• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram ďalší rokovací deň 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali páni poslanci Bajan, Sládeček a Švec.

  Budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 413).

  Pán minister Šagát sa hlási.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som využil právo člena vlády vystúpiť po skončení rozpravy a pred hlasovaním o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Liečebnom poriadku. Som si vedomý, že týmto opätovne otváram podľa § 35 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady rozpravu, robím tak však preto, aby bolo možné odstrániť zo zákona, ktorý predkladám a predpokladám, že ho schválite, drobné nedostatky a nepresnosti.

  Ide po prvé o odstránenie chyby, ktorá vznikla pri prepisovaní spoločnej správy v bode 35, kde namiesto slova "splnenie" má byť správe slovo "nesplnenie". A potom je potrebné spresniť bod 32, v návrhu zákona ide o znenie § 36 ods. 1, ktorý navrhujem spresniť.

  Ďakujem pekne za slovo.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vystúpením pán ministra k prerokúvanému návrhu zákona otvoril znovu rozpravu. Preto sa pýtam pánov poslancov, či sa do rozpravy hlási k tomuto zákonu niekto ústne, keďže písomne nemám do rozpravy žiadne prihlášky. Pán poslanec Roman Kováč, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Kováč, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol v rozprave pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, o ktorých hovoril pán minister. Sú tri. Sú rozdávané v tejto chvíli.

  Prvý pozmeňujúci návrh hovorí, že v § 2 písm. c) za slovo "dorast" vložiť slovo "dorastový lekár". Ide o to, aby dorastový lekár mohol poskytovať primárnu zdravotnú starostlivosť aj pre deti a dorast v rozsahu, ktorý určuje Liečebný poriadok.

  Druhý návrh je spresnenie, keď je nutný podpis revízneho lekára pri predpise liekov, t. j. zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v prílohe číslo 1 (§ 36 ods. 1), registrovaný liek, ktorý nie je uvedený v zozname liekov podľa § 39 ods. 3 alebo ministerstvom povolený liek a schválenú zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je uvedená v zozname zdravotníckych pomôcok, to je § 30 ods. 4, možno poskytnúť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára. Volili sme túto formu, pretože sme boli upozornení, že predchádzajúca forma môže pripúšťať dvojitý výklad a mohli by z toho vzniknúť nejasnosti.

  A konečne tretí návrh je v bode 33. V § 38 ods. 3 úvodná veta má znieť: "Dôvodom na nezaradenie do zoznamu liekov, prípadne na vyradenie zo zoznamu liekov môže byť okrem nesplnenia podmienok podľa ods. 2." Tam pri prepise vypadla predpona ne-. Mohli sme to označiť za technickú chybu, ale vzhľadom na to, že tá predpona nevýznamne ovplyvňuje význam, tak sme volili túto cestu.

  Návrh s podpismi 15 poslancov mám k dispozícii.

  Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k terajšej rozprave aj k tej, ktorá bola minulý týždeň k tomuto návrhu zákona, vyjadriť navrhovateľ pán minister Šagát.

  Pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som sa vo svojom vystúpení vyjadril len k vecnému obsahu novely zákona o Liečebnom poriadku. Tie problémy by som si dovolil dať do dvoch takých okruhov.

  Prvý je predovšetkým ten, ktorý sa týka vyjadrení poslancov, aby touto novelou išlo len o ďalšie zaťaženie občana jeho spoluúčasťou na hradení liekov a stomatologickej starostlivosti. A druhý okruh problémov vznikol z rozpravy a z pozmeňujúcich návrhov, ktorý sa týkal transparentnosti zaraďovania liekov.

  Takže mi dovoľte, aby som sa krátko k týmto dvom zásadným veciam vyjadril, pretože považujem za potrebné, aby ste moje vysvetlenie počuli tu. Predovšetkým chcem ešte uviesť na začiatku toľko, že ambíciou, teda snahou predkladateľa bolo upraviť v zákone o Liečebnom poriadku, ktorý je taký rozsiahly, predovšetkým dve oblasti, a to poskytovanie stomatologickej starostlivosti a poskytovanie liekov. Pri ďalších novelách bude, samozrejme, potrebné urobiť úpravy aj v iných ustanoveniach tohto zákona.

