• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram štvrtý rokovací deň 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali títo páni poslanci a pani poslankyne: pán poslanec Lexa, pán poslanec Slota. Na zahraničnej služobnej ceste sú pani poslankyňa Belohorská a pán poslanec Jozef Prokeš.

  Žiadam všetkých poslancov, aby prítomnosť na dnešnom rokovacom dni osvedčili svojím podpisom na prezenčnej listine, ktorá je pri stolíku pred vchodom do rokovacej sály.

  V rokovaní budeme pokračovať prvým čítaním o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Víťazoslava Morica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon na ochranu mieru číslo 165/1950 Zb. z 20. decembra 1950.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 383, návrh na pridelenie výborom máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pod číslom 389.

  Dávam teraz slovo pánovi poslancovi Moricovi a prosím ho, aby návrh zákona, ktorého je navrhovateľom, v pléne Národnej rady Slovenskej republiky odôvodnil a uviedol.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vám predložil novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon číslo 165/1950 Zb. na ochranu mieru. Rozhodol som sa, že navrhnem túto novelu zákona preto, aby sa dostal tento zákon, ak ho chceme taký mať, do súladu so skutkovým stavom, ktorý je v legislatíve Slovenskej republiky. V podstate nahrádzam v ňom alebo vypúšťam niektoré slovné spojenia a formulácie, ktoré odo dňa, keď tento zákon bol navrhnutý, stratili nielen aktuálny význam, ale aj zmysel.

  Zákon na ochranu mieru ešte dnes skoro sedem rokov po vyhlásení samostatnosti Slovenskej republiky sa odvoláva na česko-slovenský ľud a hovorí, že takýto zákon sa vydáva aj po hrozných skúsenostiach vojny a fašistickej okupácie. Rozhodol som sa a myslím si, že je to správne, aby do preambuly boli zahrnuté nielen skúsenosti z vojny a fašistickej okupácie, ale aj hrozné skúsenosti z komunistickej svojvôle. Ďalej v preambule sa hovorí, že tento česko-slovenský ľud sa rozhodol vybudovať socializmus vo svojej vlasti. Môžem vyhlásiť, že aj ja chcem budovať socializmus vo svojej vlasti aj teraz, ak socializmus chápem ako určitú spoločnosť, kde každý bude odmenený za kvalitu svojej práce, za svoju iniciatívu, kde budú ľudia odmenení aj za podnikateľské riziko a za svoje manažérske schopnosti. Čiže ak by sme chápali socializmus ako určitý minimálny blahobyt jednoduchých ľudí, tak, aby si mohli dovoliť každý deň viac, aby sme sa mohli mať každý deň lepšie, a pritom aby sme mohli použiť svoju osobnú iniciatívu na rozvoj materiálneho a duševného blahobytu. Aby to nebolo tak, ako sa voľakedy vyjadril môj priateľ, ktorý prišiel zo Švajčiarska a povedal mi: Vieš, nemáte sa zle, ale neviete, čo je to mať sa dobre. To znamená, ja takto chápem určitý blahobyt a ak chcete, v tomto zmysle slovo nejaký socializmus.

  V tomto zákone sa ďalej hovorí o podnecovateľoch vojny a hovorí sa tu stále len v tom zmysle, ako keby tí podnecovatelia vojny boli úplne jednostranne zameraní a boli len z jednej časti zemegule. Preto som preambulu formuloval tak, ako som ju formuloval. V tejto preambule, to by som ja dal hneď potom návrh na zmenu, je v poslednom odseku "vo vedomí toho vydáva slovenský národ zákon na ochranu mieru". Hádam by bolo vhodnejšie formulovať "vo vedomí toho Národná rada Slovenskej republiky vydáva zákon na ochranu mieru", lebo národ nie je zákonodarný, ale je Národná rada Slovenskej republiky.

  Chcel by som vás tiež požiadať, aby ste slovo "slovenský národ" chápali v politickom slova zmysle, to znamená ako politický národ. V § 1 som slovné spojenie "vojnu propaguje a vojnovú propagandu inak podporuje" rozšíril ešte o ďalší dôvetok "alebo jej šíreniu akýmkoľvek spôsobom napomáha". Po konzultácii s jazykovedcami sme sa zhodli, že podporovať vojnovú propagandu alebo napomáhať šíreniu vojnovej propagandy sú dva rozdielne výrazy. Zdôrazňujem to preto, že niektorí moji kolegovia ma na toto upozornili, že veď to je to isté. Nie, propagandu podporovať alebo napomáhať šíreniu vojnovej propagandy sú dve rôzne spojenia. Potom v § 1 ods. 2 sa len lepším slovným spojením zabraňuje určitému anachronizmu, určitému starému ponímaniu slovenského jazyka.

  Aby som to zhrnul, novelu zákona na ochranu mieru som predložil preto, aby sme odstránili určité resty z legislatívy Slovenskej republiky. Chcel by som vás poprosiť a požiadať o podporu tejto novely zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Moricovi, navrhovateľovi návrhu zákona, ktorý práve odôvodnil.

  Teraz prosím ústavnoprávnym výborom povereného poslanca, aby informoval Národnú radu o tom, ako odporúča prerokúvať tento návrh zákona v pléne Národnej rady.

  Poverenou bola pani poslankyňa Malíková, ktorá, žiaľ, nie je v tejto chvíli v rokovacej sále.

  Preto odporúčam prerušiť rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať potom, keď sa pani poslankyňa Malíková dostaví do rokovacej sály.

 • Návrh poslanca Cupera z pléna.

 • Pýtam sa, či plénum Národnej rady súhlasí, aby spravodajcom k tomuto návrhu zákona bol pán poslanec Cuper, pretože ústavnoprávny výbor rozhodol o tom, že spravodajkyňou bude pani poslankyňa Malíková.

  Nemá nikto námietky.

  Pán poslanec Cuper, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  vidíte, ako sa človek nechtiac stane spravodajcom. Stranícki bossovia, to je nevyspytateľná kategória ľudí.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Víťazoslava Morica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon na ochranu mieru číslo 165/1950 Zb. z 20. decembra 1950, ktorý ste dostali ako tlač 383.

  Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona v súlade s tým, čo tu bolo povedané aj navrhovateľom, by bolo potrebné schváliť, aby sa dal tento dôležitý, i keď veľmi hutný zákon, zaradiť do sústavy právneho poriadku Slovenskej republiky alebo novorodiaceho sa poriadku Slovenskej republiky, pretože ochranu mieru aj na prelome tisícročia, keď vo svete je viacero ohnísk konfliktov, ktoré ohrozujú mier, vyžadujú si ľudské životy a ničenie materiálnych hodnôt, je veľmi dôležitý najmä tu v strednej Európe, ktorá v 19. storočí, ale nielen v 19. storočí, ale aj v predchádzajúcich storočiach zažila množstvo ozbrojených konfliktov a vojen, ktoré mali celosvetový charakter a bolo zničených veľa hodnôt, ktoré si vyžiadali, tieto konflikty, zároveň veľa ľudského utrpenia.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky preto odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 389 zo dňa 4. októbra 1999 prideliť návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Víťazoslava Morica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon na ochranu mieru číslo 165/1950 Zb. z 20. decembra 1950 (tlač 383), v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a a bezpečnosť.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaním návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 29. novembra 1999 a gestorský ústavnoprávny ho prerokoval v lehote do 30. novembra 1999.

  Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby sa o tomto mojom návrhu hlasovalo po rozprave ako o prvom.

  Pán predsedajúci, skončil som.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa do rozpravy hlási niekto z pánov poslancov ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch na uznesenie.

 • Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby ste dali hlasovať, že odporúčam Národnej rade v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a v súlade s rozhodnutím predsedu zo dňa 4. októbra 1999 číslo 389, aby sa tento návrh zákona prerokoval v druhom čítaní.

 • Prosím, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • Takže ďalšie hlasovanie je bezpredmetné.

 • Ďalšie hlasovanie je bezpredmetné.

  Ďakujem pánovi poslancovi Moricovi a pánovi spoločnému spravodajcovi Cuperovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto návrhu zákona.

  Panie poslankyne, páni poslanci, minulý týždeň sme prerokovali body 21 a 22, o ktorých sme skončili rozpravu a nehlasovali sme, teda prerušili sme rokovanie o týchto bodoch pred hlasovaním.

  Budeme hlasovať najskôr o návrhu poslanca Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona číslo 222/1996 Z. z. (tlač 378).

  Prosím teraz pána poslanca Ivanka, spoločného spravodajcu k tomuto návrhu zákona, aby jednotlivé hlasovania uviedol.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca, ktorý odporúča prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Prosím pánov poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na rokovanie.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa prezentovali. Pred chvíľou sme hlasovali, snemovňa bola uznášaniaschopná, preto ak nebude dostatočný počet zaprezentovaných poslancov, odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu pomocou skrutátorov.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh prerokuje v druhom čítaní.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 373 zo dňa 30. septembra 1999 prideliť návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení zákona číslo 222/1996 Z. z., v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ústavnoprávny výbor Národnej rady, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali do 29. novembra 1999 a gestorský výbor ústavnoprávny ho prerokoval v lehote do 30. novembra 1999.

  Vážený pán predsedajúci, žiadam, aby sa o tomto návrhu hlasovalo.

 • Prosím, prezentujme sa hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu v gestorskom výbore.

  Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Ďalej nám zostalo ešte hlasovanie o prerokovanom návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 384.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu k tomuto návrhu zákona pána poslanca Sopka, aby uviedol jednotlivé hlasovania.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Páni poslanci, prosím, aby ste sa prezentovali. Naozaj je v rokovacej sále viac poslancov, ako je prezentovaných na svetelnej tabuli.

  Prosím skrutátorov, aby zrátali počet prítomných poslancov. Budeme hlasovať zdvihnutím ruky.

  Prosím skrutátorov, aby sa ujali svojich funkcií.

 • Zratávanie počtu prítomných poslancov.

 • Podľa nahlásenia počtu skrutátormi v rokovacej sále sa nachádza 78 poslancov.

  Preto sa pýtam, kto je za návrh uznesenia, ktorý predniesol spoločný spravodajca pán poslanec Sopko.

  Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

  Kto sa zdržal hlasovania?

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Je niekto proti?

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Ostatní nehlasovali.

  Konštatujem, že Národná rada odporúča, aby sme tento návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.

  Uveďte ďalšie hlasovanie, pán poslanec.

 • Teraz prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti. Ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre verejnú správu s tým, že určené výbory návrh prerokujú do 29. novembra 1999 a gestorský výbor do 30. novembra 1999. Takže budeme hlasovať o určení výborov a lehotách na prerokovanie návrhu. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gesčný výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, tak ako sme si schválili, ktorým je druhé a tretie čítanie o

  zákone zo 16. septembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z., vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 382. Jeho súčasťou je rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 30. septembra 1999 o vrátení zákona, ako aj schválený zákon zo 16. septembra 1999 a zároveň máte spoločnú správu výborov k tomuto zákonu ako tlač 382a.

  Zákon predseda Národnej rady pridelil na prerokovanie príslušným výborom s tým, že ako gestorský výbor určil výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Podľa § 90 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, ak prezident republiky vráti zákon s pripomienkami Národnej rade na opätovné prerokovanie, prerokuje sa v druhom a treťom čítaní s tým, že predmetom rokovania sú iba pripomienky pána prezidenta.

