• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram pokračovanie prerušenej 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Ambróš, pán poslanec Andrassy, pán poslanec Baco, pán poslanec Drobný, pán poslanec Gajdoš, pani poslankyňa Halušková, pán poslanec Hort, pán poslanec Ištván, pán poslanec Jasovský, pán poslanec Kačic, pani poslankyňa Kadlečíková, pani poslankyňa Keltošová, pán poslanec Kozlík, pán poslanec Lexa, pán poslanec Suchár, pán poslanec Šťastný. Na zahraničnej služobnej ceste sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Kresák a Orosz.

  Žiadam vás, panie poslankyne, páni poslanci, aby ste účasť na schôdzi dokumentovali svojím podpisov.

  Overovateľov žiadam, aby hodinu po začiatku rokovania uzavreli prezenčnú listinu.

  Skôr ako pristúpime k rokovaniu, prosil by som pána navrhovateľa, je už na svojom mieste aj pán spravodajca, čiže môžeme pokračovať v rozprave alebo začať rozpravu k tomuto bodu.

  V rozprave najskôr vystúpia písomne prihlásení zástupcovia poslaneckých klubov a potom ďalší poslanci v poradí, ako sa písomne prihlásili. Ako prvý vystúpi pán poslanec László Nagy. Po ňom pani poslankyňa Tóthová za HZDS.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  slová návrhu na odvolanie podpredsedu vlády Pála Csákyho z funkcie, podľa ktorých podpredseda vlády pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj z celej svojej agendy zahrnujúcej aj rómsku otázku sa venoval iba dvom problémom, a to zavedeniu dvojjazyčných vysvedčení a prijatiu zákona o používaní jazyka národnostných menšín, sú nepravdivé a účelové. Odbornej, ale i laickej verejnosti na Slovensku je známe, že podpredseda Csáky je zodpovedný za vládnu politiku v oblasti ľudských a menšinových práv, ako aj v oblasti regionálneho rozvoja. Vytvoril a vedie Radu vlády pre národnostné menšiny, Radu vlády pre trvalo udržateľný rozvoj, Výbor ministrov pre drogové závislosti a Radu vlády pre regionálnu politiku. Koordinuje činnosť Sekcie menšinovej kultúry Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a odbor menšinového školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Ani laickú verejnosť netreba nijako presviedčať aj o iných aktivitách podpredsedu Csákyho, ako, z čoho ho obviňujú poslanci HZDS, lebo pán Csáky je aktívnym činiteľom našej mediálnej scény. Vďaka svojej aktívnej mediálnej politike všetci sme mohli byť informovaní o jeho každom politickom kroku, o všetkých jeho aktivitách v rôznych oblastiach.

  Bez nároku na vyčerpávajúci zoznam vymenujem iba niektoré aktivity mimo už spomínanej problematiky dvojjazyčných vysvedčení a zákona o používaní jazyka národnostných menšín. Napríklad pán Csáky ako podpredseda vlády hneď, ako sa ujala funkcie vláda, vypracoval vyhlásenie vlády o tolerancii vzájomného porozumenia a dobrého spolunažívania všetkých občanov z novembra 1998. Od svojho nástupu do funkcie vedie nepretržitý dialóg s predstaviteľmi rómskych občianskych organizácií a politických strán.

  Bol autorom a organizátorom vyhlásenia vlády a aktivít pri príležitosti 50. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v decembri minulého roka. Rekonštruoval a vytvoril novú politickú filozofiu Rady vlády pre národnosti, ako aj nové zloženie tejto rady. Zorganizoval a realizoval konkurzné konanie pre čiastkové programy PHARE pre rómsku komunitu na Spiši. Viedol a uskutočnil výber a vymenovanie splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku.

  Realizoval spolu so svojimi spolupracovníkmi, ale aj s ostatnými členmi vlády a ostatných organizácií príslušné časti Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Vytvoril spoluprácu a rokoval s predstaviteľmi celoštátnej samosprávy Slovákov z Maďarska.

  Urobil všetko pre to a nakoniec úspešne sa podarilo vyčleniť samostatnú finančnú sumu zo štátneho rozpočtu na spolufinancovaní rómskych projektov.

  Zorganizoval dva okrúhle stoly za účasti rómskych strán, organizácií a expertov a vypracoval analýzu situácie rómskej menšiny na Slovensku. Zorganizoval a zúčastnil sa na vypracovaní vládnej koncepcie riešenia problémov rómskej komunity. Vytvoril spoluprácu s predstaviteľmi českej vlády v oblasti ľudských práv národnostných menšín s osobitným zreteľom na rómsku menšinu. A nakoniec ako posledné spomeniem vytvorenie nového modelu spolupráce s predstaviteľmi tretieho sektora v našej krajine, spoluprácu, ktorú predchádzajúca vláda zanedbala.

  A ako absolútne poslednú aktivitu pripomínam alebo spomeniem prípravu stretnutia okrúhleho stola vládnych činiteľov Vyšehradskej štvorky a expertov k rómskej problematike európskych inštitúcií.

  Na základe aj uvedeného môžem konštatovať, že tvrdenie poslancov Hnutia za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany o jednostrannom pôsobení podpredsedu vlády vecne neobstojí. Je zrejmé, že opozičným poslancom ide o politický účel zdiskreditovať predstaviteľov vlády, o čom svedčí okrem iného aj priebeh rozpravy vo výboroch a okrem iného aj vystúpenie predstaviteľa predkladateľov. Nejde teda o vecnú argumentáciu, ale vyjadrenie politického stanoviska politickej opozície vlády.

  Poslanci Strany maďarskej koalície preto nepodporujú návrh na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu, lebo podpredseda vlády Pál Csáky sa naďalej teší ich dôvere.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Nagya za SMK - pani poslankyňa Podhradská, pán poslanec Hudec a ako posledný pán poslanec Dušan Slobodník. Uzatváram možnosť podania prihlášok pre faktické poznámky.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Podhradská.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Mám len tri krátke poznámky k vystúpeniu pána poslanca Nagya.

  Pán poslanec Nagy, my sa naozaj, verte mi, neusilujeme diskreditovať členov súčasnej vlády, myslím si, že oni sa svojou činnosťou diskreditujú sami. Vy ste tu spomínali niekoľko veľmi zaujímavých vyhlásení, ktorých autorom bol pán podpredseda vlády, a pripisovali ste to k jeho dobrým činom. Je to naozaj chvályhodné, keď sa pán podpredseda usiluje vydať napríklad vyhlásenie o dobrom spolužití. Myslím si, že by bolo oveľa prospešnejšie pre Slovensko, keby sa o to dobré spolužitie všetkých občanov Slovenska aj usiloval, nielen deklaroval to v nejakých vyhláseniach. Lebo vieme veľmi dobre, že aktivity pána Csákyho skôr smerujú k opaku.

  A k tým okrúhlym stolom, ktoré organizoval pán podpredseda. Viete, jedna vec je niečo organizovať a druhá vec je, aké výsledky prinesú tie okrúhle stoly. Pán podpredseda organizoval okrúhle stoly, pri ktorých rokoval s predstaviteľmi Rómov a výsledkom bol exodus Rómov do Fínska.

  Ďakujem.

 • Ďalej vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Hudec.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Rád by som podčiarkol niekoľko myšlienok z vystúpenia pána poslanca Nagya. Veľmi ma prekvapilo, že takto verejne priznal riadiacu činnosť podpredsedu vlády v dvoch suverénnych rezortoch - v rezorte kultúry a v rezorte školstva, hoci to zaobalil do veľmi jemného slova koordinuje, ale z tých poznatkov, ktoré mám, je jasné, že ich v podstate riadi, čiže sa vytvoril jeden nelegitímny ústredný orgán štátnej správy.

  Druhá skutočnosť, ktorá je veľmi dôležitá, tu nejde o osobu pána Csákyho ako osobu. Iste, že môže mať dôveru, môžu si ho ľudia vážiť. Ide o výkon funkcie, ktorý je postavený na veľmi zlom programovom vyhlásení vlády, ktoré ešte aj tak deformuje skutočný výkon funkcií. Myslím si, že v tomto prípade ide naozaj o hodnotenie vecí v prospech alebo neprospech Slovenskej republiky, v prospech alebo neprospech tohto štátu. Ide o to, či po likvidácii, postupnej likvidácii ekonomickej nezávislosti a zvrchovanosti tohto štátu nepríde na rad aj likvidácia faktická, politická a zahraničnopolitická. Sú to veľmi vážne veci, ktoré nemožno prehliadať, a to, že bolo zle postavené programové vyhlásenie vlády, postavilo veľmi zlú pozíciu pre podpredsedu v tejto funkcii a výkon tejto funkcie v intenciách, v duchu programového vyhlásenia vlády je taký, aký je. Preto jednoducho my musíme na to upozorňovať, aby si voliči v budúcich voľbách dali veľký pozor na možný podvod, politický podvod, ktorý naň uskutočnili 11 predstavitelia politických strán, ktorí nepovedali, čo chcú urobiť, že si urobí jeden konglomerát, ktorý bude vlastne sprisahaním proti zvrchovanosti tohto štátu.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Slobodník.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Myslím si, že to, čo tu povedal pán poslanec Nagy, to skutočne je také krásne, že keby bolo nejaké poslanecké a ministerské nebo, tak rovno by bolo treba tam dopraviť pána Csákyho za to všetko dobré a vzletné, čo tu urobil. Pravda je však iná. Navyše sa rozhorčoval pán predseda výboru Nagy nad tým, že toto je politický útok. No ja si myslím, že funkcia ministra a podpredsedu vlády o to väčšmi a predsedu vlády ešte o to väčšmi, ale teraz ide o podpredsedu, je politická funkcia. A politické chyby, ktorých sa dopustil pán podpredseda vlády Csáky, sú také, že skutočne ich nemožno prehliadať.

  Ja, samozrejme, jadro poviem vo svojom vystúpení, ale jednoducho, keď sa tu hovorí o regionálnom rozvoji, tak bolo by treba zopakovať a myslím si, že sa to tu ešte zopakuje veľakrát, že v regionálnom rozvoji urobil pán podpredseda vlády, pričinil sa o to prinajmenej svojou funkciou, že zo všetkých miest na južnom Slovensku, ktoré mali možnosť zasahovať do rozhodovacej funkcie, boli odstránení Slováci a zostali tam len predstavitelia buď povoľní maďarskej národnostnej menšiny, alebo priamo príslušníci tejto národnostnej menšiny. To je najväčšia zrada na Slovensku, ktorej sa dopustil a dopúšťa aj táto vláda ako celok, neuvedomujúc si, že sa jej to vráti ako bumerang a že tieto veci bude treba naprávať. Ja žiadam o poslanecký prieskum v južných okresoch, aby sa ukázalo, z akých postov boli odstránení nielen predstavitelia takpovediac "mečiarizmu", ale predstavitelia slovenského národa, ktorí tam zastávali dôležité funkcie. Pán predseda, to je aj vaša povinnosť.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Tóthová za klub Hnutia za demokratické Slovensko.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky,

  prichodí mi za klub poslancov Hnutia za demokratické Slovensko v Národnej rade Slovenskej republiky bližšie ozrejmiť a zargumentovať návrh pána poslanca Cupera na odvolanie podpredsedu vlády Pála Csákyho. Pretože argumentov je neúrekom, rozvrhnem argumenty do troch skupín.

  V prvej skupine budem hovoriť o pôsobení podpredsedu vlády Csákyho v oblasti rómskej otázky, ktorá je vlastne ťažiskom návrhu na jeho odvolanie, v druhom okruhu budem hovoriť o pôsobení podpredsedu vlády v oblasti regionálneho rozvoja a v treťom okruhu budem hovoriť o nenáležitom pôsobení podpredsedu vlády, ktoré je nedôstojné postavenia a poslania podpredsedu vlády samostatnej suverénnej a zvrchovanej Slovenskej republiky.

  Možno niekomu sa bude zdať moje vystúpenie obšírne, možno sa najdú hlasy, ktoré povedia, že poslanci za Hnutie za demokratické Slovensko zámerne predlžujú rokovanie Národnej rady, tak ako tieto hlasy zazneli pri našich vystúpeniach k štátnemu rozpočtu. A môžem len v stručnosti povedať, že, žiaľ, naše pripomienky, ktoré tu v tomto parlamente odzneli a ktoré boli takto charakterizované, sa dnes ukazujú ako reálne, naplňujú sa a možno je chybou práve tohto parlamentu, týchto poslancov, ktorí tu sedia, že nepočúvali názory našich poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko.

  S pozornosťou som si vypočula vystúpenia pána poslanca Lászlóa Nagya, ktorý ako svoj hlavný argument uviedol, že náš návrh je politicky účelový. Už aj z tohto dôvodu budem argumenty bližšie podopierať práve stanoviskami nie poslancov Hnutia za demokratické Slovensko, ale stanoviskami predstaviteľov práve rómskej komunity, ktorej sa pán podpredseda vlády Csáky mal venovať, ktorej problémy mal riešiť a ktoré otázky vlastne boli jeho náplňou.

  Z doterajšej praxe v parlamente som nadobudla poznanie, že i napriek argumentom tlačidlová mašinéria poslancov vládnej koalície sa tvrdo presadzuje. No i napriek tejto skutočnosti budem tu za Hnutie za demokratické Slovensko argumentovať, pretože je tu ešte mienka občanov Slovenskej republiky, sú tu ešte stenografické záznamy z rokovania, a to pre históriu nie je zanedbateľné.

  Prvý okruh, v ktorom budem hovoriť o pôsobení podpredsedu vlády Pála Csákyho v rómskej otázke, začnem konštatovaním, že pri zostavovaní vlády bol vytvorený ďalší post podpredsedu vlády, a to post pre národnosti a regionálny rozvoj. Viacero ekonomicky rozmýšľajúcich občanov vyjadrilo rozhorčenie nad zvyšujúcimi sa nákladmi výkonnej moci aj v súvislosti s väčším počtom ministerstiev, znásobením štátnych tajomníkov a tak ďalej. Iní verili vo väčší priestor pre aktivitu v tejto oblasti a dospeli k názoru, že i keď to bude viac stáť, aspoň riešenie problémov sa pohne dopredu. Žiaľ, realita je dnes úplne opačná. Pán podpredseda vlády vo sa svojom pôsobení zameral len na agendu, ktorú si Strana maďarskej koalície doniesla do parlamentu, všetci vieme, ktorá je to, a ďalšie otázky zostali po dlhšie obdobie mimo jeho záujmu. Mimo jeho záujmov ostala aj problematika rómskych občanov. Dokonca i keď vyvinul nejakú aktivitu a kontakt s touto komunitou, navštevoval iba lokality, kde žijú Rómovia s maďarskou národnosťou.

  Pokiaľ by pán podpredseda Csáky chcel reagovať na toto moje konštatovanie, že je nepravdivé, dovolím si uviesť, že som len citovala názor hlavného vajdu Rómov na Slovensku pána Lakatosa. Teda samotní Rómovia túto skutočnosť konštatovali. Teda nielen opoziční politici, ale samotná rómska komunita, ktorá veľmi jasne vníma nečinnosť Dzurindovej vlády v tejto oblasti, je nespokojná s pôsobením pána podpredsedu Csákyho a v jeho postavení vlastne riešenie rómskej otázky je jeho pracovnou náplňou.

  Podpredseda Rómskej inteligencie za spolunažívanie jasne uviedol, teraz citujem doslovne jeho vyjadrenie: "Vicepremiér neprejavuje záujem o riešenie problémov Rómov. Tento jeho názor okrem viacerých denníkov bol uverejnený v Národnej obrode naposledy 23. 8. 1999. Pán poslanec Nagy, môžem vám citovať ešte aj ďalšie názory, aj budem, z mimovládnych organizácií, pretože ste povedali, že poslanci opozície vytvárajú a robia z toho politický účelový problém. Nie je to tak. Nie je to tak, samotná rómska komunita je nespokojná. Ja môžem len konštatovať, že pán podpredseda vlády neuskutočnil žiadne vytypovanie základných problémov rómskej komunity. Neuskutočnil žiadne vytypovanie etapizácie riešenia týchto problémov. Nevytypoval postupnosť naliehavosti ich riešenia. Jednoznačne podľa môjho názoru možno ešte uviesť, že pán podpredseda vlády mlčal, keď vláda drasticky zastavila výstavbu diaľnic, hoci mu muselo byť zrejmé, že rómske etnikum týmto počinom bude do veľkej miery zasiahnuté práve pri získavaní pracovných príležitostí. Stavba diaľnic totiž, a to si Mečiarova vláda plne uvedomovala, bola aj jedným z kamienkov mozaiky vytvárania pracovných príležitostí pre toto rómske etnikum.

  Ďalej by som mohla uviesť, že pán podpredseda Csáky nepresadzoval urýchlené plnenie vládneho programu výstavby bytov, a to práve mohol u svojho straníckeho kolegu. Pri riešení rómskeho problému, to jest zmeny ich sociálneho správania, významnú úlohu hrá zapojenie do pracovného procesu. Osobne som hlboko presvedčená, že riešiť problémy rómskej komunity bez riešenia ich zapojenia do pracovného procesu vrátane vytvorenia právnych predpisov, ktoré by minimalizovali možnosť na účelné vyhýbanie sa práce, nie je možné. Preto podľa môjho názoru pán podpredseda vlády mal byť aktívny aj pri riešení týchto otázok. Projekt výstavby bytov by sľubne pomohol vytvoriť pracovné príležitosti pre určitú časť rómskej komunity a v prvej etape predovšetkým pre tú, ktorá chce a vie pracovať.

  Po ďalšie, čo by som chcela zdôrazniť v tomto parlamentu, osobne ma zarazila absolútna pasivita pána podpredsedu Csákyho pri rušení takzvaného inštitútu osobitného príjemcu sociálnych dávok. Inštitútu, ktorý zaviedla Mečiarova vláda a ktorý v spolupráci so samosprávami sa úspešne rozbehol a čo je podstatné, získal veľké sympatie u značnej časti obyvateľstva. Tento Inštitút osobitného príjemcu sociálnych dávok totiž spočíval v tom, že neprispôsobivé osoby, a to i veľká časť rómskej komunity, nedostávali sociálne dávky vyplácané štátom do vlastných rúk, ale ich preberal na to zmocnený pracovník obce, ktorý mal kompetenciu podľa miestnych pomerov buď financovať všetky platby príslušných neprispôsobivých občanov, alebo popri financovaní týchto platieb, ako je nájomné, byt, elektrina, zaplatenie stravy deťom, bytov a podobne mohol im dávať aj poukážky na základné potreby denného života. Tento pracovník bol financovaný sčasti z financií obcí, ktoré prispievali na jedného pracovníka plus mínus 3 tisíc korún, a sčasti z okresného úradu práce, ktorý taktiež prispieval plus mínus 3 tisíc korún na pokrytie finančného zabezpečenia týchto pracovníkov.

  Ako som spomenula, tento inštitút si získal veľké sympatie, sympatie jednak obyvateľstva a bol aj vo veľkej časti rómskej komunity postupne pozitívne prijímaný. Súčasná vláda však vzhľadom na úsporné opatrenia vo verejnej správe, vzhľadom na jej jednoznačný postoj len všetko škrtať a robiť reštrikčné opatrenia nenašla financie na plat takýchto pracovníkov, a teda tento inštitút sa postupne ruší a opätovne jednorazovú mesačnú sociálnu úhradu budú dostávať neprispôsobivé osoby, teda i časť rómskej populácie priamo do rúk.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toto je exemplárna ukážka nerozumných reštrikčných opatrení súčasnej vlády, ktorá neuvažuje o negatívnych dôsledkoch reštrikcie, len škrtá a škrtá. Škrtá aj tam, kde sa vlastne našlo nie všeliečiteľné, ale aspoň ako-tak motivačné opatrenie na riešenie niektorých problémov rómskeho etnika, najmä tak často kritizovaného prelievania sociálnych dávok do krčiem a pohostinstiev. Pár sto tisíc korún sa na sociálnych pracovníkov nenašlo, ale 30 miliónov na skupinu 76 ľudí do Soule, tak to sa našlo. Ponechám to bez ďalšieho komentára. Ale nemôžem nepoložiť otázku: A čo pán podpredseda vlády na rušenie tohto inštitútu? Nuž nič, nič ani na viaceré nesúhlasné hlasy v médiách. Nič ani po apeláciách. Neozýva sa ani po opise situácie Svinia a Jarovnice, kde názory starostu a prednostky sú výzvou na riešenie. Pokiaľ by si to pán podpredseda chcel predsa len dodatočne pozrieť, bolo to odpublikované v Pravde 17. júna 1999.

  Po štvrté. Pánovi podpredsedovi vlády sa nepodarilo na rokovanie vlády presadiť ani komplexné prerokúvanie rómskeho problému hneď vtedy, keď vznikol takzvaný fínsky rómsky problém. Vláda, ktorá síce do svojho programu zahrnula diskusiu o rómskej problematike, prakticky neprijala žiadne opatrenie. Aby som bola vlastne spravodlivá, predsa len prijala, dohodla sa, že sa zorganizuje konferencia na riešenie rómskych problémov. No to teda veľmi účinne a rýchlo pomohlo riešeniu a pomôže riešeniu rómskych problémov. S týmto rokovaním vlády vyjadril nespokojnosť aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej menšiny Vincent Daniel, keď pre TASR a SITA uviedol: "Tomuto bodu bol vzhľadom na jeho závažnosť venovaný malý priestor." Podľa slov Vincenta Daniela sa o dôsledkoch emigrácie nehovorilo vôbec.

  Vážený parlament, stojí za povšimnutie, že vláda, ktorá presviedča občanov, ako i celú Európu o tom, ako ona všetko a zo všetkých síl robí pre vstup do Európskej únie, sa vôbec netrápi a nezaťažuje si svoju myseľ analýzou možných politických dôsledkov emigrácie Rómov, ale s pokojom a elegantne sa prehupne cez tento problém a odíde si na dovolenku s tým, že veď potom v septembri. A to je vláda koalície, ktorej obľúbeným predvolebným logom bolo: "Voľte nás, aby ste nemuseli emigrovať." Kým vláda dovolenkuje a preberá sa z dovolenky, v Dánsku, respektíve v Nórsku, ako aj v ďalších štátoch začínajú uvažovať o povinnom víze občanov Slovenskej republiky. A čo pán podpredseda Csáky na takýto postoj vlády? Aj on ako Vincent Daniel označil rokovanie kabinetu za formálne. Ako pre TASR a SITA uviedol: "Vláda odložila materiál a vážne sa nezaoberala krokmi, ktoré by mohli byť promptnými a adekvátnymi reakciami na súčasný stav."

  Stav problému však ozaj bol a je taký, že vyžadoval promptné reakcie, a keď nie vlády ako kolektívneho orgánu, tak aspoň jej podpredsedu zodpovedného za tento stav. Nedočkali sme sa však. Energia pána podpredsedu sa asi vyčerpala pri dvojjazyčných vysvedčeniach a zákone o používaní jazyka národnostných menšín a tá, čo ostala, bola venovaná rôznym iným akciám vrátane organizácie svätoštefánskej slávnosti v Dóme svätého Martina a na Novej scéne, o čom sa ešte zmienim. Ako členka dvoch vlád viem, že každý minister, nehovoriac o podpredsedovi vlády, ak veľmi chce, presadí prerokovanie naliehavej veci, aj keď na mimoriadnom zasadnutí vlády, ale musí si za problémom stáť a musí veľmi chcieť. Ja som to realizovala v prvej vláde v roku 1992, keď šlo o platy sudcov, keď som tento problém štyrikrát za sebou presadila na rokovanie vlády, a predsa sme dospeli k úspešnému záveru.

  Postoj pána podpredsedu Csákyho k rómskej otázke však bol laxný. Nie je to len moje konštatovanie. Viaceré rómske organizácie vyslovili nespokojnosť s pôsobením pána podpredsedu Pála Csákyho na poste podpredsedu a žiadajú jeho rezignáciu, lebo zlyhal. Napríklad Rómske reformné mládežnícke hnutie - žiadajú jeho rezignáciu. Bolo to odpublikované v Práci 6. júla 1999. Rómska inteligencia za spolunažívanie vyslovila obdobnú požiadavku, pričom jej podpredseda Tibor Lóran uviedol, že vicepremiér neprejavuje záujem o riešenie problémov Rómov - Národná obroda 23. augusta 1999. Obdobne Rómske združenie z Košíc vyzvalo pána podpredsedu Csákyho, aby odstúpil, lebo obhajuje len záujmy Maďarov na južnom Slovensku - Národná obroda 3. júla 1999. Ešte v júli 11 najväčších rómskych združení registrovaných na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky žiadalo vo svojej výzve prehodnotiť pôsobenie Pála Csákyho vo funkcii podpredsedu vlády. Z tejto skupiny najväčšiu nespokojnosť prejavila rómska inteligencia, RIS, ktorá podľa informácií z tlače napísala šesť listov Pálovi Csákymu a štyri listy Mikulášovi Dzurindovi ako predsedovi vlády a vraj ani na jeden nedostala odpoveď.

  Nespokojnosť RIS vyplýva aj z toho, že ešte pred voľbami RIS podpísala s SDK dohodu o spolupráci z 24. augusta 1998, ktorá sa dosiaľ podľa ich názoru vôbec neplní. Ja si myslím, nech je RIS pokojná, SDK má aj zmluvu s občanmi a tiež ju neplní. RIS vyjadrila názor, že ak by sa dohoda bola plnila, dalo sa predísť mnohým problémom. Nespokojnosť Rómov sa dokonca stala motívom pre kontakt rómskej organizácie na ministerku zahraničných vecí Fínska pani Tarju Halonenovú, ktorú Rómske reformné mládežnícke hnutie požiadalo o rokovanie s rómskymi mimovládnymi organizáciami. Bolo to odpublikované v Práci 6. júla 1999. Všetky tieto skutočnosti, ktoré som len príkladmo uviedla, ešte by sa dali ďalšie, boli plne dostačujúcim dôvodom na to, aby Pál Csáky požadoval od vlády Slovenskej republiky, aby nielen formálne, ako to súhlasne s Vincentom Danielom aj on uviedol, sa zaoberala rómskou otázkou, ale bol to dôvod pre to, aby urýchlene prerokovala túto problematiku s návrhmi na opatrenia, aj keď nie riešiace situáciu, ale aspoň ju zlepšujúce.

  Dostatočným signálom o neúnosnom prerastaní problémov z exodov Rómov pre pána podpredsedu Pála Csákyho nebolo ani vyjadrenie rakúskeho denníka Die Presse zo dňa 18. augusta 1999, ktoré uviedlo, že v prvých augustových dňoch sa opäť začala vysťahovalecká vlna Rómov zo Slovenska a ich cieľom, cieľovou krajinou sa stalo Belgicko. Ďalej bolo uvedené, že sú obavy, že po Veľkej Británii, Fínsku, Nórsku bude Belgicko ďalšou krajinou, ktorá zavedie voči Slovenskej republike vízovú povinnosť. Pán podpredseda vlády sa nemôže predsa uspokojiť s vedomím, že v Slovenskej republike nie je politické prenasledovanie Rómov. On ako podpredseda vlády musí robiť všetko pre to, aby minimalizoval odchod Rómov, ktorí vo svete tvrdia, že sú politicky prenasledovaní a rasovo diskriminovaní s tým, že musí pôsobiť na prevenčné inštitúty, ktoré vylúčia politické prenasledovanie a zastrašovanie diskrimináciou.

  Každý náznak treba sledovať a reagovať. Toto totiž je veľmi vážna vec. Už 10. júla 1999 denník Pravda uviedol: "Je neúnosné, ak o úmysle Rómov emigrovať príslušné štátne orgány" - to sa týka pána podpredsedu vlády tiež vrátane SIS - "nič nevedeli. Argumentácia, že napríklad Slovenská informačná služba nemôže nasadiť svoje sledovacie prostriedky na zisťovanie turistických úmyslov nejakého etnika, je pokusom obhajovať neobhájiteľné." Všeobecne sa vie, že nešlo a nejde predsa o žiadne turistické úmysly. Dokonca minister vnútra sa dal počuť, že centrum organizovania týchto aktivít je niekde v Maďarsku. Túto perličku nebudem komentovať. Znamená to však, že ktosi sa pokúša rómske skupiny zneužiť. Možno sú hromadné pokusy emigrovať organizované s úmyslom poškodiť tento štát. Ak je to tak, potom dupľom mala štátna exekutíva, teda aj vláda, teda aj pán podpredseda vlády vážny a plne zákonný dôvod nielen na zber informácií, ale i na včasnú prevenciu, ba dokonca v odôvodnených prípadoch aj na represiu. To by však naša vláda musela mať prioritu riešenie vecí verejných, a nie sa zaoberať bezdôvodnou kriminalizáciou predchádzajúcej vlády a Slovenská informačná služba by nemala mať plné ruky práce s inscenovanými politickými procesmi. Otázka prevencie, ba i prípadnej represie v otázke hromadného exodu Rómov však nevyvolala u pána podpredsedu takú reakciu, akú bol povinný vyvinúť.

  Po piate. Pán podpredseda vlády Pál Csáky od svojho nástupu nebol schopný do vlády predložiť koncepciu riešenia rómskej problematiky. V posledných dňoch sa síce dozvedáme, že nejaká už existuje a je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, avšak tí, čo sa s ňou oboznámili, nevyjadrujú sa o nej veľmi pochvalne. Podpredseda RIS Tibor Lóran okrem iných pripomenul, že je vypracovaná neodborne. Ostáva otázkou, prečo Pál Csáky nepokračoval napríklad na plnení koncepcie riešenia rómskej otázky, ktorú prijala a začala úspešne realizovať Mečiarova vláda. Osobne, je to môj osobný názor, dovolím si uviesť, že táto koncepcia bola dobrá, pán podpredseda vlády Kalman jej venoval veľkú energiu, a bola aj prijímaná subjektmi, ktoré ju mali plniť. Možno však táto koncepcia nebola ideálna, no bolo možné ju zlepšiť. Alebo všetko z Mečiarovej vlády treba zavrhnúť? Veď aj v sobotných dialógoch 21. augusta 1999 štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Jaroslav Chlebo priznal, že projekt pomoci rómskemu obyvateľstvu v čase transformácie zapojiť sa do života spoločnosti bol dobrý. Mnohí to však nechcú vidieť, ba dokonca niektorí, ako včera v Národnej obrode pán Boris Zala, zavádzajú, že ani jedna z predchádzajúcich vlád nemala koncepciu riešenia rómskeho problému.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pre úplnosť treba uviesť, že rómsky problém je celoeurópsky problém a na jeho riešenie bude treba spojiť sily štátov Európy. To však neznamená, že treba liknavým postupom nechať problém napučať a čakať na celoeurópske riešenie. Liknavý postup riešenia doviedol Slovenskú republiku do veľmi nevýhodnej medzinárodnej situácie, a to za stavu, že pre túto a súvisiace otázky bol vytvorený vo vláde Slovenskej republiky osobitný post podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Pál Csáky, ktorý tento post obsadil, svoju úlohu podľa názoru poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko jednoznačne nezvládol. Niekto po zrážke vlakov odstupuje, iný po medzinárodnej blamáži s eleganciou jemu vlastnou nereaguje na početné výzvy občanov hlavne rómskej komunity ani na návrhy poslancov Hnutia za demokratické Slovensko na jeho odstúpenie.

  Nemožno nekonštatovať, že podpredseda vlády Pál Csáky vedel a vie byť aktívny v obhajobe a presadzovaní niektorých menšinových záujmov. Významne sa angažoval aj pri presadzovaní financií, presnejšie uvedené, financií na zvýšenie sumy pre menšiny v štátnom rozpočte. Ako členka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti som požadovala odpočet, ako bola doposiaľ suma vyčerpaná, koľko bolo z nej vyčlenené pre rómsku komunitu na riešenie, samozrejme, jej problémov. Dodnes som sa však k informáciám nedostala. Myslím si, že z týchto financií najväčšia suma by mala ísť tam, kde sú najväčšie problémy. Najväčšie problémy sú nesporne v rómskom etniku. Preto ma bude zaujímať sledovať čerpanie, koľko financií zo 150 mil. Sk pôjde na riešenie problémov rómskeho etnika.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, o ďalších dvoch okruhoch, v ktorých vidím dôvody na odvolanie pána podpredsedu vlády Pála Csákyho, sa zmienim oveľa stručnejšie ako o predchádzajúcom okruhu. Vieme, že popri úlohách, ktoré pánu podpredsedovi vlády prislúchajú v otázkach menšín a etník na našom území, má aj kompetenciu v oblasti regionálneho rozvoja. Je plne objektívne konštatovať, že ani na tejto kompetenčnej parkete nedošlo k pozitívnym posunom. Neboli vypracované projekty pre najviac zaostalé oblasti Slovenska. Neboli pre ne vypracované rozvojové projekty na získanie pracovných miest. Výsledkom, ktorý má hádam nastúpiť v septembri, je zriadenie agentúry pre regionálny rozvoj. Osobne si dovolím uviesť, budeme mať ďalší orgán, ďalších platených pracovníkov, som zvedavá, aký bude výsledok tejto agentúry.

  Dovoľte mi, aby som prešla k poslednému okruhu, v ktorom sa chcem vyjadriť, pretože nemožno nespomenúť určité kroky pána podpredsedu vlády, ktoré poslanci za Hnutie za demokratické Slovensko považujú za nenáležité a nedôstojné. Už v minulosti sme upozorňovali na to, že pán podpredseda vlády ako podpredseda slovenskej vlády uskutočňuje korešpondenciu v maďarskom jazyku. V tejto otázke som interpelovala aj predsedu vlády pána Mikuláša Dzurindu, ako môže bez odozvy akosi prejsť porušenie zákona o štátnom jazyku. Pán predseda vlády, škoda, že tu dnes nie je, včera tu bol, mi odpísal, kde uviedol: "List pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky z januára 1999 bol vnútrostraníckou pozvánkou na stretnutie členov ministerského klubu Strany maďarskej koalície s pedagógmi a išlo teda o korešpondenciu SMK." Neviem, či to pán predseda vlády myslel vážne alebo či ma podceňuje, že keď ho interpelujem, že si veci neoverím, ale chcem z tohto miesta uviesť, že mám kópiu listu, ktorý uvádzal pán podpredseda vlády. Tam je jasne vytlačená hlavička - podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky a je tam jasne odpublikovaný štátny znak Slovenskej republiky.

  Pýtam sa, odkedy vnútrostranícka korešpondencia Strany maďarskej koalície sa uskutočňuje so štátnym znakom Slovenskej republiky. Pýtam sa, ako je možné vnútrostranícku korešpondenciu uskutočňovať na náklady štátneho orgánu, vlády. Je mi veľmi ľúto, že pán predseda vlády robí zo mňa hlupáka. Ďalej by som chcela upozorniť, že na tomto liste nie je napísaná Bratislava, ale Pozsony 20. januára 1999. Obdobne pri organizovaní akcií, osláv Svätoštefánskej koruny, kde pán podpredseda vlády rozosielal pozvánky pre účastníkov na túto oslavu, ktorá sa uskutočňovala v Dóme sv. Martina a na Novej scéne, pozvánky boli rozosielané len v maďarskom jazyku. Toto by som už akosi prešla bez ďalšej komentácie, ale nie je možné prejsť bez komentácie dve nasledovné veci.

  Napriek tomu, že poslanci za Hnutie za demokratické Slovensko v slovenskom parlamente protestovali proti tomu, aby pán podpredseda vlády uvádzal Bratislavu na úradných listinách ako Pozsony, opätovne Bratislava je označená ako Pozsony, a na tejto pozvánke je označené Slovensko ako Felvidék. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je Slovensko len Felvidék Maďarska? Je možné, aby podpredseda vlády takto postupoval? Je možné, aby podpredseda vlády takto prejavoval svoj postoj k samostatnej suverénnej republike? Podľa môjho názoru nie, a aj toto by bolo samostatne na jeho odvolanie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, to je všetko.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne Tóthovej, ktorá vystúpila za poslanecký klub HZDS, sa hlásia traja páni poslanci. Posledný pán poslanec Tkáč. Končím možnosť prihlásenia sa s ďalšími faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Kužma.

 • Vážená pani poslankyňa Tóthová,

  s niektorými vašimi návrhmi na riešenie rómskej otázky sa dá aj súhlasiť. Žiaľbohu, my na rozdiel od vás neriešime teoretický problém Rómov na východnom Slovensku, ale sme nútení s nimi žiť. Žijeme a zažili sme 40 rokov ich prevychovávania, kde naše deti i my sme chodili s nimi do škôl, kde nám ich dávali do bytových domov, aby sme ich prevychovávali a kde šesť rokov vašej vlády pokračovalo v tomto geniálnom riešení rómskej problematiky. Spýtajte sa svojho pána kolegu, pána ministra vnútra, ako bude vystupovať v obci, kde je jedna tretina alebo jedna polovica nerómskeho obyvateľstva na Spiši, a ako sa budú títo občania správať k tomu, čo vy tu hovoríte, ako títo chudáci teraz trpia, ako nezamestnaní chudáci nemajú 2 tis. korún na mobilný telefón a nezaoberáte sa vôbec riešením otázok nerómskeho obyvateľstva. Zoberte si reálne príklady z vašej vlády. Nechcem spomenúť Jarovnice, kde bola živelná pohroma, nechcem spomenúť Prešov, kde došlo k vyhoreniu rómskeho obyvateľstva, kde táto skupina ľudí nebola ochotná priložiť ruku k práci a bola zvyknutá len brať a nedávať.

 • Hlasy v sále.

 • Áno, ja som v týchto obciach bol, ja som im tam niesol potravinovú pomoc a veľká časť rómskeho obyvateľstva sedela na brehu a pozerala, ako ostatní ľudia na nich pracujú. Takže toto, ak má byť tak, že vy teraz chránite rómske obyvateľstvo proti nerómskemu, ja sa musím postaviť na stranu nerómskeho obyvateľstva.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Naozaj je ťažké reagovať teraz na poznámku po excelentnom vystúpení pána poslanca Kužmu, ale vrátim sa k vystúpeniu pani poslankyne Tóthovej...

 • Ruch v sále.

 • Prosím vás, pani poslankyne, páni poslanci, pokoj.

