• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  z poverenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky otváram rokovanie 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skôr ako pristúpime k rokovaniu, prosím, aby sme sa prezentovali a zistíme prítomnosť poslancov na schôdzi Národnej rady.

  Prezentovalo sa 89 poslancov, to znamená, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  O ospravedlnenie neúčasti na 21. schôdzi písomne požiadali títo páni poslanci: Ambróš, Hajdúk, Kandráč, Krumpolec, Lexa, Mészáros, Prokeš, Slobodník, Slota a Tkáč. Na zahraničnej služobnej ceste je predseda Národnej rady pán Jozef Migaš a poslanci a poslankyne Národnej rady: Belohorská, Delinga, Hoffmann, Hudec, Juriš, Kadlečíková, Klemens, Prokopovič, Švantner, Árpád Duka-Zólyomi a Weiss.

  Navrhujem, aby na 21. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi boli pani poslankyňa Mušková, pán poslanec Hóka a pán poslanec Švantner.

  Schôdzu zvolal predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 38 poslancov Národnej rady.

  Žiadosť o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou.

  Skupina poslancov žiada na tejto schôdzi prerokovať

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľudovítovi Černákovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

  Podľa článku 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov. Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Predtým ako pristúpime ku konkrétnemu prerokúvaniu tohto bodu programu, s procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Roman Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dávam v mene troch poslaneckých klubov procedurálny návrh, aby sme v rokovaní tejto schôdze pokračovali po 19.00 hodine, kým neskončíme rozpravu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Kováča, aby sme rokovali aj po 19.00 hodine.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada nie je v tejto chvíli uznášaniaschopná.

  Panie poslankyne, páni poslanci, keďže opticky vidím, že v rokovacej sále je dostatočný počet poslancov, odporúčam, aby sme hlasovali pomocou skrutátorov.

  Prosím overovateľov a skrutátorov, aby zrátali počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Prosím skrutátorov, aby zrátali počet prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Prítomných je 106 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, dám hlasovať na základe zisteného počtu prítomných poslancov skrutátormi o procedurálnom návrhu pána poslanca Romana Kováča. Prezentujme sa a hlasujme. Budeme hlasovať zdvihnutím ruky, pretože hlasujeme pomocou skrutátorov, nie pomocou hlasovacieho zariadenia.

  Kto je za návrh, ktorý podal pán poslanec Roman Kováč?

  Prítomných je 106 poslancov.

  Prosím skrutátorov, aby nahlásili počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, ktorý podal pán poslanec Roman Kováč.

 • Ruch v sále.

 • Prosím skrutátorov, aby nahlásili počet poslancov hlasujúcich za návrh pána poslanca Romana Kováča. Pán poslanec Mesiarik.

  Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

  Pýtam sa, kto je proti?

  Kto sa zdržal hlasovania?

  Konštatujem, že na základe výsledkov zisteného počtu hlasovania skrutátormi tento návrh získal nadpolovičnú väčšinu, to znamená, že Národná rada sa uzniesla na tom, že bude rokovať aj po 19.00 hodine.

  Panie poslankyne, páni poslanci, návrh ste dostali ako tlač 357.

  Predseda Národnej rady uvedený návrh podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku bezodkladne zaslal vláde Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska a pridelil ho na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Prosím teraz povereného člena skupiny poslancov pána poslanca Tarčáka, aby uviedol návrh a súčasne oboznámil Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli skupinu poslancov k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Ľudovítovi Černákovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

  Pán poslanec Tarčák, nech sa páči, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Procedurálny návrh - pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

  Vážené dámy a páni,

  myslím si, že o tom, že je to dôležité zasadnutie parlamentu, niet pochyby...

 • Musím ho zdôvodniť, aby ste ma neprerušili ako minule.

 • Iste, procedurálny návrh existuje v tomto zmysle, aby vedenie parlamentu vzhľadom na to, že ide o dôležité zasadnutie, ku ktorému existuje uznesenie Rady Slovenskej televízie, prešlo do rokovania s vedením Slovenskej televízie, aby hlasovanie na záver tejto mimoriadnej schôdze bolo v priamom prenose Slovenskej televízie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vzhľadom na vašu absolútnu neochotu demokraticky komunikovať so snemovňou vzdávam sa svojho procedurálneho návrhu v prospech pána Engliša.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • I keď toto vedenie je nedemokratické, ja sa svojho procedurálneho návrhu nevzdávam a žiadam, aby sme odhlasovali, aby pán Roman Kováč bol priviazaný k stoličke, aby po 19.00 hodine neušiel k mamičke.

 • Pán poslanec Tarčák, prosím, aby ste za skupinu poslancov uviedli návrh.

 • Šum a hlasy v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Pán poslanec Tarčák, máte slovo.

 • Vážený pán predseda vlády,

  členovia vlády,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám predložil návrh v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľudovítovi Černákovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý máte pred sebou ako tlač 357 aj s odôvodnením.

  Chcem na začiatok hneď povedať, že tento návrh nepredkladáme zo žiadnej politickej kalkulácie, zo žiadnej politickej špekulácie, ale z dôvodu politickej zodpovednosti za veľmi zlú hospodársku situáciu, v ktorej sa nachádza Slovenská republika, za katastrofálny ekonomický stav...

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále, panie poslankyne, páni poslanci.

 • ... do ktorého sa dostali občania Slovenskej republiky vďaka tejto vláde, a tiež preto, že evidentne čoraz viac výraznejšie sa prejavuje nespokojnosť verejnosti, čoho dôkazom, mohli ste to vidieť všetci na vlastné oči, bol míting odborárov v sobotu. Sme si plne vedomí toho, že za stav nie je zodpovedný sám pán minister, ale celá vláda, predovšetkým pán predseda, ktorý sedí v jej čele a, samozrejme, celá koalícia. Ale keďže ministerstvo hospodárstva vytvára v každej vláde istý makrorámec pre hospodárstvo ako celok, tak aj v našej krajine je to tak, že makrorámec pre hospodársku sféru vytvára predovšetkým ministerstvo hospodárstva, nevynímajúc ministerstvo financií. A tu aká miera, ktorému ministerstvu patrí, to nechám na zváženie každého z vás. Preto tento návrh.

  Ak by som prešiel konkrétne k pánovi ministrovi, vo všetkých civilizovaných demokratických krajinách na verejného činiteľa sú kladené tri základné princípy, ktorými sa má riadiť každý verejný činiteľ, nevynímajúc pána ministra. A to je predovšetkým jeho odborná profesná zdatnosť, morálny kredit a politická vyspelosť, ktorá je prezentovaná tým, že daný činiteľ je charakterizovaný jeho dôveryhodnosťou, zásadovosťou a tým, že koná v mene verejného záujmu a pracuje na prospech občanov z plných síl a schopností tak, akými disponuje.

  Ak mám prejsť k tomu prvému pilieru, a to je odborná profesná zdatnosť, tak tu musíme vychádzať z toho - a je to aj v odôvodnení, ktoré máte pred sebou -, do akej miery sa darí pánovi ministrovi plniť volebný program. Obmedzím sa len na niektoré časti, pretože som presvedčený o tom, že oveľa konkrétnejší, adresnejší budú moji kolegovia, ktorí vystúpia po mne.

  V tomto programovom vyhlásení vlády ste si prijali, vy odsúhlasili, vláda navrhla, stojí, že vláda sa bude usilovať o to, aby miera nezamestnanosti v Slovenskej republike sa priblížila k úrovni 10 %. Ďalej tam stojí, že sa postará o to, aby slovenská ekonomika, alebo na Slovensku nastal zásadný obrat a že sa budeme hrdiť výsledkami, ktoré dosiahne táto vláda, tieto výsledky spôsobia to, že sa tu bude žiť lepšie.

  Ďalej sa sľúbilo, že sa ozdraví podnikateľský priestor tak, aby bol zaujímavý predovšetkým pre zahraničných investorov, ktorí by tu mali prísť v oveľa väčšej miere investovať. A tiež je tam veľmi elegantne a krásne napísané, že bude minimalizovať také patologické javy, ako je korupcia, podvody, tunelovanie, zneužívanie postavenia, porušovanie zákonov. To stojí v programovom vyhlásení vlády, s ktorým prišla vláda, dostala dôveru od vás, páni poslanci.

  Aká je skutočnosť dnes? Len keď si zoberieme tieto parametre, nezamestnanosť nesmeruje k 10 %, ale je už nad 20 %. Zásadný obrat nastal, bohužiaľ, ale smerom dozadu. Len základné makroparametre sú toho dôkazom. Inflácia nie je, tak ako bola za vlády pána Mečiara, v rozsahu 5 - 6 %, ale škriabe sa k 15 %. Devalvácia slovenskej koruny je len otázka, v ktorom období a ako sa vyšplhá vysoko cez 20 %. Hospodársky rast, úpadok, to je len hra štatistických čísiel, či je prepad o 4 - 5 %. Ďalej hrdiť sa výsledkami, že životná úroveň bude lepšia, no, bohužiaľ, občan Slovenskej republiky sa má horšie. Ceny energie, potravín, plynu rastú zo dňa na deň a hospodárska alebo ekonomická situácia občana sa zhoršuje zo dňa na deň, čoho dôsledkom je aj výrazný takmer 30-percentný prepad reálnej mzdy. Či chcete, či nechcete, musíte priznať, na Slovensku sa zvyšuje chudoba.

  Ďalej ste sa zaviazali, že ozdravíte priestor pre podnikateľov, no, bohužiaľ, spustila sa kanonáda kriminalizácie, doslova pohonu na podnikateľov, čo spôsobila táto atmosféra aj toto prostredie, ktoré ste vytvorili, tú skutočnosť, že nie zahraničný kapitál čakal, kedy príde nová vláda, ale naopak, keď táto vláda prišla, zastavil svoje toky a prepad oproti roku 1998 je niekoľko desiatok percent.

  Ďalej je paradoxné, že ste si dali minimalizovať vplyv takých patologických javov, ako je korupcia, tunelovanie, zneužívanie postavenia. Nehnevajte sa, život, nie názor nás opozície, ale v nezávislých médiách, ukazuje pravý opak. Korupcia tak neprekvitala v žiadnom období ako doteraz za tejto vlády. O tunelovaní ešte isto budeme hovoriť. Tieto termíny, bohužiaľ, nie sú mi blízke, ale používam ich z vášho slovníka, vy ste ich tu vniesli, aby sme sa rozumeli.

  Takže aféry, ako je Nafta Gbely, deblokácia, najnovšie Priemyselná banka, sú známe. Vyjadrenia politikov vládnej garnitúry jeden na druhého, nie zase naše hodnotenie, ale vyjadrenia jedného, druhého, kto je za ktorý škandál, podvod zodpovedný, to sa iba rieši. Ak si myslíte, že tieto skutočnosti vyrieši nejaké politbyro, ste na omyle. Táto zodpovednosť sa môže vyriešiť jedine tu v slovenskom parlamente.

  Tiež ak hovoríme o týchto skutočnostiach, musíme sa trošičku dotknúť aj úrovne riadenia, ktoré riadi minister na svojom úrade. A tu je taká ukážka toho, ako to tam beží, keď energetická koncepcia sa z ministerstva dostane skôr na internet k zeleným (Greenpeace) a neviem komu, ako sa prerokuje vo vláde. Samozrejme, ešte predtým ako zasadne vláda k rokovaniu tohto dôležitého materiálu, sa spustí enormný tlak predovšetkým zo zahraničia, predovšetkým z tých krajín, ktorí majú eminentný záujem na tom, aby Slovenská republika sa dostala do závislosti od energie, aby sme ju za drahé, ťažké miliardy nakupovali u našich susedov. Tu je tiež na počudovanie jedna skutočnosť, že i napriek tomu, že sme drasticky zvýšili ceny energie, tak dlh Slovenských elektrární vzrástol z 3,5 mld., keď sme odstúpili my z vlády, na dnešných 7 mld., ktorý sa pohybuje niekde v oblasti 7 mld.

  Personálne záležitosti nebudem komentovať, sú verejnosti známe zo všetkých médií. Previazanie jednotlivých ministrov na konkrétne osoby včítane pána ministra Černáka sú taktiež známe, či už hovoríme, alebo by sme hovorili o pánovi Kinčešovi, Slávii kapitál a podobne.

  Ak by sme prešli na to, že pre pána ministra ako verejného činiteľa je dôležitá politická vyspelosť a istá dôveryhodnosť, tak jedným z takých barometrov alebo ukazovateľov je dôveryhodnosť. Neviem, akým pričinením zase, nezávisí to od našej vôle, ale prieskumy verejnej mienky hovoria, že pán minister sa dostal v rebríčku nedôveryhodných ministrov dokonca ešte pred pána ministra zdravotníctva, a to je na pováženie.

  Tiež zásadovosť, verejný záujem. Je veľmi ťažko hovoriť, keď celá vláda, činnosť jednotlivých ministrov presakuje jednou kauzou, druhou. A lobizmus je takpovediac pracovnou metódou takmer všetkých členov vlády. Tu už nehovorím o tom, že k politickej zrelosti každého politika patrí predovšetkým to, že ak nastupuje do funkcie, mal by plniť predovšetkým svoj volebný program. Som rád, že tu za mnou je pán predseda, ktorý sľúbil, že zvýši v priebehu štyroch rokov reálne príjmy každého občana o 100 %. Dneska sa už k tomu ani nechce hlásiť, o tom nehovorí. A, samozrejme, realita je taká, že reálny prepad príjmov je takmer 30 %. Ešte raz zdôrazňujem. Nehovorím, že všetko je len a len záležitosť pána ministra hospodárstva. Iste sa tam nájdu aj ďalší páni ministri, predovšetkým ministerka financií, ale, samozrejme, zastrešuje celý tento chaos pán predseda.

  Záverom. Ak by niekto mal obavy, že konkrétne dôvody nie sú dostatočné, treba vydržať a iste ich budú tlmočiť moji kolegovia, ktorí vystúpia po mne. Ale záverom ešte jednu poznámočku si predsa len neodpustím. Celá politická scéna a vládna koalícia sa dostala do istého schizofrenického stavu. S pánom ministrom vyjadrili nespokojnosť alebo nedôveru, či už sa vám to páči, či nie, či viac otvorene alebo menej otvorene, niektoré strany i vládnej koalície. Údajne dnes tento návrh nebude podporený iba preto, že ho predkladáme my ako opozícia. No tak takýto schizofrenizmus, bol by som veľmi rád, keby mi niekto poukázal aspoň na jednu krajinu, na jednu vládu alebo na súvislosti s jedným jediným členom niektorej vlády normálneho štátu, kde základom demokracie je, prirodzene, to, že každá opozícia nie že má právo, ale povinnosť veľmi pozorne sledovať každý krok jednotlivých členov vlády a všade tam, kde má čo len podozrenie, že sa nekoná vo verejnom záujme a v súlade so zákonom, musí verejnosť o tom informovať. A ak sú dôkazy také ako v tomto prípade, žiadať a v súlade s rokovacím poriadkom sa vyjadriť k dôvere či nedôvere k jednotlivému ministrovi.

  Vážení páni koaliční poslanci, nemyslite si, že sa schováte za alibizmus typu, že o tom rozhodne nejaké politbyro, či pozostáva zo 4, 12 alebo 20 členov. Tiež nepomôže ten argument, že vytvoríte nejaké politbyro, ktoré bude niečo skúmať, lebo tých politbýr by ste už museli mať toľko, že ak by ste chceli skutočne preskúmať jednotlivé kauzy, tak každý z vás musí byť v nejakom politbyre a už nevedno, kto koho by sledoval a čo skúmal. Nie, páni poslanci, ak si myslíte, že ešte je o päť minút dvanásť a že ešte vystačíte s demagógiou, kde budete všetko zhadzovať na predchádzajúcu vládu, ste na omyle. Je päť minút po dvanástej, a ak si to neuvedomujete, zodpovednosť za celú vládu i za pána predsedu nie tým, že ho prefackáte v médiách raz jedných alebo druhých, nesiete vy, lebo vy držíte chrbát, vy držíte túto vládu. A či chcete, či nechcete, súhlasíte so všetkým tým, čo títo páni vyvádzajú počas svojho pôsobenia vo vládnych funkciách.

 • Reakcia z pléna.

 • Nebudem zdržovať, pán Bajan.

  Občania čakajú, svoju nespokojnosť vyjadrili, myslím, dosť jasne a vehementne v sobotu. Momentálne čakajú a som presvedčený o tom, že aj Slovenská televízia urobí zadosť našim občanom aspoň v tom, že keď sme im už tak pripravili zákon, že od nich vyberáme tvrdo, či sa nám páči, či nepáči program Slovenskej televízie, že si nájde aspoň toľko priestoru, že by odvysielala túto diskusiu, ktorá najlepšie dodá obraz o tom, kto kde je a aké argumenty použije. Ak sa nebojíte konfrontácie názorov, iste nie je problém požiadať riaditeľa Slovenskej televízie, aby tento prenos bol prenášaný priamo. Nech občan zhodnotí a posúdi sám, lebo - či chcete, či nechcete - občan čaká, ako sa rozhodne Národná rada, či poslanci sú schopní ešte načúvať jeho hlas, či poslanci sú schopní presadzovať záujmy občana, lebo ak to tak nie je, skôr či neskôr odídete do politického zabudnutia.

  Ďakujem.

 • Prosím teraz povereného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pána poslanca Gabriela Palacku, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania návrhu.

  Pán poslanec Palacka, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále, páni poslanci.

  Pán poslanec Palacka, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám predniesol informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľudovítovi Černákovi.

  Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil návrh skupiny poslancov na prerokovanie jednotlivým výborom. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na predloženie informácie o rokovaní výborov.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľudovítovi Černákovi, poverenému riadením ministerstva hospodárstva, neschváliť a prijať uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k predloženému návrhu.

  Uznesenie navrhujem prijať v tomto znení:

  "Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu poslancov podľa článku 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky nevyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Ľudovítovi Černákovi, ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky."

  Ďakujem, pán predsedajúci. Môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Palackovi, spoločnému spravodajcovi výborov. Prosím, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku pána poslanca Brhela, ktorý vystúpi za poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko.

  Pán poslanec Brhel, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený predseda vlády,

  vážení páni ministri,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  vychádzajúc z toho, že každá vláda, každý člen vlády, minister získava dôveru na základe jej programového vyhlásenia, táto vláda pôvodne dôveru získala, pretože v poslaneckých laviciach mala 93 poslancov. Klub poslancov za HZDS však zastáva názor, že pán minister Černák zďaleka nenapĺňa to, k čomu ho programové vyhlásenie vlády zaväzuje.

  V tejto súvislosti dávam do pozornosti tlač 288 - správu o rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky do konkrétnych a termínovaných úloh na roky 1999 až 2002, ktorú predkladá Národnej rade predseda vlády Mikuláš Dzurinda. V tomto materiáli sa hodnotí aj ministerstvo hospodárstva, ktoré vypracovalo a predložilo konkretizáciu zámerov programového vyhlásenia vlády v podmienkach ministerstva hospodárstva. Na strane 4 materiálu, ktorý predkladá predseda vlády Národnej rade, sa konštatuje: "Predložený materiál očakávania nesplnil, pretože v ňom absentuje systémový prístup zabezpečenia cieľov programového vyhlásenia vlády, ich vnútornej previazanosti. Ciele sú v úvodnej časti materiálu formulované nekonkrétne, všeobecne, bez ich dôsledného priemetu na celé obdobie do roku 2002." Už samotná citácia z toho materiálu jasne naznačuje, že ministerstvo hospodárstva nepracuje zďaleka tak, ako by malo, a že v zásade aj predseda vlády je kritický k činnosti svojho ministra. Tie oblasti, ktoré sú v pôsobnosti ministra hospodárstva, sa stále zmietajú v obrovských ťažkostiach a pán minister doteraz neponúkol žiaden prijateľný program, ktorým by naznačil, ako by chcel tieto problémy riešiť.

  Už tu bolo spomínané, že návrh na odvolanie pána ministra dáva klub poslancov aj preto, že v médiách sa jeho meno spája s rôznymi aktivitami lobistických podnikateľských skupín, čo silne zaváňa klientelizmom.

  Názor klubu poslancov za HZDS, že ministerstvo hospodárstva pod vedením terajšieho ministra zámery programového vyhlásenia vlády nenapĺňa, nie je osamotený a z rôznych dôvodov a príčin - možno aj iných, alebo určite aj iných ako má HZDS - s ním viac či menej súhlasia aj viacerí predstavitelia súčasnej vládnej koalície. Demokratická strana už dlhší čas signalizuje svoju nespokojnosť s pôsobením pána ministra a je presvedčená o potrebe jeho odchodu. Takisto oceňuje narastajúci súhlas stále väčšej časti koalície so svojím hodnotením.

  Podpredseda vlády a predseda SOP pán Hamžík sa 20. septembra vyjadril, že s návrhom na odvolanie pána ministra Černáka vyjde najskôr na najbližšej koaličnej rade, pričom doplnil, že SDK už nejestvuje a premiér Dzurinda nemá podporu parlamentného klubu. Poslanci za Stranu maďarskej koalície sa rovnako kriticky vyjadrujú na adresu pána ministra. Vyhlásili, že predložia, resp. podporia v koaličnej rade návrh na jeho odvolanie z postu ministra. Celé toto vrenie v koaličnom zoskupení má svoj reálny základ v rôznorodosti politických subjektov vládnej koalície a ich politických programov, ktorá len s veľkými ťažkosťami umožňujú prijímanie rýchlych a perspektívnych rozhodnutí. Verejnosť destabilitu vládnej koalície citlivo vníma. Podľa prieskumu verejnej mienky realizovanej agentúrou Polis činnosť vládneho kabinetu Mikuláša Dzurindu veľmi sklamala 43 % občanov a čiastočne sklamala 39,2 % občanov. V každom prípade 80 % respondentov sklamala. Iba 12 % opýtaných si myslí, že vláda splnila ich očakávanie. Pozoruhodné pritom je, že až 23 % koaličných voličov súčasná vláda sklamala veľmi a 51 % čiastočne.

  Programové vyhlásenie vlády zaviazalo pána ministra k vytváraniu zdravého podnikateľského prostredia s pozitívnym dosahom na ekonomiku, čo by malo v konečnom dôsledku viesť k narastaniu životnej úrovne a k zlepšeniu sociálneho postavenia občanov. Ja sa zameriam na tri oblasti, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva hospodárstva. To je energetika, zahraničné investície a obchod.

  V oblasti energetickej koncepcie a energetickej politiky pán minister viac akceptuje názory rôznych ekologických skupín a zoskupení ako oficiálnych autorizovaných inštitúcií a renomovaných odborníkov pracujúcich v energetike. Energetická koncepcia uvádza, že nebude dobudovaný tretí a štvrtý blok Mochoviec a to všetko na pozadí možného predčasného odstavenia bloku V1 v Jaslovských Bohuniciach, čo znamená výpadok 800 MW.

  Ja som mal s pánom ministrom Černákom v roku 1998 jeden rozhovor, kde on reagoval na tlak Rakúska proti dostavbe Mochoviec tak, že je to len problém politického manažmentu a obchodnej diplomacie vlády, aby obhájila dostavbu prvého a druhého bloku Mochoviec. V tomto smere si myslím, že by to malo byť len vecou dobrej politickej a obchodnej diplomacie, aby sme dosiahli to, že V1 bude pracovať počas celej doby životnosti, to znamená do roku 2012, 2013, aby sme nepodľahli tlaku Európskej únie a neodstavili V1 skôr. Pán minister dobre vie, že ročná strata z odstavenia pred lehotou životnosti bude zhruba 5 mld. Sk, ak to bude napríklad 10 rokov, tak je to 50 mld. Bude si to vyžadovať dostavbu náhradného bloku. To je investícia za 50 - 60 mld. Sk. Pokiaľ je pravda, že sme ustúpili a že V1 bude odstavená v roku 2006, tak sme to jednoducho politicky nezvládli, resp. minister, vláda to politicky nezvládla. Je to jeho priama politická zodpovednosť, ktorá sa dá napočítať aj do konkrétnych čísiel, ktoré som už uviedol. Navyše do bezpečnosti Bohuníc sa investovalo 8 mld. korún, on to dobre vie. Spĺňame všetky požiadavky medzinárodných inštitúcií.