  Pokiaľ ide o spoluúčasť občanov napríklad pri poskytovaní stomatologickej starostlivosti, chcem uviesť, že zásada, ktorú sa snažíme v zákone postupne uviesť do praxe, je, aby štát bol zodpovedný a plne hradil preventívnu starostlivosť u detí s ambíciou, aby populácia, ktorá sa dostala do dospelosti, odchádzala so zubami, ktoré sú zdravé a ktoré sú v priebehu detstva ošetrované tak, aby dali predpoklad funkčnosti po celý život v nasledujúcom období s tým, že starostlivosť sa postupne potom bude presúvať na občana, pretože zubný kaz je viac ako z 90 percent výsledkom zlej starostlivosti o zuby.

  Samozrejme, že okrem preventívnej stomatologickej starostlivosti je a vždy bude hradená starostlivosť, ktorá sa týka ošetrovania bolestivých prípadov, to znamená všetky výkony, ktoré sú indikované pre akútne zhoršenie zubného ochorenia spojeného s bolesťou a sú tam aj plne hradené výkony, ktoré sa týkajú stomatoprotetiky a sú predovšetkým na úrovni snímateľných náhrad.

  Nakoniec v priebehu tejto diskusie, ktorá prebehla, sa dohodlo, že bude hradená aj základná plomba, čo myslím si, že v tejto fáze, v akej sa stav chrupu u našich obyvateľov nachádza, je dobré, pretože nemôžeme očakávať tak rýchlo zmenu, aby sa všetci rovnako zodpovedne starali o svoje zuby. Teda nejde tu o nejaké bezdôvodné kladenie zvýšených nárokov na platenie stomatologickej starostlivosti, tá základná určite je hradená a tento trend, ktorý tu bol v tomto zákone fixovaný a dúfam, že ho podporíte, je úplne v súlade s postupom v tejto oblasti aj iných vyspelých krajín.

  Horšie sa vníma situácia okolo liekov, kde toto zjednodušené prirovnanie, že riešime situáciu s liekmi len tým, že budeme zvyšovať príplatky občanov, zásadne odmietam, pretože iste všetci viete, že problémy so zásobovaním liekmi sú staršieho dáta a že určite minimálne už v roku 1998 sa tu veľmi výrazne prejavovali. Treba povedať veľmi otvorene, že ani v roku 1999 sa nám nepodarilo tieto problémy vyriešiť. A tento zákon ponúka riešenie nielen spoluúčasťou pacienta, nielen spoluúčasťou občana priplácaním na lieky, kde sme deklarovali základnú filozofiu, ktorú by sme chceli dodržať a ktorú by sme postupne chceli v tých nedostatkoch, v ktorých sa to eventuálne vyskytne, upravovať, a to, aby tento príplatok bol predovšetkým motivačný a regulačný a v žiadnom prípade nie príplatok, ktorý by zabránil prístupu k liečbe, nedajbože. A preto navrhovaná koncepcia dovoľuje oveľa rýchlejšie reagovať na práve tieto zmeny, ktoré by takýmito situáciami vznikli.

  V priebehu tohto roka, a to treba povedať otvorene, že z plne hradených liekov, ktorých bolo viac ako 2 100, sa situácia po prvej krízovej kategorizácii zhoršila, dostupnosť sa znížila na 1 900, to znamená len asi o niečo viacej ako 200, ale cenové posuny, ktoré sa dotkli liekov, predovšetkým maximálne ceny zavedené 15. mája a potom aj vplyv DPH spôsobili, že celý rad liekov sa nám posunul z pásma bezplatnej dostupnosti do pásma čiastočnej úhrady, čo v jednu chvíľu tvorilo také množstvo, že plne hradených liekov bolo len niečo medzi 600 až 700. To ale viedlo veľmi k prudkému pohybu cien liekov a mnohé firmy, aby sa dostali do pásma úplnej úhrady, veľmi prudko znižovali ceny liekov a dnešná situácia je taká, že plne hradených liekov je niečo tesne viac ako 1 000.

  Táto úprava ponúka takú distribúciu jednotlivých liekov, čo sa týka ich hradenia, že takmer 1 000 liekov zostáva plne hradených, pričom v štruktúre ďalších 3 200 liekov, ktoré budú so spoluúčasťou občana, je 625 do 10 korún, 383 do 20 korún a 675 liekov do 50 korún, to znamená, že viac ako 50 percent liekov z tých zostávajúcich 3 200 bude mať doplatok do 50 korún. Pri tých cenách, ktoré si niekedy, ak budete mať možnosť pozrieť, kde ceny liekov mnohé sú skutočne veľmi vysoké, ten doplatok by nemal určite spôsobiť nedostupnosť tohto lieku. Okrem toho si treba uvedomiť, že úplne bezplatné ostávajú všetky lieky, ktoré sa používajú v nemocničnej starostlivosti.

