• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla. Nech sa páči, prezentujme sa.

  Zisťujem, že je prítomných 100 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Cagala, pán poslanec Kandráč, pán poslanec Rosival, pán poslanec Vrždák. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady.

  Na 11. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Ľudmila Mušková a Peter Ošváth. Náhradníkmi budú poslanci Marián Antecký a Dušan Švantner.

  Chcem informovať, že hodinu po začatí rokovacieho dňa overovatelia uzavrú prezenčnú listinu. Žiadam preto poslancov, aby svoju účasť na schôdzi dokumentovali svojím podpisom na prezenčnej listine.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 11. schôdze, ako vám bol dnes rozdaný.

  Skôr ako dám slovo poslancom, ktorí majú návrhy na zmeny alebo doplnenie programu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k návrhu štátneho rozpočtu - bod 25 - uvedie jej predseda. Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku a návrh rozpočtu fondu, ktorý je pod bodom 26, uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku a návrh poistného rozpočtu Spoločnej zdravotnej poisťovne - bod 30 - uvedie predseda jej správnej rady. Na to, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu, prezident Prezídia Fondu národného majetku a predseda správnej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

  Pristúpime teraz k schvaľovaniu návrhu programu 11. schôdze Národnej rady.

  Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu.

  Má niekto z vás návrhy na zmenu, na doplnenie programu?

  Nech sa páči, pani poslankyňa Malíková.

 • Pán predseda,

  navrhujem, aby sme do programu tejto schôdze zaradili správu o zahraničných cestách členov vlády a členov Národnej rady a aby tieto správy boli pravidelne zaraďované. Môže to byť niekde v strede, nemusí to byť na začiatku.

 • Ďalej pani poslankyňa Aibeková.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  navrhujem, aby bol program 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky doplnený o bod 38, a to o správu ministra zdravotníctva o výsledkoch zavedenia krízového režimu v zdravotníctve. Ja som sa pokúšala už na minulej schôdzi zaradiť tento bod, vtedy som chcela, aby to bola informácia. Dnes uplynul ďalší mesiac. Krízový režim stále trvá a my nevieme, čo vlastne priniesol. Čítame kritiku zo strany zdravotníckych pracovníkov aj pacientov. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby parlament dostal túto informáciu. Takže ako bod 38.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Pán poslanec Sitek.

 • Vážený pán predseda,

  dávam pozmeňujúci návrh programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, aby bol vypustený bod číslo 22 - vládny návrh zákona o Železničnom vojsku. Odôvodňujem to tým, že

  1. nebolo to ani v programovom vyhlásení vlády,

  2. toto Železničné vojsko vôbec nie je v okolitých štátoch, ani v Česku, ani v Poľsku, ani v Maďarsku, to znamená, nekorešponduje to s tým, aký záujem má táto vláda,

  3. je to aj z toho hľadiska, že je to zbytočné čerpanie finančných prostriedkov, ide cca o 0,5 mld. Sk.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Orosz, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Dávam návrh v mene poslaneckého klubu SDĽ podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku, aby bod číslo 32 - návrh na voľbu členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne - bol presunutý za bod 24.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážení páni poslanci,

  vážené pani poslankyne,

  dávam procedurálny návrh o tom, aby Národná rada hlasovala, resp. aby hlasovaním poverila predsedu alebo podpredsedu parlamentu, aby vstúpil do rokovania s vedením televízie ohľadne priameho prenosu Slovenskej televízie z rokovania tohto zasadnutia. Eventuálne druhý procedurálny návrh, keď tento neprejde, aby rokovanie predsedu parlamentu a ústredného riaditeľa Slovenskej televízie bolo v tom zmysle, aby v priamom prenose bolo len rokovanie o rozpočte Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Oberhauser.

 • Vážený pán predseda,

  dávam návrh na doplnenie programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o bod, v ktorom by pán minister dopravy a spojov predniesol správu o stave vo výstavbe diaľnic na Slovensku a o ich finančnom zabezpečení.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predseda,

  dávam návrh, aby body 28 a 30 boli prerokované až po bode 31 z toho dôvodu, že výbor pre zdravotníctvo neskončil rokovanie o rozpočte Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o rozpočte Spoločnej zdravotnej poisťovne, keďže sú závislé od schválenia štátneho rozpočtu, aby tam bol dostatočný časový priestor na prípravu spoločnej správy.

 • Ďakujem.