  Sme ochotní, otvorení diskutovať s akýmkoľvek predstaviteľom inšpekčných orgánov ktorejkoľvek krajiny, ktoréhokoľvek medzinárodného spoločenstva. Myslím si, že nie je problémom obhájiť neodstavenie V1. Z tohto pohľadu znovu opakujem, je chybou natvrdo v koncepcii uvažovať o nedobudovaní tretieho a štvrtého bloku. Navyše odstavenie V1 znamená stratu pracovných príležitostí priamo alebo nepriamo zhruba pre 8 000 ľudí, ktorí tam pracujú a v danej lokalite žijú. Pričom o odstavení tretieho a štvrtého bloku sa hovorí bez analýzy trhu do roku 2000, 2010. Ako bude vyzerať liberalizovaný trh Európskej únie alebo vôbec liberalizovaný trh energetiky? A kde sa bude dať umiestniť vyrobená elektrická energia, ak vypadnú zdroje, ktoré dnes dožívajú v niektorých častiach trhu Európskej únie? Ako ich my vieme nahradiť? To všetko je možné, ale dodnes nepoznáme odpoveď.

  Ďalej za chybu v oblasti energetiky považujeme aj prístup k transformácii, ktorá je skôr poznačená snahou o privatizáciu ako vecnými a časovými súvislosťami vývoja na trhu energetiky. Rozhodne si myslím, že najskôr treba vybudovať regulačný orgán, rozhodne neatomizovať výrobný park, ktorý by mal zostať ako celok, pretože bol budovaný ako súčasť celkovej koncepcie. Klasika, voda, jadro, to sa nedá rozbiť. Navyše v Európe budú prebiehať fúzie a koncentrácie energetických spoločností, a na Slovensku môže byť úspešná elektrárenská spoločnosť len ako integrovaná spoločnosť. Ako príklad uvádzam ohlasovanú fúziu nemeckých energetických spoločností WEBA a VIAG jednotky a trojky na nemeckom trhu, pričom fúzia bude mať hodnotu 15 mld. USD. Toľko k energetike.

  Vo všetkých vládnych materiáloch sa tvrdí, že kľúčové pre ozdravenie podnikateľskej sféry sú v súčasnej situácii zahraničné investície, kde ministerstvo hospodárstva opäť nenaplnilo zámery programového vyhlásenia vlády ani očakávania expertov a zlyhalo. Čistý prílev zahraničných investícií na Slovensku dosiahol v 1. polroku v porovnaní so susednými krajinami iba 3,5 mld. korún, čo je oproti minuloročným prvým šiestim mesiacom roku 1998 nižšie takmer o polovicu, v dolárovom vyjadrení.

  Podľa slov samotného ministra Černáka na prílev zahraničných investícii do našej ekonomiky je najdôležitejšie mimo iného politická stabilita a transparentnosť.

  K politickej stabilite chcem povedať jednu poznámku. Symptomatické v tomto smere je vyjadrenie predsedu vlády pána Dzurindu v Poľsku, keď obvinil svojich koaličných partnerov z nenažranosti, na čo reagoval dnes pán Weiss článkom v Národnej obrode, kde hovorí o tom, že všetky tieto manévre majú slúžiť rozhádanej pravici len na to, aby sa zastrela hlavná prekážka integračného úspechu Slovenska a to je dlhodobý bratovražedný boj SDK, ktorý vzbudzuje dojem nestability vlády, dojem, na ktorý doplácajú nielen všetci koaliční partneri, ale aj občania Slovenskej republiky. Vláda je nestabilná, rozhádaná. Takto to vnímajú aj zahraniční investori, a preto sa na Slovensku neinvestuje. Dlhotrvajúci faktor pre zahraničného investora je politická stabilita a transparentnosť. Niekoľko administratívnych opatrení, ktoré vláda prijala, tento deficit politickej stability a transparentnosti nemôže odstrániť. Rating Slovenska je stále v špekulatívnom pásme o jeden stupeň nižšie ako investičný.

  Pán minister Černák priznáva, že 1. štvrťrok bol z pohľadu prílevu zahraničných investícií katastrofou, a vyhlásil, že do konca roku 1999 bude na Slovensku rozostavaných desať nových tovární. Mám obavu, že aj niektoré nešťastné kroky samotného pána ministra nepomáhajú odstraňovať riziká spojené s investovaním na Slovensku, pričom predstavitelia vlády propagandisticky slávnostne poklepkávajú základné kamene investícií, ktoré sa pripravovali roky a boli výsledkom práce aj predchádzajúcej Mečiarovej vlády.

  V zahraničnom obchode dochádza k znižovaniu deficitu, čo treba privítať. Pasívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v auguste 1,4 mld., na kumulatívnej báze to bolo 30,3 mld., čiže po prvýkrát po troch rokoch sa dosiahla úroveň deficitu obchodnej bilancie nižšia ako 6 % meraná na HDP. Ale opäť sám pán minister Černák priznáva, že polročná obchodná bilancia je skôr výsledkom iných vplyvov ako účinnej proexportnej politiky. Rast exportu o 9 % bol určite podporený výrazne znehodnotením koruny a ekonomickým oživením v krajinách Európskej únie, čiže mimo reálnej politiky ministerstva hospodárstva. Pokles dovozov bol zase ovplyvnený zavedením dovoznej prirážky a nízkou kúpyschopnosťou obyvateľstva.

  Chcem teda povedať, že zo strany ministerstva hospodárstva chýba konkrétny program podpory exportu, ktorý nebude len rétorickým cvičením, ale bude podporený konkrétnymi zdrojmi. Eximbanka nemá zdroje, Fond na podporu zahraničného obchodu sa rozpadá a nedarí sa integrovať tri inštitúcie: SNAZIR, Programovú a riadiacu jednotku na podporu zahraničného obchodu a treťou je Fond na podporu zahraničného obchodu. Štandardné stabilné podnikateľské prostredie, to je kľúč k hospodárskemu rozvoju. Nedarí sa ho vytvárať. Navyše toto prostredie musí byť podporené reálnymi rozvojovými programami. Ministerstvo hospodárstva doteraz nepredložilo žiadny rozvojový program a pokiaľ tieto rozvojové programy nebudú existovať, nebudeme môcť hovoriť o hospodárskom raste a zvyšovaní zamestnanosti.

  Už som spomínal, že návrh na odvolanie pána ministra Černáka klub poslancov za HZDS podáva aj preto, lebo meno pána ministra sa v médiách spája s rôznymi aktivitami lobistických a podnikateľských skupín. Ja ich prebehnem len veľmi stručne. 22. júna 1999 prepukla kauza okolo Nafty Gbely, pričom nasledovalo okamžité odvolanie generálneho riaditeľa SPP, jeho následné vymenovanie späť do funkcie, respektíve roztrhanie odvolacieho dekrétu, potom vzájomné sa obviňovanie čelných predstaviteľov Fondu národného majetku a pána ministra Černáka zo zodpovednosti z toho, kto zlyhal. Nasledovalo zverejnenie tajného nahrávania telefonických rozhovorov, argumentácie dokumentmi, ktoré boli získané od vyšetrovateľov, čo je v právnom štáte neprípustné. Nasledoval tender na deblokácie ruského dlhu s tučnou províziou vo výške 4 mld., ktorý podpredseda vlády Mikloš navrhol zrušiť, pretože tender trval iba dva týždne a okrem Devín banky nemali šancu sa prihlásiť ďalší uchádzači, ktorých bolo podľa podpredsedu vlády sedem. Nie je podstatné, kto tender vyhral, ale ide o spôsob realizácie samotného tendra, ktorý má ďaleko od transparentnosti.

  V posledných dňoch prepukla kauza Priemyselná banka, kde sa opäť vzájomne obviňuje pán minister Černák a pani ministerka Schmögnerová zo zlyhania štátnych inštitúcií pri obhajovaní záujmov štátu. Všetky tieto kauzy určite nepridávajú na dôveryhodnosti a stabilite vlády a majú priamy dosah na to, že na Slovensku sa nedarí získať dôveru zahraničných a domácich investorov.

  I napriek tomu, čo som uviedol, je zarážajúce, že vládna koalícia zvolila čisté politikárčenie pred vecným riešením a v mene nechuti vypočuť si názor opozície vopred vyhlásila, že v žiadnom prípade nepodporí návrh opozície na vyslovenie nedôvery pánu ministrovi Černákovi a že sama prehodnotí činnosť všetkých ministrov a rozhodne o personálnych zmenách v najbližších dňoch. I napriek tomu klub poslancov za HZDS tento návrh predkladá a navrhuje vysloviť pánu ministrovi Černákovi nedôveru.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Brhel bol jediný písomne prihlásený do rozpravy. Pýtam sa, či pánov poslancov na svetelnej tabuli mám považovať za tých, ktorí sa hlásia s faktickými poznámkami alebo ústne prihlásených do rozpravy. Pán poslanec Maxon ústne do rozpravy, pán poslanec Krajči faktická poznámka. Pán poslanec Hofbauer do rozpravy, pán poslanec Danko do rozpravy. Kto ešte z pánov poslancov? Pán poslanec Húska a pán poslanec Cabaj.

  Prečítam pánov poslancov: Maxon, Hofbauer, Danko, Húska, Cuper a Cabaj. Ešte niekto z tých, ktorí sú prihlásení? Nie. Uzatváram možnosť ďalších ústnych prihlášok. Ostatní páni poslanci sa hlásia s faktickými poznámkami.

  Prvý - pán poslanec Andrejčák.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  ľahko sa mi bude hlasovať za vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Černákovi, lebo podľa mojej mienky je to človek, ktorý klame vedome obyvateľov, používa to ako pracovnú metódu, tak taký človek nemôže byť ani ministrom, dokonca ani štátnym úradníkom. Pán Černák v roku 1993 veľkou hubou vykrikoval v médiách, že odišiel z vlády Vladimíra Mečiara kvôli tomu, že prezident republiky vymenoval mňa za ministra obrany. Ale v lete minulého roku pred voľbami, aby poškodil Mečiarovi, zas poskytol veľký rozhovor o svojom odchode z vlády Mečiara a pasoval sa do úlohy najväčšieho mečiarobijca. Na námietku novinára, že predsa prezentoval, že odchádzal kvôli mne, povedal, že to nebola pravda, že odišiel kvôli Mečiarovi, a zase si prihrieval polievočku pred voľbami. Teda kto sa klamstvom živí, nemôžeme mu veriť.

  Ale teraz ten prípad s elektrárňami, s odstavením elektrární mi napadla taká myšlienka, keby pán Černák kandidoval do Európskeho parlamentu, lebo jemu záleží na Európe, nie na Slovákoch, za ktorýkoľvek štát, dávam verejný prísľub, že budem lobovať v poslaneckom klube HZDS, aby sme vás podporili. Choďte cigániť kamkoľvek, len to už nerobte na Slovensku.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som doplnila predrečníka pána Brhela. Spomínaný materiál, je to vládny materiál, kde sa hovorí o konkretizácii úloh jednotlivých rezortov, nielenže materiál, ktorý pripravil minister Černák, označil predseda vlády Dzurinda, že nesplnil očakávania, pretože v ňom absentuje systémový prístup, chýba vnútorná previazanosť, ale dokonca v tom istom materiáli sa hovorí, že - a toto by som chcela dať do pozornosti - okrem niekoľkých úloh legislatívneho charakteru na rok 2000 a veľmi rámcovo definovaných úloh s termínom plnenia jednotlivých úloh v roku 2000 až 2002 nemá rezort vyšpecifikované úlohy na roky 2000 až 2002. Ja postrádam akúkoľvek víziu tohto rezortu na toto obdobie a myslím si, že v tomto období ekonomickej recesie a vysokej nezamestnanosti je to trestuhodné. Cituje materiál z vlády. Môžem to podložiť konkrétnymi argumentmi, už som o nich tu hovorila, že materiály z vlády konkrétne ekonomického charakteru, dokonca aj tie, ktoré sú v harmonograme odsúhlasenom Európskou komisiou, konkrétne materiály pána Černáka prichádzajú s troj- až štvormesačným oneskorením. Sú to materiály, ktoré takisto budú vplývať na naše prípadné preradenie do prvej skupiny štátov v Helsinkách. A takisto si myslím, že je to trestuhodná nedbanlivosť, ak pán minister sa nevenuje aj legislatíve tak, ako by sa venovať mal. Ja som ho niekoľkokrát upozornila pri skrátenom legislatívnom konaní, že jeho materiály meškajú dva, tri aj štyri mesiace.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci, myslím, že pán poslanec uviedol viac než dosť dôvodov na samotné odvolanie. Myslím, že už aj súčasná hospodárska situácia a mizivé percento rozvojových programov je dostatok dôvodov na odvolanie ministra hospodárstva. Nieto ešte tie škandály, ktoré nebudem vymenúvať, pretože mám krátky čas. V tlači chcem však upozorniť na jedno, v tlači ešte pred rozhodovaním koaličnej rady, keď väčšina politických subjektov aj koalície signalizovalo nespokojnosť s činnosťou pána ministra hospodárstva, sa objavil jeden článok, ktorý sa pre mňa v tom momente zdal neuveriteľný a dnes je realitou. Autor článku uvádzal, že k odvolaniu ministra hospodárstva nedôjde poslancami vládnej koalície, a to z toho dôvodu, že sa urobí kompromis, veľmi nepekný kompromis, ktorý je ďaleko od politickej zodpovednosti, ďaleko od morálky vládnutia, a to, že poslanci nebudú trvať na odvolaní pána ministra hospodárstva a zároveň druhá strana bude súhlasiť so stiahnutím návrhu na odvolanie Kaníka a Sklenára.

  Vážení, takéto politické vaše "hrátky" sú veľmi trápne. Je to trápne preto, že všetku energiu míňate na tieto svoje žabomyšie politické problémy a neriešite skutočne situáciu. Keby ste mali čestný úmysel s touto republikou, neschopného ministra odvoláte.

 • V nadväznosti na svojho predrečníka by som chcel upozorniť na niekoľko skutočností, ktoré nás vedú k tomu, že sme dali návrh na odvolanie alebo vyslovenie nedôvery ministrovi Černákovi. Po prvé to, že už samotní koaliční partneri zistili, že pán Černák je všade tam, kde sú peniaze a že tieto peniaze sa mu lepia na prsty lepšie ako ktorémukoľvek členovi vlády. To samotných koaličných partnerov nazlostilo do takej miery, že sa verejne v médiách vyjadrovali za to, že podporia odvolanie pána ministra Černáka, čo teraz môžu skutočne deklarovať na verejnosti. A som presvedčený, že národ to veľmi ocení, keď budú stáť za svojimi slovami. Čo sa týka odbornosti pána ministra Černáka, treba povedať, že tak v oblasti priemyslu, v oblasti cestovného ruchu, v rozvoji malého a stredného podnikania Slovenská republika dosahuje parametre, za ktoré sa musíme v súčasnosti hanbiť. Na rozdiel od predchádzajúcich období, keď sme v týchto veciach zaznamenávali rozvoj, zaznamenávali sme aktívne programy rozvoja týchto štruktúr.

  A na záver tá perlička, to, čo skutočne už každému kole oči. Pán Černák sa veľmi angažoval v kauze Nafta Gbely. Obviňoval dokonca predsedu Fondu národného majetku. Zapríčinil to, že je tu návrh na odvolanie predsedu Fondu národného majetku. Dnes sa zistilo, že tento človek nemal pravdu a jednoducho sa nehanbí ďalej sedieť na svojom kresle. To isté v oblasti deblokácií, v oblasti kauzy Priemyselná banka, ako aj Slovenského plynárenského priemyslu sú jasné negatívne kroky pána ministra Černáka, ktoré sú zrejmé každému, a preto by bolo načim, aby všetci, ktorí tu sedia, si zvážili túto skutočnosť a rozhodli sa, či podporia, alebo nepodporia ministra Černáka.

 • Prečítam zoznam ústne prihlásených pánov poslancov do rozpravy v poradí, ako som si ich zapísal: páni poslanci Maxon, Hofbauer, Danko, Húska, Cuper a posledný pán poslanec Cabaj.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Maxon.

  Chcem poprosiť pána poslanca Tarčáka, navrhovateľa, ktorý predniesol návrh za skupinu poslancov, aby sa dostavil do rokovacej sály a zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Áno, ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  ja viem, že mi to rokovací poriadok neumožňuje, ale ja by som bol veľmi rád, keby bol prítomný pri mojom vystúpení aj pán minister hospodárstva Ľudovít Černák.

 • Pozývam pána ministra Černáka do rokovacej sály.

  Pán poslanec, nech sa páči, dovtedy, než príde. Účasť na rokovaní o tomto bode programu pána ministra Černáka nie je povinná, takže, nech sa páči, máte slovo.

 • Ja som, pán podpredseda Národnej rady, si vedomý toho, a preto som teda aj hovoril, že rokovací poriadok mi to neumožňuje, napriek tomu som toto moje prianie vyslovil a je už teda na pánovi ministrovi Černákovi, či túto moju prosbu naplní.

 • Ja som to tlmočil a ešte raz pozývam pána ministra Černáka do rokovacej sály.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  po odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády, poverenému vedením ministerstva hospodárstva, sa ujal z poverenia výboru povinnosti spravodajcu pán poslanec Gabriel Palacka. U mňa v úvode to tiež vyvolalo úsmev, ale, vážené dámy a páni, keď som sa hlbšie zamyslel nad touto skutočnosťou, tak som si uvedomil, že je to istým spôsobom - použijem aj prisilné slovo - trochu urážka tejto snemovne. Dva rovnaké osudy, dve búrlivé diskusie o členoch vlády, dámy a páni, prepáčte, z výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, myslím si, že naozaj ste mali voliť citlivejší výber spravodajcu a nemuseli ste opozícii dať jasne najavo, že vaša arogancia siaha až takto ďaleko alebo až priďaleko. Je mi veľmi ľúto, že to musím hovoriť, ale jednoducho tento vnútorný pocit mám a potreboval som ho vyjadriť aj pred touto snemovňou.

  Vážené dámy, vážení páni, nechcem teda zosobňovať túto situáciu. Ja som vykonával funkciu člena vlády povereného vedením ministerstva financií niečo viac ako 9 mesiacov a tiež som bol v situácii, keď opoziční poslanci predložili návrh na vyslovenie nedôvery. Pokiaľ si pamätáte, vtedy to bolo v súvislosti s kauzou Slovenská poisťovňa a ja som, samozrejme, tento návrh v žiadnom prípade nepodceňoval a predpokladám teda, že tak bolo vnímané aj vtedajšie moje vystúpenie. Napriek tomu ja sa plne tomu podrobujem a som ochotný aj v tomto smere spolupracujem s orgánmi činnými v trestnom konaní. Bol som v tejto kauze jedenkrát vypočutý, ďalší priebeh kauzy nepoznám. Beriem to ako legitímne právo opozičných poslancov. Chcem však jednoducho povedať, že výsledok vtedajšieho hlasovania bol taký, aký bol. Som veľmi rád, že taký bol, pretože predchádzajúce zloženie parlamentu jednoducho potrebovalo dôkazný materiál, ktorý som tu predložil, čo som ako minister financií mohol spraviť a čo som v tejto oblasti spravil. To bol jeden z dôvodov, prečo som chcel, aby pri tomto prerokúvaní bol aj pán minister Černák, aby mohol prípadne reagovať na niektoré skutočnosti, ktoré v rozprave budú uvedené.

  Pomerne podrobne alebo teda zrozumiteľne bola uvedená kauza Nafta Gbely. Vážené dámy a páni, tu genézu mnohí z nás poznáte, mohli by ste nám povedať, že zárodok vzniku tejto kauzy je v predchádzajúcom období, možnože niektorí by sme s tým aj súhlasili za istých okolností aj za tých podmienok. Dámy a páni, ale vy ste sa jednoducho rozhodli tento problém vyriešiť a tento problém mohol byť vyriešený pred niekoľkými mesiacmi. Tento problém jednoducho mohol byť vyriešený za predpokladu, že by neboli existovali dve veľmi silné záujmové skupiny, ktoré jednoducho začali o Naftu Gbely viesť neúprosný boj. Sám pán minister hospodárstva by nám veľmi jasne a zrozumiteľne vedel povedať, ktoré záujmové skupiny to boli a v prospech ktorej záujmovej skupiny sa angažoval predovšetkým on. O tejto kauze jednoducho už hovorené bolo, jednoducho treba povedať, že táto oblasť zo strany ministra hospodárstva nielenže nebola uspokojivo zvládnutá, ale nie je dosiaľ jasne a zreteľne preukázaná jeho nezaujatosť v riešení tohto problému.

  Poďme však, prosím, k menším problémom, o ktorých sa v tejto snemovni nehovorí, alebo nehovorí sa v súčasnosti. Pán minister hospodárstva asi pred 5 mesiacmi v tejto snemovni s radosťou konštatoval, že sa podarilo uzatvoriť kontrakt ZŤS Martin s Indiou. Pán minister, pokiaľ si dobre pamätáte, ja som vtedy na vaše slová povedal: "Áno, sme radi, že sa tento kontrakt uskutočnil. A ja osobne som presvedčený, že tento kontrakt bol podpísaný i napriek tomu, že vy ste ministrom hospodárstva." Vtedy ste reagovali na moje slová v tom zmysle, že nemám pravdu a že vy ste vyvinuli veľkú aktivitu a iniciatívu, aby zmluvné vzťahy boli podpísané a aby niekoľko stoviek ľudí v Martine dostalo prácu. Nakoniec kontrakt je reálnou skutočnosťou, boli sme všetci spokojní, mali sme rozdielny možno politický výklad, mali sme rozdielne vedomosti o procedurálnom postupe tohto kontraktu, ale nakoniec sme v snemovni museli skonštatovať, že, chvalabohu, ZŤS Martin z najťažšieho vyjde, tak ako som už povedal, niekoľko sto ľudí bude mať prácu.

  Vážený pán minister, ale vy ste odvtedy nespravili absolútne nič, aby týchto niekoľko sto ľudí malo prácu. Vy veľmi dobre viete, že tento kontrakt je v každom prípade podmienený prefinancovaním. Vy ste nespravili jeden jediný krok, aby sa významným spôsobom zaangažovala do riešenia tohto problému vláda prostredníctvom garancie alebo aby sa do tohto problému významným spôsobom zaangažovala Eximbanka. Dnes kontrakt - keď ste tu pred 5 mesiacmi vystupovali ako hrdina - je zdrapom papiera a niekoľko sto ľudí je doma. Takže to je jeden z prístupov vašej práce na poste ministra hospodárstva. Viete, v tomto kontexte sa naozaj zdajú veľmi smiešne niektoré vaše vyjadrenia. Napríklad jedno včera v Site. Vy ste teda istým spôsobom vyčítali novinárom, že vás nevyzdvihovali do nebies, že sa podarilo presunúť reštauračné služby do zníženej sadzby DPH, že vlastne podnikateľská verejnosť a nakoniec ani novinári si túto skutočnosť nevšimli, ak je to teda veľmi záslužný čin ministerstva hospodárstva, že sa teda podarilo presadiť túto skutočnosť.

  Vážený pán minister hospodárstva Ľudovít Černák, ja súhlasím, že je to úspech, ale úspechom by to bolo vtedy, keby základné potraviny sa neboli presúvali do vyššej sadzby DPH. My sme jednoducho dosiahli stav, že tí, ktorí majú dostatok prostriedkov na to, aby mohli chodiť do reštaurácií, môžete argumentovať, že sa to týka aj závodného stravovania, aj školských jedální, to súhlasím, to koriguje potom túto situáciu, ale napriek tomu ja to nepovažujem za krok, s ktorým by bolo potrebné sa chváliť, i keď v oblasti reštauračného stravovania v rámci rozvoja cestovného ruchu si táto skutočnosť zaslúžila pozornosť a bolo to dobré. Ale ešte raz podotýkam, za predpokladu, že by sa nebola menila sadzba DPH na základné potraviny. A to sa vám nepodarilo presadiť. Môžete argumentovať, že to mal robiť váš vládny kolega pán minister Koncoš.