  Skôr ako pristúpime k druhému čítaniu, chcem vás informovať o liste, ktorý zaslal pán prezident v súvislosti s prerokúvaním vráteného návrhu zákona, ktorým vzhľadom na nespornosť dôvodov na vrátenie vyjadrené v rozhodnutí nepovažuje jeho osobnú účasť na schôdzi Národnej rady za nevyhnutnú. Z toho dôvodu požiadal o doručenie jeho písomného rozhodnutia o vrátení zákona všetkým poslancom a o prerokovanie tohto vráteného návrhu zákona bez jeho osobnej prítomnosti.

  Na základe uvedeného dávam slovo spoločnému spravodajcovi výborov pánovi poslancovi Lászlóovi Hókovi a prosím, aby podal správu o výsledkoch prerokovania vráteného návrhu zákona vo výboroch.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 16. septembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z., vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu zo 16. septembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z., vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 377 z 30. septembra 1999 pridelil zákon, vrátený prezidentom, na prerokovanie vo výboroch do 15. októbra 1999 a v gestorskom výbore do 15. októbra 1999, a to Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na prerokovanie a schválenie spoločnej správy výborov v určenom termíne.

  Uvedené výbory prerokovali pridelený zákon, vrátený prezidentom, a gestorský výbor prerokoval a schválil podľa § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 156 z 19. októbra 1999. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky zákon neprerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedení v uznesení Národnej rady Slovenskej republiky svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol pridelený zákon, vrátený prezidentom, na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon 6. októbra 1999 a uznesením číslo 176 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť v znení zmeny uvedenej v bode 3 rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky ako alternatíva 1.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval zákon 18. októbra 1999 a uznesením číslo 83 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť so zmenami uvedenými v alternatíve číslo 2 v časti 3 rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval zákon 14. októbra 1999 a uznesením číslo 151 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť v znení podľa alternatívy 1, ktorá je uvedená v bode 3 rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru. Máte to uvedené v tlači 382a v bodoch 1, 2, 3 a 4.

  Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:

  1. o bodoch 1, 2 a 3 alternatíva 1 z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona v časti 3 spoločne s odporúčaním schváliť,

  2. o bode 4 alternatíva 2 z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona v časti 3 s odporúčaním neschváliť.

  Gestorský výbor na základe rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 4, písm. f) a § 90 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo 16. septembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona číslo 240/1998 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, schváliť so zmenami a doplnkami, ako sú uvedené v spoločnej správe.

  Súčasne poveril uznesením výboru číslo 156 z 19. októbra 1999 mňa ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona vráteného prezidentom.

  Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi za uvedenie spravodajskej správy, ako aj návrhu na odporúčanie gestorského výboru na hlasovanie o tomto vrátenom zákone.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy so nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy chce niekto prihlásiť ústne. Pani poslankyňa Kadlečíková. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pani poslankyňa Kadlečíková, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení prítomní,

  ctené pani poslankyne a páni poslanci,

  chcela by som zdôrazniť pri tejto novele zákona číslo 188, že ide predovšetkým o otázku zákona číslo 240 o poľnohospodárstve, ktorý bol schválený v máji 1998, a dovolím si vyhlásiť, že plne kompatibilne s normami Európskej únie. Z akého dôvodu vlastne toto tvrdím? Pretože týmto zákonom sa vlastne rešpektovala postupnosť predvstupovej a povstupovej prípravy slovenského agrárneho rezortu do Európskej únie. Podľa legislatívy Európskej únie, a to Zmluvy o Európskej únii hlavy II Poľnohospodárstvo článok 38 sa v ods. 3 hovorí, že ak sa v článkoch 39 a 46 neustanoví inak, vzťahujú sa pravidlá stanovené na vytvorenie spoločného trhu aj na poľnohospodárske produkty. Článok 3 však dopĺňa výrobky, ktoré už sú vystavené generálnej výnimke, a tých výrobkov je tu menovaných 40. Toto všetko sa však vzťahuje na predvstupovú prípravu.

  Potom, ako boli prijaté posledné krajiny do Európskej únie, nastúpilo ďalšie nariadenie, Európska únia, jej rada, prijala nariadenie číslo 2200. A toto nariadenie už hovorí o tom, že na uvedené komodity neplatí generálna výnimka, ale platí výnimka ad hoc. To znamená, že sú vymenované komodity, ktoré sú zároveň ošetrené osobitne, a to osobitne jednak zákonom o trhových poriadkoch a zároveň intervenčnou agentúrou. Čiže inými slovami je poľnohospodárstvo zo všeobecnej hospodárskej súťaže vyňaté a je regulované osobitne podľa nariadenia 2200. Preto si dovolím poznamenať, že tu sa nejde proti tomuto nariadeniu.

  Okrem toho v našom návrhu zákona vychádzame z takzvanej 5-percentnej dominantnosti. Chcem zdôrazniť, že nejde o horizontálne vzťahy, pretože prvovýrobcovia nevstupujú do vzájomných vzťahov medzi sebou, ale vstupujú do vzťahov s obchodnou sférou, a to už je niečo iné, a v Európskej únii to predstavuje 10 %. Prečo sme takí prísni voči svojim vlastným? Prečo ideme na 5 % a prečo neudržiavame teda tých 10 %, pričom krajiny Európskej únie aj vo svojich národných legislatívach majú úplne voľnejšie podmienky? Takže na nás by sa malo toto pravidlo, ktoré už dnes je predkladané v alternatíve číslo 1, vzťahovať vlastne v podmienkach, keď sme možno ešte 6 - 7 rokov pred prijatím do Európskej únie. Hoci toto pravidlo už teda platí v Európskej únii pre krajiny, ktoré pôsobia v jej podmienkach a majú aj akceptovanú poľnohospodársku politiku.

  Jednu vec by som chcela zdôrazniť. Tvorcovia tohto zákona, tejto novely, argumentujú tým, že v poľnohospodárstve sa tým zvýši konkurencieschopnosť. V poľnohospodárskej prvovýrobe je ideálna konkurencieschopnosť, a to práve pre jej rozdrobenosť, takže tento argument neobstojí. Aj v Európskej únii sa prvovýrobcovia musia združovať do zväzov, musia sa združovať do únií, aby rokovali so spracovateľmi, aby rokovali o minimálnych cenách, aby rokovali o garantovaných cenách. Ale čo sa u nás deje, ak bude prijatá alternatíva číslo 1? Jednoducho prvovýrobcovia, ale aj spracovatelia budú vystavení Protimonopolnému úradu, ktorý má čas 2 až 3 mesiace, resp. 3 mesiace rozhodovať o ich komoditách. Treba udeliť výnimku a tú výnimku bude potrebné udeliť, ale k tomu ešte treba pridať, že poľnohospodárske komodity sú živé. To znamená, že nemôžu čakať ďalšie 2 alebo 3 mesiace, a to si plne uvedomuje aj pán prezident, keď vlastne túto novelu zákona vracia a pripravuje dve alternatívy a tú druhú alternatívu, ktorá je v podstate kompatibilná s Európskou úniou a jej prístupom ku krajinám, ktoré sú v predvstupovej príprave.

  Dovolím si zdôrazniť, že ako v Českej republike, tak aj v Slovenskej republike, ako aj v Maďarsku je poľnohospodárstvo vyňaté zo všeobecnej hospodárskej súťaže. Ja by som sa však chcela autorov novely predmetného zákona spýtať, kde zostal v tomto návrhu deklarovaný zámer harmonizácie s legislatívou Európskej únie. V navrhovanej novele sa rieši všeobecná výnimka, ale prečo sa potom zabudlo na zoznam tých produktov, na ktoré by sa ad hoc výnimka vzťahovala? Legislatíva Európskej únie také predpoklady vytvára. Teda neúplná harmonizácia a navyše sa pritom zabúda sledovať programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa hovorí o približovaní sa našej poľnohospodárskej agrárnej politiky k politike krajín Európskej únie a zároveň k zriadeniu intervenčnej agentúry, ktorá by na základe trhových poriadkov určovala minimálne ceny poľnohospodárskych komodít. A toto sú tie rozhodujúce podmienky, ktoré v krajinách Európskej únie viedli k prijatiu nariadenia rady číslo 2200, ktoré ruší všeobecnú výnimku a zavádza výnimku ad hoc. Upozorňujem, pre krajiny pôsobiace v podmienkach spoločnej poľnohospodárskej politiky.

  Mám aj druhú otázku. Čo robí vláda Slovenskej republiky a Protimonopolný úrad, ktoré tak veľmi dbajú na rovnosť podmienok v hospodárskej súťaži so zahraničnými veľkoobchodnými reťazcami, ktoré k nám dravo prenikajú a ktoré za ochotu uviesť náš potravinársky výrobok do svojej siete vyžadujú sumy pohybujúce sa niekedy aj na úrovni 500 tisíc Sk? Kde je tu zachovaná rovnosť hospodárskej súťaže pre všetkých? Naši prvovýrobcovia ani spracovatelia potravín na takéto položkovanie vo veľkoobchodných reťazcoch nemajú. Áno, vyzerá to tak, že bojujeme proti vlastným slabším účastníkom trhu. Našinci majú hendikep. Používame proti nim celý rad penalizácií, rozbíjame veľké podniky pod zámienkou, že len malé majú budúcnosť, exekútori vyplieňujú všetko, a pritom banky necháme, aby bezbreho zvyšovali úrokové sadzby z úverov. Ochrana nášho trhu je nedostatočná a k tomu ešte legislatívne prikladáme ďalšie reštriktívne opatrenia oslabením ochrany domáceho trhu.

  A ešte jedna záležitosť. Ceny nezvyšujú v tejto republike prvovýrobcovia, ani tí agrárni a ani tí priemyselní. Je to obchod. V prvom polroku 1999 podľa správy Národnej banky Slovenska poľnohospodárska prvovýroba zohrala protiinflačnú funkciu, keď sa jej ceny znížili o 0,2 %. Teda za podmienok zákona číslo 240, keď výnimka platila, poľnohospodárstvo nemalo vplyv na zvyšovanie cien, zatiaľ čo spotrebiteľské ceny vzrástli o 3,6 %. Teda chcem tým len zdôrazniť, že doteraz platné ustanovenie zákona číslo 240 o poľnohospodárstve, ktoré je predmetom sporu, nemalo vplyv ani na rast cien, ani na narúšanie monopolných či protimonopolných aktivít.

  Riešením uvedeným v druhej alternatíve, ktoré navrhuje pán prezident, bude slovenská legislatívna norma plne kompatibilná s normou a legislatívou Európskej únie, ale najmä s legislatívou Maďarskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Slovinska a Estónska. Progresívnosť takéhoto riešenia je v tom, že takúto normu s určením dátumu zrušenia výnimky schválime už dnes. Okrem toho nás ani WTO či Európska únia o takýto ústretový krok, ktorý by išiel až tak ďaleko, nepožiadali. Veď aj pán predseda Európskej banky pre obnovu a rozvoj svojho času to jasne povedal: "Pomáhať krajinám strednej a východnej Európy zvyšovať produktivitu práce a potom im znemožňovať ich výrobky predávať, to je veľmi krutá forma podvodu."

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, som za to, aby alternatíva číslo 2 bola vyňatá zo spoločného hlasovania, zo spoločnej správy, aby bola daná na osobitné hlasovanie s tým, aby bola táto alternatíva podporená a aby bol tak presadený aj návrh a uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Dúfam, že tieto argumenty pochopíte a podporíte.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne Kadlečíkovej sa hlásia pán poslanec Klemens a pán poslanec Slaný. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Klemens.