 • Ruch v sále.

 • Pán podpredseda, prosím vás, aby ste urobili poriadok.

 • Nevykrikujte jeden na druhého.

  Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Pani poslankyňa Tóthová tu spomínala koncepciu pomoci rómskemu obyvateľstvu v čase transformácie zapojiť sa do života spoločnosti, ktorá bola vypracovaná za Mečiarovej vlády a hovorila, že sa o nej pochvalne vyjadril aj súčasný štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí pán Chlebo. Ja by som chcela pripomenúť, že nielen on, ale dokonca aj jeden z tvrdých kritikov tejto koncepcie podpredseda rómskej inteligencie Tibor Lóran sa o nej dnes vyjadruje veľmi pochvalne, a dokonca tvrdí, že by bol veľmi šťastný, keby dnes táto koncepcia bola a realizovala sa, lebo z toho programu a z tej činnosti, ktorú robí pán podpredseda Csáky, mu práve takáto koncepcia absentuje.

  A ešte jednu poznámku, prosím. Pani poslankyňa Tóthová tu hovorila o nevídaných praktikách pána podpredsedu vlády, keď zneužíva štátne financie na to, aby si vybavoval svoju vnútrostranícku korešpondenciu. Nie je to, prosím, nič nové, nie je to až také nevídané. Za minulého obdobia boli veľké buchoty na Slovensku, prečo nedostal Csemadok peniaze. Nuž jeden z dôvodov, prečo Csemadok nedostal peniaze z ministerstva kultúry, bol aj ten, že už vtedy sa robili také praktiky, že Csemadok za štátne peniaze financoval vnútrostranícky život niektorých politických strán našich maďarských spoluobčanov.

  Ďakujem.

 • Chcel by som na margo vystúpenia pani poslankyne Tóthovej uviesť niektoré fakty. Pred rokom a niekoľkými dňami východné Slovensko, obce Jarovnice, Uzovské Pekľany, Renčišov, Dubovica a ďalšie boli predmetom úžasnej prírodnej katastrofy. V čase dovolenky pred niekoľkými dňami som opäť navštívil tieto obce, a tak ako sa v októbri 1998 skončili práce, tak tam všetko stojí a padá. V Jarovniciach, vážený pán podpredseda vlády, som zaviedol ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny lístkový systém, na základe ktorého sa konečne deti najedli, a spolu s ministrom vnútra pánom Krajčim sme prijali tvrdé opatrenia proti úžerníctvu, ktoré tam prekvitalo. Vyhrážali sa mi stratou života, vyhrážali sa mi napadnutím rodiny, ale spolu s obetavými pracovníkmi štátnej správy sa cez kontrolný systém tento systém zaviedol. Rómske deti a matky boli spokojné, pretože sa konečne najedli. Päť miliónov korún, ktoré do tejto obce plynú každý mesiac, sú dnes opäť v rukách úžerníkov vďaka vašej vláde. Dvaja ľudia dnes robia kontrolu týchto lístkov, lístkový systém sa skončil, choďte sa tam pozrieť, Rómky chodia modré, na tvári zbité, skopané, pretože úžerníctvo znovu prekvitá, znovu ste stratili 5 mil. korún spod kontroly, vážený pán podpredseda vlády, za vašej vlády. Prijali ste vládneho splnomocnenca, ktorý nevie povedať dve holé vety. Prijali ste opatrenia, ktorými ste zrušili našu koncepciu, rozpadá sa vám celý systém, v obciach, ktoré boli napadnuté povodňou, sú dnes dve verejnoprospešné práce, dve miesta na verejnoprospešné práce. Za našej vlády do konca roku 1998 bola stopercentná zamestnanosť Rómov, ktorí boli nezamestnaní a vyradení z evidencie. Nie je pravda, že Rómovia nechcú pracovať. Nasľubovali ste im pred voľbami všetko, čo ste nič nesplnili.

 • Ďalší do rozpravy je prihlásený pán poslanec Slobodník. Pán poslanec Zlocha, prihlásili ste sa s faktickou poznámkou už po termíne, keď som uzatvoril možnosť prihlásiť sa. Ste prvý prihlásený do rozpravy ústne, takže budete môcť potom vyjadriť svoj postoj k vystúpeniu pánov poslancov.

  Nech sa páči, pán poslanec Slobodník.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán podpredseda,

  dámy a páni,

  nebude to príjemné rozprávanie, ale bude. Zaručujem vám, že sa opiera len a len o fakty. A tie fakty sa budú opierať o dve knihy pána Pála Csákyho, podpredsedu vlády, z ktorých jednej by sa chcel vyzuť. Včera totiž na zasadnutí výboru pre ľudské práva a menšiny vyhlásil, že kto spomenie, že je autorom knihy The Hungarians in Slovakia, to bude mať ťažké. Pán Csáky zabudol, že už reagoval na tieto moje interpelácie a že sa vtedy ani slovom od knihy neodtiahol. To po prvé. A po druhé zabudol alebo chce zabudnúť na dokument, ktorý mám k dispozícii, je ním list pána Duraya pánu štátnemu tajomníkovi Csabovi Tabajdymu, bývalému predstaviteľovi maďarskej vlády, v ktorom pán Duray, a to už je čo povedať, pán Duray sa rozhorčuje nad tým, že pán Csáky vydal takúto knihu The Hugarians in Slovakia, pretože táto kniha, ako povedal, je škodlivá pre záujmy maďarstva.

  Vážené dámy a páni, ja to nerád hovorím a nikdy som nestotožňoval pána Csákyho s celým Maďarskom alebo maďarským národom, ale práve pán Csáky je jeden z tých, ktorí na Slovensko nazerajú globálne. Ja vám budem citovať z jeho kníh, a to sú strašné citácie. Keby som mal začať historicky, tak vám začnem z toho, čo tu píše vo svojej knihe, ktorá sa volá Két világ között, Medzi dvoma svetmi, a ktorá bola vydaná v roku 1998, takže je veľmi blízka tomu, čo myslí aj teraz pán podpredseda vlády. Je ťažko si predstaviť zázračný prelom od roku 1998 od napísania, vydania tejto knihy a od vydania tej predchádzajúcej v roku 1997 - The Hungarians in Slovakia a medzi dneškom.

  Tak začínam z toho historicky, čo napísal v tej knihe Medzi dvoma svetmi. Dúfam, že som dobre preložil, moja maďarčina nie je dobrá, ale predsa len. Rozdeľuje nás alebo spája, je taký titul, a píše: Hovoriť o starých Slovákoch v 9., 10. storočí, je len jednoduché vytváranie mýtov, nehovoriac o tom, že sa vedú vážne odborné debaty ešte aj o tom, kde presne bola situovaná Veľká Morava. Nijaké vážne debaty. Jeden maďarský historik, ktorý už nežije, v Amerike vydal publikáciu, ktorou chcel to, čo sa nazýva Veľká Morava, teda starú pravlasť Slovákov, presunúť do Juhoslávie na základe toho, že tam je rieka Morava, na území teda bývalej Juhoslávie. Je to, samozrejme, hlúposť, pretože aj tento autor, ja som jeho knihu čítal, bola v angličtine, nie v maďarčine, hovorí o Nitre a o všetkých možných veciach, tak už tú pravlasť Slovákov nevedel tam presunúť.

  A môžeme to skončiť, môžeme preniesť tento historický exkurz vlastne až do súčasnosti, kde si dovolí o nás tento pán tvrdiť, aby ste teda vedeli, že to sú urážky národa, národa, urážky až trestné, urážky, ktoré skutočne budú aj potrestané súdom, ja som presvedčený, pretože narušujú elementárne ľudské práva, práva tohto národa. Píše: Značne oneskorené anachronické obdobie svojej premeny na národ, to je o nás, zapríčinilo, že tento národ v mnohých ohľadoch je nevypočítateľný a nespoľahlivý.

  Vážení páni, tu sa tvrdí o Slovákoch, že sme získali svoju národnú uvedomelosť, ja neviem, či nám už aspoň dožičí ten rok 1918 alebo 1939, alebo či si myslí, že sme sa stali národom až 1. januára 1993. Urážať národ je to najpodlejšie. Ale on to má v krvi. A toto je predstaviteľ slovenskej vlády. Včera mi v diskusii vo výbore popieral tieto slová, ktoré napísal v roku 1991 spolu s pánom neprítomným Duka-Zólyomim a spolu s takisto neprítomným pánom Durayom. Adresovali ich Európskemu spoločenstvu. Nadávali na Gabčíkovo, písali tam hrôzostrašné veci o Gabčíkove. Ale čo tam bolo najpodstatnejšie, je to, že tam vyhlásil: Slovenský národ, národ, nie Mečiar, ale slovenský národ, vtedy Mečiar ani navyše nebol v tej funkcii, v ktorej by ho mohol napádať, ale slovenský národ je národom kolonizátorov a nám Maďarom tu žijúcim na Slovensku dávajú omrvinky z toho kolonizátorského stola. To sú slová terajšieho podpredsedu vlády. To sú názory podpredsedu vlády, ktorý rozhoduje o regionálnom rozvoji Slovenska. Slovenska! On však rozhoduje, ako som to v tej svojej faktickej poznámke pripomenul, len o tom, aby zo všetkých zodpovedných miest boli odstránení Slováci. A budeme žiadať skutočne poslanecký prieskum a zoznámime s tým aj parlament, i keď, samozrejme, tu neočakávame zázraky od ľudí, ktorí nechcú a nechceli tento štát a, samozrejme, že im všetko, čo nahráva do tejto koncepcie, sedí.

  Ale je tu tá druhá kniha, ktorej autorstvo sa nedá poprieť, lebo sa k nemu priznal nepriamo, priznal mu ho pán Duray. A včera bolo smiešne, keď sa tomu bránil, ale ja ho chápem, že sa bránil. Táto kniha je totiž dokumentom proti nemu osobne ako podpredsedovi vlády a dokumentom, bohužiaľ, aj proti tým, ktorí stoja za ním, nehovorím o jednoduchých občanoch maďarskej národnosti. Ja sa neznižujem k tomu, že budem tu globálne odsudzovať Maďarov, odsudzujem politikov maďarskej menšiny na Slovensku, ktorí vedú iredentistickú politiku, ktorí znevažujú slovenský národ.

  Neskončil som ešte s citátmi, takže, ak dovolíte, tu je niekoľko citátov. Tu sa hovorí otvorene na strane 12, ja vám to musím preložiť, lebo je to v angličtine, že nasledujúci uzáver sa dá vyvodiť z údajov, ktoré som uviedol. "Veľká seriózna pozornosť sa musí venovať rozvoju foriem samosprávy Maďarov na Slovensku a pozornosť musí byť venovaná takým formám, pozornosť sa musí sústrediť na také formy samosprávy, ktoré sa zakladajú na princípe teritoriálnej autonómie." To je tá modlitba, ku ktorej sa často vracia. A ako príloha k tejto knihe je priložený dokument, ktorý vypracovalo celé vedenie terajšej maďarskej koalície, takže neviním z neho len samotného pána podpredsedu vlády. Je tu, aj vo svojej knihe Medzi dvoma svetmi to spomína, že na južnom Slovensku by mali vzniknúť tri, štyri župy, v ktorých by žila značná časť maďarstva a v ktorých by si akosi riešili svoje problémy sami. Predstavujú si to tak, že Komárňanská alebo Novozámocká župa by mala siahať až poza Nitru hore k obci Žirany, tam ešte je Jelenec a tak ďalej, niekoľko obcí, ktoré pretínajú dokonca autotrať a železničnú trať, ktorú mohlo používať oklieštené Slovensko po roku 1938, po arbitráži vo Viedni, ktorú rozhodli Ribbentrop a Ciano a ktorú, mimochodom, nazval - to takisto hovorí, kde tento človek stojí, na akých pozíciách je a či sú to pozície, ktoré mu môžu zaručovať miesto v akejkoľvek slovenskej vláde. O arbitráži 2. novembra 1938 povedal: Južné Slovensko sa vrátilo do Maďarska. Zamyslite sa nad tými slovami, veď v nich je všetko. Nie, že bolo odovzdané Maďarsku alebo bolo pridelené Maďarsku na základe arbitráže, ale vrátilo sa do Maďarska. Takýchto výrokov, ktoré ukazujú na jeho absolútnu nenávisť k všetkému slovenskému, slovanskému a slovenskému, teda najmä slovenskému, nájdete v tejto knihe a v obidvoch týchto knihách, koľko len chcete. To sú strašné veci a dostane sa vlastne, ako vám budem citovať, dostane sa aj tým, ktorí akosi sú teraz v jeho tábore, lebo on uznáva, a to píše v tejto knihe, odcitujem to, iba istú skupinu svojich akosi prívržencov tu.

  Naša vina je v tom, že my Slováci cítime - ja neviem či áno, kto z vás cíti, možno cítia niektorí "zgleichschaltovaní" Slováci, používam jeho výraz - ale jednak my Slováci vraj cítime, že spôsob - citujem z jeho knihy - ako získali územia obývané Maďarmi, nebol celkom čistý. Jednak nás vraj tlačí nevyriešený stav maďarskej otázky, preto sme akosi ustráchaní, lebo si uvedomujeme, že sme nezákonne získali územie obývané Maďarmi.

  Na druhom mieste v obidvoch knihách, to je paradoxné, že v obidvoch knihách vyjadruje túto myšlienku, že maďarská menšina na Slovensku má mať celkom iné pomery, ako ich má slovenská menšina v Maďarsku, pretože tvrdí v knihe Maďari na Slovensku rozdanej diplomatom, ktorá mala za úlohu diskreditovať Slovensko, ublížiť vlasti, v ktorej aj on, ku ktorej sa on formálne hlási, prisahal tu pred týmto stolom na vernosť Slovenskej republike, keď proste a takéto veci o nej hovorí.

  My Maďari sa snažíme zapojiť na vyriešenie našej otázky aj medzinárodné organizácie, napísal. Mohol by o tom veľa hovoriť aj pán poslanec Gašparovič. Boli sme raz spolu v Štrasburgu, kde práve prijímali Slovensko do Rady Európy, to bolo 30. júna 1993, a jediný človek, ktorý sa postavil proti tomu, bol jedine pán Jeszensky, veľvyslanec Maďarska, ale to sa stalo hneď tam, aby nám otrávil tú radosť, ktorú sme mali z toho, že Slovensko sa dostalo do Rady Európy spolu s inými štátmi. Hneď nato pán Csáky vystúpil s úžasnou kritikou celého slovenského postoja k Maďarsku.

  To sú veci, ktoré sa nedajú vygumovať. Naozajstným riešením, citujem z knihy Medzi dvoma svetmi, bude vznik prirodzene vytvorených slovenských regiónov a potom, samozrejme, aj vznik maďarského územia, to už pridávam, to nie je v knihe, tu je doslovne napísané toto: a tak aj na južnom Slovensku si ľudia budú môcť lepšie usmerňovať svoj osud, keď si ho vezmú do vlastných rúk. Čo na tom, že tam žije milión Slovákov alebo najmenej 900 tis. Slovákov a len 600 tis. alebo 570 tis. podľa oficiálnych štatistických údajov, Maďarov, ja teraz nebudem vnikať do toho, koľko je z toho občanov maďarskej národnosti a koľko je občanov rómskej národnosti, ale jednoducho 570 tis. ľudí sa prihlásilo k maďarskej národnosti. Ale budú si môcť zobrať osud do vlastných rúk.

  Všetky doterajšie vlády sa desili toho, aby nám Maďarom dali regionálne práva, povedal. Nuž teraz sme im tieto regionálne práva dali, teraz o regionálnych právach rozhoduje pán Csáky a ako som už tu spomenul, rozhoduje tak, že sa odstraňujú zo všetkých miest Slováci.

  Dostaneme sa ešte aj k iným veciam, ktoré sú strašné. V roku 1920 vznikol v tejto oblasti, myslí sa oblasť medzi Slovenskom a Maďarskom, to je zase citát, trianonský komplex. "O nás Maďaroch sa často vraví, že máme trianonský komplex. To je pravda a podľa môjho názoru, hoci má veľmi skutočnú príčinu, mali by sme tento komplex v sebe spracovať a uvoľniť. No o tom už neveľa hovoríme, že v Rumunoch a Slovákoch žije podobný od nášho azda ešte silnejší komplex, zrkadlový obraz maďarského." To je citát. Ja sa vraciam k tej myšlienke. Má veľmi skutočnú príčinu. Čiže pán predseda vlády neuznáva terajšie hranice Slovenska, pretože podľa jeho názoru jednak sa tam občania žijúci na juhu Slovenska nemali možnosť vyjadriť, to opakuje v jednej i druhej knihe, že sa nemali možnosť vyjadriť, ku ktorému štátu chcú patriť, ale navyše už doslovne píše, že v roku 1920 tu vznikli v tejto oblasti veľmi diskutabilné hranice.

  Prosím vás pekne, čo je toto, od občana Slovenskej republiky, od poslanca bývalého Slovenskej republiky, a dokonca od podpredsedu vlády Slovenskej republiky? Je to povolené, je to normálne? Je to štát, ktorý má byť vydaný na pospas ľuďom, ktorí ho neuznávajú, ani jeho dejiny, ktorí sa o povstaní vyjadria, ako vám prečítam, a to vám akosi tiež veľa povie. Ďalší citát, teraz ešte nie z povstania. Maďarské menšiny sú v Európe nielen najväčšie, ale aj najkultúrnejšie, najmierumilovnejšie spoločenstvá. O tej kultúrnosti nehovorím, isteže, maďarská menšina má svoju kultúru a ja som ju nikdy nepopieral a nikdy nepopieram. Ale hovoriť o sebe, že toto je najmierumilovnejšie spoločenstvo, ktoré rozširovalo po svete strašné veci o Slovensku, to je prinajmenej nefér.

  Na druhej strane terajší podpredseda vlády sa kasal hlavne tým, že prečo chce 10-percentnú hranicu, že mu ide vraj údajne o tie iné menšiny. No tak prečítajte si, čo v roku 1998 napísal o tých iných menšinách. Citát: "V minulých rokoch sa totiž našli takí, čo sa problémy maďarstva na Slovensku pokúšali poprepletať s problémami iných, takmer neviditeľných menšín. Myslím si, že do istej miery sa to dá, ale že najpálčivejšie problémy maďarstva sú také, ktoré sú typické iba preň."

  Ďalší citát, ktorý už hovorí jasne, že Felvidék nie je náhodou obsiahnutý v tomto dokumente, ktorý sa tu citoval a ktorý sa ešte bude citovať o pozvánke pre podpredsedu vlády na zasadnutie organizované Maďarským kresťanským hnutím, stretnutie na počesť Svätého Štefana. Počúvajte dobre. "Nemali by práve slovenskí Maďari prinavrátiť kult Svätého Štefana sem, kde má prirodzene korene?" To je na jednej strane síce pekné, že uznáva tie korene na Slovensku, ale na druhej strane, samozrejme, že to chápe tak, že vlastne tu sa zrodilo maďarstvo, že tu je maďarstvo a toto je tá pravá pravlasť Maďarov, je ňou vraj vlastne územie dnešného Slovenska. "Tisícsté výročie ponúka vynikajúcu príležitosť, aby sa budúcoročné oslavy Svätého Štefana," to písal vlani, "stali polooficiálnym sviatkom maďarstva na Slovensku." Tak to už je len krok k tomu vyhlásiť Slovensko za Maďarskú republiku.

  Teraz trošku o opozícii, teda o terajšej koalícii, aby ste si nemysleli, že pán podpredseda vlády Csáky je až taký veľký priateľ tejto koalície. Uznáva len jediných, uznáva, samozrejme, pán Kužma, jediný predstaviteľ, ktorého vidím z celej tejto skupiny, uznáva len Demokratickú stranu a Stálu konferenciu inteligencie Slovenska. Ostatní sú veľmi pochybní a môže sa do toho druhého tábora, píše, prešmyknúť aj časť ľavičiarov. Takže neviem, čo sa stane.

  Obviňuje nás ďalej, to je, samozrejme, v obidvoch knihách, to je určené pre svet, pre diplomatov tu v Bratislave, ktorí nie všetci, samozrejme, podliehajú jeho tlaku. Ale píše tu: Je to zbytočné úsilie, čo robia Slováci. Sotva čosi nad 4 mil. Slovákov, už nás je len čosi nad 4 mil. z tých 5 300 tis. už je nás len 4 mil. Tak už neviem, ako povýšil tieto menšiny alebo on to ráta tak, že Rómovia sú zvlášť a maďarská menšina zvlášť. Sotva čosi nad 4 mil. Slovákov vraj nemôže len tak ľahko asimilovať 600 tis. Maďarov.

  Páni, toto je moja téma, dámy, dámy tu ani nie sú, ba je tu niekoľko dám v našom krídle, ale je tu aj jedna dáma z koalície.

  Prosím vás pekne, ja som desaťkrát, stokrát povedal všetkým trom predstaviteľom, vedúcim strán, ešte keď boli spolu. Prosím vás, priveďte mi jedného, jediného občana z južného Slovenska, ktorý bol maďarskej národnosti a za posledných desať alebo dvadsať rokov sa prihlásil k slovenskej národnosti. Na južnom území, isteže, keď sa tam presťahoval do Žiliny, tak ho možno žena donútila, aby bol Slovákom, ak bola Slovenka. Ale ani jedného sme neasimilovali. Keby som ja, už sa opakujem, ale prosím vás, je to dôležité, aby to svet vedel, keby som ja bol občanom maďarskej národnosti a žil na južnom Slovensku a robil niekde slušnú prácu, neviem už akú, ale slušnú, tak musel by som byť na hlavu padnutý, aby som sa prihlásil k slovenskej národnosti, lebo by som vedel, že budem ostrakizovaný zo spoločnosti, ktorá v podstate riadi tú spoločnosť, čo vidieť najmä teraz, a v podstate by som naozaj spáchal najmenej profesionálnu samovraždu, lebo by som vedel, že ma na druhý deň vyhodia, nájdu si nejakú zámienku a nepovedia, že za to, že som sa prihlásil k Slovákom. A toto sa tvrdí do sveta, že my chceme asimilovať 600 tis. občanov maďarskej národnosti. Prosím vás pekne, toto tvrdí podpredseda slovenskej vlády. Tak hovorím, že medzi svojich priateľov zaraďuje iba členov Demokratickej strany a Stálej konferencie občianskej inteligencie, čo je veľmi málo.

  Do druhej skupiny patria netrpezliví národovci, zástancovia okamžitých tvrdých krokov proti nám. Aké tvrdé kroky proti občanom maďarskej národnosti urobila vláda Vladimíra Mečiara? Nuž nijaké. Dostávali peniaze na kultúru, žili si, nikto ich nespochybňoval. To sami o sebe začali tvrdiť, že sú ľudia druhej kategórie, aby vzbudili ľútosť, ale to predsa nie je pravda. Práva nejakého Pála Istvána z Levíc, to náhodou hovorím, lebo je aj pán Csáky z Levíc, sú také isté ako Jozefa Nohavicu z Oravy. To je predsa nezmysel. Nerobme si ilúzie, aj strany súčasnej opozície, to znamená teda súčasnej koalície sú ešte veľmi vzdialené od európanstva. Len Demokratická strana tam už priplávala.

  Ale teraz počúvajte vetu, ktorá má pre mňa ominózny odtieň, ktorá znie strašne. "Podľa súčasného stavu veci by sa však v priebehu dvoch rokov malo rozhodnúť o osude Slovenska." Bude to mať veľký vplyv i na našu budúcnosť. Doslovný citát. Doslovný citát. Tak sa nad tým zamyslite, ktorí si ešte stále myslíte, že to nie je pravda, ktorí, samozrejme, tu nepočúvate, nemyslím na tých, čo sú tu, ale na tých, čo tu nie sú. Pretože sú to ostré podlé slová voči Matici slovenskej.

  Dobrodruhovia roznecujú napätie aj na občianskom princípe. Jednoznačne ich musíme pomenovať, píše pán Csáky. Sú to vraj viacerí vedúci predstavitelia súčasnej vládnej koalície, viacerí vedúci Matice slovenskej. Ešte raz opakujem tu pre tých, ktorí chcú počuť. Táto bývalá koalícia, teraz opozícia, my sme nikdy, ale nikdy nestotožňovali predstaviteľov vedenia Maďarskej koalície alebo Maďarskú koalíciu, poslancov Maďarskej koalície s maďarskými občanmi na Slovensku. My sme nikdy nevyhlasovali nič kruté proti nim. Nikdy sme ich neznevažovali, ako to robia, bohužiaľ, ľudia, ktorí sa hlásia, ktorí prisahajú na Slovenskú republiku a označujú nás za takmer zločincov. "Medzi Maďarmi je vraj protislovenský postoj," dobre počúvajte, to je taká kuriozita, "je protislovenský postoj mizivý." Podľa štatistík sme tolerantnejší. A teraz ide veta, ktorá, keby som si mohol sadnúť, ale to by ste ma nevideli, keby som si sadol. "Do istej miery je to azda aj vplyv maďarskej politiky na Slovensku." Takže vďaka maďarskej politike, zrejme sa myslí aj maďarská politika Budapešti, aj maďarská politika na Slovensku, sa myslí, že oni sú tolerantnejší. Preboha, už aká tolerancia?

  Ide nám o kultúrnu autonómiu, píšu. Pre také významné spoločenstvo, akým je na Slovensku maďarstvo, by to predovšetkým znamenalo zapojenie do jednotného systému maďarských kultúrnych a spoločenských inštitúcií, samosprávne riadenie a autonómne financie. Maďari na Slovensku, neviem pochopiť, píše autor, aby naše školstvo na večné časy spravovali úradníci slavkovského kalibru, ospravedlňujem sa pani poslankyni, ale je to tu napísané, aby dohľad nad našou kultúrou bol "zglajšaltovaný" pod Maticou. Toto sa hovorí z úst podpredsedu vlády. Čudnej vlády, ale predsa len vlády Slovenskej republiky. A veru buď sa to tak stane, teda že budú "zglajšaltovaní", alebo musíme mať autonómiu. Tu máte. Zatiaľ je to téma vracajúca sa znovu a znovu.

  Citát: "Záležitosti maďarstva na Slovensku dodnes nemajú zákonného správcu. Táto situácia je ďalej neudržateľná. Niekto musí prevziať v dobrom zmysle slova úlohu vlády v maďarskej mikrospoločnosti na Slovensku. Bez vnútorného usmerňovania ste však ohrození," obracia sa k svojim. Aj to treba vidieť. Vlani ste dospeli k názoru, že kým sa nemôžu ustanoviť vaše "legitímne autonómne orgány", zase je to tu, autonómia, "môžu najúčinnejšie túto úlohu vykonávať maďarskí parlamentní poslanci". No vykonávajú ju, ako ju vykonávajú. Ja nehovorím, že sú všetci rovnakí, ale, bohužiaľ, pán Csáky, ktorý tiež bol poslancom, patrí k tým, ktorí najväčšmi ubližovali na Slovensku od prvej chvíle svojho pôsobenia v politike. Nechceli tento štát a robili všetko možné.

  Ďalej ďalší citát. Veľmi zaujímavý. "Hranica medzi Maďarskom a Slovenskom nie je hranica etnická, ale strategická." Tu musím pripomenúť, že pán podpredseda vlády asi pred dvoma rokmi v decembri vyhlásil v rozhlase. "Však čo sa máme rozčuľovať, my sme predsa Európania. Čo na tom, keď sa trošku zmenia hranice, keď sa posunú?" To bolo v čase, keď Balladur, vtedajší francúzsky premiér Balladur neobozretne raz vyhlásil, že nevylučuje zmeny hraníc. Potom si to uvedomil, čo povedal, asi o dva mesiace začal hovoriť niečo celkom iné, ale v tej medzichvíli, v tom medziobdobí odzneli takéto slová. Csáky: "Nie je to hranica etnická, ale strategická, určená mocenskými záujmami." Zasa narážka na to, že vlastne Trianon rozhodol o tom, že Slovensko, vôbec Československo, vtedajšie, samozrejme, mohlo vzniknúť.

  Tu sa hovorí ďalej o Slovákoch. Prečo je postavenie maďarskej menšiny na Slovensku iné ako slovenskej v Maďarsku? Píše: "Slovenská menšina pred stáročiami dobrovoľne opustila pôvodnú rodnú zem." Bolo to zasa celkom ináč. Zavolali ju tam vladári po tureckých vyhladzovacích atakoch na toto južné územie, nešla tam dobrovoľne. Ale tu sa skryto naráža to, čo sa hovorí otvorene v knihe The Hungarians in Slovakia. Hovorí sa otvorene to, že maďarská menšina, Maďari na Slovensku sú autochtónni obyvatelia, že oni tu boli prví, ktorí bývali na tomto území medzi Dunajom a nehovorím Tatrami, ale medzi Dunajom a povedzme inými tokmi, medzi cestou, medzi hradskou z Bratislavy do Zvolena cez Nitru, že to všetko na juh, čo je od tej cesty, že oni tu boli prví. Ako by tu vôbec nebolo, ako keby neexistovali jazykové dôkazy, ktoré vyvracajú ich primitívne lži. Veď nechcem to tu opakovať, ale všetky slová domáceho pôvodu sú slovenské: dvor - udvar, veď oni nevedeli, čo je udvar, to nie je urážka. Žili ako kočovníci, bol to vtedy normálny spôsob. Prišli na Slovensko, vymysleli si udvar - dvor. Vymysleli si vacsoru - večeru, ebéd - obed, szalma - slama, széna - seno. Keby neboli ostatné slovanské jazyky, ja vás ubezpečujem, že dodnes by platila vo svete teória, že toto sú slová maďarského pôvodu. Takto našťastie máme tu Čechov, máme Ukrajincov, máme Poliakov, Rusov a tak ďalej. Takže nikto nás nemôže presvedčiť, že všetky tieto národy prevzali tieto slová: szomszéd veď oni nemali szomszéda. Viete čo je szomszéd? Sused, samozrejme. Mimochodom, je to jazykový dôkaz pre nás. Keď boli nosovky, voľakedy bolo sonsed, nie sused, ale sonsed. Voľakedy bolo golemb, nie holub, a preto majú Maďari slovo galamb vo význame holuba.

  Tak teda základná situácia je daná. Je tu národnosť, ktorá sa vysťahovala do Maďarska a ktorej národné sebavedomie je vraj oveľa slabšie, to sa o Slovákoch hovorí, ako maďarstva na Slovensku, lebo ho veľmi tvrdo zdecimovali po vojne vlastní (slovenskí) nacionalisti, keď olúpili menšinu o najuvedomelejšiu vrstvu. Toto sa hovorí o Slovákoch. Ani slovo o tom, o čom písal aj promaďarský historik MacCartny, že už v dvadsiatych rokoch, v druhej polovici vznikali spoločenstvá, ktorých úlohou bolo pomaďarčovať mená, a to znamená aj pomaďarčovať celý život. My sme sa sami vlastnou vinou vlastne zdecimovali. Nie oni nás zdecimovali, ale keby si prečítali knihu svojho "pusipajtáša" Rudolfa Chmela Moja maďarská otázka, vyznamenanou mimochodom v Maďarsku, tam by sa dočítali, že národnostný útlak v Maďarsku týkajúci sa menšín trval až do konca Kádárovej éry, a nie, že sami Slováci sa zdecimovali. To je strašné.

  Jednoducho nemôžem všetko citovať, ale musím odcitovať niečo ešte o tom územnom členení, ktoré sa vyskytuje v obidvoch knihách. Páni, tu sa hovorí: Štvrtý bod návrhu sa spája s už spomínanou územnou reorganizáciou a cieľom je vytvoriť tri, štyri župy, kde by Maďari žijúci na Slovensku predstavovali významný podiel. Celé južné Slovensko od Šamorína s malou prestávkou pri Košiciach až po najvýchodnejší cíp a najjužnejší cíp Slovenska je v týchto troch župách. To je predvarenie, ja som to tak nazval, to je administratívne predvarenie, ktoré už potom dovaria pri prvej príležitosti. Nájdu si zámienku, napríklad takú zámienku, ako teraz je odchod Rómov. Veď aj pán Pittner, tu sa to už spomínalo, nebudem to opakovať, vyhlásil, že stopy tohto odchodu vedú do Maďarska. Nájde sa taká zámienka, nájde sa možno kosovská zámienka. Všetko sa nájde, aby bolo južné Slovensko, tak ako je vyčlenené, pridelené k Maďarsku. Tam je napríklad, nemám tu možnosť, keby tu bola nejaká mapa, nie mapa, ale možnosť projekcie niekde urobiť. Tu je napríklad Rimavskosobotská župa, ktorá hraničí, samozrejme, s tou Komárňanskou či Novozámockou a všetko celé južné Slovensko, hovorím, okrem malého úseku pod Košicami, tam vlastne je. Ale keďže povedal tri, štyri župy, tak je pravdepodobné, že si ešte vymyslia tú štvrtú župu, ktorá by bola maďarská.

  A teraz na záver, aby som predsa len vás celkom neunavil, ale to si musíte prečítať. To je niečo, čo musí v každom Slovákovi, teraz sa blížia oslavy tejto udalosti, roztvoriť nožík. Slovenské národné povstanie? Jeho protifašistické zameranie je nepochybné. Takisto ako jeho lokálny význam. To je prvá taká vetička. Je známe, že Slovenské národné povstanie bolo druhou najväčšou udalosťou, najväčším odporom domáceho obyvateľstva voči fašizmu po juhoslovanskom povstaní, samozrejme. To sa nedá porovnať s juhoslovanským bojom, ale bolo to druhé. Tu sa hovorí o lokálnom význame. To je, samozrejme, nie nejaký hriech z úst pána Csákyho. Citujem: "Zďaleka však nie je pravdivé stanovisko, ktoré sa pokúša presadiť niekoľko príliš národne horlivých historikov a publicistov, že druhá svetová vojna bola iba taká malá kuca-paca okolo SNP." Tak chcel by som vedieť, ktorý zo slovenských historikov by takúto hlúposť povedal, že by chcel povýšiť Slovenské národné povstanie za rozhodujúcu udalosť druhej svetovej vojny. Ale, bohužiaľ, takto je to napísané, zasa to má kohosi ovplyvniť.

  "Veľké stredoslovenské úsilie trvalo iba zopár týždňov a bez zahraničnej podpory bolo vopred odsúdené na fiasko." Toto je citát. Tak to vraj bolo fiasko. Slovenské národné povstanie bolo fiasko. Citát: "Nepochybne malo aj isté znaky občianskej vojny, veď povstalci aspoň tak usilovne vraždili svojich rodákov ako cudzí okupanti." Páni, toto sú trestné veci. Toto sú trestné veci. Za toto treba dať trestné oznámenie. Normálne požiadať netreba, on nie je poslancom, nemusí ho náš imunitný výbor, ktorý aj tak pracuje len jedným smerom, zbavovať imunity. Na toto treba dať trestné oznámenie. Takto písať o Slovenskom národnom povstaní a toto tvrdiť dnes ako člen slovenskej vlády, keď sa celá slovenská garnitúra na čele s predstaviteľmi SDĽ chystá oslavovať SNP, keď ich podpredseda vlády niečo také vyhlási?

  A to ešte nie je koniec. Citát: "A to už musíme s veľkým zármutkom konštatovať, že SNP v protimaďarskom postoji súperilo s fašizoidnými režimami." Prosím vás pekne, ja si myslím, že jediné čestné, čo by mohol urobiť a rozumne, ak sa chce vyhnúť veľkým škandálom, lebo budeme o tom písať doma, budeme o tom písať do sveta. On sa baví, on to nepočúva. Pravdaže, on prišiel tu zabávať, pán Gyurovszky. Je to absolútne urážlivé.

  Mohol by som vám z tejto knihy The Hungarians in Slovakia, mohol by som vám citovať ešte veľa vecí. Sú tu strašné veci, ktoré sa týkajú jednak toho rozmiestnenia maďarskej menšiny na Slovensku, jednak všetkého, jednak proste tie požiadavky, ktoré sú tu na autonómiu a tak ďalej. Tvrdenie, že 94 percent občanov maďarskej národnosti hovorí dobre po slovensky, to povedal pán Csáky takisto, aby vytvoril dojem, že na Slovensku vlastne sú Maďari spokojní a šťastní. Toto je taktika, toto je politika, ktorá má za cieľ skutočne dehonestovať Slovensko. A už sa naozaj nečudujem tomu, že pán Csáky sa chce zriecť autorstva tejto knihy, ale to sa mu jednoducho nepodarí, lebo sám seba usvedčil, keď odpovedal na moje interpelácie, ktoré prijal za svoje, nepovedal ja o tom nebudem hovoriť, lebo sa ma to netýka, takisto hovorím, existuje tento dokument.

  A ešte posledná poznámka o demokracii. Vy vážená opozícia, vážená koalícia - ale aj to príde, to iné, vy vážená koalícia, sa tvárite, že ste demokratická, bohvie aká demokratická. Ja vám poskytnem len jeden príklad. Keď bol pán Kalman podpredsedom vlády Vladimíra Mečiara, v tejto jeho rade pre národnosti bolo koľko predstaviteľov maďarskej národnosti? Dvaja. Zabudol som sa spýtať, skrátka boli tam prinajmenej dvaja predstavitelia opozície, lebo maďarská opozícia bola vtedy súčasťou opozície, nie? Teraz v rade pre menšiny niet ani jedného predstaviteľa opozície, ani jedného, sú tam vraj odborníci. To je taká otázka, ako keby chcel niekto povedať, že medzi opozíciou sa nenájdu odborníci na národnostné otázky alebo na ľudské práva, alebo na niečo iné. To je trápna výhovorka, to len ukazuje smerovanie tohto človeka, to len ukazuje politiku tohto človeka.

