• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, aby ste zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

  Zistíme účasť pred začiatkom rokovania dnešnej schôdze. Prosím vás, aby sme sa prezentovali.

 • O 10.21 hodine sa prezentovalo 67 poslancov.

 • Zopakujeme prezentáciu, pretože je nás málo.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa.

 • O 10.23 hodine sa prezentovalo 74 poslancov.

 • Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, lebo je nás málo. Do tretice zopakujeme prezentáciu.

 • O 10.24 hodine sa prezentovalo 73 poslancov.

 • Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti. Skúsime sa po štvrtýkrát prezentovať.

 • O 10.25 hodine sa prezentovalo 79 poslancov.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram štvrtý deň rokovania 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: Ján Benčat, Michal Drobný, Marta Podhradská, Jozef Prokeš, Vojtech Tkáč, Gustáv Krajči.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v programe 2. schôdze Národnej rady pokračujeme

  správou Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru, aby podal správu výboru.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma poveril podať správu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky vymenovala 5. novembra 1998 poslancov Martina Fronca, Ivana Rosivala, Romana Šipoša, Viliama Vaškoviča za štátnych tajomníkov. Podľa článku IV ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov, ak bol poslanec vymenovaný za štátneho tajomníka, jeho mandát počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. Podľa § 48 ods. 1 a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni mandát poslanca počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, pričom náhradníka určí politická strana.

  Slovenská demokratická koalícia oznámila, že na neuplatňovaný mandát poslanca Martina Fronca určila náhradníka Petra Muránskeho. Na neuplatňovaný mandát poslanca Ivana Rosivala určila náhradníka Petra Ďuračku. Na neuplatňovaný mandát poslanca Viliama Vaškoviča určila náhradníka Tomáša Galbavého.

  Strana demokratickej ľavice oznámila, že na neuplatňovaný mandát poslanca Romana Šipoša určila náhradníka Ľubomíra Dzuráka.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 3. schôdzi dňa 6. novembra 1998 zistil podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie a podľa jej súčastí, že všetci určení náhradníci na neuplatňované mandáty sú uvedení v prehľadoch kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi príslušných politických subjektov. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníkov, platnosť ich nastúpenia a nevykonávanie funkcií nezlučiteľných podľa článku 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky s funkciou poslanca.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma poveril, aby som ako predseda na tejto schôdzi túto správu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady predložil.

  Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:

  "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. novembra 1998 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:

  A. Podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku sa dňom 5. novembra 1998 neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Martina Fronca, Ivana Rosivala, Viliama Vaškoviča a Romana Šipoša, ktorých vláda Slovenskej republiky vymenovala za štátnych tajomníkov. Ich mandáty poslancov podľa článku IV ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov nezanikajú, iba sa neuplatňujú.

  B. Podľa § 48 ods. 1 a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších prepisov a podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady podľa určenia Slovenskej demokratickej koalície a Strany demokratickej ľavice, za ktoré boli poslanci - štátni tajomníci zvolení, nastupujú dňom 6. novembra 1998 títo náhradníci:

  namiesto Martina Fronca nastupuje Peter Muránsky,

  namiesto Ivana Rosivala nastupuje Peter Ďuračka,

  namiesto Romana Šipoša nastupuje Ľubomír Dzurák,

  namiesto Viliama Vaškoviča nastupuje Tomáš Galbavý."

  To bol, vážená Národná rada, text uznesenia.

  Skončil som, vážený pán predseda. Prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem predsedovi mandátového a imunitného výboru za podanie správy.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Predseda mandátového a imunitného výboru predniesol návrh uznesenia Národnej rady. Dávam o tomto návrhu znesenia hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa, pristúpime k hlasovaniu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v súlade s odporúčaním mandátového a imunitného výboru podľa § 48 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov som vyhlásil na neuplatňované mandáty poslancov nastúpenie náhradníkov. Sú to páni: Peter Muránsky, Peter Ďuračka, Ľubomír Dzurák, Tomáš Galbavý.

  Osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky 6. novembrom 1998, im odovzdám po zložení sľubu.

  Prosím náhradníkov, aby sa dostavili do rokovacej sály.

 • Príchod náhradníkov za poslancov.

 • Teraz pristúpime k

  sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 4 od. 2 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Prosím pánov Petra Muránskeho, Petra Ďuračku, Ľubomíra Dzuráka a Tomáša Galbavého, aby pristúpili pred rečnícke miesto a do mojich rúk zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Prosím podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Hrušovského, aby prečítal text sľubu, a zároveň prosím prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

 • "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

 • Skladanie sľubu poslancov.

 • Peter Muránsky

  Peter Ďuračka

  Ľubomír Dzurák

  Tomáš Galbavý

 • Potlesk pri zložení sľubu každého poslanca.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v mene svojom a v mene vašom želám novým poslancom veľa úspechov v práci Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov.

  Chcem sa spýtať pracovníkov výpočtovej techniky, či noví poslanci boli zaradení do hlasovacieho systému.

 • Súhlasná odpoveď.

 • Noví poslanci, preberte si hlasovacie karty.

  Je to v poriadku? Môžeme pokračovať?

 • Súhlasná odpoveď technikov.

 • Ďalším bodom programu je

  návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 45.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som pri prerokúvaní tlače číslo 45, to je k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady, vystúpil v mene poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko a dovolil si upozorniť na list, ktorý som vám adresoval 29. októbra 1998 pod poradovým číslom 2/98PK, v ktorom som vás požiadal, aby Národná rada zaradila za člena Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť poslanca nášho poslaneckého klubu pána Ivana Lexu a zároveň aby bol zaradený za člena Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Vzhľadom na skutočnosť, že parlamentná väčšina na ustanovujúcej schôdzi rozhodla nezaradiť nášho kolegu do žiadneho výboru, dovoľte mi, aby som predniesol stanovisko, protest klubu poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko v Národnej rade:

  "Klub poslancov Hnutia za demokratické Slovensko v Národnej rade s krajným znepokojením opakovane upozorňuje, že súčasná vládna koalícia Národnej rady Slovenskej republiky zabraňuje poslancovi nášho klubu pánovi Ivanovi Lexovi výkon jeho základného poslaneckého práva, a tým je práca poslanca vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ivan Lexa bol klubom poslancov Hnutia za demokratické Slovensko navrhnutý do Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na čo spĺňa predpoklady ako zo stránky profesionálnej, tak i odbornej a morálnej. Súčasný stav, keď je jediným do výboru nezaradeným poslancom, je diskrimináciou a zásahom do základných ľudských práv nielen jeho osoby, ale i jeho voličov. Tento stav je tým absurdnejší, že v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj vo vláde Slovenskej republiky bez najmenších pripomienok a výhrad pôsobia osoby, ktoré v minulosti spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou. V súvislosti s týmto stavom klub poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko vyslovuje svoj kategorický protest."

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Hlási sa ešte niekto ústne do rozpravy k tomuto bodu? Nie. Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu. Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, môže sa Národná rada bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Preto podávam návrh, aby sme o voľbe poslancov za členov výborov Národnej rady, ako je uvedený v tlači 45, hlasovali verejne. Dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Prosím, budeme hlasovať. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že o týchto návrhoch budeme hlasovať verejne.

  Budeme hlasovať o návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady a na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ako je uvedený v tlači 45 v znení schválených iných návrhov.

  Na zvolenie a odvolanie členov výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. O návrhu budeme hlasovať naraz.

  Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako boli uvedení v tlači 45.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  v súvislosti s plnením si protokolárnych povinností prosil by som podpredsedu Hrušovského, aby viedol ďalšie rokovanie Národnej rady.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  nasledujúcim bodom programu je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 44. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní ministerka financií Slovenskej republiky pani Brigita Schmögnerová.

  Prosím pani ministerku, aby prišla do rokovacej sály a odôvodnila návrh.

  Pani poslankyňa Mušková.

 • Pán predsedajúci,

  bol tu vznesený apel a upozornenie, že jeden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky nebol zaradený do výboru. Chcela by som sa spýtať: To padlo akože do hlbokej vody a nič, zatvorili sa kruhy? Škoda, že odišiel pán predseda. Bolo by potrebné sa dohodnúť, treba ho zaradiť. Predsa má svoje práva aj povinnosti poslanca.

 • Pani poslankyňa Mušková, pán poslanec Cabaj vystúpil v tomto bode programu vo všeobecnej rozprave bez toho, že by bol podal konkrétny procedurálny návrh, o ktorom by bol žiadal hlasovať. Pán poslanec Cabaj, ak som dobre rozumel, len vyslovil apel klubu poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko na to, že pán poslanec Lexa nie je zaradený do výboru. Takže sme nemali dať o čom hlasovať.

  Prosím, teraz nie je rozprava o tomto bode programu.

  Pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci, keďže pán poslanec Cabaj dal procedurálny návrh, pán predseda sa ním mal zaoberať, bolo v jeho moci, aby ho riešil.

 • Prosím pána poslanca Cabaja, aby sa vyjadril k svojmu vystúpeniu v rozprave.

 • Vážený pán predsedajúci,

  neviem, ako to mám ešte povedať. Ja som upozornil na list, povedal som číslo, ktorý má doručený predseda Národnej rady. Tak neviem, čo iné mám ešte v tejto rokovacej miestnosti povedať. Splnil som si povinnosť ako predseda klubu. Predložil som návrh predsedovi Národnej rady, ďalšia povinnosť už je predsedu Národnej rady, aby v tom pokračoval.

 • Pán poslanec Cabaj,

  nebudeme ďalej diskutovať o tomto bode programu, ktorý sme skončili riadnym procedurálnym spôsobom. V priebehu prestávky dám vytiahnuť stenografický záznam z vášho vystúpenia a v prípade, ak vzniklo nedorozumenie a pán predseda zabudol dať hlasovať na základe vášho vystúpenia, urobím tak ja potom, ako sa oboznámim s obsahom vystúpenia.

  Pani poslankyňa Belohorská.

 • Pán predsedajúci,

  chcela by som vás upozorniť dnes už na druhé porušenie rokovacieho poriadku. Prvé bolo ráno pri zisťovaní prezencie, kde pri dvoch neúspešných prezenciách mala byť daná 15-minútová prestávka.

  Teraz by som vás chcela upozorniť znovu tak, ako v predchádzajúce dni. Vláda premiéra Dzurindu ignoruje tento parlament, pretože teraz pri rokovaní tu nie je ani jeden z členov vlády. Požiadala by som vás, aby ste si plnili svoje povinnosti, ktoré vám vyplývajú ako predsedajúcemu, teraz momentálne, aby ste postupovali podľa rokovacieho poriadku. Zavádzajú sa divné maniere v tomto parlamente, robia sa tu nočné služby, "krágľovačky" do jednej, do druhej v noci, potom máte ministrov nevyspatých a zaspia na zasadanie Národnej rady. Je to skutočne bezprecedentné správanie sa tejto vlády.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chápem, že ste po tej druhej "krágľovacej noci" už trochu aj unavený a z toho plynú aj tie zdržiavania alebo "zlodejovanie časom" pána Andrassyho. Ale mňa by zaujímala iná vec. Na základe, keďže ste sa nestihli týždeň zaoberať listom pána poslanca Cabaja ako predsedu poslaneckého klubu o nezaradení pána Lexu do výboru, zato ste stihli prideliť pánovi poslancovi Budajovi kanceláriu naproti nášmu poslaneckému klubu a je iba podpredsedom výboru. To nás naozaj po tom, čo ste nás oddelili alebo premiestnili... Podpredsedom výboru nikdy nepatrili kancelárie v tomto parlamente. Patrili iba predsedom výborov.

  Takže žiadal by som od vás vysvetlenie, či nás pán Budaj bude kontrolovať aj týmto spôsobom, alebo ako tomu máme rozumieť.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci,

  chcem vás požiadať, aby ste boli taký láskavý okrem stenografického záznamu si dať vytiahnuť aj list pána predsedu nášho klubu a tam zistíte, že vlastne procedurálny návrh nebolo potrebné podať, pretože z toho listu požiadavka vyplýva.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály. Budeme pokračovať v bode programu - návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Vítam na našom rokovaní ministerku financií pani Brigitu Schmögnerovú a prosím pani ministerku, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky odôvodnila návrh na skrátené legislatívne konanie.

  Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  ctená poslanecká snemovňa,

  chcem sa ospravedlniť za to, že ste museli na mňa chvíľočku čakať. Ak hovoríte, že je to hodina, tak potom to padá v celom rozsahu na organizačné oddelenie Národnej rady, pretože dohovor bol taký, že mi dajú okamžite vedieť, keď príde na rad tento zákon. Vediem vážne rokovania s ministrom školstva o tom, ako zamedziť rozpadu školstva, a iste viete, že pri dnešnej situácii v kase štátneho rozpočtu nie je ľahké nájsť zdroje, aby sme zamedzili tomu, aby v malých školách, resp. v základných a stredných školách, nedochádzalo k tomu, že sa bude vypínať elektrická energia a dodávky plynu a tak ďalej a tak ďalej. Pokladala som to za potrebné povedať, aby ste vedeli, že nie svojvoľnosťou som neprišla načas.

  Vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vám predniesla návrh na skrátené legislatívne konanie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci vydania zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 3. novembra 1998 návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov má za cieľ zamedziť retroaktivite pri zmene sadzby dane a zosúladiť novelizovaný zákon s Ústavou Slovenskej republiky. Neodstránením retroaktivity zákona, ktorý Národná rada Slovenskej republiky prijala 2. júla 1998 s účinnosťou 1. augusta 1998 a ktorý nebol do dňa účinnosti vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, by v prvom rade vznikla veľmi zložitá, neústavná situácia.

  V tejto chvíli by som chcela len pripomenúť, že tento zákon bol schválený v Národnej rade, ešte raz opakujem, 2. júla 1998 a mal ho podpísať vtedajší predseda vlády, ktorý vykonával aj niektoré funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Pán predseda vlády zákon načas nepodpísal, podpísal ho až s oneskorením viac ako dvoch mesiacov. Znamená to, že zákon nemohol byť uverejnený v Zbierke zákonov tak, aby mohol byť účinný od 1. augusta 1998. Dodnes tento zákon nebol uverejnený v Zbierke zákonov.

  Aká ďalšia škoda okrem toho, čo som už uviedla, by vznikla z toho, keby sme ďalej odkladali zverejnenie zákona v Zbierke zákonov s tým, že sa zmení aj jeho účinnosť. V prípade, že by sa ďalej pokračovalo odkladaním zverejnenia tohto zákona, štátu hrozí značná hospodárska škoda tým, že by musel vrátiť časť zaplatenej dane. Mám tu na mysli spotrebnú daň, ale zároveň, že by musel zaplatiť aj sankcie a uhradiť aj prípadne s tým súvisiace škody, napríklad zo súdnych trov a podobne.

  O čo tu vlastne ide? Ide tu o to, že neoprávnene sa zaťažovali niektoré tabakové výrobky vyššou spotrebnou daňou v prípade, že by došlo k takémuto časovému nesúladu. Je veľmi ťažké vyčísliť, aká škoda by týmto vznikla štátnemu rozpočtu. Napriek tomu ministerstvo financií sa nazdáva, že táto škoda by dosiahla takmer 400 miliónov korún. Úplne iná otázka je, akým spôsobom by ministerstvo financií bolo schopné vrátiť túto sumu dane, pretože ako viete, muselo by sa to vracať tým, ktorí sú spotrebiteľmi týchto tabakových výrobkov.

  Oveľa väčšia škoda, ktorá sa skutočne veľmi ťažko dá vyčísliť, vznikla však Slovenskej republike z toho, že nebol tento zákon včas podpísaný a včas zverejnený v Zbierke zákonov. Zvýšená spotrebná daň podnecovala rôzne nekalé spôsoby dovozu tabaku a tabakových výrobkov. Myslím si, že všetkým je nám dobre známe, že sa tu otvorili nové pašerácke cesty, s ktorými bude musieť zrejme aj colná správa, pravdepodobne aj polícia niečo urobiť, aby sme zamedzili takémuto šíreniu nezákonnosti na naše územie.

  Vzhľadom na to, že sú splnené predpoklady skráteného legislatívneho konania podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, vláda navrhuje, aby sa Národná rada Slovenskej republiky v záujme urýchleného riešenia týchto otázok uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o predloženom návrhu zákona.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás preto o podporu skráteného legislatívneho konania návrhu zákona, ktorým sa bude novelizovať zákon číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za odôvodnenie návrhu a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov.

  Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, financie, rozpočet a menu poveril poslanca Júliusa Brocku, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Prosím pána poslanca, aby podal informáciu.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pani ministerka,

  dámy a páni,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 11 z 5. novembra 1998 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, na svojej schôdzi dnes 6. novembra 1998 a v prijatom uznesení číslo 3 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady uvedený návrh zákona (tlač číslo 44) v skrátenom legislatívnom konaní na tejto schôdzi Národnej rady schváliť.

  Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím vás, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram k tomuto bodu programu rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, kto z poslancov sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Kozlík.

  Nikto ďalší sa do rozpravy nehlási, preto uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Kozlík, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážená Národná rada,

  v prvom rade chcem povedať, že tiež sme 4 roky riešili a zabezpečovali chod štátu, jeho financovanie, jeho stabilný chod, ale na rokovanie parlamentu sme ako ministri chodili načas.

  Čo sa týka predloženého materiálu, návrhu na skrátené konanie k spotrebnej dani, k úprave účinnosti zákona o spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov, chcem povedať niekoľko súvislostí.

  V prvom rade v tejto Národnej rade bola schválená úprava, ktorá znižovala spotrebnú daň z tabakových výrobkov pri určitom type tabakových výrobkov s tým, že predpokladám, pani ministerka, aj vy ste hlasovali za túto úpravu zákona začiatkom tohto roka. Pokiaľ premiér Mečiar nepodpísal túto parlamentom schválenú úpravu, v podstate obhajoval záujmy štátneho rozpočtu. Je možné dokumentovať na číslach, že novela zákona, ktorú som ešte ja presadil v rámci balíčka opatrení v roku 1997 v tomto parlamente, ktorý znamenal úpravu spotrebných daní tabaku a tabakových výrobkov, priniesol v roku 1998 prírastok spotrebnej dane z tabakových výrobkov v objeme 557 mil. korún za 9 mesiacov tohto roka. To znamená, že kvantifikácia, ktorú sme v roku 1997 tomuto ctenému parlamentu predkladali, že by mali narásť príjmy po úprave spotrebných daní z tabakových výrobkov o 1 mld., sa v podstate napĺňala, keď uvádzam číslo 557 miliónov korún prírastku príjmov spotrebnej dane z tabakových výrobkov za 9 mesiacov a pritom beriem do úvahy, že koncom roka 1997, samozrejme, trhovníci, distributéri, výrobcovia taktizovali, pretože došlo k úprave spotrebnej dane.

  Takže v tomto zmysle premiér Mečiar, bývalý premiér Mečiar - a pokladám to za veľmi korektné - podržal tento zákon a že svoju ústavnú povinnosť podpisom predmetnej novely, ktorou sa spotrebná daň znižuje, vlastne chránil záujem štátneho rozpočtu a financovania tohto štátu.

  Je tu, samozrejme, problém, ako teraz riešiť ten rozpor, ktorý predniesla pani ministerka. Súhlasím, že ten problém tu je a nemám výhradu voči skrátenému konaniu k tejto novele, keď už ju parlament prijal, ale dovolím si, pani ministerka, potom pri vecnom prerokúvaní tej novely zákona vám korektne navrhnúť jednu korektnú variantnú úpravu termínu účinnosti. Ale to si nechám na konkrétne prerokúvanie toho materiálu, ktorý teda vyjadruje termín účinnosti predmetnej novely.

  V tomto zmysle podporujem skrátené konanie k predmetnej novele zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec Kozlík.

  Pán poslanec Orosz - faktická poznámka.

 • Chcem reagovať na vystúpenie pána poslanca Kozlíka.

  Ak by pán Vladimír Mečiar chcel obhajovať záujmy štátneho rozpočtu, tak mal to hájiť ústavným spôsobom. Mal ústavnú možnosť vrátiť tento zákon na opätovné prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky v ústavnej lehote. Žiaľ, túto možnosť nevyužil.

  Ďakujem.