  K problému netransparentnosti zaraďovania liekov tým mechanizmom, ktorý sme uviedli, chcem povedať predovšetkým to, že všetky ustanovenia v zákone, ktoré hovoria o kritériách na zaradenie alebo nezaradenie, sú kritériá, ktoré sú prevzaté z odporúčania Európskej únie a že naplnením týchto ustanovení sa naopak transparentnosť tohto celého procesu zvyšuje. Naopak, dnes bol tento proces netransparentný, pretože nebolo treba napísať písomné odôvodnenie nezaradenia alebo zaradenia, nebolo možné preskúmavať toto rozhodnutie kategorizačnej komisie, kým dnes je možnosť vrátane Najvyššieho súdu, aj keď, samozrejme, niekto môže spochybniť, že rozhodnutie Najvyššieho súdu môže trvať mesiace až roky, ale to nie je, samozrejme, problémom tohto zákona. To je problémom uplatňovania práva ako takého. A myslím si teda, že transparentnosť toho procesu je oveľa vyššia, je to proces, ktorý musí byť veľmi dokladovaný, dokumentovaný, čo doteraz, žiaľbohu, v dokumentácii ministerstva zdravotníctva chýba.

  Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, chcem poďakovať, samozrejme, za všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré v priebehu procesu tvorby tohto zákona viedli k jeho zlepšeniu, a odporúčam schváliť pozmeňujúce návrhy, ktoré si osvojil gestorský výbor. Z ďalších návrhov chcem, aby ste boli takí láskaví a podporili prvý návrh pani poslankyne Aibekovej, ktorý sa týka tých výkonov P 09, P 23 a s návrhmi v bodoch 2, 3, 4 a 5.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, som presvedčený, že novelu zákona o Liečebnom poriadku prijmete a že sa vytvoria predpoklady na to, aby sme liekovou politikou v priebehu roku 2000 sa významnou mierou posunuli k lepšeniu zabezpečovaniu liekov pre občanov Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi za záverečné slovo.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán spoločný spravodajca.

  Pán poslanec Kováč, máte slovo.

 • Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som sa v mojom záverečnom slove sústredil predovšetkým na pozmeňujúce návrhy a prípadne ich komentovanie, aby sme jasne vytvorili priestor potom na hlasovanie. Rád by som povedal, že vlastne tento návrh je postavený na troch blokoch. Ten jeden blok je otázka zosúladenia zdravotníckeho zákona so sociálnymi zákonmi. To znamená, že ide len o spresnenie termínov. Mnoho doplňujúcich návrhov teda v spoločnej správe má tiež legislatívnotechnický charakter, ktoré pripravil legislatívny odbor Národnej rady, a poslanci si osvojili tieto návrhy a myslím si, že s týmito otázkami sa netreba zaoberať, pretože tie boli prijaté všeobecným konsenzom. Nemali sme s tým problém ani vo výbore a zvyčajne nerobia problém ani pri zasadnutí pléna.

  Tá druhá oblasť, ktorej sa týka predkladaný návrh, je oblasť stomatológie jednak v samotnom návrhu, ale jednak v prílohách. Pozmeňujúce návrhy boli predložené predovšetkým k prílohám a bol by som rád, keby ste trošku venovali pozornosť týmto prílohám. Sú to body 68 až 72 spoločnej správy. My sme dospeli k týmto bodom po vzájomnom konsenze a predovšetkým sme vyšli v ústrety Komore stomatológov a myslím si, že je dobré, keď sa podarilo pripraviť takýto pozmeňujúci návrh v tých bodoch 68 až 72, ktorý vychádza v ústrety práve Komore stomatológov, to znamená profesijnej organizácii, ktorá zubných lekárov zahŕňa.