  Sú ešte nejaké návrhy? Nie sú.

  Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých doplňujúcich alebo pozmeňujúcich návrhoch, pokiaľ ide o program 11. schôdze Národnej rady.

  Prvý návrh predniesla pani poslankyňa Malíková, aby boli zaradené do programu tejto schôdze správy zo zahraničných ciest členov vlády a členov parlamentu.

  Osobne si myslím a navrhujem pri tomto návrhu taký postup, aby z dôležitých zahraničných ciest bola daná informácia v zahraničnom výbore, na poslaneckom grémiu a aby poslanecké grémium rozhodlo o čase a spôsobe podania správy na rokovanie Národnej rady.

  Ja som už pri svojej prvej správe zo služobnej cesty vo Vilniuse takúto prax uviedol. Hovoril som, že je to aktuálne, treba niektoré zahraničné cesty pripraviť a závery z nich prezentovať na pôde Národnej rady. Čiže tak by som navrhoval postupovať aj v tomto prípade. To znamená, aby z dôležitých ciest bolo informované poslanecké grémium, zahraničný výbor a aby potom tieto štruktúry rozhodli o zaradení na schôdzu.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pani poslankyne Malíkovej.

  Prezentujme sa, pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 55 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 50 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

  Ďalší návrh predniesla pani poslankyňa Aibeková, aby ako bod 38 tejto schôdze bola predložená správa ministerstva zdravotníctva o riešení krízového stavu zdravotníctva.

  Nech sa páči, zopakujte to, pani poslankyňa.

  Zapnite pani poslankyňu Aibekovú.

 • Ďakujem pekne.

  Vy ste si trošku zle poznamenali. "O výsledkoch zavedenia krízového režimu v zdravotníctve."

 • Ďakujem.

  Hlasujeme o tomto návrhu pani poslankyne Aibekovej.

  Nech sa páči, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

  Ďalší pozmeňujúci návrh dal pán poslanec Sitek, aby bod o Železničnom vojsku bol vypustený z programu 11. schôdze.

  Dávam hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Siteka.

  Prezentujme sa, panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 54 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

  Ďalší návrh podal pán poslanec Orosz, ktorý navrhol, aby bod o zdravotnej poisťovni, o správnej rade bol preradený za bod 24.

  Budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Orosza bol schválený.

  Ďalší návrh, ale to nie je návrh do bodu programu, ale procedurálny návrh, predniesol pán poslanec Jarjabek, ktorý navrhuje, aby z tejto schôdze boli uskutočnené priame prenosy, resp. priamy prenos k bodu o štátnom rozpočte, ktorý bude schvaľovaný na tejto schôdzi.

  Budeme hlasovať o týchto dvoch návrhoch pána poslanca Jarjabka.

  Prvý návrh bol, aby bol priamy prenos z 11. schôdze Národnej rady. A potom budeme dávať hlasovať o návrhu, aby bol schválený, alebo jeho návrh prijatý, pokiaľ ide o bod o štátnom rozpočte, aby bol zaradený do priameho prenosu televízie.

  Je to procedurálny návrh. Dávam o ňom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 55 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že prvý návrh pána poslanca Jarjabka neprešiel.

  Budeme hlasovať o druhom návrhu, aby bol priamy prenos z rokovania Národnej rady o štátnom rozpočte.

  Dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu pána poslanca Jarjabka.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 67 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

  Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že druhý návrh pána Jarjabka bol schválený.

  Chcem upozorniť panie poslankyne, pánov poslancov, že to je odporúčanie pre Slovenskú televíziu, my máme záujem, aby o štátnom rozpočte bol priamy prenos.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu. Pán poslanec Oberhauser navrhol, aby do programu bol doplnený bod ministerstva dopravy o stave výstavby diaľnic a ich finančnom zabezpečení.

  Hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Oberhausera.

  Nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 50 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

  Ďalší pozmeňujúci návrh do programu 11. schôdze predniesol pán poslanec Kováč, a to, aby body 28 a 30 návrhu programu alebo v programe tejto schôdze boli preradené za bod 31.

  Budeme hlasovať o tomto návrhu poslanca Kováča.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol prijatý.

  Dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku s tými schválenými zmenami, ktoré Národná rada schválila.

