• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ospravedlňujem sa za neskoršie otvorenie tejto schôdze.

  Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Zisťujem, že je prítomných 108 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  Vážená Národná rada,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  milí hostia,

  v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky využívajúc svoje právomoci som podľa článku 105 ods. 1, článku 102 písm. f) a článku 111 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona číslo 244/1998 Z. z. 30. októbra 1998 vymenoval vládu Slovenskej republiky a jej predsedu pána Mikuláša Dzurindu. Srdečne ju vítam.

 • Prosím predsedu vlády Slovenskej republiky pána Mikuláša Dzurindu, aby Národnej rade predstavil členov vlády.

  Nech sa páči, pán premiér.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  vážení páni podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky,

  panie predsedníčky, páni predsedovia výborov Národnej rady,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som vás všetkých v mene vlády Slovenskej republiky srdečne pozdravil. Dovoľte mi, aby som vám zablahoželal všetkým k zvoleniu do vašich funkcií a poprial vám pre celé mandátne obdobie pevné zdravie, veľa osobného šťastia, pracovných úspechov a čo najvýraznešie presadenie svojich politických zámerov, s ktorými ste sa uchádzali pred voličmi Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a predstavil vám vládu Slovenskej republiky. Okrem mňa sa o vašu dôveru budú uchádzať

  pán Ivan Mikloš, podpredseda vlády pre ekonomiku a tripartitu (potlesk),

  pán Ľubomír Fogaš, podpredseda vlády pre legislatívu (potlesk),

  pán Pavol Hamžík, podpredseda vlády pre európsku integráciu (potlesk),

  pán Pál Csáky, podpredseda vlády pre ľudské práva a regionálny rozvoj (potlesk),

  pani Brigita Schmögnerová, ministerka financií (potlesk),

  pán Ľudovít Černák, minister hospodárstva (potlesk),

  pani Mária Machová, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku (potlesk),

  pán Gabriel Palacka, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií (potlesk),

  pán Pavel Koncoš, minister pôdohospodárstva (potlesk),

  pán László Miklós, minister životného prostredia (potlesk),

  pán István Harna, minister výstavby (potlesk),

  pán Eduard Kukan, minister zahraničných vecí (potlesk),

  pán Pavol Kanis, minister obrany (potlesk),

  vedľa pána ministra Kanisa bude pravidelne sedávať pán Ján Čarnogurský, minister spravodlivosti, ktorý je dnes na prvej zahraničnej služobnej ceste (potlesk),

  pán Ladislav Pittner, minister vnútra (potlesk),

  pán Peter Magvaši, minister práce, sociálnych vecí a rodiny (potlesk),

  pán Tibor Šagát, minister zdravotníctva (potlesk),

  pán Milan Ftáčnik, minister školstva (potlesk),

  pán Milan Kňažko, minister kultúry (potlesk).

  Vážený pán predseda,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  chcel by som vás ubezpečiť v mene vlády Slovenskej republiky, že sa budeme usilovať o ducha vzájomnej dôvery, vzájomnej spolupráce v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Urobíme všetko pre to, aby sme prijímali dobré zákony v tvorivej atmosfére, kde dokážeme znášať kritiku, kde dokážeme konzultovať riešenia tak, aby zákony, legislatívne normy, ktoré budú vychádzať z Národnej rady Slovenskej republiky, boli právne čisté a vecne, obsahovo na prospech občanom Slovenskej republiky.

  Teším sa na vzájomnú spoluprácu. Želám nám všetkým, aby sa nám práca darila, aby sme s ňou boli spokojní, ale predovšetkým, aby boli s ňou spokojní občania Slovenskej republiky. V zákonnej lehote predstúpime pred vás s programovým vyhlásením a budeme sa uchádzať o vašu dôveru. Prajem vám všetkým ešte raz veľa šťastia, zdravia, spokojnosti.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánu predsedovi vlády a novej vláde želám v jej práci veľa úspechov.

  Vyhlasujem prestávku na 10 minút. Prosil by som predsedov výborov, aby sme sa zišli v tej miestnosti, kde sa uskutočňuje tajné hlasovanie.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v rokovaní 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej účasti na dnešnej schôdzi ma písomne požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Marta Podhradská a na zahraničnej služobnej ceste je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Slobodník.

  Na 2. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslankyňa Ľudmila Mušková z Hnutia za demokratické Slovensko a poslanec Jozef Kužma za Stranu demokratickej koalície. Náhradníkmi budú poslanci László Hóka zo Strany maďarskej koalície a Ján Danko z Hnutia za demokratické Slovensko.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem program 2. schôdze, ako vám bol rozdaný.

  Pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 2. schôdze Národnej rady. Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu.

  Má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu?

  Nech sa páči, pán poslanec Hofbauer.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Uviedli ste, že ideme podľa programu, tak potom nerozumiem, čo boli tie prvé fázy, ktoré sa tu odohrávali. To je mimo programu. A ak to malo byť v programe, tak potom nepostupujeme podľa toho programu. Takže bolo by dobre si vyjasniť, vlastne podľa akého programu ideme. To je prvá vec.

  A druhá vec, pokiaľ sa poslanci hlásia v rámci faktických pripomienok, tak by som prosil, keby sa slovo udeľovalo, a to aj v prípade, ak ide o opozičných poslancov.

 • Pán poslanec Hofbauer, prosil by som faktické poznámky a pripomienky alebo návrhy k bodu programu, ktorý som ohlásil, to znamená k programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalej sa prihlásil pán poslanec Ferdinand Petrák. Pán poslanec, máte slovo.

 • Poslanecký klub Strany občianskeho porozumenia sťahuje návrh tlače 32 bod 1 v nadväznosti na štvrtý bod programu 2. schôdze Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej sa prihlásil pán poslanec Viliam Oberhauser. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy a páni,

  vzhľadom na to, že dnešné rokovanie je v čase, keď si pripomíname pamiatku zosnulých, v kresťanských kruhoch sa takto spomína v celej oktáve, chcel by som pripomenúť pamiatku všetkých zosnulých poslancov Slovenskej národnej rady aj iných slovenských parlamentov, zvlášť slovenských poslancov, ktorí sa zaslúžili o slovenskú štátnosť. V tejto súvislosti by som za všetkých aspoň chcel vymenovať tých, ktorí stáli pri kolíske slovenskej štátnosti, ako Ľudovíta Štúra, Ferdiša Jurigu, Andreja Hlinku a prvého predsedu slovenského parlamentu Martina Sokola.

  V slovenskom parlamente sa patrí pripomenúť si tiež pamiatku obetí všetkých totalít, ktoré poznačili Slovensko v 20. storočí, ako aj obete všetkých okupácií Slovenska. Zvlášť by som chcel pripomenúť černovských martýrov, ktorých obeta pred 91 rokmi prebudila záujem sveta o Slovensko a Slovákov. Česť ich pamiatke. Nech odpočívajú v pokoji. A prosil by som o minútu ticha, nech ich obeta a žertva prinesie tomuto parlamentu vážnosť a požehnanie.

 • Pán poslanec, rokujeme o návrhu programu. Máte jednu minútu, čiže beriem vám slovo.

  Je tu návrh. Budeme o ňom hlasovať. O každom návrhu budeme hlasovať.

  Pán poslanec Tibor Cabaj, nech sa páči. Rokujeme o programe schôdze Národnej rady.

 • Vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som, pretože tu nie je pán Benčík, pretože SDĽ ho nedelegovala, prečítal, že § 89 hovorí o skrátenom legislatívnom konaní za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, vtedy Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Preto navrhujem, aby vami navrhované body 9 a 10 boli stiahnuté z tejto schôdze. V opačnom prípade, ak to bude zaradené, mám taký dojem, že dochádza na slová pána premiéra, ktorý povedal, že je to návrh, ktorý zabezpečí zabetónovanie demokracie na Slovensku.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Cuper. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  už minulý týždeň ste flagrantne porušovali rokovací poriadok najmä v súvislosti so zaraďovaním pána poslanca Lexu do výboru, keď ste dali hlasovať v rozpore s rokovacím poriadkom o tom, že sa bude hlasovať jednotlivo, i keď bolo schválené, že sa bude hlasovať o výboroch ako celkoch, ktoré boli navrhnuté. Dnes ste začali schôdzu znova, nejakým spôsobom ste predstavovali novú vládu bez toho, žeby bol najprv na začiatok schôdze schválený program. To predstavenie vlády mohlo byť celkom pokojne zaradené do programu a netvárili by sme sa rozpačito, teda či sa začala schôdza, vlastne druhá alebo riadna schôdza parlamentu, alebo sa nezačala. Takže bol by som rád, keby sa naozaj, ak sa tu má proklamovať nový...

 • Pán poslanec, ďakujem. Dobre viete, že podľa rokovacieho poriadku predseda vlády a ďalší člen vlády môže požiadať a vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky kedy chce. Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky som takúto možnosť umožnil predsedovi vlády a bolo to v súlade s rokovacím poriadkom.

  Nech sa páči, pán poslanec Ján Langoš, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  navrhujem na začiatku II. volebného obdobia Národnej rady, aby ste uložili Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky vytvoriť lepšie pracovné podmienky pre prácu novinárov v parlamente, predovšetkým zrušiť nezmyselné zákazy, o ktorých predchádzajúce vedenie parlamentu rozhodlo.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Víťazoslav Moric. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem vám za slovo, pán predseda.

  Pán predseda, chcel by som sa prihovoriť k tomu, čo hovoril môj kolega, pán poslanec Oberhauser, aby sme si naozaj uctili pamiatku zosnulých poslancov. Povedali ste, že o tomto návrhu sa bude hlasovať. Chcel by som vás poprosiť, že o takomto návrhu by som odporúčal, aby sa nedávalo hlasovať, aby ste vy zo svojej moci rozhodli. Možno, že by to prispelo aj k tomu, aby sme trošku pokojnejšie rokovali.

 • Ďakujem.

  Hlási sa pán poslanec Ján Cuper. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Teda ďakujem za poučenie, ale znovu sa pýtam. Ani predseda parlamentu nemá právo dať predsedovi vlády slovo, keď sa nezačala schôdza, pretože taká schôdza sa ešte nezačala, a preto som sa opýtal v súlade s rokovacím poriadkom, čo bola vlastne alebo čo bolo to úvodné extempore, ktoré tu bolo, a tá ďalšia prestávka medzi tým, než sa začína alebo sa začala riadna schôdza parlamentu. Takže netvárme sa, že neporušujeme rokovací poriadok, keď ho porušujeme.

 • Pán poslanec, chcel by som vás upozorniť, že rokujeme o programe schôdze. Prosím, aby sme faktické pripomienky, návrhy a zmeny vyslovovali k tomuto bodu programu.

  Pani poslankyňa Katarína Tóthová, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, ďakujem za slovo.

  Chcem len vyjadriť svoj názor, že začiatok tejto schôdze nebol v súlade s rokovacím poriadkom, tak ako aj minule bol tiež porušený. Beriem do úvahy, že každý začiatok je ťažký, ale chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, že poslanci za súčasnú vládnu koalíciu veľmi mlčky prešli tieto porušenia, ba dokonca, keď som minule sedela v tejto miestnosti, počula som zo strany SDK, že všetko je v poriadku, hoci vy sám ste uznali, že bol rokovací poriadok porušený.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby dávali návrhy a pripomienky k bodu, o ktorom rokujeme, to znamená k návrhu programu. Ak to tak nebude, tak vám jednoducho odoberiem slovo v súlade s rokovacím poriadkom.

  Pán poslanec Cuper, nech sa páči.

 • Pán predseda, znovu sa pýtam, kde zaradiť do programu tú prvú časť, to znamená predstavovanie členov vlády, a tú prestávku, ktorá bola za tým, či to bola súčasť schôdze, alebo nie, lebo ide aj o to, či to bude a akým spôsobom to bude zaznamenané v zápisnici, takže to je podľa mňa veľmi vážna vec.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Sergej Kozlík, nech sa páči.

 • Pán predseda parlamentu, chcel by som podporiť návrh pána Cabaja. Viaceré materiály alebo možno všetky nám neboli doručené 24 hodín pred začatím rozpravy v zmysle § 25 rokovacieho poriadku.

  Ďalej by som bol rád, keby boli vytvorené korektné pracovné podmienky pre poslancov, pretože dnes som mal pocit, že som prišiel do holubníka, sú zavreté šatne, nie je možné poslancom sústrediť sa na prácu. Takže bol by som rád, keby ste v tomto navodili poriadok.

  Ďakujem.

 • Pokiaľ ide o pracovné podmienky, tieto veci preverím a urobím nápravu. To je po prvé. A po druhé, pokiaľ ide o vašu prvú pripomienku, som rád, že sme sa vrátili k programu schôdze, to znamená, k programu rokovania. O tejto veci, ktorú ste navrhli, budeme rokovať v ďalšom bode rokovania Národnej rady.

  Využijem svoju možnosť ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlasujem minútu ticha, pokiaľ ide o poslancov, ktorí zomreli a ktorých pamiatku si takýmto spôsobom v Národnej rade uctíme.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem pekne.

  Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch a doplnkoch pokiaľ ide o program 2. schôdze Národnej rady, k tým návrhom, ktoré odzneli.

  Prvý návrh bol, aby sa bod 4 zmenil takto: Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie - je to tlač 32 -, pretože klub poslancov za Stranu občianskeho porozumenia stiahol svoj návrh, pokiaľ ide o predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Opakujem, vypúšťame prvú časť bodu 4 - voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, pretože klub poslancov za Stranu občianskeho porozumenia to stiahol. Druhá časť, to znamená voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie zostáva v programe. Tak znie návrh po úprave na základe stanoviska odporúčania klubu poslancov Strany občianskeho porozumenia.

  Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, pokiaľ ide o bod programu 4, tak ako som ho predniesol. Zopakujem, štvrtý bod bude znieť: Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasovali 7 poslanci.

  Návrh bol prijatý.

  Bol tu ďalší pozmeňujúci návrh od predsedu klubu za Hnutie za demokratické Slovensko pána poslanca Cabaja, aby bod 9 a bod 10, tak ako sú navrhnuté v programe, boli vypustené z tejto schôdze. Prosím, aby sme pristúpili k hlasovaniu.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Návrh neprešiel.

  Teraz dám hlasovať o programe ako celku s tým, že bola urobená jedna zmena na návrh Strany občianskeho porozumenia. Návrh pána Cabaja neprešiel.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasujeme o programe ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Program 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bol schválený. Zopakujem, bola úprava bodu 4, tak ako som ju predniesol, ako bola schválená, a vypúšťajú sa body 9 a 10 z rokovania 2. schôdze.

 • Hlasy z pléna.

 • Čiže opravujem, z bodu 4 sa vypúšťa prvá časť - voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, a zostala časť voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Ostatné body boli schválené väčšinou hlasov.

  Konštatujem, že sme program 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  podľa § 25 zákona o rokovacom poriadku všetky písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad na rokovanie, majú byť rozdané poslancom najneskôr do 24 hodín pred začatím rozpravy. Ak sa tak nestalo, Národná rada môže bez rozpravy rozhodnúť o skrátení tejto lehoty.

  Podávam návrh, aby Národná rada vyslovila súhlas so skrátením určenej lehoty. To je ten bod, o ktorom hovoril pán poslanec Sergej Kozlík. Chceme, aby zákony o komunálnych voľbách boli schválené, aby sme čím skôr pristúpili k otázkam prípravy volieb, a preto je táto požiadavka zo strany vlády aj vedenia Národnej rady. Čiže ešte raz podávam návrh, aby Národná rada vyslovila súhlas so skrátením určenej lehoty. Povedal som, že o tomto návrhu dám hlasovať bez rozpravy.

  Nech sa páči, je tu procedurálny návrh.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda, ak stojíte za tým, čo ste povedali, tak prosím, aby sa osobitne hlasovalo o bodoch číslo 9 a 10.

 • Je tu procedurálny návrh, aby sa o bodoch 9 a 10 programu dnešnej schôdze hlasovalo osobitne. Čiže ešte raz opakujem - hlasovať o tom, že má byť skrátené konanie pri bode 9 a bode 10, aby som to spresnil, o čo ide.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu, ktorý som povedal, o skrátení určenej lehoty pre jednotlivé body a potom pre body 9 a 10.

  Sú ďalšie procedurálne návrhy? Ak sú procedurálne, môžem dať slovo, ak nie, budeme hlasovať.

 • Hlasy v sále.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Ešte raz opakujem, vážení páni poslanci, hlasujeme o skrátení lehoty pri bodoch 5, 6, 7, 8, okrem bodov 9 a 10. Čiže hlasujeme o skrátení lehoty pri všetkých bodoch od bodu 5. Opakujem, pristúpime k hlasovaniu, aby sme prijali návrh o skrátení lehoty, pokiaľ ide o body 5, 6, 7, 8, okrem bodov 9 a 10.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Návrh bol prijatý.

  Ďalej bol procedurálny návrh, aby sme o bode 9 a bode 10 hlasovali osobitne. Pristúpime k tomuto hlasovaniu. Bol tu návrh od pána poslanca Maxona, aby sa skrátená lehota netýkala bodu 9 a bodu 10.

 • Hlasy v sále.

 • Ruším toto hlasovanie a zopakujem, o čom budeme hlasovať a potom zopakujeme hlasovanie o návrhu pána poslanca Maxona. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Maxona.

  Pán Šimko, nech sa páči - procedurálna pripomienka.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Hlasovať budeme o vašom návrhu, aby sa skrátila lehota na podávanie materiálov, ale pán poslanec Maxon dal návrh, aby sa o tom hlasovalo osobitne. Takže budeme podľa procedurálneho návrhu pána Maxona hlasovať osobitne, ale o vašom návrhu. Návrh znie, vy navrhujete, aby sa skrátila lehota.

 • Ďakujem.

  Pán Cuper má procedurálny návrh. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že je potrebné naštudovať si rokovací poriadok a že nestačia ani rady pána poslanca Šimka, navrhoval by som, aby bol zatiaľ vymenený pán predsedajúci pánom podpredsedom Hrušovským, ktorý lepšie ovláda rokovací poriadok, a pôjdeme rýchlejšie, lebo takto sa zdržíme. A predpokladám, pán predsedajúci, že sa blíži dvanásta hodina a že sa dodrží úzus, podľa ktorého máme nárok na obedňajšiu prestávku. Takže navrhoval by som ako procedurálny návrh, aby sme už nezačínali ani toto hlasovanie o výmene.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Cuper, to nie je procedurálny návrh, ktorý sa týka tohto programu, a preto pristúpime k hlasovaniu.

 • Ruch v sále.

 • Dobre. Prosil by som poslancov, aby sa upokojili. Dávam hlasovať o návrhu, ktorý som predniesol ja, to znamená, hlasujeme o tom, čo som povedal. Môj návrh bol prvý, a preto o ňom budeme hlasovať, aby bod 9 a bod 10 neboli vyňaté z tých bodov, ktorých sa týka skrátené legislatívne konanie. Čiže hlasujeme za skrátené legislatívne konanie pri bodoch 9 a 10.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasujeme za skrátenie 24-hodinovej lehoty.

  Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Hlasovanie je neplatné.

  Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, budeme opakovať hlasovanie. Prosím vás, pristúpime k hlasovaniu. Prezentujme sa, budeme hlasovať o mojom návrhu, aby sa skrátenie lehoty 24 hodín na prerokovanie zákonov, ktoré boli predložené do Národnej rady, týkalo aj bodu 9 a bodu 10.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 71 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

 • Ruch v sále.

 • Aj druhé hlasovanie bolo neúspešné.

  Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Prestávka bude do 14.00 hodiny.

  Prosím predsedov parlamentných výborov, aby sme sa zišli v rokovacej miestnosti, v ktorej býva tajné hlasovanie.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady podľa schváleného programu.

  Ďalším bodom rokovania Národnej rady je správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  za členov vlády a štátnych tajomníkov ministerstiev boli vymenovaní aj niektorí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a článku 4 ústavného zákona číslo 119/1996 Z. z. ich mandát poslanca počas výkonu funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. Z uvedeného dôvodu podľa zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na neuplatňované mandáty nastupujú náhradníci. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady prerokoval nastúpenie náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov.

  Pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

  Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru, aby podal správu výboru.

  Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Vážená Národná rada,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  milí hostia,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Migaš v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky vymenoval 30. októbra 1998 podľa článku 102 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky za členov vlády Slovenskej republiky poslancov Mikuláša Dzurindu, Pála Csákyho, Ľudovíta Černáka, Ľubomíra Fogaša, Milana Ftáčnika, Pavla Hamžíka, Istvána Harnu, Pavla Kanisa, Milana Kňažka, Pavla Koncoša, Eduarda Kukana, Petra Magvašiho, Máriu Machovú, Gabriela Palacku, Ladislava Pittnera, Tibora Šagáta, Brigitu Schmögnerovú.

  Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  Vláda Slovenskej republiky vymenovala 31. októbra 1998 poslanca Jána Figeľa za štátneho tajomníka a 3. novembra 1998 vymenovala poslancov Edit Bauer, Ľudovíta Macháčka, Lászlóa Szigetiho za štátnych tajomníkov.

  Podľa článku 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov, ak bol poslanec vymenovaný za štátneho tajomníka, jeho mandát počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  Podľa § 48 ods. 1 a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni mandát poslanca počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, pričom náhradníka určí politická strana.

  Slovenská demokratická koalícia oznámila, že určila na neuplatňovaný mandát poslanca Mikuláša Dzurindu náhradníka Alojza Rakúsa, namiesto Ľudovíta Černáka náhradníka Alexeja Ivanka, namiesto Jána Figeľa náhradníka Rudolfa Bauera, namiesto Milana Kňažka náhradníka Dušana Fedoročka, namiesto Eduarda Kukana náhradníka Martina Kujana, namiesto Gabriela Palacku náhradníka Milana Gaľu, namiesto Ladislava Pittnera náhradníka Petra Kresánka, namiesto Tibora Šagáta náhradníka Vladimíra Bajana.

  Strana demokratickej ľavice oznámila, že určila na neuplatňovaný mandát poslanca Ľubomíra Fogaša náhradníka Imricha Tótha, Milana Ftáčnika náhradníka Ľubomíra Andrassyho, Pavla Kanisa náhradníka Antona Hoffmana, Pavla Koncoša náhradníka Romana Šipoša, Petra Magvašiho náhradníčku Janu Haluškovú a na neuplatňovaný mandát Brigity Schmögnerovej náhradníka Milana Benkovského.

  Strana maďarskej koalície oznámila, že určila na neuplatňovaný mandát poslanca Pála Csákyho náhradníčku Olgu Szabó, namiesto Istvána Harnu náhradníka Lászlóa Gyurovszkého, namiesto Edit Bauer náhradníčku Kláru Sárközy, namiesto Lászlóa Szigetiho náhradníčku Erzsébet Dolník.

  Strana občianskeho porozumenia oznámila, že určila na neuplatňovaný mandát poslanca Pavla Hamžíka náhradníčku Vieru Ruskovú, namiesto Márie Machovej náhradníka Imricha Sládečka, namiesto Ľudovíta Macháčka náhradníka Jána Šimka.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 2. schôdzi dňa 3. novembra 1998 zistil podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie a podľa jej súčastí, že všetci určení náhradníci na neuplatňované mandáty sú uvedení v prehľadoch kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi príslušných politických subjektov.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníkov, platnosť ich nastúpenia, voliteľnosť a nevykonávanie funkcií nezlučiteľných podľa článku 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky s funkciou poslanca.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma ako predsedu výboru poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podal správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 3. novembra 1998 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že

  A. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

  1. sa dňom 30. októbra 1998 neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky, Mikuláša Dzurindu, Pála Csákyho, Ľudovíta Černáka, Ľubomíra Fogaša, Milana Ftáčnika, Pavla Hamžíka, Istvána Harnu, Pavla Kanisa, Milana Kňažka, Pavla Koncoša, Eduarda Kukana, Petra Magvašiho, Márie Machovej, Gabriela Palacku, Ladislava Pittnera, Tibora Šagáta, Brigity Schmögnerovej; ich mandát poslanca podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje;

  2. sa dňom 31. októbra 1998 neuplatňuje mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa, ktorého vláda Slovenskej republiky vymenovala za štátneho tajomníka, a dňom 3. novembra 1998 sa neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Edit Bauer, Lászlóa Szigetiho, Ľudovíta Macháčka, ktorých vláda vymenovala za štátnych tajomníkov. Ich mandáty poslancov podľa článku 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov nezanikajú, iba sa neuplatňujú.

  Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že

  B. podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

  - na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky, podľa určenia Slovenskej demokratickej koalície, Strany demokratickej ľavice, Strany maďarskej koalície a Strany občianskeho porozumenia, za ktoré poslanci - členovia vlády boli zvolení, nastupujú 3. novembra 1998 títo náhradníci: namiesto Mikuláša Dzurindu nastupuje Alojz Rakús, namiesto Pála Csákyho nastupuje Olga Szabó, namiesto Ľudovíta Černáka nastupuje Alexej Ivanko, namiesto Ľudovíta Fogaša nastupuje Imrich Tóth, namiesto Milana Ftáčnika nastupuje Ľubomír Andrassy, namiesto Pavla Hamžíka nastupuje Viera Rusková, namiesto Istvána Harnu nastupuje László Gyurovszky, namiesto Pavla Kanisa nastupuje Anton Hoffmann, namiesto Milana Kňažka nastupuje Dušan Fedoročko, namiesto Pavla Koncoša nastupuje Roman Šipoš, namiesto Eduarda Kukana nastupuje Martin Kujan, namiesto Petra Magvašiho nastupuje Jana Halušková, namiesto Márie Machovej nastupuje Imrich Sládeček, namiesto Gabriela Palacku nastupuje Milan Gaľa, namiesto Ladislava Pittnera nastupuje Peter Kresánek, namiesto Tibora Šagáta nastupuje Vladimír Bajan, namiesto Brigity Schmögnerovej nastupuje Milan Benkovský;

  - na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých vláda Slovenskej republiky vymenovala za štátnych tajomníkov, podľa určenia príslušných politických strán, za ktoré boli poslanci - štátni tajomníci zvolení, nastupujú dňom 3. novembra 1998 náhradníci takto: namiesto Edit Bauer nastupuje Klára Sárközy, namiesto Jána Figeľa nastupuje Rudolf Bauer, namiesto Ľudovíta Macháčka nastupuje Ján Šimko, namiesto Lászlóa Szigetiho nastupuje Erszébet Dolník.

  Skončil som, vážený pán predseda, a prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu rokovania.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa do rozpravy k tomuto bodu neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Maxon, pán poslanec Brňák.

  Nech sa páči, pán poslanec Brňák.

