• Pred začatím rokovania schôdze.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  chcem vám všetkým, ktorí tu zrejme od 10.00 hodiny poctivo čakáte na otvorenie rokovania druhého dňa 2. schôdze Národnej rady, oznámiť, že prerokúvanie týchto dvoch návrhov zákonov vo výboroch, a to v ústavnoprávnom výbore a vo výbore pre verejnú správu sa trošku skomplikovalo, a preto nie je možné dodržať hodinu začatia rokovania o 10.00 hodine.

  Po konzultácii s predsedami jednotlivých výborov a po tom, ako mi povedali, že skôr ako do 12.00 hodiny nebudú môcť spracovať spoločnú spravodajskú správu výborov tak, aby bola rozdaná všetkým poslancom do lavice, aby ste sa mohli oboznámiť so stanoviskami výborov, stanovujem začiatok rokovania dnešnej schôdze na 13.00 hodinu. Prosím, aby ste to pochopili. Je to naliehavé, aby sme tieto zákony dôslednejšie prerokovali vo výboroch, aby potom bolo menej komplikácií pri ich prerokúvaní v pléne.

  Zároveň vás prosím, aby ste sa do 13.00 hodiny aj naobedovali, aby sme mohli potom pokračovať bez prerušenia až do 19.00 hodiny.

  Ďakujem pekne.

 • O 13.07 hodine.

 • Prosím všetkých poslancov, ktorí sa zdržujú v priestoroch Národnej rady, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v rokovaní 2. schôdze Národnej rady.

 • O 13.15 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  veľmi sa vám ospravedlňujem za to, že sme nezačali tak, ako sme predpokladali, o 13.00 hodine, ale rokovanie gestorského výboru pre verejnú správu sa predĺžilo. Výbor rokoval bez obedňajšej prestávky. V tejto chvíli sa spracúva spoločná správa výborov, preto by som vás prosil o chvíľku trpezlivosti. Predtým ako otvorím rokovanie, chcem, aby boli všetky materiály súvisiace s prerokúvaním týchto bodov programu rozdané do lavice všetkým poslancom, preto vás prosím ešte o pár minút strpenia.

  Ďakujem vám pekne.

 • O 14.10 hodine.

 • Prosím všetkých pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako otvorím prerušenú schôdzu, prosil by som a dôrazne žiadam všetkých poslancov, ktorí majú v rokovacej miestnosti mobilné telefóny, aby ich láskavo vypli. Bol som upozornený technikmi, ktorí obsluhujú hlasovacie zariadenie, že frekvencia, na ktorej pracuje naše hlasovacie zariadenie, a mobilné telefóny jedno s druhým tak rušivo pôsobia, že môže prísť pri hlasovaní k chybnému hlasovaniu práve z dôvodu zapnutia týchto mobilných telefónov. Preto vás žiadam, vypnite si mobilné telefóny, a ak je to trošku možné, odložte ich nabok počas rokovania schôdze Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie prerušenej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Vojtech Tkáč, pani poslankyňa Podhradská a pán poslanec Jozef Prokeš. Na zahraničnej služobnej ceste sú poslanci Národnej rady Dušan Slobodník a Robert Fico.

  V programe 2. schôdze Národnej rady budeme pokračovať podľa programu tak, ako sme si ho schválili včera.

  Pán poslanec Orosz - procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  predkladám procedurálny návrh podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku, aby sa o bode programu týkajúcom sa novely zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí rokovalo skôr ako o návrhu ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem upozorniť na skutočnosť, že vo výbore, ktorý je garančný, to je výbor pre verejnú správu, za novelu zákona o komunálnych voľbách, sa veľa diskutovalo aj na tému, či voľby na jeden deň alebo na dva dni. Ak by sme predsunuli tento termín, to znamená, že najskôr by sme riešili postupnosť, ako to bude zabezpečené organizačne podľa zákona, a potom následne budeme riešiť ústavný zákon, ktorým je navrhované posunutie volieb na deň 19. V prípade, že by prešiel pozmeňujúci návrh na zmenu, že môže byť 18., 19., 20., tak vlastne budeme hneď novelizovať ten zákon, ktorý prijmeme? Takže nemá to nejakú logickú postupnosť, preto by sme mali pokračovať tak, ako je to v programe schválené.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Tu nejde o ten problém, o ktorom hovorí pán predseda klubu Cabaj. Totiž, v samotnom zákone o voľbách je umožnené konať voľby aj v jeden deň, aj dva dni. Takže pokiaľ by Národná rada pri prerokúvaní ústavného zákona pristúpila k rozhodnutiu tak, ako navrhujete vy, tak sa tým nevylúči, že ak prerokujeme predtým jednoduchý zákon, teda volebný zákon, to riešenie, ktoré navrhujete. Ale je to potrebné z iných dôvodov. Keď si preštudujete ústavný zákon, tak ten ústavný zákon je vlastne špeciálnou úpravou, ktorá už predpokladá existenciu a schválenie jednoduchého zákona. Takže z toho dôvodu, z vecných dôvodov je nutné najskôr prerokovať a schváliť volebný zákon.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Orosza.

  Prosím vás, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  V programe schôdze Národnej rady budeme pokračovať druhým čítaním o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 27 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 27a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Viliam Sopko.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  na základe súhlasu vlády Slovenskej republiky prerokovala Národná rada Slovenskej republiky dňa 3. októbra 1998 návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Dnes uvedený návrh zákona prerokovali dva výbory Národnej rady - ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu, ktorým bol v prvom čítaní návrh zákona pridelený. Som poverený skupinou poslancov, ktorí návrh zákona podali, uviesť ho aj do druhého čítania v Národnej rade. Ak budete súhlasiť, nebudem už dnes návrh zákona odôvodňovať. Urobil som to včera a dôvody sú uvedené aj v dôvodovej správe k návrhu volebného zákona.

  Predložená novela zákona reaguje predovšetkým a najmä na nález Ústavného súdu tak, že dáva napadnuté ustanovenia volebného zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky. O výsledkoch prerokovania návrhu zákona v určených výboroch podá informáciu spravodajca gestorského výboru.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Sopkovi za odôvodnenie návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo určenému spravodajcovi výborov poslancovi Romanovi Vavríkovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán podpredseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 27), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 27), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada svojím uznesením číslo 30 zo 4. novembra 1998 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 27), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Oba výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor do 4. novembra 1998 nedostal žiadne stanoviská poslancov Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, oznámené v súlade s § 75 ods. 2 a § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky oba výbory schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výpisy z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré som uviedol, sú uvedené v časti IV spoločnej správy, ktorú máte v týchto chvíľach pred sebou na stole.

  Toľko, vážený pán podpredseda, zo správy spoločného spravodajcu k tlači 27. Prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pekne pánovi spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode rokovania. Do rozpravy som dostal dve písomné prihlášky za klub HZDS - pani poslankyňa Tóthová a pán poslanec Brňák.

  Prosím pani poslankyňu Tóthovú.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som najprv k mojim úvahám a pripomienkam k tomuto zákonu vyjadrila poľutovanie nad tým, že plénum tejto Národnej rady neprijalo pôvodný návrh, veľmi racionálny, aby o tomto návrhu rokovali všetky výbory. Keď už bola taká vôľa, chýba mi logická dôvodnosť, že tento návrh zákona nebol postúpený na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnosti. Viem, že možno namietať, prečo som včera s týmto návrhom nevystúpila, ale už v neskorších večerných hodinách priebeh hlasovania o pozmeňujúcom návrhu bol taký rýchly, že skôr ako sme sa zorientovali, bolo odhlasované, že tento návrh zákona prerokujú len dva výbory. Dovolím si tvrdiť, že volebné právo a realizácia volebného práva je jedným zo základných ľudských práv a že práve tento zákon riešil aj otázky práva menšín, a preto si myslím, že mal byť postúpený na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnosti. Dovolím si vyjadriť vieru v to, že sa v budúcnosti takéto postupy nebudú opakovať.

  Keďže som členkou práve tohto výboru, dovolím si plniť svoju povinnosť aj vystúpením tu v pléne. Pôvodne som chcela mať len kratšie faktické pripomienky k textu, ale vystúpenie spravodajcu pána poslanca Sopka, ktorý presiahol rámec medzí spravodajcu a prešiel do politických úvah o vedomom, teda predkladateľa o vedomom prijímaní neústavných zákonov, mi prichodí a dáva platformu na to, aby som uviedla toto:

  Zákon o komunálnych voľbách - v súčasnosti platný - vychádza zo skutočnosti, že slovenská ústava má článok 11, je to nový článok, ktorý v minulosti ústavy nemali a ktorý má nasledujúci text: "Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd." Zdôrazňujem, majú prednosť. To znamená, že aj niektoré ustanovenie, ktoré by azda bolo možné posúdiť, že nie je úplne súladné s ústavou, je v zmysle článku 11 ústavy ústavné, keďže medzinárodné dohody majú prednosť pred Ústavou Slovenskej republiky. Toto je článok 11, ktorý obsahuje naša ústava a dáva ústavnú zásadu.

  Keďže z medzinárodných zmlúv vyplýva, že treba, pretože je tam formulovaná povinnosť, menšinám dať možnosť a zabezpečiť možnosť zúčastniť sa na správe vecí verejných, je len samozrejmé, že bolo rozumné túto otázku riešiť v zákone o komunálnych voľbách.

  Len mimochodom, ďalší signatár tejto medzinárodnej zmluvy, Maďarská republika svoju signatársku povinnosť riešila v zákone o parlamentných voľbách, kde zakotvila, aj keď pri posledných voľbách sa to ešte nerealizovalo, kde zakotvila, že menšiny majú mať určité proporčné zastúpenie v parlamente, a o rovnosti a rovnakom systéme voľby, samozrejme, tam nemožno diskutovať, keďže ide o zástupcov skupín, kde vždy ten spôsob voľby bude trošku iný.

  Myslím si, že aj návrh, ktorý predložila vládna koalícia, mal rešpektovať článok 11 Ústavy Slovenskej republiky. Rešpektovať nielen preto, že sme signatármi medzinárodného dohovoru, Rámcového dohovoru o menšinách a menšinových právach, ale hlavne preto, že tento článok 11 máme v ústave. A ako hlavný dôvod vidím aj ten, že treba zabezpečiť tam, kde sú príslušníci Slovenskej republiky, Slováci v takom pomere a v takej skutočnosti, že sa nedostali zástupcovia do miestnych orgánov, aby aj táto komunita, ktorá na určitých územiach má postavenie menšinovej komunity, mala účasť na správe vecí verejných.

  Nejdem posudzovať ďalšie otázky tejto dimenzie, ale opätovne si dovolím upozorniť, že návrh, ktorý nám bol predložený, nie je súladný s článok 11 Ústavy Slovenskej republiky. A nech mi je dovolené aj pri všetkom rešpektovaní rozhodnutí Ústavného súdu a pri všetkom vedomí a aktivite rešpektovania a vykonania rozhodnutí Ústavného súdu uviesť, že mi je ľúto, že Ústavný súd Slovenskej republiky pri rozhodovaní tohto legislatívneho návrhu sa nezaoberal článkom 11 Ústavy Slovenskej republiky, pričom zdôrazňujem, že v zmysle neho medzinárodné dohody, ku ktorým sme pristúpili, majú prednosť.

  Ďalej by som chcela povedať niekoľko úvah k materiálu, ktorý bol predložený. Z neho vyplýva, a hlavne z porovnania, že sa § 6 a § 8 vypúšťajú. Vážení, zamyslel sa vôbec niekto, čo vlastne vypúšťame? Zamyslel sa niekto dôsledne nad tým, že ak vypustíme § 6, nemáme nikde zakotvené, že volič môže byť zapísaný iba v jednom zozname voličov? Ďalej, zamyslel sa niekto nad tým, že nemáme zabezpečenú informovanosť voličov? Vážení, povinnosť informovať občanov a voličov je povinnosťou každého demokratického štátu a všetkých štruktúr, ktoré v ňom pôsobia. Preto osobne som proti tomu a dávam návrh, aby sa o týchto paragrafoch opätovne hlasovalo, za ich zachovanie v texte, je to § 6, § 6a, kde sa obci ukladá, aby najneskôr 25 dní pred dňom volieb zaslala každému voličovi zapísanému v zozname oznámenie, kde sa uvedie čas konania volieb, volebný okrsok atď. a ďalšie informácie.

  Ďalej, ak dovolíte, mám pripomienku aj k § 7, to je úprava námietkového konania. Vonkoncom si nemyslím, že vypustenie tohto paragrafu bude vyšším stupňom demokracie, ktorý nám a hlavne voličom sľubovala väčšina, teda vládna väčšina v tomto parlamente. Neviem, ako sa zabezpečí, resp. vypadne ustanovenie, ktoré dáva našim občanom, t. j. voličom právo, aby si počas úradných hodín na obecnom úrade mohli overiť, či sú zapísaní v zozname, a môžu v prípade, ak sú nesprávnosti, alebo nie sú zapísaní, požadovať doplnenie údajov alebo opráv. Ja si myslím, že toto právo by mali mať občania a zároveň obce by mali mať povinnosť, ako to vyplýva z paragrafu, ktorý navrhujete vypustiť, aby obec bola povinná do 48 hodín žiadateľovi vyhovieť alebo mu v tejto lehote písomne oznámiť dôvody, prečo jeho žiadosti nemôže vyhovieť.

  Ďalej mi chýba možnosť súdneho preskúmania, ktoré vyplýva z § 7 ods. 2, ktorý sa taktiež vypúšťa. Všeobecné ustanovenia, ktoré sú v platnom práve, nepovažujem za dostatočné. Teda ak mi dovolíte sumarizovať a vyjadriť svoj názor, tak ten je taký, že vypustenie § 6 a § 8 je krokom nesprávnym, nenáležitým, ktorý nemá so zvýšením demokracie nič spoločné, ba práve naopak, znižuje garancie našim občanom, ktoré už dosiaľ dáva platné právo. Opakujem, úpravy v iných predpisoch nie sú inštruktívne a dostačujúce.

  Ak dovolíte, v závere mám návrh, aby o vypustení, poprípade ponechaní týchto paragrafov v príslušnom právnom predpise sa hlasovalo osobitne.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni Tóthovej.

  Azda len jednu pripomienku k tej výčitke, ktorú vzniesla smerom k tomu, že Národná rada nepridelila všetkým výborom na prerokovanie tento návrh zákona, chcem uviesť, že Národná rada rozhodla o pridelení týchto návrhov hlasovaním. Pani poslankyňa, ale rokovací poriadok nebráni ktorémukoľvek poslancovi, ktorý nie je zaradený v tých výboroch, ktorým bol návrh zákona prerokovaný, aby v zmysle § 50 ods. 2 oznámil svoje stanovisko gestorskému výboru a gestorský výbor sa musí zaoberať týmito pripomienkami. Takže iba toľko.

 • Šum v sále.

 • Pokoj, páni poslanci.

  Ďalší do rozpravy písomne prihlásený je pán poslanec Brňák.

  Pani poslankyňa Malíková, máte faktickú poznámku, alebo sa chcete prihlásiť do rozpravy?

  Takže, ktorí poslanci uvedení na svetelnej tabuli chcú vystúpiť s faktickou poznámkou. Pán poslanec Bajan.

  Prepáčte, pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Som rada, že medzičasom prišiel podpredseda vlády. Chcela by som sa ho opýtať, nadväzujúc na včerajšiu svoju otázku, keď mi bolo prisľúbené, že pán minister vnútra sa bude unúvať, alebo že sa pokúsite zabezpečiť, aby sa unúval na prerokúvanie tohto zákona.

 • Pani poslankyňa, pán minister Pittner na desiatu hodinu, kedy sme predpokladali začiatok rokovania dnešnej schôdze, prišiel na rokovanie Národnej rady a bol prítomný tu v rokovacej miestnosti a pripravený poslancom odpovedať na otázky. Žiaľ, tým, že sa odďalilo rokovanie na odpoludnie a pán minister Pittner odlietal odpoludnia do zahraničia, preto sa nemôže zúčastniť na rokovaní dnešnej schôdze a v gestorskom výbore odpovedal na otázky poslancov.

  Pán poslanec Šipoš.

 • Pán predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som faktickou poznámkou reagoval na vystúpenie pani poslankyne Tóthovej. Beriem jej poľutovanie nad tým, že ostatné výbory Národnej rady sa nezaoberali prijatím tohto zákona, ale myslím si, že situácia, ktorá tu vznikla včera v Národnej rade, nebola spôsobená tým, že noví poslanci mali problém sa zorientovať v tomto - dá sa povedať - predstavení, ktoré sa tu prezentovalo, ale myslím si, že takí skúsení poslanci, ako bola poslankyňa Tóthová a jej postavenie, odborní experti - právnici Hnutia za demokratické Slovensko mohli tieto svoje návrhy predniesť práve včera na rokovaní Národnej rady. A chcem povedať, že keď chceme porovnávať jednotlivé návrhy, ktoré tu boli prednesené, pani poslankyňa Belohorská, určite to nie je porovnateľný dátum s 3. novembrom 1994.

 • Prosím poslancov, ktorí sú prihlásení s faktickou poznámkou, aby dodržiavali rokovací poriadok. Faktickou poznámkou možno reagovať na posledného rečníka.

  Pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Nemá význam na veľa vecí odpovedať. Pani poslankyňa Tóthová má plné právo využiť možnosť podania na Ústavný súd v prípade, že zváži neústavnosť tohto návrhu zákona. Ale aby sme povedali presne aj pred občanmi, o čom hovorila, tak § 6a sa len jednoducho posunul ako nový § 27. Samozrejme, je našou povinnosťou informovať voličov o všetkom, čo v tomto zákone je. Takže nešlo o vypustenie, ale o presun. Ale predpokladám, že pri pozornom čítaní tohto zákona by na to prišla aj sama.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Keltošová, hlásite sa do rozpravy, alebo s faktickou poznámkou?

 • Odpoveď poslankyne.

 • Do rozpravy. S faktickou poznámkou sa ešte hlási pán poslanec Cuper.

 • Chcem pánovi poslancovi Šipošovi povedať...

 • Prejav nesúhlasu v sále.

 • Chcem reagovať, samozrejme, na vystúpenie pani Tóthovej, ale nedá sa bez toho, aby som nereagoval zároveň týmto spôsobom, lebo tu bol povedaný právny názor, že pani Tóthová mohla svoje...

 • Reakcia z pléna.

 • Nechajte ma láskavo dohovoriť.

  ... že pani poslankyňa Tóthová mohla predniesť svoje, keby sme neboli, ako on tvrdí v úvodzovkách, robili to divadlo. Ale to divadlo ste už usporiadali vy svojou nedôslednosťou, že keby sa nebola bývala zúčastňovala toho divadla, mohla predniesť svoje návrhy včera. Ale pánovi poslancovi Šipošovi uniklo, to mu chcem povedať, že rokovací poriadok to jednoducho neumožňoval. Takže nech si on naštuduje, nie pani poslankyňa Tóthová.

 • Pán poslanec, na pani poslankyňu Tóthovú reagujte s faktickou poznámkou.

 • Pán predsedajúci, reagujem na pani poslankyňu Tóthovú.

 • Odpovedáte pánovi poslancovi Šipošovi.

 • Ale predĺžte mi, samozrejme, príslušný čas.

  Nemohla to predniesť, pretože to neumožňuje rokovací poriadok. Samozrejme, takisto ako pán Andrassy obhajoval na tlačovej konferencii tú včerajšiu nezmyselnosť tým, že my sme spôsobili časovými prieťahmi toto divadlo, ktoré vy ste usporiadali pre občanov Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi.

  Písomne do rozpravy je ďalej prihlásený pán poslanec Brňák.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  pôvodne som sa domnieval, že nebude potrebné v tomto parlamente osobitným spôsobom vysvetľovať dôvody, ktoré nás viedli k tomu, že sme chceli pri komunálnych voľbách právne ochrániť Slovákov na zmiešanom národnostnom území tak, že budú mať nie nadštandardné práva, ale iba primerané zastúpenie v obecných a mestských zastupiteľstvách.

  Viacerí včerajší rečníci sa dotkli okrem iného aj príčin teraz predložených obidvoch návrhov zákonov o komunálnych voľbách. Spoločným menovateľom týchto rečí bolo konštatovanie, že minulá vládna koalícia zase prijala protiústavný zákon, v dôsledku čoho sa nemohli komunálne voľby uskutočniť v zákonom stanovenom termíne. Pretože nebolo možné včera v rámci faktickej poznámky reagovať na tento problém širšie, chcem uviesť niekoľko poznámok viažucich sa k téme pôvodnej novely zákona o komunálnych voľbách.

  Ako som už uviedol včera, novela zákona o komunálnych voľbách bola nami schválená na základe spoločenskej objednávky, najmä Slovákov žijúcich na národnostne zmiešanom území Slovenska. Zastrešovateľom týchto iniciatív bola Matica slovenská, ktorá viackrát vyzývala parlamentné politické strany k schváleniu zákona, ktorým by bolo garantované etnicky proporcionálne zastúpenie poslancov obcí a miest. Prax bola totiž taká, že na národnostne zmiešanom území boli neprimeraným spôsobom v obecných a mestských zastupiteľstvách zastúpení príslušníci majoritného národa, teda Slováci. Nikdy nie naopak. Spomenul som príklad Mestského zastupiteľstva v Komárne, kde nie je ani jeden poslanec Slovák, hoci tam žije 30 % Slovákov. Tento problém sa pokúšala riešiť už vláda Jána Čarnogurského, keď bol predložený takmer identický návrh zákona, ktorý obsahoval teraz sporný etnický princíp pre voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev. Vtedy spracovaná legislatívna predloha nezískala potrebnú politickú väčšinu.

  Pokiaľ ide o spomenutý etnický princíp pre voľby na komunálnej úrovni, tento bol a aj je predmetom najväčšieho sváru a na základe iniciatívy poslancov terajšej koalície bol Ústavným súdom zrušený. Ak tu včera niekto spomínal, že toto si želali aj občania Slovenska, tak to nie je pravda. K zakotveniu tohto etnického kľúča došlo podľa môjho názoru na základe univerzálneho princípu spravodlivosti. Proti tomuto princípu, myslím si, nemôžu nič namietať ani príslušníci majoritného národa, ani príslušníci národnostných menšín, pretože tento princíp iba reaguje na etnicky rozdelenú slovenskú spoločnosť, najmä vo vzťahu Slováci a príslušníci maďarskej národnosti. Nikto predsa nemôže namietať to, že ak v obci žije 20 % Slovákov a 80 % príslušníkov maďarskej národnosti, že v zastupiteľstve bude 20 % poslancov Slovákov a 80 % poslancov maďarskej národnosti.