  Ja viem, vy ho neodvoláte. Neodvoláte ho ani napriek tomu, ale slovenský národ ho odvolá. Za tieto slová o Slovenskom národnom povstaní budeme požadovať normálne trestné stíhanie pána Pála Csákyho za urážky tohto štátu. Máte možnosť ho buď odvolať, máte možnosť ho buď presvedčiť, aby sa sám vzdal, neurobíte ani jedno, ani druhé, ale pamätajte si, že z tohto uzla, ktorý si sám na seba uplietol, z tejto slučky, a nemyslím to doslovne, žiadne šibenice, obrazne, z tejto slučky, do ktorej sa sám zamotal, výrokmi o Slovákoch, o ich minulosti, o tom, že vlastne tu boli oni prví, nepriamo povedané, akí Slováci v 9. storočí, sa nevymoce. My netvrdíme Slováci, ale predkovia Slovákov, samozrejme, my netvrdíme, že už bol akosi vytvorený slovenský národ. A jeho slová o Slovenskom národnom povstaní sú vlastizradné slová a na tom končím.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Slobodníka sa hlási šesť pánov poslancov, posledný pán poslanec Benčat. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami.

  Ako prvá - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem nadviazať na vystúpenie pána poslanca Slobodníka zopakovať jeho slová, ktoré citoval z kníh podpredsedu Csákyho: Južné Slovensko sa vrátilo do Maďarska. Tento citát lepšie ozrejmuje, prečo som vo svojom vystúpení tlmočila rozhorčenie poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko nad používaním pojmu Felvidék. Felvidék znamená Horná zem. Felvidékom tí, ktorí tento pojem používajú, vyjadrujú stanovisko, že toto územie bolo, je a bude maďarské. Je to podľa mňa absolútny nezmysel a všade v rozvinutých štátoch, ako je Nemecko, dajme tomu Francúzsko, Spojené štáty, v ktorých dokonca evidujú tých občanov, ktorí pracujú v mimovládnych organizáciách, ktoré sú financované zo zahraničia, vo všetkých týchto štátoch takéto stanoviská smerujúce k územnej celistvosti štátu sa považujú za vlastizradu. A ten, kto takéto výroky propaguje, je aj trestne stíhaný za vlastizradu. Preto dávam veľký otáznik pre poslancov vládnej koalície, asi jej hlasy nebudú veľmi naklonené odvolaniu pána poslanca Csákyho, budú preferovať zrejme nejaké koaličné dohovory, ktoré boli včera večer do nočných hodín, ale dávam otázku, aké majú svedomie, aký majú postoj k tomuto štátu a či si vôbec uvedomujú, čo budú robiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec Slobodník oprávnene kritizoval tú pasáž publikovaných informácií, ktorá, bohužiaľ, nie je ojedinelá a ktorá je veľkou lžou a veľkou falšou. Už nemožno hovoriť o mýte, začali ho pestovať "pavedecké" autority Maďarskej republiky o stredoveku na našom území a na území, ktoré vtedy v okolí, najmä v okolí Balatonu obsadili a ktoré obývali naši predkovia. Chcem povedať, že jestvujú priame dôkazy. Prvý dôkaz poskytla pani doktorka Čemická, Csemicsay po maďarsky, ktorú odmietla podporovať Maďarská akadémia vied, a preto ju podporila Bavorská akadémia vied a vykopala kamenné základy chrámu a celého komplexu, ktorý jednoznačne potvrdil prítomnosť Pribinu a potom neskôr Koceľa pri Balatone - Blatnohrade. Druhý listinný dôkaz sa podarilo získať Národnému literárnemu centru, najmä jeho sekcii, ktorá toto mala na starosti a ktoré, bohužiaľ, súčasný minister Kňažko zrušil, pretože práve on nepotrebuje zhromažďovať listinné dôkazy o našej minulosti, keďže tých typov na získanie ďalších dokumentov bolo vyše 12, a je to ďakovný list franského kráľa z druhej polovice 8. storočia po roku 760, ktorý jasne dokazuje (sú to faksimile, ktoré vlastní Slovenská republika vďaka bavorskej štátnej knižnici po mojej návšteve tam), že to sú lži a výmysly, a keď má niekto hovoriť o autochtónnosti na tomto území, tak sú to jednoznačne starí Slováci.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda, to, čo tu prečítal pán poslanec Slobodník z vašej knihy, sú tvrdé a usvedčujúce dôkazy. Namiesto toho, aby ste vysvetlili a obhájili svoje postoje, ktoré ste vyjadrovali v knihe, sa veselo po celý čas bavíte a nepočúvate. Zrejme ste si istý, že nebudete odvolaný, lebo väčšina v parlamente vás podrží. Myslím si však, že by bolo slušné vypočuť si, čo sa tu hovorí, a vyvrátiť veci, ktoré skutočne svedčia o tom, že nereprezentujete Slovensko, ale skôr istú južnú krajinu.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Najprv zrejme k záľube pána podpredsedu vlády, ktorý sa snaží byť historikom, ale zdá sa, že je skôr historikom fantastom. Chcela by som ho upozorniť vzhľadom na citát, ktorý nám tu prečítal pán poslanec Slobodník z jeho knihy, že Slovensko nikdy s výnimkou horthyovskej okupácie nebolo súčasťou Maďarska. Slovensko bolo kedysi súčasťou Uhorska a Uhorsko, prosím, nie je ani nebolo Maďarsko. To pánu podpredsedovi zrejme stále uniká a dúfam, že si svoje vedomosti doplní, aby sa po druhýkrát takýchto omylov nedopúšťal.

  A teraz mi dovoľte dve poznámky o číslach. Svojho času na jednej z návštev pána Stoela, európskeho komisára sme hovorili o tom, aká je, samozrejme, menšinová politika Mečiarovej vlády a on sa veľmi rozhorčoval, ako málo sa slovenská vláda stará o maďarskú menšinu, ktorá je taká početná, že je ich tu 560 tis., on tvrdil okolo 600 tis. a hral sa s percentami takým spôsobom, že stále nám nešlo do hlavy, o akých číslach hovorí. Nakoniec sme si uvedomili, že on zvlášť ráta Rómov, hovoril, že Rómov je okolo 350 tis. a Maďarov na Slovensku je okolo 600 tis. Keď sme ho upozornili, že keby boli pravdivé tieto jeho čísla, tak Slovensko by malo okolo 6 mil. obyvateľov, lebo Rómov vlastne rátal dvakrát, aj tých, ktorí sa rátali za Maďarov a ktorých on pokladá za Rómov. To sú také zaujímavé hry s číslami, ktoré sa stále zneužívajú, a robí to aj pán podpredseda vlády.

  A ešte jedna poznámka o číslach. Pán poslanec Slobodník tu hovoril o tom, ako ignoruje pán podpredseda vlády ten fakt, že na južnom území Slovenska žije milión Slovákov. Myslím si, že keby sa...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Slobodník uviedol viacero výrokov podpredsedu vlády pána Csákyho, ktoré uverejnil vo svojich knihách a ja, samozrejme, očakávam, že pán Csáky sa k týmto svojim citátom vyjadrí a vysvetlí nám tieto postoje.

  Napriek tomu som presvedčený, že zo Strany maďarskej koalície bolo hazardom nominovať do funkcie najvyššej exekutívy Slovenskej republiky osobu s takýmito politickými názormi, a myslím si, že je to isté riziko aj pre ostatné strany koalície, ktoré ak budú podporovať pána Csákyho vo funkcii, potvrdia, že sa stotožňujú s názormi pána Csákyho, a myslím si, že to bude pre ich členov a ich voličov neprijateľné. Nazdávam sa, že Strana maďarskej koalície mala zvážiť, či je pán Csáky vhodný typ na funkciu podpredsedu vlády Slovenskej republiky a či nemohol reprezentovať túto stranu v inej funkcii, možno nie v exekutíve.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  pôvodne som nechcel vystúpiť, ale neviem si predstaviť, akým spôsobom tu pán Csáky, pán podpredseda vlády vystúpi a akým spôsobom mieni odpovedať, keď 90 percent vystúpenia pána Slobodníka ignoroval a debatoval so svojím pánom kolegom. Ja by som bol, pán predsedajúci, rád, keby sa tu konečne urobila náprava, aby sa nám tu nepredvádzali poslanci z koalície a nevysedávali na vládnych kreslách. Ešte si na to musia trošku počkať, kým sa tam dostanú. Opakuje sa to nielen dnes, toto je jav veľmi častý pre poslancov SMK, ale aj iných z vládnej koalície. Za to vám vopred ďakujem, že urobíte nápravu.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďalší do rozpravy je prihlásený pán poslanec Hofbauer, po ňom sa pripraví pán poslanec Húska, posledná písomne prihlásená je pani poslankyňa Belohorská.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán podpredseda vlády,

  dámy a páni,

  pri zhodnocovaní splnenia vecnej podstaty problému, ktorý tu prerokúvame, a tým je vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu, pozastavil by som sa pri takej matematicko-statickej forme toho, či sú splnené okrajové podmienky toho, čo sa tu uvádza v podaní, a či boli splnené podmienky nutné a postačujúce na to, aby podpredseda vlády Pál Csáky bol zbavený svojho postu podpredsedu vlády formou vyslovenia nedôvery.

  Na úvod by som sa zmienil predovšetkým na základe toho, čo vlastne podpredseda vlády Pál Csáky de iure je. Je podpredsedom slovenskej vlády pre ľudské práva, je podpredsedom slovenskej vlády pre menšinové práva, je podpredsedom vlády pre regionálny rozvoj a predovšetkým je podpredsedom slovenskej vlády. Takže pozastavím sa teraz pri týchto jednotlivých bodoch, do akej miery Pál Csáky ich napĺňa a do akej miery ich nenapĺňanie je dôvodom na vyslovenie nedôvery jeho osobe.

  Ľudské práva v jeho interpretácii sú práva nie štátotvorného národa na území tohto štátu, ktorého vlády je členom, ale sú to ľudské práva maďarskej menšiny. Na toto netreba chodiť s dôkazmi ďaleko, stačí ním uvádzané úspechy, medzi ktoré zaraďuje zavedenie dvojjazyčných maďarsko-slovenských vysvedčení na území zvrchovaného štátu. To je svetový unikát, ktorý neexistuje nikde na svete. Porušovanie ľudských práv na území Slovenskej republiky je skutočnosť, že na južnom Slovensku boli vyhodení všetci slovenskí riaditelia základných škôl, stredných škôl, gymnázií, učilíšť, materských škôl. Prišlo k úplnému kompletnému plošnému preobsadeniu buď maďarskými pedagógmi, alebo výrazne promaďarskými pedagógmi. To bola nacionalistická čistka ako hrom, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani gróf Apponyi v roku 1907.

  Ľudské práva na území Slovenskej republiky, to je aj, to sú aj ľudské práva bohoslužieb vo svojom vlastnom jazyku. Akým spôsobom táto skutočnosť je rešpektovaná. Akým spôsobom podpredseda vlády pre národnosti a ľudské práva sa o toto usiluje. V 350 obciach v kostoloch sa jednoducho bohoslužby v slovenskom jazyku neslúžia a pokiaľ duchovní o toto mali úsilie, tak boli nacionalistickým štvaním jednoducho vypudení, zastrašení a vyštvaní.

  Strane maďarskej koalície podliehajú dva veľmi dôležité rezorty, to je rezort životného prostredia a rezort výstavby a stavebníctva. V týchto rezortoch prišlo ku kompletnému preobsadeniu vedúcich úradov na úrovni okresov aj krajov v južných častiach Slovenskej republiky tak, že vedúcimi aj stavebných úradov, aj úradov životného prostredia sú maďarskí úradníci, príslušníci maďarskej menšiny. Skúste vstúpiť do úradov týchto inštitúcií, tak zistíte, že od vrchu až po spodok, až po upratovačky, všetko je maďarskej národnosti a prakticky sa tam nedohovoríte, lebo niet ani vôľa. Čiže ľudské práva v tomto smere nie obhajuje, ale potiera podpredseda vlády Pál Csáky.

  Jeho pozícia v oblasti menšinových práv. Moja otázka znie, ktoré menšinové práva, o ktorých menšinách sa tu zmieňoval a ktoré presadzoval. Pán poslanec Dušan Slobodník uviedol, aký je jeho postoj doslova arogantnej odmietavosti voči ostatným národnostných menšinám. O ostatných menšinách sa zmienil ako zvyškových, zanedbateľných menšinách, pričom celé ťažisko jeho činnosti je výlučne maďarská menšina. Takže tu sa nedá hovoriť o jeho napĺňaní funkčného postavenia z hľadiska obhajovania menšinových práv menšín, ale výlučne len jednej jedinej menšiny, a to je maďarskej menšiny.

  Problematika regionálneho rozvoja. Strana maďarskej koalície na zabezpečovanie realizácie regionálneho rozvoja má k dispozícii dve úžasné páky dvoch veľmi vplyvných ministerstiev - ministerstva životného prostredia, ministerstva výstavby a stavebníctva. Oba tieto okruhy sú zo strany pána Csákyho hrubo ignorované a sú východiskom na diskrimináciu predovšetkým rómskeho obyvateľstva. Z akého dôvodu? Ja si nerobím ilúzie o vzdelanostnej úrovni ani o pracovnej disciplíne a prácechtivosti tohto etnika. Ale Pálovi Csákymu sa podaril jeden unikát, a to zhrnúť do jedného asociálneho vreca úplne všetkých príslušníkov rómskej menšiny. To je nehoráznosť, ktorá tu neexistovala hádam s výnimkou fašisticko-hortyovského Maďarska za druhej svetovej vojny, keď Rómovia boli označení za nežiaduce etnikum. Nikto nech nehovorí, že Rómovia sú len takí, ktorí nechcú pracovať, že sú len asociáli, že sú len takí, ktorí nemajú záujem slušne bývať, a sú len takí, ktorí nemajú organizačné schopnosti sa postarať o seba a svojich blížnych.

  Ale v súčasných podmienkach súčasnej Dzurindovej vlády a podpredsedu vlády pre ľudské, menšinové práva a regionálny rozvoj Pála Csákyho takéto šance jednoducho im boli odobrané. Dzurindova vláda priniesla do úpadku prakticky celé národné hospodárstvo, a ten úpadok sa ešte len začal, ale v dvoch rezortoch sa to podarilo takmer dokonale, v pôdohospodárstve a v stavebníctva. V stavebníctve sa podarilo povaliť reťazec od veľkých firiem, veľkých investičných celkov cez stredné, malé firmy až po miestne organizácie. V poľnohospodárstve presne to isté. A toto bola práve sféra, v ktorej bola značná časť rómskeho prácechtivého etnika zamestnaná, kde mali pracovné príležitosti a kde boli ochotní a mali záujem pracovať. Ja som rozprával s nie jednými príslušníkmi Rómov, ktorí boli dobrými pracovníkmi v oblasti pôdohospodárstva, v živočíšnej výrobe, v poľnohospodárskej výrobe.

  Nech mi nikto nehovorí, že toto etnikum je celé asociálne, to nie je jednoducho pravda. Hovoril som s podnikateľmi, ktorí sa pokúšali v oblastiach, kde je najvyššia nezamestnanosť, dať dohromady stavebné firmy, ktoré by sa zaoberali predovšetkým takými činnosťami, ktoré sú rómskemu etniku blízke, zemnými prácami, výkopovými prácami, terénnymi úpravami. To jednoducho nie je možné, aby sa uživili v tejto oblasti, pretože súčasná legislatíva im to neumožňuje, výberové konania ich likvidujú a v súčasnosti prerokúvaný zákon o verejnom obstarávaní nemá žiadne zábrany voči tomu, aby táto špecifickosť tam bola zohľadnená.

  Pán podpredseda vlády Csáky, prečo ste ako príslušník Strany maďarskej koalície to neuplatnili pri svojich dvoch rezortných kolegoch - ministrovi výstavby a stavebníctva a a ministrovi životného prostredia? Veď nebolo by problémom zriadiť osobitnú kapitolu a osobitnou formou nadradiť takéto firmy v oblastiach extrémne vysokej nezamestnanosti rómskeho etnika, podobne ako je to v južanských štátoch Spojených štátov amerických. Tam to ide, na Slovensku to nejde? V južanských štátoch Spojených štátov amerických o to záujem bol a tam černošské firmy jednoducho sú svojím spôsobom zvýhodňované, pretože je braný do úvahy ich historický vývoj, ich historická pozícia, ale aj ich reálne možnosti. Na Slovensku sa toto neudialo ani neudieva, pretože problematika záujmu o rómske etnikum nie je vašou problematikou, je len odťažitá a vám bolo pohodlnejšie všetkých Rómov jednoducho nahrnúť do jedného spoločného vreca a postaviť ich do pozície mimo sociálnej sféry Slovenskej republiky. Presne v tej istej oblasti sa ocitli všetci Rómovia v oblasti bývania, nehovorím o tých, ktorí nie sú schopní a ochotní si udržiavať svoje obydlia a nemajú o to ani záujem, ale v tomto vreci asociálnej komunity sa ocitli aj tí, ktorí toto mali záujem riešiť, ale pri súčasnej legislatíve jednoducho sa to stalo nemožné. Vy viete veľmi dobre, aké sú na to dôvody, a veľmi dobre viete aj to, že ste v tomto smere nepreložili v prospech rómskej menšiny ani krížom slamky.

  To, či ste podpredsedom vlády Slovenskej republiky. Pán Pál Csáky, nie ste. Nie ste a ste to dokumentovali, celá Strana maďarskej koalície viac ako rukolapne. Od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie, keď vlastne vznikla Maďarská republika alebo maďarský štát, pretože pred rokom 1918 Maďarsko neexistovalo, existovalo Uhorsko, tak celý reťazec vtedajších vládcov a panovníkov, či to bol predseda vlády Károlyi, či bol komunistický samozvanec Béla Kún, či to bol fašistický Miklós Horthy, či to bol stalinský Mátyás Rákosi alebo následne Kádár, Boros, Antall, Horn až po súčasného Orbána, ani jeden z tohto reťazca maďarských čelných predstaviteľov nevybočoval z rámca túžby rekonštrukcie predtrianonského Uhorska. Nie Maďarska, Uhorska. Predtrianonského. Každý to deklaroval. Predseda vlády Károlyi, keď ešte nebolo ani Maďarsko ohraničené, už vyplácal mzdy slovenským úradníkom na území Slovenska po roku 1918, aby mali možnosť a finančné prostriedky na štrajkovanie a podvracanie vlastného štátu. Béla Kún svoju komunistickú čistku orientoval v prvom rade atakom a útokom na územie Slovenska opäť s túžbou rozšírenia teritória vznikajúceho Maďarska o Slovensko, či to bolo pod pravicovým, či pod ľavicovým, či pod monarchistickým alebo komunistickým, to už bolo úplne jedno. Miklós Horthy svoje túžby realizoval pod záštitou Adolfa Hitlera, všetko bolo dovolené a všetko bolo v poriadku, čo bolo v prospech rozširovania a expanzie. Mátyás Rákosi mal na vtedajšej slovenskej politickej scéne veľmi dobrého spoluhráča Viliama Širokého, ktorého dôverne nazývali Vilmoš Široký. Za jeho éry sa zo Slovenska presťahovalo do Maďarska desiatky kultúrnych a historických pamiatok, ktoré do dnešného dňa neboli vrátené z Maďarska. O Kádárovi sa hovorilo, že to bol liberálny komunistický politik, nuž tak taký liberálny, že v roku 1968 maďarské tanky sa zastavili až na hranici trianonského Uhorska. To bolo hlavným cieľom nie potláčanie demokratického vývoja vo vtedajšom Česko-Slovensku, ale opäť pripomenutie: Toto je naša čiara.

  Po pánu Borosovi, ktorý nadväzoval na Kádára, prišiel pán Antall. Pri otváraní kanála Dunaj - Mohan - Rýn, čo bol veľký sviatok nemeckého národa, nemeckého štátu, kde boli najvyšší predstavitelia nemeckého štátu, Antall vystúpil s militantným nenávistným vystúpením voči Slovenskej republike a s hrubými urážkami voči tam prítomnej delegácii. Sedel som tam o tri stoličky vedľa Antalla. Bola to hanba, ktorú si utŕžila Maďarská republika, pretože Nemci sa cítili dotknutí a urazení tým, že maďarská delegácia na nemeckej pôde si prepiera svoju vlastnú maďarskú špinavú bielizeň. Výsledkom toho bolo, že na čestnej vládnej lodi, ktorá bola prvá loď, ktorá plávala na kanáli Dunaj - Mohan - Rýn, pri našom, a nie pri maďarskom stole sedel federálny spolkový minister dopravy Lang, ale aj pán Weizsäcker, vtedajší prezident Nemeckej spolkovej republiky, pretože sa doslova hanbili za toto faux pas, ktoré tam teatrálne predviedol Antall.

  Dámy a páni, ku všetkým týmto politikom sa maďarskí predstavitelia maďarskej menšiny na Slovensku hrdo hlásili. Korunované to bolo za predsedu vlády Orbána a zorganizovania konferencie a akcie v Komárne, kde Strana maďarskej koalície, vtedy ešte ako tri samostatné strany, deklarovali svoje požiadavky zhrnuté do ôsmich bodov. Tých osem bodov bolo počtom rovnakých, ako bolo osem bodov Heinleinovej Sudetonemeckej strany, a čo je veľmi zaujímavé, boli identické obsahovo. Vy ste nevymysleli nič nové ani nič rozsiahlejšie, opísali ste si Heinleinov program a preložili ste ho do maďarčiny. Ale to ešte stále bolo na úrovni neoficiálnych pozícií Strany maďarskej koalície na Slovensku. 20. februára tohto roku prišlo k zásadnému zlomu, pretože vtedy konferencia Maďarsko a Maďari, ktorá sa konala v Budapešti, po predstavujúcich dvoch kolách v Debrecíne a v Tate v roku 1996 a 1997, sa po prvý raz konala pod záštitou predsedu maďarskej vlády za účasti a aktívnej účasti najvyšších predstaviteľov maďarskej vlády, kde inštitúcia Maďarsko a Maďari sa oficiálne inštitucionalizovala, včlenila sa do programu maďarskej vlády, to sa stalo oficiálne. Tam prítomní predstavitelia Strany maďarskej koalície na čele s jej predsedom Bélom Bugárom sa teda prihlásili k tejto spolupráci de facto, ako to bolo dovtedy, ale aj de iure.

  Tento krok je zlomový krok a od tohto kroku 20. februára 1999 pokojne vás označujem za protištátne zoskupenie, ktoré pôsobí tu v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Vy ste sa dostali do úplne inej pozície a z tejto pozície vás treba aj zhodnotiť. Ak súčasná vláda to nerobí, koná vedome a zámerne proti záujmom tohto štátu, ale ona bola preto aj konštituovaná a ustanovená. Takže, dámy a páni, vo všetkých týchto štyroch bodoch, a to ľudské práva, menšinové práva, regionálny rozvoj a po tretie, stotožnenia sa so Slovenskou republikou, Pál Csáky naplnil vecnú aj formálnu podstatu svojho vlastného odvolania vyslovením nedôvery k jeho osobe, ale súčasne aj nedôvery k celému tomuto politickému zoskupeniu.

  Dámy a páni, svojimi vystúpeniami Strana maďarskej koalície a pán Csáky dokumentujú túžbu občanov maďarskej národnosti spočinúť v náručí maďarskej štátnosti. Vy si to veľmi neželajte, neželajte si to, pretože to sa môže uskutočniť a v prvom rade, kto na to doplatia, budú občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Dobrá životná úroveň po maďarsky hovoriacich občanov slovenskej národnosti spočíva v tom, že žijú na území Slovenska. Po pričlenení do Maďarskej republiky môžu v Maďarsku predávať svoje papriky, paradajky a predávať svoje poľnohospodárske produkty, ocitnú sa presne tam, kde sú obyvatelia ošarpaných a spustnutých maďarských dedín. Pretože Budapešť, to je len výkladná skriňa. Vy sa o to veľmi neusilujte, lebo jednému pánovi, ktorý sa usiloval o splynutie so svojou materskou krajinou, sa to podarilo. Istý Konrad Heinlein aj s jeho ďalšími tými, ktorí mu k moci dopomohli. Spomeňte si na to, ako skončil, ako dopadol, akým spôsobom sa to splynutie v konečnom dôsledku realizovalo. Neželajte si to aj z tej stránky, že občania tohto štátu si veľmi dobre pamätajú a moji rodičia si to veľmi dobre pamätali, ako vyzeralo splynutie južného Slovenska po obsadení južného Slovenska Horthym po Viedenskej arbitráži. Eufória Maďarov žijúcich na južnom Slovensku trvala presne tri dni. Po troch dňoch prišlo veľké vytriezvenie, pretože Horthyho vláda v prvom rade vyhodila všetkých Slovákov a v druhom rade vyhodila všetkých Maďarov žijúcich na Slovensku z akýchkoľvek funkcií. To neboli dostatočne dobrí Maďari, tí sa ocitli v koši tých, ktorým bola prisúdená motyka a krompáč a na južné Slovensko pod Horthyho vládou prišli takzvaní maďarskí Maďari, panskí Maďari z maďarského Maďarska. Maďari zo Slovenska už po týždňoch začali spomínať nostalgicky na to, ako sa mali v predchádzajúcom československom štáte a na jeho predchádzajúcom území.

  Dámy a páni, pán Pál Csáky ďalej nemá záujem na riešenie problematiky rómskej komunity aj z iných dôvodov. Zo všetkých možných údajov Strany maďarskej koalície sa dozvedáme do omrzenia, že tu na Slovensku žije 550 až 600 tis. občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Sú to veľmi zaujímavé tvrdenia, ktoré sa nezakladajú na reálnych sčítaniach obyvateľov. Takisto ja tu mám výsledky prieskumov Otvorenej spoločnosti, ktorá zase uvádza, že na Slovensku žije 520 tis. Rómov. To sú úžasné počty. Keď si to sčítame, tak ony sa vlastne prelínajú a podpredseda Csáky má vlastný záujem na tom, aby tieto údaje nikdy neboli identifikované a sčítané, pretože by zistil, že sú podvodom alebo by musel priznať, že sú podvádzaní tak Rómovia, ako aj maďarská menšina a predovšetkým zahraničie. Pretože z rómskej komunity sa Pálovi Csákymu podarilo vytvoriť nielen komunitu migrujúcu po Európe, ale migrujúcu aj medzi etnikami v rámci Slovenskej republiky. Striedavo sa nachádzajú v maďarskom etniku, striedavo v rómskom etniku, striedavo navršujú jedno, striedavo navršujú druhé, ale s konečným dôsledkom svojej vlastnej chudoby.

  A pokiaľ minister vnútra uviedol informáciu, ktorú domnievam sa, že nie je možné prehliadnuť, a to, že nitky migrácie, súčasnej migrácie Rómov do vyspelých štátov Európskej únie siahajú do Budapešti, tak je veľmi zaujímavé, že v prvom rade proti tomuto protestoval nikto iný ako George Soros, ktorý je hlavným sponzorom a mecénom európskej inštitúcie pre rómsku problematiku v Budapešti. Ja by som to nazval, že trafená hus zagágala. Prečo zaprotestoval? Priznal sa k tomu.

  Uvádzanie pozitív, ktoré tu uvádzal predseda výboru pán László Nagy o údajných pozitívach pána Csákyho, že má, disponuje a vedie Radu vlády pre národnosti, Radu vlády pre regionálny rozvoj, že iniciuje a uvádza do chodu Radu vlády pre trvale udržateľný život, pre mimovládne organizácie, viete, to nepripomína nič iné a nedokumentuje to nič iné, len to, že nečinnosť sa zakrýva pod inštitucionalizáciu toho, čo podpredseda vlády nerobí. To je obvyklý trik, že keď niektorý ústredný orgán si s čímsi nevie poradiť, tak zriadi na to osobitnú komisiu, osobitný výbor alebo podvýbor, osobitnú inštitúciu. Nakoniec minister výstavby a stavebníctva to zdokumentoval tým, že ide zriadiť osobitný úrad pre výberové konanie a osobitný úrad pre štátnu expertízu. Čiže to je zase len bobtnanie administratívy, toho, čo príslušníci Strany maďarskej koalície v Dzurindovej vláde nerobia.

  Dámy a páni, hádam korunu za tým alebo na to robí táto pozvánka, ktorá tu bola veľa razy spomínaná, je to skvostná pozvánka písaná v čírej maďarčine. Ja to čítať nebudem, pretože po maďarsky neviem a nerád by som maďarčinu prekrúcal, ale hneď v úvode ma upútava identifikácia, že sa to koná v Pozsony, že sa to koná na Felvidéku a že prvým oficiálnym predstaviteľom tohto chýrneho podujatia je Pál Csáky, miniszterelnökhelyettes. Nech sa páči, nech Pál Csáky si ide robiť svojho podpredsedu vlády tam, kde podpísal a prevzal svoje kompetenčné právomoci 20. februára 1999. To je Budapešť, ale nie na Slovensku. My sme tu na Slovensku, toto je Slovenská republika, a pokiaľ to niekto nechce zobrať na vedomie, je to jeho chyba.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalší je do rozpravy prihlásený pán poslanec Húska. Ešte predtým vystúpi s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Hofbauera pani poslankyňa Podhradská.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Úprimne sa priznám, že som rada, že svojím vystúpením mi pán poslanec Hofbauer umožnil vlastne dopovedať poznámku, ktorou som reagovala na vystúpenie pána poslanca Slobodníka, ale myslím si, že nemáte dôvod na to, aby ste ma zastavovali, lebo v podstate to spolu veľmi úzko súvisí. Mala som na mysli tie hry s číslami a v tomto prípade nebudem hovoriť o hrách, ale o krutej štatistike. Krutej štatistike preto, lebo vieme, že svojho času sa odhadovalo, že na území Maďarska žije takmer 500 000 Slovákov. Dnes, po niekoľkých desaťročiach, napríklad v súčasnosti po poslednom sčítaní ľudu sa v Maďarsku k Slovákom hlási necelých 10 000 ľudí. Teraz premietnem toto číslo, resp. tento princíp do predstavy, ktorú načrtol pán poslanec Slobodník a dotkol sa jej svojím spôsobom aj pán poslanec Hofbauer. Čo s miliónom Slovákov na južnom území Slovenska? Som presvedčená, že keď pán podpredseda vlády vyzýval Maďarov na južnom Slovensku, aby zobrali osud do svojich vlastných rúk, mal na mysli najmä svoje ruky, lebo keby zobral osud Slovákov do rúk on, tak ako sa o to usiluje, som presvedčená, že o pár rokov by už nebol milión Slovákov na juhu Slovenska, ale bola by z nich - ako to v inom prípade nazval on sám - takmer neviditeľná menšina.

 • Pán poslanec Húska, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  v terajších vystúpeniach k bodu, ktorý navrhuje vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády pánu Csákymu, boli použité mnohé argumenty, ale predovšetkým, samozrejme, faktografické argumenty, ktoré sa práve opierajú o rôzne výroky pána Csákyho, ktorými nepokryte vyjadruje názory, ktoré sú naozaj ťažko alebo vôbec nie zlučiteľné s pozíciou člena slovenskej vlády.

  Preto nebudem priamo vystupovať s ďalšími faktografickými údajmi, ale opriem sa o tieto faktografické údaje a upozorním predovšetkým na politický zmysel nášho postupu. Nie, nerobíme to z nijakej ľahkej ľúbivej politiky oponentov, ktorí si proste zaľahli a robia odstreľovačov jednotlivých členov vlády. Aj to je, samozrejme, súčasť zápasu medzi koalíciou a opozíciou, ale tu je naozaj oveľa dôležitejšia problematika, do akej miery sa s vládnym členstvom, s členstvom vo vláde dá spojiť určitý myšlienkový postoj. V tomto zmysle slova chcem povedať, že okrem všetkých údajov, ktoré sú naozaj dosť ťažkopádnymi, nadradenými postojmi voči druhým a sústavne opakujú ten stav, že ste vlastne v službe postupného odčinenia Trianonu ako jednej obrovskej krivdy, ako keby sme dejiny naozaj chápali len jednosmerným priebehom a ako keby na výkon krívd bol niekto oprávnený na večnosť a na nosenie dôsledkov týchto krívd boli tiež povinné len určité spoločenstvá.

  Chcem povedať, že na malom Slovensku, ktoré musí objektívne vo svojom vedomí niesť historické vedomie svojho ohrozenia z čias tvrdých maďarizačných období, musíme sa starať o to, aby tento štát bol celistvý, integrálny a aby nebol ohrozovaný ani vnútorne. Z týchto dôvodov sa naozaj veľmi dôsledne staviam proti tomu, aby mohla byť akýmkoľvek spôsobom legálne propagovaná myšlienka autonómie vo vnútri tohto spoločenstva, pretože je spojená celkom objektívne len s reťazcom ďalších segregačných krokov, ktoré sa končia v podstate operáciou jedného štátu a jeho územnou dezintegráciou. My s takýmto spôsobom nemôžeme súhlasiť.

  Vedľa týchto všelijakých výrokov spomeniem aj výrok, ktorý bol uvedený v našej dennej tlači, kde ste vyslovili dokonca názor, že Slováci budú určite vďační, ak sa ocitnú v Uhorsku. Priatelia, nejde o to, či sme vzájomne citliví k tomu, v akom priestore sa pohybujeme, ale objektívne je to tak, že vrcholom národného bytia je štát a nie je možné, aby občania iných národností mohli ohrozovať celistvosť tohto štátu. Z týchto dôvodov celkom jednoznačne sa treba postaviť proti takýmto postupom a treba naozaj zviesť politický zápas hlavne o vedomie občanov, aby tieto platformy neboli legitimizované dokonca tým, že dostávajú členstvo vo vláde Slovenskej republiky.

  Rád by som upozornil, že s veľkou obľubou sa používa hlavne jedna zvláštna myšlienka, že treba vo vzťahu k menšinovej politike uplatňovať takzvanú pozitívnu diskrimináciu. Nuž, čo je to diskriminácia? Zanedbanie, zaznávanie, poškodzovanie jedných na úkor druhých alebo vo vzťahu k druhým. Samozrejme, sme proti takémuto diskriminovaniu. Ak len nepovažujeme za oprávnené, že si robí spoluobčan nárok patriť do inej štátnosti, do iného zaradenia. Ale opak diskriminácie, teda takzvaná opačná pozitívna diskriminácia je neprijateľná, pretože opak diskriminácie je uprednostňovanie a my si nemyslíme, že sa majú vytvárať akékoľvek uprednostňovacie pozície, lebo sa tým narušuje rovnosť práv občanov v štáte a štát musí poskytovať rovnosť šancí.

  Ďalšia dôležitá otázka je otázka, ktorú pán Csáky tiež silne podporuje, a to otázka zmeny usporiadania štátu a dokonca aj to, že pod egidou svojho vlastného podpredsedníctva vlády pripravuje aj nové ministerstvo pre výstavbu a regionálny rozvoj, pretože pod takouto egidou sa vlastne má pripravovať jedno špeciálne a zase diskriminačne pozitívne orientované ministerstvo, ktoré má vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky na myšlienku ďalšieho takzvaného emancipovania maďarskej národnosti na Slovensku. Okrem toho by som chcel upozorniť, že tí, ktorí sa voľnejšie zapodievajú myšlienkou takzvaného župného usporiadania, nemali by zabudnúť, za akých podmienok župné usporiadanie vzišlo. Je síce pravda, že takzvané špánstvo alebo županstvo bolo súčasť regionálnej štruktúry staroslovenského prostredia, ba dokonca to bol širší spôsob územnej organizácie, ktorý sa uplatňoval aj u stredoeurópskych, juhovýchodných a juhozápadných Slovanov, ale vznik komitátov, resp. žúp napodobňoval franské usporiadanie mariek ako dobytých územných celkov, ktorých sa zmocnil franský štát a ktoré pacifikoval pre svoje potreby.

  Čiže vznik komitátov u nás značí po prvé zánik existencie údelného kniežatstva a po druhé organizovanie práve týchto takzvaných prihraničných území. V tomto zmysle slova nemôžu vyhovovať našej štátnej usporadúvacej idei, idei komitátneho typu, idei takého župného zriadenia, aký bol vytvorený svojho času medzi 12. a 13. storočím na Slovensku. Preto nemôžeme s tým súhlasiť a považujeme ho za ďalšie nebezpečné vnášanie segregačných kritérií, ktoré nemôžeme akceptovať.

  Z týchto dôvodov som presvedčený, že nám nejde o osobu a v tomto zmysle slova nenesieme nijakú zášť voči osobnosti pána Csákyho, ale každopádne máme tvrdé výhrady voči tomu, aby nositeľstvo takýchto myšlienok bolo odmeňované členstvom vo vláde. Myslíme si, že treba vysloviť nedôveru takémuto postoju a že ho treba jednoznačne pomenovať. Je nám teraz tiež jasné, ako tu už niektorí povedali, aj ako to uvádzal pán poslanec Cuper, že vieme, aká je momentálna aritmetika a aké sú početné stavy v tomto parlamente, a že nemáme reálne šance teraz dosiahnuť kladné ohodnotenie nášho návrhu. Ale napriek tomu to predkladáme s celou vážnosťou a všetky okolnosti, ktoré boli povedané a hlavne citácie jeho vlastných diel, ukazujú, že sa staviame proti tomu, aby bola ponechaná dôvera členovi vlády pánu Csákymu.

  Ďakujem.

 • Ako posledná písomne prihlásená do rozpravy je pani poslankyňa Belohorská.

  Ešte predtým s faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Húsku sa prihlásili traja páni poslanci: pán poslanec Hofbauer, pán poslanec Jarjabek a pán poslanec Galbavý. Uzatváram možnosť podania ďalších prihlášok do faktických poznámok.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Strany maďarskej koalície aj ich predstavitelia naplnili vecnú podstatu princípu vlastizrady. Vy ste si toho vedomí a tomuto faktu neuniknete, to si buďte takisto vedomí. Toto na vás počká a vy sa potrestania dočkáte, pretože vlastizrada je nepremlčateľná, neobhájiteľná, neamnestovateľná a nijakým spôsobom nie je vysvetliteľná a nedá sa z toho vykrútiť, vážení. To, čo ste podpísali, a záväzky, ktoré ste prebrali 20. februára v Budapešti, tie na vás čakajú. Vy ich plníte na Slovensku, ale dočkáte sa aj odplaty. Takže spávajte pokojne a tešte sa na to, že azda Maďarská republika vás niekedy zastreší, ale nie na území nášho štátu. Vy si musíte hľadať azyl kdesi inde.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Chcel by som reagovať na pána poslanca Húsku, ale súvisí to, samozrejme, aj s tým, čo povedali predrečníci. Dopredu hovorím, že to nie je moja parketa a fakty, ktoré tu boli povedané na adresu pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky, sú pre mňa faktami novými. V tejto súvislosti mi dovoľte položiť všeobecne jednu otázku. Keby bol pán Csáky poslancom tohto parlamentu, určite podľa metódy, ktorá sa presadzuje v tomto parlamente od začiatku jeho funkčného obdobia, by sa jeho výrokmi musel zaoberať mandátový a imunitný výbor. Keďže pán Csáky nie je poslancom tohto parlamentu, ale je "iba" podpredsedom vlády Slovenskej republiky, to iba, samozrejme, myslím vo veľkých úvodzovkách, mám otázku na všetkých, no a skutočne mám otázku hlavne na právnikov v tomto parlamente: Kto sa bude v tejto chvíli zaoberať faktami, ktoré tu skutočne hrozivo odzneli v súvislosti s pánom Csákym?

