• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram druhý rokovací deň 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali písomne títo poslanci: pán poslanec Cagala, pán poslanec Kandráč, pán poslanec Rosival, pán poslanec Vrždák. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady.

  Pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že dnešné rokovanie začíname hlasovaním, prosím, aby sme sa prezentovali. Budeme sa prezentovať.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Nedajte sa vyrušovať mobilnými telefónmi, páni poslanci.

 • Hlasy z pléna.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, zopakujeme si prezentáciu. Prezentujme sa, prosím vás.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím vás, aby ste zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  pretože prvým bodom pokračujúcej 11. schôdze Národnej rady je hlasovanie, potrebujeme zistiť počet. Prosím vás, prezentujme sa, aby sme mohli hlasovať. Prezentujeme sa.

  Prezentovalo sa 92 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať a hlasovať.

  Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 293/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 398/1998 Z. z. (tlač 150), ktorú máte pred sebou, sme v prvom čítaní včera prerušili pred hlasovaním z dôvodu, že Národná rada nebola schopná sa uznášať.

  Skôr ako pristúpime k hlasovaniu, prosím spravodajcu poslanca Ivana Šimka, aby zaujal miesto pre spravodajcov, aby hlasovanie o tomto vládnom návrhu zákona uviedol.

  Pán spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Skúsme znova hlasovať o návrhu, ktorý som predložil a ktorý bol jediným návrhom. Podľa § 73 ods. 3 písm. c), v prípade, že tento návrh Národná rada odhlasuje, tak zároveň tým odhlasuje svoj súhlas s tým, aby bol vládny návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Prosím, pán spravodajca, uveďte druhé hlasovanie.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Teraz budeme hlasovať o jeho pridelení výborom. Podľa vášho návrhu, resp. podľa vášho príkazu a podľa môjho návrhu budeme najskôr hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý bude zároveň aj gestorským výborom.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  pristúpime k nasledujúcemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 153. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní ministerka financií Brigita Schmögnerová.

  Pani ministerka, nech sa páči, uveďte návrh vlády na skrátené legislatívne konanie.

 • Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámila s návrhom na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Vláda predložila na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorý svojou problematikou patrí medzi prioritné smery aproximácie práva podľa článku 70 Európskej dohody o pridružení, ako i podľa odporúčaní obsiahnutých v Bielej knihe.

  Zámerom predloženého návrhu zákona je sprísnením podmienok na uplatňovanie nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty obmedziť priestor na možné daňové úniky a tým zabezpečiť príjmy štátneho rozpočtu. Neriešením tohto problému v budúcnosti hrozia štátu značné hospodárske škody tým, že sa odčerpávajú zdroje štátneho rozpočtu, resp. sa neodvedú prostriedky do rozpočtu vôbec. Uvedené bude mať za následok neschopnosť štátu kryť výdavky zabezpečujúce základné požiadavky na jeho fungovanie.

  Schválením tohto návrhu sa očakáva dosiahnuť zvýšenie príjmu štátneho rozpočtu približne o 2 mld. korún ešte v roku 1999, čo je už aj vyjadrené v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 1999. Táto skutočnosť je dôvodom na uplatnenie požiadavky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Vážené dámy a páni, predložený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty, odporúčam schváliť a zabezpečiť tak predpoklady na to, aby návrh zákona nadobudol účinnosť od 1. apríla 1999.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka. Zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Prosím predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Farkasa, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  vážená pani ministerka,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 137 z 2. marca 1999 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 153), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 153), prerokoval na 11. schôdzi dňa 11. marca 1999 a v prijatom uznesení číslo 61/1999 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať uvedený návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní s termínom ihneď.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy niekto prihlásiť ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu a zároveň vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže rozprava nebola, chcete, pani ministerka, vystúpiť? Nie. Ďakujem.

  Pán spravodajca, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu. Uveďte hlasovanie.

 • Pán predseda, v zmysle § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučíme návrh prerokovať v prvom aj v druhom čítaní. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu, pán predseda. Čiže odporúčame prerokovať tento návrh v prvom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Prosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby zaujali miesta v rokovacej miestnosti. Zopakujeme hlasovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zopakujeme hlasovanie o návrhu pána spravodajcu na skrátené legislatívne konanie.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 154. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 138.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie ministerka financií pani Brigita Schmögnerová.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  predložený vládny návrh zákona novelizuje zákon Národnej rady číslo 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý svojou problematikou patrí medzi prioritné smery aproximácie práva podľa článku 70 Európskej dohody o pridružení, ako i podľa odporúčaní v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie obsiahnutých v Bielej knihe, kapitola 22 - Nepriame zdaňovanie.

  Základnou smernicou upravujúcou daň z pridanej hodnoty Európskej únie je VI. smernica Rady Európskej únie číslo 77/388 v znení jej zmien a doplnkov. Táto smernica definuje hlavnú koncepciu a princípy dane z pridanej hodnoty v štátoch, ktoré sú členmi Európskej únie. Zámerom predkladaného návrhu zákona je upraviť niektoré ustanovenia zákona tak, aby sa zamedzilo nepriaznivej tendencii vo vývoji výnosu dane z pridanej hodnoty. Uvedené sa navrhuje riešiť predovšetkým úpravou ustanovení zákona o uplatňovaní odpočtu dane, úpravou ustanovení o vývoze tovaru do zahraničia, ktorý je oslobodený od dane.

  Ďalším zámerom návrhu zákona je podporiť rozvoj kapitálového trhu zmenou ustanovení o uplatňovaní dane pri vybraných finančných činnostiach, nadväzne na mechanizmus uplatnenia dane vôbec.

  Súčasťou návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zavedenie zdaňovania nepravidelnej medzinárodnej autobusovej prepravy osôb v tuzemsku, ktoré sa uplatňovalo v Slovenskej republike v období január - júl 1993. Znovuzavedenie zdaňovania prepravných výkonov vyplýva z poznatkov o uplatňovaní dane v tejto oblasti vo všetkých krajinách Európskej únie, ako aj v asociovaných štátoch, napríklad v Českej republike. Zdaňovanie tejto dopravy je chápané v Európskej únii ako vykonávanie určitej hospodárskej činnosti zahraničným prevádzkovateľom na území cudzieho štátu, je v súlade so VI. direktívou Rady Európskej únie a nemožno ho zamieňať s cestnou daňou, ktorá je daňou z motorových vozidiel.

  Ďalším krokom k prispôsobovaniu právnej úpravy dane z pridanej hodnoty k právu Európskej únie je navrhovaná úprava miesta zdaniteľného plnenia pri poskytovaní služieb v zmysle VI. smernice Rady Európskej únie.

  Navrhovanou novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa predpokladá pozitívny dôsledok na príjmy štátneho rozpočtu za predpokladu, že sa prijme komplexne. Možno očakávať zvýšenie výnosu v rozsahu približne 2 miliardy korún. Zvýšený výnos sa očakáva predovšetkým sprísnením ustanovení o podmienkach na uplatnenie odpočtu dane na vstupe pri dôslednej kontrolnej činnosti správcov dane.

  Vážené dámy a páni, predložený návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty odporúčam schváliť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Prosím predsedu výboru pána Farkasa, aby uviedol stanovisko navrhnutého gestorského výboru.

 • Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 154), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú spoločenskú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa nikto písomne neprihlásil. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a zároveň uzatváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pani ministerka, chcete sa vyjadriť? Nie. Pán spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • V zmysle § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) o rokovacom poriadku, že navrhujeme tento návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu, pani poslankyne, páni poslanci. Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Prosil by som pánov poslancov a pani poslankyne, aby zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

  Teraz hlasujeme, pán Moric, nemôžem vám dať slovo.

  Zopakujeme hlasovanie o tomto návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o pridelení tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie. Vzhľadom na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátenom legislatívnom konaní prosím spravodajcu, aby navrhol lehotu pre druhé čítanie.

 • Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 138 z 2. marca 1999 prideliť tento návrh v druhom čítaní na prerokovanie okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh bol ihneď pridelený výborom na prerokovanie.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

  Návrh ste dostali ako tlač 155. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní ministerka financií Slovenskej republiky Brigita Schmögnerová.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

  Predtým pán poslanec Moric má procedurálny návrh.

 • Áno, mám procedurálny návrh, pán predseda. Chcel by som vás upozorniť a všetkých svojich kolegov, že poslanci maďarskej koalície neustále stupňujú požiadavky na náš parlament, niekedy až nehorázne, a teraz znefunkčňujú tento parlament. Chcel by som vás ubezpečiť, že poslanci Slovenskej národnej strany, pokiaľ bude len trošku možnosť, tak vždy podporia také návrhy, ktoré pomôžu tejto republike. Navrhujem 5-minútovú prestávku, aby sme požiadali poslancov maďarskej koalície, aby sa vrátili sem do parlamentu, aby nám povedali, či to mienia s týmto štátom vážne alebo či nechcú, aby tých 80 miliónov, ktoré požadujú, stúplo ešte na 100 miliónov.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec, v súlade s rokovacím poriadkom návrh na prestávku môžu dať dva kluby. Toto nie je návrh, ktorý by bol v súlade s rokovacím poriadkom, preto budeme pokračovať v rokovaní.

 • Ruch v sále.

 • Po prestávke.

 • Prosil by som pani poslankyne, pánov poslancov, aby zaujali miesto v rokovacej miestnosti, vrátane poslancov a poslankýň maďarskej koalície. Budeme pokračovať v rokovaní 11. schôdze.

  Pán poslanec Moric, máte procedurálny návrh?

  Zapnite mikrofón pánu poslancovi.

 • Áno, pán predseda, mám procedurálny návrh. Ako všetci vidíme, maďarskí poslanci sa nevrátili, ale my dokážeme, že parlament dokáže rokovať aj bez nich. A týmto ich vyzývam, aby sa vzdali svojho poslaneckého mandátu. To je môj procedurálny návrh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Budeme pokračovať v rokovaní ohláseným bodom.

  Pani ministerka Schmögnerová, nech sa páči, uveďte návrh zákona.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy, páni,

  dovoľte mi, aby som vám predložila návrh na skrátené legislastívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

  Neriešením otázok týkajúcich sa sprísnenia podmienok výberu tohto druhu dane môže dôjsť k ohrozeniu príjmov štátneho rozpočtu a naopak, včasným schválením novely tohto zákona sa môže podariť zabezpečiť zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu. Znamená to, že v prípade, keby sme nepristúpili ku skrátenému konaniu, hrozia štátu značné hospodárske škody tým, že sa odčerpávajú zdroje štátneho rozpočtu, resp. prostriedky sa vôbec neodvedú do rozpočtu. Uvedené by mohlo mať za následok neschopnosť štátu kryť výdavky zabezpečujúce zákonné požiadavky na jeho fungovanie.

  Navrhovanou novelou zákona sa očakáva zvýšenie príjmu štátneho rozpočtu približne o 0,4 mld. Sk, a to v prípade, že zákon nadobudne účinnosť od 1. apríla 1999. Táto skutočnosť je dôvodom na uplatnenie požiadavky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

  Vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  predložený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani odporúčam schváliť a zabezpečiť tak predpoklady na to, aby zákon nadobudol účinnosť 1. aprílom 1999.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Prosím povereného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu poslanca Martina Kujana, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 139 z 2. marca 1999 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 155), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 155), prerokoval na 11. schôdzi dňa 11. marca 1999 a v prijatom uznesení číslo 62 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať uvedený návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní (tlač 155) v termíne ihneď.

  Skončil som, ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kujanovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal žiadne prihlášky. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy ústne. Pán poslanec Kozlík. Ďalší nie sú. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Kozlík, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som v súvislosti s predloženou novelou zákona uviedol, že ide o novelu, ku ktorej samotná dôvodová správa predložená ministerstvom financií hovorí: "Vypracovanie nového zákona o spotrebnej dani z liehu, ktorý bude kompatibilný so sekundárnou legislatívou Európskej únie, ako i s národnou legislatívou vyspelých členských krajín Európskej únie, si vyžaduje zmenu kompetencií medzi jednotlivými rezortmi Slovenskej republiky. To znamená medzi ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom vnútra, spravodlivosti a podobne", a zdôrazňujem, "výlučne za podmienky, že dôjde k súbežnej zmene súvisiacich právnych noriem upravujúcich výrobu a obeh liehu, ako i predpisov upravujúcich podmienky podnikania v tejto oblasti, ktoré nie sú v kompetencii ministerstva financií. Celkovú zmenu koncepcie zdaňovania liehu spotrebnou daňou a sprísnenie podmienok na podnikanie v oblasti výroby a obehu liehu je možné komplexne realizovať až v strednodobom horizonte." Plne sa stotožňujem s týmto znením dôvodovej správy. Naznačuje vlastne nekompatibilitu predloženého alebo uvažovaného strednodobého riešenia, vlastne narúša tento predložený návrh.

  Máme značný rozsah pripomienok zo strany výrobcov, producentov liehu. V podstate návrh, ako je predložený, bude pôsobiť likvidačne a miesto toho, aby štátny rozpočet zvýšil svoje príjmy týmto sledovaným opatrením, faktickou likvidáciou časti a možno plošnou likvidáciou výrobcov liehu môže prísť o svoje príjmy ešte vo väčšom rozsahu. Nebolo by dobré, ak by sa s riešením vlastne z vaničky so špinavou vodou vylialo aj dieťa. Vzhľadom na rozsah pripomienok, ktoré sme dostali od producentov liehu, to naznačuje, že nedošlo k nejakej dohode, k nejakému hlbšiemu prerokovaniu tejto novely s dotknutými organizáciami, podotýkam, priemyselnými organizáciami a že je tu teda hrozba opačného efektu, než novela zákona sleduje. Z tohto dôvodu navrhujem v prvej etape, aby sa nepokračovalo v schvaľovacom konaní k predmetnej novele zákona.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce zaujať stanovisko pani ministerka?

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Ďakujem pekne.

  Mám dve poznámky. Prvá sa týka strednodobého horizontu aproximácie legislatívnych noriem k právu Európskej únie. To neznamená, že nebudeme aj z krátkodobého horizontu uskutočňovať nevyhnutné legislatívne úpravy, najmä tie, ktoré sú z hľadiska obmedzovania daňových únikov a zvyšovania príjmov do štátneho rozpočtu veľmi dôležité. Presne takouto je aj predložená novela zákona o spotrebnej dani z liehu.

  Druhá poznámka. Je len prirodzené, že sa stretávame s inými predstavami výrobcov liehu a najmä tých, ktorí šikovne využívali doterajšiu do istej miery deravú legislatívu práve na uplatňovanie si nadmerných vratiek pri spotrebnej dani z liehu. Pri dani z pridanej hodnoty a pri spotrebnej dani z liehu každým rokom narastajú práve požiadavky na vrátenie tohto druhu dane a už sme upozorňovali aj na to, že dochádza dokonca k takej anomálii napríklad pri dani z pridanej hodnoty, že požiadavky na vrátenie tohto druhu dane prekračujú celkovú vybranú daň z domácej produkcie a služieb. Znamená to, že každé priškrtenie možných daňových únikov, ako je to v prípade aj tohto návrhu zákona, sa nepochybne musí stretnúť s negatívnou reakciou tej časti podnikateľov, ktorým práve doterajšia legislatíva vyhovovala.