  Prezentujeme sa a budeme hlasovať o programe ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme program 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 9. marca 1999 číslo 199 odvolala Ivana Rosivala z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňom 16. marca 1999. Počas výkonu tejto funkcie jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa neuplatňoval. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka pán Ivan Rosival začal 16. marcom 1999 uplatňovať svoj mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 48 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zaniká 15. marcom 1999 mandát poslanca Petrovi Ďuračkovi, ktorý nastúpil ako náhradník Slovenskej demokratickej koalície na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Rosivala.

  Prosím, aby túto skutočnosť Národná rada hlasovaním bez rozpravy vzala na vedomie.

  Pani poslankyňa Malíková, máte procedurálny návrh?

  Zapnite pani poslankyňu Malíkovú.

 • Pán predseda Národnej rady,

  protestujem proti tomu, akým spôsobom ste dali hlasovať o mojom návrhu na zmenu programu, pretože v § 43 máte jasne vymedzené kompetencie. Žiadna z kompetencií nehovorí o tom, že máte komentovať predložené návrhy. Myslím si, že išlo o zásadnú správu, nie, aby bola cenzurovaná výborom, pretože nám išlo o to, aby sa všetci poslanci oboznámili so zložením, cieľmi a výsledkami napríklad zahraničných ciest do Spojených štátov, do Budapešti, kde neboli ani zástupcovia opozície. My sme chceli tento problém otvoriť, po prednesení správy sme chceli o tom rozprávať. Ďakujem kolegom poslancom, demokraticky ste nám to zasa znemožnili.

 • Pán poslanec Cuper, máte procedurálny návrh? Nie.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu, že pán poslanec Ďuračka neuplatňuje mandát, pretože nastupuje na svoj mandát pán poslanec Rosival.

  Hlasujeme o uznesení, ktorým som odporúčal, aby sme to hlasovaním zobrali na vedomie.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie, že Ivan Rosival začal 16. marcom 1999 uplatňovať svoj mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a že 15. marcom 1999 zaniká mandát poslanca Petrovi Ďuračkovi.

  Pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

  správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uprázdnení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Viliama Sopka, aby podal správu výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  milí hostia,

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady podal túto správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady o uprázdnení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán Dr. Ján Smerek, CSc., listom z 10. marca 1999 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa s okamžitou platnosťou vzdáva funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ako dôvod uvádza skutočnosť, že prehodnotil svoje pôsobenie v najvyššom zákonodarnom orgáne a po dôslednej a zrelej úvahe s prihliadnutím na prevažujúci záujem venovať sa ekonomickej oblasti a podnikaniu sa rozhodol uprázdniť poslanecký mandát náhradníkovi politického hnutia, za ktoré kandidoval v parlamentných voľbách.

  Podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni mandát poslanca počas volebného obdobia, nastupuje náhradník z tej istej politickej strany, pričom náhradníka určí politická strana.

  Hnutie za demokratické Slovensko listom predsedu Vladimíra Mečiara zo dňa 15. 3. 1999 určilo na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dr. Jána Smereka náhradníka pána Dr. Jozefa Tarčáka.

  Pán Jozef Tarčák, narodený 25. apríla 1959, bytom v Námestove, je pôvodným povolaním stredoškolský profesor. Je ženatý. Má dve deti. Od roku 1992 do roku 1998 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Pracoval vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej dnešnej 9. schôdzi dňa 16. marca 1999 zistil podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie a jej súčastí, že určený náhradník na uprázdnený mandát je vedený v prehľade kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi príslušného politického subjektu. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníka. Preskúmal platnosť jeho nastúpenia, voliteľnosť a nevykonávanie funkcií nezlučiteľných podľa článku 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky s funkciou poslanca.

  Na základe uvedených skutočností navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. marca 1999 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uprázdnení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že

  1. podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Smerek listom z 10. marca 1999 sa vzdal funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát zaniká 16. marca 1999,

  2. na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nastupuje podľa určenia Hnutia za demokratické Slovensko pán Dr. Jozef Tarčák,

  3. berie na vedomie správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uprázdnení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem pánu poslancovi za podanie správy a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť niekto ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ďalších možných prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Predseda Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Sopko predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca. Pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia.

  Prosím, prezentujme sa. Budeme hlasovať za tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 111 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníka Jozefa Tarčáka na uprázdnený mandát poslanca Jána Smereka.

  Osvedčenie o tom, že sa pán Jozef Tarčák stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky 16. marca 1999, mu odovzdám po zložení sľubu.