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

  Pán poslanec Húska, pozorne som vás počúval, ale dobre som nerozumel tomu, čo ste vlastne chceli povedať. Podľa vašich argumentov, ale aj argumentov vašich predrečníkov, ktoré odzneli, by pán podpredseda vlády Csáky musel mať najmenej 2000 rokov. Myslím si, že by ho bolo potrebné obviniť z jednej dôležitej veci, a to je zatmenie Slnka, ktoré prebiehalo, predstavte si, na Balatone a ukradli nám to maďarskí občania, pretože to pokojne mohlo prebiehať na Slovensku a turistický ruch by rozkvital u nás. Takže, pán podpredseda Cásky, práve v tejto chvíli vás obviňujem, že zatmenie Slnka nebolo na Slovensku, ale na Balatone. Myslím si, že by ste mali byť odvolaný.

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyňa Belohorská, nech sa páči, máte slovo.

  Prosím o pokoj v rokovacej sále, ide vystúpiť pani poslankyňa Belohorská.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  už aj prechádzajúci príspevok dokázal, akým spôsobom pristupujeme k plneniu svojich povinností a akým spôsobom berieme na zodpovednosť ľudí za plnenie ich povinností. Už aj vaše sľuby došli k naplneniu a hrozí iná vec, že aj niektoré naše slová spred volieb došli k naplneniu. V tejto súvislosti si musím spomenúť na slová pána premiéra Mečiara, ktorý povedal: "V týchto voľbách pôjde o Slovensko." Argumenty, ktoré ste mali teraz predložené, jasne dokazujú, že ide o Slovensko.

  Ale mrzí ma iná vec, že všetky tieto prejavy sú ignorované médiami, pretože v novinách je táto téma znevažovaná, akože opozícia si povyskočila a tentoraz je na muške jeden z podpredsedov vlády, veď nič sa nebojte, keď vám toto nevyjde, pôjdete zase na ďalšieho. Skutočne veci, ktoré sú dané, sú také závažné, že sa pýtam - a ja som sa aj vo svojich predchádzajúcich otázkach, ktoré, žiaľ, neboli vyžrebované, pýtala napríklad aj ministra spravodlivosti, aj podpredsedu vlády pre legislatívu -, či náhodou tieto veci nenapĺňajú skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady.

  Ale ťažko mi dodať niečo k tomu, čo hovorili moji predrečníci, lebo si myslím, že dosť jasne, samozrejme, pre toho, kto vie tieto veci a vzťahy pochopiť, veci, ktoré sa tradujú z minulého storočia, ktoré sa tradujú z histórie, čo je medzi našimi národmi, že terajší podpredseda vlády nevedel využiť šancu, ktorá mu bola ponúknutá, aby sa snažil naše národy zblížiť. Musím povedať, že som sa pýtala aj príslušníkov iných národov, ktorí majú takú historickú zaťaženosť z minulosti - a to sú vzťahy medzi Francúzskom a Nemcami, tak ako medzi Poliakmi a Rusmi -, tak som sa opýtala, či by Poliaci akceptovali, keby na niektorom ich ministerstve alebo na Úrade vlády, keď tam zatelefonujete, vám zdvihol telefón a opýtal sa po rusky "prosím". Teda nie je to možné. Opýtala som sa na to aj vo Francúzsku. Nie je to možné. Na Slovensku áno. A potom budem skutočne parafrázovať: Áno, na Slovensku je to tak. Je to tak. Keď sa dáte na Úrade vlády prepojiť spojovateľkou na podpredsedu vlády, tak vám zdvihne telefón a opýta sa "tessék". A hovorím zo skúsenosti, lebo ako...

 • Hlas poslanca z pléna.

 • Pán poslanec, ste nevychovaný a ja vás prosím, ak sa ma chcete niečo opýtať, využite na to čas na chodbe a nie teraz, keď s vami nechcem diskutovať, lebo vystupujem.

  Hovorím zo skúsenosti, ktorú som mala ako predsedníčka Únie žien, keď som komunikovala s Úradom vlády. Naša organizácia sa obrátila na Úrad vlády, na podpredsedu vlády Slovenskej republiky Pála Csákyho 7. 6., 10. 6. a naša žiadosť bola na Úrade vlády zaevidovaná:

  "Vážený pán podpredseda, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyčlenenie finančných prostriedkov na projekt Ženy za život bez vojnových útrap z prostriedkov vlády Slovenskej republiky pre obyvateľov Juhoslávie." Upozorňujem, pre obyvateľov Juhoslávie. Nepovedali sme, že to majú byť kosovskí Albánci, nepovedali sme, že to majú byť Srbi, a nepovedali sme, že to majú byť slovenskí, naši spoluobčania, ktorí žijú v Juhoslávii. "Realizáciou projektu, ktorý vám v prílohe zasielame, máme záujem prispieť k čiastočnému zmierneniu bolestí a problémov občanov, matiek a detí žijúcich vo vojnou zmietanej Juhoslávii. Projekt uvažujeme s dvoma alternatívami, a to 14 a 28-dňovými. Z predpokladanej prvej alternatívy Únia žien je schopná zložiť 434 tisíc korún, pri druhej alternatíve 449 tisíc. Zvyšné, približne okolo 600 tisíc, sú financie nepokryté, ktoré zháňame." Neurčili sme, samozrejme, boli by sme sa potešili, keby nám bola daná tá suma, ale neurčili sme ju. Mohlo to byť aj 100 tisíc, zvyšok by sme boli zháňali prostredníctvom sponzorov.

  Nebudem teraz hovoriť o technickej otázke, že podpredseda vlády a jeho aparát neovládajú ústavou dané povinnosti, aby odpovedal do mesiaca. Odpovedal po šiestich týždňoch, teda až 29. júla 1999 listom, ktorý sa k nám dostal 4. 8.

  "Vážená pani Belohorská, potvrdzujeme príjem vášho podania, s ktorým ste sa obrátili na podpredsedu vlády Slovenskej republiky Pála Csákyho vo veci žiadosti o vyčlenenie finančných prostriedkov na projekt Ženy za život bez vojnových útrap. Pán podpredseda vlády Slovenskej republiky sa s vašou žiadosťou oboznámil, postúpil ju na priame vybavenie generálnemu riaditeľovi sekcie intelektuálneho a sociálneho rozvoja Jurajovi Hrabkovi. Vašej žiadosti, bohužiaľ, nemôžeme vyhovieť aj preto, lebo dôvod, ktorý v nej uvádzate, nie je aktuálny. S pozdravom" a tak ďalej.

  Chcete mi povedať, že toto je normálne vybavovanie? Nie je aktuálne to, že celá Európa a celý svet sa snaží pomôcť civilnému obyvateľstvu Juhoslávie?

  Dala by som druhú otázku. Teraz sme boli svedkami prírodnej katastrofy, ktorá sa udiala v Turecku. Čo robí podpredseda vlády? Chodí po dovolenke, komunikuje s Budapešťou, chodí po Slovensku. Nepočula som žiadnu reakciu, že by bol povedal alebo vyčlenil peniaze na pomoc, že by bol vyzval obyvateľstvo na zbierku, že by sa bol nejakým spôsobom snažil aktívne si plniť povinnosti, ktoré má. Čiže moje vystúpenie bolo z celkom iného súdka ako vystúpenie predrečníkov. Dôkaz priamej jednej činnosti, v ktorej pán podpredseda vlády vôbec neobstál. Takže žiadam jeho odvolanie alebo možno sa sám podujme a odstúpi z vlády, pretože nevie riešiť povinnosti a úlohy, ktoré boli na neho dané.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Na vystúpenie pani poslankyne Belohorskej s faktickými poznámkami sa hlásia traja páni poslanci, posledný je pán podpredseda Bugár. Uzatváram možnosť ďalších faktických poznámok. Pani poslankyňa Kolláriková, hlásili ste sa neskoro. Pani poslankyňa Kolláriková je posledná.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Nie je to iba Úrad vlády, kde po telefonickom zavolaní sa prihlásia slovom "tessék". Je to aj ministerstvo výstavby a verejných prác. A na rezortoch, kde je minister zo Strany maďarskej koalície, sa robí výber pracovníkov podľa toho, či ovládajú maďarčinu. To je hanebná vec, ktorú táto vláda toleruje, a to je diskriminácia svojich vlastných občanov na území vlastného štátu.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vystúpenie pani poslankyne Belohorskej, keď hovorila o žiadosti, ktorú adresovali podpredsedovi vlády v súvislosti s projektom, ktorý vypracovala Únia žien, ma inšpirovalo k tomu, že by bolo hádam už na čase, aby sa poslanci začali zaujímať, ako boli prerozdelené finančné prostriedky, ktorými disponuje sekcia menšinovej kultúry ministerstva kultúry alebo aj príslušná komisia štátneho fondu Pro Slovakia, a finančné prostriedky, ktorými disponuje odbor menšinového školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Ako sme sa dozvedeli z vládneho stanoviska, práve činnosť oboch týchto sekcií koordinuje podpredseda vlády Slovenskej republiky a tak si myslím, že by bolo už načase, keby sa aj poslanci, aj verejnosť Slovenskej republiky dozvedeli, ako boli prerozdelené peniaze, ktoré sú určené na financovanie menšinovej kultúry a menšinového školstva.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, ďakujem.

  My poslanci za Stranu maďarskej koalície sme pôvodne nechceli reagovať, tak sme sa dohodli. Ale vzhľadom na rôzne obvinenia, myslím si, že je už načase, aby niekto povedal, že odmietame vaše obvinenia, vážení páni poslanci a pani poslankyne z HZDS. Odmietame to, lebo za tým jednoznačne vidíme - sú bez dôkazov - len vytĺkanie politického kapitálu. Vtedy, keď ste boli vo vláde vy, nedokázali ste urobiť to, čo súčasná vláda už dokázala. A konkrétne výsledky sú. Ale chcel by som pokračovať.

 • Ruch v sále.

 • Vážená pani poslankyňa, reagujem na vás.

  Pani poslankyňa Belohorská, pýtate sa, či vami spomínané skutky nenapĺňajú trestný čin vlastizrady. Samozrejme, vnímam aj iné veci, vy sa len pýtate, iní nás obviňujú z vlastizrady. Radím vám, ak máte takéto poznatky, vašou psou povinnosťou je obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. Ak si niekto myslí, že hocikto v tomto štáte môže konať...

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Pán podpredseda, nech sa páči.

 • Ak si myslíte, že v tomto štáte hocikto môže konať tak, že napĺňa tento skutok a nikto to neoznámi, tak ste na omyle. To je psou povinnosťou každého, aj vás, aj nás. Preto vám radím, ak máte takéto poznatky a dôkazy, tak to urobte. Myslím si, že nie. Chcete z toho vytĺcť len politický kapitál, a to, samozrejme, odmietame.

 • Ďakujem.

  Rovnako reagujem na predrečníčku pani Belohorskú. Ak mi dovolíte, doplnila by som pani kolegyňu Belohorskú citátom podpredsedu vlády pre menšinové a ľudské práva pána Csákyho z jeho príspevku k programovému vyhláseniu vlády. Znie: "Za normálnych okolností ľudia, ktorí zapríčinili svojím pôsobením takú morálnu, ekonomickú, politickú a sociálnu krízu, ktorej sme svedkami v našej spoločnosti, ticho odídu z politickej scény." Tento citát je taký výstižný pre prácu podpredsedu vlády pána Csákyho, že by si mal zobrať k srdcu svoje slová a mal by podať demisiu.

  Pán podpredseda vlády Csáky prejavil absolútny nezáujem o riešenie problematiky cigánskeho etnika, pretože je maximálne zaneprázdnený riešením a neustálym presadzovaním nových a nových požiadaviek politikov zastupujúcich maďarskú národnostnú menšinu.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pani poslankyňa Belohorská bola posledná písomne prihlásená do rozpravy k prerokúvanému návrhu na odvolanie pána podpredsedu vlády Csákyho. Preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne. Už predtým, ako som dal túto možnosť, bol za mnou pán poslanec Zlocha a pán poslanec Moric, ktorí sa prihlásili, teda týchto dvoch pánov poslancov považujem už za prihlásených do rozpravy ústne. Ďalší sú pán poslanec Kalman, Oberhauser, Aibeková, Krajči, Danko, Podhradská. Končím možnosť ďalšieho prihlásenia sa do rozpravy ústne.

  Prečítam ešte raz poradie prihlásených. Poslanci Zlocha, Moric, Kalman, Oberhauser, pani poslankyňa Aibeková, pán poslanec Krajči, Danko a pani poslankyňa Podhradská.

  Nech sa páči, ako prvý ústne prihlásený do rozpravy vystúpi pán poslanec Zlocha.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážená Národná rada,

  v návrhu skupiny poslancov Národnej rady na odvolanie alebo na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj pánu Pálovi Csákymu sú uvedené dôvody na vyslovenie nedôvery. Dovoľte mi, aby som uviedol, prečo som sa pod uvedený návrh podpísal aj ja.

  Okrem dôvodov uvedených v návrhu je tu aj publikácia Maďari na Slovensku, ktorú v anglickom a maďarskom jazyku vydalo Informačné centrum Maďarskej koalície na Slovensku, ktorá vôbec nesvedčí o tom, že spoluautor pán podpredseda je občanom Slovenska, ba dokonca, že je členom vlády Slovenskej republiky a je schopný i ochotný presadzovať a obhajovať záujmy Slovenska, pretože je to publikácia svojím obsahom protislovenská, je plná klamstiev dehonestujúcich Slovákov a už vôbec sa nedá povedať, že by robila dobré meno Slovensku. Môžem vysloviť len počudovanie nad tým, že ostatným členom vlády Slovenskej republiky, ba dokonca ani pánu predsedovi vlády tieto klamstvá neprekážajú, hoci hneď v úvode sa píše, že publikácia Maďari na Slovensku má informovať medzinárodnú verejnosť.

  Ako táto publikácia informuje medzinárodnú verejnosť? Polemizovať s každým nezmyslom a klamstvom by si zrejme vyžiadalo dlhý čas, preto budem v ďalšom venovať pozornosť iba niekoľkým z nich.

  V podkapitole Vývoj maďarskej menšiny na Slovensku sa napríklad píše: "Maďarská menšina na Slovensku žije v južných častiach Slovenskej republiky takmer po celej dĺžke slovensko-maďarskej hranice. V komunite, v ktorej žijú Maďari a kde sa rozpráva väčšinou po maďarsky, tvoria takmer súvislý, rôzne široký pás. Menšinou sa stali v roku 1918, v čase, keď sa vytvorilo Česko-Slovensko po skončení 1. svetovej vojny. Určenie hranice bolo v tom čase problematické preto, lebo ani Česká, ani Slovenská republika dovtedy neexistovali. Maďarov sa vtedy, ani neskôr, nik nepýtal, do ktorej krajiny chcú patriť. V prípade Maďarov vraj spojenci nerešpektovali willsonovský princíp sebaurčenia národov."

  Podľa môjho názoru je to priame spochybnenie Trianonskej mierovej zmluvy a hraníc, ktoré touto zmluvou boli určené. Predstavitelia politických strán maďarskej koalície akosi pozabudli na to, že Uhorsko nebolo Maďarsko, že Maďarov v Uhorsku bolo ešte v roku 1870 menej ako obyvateľov iných národností, ako napríklad Nemcov, Srbov, Rumunov, Ukrajincov, Slovákov, Chorvátov, a že v tom čase boli menšinou v mnohonárodnom štáte. Práve uplatnením Willsonom presadzovaného práva národov na sebaurčenie na troskách mnohonárodného Rakúsko-Uhorska vznikli nové štáty, medzi nimi aj Česko-Slovensko a Maďarsko. Hranice boli vedené tak, že straty obyvateľstva v nových štátoch boli približne rovnaké, odhadovali sa na 400 až 650 000, čo je, samozrejme, inou vecou zasluhujúcou si pozornosť.

  Čo sa stalo s menšinami počas 70 rokov? V Maďarsku sa z nich pri poslednom sčítaní k slovenskej národnosti, resp. k Maďarom hovoriacim po slovensky, prihlásilo približne len 10 000 ľudí a na Slovensku sa počet občanov maďarskej národnosti zvyšuje. Čo si mám myslieť alebo ako si vysvetľovať kapitolu Charakteristika maďarskej menšiny na Slovensku, kde sa píše, citujem: "Ďalších 32 000 Maďarov bolo deportovaných z územia," - a teraz podčiarkujem - "ktoré v súčasnosti patrí Slovensku." Ďalej: "Toto boli ľudia, ktorí sa usídlili v novembri 1938 na územiach, ktoré boli vrátené Maďarsku." Kristepane, nie je toto možné definovať ako vlastizradu? Myslím si, že nie je problémom zobrať si tieto knižky, ako som už povedal, boli vydané Informačným centrom Maďarskej koalície na Slovensku a ako ďalší sú tam uvádzaní, alebo zrejme ako autori Centrálny úrad Maďarského kresťanskodemokratického hnutia, Bratislava, Žabotova 2, Centrálny úrad hnutia Spolužitie, Bratislava, Pražská 7 a Centrálny úrad Maďarskej občianskej strany, Bratislava, Žabotova 2, teda autori sú známi.

  To je už trochu priveľa! Niekto vojensky obsadí územie pod patronátom fašistického Nemecka, poruší hranice určené mierovou zmluvou a človek, ktorý je dokonca členom vlády štátu, ktorý bol agresiou poškodený, túto nehoráznosť obhajuje, hovorí o území, ktoré bolo vrátené Maďarsku a ktoré v súčasnosti patrí Slovensku. Toto, vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, je obhajoba záujmov cudzej krajiny, krajiny, ktorá Trianon chápala ako najväčšiu potupu, mierový diktát a najväčšiu tragédiu od porážky od Turkov pri Moháči v roku 1526.

  Viedenská arbitráž bola urobená pod nátlakom. Slovensko stratilo viac ako 10 000 km2 územia a aj veľký počet obyvateľov. Česko-slovenská vláda vtedy musela pristúpiť na arbitrážne konanie pod nátlakom, pod hrozbou arbitrov a pod vplyvom ultimatívnych požiadaviek Maďarska. Viedenské rozhodnutie malo svoje korene v Mníchovskej dohode, priamo na ňu nadväzovalo, Mníchovská dohoda bola preň vzorom, preto z medzinárodnoprávneho hľadiska Viedenská arbitráž neexistovala, treba ju hodnotiť ako nulitnú. A tu odrazu príde politik či politici národnostných strán na Slovensku a idú spochybňovať rozhodnutie medzinárodného spoločenstva a, naopak, obhajovať rozhodnutie krajín, ktoré boli fašistické a ktoré rozpútali druhú svetovú vojnu.

  Ten pás územia, na ktorom sú aj občania maďarskej národnosti, vôbec nie je súvislý. V okresoch na juhu Slovenska žije 527 895 občanov maďarskej národnosti - neuvádzam počty v Košiciach a v Bratislave - a dobre počúvajte, 971 920 Slovákov. Aké je to teda súvislé osídlenie, kde sa tu hovorí prevažne po maďarsky? Len v okresoch Komárno a Dunajská Streda. Ale to nie je súvislý pás. To je hrubá demagógia, klamanie verejnosti a klamanie zahraničia.

  Vznik Česko-Slovenska v roku 1918 bol záchranou pre slovenský národ, ktorý sa z polofeudálnych pomerov dostal do štátu, ktorý bol budovaný na demokratických princípoch a ktorý mu vytváral podmienky na vzdelanie a národný i kultúrny rozvoj, samozrejme, aj na rast populácie.

  Skutočne, tak ako sa to uvádza v publikácii, v roku 1921 bolo na území Slovenska len 1 952 368 000 Slovákov. Tak málo nás na Slovensku bolo aj vďaka dlhotrvajúcej, účinnej a násilnej maďarizácii, vysokej novorodeneckej úmrtnosti a biednych podmienok na život, z ktorého bol vtedy možný len únik do emigrácie, do Ameriky, Kanady, Argentíny či Francúzska, Nemecka a Belgicka, prípadne na druhý svet. A potom, v ďalších desaťročiach došlo k výraznému rastu obyvateľov, čo bolo len vďaka natalite Slovákov, ich schopnosti a pracovitosti, zbožnosti a, samozrejme, aj zlepšenia lekárskej starostlivosti pre obyvateľov. Veď v niektorých regiónoch sa na tisíc obyvateľov rodilo 30 až 40 slovenských detí. Koľko sa rodilo v rodinách občanov maďarskej národnosti, na to sa treba pozrieť do štatistík. Keď je rast počtu obyvateľov maďarskej národnosti nižší, mali by sa ich politici reálne pozrieť na príčiny a neobviňovať Slovákov. Koniec koncov, záporné prírastky populácie, teda pokles obyvateľov v susednom Maďarsku je fakt, ktorý je známy už niekoľko desaťročí. V žiadnom prípade by však na zlú populačnú politiku v okolitých krajinách nemali doplácať Slováci, ako to bolo pravidlom v minulosti.

  Odôvodňovať nízke prírastky obyvateľstva maďarskej národnosti násilným vysťahovaním po roku 1945, mimochodom, bola to výmena obyvateľstva na základe zmluvy medzi dvoma štátmi, je prinajmenšom naivné. My sa napríklad nevyhovárame na to, že len v rokoch 1945 - 1947 sa do Čiech na uprázdnené miesta po odsunutých Nemcoch vysťahovalo 110 tisíc obyvateľov Slovákov a že uprázdnené územie osídľovali aj repatriovaní Slováci z Rumunska, Maďarska, Francúzska a z iných krajín a že tam v päťdesiatych rokoch vyvážali Slovákov, ktorí neboli ochotní podpísať prihlášky do družstiev.

  Vyloženým klamstvom sú tvrdenia, že v nemocniciach sa každému novorodencovi pridelí automaticky slovenská národnosť, v tej knihe Maďari na Slovensku sa takto píše, a že aj väčšina detí zo zmiešaných manželstiev dostane národnosť slovenskú. Bolo by určite zaujímavé urobiť si štatistický prieskum, ako to v skutočnosti je.

  Mimochodom, ani matematika nie je silnou stránkou autorov tohto paškvilu, keď tvrdia, že vďaka tomu sa od roku 1960 do roku 1991 znížil počet obyvateľov maďarskej národnosti z 12,4 % na 10,6 %, pretože to je len štatistické zníženie v percentách. Absolútne čísla hovoria o niečom inom. Kým v roku 1960 na Slovensku bolo 404 751 občanov maďarskej národnosti, v roku 1991 ich bolo 567 296. Ako počítam, nech počítam, ako chcem, tak to nie je zníženie. To je prírastok o 162 545 obyvateľov. Počet obyvateľov slovenskej národnosti v tomto období vzrástol o 1 029 620. A v tomto je príčina poklesu percentuálneho podielu občanov maďarskej národnosti na celkovom počte obyvateľstva, a nie odnárodňovanie. Teda ďalšie klamstvo, ktoré bolo určené na dezinformovanie zahraničia.

  Klamstvom sú aj ďalšie tvrdenia v kapitole Ekonomické a sociálne charakteristiky, kde sa uvádza, že do roku 1960 sme len ťažko mohli nájsť priemyselné podniky v okolí slovensko-maďarskej hranice. Vôbec sa nečudujem, že publikácia bola vydaná len v angličtine a maďarčine. Veď nie každý v anglofónnych krajinách vie, kde je Slovensko, tak prečo by mal vedieť, že Slovenské lodenice v Komárne a Celulózka a papierne v Štúrove sú priamo na hraničnej rieke na Dunaji, a aj ďalšie priemyselné podniky, či už elektrotechnické a potravinárske v Nových Zámkoch, pivovar v Hurbanove, závod na výrobu motocyklov v Kollárove, LIAZ vo Veľkom Krtíši, textilný závod v Leviciach, pivovar, cukrovar a mäsopriemysel, strojársky závod v Rimavskej Sobote, textilný závod v Lučenci, keramické závody v Lučenci, textilka a strojársky závod v Tornali, vápenka v Gombaseku, textilný kombinát GEMTEX v Rožňave, celulózka v Gemerskej Hôrke, cementáreň v Turni nad Bodvou, kompresorová stanica v Jablonove, vojenský opravárenský závod v Moldave, mamutia huta VSŽ Košice a mnohé ďalšie podniky v Košiciach, vinárske závody v Slovenskom Novom Meste, potravinársky kombinát v Trebišove, elektráreň vo Vojanoch, nábytkársky závod v Kráľovskom Chlmci - teraz mi zišlo na um, že som vynechal Duslo Šaľa - sa nachádzajú na území, na ktorom žijú aj občania maďarskej národnosti.

  Ďalšie účelové klamstvo? Bolo potrebné dať do zahraničia informáciu o tom, akí utláčaní chudáci žijú na tomto národnostnom území, samozrejme, občania maďarskej národnosti. Tak ste ju dali, hoci ste poriadne klamali a ani ste sa pritom nezačervenali. Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti odcitoval zo správy na sneme Spolužitia z roku 1993 v Komárne. Správu predniesol pán poslanec Duray alebo vtedy predseda Spolužitia: "Postavenie Maďarov na Slovensku bude rozhodujúcim jazýčkom na váhe pri vstupe Slovenska do Európy. Preto sme nútení použiť všetky formy a možnosti na to, aby sa svet dozvedel o našich problémoch. Slovensko musí mať nové vedenie a novú vládu." Určite aj vďaka týmto klamstvám sa vám to podarilo. Klamali ste, klamete, ale dúfam, že už dlho klamať nebudete.

  Skutočnosť je však celkom iná. Stačí len juhom Slovenska prechádzať po národnostne zmiešanom území s otvorenými očami. Koniec koncov na tomto území, aspoň v niektorých jeho častiach, v bankách boli zaznamenávané najvyššie prírastky vkladov, čo však nemohli robiť biedni a utláčaní občania maďarskej národnosti. To však autorovi publikácie alebo autorom publikácie, medzi nimi aj podpredsedovi vlády, akosi neprekážalo alebo sa im to jednoducho do ich koncepcie ukazovania obrazu chudobnej a utláčanej maďarskej menšiny na Slovensku nehodilo.

  Chcel by som sa vyjadriť ešte k jednému stanovisku uvedenému v časti 22 Problém kolektívnej viny. Zase citujem: "Slováci by mali aspoň symbolicky poprosiť o odpustenie tých občanov maďarskej národnosti, ktorí boli v minulosti poškodení." Nechcelo sa mi veriť, že autori nastoľujú požiadavku, že Slováci by mali poprosiť o odpustenie. Za čo? Za to, že boli stáročia iba sluhami a bírešmi? Že ešte začiatkom 19. storočia žili v polofeudálnych pomeroch? Že násilne pomaďarčovali našich prapredkov? Že boli zatvárané slovenské školy a gymnáziá? Že bola zatvorená Matica slovenská? Mimochodom, pán Duray s obľubou o nej hovorí, že je to nacionalistická organizácia, je to koniec koncov aj v tejto publikácii. Že bola zatvorená aj Matica slovenská a bol ukradnutý jej majetok? Že ani bohoslužby nemohli byť v jazyku zrozumiteľnom Slovákom? Že uhorskí politici vôbec neuznávali slovenský národ? Že z územia Slovenska boli na prevýchovu deportované tisícky slovenských chlapcov a dievčat do južných stolíc Uhorska? Že boli väznení, vešaní a strieľaní národovci, ktorí sa odvážili žiadať práva pre Slovákov? Že boli odvezené veľké množstvá vzácnych umeleckých a technických diel pred vznikom Česko-Slovenska? Že vylučovali bohoslovcov zo služieb za to, že sa odvážili kázať v kostoloch po slovensky? Že strieľali, zabíjali a väznili ľudí, ktorí si želali, aby kostol, ktorý si postavili zo svojich prostriedkov, vysvätil slovenský kňaz? To bolo v Černovej. Že komunistické robotnícke gardy napadli ešte len tvoriaci sa česko-slovenský štát nie preto, aby nastolili moc robotníkov, ale aby obnovili Veľké Uhorsko? Treba si pozrieť doklady, ktoré sú v archívoch z tohto obdobia. Že strieľali do veriacich, ktorí sa odvážili po bohoslužbách zaspievať si národnú hymnu? Že zabrali časť územia na juhu Slovenska v roku 1938? Že vierolomne napriek podpísanej dohode vojensky obsadili časť územia Slovenska na východe republiky v marci 1939? Že sa podieľali na okupácii Slovenska v roku 1968? Tu sa akosi samozrejme natíska otázka: Kto sa komu a za čo má ospravedlniť?

  Som presvedčený o tom, že v prvom rade by sa Slovákom mali ospravedlniť autori tohto pamfletu s nehoráznymi klamstvami, ktorí majú jediný cieľ: pošpiniť, očierniť Slovensko a Slovákov, ukázať ich svetu ako naivných, nekultúrnych nacionalistov a revanšistov, nevzdelancov, ľudí bez hrdosti a národného povedomia, ľudí, ktorí potrebujú vodcov so slávnou minulosťou, ktorí by zabezpečili ich vstup do Európskej únie. Koniec koncov, jeden zo spoluautorov publikácie Maďari na Slovensku tam nie je uvádzaný, ale jeden z čelných predstaviteľov politických strán vo svojom svetoznámom diele "Psí obojok" píše o neslýchanej zadubenosti, politickej obmedzenosti a primitívnosti Slovákov. Takých vodcov, ktorí by nás mali priviesť do európskeho raja, ale ktorí pritom klamú a poškodzujú záujmy Slovenska, neštítia sa ničoho, odmietam.

  Budem podporovať odvolanie podpredsedu vlády pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj pána Pála Csákyho preto, lebo jeho záujmom nie sú potreby občanov Slovenska, ale občanov maďarskej národnostnej menšiny, a to je trochu málo, len 10,75 %. Svedčí o tom nakoniec aj výrok pána Csákyho v maďarskej Panoráme 25. 6. 1994: "Ak bude raz Veľké Maďarsko, akí povďační nám budú Slováci." Samozrejme, v roku 1994 pán Csáky nemohol vedieť, že raz bude ministrom vlády Slovenskej republiky, ale doteraz som nepočul, že by on a ďalší autori slávnych výrokov, ktorí zhadzovali Slovákov, sa od nich dištancovali.

  Najväčším dokladom na to, že sa pán podpredseda venoval len problematike národnostnej menšiny, je neschopnosť a neriešenie problematiky Rómov, ktorá v podstate vyústila do hromadnej emigrácie do krajín Európskej únie, a tým vlastne aj zanedbávanie problematiky Rómov, ktorej mal podľa vládneho programu venovať pozornosť. Neboli vypracované konkrétne programy na integráciu rómskej menšiny do života spoločnosti a nie sú vytvorené ani potrebné organizačné štruktúry. Vláda sa napríklad zaviazala, že bude garantovať zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov patriacich k národnostným menšinám na úroveň celoštátneho priemeru, ale pán podpredseda doteraz nepovedal, ako a podľa akých programov sa zabezpečí konkrétne vyššia vzdelanostná úroveň. Ak tak, že sa vytvoria podmienky na vysťahovanie Rómov zo Slovenska, ako sa to uskutočňuje teraz, tak je to forma z hľadiska vstupu do Európskej únie nevhodná a neprijateľná.

  Vyčíta sa nám, že sme sa počas štvorročnej vlády problematikou Rómov nezaoberali. Nie je to pravda, zrejme o tom viac bude hovoriť vtedajší podpredseda vlády pán Kalman, ale môžem dosť jednoznačne povedať, že bol prepracovaný program pomoci Rómom, dokonca aj z programu PHARE bolo riešených asi šesť či sedem projektov s nákladmi okolo 45 miliónov korún. Každý rezort sa touto problematikou zaoberal. Za seba môžem povedať, že v rezorte životného prostredia bola jednou z priorít pomoc pri zásobovaní vodou, odkanalizovaní či plynofikácii. Mohol by som uviesť niekoľko príkladov, či už je to Spišský Štiavnik, Rakúsy, Žehra, Žalobín, Rudňany, Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava. Každý rezort pomáhal podľa svojej pomoci.

  Som si vedomý toho, že rómska problematika nie je jednoduchá. Na Slovensku máme podľa - zdá sa - pravde dosť blízkych štatistík okolo 300 000 Rómov. K rómskej národnosti sa ich v roku 1991 prihlásilo len niečo nad 70 000. Počas štyroch rokov, ale ani v období po novembri 1989 nebolo možné vyriešiť to, čo sa tu urobilo či neurobilo v predchádzajúcich desaťročiach, či už počas prvej republiky, alebo po roku 1945. Určite nie je správne alebo nebolo správne, ak ste mali 100-percentnú zamestnanosť, a pritom Rómovia alebo množstvo Rómov dostávalo sociálne podpory, pretože mnohí boli v invalidnom dôchodku alebo dostávali plácu za niečo, čo v podstate nevykonali. Vysoká negramotnosť, zlý zdravotný stav obyvateľov, ale treba povedať, že aj nemajetnosť sú problémy nie na rok, nie na obdobie jednej vlády, ale určite na dlhšie obdobie, s ktorými sa bude potrebné prinajmenšom zaoberať a venovať sa im. Bez spolupráce so samotnými Rómami to však v žiadnom prípade nepôjde.

  Dovoľte mi nakoniec predniesť ešte jedno želanie. V jednom citáte, ako som už spomínal, v Psom obojku sa hovorí o neslýchanej zadubenosti, politickej obmedzenosti a primitívnosti Slovákov. Nepokladám sa ani za zadubeného, ani politicky obmedzeného, ale takéto a podobné citáty pokladám za hrubú urážku slovenského národa. A takisto za hrubú urážku považujem aj to, že by sme mali byť vďační za to, že budeme vo Veľkom Uhorsku. Bol by som rád, keby sa to na poslancov - a to je jedno, či sú to poslanci zo súčasnej opozície alebo vládnej koalície - nevzťahovalo a keby sa to nevzťahovalo ani na súčasnú vládu a aby sa nad týmito citátmi a nad touto knihou všetci poriadne, ale poriadne zamysleli, pretože jednoznačným cieľom predstaviteľov maďarských politických strán - viackrát to deklarovali - je autonómia a to už je niečo, nad čím sa treba prinajmenšom zamyslieť a začať robiť príslušné kroky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Zlocha bol posledným vystupujúcim pred vyhlásením obedňajšej prestávky.

  Ešte predtým sa hlási pani poslankyňa Belohorská s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Zlochu.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som dodať k vystúpeniu pána poslanca Zlochu časť z Literárneho týždenníka z čísla 29 z 15. júla 1999. "Iste viete, čo je to kľučiar. Je to človek, nie vlastník, ktorý má vlastníkovu plnú dôveru. Niekedy sa zhodou okolností dostanú kľúče od domu aj do nepovolaných rúk. Takýto kľučiar potom neslúži majiteľovi, ale napríklad tomu, kto mu za to zaplatí. Takto sa môže stať kľučiar kľúčovým mužom. Aj krajiny majú svojich kľučiarov a kľúčových mužov. Ich služby používajú vtedy, ak potrebujú niekoho, kto by urobil priestor, kto by takrečeno otvoril dvere ich záujmom, strategickým, politickým, ekonomickým alebo vojenským. Kľučiari sú rozliční a na rôznych úrovniach spoločnosti. Jeden z nich sedí v slovenskej vláde - Pál Csáky. Sedí vo vláde, ktorá núti ku kompromisom nedôstojným pre suverénny štát." Odporúčam prečítať si tento článok, ktorý povie trochu viac o postave podpredsedu vlády.

 • Vyhlasujem obedňajšiu prestávku do 14.00 hodiny.

  Po 14.00 hodine budeme pokračovať rozpravou v poradí páni poslanci Moric, Kalman, Oberhauser, Aibeková, Krajči, Danko, Podhradská.

  Prajem vám všetkým dobrú chuť.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 19. schôdze rozpravou.

  Ďalej by mal vystúpiť poslanec Moric. Keďže nie je prítomný, ako ďalší v poradí bol prihlásený pán poslanec Jozef Kalman.

  Nech sa páči, pán poslanec Kalman.

 • Vážený pán predseda,

  pán podpredseda vlády,

  kolegyne, kolegovia,

  priznám sa, že pôvodne som nechcel vystúpiť k tejto problematike, lebo si myslím, že sa celkom nepatrí, aby predchádzajúci podpredseda vlády hodnotil svojho nástupcu. Nerobil som to vo svojej praxi a pre úplnosť poviem, že to z korektnosti nerobili ani moji predchádzajúci partneri. K tomu, že som sa nakoniec rozhodol vystúpiť, ma viedli dva dôvody.

  Prvým momentom bolo to, čo som si dnes ráno vypočul v správach o 6.00 hodine v Slovenskom rozhlase, keď sa k včerajšiemu priebehu rokovania parlamentu vyjadroval sám podpredseda vlády Pán Csáky. Dovolím si povedať, že veľmi cynickým spôsobom, až výsmešným spôsobom pre poslucháčov Slovenského rozhlasu charakterizoval dianie v parlamente a všetko to, čo súvisí s prerokúvaním tohto bodu. Jednoducho povedané, opäť zavádzal.

  Druhý moment, ktorý ma k tomu prinútil, bola skutočnosť, že sa v priebehu diskusie počas tohto bodu vyskytli niektoré nejasnosti, nepresnosti, ba dokonca klamstvá vo vzťahu k predchádzajúcej vláde, k jej výsledkom alebo k činnosti predchádzajúcej vlády, resp. mňa osobne v tých momentoch, ktoré som ako predchádzajúci podpredseda vlády realizoval.