  Preto by som chcela požiadať pánov poslancov, pani poslankyne, aby zvažovali aj niektoré názory z lobistických skupín, ktoré sa budú snažiť zviesť ich k tomu, aby sa tento zákon neprijal, alebo aby sa prijal v modifikovanej podobe. Chcem len zdôrazniť, že je dôležité, aby sa neprijal v modifikovanej podobe, ale v takej, ako bol predložený, pretože inak predpokladané príjmy do štátneho rozpočtu by mohli byť ohrozené.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Chce zaujať stanovisko spoločný spravodajca? Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu. Prezentujme sa a hlasujme o návrhu na stránené legislatívne konanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 156. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 140.

  Prosím ministerku financií pani Brigitu Schmögnerovú, aby predniesla návrh zákona.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, patrí medzi prioritné smery aproximácie práva podľa článku 70 Európskej dohody o pridružení, ako i podľa odporúčaní v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie obsiahnutý v Bielej knihe, kapitola 22 - Nepriame zdaňovanie.

  Návrh zákona sa predkladá podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999 a jeho účinnosť sa predpokladá od 1. apríla 1999. Vychádzajúc z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, zo zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti, ako aj v súlade s procesom aproximácie národného práva s právom Európskej únie s cieľom realizovať najmä bod 19 zámerov sa predkladá návrh novely zákona o spotrebnej dani z liehu, ktorý má sprísnením podmienok na uplatnenie nárokov na vrátenie dane obmedziť priestor na možné daňové úniky, obmedziť prípady neodôvodneného vrátenia spotrebnej dane z liehu zo štátneho rozpočtu, ktorá nebola do štátneho rozpočtu odvedená, a tým zabezpečiť mobilizáciu príjmov štátneho rozpočtu.

  Navrhované riešenie je potrebné prijať aj z toho dôvodu, že v súčasnosti pri pomerne liberálnych podmienkach upravujúcich podnikanie s liehom - zákon Národnej rady číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu - je nevyhnutné daňovým zákonom zabraňovať tomu, aby sa spotrebná daň z liehu nestala pre podnikateľov zdrojom na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Absencia pravidiel upravujúcich platobný styk medzi podnikateľmi, uprednostňovanie hotovostných platieb, ktoré sa vymykajú možnosti kontroly, vyvolala potrebu sprísniť podmienky na vrátenie spotrebnej dane zo štátneho rozpočtu v tom smere, aby správcovi dane zostal dostatočný časový priestor na výkon kontroly daňového subjektu tak, aby nedošlo z titulu časovej tiesne k vydaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré do štátneho rozpočtu odvedené neboli.

  Na ilustráciu uvádzam, že v roku 1998 sa mesačné nároky na vrátenie spotrebnej dane z liehu pohybovali vo výške približne 300 miliónov korún pri mesačnej daňovej povinnosti vo výške 350 miliónov korún. Celkový výnos spotrebnej dane z liehu v roku 1998 predstavoval iba 4 mld. korún.

  V návrhu zákona sú premietnuté úpravy a doplnenia ustanovení zákona, ktoré majú zabezpečiť

  - po prvé, zosúladenie podmienok vrátenia spotrebnej dane z liehu s podmienkami vrátenia spotrebnej dane pri ostatných predmetoch spotrebnej dane, ako sú uhľovodíkové palivá, mazivá, tabak a tabakové výrobky, pivo a víno, kde jednou zo základných podmienok vrátenia dane je zaplatenie dane. Uvedené vyplýva z daňovej teórie i praxe, keď zo štátneho rozpočtu možno vrátiť len daň, ktorá bola do štátneho rozpočtu aj zaplatená;

  - po druhé, má zabezpečiť zosúladenie lehôt na predloženie daňového priznania k žiadosti o vrátenie dane, splatnosti daňovej povinnosti a splatnosti dane navzájom, ako i s ostatnými predmetmi spotrebnej dane. Rovnako musí byť vytvorený dostatočný časový priestor pre správcu dane na kontrolu oprávnenosti vrátenia dane a na jej skutočné vrátenie. Tým sa zabráni možným daňovým únikom a podvodom;

  - po tretie, má zabezpečiť sprísnenie podmienok preukazovania zaplatenia dane dokladmi o bezhotovostnej platbe vtedy, ak je daň 100 tisíc korún a viac;

  - po štvrté, má zabezpečiť spresnenie definovania predmetu dane, zníženie administratívnej náročnosti pri uplatňovaní nároku na oslobodenie od dane, preukazovania vývozu liehu atď. Uvedené úpravy neznamenajú zásadné zmeny dotknutých ustanovení, ale spresňujú formulácie na ľahšiu aplikáciu v praxi, ako aj na ďalšie zosúladenie so smernicami Európskej únie.

  Navrhovanou novelou zákona sa predpokladá pozitívny dosah na príjmy štátneho rozpočtu v roku 1999 v rozsahu 0,4 miliardy korún za predpokladu, že sa návrh prijme komplexne a s účinnosťou od 1. apríla 1999.

  Vážené dámy a páni, predložený návrh novely zákona o spotrebnej dani z liehu odporúčam schváliť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka, za uvedenie vládneho návrhu zákona. Zaujmite miesto navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov (tlač 156), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu uvedeného v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú spoločenskú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. V zmysle § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Skončil som, ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa niekto hlási ústne. Pán poslanec Kozlík. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená pani ministerka,

  vážená Národná rada,

  vypočul som si stanovisko pani ministerky. Išlo sčasti od veci. Neriešime daň z pridanej hodnoty, riešime otázku spotrebnej dane, a podotýkam, kriminalizovať výrobnú sféru a vždy vyťahovať príklady o tom, že ktosi chce kohosi podviesť, nie je možno najšťastnejšie. Máme predsa rad legálnych výrobcov, ktorí si v rámci daných možností plnia svoje daňové povinnosti. A absolútne odmietam nejaké výhrady alebo výčitky o nejakej obhajobe lobistických záujmov. Hovorím to celkom pokojne, tak ako som svojho času upozorňoval na problém tabaku a tabakových výrobkov, že budú chýbať zdroje, pokiaľ Národná rada prijme určité úpravy. Takisto upozorňujem a v dobrej vôli upozorňujem na to, že aj táto novela je unáhlená, nie je dostatočne vykonzultovaná s producentmi liehu a príslušných výrobkov na slovenskom trhu. Takže mi to pripadá tak, že súčasná vláda s dobrými predsavzatiami pôsobí likvidačne voči hospodárskej a najmä voči výrobnej sfére.

  Vôbec nenamietam voči tomu, aby sa precizovali jednotlivé daňové zákony, podchytávala najmä v tejto oblasti distribúcia, nelegálna výroba liehu a príslušných výrobkov a plne vyzdvihujem a oceňujem aj niektoré úspechy, ktoré sa v ostatných dňoch podarili na tomto poli. Ale opäť podstata toho problému je v tom, že je tu rad výhrad a myslím si, aj opodstatnených výhrad výrobcov týchto výrobkov a môže teda v samotnej podstate táto novela pôsobiť likvidačne a vlastne vyvolať opačný efekt - zníženie príjmov, najmä čo sa týka domácej výroby, a otvorenia trhu na obsadenie slovenského trhu dovozmi príslušných výrobkov.

  Takže znovu opakujem, že by bolo potrebné predmetný návrh lepšie a dôkladnejšie vykonzultovať so slovenskými producentmi, vyjasniť si na príkladoch otázku fungovania systému spotrebných daní a financovania celej výroby a potom riešiť otázku novely na pôde tohto parlamentu. V tom je moja hlavná výhrada. Samozrejme, pokiaľ prejde návrh zákona v ďalšom konaní, uplatním vo výbore a v ďalšom rokovaní pripomienky. Ale pripomienok je taký rad a sú také zásadné, že odporúčam nepokračovať v konaní a nezaradiť túto novelu do ďalšieho čítania.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Chce zaujať stanovisko pani ministerka?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Veľmi stručne by som chcela zareagovať na vystúpenie pána poslanca Kozlíka.

  Ministerstvo financií sa podrobne zaoberalo stanoviskom Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, ktoré bolo predložené do Národnej rady. Môžem vám poskytnúť stanovisko ministerstva financií, ktoré je štvorstranové, takže sme sa zaoberali každým jedným bodom, s ktorým Združenie výrobcov liehu a liehovín prišlo. Napriek tomu sme presvedčení, že navrhovaná novela je novelou, ktorá má zlepšiť výber tohto druhu dane a má zamedziť daňovým únikom alebo znížiť rozsah daňových únikov, ktorý je spojený s nadmernými vratkami spotrebnej dane z liehu.

  Keďže ste načreli aj do histórie, chcela by som vás len upozorniť, že novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ktorá zaťažila krátke cigarety vysokou spotrebnou daňou - bola to novela prijatá za predchádzajúcej vlády a predchádzajúcej Národnej rady -, bola práve takou novelou, ktorá vznikla bez primeranej konzultácie s výrobcami tabakových výrobkov, resp. jedným výrobcom tabakových výrobkov. Mala práve za následok rozšírenie pašovania cigariet zo zahraničia, predovšetkým z Ukrajiny a iných východných krajín.

  Snažíme sa aj v tomto smere uskutočniť nápravu takým spôsobom, aby sme postupne zaťažovali tabak a tabakové výrobky spotrebnou daňou tak, aby sa zabezpečili aj príjmy do štátneho rozpočtu, ale aby sme zároveň nepodporovali nelegálne činnosti neuváženou výškou sadzby dane tak, ako to bolo v predchádzajúcom období.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Chce zaujať stanovisko pán spravodajca? Nie, ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu. Najprv budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovení § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Odporúčam v zmysle § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku, že uvedený návrh prerokuje v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh bol schválený.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uveďte druhé hlasovanie.

 • Ďakujem. Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 140 z 2. marca 1999 prideliť tento návrh v druhom čítaní na prerokovanie okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

 • Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 157. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní ministerka financií Brigita Schmögnerová.

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, sa predkladá podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999 a uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 852 zo dňa 2. 12. 1998.

  Navrhovaným zákonom sa upravuje znenie § 95 zákona číslo 298 o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, a to definovaním ďalšieho služobného platu. Ďalší služobný plat by mal zodpovedať sume rovnajúcej sa súčinu koeficientu a posledného služobného platu priznaného colníkovi. Práve zavedením koeficientu na výpočet ďalšieho služobného platu, ktorého výška sa určí v zákone o štátnom rozpočte, je snahou optimalizovať výdavky štátneho rozpočtu vynakladané v súvislosti s Colnou správou s reálnymi možnosťami štátneho rozpočtu. Vzhľadom na túto skutočnosť je žiaduce podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, aby sa Národná rada uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Týmto je možné zabezpečiť predpoklady na nadobudnutie účinnosti predpokladaného návrhu zákona od 1. apríla 1999.

  Vážené dámy a páni, na základe uvedeného odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prerokovaním predkladaného vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Prosím povereného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Ferdinanda Petráka, aby informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážené poslankyne a poslanci,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 141 z 2. marca 1999 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 157), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu predložený návrh prerokoval na svojej schôdzi 11. marca 1999 a v prijatom uznesení číslo 63 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať uvedený návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní (tlač 157) ihneď.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne. Pán poslanec Engliš. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Engliš, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážená snemovňa,

  zámerom zákona je optimalizovať výdavky štátneho rozpočtu vynakladané v súvislosti s Colnou správou s reálnymi možnosťami štátneho rozpočtu. Navrhuje to riešiť zavedením koeficientu na výpočet ďalšieho služobného platu. Výška koeficientu sa určí v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. V prípade, ak by tento koeficient nebol určený v roku 1999 v zákone o štátnom rozpočte, hrozia štátu značné hospodárske škody tým, že sa neobmedzene odčerpajú zdroje štátneho rozpočtu, čo bude mať za následok neschopnosť štátu kryť výdavky, ktoré zabezpečujú základné požiadavky na jeho fungovanie. To je v materiáli v príslušnej tlači.

  Pýtam sa predkladateľa: Je určený koeficient v zákone o štátnom rozpočte na rok 1999? Odpoviem sám. Áno, je určený, podľa § 13 ods. 3 zákona o štátnom rozpočte sa výška tohto koeficientu rovná nule. Čiže v zvrátenej logike podľa znenia v texte návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 Z. z., koeficient je určený, a teda nehrozia štátu značné hospodárske škody. Hovorím o zvrátenej logike, samozrejme. Colníkom však hrozia prázdne vrecká, ale tie im hrozia aj vtedy, ak tento zákon nebude prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Preto nevidím dôvod, aby bol tento zákon prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa mňa je to klamanie colníkov, poťahovanie medovým motúzom popod fúzy. Aj tak nič nedostanú. Ale, samozrejme, dozvedia sa to neskoršie.

  Navrhujem teda tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní vôbec neprerokúvať, povedať colníkom pravdu: Nedostanete v tomto roku nič, ale v priebehu dvoch-troch mesiacov zákon bude prijatý. To by bolo podľa mňa serióznejšie voči colníkom. To je v podstate aj môj legislatívny návrh, že neschvaľujem, že sa to bude prerokúvať v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Pani ministerka, chcete zaujať stanovisko?

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Dovoľte mi, aby som reagovala na pána poslanca Engliša.

  Pán poslanec, zúčastnila som sa na zasadnutí a rokovaní Odborového zväzu SLOVES, sekcia daňovej a colnej správy. Colníci sú veľmi dobre informovaní o pripravovanej novele zákona v nadväznosti na zákon o štátnom rozpočte. Nepodceňujte ich, veľmi dobre vedeli, aké dôsledky tento zákon pre nich bude znamenať. Nepochybne nie je ľahké siahať na to, čo sa im podarilo v minulom roku dosiahnuť. A musím povedať, že colníci tvrdo museli pracovať, aby sa im podarilo presadiť zákon číslo 200 o colnej službe.

  Na druhej strane musím povedať, že tento zákon, ale i zákon číslo 73 boli prijaté v období pred voľbami a zrejme ste už vtedy ako predkladatelia dostatočne nezvažovali, že tento zákon a zákony podobného druhu môžu v nasledujúcich rokoch zakladať neprimerané nároky na výdavky štátneho rozpočtu. Bol to volebný rok, bolo treba získať podporu zamestnancov zo štátnej správy. Myslím si, že bolo správne, že sa tento zákon prijal, a bude správne, keď sa prijmú aj ďalšie zákony o štátnej službe, resp. jeden, jediný zákon o štátnej, resp. verejnej službe.