 • Prepáčte, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ale rozhodným spôsobom protestujem proti tomu, ako vediete túto schôdzu Národnej rady. Myslím si, že všetci tí, ktorí sme pôsobili v parlamente, musíme byť vo vzťahu k vám tolerantní, pretože je pravda, že nepoznáte do dôsledkov tento rokovací poriadok. V každom prípade si ale myslím, že aj keď predsedajúci má širokú možnosť viesť túto schôdzu a robiť si veci podľa svojho, jednoducho tu existujú isté rámce, ktoré ako predsedajúci nemôžete prekročiť a neustále prekračovať.

  Chcem povedať, že pred obedňajšou prestávkou sme rokovali o úplne inom bode. Rokovalo sa o tom, aby sa odpustila 24-hodinová lehota v spojitosti s bodmi 6 a 7 programu tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Následne tu bol daný procedurálny návrh pána poslanca Cupera, o ktorom sa taktiež nedalo hlasovať. Vy nie ste diktátor, vy nemáte právo, aby ste ako predsedajúci rozhodovali tak, že jednoducho budete negovať tieto procedurálne návrhy, ktoré tu vzišli od poslancov. Vy ste iba jeden z poslaneckého zboru a nemáte na to žiadne oprávnenia.

  Je pravdou, že faktické poznámky sa môžu klásť a môžu sa dávať iba počas rozpravy, ale pokiaľ ide o procedurálne návrhy, musíte bezodkladne dať slovo automaticky a ihneď každému poslancovi. My sme sa hlásili v súvislosti s takými procedurálnymi návrhmi, vy ste nás vedome negovali. Ak teda neovládate rokovací poriadok, čo sa dá akceptovať, skúste sa poradiť so svojimi kolegami - pán podpredseda Hrušovský je, myslím si, znalý rokovacieho poriadku, myslím si, že aj pán poslanec Andel, ospravedlňujem sa, pán podpredseda Andel, pán podpredseda Bugár - sú to ľudia, ktorí pôsobili v parlamente, a žiadam vás, rozhodne vás žiadam, dodržujte rokovací poriadok, a nie vedome ho obchádzajte.

  Teraz taktiež vám dávam len na vedomie, že v súvislosti aj s týmto bodom je potrebné v zmysle rokovacieho poriadku predtým, ako sa pristúpi k hlasovaniu, zistiť prítomnosť poslancov v rámci Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle, myslím si, § 23 ods. 6 rokovacieho poriadku. Je to vaša povinnosť, ja vás na to upozorňujem, pán predseda.

  A ešte raz chcem povedať, že je rozdiel, ak niektoré nedostatky vyplynú z toho, že objektívne neovládate rokovací poriadok, a je rozdiel, ak to robíte vedome, úmyselne a v omnoho horšom meradle, ako to bolo doteraz od roku 1989. Ani pán predseda Mikloško to takto nerobil, keď bol predsedom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pokiaľ ide o vysvetlenie, návrh programu bol schválený ako celok. To po prvé. Po druhé, bola skrátená 24-hodinová lehota pre body 5 až 8, nebola vôľa hlasovať o 24-hodinovej lehote pre body 9 a 10, o tom budeme hlasovať buď neskôr, alebo budeme o týchto bodoch rokovať zajtra. Uplynie 24-hodinová lehota a všetky požiadavky z rokovacieho poriadku sa týmto splnia. V súlade s rokovacím poriadkom, v súlade so schváleným programom som pokračoval v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán poslanec, chcem, aby sme rokovali, aby sme zákon o komunálnych voľbách dnes, zajtra schválili, pretože občania Slovenskej republiky chcú, aby sa voľby uskutočnili do 19. alebo 19. decembra. Toto je môj hlavný motív, toto ma vedie, aby som sa snažil schôdzu riadiť efektívne, zbytočne ju nepredlžovať, aby sme tento zákon jednoducho schválili. Nie je žiaden bod, žiadna veta v rokovacom poriadku, že po prerušení schôdze na obed by som mal zisťovať prezentáciu, koľko je prítomných poslancov. Takáto veta tam jednoducho nie je. Preto som pokračoval v rokovaní Národnej rady po prestávke.

  Nech sa páči, pán poslanec Maxon, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  podľa mojej osobnej štatistiky som si narátal, že doposiaľ ste sa päťkrát dopustili hrubého porušenia rokovacieho poriadku. V tejto chvíli musím konštatovať, že je to po šiestykrát. Ako je, prosím, možné, že predsedajúci schôdze rozhodne, že o procedurálnom návrhu, o ktorom sme nehlasovali, sa bude hlasovať popoludní, zajtra alebo pozajtra. O procedurálnom návrhu sa hlasuje okamžite, bez rozpravy. Takže teraz ste sám prezentovali, akým spôsobom chcete efektívne a racionálne túto schôdzu viesť. Opakujem, o procedurálnom návrhu sa hlasuje bez rozpravy, okamžite.

 • Vážený pán predseda a zároveň predsedajúci,

  chcel som predísť tomu, čo sa udialo, a preto som vás viac-menej dobromyseľne upozornil na tie chyby, ktorých ste sa dopustili a ktoré ste chceli prišiť zrejme len našim poslancom-náhradníkom. Tomu sa dalo predísť veľmi jednoducho. Mohli ste najprv odhlasovať nastúpenie náhradníkov, potom ste mohli vymenovať vládu, tá by síce prišla o jeden ministerský plat, každý jednotlivý člen kabinetu, ale týmto problémom, ktoré teraz nastali, že snemovňa nie je uznášaniaschopná, by ste boli predišli. Mohli ste im predísť možno ešte aj dnes, keď som vás upozorňoval, ba dokonca to išlo až tak ďaleko, že už sa potom začali chápať moje dobromyseľné návrhy ako útok proti vám. Nikdy som to nerobil a verejne to hovorím, že ani nebudem - ste mi sympatický, nemám výhrady voči vašej osobe, ale jednoducho rokovací poriadok nie je trhací kalendár a ten sa musí dodržiavať, tak ako sme ho museli dodržiavať my. Nie je mysliteľné, aby ste ignorovali procedurálne návrhy. Ja som taký dal pred prestávkou, vy ste o ňom doteraz hlasovať nedali. Jednoducho ste porušili rokovací poriadok, a tak ako vám to vyhovuje alebo vám to pošepkali, aby ste napravili to, čo sa udialo tým, že sa porušili nielen parlamentné procedúry, ale aj iné procedúry, to znamená ustanovovania vlády, dostali ste sa do veľmi zaujímavej situácie, že parlament nie je uznášaniaschopný a vy nie ste schopný ho sfunkčniť inou ako nezákonnou cestou. Takže netvárte sa ako demokrati. V Bruseli som bol poúčaný, že základom parlamentnej európskej demokracie je dodržiavanie procedúry, a tu sa procedúra porušuje od prvého dňa. Takže nerobme z demokracie zdanie demokracie, pán predseda.

  Ďakujem a prosím, aby ste dali hlasovať o mojom návrhu.

 • Pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

 • Pán predseda,

  mandát poslanca je výsostná a základná vec parlamentnej demokracie. Preto vás prosím, aby sme bez akéhokoľvek otáľania prešli k sľubu poslancov. Opozícia sa tu chce zabávať na tom, že sme sa dostali do situácie, že bez týchto náhradníkov nie je parlament uznášaniaschopný. Buďte taký dobrý, v istých chvíľach máte právo povedať, takto a takto ideme ďalej a využite toto právo. Jednoducho, aby došlo k sľubu poslancov. Ak opozícia toto považuje za nedôstojný akt, môže odtiaľto odísť na protest a prosím vás, aby sme prešli k tomuto základnému kroku, na ktorom stojí parlamentná demokracia - sľub poslancov bez akejkoľvek ďalšej rozpravy.

 • Pán poslanec Paška, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  mám procedurálny návrh. Podľa § 23 ods. 6, kde sa hovorí: "Ak sa počas schôdze Národnej rady pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním zistí, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, a ak sa tak nestane ani do 15 minút po zisťovaní počtu prítomných poslancov, predsedajúci schôdzu Národnej rady preruší a určí termín ďalšieho rokovania." Takže vás žiadam, vážený pán predseda, aby ste zistili, či je Národná rada v počte uznášaniaschopnom prítomná.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Hlási sa pán poslanec Fronc a potom pán poslanec Kováč.

  Nech sa páči, pán poslanec Fronc.

 • Chcel by som povedať, že tento paragraf neukladá predsedovi Národnej rady zisťovať prítomnosť. Umožňuje mu. To je prvá vec. A druhá vec, o ktorú by som chcel požiadať pánov kolegov zo súčasnej opozície, aby zanechali tieto praktiky. Prospeje to nielen tomuto zhromaždeniu, teda Národnej rade Slovenskej republiky, ale vôbec našej tvári pred obyvateľmi, ktorí toto naše rokovanie sledujú.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Pán poslanec Roman Kováč, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  pán poslanec Paška dal procedurálny návrh. Procedurálny návrh smeroval k tomu, aby sa zistilo, koľko tu je ľudí. Myslím si, že o tom, či sa tento procedurálny návrh uplatní, alebo neuplatní, treba rozhodnúť hlasovaním. Ak to hovorí rokovací poriadok, teda bol tu návrh od pána Pašku, aby sme hlasovali o tom, či sa bude zisťovať prezencia. Myslím si, že tento problém môžeme vyriešiť hlasovaním a pokračovať ďalej v schôdzi.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Je tu procedurálny návrh pána poslanca Pašku, aby sme hlasovali o tom, či máme urobiť prezentáciu prítomných poslancov na schôdzi popoludní. Pán poslanec Paška, interpretoval som to správne alebo zopakujete svoj návrh?

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  žiadal som, aby sa urobila prezentácia. Môj procedurálny návrh smeroval k tomu, že žiadam, aby sa urobila prezentácia, pretože...

 • Hlasy v sále.

 • Nie, nie, nie. To bol procedurálny návrh, v ktorom som žiadal, aby sa urobila prezentácia.

 • Páni poslanci, prosím vás, po jednom.

  Je tu procedurálny návrh pána poslanca Pašku. (Ruch v sále). Prosím vás, urobíme prezentáciu poslancov, tak ako to navrhoval pán poslanec Paška.

  Je tu procedurálny návrh pána poslanca Pašku, budeme o ňom hlasovať. Prezentujme sa.

  Robíme prezentáciu poslancov. Ruším prvé hlasovanie, budeme sa iba prezentovať. Chvíľu počkajme. Páni poslanci, budeme sa prezentovať. Prosím pánov poslancov, pani poslankyne, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 68 poslancov.

  Prerušujem schôdzu Národnej rady a zvolávam poslanecké grémium. Prosím členov poslaneckého grémia, aby sme sa zišli v miestnosti, kde sa uskutočňuje tajné hlasovanie.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosil by som vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky. Pretože došlo k takej nepríjemnej situácii a schôdza bola fakticky zablokovaná, zvolal som poradu predsedov klubov a uskutočnilo sa aj stretnutie poslaneckých klubov v Národnej rade Slovenskej republiky. Za podstatné považujem to, aby sme na tejto schôdzi schválili zákony spojené s komunálnymi voľbami. Preto je potrebné, aby sme našli rozumné východiská, pokiaľ ide o pokračovanie tejto schôdze, aby sme ju odblokovali, aby sme pristúpili k ďalším bodom rokovania, to znamená, aby nastúpili náhradníci a rokovali sme o najpodstatnejších otázkach, ktoré sú spojené s voľbami.

  Len na vysvetlenie, a nie na ospravedlnenie, pretože keď som urobil chybu na ustanovujúcej schôdzi, poslaneckému klubu HZDS som sa ospravedlnil. V danej situácii nemám k čomu, pretože som si dal vytiahnuť stenografický záznam a pri všetkých bodoch, ktoré boli spojené s rokovaním tejto schôdze, som postupoval v súlade s rokovacím poriadkom a všetky veci z rokovacieho poriadku boli dodržané.

  Chcem, aby sme našli východisko, pokiaľ ide o rokovanie o bode 9 a 10, pretože to sa stalo akýmsi kameňom úrazu, aby sme túto vec ako prvú vyriešili, a potom aby sme pristúpili k ďalším bodom rokovania.

  Chce sa niekto z poslancov k tejto otázke vyjadriť?

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper, za ním nasleduje pán poslanec Tkáč.

  Pán poslanec Cuper, máte slovo.

 • Pán predsedajúci a pán predseda, nehovoríte znovu pravdu, pretože ste nedali hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, v ktorom som žiadal, aby ste boli vymenený za pána podpredsedu Hrušovského pri vedení schôdze. Ten návrh odznel 13 minút pred dvanástou hodinou. To je po prvé.

  Po druhé, nehovoríte pravdu v tom, že dôvodom prerušenia schôdze na celé poobedie bola vaša snaha sfunkčniť parlament len kvôli odhlasovaniu dvoch zákonov o voľbách. Nefunkčnosť ste spôsobili tým, že ste nedodržali ústavnú procedúru aj podľa zákona o rokovacom poriadku. Znefunkčnili ste parlament vedome, takže teraz je na vás, pán predseda, aby ste sa znovu ospravedlnili, uviedli pre občanov Slovenskej republiky pravé dôvody toho dlhého prerušenia, a potom sa môžeme rozprávať o iných ako kupeckých počtoch, ktorými ste si znovu zabezpečili funkčnosť parlamentu zo strany jedného z opozičných poslaneckých klubov.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Tkáč, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predseda,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  chcel by som využiť vysielanie zatiaľ demokratickej Slovenskej televízie (ruch v sále) a oznámiť občanom Slovenskej republiky, že súčasná vládna moc priviedla túto krajinu do parlamentnej krízy. V čase, keď vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov, podľa ústavného zákona o konflikte záujmov, ktorého som spoluautorom, podľa tohto ústavného zákona v podstate vyňala z množiny poslancov Národnej rady tých štátnych tajomníkov, prípadne členov vlády, ktorí sú držiteľmi poslaneckého mandátu a podľa ústavného zákona o konflikte záujmov, ako aj podľa Ústavy Slovenskej republiky v časti...