  To, že legislatívne stvárnenie takýchto etnických volieb na národnostne zmiešanom území je pomerne komplikované a zneužiteľné, dokázali v praxi najmä naši kolegovia zo Strany maďarskej koalície, ktorí účelovo a proti zmyslu tohto zákona zavádzali voličov predkladaním kandidátov formálne označených za Slovákov, výlučne v snahe získať viac, ako by im podľa etnického kľúča patrilo. Ak preto Ústavný súd svojím rozhodnutím zrušil tento etnický princíp, je potrebné tento stav rešpektovať. A je k tomu potrebné dodať aj toto: Spojenou nádobou etnického volebného kľúča v komunálnych voľbách, alebo ak chcete, jeho skutočnou príčinou je existencia Strany maďarskej koalície ako politickej strany založenej na nacionálnom princípe. Ak by sa naši spoluobčania maďarskej národnosti organizovali a združovali nie podľa etnického kľúča, ale podľa občianskeho politického programu či ideológie, nevznikla by v hlave Jána Čarnogurského či v našej bývalej koalícii iniciatíva reflektujúca na tento stav.

  Symbol spojenej nádoby je dnes dôležitý aj preto, že ak Ústavný súd považuje stanovený etnický kľúč pre komunálne voľby za rozporný s ústavou, rozporná s ústavou musí byť predsa tiež existencia politickej strany na etnickom princípe. Ak vylučujeme výrokom Ústavného súdu volebnú etnickú segregáciu, je niečím obhájiteľná stranícka etnická segregácia?

  Domnievam sa, že sa budeme musieť poučiť z predmetného rozhodnutia Ústavného súdu v tom, že ak bol právne negovaný následok, budeme sa musieť snažiť docieliť taký stav, že bude právne negovaná aj príčina. Tou príčinou je existencia Strany maďarskej koalície, ktorá vytvára okolo príslušníkov maďarskej národnosti čínsky múr.

  Prevažná väčšina príslušníkov maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku sa totiž správa lojálne, a ak chcete, občiansky. Len čo sa však konajú voľby, či už parlamentné, alebo komunálne, nacionálny tlak maďarskej politickej strany a mediálny tlak z blízkeho zahraničia spôsobia hlasovanie občanov akoby žijúcich v etnickom gete.

  Existencia výlučne etnických politických strán je brzdou našej integrácie do Európy, je zdrojom neustálych vnútroštátnych konfliktov. Aj vďaka terajšiemu rozhodnutiu Ústavného súdu musíme urobiť všetko pre to, aby Ústavným súdom stanovenému občianskemu volebnému princípu zodpovedal aj všeobecne platný občiansky politicko-stranícky princíp. Je preto nevyhnutné zvážiť, aby bola právne zrušená či obsahovo transformovaná etnická a nacionálna Strana maďarskej koalície. Potom už nebudú nútení naši spoluobčania maďarskej národnosti hlasovať pod iracionálnym tlakom etnickej príslušnosti, potom už nikdy nebude musieť vzniknúť legislatívna iniciatíva, ktorá by chcela chrániť štátotvorne síce majoritnú, ale miestne minoritnú slovenskú menšinu.

  Aj o tomto je posolstvo Ústavného súdu v samotnom rozhodnutí o zrušení komunálneho etnického princípu, aj o tomto je napríklad článok 12 ods. 2 a článok 31 Ústavy Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Brňákovi.

  To bol posledný písomne prihlásený do rozpravy. Na svetelnej tabuli je veľa poslancov, neviem, ktorý z nich je ohlásený na faktickú poznámku a ktorý do rozpravy. Preto by som prosil poslancov, ktorí sa chcú teraz prihlásiť ústne do rozpravy. Predpokladám, že je to pani poslankyňa Malíková, pani poslankyňa Keltošová, pán poslanec Tuchyňa, pán poslanec Kalman, pán poslanec Cuper. Predpokladám, že z tých na svetelnej tabuli sú to všetci. Ešte pán poslanec Oberhauser.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Teraz prosím pánov poslancov, ktorí boli prihlásení do rozpravy, aby sa vypli zo svetelnej tabule, aby som mohol udeľovať faktické poznámky.

  Pán poslanec Langoš.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Kolega poslanec Peter Brňák, nepodceňujte občanov Slovenskej republiky, nepotrebujú vašu ochranu, pretože svojich práv sa dokážu zastať sami, a predovšetkým práva nás všetkých, individuálne ľudské práva a občianske sú chránené ústavou. Ústavou, z ktorej ste vy osobne ako poslanec v I. volebnom období, z ktorej ste vy ako poslanec a vaši súdruhovia z HZDS urobili zdrap papiera.

 • Vážení kolegovia a kolegyne,

  zakázal som si z dôvodov duševnej hygieny reagovať na niektoré politologické skvosty prichádzajúce z lavíc HZDS. Nedá mi však, aby som nereagoval teraz.

  Pán poslanec Brňák, plne sa stotožňujem s vami, že politická strana, ktorej jediným ideovým základom je etnikum, je v podstate anomália. Chcem vám pripomenúť, že Strana maďarskej koalície bola pôvodne tromi politickými nezávislými, tromi politickými stranami. Bola medzi nimi napríklad Maďarská občianska strana, ktorá bola plnoprávnym členom Liberálnej Internacionály, boli medzi nimi maďarskí kresťanskí demokrati, ktorí tiež mali svoju medzinárodnú afiliáciu, a do jedného čiste etnicky spojeného politického celku všetky maďarské politické strany nahnal vlastne perverzný volebný zákon, ktorý prišiel z vašich lavíc.

 • Mám ešte k tomu ďalšiu poznámku. Aj Slovenská národná strana je strana, ktorá má etnikum vo svojom názve. Nikdy by som si nedovolil vysloviť domnienku, že nemá na našom území svoju legitimitu. Každá politická strana, ktorej dajú voliči legitimitu vo voľbách, má čo hľadať v parlamentných laviciach.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Mňa tiež zaujala myšlienka existencie Strany maďarskej koalície ako prejav segregácie, ktorú spomínal pán poslanec Brňák. Chcem teda pripomenúť, že po samoúnose, samovýbuchu tu máme tzv. samosegregáciu.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  chcel by som reagovať na pána poslanca Brňáka. Vytvára sa tu mýtus, že volebný zákon o voľbách do samosprávnych orgánov miest a obcí a jeho novela vznikla s cieľom ochrany Slovákov na južnom území, resp. menšín na južnom území. Chcel by som upozorniť, že hlavný cieľ tohto zákona nebol tento moment, pretože hlavný cieľ tohto zákona bolo vytvoriť taký zákon, ktorý sa nazýval potom neskôr "víťaz berie všetko", ktorý v spôsobe hlasovania a v jednom volebnom obvode má zabezpečiť najsilnejšiemu politickému subjektu majoritu, resp. absolútne víťazstvo vo všetkých obecných, mestských zastupiteľstvách. To sa našťastie nepodarilo.

  Chcel by som ešte upozorniť na ten mýtus o tom zastúpení menšín. Ak si zoberiete dnes kandidačné listiny, stále ešte platné podľa zákona o voľbách do samosprávy, ktoré prijalo minulé vládne hnutie, a pozriete si, ako vyzerajú kandidačné listiny na zmiešaných územiach, tak iba tam, kde sa dokázali terajšie vládne strany dohodnúť so Stranou maďarskej koalície, bola aká-taká nádej, že sa Slováci dostanú do obecných a mestských zastupiteľstiev. Pretože to, že sa dá vo vzťahu k národnosti urobiť to, čo sa nakoniec aj udialo, znamená, že ten zákon bol nedokonalý, absolútne v tomto prípade Slovákov nemohol uchrániť.

  Ďakujem pekne.

 • Ak dovolíte, budem sa snažiť byť faktický. V prvom rade treba povedať, že na Slovensku máme 11 menšín, a nie iba jednu menšinu, aj to je väčšmi dvojmenšina, lebo dobre vieme, že mnohí Rómovia sa hlásia k maďarskej menšine. Nehovorím to náhodou, vysvetlím.

  Rád by som však poznamenal to, že ja som bol tiež proti pôvodnému návrhu, ktorý podával pán Čarnogurský ešte v Slovenskej národnej rade, pretože som nepredpokladal taký stav, aký nastane najmä na jazykovo zmiešaných územiach, keď dochádzalo k veľmi účelovým dohodám výlučne na etnických princípoch. Možno menovať nesmierne veľa mestečiek a obcí, kde sa to tak robilo. To nie je dobré. Ak je takýto stav, legislatíva naň musí reagovať, pretože sa obávam toho, že príde k recipročnej reakcii a začne sa to robiť aj povedzme so Slovákmi, ktorí budú potom majorizovať menšiny.

  Keď hovorím o tom, že máme na Slovensku 11 menšín, je mi veľmi ľúto, že napríklad v niektorých obciach, kde žijú Chorváti, nebudú mať nijaké zastúpenie v obecných zastupiteľstvách. Týka sa to aj iných menšín. Preto hovorím o 11 menšinách, nielen o jednej.

  O niekoľko rokov máme sčítanie ľudu. Ak legislatívne nebudeme iniciovať to, že Rómovia budú môcť mať povedzme na základe takýchto zákonov možnosť automaticky vstupovať do samosprávnych orgánov obcí alebo štátu, tak asi nezískame u nich vôľu, aby sa k Rómom hlásili, aby sa spolupodieľali na problémoch, ktoré rómske etnikum vytvára. Viete dobre, že mnohí Rómovia, kým sú u nás, sa hlásia k maďarskej národnosti, a len čo emigrujú do Anglicka, sú Rómovia. To je tiež paradox, ktorý si treba overiť, a je veľmi zaujímavý. Preto si myslím, že aj z tohto pohľadu, ak máme naozaj záujem, to musíme v budúcnosti riešiť.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Samozrejme, nebudem reagovať na kolegov, ale budem reagovať na pána poslanca Brňáka.

  Pán poslanec Brňák, v mene poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície si vyprosím tie prívlastky, akými ste nálepkovali Stranu maďarskej koalície. To je po prvé.

  Po druhé. Pán poslanec, vy asi neviete, kvôli komu sme tu dnes v takej situácii, v akej sme, že Ústavný súd rozhodol tak, lebo ste prijali protiústavný zákon. To je po druhé.

  Po tretie. Pán poslanec Brňák, vy asi neviete, že Strana maďarskej koalície nie preto je v parlamente zastúpená, lebo má nejakú výnimku. Nie, prosím vás pekne. Som rád, že je tu televízia, môžem to povedať aj divákom, že Strana maďarskej koalície je preto v Národnej rade zastúpená tak, ako je zastúpená, lebo dosiahla výborný výsledok v parlamentných voľbách, a museli sme prekročiť taký istý prah ako každá politická strana, ktorá sa zúčastnila volieb. Takže žiadna výnimka, pán poslanec, a nemiešajte, prosím vás, hrušky s jablkami. Parlamentné voľby nechajte a nechajte aj komunálne voľby. Čo ste vy navarili, tak to musíme my naprávať teraz v Národnej rade. Ten veľmi zlý protiústavný zákon, ktorý ste prijali, Slovenskú republiku dostal do takej situácie, že teraz musíme v takomto časovom strese naprávať tú vašu chybu, veľkú chybu, na ktorú sme my, ktorí sme boli poslancami v Národnej rade, upozorňovali.

  Takže môžete sa tváriť a môžete tu robiť, môžete sa hrať na farizejov a môžete hovoriť, že nie vy, ale my sme vinní. V tom nie, prosím vás pekne. Každý divák si to vie vysvetliť a vie a má jasný názor na to, že tento stav, túto chybu ste zapríčinili vy a my teraz sme v Národnej rade kvôli tomu, aby sme tento stav napravili, aby to bolo v medziach Ústavy Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda.

  Ja vás iba chcem poprosiť, aby ste v zmysle rokovacieho poriadku využívali svoje právo a napomínali poslancov, keď tu dochádza k urážkam a zneužívaniu odbornej terminológie. Ja by som poprosila pána poslanca Šebeja, ktorý veľmi dobre vie, čo je to perverzita, aby to nepoužíval na pôde tohto parlamentu v zmysle porovnaní so zákonmi a aby nás pán poslanec Langoš nenazýval súdruhmi, keď teraz vstúpili do vlády s bývalými členmi ÚV KSS.

 • Pani poslankyňa Aibeková, ak by som mal prísne dodržiavať rokovací poriadok, mal som vám odňať slovo.

  Pán poslanec Orosz.

 • Ďakujem pán predsedajúci.

  Veľmi ľutujem, ale musím konštatovať, že tá posledná časť vystúpenia pána poslanca Brňáka bola v priamom rozpore s článkom 29 našej ústavy, ktorá hovorí o slobode združovania, keď hovoril o tej otázke združovania sa príslušníkov národnostných menšín. A chcem poukázať na to, že tento návrh, alebo tento útok je v podstate aj v priamom rozpore s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach, na ktoré sa odvolávala vo svojom vystúpení pani profesorka Tóthová.

  Chcel by som ešte zdôrazniť jednu vec vo vzťahu k tomu návrhu volebného zákona, ktorý vznikol v roku 1991. V tom období ešte neplatila ústava z roku 1992. Pokiaľ sa dobre pamätám, v tom období bol ešte platný ústavný zákon číslo 144 z roku 1968 a ten umožňoval uplatnenie takéhoto princípu, ako bol obsiahnutý v návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  V rámci duševnej hygieny som sa aj ja rozhodol vstúpiť do tohto rokovania a skonštatovať, že je veľmi zaujímavé, že na príslušný príspevok pána Brňáka, ktorý bol taký, aký bol, reagujú slovenskí poslanci a obraňujú maďarské záujmy. Len pán Juraj Bárdos je z maďarskej koalície. Ostatok vystúpili všetci slovenskí poslanci a bránili maďarskú koalíciu. To po prvé.

  Po druhé. Pán Brňák veľmi správne vo svojom príspevku používa slovo národ. Chcel by som upozorniť, že Slováci sú tu národ, Cigáni sú etnikum a Rusíni sú národnosť. Čiže Slovenská národná strana nie je stranou etnickou, ale stranou národnou.

  A po tretie. Strana maďarskej koalície, bolo tu niekoľkokrát povedané aj z úst pána Brňáka, že je to politická strana. Nie je to len politická strana, je to Maďarská nacionalisticko-šovinistická strana a je tu na to, aby zabezpečila genocídu slovenského národa.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán podpredseda, § 33 rokovacieho poriadku umožňuje vystúpiť s faktickou poznámkou, ale odpovedať na slová posledného rečníka, na pána Brňáka. Na pána Brňáka nemám dôvod reagovať, ale chcel som reagovať na vystúpenia pánov Langoša, Palka a Šebeja. Chcem vám len oznámiť, že rešpektujem rokovací poriadok, a som veľmi rád, že mi nedovoľuje odpovedať na ich vystúpenia.

 • Dávam slovo pani poslankyni Malíkovej. Pripraví sa pani poslankyňa Keltošová.

 • Najskôr mi dovoľte, aby som sa podelila úplne mimo od témy rokovania s vami so zážitkami z tretieho dňa rokovania ako nováčik.

  Ja som si pred chvíľou a už neraz nevdojak zaspomínala na svoje pôvodné učiteľské povolanie a myslím si, že to nevkusné správanie niektorých z vás, kolegov, by ma vtedy prinútilo asi k postaveniu do kúta. Len sa obávam, že potom by táto Národná rada nebola uznášaniaschopná.

  Ak dovolíte, začnem trošku zoširoka. Chcela by som povedať aj k včerajšku. Slovenská národná strana, ako viete, sa snaží správať ako opozičná strana, ale opozičná strana trošku v inom duchu. Myslíme si, že opozícia by si mala na Slovensku budovať iné postavenie, ako to bolo zaužívané a ako to robila opozícia v minulom období.

  Nechcem skutočne, páni kolegovia, vystupovať ako nejaký kantor, ale poprosila by som vás o jedno. Ak sa tu väčšina z vás hlási k princípom demokracie, tak si spomeňte na slová klasika, ktorý obsahovo povedal asi toľko, že ak s mojím názorom aj súhlasiť nemusíte, budete robiť všetko pre to, aby ste si ho vypočuli. Ja vás tiež pozorne počúvam.

  Takže chcela by som povedať, že si myslím, že je čas, aby sa na Slovensku tiež trošku ináč formulovala opozícia a aby aj z toho postavenia, v ktorom sme sa ocitli, sme zastávali názory svojich voličov. Je normálne v parlamentnej demokracii, že vlády sa menia, v Taliansku je to možno každý polrok, v Nemecku za 16 rokov, ale aj tam sa opozícia svojou zodpovednou prácou dokázala dostať k vláde. Myslím si, že pre Slovensko ani v tomto postavení, ktoré na prvý pohľad vyzerá niekedy hrôzostrašne, nie je všetko stratené a nie je boj ešte dobojovaný. Preto sa budeme snažiť zapájať do parlamentnej práce, to som sa vrátila ešte k tomu včerajšku, ale na druhej strane si myslíme, že okrem toho, že vieme spolupracovať, je našou povinnosťou kritizovať tam, kde si kritiku niektoré kroky alebo tvrdé kroky vládnej koalície zaslúžia. A takýmto, myslím si, že veľmi nebezpečným krokom, ktorý sa chystáte urobiť, je prijatie tohto zákona o voľbách do orgánov samosprávy.

  Slovenská národná strana, ako viete, zhruba už tri roky vyvíjala úsilie o to, aby, to zdôrazňujem, bol prijatý zákon, ktorý by bol spravodlivý a demokratický, spravodlivý k menšinám, pretože či chceme, či nechceme, na Slovensku sú menšiny. Ja teraz nebudem hovoriť o tom, ktorej sú to národnosti. Niekde sú v menšine príslušníci inej národnosti, niekde sú to Slováci. My sme pristupovali pozitívne k tomuto zákonu, ktorý vlastne mal rešpektovať daný stav, pretože na Slovensku tí ľudia reálne žijú a treba im vytvoriť podmienky. Myslím si, že to bolo spravodlivé a demokratické, pretože ten zákon ochraňoval práva menšín. A tiež si myslím, že nie je demokratické, ak do mestského zastupiteľstva nemá šancu dostať sa menšina, ktorá môže mať 10, 20, 30, 49 %, pretože sa tam automaticky dostane tá, ktorá má 51 %. Čiže to, proti čomu protestujeme, je to, že vlastne v zákone o komunálnych voľbách je väčšinový systém.

  Mimochodom, boli ste to práve vy, členovia súčasnej vládnej koalície, ktorí ste sa bránili, aby takýto väčšinový systém bol zavedený v parlamentných voľbách. Čiže keď vám to nevyhovovalo ako väčšinový systém tu, na celom Slovensku, teraz vám to vyhovuje, hoci sa tým vytvára nespravodlivý a protiústavný stav.

  Ak sa tu veľmi často spomína ústava, chcela by som vám povedať, že článok 12 - a upozorniť vás naň - vlastne nepripúšťa zneužívanie práv, alebo skôr by som povedala, zabezpečuje rovnosť práv príslušníkov aj národnostných menšín. Toto tento návrh sledoval. Ak mám citovať, článok 12 hovorí: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach." Opakujem, "rovní i v právach". Ale akú rovnosť však majú príslušníci slovenského národa, ak si zoberiete normálny modelový stav, že je ich 49 % a dajme tomu maďarská menšina má 51 %? Aké podmienky ste pre nich vytvorili? Oni sa jednoducho nemôžu zúčastňovať na správe vecí verejných, čo im vlastne ukladá aj zákon o voľbách 369, ktorý hovorí, že občan má právo sa podieľať na správe vecí verejných, ale takto im vlastne upierate šancu. Jednoducho bez toho, aby sa mohli brániť.

  Ak sa veľmi často hovorilo tu na tejto pôde aj pomimo z mnohých úst členov súčasnej vládnej koalície o tom, aká je Slovenská národná strana nacionalistická a šovinistická a čo ja viem ešte aká, myslím si, že prijatím tohto zákona sa práve prejavíte ako šovinisti vy, ale nie v prospech vlastného národa. Pokúsim sa vám vysvetliť prečo.

  My sme chceli, aby jednoducho v mestských zastupiteľstvách spoločne rozhodovali príslušníci inej národnosti spolu so Slovákmi. Pokúšali sme sa vytvoriť model, ktorý by im to zaručoval. Takto v zastupiteľstvách by mali možnosť spolu žiť, spolu rozhodovať o svojej obci, o svojom meste. Takto, bohužiaľ, prispejete k tomu, že budú oddelení. A oddeľovaniu rás alebo národností sa jednoducho hovorí apartheid. To je vlastne rasizmus. To je ale rasizmus namierený proti vlastnému národu. A nad týmto by ste sa, myslím si, že mali zamyslieť.

  Chcem sa spýtať, aby mi niekto povedal aspoň jediný rozumný dôvod, prečo by mali byť diskriminovaní tí, ktorí sú v menšine. Myslíte si, že je v duchu demokracie zabrániť diskriminácii tých, ktorí sú v menšine? Mali by ste, ak ste skutočne stopercentní demokrati, za akých sa označujete, odpovedať, že áno. Bez ohľadu, či v danej obci tú menšinu tvorí slovenská menšina alebo maďarská menšina, alebo akákoľvek iná.

  Chvíľami sa mi z tejto rozpravy zdá, ale aj z návrhu zákona, že neviete, čo chcete, alebo na druhej strane až veľmi dobre viete, čo chcete. Zdá sa mi, že ak sú diskriminovaní Slováci na vlastnom území, vtedy je to všetko v poriadku, ak sú diskriminovaní Maďari, vtedy to v poriadku nie je, vtedy to nie je demokratické. Ale toto si myslím, že si zaslúži označenie šovinizmus.

  Potom mi neprichádza iné, ako skonštatovať, že aké sú vlastne vaše ciele? O čo vám vlastne ide? Prestalo vám ísť skutočne už o Slovákov, ktorí žijú na južnom Slovensku? Veď oni sú tam v menšinovom postavení a jednoducho nebudú mať možnosť zapojiť sa do verejného života. To sú tiež občania, dokonca sú to občania, ktorí žijú vo svojej vlasti, na vlastnom území a sú v menšinovom postavení a doslova diskriminovaní.

  Dnes ráno som si vypočula správu, že v Štúrove sa ide stavať most. Chválili ste sa tým, že budete zjednocovať Európu, že budete stavať symbolické mosty s Európou. Hlavne začali ste skutočnými mostmi s južným susedom. Ale pýtam sa vás: Akým právom potom búrate tie mosty, ktoré spájajú slovenský národ a prečo ho vlastne rozdeľujete? Či tá cena, ktorú za to zaplatíte, či to vládnutie vám stojí za to? Myslím si, že toto by mal zhodnotiť občan a už veľmi skoro.