  Na druhej strane si treba uvedomiť, na čo tento štát má, aké sú možnosti štátneho rozpočtu. Bolo potrebné prijať zákon v inej podobe. Mali sa v ňom jednotlivé druhy pôžitkov, ktoré majú patriť štátnej službe, v danom prípade colníkom, rozfázovať v určitom čase. Žiaľ, neprijalo sa to, a tým ste nás vlastne prinútili k tomuto kroku, z ktorého, uisťujem vás, určite nemá radosť žiaden člen vlády. Zdedili sme však veľmi kritickú situáciu v štátnom hospodárstve, v rozpočtovom hospodárení a musíme pristupovať aj k takýmto opatreniam. Toto je jedno z nich. Ospravedlňujem sa colníkom, sú to moji zamestnanci, že k nim týmto spôsobom musím pristupovať, ale nenesiem zodpovednosť za to, že je východisková pozícia taká zložitá. Keď sme o tom hovorili aj na stretnutí s predstaviteľmi odborov, samozrejme, nemohla som vyvrátiť ich oprávnený nárok na trinásty a štrnásty plat, ale nazdávam sa, že mnohí pochopili argumentáciu, ktorú som im predložila.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto návrhu zákona.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady odporúčam Národnej rade, aby návrh zákona bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a postúpil do prvého čítania.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 158. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 142.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie ministerka financií Brigita Schmögnerová. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem za udelenie slova.

  Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila uvedený návrh zákona na svojom zasadnutí dňa 24. februára 1999 a prijala k nemu uznesenie číslo 148.

  Zákon číslo 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov nadobudol účinnosť dňa 1. júla 1998. Upravuje štátnu službu colníkov a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby. Úlohy, ktoré colníci zabezpečujú, kladú vysoké nároky na ich odbornosť, morálku, duševné a fyzické vypätie. Na kompenzáciu zvýšených nárokov na výkon štátnej služby colníkov je možné podľa § 95 uvedeného zákona priznať colníkovi ďalší služobný plat, a to v každom polroku kalendárneho roku za predpokladu, že služobný pomer colníka trval v príslušnom roku aspoň štyri mesiace, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak. Jeho poskytnutie sa viaže len na skutočný výkon štátnej služby s presne určenými dôvodmi jeho nepriznania.

  Vzhľadom na disponibilné zdroje štátneho rozpočtu v roku 1999 Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 852 zo dňa 2. decembra 1998 pripravilo predkladaný návrh zákona, ktorého zámerom je znížiť výdavky štátneho rozpočtu zavedením koeficientu na výpočet ďalšieho služobného platu. Výšku koeficientu ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Predkladaný vládny návrh zákona si vyžiada čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v závislosti od výšky uvedeného koeficientu. V prípade koeficientu rovného nule bude znamenať, že sa nebudú čerpať dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

  Vážené dámy, vážení páni, na základe uvedeného odporúčam predkladaný vládny návrh zákona schváliť.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky, pánu poslancovi Ferdinandovi Petrákovi.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážené poslankyne a poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač číslo 158), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala tento návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania prerokovať na dnešnej schôdzi.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú spoločenskú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Vážení prítomní, z uvedených dôvodov a v zmysle § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa tohto paragrafu ods. 3 písm. c) na tom, že po rozprave tento návrh postúpi do druhého čítania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Pán poslanec Palko, pán poslanec Oberhauser, pán poslanec Engliš. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok.

  Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Palko, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  bod, ktorý prerokúvame, je vládou predložená novela zákona číslo 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov. Okrem toho však vláda predložila novelu zákona číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorému sa budeme venovať o chvíľku, a obidve tieto novely v podstate identickým spôsobom riešia ten istý problém a navrhujú rovnaké riešenie. Preto sa môj diskusný príspevok bude týkať oboch predložených noviel.

  Ako už bolo povedané, oba zákony v súčasnom znení zaručujú obom kategóriám štátnych zamestnancov trinásty a štrnásty plat vo výške priemerného platu. Vláda nevyčlenila v návrhu štátneho rozpočtu finančné prostriedky na tieto položky. Je to tak z dôvodov, ktoré sú každému súdnemu človeku pochopiteľné. Je to z finančných dôvodov, ktoré táto vláda rozhodne nespôsobila. Novelami sleduje zosúladenie stavu financií so znením oboch zákonov. Robí to tak, že miesto trinásteho a štrnásteho platu vo výške priemerného platu hovorí o sume plat krát koeficient, pričom výšku koeficientu stanoví vláda a na tento rok by mal byť koeficient nula.

  Nehodlám nijakým spôsobom spochybňovať postup vlády, postup ministerstva financií, ktorým sa sleduje vyrovnanosť štátneho rozpočtu, resp. aby schodok nebol veľký. Len sa domnievam, že nie je potrebné kvôli tohtoročnému stavu financií spochybňovať alebo ohrozovať nároky colníkov aj policajtov v budúcich rokoch. Novely by sa dali zaviesť i takým spôsobom, že by sa nezavádzal koeficient, ktorým sa násobí plat, ale v oboch zákonoch by sa mohol na ich konci vsunúť paragraf, ktorý hovorí, že ustanovenia toho paragrafu v oboch zákonoch, ktorý hovorí o ďalšom služobnom plate, sa v roku 1999 neuplatňujú. A účinnosť oboch noviel by sa mohla ohraničiť 31. decembrom 1999. A tak by sa stalo, že nároky, súčasné nároky colníkov aj policajtov by neboli spochybnené v budúcich rokoch.

  Samozrejme, navrhujem, vážené poslankyne, vážení poslanci, aby ste hlasovali za schválenie predloženej novely, aj tej druhej potom neskoršie, do druhého čítania s tým, že oznamujem, že vo výbore pre obranu a rozpočet, keď sa budeme venovať zákonu o štátnej službe policajtov, budem sa ja aj moji kolegovia snažiť presadiť pozmeňujúci návrh v takom druhu, ako som to predostrel. A ponúkam takú istú možnosť aj gestorskému výboru, ktorý bude prerokúvať novelu zákona o štátnej službe colníkov.

  Pokiaľ mi je známe, minister vnútra, ktorý je zodpovedný za zákon o štátnej službe policajtov, aj pani ministerka financií, sa takémuto riešeniu nebránia.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej vystúpi pán poslanec Oberhauser.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené dámy a páni,

  predložený návrh zákona, ktorý práve prerokúvame, má, len čo bol prijatý zákon o štátnej službe, vlastne vniesť do celého tohto systému určité spochybnenie a myslím si, že spochybnenie na veľmi vážnom úseku.

  Colná správa a výber colných poplatkov je jedným z najvýznamnejších príjmov štátneho rozpočtu a od výkonu colníkov na colných priechodoch bude do značnej miery závisieť aj úroveň vybraných príjmov, ktoré sa na colniciach realizujú. Myslím si, že takýto signál, ktorý sa práve predloženou novelou zákona v smere pracovníkov, ktorí nasadzujú svoj výkon, vysiela, je mimoriadne zlý, pretože vlastne hneď ako sa vytvorili určité predpoklady ich stabilného pôsobenia v ich veľmi náročnom prostredí, sa vzápätí dáva signál, v ktorom sa vlastne colníkom oznamuje, že vláda môže v každom roku zmeniť to, čo vlastne fixovala na prijatý zákon o štátnej službe v prípade pracovníkov našich colníc.

  Vieme z analýz, ktoré boli vykonané Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalších organizácií, ktoré sa zaoberajú prienikom tovarov, nepreclených tovarov na naše územie, že v takejto čiernej ekonomike sa pohybuje obrovské množstvo tovarov, najmä cigarety, lieh a ďalšie. A myslím si, že práve preto šetrenie na tomto úseku nemá absolútne žiadnu logiku vzhľadom na to, že chceme dosiahnuť vyšší výber colných poplatkov a zabezpečiť zabránenie prieniku nepreclených tovarov na územie Slovenskej republiky.

  Preto navrhujem, aby nebol zákon schválený do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ako ďalší vystúpi pán poslanec Engliš.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážená snemovňa,

  nebol by som vystúpil, pretože som pred chvíľou svoj názor povedal. Bohužiaľ, musím vystúpiť po slovách, ktoré pani ministerka predniesla. Zákon ako taký je podľa mňa správny, treba prácu colníkov ohodnotiť. Z rôznych dôvodov - a to hádam nemusím zdôrazňovať, myslím si, že tu odzneli viaceré dôvody - pani ministerka povedala, že úlohy, ktoré colníci zabezpečujú, sú náročné, dôležité a podobne. S tým plne súhlasím. Ale pýtam sa, prečo potom, ak sú tieto úlohy také dôležité, je koeficient v štátnom rozpočte rovný nule? Pani ministerka to síce zdôrazňovala, alebo zdôvodňovala, ale ja hovorím, že nejde o zmrazenie miezd, ale o zníženie miezd colníkov o 10 %, pretože v štátnom rozpočte je plánovaná alebo navrhnutá inflácia 10 %.

  Podľa mňa je to zneváženie práce colníkov pod rúškom prijatia tohto zákona. Ešte raz zdôrazňujem, zákon ako taký je správny, ale v súvislosti so zákonom o štátnom rozpočte je to klamanie colníkov. Na budúci rok bude zase koeficient rovný nule? Čiže sa zase zákonom o štátnom rozpočte podľa mňa zneváži práca colníkov? Podľa mňa to nie je korektné. Povedzme na rovinu to, čo som povedal: Teraz to síce nedostanete, ale zákon prijmeme normálne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Chce zaujať k rozprave stanovisko pani ministerka?

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené poslankyne, poslanci,

  zákon číslo 200 o štátnej službe colníkov naozaj sledoval stabilizáciu colníkov, ktorí sa podieľajú v prevažnej miere na výkonoch colnej správy. Predpokladom stabilizácie a aplikácie zákona číslo 200 je však aj vytvorenie dostatočných zdrojov v štátnom rozpočte. Ide tu totiž o pracovníkov štátnej služby, tak ako to aj zákon hovorí, ktorí sú odmeňovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu.

  Vývoj štátneho rozpočtu bol za ostatné roky mimoriadne nepriaznivý. Každým rokom narastal schodok štátneho rozpočtu. Pokračovať v tomto nepriaznivom vývoji nie je možné. Vyvoláva to totiž ďalšie nepriaznivé dôsledky, ktoré sa odrazili v raste schodku bežného účtu platobnej bilancie a následne na veľmi nepriaznivej situácii na peňažnom trhu. Požiadavky prefinancovania schodku štátneho rozpočtu sa ukázali z hľadiska rastu cien na medzibankovom trhu ako dominantné. To vlastne zabrzdilo aj reštrukturalizáciu podnikovej sféry. A napokon sa to odrazilo aj v nutnosti pristúpiť k zmene kurzu slovenskej koruny a v nepriaznivom vývoji kurzu slovenskej koruny.

  Nejde teda o podradné a podružné dôsledky rozpočtového hospodárenia za ostatné roky. Chcem povedať, že aj tieto dôsledky dopadli i na colníkov napríklad v tom smere, že rástli ceny, že sa znižoval kurz slovenskej koruny. Takže ak chceme stabilizovať colníkov, a to je nepochybne naším zámerom, nestačí iba prijať zákon o štátnej službe, ale treba vytvoriť aj v štátnom rozpočte podmienky na to, aby nároky colníkov, nepochybne oprávnené nároky, mohli byť uspokojené. Som oboznámená aj so mzdovou situáciou v colnej správe a viem, že za posledné roky došlo k nominálnemu nárastu miezd v colnej správe. Na druhej strane sú kategórie colníkov, najmä mladých colníkov, začínajúcich colníkov, ktorých priemerná mzda je skutočne nízka, je možno na úrovni dvoch tretín alebo ešte nižšie, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve.

  Našou snahou je pomôcť, aby sa slovenské hospodárstvo rozvíjalo, aby sa dostali prostriedky do štátneho rozpočtu a aby sme mohli oprávnené nároky colníkov uspokojiť. Aby sa postupne zvyšovala priemerná mzda a aby sme nemuseli v nasledujúcich rokoch pristupovať k riešeniu, z ktorého naozaj nemáme radosť, t. j., že sa neposkytne trinásty a štrnásty plat. Žiaľ, všetky skupiny spoločnosti, nevynímajúc ani colníkov, ani policajtov, musia platiť účet za vládnutie z posledných štyroch rokov.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Tóthová, rozpravu som uzavrel, preto vám už nemôžem udeliť slovo. Rozprava bola uzavretá. Pani ministerka mala záverečné slovo.

  Pán poslanec Petrák, chcete zaujať stanovisko?

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Petrák, máte slovo.

 • Chcem reagovať na vystúpenie pána poslanca Palka a chcem ho ubezpečiť, že návrh, ktorý smeroval do práce výboru pre financie, rozpočet a menu, budem vo výbore tlmočiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Prosím spravodajcu, aby návrh uviedol.

 • V zmysle § 73 ods. 3 písm. c) odporúčam uvedený návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k druhému hlasovaniu, pán spravodajca, nech sa páči.

 • V zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 142 z 2. marca 1999 odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh bol prerokovaný ihneď.

  Ďakujem.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pokračujeme nasledujúcim bodom programu, a to

  návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 162. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní ministerka financií Brigita Schmögnerová.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Vážené dámy a páni,

  chcela by som vás oboznámiť s návrhom vlády Slovenskej republiky - teraz som trošku zaváhala...

 • Teraz je návrh na skrátené legislatívne konanie.

 • ... na skrátené legislatívne konanie o zákone číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

  Vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely tohto zákona dňa 24. februára 1999. Najdôležitejšou časťou tohto zákona by malo byť spresnenie účtu, na ktorý prevádzkovatelia lotérií a iných podobných hier sú povinní odvádzať z výťažku lotérií a iných podobných hier zákonom stanovené peňažné prostriedky.

  Návrhom tohto zákona chceme vniesť určitý poriadok do nakladania s prostriedkami z lotérií, ktorý dosiaľ umožňoval veľmi nepriehľadné využívanie týchto zdrojov. Časť zdrojov z lotérií a im podobných hier sa používa na financovanie rozvoja športu, telesnej kultúry, časť sa používa na rôzne iné ciele, ktoré by sme mohli veľmi stručne nazvať verejnoprospešné ciele. Dosiaľ sa všetky zdroje získané z lotérií a iných podobných hier sústreďovali na takzvanom osobitnom účte, ktoré obhospodarovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Tak ako som naznačila, v zhode so zákonom časť týchto prostriedkov sa používala na podporu rozvoja športu a kultúry, o časti z nich však rozhodoval minister, častokrát nezávisle od rozhodnutia vlády.

  Keďže sme si v programovom vyhlásení vlády povedali, že chceme vniesť poriadok do nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu, pristupujeme aj k návrhu tohto zákona. Predpokladáme, že návrh tohto zákona umožní jednoznačnejšie, priehľadnejšie a zodpovednejšie nakladať s prostriedkami lotérií. Preto by sa tento zákon mal stať súčasťou tých zákonov, ktoré sú potrebné na schválenie zákona o štátnom rozpočte. Keďže tento zákon a jeho prijatie je potrebný kvôli tomu, aby sme mohli budúci týždeň rokovať o zákone o štátnom rozpočte a jeho neprijatie by mohlo znamenať značné hospodárske škody, spojené práve s tým, že by sme nedostali primeraným spôsobom do zákona o štátnom rozpočte príjmy z lotérií, chcela by som vás požiadať aj o skrátené legislatívne konanie v súvislosti s návrhom zákona číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke.

  Prosím povereného člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu poslanca Petra Tatára, aby informoval o výsledku prerokovania daného návrhu vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Výbor pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, dňa 11. marca 1999 a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa niekto hlási ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a zároveň uzatváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Nech sa páči, pán poslanec, uveďte toto hlasovanie.