 • V kontexte vystúpenia pána Kozlíka by som chcel uviesť, že áno, všetci sme tu boli v minulosti, keď doslova, poviem to tak, ako to bolo, tabaková loby si presadila túto novelu zákona medzi poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem uviesť, že zrejme tabaková loby má svoju silu aj v terajšej vláde, pretože ak by sme chceli ozaj byť povedzme čistí, viem si logicky predstaviť, že bolo by oveľa jednoduchším spôsobom vyriešiť ten stav tak, že vláda by v skrátenom legislatívnom konaní napríklad navrhla derogovať, zrušiť túto novelu zákona, a nie - nazvem to jemne, pretože tak vystúpil aj pán kolega Kozlík - neštandardným spôsobom riešiť túto situáciu tak, ako je teraz navrhnuté.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Baco, chcete reagovať na vystúpenie pána poslanca Kozlíka?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcel by som doplniť, že ak bývalý premiér pán Mečiar a v istých oblastiach aj úradujúci prezident nepodpísal, tak toto nepodpísal ako úradujúci prezident - a je to úplne v súlade s ústavou -, pretože nie že nepodpísal, podpísal, ale žiadne ustanovenie ústavy ani iný predpis nehovorí, kedy má podpísať. Podpísal v súlade s ústavou. Tak by som prosil, aby ste tu demagogicky, pán poslanec Orosz, netvrdili, že v rozpore s ústavou nepodpísal. Podpísal a podpísal v súlade s ústavou, pretože niktoré ustanovenie ústavy mu nekáže, či má podpísať za deň, alebo za mesiac.

 • Chápem pána poslanca Orosza, že on ako úradník...

 • Pán poslanec Cuper, reagujte na pána Kozlíka.

 • Reagujem na pána Kozlíka. Chcem vysvetliť súvislosti, prečo je tu návrh pána Kozlíka, alebo na pozmeňujúce návrhy k zákonu, ktorý predkladá pani poslankyňa Schmögnerová.

 • V prvom čítaní sa nedávajú pozmeňujúce návrhy na skrátené legislatívne konanie.

 • ... ktoré naznačil.

  Pán predsedajúci, upozornite svojich straníckych kolegov, aby sa správali slušne. Ja ich nechávam hovoriť.

 • Chcem vysvetliť, že niektorí poslanci môžu mať výhrady voči pánovi premiérovi z titulu svojej bývalej funkcie alebo podriadenosti pánovi prezidentovi Kováčovi, ale pán premiér v danom prípade postupoval ústavným spôsobom. A dovolím si tvrdiť, že tento zákon v tomto parlamente nebol presadzovaný, ani hlasovanie o ňom sa neriadilo straníckymi tričkami, ako už tu bolo povedané. Jednoducho, tabaková loby si tu vylobovala tento návrh zákona bez ohľadu na stranícke tričká. Myslím si, že ten lobing bude pokračovať aj pri tomto prerokúvaní zákona, ak sa tabaková loby stihne prebudiť. Mne osobne je to jedno, pretože nie som fajčiar a tohto prerokúvania sa akosi veľmi nezúčastňujem, je to mimo mňa.

  Ďakujem.

 • Chcem reagovať na vyjadrenia pani ministerky. Je to možné?

 • Pán poslanec, reagovať môžete iba na ostatného rečníka pána poslanca Kozlíka.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uzatváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa pani ministerky, či sa chce vyjadriť v rozprave.

 • Ak dovolíte, rada by som veľmi stručne zareagovala na vyjadrenie pánov poslancov.

  Ak začíname argumentovať tabakovou loby, musím položiť otázku, či pán bývalý predseda vlády, ktorý podpísal túto novelu zákona okolo 27. októbra, podľahol tabakovej loby. Či do 27. októbra chránil záujmy štátu pri naplňovaní príjmovej stránky štátneho rozpočtu, ale už od 27. októbra ich prestal chrániť.

  Chcela by som vám, vážení bývalí vládni poslanci, pripomenúť, že sedela som v tejto istej poslaneckej snemovni ako vy a veľmi dobre si pamätám, kto z vás komunikoval so SIT, kto mal na svojom stolíku položené darčeky od SIT. Určite som to nebola ja.

  A chcem ešte upresniť a povedať pánovi poslancovi Kozlíkovi, že ma veľmi prekvapuje, že ste uviedli, že tento zákon bol prerokovaný vo februári. Tento zákon bol prijatý v Národnej rade 2. júla 1998. Prečo o tom hovorím? Keď sa prijala novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ktorým sa zvýšila spotrebná daň na tabakové výrobky, hlasovala som za túto novelu. Medzitým ale ubehol polrok. Polrok bol dostačujúci na to, aby sme analyzovali dôsledky tejto novely. A ak si pripomeniete, v návrhu novely zákona, o ktorom rokovala Národná rada a schválila ho 2. júla 1998, boli dôsledky veľmi presne vyčíslené. Za túto novelu hlasovali i vládni poslanci. Podporila som ju i ja, pretože som sa opierala o výsledky, ktoré boli k dispozícii za polrok.

  Myslím si, že zámerom je, aby sme sa opierali o analytické údaje, ktoré za polrok už sú či boli k dispozícii. Preto poslanecká snemovňa, myslím si, že prevažná časť poslancov, ktorí tu vtedy sedeli, hlasovali za novelu. Možno za tým, prečo pán premiér túto novelu nepodpísal okamžite, ale jej podpis odkladal na neskôr, bol úplne iný záujem. Treba teda položiť otázku, čie záujmy vlastne pán premiér presadzoval a či ich teda 27. októbrom prestal presadzovať. Je to veľmi dobrý odkaz pre divákov, ktorí sledujú prenos z parlamentu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani ministerke Schmögnerovej.

  Pýtam sa, či si žiada záverečné slovo pán spoločný spravodajca. Nie.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol hlasovanie o tomto návrhu.

 • Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Na základe tohto schváleného návrhu pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 35. Návrh na pridelenie tohto návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 8.

  Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie pán poslanec Ladislav Orosz.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám v mene skupiny poslancov predložil poslaneckú iniciatívu, totiž návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Predkladaná novela je z legislatívnotechnického hľadiska jednoduchá, pretože pozostáva len z dvoch článkov, pričom oba články sa týkajú ustanovení o nadobudnutí účinnosti zákona. Napriek tomu je potrebné upozorniť na výnimočnosť legislatívneho procesu vo vzťahu k tomuto návrhu. Ako iste viacerí viete, skupina poslancov v ňom reaguje na zákon, ktorý bude publikovaný v Zbierke zákonov s dnešným dátumom, t. j. dnešným dňom nadobudne platnosť napriek tomu, že účinnosť mal nadobudnúť už 1. augusta, t. j. pred viac ako štvrť rokom. Ide o právny kopanec, ktorý patrí do vysokoškolských právnických učebníc.

  Ako k tomu došlo? Ak dovolíte, niekoľkými slovami sa vrátim k tejto otázke, o ktorej čiastočne pred chvíľou hovorila pani ministerka.

  Zákon číslo 333/1998 Z. z. bol schválený 2. júla 1998. Jeho obsahom bolo zníženie sadzby dane pre tzv. krátke cigarety z 50 hal./ks na 35 hal./ks. Cieľom tejto novely bolo reagovať na zvýšenú frekvenciu nedovoleného dovozu, teda pašovania cigariet zo zahraničia, zvlášť z krajín východných. Táto skutočnosť výrazne postihovala domácich výrobcov vrátane negatívneho vplyvu na štátny rozpočet. V konečnom dôsledku sa toto opatrenie malo prejaviť aj v znížení cien cigariet.

  Zákon bol prijatý v čase, keď v zmysle článku 105 ústavy vykonával niektoré právomoci prezidenta predseda vlády, resp. vláda. Keďže sa legislatívny proces v Národnej rade riadne ukončil 2. júla, predseda parlamentu tento zákon podpísal a odoslal na podpis predsedovi vlády, ktorý zároveň vykonával funkciu zastupujúceho prezidenta.

  Zastupujúci prezident mal v tejto situácii dve možnosti. Tá prvá spočívala v tom, aby zákon v ústavnej lehote podpísal a následne by tento zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov. Toto sa nestalo. Druhá možnosť spočívala v tom, aby v ústavnej lehote, ktorá vyplýva jednoznačne z článku 102 písm. n) ústavy, zákon vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá mohla pri opätovnom prerokovaní zaujať k tomuto zákonu svoje stanovisko hlasovaním. Toto sa nestalo. Pán premiér Vladimír Mečiar ani jednu z týchto možností nevyužil. Zákon v ústavnej lehote nepodpísal, podpísal ho odstupom času zhruba 3 mesiacov, ak som dobre informovaný, t. j. v čase, keď už mal byť tento zákon účinný.

  Bez akýchkoľvek politických invektív som nútený konštatovať, že pán Vladimír Mečiar svojou nečinnosťou flagrantne porušil Ústavu Slovenskej republiky a prisvojil si právo, ktoré mu ústava nedáva.

  Z právneho hľadiska je podstatou nášho návrhu posunutie účinnosti zákona číslo 333/1998 Z. z. na 1. december 1998. Schválením tohto návrhu odstránime vážny právny lapsus a zabránime zrejme aj závažným hospodárskym škodám, ktoré hrozia. O týchto veciach hovorila pani ministerka, takže to nebudem opakovať.

  Vážené dámy, vážení páni, vzhľadom na tie dôvody, ktoré som uviedol, vás žiadam o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, poslancovi Júliusovi Brockovi.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  pani ministerka,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov ako spravodajca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.

  Ako spravodajca Národnej rady k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam názor, že predložený návrh zákona rieši závažnú spoločenskú problematiku, ktorú je potrebné týmto spôsobom upraviť. Na jednej strane odstránenie retroaktívneho pôsobenia novely zákona schválenej 2. júla tohto roka, na druhe strane zabránenie vzniku značných hospodárskych škôd. Inými slovami, v tejto chvíli nerobíme nič iné, iba odstraňujeme jednu "našľapnú mínu" v súvislosti so zákonom o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ktoré nám tu zostali alebo ktoré nám zanechala predchádzajúca vládna garnitúra.

  Preto, dámy a páni, v zmysle § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods.1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 8 z 5. novembra 1998 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie rozpočet a menu aj ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh bol prerokovaný teraz.

  Skončil som, pán predsedajúci. Nech sa páči, môžete otvoriť rozpravu.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram k tomuto bodu programu rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa niekto z poslancov chce prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Brňák, pán poslanec Cuper, pán poslanec Engliš. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Brňák, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  nevystúpil by som v tejto rozprave, keby bolo možné reagovať povedzme faktickou poznámkou na úvodné slovo pána kolegu Orosza, predsedu ústavnoprávneho výboru, ktorý, samozrejme, má právo povedať to, čo povedal, ale podľa môjho názoru príliš kategoricky formuloval niektoré veci, ktoré celkom neobstoja.

  Chcem teda do istej miery rozporovať tú časť jeho vystúpenia, kde hovoril o akomsi flagrantnom porušení ústavy bývalým premiérom Mečiarom práve v spojitosti s podpisom, alebo nepodpísaním tohto návrhu zákona, resp. s tým, že mohol uvedený návrh zákona vrátiť na opätovné prerokovanie na pôdu parlamentu. Myslím si, že situácia okolo tohto zákona alebo tejto novely bola pomerne komplikovanejšia a práve pán premiér Mečiar alebo v súčasnosti expremiér Mečiar sa zachoval práve tak, ako sa zachovať mal, keď jednoducho držal lajnu, držal stanovisko vlády, ktoré vláda prezentovala ešte začiatkom vtedajšieho roku úplne iným obsahom tohto návrhu. V tomto smere bol, myslím si, oveľa principiálnejší, ako bola napríklad súčasná pani ministerka Schmögnerová, ktorá najskôr podporila vládny návrh zákona a potom bez toho, že by mala darček od tabakovej loby na stolíku, ako uvádzala, že ho mali niektorí iní, podporila práve návrh tejto tabakovej loby.

  Pokiaľ ide o vyjadrenie sa pána predsedu ústavnoprávneho výboru, chcem povedať, že z ústavy ani z iného nášho právneho poriadku nevyplýva žiadna povinnosť, ústavná povinnosť, aby premiér v zastúpení prezidenta vrátil takýto zákon na opätovné rokovanie parlamentu. Možno to urobil pán expremiér Mečiar práve kvôli tomu, že poznal, aká je reálna situácia v parlamente, a že by v tomto smere skutočne tá tabaková loby bola silnejšia, tak ako sa zdá, že je silná aj dnes počas terajšej vlády.

  Zdôvodňovať v tomto kontexte a porovnávať právny problém so samotným obsahom, to znamená, ako uviedol pán predseda ústavnoprávneho výboru, že tá novela bola potrebná preto, že sa pašovali cigarety, myslím si, že je len jedna časť pravdy, pretože tie cigarety sa pašovali aj predtým a zrejme sa budú pašovať stále. Osobne si nemyslím, že to je jediný dôvod, ktorý je podstatný a dôležitý na to, aby sa povedzme znížili spotrebné dane na tabakové výrobky.

  A ak už pán kolega predseda ústavnoprávneho výboru Orosz hovoril o flagrantnom porušení zákona, neodpustím si teda v tejto spojitosti jednu poznámku práve v kontexte s teraz predloženým návrhom zákona.

  Chcem povedať, že je minimálne - a poviem to jemne - netradičné, neštandardné, aby bol na pôdu parlamentu predkladaný návrh takej zákonnej predlohy, ktorá by nič nehovorila z hľadiska vnútorného obsahu o tom, čo sa chce, ale ktorá by iba posunula účinnosť zákona na neskorší termín.

  Veľmi sa teda snažím v pamäti vyloviť, či niekedy v minulosti už takýto prípad v parlamente bol. Ale ak viem, tak od roku 1990 zatiaľ parlament neriešil takéto prípadné sporné prípady a takým spôsobom, že by v rámci osobitného zákona tento obsahoval iba zmenu účinnosti zákona predchádzajúceho. Čiže ak by sme boli právni puristi - a tu v tomto parlamente niekedy niektorí páni zvyknú vystupovať ako právni puristi vtedy, keď sa im to hodí -, tak by sme museli povedať, že aj tento postup, ktorý je navrhovaný zo strany skupiny poslancov a odobrený terajšou vládou, je právne, nazvem to zas jemne, nie celkom čistý.

  Pokiaľ ide o ďalšiu skutočnosť právneho charakteru vo vzťahu k tomuto návrhu zákona, chcem taktiež uviesť, že je pochybný a sporný aj dôvod naplnenia ustanovenia § 89 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí o dôvodoch skráteného legislatívneho konania, pretože ak týmto dôvodom má byť nejaká hrozba škody, pýtam sa, prečo tento návrh zákona nebol predložený v normálnom legislatívnom behu s tým, že ak vláda tak či tak porušila - a už dnes ju asi porušila - lehotu na uverejnenie predchádzajúcej novely zákona v Zbierke zákonov, pretože ako iste viete, podľa zákona o Zbierke zákonov je potrebné zverejňovať tieto zákony do 15 dní, to znamená, že ak sa už raz poruší tento princíp 15 dní, a pani ministerka to naznačila, že budú zdržiavať uverejnenie tejto novely zákona v Zbierke zákonov, tak si myslím, že už nie je až také podstatné, či tento zdržovací moment sa udeje v priebehu 25, alebo povedzme v 40 dní.

  Čiže v tomto smere si myslím, že tá reálna hrozba škody je vlastne nejakým spôsobom taktiež neakceptovateľná a že možno minimálne voliť jeden veľký otáznik v spojitosti s tým, či po tretíkrát od začatia tohto parlamentu, od začatia II. volebného obdobia tohto parlamentu nebol zase porušený rokovací poriadok v smere zneužitia ustanovenia § 89. Čiže toto považujem za veľmi podstatné a dôležité uviesť.

  A na záver ešte jednu poznámku k vystúpeniu pána kolegu Orosza, keď hovoril o podpisovaní a nepodpisovaní zákonov. Myslím si, že táto téma je pomerne, najmä v právnej teórii súčasnosti, vhodná téma na rôzne úvahy. Iste pán kolega vie, že na túto tému sa už veľa napísalo. Iste vie, že aj Ústavný súd do istej miery reagoval na potrebu alebo nepotrebu podpísania zákona, najmä v tom smere, aké účinky sa spájajú s prípadným odmietnutím takéhoto podpisu jedného z troch ústavných činiteľov na tomto zákone.

  Len aby som pripomenul, že tento problém proste nie je taký jednoduchý, dávam ho do pozornosti a iste viete o tom aj vy, že v bývalom Federálnom zhromaždení sa napríklad traduje podobná disharmónia v tomto smere napríklad v spojitosti s už nebohým pánom Dubčekom, ktorý odmietal podpísať ako ústavný činiteľ jeden zákon a tiež vznikli z toho veľké otázniky spočívajúce v uplatnení alebo v neuplatnení jeho ústavného práva.

  Proste, nechcem v tomto smere uviesť nejaké konkrétne závery, pretože tento problém je pomerne otvorený, ale nerád by som kategoricky formuloval jednostranné závery, ktoré by svedčali buď v prospech, alebo v neprospech jedného alebo druhého názoru, a na základe toho uviedol jednu jednostrannú kritiku bývalého premiéra vlády. Myslím si, že si ju nezaslúži. Naopak, práve expremiér Mečiar, pokiaľ sa dalo, držal líniu predchádzajúcej vlády v prospech občanov Slovenskej republiky.

  To, že nakoniec, povedzme ako pani ministerka hovorila, prečo to podpísal v ten jeden z posledných dní pred odchodom z tejto funkcie, svedčí práve o tom, že si ctí zákon, že si ctí ústavu, jednoducho, ctí si aj túto povinnosť v tom smere, že ako ústavný činiteľ musí podpísať takýto zákon, aby nevznikla podobná situácia, povedzme ako vznikla v bývalom Federálnom zhromaždení, keď toto odmietol už nebohý pán Dubček.

  Toto som považoval za potrebné uviesť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kozlík - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené dámy, páni,

  chcel by som reagovať na vystúpenie pána Brňáka. Skutočne reakcia premiéra Mečiara bola korektná. Tú "našľapnú mínu", ktorá sa tu spomína, schválila bývalá opozícia v parlamente v prvom polroku. Bola to zmena spotrebných daní uprostred rozpočtového obdobia s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet. To znamená, že tie kroky Vladimíra Mečiara boli absolútne adekvátne. Samozrejme, dnes má vládna garnitúra priestor reagovať. Reaguje. Druhá vec je, aké riešenie si zvolí v rámci už konkrétnej predlohy novely zákona. Takže opakujem, išlo o ochranu rozpočtových záujmov tohto štátu. Budem veľmi zvedavý, panie poslankyne, poslanci, aké riešenie si zvolíte v tom ďalšom období v oblasti spotrebných daní z tabakových výrobkov. Ale tú "našľapnú mínu" v júni 1998 nastavila bývalá opozícia.

  Ďakujem pekne.

 • Vážená snemovňa,

  pripájam sa k stanovisku pána Dr. Brňáka a mám ten názor, že vyjadrenie pani ministerky Schmögnerovej - veľmi ľutujem, že hneď odišla, pretože sa ešte prerokúva ňou predložený zákon - bolo neopodstatnené a navyše aj nenáležité. Absolútne neprichádza do úvahy tu uvedené tvrdenie, že pán expremiér Mečiar porušil ústavu. Nikde v ústave nie je povinnosť premiéra alebo zastupujúceho prezidenta do určitej lehoty podpísať zákon.

  Jedine zo zákona zo Zbierky zákonov číslo 1/1993 vyplýva trom ústavným činiteľom povinnosť podpísať zákon a túto povinnosť si premiér Mečiar splnil. Navyše chcem povedať, že z tohto zákona, ktorý som citovala, vyplýva vláde povinnosť do 15 dní publikovať schválený zákon v Zbierke zákonov, to znamená podpísaný zákon v Zbierke zákonov. Dovoľte mi, aby som konštatovala, že súčasná vláda túto povinnosť porušila. Tá je v zákone daná jednoznačne a stanovená presne lehotou.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa, len by som vám chcel povedať, že neprerokúvame vládny návrh zákona. Pani ministerka odôvodňovala len návrh na skrátené legislatívne konanie. Prerokúvame návrh skupiny poslancov.

  Nech sa páči, pán poslanec Švec.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vo vystúpení pána Brňáka ma zaujal najmä jeho výrok o legislatívnom purizme. Je to veľmi zvláštne, že taký renomovaný právnik si neuvedomuje, že oneskorený podpis zákona vedie k jeho retroaktivite. A ja sa pýtam pána Brňáka a ctenej snemovne, a najmä právnikov, ktorí tu sedia, čo je vlastne legislatívne horšie, či vytvoriť zákon a vytvoriť podmienky na zákonnú účinnosť v retroaktivite, alebo pozastaviť jeho publikovanie v zbierke preto, že sa tento problém snažíme práve teraz riešiť predloženým návrhom novely zákona.

  Ďakujem.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Cuper. Pripraví sa pán poslanec Engliš.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  ani ja by som nebol musel vystúpiť v rozprave, ak by sa bolo dalo reagovať na pána predsedu ústavnoprávneho výboru, poslanca Orosza, faktickou pripomienkou. Ale keďže on je tu za predkladateľov, nedalo sa na neho reagovať.