 • Ďakujem.

  Podporujem vystúpenie a argumenty pani poslankyne Kadlečíkovej hlavne v časti, v ktorej poukazovala na súčasný hendikep našich agropodnikateľov v porovnaní s členskými krajinami Európskej únie. Realita je taká, že naši agropodnikatelia skutočne majú celý rad nevýhod v porovnaní s členskými krajinami Európskej únie, počnúc nedostupnosťou bankových úverov, včítane prijateľnej úrokovej miery cez celý rad rôznych penalizácií a sťaženým odbytom potravín cez zvýšenú DPH. Zatiaľ v Európskej únii nie sme, preto zdôrazňujem to, čo povedala pani poslankyňa Kadlečíková, že ochrana nášho agropotravinárskeho trhu je nedostatočná, a preto legislatívne neprikladajme ešte ďalšie reštriktívne opatrenia na oslabenie ochrany domáceho trhu. Preto budem podporovať v osobitnom hlasovaní navrhovanú alternatívu číslo 2.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcel by som reagovať na moju predrečníčku, pani docentku Kadlečíkovú. Prerokúvame prezidentom vrátený návrh o hospodárskej súťaži a rád by som milé kolegyne a kolegov oboznámil s tým, čo je hlavná príčina, že tento zákon bol vrátený.

  Jedna z hlavných príčin je i tá, že 13. októbra Európska komisia vypracovala hodnotiacu správu, ktorá hodnotí pripravenosť na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Jedna z hlavných príčin, ktorá nám bola vytknutá, je i táto novela zákona, ktorá je krokom späť a odchádza od trhového prostredia smerom k štátnodirigistickému.

  Chcel by som povedať, v čom je podstata a filozofia vládneho návrhu zákona. Podstata vládneho návrhu zákona je v tom, že slovenské poľnohospodárstvo musí prejsť procesom reštrukturalizácie, t. j. prvovýroba i spracovateľský priemysel. A najlepším nástrojom na to, ako to dosiahnuť, sú voľné ceny, to znamená, výroba sa musí alokovať tam, kde sa dané komodity dajú čo najlacnejšie vyrobiť. V prípade, že budú jednotné ceny na celom území Slovenskej republiky, k tejto racionálnej alokácii nedôjde, slovenské poľnohospodárstvo nebude znižovať svoje výrobné náklady a slovenské potraviny budú na slovenskom trhu drahé. Čiže z tohto titulu podporujem alternatívu číslo jeden.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce vyjadriť pán spoločný spravodajca.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  chcel by som upozorniť poslancov Národnej rady, že novela zákona o hospodárskej súťaži je krátkodobou prioritou aproximácie práva v zmysle Národného programu na prijatie acquis communautaire.

  Predložená novela je vlastne reparáciou súčasného právneho stavu vynímajúceho spod zákonom stanoveného zákazu dohody obmedzujúce hospodárske súťaže, zosúladené postupy podnikateľov v poľnohospodárskej výrobe pri mlieku, jatočných zvieratách, olejninách, obilninách, cukrovej repe, zelenine, ovocí a zemiakoch, ktoré sledujú zladenie výroby a odbytu týchto produktov pri ekonomicky oprávnených cenách, čím by sa eliminoval značný negatívny dosah na hospodársku súťaž, ktorý v súčasnosti existuje.

  Predložená novela neohrozuje podnikateľov v poľnohospodárskej prvovýrobe, tak ako to tu bolo prezentované, len spresňuje, kedy bude zo zákona platiť výnimka zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž a kedy bude môcť Protimonopolný úrad Slovenskej republiky aplikovať udelenie výnimky v jednotlivých prípadoch zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž.

  Ustanovené podmienky v zákone na udelenie výnimky sú všeobecné. Na ich podrobnejšie vymedzenie je splnomocnený Protimonopolný úrad všeobecne záväzným predpisom. Nejde tu v žiadnom prípade o nejaké ohrozenie poľnohospodárskej prvovýroby, ide tu len čiste o kontrolu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Ešte pred hlasovaním sa hlási pán poslanec Orosz.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  V zmysle § 35 ods. 3 žiadam prestávku na poradu poslaneckých klubov v mene troch poslaneckých klubov.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem prestávku na poradu poslaneckých klubov. Budeme pokračovať o 15.30 hodine.

 • Po prestávke.

 • Prosím pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 22. schôdze hlasovaním o návrhu zákona o hospodárskej súťaži, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie do Národnej rady.

  Ak rokujú niektoré poslanecké kluby, prosím, aby skončili rokovanie a poslanci sa dostavili na hlasovanie.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé návrhy, tak ako sú uvedené v spoločnej správe.

  Pán spoločný spravodajca, uvádzajte jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Najprv budeme hlasovať, ako to odporúča gestorský výbor v spoločnej správe, o alternatíve číslo 1 z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona v tretej časti, čiže o bodoch 1, 2 a 3 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o prvej alternatíve, ktorou prezident republiky odporúča upraviť niektoré ustanovenia už schváleného zákona, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • Hlasy v sále.

 • Neschválili, páni poslanci, pretože na prijatie aj pri pozmeňujúcich návrhoch v rámci vráteného návrhu zákona pánom prezidentom je potrebných 76 hlasov.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Osobne si myslím, že pri jednotlivých hlasovaniach netreba 76 hlasov, zákon hovorí, že len na záverečné hlasovanie. Prosím, aby sa k tomu vyjadrili kompetentní ľudia. Dávam to ako vážnu otázku.

 • Prerušujem na 5 minút rokovanie schôdze Národnej rady. Nerozchádzajme sa z rokovacej miestnosti.

  Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby sa dostavili

  sem.

 • Po prestávke.

 • Budeme pokračovať v hlasovaní o jednotlivých návrhoch, tak ako sú uvedené v spoločnej správe gestorského výboru.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, uvádzajte hlasovanie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Teraz budeme hlasovať o alternatíve číslo 2 z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona v časti tri, čiže o bode číslo 4.

 • Prosím, počuli ste návrh. Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že ani druhý návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Mikloško.

 • V mene poslaneckého klubu SDK žiadam 10-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 22. schôdze. Odporúčam, aby sme tretím čítaním o vrátenom návrhu zákona prezidentom Slovenskej republiky pokračovali nie hneď teraz, ale neskôr.

  Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  V programe budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 360. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady čís-

  lo 375.

  Prosím, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona uviedol a odôvodnil pán minister vnútra.

  Pán minister, nech sa páči, uveďte prvý návrh zákona.

  Pán poslanec Gašparovič.

 • Pán podpredseda, obraciam sa na vás s otázkou. Prerokúvali sme tlač číslo 382a a z ničoho nič prechádzame na iný bod programu. Myslím si, že by sme sa mali o tom dohodnúť a povedať aj dôvod, prečo prechádzame na iný bod programu, keď už bolo tretie čítanie.

 • Pán poslanec, ešte sme nepristúpili k tretiemu čítaniu. Skončili sme hlasovanie v rámci druhého čítania. Neotvoril som tretie čítanie. Rokovací poriadok nehovorí o povinnosti ihneď po skončení druhého čítania pokračovať v treťom čítaní. O tom rozhoduje vždy Národná rada hlasovaním.

  Zapnite pána poslanca Gašparoviča.

 • Pán podpredseda, skončili sme len hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch a teraz malo prísť rozhodnutie v rámci zákona ako celku.

 • Pán poslanec, o zákone ako celku sa hlasuje v treťom čítaní. Tretie čítanie som neotvoril a tretie čítanie o tomto návrhu zákona môže pokračovať.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  Národná rada Slovenskej republiky prijala 1. júla 1998 zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2000. Podľa plánu legislatívnych úloh vlády na rok 1999 malo ministerstvo vnútra pripraviť nadväzne na uvedený zákon zákonnú úpravu, ktorou sa zabezpečí presun niektorých správnych agend z pôsobnosti Policajného zboru na okresné úrady a krajské úrady tiež s účinnosťou k 1. januáru 2000. V rámci legislatívnych prác na tejto právnej úprave sa však nepodarilo zabezpečiť potrebné množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie presunu vybraných správnych agend na roky 1999 - 2000 tak, aby bol zabezpečený ich výkon na orgánoch miestnej štátnej správy na požadovanej úrovni. Vláda Slovenskej republiky preto rozhodla, že sa príprava zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné a krajské úrady posunie tak, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2002.

  Vzhľadom na to, že táto právna úprava bezprostredne súvisí so zriadením registra obyvateľov, vláda pripravila návrh, ktorým by sa aj účinnosť zákona číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky posunula na 1. január 2002.

  Vážená Národná rada, vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam predložený návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie vládneho návrhu. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, pánovi poslancovi Petrovi Kresánkovi, aby informoval Národnú radu o odporúčaní prerokovať tento návrh zákona v Národnej rade.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Úvodom si dovolím informovať o skutočnosti, že uvedený vládny návrh zákona bol poslancom Národnej rady doručený dňa 29. septembra 1999, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, teda doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z pánov poslancov ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené poslankyne, poslanci,

  odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že odporučí vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, teda tlač 360, prerokovať v druhom čítaní.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, prosím, aby ste sa dostavili všetci do rokovacej sály na hlasovanie. Budeme hlasovať o prvom podanom návrhu, ktorým pán spoločný spravodajca odporúča tento vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Uveďte ďalší návrh.

 • Vážená Národná rada, súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 375 z 30. septembra 1999 návrh prideliť v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Súčasne odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh pridelený, ho prerokovali do 29. novembra 1999 a gestorský výbor do 30. novembra 1999.

  Vážený pán podpredseda, môžete dať hlasovať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme pridelili návrh zákona, určili gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi poslancovi Kresánkovi.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 284/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 209/1998 Z. z.

  Návrh ste dostali ako tlač 353.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona odôvodnil pán minister vnútra.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorý novelizuje niektoré ustanovenia zákona číslo 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Argumenty, ktoré opodstatňujú potrebu vypracovať návrh, sú podrobne opísané v dôvodovej správe. Napriek tomu mi dovoľte povedať pred prerokúvaním predmetného návrhu zákona niekoľko slov.

  Návrh predkladám na základe potreby prispôsobiť znenie zákona v maximálnej možnej miere požiadavkám Európskej únie, reagovať na poznatky získané z praxe a preventívne riešiť problematiku legálnej držby zbraní, a to najmä zbraní držaných na základe hromadného zbrojného preukazu. Jedným z dôvodov, ktorý viedol k vypracovaniu predkladaného návrhu, bola aj skutočnosť, že platný zákon sa javil ako neaktuálny z pohľadu definovania zbraní v duchu najnovších poznatkov z oblasti výroby zbraní a streliva a ich technickej úrovne. Úplné zosúladenie s právom Európskej únie sa v súčasnej etape javí ako problematické a vyžiada si zrejme v ďalších rokoch zvážiť prípravu nového zákona, ktorý bude riešiť problematiku kategorizácie a legálnej držby zbraní právnickými a fyzickými osobami v súlade s požiadavkami Európskej únie.

  Predkladaný návrh zákona prešiel ustanoveným legislatívnym procesom a vláda Slovenskej republiky si tento návrh osvojila v predkladanej podobe.

