• Pokračovanie v rokovaní 22. schôdze NR SR po prerušení rokovania 24. schôdze NR SR.

 • Prosím pánov poslancov a pani poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Budeme hlasovať najskôr o procedurálnom návrhu, ktorý podal pán poslanec Cabaj, ktorý žiada, aby sme prerušili rokovanie schôdze na dve hodiny a po dvoch hodinách po prerušení schôdze pokračovali v rokovaní.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Cabaja, ktorý žiada prerušiť rokovanie schôdze na dve hodiny.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Budeme teda hlasovať o návrhu uznesenia k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 1999.

  Prosím teraz pána poslanca Pála Farkasa, ktorý je spoločným spravodajcom k tomuto bodu, aby uviedol návrh na uznesenie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z dnešného dňa k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 1999 (tlač 335), v ktorom Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 1999.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na uznesenie, ako ho uviedol spoločný spravodajca pán poslanec Farkas.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Ruch v síále.

 • Prosím vás, páni poslanci, aby ste sa správali slušne, tak ako sa na ústavných činiteľov v rokovacej sále patrí.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Prosím pána poslanca Farkasa, aby uviedol ďalší návrh na uznesenie k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. polrok 1999, ktorý máte ako tlač 354a.

  Pán poslanec Farkas, prosím vás o návrh na uznesenie.

 • Pán predsedajúci, navrhujem hlasovať o uznesení, v ktorom konštatujeme celkové príjmy, výdavky a schodok štátneho rozpočtu za I. polrok 1999 a v druhej časti berieme na vedomie správu o plnení štátneho rozpočtu za I. polrok 1999 a po druhé informáciu o súhrne miestnych rozpočtov za rok 1999 schválených i obecnými zastupiteľstvami.

 • Počuli ste návrh. Prezentujme sa a o návrhu hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. polrok 1999.

  Pán poslanec Cuper máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh, ktorý znie: Žiadam predsedajúceho, aby sa aj on k opozícii správal slušne, pretože to, čo sa tu dialo pred chvíľou, nemá nič spoločného so slušnosťou. Robíte si v tomto parlamente, čo chcete, dávate hlasovať, o čom chcete, neplatia pre vás nejaké lehoty. Tak to len pre budúcnosť a pre históriu, aby bolo zapísané.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Rakús, prosím vás, aby ste predniesli návrh na uznesenie k bodu programu Konkretizácia úloj Národného programu boja proti drogám na rok 1999 ako ho máme uvedený v tlači 376a.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som zopakoval návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Netreba? Je v tlači 376a, v podstate sme to už počuli. Navrhujem, aby sme o ňom hlasovali.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, návrh už uviedol spoločný spravodajca a máte ho predložený v tlači 376a.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu na uznesenie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 105 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady ku Konkretizácii úloh Národného programu boja proti drogám na rok 1999.

  Ďakujem pánu poslancovi Rakúsovi.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Pán predsedajúci, keď ste nám zamedzili rokovanie a hlasovanie o odvolaní a nedôvere ministrovi Ftáčnikovi, tak presuňte to aspoň na ministra Šagáta, keď už tu sedí ako jediný minister vlády. Určite to prejde.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o uznesení k písomným odpovediam členom vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady podané predsedovi Národnej rady do 30. septembra 1999 (tlač 390).

  Týmto uznesením Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie po prvé - písomné odpovede členov vlády na interpelácie poslancov podané do 30. septembra 1999. Po druhé - vyjadrenie poslancov Národnej rady pani poslankyni Aibekovej, pánov poslancov Zlochu a Andrejčáka, že odpovede ministrov na svoje interpelácie považujú na neuspokojivé.

  Prosím vás, aby sme sa prezentovali a o tomto návrhu budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh na uznesenie k písomným odpovediam sme neschválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o uznesení k návrhu zámeru a postupu privatizácie Slovenských telekomunikácií, akciová spoločnosť (tlač 414).

  Prosím teraz pána poslanca Šimka, spoločného spravodajcu výborov, aby uvádzal hlasovanie o návrhu na uznesenie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni poslanci,

  uvediem hlasovanie k predmetnému bodu rokovania s tým, že konštatujem, že v rozprave k tomuto bodu vystúpilo celkom 5 poslancov, z ktorých podpredseda parlamentu pán Andel uviedol 4 návrhy, o ktorých odporúčam hlasovať samostatne a každý návrh pred hlasovaním uvediem prečítaním tohto návrhu.

 • Uvádzajte hlasovania, pán spoločný spravodajca.

 • Prvý návrh znel: Žiadam stiahnuť a vrátiť toto uznesenie z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a dopracované predkladateľom znova prerokovať. Pokiaľ by môj návrh neprešiel, dávam ďalšie návrhy.

 • Prezentujme sa a hlasujme o prvom zo štyroch podaných pozmeňujúcich návrhov pána podpredsedu Andela.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 25 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Návrh sme neprijali.

  Uvádzajte ďalšie hlasovanie.

 • V druhom návrhu - citujem: "Národná rada Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej republiky pre výber strategického partnera procedurálny postup podľa zákona číslo 263/1999 Z. z., a to formou užšia súťaž s oznámením."

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 31 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Návrh sme neprijali.

 • Tretím návrhom bol text: "Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky stransparentniť proces privatizácie pozvaním expertov parlamentných opozičných strán do komisií."

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 30 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Návrh sme neschválili.

 • Štvrtým návrhom bolo znenie: "Národná rada Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej republiky prehodnotiť alternatívy vstupu zahraničného partnera do Slovenských telekomunikácií, akciová spoločnosť."

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 30 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Ani tento návrh sme neschválili.

 • Zo spoločnej správy, vážená snemovňa, vyplynul návrh uznesenia, ktorý prečítam: "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie návrh zámeru a postupu privatizácie Slovenských telekomunikácií, akciová spoločnosť."

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ako ho predniesol spoločný spravodajca výborov pán poslanec Šimko.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zámeru a postupu privatizácie Slovenských telekomunikácií, akciová spoločnosť.

  Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi, pánu poslancovi Šimkovi za uvedenie návrhov na uznesenie.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 466 a tlač 469.

  Prosím teraz predsedu vlády Slovenskej republiky pána Mikuláša Dzurindu, aby odôvodnil návrh vlády.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený páni poslanci,

  vážené panie poslankyne,

  v súlade so zákonom o veľkej privatizácii predkladám návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie funkcionárov Fondu národného majetku - prezidenta prezídia Fondu národného majetku a viceprezidenta prezídia a predsedu výkonného výboru Fondu národného majetku.

  Vláda Slovenskej republiky do funkcie prezidenta prezídia Fondu národného majetku navrhuje pána doc. Ing. Igora Hudobu, CSc., rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý práve končí ako rektor svoje druhé, teda aj posledné funkčné volebné obdobie. Pán Hudoba spĺňa kritériá, ktoré kandidát na prezidenta prezídia Fondu národného majetku má spĺňať tak z pohľadu profesionálneho, ako aj z pohľadu predpokladu riadiť privatizačný proces a kolektív, ktorý tento proces zabezpečuje.

  Nominácia pána rektora Hudobu spĺňa ešte jedno nemenej významné kritérium. Je to človek mravne, morálne bezúhonný s výbornou reputáciou. Jeho nominácia prináša do nášho verejného života aj jeden nový prvok. Ide o profesionálnu nomináciu vlády Slovenskej republiky, nie stranícku. V životopise pána Hudobu si môžete prečítať, že doteraz nebol a ani nie je členom nijakej politickej strany. To je skvelý predpoklad na to, aby svoju funkciu plnil nestranne, objektívne, bez vplyvov klientelistických zoskupení alebo politických či podnikateľských lobistických skupín.

  Rád by som v tomto úvodnom slove povedal, že pri rokovaniach s poslaneckými klubmi som sa stretol s jedinou takpovediac výhradou, a to, že pán Hudoba potrebuje na výkon svojej, akiste neľahkej úlohy podporu konkrétnej politickej strany, o ktorú by sa mohol oprieť. Ja sa domnievam, že je tomu práve naopak. Prezident Fondu národného majetku sa musí oprieť predovšetkým o zákon, o náš právny poriadok, ale aj o súdy, políciu či prokuratúru. Prezident Fondu národného majetku sa musí oprieť o vládu a poslanecké kluby, ak bude svoj úrad zastávať čestne a zodpovedne. Pán Hudoba má na to všetky predpoklady.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  myslím si, že dnes máme jedinečnú príležitosť dokázať, že to so zmenou politickej klímy v našom štáte myslíme vážne. Že nám ide v prvom rade o občana, nie o vlastný stranícky záujem. Vláda Slovenskej republiky navrhuje do funkcie prezidenta prezídia Fondu národného majetku človeka s hlbokou životnou brázdou a skvelou domácou i zahraničnou reputáciou. Človeka, ktorý nie je zviazaný so žiadnou politickou stranou ani so žiadnou podnikateľskou skupinou. Je to dobrý kandidát nielen pre poslancov vládnej koalície, ale aj pre poslancov opozície.

  Návrh vlády Slovenskej republiky vám predkladám v dobrej viere, že prispeje nielen k posilneniu transparentnosti vzťahov v privatizačnom procese, ale aj k posilneniu dôvery medzi občanmi a štátnymi inštitúciami.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vláda Slovenskej republiky navrhuje do funkcie viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku a predsedu výkonného výboru Fondu národného majetku pána Mgr. Bohuslava Brendzu. Pán Mgr. Bohuslav Brendza je zástupcom riaditeľa prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Prešove s priamou zodpovednosťou za informačný systém a regionálnu ekonomickú a sociálnu politiku v rámci Prešovského kraja. Zo životopisu pána Bohuslava Brendzu môžete vidieť, že väčšinou sa profesijne pohybuje v oblasti informatizácie a automatizovaných systémov riadenia, že ovláda cudzie jazyky, že má zodpovedajúce vzdelanie a rovnako zodpovedajúcu odbornú prax, ktoré dávajú reálny predpoklad pre zodpovedný výkon funkcie, do ktorej je pán Brendza navrhovaný.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  Slovenská republika potrebuje nové vedenie Fondu národného majetku. Sú to jediní kandidáti do týchto funkcií. Aj preto vás prosím o ich podporu.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánu premiérovi za odôvodnenie návrhu. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo poverenému spravodajcovi gestorského výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Jánovi Šimkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania tohto návrhu vlády v gestorskom výbore.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda vlády,

  pán predsedajúci,

  dámy a páni poslanci,

  uvádzam informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie o výsledku prerokovania návrhu vlády na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 466) a návrhu vlády na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 469).

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor informáciu výboru o výsledku prerokovania návrhu vlády na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku (tlač 466) a návrhu vlády na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku (tlač 469).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 476 z 25. novembra 1999 pridelil návrh tlače číslo 466 a rozhodnutím číslo 477 z 26. novembra 1999 návrh tlače číslo 469 na prerokovanie výboru s termínom ihneď. Ako gestorský výbor Národnej rady určil Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na predloženie informácie o výsledku rokovania výboru. Iné výbory Národnej rady návrh neprerokovali.

  Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh tlače číslo 466 dňa 25. novembra 1999 a návrh tlače číslo 469 prerokoval 26. novembra 1999. Uznesením číslo 180 súhlasil s návrhom vlády na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Igora Hudobu a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Bohuslava Brendzu.

  Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie konštatuje, že vládny návrh bol predložený podľa § 31 ods. 2 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia zákona návrh na voľbu predkladá Národnej rade Slovenskej republiky vláda alebo výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 31 ods. 2 zákona číslo 92/1991 Zb. prezidenta prezídia a viceprezidenta volí Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

  Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnúť o predloženom vládnom návrhu hlasovaním a zvoliť v tajnom hlasovaní prezidenta prezídia fondu a viceprezidenta fondu. V prílohe predloženého návrhu ste dostali stručné charakteristiky navrhnutých kandidátov na prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Výbor v súlade s ustanoveniami § 38 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku na iné osoby v znení neskorších predpisov preveril nezlučiteľnosť funkcií navrhovaných nových funkcionárov prezídia Fondu národného majetku a nezistil porušenie ustanovení zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi za oboznámenie Národnej rady s výsledkom rokovania v gestorskom výbore o návrhu vlády na voľbu prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne som nedostal žiadne prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlásia dvaja páni poslanci. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  k vystúpeniu pána premiéra vlády Slovenskej republiky, ktorý v hlbokej starostlivosti o slovenský národ a občanov Slovenskej republiky sa ponáhľal z Bruselu, aby sa konečne národ dočkal, že budeme mať znovu prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku. Myslím si, že ide znovu o jeho prehnanú aktivitu podobnú tej predvolebnej, keď sa ponáhľal na bicykli obehnúť celé Slovensko. Máme v čerstvej pamäti hlasovanie o tom, ako sa bude privatizovať jeden zo strategických podnikov, a to Slovenské telekomunikácie. Aká náhoda, že sa pán premiér, ktorý iste je aj za touto aktivitou, ponáhľal z Bruselu, aby presadil do tejto funkcie svojho človeka. Nie som proti pánu Hudobovi, nemám výhrady voči nemu ako človekovi, ale iste je jedno, a to treba občanom Slovenskej republiky povedať, že táto vládna koalícia sa toľko vydierala, že sa až nakoniec dovydierala a dohodla na obsadení tohto postu po istých poradách v zahraničí. Občania sa môžu trikrát domnievať, kto dostane zrejme tento strategický podnik a nie je náhoda, že sa v slovenskej tlači objavilo niekoľko škandalóznych uplácaní jedného politického subjektu istou zahraničnou firmou.

  Pán ministerský predseda nás tu presviedča, že prezident Fondu národného majetku sa musí oprieť o zákon, o vládu a poslanecké kluby. Pán ministerský predseda, ja dúfam, že sa pán Hudoba nebude opierať o zákon tak ako vy, keď ste protiústavne a protizákonne zrušili amnestie dané vo funkcii svojím predchodcom, čím ste porušili Ústavu Slovenskej republiky, zákon, ale aj odveké právo štátu upustiť od potrestania, a toto právo je vždy konkretizované na istú politickú osobu. Vy ste sa neštítili v záujme toho, aby ste sa dostali k moci a uzurpovali si moc aj takýchto politických ohavností. Nectí to demokraciu, ktorú tu proklamujete. Ale z vašich úst to bude znieť až do vášho zotrvania vo funkcii ako obyčajné bohapusté politické farizejstvo. Tvrdíte, že máme tu jedinečnú príležitosť dokázať, že naozaj zvolením prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku nám ide o občanov Slovenskej republiky. Nejde, pán ministerský predseda. Absolútne tu nejde o občanov Slovenskej republiky. Práve naopak. Ide o politické záujmy, ide tu o to, aby ste umožnili rýchlu a "bezbolestnú" privatizáciu všetkých strategických podnikov najmä toho prvého, o ktorom sme pred chvíľou hlasovali. Nie náhodou bola vaša zahraničnopolitická aktivita aj aktivita prezidenta Slovenskej republiky smerovaná do istých krajín. Takže väčšina poslancov tohto snemu aspoň na tejto strane, teda poslancov opozície, vie, že vôbec tu nepôjde o občana, ale o záujmy o vašich tútorov, ktorým splatíte to, čo ste im pred voľbami sľubovali a čo ste povinní splatiť, pretože vás majú v rukách a kedykoľvek vás môžu vydierať, tak ako vás vydierali prednedávnom v tlači, keď tvrdili, že ste dostali volebné úplatky od istej zahraničnej firmy.

  Jediné, čo ste povedali pravdu, že možnože pán Hudoba nie je zaviazaný žiadnej strane ani žiadnej podnikateľskej skupine. To je pravda. Naozaj, pán Hudoba nie je zaviazaný nijakej zahraničnej firme, i keď ktohovie, ale určite bude zaviazaný vám a bude počúvať vás, aby uskutočnil privatizáciu tohto strategického podniku, pretože vo Fonde národného majetku, zrejme aj podľa vašich slov, rozhodovať niet o čom, aj tak ako to povedala pani ministerka financií, že je tam momentálne mínusový stav.

  Takže na záver, pán premiér, alebo ak chcete ministerský predseda, alebo správnejšie predseda vlády, chcem vám povedať, že bolo by v záujme občanov Slovenskej republiky, keby ste ich prestali klamať, podvádzať a vymýšľať si na nich takéto jednoduché politické frázy, ktorými ich uvádzate už od svojich predvolebných čias do omylov. Lebo občania postupne vidia, že ich klamete a zrejme príde čas, keď dozrejú oni na vás.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ako ďalší do rozpravy je prihlásený pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  môj diskusný príspevok bude skutočne veľmi krátky. Pôvodne som vôbec nemienil reagovať. Nepoznám ani pána Hudobu, ani pána Brendzu, ale zaujali ma slová pána premiéra, ktorý vo svojom zdôvodňovacom príhovore povedal vetu, možno že nebudem citovať presne, pán premiér, povedali ste: Pán Hudoba spĺňa kritériá, ktoré sú potrebné na vykonávanie funkcie prezidenta Fondu národného majetku. Predpokladám, že sa to týka aj pána Brendzu, a týka sa to viceprezidenta Fondu národného majetku. Hovorím, ak necitujem presne, tak sa ospravedlňujem.

  Zaujíma ma, vážený pán premiér, aké sú tieto kritériá, ktoré platia na vykonávanie funkcie prezidenta Fondu národného majetku. Zaujímajú ma skutočne konkrétne kritériá, ktoré musí alebo musel splniť uchádzač o túto funkciu, aby ste ho takto obhajovali. V tom prípade, hovorím ešte raz, nepoznám ani jedného, ani druhého pána, zaujímajú ma kritériá, na základe ktorých boli títo dvaja páni vymenovaní ako kandidáti do tejto funkcie. V prípade, že sa tieto kritériá nedozviem, budem vaše slová považovať len za bezobsažné.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Jarjabka sú pani poslankyňa Tóthová a pán poslanec Hofbauer. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Plne súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Jarjabek. To je totiž nie zanedbateľná otázka, pretože keď posudzujem prvý návrh predsedu vlády Dzurindu, pána Janičinu, tak neviem, aké kritériá ste vtedy mali, pán predseda. Pretože tam by ste museli uviesť iné kritériá, aby ste ten návrh mohli v tejto snemovni predložiť, a s tými kritériami, s ktorými ste teraz vyšli, by ste asi neboli uspeli. Tak potom sú kritériá alebo kritériá sa šijú podľa fazóny vášho návrhu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Kritériá, myslím si, že boli vyslovené celkom zrozumiteľne, že sú to vraj hlboké mravné kritériá. Ak je to také dôležité zdôrazniť, tak vychádza z toho, že na rozdiel od predchádzajúcich predstaviteľov Fondu národného majetku tento pán je mravný, ergo, tí predchádzajúci boli buď nemravní, alebo bezmravní, keď to bolo tak výrazne zdôrazňované vo vystúpení predsedu vlády.

