• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  z poverenia predsedu Národnej rady otváram ôsmy rokovací deň prerušenej 20. schôdze.

  Súčasne ma pán predseda požiadal o ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní pokračovania 20. schôdze z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty až do konca tohto týždňa.

  Po dohode v poslaneckom grémiu bol vám rozdaný program, ktorý stanovuje pokračovanie rokovania o jednotlivých bodoch programu tejto schôdze, ktorý je rozdelený podľa blokov do jednotlivých rokovacích dní. Pýtam sa snemovne, či s takýmto návrhom postupu prerokúvania jednotlivých bodov programu je všeobecný súhlas. Konštatujem, že nikto z prítomných poslancov nemá námietky.

  Dovoľte mi, aby som podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku ospravedlnil neprítomnosť poslancov na dnešnom rokovacom dni.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti písomne požiadali títo páni poslanci: Ambróš, Hajdúk, Kandráč, Krumpolec, Lexa, Mészáros, Prokeš, Slobodník, Slota a Tkáč. Na zahraničnej služobnej ceste je predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Jozef Migaš a poslanci Národnej rady: pani poslankyňa Belohorská, páni poslanci Delinga, Hoffmann, Hudec, Juriš, pani poslankyňa Kadlečíková, páni poslanci Klemens, Prokopovič, Švantner, Árpád Duka-Zólyomi a Peter Weiss.

  Žiadam všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, aby prítomnosť na dnešnom rokovacom dni osvedčili svojím podpisom do prezenčnej listiny.

  Skôr ako pristúpime k pokračovaniu prerokúvania jednotlivých bodov, na svetelnej tabuli mám prihlásených dvoch pánov poslancov.

  Pán poslanec Jarjabek, máte procedurálny návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  mám procedurálny návrh toho znenia, aby vedenie parlamentu, respektíve predseda alebo podpredseda parlamentu ním poverený vstúpili do rokovania s vedením Slovenskej televízie ohľadne priamych prenosov z parlamentu. Mám konkrétne na mysli body 28, 29, 30, pretože, pochopiteľne, z celého rokovania je nezmysel, aby bol priamy prenos v tejto chvíli. Ide mi o personálne otázky. Ešte raz, sú to body 28, 29, 30.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predsedajúci,

  podľa § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v mene štyroch poslaneckých klubov navrhujem zaradiť nový bod programu tejto schôdze, a to návrh na odvolanie poslanca Jána Slotu z funkcie predsedu a člena Osobitného a kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Súčasne navrhujem, aby sme tento bod prerokovali zajtra ako prvý bod programu.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste procedurálne návrhy, o ktorých dám hlasovať neskôr.

  O procedurálnom návrhu pána poslanca Jarjabka nie je možné hlasovať, pretože nespĺňa náležitosti podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. So Slovenskou televíziou môžeme konzultovať túto vašu požiadavku. Nemôžeme však prikázať verejnoprávnej inštitúcii, aby zabezpečila priamy prenos z rokovania pléna Národnej rady.

  Pán poslanec Moric.

 • Ďakujem za slovo.

  Navrhujem zaradiť do programu rokovania rozpravu o vytvorení komisie na prešetrenie činnosti zhanobenia mohyly generála Štefánika na Bradle. Svoj návrh zdôvodňujem takto:

  Pán podpredseda parlamentu Béla Bugár niekoľkokrát obvinil, že za týmto stojí politik z Martina a jeho šofér, ktorý je bývalý policajt. Prešetroval som si toto, nijaký bývalý politik z Martina, ktorý má za šoféra policajta, mimo mňa z Martina nie je. Dokiaľ sa toto neprešetrí aj s tým, že som na to vyhradil svoj poslanecký plat, budem považovať pána Bugára za politickú hyenu a neviem, čo si mám o ňom myslieť ako o človeku.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste procedurálne návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Jarjabek, pán poslanec Román Kováč a pán poslanec Moric.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať ako o prvom o procedurálnom návrhu pána poslanca Kováča, ktorý žiada, aby sme do programu 20. schôdze zaradili návrh na odvolanie pána poslanca Slotu z člena výboru a predsedu Výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 71 poslancov.

  Konštatujem, že v tejto chvíli nie je plénum Národnej rady uznášaniaschopné.

  Prosím všetkých pánov poslancov a pani poslankyne, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili na hlasovanie, v opačnom prípade budeme musieť prerušiť rokovanie schôdze Národnej rady.