  Chcela by som ešte povedať, už skoro na záver, že podľa Slovenskej národnej strany, ak prijmete tento zákon, bude z tých dôvodov, ktoré som uviedla, v rozpore s článkom 12 Ústavy Slovenskej republiky. Preto Slovenská národná strana urobí podanie na Ústavný súd. A verím, že Ústavný súd bude tiež rozhodovať tak promptne ako mnohokrát, keď to nahrávalo opozícii.

  Viem, že možno niektorým z vás sa moje vystúpenie zdá zbytočné, možno preto tie zhovievavé úsmevy. Pretože už ste si odskúšali, že tá magická deväťdesiattrojka prevalcuje všetko. Viem, že do svedomia nikomu z vás nevstúpim, pretože možno vstupovať tam, kde sú čierne diery, sa ani nedá. Ale chcela by som povedať, že aj tak apelujem na vás, aby ste si rozmysleli, čo vlastne urobíte, a chcem sa teda skôr obrátiť na tých, ktorí možno ešte majú nejaké pocity spolupatričnosti a tá "demokracia" neprehlušila v nich vlastné vlastenectvo, aby sa zamysleli nad tým, čo sa ide robiť.

  Chcem povedať, že Slovenská národná strana bude jednoznačne hlasovať proti prijatiu takéhoto zákona, pretože sa nemôžeme podpísať pod diskrimináciu príslušníkov vlastného národa na jeho vlastnom území a na prijatí protiústavného zákona. A ešte potom, keď sa bude rozprávať, myslím si, že keď sme porovnávali a boli tu rozličné strašiaky o tom, ako sa uskutočňovali parlamentné voľby, bola obviňovaná z prípadnej chystanej manipulácie vtedajšia vládna koalícia, že obsah tohto zákona, aj termín, v ktorom bude, aj čas, aký bude trvať, je parádnou ukážkou tvrdej manipulácie s občanom.

  Ďakujem za pozornosť.

  A ešte predtým by som vám chcela zdokumentovať, že skutočne nerozprávam, možno ako sa niekomu zdá, zbytočne, pretože mnou dosť otriaslo, že sme dostali počas rokovania pozvánku z Domu Matice slovenskej v Šuranoch na 11. stretnutie Slovákov z južného Slovenska za odstránenie diskriminácie Slovákov v jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Uvedomte si, prosím, ako najvyšší zákonodarný zbor tejto republiky, že sa musia robiť takéto akcie, aby sa Slováci vo svojom vlastnom štáte dovolávali svojich práv, ktoré by mali byť prirodzené.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni Malíkovej.

  Faktická poznámka - pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Pokúsim sa dvoma poznámkami vysvetliť, prečo s časťou vystúpenia pani kolegyne Malíkovej budem súhlasiť.

  Áno, presne nám ide o to, aby sme neoddeľovali rasy, ale aby sme neoddeľovali politický názor v obci. Presne nám ide o to, aby ak niekto získa 51 %, aj tých zvyšných 49 % malo podiel na moci v tej-ktorej obci. A medzičasom, pani kolegyňa, by som skôr povedal, že je oveľa tvrdším zástancom toho nášho názoru, niekedy ako sme to my pôvodne povedali, lebo presne nám išlo o to, aby § 20 pôvodného zákona nebol taký, aký je. Teda ak príde 30 % voličov v obci k urnám a jeden politický názor získa čo len o 1 hlas viac, má všetky mandáty v obci. Áno, preto Ústavný súd, preto je naše rokovanie dnes. Takže súhlasím s časťou vystúpenia, áno, toto chceme odstrániť. Čiže nielen rasový problém, ale predovšetkým problém politickej plurality v tej-ktorej obci.

  A ešte jedna poznámka. Nie my chceme urobiť zákon, ktorý je proti Slovákom, ale tá strana, o ktorej hovorila pani kolegyňa Malíková. Jednoducho to sa nedá takto dosiahnuť. Súhlasím s tým, čo hovoril pán kolega Brňák. Ide o tretí pokus, pomerne chabý, tento problém vyriešiť. Podľa nás v obciach nie je možné tento problém vyriešiť politicky ináč ako zmenou systému volieb. Jednoducho toto nie je možné zabezpečiť akýmkoľvek pokusom dostať ho do tohto systému volieb v "komunálkach". Takže poďme rozmýšľať o tom, ako to urobiť, ale tento spôsob je protiústavný.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem položiť takú otázku pani poslankyni Malíkovej. Asi do desaťtisíc miest v komunálnych orgánoch kandidujú desaťtisíce občanov Slovenskej republiky, z ktorých asi 90 % sú Slováci. Ako chcete zabezpečiť, aby sa títo ľudia, títo uchádzači o hlasy občanov mohli zúčastniť volieb, keď sme v takej právnej situácii, že podľa súčasného volebného zákona sa voľby nedajú zorganizovať, pretože novela, ktorá bola prijatá 1. júla, je v rozpore s ústavou. Nie je v rozpore s ústavou len v tej jednej záležitosti, o ktorej ste tu celý čas hovorili, ale aj v ďalších otázkach - asi 20 ustanovení tohto volebného zákona bolo v rozpore s ústavou, takže nemáme inú možnosť, ak sa chceme správať zodpovedne voči týmto desiatkam tisícom občanov, ako túto otázku vyriešiť.

  Chcem len upozorniť, takpovediac, procedurálne, že táto diskusia je zaujímavá, inšpirujúca, nebudeme ju, samozrejme, skracovať, veľmi radi si vypočujeme všetky názory, ale budeme rokovať a dám taký procedurálny návrh pred 19.00 hodinou, že v prípade, že neprerokujeme obidva tieto body programu do 19.00 hodiny, aby sme pokračovali aj po tomto čase a aby sme tieto dva zákony prijali, pretože ako som už povedal, občania to potrebujú, je potrebné vytvoriť podmienky na to, aby sa mohli voľby demokraticky uskutočniť.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, vy ste nám tu asi dvakrát povedali, že ste učiteľka. Dovoľte mi, aby som aj ja na to reagoval. Ak ste mali niekedy žiaka, ktorý bol snaživý, ale nie celkom urobil dobre úlohu, tak ste mu celkom nedali jednotku a neposlali ste ho na matematickú alebo inú olympiádu. My si vážime snahu vás, že chcete riešiť problém aj na zmiešanom území, ale jednoducho ten zákon je tak urobený, že na šiestich miestach Ústavný súd nám ho všetkým vrátil. A čo je v tom protislovenské, že my chceme jednoducho dať veci na poriadok tak, aby zodpovedali našej slovenskej ústave, aby zodpovedali nášmu právnemu poriadku?

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  chcem reagovať jednak na pani Malíkovú, pretože poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko robí takisto vlastnú opozičnú politiku, a vždy zastávam názor, že v tomto parlamente treba veci uviesť na správnu mieru.

  Ja som bol predkladateľ návrhu zákona za skupinu poslancov - návrhu ústavného zákona, ktorým sme navrhovali, aby sa voľby do Národnej rady konali 5. a 6. júna tohto roku. Z tribúny, kde som tento zákon uvádzal, som uviedol aj ďalšie skutočnosti, a to, že sme hľadali možnosť, aby sme na Slovensku mohli zmeniť volebný systém na väčšinový. Nenašli sme podporu. Hľadali sme možnosť, aby sa zmenil systém na kombinovaný. Ani tu sme nenašli podporu. A z tribúny som vtedy povedal, že nenašli sme podporu ani medzi koaličnými partnermi. Bol to jediný návrh, ktorý predkladalo Hnutie za demokratické Slovensko, a verím, že bude potrebné sa ešte touto otázkou v budúcnosti zaoberať.

  Zároveň, ak tu viacerí kolegovia hovoria v súvislosti s nálezom Ústavného súdu, akým spôsobom je rozporný v piatich, resp. štyroch bodoch nami prijatý návrh zákona, ktorý sme v dobrej viere prijímali, aby sme riešili postavenie, to, čo už bolo uvedené o našich občanoch aj na zmiešaných územiach, hľadali sme možnosť, aby sme to mohli takýmto spôsobom vyriešiť. Rešpektujem, že Ústavný súd rozhodol tak, ako rozhodol. Ale dávam do pozornosti ústavným právnikom, ktorí veľa hovoria o tom, že sa bude potrebné zaoberať aj ústavou. V tomto prípade Ústavný súd povedal, že je to v rozpore s príslušnými článkami ústavy. Čo tak zvážiť situáciu a porozmýšľať aj nad zmenou našej ústavy?

  Ďakujem pekne.

 • V nadväznosti na vystúpenie pani poslankyne Malíkovej ma zaujalo ani nie tak to, čo povedala, ako to, ako bolo na to reagované. Bolo zaujímavé sledovať, ako v slovenskom parlamente Slovenskej republiky slovenskí poslanci sa poškľabovali a mali ironické poznámky na tému vystúpenia slovenskej poslankyne o národnom útlaku Slovákov na Slovensku. To by som rád dal do pozornosti cteným poslucháčom televízie a som rád, že sa toto prenáša, pretože si myslím, že ide o unikát výsledkov týchto volieb. Nech si poslanci a občania pripomenú, akým spôsobom tento parlament bol kreovaný.

  Druhá poznámka k vystúpeniu pani poslankyne Malíkovej. Iba veľmi dotykom sa obtrela o jeden zaujímavý problém, ktorým je Slovensko úplne špecifické. Na celom svete je totiž všemohúci Boh Stvoriteľ univerzálny, na Slovensku to tak nie je. Na Slovensku Boh má príslušnosť politickú a, čuduj sa svete, aj nacionálnu. A pokiaľ na tejto báze sa idú kreovať politické strany, tak je to nanajvýš zarážajúce, a pokiaľ sa to tu niekto pokúša obhajovať, tak je chudák.

  No a tretia poznámka k vystúpeniu pani poslankyne Malíkovej, čo sa týka nacionálnych princípov kreovania politických strán. V Európe už takýto model bol. Ten úspešný budovateľ takéhoto politického systému sa volal Konrád Henlein. A ako sa tá jeho iniciatíva vyvinula, myslím si, že to nie je potrebné ani len priemerne vzdelaným ľuďom v tomto štáte pripomínať.

 • Chcel by som požiadať kolegyňu poslankyňu pani Malíkovú, aby pre budúcnosť nešla touto cestou, že bude doslova urážať ostatných kolegov-poslancov, ktorí majú trochu iný názor a ktorí nemajú vo svojom myslení útoky proti národnostným menšinám. To neznamená, že máme nejaké diery vo svedomí. Aj ja som Slovák, aj keď mám iný názor, a nie som protislovenský. Takže, aby sme sa vyvarovali takým pojmom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcel som tiež reagovať na pani kolegyňu Malíkovú. Veľmi som sa potešil, keď som ju uvidel tu medzi nami v poslaneckých laviciach, a sľubujem si od toho, že prinesie takú jemnosť aj do SNS a do politiky SNS. Ale rád by som bol, aby si spomenula, keď hovorila o ľudskej dôstojnosti, ktorá je rovnaká pre všetkých, aby ani v politickom programe SNS nepoužívali také slová, ako paraziti a príživníci. Veď váš predseda, keď ste vyšli v kampani v parlamentných voľbách, na otázku, koho tým vlastne myslíte, tak ste povedali, že sú sú to Rómovia, Maďari, čiže ste ich zaradili medzi parazitov a druhotriednych občanov. Takže rešpektujte ústavu a buďte jemní aj v SNS.

  Ďakujem.

 • Chcel by som pani poslankyňu Malíkovú ubezpečiť o tom, že som presvedčený o úprimnosti jej snaženia ochrániť Slovákov na južných územiach, ale neviem, či má dostatočne preštudované možné dôsledky toho zákona. Ešte raz opakujem, tam, kde sme sa dokázali dohodnúť so Stranou maďarskej koalície, ktorá vznikla na základe nedemokratického zákona o voľbách do Národnej rady, iba tam, kde sme sa s nimi dokázali dohodnúť na územiach, kde majú príslušníci maďarskej národnostnej menšiny viac ako 51 % ľudí bývajúcich v konkrétnej obci a meste, iba tam bola reálna nádej na základe tohto protiústavného zákona, že sa dostanú Slováci do obecných a mestských zastupiteľstiev. Som ochotný jej to cez prestávku dokázať aj dokumentačne.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  S veľkým záujmom som si vypočul to, čo povedala moja kolegyňa pani Malíková, aj tie jej slová o svedomí, pretože sa dotkli niektorých poslancov. Je zaujímavé, že sa nedotkli tých poslancov a týchto poslancov vtedy, keď pani Albrightová vyslovila tieto slová "o čiernej diere" - o Slovensku. Vtedy bolo potrebné takisto povedať, že to nie je pravda.

  Ďakujem.

 • V rozprave ďalej vystúpi pani poslankyňa Keltošová. Pripraví sa pán poslanec Tuchyňa.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  som rada, že nám tu novopečení naši kolegovia dávajú lekcie z toho, ako treba reagovať a kedy, ako pán poslanec Šipoš. Musím ho však upozorniť, že ja už som včera reagovala na § 16 ods. 6 a upozornila som, že tento paragraf je v rozpore s jedným článkom ústavy, je to článok 31. Dnes podľa našich právnych expertov, prepáčte, že všetko sme včera nestihli, dnes musím pridať, že je v rozpore ešte aj s článkom 29 ústavy. O čo ide? Ide o nové znenie § 16 ods. 6. Citujem: "Ak podáva politická strana kandidačnú listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode podať kandidačnú listinu v rámci koalície. Ak podáva kandidačnú listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode podať kandidačnú listinu len v rámci tej istej koalície."

  Čo dnes urobil gestorský výbor, to bola kozmetická úprava, je to bod 9 k bodu 15, kde sa dopĺňa jedno slovo v prvej vete: "Ak podáva politická strana kandidačnú listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého" - to je dôvetok - "obecného, mestského zastupiteľstva podať kandidačnú listinu v rámci koalície."

  Vážení demokrati, pýtam sa, čo tu chcete znova zaviesť? Chcete, aby v komunálnych voľbách mohli ísť do koalícií len tzv. veľké parlamentné koalície? Predsa komunálne voľby, to sú voľby o niečom inom. To sú voľby osobností a je výsostným právom politických subjektov, ako sa budú združovať, v akých prirodzených koalíciách, na podporu miestnych ľudí, miestnych osobností.

  Znovu prečítam to, čo vy ste urobili, to, čo vy ste doplnili. Upozorňujem vás a prečítam pre istotu ešte aj článok 31 ústavy. Článok 31 ústavy hovorí, že zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Takže ak tu hovoríme o slobodnej súťaži politických síl, ja navrhujem a prosím, aby to bolo aj zaznamenané, aby sa nové znenie ods. 6 § 16 vypustilo, zároveň aby sa vypustilo v novom znení z § 16 ods. 8, aby sa ponechal v pôvodnom znení § 16 ods. 6, pretože ten nahrádza aj novovytvorený ods. 8 v § 16. Zámer zákonodarcu v tomto prípade je v rozpore s dvomi článkami ústavy. A keďže ste pred chvíľou tvrdili, že vám ide o to, aby nová úprava nebola znovu protiústavná, dávam vám toto k dobru a prosím, aby ste o tomto mojom návrhu dali potom hlasovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Keltošovej. Len ju chcem upozorniť, že pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní je potrebné podať písomne a je potrebné na to minimálne 15 poslancov, ktorí s takýmto pozmeňujúcim návrhom vyslovia súhlas.

  Pán poslanec Tuchyňa vystúpi ako ďalší v rozprave. Pripraví sa pán poslanec Kalman.

  Pardon, faktická poznámka - pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne.

  Len na margo vystúpenia pani kolegyne Keltošovej chcem uviesť jeden príklad, ktorý sa stal. V jednej mestskej časti kandidoval starosta za SNS, dostal pečiatku od okresnej organizácie, v tej istej mestskej časti dostal iný starosta tú istú pečiatku v rámci jednej koalície. Pýtam sa, či takýto spôsob nie je možné ošetriť, nehovorím, že ten, ktorý je v poriadku, ale jednoducho toto sa nemôže stať. Riešilo to ministerstvo vnútra, lebo muselo ísť do stanov príslušnej strany a rozhodnúť, ktorá organizácia má aké právomoci. Toto bol dôvod, prečo sa to tam objavilo. To je všetko.

 • Ďakujem poslankyni Keltošovej za upozornenie, že sme tu nováčkovia a pravdepodobne rokovací poriadok bude pre nás prvou knihou, ktorú by sme sa mali učiť. Chcem upozorniť aj pani poslankyňu Keltošovú, že práve schválený zákon o voľbách do samosprávy, ktorý navrhovala bývalá vládna koalícia, bol ten, ktorý neumožňoval osobnostiam kandidovať na územiach, ale do popredia sa dostávali politické strany. Takže to, čo ste uviedli vo svojom príspevku, nie je v súlade s tým, čo tam bolo.

 • Pani poslankyňa Keltošová, nemôžete reagovať sama na seba faktickou poznámkou. Nemôžete reagovať na pána Šipoša.

  Pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som len pripomenúť, že spoločná správa, ktorú sme mali rozdanú, má chybné označenie, možno preto si ju niektorí nevšimli, pretože chyba je tam, že ide o II. volebné obdobie, a nie o I. volebné obdobie. Takéto chyby by sa nemuseli vyskytovať.

  A keď už si tu dávame cvičenia z toho, čo sme naštudovali z rokovacieho poriadku, ja by som poprosila poslancov, aby možno v týchto prestávkach sa dostali aj k druhej knižôčke, k tej malej červenej, ktorá hovorí o istom protokole, a páni, ktorí sa tu začnú vyzliekať, keby aspoň pán podpredseda alebo predsedajúci nás požiadal o to, že si páni chcú odložiť saká.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Ak dovolíte, chcem podporiť názor pani poslankyne Keltošovej, ktorá to, čo povedala, povedala v súlade so zásadami, ktoré uviedla, pretože aj dosiaľ, aj podľa súčasne platného, nie sú len politické strany, ale môžu kandidovať osobnosti ako nezávislí. Takže tie pripomienky, ktoré tu boli uvedené, neobstoja.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Keltošová, máte faktickú poznámku? Pán poslanec, doplniť nemôže svoje vystúpenie. Môže sa prihlásiť s faktickou poznámkou po ďalšom rečníkovi a môže potom reagovať na ďalšieho rečníka.

  Pán podpredseda Andel.

 • Bolo to zvyklosťou v parlamente, vtedy to kolegyni Belohorskej akosi neprekážalo.

  Pani kolegyňa, môžem byť bez saka?

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Nech sa páči, udeľte slovo pani poslankyni Keltošovej.

 • Pán predsedajúci, mám otázku.

  Najprv som hovorila, že chcem reagovať faktickou poznámkou na pána Šipoša, ktorý vystúpil, povedali ste, že nie. Teraz chcem doplniť svoje vystúpenie, znova hovoríte, že nie. Takže poviem len toľko, že slobodná súťaž politických strán, tak ako je definovaná v ústave v článku 29 a 31, predsa nevylučuje ani kandidovanie nezávislého samostatného poslanca, ani straníckeho poslanca ako samostatného kandidáta alebo v koalícii. Znovu opakujem, je vecou politických strán, a na to majú plné právo z ústavy, aby si určili, v ktorých volebných obvodoch sa budú združovať alebo nebudú. Ja toto vidím ako protiústavné a upozorňujem na to Národnú radu.

 • Pani poslankyňa, neberiem vám právo vystúpiť v rozprave a vysloviť svoj názor, len som vás chcel procedurálne upozorniť, že nemôžete faktickou poznámkou reagovať na seba, pretože faktickou poznámkou môžete reagovať na ostatného rečníka, ktorý vystúpil v rozprave, a tým ste boli vy. Pán poslanec Šipoš vystúpil s faktickou poznámkou.

  V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Tuchyňa. Pripraví sa pán poslanec Kalman.

 • Pán predsedajúci,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  snažil som sa svoj návrh uplatniť prostredníctvom výboru pre verejnú správu a samosprávu, ale podľa tlače, ktorú sme dostali, tento návrh akceptovaný a prijatý jednoducho nebol. Zaoberáme sa tu v rozprave mnohou obhajobou národných, etnických, národnostných problémov a záujmov. Ja vystúpim na obhajobu profesijnej skupiny ľudí.

  Volebné právo je jednou zo základných občianskych práv občanov Slovenskej republiky, tak ako stanovuje ústava v článku 30. Našou povinnosťou je prijať takú zákonnú normu, ktorá toto právo zabezpečí všetkým občanom. Navrhovaná norma obmedzuje približne 10 tisíc vojakov v ich volebnom práve. Prečo? Jednoducho musíme si uvedomiť, že majú svoje povinnosti k stráženiu objektov, výkonu celodennej zmeny, ale i armáda má svoju povinnosť zabezpečiť a byť pripravená v prípade potreby na určité opatrenia. Jednoducho, zhruba takýto počet, ktorý som povedal, sa z týchto dôvodov nedostane k volebným urnám. Je nemysliteľné, aby niektorý vojak zvládol cesty hore-dole a uplatnil svoje právo v mieste trvalého bydliska.

  Chcem ešte pripomenúť: Ako budú postupovať orgány činné v trestnom konaní, keď niektorí z týchto ľudí dá prednosť splneniu a naplneniu si svojej ústavnej povinnosti, občianskej povinnosti a uplatní svoje volebné právo a svojvoľne sa vzdiali zo strážneho stanovišťa? Som zvedavý, kto bude uprednostňovať ktorý fakt a bude ho takýmto spôsobom riešiť.

  Navrhol som, a znova opakujem, doplniť § 5 o písmeno c) s týmto textom: "c) na základe zoznamu vojakov, ktorí nemôžu z dôvodu prekážky vo výkone služby (strážna, dozorná služba, ako i zabezpečenie pohotovosti útvarov na plnenie úloh) vykonať voľby v mieste bydliska. Zoznamy predkladať veliteľmi útvarov do 25 dní pred termínom konania volieb." Som si vedomý, že to bude určité vytrhnutie z kontextu, ale bude takto zabezpečené právo občana Slovenskej republiky v uniforme, jeho volebné právo. Chcem aj upozorniť, že zároveň sa vyhneme mnohým sťažnostiam vrátane sťažnosti do Rady Európy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Tuchyňovi.

  Pán poslanec Brňák - faktická poznámka.

 • Chcel by som, pán predsedajúci, reagovať na vystúpenie pána poslanca Tuchyňu.