  Ale je veľmi zaujímavé aj ďalšie, že skôr, než je obsadený mesiac prázdny post šéfa Fondu národného majetku a vicešéfa, tak v predstihu sa Národná rada ponáhľala s odsúhlasením predaja Slovenských telekomunikácií za stavu, keď Fond národného majetku je ešte bez kresla, že táto vláda sa neunúvala, netrápila vysvetlením ruvačky okolo Priemyselnej banky medzi ministerkou Schmögnerovou a ministrom Černákom, medzi šéfom Fondu národného majetku Kaníkom a medzi ministrom hospodárstva Černákom. Táto Národná rada nedostala vysvetlenie o vašich odpočúvaniach telefonických rozhovorov, čo ste bezstarostne zverejňovali, či už to bolo zo strany Slovenskej informačnej služby, Polície alebo Vojenskej spravodajskej služby, a ďalej táto Národná rada nedostala vôbec žiadne vysvetlenie vo veci naťahovačiek, osočovaní a hádok, ktoré boli a ktoré predchádzali odstúpeniu ministra Palacku a ministra Černáka, a v prípade náhrady ministra Černáka pánom Harachom sa dokumentovalo, že ministerský post vo vašej vláde môže robiť ktokoľvek, zatiaľ čo súčasný stav vo Fonde národného majetku dokumentuje, že tieto vedúce posty vôbec nemusia byť obsadené a rozkrádať viete aj bez týchto vedúcich pracovníkov.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Prihlásil som sa, len ma zariadenie neskôr zaregistrovalo.

 • Pán poslanec Paška, naozaj, neboli ste prihlásený. Sú námietky.

  Ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda vlády,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  ja teda ešte tesne predtým, ako som sa rozhodol vystúpiť, som si overil, o ktorej tlači v tejto chvíli rokujeme, a bol som teda ubezpečený, že rokujeme o tlači 466, a rokujeme o tlači 469. V tom prípade mi teda dovoľte, aby som vzniesol zásadnú procedurálnu pripomienku.

  Dámy a páni, ak vám to neprekáža, tak v tlači číslo 466 existuje návrh na prezidenta prezídia Fondu národného majetku doc. Ing. Igora Hudobu, CSc., a PhDr. Štefana Volnera, CSc., za videprezidenta prezídia Fondu národného majetku. V tlači 469 máme návrh na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Vážené dámy a páni, ak sa vláda rozhodla pod rôznymi politickými diskusiami, pod rôznymi politickými tlakmi, tak opäť jedenkrát ste nedodržali ani procesné podmienky tohto rokovania. My tu predsa rokujeme o tlači, ktorá vôbec nie je aktuálna. Ani v úvodnom slove predkladateľ o tlači 466 nepovedal ani slovo. Dokonca existuje, teda pán predkladateľ, ja hovorím o predkladateľovi, nie o spravodajcovi, a pokiaľ teda je mi známe, tak rokujeme o vládnom návrhu, vy ste reagovali len na to, čo sa udialo vo výbore pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Dokonca teda tlač 466 nikto z rokovania tohto pléna nestiahol a je legitímnym materiálom, o ktorom sa rokuje. A súčasne teda v predkladacej správe v úvodnom slove nám pán ministerský predseda povie, že máme len jedného kandidáta. Takže, vážené dámy a páni, to skutočne nesvedčí o serióznej práci. Ja jednoducho rešpektujem skutočnosť, že pracujete pod politickým tlakom, ale pod politickým tlakom vo vnútri koalície, že pracujete chaoticky, ale nehnevajte sa, takýmto chaotickým spôsobom jednoducho je neprípustné na pôde Národnej rady Slovenskej republiky pracovať. Ešte raz opakujem, existuje tu tlač 466, existuje tu tlač 469 a nedošlo k zosúladeniu týchto dvoch dokumentov, ktoré obsahovo z hľadiska navrhovaných kandidátov hovoria o niečom celkom inom.

  Takže to je prvá moja zásadná pripomienka k procedurálnemu postupu a opäť pri tejto príležitosti a mám tú česť priamo vás, pán predseda vlády, vyzvať, aby ste s takýmito praktikami jednoducho prestali.

  A čo sa týka ešte druhej veci, ku ktorej som chcel vystúpiť, dámy a páni, býva tu teda zvykom bezprostredne pred voľbami inštruovať poslancov o spôsobe voľby, tak by som bol veľmi rád, aby sme si ujasnili spôsob voľby vzhľadom na to, teda napriek tomu, že existuje takýto zmätok v dvoch tlačiach, ale ak teda pristúpite k hlasovaniu o navrhovaných kandidátoch na prezidenta Fondu národného majetku a viceprezidenta, žiadam, aby sa to hlasovanie uskutočnilo v súlade s rokovacím poriadkom, a to tak, že najskôr budeme hlasovať o kandidátovi na prezidenta Fondu Národného majetku, a po vyhlásení výsledkov tejto voľby budeme hlasovať o kandidátovi na viceprezidenta Fondu národného majetku. Túto skutočnosť uvádzam jednoducho preto, že v predchádzajúcej voľbe nie celkom odôvodnene pán predseda Národnej rady toto hlasovanie zlúčil do jedného hlasovania. Považujem to procesne za nesprávne, nehovoriac o tom, že existujú dve rozdielne tlače a podľa rokovacieho poriadku nepochybne takto hlasovanie prebehnúť musí.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Maxona sa hlásia celkom štyria poslanci, posledný pán poslanec Husár. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok s faktickými poznámkami.

  Chcem len vysvetliť pánu poslancovi Maxonovi, že skutočne prerokúvame dve tlače. Prvú tlač 466, v ktorej je návrh na voľbu prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku, ktorý výbor prerokoval na základe návrhu vlády, kde vláda predkladala návrhy na voľbu pána prezidenta a viceprezidenta Štefana Volnera. Keďže vláda svojím uznesením tento návrh na voľbu viceprezidenta stiahla a doručila do Národnej rady nový návrh, kde je uvedený aj v predkladacej správe, v tlači 469, tak je logické, že sme pri prerokúvaní tohto nového návrhu vlády vo výbore museli prideliť nové číslo tejto tlači. A museli sme rešpektovať uznesenie vlády, ktorým stiahla svoj pôvodný návrh na voľbu viceprezidenta Fondu národného majetku.

  S faktickými poznámkami bol posledný pán poslanec Husár.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Pán predsedajúci, ja nemám faktickú poznámku, mám procedurálny návrh. Tu sa lovia osoby a osobnosti ako zajace z klobúka.

  Navrhujem a žiadam, aby títo páni prišli do Národnej rady, aby sa im umožnilo vystúpiť, predstaviť sa a povedať čosi o sebe. Veď je predsa nemysliteľné, keď po pánu Janičinovi ako mravnej osobnosti vzápätí zasa bol predstavený ktosi iný ako osobnosť ešte viac úplne mravná. To predsa nie je argumentačný materiál na to, aby Národná rada kohosi zvolila alebo dokonca aj kohosi zamietla. My nevieme, koho budeme voliť, resp. zamietať.

  Takže žiadam ako procedurálny návrh, aby bolo týmto pánom umožnené sem prísť, predstúpiť pred nás a prehovoriť.

 • Ďakujem.

  Chcem podporiť stanovisko pána poslanca Maxona, pretože sa ukazuje, že vlastne tie prázdne slová, tie vyprázdnené slová, ktoré tu pán premiér predkladá, seba stavia do pózy veľkého mravokárcu. Sám vlastne znehodnocuje dobré meno nového kandidáta, pretože v porovnaní s tými predchádzajúcimi, ktoré predložil vrátane niekdajšieho ministra Janičinu, ukazujú, že jeho návrhy sú vonkoncom nie solídne a že teraz skoro ako východisko z núdze zvolil toto riešenie. Veď len pripomínam, ako najprv pán predseda vlády obhajoval minulého prezidenta Fondu národného majetku ako v podstate svojho človeka a potom ho pokojne hodil cez palubu a jednoducho si povedal, ide sa ďalej. Konieckoncov preňho je zrejme dôležité len to rozhodnutie, či predseda vlády sa ešte drží alebo sa nedrží pri moci.

  V takomto slova zmysle každopádne bránim stanovisko a osobnosť nového navrhnutého prezidenta, aj keď je znehodnocované postupom pána premiéra.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel som tiež upozorniť na rozpor medzi tlačami 466 a 469 procedurálnym návrhom, keď ste mi nedali slovo. Pán Maxon vám vysvetlil, že je potrebné zosúladiť tieto dve tlače a podľa toho postupovať ďalej v rokovaní pléna Národnej rady.

  A ešte by som chcel doplniť poznámku, že si myslím, že sa pánu predsedovi vlády konečne podarilo podať dobrý návrh, pretože pri svojej nominácii pravdepodobne vychádzal zo slovenského porekadla, ktoré hovorí, že chudoba cti netratí.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Maxon, myslím si, že zmätky a mierny bordelík, ktorý v tomto procese vznikol, je odrazom toho, že vlastne vládna koalícia dokumentuje, že nie je prezident ako prezident. O prezidentovi Slovenskej republiky alebo kandidátovi na prezidenta sa vládna koalícia dokázala dohodnúť za 5 minút, alebo ešte pred voľbami. O prezidentovi, ktorý rozhoduje o používaní hradnej stráže a o cestách okolo sveta, prípadne o zapínaní dvojplatničky. O prezidentovi, ktorý bude rozhodovať o hodnotách, o peniažkoch, o majetku, už vládna koalícia rozhoduje zložitejšie. Pretože politický čert hneď pošepol: "Žerte sa a perte sa." Vážení kolegovia, odsudzujeme tieto postupy z jednoduchého dôvodu. Bezvládie, ktoré existuje vo Fonde národného majetku, začína naberať obludné rozmery. Pracovníci Fondu národného majetku zneužívajú stav, ktorý existuje, vydierajú pod rôznymi zámienkami fungujúce a stabilné podniky na Slovensku, sú už avízované z viacerých podnikov jasné a preukázateľné žiadosti o poskytnutie úplatkov s následným zastavením privatizačných problémov a tak ďalej a tak ďalej. Toto je stav, ktorý vznikol odvolaním bývalých funkcionárov, a stav, ktorý vznikol tým, že vládna koalícia nie je schopná sa dohodnúť o kandidátoch na obsadenie týchto postov.

 • Pán poslanec Maxon - procedurálny návrh.

 • Máme teraz obavu, môj návrh nie je procedurálny, ale pán predsedajúci, reagujem na to, čo ste povedali vy. Predsa je procesne nemožné, aby výbor vrátil pol tlače vláde na prepracovanie. Ja naozaj žiadam len čistotu toho procesného postupu. Dámy a páni, nerešpektujete tu nič, tak aspoň ten procesný postup rešpektujte už konečne. Naozaj, to sú exemplárne prípady nedbalosti, ľahostajnosti a nezodpovedného prístupu. Predložíte nám tu tlač, akú len chcete, kedy chcete, v ktorejkoľvek chvíli, v ktorejkoľvek veci. A to jednoducho nesvedčí o tom, že to, čo ste vy, pán predsedajúci, povedali, sme najvyšším zákonodarným zborom Slovenskej republiky.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Žiada si vyjadriť sa k rozprave pán premiér?

  Nech sa páči.

 • Celkom krátko, pán predsedajúci.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  cítim povinnosť reagovať len na niektoré vystúpenia, ktoré mali racionálnu podstatu.

  Pán poslanec Jarjabek sa pýtal na kritériá, ktoré boli použité pri výbere kandidátov. Nuž boli to nasledujúce kritériá: vysokoškolské vzdelanie, náležitá prax, manažérske schopnosti, mal by to byť dobrý organizátor, náležitá orientácia v danej problematika, prirodzená autorita, ktorá má rešpekt doma i v zahraničí, a mal by to byť dôveryhodný človek bez väzieb na lobistické skupiny či politické alebo ekonomické. Toto boli kritériá.

  Pani poslankyni Tóthovej chcem uviesť len jedno, že tá poznámka bola bezpredmetná, lebo sme predložili len jeden návrh. Neviem zodpovedať, prečo sa objavili dve tlače, ale vláda postupovala, myslím si, celkom v súlade so zákonom, ten výsledok treba, aby ste si dopovedali azda medzi sebou.

  A čo sa týka pána poslanca Husára, chcel by som privítať..

 • Hlasy zo sály.

 • Ale veď sme to stiahli, všetci to dobre viete.

 • Hlasy zo sály.

 • Áno (so smiechom). Tak zo žartu to hovorím, lebo niekde došlo k nedorozumeniu, ale vláda to zákonným spôsobom stiahla.

  Posledná poznámka sa dotýka apelu pána poslanca Husára, ktorý osobne vítam a myslím si, že uviedol časť dôvodov, ktorým treba voliť nové vedenie Fondu národného majetku. Slovensko potrebuje nové vedenie Fondu národného majetku. Na príklade pána Husára by som chcel ukázať, že hovorili o tom opoziční poslanci aj vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí sa o tom v masmédiách. Možno sme mohli s návrhom prísť skôr, ale chceli sme vybrať starostlivo a uvážene, preto o tejto téme rokuje Národná rada Slovenskej republiky dnes večer.

  Z dôvodov, ktoré som uviedol vo svojom úvodnom slove aj teraz, vás opätovne prosím o podporu vládnych kandidátov.

  Ďakujem vám pekne.

 • Pýtam sa, či si žiada záverečné slovo pán spoločný spravodajca. Nie.

  Pán poslanec Cuper, máte procedurálny návrh?

 • Hlasy zo sály.

 • Nie, opýtať sa nemôžete, len môžete dať procedurálny návrh.

  Pán poslanec Kováč, máte návrh?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dávam procedurálny návrh z hľadiska technológie tejto voľby. Samozrejme, že musíme hlasovať na oddelených lístkoch, ale odporúčam, aby sme hlasovali v jednom hlasovaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať v poradí, tak ako boli podané jednotlivé návrhy.

  Prvý návrh podal pán poslanec Maxon, ktorý vystúpil v rozprave a ktorý žiada, aby sme hlasovali osobitne najskôr o prezidentovi Fondu národného majetku a potom o viceprezidentovi Fondu národného majetku tak, že najskôr vykonáme voľbu prezidenta a potom viceprezidenta.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Maxona.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Druhý procedurálny návrh podal pán poslanec Hofbauer, ktorý žiada, aby ešte pred záverečným hlasovaním o jednotlivých kandidátoch na prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku sa títo mohli poslancom predstaviť, aby sa osobne zúčastnili na rokovaní o tomto bode programu.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 37 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tretí procedurálny návrh podal pán poslanec Kováč, ktorý žiada, aby sme hlasovali o obidvoch kandidátoch na prezidenta a viceprezidenta Fondu národného majetku jedným hlasovaním na oddelených hlasovacích lístkoch o návrhu kandidáta na prezidenta a viceprezidenta.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pred záverečným hlasovaním na návrh troch poslaneckých klubov vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Budeme hlasovať o 19.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k voľbe prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že voľba prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku sa koná tajným hlasovaním. Na zvolenie uvedených funkcionárov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Dovoľte mi ešte, panie poslankyne, páni poslanci, aby som pripomenul, že voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujte tú alternatívu, za ktorú hlasujete, teda "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Hlasovať budeme na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré sú farebne odlíšené.

  V tajnom hlasovaní budeme postupovať obvyklým spôsobom.

  Prosím teraz overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem prestávku do 19.45 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím teraz povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku oznámil Národnej rade počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutých kandidátov, ktorí hlasovali proti navrhnutým kandidátom, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, a počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, ako aj počet neplatných hlasovacích lístkov.

  Pán poslanec Kužma, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vám prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 30. novembra 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Igora Hudobu 44 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Z 86 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných.

  Z 86 platných hlasovacích lístkov hlasovalo za 63 poslancov, proti 11 poslancov, 12 sa zdržalo.

  Keďže na voľbu prezidenta Fondu bolo potrebné získať 66 hlasov za, overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol Igor Hudoba zvolený do funkcie prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Overovatelia poverujú svojho člena Jozefa Kužmu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Pokračujte, pán spoločný spravodajca, v ďalšom.

 • Dovoľte mi, dámy a páni, aby som vám prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 30. novembra 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Bohuslava Brendzu 44 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Z 86 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.

  Z 85 platných hlasovacích lístkov sa hlasovalo takto: za hlasovalo 50 poslancov, proti hlasovalo 11 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov.

  Na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo potrebné získať 66 hlasov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol Bohuslav Brendza zvolený do funkcie viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Overovatelia poverujú svojho člena Jozefa Kužmu oznámiť výsledok tajného hlasovania.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  po oboznámení s výsledkami tajného hlasovania konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov nezvolila Igora Hudobu za prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky. A ďalej konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov nezvolila Bohuslava Brendzu za viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Pani poslankyne, páni poslanci, v rokovaní budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh na odvolanie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasované a televízne vysielanie a návrh na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Nakoľko hlasovanie na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie súvisí s odvolaním člena tejto rady, odporúčam, aby sme verejným hlasovaním rozhodli o návrhu na odvolanie člena. Návrh na odvolanie člena ste dostali ako tlač 391.

  Prosím teraz povereného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá pána poslanca Jána Budaja, aby návrh uviedol.

  Pán poslanec Budaj, máte slovo.

  Prosím poslanecké kluby, ktoré rokujú, a všetkých poslancov, ktorí sa zdržiavajú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili do rokovacej sály, pokračujeme v zmysle schváleného procedurálneho návrhu aj po 19.00 hodine.