  Ďalší pozmeňujúci návrh podala pani poslankyňa Aibeková. Žiadala, aby sa hlasovalo o jednotlivých návrhoch osobitne. Po spresnení to znamená, že návrh, ktorý je označený ako 1 a 2, obsahuje v podstate tri návrhy a ten 2 obsahuje dva návrhy. Budeme o každom vlastne doplnku v prílohovej časti stomatológie hlasovať teda osobitne na základe jej požiadavky. Po konzultácii s odborníkmi a po vystúpení pani poslankyne Sárközy, ktorá je stomatologičkou a podporila ho vo svojom vystúpení, odborníci potvrdzujú prijatie návrhu pani poslankyne práve v bodoch P 09 a P 23. Súčasne chcem poprosiť pani poslankyňu, aby bod 6 návrhu stiahla, pretože nemá legislatívnotechnický charakter a ťažko by ho bolo možno v tomto znení uplatniť. Áno, to je v tejto prílohe. To sa týka speleoterapie astmatických detí, ale tam nie je text, ktorý sa dá prijať. Nie je to tak napísané, no nemôžeme o tom hlasovať. Takže toľko k stomatológii.

  Ešte je pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil ja a ktorý tiež zasahuje do prílohy o stomatológii. Myslím si, že prijať tento návrh je dôležité, pretože tento návrh nám práve umožňuje, aby sme každému občanovi tohto štátu zaručili bezplatné ošetrenie zubného kazu. Je navrhnutý tak, že dám o ňom hlasovať ako o celku, pretože jednotlivé výkony sú na seba naviazané a keby sme len jeden z nich prijali, nebolo by to dobré.

  Posledný okruh problémov, ktorý tento návrh predkladá, sa týka liekov. K tomuto návrhu vlastne boli podané dve také veľké skupiny pozmeňujúcich návrhov, teda jedna skupina pozmeňujúcich návrhov bola podaná pánom poslancom Zelníkom a druhá skupina návrhov bola podaná pánom poslancom Tatárom. Návrh pána poslanca Zelníka už v zdravotnom výbore nebol schválený, preto ho predložil znovu tu na pléne. Návrh pána poslanca Tatára bol v gestorskom výbore prerokovaný, gestorský výbor odporúča nesúhlasiť s jeho návrhmi, a pán poslanec Tatár žiadal, aby sa vylúčili z hlasovania en bloc niektoré body. Ja ich znovu ešte prečítam, keby pán poslanec ma kontroloval, sú to body 5 a 8, body 24 a 25, body 41 a 43 a body 59 a 61. O ostatných je možné hlasovať en bloc.

  Dovoľte mi, aby som trošku tieto dva návrhy okomentoval. Návrh pána poslanca Zelníka, a dúfam, že so mnou bude súhlasiť, sa dá akceptovať len tak, že sa bude hlasovať o všetkých návrhoch naraz, pretože ak by sa len jeden z neho vytiahol, ony tvoria komplex a tvoria vlastne inú filozofiu zákona. Myslím si, že okrem toho, že má isté legislatívnotechnické nedostatky, predsa sa len dopúšťa istých nepresností, a to najmä preto, že do toho zoznamu musíme zaraďovať lieky a liečivá nielen podľa dávky liečiva, ale podľa jeho formy, to znamená, či je to ampulka, či je to teda injekčná forma alebo je to forma perorálna, aj v tej perorálnej ešte sa rozlišujú retardované, efervescentné a ďalšie formy. Toto nezohľadňuje jeho návrh a obsahuje to skutočne úplne inú filozofiu, ktorá je v rozpore s ostatnými bodmi tohto návrhu. Obávam sa, že pri schválení jeho postupu by došlo k narušeniu konzistencie tohto zákona.

  Čo sa týka návrhu pána poslanca Tatára, ktorý navrhoval, aby o zaradení alebo nezaradení lieku rozhodovala kategorizačná komisia, aj tu by som povedal dve pripomienky k celému komplexu, ktorý navrhuje pán poslanec Tatár. Tá prvá otázka je, že týmto návrhom by vlastne vyčlenil liekovú politiku z celého komplexu zdravotnej starostlivosti a vyčlenil by ju z kompetencie ministerstva zdravotníctva a dal by ju do kompetencie tejto kategorizačnej komisie. Samozrejme aj to je možné, ale bolo by treba novelizovať zákon o ústredných orgánoch štátnej správy a z pôsobnosti ministerstva zdravotníctva vyčleniť práve oblasť liekovej politiky a dať ju inému orgánu, ktorý zriadila vláda. Nebýva to zvykom, pretože vláda má množstvo poradných orgánov, má rovnako takéto rady, povedzme radu pre národnosti alebo ja neviem ekonomickú radu, ale to všetko sú orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc. Aj tieto orgány sú zložené z rôznych osobností z oblasti povedzme kultúry alebo z oblasti politiky národnostných menšín, ale táto rada nemá svoju rozhodovaciu právomoc, ale má skôr charakter odporúčania. Navyše v tomto návrhu to zrejme pánu poslancovi uniklo, zmiešava rozhodnutie kategorizačnej komisie a rozhodnutie vlády. Na jednom mieste uvádza, že kategorizačná komisia rozhodla, a na druhom mieste hovorí, že vláda rozhodla a zaradila liek. To znamená, prijatím týchto návrhov by vznikol legislatívny zmätok.