  Chcem na začiatok jednoducho a jednoznačne povedať, že som veľmi sklamaný princípom alebo metódou, ktorú si zvolil súčasný podpredseda vlády pán Csáky, najmä vo vzťahu k hodnoteniu predchádzajúcich výsledkov a posudzovaniu dosiahnutého súčasného stavu. Jednoznačne musím povedať, pán podpredseda, že vašou jednoznačnou metódou alebo základnou metódou je metóda klamstva, zavádzania a nehorázneho postupu vo vzťahu k niektorým občanom Slovenskej republiky.

  Dovolím si to ilustrovať na štyroch príkladoch. Dovoľte mi, aby som začal sám sebou. Pred pár mesiacmi ste z tejto tribúny osočovali všetkých členov predchádzajúcej vlády vrátane mňa, že sme znehodnotili alebo okradli spoločnosť o určité miliardy. Vtedy som vás vyzval a povedal, že ja som o žiadne miliardy túto republiku neokradol, nezobral som si z vlády ani korunu, teda to, čo mi nepatrilo, myslím, okrem mzdy, a vyzval som vás, aby ste to dokumentovali a prišli to parlamentu povedať do 30 dní, resp. ak to nedokážete, aby ste sa mi ospravedlnili. Vy ste s tým súhlasili. Dodnes ste mi nedokázali finančné prechmaty, alebo ako by som to nazval, dodnes ste sa mi ani neospravedlnili. Myslím si, že to nie je dôstojné pre podpredsedu vlády, ak už neberiem, že to nie je dôstojné pre chlapa, ktorý by mal držať svoje slovo a mal by sa chlapsky ku všetkému postaviť aj vtedy, keď niečo prestrelí alebo zle urobí.

  Druhý moment, s ktorým sa permanentne stretávame a zaznel aj tu, je otázka, že zavádzate spoločnosť v súvislosti s tým, že vaša vláda, vy osobne ste zriadili inštitút splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku. Pán podpredseda, dovolím si vám pripomenúť, že v máji 1995 na zasadnutí Rady vlády pre národnosti, ktorú som viedol, vzišla myšlienka vytvorenia tohto inštitútu, teda prakticky po piatich mesiacoch našej vlády, a 5. septembra 1995 bol tento vládny splnomocnenec a celé jeho štruktúry vytvorené. Je pravdou, že sa nevolal splnomocnenec pre riešenie rómskej problematiky, ale volal sa splnomocnenec pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc. Pravdou je však to, že sme všetci vedeli a vedeli ste to aj vy, že to bolo vlastne na riešenie rómskeho problému. Veď nakoniec celý aparát tvorili samotní Rómovia, či už na detašovanom pracovisku v Košiciach, alebo v Bratislave. Napriek tomu stále tvrdíte niečo, čo nie je pravda. Privlastňujete si to, čo ste nespravili. To je tak, ako keby sme sa dnes, použijem určitú teóriu, dohodli na tejto pôde, že Národná rada sa bude inak volať a zajtra by sme povedali, že dodnes neexistovala Národná rada. Teda dávate dôraz na formu, na názov, namiesto toho, aby ste charakterizovali alebo uprednosťňovali obsah. Je to teda netaktné vo vzťahu k práci, ktorá sa vykonala v predchádzajúcom období.

  Predseda výboru pre ľudské práva a národnosti pán Nagy už dnes vo svojom vystúpení povedal o tom, ako sa vám úspešne podarilo spraviť novú filozofiu Rady vlády pre národnosti. Áno, o túto filozofiu ste sa usilovali aj v predchádzajúcom období. Neúspešne, ale musím pripomenúť, že vaša filozofia spočíva v nadradenosti určitých národností na Slovensku vo vzťahu k iným národnostiam. Už bolo dnes povedané na adresu tejto rady niekoľko momentov. Aj ja som sa už z tohto miesta vyjadroval o týchto otázkach. Dovolím si to znova zopakovať.

  Rada vlády pre národnosti má podľa štatútu 24 členov a prizvaných, ktorí majú rozhodovacie a veľmi významné práva. Z týchto 24 ľudí alebo členov je 8, ktorí reprezentujú Stranu maďarskej koalície. Všetci si jasne vieme predstaviť, aká politika sa v tomto smere robí. Nakoniec sme svedkami jej výsledkov. Pýtam sa: Prečo napríklad nemajú rovnocenné postavenie Rómovia, ktorých tak vehementne, zatiaľ len ústne, prezentujete, keď majú približne taký istý počet svojich príslušníkov v Slovenskej republike, ako je príslušníkov maďarskej národnosti?

  Zarazila ma ďalšia skutočnosť z vašich vystúpení či už na verejnosti v médiách, alebo v parlamente. Tiež považujem za netaktné a neslušné z pozície člena vlády, ak po dvoch, troch mesiacoch fungovania vlády a po zvolaní jedného okrúhleho stola pustíte na verejnosť kačicu, že ste urobili viac pre Rómov ako predchádzajúca vláda za celé štyri roky. Dovoľte mi len, aby som vám pripomenul, že okrem toho vládneho splnomocnenca, okrem tých zásad, ktoré sa tu permanentne omieľajú, sme zriadili prípravné ročníky pre žiakov, ktorí nastúpili do prvých ročníkov. Veď len v školskom roku 1996/97 sa zriadilo 56 takých tried so 688 žiakmi. Zriadili sme na Katedre pre rómske kultúry v Spišskej Novej Vsi detašované pracovisko, kde sa pripravujú pedagogickí pracovníci špeciálne na prípravu rómskych žiakov alebo študentov. Začali sme stavať byty aj s podporou zo zahraničia, či je to známa bytová výstavba pre Rómov v Kremnici, Nálepkove a mnohé ďalšie.

  Nechcem už hovoriť o situáciách vo vyhláseniach, ktoré sme dávali, nechcem hovoriť o okrúhlych stoloch, ktoré som zvolával, a dovolím si tvrdiť, že ich bolo viacej ako desať a podstatne viac ako 10 za celé funkčné obdobie, kde sme konzultovali, komunikovali s Rómami alebo s rómskymi predstaviteľmi. Vy ste tieto veci negovali. Vy ste negovali aj tie skutočnosti, že sme mali niekoľko medzinárodných seminárov s veľmi významnou účasťou predstaviteľov európskych štruktúr, kde sme sa zaoberali integráciou rómskych občanov a spoluobčanov do občianskej spoločnosti na Slovensku. Vy ste nebrali do úvahy ani ten fakt, že sme pracovali na zásadách, ktoré sme robili a ku ktorým sa dnes pozitívne vyjadrujú a začínajú vyjadrovať aj vaši predstavitelia - mám na mysli predstaviteľov koalície - a dnes jednoznačne prevláda názor aj samotných rómskych inštitúcií, skupín a občianskych združení, že tie zásady boli dobré. Tie zásady nakoniec robili samotní Rómovia pod vedením našich expertov z jednotlivých rezortov a iných inštitúcií, ako sú vysoké školy, Akadémia vied a podobne. To všetko bolo pre vás nič, vy ste sa rozhodli meniť tieto zásady. Máte na to právo. A dosiaľ ste ich ani nezmenili a nerealizovali.

  Vy ste vyhlasovali a stále vyhlasujete, akým spôsobom chcete riešiť rómsky problém. A keď som vás z tohto miesta vyzval, aby ste v štátnom rozpočte na tento rok vyčlenili podstatne väčšiu sumu, ako je 15 miliónov korún, ktoré schválila vláda a potom následne parlament, vy ste sa ani nepostavili za podporu, ktorú som vám určitým spôsobom dával, a nepresadili ste ďalšie zvýšenie finančných prostriedkov na riešenie rómskej problematiky. Takže výsledok je taký, pán podpredseda vlády, že dnes sú Rómovia jednoznačne sklamaní z vašej činnosti, že dnes Rómovia jednoznačne hovoria, že za predchádzajúcej vlády sa venovala rómskemu problému oveľa väčšia pozornosť. Nakoniec hovoril to - pokiaľ ste niektorí počúvali sobotňajšie dialógy v rozhlase - predstaviteľ Rómskej inteligencie, ktorý bol prítomný. Takže si nevymýšľam, len citujem alebo parafrázujem názory a výroky týchto predstaviteľov.

  Iste by som mohol hovoriť veľmi veľa. Nechcem hovoriť, pretože mnohí by ste mohli povedať, že sa chválime alebo obhajujem jednoznačne našu vládu. Pán Mikloško, máme sa čím. Keď chcete, chcel som vyzvať z tohto miesta pána podpredsedu vlády k otvorenému dialógu v ktorýchkoľvek médiách na tému Rómov. A vyzývam, pán Mikloško, aj vás, vidím, že chcete o tom hovoriť, môžete sa k nám pridať, ak to bude pán podpredseda akceptovať, môžeme sa v trojici porozprávať o tom, čo ste spravili vy, čo ste sľubovali a čo sme spravili my aj napriek tomu, že sme nesľubovali.

  A o tom, ako sa kradne, sme svedkami v súčasnom období, tak ako vám vychádzajú tendre a tak ďalej, ale k tomu sa nebudem vyjadrovať.

  Pán podpredseda, chlapsky vás vyzývam partnersky sa porozprávať v záujme veci, v záujme riešenia rómskeho problému na Slovensku. Súhlasím s tým, čo ste povedali, súhlasím s tým, čo povedali mnohí z vás, že je to veľmi zložitý problém, veľmi náročný problém, ktorý môže mať ďalekosiahle dosahy na slovenskú ekonomiku, na sociálny systém Slovenska, ale aj na naše integračné zámery. Preto ho treba riešiť spoločne, preto ho treba riešiť čo najrýchlejšie a najkomplexnejšie. Ak bude akceptovať niektoré médium takúto ponuku a ak ju budete akceptovať aj vy, som ochotný kedykoľvek sa s vami o tejto téme pred verejnosťou porozprávať.

  Samotní Rómovia dnes tvrdia, že vám dali 6 - 7 % hlasov v parlamentných voľbách. Tvrdia, že vtedy ste ich vedeli nájsť, vedeli ste ich osloviť, dnes ich nepoznáte. Z toho všetkého jednoznačne vyplýva, opäť citujem slová predstaviteľov rómskych iniciatív, že ste ich jednoznačne oklamali aspoň v doterajšom vývoji. Takže, pán podpredseda vlády, ak som na začiatku povedal, že začína prevládať alebo sa stáva dominantnou metódou vo vašej práci metóda klamania, predložil som vám niekoľko takýchto príkladov, konkrétnych príkladov, ktoré sú jednoznačné a ktoré nedokážete a nemôžete vyvrátiť.

  Z tohto pohľadu a aj z pohľadu toho, čo sa tu hovorilo najmä v súvislosti s vašou knihou alebo vašimi výrokmi v jednotlivých knižkách, brožúrkach alebo iných vyjadreniach, skutočne by ste mali zvážiť, či zostanete naďalej vo funkcii podpredsedu vlády. Uvedomujem si totiž aj to, že ste už dosiahli, čo ste chceli. Aj dnešným rokovaním o vás ako o osobe ste sa stali v očiach mnohých vašich priaznivcov hrdinom a vám išlo len o to. A skutočne by si mali všetci Slováci, všetci občania Slovenskej republiky uvedomiť, že ak niekto takým nehoráznym spôsobom ohovára a doslova špiní Slovenskú republiku v zahraničí, ale aj doma, o čo mu vlastne ide.

  Na druhej strane sa nečudujem, pretože aj metóda lži a ohovárania podstaty Slovenskej republiky, vzťahov a diania, ktoré sa tu stalo a bolo aj v predchádzajúcom období, vám bola vlastná, vám a vašim kolegom. A možno aj to spôsobilo hodnotenie v súvislosti s Európskou úniou a našimi integračnými zámermi a možno aj to stále trvá v súvislosti s dobrým menom Slovenskej republiky v zahraničí. Takže by ste sa mali, pán podpredseda, ospravedlniť všetkým tým, ktorých ste dosiaľ klamali, a mali by ste zvážiť svoje postavenie vo vláde Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďalej sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Oberhauser. Keďže nie je prítomný, stráca poradie.

  Ďalšia v poradí je pani poslankyňa Aibeková, po nej vystúpi pán poslanec Krajči.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda parlamentu,

  vážený pán podpredseda vlády,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  tak ako môj predrečník pán poslanec Kalman ani ja som skutočne neplánovala vystúpiť k tejto téme, lebo si myslím, že v poslaneckom klube HZDS, ale aj v poslaneckom klube SNS máme väčších odborníkov na problematiku, ktorá patrí takpovediac pod patronát podpredsedu vlády, či je to otázka národností, alebo ľudských práv. Vyprovokoval ma trochu pán podpredseda svojím arogantným a nadradeným správaním sa, či už včera, keď pán poslanec Cuper predkladal návrh na jeho odvolanie, ako sa tu necitlivo bavil a smial s pánom predsedom vlády, dnes to bolo s kolegom z jeho poslaneckého klubu, pričom si myslím, že sa naozaj nepatrí, aby podpredseda vlády pri takomto vážnom bode tu žul žuvačku a nadnesene sa usmieval nad všetkým, čo sa hovorí. Iste, s mnohými vecami nebude súhlasiť, to je jeho právo, tak ako je to vaše právo koaličných poslancov, aby ste ho obhajovali.

  K jeho činnosti chcem uviesť iba dve stručné poznámky. Jedna sa bude týkať práve toľko spomínaného odchodu veľkej časti rómskeho obyvateľstva zo Slovenska. Mňa táto situácia ani trochu netešila, práve naopak, ako ma rozčúlila vlani, keď odchádzali do Veľkej Británie, a bolo to v čase minulej vlády, tak ma rozčuľoval aj teraz. Vieme, že situácia rómskeho obyvateľstva je veľmi zložitá, ale nie je to vždy tak, ako tvrdia predstavitelia rómskych strán. Každá minca má dve strany a naozaj sa na tento problém treba pozrieť aj z pohľadu väčšinového obyvateľstva, to znamená zo strany slovenského obyvateľstva. Preto ma veľmi prekvapilo, keď pán podpredseda vlády pri návšteve východného Slovenska, konkrétne Moldavy nad Bodvou a Rimavskej Soboty, pre médiá uviedol, že vysťahovalectvo Rómov - bolo to v čase od 29. 7., myslím si, presne to bolo 31. 7., mám zachytený termín v tomto týždni, takže sa ospravedlňujem, že nebudem spomínať presný termín - a vyhlásil, že vysťahovalectvo Rómov do zahraničia niekto organizuje, pričom vyjadril podozrenie, že organizovanie etnickej turistiky môže vychádzať z kruhov blízkych HZDS a SNS.

  Myslím si, že je veľmi neseriózne od podpredsedu vlády, ktorý bez toho, že by predložil jeden jediný dôkaz o tejto organizácii, vyjadrí sa pred médiami. S veľkým prekvapením, ale možno o to išlo, som sa o tom dočítala aj v zahraničnej tlači, ktorá prebrala informácie podpredsedu vlády. Do dnešného dňa sa nepotvrdilo, že by sme boli také niečo organizovali. A hovorím, rovnako ma to znepokojilo minulý rok, ako aj tento rok, lebo mi ide o to, aby sa Slovensko dostalo do európskych štruktúr a tieto kroky nám škodia. Rovnako to škodilo bývalej vláde, ako súčasnej vláde a nakoniec sa to týka všetkých nás obyvateľov, ktorí máme záujem o integráciu do európskych štruktúr.

  Preto vás žiadam, pán podpredseda, aby ste sa buď za tieto výroky ospravedlnili, alebo predniesli dôkazy o tom, že niekto z nás alebo z nám blízkych kruhov takéto niečo organizuje. Myslím si, že to nie je pravda, pretože s veľkým zadosťučinením som si vypočula pred pár dňami na tlačovke vyjadrenie pána ministra vnútra, ktorý povedal, že sú informácie o tom, že sa peniaze na túto takzvanú turistiku našli v zahraničí a pravdepodobne to bolo financované zo zahraničia. Myslím si, že podpredseda vlády by mal veľmi zvažovať, čo povie, a toto nie je metóda boja s opozičnými protivníkmi, pretože to poškodilo nielen HZDS a SNS, ale aj občanov, ktorí nám fandia, a viete, že tieto percentá nie sú malé a dohromady tieto dve strany podporuje viac ako tretina obyvateľov. Pritom veľmi dobre vieme, že situácia sa obrátila. Kým minulý rok ROI podporovala a vyjadrovala sa viac-menej pozitívne voči vláde a RIS, naopak, 24. 8. podpísala s SDK zmluvu o spolupráci, a nakoniec aj to svedčí o tom, ako sa menia pomery v týchto mnohých a mnohých rómskych stranách, tak teraz z televíznej obrazovky zazneli opačné vyjadrenia. ROI bola za vládne kroky a RIS, naopak, dnes vládu ostro kritizovala. Takže aj to svedčí o veľmi zložitej situácii, ktorá je v rómskych stranách, a preto považujem za neseriózne tieto problémy hádzať na opozičných politikov a opozičné subjekty.

  A ešte na záver veľmi stručne o probléme, ktorý ma veľmi mrzel, že sa vyskytol - a tu si myslím, že treba objektívne povedať, že pravdepodobne je to aj zásluhou predsedu parlamentu -, a to je snaha podpredsedu vlády zasahovať do takej nezávislej inštitúcie, akou je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Táto inštitúcia vznikla zo zákona v roku 1994 a vznikla na základe medzinárodnej zmluvy a aj s finančnou podporou OSN, čiže veľmi vysokej inštitúcie, kde sa presne stanovilo, že táto inštitúcia má byť nezávislá ako od vlády, tak od prezidenta a od ďalších pilierov moci Slovenskej republiky.

  Môžem povedať, keďže som bola v roku 1994 vymenovaná do správnej rady strediska, kde bolo presne aj v zákone a ďalších nižších právnych normách povedané, ako má byť kreovaná správna rada, nie je tam a nebol tam ani jeden zástupca vlády. Bol tam jeden zástupca parlamentu, prezidentskej kancelárie, mimovládnych organizácií, sudcov a právnických fakúlt. Takže nebol vyvíjaný žiadny tlak na činnosť tohto strediska ani zo strany bývalej vlády, ale musím objektívne povedať, že napríklad ani zo strany vlády pána Moravčíka, ani tá nezasahovala do činnosti tohto strediska. Predo mnou tam zastupoval parlament poslanec SDĽ, ktorý bol v tom čase - bolo to za našej vlády - opozičný poslanec. Ja som vlastne bola navrhovaná do tohto strediska tiež ako opozičná poslankyňa, ale v roku 1995 som už bola koaličná a dostalo sa mi takej cti, že napriek tomuto zloženiu všetci zástupcovia správneho strediska ma zvolili za predsedníčku správnej rady. Chcem povedať, že táto činnosť je absolútne bezplatná, všetci členovia správnej rady vykonávali činnosť a dodnes vykonávajú bez akéhokoľvek aj minimálneho finančného ohodnotenia.

  S veľkým prekvapením a znepokojením som preto zaregistrovala, že pán podpredseda vlády už pár týždňov po nástupe do svojej funkcie vyvinul tlak na to, aby táto inštitúcia bola podriadená pod jeho rezort alebo pod oblasť, ktorú zastupuje. Dokonca vyvíjal tlak na pána predsedu parlamentu, aby táto správna rada a aj v mojom zastúpení skladala účty vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti. Hovorím, stredisko - pozrite si zákony - je absolútne nezávislé a len čo je každý člen správnej rady vymenovaný, zodpovedá za svoju činnosť iba správnej rade.

  A môžem zase s veľkou hrdosťou povedať, že sme sa naozaj snažili pracovať nezávisle a objektívne a uznesenia tejto správnej rady boli prijímané veľmi často viac ako 90 % hlasov. Našťastie predseda parlamentu nepodľahol tomuto tlaku, pretože ako zástupkyňa Národnej rady v zmysle zákona nielenže nemám, ale ani nesmiem poskytovať dobrovoľne nejaké správy, čiže nie na vyžiadanie, len keď ma predseda výboru požiada, teda primeraného výboru pre ľudské práva a národnosti, ma požiada, aby som prišla na rokovanie a informovala, čo som aj bola ochotná a budem ochotná, ale, žiaľ, žiadne správy - nie žiaľ, tentoraz musím povedať -, chvalabohu, žiadne správy nesmiem predkladať. Tak som bola veľmi sklamaná, keď pán podpredseda vlády sa neštítil po nástupe do funkcie túto nezávislosť zlikvidovať.

  Samozrejme, že aj my sme v stredisku robili chyby. Kým sa na začiatku rozbehne nová inštitúcia, tak, samozrejme, niektoré problémy sa vyskytnú, ale som veľmi rada, že napríklad z SDĽ veľmi úzko spolupracuje s touto inštitúciou pán poslanec Fico. Spolupracoval predtým aj pán exposlanec Bárány, ktorý pôsobil v tejto rade. Myslím si, že bez ohľadu na politické tričko a politickú príslušnosť by mala byť snaha aj zo strany podpredsedu vlády, aby spolupracoval s týmto strediskom, na čo, myslím si, stredisko bolo a je pripravené. Toto by bola ďalšia argumentácia. Dúfam, že s týmito politickými tlakmi sa prestane a pán podpredseda sa ospravedlní za svoje nevhodné a urážlivé výroky.

  Som realistka, som v politike už dosť dlho a viem, že ho neodvoláte. Ale dúfam, že toto rokovanie prinesie aspoň jeden cieľ, že sa pán podpredseda zamyslí nad svojou prácou a vyhne sa chybám, ktoré úmyselne urobil. Lebo ak sa robia chyby nevedome, tak na to je napríklad aj parlament, aby ho upozornil. Cieľom tohto odvolávania alebo pokusu o odvolanie je aj toto - poukázať na chyby a nedostatky a požiadať ho, keďže pravdepodobne nebude uvoľnený, aby sám zvážil, či vykonáva túto funkciu tak, aby bol na prospech nielen tej strany a tej menšiny, ktorú v parlamente zastupuje, ale aby bol na prospech všetkých občanov Slovenskej republiky.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne Aibekovej - prvá pani poslankyňa Tóthová, posledná pani poslankyňa Belohorská. Uzatváram možnosť podania prihlášok na faktické poznámky.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Tóthová.

 • Vážený pán predseda,

  vážená snemovňa,

  myslím si, že vystúpenie pani poslankyne Aibekovej možno prijať pozitívne. Hlavne ja sa pripájam k tej časti, kde poukázala na obviňovanie Hnutia za demokratické Slovensko pánom podpredsedom vlády z organizovania exodu Rómov. Obviňoval hnutie bez akýchkoľvek dôkazov. Vnášal tým politiku do problému, ktorý mal riešiť nepoliticky, vecne. Myslím si, že tým len prispel ku skomplikovaniu už aj tak zložitých vzťahov medzi jednotlivými rómskymi politickými subjektmi alebo mimovládnymi subjektmi, namiesto toho, aby sa snažil o ich zjednotenie, o to, aby našli spoločnú reč a aby sa tiež sami pričinili o riešenie v rámci rómskej komunity. Toto je jedna z ďalších chýb pána podpredsedu vlády. Je to politická chyba, na ktorú by poslanci vládnej koalície nemali zabudnúť pri hodnotení a hlasovaní o jeho odvolaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada,

  chcem len doplniť pani kolegyňu Aibekovú v proteste a požiadavke na ospravedlnenie sa Hnutiu za demokratické Slovensko od podpredsedu vlády pána Csákyho. Nesúhlasím, pán podpredseda, ani s vaším stanoviskom, že deväť mesiacov po tom, čo skončila Mečiarova vláda, Rómovia utekajú za hranice. Oni majú rýchle zapaľovanie, sú to múdri ľudia a takú hlúposť by nerobili. Taký hlúpy argument je nevhodné využívať. Že je to vážny problém, to potvrdzuje aj pán minister spravodlivosti, veď zachraňovať vaše renomé do Košíc išiel práve kvôli tomu. Ako vidíme - médiá a všetci z toho urobili veľkú aféru, veľkú udalosť -, našiel tri východiská, ale ak sa pozrieme na vašu činnosť, na vaše vystúpenia, vaše vyhlásenia, ani jedno z týchto troch múdrych riešení ste nepoužili.

  Takže aj podpredseda vlády, pardon, minister spravodlivosti nám potvrdil dôvody na vaše odvolanie. On tie dôvody našiel. Alebo chcete tvrdiť, že išiel a robil tam propagandu a táral hlúposti? Verím, že jeho opatrenia na rozdiel od vás tomu pomôžu. Keby ste sa vy venovali rómskemu problému, mohli ste k týmto východiskám dôjsť už dávno. Preto som jeden z tých, kto podpísal návrh na vyslovenie nedôvery pre vás.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som k vystúpeniu pani poslankyne Aibekovej dodať to, vidíte, že z našich úst obvinenia, ktoré počujete, sú dávané pokojne, sú to obvinenia, za ktorými stoja argumenty a konkrétne príklady. Viete, ak niekto nedodržuje zákon a opakovane je to terajšia koalícia, ktorá tvrdí a snaží sa nám dokázať, kde a v čom sme nedodržali zákon, ja vám dokážem a pani poslankyňa Aibeková vám dokazuje kroky, ktoré podpredseda vlády robí protizákonne. Prosím vás pekne, ako môžeme chcieť, aby niekto dodržiaval zákony, ak ich nedodržuje podpredseda vlády a ak neskladá účty.

  Počuli sme o podpore kultúry. Za Úniu žien by som vedela dodať, pán podpredseda vlády, ešte ďalšie veci. Viete veľmi dobre, že Únia žien vydáva 30 rokov časopis Barátnö. Je to časopis, ktorý je distribuovaný hlavne na juhu Slovenska a ktorý sme pred dvoma mesiacmi museli prestať vydávať. Nedostali sme naň od vás príspevok napriek tomu, že nie ja, ale šéfredaktorka, ktorá je maďarskej národnosti, išla lobovať a prosila o príspevok na tento časopis. Za minulý rok bola strata Únie žien a vydavateľa, teda majiteľa, na vydávaní Barátnö 5 mil. korún. Pán podpredseda, vy ste neboli ochotný poskytnúť nám na podporu tejto tlače žiadnu sumu. Takže je to aj o rozdelení, nielen že ste išli po organizácii, ktorú spomínala pani poslankyňa Aibeková, ale vy ste rozdelili aj nevládne organizácie na tie, s ktorými ste schopný komunikovať.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Krajči a po ňom pán poslanec Danko.

 • Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  stretávame sa dnes pri udalosti alebo príležitosti, ktorá v tomto parlamente už nadobudla akýsi charakter opakovania sa, a tak ako to bolo v predchádzajúcom období, aj teraz sa snažíme nájsť na sebe navzájom chyby, nedostatky, poukazovať na ne, čo je normálnym prejavom politického diania.

  Žiaľbohu, musím hneď na úvod konštatovať, že súčasný parlament je prejavom politickej biedy a kultúry na Slovensku, pretože parlamentná väčšina, ktorá by mala sedieť tu po ľavej strane, si rozohrala hru, na základe ktorej už dnes vieme, že to, čo sme iniciovali, sa nestretne s porozumením, že je to len otázka hlasovacej mašinérie a vy ste už dávno rozhodnutí, že nebudete počúvať to, čo hovoríme a jednoducho vyčkáte dovtedy, kým sa vyrozprávame. Preto som aj rád, že pán Bugár otvorene povedal svoju taktiku: "Dohodli sme sa, že nebudeme vystupovať." Samozrejme, je tu určitá politická stratégia taktiky.

  Myslím si, že problém, ktorý dnes riešime, prerástol rámec tejto snemovne, že tento problém sleduje mnoho občanov Slovenskej republiky, že tento problém už nie je len problémom tejto snemovne. Keď o ňom hovorím, dovoľte mi, aby som povedal, že tento problém vnímam v štyroch rovinách.

  Po prvé je to tá politická rovina, o ktorej som začal hovoriť a musím povedať, že občania Slovenskej republiky sú už znechutení z politikárčenia, ktoré sa tu vedie a ktoré sa jednoducho prenáša na bremená občanov tým, že je tu sociálny a ekonomický dosah, pretože títo ľudia, ktorí sú zvolení a sú ich zástupcami v Národnej rade Slovenskej republiky, jednoducho neriešia to, čo ich najviac tlačí, ale riešia svoje osobné problémy. Samozrejme, každá politická strana presadzuje svoj politický program, a teda aj odvolanie podpredsedu vlády alebo člena vlády je normálnym postupom politického zoskupenia, ktoré chce dosiahnuť takúto vec. Ale musí sa opierať aj o ďalšie argumenty.

  A preto by som hneď prešiel do druhej roviny, a to je odborná rovina. Nebudem tu vymenúvať všetky veci, ktoré už odzneli od predchádzajúcich rečníkov o tom, že vlastne podpredseda vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a regionálny rozvoj je funkcia, ktorá bola vymyslená len preto, aby koalícia dostala svoje miesto, a hlavne, aby Strana maďarskej koalície mohla realizovať svoje dlhodobé ciele, ktoré v rámci svojej politiky presadzuje. O tom, ako sa zhostil tejto funkcie pán podpredseda vlády Csáky, sa už niekoľkokrát hovorilo, nechcem to opakovať.

  Myslím si, že základná chyba, ktorej sa dopustil, bola tá, že na Slovensku sa hovorí vždy len o jednej národnosti, národnosti maďarskej, pričom na území Slovenskej republiky žije viacero národností. A dokonca aj z toho, čo tu bolo povedané, treba povedať, že maďarská národnosť nie je najväčšia, ako sa to často snažíme deklarovať.

  Okrem toho by som chcel povedať, že v tejto odbornej stránke pán podpredseda zlyhal aj v tom, že situácia, ktorá sa vyvíjala a ktorá bude robiť akési vysvedčenie Slovenskej republiky pri vstupe do Európskej únie, kde sa budú prehodnocovať jednotlivé kroky, treba povedať, že naozaj otázka exodu Rómov je jedným z vážnych dôvodov, ktorý sa neriešil. Aj napriek tomu musím uznať, že tento problém vznikol už počas predchádzajúcej vlády Vladimíra Mečiara, keď bol zaznamenaný prvý exodus do Anglicka, dôsledkom čoho bolo zrušenie bezvízového styku a, samozrejme, už vtedy sme boli tlačení do toho, ako chceme riešiť tento problém. Musím povedať, že predchádzajúca vláda Vladimíra Mečiara - myslím si, že to zaznelo aj z vystúpení pána Kalmana a ďalších - pripravila koncepčné zámery riešenia sociálnej situácie Rómov na Slovensku, kde sa uvažovalo o niekoľkých etapách, ako sa táto situácia bude riešiť a z finančného hľadiska boli tieto kroky podporené aj finančnou čiastkou viac ako 1,5 mld. Sk. To je v porovnaní s 8 miliónmi, ktoré ste vyčlenili vy na riešenie tohto problému, zanedbateľná suma a myslím si, že to svedčí aj o tom, či máte úprimnú snahu tento problém riešiť, alebo nie.

  Druhá vec je tá, že na juhu Slovenska dochádza k snahe maďarských politických strán asimilovať rómske obyvateľstvo do svojho politického zoskupenia a prostredníctvom takto získaných voličských hlasov ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku a ovplyvňovať aj výsledky volieb. Myslím si, že to, čo sa udialo na Slovensku, keď sme pustili maďarskú koalíciu do vlády, sme urobili to najhoršie, čo sme mohli urobiť, pretože pre Maďara Slovensko nie je jeho vlasťou. My nie sme proti tomu, aby Maďari žili na území Slovenskej republiky, ale sme za to, aby dodržiavali zákony Slovenskej republiky, zachovávali zvrchovanosť Slovenskej republiky, jej integritu a presadzovali záujmy Slovenskej republiky. Toto sme zatiaľ zo strany podpredsedu pána Pála Csákyho nevideli. Skôr naopak. Preto jednoznačne hovorím, že sa stalo niečo, čo sa nemalo stať a model, ktorý bol v Rumunsku, jasne nasvedčuje, že tak aj na Slovensku po príchode Maďarov do vlády nastal chaos.

  Ďalšia rovina, tretia rovina, o ktorej by som chcel hovoriť, je otázka morálna. Neviem si predstaviť, ako môže niekto, kto je vo vláde Slovenskej republiky, hájiť záujmy inej krajiny, presadzovať jej záujmy, a pritom sa tváriť, že je predseda alebo podpredseda slovenskej vlády. Je to absolútne amorálne a z hľadiska toho si myslím, že aj sám pán podpredseda by mal prehodnotiť svoje zotrvávanie v tejto funkcii, keď je presvedčený o tom, že robí správne.

  V neposlednom rade by som sa chcel zastaviť pri piatej rovine, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. Je to rovina trestnoprávnej zodpovednosti toho, čo pán podpredseda konal a koná v súčasnosti. To, že je odborník na určité otázky týkajúce sa spolunažívania národov a národností na území Slovenskej republiky, resp. na území bývalého Veľkého Uhorska alebo Rakúsko-Uhorska, to je, prosím pekne, jeho vec.

  Z historického hľadiska sa nebudem vracať späť, tak ako moji predchodcovia. Chcem len povedať, že naozaj existujú historické dôkazy o tom, že na tomto území žili Slovania dávno predtým, než sem prišli Maďari, prijali kresťanstvo, žili usporiadaným životom, o čom svedčí aj Čividalský evanjeliár, kde sú zaznamenané kontakty našich kniežat od Pribinu a Svätopluka, ktorí navštevovali rímskeho pápeža, ktorí sa úzko kontaktovali s Rímom, ale myslím si, že toto nie je podstatné, pretože sme sa nestretli preto, aby sme si vysvetľovali, kto tu bol prvý a kto má aké zásluhy na tom, že dnes tu žijeme.

  Ale chcel by som povedať, že všetky kroky, o ktorých sa hovorilo, vedú k jednému, že okrem politickej, odbornej a morálnej stránky je tu aj otázka trestnoprávnej zodpovednosti podpredsedu vlády, a nechcel by som použiť to, čo sa tu hovorilo, že ide o vlastizradu, ale jednoducho minimálne ide o § 92 Trestného zákona - rozvracanie republiky. Dovolil by som si citovať tento paragraf a povedať, čo hovorí: "Kto v úmysle rozvrátiť ústavné zriadenie, územnú celistvosť alebo obranyschopnosť republiky alebo zničiť jej samostatnosť zúčastní sa na násilných akciách proti republike alebo jej orgánom, potresce sa odňatím slobody na 8 až 12 rokov." Toto hovorí Trestný zákon.

  To, čím sa obhajoval pán Bugár, je otázka skutočne len teoretická. My sme sa snažili riešiť tento problém nie trestnoprávnym podaním obvinenia. Snažili sme sa ho riešiť sebareflexiou, aby si každý sám uvedomil, že robí zle, že by mal odísť, že by mal prehodnotiť svoje konanie a jednoducho nechať spolužitie na Slovensku tak, ako bolo, v takých dimenziách, ktoré nenarúšali vzťahy medzi maďarským a slovenským obyvateľstvom a nevnášať doň vysokú politiku, politiku, ktorá ide proti ľuďom. Pokiaľ to nedokážeme, naozaj nám ostáva už len to druhé: obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, aby tento stav prehodnotili a povedali, či bol zákon porušený, alebo nie.

  Na základe týchto argumentov, ktoré som povedal, vážené dámy a vážení páni, budem hlasovať za vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu s tým, aby mal ešte predtým šancu a rozhodol sa predtým sám.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Danko, po ňom pani poslankyňa Podhradská.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  keď som si vypočul vystúpenie pána poslanca Slobodníka, očakával som, že sa stane niečo, čo sa nestalo. Nepochybujem o tom, že pán Slobodník, excelentný znalec anglického jazyka, preložil tieto slová z knihy pána Pála Csákyho správne. Priznám sa, že som počul tieto vyjadrenia prvýkrát, ale potom, keď som ich počul, očakával som, že pán podpredseda slovenskej vlády nazbiera v sebe dostatok odvahy a cti, predstúpi pred túto snemovňu a povie, verejne vyhlási, že abdikuje z funkcie a odovzdá abdikačný list podľa ústavy, ako sa patrí. Prečo? Nikto nepopiera, že podpredseda pán Pál Csáky má právo na svoje názory, aj dokonca na také, aké tam vyjadril. Ale potom nemôže byť podpredsedom vlády Slovenskej republiky, pretože jeho názory jasne deklarujú jeho postoj k našej republike a jeho lojalitu k štátu. Pýtam sa: Ako človek s takýmito názormi môže obhajovať záujmy Slovenskej republiky doma i v zahraničí?

  Povedzme si otvorene, nechoďme okolo horúcej kaše, čo dnes prerokúvame. Prerokúvame podpredsedu vlády vo funkcii, tento post sa nazýva podpredseda vlády pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj. Pýtam sa vás, prečo tento post vznikol až po konštituovaní koalície, ktorá dnes je pri moci. Predtým to vykonával podpredseda pán Kalman. Prečo maďarská koalícia trvala na tom, že sa musí zriadiť takýto post? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Preto, lebo potrebovala splniť svoje volebné sľuby a potrebovala pod rúškom ochrany ľudských práv presadzovať privilégiá pre občanov maďarskej menšiny.

  To, čo hovorím, vám zdokumentujem. Pán podpredseda, počul som vaše vyjadrenia v médiách a komentáre rôznych pozorovateľov, že sa necítite zodpovedný za určité veci, ktoré tu prebehli. Pýtam sa vás: Kto je potom zodpovedný v tomto štáte za maďarizáciu štátnej správy na juhu Slovenska? Kto je zodpovedný za personálne výmeny na juhu Slovenska na školách, ak nie táto vláda a podpredseda vlády osobne, ktorý je za to zodpovedný? A aby som vám povedal opäť konkrétne, lebo keď hovoríme všeobecne, najmä občania si môžu myslieť, že sa utrácame v generalizáciách, v trebišovskom okrese, kde podľa kľúča, ktorý si vybrala alebo dohodla vládna koalícia, prednosta okresného úradu je za maďarskú koalíciu, takisto ešte v niekoľkých okresoch na juhu Slovenska, najbližší jeho spolupracovníci sú maďarskej národnosti a v expozitúre Kráľovský Chlmec, v okrese, kde je 70 % Slovákov, je zamestnaných 90 alebo 95 % občanov maďarskej národnosti. Samozrejme, nechcem tým povedať, že občan maďarskej národnosti nemôže byť v štátnej správe, ale nemôže byť dosadzovaný do funkcií práve na základe príslušnosti k národnostnej menšine, lebo toto privilégium je súčasne diskrimináciou ostatných občanov tohto štátu, pretože im upiera možnosť uchádzať sa o to miesto v rovnocenných podmienkach.

