• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skôr ako začneme rokovať, prosím všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, aby účasť na dnešnom rokovacom dni overili svojím podpisom na prezenčnej listine, ktorá je pred vchodom do rokovacej miestnosti.

  V zmysle zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní požiadali títo páni poslanci: Baco, Bartoš, Brhel, Kozlík, Kresák, Langoš, Lexa, Orosz, Palacka, Sládeček, Slota a Slobodník. Na zahraničnej služobnej ceste sú páni poslanci a panie poslankyne Belohorská, Farkas, Cabaj, Keltošová, Kolláriková a Tkáč.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v piatok sme prerušili rokovanie schôdze po tom, ako sme prerokovali šesť návrhov zákonov, ktoré predkladala pani ministerka financií s tým, že sme o všetkých týchto bodoch, ktoré sme prerokúvali, skončili rozpravu a zostalo nám o týchto bodoch hlasovať. Preto teraz odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch z piatka uplynulého týždňa.

  Ako prvý v poradí sme prerokovali vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

  Prosím teraz pani ministerku, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov, a zároveň prosím pána poslanca Maňku, ktorý bol spoločným spravodajcom k tomuto návrhu zákona, aby zaujal miesto pre spravodajcu.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku dal hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu, ak boli podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v rámci rozpravy.

  Pán poslanec Maňka, nech sa páči, uvádzajte jednotlivé hlasovania.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  k návrhu zákona číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív máme spoločnú správu a máme dva pozmeňujúce návrhy. Mal by som dať hlasovať najprv o spoločnej správe, ale keďže v jednom z pozmeňujúcich návrhov bol aj návrh v zmysle § 83 ods. 1, kde sa navrhuje odložiť rokovanie o tomto zákone, odporúčam dať hlasovať najprv o tomto návrhu. Je to návrh pána poslanca Malchárka.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh, ktorý odznel v rozprave. Pán poslanec Malchárek navrhuje procedurálny návrhy nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Pán poslanec Gašparovič takisto bol navrhovateľom takéhoto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Pán spoločný spravodajca, uvádzajte hlasovanie zo spoločnej správy.

 • V spoločnej správe bol ešte jeden pozmeňujúci návrh. Bol to pozmeňujúci návrh pani poslankyne Kadlečíkovej a pána poslanca Juriša, kde v článku I bod 1 v písmene j) sa slová "1 000 Sk za tonu" nahrádzajú slovami "3 000 Sk za tonu", pričom gestorský výbor tento pozmeňujúci návrh neprijal. Odporúčam dať hlasovať o tomto návrhu.

 • Prezentujme sa hlasujme o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý je v spoločnej správe s odporúčaním gestorského výboru tento návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Uvádzajte návrhy, ktoré odzneli v rozprave.

 • Čiže v spoločnej správe už nemáme žiadny pozmeňujúci návrh. V rozprave zazneli dva pozmeňujúce návrhy. Pôjdem v takom poradí, ako odzneli v rozprave. Prvý návrh predniesol pán poslanec Delinga. Máte ho všetci predložený. Neviem, či je potrebné ho čítať, pán predsedajúci.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme v poradí o prvom podanom pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave a ktorý podal pán poslanec Delinga.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Ďalším pozmeňujúcim návrhom bol návrh pána poslanca Malchárka v bodoch a), b), c). O návrhu v bode a) sme hlasovali ako o prvom. Potom sú tu body b) a c). Odporúčam...

 • Pán spoločný spravodajca, nekomentujte podaný pozmeňujúci návrh.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý podal v rozprave pán poslanec Malchárek.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že ani tento návrh sme neschválili.

  Pán spoločný spravodajca, sú ešte ďalšie návrhy?

 • Nie, môžeme hlasovať o spoločnej správe ako o celku.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, keďže tento vládny návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, pri ktorom sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie, podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto vládnom návrhu zákona.

  Pán poslanec Malchárek.

 • Ďakujem za slovo.

  Ja som navrhoval, aby sa hlasovalo o a), b), c), o tých pozmeňujúcich návrhoch jednotlivo, je to aj písomne v mojom návrhu, pretože sa vzájomne vylučujú. Takže považujem to hlasovanie za hlasovanie o písmene b) a potom sme o c) ešte nehlasovali.

 • Tie návrhy sa nevylučujú. Ja som sa chcel opýtať, či trváte na tom, aby sa hlasovalo jednotlivo.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vrátime sa k hlasovaniu podľa požiadavky predkladateľa pána poslanca Malchárka. Budeme hlasovať o časti c) predloženého pozmeňujúceho návrhu.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 45 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Neschválili sme pozmeňujúci návrh uvedený pod písmenom c), ktorý podal pán poslanec Malchárek.

