• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  tak ako som rozhodol, po skončení 17. schôdze alebo po prerušení bude pokračovať 18. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky.

  Otváram rokovanie 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Prezentujme sa, pokiaľ ide o rokovanie 18. schôdze. Ide o prezentáciu na 18. schôdzu Národnej rady, ktorá je zvolaná z iniciatívy poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko.

  Prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Zisťujem, že je prítomných 126 poslancov. Národná rada je schopná sa uznášať.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Klemens, pán poslanec Kačic, pán poslanec Slota, pán poslanec Petrák, pán poslanec Gajdoš a pán poslanec Kalman. Na zahraničnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na 18. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Ján Danko a Miloslav Suchár. Náhradníkmi budú poslanci Milan Ištván a Ľudmila Mušková.

  Schôdzu som zvolal podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 44 poslancov Národnej rady. Žiadosť poslancov o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou.

  Skupina poslancov navrhuje na tejto schôdzi prerokovať jediný bod programu, a to

  návrh na zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na prešetrenie podozrení porušenia ústavných povinností niektorých členov vlády Slovenskej republiky vedenej Mikulášom Dzurindom.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 18. schôdze Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Program som uviedol.

  Prezentujme sa a hlasujme o uvedenom programe 18. schôdze, tak ako bol v mojom vystúpení predložený.

  Nech sa páči.

  Hlasujeme o programe 18. schôdze Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 46 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme neschválili program 18. schôdze Národnej rady.

  Vyhlasujem 18. schôdzu Národnej rady za skončenú.

  18. schôdza Národnej rady je skončená, nebol schválený program 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Rokovanie 18. schôdze NR SR sa skončilo o 21.45 hod.