 • Budeme hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať. Hlasujeme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas so skráteným legislatívnym konaním o predmetnom návrhu vládneho zákona.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 163. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 146.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie ministerka financií Brigita Schmögnerová.

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy a páni,

  najdôležitejšou časťou predloženého návrhu novely zákona číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách je spresnenie účtu, na ktorý sú prevádzkovatelia lotérií a iných podobných hier povinní odvádzať z výťažkov lotérií a iných podobných hier zákonom stanovené peňažné prostriedky, resp. zaplatiť odvody za prevádzkovanie výherných prístrojov. V súčasnosti sa tieto prostriedky sústreďujú na osobitnom účte Ministerstva financií Slovenskej republiky. Navrhnutou úpravou sa uvedené odvody z prevádzkovania lotérií a iných podobných hier pripájajú na príjmy a výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, resp. na rozpočty obcí.

  Táto úprava súvisí najmä so snahou dosiahnuť zníženie požiadaviek na rozpočtové zdroje a vytvoriť lepšie podmienky na kontrolu hospodárenia s prostriedkami poskytovanými na verejnoprospešné účely. Z uvedených prostriedkov bude aj v budúcom období zabezpečované plnenie úloh v oblasti školstva, telovýchovy a športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry a životného prostredia.

  Ďalšiu úpravu predstavuje rozčlenenie pôvodného ustanovenia zákona, v ktorom bolo stanovené použitie odvodov z výťažku na dva odseky, pričom však podstata účelového použitia týchto prostriedkov zostáva zachovaná. Rozčlenenie tohto ustanovenia vyplynulo v súvislosti so zapojením správy finančných prostriedkov z výťažku lotérií a iných podobných hier do systému štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, bol predložený na pripomienkové konanie a všetky podstatné pripomienky vrátane legislatívy boli akceptované. Odporúčanie Legislatívnej rady vlády k spresneniu účelovosti použitia príjmov z výťažkov lotérií bolo rovnako akceptované. Žiadam vás preto o podporu návrhu zákona číslo 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Dávam slovo spravodajcovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ktorý máme v tlači 163, ako spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska predložený vládny návrh zákona rieši príjem z lotérií priamo do štátneho rozpočtu a zvyšuje transparentnosť nakladania s týmito prostriedkami úpravou titulov, na ktoré možno príjem z lotérií čerpať.

  V zmysle § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a zároveň vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu. Prosil by som pána spravodajcu, aby uviedol prvé a potom druhé hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národná rada Slovenskej republiky odporúča predložený návrh vládneho zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

  Pán poslanec, uveďte druhé hlasovanie.

 • Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 146 z 2. marca 1999 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh bol prerokovaný ihneď.

  Pán predseda, dajte o tomto hlasovať.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Prosil by som pani poslankyne a pánov poslancov, aby sa dostavili na hlasovanie.

  Budeme sa prezentovať a hlasovať.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Prosil by som pani poslankyne a pánov poslancov, aby sa dostavili na hlasovanie. Urobíme tretí pokus. Nájdite pobehujúcich poslancov a doveďte ich do sály. Tak do tretice sa prezentujme, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 164. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky daný návrh uvedie ministerka financií Brigita Schmögnerová.

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Vážené dámy a páni,

  vážený pán predseda Národnej rady,

  na dnešné rokovanie Národnej rady do prvého čítania predkladáme návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.

  Návrh predmetnej novely bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 852 z 2. decembra 1998. Jeho cieľom je zosúladiť nároky vyplývajúce z ustanovenia § 102 predmetného zákona s predpokladanými disponibilnými zdrojmi štátneho rozpočtu v roku 1999. Za tým účelom novošpecifikuje ďalší služobný plat ako súčin koeficientu stanovený v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok a posledným priznaným služobným platom policajtovi. S cieľom dosiahnuť sledovaný účel navrhovanej úpravy ďalšieho služobného platu je opodstatnené postupovať pri prerokúvaní návrhu novely zákona o štátnej službe podľa § 89 ods. 1 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady a tým zabezpečiť nadobudnutie účinnosti upraveného ustanovenia

  § 102 zákona o štátnej službe od 1. apríla 1999.

  Vychádzajúc z uvedených skutočností, odporúčam, aby ste na dnešnom rokovaní Národnej rady predmetný návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, schválili v skrátenom legislatívnom konaní a odporučili ho na ďalšie ústavné prerokovanie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil gestorský výbor.

  Nech sa páči, pán poslanec Langoš, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  pani ministerka,

  dámy a páni,

  prijal som povinnosť, ktorú mi uložil výbor, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k tejto veci.

  Dámy a páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Tento návrh máte na laviciach ako tlač číslo 164.

  Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z., tak ako som o ňom hovoril. To je všetko.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Krajči.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  dovoľte mi v krátkosti pripomenúť vám predchádzajúce obdobie tejto Národnej rady, keď vy ako opoziční poslanci ste vehementne vystupovali proti vláde Vladimíra Mečiara, že nie je dôvod na predkladanie zákonov na skrátené legislatívne konanie a citovali ste nám § 89 rokovacieho poriadku. Dovoľte mi teda, aby som ho odcitoval aj ja a opýtal sa vás, v čom vidíte dôvody na skrátené legislatívne konanie pri prerokúvaní tejto novely zákona.

  V § 89 sa v bode 1 hovorí: "Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd", áno, vy ich ohrozujete, pretože beriete policajtom to, čo majú zo zákona, "alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada môže na návrh vlády uzniesť sa na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona." Prosím vás, čo z tohto hrozí tejto republike, že to dávate na skrátené legislatívne konanie?

  Po druhé, chcem sa opýtať, keď ste vedeli, že takáto situácia bude, prečo ste to mesiac dopredu nedali do Národnej rady na predchádzajúcu schôdzu tak, aby ste nemuseli využívať § 89, ktorý teraz zneužívate vo svoj prospech.

  Vzhľadom na to, čo som tu uviedol, odporúčam a navrhujem, aby nebolo schválené skrátené legislatívne konanie, a v druhej časti navrhujem, aby zákon vôbec nebol prerokúvaný.

  Ďakujem.

 • Hlási sa do rozpravy niekto ústne? Pán poslanec Oberhauser, pani poslankyňa Tóthová. Nefunguje jej zariadenie. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok. Uzatvoril som už, pán poslanec Engliš.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Oberhauser a potom pani poslankyňa Tóthová.

  Nech sa páči, pán poslanec Oberhauser.

 • Vážený pán predseda,

  vážená pani ministerka,

  vážené dámy a páni,

  predložený návrh na skrátenie legislatívneho konania v súvislosti s novelou zákona, ktorá má obdobne ako v prípade colníkov urobiť zmenu v platových náležitostiach policajtov na Slovensku, vidím, že takisto je vlastne v rozpore s tým, čo vláda predložila vo vládnom programe na svoje štvorročné obdobie. Vláda sa jednoducho zaviazala, že bude dôsledne postupovať proti kriminalite, že bude riešiť všetky problémy týkajúce sa organizovaného zločinu, jednoducho všetkých vecí, s ktorými sa denne stretávame ako s negatívnymi javmi v našej spoločnosti.

  Keď bol pripravený návrh zákona o štátnej službe pre policajtov, Policajný zbor, jednoducho týmto návrhom bolo sledované, aby sa vytvorili materiálne podmienky na skvalitnenie práce Policajného zboru na Slovensku. Navrhovanou novelou a aj skráteným legislatívnym konaním tejto navrhovanej novely vlastne vláda ide v rozpore s touto iniciatívou, ktorá bola pripravená a sťažuje alebo zmenšuje finančné prostriedky, ktoré majú slúžiť práve na podporu riešenia ochrany spoločnosti pred nebezpečnými javmi. Preto navrhujem, aby návrh na skrátené legislatívne konanie nebol prijatý a takisto aj návrh novely zákona, ktorý je v nadväznosti predložený.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážená pani ministerka,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  obdobne ako poslanec, ktorý vystúpil predo mnou, teda poslanci, ktorí vystúpili predo mnou, aj ja som hlboko presvedčená o tom, že nie sú tu splnené požiadavky § 89 rokovacieho poriadku. Nemalo zmysel vystupovať v predchádzajúcich návrhoch na skrátené legislatívne konanie v toto doobedie, robím tak preto, lebo doobeda sa určitá fáza uzatvára a chcem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky porušila § 89, pretože aj pri schvaľovaní predchádzajúcich skrátených legislatívnych konaniach neboli splnené podmienky, ktoré si vyžaduje rokovací poriadok. V tomto prípade takisto nie a dovolím si uviesť, že ani hospodárske škody nevzniknú, že vonkoncom nie je pravda to, čo uvádzala pani ministerka financií, že aj predchádzajúce zákony, ale teraz hovorím k tomuto, boli prijaté ako akási predvolebná aktivita vlády Vladimíra Mečiara.

  Ako exministerka spravodlivosti chcem uviesť, že pracovníci Zboru väzenskej a justičnej stráže absolútne nedostali príslušné finančné zhodnotenie za to, že by bol predvolebný rok. Chcem uviesť, že títo pracovníci vykonávajú svoju službu v nesmierne náročných podmienkach, náročných na ich zdatnosť a aj v rizikových podmienkach, a preto finančné ohodnotenie, ktoré im priznáva v súčasnosti platný zákon, je minimálnym ohodnotením ich náročnej práce.

  Vyslovujem obavu, že skutočne výkon týchto funkcií bude ohrozený pri takýchto postupoch vlády. Vláda nemá rozvojové programy, preto robí reštrikcie, robí reštrikcie aj finančného ohodnotenia tam, kde je náležité, a nevie si plniť svoje predvolebné sľuby na zvýšenie finančného ohodnotenia tam, kde to má plniť, napríklad v školstve, čo ma ako vysokoškolskú učiteľku nesmierne mrzí. Preto si dovolím navrhnúť, aby tento návrh na skrátené legislatívne konanie nebol prijatý, pretože nič nehorí okrem kupeckých počtov pri zostavovaní štátneho rozpočtu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pani ministerka financií, chcete zaujať stanovisko?

  Nech sa páči.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  niekto zakladal požiar a niekto ho hasí a vy sa nazdávate, že by mali tlieskať nie tomu, kto hasí požiar, ale tomu, kto ten požiar zakladal. Vy ste ten požiar založili a my musíme teraz hasiť. Radšej by som bola v pozícii toho, kto môže hneď prvé štyri mesiace tejto vlády uskutočniť všetky sľuby, ktoré sú na štyri roky. Vy ste svoje sľuby neuskutočnili ani za štyri roky. Som presvedčená, že ak sa nenecháme vami znepokojiť, znechutiť, ak budeme plniť krok za krokom to, čo sme si predsavzali, svoje zámery a ciele, s ktorými sme šli do volieb a pre ktoré sme získali ústavnú väčšinu, aj splníme.

  Tento zákon nie je vonkoncom spochybňovaním vážnosti Policajného zboru, rovnako ako nie Slovenskej informačnej služby alebo Železničnej polície, či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Tak ako v predchádzajúcom prípade, aj tu chcem povedať, že predpokladom stabilizácie pracovníkov v týchto jednotlivých službách nie je len prijatie zákona, v tomto prípade prijatie zákona číslo 73/1998 Z. z., predpokladom toho je aj vytvorenie dostatočných zdrojov v štátnom rozpočte. Mali ste možnosť štyri roky viesť slovenské hospodárstvo tak, aby sme dnes mohli bez zaváhania poskytnúť i colníkom, ale i príslušníkom Policajného zboru a tak ďalej prostriedky, ktoré si nepochybne zaslúžia. Neurobili ste to. Neukazujte preto prstom na nás, ale pozrite sa do zrkadla.

 • Dôvod, prečo žiadame poslaneckú snemovňu o skrátené legislatívne konanie, je, myslím si, zrejmý. Ak by sme schválili štátny rozpočet v podobe, ktorý by nezodpovedal zákonným normám, vytvorili by sme predpoklad, že sa zvýši schodok štátneho rozpočtu. Takéto konanie by bolo krajne nezodpovedné. A dobre viete, že dnes v spoločnosti, kde sa sleduje všetko to, čo sa odohráva, okamžite by aj finančná verejnosť vedela, že je ohrozený zámer dodržať schodok štátneho rozpočtu na úrovni 2 %. Okamžite by sa to odrazilo aj vo financovaní tohto schodku. Uisťujem vás, že to je základný a jediný dôvod, prečo sme pristúpili k skrátenému legislatívnemu konaniu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Chce zaujať stanovisko pán spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada navrhla vysloviť súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu.

  Pán spoločný spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Vážený pán predseda,

  vážená snemovňa,

  odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stáže Slovenskej republiky a Železničnej polície, v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Prosil by som pani poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti na hlasovanie.

  Zopakujeme si hlasovanie. Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Budeme pokračovať o 14.00 hodine hlasovaním.

 • Po prestávke.

 • Vážení páni poslanci, pani poslankyne, prosil by som vás, aby ste zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

  Budeme pokračovať v rokovaní 11. schôdze. Budeme pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu.

  Prosím vás, prezentujme sa, budeme hlasovať. Hlasujeme, páni poslanci.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

 • Hlasy z pléna.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, prosím vás, zaujmite miesta, pokračujeme. Pán poslanec Langoš, nech sa páči, zaujmite miesto spravodajcu. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o vládnom návrhu, ktorý bol prednesený a uvedený doobeda.

  Hlasujeme.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  prosím vás, zaujmite miesta v rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím pánov poslancov, aby si už sadli. Budeme hlasovať. Pán poslanec Muránsky, nech sa páči, sadnite si.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k opakovanému hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skráteným legislatívnym konaním o tomto vládnom návrhu zákona.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 71 poslancov.

  Prosil by som pani poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti. Ešte raz skúsime hlasovať. Keď nebude dosť hlasujúcich, prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Pán poslanec Bauer, nech sa páči, sadnite si, treba hlasovať, a nie chodiť po chodbách, keď sa hlasuje. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia o skrátenom legislatívnom konaní.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prezentujme sa ešte raz, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 73 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 165. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 148.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie minister vnútra Slovenskej republiky Ladislav Pittner.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

  Pán minister, počkajte, prosím vás.

  Pán Cuper, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Chcem vás poprosiť, aby ste zasa raz začas dodržiavali rokovací poriadok, pretože si robíte z neho trhací kalendár.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Slobodník, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, mám procedurálny návrh a práve je tu minister vnútra. Zariaďte, aby zastávka trolejbusu bola na starom mieste. Prestaňte s tými zátarasmi. Ak sa bojíte slovenského národa, iste máte dôvody na to, páni. Ak nemáte...

 • To nie je procedurálny návrh. Prosím, vypnite pána poslanca Slobodníka.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do prvého čítania predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

  Návrh predmetnej novely bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 852 z 2. decembra 1998. Jeho cieľom je zosúladiť nároky vyplývajúce z ustanovenia § 102 predmetného zákona s predpokladanými disponibilnými zdrojmi štátneho rozpočtu v roku 1999. Za tým účelom novošpecifikuje ďalší služobný plat ako súčin koeficientu stanovený v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok a posledného priznaného služobného platu policajtovi.