 • Pán poslanec, chcel by som vás upozorniť, že rokujeme o programe rokovania...

 • V tejto súvislosti by som chcel uviesť, že v rámci parlamentnej krízy, do ktorej vládna moc po niekoľkých hodinách po prevzatí moci dostala túto krajinu, parlament nie je uznášaniaschopný, pretože nemáte kvórum 75 poslancov. V tejto súvislosti v rámci parlamentnej krízy porušujete permanentne rokovací poriadok, ktorý je na úrovni zákona, a pýtam sa pred občanmi tejto krajiny, akým spôsobom chcete vysvetliť porušovanie rokovacieho poriadku, protiústavný stav, keď vláda spolu s vedením parlamentu dostali túto krajinu do parlamentnej krízy, a akým spôsobom chcete teraz zabezpečiť väčšinu v tomto parlamente. Apelujem aj na svedomie poslancov, ktorí môžu a nemusia sa zdržať hlasovania alebo zúčastniť sa vôbec na hlasovaní. Toto je výsledok demokracie vládnej väčšiny.

 • Pani poslankyňa Malíková, nech sa páči, máte slovo.

 • Ak dovolíte, chcela by som tlmočiť stanovisko klubu poslancov Slovenskej národnej strany. Na rokovaní grémia sme navrhli, aby sporné body 9 a 10 boli stiahnuté z rokovania, pretože sme argumentovali tým, že vlastne ako ostatné materiály boli dodané na poslednú chvíľu a nemali sme jednoducho možnosť sa s nimi fundovane oboznámiť. Máme určitý názor na obsah týchto zákonov a ten budeme predkladať pri prerokúvaní týchto bodov.

  Žiadame však, aby pre istotu, pretože počas dneška sme boli svedkami, že tu dochádza k nečakaným zvratom, čo sa týka programu Národnej rady, aby teda bolo prijaté uznesenie o tom, že body 9 a 10, keby aj bol rozšírený program Národnej rady, boli zaradené úplne na koniec rokovania.

 • Pani poslankyňa Malíková, toto je procedurálny návrh?

 • Odpoveď poslankyne z pléna.

 • Ďakujem.

  Je tu procedurálny návrh pani poslankyne Malíkovej. Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Malíkovej, aby body 9 a 10, ktoré boli schválené v programe rokovania, boli zaradené na koniec tejto schôdze.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať o návrhu pani Malíkovej, aby body 9 a 10 boli zaradené na koniec rokovania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Konštatujem, že body 9 a 10 programu schôdze boli zaradené na koniec rokovania tejto schôdze.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, sťahujem svoj návrh, aby 24-hodinová lehota sa týkala aj bodov 9 a 10. Tento svoj návrh sťahujem a v tejto súvislosti si myslím, že aj návrh pána poslanca Maxona, aby bod 9 a bod 10 boli vyňaté z 24-hodinovej lehoty, je bezpredmetný.

  Pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda,

  mne v tejto chvíli naozaj prichodí konštatovať len to, že pred chvíľočkou sme hlasovali o tom, čo bolo dávno odhlasované. To je po prvé. Po druhé, musím opätovne konštatovať, že opäť ste porušili zákon o rokovacom poriadku v súvislosti s hlasovaním o procedurálnom návrhu pani poslankyne Malíkovej. Túto konštatáciu robím len pre zápis z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlási sa pani poslankyňa Tóthová. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Dovoľte mi, aby som vás zdvorilo opätovne upozornila, že o procedurálnych návrhoch sa hlasuje hneď a hlasuje sa v poradí, v akom boli prednesené. Procedurálne návrhy, ktoré boli prednesené pred procedurálnym návrhom pani poslankyne Malíkovej, neboli dané na hlasovanie, teda nie je súčasný postup v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý má charakter zákona.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Malíková, nech sa páči.

 • Chcela by som len doložiť, teda keď tu bolo povedané, že sme hlasovali o niečom, čo sme schvaľovali v programe, ja som upozornila, že ak by došlo v priebehu k rozšíreniu programu Národnej rady, aby to bolo v každom prípade na konci rokovania.

 • Takto sme to pochopili a takto sme o tom aj hlasovali. Podľa rokovacieho poriadku stačí návrh jedného poslanca o presunutie bodu programu. Takto sme učinili a hlasovaním to aj rozhodli.

  Pán poslanec Cuper, nech sa páči.

 • Pán predseda, už v starom rímskom práve platila zásada Ne bis in idem - nie dvakrát o tom istom. To znamená, nehlasovali sme o ničom. Žiadam, aby bolo do zápisu zapísané, že sme nehlasovali vôbec o ničom, pretože to sme už raz schválili, že tieto dva body sú na konci dnešného rokovacieho programu. To je procedurálny návrh. Samozrejme, že sa týka procedúry budúcej zápisnice z dnešného rokovania.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Cuper, neustále porušujete rokovací poriadok. Zoberiete si slovo na procedurálnu otázku a tam potom hovoríte faktické pripomienky. Prosil by som vás, aby ste to nerobili.

  Ukončujem rozpravu k tomuto bodu.

  Predseda mandátového a imunitného výboru predniesol návrh uznesenia Národnej rady. Dávam o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Uznesenie bolo prijaté.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  v súlade s odporúčaním mandátového a imunitného výboru podľa § 48 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov som vyhlásil na neuplatňované mandáty poslancov nastúpenie náhradníkov. Sú to: Alojz Rakús, Imrich Tóth, Viera Rusková, Olga Szabó, Alexej Ivanko, Milan Benkovský, Jana Halušková, Imrich Sládeček, Milan Gaľa, Roman Šipoš, Ľubomír Andrassy, Dušan Fedoročko, Vladimír Bajan, Peter Kresánek, Martin Kujan, Anton Hoffmann, László Gyurovszky, Rudolf Bauer, Klára Sárközy, Erzsébet Dolník a Ján Šimko. Osvedčenia o tom, že sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky 3. novembrom 1998, im odovzdám po zložení sľubu.

  Prosím náhradníkov, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti.

  Teraz pristúpime k

  sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 4 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo sľubujem a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Prosím náhradníkov, ktorých som vymenoval, aby pristúpili pred rečnícke miesto a do mojich rúk zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Prosím podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, aby prečítal text sľubu.

  Zároveň prosím prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

 • "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

  Náhradníci zložili sľub v tomto poradí:

  Ľubomír Andrassy

  Vladimír Bajan

  Rudolf Bauer

  Milan Benkovský

  Erzsébet Dolník

  Dušan Fedoročko

  Milan Gaľa

  László Gyurovszky

  Jana Halušková

  Anton Hoffmann

  Alexej Ivanko

  Peter Kresánek

  Martin Kujan

  Alojz Rakús

  Viera Rusková

  Klára Sárközy

  Imrich Sládeček

  Olga Szabó

  Ján Šimko

  Roman Šipoš

  Imrich Tóth

 • Potlesk po každom zložení sľubu poslanca.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  želám novým poslancom veľa úspechov v práci v Národnej rade Slovenskej republiky a v jej výboroch.

  Chcel by som sa spýtať pánov z technicky, či je všetko v poriadku a či noví poslanci sú zaradení do hlasovacieho systému. Áno.

  Ďalším bodom programu je

  návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 31.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán Roman Kováč. Kto ďalej? Čiže do rozpravy sa prihlásil pán Roman Kováč ústne. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu. Dávam slovo poslancovi Romanovi Kováčovi.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  v súvislosti s nástupom náhradníkov na uvoľnené miesta, respektíve na miesta poslancov, ktorých mandát spočíva, vzhľadom to, že chceme dodržať odborný princíp pri obsadzovaní jednotlivých výborov, dovoľte mi, aby som navrhol tieto zmeny v tlači 31, ktorú ste dostali a ktorú máte v laviciach.

  Pána poslanca Alexeja Ivanka navrhujem zaradiť do Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pána poslanca Martina Kujana navrhujem zaradiť do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

 • Pomalšie, pán poslanec, aby sme to mohli poznačiť.

 • Pán predseda, odovzdám vám ten návrh v písomnej forme.

 • Dobre. Nech sa páči, pokračujte.

 • Ale budem čítať pomalšie, aby si mohli kolegovia urobiť poznámky. Pána poslanca Petra Kresánka navrhujem zaradiť do Výboru Národnej rady pre verejnú správu, pána poslanca Dušana Fedoročka navrhujem zaradiť do Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Prepáčte mi, prosím, je to omyl. Pána poslanca Dušana Fedoročka do výboru pre sociálne veci a bývanie, pána poslanca Alojza Rakúsa do výboru pre zdravotníctvo, pána poslanca Milana Gaľu navrhujem zaradiť do výboru pre zdravotníctvo, pána poslanca Vladimíra Bajana navrhujem zaradiť do výboru pre životné prostredie a ochranu prírody a pána Rudolfa Bauera navrhujem zaradiť do výboru pre ľudské práva a národnosti.

  Ďalej navrhujem presuny medzi výbormi. Navrhujem, aby pán poslanec Ján Rusnák bol preradený z výboru pre životné prostredie do výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, ďalej navrhujem, aby pani poslankyňa Mária Sabolová bola zaradená z výboru pre sociálne veci a bývanie do výboru pre životné prostredie, a ďalej navrhujem, aby pán Ján Budaj bol zaradený z výboru pre životné prostredie a ochranu prírody do výboru pre kultúru a médiá.

  To sú všetky návrhy.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Roman Kováč predniesol pozmeňujúci návrh, preto najprv dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol pán Roman Kováč.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh pána poslanca Romana Kováča bol prijatý.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Preto podávam návrh, aby sme o odvolaní a voľbe, ako je uvedená v tlači 31, hlasovali verejne. Dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh bol prijatý s tým, že o tlači 31 s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli schválené ako návrh pána poslanca Kováča, budeme hlasovať verejne.

  Dávam hlasovať o tlači 31 ako celku s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sme schválili v návrhu pána Kováča.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 102 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Budeme pokračovať v rokovaní

  voľbou predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  V súvislosti s vymenovaním predsedníčky výboru pre sociálne veci a bývanie Edit Bauer za štátnu tajomníčku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné zvoliť nového predsedu výboru.

  Návrh na voľbu predsedu výboru ste dostali ako tlač 32. Chcel by som vás v tejto súvislosti poprosiť, aby ste si v tlači 32 vyčiarkli bod 1. Klub poslancov Národnej rady za Stranu občianskeho porozumenia stiahol tento svoj návrh.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Neprihlásil sa nikto. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k voľbe predsedu výboru Národnej rady.

  Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov Národná rada volí tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa podľa § 15 zákona o rokovacom poriadku vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Podľa článku 15 ods. 2 volebného poriadku sa predsedovia výborov Národnej rady volia osobitnými hlasovacími lístkami, ktoré sú farebne odlíšené. Postupovať budeme podľa volebného poriadku obvyklým spôsobom.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu. Nech sa páči, páni overovatelia.

  Panie poslankyne, páni poslanci, využili ste všetci svoje právo tajne hlasovať o predsedovi výboru?

  Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. Vyhlasujem prestávku na 15 minút.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie bolo vydaných 103 hlasovacích lístkov. Všetky 103 hlasovacie lístky sa využili. Zo 103 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.

  Zo 102 platných hlasovacích lístkov bolo za kandidátku Kláru Sárközy 89 poslancov, proti 9 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.

  Konštatujeme, že podľa § 15 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Toto bolo splnené, pani Klára Sárközy bola právoplatne zvolená.

  Blahoželáme.

 • Ďakujem za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Vyhlasujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie poslankyňu Kláru Sárközy.

  Prosím zvolenú predsedníčku výboru, aby zaujala miesto určené pre predsedov výborov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky do 18.00 hodiny. Počas prerušenia sa v nadväznosti na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky majú konať ustanovujúce schôdze výborov Národnej rady. Rokovacie miestnosti výborov sú na prízemí a na 1. poschodí budovy Národnej rady podľa rozdeľovníka, ako bol rozdaný. Na ustanovujúcich schôdzach si výbory zvolia svojich podpredsedov a overovateľov, prípadne prerokujú ďalšie otázky. Po skončení rokovania výborov by som prosil predsedov poslaneckých klubov, aby sme sa na päť minút zišli v miestnosti, kde sa uskutočňuje tajné rokovanie.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosil by som vás, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní ďalším bodom programu.

  Dovoľte mi, aby som vás predtým, ako začneme rokovať, informoval o tom, ako sa zástupcovia jednotlivých poslaneckých klubov dohodli pred ďalšími bodmi, ktoré budeme prerokúvať, ako budeme ešte dnes postupovať.

  V zmysle § 22 o rokovacom poriadku je stanovené, že rokovanie sa má každý deň skončiť o 19.00 hodine. Nazdávame sa však, že z dôvodu nutnosti prerokovať jednak ústavný zákon, ale aj zákon o komunálnych voľbách je potrebné, aby sme dnes rokovali dlhšie ako do 19.00 hodiny a aby sme prerokovali obidva návrhy, jednak návrh na skrátené legislatívne konanie, ale aj návrh zákona v prvom čítaní, tak ústavného, ako aj zákona o voľbách do orgánov samosprávy ešte na dnešnej schôdzi. Preto dávam procedurálny návrh, aby sme odsúhlasili to, že dnešná schôdza sa skončí potom, ako obidva tieto zákony prerokujeme v prvom čítaní.