  Predtým sa ešte hlási pán poslanec Gašparovič. Využijeme chvíľu na čakanie na pánov poslancov a panie poslankyne.

  Nech sa páči, pán poslanec Gašparovič.

 • Pán podpredseda, ďakujem za slovo.

  Chcem sa len vyjadriť k procedurálnej požiadavke pána poslanca Jarjabka, na ktorú ste reagovali, že Národná rada nemôže televízii prikázať. Áno, úplne s vami súhlasím, bolo to aj predtým, Národná rada nemôže televízii prikázať, aby robila priamy prenos, ale ja som to v minulosti robil tak, keď ma požiadali poslanci, vždy som napísal list riaditeľovi a, samozrejme, bolo na rozhodnutí televízie či bude alebo nebude prenos.

 • Ja sa nevyhýbam tomu, že tak, ako ste postupovali vy, budeme postupovať aj my, oslovíme pána ústredného riaditeľa Slovenskej televízie s požiadavkou, aby zabezpečil vysielanie v priamom prenose pri prerokúvaní bodov 28, 29 a 30, pokiaľ som dobre zachytil požiadavku pána poslanca.

  Páni poslanci, panie poslankyne, prosím, prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca Kováča, ktorý žiada zaradiť do rokovania tejto schôdze návrh na odvolanie pána poslanca Slotu z člena výboru, ako aj z funkcie predsedu Výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Prezentovalo sa 70 poslancov.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku a prosím predsedov koaličných poslaneckých klubov, aby sa dostavili na poradu predsedov klubov do rokovacej miestnosti predsedu Národnej rady.

 • Po prestávke.

 • Prosím všetkých poslancov, ktorí sa zdržiavajú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v prerušenej 20. schôdzi Národnej rady po tom, čo sme zistili, že plénum Národnej rady nebolo uznášaniaschopné.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali o návrhu, ktorý podal na začiatku tejto schôdze pán poslanec Roman Kováč, ktorý žiada, aby sme ako prvý bod zajtrajšieho rokovacieho dňa zaradili nový bod na návrh troch poslaneckých klubov, a to je návrh na odvolanie pána poslanca Slotu z predsedu a člena Výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada nie je stále uznášaniaschopná.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 23 ods. 7 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme rokovali o ďalšom bode programu schôdze, ktorým je rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač číslo 258), v druhom čítaní, ktoré sme prerušili pred hlasovaním.

  Pán poslanec Moric podal ešte ďalší procedurálny návrh, ktorým žiadal zaradiť do rokovania programu 20. schôdze rozpravu o hanobení mohyly Milana Rastislava Štefánika. Keďže tento procedurálny návrh nebol podaný v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, nebol podaný tromi poslaneckými klubmi, keďže ide o zaradenie nového bodu programu, o tomto návrhu nedám hlasovať.

  Pristúpime teda k prerokúvaniu zákona o vládnom návrhu zákona o zriadení Armády Slovenskej republiky.

  Pán poslanec Moric.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predseda, ja som tu udal dôvody. Podľa všetkých indícií mal by za hanobením tejto mohyly stáť člen tohto parlamentu, to znamená ja, ako to povedal pán Bugár. Protestujem proti tomuto a prosím vás, aby ste...

 • Pán poslanec Gašparovič, nech sa páči.

 • Pán podpredseda ďakujem, ale nemôžeme pokračovať v schôdzi. Vy ste vyhlásili 15-minútovú prestávku, teraz musíte vyhlásiť ďalšiu a potom prerušiť rokovanie. Odsek 5 § 23, ktorý ste citovali, to hovorí jednoznačne. Keby to bolo v priebehu schôdze, máte pravdu. Ale tu je začiatok a dnes sme začali.

 • Pán poslanec Gašparovič, pokračujeme v prerušenej schôdzi, nezačíname rokovanie novej schôdze, teda ďalšej schôdze, pokračujeme v prerušenom rokovaní 20. schôdze a vychádzam z ustanovenia § 23 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že ak sa počas schôdze Národnej rady pri zisťovaní počtu prítomných poslancov, ktoré sme zisťovali tým, že sme hlasovali o procedurálnom návrhu a ukázalo sa, že pri prvom hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov prítomných v rokovacej sále, prerušil som rokovanie na 15 minút. Keďže ani po prerušení schôdze nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, odsek 7 toho istého paragrafu hovorí, že predsedajúci môže rozhodnúť, že sa bude pokračovať v ďalšom bode programu. A tým ďalším bodom programu je zákon o zriadení Armády Slovenskej republiky, ktorý bol navrhnutý v programe schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teda k rokovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Armády Slovenskej republiky.

