tieto strany, vychádza správny výsledok. Hovoriť len o výdavkovej časti a nehovoriť o príjmovej časti, nie je morálne a nie je správne.

  Pre Slovenskú republiku je jedno, či sú to prostriedky, ktoré dostanú Slovenské elektrárne ako štátna akciová spoločnosť alebo či to dostane Vodohospodárska výstavba ako štátny podnik. To sú fakty a z toho jednoznačne vyplýva, že vodné dielo je už dávno splatené, pretože 24. októbra bolo 7 rokov, keď vodné dielo bolo dané do prevádzky a k tomuto termínu celý investičný náklad, ktorý bol, čo bolo zaplatené za vodné dielo vrátane elektrickej časti, bolo 29 189 miliónov korún. Ak zvážime tie ostatné prínosy, ktoré vodné dielo má a sú preukázateľné, i napriek tomu, že pani ministerka povie, že nemá takúto kapitolu v príjmovej časti štátneho rozpočtu, je to pravda, nemá, ale vláda a republika má povinnosť ochraňovať územie, má povinnosť starať sa o plavebnú dráhu podľa Belehradskej konvencie z roku 1948 a tieto hodnoty treba započítať do tejto časti. V príjmovej časti štátneho rozpočtu nie sú príjmy zo vzdelania obyvateľstva, nie sú príjmy z preventívnej lekárskej starostlivosti ani z výsledkov kultúry či športu. Ja mám len jednu prosbu, buďme k vodnému dielu spravodliví a hovorme pravdu o vodnom diele.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka k vystúpeniu pána poslanca Bindera - pán poslanec Jarjabek.

  Nech sa páči, faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Dúfam, že pani ministerka financií, hoci tu nebola, počula všetko, čo pán Ing. Binder povedal. Chcem všetkých upozorniť na jednu vec, koľko sa naklamalo o Vodnom dielo v Gabčíkove, koľko tu bolo invektív aj zo strany pani ministerky financií.

  Tak vlastne, pani ministerka financií, kde je v tejto chvíli pravda? Objasníte nám tieto veci niekedy alebo sa ich budeme ďalej domnievať, lebo v tejto chvíli to vyzerá tak, že ste klamali.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Jasovský.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  pani ministerka,

  dámy a páni,

  počúval som dnes a včera pozorne vystúpenia svojich kolegov z poslaneckého klubu a tiež som počúval aj poznámky kolegov z iných klubov. Pochopil som, že sa v myslení my nemôžeme stretnúť. Tu sa koalícia s opozíciou stretnúť nemôže, pretože my hovoríme o súčasnosti a poukazujeme na ukazovatele, ktoré smerujú do budúcnosti a koalícia stále hovorí o tom, čo bolo pred rokom a pred štyrmi rokmi. Rozdiel je aj v tom, že my sme robili a vy len hovoríte. Odovzdali sme do užívania celkom 100 km diaľnic, myslím si, že to bol rekord. Ale druhý rekord je tiež na svete, pretože v roku 1999 nebude odovzdaný ani jeden kilometer. My sme stavali, vy ste kritizovali a dnes, keď by ste aj stavať chceli, neviete získať zdroje. To bolo rečí, aké úvery sme nabrali, aké nevýhodné úvery sme nabrali, to bolo rozpisovania po čiernych knihách a dnes vznikol ledva jeden úver a už na ňom je strata 80 miliónov Sk. Kto je zodpovedný za získanie tohto úveru, nie náhodou ministerstvo financií na čele so šéfom tohto ministerstva financií? Kedy bol tento úver k dispozícii, nie náhodou v čase, keď o výstavbe diaľnice je možné už len snívať aj vzhľadom na poveternostné podmienky, ktoré sú síce teraz náhodou slušné? Čo takto pohovoriť si o škodách, ktoré vznikajú rozpadom nedokončených zvrškov, čo takto o sumách, ktoré by boli potrebné na konzerváciu diaľnic?

  Len včera sa vám jeden z riaditeľov z jedného regiónu posťažoval, koľko podnikov ste ožobráčili v danom regióne. Skúsme spočítať, koľko regiónov Slovensko má, skúsme spočítať, koľko to je podnikov. Neverili ste nám, keď sme hovorili o tom, že ste pripravili o prácu približne 40 tisíc ľudí. Spočítajme, koľko peňazí stálo vyplatenie sociálnych dávok, koľko zdrojov mohol získať tento štát na rôznych odvodoch. A ak to spočítame len tak veľmi skromne, vychádza to na sumu 2 miliardy korún. Ak viem, že kilometer diaľnice stál od 200 miliónov do 250 miliónov korún, len za tieto sociálne dávky sme mohli postaviť 10 km diaľnic v roku 1999.

  Pán poslanec Andrassy tu dnes hovoril o zadlžení. Iste, ale diaľnice si na seba musia zarobiť, ale zarobiť si na seba môžu len postavené diaľnice, diaľnice, ktoré nikto nepostaví, zarábať nemôžu. A nezamestnaní, tí si na seba určite, určite nezarobia. Chceme ísť do Európy, chceme ísť do Európskej únie, pýtam sa, prečo potom špekulujeme s diaľničnými nálepkami, prečo vláda schvaľuje rôzne druhy diaľničných nálepiek. Veď predsa Európska únia jednoznačne deklaruje a hovorí o tom, že je možné vyberať poplatky len za úsek diaľnice, ktorý motorista prejde, ale ten úsek diaľnice musí byť ucelený a také, bohužiaľ, na Slovensku nebudú.

  Takže ako chceme ísť do Európskej únie, ak nie po diaľniciach, alebo Európska únia príde k nám bez kvalitných ciest? Budú diaľnice lacnejšie o štyri roky? Kde vo svete sa diaľnice stavajú len za štátne peniaze, keď nám bolo vykrikované, aký model používame na výstavbu diaľnic, aký finančný model používame? Aký je dnes tento finančný model? Budeme po vašom hospodárení takí bohatí, že o štyri roky budeme môcť diaľnice stavať aj za vlastné peniaze? Určite nie, som o tom hlboko presvedčený. Ale pýtam sa, kto nám vráti ten čas, ktorý premrhávate v súčasnom období a ktorý ste len v rezorte dopravy, pôšt a telekomunikácií premrhali za jeden rok.

  Možno by som pochopil pani ministerku financií, ale prečo sa nedalo presvedčiť odbornými argumentmi ministra dopravy, aby sa diaľnice na Slovensku stavali? Obávam sa, že preto, že ten nemal o výstavbu diaľnic tiež záujem. Načo? S výstavbou diaľnic je veľa roboty. My sme na to mali skutočne dosť a mali sme okolo seba špičkových odborníkov, ktorí, samozrejme, vzhľadom na príslušnosť a na moje prekvapenie boli to aj odborníci z SDĽ, museli z ministerstva odísť. To znamená organizovať prácu na výstavbe diaľnic, získavať prostriedky, to je veľká námaha, je oveľa jednoduchšie zastaviť, povedať megalománia a skončiť. Ale potom, pýtam sa, načo je vôbec minister dopravy, ak konštatuje, že výstavba diaľnic nie je potrebná a že treba meniť rozhodnutia o výstavbe diaľnic, ktorý dal do vlády návrh na zrušenie diaľnice do Banskej Bystrice, pretože je to zbytočné. Keby vedel, čo to je sčítanie dopravy, tak takúto vetu, bohužiaľ, nemôže nikdy vysloviť.

  Pýtam sa ale, načo je potom aj minister financií, keď nevytvára podhubie pre podnikateľov ani legislatívne, pretože do tohto parlamentu solídny vládny návrh zákona ešte neprišiel, s výnimkou hádam tých, ktoré sme pripravili ešte my, ani finančne, ani organizačne. Napriek tomu ma ale teší, že pani ministerka nezabudla na motoristov, veď sú tu aj iné možnosti, ako riešiť prepchaté cesty na Slovensku. Načo diaľnice, stačí zaviesť nesystémovú daň z luxusu, to znamená daň zo starých embéčiek. Nestačí, že majiteľ auta predsa musí zaplatiť zákonné havarijné poistenie, potom treba zaplatiť bežnú poistku, pretože napriek tomu, že vraj na Slovensku už mafie nie sú, stále nám ktosi kradne autá, zrejme to bude opozícia. Potom je tu diaľničný poplatok, okrem toho cestná daň a nebudem hovoriť ďalšie, čo podnikatelia musia zaplatiť. Treba natankovať, pozrime si, čo urobila devalvácia, čo urobila inflácia, ako vyzerá kurz koruny, liter benzínu stojí prakticky 30 korún. Prakticky 30 korún, porovnajme to s hodinovou mzdou, a myslím si, že naozaj netreba stavať cesty, pretože cesty na Slovensku budú o chvíľočku prázdne, nebude mať kto chodiť a my chodiac zohnutí, klaňať sa zo sveta zbadáme, že na cestách sú diery a budeme ich môcť obchádzať, však budeme zhrbení.

  Nielen výstavba diaľnic je totiž na Slovensku zastavená, ale zastavená je aj údržba cestnej siete. Nebudem k tomu hovoriť, dalo by sa o tom veľmi, veľmi dlho rozprávať. Ale myslím si, čo keby tak pani ministerka vyzvala v súlade s jej zvykom občanov - motoristov tohto štátu, aby neplatili poplatky. Ak sa diaľnice nestavajú a nerobí sa údržba, sieť, načo vyberať od motoristov peniaze? Myslím si, že jej názor bol veľmi správy a ja jej veľmi odporúčam, aby ho akceptovala aj dnes. Kde idú prostriedky, ktoré sa získavajú vlastne ožobračovaním ľudí, ktorí si sadajú za volant? Viete, keby ste vedeli, čo si o vašom riadení myslia organizácie, motoristické organizácie na Slovensku, boli by ste veľmi, veľmi prekvapení. Ja som s nimi v kontakte. Tieto peniaze idú potom možno na penalizačné faktúry alebo na poplatky, ktoré súvisia s predajom pohľadávok. Čiastky 15 percent sú skutočne veľmi, veľmi slušné, dúfam len, že bude fungovať aj v tomto štáte určitý kontrolný mechanizmus, ktorý sa týmto veciam pozrie a ktorý zistí, prečo tie faktúry, ktoré boli predané, boli do týždňa splatené, a prečo ostatní subdodávatelia ešte v dnešnom čase nemajú zaplatené za robotu, ktorú vykonali v predchádzajúcom období.