  Pristúpime k

  sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 4 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Prosím pána Jozefa Tarčáka, aby predstúpil pred rečnícke miesto a do mojich rúk zložil Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Prosím podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, aby prečítal text sľubu.

  Zároveň prosím prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

 • "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

 • Želám pánu poslancovi Tarčákovi úspechy v jeho poslaneckej činnosti.

  Pán poslanec Cuper, máte procedurálny návrh?

 • Pán predsedajúci,

  ja som sa chcel opýtať, prečo sa porušilo odveké právo tohto snemu, aby poslaneckú prísahu alebo poslanecký sľub čítal najstarší, doyen tohto snemu. Dnes už nie je ani taká dôvera v plénum od vedenia parlamentu, že to musel čítať podpredseda parlamentu?

  Ďakujem.

 • To nie je procedurálny návrh.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu. Je to

  návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  dňom vymenovania pána Rosivala za štátneho tajomníka mu podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku zanikla funkcia člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky, do ktorého bol zvolený na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Preto je potrebné podľa § 2 ods. 3 písm. b) a § 11 zákona o rokovacom poriadku vykonať voľbu poslanca Ivana Rosivala za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na voľbu poslanca Rosivala ste dostali ako tlač 173.

  Klub poslancov Slovenskej demokratickej koalície navrhuje, aby poslanec Ivan Rosival bol zvolený za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Klub poslancov Hnutia za demokratické Slovensko navrhuje, aby poslanec Jozef Tarčák bol zvolený za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ďalších prihlášok a zároveň uzatváram rozpravu k tomuto bodu.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu poslancov do výborov Národnej rady.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

  V tomto prípade nie je ustanovená tajná voľba. Preto podávam návrh, aby sa voľba poslancov do výborov Národnej rady vykonala verejne s tým, že o každom návrhu budeme hlasovať.

  Dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať. Hlasujeme najprv o pánu poslancovi Rosivalovi. Potom budeme hlasovať o pánu poslancovi Tarčákovi.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 108 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že o voľbe poslancov do výborov budeme hlasovať verejne.

  Najskôr budeme, ako som už povedal, hlasovať o návrhu, aby pán poslanec Ivan Rosival bol zvolený za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Prosím, prezentujme sa. Budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 111 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme poslanca Ivana Rosivala zvolili za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu, aby poslanec Jozef Tarčák bol zvolený za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 106 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme poslanca Jozefa Tarčáka zvolili za člena Výboru Národnej rady Slovenskej rady pre zdravotníctvo.

  Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 130 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako 130a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky Ladislav Pittner.

  Pán Roman Kováč, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda,

  čakal som, kým bude poslanecká snemovňa kompletná, dovoľte mi, aby som vám podal informáciu, že pod gesciou zdravotného výboru, teda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, zajtra medzi 9.00 hodinou a 15.00 hodinou je možné, aby si poslanci dali vyšetriť hladinu cholesterolu. Ako vieme, vysoká hladina cholesterolu je jeden zo závažných rizikových faktorov pri srdcovocievnych ochoreniach. Počas prestávok alebo ráno je možné si dať v tomto priestore, to znamená v zasadačke zdravotného výboru, toto vyšetrenie urobiť. Bolo by dobré, nie je to nutnosť, ale bolo by dobré, keby ste sa vystríhali tí, ktorí chcete to vyšetrenie absolvovať, mastných jedál. Ďakujem pekne. Pevne verím, že využijete túto možnosť a dáte si toto vyšetrenie spraviť a byť tak príkladom ostatnej slovenskej populácii.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Návrh zákona uvedie pán minister Pittner.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada,

  na dnešnú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá podľa § 75 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky do druhého čítania návrh zákona o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovou hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.

  Návrh zákona prerokovali predsedom Národnej rady Slovenskej republiky určené výbory, a to výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre verejnú správu a ako gestorský výbor ústavnoprávny výbor. Okrem toho návrh zákona iniciatívne prerokoval aj výbor pre kultúru a médiá. Na rokovaní týchto výborov som sa zúčastnil ja, resp. štátny tajomník, ako aj odborní zamestnanci ministerstva vnútra. Možno konštatovať, že rokovania výborov sa viedli v pozitívnom očakávaní realizácie ústavného princípu priamej voľby prezidenta. Konštatovali, že vládny návrh zákona je postavený na osvedčených zásadách kreácie volebných orgánov v spôsobe zabezpečenia plného uplatnenia volebného práva, ako aj na overených princípoch organizačno-technického zabezpečenia volieb. Tieto závery viedli k tomu, že spomenuté výbory návrh zákona ako celok odporúčali schváliť.