  Pán minister Ftáčnik sa hlási o slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne a poslanci,

  zámerne som sa prihlásil a požiadal o udelenie slova, aby som vystúpil v zmysle § 35 ods. 6 a ujal sa slova po ukončení rozpravy a pred hlasovaním a umožnil na žiadosť pána spravodajcu otvorenie rozpravy, pretože treba ešte vyriešiť jeden technický problém vo vzťahu k zákonu, o ktorom teraz budete hlasovať, a to riešenie účinnosti konkrétneho ustanovenia. Chcem vás v tomto slove, aby som aj čosi vecného povedal, informovať o tom, že na požiadanie alebo poverenie budem zastupovať pri prerokúvaní tohto zákona pána ministra obrany Kanisa, ktorý je služobne vzdialený na návšteve, zahraničnej pracovnej ceste v Turecku.

  Ďakujem pekne za slovo.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, na základe uvedeného otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Andrejčák. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán spravodajca, nech sa páči, nech sa páči, zaujmite miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Takisto sa hlási pán poslanec Ošváth ako spravodajca do rozpravy. Uzatváram ďalšiu možnosť prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Ošváth, ako spoločný spravodajca máte prednosť pred ostatnými prihlásenými poslancami.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám tlmočil v rámci rozpravy návrh 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zmeny a doplnky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Navrhujem v článku číslo III zmeniť účinnosť tohto zákona. Text: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 1999 s výnimkou § 1 ods. 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000." Odôvodňujem tento svoj návrh tým, že pri prerokúvaní na poslednom zasadnutí pléna sme tento návrh nestačili odsúhlasiť, nakoľko parlament nebol uznášaniaschopný, a preto dnes, keď sa už značne posunul termín, je pokročilý, dnes je 28. septembra, prakticky za dva dni tento zákon nie je možné pripraviť tak, aby mohol nadobudnúť účinnosť, preto navrhujeme zmeniť jeho účinnosť až od 1. novembra 2000.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Tóthová - ďalšia prihlásená do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  keďže nebolo možné inak, tak som sa prihlásila do rozpravy s jedinou otázkou na pána ministra školstva, a to je otázka, či môže predložiť uznesenie vlády, ktorým je poverený zastúpiť pána ministra Kanisa pri prerokúvaní tohto bodu programu. Prosím, aby toto uznesenie bolo predložené ihneď vrátane vyjadrenia pána ministra.

  Ďakujem vám.

 • Ďalším ústne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Andrejčák.

  Pani poslankyňa Tóthová, na vaše vystúpenie by som chcel reagovať len jednou poznámkou. Nehovorí sa o predkladateľovi v tomto prípade, ale o hociktorom členovi vlády, ktorý je prítomný na rokovaní schôdze Národnej rady. Tu sa nerobí rozdiel medzi navrhovateľom a členom vlády. Pani poslankyňa Tóthová, podľa § 35 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku, ak sa člen vlády ujme slova po skončení rozpravy a pred hlasovaním, otvára sa tým rozprava znova. Nehovorí sa v tomto prípade o navrhovateľovi, ale o členovi vlády.

  Pán poslanec Andrejčák, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  pán predsedajúci je kúzelník so slovami a vie vysvetľovať povedané alebo nepovedané. Dokazuje nám to tu stále, ako sa mu to hodí. Pán minister vystúpil s tým, že je tu za ministra Kanisa nie ako člen vlády, ale za Kanisa vystúpil, takže nemáte pravdu, ale aj tak si to urobíte, ako chcete, máte dosť hlasov, netrápme sa tým.

  Dovoľte mi, aby som veľmi stručne povedal pár slov. Ja som v rozprave dosť podrobne, dosť názorne a povedal by som aj dosť s istým takým sugestívnym podaním sa snažil ovplyvniť vaše rozhodovanie, keď som ukazoval závažnosť dosahov tejto novely. Nebudem ich opakovať, je to zbytočné, ale ak pán minister Ftáčnik hovoril, že otvára jeden technický problém, ja otvorím druhý. Prosím vás, skúsili by ste hlasovať a zasahovať lekárovi do procesu operácie vy politici?