  Viete, ľúto mi je úsilia, ktoré sme venovali tomu, aby diaľnice išli cez Slovensko, nebolo to malé úsilie, ale mali sme takú určitú česť, mysleli sme si, že je to česť dosiahnuť, aby cez Slovensko išli medzinárodné koridory. A vy ste šmahom ruky všetko zničili. No ale buď bude podnikať štát, to je známe pravidlo, alebo feudál zavedie ďalšie dane, ďalšie desiatky. Mne sa veľmi páčil názor v jedných novinách, a nie sú to noviny naše opozičné, kde vám odporúčajú, pani ministerka, zaviesť daň z daní. To by bolo možno teda ešte ďalšie, čo by sa dalo v tomto štáte nahrabať.

  Rok ste neboli schopní spolu s ministerstvom dopravy zabezpečiť pokračovanie vo výrobe autobusov, pretože to pripravila neschopná Mečiarova vláda. Bol to bluf vašej vlády, keď exminister dopravy tvrdil, že na Slovensku nebol vyrobený pomaly ani jeden autobus. A ajhľa, pozriem si návrh rozpočtu na rok 2000 a čože je tam? 200 miliónov korún, je tam návrh zrejme na bonifikáciu úrokov, to znamená, model, ktorý sme vymysleli, je zrazu dobrý. To som dosť prekvapený, že po rokoch prichádzate na to, že veci, ktoré sme pripravovali, neboli pripravované politicky, ale boli to veci, ktoré pripravovali odborníci, ktorí robili na tomto ministerstve, a boli to odborníci aj z KDH, boli to odborníci aj z SDĽ, ani jeden človek neodišiel z ministerstva za to, že mal iné politické myslenie, ako som mal ja.

  Ako ste mohli dopustiť, pani ministerka, aby minister alebo exminister dopravy vyhlásil, že nebude podporovať domácich výrobcov autobusov? V ktorom štáte by mohol takýto minister sedieť na svojom kresle ešte po piatich minútach? Alebo sú vám vari milšie zatvorené fabriky? Myslíte si, že nie je možné vypočítať, že keby sme robili obnovu autobusov, koľko prostriedkov by sa ušetrilo na pohonných hmotách? Koľko prostriedkov by sa ušetrilo na údržbe nových autobusov, respektíve porovnajme starú údržbu s údržbou nových autobusov. Ale asi je jednoduchšie zodvihnúť, zdražiť cestovné o 30 percent, však občan to zaplatí. Že prestal chodiť do roboty, pretože mu už nevychádza ani na minimálnu mzdu, to je usmerňovanie ministerstva financií?

  Alebo ročné špekulovanie s lietadlami. Čo vám bránilo zrušiť zmluvy, ktoré boli vraj nie dobré, a urobiť zmluvy aj s inými firmami, s ktorýmikoľvek, s tými strašnými, veľkými, ktoré na Slovensku fungujú, s tými leteckými spoločnosťami? Ale vy ste nevedeli pomôcť ani len Tatra Airu, nevedeli ste pomôcť a táto firma na Slovensku zanikla, piloti sa nám rozlietali do sveta. Nevedeli ste pomôcť leteckým spoločnostiam preto, lebo ste sa nevedeli v koalícii dohodnúť. Tá firma patrí tomu, tá patrí tomu a dohodnúť medzi sebou ste sa, bohužiaľ, nevedeli. Nechýba vám ale v rozpočte tých 580 miliónov korún, ktoré mali kontrahované Slovenské aerolínie? Neprekáža vám, že tieto peniaze sú na účtoch iných zahraničných leteckých spoločností? Nechýba táto suma naozaj v rozpočte? Viete, že tento žartík, ktorý urobilo ministerstvo dopravy a ministerstvo financií, stál cestovné kancelárie v sume 1 000 korún na jedného turistu? Porátajte si to, aké sú to náklady, a zistite, čo si myslia cestovné kancelárie o tomto riadení, a zistite si, či ešte budú môcť v roku 2000 fungovať.

  Škoda hovoriť, mal by som hovoriť o telekomunikáciách. Telekomunikácie, malo to byť zlaté vajce, mali sme dostať obrovské peniaze za GSM 1800. Mali sme dostať značné peniaze na investície do telekomunikácií. Viete, že telekomunikácie v roku 1999 preinvestujú viac ako polovicu oproti roku 1998? A viete, že sa im končí monopol v základnej hlasovej službe a ktokoľvek ich bez modernizácie môže zlikvidovať? Pamätáte si na plán, ktorý ste mali, že strategický partner donesie 27 miliárd korún na modernizáciu telekomunikácií, 10 miliárd do štátneho rozpočtu a ba že ešte budú zdroje aj na dlhopisy Fondu národného majetku? Kde tie lánske snehy sú? Kedy tie peniaze prídu? Kde je zákon o Slovenských telekomunikáciách? Kde je strategický partner? Situácia je zlá a hodnota telekomunikácií prudko poklesla oproti roku 1998, a tie zdroje, darmo chcete predať 51 percent, tie zdroje budú chýbať. Ale pýtam sa, ako zabezpečíte vaše programové vyhlásenie vlády, v ktorom ste povedali, že zabezpečíte v strategických podnikoch kontrolu a možnosť strategického rozhodovania, ak predáte 51 percent. 34 percentami môžete blokovať rozhodnutia, ale neprijmete strategické rozhodnutie, a zvážte, čo to Slovensku donesie.

  Mohol by som hovoriť o súčasných špekuláciách s majetkom Slovenskej plavby a prístavov, mohol by som hovoriť o tom, ako sú škrtnuté prostriedky z deblokácie pre Železnice Slovenskej republiky, ale mám pred sebou aj protokol z rokovania vášho ministerstva s ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií k príprave zákona o štátnom rozpočte. A sú tam také závery, bude sa riešiť, otázka ostáva otvorená, transfery sú nedoriešené, ale je tam aj príkaz zapracovať finančné prostriedky na stavbu mosta Štúrovo - Ostrihom. Gratulujem a teším sa na rozpravu o zákone o štátnom rozpočte.

  Ďakujem pekne.

 • Ako posledná v rozprave vystúpi pani ministerka Schmögnerová.

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  je mi ťažko reagovať na návrh na moje odvolanie z funkcie nie preto, že sa týka mňa. Je mi ťažko reagovať preto, že tento návrh predkladajú tí, ktorí sú zodpovední za skutočne nezávideniahodnú sociálnu situáciu väčšiny slovenských ľudí. Je mi ťažko preto, že viacerí z poslancov opozície, ktorí ma dnes obviňujú z údajného nedodržiavania zákonov, hrubo zákony porušovali a dodnes za to nenesú zodpovednosť. Trestné oznámenia, ktoré sme na nich podali, zatiaľ ešte neviedli k trestnému stíhaniu, pretože vyšetrovatelia sú zavalení robotou a nestíhajú vyšetrovanie. Práve toto najťažšie nesú naši voliči. Toto najťažšie nesiem aj ja. Pretože zákony musia platiť nielen pre túto vládu, ale musia platiť aj pre členov predchádzajúcej vlády, pretože ľudia, ktorí platia za koristnícku politiku predchádzajúcej vlády, oprávnene žiadajú splatenie účtov. Daň za predchádzajúcu vládu je naozaj vysoká. To naozaj nie sú abstraktné čísla, vážení páni opoziční poslanci, to sú ľudské osudy. To sú ľudské osudy zamestnancov napríklad Pratexu Čadca, Martinských strojární, to sú osudy tých, ktorým nevyplatili mzdy a sú to pritom živitelia rodín. To je aj vysoká nezamestnanosť, ktorá je vo viac ako dvoch desiatkach okresov naozaj kritická. To je aj zvýšenie životných nákladov pre najnižšie sociálne skupiny a tak ďalej a tak ďalej.

  Je to aj zložitá situácia v rezortoch, ako sú školstvo, zdravotníctvo, doprava, veda a podobne. Nezakrývame to, nekamuflujeme. Iba neinformovaní a zavádzaní voliči uveria, že za toto všetko nesie zodpovednosť súčasná vláda, ba dokonca ja ministerka financií. Za nerobenie reformy v zdravotníctve, za vykrádanie železníc v rezorte posledného poslanca z opozície, ktorý tu vystúpil, a tak ďalej a tak ďalej. Táto vláda je hasičom, ktorý hasí požiar založený niekým iným. Chcem položiť otázku: Koho treba za to obviňovať? Hasiča alebo toho, kto požiar založil? Opoziční poslanci ministerstvo financií a ministerku už asi neobvinili iba zo začatia druhej svetovej vojny. Naša najväčšia chyba je asi v tom, že nevieme tlačiť peniaze, respektíve že odmietame politiku, ktorá znamená tlačenie peňazí. Kto však veciam aspoň trochu rozumie, musí vedieť, že práve ten druh politiky by bol zrejme pre túto krajinu nezodpovedný. Hovoríte, že sa veľmi vyhovárame na minulosť. Nevyhovárame sa, iba vysvetľujeme. Obnova vojnou zničeného hospodárstva trvala aj v tejto republike niekoľko rokov. Škody v spoločnosti, v hospodárstve, ktoré sme zdedili, v mnohom pripomínajú vojnové škody. Nedajú sa odstrániť za niekoľko mesiacov.

 • Hlasy v sále.

 • Musíme obnoviť toto hospodárstvo, musíme obnoviť túto spoločnosť, musíme obnoviť dôveru tejto spoločnosti v jej vlastné sily, v seba samú. Som presvedčená, že i keď to nebude ľahké a chvíľu to ešte potrvá, určite to dokážeme. Oprávňuje ma k tomuto tvrdeniu...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, upokojte sa. Upokojte sa, vystupuje pani ministerka Schmögnerová. Nepokrikujte na seba. Vystupuje pani ministerka Schmögnerová, nech sa páči. Upokojte sa, páni poslanci, z jednej aj z druhej strany.