  Tým sme odhlasovali všetky návrhy, ktoré boli podané v rámci rozpravy v druhom čítaní.

  Podľa skôr ohláseného pristúpime k prerokúvaniu vládneho návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto z poslancov navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb, alebo či má skupina 30 poslancov pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb, alebo návrh na opakovanie do druhého čítania.

  Konštatujem, že nie je to tak.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, môžeme podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpiť k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Vlastne máme spoločnú správu. Ja som ju uviedol, pán predsedajúci, a myslím si, že nie je potrebné ešte raz čítať. Môžeme túto spoločnú správu prijať v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 438.

  Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Bajana, aby uvádzal podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku hlasovania o jednotlivých návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, a návrhy z rozpravy, ako boli podané.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, uveďte hlasovanie.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Mám pomerne jednoduchú úlohu. Budeme hlasovať o legislatívnotechnickej úprave, aby sme v texte článku II za slová "v Zbierke zákonov" vložili slová "Slovenskej republiky". To bol jediný pozmeňujúci návrh.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý je uvedený pod bodom 4 spoločnej správy a ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 109 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Prosím, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne.

  To boli všetky návrhy a odporúčam, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, aj tento návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré sa nepoužijú obmedzenia v zmysle ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či sa niekto hlási s návrhom opravy legislatívnotechnických alebo gramatických chýb, alebo či žiada skupina 30 poslancov vrátiť návrh zákona do druhého čítania.

  Konštatujem, že nie je to tak.

  Vyhlasujem preto rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem spoločnému spravodajcovi pánu poslancovi Bajanovi.

  Pristúpime k hlasovaniu o ďalšom prerokovanom vládnom návrhu zákona, ktorým je vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 436 a spoločnú správu ako tlač 436a.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu pána poslanca Brocku, aby uvádzal jednotlivé hlasovania o podaných pozmeňujúcich návrhoch k predloženému návrhu zákona.

  Pán poslanec Brocka, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Pán poslanec Mikloško!

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec Brocka, uvádzajte hlasovania.

 • Tu sa nedá pracovať, pán Mikloško.

 • Hlasy z pléna.

 • Vážený pán podpredseda, v rozprave k predloženému vládnemu návrhu zákona neodznela žiadna pripomienka alebo pozmeňujúci návrh a v spoločnej správe je iba jeden návrh k § 18 ods. 6, kde sa na konci pripája veta: "Ak platiteľ neumožní vykonanie kontroly v lehote na vrátenie dane podľa odseku 4, daňový úrad vráti daň do 10 dní po ukončení kontroly."

  Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Páni poslanci, počuli ste návrh, ktorý je uvedený v spoločnej správe pod bodom 4.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • Pán podpredseda, môžeme prejsť k tretiemu čítaniu.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto vládnom návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či sa niekto z poslancov v treťom čítaní hlási do rozpravy. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánu poslancovi Brockovi, spoločnému spravodajcovi.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 434.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu gestorského výboru pána poslanca Tatára, aby uvádzal jednotlivé návrhy zo spoločnej správy.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy a jeden pozmeňujúci návrh vyplynul z rozpravy. To je pozmeňujúci návrh pána poslanca Delingu, ktorý navrhuje zlacniť lacné a zdražiť drahé pivo.

  Prosím vás, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu, ktorý k predloženému vládnemu návrhu zákona predniesol v rozprave pán poslanec Delinga.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Prosím, pán spoločný spravodajca.

 • Navrhujem, aby sme prešli do tretieho čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu.

  Pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy v rámci tretieho čítania. Či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb, alebo či chce skupina 30 poslancov vrátiť návrh zákona do druhého čítania.

  Konštatujem, že nie je to tak.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

  Ďalším v poradí prerokovaným zákonom je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Kujana, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k predloženému návrhu zákona. Najskôr hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, keďže neboli podané v druhom čítaní nijaké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpili by sme k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy výborov uvedeného pod bodom 4. Navrhujem, aby sme hlasovali o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporučením gestorského výboru schváliť ho.

  Prosím vás, pán predsedajúci, aby ste dali o mojom návrhu hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, ktorý je uvedený v spoločnej správe, ktorú máte pod číslo 442a k návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 6 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh zo spoločnej správy sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, v rozprave neboli podané nejaké návrhy?