  Predložený návrh bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania ako súčasť širšej novely citovaného zákona o štátnej službe. Keďže navrhovaná úprava je plne v súlade s požiadavkou ministerstva financií a s citovaným uznesením vlády, k návrhu neboli uplatnené žiadne zásadné pripomienky. Predkladaný návrh prerokovala Legislatívna rada vlády na svojom rokovaní dňa 23. februára tohto roku a vláda Slovenskej republiky ho schválila 24. februára tohto roku.

  Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážená Národná rada,

  vychádzajúc z uvedených skutočností, odporúčam, aby ste na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schválili a odporučili ho na ďalšie ústavné prerokovanie.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím vás, zaujmite miesto navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor Národnej rady.

  Nech sa páči, pán poslanec Langoš.

 • Vážený pán minister,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som podľa platného práva vystúpil ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Návrh, ktorý predniesol pán minister Pittner, bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 3. marca v tomto roku s tým, že vláda Slovenskej republiky požiadala Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda Národnej rady ho zaradil na rokovanie 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  Ako spravodajca Národnej rady k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúčam Národnej rade prijať uznesenie o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

  Pán predseda, prosím, aby ste k tomuto bodu otvorili všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Krajči.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  neprešiel ani rok odvtedy, ako táto snemovňa schvaľovala a schválila zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby a Železničnej polície. Dobre sa pamätám na rozpravu, ktorá vtedy prebiehala. Žiaľ, alebo, chvalabohu pre vás, pozície sa vymenili a vtedy ste sedeli vy v opozičných radoch a veľmi ste kritizovali vládu, ktorá tento zákon predkladala, a najväčším kameňom úrazu bol práve § 102 tohto zákona a § 207 o výpočte odchodného.

  Dnes, keď ešte atrament na tomto zákone nevyschol, prichádzate vy, pretože ste sa stali vládnou mocou, do parlamentu s tým, aby ste novelizovali tento zákon v § 102 tak, ako sme ho vtedy predkladali my. Veď to je Kocúrkovo. A robíte to preto a dôvodíte tým, že nemáte finančné zdroje, aby ste vyplatili policajtom trinásty a štrnásty plat. Ale pýtam sa, keď ste už robili toľké analýzy spolu s Američanmi a ďalšími službami, či ste nevedeli, v akom stave sa nachádza slovenská ekonomika, keď ste hlasovali za tento zákon, ktorý sme vtedy predkladali my, a či ste sa pýtali ľudí, či naozaj chcú priamu voľbu prezidenta, ktorá bude stáť tento národ 250 mil. Sk a ktorú ste si vymysleli. Nebolo by lepšie použiť tieto peniaze na mzdy pracovníkov v štátnej správe, ktorí by mali zaručené garancie, ktoré tento zákon stanovoval? Veď máte ústavnú väčšinu, aký je problém zvoliť prezidenta v parlamente? Máte vyše 90 hlasov a ušetríte 250 mil. Sk bez toho cirkusu, ktorý pripravujete.

  Namiesto toho, aby ste policajtom a štátnym úradníkom dávali záruky a garancie, že štátna správa je niečo, čo im prináša stabilitu a úspech, toto, čo sme chceli, beriete policajtom odmeny, pretože v zákone o štátnom rozpočte sa odmeny definujú trochu ináč, ako boli dosiaľ. Beriete im 10 % z platov, pretože je tu oficiálne ohlásená 10-percentná miera inflácie, a beriete im trinásty a štrnásty plat. Takýmto spôsobom plníte predvolebné sľuby, ktoré dával váš vodca pán Dzurinda, že bude zvyšovať platy o 200 %?

  Vážené dámy, vážení páni, nie je dobré konštatovať, že práve poslanci terajšej vládnej koalície zákon, ktorý sa predkladá, v predchádzajúcom volebnom období sami negovali. Chcem povedať, že na základe prijatia tohto zákona hrozí následok podanie cca 1 200 žiadostí policajtov, ktorých služobný pomer trvá viac ako 20 rokov služby, o uvoľnenie zo služieb Policajného zboru. Pýtam sa preto, ako chce vláda Slovenskej republiky naplniť svoje programové vyhlásenie v oblasti vnútornej správy a bezpečnosti. Ako vysvetlí minister vnútra radovým policajtom svoje verejné vyhlásenie o navŕšení rozpočtu rezortu ministerstva vnútra a o tom, že keď si políciu nezaplatí štát, zaplatí si ju podsvetie? Ak sa bude realizovať boj polície s organizovaným zločinom za tohto stavu, polícia bude mať veľmi malé šance bojovať proti nemu.

  Ďalej, ako zabrániť spolitizovaniu Policajného zboru, keď vláda týmto krokom chce zaviesť mzdovú reguláciu a stanovovať výšku koeficientu pre trinásty a štrnásty plat? Tento postup predstavuje priamo politickú a ekonomickú závislosť od vládnej politickej garnitúry. To znamená, že všetko, čo pripravujete, sleduje nie záujem Policajného zboru a pracovníkov štátnej správy, ale posilnenie politickej moci, ktorú dnes predstavujete.

  Ešte by som chcel dokončiť. V nadväznosti na to, čo som povedal, dávam pozmeňujúci návrh, aby v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku Národná rada nepokračovala v rokovaní o návrhu predmetného zákona.

 • Pán poslanec Fico, máte faktickú poznámku? Nie, chcete vystúpiť v rozprave. Pán Engliš, máte faktickú poznámku? Nie, do rozpravy. Viac poslancov nie je písomne prihlásených do rozpravy. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Pán poslanec Fico, pán poslanec Engliš, pán poslanec Langoš, pán poslanec Kalman. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Fico, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážené dámy a páni,

  nachádzame sa v prvom čítaní k návrhu vládneho zákona, takže nie je možnosť predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy, preto aj diskusia v tomto štádiu musí byť skôr všeobecnopolitická, ako diskusia právna. Mám určitý morálny záväzok vystúpiť k tomuto vládnemu návrhu zákona, a to najmä z toho dôvodu, že v rámci Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky je zriadená takzvaná väzenská komisia, ktorej som predsedom. Z tejto pozície poznám doslova a do písmena podmienky práce vo všetkých nápravnovýchovných zariadeniach na Slovensku. Rovnako dobre poznám podmienky práce príslušníkov Policajného zboru, ktorých veľakrát navštevujem pri svojich cestách po Slovensku.

  Z tohto dôvodu nemôžem byť celkom ticho, ak sa nachádza dnes na stole vládny návrh zákona, ktorý vážnym spôsobom zasahuje do odmeňovania príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.

  Najskôr by som chcel povedať, že sa dostávame do veľmi atypickej situácie, mám teraz na mysli poslancov vládnej koalície. Je veľmi zlé, ak často zabúdame na to, čo sme v minulosti urobili a veľmi rýchlo strácame svoju vlastnú tvár. Boli sme to my, vážení páni poslanci a pani poslankyne, čo sme presadili takú verziu § 102, ktorá je dnes obsiahnutá v platnom zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Boli sme to my, čo sme vtedy presvedčili vtedajšiu vládnu koalíciu, aby sme policajtom a ďalším významným zložkám, ktoré zabezpečujú kvalitnú bezpečnostnú službu, dali také vymoženosti, aké sú v tomto citovanom paragrafe uvedené. Je preto pre mňa prinajmenšom nepríjemné, ak dnes rokujeme o takom znení § 102, ktoré ide celkom opačným smerom, ide tým smerom, ktorý sme tak vážne kritizovali v roku 1998.

  Pred chvíľou sme rokovali o podobnom zákone, ktorý sa týkal colníkov, budeme ešte hovoriť o prokurátoroch, budeme ešte hovoriť o sudcoch Slovenskej republiky. Myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ako colníci, tak prokurátori, tak sudcovia, tak príslušníci Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície nie sú typickou štátnou správou. Je to, nazvime ich špecializovaná zložka štátnej správy, ktorá má mimoriadne náročné úlohy či už v boji proti kriminalite, pri starostlivosti o odsúdených alebo v ďalších oblastiach. Obávam sa, že ak celoplošne prijmeme právne úpravy, ako sú navrhované, tak spôsobíme nielen obrovský odliv pracovníkov z týchto oblastí príslušníkov, ale predovšetkým vytvoríme fantastický priestor na nárast korupcie v týchto orgánoch.

  Jedným z významných prostriedkov boja proti korupcii je to, že pracovníci takých inštitúcii ako polícia, súdy a prokuratúra budú primerane finančne odmeňovaní. Ak dnes hovoríme celkom otvorene a vážne o tom, že napríklad policajti pri kontrolách dopravných vozidiel poberajú rôzne úplatky a podobne, takouto právnou úpravou vytvárame ďalší priestor na to, že mnohí z nich si budú vyrovnávať svoj plat poberaním úplatkov, účasťou na korupčných škandáloch a ďalších záležitostiach. Myslím si, že straty, ktoré utrpíme tým, že prijmeme takúto právnu úpravu, sú podstatne väčšie ako tých pár miliónov korún, ktoré zachránime pre štátny rozpočet. Myslím si, že zdroje treba hľadať niekde inde. Myslím si, že treba hovoriť o opodstatnenosti krajskej úrovne, treba hovoriť o opodstatnenosti existencie niektorých inštitúcií, ktoré na Slovensku poberajú obrovské peniaze a mohli by sme byť naozaj veľmi, veľmi konkrétni.

  Preto vás chcem požiadať, pretože v tomto momente naozaj nemôžeme priniesť žiadne pozmeňujúce návrhy, aby sme sa v druhom a treťom čítaní pokúsili nájsť určitý kompromis. Plne chápem vládu Slovenskej republiky, že sa nachádza vo veľmi nepríjemnej finančnej situácii a mňa ako člena vládnej koalície to bezprostredne zaujíma. Ale chcem súčasne povedať, že musíme nájsť také riešenie, aby z Policajného zboru naozaj neodišlo 1 200 najskúsenejších policajtov, ľudí, ktorí majú odslúžených 20 a viac rokov, ktorí sú pripravení takýto krok z určitých dôvodov urobiť, aby sa rovnaká situácia nevyskytla v Zbore väzenskej a justičnej stráže, ktorý začína praskať vo švíkoch, ale aj v ďalších inštitúciách a úradoch, ktoré tu sú.

  K tomuto vystúpeniu ma motivoval aj fakt, že začíname robiť rozdiely medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Ak v súvislosti s prokurátormi a so sudcami hovoríme iba o zastavení valorizácie, ale nehovoríme o zastavení trinásteho a štrnásteho platu, myslím si, že aj policajti, príslušníci Policajného zboru, ktorí zohrávajú v tomto systéme významnú úlohu, by celkom opodstatnene mohli povedať, tak dobre, poďme iba na valorizáciu, ale nechajme trinásty a štrnásty plat na pokoji.

  Preto vás chcem požiadať a urobím aj ja všetko pre to, aby sme našli možno aj právnu formuláciu, aj ekonomickú formuláciu, ktorá aspoň čiastočne, ak aj nie v plnej miere, uspokojí oprávnené požiadavky príslušníkov Policajného zboru. Pretože, vážené dámy a páni, dobre sa pamätám, čo sme hovorili, ako sme sa správali. Aj napriek tomu, že je finančná situácia kritická až krízová, myslím si, že ide o také významné zložky tohto štátu, že by sme nemali s nimi hazardovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Pri faktických poznámkach budeme postupovať tak, ako to bolo schválené alebo upravené ústavnoprávnym výborom. Čiže zapíšem si: pán Osuský, pán Slaný, pán Kužma, pani Tóthová, pani Sabolová, pán Hudec. To je výklad rokovacieho poriadku.

  Ešte sa niekto hlási s faktickými poznámkami? Uzatváram možnosť podania faktických poznámok. Pristúpime k faktickým poznámkam.

  Nech sa páči, pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Rád by som povedal, že sa tu zrejme bude opakovane hovoriť o tom, ako tento zásah dovedie policajtov ku korupcii alebo k odchodu zo zamestnania. Chcem povedať, že na svete predsa existujú činnosti, ktoré sú poslaním. Ak je poslaním byť lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom a ak je poslaním byť učiteľom alebo vychovávateľom v škôlke, je očividne poslaním byť zástancom a strážcom spravodlivosti.

  Myslím si, ak by sme vychádzali z toho, že ak nedostanú príslušníci zboru trinásty a štrnásty plat alebo valorizáciu, tak buď majú takmer nárok byť korupční, alebo majú nárok robiť menej, ako robia. Pýtam sa potom: Kde je nárok na trinásty, štrnásty plat vychovávateľky v materskej škole, ktorá sa tým má menej starať o deti na vychádzke v parku? Aký je potom nárok na trinásty, štrnásty plat lekára či sestry, ktorá bdie pri lôžku na jednotke intenzívnej starostlivosti? Je teda normálne, ak budeme podsúvať to, že tým pádom ak nedáme sestre alebo lekárovi úplatok - čo je zase iná forma korupcie -, tak bez toho to nepôjde a odídu inam, do Rakúska? Pýtam sa, kedy počuli vychovávateľky v materských školách či učiteľky na základných školách o trinástom a štrnástom plate? Kedy? A preto si myslím, že niet jednoducho rozdielu v tejto spoločnosti a nemôžeme mať jeden meter na zbor a iný meter skutočne napríklad na pedagógov alebo zdravotníckych pracovníkov.

  Ak je situácia, ktorú nám zanechala bývalá moc, taká, aká je, tak nemôžeme robiť rozdiely medzi tými, ktorí budú musieť na svojich pleciach, žiaľbohu, odniesť časť následkov predchádzajúcej éry. A v tomto smere niet rozdielu medzi tými kategóriami, o ktorých som sa zmieňoval.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Slaný.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som reagovať na môjho predrečníka, ktorý smeruje svoju rozpravu tým smerom, že by sme nemali zaviesť dôchodkové moratórium a proste by sme mali pri určitých skupinách zvýšiť príjmy, ktoré by kopírovali infláciu. Ale musíme si na rovinu povedať, že je to nereálna požiadavka z toho hľadiska, že vnútorná ekonomika nie je v rovnováhe a musíme znížiť verejnú spotrebu alebo verejné výdavky, či chceme, či nie. Táto otázka by bola vtedy reálna, keby sme sa spoločne dohodli na podstatnej redukcii v štátnej správe. Pokiaľ nebudeme mať odvahu a neprikročíme k tomuto kroku podstatnej redukcie a reforme tejto správy, nie je možné rozprávať o tom, aby mzdy v tomto sektore rástli. Žiaľbohu, nerovnováha je veľmi vysoká, a keby sme išli týmto smerom, inflácia nám to znovu vráti späť. Čiže je to nereálna cesta. A ak chceme o tom uvažovať z toho hľadiska, musíme na rovinu povedať, že bez reformy a redukcie v štátnej správe týmto smerom z ekonomického hľadiska absolútne nemôžeme ísť.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Kužma.