 • Oprávňujú ma k tomuto tvrdeniu prvé pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli. Zatiaľ to ešte nie sú výsledky, ktoré sa odrážajú aj vo vreckách našich či vašich voličov. Ešte potrvá, kým to naozaj takto bude. Duch rozpravy a môjho odvolania je však celkom čitateľný. Treba prekričať prvé pozitívne výsledky, treba si vymýšľať, treba osočovaním iných zakryť svoje zlé svedomie. Práve preto, že ešte potrvá, kým sa prvé dobré výsledky odrazia aj na životnej úrovni, je ťažké aspoň pre mňa hovoriť o pozitívach. Ale predsa sú nimi pozitívne výsledky v zahraničnom obchode dosiahnuté vyšším rastom zahraničného obchodu a hlavne vývozom. Nesplnili sa čierne predpovede aj z vašich úst, vážení páni opoziční poslanci, o negatívnom hospodárskom raste. Predpoklad štatistického úradu do konca roka nie je síce bombastický, ale celkom primeraný, 2,8 percenta.

  Schodok štátneho rozpočtu do konca roka nepresiahne 2 percentá a v porovnaní s viac ako dvojnásobkom v roku 1998 je to nepochybne pokrok. Úrokové sadzby na medzibankovom trhu dosiahli za obdobie troch rokov najnižšiu, by som povedala rekordnú úroveň. Dočkali sme sa aj pozitívnej vyhliadky ratingu prvej ratingovej agentúry Stenerem plus a predpokladám, že rovnako zareagujú aj ďalšie, ktoré nedávno navštívili Slovenskú republiku.

  Čo sme nedosiahli? Nedosiahli sme zníženie miery nezamestnanosti, rast reálnej mzdy a reálnych príjmov. To ešte potrvá, ale dúfam, že už to nebude trvať až tak dlho.

  Kým prejdem k jednotlivým bodom odvolania, dovoľte mi prvú a poslednú osobnú poznámku. Je to osobná poznámka k vystúpeniam pani poslankyne Belohorskej, pani poslankyne Podhradskej a pána poslanca Hofbauera na adresu mojich údajných majetkových pomerov. Keď Hnutie za demokratické Slovensko nemá fakty, tak ich vyrába. Má na to všetky schopnosti a ešte stále asi aj dosť zdrojov. Používa na to najrôznejšie spôsoby. Napríklad svoj donedávna stranícky denník Slovenská Republika, cyklostylované letáčiky doručované do poštových schránok, vystupovanie v Národnej rade, ako sme to dnes mohli z úst týchto troch pánov poslancov počuť, stranícke mítingy a tak ďalej a tak ďalej. Tak sa verejnosť dozvedá, raz že mám 57-miliónovú vilu na Palisádach, potom 27-miliónovú vilu na Devíne, inokedy zase v Rusovciach, že vlastním kúpele v Nimniciach, Bielu farmu na Orave a čo ja viem čo ešte. Akýsi starý človek z Nového Mesta nad Váhom...

 • Pán poslanec Cuper, prosím vás, vystupuje pani ministerka. Keď vystupujete vy, nechajú vás rečniť, tak nechajte rečniť aj pani ministerku.

 • ... cestuje na bicykli viac ako desiatky kilometrov do Novej Lehoty, aby uvidel môj údajný luxusný rekreačný dom. Chudák, sklamal sa, vy ste ho sklamali, vážení páni opoziční poslanci. Fabrikujete výmysly, podvrhy, aby ste fikciou zakryli skutočnosť. Žiadnou fikciou, ale skutočnosťou je napríklad penzión občana Vladimíra Mečiara v Trenčianskych Tepliciach údajne za viac ako tri desiatky miliónov. Vysvetlite prosím, za čo si ho bývalý predseda vlády zadovážil, z čoho si hradí auto so šoférom, z čoho si hradí ochranku. Z čoho si bývalí poslanci Hnutia za demokratické Slovensko zadovážili podniky, kúpele, hotely, bývalé štátne majetky, vážený pán poslanec, ktorého momentálne nevidím? Kúpili si ich azda za poslanecké platy? Uisťujem vás, že zo štvorročného poslaneckého platu sa nič z toho nedalo kúpiť a nedá sa nič z toho kúpiť ani zo štvorročného platu člena vlády. Keď odídem z vlády, nič z tohto, čo som vymenovala, nebudem mať. Nemám totiž na to schopnosti, jednoducho nemám takú hrubú kožu ako vy.

 • K jednotlivým bodom odvolania. Prvý dôvod na odvolanie bolo údajné nekompetentné zasahovanie do riešenia problémov Východoslovenských železiarní, akciová spoločnosť, a bolo konkretizované ako podozrenie, že zmluva o stabilizácii, medziveriteľská zmluva a zmluva o spolupráci, pri príprave ktorých spolupracovalo okrem najväčších veriteľov aj ministerstvo financií, sú v rozpore s platným právnym poriadkom. Toto tvrdenie, musím povedať, že nie je pravdivé. Zmluva o stabilizácii, medziveriteľská zmluva a zmluva o spolupráci mali riešiť vzťahy medzi všetkými veriteľmi, vážený pán poslanec Maxon, pravdepodobne ste nemali možnosť si to naozaj starostlivo preštudovať. Znamená to, že zahrnovali aj uspokojenie veriteľov, ktorí k týmto zmluvám nepristupovali. Takže vaše citácie z Trestného zákona sú bezpredmetné a nedajú sa použiť v tomto prípade. Určite je logické, že takéhoto procesu sa zvyčajne ujímajú najväčší veritelia, medzi ktorých patril aj štát z dôvodu daňových pohľadávok. Všade na svete je to tak. Výsledkom zmluvy o stabilizácii mala byť stabilizácia finančnej situácie Východoslovenských železiarní, ktoré akosi ste pozabudli, vážení poslanci, hrozil crossdefault. Crossdefault by bolo znamenalo zatvorenie tohto významného slovenského podniku. Vďaka zaangažovanosti štátu bolo možné udržať Východoslovenské železiarne a zamedziť ich bankrotu. Dôkazom, že sa mali riešiť problémy všetkých veriteľov, je aj to, že výsledkom zmluvy o stabilizácii malo byť poskytnutie nových peňazí pre Východoslovenské železiarne, čím by sa vytvoril priestor na rýchlejšie uhrádzanie záväzkov Východoslovenských železiarní všetkým veriteľom. Ak tomu nerozumiete, je mi to veľmi ľúto.

  Ďalšia vec je, že ministerstvo financií nebolo účastníkom zmluvy o stabilizácii, ale pripravovalo a podieľalo sa na príprave takzvanej zmluvy o spolupráci medzi štátom a veriteľmi a ešte by som povedala, tak na vedľajší úväzok na príprave medziveriteľskej zmluvy, pretože tá bola širšia a platila aj medzi ďalšími veriteľmi. Tým ministerstvo financií chcelo prispieť k procesu stabilizácie. Ja by som vám chcela len pripomenúť, že pohľadávky veriteľov vo Východoslovenských železiarňach, tých hlavných veriteľov, s ktorými sme viedli rokovanie, výrazne prekročili sumu 25 miliárd korún a práve vyjasnením si stanovísk veriteľov s vládou bolo možné dosiahnuť ich trpezlivosť vo vzťahu k VSŽ a vlastne odvrátiť veľmi reálnu hrozbu ku crossdefaultu. Namiesto toho, aby ste to pokladali za to, čo to skutočne je veľký úspech, obraciate to presne naruby, ale to vám asi odpovedá.

  Ani jeden z dokumentov, ktorý bol pripravovaný, neobsahoval návrh kapitalizovať daňové pohľadávky štátu. Skutočne neviem, čo ste asi čítali. Trvale sa rokovalo o formách a harmonograme splácania záväzkov Východoslovenských železiarní voči štátu. Keďže ide o príjmy štátneho rozpočtu, ministerstvo financií dodnes dôsledne sleduje proces splácania daňových záväzkov Východoslovenských železiarní. Podľa zákona číslo 511 o správe daní daňové pohľadávky štátu si štát ošetril prostredníctvom daňového záložného práva, môžem vám povedať na celý majetok Východoslovenských železiarní, taká je totiž výška daňových pohľadávok štátu voči VSŽ.

  Prípad VSŽ si však zasluhuje väčšiu pozornosť. Položiť si treba otázku, ako je to možné, že podnik, ktorý bol pred niekoľkými rokmi vlajkovou loďou slovenského hospodárstva, dostal sa nad priepasť. Tým reálne vzniklo nebezpečenstvo, že 24 tisíc zamestnancov bezprostredne a tisíce nepriamo príde o prácu. Odpoveď poznáme. Na tomto vývoji sa primárne nepodpisuje pokles dopytu po oceli na domácom a zahraničnom trhu, ako sa nám to pokúšajú nahovoriť tí, ktorí dnešnú situáciu spôsobili, ba dokonca to zaznelo aj z niektorých vašich úst. Nepriaznivý vývoj vo VSŽ stačí charakterizovať tak, že z podniku, ktorý prinášal do štátneho rozpočtu prednedávnom, pred niekoľkými rokmi niekoľko miliárd korún ročne na daniach, sa stal podnik, ktorý niekoľko miliárd korún do štátneho rozpočtu dlhuje. Je to pozoruhodný vývoj. V plnom rozsahu ho majú na svedomí tí, ktorí rozhodli o privatizácii Východoslovenských železiarní v prospech bývalých vysokých funkcionárov Hnutia za demokratické Slovensko, dokonca jedného bývalého člena vlády. Terajšia vládna koalícia to zdôvodňovala tým, že treba zachovať VSŽ v slovenských rukách. V posledný deň druhej vlády za "zlomkovú cenu" predala 10 percent spoločnosti Manažér, každému je to známe, čo to bola za spoločnosť, a potom počas ďalšej vlády 15 percent spoločnosti Ferimex. Zase to boli tí istí ľudia, ktorí stáli za Manažérom. Dnes podiel obidvoch spoločností je zlomkom 25-percentného podielu. Neviem dokonca, či ešte dosahuje 1 percento. Takže mi, vážení, odpovedzte, kde sú teda akcie Východoslovenských železiarní? Všetkým vašim národne zmýšľajúcim voličom treba povedať pravdu. Tieto akcie sa odpredali do zahraničia a sú v rukách zahraničných skupín. Či za nimi stojí rezešovská skupina, ja to neviem s určitosťou povedať, možno, že vy to viete.