  Prosím, aby sme sa prezentovali, budeme hlasovať. Budeme hlasovať o tom, že dnešné rokovanie schôdze bude trvať až do skončenia prerokovania týchto návrhov zákonov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Cuper.

 • Procedurálny návrh. Chcem sa poďakovať predsedovi parlamentu, že vyhovel aj bez hlasovania môjmu procedurálnemu návrhu.

  Ďakujem.

 • Žiadate o tom hlasovať, pán poslanec?

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 2. schôdze Národnej rady.

  Nasledovným bodom programu je

  návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 28. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Ľubomír Fogaš.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán predseda,

  ctené poslankyne,

  vážení poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám z poverenia vlády predložil návrh na uskutočnenie skráteného legislatívneho konania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994.

  Racionálny dôvod, prečo predkladáme takýto návrh, je ten, ktorý je vám všeobecne známy. Ústavný súd na základe nálezu, ktorý bol uverejnený pod číslom 318/1998 Z. z., predurčil, že voľby sa nemôžu vykonať v termíne, tak ako bol stanovený, a predovšetkým by sa nemohli vykonať platne. Tento nález Ústavného súdu súčasne naznačil, že je potrebné uskutočniť zmeny, to znamená novelizovať tiež zákon číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, čím vlastne je potrebné zvážiť, akým spôsobom prerokujeme ďalší postup v súvislosti s prípravou komunálnych volieb.

  Vláda Slovenskej republiky dostala návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zaujala k tomuto návrhu stanovisko.

  Vláda konštatovala, že keďže voľby nemožno na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky uverejnenom pod číslom 318/1998 Z. z. vykonať v stanovenom termíne, čím by došlo tiež k obmedzeniu základných ľudských práv a slobôd a k značným hospodárskym škodám, je potrebné urýchlene predĺžiť volebné obdobie uvedeným voleným funkcionárom navrhovaným ústavným zákonom.

  Ide totiž o to, že ak by sme nerešpektovali základné pravidlo, ktoré umožňuje fungovanie pluralitnej demokracie, teda uskutočnenie volieb v podobe voľnej súťaže v riadnych volebných obdobiach, ktoré sú stanovené zákonom, mohli by sme konať v rozpore s článkom 30 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Ide o to, aby sa voľby mohli uskutočniť čo najskôr. Vzhľadom na súčasný ústavný stav považujeme za rozumné, aby sa tak stalo na základe vášho rozhodnutia a ústavným zákonom. Preto vláda Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada podľa článku 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovala návrh skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 v skrátenom legislatívnom konaní.

  Konštatovali sme, že nič nebráni tomu, aby napriek tomu, že ide o poslanecký návrh, vláda neodporučila postupovať v skrátenom legislatívnom konaní. Navyše sme konštatovali, že skutočne tu hrozia škody, ktoré by mohli byť spôsobené tým, že niektoré zastupiteľstvá sa dostali do situácie, že už nie všetky pracujú, nie všetci poslanci sú ochotní pracovať a mohla by vzniknúť zložitá situácia predovšetkým v mestách a obciach.

  Prosím vás, vážené poslankyne, vážení poslanci, o podporu tohto návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady poveril predsedu výboru poslanca Ladislava Orosza, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore. Prosím pána poslanca, aby podal informáciu o výsledku rokovania vo výbore.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 3. novembra 1998 vystúpil pri rokovaní o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994, t. j. k tlači 28.

  Na úvod uvádzam, že predmetný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 4 zo dňa 2. 11. 1998. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky posúdil tento návrh na svojej druhej schôdzi a prijal uznesenie číslo 3, s ktorým vás teraz oboznámim.

  Uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 3. novembra 1998

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 a

  A. súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994,

  B. odporúča návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie tohto ústavného zákona schváliť,

  C. poveruje predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Orosza, aby pri pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu plnil úlohu spoločného spravodajcu,

  D. ukladá predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  To som teraz urobil.

  Chcel by som ešte uviesť to, že s dôvodmi, ktoré vláda uviedla vo svojom stanovisku na skrátenie legislatívneho konania, sa v priebehu rokovania ústavnoprávny výbor stotožnil, a preto predkladá tento návrh Národnej rade Slovenskej republiky.

  Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som v zmysle tohto uznesenia ako spravodajca výborov Národnej rady Slovenskej republiky odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby po rozprave o tomto návrhu súhlasila v súlade s § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky so skráteným legislatívnym konaním o uvedenom návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Oroszovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal do rozpravy žiadne písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy ústne. Pokiaľ nie, tak vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Chcem sa spýtať pána podpredsedu vlády, či sa chce vyjadriť.

 • Pán podpredseda, ďakujem.

  Chcem sa poďakovať aj vám, vážené poslankyne, vážení poslanci, za pochopenie z dôvodov, ktoré sme uviedli v návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či sa chce na záver vyjadriť.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V podstate som vo svojom vystúpení predložil návrh. Teda odporúčam, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý predložila vláda v tlači 28. To znamená, schváliť skrátené legislatívne konanie.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto návrhu zákona.

  Prosím, aby sme sa prezentovali, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 104 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Prijali sme uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady na návrh vlády Slovenskej republiky vyslovila súhlas s tým, že návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Chcem len vyjadriť poľutovanie, že pri takom dôležitom zákone, ktorý sa skutočne týka celého Slovenska, je tu síce podpredseda vlády, ktorý prezentuje pre nás legislatívnu čistotu podaného návrhu, ale veľmi ma mrzí, že tu nie je minister vnútra, do ktorého kompetencie organizácia volieb spadá.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 26. Návrh na pridelenie tohto návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 2.

  Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie poslanec Ivan Šimko. Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som uviedol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 1994.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 1. júla tohto roku bola prijatá rozsiahla novela volebného zákona do orgánov samosprávy obcí. Už vtedy vznikla diskusia o tom, že celé časti tohto zákona sú v rozpore so základným zákonom nášho štátu. Skupina poslancov preto podala na Ústavný súd v auguste tohto roku návrh na konanie o súlade právnych predpisov.

  Ústavný súd nálezom rozhodol, že celý rad ustanovení, konkrétne dvadsať ustanovení tejto novely zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, je v rozpore s ústavou. Ide o také ustanovenia, ktoré po uverejnení nálezu Ústavného súdu, ktoré sa uskutočnilo 23. októbra tohto roku, strácajú účinnosť, a tým sa vlastne stáva celý proces prípravy volieb nevykonateľným z toho dôvodu, že vlastne už bežia lehoty, podľa súčasne platného volebného zákona boli podané kandidačné listiny, vytvorili sa volebné orgány, ale nie je možné už podľa tých predpisov, ktoré tu platili a ktoré boli účinné, vykonať voľby. Z toho dôvodu je nutné veľmi rýchlo urobiť také opatrenia, ktoré uvedú do súladu s ústavou jednak volebný zákon a ktoré umožnia, aby sa voľby uskutočnili.

  Preto navrhujeme, aby sa to urobilo v dvoch krokoch. Ide o kroky, ktoré sú vzájomne kompatibilné a treba, aby boli prijaté prakticky súčasne, to znamená jednak novela zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorá bude predmetom rokovania ďalšieho bodu, touto novelou sa volebný zákon uvedie do súladu s ústavou, a návrh ústavného zákona, ktorým sa vyrieši špecifická situácia, ktorá nastala teraz.

  Návrh ústavného zákona obsahuje len niekoľko ustanovení. Ide predovšetkým o ustanovenie, ktorým sa predlžuje volebné obdobie funkcionárov orgánov obecných samospráv až do dňa vykonania nových volieb. Ide o predĺženie, ktoré je nutné kvôli tomu, aby po uplynutí štvorročného volebného obdobia boli mandáty doteraz úradujúcich komunálnych funkcionárov nespochybniteľné. Ďalej je to ustanovenie, ktorým sa ruší vyhlásenie volieb na 13. a 14. novembra roku 1998 a ustanovuje sa, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa vykonajú 19. decembra 1998. 19. decembra je prakticky posledný možný termín v tomto roku a považujeme za politicky veľmi významné, aby sa mandát pred štyrmi rokmi zvolených funkcionárov orgánov samosprávy obcí nepredlžoval dlhšie, ako je nevyhnutné, aby podľa možnosti nepresahoval do ďalšieho roka.

  Ďalšie ustanovenie, ktoré obsahuje návrh ústavného zákona, hovorí o tom, že úkony vykonané na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady z 3. augusta, ktorým sa vyhlasoval termín volieb, strácajú platnosť, s výnimkou možnosti použitia podpisov na petíciách pre nezávislých kandidátov. Tí, ktorí odovzdali tieto podpisy, budú ich môcť použiť aj pre ďalšie, resp. aj pre voľby, ktoré budú v zmenenom termíne.

  Ďalšie ustanovenie tohto zákona alebo ustanovenia tohto zákona vytvárajú špecifickú situáciu pre voľby, ktoré sa uskutočnia 19. decembra. Keďže v novele volebného zákona, ktorá bude predmetom rokovania o niekoľko chvíľ, sa bude ustanovovať normálny režim pre akékoľvek voľby, kde budú stanovené také lehoty, aké sú normálne a pravidelné, je potrebné prijať niektoré rozhodnutia o skrátení tých lehôt, ktoré sú potrebné, aby sa vykonali a aby bolo možné vykonať voľby 19. decembra.

  Vzhľadom na to, že ide o lehoty, ktoré sú na prípravu komunálnych volieb mimoriadne dôležité a prakticky desaťtisíce kandidátov na funkcie v komunálnych voľbách očakávajú skoré rozhodnutie parlamentu v tejto otázke, dovolím si odcitovať tieto lehoty. Ide predovšetkým o lehotu na určenie volebných obvodov počtu poslancov, ktorí sa majú v nich zvoliť a zverejnenie počtu obyvateľov obce. Táto lehota sa stanovuje na 40 dní. Ďalej je to lehota na podávanie kandidačných listín, ktorú navrhujeme na 35 dní. To je piatok na budúci týždeň, ak som to dobre vypočítal. Ďalej je to lehota na delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie. To je súčasne s podávaním kandidačných listín 35 dní. Lehota na zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva a na starostu alebo primátora obce je 28 dní. Lehota na určenie volebných okrskov a volebných miestností je taktiež 28 dní. Taktiež 28 dní je lehota na delegovanie člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie. Lehota na uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov je 24 dní. Lehota na delegovanie člena a náhradníka do Ústrednej volebnej komisie je 20 dní. Lehota na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je taktiež 20 dní. Lehota na informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb je tiež 20 dní. Lehota na začiatok volebnej kampane je 15 dní a lehota na ukončenie volebnej kampane je 48 hodín, tak ako je to u nás obvyklé.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako som už spomenul, desaťtisíce kandidátov a uchádzačov o funkcie v orgánoch obecných samospráv očakávajú veľmi skoré rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky. Preto prosím o podporu tohto návrhu a tiež navrhujem, aby Národná rada rozhodla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, to znamená, že Národná rada prerokuje návrh v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Šimkovi za uvedenie zákona a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Teraz prosím spoločného spravodajcu gestorského výboru, ktorým je ústavnoprávny výbor, pána Ladislava Orosza, aby zaujal svoje miesto pre spravodajcu a prečítal spravodajskú správu.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 1994 ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na úvod si vás dovolím informovať o skutočnosti, že predmetný návrh ústavného zákona prerokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. O tom, že predmetný návrh prerokujeme v rámci tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, sme rozhodli pred chvíľou.

  Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu tohto ústavného zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený návrh ústavného zákona je vzhľadom na dôvody, pre ktoré sa predkladá, veľmi aktuálny a potrebný.

  Vážené kolegyne a kolegovia, nikdy nie je dobré, ak parlament začína svoju legislatívnu činnosť v novom volebnom období prerokúvaním ústavného zákona a navyše v skrátenom legislatívnom konaní. Žiaľ, vďaka určitému voluntarizmu a protiústavnému postupu našich predchodcov musíme tak dnes urobiť. Ak ma moje štatistiky neklamú, novela zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí je v poradí pätnástym zákonom zo zákonov schválených predchádzajúcim parlamentom, pri ktorom Ústavný súd vyslovil protiústavnosť niektorých ustanovení zákona s ústavou. Chcem vysloviť presvedčenie, že v tejto oblasti sa nebudeme našimi predchodcami inšpirovať.

  Právna analýza ukazuje, že po nadobudnutí účinnosti nálezu Ústavného súdu z 15. 10. 1998, ktorým vyslovil nesúlad niektorých ustanovení zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí s ústavou, nie je možné voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené na 13. a 14. novembra 1998 vykonať bez rizika, že budú následne vyhlásené za protiústavné. Ak by sa voľby v termíne vykonali, spôsobilo by to vážnu destabilizáciu orgánov územnej samosprávy. Ústavný súd by v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch pravdepodobne nemohol robiť nič iné, len rozhodovať o stovkách sťažností o protiústavnosti volieb. Za týchto okolností je našou povinnosťou súvisiacou aj s ústavným sľubom, ktorý sme prednedávnom zložili, aby sme prijali výnimočné legislatívne opatrenia, ktoré by zaručili ústavnosť a zákonnosť komunálnych volieb a zároveň umožnili ich vykonanie v najkratšom možnom termíne. Je to naša povinnosť jednak vo vzťahu k občanom, ale aj všetkým uchádzačom o volené funkcie v územnej samospráve. Majme pritom na pamäti mimoriadne významné funkcie, ktoré plnia orgány územnej samosprávy v našom ústavnom systéme, vychádzajme z toho, že spokojnosť občanov je v nemalej miere závislá od toho, ako funguje obecná samospráva.