  Vážená Národná rada, dovoľte mi záverom vysloviť presvedčenie, že pri prerokúvaní predkladaného návrhu zaujmete k jeho jednotlivým bodom vecné a konštruktívne stanovisko a po prerokovaní návrh zákona v predkladanej podobe schválite.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil gestorský Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Antonovi Hoffmannovi, aby informoval Národnú radu o spôsobe a odporúčaní, ako prerokúvať tento návrh zákona v pléne Národnej rady.

  Prepáčte, došlo k zmene spoločného spravodajcu.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Rusková.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila pri prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 284/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 209/1998 Z. z., ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Úvodom vás chcem informovať, že uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky 30. septembra 1999, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, že návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona číslo 350 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajkyňa Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom novelizácie zákona je odstrániť ustanovenia obmedzujúce držanie zbraní v zmysle nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ďalej sa novelizáciou sleduje zabrániť možnému zneužitiu zbraní držaných na hromadný zbrojný preukaz a zvyšujú sa aj nároky na bezúhonnosť a spoľahlivosť u žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu.

  Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenie návrhu zákona budú predložené v rozprave najmä v rámci druhého čítania, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, čím dôjde k dopracovaniu tohto návrhu zákona.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 284/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 209/1998 Z. z., prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Nech sa páči, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím, pani poslankyňa, uvádzajte jednotlivé návrhy na uznesenie k tomuto návrhu zákona.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili na hlasovanie do rokovacej sály.

  Prosím, uveďte prvý návrh.

 • Odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prijať uznesenie, aby Národná rada prijala návrh, že zákon prerokuje v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani spoločnej spravodajkyne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • V súlade s § 74 ods. 1 a 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. A zároveň odporúčam tento materiál prerokovať v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 1999 a v gestorskom výbore do 30. novembra 1999.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý uviedla pani spoločná spravodajkyňa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch.

  Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 374 a návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona výborom Národnej rady máte v rozhodnutí pána predsedu číslo 383.

  Prosím, aby z poverenia vlády návrh zákona uviedol a odôvodnil pán minister vnútra.

 • Pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

  Cieľom predkladaného návrhu zákona je vykonať v platnom znení zákona o Policajnom zbore korekcie, ktoré umožnia zefektívniť spoluprácu Policajného zboru s políciami iných štátov, medzinárodnými organizáciami a organizáciami pôsobiacimi na území iných štátov, ako aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky umožnia schvaľovanie niektorých vybraných funkcionárov Policajného zboru, prezidenta Policajného zboru a generálneho riaditeľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru vládou Slovenskej republiky, tak ako to zakotvuje článok 119 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky.

  Vzhľadom na to, že doterajšia právna úprava v platnom ustanovení § 20a ods. 1 zákona číslo 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov neoprávňuje snímať daktyloskopické otlačky cudzincovi, ktorý nebol zaistený, zadržaný, zatknutý alebo obvinený z úmyselného trestného činu, navrhnutým ustanovením zákona sa zakladajú oprávnenia policajta pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice a pri kontrole pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky. Ide o oprávnenie policajta snímať daktyloskopické otlačky cudzincom, ktorým nebolo umožnené prekročenie štátnej hranice na územie Slovenskej republiky a možno dôvodne predpokladať, že sa cudzinec pokúsi o jej prekročenie na inom mieste alebo mimo hraničný priechod. Na účely jednoznačnej identifikácie cudzinca v takýchto prípadoch je navrhovaný postup jediným prostriedkom, ktorým možno cudzinca bez akýchkoľvek osobných dokladov identifikovať.

  Oprávnenie snímať daktyloskopické otlačky cudzincom sa použije aj v prípadoch, ak ide o cudzincov, ktorým bol zakázaný pobyt na území Slovenskej republiky. Oprávnenie vstupovať do podnikov, prevádzkarní, obydlia a iných priestorov za účelom kontroly cudzincov zdržiavajúcich sa na území Slovenskej republiky je nevyhnutné v záujme ako kontroly oprávnenosti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky, tak aj kontroly dodržiavania právneho poriadku Slovenskej republiky cudzincami, napríklad zamestnávanie cudzincov bez pracovného povolenia. V žiadnom prípade nemôže ísť o prenasledovanie cudzincov, ktorých pobyt a činnosť na našom území je v súlade s platnými právnymi predpismi. Návrh zákona v neposlednom rade precizuje právnu úpravu inštitútu krycích dokladov, ich vydávanie a evidenciu v súlade s pozitívnou právnou úpravou v osobitných zákonoch.

  Návrh novely zákona o Policajnom zbore prerokovala vláda Slovenskej republiky 29. septembra 1999. Návrh je upravený v intenciách záverov vlády Slovenskej republiky.

  Vážená Národná rada, na základe uvedeného odporúčam s predmetným návrhom zákona vysloviť súhlas v intenciách stanoviska legislatívneho odboru Národnej rady Slovenskej republiky a odporučiť ho do ďalšieho čítania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánovi ministrovi za uvedenie návrhu.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi, ktorého poveril gestorský výbor, pánovi poslancovi Vladimírovi Palkovi, a prosím ho, aby informoval Národnú radu o odporúčaní, ako prerokúvať v pléne Národnej rady tento vládny návrh zákona.

  Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350 o rokovacom poriadku vystúpil pri prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171 o Policajnom zbore, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom pre obranu a bezpečnosť.

  Úvodom vás chcem informovať o skutočnosti, že predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady dňa 30. septembra 1999, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie tejto 22. schôdze Národnej rady v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zákon upravuje problematiku spolupráce s policajnými organizáciami v iných štátoch, medzinárodnú spoluprácu s inými medzinárodnými organizáciami a organizáciami na území tretích štátov. Zároveň návrh zákona upravuje schvaľovanie prezidenta Policajného zboru a generálneho riaditeľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru do ich funkcií. Zvyšujú sa aj niektoré právomoci príslušníkov Policajného zboru.

  Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenia návrhu zákona budú predložené v rozprave najmä v rámci druhého čítanie, čím dôjde k dopracovaniu tohto návrhu zákona.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku uzniesla na tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Policajnom zbore, prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto z pánov poslancov do rozpravy ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem preto rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k tomuto návrhu zákona, ktorý predkladá pán minister vnútra.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v prvom hlasovaní odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prijať uznesenie, aby Národná rada prijala návrh, že ho prerokuje v druhom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu, ktorý navrhuje prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie, ktorým odporúča prerokovať tento vládny návrh zákona v druhom čítaní.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Prikročíme k druhému hlasovaniu. V súlade s § 74 ods. 1 a 2 zákona číslo 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti. Zároveň odporúčam tento návrh prerokovať v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 1999 a v gestorskom výbore do 30. novembra 1999.

  Ďakujem.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Páni poslanci, prosím, aby ste sa prezentovali všetci, ktorí ste prítomní v rokovacej sále. V opačnom prípade znovu vyzvem skrutátorov, aby spočítali počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Prezentujme sa a hlasujme ešte raz.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s pridelením návrhu zákona výborom, s určením gestorského výboru, ako aj lehotami na prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi za spoluprácu pri prerokúvaní tohto návrhu zákona.

  Páni poslanci, pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona číslo 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 361 a súčasťou tohto návrhu je aj návrh na pridelenie prerokovať tento návrh zákona vo výboroch, ktoré je uvedené v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 382.

  Prosím, aby z poverenia vlády návrh zákona uviedol a odôvodnil pán minister vnútra.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým novelizuje niektoré ustanovenia zákona číslo 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona číslo 70/1997 Z. z. Dôvody, ktoré dokumentujú potrebu vypracovať návrh, sú podrobne opísané v dôvodovej správe, preto mi dovoľte povedať pred prerokovaním predmetného návrhu zákona niekoľko slov.

  Poznatky získané z viac než štvorročnej aplikácie zákona v praxi poukázali na niektoré nedostatky tých ustanovení, ktoré majú vzťah ku konaniu na úseku povoľovania pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky. Účelom návrhu je novo upraviť aj inštitút odstránenia tvrdosti zákona, keďže doterajšie znenie ustanovenia, ktoré odstránenie tvrdosti upravovalo, nekonkretizovalo, v ktorých prípadoch je možné tento inštitút aplikovať. V ustanoveniach, ktoré sa týkajú postupov kompetentných orgánov v prípadoch protiprávneho konania cudzinca na území Slovenskej republiky, reaguje predkladaný návrh na súčasný podiel cudzincov na páchaní protizákonnej činnosti.

  Predkladaný návrh je úsilím o postupné zosúlaďovanie právneho poriadku Slovenskej republiky s normami práva Európskej únie. Úplné zosúladenie zákonom zastrešovanej problematiky s právom Európskej únie predpokladáme až prijatím nového zákona, ktorého príprava je zaradená vo výhľadovom pláne legislatívnych úlohy vlády Slovenskej republiky na rok 2000 až 2002.

  Predkladaný návrh zákona prešiel ustanoveným legislatívnym procesom a vláda Slovenskej republiky si tento návrh osvojila v predkladanej podobe.

  Vážená Národná rada, dovoľte mi záverom vysloviť presvedčenie, že pri prerokúvaní predkladaného návrhu zaujmete k jeho jednotlivým bodom vecné a konštruktívne stanovisko a jeho schválením prispejete k riešeniu cudzineckej problematiky, ktorá je z celospoločenského pohľadu v súčasnosti veľmi aktuálna.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Hoffmannovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o odporúčaní prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona číslo 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 361), ako spravodajca určený navrhnutým gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Úvodom vás chcem informovať o skutočnosti, že predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 1999, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie tejto 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajcu Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenia návrhu zákona budú predložené v rozprave najmä v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, čím dôjde k dopracovaniu tohto návrhu zákona.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona číslo 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu k prednesenému návrhu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa opäť neprihlásil do rozpravy nikto z poslancov. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrhy na uznesenie k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona číslo 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prerokúvame ako tlač číslo 361.

  Prosím všetkých pánov poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na hlasovanie.

  Prosím, prezentujme sa, ale až potom, keď pán spoločný spravodajca uvedie návrh.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, odporúčam v prvom hlasovaní v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala návrh, že ho prerokuje v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu prerokovať tento vládny návrh zákona v druhom čítaní. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Uveďte ďalší návrh, pán poslanec.

 • V súlade s § 74 ods. 1 a 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti. Zároveň odporúčam tento materiál prerokovať v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 1999 a v gestorskom výbore do 30. novembra 1999.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu výborom na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Ďakujem pánovi spoločnému spravodajcovi.

  Pokračujeme ďalším bodom programu, a to prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 387. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 395.

  Prosím, aby z poverenia vlády predmetný návrh zákona odôvodnil a uviedol pán minister vnútra.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície a ktorý je predmetom dnešnej všeobecnej rozpravy, bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 671 z 11. augusta 1999. Jeho cieľom je zosúladiť nároky vyplývajúce z ustanovenia § 102 predmetného zákona s predpokladanými disponibilnými zdrojmi štátneho rozpočtu v roku 2000. Vládny návrh zákona novo upravuje poskytovanie ďalšieho služobného platu v roku 2000 tak, že v tomto kalendárnom roku bude poskytnutý v jeho prvom polroku.

  Vážená Národná rada, vychádzajúc z uvedeného, odporúčam, aby ste sa po všeobecnej rozprave uzniesli prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu zákona.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, pánovi poslancovi Langošovi a prosím ho, aby uviedol jednotlivé návrhy na prijatie uznesenia k tomuto vládnemu návrhu zákona.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  pán minister,

  dámy a páni,

  bol som určený gestorským Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako spoločný spravodajca k tomuto vládnemu návrhu zákona.

  Návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 6. októbra 1999, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. doručenie návrhu zákona najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. a iných právnych noriem.

  Osvojujem si stanovisko, že návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a tiež náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Dámy a páni, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu.

  Ďakujem.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto z poslancov. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Andrejčák. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Andrejčák, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  listoval som trochu v stenografickej správe Národnej rady, keď sme rokovali v minulom volebnom období o zákone číslo 73, a vzhľadom na to, že teraz ideme urobiť krok, ktorý je proti terajšiemu postaveniu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže aj Železničnej polície, a chceme im odobrať to, čo ste pri prerokúvaní tohto zákona presadili a schválili. Obraciam sa na pánov poslancov a panie poslankyne, ktorí boli poslancami Národnej rady aj v minulom volebnom období, aby ste hlasovali tak, ako minule. Ako ste vtedy nás napádali a sľubovali, ako vy ste za podporu polície. Dodržte svoje stanovisko z minulosti, hlasujte tak. Potom nás je tu dosť, ktorí spolu s nami odmietnu schváliť postup tohto zákona z prvého čítania do druhého čítania a zákon bude vrátený.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Andrejčák bol jediný rečník prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť?

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  veľmi rád zareagujem na vystúpenie pána poslanca Andrejčáka, pretože naozaj boli sme to my, vtedajší opoziční poslanci, ktorí sme presadili spomínaný paragraf, t. j. trinásty a štrnásty plat pre tých príslušníkov, o ktorých som hovoril v úvode. Na rok 1999 tým, že v predchádzajúcej vláde neboli vytvorené predpoklady v štátnom rozpočte, aby sme mohli takéto riešenie prijať, prijali sme tzv. nultý variant, preto v roku 1999 nebolo týmto príslušníkom umožnené vyplatiť trinásty a štrnásty plat. Naopak, v návrhu na rok 2000 prichádzame s návrhom, ktorý umožní síce len trinásty plat, ale predsa je to len krok dopredu. Myslím si, že príslušníci týchto ozbrojených zborov tento náš krok vedia pochopiť a že ho ocenia hlavne preto, lebo sa blížime k tomu, čo sme svojho času ako opoziční poslanci presadzovali.

  Ďakujem.

 • Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Uveďte hlasovania k predloženému návrhu zákona.

 • Pán predsedajúci, v prvom hlasovaní odporúčam Národnej rade prijať uznesenie, aby Národná rada návrh prerokovala v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Langoša, ktorý odporúča prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

  Prezentovalo sa 69 poslancov.

  Prosím všetkých pánov poslancov, ktorí sú v rokovacej sále, aby sa prezentovali. Je vidieť, že v rokovacej sále je dostatočný počet poslancov na to, aby sme boli uznášaniaschopní.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. V prípade, že nás nebude dostatočný počet, uskutočníme hlasovanie pomocou skrutátorov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 68 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Uveďte ďalšie hlasovanie, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, v druhom hlasovaní odporúčam prijať rozhodnutie o pridelení uvedeného návrhu týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Zároveň odporúčam tento materiál prerokovať v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 1999 a v gestorskom výbore do 30. novembra 1999.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada tento návrh schválila.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy.

  Návrh ste dostali ako tlač 285.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ideme prerokúvať sériu troch medzinárodných zmlúv. Odporúčam, aby sme hlasovali až potom, keď pán minister odôvodní jednotlivé návrhy a vystúpia spoloční spravodajcovia. Tieto zmluvy prerokúvame v rámci druhého a tretieho čítania a hlasovali by sme potom o týchto troch prerokovaných bodoch naraz. Je všeobecný súhlas v snemovni s takýmto postupom? Áno.

  Pán minister, nech sa páči, uveďte prvý návrh, ktorým je návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy (tlač 285).

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  Európska charta miestnej samosprávy sa považuje za významný dokument Rady Európy už od jej prijatia týmto orgánom v roku 1985. Je prvým mnohostranným právnym dokumentom, ktorý definuje a chráni zásady miestnej samosprávy v duchu princípu subsidiarity, pričom je jedným z pilierov demokracie, ktorej ochrana a rozvoj sú hlavnými úlohami Rady Európy.

  Z výsledkov právnej analýzy uskutočnenej ministerstvom vnútra v rokoch 1997 a 1998 a zohľadňujúcej právne, politické a ekonomické dôsledky podpisu a ratifikácie charty vyplynulo, že náš právny poriadok už bez zmien umožňuje Slovenskej republike zaviazať sa k 20 ustanoveniam prvej časti charty, z toho k 12 ustanoveniam s chartou zvlášť určeného súboru k 14 ustanoveniam charty. Keďže na ratifikáciu charty je potrebný záväzok dodržiavať práve 20 ustanovení prvej časti charty a z toho len 10 z chartou zvlášť určeného súboru, nemal byť z hľadiska nášho právneho poriadku problém chartu podpísať a ratifikovať.

  Predchádzajúca vláda si síce dala do plánu práce na rok 1998 i predloženie návrhu na podpis charty a ministerstvo vnútra jej ho v určenom termín - jún 1998 - aj predložilo, ale až do ukončenia svojho pôsobenia návrh neprerokovala a chartu nepodpísala.

  Nová vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala odporúčať ratifikáciu charty s nevyhnutným rozsahom záväzkov a zoberať sa aj možnosťami implementácie ďalších ustanovení charty do vnútroštátneho práva. V týchto intenciách a so spomenutým vyhlásením Slovenská republika 20. februára tohto roku chartu podpísala.

  Ďalším uznesením číslo 453 z 2. júna tohto roku poverila predsedu vlády predložiť chartu Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu, odporúčala prezidentovi republiky chartu po vyslovení súhlasu ratifikovať, ale súčasne uložila aj úlohy na ďalšie obdobie, vyplývajúce zo vzájomných súvislostí medzi reformou verejnej správy a rozsahom záväzkov vo vzťahu k charte, aby sa v nadväznosti na decentralizáciu a modernizáciu verejnej správy potom dodatočne mohol okruh záväzkov Slovenskej republiky primerane rozšíriť.

  Na základe toho teraz vláda predkladá Národnej rade Slovenskej republiky po prerokovaní v jej výboroch návrh na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy s tým, že pri ratifikácii sa Slovenská republika zaviaže dodržiavať jej ustanovenia uvedené v návrhu uznesenia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán minister, za uvedenie návrhu.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Kvardovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto vládneho návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážený parlament,

  spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy (tlač 285).

  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy (tlač 285) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 311 z 22. júla 1999 na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zároveň určil k uvedenému návrhu ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a lehotu na prerokovanie vo výboroch do 31. augusta 1999 a gestorskému výboru do 3. septembra 1999. Všetky výbory, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy (tlač 285) pridelený, s výnimkou Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ho prerokovali v stanovenej lehote a vyslovili s ním súhlas. Zahraničný výbor nedoručil gestorskému výboru do času prerokúvania správy svoje uznesenie.

  Gestorský výbor na svojej schôdzi dňa 30. augusta 1999 prijal uznesenie, v ktorom súhlasí s návrhom na vyslovenie súhlasu, a podľa § 88 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh v treťom čítaní schváliť.

  Zároveň určil ako spoločného spravodajcu výborov člena výboru poslanca Józsefa Kvardu.

  Konštatoval, že žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k navrhovanému uzneseniu v stanovenej lehote predložené neboli.

 • Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca.

  Páni poslanci, chcem len pre poriadok upozorniť, že tento návrh sme prerokúvali už na minulej schôdzi Národnej rady. Skončili sme rozpravu o tomto bode programu, len z hľadiska čistoty procedúry sme sa vrátili ešte raz k odôvodneniu pánom navrhovateľom, ako aj spoločným spravodajcom len preto, že sme schôdzu skončili a vtedy sme mali prerušené rokovanie o týchto bodoch programu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadne prihlášky písomne, nevidím, že by sa niekto z poslancov hlásil do rozpravy ústne. Vyhlasujem preto rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pánovi spravodajcovi za uvedenie spravodajskej správy.

  A tak ako sme si odsúhlasili, pristúpime teraz k ďalšiemu návrhu, ktorým je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a doplnkového protokolu k dohovoru,

  ktorý ste dostali ako tlač 286.

  Prosím pána ministra, aby z poverenia vlády návrh vlády na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou rámcového dohovoru odôvodnil.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi bol otvorený na podpis pre členské štáty Rady Európy v Madride 21. mája 1980. Nadobudol platnosť 22. decembra 1981. Dohovor podpísalo vrátane Slovenskej republiky 27 členských štátov Rady Európy, zatiaľ nadobudol platnosť v 22 štátoch, ktoré ho ratifikovali k 17. máju tohto roku.

  Cieľom dohovoru je podporiť a uľahčiť uzatváranie cezhraničných dohôd medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi v rámci ich príslušných právomocí.

  Vláda Slovenskej republiky ešte uznesením číslo 26 z 20. januára 1998 súhlasila s výhradami k článku 3 ods. 2 a k článku 5 body B1 a B2 uznesenia s podpisom Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, ako aj doplnkového protokolu k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi.

  Nová vláda Slovenskej republiky, ktorá sa vytvorila po septembrových voľbách v roku 1998, na návrh ministra vnútra uznesením číslo 72 z 27. januára 1999 schválila správu o podpise rámcového dohovoru i doplnkového protokolu, ako aj návrh na ďalšie opatrenia, poverila predsedu vlády predložiť oba dokumenty Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu a odporúčala ich prezidentovi republiky ratifikovať, ale len s vyhlásením podľa článku 8 ods. 1 doplnkového protokolu, že bude uplatňovať článok 4 doplnkového protokolu.

  Nová vláda teda neodporúčala prezidentovi republiky pri ratifikácii uplatniť vyhlásenie v článku 3 ods. 2 rámcového dohovoru požadované predchádzajúcou vládou a súčasne uložila ministrovi zahraničných vecí pri uložení ratifikačnej listiny odvolať vyhlásenie k tomuto článku urobené pri podpise 7. septembra 1998. Takéto vyhlásenie bolo totiž úplne zbytočné už zo spomínaného dôvodu, pretože signatárskym štátom rámcového dohovoru možnosť upravovať cezhraničnú spoluprácu územných celkov alebo orgánov uzatvorením medzinárodných zmlúv o cezhraničnej spolupráci výslovne priznáva práve uvedený článok a odsek bez akéhokoľvek vyhlásenia.

  Na záver považujem za potrebné spomenúť, že ministerstvo vnútra už medzirezortne prerokovalo a pripravilo na rokovanie vlády aj návrh na podpis, vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky a ratifikáciu Protokolu číslo 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi týkajúceho sa interteritoriálnej spolupráce. Protokol číslo 2, ktorý Rada Európy otvorila na podpis 9. novembra 1995 a dosiaľ nadobudol platnosť v 6 z jej členských štátov, výslovne ustanovuje oprávnenie územných celkov alebo orgánov uzatvárať dohody o cezhraničnej spolupráci aj s inými ako susediacimi celkami a orgánmi. Rámcový dohovor a doplnkový protokol síce priamo neobmedzovali cezhraničnú spoluprácu len na susediace celky a orgány, ale v Protokole číslo 2 sa už výslovne s označením "interregionálna spolupráca" ustanovuje možnosť spolupráce medzi nesusediacimi územnými celkami a orgánmi, a to aj medzi celkami a orgánmi navzájom nesusediacich štátov.