  Na vyjadrenie pánov poslancov Cabaja, Maxona, že audítorská firma Ernst a Young nezistia vo VSŽ nič o zlých výsledkoch VSŽ, chcem povedať iba toto. Uvedená audítorská firma za výrok o výsledkoch hospodárenia VSŽ stratila časť svojho renomé, ktoré asi len ťažko získa rýchlo nazad. Prekvapuje ma, že to neviete. Daňová kontrola vo VSŽ tieto zistenia potvrdila. Kritika daňovej kontroly vo VSŽ zo strany predchádzajúceho ministra financií potvrdzuje, že pánu Maxonovi nejde a nikdy mu nezáležalo na záujmoch štátu ani na 24 tisícoch zamestnancov. O to viac mu záleží na záujmoch pôvodných akcionárov, t. j. nezodpovedných vlastníkov, ktorí tento podnik zruinovali. Prečo asi? Asi preto, že pán Rezeš bol volebným manažérom HZDS, že zadarmo prenajímal Hnutiu za demokratického Slovensko budovu v Bratislave a tak ďalej a tak ďalej, mohla by som pokračovať, vy to však viete lepšie.

  Vláda Slovenskej republiky však pozerá predovšetkým na VSŽ ako na podnik, ktorý má opakovane nadobudnúť v slovenskom hospodárstve ten význam, ktorý mal pred jeho prevzatím rezešovcami. Návrh pána poslanca Maxona na založenie akciovej spoločnosti Slovenské tunely pokladám za najcynickejší návrh urobený nie však mne, ale 24 tisícom zamestnancom VSŽ, ktorých ním obhajovaní pôvodní akcionári takmer vyhodili na dlažbu. Nie je to dobrá vizitka, pán poslanec Maxon.

  K rozpočtu na rok 1999. Rozpočet na rok 1999 bol v značnej miere podmienený stavom, ktorý súčasná vláda prevzala. Nápravné opatrenia si vyžadovali nielen čas na prípravu, ale najmä na realizáciu. Napriek tomu by sa malo hospodárenie v tomto roku skončiť s lepšími výsledkami ako v roku 1998, keď schodok dosiahol 2,7 percenta hrubého domáceho produktu. Ja by som vám len chcela pripomenúť, vážený pán poslanec, chcela by som pripomenúť, že schodok, ktorý sa zvýšil, sa nezvýšil tým, že by sme boli viacej minuli, ale tým, že ste zámerne nadhodnotili príjmy do štátneho rozpočtu. Myslím si, že sme si to už povedali. Rozpočtové hospodárenie v tomto roku by nemalo skončiť vyšším schodkom, ako je 15 miliárd korún. Neviem, vážení páni opoziční poslanci, odkiaľ tieto strašidelné čísla vyťahujete, koho vlastne chcete tým strašiť? A toto číslo je 1,8 percenta z hrubého domáceho produktu.

  Ak dovolíte, ja viem, že sa ťažko pravda počúva, ale predsa len mi dovoľte, chcela by som povedať, že zvyčajne chceme, aby sa výsledky o vývoji v štátnom rozpočte zverejňovali ku koncu mesiaca. Keďže sa blížime ku koncu mesiaca, tak mi dovoľte povedať, ale za tie posledné dni nemám údaje. K 27. 10. schodok štátneho rozpočtu predstavoval 11,5 miliardy korún, čo je...

 • Hlasy z pléna.

 • Predpokladám, že vy ma odvolávate, nie ja vás, pani poslankyňa, tak mi dovoľte, aby som sa aspoň bránila.

 • Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, každý, kto sa prihlásil do diskusie, do rozpravy mal možnosť vystúpiť, má právo aj ministerka, tak nechajme jej priestor na vystúpenie. Každý ste vystúpili, tak ako ste chceli a koľko ste chceli.

 • Schodok teda k 27. 10. predstavuje 77 percent rozpočtovaného schodku, kým 27. 10. v roku 1998 schodok bol mínus 8,914. Keďže podľa zákona bol schodok rozpočtovaný na 8 miliárd korún, tak ľahko si prepočítate, že to bolo vysoko nad 100 percent, pán poslanec Kozlík.

  Viazanie výdavkov ste robili rovnako aj vy, takže už nebudem vysvetľovať.

  No v tomto roku v porovnaní s rokom 1998 sa na rozdiel od vašich informácií, naozaj neviem, odkiaľ ich máte, sa podaril zlepšiť výber pri niektorých druhoch daní. Najvýraznejšie sa podaril zlepšiť výber pri spotrebných daniach, kde sme dosiahli k tomu istému termínu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšenie o 2 miliardy, potom tam je daň z príjmov z kapitálových výnosov takmer o 2 miliardy 1,977. Pri DPH 1,654, pri dani z príjmov fyzických osôb je tiež nie veľmi vysoké zvýšenie, ale je zvýšenie. Áno, je to pravda, najnižší výber daní je pri dani z príjmov právnických osôb. Ale dovoľte mi, aby som sa k tomu vyjadrila. Je to dokonca až v tejto chvíli nižšie o 2,1 miliardy korún. A došlo k tomu jednoducho preto, že vratky dane z príjmov právnických osôb predstavovali v roku 1999 6,4 miliardy.

  Vážení, ale kto z vás vie, ako sa platí daň z príjmov právnických osôb, platí sa preddavkovo, tak vie, že vy ste si presne o týchto 6,4 miliardy zlepšili výsledky v rozpočte v roku 1998.

  Nechcem opakovať všeobecne známe údaje o tom, ako výrazne zaťažuje výdavkovú stránku rozpočtu najmä krytie dlhov, či už je to dlhová služba, či už sú to záruky, je to všetko z evidencie dedičstva predchádzajúcich rokov.

  Výdavky štátneho dlhu medziročne už niekoľko rokov pravidelne rastú takmer 5 miliárd korún. Na budúci rok som napočítala, výdavky len štátneho dlhu sú 25 miliárd korún, 10 miliárd korún realizácia štátnych záruk. Ja sa veľmi rada k tomu o chvíľočku vrátim. Plus sú tam výdavky, ktoré predpokladáme, vynaložiť na prvú etapu reštrukturalizácie finančných inštitúcií. A, vážení, to tiež nie je to, čo sme my vyrobili, ale je to dedičstvo po predchádzajúcom období, na ktorom sa výrazne podieľa vaše vládnutie. Dohromady je to, ak dobre počítam, 45 miliárd korún, čo sú neefektívne výdavky, ktoré by sme oveľa ľahšie využili v školstve, v zdravotníctve, v doprave a čo ja viem kde ešte.

  Ide teda o úvery, ktoré sa skutočne poskytli v minulosti a pre mňa bolo dnes takým prekvapením, keď, prepáčte, ale nevšimla som si, ktorý poslanec Hnutia za demokratické Slovensko blahoželal bývalému riaditeľovi Vodohospodárskej výstavby pánovi Binderovi k výročiu vo Vodohospodárskej výstavbe. A už je úplne pre mňa záhadou, odkiaľ pán bývalý riaditeľ Vodohospodárskej výstavby prišiel s tým tvrdením, že Vodohospodárska výstavba sa k dnešnému dňu splatila. Ja neviem, či skutočne ste to vážne mienili, čo ste tu povedali, ale viem, že budúci rok splátky úrokov a istiny predstavujú asi 8,4 miliardy korún, a to je len prvý kulminačný bod a budú pokračovať ďalšie.

  Dovoľte mi reagovať na konštatovanie, že rozpočet nebol zostavený reálne. My sme si, samozrejme, uvedomovali hneď na začiatku určité riziká. Napokon to boli aj rozhodnutia, ktoré sa prijali ešte v januári roku 1999, teda tohto roku. Ale na rozdiel od predchádzajúcej vlády, keď sme si tieto riziká uvedomili, tak sme aj začali konať, pretože predchádzajúca vláda väčšinou len vyhlasovala alebo dokonca tie riziká aj skrývala. Ako opozičná poslankyňa si to veľmi dobre pripomínam. Takže my sme to odkryli a prijali sme rozhodnutia a pristúpili sme aj dôsledne k ich realizácii. Preto aj tohtoročné zámery rozpočtu dosiahneme a, samozrejme, aj rozpočet na rok 2000 bude už vo väčšom rozsahu zodpovedať zámerom vlády, pretože už nám vytvoril aspoň o aký-taký priestor na ich realizáciu. Vytvárame v ňom priestor na rozvojové aktivity, na podporu bývania, malého a stredného podnikania, exportu, na zapojenie Slovenska do realizácie programov na financovanie, na ktorých sa významne bude podieľať Európska únia a podobne.

  Do toho som ale zatiaľ nezahrnula výdavky na najdôležitejší rozvojový projekt. Je to reštrukturalizácia finančných inštitúcií a finančná reštrukturalizácia podnikového sektora, ktorý nás bude stáť skoro 100 miliárd korún. Vonkoncom neplatí, že ide iba o zlé úvery spred roku 1989. V Slovenskej sporiteľni to dokonca neplatí ani jednou jedinou korunou. Sú to všetko zlé úvery, ktoré vznikli po roku 1989 a ktoré prevažne vznikli za vládnutia vašej vlády. Za prevažnú časť nesie dokonca zodpovednosť váš tieňový minister Hnutia za demokratické Slovensko pán Kiňo. Ak to neviete, prosím vás, opýtajte sa ho na to.