  Vážení, sme v situácii, keď politicky bola generalita donútená do situácie, ktorú nezvládne. My politicky do odborných vecí ideme zasiahnuť. Termíny, ktoré sú v tomto zákone, povedú k neschopnosti Generálneho štábu veliť armáde. To pred históriou neskryjete. Všetka tá práca, ktorá mala byť urobená a nie je a nedá sa stihnúť ani do 1. januára, ona sa musí urobiť v priebehu budúceho roka. Ja som tiež presvedčený, že Slovensko nebude vojensky napadnuté v roku 2000, ale ľudia sa dopustia následkom politického rozhodnutia vecí, za ktoré ich môže v budúcnosti ktokoľvek stíhať. Ja nepoznám takého, ktorý položí uniformu pre to, že sme prijali zákon. A vysvetľoval som to len z nejakého banálneho dôvodu. Stačilo, aby pán minister zmenil termín a generalita mu zahlásila to, čo chcel.

  Prosím vás, vážte vy poslanci svoj zásah do odborných vecí, ktoré budú predbiehať a ktoré sa nedajú včas stihnúť. Sú aj dve východiská. Nás politikov budú kritizovať za to, že sme rozhodovali bez potrebných odborných podkladov, a vojakov budú posudzovať, znevažovať a možno niektorých aj súdiť, že nepovedali pravdu. Ale to už bude potom. My máme možnosť teraz tomu zabrániť. Verte mi, nehovorím politicky. Áno, ja som tiež za to, že najlepším riešením je, keď v jednom objekte sú vedľa seba budova ministerstva a Generálneho štábu. Ale nie je to podmienka. A nie teraz, keď nemáme na penzie, keď nemáme na lieky, keď nemáme na sociálne dávky, teraz treba vrážať obrovské peniaze a bez toho, aby bolo premyslené, postarané o ľudí, ideme pripraviť ľudí v Trenčíne aj tu v Bratislave o pracovné miesta. Ideme roztrhávať rodiny len kvôli politickému vrtochu. Prosím vás, nerobte to.

  Preto znovu opakujem, prosím vás, vráťme ten zákon vláde, nech sa to odborne posúdi vrátane časových možností a schopností, ako to zvládnuť, aby nebolo treba raz ľudí, ktorí boli v biede, súdiť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Andrejčák bol posledný prihlásený do rozpravy.

  S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Andrejčáka sú traja páni poslanci, posledný pán poslanec Cuper, prvý pán poslanec Gašparovič.

  Nech sa páči, pán poslanec Gašparovič.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Nechcem reagovať na pána poslanca Andrejčáka, ale k procedurálnemu návrhu pani poslankyne Tóthovej. Pani poslankyňu Tóthovú ste zrejme nerozumeli dobre. Pani poslankyňa nepovedala, že pán minister Ftáčnik nemôže otvoriť rozpravu. Správne ste citovali rokovací poriadok. Hociktorý minister kedykoľvek požiada, musíte mu dať slovo a otvorí rozpravu. Ale pani poslankyňa Tóthová protestovala, že pán minister vystupuje ako predkladateľ, hoci nemá poverenie vlády. Takže to je rozdiel.

 • Súhlasím, pán poslanec Gašparovič. Takto som interpretoval alebo myslel som moju interpretáciu toho stanoviska, ktoré som zaujímal voči pani poslankyni Tóthovej, že minister Ftáčnik nemôže vystupovať ako navrhovateľ, ale využiť právo otvoriť rozpravu ako člen vlády v tomto prípade mohol.

  Pán poslanec Gajdoš.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  chcem podporiť požiadavku pána poslanca Andrejčáka na stiahnutie návrhu novely zákona o zriadení armády a jeho vrátenie do druhého čítania. V súčasnosti v Armáde Slovenskej republiky prebiehajú procesy, ktorým vedenie rezortu honosne hovorí reforma Armády Slovenskej republiky. Premenovali proces, ktorý som ja začal vypracovaním integrovaného programu rozvoja armády, na inú firmu, ale odišli od zámeru, ktorý bol stanovený v integrovanom programe. V skutočnosti v rámci reformy dochádza k znefunkčneniu Armády Slovenskej republiky. Nechcem byť trúfalý a označiť tento proces za znebojaschopnenie Armády Slovenskej republiky.