  Pán poslanec Paška.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som upozorniť, že opäť máme v programe zrejme nejaký zmätok. Nie je možné hlasovať a voliť člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, pretože v súčasnej chvíli nie je tam voľné žiadne miesto a neviem, na základe čoho sú podávaní kandidáti. V prípade, že bude jeden člen z rady odvolaný, potom je možné pokračovanie na navrhovanie takýchto kandidátov, ale zatiaľ to nie je možné.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Budaj, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, s ohľadom na to, že tu nie je pán spravodajca, odporúčam, aby sme najprv vyriešili tento problém.

 • Čo odporúčate, pán poslanec Budaj?

 • Odporúčam, aby Národná rada najprv schválila náhradníka. Národná rada môže v pléne schváliť spravodajcu k predloženému návrhu.

 • Pán poslanec Budaj, ale vy uvádzate návrh výboru. Prosím vás, aby ste uviedli najskôr návrh výboru a v prípade, že v čase, keď by mal vystúpiť pán spoločný spravodajca, ktorým je pán poslanec Mikloško, nebude prítomný, potom Národná rada môže hlasovaním rozhodnúť o inom spravodajcovi. Až potom, keď pán navrhovateľ uvedie návrh.

  Pán poslanec Budaj, nech sa páči, máte slovo.

  Pán poslanec Gašparovič.

 • Pán podpredseda, myslím si, že to vyjadrenie pána poslanca Pašku by sme mali zobrať do úvahy. Ak skutočne nie je konflikt záujmov, tak neviem, prečo ideme odvolávať. Pre iné dôvody, ako sú uvedené v zákone, odvolať nemôžeme. Nemôžeme odvolávať preto, že niekto ho tam nechce. Prosím, aby nám Národná rada predložila, že je tu skutočne konflikt záujmov.

  A po druhé, túto schôdzu naháňame preto, že nemáme čas a teraz budeme čakať na spravodajcu? Prosím, a dávam to ako druhý procedurálny návrh, aby sme tento bod programu preložili, tak ako prekladáme druhé body, ktoré nasledujú po Liečebnom poriadku.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh pána poslanca Gašparoviča, ktorý odporúča, aby sme tento bod programu preložili alebo odsunuli na neskoršie. Pán poslanec Gašparovič, aj konkrétne navrhujete, kde máme zaradiť tento bod. Po Liečebnom poriadku.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Gašparovič, ktorý navrhuje, aby sme bod programu Návrh na odvolanie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zaradili ako bod za návrh zákona o Liečebnom poriadku.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 68 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Ďalším bodom programu je

  návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie (tlač 393).

 • Dovoľte mi, aby som vás oboznámil s návrhom, ktorý sa týka Rady Slovenskej televízie. V tejto rade sa pred časom vzdal členstva pán Václav Mika. Rezignoval písomne na svoje členstvo k termínu 30. septembra, a to podľa § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii. V zmysle tohto istého zákona je potrebné do 60 dní zvoliť nástupcu za člena rady na funkčné obdobie tej istej dĺžky, ako bolo funkčné obdobie člena, ktorého miesto sa uvoľnilo. Pripomínam, že táto rada má 9 členov a tieto návrhy kandidátov na doplnenie členov rady odporúča výbor a volí ich plénum Národnej rady.

  V termíne, ktorý klubom Národnej rady určil predseda Národnej rady pán Migaš, boli predložení títo kandidáti:

  - Mgr. Eduard Chmelár, návrh predložil klub poslancov Národnej rady za SDĽ,

  - Mgr. Štefan Dlugolinský, návrh predložil klub poslancov Národnej rady za HZDS,

  - doc. Dr. Anton Fabián, CSc., návrh predložila Konferencia biskupov Slovenska,

  - Dr. Peter Ševčovič, návrh predložilo Združenie slovenských novinárov a

  - Vladimír Kyseľ, návrh predložila Matica slovenská.

  Gestorský výbor posúdil predložený návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, ako i návrhy kandidátov a konštatoval, že sú v súlade s postupom a kritériami podľa odseku 8.

 • Ďakujem pánu poslancovi Budajovi.

  Prosím teraz povereného člena výboru pre kultúru a médiá pána poslanca Ladislava Balleka, aby informoval Národnú radu o návrhu gestorského výboru pre kultúru a médiá.

  Pán poslanec Ballek, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  gestorský výbor posúdil predkladaný návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, ako aj návrhy kandidátov. Konštatoval, že sú v súlade s postupom a s kritériami podľa § 8 ods. 1 a 5 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov. Vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady Slovenskej televízie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby po prvé konštatovala, že podľa § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov sa skončilo funkčné obdobie člena Rady Slovenskej televízie, a po druhé, aby zvolila podľa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov jedného z navrhovaných kandidátov za člena Rady Slovenskej televízie na funkčné obdobie do 10. novembra 2002.

  Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa do rozpravy hlási niekto z poslancov ústne. Nie je to tak. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Dovoľte mi ešte, panie poslankyne, páni poslanci, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete. Teda za, proti alebo zdržiavam sa hlasovania. Hlasovací lístok sa neupravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný, alebo inak upravovaný, ako je zakrúžkovanie voľby. Hlasovať budeme na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré sú farebne odlíšené.

  Prosím teraz overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh volieb. Súčasne prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pýtam sa, či všetci prítomní poslanci využili možnosť hlasovať. Ak áno, vyhlasujem hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Po dohode v poslaneckých kluboch a po všeobecnom súhlase budeme pokračovať aj počas sčítavania hlasov o voľbe kandidáta na člena Rady Slovenskej televízie ďalším bodom programu, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh máte ako tlač 413. Spoločnú správu výborov ste dostali ako tlač 413a.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predmetný návrh zákona odôvodnil minister zdravotníctva Slovenskej republiky pán Tibor Šagát.

  Prosím všetky panie poslankyne a pánov poslancov, ktorí sa zdržiavajú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili, budeme pokračovať v rokovaní o bode programu Liečebný poriadok.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som predniesol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Liečebný poriadok je základný dokument, podľa ktorého sa financuje zdravotná starostlivosť. Doposiaľ tento zákon určoval poskytovanie zdravotnej starostlivosti jednak čo sa týka výkonov priamo zdravotníckych pracovníkov, okrem toho hovoril o podmienkach, za ktorých sa poskytujú lieky, zdravotnícke pomôcky a kúpeľná liečba. Vo forme zákonu tento spôsob definovania zdravotnej starostlivosti mal niektoré závažné nedostatky, predovšetkým prílohová časť zákona, ktorá riešila a rieši kategorizáciu liekov a zdravotnícke pomôcky plus indikácie pre kúpeľnú liečbu. Ukázalo sa, že je to nedobré riešenie, pretože na zmeny v týchto zoznamoch bolo potrebné meniť zákon. To je jeden dôležitý aspekt tejto zmeny, ktorú sme navrhli urobiť. Druhý závažný aspekt spočíva v tom, že rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý určoval pôvodný Liečebný poriadok z roku 1995 vrátane jeho modifikácie novelizácie v roku 1997, určoval rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorá, žiaľbohu, toho času presahuje možnosti zdrojov zdravotných poisťovní, čo viedlo v procese ostatných hlavne troch rokov k veľkému deficitu a veľmi to sťažilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

  Samozrejme tie problémy vo financovaní zdravotnej starostlivosti nie sú spôsobené len tým rozsahom, ktorý určuje zákon, ale veľkou mierou sa podpísali pod tieto ťažkosti predovšetkým tí, ktorí neplatili zdravotné poistenie, pretože na odvode poistnom dnes evidujeme nedoplatky na úrovni 8 mld. Keby tieto peniaze boli prišli do zdravotného poistenia a použili sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tie problémy by boli oveľa menšie. Preto zákon reaguje aj na túto skutočnosť a vo svojej filozofii mení predovšetkým dve tie súčasti tohto zákona, a to je poskytovanie stomatologickej starostlivosti a kategorizáciu liekov.

  Chcem uviesť, že v poskytovaní stomatologickej starostlivosti je tento prístup pravdepodobne akceptovateľný viacerými, nielen profesijnými zoskupeniami, ale pravdepodobne aj pre obyvateľa, pretože v tejto úprave je zabezpečená neodkladná starostlivosť predovšetkým pri bolestivých ochoreniach v dutine ústnej a ďalej je tu hradená stomatologická prevencia predovšetkým u mládeže do 18 rokov a ďalej preventívne prehliadky jedenkrát do roka u dospelej populácie a gravidných žien dvakrát do roka, čím sa zavádza veľmi dôležitý moment dôkladnej starostlivosti o chrup v detskom veku tak, aby sme postupne mohli prejsť na starostlivosť po dospení tak, aby občan bol zodpovedný za stav svojich zubov sám, a nie aby to išlo na úkor zdravotného poistenia. Iste budete súhlasiť, že pokiaľ zubný kaz je z 90 % vyvolaný predovšetkým tým, že si občan nedostatočne plní svoju povinnosť starať sa o svoje orálne zdravie, teda o hygienu dutiny ústnej, asi nie je úplne v poriadku, aby sme solidaritu tu ponúkli v plnom rozsahu, to znamená, aby bola hradená starostlivosť v dôsledku zanedbania starostlivosti o ústnu dutinu, a preto ten sortiment hradený poisťovňou sa tu zužuje.

  Napriek tomu by sme tam boli radi, keby sa prijala zmena, ktorú bude navrhovať v spoločnej správe spoločný spravodajca, aby v tejto fáze postupnej motivácie obyvateľov k starostlivosti o svoje zuby zostal jeden druh plomby plne hradený zo zdravotného poistenia. Takisto v protetických pomôckach, protetických výrobkoch zostávajú plne hradené snímateľné náhrady a pri fixných bude príplatok poisťovní, pokiaľ to schválite, na úrovni 40 %.

  Obdobná filozofia určitej motivácie občana k tomu, aby trošku modifikoval svoje správanie sa pri užívaní liekov, je obsiahnutá aj v tej časti, ktorá sa týka kategorizácie liekov. Tu v súlade s ústavou je zabezpečený minimálne jeden liek v ATC skupinách, ktoré sú uvedené v zozname, ktorý je súčasťou zákona, a ďalšie lieky sú potom zaraďované na základe nariadenia vlády, čo je určite prínosom, pretože pravdepodobne budete súhlasiť, že každá vláda sa bude snažiť, aby obyvateľ bol liečený tak, aby nedošlo k závažným poškodeniam zdravia, čo zákon nie veľmi umožňoval, pretože, žiaľbohu, nebolo možné tak rýchlo do toho zoznamu vstúpiť, zaradiť novú molekulu, eventuálne urobiť iné opatrenia na to, aby liečba bola liekmi dostupná.

  Samozrejme, že sa zavádza širšie ten inštitút doplácania, priplácania na lieky, ale keď zosumarizujeme predpokladaný zoznam, tak ako je teraz naprojektovaný, tak viac ako 900 liekov zostáva plne hradených a z ostatných približne 3 500 liekov, na ktoré sa pripláca 50 %, je príplatok do 50 korún.

  Pokiaľ ide o poslednú zmenu, ktorá sa týka indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu, tam došlo k určitým spresneniam indikácií, takže tieto majú len slúžiť tomu, aby sa obmedzila liečba v neindikovaných prípadoch.

  Ďakujem za pozornosť a prosím vás, aby ste tento zákon podporili.

 • Ďakujem pánu ministrovi za uvedenie návrhu zákona o Liečebnom poriadku. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov, členovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo pánu poslancovi Romanovi Kováčovi, a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 558 z 10. novembra 1999 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje vládny návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Gestorskému výboru boli doručené stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Mesiarika, Kataríny Čižmárikovej, Petra Tatára a Kláry Sárközy, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené pod bodom IV spoločnej správy.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 199 zo 16. novembra 1999 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením číslo 74 z 23. novembra 1999. Pozmeňujúce návrhy sú uvedené pod číslom IV, preto ich nebudem čítať, máte ich všetci v tlači číslo 413a.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe schváliť.

  Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch takto: Samostatne hlasovať o paragrafovom znení, pričom sa navrhuje en bloc schváliť body 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 44, 46, 62, 63, 66, 67, 87 a 88. En bloc neschváliť body 2, 5, 8, 9, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65. Osobitne hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v prílohách 1 až 4, pričom navrhuje en bloc schváliť body od 68 až 86.

  Výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Romana Kováča predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi výborov Romanovi Kováčovi. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy sa prihlásili písomne 4 páni poslanci, z toho 2 poslankyne. Za poslanecké kluby je prihlásený pán poslanec Zelník za poslanecký klub Slovenskej národnej strany a pani Aibeková za poslanecký klub HZDS, ďalej je prihlásená pani poslankyňa Mušková a pán poslanec Peter Tatár.

  Ako prvý vystúpi v rozprave pán poslanec Zelník.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne,

  kolegovia,

  pri schvaľovaní programu som žiadal túto ctenú snemovňu, aby sa novela zákona o Liečebnom poriadku neprerokúvala v skrátenom legislatívnom konaní práve z toho dôvodu, že ide o veľmi dôležitý zákon, ktorý sa bude dotýkať zrejme každého občana. Ako sa ukázalo pri rokovaniach v zdravotnom výbore, novela nie je novelou, ktorá by prinášala zlepšenie existujúceho zákona, ktorá by v ňom upravovala praxou overené skutočnosti či zapracovala nové, napríklad zlepšenie zabezpečenia prevencie, ktorá sa objavuje v programovom vyhlásení vlády, vyriešenie toľko kritizovaných výkonov, ktoré sú platené zo zdravotného poistenia, a pritom nesledujú liečebný účel, napríklad výkony pre sociálne zabezpečenie, otázka pripoistenia, na ktorú sa pán minister opakovane odvoláva. Nič také sa v zákone nehovorí, neupravuje, nedochádza k zlepšeniu. Väčšinou ide o kozmetické úpravy až na otázku liekov.

  Chcem upozorniť na jeden fakt a prečítať z predvolebného programu Slovenskej demokratickej koalície pre oblasť zdravotníctva, kde sa vtedy páni zaväzovali: chceme, aby sa občania a pracovníci v zdravotníctve zúčastňovali na príprave a realizovaní všetkých zásadných zmien v zdravotníctve, ktoré sa prijímajú po dosiahnutí zhodných stanovísk. Myslím si a iste budete so mnou súhlasiť, že zákon o Liečebnom poriadku je taký dôležitý dokument, že mal byť daný na širokú verejnú diskusiu, minimálne na diskusiu odbornej verejnosti. Ako prebiehala táto diskusia? Zišli sme sa celkovo trikrát v zdravotnom výbore, po prvýkrát to bolo s vylúčením verejnosti, po druhýkrát to bolo od 9.00 hodiny do 12.00 hodiny, keď nám bolo oznámené, že sme jednoducho obmedzení limitom, a po tretíkrát, podotýkam ešte, že ten druhýkrát prišlo do zdravotného výboru asi 60 hostí, ktorí mali množstvo pozmeňujúcich námetov, chceli vyjadriť svoje odborné stanoviská, bohužiaľ, nemohli dostať všetci priestor, pretože bola taká časová tieseň. Ďalší výbor potom pokračoval od 19.00 hodiny večer do tretej hodiny ráno.

  Pri predkladaní a žiadosti, aby poslanci schválili tento zákon, aby sa prerokúval v skrátenom legislatívnom konaní, sa dôvodilo nutnosťou rýchlo takýto zákon prijať. Budete sa možno čudovať, ale minister potom na tomto nočnom rokovaní povedal, aby sa účinnosť tohto zákona presunula od dátumu 1. februára. Je to nepochopiteľné, že tento čas, celý december sme mohli využiť na skutočne odbornú diskusiu, na verejnú diskusiu o tomto zákone, pretože zákon by mal stanoviť jasné pravidlá o liečbe našich občanov.

  Ako som už povedal, zákon rieši najmä otázku kategorizácie liekov. Musím povedať hneď v úvode, že tento zákon v tejto časti je postavený veľmi rafinovane a zakladá možnosť nebývalej korupcie a podľa môjho názoru je preto tento zákon prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní, aby nebolo času na väčšie diskusie, prípadne aj keď diskusie budú, aby zanikli kritikou o štátnom rozpočte. Aký skutočný záujem má vládna koalícia o taký dôležitý zákon, svedčí aj zaradenie prerokúvania tohto zákona na toto nočné rokovanie.

  Dovolím si upozorniť, že zákonu o Liečebnom poriadku sa venuje menšia pozornosť ako zákonu o cestnej dani. Pod rúškom, že ide o občana a jeho zdravie a zabezpečenie potrebných liekov tento zákon, ak by sa schválil v takejto podobe, podporí korupciu, môže zablokovať zaradenie lacnejších liekov, generík, budú sa môcť likvidovať domáci slovenskí výrobcovia liekov.

  Ani predloženie zákona o takzvanej krízovej kategorizácii nebola náhoda, že sa tiež prerokoval v režime skráteného legislatívneho konania, aj vtedy niekto nechcel, aby sa o zákone viedli dlhšie diskusie. Za hlásania úspory v liekovej politike a nevyhnutnosti zabezpečenia liekov poslanci vládnej koalície zákon schválili. Zákonom ste donútili lekárov, aby predpisovali drahšie lieky, lebo lacnejšie paradoxne neboli hradené či doplatok za ne bol podstatne väčší ako pri drahších liekoch. Výsledok krízovej kategorizácie - ak porovnávam prvý polrok 1998 a prvý polrok 1999, krízová kategorizácia nás stála o trištvrte miliardy korún viac ako v predošlom období a v predošlom polroku, pritom asi 30 percent pacientov lieky neužívalo, pretože alebo nemalo na ich doplatenie, alebo pre zlý stav vo financovaní rezortu a nedostatok liekov v lekárňach ich nevedelo zohnať, teda ich neužívali.

  Okrem toho vznikla obrovská škoda pre lekárnikov. Prečítam ich vyjadrenie: Kategorizácia liekov, ktorá platí od polovice februára, prináša lekárnikom nielen obrovské problémy, ale aj straty aj tým, že v lekárňach majú v skladoch lieky, ktoré sa pre vysoké doplatky stanú nepredajnými. Tie lieky nám preexspirujú a musíme ich vyhodiť. Každoročne požadovali zástupcovania lekárenskej služby, aby mohli nahliadnuť do pripravovanej kategorizácie dostatočne včas, nie iba 3 - 4 týždne dopredu. Konštatujú, že vo vyspelých krajinách dochádza k zmenám napríklad ako reakcie na výkyvy či na nové výrobky, ale kategorizácie sú silne obmedzené, dlho sa o nich diskutuje a až potom sa spustia, keď sú škody minimalizované a pacienti prechádzajú na iné druhy liekov.