 • Trošku ma prekvapuje vystúpenie pána poslanca Fica, aj keď s ním z ľudského hľadiska môžem súhlasiť, lebo si myslím, že všetci zamestnanci, či štátni, či súkromní, majú nízke platy. Je ale zarážajúce, veď vláda už druhý týždeň nám dala k dispozícii návrh rozpočtu na rok 1999, kde sa snaží, aby tento rozpočet bol vyrovnaný, aby jeho schodok nepresiahol 15 mld. Sk. Tu chcem upozorniť, že napätie v rozpočte nie je vo výdajovej časti. Napätie v rozpočte je v príjmovej časti, kde je otáznych 20 až 40 mld. na strane príjmov. Čiže ak nepristúpime k redukcii štátnej správy a budeme sa správať naďalej ľavicovo, tento rozpočet nám nebude stačiť dlhšie ako do októbra a nebudeme môcť zabezpečiť ani dvanásť základných platov, nieto ešte trinásty alebo štrnásty plat.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Obdobne ako pán poslanec Fico, aj ja poznám prácu hlavne Zboru väzenskej a justičnej stráže. Je to veľmi namáhavá a riziková práca, nebezpečná. Preto finančné ohodnotenie, ktoré bolo prijaté v súčasne platnom zákone, je náležité. Obdobne sa prihováram, aké je stanovisko viacerých poslancov. Chcela som si vybrať hlasovanie, keď sa prijímal tento zákon, zatiaľ mi ho nevybrali. Preto som sa neprihlásila do rozpravy. Ale, vážení poslanci, veď vy ste boli viacerí, čo ste za prijatie tohto zákona, ktorý chcete meniť, hlasovali.

  A potom čo tu bolo povedané, že takúto finančnú situáciu zanechala bývalá vládna moc, vážení, to sú vaše výklady. Dokonca pán premiér Dzurinda v Nemecku zdôrazňoval, že Slovensko je na tom lepšie ako mnohí jeho susedia. A pokiaľ máte v rozpočte málo financií, tak vedzte, že ste zastavili rozvojové programy, že ste zastavili dynamiku rozvoja a tam, kde sa to stane, zastavujú sa aj príjmy do rozpočtu. A dobrý rozpočet pre štát sa nerobí škrtaním výdavkov, ale robí sa dynamikou a rozvojovými programami, aby so rozpočtu došlo čo najviac financií. A potom by ste mohli splniť všetko, kde už vznikol ľuďom oprávnený nárok v zmysle platných právnych predpisov. Toto nie je dobrá cesta. Vedie do pekla a nebudeme ju môcť podporovať vo vašich zákonoch.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcela by som len zareagovať na pána poslanca, možno doplniť jeden návrh alebo názor, ktorý tu zaznel pri prerokúvaní bodu o štátnej službe colníkov. Možno tu nebol a nepočul, že pán poslanec Palko vystúpil v rozprave a jasne povedal, že táto úprava by sa mala týkať len tohto roku, že sa dohodnú s pani ministerkou financií, aby sa našlo takéto riešenie aj v legislatívnej polohe. Myslím si, že to pôjde, ale môže to byť v druhom čítaní. Preto to tu teraz nezaznelo ako konkrétny návrh.

  Vrátim sa trošku aj k minulému volebnému obdobiu. Návrh na trinásty a štrnásty plat je skutočne dobrý pre tieto zložky, pretože skutočne bezpečnosť štátu závisí od toho, aby boli aj finančne motivovaní a veľmi dobre viete, že sme to preto podporili v minulom volebnom období. Ale vtedy sme ani netušili, do akého stavu sa republika po tomto minulom štvorročnom období dostane a finančné prostriedky budú také minimálne, že nebudeme môcť urobiť možno ani to, čo je potrebné pre túto skupinu pracovníkov štátnej správy. A vy to veľmi dobre viete, pán poslanec. Čiže toto vaše vystúpenie vnímam iste ako pozitívne, možno trošku populistické, ale my všetci dobre vieme - všetci, myslím ako koalícia, tak aj opozícia -, že trinásty a štrnásty plat patrí a mal by patriť týmto pracovníkom štátnej správy.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Hudec.

  Zapnite mikrofón pána poslanca Hudeca, prosím.

 • Vážený pán predseda,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  v prvom rade by som chcel poznamenať to, že pán poslanec Fico vystúpil iste veľmi opatrne a možno ani nepovedal všetko, čo si naozaj myslí. Iste, je členom poslaneckého klubu, ktorý sa hlási k vládnej koalícii. Ale pravda je taká, že naozaj je problém so zostavením rozpočtu. Ale upozorňujem vás, že vždy je a vždy bude problém so zostavením rozpočtu. Iba slabulinká vláda hľadá barličky, aby sa vyhovárala na tých predošlých. Keď budete zostavovať rozpočet druhý alebo tretí raz, neviem, na koho sa budete potom vyhovárať. Asi sami na seba, na ten predchádzajúci rok a na tie predchádzajúce dva roky. To nie je skúsenosť Slovenska, všade je to tak. Vždy je napätie medzi tými definovateľnými prioritami, ktoré by mali byť alebo sú.

  Nuž porovnávať - ako to jeden z iných pánov poslancov povedal -, porovnávať učiteľky materskej škôlky alebo problémy materských škôlok s problémom kriminality je dosť odvážne a je to naozaj bezbrehý liberalizmus, ktorý si nemôžeme dovoliť. Jednoducho v tomto štáte sú isté priority. Isté je, že tu nie je prioritou, samozrejme, len kriminalita. Je tu aj problém zdravotníctva, aj kultúry, aj školstva. Vnímam to a viem o tom, že je to tak. A viem, že zázraky sa robiť nedajú. Ale jednoducho teraz prikročiť k takémuto drastickému rozpočtovému opatreniu bez mihnutia oka a celoplošne je obrovským rizikom. Pýtam sa, ako a kto to komu vysvetlí. Veď to nie je pravda, že keď vyvoláte ľahostajnosť alebo roztrpčenie štátnych zamestnancov v takej dôležitej oblasti, ako je Policajný zbor, že to nemusí vyvolať reakciu a že každý policajt, povedal by som, chce byť od narodenia policajtom a bude to robiť aj zadarmo. Veď takéto tvrdenie je smiešne.

  Podporujem myšlienky, ktoré povedal pán poslanec Fico, a myslím si, že pôvodný návrh pána poslanca Krajčiho je správny a treba ho podporiť.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Šepták.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Dovoľte aj mne vyjadriť podporné stanovisko k reči pána poslanca Fica. Treba povedať, že táto novela berie základné istoty policajtom. Treba povedať aj to, že zo zákona policajti iný zdroj príjmu nemôžu mať. A je možné, že po schválení tejto novely budú aktuálne slová pána ministra Pittnera, ktoré povedal, keď bol ešte v opozícii. Citujem: "Keď políciu nezaplatí štát, zaplatí si ju mafia."

  Ďakujem.

 • Uzavrel som možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Prokeš, máte procedurálny návrh?

 • Hlasy v sále.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pretože vznikla pochybnosť o postupe podľa rokovacieho poriadku, aj keď sme na minulej schôdzi o tomto diskutovali a bolo prijaté stanovisko ústavnoprávneho výboru, nevidím dôvod, aby sme tento postup neuplatňovali aj teraz. Ale vznikla pochybnosť, preto prosím ústavnoprávny výbor, aby zaujal stanovisko a oboznámil plénum. Potom budeme pokračovať.

  Vážení páni poslanci, pani poslankyne, ak vznikne pochybnosť, podľa § 146 rokovacieho poriadku o postupe podľa tohto zákona rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci. Na návrh poslanca Národná rada rozhodne bez rozpravy o tom, že predsedajúci rozhodne o pochybnosti a postupuje podľa tohto zákona až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru. Dávam návrh, aby k tejto pochybnosti zaujal stanovisko ústavnoprávny výbor. Dávam hlasovať o tom, aby k tomu zaujal stanovisko ústavnoprávny výbor. Prosím vás, prezentujme sa a budeme hlasovať o tomto mojom návrhu.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 60 poslancov. Je to málo.

  Prosil by som pani poslankyne a pánov poslancov, aby zaujali miesto v rokovacej miestnosti. Zopakujeme si hlasovanie o mojom návrhu, aby urobil výklad k uplatňovaniu zákona o rokovacom poriadku ústavnoprávny výbor a podľa jeho stanoviska by sme potom rozhodli o ďalšom pokračovaní schôdze. Budeme hlasovať.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Prosil by som pánov poslancov, pani poslankyne, aby zaujali miesta. Ešte raz skúsime hlasovať. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 63 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Môj návrh bol prijatý.

  Prosím ústavnoprávny výbor, aby sa touto otázkou zaoberal a dal stanovisko. Je polhodinová prestávka.

  Zapnite pána poslanca Orosza.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, členovia ústavnoprávneho výboru, o 5 minút začneme rokovanie ústavnoprávneho výboru.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v 11. schôdzi. Prosím o stanovisko ústavnoprávneho výboru k sporu, ktorý vznikol počas tejto schôdze.

  Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijal uznesenie, ktorým odporúča predsedajúcemu riadiť sa stanoviskom ústavnoprávneho výboru, ktorý prijal 23. februára 1999 na svojej 20. schôdzi podľa § 146 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Toto stanovisko znie: "Ustanovenie § 33 upravuje postup pri faktickej poznámke tak, aby sa faktická poznámka nezneužívala na rušenie poriadku a priebehu rokovania schôdze. Faktickou poznámkou reaguje poslanec na vystúpenie ostatného rečníka v rozprave. Poslanec má právo na jednu faktickú poznámku, v ktorej reaguje na vystúpenie ostatného rečníka v rozprave. Predsedajúci po vystúpení rečníka v rozprave umožní poslancom prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Zistí počet a mená prihlásených a uzavrie možnosť ďalšieho prihlasovania sa s faktickou poznámkou k ostatnému rečníkovi v rozprave."

  Zároveň si vás dovoľujem informovať, že ústavnoprávny výbor prijal rozhodnutie, že vo vzťahu k § 33 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pripraví návrh podľa § 1 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého Národná rada a jej výbory si môžu v medziach tohto zákona upraviť svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania uznesením. Po pripravení tohto návrhu odporučí poslaneckým klubom, aby ho zaradili do programu schôdze a po jeho eventuálnom schválení by sa tento návrh stal súčasťou podrobnejších pravidiel rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a mal by všeobecnú platnosť.

  Ďakujem pekne.

  Predseda NR SR J. Migaš.

  Ďakujem, pán predseda.

  Budeme postupovať podľa tohto stanoviska ústavnoprávneho výboru. Teraz by sme dokončili faktické poznámky poslancov, ktorí boli prihlásení. Potom budeme postupovať tak, ako to predniesol predseda ústavnoprávneho výboru pán Orosz.

  Nech sa páči, pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcem sa pripojiť k vystúpeniu pána poslanca Fica. Myslím si, že vo svojom vystúpení zhrnul skutočne dôvody, prečo by sme nemali tento návrh zákona, ktorý máme predložený, schváliť. Myslím si však, že aj pán poslanec Fico by mi dal za pravdu, že ak by bol pán premiér pristúpil k tomu, čo sľuboval pred voľbami, zdvojnásobil platy, tak by sa boli uspokojili aj policajti, aj ostatní s tým, že sa im nebude vyplácať trinásty plat. Chcem ubezpečiť pána poslanca Fica, že zrejme pán poslanec Osuský, keď o tom hovoril vo vzťahu k ostatným skupinám obyvateľstva, že chcem veriť, že pán poslanec Osuský nikdy nezobral bokom peniaze od žiadneho svojho pacienta, aj keď, bohužiaľ, informácia hovorí o niečom inom.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Hofbauer. Nie je prítomný.

  Pán poslanec Švantner - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda,

  už tu bolo povedané pánom poslancom Ficom, aká ťažká je služba policajtov a aj ďalších zložiek. Tiež bolo niekoľkokrát povedané, že nevyplatenie trinásteho a štrnásteho platu je len záležitosťou ekonomickej situácie, ktorá bola zdedená z minulej vlády. Ale mám pred sebou mesačník Polícia, kde pán minister Pittner - budem citovať - povedal: "Chcem vás všetkých ubezpečiť, že vláda Slovenskej republiky, osobne aj ja ako minister vnútra mám záujem, aby sociálne potreby policajtov boli maximálne zabezpečované." Ale to bolo v januári tohto roku. Čiže potom neviem, prečo hovoríme o situácii, ktorá bola počas minulej vlády, keďže pán minister už musel mať dostatočné informácie o tom, čo si môže dovoliť a čo nie.

  Ďalej by som chcel povedať, mám informácie, že je 1 200 žiadostí o uvoľnenie zo služobného pomeru. Zisťoval som, aká je situácia v mojom okrese a súhlasí to. Je tam 9 % z toho, aký je stav policajtov v našom okrese. Čiže prosil by som, aby naozaj policajti mali istotu a aby im trinásty a štrnásty plat bol vyplatený.

  Ďakujem.

 • Prihlásil sa pán spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, žiadam, aby sa mandátový a imunitný výbor zaoberal výrokom poslanca Prokeša proti poslancovi Osuskému.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, nehlásil som sa s faktickou poznámkou. Mal som procedurálny návrh.

 • Nech sa páči, predneste procedurálny návrh.

 • Ten procedurálny návrh znie, aby ste dali tejto snemovni hlasovať o tom, že ústavnoprávny výbor slovenského parlamentu - hovorím to kvôli histórii, lebo to tam musí byť zapísané -, aby ste dali hlasovať o tom, že ústavnoprávny výbor tohto parlamentu, resp. jeho časť vládnej koalície má právo poslancom tohto parlamentu ukladať povinnosti nad rámec zákona. Totiž v § 33 sa nikde nehovorí o tom, že poslanec má povinnosť na faktickú poznámku sa zapísať. Nikde sa nehovorí o tom, že smie mať iba jednu faktickú poznámku. Takže dajte si to odhlasovať, lebo bežný procedurálny postup by bol taký, že by ste napísali novelu rokovacieho poriadku, jeho novelu k § 33 a uložili nám povinnosť zapisovať sa do zoznamu s faktickými poznámkami zákonom. Tak je to v každom demokratickom a právnom štáte, že povinnosti občanom a aj poslancom možno ukladať len zákonom, a nie podľa toho ako sa vy, pán predsedajúci, alebo za vami sediaci pán predseda ústavnoprávneho výboru, známy to manipulátor z prezidentskej kancelárie, vyspí. Lebo ja nie som povinný toto všetko rešpektovať ako poslanec demokratického parlamentu.

  Ďakujem za pozornosť. Dajte hlasovať.

 • Pán poslanec, pokiaľ ide o váš návrh, bolo prijaté stanovisko ústavnoprávneho výboru. Bude pripravený návrh a o ňom budeme hlasovať dnes alebo zajtra.

  Teraz skončíme faktické poznámky a v súlade s výkladom ústavnoprávneho výboru budem postupovať pri ďalších faktických poznámkach.

  Faktická poznámka - pán poslanec Lexa.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcel by som nadviazať na vystúpenie pána poslanca Fica a spresniť niektoré veci.

  Po prvé, bolo sľubované predsedom vlády Slovenskej republiky zvyšovanie platov o 100 %. Treba konštatovať, že opatrením, ktoré predložil minister vnútra do Národnej rady Slovenskej republiky v zastúpení vlády, sa zamedzuje policajtom 10-percentná tohtoročná valorizácia, pretože oficiálny názor je, že bude 10-percentná inflácia, a odobratie trinásteho a štrnásteho platu, čo v praxi znamená, že je to ďalšia jedna sedmina z tých platových príjmov, ktoré boli. Inými slovami, v tomto roku príslušníci polície dostanú menej finančných prostriedkov celkove o 25 % v porovnaní s tým, čo im zabezpečuje dnešný právny stav. To je prvá vec.