  Diskusie sa viedli poväčšine k formulačným a upresňujúcim pripomienkam. Z nich možno spomenúť doplnenie volebných orgánov o zástupcov petičného výboru, spresnenie ustanovení o návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta cestou petície, doplnenie zápisníc volebných orgánov o údaj o získaných hlasoch kandidátov, ktorí zomreli alebo sa vzdali kandidatúry tesne pred voľbami a podobne.

  Za dôležitý doplňujúci návrh považujem návrh výboru pre kultúru a médiá na precíznejšiu úpravu kampane pred voľbami prezidenta. Keďže ide o návrh výboru, ktorý je najkompetentnejší sledovať masovokomunikačné prostriedky a ich činnosť a s týmto návrhom sa stotožnil aj gestorský výbor, zastávam názor, že ide o návrh, ktorý prispeje k sprehľadneniu kampane a k zrovnoprávneniu kandidátov. Rovnako aj návrh ústavnoprávneho výboru na doplnenie úpravy o výške výdavkov na kampaň, získavanie prostriedkov na ňu, v spôsobe kontroly a možnosti sankcionovania možno hodnotiť pozitívne. Preto obidva tieto návrhy, ako aj ďalšie formulačné pripomienky obsiahnuté v spoločnej správe výborov (tlač číslo 130a) odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky podporiť s výnimkou bodu týkajúceho sa vypustenia možnosti Ústrednej volebnej komisie - uverejňovať priebežné čiastkové výsledky hlasovania napríklad v niektorých mestách alebo okresoch. Toto oprávnenie totiž pokladám za významné najmä z hľadiska naplnenia ústavného princípu práva na informácie. Neohrozujú sa ním nijaké práva kandidátov, pretože ide o informácie, ktoré sa poskytujú po uzavretí volebných miestností a získaní čiastkových výsledkov.

  Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam vládny návrh zákona o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v druhom čítaní schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Ivanovi Šimkovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a odôvodnil návrh na stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 151 z 11. februára tohto roka pridelila vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač 130), ďalej len návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Nad rámec uznesenia Národnej rady z 11. februára Ústavnoprávny výbor Národnej rady dostal stanovisko Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá, ktorý predmetný návrh zákona prerokoval iniciatívne a prijal k nemu osobitné uznesenie.

  Vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor uznesením číslo 54 z 3. marca a 15. marca tohto roka, Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 49 z 9. marca tohto roka, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu uznesením číslo 19 z 10. marca a Výbor pre kultúru a médiá uznesením číslo 28 z 11. marca tohto roka.

  Ako gestorský výbor prerokoval návrh zákona Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 15. marca tohto roka a zaujal stanovisko k návrhom, ktoré prišli z výborov, tak ako sú uvedené v časti IV tlače 130a.

  Gestorský výbor odporúča spoločne hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a 41 s tým, že tieto návrhy odporúča gestorský výbor schváliť.

  Osobitne odporúča gestorský výbor hlasovať o bodoch 16 a 17 spolu a o bode 23a. V oboch týchto prípadoch odporúča gestorský výbor návrhy schváliť. A osobitne tiež navrhuje hlasovať o bodoch 10, 20 a 21 s tým, že tieto navrhuje gestorský výbor neschváliť.

  Ak dovolíte ešte niekoľko poznámok k technickým chybám, ktoré sú v tlači 130a. Predovšetkým v bode 10 je chybná informácia o odporúčaní gestorského výboru. Gestorský výbor navrhuje tento návrh neschváliť. Ak si všimnete, v § 8 ods. 1 sú k tomuto istému ustanoveniu dva návrhy. Je jasné, že gestorský výbor nemôže odporúčať schváliť obidva, lebo sú vzájomne konkurenčné. Gestorským výborom bol ústavnoprávny výbor a je celkom logické schváliť ten návrh, ktorý navrhol ústavnoprávny výbor pôvodne, to znamená pod bodom 11.