 • Neboli. Keďže neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, odporúčam, pán predsedajúci, aby sme prerokovali predmetný návrh zákona v treťom čítaní.

  Prosím vás, aby ste dali o mojom návrhu hlasovať.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu tohto návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či sa hlási niekto z poslancov do rozpravy v rámci tretieho čítania o prerokúvanom návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty. Konštatujem, že na svetelnej tabuli nie sú prihlásení žiadni páni poslanci, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne návrhy, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh. Chcem dať procedurálny návrh, aby sa vedenia schôdze ujal v zmysle § 23 rokovacieho poriadku predseda parlamentu ako predseda Národnej rady a aby vás v zmysle tohto paragrafu poveril vedením tejto schôdze, lebo pán predseda prišiel na schôdzu ako hosť alebo... Prosím o tom, samozrejme, hlasovať.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Pán poslanec Cuper, pozrite si príslušné ustanovenia zákona o rokovacom poriadku a potom dávajte procedurálne návrhy, ktoré sú v súlade s § 30. (Hlasy v pléne). Pán poslanec Cuper, procedurálny návrh môžete podávať podľa § 34 zákona o rokovacom poriadku, nie podľa toho ustanovenia, ktoré ste vy citovali.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o ďalšom zákone, ktorým je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, tlač 447.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu pána poslanca Benkovského, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

  Ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, pani ministerka financií požiadala o vystúpenie.

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som podľa § 35 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku otvorila rozpravu a hneď aj krátko vysvetlím prečo.

  Chcela by som týmto svojím postupom umožniť, aby sa predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. V tomto pozmeňujúcom návrhu by sme chceli dosiahnuť to, aby sa urobila malá zmena v návrhu, a to v článku III, kde je účinnosť tohto zákona od 1. 1. 2000, a predpokladám, že bude prednesený návrh, ktorý zmení účinnosť na deň vyhlásenia. Chcela by som poprosiť poslaneckú snemovňu, aby tento pozmeňujúci návrh podporila.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, keďže pani ministerka financií využila ustanovenie § 35 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku a vystúpila pred hlasovaním o tomto vládnom návrhu zákona, otvorila rozpravu v rámci druhého čítania. Preto sa pýtam pánov poslancov, či sa niekto hlási do rozpravy k tomuto návrhu zákona.

  Najskôr by som prosil tých pánov poslancov, ktorí sa hlásia do rozpravy, aby súhlasným kývnutím hlavy mi moje stanovisko potvrdili. Pán poslanec Benkovský. Keďže sa do rozpravy nikto viac z pánov poslancov nehlási, uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Benkovský, ešte by som vás poprosil o chvíľku strpenia, pán poslanec Cuper má procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, stalo sa dobrým demokratickým zvykom, že sa v tomto parlamente poslancom opozície neudeľuje slovo. Ja som mal procedurálny návrh v tom zmysle, že § 23 ods. 1 hovorí o tom, že schôdze Národnej rady riadi predseda Národnej rady alebo ním poverený podpredseda Národnej rady (ďalej len "predsedajúci"). A vy ste povedali, že ja podávam podľa tohto paragrafu procedurálny návrh a že ho mám podať podľa § 34. To ja viem, pán predsedajúci, ale ja som dal procedurálny návrh v tom zmysle, aby sa ujal vedenia schôdze pán predseda parlamentu, pretože tu prišiel, neodovzdal vám vedenie schôdze parlamentu a posadil sa a čaká, že sa hádam bude diať zatmenie slnka v tomto parlamente.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Cuper, prosil by som vás, aby ste sa naozaj pri svojich vystúpeniach ako docent práv riadili právom v tomto parlamente. Pán predseda Národnej rady ma pred začatím rokovania o prerušenej schôdzi Národnej rady poveril vedením na rokovaní tejto schôdze.

 • Hlasy z pléna.

 • Takže ste, pán poslanec Cuper, absolútne mimo. Pán poslanec, vyjadrujte sa slušne v tejto rokovacej miestnosti.

  Pán poslanec Benkovský, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som na základe aj vystúpenia pani ministerky Brigity Schmögnerovej podal pozmeňujúci návrh skupiny pätnástich poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Robím tak predovšetkým preto, aby daňové úrady a daňovníci nekonali mimo zákona, t. j. aby im bol vytvorený zákonným spôsobom reálny časový priestor na dôslednú prípravu aplikácie novelizovaného zákona.