  Skutočné náklady na reformu, ktoré vedenie rezortu ministerstva obrany odhaduje na 3,9 mld. korún, sa podľa iných prepočtov blížia k hranici 19 mld. korún. Tých 3,9 mld. korún bude stáť len politické rozhodnutie pána ministra Kanisa o redislokácii Generálneho štábu do Bratislavy. Je to holý nezmysel, ktorý pri súčasných technických možnostiach armády, pri úrovni súčasných informačných systémov nie je nutný. Je to hazard s bojaschopnosťou armády, je to hazard s nezabezpečením velenia Generálneho štábu vojskám a je to...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vážený pán predsedajúci,

  nemôžeme pokračovať v nijakom prípade v schôdzi, pretože vaše pokračovanie programu 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré ste nám predložili, je možné chápať iba nijako inak ako podľa § 24 ods. 1 až 4. To znamená, vy ako poslanec v danom prípade ste navrhli podľa § 24 ods. 4: Národná rada môže na návrh poslanca aj počas schôdze Národnej rady hlasovaním bez rozpravy posunúť body programu schôdze alebo zlúčiť rozpravu o bode, alebo o viacerých bodoch jej programu. Vy ste tu presunuli niekoľko bodov programu naraz. Dali ste nám vlastne nový program a nedali ste o tom hlasovať. Vašou povinnosťou bolo zo zákona ex offo nie spýtať sa, či súhlasíme s programom, ale dať hlasovať podľa § 24.

  Preto protestujem proti tomu, aby ste takto porušovali rokovací poriadok. Žiadam, aby ste dali hlasovať okamžite bez rozpravy o zmenách, ktoré ste nám predložili na pokračovanie 20. schôdze Národnej rady. Inak rokujeme proti rokovaciemu poriadku.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Cuper, na úvod rokovania prerušenej 20. schôdze som informoval plénum Národnej rady o rokovaní politického grémia, kde som informoval o ďalšom postupe a navrhovanom prerokúvaní bodov, tak ako boli odsúhlasené a zaradené do programu 20. schôdze s tým, že som informoval aj o písomných žiadostiach niektorých navrhovateľov o tom, že sú na zahraničných pracovných cestách a žiadajú, aby v termínoch, ktoré vyhovujú Národnej rade aj im, sme tieto body prerokovali tak, aby sme nemali príliš dlhé prestávky na to, aby sme museli čakať na predkladateľov. Preto som tento návrh predniesol na politickom grémiu, kde nikto z prítomných nenamietal proti takémuto postupu ďalšieho rokovania schôdze, a preto som považoval už na úvod otvorenia rokovania tejto schôdze tento návrh ako môj procedurálny návrh v zmysle § 34 zákona o rokovacom poriadku, ktorý umožňuje, aby sme sa procedurálnym návrhom dotkli spôsobu prerokúvania veci časového a vecného postupu rokovania Národnej rady.

  Tu nešlo ani o zaradenie nových bodov, ani o vyňatie bodov zaradených na rokovanie tejto schôdze. Ja som sa pléna Národnej rady opýtal, či má niekto námietky proti takto navrhovanému postupu pri rokovaní, pokračovaní 20. schôdze. Nikto nemal námietky, preto som považoval podľa § 38 zákona o rokovacom poriadku, že tento návrh má zrejmú podporu a netreba o ňom hlasovať.

  Takže ja sa na rozdiel od vás domnievam, že pokračujeme v rokovaní tejto schôdze Národnej rady v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, žiadate si záverečné slovo?

  Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  pociťujem potrebu vystúpiť na záver druhého čítania tohto zákona, pretože o tomto zákone sa pomerne obsiahlo diskutovalo tak vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ako aj v samotných zložkách armády ministerstva. Aby som bol úplne objektívny, musím skutočne poznamenať, že niektoré pripomienky opozičných poslancov, ktoré boli vznesené k pôvodnému textu tohto zákona, boli skutočne opodstatnené a my sme tieto pripomienky zohľadnili v pozmeňujúcich návrhoch gestorského výboru pre obranu a bezpečnosť, ktoré sú súčasťou spoločnej správy, ktorú ste vy všetci dostali.

  Ďalej by som sa rád vyjadril k tým problémom, ktoré tu boli načrtnuté vo vystúpeniach jednotlivých poslancov.