  Vážená Národná rada, dovoľujem si navrhnúť, aby ste s týmto návrhom súhlasili.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu vlády.

  Prosím teraz určenú spoločnú spravodajkyňu výborov, členku Výboru Národnej rady pre verejnú správu, pani poslankyňu Melániu Kollárikovú, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania o tomto návrhu vlády vo svojom gestorskom výbore a aby odporučila Národnej rade návrh na uznesenie.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  vážený pán minister,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a doplnkového protokolu k dohovoru (tlač číslo 286).

  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a doplnkového protokolu k dohovoru (tlač číslo 286) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 320 z 22. júla 1999 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň určil k uvedenému návrhu ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a lehotu na prerokovanie vo výboroch do 31. augusta 1999 a gestorskému výboru do 3. septembra 1999.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu návrh prerokoval v stanovenej lehote a vyslovil s ním súhlas. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote návrh neprerokoval a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorskému výboru do času prerokovania spoločnej správy nedoručil svoje uznesenie.

  Gestorský výbor na svojej schôdzi dňa 30. augusta 1999 prijal uznesenie, v ktorom súhlasí s návrhom na vyslovenie súhlasu podľa § 88 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z., odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh v treťom čítaní schváliť.

  Zároveň určil ako spoločného spravodajcu výborov členku výboru poslankyňu Melániu Kollárikovú.

  Konštatoval, že žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k navrhovanému uzneseniu v stanovenej lehote predložené neboli.

  Pán predsedajúci, žiadam otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa neprihlásil písomne ani ústne zatiaľ nikto z poslancov. Vyhlasujem preto rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni za uvedenie spravodajskej správy gestorského výboru. Potom vás poprosím pri hlasovaní o spoluprácu.

  Ďalším bodom programu je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave.

  Návrh ste dostali ako tlač 316 a spoločnú správu gestorského výboru máte ako tlač 316a, ktorej súčasťou je aj návrh na uznesenie.

  Prosím pána ministra vnútra, aby teraz uviedol predmetný návrh vlády.

  Máte slovo, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  predložený návrh zmluvy je jedným z ďalších krokov smerujúcich k vytvoreniu komplexného zmluvného systému a rozvoja priateľských vzťahov so susednými štátmi. Vypracovanie návrhu zmluvy vyplynulo zo záverov stretnutia ministrov vnútra Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo 16. a 17. marca 1995 v Bratislave, kde bolo konštatované, že súčasná zmluvná úprava v oblasti hraničného vybavovania nevyhovuje potrebám a podmienkam polície oboch krajín.

  S uzavretím predloženej zmluvy vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 139 zo dňa 17. februára 1999. Zmluva bola uzatvorená počas stretnutia ministrov vnútra v Bratislave dňa 24. mája 1999.

  Pri príprave nového návrhu boli využité skúsenosti z prijatia podobnej zmluvy medzi Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby nová zmluva svojimi ustanoveniami pokryla v oblasti praktických činností všetkých orgánov, organizácií, ale aj ostatných fyzických a právnických osôb pôsobiacich na hraničných priechodoch. Cieľom zmluvnej úpravy je predovšetkým uľahčiť a urýchliť hraničné vybavovanie cestujúcich a tovaru pri dodržaní všetkých vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán platných v tejto oblasti. Zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že vykonajú všetky potrebné opatrenia na uľahčenie a urýchlenie hraničného vybavovania cestujúcich a prepravovaného tovaru. Zmluva upravuje vlastný výkon hraničného vybavovania a ukladá príslušným orgánom zmluvných strán vzájomne dohodnúť podrobné podmienky hraničného vybavovania kontrolných orgánov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany. Zmluva ďalej podrobne rieši otázky aplikácie vnútroštátnych právnych predpisov pri kontrolnej činnosti na území druhej zmluvnej strany, ich účinnosť a právomoci vrátane postupu pri ich porušení.

  Predložený návrh zmluvy je v súlade so všeobecnými normami a zásadami medzinárodného práva, s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj so záväzkami plynúcimi z iných medzinárodných zmlúv, ktoré už Slovenská republika uzatvorila.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu.

  Teraz prosím určenú spoločnú spravodajkyňu výborov členku výboru pre obranu a bezpečnosť pani poslankyňu Vieru Ruskovú, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu vo výboroch, ako aj stanovisku gestorského výboru v spojitosti s návrhom na uznesenie.

  Máte slovo, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážení kolegovia,

  z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave (tlač 316).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil svojím rozhodnutím číslo 334 zo dňa 19. augusta 1999 návrh na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbory predložený návrh prerokovali okrem Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Ostatné výbory vyslovili s návrhom súhlas a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tejto spoločnej správy.

  Pán predsedajúci, môžete otvoriť všeobecnú rozpravu.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že taktiež som nedostal žiadne písomné prihlášky do rozpravy. Ústne sa nehlási do rozpravy nikto z poslancov. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Mali by sme hlasovať o jednotlivých návrhoch zmlúv, ktoré sme prerokovali. Prosím všetkých pánov poslancov a pani poslankyne, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na rokovanie. Budeme hlasovať o prerokovaných návrhoch na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmluvami, tak ako ich uviedol postupne v poradí pán minister vnútra.

  Prvý je návrh na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy.

  Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Kvardu, aby prišiel a uviedol návrh gestorského výboru na hlasovanie o tomto návrhu vlády.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste pozorne počúvali pána spoločného spravodajcu, ktorý v rámci tretieho čítania predkladá návrh gestorského výboru na prijatie uznesenia k ratifikácii Európskej charty miestnej samosprávy.

  Pán poslanec, uveďte návrh.

 • "Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. októbra 1999 k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy (tlač 285)

  Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy s vyhlásením, ktoré znie: Slovenská republika na základe článku 12 charty vyhlasuje, že sa zaväzuje dodržiavať nasledovné ustanovenia charty: článok 2, článok 3 ods. 2, článok 4 ods. 1, 2, 4 a 6, článok 5, článok 6 ods. 1, článok 7 ods. 1, 2 a 3, článok 8 ods. 1, 2 a 3, článok 9 ods. 2, 3, 4 a 8, článok 10 ods. 1 a článok 11."

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas v zmysle článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskej charty miestnej samosprávy s vyhlásením, tak ako to predniesol pán spoločný spravodajca.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Prosím teraz pani poslankyňu Kollárikovú, ktorá bola spoločnou spravodajkyňou k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a doplnkového protokolu k dohovoru.

  Budeme hlasovať v rámci prerokúvania tohto návrhu v treťom čítaní.

  Pani poslankyňa, prosím, aby ste uviedli návrh na uznesenie.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  vážený pán minister,

  predkladám návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. októbra 1999 k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a doplnkového protokolu k dohovoru (tlač číslo 286).

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s ratifikáciou Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a doplnkového protokolu k dohovoru s vyhlásením podľa článku 8 doplnkového protokolu.

  Slovenská republika, odvolávajúc sa na ustanovenie článku 8 ods. 1 doplnkového protokolu, vyhlasuje, že bude uplatňovať článok 4 doplnkového protokolu."

 • Počuli ste návrh.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesla pani poslankyňa Kolláriková, spoločná spravodajkyňa, ktorá odporúča vysloviť súhlas s doplnkovým protokolom k dohovoru s vyhlásením, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Ďakujem, pani poslankyňa, za výkon, ktorý znamenal absolútny súhlas v snemovni s vaším návrhom na uznesenie.

  Teraz prosím spoločnú spravodajkyňu pani poslankyňu Ruskovú, aby uviedla návrh gestorského výboru na prijatie uznesenia, ktorým Národná rada vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážení kolegovia,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s návrhom súhlas.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesla spoločná spravodajkyňa pani poslankyňa Rusková.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že navrhované uznesenie sme schválili.

  Páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní ďalším bodom programu, ktorým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o správe štátnych hraníc.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 314. Spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 314a.

  Vládny návrh zákona z poverenia vlády odôvodní minister vnútra pán Pittner.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  výkon štátnej správy na tomto úseku upravuje doteraz platný zákon číslo 245/1921 Zb. o štátnych hraniciach prijatý Národným zhromaždením Československej republiky dňa 30. júna 1921.

  Je to jeden z najstarších právnych predpisov, ktorý Slovenská republika prevzala do svojho právneho poriadku. Tento zákon napriek mnohým politickým a spoločenským zmenám nebol dosiaľ novelizovaný a nezodpovedá súčasným požiadavkám, pretože obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré sú v praxi nepoužiteľné. Na základe týchto dôvodov sa navrhuje zákon číslo 245/1921 Zb. zrušiť a správu štátnych hraníc upraviť podľa predloženého návrhu zákona.

  Návrh zákona ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku správy štátnych hraníc. Určuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri vytyčovaní, vyznačovaní, zameriavaní a udržovaní vyznačenia, ako aj pri kontrole vyznačenia štátnych hraníc. Vymedzuje aj nevyhnutný okruh základných pojmov.

  Navrhovaná právna úprava vychádza z princípu suverenity a nedeliteľnosti štátneho územia Slovenskej republiky. Rešpektuje spôsob a formu určenia štátnych hraníc podľa platných zmlúv o štátnych hraniciach, ktoré Slovenská republika uzavrela alebo ktorými je viazaná. Zakotvuje povinnosť štátne hranice vyznačiť a definuje spôsob ich vyznačenia.

  Zákon dôsledne rešpektuje ústavné a zákonné práva fyzických osôb a právnických osôb dotknuté správou štátnych hraníc, a to najmä ich vlastnícke práva. V súlade s ústavou upravuje obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré, tak ako doteraz, musia tieto osoby strpieť v súvislosti s výkonom správy štátnych hraníc. Upravuje tiež pôsobnosť ministerstva vnútra na vydávanie preukazov oprávneným fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré budú poverené výkonom prác a ich kontroly na štátnych hraniciach a v ich bezprostrednej blízkosti. Preberá doterajšiu právnu úpravu práve týchto osôb vstupovať a vchádzať na nehnuteľnosti na štátnych hraniciach.

  Pre osoby vykonávajúce práce na štátnych hraniciach súvisiace so správou štátnych hraníc sa ustanovuje oznamovacia povinnosť o výkone prác vo vzťahu k vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti a zainteresovaným štátnym orgánom. Doterajšia povinnosť fyzických osôb a právnických osôb vyžiadať si pred začatím stavieb, stavebných, technických a iných opatrení na štátnych hraniciach stanovisko, či pri výkone týchto činností nedôjde k ohrozeniu alebo narušeniu priebehu štátnej hranice alebo jej vyznačenia, je daná do súladu s právnym poriadkom Slovenskej republiky a preberá záväzky z medzinárodných zmlúv o spoločných štátnych hraniciach.

  Návrh zákona vymedzuje skutkové podstaty priestupkov a iných správnych deliktov na úseku správy štátnych hraníc a sankcie za ne.

  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa v plnom rozsahu zruší zákon číslo 245/1921 Zb. o štátnych hraniciach, ako aj ustanovenie § 44 zákona Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch.

  Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a tiež s medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Je úplne kompatibilný s právnymi normami Európskej únie.

  Návrh zákona prerokovali určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky. Z ich rokovania vyplynuli dve pripomienky, ktoré majú spresňujúci charakter. Svojou podstatou nemenia ani jedno z ustanovení zákona takým spôsobom, aby s nimi nebolo možné nesúhlasiť.