  Pristupujeme aj k zmene podmienok zdanenia právnických a fyzických osôb, a to v období, keď na to skutočne táto spoločnosť zďaleka nemá vytvorené také rezervy, ako by sme chceli mať. Chcem vám len pripomenúť, že ideálne podmienky na takéto rozhodnutie boli v roku 1995, keď sme dosiahli prebytok fiškálneho rozpočtu. Neviem, prečo ste to vtedy neurobili. Tento priestor sa nevyužil a len zopakujem, že manévrovací priestor vlády je v súčasnosti veľmi zúžený. Napriek tomu v snahe znížiť daňové zaťaženie fyzických osôb a právnických osôb sme našli odvahu toto uskutočniť.

  Vláda realizovala aj dlho umelo odkladané rozhodnutia pri deregulácii, respektíve pri úpravách, zvyšovaní niektorých ešte stále administratívne regulovaných cien. Ja by som len chcela pripomenúť, že pri projektovaní Mochoviec, ale i Vodného diela Gabčíkovo, pán riaditeľ si to nepochybne pamätá, pretože to predkladal v tom čase do vlády, predpokladala predchádzajúca vláda pravidelné zvyšovanie cien elektrickej energie. Pozoruhodné bolo, že s výnosom predpokladali aj Slovenské elektrárne, ale aj Vodohospodárska výstavba, aby sa tieto dva projekty aspoň čiastočne prefinancovali. Predchádzajúca vláda však nebola schopná presadiť tieto cenové úpravy a nesie plnú zodpovednosť za súčasnú zložitú situáciu v Slovenských elektrárňach a aj vo Vodohospodárskej výstavbe. Takže neviem, skutočne asi ste veľmi zle informovaní, čo ma teda prekvapuje, keďže ste boli dlhoročným riaditeľom. To vaše želanie alebo vaše tvrdenie, že všetko je v poriadku, je naozaj len zbožným želaním, bodaj by ste mali pravdu, ale my musíme zápasiť s tým, čo sa tu vytvorilo.

  Čo sa týka kritiky spôsobu zostavovania rozpočtu, pripúšťam, že nebol a zatiaľ ani nie je, napriek mnohým našim úsiliam tento spôsob zostavovania ešte ideálny. Ale postupne uvádzame do praxe postupy, ktoré sú vlastné i štátom Európskej únie. Pripravujeme strednodobý rozpočtový výhľad, zosúlaďujeme metodiku vykazovania a posudzovania fiškálneho schodku s metodikou Medzinárodného menového fondu. Aj o týchto zámeroch sa v minulosti viac porozprávalo, ako sa v skutočnosti dosiahlo.

  Po rokoch ničnerobenia sa konečne začínajú realizovať funkcie, ktoré majú zlepšiť manažment financií, ako je funkcia riadenia likvidity, dlhu, finančné plánovanie, finančná kontrola, ex ante a podobne.

  K procedurálnym otázkam štátneho rozpočtu na rok 2000. Pán poslanec Maxon nikdy štátny rozpočet nezostavoval, aspoň tak mi to tvrdil. A pán exminister Kozlík, ja som bola štyri roky v opozícii a všeličo som sa naučila, ja neviem, či aj vy sa za tie štyri roky niečo priučíte, ja nemyslím osobne, ale poslanci. Pokiaľ viem, nikdy ste návrh...

 • Ruch v sále.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Vážení, vy ste ma skúšali asi 10 hodín. Nikdy ste návrh štátneho rozpočtu do Výboru Národnej rady pre rozpočet a menu nepredložili dva mesiace pred termínom.

  Takže tento zákon navrhuje, aby schodok aj v budúcom roku neprekročil 2 percentá HDP a ja predpokladám, že sa nám ho podarí dosiahnuť.

  Ďalší bod hovoril o tom...

 • Hlasy z pléna.

 • Ja neviem, či niekto tu má monopol na urážanie. Zdá sa, že asi...

 • Pani ministerka, nech sa páči.

 • Ďalším bodom bolo údajné zastavenie realizácie rozvojových projektov. Bol to tretí bod na moje odvolanie. O možnostiach realizácie a financovania takýchto finančne náročných projektov rozhoduje celá vláda, a nie ministerstvo. Malo by sa to tak robiť, aby sa zároveň nenarušil proporcionálny vývoj celého národného hospodárstva. Práve to sa v predchádzajúcich rokoch nedodržalo. Neefektívne sa vynakladajú výdavky na mnohé infraštruktúrne projekty, ktorých doba návratnosti sa častokrát posúva do nedohľadna. V predvolebnom čase sa otvárali úseky diaľnic, ktoré nevedú odnikiaľ nikam, jednoprúdové diaľnice a tak ďalej a tak ďalej.

 • Hlasy z pléna.

 • Nech sa páči, choďte sa pozrieť na hranicu Maďarsko- Rakúsko tu neďaleko.

  Neúmerné investície do infraštruktúry okrem toho boli predražované, pán exminister by mal vedieť, že predraženie diaľnic dosahovalo 17 až 20 percent. A práve toto všetko malo za následok neúmerné zadlženie štátu. A toto viedlo k prudkému znehodnoteniu slovenskej koruny, a tým aj úspor ľudí.

  Nová vláda preto pristúpila k zosúladeniu tempa výstavby diaľnic s reálnymi možnosťami štátu a štátneho rozpočtu. Vláda Slovenskej republiky prerokovala koncepciu výstavby diaľnic, v ktorej bol aj upravený dlhodobý rozvoj výstavby diaľnic, a pritom sa prihliadalo na finančné možnosti štátu. Tento návrh teda neznamená zastavenie budovania diaľnic. Prosím vás, aby ste sa s ním oboznámili, pokiaľ ho nepoznáte. Aby som to dokumentovala, pre rok 1999 bol v štátnom rozpočte schválený transfer pre Štátny fond cestného hospodárstva v sume 6,5 miliardy. Z toho 5,7 bolo určené na diaľnice, okrem toho boli zabezpečené mimorozpočtové zdroje v sume 7,2 miliardy korún. Ide o realizáciu variantu B, tak ako som povedala, bol schválený vládou ešte vo februári tohto roku. V roku 2000 sa uvažuje transfer do štátneho fondu v sume 7,3 miliardy, z toho je 6,7 určených na diaľnice a okrem toho sa počíta s 8,3 miliardami štátnych záruk za bankové úvery. Áno, aj my sme sa poučili, že Štátny fond cestného hospodárstva nekvalifikovane emitoval. Chcem len upozorniť, že je to, pokiaľ viem, ešte stále rezort ministerstva dopravy. A preto by sme chceli budúci rok pristupovať k tomu iným spôsobom.

  Ďalším bodom odvolania bola Priemyselná banka. Veľmi stručne.

  Pán poslanec Maxon citoval ktoréhosi iného nemenovaného poslanca z východu, ktorý okrem iného povedal, že ešte pred rokom v Košiciach fungovala jedna riadna banka. Prosím, už pred rokom však Priemyselná banka nebola riadna, pretože vtedajšie vedenie Priemyselnej banky sa dohodlo s dnešným tieňovým ministrom Hnutia za demokratické Slovensko pánom Kiňom na operácii, ktorou sa evidentne poškodili veritelia tejto banky vrátane individuálnych vkladateľov. Prapodstatou príčiny kritického vývoja v banke bolo teda nezodpovedné konanie predošlého vedenia dozornej rady banky, ktoré umožnilo vznik zlého portfólia. Tak ako som povedala, išlo najmä o finančné operácie na ruskom trhu, ktoré vytvorili Priemyselnej banke nelikvidné aktíva v hodnote viac než 2 miliardy korún. Ďalej o zlé úvery, ktoré boli poskytnuté v spoločnostiach Ruskej federácie a do krajín takzvaného offshoru, ale i ďalšie zlé úvery, ktoré banka poskytla. Takže toto je hlavnou príčinou ťažkostí Priemyselnej banky nehovoriac o tom, že bývalé vedenie banky úzko späté s predchádzajúcou mocou aktívne manipulovalo dianie aj v čase, keď sa štát už pokúšal o stabilizáciu banky. Som presvedčená, že aj to bude mať svoje trestnoprávne pokračovanie.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Musím povedať, že hoci ministerstvo financií za vás malo isté kompetencie, bankový dozor, že ste ich nevykonávali. Všetky tieto okolnosti skúma aj štátny dozor ministerstva financií a bankový dohľad a v krátkom čase, ja len zopakujem, dôjde k postihu zodpovedných za hospodárenie, respektíve za šafárenie v Priemyselnej banke v Košiciach.

  Ďalším dôvodom môjho odvolania má byť údajne neúspešná emisia eurobondov. Jednoznačne možno konštatovať, že emisia dlhopisov Slovenskej republiky v zahraničí bola úspešná. Túto skutočnosť potvrdzuje i fakt, že vzhľadom na neuspokojený dopyt investorov po dlhopisoch ministerstva financií bola emisia dvakrát zvýšená. V percentuálnom vyjadrení toto zvýšenie predstavovalo 42,8 percenta z pôvodného objemu emisie.

  Súčasný celkový objem emisie 500 miliónov EURO predstavuje skutočný benchmark pre Slovensko, ktorý je už atraktívny pre inštitucionálnych investorov, takže predpokladá sa dostatočná likvidita emisie. Toto bolo jedným z cieľov ministerstva financií pri realizácii transakcie. Emisia ministerstva financií bola jedna z najlepšie prijatých nových emisií v rámci krajín strednej a východnej Európy, a to napriek tomu, že bola zrealizovaná v pomerne nestabilnom trhovom prostredí. K úspešnosti emisie prispela dobre stanovená výška kupónu, ktorá bola atraktívna tak pre reteilových investorov, ako aj výška marže, ktorá bola atraktívna pre inštitucionálnych investorov. Slovensko so svojím špekulatívnym ratingom v tom čase s negatívnym výhľadom, na porovnanie uvádzame, že i keď minuloročná emisia sa realizovala už so špekulatívnym ratingom, v tom období nebol ešte Slovensku pridelený negatívny výhľad, napríklad dosiahla nižšiu maržu Litva a Chorvátsko, ktoré majú dokonca investičný rating.