  U nás však paradoxne ako keby ku škodám nedošlo, lebo ich zaplatia lekárnici. To je v čase, keď lekárnici, lekárenská komora a všetci majitelia lekární zálohujú a pomáhajú rezortu tým, že ťarchu nezaplatených faktúr znášajú oni. Zdá sa však, že najviac bol spokojný pán minister so svojimi pracovníkmi, a ako to konštatovala Asociácia farmaceutických výrobcov, keď povedala, že pre niektoré firmy to bude veľký biznis, a zrejme nielen pre nich.

  Poďme k veci, v čom je záludnosť zákona. Bolo by možné čiastočne súhlasiť, že vydávanie zoznamu liekov cez parlament je zdĺhavé, nepružné, ale keďže parlament zasadá každý mesiac, niekoľkostranový zoznam liekov by nebol problémom schváliť kedykoľvek a bol by pod verejnou kontrolou. Ale prosím, je možná aj iná cesta, ako sa zaoberať s tým v parlamente a spružniť akt kategorizácie, ale nie tak, ako sa to vykonalo pri krízovej kategorizácii. Cena liekov je niekedy neprimerane vysoká a treba na firmy vytvoriť tlak na zníženie ich ceny, na strane druhej vytvoriť mechanizmy, aby sa s liekmi neplytvalo.

  Už v roku 1997 bol Liečebný poriadok novelizovaný v tom smere, že sa prešlo na dennú definovanú dávku liečiva, od ktorej sa potom odvodzovala cena lieku. Čo to znamená. Účinná látka, liečivo je chemická látka, napríklad všetkým vám dobre známa kyselina acetylsalicylová, ktorá sa nachádza vo viacerých liekoch, ktoré majú svoje firemné názvy, konkrétne lieky, v prípade tohto liečiva kyseliny acetylsalicylovej sa nachádza v lieku napríklad Acylpyrín, Anopyrín, Aspro, Upsarin, aspirín v rôznych formách, najmä však v rôznych cenových reláciách podľa toho, kto je výrobcom daného preparátu.

  Odborníci by mali určiť, aká má byť denná dávka účinnej látky, t. j. liečiva, a určiť cenu za túto dávku tak, aby aspoň jeden liek z danej anatomickoterapeutickej skupiny bol plne hradený. Všetky lieky, ktoré obsahujú danú účinnú látku, t. j. liečivo, a boli by lacnejšie, by boli automaticky v tomto zozname. Ostatné lieky bez rozdielu by boli hradené len do výšky definovanej dávky, teda účinnej látky rovná sa liečiva. O tom, ktorá účinná látka, liečivo a za akú dennú definovanú dávku, by určovala skupina odborníkov, kategorizačná komisia. Znamenalo by to, že kategorizácia liečiv by sa stala transparentnou, čím by sa odstránila možnosť korupcie. Komisia by totiž nezadeľovala konkrétne lieky a tento systém by natrvalo nútil firmy, aby znižovali ceny liekov so zámerom, aby sa dostali buď na hodnotu už spomínanej dennej definovanej dávky, alebo aby pacienti priplácali čo najmenej.

  Ministerstvo zdravotníctva, konkrétne pán minister, ale aj podpredseda výboru pre zdravotníctvo pán Roman Kováč sa tomu neskutočne bráni a hľadajú všetky možné zámienky, ako takúto cestu zhodiť zo stola. Trvajú na tom, že komisia, ktorá je poradným orgánom ministra, musí rozhodnúť nielen o úhrade za účinnú látku, ale aj o výške úhrady za konkrétny liek a najmä o tom, ktorý z liekov bude plne hradený a bude sa nachádzať v zozname, ktorý má vydávať vláda. Vieme dobre, že už bolo ohlásených, že asi 900 liekov bude plne hradených. Práve tá skutočnosť, či liek bude plne hradený alebo pacient bude priplácať a koľko bude priplácať, je dôležitá.

  Iste firmy budú mať snahu dostať svoje výrobky na plnú úhradu zdravotných poisťovní, pretože pacienti budú v prvom rade požadovať najmä lieky, ktoré budú plne hradené, a keďže ich bude len asi 900 na plnú úhradu, bude zrejme pred ministerskými dverami asi veľmi rušno. O túto tlačenicu asi nechcú prísť ministerskí úradníci, ale nielen oni. Ak by sa prijali moje pozmeňujúce návrhy, bolo by po korupcii, ako som povedal, komisia by určila len výšku úhrady za liečivo a cena lieku sa bude odvodzovať od spomínaného liečiva. V zákone je potrebné len zmeniť v niekoľkých paragrafoch slovo liek, čo znamená konkrétny liek, fabrický názov, ako som už uviedol Acylpyrín, Aspro, Anopyrín a tak ďalej za liečivo, t. j. chemickú látku alebo účinnú látku, ktorá je vlastne zodpovedná za liečbu, ako som už uviedol liečivo, napríklad kyselina acetylsalicylová.

  Každému je jasné, že pri výbere liekov sa nemôžeme držať len ceny, pretože často drahší liek zlacní liečbu pacienta, pretože treba kratší čas liečby, je menej komplikácií, menej nežiaducich účinkov. To je už ale príliš odborná debata medzi odborníkmi a viete dobre, že tieto názory sa líšia a často sa podľa skúseností toho-ktorého odborníka preferuje liečba konkrétnym liekom. Bolo by teda spravodlivé, ako som už povedal, vybrať účinnú látku liečiva a stanoviť cenu dennej definovanej dávky a potom automaticky k nim len priradiť lieky, a to teda v tom poradí: plne hradené, čiastočne hradené.

  V zákone je síce možnosť namietať proti nezaradeniu prípravku do zoznamu a dovolávať sa dokonca na súde. Iste mi dáte za pravdu, že pri takej odbornej téme, ako je kategorizácia, účinnosť lieku, je to viac-menej len proklamatívne, pretože dovolať sa na Najvyššom súde, zrejme bude trvať tak dlho, že dotyčný, keby sa aj dovolával, asi by to vzdal. A pokiaľ by sa prijali moje pozmeňujúce návrhy, nebolo by potrebné žiadne odvolávacie konanie.

  Zaujímavé je, samozrejme, ktorý liek a akým spôsobom bude zvýhodnený, a to práve cez jeho plnú úhradu alebo na koľko sa určí jeho čiastočná úhrada. Podľa môjho návrhu potom ten zoznam, ktorý máte pod názvom zoznam anatomickoterapeutických skupín liečiv, áno, bol by schvaľovaný tu v Národnej rade, kategorizačná komisia by rozhodla o účinnej látke, o liečive a ministerstvo by potom už len vydalo metodickú príručku pre lekárov, zdravotné poisťovne, prípadne pre občana ako zoznam liečiv, liekov, zoznam liekov.

  Čo si môžete myslieť o tom, ak predseda kategorizačnej komisie má výhrady a vyjadruje nespokojnosť s takto pripravenou kategorizáciou? List a varovanie predsedu kategorizačnej komisie dostal pán poslanec Rakús a možno, ak bude môcť, prečíta vám toto varovanie. Ja vám prečítam len list predsedu jednej subkomisie pána profesora Krčméryho, ktorý ho rozposlal všetkým poslancom, pretože sa nevedel dovolať, a teda nevedel, akým spôsobom by varoval pred prijatím takto koncipovaného zákona. Pán profesor Krčméry píše: "Ako predseda pracovnej skupiny kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva si dovoľujem uviesť niekoľko pripomienok k návrhu uvedeného zákona. Návrh tejto klasifikácie nebol vytvorený odborníkmi z jednotlivých pracovných skupín kategorizačnej komisie a negarantuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre občanov. Klasifikácia z júla 1999, ktorá obsahuje jednotlivé ATC skupiny, nie je kompletná. Chýba v nej veľký počet ATC skupín, ktoré sú nevyhnutné na optimálnu liečbu pacientov. Preto navrhujem, aby návrh bol vrátený späť a zoznam prepracovaný pracovnými skupinami kategorizačnej komisie. Na základe týchto pripomienok zdôrazňujem, že uvedený návrh zákona je neúplný, nezaručuje pacientovi optimálnu úroveň liečby lege artis, t. j. podľa zákona, a preto nesúhlasím, aby sa dostal do platnosti v tomto znení."

  Iste vám pán minister prečíta ďalší list od pána profesora Krčméryho, ktorý už s kategorizáciou súhlasí. Pán profesor bol na osobný pohovor u pána ministra zdravotníctva a svoj názor zmenil a teraz už súhlasí. Nie je sám, čo po osobných pohovoroch s pánom ministrom zmenil svoj názor. Predstavte si, že pán profesor Krčméry sa už v minulosti podieľal či viedol kategorizačnú komisiu. Myslíte si, že nebol zorientovaný a potreboval vysvetlenia na ministerstve? Nedá sa zabudnúť, ako pán minister ako opozičný poslanec nechcel súhlasiť ani s malou reštrikciou, keď bol ako opozičný poslanec chcel, aby poisťovne preplácali takmer všetko. Keď sa stal ministrom, začal meniť rétoriku a jeho slová sa rozchádzajú so skutočnosťou. 26. 5. 1999 v televíznej relácii povedal: "Príplatok by mal byť čo najmenší, spoluúčasť len ako regulačný a motivačný vplyv." Aká je pravda? Ak by ste si pozreli prílohu zoznamu liekov, ktorú má schváliť vláda svojím nariadením, tak pri liečbe akútnej leukémie pri lieku Zaredos pacient doplatí 904 Sk. Keďže má dostať tri takéto dávky, je to 1 800 korún, liečba trvá 3 dni, to je 5 400 Sk, opakované liečby trikrát po 3 dni 16 200 Sk. Čo takémuto pacientovi zostane? Môže uprosiť, aby ho zobrali do nemocnice a liečba bude vtedy plne hradená, ale potom to stojí lieky plus pobyt. Kde je potom proklamovaný dôraz na presun liečby pacientov z nemocníc do ambulancií a čo budú nemocnice robiť, veď z ich rozpočtu to ani nebudú vedieť uhradiť?

  Opakovane som upozorňoval, že pán minister svojimi opatreniami a riadením rezortu začal so sociálnou eutanáziou, čo znamená, že ľudia, keď nebudú mať na zaplatenie, budú odsúdení na smrť. Pravdepodobne len poslanci zdravotného výboru majú k dispozícii zoznam liekov, ktoré by mala vydať vláda, my sme ho nedostali automaticky, len na vyžiadanie, pán minister vtedy tvrdil, že je spracovaný a nie je problémom ho dodať, dokonca ihneď. Čakali sme nejakú chvíľu, ale dočkali sme sa. Ak si dobre pamätám, jedným z dôvodov, ktoré pán minister uvádzal, prečo je nutné skrátené legislatívne konanie, bol aj fakt, že napríklad pacienti, ktorí potrebujú Inzulín, si doplácajú na Inzulín. Predstavte si, že v zozname sa inzulíny vôbec nenachádzali, čo by znamenalo, že ak doteraz si pacient doplácal, tak podľa tohto zoznamu by musel hradiť plnú úhradu. Ministerskí úradníci to konštatovali, že to je chyba softvéru. Pri ďalších zisteniach nedostatkov pán minister vyhlásil, a iste to opäť zdôrazní, že tento materiál je len pracovným materiálom a že materiál sa dopracuje.

  Predstavte si, že kategorizačná komisia sedela v máji a ešte len teraz sa zoznam kontroluje. Aby ste mali predstavu, čo sa dá v takomto zozname urobiť, ako firmu, teda liek uprednostniť či naopak odsunúť, uvediem niekoľko príkladov. Napríklad preparát Tavegil, ktorý sa používa ako antihistaminikum na sennú nádchu, na rôzne alergické ochorenia a je porovnateľný s preparátom Claritine, tak na Tavegyl dopláca zdravotná poisťovňa 90 Sk a pacient si doplatí 125 Sk, kým na Claritine zdravotná poisťovňa dopláca 418 korún a pacient si doplatí 22 korún.

  Keď by ste si pozreli zoznam, ktorý mal byť pripravený pôvodne na vydanie zoznamu liekov, na strane 8 tri porovnateľné cytostatiká Zofran, Kytril alebo Novoban, tak je plná úhrada pri Zofrane, ktorý stojí 7 175 Sk, plná úhrada 5 493 Sk, ale Kytril, ktorý stojí 4 760 korún, tam si bude pacient priplácať. Teda na najlacnejší liek z tých cytostatík si pacient priplatí, kým drahšie lieky budú plne hradené. Alebo napríklad taký Flutan, dokonca je to balenie 1 000 tabletiek, za ktoré zaplatí poisťovňa 26 960 korún, pritom sú balenia, ktoré sú podstatne s menším počtom tabletiek, alebo ešte poviem, slovenský Slovalgin, ktorý sa používa ako analgetikum, ktorý stojí od 2 100 po 4 200 Sk a je s úhradou, zatiaľ zahraničný Durogesic je od 3 900 po 6 700 Sk a je plne hradený. Takto šikovne sa dá proste preferovať ten-ktorý liek podľa toho, ako budú chcieť ministerskí úradníci.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pripomienok a odborných výhrad je viac, ako má listov samotný zákon. Na zasadnutie výboru pre zdravotníctvo, ako som už spomínal, prišlo okolo 60 ľudí, pretože ich odborné pripomienky neboli brané do úvahy. Mnohí konštatovali, že dostali úplne iné materiály, s akými sa potom stretli, aké boli predložené pri ďalších rokovaniach. Mnohí nedostali ani možnosť sa s materiálom zoznámiť. O tom, aká musela byť kvalita predloženého materiálu, svedčí aj fakt, že legislatívna rada ho dvakrát vrátila na prepracovanie.

  Výsledok rokovania zdravotného výboru hovorí jasne. Ak textová časť zákona má 30 strán, tak spoločná správa má 28 strán a 86 pozmeňujúcich návrhov. Už v úvode som povedal, že pán minister zdravotníctva nakoniec sám žiadal, že stačí, ak zákon nadobudne účinnosť až 1. februára 2000.

  Chcem ešte upozorniť na výkony v stomatológii. Dnes bolo povedané, že koaliční poslanci dajú pozmeňujúci návrh. V pôvodnom zákone bolo tak, že aspoň základnú sociálnu plombu, teda základnú výplň pri kaze bude hradiť poisťovňa. V snahe ušetriť peniaze má byť predložený pozmeňujúci návrh, aby takáto výplň pri kariéznom chrupe bola hradená iba do 18 rokov a nad 18 rokov si má občan toto zaplatiť. Chcem podotknúť, že mať zdravé zuby, to nie je len otázka nejakej krásy, ale pri zdevastovanom chrupe hrozia ďalšie ochorenia, a to ochorenia zažívacích orgánov, preto si myslím, že by sa mali pre stomatológov vyčleniť finančné prostriedky, aby výplň, aspoň tá jednoduchá, a to z amalgámu, bola hradená poisťovňou.

  Prečo sme nevenovali takému zložitému zákonu, ako je zákon o Liečebnom poriadku, viac času, prečo je zákon prerokúvaný na dnešnom rokovaní, aký je záujem o občana a jeho zdravie, o tom svedčí aj táto účasť. Preto navrhujem, aby sa zákon vrátil predkladateľovi na prepracovanie. Ak neprejde tento pozmeňujúci návrh, dávam niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré korešpondujú s tou filozofiou, ktorú som už spomínal v úvode, aby Národná rada rozhodovala o anatomickoterapeutickej skupine, aby kategorizačná komisia rozhodovala o účinnej látke, teda liečive a zoznam liekov, aby potom vydávalo ministerstvo zdravotníctva preklopením zoznamu liekov na účinné látky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Zelníka sa hlásia pani poslankyňa Záborská a pán poslanec Ferkó. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Záborská.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne a kolegovia,

  pozorne som počúvala príspevok pána poslanca Zelníka v rozprave. Čudovala by som sa argumentom, ktoré tam uvádzal, keby pán poslanec nebol lekár. Hovoril o liste pána profesora Krčméryho, ktorý vytkol, že v zozname nie sú uvedené dva druhy antibiotík. Po vyjasnení problému s pánom ministrom, že tieto dva druhy antibiotík sa používajú v ústavnej zdravotnej starostlivosti, to znamená, že sú automaticky plne hradené poisťovňou, nebol dôvod, aby boli zaradené do tohto zoznamu.

  Čo sa týka Claritinu a Tavegylu, myslím si, že pán poslanec ako lekár by mohol vedieť, že pri zaraďovaní liekov do zoznamu a ich preplácania sa berú do úvahy aj ich nežiaduce a vedľajšie účinky a že nežiaduce a vedľajšie účinky sú pri Claritine oveľa menšie ako pri Tavegyle.

  A tretia poznámka. Pán poslanec nebol do konca v zdravotníckom výbore, ktorý dnes zasadal, ale po dohode so stomatologickou komorou sme urobili takú úpravu a taký pozmeňujúci návrh, aby takzvané sociálne plomby nad 18 rokov boli plne hradené poisťovňou.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Niekoľko pripomienok k vystúpeniu pána poslanca Zelníka. Je to pravda, že výbor zasadal trikrát, ale ani raz nebola verejnosť vylúčená, akurát taktika a stratégia bola taká, že členovia výboru si vysvetlili filozofiu celého zákona. Niektoré pripomienky k tomu, čo hovoril pán poslanec. Predsa v tomto zákone nemôžeme riešiť otázku pripoistenia. To je v inom zákone. Druhá vec. Sedeli sme skutočne do tretej do rána, ale od pol siedmej vlastne do desiatej, do pol jedenástej bola reč iba o korupcii. Ja neviem, ja som ešte nerobil na ministerstve zdravotníctva, že koľko sa tam dáva. Niekto tam robil, možnože by nám to vedel vysvetliť. Predniesol si niekoľko pozmeňujúcich návrhov a postupne si to musel stiahnuť, lebo vlastne sám si na to prišiel, že tieto pripomienky nezapadajú do filozofie tohto zákona.