  Sme si vedomí viacerých problémov, ktoré vyplývajú z budúcich komunálnych volieb, aj tohto. Rokovali sme o tom aj na pôde ústavnoprávneho výboru. Aj to bol jeden z dôvodov, pre ktorý sme navrhli pomerne iné riešenie, a týka sa to ústavného zákona, kde sme navrhli, aby sa komunálne voľby uskutočnili dva dni. Aj keď si nebudú môcť zrejme ani počas týchto dvoch dní naplniť svoje volebné právo všetci vojaci, o ktorých hovoril pán poslanec Tuchyňa, predsa len to dáva väčšie predpoklady, ako keď sa voľby budú konať jeden deň.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán kolega už mi zobral väčšinu dôvodov, pre ktoré som sa prihlásil, chcem len pripomenúť, že návrh pána poslanca Tuchyňu by nerovnal vojakov a občanov na jedno miesto, ale robil by inú kategóriu, ktorá inde volí. Takže náš návrh, aby voľby boli dva dni, je čistejší.

  Ďakujem.

 • Takisto mám pripomienku k pánovi poslancovi Tuchyňovi. Vo výbore pre verejnú správu som osobne dávala pripomienku, aby neboli porušené ústavné práva niektorých skupín občanov, ktorým nebude stačiť jeden deň, aby mohli uskutočniť voľbu. Dala som návrh na rozšírenie počtu dní potrebných na voľbu, a to na 18. decembra a na 19. decembra. Pretože vaši kolegovia ma nepodporili, podporilo ma len päť poslancov, táto pripomienka neprešla. Neviem si predstaviť, ako sa bude v skutočnosti realizovať ten návrh, ktorý ste tu spomínali. Podľa mňa je nerealizovateľný. Najlepšie by bolo prijať moju pripomienku. Žiaľbohu, nestalo sa to a teraz sa pokojne môže stať, že niektorí dotknutí občania dajú sťažnosť na Ústavný súd a tento problém sa bude musieť riešiť.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, chcem len upozorniť, že tento problém budeme riešiť v rámci prijímania ústavného zákona.

  Ďalej do rozpravy je prihlásený pán poslanec Kalman. Pripraví sa pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  prv než sa zmienim k návrhu zákona, a to len preto, že som nemal možnosť vo výbore, dovoľte mi jednu osobnú pripomienku, alebo poznámku.

  Patril som medzi tých členov bývalej vlády, ktorý do parlamentu chodil najmenej z dvoch dôvodov. Myslím si, že som bol enormne zaťažený pracovne, nakoniec to nový premiér uznal, a to, čo som robil ja, dal na troch podpredsedov vlády. Ale predovšetkým preto, že som v parlamente sústavne stretával ľudí, ktorí majú červené, alebo ak chcete, čierne pred očami. Myslel som si, že to v novom parlamente nebude. Žiaľ, vystúpenia pána Langoša, pána Šebeja potvrdzujú, že takýchto ľudí budeme mať v parlamente naďalej a že s takýmito názormi sa budeme tu stretávať naďalej. Mrzí ma to.

  A teraz k pripomienke, resp. k môjmu návrhu vo vzťahu k navrhovanému zákonu.

  Kritizovali ste nás a kritizujete, že sme prijali zákon, ktorý je protiústavný a ktorý v mnohých prípadoch je nelogický. V poriadku, preberáme nový zákon. Chcem vás a chcem celú Národnú radu upozorniť, vážené dámy a vážení páni, že aj tento zákon v niektorých momentoch, o ktorých sa tu už hovorilo, a ja si dovolím povedať ďalší, nemá určitú logiku, resp. je nepresný. Dovolím si upozorniť na piatu časť navrhovaného zákona - § 16, kde sa v odseku 2 hovorí, že kandidačné listiny sa doručia do 55 dní pred voľbami. Zároveň ten istý paragraf v odseku 8 hovorí, že na poslanca obecného alebo mestského zastupiteľstva môže kandidovať osoba, ktorá má najmenej jeden rok trvalý pobyt v tejto obci alebo v meste. Nový návrh to ruší, nový návrh umožňuje každému kandidovať, ale nový návrh nemení 55 dní. To znamená, že z hľadiska praktického meníme teóriu, meníme papier, ale v praxi neumožníme ľuďom, ktorí podľa rečí tých, ktorí hovorili, že boli diskriminovaní podľa pôvodného zákona, neumožňuje, aby sa táto diskriminácia premietla aj do praxe. Podobne je to, vážené dámy, vážení páni, v § 21 vo vzťahu k navrhovaniu a registrácii kandidátov na funkciu starostu obce, resp. primátora. Takisto je tam termín 55 dní, takisto sa ruší termín jedného roka trvalého pobytu. Navrhuje sa bez trvalého pobytu, ale opäť sa nenavrhuje možnosť zapojiť týchto ľudí aktívne na kandidátstvo alebo na kandidátku na funkciu starostu či primátora mesta.

  Z tohto pohľadu je nutné tento zákon doplniť a umožniť ľuďom, ktorí majú menej ako rok trvalý pobyt v obciach alebo v mestách, aby sa mohli dodatočne zúčastniť volieb alebo kandidovať do jednotlivých funkcií. Respektíve tu potom pripadá do úvahy druhá alternatíva, to znamená posunúť termín volieb z navrhovaného 19. decembra tak, aby sa 55 dní, minimálne 55 dní od nadobudnutia účinnosti zákona mohli prihlásiť ďalší kandidáti do funkcií v našich mestách a obciach.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Kalmanovi.

  Pán poslanec Kalman, myslím si však, že ste nie dôsledne čítali návrh zákona, pretože návrh zákona vypúšťa práve tie ustanovenia, ktoré hovoria o možnosti kandidovať iba tým, ktorí majú trvalý pobyt najmenej jeden rok. Zákon upravuje toto ustanovenie tak, že viaže možnosť kandidatúry iba na trvalý pobyt, a čo sa týka samotných lehôt, tie sú potom premietnuté do návrhu ústavného zákona, ktorý budeme prerokúvať ako ďalší bod tohto bodu dnešného nášho rokovania.

  Pani poslankyňa Malíková - faktická poznámka.

 • Chcela by som len stručne podporiť to, čo hovoril pán poslanec Tuchyňa. Upozorňovala som na to už na zasadnutí ústavnoprávneho výboru, že skutočne treba rozmýšľať nad tými vojakmi a inými. A potom by som ešte chcela upozorniť, lebo často sa tu v diskusii nesie, či to bude ústavné, či protiústavné, Ústavný súd vyriekol - dobre, zákon o komunálnych voľbách, ktorý bol schválený, podľa rozhodnutia Ústavného súdu nebol možno v súlade s ústavou v troch alebo v koľkých veciach. Ale nerobme zákon, ktorý bude možno v desiatich alebo v dvadsiatich bodoch v rozpore s ústavou.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Cuper. Ako posledný sa pripraví pán poslanec Oberhauser.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda,

  dovoľte mi, aby som svoje vystúpenie nečítal, ale v súlade s § 27 ods. 7 rokovacieho poriadku za pomoci poznámok ho voľne interpretoval.

  Som rád, že intelektuálne duše v tomto parlamente odštartovali všeobecnú očistu ducha. Včera to tu bolo trochu mĺkve a tak to vyzeralo podľa dnešných novín, že iba my traja sme kazili celkový dojem, to znamená pán Cabaj, Brňák a Cuper. Ale nebolo to tak, boli ste jednoducho zakríknutí, zaskočení svojou nemohúcnosťou a svojou nepripravenosťou na prevzatie moci. A toto všetko ste chceli na dnešných tlačovkách ospravedlniť, pán Andrassy, všeličím iným, však? Pravda bola ale taká, že celú tú komédiu a celé to zdržanie nespôsobil klub Hnutia za demokratické Slovensko, ale vy svojou nemohúcnosťou, keď ste zneschopnili parlament. Kde sú tie duchovné ozdoby SDĽ, keď dnes pán Šipoš upozorňuje pani podpredsedníčku vlády Tóthovú, že mala svoje...

 • Hlasy z pléna.

 • Pani poslankyňu, samozrejme, už bývalú, vyhoviem vám, ak sa vám to páči. Kde je ten intelektuálny potenciál SDĽ, keď si niekto neprečíta ani § 73 ods. 2 a snaží sa vstupovať do diskusie?

  Naše pripomienky boli včera vecné a racionálne. Keďže sme sa teda rozhodli duchovne očisťovať, som rád, že toľkí dnes už začali s tou duchovnou očistou, tak poďme k podstate veci, lebo spravidla v politike sa zásadne veci zahmlievajú a na Slovensku zvlášť. A stalo sa to dokonca veľkou cnosťou jedného z vodcov opozičnej politickej strany, ktorá zdanlivo nie je v parlamente, ale v parlamente je, a ktorej vodca sedí dnes v Štrasburgu, a moc sa včera znovu skoro povaľovala na chodníku. Takže predpokladám, že pán Čarnogurský sa čoskoro vráti do parlamentu, aby to zobral a kormidloval tým správnym smerom.

  Vyčíta sa nám, že sme akosi ledabolo pristupovali k tejto novele a že sme div nevytvorili nejaké zákonodarné dielo, ktoré je scestné. Môžem vám zodpovedne povedať, že sme sa dlho a nie raz nad tým zamýšľali aj s pánom Brňákom a zvažovali sme všetky pre a proti - toto rozdelenie kandidačných listín alebo zabezpečenie každého etnika, aby malo zastúpenie na etnicky zmiešaných územiach. Nebolo nám to ľahostajné. A ako dokazujú historické pramene, aj pán Čarnogurský ako jeden z opozičných stratégov a myslím si, jediný sa nad tým kedysi inokedy zamýšľal. To, že sme sa nakoniec rozhodli tak, ako sme sa rozhodli, že novela uzrela svetlo sveta, bol ten dôvod, že naozaj bola spoločenská objednávka, lebo na južnom Slovensku majú Slováci pocit, že jednoducho je tento štát, ktorý je predovšetkým štátom všetkých občanov Slovenskej republiky, ale najmä štátom slovenského národa - lebo príslušníci etnických menšín majú svoje národné štáty, poniektorí -, ale Slováci ho majú len tu, že teda treba im dať možnosť, aby sa necítili ani v Komárne, ani v niektorom inom meste ako cudzinci. Takže vznikla táto novela.

  Teraz poznámka k tomu, prečo vlastne Ústavný súd zrušil 15. októbra 1998 túto novelu. Pod podaním je podpísaný pán Šimko a ďalší poslanci, teda nespokojné bolo najmä Kresťanskodemokratické hnutie. Možno ostatní sa k tomu pridali neskôr, pod tlakom už teda istých dohôd v budúcnosti. Ale podanie bolo podané 7. augusta, zákon bol schválený 1. júla a rozhodnutie Ústavného súdu bolo vynesené 15. októbra. Ak ma pamäť neklame, tak veľké voľby boli 25. a 26. septembra, to znamená, pýtam sa, prečo sudcovia Ústavného súdu tak veľmi dlho študovali túto novelu, ktorá nie je svojím spôsobom až taká rozsiahla. A pána Šimka upozorňujem, že nie v dvadsiatich návrhoch vyhovel Ústavný súd, ale iba v piatich, pán Šimko.

  A ten podstatný dôvod, pre ktorý ste tu dehonestovali pani poslankyňu Malíkovú ako príslušníčku Slovenskej národnej strany a obhajovali ste tu všetkých príslušníkov maďarských etnických politických strán, chcem pripomenúť, že toto rozhodnutie Ústavného súdu bolo, samozrejme, jednoducho politickou kalkuláciou, keď sa páni sudcovia Ústavného súdu dozvedeli, že víťaz volieb je síce Hnutie za demokratické Slovensko, ale vládu a parlament budú kreovať opozičné politické strany, voľby sudcov Ústavného súdu sú v roku 2000, takže majú väčšiu nádej na zvolenie, ak nepočítam ešte ďalší faktor, že niektorí sú militantne naladení proti hnutiu a pánu Mečiarovi. Takže obyčajná kalkulácia, a nie racionálne a múdre argumenty. A to hneď uvediem, že niet nijakých racionálnych argumentov, aby novela bola zrušená. Počítalo sa s tým, že keď ste tak zdarne oklamali občanov tohto štátu a urobili ste zo Slovenska provinciu Budapešti, že ich prevalcujete a oklamete aj v komunálnych voľbách. Tak čoho sa bojíte? Môžete ich vyhrať. Mohli ste ich vyhrať aj podľa starej právnej úpravy alebo novelizovanej právnej úpravy, pretože ste mali na to všetky predpoklady. Dokonca ste nás mohli oveľa väčšmi prevalcovať ako podľa toho, čo predkladáte vy. Taká je pravda.

  Toto bolo účelové rozhodnutie Ústavného súdu. Zaráža ma, keď pán Šebej obhajuje to, aká je Maďarská občianska strana svetoobčianska a aká neetnická. Len ma zaujíma, prečo pán Nagy nevstúpil do niektorej slovenskej občianskej strany alebo strany založenej na občianskom princípe, trebárs do Demokratickej únie, a prečo založil stranu, do ktorej nezabudol napísať slovo maďarská. Lebo to je pre nich magické. Poznám dedinu, kde bola jedna vydatá príslušníčka maďarského etnika a tá zásadne volí vždy maďarské politické strany. Je to syndróm, to nie je záležitosť Slovákov, to je záležitosť Maďarov.

  Pýtam sa, prečo pán Bugár nevstúpil do Kresťanskodemokratického hnutia. Azda my kresťania máme dvoch bohov alebo len jedného? Zažil som pred Františkánmi, keď sme mali polnočnú omšu vždy až po maďarskej menšine, že sa nám vysmievali, či sa aj druhýkrát narodil Pán Boh alebo či je aj slovenský? Možno áno.

 • Šum v sále.

 • Hovorím k veci, pán Sopko. Vy ste odštartovali včera túto diskusiu, my sme boli presvedčení, že sa na nej nebudeme zúčastňovať, ale ak vy ste zneužili televízne kamery na to, aby ste osočovali Hnutie za demokratické Slovensko zo schválenia nedemokratickej novely, tak buďte demokrati a vydržte, aby sme sa mohli obhajovať aj my. My sme vám toto právo nikdy neupierali.

  Takže také sú na Slovensku pravdy. To, že Ústavný súd rozhodoval politicky účelovo, treba povedať všetkým, najmä tým, ktorí tu sedia prvýkrát, nech si pozrú novelu, pardon, nález Ústavného súdu, že sa to tam nikde nekonštatuje. Práve naopak, na strane 12 sa konštatuje, že novela nie je v rozpore s článkom 12 Ústavy Slovenskej republiky. Teda etnický princíp možno práve preto, aby sme neuvažovali o tom, čo povedal pán Brňák, aby sme žiadali zrušenie politických strán na etnickom princípe, povedal, že nie je novela v rozpore s čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, ale ako už tradične si našiel nejaké východisko, a to, samozrejme, kontroverzné, keď sa odvolal na svoje skoršie rozhodnutie, že novela bráni občanom slovenskej národnosti rovnakým prístupom k funkciám.

  Pýtam sa, ako táto novela bránila príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny, aby kandidovali trebárs za Kresťanskodemokratické hnutie. A naopak, pýtam sa, akým spôsobom, aké poistky mala táto novela proti tomu, aby príslušníci Slovenskej národnej strany kandidovali za Maďarskú koalíciu. Azda žiadala od niekoho miestoprísažné vyhlásenie, že je Maďar alebo Slovák? Nič také som v novele nenachádzal. Novela takéto zábezpeky a poistky nemala, teda, samozrejme, ani Ústavný súd ich tam nemohol v nijakom prípade nájsť. Novela nebráni a nebránila ani Slovákovi voliť maďarské strany, ani Maďarovi slovenské politické strany. Novela iba zabezpečovala to, aby v zákonodarnom zbore, alebo teda v zastupiteľskom zbore v obci alebo v meste mal každý práve rovnaký prístup k tomu, že ho bude niekto v tomto zbore zastupovať. Teda ja v tom nijakú diskrimináciu nevidím. Práve naopak, myslím si, že toto je plne v súlade s medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach. Ale tak rozhodol Ústavný súd, treba sa mu podriadiť, budeme to rešpektovať. Máte na to dosť hlasov, aby ste to prevalcovali, aby ste schválili novelu a aby ste voľby na komunálnej úrovni vyhrali. Želám vám, aby ste dopadli tak, ako si to želáte.

 • Ďakujem, pán poslanec Cuper.

  Ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Oberhauser.

  Predtým má faktickú poznámku pán poslanec Šipoš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán kolega Cuper, dovoľte mi, aby som na vaše vystúpenie reagoval slovami, že vás chcem ubezpečiť, že moje faktické poznámky, ktoré smerovali k bývalej podpredsedníčke vlády, neboli poučovaním pani Tóthovej. Chcem vás ubezpečiť, že to bola iba taká praktická časť teoretickej výučby štúdia rokovacieho poriadku. Vy ste na túto teoretickú výučbu a praktickú časť mali osem rokov, my zatiaľ iba niekoľko hodín. Nechajte nás aj v tomto smere sa trochu realizovať.

  A na záver sa chcem ospravedlniť tej časti tohto publika, ktorú som urazil tým, že som si vyzliekol sako a porušil bontón spoločenského správania.

  Ďakujem.

 • Chcel by som pánu docentovi Cuperovi pripomenúť jednu vec. V Ústavnom súde pôsobia ľudia, ktorých v roku 1993 navrhlo a schválilo HZDS ako vtedy najsilnejší parlamentný klub so 74 poslancami. To znamená, kritizujete prácu vlastných ľudí, ktorých ste tam navrhli.

 • Hluk v sále.

 • Áno, áno, ale práve preto, že aj my sme za týchto ľudí hlasovali, ale aj preto, že sa usilujeme držať určité princípy, vždy sa SDĽ riadila zásadou, že rozhodnutia Ústavného súdu sa nekritizujú, ale rešpektujú. Myslím si, že hovoriť znovu a znovu o tom, že Ústavný súd rozhoduje politicky účelovo, znamená znovu a znovu podkopávať isté piliere právneho štátu a ústavnosti v tejto krajine.

 • Očakával by som po tom, čo sa stalo - akokoľvek by som vedel pochopiť motívy, ktoré viedli predkladateľov k tomuto návrhu zákona, ktorý spôsobil túto šlamastiku -, že by sme sa mali skôr sústrediť na vecnú diskusiu o tom, ako by sme v tom zúfalo krátkom čase, ktorý máme na schválenie nového zákona o komunálnych voľbách, zlepšili to, čo sa zlepšiť dá. Myslím si, že toto by bol korektný postup od HZDS, ktoré presadilo v parlamente zákon, ktorý Ústavný súd označil ako protiústavný.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

  Pán Cuper ma aj svojím vystúpením utvrdil v tom, že je najväčším zlodejom času v týchto priestoroch, v tejto Národnej rade. A som tiež veľmi rád, že sa opäť v tejto Národnej rade potvrdilo staré známe slovenské príslovie, že trafená hus vždy zagága.

 • Je mi ľúto, ale veľkú časť toho, čo som chcel povedať, povedal už pán poslanec Weiss. Pán docent Cuper, pán poslanec Cuper, ja som ekológ, nie som právnik, ale viem od mladých rokov, že súdne rozhodnutia sa nekritizujú - to je jediný orgán, ktorý je nespochybniteľný vo výroku, takto som sa to naučil -, ale sa vykonávajú. Vždy som veril v spravodlivosť a nezávislosť súdov, ale vy ste ma tu išli presvedčiť, že súdy sú podplatiteľné a sú kúpiteľné. Ako sa má občan tohto štátu, prosím vás, pozerať na súdnu moc? Jednoducho si to neviem vysvetliť.

  Je mi ľúto tých, ktorí tu zavádzajú diskusie o nejakých iných problémoch, ako o tých, kde hľadať východisko zosúladenia nálezu Ústavného súdu a vo veľmi krátkom čase - a v tom súhlasím s kolegom Weissom - nájsť za pár hodín východisko a riešenie, ktoré bude prijateľné pre všetky zúčastnené strany. Nazdávam sa, že v tomto opozícia aj koalícia musia ťahať za jeden povraz, veľmi rýchlo nájsť východisko z nálezu Ústavného súdu.

  Ďakujem.

 • Vážení kolegovia,

  chcel by som čosi povedať k dvom skutočnostiam. Predovšetkým štruktúra voľby členov Ústavného súdu bola pri jeho vzniku výsledkom politickej dohody, a to dohody nie práve ľudí, ktorí boli z kruhov blízkych Hnutiu za demokratické Slovensko. Takže by som bol rád, keby sa o objektívnosti členov Ústavného súdu nedohadovalo a nehovorilo takýmto spôsobom.

  Druhá záležitosť, ktorú, myslím si, že musíme všetci brať veľmi vážne na vedomie, je skutočnosť, že nemáme čo tu obhajovať nejakú fámu o neomylnosti Ústavného súdu, a dokonca som počul aj výrok o jeho nekritizovateľnosti. Priatelia, to nie je pravda. Aj štatistika, ktorú ste mali možnosť si prečítať a ktorú zhodou okolností vtedajšia podpredsedníčka vlády pre legislatívne otázky uverejnila, ukazuje, že napríklad oveľa viac sporných parlamentných dokumentov je v protiklade ústavného riešenia v iných ústavných štátoch Európy.

  Prosím, rátajme s tým, že všade na svete sa kritizuje zároveň aj existujúca prax súdov, a teda aj Ústavného súdu. Žiadna nekritizovateľná svätá úroveň tohto Ústavného súdu nie je u nás, nie je ani inde vo svete. Prosím vás, nevyrábajte takéto mýty.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chcel by som, vážené dámy, vážení páni, upozorniť na fakt, že sudcov Ústavného súdu vymenoval pán Vladimír Mečiar, hoci to vtedy nemusel vykonať. Alergický postoj pána poslanca Cupera k sudcom Ústavného súdu je všeobecne známy a je zbytočné o tom diskutovať.

  Ale chcel by som ešte zdôrazniť jednu myšlienku. Snahu zabezpečiť primerané zastúpenie menšín na zmiešanom území v zložení volených orgánov považujem za veľmi korektnú a žiaducu. Z tohto hľadiska dávam námet celému plénu Národnej rady Slovenskej republiky, ak chceme túto snahu realizovať legislatívne v takej podobe, ktorá by bola v súlade s ústavou, môžeme už v priebehu tohto mesiaca vytvoriť ústavnú komisiu zloženú zo všetkých zástupcov všetkých poslaneckých klubov a pokúsiť sa v priebehu dvoch rokov pripraviť kvalitné volebné zákony, ktoré budú môcť realizovať aj tie princípy, o ktorých ste hovorili. Veľmi rád privítam na pôde ústavnoprávneho výboru takúto iniciatívu zo strany poslaneckých klubov súčasnej opozície.

  Ďakujem.