  Ako pozitívny prvok tohtoročnej emisie dlhopisov možno považovať skutočnosť, že prispela k celkovému zníženiu marží emisií denominovaných v DM a USD, ako aj ich diferenciáciu, čo bol jedným z dôvodov, prečo spoločnosť Nomora Internacional navrhovala začiatkom roka zorganizovanú netransakčnú roudshow. Výsledky emisií sa posudzujú podľa výnosov emisií. Čím je vyšší výnos, tým je to horšie pre štát. Takže na porovnanie, vážení poslanci. V roku 1998 celkový výnos bol 8,36 percenta, v roku 1999 sa dosiahli tri výsledky. Prvý uvádzam ako najhorší 8,23, ďalej 7,96 a 7,91. Ako to vyzerá dnes, ako sa obchodujú slovenské eurobondy dnes. Z pôvodných 420-bodovej marže na benchmark určované nemeckými cennými papiermi na začiatku emisie, to znamená 11. 6. 1999, k 22. 10. sme dosiahli hodnotu 290 bodov. Ten, kto tomu rozumie, vie, že je to skutočne priaznivý vývoj.

  Ešte pár slov k problematike zdaňovania dopravných prostriedkov. V prvom rade je potrebné uviesť, že vypracovaný návrh zákona o dani z dopravných prostriedkov nebol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády, preto nemôže existovať ani kvalifikované stanovisko tohto orgánu, tak ako niekto pochválil Legislatívnu radu vlády, že to ona stiahla. Stiahlo to ministerstvo financií, a to nie preto, že by bol tento návrh zlý, nekvalifikovaný a neviem ešte aký, ale že nebola politická vôľa ho prijať.

  K dani ako ekonomickej kategórii je potrebné uviesť toto: Zdanenie motorových vozidiel v legislatíve štátov OECD je upravované trojakým spôsobom. Buď ide o daň zo získania motorových vozidiel, ktorá sa môže vyberať jednorazovo a je to niečo ako spotrebná daň z obstarávacej ceny, ďalej to môže byť daň z vlastníctva motorových vozidiel, ktoré zahrnujú poplatky ukladané na vozidlá, ktoré sa hradia opakovane, dokedy subjekt vlastní motorové vozidlo. Teda ide skutočne o ročný charakter dane. Alebo po tretie sú to dane súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel, kde zaraďujeme spotrebné dane na palivo, prípadne diaľničné poplatky a tak ďalej a tak ďalej.

  Pri rozhodovaní o konštrukcii navrhovanej dane z dopravných prostriedkov na princípe vlastníctva predmetného dopravného prostriedku motorového vozidla sa vychádzalo z podkladov získaných z OECD, konkrétne z publikácie Trendy zdaňovania spotreby, a to z tej časti, ktorá analyzovala zdanenie vozidiel v 29 krajinách. Dane z vlastníctva motorových vozidiel majú rôznu formu, niektoré štáty OECD, napríklad Veľká Británia používa jednotnú sadzbu dane bez ďalších rozlišovacích znakov, Portugalsko a Španielsko napríklad rozlišuje aj technické parametre, ako je veľkosť motora, typ používaného paliva, počet osí a podobne. Sú štáty, kde je daň z vlastníctva dopravných prostriedkov odvodená od hodnoty vozidla každoročne dokonca upravovaná o infláciu. Tento druh dane pripravovalo dokonca ministerstvo dopravy, tak ako sme boli poučení v roku 1997. Je preto pre mňa nepochopiteľné, že pán exminister Jasovský vystupoval tak neinformovane. Aj pán poslanec Jasovský zabudol, že rezort ministerstva dopravy riadi minister dopravy, a nie ministerstvo financií, a preto aj niektoré jeho výhrady sú skutočne pritiahnuté za vlasy. Alebo, keďže sa tu ozýva pán poslanec Kozlík, ja sa chcem opýtať, či za vášho vládnutia, pán exminister, ste neboli svojprávnym ministrom a riadil vás vtedajší pán minister Kozlík?

  Na základe toho, čo som uviedla, konštatovať, že išlo tu o nekvalifikovaný návrh a tak ďalej a tak ďalej, nechcem vás už zdržiavať, jednoducho musím vám vážení páni poslanci povedať, že ste neinformovaní, nedostatočne vzdelaní a nie je to moja vina, je to zrejme váš nedostatok.

  Slovensko prijatím dane z dopravných prostriedkov by sa preto osobitným spôsobom nevymykalo z uvedených princípov. Ale prosím, dnes tá daň neprechádza a nechcem sa už k nej vracať.

 • Ruch v sále.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás, upokojte sa. Vystupuje ministerka financií na svoju obhajobu.

 • Na záver mi dovoľte reagovať na kritiku smerujúcu do môjho rezortu, a to od pánov predchodcov ministrov, z ktorých jeden mal tri roky možnosť uskutočniť zásadné zmeny v ňom a ktorý po prvom roku, keď sa ešte o čo to snažil, prestal sa o svoj rezort takmer úplne zaujímať. Výsledkom toho bolo, že po prevzatí ministerstva bolo nevyhnutné urobiť zásadné zmeny na ministerstve financií. Ale bolo potrebné urobiť aj zásadné zmeny v daňovej správe, v podriadených organizáciách ministerstva financií a v spoločnostiach, kde ministerstvo financií je akcionárom. Bol to najvyšší čas, že na ministerstve financií došlo k zmene. Po siedmich rokoch vlády Hnutia za demokratické Slovensko a neviem, či na záver ste sa volali Roľnícka strana, na ministerstve financií môžem povedať, že som zdedila v stredoeurópskom rozmere najzaostalejší manažment financií. A to nie je chyba úradníkov, ale vedenia ministerstva financií.

 • Pokriky zo sály.

 • Páni poslanci, prosím vás, upokojte sa.

 • Na ministerstve financií sa do môjho nástupu neurobili žiadne významnejšie kroky k prechodu na strednodobý finančný výhľad, na meranie a riadenie verejných financií, na riadenie likvidity štátu, na riadenie dlhu vlády a na riadenie ostatných aktív a pasív štátu. Zdedila som neprehľadné nakladanie s prostriedkami s lotériami, dva, tri roky sa brzdila novela zákona o správe daní, brzdila sa novela zákona o DPH a spotrebných daniach, ktorá mala sprísniť podmienky vrátenia týchto dvoch druhov daní. Boli to a ešte aj dodnes nie sú veľmi dobré pomery v daňovej správe charakterizované absolútne zaostalou informačnou bázou, informačnými technológiami, osobitne mám na mysli daňovú správu, ale aj neprepojenosť daňového informačného systému a colnoinformačného systému, minimálne vybavenie rozpočtovo-informačného systému, zastaraný, skutočne už na smetisko odosielaný model štátnej pokladnice.

  Aj to sú príčiny nedostatočnej efektívnosti výberu daní a drahého riadenia štátnych financií. Niekomu to však vyhovovalo. Možno manželke jedného bývalého ministra vo White Lady v Levoči. Možno iným dobrým podnikateľom - mečiarovcom. Na úkor tých, za advokátov ktorých sa vy dnes vydávate. Ak z vašich úst si mám vypočuť slová o nekompetentnosti, tak páni, vaše pôsobenie na ministerstve financií musím označiť ako za nekompetentné na mínus desiatu.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Prosím, niekto je kompetentnejší, niekto menej. Každý, samozrejme, sa však musí usilovať o to, aby sa v rezorte dodržiavali zákony. Ja som však zdedila rezort, kde mnohí vysokí vládni úradníci boli skorumpovaní. Mnohí z nich museli ministerstvo financií opustiť a nie ako vy sa nazdávate z politických dôvodov, pretože sa voči nim vedie trestné stíhanie. Pravdepodobne sa vám však s nimi dobre pracovalo, však pán exminister Kozlík? Prosím, odpovedzte, prečo sa vám dobre s nimi pracovalo. Mám uvádzať aj tie mená? Ja ich viem naspamäť.

 • Vážená poslanecká snemovňa,

  ospravedlňujem sa vládnym poslancom, tým, ktorí vydržali, že tu museli dnes nocovať. Chcem vám poďakovať dopredu za vašu podporu. Potrebujem ju dnes ja, možno zajtra iný minister vlády.

 • Hlasy v sále.

 • Pani poslankyňa, prosím vás, nevykrikujte.

  Pani ministerka, máte slovo, nech sa páči.

 • Potrebujem ju dnes ja, možno zajtra iný minister vlády, ktorý je na zozname Hnutia za demokratické Slovensko. Všetkým nám je zrejmé, že napraviť chyby iných a súčasne dosiahnuť v slovenskom hospodárstve lepšie výsledky, chce čas. Nemôžeme si dovoliť cúvnuť, zaváhať, byť netrpezlivými. Potrebujeme čas, a preto jediné, čo ma mrzí, že som dnes tu stratila jeden pracovný deň. Určite som zaň mohla urobiť niečo užitočnejšie pre tento štát.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky k vystúpeniu pani ministerky Schmögnerovej: poslanci Kozlík, Maxon, Podhradská, Delinga, Hajdúk, Binder, Aibeková, Belohorská, Hudec, Mušková, Jasovský, Jarjabek, Baco, Cuper, Ošváth, Cabaj. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky. Posledný pán poslanec Cabaj.

  Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, ak je vôľa, vypočujeme si ešte faktické poznámky. Pani ministerka vystúpila ako posledná v rozprave. Faktických poznámok je 16. Potom by sme schôdzu prerušili a pokračovali o 10.00 hodine. Prvý vystúpi pán poslanec Kozlík a posledný pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, pán poslanec Kozlík.

 • Ďakujem pekne.