  Toto je cena, ktorú platí súčasná vládna koalícia za svoje existovanie? Systematická, cieľavedomá a programová maďarizácia pod egidou Strany maďarskej koalície? Pán podpredseda, vy chcete verejne tvrdiť, že nie ste za to zodpovedný? Keď sme prerokúvali zákon o používaní jazyka národnostných menšín, trvám na tom opäť, že jediná národnostná menšina v Európe, ktorá má to privilégium - ak to tak nazveme -, že po skončení základnej školy nemusí ovládať štátny jazyk, i keď má na to ústavné právo. A keď som, pán podpredseda, dal návrh tejto snemovni, aby vláda pripravila takú koncepciu vzdelávania občanov maďarskej národnosti na školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá im umožní po skončení základnej školy ovládať štátny jazyk, skúste si tipnúť, pán podpredseda, ako hlasovali poslanci Strany maďarskej koalície. Všetci boli proti. Áno, vaša strana nie je za to, aby občania maďarskej národnosti zvládli po absolvovaní základnej školy štátny jazyk. Tu je dôkaz, hlasovanie v Národnej rade.

  Pán podpredseda, nebudem dlho rečniť, poviem vám na záver stručne, čo si myslím. Ak si chcete zachovať štipku ľudskej dôstojnosti, prerušte rokovanie, ktoré môže trvať ešte tri hodiny, a abdikujte, pretože ste nesplnili to, čo sa očakáva od podpredsedu slovenskej vlády, nesplnili ste očakávania vo výkone tejto funkcie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Faktické poznámky - ako prvý pán poslanec Slobodník, ako posledný pán poslanec Hudec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Slobodník.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Danko spomenul môj prejav a, samozrejme, väčšina z tých poslancov, ktorí sú teraz v sále na tej druhej strane, ho nepočuli. Nepočul ho ani sám pán predseda, tak by som rád zopakoval to, čo vlastne zdôraznil pán Danko. Pán Csáky nielenže - to som zabudol povedať vo svojom prejave - vyhlásil o slovenskom národe, že trpí komplexom menejcennosti, to je strašná urážka, to by príslušník druhého národa nemal nikdy povedať voči inému národu. Ja by som si nikdy netrúfol povedať o vašom maďarskom národe, že je taký alebo onaký. To jednoducho nemá človek zboku právo povedať.

  Ale je najstrašnejšie to, čo ste povedali o nás, o súčasných dejinách. Zajtra sa bude oslavovať to výročie, keď ste vyhlásili o povstalcoch, že nepochybne malo povstanie isté znaky občianskej vojny, keď povstalci aspoň tak usilovne vraždili svojich rodákov ako cudzích okupantov. A, citujem, to už musíme s veľkým zármutkom konštatovať, že "Slovenské národné povstanie malo lokálny význam". Taká podlá lož, ktorú si zase nemôže dovoliť povedať príslušník iného národa. Navyše, skresľujúc objektívnu históriu, píšete: "Musíme teda s veľkým zármutkom konštatovať, že Slovenské národné povstanie v protimaďarskom postoji súperilo s fašizoidnými režimami." Vy nemáte právo nieže byť na mieste podpredsedu vlády, vy nemáte právo ako nepriateľ slovenského národa sedieť ani v parlamente, keď budete odvolaný. Zradili ste tento národ zmluvami v Budapešti, a čo ste o ňom povedali vo svojej knihe, je trestné. Opakujem vám, dopustili ste sa trestného činu urážky národa. A za to budete musieť pykať.

 • Ďalej vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Hudec.

 • Ďakujem za slovo.

  Možno, keby sme sa lepšie zamysleli nad týmto problémom a nad problémami, ktoré s tým úzko súvisia, a ktorý sa ťahá nielen našou najnovšou krátkou históriou, ale aj dlhodobejšou históriou, zistili by sme, že základný princíp je v tom, že konfitovanie slovenskej politickej scény sa neudialo vždy v súlade s nepísanými kultivovanými zákonmi a možno niekde aj naznačenými pravidlami, ktoré sú zakotvené v medzinárodných právnych vzťahoch. Totiž nielen maďarská koalícia ako terajšia parlamentná politická strana, ale aj subjekty, na základe ktorých vznikla, sú politické subjekty a SMK je politickým subjektom, ktorý, aj keď nie de iure, ale de facto je postavený na rýdzo etnickom princípe. To je najväčšia tragédia súčasného stavu. A možno by sme nikdy nemuseli diskutovať o takýchto veciach, keby tak nebolo.

  Viem pochopiť, keď sa politická strana etabluje s nejakým programom, že ho potom presadzuje vo vláde a dochádza k takým nehoráznostiam a prešľapom, ktoré naozaj nemajú čo robiť v civilizovanej Európe. V tom je celý problém a celá podstata veci. Keby sme možno skúmali a naozaj poctivo skúmali, čo je vlastne SMK, tak by sme možno prišli na to, že to nie je nielen štandardná politická strana, ale je to politická strana, ktorá funguje na základe neprijateľných civilných európskych pravidiel. V tom je celý problém. Darmo si tam dáte nejakého občana, ktorý nemá napísanú maďarskú národnosť alebo má nejakú inú národnosť, to neznamená, že de facto nepôsobíte na etnickom princípe, na rýdzo etnickom princípe ako politický subjekt. A to je ten problém.

 • Pani poslankyňa Podhradská je ďalšia prihlásená do rozpravy. Po nej sa pripraví pán poslanec Moric a ako posledný je prihlásený pán poslanec Oberhauser.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  dámy poslankyne,

  páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadrila k návrhu na vyjadrenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pánu Pálovi Csákymu. Keďže sa niektorí predrečníci v rozprave už dotkli mnohých problémov, ktorých som sa chcela vo svojom vystúpení dotknúť aj ja, tak sa obmedzím len na tie argumenty, ktoré podľa môjho názoru zazneli len okrajovo, alebo vôbec nie.

  Začnem tým, čím argumentovali poslanci vládnej koalície, členovia výboru pre životné prostredie pri prerokúvaní tohto materiálu vo výbore. Obhajovali pána podpredsedu vlády, a to v takom duchu, že rómska otázka jednoducho nie je v kompetencii pána podpredsedu, že je to záležitosť všetkých rezortov, a preto on nemôže niesť zodpovednosť za exodus slovenských Rómov do Fínska. Iste, rómska otázka má v sebe mnoho aspektov vrátane sociálneho, ekonomického, kultúrneho a tak ďalej, a preto nepopieram, že možno tento argument istým spôsobom zhodnotiť. Faktom však ostáva a z toho sa pán Csáky nevyvlečie, že menšinové záležitosti sú predovšetkým v jeho kompetencii a za oblasť menšinových práv je zodpovedný práve on. Ak by to tak nebolo, bol by pán Csáky podpredsedom vlády bez zodpovednosti, čo by bolo iste veľmi zaujímavé a takpovediac neobvyklé, lebo potom by sme si mohli položiť otázku, na čo bol vlastne vytvorený v našej vláde tento post, keď človek, ktorý ho zastáva, nie je zodpovedný za veci figurujúce v názve jeho funkcie.

  Rada by som sa pristavila pri stanovisku vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu. Hneď v prvých dvoch vetách v tomto stanovisku sa prejavuje už typická schizofrénia, keď sa v úvode konštatuje, že vláda považuje návrh za neopodstatnený, a potom nasleduje veta, v ktorej sa jasne hovorí, že podpredseda vlády Pál Csáky je zodpovedný za vládnu politiku v oblasti ľudských a menšinových práv. Teda je zodpovedný za vládnu politiku, ale za chyby vládnej politiky zodpovedný nie je. Zaujímavá logika, hodná súčasnej vlády.

  V stanovisku potom nasleduje výpočet rád, výborov, ktoré pán podpredseda, teraz citujem, "vytvoril a vedie". Len tak mimochodom, Rada vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny či Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog existovali a pracovali aj počas Mečiarovej vlády, takže keď sa hovorí o vytvorení rád, je to príliš odvážne. Pán Csáky sa zmohol len na to, že ich dokonale vyčistil od politických oponentov a to vláda nazýva tvorbou.

  Ďalej sa dozvedáme, že pán podpredseda vlády koordinuje činnosť sekcie menšinovej kultúry Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a aj odboru menšinového školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Výborne. Bolo by iste zaujímavé dozvedieť sa, ako dohliadol pán podpredseda vlády na rozdeľovanie finančných prostriedkov v kultúre a školstve s prihliadnutím na jednotlivé menšiny. A keďže sa tak rád oháňa početnosťou menšín, poznajúc na jednej strane "národnú menšinu maďarskú" a na druhej strane, taktiež v úvodzovkách, lebo je to jeho citát, teda jeho slová, "takmer neviditeľné menšiny", tak by som mu chcela pripomenúť, že Rómov podľa odhadu odborníkov je na Slovensku takmer 400 tisíc vrátane tých, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, tých je rovnako podľa odborného odhadu okolo 300 tisíc. Teda bolo by naozaj veľmi zaujímavé, keby nás pán podpredseda oboznámil s tým, koľko nadelil jednotlivým menšinám, osobitne rómskej menšine napríklad na rozvoj rómskej kultúry či na vzdelávacie programy a projekty, ktoré sú jedným z pilierov pomoci rómskemu obyvateľstvu, aby sa mohlo plnohodnotne zapojiť do života spoločnosti. Ako iste viete, alebo predpokladám, že viete, pán podpredseda, rómsku otázku nevyrieši ani vrece zemiakov, ani plané predvolebné sľuby či okrúhle stoly prázdnych deklarácií a vyhlásení.

  Ale pomknime sa ďalej a vráťme sa k stanovisku vlády. Opäť zacitujem: "Na riešenie problémov menšín bol vypracovaný aj projekt Minority Tolerance Programme, ktorý získal aj podporu Európskej únie." Toľko citát. Nuž neviem, či má tento projekt aj nejaké slovenské pomenovanie. Zdá sa, že bol vypracovaný len v angličtine pre potreby Európskej únie, keď sa tu uvádza len anglický názov. Ak je to tak, tak sa pýtam, pre koho bol vlastne projekt vypracovaný. Pre Slovensko? Pre menšiny žijúce na Slovensku, prípadne špeciálne pre slovenských Rómov? Ak ho pán podpredseda vlády vypracoval v intenciách svojho pôsobenia, má zrejme taký istý formálny obsah ako jeho vyhlásenia a zdá sa, že stačí akurát na to, aby ho istí komisári potľapkali po pleci, ale na riešenie skutočných problémov má asi taký vplyv ako nesmrteľnosť chrústa na zemskú príťažlivosť. A možno bol vypracovaný v angličtine aj kvôli tomu, aby slovenskí občania netušili, čo v ňom je, vrátane príslušníkov menšín, lebo ak by to bol projekt, ktorý obsahuje zmysluplné návrhy na riešenie problémov, sotva by sa dnes podpredseda Rómskej inteligencie Tibor Loran nostalgicky vracal k projektu pomoci rómskemu obyvateľstvu v čase transformácie zapojiť sa do života spoločnosti, projektu vypracovaného ešte Mečiarovou vládou, ktorého bol pán Loran pred časom veľmi ostrým a nemilosrdným kritikom a dnes hovorí o absencii akejkoľvek koncepcie v riešení rómskej otázky súčasnou vládou a o tej mečiarovskej, ktorú som pred chvíľou spomínala a ktorú ste ste vy, pán podpredseda vlády, prirodzene, ako všetko z obdobia Mečiarovej vlády, označili za zlú a nepotrebnú, o nej sa dnes pán Loran vyjadruje so smútkom v hlase, že by bol rád, keby existovala.

  Zrušili ste teda niečo, čo pozitívne mohlo riešiť problémy, a nahradili ste to svojimi prázdnymi vyhláseniami. Naozaj príznačné nielen pre vás, ale pre celú súčasnú vládu.

  Vráťme sa k exodu Rómov. Mal svoje príčiny a iste nemôžeme povedať, že za to, že sa udial, môžete len vy. Chcela by som sa spýtať, čo ste urobili, pán podpredseda vlády, pre to, aby sa neudial, resp. aby jeho dôsledky neboli pre Slovensko také nepriaznivé. Najmä keď ste vedeli, že pri posudzovaní pripravenosti Slovenska na vstup do Európskej únie bude rómska otázka jednou z prioritných. Takto sa vyjadrili zástupcovia, predstavitelia Európskej únie na jednom stretnutí vo Veľkej Británii, bol tam aj pán poslanec Oberhauser, ktorý nás v takomto duchu informoval, a verím, že vy ako podpredseda vlády pre ľudské a menšinové práva ste určite vedeli o tomto názore predstaviteľov Európskej únie. A hoci ste o tom vedeli, podcenili ste túto otázku trestuhodným spôsobom a dnes za svoje zlyhanie odmietate niesť zodpovednosť. Bolo to vôbec zlyhanie?

  V intenciách informácie, ktorú pred pár dňami poskytol médiám na tlačovej konferencii minister vnútra Ladislav Pittner, že totiž celý exodus bol zrejme organizovaný a organizačné centrum je smerom na juh od nás, teda v Budapešti, sa človeku nevdojak natíska myšlienka, či bol pán podpredseda vlády naozaj taký neinformovaný. Nechcem ďalej rozvíjať túto myšlienku, dúfam, že budúcnosť nám odpovie aj na ňu, aj na ďalšie iné, dosiaľ nezodpovedané otázky. Odpoveď na jednu otázku je však zrejmá už dnes. Tá otázka znie asi takto: Pán podpredseda vlády, zaujímate sa o problémy Rómov v Slovenskej republike? Ja na túto otázku odpoviem takto a myslím si, že moja odpoveď bude najbližšia pravde: Áno, zaujímate sa a zaujímate sa o ňu najmä v období, keď si potrebujete Rómov získať ako voličov. Po voľbách z úrovne kresla podpredsedu vlády vám, zdá sa, môže byť ukradnutý.

  Na záver mi dovoľte už len dve poznámky. Tvrdíte o nás, pán podpredseda, o nás Slovákoch, že sme nacionalisti, dokonca ste si trúfli povedať, že sme obmedzení, primitívni, možno aj rasisti. Môžete mať taký názor, ja vám váš názor nechcem brať, každý má právo na názor. Poznám však Slovákov obmedzených, primitívnych aj rasistov, aj nacionalistov, ale poznám Slovákov aj kultúrnych, demokratických a vzdelaných. Ale musím povedať, že poznám aj Maďarov žijúcich na Slovensku, ktorí sú vzdelaní, kultúrni a pracovití, a poznám, žiaľ, aj Maďarov žijúcich na Slovensku, ktorí sú primitívni, sú nacionalisti a kdesi pri dvoch pivách snívajú o obnovení "Veľkého Uhorska".

  Pán podpredseda, poznám Rómov žijúcich na Slovensku, ktorí sú pracovití a chcú pracovať, ktorí sa usilujú dať vzdelanie svojim deťom, aby sa mohli plnohodnotne zapojiť do života tejto spoločnosti, ale poznám aj Rómov, ktorí špekulujú, podvádzajú, ktorí sa usilujú vyhnúť práci a zneužívajú spoločnosť na to, aby od nej vždy len niečo získali bez ohľadu na to, či majú spoločnosti niečo ponúknuť. Poznám aj takých Rómov. Neviem, ktorá z týchto skupín, ktoré som vymenovala, je vám milšia, pán podpredseda. Myslím si, že povinnosťou nás poslancov, ale aj vás na poste podpredsedu vlády je podporovať najmä tých, ktorí patria do okruhu pracovitých, normálnych a kultúrnych. Zdá sa, že vo vašom prípade to tak nie je. Zavrhli ste Mečiarovu koncepciu podpory rómskemu obyvateľstvu, ktorá podporovala práve skupinu tých, ktorí chceli pracovať a ktorí sa chceli normálne zapojiť do života. Nie je náhoda, že podľa informácií, ktoré sme dostali z médií, práve títo ľudia sú tí, ktorí odchádzajú do Fínska a do iných krajín? Vás vôbec nezaráža, že neodchádzajú len špekulanti, zlodeji, kriminálnici a tak ďalej, ale odchádzajú prevažne práve títo ľudia, ktorí majú naozaj záujem normálne žiť? Vám je to, zdá sa, ľahostajné.

  Chcela by som už naozaj celkom nakoniec povedať len jednu vec. Pán podpredseda vlády, návrh, ktorý máme dnes pred sebou, tu nie je preto, že ste Maďar, jednoducho je tu preto, že ste vo svojej funkcii zlyhali. A keby som vychádzala z vašich ambícií, ktoré sa usilujete vo svojej funkcii uplatniť tým, že stále a donekonečna presadzujete výlučnosť jednej skupiny obyvateľov, tak by som asi ten fakt, že koaličná rada vás poverila vykonávaním funkcie podpredsedu vlády pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj, nazvala takým krokom, ako keď sa povie, že urobili capa záhradníkom. Lebo keby sme mali prijať to, že človek vášho rangu bude zastávať túto pozíciu, potom navrhujem, aby sa táto funkcia premenovala a volala sa podpredseda vlády pre ľudské, menšinové práva a nadpráva a regionálny rozvoj.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne Podhradskej sa hlásia piati poslanci, posledný pán poslanec Slobodník. Uzatváram možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

 • Počúvam vystúpenia, zvlášť poslancov z HZDS, a som dojatý ich starostlivosťou o rómsku otázku. A v tejto súvislosti by som sa rád spýtal pani poslankyne Podhradskej. O riešení a návrhoch na to, ako chce riešiť otázku Slovenská národná strana, sme mali možnosť počuť. Pokiaľ viem, tá základná idea spočíva v krátkom dvore a dlhom biči. Ale zaujímalo by ma, keby poslanci HZDS, všetci, ktorí tu tak dojímavo o tejto téme hovorili, mohli sa ešte vrátiť k výroku pána premiéra z novembra 1993. Ja som bol vtedy šesť týždňov v Británii a musel som v organizácii Amnesty International vysvetľovať výrok o sterilizácii Rómov. Toto je riešenie HZDS, to je program otázky HZDS? Lebo zatiaľ ho ešte nikto nedementoval. A tento výrok obišiel vtedy celý svet a ubezpečujem vás, že nám urobil veľa škody. Nepamätám sa, že by bol dementovaný. Bol presne v tom zázname. Prosím vás, aby sme hovorili veľmi jasne a veľmi k veci. Vyjadrite sa k týmto vašim výrokom.

 • Veľmi by som uvítal, keby poslanci veľmi k veci a veľmi vecne rozprávali aj v rámci faktických poznámok a netárali nezmysly ako teraz pán poslanec Mikloško.

  K pani poslankyni, ktorá vystúpila v súčasnosti, Podhradskej. Veľké Maďarsko nikdy nejestvovalo, nikdy nejestvuje a ani jestvovať nebude. Existovalo len Uhorsko, Uhorsko ako štát, to je snáď spresnenie jej vyjadrenia. Túžba vybudovania čohosi väčšieho, ako je súčasné Maďarsko, pretože súčasné Maďarsko vzniklo v roku 1918 zánikom rakúsko-uhorskej monarchie a časťou uhorského kráľovstva, je nerealizovateľná, pretože vychádza z rekonštrukcie nejakého veľkého Maďarska, ktoré nikdy nebolo, a z rekonštrukcie Uhorska. Je to nezmysel, pretože v tom Uhorsku Maďari boli menšinou a väčšinu tvorili práve nemaďarské národy. A k tomuto úsiliu a používať k tomu vývoz rómskej menšiny do štátov Európskej únie nie je nijako náhodné. Nitky organizovania toho smerujú do Budapešti, pretože najjednoduchšie sa krája štát, ktorý nie je v žiadnych európskych a transatlantických štúdiách. A v tomto smere maďarská menšina robí, čo sa dá, a deštruuje toto úsilie Slovenskej republiky o plnohodnotné začlenenie do transeurópskych a transatlantických štruktúr.

 • Ďakujem za slovo.

  Rád by som podčiarkol, pretože aj v nasledujúcich vystúpeniach sa spochybňovalo, resp. sa uvažovalo o tom, čo ponúklo HZDS, resp. celá predošlá vláda na riešenie rómskej otázky.

  Áno, ponúkla konkrétny program, ktorý spomenula pani poslankyňa Podhradská, ale, bohužiaľ, niekomu treba vypucovať uši. A myslím si, že opakuje sa tu opäť vymyslená fáma, ktorú poslušní prisluhovači v médiách a otroci, by som povedal, niečích záujmov veľmi starostlivo vždy rozmazávajú a vyrábajú lži veľkolepého charakteru. Čo už len o Mečiarovi ešte nebolo povedané?

  Chcem však podčiarknuť ešte inú skutočnosť, o ktorej pani poslankyňa Podhradská nepovedala. Bohužiaľ, politika niektorých hazardérov, ktorí v súčasnosti vedú slovenskú maďarskú koalíciu, spočíva nielen v tom, že zneužívajú Rómov pri voľbách. Oni zneužívajú totiž všetky peniaze, ktoré idú na menšinovú kultúru tak, že vlastne vykorisťujú veľkú rómsku menšinu, ktorá sa hlási k maďarskej menšine, a všetky peniaze využívajú na podporu vlastnej kultúry, vlastného školstva na úkor rómskej menšiny. Keď si porovnáme 300 tisíc Rómov, ktorí sa hlásia k maďarskej menšine, a 100 tisíc Rómov teda približne, ktorí sa hlásia ako Slováci, je jasné, ako je rozložená zodpovednosť za stav rómskej menšiny z hľadiska peňazí. A to sa akosi stále obchádza, to sa akosi stále nepripomína. Aj taká je pravda. Keby sa Rómovia spamätali a nehádali sa medzi sebou a vytvorili by skutočnú menšinu, ktorá by si mohla obhajovať svoje záujmy, a nepodliehali by všelijakým úplatkom predstaviteľom, politickým predstaviteľom SMK, dnes mohla byť situácia úplne iná. Teda nielen voľby, ale počas celého obdobia.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vidím, že viete zareagovať, keď niekto z opozičných politikov ujde jedným slovom, ale neviete zareagovať veľakrát v opačnej situácii. Ja by som chcela k vystúpeniu pani poslankyne Podhradskej dodať, alebo podčiarknuť veci, ktoré aj ona spomenula.

  Vláda plní stále väčšinou len program Strany maďarskej koalície. Tam jednoducho sú dané podmienky tak, že ich musí splniť. Ale my tu pokojne argumentujeme, ja si počkám na vystúpenie podpredsed u vlády, ak bude vedieť na tieto argumenty reagovať. Vidím však, že pokojne žuje žuvačku pohodlne rozvalený v kresle, nevidela som ho, že by si robil zápisky z našich poznámok alebo argumentov. Ale v krátkej reakcii podpredseda tohto parlamentu alergicky vystúpi, stratí nervy a začne mne, členovi poslaneckého zboru, vykrikovať niečo o psej povinnosti. Tak by som prosila, aby aj toto bolo súčasťou toho, čo si musí predstaviteľ aj maďarskej národnosti uvedomiť. Toto nie je cesta k spolužitiu.

 • Ja chcem nadviazať na túto otázku týkajúcu sa pána Csákyho, aj keď si zaslúži teraz, nie jeho sused, akosi väčšie výčitky. Bude sa konať Együtt Európába - Spoločne do Európy - v Madarászi. Ak by ste nevedeli, to je Blahová. Vydali pozvánku, na ktorú pozývajú prezidenta, premiéra a pána Csákyho, samozrejme, a pána Orbána, pozývajú na II. slovenskú letnú univerzitu, kde sa zúčastnia podľa všetkého na Felvidéki népviselet, to znamená na Ľudových slávnostiach Felvidéku. Tak ďaleko sme došli, tak ďaleko si dovoľuje maďarská menšina obchádzať jazykový zákon, obchádzať zákony tohto štátu a organizovať podujatia, na ktoré si v maďarčine pozývajú premiéra Dzurindu, ba dokonca prezidenta republiky, ktorý tam má povedať, ako je to povedané, "zárszót mond", čo znamená záverečné slovo, ak rozumiem dobre po maďarsky. Je toto normálne? Je toto ešte Slovenská republika, alebo sme už vo Felvidéku?

  Ďakujem.

 • Ďalším do rozpravy je prihlásený pán poslanec Oberhauser. Pripraví sa pán poslanec Moric.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážení spoluobčania,

  myslím si, že dnešné vystúpenia naozaj skôr môžu oslovovať občanov Slovenskej republiky, ak vôbec budú v prenosoch Slovenskej televízie, ako poslancov vládnej koalície, ktorí sú zrejme rozhodnutí a považujú toto naše rokovanie skôr za prehliadku niečoho, čo ich nezaujíma a jednoducho sa ich to netýka. Ale treba jednoznačne povedať, že sa ich to týka mimoriadne a týka sa ich to preto, lebo oni práve tým, že majú 93 hlasov v Národnej rade Slovenskej republiky, nesú plnú zodpovednosť za výsledky vlády, ktorá v súčasnosti spravuje našu krajinu, a, samozrejme, že nesú zodpovednosť, plnú zodpovednosť aj za každého jednotlivého člena tejto vlády. Opozícia má úlohu upozorniť na chyby jednotlivých členov vlády a celej vlády, aby spravovanie krajiny bolo lepšie, aby jednoducho občania mali vytvorené lepšie podmienky na život a vytvorené podmienky pre všetkých občanov, a tým aj podmienky pre štátotvorný národ, ako aj pre menšiny, ktoré žijú na našom území.

  Táto vládna väčšina sa rozhodla teda vytvoriť funkciu podpredsedu vlády, ktorý bude mať na starosti ľudské práva a práva národnostných menšín. A tým vlastne dala plnú zodpovednosť konkrétnej osobe Pálovi Csákymu, ktorý má plnú zodpovednosť za to, ako sa tento sektor spravuje, aké sú výsledky v tomto sektore. Bolo tu už povedané veľmi veľa o práci podpredsedu vlády Slovenskej republiky Pála Csákyho, ale treba jednoznačne povedať, že nepočuli sme v tomto parlamente zatiaľ správu, ktorá by hovorila o poškodzovaní ľudských práv a o náprave krívd, ktoré sa na Slovensku dejú. Nepočuli sme zatiaľ jeden materiál, jednu správu, ktorá by hovorila o otázkach všetkých národnostných menšín, ktoré žijú na Slovensku, o ich problémoch a ako sa budú tieto problémy riešiť. Jednoducho za doterajšie desaťmesačné obdobie, alebo tristo dní terajšej vlády pán podpredseda, ktorý má túto oblasť na zodpovednosti, nepriniesol parlamentu jednu zásadnú informáciu, ktorá by sa týchto oblastí, ktoré sú dominantné v jeho funkcii, ktoré by sa týchto oblastí týkali. A preto nie je vôbec zvláštnosťou alebo ničím mimoriadnym, že opozícia, ktorej povinnosť je upozorniť na realitu, s rozhorčením práve voči jeho osobe vystupuje a upozorňuje z hĺbky od jeho vôbec spôsobov myslenia a konania, jeho argumentácie, jeho publikácií. Je to jednoznačné, je to preto, aby sme hľadali aj tie dôvody, prečo takto pán podpredseda koná, prečo takto rozmýšľa, či je vôbec schopný do budúcnosti v tejto problematike urobiť nejaké zásadné riešenia.

  A vidíme, že on je koncentrovaný iba na jednu menšinu, ostatné menšiny ho pravdepodobne nezaujímajú, o ľudské práva sa nezaujíma vôbec. Na Slovensku je množstvo ľudí, ktorí sú poprepúšťaní z práce, ktorí sú dnes nezamestnaní. Pred chvíľou mi telefonoval jeden pán z Komárna, hovoril, že bol na piatich konkurzoch, nikde ho neprijali do zamestnania. Dokonca ani na takých konkurzoch, kde sa zúčastňoval sám. A takýchto prípadov po celom Slovensku je množstvo a podpredseda vlády, ktorý má tieto veci na starosti, je ticho, k veciam sa nevyjadruje, veci nerieši.

  Táto vláda prijala s pomocou svojich koaličných poslancov vládny program, v ktorom sa zaviazala, že vytvorí všetky podmienky na vstup do Európskej únie, na to, aby v Helsinkách sa podarilo presadiť zmenu zaradenia Slovenska do prvej skupiny krajín, ktoré budú mať šancu postúpiť do Európskej únie.

  Už v minulom roku boli prvé skúsenosti s odchodmi Rómov do zahraničia, konkrétne do Veľkej Británie a ďalších krajín, a vtedy ešte vo funkciách z pozícií opozičných poslancov konkrétne aj pán Pavol Csáky upozorňoval, že vláda tieto problémy nerieši. Teraz má možnosť 10 mesiacov ukázať ako na to. Ale dnes výsledok, ktorý bilancujeme, je žalostný. V januári bola parlamentná delegácia pod vedením pána predsedu Migaša, v ktorej som bol aj ja, ako hovorila pani poslankyňa Podhradská, bol prítomný aj pán poslanec Duka-Zólyomi, čiže mala tam aj maďarská menšina svoje zastúpenie - jednoznačne odznelo tak v britskom parlamente, ako aj na ministerstve zahraničných vecí, že problém Slovenska v otázkach vstupu do Európskej únie bude problém riešenia odchodu Rómov a žiadosti Rómov o azyl v zahraničí, v krajinách Európskej únie. A druhá problematika - ekonomická. Ale táto odznela na prvom mieste. Doslova britskí poslanci povedali, že problémy maďarskej menšiny oni nevidia ako problémy, oni vidia na Slovensku problém rómskej menšiny a jej odchodov do zahraničia. Upozornili, že je to aj v iných krajinách. Je to v Maďarsku, kde je veľký počet Rómov a kde sú podobné obavy, je to v Rumunsku, je to v Bulharsku, čiže oni majú jednoducho strach, že pri vytvorení podmienok voľného pohybu ľudí, ktoré súvisia s voľným pohybom pracovných síl, dôjde k obrovskému pohybu obyvateľstva v rámci celej Európskej únie. A naozaj tento problém je veľmi vážny a treba spojiť všetky sily, ako tento problém riešiť.

  Toto musel vedieť už pri nástupe do funkcie aj pán podpredseda. A jednoducho my na tomto zasadnutí, na ktorom požadujeme, aby bola vyslovená nedôvera, konštatujeme, že jednoducho túto úlohu nezvládol a tie analýzy, ktoré tu hovorili o jeho publikáciách, o všetkej jeho minulej činnosti, smerovali len k tomu, že to ukazuje, že ani do budúcnosti túto úlohu nezvládne. A je to na škodu Slovenska a nakoniec je to aj na škodu vás, koaličných poslancov, lebo keď tam nepostavíte človeka, ktorý tieto úlohy zvládne, sami sa vystavíte do pozície ľudí, ktorí nesú plnú zodpovednosť tak ako on. Veď predsa tie smiešne výhovorky, že za niečo môže minister zahraničných vecí, za druhú vec môže minister vnútra, a on nie, to sú naivné výhovorky. On je podpredseda vlády, on je nad ministrami. On mal tieto veci koordinovať, on si mal tých ministrov zavolať. On mal s tými ministrami prerokovať, len čo sa ukázali prvé pohyby, aké opatrenia prijať, aby sa to zastavilo, aby v Helsinkách, keď sa bude prerokúvať otázka preradenia Slovenska do prvej skupiny, aby tieto veci tam nefigurovali, aby sme neboli označení ako krajina, ktorá si nevie s takýmito problémami dať rady.

  A v tom je naša kritika a v tom je aj náš názor, že pán podpredseda vlády svoju funkciu nezvládol a jednoducho je potrebné tam postaviť druhého, ktorý tie veci bude zvládať lepšie.

  Prednedávnom odstúpil z funkcie ministra pán minister Palacka a ukázal sa určitý precedens, že je po určitom nahromadení vecí potrebné zmeniť personálne vedenie v rezorte, keď sa ukáže, že úlohy sa neplnia a jednoducho sú veci, ktoré treba naprávať. Preto vidím, že naozaj pán podpredseda mal zvážiť svoje pôsobenie a vytvoriť ďalším krokom ukážku, že vie vyvodiť voči sebe dôsledky a abdikovať. A v prípade, keď to nedokáže, tak Národná rada má povinnosť, ak nechce na seba prevziať plnú zodpovednosť za neriešenie týchto úloh, mu vysloviť nedôveru, o čo vás týmto žiadam.

  Ďakujem za pozornosť.

 • O vystúpenie v rozprave požiadal podpredseda vlády pán Csáky.

  Ešte pred jeho vystúpením sa hlásia s faktickými poznámkami pán poslanec Paška a pani poslankyňa Malíková.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Oberhauser vo svojom vystúpení zvýraznil skutočnosť, že počas svojej činnosti pán podpredseda vlády zrejme podcenil problematiku ostatných národností a ľudských práv, najmä však rómskeho etnika, a to sa mu čiastočne vypomstilo v tomto období, keď práve rómska komunita spôsobila značné problémy Slovenskej republike vo viacerých európskych krajinách. To je iba jeden z dôvodov, ktoré sa uvádzajú ako argument na odvolanie. Ďalší z dôvodov sú politické postoje pána poslanca, pardon, pána podpredsedu vlády, ktoré prezentoval ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a najmä ako jeden z hlavných reprezentantov Strany maďarskej koalície. Som presvedčený, že Strana maďarskej koalície má vo svojich radoch reprezentantov, ktorí nie sú poznačení takýmito extrémnymi postojmi, ktoré by znevažovali slovenskú vládu na medzinárodnom fóre, a myslím si, že by slovenskej vláde veľmi pomohlo, keby nebola znevažovaná extrémistickými postojmi jej člena.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Oberhauser urobil krátku bilanciu činnosti podpredsedu vlády pána Csákyho po desiatich mesiacoch. Tiež si myslím, že by sa dalo ešte veľmi veľa hovoriť o minulých šovinistických prejavoch pána Csákyho ešte ako opozičného poslanca.

  Ja by som si však dovolila odcitovať z jeho rozhovoru, ktorý poskytol na konci minulého roku škandinávskemu periodiku už ako podpredseda vlády Slovenskej republiky. Povedali ste vtedy, pán Csáky, že "sme traja Maďari vo vláde a garantujeme my, že odteraz sa nebudú realizovať protimaďarské, proticigánske opatrenia ako počas prvých rokov nezávislosti Slovenska" a že vlastne vy ste tí, teda Maďari, najhorlivejší prívrženci Európskej únie a NATO. Slovenská národná strana bola proti vstupu SMK a podobných politikov, ako je pán podpredseda Csáky, do vlády nie preto, že sú maďarskej národnosti, ale preto, že jednoznačne ich program je šovinistický, úzko etnický a územne zameraný. A toto sa aj vo vašej odpovedi, pán podpredseda Csáky, prejavilo. Je to jasný prejav šovinizmu. Vy Maďarov na Slovensku presne v duchu maďarského šovinizmu označujete za niečo výnimočné. Akože vy ste tí "garanti". A ostatní sme tu čo? Ostatní sme predsa tiež rovnocenní občania. Vy nie ste garanti ničoho. Ak, tak na Slovensku len nestability a rozdúchavania napätia. Presne mi to pripadá, ako by ste vy boli ten najstabilnejší prvok, tí najzapálenejší horlivci vstupu do NATO a Európskej únie. Ale už tu bol jeden národ, ktorý vykrikoval pred desiatkami rokov "Deutschland, Deutschland über alles!" a vy by ste sa mohli presne riadiť heslom "Ungar, Ungar über alles!".

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som tiež zaujal stanovisko k dnešnej téme. Dovoľte mi, aby som hneď úvodom zaujal stanovisko k politickej legitimite tohto kroku. Chcem povedať, že návrh poslancov Hnutia za demokratické Slovensko považujem za návrh, ktorý je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platným právnym stavom. Samozrejme, na takýto návrh, na takýto krok poslanci majú právo. Rozhodovať o tomto návrhu bude Národná rada Slovenskej republiky a ja, samozrejme, s úctou prijmem rozhodnutie Národnej rady. Hovorím to kvôli tomu, že tu predo mnou v takej situácii stáli už niektorí členovia bývalej vlády, to znamená, z vlády, ktorá bola pri moci medzi rokmi 1994 - 1998, a pamätám sa na takéto situácie a domnievam sa, že niektorí členovia vtedajšej vlády sa cítili veľmi urazení aj možno z osobných dôvodov v takejto situácii. Chcem povedať, že moja situácia je úplne iná, tento krok považujem za celkom legitímny, považujem výkon tejto funkcie na čas určitý. A, samozrejme, ak Národná rada Slovenskej republiky rozhodne dnes hlasovaním o tom, že dnes končím v tejto funkcii, tak sa poďakujem za túto možnosť, že som mohol vykonávať túto funkciu, a vrátim sa do poslaneckých radov.

  Po druhé, dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, že ako podpredseda vlády som dostal list od americkej židovskej organizácie Liga proti hanobeniu. Táto organizácia veľmi ostrým spôsobom protestuje proti jednému z článkov, ktorý bol zverejnený v denníku Slovenská Republika údajne 19. augusta. Dovoľte mi, aby som verejne zaujal stanovisko k tejto situácii a aj vo vlastnom mene, aj v mene vlády Slovenskej republiky sa veľmi jednoznačne a veľmi rozhodne dištancoval od všetkých prejavov intolerancie, antisemitizmu a xenofóbie, ktoré sa objavujú. A sa chcem ohradiť aj ohľadne niektorých podľa môjho názoru nemiestnych výrokov a vyhlásení, ktoré odzneli aj v tejto diskusii, a domnievam sa, že vláda pána Mikuláša Dzurindu, kým bude pri moci, bude garantovať každému občanovi Slovenskej republiky, že na území Slovenskej republiky sa budú rešpektovať všetky práva všetkých občanov Slovenskej republiky a nikto nebude nútený, aby akýmkoľvek spôsobom sa cítil ukrátený v tomto smere.