  Prepočítaval som si, do akej miery mýtus o priamom finančnom ohrození pacienta je pravdivý. Práve tými prepočtami sme zistili, že skutočne dnes po prijatí tohto zákona oproti súčasnej situácii narastie počet liekov, ktoré budú poskytované bezplatne, zhruba o 300 liekov pôjde ten nárast hore. Výraznú skupinu budú tvoriť lieky, kde doplatok je do výšky 10 korún povedzme za mesačnú kúru. Myslím si, že tým, že dávame do rúk nástroj, ktorý zabráni, aby v budúcnosti bolo treba všetky cenové zásahy do oblasti liekov riešiť zákonom, dávame vlastne nástroj, ktorým pomôžeme občanom znášať ťarchu, ktorá vzniká práve pri predpisovaní liekov.

  Ďakujem za pozornosť, pán predsedajúci.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím vás, aby ste uvádzali jednotlivé návrhy. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe gestorského výboru, potom postupne o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli podané v rámci rozpravy.

  Prosím všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

  Pán spoločný spravodajca, prosím vás, aby ste uvádzali hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  aby som dodržal okrem pravidiel aj istú logiku hlasovania, podľa môjho názoru treba začať hlasovať o návrhu pána poslanca Zelníka, ktorý navrhol v jednom zo svojich dvoch návrhov v zmysle § 82 ods. 1 rokovacieho poriadku vrátiť návrh novely zákona o Liečebnom poriadku na dopracovanie. Myslím si, že toto je návrh, o ktorom treba hlasovať ako o prvom a potom by sme prešli k návrhom zo spoločnej správy.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Zelníka, ktorý žiada vrátiť návrh zákona na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

  Uvádzajte ďalšie návrhy zo spoločnej správy.

 • V zmysle návrhu gestorského výboru odporúčam en bloc schváliť body 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35 v znení pozmeňujúceho návrhu, to znamená, tam chýba tá predpona ne-.

 • O tom, pán poslanec, budeme musieť hlasovať osobitne, pretože to bol váš pozmeňujúci návrh, ktorý ste dali ako samostatný, takže nemôže byť súčasťou zmeny pôvodného textu v spoločnej správe.

 • Ďakujem pekne za upozornenie. To znamená po bode 33 body 36, 38, 42, 44, 46, 62, 63, 66, 67, 87 a 88.

  Ešte raz to teda prečítam, lebo o bode 35 nebudeme v tejto chvíli hlasovať.

  Ešte raz: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 44, 46, 62, 63, 66, 67, 87 a 88.

 • Bod 35 sa vyníma na samostatné hlasovanie.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhoch, ktoré uviedol pán spoločný spravodajca zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že tieto návrhy zo spoločnej správy sme schválili.

 • Ďalej odporúčam z prílohy k zákonu schváliť en bloc body 68 až 86.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe ako o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v prílohách 1 až 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 109 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tieto body sme schválili.

 • Podľa požiadavky pána poslanca Tatára budeme teraz osobitne hlasovať o bodoch 5 a 8, nie o každom zvlášť, ale o tejto skupine dvoch bodov naraz. Gestorský výbor pri obidvoch bodoch neodporúča schváliť ich.

 • Hlasujeme o bodoch 5 a 8 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 25 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Konštatujem, že body 5 a 8 sme neschválili.

 • Ďalej pán poslanec Tatár navrhoval vyčleniť zo skupiny neschváliť body 24 a 25, ale keďže bol schválený už bod 22, o týchto návrhoch nie je možné hlasovať.