  V súvislosti s týmito úvahami mi dovoľte predložiť Národnej rade Slovenskej republiky určité návrhy. S ohľadom na oprávnenia, ktoré mi ako spravodajcovi výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady na rozdiel od rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby bol tento návrh pridelený v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Ďalej za gestorský výbor navrhujem určiť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, pričom odporúčam, aby v oboch menovaných výboroch bol tento návrh prerokovaný tak, aby bolo možné začať s rokovaním v pléne o tomto návrhu zajtra o 10.00 hodine.

  Pán podpredseda, ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Oroszovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal do rozpravy žiadne prihlášky, preto sa pýtam, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Pani poslankyňa, nehlásite sa do rozpravy? Máte procedurálnu poznámku? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Keďže sme si práve vypočuli, ako sme nedodržiavali isté zákony, budem veľmi rada, ak vy po štvorročnom období budete hodnotiť svoje kroky, lebo už tieto dva dni dávajú najavo podstatne viac vašich prešľapov. Veľmi by som vás prosila, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať, aby sa dodržiaval zákon o rokovacom poriadku, o § 22 rokovacieho poriadku, ako aj o § 20 ods. 3.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, prosil by som, keby ste dali konkrétny návrh, pretože pokiaľ ide o § 20 a rokovania po 19.00 hodine - ak myslíte na to -, tak sme schválili počas vašej neprítomnosti v rokovacej sále procedurálnym návrhom, že budeme rokovať dnes až dovtedy, kým obidva tieto návrhy zákonov neschválime v prvom čítaní.

 • Hlasy z pléna.

 • Pardon, kým ich neprerokujeme.

  Môžem dať hlasovať o vašej ďalšej procedurálnej poznámke týkajúcej sa účasti ostatných ústavných činiteľov. Myslím si, že máte na mysli ostatných členov vlády. Áno? Nech sa páči, konkretizujte svoj procedurálny návrh, dám o ňom hlasovať.

 • Áno, aby sa zavolal príslušný minister. Povedala som to už v predchádzajúcej pripomienke a teraz by som chcela trvať na tom, aby ste dali hlasovať o tom, aby bol prítomný minister vnútra.

 • Dám hlasovať, pani poslankyňa, o vašej procedurálnej poznámke, len vám chcem povedať, že v tomto prípade je vláda len navrhovateľom návrhu na skrátené legislatívne konanie, nie je navrhovateľom zákona. Navrhovateľom zákona je skupina poslancov Národnej rady.

 • Dám však hlasovať o vašom procedurálnom návrhu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prepáčte, pán poslanec Cuper, vystúpite až po hlasovaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 37 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento návrh nebol schválený.

  Pán poslanec Cuper.

 • Pán podpredseda,

  chcel som iba povedať, že radosť vašich kolegov bola predčasná, pretože v ústavnoprávnom výbore sme jednoznačne povedali, že aj to sa prieči zákonu o rokovacom poriadku, že sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní o poslaneckých návrhoch. Nebývalo zvykom v tomto parlamente takto rokovať. Takže sme si to vyjasnili v ústavnoprávnom výbore. Kto tam nesedí, nemohol o tom vedieť. Takže ich škodoradosť k návrhu pani poslankyne Belohorskej bola predčasná.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Do rozpravy sa prihlásil pán podpredseda vlády.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  veľmi stručne chcem ubezpečiť pani poslankyňu Belohorskú, aj vás ostatných, že vláda už dnes dostala do rúk materiál, ktorý hovorí o organizačno-technickom zabezpečení prípravy volieb obecných samospráv. Som presvedčený, že tento materiál myslí na všetky detaily a budem informovať i ministra vnútra o tom, že by bolo možno žiaduce, aby vás zajtra podrobnejšie informoval aj o tomto dokumente. Som presvedčený, že voľby môžeme stihnúť, keď budeme pokračovať v schvaľovaní predložených predlôh ústavného zákona a neskoršie zákona. To po prvé.

  Po druhé, ústavnoprávny výbor zaujal stanovisko, ktoré sa týka možnosti vlády predložiť procedurálny návrh, takpovediac, na skrátené legislatívne konanie. Iste všetci viete, že sme v stave legislatívnej núdze. Je potrebné, aby sme čo najskôr odstránili diskrepancie, a aj preto sa už v prvom čítaní vlastne prerokúva návrh ústavného zákona. Ústavnoprávny výbor zaujal jasné stanovisko a odporučil vláde hlasovaním koalície aj opozície - a ja za to opäť ďakujem -, aby sa tento návrh prerokoval.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády.

  Pán poslanec Gašparovič.

 • Vážený pán podpredseda,

  pán podpredseda vlády,

  chcem povedať, že informácia zo zasadnutia ústavnoprávneho výboru nebola presná. Ale na začiatok chcem povedať, že sme aj my z opozície akceptovali a hlasovali sme za to, aby bol návrh v skrátenom konaní, len sme namietali, že nebol dodržaný a nebol správny procedurálny postup, pretože vláda tu predkladala poslanecký návrh namiesto toho, aby poslanci do vlády prostredníctvom Národnej rady zaslali návrh, Národná rada si vypýtala od vlády vyjadrenie, a rokovalo sa takto. My sme namietali, že nebol správny procedurálny postup, že došlo k porušeniu. Len to som chcel povedať, aby sme sa zase nezavádzali, že všetko bolo jednoznačné a jednoduché.

 • Pán poslanec Gašparovič,

  chcem vás ubezpečiť, že sa dodržal presne tento postup. Poslanci vypracovali návrh zákona, tento bol postúpený vláde ešte 31., vláda Slovenskej republiky prerokovala návrh a zaujala k nemu stanovisko. Súčasne posúdila situáciu, ktorá tu je pred možnými komunálnymi voľbami a uložila mne ako podpredsedovi vlády predložiť vám návrh na skrátené legislatívne konanie. Myslím si, že som neuviedol žiadnu nepresnú informáciu. Chcem vás ubezpečiť, že sme postupovali v súlade so zvyklosťami.

 • Pán podpredseda vlády,

  pokiaľ ma zrak neklame - a zatiaľ ma neklame -, na návrhu nie je podpísaná vláda, ale páni poslanci Šimko, Kresák a Sopko, takže nie je to návrh vlády. Hovoríme, že je to poslanecký návrh, tak nepodliehajme sebaklamom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pán spoločný spravodajca Orosz.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  ak mi dovolíte, budem reagovať na faktické poznámky pána poslanca Gašparoviča a pána poslanca Cupera. Pokiaľ sa dobre pamätám na priebeh rokovania ústavnoprávneho výboru, tak sme skonštatovali, že sme postupovali v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, akurát sme porušili zvyklosti. Tie zvyklosti boli iné v predchádzajúcom volebnom období, ale k porušeniu zákona o rokovacom poriadku nedošlo. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak v tomto sme sa zhodli.

  Ďakujem.

 • Chcem reagovať na predrečníka, lebo som tu už niekedy povedal, že ak dáme dokopy dvoch právnikov, máme tri právne názory. A presne takýmto spôsobom nám to tu aj predvádzajú. Ale chcem povedať jednu vec. Nebývalo takým zvykom, aby vláda predkladala návrh na skrátené konanie za poslancov. Niečo si už v tomto parlamente pamätám, ale, prosím, beriem to, že ste to takto vypracovali, predložili a takýmto spôsobom sa k tomu pristúpilo, len mi to pripomína - a musím zase použiť jednu repliku, ktorá bola použitá, keď som predkladal návrh zákona alebo novely zákona o voľbách do Národnej rady. Vtedy tu jeden poslanec súčasnej koalície povedal, že vláda si umyla ruky a hodila to na poslancov. Nebude to teraz takisto?

 • Ďakujem pekne.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, uzatváram možnosť podania dalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu a vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa navrhovateľa, pána poslanca Šimka, či sa chce vyjadriť.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Iba celkom stručne. Nebývalo síce zvykom, že by sme v skrátenom legislatívnom konaní prijímali návrh poslancov, ale zákon o rokovacom poriadku to nevylučuje, pokiaľ vláda dá návrh, aby sa takýmto spôsobom aj poslanecké návrhy prerokovali. Ale chcem povedať toľko, že nebývalo taktiež zvykom, aby sme dostali spoločnosť do takej situácie, do akej sa dostala slovenská spoločnosť tým, že bol prijatý tesne pred voľbami, niekoľko mesiacov pred voľbami zákon, ktorý je v zásadných ustanoveniach týkajúcich sa vykonania volieb v rozpore so základným zákonom nášho štátu. Z toho dôvodu je potrebné, aby sme tak trochu volili mimoriadne prostriedky, ktoré nám umožňuje použiť rokovací poriadok. Takže, priatelia, nie preto, že to predkladá konkrétna skupina poslancov, ale preto, aby sme pomohli našim ľuďom na Slovensku, aby sa mohli zorganizovať voľby, aby sa zorganizovali ešte v tomto roku, prosím o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu navrhovateľovi.

  Žiada si k rozprave zaujať stanovisko pán spoločný spravodajca?

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Nepotrebujem zaujať stanovisko, len by som odporúčal hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu vo vzťahu k prideleniu návrhu tohto ústavného zákona ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu.

 • Môžem považovať váš návrh za procedurálny návrh, ktorý ste podali k rozhodnutiu predsedu Národnej rady?

 • Hlasy v sále.

 • Bol predložený, keď vystúpil pán spoločný spravodajca so svojou spravodajskou správou.

 • Áno, bol to procedurálny návrh.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Cabaj, vyriešime to hlasovaním. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, ktorým sa Národná rada uznáša na tom, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Keďže vznikol istý procedurálny problém, či možno považovať návrh pána spoločného spravodajcu pri vystúpení za gestorský výbor ako procedurálny návrh, prosím, aby sme rozhodli o tomto návrhu hlasovaním. Rozumel som tomu tak, pán poslanec Cabaj, a pýtam sa vás ešte raz, pán spoločný spravodajca, či tomu dobre rozumiem, že návrh, ktorý ste podali vy, keď ste uvádzali vašu spravodajskú správu, ste považovali za procedurálny návrh. To znamená, že oproti rozhodnutiu predsedu Národnej rady, ktorý pridelil návrh viacerým ako dvom výborom, návrh, ktorým vy navrhujete tento zákon prerokovať, možno považovať za procedurálny..

 • Áno, prirodzene, považovať tento návrh za procedurálny.

 • Pán predsedajúci, chcem sa spýtať členov ústavnoprávneho výboru, či dali spoločnému spravodajcovi nejaké poverenie, že toto môže urobiť. Ak mu také niečo nedali, môže prečítať iba uznesenie ústavnoprávneho výboru, potom jeho právo je prihlásiť sa v rozprave hoci ako prvý, tam prednesie procedurálny alebo ten návrh, ktorý prednesie, a potom sa o tom hlasuje ako o prvom, pretože zaznel v rozprave. Ale doteraz v rozprave žiaden takýto návrh nezaznel. On to prečítal ako spoločný spravodajca, ale myslím si, že na také niečo nemal splnomocnenie výboru.

 • Vážený pán podpredseda,

  pán poslanec Cabaj povedal to, čo som chcel povedať aj ja, že pán predseda výboru Orosz nemal také splnomocnenie výboru, takže taký návrh nemohol predniesť, a preto je potrebné vyhovieť návrhu pána poslanca Cabaja.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Práve sme v štádiu, že Národná rada schválila, aby bol návrh ústavného zákona prerokovaný v druhom konaní. Dovoľte mi, pán predsedajúci, predložiť procedurálny návrh, aby sa návrh ústavného zákona prerokoval v dvoch výboroch: Vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky...

 • Hlasy z pléna.

 • Procedurálny návrh je možné predložiť kedykoľvek, netreba otvoriť rozpravu. Procedurálny návrh je možné podať kedykoľvek a ja dávam procedurálny návrh, aby sa návrh ústavného zákona prerokoval v ústavnoprávnom výbore a vo výbore pre verejnú správu a samosprávu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Hlási sa pán podpredseda vlády.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  som hlboko presvedčený, že v tejto chvíli vám ide o spoločnú vec, t. j. prerokovať návrh čo najviac racionálne a jednoducho umožniť, aby sa k návrhu vyjadrili tie výbory, ktoré sú kompetentne pripravené a ktoré iste majú aj k predloženým návrhom zákonov určité pripomienky. Ak je to tak, myslím si, že aj naše rokovanie môže smerovať k tomu, aby boli predložené návrhy v časti, v ktorej byť majú. Som presvedčený, že je možné, aby sme tak urobili, a domnievam sa, že treba urobiť zadosť aj zákonu o rokovacom poriadku, a je možné, aby ste také návrhy v súčasnom období predložili. Prosím vás len o jedno, totiž o to, aby sme pri prerokúvaní či už ústavného zákona, alebo ďalších dvoch bodov programu mali na mysli to, že sme v čase, ktorý znamená pre nás urýchlenie celého procesu nie na úkor kvality, ale predovšetkým preto, aby sa mohli voľby uskutočniť ešte tohto roku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi.

  Pán poslanec Cuper.