  Ďalšia drobná technická chyba je na strane 9, je to v bode 16 na strane 9. Pod odsekom 12 je legislatívnotechnická informácia - následne pôvodné odseky 6 až 11 sa prečíslujú na odseky 13 až 18. Nadpis pod § 18 sa presunie pred § 15, tak je napísané, a ja vás prosím, aby ste si upravili nad § 15. Samozrejme, nadpis nemôže byť pred paragrafom. V spoločnej správe je tiež uvedené medzi skupinou bodov, o ktorých navrhuje gestorský výbor hlasovať spoločne, aj návrh pod číslom 23a. Ale vzhľadom na to, že gestorský výbor nezaujímal stanovisko, o ktorých bodoch je potrebné hlasovať spoločne, ale iba meritórne stanovisko k jednotlivým bodom, je to vecou spravodajcu, aby navrhoval, o čom je potrebné hlasovať spoločne a o čom osobitne. Samozrejme, je to aj právo každého poslanca navrhnúť hlasovať osobitne. Ja navrhujem, aby sa osobitne hlasovalo aj o bode 23a vzhľadom na to, že ide o pomerne rozsiahly vecný návrh s tým, že gestorský výbor ho odporúča schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o spôsobe volieb prezidenta odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (tlač číslo 130) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave schváliť.

  Pán predseda, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu, nech sa páči.

 • Ďakujem poslancovi Šimkovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásil pán poslanec Sopko.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážený pán minister vnútra,

  vážená Národná rada,

  kolegyne, kolegovia poslanci,

  v prvom rade chcem oceniť prácu spracovateľov návrhu zákona, ktorí v krátkom termíne v zákone spracovali pravidlá voľby hlavy štátu, čo prispeje k stabilite ústavných pomerov v Slovenskej republike.

  Vládny návrh zákona je dobrý napriek tomu, že v podstate bol spracovaný súbežne s ústavným zákonom o priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Voľba prezidenta Slovenskej republiky priamo občanmi prebehne po prvýkrát, to znamená, že spracovatelia návrhu vládneho zákona nemali z čoho čerpať svoje skúseností.

  V § 2 ods. 2 sa hovorí o volebných okrskoch. Volebné okrsky a volebné miestnosti v nich určuje starosta obce. Podľa návrhu zákona volebný okrsok má zahŕňať spravidla 2 000 oprávnených voličov. A o tom chcem hovoriť.

  Mali by sme si uvedomiť, že občan je zvyknutý chodiť do jedného volebného okrsku, zmena volebnej miestnosti môže veľmi výrazne ovplyvniť účasť voličov pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Pre komunálne voľby bol stanovený volebný okrsok 1 000 oprávnených voličov. Pre parlamentné voľby bol stanovený volebný okrsok rovnako 1 000 oprávnených voličov. Teraz navrhujem 2 000 oprávnených voličov. Čo to môže spôsobiť? Voľby sú v jeden deň, aj keď úprava volebného lístka je jednoduchá, môžu vzniknúť vo volebných miestnostiach dlhé rady. Nemali by sme pripustiť situáciu, aby občania, ktorí chcú voliť, čakali v radoch. Voliči by mali chodiť pri referende aj pri voľbách do tej istej volebnej miestnosti. Zmena miestnosti mýli voliča, aj ho znechucuje, ak musí hľadať volebnú miestnosť, ktorá je pri rôznych voľbách iná. Myslím, že s odstupom času, rovnako alebo obdobne ako sme zaviedli prax stálych voličských zoznamov, mali by sme zaviesť aj prax stálych volebných okrskov, čo určite občania Slovenskej republiky - voliči by veľmi ocenili.

  Rešpektujem názor, že táto zmena môže spôsobiť nárast výdavkov, či nárast finančných nákladov spojených so zabezpečovaním volieb prezidenta Slovenskej republiky, ale zvážme aj druhú praktickú stránku tohto problému.

  V závere chcem zvýrazniť, že obce aj v prípade voľby prezidenta Slovenskej republiky majú významný a nezastupiteľný podiel na zabezpečovaní volieb tak ako pri zabezpečovaní hlasovania v referende, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky či volieb do orgánov samosprávy obcí. Ide nielen o časovo, ale aj rozsahom o náročné úlohy nad rámec každodenných úloh obcí, a preto si myslím, že je namieste požiadavka, aby zákonné úpravy spomínaných volieb a hlasovaní mali čo najviac rovnakých ustanovení. Napríklad o tvorbe zoznamov oprávnených voličov, o vydávaní voličských preukazov, o lehotách na kreovanie volebných orgánov, o hlasovacom lístku, o informovaní oprávnených voličov, o námietkovom konaní, o spôsobe hlasovania, o kampani pred voľbami a o sankciách za porušenie pravidiel volieb a podobne. Verím, že postupne sa dopracujeme k tomuto, aby odchýlnych úprav bolo čo najmenej a len v osobitne odôvodnených prípadoch.