  Stalo sa v tomto novom slovenskom parlamente, ktorý sľuboval občanom toleranciu, nie personálne čistky, slušnosť, pravým opakom, že sa tu včera začali niektorými poslancami vládnej koalície obviňovať persóny, ľudia, organizácie z nezákonných postupov, z miliónových alebo stámiliónových podvodov, ktoré nikto tu nikomu nedokázal, ani nedokazoval, pretože tento parlament nemá na to ani právomoci. Na to sú všeobecné súdy, ktoré sú teraz pod kontrolou vládnej koalície, takže sú splnené všetky zákonné prostriedky vrátane nezávislosti súdov, aby sa týmito problémami zaoberali a aby sa tu ľudia a inštitúcie takýmto nedôstojným spôsobom neobviňovali.

  Ale dnes sa to začalo od rána a ukazuje sa, že aj keď tu niekto nie je, že sa pokračuje v obviňovaní z protiústavných, protizákonných a neústavných spôsobov bývalého premiéra vlády Slovenskej republiky, aby sa zakryli chyby terajšej vládnej koalície alebo jej rýchly a nie príliš puristický - použijem pojem pána Kresáka -, čisto právny postup. Kde je - pýtam sa, pretože tak by sa zrejme opýtal aj bývalý poslanec SDĽ pán Benčík -, kde je ten intelektuálny právny potenciál SDĽ, ktorá nás tu každý deň poúčala o tom, čo je správne, čo nie je správne, čo je zákonné, čo nie je zákonné, a nikdy sa neuchyľovala k takýmto postupom, ako sa použil dnes?

  Pán poslanec Orosz tvrdil, že pán premiér svojou nečinnosťou flagrantne porušil ústavu. Rád by som sa pána Orosza opýtal: Kde sú v ústave kogentné ustanovenia, ktoré by ukladali pánovi premiérovi podpísať zákon, alebo ho vrátiť parlamentu? V článku 102 v písm. n) čítam iba to, že prezident, teda vtedajší zastupujúci prezident, môže vrátiť Národnej rade ústavný zákon a zákon s pripomienkami, a to v lehote do 15 dní. Keďže sme na pôde verejného práva, neplatí to, čo nie je zakázané, je dovolené, ale platí len to, čo je v práve. To znamená, pán premiér postupoval v súlade s článkom 102 ústavy. Mohol a nemusel podpísať zákon. To mu nie je uložené ústavou. Takisto mu nie je uložená povinnosť, aby zákon vrátil Národnej rade.

  Je síce pravda, že podľa iných právnych predpisov Národná rada môže konať, ak aj zákon nie je vrátený pánom prezidentom, a môže zariadiť to, aby nepodpísaný zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov. Samozrejme, bola istá situácia, keď končilo volebné obdobie, keď už každý myslel na iné veci ako zrejme na spotrebnú daň z tabaku, alebo jednoducho táto norma nebola publikovaná v Zbierke zákonov. Takisto by sme mohli prinajlepšom povedať, že je tu medzera v ústave. A tých medzier v ústave je viacej, to vieme.

  Takže pri najbližšej novelizácii bude potrebné myslieť aj na túto skutočnosť a precíznejšie definovať, či veto použité v článku 102 ústavy je suspenzívneho charakteru, alebo má povahu absolútneho veta. Na to už v tomto parlamente bolo niekoľkokrát upozorňované, alebo prinajlepšom sme o tom hovorili.

  Chcem povedať, že ani právni puristi zo SDĽ nezvolili najšťastnejšiu právnickú formuláciu alebo najštandardnejší právnický postup. Dokonca si myslím, že je protiústavný, pretože nesúhlasím s tým, čo tu bolo povedané pánom doc. Kresákom, že retroaktivita platí iba v trestnom práve. Práve naopak. Myslím si, že každé posunutie účinnosti do minulosti je retroaktivitou, a to práve nepravou a z hľadiska právneho štátu je absolútne nežiaducou.

  To by som sa tu mohol odvolať - žiaľ, nie je tu prítomný pán Fogaš, ale aj pán Fico -, keď sme sa niekoľkokrát pokúšali aj my v zákone posunúť účinnosť do minulosti, aby sa riešili niektoré právne vzťahy, ktoré vznikli skôr, ako zákon nadobudne účinnosť. Teda ide práve naopak o protiústavný stav, ak sa takáto právna úprava prijme. Myslím si, že každý Ústavný súd by takúto právnu úpravu musel pokladať za protiústavnú. Ale ona je aj proti princípom právneho štátu.

  Takže si myslím, že ak má v tomto štáte zavládnuť vo volebnej kampani občanom toľko proklamovaná znášanlivosť, tolerancia a vzájomné pochopenie, nemali by sme sa naozaj uchyľovať k tomu, aby sme tu obviňovali ľudí, ktorí tu nie sú prítomní, a aby sme si už odvykli ich nálepkovať, značkovať, kategorizovať, a pritom sa tváriť, že sme demokrati, alebo takmer jediní demokrati v tomto štáte, ktorí sú schopní presadiť demokraciu, lebo zatiaľ vidíme iba presadzovanie demokracie na váš obraz. Výhodu máte iba v tom, že už tu nesedí toľko emisárov rôznych zahraničných inštitúcií, rôznych novinárov zo zahraničia, ktorí by avizovali svojim centrálam, že na Slovensku sa nedemokracia deje, ale ona sa naozaj na Slovensku deje. Už druhú noc pokračujete v čistkách, a ak vám to tak ďalej pôjde, tak budete ešte musieť niekoľko nocí tu stráviť, lebo ani v tom nie ste schopní inštalovať rýchlo a efektívne štátnu moc.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Brňák.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcel by som reagovať touto faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Cupera, ktorý hovoril okrem iného aj o spomínanom princípe alebo o spomínanom ideáli právneho purizmu. Koniec koncov bolo to predmetom vystúpenia aj predtým pána prof. Šveca, ktorý do istej miery vyčítal tú skutočnosť, že práve právny purista by mal dbať na to, aby predchádzajúci schválený návrh novely zákona o spotrebnej dani nebol retroaktívny.

  Chcem len v tom kontexte vystúpenia pána poslanca Cupera, ktorý reagoval aj na tento princíp právneho purizmu, uviesť, že skutočne, pán prof. Švec, tie veci nie sú také jednoduché, ako sa veľakrát zdajú. A skutočne aj pán doc. Kresák, myslím včera alebo predvčerom, ako právny purista, ako docent na vysokej škole uvádzal svoj názor v tom smere, že jednoducho retroaktivita z hľadiska ústavného princípu je zakázaná iba v trestnom práve. Čiže ak by sme vychádzali z tohto názoru, tak si myslím, pán prof. Švec, že sa nič neporušilo z našej strany ani z hľadiska právneho purizmu, pretože záležitosti spotrebnej dane nie sú predmetom trestného práva, ak by som to takto povedal.

  Naopak si myslím, že všetci právnici opozície budú v súčasnosti právnymi puristami, možno dogmatickými. Myslím, že je to úloha opozície v každom parlamente. A ak by som bol škodoradostný, tak by som povedal, že ako súčasní právni puristi - právnici v opozícii - budeme sledovať, ako sa právni puristi, ktorí prišli do parlamentu a sú v koalícii, stávajú neprávnymi alebo nepuristami. Želám im v tomto smere čo najmenej chýb, i keď ten úvod v tomto parlamente mi protirečí.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Kresák.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení kolegovia poslanci,

  stane sa zrejme tradíciou, že svoj príspevok budem musieť začínať upozornením na nepresnosti. Chcem reagovať na to, čo predniesol pán kolega Cuper.

  Som čiastočne rád, že veci do určitej miery napravil pán kolega, pán poslanec Brňák. Ako výklad toho, čo, kto, kedy povedal, podávať nepresne, je prinajmenšom nezodpovedné. Nie je problém si vytiahnuť záznam a zistiť, čo bolo včera povedané.

  V tejto súvislosti by som rád upozornil na rozdiel mojej konštatácie, že ústavne je zakázaná retroaktivita v trestnom práve, nie že platí v trestnom práve, pán kolega Cuper. To je veľký rozdiel, čo dúfam, azda uznáte. Súhlasím s tým, čo povedal pán kolega Cuper, že Ústava Slovenskej republiky má v tejto oblasti medzery. Má obrovské medzery, ale musím sa opýtať: Kto ich spôsobil?

  Zároveň chcem reagovať na obhajobu ústavnosti krokov pána premiéra a predchádzajúcej vlády v tomto smere minimálne poukazom, po prvé, na to, že existuje tu vlastne začarovaný kruh, ktorý skutočne hovorí, že podľa zákona číslo 1/1993 Z. z. nie je možné prijať na publikáciu zákon, právne normy, všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré nie sú opatrené podpismi. Na strane druhej sa právne predpisy nepodpíšu. Kto je zodpovedný za tento bludný kruh a za túto situáciu?

  A na záver mi dovoľte iba sa spýtať: Koľko napríklad nálezov Ústavného súdu nebolo publikovaných počas minulých štyroch rokov v Zbierke zákonov v stanovenom termíne?

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcel by som doplniť predrečníkov v tom zmysle, že sa tu dojemne dôvodí o tom, že azda útočíme proti niekomu, kto tu nesedí, a že to nie je korektné. Ale, priatelia, veď pán Mečiar tu mohol s nami sedieť, je riadne zvolený poslanec, alebo bol zvolený, a zriekol sa dobrovoľne, alebo pod nátlakom, to ešte uvidíme, tohto kresla, a sedí tu namiesto neho niekto iný. Ale on tu mohol sedieť a mohol sa obhajovať. Chcem len povedať, že tento človek nepodpísaním tohto zákona - a tu teraz nejde o právny purizmus - jednoducho poškodil občanov a mladú Slovenskú republiku, a to finančne.

  Ďakujem.

 • Pripájam sa k tomu, čo povedal môj predrečník, pretože nie je reč o tom, na čo zaviedol diskusiu pán poslanec Cuper. Tu neriešime otázku, či pán premiér mal, či musel a či nemusel alebo či nemal podpísať zákon. Nepodpísal, prosím, berieme na vedomie. Ale z toho faktu je evidentné, že môže vzniknúť štátu a štátnemu rozpočtu ekonomická ujma.

  V návrhu novely je riešenie, aby platnosť zákona bola posunutá do 1. decembra. Veďme diskusiu o tom, a nie o právnom purizme. Ak je iné riešenie ako zabrániť ekonomickú ujmu, rád by som ho od opozície počul.

  A posledná poznámka na margo. Kolegovia, nezvyknime si nápravu neprávosti nazývať neprávosťou. Myslím, že všetci vieme, o čo ide. Ak tu boli porobené neprávosti a odstraňujú sa, nenazývajte to neprávosťou.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi reagovať na pána Cupera, pretože tu sa už reaguje na všelikoho, a nie na predrečníka.

  Chcem doplniť pána Cupera a reagovať v tom zmysle, že ten problém má zároveň právnický a zároveň ekonomický rozmer. Dosť sa tu reční o tom právnickom rozmere, pán Cuper naznačil aj ten ekonomický. Chcem zdôrazniť, že tá novela zákona bola schválená hlasmi bývalej opozície, dnes vládnej koalície, a bolo to vyjadrenie populistickej vôle bývalej opozície, dnes vládnej koalície. Takže tá novela by bola poškodila hospodárske záujmy bývalej vlády, a preto Vladimír Mečiar túto novelu nepodpísal.

  Keď sme odchádzali, podpísal ju, čím naplnil, vážení poslanci z dnešnej vládnej koalície, vôľu vašich predchodcov. A mnohí ste tu sedeli a za tú novelu zákona hlasovali, vrátane pani ministerky Schmögnerovej. Takže buď si spôsobíte ďalšie škody, alebo sa chytíte rozumu a prijmete adekvátne riešenie. Mohlo by to byť aj zrušenie tej novely.

 • Nech sa páči, pán poslanec Engliš vystúpi ako posledný ústne prihlásený do rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  tvrdíte, že hrozí značná hospodárska škoda, aspoň pán predkladateľ, potvrdil to aj pán spravodajca, potvrdila to aj pani ministerka. Mám však z toho zmiešaný pocit, pretože to ženiete, a nemám možnosť si overiť tvrdenie ani jedného, ani druhého, pretože moji kolegovia tvrdia, že to nie je pravda.

  Chcem však poukázať na jednu vec. Robím si uzávery z toho, čo tu odznie, alebo si spravím analýzu materiálov, ak budem mať čas, ktoré sa budú predkladať. Včera som mal možnosť počuť vyjadrenie pani ministerky financií, že vo VSŽ je katastrofálna situácia, to všetci vieme. Vyjadrila sa tak včera pri prerokúvaní novely zákona číslo 192 o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategických podnikov. Samozrejme, že aj sama povedala, že železiarne patria do balíka strategických podnikov. Podľa mňa týmito výrokmi pani ministerka vedome poškodila meno stopercentne súkromného podniku Východoslovenské železiarne Košice. Ako sama uviedla, VSŽ teda patrí do toho balíka tých strategických podnikov...

 • Pán poslanec, poprosil by som vás, keby ste hovorili k prerokúvanému bodu programu.

 • Áno, súvisí to s tým, pán predsedajúci, čo chcem povedať.

  Poškodenie mena VSŽ má podľa mňa vplyv na celú ekonomiku Slovenskej republiky. Ako mám dôverovať tvrdeniam, že hrozí hospodárska škoda, keď pani ministerka na jednej strane tvrdí takto a na strane druhej podporuje to, čo vy tu tvrdíte? Nemám proste dôveru v tieto tvrdenia, že vznikne hospodárska škoda. Keby ste to tak nehnali, možnože by som hlasoval za to, čo vy tu tvrdíte. Bohužiaľ, v súčasnosti sa zariadim podľa toho, čo som tu videl a počul.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Englišovi.

  S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Weiss.

 • Pán poslanec,

  na margo toho, čo ste pred chvíľočkou povedali, niečo zacitujem: "Prezident VSŽ Holding Július Rezeš včera priznal, že železiarne sa ocitli v kríze a na konci roka pravdepodobne vykážu stratu." Prosím vás pekne, ten problém nie je v tom, či ministerka financií konštatovala to isté, čo predstaviteľ "kindermanažmentu" VSŽ, ten problém je v tom, že najväčší slovenský podnik dostala do rúk skupina dobrodruhov, ktorá ho vytunelovala a doviedla ku krachu. To je ten problém. A za to niekto zodpovedá.

 • Pán poslanec Langoš - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pozorne som počúval vystupovanie rečníkov a pre mňa to znamená dve veci. Tie mesiace zadržiavaný podpis zákona vtedajším predsedom vlády bola ignorancia parlamentu, zákonodarného orgánu Slovenskej republiky, opovrhovanie parlamentom. Áno, súhlasím s poslancom Kozlíkom, bolo to sledovanie hospodárskych záujmov vlády a poškodzovanie hospodárskych záujmov Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem doplniť pána poslanca Engliša, že skutočne tieto výroky, ktoré si dovolila pani ministerka, sú škodou na imidži firmy. Chcem povedať, že takéto pokusy demagogického informovania, napríklad pri každom hutníckom podniku počas takzvanej depresnej krivky, škodia povesti. Všetky hutnícke podniky na svete sa dostávajú do červených čísel počas depresie a musia vyčkať na novú konjunktúru. Toto je stav v každej hutníckej firme.

  Chcem povedať všetkým, ktorí takto pusto pracujú s ohováraním, porovnajte si, ako sa vyvíjajú jednotlivé takzvané hutnícke giganty. Porovnajte rozpad Poldi Kladno a porovnajte VSŽ, ktorá je naozaj stále vedúcou loďou exportného systému Slovenskej republiky. Priatelia, to sú neporovnateľné rozdiely.

  Zoberte všetky ostatné hutnícke podniky z bývalého východného bloku, ktoré v období konjunktúry, v období, opakujem, európskej aj svetovej hutníckej konjunktúry krachovali, a porovnajte s nimi VSŽ. Tento podnik má problémy, ktoré sú spojené s konjunkturálnym cyklom. Každý, kto len trocha rozmýšľa, vie, že v hutníctve počas depresného priebehu má takýto postup.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Hofbauer.

 • Súčasným predstaviteľom súčasnej slovenskej vlády je škoda drať topánky po svete, pokiaľ zo samotného štátu, z vnútra sa ozývajú také hlasy, ako sa ozývajú, a to od vládnych predstaviteľov tej istej vlády. Takže zahraničie musí byť nevyhnutne zmätené, kto z týchto dvoch stránok hovorí pravdu a kto klame. Potom sa neslobodno diviť, že Slovensko má presne taký obraz vo svete, aký ste vy vytvárali za tieto 4 roky. A tieto vyhlásenia, bohužiaľ - dopĺňam vystúpenie pána Engliša -, sa v plnom rozsahu týkajú i súčasnosti. Už zabudnite na to, že ste v opozícii. Vy ste vo vláde, vo vláde tohto štátu.

  A čo sa týka oceliarskeho priemyslu, tie silácke vyhlásenia zo strany predsedníckeho stola dokumentujú len to, že nesledujete to, čo sa deje vo svete v oceliarskom priemysle, v exporte a v tom, že celá západná Európa sa topí v prebytku oceli.

 • Ďakujem pekne.

  Rád by som takisto zareagoval na vystúpenie pána poslanca Engliša. Pani ministerka Schmögnerová a pán podpredseda vlády Mikloš neútočia len na imidž slovenských podnikov, a to nielen na VSŽ, ale je to rad ďalších podnikov, ale útočia priamo na imidž krajiny. To sú nekvalifikované výroky o katastrofickom stave hospodárstva Slovenskej republiky. Pripadá mi to niekedy také samozničujúce, ako keby si sami kopali jamu takýmito nepodloženými výrokmi, pretože, samozrejme, sú monitorované výroky čelných predstaviteľov vlády rôznymi ekonomickými, medzinárodnými inštitúciami. Je to priame poškodzovanie záujmov Slovenskej republiky členmi terajšej vlády Slovenskej republiky.

 • V odpovedi na pána Engliša by som chcel len povedať toľko, že výroky pani ministerky nepoškodzujú meno VSŽ o nič viac ako prehra Sparty v českej futbalovej lige. A potom by som chcel dodať to, že síce chápem, že aj VSŽ je silný tabak, ale predsa dnes rokujeme o niečom inom, takže by sme sa mali vrátiť k problému, o ktorom rokujeme.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dovoľte aj mne trošku netradične. Pán poslanec Engliš, nedivte sa, že pani ministerka financií mala také výroky, aké mala, keď premiér tohto štátu pri svojej prvej zahraničnej ceste prirovnal víťazné hnutie a najsilnejšie hnutie v parlamente ku koňovi. Ďakujem pekne za takúto reprezentáciu premiéra v zahraničí.

  A na záver, som veľmi rada, že vysiela STV, ktorú si vždy tak žiadal pán predseda Weiss, pretože teraz sa v plnej nahote ukazuje, aký je plný nenávisti a tie jeho vystúpenia nemajú absolútne zmysluplný obsah. Je to iba nenávisť, urážka, ohováranie bez toho, že by sa kolegovia mohli brániť, pretože vystupuje iba s faktickými pripomienkami, na ktoré sa reagovať nedá. Takto aspoň zmeníte konečne svoj imidž takého vľúdneho fešáka na to, aký skutočne ste - človek nenávistný a zlostný.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcel by som vás poprosiť, aby ste faktickými poznámkami skutočne reagovali na ostatného rečníka, ktorý vystúpil v rozprave, a tým bol pán poslanec Engliš, ktorého som ale upozornil, že sa odkláňa od témy, ktorú prerokúvame, keď začal spomínať problémy Východoslovenských železiarní. Ja v tejto chvíli nemôžem nič iné, ako udeľovať faktické poznámky. Ale chcem upozorniť, že nás dnes čakajú ešte mnohé ďalšie dôležitejšie body programu na prerokovanie.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcela by som pánu poslancovi Englišovi povedať len toľko, lebo začal tým, že ak sa chce zorientovať, o čom je zákon, má tu kolegov poslancov, ktorí tu boli pri prerokúvaní zákona, a môže sa pozrieť do stenografických záznamov, ktoré sú na druhom poschodí v parlamentnej knižnici, kde si môže pozrieť celú rozpravu.

  A po tretie chcela by som povedať, aby bol tento zákon schválený v minulom parlamente, bolo potrebné, aby zaň hlasovali aj poslanci vládnej koalície. A tak sa to stalo, pretože veľmi dobre viete, že opozícia nemala väčšinu. Čiže bolo by dobré, keby pre svoju orientáciu sa na toto hlasovanie spýtal vo vlastných radoch u poslancov HZDS, ktorí hlasovali za tento zákon. A bolo by dobré, aby sme neodchádzali od témy, ale aby sme hovorili o prvom čítaní o tejto téme, a nie o Východoslovenských železiarňach, o ktorých možno v tomto parlamente budeme musieť ešte veľa, veľa diskutovať.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Kozlík, pokoj.

  okoj, panie poslankyne, páni poslanci.

  Pán poslanec Andrassy.

 • Chcem sa pridať k tomu, čo tu už bolo povedané. Opäť sa raz podarilo poslancom z HZDS úplne odísť od témy a podarilo sa uletieť takisto aj poslancovi, poslednému predrečníkovi, pánovi Englišovi. Chcel by som vás poprosiť, aby ste si uvedomili, že rokujeme o návrhu zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, a nie o nejakých oceliarskych alebo hutníckych podnikoch.