  Dovoľte mi, po tretie, aby som vás informoval pri tejto príležitosti, trošku možno slávnostnej, o mojich aktivitách, ktoré som realizoval na tomto poste za uplynulé desaťmesačné obdobie. Ako je vám známe, vážení páni poslanci, som zodpovedný za ľudské práva, menšinové práva a regionálny rozvoj. V oblasti ľudských práv sa mi podarilo vybudovať štruktúru na Úrade vlády. Pracujú tam podľa môjho názoru dobrí odborníci, ktorí majú aj medzinárodné uznanie. V tejto oblasti som sa snažil spolupracovať korektným spôsobom aj s Národnou radou Slovenskej republiky, predovšetkým s príslušným parlamentným výborom. Navštívil som zahraničie, udržiaval som dobré kontakty predovšetkým s krajinami Vyšegradskej štvorky. A dovoľte mi, aby som vás informoval aj o tom, že 10. decembra na Deň ľudských práv organizujeme summit Vyšegradskej štvorky tu v Bratislave, kde sa budeme zaoberať otázkami ľudských práv, menšinových práv a veľmi jednoznačne aj rómskou problematikou.

  Zrekonštruoval som Radu vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Áno, tá rada má iný štatút a iné zloženie, ale tie informácie, o ktorých ste vy hovorili, sú, bohužiaľ, nepravdivé. Tá rada pracuje na inom princípe, ako pracovala doteraz, má 16 členov a z tých 16 členov traja sú zástupcovia maďarskej komunity a dvaja zástupcovia rómskej komunity. Každá iná menšinová komunita má tam jedného zástupcu. A členmi tejto rady som ešte aj ja a pán minister kultúry.

  Podarilo sa mi skonštituovať Radu vlády pre trvalo udržateľný rozvoj, som predsedom tejto rady, Radu vlády pre mimovládne organizácie, domnievam sa, že to je veľmi vážny sektor, som predsedom tejto rady, Radu ministrov pre drogové záležitosti a predsedám tiež protidrogovému fondu. Koordinujem skutočne činnosti v oblasti menšinových práv na ministerstve kultúry a ministerstve školstva.

  Chcem však oznámiť, že ani tie termíny, ktoré, vážené poslankyne, vážení poslanci z opozície používali, už ani nechápem, pretože, vážená pani poslankyňa Podhradská, ja nenadeľujem a neprideľujem žiadne prostriedky štátneho rozpočtu. Vytvorili sme na to odborné komisie a zástupcovia, legitímni zástupcovia menšín, ako aj legitímni zástupcovia iných odborných obcí vykonávajú tieto činnosti samostatne a my rešpektujeme ich rozhodnutia.

  V oblasti regionálneho rozvoja som založil Radu vlády pre regionálnu politiku. Chcem povedať, že oblasť regionálnej politiky považujem za veľmi dôležitú oblasť, a domnievam sa, že jednak moderný štát sa stane skutočne eurokompatibilným vtedy, ak bude šikovne a múdro využívať regionálne možnosti, danosti. A na druhej strane sa domnievam, že aj z tých ekonomických problémov sa dostaneme vtedy, ak na Slovensku sa nám podarí vybudovať silné regióny so silnými regionálnymi záujmami, regionálna politika je predovšetkým o ekonomike.

  Pripravujeme teraz materiál o sociálno-ekonomickom rozvoji Slovenskej republiky. Ten materiál bude v septembri vo vláde a predložíme to potom Európskej únii. Je to veľmi dôležitý materiál, pretože na základe tohto materiálu budeme čerpať potom finančné prostriedky z takzvaných štrukturálnych fondov Európskej únie na budúci rok.

  Vláda Slovenskej republiky pred týždňom odsúhlasila zmenu, malú zmenu kompetenčného zákona, ten zákon bude predložený Národnej rade. Súčasťou tohto zákona je aj vytvorenie ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Vytvoril som tiež medzirezortnú komisiu na posudzovanie regionálnych projektov. Nedávno som v tlači kritizoval kvalitu týchto projektov. Dovoľte mi, aby som tu zopakoval, domnievam sa, že v oblasti know-how máme určité problémy, a domnievam sa, že tá kvalita regionálnych projektov zatiaľ nie je vyhovujúca. V tejto veci sa máme zlepšiť v budúcnosti.

  Odzneli tu informácie o tom, či navštevujem len niektoré regióny Slovenskej republiky. Vážené dámy, vážení páni, ja navštevujem všetky regióny Slovenskej republiky, predovšetkým, samozrejme, tie, kam som pozvaný. A ak dovolíte jednu informáciu. Veľa, veľa informácií sa dostalo do tlače v uplynulých týždňoch o tom, že v Kysuckom Novom Meste sa bude realizovať skutočne veľký projekt, nemecký projekt, úplne nová nemecká fabrika a v tejto oblasti vláda Slovenskej republiky vystupovala aktívnym spôsobom. Môžem vám potvrdiť, je to pravda, môžem potvrdiť aj to, že to bola skutočne veľmi dobrá tímová práca, práca členov vlády, ale na tom materiáli, ktorý sa dostal do vlády, na základe ktorého vláda rozhodla aj o finančnej pomoci v Kysuckom Novom Meste, je môj podpis.

  Samozrejme, udržujem veľmi dobré kontakty aj s Radou Európy, s OBSE a s Európskou úniou, konkrétne s odborníkmi PHARE. Skutočne som vypracoval program Tolerancia k menšinám. Ten program bol vyhodnotený aj na nedávnom sympóziu v Bruseli ako modelovo dobrý program na riešenie menšinovej problematiky. Je to program vo výške 1 800 tis. euro, to znamená zhruba 80 mil. Sk. Pôjde v budúcich dvoch rokoch do menšinovej politiky a do riešenia rómskej problematiky z prostriedkov Európskej únie v súlade s finančnými predpismi Európskej únie. Chcem povedať, že môj úrad začal pracovať na ďalšom projekte, na projekte rozvoja menšín, ten projekt bude mať väčší rozsah a mám prísľub z Bruselu, že ten projekt môže byť zase vyhodnotený pozitívnym spôsobom.

  V oblasti cirkevnej politiky, kde určité koordinačné funkcie tiež mám zabezpečovať, sa snažím o to, aby sa nám podarilo realizovať vyvážený vzťah vlády k jednotlivým cirkvám. Podporujem čím skoršie dokončenie základnej zmluvy Slovenskej republiky a Vatikánu, ale na druhej strane podporujem a iniciujem aj nové diskusie o zákone o cirkvách, aby sme dali garancie aj iným cirkvám, že vláda Slovenskej republiky a Slovenská republika ako štát ich berie ako plnohodnotných partnerov a naše vzťahy budú korektným spôsobom zakotvené v tomto zákone. Dúfam, že sa nám podarí realizovať aj tento zákon.

  K otázke rómskej chcem povedať, že podľa filozofie vlády Slovenskej republiky tam platí delená zodpovednosť. Ako som už povedal, ja som zodpovedný za ľudské a menšinové práva. Mal by som dôvod, skutočne by som mal dôvod na abdikáciu, keby naši občania či už vo Fínsku, v Belgicku alebo vo Veľkej Británii dostali masovo politický azyl. Za takej situácie by som skutočne musel zvažovať moje ďalšie zotrvanie v tejto funkcii. Ale teraz samotné fínske, belgické úrady, úrady Veľkej Británie potvrdzujú, že v týchto otázkach nemáme také problémy, ktoré by boli kontroverzné z hľadiska Európskej konvencie ľudských práv. Na druhej strane chcem povedať, že podľa môjho názoru tá rómska problematika a masový odchod občanov rómskej národnosti nie vždy a v každom prípade musí súvisieť so skutočnými problémami niektorých vrstiev rómskej komunity. Ale rómska komunita zápasí s určitými problémami a dovoľte mi, aby som vyslovil svoj názor. Nepovažujem za etické ani za šťastné, že niektoré politické strany aj v tomto parlamente sa snažia vytĺkať politický kapitál z tejto situácie.

  Vláda sa snaží riešiť tento problém. My sme oslovili rómske organizácie, odstránili sme tie deformácie, ktoré boli kritizované nimi, vytvorili sme dva okrúhle stoly. Prvého okrúhleho stola sa zúčastnil aj vysoký komisár OBSE pán Van der Stoel, ktorý sa vyjadril veľmi pozitívne o tomto rokovaní. Na základe týchto rokovaní, a to bola filozofia, aby sme ich inkorporovali, aby sme ich oslovili, aby sme ich vtiahli do riešenia ich vlastných problémov, na základe týchto dvoch okrúhlych stolov sa vypracovali rómske projekty, teraz už je ich viac ako 60. Tie projekty boli posudzované medzirezortnou komisiou a skutočne som predložil do vlády návrh na podporu 15 rómskych projektov. Vláda rozhodla už o tomto zoskupení.

  Chcem ešte povedať aj pánovi poslancovi Kalmanovi, nie je pravda, že nepodporujeme napríklad nulté ročníky, je tam veľmi silná podpora nultých ročníkov. A taktiež pani poslankyňa Tóthová kritizovala tú skutočnosť, že v oblasti sociálnej nepokračujeme v tých veciach, ktoré boli v niektorých obciach už aj v minulosti realizované. Chcem vám povedať, že súčasťou tohto balíka je aj podpora týchto projektov.

  Ďalej chcem povedať, že v tejto oblasti po vypuknutí problematiky masového odchodu - a veľmi, veľmi vás prosím, aj zástupcov tlače, aby nepoužívali slová exodus, pretože za slovom exodus cítiť trošku násilie. Domnievam sa, že v tomto prípade o to nejde. Ide o masový odchod alebo možno organizovaný odchod z územia Slovenskej republiky. Po tomto probléme som vymenoval a inicioval zasadnutia medzirezortnej komisie. A venujeme sa tejto otázke permanentne, sledujeme situáciu a snažíme sa reagovať na všetky skutočnosti. Je pravda, že sa pripravuje koncepčný materiál na zasadnutie vlády, predpokladám, že to bude v septembri. Ten materiál pripravuje pán splnomocnenec, vymenovali sme splnomocnenca, ktorý je prvýkrát občanom rómskej národnosti. Boli tu alebo odzneli tu kritiky aj na jeho adresu, dovoľte mi, aby som povedal, že ja som spokojný s jeho prácou a budem sa snažiť vytvoriť, ak zostanem, samozrejme, v tejto funkcii, také podmienky, aby mal dôstojné podmienky na konkrétnu a korektnú činnosť smerom k rómskej komunite.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  domnievam sa, že veľmi stručne o mojej činnosti by som mohol povedať toľko, ak dovolíte, ešte veľmi stručne by som reagoval na niektoré informácie, ktoré tu odzneli, pretože niektoré veci považujem za, prepáčte mi, za nepravdivé, za zavádzajúce. A ak smiem, síce mi neprináleží, aby som hodnotil úroveň vystúpenia niektorých poslancov, ale tá diskusia skutočne podľa môjho názoru nebola vždy odborne fundovaná a domnievam sa, že tie argumenty, ktoré tu boli používané, neobstoja.

  Dovolím si zareagovať na slová pána Dušana Slobodníka. Vážený pán poslanec, vy ste hovorili o tom, že niektorí Slováci, aj pán Hofbauer to potom ešte zdupľoval, že niektorí Slováci sú údajne na južnom Slovensku prenasledovaní tým, že sa nedostanú do úradov. Vaše už dlhoročné triky sú napríklad aj také, že Hnutie za demokratické Slovensko stotožňujete so slovenským národom. Vážení páni poslanci, nie je to pravda. Ak niektorí členovia Hnutia za demokratické Slovensko neobstáli v niektorých konkurzoch, za to nemôžem ani ja, ani vážení poslanci vládnej koalície. Ak neobstáli, tak to asi má vecné dôvody. A to v žiadnom prípade nemôže byť hodnotené ako diskriminácia slovenského národa. Takže prosím, aby ste nezneužívali túto situáciu a nepoužívali také termíny, ktoré nie sú pravdivé.

  Odznela tu informácia alebo výhrada zo strany pani poslankyne Tóthovej, že Slovenská informačná služba a iné orgány, možno špeciálne orgány Slovenskej republiky, neplnili si svoje povinnosti v súvislosti s masovým odchodom Rómov.

  Vážená pani poslankyňa, priznám sa tu verejne, že vláda Slovenskej republiky bola zaskočená touto novou vlnou, a tá situácia vyplynula aj z toho, že skutočne žiadny orgán, žiadny štátny orgán Slovenskej republiky nevenuje špecifickú pozornosť žiadnej menšinovej skupine. Ak by bola pravda opačná, vtedy by som aj ja musel znova zvážiť svoje ďalšie zotrvanie v tejto funkcii a, samozrejme, ja si myslím, že takto je to správne a naďalej chcem deklarovať, že vláda Slovenskej republiky bude pristupovať ku všetkým komunitám vrátane rómskej komunity korektným spôsobom, budeme ich považovať za partnerov. Na druhej strane vládne orgány sa majú zaoberať konkrétnymi činnosťami, možno niekedy aj takými, ktoré hraničia s dodržiavaním alebo vyplývajú z nedodržiavania zákonov Slovenskej republiky. A vtedy, samozrejme, v takýchto prípadoch orgány Slovenskej republiky majú konať v zmysle zákonov, ale striktne sa držať zákonov Slovenskej republiky.

  Objavili sa tu kritiky na rôzne pozvánky na niektoré podujatia kultúrneho alebo iného charakteru. Vážené dámy, vážení páni, ja neberiem zodpovednosť za to, že na niektorej pozvánke sa objaví moje meno. Ak máte akýkoľvek problém, prosím, obráťte sa na organizátorov týchto podujatí.

  Pán Slobodník ešte sa tu oháňal jednou žltou brožúrou, z ktorej údajne citoval. Chcem vám povedať, vážený pán poslanec, že som už počul od mojich kolegov z vládnej koalície, že takýto materiál je tu v tomto parlamente a ponúkate členom vládnej koalície, aby si to prečítali. Domnievam sa, že je to veľmi nekorektný spôsob vyvolávania pochybností v poslancoch vládnej koalície. Vidíte veľmi jednoznačne, vážené dámy, vážení páni, že na tej knihe alebo na tej brožúrke nefiguruje moje meno. A chcem vás ubezpečiť, že ak sa tam objaví moje meno, tak ja sa obrátim potom na súd, pretože to, čo tam v tejto knihe je napísané, to som nepísal ja.

  Čo sa týka ďalších vecí, vážené dámy, vážení páni, ešte raz chcem povedať, mám tu znova poznačené od pani poslankyne Belohorskej termín "vlastizrada". Domnievam sa, že každý národ a každá spoločnosť musí byť hrdá na svoj parlament, a domnievam sa, že do parlamentu patrí aj politická kultúra, aj civilizovanosť, aby sme si vypočuli jeden druhého. A keď už používame určité termíny, aby to bolo podložené, pretože inak dehonestujeme tento orgán - Národnú radu Slovenskej republiky. A dovolím si na to vás upozorniť a dovolím si upozorniť vážených poslancov Strany maďarskej koalície, že tu odzneli takéto výroky nielen na moju adresu, ale aj na adresu SMK, aby sme analyzovali situáciu a v prípade potreby aby sme urobili potrebné kroky, pretože nie je možné, aby v tomto parlamente ktokoľvek beztrestne používal takéto silné slová bez podloženia. A toto už skutočne hraničí s porušením zákonov.

  Sú tu ešte zaujímavé ďalšie termíny, ktoré, si myslím, tiež nepatria do Národnej rady Slovenskej republiky. Termíny "zavádzanie" alebo "klamanie", ktoré používal pán poslanec Kalman. Už som raz povedal, pani poslankyňa Podhradská hovorila, že koľko som ja pridelil jednotlivým menšinovým organizáciám. Alebo pán poslanec Hudec hovoril o niektorých úplatkoch v súvislosti s rómskymi organizáciami. Nemyslím si, že tieto termíny, tieto slová patria sem do Národnej rady. A taktiež si nemyslím, že sú to spôsoby, ktoré by mali byť alebo mohli byť akýmkoľvek spôsobom, za akýchkoľvek okolností aplikované demokratickou vládou. Takže naša vláda takéto metódy a takéto praktiky nepoužíva. A taktiež chcem veľmi silne zdôrazniť, vážený pán poslanec Kalman aj vážená poslankyňa, že asi 6-krát od rôznych poslancov Hnutia za demokratické Slovensko tu odznelo, že rómska otázka je otázkou aj hlasov vo voľbách.

 • Sústavné hlasy z pléna.

 • Chcem vám povedať, vážení páni, vážené dámy, že my sa na rómsku otázku z tohto hľadiska nedívame. Rómska otázka je otázka vecných problémov a otázka vecného záujmu vlády Slovenskej republiky, a nielen vlády. Ja chcem zdôrazniť, že rómsku otázku nemá šancu doriešiť jeden odborník alebo jeden politik alebo jeden orgán. Je to otázka pre celú spoločnosť. A Slovenská republika sa podľa môjho názoru a spoločnosť v Slovenskej republike bude musieť venovať riešeniu tejto otázky nie z toho dôvodu, že máme teraz momentálne určité zahraničnopolitické problémy, alebo že to od nás žiada napríklad Európska únia, ale predovšetkým z toho dôvodu, že to je vecný problém spoločnosti v Slovenskej republike. Ak sa nebudeme snažiť ovplyvniť vnútorné procesy tejto spoločnosti, tak sa nám to môže aj potom v budúcnosti veľmi silne pomstiť.

  Dámy a páni, toľko som považoval za potrebné vyjadriť sa k niektorým vašim vystúpeniam. Ešte raz vám hovorím, že k týmto výkrikom alebo k štýlu niektorých vystúpení sa nebudem vyjadrovať.

  A na záver mi dovoľte jednu vec. Až dodnes som mal dojem, že som celkom obyčajným občanom Slovenskej republiky, ktorý teraz na určitý čas vykonáva verejnú funkciu. Dnes som sa dozvedel, že proste by som mal mať dôvod na to, aby som si skutočne myslel niečo o svojej výnimočnosti, pretože od dôb kamenných až dodnes som asi zodpovedný za všetko vrátane možno aj toho zatmenia Slnka. Nemyslím si, vážení páni, vážené dámy, že takýto frontálny prístup k tejto veci je správny. Nemyslím si, že tie traumy, ktoré skutočne existujú, tie historické traumy, sa majú povyšovať na úroveň politických argumentov. A skutočne si nemyslím, že vzájomnou dehonestáciou alebo neúctou sa my spoločne v tejto Národnej rade dostaneme k niektorým schopným cieľom. Obávam sa a veľmi nerád to hovorím, ale z niektorých vystúpení som cítil aj osobnú nenávisť alebo silnú antipatiu. Prosím, na nejaké antipatie, samozrejme, každý má právo, ale nie je možné realizovať vládnu politiku, nie je možné realizovať stranícku politiku na základe nenávisti, pretože podľa môjho názoru politika založená na nenávisti vedie do záhuby.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  ďakujem pekne, že som mohol vystúpiť k tejto veci. Samozrejme, rozhodnutie je vo vašich rukách, prijímam vaše rozhodnutie.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána podpredsedu vlády sa prihlásilo celkom 17 poslancov. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami. Prečítam kvôli poriadku poradie: pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Húska, Slobodník, Oberhauser, Zlocha, pani poslankyňa Podhradská, pán poslanec Brňák, Kalman, Gašparovič, pani poslankyňa Belohorská, Hofbauer, pani poslankyňa Aibeková, pán poslanec Paška, pani poslankyňa Mušková, pán poslanec Cabaj, pani poslankyňa Kolláriková a pán poslanec Krajči. To boli všetci, ktorí boli prihlásení s faktickými poznámkami.

  Ako prvá - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  vážená snemovňa,

  vystúpenie pána podpredsedu Csákyho, musím uznať, bolo uskutočnené veľmi elegantne, za umelecký dojem by som mu dala vysoký počet bodov, ale obsahovú náplň bodov minimum, ak nie žiadny bod, pretože svojím vystúpením veľmi minimálne reagoval na tie konkrétne pripomienky, ktoré poslanci za Hnutie za demokratické Slovensko mali.

  To, že ste uviedli vytvorenie nejakých komisií, rád, výborov a nejakých projektov, pán podpredseda, veď ste už takmer 10 mesiacov v tomto kresle, beriete nie zanedbateľný plat, tak predsa niečo za tie peniaze už ste niečo museli uviesť. Uviedli ste, že naše vystúpenia boli zavádzajúce. Ja sa ako poslankyňa, ktorá vystúpila v mene klubu poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko, ohradzujem, moje vystúpenie vonkoncom nebolo zavádzajúce, citovala som presne názory, ktoré boli publikované v tlači ako názory tejto spoločnosti, tak si teda vyprosím, aby ste povedali, že boli zavádzajúce a že sme vystupovali s nenávisťou. Ja som žiadny subjektívny, emotívny motív nevyjadrila. Opakujem, uvádzala som fakty, ba mrzí ma, ak mi dovolíte povedať, že naše vystúpenia ste zhodili svojím konštatovaním, že ste zodpovedný od dôb kamenných za všetko, aj za zatmenie slnka. Tým ste si vlastne urobili vizitku, že celé toto naše vystúpenie považujete za teáter, lebo viete, ako budú hlasovať vaši poslanci.

 • Ďakujem.

  Chcem povedať, že pán podpredseda vlády začal naozaj veľmi čudesným spôsobom. Uviedol tu nejaký list nejakej židovskej lobistickej organizácie z Londýna a s ním, samozrejme, vystúpil ako tichým mávaním veľkou palicou. Pán bývalý minister zahraničia Jeszensky totiž povedal nasledovné, že treba sa riadiť poučkou prezidenta Theodora Roosevelta, ktorý povedal: "Treba používať tiché reči, ale mať po ruke veľkú palicu." A do toho pán Jeszensky dodáva: "My Maďari sme zvykli používať veľké reči, ale palicu už od Trianonu a od Károlyiho nemáme. Bolo by treba teda túto palicu na to využívať." Tak aj teraz palica nie je žiaden argument. Vystúpite a začnete svoje vystúpenie obhajovania svojich vlastných účinkovaní tým, že poviete, "dostal som teraz jeden list od londýnskej židovskej organizácie" a tak ďalej. To je predsa metóda, ktorou sa nedá na nikoho ísť. A ubezpečujem vás, žiadne veľké palice nikdy nikomu nepomohli.

 • Vážený pán podpredseda,

  tak predovšetkým zase chcem dokumentovať, že to, čo sa tu hovorí, že sa zakladá všetko, čo hovorí pán Csáky, na klamstve, je tu. Pán Csáky sa odrieka knihy "Maďari na Slovensku", ale ja vám odcitujem jeho list, ktorý poslal záujemcovi o preklad. Je tu jeho podpis, nemenný:

  "Vážený pán riaditeľ, oznamujem Vám, že nedávam súhlas Vydavateľstvu Kubko Goral k vydaniu publikácie Hungarians in Slovakia, tam člen "the" už ani nedal, (Magyarok Szlovákiában, összeállította Csáky Pál) v žiadnom jazyku, forme a rozsahu. S pozdravom Csáky Pál."

  Klamstvo na klamstvo. Pán Csáky, vy si naivne myslíte, že keď strčíte hlavu do piesku ako pštros, že to už je problém preč. Vy ste jednoducho zabudli na to, že ste napísali knihu "Medzi dvoma svetmi". Ani slovom ste sa nezmienili o hrubých trestných, nezodpovedných urážkach slovenského národa, globalizujúcich. Vy nekritizujete jednu politickú stranu, vy kritizujete Slovákov, vyhlasujete ich za menejcenných, za národ, ktorý len nedávno nadobudol svoje národné uvedomenie, že Slováci sme tu neboli. Tupíte najpodlejším spôsobom Slovenské národné povstanie, to vám neodpustí Zväz protifašistických bojovníkov. A ak si myslíte, že prežijete toto hlasovanie, prežijete, ale neprežijete september, za to vám ručím. Tak podnietim aj svet, aby sme ukázali, že zastávate fašistické názory. Vy sa opovažujete tu tvrdiť, že Slovenské národné povstanie bolo také isté fašizoidné vo vzťahu k maďarskému národu ako celý Szállasiho režim? Prečo ste sa k tomu nevyjadrili? Nemáte slov, lebo nemôžete toto poprieť, číru pravdu.

 • Pán podpredseda vlády vo svojom vystúpení povedal, že on vlastne nie je zodpovedný za to, že Rómovia emigrovali do Fínska a do ďalších krajín, iba vtedy, keby sa dokázalo, že ich tam niekto vyhnal. Ale zároveň povedal, že vytvoril medzirezortnú komisiu, ktorú vedie, ktorá mala tento problém riešiť. Pán podpredseda, hrubo si protirečíte. Boli ste zodpovedný, ste zodpovedný a nikto z vás zodpovednosť za emigrácie Rómov do Fínska a do ďalších krajín nesníme. Viedli ste medzirezortnú komisiu, neurobili ste opatrenia, ako urobili povedzme v Čechách, kde minister zahraničných vecí Kavan je nepretržite vo Veľkej Británii, aby im nedali vízovú povinnosť. To ste zo slovenskej vlády neurobili. Vy ste viedli medzirezortnú komisiu, ktorá to mala zabezpečiť, a jednoducho ste si úlohy nesplnili. A v tom je požiadavka terajšej opozície na vaše odstúpenie.

  Vy nie ste schopný sebareflexie, vy nie ste schopný objektívne zhodnotiť svoje činy, a preto musí parlament, preto musí Národná rada Slovenskej republiky prevziať na seba túto povinnosť. Takisto aj ďalšie argumenty, ktoré ste hovorili, to boli len reči bez akýchkoľvek výsledkov. To bolo, že ste pozakladali veľa rád, že ste vytvorili množstvo orgánov, že pracujete na projektoch, z toho sa nikto nenaje v tejto krajine, z toho nikto nebude mať riešené problémy, ani rómske etnikum. A v tom je vaša zodpovednosť a v tom je potrebné, aby sa vyvodili voči vám jednoducho dôsledky znamenajúce vyslovenie nedôvery. Ak to nedokážu koaliční poslanci, v prvom rade sami sebe pília konár pod zadkom.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážená Národná rada,

  pán podpredseda vlády sa zrejme nevie zbaviť definície Slovákov, ktorú uviedol Duray v Psom obojku. Myslí sa na zadubenosť, politickú obmedzenosť a primitívnosť Slovákov. Pokiaľ som si všímal vystúpenia poslancov za HZDS, ale aj zo Slovenskej národnej strany, vychádzali z konkrétnych údajov, z konkrétnych publikácií, z konkrétnych výrokov. Ja som, pán podpredseda, očakával, že sa k nim vyjadríte. Vy ste sa nevyjadrili ani k jednému. Vy ste mali zrejme dve možnosti. Jednak dištancovať sa od týchto výrokov. To ste neurobili, čiže s nimi súhlasíte. Po druhé povedať, že boli urobené v určitom čase, a teda v určitej historickej súvislosti, ale že ste názor zmenili. Neurobili ste ani jedno a nesprávate sa ako chlap. Správate sa ako baba, ktorá spoza rohu vykrikuje, ale svoje názory nevie dokázať a obhájiť.

  Hovorili ste, že ste skonštituovali Radu vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a že ste na jej čele. Veľmi ma to mrzí, ale tento návrh pripravilo ešte ministerstvo životného prostredia pod mojím vedením a je skutočne veľkou škodou, že na jeho čele nie je minister životného prostredia. Neviem, či je to prejav nedôvery tomuto rezortu, alebo čo.

  Čo sa týka odvolávania z funkcií na juhu Slovenska, skutočne nie sú to len členovia HZDS. Choďte sa tam pozrieť. A vy o tom veľmi dobre viete. Orgány štátnej správy sú maďarizované, dosadzujete do úradov ľudí, ktorí sa nevedia poriadne slovensky dohovoriť alebo slovensky vôbec nerozumejú. Potom sa stávajú naozaj paradoxy, že posielajú na rôzne inštitúcie korešpondenciu v maďarskom jazyku.

  Skutočne hovoriť aj o tej knihe, kde boli citáty, že vy ste to nepovedali. Tam je uvedené: Vydané Informačným centrom maďarskej koalície na Slovensku.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán podpredseda vlády,

  keby počul vaše vystúpenie humorista Markovič, tak by bledol závisťou. My sme si kedysi ako deti hovorievali o niekom, kto klamal, že klame, až sa mu z úst práši. Pri vašom vystúpení sa prášilo tak, že vás ani vidieť nebolo.

  Ja by som chcela uviesť jednu skúsenosť, ktorú mám z okresov Galanta a Nové Zámky, kde som garantom. Často tam ľudia, s ktorými sa stretávam a prichádzajú za mnou, ja nevyhľadávam ich, selektívne, myslím s ohľadom na politickú príslušnosť, hovoria, že chodia aj tam maďarskí poslanci, ale tie ich stretnutia ľudia tak ironický volajú "zazy", nie zrazy, ale zazy. Zazy preto, lebo "ZAZ" je skratka pre zakáľačku a zábavu. Možnože keby ste sa venovali trochu iným veciam na týchto vašich výjazdoch, dozvedeli by ste sa napríklad o mladej ekonómke z Nových Zámkov, ktorá nedostala robotu len kvôli tomu, že nevie po maďarsky. Rovnako by ste sa mohli dozvedieť o mladom mužovi z Galanty, ktorý nemá šancu dostať v Galante robotu, hoci má kvalifikáciu a ovláda dva svetové jazyky, len kvôli tomu, že neovláda maďarčinu.

  Vy ste sa tu oháňali medzi iným aj tým, že ste vytvorili Radu vlády pre trvalo udržateľný rozvoj. Nuž je to síce veľmi pekné, ale má to len jednu chybu, že sa vám ten rozvoj nepodarilo udržať. Naopak, podieľali ste sa na tom, že rozvoj na Slovensku sa zastavil, že je tu stagnácia, ak by som bola presná, skôr pád.

  A ešte jednu vec. Vyhovárali ste sa, že vy nie ste zodpovedný za to, ako sa prideľujú financie. Pán podpredseda vlády, aj keď ste vytvorili komisie, radi by sme vedeli, ako sa rozdelili peniaze.

 • Pán poslanec Brňák je ďalší s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne.

  Pán podpredseda vlády,

  je smutné, ale na druhej strane príznačné, že dnes rokujeme o vyslovení nedôvery jednému z najvyšších funkcionárov vlády a neobhajuje vás tu nikto z celej tejto vlády, ani pán premiér, ani ostatní vaši členovia. Jednoducho vás pustili asi k vode. Chcem však hovoriť o niečom inom.

  Vy ste vo svojom vystúpení konštatovali, že aké geniálne odbory a personálne zázemie má vami riadený úrad. Nuž, dovoľte mi povedať o orgáne pre ľudské práva, a vy ste tam dali ten dodatok, čo je také pitoreskné, aj pre intelektuálne zázemie, ktorého generálny riaditeľom je pán Hrabko. Ak pán Hrabko písal predtým v novinách ústavnoprávne komentáre ako neprávnik, a dokonca ako vysokoškolsky nevzdelaný človek, je to mizéria a chyba tých novín, ale ak dnes vykonáva funkciu generálneho riaditeľa u vás, jednoducho nespĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu. Spĺňa možno jediné, že kandidoval na kandidačnej listine Strany maďarskej koalície, a nemožno hovoriť v danom prípade o kvalifikačných predpokladoch, ale ako o politickej trafike pre jedného servilného novinára. Takže rád by som poopravil vaše konštatácie o personálnych a geniálnych obsadeniach vašich úradov.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda, zase ste sa neprejavili ako podpredseda vlády, ani ako chlap. Opäť ste vyvrátili tézu, ktorú sme tu viacerí hovorili, že zavádzate. Dovoľte mi, aby som vám dal ďalší príklad vášho zavádzania.

  Ja som hovoril vo svojom vystúpení, že máte Radu vlády pre národnosti, ktorej okrem členov sa zúčastňujú ďalší, ktorí majú vysoké kompetencie počas samotného rokovania tejto rady. Vy ste spomenuli, že je 16-členná rada, v ktorej sú len dvaja Maďari. Zabudli ste však, vážený pán predseda, povedať verejnosti aj parlamentu, že vy ste ako tretí, ako predseda tejto rady, že vaším tajomníkom je už spomínaný pán Hrabko, ako štvrtý zástupca maďarskej koalície, že štátny tajomník školstva je maďarskej národnosti, ktorý sa tam zúčastňuje, že štátna tajomníčka ministerstva práce a sociálnych vecí je maďarskej národnosti, ktorá sa tam zúčastňuje, a že ste si pripravili aj taký štatút, kde ste diktovali Národnej rade, koho Národná rada má splnomocniť a delegovať do Rady vlády pre národnosti. A hneď ste uviedli, že to musí byť predseda výboru pre ľudské práva a národnosti, ktorý je tiež maďarskej národnosti. Pripúšťam, že ten ôsmy už neexistuje, momentálne som si naň nespomenul. Tak nezavádzajte, pán podpredseda vlády. Minimálne sedem ľudí maďarskej národnosti, resp. zástupcov maďarskej strany dnes rozhoduje o národnostnej politike na Slovensku.

  A ďalej, ani ste sa mi neospravedlnili tak, ako som očakával, myslel som si, že to spravíte, keď ste nedokázali tie veci, o ktorých som hovoril, a, žiaľ, neprijali ste ani moju výzvu na verejný dialóg o národnostných otázkach alebo o riešení rómskej problematiky. Ja viem, dvakrát ste sa už vyhli diskusiám vo verejnosti, kde sme mali byť. Keď ste sa dozvedeli, že tam idem, tak ste radšej neprišli. A tú výzvu ste neprijali ani teraz. Aj to určitým spôsobom charakterizuje váš vzťah k dialógu, akým spôsobom chcete alebo viete riešiť problémy Rómov.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Pán podpredseda Csáky,

  ja som si myslel, že vaše vystúpenie bude, pokiaľ pôjde o spochybnenie tých výrokov, ktoré tu padli na vašu adresu, ako konanie, ktoré nie je v prospech tejto republiky, resp. ako nečinnosť v otázkach, ktoré z titulu vašej funkcie máte riešiť. Vy ste sa vyhli akejkoľvek argumentácii, ktorou by ste spochybnili naše argumenty. A neodpovedali ste ani raz konkrétne. A to, kde ste sa snažili konkrétne odpovedať, vyznelo nie presvedčivo. Hovorili ste skôr o tom, aké funkcie máte, ale nie, čo ste v týchto funkciách dosiahli. Veď nakoniec mali ste jednu z hlavných úloh v rámci programu vašej vlády, mali ste do 30. júna predložiť projekt riešenia rómskej otázky, tento ste nepredložili doteraz. To už je, myslím si to, za čo by ste mali niesť absolútnu zodpovednosť.

  Vaše kontakty, ako ste tu prezentovali, s Radou Európy, s OBSE a ja neviem ešte s kým, s pánom Van der Stoelom, to sú kontakty, ktoré využívate na niečo iné. Veď pozvať aj tohto vysokého komisára tak, že o tom vláda ani nevie, keď sa riešil zákon o jazyku národnostných menšín, to si myslím, že tiež nesvedčí o dobrej pohode v tejto vláde a o názoroch, ktoré budete spoločne s vládou obhajovať. Viete, ten váš výrok, ktorý ste použili, neviem, či ho poviem presne, ale tak som ho tuším niekde čítal, o etnoturistike, a teraz vy tu vystupujete, aby sme nehovorili o nejakom exode Rómov, to si myslím, že tiež hovorí o vašich názoroch aj na túto skupinu. Čítal som v novinách, prosím, nemusí to byť pravda, kde ste hovorili o tom v Senci...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán podpredseda vlády,

  nedostala som odpoveď na žiaden z mojich argumentov a na rozdiel od tých veľkých argumentov, ktoré ste počúvali od mojich predrečníkov, ja som dala skutočne drobné argumenty, a to je nedodržanie zákona pri vybavovaní korešpondencie a podnetov občanov, ktorí sa na vás obracajú, organizácií, nevládnych organizácií, ktoré aspoň vyhlasujete, ako veľmi si ceníte spoluprácu s nimi. To je vôbec nerešpektovanie požiadaviek týchto organizácií a konkrétnej záležitosti, s ktorou som sa obrátila. Ale vy ste si práve z tej povrchnosti, s akou sledujete toto rokovanie, pretože až teraz ste sa stali trochu pozorným, ale predtým ste sa stále s niekým bavili, žuvali žuvačky a robili čokoľvek, ste si vlastne neuvedomili, čo som ja o vlastizrade hovorila, ale chytili ste sa len tohto a začali ste sa mi vyhrážať. Tak to by som prosila, aby ste si dali do poriadku veci v hlave, ale vy sám trošku, keď budete v pokoji a budete si preberať dnešné rokovanie.

  Spomenuli ste vo svojom vystúpení, že vláda bola zaskočená exodom Rómov. To ste hádam nemysleli vážne?! Predsa o takomto niečom ste mohli vedieť, lebo vy ste im nesplnili ich podmienky. Neodpovedali ste ani na jeden z argumentov kolegov, ktorí tu hovorili o zhanobení Slovenského národného povstania, ktorého 55. výročie budeme oslavovať tento týždeň. Predseda tohto parlamentu, poslanci Strany demokratickej ľavice, ktorí budú teraz hlasovať vo váš prospech, ani k tým ste nenašli štipku charakteru, aby ste sa ospravedlnili. Ani v množstve tých ľudí, ktorí už dnes sú starci...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Pán podpredseda Csáky,

  vám asi neslúži pamäť, pretože k autorstvu tej brožúrky "Maďarsko a Maďari" ste sa predsa priznali na pôde výboru pre ľudské práva a národnosti, kde ste polemizovali s poslancom Slobodníkom, či preklad, ktorý uplatnil, je verný, alebo či ste tam použili iné vyjadrenie. Však sme tam boli prítomní všetci, tak ja vám to pripomínam aj pred ostatnými, aby ste tu nezavádzali. A nehanbite sa a zodpovedajte si aj tú druhú brožúru, ktorá je čerstvo napísaná, ku ktorej úvod písal Miroslav Kusý. To je hanebnosť, ktorá hraničí s porušením zákonov tohto štátu.