  V zmysle § 29 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady predkladám pozmeňujúci návrh: V § 2 ods. 2, ktorý spoločnému spravodajcovi odovzdám písomne, to znamená, navrhujem nahradiť v § 2 ods. 2 číslovku 45 číslovkou 30 a číslovku 2 000 číslovkou 1 000. Takže nový text by mal znieť takto: "Volebné okrsky a volebné miestnosti v nich určí starosta obce najmenej 30 dní pred dňom volieb tak, aby volebný okrsok zahŕňal spravidla 1 000 oprávnených voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 oprávnených voličov."

  Odôvodňujem to tým, čo som spomínal vo svojej úvodnej časti vystúpenia. V podstate navrhujem 30-dennú lehotu na určenie volebných okrskov alebo volebných miestností, tak ako je to v zákone o voľbách do Slovenskej národnej rady, a navrhujem dodržať prax starých volebných okrskov, to znamená rovnaký počet oprávnených voličov ako pri parlamentných aj komunálnych voľbách.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Viac písomne prihlásených poslancov do rozpravy nie je. Ústne sa prihlásil pán poslanec Gajdoš. Chce sa ešte niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Pán poslanec Oberhauser, pán poslanec Orosz, pán poslanec Budaj, pán poslanec Paška. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Gajdoš, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  vážená snemovňa,

  mám vážne výhrady voči § 15 návrhu zákona v ods. 3 až 4, kde sa hovorí o možnosti vedenia kampane rozhlasovými a televíznymi vysielačmi, držiteľmi licencie. Tento paragraf umožňuje viesť nespravodlivú lobistickú kampaň pri zvýhodnení jediného kandidáta. Už dnes je evidentné, že televízia Markíza poskytuje a bude poskytovať široký priestor kandidátovi Rudolfovi Schusterovi. Ako k tomu prídu ostatní kandidáti, ktorí nie sú takí solventní a sú právoplatnými kandidátmi s podporou občanov na základe petičnej akcie?

  Z toho dôvodu navrhujem vypustiť ods. 3 § 15 a z ods. 4 vypustiť ostatnú vetu, ktorá znie: "Náklady na kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní držiteľov licencií uhrádzajú kandidáti alebo politické strany a politické hnutia, ktoré ich kandidovali." Týmto sa umožní kandidátom na prezidenta republiky viesť rovnocennú a spravodlivú kampaň len cez verejnoprávne médiá.

  Návrh zákona nerieši a ani nemôže riešiť otázku tzv. nepriamej kampane cez zahraničné médiá, ktoré majú signálom pokrytú väčšinu územia Slovenskej republiky. Ide hlavne o české a maďarské médiá, už dnes má viditeľnú podporu hlavne v českých médiách profederalisticky ladená, Slovensko nechtiaca Magda Vášáryová. Kto donúti tieto médiá, aby rešpektovali pravidlá tohto zákona a nezvyšovali tak nespravodlivosť a neobjektívnosť vládou navrhovaného zákona?

  Zvolený prezident za podpory neobjektívnych médií nebude prezidentom všetkých občanov, ale mediálnym markízom. Preto prosím o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ako ďalší vystúpi pán poslanec Oberhauser.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy a páni,

  iste voľba prezidenta Slovenskej republiky je mimoriadne dôležitá a naozaj je na chválu tých, ktorí sa snažili spracovať návrh týchto volieb čo najlepšie, že to urobili v krátkom čase, ale ak nám naozaj ide o spravodlivé vytvorenie podmienok na spravodlivé voľby, bolo by potrebné, aby mali vytvorené rovnaké podmienky všetci aj z hľadiska prezentovania sa v médiách. Isteže, najvážnejšie médiá, ktoré v tomto smere budú o výsledkoch volieb rozhodovať, sú televízia a rozhlasové vysielanie. V § 15, v ktorom predkladatelia v spoločnej správe (tlač 130a) sa snažia túto vec riešiť cez finančné obmedzenie 4 mil. Sk za volebnú kampaň, dostatočne nepremysleli, ako je možné zabezpečiť, aby sa zabránilo tretej osobe, aby uhradila za kandidáta na funkciu prezidenta náklady súvisiace s kampaňou. Neviem si to predstaviť, tak ako je to tu navrhnuté, aby sa to v podstate dalo zrealizovať. Takisto vlastne nejaká sankcia, ktorá je vyčíslená v obmedzení, v uložení pokuty 2 mil. Sk, resp. v ďalších sankciách v § 20 ods. 1, 2 a 3, vlastne celý problém v podstate neriešia.