  A čo sa týka tej hrôzostrašnej informácie, že vlastne v skupine anatomickoterapeutickej neboli inzulíny, to nie je predsa pravda. Tam je strana 3 pod kódom A.10 ad) až po A.10 bb), kde sú vlastne inzulíny, a to ešte neznamená, že keď niektoré anatomickoterapeutické skupiny sa nedostali do tohto zoznamu, že lieky nie sú plne hradené. Však tu v zozname sú lieky, ktoré nie sú v zozname anatomickoterapeutických skupín, a predsa sú plne hradené. Takže takisto je to aj s Inzulínom.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, predtým ako dám slovo ďalšej v poradí prihlásenej do rozpravy pani poslankyni Aibekovej, prosil by som o pozornosť. Pán overovateľ poverený vyhlásením výsledkov volieb člena televíznej rady by prečítal výsledky hlasovania.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie, ktorá sa konala dňa 30. novembra 1999.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie bolo vydaných 112 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie všetci poslanci odovzdali hlasovací lístok. Zo 112 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných.

  Zo 104 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe

  Eduarda Chmelára hlasovalo za 46 poslancov, proti 39 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov,

  Štefana Dlugolinského hlasovalo za 35 poslancov, proti 46 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov,

  Antona Fabiána hlasovalo za 11 poslancov, proti 60 poslancov, zdržalo sa 33 poslancov,

  Petra Ševčoviča hlasovali za 3 poslanci, proti 63 poslancov, zdržalo sa 38 poslancov,

  Vladimíra Kyseľa hlasovali za 3 poslanci, proti 65 poslancov, zdržalo sa 36 poslancov.

  Na voľbu člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v prvom kole tajnej voľby nezískal nikto z kandidátov potrebný počet, čiže člen televíznej rady nebol zvolený.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu overovateľovi.

  Na základe ohlásených výsledkov hlasovania počtu získaných hlasov jednotlivými kandidátmi konštatujem, že do druhého kola tajnej voľby postupujú navrhovaní kandidáti pán Chmelár a pán Dlugolinský.

  Chcel by som si želať, aby sme opakovanú voľbu mohli previesť v utorok na pokračujúcej prerušenej 22. schôdzi Národnej rady.

  Teraz dávam slovo pani poslankyni Aibekovej, ktorá je prihlásená do rozpravy ako druhá v poradí k zákonu o Liečebnom poriadku.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  naozaj aj mne je veľmi ľúto, že znovu prerokúvame taký dôležitý zákon, ako je zákon o Liečebnom poriadku v nočných hodinách. A dovolím si vás upozorniť, pán podpredseda, že znovu porušujete Zákonník práce, pretože nočná práca žien sa do 1. decembra, čiže do zajtra mohla vykonávať iba s povolením ústredného orgánu štátnej správy. Takže porušili ste tento zákon. Je mi ľúto, že aj pán minister zdravotníctva s podpredsedom výboru si vlastne vynútili to nočné rokovanie. Myslím si, že to bolo nielen nedôstojné, ale aj protizákonné a mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré ja idem predkladať, mohli byť buď súčasťou spoločnej správy, alebo by som ich nebola predložila, ale ja naozaj odmietam do tretej do rána rokovať. Odchádzala som o polnoci a myslím si, že aj tak to bolo príliš dlhé rokovanie na to, aby sa poslanec aj hosť mohol sústrediť na vážne rokovanie. Tieto pozmeňujúce návrhy budú vychádzať aj z návrhov, ktoré dali rodičia zdravotne ťažko postihnutých detí a tu mi bolo obzvlášť ľúto, že aj tieto matky sa museli zúčastniť takéhoto nedôstojného rokovania. Ja dúfam, pán podpredseda, že sa svojou autoritou zasadíte o to, aby už takéto nočné rokovania neboli a aby sa o zdravotníckych zákonoch, ktoré sa týkajú nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti, pretože, bohužiaľ, každý z nás môže byť potenciálnym pacientom alebo je pacientom, aby sa prerokúvali v dôstojnejšej atmosfére.

  Napokon naozaj sa potvrdili naše dôvody, ktoré sme uvádzali proti skrátenému legislatívnemu konaniu. Nakoniec svedčí o tom aj dôvodová správa, kde posledný bod vlastne znie v tom, že účinnosť zákona sa prekladá z 1. januára na 1. februára. Pán minister, keby som bola zlomyseľná, tak by som teraz navrhla všetkých 86 bodov, aby sa hlasovalo o nich samostatne. Neurobím to a nebudem ani vynímať žiadne body na hlasovanie. Musím objektívne povedať, že s mnohými tými bodmi, ktoré kolegovia v tých skorých ranných hodinách prijali, budem súhlasiť a stotožňujem sa s nimi.

  Ja som si ale veľmi dobre, pán minister, pozrela vaše vystúpenie a podrobne som si ho prečítala. To vystúpenie bolo 27. júna 1997 a týkalo sa prerokúvaného zákona o Liečebnom poriadku. Vtedy ste mali, pán minister, jednu z výhrad, že zákon sa prerokúva rýchlo. Pritom zákon bol v riadnom konaní. Takisto sa k nemu uskutočňovali viaceré zasadnutia výboru a každý dostal priestor, aby na ministerstvo zdravotníctva prišiel so svojimi pripomienkami a prerokoval ich. Vtedy ste ďalšiu kritickú výhradu mali k tomu, že nemôže to byť dobrý zákon, keď dôvodová správa obsahuje také množstvo pripomienok.

  Nuž dnes ste už nie opozičný poslanec. Dnes ste minister zdravotníctva. Vaša novela má okrem tých troch príloh 38 paragrafov, pričom z tých 86 pripomienok viac ako 60 sa týka tých 38 paragrafov. Takže niekedy nie je dobré, keď sa opozičný politik stáva ministrom, pretože jeho kolega ho môže nachytať, ľudovo povedané, na hruškách. Vtedy ste sa predovšetkým, pán minister, kriticky vyjadrovali k prílohe 1, to je zoznam zdravotníckych výkonov, a dnes, vážené dámy a páni, minister predkladá po viac ako roku ministrovania zákon, ktorý sa vôbec nedotýka tejto časti zákona, a ja si myslím, že tam je vlastne veľký zdroj finančných únikov a tam by sa naozaj dalo ušetriť. Tá príloha 1 sa volá Zoznam zdravotných výkonov a z týchto siedmich častí ste sa dotkli jednej jedinej časti, a to stomatológie.

  Ja celkom chápem, že ste išli do tejto časti stomatológie, pretože ste nakoniec aj vo svojom úvodnom slove zdôvodnili, že stomatológia má okrem zdravotného významu aj istý estetický význam. To si povedzme, že naozaj hlavne v zahraničí nás voľakedy za socializmu poznávali podľa zlých topánok a zlého chrupu. Takže by som s tým súhlasila, ale nesúhlasím s tým, ako sa k tomuto zoznamu pristupovalo a musím vás upozorniť aj na protiústavnosť istých častí a k tomu bude smerovať aj môj pozmeňujúci návrh.

  Nebudem už opakovať tie dôvody, ktoré som mala pri skrátenom konaní a pri prvom čítaní. Napriek tomu vám musím povedať jednu vážnu výhradu. Pán minister, naozaj idete proti vlastnému programovému vyhláseniu vlády a proti materiálom, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. Ja predsa len prečítam tú prvú vetu. Myslím si, že je zásadná: Vláda v programovom vyhlásení medzi hlavné ciele v oblasti zdravotníctva zaradila garantovanie všeobecne dostupnej a kvalitnej základnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Pre všetkých občanov. Ďalej to máte rozpracované už aj podrobnejšie, kde sa to týka naozaj, že zaručuje každému občanovi rovnako dostupnú a rovnako kvalitnú základnú zdravotnú starostlivosť.

  Ja viem, pán minister, že ste tlačený ekonomickými krokmi a že jednoducho ani na rok 1999, ani na rok 2000 sa vám nepodarilo vybojovať viac finančných prostriedkov do rozpočtu a že smerujete iba k jednému jedinému riešeniu zatiaľ, ja nehovorím, že nemáte pripravené aj ďalšie kroky, ale zatiaľ smerujete iba k tomu, aby si občan priplácal a aby sa občan vo väčšej miere finančne podieľal na zabezpečení zdravotnej starostlivosti.

  Čo som mala ďalšiu výhradu a na ktorú som nedostala odpoveď ani od vás, pán minister, a, bohužiaľ, ani pri rokovaní výboru, je to, že váš návrh neobsahuje ekonomické zhodnotenie prínosu tohto zákona alebo aspoň nejakých hrubých výdavkov, ako to postihne vrecká občanov. Ja som to čítala v rôznych iných vyjadreniach. Napríklad veľmi dobre spracovaný materiál nám dala Asociácia výrobcov, Asociácia distribútorov, Asociácia LIEK, kde presnejšie hovoria o týchto číslach, ale beriem tie čísla, ktoré nie sú oficiálne, a preto naozaj toto považujem za jednu veľkú chybu tohto zákona.

  Za ďalšiu veľkú chybu, pán minister, považujem to, že okrem reštriktívnych opatrení, ktoré zákon má, a tie dôvody sú nám jasné, o tých ste sa opakovane vyjadrili, že prečo k tomu dochádza, jednoducho je nedostatok finančných prostriedkov, je to, že naozaj neprišlo do výboru ani nebolo prednesené vo výbore jedno jediné pozitívne stanovisko. Ani jedna skupina tých odborníkov nepovedala, že tento zákon je dobrý a že bude prínosom. Všetci sa vyjadrovali pozitívne o jednej časti, a to je to, že ten zoznam liekov nebude musieť prerokúvať parlament, ale že vlastne môže byť vydaný nariadením vlády. S tým aj ja sčasti súhlasím po spresnení tých podmienok, ako vzniká a ako bude pracovať kategorizačná komisia, kategorizačná rada, ako sú obsiahnuté v spoločnej správe. Myslím si, že naozaj sa tu podarilo vyriešiť niektoré problémy, na ktoré sme upozorňovali v prvom čítaní, a tieto sú v pozmeňujúcich návrhoch.

  Niektoré sa vám nepodarilo vyriešiť a dovoľte mi predniesť moje pozmeňujúce návrhy. Prvý sa bude týkať prílohy číslo 1 časti 3 Stomatológie. Nebudem hovoriť o výkonoch, pretože nie som odborníčka a, samozrejme, nepôjdem, že aký výkon, či je dobrý alebo nie je dobrý. To by som si nedovolila. Ale, pán minister, v časti 4, to je Parodontológia a ochorenie sliznice dutiny ústnej, pod výkonmi PO8, P09, P23, ako aj v časti 2 - Záchovná stomatológia, v časti V41 a V42 máte vekové ohraničenie do 18 rokov a po 60. roku. Ja si vám dovolím, pán minister, povedať, že takéto ohraničenie je v rozpore s ústavou. Ja som, samozrejme, tieto svoje pozmeňujúce návrhy konzultovala s právnikmi, ktorí sa venujú legislatívnej problematike, neboli to len z nášho klubu, ale boli to aj z iných klubov, aby som mala už istotu, že naozaj nejdem do niečoho, čo si nedám odborne vysvetliť. Kde sú tieto výkony iba do 18. roku a sú nazvané ako pedostomatológia, tam to nie je v rozpore s ústavou, pretože tam je to presne ohraničené istou vývinovou skupinou, hoci som mala námietky, že by to bolo vhodnejšie, aby to bolo do 25. roku, do ukončenia školského vzdelania, ale na základe vysvetlení, že to má istý, teda preventívny význam a že do 18. roku naozaj stomatológovia vedia, že tieto zásahy majú iný charakter ako potom. Ale tie body, ktoré som menovala, sú ohraničené a majú sa týkať iba skupín do 18. roku a nad 60 rokov.

  Dovolím si vám prečítať aj legislatívnoprávne zdôvodnenie. Prijatím týchto bodov by ste porušili článok 40 ústavy, podľa ktorého má občan právo na základe zdravotného poistenia na bezplatnú zdravotnú starostlivosť za podmienok, ktoré ustanoví zákon. To znamená, že všetci občania majú toto právo. Podľa článku 13 ods. 2 a 3 ústavy možno základné právo zákonom obmedziť, ale tieto obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú nadobudnuté podmienky. Pri výkonoch P08, P09, P23, V41 a V42 ide naozaj o poskytovanie zdravotných výkonov, teda o poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia, preto nie je možné, aby sa toto základné ľudské právo odopieralo občanom vo veku od 19 do 59 rokov.

  Takže to sú moje pozmeňujúce návrhy súvisiace s týmto zdôvodnením.

  Ďalší pozmeňujúci návrh ako číslo 3 sa týka § 38b odseku 3, kde navrhujem doplniť za prvú vetu text: "Výsledok odborného posúdenia musí byť zverejnený." Vo výbore sme naozaj veľa diskutovali práve o zložení kategorizačnej komisie a o kategorizačnej rade. Podarilo sa prijať niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré spresňujú zloženie týchto orgánov aj sprehľadnenie ich činnosti, ale myslím si, že práve ten problém, ktorý sa vyskytol pri súčasnom Liečebnom poriadku, t. j., že kategorizačná komisia odovzdala svoj návrh v máji a potom ho už nevidela a teraz ministerstvo predložilo druhý, preto boli aj tie kritické výhrady viacerých členov kategorizačnej komisie.

  Ak bude tento výsledok odborného posúdenia zverejnený, aj vy budete tým, pán minister, krytý, že ste tam sám nejako svojvoľne nedali nejaké návrhy, tým sa vám neobmedzia vaše práva mať záverečné slovo, ale myslím si, že takto by naozaj došlo k sprehľadneniu činnosti aj kategorizačnej komisie, aj vášho rozhodnutia. Preto moje zdôvodnenie znie: Zverejnením výsledku odborného posúdenia kategorizačnej komisie pre lieky sa o jej rozhodovaní dozvie široká verejnosť, ktorá má o túto problematiku záujem, a tým sa zvýši aj transparentnosť následného rozhodovania ministra. Je to, myslím si, aj v duchu zákonov a smerníc Európskej únie, ktorá práve žiada od nás túto transparentnosť rozhodovania. Vieme, že tu vznikla aj inštitúcia, ktorá by sa mala touto problematikou zaoberať.

  Moje posledné tri pozmeňujúce návrhy sa týkajú práve tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré až dodatočne mohli spracovať zástupcovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, Zväzu diabetikov Slovenska, Slovenského hemofilického združenia, Spoločnosti psoriatikov a atopických exematikov, Slovenského združenia stomikov, Klubu rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou a Slovenskej ligy celiakov. Títo totiž nemali prílohovú časť takú, aká je vlastne v súčasnosti. Mali tie staré verzie. Preto som im darovala tento materiál a oni mi spracovali pozmeňujúce návrhy, ktoré som si osvojila, a dúfam, že ich prijmete.

  Prvý sa týka prílohy číslo 3 k zákonu - Zoznam skupín zdravotníckych pomôcok na strane 10 skupina D - Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov. V bodoch 1, 2 a 4 navrhujeme zmeniť text "glukomer jedenkrát za desať rokov" a nahradiť ho textom "glukomer jedenkrát za päť rokov". Zdôvodnenie: Glukomer je osobný prístroj, ktorý slúži na meranie hladiny cukru v krvi diabetikovi v domácich podmienkach za účelom úpravy terapie, napríklad dávok Inzulínu, a tým k dosiahnutiu kompenzácie diabetu. Vývoj pri týchto prístrojoch ide veľmi rýchlo dopredu. Je preto bežné, že určitý typ prístroja je k dispozícii na trhu práce pár rokov, potom ho distribútor prestane dovážať. K prevádzke glukomeru sú potrebné testovacie prúžky, ktoré po stiahnutí príslušného glukomera z trhu sa po krátkom čase taktiež prestanú dovážať. Z uvedených dôvodov navrhujeme skrátenie doby z desať na päť rokov.

  Ďalší pozmeňujúci návrh je k prílohe číslo 3, a to k Zoznamu zdravotníckych pomôcok na strane 15 skupina F - Zdravotnícke pomôcky pre stomikov. V bode štandardné vybavenie pre ileostomikov navrhujeme zmeniť text "vrecká 90 kusov na mesiac" nahradiť textom "120 kusov na mesiac". Tiež to vychádza z praxe ľudí, ktorí sú postihnutí týmto závažným zdravotným problémom.

  Posledný pozmeňujúci návrh sa bude týkať prílohy číslo 4, a to Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, kde navrhujem zaradiť speleoterapiu pre astmatické deti, ktorá má veľmi dobrý terapeutický efekt.

  A týmto, pán minister, aj jednu moju výčitku voči vám ako voči pediatrovi. Naozaj som nie opakovane povedala, že ako pediater ste boli uznávaný a práve v roku 1997 ste ako opozičný poslanec vysoko hodnotili to, ako bola postavená táto časť zákona, to je kúpeľná starostlivosť. Dnes nemôžem súhlasiť s tým, aby bolo, ako navrhujete, zúženie počtu návrhov na kúpeľnú strostlivosť na predvolanie aj pre deti. Myslím si, že to nie je dobrá vizitka pre ministra, ktorý by mal práve naopak dbať o to, aby sa táto skupina nejakým spôsobom rozširovala. Takže nedávam nejaké rozsiahle rozšírenie, ale myslím si, že tento návrh by mohol byť prijateľný, pretože sama som čítala niekoľko odborných publikácií, ktoré sa veľmi pozitívne vyjadrovali o tomto druhu liečby.

  Paradoxné je, pán minister, že aj tí, ktorým ste vyšli pomerne najviac v ústrety, a to stomatológom, nakoniec poslali do výboru negatívne stanovisko a nie sú spokojní s tým, ako tento zákon bol pripravený. Takže znovu sa história opakuje. Tak ako v tom roku 1995 a v roku 1997 naozaj prišlo veľmi veľa pripomienok z rôznych skupín, ktoré pôsobia v zdravotníctve, ale aj z tých združení, ktoré zastrešujú ťažko zdravotne postihnutých občanov alebo ich rodiny. Tak sa to dialo aj teraz. Vtedy ste preto zákon kritizovali a dnes ste sa rozčuľovali na rokovaní minulý týždeň, presne pred týždňom v utorok, že považujete za neseriózne, že sa tieto skupiny vyjadrujú už k hotovému zákonu. Myslím si, že keď to právo mali v roku 1997, patrí im naplno aj v roku 1999. A preto budem podporovať návrh pána poslanca Zelníka na stiahnutie tohto zákona z rokovania, ale keďže viem, že sa tak neudeje, tak dávam tieto pozmeňujúce návrhy.