  Konkrétne teda návrh znie, v článku III navrhujem zmeniť znenie nasledovne: "Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia." Odôvodnenie: Zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je procesný zákon, ktorý upravuje konanie vo veciach daní a poplatkov. Vzhľadom na uvedené, ako aj na to, že sa zavádza nový druh dane, tzv. paušálna daň, je potrebné, aby sa celá správa daní pripravila na túto nabiehajúcu daň od 1. 1. 2000 vrátane...

 • Hlasy v sále.

 • Prosil by som pána Cupera, aby ma nechal dokončiť.

  ... daňového informačného systému, v ktorom je potrebné upraviť programové vybavenie tak, aby spracovanie tejto dane bolo bezproblémové. Rovnako je potrebné umožniť určitý časový priestor na prípravu aj daňovníkom a daňovým subjektom, aby sa mohli rozhodnúť o spôsobe zdanenia a v prípade, že sa rozhodnú pre paušálnu daň, aby si mohli súvisiace veci s touto daňou vopred zabezpečiť. S prihliadnutím na uvedené je nevyhnutné, aby táto novela zákona nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pani ministerka financií. Nie.

  Pán spoločný spravodajca takisto nie.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona. Najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.

  Prosím pána poslanca Benkovského, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Ako spravodajca gestorského výboru odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky, aby sme hlasovali o jednotlivých bodoch zo spoločnej správy, ktorú máte písomne predloženú, a preto si myslím, že nie je nutné tieto návrhy znovu čítať, aby sme hlasovali spoločne o bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich a samostatne o bode 2 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spoločného spravodajcu, ktorý odporúča, aby sme hlasovali o bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 zo spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

  Teraz budeme hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neprijať ho.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 23 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Prosím vás, dajte teraz hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rámci rozpravy.

 • Pán predsedajúci, v rozprave odznel len jeden pozmeňujúci návrh, a to konkrétne k článku III, kde sa navrhlo zmeniť ho takto: "Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia."

  Prosím vás, pán predsedajúci, aby ste dali o tom hlasovať.

 • Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Ruch v sále.

 • "Súdruh" Cuper, nemuseli by ste komentovať každé jedno vystúpenie iných poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • Pán predsedajúci, odporúčam vzhľadom na skrátené legislatívne konanie, aby Národná rada prerokovala vládny návrh zákona v treťom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prerokúvaniu návrhu zákona v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy ústne.

  Pán poslanec Gašparovič.

 • Pán podpredseda, ja vám chcem zacitovať § 83 ods. 4. "Ak v druhom čítaní boli návrhy a tak ďalej, hlasovanie sa koná najskôr na druhý deň." Nemôžeme hlasovať.

 • Pán poslanec Gašparovič, tieto ustanovenia sa nepoužijú v prípade prerokúvania návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Toto je v skrátenom legislatívnom konaní.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi za uvedenie hlasovania.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zostáva nám hlasovať ešte o vládnom návrhu zákona o daniach z príjmov. Keďže tri poslanecké kluby požiadali o prestávku pred záverečným hlasovaním o tomto vládnom návrhu zákona, vyhlasujem prestávku. Budeme pokračovať v rokovaní o 16.00 hodine.

  Prosím teraz všetkých poslancov koalície, aby sa dostavili na spoločné rokovanie poslaneckých klubov do kinosály.

  Ďakujem.

  Vyhlasujem hodinovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás o trpezlivosť. Budeme pokračovať o 17.00 hodine.

 • Po ďalšej prestávke.

 • Keďže nebola vôľa politických strán dohodnúť sa o definitívnom návrhu zákona o daniach z príjmov, zatiaľ k dohode nedošlo, chcel by som vás poprosiť o isté porozumenie.

  Prerušujem rokovanie dnešnej schôdze do zajtra do 9.00 hodiny, budeme pokračovať zajtra ráno.

  Ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorí trpezlivo čakali na pokračovanie rokovania tejto schôdze, prosím vás o porozumenie.

  Pani poslankyňa Aibeková.

 • Pán podpredseda, ja naozaj považujem toto vaše konanie za hazard s Národnou radou a je mi ľúto, že tu nie je pán predseda Migaš, ktorý mal rôzne vyjadrenia na adresu poslancov, pritom sám nie je schopný organizovať prácu parlamentu.

  Ja vás žiadam, aby zajtra poslanci dostali na lavice program, podľa ktorého sa záväzne bude rokovať a do koľkej sa bude rokovať. Ak plánujete zase nočné rokovanie kvôli vlastnej neschopnosti, tak vás prosím, aby ste s tým konečne prestali.

 • Pani poslankyňa, program, podľa ktorého pokračujeme v rokovaní, máte v laviciach. My sme neporušili program rokovania schôdze.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie schôdze.