  Tak ako sa vyvíjali diskusie - nechcem to celkom priamo nazvať - o kompromitácii vašej osoby vo väzbe na niektoré kauzy, tak sa postupne vyvinula kauza tendra Slovenských elektrární v rámci deblokácie ruského dlhu na energonosiče.

  Ak by, vážený pán minister, ste konali všetko to, čo na poste ministra hospodárstva sa má robiť a spravili by ste to tak, ako ste to spravili v tomto období, tak táto kauza mala prepuknúť pred 8 mesiacmi. A ja vám poviem prečo. Vláda Slovenskej republiky nedostatočnou aktivitou ministra hospodárstva stratila dnes už 9 mesiacov v rámci možnosti deblokácie ruského dlhu cez energonosiče a tie odhady dnes cash vyplatili Slovenské elektrárne minimálne 50 mil. USD.

  Ku kauze deblokácie ruského dlhu vo vzťahu k tendru Slovenských elektrární. Najviac prekvapení z celého vývoja tohto prípadu zostali ruskí partneri, ale najviac prekvapení zostali predovšetkým preto, že tovarový list do dnešného dňa neobsahuje komodity, na ktoré bol vypísaný tender. Vážený pán minister, teraz hovoríte, že obsahuje. Predsa pán štátny tajomník ministerstva financií Podstránsky jasne formuloval výsledky svojej zahraničnej pracovnej cesty v Rusku, keď jednoznačne povedal, že predmet, na ktorý sa vypísal tender, nie je obsahom tovarového listu na rok 1999 a budú nasledovať ďalšie rokovania, aby sa vôbec deblokácia v tomto smere mohla zrealizovať. Takže vy ako najvyšší predstaviteľ a zriaďovateľ Slovenských elektrární ste jednoducho nemali pripustiť, aby sa realizoval tender, pokiaľ neboli dohodnuté zmluvné vzťahy s ruskou stranou.

  Ja po veľmi krátkom období môjho ministrovania vám môžem zodpovedne povedať, že na to, aby sa vôbec podarilo realizovať niektoré komodity v rámci deblokácie, predovšetkým v oblasti energonosičov, ktoré sme chceli realizovať v rámci ruského dlhu, tak moja štátna tajomníčka, ktorá nepochybne tam mala veľmi dobré zázemie, musela vycestovať najmenej osemkrát, mám to presne zaevidované podľa evidencie zahraničných pracovných ciest, aby ja som sa dostal na rokovanie s mojím rezortným kolegom ministrom financií a priblížili sme sa k podpisu tovarového listu. Dnes je na Slovensku zrealizovaný tender. Dnes o tomto tendri na Slovensku je obrovská kauza a ruskí partneri sa čudujú, pre boha živého, z čoho robíte kauzu, z akého tendra robíte kauzu, keď predmet dodávky nie je zatiaľ na tovarovom liste na rok 1999.

  Vážený pán minister, to ja osobne hodnotím ako hlbokú dávku nekompetentnosti a aj to je jeden z dôvodov, prečo máme oprávnenie na to, aby sme predložili ten návrh, ktorý je pod tlačou 357.

  No ale aby nebolo ešte všetkému koniec, tak potom, samozrejme, nastávajú v oblasti tendra politické ťahanice doma na politickej scéne. Vážené dámy, vážení páni, okrem toho, že táto vláda je zodpovedná za hospodársku politiku, táto vláda je zodpovedná aj za primeraný stupeň politickej kultúry a môžeme si navzájom vyčítať čokoľvek, veľakrát sa odvolávate na prístupy a spôsoby, ktoré sme my realizovali v predchádzajúcom období. Ale, vážené dámy, vážení páni, ktorékoľvek obdobie, keď si zoberiete, tak nikdy, nikdy sa neosočovali členovia vlády pred médiami. Ja nehovorím, že nemá byť výmena názorov, že nemajú byť veci predmetom možno verejnej diskusie, ale prepáčte, aby sa členovia vlády navzájom osočovali, to skutočne do európskeho štandardu politickej kultúry jednoducho nepatrí.

  Aby ste mi náhodou nevytýkali, že si vymýšľam, dovoľte mi niekoľko citácií. Pán podpredseda vlády pre ekonomiku sa, myslím, 13. alebo 14. septembra tohto roku vyjadril: "Vyhlásenia ministra hospodárstva Ľudovíta Černáka a jeho snahu prenášať zodpovednosť za netransparentný priebeh tendra na výber sprostredkovateľa deblokácií ruského dlhu pre Slovenské elektrárne, a. s., na moju osobu považujem za nehoráznosť." Uviedol to podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Podľa neho vzťahom pomáha, ak sa problémy riešia verejne, a nie zákulisným spôsobom. "Ak ma minister Černák verejne krivo obvinil z toho, že mám niesť politickú zodpovednosť za to, čo sa udialo pri deblokáciách, tak si myslím, že najférovejší a najistejší spôsob je moja verejná reakcia na jeho vyhlásenie." To dodal podpredseda vlády Ivan Mikloš. Podpredseda vlády, uvedomujúc si svoju slabú váhu alebo, neviem, ako by som to celkom nazval, možno slabú pozíciu v tejto oblasti, sa dokonca rozhodol zverejniť list, ktorý adresoval ministrovi Černákovi ešte 30. augusta.

  Vážené dámy a páni, ja súhlasím s tým, že verejnosť má byť objektívne informovaná o činnosti vlády. Ja súhlasím s tým, že mnohé veci je potrebné prezentovať pravdivo, zreteľne na verejnosti, ale naozaj nesúhlasím s tým, že sa môže vláda dostať do takej situácie, že podpredseda vlády je prinútený, uvedomujúc si svoju pravdu, prezentovať list ministrovi, ktorý mu 30. augusta vo vzťahu k tomuto tendru napísal. Ja predpokladám, pán minister Černák, že vy ten list poznáte už naspamäť, lebo muselo sa vám o ňom aj snívať, a z toho listu je zrejmé, že vy ako minister hospodárstva ste nerešpektovali pokyny a požiadavky, s ktorými sa obrátil na vás podpredseda vlády. Môžete namietať, že v našej hierarchii a štruktúre vlády to funguje tak, že podpredseda vlády nemá kompetenčné postavenie, ale má koordinačnú povinnosť voči ostatným členom vlády.

  Vy ste nám veľakrát vytýkali, že okamžite vždy a možno bez pripomienok, ale to bol váš názor, sme rešpektovali rozhodnutie predsedu vlády. Chcel by som vám povedať, že nebolo to bez diskusie. Nebolo to vždy a rešpektovali sme tie veci, ktoré sme spoločne považovali za správne, ale nielen rozhodnutie predsedu vlády, ale aj rozhodnutie podpredsedu vlády. Podpredseda vlády okrem toho, že mal koordinačnú povinnosť, tak mal aj v našej vláde autoritu.

  A ten list z 30. augusta jednoducho svedčí o tom, že vzťahové, prirodzené vzťahy vo vláde nefungujú a nefungujú preto, že vy ste jeden z členov vlády, ktorý sa správate tak, že si myslíte, že tieto vzťahy môžete narúšať a nemusíte ich dodržiavať.

  V autentickom rozhovore s pánom podpredsedom vlády je k tomuto tendru uvedené ešte niekoľko skutočností a reálny fakt je dnes ten, aby som to zhrnul, že pri samotnom tendri neboli dodržané všetky predpisy, ktoré s tým súvisia. Ale čo je podstatné, vážené dámy a páni, nebol dosiahnutý žiaden politický výsledok. Dnes máme inštitúciu, alebo teda bankový dom, ktorý túto deblokáciu má realizovať, ale nemá čo realizovať. Takže aby som to naozaj ešte trošku zjednodušil, pán minister hospodárstva si vyrobil takpovediac absolútne zbytočnú kauzu, lebo o nič nejde a o nič neišlo, lebo o niečo by išlo len vtedy, keby ruská strana bola potvrdila na tovarovom liste túto skutočnosť, na ktorú bol tender vypísaný. Žiaľ, teda musíme skonštatovať, že do dnešného dňa Slovenské elektrárne platia cash v USD, a zodpovedne vám môžem povedať, že nie je to málo. Pokiaľ by prebiehal proces dovozu vo vzťahu k deblokáciám ruského dlhu, tak sa to ešte pozitívnejšie prejaví aj na čiastočnom zlepšení obchodnej bilancie a platobnej bilancie Slovenskej republiky. Takže toto je ďalší dôvod nekompetentnosti a nesystémového prístupu ministra hospodárstva v tejto oblasti.

  Vážené dámy, vážení páni, keď už vy mnohí predstavitelia a členovia vládnej koalície ste boli rozhodnutí, že je toho dosť, aby ste sa vysporiadali s osobou ministra hospodárstva Ľudovíta Černáka, keď prípadný jeho návrh na odstúpenie alebo predloženie mu návrhu na odstúpenie, dokonca sám osobne on sa zveril pánovi prezidentovi Slovenskej republiky, že je rozhodnutý a pripravený odstúpiť. Aby ale teda bol naozaj pádny dôvod na to, že odstúpiť má, tak sa angažoval v procese zvyšovania základného imania Priemyselnej banky tak, ako sa angažoval. Dnes je situácia taká, že pán podpredseda vlády je na zahraničnej pracovnej ceste. Pán podpredseda vlády bol poverený preveriť celý postup. Vážené dámy a páni, ale pýtam sa spoločne aj za vás: Čo je na tomto postupe potrebné preverovať? Tu je niekoľko dôkazov, že štátna administratíva, ktorá mala zabezpečiť to, na čom sa predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy dohodli, zlyhala. A dnes už vieme, že zlyhala aj na úrovni ministerstva hospodárstva a že zlyhala aj na úrovni ministerstva financií. Pán podpredseda vlády Mikloš, nech sa mu dobre darí v USA, nech prinesie konečne tých zahraničných investorov, ktorých sľuboval, bude možno ešte týždeň alebo 14 dní preverovať to, čo je úplne jasné, a to, čo je úplne zrejmé. Ja položím za vás otázku, dámy a páni: Prečo Slovenský plynárenský priemysel...

  Ja viem, že vám je to smiešne, pán kolega Harach, mne to veľmi smiešne nie je, lebo mohli vzniknúť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj vzniknú štátu značné hospodárske škody v súvislosti s touto transakciou.

  Prečo Slovenský plynárenský priemysel, keď mal rozhodnutie dozornej rady, že sa Slovenský plynárenský priemysel nebude angažovať pri zvyšovaní základného imania, so samotnou podstatou zvyšovania základného imania na riadnom valnom zhromaždení súhlasil? Odpoveď je len jedna: Aby sa tam dostali tí, ktorí tam dnes sú. A mnohí z nás vieme, kto sú tí, ktorí sa tam dostali a ako dopadol v tejto oblasti štát.

  Vážené dámy a páni, to sú problémy káuz a kauzičiek, ktoré padajú na plecia ministra hospodárstva. Ale, vážené dámy a páni, čo je najzávažnejšie, a to zatiaľ nebolo formulované z tohto miesta, pán minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľudovít Černák sa, s prepáčením, vykašľal na slovenských podnikateľov a na slovenskú podnikateľskú sféru.

  Dámy a páni, koľko káuz vzniklo v súvislosti s neoprávneným zásahom do podnikateľských subjektov? Poviete, že vyťahujem práve ten, ktorý by mohol byť dajme tomu politicky blízky Hnutiu za demokratické Slovensko. Ale čo spravil minister hospodárstva v kauze Istrochem? Dnes aj predbežné rozhodnutie súdu, aj právni odborníci jasne hovoria, že Fond národného majetku konal v rozpore so zákonom, keď na základe notárskej zápisnice previedol akcie na svoj účet. Je to takpovediac protiprávne zoštátnenie a v predchádzajúcom období, keď sa tak dialo, tak mali na to aspoň dekréty. Ale dnes takto flagrantne sa poruší zákon a podnik, ktorý patrí do pôsobnosti, nehovorím ako zriaďovateľ, ale do pôsobnosti ministra hospodárstva, nestratil ani slovo, aby sa takéto veci nediali. Nepoznám, vážené dámy a páni, jeden jediný prípad, kedy pri takýchto flagrantných porušeniach zákona si minister hospodárstva zastal oblasť, ktorú ako člen vlády Slovenskej republiky riadi.

  Po približne 330 dňoch má vláda Slovenskej republiky niekoľko významných ekonomických rekordov. Ja som tie rekordy spočítal a je ich približne 19 alebo 20. A, vážené dámy a páni, minimálne na polovičke participuje minister hospodárstva alebo na niektorých je priamo zodpovedný. Nik ma nemôže presvedčiť, že ako člen vlády sa nepodieľa na tom, že v tomto období alebo v predchádzajúcom období bola najnižšia úroveň slovenskej koruny. Bezprostredne, čo patrí predovšetkým do kompetenčného vplyvu ministra hospodárstva, je prílev zahraničného kapitálu. Veľmi dobre viete, že v hodnotenom období 330 alebo v 320 dňoch bol historicky najnižší prílev zahraničného kapitálu na Slovensku. Za toto obdobie sú historicky najväčšie straty pracovných príležitostí od začiatku reformy v roku 1991.

  Už tu na pôde Národnej rady som spomínal, že alarmujúca miera inflácie, ktorá bola v júli 13,6 % a oproti júnu vzrástla o 5,8 %, je dosah aj tej hospodárskej politiky, ktorú realizuje minister hospodárstva pán Ľudovít Černák. Prirodzene, že nechcem hovoriť o najvyšších cenových posunoch od začatia reformy v roku 1990 alebo v roku 1991. Nepochybne odrazom vplyvu alebo odrazom týchto krokov je aj ekonomická situácia podnikateľských subjektov vo vzťahu k ekonomickej situácii podnikateľských subjektov, možno potom s prizmou ekonomiky pozerať aj na historicky najnižší rating Slovenskej republiky od roku 1993.

  Vážené dámy, vážení páni, pristúpiť k návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády nie je maličkosť. Chcem povedať aj napriek tomu, že nevystupujem za klub, pretože poverený vystúpením za klub bol pán kolega Jozef Brhel, ale my sme naozaj veľmi dôkladne zvážili všetky dôvody a na základe zváženia všetkých skutočností sme tento návrh predložili. Považujeme skutočne za najvyššiu dávku politikárčenia, keď pred naším návrhom sa významná časť poslancov koalície, ktorá podľa našich interných prepočtov presahovala 50 %, jednoznačne prikláňala k návrhu, aby minister hospodárstva Ľudovít Černák odišiel z funkcie ministra hospodárstva. A považujeme naozaj za neužitočnú dávku politikárčenia pre Slovensko, ak tento váš názor už neplatí, ak existuje tlač 357, pod ktorou sú podpísaní poslanci opozície.

  Vážené dámy, vážení páni, ja vás naozaj veľmi pekne prosím o podporu tohto návrhu. Podpora tohto návrhu môže vniesť do práce ministerstva hospodárstva naozaj nový duch, nové inšpirácie a zlepšenie predovšetkým hospodárskej a podnikateľskej situácie na Slovensku.

  Záverom mi dovoľte, aby som predložil návrh, aby návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky, poverenému vedením ministerstva hospodárstva, Ľudovítovi Černákovi bol realizovaný tajným hlasovaním.

 • Na vystúpenie pána poslanca Maxona s faktickými poznámkami sa prihlásili 7 páni poslanci, posledný pán poslanec Kozlík. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Prvý - pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  ja by som sa chcel dotknúť tej pasáže pána poslanca Maxona, v ktorej hovoril o nejasnostiach okolo privatizácie Nafty Gbely a úlohe pána ministra hospodárstva Černáka v tejto kauze. Pán minister hospodárstva kedysi v parlamente veľmi často a rád rečnil a moralizoval o otázkach privatizácie, odcitujem, bolo to aj na 37. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 10. 12., keď hovoril, že "slovenské podniky sa likvidujú radovo za 4 % bilančnej hodnoty a poľnohospodárske dokonca na 1,57 % bilančnej hodnoty". Na záver dodával, že, ľudovo povedané, rozkráda sa štát, každý šklbne, čo môže.

  Pán minister Černák, ja by som rád vedel a iste by to zaujímalo aj ostatných poslancov, možno aj vašej vládnej koalície, koľko ste šklbli v kauze Nafty Gbely vy aj s pánom Kaníkom. Povráva sa, že ide o 100-miliónové sumy. Možnože by to zaujímalo aj občanov Slovenskej republiky. Hovorí sa aj o ďalších exponentoch vládnej koalície, už nie ministrov ani predstaviteľov fondu, že tiež sa im ušla pekná suma. A zaujímalo by ma, za koľko percent reálnej hodnoty sa predávajú aj iné podniky a za aké percento - to v súvislosti s vystúpením pána Maxona v otázke privatizácie plynárenských podnikov - sa budú predávať do zahraničia tieto podniky.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Ja by som chcela upriamiť vašu pozornosť trochu bokom od ekonomických súvislosti, a to na zvláštnu povahovú vlastnosť pána ministra - zvaľovať problémy na iných. V tom je skutočne majster, aj keď by si rád hovoril "mister transparency", toto mu asi tak nesedí, ako "mister čistých rúk". Pán minister v prípade kauzy Nafta Gbely verejne vyhlásil, že ak odstúpi pán Kaník, odstúpi aj on. Po čase, a to som sa pobavila, keď sa ho na to novinári pýtali, povedal, že jeho sľub expiroval. Je to pekne slovo. V kauze Priemyselnej banky znovu na vine je pani Schmögnerová, v ďalších kauzách neváhal oklamať svojho podpredsedu vlády, ale ten je ešte natoľko slušný, pán Mikloš, že nepovie otvorene, že klame pán Černák, ale on povie, že jeho argumenty sú zavádzajúce. Veľmi pekné euchemistické vyjadrenie. A jednu kauzu za druhou, keď budete preberať, ja poznám pána Černáka už viac rokov, všade mi vychádza jedno, je to človek, ktorý je schopný obrátiť kabát 10-krát, keď bude treba, a zvaliť vinu na kohokoľvek.

  A záverom chcem povedať len takú poznámkou. Vyhlásenie o tom, že "budem ministrom dovtedy, kým 76 poslancov ma bude podporovať", je úbohé! Ak má klub SDK spolu s koaličnými poslancami 92 členov, tak by mohol mať ambíciu aspoň na tých 92 poslancov.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené dámy, vážení páni,

  dovolím si doplniť alebo reagovať na vystúpenie pána poslanca Maxona v tej oblasti, kde hovoril o deblokáciách. Ja viem, že nie je to jednoduchá vec a boli sme kritizovaní práve vlani za deblokácie a ich nevybavenie alebo vybavenie, by som povedal, aj s istým disážiom. Dnes možno povedať, že by sme boli radi, keby sme brali disážio, ktoré mali okolité štáty, Maďarsko 60 % a možno nižšie. A práve tu sa chcem pozastaviť nad tým, čo aj pán kolega Maxon povedal, že práve tú situáciu, že sa tým zaoberáme dosť zdĺhavo, možno využíva štátny tajomník ministra financií Podstránsky na to, aby tieto deblokácie prihral iným krajinám, ktoré sú rýchlejšie a razantnejšie robia. A my nielenže prídeme o peniaze alebo zdroje, ktoré v deblokácii môžu byť, ale môže nastať deň a etapa, keď deblokácie skončia, lebo deblokácie nie sú závislé len od našej strany, o tom rozhoduje predsa nejaká komisia. A môže sa stať jedného dňa, že sa skončí možnosť deblokovať akýkoľvek dlh v Ruskej federácii a vôbec na východe. A práve preto treba v tomto smere konať razantnejšie. A to je práve tiež jeden z dôvodov, prečo sa vytýka ministerstvu hospodárstva a pánovi ministrovi oblasť deblokácie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Maxon v jednej časti svojho vystúpenia poukázal na absurdnosť situácie vo vzťahu k výboru alebo komisii, ktorú vedie pán Mikloš, a položil doslova otázku, čo bude vlastne táto komisia alebo tento výbor šetriť, keď veci sú nad slnko jasné. Nuž myslím si, že tento výbor bol ustanovený aj kvôli tomu, aby sa získal čas, aby sa získal čas na to, aby ste našli spôsob, ako vybŕdnuť z tej situácie, do ktorej ste sa vlastne vinou rôznych káuz zamotali.

  A ja by som tu chcela zacitovať jeden veľmi zaujímavý názor, ktorý dnes priniesol jeden zo slovenských denníkov, inak podotýkam, že to nie je Slovenská Republika, keď hovorí v súvislosti s kauzami, ktoré sa dotýkajú pána ministra Černáka: O personálnom obsadení riadiacich aj dozorných orgánov štátnych podnikov rozhodla koaličná rada, presnejšie tá ich len rozdelila a mená priniesli stranícke sekretariáty, tie sekretariáty, ktoré pred voľbami niekto živil a ktoré dnes musia svojim chlebodarcom platiť dane. Nechcem to citovať celé, nemám dosť času, takže poviem už len podstatu. Pán Černák kryje záujmy lobistických skupín, buď to robí na vlastnú päsť, alebo po dohode viacerých koaličných strán. V tom prvom prípade by koalícia s jeho odvolaním neváhala, ten druhý však ukazuje, že koalícia si z Černáka spravila zlého muža, ktorému však drží chrbát. Takže potrebujete sa vysporiadať s tými záväzkami, ktoré máte, páni. Tak teraz nebudete odvolávať pána ministra Černáka, hoci viete, že čas na to už dozrel.

 • Ďakujem.

  Ja by som nadviazala na pána poslanca Maxona, ktorý hovoril o kauzách. Zmienim sa ku kauze Priemyselnej banky. A síce by som mala otázku na pána ministra: Prečo štátne podniky v riadení jeho rezortu hlasovali za zvýšenie základného imania, keď vedeli, že sa ho nezúčastnia? Ďalej by som mala otázku, a to 22. septembra tohto roku v denníku SME bola informácia, že "vláda", za vládu možno pán minister Černák, "sa s Priemyselnou bankou dohodla, že ak splní svoje sľuby a prenechá hlasovanie na valnom zhromaždení VSŽ zástupcom štátu," - a teraz príde to podstatné - "štát banku nezničí", opakujem, "štát banku nezničí, v opačnom prípade môže Priemyselná banka očakávať tvrdý útok". Vážení, čo toto je?

  Myslím, že najvýstižnejšie, čo to je, uviedol denník Pravda 20. 9. 1999, keď napísal: "Skutočný škandál spočíva v tom, že predstavitelia vlády a štátnych podnikov degradovali spôsob vládnutia na úroveň poslednej cenovej skupiny." A tu je práve problém politickej etiky, politického riadenia tohto štátu, ktorý skutočne sa dostáva do poslednej cenovej skupiny. Je to až trápne, aké politikárčenie sa u nás uskutočňuje.

 • Chcel by som reagovať na tri témy, ktoré otvoril pán poslanec Maxon v rozprave. Prvá je kauza Nafta Gbely, v ktorej hovoril, že nie je jasne a zrozumiteľne vysvetlená. V predmetnej veci by som chcel podotknúť, že všetky aspekty kauzy vysvetľoval minister Černák i predstavitelia Slovenského plynárenského priemyslu a Fondu národného majetku vo výbore pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, kde sa na diskusii zúčastnila menšia polovica jeho členov, za HZDS bol prítomný pán Husár. Výsledkom bolo uznesenie tohto výboru z 29. júna 1999 o vykonaní poslaneckého prieskumu vo Fonde národného majetku, v Slovenskom plynárenskom priemysle a na ministerstve hospodárstva.