  Z uvedených dôvodov odporúčam návrh zákona o správe štátnych hraníc podporiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi gestorského výboru pánovi poslancovi Viliamovi Sopkovi a prosím, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto vládneho návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážená Národná rada,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  gestorský výbor ma ako spoločného spravodajcu poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona o správe štátnych hraníc podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 438 zo 14. septembra 1999 pridelila vládny návrh zákona o správe štátnych hraníc na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor nedostal do 15. októbra 1999 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Vládny návrh zákona o správe štátnych hraníc odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávny výbor uznesením číslo 160 z 5. októbra 1999, výbor pre verejnú správu uznesením číslo 85 zo 14. októbra 1999, výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením číslo 112 zo 14. októbra 1999 a výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 201 z 12. októbra 1999 odporúča návrh schváliť bez pripomienok.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod citovaným bodom tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Znenie je obsiahnuté v bodoch 1, 2 spoločnej správy so zdôvodnením, ktoré ste dostali písomne. Gestorský výbor obidva návrhy odporúča schváliť. O obidvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča v závere hlasovať spoločne, to znamená en bloc.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o správe štátnych hraníc, vyjadrených i v uzneseniach uvedených pod bodom III predmetnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o správe štátnych hraníc v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o správe štátnych hraníc, ktorú ste dostali písomne, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu 19. októbra 1999 uznesením číslo 85.

  Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa prihlásil ústne pán poslanec Köteles. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy ústne.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  pán minister,

  dovoľte mi stručne sa vyjadriť k predloženému návrhu.

  Vážená Národná rada,

  Strana maďarskej koalície podporuje návrh zákona o správe štátnych hraníc, veď predložený návrh prvýkrát od založenia Česko-slovenskej republiky, resp. od platnosti zákona číslo 245/1921 Zb. o štátnych hraniciach sa snaží riešiť odvtedy a dodnes pretrvávajúci protiústavný a nelogický stav, na čo sme i viackrát upozornili naše kompetentné orgány. Na vysvetlenie: Dosiaľ majitelia nehnuteľností v pohraničných oblastiach na vlastné náklady mali udržiavať hraničné pásmo, odstraňovať vegetáciu v šírke niekoľko metrov, zároveň zabezpečiť viditeľnosť z jedného hraničného znaku na susedné hraničné znaky. Teda česko-slovenský, od roku 1993 aj slovenský štát, nielen bez náhrady využívali ich pozemky, ale zároveň im určili aj dodatočné povinnosti. Návrh zákona tento protiústavný stav v § 5 zruší a garantuje primeranú náhradu za využívanie cudzích nehnuteľností.

  Zároveň som však nútený upozorniť vás a predkladateľa, že ani predložený návrh zákona nerieši jednoznačne obmedzenia vlastníckych práv v týchto oblastiach, ktoré súvisia s obranou a správou štátnych hraníc. Z tohto dôvodu v mene vlastníkov vyslovujem ich očakávanie, aby naše kompetentné orgány ministerstva vnútra v budúcnosti v duchu Ústavy Slovenskej republiky riešili aj tento protiústavný stav, problematiku obmedzenia vlastníckych práv v hraničných pásmach bez príslušnej náhrady.

 • Pán poslanec Köteles bol jediný prihlásený do rozpravy k prerokúvanému návrhu zákona. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán minister. Nie.

  Pán spoločný spravodajca? Ani ten nie.

  Pristúpime teda k hlasovaniu.

  Prosím pána poslanca Sopka, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie v poradí tak, ako sú uvedené a ako ich uviedol pri svojej spravodajskej správe, ktorú predniesol k tlači číslo 314a.

 • Z dôvodov, že po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní som nedostal žiadne návrhy, pristúpime k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov. Gestorský výbor odporučil schváliť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodmi 1 a 2 spoločne, to znamená, hlasovať budeme en bloc.

 • Počuli ste návrh a odporúčanie pána spoločného spravodajcu, ktorý interpretuje odporúčanie gestorského výboru a navrhuje, aby sme o bodoch 1 a 2 uvedených v spoločnej správe zaujali hlasovaním stanovisko spoločne k obidvom bodom.

  Prosil by som všetkých pánov poslancov, ktorí nie sú v rokovacej sále, aby sa dostavili na hlasovanie, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o odporúčaní pána spoločného spravodajcu s tým, že navrhuje tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že body 1, 2 spoločnej správy sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, tým sme vyčerpali všetky návrhy, ktoré boli uvedené v správe. Gestorský výbor vás splnomocnil, aby sme okamžite po druhom čítaní pristúpili k rokovaniu o tomto vládnom návrhu zákona v treťom čítaní. Na základe odporúčania gestorského výboru dávam hlasovať o návrhu gestorského výboru pokračovať ihneď teraz v treťom čítaní o tomto vládnom návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy k prerokúvanému návrhu sa nehlási nikto z poslancov ani ústne, ani písomne. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, uveďte hlasovanie, pán spoločný spravodajca.

 • Gestorský výbor odporúča vládny návrh zákona o správe štátnych hraníc schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol spoločný spravodajca pán poslanec Sopko.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o správe štátnych hraníc.

  Ďakujem, pán poslanec, za spoluprácu pri prerokúvaní tohto návrhu zákona, mali ste stobodový zásah.

  Páni poslanci, budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  správa o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1998.

  Správu ste dostali ako tlač 352 a správu o prerokovaní vo výbore ako tlač 352a, ktorej súčasťou je aj návrh na uznesenie.

  Prosím teraz pána ministra vnútra, aby správu uviedol.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  na rokovanie je vám predložená správa o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za uplynulý rok. Zákon o súkromných bezpečnostných službách schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 3. decembra 1997. Je to teda prvý zákon, ktorý na území Slovenskej republiky takýmto spôsobom upravuje podmienky prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb. Jeho cieľom je obmedziť negatívne javy v tejto oblasti. Skúsenosti z jeho jednoročného uplatňovania potvrdzujú opodstatnenosť prijatia takéhoto zákona a tiež poukazujú aj na slabé miesta, ktoré sa v ňom vyskytli. Jeho prínosom je, že vytvoril právne predpoklady na sprísnené posudzovanie podmienok na výkon bezpečnostných služieb, vytvára podmienky na kvalitnejšiu ochranu majetku fyzických osôb, umožňuje dôsledné vykonávanie kontroly u prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb a tak umožňuje získavať podnety na konanie orgánov činných v trestnom konaní. Tiež zavádza evidenciu všetkých súkromných bezpečnostných služieb, subjektov vykonávajúcich vlastnú ochranu, technickú službu a osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania.

  V správe sa uvádzajú viaceré štatistické údaje o prijatých žiadostiach, vydaných stanoviskách, udelených licenciách, vydaných súhlasných vyjadreniach. Toto je činnosť ministerstva vnútra a krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Ale na druhej strane je to činnosť súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ktoré žiadali o vydanie uvedených dokumentov. Je to činnosť pri transformácii z podnikania podľa predchádzajúcich predpisov na podnikanie v nových podmienkach.

  V správe sa stručne uvádzajú aj problémy súvisiace s vytváraním pracovísk ministerstva vnútra a krajských riaditeľstiev Policajného zboru na úseku súkromných bezpečnostných služieb. Tieto problémy rieši súčasné vedenie ministerstva vnútra. V prílohách sú uvedené príklady prípadov obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom a príklady prípadov fyzických útokov a zranení osôb poverených výkonom fyzickej ochrany.

  Správa bola spracovaná v súlade so zákonom o súkromných bezpečnostných službách. Pred predložením Národnej rade Slovenskej republiky bola prerokovaná vo vláde Slovenskej republiky.

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti dovoľujem si vás požiadať o vyslovenie súhlasu s predloženou správou.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie správy o činnosti bezpečnostných služieb.

  Dávam teraz slovo poverenému členovi výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Langošovi a prosím, aby informoval Národnú radu o výsledkoch prerokúvania tohto návrhu zákona vo výbore.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k správe o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1998.

  Výbor pre obranu a bezpečnosť na svojom riadnom rokovaní prerokoval túto správu, viedli sme o tom diskusiu a navrhli sme uznesením alebo uznesením sme sa rozhodli odporučiť predsedovi Národnej rady nezaradiť tento bod do programu 22. schôdze, pretože správa má čisto informatívny charakter a v tom čase už bola zverejnená, bola rozdaná nám všetkým do poslaneckých lavíc. Na naliehanie opozície nakoniec výbor prijal uznesenie, ktorým odporučil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky túto správu prerokovať v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, prečítam návrh uznesenia výboru, tak ako je uvedený v spoločnej správe.

  "Národná rada slovenskej republiky berie na vedomie správu o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1998."

  Pán predsedajúci, navrhujem, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som dostal jednu prihlášku pána poslanca Kačica. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási ešte niekto z pánov poslancov. Nie je to tak. Uzatváram možnosť prihlásiť do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Pán poslanec Kačic, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážení poslanci,

  správa o činnosti súkromných bezpečnostných služieb sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona číslo 379/1997 Z. z. o súkromných bezpečnostných službách po prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky. Termín predloženia tejto správy bol do konca marca 1999, preto by som sa chcel opýtať pána ministra, aké dôvody boli, že až teraz na sklonku roka je táto správa predložená.

  Úlohy, ktoré sú v zákone ustanovené ministerstvu, plní Prezídium Policajného zboru, kde bolo zriadené pracovisko, ktoré je súčasťou poriadkovej polície. Úlohy ustanovené zákonom pre krajské riaditeľstvá Policajného zboru plnia pracoviská poriadkovej polície. Podľa dôvodovej správy k zákonu sa predpokladalo na ministerstve vytvoriť samostatné pracovisko s 11 funkčnými miestami policajtov, s 2 pracovnými miestami občianskych pracovníkov a 1 miestom vodiča. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru malo byť posilnené o 2 funkčné miesta policajtov. Funkčné miesta policajtov boli na krajských riaditeľstvách Policajného zboru vytvorené. Navyše bolo na každom riaditeľstve Policajného zboru vytvorené po jednom funkčnom mieste občianskeho pracovníka, ktorý plní úlohy na úseku súkromných bezpečnostných služieb.

  V rámci ministerstva sa na Prezídiu Policajného zboru v roku 1998 vytvorilo oddelenie súkromných bezpečnostných služieb, ktoré je začlenené do odboru poriadkovej polície. Na oddelení je systematizovaných 5 funkčných miest policajtov a 2 funkčné miesta občianskych pracovníkov. Nedostatočné personálne vybavenie pracoviska negatívne ovplyvnilo plnenie úloh ustanovených zákonom. Úlohy museli plniť všetci pracovníci odboru, v ktorom po roku 1998 to bolo najmä vybavovanie žiadostí o súhlasné vyjadrenie k prevádzkovaniu technickej služby. Za obdobie I. polroka 1998 bolo prijatých 759 takýchto žiadostí. V II. polroku 1998 bolo prijatých ďalších 125 žiadostí. Po udelení akreditácií na vykonávanie odbornej prípravy osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je to vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti. V roku 1998 boli vydané preukazy odbornej spôsobilosti takmer 15 tisíc osobám, ktoré vykonali skúšku odbornej spôsobilosti. Podľa posledných informácii máme také poznatky, že pravdepodobne toto by malo byť presunuté do útvarov alebo do odboru pre ochranu objektov. Podľa našich predstáv alebo podľa súčasnej situácie na tomto útvare alebo odbore pre ochranu objektov sú to väčšinou technici, čiže myslíme si, že toto pracovisko malo by ostať alebo byť súčasťou poriadkovej polície.