 • Pán podpredseda,

  chcem sa vám poďakovať, že ste vyhoveli zákonu o rokovacom poriadku. Taký postup, aký ste teraz zvolili, je správny. Pán podpredseda znovu otvoril rozpravu a pán spravodajca Orosz môže predniesť návrh, na ktorý nemal oprávnenie výboru, a bude to jeho poslanecký návrh. Neviem, pán Šimko, prečo sa tak ponáhľate. Vy máte zásluhu tiež na tom, že páni sudcovia Ústavného súdu si nepreštudovali Chartu miestnej a regionálnej samosprávy, v ktorej zákon nebol určite protiústavný. Chcelo sa vyhovieť iba pánu Bugárovi, aby bolo zabezpečené zastúpenie menšín v obecných samosprávach.

 • Ja za to nemôžem, že poniektorí sudcovia Ústavného súdu nečítajú tieto dokumenty, a pán Šimko tiež. Takže je to tiež vaša zásluha, pán Šimko. Pán kolega Šimko, nevykladaj si rokovací poriadok...

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dovolil by som si zacitovať § 34, ktorý sa volá procedurálny návrh: "Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokovania vecí, časového a vecného postupu rokovania Národnej rady s výnimkou hlasovania o veci samej." Podotýkam, že pán kolega Šimko dal celkom normálny návrh, o ktorom by sme mali ihneď hlasovať. To je všetko.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Síce neviem, o čom je otvorená rozprava, pretože sme prerokovali bod programu. Ale keď je otvorená rozprava vzhľadom na to, že vystúpil pán podpredseda vlády, tak opakujem ešte raz svoj návrh a navrhujem, aby sa návrh ústavného zákona prerokoval v ústavnoprávnom výbore a vo výbore pre verejnú správu.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Brňák.

 • Pán predsedajúci,

  mám len jednu faktickú pripomienku k tomu, čo uviedol pán poslanec Bajan. Myslím si, že nie je pravdou...

 • Hlasy z pléna.

 • Tak potom vystúpim v rámci rozpravy, nebola ukončená.

 • Chcem povedať toľko, že jednoducho návrh, pokiaľ ide o pridelenie návrhu zákona do jednotlivých výborov, nemôže byť procedurálnym návrhom, je to vecný návrh, a preto sa žiada a vždy sa o ňom rokuje normálne v rámci navrhnutej spoločnej správy, prípadne v rámci samotnej rozpravy. Procedurálny návrh je úplne o niečom inom, o technike. Toto nie je technika, toto je vecný návrh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, končím rozpravu o tomto bode programu.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Šimka, ktorý navrhol, aby Národná rada pridelila tento návrh zákona prerokovať ako gestorskému výboru ústavnoprávnemu výboru a ďalšiemu výboru, výboru pre verejnú správu.

  Prezentujme sa a budeme o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 113 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, bude ešte jedno hlasovanie, pretože som zabudol určiť lehotu, do ktorej majú prerokovať tieto výbory predložené návrhy zákonov, a navrhujem lehotu s termínom ihneď.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Ďakujem pekne.

  Pani poslankyňa Malíková.

 • Chcela som sa opýtať, čo je to za termín ihneď, definujte mi to. To teraz v tomto momente znamená, že si musia sadnúť dva výbory a rokovať neviem dokedy? Myslím si, že zasa sa tu potom na budúcej schôdzi budeme dohadovať, budeme mať 105 prestávok. Chcela som navrhnúť, aby sme si zosúladili zasadnutie týchto výborov, politické grémium a plénum. Veď predsa tu nebudeme do noci prerokúvať niečo, čo sme dostali včera večer, celý deň sme sedeli tu v Národnej rade a nestihli sme si to ani poriadne prečítať.

 • Pani poslankyňa, termínom ihneď sa rozumie zajtra o ôsmej hodine ráno, keď budú zvolané schôdze tých výborov, ktorým Národná rada pridelila prerokovať tieto návrhy zákonov. Predsedajúci určí, kedy začne zajtra rokovať plénum Národnej rady a ten termín ihneď sa považuje od tejto hodiny do termínu pokračovania rokovania schôdze.

  Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Pán predsedajúci,

  chcem len potvrdiť, zrejme to v tejto sále nezaznelo, že bola porada predsedov poslaneckých klubov a tam bol urobený tento záver - áno, prerokuje sa to zajtra do 10.00 hodiny, a potom by sa pokračovalo. To len na vysvetlenie, prečo sa o tom hovorí, či je to "ihneď", alebo akýkoľvek iný technický termín ako v tomto prípade.

 • Len trošku žartovne sa spýtam, či aj v budúcnosti budeme mať pevne definovaný termín ihneď vždy do zajtra do 8.00 hodiny. Ale teraz by som chcela vážne, aby sme si vedeli vnútorne zosúladiť poslanecký klub po tom zasadnutí výborov. A súhlasím s tým, čo tu odznelo, že by malo byť stretnutie predsedov klubov, prípadne politické grémium ešte pred plénom Národnej rady. Tak upozorňujem, aby potom začiatok pléna Národnej rady tiež nebol nejaký termín ihneď, neviem x-tá hodina.

 • Dobre. Ďakujem.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 29. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky Ľubomír Fogaš.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vaše rozhodnutie prerokovať návrh na vydanie ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 1994 považujem za dobré, ale vytvára predpoklady len na to, aby ste určili nový termín konania volieb a aby ste určili skrátené lehoty na uskutočnenie volieb. Tento ústavný zákon sa však, odborne povediac, konzumuje vykonaním samotných volieb. Preto je potrebné, aby v ďalšom legislatívnom konaní bol prijatý návrh novely zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a súčasne, aby sa zmenil Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov. Myslím si, že práve tieto zmeny môžu znamenať vytvorenie podmienok a zosúladenie súčasného stavu s nálezom Ústavného súdu.

  Vláda Slovenskej republiky 30. októbra dostala list predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý v ňom požiadal vládu, aby zaujala k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa domáhajú zmeny zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa aj mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Tento návrh zákona vláda prerokovala 31. októbra 1998.

  Sme si vedomí toho, že bez zmien v zákone číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov nie je možné uskutočniť platné voľby aj preto, že by neuskutočnením volieb mohli utrpieť základné práva a slobody. Ale mohli by hroziť i škody, ktoré by vznikli z toho, že jednak zastupiteľstvá nebudú konať, ale jednak z toho, že kampaň, ktorá by sa mohla uskutočniť - pretože čas na kampaň podľa pôvodného zákona beží -, by mohla spôsobiť škody zastupiteľstvám a neskoršie možno aj štátu. Preto sa vláda rozhodla predložiť vám návrh na skrátené legislatívne konanie o citovanom návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  prosím vás preto, aby ste prijali návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Ide teda o malú zmenu alebo novelu Občianskeho súdneho poriadku, ktorá súvisí s tým, že poslanecký návrh zachováva možnosť preskúmania pred súdom.

  Prosím vás, vážené poslankyne, vážení poslanci, o podporu tohto vládneho návrhu zákona.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky poveril predsedu výboru poslanca Ladislava Orosza, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu tohto zákona vo výbore. Prosím pána poslanca, aby podal informáciu.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 3. novembra 1998 vystúpil pri rokovaní o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Uvádzam, že predmetný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 5 z 2. 11. 1998. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky posúdil tento návrh na svojej druhej schôdzi a prijal uznesenie číslo 4, s ktorým vás teraz oboznámim.

  Uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 3. novembra 1998 číslo 4

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

  prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a

  A. súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu tohto zákona,

  B. odporúča návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie tohto zákona,

  C. ukladá predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Ladislavovi Oroszovi informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Dôvody, ktoré viedli ústavnoprávny výbor k prijatiu tohto uznesenia, sú totožné s tými, ktoré som uvádzal k návrhu ústavného zákona, takže to nebudem opakovať.

  Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som v zmysle tohto uznesenia ako spravodajca výborov Národnej rady Slovenskej republiky odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby po rozprave o tomto návrhu súhlasila v súlade s § 89 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku so skráteným legislatívnym konaním o tomto návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Oroszovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadne písomné prihlášky k tomuto bodu programu. Preto sa vás pýtam, či sa chce niekto prihlásiť ústne do rozpravy. Pokiaľ nie, uzatváram možnosť podania ďalších prihlášok a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána podpredsedu vlády, či sa chce vyjadriť.

 • Pán predsedajúci, chcem sa poďakovať poslancom a poslankyniam za to, že akceptovali dôvody uvedené v návrhu vlády Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Želá si záverečné slovo pán spoločný spravodajca?

 • Ďakujem. Odporúčam, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o návrhu, ktorý som uviedol.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto návrhu zákona.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prerokovaním tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ďakujem pekne podpredsedovi vlády a spoločnému spravodajcovi gestorského ústavnoprávneho výboru.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 27. Návrh na pridelenie tohto návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 3. Za skupinu poslancov návrh zákona uvedie poslanec Viliam Sopko.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky,

  vážená Národná rada,

  kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zastúpení skupiny poslancov, ktorí v rámci zákonodarnej iniciatívy podali návrh, uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Som poverený uviesť návrh zákona vo výboroch aj v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predložená novela zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí a novela Občianskeho súdneho poriadku reaguje predovšetkým na nález Ústavného súdu tak, že dáva napadnuté ustanovenia volebného zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky. Vychádza sa pritom najmä z právneho stavu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktorý bol pred prijatím kontroverznej novely tohto zákona vykonanej zákonom číslo 233/1998 Z. z.

  Okrem úprav súvisiacich s nálezom Ústavného súdu predložená novela zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí rieši aj problematiku volebných obvodov. Upúšťa sa od zásady, že každá obec tvorí jeden volebný obvod a opätovne sa zavádza vo väčších obciach a mestách princíp viacerých, viacmandátových volebných obvodov pre voľby poslancov. V súvislosti s tým sa tiež upúšťa od možnosti voľby poslancov prostredníctvom voľby politických strán alebo politických hnutí či koalícií, čím sa odstraňuje kritizované riziko vzniku jednofarebných obecných či mestských zastupiteľstiev.

  Ďalej predložená novela opätovne vytvára predpoklady na zastúpenie mestských častí v mestských zastupiteľstvách v Bratislave a Košiciach, ale aj v iných veľkých mestách. Odstraňuje sa nejednoznačnosť úpravy volebnej kampane čo do možnosti prezentovať sa v rozhlase a televízii a regulácia zostáva iba v umiestňovaní volebných plagátov. Ďalšie zmeny spočívajú predovšetkým v upresnení niektorých ustanovení organizačno-technického charakteru.

  Vážená Národná rada, z týchto dôvodov odporúčam návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, schváliť v predloženom znení.

  Aby sme uľahčili prácu vás poslancov, aby sme zjednodušili uvádzanie návrhu, predložili sme k tlači 27 prílohu, ktorá porovnáva návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky s platnou právnou úpravou.

  Skončil som, vážený pán predsedajúci.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec, za uvedenie návrhu zákona a prosím vás, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu, pánu poslancovi Vavríkovi, aby predniesol uznesenie gestorského výboru.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a taktiež sa ním mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov - ide o tlač číslo 27 - ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a územnú samosprávu.

  Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu tohto zákona v prvom čítaní, konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona je vzhľadom na dôvody, pre ktoré sa predkladá, vysoko aktuálny a potrebný. Dovoľte mi spomenúť rozpravu o tomto zákone v lete tohto roku, kde opozícia vznášala vyše 60 pozmeňujúcich návrhov a upozorňovala na protiústavnosť viacerých paragrafov tohto zákona. Nález Ústavného súdu, ktorý bol zverejnený, dal vo väčšine prípadov za pravdu navrhovateľom a dnes nastal čas, aby Národná rada zosúladila predmetný zákon s Ústavou Slovenskej republiky.

 • Pán spoločný spravodajca, prosím, nie je rozprava. Teraz vystupujete ako spoločný spravodajca, tak by som prosil, aby ste si splnili úlohu spravodajcu.

 • Áno, ďakujem pekne.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Zároveň odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky návrh prideliť v druhom čítaní na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky, okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  Za gestorský výbor si dovoľujem navrhnúť v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a územnú samosprávu, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote zajtra medzi 8.00 až 10.00 hodinou dopoludnia.

  Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku pána poslanca Sopka. Viac písomne podaných prihlášok do rozpravy nemám. Preto uzatváram možnosť písomne sa prihlásiť do rozpravy. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pán poslanec Kováč. Ďakujem. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Prosím pána poslanca Sopka, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  za uplynulé I. volebné obdobie poslanci bývalej vládnej koalície všeličo pošliapali, spochybnili dokonca aj postavenie samospráv miest a obcí tým, že bola schválená protiústavná, nedomyslená a veľmi zlá novela zákona. Doteraz platná novela zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí celú prípravu volieb skomplikovala, spolitizovala a vytvorila predpoklady, aby občania volili zástupcov samosprávy podľa politickej príslušnosti. Darmo sme upozorňovali, že premena volebného systému na systém založený na národnostnom princípe je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pretože počet poslancov obecných zastupiteľstiev či mestských zastupiteľstiev podľa návrhu nemal zodpovedať iba vôli voličov, ale mal byť vlastne vopred predurčený administratívnym obmedzovaním počtu poslancov podľa pomeru národností. Zbytočne sme poukazovali na to, že občania majú mať za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. Boli ste voči našim argumentom hluchí aj vo výboroch, aj v Národnej rade Slovenskej republiky a dôsledkom vášho rozhodnutia je, že vládou navrhovaná novela zákona odporuje Ústave Slovenskej republiky. Tak znie výrok Ústavného súdu.