  Ja by som si dovolil citovať závery z tohto poslaneckého prieskumu, kde sa okrem iného hovorí: "Fond národného majetku ani ministerstvo hospodárstva a jemu podriadený, teda Slovenský plynárenský priemysel nekonali v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi." Ďalej: "Fond národného majetku, ako aj ministerstvo hospodárstva urobili všetky potrebné a možné kroky na nastavenie alebo zabránenie akútnej hrozby defaultu zo strany veriteľských bánk." Jediné, čo sa v tejto veci vytýka, že chýbala koordinácia krokov Fondu národného majetku a Slovenského plynárenského priemyslu na zosúladenie a súčinnosť postupu vo veci Nafta Gbely, a. s., a Nafta Trade. Minister Černák vysvetľoval okolnosti tejto kauzy aj v tých poslaneckých kluboch, ktoré prejavili o vysvetlenie záujem, najmä teda kluby SMK a SDK. Od poslaneckého klubu HZDS však pozvanie nedostal. V čase aktuálnosti tejto kauzy boli všetky podstatné skutočnosti publikované aj na internetovej stránke ministerstva hospodárstva a k jednotlivým otázkam sa priebežne pán minister vyjadroval.

  K druhej otázke. Tender na deblokáciu ruského dlhu sa uskutočnil. Tam okrem iného bolo hovorené aj bez tovarového listu. Predmetné veci by som chcel uviesť. Sortiment tovaru, ktorý bol...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vážená snemovňa,

  pán poslanec Maxon trafil klinček po hlavičke, keď povedal, že minister hospodárstva zodpovedá za stav v hospodárstve. Myslím si, že to je úplné jadro problému. Hospodárstvo Slovenskej republiky padá ako kameň, nezamestnanosť rastie a ministerstvo hospodárstva sa zaplieta do rôznych káuz, do obhajoby záujmov lobistických skupín a nízkej výkonnosti. Takže výsledok niekoľkomesačnej činnosti vlády a pána ministra hospodárstva je, že index priemyselnej výroby za máj, jún klesol o 10 % v porovnaní s rokom 1998, že nezamestnanosť dosahuje 20 %, že sa absolútne zneistila podnikateľská sféra. A som prekvapený tým, že pozitívny postoj k tomu, aby sa nemenil tento post, zaujal aj pán minister Magvaši, ktorý sa bude určite s ťažkosťami stretávať, s dôsledkami enormnej nezamestnanosti a prudkého poklesu výkonnosti slovenskej ekonomiky.

  Ja si myslím, že ministerstvo hospodárstva zodpovedá a malo by láskavou rukou riadiť celý podnikateľský sektor štátnych, súkromných podnikov, ale vláda sa zaplieta do konkrétnych káuz riešenia súkromných firiem. To sa, samozrejme, prejavuje potom v tom, že sa zneisťuje prostredie aj pre zahraničný kapitál. Pozastavenie infraštruktúrnych projektov je takisto avizované ako jeden zo zásadných zádrhov. Nastupujúce zmeny podnikateľského prostredia v necitlivo volených dňových zákonoch, v exekučnom zákone a tak ďalej, tam všade chýba zásadný postoj ministra hospodárstva. Takže si myslím, že čas na zmenu na tomto poste je zrelá.

 • Ďalším v poradí ústne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Hofbauer. Po pánovi poslancovi Hofbauerovi je prihlásený pán poslanec Danko.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  ak by som zaujal stanovisko k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Ľudovítovi Černákovi z úzko straníckych, súkromných, egoistických zámerov, tak by som pokojne mohol povedať, že som hlboko vďačný koalícii, že sa rozhodla tohto koaličného ministra tak skalopevne podržať, že mu poskytuje oporu, garancie a že pán minister sa nemusí o nič strachovať. Je to v podstate signál, neviem, či si to koalícia uvedomuje, ale vlastne opoziční partneri sa ani nemusia namáhať, pretože súčasná koalícia si vlastne hrob kope sama svojou neschopnosťou riešiť problémy, ktoré sama vyrába, a svojou sebaočistou, ku ktorej, dovoľte, kolegovia, my vlastne pomáhame vám. My vám pomáhame a podávame vám pomocnú ruku, aby ste sa zbavili tých, ktorí vlastne vašu vládu potápajú. Však to máte sami vo svojich vlastných prieskumoch čierne na bielom napísané. A vy z dôvodov pre mňa úplne nepochopiteľných zubami, nechtami sa držíte presne tých, ktorí majú najmizernejšiu verejnú mienku, ktorí sú zaťažení najohavnejšími aférami klientelizmu, korupciou, rodinkárstvom a všetkými možnými temnými stránkami. Tento váš postup je pre mňa ako poslanca a pre politika málo pochopiteľný, ale nie nepochopiteľný. Pretože zrejme máte na to svoje dôvody a tie dôvody sú veľmi vplyvné.

  Ja by som sa len zmienil o takej drobnosti, že minister Černák mal jednoznačne negatívne stanovisko zo strany Mikuláša Dzurindu. To trvalo asi 3 dni. Potom sa zrazu Mikuláš Dzurinda postavil do pozície opory a piliera ministra hospodárstva Černáka s tým, že sa dokonca vyjadril, že je stabilným členom a že sa s ním musí počítať. Takže moja zvedavá otázka je: Čo zohlo pána Mikuláša Dzurindu až tak hlboko? Aký bol veľký ten predmet, čo sa mu podhodil pod nohy a uvedomoval si to, že keď sa raz už zohne, už sa nemôže vystrieť? Takže zrejme toto je aj postoj mnohých z vás a odporúčal by som vám sa nad tým zamyslieť, pretože to je skutočne cesta do pekla tejto vlády a, bohužiaľ, nielen tejto vlády, ale celého tohto štátu. Pretože to, čo v predchádzajúcich obdobiach, v uplynulom roku tu navystrájali ministri Palacka, Černák, ministri Šagát či Kňažko, tak to sú skutočne hrôzostrašné ukážky, nie nezáujmu, ale negatívneho postoja.

  Dámy a páni, ak k týmto postojom tu stále sa usmievajúci poslanec Harach, ktorý už tu teraz pre zmenu nie je, sa vyjadrí, že keď náš minister, tak aj váš, to sú čo za kupecké počty? Buď faktografia platí, alebo neplatí. Toto je ako handrkovanie sa pri mariáši. Alebo čo je to za postoj ministra spravodlivosti Čarnogurského, ktorý sa otvorene vyjadrí, že diferencovaný prístup ku kauze Priemyselná banka závisí od toho, ako sa bude pristupovať k prevodu a k postoju akcií Východoslovenských železiarní? To je miera právneho štátu na základe diferencovaného postoja k jednotlivým skutočnostiam?

  Takýmito postojmi táto vláda stráca aj posledný náznak kreditu. Vy sa neutešujte tým, že podpredseda vlády Mikloš pricestuje z Ameriky a pochvastá sa, ako ho tam potľapkali po pleciach, prípadne že predseda vlády Dzurinda príde od Billa Clintona s tým, že Bill mu dá milión dolárov na prezbrojenie našej armády. Veď to sú smiešne historky, ktoré môžu rozosmiať tak nanajvýš deti v materskej škôlke.

  Dámy a páni, nejdem spomínať tie kauzy, ktoré tu už boli pertraktované, ktoré sú všeobecne známe a poznáte ich aj vy dobre. Ale jedna problematika tu neodznela. Spomíname si na január tohto roku a na masívne, frontálne verbálne "bombardovanie" zo strany ministra Ľudovíta Černáka smerom na Slovenský plynárenský priemysel a na osobu bývalého ministra hospodárstva Jána Duckého? Spomíname si na tie hŕby osočení, invektív a lží? A na to stupňovanie, bičovanie a hysterizovanie verejnej mienky? A kam to dospelo? K vražde ministra Duckého! Bola to náhoda? Vôbec nie! Tri dni po vražde sme si mohli vypočuť bohorovné vyhlásenie predsedu branno-bezpečnostného výboru Palka, ktorému bolo úplne jasné, kto a prečo Duckého zavraždil a situácia je podľa neho úplne jasná. Presne to isté sme počúvali z úst ministra vnútra Pittnera. Dneska po pol roku ministerstvo vnútra skúma, či Alex T. je Alexom T., alebo je niekým iným, či je vlastne páchateľom, alebo nie je páchateľom, a ak áno, aká je motivácia a kto je za tým.

  Dámy a páni, motiváciu netreba hľadať ďaleko z tejto snemovne a netreba ju hľadať ani ďaleko od tejto vlády. Je to vaša chyba, že tieto veci neriešite, nezbavujete sa ich, pretože týmto zaťažujete nielen vládnu koalíciu, nie jednotlivé subjekty koalície, týmto zaťažujete celý štát, všetkých jeho obyvateľov. Znehodnoverňujete kompletne všetkých obyvateľov štátu aj celé hospodárstvo, aj celú republiku, či sa k nej hlásite, alebo nehlásite. To je jedno. Ale všetci tu žijete na tomto území, a ak chcem použiť vašu terminológiu, tak v tejto krajine.

  K pánovi Černákovi ako k ministrovi mám tri poznatky, ktoré môžem mať, pretože som s ním sedel vo vláde, a nie krátko. Sedel vo vláde vedľa mňa a postrehol som niektoré zaujímavosti. Čo tento pán chytí do rúk, tak to zašpiní. V tomto smere má absolútny talent. Nielen zašpiní seba, zašpiní tú vec, ktorej sa dotkne, a aj celé svoje okolie. Dá sa povedať, že svojím spôsobom je nositeľom infektu. Ak vy ho držíte, je to váš problém. Ale ten infekt zachvacuje v podstate celú vládu a či chcete, alebo nie, celú vládnu koalíciu. Ja mu skutočne nechcem krivdiť, nechcem ho ohovárať, ale je to pravda, pretože môžem pripomenúť akcie, ktoré sa diali v rokoch 1990 - 1993, rokovania s českou stranou, delenie majetku, plynárenský priemysel - v tom čase teda Transgas a ropný priemysel. Tie dokumenty, ktoré prinášal v tom čase do Mečiarovej vlády, ak by Mečiarova vláda akceptovala, no tak my by sme ešte platili českej strane, a nie česká strana nám. Takéto materiály je možné donášať výlučne do Dzurindovej vlády, do Mečiarovej vlády to možné nebolo. A preto minister hospodárstva Černák ako jeden z mála ministrov z tejto vlády zdupkal, utiekol. Doslova zdrhol ako delostrelec z paľpostu, keď nemal na zotrvanie dostatočnú odvahu a statočnosť. Ako pozitívum ministra Černáka je jeho nesporné suverénne vystupovanie, výborný verbálny prejav, pekné oblečenie, dobré učesanie. Dámy a páni, ak toto vám stačí, plus tie aktíva, ktoré uskutočňuje tento pán smerom na niektorých vašich predstaviteľov v smere zohýbania sa, tak je to poľutovaniahodné a škodí to, opäť opakujem, nielen koalícii, nielen vláde, škodí to všetkým obyvateľom a celému nášmu štátu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalším v poradí ústne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Danko. Ešte predtým na vystúpenie pána poslanca Hofbauera sa hlásia štyria páni poslanci s faktickými poznámkami. Posledný pán poslanec Maxon. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Gajdoš.

 • Ďakujem za slovo.

  Musím si položiť otázku a so mnou si ju musí položiť aj občan Slovenskej republiky, čo všetko musí minister vlády Slovenskej republiky urobiť alebo neurobiť, aby bol odvolaný z funkcie. Som presvedčený, že desatina toho, čo má na rováši pán minister Černák, by stačila na to, aby minister hociktorej vlády štátov Európskej únie sám dobrovoľne odišiel z funkcie. To sa u nás a zvlášť pánu ministrovi Černákovi nemôže stať. Ja som bol svedkom jeho rétorických cvičení tu v parlamente, keď presviedčal poslancov parlamentu, teda aj občanov Slovenskej republiky, cez priame prenosy v televízii o tom, ako on zachráni strojársku výrobu na Slovensku, ako on prispeje k reštrukturalizácii zbrojárskej výroby, ako on zásadným spôsobom ovplyvní hospodárske smerovanie Slovenska. Nič z týchto sľubov ani z týchto rétorických cvičení sa skutočnosťou do dnešného dňa nestalo.

  Ak sa opýtate pracovníkov ministerstva hospodárstva, čo je nosným programom v súčasnosti na tomto ministerstve, na akých zásadných veciach pracujú, tak krčia bezradne ramenami, pretože konštatujú, že taký stav, aký je v súčasnosti na ministerstve hospodárstva, ešte nikdy nebol. Že ich nikto neriadi, nevedia, čo majú robiť, nevedia, čo je hlavnou náplňou ich práce.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Hofbauer položil rečnícku otázku, a to, že buď faktografia platí, alebo neplatí. Ja vravím jedno: Neplatí faktografia. Tu platí jedno jediné pre poslancov vládnej koalície: Žiadne fakty, ale platí rozhodnutie koaličnej rady.

  Vážení, pre mňa ako človeka, ktorý nikdy nebol členom komunistickej strany, toto veľmi, ale veľmi silno pripomína bývalý Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, ktorý dával - a jeho politbyro -, ktorý dával jednoznačné stanoviská a roboti všetko plnili. Čo je chybou? Nielen táto skutočnosť, ale aj to, že v programovom vyhlásení boli veľké slová o spolupráci s opozíciou, o podpore opozičných návrhov, ktoré budú prospešné spoločnosti, reálne a podobne. Vážení, všetko je bluf ako ostatné vaše vyhlásenia v programovom vyhlásení vlády. Veď ste sa odhalili, keď pán poslanec Zajac kritizoval poslanca Fica, že si dovolil pri niektorých legislatívnych návrhoch, ktoré podľa môjho názoru boli prínosné a mali ste ich prijať, že si dovolil hlasovať s opozíciou. Vy ste nehlasovali, aj keď to boli návrhy, ktoré by zlepšili predložený a prerokúvaný zákon. Takže v tom je bieda vašej politiky, že vôbec nie ste ochotní spolupracovať s opozíciou.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem sa zastaviť pri tých slovách pána poslanca Hofbauera, kde hovoril o tom, že pán minister Černák v tomto parlamente hovoril kvetnato, rád a dlho. Naozaj bola to pravda. Ja som si vytiahol z jeho vystúpení len dva roky a je to celá hŕba materiálov. Ja by som sa ho chcel opýtať, pretože mne sa strašne páčilo, ako celé štyri roky horlil za to, aby sa na Slovensku vytvorilo ministerstvo pre cestovný ruch. Raz dokonca hovoril, 10. 12. 1997, o tom, že Agentúra pre rozvoj cestovného ruchu je jeho srdcovou záležitosťou. Stretávam sa s ľuďmi aj z podtatranských regiónov a hovoria, že za tejto vlády, teda za vášho ministrovania, pán minister, sa v tejto oblasti, ktorá je v iných krajinách výnosným zdrojom devízových príjmov, neurobila absolútne nič. Takže pokladám to za rozpor vašich predsavzatí, vašich slov s činmi, ktoré sa dejú po vašom nastúpení na ministerstvo hospodárstva. Obdobne by som mohol hovoriť o zónach voľného obchodu, ktorých je v okolitých krajinách, veľa o priemyselných zónach, ale aj o zónach cestovného ruchu, ktoré sa či už v Maďarskej republike v oveľa širšej miere pertraktujú. Majú na to zákon, majú na to zákonné podmienky a vláda je voči podnikateľom v týchto oblastiach ústretová. V našej republike sa v tomto smere nerealizuje nijaká takáto myšlienka.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda,

  vážené dámy a páni,

  pán poslanec Hofbauer vo svojom vystúpení hovoril aj o vzťahových veciach v súčasnej vláde, o hierarchii a vzájomnom rešpektovaní sa členov vlády. Ja by som bol veľmi rád, keby niekto v tejto snemovni mi dokázal odpovedať na moje tri otázky. Vedel pán predseda vlády Mikuláš Dzurinda, keď o 18.00 hodine prišiel, aký bod táto snemovňa prerokúva? Ak vedel, jeho prítomnosť mala znamenať podporu pánovi ministrovi Černákovi a jeho odchod mal znamenať - bez toho, že by povedal v tejto snemovni slovo -, jeho odchod mal znamenať nedôveru?

  Vážené dámy, vážení páni, to je signifikantný príklad, ako súčasná vláda pracuje. A aby tých otázok bolo dosť a aby mal pán minister námet na vystúpenie, pán minister, ja by som bol veľmi rád, keby ste boli taký láskavý a zdokumentovali ten váš včerajší výrok, že objem cestovného ruchu na Slovensku vzrástol o 50 %.

 • Pán poslanec Danko.

  Ako ďalší v poradí ústne prihlásený do rozpravy po pánovi poslancovi vystúpi pán poslanec Húska.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  myslím si, že moji predrečníci a kolegovia povedali dosť a asi ťažko by som povedal niečo navyše k posudku na činnosť pána ministra hospodárstva pána Černáka. Vystupujem úplne z iného dôvodu. Myslím si, že prípad pána ministra Černáka je zaujímavý tým, že nám ilustruje predovšetkým to, ako vládna koalícia vníma demokraciu, to, ako vládna koalícia vníma opozíciu. A poviem vám hlavný dôvod, prečo vystupujem a budem trošku osobný. Mal som pripravené vystúpenie, a keď som počúval pána Tarčáka, povedal presne to isté. Chcel som povedať, moje vyjadrenie alebo názov môjho diskusného príspevku mal byť schizofrénia vládnej moci. Bez toho, aby sme spolu rozprávali, on to tak isto zdiagnostikoval, opísal.

  Keď dovolíte, o čo ide? Veľmi vám ďakujem, vládni poslanci, ktorí tu sedíte, lebo predovšetkým vám chcem rozprávať. Toto, čo teraz predvádzate, je precedens v slovenskej politike. Doteraz štyri z médií, budem citovať médiá, štyri vládne strany - Strana maďarskej koalície, Demokratická únia, Strana demokratickej ľavice a mám pocit, že ešte jedna, presne neviem, konštatovali, že nie sú spokojní - Demokratická strana - nie sú spokojní s činnosťou pána ministra Černáka a budú žiadať jeho demisiu až do tej chvíle, kým poslanci Národnej rady za HZDS nedali návrh na jeho odvolanie. V tom momente sa celá vládna koalícia zjednotila a dopredu avizovali, čo je veľmi zaujímavé, predsedovia strán už vedia, ako budú hlasovať ich poslanci, ktorí podľa ústavy hlasujú len podľa svojho svedomia a nie sú viazaní žiadnymi príkazmi, ale predsedovia strán už vedia, v tom momente ste sa zjednotili a povedali ste nie. A tu je ten moment, o ktorom chcem rozprávať. Páni, vás nezaujíma, ako ktorýkoľvek minister pracuje, ale vás zaujíma a v parlamente budete hlasovať na tom princípe, či to navrhuje opozícia alebo nie. Pýtam sa vás, keby ktorýkoľvek minister konal tak, že až konal zlo, aby povedzme viedlo to až k totálnej deštrukcii rezortu, držali by ste ho len preto, lebo opozícia navrhne jeho odvolanie? Nie je to náhodou patologický myšlienkový pochod?

  Ďalšia vec. Včera sa dozviem, zasadala vláda, dala, vyjadrila, záver vlády je, že vyjadrila dôveru ministrovi Černákovi. Dámy a páni, prosím vás, podľa článku 116 našej ústavy člen vlády zodpovedá za svoju činnosť Národnej rade Slovenskej republiky. O čom tu rozprávame? Politické grémiá už verejne deklarovali, že áno, že my podporíme ministra Černáka a možno ho potom odvoláme, ale my, nie HZDS. Tento prípad je zaujímavý preto, že vy nám upierate právo a povinnosť opozície upozorňovať na to, keď sa v štáte koná niečo, s čím my nesúhlasíme, čo poškodzuje záujmy štátu, čo poškodzuje záujmy občanov, a preto ako opozícia v demokratickom systéme musíme vám navrhnúť riešenie. Ale vy to riešenie neprijmete len preto, lebo ho navrhujeme my.

  Dámy a páni, vy ste nás označovali, keď sme boli vo vláde, že my presadzujeme silou moci svoju vôľu. Silou moci a neberieme ohľad na vaše názory. Pýtam sa, a vy ako beriete ohľad na naše argumenty a fakty? To, čo moji predrečníci tu hovorili a kto pozorne počúval, ja si myslím, že k tomu niet čo dodať. Ale vy sa usmievate ironicky a dávate nám jasne najavo, len si pohovorte, my aj tak zahlasujeme proti. Dobre, môžeme aj takto robiť politiku v tomto štáte. Ale pýtam sa vás, keď budete zahľadení do seba, držať svojich ministrov len preto, že sú vo vašich straníckych tričkách bez ohľadu na to, ako chránia štátne záujmy, ako riadia rezorty, kde dospeje táto republika?

  Dámy a páni, nechcem vyznieť pateticky, to, čo hovorím, myslím skutočne úprimne, a vyzývam vás k tomu, aby sme povedzme, keď ste rozhodnutí a verejne ste deklarovali, to chápem, ťažko je meniť to, čo ste už verejne deklarovali, ale skončme s týmto druhom politiky do budúcnosti. Ak chcete a všetky strany, ktoré ste vo vládnej koalícii máte názov demokratická, okrem zelených, myslím, máte názov demokratická, tak, prosím vás, rešpektujte aj princípy demokracie, rešpektujte aj princípy demokracie, a to je právo opozície vyjadrovať svoje názory a povinnosť vládnej koalície pozorne počúvať a analyzovať naše argumenty. Prosím vás, robme to a zmeňte štýl politiky do budúcnosti, lebo ak takto budete pokračovať ďalej, podľa môjho názoru rýchlo skončíte.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Danka sú traja páni poslanci. Prvý pán poslanec Kujan.

 • Ďakujem.

  Chcel by som reagovať na tú časť rozpravy pána poslanca Danka, v ktorej hovoril o politických stranách, ktoré vyslovili nespokojnosť s činnosťou pána ministra Černáka. Na margo toho by som chcel dementovať otázku Demokratickej únie. Demokratická únia rokovala aj na svojom poslednom zasadnutí na republikovej rade ohľadne činnosti ministerstva hospodárstva, ohľadne pána ministra Černáka. A bol som na tejto republikovej rade a môžem povedať, že republiková rada Demokratickej únie vyjadrila plnú podporu ministrovi Černákovi.

 • Vážená Národná rada,

  reagoval by som na tú časť vystúpenia svojho kolegu, kde deklaroval vlažný postoj vlády, lebo to je vlažný postoj vlády, akým argumentuje za zotrvanie pána ministra Černáka vo vládnej funkcii. Je to dokument, ktorý napísal pravdepodobne treťotriedny referent. A bol by úsmevný, keby nebol do plaču. Hovorí sa, že pán minister je zodpovedný za realizáciu politiky vlády v oblasti hospodárstva, čo som už vysvetlil, že skôr nezodpovedá, že ten vývoj hospodárstva za deväť mesiacov je katastrofálny, a teda nezvládol riadenie ministerstva hospodárstva v zložitej situácii po nástupe novej vlády. Podobne nie je pravdou, že činnosť ministerstva prispela k zlepšeniu vo vývoji zahraničnoobchodnej bilancie, naopak pokles investícií v období investovania v Slovnafte, v Plynárenskom priemysle, v Jadrovej elektrárni Mochovce, ktoré sú zrealizované, prefinancované, to je vlastne hlavný dôvod vývoja obchodnej bilancie, a nie nejaké zásadné kroky a dobré myšlienky realizované ministerstvom hospodárstva.