  Integrácia Generálneho štábu a ministerstva obrany nedá sa povedať, že by týmto zákonom bola vyhlásená, že začne zajtra. My sme si vedomí, že ekonomické predpoklady nie sú v súčasnosti v našom štáte najlepšie, ale tento zákon vytvára vlastne len legislatívne predpoklady pre budúcu integráciu Generálneho štábu a ministerstva obrany a pristupuje sa tak k tomu oprávnene podľa vzoru iných krajín, ktoré už majú zavedený takýto systém. Je to predovšetkým v štátoch Severoatlantického paktu a je to aj v štátoch Vyšehradskej štvorky, kde už tento systém buď to je zavedený, alebo sa zavádza.

  Čiže moje stanovisko k tomuto zákonu je odporúčajúce, navrhujem, aby ste ho schválili aj s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré vám boli predložené v spoločnej správe zo strany gestorského výboru.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste stanovisko pána spoločného spravodajcu.

  Pán poslanec Cuper.

 • Vaše vysvetlenie pokladám za bohapustú manipuláciu. Paragraf 34 sa týka prerokúvania konkrétnej veci. Schvaľovanie programu schôdze a jeho doplnkov je v § 24 a nemôžete to obísť tým, že sa odvolávate na pána Gašparoviča a pána Cabaja. Oni nepopierajú, že nesúhlasili s tým, aby ste to predložili, ale to vás nezbavuje podľa rokovacieho poriadku povinnosti dať hlasovať o programe.

  Ja viem, že vás tu nie je dosť a že za každú cenu chcete pokračovať v tejto schôdzi, než sa poschádzajú vážení poslanci vládnej koalície, aby ste mohli rokovať. Ale nie je možné podávať také krkolomné vysvetlenia, ako ste podali pred chvíľou, že ste si faktickú poznámku pomýlili s procedúrou schvaľovania programu.

  Veď, pán predsedajúci, nemôžete si takto krútiť s rokovacím poriadkom, ako vám vyhovuje. Priznajte si pred verejnosťou, že nie ste schopní sa zísť, nie ste schopní začať rokovanie a potom odložte začiatok schôdze.

 • Pán predsedajúci, celý tento priebeh prebieha mimo rámca zákona o rokovacom poriadku. Veď predsa sa tu prerokúvajú návrhy zákona za stavu, že nie je tu predkladateľ. Tak ako rokujeme? Kde je minister Kanis a kde je vládou poverený zastupujúci minister? Tým minister školstva v žiadnom prípade nie je. Ja nežiadam nič iné, len aby ste rešpektovali platný rokovací poriadok a nerobili z tohto rokovania parlamentu trhací kalendár.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Cupera.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 22 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Tento procedurálny návrh neprešiel.

  Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uvádzali jednotlivé hlasovania. Najskôr hlasovanie zo spoločnej správy.

  Pán poslanec Cuper, tento bod programu, ktorý teraz prerokúvame, bol normálny v poradí aj nie zmeneného programu.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, uvádzajte hlasovania.

 • Najskôr prečítam, pán predsedajúci, ešte stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona.

  Podľa § 79 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku gestorský výbor schvaľuje túto spoločnú správu a po druhé odporúča Národnej rade:

  a) podľa § 79 ods. 4 písm. e) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor,

  b) podľa § 79 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne a tieto schváliť.

 • Pán spoločný spravodajca, až na jeden pod bodom číslo 7, ktorý ste navrhli zmeniť, ktorý sa týka lehoty účinnosti tohto návrhu zákona.

  Prosím, páni poslanci, dávajte pozor.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy uvedených pod číslom 1 až 6.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 63 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Prosím všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili, budeme pokračovať po prerušení schôdze v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pred prerušením schôdze Národná rada Slovenskej republiky nebola uznášaniaschopná, preto predtým, ako začneme hlasovať o návrhoch, ktoré boli podané k zákonu o Armáde Slovenskej republiky, zistíme účasť prítomných poslancov.

  Prosím, prezentujte sa. Nehlasujeme, len zisťujeme prítomnosť poslancov v rokovacej sále.

  Prezentovalo sa 66 poslancov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, keďže ani po prerušení schôdze po 15 minútach plénum Národnej rady nie je uznášaniaschopné, prerušujem rokovanie schôdze do 18.00 hodiny. O 18.00 hodine budeme pokračovať rokovaním 21. schôdze, ktorú zvolal pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pozvánky na 21. schôdzu ste dostali s termínom jej začatia rokovania. Prosím, aby ste rešpektovali túto pozvánku. To je iná schôdza.

  Prerušujem rokovanie 20. schôdze do zajtra do 9.00 hodiny.