  Takže na margo vystúpenia dostatočne vzdelanej ministerky s nedostatočnými výsledkami by som rád podotkol. Pani ministerka, občanov na 3 percentá zaujímajú kauzy, ale 75 percent občanov trápi nezamestnanosť, zlá sociálna situácia, a teda najviac ich trápi nekompetentná práca súčasnej vlády a, samozrejme, aj ministerstva financií. Z vášho vystúpenia a vôbec výsledkov chápem jedno, že chcete obnoviť hospodárstvo naštartovaním jeho pádu, podporiť občanov vyprázdnením ich peňaženiek, podnietiť rozvoj podnikateľského sektora chaotickým zvyšovaním daní, riešiť zamestnanosť občanov zdražením cestovného, zneistením a kriminalizáciou podnikateľov, zvýšiť kredibilitu Slovenska nadávaním na všetko, čo sa za roky 1995 až 1998 dosiahlo, skvalitniť úspory občanov výrazným oslabením slovenskej koruny. Úplne ste obišli fakty vedúce k odvolaniu - rozpočtový a daňový chaos, hospodársky a sociálny pokles.

  Je možné zhrnúť, že Dzurindova vláda spolu s vašou činnosťou, pani ministerka, začala populistickými volebnými sľubmi, nadviazala konfrontáciou a škandalizáciou opozície, pokračuje devastáciou hospodárskej a sociálnej sféry a čo nevidieť, skončí na smetisku dejín.

  Ďakujem pekne.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Maxon.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážená pani ministerka,

  musím konštatovať, že som šokovaný. Ak stabilizačná zmluva, medziriaditeľská zmluva a zmluva o spolupráci mali také perfektné parametre, ako ste tu uvádzali, prečo nakoniec tieto zmluvy podpísané neboli? Ja nie som polyhistor. Viem, že boli spracované podľa anglického práva, jedna podľa slovenského práva. Tu máte kvalifikovaný právny rozbor, kde renovovaná právnická firma jasne dokumentuje, že tam došlo k hrubému porušeniu. Tak prosím, neklamte v tejto snemovni. A podotýkam, že to bol základný dôvod, prečo tieto zmluvy neboli podpísané a vy ste tieto zmluvy tri mesiace občanom Slovenskej republiky prezentovali ako východoslovenský zázrak. Kapitalizácia prirodzene nebola predmetom týchto zmlúv. Kapitalizácia bola váš osobný a nekompetentný návrh.

  Vážená pani ministerka, prosím vás pekne, nezahmlievajte problémy rozpočtového hospodárenia 1999. Už som to tu zdôraznil. Národná banka Slovenska vám odviedla 9,9 mld. Sk, a to je v príjmoch štátneho rozpočtu započítané. Upravte si rozpočtové hospodárenie o túto sumu a jasne bude zreteľné, aký schodok je. Samozrejme, nehovorili ste ani slovo o kartotéke, ktorá k tomu dňu, ktorý ste uviedli, nepochybne bola. Čo sa týka emisie štátnych dlhopisov v zahraničnej mene, pani ministerka, predpokladám, že ste informovaná, že tá emisia, ktorú sme robili v roku 1998 s Commercebank, Nomurou a Manhattan bola vyhodnotená ako najlepšia v roku...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážená pani ministerka,

  vaše vystúpenie bolo naozaj obdivuhodné najmä kvôli tomu, že ste nezostali nič dlžná svojej povesti. Samozrejme, že bolo plné invektív a hrubého osočovania bez dôkazov, ale to je už pre vás typické. Ja by som chcela už len tak trošku s istou dávkou nadsádzky, ako hovoria naši bratia Česi, povedať, že škoda, že sme naozaj nedali už len na pobavenie tohto cteného parlamentu medzi dôvody na odvolanie to, že ste vyvolali druhú svetovú vojnu, tak ako ste to vy s istou dávkou irónie podotkli v úvode svojho vystúpenia, lebo som presvedčená, že pri úrovni vašej logiky a schopnosti mystifikovať by ste určite v zápale vášho demagogického vodopádu, ktorý ste tu na nás spustili, presviedčali tento parlament a slovenskú verejnosť, že aj druhú svetovú vojnu vyvolal Mečiar, respektíve Mečiarova vláda. Hovorili ste tu dosť zápalisto o tom, ako ste sa zaslúžili o stabilizáciu Východoslovenských železiarní. Pani ministerka, v prípade Východoslovenských železiarní ste sa vy a vaša vláda správali ako politickí výpalníci. A navyše tieto mafiánske spôsoby nazývate obhajobou záujmu tohto štátu. To je už naozaj vrchol.

  To, že si dovolíte v tomto parlamente osočovať pána Bindera za to, že tu vytiahol tie čísla, ktoré tu vytiahol, to je naozaj podľa mňa vrcholom arogancie preto, lebo pokiaľ ma pamäť neklame, boli ste to práve vy ako členka vlády v roku 1994, ktorej zásluhou sa Slovenské elektrárne stali akciovou spoločnosťou a všetky príjmy z vodného diela Gabčíkovo si vlastne prisvojujú ony. To boli tie príjmy, ktoré mohli splácať Gabčíkovo. Pán Binder mal pravdu. Bol taký plán, že do 7 rokov bude Gabčíkovo splatené. Je to aj vaša zásluha, že sa tak doteraz nestalo, pani ministerka. Tak buďte taká láskavá, prestaňte klamať a prestaňte mystifikovať...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Delinga, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pani ministerka Schmögnerová odmietla akúkoľvek kritiku, akékoľvek názory, akékoľvek pripomienky. Postavila sa na najvyšší stupeň dokonalosti vo finančnom riadení nášho štátu. Postavila sa na stupienok, ktorý označila, že nikto ho nemôže dosiahnuť. V úvode ale povedala, že to, čo sa tu deje, je daň za vládnutie a že teda táto daň je vysoká. Áno, naši občania nesú vysokú daň za vládnutie, za túto vládu, za vaše kreslo, pani ministerka Schmögnerová a naši občania budú tým najvyšším stupienok dokonalosti, ktorí rozhodnú inokedy, nie dnes, rozhodnú v ten deň, ktorý určite príde, že vy z tohto stupienka tiež zídete dole.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Hajdúk, Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

  Tak ako je tu zvykom povedať, aj ja som si veľmi pozorne vypočul diskusné príspevky aj to, čo povedala pani ministerka. Vypočul som si pozorne diskusné príspevky hlavne opozície a vôbec neľutujem čas, ktorý som tu strávil a musím povedať, že podarilo sa vám vyliečiť ma z istých ilúzií, ktoré som mal skôr, ako som do tohto parlamentu prišiel. Ale o tom vám porozprávam inokedy. Odznelo tu veľa teórie. Ale čo s teóriou, ktorú nepotvrdí prax? Ja som zástupca primátora mesta v Dolnom Kubíne. K 1. januáru tohto roka dlh štátu voči mestu bol 20 miliónov korún. Viete si predstaviť, čo to znamená pre mesto, ktorého rozpočet je 85 miliónov? Áno, to bol batoh, ktorý sme zdedili vďaka predchádzajúcej vláde.

 • Smiech zo sály.

 • Za 10 mesiacov tohto roka sa ten dlh znížil o 3,5 milióna korún.

 • Výkriky zo sály.

 • Upokojte sa, páni poslanci.

  Pán poslanec Cuper, prosím vás, diskutuje pán poslanec Hajdúk.

 • Môžem byť vami obvinený, tak ako je tu zvykom, že gagocem, môžete mi povedať, že verklikujem, ale to isté, čo tu hovorím ja, môže vám povedať ešte 80 percent ďalších starostov a primátorov, ktorých ste priviedli do podobných ťažkostí. Pani ministerka, máte našu podporu. My občania Dolného Kubína vám veríme, že možno nie hneď, možno o rok, ale situácia sa zmení a zlepší, že budeme konečne môcť aj postaviť nejaké ihrisko a opraviť aj nejaký chodník. Máte našu plnú podporu. Môžete sa na nás spoľahnúť.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Pán poslanec Cuper, keď mi pamäť dobre slúži, keď ste vystupovali vy, pán poslanec Hajdúk vám ani raz neskočil do reči, ani raz vás jednoducho nezahriakol. Tak nechajte pána Hajdúka, nech prednesie svoju faktickú poznámku.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Binder.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pani ministerka, nechcem polemizovať o exaktných údajoch. Meranie na vodnej elektrárni je exaktné. Merajú ho Slovenské elektrárne a s takýmito výsledkami: Od októbra 1998 do 31. 12. elektráreň vyrobila 702 miliónov kilowatthodín elektrickej energie. Do dnešného dňa od 1. októbra vyrobila 2 865 miliónov kilowatthodín. Kde sú tie peniaze? Tie peniaze sú v Slovenských elektrárňach. Ja som na úvod povedal, nezáleží na tom, kde idú tie peniaze. Tie peniaze sú na Slovensku a tie peniaze sú tu. Čiže to, čo som ja tabuľku doplnil, že v roku 2010 bude vodné dielo aktívne 21 miliardami korún a že vodné dielo tu zostane, že tu zostane vodné dielo Žilina, to je fakt. Hoci ako to budete vysvetľovať, je to fakt.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Aibeková.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Pani ministerka, vytýkali ste nám, že tu musíte tráviť noc, ale to nie je naša vina. To dal návrh váš predseda poslaneckého klubu pán Orosz. Upierate nám právo tak, že my sme za to nehlasovali. Hlasovali za to vaši poslanci, aby sme tu rokovali v noci. V tomto súhlasím s vami, že je to dehonestujúce. My sme sa na tom hlasovaní nezúčastnili. Neboli ste tu, tak prosím, nekývte hlavou. My si vážime aj svoj čas, aj váš, aj ďalších. Mohlo sa rokovať dôstojne cez deň, a nie takto nedôstojne v noci. Vy uznávate iba jednu pravdu, a to svoju pravdu. Tak to bolo, aj keď ste boli opozičná poslankyňa. Nikdy ste neboli schopná si vypočuť názory niekoho iného. Vy ste vždy veľmi citlivá k sebe, ale necitlivá k ostatným. Tie práva, ktoré chcete, aby sme my vám dali, nám nikdy vy nedáte. Pán poslanec Weiss, ten už odišiel, pretože už si myslel, že nedostane slovo, takže už nás nemôže urážať. To je všetko v poriadku. S tým ste vždy súhlasili. To vám pripadá zábavné a dobré, ale vy máte právo urážať, tak ako ste pourážali našich bývalých ministrov za prácu, ktorú tu odviedli a ktorá mala nejaký efekt pre životnú úroveň občanov. Bohužiaľ, za vašej ročnej vlády tí občania pociťujú len a len negatíva.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Belohorská.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Pani ministerka, ukázali ste sa tak, ako keď ste boli v opozícii. Ja som opakovane v opozícii upozorňovala, že keď sa tu v tejto snemovni prerokúvali sociálne zákony, upozorním ešte raz, hlavne sociálne zákony, vždy vaše rady boli prázdne. Neboli ste tu a teraz nám vyčítate, že my nemáme dostatočný záujem o to, v akej situácii sa občania Slovenska nachádzajú. Ale všimnite si, kde triafate vy. Vy netriafate tam, aby ste sa snažili zlepšiť im situáciu, vy sama ste mali pôsobiť na predsedu parlamentu a požiadať ho, ale na vášho straníckeho kolegu pána Orosza, aby bral ohľad nie na nás, ale ja opakovane upozorňujem na zamestnancov tohto parlamentu, pre ktorých platí Zákonník práce. Vy tu skutočne prešľapujete všetky zákony slušnosti. Ja, keď som hovorila o vašich majetkových pomeroch, mňa vôbec nezaujímajú, citovala som to, čo bolo opakovane v novinách. Ale nie v smere k vám, ale to, že vás zaujímalo, vás nič viacej neiritovalo, len príjmy Rezeša. A nezaujímajú vás príjmy Eichlera. Preto vám to opakujem, že nie ste spravodlivá. Vás zaujímali všetkých len bytové pomery, predtým ste dávali fotiť cez rôzne noviny a časopisy, kde býva premiér, náš premiér Mečiar, a kde býva váš, teraz nový premiér Dzurinda. V Petržalke, chudák. A teraz sa zrazu nepozeráte na to ako správca majetku štátu, že kde sa mu ide stavať byt. Vy sa nezmôžete ako dobrá ekonómka, aby ste povedali, postavme jeden slušný dom, ktorý bude premiérskym sídlom, ale ten potom nezostane pre dotyčného, tak ako zostávajú byty pre vašich. A spamätajte sa...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán poslanec Hudec, nech sa páči.