 • Zabudol som pánovi poslancovi Englišovi pripomenúť jednu skutočnosť, že vzišiel z odborového hnutia, a tak, ako ja pociťujem pocit rozhorčenia nad tým, že firma podľa šéfa svojho manažmentu je v kríze, aj on by mal pociťovať rozhorčenie nad tým, že takáto firma má zároveň predstaviteľov, ktorí manifestujú tým robotníkom, ktorí sa boja o prácu, či o ňu neprídu, akí sú bohatí, stavajú si po Slovensku, po Španielsku a kde-kade luxusné vily. Myslím si, že nad tým každý súdny človek musí prejaviť rozhorčenie, pani poslankyňa Aibeková.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dôrazne vás upozorňujem, vo svojich faktických poznámkach sa nevenujte problému Východoslovenských železiarní. Prerokúvame úplne iný zákon, nie zákon o Východoslovenských železiarňach. Upozorňujem vás, že v prípade, ak sa budete venovať problému Východoslovenských železiarní, zoberiem vám slovo.

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci,

  chcel som vám iba pripomenúť, že to odkláňanie sa od témy vám prekáža iba u poslancov vládnej koalície, pardon, bývalej vládnej koalície, teda dnešnej opozície, ale neprekáža vám u poslancov terajšej vládnej koalície - pozri pán poslanec Andrassy. Pani podpredsedníčka vlády, keď nemá argumenty, sa tiež odkláňa k Východoslovenským železiarňam, ani raz vás neprišlo na um ju upozorniť. Ale ak začal pán Engliš dôvodiť, že sa to týka aj Východoslovenských železiarní, lebo aj tam fajčia robotníci, tak to vám začalo prekážať.

 • Ruch v sále.

 • Chcem však doplniť pána Engliša v tom, že pán Engliš si zabudol ako odborársky vodca zaznamenávať aj majetkové pomery niektorých tzv. robotníckych vodcov, ktorí tu chŕlia žlč a nenávisť teraz už z horných lavíc parlamentu, a pritom sa schovávajú za aureolu toho, že sú absolútne bez majetkov. Ale myslím si, že až sa vytiahnu spoza faktických pripomienok a prídu za rečnícky pult, že potom sa môžeme aj my fakticky spýtať na faktické pomery. Však, pán Weiss?

  Ďakujem.

 • Ďakujem za udelené slovo a vopred sa ospravedlňujem všetkým kolegyniam a kolegom, i keď takto by mali robiť niektorí iní, ktorí tu stále tú prestrelku udržujú.

  Chcel by som len pánu Englišovi povedať, že veľmi rád mu pomôžem, aby bol zorientovaný. Novela zákona o spotrebnej dani z tabaku bola prijatá 2. júla 1998. Návrh (tlač číslo 987) podali Ján Volný - HZDS, Iveta Nováková - HZDS, Eva Garajová - HZDS, Janka Gantnerová - HZDS, Miroslav Pacola - ZRS, Terézia Chlebová - ZRS, Rastislav Šepták - SNS, Stanislav Líška - HZDS, Pavol Derfényi - HZDS.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Belohorská, nestiahnete faktickú poznámku?

  Nech sa páči, zapnite pani poslankyňu.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pretože ja sa znovu už tradične idem obrátiť na vás.

  Chcem upozorniť ctených pánov poslancov, aj vás, pán predsedajúci, že vláda rozšírila počet svojich kresiel. Má viacej ministrov, má viacej štátnych tajomníkov. Oproti predchádzajúcim vládam niektoré rezorty majú až po dvoch štátnych tajomníkov, čiže posilnení sú dostatočne na to, aby aspoň jeden z nich sa unúval sedieť tu v tejto sále. Upozorňujem vás skutočne na to, že takto nesedia parlamenty nikde na svete. Zastavte potom cesty pánov poslancov, aby sa nechodili učiť do takých parlamentov, kde sedávajú členovia vlády, alebo navrhnite vláde, nech si zvolia jedného, ktorý si to tu s nami "odtrpí". Nepamätám si takéto zasadania parlamentu v predchádzajúcom období, keď sme boli my pri vláde.

  A ešte k tomu zákonu o znížení spotrebnej dane, ktorý prerokúvame. Chcela som povedať jednu vec, ktorú by si mali uvedomiť všetci lekári tu prítomní v sále: fajčenie škodí zdraviu. Táto ctená snemovňa sa zaoberá zákonom, ktorý vlastne rozšíri rady fajčiarov.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Žiada si záverečné slovo pán navrhovateľ?

  Nech sa páči.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  ak dovolíte, budem veľmi stručne reagovať na priebeh diskusie.

  Chcel by som v prvom rade reagovať na určité obvinenie súčasnej vlády z toho, že nerešpektuje zákon o Zbierke zákonov. Novela zákona o tabakových výrobkoch, o spotrebnej dani z tabakových výrobkov má byť publikovaná najneskôr 11. novembra, tá 15-dňová lehota uplynie 11. novembra. To znamená, že vláda má ešte 4 dni. Okrem iného práve z týchto dôvodov bolo požiadané o skrátené legislatívne konanie. Takže v tomto smere je všetko v poriadku.

  Čo sa týka toho ústavného problému, na ktorý narazili vo svojich vystúpeniach pán poslanec Brňák, pán poslanec Cuper a pani poslankyňa Tóthová, súhlasím s tým, že v našej ústave sú určité medzery v otázke podpisovania, resp. nepodpisovania zákonov. Ale som presvedčený o tom, že títo traja páni poslanci, pani poslankyňa a dvaja páni poslanci, si uvedomujú, že ten výklad, ku ktorému oni smerujú, by vlastne viedol k tomu, že by sme museli v konečnom dôsledku konštatovať, že Ústava Slovenskej republiky je nedemokratickou ústavou, ústavou, ktorá umožňuje silný autoritatívny režim a ktorá umožňuje prezidentovi republiky, aby blokoval činnosť parlamentu. Domnievam sa, že takýto výklad nie je dobrý.

  Čo sa týka samotného návrhu zákona, v rozprave nezazneli zásadné pripomienky k jeho obsahu. Uvedomujem si, že ide o neštandardný, veľmi špecifický legislatívny proces, ktorý, pevne verím, sa nebude v tomto parlamente opakovať. Chcem však upozorniť na to, že tento legislatívny proces je reakciou na to, čo sa spôsobilo v minulom volebnom období. Pevne verím, že tento právny lapsus odstránime v priebehu dnešného dňa, a preto vás prosím, aby ste svojím hlasovaním podporili prechod tohto zákona do druhého čítania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Oroszovi.

  Žiada si záverečné slovo pán poslanec Brocka? Nie.

  Prosím vás, pán spoločný spravodajca, aby ste uvádzali hlasovanie.

 • V zmysle § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, do druhého čítania.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh na uznesenie.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • V zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh predsedu Národnej rady na pridelenie návrhu zákona o spotrebnej dani na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že za gestorský výbor určuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu s termínom ihneď.

 • Počuli ste návrh na uznesenie. Budeme hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako vyhlásim obedňajšiu prestávku, prosil by som predsedu ústavnoprávneho výboru, predsedu výboru pre rozpočet, financie a menu a predsedu výboru pre kultúru a médiá, aby prišli na krátku poradu do zasadacej miestnosti predsedu Národnej rady.

  Teraz prosím predsedov výborov, aby si zvolali počas obedňajšej prestávky schôdze výborov, pretože bude potrebné prijať uznesenia a spoločnú správu výborov, aby sme mohli rokovať o ďalších bodoch programu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, žiadam aj predsedov jednotlivých poslaneckých klubov, aby prišli na krátku poradu hneď teraz do miestnosti, kde rokuje politické grémium, aby sme sa dohodli, ako budeme pokračovať v prerokúvaní ďalších bodov programu.

  Vyhlasujem obedňajšiu prestávku do 14.00 hodiny.

 • Po prestávke o 14.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  keďže v rokovacej sále nie je dostatočný počet poslancov na to, aby sme mohli prijímať platné uznesenia v zmysle rokovacieho poriadku, stanovujem termín začatia odpoludňajšieho rokovania na 14.20 hodinu.

 • O 14.20 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosil by som ešte o chvíľku strpenia, pretože dorokovali gestorské výbory o jednotlivých návrhoch bodov programu, ktoré budeme teraz prerokúvať, preto vás prosím, aby ste pochopili odďalenie začiatku odpoludňajšieho rokovania schôdze Národnej rady. Len čo nám budú rozdané spoločné správy gestorských výborov, začneme o týchto bodoch programu rokovať. Ďakujem za pochopenie.

  Dávam prestávku do 14.45 hodiny na návrh predsedu poslaneckého klubu pána poslanca Cabaja a poslaneckého klubu Slovenskej demokratickej koalície.

  Prosím predsedov gestorských výborov, aby urýchlili práce na spoločnej správe výborov, aby sme o 14.45 hodine mohli pokračovať v rokovaní.

  Na požiadanie predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu prosím členov tohto výboru, aby sa v miestnosti číslo 31 stretli na prijatie uznesenia o spoločnej správe.

  Ďakujem pekne.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás všetkých, ktorí sa zdržiavate mimo priestorov rokovacej sály, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v odpoludňajšom rokovaní 2. schôdze Národnej rady.

  Práve v tejto chvíli vám pracovníčky Kancelárie Národnej rady rozdávajú spoločnú správu gestorského výboru, na ktorú sme čakali. Žiaľ, rokovanie výborov trvalo dlhšie, ako sme predpokladali, a preto vám ďakujem za pochopenie a prepáčte za oneskorené začatie rokovania.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Keďže je 15.13 hodín a podľa § 22 rokovacieho poriadku sa hovorí o čase rokovania a o tom, že v piatok by sa malo rokovať do 16.00 hodiny, chcem vás poprosiť, aby ste vyhlásili, do ktorej dnes plánuje Národná rada rokovať, pretože v minulých dňoch sa tu hovorilo veľa o psychohygiene, ale, bohužiaľ, poslanci vo svojom sebectve hovorili iba o vlastnej psychohygiene.

  Ak si parlament odhlasuje, že bude rokovať do hlbokých nočných alebo skorých ranných hodín, v poriadku. Väčšina odhlasovala takúto situáciu, ostatní sa musíme prispôsobiť. Ale nemusia sa prispôsobiť zamestnanci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Je tu väčšina žien, matiek s malými deťmi a tieto ženy pracujú tu v tieto dni 19 a viac hodín. Porušuje sa tu takto Zákonník práce, porušujú sa tu ich základné ľudské práva. Preto vás prosím, aby bola v tomto smere urobená náprava, aby sa včas týmto ľuďom, týmto ženám povedalo, dokedy tu budú musieť byť, aby si mohli napríklad zabezpečiť starostlivosť o deti, aby si vopred mohli zabezpečiť, ako dlho budú musieť Národnej rade, poslancom Národnej rady zabezpečovať služby. Tak by som vás aj teraz poprosila, keby ste vyhlásili, do ktorej sa dnes plánuje rokovať, pretože v kuloároch som počula, že znovu to bude do druhej-tretej hodiny rannej. Ďakujem vám za odpoveď.

 • Pani poslankyňa Aibeková,

  to, dokedy budeme rokovať, záleží v prvom rade na nás, na všetkých. Dnes prerokujeme všetky body programu, ktoré sú zaradené na 2. schôdzu tejto Národnej rady. Mrzí ma však, že hneď na začiatku vytýkate nám, že porušujeme Zákonník práce. Škoda, že ste nemysleli na pracovníkov Kancelárie Národnej rady vtedy, keď ste vy robili nočné zasadnutia Národnej rady. To nebol jeden deň, bolo to viacej dní. Ale nerád by som teraz o tom diskutoval. My s pracovníkmi Kancelárie Národnej rady zabezpečíme chod Kancelárie tak, aby Národná rada mohla nerušene rokovať až do vyčerpania a schválenia všetkých bodov tejto schôdze.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  chcela by som požiadať čelných predstaviteľov tohto parlamentu, aby sa zamysleli nielen nad prácou aparátu, ale aj nad riadením práce poslancov. Je predsa nemysliteľné, aby najvyšší mocenský orgán v štáte rokoval a jeho rokovania prebiehali takým chaotickým spôsobom ako dosiaľ, aby tu 120 poslancov napríklad sedelo a čakalo, kým 30 poslancov prerokúva niektoré čiastkové otázky. Tento parlament funguje už dlhší čas a od vzniku Slovenskej republiky už má nejaké skúsenosti a rokovania menších kolektívov sa zvykli aj v predstihu presúvať do ranných hodín parlamentu, aby potom mohol prebiehať plynule chod tohto pléna. Chcem vás opätovne požiadať, sú aj poznatky z teórie riadenia, keby si vedenie tohto parlamentu povšimlo aj túto otázku, pretože tento chaotický spôsob sa odráža na zvýšenej únave, znížení výkonov a zvýšení nervozity poslancov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  ak dovolíte, tiež by som mala na vás jednu otázku. Mňa by zaujímalo, prečo aj v piatok má byť takýto maratón. Domnievam sa, že to je zrejme z toho, aby vážení páni koaliční poslanci, ktorí si, samozrejme, tieto maratóny odhlasúvajú, nemuseli prísť na budúci týždeň a nemuseli tu zasadať. Ale páni poslanci sú veľmi dobre platení a ja si myslím, že keď sa plénum končí normálne, tak ako je to aj v rokovacom poriadku uvedené, v piatok o 16.00 hodine, že na budúci týždeň môžeme pokojne pokračovať ďalej bez akýchkoľvek takýchto stresov. Takže ešte raz sa pýtam, aký dôvod je na to, aby sa tu vyvíjal takýto stresový tlak na všetkých poslancov, aby sa tu sedelo celé dni do pol druhej v noci, a už je to celý týždeň.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vyčítali ste pani poslankyni Aibekovej, že vlastne robíte týmito svojimi nočnými službami revanš. Chcem vás upozorniť, že my sme to urobili len jeden raz, a musím povedať, keď si spomeniem, a iste tí, ktorí tu vtedy sedeli, si pamätajú veľmi dobre, že sme aspoň mali program pripravený a išlo sa bod za bodom. My vlastne všetci, ale hlavne tak, ako povedala pani poslankyňa Aibeková, sme jednoducho poslanci a čo si odhlasuje väčšina, to si musíme odtrpieť. Tí zamestnanci za to nemôžu, že vy nie ste pripravení. Jednoducho doplácame všetci a doplácajú títo ľudia, čo sú v parlamente len zamestnaní, ale nemajú s nami nič spoločné. Musia tu zotrvávať s nami do pozdných hodín.

  Ďalej chcem povedať, že ak potrebujete nočné služby len kvôli tomu, že sa schvaľujú také škandalózne výmeny, ako boli včera, skutočne dávam do pozornosti médií, aby odpublikovali materiál, ktorý nám bol rozdaný pod číslom 37. Keď si pozriete niektoré životopisy, vidíte, že "chudáci" ľudia boli včera večer asi takí zľaknutí, že napísali životopis, ktorý pozostával len z jednej vety. Takže vám skutočne gratulujem k tomu, ako vediete tieto schôdze, len je to skutočne škandalózne.

  Znovu zopakujem, dnes už tretí raz, nie je tu žiadny z členov vlády.

 • Chcem povedať kolegom a kolegyniam v opozícii dve poznámky.

  Po prvé, keby ste si pozreli stenografický prepis, koľko času sme tu zabili minulé dni počúvaním absolútne bezobsažných, len faktických poznámok, to boli hodiny. Mohli sme omnoho rýchlejšie skončiť, a povedal by som, skončiť v normálnom čase.

  Po druhé, napríklad riešiť problém Slovenskej televízie - pozrite sa, čo sa deje v Banskej Bystrici, v Štúdiu Banská Bystrica, pretože bol odvolaný riaditeľ, nikto nevie, kto tam dnes vládne. Nie je našou chybou, že tieto zákony treba prijať rýchlo, pretože v istých inštitúciách nastáva anarchia. To je dôvod, pre ktorý aj my musíme pracovať. A rád by som vás upozornil, že tak ako vy ste unavení, aj my sme unavení. My nemáme o nič väčšiu výdrž ako vy. Ale tieto okolnosti nás nútia, aby v krajine nastal konečne normálny život.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, už neudelím slovo žiadnemu poslancovi, ktorý je prihlásený na svetelnej tabuli, pretože nie je dôvod na udeľovanie faktických poznámok.

  Dávam procedurálny návrh: Ako ďalší bod programu sme mali teraz prerokovať návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov. Keďže k tomuto návrhu, ktorý máme prerokúvať, ešte nie je vypracovaná spravodajská správa, ale práve ste dostali spravodajskú správu k bodu 15, a to je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, navrhujem, aby sme vymenili poradie prerokúvaných bodov a pokračovali v takomto poradí v rokovaní dnešnej schôdze Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je druhé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.

  Návrh zákona ste, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dostali pred prvým čítaním ako tlač 34 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 34a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pán poslanec Vladimír Maňka.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ktorí ste prihlásení na svetelnej tabuli, pýtam sa, ktorí z vás majú procedurálnu otázku alebo procedurálny návrh.

  Pán poslanec Paška. Pán poslanec sa prihlásil zdvihnutím ruky, že má procedurálny návrh.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vzhľadom na to, aby sme skutočne neúmerne nenaťahovali pracovný čas všetkých zamestnancov Národnej rady, navrhujem, aby sme dnes skončili v takom, povedal by som, pomerne rozumnom čase, a to o 18.00 hodine. Ak sa nám dovtedy nepodarí všetko naplniť, čo bolo na túto schôdzu naplánované, potom preložme rokovanie na budúci týždeň. Takže s týmto návrhom na skončenie schôdze o 18.00 hodine by som vystúpil. Ešte by som prosil viacerých odborárskych funkcionárov, ktorí sú prítomní, aby ma pri hlasovaní o tomto návrhu podporili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 28 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme neprijali.

  Pani poslankyňa Tóthová, máte procedurálny návrh? Nech sa páči.

 • Ak dovolíte, ja by som navrhla do 17.30 hodiny.

 • Nech sa páči, hlasujeme o procedurálnom návrhu pani poslankyne Tóthovej.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 31 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 75 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Ani tento procedurálny návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Orosz.

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Pán poslanec, boli ste druhý v poradí na svetelnej tabuli.

  Nech sa páči, pán poslanec Orosz.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predložil procedurálny návrh, aby sme rokovali do vyčerpania programu schôdze.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Orosza.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento procedurálny návrh pána poslanca Orosza sme schválili.

  Nech sa páči, pán poslanec Maňka, môžete uviesť návrh.

  Pani poslankyňa Belohorská - procedurálny návrh?

  Nech sa páči, pani poslankyňa Belohorská.

 • Chcem vás upozorniť, že tu nie sú ministri vlády. Sústavne porušujeme rokovací poriadok, ktorý - možno to nevedia noví poslanci - nie je rokovacím poriadkom, aký máte v niektorých podnikoch. Rokovací poriadok Národnej rady bol prijatý ako zákon. Neustále porušujete zákon tým, že tu nie sú prítomní ministri, a tým, že rušíme naše vlastné rokovania, preťahujeme ich do dlhých nočných hodín, a tým, že porušujeme ľudské práva zamestnancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Pani poslankyňa Belohorská, pekne by vás prosil, keby ste mi prečítali ustanovenie rokovacieho poriadku, ktoré hovorí o povinnosti členov vlády byť prítomnými na rokovaní Národnej rady. Podotýkam - o povinnosti členov vlády.

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dávam procedurálny návrh a to zdôrazňujem, že po konzultácii aj s poslancami vládnej koalície, najmä z východného Slovenska, že sa ponáhľajú domov, pretože druhý deň rokovať do 2.00 hodiny v tomto parlamente nebolo zvykom ani za toho, čo vy ste nazývali totalitou, alebo ak chcete...

 • Vždy sa rokovalo - bude aj procedurálny návrh, pán predsedajúci. Načo toľko netrpezlivosti? Každý máme pred sebou ešte dnes dlhú cestu. Ja mám tiež 300-kilometrovú. Prosil by som, aby bolo vyhovené aspoň tomuto kompromisnému návrhu - do 17.00 hodiny, lebo v opačnom prípade nie sme tu ochotní s vami znovu sedieť do 2.00 hodiny a asistovať vám tu len preto, že pán poslanec Budaj sa nevie dočkať, kedy vymení televízne rady a možno, že sa sám inštaluje aj za riaditeľa...

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu pána poslanca Cupera. Prosím, prezentujme sa, páni poslanci, a hlasujme o tom, aby sme rokovali do 17.00 hodiny.