  Takže dokument, ktorý predložila vláda, ktorým obhajuje pozíciu ministra hospodárstva, je výsmechom Národnej rady. Analýzy vývoja hospodárstva naznačujú, že dochádza k reálnemu finančnému kolapsu v slovenskej ekonomike, že sa prehlbuje zadlženosť podnikovej sféry o 20 percent, že sa prehlbujú medzipodnikové záväzky, že objem zdrojov na financovanie podnikovej sféry prudko klesá. To znamená, že riadenie zo strany ministerstva hospodárstva absolútne...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Absolútne súhlasím s vyjadrením pána poslanca Danka. Ako psychologička, ja mám rovnakú profesiu, veľmi presne vystihol diagnózu správania sa mnohých poslancov. Naozaj ide o schizofréniu, pretože jeden deň tvrdia, že je Černák, pán minister Černák neschopný, tvrdia to nie jeden deň, ale niekoľko týždňov, a potom zrazu v hodine H tvrdia, že všetko je v poriadku a oni ho podržia.

  Myslím si, že aj dnešná úroveň rokovania poukazuje na to, že aj im mnohým je veľmi nepríjemné, do akej situácie ich stranícke aparáty dostali. Jednak preto, že nikto sa neprihlásil, nikto z poslancov, pán minister, na to, aby povedal niečo pozitívne na vašu adresu. Nikto z koaličných poslancov nie je prihlásený do rozpravy.

  Vy ste boli opozičným poslancom a viete, že my sme svojich ministrov zvykli obhajovať a že sme argumentovali proti vám. Čiže aj to svedčí, v akej ste pozícii a akej dôvere sa tešíte u svojich kolegov. Dúfam, že sa aj nad týmto zamyslíte. A mnohí radšej zrejme neprišli do parlamentu, aby rokovali. Dnes chýba 20 vládnych poslancov. Takže možno títo dali prednosť niečomu inému, aby sa nemuseli hlasovaním vyjadriť na vašu obranu, keď si myslia niečo iné.

 • Ďalší v poradí ústne prihlásený je pán poslanec Húska. Po pánu poslancovi Húskovi vystúpi pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  chcem sa tu sústrediť nie na jednotlivé kauzy, ktoré sprevádzajú tento návrh odvolania, ale predovšetkým na problematiku koncepčnosti a systematickosti práce pána ministra v tejto vláde a tejto vlády. Myslím si, že je to dosť dôležité, pretože argumenty, dokonca by sme nadľahčene mohli povedať, netreba veľmi donášať. Vaša koaličná tlač už niekoľko mesiacov donáša veľmi viditeľné argumenty a veľmi viditeľné lapsusy, ktoré sa odohrávajú vo vnútri tejto vlády a aj za režírovania pána ministra ako šéfa rezortu hospodárstva.

  Pre akési zobjektivizovanie chcem povedať, že je celkom prirodzené, že najmä ministrom takzvaných hodnototvorných odvetví, kde sa bezprostredne úžitková hodnota vytvára, teda ministrom hospodárstva a pôdohospodárstva, je naozaj nie ľahké pôsobiť vo vláde, ktorá má reštrikčný rámec, ktorá za svoju filozofiu prijala princíp, že treba bezpodmienečne napraviť a zmenšiť verejnú a súkromnú spotrebu. Slovný výraz "treba napraviť" je zase jedno zaklínadlo. Napraviť národohospodársku nerovnováhu slovami je neúčinné.

  V takomto reštrikčnom priestore je veľmi ťažko stimulovať priemysel, obchod, služby vrátane cestovného ruchu, ktoré sú zaťažené veľmi vážnymi problémami odkapitalizácie ešte z období bývalého socialistického zriadenia.

  Ale zároveň chcem povedať, že práve preto má osoba na čele takéhoto ministerstva hľadať aspoň kompenzačné riešenia, ktoré by čiastočne nahradili alebo zoslabili negatívne pôsobenie škrtiacich rámcov. To sú stagflačné rámce, priatelia, a z nich nič dobré nemôže nikdy vyjsť. Takže z týchto dôvodov chcem povedať, že je to neľahká úloha aj pre ministra. Z dôvodov koncepčného prístupu v takejto ťaživej situácii by sa malo očakávať, že bude hľadaná cesta takého umného nástrojového uspôsobenia vo vnútri tohto ťažkého odvetvia, aby sa čo najviac a na minimum zoslabili ťažké dosahy reštrikčnej stagflakčnej politiky.

  Musím rovno povedať, že hľadanie cesty nie je naozaj vidno. Chcem povedať, že aj to je nám jasné, že patrí medzi politické skúsenosti, že sú aj takzvaní obetní baránkovia a že sú vždy vyberaní niektorí, ktorých sa buď je ľahko zbaviť, alebo ich problematickosť je už nad každú mieru. Ale aj tu, ako to správne moji predrečníci povedali, sa objavuje z akýchsi dôvodov prestíže alebo solidarity vo vnútri koalície princíp, ktorý veľmi úsmevne charakterizoval môj kolega poslanec Husár, keď povedal, že sa riadia im známym slovenským princípom "my si Jánošíka obesíme sami".

  Nuž, priatelia, dobre, ale vám chcem povedať, že to nie je riešenie. Chcem vám povedať, že je problém nielen s pánom ministrom, je problém s celkovým nasmerovaním takejto vlády. Je to jednoducho stále ťaživejší dôsledok a môžem vám povedať, že týchto rád sa už zbavujú všetci. Dokonca najnovšie, ako sme mali možnosť čítať v Hospodárskych novinách, Joffrey Sachs, jeden z hlavných predstaviteľov takzvanej chicagskej ekonomickej školy, ktorý odporúčali všade metódu púšťania žilou, teraz upozorňuje, že sú veľké chyby, ktoré sa pri transformácii robia, a že sa ich máme zbaviť.

  Dovoľte mi, aby som zároveň povedal, pán minister, že moja skúsenosť je taká, že nemáte veľký problém s pravdou. Ja som vás niekoľko razy aj vo vzájomnom rozhovore upozorňoval na to, že ste celkom ináč hovorili inokedy a jednoducho dávate protichodné vyhlásenia. Vyhlásili ste, kedy, za akých podmienok sa vzdáte a ako to nastane, a len čo nastala tá situácia, prestala platiť táto pravda. Jednoducho pravda pre vás nie je problém. Chcem povedať, že u vás je tak, ako Becket nazval pravdu, že pravda je čierna mačka v zatemnenej izbe. Pravdepodobne týmto spôsobom sa riadite. Chcem vás však upozorniť, že len jednoduchou elokvenciou, len jednoduchou výrečnosťou nemôžete spratať zo sveta určité typy svojej praxe.

  A z týchto dôvodov teda považujem za veľmi dôležité, aby ste aj vy vážení koaliční poslanci dôkladne zvážili celú okolnosť a aby ste zvážili aj okolnosť, že to nie je len záležitosť pána Černáka. Je to naozaj aj záležitosť tejto vlády.

  Ak dovolíte, odcitujem vám len pár slov napríklad zo včerajšieho čísla Stuttgarter Zeitung, v ktorom píšu, že materské strany na Slovensku sa rozpadajú a doslova uvádzajú: "Der Ruf der Regierung ist miserabel." Povesť vlády je úbohá. Priatelia, taký je jednoducho fakt, takto nazvime veci. A táto skutočnosť bude stále ťaživejšia. Som presvedčený, že i napriek tomu, že budete mať ešte veľmi rozsiahlu mediálnu podporu, že ten rozchod reality, ťaživej a stále ťaživejšej reality s tým, čo ste proklamovali, bude stále viditeľnejší a neodporúčam to brať na ľahkú váhu. Priatelia, v dôsledku takejto činnosti ministra je aj povesť vlády skutočne úbohá a povedal by som, je skoro primeraná aj tomu najnižšiemu ratingu, ku ktorému sme sa dostali a ktorý vznešene zahraniční odborníci nazývajú špekulatívny rating. Možno, že netreba veľmi byť vzťahovační a domyslieť si, že možno to aj interpretovať ako rating špekulantov. Ja vás naozaj upozorňujem, že nešlo vo vašich postupoch o riešenia, išlo o, a to vidno aj na postupe ministerstva hospodárstva, politický a za ním, samozrejme, ekonomický revanš.

  Som presvedčený, že týmto riešením nemôžeme ísť ďalej. Veď všimnite si, ako znervózneli v zahraničí na jedno vyhlásenie pána ministra, keď povedal, že bude prijatý aj špeciálny zákon, ktorý bude riešiť ortodoxné znárodňovanie, a to v podmienkach transformácie slovenskej ekonomiky na trhovú ekonomiku. A takýto spôsob revanšu nie je riešením. Revanš do budúcnosti neposkytuje nádej na konsenzus. A som presvedčený, že nebude treba ani veľmi veľa našej námahy, lebo prax, za ktorou stojíte, pán minister, je naozaj neobhájiteľná. Je to postup, ktorý prv či neskôr nebude akceptovateľný nielen pre opozíciu, ale istotne aj pre tých, ktorí teraz predstavujú koaličný tábor.

  Ďakujem.

 • Ďalším v poradí ústne prihláseným je pán poslanec Cuper. Ešte predtým s faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Húsku sú štyria páni poslanci, posledný pán poslanec Gajdoš.

  Prvý - pán poslanec Ošváth.

 • Dovoľte mi, pán poslanec Húska, aby som reagoval na časť vášho vystúpenia, v ktorom ste sa dotkli zahraničného kreditu tejto vlády.

  Nemyslím si, že by sa táto vláda mala hodnotiť podľa záverov nejakých bulvárnych denníkov, ale skôr by som zobral na to nejaké objektívnejšie medzinárodné inštitúcie. Minulý týždeň sme mali možnosť si vypočuť dve stanoviská renomovaných zahraničných medzinárodných inštitúcií. Prvou z nich bola Rada Európy, ktorá na svojom zasadnutí pri príležitosti ukončenia monitorovania Slovenskej republiky poskytla svoju hodnotiacu správu. Pri diskusii, v ktorej vystúpilo 18 zástupcov krajín Európy, zazneli aj také diskusné vystúpenia delegátov, ktorí konštatovali, že na úseku demokracie táto vláda vykonala za posledný rok viacej ako za predošlých päť rokov. To sú objektívne hodnotenia.

  Ďalším hodnotením je prijatie slovenského premiéra u amerického prezidenta Clintona, ktorá bola vlastne prvým prijatím na americkej pôde, na americkej pôde, zdôrazňujem, najvyššieho predstaviteľa vlády Slovenskej republiky. Aj toto ocenenie a slová, ktoré boli konštatované pri tomto stretnutí, sú hodnotením, aký kredit má táto vláda v zahraničí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  V nadväznosti na vystúpenie pána profesora Húsku o kredite tejto vlády by som chcel upozorniť na to, že je priam tragikomické, že obhajcu pánu Černákovi robí bývalý minister Palacka, ktorý takisto musel odstúpiť z korupčných dôvodov. Spomeňme si len predaj GSM 1800, Slovenské aerolínie, tender na telekomunikácie, kde je pravdepodobnosť hraničiaca s istotou, že došlo k veľkému korupčnému škandálu a obohateniu určitej skupiny ľudí. Tak ako je to v ďalších kauzách, ktoré spôsobil pán minister Černák a v ktorých je zapletený, kde sú Nafta Gbely, deblokácie, Devín banka, Priemyselná banka a ďalšie veci, v ktorých sú prsty, v ktorých sú peniaze, v ktorých je kriminalita a korupcia.

  Vážení, pýtam sa, minister vnútra Slovenskej republiky Ladislav Pittner ani v jednom z týchto prípadov nezačal šetrenie, nedal preverovať tieto škandály, hoci je to povinnosť ministra vnútra ex offo z toho, čo počul a vlastne títo ľudia by mali byť obvinení z podozrenia zo spáchania trestných činov. Dodnes ste neboli schopní nič také urobiť, ale napriek tomu ste vytvorili politické komandá vyšetrovateľov, ktorí sú zameraní na to, aby škandalizovali predchádzajúcu vládu. Vážení páni a páni poslanci, ktorí tu sedíte, onedlho bude čas, keď tieto pravdy vyjdú na povrch. Potom sa budete hanbiť tak pred občanmi, takže by bolo najlepšie, keby ste si toto uvážili teraz a zavčasu odišli.

  Ďakujem.

 • Vážená snemovňa,

  chcel by som trošku zovšeobecniť pohľad opozičných poslancov a môj pohľad na túto kauzu, ak to môžeme tak nazvať. Je mi ľúto, že sa dostalo až sem riešenie celej tejto situácie na pôdu parlamentu. Myslím si, že na základe vecných argumentov, ktoré tu boli podané, už dávno mal pán minister odstúpiť, a nielen pán minister. Ja si myslím, že za toto všetko zodpovedá predseda vlády. V demokratickom štáte, keby sa takéto niečo udialo, predstavte si v Amerike, že by poklesla sila dolára o 5 percent. V tú ranu je prezident Ameriky bitý a neviem, či by sa udržal v kresle týždeň alebo dva. Je mi ľúto toto všetko, pretože za tento čas tento snem mohol urobiť mnoho užitočnej práce, mnoho práce, ktorá nás čaká. Sami argumentujete v koalícii, že sa blížia Helsinky, chceme, aby sme tam uspeli, chceme, aby sme tam vystupovali ako štát alebo ako spoločnosť, ktorá na to má. Ale takýmto spôsobom, keď sa ekonomika dostala do prepadu, keď ste na začiatku, keď po voľbách ste prišli do týchto kresiel a rozprávali, v akom katastrofálnom stave je ekonomika po vláde Mečiara, ale nezabudli ste svojim voličom pripomenúť, že hodnotenie OECD, hodnotenie Agendy 2000, hodnotenie Svetovej banky bolo jedno z najlepších hodnotení tejto ekonomiky, že táto ekonomika bola dynamická a mala na to. Ja mám veľké obavy, že v Helsinkách práve ekonomické problémy nás položia na lopatky. Pretože na to, či Slovensko pôjde do tejto silnej skupiny štátov, s ktorým bude Európska únia rozprávať vážne, Slovensko potrebuje predovšetkým výkonnú ekonomiku, výkonnú administratívu a stav legislatívy.

 • Súhlasím s konštatovaním pána poslanca Húsku v tom, že za prešľapy ministra hospodárstva nenesie zodpovednosť len on sám, ale predovšetkým predseda vlády. Pán minister Černák pri svojej skúsenosti veľmi rýchlo vycítil, že má veľmi slabého predsedu vlády a že si môže robiť, čo sám uzná za vhodné. Prestal sa venovať tým zámerom a cieľom, ktoré proklamoval pri predkladaní programového vyhlásenia vlády v parlamente a venoval sa svojim záujmom, svojim lobistickým chúťkam, zapadol do všeobecnej atmosféry, ktorá v súčasnosti vo vládnej koalícii panuje, teda do atmosféry klientelizmu, lobizmu a viac než problémom hospodárstva a ekonomiky Slovenskej republiky.

  Chcel by som vás, pán minister, ubezpečiť, že sa teším na vaše záverečné vystúpenie, ktoré ma ako Alenku posunie do ríše divov. Ale chcel by som vás aj ubezpečiť, že dlho ministrom nebudete a nebudete sa môcť podieľať na províziách, ktoré čakajú vášho nástupcu po privatizácii strategických podnikov, ktorú ste úspešne prijatím novely zákona už začali. Samozrejme, pán predseda vlády okamžite bežal do Spojených štátov oznámiť tento slávnostný akt pánu prezidentovi Clintonovi. Takže vy pri tom nebudete.

 • Pán poslanec Cuper - ďalší prihlásený do rozpravy.

 • Vážený pán podpredseda, zároveň predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  skôr než začnem hovoriť k problematike, ktorú prerokúvame, chcem zareagovať ako k preliminárnej otázke na vystúpenie pána poslanca, na detinské vystúpenie pána poslanca Ošvátha. Chcem ho opraviť, Stuttgarter Zeitung je jedno z najstarších nemeckých médií, bolo čítavané aj na Slovensku, a nie je to nijaké bulvárne médium. Takže to k tomu chápaniu demokracie. Minulý týždeň som mal možnosť rozprávať s redaktormi z Deutsche Welle, a keď som im porozprával o niektorých demokratických praktikách tejto vlády a tejto vládnej koalície, boli veľmi prekvapení. Pobavilo ich najmä to, keď som im povedal, či by si vedeli predstaviť, ak by podpredsedom Bundestagu bol zástupca tureckej menšiny a prišiel by na spoločnú konferenciu s kancelárom Schröderom a prinútil ho, hovoril by po turecky, a prinútil by pána Schrödera, aby si založil slúchadlá a počúval podpredsedu Bundestagu, ktorý reční v turečtine na konferencii konanej z príležitosti návštevy tureckej delegácie.

  Naozaj ich to veľmi pobavilo, pretože toto je jeden z tých schizofrenických výsmechov Dzurindovej vlády, ktorú prezentuje Mikuláš Dzurinda a celá vládna koalícia do zahraničia. Vašou pracovnou metódou, pán Ošváth, je schizofrénia. Hovoriť iné na verejnosti a v zahraničí a iné konať. Ale väčšina tých Slovákov, ktorí majú aspoň trocha demokratického zmýšľania, ktoré vám chýba, pretože pri prerokúvaní zákona o jazyku národnostných menšín ste vy mne konkrétne na toto miesto mierili červeným svetlom do čela, je na to dokument, ktorý mi poslal istý Kanaďan, pretože nahral to počas televízneho prenosu, a ešte o tom neviete, dám vás na mandátový a imunitný výbor. To je ten váš ľudský a humánny prístup k svojim kolegom v parlamente. Ja viem, že to neprejde v mandátovom a imunitnom výbore, pretože neprešiel ani môj návrh na pána Bugára, ale napriek tomu to tam postúpim aj s tou nahrávkou. Takže dúfam, že už s tou detinskou hračkou do parlamentu nechodíte, lebo deti patria do materskej školy, a nie do parlamentu, pán Ošváth.

  Pokiaľ ide o odvolávanie pána Černáka, nech sa na mňa Ľudvo nehnevá, neodstúpil sám a "váš Sanhedrín povedal, že nenachádza na tebe viny". Takže my, ktorí sme tým Pilátom, musíme rozhodnúť o tom, či nachádzame vinu alebo nie. My ju nachádzame. A myslím si, že ju nachádza väčšina občanov Slovenskej republiky, pretože predstaviteľom Strany demokratickej únie dávajú dôveru 1,9 percenta. Takže vina by tu bola. To znamená nezvládnutie riadenia nielen tohto rezortu, ale nezvládnutie celého vladárenia tejto vlády. Ja viem, že my sa nemôžeme zahrať na Piláta, pretože nemáme toľko moci, ako mal miestodržiteľ v provincii Judea, ale preto bude platiť to, čo povedal kolega Húska, že tú popravu budú nakoniec musieť uskutočniť sami.

  Čo sa týka tej pracovnej metódy, ktorou je schizofrénia, tá bola vlastná za socializmu a veľmi pekne ju zhodnotil veľký český herec Kopecký v jednom svojom vystúpení v predvečer novembra, keď povedal, že komunistické vlády si zvykli hovoriť iné na verejnosti, iné v zahraničí a iné konať voči vlastným občanom. Toto je vaša pracovná metóda desať rokov, pán Ošváth, po nežnej revolúcii. Je hanbou tejto vlády, ktorá sa vydáva za demokratickú, že takúto metódu používa.

  Teraz k tej schizofrénii pána ministra Černáka. Už som tu povedal, že veľmi rád a kvetnato v tomto parlamente hovoril o perspektívach svojho budúceho vládnutia. A ja naozaj ľudsky musím povedať, že niekedy som ho obdivoval a predstavoval som si, ako bude na Slovensku fungovať rezort hospodárstva a vôbec aký blahobyt prinesie vládnutie Dzurindovej vlády.

  Pán minister, chcem sa opýtať, keďže ste svojho času blokovali návrh zákona o fonde rozvoja letísk, či už ste taký zákon predložili alebo pripravili. Pokiaľ viem, tu prítomný už exminister Palacka akurát zlikvidoval Slovenské aerolínie a stihol uskutočniť niekoľko tendrov, na ktorých sa obohatili niektoré politické subjekty aj niektorí jednotlivci. Naozaj slovenské letectvo alebo slovenská civilná letecká doprava potrebuje v každom prípade takýto zákon, ktorým by sa podporil rozvoj letísk na Slovensku. Nie je potrebné uvažovať iba o privatizácii letiska alebo jeho posunutie ako letiska, na ktorom by sa realizovala chartrová doprava, ktorú už dnes objemovo nestíha prijímať viedenské letisko.

  Chceme ako hlavné mesto suverénneho štátu, aby sme aj my mohli ako politici, ale aj slovenskí občania mohli odlietať z hlavného mesta svojho vlastného štátu, tak ako to robí väčšina občanov demokratických krajín či už v okolitých alebo odľahlejších častiach Európy. Ale to nie je, pán minister, jediný fond, ktorý ste, teda verejný fond, ktorý zanedbávate alebo ktorý zanedbáva táto vláda. Do Fondu rozvoja výstavby ste nedali ani korunu. Obdobne do Fondu životného prostredia, ukrátili ste poľnohospodárov, do ktorých fondov ste dali takmer o 4 mld. menej, i keď pán Rosival na predvolebných mítingoch sľuboval, že tam potečie 14 mld. Potieklo iba 7 mld. Takže to je tá schizofrénia. Toto je vládna schizofrénia. Našťastie tento národ ešte netrpí celonárodnou schizofréniou. Aj preto sú vaše preferencie 1,9 percenta a celej demokratickej koalície okolo 10 percent a možno, že už dnes ani toľko.

  Sľubovali ste vybudovanie kvalitného informačného systému v oblasti podnikania. Pýtam sa, kde je. Mohli by ste ma poinformovať, možno nemám presné informácie. Viem, že zatiaľ nič také sa nevybudovalo, práve naopak. Legislatívne opatrenia vašej vlády, za ktoré ste aj vy hlasovali, pretože vláda s nimi súhlasila, práve naopak, ruinujú slovenský podnikateľský stav. Dnes o nich hovoril už kolega Brňák v ústavnoprávnom výbore, najmä o opatreniach v trestnoprávnej oblasti ministra spravodlivosti.

  Ale nie sú to jediné opatrenia, ktoré ruinujú podnikateľský stav, sú to aj ďalšie opatrenia či už v daňovej alebo v inej oblasti, ktoré by mali napomôcť rozvoj podnikania. Práve naopak, brzdí ho. Viem, že nenesiete za to iba vy zodpovednosť, že možno väčší diel zodpovednosti za to nesie ministerka financií, ktorá sa niekde zatiaľ chladí v tieni, pretože na ňu ešte nedošlo, alebo si možno lieči boľačky zo sobotňajšej manifestácie, kde bola tak veľmi vrelo prijatá demonštrujúcimi občanmi, ktorí naozaj pociťujú dôsledky vášho vládnutia veľmi tvrdo.

  Osobitnú kapitolu tvorí váš program privatizácie a najmä kritika predchádzajúcich privatizačných aktivít, pretože na tom ste vytĺkli ako vtedajšia opozícia najviac bodov. Tam ste najviac klamali občanov Slovenskej republiky. Ja som vám už dnes položil otázku, ako je to s privatizáciou, lepšie povedané s reprivatizáciou alebo s gangsterskou reprivatizáciou Nafty Gbely, Istrochemu a ďalších podnikov. Ale najvykričanejším je práve Nafta Gbely, pretože na tej možno vy, možno niektorí ďalší členovia vlády alebo niektoré politické subjekty sa najviac obohatili. Často ste žiadali odvolanie vtedajšieho vedenia Fondu národného majetku, pretože zle hospodáril. Ja sa vás pýtam, pán minister, prečo nežiadate tak vehementne a nepredkladáte návrhy na odvolanie terajšieho vedenia Fondu národného majetku, keď je evidentné, že nie za 4, ale za 1 rok sa stihlo tak zdiskreditovať, že dnes už jeho reprivatizačným aktivitám neverí ani vo vládnej koalícii nikto, a preto pán Langoš ako predstaviteľ Demokratickej únie má na to svoj názor.