  Ako vidíte, správala som sa vecne a pragmaticky. Naozaj som z týchto návrhov, keby som bola zlomyseľná, bola opísala všetky tie pripomienky, ktoré prišli, a bola by som ich tu predložila v desiatkach, ale takýmto spôsobom dávam len tieto. Takže dúfam, že to oceníte a že tieto moje návrhy prijmete.

  A ešte na záver jedno, pán minister, naozaj to si nemôžem odpustiť, pretože sa končí rok starších a vy ste sa na konferencii, ktorá sa venovala problematike ochrany starších ľudí, vyjadrili na adresu starších občanov veľmi necitlivo, keď ste hovorili, že nie sú také dôležité ani peniaze ako životný optimizmus, dobré zdravie, veselá myseľ, dokonca ste sa vraj odvolávali na Eskimákov, ktorí, keď majú problémy, odchádzajú do fujavice, aby zomreli, keď sa nevedia uživiť lovom. Myslím si, že takéto výroky ministra nie sú dôstojné a že naozaj by ste si mali ako minister dávať veľký pozor na svoje vyjadrenia, hlavne ak predkladáte takúto novelu zákona, ktorá postihne najviac práve tých, čo sú najbezbrannejší, to znamená nezamestnaných, rodiny s nízkymi príjmami, dôchodcov všetkých kategórií dôchodkov, ale aj týchto starších občanov.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • O slovo sa prihlásil pán spoločný spravodajca. Potom s faktickými poznámkami dvaja páni poslanci: pani poslankyňa Tóthová a pán poslanec Paška. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Kováč, spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  pani poslankyňa Aibeková otvorila problém stomatológie, pán poslanec Zelník tiež o ňom hovoril, žiaľ, nie celkom presne, pretože zrejme v čase, keď sme už prijímali stanovisko práve k pozmeňujúcemu návrhu dnes vo výbore, už asi nebol prítomný, takže nevie presne text, aký bol prijatý. Problém, ktorý vznikol, bol problém výplne alebo ošetrenia zubného kazu, ktorý je definovaný v bode 2 Záchovná stomatológia pri plne hradených výkonoch stomatológie. Ten problém vznikol najmä preto, že stomatologická komora predovšetkým svojimi tvrdeniami dokumentovala, že nebolo možné zaviesť ošetrenie zubného kazu v tom rozsahu, ako je definovaný tu, pre všetky vekové kategórie, a my sme vlastne hľadali riešenie vo výbore, akým spôsobom zachovať dve veci.

  Po prvé, ako zachovať, aby každý občan Slovenskej republiky mal plne hradené z prostriedkov zdravotného poistenia ošetrenie zubného kazu, ale pritom aby sme našli takú formuláciu, ktorá dovolí takéto ošetrenie vôbec zdravotným poisťovniam hradiť. Kompromisné riešenie po dohode s predstaviteľmi Slovenskej stomatologickej komory alebo Komory zubných lekárov sme našli a má nasledujúce znenie, ktoré predkladám ako pozmeňujúci návrh a ja si ho potom dovolím zdôvodniť. V12, to znamená ošetrenie zubného kazu, ktoré má hodnotu 190 bodov, podľa nášho návrhu obsahuje liečbu, definitívnu výplň bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastickú trvalú výplň v celom rozsahu chrupu z amalgámu vo frontálnom úseku v rozsahu očných zubov z estetického samopolymerizujúceho materiálu uhrádzame do dovŕšenia 18. roku. Zavádzame nové, to znamená V13, ošetrenie zubného kazu, novú zmenu, obsahuje liečbu kazu a výplň z plastického materiálu bez ohľadu na jej typ a rozsah v celom úseku chrupu uhrádzané po dovŕšení 18. roku.

  Ten rozdiel, o ktorom hovoríme, je rozdiel vlastne len v použitom materiáli. To znamená, každý zubný kaz bude ošetrený a riadne ošetrený z prostriedkov zdravotnej poisťovne, len zavádzame istý rozdiel. Ten materiál, ktorý je estetický, na oveľa vyššej úrovni, poskytujeme predovšetkým mladým ľuďom, a ten materiál, ktorý je funkčne rovnako dobrý, avšak povedzme nie je na takej vysokej estetickej úrovni, ako sú samopolymerizujúce materiály, tak ten rezervujeme pre ľudí nad 18 rokov. Ak by si občania nad 18 rokov chceli ošetriť svoj kaz vyšším štandardom, budú si na tento vyšší štandard musieť doplatiť. Aby sme im ale umožnili, aby to doplácanie nebolo vysoké, zaviedli sme ešte ďalšiu časť, to znamená do časti B zdravotné výkony sme zahrnuli V01 až V03, a to je ošetrenie zubného kazu, a zaviedli sme aj hodnotu bodov, ktorá je vyššia, ako pôvodne bola stanovená v návrhu zákona, to znamená, že poisťovňa bude priplácať na esteticky vyšší štandard vyššou sumou. A tým zmenšujeme sumu, ktorou budú priplácať samotní pacienti.

  Teda presne prečítam návrh. Do časti B Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe zdravotného poistenia so spoluúčasťou pacienta doplniť: V01 S jednoplôšková výplň zuba 100 bodov, výplň 1. alebo 5. triedy podľa Vleka, výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky a následné preleštenie. V02 S, to je dvojplôšková výplň zuba, opäť text sa nemení oproti pôvodnému zákonu, len sa zvyšuje počet bodov na 220, a trojplôšková výplň zuba opäť text sa nemení a zvyšuje sa výkon, teda zvyšuje sa bodovanie tohto výkonu na 270. Myslím si, že takýto návrh uspokojí všetkých, ktorí sa snažili vypracovať návrh na zlepšenie starostlivosti, teda stomatologickej starostlivosti, pretože zachováva pre každého občana tejto republiky ošetrenie zubného kazu, pre mladých zachováva vyšší štandard, pre starších zachováva základný štandard plus, ak si chcú urobiť estetickejšiu úpravu alebo opravu tohto zubného kazu, musia si doplatiť. Aby toho doplácania nebolo príliš veľa, nadvihli sme aj základnú sadzbu poisťovne. Myslím si, že takto to uspokojí všetkých a neostane u nás ani jeden človek, ktorý by nebol z prostriedkov poisťovne bezplatne ošetrený.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na pána spoločného spravodajcu sa hlásia štyria poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, ale ja som mala faktickú poznámku na pani doktorku Aibekovú, kde som chcela sa stotožniť s jej názorom, že skutočne predložený Liečebný poriadok je nekvalitný, odborníci sa vyjadrujú negatívne. Ako poslankyňa mám viacero takýchto stanovísk, ktoré žiadali, aby som ich tu vyjadrovala, avšak vidiac hlasovaciu mašinériu, neviem, či by to prispelo.

  Chcem len povedať z legislatívnej stránky. Tento návrh mal byť v parlamente v apríli 1999 podľa plánu, platnosť mala byť v septembri, všetko sa zmeškalo, rezort zaspal a teraz došlo k skrátenému konaniu, aby toto všetko rýchlo bolo dobehnuté. Toto nie je právna norma, ktorá by bola adekvátna na skrátené legislatívne konanie významom aj rozsahom. Čo je najhoršie, financovanie problémov zdravotníctva sa prenáša na plecia občanov a toto je najväčší problém.

  A o kvalite Liečebného poriadku, ku ktorému je toľko negatívnych odborných posudkov, chcem upozorniť len na veľmi výstižný návrh, názov článku v Národnej obrode 27. novembra 1999, ktorý má nadpis Chorý Liečebný poriadok. Skutočne tento Liečebný poriadok je chorý, tak ako je choré celé ministerstvo zdravotníctva, ktoré by malo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v tomto štáte.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem k tým stomatologickým výkonom poznamenať, že Komora zubných lekárov predložila veľmi dobre vypracovaný návrh Liečebného poriadku, ktorý hovoril a prakticky urobil to, čo by zákon mal urobiť, že jasne definoval podmienky a aj financie, za akých sa bude diať toto ošetrenie. To, čo hovoril podpredseda zdravotníckeho výboru pán Roman Kováč, nie je jasné z tohto zákona, koľko bude pacient doplácať. O tom sa každý pacient presvedčí, až keď príde na kreslo, respektíve keď bude z neho odchádzať. Myslím si, že zákon o Liečebnom poriadku, a o tom by zákon mal byť, by mal jasne definovať podmienky, za akých sa táto liečba bude uskutočňovať. Takže ono to môže byť také zdanie, také klamné zdanie, že veď pacient bude len nejakou malou sumou participovať, ale budú to podstatne väčšie sumy a o tých náhradách, plombách, tam sa uvažovalo iba o nejakých, ani nie o amalgáme, len o lacnejších výplniach. Otázka je, akú budú mať životnosť a ako ich budú pacienti tolerovať. Ale o tom sa občan, samozrejme, presvedčí potom v praxi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Znovu som chcela upozorniť len na to, že ja nevstupujem do stomatologických výkonov. Ja ich nenavrhujem ani meniť, ani vyčiarkovať, pretože ja s tou filozofiou priplácania pacienta nesúhlasím. A ja som aj v našom výbore povedala, že ak by ste boli mali mandát, že by ste do volieb išli s týmto heslom, že budete žiadať od pacientov, aby priplácali, dalo by vám to politický rámec na takéto kroky. Dnes tento politický rámec nemáte. Čiže ja neruším výkony, ja iba navrhujem, aby vypadli tie slová do 18 a nad 60, pretože naozaj, ak prijmete to znenie v tých bodoch, ktoré som uviedla, tak ako sú napísané, tak to budú protiústavné kroky a, samozrejme, potom sa budú musieť tieto body riešiť na Ústavnom súde. Čiže ja ich navrhujem, aby zostali v "áčku", čiže aby boli hradené z plného poistenia, zo zdravotného poistenia v plnom rozsahu, ale nemôže tam byť to vekové ohraničenie, iba v tých dvoch alebo troch prípadoch, keď ide o pedostomatologické vyšetrenie, ktoré je ohraničené 18 rokmi. Tam to môže byť, ale v týchto piatich prípadoch to naozaj nie je možné.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Podávam procedurálny návrh, ktorý má zrejmú podporu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, ktorým navrhujem, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode a pokračovali až budúci týždeň v utorok na pokračovaní tejto schôdze. Svoj návrh odôvodňujem tým, že napriek tomu, že prerokúvame jeden z najdôležitejších zákonov, ktorý v tomto roku spracovalo ministerstvo zdravotníctva a ktorý sa významne dotýka života našich občanov, rozpravu o tomto zákone sleduje už necelých 10 percent poslancov tohto zákonodarného zboru. Takýto postoj poslaneckej snemovne dehonestuje prácu ministerstva zdravotníctva a určite uráža aj pána ministra Šagáta. A skutočnosť, že 90 percent poslancov už nemá záujem a nie je schopné sledovať túto rozpravu, ma presviedča o tom, že môj návrh má zrejmú podporu, tak ako to uvádza § 38 ods. 2, a pretože poznám spôsob, akým sa vyrovnávate s takýmito návrhmi, tak vám prečítam aj z rokovacieho poriadku, ako je potrebné naložiť s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

 • Ďalšia v rozprave vystúpi pani poslankyňa Halušková.

  Nech sa páči.

  Áno, bol to procedurálny návrh, ale ukážte mi paragraf, ktorý hovorí o tom, že sa okamžite musí hlasovať o procedurálnom návrhu, pán poslanec Engliš.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dnes prerokúvame novelu zákona o Liečebnom poriadku. Každý, kto sa len trošku zaujíma o problémy zdravotníctva, určite uvítal novelu tohto zákona. Nie všetci sú s ňou však spokojní, čo je pochopiteľné, pretože ide o veľmi háklivú záležitosť. Je však na škodu občanov, že práve zo zdravotníctva sa vždy pravidelne vytĺkali politické body. Bolo to v minulosti a je tomu i dnes.

  K samotnému zákonu. Kladne hodnotím zmenu filozofie, ktorá vlastne vznikla na základe požiadaviek poslancov, ktorí nechceli tu v parlamente schvaľovať dlhočizné zoznamy, a to nie preto, že by nemali záujem, ale preto, že je to výsostne odborná záležitosť a veľa poslancov tomu nerozumie. Ostalo teda na nás len schvaľovanie zoznamu anatomickoterapeutických skupín, kde v každej musí byť zaradený aspoň jeden liek zdarma, čo pôvodný návrh zákona nezabezpečoval.

  Schvaľovanie zoznamu liekov teda bezprostredne podlieha kategorizačnej komisii, ktorá bude zastúpená odborníkmi, a myslím si, že súčasný stav predsa len bude transparentnejší. Tým sa vlastne vylúči aj nutnosť novelizácie zákona, keď sa budú meniť či už lieky alebo určité liečivá. Oceňujem aj fakt, že rozširovanie liekov spadá do kompetencie vlády, ale v prípade zužovania sa k tomu musí vyjadriť poslanecká snemovňa, čo dúfam nikdy nebudeme musieť urobiť.

  Musím vyjadriť znepokojenie, že sa nám nepodarilo vo výbore presadiť viac ATC skupín, a to vieme všetci z akých príčin. Ako príklad pomenujem skupinu gastrogénov a estrogénov, čo je vlastne hormonálna antikoncepcia. Určite nie všetci kolegovia budú so mnou súhlasiť, ale z lekárskeho hľadiska mnoho odborníkov potvrdilo, že má veľmi priaznivé preventívne účinky proti rakovine a myslím si, že antikoncepcia zohráva i veľkú úlohu pri poklese interrupcie, čo tiež nie je ekonomicky nepodstatné. Tu by som sa chcela trošku postaviť na stranu mladých žien, pretože tieto vlastne zo zdravotného poistenia čerpajú najmenej, preto sú mladé a zdravé. Tak si myslím, že mohli by sme urobiť aspoň taký ústretový krok, aby tu nastala aspoň čiastočná úhrada.

  Ďalší fakt, ktorý ma znepokojuje, je, že úhrada niektorých liekov je dosť vysoká. Spomenula by som napríklad lieky pre alergikov, ako napríklad Zyrtec, kde doplatok činí 60, 76 alebo až 120 korún. Pacientov s touto diagnózou je dnes veľmi veľa a čo je veľmi podstatné, je aj veľmi veľa detí. Ak je v rodine viac súrodencov, ktorí sú alergici, a takýchto rodín je viacej, bojím sa, že v sociálne slabších rodinách nebude dosť prostriedkov na to, aby im rodičia tieto lieky uhrádzali, čo by bolo veľmi, veľmi negatívne. Preto by som chcela apelovať na ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlilo ustanovenie kategorizačnej komisie a jej zvolanie, aby komisia prehodnotila zoznam týchto liekov, či by sa nedala urobiť určitá úprava, a aby boli prehodnocované lieky, ktoré buď v dnešnej rozprave, alebo v našom výbore boli najviac pripomienkované.

  V oblasti stomatológie vidím pozitívny fakt, že sa dáva dôraz na prevenciu a že je hradený aj taký výkon, ako je pečatenie zubov. V tejto oblasti však musíme urobiť veľa v propagácii, lebo vám zodpovedne môžem povedať, že veľa rodičov vôbec nevie, čo je pečatenie zubov a nepozná to, aby proste pre svoje deti túto možnosť využili. Určite sa v tejto snemovni zhodneme na tom, že dlh, ktorý vlastne zdravotníctvo tlačí pred sebou už roky, je potrebné riešiť, a to či už reštrukturalizáciou alebo systémovými zmenami, ktoré by ušetrili financie. Bolo by možné uvažovať i o možnosti úrady za stravu, keď pacient potrebuje kúpeľnú liečbu, samozrejme, s výnimkou poukazu X. Určite sa nemusíme presviedčať, že dosť ľudí si v rámci kúpeľnej liečby organizuje dovolenkové pobyty. Nie že by som im to nepriala, ale myslím si, že v rámci rekreácie je čiastková úhrada za stravu humánnejšia ako priplácanie za lieky.

  Chcela by som ešte vo svojom vystúpení reagovať na pána poslanca Zelníka, ktorý rozprával, že nie je záujem v tejto snemovni o tento zákon. Ja si myslím, že o zákon je záujem, ale ako som už na začiatku spomenula, je to výsostne odborná záležitosť a mnoho poslancov tomu nerozumie, tak radšej sa vzdialilo.

  A na záver, pani poslankyňa Aibeková, chcela by som len jedno. Vy ste povedali, že atmosféra na rokovaní výboru bola nedôstojná. Ja neviem, čo pokladáte za nedôstojnú atmosféru, lebo nikto tam nespal na lavici, nikto sa tam nebil, ale že sme boli unavení, to je fakt, že to bolo únavné, ale nedôstojné, ja za nedôstojné pokladám niečo iné.

  A ešte jednu vec. V tejto snemovni sa už veľakrát rozprávalo o tom, že rokujeme do noci. Ja potvrdzujem len jedno, že je mi ľúto tých žien, ktoré tu pracujú. Ale to by sa dalo asi riešiť cez vedenie parlamentu, či tu tie upratovačky toľko musia byť. Ale chcem povedať jedno, že v našom priemysle pracuje veľmi veľa žien. A keď si to okolnosti vyžadovali, vždy ochotne aj tú nočnú potiahli a nikdy to nikto nepokladal za nedôstojné. Keď si to jednoducho vyžaduje, tak musíme aj my prispieť k tomu, že tu tú hodinu, dve ostaneme.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa hlásia traja poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pani poslankyňa Aibeková, máte slovo.

 • Aj keď, pani poslankyňa, s mnohými vašimi vyjadreniami súhlasím a máte odo mňa podporné stanovisko k tým vašim vyjadreniam, s tým posledným nemôžem súhlasiť.