  Druhá vec je, že pokiaľ odíde 1 200 príslušníkov Policajného zboru, ako to avizuje aj predseda odborovej centrály polície pán Litva, v tomto prípade dospejeme do stavu, keď sa bude musieť 1 200 príslušníkom z rozpočtovej kapitoly ministra vnútra vyplatiť odchodné. U príslušníkov, ktorí majú viac ako 20-ročnú prax, to predstavuje viac ako pol milióna korún na jedného. Inými slovami, rozpočet ministerstva vnútra v tomto roku bude zaťažený 600 miliónmi korún na odchodnom za týchto príslušníkov. Inými slovami, nerieši sa finančná situácia rezortu v tomto roku, nerieši sa týmto opatrením. Tento vládny návrh je likvidačný, podporujúci korupciu v rámci Policajného zboru. Je faktom, že tam existuje zopár jednotlivcov, ktorých vyčlenil minister vnútra na to, aby riešili politickú kriminalizáciu. Je zrejmé, že týchto funkcionárov sa to dotýkať nebude.

  Vo svojom vystúpení pán poslanec Fico tiež hovoril o príjmovej časti rozpočtu. Áno, myslím si, že je možné urobiť normálne opatrenia. Napríklad je zbytočné stavanie mosta Štúrovo, tam je niekoľko 100 miliónov korún, 20 miliónov dolárov sa platí za...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Predseda NR SR J. Migaš.

  Faktická poznámka - pán Oberhauser.

 • Vážený pán predseda,

  hneď na dnešnej schôdzi v nadväznosti na to, čo povedal pán poslanec Fico, prerokúvame súbor zákonov, ktoré značným spôsobom ovplyvňujú bezpečnosť v našej krajine. Sú tu návrhy pána poslanca Fica na predĺženie väzby, sú tu návrhy týkajúce sa novely zákona o štátnej službe v polícii, už sme spomínali colníctvo. Všetky tieto návrhy sú v príkrom rozpore s vládnym programom, ktorý bol predložený touto vládou, a na dôvažok, ako už tu bolo viackrát upozornené, vlastne aj zhadzujú autoritu pána ministra Pittnera, ktorý jasne povedal, že keď si políciu nezaplatí štát, zaplatí si ju podsvetie. Sľúbil policajtom, ktorým za minulý rok bolo vyplatené len 11 platov, že v tomto roku bude doplatený trinásty a štrnásty plat, zase sa to vlastne podľa tohto návrhu nerealizuje. Naozaj je potrebné túto situáciu prehodnotiť a riešiť to takým spôsobom, aby bol tento návrh stiahnutý z rokovania a neprešiel do druhého čítania. Jedným slovom, aby taký návrh, ktorý vlastne bude de facto znižovať príjmy štátneho rozpočtu, nebol prijatý.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Slavkovská.

 • Ďakujem pekne.

  Súbor zákonov, ktoré teraz prijímame, vlastne siaha do štátneho rozpočtu. Chcela by som zacitovať pána Dzurindu, keď ešte nebol premiérom, povedal: "Čo je to za rozpočet, ktorý neplní programové vyhlásenie vlády?" Týkalo sa to rozpočtu roku 1998. Teraz sa tiež pýtam, čo to je za rozpočet, ktorý sa zostavuje tak, že sa siaha vlastne na platové pomery ľudí. Je to tá najľahšia, ale, samozrejme, najneodbornejšia cesta, ako štátny rozpočet napĺňať.

  Samozrejme, že zostaviť rozpočet je ťažké a treba si určiť priority. Každá vláda má s tým problémy, ale táto vláda si zrejme s tým problémy robiť nechce. Ide tou najjednoduchšou cestou. Kriminalita neustále stúpa, to počúvame takmer každý deň z úst tu sediaceho pána ministra, keď sledujeme výskumy verejnej mienky, tak ľudia sa najviac obávajú o svoj život a o svoj majetok, a my napriek tomu ideme siahnuť na platové pomery pracovníkov štátnej správy, ktorí by mali zabezpečiť, aby kriminalita klesala.

  Myslím si, že každý pracovník štátnej správy si zaslúži väčší plat, ale keď na to nie je, tak nesiahajme už aspoň na to, čo je zo zákona dané, pretože to považujem za neetické a absolútne zneisťujúce ľudí.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, dal som jasný procedurálny návrh podľa § 34 rokovacieho poriadku. § 38 ods. 1 toho istého rokovacieho poriadku jasne hovorí, že o procedurálnych návrhoch sa hlasuje bez rozpravy. Vy ste si jednoducho povedali, že pre vás dnešný deň je vlastne dňom, keď rokovací poriadok neplatí. Od rána torpédujete vlastne sami, pretože sa nechcete nechať vydierať maďarskou koalíciou, čo je veľmi pekné.

  Schôdza je stále nefunkčná, celé doobedie by sme vlastne mohli nazvať prestávkovým alebo prestávkami len preto, že vás pán Bugár a jeho kolegovia vydierali. Tak láskavo dajte hlasovať o mojom procedurálnom návrhu.

 • Pán poslanec, to nie je procedurálny návrh.

  Prosím, zoberte slovo pánu poslancovi Cuperovi.

  Váš procedurálny návrh sa netýka spôsobu, času, realizácie alebo priebehu schôdze, pán poslanec. Vznikla pochybnosť v súlade s rokovacím poriadkom, s § 146. Požiadal som o stanovisko ústavnoprávny výbor. Ten dal stanovisko a ja sa ho budem držať. Vy sa staviate do pozície jediného správneho vykladača rokovacieho poriadku. Ústavnoprávny výbor je viac ako vy a ja rešpektujem ústavnoprávny výbor.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Prihováram sa za myšlienku, ktorú uviedol pán poslanec Fico, že vlastne sa tu berú práva, ktoré boli nadobudnuté už skôr. Boli nadobudnuté, chcem povedať tejto poslaneckej snemovni, aj za hlasovania príslušníkov terajšej vládnej koalície. Vybrala som si prehľad hlasovania. Tak poslanci, ktorí boli vo vládnej koalícii a sedia dnes tu, tí jednoznačne hlasovali za tento návrh, vrátane § 102.

  A v tejto súvislosti sa chcem spýtať pána ministra Pittnera, s akým pocitom predkladá tento návrh, myslím, svojho stanoviska, keď minulý rok hlasoval nielen za tento zákon, ale vrátane § 102, ktorý teraz navrhuje zmeniť. Myslím si, že odpoveď, že je zlá finančná situácia, nie je podľa môjho názoru odpoveďou.

 • Pán predsedajúci, riadiac sa heslom múdrejší ustúpi, sťahujem svoj procedurálny návrh. A prestaňte manipulovať touto schôdzou, lebo parlament sa dostáva do pozície, keď je hanbou tohto národa, pretože v ňom vládnu absolútne nedemokratické spôsoby.

  Ďakujem.

 • Zoberte slovo pánu poslancovi Cuperovi, pretože nemá ani faktickú poznámku, ani procedurálny návrh.

  Dávam slovo na faktickú poznámku pánu poslancovi Maňkovi.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Na štátny rozpočet pôsobí vonkajšie ekonomické prostredie a my sa musíme tomuto prostrediu prispôsobovať a musíme sa prispôsobovať zmenám, ktoré prichádzajú. A preto ak v minulom období parlament schválil trinásty a štrnásty plat, urobil dobre, samozrejme. Ale dnes nemôžeme vyčítať poslancom, že to schválili, a musíme brať zmenu prostredia, ktoré dnes je, a musíme sa prispôsobiť situácii, ktorá sa za posledný rok, dva vytvorila.

  Po druhé, platy zamestnancov sú motivačným faktorom len veľmi krátky čas. A ak valorizácia platu policajta by mala mať vplyv na korupciu, tak potom by to bolo veľmi smutné. Potom by sme mohli hovoriť aj o platoch štátnych úradníkov, o platoch všetkých, ktorým zmrazujeme platy. Samozrejme, sú tu iné faktory, ktoré pôsobia na to, aby sme odstránili korupciu.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Engliš.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážená snemovňa,

  musím sa vyjadriť aj k tomu, ako je vedená dnešná aj včerajšia schôdza. Mne to totiž pripadá, že rokovania parlamentu sú epizódy medzi prestávkami.

  Ale k veci. Zákon číslo 73/1998 Z. z. Národnej rady a ustanovenie § 102, pre ktorý sa vlastne zákon číslo 73 navrhuje novelizovať, boli prijaté v tejto podobe v podstate v roku 1998, čiže nedávno. To tu už bolo aj konštatované. § 102 tejto novely alebo návrhu znie: "Ďalší služobný plat zodpovedá sume rovnajúcej sa súčinu koeficientu a posledného služobného platu priznaného policajtovi a koeficient pre výpočet ďalšieho služobného platu na príslušný rozpočtový rok sa stanoví zákonom o štátnej službe." V tomto roku, pretože máme ďalšie dokumenty na rokovanie tejto schôdze, príslušný koeficient je rovný nule. To je presne tak ako v zákone 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov. Čiže žiadne zvýšenie, naopak, zníženie. To je v príkrom rozpore s programovým vyhlásením súčasnej vlády v časti vnútornej bezpečnosti.

  Chcel by som vás upozorniť aj na tieto fakty. Táto vládna garnitúra, ktorá tvorila opozíciu, pomohla Národnej rade presadiť ustanovenie § 102 tak, ako je v zákone číslo 73/1998 Z. z. zakotvené. Je paradoxné, že tí istí funkcionári zrazu menia zákonný stav, na ktorého uzákonení sa veľkou mierou podieľali. Policajti v roku 1998 v zmysle zákona číslo 73/1998 Z. z. mali vyplatených iba jedenásť platov. Mali zákonný nárok na vyplatenie aj štrnásteho platu v roku 1998. Tento plat im však nebol vyplatený. Návrh novely má za následok aj podanie, ako tu už bolo uvedené, 1 200 žiadostí policajtov nad 20 rokov služby o uvoľnenie zo služieb Policajného zboru, čo bude mať v rámci vnútornej bezpečnosti nedozerné následky v celej republike. Táto situácia si, samozrejme, nastoľuje viac otázok, na ktoré by bolo potrebné odpovedať a mala by dať občanom odpoveď súčasná vláda.

  Ako chce vláda Slovenskej republiky za tohto stavu naplniť svoje programové vyhlásenie v oblasti vnútornej správy a bezpečnosti? Takýto postup, ako som povedal, je s ním v priamom rozpore. Ako vysvetlí pán minister vnútra radovým policajtom svoje verejné vyhlásenie o navŕšení rozpočtu rezortu ministerstva vnútra a o tom, že keď si políciu nezaplatí štát, zaplatí si ju podsvetie? Ako sa bude realizovať boj polície s organizovaným zločinom za tohto stavu v Policajnom zbore? Ako predchádzať a zabrániť korupcii v samotnej polícii, keď policajtov za boj s organizovaným zločinom nechceme zaplatiť? Ako zabrániť spolitizovaniu Policajného zboru, keď vláda týmto krokom chce zaviesť mzdovú reguláciu a stanovovať výšku koeficientu trinásteho a štrnásteho platu? Tento postup osobne považujem za priamu politicko-ekonomickú závislosť od vládnej politickej garnitúry.

  Preto navrhujem ponechať zákon 73/1998 Z. z. v pôvodnom stave, teda bezo zmien, alebo vôbec stiahnuť tento návrh z ďalšieho rokovania.

  Pani ministerka Schmögnerová povedala, že tu niekto zakladal požiar. Až teraz niekto zakladá požiar, ktorého následky budú občania znášať strašne dlho. Organizovaný zločin a podsvetie totiž žiadne zmrazenie alebo zníženie miezd nerealizuje, naopak, bude platiť policajtov, ako povedal sám pán minister. Čiže na to upozorňujem snemovňu a občanov Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Malíková.

 • Chcela by som len malú poznámku k zhoršovaniu platových podmienok príslušníkov polície. Nebudem sa vracať k tomu, že si protirečíte v tom, čo bolo vyhlásené v programovom vyhlásení vlády, no postupy súčasnej vládnej koalície sú pre mňa nelogické. Na jednej strane beriete platy tým alebo zhoršujete podmienky tých, ktorí sa starajú o bezpečnosť nás všetkých, teda robia prácu v prospech Slovenska. A na druhej strane pridávate tým - myslím na ústupky voči neúmerným požiadavkám SMK -, ktorí vlastne za naše peniaze alebo naše peniaze používajú nie v prospech Slovenska, ale práve naopak.

 • Ďalej vystúpi pán poslanec Kalman.

 • Vážený pán predseda,

  vážení páni ministri,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som bol veľmi stručný, pretože gros alebo meritum pripomienok a logických zdôvodnení, prečo neprijať zákon, už tu bolo povedané. Preto mi dovoľte hovoriť len tézovite.

  Tak ako už zaznelo aj tu, aj v programovom vyhlásení, aj v predvolebnej kampani, sú to samé sľuby. Páni a dámy z koalície, sľubovali ste mzdy. Áno, realizujete ich, ale smerom dole. Sľubovali ste, že budete bojovať proti kriminalite. Áno, bojujete tým, že umožňujete oslabovať zložky, ktoré budú bojovať a kriminalita sa bude rozrastať. Hovoríte o tom alebo hovorili ste o tom, že budete bojovať proti nezákonnosti a budete presadzovať zákonnosť. Áno, dnešné aj predchádzajúce rokovania jasne ukazujú, ako sami porušujete alebo máte tendenciu porušovať zákony, ktoré sa v tomto parlamente prijali, alebo postupne prijímajú.

  Hovorili ste o tom, že budete rešpektovať sociálnych partnerov, že si budete vážiť sociálny dialóg, ale myslím si, že všetci poslanci dostali list od odborového zväzu polície, ktorý jednoznačne dokumentuje, aký bude stav, aký je a aký bude dosiahnutý stav. To znamená, že opäť nerešpektujete to, čo ste sľubovali v predchádzajúcom období.

  Na pána ministra Pittnera tu bolo položených viacej otázok alebo viacej námetov. Osobne som presvedčený na základe toho, čo niekoľkokrát povedal, že s týmto samotným návrhom on vnútorne nesúhlasí. Pravdepodobne to bude musieť byť tak, ako to je. A zišla mi na um určitá myšlienka, keď som počúval diskusiu, či to azda nie je aj vaša pomsta voči policajtom za to, že pár vašich kolegov v predchádzajúcom období chytili a mali z toho dokonca také problémy, že niektorí museli odísť z parlamentu. Osobne som tiež presvedčený, že týmto zákonom znížime bezpečnosť v krajine, a to, čo sa sľubovalo, že sa bude bojovať za zvýšenie bezpečnosti, aby sa tu každý občan cítil bezpečnejšie, spokojnejšie, sa opäť nezrealizuje. Jednoducho povedané, vážené dámy a páni, robíte krčmovú politiku. V krčme sa stretnú chlapi, dajú si poldeci, dohodnú sa na nejakom pláne, po druhom poldeci to zmenia, predchádzajúci plán zmenia, dajú si tretie poldeci a neplatí ani to, čo sa dohodlo pri druhom pláne.