  Kritizovali ste najmä v slovenskej ekonomike lobizmus. Kritizovali ste to, že sa prejavuje najmä v oblasti bankovníctva. Žiadali ste vo svojich postupoch, aby sa banky najprv reštrukturalizovali, aby som citoval presne, chceme urobiť tieto kroky v poradí, ako som ich menoval, t. j. reštrukturalizácia portfólia, ozdravenie, kapitálové posilnenie, vybudovanie finančných rezerv a privatizačných projektov a až potom o štyri až päť rokov privatizácia. Nie skôr, pán minister, ste hovorili ako 31. 12. 2000. Pýtam sa, prečo ste neprotestovali proti schváleniu novely zákona číslo 92, za ktorú ste aj vy vo vláde hlasovali, aby sa privatizovali všetky strategické podniky okamžite vrátane bánk, aby ste ich posunuli zahraničným záujemcom, ktorí vás tak štedro podporovali v predvolebnej kampani, aby ste klamali a mali možnosť cez médiá klamať občanov Slovenskej republiky.

  Hovorili ste o tom, že nie je mysliteľné, aby sa prenieslo bremeno za vykurovanie, za spotrebu plynu a elektrickej energie plošne a jednorazovo na tie najchudobnejšie vrstvy občanov Slovenskej republiky. Ja sa pýtam, aká bola vaša reagencia, keď táto vláda zvýšila plošne ceny plynu a elektrickej energie, čo malo negatívny dosah na tie najchudobnejšie vrstvy slovenskej spoločnosti. Prečo ste nežiadali vo vláde, aby bol diferencovaný prístup, aby vláda prijala kompenzačné opatrenia, ako ste požadovali od Mečiarovej vlády, keď pán Kozlík predkladal alebo nútil práve výrobcov tepla, aby oni začali so šetrením a Mečiarova vláda nechcela, aby sa plošne zvýšili ceny pre najširšiu spotrebiteľskú verejnosť.

  To je len niekoľko vecí, ktoré som vybral z vašich takpovediac programových vystúpení, ktorými ste sa predchádzajúce štyri roky pripravovali na vládnutie a na prebratie vlády v tomto štáte. To je ten rozdiel medzi tým, čo ste hovorili, keď ste boli v opozícii, a to sú skutky, ktoré teraz podporujete ako člen vlády, ktorá sa dostala k moci po parlamentných voľbách v predchádzajúcom roku.

  Na záver je potrebné povedať iba toľko, že ak nebudete dnes odvolaný, je to celkom logické, bolo by takmer nenormálne, aby vaši kolegovia a vládna koalícia hlasovali za návrh opozície. Ale tak ako moji kolegovia vám musím povedať, že nielen vy, ale ani táto vláda vedená pánom premiérom Mikulášom Dzurindom, ktorý zrejme asi z obavy, že by mu boli kladené tie isté otázky, ktoré sme kládli vám, sa schoval alebo ušiel. Takže z toho povzbudzovania, ktoré sme tu očakávali, že sa ujde zo strany pána premiéra vám, vašej osobe, asi zrejme nebude nič. Ja sám osobne by som tiež mal na neho otázku, ktorú som mu položil už v predchádzajúcom týždni na poslednej štvrtkovej hodine otázok a odpovedí a kladiem ju aj vám, pán minister. Kedy sa ospravedlníte občanom za všetky klamstvá, ktorými ste ich tak častovali v predvolebnej kampani, a kedy odídete po tomto slušnom ospravedlnení? Ja dúfam, že to urobíte dnes, keď budete mať záverečné slovo. Od pána Dzurindu to absolútne nečakám, pretože jeho úroveň mu to zrejme asi nedovolí.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Cupera sú piati páni poslanci. Posledná pani poslankyňa Keltošová. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Pán poslanec Cuper sa dotkol jednej časti spektra ministerstva hospodárstva, a to je reprivatizácia. Ako je možné, pán minister Černák, že zo strany ministerstva ani zo strany tvojej osoby neodznela ani zmienka k takzvanej reprivatizácii? Veď to je obyčajná zlodejina, výpalnícke kradnutie formou rušenia platných zmlúv jednostranovým krokom zo strany Fondu národného majetku. Včera sme sa dozvedeli z televízie, kde prezident Prezídia Fondu národného majetku Kaník len tak s úškrnom hovoril, že takých 110 zmlúv bude alebo je zrušených. Na základe čoho je táto zlodejina? Samé prosperujúce podniky, samé lukratívne podniky a samé funkčné podniky. Koľko podnikov tam je neprosperujúcich, problémových a ekonomicky sa potácajúcich? Ani jediný. Vy jednoducho rozkrádate to, čo funguje, čo bolo funkčné a nechávate podať to, čo je padajúce. A výsledok? 110 podnikom rušíte zmluvy. Sú tam nasadení iní správcovia, ktorým je to úplne ľahostajné, ako podnik prosperuje, či sú zamestnanci zamestnaní alebo či sa ocitajú na dlažbe. Tam ide len o ruvačku, o majetok, koaličnú ruvačku, privatizačnú ruvačku a reprivatizačnú ruvačku. Pán minister, v tomto smere si nespravil ani krížom slamky pozitívneho, zato negatívneho veľa. Takže podčiarkujem dôvod na odvolanie aj z tohto dôvodu.

 • Vážený pán minister hospodárstva, nadväzujem na vystúpenie predrečníka z hľadiska nesplnených sľubov v tom, že som bol včera na stretnutí s občanmi v Riečke pri Banskej Bystrici. Chlapi mi hovorili, že ste sľúbili, že keď po voľbách budete vo vláde, zaplatíte 10 litrov slivovice. Nezaplatili ste tých 10 litrov slivovice. A požiadali ma chlapi z Riečky, aby som podporil vaše odvolanie. Vykonám to.

  Ďakujem pekne.

 • Rád by som reagoval na vystúpenie pána poslanca Cupera v rozprave. Chvíľu som mal dojem, že tu nerokujeme o odvolaní pána ministra Černáka, ale o mojom odvolaní, ale to neprekáža. Keď sa už dotkol tej bulvárnej tlače, samozrejme, že diskutovať sa o tom môže, že ktorá je a ktorá nie. Myslím si, že bulvárna tlač sa posudzuje podľa toho, že aké správy prináša a jednoznačne správa o tom, že Slovensko má v zahraničí zlý kredit, je bulvárna informácia. Jednoznačne. No a čo sa týka toho ešte svietenia tým červeným svetielkom na hlavu, teda v oblasti, kde má mozog človek, tak ja by som chcel poopraviť pána Cupera, to som nesvietil ja, to mu svietil Duch Svätý, ktorý ho chcel osvietiť, aby konečne dostal rozum, začal vystupovať ako poslanec, a nie ako varietný umelec.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Nadviažem na slová pána poslanca Cupera, ktorý hovoril, že vlastne ministra a vôbec jeho politický subjekt hodnotia preferencie Demokratickej únie. Ja si myslím, že denník Pravda si ani neuvedomil, akú dobrú vec spravil, keď dal známkovanie členom vlády. Ústavní činitelia vo vysokej politike tak ako študenti vysokých škôl majú najvyšší stupeň známky štyri a pán minister tu štvorku ešte s nejakými drobnými dostal. Teda podľa názoru občanov nevyhovel. Ja byť na jeho mieste, už toto by mi tiež stačilo a podnietilo ma na odstup z mojej funkcie, keď ho už nepodnietil aj názor Okresnej rady Demokratickej únie Bratislava III, kde je členom a ktorá ho vyzvala, aby odstúpil. Zrejme členovia Demokratickej únie sa tiež za vás hanbia, ako vykonávate túto svoju aktivitu vo vláde. Ja viem, že sa za vás zastala, že sa tu budete obhajovať a aj predpokladám, že budete hovoriť, že za všetko môže Mečiarova vláda. Dnes však s týmito argumentmi budete nielen nepravdivý, ale aj trápny, pretože máte toľko vlastných káuz, ktoré sú dostatočné na vaše odvolanie. Navyše tu bolo položených viacero otázok. Preto, pán minister, odpovedajte na tie otázky, keď chcete zastať charakterne tú svoju stoličku, ktorú vám držia vaši koaliční poslanci nehľadiac na realitu, nehľadiac na záujmy štátu.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci.

  Dotkla by som sa toho, čo už pán Cuper naznačil vo svojom vystúpení, a to sú vnútrokoaličné vzťahy. Myslím si, panie poslankyne, páni poslanci, že je príznačné, že pravá strana sály SDĽ má prázdne stoličky, že v KDH v laviciach sedia len traja poslanci, že...

 • ... pardon, prepáčte pán predsedajúci (smiech zo sály), štyria.

  Myslím si takisto, že je príznačné, že okrem poslancov DÚ nikto tu nevystupuje na obranu takzvaného svojho ministra. Je mi jasné, že aj vystúpenie premiéra Dzurindu v Gdansku bolo len takým bielym psíkom, náhradným problémom, ktorý momentálne rezonoval na odvrátenie pozornosti od pána Černáka a na trošku pošteklenie Strany demokratickej ľavice. Ale pán Weiss bol veľmi úprimný v Národnej obrode, keď povedal veľmi nepríjemné skutočnosti, ako to vlastne vo vnútri koalície vyzerá a prečo vlastne táto koalícia sa snaží udržať pána ministra Černáka. Znovu sa vrátim k tomu, že nezávidím poslancom vládnej koalície, najmä poslancom DS, poslancom KDH, poslancom SOP a rovnako z SDĽ, že napriek tomu, a verím tomu hlbokému vnútornému presvedčeniu o potrebe odvolať ministra Černáka, zrejme budete hlasovať proti, ale je to skutočne, zaslúži si to potlesk, prišiel prvý člen SDĽ pán Andrassy.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, posledným ústne prihlásený do rozpravy je predseda poslaneckého klubu HZDS pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vystúpil v tejto rozprave k návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády, konkrétne ministrovi hospodárstva Ľudovítovi Černákovi. Najskôr začnem tak osobne, prečo som jeden z tých, ktorý sa pod tento návrh podpísali, prečo budem takýmto spôsobom hlasovať za jeho odvolanie, a potom v treťom, prečo sme aj z nášho klubu navrhli, aby bolo tajné hlasovanie.

  Ak sme mali možnosť v priebehu posledných dní prelistovať si jednotlivé vyjadrenia našich partnerov v týchto poslaneckých laviciach, ktoré sa už trochu zaplnili a verím, že ak by sme pokračovali do rána, tak nadránom by prišli aj ďalší, ktorí sa už stihli vrátiť z domu, a možno by to vyzeralo aspoň naoko, že poslanci vládnej koalície si stoja za členom vlády. Takto, ako to tu prebieha v parlamente, to vyzerá a v tomto ľutujem ministra Černáka, že bol niekde pohodený a nemajú záujem oňho ani vlastní, nieto, aby sa ešte vyjadrili na jeho obhajobu. Ono je to veľmi ťažké, aby niektorí poslanci vládnej koalície prišli za tento rečnícky pult a povedali svoj názor, pretože pri vystúpení za týmto rečníckym pultom sa dá reagovať faktickou poznámkou. A mnohí poslanci z nášho klubu by im vedeli pripomenúť ich vyjadrenia, ktoré urobili v priebehu dvoch, troch mesiacoch a nechcem ísť už ďalej, na adresu Ľudovíta Černáka a presne platí to, čo tu už bolo povedané, pretože to bol predložený návrh opozície, v nijakom prípade to nepodporíme. My si skutočne toho Jánošíka obesíme sami.

  Takže preto som aj takýmto spôsobom k tomu pristupoval. Na druhej strane dávame týmto šancu Ľudovítovi Černákovi, aby vystúpil v tomto parlamente a vysvetlil niektoré kauzy, v ktorých vystupuje ako hlavný hrdina, vysvetlil najmä poslancom vládnej koalície, ale zrejme bude to musieť urobiť nejako iným spôsobom, pretože nesedia v tejto rokovacej sále, aby mali možnosť ho počuť a aby takýmto spôsobom mal možnosť hovoriť, že nielen on je ten vinný, ako to hovoril cez médiá, ale mne tu napríklad chýba aj krstná mater tých káuz, ktorá tu mala sedieť, a je len otázka času, kedy jej bude treba pripomenúť niektoré kauzy. Možno aj najmä jej zásluhou v nich potom lietal Ľudovít Černák ako minister hospodárstva, pretože je všeobecná známosť, že sotva 18 percent v tomto štáte je v riadení štátu. Sú to súkromné spoločnosti a v nich skutočne prím hrá krstná mater, ktorá bude zrejme vysvetľovať, prečo ona vstupuje do súkromných spoločností a prečo takýmto spôsobom vyvádza to, čo vyvádza v týchto súkromných spoločnostiach, ako to bolo naposledy vo VSŽ Košice a v niektorých ďalších.

  Samozrejme, treba aj povedať, že v mnohých médiách zaznievali názory, aký je zlý Ľudovít Černák, ako ho treba odvolať. Tu to nepovedal nikto ani pre ten zápis, pretože skutočne médiá, aj keď majú niekedy všemocnú moc, nedostávajú sa k zápisu z priebehu schôdze Národnej rady. Ono pri niektorých vystúpeniach mojich kolegov som tak sledoval kolegov z vládnej koalície, ktorí sa tu usmievali, možno niektorí sa nudili, a to je skutočne tých pár, ktorí tu zostali, ale možno niekedy by to bolo na úsmev, keby sa nehovorilo o hazarde s 5,5 mil. ľudí tohto Slovenska. Totiž to hospodárstvo je skutočne na kolenách a tu pre niektorých je to veľmi zábavné. Prečo aj nie? Keď v takejto pozícií, v tomto parlamente už to tak funguje, že pre vládnu koalíciu nie je absolútne žiadna zábrana, ak člen vlády v hospodárskej funkcii zlyhá, aby ho ako z capa záhradníka urobila člena hospodárskeho výboru a zaradilo ho do tohto hospodárskeho výboru. A zrejme toto isté čaká aj Ľudovíta Černáka, ak po vlastnej poprave, ktorú vykoná s odstupom času vládna koalícia, ho posunie do hospodárskeho výboru a bez mihnutia oka zahlasujú poslanci vládnej koalície, aby ho tam takýmto spôsobom zvolili alebo on sa zachová ako chlap a nájde odvahu povedať svojim kolegom pravdu a nájde odvahu povedať to, čo si o tom myslí, akým spôsobom sa on rozhodne pokračovať ďalej.

  Ono je to totiž zaujímavé v tom, že bol tu na chvíľu predseda vlády, ktorý sa pousmieval, zrejme si skontroval, či tu náhodou nie je veľa poslancov, aby nedajbože niektorý nezahlasoval, a keď videl, že skutočne z vládnej koalície je tu veľmi málo poslancov, tak spokojne odišiel. Nemá záujem vôbec bojovať za svojho ministra, pretože už sa mu osvedčilo jedno, že keď bojoval za ministra, ktorého označil za piliér vlády, ten minister je teraz spravodajcom pri odvolávaní Ľudovíta Černáka. A nebolo by asi preňho šťastné, aby sa znova opieral o piliér vlády a možno ten piliér vlády tu za dva mesiace alebo za nejaký čas, opätovne možno bol spravodajcom pri odvolávaní ďalšieho člena vlády, možno už tretieho, štvrtého pilieru vlády, takže neviem, koľko tých pilierov bude. Možno teda by to bolo veľmi zaujímavé, keby on bol spravodajcom pri odvolávaní krstnej matere tých káuz, ktorá ho do toho namočila.

  Ja mám ale aj jednu veľmi osobnú výhradu voči Ľudovítovi Černákovi, a to v súvislosti so zmluvami, ktoré robil v Rusku. Ak si dobre pamätáte tí, ktorí ste tu sedeli aj v minulom parlamente, Ľudovít Černák sedával tam vzadu, krasorečne vystupoval a hovoril, čo všetko, ako by sa malo, ako by sa nemalo a ako strašne pourážal nebohého Jána Duckého za to, aké zmluvy, čo dohováral v Rusku, ako je to všetko zlé, akým spôsobom, aký šarkan sa na nás hrnie, pretože je v tejto rovine. A čuduj sa svete, za pár týždňov ako hrdý minister hospodárstva veľkej Dzurindovej vlády hlási z Ruska, že podpísal veľmi úspešné zmluvy, a pritom nepodpísal ani všetky tie, ktoré boli pripravené na podpis len do určitého rozsahu, ale pritom kritizoval nebohého Jána Duckého a vôbec sa mu už ani neospravedlnil za to, čo tu narozprával v tomto parlamente, ale robil si svoje zásluhy.

  Viete, toto je ten problém, s ktorým sa častokrát v politike nevieme vyrovnať. Povzniesť sa nad niektoré veci a priznať si aj tú svoju chybu, že každý, kto robí, robí aj chyby. A toto je neodpustiteľná chyba, ktorú neviem Ľudovítovi Černákovi odpustiť. Takisto nechcem tu hovoriť o tých kauzách, ktoré lietali, pretože stačí jeden titulok z denníkov v celej Slovenskej republike, jeden napísal na viac ako dve strany, že privatizáciou Nafty Gbely prišiel každý občan o 500 korún. Jej nápravou však prišiel o svoje ilúzie. To tiež hodnotí svoje a nebol to denník, ktorý je teda blízky súčasnej opozícii, bol to jeden z tých, ktorý mu dáva skutočne veľký priestor, aby sa mohol v tomto denníku Ľudovít Černák prezentovať.

  Je veľmi dojemná aj situácia, keď v ďalšej kauze v Priemyselnej banke je vytvorená komisia, ktorá má prešetriť vplyv a dosah vlastne pôsobenia v tejto kauze Ľudovíta Černáka, a túto komisiu vedie podpredseda vlády, ktorý cez médiá odkazuje také tvrdé odkazy Ľudovítovi Černákovi. Ak by sa skutočne postavil ako chlap k tejto veci, bol by povedal, pán podpredseda vlády, nech sa páči, ukáž, čo ty dokážeš, nechávam ti priestor. Jednoducho sa to dostalo do takejto roviny, že ak niečo nechceme objasniť alebo chceme niečo zahmlievať, vytvárame komisiu, potom komisiu na preverenie tejto komisie a ešte ďalej, až nakoniec potom bude komisia na prešetrenie vôbec týchto komisií, či vôbec mali byť komisie alebo nemali byť. A takto to ide pekne dostratena.

  Takisto prišiel kolega Mikloško, ktorý zrejme teraz vystúpi a zhodnotí diskusiu, aká bola úspešná, neúspešná, čo všetko tu malo zaznieť, ale sú ľudia, ktorí všemohúco vedia všetko, takže potom môžu aj takýmto spôsobom reagovať, ale myslím si, že on ako dlhoročný kolega Ľudovíta Černáka, pretože tu sedel v parlamente dosť dlho, takže vie, na čo by mal reagovať a čo môže povedať a vôbec nemusí počuť, či tie kauzy prišli na program alebo neprišli. To je asi tá výhoda tých starých poslancov.

  Ale bola tu jedna taká zaujímavá skutočnosť, ktorú som postrehol, že jeden z tých, ktorí mali snahu aspoň morálne podporiť ministra Černáka, bol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši. Tomuto ministrovi totiž patrí do vienka starostlivosť o občanov a rozťahuje svoju záchrannú sieť nad tými, ktorí do tejto siete padnú. Ale možno ani celkom nedocenil situáciu, že skutočne Ľudovítovi Černákovi nehrozí pád do tejto sociálnej siete, pretože minimálne má poistku v tom, že sa vráti do parlamentu ako poslanec Národnej rady alebo niečo iné. Samozrejme, čas ukáže, koľko, kde, akých tých prostriedkov bolo a z čoho tá jeho záchranná sieť bola utkaná, aké tie prostriedky tam vlastne boli.

  A dovoľte mi, aby som sa obrátil aj na predsedajúceho tejto schôdze, pretože v tomto parlamente už to takým spôsobom funguje, že prebieha veľmi intenzívna komunikácia medzi vládnou koalíciou a opozíciou najmä vtedy, keď vládna koalícia v zahraničí vystúpi a hovorí, ako má záujem komunikovať. Prvý taký pekný príklad bol o tom, že táto schôdza bola zvolaná na 18.00 hodinu večer. To znamená, všetci dobre vedia, že médiá majú uzávierku o 17.00 hodine. Povedzte si, čo si poviete, my, ktorí tu budeme musieť nejakým spôsobom si to odtrpieť, si tu posedíme, ostatní sa zachováme tak, ako sa zachováme a jednoducho vieme, že koaličná vládna väčšina a koaličná rada jednoducho povedala - minister Černák nebude odvolaný. Takýmto istým spôsobom včera vláda vyjadrila podporu ministrovi Černákovi, čo by na tom nebolo nič prekvapivé, pretože skutočne už som o tých pilieroch vlády hovoril, a čo iné môže minister Dzurinda urobiť, ako vyjadriť podporu ministrovi Černákovi. Takto je to zachytené, tak to bolo prezentované. Len ako uviedla hovorkyňa vlády, dôvody, ktoré kabinet Mikuláša Dzurindu viedli k tomu, aby nesúhlasil s Černákovým odvolaním, predloží premiér predsedovi Národnej rady. Keďže predsedu Národnej rady máme v Rusku, tak sa ani nedozvieme, čo vláda prijala alebo čo ju viedli aké dôvody k tomu, že takýmto spôsobom rozhodla, ako rozhodla. Zrejme, pán predsedajúci, k vám sa tento materiál nedostal, tak asi nebudeme o ňom vedieť, ale tak to bolo uvedené, že vláda sa takýmto spôsobom rozhodla.

  A keď som hovoril o niektorých perličkách alebo o tom, že niektorí sa tu usmievajú, len dva citáty, ktoré uverejnili médiá, kde citovali Ľudovíta Černáka. A patrí to k tým perličkám a možno, aby sme sa všetci nad tým usmiali, tak vám ich prečítam. Štátny úradník sa musí usilovať čo najviac ušetriť alebo zarobiť pre štát, a nie pre seba. To je prvé vyjadrenie. Druhé. Bude sa privatizovať majetok v hodnote asi 200 mld. Sk. Z neho je asi 80 v tomto rezorte. Kým budem sedieť v ministerskom kresle, nepustím, aby išli do súkromných vreciek. Teraz sa smejte, lebo to patrilo k tomu ako k tej kultúrnej vložke.

  Ale dovoľte mi, aby som zareagoval aj za jedného zástupcu, ktorý v tomto parlamente má nezanedbateľnú pozíciu, pretože je predsedom dvoch výborov, a keďže dnes je na ceste v zahraničí, takže nemohol zareagovať v tomto parlamente, ale je potrebné len pre zápis, aby sa takýmto spôsobom to spomenulo. Keď tento kolega reaguje na predsedu vlády, ktorý sa vyjadril o tom, ako k súčasnej privatizácii a k súčasnej rabovačke pristupuje ľavica a vyjadruje sa, že tej ľavice, ktorá držala a stále drží premiérovi Dzurindovi chrbát v situácii, keď mu ho nedržali najpravovernejší pravičiari z rozpadajúcej sa SDK. Okrem iného každý si to mal možnosť prečítať, ale je tam zaujímavý odsek, ktorý hovorí, že nechajme však históriu históriou a pozrime sa do súčasnosti. Nie sú najznámejšie kauzy GSM, Nafta Gbely, Priemyselná banka výsledkom boja záujmových skupín napojených na SDK? Nemá práve SDK v rukách kľúčové ekonomické posty s výnimkou ministerky financií a ministra pôdohospodárstva? Toto tiež dokresľuje situáciu, ktorá je momentálne vo vládnej koalícii a prečo vládna koalícia takýmto spôsobom aj k návrhu na odvolanie, respektíve na vyslovenie nedôvery ministrovi Černákovi pristupuje, pretože nemajú najmenší záujem, aby ho obhajovali. A pozerám, že je tu kolega Langoš, keďže sa neprihlásil do rozpravy, tiež ho odcitujem, ako sa vyjadril, že najväčšia chyba sa stala, keď minister Černák povedal, že celý postup konzultoval so svojím svedomím a s Bohom. Pán Černák urobil zásadnú chybu. Minister hospodárstva ako vysoký štátny úradník mal konzultovať predovšetkým s odborníkmi, právnikmi, plynármi, ekonómami a pokračuje ďalej. A ja ešte dodám, všetko by fungovalo, keby bol minister Černák konzultoval tieto veci, tak ako rozhodla koaličná štvorka, ktorá povedala, čo má spraviť, čo nemá spraviť. Z toho dôvodu ani nikto zo záujemcov a predstaviteľov, ktorí nalinkovali aj poslancom, akým spôsobom dnes majú hlasovať, Ľudovíta Černáka neobhajuje a z tohto tak ľudsky mi je ho ľúto.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie poslanca Cabaja s faktickými poznámkami sa hlásia štyria páni poslanci. Posledná pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť ďalších faktických poznámok.

  Pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne.

  Zdá sa v túto chvíľu, že pán minister Černák úspešne loboval nielen u súčasných politických strán vládnej koalície, ktoré pôvodne ho chceli odvolávať z funkcie, ale mám taký dojem, že úspešne loboval aj u prezidenta Slovenskej republiky, s ktorým sa stretol minulý štvrtok v priestoroch prezidentskej záhrady. Mimochodom dnes o tom dnešná tlač priniesla aj správičku, ktorá je trocha, by som povedal, zašifrovaná. Citujem. Na múriku fontány v prezidentskej záhrade bratislavského Grassalkovichovho paláca sa vo štvrtok objavila voľne položená detská plienka. Vzhľadom na hroziace nebezpečenstvo záhradu uzavreli a privolaný pyrotechnik z Úradu na ochranu ústavných činiteľov plienku zneškodnil. Ako včera potvrdil hovorca prezidenta, išlo o jednorazovú a použitú plienku bez obsahu nebezpečných látok.

  Priznám sa, že nerozumiem celkom tomu, keď pán minister hospodárstva na jednej strane tak veľmi bojuješ a v súvislosti s čistotou napríklad s odstavením atómovej elektrárne v budúcnosti a na druhej strane nechávaš na múrikoch prezidentského paláca voľne pohodené svoje toaletné doplnky.

 • Pán poslanec Cabaj, bol si veľmi nespravodlivý na takzvanú krstnú mater týchto všetkých káuz, pretože tá je veľmi zaneprázdnená inými problémami, ktoré ňou v súčasnosti lomcujú, a to je nazhromaždenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na pripravovanú výstavbu vily. Predpokladám, že jej posudzovanie už prebehlo akadémiou výtvarných umení, pán Šlachta tu nie je, tak nevie mi to potvrdiť, ale na 56 mil. odhadované investičné náklady je relatívne dosť, je to slušná suma. Myslím si, že je spravodlivá, pretože sa predsa nehodí, aby ministerka financií mala lacnejšiu vilu, ako mal, prepytujem, pán Ďuračka, ktorý dohromady nespravil nič významnejšieho okrem toho, že riadil akciovú spoločnosť Metro.

  No a čo sa týka pána Černáka, nebuďte naňho takí zlí, dámy a páni. Veď to je jediný poslanec, jediný člen vlády, ktorý má dve lustračné vysvedčenia. Aj pozitívne, aj negatívne.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Z tejto rozpravy, ktorá je veľmi smutná, vychádza mi jeden svetový rekord, ktorý ste dokázali, páni koaliční kolegovia. Zaviedli ste inštitút precedensu viny pre politických oponentov, to ešte na svete nikto nezaviedol, ale precedens neviny "ad absurdum" pre svojich politických kolegov. Ale napriek tomu si myslím, že jedinou obranou proti tomuto patologickému stavu, ktorý je naozaj patologický, lebo to nikto vo svete ešte neurobil, je svedomie. A to je taká nedostatková hodnota osobnostnej štruktúry ľudí, že to je hrôza. A preto si cením pána kolegu Palacku, že to svedomie sa v ňom ozvalo a nakoniec korigoval svoj postoj a vyvodil dôsledky. Ale to by mal takisto urobiť aj kolega, minister hospodárstva, pretože to je jediný korektív, ktorý organizovaná a kultúrna spoločnosť založená na princípoch náboženstva očakáva od toho druhého, od toho, kto sa eventuálne previnil. Možno, že sa neprevinil, ale taký je spoločenský tlak na vás, že sú to už skôr dnes pravdy. Ja si myslím, že mnoho tam môže byť vymysleného, ale mnoho tam je niečoho, čo tam je skutkové a skutočné. A preto by som myslel, že tá korekcia by mala prísť autoreflexne, vyjsť od vás tak ako od kolegu Palacku a mali by ste to vy urobiť a nenechať sa obesiť tými svojimi ako Jánošík. To by bolo smutné, to je bolestivejšie, ako keby sme vás my obesili. Ale to by sme my nechceli. Svedomie, priatelia, to je to, čo som ja u svojich žiakov vždy budoval. A keď si niektorý z nich to svedomie uplatňoval v praxi, tak som mu dal vždy v mysli jednotku. A boli to docenti, profesori, ale aj asistenti a medzi asistentmi bolo viac tých, ktorí mali svedomie.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Cabaj obrátil pozornosť na poslancov vládnej koalície, ktorí tu poväčšine nesedia. Ja si myslím, že treba si aj povšimnúť, ako sa poslanci stavajú k prerokúvanej kauze. Ani nekladú otázky, ani nebránia, ani neargumentujú, proste sú v situácii apatie, keď možno bojujú so svojím svedomím, pretože vedia, že rozhodnutie koaličnej rady treba splniť a všetky pripomienky, ktoré mali, a poznatky k práci ministra Černáka a nespokojnosť s jeho aktivitou musia vo svojom vnútri potlačiť. Nie je to príjemný pocit. Hlavne nie vtedy, keď si zrejme všetci v ústave prečítali, že poslanci hlasujú podľa svojho svedomia a vedomia. Asi viete, že takto hlasovať nemôžete.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 28 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku o vystúpenie požiadal pán minister Černák.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy poslankyne a páni poslanci,

  dopredu poviem, že sa budem snažiť reagovať len na vecné výhrady a vecnými argumentmi. Ale dovoľte mi povedať, ako som počúval jednotlivé vystúpenia, že častokrát človek rozmýšľal nad tým, kde sa vystúpenie začne a kde sa skončí, a niekedy som sa cítil ako rádio Jerevan, pretože v tej Riečke, pán poslanec Kozlík, skutočne som sa s tými chlapcami stavil. Ale boli to takí zdraví chlapci mečiarovci a tvrdili, že Mečiar bude po voľbách vo vláde a že zaplatia 10 litrov slivovice. Tak dúfam, že si mi doniesol tých 10 litrov slivovice, čo som vyhral, ale ja im to rád zaplatím.

 • Reakcia poslanca Kozlíka z pléna.

 • Ja im to rád zaplatím, ja im to rád zaplatím tým chlapcom. Mrzí ma, že neprešiel návrh pána poslanca Jarjabka a že nie je to v priamom prenose, boli by sa dozvedeli v priamom prenose, že dostanú 10 litrov slivovice.

  Ale vážený pán poslanec Cabaj, neviem to komentovať ináč, ani mi nenapadajú iné prirovnania, ako nechajte, no nebudem to silnými výrazmi hovoriť, ale ak nájdete jedno, jediné moje vystúpenie tu v tejto Národnej rade, ktorým som ja kritizoval zmluvy, ktoré boli uzavreté s Gaspromom, jedno, jediné, tak vám dám tých 10 litrov slivovice, aj médiám. Zásadne sa nevyjadrujem k tomu, čo nepoznám a špeciálne na toto som si dal pozor a vyjadril som sa až vtedy...

 • Opatrne s tou slivovicou, pán minister.

 • ... keď som ich poznal. Prosím, pán poslanec, máte moju otvorenú ponuku v zázname. Doneste mi prosím vás pekne za štyri roky, najmä po tom podpise, ktorý bol urobený, jedno, jediné moje vyjadrenie. Je pravda, že sa k tomu kriticky vyjadrovali poslanci, ale, prosím, doneste mi moje vyjadrenie.

  Viete, keď som tak teraz počúval a keď som sa dozvedel, za čo všetko som vôbec zodpovedný, tak teraz som si povedal, že platím daň za rok 1991. Pretože vtedy pri návrhu o tom, ako má vyzerať nové usporiadanie vlády, že do jedného ministerstva sa má zlúčiť ministerstvo hospodárstva, ministerstvo priemyslu, ministerstvo obchodu a cestovného ruchu, polovička ministerstva lesného a vodného hospodárstva, polovička stavebníctva a nakoniec delimitovať zahraničný obchod z Prahy, presadzoval som, aby sa toto ministerstvo volalo ministerstvo priemyslu, obchodu a cestovného ruchu. O jeden hlas v pracovnej komisii prešiel návrh, že je to ministerstvo hospodárstva. Každý na Slovensku, kto počuje, že nefunguje hospodárstvo, nie je hospodárska politika, si pod tým nepredstaví podpredsedu vlády, nepredstaví si pod tým poľnohospodársku politiku, financie, dopravu, bytovú výstavbu a priemysel, ale predstaví si hospodárstvo. Takže dnes som sa dozvedel, že zodpovedám za reprivatizáciu, za Istrochem, ktorého som sa ani nedotkol, a za kopu mnohých iných...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, pokoj.

  Pán minister, nediskutujte s pánmi poslancami.

  Prosím vás, páni poslanci, aby ste nevykrikovali.

 • Prosím vás pekne, dovoľte mi ešte raz povedať. Teraz sa otáčam na jedno vaše vystúpenie. Ja som člen vlády a ako člen vlády som viazaný kolektívnymi rozhodnutiami vlády. Ja som zvádzal niekoľkohodinový boj vo vláde, aby všetky investície rovnako boli podporené bez ohľadu na to, aká je tam účasť zahraničného partnera. A vy ma tu idete kritizovať, že som podrazil slovenských investorov a že som presadzoval zahraničné, a pritom nemáte informáciu o tom, ako to v tej vláde prebiehalo. Ale pritom som viazaný kolektívnym rozhodnutím vlády tak ako člen vlády. Takže okrem toho, že som sa dozvedel za čo všetko som zodpovedný, boli sme svedkami aj primitívneho humoru, pán poslanec Brňák, a dokonca aj logiky, ktorá vo výzvach, ktoré vy ste dávali k tomu, aby som podal demisiu, zaznievala. Ja už raz v živote som podal demisiu a pán poslanec Hofbauer to nazval tu z tohto miesta, zdupkal, ušiel od problémov, nebránil sa. Takže po druhýkrát sa bránim a nebránim sa kvôli tomu ministerskému kreslu, ale jednoducho sa bránim preto, aby sa neprijal precedens, že niekto bude posudzovaný podľa toho, čo o ňom píšu, ale aby zásadne každý bol posudzovaný podľa svojich výsledkov.

  Ešte mi dovoľte ako starému poslancovi, ako ste to nazvali, maličkú retrospektívu, ako teraz vyzývate, útočíte na city, hovoríte koaličným, ako majú hlasovať, čo majú hlasovať, a hovoril to vlastne aj pán poslanec Tarčák. A vtedy mi napadlo, Jozef, prečítaj si svoje vlastné vystúpenie, keď bol odvolaný Soboňa. Po prvýkrát vtedy bol odvolaný minister slovenskej vlády a dúfam, že jedinýkrát, pomocou hlasov opozície. A tí, ktorí ste teraz hovorili o schizofrénii, prečítajte si, prosím, nič iné, len svoje vlastné vystúpenia, ako ste to vtedy nazývali. A prosím vás, týmto končím v tej rovine politickej a v rovine diskusie. Prejdem veľmi stručne to, čo zaznievalo vecné a pragmatické vo vašich pripomienkach, pretože nakoniec som aj rád, že mám možnosť vysvetliť vám niektoré názory, niektoré postrehy alebo niektoré rozhodnutia.

  Takže z hľadiska kritiky, ktorá odznela v úvodnom slove, kde pán poslanec Tarčák sa pýtal, ako je možné, že energetická koncepcia sa zjavila na internete skôr ako vo vláde. Nuž tak, pán poslanec, jednoducho preto, lebo platí zákon číslo 127 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jednoducho skôr, ako materiál príde do vlády, musí minimálne 60 dní byť vo verejnej diskusii. Vyplýva to zo zákona a ja som ho nariadil na ten internet napísať, pretože je to moderný komunikačný prostriedok a rýchlejšie sa dostal k tým, ktorí sa potom vo verejnej diskusii k nemu vyjadrovali.

  Viete, po prvýkrát som v tomto parlamente, čosi som tu odsedel, ale po prvýkrát v tomto parlamente som zažil ovácie, ktoré sprevádzali príchod spravodajcu, a možno aj urážky, ktoré zaznievali aj na jeho adresu, aj z úst niektorých poslancov. Viete, nie je to jednoduché, keď sa z vašej tlačovej besedy ozvú tvrdé urážky a tvrdé obvinenia. A ja na druhý deň, keď som reagoval, málokedy reagujem cez advokáta, ale, keď som na druhý deň reagoval, niekoľko mesiacov trvalo, kým prišiel pán Žvach a plakal pred vyšetrovateľom. A namiesto toho, čo v novinách písali, že ste dostali list, kde kvôli bezpečnosti neuvádzate adresy, tak nakoniec sa z toho ukázal obyčajný zdrap, anonymný kus papiera. A to, že špiníte mňa, na to som si zvykol. Tak povedzme, v tej politike som čosi odskákal, ale nie je to úcta ani voči tej druhej strane, ak sa takto, myslím teraz voči nebohému, ak sa takto vyjadrujete, ak to takto rozvirujete. Prosím, zvyknime si už raz na to, že by sa malo hovoriť o faktoch, že by sa malo hovoriť o argumentoch.

  Prosím, pán Brhel, máte pravdu, je to napísané v správe o rozpracovaní konkrétnych pripomienok. Naštudovali ste to. História tejto vety, ktorá sa dostala do tejto suverénnej správy, je asi taká, že rezorty mali rozpracovať podmienky programového vyhlásenia na konkrétne rezortné podmienky, mali to splniť do konca marca. Do konca marca len štyri rezorty to splnili. Náš rezort bol medzi nimi. Táto správa, keď sa po prvýkrát zjavila, hneď sme ju pripomienkovali, hneď sme k nej dali doklady. Žiaľ, neviem, kto teda spôsobil, že naše pripomienky neboli akceptované a nakoniec veta hovoriaca, tak ako ste ju prečítali, ostala aj v záverečnom materiáli. Do vlády to predkladal podpredseda vlády pán Mikloš a len s predsedovou košieľkou sa to zjavilo v parlamente. Ale som pripravený argumentovať, ukázať vám, že od marca do septembra je veľmi ďaleko, že za ten čas ministerstvo predložilo niekoľko zásadných dokumentov, že z materiálov, ktoré boli vo vláde, polovičku predložilo ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva, a myslím si, že niektoré tie materiály, aj ako prechádzali orgánmi vlády, majú hlavu aj pätu, aj boli dokonca ocenené.

  Poďme teraz k tej energetike. Viete, neviem, akým počtom ste dospeli k tomu, že nepriamo je ohrozených 8 tis. pracovných príležitostí, keď v celých Bohuniciach je 2 300 ľudí, a určite týmto odstavením neprídu všetci o prácu, pretože to odstavenie sa bude týkať len približne štvrtiny terajšej prevádzky a likvidácia bude trvať ešte možno ďalších 10 rokov, tak ako sa teraz likviduje H1, ako existuje samostatný závod VIS. Takže nebude to otázka ani ohrozenia pracovných príležitostí, je to jednoducho otázka energetickej politiky, energetickej koncepcie a vstupu Slovenska do Európskej únie. A znovu o mne osobne ste hovorili, o mojich postojoch. Moje postoje boli známe. Čítali ste v novinách, o akom dátume som ja začal hovoriť. Nakoniec som podporoval toto riešenie, ktoré vo vláde prešlo. Toto riešenie, ktoré vlastne dnes po prvýkrát by sme mali zverejniť, pretože podľa, ak si správne pamätám dátum, teraz Ján Figeľ ako najvyšší vyjednávač informuje príslušného komisára a zároveň rokuje aj o kompenzáciách. Ak budete súdiť, prečo sme sa rozhodli, ako sme sa rozhodli, súďte potom, keď budete poznať kompenzácie, ktoré sú, o ktorých budeme rokovať, a zásadne by mali kompenzovať náklady, ktoré v Slovenskej republike vzniknú tým, že povedzme o dva roky skôr je ochotná a pripravená začať likvidáciu prvého reaktora a potom následne druhého reaktora. Pretože akékoľvek diskusie, keď idú o Bohuniciach, tak idú o V1 a týkajú sa len V1.

  Transformácia energetiky bola odsúhlasená a ide presne tým istým postupom, pán poslanec Brhel, ako predpokladáte, to znamená, že sa už predkladajú materiály na regulačný orgán, už sa pripravuje ako ďalej v transformácii energetiky. Úprimne sa priznám, že práve teraz naši právni špecialisti analyzujú prijatý zákon v Národnej rade a odsúhlasená transformácia, či sú tam nejaké kolízie, ako ďalej postupovať. Je to krok, ktorý by mal posilniť postavenie energetiky, ktorý by mal prispôsobiť trh s energiami v Slovenskej republike európskemu trhu a ktorý by mal celkovo viesť k tomu, že nakoniec sa začleníme do veľkého európskeho trhu s energiami a že cena bude približne na takej úrovni, ako je dnes, pretože špecialisti predpokladajú, že cena pre kWh pre domácnosti v roku 2005 neprekročí tri americké centy.

  O tých zahraničných investíciách by sa dalo veľa hovoriť. Vy viete určite a oslovil som 100 najväčších investorov, ktorí sú na Slovensku, že od prvého kontaktu po začiatok realizácie je priemerný čas 14 mesiacov. Takže to, čo dobiehalo v roku 1998, vlastne boli kontakty a projekty, ktoré sa začali niekedy v roku 1996. Ja som presvedčený, že ten verejný prísľub o 10 nových fabrikách na Slovensku do konca roka bude splnený. Medzitým sa objavujú investori, skutočne špičkoví a globálni hráči či už v oblasti elektrotechniky, v oblasti strojárskej a tam zasa, kde my môžeme byť globálnym hráčom, ako napríklad v plynárenstve, tak sa snažíme posilniť svoje postavenie.

  O zahraničnom obchode, o konkrétnych zdrojoch, tam súhlasím s vami, že Eximbanka je slabo kapitálovo vybavená, že naši exportéri budú môcť exportovať vtedy, keď budú schopní konkurovať aj dodávateľskými podmienkami, aj finančnými podmienkami a keď budú schopní prefinancovať svoje exporty za približne rovnakých podmienok ako ich konkurencia.

  Z hľadiska toho, že ste robili náznak, pán poslanec, o štvormiliardovej slušnej provízii, dovoľte mi ešte raz uviesť k deblokáciám, že 0,8 je takzvaný deblokačný koeficient. Je to oficiálny údaj, ktorý je v liste, ktoré poslalo ruské ministerstvo financií slovenskému ministerstvu financií. Je to oficiálne suma, ktorá vyjadruje ochotu ruskej strany s týmto koeficientom deblokovať slovenský dlh. Je to vynikajúce číslo, pretože Maďari deblokovali síce podstatne rýchlejšie ako my, ale deblokovali s disážiom 46 percent, a sú známejšie prípady, keď ešte boli tieto sumy podstatne vyššie.

  Pani Oľga Keltošová odišla, poproste ju, že ju snažne prosím, aby mi uviedla jeden materiál, ktorý z ministerstva hospodárstva meškal do Národnej rady dva, tri mesiace. Máme sklz v dvoch materiáloch, ale krytý. Predovšetkým diskutujeme o tom, ako má vyzerať ďalej zákon o cestovnom ruchu a môj kolega práve teraz v televízii hovorí o ďalších našich názoroch, ako budeme pokračovať, keď Legislatívna rada nám nechce odsúhlasiť zákon o cestovnom ruchu ako samostatnú normu. Pôjdeme na to tým, že prijmeme zákon o organizovanom cestovaní, kde splníme európsku smernicu o povinnom poisťovaní cestovných kancelárií tak, aby sme sa v tom vyrovnali Európskej únii, aby naši turisti neostávali v nezaplatených hoteloch sedieť na kufroch. A na budúci rok by sme sa teda snažili prijať také zmeny v nadväzujúcich zákonoch, ktoré splnia to, čo mal splniť zákon o cestovnom ruchu. Priznám sa ale, že rokujem s pánom podpredsedom Fogašom. Stále ostávam zástancom toho, že by sa mal prijať zákon o cestovnom ruchu.

  Zákon o výkone zahraničnej služby a o zahraničnom obchode bol označený ministerstvom zahraničných vecí ako kolízny. Budeme ho riešiť iným spôsobom, a to sú jediné dva sklzy, ktoré ministerstvo má z objektívnych príčin. Takže Oľga, veľmi rád nejaké ďalšie informácie a podklady. Áno, samozrejme, citoval som z legislatívneho plánu úloh.

  Pán poslanec Maxon, zápalisto ste vystupovali, ale nemáte dostatočné informácie. Odvtedy, ako som tu z tohto miesta ohlásil Indiu, dvakrát som predložil materiál do vlády a mám tú česť vám oznámiť, že práve minulý týždeň Indická národná banka uznala garanciu Tatrabanky, a ak budete mať chuť vycestovať do Martina budúci týždeň, tak príde indická inšpekcia. Prvý materiál, ktorý som do vlády predkladal, bola garancia na výrobnú schopnosť. Druhý materiál vzhľadom na to, že mu neboli schopní dať priamo garanciu vlády, bol takzvaný Letrhov komfort, ktorý vláda schválila a následne teda poslúžil ako podklad pre garanciu Tatrabanky.

  O tej DPH, o ďalších krokoch vlády ste sa vyjadrili. Vy ako bývalý minister financií, pán bývalý minister, vy musíte vedieť, že zo zákona deblokácie sú v kompetenciách ministerstva financií. Citujem vás. Nedostatočnou aktivitou ministerstva hospodárstva sa stratilo osem mesiacov. Áno, stratilo sa osem mesiacov, ale každý týždeň som do toho búšil vo vláde a ministerstvo financií pripravilo po zmiešanke, ktorá bola 17. marca, zmluvu, ktorá sa, žiaľ, vo vláde zjavila až 7. júla. Takže nie osem mesiacov, spočítajte to, sú to štyri, a to aj bolo dôvodom, pre ktorý som veľmi zvažoval, ako ďalej postupovať pri deblokáciách. Mnohí z vás poznajú finančnú situáciu Slovenských elektrární. Pán Mikuš možno až príliš dôverne. Odišiel ako chlap, ktorý bol dobrý manažér. Spustil Mochovce, ale odvolal som ho preto, že dostal Slovenské elektrárne do takej finančnej situácie, v akej sú. Pretože tá jama, o ktorej ste hovorili a pýtal sa na ňu predrečník, z 3,5 teraz na 7, a ak sa čosi nepodnikne, v budúcom roku to môže byť ešte vyššie, tá je spôsobená tým, že sa otvárajú nožnice vo finančnej oblasti, že úvery, ktorými sa financoval prvý a druhý blok, sú častokrát na vysoké úrokové miery, že tržby z elektrickej energie sú podstatne nižšie. Takže toľko k tomu sklzu a znovu mám česť vám oznámiť, že práve dnes pani ministerka financií po kuriérovi Petrovi Weissovi, ktorý zajtra cestuje do Moskvy, poslala podpísanú deklaráciu, tovarovú deklaráciu, takže nebol to vypísaný tender na vzduch. Bol to tender vypísaný na tie tovary, ktoré dnes ministerstvo financií potvrdilo na základe tovarového listu Ministerstva financií Ruskej federácie z minulého týždňa.