 • Počúval som veľmi pozorne vystúpenie pána poslanca Cupera, ale v tom vystúpení ani jediný jeden raz neodznelo to, čo mu podsúvate, páni kolegovia, a to je spochybňovanie výnosu Ústavného súdu. Tam neodznelo spochybňovanie výnosu Ústavného súdu. Tam odznela kritika na stanovisko Ústavného súdu, a to je diametrálny rozdiel. Zbytočne sa uškŕňate, pani poslankyňa, za predsedníckym stolom. Je to tak. Veď na kritiku, a oprávnenú kritiku Ústavného súdu, aj akéhokoľvek súdu na svete existujú celé tisíce strán dokumentov a literatúry. Kto o tom pochybuje, nech sa láskavo pozrie do príslušných katalógov a príslušných knižníc a nebude sa tu na toto poškľabovať.

  Čo sa týka vážnosti a úcty Ústavného súdu, domnievam sa, že vážnosť a úctu Ústavného súdu si predovšetkým píšu samotní predstavitelia tohto Ústavného súdu. Nepostrehol som znevažovanie úcty k takej osobnosti, ako je napríklad Milan Čič. Ale ak boli veľmi oprávnené výhrady zo strany mnohých odborníkov aj laickej verejnosti k takému príslušníkovi Ústavného súdu, akým je pán sudca Drgonec, tak to je predovšetkým jeho vec a predovšetkým jeho úroveň, jeho štandard, ktorý si on sám sebe a o sebe píše. Takže nespochybňujme a nezamieňajme spochybňovanie stanoviska Ústavného súdu za kritiku a obrátene. Zo strany poslanca Cupera také čosi neodznelo. A kategoricky sa ohradzujem, pán poslanec Orosz, ktorý práve odišiel, voči urážkam a invektívam voči pánu poslancovi Cuperovi. A to sa týka aj všetkých ostatných poslancov. Vy sa naučíte parlamentnej slušnosti a kultúry. To je základná a elementárna slušnosť. Ak to neviete, tak tu nemáte čo hľadať.

 • Hlasy v pléne.

 • Chcel by som nadviazať na vystúpenie pána poslanca Cupera, ktorý hovoril o určitej zahmlenosti tohto zákona, ktorý prerokúvame.

  Pán podpredseda Hrušovský, aj mne išlo len o to, aby sme vyčistili jeden aj druhý zákon, to znamená 26, 27, aby boli rovnaké termíny. Myslím si, že je nám všetkým jasné, že obidva tieto zákony sú kvôli týmto voľbám, a teda nevidím dôvod, prečo by malo byť v jednom zákone 55 a v druhom zákone napríklad 28. Išlo mi len o to, aby sme nemýlili spoločnosť, to je po prvé. Nehovoriac už o tom, že sme mali najprv prerokovať ústavný zákon a potom zákon, ktorý prerokúvame teraz. Vyložene len toto bol cieľ môjho vystúpenia, kde som poukázal na rozpornosť týchto zákonov.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Oberhauser vystúpi ako posledný ústne prihlásený do rozpravy.

 • Vážené predsedníctvo,

  vážené dámy a páni,

  Slovenská národná strana má záujem skutočne konštruktívne riešiť problémy v parlamente, v Národnej rade Slovenskej republiky, a takto chápte, prosím vás, všetky naše vystúpenia. Aj keď sme možno v hektickom čase, videli ste aj včera z našej strany ústretové gesto, lebo sme videli, že naozaj treba veci pohnúť dopredu, ale na druhej strane očakávame, že takéto ústretové kroky budú aj od terajšej vládnej koalície.

  Ak dovolíte, hneď v úvode treba povedať, že síce som bol v parlamente, v Slovenskej národnej rade, ale, žiaľ, som smutný z toho a určite aj mnohí z vás, že miesto vecnej diskusie a pohádania sa aj o probléme, veď to je normálne, podchvíľou skĺzavajú viacerí do osobných urážok. S týmto by sme naozaj mali skončiť a myslím si, že aj rokovací poriadok o to dbá, že takéto veci by sa robiť nemali. Takže prosím vás, skúsme rokovať naozaj vecne.

  Ak sa vecne pozrieme na celý problém, tak vidíme, že tu zaznelo viacero tónov aj z radov vládnej koalície. Pán Orosz, pán poslanec Orosz povedal, že je ochotný rokovať o riešení tohto problému, ktorý tu je, a to je naozaj zastúpenie minorít v obecných a mestských zastupiteľstvách. Takisto tu zaznelo aj od pána poslanca Bajana, ktorý je skúsený ako starosta mestskej časti Petržalka a iste veľmi dobre pozná tieto problémy, že vidí, že ten starý zákon o komunálnych voľbách bol zlý.

  Smutný som však z toho, že na druhej sa ženú termíny, ženie sa čas. Pán Hraško sa ešte vyjadril veľmi pozitívne, ale pán Šimko chce, aby sme dnes všetko uzavreli. Lenže, priatelia, my sme dali návrhy. Pani poslankyňa Malíková predniesla prostredníctvom výboru návrhy na úpravu zákona, neboli akceptované. Čiže darmo sa hovorí o ochotách, keď potom návrhy na doplnky, na zmeny nikto neakceptuje. Myslím si, že treba jasne povedať aj obyvateľom Slovenska, že nejde o zlepšenie zlého návrhu zákona, ktorý sa tu práve teraz navrhuje, ale ide o návrat k zákonu, ktorý sa ukázal od začiatku ako zlý, a to už 9 rokov. A to je chyba tohto celého procesu, ktorý ste naštartovali, a to je aj chyba návrhu, ktorý predkladala skupina poslancov.

  Čiže jednoducho rovno povedzme: Úprimne chceme zlepšiť stav, alebo sa chceme vrátiť k tomu, čo sa už dávno jasne ukázalo ako zlé? Keďže neboli zastúpené minority v obecných a mestských zastupiteľstvách, je to v rozpore s Listinou ľudských práv a slobôd. Ide nielen o národnostné minority, o Slovákov žijúcich na juhu Slovenska v národnostne zmiešaných oblastiach, ale ide aj o politické minority, náboženské minority a akékoľvek iné minority.

  Len čo pri väčšinovom zákone je 51-percentné zastúpenie istej skupiny, tí druhí si "neškrtnú", sú jednoducho vygumovaní. A to je obsahom terajšieho zákona do obecných a mestských samospráv, a ak to chceme úprimne riešiť, Slovenská národná strana je pripravená, aby sme to naozaj aj vyriešili. A myslíme si, že to nie je neriešiteľné. Bolo možné principiálne zmeniť zákon tak, aby sa prešlo na pomerný systém z väčšinového. Toto, samozrejme, je zložitý proces, ktorým bolo treba prekopať celý predkladaný návrh zákona. V takomto krátkom čase je ťažko realizovateľný, ale myslíme si, že aj úpravou toho znenia, ktoré je predložené - a sme pripravení o tom diskutovať, - úpravou § 9 ods. 1, § 9 ods. 3 a § 31 ods. 4 by sa dalo dosiahnuť, aby mali minority nádej, šancu, že keď spoja sily, dostanú sa do obecných a mestských zastupiteľstiev. Čiže v tomto smere naozaj treba rokovať, a nie veci zabiť a zhodiť zo stola.

  Je to naozaj paradoxné, že terajšia vládnuca skupina celý čas na parlamentnej úrovni kritizovala väčšinový systém, a teraz ho chce ďalej znovu nanútiť obecným a mestským samosprávam, aby pracovali vo väčšinovom systéme. Veď ak to chceme naozaj riešiť ináč, tak prikročme teda ku skutočným zmenám.

  V návrhu, ktorý je predložený, je tiež na hlavu postavený harmonogram tvorby volebných komisií. Volebné komisie v parlamentných voľbách sa tvorili zhora dolu, čiže najprv ústredná, potom okresná a nakoniec miestne a okrskové. Tu je návrh zdola nahor, myslím termínovo, najprv sa vytvoria miestne, potom okresné a nakoniec ústredná komisia. Ale dali ste návrh na zmenu, že ústredná komisia bude riadiť celé voľby. Ako ich bude riadiť, keď nebude existovať? Komu budú predkladať návrhy, ak dôjde k nejakým sporom na miestnych úrovniach, keď neexistujú nadriadené volebné komisie, ktoré ešte v tom čase nebudú podľa vášho návrhu na svete?

  Takýchto chýb je viac a myslím si, že tá zásadná je v tom, že nie je zabezpečená možnosť zastúpenia minorít. Preto stále trváme na tom, keď nie je možnosť cez výbory, aby zasadlo poslanecké grémium, aby sme spoločne hľadali riešenie a prišli k takému, ktoré by naozaj bolo v prospech Slovenska, lebo voľby, ktoré budú, zakonzervujú stav na štyri roky. A hádam nechceme vyviesť našim starostom, poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev veci, ktoré si sami neprajeme.

  Vážené dámy a páni, preto vás naozaj prosím o ústretovosť a v tomto smere Slovenská národná strana je pripravená rokovať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  chcem upozorniť na myšlienku pána poslanca Oberhausera, ktorý povedal a konštatoval, že starý zákon o komunálnych voľbách bol zlý, lebo neboli zastúpené minority, a návrh, ktorý je predložený, sa k tomuto textu zákona vracia. Vážení, ten zákon bol prijatý v roku 1990, keď sme nemali Ústavu Slovenskej republiky a ďalej nemali sme v Ústave Slovenskej republiky článok 11, na ktorý som si vás dovolila vo svojom vystúpení upozorniť. V zmysle článku 11 sme povinní, pokiaľ medzinárodný dohovor, ku ktorému pristupujeme, má nejaké otázky riešiť nadštandardne v ľudských právach, tieto medzinárodné dohody majú prednosť. Navyše, Ústavný súd konštatoval, že návrh, ktorý je predmetom tejto kritiky a bol predmetom rokovania Ústavného súdu, nie je v rozpore s etnickým princípom.

  Preto vás opätovne vyzývam, aby sme spravili návrh, kde budú slovenské minority zastúpené tak, ako aj iné, vrátane príslušníkov rómskej minority a ďalších. Návrh, ktorý je predložený, opätovne opakujem, nie je v súlade s článkom 11 Ústavy Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  milé dámy,

  vážení páni,

  som naozaj rád, že pán Oberhauser zdôraznil tú myšlienku, že ak nám naozaj ide o to, aby naše obecné a mestské samosprávy fungovali na naozaj demokratických princípoch, o zákone treba začať širokú diskusiu.

  Pýtam sa, prečo tak naponáhlo. Prečo sa tak všetko ponáhľa? Môžeme diskutovať. Základom - ako ste nás poúčali celé 4 roky - každého demokratického systému je dialóg. Ja sa pýtam, pán Migaš, a tiež predsedu vášho poslaneckého klubu, prečo váš člen hodnotí našu snahu o dialóg ako zlodejstvo alebo kradnutie času. My nikomu čas nekradneme. Ak by si preštudoval niečo o dejinách parlamentu, vedel by, že parlament vznikol na to, aby sa v ňom rozprávalo, nie na to, aby sa v ňom len hlasovalo. Tak vedieme dialóg. Máme svoje názory, máme svoje výhrady. Aj náš bol vtedy patent na rozum a vyplýval len z toho, že sme mali väčšinu. Váš bude vyplývať z toho, že budete mať tiež väčšinu. Názor ústavného sudcu alebo sudcov vyplýva, alebo ich neomylnosť a pravda vyplývajú len z toho, že sú poslednou inštanciou. Prečítal som milióny strán o tom, koľko sa kritizujú rozhodnutia ústavného súdu, a v každom štáte. Áno, vy ste si neprečítali možno ani jednu. Stačí si kúpiť knihu Amerika v pokušení od...

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Budem pokračovať. Ospravedlňujem sa, že vystupujem k tomuto bodu programu viackrát. V zastupiteľstve v Petržalke máme úzus, že k jednému bodu možno vystupovať dvakrát. Pravdepodobne to budeme musieť zaviesť aj tu. Ale naozaj ma ten problém trápi. Prečo tak skoro? Jednoducho preto, že tieto voľby sú predo dverami a podľa súčasnej legislatívy nie sú vykonateľné. Minimálne v 500 obciach nie je možné vytlačiť hlasovací lístok. Takže sa hlásim k tomu - poďme rozmýšľať nad tým, ako zmeniť vôbec filozofiu zákona, lebo táto novela ju nemení, ale urobme to tak, aby ľudia, ktorí prídu do ďalších volieb, o tejto zmene vedeli minimálne dva roky dopredu. Súhlasím a hlásim sa k takej práci, ale teraz jednoducho musíme zmeniť hlavne tento zákon na nový tak, aby ľudia mohli ísť do "komunálu" voliť. To je všetko.

 • Domnievam sa, že toto je naozaj zabíjanie času. Pán poslanec Oberhauser, nehnevajte sa, u koho sa chcete dovolávať ústretovosti? Po dvoch hlasovaniach, ktoré budú nasledovať, pochopíte, že vašu ústretovosť koalícia potrebovala iba včera. Od včera má 93 poslancov v parlamente.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

  Ospravedlňujem sa, že zase vstupujem do debaty, ale súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Bajan, že treba pripraviť ľudí na voľby. Ja si ale myslím, že všetky tieto reči, ktoré tu boli, by sa dali zhrnúť do jednej vety. Tento zákon, o ktorom hovoríme, nerieši len termín volieb, o ktorý ide aj nám, poslancom Hnutia za demokratické Slovensko, ale tento zákon prináša aj nové kvalitatívne zmeny, zmeny filozofie, takže preto táto debata. Podporujem to, čo tu bolo povedané, aby sme o tomto zákone diskutovali.

  Ďakujem.

 • K vystúpeniu pána Oberhausera by som chcel povedať, že v mnohých veciach má pravdu. Tá jedna zásadná je, že pôvodný zákon z roku 1990 naozaj nie je tým najvhodnejším zákonom. Len nasledujúce štyri novely, ktoré sme prijali v Národnej rade Slovenskej republiky, a posledný, ktorý máme dnes novelizovať, sú ešte horšie ako pôvodný zákon. Je pravda, že nevieme vyriešiť sporné otázky okolo účasti minorít v samosprávnych orgánoch. Všimnite si, dámy a páni, že tu nebol podaný ani jeden konštruktívny návrh, ktorý by tento sporný problém riešil. V kontexte predkladaného zákona ho vyriešiť jednoducho nevieme.

  Pán Oberhauser mal napríklad pravdu v tom, keď hovoril, že pomerný systém zavedený pre parlamentné voľby by mohol byť takýmto východiskom. Ale pomerný systém sa do tohto zákona nedá jednoducho zakomponovať, pretože štruktúra zákona to nedovoľuje.

  Teraz sme v probléme, ako novelizovať zákon, ktorý je nevyhovujúci, ako umožniť to, aby na základe prijatej legislatívy prebehli voľby, zároveň vyhovieť Ústavnému súdu, aby táto novela nebola protiústavná, a nájsť riešenie na ďalšie pokračovanie pri prijatí legislatívy v parlamente. Všetci sme si vedomí toho, že treba prijať celkom nový zákon, že treba o tomto novom zákone diskutovať, diskutovať konštruktívne, a odmietam názory, že súčasná koalícia nie je ochotná diskutovať.

  Ďakujem.

 • V podstate k predloženej problematike, ktorá sa tu prerokúva, chcem povedať len toľko, že keby novela nebola taká zlá, keby Ústavný súd túto novelu fakticky nezrušil, tak by sme tu dnes o tom nediskutovali. A veľmi ma zaráža, že práve tí, ktorí sú zodpovední za to, že tu dnes tak neproduktívne sedíme, sa najviac ozývajú. Podľa predchádzajúceho zákona som fakticky osem rokov v mestskom zastupiteľstve robil ako poslanec a môžem vám povedať toľko, že ten zákon sa dal vykonávať a podľa neho sme ako poslanci mestského zastupiteľstva aj postupovali. Čiže navrhujem, aby sme už, povedal by som, skončili túto diskusiu a vôbec tieto faktické pripomienky a vrátili sa k meritu veci. Prečo tu práve sedíme? Sedíme tu preto, aby poslanci a primátori, starostovia obcí mali zákonný mandát vykonávať svoju funkciu, pretože ak to tak neurobíme, tak po 13. a 14. novembri tento mandát zo zákona mať nebudú.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce k rozprave zaujať stanovisko. Áno, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  v prvom rade chcem reagovať na vystúpenie pani poslankyne Kataríny Tóthovej, ktorá tvrdila, že som ako predkladateľ presiahol postavenie navrhovateľa zákona za skupinu poslancov. Zrejme pani poslankyňa nepostrehla, že po uvedení návrhu zákona som sa riadne písomne prihlásil do diskusie, kde som vystúpil ako prvý. Takže som vystupoval v diskusii ako poslanec Národnej rady, nie ako navrhovateľ zákona.

  Aj v druhom rade chcem reagovať na pani poslankyňu Katarínu Tóthovú, reagovať na jej kritickú pripomienku, že v návrhu zákona sa vypúšťajú časti, ktoré sa týkajú zoznamu voličov a námietkového konania. Chcem upriamiť jej pozornosť na dôvodovú správu v tlači 27 k bodom 1 až 3, pretože zrejme nepostrehla, že je to tam zdôvodnené. Vzhľadom na to, že zákon Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov v druhej časti upravuje inštitút zostavovania a vedenia stáleho zoznamu voličov, nie je potrebné, aby táto istá problematika bola uvedená aj v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Nebolo by praktické ani to, aby obce viedli dva stále zoznamy voličov a príslušné orgány, ktoré rozhodujú o skutočnostiach súvisiacich s vedením stáleho zoznamu, mali oznamovaciu povinnosť voči obidvom zoznamom. Preto sa navrhuje, aby konkrétne zoznamy voličov podľa okrskov obce vyhotovovali priamo zo stáleho zoznamu voličov vedeného podľa zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a najneskôr dve hodiny pred začatím volieb ich odovzdali okrskovým volebným komisiám.

  Po tretie, k tomu všetkému, čo tu odznelo, chcem povedať, že na jednej strane právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje pojem národnosť, ani neukladá občanom povinnosť hlásiť sa k určitej národnosti. Na druhej strane je slobodným rozhodnutím každého občana, k akému národu alebo národnosti sa chce hlásiť. Ústava Slovenskej republiky v článku 12 výslovne uvádza, že základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým občanom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, či náboženstvo, na politické, či iné zmýšľanie, na národný alebo sociálny pôvod, na príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, na majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo neznevýhodňovať. Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu. Tak hovorí článok 12 ods. 2 a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa článku 30 ods. 3 a 4 ústavy volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. Platná novela volebného zákona odporuje Ústave Slovenskej republiky. Konštatoval to aj Ústavný súd. Nespochybňujme tieto nálezy.

  Po ďalšie, chcel by som reagovať na slová, ktoré tu odzneli veľmi kriticky, a nechápem, prečo je toľko rozruchu, keď sa vlastne vraciame k zákonu schválenému v roku 1990. Áno, tento zákon nám vyhovoval v komunálnych voľbách v roku 1990. Vyhovoval nám v roku 1994. V roku 1998 nám nevyhovuje. Súčasne chcem povedať, že bolo dostatok času s veľkým predstihom pripraviť novelu zákona o voľbách do orgánov obecnej samosprávy. Ak sa nemýlim, aj novela zákona o obecnom zriadení, aj novela zákona o voľbách do orgánov obecnej samosprávy bola v legislatívnom pláne vlády Slovenskej republiky a mala byť schválená do konca kalendárneho roku 1997.

 • Namiesto takto pripravenej novely ste narýchlo v polovici roku 1998 vytiahli celkom inú novelu bez toho, aby ste ju vôbec konzultovali s Úniou miest alebo so Združením miest a obcí Slovenska, a výsledok tohto všetkého pociťujeme dnes všetci.

  Rovnako by som chcel ešte reagovať na vystúpenie pána poslanca Tuchyňu. Ak voľby do obecných samospráv majú byť vykonané v jeden deň, aj keď s predĺžením času volieb, budú existovať profesijné skupiny, a nielen v Armáde Slovenskej republiky, aj v inom spoločenstve z iného spoločenského života, trebárs tie, ktoré sú v turnusovej službe, ktoré sa nebudú môcť z objektívnych dôvodov zúčastniť na voľbách a uplatniť svoje volebné právo. To si, pravda, musíme uvedomiť. Vojaci slúžia vo vojenských útvaroch mimo miesta svojho trvalého bydliska a súhlasím, že v Armáde Slovenskej republiky musia byť udržiavané určité minimálne stavy na udržanie stálych strážnych služieb. Riešením je len vykonať voľby v priebehu dvoch dní. Organizácia volieb v jeden deň bude mať za následok okrem iného aj nižšiu účasť oprávnených voličov vo voľbách. Toho si musíme byť vedomí. Ale o tom budeme rozhodovať my všetci svojím hlasovaním. V navrhovaných zmenách je okrem iného na zváženie aj to, či voľby prebehnú počas jedného alebo dvoch dní. Každý z poslancov má vlastne možnosť zaujať stanovisko k týmto navrhovaným zmenám.

  A azda ešte na záver. Pani poslankyňa Oľga Keltošová tiež reagovala na § 16 ods. 6. Myslím si, že úprava, ktorá je uvedená v spoločnej správe k bodu 15, je logická a aj správna. V praxi, pani poslankyňa, nepoznám prípad, aby v jednotlivých mestách, aby v jednom meste v jednotlivých mestských častiach, ktoré sú volebnými obvodmi, boli odlišné koalície. Ale môžeme to skúsiť. No nepoznám takýto prípad.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem navrhovateľovi pánu poslancovi Sopkovi.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu, či si želá záverečné slovo.

  Nech sa páči, pán poslanec Vavrík.

 • Ďakujem pekne za udelené slovo.

  Dovolím si využiť § 83 ods. 2 a upozorniť pri predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch na súvislosť s návrhom zákona, s návrhmi uvedenými v spoločnej správe. Prakticky Národná rada dostala dva pozmeňujúce návrhy od dvoch poslancov, konkrétne poslankýň, zo všetkých 7 vystúpených poslancov v rozprave.

 • Prepáčte, pán spoločný spravodajca.

  Vážené kolegyne, kolegovia, prosím vás ešte raz, vypnite všetky mobilné telefóny, ktoré máte pri sebe.

  Nech sa páči, pokračujte.

 • Ďakujem pekne.

  Takže prvé pozmeňujúce návrhy, ktoré sú už aj rozmnožené, mali ste ich na stole, predložila pani poslankyňa Tóthová, ktorá navrhovala, aby zostal v platnosti pôvodný § 6a, § 7 a § 8, a zároveň žiadala, aby sa o každom tomto bode hlasovalo osobitne. Dovolím si upozorniť predkladateľku tohto návrhu, že v pôvodnom návrhu, v pôvodnom zákone v § 6a - informovanie voličov je komplexne riešené v predloženej predlohe. V rozprave ste to spomínali. Takže to je v poriadku, lebo informovanie je vyriešené v § 27.