  Pýtam sa, budú policajti vôbec v budúcnosti dodržiavať zákony, budú dbať o to, aby sa zákony dodržiavali, budú postupovať podľa predpisov. Keď sú si vedomí, že orgán, ktorý by mal predovšetkým dodržiavať právne normy, ten, ktorý ich schvaľuje, ich nedodržiava alebo permanentne mení. Nebudú si aj príslušníci alebo policajti prispôsobovať svoje zákony a svoje normy podľa svojho tak, ako im to bude vychádzať v danom momente, v danej chvíli? Aká bude teda istota štátnych zamestnancov, keď sa vidí alebo keď vidia, že každú chvíľu sa na základe akejkoľvek skutočnosti môže ich sociálne postavenie, ich mzdové ohodnotenie meniť? Neuvedomujeme si všetci, že postavenie štátnych zamestnancov je trochu iné ako tých, ktorí sú vo výrobnej sfére? Tam sa riadia alebo garantuje im sociálne istoty kolektívna zmluva, ktorú si dohodnú prostredníctvom odborovej organizácie. Pre štátnych zamestnancov musí vláda vrátane parlamentu zabezpečovať tieto sociálne istoty. My im tieto sociálne istoty narúšame, my im tieto sociálne istoty nedávame, pretože dnes sa schváli zákon, zajtra nemusí platiť, resp. pozajtra sa zmení, t. j., zajtra nemusí platiť.

  Aj z tohto pohľadu sa prikláňam k názoru, ktorý povedal pán poslanec Krajči, aby sa zákon vrátil.

  A dovoľte mi, aby som ešte zareagoval krátkou poznámkou alebo krátkymi poznámkami na niektoré diskusné príspevky. Myslím si, že v diskusii môžem.

  Pán Osuský, som presvedčený o tom, že aj naďalej sa budú niektorí necharakterní policajti snažiť brať nejaké úplatky. A nech im dáme aj šestnásty a sedemnásty plat, bude to tak. Ale to záleží na charaktere. Ale to tiež záleží na podmienkach. No nemyslím si, že to platí len pre policajtov. Pani Sabolová, hovoríte, že chcete dať trinásty a štrnásty plat. Stačí, jednoducho neberte tento plat a budú ho mať.

  A nakoniec mi dovoľte, aby som zareagoval na pána Cupera. Prosím, dopredu hovorím, že nechcem nikoho urážať, chcem viac-menej, aby sme sa možno aj troška zasmiali alebo pobavili a už vonkoncom to nemyslím na pána predsedu Migaša, pretože si ho vysoko vážim a považujem ho za rozumného človeka. Ale pán Cuper povedal, že múdrejší ustúpi. Páni, nie vždy to platí. Viete čo? Minule som čítal v Novom Čase taký citát, žiaľ, nezapamätal som si meno toho človeka - a je to skutočne rozumná myšlienka -, ktorý povedal, že múdrejší ustúpi, ale potom dodal, áno, ale potom vládnu hlupáci. Tak nedovoľme, aby hlupáci vládli všade, nedovoľme, aby hlúposť prevládala nad múdrosťou. A aj všetci tí, ktorí sú múdri - som presvedčený o tom, že všetci sú múdri aj v tomto sneme - a podľa vzoru Európskej komisie, ktorá tiež stanovila radu múdrejších, sme presadzovali len múdre zámery a múdre zákony. A jedným takým múdrym rozhodnutím by malo byť aj to, aby sme súčasný stav pre policajtov a ostatných, ktorých sa navrhovaný zákon týka, ponechali aspoň v takej miere, ako je v súčasnosti.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Kačic.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  súhlasím s pánom poslancom Kalmanom a som si istý, že pán minister Pittner vnútorne nesúhlasí so znížením platov policajtov, ale čo má robiť, ak koaličná rada rozhodla, ako rozhodla. Pravdepodobne znižujete platy policajtov Policajného zboru Slovenskej republiky tým, že im beriete trinásty a štrnásty plat a chcete dať nejaký koeficient pravdepodobne preto, že tu boli nejaké udalosti okolo vami odvolaného pána poslanca Ďuračku. Navrhnúť zníženie platu policajtom Slovenskej republiky, osobne som presvedčený, že je hanba.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Moric - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Tiež súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Kalman, a dodal by som ešte aj k ďalším predrečníkom, ktorí porovnávali službu policajtov s inými zamestnaniami. Chcel by som povedať, že služba policajtov je natoľko špecifická a natoľko svojrázna, pretože tam ide naozaj koľkokrát o boj o holý život, že títo ľudia si naozaj zaslúžia plat alebo príjmy, ktoré im boli navrhnuté v minulosti zákonom. Navyše, tak ako hovorila moja kolegyňa, sú peniaze na iné veci, sú peniaze na to, aby maďarská národnosť mala u nás nadštandardné práva, tak by bolo dobré, aby sme policajtom zachovali aspoň ich štandardné práva.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú.

  Chce zaujať stanovisko navrhovateľ, pán minister?

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada,

  sú tu aj poslanci, ktorí boli v predchádzajúcom volebnom období v parlamente a zaiste sa pamätajú, že ak išlo o problém polície a armády, tak bez ohľadu na to, že sme boli vtedy štyri roky v opozícii, vždy sme hlasovali tak, aby to bolo v prospech armády a v prospech polície. Je mi preto z jednej strany aj sympatické, že sa dnes ozývajú za tieto práva tí, ktorí v minulom období boli proti tomu, o čom tu dnes hovoria, ba dokonca odborárov polície, ktorí v tom čase toto presadzovali, išli šikanovať.

 • Chcem povedať, že sám som bol jedným z tých, ktorý za tento zákon hlasoval a sám som bol jedným z tých, ktorých vtedajší a teda aj dnešný odborový zväz pri vtedajšej príležitosti pozval na slávnostnú recepciu pri schválení tohto zákona. Ale je mi naozaj ťažké vidieť, ako prelievajú krokodílie slzy tí, ktorí, ako napríklad pán poslanec Krajči bol svedkom toho, že pán poslanec Bugár, pán poslanec Langoš a ja sme boli u neho na poslaneckom prieskume, kde sme zistili, že len preto, že istému pánovi sa nepáčilo pozerať z okna svojej kancelárie na to, čo videl Lazar, čo videl Mečiar, čo videl Pittner a ďalší, dal si prestavať kanceláriu, aby videl na Dunaj. A stálo to 25 miliónov korún.

 • Len samotná výstavba a prestavba kancelárie stála 9,5 milióna korún. A napriek tomu boli proti tomu, aby to títo policajti v tom čase dostali. A to by som mohol hovoriť celé romány.

  A my sme tých policajtov podporovali napriek tomu, že sme neboli spokojní s tým, ako riešia organizovaný zločin. Neboli sme spokojní s tým, ako išli zakročovať na protest umelcov na ministerstve kultúry, neboli sme spokojní s tým, ako postupovali, keď nás ako poslancov sympatizanti HZDS tu pred budovou išli šikanovať, inzultovať a podobne. Napriek tomu sme toto všetko pre políciu išli zabezpečiť, lebo sme si uvedomili, že polícia je vojenský ozbrojený zbor, nad ktorým je niekto, kto ho riadi. A policajt, verný svojej prísahe, častokrát nemá inú možnosť, len plniť to, čo mu jeho nadriadený prikáže. Rozlišovali sme medzi vedením ministerstva, medzi vedením Policajného zboru a medzi políciou.

  Je mi trápne počúvať náreky, ktoré dnes odznievajú, keď na druhej strane vtedajší minister pán Krajči podpísal nevýhodnú zmluvu na výmenu dokladov za 98 miliónov dolárov. To sú približne 4 miliardy korún.

 • A tieto 4 miliardy korún by vysoko prekročili terajšie potreby, o ktorých sa tu teraz hádame. Napriek tomu, že som ho vtedy ako poslanec upozorňoval, že je to niečo neseriózne, pretože jeho odborní pracovníci mu to neodsúhlasili, tak dal na mňa trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Chcem hovoriť k tej problematike...

 • Hlasy v sále.

 • Prosím pánov poslancov, aby sa upokojili.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Chcem hovoriť k problematike, ktorá tu dnes stojí pred nami...

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyňa Tóthová, ubezpečujem vás...

 • Prosím, páni poslanci, upokojme sa.

 • ... že ako minister vnútra nie z toho dôvodu, že koaličná rada sa takto dohodla, konám, ale konám tak z toho dôvodu a napriek tomu, že som minister vnútra a každý minister vnútra by bol hlupák, ak by nehájil potreby polície, pretože len tak môže plniť svoje úlohy, nie z tých dôvodov, že koaličná rada sa tým zaoberala, koniec koncov ani neviem, či sa tým zaoberala, ale preto, lebo jednoducho stav nášho hospodárstva je taký, aký je.

  A chcem povedať ešte ďalšiu vec. Tento rok by mohol byť rozpočet celkom iný, keby na strane príjmov nechýbalo 41 miliárd korún, ktoré nezaplatili vaši podnikatelia, čestní mečiarovci za uplynulé obdobie.

 • Keby sme mali tých 41 miliárd korún, tak nie je problém riešiť ani iné otázky, ani tie otázky, o ktorých ešte budeme pri rozpočte hovoriť. Chcem povedať jedno. Nie je pravda, že 1 200 policajtov sa chystá odísť, ak tento zákon prejde. Klamú vás.

 • Hlasy z pléna.

 • Iste sú aj u nás lotri, len ide o ten pomer. Súhlasím. S jedným z nich som sa dostal do sporu.

 • Pán minister, pokračujte, nediskutujte s poslancami.

 • To len kvôli tomu, že chcem byť objektívny.

 • Hlasy v sále.

 • No áno, máte pravdu. A vyhodíme ďalších. Teraz vyšetrujeme Fond národného majetku. Budete sa pozerať.

  Chcem povedať, že nie je pravda, že 1 200 policajtov chce odísť kvôli tomu, ak prijmeme tento zákon. Bol som...

 • Reakcia z pléna.

 • Veď dopoviem, pani poslankyňa.

  Chcem vám len povedať, že som prešiel šesť krajov, kde som sa stretol s krajskými a okresnými funkcionármi polície a s policajtmi. Ešte mám dva kraje - východné Slovensko, Košice, Prešov a mám to absolvovať teraz v piatok. Nie je pravda, že chcú odísť z týchto dôvodov. Pravdou je niečo iné. Pravdou je, že niekto medzi nimi šíri hnusné, podvratné reči o tom, že vláda im chce siahnuť na odchodné, že vláda chce zdaňovať odchodné a chce ho znižovať. A keď im toto vysvetlím, tak je všetko v poriadku. A chcem vám povedať, že polícia si veľmi dobre uvedomuje, či to s ňou myslím úprimne, alebo nie. A polícia pôjde tým smerom, akým smerom jej poviem.

 • Hlasy v sále a potlesk.

 • Chcem teda povedať, že policajti nie sú debili. Policajti nie sú hlupáci, ako to o nich vyhlasoval istý minister z vašich radov.

 • Hlasy v sále.

 • Páni poslanci, prosím vás, upokojte sa.

 • Polícia chápe, aká je situácia a polícia vie, že ak tých lotrov, ktorí doviedli naše hospodárstvo do toho stavu, v ktorom sme, pochytajú, tak budú mať aj na odmeny, budú mať aj na trinásty a štrnásty plat.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem.

  Pán spravodajca, chcete vystúpiť na záver?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážená snemovňa,

  opozícia bola sedem rokov od roku 1992 pri moci. Ako cudzinci v okupovanej krajine, prosím vás pekne, dnes opäť v tejto rozprave sa správajú, ako keby prišli z Marsu. Vážení páni, choďte sa pozrieť do policajných služobní, ako vyzerajú po siedmich rokov vášho panovania. Pozrite sa na ich platy v porovnaní s platmi českých policajtov, ktoré boli rovnaké pred siedmimi rokmi.

 • Hlasy a hluk v sále.

 • Správate sa, ako keby ste prišli z Marsu.

 • Poviem len niekoľko poznámok. Tá druhá poznámka, páni, mali by ste sa ospravedlniť policajtom za to, že tu verejne vyhlasujete, že keď nebudú mať trinásty, štrnásty plat, že budú brať úplatky. Že sa nehanbíte!

 • Hlasy z pléna.

 • Tretia poznámka. Ekonomická situácia Slovenskej republiky, do ktorej ste ju doviedli vy, je taká, že ak vláda neudrží 15-miliardový deficit v tomto roku, v budúcom a po budúcom roku sa rozpadne slovenská ekonomika do stavu, v akom je ruská a bieloruská.

  Po štvrté. Ak musia extrémne sporiť rodiny s malými deťmi, ak musia extrémne sporiť dôchodcovia, potom musí extrémne sporiť i štát. A chcem vás ubezpečiť, že v druhom čítaní vo výbore pre obranu a bezpečnosť máme už pripravený pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu, ktorý podporil minister Pittner a ministerka financií pani Schmögnerová, ktorý túto úpravu bude viazať len na tento rok tak, aby od 1. januára 2000 platili podľa tohto zákona právne nároky na trinásty a štrnásty plat.

  Skončil som, pán predseda.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Pristúpime k hlasovaniu. Prosím spravodajcu, aby uviedol prvé hlasovanie. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predseda, v rozprave poslanci Krajči a Oberhauser navrhli nepokračovať v prerokúvaní tohto návrhu zákona. Neviem, ako s tým naložíte. Nechajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Čiže hlasujeme o návrhoch, ktoré boli prednesené pánom poslancom Kalmanom a pánom poslancom Krajčim. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 37 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tieto návrhy neboli prijaté.

  Nech sa páči, pán spravodajca, pokračujeme v hlasovaní.

 • Ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prijať uznesenie, aby Národná rada prijala návrh, že ho prerokuje v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prerušujem rokovanie schôdze do zajtra do 9.00 hodiny.

 • Prosil by som predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície, aby prišli k predsedovi na poradu.

  Udeľte slovo predsedom výborov, prosím vás.

 • Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby sa dostavili na rokovanie ústavnoprávneho výboru o 17.30 hodine.

 • Pán Kovačič, nech sa páči.

 • Výbor pre verejnú správu zasadá zajtra o 8.00 hodine. Prosím členov výboru, aby sa zúčastnili na zasadnutí.

 • Zasadnutie výboru pre financie, rozpočet a menu sa dnes nekoná.

 • Pani predsedníčka Kadlečíková.

 • Zasadnutie výboru pre pôdohospodárstvo sa koná o 17.30 hodine.

 • Zasadnutie výboru pre sociálne veci bude zajtra o 11.00 hodine. Odvoláme to potom, keď bude treba.

 • Zajtra pokračujeme o 9.00 hodine riadnou schôdzou, tak by nebolo dobré plánovať výbory, keď bude rokovanie schôdze.

 • Po tejto informácii rokovanie výboru sa konať nebude.

 • Prosím poslancov výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, aby boli pripravení na 17.30 hodinu na rokovanie výboru v miestnosti číslo 30.