  Jednoročné skúsenosti z uplatňovania zákona jednoznačne potvrdili jeho opodstatnenosť a účelnosť. Vyskytli sa však aj problémy s uplatňovaním niektorých jeho ustanovení. Formulácia zákona umožňuje poskytovanie fyzickej ochrany bez osobnej prítomnosti osoby, ktorá túto ochranu poskytuje. Treba špecifikovať, čo je ozbrojený zbor, ozbrojený bezpečnostný zbor, bezpečnostná prax. Zmenu vyžaduje aj definovanie výlučnosti podnikania, povinnosti akreditovaných osôb a vedenie evidencie ministerstvom, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru, ale aj prevádzkovateľmi bezpečnostných služieb. Novelizáciu zákona, ako aj vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o súkromných bezpečnostných službách, ministerstvo navrhlo na zaradenie do plánu legislatívnych prác. V novelizácii týchto predpisov budú uvedené problémy riešené, čo je správne.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi, ktorý bol jediný prihlásený do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť. Áno.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  pán poslanec mal pravdu v tom, že podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona číslo 379/1997 Z. z. o súkromných bezpečnostných službách bolo potrebné správu predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky do 31. marca tohto roku. Správa bola pred predložením Národnej rade Slovenskej republiky prerokovaná vo vláde Slovenskej republiky dňa 14. apríla tohto roka. Vzhľadom na organizačné zmeny prebiehajúce v rámci ministerstva vnútra a Policajného zboru, ako aj nedostatočné personálne obsadenie a materiálne vybavenie pracoviska, ktoré sa zaoberá súkromnými bezpečnostnými službami - problematika je uvedená aj v predkladacej správe -, termín predloženia tejto správy na rokovanie Národnej rady nebolo teda možné dodržať.

  Nedostatočné personálne vybavenie spočívalo v tom, že z 5 systemizovaných miest boli obsadené len 4, z čoho je jeden vedúci oddelenia a 3 starší referenti špecialisti. Títo zabezpečovali celú spisovú agendu oddelenia súkromných bezpečnostných služieb, teda vydávanie stanovísk, akreditácií, správne konanie, zúčastňovali sa skúšok odbornej spôsobilosti, zabezpečovali kvalifikačné skúšky a vykonávali štátny dozor. Za rok 1998 bolo vydaných 1 107 vyjadrení k vnútornému poriadku a bezpečnosti, bolo vykonaných 557 skúšok odbornej spôsobilosti, boli spracované správy o činnosti súkromných bezpečnostných služieb z 8 krajských riaditeľstiev Policajného zboru a bolo prijatých a vybavených 884 žiadostí o vydanie stanoviska k prevádzkovaniu technickej služby. Pritom oddelenie súkromných bezpečnostných služieb disponovalo jedným služobným motorovým vozidlom.

  V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 379/1997 Z. z. o súkromných bezpečnostných službách, sa navrhuje vypustiť ustanovenie § 41 ods. 3, lebo uvedená informácia bude súčasťou správy o bezpečnostnej situácii za príslušný kalendárny rok. Problémy plynúce z uplatňovania zákona, tak ako ich v priebehu toho roka poznávame, budú riešené v rámci novely zákona, ako aj v rámci vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o súkromných bezpečnostných službách. Návrhy noviel legislatívnych noriem upravujúcich oblasť bezpečnostných služieb predkladá ministerstvo na rokovanie vlády Slovenskej republiky podľa schváleného plánu legislatívnych úloh vlády na rok 1999 v mesiaci november tohto roka a verím, že sa tým odstráni aj ten nedostatok, o ktorom ste vraveli.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Pán spravodajca sa nechce vyjadriť.

  Prosím, aby ste ešte raz predniesli návrh na uznesenie, ktoré odporučil gestorský výbor.

 • Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala takéto uznesenie:

  "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1998."

  Prosím, nechajte o tomto uznesení hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh uznesenia, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca, sme prijali.

  Ďakujem pánovi ministrovi vnútra, ktorý celé odpoludnie odôvodňoval návrhy zákonov a návrhy zmlúv, za spoluprácu pri prerokúvaní týchto bodov programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som navrhol jeden procedurálny návrh, a to poradie prerokúvaných bodov programu na zajtrajšom pokračovaní schôdze Národnej rady. Odporúčam, aby sme začali rokovať o návrhoch zákonov, ktoré bude predkladať minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Magvaši, ktoré sú uvedené pod bodmi 21, 22, 23, 24 a 25 nového programu alebo ako ich máte uvedené v materiáli, ktorý sme rozdali do lavíc ako pokračovanie programu 22. schôdze Národnej rady. Po prerokovaní týchto bodov by sme vykonali voľbu predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu. Po voľbe by sme pokračovali sériou zákonov, ktoré bude predkladať minister hospodárstva pán Harach.

  Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s takýmto návrhom alebo či si želá niekto o tomto návrhu hlasovať?

  Súhlas.

  Ďakujem pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci, do 19.00 hodiny máme ešte chvíľku času. Odporúčam, aby sme teraz pokračovali tretím čítaním o vrátenom návrhu zákona pánom prezidentom Slovenskej republiky, kde sme rokovanie ukončili hlasovaním v druhom čítaní.

  Budeme teda pokračovať tretím čítaním.

  Chcem upozorniť poslancov, že v rámci tretieho čítania je možné podávať návrhy podľa § 85 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy k tomuto návrhu ústne, keďže som nedostal písomné prihlášky. Pán poslanec Šimko.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol návrh 32 poslancov na opakovanie druhého čítania podľa § 85 ods. 3. Stručne si dovolím to odôvodniť.

  Zmyslom tretieho čítania je odstraňovanie legislatívno-technických alebo iných chýb v prípade, že zákon, tak ako vzišiel z druhého čítania, ich môže obsahovať. Predovšetkým treba si všímať jeho vnútornú konzistenciu alebo súlad alebo nesúlad s ústavou. Tým, že sme neschválili ani jednu z alternatív, ktoré navrhol pán prezident, v súčasnej podobe tak, ako vzišlo terajšie znenie z druhého čítania, ak by sme ho schválili, tak by bol v rozpore s ústavou vzhľadom na to, že by sme sa dostali do retroaktivity. Z toho dôvodu navrhuje 32 poslancov, aby sme sa vrátili do druhého čítania a posúdili a vybrali si jednu z tých dvoch alternatív. V opačnom prípade by nebolo možné zákon prijať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Šimko bol jediný písomne prihlásený do rozpravy v rámci tretieho čítania. Prosím pána spoločného spravodajcu, aby registroval tento pozmeňujúci návrh, ktorý podal pán poslanec Šimko v treťom čítaní.

  Pán poslanec Cabaj sa hlási s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Šimka.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som urobil len skutočne poznámku k tomuto vystúpeniu. Ja sa čudujem pánu kolegovi Šimkovi, že sa dal naviesť na takúto vec. Okrem toho, že vystupoval mimo zákona o rokovacom poriadku, doslovne podujal sa na to, ako znásilniť tento rokovací poriadok, pretože v treťom čítaní, dobre to citoval, že je potrebné odstrániť technické chyby, ale nie chyby v hlasovaní. Toto bola chyba v hlasovaní, ktorej sa dopustila vládna koalícia, treba to tu na plné ústa povedať. Niečo ste zbabrali a teraz takýmto spôsobom chcete znásilniť rokovací poriadok a toto napraviť. Je to vaše rozhodnutie, ale my sa na tom podieľať nebudeme.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce vyjadriť k rozprave pán spoločný spravodajca. Nie.

  Prosím, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu, ktorý v rámci tretieho čítania v zmysle § 85 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku podal pán poslanec Ivan Šimko.

 • Z rozpravy v rámci tretieho čítania vzišiel jeden pozmeňujúci návrh, návrh pána poslanca Šimka, aby na základe § 85 ods. 3 zákon bol vrátený do druhého čítania.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, prosím všetkých, ktorí nie sú prítomní v rokovacej sále, aby sa dostavili na hlasovanie o tomto návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Šimko, ktorý žiada v zmysle § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku vrátiť návrh zákona do druhého čítania.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Šimka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Prosím teraz, aby predsedovia výborov, ktorí mali pridelený tento návrh zákona, ho prerokovali opätovne v druhom čítaní. Bol to výbor pre pôdohospodárstvo a ústavnoprávny výbor. Prosím predsedov výborov, aby zvolali na zajtra rokovanie svojich výborov.

  Pani poslankyňa Kadlečíková.

 • Vážený pán podpredseda, dovoľte, aby som oznámila, že výbor pre pôdohospodárstvo má zajtra mimoriadne zasadnutie a pri tejto príležitosti by sa prerokovala aj táto otázka o 8.00 hodine.

 • Ďakujem pekne.

  Na zajtra na 13.00 hodinu je zvolané rokovanie ústavnoprávneho výboru k iným bodom programu, zaradíme tam aj tento bod programu.

 • Pán poslanec Volf a potom pán poslanec Cabaj. Najskôr dám slovo predsedom výborov.

 • Chcel som práve oznámiť, že máme výbor o 12.00 hodine, ale vzhľadom na to, že sme gestorský výbor a ústavnoprávny výbor zasadá až o 13.00 hodine, budeme musieť operatívne zvolať zasadnutie. O 12.00 hodine v rámci výboru prerokujeme tento bod, ale musíme počkať potom na ústavnoprávny výbor.

 • Prosím predsedov výborov, aby koordinovali činnosť rokovania výborov tak, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam, aby ako posledný rokoval o tomto návrhu zákona gestorský výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Pán poslanec Weiss a potom pán poslanec Cabaj.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem oznámiť členom zahraničného výboru, že zajtra budeme mať zasadnutie o 13.30 hodine.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte, aby som mal jednu otázku, pretože ste rozhodli, že sa majú zísť výbory. O čom budú výbory rokovať, keď ste rozhodli, že posúvate tento zákon do druhého čítania? Upozorňujem, že vy ste zmenili ústavu, v ktorej sa hovorí, ako treba postupovať pri zákone vrátenom prezidentom. My nemáme právo ani vo výbore, ani v Národnej rade nič iné riešiť, jedine sa zoberať tými pripomienkami, ktoré mal prezident republiky vo vrátenom zákone. O týchto pripomienkach sa už hlasovalo. Hlasovalo vo výbore, hlasovalo sa v Národnej rade Slovenskej republiky. Tak sa chcem spýtať, o čom budú zasadnutia výborov.

 • Pán poslanec Cabaj, to je predmetom rozhodnutia výborov, o čom budú rokovať. My procedurálne postupujeme v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Myslím, že ústavnoprávny výbor sa bude týmto problémom zaoberať.

  Pán poslanec Mesiarik.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Oznamujem členom výboru pre sociálne veci a bývanie, že výbor bude zajtra o 12.00 hodine v priestoroch výboru.

 • Chcem tiež poprosiť členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport o stretnutie výboru o 13.00 hodine.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Zvolávam schôdzu výboru pre obranu a bezpečnosť hneď teraz po skončení zasadnutia pléna.

 • Chcem tiež oznámiť zasadanie výboru zajtra ráno o 8.15 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci,

  prerušujem rokovanie 22. schôdze do zajtra do 9.00 hodiny ráno.

  Prajem vám všetkým príjemnú dobrú noc.