  Ďalej § 7 - námietkové konanie voči stálemu zoznamu voličov, dovolím si upozorniť, že je riešené v zákone číslo 80/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov konkrétne v § 8, kde bol založený inštitút stáleho zoznamu voličov a námietkové konanie je upravené v tomto § 8, ktorý platí, a to zákona Národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady.

  Predložená novela teda upúšťa od duplicitnej úpravy. Stály zoznam voličov sa vedie nepretržite a možnosť námietok je sústavne zachovaná. No a napokon v § 8, ktorý tiež navrhuje pani poslankyňa Tóthová, aby zostal v pôvodnom tvare, táto záležitosť - odovzdávanie zoznamov voličov obcou okrskovým volebným komisiám -, dovolím si upozorniť, je riešená v § 5 ods. 2 a 3 terajšej predlohy. Takže by to potom bolo duplicitné. Preto si dovolím odporúčať, aby bod 3 bol komplexne vypustený, lebo je to riešené.

  Ďalší pozmeňujúci návrh, ide o dva pozmeňujúce návrhy, predložila pani poslankyňa Keltošová - keďže obidva návrhy súvisia, myslím si, že sa bude o nich hlasovať naraz -, navrhovala vypustiť § 16 ods. 6. V druhom bode návrhu je, aby sa vypustil aj § 16 ods. 8 a zostal by pôvodný § 16 ods. 6 z pôvodného zákona a ten je riešený v terajšom odseku 8. Dovolím si upozorniť, že v spoločnej správe gestorský výbor rokoval o § 16 ods. 6 a navrhol úpravu, ktorá by mala byť v súlade s ústavou, a pripomienky, ktoré boli vznesené, by boli riešené tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý prijal gestorský výbor, a teda sa prikláňam k verzii, ktorú prijal aj ústavnoprávny výbor, aj gestorský výbor, § 16 ods. 6 tak, ako je uvedený v spoločnej správe.

  Prakticky toľko k vyjadreniu sa k pozmeňujúcim návrhom, vážený pán predsedajúci. Myslím si, že po skončení rozpravy a po vyjadrení sa v druhom čítaní bude následne potrebné hlasovať o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Keďže bolo skrátené legislatívne konanie, poslanci majú písomné návrhy, ktoré vzišli z rozpravy, v laviciach - v spoločnej správe sú uvedené - majú tiež návrhy z výborov, myslím si, že bude možné pristúpiť k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch.

 • Pán poslanec Vavrík, ešte predtým ako dám hlasovať, hlási sa s faktickou poznámkou pán poslanec Cabaj.

 • Vážené dámy a páni,

  mám procedurálny návrh. Chcem požiadať o 15-minútovú prestávku na poradu klubu vzhľadom na tú skutočnosť, že spoločnú správu sme vlastne dostali do lavíc a rovno sme začali rokovať o tomto bode. Je potrebné, aby si kluby niektoré veci obsiahnuté v spoločnej správe vydiskutovali.

 • Navrhoval som vo svojom vystúpení procedurálny návrh, aby sa stretlo poslanecké grémium, aby sa pokúsilo nájsť riešenie v tom, aby minority neboli vytlačené z obecných a mestských zastupiteľstiev.

 • Pán poslanec, mám tomu rozumieť tak, že sa pripájate k poslaneckému klubu HZDS na 15-minútovú prestávku?

 • Žiadame, aby sa stretlo poslanecké grémium, ale prestávka je vítaná.

 • Za poslanecký klub Slovenskej demokratickej koalície sa pripájam k žiadosti poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Budeme pokračovať o 17.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím vás, aby ste zaujali svoje miesta v laviciach, budeme pokračovať v rokovaní o tomto bode programu hlasovaním.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím pána spoločného spravodajcu výborov, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  predtým ako začnem uvádzať hlasovanie, prosím vás, teraz sme prišli na to, že pri prepisovaní v sekretariátoch v spoločnej správe bolo vynechané jedno slovíčko. Teda aby sme pred hlasovaním vedeli, o čom hlasujeme, keby ste boli takí láskaví, otvorili si spoločnú správu bod 11 k bodu 21, kde bolo vynechané jedno jediné slovíčko "doplniť". To je rozšírenie pôvodného bodu 21. Teraz sme si pozerali uznesenia a bolo to vynechané, keď ste na nás tu hodinu čakali, na spoločnú správu, a preto treba rozšíriť toto jedno slovíčko, resp. doplniť tento text, to slovíčko bolo vynechané.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Prosím spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov.

 • O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorského výboru odporúčam hlasovať takto: spoločne sa bude hlasovať o bodoch 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15, 17. Ešte raz prečítam: body 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15 a 17. Tu ide len o spresňujúci legislatívnotechnický charakter týchto pozmeňujúcich návrhov. Potom by sa hlasovalo o vecných návrhoch k ostatným bodom.

 • Pán poslanec, najskôr bude prvé hlasovanie, ktoré ste navrhli.

 • Áno, takže spoločné hlasovanie o bodoch 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15 a 17. Prosím, môžeme hlasovať o týchto bodoch.

  Gestorský výbor ich odporúča schváliť, ide o legislatívnotechnické úpravy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 113 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že body zo spoločnej správy 1, 2, 4, 6, 12, 14, 15, 17 sme schválili.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, uvádzajte ďalšie hlasovanie.

 • Teraz budeme hlasovať jednotlivo o ostatných bodoch, najprv o bode číslo 3. Gestorský výbor odporúča návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 110 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili bod 3 zo spoločnej správy.

 • Ďalej prosím, aby sa hlasovalo o bode číslo 5 spoločnej správy. Taktiež gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali bod 5 zo spoločnej správy.

 • Teraz by sme prešli k hlasovaniu o bode číslo 7, ktorý gestorský výbor taktiež odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Schválili sme bod číslo 7 spoločnej správy.

 • Teraz navrhujem, aby sme hlasovali o bode číslo 9. Gestorský výbor odporúča, aby bol tento bod taktiež schválený.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 96 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Schválili sme bod číslo 9 spoločnej správy.

 • Ďalšie hlasovanie bude o bode číslo 10. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme.

  Páni poslanci, dôrazne vás upozorňujem, vypnite telefóny.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 126 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Schválili sme bod číslo 10 spoločnej správy.

 • Teraz prosím dať hlasovať o bode číslo 11 aj s tým, že tam patrí slovo "doplniť" a v texte nie je "člen", to je ďalší náš administratívny preklep. Prosím, dajte hlasovať, pán predsedajúci, o bode číslo 11, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Schválili sme bod číslo 11 spoločnej správy.

 • Teraz budeme hlasovať o bode číslo 13. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 128 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Schválili sme bod číslo 13 spoločnej správy.

 • Teraz prosím hlasovať o bode číslo 16 zo spoločnej správy. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 130 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Schválili sme bod číslo 16 spoločnej správy.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, aby ste uvádzali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli podané v rozprave.

 • Ďakujem pekne.

  Predtým však si dovolím upozorniť, že o bode 8 nebudeme hlasovať, lebo sme už dikciu schválili v bode číslo 7, čiže o bode 8 nebudeme hlasovať. Prejdem k pozmeňujúcim návrhom.

  K prvému pozmeňujúcemu návrhu pani poslankyne Tóthovej. Pani poslankyňa Tóthová navrhuje, aby neboli vypustené a zostali v pôvodnom znení § 6, § 7 a § 8 citovaného zákona. Ďalej pani poslankyňa Tóthová žiadala v rozprave, aby sme o každom z týchto troch paragrafov hlasovali osobitne. Preto budeme najprv hlasovať o návrhu poslankyne Tóthovej, kde navrhuje, aby nebol vypustený § 6.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 86 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Tóthovej. Pani poslankyňa Tóthová navrhuje, aby nebol vypustený a zostal v pôvodnom znení § 7.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 87 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Neschválili sme tento pozmeňujúci návrh.

 • Prosím, aby sme hlasovali o návrhu, aby nebol vypustený a zostal v pôvodnom znení § 8.

  To je posledný návrh pani poslankyne Tóthovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 42 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 87 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Ani tento návrh nebol schválený.

 • Pokračovali by sme posledným pozmeňujúcim návrhom. Pozmeňujúci návrh je od pani poslankyne Keltošovej, sú v skutočnosti dva, ale keďže úzko súvisia, navrhujem, aby sa o nich hlasovalo spoločne. Pani poslankyňa Keltošová navrhuje, aby bol vypustený § 16 ods. 6 s tým, že by zostalo v platnosti pôvodné znenie odseku 6, a ďalej navrhuje, aby v § 16 ods. 8 aj tento bol vypustený, tak ako bol navrhnutý. Môžeme spoločne hlasovať o obidvoch, pani poslankyňa?

 • Pani poslankyňa súhlasí, aby sme o obidvoch pozmeňujúcich návrhoch hlasovali spoločne.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 44 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 87 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Tento návrh sme neschválili.

  Prosím, pán spoločný spravodajca.

 • Vyčerpal som všetky pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy, aj návrhy podané v rozprave. Teraz by bolo potrebné, aby sme hlasovali o zákone ako o celku v druhom čítaní.

 • Pán poslanec, v druhom čítaní sa nehlasuje o zákone ako o celku, o zákone ako o celku sa hlasuje v treťom čítaní.

  Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, pristúpime

  k tretiemu čítaniu o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Upozorňujem, že v rámci tejto rozpravy je možné podávať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku.

  Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie do druhého čítania. Pýtam sa, či má niekto takéto návrhy. Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu poslancov ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

 • Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  v rokovaní budeme pokračovať druhým čítaním o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994.

  Návrh ústavného zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 26 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 26a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pán poslanec Ivan Šimko.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Dámy a páni,

  vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona. Pred malou chvíľou sme svojím hlasovaním uviedli zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, takže sme vyriešili problém, ktorý nastal po náleze Ústavného súdu a po jeho uverejnení v Zbierke zákonov.

  Zostáva nám ešte jeden problém, ktorý je problémom politickým i právnym a na ktorý čakajú desaťtisíce občanov, ktorí sa chcú uchádzať o hlasy našich spoluobčanov a naše hlasy v komunálnych voľbách. Ako viete, voľby podľa doterajších predpisov boli vyhlásené na 13. a 14. novembra a vzhľadom na situáciu, ktorá nastala po rozhodnutí Ústavného súdu, a ktorá sa ďalej dotvorila rozhodnutím o novele zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorú sme odhlasovali pred malou chvíľou, táto situácia znemožňuje vykonanie volieb v riadnom termíne, je potrebné, aby sme sa dostali znova do obdobia podávania kandidačných listín.

  Návrh ústavného zákona, ktorý predkladám, umožňuje túto situáciu riešiť. Umožňuje to tak, že stanovuje nový termín na vykonanie volieb. Návrh skupiny poslancov znie, aby sa tieto voľby uskutočnili 19. decembra tohto roku. Na to, aby sa mohli uskutočniť, je potrebné jednak vyriešiť mandáty poslancov a starostov zvolených vo voľbách v roku 1994, resp. v ďalších doplňujúcich voľbách po uplynutí štvorročného volebného obdobia. Tým sa zaoberá článok I návrhu ústavného zákona, predlžuje ich volebné obdobie do vykonania volieb v stanovenom termíne. Okrem toho bolo potrebné, aby sa v tomto ústavnom zákone vyriešili tiež otázky spojené s úkonmi, ktoré sa už uskutočnili v procese prípravy a realizácie komunálnych volieb, ktoré boli vyhlásené na 13. a 14. novembra. Všetky tieto úkony vyhlasuje ústavný zákon za neplatné, pretože je potrebné vykonať nové úkony s výnimkou podávania petícií pre nezávislých kandidátov. Tu je možné použiť vlastne tie petície, ktoré sa už použili pri podávaní kandidačných listín v septembri. A napokon, v článku číslo IV sa stanovujú špecificky pre tento prípad volieb, ktoré sa uskutočnia v decembri tohto roku, skrátené lehoty na všetky potrebné úkony.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ak sme uviedli návrh volebného zákona do súladu s ústavou, je to a, no je potrebné, aby sme teraz povedali aj b, to znamená, aby sme umožnili, aby sa podľa tohto zákona vykonali voľby. Je to možné len vtedy, ak prijmeme takýto ústavný zákon. Prosím preto o jeho podporu.

 • Ďakujem pánu navrhovateľovi, pánu poslancovi Šimkovi za odôvodnenie návrhu ústavného zákona a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľa.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov pánu poslancovi Oroszovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu ústavného zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca výborov predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia do orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 1994 (tlač 26) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 1994 podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 28 z 3. 11. 1998 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 1994 na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady pre verejnú správu. Tieto výbory prerokovali predmetný návrh ústavného zákona v lehote, ktorá bola určená.

  Gestorský výbor nedostal do dňa 4. 11. 1998 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ide o uznesenie číslo 6 zo 4. 11. 1998, a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu uznesením číslo 5 zo dňa 4. 11. 1998. V uznesení výborov sú obsiahnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Nebudem o nich hovoriť, sú uvedené v spoločnej správe, text máte pred sebou, takže budeme sa nimi zaoberať.

  V tejto chvíli, pán predsedajúci, ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásili páni poslanci Tibor Cabaj a Milan Gaľa. Pán poslanec Cabaj sa prihlásil ako poverený člen, ktorý chce vystúpiť za poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko, preto vás prosím, pán poslanec, aby ste pristúpili k rečníckemu pultu.

  Nech sa páči, máte slovo.

  Pripraví sa pán poslanec Gaľa.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 1994, teda k prerokúvanej tlači 26.

  Nebudem znova opakovať niektoré argumenty, ktoré už tu boli uvedené v mene nášho poslaneckého klubu, prečo sme hľadali riešenie, akým spôsobom umožniť našim spoluobčanom najmä na zmiešaných územiach, aby sa mali možnosť podieľať na správe vecí verejných, aby sme im to umožnili v zákone, a najmä preto, že na túto tému sa hovorilo už pri prerokúvaní predchádzajúceho návrhu zákona. Nebudem ani komentovať nález Ústavného súdu. Ak si niekto z vás dá robotu a porovná si všetky pripomienky, ktoré boli vznesené, a nález Ústavného súdu, tak príde k jednoduchému záveru. Verím, že tí, ktorí sa tak iniciatívne hlásili, že je potrebné túto otázku riešiť, budú musieť veľmi rýchlo začať na tejto veci pracovať, pretože to vyzerá tak, že je to problematika, ktorá sa dotýka nás všetkých a napriek tomu, že naša snaha v dobrej viere rieši túto problematiku, nebola prijatá tak, ako sme to mali možnosť zvládnuť v tomto parlamente. Verím, že tento nový parlament sa s touto otázkou vyrovná, aby sa všetci naši spoluobčania mohli podieľať na správe vecí verejných vo svojich obciach a mestách.

  Dovoľte mi, aby som predložil za skupinu poslancov jeden návrh, ktorý máte rozdaný v laviciach, a to je k článku II návrhu ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy, kde navrhujeme, aby článok II tohto návrhu znel: "Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 245/1998 Z. z. na 13. a 14. novembra 1998 sa vykonajú v dňoch 18. a 19. decembra 1998."

  V odôvodnení máte takisto uvedené, že máme záujem, aby uskutočnenie volieb počas dvoch dní zodpovedalo jednak doterajšej praxi, ktorá bola zaužívaná, a aby sa aj vytvoril priestor na účasť voličov, aby títo mali možnosť sa vyjadriť ku kandidátom, ktorí ich budú zastupovať v komunálnej politike.

  Dovoľte mi však k tejto problematike niekoľko ďalších poznámok, prečo navrhujeme, aby sa voľby konali dva dni.

  Dátum 18. a 19. decembra je piatok a sobota. Ak si trochu zalovíme v pamäti, zistíme, že pri posledných parlamentných voľbách v prvý deň bola účasť takmer 55 %. Ak teraz posúvame voľby na sobotu, na jeden deň, aj keď sme v predchádzajúcom zákone schválili, že je tam predĺžený čas od 18.00 do 20.00 hodiny, aby sa mohli občania na voľbách zúčastniť, myslíme si, že je to veľmi krátky čas vzhľadom aj na tú skutočnosť, že je to vlastne posledná sobota pred vianočnými sviatkami. Preto aj z toho dôvodu navrhujeme, aby sa voľby začínali už v piatok, tak ako to bolo aj doteraz, to znamená, aby začínali v piatok o 14.00 hodine. O 22.00 hodine by sa uzatvorili volebné miestnosti a v sobotu ráno by sa pokračovalo od 7.00 do 14.00 hodiny.

  Má to aj ďalšiu praktickú vec. Chcem vás poprosiť, aby sme si trochu aj zaspomínali na to, čo sa ani nie tak dávno už odohralo v tomto parlamente, pretože ak členovia komisií rýdzo amatéri a dobrovoľníci, ktorí sú ochotní pracovať v týchto komisiách, budú mať také podmienky a budú pracovať tak, ako pracoval tento parlament počas ustanovujúcej schôdze, tak si neviem celkom predstaviť, ako zvládnu situáciu. Pretože ak si trochu zaspomínate, okolo polnoci v tomto parlamente už bola taká ospalá atmosféra, že neviem, akým spôsobom by mali potom zabezpečiť členovia týchto komisií svoju prácu, ktorá je pred nimi, tá, ktorá je vo finále. Ak niektorí z vás sedeli, a neviem, zrejme veľa tu asi takých nebude, ktorí sedeli v okrskovej komisii a podieľali sa na priamej účasti na voľbách, a máte si uvedomiť skutočnosť, že od 7.00 do 20.00 hodiny budete prijímať jedného človeka po druhom, ktorý príde na voľby do volebnej miestnosti, a potom od 20.00 hodiny začnete vlastne spočítavať výsledky, resp. v noci pracovať na sčítavaní hlasov, tento návrh má logické odôvodnenie. Teda skončilo by sa v sobotu o 14.00 hodine popoludní a potom je priestor, že by sme vlastne v tom čase vytvorili možnosť, aby títo ľudia, ktorí sa budú podieľať na práci v okrskových komisiách, mali trochu aj vytvorené podmienky, v ktorých by sa mohli plne sústrediť na prácu, ktorá sa tam od nich očakáva, aby toto mohli zvládnuť.

  Treba počítať, že pokiaľ v jednom okrsku je približne do tisíc voličov, a keď počítame, že by účasť bola - aspoň posledné prieskumy hovoria -, že by účasť mohla byť okolo 80 %, tak treba počítať s tým, že je tu potreba času, ak to tak môžem povedať, na sčítanie týchto výsledkov štyri, päť, niekde aj šesť hodín. To je normálna praktická robota, ktorá beží, ktorá sa žiadnym iným spôsobom nedá urýchliť, pretože je to jednoducho fyzická prítomnosť a počítate lístok po lístku, počítate preferencie, hľadáte koľko a ktorý kandidát dostal hlasov. To je jednoducho manuálna robota, opakujem, ktorá sa žiadnym spôsobom nedá urýchliť, jednoducho musí byť a musí prebehnúť. Preto vás chcem aj poprosiť, že by sme takýmto spôsobom k tomu pristupovali a vytvorili trochu aj priestor zo zákona tým ľuďom, ktorí sa budú momentálne podieľať na organizačnom zabezpečení volieb počas najbližších komunálnych volieb.

  Zároveň mi dovoľte, aby som vás oboznámil aj s listom alebo s časťou listu, ktorý poslal pán Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí, jednotlivým predsedom poslaneckých klubov. Verím, že viacerí ste sa s ním zoznámili, a dovoľte mi, aby som vám prečítal aspoň tú časť, ktorá sa týka bezprostredne aj tejto otázky: "V súvislosti s termínom konania volieb však chcem upozorniť na čas otvorenia a zatvorenia volebných miestností. V prípade, že sa voľby konajú jeden deň, stanovuje zákon čas od 7.00 do 18.00 hodiny." Už som hovoril, že v predchádzajúcom zákone sme predĺžili čas otvorenia volebnej miestnosti do 20.00 hodiny. "Tento čas je krátky a mohlo by to vzhľadom na predvianočné obdobie spôsobiť nízku účasť voličov, ktorá, samozrejme, nie je v záujme samosprávy obcí a miest a nezodpovedala by ani významu volieb. Ak sa voľby do orgánov samosprávy uskutočnia v jeden deň, je nevyhnutné, aby poskytli maximálne možný priestor na účasť voličov. Preto vás chcem požiadať, aby ste pri schvaľovaní novely predĺžili tento čas do 20.00 hodiny." Tomu sme aj vyhoveli.

  "V diskusii, ktorá v súvislosti s komunálnymi voľbami vznikla nielen v mestách a obciach, sa objavili i názory, aby sa voľby do orgánov samosprávy obcí vykonali počas dvoch dní, a to v termíne 18. a 19. decembra 1998. Uskutočnenie dvojdňových volieb by zodpovedalo doterajšej praxi, rozšíril by sa priestor na účasť voličov, vrátane vojakov základnej vojenskej služby a zamestnancov pracujúcich v zmenách a nepretržitých prevádzkach. Pokiaľ by Národná rada uvažovala aj o tejto možnosti, chcem potvrdiť, že realizácia volieb počas dvoch dní by z hľadiska miest a obcí nebola problematická. Čas konania volieb by v tom prípade mohol ostať zachovaný - v piatok 18. 12. od 14.00 do 22.00 hodiny, sobota 19. 12. od 7.00 do 14.00 hodiny."

  Úmyselne som upozornil na tento list, aj keď verím, že viacerí z vás ste si ho prečítali, pretože prebiehali tu aj také diskusie, že jednoznačne aj Združenie miest a obcí Slovenska zastáva názor, že voľby by mali byť iba jeden deň, že je to kvôli úspore času a neviem koľko všetkých možných argumentov. Tu upozorňujem práve na skutočnosť, že aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska vyjadruje názor, že si vedia predstaviť a vedia sa teda aj podieľať na zabezpečení volieb počas dvoch dní, to znamená v piatok a sobotu.

  Zároveň si myslím, že vytvoríme priestor, aby ľudia, ktorí sa zúčastňujú na zmenách v nepretržitej prevádzke, mali možnosť zúčastniť sa na voľbách. Už sa tu veľa hovorilo o príslušníkoch armády, ktorí by mali mať možnosť, aby sa podieľali alebo mali možnosť sa podieľať na hlasovaní vo svojich obciach, aby sa mohli takýmto spôsobom zúčastniť na komunálnych voľbách. Samozrejme, možno ani tento priestor nevytvorí takú možnosť, že by sa mohli zúčastniť všetci vojaci, ale aspoň by sme sa pokúsili vytvoriť čo najširší priestor, aby čo najviac ľudí, ktorí majú záujem sa na voľbách zúčastniť, aby sme im tento priestor vytvorili, a aby mali možnosť sa na voľbách zúčastniť.

  V minulom funkčnom období som mal možnosť zúčastniť sa z nášho výboru pre verejnú správu na niektorých cestách v zahraničí, kde sme sa zaoberali a sústreďovali sa aj na otázky postavenia samosprávy a hľadania riešenia týchto vecí, a prekvapila ma tak trochu jedna vec...