  Pani poslankyňa, som poslankyňou od roku 1992, takže prijímania zdravotníckych zákonov naozaj som bola svedok už mnohých a mnohých a môžem vám povedať, že za všetky tie roky ani jedno jediné rokovanie výboru pre zdravotníctvo, vtedy to bolo spojené ešte so sociálnou oblasťou, neprebiehalo v nočných hodinách. Nejde o to, či tam niekto spí alebo leží na lavici, ale myslím si, že predovšetkým Národná rada by mala dodržiavať zákony. Máte pravdu, keď vy navrhnete, ako väčšina si odsúhlasíte nočné rokovanie, v poriadku, my musíme trpieť. Sme v menšine, tak to je. Ale správne ste povedali, prečo sú k tomu nútené zamestnankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som niekoľkokrát upozorňovala, že je to v rozpore so Zákonníkom práce a navyše Slovenská republika má podpísané mnohé dohody s Medzinárodnou organizáciou práce. Takže my ideme aj proti týmto dohodám. A opakovane som žiadala, a to som hlavne považovala za nedôstojné, aby sa tieto pracovníčky to aspoň deň vopred dozvedeli, pretože majú deti, majú rodiny, či sú to sekretárky, či sú to tajomníčky, či sú to tie, ktoré pracujú v bufete a tak ďalej. Čiže toto som považovala za nedôstojné, aby sa rokovalo do tretej do rána. Pretože naozaj vtedy už nemôžete, som psychologička, takže viem, o čom hovorím, ako pozornosť klesá, koľko ju udržíte a tak ďalej. Čiže to rokovanie je nedôstojné z toho pohľadu, že sa nemôžete tým návrhom venovať, tak ako by ste chceli, a tu ide naozaj o nie úzku skupinu vyvolených ľudí.

 • Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k predrečníčke k tej časti, kde hovorila o stomatológii. Dnes na zasadnutí výboru pri prerokúvaní rozpočtu na rok 2000 s profesijnými organizáciami chtiac-nechtiac sme otvorili aj Liečebný poriadok vlastne v tej časti, čo sa týka stomatológie a tam odznel jeden zaujímavý fakt alebo bol tam jeden zaujímavý moment, možno že ste to nezaregistrovali. Keď sme hovorili o tom, aby V 12, takzvaná sociálna plomba, bola hradená zo zdravotného poistenia a pán prezident Komory zubných lekárov hovoril, že 190 bodov je málo alebo treba zvýšiť hodnotu bodu na jednu korunu, odznela tam jedna otázka od pána ministra, že koľko stojí nedózovaný amalgám. A na to pán prezident hovorí: tak neviem, lebo my sme to nepoužívali. To znamená, že aj doteraz vlastne neviem, pod akým kódom bola tá sociálna plomba, či pod V 12 alebo neviem pod čím, ale aj doteraz sociálna plomba bola plne hradená zo zdravotného poistenia, ale že to zubári nepoužívali, to znamená, že pacient zaplatil za drahšiu plombu.

  A čo sa týka skráteného legislatívneho konania, v minulosti bolo tak, že sme prijali zákon, zákon už bol účinný, napríklad v roku 1997 od 1. 7. a lekári a lekárnici to dostali niekedy 15. alebo okolo 20. júla.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Halušková sa vo svojom vystúpení dotkla tej témy, ktorú spomenula pred ňou aj pani poslankyňa Aibeková, a týka sa nočnej práce žien v parlamente.

 • Hlas v sále.

 • Nevyrušujte ma, pani poslankyňa, reagujem na pani Haluškovú. To znamená, že pokiaľ hovoríme o nočnej práci žien a o podmienkach, ktoré tu majú vytvorené, mňa prekvapuje, že predovšetkým poslankyne opozície ronia krokodílie slzy nad tým a že neronili krokodílie slzy vtedy, keď v noci z 3. na 4. novembra roku 1994 ste tu do rána do šiestej vydržali spolu, aj vy ako psychologička ste sa tu výborne sústredili až do rána do šiestej a stihli ste tu za jednu noc vymeniť od predsedu parlamentu až poslednú upratovačku.

  Ďakujem.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Tatár.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

  dovoľte mi krátko vystúpiť s istými poznámkami k tomuto návrhu zákona. Ak sa pamätáte, tak aj pri poslednom preberaní tohto zákona, keď ešte v ňom bol celý ten hrubý zoznam liekov, som vystúpil a hovoril som o tom, že treba za ten čas, ktorý nás čaká, urobiť okrem iných vecí dve, a to pozrieť sa na ústavu a vymaniť sa z toho obmedzenia, ktoré v ústave je, že zákon má určiť bezplatnosť zdravotnej starostlivosti. Jednoducho to presne definovať napríklad tak, že ústava zabezpečuje štandardnú alebo základnú zdravotnú starostlivosť, aby sa jednoducho otvorilo aj v ústave viaczdrojové financovanie zdravotníctva. Zatiaľ sme nedospeli k takémuto návrhu a ja to tu dnes kritizujem a mali by sme v tom pridať. Pri rozhovoroch aj v klube SDK o rozpočte, aj s pánom ministrom zdravotníctva sme sa vlastne zhodli na tom, že bude treba najbližší čas využiť aj týmto smerom.

  Druhá vec je, že výber a zaraďovanie liekov - aj keď je, samozrejme, problém, že z obmedzeného množstva peňazí máme pokryť, nechcem povedať bezbrehú, ale relatívne neobmedzenú konzumáciu a naozaj vysoké potreby, ktoré u nás sú -, potom treba urobiť čo najtransparentnejšie. Odzneli tu aj návrhy, že ešte sa má ten zákon doplniť o to, aby boli zverejňované rozhodnutia komisie vopred, kým budú definitívne rozhodnuté ministerstvom. Myslím si, že by to tiež mohlo prispieť k veci. Ale ja som to minulý rok nazval niečo ako lieková tripartita. Teda tí, ktorí sa podieľajú na distribučnom reťazci, aby boli pri rozhodovaní. Samozrejme musia vychádzať z toho objemu financií, ktorý máme, nemôžeme jednoducho minúť viac, pretože by inak extrémne narastal dlh a úplne by zaviazla prevádzka zdravotníctva. To by nebolo dobré. Teda minulý rok som označil asi tri skupiny ľudí, ktorí sú zodpovední: ministerstvo a poisťovne, ktoré to financujú, tí, ktorých sa to týka, čiže pacienti reprezentovaní lekármi, odborníkmi, a tí, ktorí sú tretím vrcholom tohto trojuholníka, a to sú v podstate výrobcovia liekov. Už potom menej distribútori, ktorí sú v obchodnom vzťahu.

  Toto sa v návrhu, tak ako bol predložený do parlamentu, neobjavilo, a preto sa tiež toho musím dotknúť. A k tomuto smerovali aj moje pozmeňujúce návrhy. Z tých 88 je 31 mojich. Sú vlastne rozdelené do dvoch skupín, takže nejde o 31 návrhov, ale o dve zásadné skupiny návrhov. Vyjadrím sa k nim neskôr. Počas rozpravy vo výbore sa vyskytla diskusia o tom, akým spôsobom rozhodovanie komisie, rozhodovanie ministerstva bude alebo nebude zaraďovať už registrované lieky do zoznamu liekov. To, čo prináša predložený návrh zákona, sú v zásade dve veci. Jedna, že zákonne alebo administratívne obmedzuje rozsah, a teda aj nákladnosť toho, čo sa má platiť, a druhé, že zavádza pružnosť, že ten veľký zoznam liekov neuzákoňuje parlament, ale vlastne vydáva ho vláda na základe rozhodnutia ministerstva a komisie. Myslím si, že by sa dala väčšia šírka pri dobrej formulácii vniesť aj do tohto problému, a hovoril som aj o tom, že tým, že nie všetky registrované lieky sú pri posudzovaní rovnocenné, sa zavádza diskriminácia. Nie voči liekom alebo výrobcom, ale voči konzumentom, čiže pacientom aj lekárom. Takže si myslím, že tretí okruh by sa tiež v budúcnosti mal riešiť.

  Keď som dával svoje pozmeňujúce návrhy, tak musím povedať, že vo výbore zo strany ministerstva alebo zástupcu ministerstva zdravotníctva nebola veľká vôľa, chceli sa držať tej svojej koncepcie. Nebola veľká vôľa ten zákon zlepšiť. To, čo sa urobilo, je, že kategorizačná komisia má definovaný počet členov v zákone, v návrhu, ktorý gestorský výbor navrhuje schváliť, a že má definované aj rámcové zloženie, to značí dvaja za ministerstvo, dvaja za poisťovne a piati odborníci s tým, že všetky ostatné vzťahy zostávajú podľa návrhu gestorského výboru, nazveme to, istým spôsobom netransparentné. Bola tam aj argumentácia, bola búrlivá, bolo to zaujímavé rokovanie. Obrana navrhovateľov bola taká, že napríklad v nejakej skupine liekov sa argumentovalo, že tá by stála 4 mld. a potom sa ukázalo, že by mohla stáť len 208 alebo 280 miliónov. Aj to je veľa navyše. Samozrejme zámer ministerstva, aby to nestálo veľa, je zrozumiteľný. Ale, žiaľ, takýmto spôsobom sa argumentovalo.

  Čiže ja hovorím, že ten zákon, tak ako je podaný, je nepresný a pri viacerých posudkoch alebo ohlasoch aj z odbornej verejnosti môžem zacitovať, že v kritériách na stanovenie výšky úhrady zo zdravotného poistenia, ktoré boli veľmi často kritizované, nie je medzi nimi uvedený žiadny záväzný vzťah a ich váha pri výpočte finálnej úhrady. Viem, že nemôžu byť v zákone detaily, ale zároveň ten zákon nedáva istotu, že kritériá budú dosť transparentné. Malo by to byť presnejšie. Názory rôznych ľudí z odbornej verejnosti sú, že návrh zákona sa iba tvári, že úhrada sa stanoví jasne definovaným spôsobom, v praxi sa však podľa neho bude dať postupovať a budú sa používať iné netransparetné mechanizmy. To som chcel pozmeňujúcimi návrhmi vylúčiť.

  Myslím si, že to nebolo celkom jasne pochopené, keď tu aj hovoril pán doktor Ferkó, že sa príliš veľa hovorilo o korupcii. Tam ani nešlo o to, že teraz by sa jedna, druhá alebo tretia, štvrtá strana, osoba alebo skupina mali obviňovať. Ale išlo o to, aby v zákone, pokiaľ možno, bola vylúčená alebo sťažená takáto činnosť a aby bol ten zákon čo najtransparentnejší. Tiež môžem citovať z ohlasov, že tak, ako to vidia mnohé skupiny lekárov, okrem víťazstva byrokracie, ktorú bude treba platiť, sa znova otvára priestor organizovanej korupcii a tak ďalej. A tomuto sme sa snažili zabrániť. Ja som vo výbore argumentoval tým, že tu nejde iba o to, že ja vidím nejakú korupciu, ale ja chcem, aby bolo možné vyvrátiť to, že existuje. A z tohto hľadiska som teda dal pozmeňujúce návrhy. Ony sú navrhnuté v tej skupine všetky neschváliť. Navrhujem, aby boli vyňaté tri skupiny z nich, a to body 5 a 8, ktoré hovoria o tom, že do kritérií sa zavádza aj cenová hladina ako naozaj merateľné kritérium.

  Potom návrhy, ktoré sú pod bodmi 24, 25, 41 a 43, aby sa o týchto štyroch hlasovalo osobitne. To sú návrhy, ktoré hovoria o tvorbe kategorizačných komisií a kategorizačných rád. Ten môj návrh je taký, že kategorizačné komisie a kategorizačné rady majú vopred určený počet členov. Majú určených navrhovateľov, kto môže týchto členov navrhnúť. Je to aj ministerstvo zdravotníctva, aj financií, aj zdravotný výbor, aj finančný výbor, aj lekárska komora, aj lekárnická komora, aj odborné grémiá, aj združenia výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok a je to aj Najvyšší kontrolný úrad. Takúto komisiu by potom schvaľovala vláda, ktorá podľa tohto návrhu zákona má vydať zoznam liekov. Toto by bol spôsob, ktorý:

  1. pracuje s obmedzeným počtom peňazí,

  2. pracuje so spresnenými kritériami, tak ako sú v zákone dané,

  3. je dostatočne transparentný a vylučuje všetky možné podozrenia.

  Preto navrhujem o týchto hlasovať zvlášť.

  Potom navrhujem hlasovať jednotlivo o bode 59 a jednotlivo o bode 61, pretože tie dávajú ministerstvu kompetenciu rozhodnúť sa aj mimo kategorizačných komisií, a tým všetko, čo sa hovorí o transparentnosti, zabíjajú. Navrhujem vypustiť tieto paragrafy podľa bodov v spoločnej správe. Všetky ostatné, a to 9, 15, 20, 23, 34, 37, 40, 45, 47, 8, 9, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60, 64, 65 sú len doplňujúce návrhy, ktoré prispôsobujú zvyšok zákona k týmto základným pozmeňujúcim návrhom, a o tých sa môže alebo malo by sa hlasovať spoločne.

  Ešte sa chcem vyjadriť k jednej veci. My sme ako odborná skupina Demokratickej strany, ale aj ako reprezentanti koalície a členovia klubu SDK opakovane hovorili, že ten rok, ktorý máme za sebou, treba naozaj - a teraz to hovorím aj z hľadiska môjho členstva vo finančnom a rozpočtovom výbore - využiť na systémové aj iné zmeny v zdravotníctve, aj iné ako v liekovej politike a jedným z nich je v každom prípade spresnenie v ústave, aby sa mohlo prejsť k viaczdrojovému financovaniu. K viaczdrojovému financovaniu, a to je už mimo rámca tohto zákona, ale je jeho prirodzeným doplnkom. V celom systéme je potrebné rozšíriť a doplniť systém poistenia na pripoistenie. Osobne by som navrhoval, ako sa to za tie roky osvedčilo, aby bola pre štandardné poistenie jedna jediná poisťovňa, ale to je vec obchodno-odborno-politických rozhodnutí. Ja by som sa radšej spoľahol na jednu povinnú poisťovňu a tie ostatné by boli na pripoistenie.

  Tu sa veľmi intenzívne začalo hovoriť o štruktúre a kapacitách v zdravotníctve, ale myslím si, že sa tiež nevyužil dostatočne čas na to, aby sa definoval potrebný rozsah zníženia kapacity, napríklad oných 5 600 lôžok, a definoval sa časový rámec a postup a spôsob, ako sa to bude robiť. Verím, že tento najbližší rok sa využije intenzívnejšie a že bude schválená základná sieť, že sa urobili už kroky aj smerom v pokračovaní privatizácie alebo prenajímania ambulancií a že toto je teda ďalší okruh, ktorý treba urobiť.

  Z tohto, čo som povedal, vidím, že naozaj ministerstvo zdravotníctva vedie zápas s ťažkým stavom nedostatku financií. Ale ešte necítiť úplne systémovú zodpovednosť mimo vlastnej pôsobnosti, čiže od ministerstva financií cez všetky ostatné rezorty vrátane štátnej správy, vrátane samosprávy. A až takto široko sa treba pozerať u nás na zdravotníctvo, čo ministerstvo ešte necíti. Ja to kritizujem preto, aby sa to zmenilo a zlepšilo. Ministerstvo necíti v celom rozsahu ekonomickú zodpovednosť za zdravotníctvo. Znamená to vynájsť taký systém, ktorý by mohol fungovať, a presadzovať ho.

  Ministerstvo zdravotníctva roky bolo len distribútorom toho malého - vždy to bolo málo pre zdravotníctvo -, toho malého balíka peňazí. Samozrejme, aj školstvo má málo, všetci majú málo. Toto hovorím preto, aby sme apelovali na všetky ostatné rezorty, na parlament v rámci už aj zmien ústavy a na celú vládu, aby sa takto systémovo pozrela na zdravotníctvo, a ja si neželám, aby čierny Peter netransparentnosti, teraz sa vrátim k tomuto návrhu zákona, zostal na ministerstve. Hovorím, istý pokrok sa vo výbore dosiahol, ale ja som presvedčený, že to nestačí, že si ešte stále dobrovoľne ministerstvo necháva dosť veľkého čierneho Petra v rukách. A toto všetko hovorím preto, že si želám, aby zdravotníctvo fungovalo. Hovorím za Demokratickú stranu. A osobne by som nerád bral za netransparentný zákon zodpovednosť.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili dvaja poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Húska, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Chcem podporiť viaceré stanoviská, ktoré vyslovil poslanec Tatár. Ja si myslím, že z mojej strany treba najviac akcentovať to, že presun rozhodnutí z parlamentu do exekutívy je v podstate veľmi pochybný. Je veľmi ťažké ustrážiť, aby lobizmus nemal taký priestor, ako má.

  Rád by som pripomenul jeden zaujímavý, úsmevný výrok Shawa, ktorý povedal, že profesionalizmus je sprisahaním voči laikom. Nesmieme si myslieť, že keď rozhodnutie odoberieme z parlamentu, že bude odovzdané práve profesionálom. Odovzdáme to práve tým, ktorí sú viacej vystavení lobizmu, ako je vystavený poslanec, a z týchto dôvodov by bolo naozaj účelné neísť touto cestou, nepúšťať prakticky spod kontroly parlamentu túto veľmi chúlostivú záležitosť, akou je práve lieková politika.

  Ubezpečujem vás, že vládna koalícia, keď bude akýmkoľvek spôsobom chcieť zakryť tento sklon prevalcovať väčšinu nákladov na pacientov, bude veľmi zle honorovaná občianskou verejnosťou a uvidíte, že tento tlak bude pre vás vystavením účtu.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedal pán poslanec Tatár. Jeho aj moje pozmeňujúce návrhy smerovali iba k jednému, aby sa celý proces zatrieďovania či už liečiv alebo liekov sprehľadnil.

  O tom, že samotný proces kategorizácie je príliš odborný, ale otázka filozofie, ako zatrieďovať, myslím si, že je pochopiteľná pre širokú verejnosť. A z čoho vychádza tá obava netransparentnosti alebo možného lobizmu. Veď o tom hovoria aj samotní členovia Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností, ktorí hovoria, že navrhovaná kategorizácia liekov je netransparentná, čo povedie ku korupcii a môže zvýšiť nielen chorobnosť a úmrtnosť, ale aj celkové náklady na zdravotníctvo. Ja si myslím, že ak sú takéto varovania od odborníkov, mali by sme sa skutočne nad nimi pozastaviť a nemali by sme ich brať na ľahkú váhu.