  Rovnako návrh v bodoch 41 a 43, ktoré žiadal vyčleniť z tohto bloku neschváliť, už sme hlasovali a bol prijatý bod 42. To znamená o týchto bodoch nie je možné hlasovať.

  Bod 59, ktorý ďalej žiadal vyčleniť na samostatné hlasovanie, gestorský výbor neodporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 59 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 30 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán poslanec žiadal ešte vyčleniť na osobitné hlasovanie bod 61. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Vážený pán predsedajúci,

  môžeme prikročiť k schvaľovaniu bodov, ktoré gestorský výbor navrhuje en bloc neschváliť. Sú to body 2, 9, 15, 18, 20, 23, 26, 27, 29, 34, 37, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64 a 65 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 29 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh neschválili.

 • Tým sme, vážený pán predsedajúci, prešli všetky návrhy, ktoré sú zo spoločnej správy.

 • Pán poslanec, ešte sme nehlasovali o bode 35.

 • Bod 35 je osobitný. To som dal pozmeňujúci návrh.

 • Ja viem, ale my musíme hlasovať o bode 35.

 • Budeme teda hlasovať o bode 35, ktorý je prednesený v inej forme v pozmeňujúcom návrhu.

 • Teda v lepšej, ako je v spoločnej správe.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prosím, toto hlasovanie ruším. Prosím o krátku poradu s pánom spoločným spravodajcom.

  Pán poslanec Kováč.

 • Ja to spresním. Je to 33. bod návrhu o 35 bode spoločnej správy. Áno.

  Takže hlasujeme o bode 35 spoločnej správy, ktorý je legislatívne technicky lepšie ošetrený v mojom pozmeňujúcom návrhu.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 35 zo spoločnej správy. Návrh je neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 25 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Bod 35 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých bodoch uvedených v spoločnej správe.

  Prosím vás, pán poslanec, uvádzajte hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.

 • V rozprave vystúpil pán poslanec Zelník, ktorý predniesol komplex pozmeňujúcich návrhov. Súhlasí s mojím návrhom, aby sme o nich hlasovali ako o celku. Teda budeme hlasovať o všetkých návrhoch, ktoré predložil pán poslanec Zelník ako pozmeňujúce návrhy k zákonu o Liečebnom poriadku, ktoré sú uvedené v texte, síce bez očíslovania, ale začínajú sa textom "§ 38a žiadosť o zaradenie do zoznamu liekov".

 • Prezentujme sa a hlasujme spoločne o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predniesol v rozprave pán poslanec Zelník.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 37 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tieto návrhy sme neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhoch pani poslankyne Aibekovej. Ja ich rozdelím tak, ako požiadala pri svojom vystúpení. Teda budeme najprv hlasovať, aby sme v prílohe číslo 1 III. časť stomatológia pri položke P 08 vypustili z návrhu vetu "u detí do dosiahnutia 18. roku veku a dospelých po 60. roku".

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalší návrh bol, aby v tej istej prílohe v položke P 09 bola vypustená veta "u detí do dosiahnutia 18. roku veku a dospelých po 60. roku".

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalší návrh je, aby v prílohe číslo 1 III. časť stomatológia v položke P 23 bola vypustená veta "u detí do dosiahnutia 18. roku veku a dospelých po 60. roku".

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalší návrh pani poslankyne je, a o ňom musíme hlasovať spoločne, pretože ide o jednu vetu, aby v prílohe číslo 1 III. časť stomatológia, v časti II Záchovná stomatológia po bodoch V 41 a V 42 bol z návrhu vypustený text: "Výkony V 41 a V 42 sa uhrádzajú iba u detí do dosiahnutia 18. roku a u dospelých po dosiahnutí 60. roku veku."

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalší návrh je v § 38b v ods. 3 doplniť za prvú vetu text: "Výsledok odborného posúdenia musí byť zverejnený."

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 102 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalší návrh pani poslankyne Aibekovej je v prílohe číslo 3 k zákonu Zoznam skupín zdravotníckych pomôcok na strane 10 a 11 skupina D Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov nahradiť text v bodoch I, II až IV "glukomer jedenkrát za desať rokov" a nahradiť ho textom "glukomer jedenkrát za päť rokov".