 • Prosím, páni poslanci, sadnite si do lavíc, nevyrušujte rečníka.

 • Pri tých cestách ma skôr prekvapil názor zástupcov, s ktorými sme sa v zahraničí stretli, že ak je veľmi malá účasť na komunálnych voľbách, príslušní funkcionári musia rozmýšľať, že nebude asi niečo dobré v príslušnom systéme samosprávy. Preto aj chcem poprosiť, aby sme vytvorili priestor, aby sa ľudia na voľbách mohli zúčastniť, a potom môžeme aj porovnávať, či je to len naším zavinením, že je menšia účasť, alebo skutočne sa budeme musieť potom v tomto parlamente aj zaoberať otázkou, ako ďalej v samospráve, ak by záujem medzi občanmi nebol. Už som to spomínal, podľa predbežných prieskumov, ktoré doteraz boli zverejnené, je pomerne veľký záujem našich voličov, aby sa na voľbách zúčastnili.

  Verím, vážené kolegyne a kolegovia, že nájdeme podporu tohto nášho pozmeňujúceho návrhu a vytvoríme aspoň z našej strany priestor, aby tí, ktorí majú záujem sa na voľbách zúčastniť, mali aj možnosť sa na voľbách zúčastniť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cabajovi.

  Ako druhý písomne prihlásený vystúpi pán poslanec Gaľa.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  milí hostia,

  vezmem si k srdcu slová nášho spoločného priateľa Janka Cupera, ktorý hovoril o tom, že poslanec by mal vystupovať spamäti a používať len poznámky, takže budem používať iba poznámky, ktoré mám na parlamentnej tlači.

  Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k práve odznenému návrhu na dva dni komunálnych volieb v tomto roku a pozrel sa na to z ekonomického hľadiska. Mám v rukách stanovisko odboru štátneho rozpočtu ministerstva financií k rozpočtovým dôsledkom návrhu ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 a tu sa jednoducho konštatuje, že na voľby do samospráv obcí bolo pôvodne rozpočtovaných 108 mil. Sk, v tom 28 mil. pre Štatistický úrad. Neskôr rozpočtovým opatrením vlády v zmysle uznesenia 542 z augusta 1998 bola táto suma zvýšená na 168,5 mil. Sk a po predpokladanom zvýšení, ktoré vyplýva z tlaku na štátny rozpočet z prijatia tohto návrhu, ktorý teraz predpokladáme a ktorý predstavuje 12 mil. Sk, by celkové výdavky na tieto voľby mali dosiahnuť 180,5 mil. Sk. Tu je zakalkulované aj zvýšenie z titulu predĺženia volebného obdobia, kde jednoducho orgány samosprávy sú nútené duplicitne vykonávať niektoré výkony a celé toto duplicitné konanie bude stáť 15 mil. Sk. Zavedenie odmien členom miestnych a mestských volebných komisií, ktorí doteraz neboli odmeňovaní, bude predstavovať 12,5 mil. Sk, ak sa budú voľby konať v jeden deň.

  Ak si to celé zosumarizujeme, pri jednom dni volieb sa ušetrí na okrskových komisiách 12,5 mil. Sk a na miestnych a mestských 5,5 mil. Sk, čiže to predstavuje vcelku 18 mil. Sk.

  Neobával by som sa jedného dňa týchto volieb, lebo termín je stanovený na 19. decembra. Je to zlatá sobota, ľudia sú väčšinou doma, ženy upratujú, chodia...

 • Hlasy z pléna.

 • Tak sa to berie. Je to proste zlatý víkend, takto to berme. Ľudia chodia nakupovať, kupujú si darčeky pod stromček, medzitým odskočia odvoliť a pod stromček si dajú aj darček vo forme zvolených primátorov, starostov a členov obecných zastupiteľstiev, takže prihováram sa teda jednak z ekonomického hľadiska, jednak zo spoločenského hľadiska za tento jeden deň.

  Zároveň by som vás chcel ešte poprosiť, keďže dostávame do lavíc návrhy na poslanecké doplňujúce, resp. pozmeňujúce návrhy, aby ste spĺňali náležitosti, ktoré vyžaduje rokovací poriadok, a aby ste ich dávali čitateľne a uvádzali celé meno, to znamená aj priezvisko, aj meno, lebo môže dôjsť k situácii, že napríklad pri priezvisku Bauer nebudeme vedieť, či ide o pani Edit Bauer, alebo o meno Rudolf Bauer. I keď viem, že pani Edit Bauer už tu s nami nie je, jej mandát spočíva, ale môže sa v priebehu...

 • Hlasy z pléna.

 • A napríklad Šimko, áno, to je taký lepší príklad a relevantnejší.

  Ďakujem za pozornosť a ešte raz vás prosím, podporte zlatý víkend a voľby v jeden deň.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Gaľovi.

  S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  chcem na kolegu Gaľu reagovať v tom, že, samozrejme, dotkol sa niektorých ekonomických záležitostí, ktoré hovoria o tom, že ak by sme išli do jedného dňa, 12,5 mil. Sk ušetríme na okrskových komisiách. Ak toto by malo byť to, na čom momentálne stoja komunálne voľby, tak potom rozmýšľame v trochu iných dimenziách, pretože tí členovia okrskových komisíí nakoniec tam budú počas dvoch dní. Či si to chceme uvedomiť, alebo nie. Ak začnú spočítavať neskoro večer a budú pokračovať až po polnoci, nemôžete im povedať, že vy máte zaplatený len jeden deň, pretože ste tam len jeden deň. To je otázka ďalšieho pokračovania, náklady, ktoré budú kryť obce, si budú následne uplatňovať cez ministerstvo vnútra, aby sa tieto veci vyriešili.

  Takže bol by som rád, aby sme takúto ekonomiku do toho neplietli, lebo zrejme bude to trochu o niečom inom. Nedá sa to jednoznačne takýmto spôsobom povedať, aj keď hovorím, že viem, že tých peňazí nie je zase až tak strašne veľa, aby sa to dalo takýmto spôsobom riešiť, ale nedávajme to ako argument, ktorý by mal napomôcť tomu, že budeme voľby robiť iba jeden deň.

  Chcem skutočne poprosiť, dajme ľuďom priestor, aby sa to mohlo doriešiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Belohorská.

 • Chcela som povedať niečo podobné, ako povedal predseda nášho klubu pán Cabaj. Vedela by som aj iný spôsob, ako ušetriť, ale to by sme sa museli dostať k tej šírke terajšej vlády. Dalo sa ušetriť tam a mohlo sa zlepšiť občanom.

  Som veľmi rada, že medzitým prišiel pán podpredseda vlády, lebo znovu som sa chcela opýtať, už dnes tretí raz, ako to máme chápať, či ako ignorantstvo vlády k tomuto parlamentu, že tu nie je prítomný člen vlády. Odporúčala by som to hlavne terajšej vládnucej koalícii, aby si večer pustila televíziu, a keď veľmi chceme ísť do Európy, aby sledovala iné parlamenty a účasť ministrov na zasadaniach v iných parlamentoch.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Gašparovič.

  Pomýlil som sa, bol na svetelnej tabuli. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Chcem len povedať k pánu poslancovi Gaľovi. Súhlasím s tými plnými menami, je to lepšie a malo by to tak byť. Ale myslím si, že k zámene Bauer - Bauerová by nemalo dôjsť, pretože hovoríme po slovensky, slovenskou gramatikou a my slovo "Bauerová" môžeme hovoriť v slovenčine. Edit je krstné meno, to má zapísané, to je v poriadku, ale slovo "Bauerová" hovorím po slovensky, pretože som Slovák.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  všetci vieme veľmi dobre, prečo sa budú komunálne voľby odohrávať v tom čase. Vieme, na základe čoho to vzniklo. Vieme, že to vzniklo na základe protiústavnej novely. Vieme, že tieto kroky, ktoré sme museli teraz urobiť, boli vynútené. A vieme, že občania sa správajú v tejto situácii, alebo sa chcú správať veľmi zodpovedne, pretože na základe štatistických údajov vieme, že až 80 % občanov Slovenskej republiky chce ísť ku komunálnym voľbám.

  Ak sa správajú zodpovedne a disciplinovane občania tejto republiky, zdá sa mi trošička čudné, keď my im teraz chceme hovoriť, že najprv proste navrhneme, že majú byť voľby v jeden deň z dobre známych dôvodov jednak preto, že chceme ušetriť finančné prostriedky, jednak preto, že nechceme natoľko zaťažovať ľudí v tejto situácii, ktorá je tesne pred Vianocami, a zrazu v akejsi takej, takmer by som povedal, takej až nálade, skoro už ako keby bolo v tomto parlamente pred Vianocami, vlastne chceme sa správať, chceme tú disciplinovanosť, tú zodpovednosť, ktorú sme si sami v našom vlastnom návrhu uložili, ako keby sme tú disciplinovanosť zodpovedných chceli teraz rozdrobiť.

  Preto si myslím, že by sme mali zostať pri tom pôvodnom návrhu, ktorý je rozumný, racionálny, to znamená urobiť voľby v jeden deň.

 • Chcem nadviazať na pána poslanca Zajaca, že je to zaťaženie ľudí. Posledné voľby a vysoká účasť percentuálne vyjadrená nad 80 % dokázala, že naši občania sa chcú podieľať na rozhodovaní o veciach verejných. Vytvorme im na to čo najlepšie podmienky. A prihováram sa za to, aby sme teraz zbytočne sa nejako odosobnili od toho, čo ste si dohodli v straníckych kluboch, aby ste podporili tieto dva dni kvôli občanom.

  A ešte veľmi stručne k tomu ekonomickému zaťaženiu. Myslím si, že je určite menšie, ako keď sa rozšíril počet členov vlády z minulej z 18 na 19, pretože presne toľko vám vychádzal ten pomer vládnucich, alebo 20, a potom z 15 výborov na 18. Keď si len odhadnete náklady na toto rozšírenie, tak určite si myslím, aby sme vyšli v ústrety občanovi, ktorý chce rozhodovať o veciach verejných, tak ten problém ekonomický nevidím až taký smerodajný. Myslím si, že ináč vzbudíme dojem, teda vzbudíte vy, ktorí to odhlasujete, že ide o manipuláciu s voličom.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda,

  vážené kolegyne poslankyne,

  vážení kolegovia poslanci,

  moje ekonomické prepočty mi hovoria, že je potrebné, aby voľby trvali naozaj, skutočne dva dni. Možno sú niektorí prekvapení, ale je to tak. Myslím si - skúsme všetci šetriť na niečom inom, napríklad na našej vecnosti, disciplinovanosti, presnosti. A prosím poslanecké kluby, aby sa stretli a aby zvážili a podporili tento návrh. Myslím si, že je to logický návrh.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci, v mene poslaneckého klubu SDK pred hlasovaním o tomto pozmeňujúcom návrhu žiadam 15-minútovú prestávku na poradu klubu.

 • Pán poslanec Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Pán podpredseda, pripájam sa za klub SMK.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem len pripomenúť, že akýkoľvek posun v počte dní znamená odhlasovať to ústavnou väčšinou. To hovorím možno pre tých, čo tu sedia prvý raz, ale v každom prípade si to uvedomme a poďme sa poradiť do klubov. Je to mimoriadne vážna vec a zbytočné lavírovanie zľava doprava nemá význam. Povedzme si to a neponáhľajme sa, je to veľmi vážna vec.

 • Pán poslanec, bola požiadavka po rozprave pred hlasovaním na prestávku na poradu poslaneckých klubov. Potom, keď tento bod programu skončí, vyhlásim prestávku.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Za klub poslancov SOP sa pripájam k požiadavke na prestávku na poradu.

 • Do rozpravy sa prihlásil pán podpredseda vlády.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán predsedajúci,

  ctené poslankyne,

  vážení poslanci,

  som veľmi rád, že ste už pri druhom bode programu, ktorý sa týka konania volieb v tomto období, teda volieb predovšetkým komunálnych, ktoré majú stabilizovať naše obecné zastupiteľstvá. Ide o návrh, ktorý podľa mojej mienky bol jediným možným riešením, a aj keď sú k nemu určité pripomienky, domnievam sa, že tie smerujú k tomu, aby sa voľby uskutočnili.

  Chcel by som stručne povedať, že účasť členov vlády na tomto rokovaní je ovplyvnená povinnosťami, ktoré členovia vlády v súčasnom období majú. Pán minister Pittner dnes odcestoval do Štrasburgu, pôvodne sa schôdza mala začať o 10.00 hodine, začala sa o 13.00 hodine. Skutočne tu bol, diskutovali sme o tom. Zajtra ráno odchádza delegácia pod vedením premiéra Dzurindu do Bruselu na oficiálnu návštevu. Musím konštatovať, že existuje aj istý čas na prípravu, takže prosím, aby ste to vzali do úvahy. Ja sám sledujem vaše rokovanie s istým napätím, pretože aj diskusia aj k prvému zákonu bola dosť otvorená, povedal by som, niekedy zbytočne ostrá, pretože pozmeňujúce návrhy, ktoré boli schválené, zlepšili ten návrh, spresnili formulácie a som presvedčený, že aj predstavitelia médií lepšie pochopia znenie zákona, ako to chápali dnes.

  Po druhé. Chcem povedať ku konaniu volieb v jednom alebo v dvoch dňoch. Prosím vás pekne, návrh ústavného zákona bol predložený s istými finančnými predpokladmi, tie sú uvedené i v dokumentoch, ktoré ste dostali. Nemyslím si, že je rozhodujúce len ekonomické hľadisko. Prosím vás, aby ste sa dobre poradili a zvážili aj ostatné aspekty, ktoré tu odzneli. Musím povedať, že naozaj na to, aby sa voľby vykonali, nie je rozhodujúce, či to bude poldeň a ďalší celý deň, ale dôležité je, aby ste pripravili návrh ústavného zákona a odhlasovali ho tak, aby sa voľby konať mohli.

  Chápem, že je to pred Vianocami, viem, aké to môžu byť finančné náklady. Pani poslankyni Malíkovej musím povedať, že to, čo ste menovali, je oveľa menej než tie dvojdňové náklady, ktoré bude potrebné vynaložiť. Je to oveľa menej, na tom si stojím. Ale napriek tomu ponechávam na vašu voľnú úvahu, aby ste rozhodli tak, aby voľby prebehli kultivovane, aby občania mali možnosť sa rozhodnúť a aby ste rešpektovali i povedzme niektoré osobitné povolania, o čom sa tu už tiež diskutovalo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády.

  Pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem reagovať na predrečníka najmä preto, že ak sa tu hovorilo o finančných nákladoch, ak by sme trochu začali počítať tie náklady, tak mal pán podpredseda povedať, že tie náklady budú mesačne menej, tak vtedy by som to prijal, ale ako ročné náklady, tak to určite nemôžem prijať. To vie aj ten, kto ovláda malú násobilku.

 • Pán podpredseda vlády,

  vo volebnej kampani asi súčasným členom vlády uniklo, že do Európskej únie najskoršie možné prijatie je po roku 2006, to vyslovene povedali najvyšší predstavitelia Európskej únie. Takže sa obávam, že tie obrovské putovania hneď po zvolení do zahraničia sú trošku pridrahé a trošku prizbytočné a potom naplňuje nás prekvapením, že kto pripravuje tie desiatky zákonov, ktoré sa teraz sypú na vládu za stavu, že väčšina vlády tu nie je.

 • Pani poslankyňa Keltošová, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci.

  Pán podpredseda vlády, máte viac o jedného podpredsedu vlády, máte viac o troch predsedov výborov plus aparáty a máte viac o troch štátnych tajomníkov plus aparáty plus autá plus všetko, čo s tým súvisí, takže nechápem, prečo sa teraz bavíme o úsporách, keď vy ste vládu takto "zoštíhlili".

 • Vážený pán podpredseda,

  nie každý občan našej republiky sa môže zúčastniť toho 19. decembra volieb, to znamená v ten jeden deň, a to hlavne z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Týka sa to najmä vojakov. Ak im to nebude umožnené, aby mali možnosť voľby, tým u nich porušíme ústavné právo občana Slovenskej republiky zúčastniť sa volieb. Preto apelujem na kolegov, aby skutočne podporili tento návrh a aby umožnili hlavne vojakom voliť, pretože nie vlastnou vinou by sa nemohli zúčastniť na voľbách.

 • Pán poslanec Mikolášik. Potom požiadal o slovo pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem len pripomenúť, keď už hovoríte tak veľkoryso o výdavkoch terajšej vlády, akým spôsobom ste vy na poslednú chvíľu vymenovali veľvyslancov, ktorí cestovali tam a naspäť a míňali štátne peniaze. Nedá mi, aby som nezareagoval.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  prosím, aby ste veľmi dobre sami rozmýšľali, čo hovoríte, pani poslankyňa Keltošová. Tri výbory máte vy navyše, nie vláda. Takže o tomto nehovorme. To jedno miesto, ktoré je vo vláde navyše, viem veľmi dobre spočítať, koľko to prináša, a som presvedčený, že dvojdňové voľby, ten jeden deň navrch je skutočne viac peňazí.

  Ale pokiaľ ide o to cestovanie, pán poslanec Hofbauer, mali by ste si uvedomiť, že aj keď sa proces rozširovania uskutoční o niekoľko rokov neskoršie, už v súčasnom období Slovenská republika prišla za vlády, ktorá tu doteraz bola, o značnú časť z podporných fondov Európskej únie. Prišla aj o možnosť jednoducho uskutočňovať zmeny, ktoré sú potrebné na to, aby sme do Európskej únie vstúpili, aj z iných zdrojov, než sú len vlastné. Predsa si nemyslíme, a to si určite nemyslí z vás nikto, najmä vy, čo ste sedeli vo vláde, si nemyslíte, že Slovensko je schopné celú transformáciu a prípravu do Európskej únie uskutočniť len z vlastných zdrojov a ešte to nebude vôbec na úkor obyvateľstva.

  Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, vážení pán podpredseda vlády, chcel by som vás všetkých poprosiť, aby sme sa vrátili k zákonu, k podstate, ktorý prerokúvame, a to je návrh na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem za slovo.

  Tiež som chcela vyzvať ctených kolegov k tomu, aby sme rokovali o legislatívnom návrhu a už vonkoncom sem nepatrí otázka veľvyslancov, ktorí boli vyslaní legitímnym predstaviteľom slovenskej vlády v súlade s platnými právnymi predpismi.

 • Chcela som len pripomenúť aj podpredsedovi vlády obdobia, keď oni kritizovali, že tu nie je celé zastúpenie vlády, keď sme o tom opakovane hlasovali, keď dokonca predseda parlamentu, ktorý bol náš člen HZDS a poslanec, prerušil schôdzu kvôli tomu, že sme čakali, kým neprídu členovia vlády na podnet, musím povedať, že váš.

  Takže, páni, ešte raz, ak chcete do Európy, tak sledujte, ako sa správa vláda voči poslancom v iných krajinách.

  A druhú záležitosť som sa chcela opýtať. Ja si síce pamätám, že sme pozvali jedného z veľvyslancov na konzultácie, to bol pán veľvyslanec Neuwirth, na čo sa spustil ohromný krik, že je profesionál, hoci to bol politicky vymenovaný veľvyslanec. Ale ak čítate svoju tlač, páni, čítate, že môj výlet do Ameriky stál 300 tisíc. Chcem vás ubezpečiť, že som nikde nebola a správy, ktoré boli dané aj do maďarských novín od pána novinára Gembického, a správy, ktoré boli v Plus 7 dní, boli mylné a klamné. To, že vás klamú vaši novinári, to nie je môj problém, ale váš.

 • Pani poslankyňa Belohorská,

  v čase, keď pán poslanec Gašparovič prerušil rokovanie schôdze Národnej rady pre to, že tu neboli prítomní páni ministri alebo členovia vlády, bolo to vtedy, keď tu nebol prítomný ani jeden člen vlády. Počas prerokúvania týchto bodov programu tu vždy je zastúpená vláda minimálne pánom podpredsedom vlády. Neúčasť pána ministra Pittnera už bola niekoľkokrát zdôvodnená.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som reagoval na predrečníka, a to na podpredsedu vlády, pretože vždy som sa snažil slušne vystupovať, a preto ani nepoužijem jedno príslovie, ktoré by platilo aj naňho, pretože pred pár chvíľami odišiel z tohto parlamentu, sedel tu medzi nami, takže jeho by sa to tiež bytostne dotýkalo. Ale len k jeho poznámke, ktorú hodil akože k nám, že to my nemáme, vy máte o tri výbory viacej, chcem povedať jednu maličkosť. Za ním sedí predseda jeho strany. Ustanovujúcu schôdzu Národnej rady zabezpečovali a pripravovali predsedovia politických strán. Ak by mu predseda strany dal list, ktorý napísal predseda hnutia pán Mečiar, v ňom bolo jednoznačne napísané, že HZDS navrhuje zachovať doterajší počet výborov Národnej rady. Nie HZDS bolo to, ktoré navrhlo, aby sa výbory rozšírili, navrhli to predsedovia strán, ktoré vytvorili teraz vládnu koalíciu. Takže zrejme asi platí to povedané, že bolo nejako málo funkcií a bolo potrebné niečo vytvoriť, lebo záujemcov o funkcie bolo veľa.

 • Vážené panie poslankyne, prosím vás, aby ste viedli diskusiu aj vo forme faktických poznámok k prerokúvanému bodu programu.

  Pani poslankyňa Malíková.

 • Chcem len povedať, že povedzme si pravdu, nehovorme tu o veciach, ktoré tu skutočne nepatria. Podstatné nie je, koľko stojí navyše ten jeden deň volieb, podstatný je občan. Všetci si spomeňte na svoje volebné programy, kde ste sľubovali, aj my sme sľubovali, že všetko pre občana. Dokážme mu preto, že nám na ňom záleží, a vyjdime mu v tom v ústrety, že urobíme voľby tak, aby boli dva dni. Myslím si, že všetci voliči ocenia aj tento fakt a hlavne to, že to bude prvá vec, na ktorej sa tu väčšinovo dohodne tento parlament a vyšle signál trošku smerom k občanovi, že sa ho snažíme zastávať a že sme tu normálni ľudia.

 • Ospravedlňujem sa, že nebudem hovoriť k tomu, pán podpredseda, k čomu nás vyzývate, ale musím zareagovať na to, čo povedal podpredseda vlády pán Fogaš.

  Ak máte obavu z toho, že veľvyslancov, ktorých sme vymenovali, a ich cesta naspäť, tá podľa vás bude veľmi drahá, je tu jedno riešenie: Nechajte ich tam, cesta nebude žiadna.