  Viete neviem, ako by sa rozhodli tí z vás, ktorí vedia, o čom to je. Nie tí, ktorí si len v novinách prečítali, že sa objavila kauza deblokácie. Ale jednoducho ja som bol potom, vy ste citovali pána podpredsedu vlády Ivana Mikloša, ja si dám veľký pozor, aby som sa nedostal ani verejne s ním do konfrontácie, ani na pôde Národnej rady. Ja som oznámil, že keby mi on bol odporúčal postup, bol by som ho rešpektoval, respektíve bol by som odporúčal Predstavenstvu Slovenských elektrární, aby takýto postup urobilo. Keď posunul rozhodnutie na mňa, rozmýšľal som, čo je lepšie. Tendru všeobecne vytýkali to, že je krátky. Trval presne 30 dní. Ak by sme ho mali zopakovať a mal by som odstrániť ten handicap, musel by byť aspoň o dva týždne dlhší. Ak si spočítate, že v Rusku vagóny sa objednávajú štyri až osem týždňov, keby sa nám "setsakramentsky" darilo, tak je to dva týždne, tak sa dostávame na koniec októbra a tí, ktorí boli v Kuzbase, vedia, že ak v Kuzbase nezačne mrznúť koncom novembra, tak je to zázrak, a čas na tovarovú deblokáciu by sa bol zredukoval na niekoľko dní. Preto som volil takú cestu, ktorú som verejne deklaroval a o ktorej som presvedčený, že pomôže riešiť finančnú situáciu Slovenských elektrární.

  Mimochodom, nebudem veľmi podrobne a dlho reagovať na všetky pripomienky. Pani profesorka Tóthová sa pýtala, prečo štátne podniky navršovali. Pani profesorka, odpovedám na vašu otázku, prečo štátne podniky navršovali. Prosím vás, buďte taká dobrá, prečítajte si buď ich zdôvodnenia prečo navršovali, ale prečítajte si aj rozhovor, ktorý vyšiel s pani ministerkou financií v predvečer toho prvého mimoriadneho valného zhromaždenia. Tu je úplne jasné, že zvyšovanie bolo v programe a že štátne podniky zvyšovali preto, lebo hlasovali za ozdravenie banky. Znovu súhlasím s tými hlasmi od vás, ktoré hovoria, že by sme si nemali cez médiá vymieňať názory, že by sme si to mali najprv doma vyriešiť a potom prijať závery. Ale pokiaľ to prepuklo verejne a pokiaľ mám prezentovať názor ministerstva hospodárstva, musím vám zodpovedne povedať, že poučený kauzou Nafta Gbely, kde tu sediaci pán predseda Volf a jeho predstavitelia z kontrolnej skupiny vyčítali slabú koordináciu, tentoraz som písomne požiadal ministerstvo financií o koordináciu a každý krok, ktorý robili naši akcionári, je zdokumentovaný, veľmi ľahko sa dá zdôvodniť a všetky podklady som poslal pánu podpredsedovi vlády Miklošovi. Mimochodom, ak vás to zaujíma, dnes som napísal list, že sa vzdávam účasti v tej komisii, pretože skutočne nie je logické, ak ja sám mám hlasovať o sebe alebo o svojich podnikoch, považoval by som to za minimálne konfliktné, aby som sa ja k tomu vyjadroval. Nech je to posúdené objektívne.

  Takže dalo by sa ešte veľa rozprávať, veľa polemizovať, hovoriť o tom, aké sú ďalšie zámery. Mám tu pripravenú písomnú správu o činnosti ministerstva. Celkovo 294 materiálov ministerstvo podalo do vlády. Ja nevravím, že všetky boli vynikajúce. Mohol by som vám prečítať aspoň tie, ktoré považujem za zásadné, ale z hľadiska základnej úlohy ministerstva hospodárstva za najlepší materiál považujem materiál, o ktorom budeme rokovať na pôde parlamentu, a to je priemyselná politika Slovenskej republiky aplikovaná na podmienky Európskej únie.

  A pokiaľ tu zaznievali kritické hlasy a zaznievali myslím si aj od pána poslanca Kozlíka, aj od tých, ktorí majú ekonomické skúsenosti a vzdelanie, doterajšie priemyselné politiky boli sektorové. Vytyčovali si úlohy, ktoré nevedeli splniť, napríklad priemyselná politika v roku 1995 hovorila o tom, že sa zdvojnásobí podiel sofistikovanej výroby na exporte. Vtedy bol export 13 percent sofistikované výrobky v roku 1997, keď sa prijímala aktualizovaná, znovu bol 13 percent. To znamená, ten sektorový prístup neprospel, a preto sme tentoraz išli tak, že sme definovali bariéry rozvoja, že sme definovali, ako slovenské podnikateľské prostredie adaptovať, aké zmeny urobiť tak, aby sa náš podnikateľ pohyboval v takom istom prostredí ako jeho konkurencia v krajinách Európskej únie.

  Takže predpokladám, že boli tu aj mnohí prognostici, ktorí hovorili o tom, že kedy sa vrátim, kde sa vrátim a kto obesí Jánošíka a či Jánošík ujde, či neujde a či bude obesený. Predpokladám, že po dnešnom hlasovaní budem mať ešte príležitosť tie materiály, o ktorých vám hovorím, predkladať na pôde tohto parlamentu a či už o energetickej politike, o jadrovej koncepcii alebo o priemyselnej politike, ale aj o správe o malom a strednom podnikaní, ktoré už sú tu v parlamente, budeme hovoriť fundovane, bez prekáračiek, bez skákania si do reči a že sa naučíme používať vo vzájomnej komunikácii viac argumenty ako prázdne slová.

  Viete, na záver to možno vyznie trošku paradoxne, ale v princípe vám ďakujem za to, že som mal možnosť reprezentovať, prezentovať svoje názory na pôde parlamentu a že máte už bližší pohľad, bližší názor na mnohé skutočnosti, ktoré boli medializované v súvislosti s ministerstvom hospodárstva.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, to bol pán minister Černák, na ktorého s faktickými poznámkami sa hlásia šiesti páni poslanci. Posledný pán poslanec Hofbauer. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  S faktickými poznámkami začne prvý pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči.

 • Som rád, že pán minister Černák vlastne podpísal to, čo som hovoril o krstnej materi s tými kauzami, ktoré majú potom dosah aj na neho, pretože hovoril takisto, že za to zodpovedá ministerstvo financií. On síce búšil vo vláde do toho, ale jednoducho deblokácie sa nepohli ďalej. Takže to je jedna z tých, o ktorých sme napríklad tu nehovorili, ale som rád, že to vytiahol na svetlo.

  Druhú vec, ktorú mu chcem povedať, že skutočne fandím Rasťovi Piškovi, že ak si dnes z tohto prenosu zoberie a zoberie si to vystúpenie, skutočne má ďalšie vystúpenia, lebo Ľudo skutočne sa postavíš a s meravou tvárou tu naukladáš také veci, tak ako to bolo, keď si bol poslanec, takisto sa správaš teraz ako člen vlády. O tom nechcem hovoriť, ruku dáš do ohňa a podobné veci v súvislosti s týmito vyjadreniami, to už tu bolo a vieme, ako by sa to bolo skončilo, takže to nechcem teraz otvárať. Ale ja chcem len jednu vec a o to ťa chcem skutočne kamarátsky poprosiť, ak spomínaš nebohého Janka Duckého, a prijmi to kamarátsky, čo ti chcem teraz povedať, že ak sa vieš pomodliť, tak mu radšej venuj tichú spomienku, ty máš za čo.

 • Ľudvo, pán minister, ty máš jednu fantastickú zvláštnosť, čím dlhšie hovoríš, tým si presvedčenejší o svojej pravde, ale pravda je taká, že aj v tom záverečnom vystúpení si naozaj nehovoril pravdu, lebo ja tu mám výpis zo 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky z 1. 4. 1998. Hovoril si ako prvý rečník a dlho k Eximbanke, má to štyri strany. A tam si sa vyznal z toho, že by si radšej videl to, aby niekto iný ako Eximbanka sa staral o záležitosti zahraničného obchodu. Takže úprimnosť tvojich slov, že sa staráš o Eximbanku, ale že sú s tým isté problémy, nie je pravdivá.

  Chcel by som sa vyjadriť aj k ďalším veciam, na ktoré si nereagoval alebo ktoré si zrejme zámerne a z taktických dôvodov obišiel, aby si nepridupľoval to, čo tu bolo povedané o niektorých privatizačných, lepšie povedané, reprivatizačných aktivitách alebo gangsterstvách, ale je to vec tvojho svedomia, aby si sa vyjadril. Ja som povedal, že sme ti dali šancu, aby si sa mal možnosť vyjadriť k niektorým veciam, ale povedal som aj to, že sme ti dali aj šancu, aby si sa ospravedlnil za tie väčšie alebo menšie podvody, isteže väčšinu z nich spáchal predseda vlády Dzurinda na občanoch Slovenskej republiky, aby ste sa im mali príležitosť ospravedlniť a aby ste tak potichu odišli do politického ústrania.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán minister Černák, ja sa skutočne hlboko skláňam pred vaším hereckým umením a už sa vôbec nečudujem tomu, že aj vás v istej situácii pán predseda vlády pán Dzurinda označil za pilier tejto vlády. Dokážete tak suverénne klamať, že o prvenstvo, o prvú priečku by ste sa naozaj mohli už deliť už len s pánom Dzurindom a s pánom Miklošom. Je to obdivuhodné a mňa to doslova šokuje, som asi naivná, keď si myslím, že v politike takáto suverénnosť v klamaní nemá miesto.

  Poviem len jeden drobný príklad, keď ste tu hovorili, že keby vám bol pán podpredseda vlády Mikloš vyčítal niečo konkrétne, čo by vám mohlo pomôcť riešiť situáciu, že by ste to boli urobili a naplnili by ste jeho radu. Už sa tu v iných súvislostiach hovorilo, že ste sa riadili, respektíve ste sa radili so svojím svedomím a Bohom. Pán Mikloš vám napríklad vyčítal v súvislosti s deblokáciou a s celou tou kauzou okolo deblokácie aj to, že ako ste vyriešili sankcie v dohode s Devín bankou, ako ste obišli práve to, že tam sankcie takmer nie sú. Darmo ste tvrdili potom v médiách, že ak teda spoliehajúc sa zrejme na to, že tá zmluva je v tajnosti a nikto si to nebude môcť overiť, či hovoríte pravdu, že ak do šiestich mesiacov Devín banka neurobí to, čo má, príde o kontrakt. A pritom v zmluve je niečo úplne iné, v zmluve je, že Devín banke stačí urobiť buď len symbolický objem deblokácií, alebo nedeblokovať nič a odôvodniť to nevyčlenením prostriedkov na ruskej strane. To predsa vy veľmi dobre viete, pán minister, a tu klamete v tomto parlamente a zase zavádzate a hovoríte veci, ktoré neplatia.

  A ďalšia vec, ak ste spomínali, že ste sa radili so svojím svedomím a Bohom...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán minister Černák,

  som veľmi rád, že sa podaril teda naplniť aj z hľadiska financovania kontrakt s Indiou. Priznám sa, že túto informáciu som nemal, nič to však nemení na mojej kritike, že vy ako člen vlády a minister hospodárstva ste v tom nespravili nič. Lebo pokiaľ by ste sa do toho jednoznačne zaangažovali, tak pred štyrmi mesiacmi mohla centrálna banka Indie uznať vládnu garanciu. A štyri mesiace vo výrobnom procese alebo v stave, v ktorom Martin je, sú veľmi dôležité.

  Vážený pán minister, myslím si, že skôr my by sme vás mali poučiť o procese deblokácií, ako by ste mali tu ambíciu, pretože pokiaľ dnes odchádzajú z deklaráciou, tak ešte ďaleko, ďaleko je tovarový list. Takže naozaj si ujasnite vôbec procedurálny postup a ako sa to realizuje. Ak dnes odchádzajú s deklaráciou, tak tender mohol prebiehať ešte mesiac.

 • Ruch v sále.

 • Vážený pán minister, vy ste teda prezentovali, že po dnešnom hlasovaní ešte budete mať príležitosť prezentovať niektoré veci ministerstva hospodárstva. Nepochybne asi máte pravdu, ale máte ešte jednu príležitosť. V kauze Nafta Gbely ste sa radili sám so sebou a s tým pánom, čo je hore. Vážený pán minister, aj v tejto kauze, ktorá sa týka vašej osoby, sa takto poraďte a zachovajte sa ako muž.

 • Ďakujem.

  Chcem poďakovať pánu ministrovi, že sa vo svojom vystúpení zaoberal mojou otázkou, ale zároveň chcem uviesť, že, žiaľ, mňa nezaujíma list pani ministerky financií, lebo štátne podniky sú v rezorte ministra hospodárstva a či píše ministerka financií alebo nie, za ich konanie zodpovedá ten, kto ich riadi a ako ich riadi. A je mi veľmi ľúto, pán minister, že ste neboli taký láskavý a neodpovedali ste na moju druhú otázku, kde som uviedla informáciu z denníka SME z 22. 9. 1999, kde bolo uvedené, že tento denník má informáciu, že sa vláda dohodla so zástupcami Priemyselnej banky, že ak prenechajú hlasovanie vo VSŽ zástupcom štátu, že ich vláda nezničí. Ja som zdôraznila aj pojem "nezničí", že takto to bolo vyjadrené, ak neprenechá toto hlasovanie, tak potom môže Priemyselná banka čakať tvrdý útok a vy ste sa k tejto informácii, ktorá bola zverejnená v denníku SME, nevyjadrili. Je mi ľúto, pretože ste ju mali potvrdiť alebo možnosť vyvrátiť.

 • Pán minister, vo veci odvolávania ministra Soboňu si opäť tradične klamal. Nie je pravdou, že ho odvolala vtedajšia koalícia, čiže my, a opozícia, čiže vy ste nám v tom pomohli. Figu borovú. Bolo to presne naopak. Iniciovali ste to vy ako opozícia a nakoľko u nás neexistovala koaličná zmluva otrockého charakteru, diktátorského režimu, ako je u vás, tak niektorí poslanci z vládnej koalície podporili váš návrh, nie z nášho klubu.

  Ale táto rozprava mala aj jeden veľmi zaujímavý dosah, ktorý domnievam sa, že stojí za povšimnutie aj tebe samému. Spomeň si, ako vyzeralo vyslovenie nedôvery našim ministrom, napríklad Krajčimu alebo Hudecovi. Každý z našich poslancov bojovali ako lev za svojich ministrov a nedopustili ich hanobenie a znevažovanie. Kto vystúpil z celej vládnej koalície, z celej Strany demokratickej koalície, z celého vášho zoskupenia a z vašej štvorkoalície vrátane predsedu vlády Dzurindu? Ani pes nešťekol na tvoju obranu, ani predseda klubu nevystúpil, ani za Stranu demokratickej koalície nevystúpil nikto, ani za Demokratickú úniu nikto nevystúpil. To je veľmi veľká vypovedacia hodnota, akým spôsobom skutočné vzťahy u vás sú a do akej miery sa ty tešíš dôvere strany svojich vlastných. Domnievam sa, že to je veľmi výrazná vypovedacia hodnota toho, čo tu odznelo.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam si, či sa pán spoločný navrhovateľ za skupinu poslancov žiada vyjadriť sa k rozprave. Áno.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  i keď je pokročilý čas, ale zrejme sme si už zvykli, lebo ste zaviedli taký režim, že o zásadných otázkach sa rokuje zásadne v noci, aby nebola možnosť informácie verejnosti, aby zaujala stanovisko.

  Ak som hovoril o schizofrénii, pán minister, tak presne som mal na mysli to, že si neviem predstaviť, ako vládni činitelia i poslanci, ktorí sú presvedčení o tom, že je dostatok dôvodov na to, aby si bol odvolaný, verejne to prezentujú, dokonca hovoria, že budú iniciovať rokovanie v politbyre, teda vo vašej rade, a teraz príde tento návrh, nóvum je iba v tom, že ho predloží opozícia, a oni bez mihnutia oka budú hlasovať proti. Čiže to nesmerovalo k tebe, to smerovalo k poslancom vládnej koalície. Toto je pre mňa nepochopiteľné. Ak sa chce niekto za tým skrývať a robiť si alibi, neobstojí to, páni, zodpovednosť je na vás. Ten anachronizmus ide ďalej. Je predsa nemysliteľné, smiešne a trápne, aby členovia vlády, a ty si to potvrdil, si vypisovali listy v zásadných otázkach, listy smerujú jeden k druhému, posielate si to cez médiá. To je ten problém a tu je ten podiel zodpovednosti teba ako šéfa rezortu, ktorý je veľký, má široké páky, široký záber. A ja som v úvodnom slove povedal, že nie všetko, čo som hovoril, pripisujem tebe ako osobe alebo ako ministrovi, ktorý riadiš tento rezort, že minimálne na tej úrovni alebo nechcem sa priečiť, o aké percento je vyššie či menšie, zodpovednosť je na ministerstve financií, na ďalších ekonomických ministerstvách, a tak vtedy som hovoril aj tomu pánovi, ktorý bol za mnou, že je na samotnom premiérovi.

  Vážení páni, práve o to ide, ale sme sa nedostali k podstate, k čomu vedie hospodárska politika tejto vlády. Hovoril si, že chceš hrať alebo je dobre, keď budeme hrať na nejakom európskom trhu. No prosím, si jeden vážený pán minister, ktorý má obrovský rezort, tak hraj a nedaj sa, aby si robil pingpongovú loptičku. A ak si neuvedomuješ alebo uvedomujete vy vo vláde, že tu púšťate, rotujete kauzy a zakrývate svoju neschopnosť riešiť podstatné veci, tak prosím vás, zabudnite na to a choďte od toho, lebo reálny výsledok vašich krokov je taký, že nie je žiadne zvýšenie reálnych príjmov o 100 percent, ale prepad o 30 percent len za 10 mesiacov vašej vlády, žiadne znižovanie nezamestnanosti, ale zvyšovanie už nad 20 percent, žiadne zlepšenie životnej úrovne občanov, ale rapídne zníženie, žiadna rekonštrukcia či reštrukturalizácia národného hospodárstva, ktoré by viedli k oživeniu, ale naopak tvrdý pád s dôsledkom zatvárania stoviek fabrík, firiem. Žiadne vytvorenie lepšej klímy pre podnikateľov, aby tu prišli podnikatelia zo zahraničia, ale naopak vytvoríte tu klímu neznesiteľnú pre podnikateľov vôbec. Veď čo je schopnejšie a má rozum, tak musí ísť podnikať von, lebo tu sa nedá. Lebo ste urobili pohon, chcete si ochočiť súdy, koniec koncom niektoré sme tu už preberali. Nechcem hovoriť, ako sa zachováme, že budeme niekomu našepkávať, nech koná v rozpore so zákonom, že mu vybavíme nejakú tú amnestiu u prezidenta. To jednoducho si nemôžeš dovoliť a neobstojí to, že ty povieš, že si kdesi vo vláde inicioval alebo sa snažil.

  Ak som hovoril o politickej vyspelosti osobnosti, tak tá má pevnú zásadu, teda jeden princíp je zásadovosť. Ak by som riadil akýkoľvek rezort, mal som to šťastie, či tú česť riadiť to školstvo, ale ak by ma niekto tlačil do toho, že urobím kroky, ktoré idú doslova k rozpadu toho rezortu, tak radšej to vzdám. Čestne prídem, ospravedlním sa ľuďom, áno, s pánom Dzurindom sme uleteli, precenili ste svoje schopnosti, ospravedlňujeme sa, občania Slovenska. To je čestné, to je chlapské, ak sa vždy odvolávaš. To je chlapské, treba to dešifrovať, lebo nie je riešením, ja to tu verejne vyhlasujem, nie je riešením, že teba odvoláme. Chceme ale aspoň poukázať na ten žalostný stav, ktorý je, lebo ste nás vyblokovali z médií, z verejnoprávnych mediálnych prostriedkov a nemáme to kde povedať.

  Čiže ak si toto, páni, neuvedomujete, preto som povedal, nie je o päť dvanásť, je päť po dvanástej. Vy sami vidíte, že na problémy, ktoré sú tu, jednoducho nestačíte. Nemáte na to ani persóny, nemáte v tom ani jasno, nemáte ani istú víziu, kde by ste to chceli doviesť, to je problém. Preto ešte zdôrazňujem, nemôžete sa správať a zakladať také precedensy, že jednoducho chcete ešte vygumovať alebo odpísať celú opozíciu. To sa tu môžete pohrať, že presadíte všetko, veď máte 92 hlasov, veď to každý pochopí. Ale to nie je riešenie. Riešením je aspoň to, že uznám tú skutočnosť, že ak ten návrh, aj keď ide od opozície, má logiku a opodstatnenie, tak sa nemôžem tváriť, že dnes ho podporím a zajtra nie.

  Čiže úplne na záver.

  Vážení páni poslanci, rozhodnutie je na vás, preto aj to tajné hlasovanie, aby ste sa aspoň tu zbavili pút, ktoré na vás šije politická špička. Videl som tu sedieť x poslancov, o ktorých už dnes nie je ani zmienka, ale tí istí ľudia, ktorí tu rotujú už roky, tí istí, ktorí už niekoľkokrát dokázali, že nie sú schopní riadiť tento štát, trebárs sedia tamto, tak sú znova tu a zasa majú rozhodovať? Veď nedávajte sa znehodnocovať, svoju vlastnú osobnosť. Veď máte vlastný názor, máte svoju integritu, no tak sa podľa toho vyjadrite.

  Čiže úplne na záver, ak toto nepochopíme, budeme zrejme musieť sedávať ešte častejšie ale, bohužiaľ, problémy sa budú prehlbovať a váš pád bude o to tvrdší.

 • Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán spoločný spravodajca.

  Nech sa páči, pán poslanec Palacka.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  chcem najskôr odpovedať na niektoré otázky alebo námietky, ktoré zazneli od rečníkov, prečo nevystupovali poslanci vládnej koalície. Áno, dobre ste si všimli, že nevystupovali poslanci vládnej koalície. Nevystupovali sme však len preto, že sme si chceli zachovať zdravie, zachovať pokojný spánok.

 • Smiech z rokovacej sály.

 • V opačnom prípade by sme len predlžovali váš exhibicionizmus...

 • ... zvyšovali hladinu adrenalínu, a to nikto z nás nepotrebuje. Z rovnakého dôvodu bude i moje vyjadrenie k rozprave veľmi stručné. V rozprave vystúpili šiesti páni poslanci. Každý z nich bol v minulom období buď ministrom, štátnym tajomníkom, alebo poslancom. Každý z nich sa podieľal na činnosti minulej vlády. Páni poslanci z opozície, po tom, čo ste tu v minulom období navystrájali, kam ste priviedli túto krajinu, ako ste zruinovali toto hospodárstvo, vy nemáte morálne právo kritizovať ani jedného člena tejto vlády.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj. Páni poslanci!

  Pán poslanec Cuper, prosím, nevykrikujte.

  Prosím, pán poslanec Palacka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Navrhujem, aby sme prikročili k hlasovaniu.

 • Panie poslankyne,

  páni poslanci,

  pristúpime k hlasovaniu o návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali v zmysle § 109 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vysloviť nedôveru ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky Ľudovítovi Černákovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v rámci rozpravy odznel procedurálny návrh pána poslanca Maxona, ktorý žiada a navrhol, aby Národná rada hlasovala o návrhu na vyslovenie nedôvery tajne. Dávam teda hlasovať o tom, kto je za to, aby o návrhu na vyslovenie nedôvery sme hlasovali tajne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 38 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Maxona nebol schválený.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa článku 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, to znamená súhlas najmenej 76 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, o tomto návrhu budeme hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Konštatujem, že podľa článku 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Ľudovítovi Černákovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, tým sme program 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali.

  Ďakujem za účasť a vyhlasujem 21. schôdzu za skončenú.

  Budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine prerokúvaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem všetkým za účasť.

  Dovidenia, dobrú noc.

 • Rokovanie schôdze sa skončilo o 22.15 hodine.