  Schválili sme procedurálny návrh pána poslanca Orosza o tom, že budeme rokovať až do vyčerpania programu tejto schôdze. Ak stihneme vyčerpať program schôdze do 17.00 hodiny, tak ako navrhol pán poslanec Cuper, tak je všetko v poriadku. Ak nie, na základe prijatého procedurálneho návrhu pána poslanca Orosza pokračujeme ďalej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 24 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vzhľadom na skutočnosť, že sa nedodržali závery, ktoré boli urobené počas porady predsedov cez obedňajšiu prestávku, chcem vás požiadať, aby sa ujal svojej funkcie predseda Národnej rady, aby znovu zasadlo poslanecké grémium, pretože ak je pravda, že znova máme v utorok sedieť, od utorka má byť pokračovanie schôdze Národnej rady, alebo má byť údajne nová schôdza Národnej rady, chcem sa spýtať, podľa akého zákona, akým spôsobom poslanci dostanú pozvánku tak, aby sa mohli na schôdzu pripraviť, aké materiály dostanú, keď ešte nie je spravená ani pozvánka. Takže bolo by už načase, aby sa aj predseda tohto parlamentu ujal svojej roboty a robil to, za čo je tu platený.

 • Pán poslanec Cabaj, ak sa predseda Národnej rady rozhodne zvolať schôdzu Národnej rady na budúci týždeň, ubezpečujem vás, že ju zvolá v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.

  Pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  ak sa sústredíme na prácu, ak nebudeme rozbíjať túto schôdzu pozmeňujúcimi a všelijakými procedurálnymi návrhmi, ak sa tu nebudeme osočovať, tak si myslím, že máme šancu skončiť túto schôdzu aj v normálnom čase do 17.00 hodiny.

 • Ak dovolíte, pán predsedajúci, chcem povedať jednu vec, že skutočne je potrebné, aby sa predseda Národnej rady ujal svojej práce a zaoberali sme sa touto otázkou, lebo už tu padajú názory a obvinenia, kto, čo, akým spôsobom sa predlžuje, rozbíja a niečo podobne. Ak sa niečo rozbíja, tak si treba zvážiť, aká bola pozvánka, ktorú sme dostali domov ako poslanci, aká bola pozvánka, ktorú sme dostali na stoly v Národnej rade, aký bol schválený program, ktorý bol prijatý na 2. schôdzu Národnej rady.

  Samozrejme, je tu sila hlasov, ktorá je schopná zaradiť do programu ďalšie body rokovania, ale to vtedy, ak by mali poslanci možnosť aj sa na tieto návrhy pripraviť. Pomaly každú hodinu pozeráme na stôl, čo sa kedy a aký návrh objaví a o čom sa ide rokovať. Potom nedôstojne rokujú výbory aj celý parlament. Preto je tu takýmto spôsobom ten chaos.

 • Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  som ochotná rokovať aj v nedeľu, ale nie som ochotná tolerovať to, aby som materiály nedostala v dostatočnom predstihu, aby som si k tomu nemohla pozrieť podklady a aby som sa nemohla na rokovanie pripraviť. A ak sú tu pripomienky, že nemáme mať toľko poznámok, parlament je na to, aby sa v ňom diskutovalo, lenže problém tohto parlamentu je, že ideme z jednej prestávky do druhej prestávky a v prestávkach vlastne nepracujeme.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, chcem vás upozorniť, že pravdepodobne už pán predseda Národnej rady rozhodol, lebo na pulte v predsálí je už uvedená možnosť prihlasovať sa na utorok. Takže k tomu by mala byť k dispozícii minimálne - kvôli serióznosti riešenia - pozvánka a materiály v príslušnom riešení.

 • Nech sa páči, pán poslanec Maňka, uveďte ďalší bod schôdze.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  súčasný zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky taxatívnej určuje päť dôvodov, pre ktoré je možné odvolať členom orgánom Eximbanky. Týmito dôvodmi sú: porušenie zákona o Eximbanke alebo súvisiacich právnych predpisov, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, strata schopnosti vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov, začatie výkonu funkcie, s ktorou je členstvo v orgáne Eximbanky nezlučiteľné, a posledný dôvod je vzdanie sa funkcie.

  Vzhľadom na právne postavenie Eximbanky a vo vzťahu k § 26 zákona číslo 80/1997 Z. z., z ktorého vyplýva, že za všetky záväzky Eximbanky ručí v plnom rozsahu štát, navrhujeme, aby členov orgánov Eximbanky bolo možné odvolať aj z iných dôvodov.

  Naša správa bola prerokovaná vo výboroch, ktorým bola pridelená, a k nášmu stanovisku dala svoje stanovisko aj vláda Slovenskej republiky. S obidvoma stanoviskami sa stotožňujem a súhlasím s nimi.

  Prosím vás, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, aby ste prijali túto dôvodovú správu a vyjadrili sa kladne k návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za odôvodnenie návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi - predsedovi výboru pre financie, rozpočet a menu poslancovi Pálovi Farkasovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky (tlač 34), v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 39 z 5. novembra 1998 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne ihneď.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 4 zo 6. novembra a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 11 zo 6. novembra 1998.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pri hlasovaní potom gestorský výbor bude odporúčať všetky štyri podporiť a navrhnem o nich hlasovať spolu.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto, preto sa pýtam, kto sa do rozpravy hlási ústne. Pán poslanec Kozlík, pán poslanec Brňák. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Kozlík, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vznik Eximbanky Slovenskej republiky v lete minulého roka znamenal jeden zo systémových krokov vlády Slovenskej republiky na podporu exportu slovenských výrobkov. Existencia inštitúcie takéhoto typu je vo svete obvyklá a banky na podporu exportu fungujú v mnohých vyspelých západných ekonomikách.

  Minulý rok bol vo vývoji Eximbanky Slovenskej republiky rokom príprav hlavných bankových produktov a nábehu činnosti a reálna činnosť v oblasti financovania exportných aktivít slovenských exportérov začala prakticky až začiatkom roka 1998 po schválení základných dokumentov Eximbanky Slovenskej republiky vo vláde Slovenskej republiky. Takže už tu sa vlastne začal dotyk vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k Eximbanke a k priamemu ovplyvňovaniu činnosti Eximbanky.

  Pri hodnotení činnosti v oblasti financovania je možné konštatovať toto: Do súčasného obdobia zo zdrojov Eximbanky Slovenskej republiky boli len vo forme financovania podporené aktivity v celkovom objeme 1,7 mld. korún. Formou priamych úverov boli poskytnuté strednodobé zdroje vo výške 190 mil. korún, ktoré boli použité na podporu vývozu hlavne strojárskych, elektrotechnických a stavebných výrobkov. Ako príklad je možné použiť Podpolianske strojárne Detva, kde práve Eximbanka veľmi účinne, veľmi významne pomohla naštartovaniu a chodu tejto fabriky.

  Formou krátkodobých eskontných úverov na podporu vývozu slovenských výrobkov boli podporené aktivity vo výške 400 mil. korún a tieto zdroje boli orientované na vývoz hlavne stavebných, drevárskych a textilných výrobkov. Zostávajúce zdroje v objeme cca 1 mld. korún boli poskytnuté slovenským podnikom na podporu exportu vo forme refinančných úverov prostredníctvom slovenských komerčných bánk. Pri tomto produkte sa využili poznatky komerčných bánk o svojich exportéroch a použitie prostriedkov bolo viazané na podporu vývozu slovenských výrobkov.

  Plánované financovanie vývozných úverov prostredníctvom komerčných bánk formou refinančných úverov v rozpočte Eximbanky na rok 1998 predstavuje 800 mil. korún, čo je 137-percentné plnenie. Výnosy z bankových činností predstavujúce časť z výnosov refinančných úverov predstavujú cca 40 mil. korún. Celkové výnosy Eximbanky dosiahli k 30. septembru tohto roka výšku 498 mil. korún, čím zaznamenali za tretí štvrťrok nárast o 137 mil. korún. V porovnaní nárastu výnosov a nákladov za tretí štvrťrok Eximbanka zaznamenala zvýšenie zisku o 52 mil. korún, čím dosiahla k 30. septembru 1998 hospodársky výsledok vo výške 285,8 mil. korún. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 1998 očakáva Eximbanka prekročenie celkových výnosov a úsporu celkových nákladov.

  Možno som vás, vážené poslankyne, poslanci, unavil výpočtom niektorých čísiel, ale musím reagovať na argumentáciu pani ministerky Schmögnerovej, ktorá dopredu vo svojej argumentácii v prospech novely tohto zákona argumentovala obvineniami možných negatívnych konaní manažérov tejto banky alebo členov orgánov tejto banky, ktoré by mohli požičať 100 mil. korún neefektívnym, nekorektným spôsobom a vyvolať tak stratu tejto banky. A čo by len, preboha, robila slovenská vláda?!

  Takže, vážené poslankyne, poslanci, je to zvrátená logika myslenia zo strany predkladateľa skráteného návrhu, pani ministerky Schmögnerovej. A dokumentujem to na výsledkoch Eximbanky trebárs za tri kvartály roku 1998.

  Ďalšia vec, ktorá dokumentuje unáhlenosť, nekvalifikovanosť a nedobrú pripravenosť novely zákona, je to, že na jedinej vete, ktorú predkladatelia dávajú do parlamentu ako pozmeňujúci návrh, sú štyri pozmeňujúce návrhy. Z pôvodnej jednej vety štyri pozmeňujúce návrhy. Takže je to unáhlený, upotený, nekvalifikovaný návrh, predkladá sa v skrátenom konaní a má jediný cieľ, jedinú logiku, uvoľniť a vytvoriť predpoklady na personálne čistky v Eximbanke. Je to absolútny prejav arogancie súčasnej vládnej moci.

  Z tohto dôvodu, vážené poslankyne, poslanci, neodporúčam schválenie predloženého návrhu novely zákona o Eximbanke.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Kozlíkovi.

  Nech sa páči, pán poslanec Brňák.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som v podstate pokračoval v konečnom slove alebo v tom, čo uviedol na záver kolega Kozlík, a v spojitosti aj so znením súčasného rokovacieho poriadku. Myslím si, že nie je potrebné osobitným spôsobom, a teda zvlášť k osobe predsedajúceho pána podpredsedu Hrušovského zvýrazňovať ten fakt, predovšetkým znenie ustanovenia § 94 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, pretože si myslím, že pán podpredseda rokovací poriadok veľmi dobre ovláda. Ale pre istotu práve pre zdôvodnenie iným chcem poukázať na možný, prípadný rozpor, ak by sme v súčasnosti dali hlasovať o bode 4 spoločnej správy, ktorý je jednoznačne v rozpore s ustanovením § 94 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, ktoré, len pre vašu informáciu, paragraf znie: "Pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, nemožno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú." O takomto návrhu predsedajúci nedá hlasovať.

  Čiže len kvôli poriadku, aby nedošlo k nejakému pochybeniu, upozorňujem pána predsedajúceho, že o bode 4 spoločnej správy nie je možné podľa terajšieho znenia rokovacieho poriadku dať hlasovať, aj keď si tento pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh osvojil gestorský výbor - výbor pre financie, rozpočet a menu.

  Pri tomto návrhu zákona je tento nedostatok, povedzme, ešte menej viditeľný, ale zároveň dopredu poukazujem a upozorňujem, že v ďalšej tlači, v parlamentnej tlači číslo 33 dochádza k oveľa závažnejšiemu porušeniu práve tohto § 94 ods. 2 a 3 v spojitosti s ďalšou novelou Obchodného zákonníka a so znením, ktoré sa navrhuje. Tam ten rozpor je priamy, očividný a evidentný a prípadne, ak naň nebude mať kto upozorniť v ďalšej tlači, tak to veľmi rád urobím.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Brňákovi.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa spoločného navrhovateľa, či si žiada záverečné slovo ako spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  budem reagovať aj na pána Kozlíka. Ľutujem jedno, že za posledné 3 roky akosi ekonomické zákony našej vládnej koalícii nevyšli. Či to už je zákon o Eximbanke, či je to zákon na podporu exportu a tak ďalej a tak ďalej. My sa k nim ešte budeme musieť vrátiť, budeme ich musieť prehodnotiť. Na to nestačí ani nemôže byť skrátené konanie, ale musíme sa k nim vrátiť.

  Poviem jeden príklad, aby vážení kolegovia, ktorí v tej oblasti nerobia, vedeli, aké sú to zákony. Dnes zdaňuje exportérov tento zákon a zdaňuje ich tak, že aký objem vyvezú, z toho objemu ich zdania. To znamená, nie z toho, aký zisk majú, ale aký objem vyvezú. A tie firmy, ktoré vyvážajú drahé tovary, ako sú napríklad Kovohuty Krompachy, kde majú 1-percentnú maržu, tak sú zdanené, dá sa povedať, 10 % do Eximbanky a 5 % - hovorím percentá zo zisku - na podporu zahraničného obchodu. A potom náš obchodník, ktorý ešte platí aj DPH výrobcovi, musí si tak na DPH požičať peniaze v banke, nie je schopný prefinancovať takýto export a robí to, že taký istý tovar kupuje niekde v Poľsku a reexportuje ho vonku. A tak náš štátny rozpočet prichádza o veľké peniaze. To je k tomuto, či tie zákony sú...

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, nevyrušujte pána navrhovateľa.

 • A bola jedna chyba, že sa nekonzultovalo s tými, ktorých sa tie zákony týkali, to bola veľká chyba.

  Pán Kozlík povedal, že Eximbanka bola za tri štvrťroky zisková. Poviem, že aj Slovenský plynárenský priemysel bol ziskový, a pozrite sa, ako vyzerá situácia. Nemajú žiadny cash flow, to znamená, že to nie je dôvod, že bola zisková, že sa hospodárilo dobre. To nie je dôvod. A práve preto...

 • Hlasy zo sály.

 • Hovorím k veci, pán poslanec.

  ... a práve preto sú naše pozmeňujúce návrhy, že ak vedenie banky nevie hospodáriť, urobí zlé obchody, aby bolo možné toto vedenie vymeniť. Dnes je možné ho vymeniť iba z tých dôvodov, ktoré sú taxatívne určené v zákone. A nehnevajte sa, prosím, keď niekto za to, že je chorý alebo že neporušuje zákon, a keď ho neporuší, tak ho nevymením, ale nemusí správne riadiť firmu, nemusí prinášať zisky tejto banke a nemusí prinášať zisky nášmu štátu, iba za to, že ho nevymením, že neporušil zákon, to je trošku čudné.

  Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, akceptovali sme pozmeňujúci návrh vlády. Pozmeňujúci návrh vlády ponecháva § 13 v pôvodnom znení a rozširuje ho o jednu vetu, ktorá je presne taká istá ako v § 10, to znamená, že to je úplne logická zmena. To je, myslím, všetko, nič iné.

  Pán Kozlík hovoril tiež dosť od veci. Nič iné nebolo tomuto zákonu vytknuté, preto by som vás prosil, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, aby ste uvedený návrh podporili.

  Ďakujem vám pekne.

 • Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca? Nie.

 • Môžeme pristúpiť k hlasovaniu, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili dvaja poslanci, ani jeden z nich nepodal návrh v zmysle § 83 rokovacieho poriadku, preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Pán spoločný spravodajca, prepáčte, že som vám vstúpil do prejavu, využívam znovu ustanovenie § 146 zákona o rokovacom poriadku a žiadam predsedu ústavnoprávneho výboru, aby zvolal výbor na krátku schôdzu výboru kvôli istým pochybnostiam, ktoré vznikli pri prerokúvaní spoločnej správy. A chcem využiť túto schôdzu výboru na konzultáciu o tom, či postup navrhovaný spoločným spravodajcom schváliť spoločnú správu výboru tak, ako je predložená všetkým poslancom vo všetkých bodoch, je alebo nie je v súlade so zákonom o rokovacom poriadku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 5 poslanci.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ubezpečujem vás, že rokovanie ústavnoprávneho výboru nebude trvať dlhšie ako 10 minút, preto neodchádzajte z rokovacej miestnosti, budeme okamžite ďalej pokračovať v rokovaní.

 • S tým, pán predsedajúci, že aj tak by som navrhol hlasovať o bode 4 osobitne.

 • Pán spoločný spravodajca, Národná rada prijala uznesenie, ktorým vyhovela môjmu procedurálnemu návrhu.

  Pekne prosím, neodchádzajte z rokovacej miestnosti.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosil by som členov poslaneckého grémia, predsedov jednotlivých poslaneckých klubov, aby sa zišli v trakte predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Budeme pokračovať v rokovaní dnešnej schôdze.

  Počas tejto prestávky pán predseda Národnej rady zvolal zástupcov jednotlivých poslaneckých klubov, aby sa pokúsil hľadať istý kompromis v tom, ako by sme mali dnes pokračovať v rokovaní, ako by sme prípadne mali upraviť program dnešného rokovania tak, aby sme urýchlili jeho priebeh, prípadne stanovili hodinu jeho skončenia.

  Dovoľte mi najskôr, aby som vás informoval o záveroch z porady predsedov poslaneckých klubov u pána predsedu.

  Väčšina poslaneckých klubov odporúča, aby ešte dnes Národná rada prerokovala tieto body programu: Pokračovať dokončením hlasovania o návrhu zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky. Ďalším bodom programu by bol zákon o spotrebnej dani z tabaku a ako posledný bod, ktorý dnes by Národná rada prerokovala, je tzv. mediálny zákon.

  Na základe takejto nedohody, pretože neprišlo k dohode so všetkými poslaneckými klubmi, Slovenská národná strana a Hnutie za demokratické Slovensko vyslovilo nesúhlas s takýmto postupom, navrhujem, aby sme procedurálne vyriešili tento problém v zmysle § 24 ods. 5 rokovacieho poriadku, a to tak, že dávam na návrh poslaneckých klubov Slovenskej demokratickej koalície, Strany občianskeho porozumenia a poslaneckého klubu Strany demokratickej ľavice návrh na to, aby sme vypustili z programu tejto schôdze bod, ktorý sme mali prerokovať ako bod číslo 14 - pardon, 4 kluby, aj klub Strany maďarskej koalície sa pripojil k tomuto procedurálnemu návrhu -, aby sme vypustili z programu tejto schôdze bod číslo 14, o ktorom sme mali rokovať po schválení zákona, ktorý práve prerokúvame, a aby sme zaradili tento bod programu na najbližšiu schôdzu Národnej rady.

  Prosím, aby sme sa prezentovali, budeme hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Je to tlač 33. Prepáčte, pán poslanec Maxon, že som neupresnil svoj procedurálny návrh aj číslom tlače, o ktorú ide.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 109 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento procedurálny návrh sme schválili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať hlasovaním o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, ktorý prerokúvame v druhom čítaní.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vzhľadom na to, že zo spoločnej správy bod číslo 4 bol napadnutý, navrhujem, aby sme hlasovali osobitne o bode číslo 4 a spoločne o bodoch 1, 2, 3. Najprv by sme hlasovali o bodoch 1, 2, 3 spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru prijať tieto body.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Teraz by sme mali hlasovať o bode číslo 4. Gestorský výbor odporúča schváliť tento bod.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Tým sme vyčerpali všetky body spoločnej správy, môžeme prejsť k tretiemu čítaniu, pán predsedajúci.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie, podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pristúpime k

  tretiemu čítaniu o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. V rámci tejto rozpravy je možné podávať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Pýtam sa preto, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie do druhého čítania.

  Keďže to tak nie je, vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Keďže v rámci tretieho čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.

 • Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 35 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom ako tlač číslo 35a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Ladislav Orosz.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán minister,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi stručne uviesť v rámci druhého čítania návrh zákona skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Skupina poslancov vám predložila z legislatívnotechnického hľadiska jednoduchý návrh, ktorého základným cieľom je odstrániť protiprávny stav, ktorý vznikol tým, že dnes nadobúda platnosť zákon, ktorý má ustanovenie o účinnosti retroaktívne. Podľa ustanovenia o účinnosti tento zákon mal nadobudnúť účinnosť už 1. augusta tohto roka.

  Navrhovaná novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov tento právny stav odstraňuje a z tohto hľadiska vás prosím o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za zdôvodnenie návrhu zákona. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Júliusovi Brockovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  pán minister,

  dámy a páni,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zo 6. novembra 1998 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 39), výboru pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani, stanoviská poslancov podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcim návrhom: Ústavnoprávny výbor uznesením číslo 12 zo 6. novembra 1998, výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 6 zo 6. novembra 1998.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod uvedeným bodom tejto správy vyplynuli dva pozmeňujúce návrhy. Tieto dva pozmeňujúce návrhy sú legislatívnotechnickou úpravou v tej istej veci, tak návrh výboru pre financie, rozpočet a menu, ako aj ústavnoprávneho výboru. Máte ich pred sebou.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím vás, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal žiadne prihlášky, preto sa pýtam, či sa do rozpravy hlási niekto ústne.

  Pán poslanec Kozlík. Nevidím, že by sa ďalší páni poslanci hlásili ústne do rozpravy, preto uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som reagoval na predloženú novelu zákona. V prvom rade by som pripomenul takú krátku históriu tejto novely.