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalší návrh, ktorý predložila pani poslankyňa, je, že v prílohe číslo 3 k zákonu Zoznam zdravotníckych pomôcok na strane 15 skupina F Zdravotnícke pomôcky pre stomikov v bode Štandardné vybavenie pre irostomikov zmeniť text: "vrecká 90 kusov na mesiac" za text "vrecká 120 kusov na mesiac".

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 112 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme schválili.

 • O poslednom návrhu pani poslankyne nie je možné hlasovať, pretože nespĺňa legislatívnotechnický charakter a nie je možné ho implementovať do zákona.

  Prechádzame na ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý som podal ja a žiadam, aby sa o ňom hlasovalo en bloc. Je to ten návrh o "sociálnej výplni", o sociálnom plombe. Je to úprava položky V 12, V 13, položky V 01 S, V 02 S a V 03 S.

 • To je môj pozmeňujúci návrh a hlasujeme o všetkých naraz.

 • Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré podal pán poslanec Kováč.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej prejdeme k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý som predložil dnes po otvorení rozpravy pánom ministrom. Prvý návrh hovorí o vložení v § 2 písm. c) za slovo "dorast" slov "dorastový lekár".

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý dnes podal pán poslanec Kováč.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme opakovať hlasovanie. Vidím, že opticky je v rokovacej sále viacej poslancov, ako je prezentovaných na svetelnej tabuli. Prezentujme sa a hlasujme, panie poslankyne, páni poslanci. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Kováč.

  Nech sa páči, procedurálny návrh.

  Pani poslankyňa, ale máte hlasovaciu kartu. Zapnite sa, budete na svetelnej tabuli, potom vám dám slovo.

  Nech sa páči, zapnite pani poslankyňu Tóthovú.

 • Ďakujem.

  Pán predsedajúci, chcem vás požiadať a dať procedurálny návrh, aby pri hlasovaní skrutátormi ste zahlasovali aj počet, ktorí sú proti a ktorí sa zdržali, pretože minule ste tak neurobili a je vážne podozrenie, že pri zákone o vysokých školách pri jednom pozmeňujúcom návrhu nebol dostatočný počet poslancov v sále, pretože ten počet, ktorý ste spravili sumárny, bol menej ako 76. Preto ak budete hlasovať skrutátormi, všetko treba zahlásiť do záznamu.

 • Prosím skrutátorov, aby zrátali počet poslancov prítomných v rokovacej sále. Málo nás je.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pol hodinu.

 • Hlasy v sále.

 • Išli k prezidentovi republiky.

  Zvolávam poradu predsedov koaličných poslaneckých klubov. Prosím, aby sa dostavili do zasadačky politického grémia pán poslanec Kováč, Petrák, Bárdos, Orosz.

 • Po prestávke.

 • Prosím všetky panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 22. schôdze hlasovaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Ešte raz by som chcel dôrazne upozorniť tých, ktorí sú v budove Národnej rady, avšak sa nezdržiavajú v rokovacej sále, aby sa dostavili na hlasovanie o návrhu zákona o Liečebnom poriadku.

  Páni poslanci, prosím vás, aby sme sa prezentovali. Zistíme prítomnosť poslancov v rokovacej sále.

  Prezentovalo sa 69 poslancov.

  Páni poslanci, pán poslanec Ivanko, pán poslanec Budaj, hlasujeme.

  Prosím skrutátorov, aby zrátali počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Pani poslankyňa Tóthová, neorganizujte hromadný odchod poslancov z rokovacej sály, prosím vás. Prajem vám príjemné rande.

  Prosím vás, páni poslanci, zatvorte dvere na rokovacej sále a zrátajte teraz počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Počet prítomných poslancov v rokovacej sále je 79.

  Prosím, kto je za návrh, ktorý predložil pán poslanec Roman Kováč, nech hlasuje zdvihnutím ruky.

  Nie optická väčšina, nahláste poslancov, ktorí hlasujú za podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Romana Kováča.

  Páni skrutátori, koľko poslancov hlasovalo za?

  Páni poslanci, toto hlasovanie je naozaj zmätkové, pretože v tejto chvíli sa mení počet prítomných poslancov v rokovacej sále. Takto sa nedá prijímať uznesenie Národnej rady.

  Pán poslanec Fico.

 • Pán predsedajúci, ak podľa skrutátorov sa nachádza v miestnosti 79 poslancov, nič nebráni tomu, aby sme použili elektronické hlasovanie. Prosím vás, dajte hlasovať elektronickým hlasovaním.

 • Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o návrhu, ktorý podal v rozprave pán poslanec Kováč.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Tým sme prešli hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli uvedené v spoločnej správe, ako aj o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené v rozprave.

  Keďže tento návrh prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, pri ktorom sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Ešte predtým sa hlási pán poslanec Petrák.

  Nech sa páči.

  Zapnite pána poslanca Petráka.

 • Chcel by som dať procedurálny návrh k programu schôdze:

  Po prvé, aby sme vypustili z programu schôdze bod Správa o koncepcii vzťahov Národnej rady Slovenskej republiky s verejnosťou vrátane zabezpečovania včasného rozhodovania o priamych prenosoch Slovenskej televízie z rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  Po druhé ukončiť 22. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky dnes po prerokovaní bodov 64, 65 a 66.

  Ďakujem.

 • Dávam ešte jeden procedurálny návrh, aby sme návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie zaradili po návrhu na odvolanie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, teda za bod 64.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Petráka, ktorý v mene troch poslaneckých klubov navrhuje stiahnuť bod 72 z rokovania tejto schôdze. Pán poslanec Petrák, navrhovali ste procedurálny návrh v mene poslaneckých klubov.

  Pán poslanec Petrák.

 • Pán predsedajúci, dajte overiť hlasovacie zariadenie. Nie je možné, aby v jednom okamihu ukazovalo hlasy a o chvíľu menej, keď nikto nevyšiel od nás zo sály.

 • Páni poslanci, nebudeme hlasovať, ale sa prezentujme.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca Petráka.

  Prezentovalo sa 69 poslancov.

  Chyba nie je v hlasovacom zariadení, pán poslanec Petrák, chyba je v neochote poslancov hlasovať na schôdzi Národnej rady.

  Páni poslanci, panie poslankyne, budeme pokračovať v rokovaní o návrhu zákona o Liečebnom poriadku tretím čítaním o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítanie neboli podané k návrhu zákona žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

  Pán poslanec Roman Kováč, spoločný spravodajca, uveďte návrh na uznesenie Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sme hlasovali o tom, že Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v znení prijatých doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím všetkých pánov poslancov, aby zaujali miesta v rokovacej sále a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánu ministrovi a pánu spoločnému spravodajcovi za spolupráci pri prerokúvaní tohto vládneho návrhu zákona.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať teraz o procedurálnych návrhoch, ktoré boli podané. Ako prvý je procedurálny návrh pána poslanca Petráka, ktorý odporúča, aby sme vypustili z rokovania 22. schôdze bod 72.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Petráka.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Pán poslanec Fico.

 • Pán predsedajúci, takéto ďalšie rokovanie je osobitne neefektívne, pretože trvá podstatne dlhšie, ako keby sme urobili nejakú prestávku a pokúsili sa zabezpečiť účasť poslancov. Preto navrhujem, aby sme v tomto momente urobili prestávku, aby predsedovia poslaneckých klubov zabezpečili účasť poslancov na rokovaní Národnej rady. Myslím si, že je to najefektívnejší postup, ktorý môžeme v tomto okamihu urobiť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem polhodinovú prestávku do 11.30 hodiny. Prosím, aby sa zišli poslanecké kluby.

 • Po prestávke.

 • Prosím pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, aby ste sa dostavili na hlasovanie. Budeme hlasovať o procedurálnych návrhoch, ktoré boli podané k programu tejto schôdze.

  Ako o prvom hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca Petráka, ktorý žiada v mene štyroch poslaneckých klubov stiahnuť z rokovania 22. schôdze bod 72.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pán poslanec Roman Kováč sa hlási.

 • Vážený pán predsedajúci, v mene štyroch poslaneckých klubov predkladám návrh, aby sme ukončili 22. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a neprerokované body presunuli na rokovanie 25. schôdze.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh pána poslanca Romana Kováča, ktorý navrhuje, aby sme rokovanie 22. schôdze skončili a všetky neprerokované body presunuli na 25. schôdzu.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rokovanie 22. schôdze Národnej rady za skončené.

  Prosím všetkých poslancov, aby sa dostavili na rokovanie 25. schôdze Národnej rady, ktorá sa začína o 13.00 hodine.

 • Rokovanie 22. schôdze NR SR sa skončilo o 11.45 hodine.