  A keď je možnosť urobiť tento zákon transparentným, prečo sa k tomu nepristúpi, prečo sa tomu bránime? Samozrejme, že nie je toto možné urobiť počas nočného rokovania, pretože naformulovať jednotlivé paragrafové znenia vyžaduje mať aj istú skúsenosť s legislatívou. Preto som dával návrh na vrátenie, na dopracovanie, aby sa s touto filozofiou urobil zákon transparentne, aby sa zaoberalo ministerstvo zdravotníctva a s takouto filozofiou aby zákon predložilo na rokovanie Národnej rady. Uvidíme, ako sa s týmto názorom stotožnia ostatní poslanci.

 • Pán poslanec Tatár bol posledný z písomne prihlásených poslancov. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Pani poslankyňa Aibeková, pani poslankyňa Sárközy. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Aibeková, máte slovo.

 • Ja naozaj nemienim zdržiavať a nebudem mať ďalší príspevok. Ja som sa len nevyjadrila o forme hlasovania k tým mojim pozmeňujúcim návrhom. Takže ja by som prosila hlasovať jednotlivo a budem dúfať, že aspoň niektoré prijmete tak, že toto bude celé moje vystúpenie.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujeme pekne.

  Ďalšia prihlásená do rozpravy - pani poslankyňa Sárközy.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  milé kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadrila k predkladanému návrhu zákona o Liečebnom poriadku. Žiaľbohu je to celkom odborná záležitosť, ale ani v tejto snemovni sa tu nediskutuje len z odbornej stránky, ale mieša sa do toho aj politika. Takže budem musieť začať aj ja s politikou. Tu sa cituje, a nie raz sa citoval článok 40 ústavy, ja to ešte raz odcitujem: Každý má právo na ochranu zdravia, na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Mne tu niečo chýba. Neviem, či by sa to mohlo dať do ústavy, ale bolo by treba nad tým porozmýšľať v budúcnosti. Ja by som tam za tou vetou, že každý má právo na ochranu zdravia, vsunula ešte vetu "povinnosťou každého je dbať o svoje zdravie". Poviem vám, prečo toto citujem. Pretože my sa oháňame s tou bezplatnou zdravotnou starostlivosťou. Všetci, ktorí tu sedíme a ja pevne verím, že aj tí, ktorí tu nesedia, ale nás počúvajú, sú si vedomí toho, že bezplatná zdravotná starostlivosť neexistuje ani neexistovala. Tú zdravotnú starostlivosť niekto platí. Platíme to všetci tí, ktorí prispievame do fondu zdravotného poistenia, no a jasná vec je, že zdravotnú starostlivosť dosť v širokom rozsahu garantuje aj štát.

  Ja by som sa vyjadrila v krátkosti k tej časti, ktorá sa týka stomatológie, pretože to aj pán minister uviedol v predkladacej správe, že Liečebný poriadok sa novelizuje vo veľkej miere aj v tejto časti. Vlastne hlavne v tejto časti. A aj viacerí poslanci k tomuto vystúpili.

  Teraz by som začala s tou povestnou V 12, ktorá tu rezonuje v tomto parlamente už približne tri alebo štyri týždne. O čo tu ide? Ide o to, že sme dostali návrh novely Liečebného poriadku, kde bola trošičku iná dôvodová správa, ako bol samotný zákon. Komora zubných lekárov mala jesenný snem pred dvoma týždňami, žiaľbohu, oni čítali len dôvodovú správu, nepozerali sa na samotné znenie zákona. Vtedy snem odsúhlasil, že je spokojný s celým Liečebným poriadkom. Nakoniec vo výbore skonštatovali, že snem hlasoval o niečom inom, ako je tento zákon. To sa vo výbore vysvetlilo. Myslím si, že sme sa pokúsili nájsť nejakú kompromisnú cestu, ktorá bola prijateľná pre obidve strany. Na jednej strane pre stomatologickú obec a na druhej strane pre pacientov, ktorých sa tento Liečebný poriadok bude týkať.

  Ja som to aj vo výbore povedala a musím to odcitovať aj tu. Neviem, kto zaviedol do povedomia takzvanú sociálnu výplň. Keď som to zo začiatku počula, mala som taký dojem, že mi niečo ušlo za tých 20 rokov, odkedy som skončila medicínu - odbor stomatológia, pretože ja som počula a učila som sa o jednoplôškových, dvojplôškových, viacplôškových výplniach, o plastických, živicových a polymerizujúcich, nebudem to rozvádzať. Ale, žiaľbohu, nestretla som sa so sociálnou výplňou. Začala som sa o tom informovať, no a teraz mi bolo vysvetlené, čo to tá sociálna výplň znamená. Sociálna výplň znamená tú povestnú V 13, ktorú sa dnes v zdravotníckom výbore podarilo jednak výboru, a jednak Komore zubných lekárov dostať do tohto zákona.

  Ja vám úprimne poviem a stojím si za tým, čo poviem. Ja nie som nadšená s tým, že sa V 12 a V 13 dostali do tohto zákona. Poviem to aj prečo. To je politická rovina. Ja som vo výbore dostala vysvetlenie, že niet politickej vôle na to, aby V 12 a V 13 boli čiastočne hradené zo zdravotného poistenia alebo neboli hradené, ale pacienti si to hradili ako spoluúčasť. Preto to môžem zodpovedne povedať, lebo sa s týmito výplňami ja osobne vo svojej ambulancii, ale potvrdia mi to mnohí kolegovia, nestretávam dobrých pár rokov, týka sa to samopolymerizujúcich výplní, pretože čas pokročil a používame moderné materiály, ktoré sú hádam o niečo drahšie, ale niekde sa to vyplatí, pretože majú dlhšiu životnosť. Takže to, keď tu počúvam, že ľudia budú naďalej chodiť s deravými zubami, to celkom neobstojí, pretože aj doteraz mali možnosť na to, aby navštívili svojho stomatológa a dali si zuby do poriadku.

  Čo je pre mňa najdôležitejšie v tomto zákone a trošičku mi chýba. Najdôležitejším pojmom v tomto zákone, vlastne návrhu zákona o Liečebnom poriadku, by mala byť prevencia. Prevencia hradená do 18. roku veku, úplne hradená vrátane vyšetrení, vrátane použitia floridových preparátov na endogénnu a exogénnu floridáciu a vrátane povinných preventívnych prehliadok. A tieto povinné preventívne prehliadky podčiarkujem, a to nielen do 18 rokov, myslím si, že tam až taký problém nie je, pretože počas školskej dochádzky tie deti sú podchytené. Väčší problém nastáva až potom v tom strednom veku. Ja si tú prevenciu predstavujem tak, že áno, ja som to povedala vo výbore, to bolo dnes citované postupne, a ja pevne verím, že neprejdú roky, aby sme sa k tej postupnosti dostali, budeme musieť vyvíjať takú osvetovú činnosť a myslím si, že všetci, pretože tu je to trošičku aj tá politika, aby ten pacient, ktorý nenavštívil lekára raz za rok, áno, ten budúci rok, keď sa tam nájde 5, 6, 7 kazov alebo bude potrebné extrahovať zuby, pekne si to bude platiť. Keď navštevuje v rámci preventívnej prehliadky svojho ošetrujúceho lekára, tak tam to bude hradené zo zdravotného poistenia. Či sa nám páči alebo nie, najzdravšie zuby majú ľudia, ktorí za ošetrenie v stomatologických ambulanciách platia okrem prevencie všetko - to je Švajčiarsko a Škandinávia. Teraz mi poviete, že áno, ale to je trošičku iná životná úroveň. Lenže oni to začali síce teraz už pomaličky pred 20 rokmi, ale zápasili s tými istými problémami, s ktorými zápasíme teraz my. Postupne tam prišla floridácia pitnej vody, soľ, to sa trošičku rozbieha aj u nás, pretože je soľ Maruška. A prišla tam endogénna a ezogénna floridácia. Tá endogénna floridácia je vybavená aj u nás, pretože tabletky Natrium floratum plne hradí poisťovňa.

  Ja pevne verím, že sa nám podarí aj v tej ezogénnej floridácii dôjsť k nejakému kompromisnému riešeniu. Aspoň som to mala prisľúbené a s týmito prostriedkami, ktorými bude štát garantovať preventívnu stomatologickú starostlivosť, aj my môžeme dospieť v priebehu pár rokov k tomu, aby tu už v tejto snemovni nerezonovalo vekové ohraničenie, nerezonovala sociálna výplň. Ja to teraz fakt budem používať už naposledy a bola by som veľmi nerada, keby ľudia išli do zubných ambulancií s tým, že ja chcem sociálnu výplň, pretože na to právo mám.

  Takže toľkoto som chcela povedať k týmto dvom veciam a teraz konkrétne k tým veciam, ktoré tu odzneli. Áno, myslím si, že musím povedať, že došlo k rôznemu kompromisu dnes v zdravotníckom výbore, aj keď to veľmi ťažko hovorím ako stomatologička, práve kvôli tým veciam, ktoré som povedala pred chvíľou. Dostalo sa do návrhu, teda dostal sa tam pozmeňujúci návrh V 12 a V 13, to sú tie sociálne výplne, za ktoré komora síce nebojovala, ale bojovali naši pacienti, a myslím si, že to je tiež dôležité. Jedno spresnenie by som povedala, pretože tu bolo povedané, že dostali sa tam, vlastne zvýšila sa cena bodu pri V 01, V 02, V 03 S, spresnenie je v tom zmysle, že novela zákona tieto pozmeňujúce návrhy neobsahovala. V tom pôvodnom Liečebnom poriadku boli, ale v tom novom nie. To sú tie zdravotnícke výkony, ktoré sú čiastočne hradené, čiže tam je spoluúčasť pacienta. Ale je to v poriadku. Je to vybavené.

  Teraz by som sa vyjadrila k niektorým veciam, ktoré tu odzneli v rozprave. A ešte niečo k prevencii. Žiaľbohu, aj pri prevencii zo 6 výkonov, ktoré sa týkali prevencie, vypadli 4 a zostali tam len 2, síce tie výkony sú trošičku pomiešané, takže nemôžeme povedať, že by tie 4 úplne vypadli, ale boli spojené a nie najšťastnejšie spojené, ale to je to menšie zlo. Tým trošičku sme asi stratili na motivácii toho pacienta a na motivácii samotného lekára, pretože, keď to nebude ohodnotené, tak jasná vec, že prevencia hlavne u detí nebude prebiehať, tak ako by sme si to všetci predstavovali.

  No a teraz by som sa chcela vyjadriť k tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý tu predniesla pani poslankyňa Aibeková, čo sa týka paradontológie. S jedným z jej pozmeňujúcich návrhov musím súhlasiť, pretože to je vysvetliteľné, vlastne nemôžem súhlasiť a s tými dvoma môžem súhlasiť. Ona navrhovala, aby pri výkone P 08, čo je plastika v oblasti čeľustí, to je bodové ohodnotenie 400 bodov, sme vynechali vekové ohraničenie. Preto teraz vynechám politiku a všetko, ja sa sústredím jedine na odbornú vec. Tú frenolektómiu robíme u detí, to má efekt vtedy, keď to robíme u mladej generácie, pretože ja si nepamätám, že by sme to niekedy robili niekomu, kto má nad 20, pretože, keď to ošetrujúci lekár nezistí v tom ranom detskom veku, najlepšie okolo toho 7., 8. roku, tak to nemá efekt, aby sme to robili, a vekové ohraničenie na 60 rokov je zasa opodstatnené, pretože tam sa už pripravuje lôžko na celkovú zubnú náhradu. Takže tu by som bola za to, aby to vekové ohraničenie tu zostalo, pretože to má svoj efekt a je to opodstatnené.

  Musím s vami súhlasiť, že pri výkone P 09, čo je plastika vo frontálnom úseku sánky, tu je vekové ohraničenie do 18 rokov a potom u dospelých nad 60 rokov. Tento výkon sa nerobí do 18 rokov, takže tu je opodstatnenie, aby to tam zostalo, takže preto som vás prosila, aby sme o tom hlasovali zvlášť. Takže tu treba, aby vypadlo to vekové ohraničenie. Takisto výkon P 23, čo je gingivektómia, tu je tiež do 18 rokov a po 60. roku. Tento výkon sa väčšinou robí u strednej populácie, tak okolo 35 - 40 rokov, takže tu to má tiež svoje opodstatnenie. Mňa trošičku iné zaujalo pri týchto bodoch a ja som to vo výbore povedala, ale sme to nedotiahli. To bude už záležitosť ďalšej novely, ktorá bude musieť prísť, síce neviem kedy. Je tu jedna vetička, že sa uhradí iba lekárovi s osvedčením. Ja toto dosť neviem pochopiť, čo to znamená osvedčenie. Atestácia I. stupňa, špecializačná atestácia, certifikát? A treba ešte podotknúť, že od roku 1989 sa atestácia z paradontológie nerobí, ale to nie je naša záležitosť, je to síce záležitosť zákonodarného zboru, ale musí to prísť z komory a musia sa k tomu vyjadriť odborníci z tejto oblasti. To je len na margo toho.

  A ešte jedna dôležitá vec, a to je tá, že ja by som väčší dôraz kládla pri novele tohto zákona na prevenciu a na záchovnú stomatológiu. Žiaľbohu, vyššie sú bodové ohodnotenia práve v stomatochirurgii. Nemôžem si odpustiť, ale musím povedať prečo. Pretože na návrhu tohto zákona vidieť rukopis pána docenta Kurilu. On je stomatochirurg, on je hlavným revíznym lekárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, mnohé tie vsuvky alebo tie vety, ktoré sú tu, svedčia o tom, my ho všetci veľmi dobre poznáme, ktorí sme skončili LFUK v Bratislave, za tých 20 rokov on tam pôsobí aj už dlhšie. On má aprobáciu všeobecného chirurga a potom si spravil atestáciu zo stomatochirurgie, takže zrejme tieto záležitosti sú tam práve preto.

  A ešte jedna vec, to musím spomenúť, čo tu vypadlo, čo bolo v pôvodnom návrhu, žiaľbohu, ja som to tiež zistila dnes. Ja tento Liečebný poriadok chcem zlepšovať, a to sú nie také záležitosti, ktoré sa tu môžu pri jednej novele všetky dať stopercentne na úroveň, ktorú by sme si predstavovali. V pôvodnom návrhu bol u detí predškolského veku, školského veku, u mentálne retardovaných detí alebo u hendikepovaných detí takzvaný koeficient, násobili sa tie výkony. Teraz to vypadlo a tí kolegovia, ktorí majú prax s týmito deťmi, vedia, čo to v ambulancii znamená, napríklad keď niekomu patrí ústav sociálnej starostlivosti, kde sa pravidelne starajú o tieto deti, tam ten koeficient je potrebný. Ja si myslím, že nikto to nezneužíval.

  Tu už počúvam, že treba mať záverečné slovo, takže ja pomaly budem končiť. Tie hlavné veci, ktoré som tu povedala: Netreba zabudnúť na to, aby v budúcnosti bola v plnej miere hradená prevencia, postupne populáciu treba naučiť tomu, aby sa starala o svoje orálne zdravie. Musím povedať, že za tým stojím, že čisté zuby sa nekazia. Chvalabohu, už sme v tých sedemdesiatych rokoch opustili od tetracyklínových preparátov, tam sa kazili aj čisté zuby, pretože deti brali ešte antibiotiká. Tá éra je už za nami. Takže s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré výbor prijal a ktoré sú v spoločnej správe a tie, ktoré prijal výbor dnes a pre mňa je dôležitá tá vec, že s tým súhlasila Komora zubných lekárov, pretože je stavovská organizácia, tá novela Liečebného poriadku nerieši všetko, ale myslím si, že s týmito pozmeňujúcimi návrhmi pre stomatologickú obec a hlavne pre našich pacientov bude prijateľná.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyne sa hlásia dvaja poslanci do faktických poznámok. Vyhlasujem možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok za skončenú.

  Pán poslanec Zelník, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Ja len veľmi krátko k tej prvej časti, čo hovorila pani poslankyňa, že skutočne zdravotná starostlivosť nikdy nebola a ani nie je bezplatná, v minulosti sa zdalo, že štát všetko platí cez štátny rozpočet, ale predsa peniaze, ktoré prichádzali do štátneho rozpočtu, prichádzali jednak z daní, a jednak z toho, čo vyprodukovali ľudia, dnes sa občan podieľa na platbe za zdravotné výkony a za zdravotnú starostlivosť jednak v podobe povinného zdravotného poistenia a okrem toho v rámci odvodu daňových povinností. Z toho sa tvorí štátny rozpočet a ten potom spätne z týchto vytvorených prostriedkov prispieva na jeho liečbu alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takže liečba nikdy nebola a ani nie je zadarmo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Sárközy hovorila o tom, že veľa vecí sa nedostalo do tej novely. Súhlasím s tým, samozrejme, ale niektoré sa ani nemohli dostať. Boli niektoré pozmeňujúce návrhy, ale boli nad rámec novely.

  Ale ja si myslím, že skutočne budeme musieť pristúpiť čoskoro k širšej novele Liečebného poriadku, lebo skutočne nerieši špeciálne ambulantné služby, nerieši dostatočne LSPP, nerieši dostatočne prevenciu primárneho kontaktu, takže k tomu budeme musieť pristúpiť. Samozrejme, tým potom ponúkame tú širšiu novelu na širokú verejnú diskusiu, lebo skutočne to sa bude týkať každého. Netýka sa to napríklad zneužívania LSPP.

  A pokiaľ ide o ústavu, samozrejme, musí to pravdepodobne predchádzať, aby sa mohli dostatočne vyriešiť a systémové kroky aplikovať do praxe, aby sme skutočne vyriešili problémy zdravotníctva. Samozrejme, že súhlasíme s tým, že nemôže ťarchu niesť pacient, nemôže, to znamená, že aj štát musí plniť svoje povinnosti za svojich poistencov a potom budeme môcť alebo budeme mať morálne právo na to, aby sme urobili ďalšie systémové kroky a prípadne aj reštrikčné opatrenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vzhľadom na to, že sme sa dohodli, a tak sme prijali pozmeňujúci návrh, že budeme rokovať až do uzavretia rozpravy k tomuto bodu, prerušujem dnešnú schôdzu Národnej rady. Budeme pokračovať budúci týždeň v utorok o 9.00 hodine týmto bodom ako prvým bodom rokovania.

  Prajem vám príjemný víkend.