  Dôsledkom zavedenia národnostného princípu bol aj ďalší váš experiment, vážené kolegyne, kolegovia, vytvorenie jedného viacmandátového volebného celomestského obvodu. Doslova sme prosili, prosili sme vás, aby ste tento návrh zvážili, pretože skúsenosti a prax preukazovala, že nemá praktické odôvodnenie. Považovali sme to za účelové rozhodnutie, ktoré dezorientuje voličov, zvlášť vo veľkých mestách. Právna úprava, ktorá umožňovala vytvárať v mestách viacmandátové volebné obvody, sa plne osvedčila, a preto som osobne rád, že sa k nej vraciame.

  Rovnako ste ignorovali naše pripomienky a pozmeňujúce návrhy na úpravu volebného lístka. To, čo ste zaviedli, je pre voliča - pre bežného voliča, nie pre právneho experta - veľmi komplikované a zvádza k zakrúžkovaniu politickej strany bez ohľadu na navrhovaných kandidátov. Politické strany na to reagovali vytváraním širokospektrálnych koalícií a inými účelovými, občanovi cudzími opatreniami. Napätie, ktoré vzniklo v súvislosti s nálezom Ústavného súdu týkajúceho sa zákona o voľbách do obecnej samosprávy, je dielom bývalej vládnej koalície. Vaším dielom, pán kolega Cuper, dielom vašich kolegov. Donútili ste súčasnú vládu aj Národnú radu Slovenskej republiky k osobitným právnym konštrukciám, k výnimočným legislatívnym postupom aj ku skracovaniu legislatívneho konania. Áno, rokovací poriadok za mimoriadnych okolností umožňuje Národnej rade Slovenskej republiky na návrh vlády uzniesť sa na skrátenom legislatívnom konaní. Mimoriadne okolnosti v Slovenskej republike, žiaľ, nastali. Nemáme sa čím chváliť, taká je skutočnosť. Sú ohrozené slobody občana, pretože nemôže ísť k voľbám, pretože zlým zákonom sú zmarené komunálne voľby. Ak by prebehli, neboli by legitímne a bolo by možné spochybniť výsledky volieb. Bola porušená Ústava Slovenskej republiky. Časti volebného zákona sú v zákone v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

  Odsunom volieb došlo k hospodárskym škodám. Odsun volieb znamená finančné straty, škody pre štátny rozpočet, škody pre politické strany, škody pre obce aj pre samotných kandidátov. Veď kampaň už bola rozbehnutá. Takže na všetky vaše pripomienky budem reagovať len jedinou vetou. Je to doslova cynizmus a arogancia viniť z tohto stavu poslanecké kluby súčasnej vládnej koalície. Ak ste niečo zbabrali, tak si to aspoň chlapsky priznajte. Pán Gustáv Krajči a pán Cabaj si určite pamätajú, ako sa zrodila nevydarená, doteraz platná novela zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Pán predsedajúci,

  chcel som reagovať na predsedu výboru pána Sopka. Predstavoval som si, pán predseda, že jeden predseda výboru pre štátnu správu a územnú samosprávu bude mať...

 • Hlasy z pléna.

 • Aha, pardon, predseda imunitného výboru, ospravedlňujem sa. Aj tak je to jedno, je to predseda výboru a osobnosť podľa Mikloškových výberových kritérií, takže som si myslel, že bude mať vyššie právne vedomie ako redaktorka z Plus 7 dní. Nikto z nás neprijíma protiústavné zákony, my prijímame zákony, na to si zvyknite. Aj vy ich budete prijímať. Dnes stále, už od rána ste postupovali niekoľkokrát protizákonne a protiústavne, tak si nechajte tieto pripomienky. Možno by bolo bývalo lepšie, keby ste si boli odpustili všetky obvinenia. Nie sme tu na zasadnutí politbyra, ani ústredného výboru KSS, sme na rokovaní v parlamente. Nemôžem za to, ako sa vyspí pán sudca Ústavného súdu Rapant a aké rozhodnutie prijme. Bol som hlboko presvedčený, že zákon vyhovuje práve vám. Ale ak ho chcete zmeniť, my sme celkom radi. Možno máte teraz obavu, že sa niečo zmenilo, že ste podviedli občanov vo veľkých voľbách a že vám to vrátia v malých. Vydržte!

 • Pani poslankyňa Keltošová - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  chcela by som zareagovať na časť vystúpenia pána poslanca Sopka, keď hovoril o tom, že sa vytvárali na základe toho zlého zákona širokospektrálne koalície, ktoré sú občanovi cudzie. Pán poslanec, prečítajte si ústavu článok 31. Ak mi dovolíte, zacitujem pre divákov: "Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti." Ako chcete týmto zákonom najmä v § 16 ods. 4 dodržiavať ústavu, pokiaľ ide o slobodnú súťaž politických síl, keď v odseku 4 vylučujete - pardon, opravujem sa - v odseku 6 vylučujete možnosť politickej súťaže politických síl? Som presvedčená, že občania Slovenskej republiky sú natoľko zrelí, aby vytvárali aj široké koalície v zhode s ústavou.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Tiež si dovolím aspoň pár vetami reagovať na vystúpenie kolegu Sopka. Chcem povedať toľko, že návrh novely, novela, ktorú tak skritizoval, nevzišla niekde z neba, vznikla na základe istej spoločenskej objednávky a vznikla skutočne v dobrom úmysle. Chcem povedať toľko, že už niekedy v roku 1991 vláda pána Jána Čarnogurského predložila podobný návrh novely zákona o komunálnych voľbách, kde bol taktiež zavedený tento etnický princíp, kde bol jednoducho zavedený tento etnický princíp.

 • Šum a hlasy v rokovacej miestnosti.

 • Nerušte pána poslanca Brňáka, prosím.

 • Je preto veľmi jednoduché teraz hovoriť z vašej pozície, pán poslanec, o akomsi cynizme alebo arogancii väčšiny. Ten problém v súvislosti s komunálnymi voľbami spočíval predovšetkým v tom, že na národnostne zmiešanom území jednoducho princíp zastúpenia v obecných a mestských zastupiteľstvách nebol dobrý. Iste dobre viete, a vedia to aj mnohí iní, že napríklad v meste Komárno, kde existuje 30 % Slovákov, v mestskom zastupiteľstve nie je ani jeden Slovák. Viem, môžete povedať, že je to chyba Slovákov, že sú akosi málo úderní, alebo neviem, akým spôsobom, ale jednoducho tlak spoločnosti, tlak Slovákov z južného Slovenska tu reálne existoval a my sme išli aj do istého právneho a politického experimentu. Na druhej strane, ak Ústavný súd povedal, že daný prípad je zvýraznením akejsi etnickej segregácie, tak chcem povedať, že zdrojom etnickej segregácie je to, že tu existujú strany na etnickom princípe. Keby neexistovali maďarské strany...

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne.

  Ešte vystúpi pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predložil v rozprave pozmeňujúci návrh k rozhodnutiu predsedu Národnej rady číslo 3. K tomuto pozmeňujúcemu návrhu oprávňuje Národnú radu § 74 ods. 1. Navrhujem, aby návrh zákona bol pridelený ústavnoprávnemu výboru, tak ako to zákon vyžaduje, a výboru pre verejnú správu. Gestorský výbor ostáva, lehota ostáva, navrhujem len túto zmenu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nie. Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím spravodajcu, aby návrhy uviedol.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  po prvé by sme mali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Romana Kováča, ktorý navrhuje, aby tlač 27 bola prerokovaná v ústavnoprávnom výbore a v gestorskom výbore, a to vo výbore pre verejnú správu. To bol jediný pozmeňujúci návrh, ktorý odznel v rozprave, preto navrhujem, aby sa o ňom hlasovalo ako prvom.

 • Pán spoločný spravodajca, odporúčam, aby sme najskôr hlasovali o tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. Pokiaľ prijmeme toto uznesenie, potom môžeme hlasovať o tom, ktorým výborom Národná rada pridelí na prerokovanie tento návrh zákona. Preto, vážené pani poslankyne, páni poslanci, najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Národná rada prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem upozorniť všetkých tých, ktorí majú v rokovacej sále mobilné telefóny, aby ste si ich vypli, pretože rokovací poriadok vyslovene zakazuje nosiť do rokovacej miestnosti mobilné telefóny.

 • Ďakujem pekne za pochopenie.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu zákona výborom. Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uviedli návrh, s ktorým vystúpil pán poslanec Kováč a žiadal zmeniť rozhodnutie predsedu Národnej rady o pridelení jednotlivým výborom.

 • Pán poslanec Kováč navrhol pri tomto druhom hlasovaní pozmeňujúci návrh, aby tlač číslo 27 neprerokovali všetky výbory Národnej rady, tak ako je to uvedené v rozhodnutí predsedu Národnej rady, ale navrhol pozmeňujúci návrh, aby túto tlač prerokoval len ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu. Lehotu, ktorú som navrhol ako spravodajca, poslanec Kováč nerozporoval, tá by zostala potom zajtra medzi 8.00 až 10.00 hodinou na prerokovanie v týchto dvoch výboroch. Prosím, nechajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána Romana Kováča, aby materiál číslo 27, tlač číslo 27 prerokovali len dva výbory: ústavnoprávny a výbor pre verejnú správu.

 • Ďakujem.

  Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pán poslanec Orosz.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi informovať členov ústavnoprávneho výboru, že zvolávam 3. schôdzu ústavnoprávneho výboru na zajtra na 8.00 hodinu. Informácia pre predkladateľov - začneme rokovaním o návrhu novely volebného zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Kovačič. Prosím, zapnite mikrofón pána Kovačiča.

 • Ďakujem.

  Tiež by som chcel zvolať poslancov - členov výboru pre verejnú správu na zasadnutie výboru na zajtra o 8.00 hodine.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chcel by som oznámiť členom výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, že plánovaná zajtrajšia schôdza výboru na základe výsledkov terajšieho rokovania nie je potrebná, neuskutoční sa.

 • Chcela by som poprosiť pána predsedu Orosza, aby presunul zvolanie výboru najmenej na 9.00 hodinu, pretože teraz je už štvrť na deväť. Boli síce splnené všetky návrhy, dostali sme ich dosť skoro, lenže sedíme tu a vlastne nevieme, o čom budeme rokovať. A tak sa mi zdá, že to je tá vaša pointa, aby potom napríklad niekto nám tu mohol vynadať za to, čo sa prijalo počas minulej koalície, a nechcete nám dať možnosť, aby sme sa fundovane na to pripravili. Mám z toho jednoducho taký dojem. A myslím si, že keby sa to presunulo o hodinu alebo dve, nič by sa nestalo a mohli by sme sa v pokoji a zodpovedne pripraviť a stretnúť sa aj v kluboch.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som poprosil predsedu Národnej rady o jednu takú, hádam, pragmatickú vec. Ak odhlasuje Národná rada, že budeme pokračovať v rokovaní aj po 19.00 hodine, aby potom Národná rada zabezpečila, že bude otvorená jedáleň aj po skončení. V jedálni riadne skončili tak, ako sú otváracie hodiny o 19.30 hodine, a jednoducho, čo ďalej? Ak sme odhlasovali nočnú, tak potom vytvorme poslancom aj podmienky, aby mohli riadne fungovať, v opačnom prípade sa vystavujeme problémom, že poslanci budú zavčasu odchádzať na večeru, pretože o 19.30 hodine uzatvoria jedáleň.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, chcem sa opýtať z poverenia poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko pána predsedu parlamentu, prečo sme sa ocitli na stoličkách KDH, či to máme chápať ako niečo v rámci všeobecných demokratizačných opatrení, alebo Fero Mikloško mal rozheganú parlamentnú stoličku. Pretože my sme strana, politická strana stredu a vždy tieto miesta v parlamente patrili nám, takže si nevieme dosť dobre vysvetliť, prečo sme sa ocitli na stoličkách KDH a maďarskej koalície. My tam nepatríme.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Orosz.

 • Vážené dámy a páni,

  chcem reagovať na faktickú poznámku pani poslankyne Malíkovej. Vzhľadom na to, že máme začať rokovanie v pléne o 10.00 hodine, nechcel by som, aby nastala taká situácia ako dnes, keď ste museli čakať, kým sa skončí rokovanie ústavnoprávneho výboru. Vzhľadom na to, že máme na programe dva vážne body, tak ľutujem, ale musím nástojiť na tom, aby sme sa stretli o 8.00 hodine, a prosil by som členov ústavnoprávneho výboru o dochvíľnosť.

  Ďakujem.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si oznámiť členom zdravotného výboru, že sa zasadnutie zajtra neuskutoční na základe rozhodnutia o prerokovaní zákonov v tlačiach 26 a 27, lebo boli pridelené iným výborom.

  Ďakujem pekne.

 • Ešte sa hlási pani poslankyňa Malíková. Zapnite, prosím, mikrofón pani poslankyni Malíkovej.

 • Chcem skutočne apelovať na to, aby ste nám dali čas jednoducho sa pripraviť. Pán predseda výboru Orosz, kedy ste mali v rukách tento návrh? Ja som ho dostala dnes ráno. Kedy si ho máme vôbec dať prečítať a dať si ho posúdiť právnikom? Potom to povedzte jednoducho, že ide o valcovanie a chcete, aby sa to tu odhlasovalo, chcete, aby nám tu niekto vynadal tak ako pán Sopko. A nemusíme sem ani prísť. Nemusím prísť ani na rokovanie výboru, pretože jednoducho to nestihnem prekonzultovať.

 • Ruch a šum v sále.

 • A nepripadá mi to ani demokratické, ani to, milí kolegovia, že sa tu rehocete a pohybujete, pretože ja som si tu odsedela celý deň, so záujmom som si každého vypočula, aj keď to boli niekedy siahodlhé nezmysly.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme pokračovať zajtra o 10.00 hodine.

  Prajem vám príjemnú dobrú noc.