 • Myslím si, že väčšina občanov Slovenskej republiky bude vnímať vystúpenie pani ministerky nielen z hľadiska faktov, ale bude veľmi jasne vnímať aj tón a spôsob, akým sa vyjadruje. Môžem povedať iba jedno, že ma to vôbec neteší a som z toho veľmi smutný. Neviem, pani ministerka, kto vám tak hlboko ublížil, ale musela to byť veľká rana a asi sa ťažko hojí. Kedysi napísal Shakespeare, možno vo vašich očiach bol nedostatočne vzdelaný, jeden známy výrok, ktorý má iba tri slová. A volá sa - Slová, slová, slová. Pani ministerka, občan Slovenskej republiky vie, ako sa cíti. A vy ste rok pri kormidle a je to aj vaša "zásluha". Nevyhovárajte sa ako malé dieťa, niekto mi ublížil, niekto mi niečo urobil. A napísal som si jednu vetu. Keď budem písať najbližšie poviedku, tak začnem touto vetou. To bude skúsenosť z mojich posledných 48 hodín. Kolosálna nafúkanosť je genetický zázrak.

  Ďakujem.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Mušková.

  Nech sa páči.

 • Skôr než odpoviem pani ministerke, chcem povedať, že je pol piatej ráno aj šesť minút. Je tu sedem poslancov vládnej koalície a je hanebné, za akých podmienok musíme opozícia v tomto parlamente rokovať. Viem, pani ministerka, že je ťažko sa obhájiť, najmä ak tu odznelo toľko usvedčujúcich faktov. A vy sa skutočne nemáte čím pochváliť. Vaše balíčky opatrení ruinujú občanov a spôsobujú, že mnohí sa už dostali za hranicu chudoby. Preto ste sa vo svojej obhajobe, bohužiaľ, utiekali k osočovaniu a nepravde.

  Keď ste prisúdili výsledky konverzie v Strojárňach Martin bývalej vláde, nehovorili ste pravdu. A vy to viete. Keď ste hovorili, že za hrozivý stav zdravotníctva je zodpovedná predchádzajúca vláda, nepriznali ste, že vašou zásluhou, teda vašej vlády musia pacienti čakať na operácie, že chorí si nemôžu kúpiť lieky, lebo na ne nemajú. A teraz im pripravujete ešte horšie podmienky, keď si budú musieť na lieky ešte viac priplácať. Nehovorili ste pravdu ani o diaľniciach, kde za vaše rozhodnutie pozastaviť ich zaplatilo 40 tisíc ľudí svojou nezamestnanosťou. Nespomenuli ste školstvo, do akého stavu sa dostalo našimi reštrikciami. Keď sa robí, robia sa aj chyby, ale tých chýb, ktorých ste sa dopustili, je trochu priveľa. A jediné východisko z tohto marazmu, do ktorého ste dostali občanov tejto republiky, je priznať si tieto chyby. A možno nechať robiť tých, ktorí to vedia robiť lepšie.

 • Ďakujem pekne.

  Pani ministerka prejavuje záujem o konštruktívny rozhovor s opozíciou čítaním novín. Pokiaľ hovorila o predražení diaľnic, existuje analýza, oficiálna analýza, ktorá hovorí o porovnaní cien za výstavbu diaľnic v Európe a my sme stavali každú diaľnicu v medzinárodnom tendri s medzinárodnými organizáciami. A ceny klesali v poslednom období na úroveň cien deväťdesiatych rokov. Dnes, keď bude potrebné kúpiť nové stavebné stroje, pretože staré rozpredali na mzdy a na odstupné, nestúpnu náhodou ceny? A ak by sme postavili diaľnice za určitú cenu, ja si myslím, že najdrahšie diaľnice sú od roku 1999, pretože za tie obrovské miliardy, o ktorých hovorí pani ministerka, nebol postavený ani jeden kilometer. Ak je pravdou, že diaľnice nikde nevedú, ja s tým úplne súhlasím, pretože táto vláda po Slovensku nechodí. Chodí pán minister Magvaši, toho vidím zavše, pán minister Koncoš. Jedine sa vláda vybrala po prvýkrát teraz na výjazdové rokovanie vlády do Žiliny, aj to je taká chudobná vláda, že musí rokovať na akademickej pôde. Nemá inú zasadačku na Slovensku. Prosím, súhlasím s tým, čo hovorila pani ministerka, že nemôže existovať kvalifikovaný návrh. To s tým skutočne vrele súhlasím. A o tom, že nie sme vzdelaní, pani ministerka, pozrite si vzdelanie moje a mojich nástupcov a pochopíte, prečo bol tam taký rozdiel potom v riadení. A bol by som rád, pani ministerka, keby ste už po druhýkrát nehovorili predo mnou, a prosím vás o to aj v mene bývalého generálneho riaditeľa železníc a bývalého predsedu správnej rady železníc, o vykrádaní železníc. Za nás malo aspoň generálne riaditeľstvo, pani ministerka, elektrinu a nesedelo toľko zamestnancov so založenými rukami počas dňa, pretože generálne riaditeľstvo železníc nemá ani len elektrický prúd.

  Ďakujem pekne za slovo.

 • Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Budem veľmi stručný. Pani ministerka, ani jedna odpoveď na moje otázky. Ani slovo o kultúre, ani slovo o tom, prečo ste do kultúry v rámci rozpočtu dali to, čo ste dali. Dokonca ste ani nepoužili v tomto kontexte slovo kultúra. Zrejme ste kultúru mali na mysli pod slovami, citujem vás, povedali ste "a čo ja viem čo ešte". A ospravedlniť by ste sa mali nielen poslancom vládnej koalície, ktorí tu s vami sedeli, ale slovenským koncesionárom za navádzanie na porušovanie zákona. Pani ministerka, pevne verím, že sa raz tak stane z vašich úst.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Baco nie je prítomný.

  Pán poslanec Cuper, nech sa páči.

 • Vážená pani "vysokoobrazovaná" pani ministerka financií s veľmi jemnou hrošou kožou, pretože my máme zrejme hrubú a sme nevzdelaní. Vy sa správate naozaj ako neverná milenka Robina Hooda, pretože zbíjate obyčajných slovenských ľudí, ťažko pracujúcich vo Východoslovenských železiarňach a odovzdávate to vášmu priateľovi Eichlerovi. Iste sa vám možno v budúcnosti z toho aj niečo ujde. Nehorázne a drzo klamete tento národ už tretí rok. Robíte to systematicky a je to zrejme program vašej strany, pretože najnovšie zneužívate aj parlamentný časopis na "okydávanie" opozície. Zamestnali ste si aj v tomto parlamente celú Gunduličovu a myslíte si, že donekonečna tento národ bude tieto vaše hlúposti počúvať, a pritom nebude mať čo jesť. Nie, vaša popularita už v spoločnosti nie je taká, ako keď ste tvrdili, že sme nechali v štátnej pokladnici obyčajnú nulu, pretože už mnohým aj menej vzdelaným došlo, že v štátnej pokladnici je vždy nula. Aj teraz za vašej vlády, pretože ste obyčajná ministerská nula. A ja som presvedčený, že dlho už na nás tieto svoje primitívne hlúposti "vyštekovať" nebudete. A prajem vám potom príjemnú cestu, aby ste sa naspäť posadili medzi svojich kolegov alebo možno odišli tam, kde pán Černák. Ja som presvedčený, že vaši mecenáši zo Spojených štátov alebo z iných krajín, ktorých tak vrelo presadzujete pred obyčajnými slovenskými ľuďmi, sa o vás slušne postarajú.

  Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Ošváth.

  Nech sa páči.