  A ešte jedna vec. Neodťahujte sa od faktu, že Strana maďarskej koalície sa podriadila 20. februára 1999 pod jurisdikciou de facto aj de iure maďarskej vláde. To sú kroky vlastizradné. Nevyhrážajte sa na pôde slovenského parlamentu slovenským poslancom. Toto vám pripomíname, že za toto raz ponesiete plnú zodpovednosť pred orgánmi činnými v trestnom konaní, pretože z takýchto krokov neexistuje ani amnestia, ani premlčanie. Takže toto si plne uvedomte. A toto vám budeme pripomínať systematicky, pretože vy budete použiteľní iba jednorazovo až do tých zámerov, ktoré vy publikujete v tej druhej publikácii: odtrhnutie južného Slovenska a rozvrátenie. To sú trestuhodné tvrdenia a trestuhodné výroky, za ktoré by ste mali byť braný na zodpovednosť, a nie byť členom slovenskej vlády. A s tým trestným stíhaním nemajte obavu. To bude, určite nie pod vedením súčasných policajných maršalov, ktorí tam v súčasnosti fungujú, pretože tí by vás oslobodili ešte v predstihu.

 • Mrzí ma, pán podpredseda, že napriek tomu, že ste sa snažili o istý uhladený prejav, naozaj ste sa nezachovali ako chlap. Ja osobne som vás vyzvala, aby ste buď predložili dôkazy o vašich tvrdeniach z konca júna toho roku o tom, že na vysťahovávaní, na financovaní vysťahovávania Rómov do krajín Európskej únie sa podieľalo HZDS a SNS. Buď sa ospravedlnite, alebo predložte dôkazy. Na toto ste vôbec nezareagovali. Myslím si, že nie je to dôstojné správanie sa podpredsedu vlády, ktorý ako pštros strčí hlavu do piesku v tých prípadoch, keď mu to vyhovuje. Tak vás znovu žiadam, aby ste to urobili a aby ste to urobili aj prostredníctvom tých médií, v ktorých ste nás takto pošpinili.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán Pavol Csáky nás informoval o svojej činnosti vo funkcii podpredsedu vlády pre ľudské a národnostné práva. My ho však kritizujeme za to, čo neurobil, a za to, čo urobil zle a čo spôsobuje v súčasnosti najväčšie problémy v Slovenskej republike.

  Pán podpredseda, vy ste povedali, že sledujete situáciu, čo sa týka Rómov. No ale, vážený pán podpredseda, to nestačí. Vy musíte prijímať účinné opatrenia a riešiť túto situáciu. Pán poslanec Oberhauser vám povedal, ako to robia v Českej republike. Vy zatiaľ takéto výsledky nemáte.

  Ďalej ste hovorili o tom, že nezodpovedáte za to, že vám chodí korešpondencia na vaše meno v maďarskom jazyku. No áno, ale my sme ani o tom nehovorili, my sme hovorili o tom, že vy ste písali v maďarskom jazyku list s hlavičkou podpredseda slovenskej vlády a vy ste aj vlastnou rukou tento list podpísali. Pýtame sa, ako je to možné? Došlo tu predsa k porušeniu zákona podpredsedom vlády Slovenskej republiky.

  No a ďalej ste sa zmienili o tom, že niektoré názory, ktoré sa objavili v literárnych dielach, ktoré ste napísali vy, treba prejsť mlčaním, že si ich netreba všímať a poučili ste vašich koaličných partnerov, aby sa nedali "zvyklať" a aby to nebrali príliš vážne. No ale to predsa nie je riešenie! Nemôžete sa tváriť, že pokiaľ ste vo funkcii, takéto názory nebudete prezentovať a opakovať, a potom, keď skončí vaša funkcia, tak sa budete môcť k týmto stanoviskám vrátiť. Buď sa s týmito názormi stotožňujete a nemôžete byť v takej funkcii, v akej ste, alebo sa musíte od týchto názorov a postojov verejne dištancovať. A skutočne by ste sa mali k tomu problému postaviť ako chlap.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážení pán podpredseda,

  moji viacerí predrečníci už povedali to, o čom chcem hovoriť aj ja, ale napriek tomu chcem povedať toľko, že členovia maďarskej koalície sa prvýkrát od vzniku Slovenskej republiky dostali do vlády. Ak si niekto myslel, že zmenia svoj názor na tento štát, bol na obrovskom omyle. Ako "buldoci" zahryznutí do svojej obete, tak sú zahryznutí do svojej fixnej idey Veľkého Maďarska a robia všetko pre to, aby sa realizovala. Odvolávam sa pritom na vašu knihu, pán podpredseda vlády, a chcem vysloviť "obdiv" nad tým, s akým šarmom dokážete obchádzať argumenty, nehovoriť k veci a nehovoriť pravdu. Len sa čudujem, že môže niekto vašim slovám veriť, keď vaše skutky svedčia o niečom úplne inom. Vaše pôsobenie vo vláde škodí Slovensku. A čo sa týka spomínaného šarmu, dávam prednosť priamemu a chlapskému prejavu.

 • Pán, nateraz ešte podpredseda vlády vo svojom vystúpení vyjadril spokojnosť s prácou splnomocnenca vlády. Klamal dvakrát, lebo hovoril, že prvýkrát je splnomocnenec rómskej národnosti. Už bol. Možnože si to vysvetľuje trochu inak, pretože pred voľbami rómsku národnosť ešte neuznával. Vtedy ich ešte počítali k maďarskej národnosti. Takže možno v tomto je problém. Ale ak by počúval vyjadrenia mnohých spoluobčanov maďarskej národnosti, ale aj cigánskej a rómskej národnosti, ktorí sa vyjadrovali k splnomocnencovi, tak by bol hovoril doteraz ináč.

  Vôbec ma to neprekvapuje, pán podpredseda, nateraz ešte, pretože váš šéf vlády sa neunúval ani prísť vás obhajovať, pretože zrejme včera na koaličných rozhovoroch uložil príkaz poslancom vládnej koalície zachovať svojho podpredsedu vlády a takýmto spôsobom k tomu pristúpi, takže si je istý. Alebo potom nechce sa vôbec do tohto prípadu angažovať. Ja vám len pripomínam, že premiérov chránenec bol odídený dobrovoľne z hospodárskej funkcie vo vláde po škandáloch, a vládnej väčšine vôbec neprekážalo, že bol zvolený do hospodárskeho výboru. Žeby platilo príslovie o capovi záhradníkom? Rozdiel je však v tom, že ak bude odvolaný z funkcie váš splnomocnenec vlády a váš chránenec, on nemá možnosť sa vrátiť do parlamentu. Že by znova platilo to, že z capa záhradník a on požiada o politický azyl?

 • Ďakujem.

  Pán podpredseda, predložený návrh na vaše odvolanie je zdôvodnený neriešením problematiky cigánskeho etnika, čo plne spadalo do vašej kompetencie. Neriešenie tejto problematiky, ktoré sa prejavilo hromadným odchodom občanov cigánskeho etnika do niektorých štátov západnej Európy, malo veľmi negatívny a závažný dosah na celú našu spoločnosť. Získali sme zlé meno v Európe a na dôvažok ešte vízovú povinnosť. Vaše argumenty, čo všetko ste urobili pre túto spoločnosť, nemôžem akceptovať. Ale môžem vám len toľko povedať, že s vašou funkciou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre menšinové a ľudské práva sa spája len a len riešenie problematiky maďarskej menšiny, maďarských požiadaviek. Tvrdo ste negovali používanie štátneho jazyka, správali ste sa, akoby ste neboli občanom tejto Slovenskej republiky, pretože štátnym jazykom je tu jazyk slovenský. Tvrdo ste presadzovali a obhajovali zákon o jazyku národnostných menšín. S vaším menom sa budú spájať dvojjazyčné vysvedčenia. A, samozrejme, musím aj povedať, že veľkú energiu ste venovali znovunastoleniu odvolaných riaditeľov základných škôl v Bátorových Kosihách a Búči, dokonca "perzekvovaných". Odovzdávali ste sľúbenú odmenu. Ako si môže dovoliť člen vlády nazvať perzekvovanými tých, ktorí porušovali právne normy Slovenskej republiky a nariadenia vlády?

 • Pán poslanec Krajči - posledný s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán podpredseda,

  z vášho vystúpenia, ktoré tu zaznelo, som nezaznamenal nejaké argumenty, ktoré by vyvrátili všetky tie dôvody, pre ktoré sme vám vyslovili nedôveru a pre ktoré žiadame, aby ste boli odvolaný. Čo zarezonovalo a čo pre mňa je pozitívne, je to, že ste vyzývali k spolupráci všetky politické strany, všetkých poslancov, všetkých, ktorí tu sedíme, aby sme sa zapojili do riešenia problémov tejto krajiny a aby sme hľadali spôsob a východisko z tejto situácie. Hlásim sa k tomu, že chcem spolupracovať, ale dnes na ťahu ste vy, víťazi volieb, ktorí vládnete, ktorí vládnete silnou deväťdesiattrojkou a ktorí máte pre nás zatvorené uši a oči. Keď chcete vyviesť Slovensko z marazmu, do ktorého ste ho dostali, neostáva nič iné, len aby ste otvorili oči a uši a počúvali aj nás tu, ktorí žijeme na Slovensku, a aby ste nepočúvali len tých našepkávačov zo zahraničia, ktorí za to sľubujú finančné odmeny.

  Po druhé chcem povedať, že musíte riešiť aj iné národnostné menšiny okrem maďarskej. Nevystatujte sa, nedávajte sa do popredia. Najvážnejšia otázka, ktorú musíme spoločne riešiť, je otázka Rómov. Hlásim sa takisto k tomu a viem, že to budú veľmi vážne problémy, ktoré by sme nemali spolitizovať. My vieme, ako na to. Už za predchádzajúcej vlády, a hovoril to pán Kalman, sme mali prijaté riešenia, mali prijatý postup, etapizáciu. Nezavrhujte všetko, čo bolo pripravené. Snažte sa vytiahnuť to pozitívne a snažte sa nájsť cestu aj k nám a v tom prípade budem veriť, že to myslíte úprimne.

  Ďakujem.

 • Posledným rečníkom prihláseným do rozpravy je pán poslanec Moric.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  podpredseda vlády pán Csáky bol tu akýmsi spôsobom obvinený alebo náš ctihodný zbor ho žiada o vysvetlenie a za to mu chce vysloviť nedôveru, že neriešil dostatočne exodus Rómov do zahraničia. Je dôležité si pritom uvedomiť, že odchod Cigánov do zahraničia alebo Cigánov, ktorí chceli ísť do zahraničia, jednoznačne Fíni odmietli. Fín to odmietol a vy, pán podpredseda, ste nespravili nič proti tomu, aby ste tak rýchlo, ako ste išli do Bruselu, keď ste išli žalovať na Slovensko, ste rovnako rýchlo, ak nie rýchlejšie nešli do Fínska a vysvetlili Fínom, počúvajte ma, títo, čo k vám utekajú, sú "grázli", darmožráči, vrahovia, prostitútky a skrývajú sa za to, že chcú politický azyl. Veľká časť, ktorí tu sú, tak sú takíto.

  Ja by som chcel povedať svojim kolegom z HZDS, že tento človek, vy ste z neho spravili človeka, ktorý sa tu pred vami správal zbabelo, ktorý si nevedel priznať svoju chybu, ktorý ako pštros pchá hlavu do piesku. Tento človek nie je pštros, ale je to tiež pekný vták. On totiž, aj ja ho obviňujem z toho a môžem to dokázať, tu sa naozaj pripravuje všetko na to, aby sa juh Slovenska odtrhol od materskej krajiny. On teda nielenže neriešil dostatočne exodus Cigánov do zahraničia, ale on ho ešte podporoval. A podporoval ho preto, aby pri budúcom odtrhnutí juhu od Slovenska získal etnicky čisté územie bez Cigánov, s čistým maďarským etnikom. Z tohto ho ja viním.

 • Hlasy v sále.

 • Počúvajte, vy si nadávajte do bláznov vlastným kolegom. Ak tu vyzerá niekto "magor", tak to ste ako vy. Ja vyzerám ako normálny človek. Vy sa pozrite za seba.

  Takže bolo potrebné tento problém veľmi rýchlo riešiť a exodus Cigánov zastaviť. Inak na svete, keď si všimnete, tak je veľmi zaujímavá situácia. Fín odmietne Cigána prijať, jednoducho on ho odmietne, ale Slovák mu nemôže, slovenský štátny úradník nemôže takémuto "grázlovi" zobrať pas, aby vôbec neodcestoval, aby nerobil hanbu krajine. Keď Fín odmietne prijať takéhoto "grázla", tak sa to považuje za demokraciu. Keď by to Slovák odmietol, že nedá takémuto chlapovi alebo takejto žene pas, tak sa to považuje za porušenie demokracie.

  A ešte by som chcel prečítať jeden článok zo sobotňajšej Pravdy. Nechcem robiť teraz reklamu Pravde, kde akýsi predseda RIS, neviem, to je akási rómska... Alexander Patkoló, ho denník Pravda obviňuje, že...

 • Hlas v sále.

 • Aha, Rómska inteligencia za spolunažívanie, neviem, či Rómovia vôbec majú spolunažívanie, ale dobre. Tak tento Patkoló obviňuje slovenských policajtov, že donútili tohto Patkolóa, že div ho nezastrelili, alebo dovolili mu spáchať samovraždu, a hovorí niečo ako prezumpcia neviny alebo neprípustné ovplyvňovanie vyšetrovania. Tak na tohto Patkolóa Pravda útočí, pretože vraj je prezumpcia neviny. A na tohto človeku tu za mnou Pravda nikdy neútočila, keď sem jedného Broeka pozval, druhého Broeka pozval, do Bruselu chodil, žaloval na vlastný štát. Keď Patkoló, Cigán Patkoló dáva na vedomie čosi, tak to sa Pravda proti nemu postaví. Keď Maďar Csáky ohovára vlastnú krajinu, alebo po slovensky hovoriaci alebo maďarsky hovoriaci Slovák Csáky takéto čosi robí v zahraničí, to sa Pravda neohradí.

  Počúvajte ma, podpredseda Csáky, veď toto sa nerobí. Aj Cigánovi Patkolóovi povedali, že toto sa nerobí. Takže aj v tomto je dvojité meranie aj niektorých našich novinárov v niektorých našich médiách.

  Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Morica sa hlásia pani poslankyňa Belohorská, pán poslanec Mészáros. Končím možnosť ďalších faktických prihlášok.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Belohorská.

 • K temperamentnému vystúpeniu pána poslanca Morica by som dodala jednu poznámku. A to je, keď hovoril ohľadom pasov, ohľadom reprezentácie Slovenskej republiky. Nuž, nedivme sa, že nás reprezentujú takíto ľudia vonku, keď ministerstvo zahraničných vecí zoberie do svojho stavu človeka hľadaného Interpolom a teraz ho pripravuje na kariéru konzula v Spojených štátoch amerických. To považujem za vrchol zneváženia Slovenskej republiky, aby sme do Spojených štátov, s ktorými stále hovoríme, aké chceme mať vzťahy, poslali človeka, ktorého hľadal Interpol. Takže ja by som skôr naviedla všetkých tých, ktorí boli hľadaní Interpolom, aby sa zaujímali o zamestnanie na ministerstve zahraničných vecí.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážení prítomní, ja mám to presvedčenie, že obhajoba menšinových práv zo strany opozičných poslancov aj zo strany pána Morica je veľmi neúprimná. Však je to iba zámienka na to, aby mohli spochybniť úsilie pána Csákyho. Chcel by som poukázať na to a myslím si, že ešte ani občania nezabudli, že pred poldruha alebo pred dvomi mesiacmi práve proti záujmom menšín a proti záujmom aj rómskej menšiny dávali také návrhy pri prerokúvaní jazyka o používaní jazykov menšín, aby národnosti a menšiny mohli používať svoje jazyky iba v tých obciach, kde ich žije aspoň 99,9 % alebo 100 %. Tak si myslím, že títo poslanci teraz nemôžu obhajovať záujmy týchto menšín. A takisto organizovali napríklad petičnú akciu proti záujmom týchto menšín.

  A chcel by som sa spýtať teda poslancov opozície, že vtedy, keď bola pani Tóthová zodpovedná za túto otázku, prečo zaviedla Veľká Británia vízovú povinnosť. Však bolo to práve proti Rómom, práve proti tomu, že táto otázka vôbec nebola riešená, ktorá teraz je, a sú snahy riešiť tento problém.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave vystúpili všetci tak písomne, ako aj ústne prihlásení poslanci. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chcem sa spýtať, či sa chce k rozprave vyjadriť v záverečnom slove navrhovateľ pán poslanec Cuper?

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážený pán podpredseda,

  milé dámy,

  vážení páni,

  vážení hostia,

  naše hodnotenie činnosti podpredsedu vlády Pavla Csákyho pre regionálny rozvoj a menšinové, pardon, povedal som včera, že nebudem používať pojem menšinové, ale ľudské práva, sa blíži k záveru, aby sme potvrdili alebo nepotvrdili dôveru pánovi podpredsedovi vlády na ďalšie účinkovanie v slovenskej vláde. Pán podpredseda vlády Pavol Csáky sa ohradil voči tomu, že ho obviňujeme, alebo povedal, že ho obviňujeme zo všetkého od doby kamennej až po zatmenie Slnka.

  Pán podpredseda vlády, chcem vám povedať, že možno iba z vášho veľkomaďarského pohľadu sa to tak javí. Ubezpečujem vás, že paleolitom sa zaoberám síce ako amatérsky archeológ, ale citovaný som asi v 15 odborných prácach aj v zahraničí a viem dobre, že vy sa Homo hungaricom nezaoberáte. V konečnom dôsledku, ak by platila moja téza o etnickom pôvode dnešných Maďarov, tak by ste sa museli zaoberať Homo paleoliticus pekiniensis, lebo ten žil v Čou-kchou-tien, a nie vo Westerlos, kde žil Homo erectus, teda človek vzpriamený. Takže neviňte nás z takých "idiotín", že vás obviňujeme, alebo berieme na zodpovednosť za dobu kamennú, ktorá v strednej Európe fungovala. Nie sme slepí, aby sme nevideli, že, našťastie - alebo, chvalabohu -, za nebeskú mechaniku, a teda aj za zatmenie Slnka, lebo zatmenie Slnka sa neriadi intrigami budapeštianskej vlády, našťastie, v ktorých aj vy fungujete, ale nebeskou mechanikou. To bolo ozrejmené už tiež trochu dávnejšie.

  Takže, pán podpredseda, nenamýšľajte si a nerobte z nás Slovákov idiotov. Viníme vás za celkom konkrétne veci. Ale len predsa poviem, že vaše odvolávanie je v niečom výnimočné. Deje sa v predvečer niekoľkých výročí významných pre tento slovenský národ. Deje sa v predvečer Slovenského národného povstania, roku 1848, teda slovenskej revolúcie, kedy nám Habsburgovci konečne sľubovali samostatnú krajinu v rámci Uhorska, a nedali, a deje sa takpovediac už aj v predvečer 10. výročia tzv. zamatovej revolúcie, čo bežne nazývame obyčajným štátnym prevratom.

  S tou prvou, pán Csáky, ste sa teda, alebo s počiatkami národnodemokratickej revolúcie ste sa vysporiadali vo svojej knihe svojsky, odcitujem to len preto, aby som potešil srdce predsedu Zväzu protifašistických bojovníkov pána Husáka a aj podpredsedu vlády, vášho kolegu, Ľubomíra Fogaša, zodpovedného za oslavy Slovenského národného povstania alebo, lepšie povedané, za ich 35. výročie, pardon, 55.

  "Slovenské národné povstanie, jeho protifašistické zameranie je nepochybné, tak ako je jeho lokálny význam. Vôbec však nie je pravdivé stanovisko, ktoré sa pokúša presadiť niekoľko príliš národne horlivých historikov a publicistov, že druhá svetová vojna bola iba taká malá "kuca-paca" okolo SNP. Veľké stredoslovenské úsilie trvalo iba zopár týždňov a bez zahraničnej podpory bolo vopred odsúdené na fiasko. Nepochybne malo aj isté znaky občianskej vojny, keď povstalci po večeroch aspoň tak usilovne vraždili svojich rodákov ako cudzí okupanti. Toto všetko však nie je dostatočným dôvodom na to, aby boli vôbec niekedy prijateľné tvrdenia, v ktorých bolo povstanie údajne protislovenským zločinom, čím chcú prispieť ku glorifikácii fašizmu. A to už musíme s veľkým zármutkom konštatovať, že SNP v protimaďarskom postoji súperilo s fašizoidnými režimami."

  Pán poslanec Csáky, uráža to aj mňa, aj keď nie som príliš nadšený, že Slovenské národné povstanie zlikvidovalo aj prvú samostatnú Slovenskú republiku. Bojovali v ňom však moji dvaja ujovia, jeden z nich aj padol, a preto aj ja sa ohradzujem proti tejto urážke. A myslím si, že ak majú trochu cti poslanci Strany demokratickej ľavice, ktorí si toto výročie berú za svoje, mali by tiež prejaviť svoje postoje.

  Teraz k tej druhej revolúcii, 1848, tú si nechám ešte na ďalšie, ale vrátim sa k tej nežnej, alebo k tej, ktorú organizoval pán Havel a ktorá dostávala svoj národnodemokratický charakter alebo charakter národnej revolúcie potom, čo konečne vzniklo Hnutie za demokratické Slovensko, začala dostávať aj národný rozmer boja za národnú slobodu a samostatný štát. Nikto nikdy nepoprie, že Hnutie za demokratické Slovensko vybojovalo pre tento štát, pre tento národ samostatnosť, slobodu a zvrchovanosť, tie najvyššie morálne hodnoty, ktoré si každý národ veľmi vysoko váži. Žiaľ, okrem Slovákov. Som aj hrdý na to, že som bol v Prahe ako poslanec a predseda ústavnoprávneho výboru a prispel som k tejto slobode. Viem dobre, že ste dehonestovali aj to, že sme boli za túto snahu v minulom roku aj odmenení. Ale po tejto revolúcii, teda národnej a demokratickej za slobodu a samostatnosť, prišli voľby 1998 a s nimi aj kontrarevolúcia. Kontrarevolúcia jedného neschopného diletanta, ktorý sa ujal moci a vedie Slovensko čím ďalej do morálneho bahna.

  Pán podpredseda vlády, tu vám budem straniť. Vy naozaj nemôžete za to, že sa na Slovensku nedodržujú ľudské práva Rómov v takej miere, ako by sa mali. Istý anglický historik, ktorého si nesmierne vážim, Dawson, vo svojej knihe "Bohovia revolúcie" hovorí, že v každej kontrarevolúcii sa úhľadne napísané ľudské práva utápajú v morálnom bahne. Musím vám povedať, že po tom, čo sa pán Dzurinda a vy ako jeho spoluvládca ujali moci na Slovensku, nielen rómske menšinové práva sa utápajú v bahne, ale utápajú sa v bahne práva všetkých Slovákov, pretože z nich robíme ľudí, ktorí nebudú nič vlastniť, ktorí nebudú mať prácu, ktorí budú jednoducho na periférii európskej spoločnosti. Na tom sa podieľate aj vy, pán minister a podpredseda vlády. Ale ja chápem, že na rozdiel od pána Dzurindu ako predsedu vlády máte v sebe aspoň toľko morálnej cti, že ťaháte z tohto bahna aspoň svojich spoluobčanov maďarskej národnosti. To sa vám nedá zazlievať. V konečnom dôsledku o rovnosti práv a o morálnom bahne v tomto parlamente sme my Slováci už boli poučení z úst pána Šebeja, keď povedal, že sme obyčajné Hlinkove deti, a on si zrejme myslí, že je nadčlovek. Na to istý pán umelec Jaroslav Filip skonštatoval, že ak by sme mali v parlamente 50 Šebejov, že kde sme mohli byť. Myslel tým asi zrejme v Európskej únii.

  Pán podpredseda, ja si myslím, že netreba 50 Šebejov, v konečnom dôsledku ich tu aj sedí možno viacej, a pár naivných Slovákov, ktorí im strania, stačí jeden podpredseda vlády pre regionálny rozvoj, aby rozvrátil Slovensko za pomoci týchto prisluhovačov, ktorí sedia vo vládnych laviciach. Takže, pán Filip, netreba 50 Šebejov, ledaže by sme ich naklonovali. Ale to ešte musí etnická medicína urobiť s tým poriadok.

  Ktosi tu, neviem, myslím, pán Langoš, pán poslanec Langoš, alebo niekto iný poznamenal, že keď som hovoril, že pán podpredseda vlády Csáky je zodpovedný za rezort, ktorému sa hovorí regionálny rozvoj. Áno, pán minister a podpredseda vlády Csáky nie je ministrom bez portefeuille. Nech vás nemýli to, že nechodí s aktovkou, v konečnom dôsledku k omylom môže dôjsť.

  Aj pani ministerka Schmögnerová včera prišla s veľmi veľkou aktovkou. Boli sme tiež v pomykove, či odchádza, alebo nesie ten balíček protiľudových opatrení, lebo máme tiež problém alebo dilemu s jej zaradením. Často sa správa ako neverná družka Juraja Jánošíka alebo Robina Hooda. Totiž poplietla si svoje pôsobenie: Chudobným berie a bohatému Eichlerovi chce dávať. Teda chudobným Slovákom zoberie a bohatý Eichler to odvezie do Ameriky. Je to tiež pomýlená filozofia, ale pani ministerka zrejme zápasí aj s iným problémom, či má byť nevernou milenkou slovenského národa, alebo jeho milujúcou matkou. Ale to sa dozvie ona, až keď budú nové voľby a možno s ňou aj celá Strana demokratickej ľavice, lebo pán Csáky sľuboval, že vás bude aj obhajovať.

  Preto si myslím, že ste mohli zobrať slová bývalého ministra vnútra pána Krajčiho a naozaj požiadať parlament o to, aby ste mali čas na rozmyslenie a podali demisiu.

  A keď už ste nám čítali istý list z istej anonymnej židovskej obce zo Spojených štátov, tak aj ja som dnes dostal list, je síce písaný pánovi predsedovi parlamentu, ale daný na vedomie aj mne, teda iste autor si želal, aby som s ním narábal podľa svojich predstáv. Takže prečítam len niečo z neho: "Kauzy, ktoré v poslednej dobe", prekladám z češtiny, "vznikli a ktoré doslova kričia korupciou a klientelizmom, sú dôvodom na odstúpenie celej Dzurindovej vlády." Takže, pán Csáky, choďte na vládu, poproste aj pána Dzurindu, nech podá demisiu.

  Budem citovať ešte niečo z tohto listu. Hovorí sa tu o pánovi predsedovi. "Varujem vás, ak nechcete zostať ako posledný z Dzurindovcov na potápajúcom sa Titaniku, najprezieravejší politici z KDH už túto potápajúcu sa loď opustili, tak sa vy i celá SDĽ rýchle zorientujte." Radím vám, pán Csáky, aby ste tam neostali aj s pánom Migašom.

  Pán predseda, naozaj teraz k tej tretej významnej udalosti z hľadiska dejín slovenského národa.

  Slováci nemali ľahký život vo veľkom uhorskom štáte. Preto odcitujem jedného múdreho Slováka Emila Stodolu, doktora práv, ktorý v roku 1921 hovorí: "Keď hodíme pohľad na bývalé Uhorsko, vidíme, že bahno maďarské, z ktorého nás republika vytrhla, malo svoj pôvod hlavne v zlom štátnom systéme. Veď jednotlivé odvetvia uhorského štátu - súdnictvo, železnice, pošty a telegrafy - zle fungovali, no jednako bol výsledok práce všetkých síl štátu, ako sa to vo vojne dokázalo, nepriaznivý. Ľudia žijúci v Uhorsku nemali pravej lásky jeden k druhému a k štátu, najmä nie k národnosti, a tak nevytvoril sa medzi občanmi uhorského štátu pravý patriotizmus. Z toho vyplýva zlá verejná morálka, hniloba vnútorných pomerov."

  Áno, pán podpredseda vlády pre integráciu, pardon, pre regionálny rozvoj, myslím si, že aj tu sme už jednak povedali, že vaše ministerstvo, teda podpredsednícky úrad, pardon, je absolútne zbytočný. A ak by mal vyjadrovať skutočnú podstatu vášho snaženia, pretože geopolitika jasne hovorí o tom, že ste determinovaný svojím prostredím, v ktorom ste vyrástli, a to bolo na južnom Slovensku a to je determinované iredentizmom a príklonom k budapeštianskej politike, takže nie ministerstvo pre regionálny rozvoj a ľudské práva, povedal som v konečnom dôsledku, že pán Dzurinda úspešne utápa ľudské práva v bahne morálnom, ale mohlo by sa vaše ministerstvo volať ministerstvom na vytváranie slovenského modelu Veľkého Uhorska.

  Áno, vám ide o to, aby sa na Slovensku nevytvorila jednotná občianska spoločnosť, ktorá by mala vzťah k tomuto štátu. Ale nielen vy, ale aj jednotliví ministri pracujú na tom, aby sa nevytvorilo to, čomu sa hovorí stredná slovenská vrstva, aby sa nevytvorila slovenská vrstva podnikateľov. Aby tu boli iba chudobní a možno niekoľko bohatých, aby tu boli len etnickí Maďari a etnickí Slováci, etnickí Rómovia, etnickí Nemci, ktorí by nikdy nenadobudli to, čomu sa hovorí patriotizmus alebo vzťah k tomuto štátu. Teda v tomto zmysle by sa vaše ministerstvo mohlo nazvať veľmi ľahko ministerstvom pre dezintegráciu Slovenskej republiky, lebo ani Európa neprijíma regionálnu politiku v takej podobe, ako ju chcete prezentovať vy.

  Pán Csáky, bolo tu už povedané, koľko ste sa naklamali ohľadom stavu ekonomiky na južnom Slovensku. Ja iba dodávam, že tá regionálna politika zo strany maďarskej vlády smeruje k tomu, aby investovala do prihraničných maďarských miest, aby sa tam vytvárali pracovné miesta aj pre občanov slovenskej národnosti, aby sa takto ľahšie v budúcnosti táto časť Slovenska integrovala do veľkého budúceho Maďarska, lebo už tu bolo niekoľkokrát povedané, že veľké Maďarsko v minulosti naozaj neexistovalo. Existovalo iba Veľké Uhorsko a to bolo, žiaľbohu, za stredoveku pomerne demokratickou krajinou, kde sa aj Slováci mohli domôcť akých-takých ľudských práv, než nezačala krutá maďarizácia po roku 1867.

  Chcem povedať, že v tomto zmysle, pán Csáky, vy sám ste nie človek, ktorý by bol schopný sa integrovať do slovenskej občianskej spoločnosti. Takže je výsmechom to, že vás niekto vybral, aby ste zodpovedali za integráciu slovenskej spoločnosti jednak do Európskej únie a jednak za integráciu príslušníkov národnostných menšín do slovenskej občianskej spoločnosti. Už som tu zdôrazňoval, že vedel by som si predstaviť aj menej militantného a prispôsobivejšieho politika, ktorý vystupuje za Stranu maďarskej koalície v tomto parlamente. Ale znovu nie je to vaša vina.

  Odcitujem bývalého politika česko-slovenskej vlády Dr. Kramářa, ktorý povedal na adresu nás Slovákov, že najprv sami seba musíme sa naučiť milovať, musí sa najprv Slovač sama vidieť ako Slovač, vyvinúť cit intenzívnej spolupatričnosti, solidárnosti a len potom príde na širší pojem aj slovenskej vlasti. Žiaľ, my sme nezačali ešte ani tento sen realizovať a, pán Csáky, vaša politika ho veľmi, veľmi silne nabúrava v základoch.

  Ale nedivím sa, že sa nesnažíte vy o integráciu slovenskej spoločnosti, nesnaží sa o ňu ani pán premiér, nesnažil sa o ňu ani pán odstúpivší minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorý zastavil výstavbu integračných spojení Slovenska, pretože aj on zrejme dostával príkazy, že komunikačne neschopné Slovensko alebo Slovenská republika ako štát jednoducho neprežije. Alebo sa v budúcnosti budú budovať také telekomunikačné, cestné a železničné spoje, ktoré budú vyhovovať budúcej vláde v Budapešti. V tomto smere je celá táto vláda pohromou pre slovenskú štátnosť hneď v jej samých počiatkoch.

  Hovoríte alebo hovorili ste, ako ste zreorganizovali Radu pre národnosti. Pôsobil som v jednej ešte za čias Čarnogurského a naozaj, pán Csáky, tam boli aj členovia vtedajších vládnych strán, boli tam v zastúpení aj odborníci z fakúlt, boli tam aj nestraníci, boli tam aj členovia opozície. Lenže správne tu bolo vypočítané, že znovu klamete tento parlament a tento slovenský národ, že sú tam zastúpení iba traja Maďari, keď sme ich tam napočítali asi šesť alebo sedem celkovo. Ak pripočítame k nim amorfného ministra kultúry, tak máte tam celkom slušnú nadpolovičnú väčšinu.

  Hovoríte, že ak by boli poznatky o tom, že exodus Rómov, ktorý má Slovenskú republiku znemožniť v zahraničí. A terajšia veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku to v Literárnom týždenníku jednoznačne hovorí, aby sme neboli my Slováci naivní, že nie sú sily u našich susedov, ale aj v iných krajinách, ktoré by nemali záujem z nás robiť fackovacieho panáka alebo fackovacie dieťa v Európe. Tak naozaj, ak by Slovenská informačná služba nebola paralyzovaná pánom Mitrom, pánom Pittnerom a vami všetkými z vládnej koalície, ktorí ste ju dekonšpirovali, ktorí ste zavreli jej bývalého riaditeľa bezdôvodne do väzenia, ktorému ste nepreukázali absolútne nijakú vinu, len tú, že veľa toho vie, tak naozaj by tie, zrejme asi tie dôkazy tu boli, že tie cesty vedú buď do Budapešti, do Prahy alebo možno do Varšavy. Ale ja verím pánovi Pittnerovi, pretože stretávam aj mnohých ďalších mojich kolegov alebo dobrých známych, ktorí hovoria, veď ten minister vnútra má u mňa absolútnu dôveru, pretože sa tvári ako nevinné dieťa.

  Ja tento dojem z pána ministra síce nemám, ale verím mu, že ak povedal, že nite vedú s ohľadom organizácie toho, čo ste nazvali etnoturistikou alebo exodom Rómov, ja trvám na tom pojme exodus, že by sa zrejme veci vyjasnili. A ja si myslím, že sa aj vyjasnia, lebo, pán podpredseda vlády, vy ste priamo od februára, a to už tu bolo zdôraznené aj vo výbore pre ľudské práva pánom Slobodníkom, že ste priamo integrovaný do budapeštianskych politických a štátnych štruktúr od februára tohto roku. Takže vyvstáva tu otázka, ako môžete slúžiť dvom pánom. Ja sa vás pýtam, pán Csáky: Ako môžete slúžiť slovenskému aj maďarskému národu? Veď naše záujmy, naše geopolitické záujmy sú absolútne diametrálne odlišné. Maďari chcú veľké Maďarsko, my chceme samostatné Slovensko. Ale veď to veľké Maďarsko sa môže urobiť len na úkor malého Slovenska. Takže naše geopolitické záujmy v tomto smere sú absolútne rozdielne.

 • Hlas z pléna.

 • Staraj sa o seba, čo ti mám iné poradiť? Keď budeš v Budapešti, potom budeš dávať rozumy, ale teraz si tu v slovenskom sneme, tak sa správaj slušne. Ja s tebou nekomunikujem.

  No a na záver som si nechal ten bonbónik pre môjho priateľa Fera Mikloška ako dobrého a pravoverného kresťana katolíka. Aj tu Slováci urobili capa záhradníkom, povedalo by sa, keď pána podpredsedu vlády pre regionálny rozvoj a ľudské práva urobili zodpovedným za zmluvu s Vatikánom. Teraz už je mi absolútne jasné, prečo tá zmluva s Vatikánom v príprave mešká, alebo nenapreduje tým spôsobom, ako napredovala za Mečiarovej vlády.

  Pán podpredseda, vieme, ako ťažko sa rodila samostatná slovenská cirkevná provincia. Vieme aj to, kto na jej vzniku mal záujem, a vieme aj to, kto na jej vzniku záujem nemal, že ešte aj desať alebo pätnásť rokov po jej vzniku prímas maďarskej cirkvi ostrihomský arcibiskup Pacskaj alebo Paškaj - neviem, ako sa presne vyslovuje po maďarsky - hovoril o slovenských biskupoch ako o sufragánoch ostrihomskej arcidiecézy. Nepochybujem, že ak vy budete veľmi dlho v slovenskej vláde, že táto zmluva svetlo sveta neuzrie. A ak uzrie, tak nie v takej podobe, ako by vyhovovala záujmom slovenských katolíkov, a tých je vyše 80 %.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán Mikloško ma opravil, prosím, 90. Neprotestujem, Fero. Čím viacej, tým lepšie v danom prípade.

  Takže mne nič iné neostáva, ako konštatovať na záver, pán podpredseda vlády pre menšinové práva a regionálny rozvoj, Boh ochraňuj Slovensko pod touto vládou, v ktorej vy ste podpredseda.

  Ďakujem.

 • Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán spoločný spravodajca. Nie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teda k hlasovaniu.

  Podľa článku 88 ods. 8 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, to znamená súhlas najmenej 76 poslancov.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky, keďže nebol podaný návrh na tajné hlasovanie, o tomto návrhu budeme hlasovať verejne.

  Kto je za návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Pálovi Csákymu?

  Aby nedošlo k nedorozumeniam pri hlasovaní, chcem povedať, že ten, kto chce vysloviť nedôveru, hlasuje za. Kto je proti vysloveniu nedôvery podpredsedovi vlády, hlasuje proti.

  Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa. Hlasujeme o návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 40 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že podľa článku 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky nevyslovila nedôveru podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Pálovi Csákymu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, tým sme program 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vyčerpali.

  Ďakujem všetkým za účasť.

  Vyhlasujem 19. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 19. schôdze NR SR sa skončilo o 17.15 hodine.