  A potom, pán podpredseda Fogaš, ja som skutočne bol presvedčený a som presvedčený naďalej, že vždy to, čo povieš, budeš vedieť dokázať. Prosím ťa pekne, Slovenská republika tým, že je tam, na tom mieste, kde je v oblasti integrácie, neprišla o žiadne fondy, o žiadnu korunu, ale ak áno, bol by som rád, keby nová vláda to vyčíslila a aby nám jednoznačne povedala. Občania skutočne budú informovaní a sú možno aj zvedaví, pretože to, čo si povedal, je zavádzajúce. Som presvedčený, že to bolo prvýkrát a poslednýkrát z tvojej strany. Prosím ťa, nechoď na takúto platformu, ako išiel tvoj kolega pán podpredseda Csáky, ktorý dnes doslova tára v súvislosti s tým, čo predchádzajúca vláda urobila v oblasti národnostných vzťahov a národnostnej politiky.

 • Pán predsedajúci,

  chcem najprv hovoriť v prospech pána podpredsedu Fogaša, že má dostať slovo hneď, keď sa prihlási člen vlády, to len ako upozornenie. Ale na druhej strane pánu podpredsedovi vlády chcem povedať, že s takými ľahkými argumentmi nech naozaj nechodí, o tom, ako sme boli obratí o nejaké príjmy alebo fondy zvonka našou nepripravenosťou. Chcem vás upozorniť, že sú vážne problémy aj s dodávkou týchto jednotlivých súm, ktoré dáva Európska únia pre asociované krajiny. A okrem toho už teraz Nemecká spolková republika avizovala podstatné zníženie svojich podielov, ktoré budú odovzdávané krajinám Európskej únie. Tento postup je taký, že z toho veľa nevynesie pre novoprišlých.

  Rád by som ho však upozornil na jednu stránku, že je veľmi dôležité napríklad udržať vo verejnom sektore energetické podniky, pretože poskytujú miliardy len z príjmu za tranzitné poplatky, ktoré celkom objektívne teraz dostáva štát. V budúcnosti, ak riešenie bude také, že ustúpite vonkajším tlakom, bude mimoriadne nepríjemné práve na rozpočet.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Cabaj predložil úplne praktický návrh, ktorý sa týka spôsobu vykonania volieb, či má byť v jeden deň, alebo počas dvoch dní. Myslím si, že tá diskusia, ktorá tu prebieha, je ďaleko nad rámec tohto návrhu. Myslím si, že o vyriešenie tohto návrhu nie je potrebné zvádzať nejaký politický zápas. Jednoducho je potrebné, aby sa rozhodli tak, aby to bolo lepšie pre voličov. S tým absolútne súhlasím a myslím si, že k tomu majú smerovať tie návrhy na prestávku klubov, na poradu klubov, poradíme sa a budeme hlasovať podľa svojho najlepšieho svedomia.

  Existujú argumenty tak na vykonanie volieb v jeden deň, ako aj na vykonanie volieb počas dvoch dní. Je to potrebné zvážiť. Je to potrebné zvážiť aj v tejto špecifickej situácii, v ktorej sme, to znamená, že musíme voľby uskutočniť v relatívne krátkom čase a v skrátených lehotách. Treba si uvedomiť, akým spôsobom budú môcť pracovať aj volebné komisie. A ešte raz opakujem, je to praktická otázka, rozhodneme o nej hlasovaním. V každom prípade však je potrebné, aby mohli tie lehoty plynúť, aby sa celý proces spustil. Je potrebné, aby čo najskôr príslušné zákony, tak ten, ktorý sme už schválili, ako aj tento ústavný, nadobudli účinnosť.

  Preto chcem navrhnúť procedurálny návrh, keďže v § 22 zákona o rokovacom poriadku sa stanovuje, že spravidla rokovací deň sa končí devätnástou hodinou, navrhujem, aby sa Národná rada uzniesla, že bude pokračovať aj po devätnástej hodine, kým nerozhodne hlasovaním o návrhu ústavného zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, o tomto procedurálnom návrhu dávam hlasovať bez rozpravy. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa celkom 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Procedurálny návrh pána poslanca Šimka bol schválený.

  Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, mňa veľmi trápi, že nedodržiavate rokovací poriadok a že ste dali prednosť svojmu straníckemu kolegovi s faktickou pripomienkou.

 • Hlasy v sále.

 • Povedal som, že dal prednosť pánovi poslancovi Mikolášikovi pred právom pána podpredsedu dostať okamžite slovo vlády, takže to pokladám za porušenie rokovacieho poriadku.

  Samozrejme, že ťažko komentovať procedurálny návrh pána Šimka, zdržiavali ste nás tu do jednej hodiny, teraz to potrebuje veľmi urýchliť.

 • Hluk v sále.

 • Nie. Vy to potrebujete veľmi urýchliť, lebo potrebujete ešte schváliť pre pána Budaja "krágľovací" zákon o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase a ďalšie "krágľovacie" normy, takže...

 • Takže mám procedurálny návrh, pán podpredseda, aby ste odovzdali vedenie schôdze pánovi Bugárovi, pretože zjavne nezvládate schôdzu, veľmi sa poslanci rozrečnili.

  Ďakujem.

 • Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Cupera.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 23 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 82 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Tento procedurálny návrh schválený nebol.

  Ďakujem za vyslovenú dôveru pani poslankyniam, pánom poslancom. Budeme pokračovať v rokovaní.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mesiarik.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  chcel by som vás ako nový poslanec požiadať, prestaňme tu vystupovať ako malé deti. Predchádzajúce volebné obdobie, chvalabohu, skončilo. Prestaňte si vyčítať veci, ktoré boli doteraz. To sa dá urobiť za dverami. Poďme k veci, poďme rokovať, občania majú iné starosti a na to si šetrime sily.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  pán podpredseda vlády,

  pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  som zvyknutý hovoriť konkrétnejšie a nechcel som na prvých rokovaniach parlamentu hovoriť. Možno, že som menej chápavý, možno, že neviem, o čo ide, i napriek tomu, že si myslím, že to viem, načo je Národná rada Slovenskej republiky. Prosím vás, vysvetlite mi, o čo ide v tomto prípade, či budú voliť občania 2 dni, alebo 1 deň. Vysvetlite mi, prosím vás, o čo ide. Dohodli sme sa, že to nemá vplyv na peniaze. Ten, kto vie počítať, musí vedieť, že nemá to vplyv na peniaze. Ľudia, ktorí, to budú robiť, budú sčítavať tie isté hlasy, budú sedieť o dve hodiny dlhšie, a viete, ja nerozumiem, buďte tak láskaví, vysvetlite mi prečo. Prečo robíme zo seba, nechcem povedať vulgárny výraz, ale robíme si zo seba posmech. Vzájomne si vyčítame veci, ktoré sem nepatria, alebo ktoré už dávno sme mali zabudnúť. Povedali sme, že urobíme hrubú čiaru. Prosím, buďte kolegiálni voči sebe, buďme kolegiálni a skúsme tú ekológiu duše, ktorá tu bola povedaná, zaviesť a skúsme si povedať pravdu. Vážení, je to jedno, či je to jeden, alebo 2 dni, dohodnime sa a ukončime túto trápnu debatu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za konštruktívny prístup, pán poslanec, k tejto diskusii.

  Prosím pána poslanca Kozlíka.

 • Vážené dámy, páni,

  ja som nehlasoval za zmenu vedenia schôdze, oceňujem vedenie schôdze dnešným predsedajúcim, najmä ak vládna koalícia a, žiaľbohu, aj pán podpredseda vlády navodili smer diskusie inde, než je zákon. Takže chcem povedať jednu poznámku. Sedí tu pán Migaš, ktorý bol v závere vlády pána Moravčíka vymenovaný za veľvyslanca na Ukrajinu a necestoval domov. A bol by som rád, pán predseda Migaš, keby to poučenie z roku 1994 sa prenieslo aj do reality roka 1998.

  Ale k zákonu, k predlohe by som apeloval na rozumné uváženie volieb na dva dni. Nenatlačme občanov do jedného sobotného dopoludnia, v podstate časť ich vytlačíme z komunálnych volieb a zo zlatej soboty urobíme jednu zbabranú sobotu.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  vážený pán podpredseda vlády,

  k tejto diskusii by asi nebolo došlo, keby sa nebolo začalo argumentovať tým, že druhý deň volieb bude stáť 12 a pol milióna korún, čo, samozrejme, pre čitateľa a bežného občana môže vyzerať ako hrozitánska suma. Je pod úroveň suverénneho štátu, aby sa takýmto spôsobom hovorilo o takýchto financiách, ktoré iste nie sú malé, ale zasa tu nesedí tak málo ľudí, ktorí by nevedeli zrátať skutočné náklady a zvýšenie nákladov, ktoré terajšia politická moc potrebuje na to, aby splnila všetky svoje zámery, ktoré urobila. Ale pretože si myslím, že náš štát má vyššiu hodnotu než táto diskusia, než plašenie občanov, tak tú sumu ani nebudem vyratúvať, ani ju nepoviem. Keby bolo treba, nie je to problém. Veď nerobme zo seba ľudí, ktorí nevedia, koľko je 2 x 2. Je to naozaj nedôstojná diskusia. Keď už ste sa rozhodli, že budete robiť veci takýmto spôsobom, prosím, urobte ich, ten účet si podpíšete sami. Len vás pekne prosím, naozaj sa zdržme takých vecí, ktoré skôr ventilujú naše živočíšne pudy než logiku, fakty a objektívne veci.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  zastávam názor, že aj neefektívne rokovanie Národnej rady stojí občanov peniaze. Je to nedôstojné, preto navrhujem, aby sa vyhlásila prestávka, aby sa stretli predsedovia politických klubov, aby sa dohodli či jeden, alebo dva dni, a poďme hlasovať.

 • Pán poslanec Moric.

  Pán poslanec Zelník, na to, aby bola vyhlásená prestávka, je potrebný návrh dvoch poslaneckých klubov.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Cabaj, ty si žiadal pred hlasovaním a po skončení rozpravy. Rozprava sa ešte neskončila.

  Pýtam sa vás, páni poslanci, pani poslankyne: Kedy chcete prestávku, teraz, alebo po skončení rozpravy?

 • Hlasy v sále.

 • Po skončení rozpravy a pred hlasovaním.

  Pán poslanec Weiss sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Ešte som ja nehovoril, pán predsedajúci.

 • Ďakujem ti veľmi pekne.

  Zákon o rokovacom poriadku hovorí, že sa treba v technických poznámkach alebo vo faktických poznámkach vyjadrovať k tomu, čo bolo povedané. Pán podpredseda vlády povedal, že za pôsobenia minulej vlády sa prišlo o mnohé zahraničné fondy, o veľa peňazí sa prišlo. Pán podpredseda, takto to bolo povedané. Dvaja moji kolegovia vám povedali, že to nie je pravda. Bol to pán poslanec Kalman a pán poslanec Hofbauer. Povedali, že ste nehovorili pravdu. Tak to bolo, môžeme to vytiahnuť zo zápisu! Ja by som chcel poznať, kde je pravda, či strašíte občanov, alebo moji kolegovia mali pravdu. Vy tu sedíte a k tomu sa nevyjadrujete. Prosím vás pekne, keby ste boli taký dobrý a vyjadrili sa k tomu a zaujali stanovisko, či naozaj za pôsobenia minulej vlády sa prišlo o veľa peňazí, ako vy tvrdíte, a o koľko, alebo majú pravdu moji kolegovia, ktorí tvrdia, že to nie je pravda.

  Ďakujem.

 • V nadväznosti na to, čo tu bolo povedané, sa prihováram za jednu vec, aby sme z otázky, či majú byť voľby jeden deň alebo dva dni, nerobili problém politickej prestíže, aby sme to posúdili skutočne vecne, z jediného hľadiska, ktoré riešenie umožní väčšiu účasť občanov Slovenskej republiky na voľbách. Som za to, aby hneď po vyhlásení prestávky sa stretli predsedovia poslaneckých klubov a vecne na túto tému diskutovali. Nechcem sa vyjadrovať k veciam, ktoré tu odzneli vo faktických poznámkach, ale som ochotný niektoré veci vysvetliť, aj napríklad to, ako to bolo s tým ukrajinským veľvyslancom v roku 1994.

 • Pán podpredseda vlády Fogaš má jednoducho smolu, že je tu ako jediný predstaviteľ vlády, a teda zožína vlastne to, ako keď deti utečú zo školy a ostane tam jeden poctivec, ktorému potom ten učiteľ vynadá. Chápem, že začal túto debatu on, takže tá reakcia je na to takáto búrlivá, ale ja sa prihováram takisto skončiť, už nereagovať ďalej a ísť skutočne k meritu veci, a to k uzavretiu problematiky tohto návrhu zákona.

 • O slovo požiadal pán podpredseda vlády.

 • Panie poslankyne, páni poslanci,

  mrzí ma, že nakoniec ste začali diskutovať o niečom inom, ako sú voľby, a hovoríte, že som to začal ja. Pokiaľ si dobre pamätám, a môžeme si to pozrieť v zázname, vo svojom úvodnom vystúpení som uviedol, že treba, aby ste sa poradili a rozhodli tak, aby to bolo na prospech občanov. Nepovedal som, že vláda striktne nesúhlasí s tým, aby ste hlasovali len za jeden deň. Reagoval som až na vystúpenie pána Hofbauera, ktorý povedal, že sú tu nejaké rýchle cesty do zahraničia a podobne. Myslím si, že môžeme o tom diskutovať, kto má z nás pravdu, či pán poslanec Kalman, alebo ja, ale môžem vám povedať, že aj v tlači boli zverejnené konkrétne čísla, ktoré sa uvoľnili zo strany Európskej únie, pán poslanec, pre tých 6 krajín, s ktorými sa začali intenzívne rozhovory. Slovensko medzi nimi nie je.

  Teda keď začneme hovoriť o číslach, ty hovoríš chvalabohu, ja si myslím, že Slovensko je civilizovaná krajina, ktorá si skutočne dokáže uchovať svoju identitu aj v rámci integrujúcich sa procesov v Európe, je to krajina, ktorá nepochybne stojí za to, alebo ktorej musí stáť za to, aby dokázala voľne súťažiť aj s ostatnými, a som presvedčený, že sebavedomí ľudia na Slovensku sa neboja tejto súťaže. O tom som hovoril. Nič iné.

  Domnievam sa, že zahraničná politika, jej výsledky a všetko ostatné môže byť predmetom diskusie a iste zakrátko bude, možno i vtedy, keď príde vláda so svojím programovým vyhlásením.

  Takže bol by som rád, keby ste sa naozaj vrátili k tomu, o čom sme rokovali. Tiež som sa pohyboval nielen tu doma, ale aj inde a viem, kto akú zodpovednosť niesol.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  myslím si, že je zbytočné zvolávať, ako to navrhol pán poslanec Weiss, poslanecké grémium. Logika veci dáva jasne najavo, že za dva dni, ktoré navrhuje pán Cabaj, sa volieb zúčastní viacej ľudí. Teda ak nám ide o to, aby sa volieb zúčastnilo čím viacej ľudí, treba hlasovať za návrh pána poslanca Cabaja.

  A pánovi Weissovi chcem povedať na margo tých veľvyslancov...

  a

  Pán poslanec Cuper, na vystúpenie pána poslanca Weissa nemôžete reagovať.

 • ... bolo v jeho silách neodvolať celý aparát zahraničného výboru hneď v prvý deň po nástupe do úradu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Naozaj si myslím, že by sme mali skončiť túto diskusiu, a myslím si to aj vo väzbe na to, čo povedal pán podpredseda vlády, pretože sa budeme neustále zamotávať.

  Vážený pán podpredseda vlády, neodkazujte nás na noviny vo veci, na ktorú sa vás pýta poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ctené dámy, páni,

  k vystúpeniu pána podpredsedu vlády len toľko. Pán podpredseda vlády, prídeš na to, že cesta k pultu je dlhšia než natiahnutie ruky poslanca v Národnej rade. To znamená, budeš nabudúce vystupovať opatrnejšie. Takže bola tu navodená tá situácia. Ja sa takisto pridávam k tomu, aby sme už túto diskusiu skončili a dospeli k rokovaniu poslaneckých klubov.

  Ďakujem.

 • Nebudem viac polemizovať s pánom podpredsedom vlády. Som presvedčený, že v tomto parlamente príde čas, že si otvorene prediskutujeme otázku pomoci zahraničnej integrácie a tam sa všetko presne dozvieme, pretože ak by sme vychádzali len z toho, čo bolo napísané v novinách, v novinách bolo kedykoľvek čokoľvek napísané a častokrát úplne pravý opak. Ale súhlasím s tým, aby sme na túto tému teraz nediskutovali.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že všetci poslanci, ktorí boli písomne prihlásení do rozpravy, už vystúpili. Pýtam sa preto, či sa hlási do rozpravy niekto z poslancov ústne. Pokiaľ to tak nie je, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, či chce k rozprave zaujať stanovisko spoločný navrhovateľ pán poslanec Šimko. Nežiada si vystúpiť.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Orosza, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy. Predtým však chcem, aby sme vyhlásili prestávku na základe požiadavky štyroch poslaneckých klubov.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Budeme pokračovať o 19.15 hodine.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím všetkých predsedov poslaneckých klubov, aby prišli na poradu k predsedovi Národnej rady.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste prišli do rokovacej sály, budeme pokračovať hlasovaním o bode programu, ktorý prerokúvame.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Podľa článku 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na prijatie ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, teda 90 hlasov. Chcem uviesť, že podľa § 37 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, ak je v prípadoch ustanovených ústavou na schválenie platného uznesenia Národnej rady potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, Národná rada môže schváliť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len takouto väčšinou Národnej rady, teda 90 hlasmi poslancov.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, aby hlasovanie uvádzal.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  v spoločnej správe výborov máte navrhnutý spôsob hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch. Na strane 5 v bode a) sa uvádza, že navrhujeme spoločne hlasovať o bodoch 1, 3, 4 a 5 spoločnej správy. Návrh gestorského výboru znie: Predmetné návrhy schváliť.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 127 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili body 1, 3, 4 a 5 spoločnej správy.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • V spoločnej správe sa ďalej uvádza, že jednotlivo by sme mali hlasovať o bode 2. Gestorský výbor ho odporúčal neschváliť, ale vzhľadom na to, že už bolo upravené znenie článku I naším predchádzajúcim hlasovaním, považujem hlasovanie v tejto otázke za bezpredmetné.

 • Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca.

  Tým sme vyčerpali všetky body spoločnej správy.

  Prosím, aby ste uvádzali hlasovanie, ktoré je dané z rozpravy.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, počas rozpravy bol predložený jeden pozmeňujúci návrh k tlači číslo 26. Ide o pozmeňujúci návrh, o ktorom sme diskutovali. Týka sa článku II návrhu a súvisí s tým, že navrhovatelia predkladajú návrh, aby sa voľby vykonali v dvoch dňoch. Návrh spĺňa všetky náležitosti, ktoré ustanovuje zákon o rokovacom poriadku. Azda by pre budúcnosť mali byť čitateľnejšie tie údaje, ktoré sú tam uvedené.

  Podľa § 83 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nemám oprávnenie k tomuto návrhu zaujať stanovisko, nezneužijem ani situáciu, že viem, ako sa skončilo rokovanie predsedov poslaneckých klubov. Obmedzím sa na tie poznámky, že schválenie tohto pozmeňujúceho návrhu nespochybní celý text zákona, teda nejde proti textu návrhu ako celku a nie je ani v rozpore s návrhmi, ktoré boli v spoločnej správe výborov a ktoré sme schválili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol v rozprave pán poslanec Cabaj a ktorý navrhuje, aby v článku II návrhu ústavného zákona bol text zmenený takto: "Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 245/1998 Z. z. na 13. a 14. novembra 1998 sa vykonajú v dňoch 18. a 19. decembra 1998."

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 123 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada schválila pozmeňujúci návrh.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, tým sme odhlasovali všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli uvedené v spoločnej správe a ktoré odzneli v rozprave o tomto bode programu.

  Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, pristúpime k

  tretiemu čítaniu o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem upozorniť, že v rámci tejto rozpravy je možné podávať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku.

  Pýtam sa, vážené panie poslankyne, páni poslanci, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb alebo či má 30 poslancov pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb alebo návrh na opakovanie druhého čítania. Konštatujem, že to tak nie je, a preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu ústavného zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.

  Prosím, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 133 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994.

  O slovo požiadal spoločný navrhovateľ zákona pán poslanec Ivan Šimko.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som sa poďakoval za hlasy, ktoré ste dali tomuto návrhu ústavného zákona, aj predtým návrhu zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Tým sme vlastne vyriešili problém, ktorý nastal po schválení novely volebného zákona 1. júla a po rozhodnutí Ústavného súdu.

  Vážení kolegovia,

  vážené kolegyne,

  vážení občania,

  znamená to teda, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v piatok a sobotu 18. a 19. decembra 1998. Dovoľte mi, aby som povedal, čo z toho vlastne vyplýva vzhľadom na to, že ide o takpovediac šibeničný termín. Znamená to, podľa teraz schváleného ústavného zákona, že lehota na určenie volebných obvodov, počtu poslancov, ktorí sa majú v nich zvoliť, a na zverejnenie počtu obyvateľov obce je do 8. novembra 1998, teda do nedele. V prípade, že by sa zastupiteľstvá nezišli do tejto nedele a nerozhodli by o týchto veciach, budú platiť počty, ktoré platili v ostatných voľbách v roku 1994.

  Lehota na podanie kandidačných listín je 13. novembra 1998, t. j. piatok budúceho týždňa. Lehota na delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je taktiež 13. novembra 1998. Lehota na zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného a ostatných zastupiteľstiev a na starostu obce, lehota na určenie volebných okrskov a volebných miestností, lehota na delegovanie člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie, tieto všetky lehoty sú do 20. novembra 1998. Lehota na uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov je do 24. novembra 1998. Lehota na delegovanie člena a náhradníka do Ústrednej volebnej komisie, lehota na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a lehota na informovanie voličov o zápise do zoznamov voličov a o čase a mieste konania volieb je do 28. novembra 1998. Lehota na začiatok volebnej kampane je 3. decembra 1998 a volebná kampaň bude trvať do 16. decembra.

  Prosím o porozumenie, že som si dovolil použiť tento mikrofón a tento čas na to, aby som túto informáciu predniesol, ale iste všetci chápete, že je to informácia cenná pre našich občanov a pre tých, ktorí budú organizovať voľby do orgánov samosprávy obcí.

  Ešte raz ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  končím rokovanie dnešného dňa schôdze Národnej rady.

  Po dohode predsedov poslaneckých klubov budeme pokračovať zajtra o 10.00 hodine.

  Ďakujem pekne. Prajem vám príjemnú dobrú noc.

  Zvolávam všetkých predsedov klubov na poradu k predsedovi parlamentu.