  V novembri, čiže vo štvrtom kvartáli roku 1997 vláda Vladimíra Mečiara reagovala na niektoré problémy v oblasti rozpočtového hospodárenia, obchodnej bilancie balíčkom opatrení, ktorých súčasťou bola aj novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov. Vtedy boli kvantifikované príjmy do štátneho rozpočtu, očakávané príjmy v celom priereze roku 1998 na 1 mld. korún. V podstate, keď vezmeme výsledky za tri kvartály roku 1998, je zrejmé, že predpoklady zavedenia tejto legislatívnej úpravy sa premietli v praxi a v rozpočtových príjmoch. Za tri kvartály roka 1998, to znamená k 30. 9. 1998 bol vykázaný prírastok spotrebnej dane z tabakových výrobkov v objeme 560 miliónov korún.

  Samozrejme, že zmena spotrebnej dane vyvolala isté pohyby tenzie na trhu tabakových výrobkov najmä v tom očakávaní zmeny v rámci novely zákona o tabakových výrobkoch, čo znamenalo na jednej strane predzásobenie a určité opatrenie v distribučných sieťach a takisto možno zo strany občanov a v prvých mesiacoch roku 1998 to znamenalo aj určité krátkodobé pohyby v objemoch spotrebnej dane z tabakových výrobkov, čo vyvolalo určitý poslanecký návrh, ktorý smeroval k opätovnej novele zákona o spotrebnej dani. Ten bol predložený do parlamentu a sledoval určitý pohyb, zmenu - zníženie spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Preto dokladám ten vývoj za tri kvartály v oblasti spotrebných daní, že je zreteľné vidno, že pôvodná novela, prijímaná týmto parlamentom koncom roka 1997, plnila svoj účel a zabezpečovala prostriedky pre štátny rozpočet na krytie výdavkov správy štátu.

  V júni, žiaľbohu, hovorím žiaľbohu, bola novela, o ktorej teraz rokujeme a o ktorej termíne účinnosti teraz rokujeme, ktorá znamenala opätovný zásah do spotrebných daní z tabakových výrobkov, bola prijatá dominantnou väčšinou vtedajšej opozície a súčasnej vládnej koalície v tomto parlamente.

  A vysvetľoval som tu už dopoludnia, že predseda vlády Mečiar správne z pozície štátneho rozpočtu nepodpísal príslušnú novelu zákona, aby chránil rozpočtové hospodárenie tohto štátu, pretože parlament vyjadril svoju vôľu schválením tejto novely, podpísal ju až pred svojím odchodom, čím splnil ústavnú povinnosť a akceptoval vôľu súčasnej parlamentnej väčšiny.

  Chcem povedať, že argumenty, ktoré tu zazneli o potrebe novely zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, dokladané pašovaním cigariet, sú nezmyselné. Problém pašovania cigariet sa nedá riešiť žiadnymi úpravami spotrebných daní, a to je jedno, či sa týkajú tie spotrebné dane tabakových výrobkov alebo liehu a iných predmetov tohto druhu spotreby. Pašovanie sa dá riešiť výlučne opatreniami v oblasti colných a hraničných mechanizmov a v tomto smere sa, samozrejme, opatrenia prijímali a určite v ďalšom období sa aj ďalšie opatrenia prijímať budú. Takže tento argument je nezmyselný a nie je vôbec aktuálny, akceptovateľný, ak sa týka prijatia tejto novely.

  Na druhej strane - novela je na svete a je na vás, vážení poslanci, najmä tí, ktorí v tomto parlamente tvoríte väčšinu, ako sa rozhodnete z hľadiska účinnosti tejto novely. Máte tri možnosti, teda ešte okrem tej, ktorá je navrhovaná, pretože sa navrhuje dátum účinnosti 1. december. Nová vláda ešte nie je rozhľadená. Nová ministerka financií ešte hľadá svoje miesto v rozpočtových mechanizmoch. Podobne podpredseda vlády pre ekonomiku.

  V dobrej vôli chcem navrhnúť, aby ste zvážili, a je na vás, či podporíte tento návrh, prednášam ho len ústne, písomne ho nepodám, či si osvojíte v tom ďalšom rokovaní parlamentu tento návrh. To znamená, máte tu okrem 1. decembra možnosť schváliť dátum účinnosti od 1. januára s tým, že môže to byť väzba na rozpočtové provizórium. Máte možnosť rozvážiť 1. 4. 1999. Samozrejme, s istými komplikáciami, keď už budete, keď je už avizované rozpočtové provizórium, schvaľovať definitívny návrh zákona o štátnom rozpočte. A máte ešte jeden termín, a to je na "svätého dindy", to znamená vôbec túto novelu neprijať.

  V každom prípade prijatie tejto novely, upozorňujem vás, bude mať rozpočtové dôsledky. Ak ju prijmete k 1. decembru, bude mať rozpočtové dôsledky ešte v tomto rozpočtovom roku. Takže opakujem, je na vás, ak prijmete tento návrh, je to v dobrej viere z mojej strany ponuka na úvahu.

  Vážená Národná rada, ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kozlíkovi.

  Pán poslanec Brocka.

 • Chcel by som zareagovať na vystúpenie pána poslanca Kozlíka, keďže opakuje svoje argumenty z rokovania v prvom čítaní. On vyčíta, že poslanci bývalej opozície v minulom volebnom období schválili ten návrh zákona, ktorý teraz novelizujeme, tak to chcem dať na pravú mieru.

  Pán kolega Kozlík, vy veľmi dobre viete, že pod návrhom zákona, ktorý sme tu preberali, nie je podpísaný ani jeden poslanec bývalej opozície. Sú to všetko poslanci Hnutia za demokratické Slovensko. Vy si teda urobte poriadok najprv v HZDS. Ja vám pripomeniem, ktorí páni poslanci predkladali ten návrh zákona: Ján Volný, Iveta Nováková, Eva Garajová, Janka Gantnerová, Ľubomír Novotný, Stanislav Líška, Pavol Derfényi. Pán poslanec, my len dávame do poriadku to, čo ste vy pokazili. Nielen to, že je tu právny zmätok, ale chceme zamedziť hospodárskym škodám.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Nech sa páči, pán poslanec Kozlík.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy, páni,

  hneď by som sa pána Brocku opýtal, či nehlasoval za ten zákon, za túto novelu zákona aj on a okrem neho aj páni...

 • Hlasy z pléna.

 • Reagujem na pána Brocku.

  Pani ministerka Schmögnerová takisto priznala pred celým parlamentom, že za túto novelu v júni hlasovala. Takže mal by pán Brocka domenovať aj ďalších 60, koľko tu bolo poslancov vtedajšej opozície a dnes predstaviteľov vládnej koalície, ktorí svojou dominanciou zahlasovali a prehlasovali schválenie tohto zákona.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uzatváram rozpravu o tomto bode programu a považujem ju za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť navrhovateľ pán poslanec Orosz?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  chcel by som vás opätovne poprosiť o podporu tohto poslaneckého návrhu. Schválením tohto návrhu nielen odstránime kurióznu protiprávnu situáciu, ale aj zabránime značným hospodárskym škodám, ktoré by podľa vyjadrenia ministerky financií mohli dosiahnuť výšku viac ako 400 mil. Sk. Bola by to hospodárska škoda, ktorá by vznikla v dôsledku protiprávneho postupu bývalého predsedu vlády pána Vladimíra Mečiara. Vaším hlasovaním v prospech tohto zákona zhojíme protiprávny stav a zabránime veľkým hospodárskym škodám. Opätovne vás prosím, podporte tento návrh.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Žiada si záverečné slovo pán spravodajca? Nie, pán Brocka si nežiada záverečné slovo, preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov.

  Prosím, pán poslanec, aby ste tieto návrhy zo spoločnej správy výborov uvádzali.

 • Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Je to pozmeňujúci návrh, alebo doplňujúci návrh gestorského výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, ktorý odporúča schváliť uvedený návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Druhý pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy je z ústavnoprávneho výboru. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť, pretože sme v predchádzajúcom bode dali túto vec na pravú mieru.

 • Takže hlasovanie o tomto návrhu možno považovať za bezpredmetné.

  Nech sa páči.

 • Z rozpravy síce z úst poslanca Kozlíka odzneli isté návrhy, ale neboli podané ako návrhy, o ktorých by sme mali hlasovať, preto, pán podpredseda, môžeme prejsť k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, pristúpime k

  tretiemu čítaniu o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pýtam sa, či niekto navrhuje odstránenie legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie do druhého čítania. Pýtam sa, či má niekto takéto návrhy. Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy, ktoré sme schválili.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

 • Na základe schváleného programu tejto schôdze pristúpime k poslednému bodu programu, ktorým je druhé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a zákon Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 25 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom ako tlač 25a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pán poslanec Ján Budaj.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  zákon, ktorý prešiel prvým čítaním, doznal zmeny, zakomponovali sa návrhy, ktoré prednesie spravodajca, ktoré vyplynuli aj z našej rozpravy. Chcem znovu zopakovať, že zákon smeruje k urýchlenej náprave deformácie Slovenskej televízie. Žiaľ, predošlá legislatíva mala taký charakter, že novelizáciu zákona bolo potrebné navrhnúť.

  Prosím vás, aby ste hlasovali za túto novelizáciu.

 • Ďakujem navrhovateľovi pánovi poslancovi Budajovi za zdôvodnenie návrhu.

  Dávam slovo určenému spravodajcovi výborov poslancovi Františkovi Mikloškovi, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne, páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 35 z 5. novembra 1998 pridelila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a zákon Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase (tlač 25), na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, teraz nasleduje vymenovanie 19 pozmeňujúcich návrhov, ale vzhľadom na to, že ste to dostali v tlači 25a, nebudem ich tu všetky zbytočne vymenúvať. Čiže prosím vás, aby ste si ich pozreli. Chcem len povedať, že o 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúčal hlasovať takto: Spoločne hlasovať o bodoch 1 až 17 a schváliť ich. Body 1 až 17 všetky en bloc a schváliť ich. A spoločne hlasovať o bodoch 18 a 19 a neschváliť ich.

  Vážený pán predseda, skončil som. Prosím vás, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam poslancov, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pán poslanec Hudec. Pán poslanec Paška.

  Nech sa páči, pán poslanec Hudec - procedurálny návrh.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  Rada Slovenskej televízie je orgánom Národnej rady Slovenskej republiky, tá sa volí podľa istého svojho štatútu a je tak definovaná, že by v nej mali byť a sú v nej významné osobnosti nášho hospodárskeho a spoločenského života.

  Keďže sa rokovalo o Rade Slovenskej televízie, požiadala jedna členka Rady Slovenskej televízie viacerých poslancov o možnosť vystúpiť v Národnej rade Slovenskej republiky, a preto, odvolávajúc sa na § 21 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, chcem požiadať v rámci tohto procedurálneho návrhu o hlasovanie Národnej rady Slovenskej republiky, aby mala pani Dr. Darina Jelínková možnosť vystúpiť v rámci rozpravy v Národnej rade Slovenskej republiky. Inak to totiž nie je možné.

  Ďakujem.

 • Ospravedlňujem sa, pán poslanec, že som vám nedal slovo skôr, nevedel som, že máte procedurálny návrh.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Hudeca, ktorý navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky umožnila na pléne Národnej rady teraz pri prerokúvaní tohto bodu programu vystúpiť členke Rady Slovenskej televízie.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento procedurálny návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Jarjabek je ďalší prihlásený do rozpravy. Pán poslanec Cuper. Áno, prečítam poradie prihlásených do rozpravy: pán poslanec Hudec, pani poslankyňa Mušková, pán poslanec Paška, pán poslanec Jarjabek, pán poslanec Cuper. V takomto poradí budem udeľovať slovo jednotlivým prihláseným do rozpravy. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Hudec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  vážený pán predsedajúci,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  vzácni hostia,

  mrzí ma, že sme ako plénum Národnej rady Slovenskej republiky neumožnili vystúpiť zástupcovi tej rady, o ktorej sa rokuje. Je to škoda, pretože zrejme by bola bývalá členka rady pani Dr. Jelínková vysvetlila niektoré skutočnosti a umožnila by sa lepšie zorientovať v mnohých problémoch a dohadoch, ktoré sa okolo Rady Slovenskej televízie teraz a určite aj v budúcnosti budú vyskytovať. V prvom rade zrejme chcela upozorniť na to, čo si málokto uvedomuje, aké sú skutočné kompetencie členov rady a rady ako takej, čo vlastne rada môže a čo nemôže, aký je skutočný vzťah medzi Národnou radou Slovenskej republiky, príslušným výborom a týmto orgánom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Rada Slovenskej televízie je. Stalo sa. Myslím si, že už ďalej to komentovať netreba.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, kocky sú hodené a stačí len zdvihnúť ten pohár, ktorý prikrýva čísla, ktoré sa o chvíľu objavia. Opakujem iba jednu myšlienku, ktorú tu povedal jeden z nás. Všetko to, čo sa raz udeje, môže sa udiať aj druhý raz a obyčajne sa to udeje veľmi poučene a takmer s pravidelnou zotrvačnosťou. Je to škoda. Predpokladám - pán poslanec Švec, ja si vás nesmierne vážim -, ale už som raz povedal, že takéto rúbanie začal ktosi iný, bolo to na jar 1994, ak si dobre pamätáte, už v podmienkach demokratického Slovenska, a vtedy som vystúpil aj v pléne Slovenskej národnej rady a upozorňoval som na to, aká lavína sa spúšťa. Ajhľa, lavína je tu a bojím sa, že mnohých dootĺka, možno, že aj mnohých z nás. Je to škoda. Mohli sme riešiť naše veci úplne inak, iným spôsobom.

  Dovoľte mi na záver mať jeden návrh. Preštudoval som si závery a návrhy na pozmeňujúce návrhy a navrhujem, aby sa o každom tomto návrhu rokovalo osobitne.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Švec - faktická poznámka.

 • Pán doktor Hudec, vy si skutočne myslíte, že my sme na všetko zabudli, čo sa tu dialo od 3. novembra? Vy si naozaj myslíte, že sme už úplne sklerotickí, že si už vôbec nič nepamätáme? Prosím vás pekne, keď hovoríte o lavíne, tak tú ste začali vy 3. novembra v noci. Začali ste ju práve týmito radami. Prosím, keby ste si uvedomili, že aj my máme svoju pamäť.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcem iba doplniť pána poslanca Hudeca, že skutočne odvolávanie rád bolo ako bod číslo 1 na programe parlamentu v X. volebnom období, keď nastúpila Moravčíkova vláda, a keď ako jeden z prvých bodov, o ktorom rokoval parlament v novom zložení, bolo odvolávanie rád. Keď som protestovala, že si vlastne odvolávajú aj pôvodne navrhnutých členov, bol tam napríklad predtým za KDH pán Hlinka, tak vtedy pán Čarnogurský ako poslanec sa mi vysmial a povedal: "Áno, samozrejme, urobíme si to tak, ako nám to vyhovuje." Dokonca pán Mikloško vtedy povedal, že môžeme odísť, že už nás nepotrebujú, pretože ich je dosť a majú všetko v rukách.

  Takže lavína skutočne nezačala 3. a 4. novembra, ako sa nám tu niekto teraz snaží nahovoriť, ale prvým záujmom vlády po marci 1994 bola rekonštrukcia rád. Sú tu v parlamente zachované knižky, ktoré hovoria o rokovaniach.

  Takže, vážení páni poslanci, ak budete mať záujem, nech sa páči, prečítajte si, ako to vtedy bolo.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Mušková vystúpi ako ďalšia v rozprave. Pripraví sa pán poslanec Paška.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení páni kolegovia a pani kolegyne,

  dôvody novely zákona o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase sa opierajú sčasti o nikdy nesúdené, resp. neodsúdené obvinenia, sčasti o umelo vyrobené kauzy a sčasti o výčitky o nedostatočnej prezentácii vtedajšej opozície na televíznych obrazovkách. Sami predkladatelia však priznávajú, že mali presne toľko priestoru ako vládna koalícia, ale prekáža im, že vláda mala viac priestoru na prezentáciu svojej práce ako jednu tretinu.

  Opäť chcem zopakovať: Tretinový model nie je a nebol záväzný, Slovenská televízia sa ho snažila dodržať, ale každý odborník vám povie, že sa na 100 % nedá dodržať. My sme sa mali tiež pohoršovať, keď sme mali - a veľakrát sa to stalo v rôznych mesiacoch - menšiu časť na prezentáciu ako vtedajšia opozícia. Rada vám však ukážem monitoring z čias vlády pána Moravčíka, ktorý vám môžem ponúknuť k nahliadnutiu. Vypočítala som teraz cez prestávku jeden mesiac v minútach. Vláda mala vtedy k dispozícii 247 minút, vládna koalícia 63 minút. A opozícia, vtedy HZDS a SNS, mala 36 minút. Opozícia teda nemala k dispozícii ani desatinu vysielacieho času.

  Po skúsenostiach z práce pri vašom vládnutí chcem si tak trocha zapredvídať. Po schválení vašej televíznej rady a schválení návrhu na riaditeľa najskôr zrušíte priame prenosy z Národnej rady, poviete, že z finančných dôvodov, no a potom zrejme opozícia bude rada, ak sa jej dostane na televíznej obrazovke priestor aspoň tá desatina. Budem asi milo prekvapená, ak dokážete, že slovko demokracia nepoužívate ako nálepku, ale dokážete cez výbor pre médiá zabezpečiť spomínaný tretinový model, ako to dokázal náš výbor v minulom volebnom období. Pri takomto návrhu zákon, ktorý mimochodom po vypustení bodu 1 v článku I bude len o tom, ako vymeníte terajšie rady za tie, ktoré vám vyhovujú, a to presne na 4 roky volebného obdobia.

  Chcem sa však ešte vrátiť k tomu, čo tu odznelo v minulej rozprave pri prvom čítaní. Po celý čas sa na televíziu nadávalo, kritizovalo sa, akoby sa v Slovenskej televízii vysielala iba publicistika a spravodajstvo, akoby sa tam nevysielali výborné dramaturgické, zábavné a hlboko duchovné relácie, športové relácie a vynikajúce detské a mládežnícke relácie.

  Chcem poďakovať a vzdať hold všetkým pracovníkom Slovenskej televízie, ale i rozhlasu, ktorí pomáhajú našu spoločnosť udržať morálnu, kresťanskú, ale i národnú. A chcem ich poprosiť, aby vo svojej náročnej a zodpovednej práci vytrvali.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Mikloško - faktická poznámka.

 • Pani poslankyňa, len veľmi stručne. Vy ste povedali, že prvé, čo urobíme, zrušíme priame prenosy. Dovoľte mi, aby som mal k tomu túto poznámku. Priame prenosy boli len za jedného predsedu Slovenskej národnej rady, a to bol Fero Mikloško. Už potom nikdy priame prenosy neboli.

 • Teraz tieto tri dni bežia od rána do večera, lebo to už ide na účet tej televízie, ktorú neviem, kto bude, teda financie z tohto, chcel som povedať svrabu, ale z toho nešťastia, do ktorého sa dostala, dostávať. Čiže je to jediná výnimka, že teraz bežia na účet, neviem koho. Samozrejme, že budeme postupovať veľmi racionálne, a keď budeme môcť, tak budeme tak ako za čias Fera Mikloška, tak aj teraz priame prenosy dávať na rozdiel od mojich nasledovníkov, ale vždy racionálne, aby to bolo finančne zladené.

  Ďakujem.

 • Dovolil by som si zareagovať na sympatickú poslankyňu HZDS pani Muškovú. Vytvárate, pani poslankyňa, virtuálnu realitu, nepravdivú realitu. Jednu vec vám odhalil teraz pán Mikloško, vy sa na to iba usmievate, ale je skutočnosťou, že priame prenosy za vášho pôsobenia neboli. Vy ste boli vo výbore, ktorý sa týmito vecami zapodieval. Neviem o tom, že by ste zdvihli hlas za priame prenosy z parlamentu. A diali sa tu v Národnej rade Slovenskej republiky veľmi závažné veci, občania Slovenskej republiky ich nevideli. Dnes, prepáčte, viaceré z prejavov poslancov HZDS sú doslova farizejské. Voláte po tom, aby sa pila voda, ale vy ste sa opájali vínom moci štyri roky aj v Slovenskej televízii.

  Dovolím si prečítať veľmi krátke úryvky z listu, ktorý napísal riaditeľ banskobystrického štúdia riaditeľovi Kubišovi. Ukazuje, že tunelovanie, rozkrádanie televízie pokračuje, zatiaľ čo vy hovoríte divákom ľúbivé slová o tom, že ste ochrancovia demokracie a že treba hlavne tie prenosy z parlamentu, ktoré vy ste nikdy nepripustili.

  Pán riaditeľ píše Igorovi Kubišovi: "Podpísaním koprodukčnej zmluvy so Štúdiom Beta ste, pán riaditeľ, zároveň takmer vygumovali z vysielacej štruktúry budúceho roka televízne štúdiá v Banskej Bystrici a Košiciach. Ide o 42 hodín regionálneho vysielania len z nášho štúdia, ktoré sa nesmú dostať do okrajových časov. Ďalej sú relácie, ktoré nebudeme mať kde vysielať, najmä nie v čase, na ktorý si zvykli naši diváci, a sú slušne sledované. Sú to najmä: Magazín životného prostredia, Večerné dialógy, Medzi nebom a zemou, Romale, Miestopis cechov a manufaktúr, Hrady a povesti, Agropodnikatelia a vidiek. Spolu takto prídeme - a s nami aj diváci - o vyše 80 hodín pôvodného zaujímavého a poučného programu na okruhu STV 2." A toto sú skutočnosti, ktoré súvisia so skutočnou a nie virtuálnou realitou.

  Ďakujem.

 • Hlasy z pléna.

 • Nedostal prednostné slovo, prihlásil sa s faktickou poznámkou.

  Prosím technikov, ktorí obsluhujú časomieru, v prípade, ak sa s faktickou poznámkou prihlási pán navrhovateľ, aby mu merali 2 minúty na faktickú poznámku.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikolášik.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Chcel som sa len opýtať pani kolegyne Muškovej, ktorá nám tak pekne a hladko vysvetľovala, ako vláda dodržiavala tretinový systém, akým spôsobom napríklad taký redaktor Kapusta dodržiaval tretinový systém, keď nikdy po jeho kolážach a montážach nenechali sa vyjadriť v Slovenskej televízii tým, ktorí boli osočení a ktorí nemohli na takéto osočenia reagovať. Myslím si, že je najvyšší čas, aby takíto pracovníci zo Slovenskej televízie odišli.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, chcem len upozorniť, lebo tu pán Budaj používa niektoré obraty, ktoré nemajú nič spoločné zase s pravdou. Hovoril o virtuálnej realite ako o klamnej realite. Chcem ho upozorniť, že virtuálna realita je možná realita obsahujúca všetky kombinatorické možnosti, takže pozor na to.

  Po druhé, všetci sme svedkami toho, že v roku 1994 sa vysoko nedodržovala zásada proporcionality v Slovenskej televízii. To znamená, táto proporčná porucha trvala práve v riešení Moravčíkovej vlády. Teraz to znova opakujete, nehovorte nám o tom, že zavádzate iné podmienky. Priatelia, veľkými slovami nezakryjete realitu, ako sa k tomu chystáte.

 • Pani poslankyňa Mušková, ak nemáte procedurálny návrh, neudelím vám slovo vo faktickej poznámke. Máte procedurálny návrh? Nie.

  Pán poslanec Paška, nech sa páči. Pripraví sa pán poslanec Jarjabek.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda,

  ctené kolegyne, kolegovia,

  v skrátenom legislatívnom konaní prerokúvame novelu zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a zákona Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase. Novelu, ktorá podľa predkladateľa údajne má zlepšiť verejnoprávne postavenie týchto inštitúcií. Táto novela, aj keď je krátka, má necelé dve strany textu, neobsahuje podľa môjho názoru nijaké systémové riešenia na skutočné posúdenie nezávislosti týchto inštitúcií od politickej moci a nenachádza sa v nej žiadne takéto riešenie. Ba práve naopak, jednorazová voľba všetkých členov Rady Slovenskej televízie aj Rady Slovenského rozhlasu a navrhované odvolávanie členov týchto rád podľa gumového ustanovenia o porušovaní nedefinovaných povinností člena rady naznačujú, že správne orgány týchto verejnoprávnych inštitúcií majú byť priamo podriadené politickej vládnej moci. Zo systémového hľadiska je to teda priehľadný a čitateľný krok späť k odbúraniu demokratických vymožeností v súčasnosti platného zákona. A tak sa teda pýtam: Načo je táto novela a prečo je prijímaná takýmto chvatným spôsobom aj za cenu porušovania zákona o rokovacom poriadku?

  Vážení predstavitelia novej vládnej moci, odpoveď na túto otázku nám dal vo včerajšom večernom vystúpení váš kolega, predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, pán Vladimír Palko, keď úprimne priznal, že cieľom tejto novelizácie zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii a zákona o Slovenskom rozhlase je odstránenie legislatívnych bariér, ktoré bránia novej vládnej moci priamo realizovať personálne čistky v Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase. Všetko ostatné je iba dymová clona, ktorá má zakryť tento cieľ. Dymová clona, ktorá je navyše nekvalifikovane a zle pripravená. Veď aj vaša vláda vyjadrila k tejto predlohe závažné pripomienky a spoločná správa, ktorá je k tomuto krátkemu dvojstránkovému textu priložená, uvádza až 19 pozmeňujúcich návrhov, čo svedčí o tom, že predkladatelia sa príliš nezaoberali právnou čistotou svojho návrhu a že sa spoliehali na silu hlasovacej mašinérie, ktorá za nimi stojí.

  Vážení koaliční kolegovia, personálne čistky, ktoré ste spustili na všetkých stupňoch štátnej správy, sú v príkrom rozpore s vašimi predvolebnými sľubmi. Ukazuje sa, že napriek vašim dobrým predstavám ani vy nedokážete prevziať moc bez toho, aby ste nevykopli z funkcií pre vás politicky nepohodlných ľudí. Nepoučili ste sa teda z chýb vašich predchodcov a ukazuje sa, že cesta k lepšej politickej kultúre u nás ešte nejaký ten čas potrvá.

  Slovenská národná strana nemieni asistovať pri likvidovaní demokratických výdobytkov súčasných zákonov Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase len preto, aby ste mohli urobiť rýchlu deratizáciu v týchto inštitúciách, a preto túto novelu zákona nepodporím.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Jarjabek. Ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Cuper.

  Nedá mi však pred tým, aby som faktickou poznámkou nereagoval na pána poslanca Pašku. Ja spolu s pani poslankyňou Muškovou sme dostali jeden a ten istý list od poslucháčky, ktorá sleduje televízny prenos z parlamentu, od pani Chrapkovej Vlasty, adresa Zbehy 73, ktorá vysvetľuje, aké personálne čistky na úrovni štátnej správy boli po roku 1994, a píše aj o dôvodoch týchto personálnych čistiek. Ja ho odovzdám, ak ste to, pani Mušková, nedostali, vám.

  Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek. Pardon, ešte pán poslanec Engliš vystúpi s faktickou poznámkou.

 • V podstate chcel by som doplniť to, čo pán Paška povedal. Určitým spôsobom ste ma iritovali, pán podpredseda, aj vy. Asi pred hodinou telefonoval tu na tento telefón jeden divák tohto nášho predstavenia, ktorý ma upozornil na jednu vec. Keď hovoril pán Paška, že ide o dymovú clonu, tak tento divák mi hovoril a doslova so slzami v očiach, nakoniec sa až plakal a povedal: "Páni, bojujte, bojujte, pretože oni nás chcú predať a predajú aj STV, nebudeme mať už nič vlastné."

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda parlamentu,

  vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budem veľmi stručný. Vrátim sa len k meritu veci. Chcem len na záver skonštatovať, že táto novela zákona nerieši nič okrem účelových personálnych výmen. No a myslím si, že na záver tohto dvojdňového maratónu okolo tejto novely sme sa všetci na záver veľmi zhodli v tom zmysle, že vlastne vy túto novelu robíte kvôli výmene manažmentu Slovenskej televízie a my vám veríme.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Chcela by som doplniť pána poslanca, môjho predrečníka, v tom, že v mojom diskusnom príspevku som povedala víziu, ktorá je veľmi reálna.

  To, že televízia nevysielala všetky pléna Národnej rady Slovenskej republiky, je veľmi ľahké vysvetliť. Manažment o tom rozhoduje sám a zrejme práve z finančných dôvodov, o ktorých si hovoril, Ferko, si to nemohol dovoliť. A teraz vysielajú práve preto, že ste to vy občanom sľubovali, a nemyslím si, že ten sľub dokážete dodržať, ak si nesadneme všetci, ak sa nezvolajú všetci odborníci od médií a ak sa neurobí slušná legislatíva pre túto verejnoprávnu inštitúciu.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  pán predsedajúci, predčítavanie listov nie je najlepší spôsob vedenia tejto schôdze. Pripomína mi to staré zašlé časy našej alebo snemov bývalej KSČ.

  Ak začnem svoje vystúpenie, tak sa zastavím najprv, ak dovolíte, na chvíľu pri pánovi poslancovi Švecovi a jeho faktickej poznámke.

  Pán poslanec Švec, vždy som si vážil, ak si niekoho vážim alebo procesne, tak to boli vždy lekári. Vážim si ich nesmierne, pretože som mal tú česť a možnosť chodiť s vlastnými príbuznými a stráviť dosť dlhý čas aj tento rok na onkologickom ústave. A to, čo človek tam vidí, na to naozaj treba nesmiernu trpezlivosť, ľudskosť a humanitu. A preto si myslím, že lekárom revanš nesvedčí. V nijakom prípade revanš lekárovi nesvedčí. A ja osobne som tiež nikdy nebol za nejaký revanš, to hovorím otvorene, a môžete sa smiať, koľko chcete. Ale bol som obeťou - a ja mám tiež svoju pamäť a myslím si, že zatiaľ mi slúži ešte veľmi dobre -, bol som obeťou politických intríg niekoľkokrát aj v tom marci, keď istý pán, ktorý dnes sedí už v SIS, aj s istým pánom, ktorého dáma tu sedí v parlamentných laviciach, za mnou chodili a ponúkali mi za istú zradu istú funkciu, a nie nízku. Takže to bol vtedy obyčajný štátny prevrat a pokus o revanš. Ak chcete mená, môžem doplniť, ak by ste boli veľmi zvedaví.

  Ten istý pán mi celý minulý rok odkazoval po istom pánovi, ktorý sedel za SDĽ tam a ktorý dnes už tu nesedí, aby som ho navštívil na Červeňovej, čo som s vďakou asi 5-krát odmietol, pretože nechcel som byť nijakou súčasťou nijakých politických intríg, z ktorých by vyplýval tento revanš. Podarilo sa vám, samozrejme, slovenský národ oklamať. Dostali ste sa v tomto "dúhovom vláčiku" niektorí väčší, niektorí menší revanšisti do tohto parlamentu a dnes robíte revanš. Robíte ho, v poriadku, je to váš problém. Len potom sa s tým musíte zmieriť aj v budúcnosti, že takto sa demokratické základy na Slovensku nekladú, a zdôrazniť to aj vašim chlebodarcom v Bruseli a v Amerike a niekde aj inde, lebo základy demokracie sa kladú úplne nejako inak.

  Pánu doktorovi Mikolášikovi chcem povedať, že ak pracovnou metódou pána Kapustu bolo zostrihávanie materiálov dohromady, tak môžem vám, pán Mikolášik, zodpovedne povedať, že moji kolegovia a ja v televíznej stanici sme boli obeťami tej istej pracovnej metódy takmer každý deň a sme v niektorých médiách, z ktorých ste si aj vy tu dnes uťahovali, aj dnes. Zoberte si Plus 7 dní, tam sa strihá počítačovo, vyrábajú sa kompromitujúce materiály proti Hnutiu za demokratické Slovensko a jeho členom. Nikoho iného som tam kompromitovať z iných politických strán nevidel okrem Hnutia za demokratické Slovensko. Je to bohapustý stupídny antimečiarizmus. Máte ho tu niektorí, požičajte si ho a pozrite.

 • Hlas z pléna.

 • Ja som vám neskákal, pán Brocka, do reči. Takže láskavo ma nechajte hovoriť a pokojne seďte.

 • Reakcia poslanca.

 • Hovorím k veci. Hovorím o zákone o televíznej a rozhlasovej rade.

  Áno, takéto metódy používa väčšina médií, ktoré sú na vašej strane, ale to vy nemôžete vidieť, lebo vám to vyhovuje, pretože to dehonestuje Hnutie za demokratické Slovensko, a podľa pokynov vašich chlebodarcov je potrebné tento politický subjekt vymazať z politickej, slovenskej mapy, takisto ako bývalého premiéra pána Mečiara.

  Takže k tomu potrebujete, samozrejme, zlikvidovať Slovenskú televíziu a jej nezávislosť. Svojho času istý právnik napísal jednu knihu o medzerách v práve a jej zapĺňaní alebo vytváraní tzv. kaučukových alebo gumových paragrafov. Ak sa pozriete na tento návrh, ktorý je tu predkladaný, ktorý je novelou zákona o rozhlasovej a televíznej rade, tak zistíte, že je plný takýchto gumových alebo kaučukových paragrafov, podľa ktorých sa môže postupovať, ako len chce. V každom právnom štáte platia isté právne zásady a princípy.

  Aj odvolacie dôvody musia byť striktne vymenované v zákone. My sme sa toho vždy držali, to som spomínal včera. Ale zoberte si tento návrh. Zoberte si jeho § 8 ods. 1, ktorý sa dopĺňa o písm. e), v ktorom je napísané: "Ak porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v rade." Pýtam sa: Kto bude tým sudcom, kto bude hovoriť, či niekto z členov rady porušil povinnosti alebo neporušil? Takéto chybné ustanovenie, takýto kaučukový paragraf je len ako nástroj v rukách pána budúceho riaditeľa Slovenskej televízie, alebo lepšie povedané, v rukách budúceho manipulátora Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie, aby kedykoľvek podľa vlastných želaní a potrieb odvolával alebo vymenoval za pomoci tejto hlasovacej mašinérie nových členov Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Zoberme aj niektoré zlepšenia § 8 ods. 2, ktorý znie: "Funkčné obdobie rady je 4-ročné a začína sa zvolením rady. Prvé zasadnutie rady zvoláva predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od zvolenia rady. Na prvom zasadaní si rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu. Členovia rady zotrvajú vo funkcii do zvolenia novej rady."

  Vážení, táto posledná veta je po zlepšení gestorského výboru vypustená. To znamená, dáva sa ďalší prostriedok do rúk budúcemu manipulátorovi Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie, aby kedykoľvek podľa svojich vlastných predstáv nechal zvoliť za riaditeľa Slovenskej televízie kohokoľvek. Mám také podozrenie podľa návrhu iného zákona, ktorým je zákon o konflikte záujmov, kde sa táto povinnosť vzťahuje aj na niektorých funkcionárov, že možno to bude aj pán Budaj, neviem, možno aj niekto iný z poslancov tohto snemu, takže bude prepojenie rady, parlamentu a budúceho manipulátora Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Funkčné obdobie rady vymenovanej podľa § 7 zákona Národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov sa končí zvolením rady podľa tohto zákona. Dávam pozmeňujúci návrh, ktorý dodám aj písomne, aj s 15 podpismi.

 • Hlasy v sále.

 • Pán predseda poslaneckého klubu SDK, láskavo nesvedčí pánu lekárovi, aby mi radil v právnych veciach. Môžete potom v konzíliu radiť svojim zdravotným sestrám, ak ich na to pozvete, alebo možno pánom lekárom, ak vás do konzília zoberú, ale o tom už veľmi silne pochybujem.

  Tak navrhujem, aby funkčné obdobie členov rady zvolenej podľa doterajších predpisov sa skončilo s funkčným obdobím tohto parlamentu. Myslím si, že takto bude aspoň jedna právna istota pre Radu pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Na záver by som chcel televíznym divákom prečítať list, ktorý je dokumentom toho, prečo sa tak ponáhľate a prečo musíme tu dnes tak dlho byť, aby to nebolo argumentované tým, že my z nejakých, nedajbože, príčin predlžujeme toto rokovanie. Prečítal by som list predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 3. novembra 1998 nášmu predsedovi poslaneckého klubu pánu Tiborovi Cabajovi:

  "Vážený pán predseda, v zmysle pripomienkovaných legislatívnych zmien v zákone Národnej rady Slovenskej republiky číslo 554/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a v zákone číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, ktoré budú s veľkou pravdepodobnosťou Národnou radou Slovenskej republiky schválené už na druhej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, dôjde k ukončeniu funkčného obdobia členov terajších mediálnych rád a zároveň k voľbe 9 nových členov Rady Slovenskej televízie a 9 nových členov Rozhlasovej rady na 4-ročné funkčné obdobie.

  Obraciam sa preto na Vás, vážený pán predseda, aby ste navrhli na voľné miesta v Rozhlasovej rade a Rade Slovenskej televízie vhodných kandidátov. V tejto súvislosti pripomínam, že podľa citovaných zákonov členom rady nemôže byť prezident, poslanec zákonodarného zboru, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník, prokurátor, sudca, člen ozbrojeného zboru, funkcionár politickej strany a politického hnutia, ten, kto je v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu k právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje rozhlasové alebo televízne vysielanie, ten, kto podniká v oblasti reklamy a podnikania, ak on alebo jemu blízke osoby podnikajú v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania.

  Na posúdenie a voľbu za člena rady Národnou radou Slovenskej republiky je treba návrh doložiť životopisom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, vzdelanie, adresu zamestnávateľa, funkciu v zamestnaní, členstvo v politickej strane alebo hnutí a písomný súhlas kandidáta s členstvom v rade.

  Prosím Vás, pán predseda, aby ste návrhy kandidátov na člena Rozhlasovej rady a členov Rady Slovenskej televízie spolu s požadovanými údajmi zaslali Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Mudroňova 1, do 4. novembra 1998."

  Takže preto tento cval v schvaľovaní tohto zákona, ktorý má iba samé zmocňovacie ustanovenia pre tu prítomného budúceho, zrejme asi hlavného šéfideológa Slovenskej televízie, ktorými teda môže urobiť v Slovenskej televízii poriadok na obraz taký, aký potrebuje mať SDK.

  Pýtam sa, pán predseda parlamentu, či je toto ten sľubovaný prístup Strany demokratickej ľavice, ktorá sľubovala nekádrovať, ani "nekrágľovať", teda odvolávať bezdôvodne ľudí zo svojich funkcií, ak spĺňajú všetky náročné kritériá, ktoré sú na výkon funkcií kladené. Myslím si, že Strana demokratickej ľavice bola vždy stranou uvážlivých ľudí a som presvedčený, že ani v budúcnosti, pán predseda, nebudete podliehať tlakom na prítomných "mediálnych jastrabov", aby urýchľovali čistky v niektorých inštitúciách Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, ďakujem.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Dovoľte mi, aby som úvahy pána poslanca Cupera ešte podporila výrokom známeho filozofa Voltaira, ktorý uviedol: "Nesúhlasím s vaším názorom, ale urobím všetko, aby ste ho mohli slobodne uviesť." Z tejto filozofie vychádza aj naša ústava, ktorá zakotvuje zásadu slobody slova.

  Vážení páni poslanci, predkladatelia, ste presvedčení, že vami predložená novela dáva právny základ na realizáciu tejto zásady? Som hlboko presvedčená, že vonkoncom nie, pretože touto novelou robíte všetko pre to, aby sa nemohol opačný názor slobodne uviesť.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená snemovňa,

  rád by som pána poslanca a docenta a doktora a právnika Cupera chcel v súvise s údajne trvalým zostrihávaním, ktoré robia zrejme imperialistické štvavé a nepriateľské televízne vysielače, upokojiť. Poslanca Cupera netreba strihať. Televízni diváci sa presvedčili a dnes a denne sa presvedčujú, že jeho vystúpenia sú absolútnym samostrihom, proti ktorému je Absolut vodka hotový sunar a ktorý je sebalepšou technikou neopakovateľný.

 • Chcel by som nového lídra Hnutia za demokratické Slovensko pána poslanca Cupera poprosiť, aby nerobil zo slovenských ľudí hlupákov, ktorí sa len tak ľahko nechajú niekým oklamať. Dve tretiny občanov Slovenskej republiky sa vo voľbách vyslovili za zmenu, aj za zmenu vo fungovaní Slovenskej televízie, pretože tá je platená z peňazí všetkých daňových poplatníkov a koncesionárov, nielen tých, ktorí volili Hnutie za demokratické Slovensko. Pán riaditeľ Slovenskej televízie sa opakovane v priamom prenose verejne priznal, že bol vo funkcii vo vládnom tričku.

  Tu ide, priatelia, predovšetkým o to, aby Slovenská televízia prestala byť v rukách ľudí, ktorí z nej urobili slúžku jednej politickej strany. To platí nielen do minulosti, to platí aj do budúcnosti. Jednoducho, tu nejde o revanš. Opakujem to, čo som povedal včera. Tu ide iba o prvý krok, aby Slovenská televízia prestala byť slúžtičkou Hnutia za demokratické Slovensko, a ten ďalší krok bude naozaj komplexný zákon o médiách, ktorý bude tieto veci riešiť systémovo. Ale uznajte, že tak ako doteraz Slovenská televízia fungovala, jednoducho ďalej fungovať nemôže. Myslím si, že zmenu v jej fungovaní si želá veľká väčšina občanov Slovenskej republiky.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcem len povedať, že na mnohých miesta Slovenska ešte stále občania nemajú inú možnosť, ako sledovať vysielanie Slovenskej televízie. Je to verejnoprávna inštitúcia, ktorá má podávať vyvážené informácie tak vo vzdelávaní, ako aj v náboženských programoch, ale aj v publicistike. A som veľmi rád a tu nadväzujem na môjho predrečníka pána doktora a docenta Cupera, ktorý pred chvíľkou priznal tu pred nami verejne, že pán Kapusta používa nedovolené manipulácie a strihané materiály za účelom osočovania svojich politických protivníkov. A navyše chcem povedať, že napríklad taký riaditeľ tejto slovenskej verejnoprávnej inštitúcie, neviem, či bol až taký kompetentný riaditeľ, keď išiel na túto významnú funkciu rovno z hlásateľne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcel by som zdôrazniť k vystúpeniu pána poslanca Cupera, že treba to vidieť znova v kontexte celkovej situácie. Rozhodnutie o zmocnení sa Slovenskej televízie je rozhodnutie zväčšiť 80-percentný vysielací monopol a vôbec mediálny monopol, ktorým disponuje súčasná vládna koalícia. Je to tvrdé, hrubé, protidemokratické orientovanie a navodenie absolútnej prevahy v týchto oblastiach.

  Chcem zároveň upozorniť, že tu v samotnej sále sa napríklad používajú úplne zámerne dezinformačné provokácie. Všimnite si, že pán poslanec Tatár včera vystúpil s jednou cielenou provokačnou informáciou, čo sa deje v rade. Toto sa nikde nedialo. Dali sme to overiť. Celá skutočnosť bola naozaj cielenou dezinformáciou a hrubou urážkou všetkých poslancov. Som presvedčený, že to uráža aj poslancov, ktorí sú teraz v iných tričkách. A ak tu toto nebudeme brať na vedomie, že takéto metódy mýlenia, doslova provokatívneho mýlenia ľudí sa budú používať bez protestovania, tak sa, priatelia, dostaneme do veľmi nebezpečnej situácie voľného šírenia poplašných správ.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem len upozorniť, že pán poslanec Cuper vo svojom vystúpení v rozprave nepodal pozmeňujúci návrh v súlade so zákonom o rokovacom poriadku podľa § 29 ods. 1, to znamená v písomnej forme a riadne sformulovaný, a ani ho nepodal podľa § 82 ods. 2, kde sa vyžaduje súhlas aspoň 15 poslancov.

  Ďakujem.

 • Za posledné dva roky Slovenská televízia ukázala, že nie je vôbec verejnoprávnou, ale že sa stala televíziou, ktorá plnila príkazy vládneho hnutia, teda Hnutia za demokratické Slovensko. Slovenská televízia sa stala takzvanou trúbou hnutia, ktoré bolo štyri roky pri moci. Ale na druhej strane veľmi dobre chápem, prečo takto poslanci za Hnutie za demokratické Slovensko vystupujú. Lebo je ich morálnou povinnosťou chrániť práve tých, ktorí pre nich štyri roky v Slovenskej televízii pracovali. Na druhej strane chcem poďakovať pánovi Cuperovi, že jeho vystúpenia vždy vyvolajú úsmev a najmä pozornosť nielen tu v rokovacej sále, ale aj u televíznych divákov.

  Takže ešte raz - ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem doplniť predrečníka, pretože veľa sa tu hovorí, ale treba povedať jednoznačne, že je to tvrdý účel. Bolo poslanecké grémium, kde okrem iného, a to tu nezaznelo, predseda tohto parlamentu navrhol určité pokračovanie, ako by sme mohli vyjsť z toho, nechcem nazvať z tej situácie, slušne povedané, v ktorej tento parlament sa momentálne nachádza, a bol priamo dotlačený predstaviteľmi klubov súčasnej vládnej koalície, pretože už sú takí nadržaní, už to bolo v tom liste...

 • Pán poslanec Cabaj, prosil by som, aby ste reagovali na pána poslanca Cupera.

 • Áno, rozširujem to, čo nepovedal pán poslanec Cuper, a uberáte mi jednoducho čas.

  Takže chcem povedať, že jednoducho bol predseda tohto parlamentu pritlačený, že musí rešpektovať to, čo rozhodujú politici v pozadí, a bude to takýmto spôsobom, pretože máte jednoducho silu hlasov. Dobre, toto bol výsledok grémia. Len potom treba, aby si aj televízni diváci uvedomili, že ako dokážu - prepáčte za výraz - "válovy" spájať ľudí. Dokážu spojiť aj politicky popravovaného, aj politického kata. Jednoducho, toto drží spolu a politicky treba takýmto spôsobom pokračovať.

  A ak sa niekto nevie vyrovnať so zákonom, máte silu hlasov, aby si zákon prispôsobil na svoje schopnosti, aby to vedel vyriešiť. Dobre, odmietame sa totiž podieľať na prijímaní takého zákona, ktorý bude "krágľovať" ľudí, ktorí pôsobili doteraz v televíznych radách, aby sa tam potom dostali ľudia, ktorí urobia to, čo sa im politicky nadiktuje v záujme takzvanej demokracie.

  Preto klub poslancov Hnutia za demokratické Slovensko sa odmieta podieľať na prijímaní tohto zákona, a preto opustíme rokovaciu miestnosť pred hlasovaním.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Panie poslankyne,

  páni poslanci,

  z osobných skúseností z budovania socializmu v päťdesiatych rokoch a z obdobia normalizácie po roku 1969 dokážem pochopiť niektorých ľudí, ktorí po šiestich rokoch vlády HZDS - nezabudla som na to krátke obdobie vlády pána Moravčíka...

 • Pani poslankyňa, prosím, keby ste reagovali na pána poslanca Cupera.

 • Áno, reagujem na neho, pretože pán poslanec Cuper hovoril o tom, že Rada Slovenskej televízie vykonávala svoju funkciu tak, ako mala. Myslím si, že po tom, ako sa predseda Rady Slovenskej televízie pán poslanec Jarjabek stal poslancom a vzdal sa svojej funkcie, rada mala až do tejto chvíle možnosť nie žiadať, aby tu vystúpila jedna jej členka, ale napísať list, že je rada, že sa zmenili pomery, že sa nestotožňuje s tým, čo sa tu robilo doteraz, že sa kriticky stavia k vysielaniu Slovenskej televízie a že chce spolupracovať s tými dovolenými členmi Rady Slovenskej televízie. Nestalo sa tak, čiže súhlasí s tým, ako Slovenská televízia vysielala doteraz, a chce ju riadiť v týchto intenciách aj naďalej.

 • Pán poslanec Krajči.

  Pokoj, panie poslankyne a páni poslanci.

  Nech sa páči, pán poslanec Krajči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi tiež v krátkosti reagovať na to, čo hovoril pán Cuper, keď spomínal Slovenskú televíziu. Som rád, že Slovenská televízia okrem názvu slovenská je aj tá televízia, ktorá skutočne má národný program. Je to tá televízia, ktorá nepodliehala amerikanizácii. A v prípade, že je pravda to, čo pripravujete, že by sa mal stať riaditeľom Slovenskej televízie redaktor z Markízy, myslím si, že Markízu 2 takisto nepotrebujeme, a preto by som chcel povedať, že naozaj ten národný program Slovenskej televízie si ocenili všetci diváci.

  Po druhé by som chcel povedať pánovi Osuskému, ktorý, myslím si, nastúpil len teraz krátko do parlamentu, aby neurážal pána Cupera, ktorý si tu už niečo odkrútil.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy a páni,

  musím doplniť vystúpenie pána poslanca Cupera o jednu veľmi dôležitú poznámku. Zhodou okolností pán poslanec Andrassy tu hovoril o trúbach. Pýtam sa: Čou trúbou bola Pravda? Čou trúbou bolo Sme? Čou trúbou bola Markíza? A podobne. Je dobré si to uvedomiť, pretože toto pán poslanec Cuper totiž zabudol povedať. Toto nie je len boj o Slovenskú televíziu, ktorá je veľmi silným médiom. Dnes vieme presne zmerať aj kvantitu, aj kvalitu politických informácií, ktoré z rozličných strán rozličnými spôsobmi a rozličnými druhmi médií vplývajú na politické myslenie človeka. 90 % vážených informácií, to znamená nie kvantitatívne, ale už aj kvalitatívne zhodnotených, má dnes a malo aj predtým možno plus-mínus 4-5 % ten politicky orientovaný smer, aký dnes predstavujete vy, vážení páni, vážené dámy súčasnej politickej moci. Prostredníctvom týchto informácií, pretože poznáte ich silu, chcete ďalej ovplyvňovať, bohužiaľ, nepravdivo ovplyvňovať, myslenie občana. Ide o manipuláciu názoru, manipuláciu občana. Pravda, nesmie byť v duchu samostatnosti, v duchu slobody, musí byť podriadená komusi, kto si to veľmi želá. To je celý problém.

  Ďakujem.

 • K vystúpeniu pána poslanca Cupera chcem uviesť, že za posledné štyri roky sme si zvykli na to, že vláda pod vedením pána premiéra Mečiara porušovala zákony, kedy chcela. A keď to bolo príliš flagrantné, že na to muselo reagovať aj medzinárodné spoločenstvo, tak po získaní prezidentských právomocí udelil premiér Mečiar amnestiu tým členom vlády, ktorí zákony Slovenskej republiky porušovali veľmi hrubo. Pozri amnestia za zmarené referendum. Tak o čom vlastne nás tu chcete, páni, presvedčiť? Azda nie o tom, že vy ste boli, pán Cuper, tým mužom, ktorý obhajoval zákonnosť? Veď tomu neveria už ani malé deti, pretože dospelí občania vás berú ako estrádne vystúpenie.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  dovoľte mi niekoľko slov k vystúpeniu posledného rečníka pána Cupera. Niekoľkokrát sa zopakovali reči o "krágľovaní" ľudí. Pýtam sa, či je "krágľovaním" ľudí výmena ľudí, ktorí evidentne nezvládli svoje poslanie. Nezvládli svoje poslanie v tom, že trpeli lapsusy riaditeľa, ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. Či je plnením povinností a plnením si úloh v rade to, že trpeli neobjektívnosť informácií? Vrátim sa do apríla tohto roka. Hodinový prenos zo snemu HZDS, ale ani slovo o tom, že vo Zvolene sa konal 5. zjazd Strany demokratickej ľavice.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa spoločného navrhovateľa, či si žiada záverečné slovo. Uzatváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu, či chce vystúpiť.

 • Dovoľte mi, aby som na záver povedal niekoľko viet.

  Chcem najprv poďakovať za trpezlivosť, a to nielen kolegov a kolegýň, ale aj divákov.

  Celý prípad prípravy a diskusie o tomto zákone je pre mnohých možno zbytočne komplikovaný. Celá vec je celkom jednoduchá. Hnutie za demokratické Slovensko totiž vytvorilo zákony, ktoré rátali s prehrou vo voľbách. Jeden z takýchto zákonov je aj ten, o ktorom hovoríme. Tak sú mnohé inštitúcie, ktoré sú platené z našich peňazí ako daňovníkov Slovenskej republiky, bez demokratickej kontroly. Kradlo sa v nich aj pred voľbami, ale po voľbách začalo brutálne vykrádanie a v prípade Slovenskej televízie dokonca čachrovanie s televíznym časom. My sa snažíme chrániť majetok občanov a musím dôrazne povedať, že v tom budeme aj pokračovať.

  Opoziční poslanci majú dnes možnosť vystupovať v priamom prenose z parlamentu, to, čo opozícia nemala štyri roky a snažia sa celú situáciu zahmliť a postaviť z nôh na hlavu. Napriek tomu sú mnohé ich príspevky zaujímavé. Napríklad pán Paška aj pán Hudec a pán Cuper hovorili, že oni sa obávajú, že ideme opakovať ich chyby. K tomu mám dve krátke poznámky.

  Možno by stálo za to, páni a dámy, ak sa teda obávate, že sa budú opakovať vaše chyby, o tých chybách niekedy povedať. Tých chýb, ktoré ste urobili, bolo veľa. Niektoré sa týkali ústavy, iné demokracie, ďalšie sa týkali toho, že ste kryli zlé hospodárenie s majetkom štátu, ba dokonca niekedy nevyšetrené kriminálne veci. Kedy sa vyjadríte k chybám a kedy sa za tie chyby ospravedlníte? Vaše nepriame priznanie môže byť sympatické, ale zostáva na pol ceste. Demokratická verejnosť od vás očakáva možno menej demagógie a trochu viac pokory.

  Druhá poznámka: Je možné, ba dokonca je pravdepodobné, že budeme robiť pri politickej práci aj my ako vládna koalícia chyby. Ale nebudú to také chyby, ktoré deštruujú demokraciu, ani vykrádanie štátneho majetku. A nebude to ani zneužívanie Slovenskej televízie. Samozrejme, nejde mi o to, aby som presvedčil poslancov HZDS, skôr využívam toto záverečné slovo na to, aby som ubezpečil divákov a slušných ľudí v tejto krajine, že Slovenská televízia pôjde smerom k verejnoprávnosti a že aj v tejto oblasti, tak ako v iných, zlé, pokrivené zákony, ktoré ju dostali spod kontroly tých, ktorí kontrolovať mali, budú napravené. Podľa toho zákona, o ktorom diskutujeme, bude konečne v radách televízie aj opozícia, tí, ktorých navrhnú kluby Hnutia za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany.

  Aj tento krok je celkom jasným vyjadrením toho rozdielu, ako sa robili zákony za vás, dámy a páni, a ako verejnoprávnosť chápeme my. V tomto trende budeme pokračovať, legislatíva aj mediálna legislatíva sa bude ďalej zdokonaľovať. Čas ukáže, či presvedčíme verejnosť. Som si celkom istý, že Slovenská televízia bude verejnoprávna, bude aj národná a kultúrna inštitúcia. Prosím, aby ste podporili zákon, ktorý k tomu smeruje.

  Ďakujem.

 • Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca? Nie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, aby uvádzal hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, vo svojej úvodnej reči som navrhol, aby sme hlasovali en bloc o bodoch 1 až 17. Pán poslanec Hudec potom navrhol, aby sa o jednotlivých bodoch rokovalo osobitne. Teraz neviem, či tým myslel, aby sa hlasovalo. On použil slovo "rokovalo".

  Pán poslanec Hudec, mali by ste upresniť ten svoj návrh.

 • Pán poslanec Mikloško, pán poslanec Hudec navrhol, aby sme o jednotlivých bodoch spoločnej správy hlasovali jednotlivo o každom bode zvlášť.

  Nech sa páči, budeme hlasovať jednotlivo o všetkých bodoch uvedených v spoločnej správe.

  Pokoj, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Po prvé, v názve zákona sa názvy oboch zákonov dopĺňajú o slová "v znení neskorších predpisov". Ide o legislatívnotechnickú úpravu, gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme schválili.

 • Po druhé, v článku I prvý bod sa vypúšťa. Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že aj tento bod spoločnej správy sme schválili.

 • V článku I v druhom bode znenie úvodnej vety upraviť takto: "§ 8 ods. 2 znie". Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že aj tento bod spoločnej správy sme schválili.

 • Po štvrté, v článku I v druhom bode v § 8 ods. 2 vypustiť poslednú vetu. Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Aj bod 4 spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Po piate, v článku I v druhom bode návrhu zákona v § 8 ods. 2 v prvej vete vložiť za slovo "zvolením" slovo "členov" a na konci vety pripojiť slová "ods. 1" a v druhej vete vložiť za slovo "zvolenia" slovo "členov". Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

  Už dávno Národná rada o technických zmenách nerokovala takto jednotlivo.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme schválili.

 • Po šieste, v článku I v treťom bode úvodnú vetu upraviť takto: "V § 8 ods. 3 znie". Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bode číslo 6 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Schválili sme bod 6 spoločnej správy.

  Pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

 • Po siedme, v článku I vo štvrtom bode vykonať dve zmeny:

  a) znenie bodu upraviť takto: "4. bod: V § 8 sa vypúšťa ods. 4." Doterajšie odseky 5 až 7 označiť ako odseky 4 až 6. Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválili sme bod číslo 7 spoločnej správy.

 • S týmto bodom 7 súvisí ešte nasledujúca ďalšia zmena:

  b) za doterajší štvrtý bod návrhu vložiť nový bod tohto znenia: § 8 ods. 1 písm. d) znie: "d) vzniknú dôvody podľa § 8 ods. 5." Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o druhej časti bodu 7 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Schválili sme druhú časť bodu 7 spoločnej správy.

 • Po ôsme, za doterajší bod 4 článku I návrhu zákona vložiť prechodné ustanovenie v tomto znení: Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie: "§ 15a: Funkčné obdobie členov rady zvolenej podľa doterajších predpisov sa končí nadobudnutím účinnosti tohto zákona." Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Bod 8 spoločnej správy sme schválili.

 • Podotýkam, že tým, že sme prijali toto znenie nového § 15a, znenie, ktoré navrhoval pán poslanec Cuper, už stráca zmysel.

 • Po deviate, v článku II v úvodnej vete číslo zákona 254 označiť číslom 255 o Slovenskom rozhlase, a to 255/1991 Zb. Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode 9 spoločnej správy. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválili sme bod 8 spoločnej správy.

  Pán poslanec Mikloško, odporúčam, aby ste nečítali jednotlivé znenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, pretože všetci páni poslanci a panie poslankyne majú rozdanú spoločnú správu. Prosil by som, keby ste uvádzali len číslo, o ktorom bode hlasujeme.

 • Dobre. Vzhľadom na to, že som už dokázal, že viem čítať, budem čítať už len písmená.

  Bod číslo 10 gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bode číslo 10 spoločnej správy. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválili sme bod 10 spoločnej správy.

 • Bod 11 gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode číslo 11.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválil sme bod 11 spoločnej správy.

 • Bod 12 gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 12 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválili sme bod 12 spoločnej správy.

 • Bod 13 gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 13 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválili sme bod 13 zo spoločnej správy.

 • Bod 14 gestorský výbor takisto odporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bode 14 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Schválili sme bod 14 spoločnej správy.

 • Nasleduje bod 15, o ktorom však treba hlasovať takto: Najprv hlasujeme o bode 15a. Ak ho schválime, budeme hlasovať o bode 15b. Čiže hlasujeme o bode 15a a gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválili sme bod 15a zo spoločnej správy.

 • Ideme hlasovať o bode 15b. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválili sme bod 15b zo spoločnej správy.

 • Ideme hlasovať o dôležitom bode 16, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Schválili sme bod 16 spoločnej správy.

  Panie poslankyne, páni poslanci, k tomuto bodu 16 pán poslanec Cuper podal pozmeňujúci návrh. Keďže sme schválili znenie bodu 16 spoločnej správy, nebudeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Cupera.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

 • Hlasujeme teda o bode 17, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválili sme bod 17 zo spoločnej správy.

 • Ideme hlasovať o bode 18, ktorý gestorský výbor odporúča neschváliť.

 • Pán poslanec Mikloško, hlasovanie o bodoch 18 a 19 sa stalo tým, že sme odhlasovali predchádzajúce body zo spoločnej správy, bezpredmetné.

 • Tým sme vyčerpali hlasovanie o spoločnej správe.

 • Pán predsedajúci, môžeme teda otvoriť tretie čítanie.

 • Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítania podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, pristúpime k

  tretiemu čítaniu o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a zákon Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram k tomuto bodu programu rozpravu.

  V rámci tejto rozpravy je možné podávať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Pýtam sa preto, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie do druhého čítania.

  Pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, k tomuto legislatívnemu návrhu nie je možné mať nejaké legislatívnotechnické pripomienky, pretože on je zlý legislatívne, je politicky účelový...

 • ... a preto Hnutie za demokratické Slovensko sa na hlasovaní o tomto návrhu nezúčastní.

  Dovoľte mi, aby som zároveň pozdravil televíznych divákov, ktorí nám držia prsty. Samozrejme, máme aj takých, pred chvíľou volali z Trebišova a želali si, aby sme ich pozdravili.

 • Pán poslanec, humoru už bolo dosť.

 • Nie v mene vás, ale v mene klubu Hnutia za demokratické Slovensko. Vám želám, samozrejme, vyjmúc pána Osuského. Pán Osuský, nie je múdre urážať ľudí, lebo to múdri ľudia určite tak nerobia. Vy svojím výzorom už nemusíte byť ani strihaný, stačí sa pozrieť doma do zrkadla.

  Ďakujem, príjemnú nedeľu a dovidenia.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Orosz.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  chcel by som upriamiť vašu pozornosť na bod 14 spoločnej správy. Je tam zrejme preklep. Správne by malo byť, ten text v úvodzovkách: "3. V § 7 odsek 4 znie". Podľa legislatívnych pravidiel.

 • Áno, ide o preklep. Myslím, že pri konečnej redakcii zákona legislatívne oddelenie Národnej rady upraví do príslušnej legislatívnej podoby bod číslo 14 zo spoločnej správy.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

  Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

 • Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a zákon Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, tým sme program 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali.

  Ďakujem vám za účasť a vyhlasujem 2. schôdzu za skončenú.

  Ďalej vám oznamujem, že 3. schôdza Národnej rady sa uskutoční v utorok 10. novembra 1998 so začiatkom o 14.00 hodine.

  Prajem vám všetkým príjemnú dobrú noc a dovidenia.

 • Rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sa skončilo o 19.15 hodine.