  My sme navrhovali, aby jednoducho kampaň mohla prebehnúť len vo verejnoprávnej Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase, a myslíme si, že treba sa vrátiť k takémuto riešeniu a vytvoriť skutočne rovnoprávne podmienky pre všetkých účastníkov volieb, pre všetkých kandidátov na voľby slovenského prezidenta, aby sme jednoducho nerobili výhody bohatým a obmedzovali tých, ktorí si myslia, že peniaze treba vynaložiť efektívnejšie a lepšie na iné oveľa dôležitejšie veci.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ako ďalší vystúpi pán poslanec Orosz.

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  ctení hostia,

  dňa 14. januára tohto roku sme schválením ústavného zákona číslo 9/1999 Z. z. vytvorili ústavnoprávny priestor na priamu voľbu hlavy štátu občanmi. K tomu, aby sme mohli prikročiť k priamej voľbe prezidenta, je potrebné ešte prekročiť dve legislatívne prekážky.

  1. Schváliť vládny návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.

  2. Schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.

  V tejto chvíli sa zaoberáme prvým zo spomínaných zákonov. Každý z nás si zrejme uvedomuje dôležitosť tohto zákona, ktorý bude slúžiť na bezprostredné vykonanie ústavy. Jeho obsah bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť základných pravidiel pre slobodnú súťaž politických síl v našej spoločnosti.

  V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že budeme prijímať zákon, ktorý sme dosiaľ v našom právnom poriadku nepoznali. Vznikol v relatívne krátkom čase, pretože intenzívne sa na ňom mohlo začať pracovať až po schválení ústavného zákona číslo 9/1999 Z. z., a pritom si dovolím povedať, že ide o veľmi vydarené legislatívne dielo, ktoré určite obstojí aj v prísnom porovnaní s analogickými právnymi úpravami v zahraničí. Žiada sa vyzdvihnúť aj to, že niektoré jeho časti naznačujú smer, ktorým by sa mohlo v rámci tohto volebného obdobia pohnúť platné volebné zákonodarstvo. Mám tu na mysli zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, zákon o voľbách orgánov samosprávy obcí, ako aj eventuálne zákon o voľbách do orgánov regionálnej samosprávy. V tejto súvislosti mám na mysli predovšetkým ustanovenia nami prerokovaného zákona týkajúceho sa volebnej kampane, osobitne v tých častiach, ktoré sa dotýkajú mediálnej kampane, ako aj financovania volebnej kampane.

  V tejto súvislosti chcem upozorniť kolegu poslanca Gajdoša, že na jeho pripomienky už reaguje spoločná správa výborov, kde sa navrhuje úplne iný text tých ustanovení ods. 3 a 4. Je to v návrhu text § 15 ods. 5. A žiada sa pripomenúť aj bod 40 spoločnej správy výborov, kde sa rozširujú kompetencie rady pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Práve v tejto súvislosti si dovolím konštatovať, že v porovnaní s inými volebnými zákonmi, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, prehlbuje tento zákon princíp rovnosti účastníkov volebného zápasu a vytvára dostatočné právne záruky na jeho dodržanie vo volebnom procese. Tým vonkoncom nechcem povedať, že je to zákon, ktorý nie je možné kritizovať a že nemá určité nedostatky. Tento faktor, ktorý som spomenul, sa žiada vyzdvihnúť najmä v súvislosti s dvoma poslednými novelizáciami volebných predpisov, ktoré boli vykonané na konci minulého volebného obdobia a ktoré niesli podľa môjho názoru všetky znaky politickej účelovosti a snahy získať tým pre ich predkladateľov určité výhody pred svojimi politickými konkurentmi. Nie náhodou práve preto skončili obe novely pred Ústavným súdom. Rád by som vyslovil presvedčenie, že prerokovanie tohto návrhu zákona je zjavným signálom toho, že sa s týmito praktikami na Slovensku skončilo.

  Žiada sa ešte vyzdvihnúť, že predkladaný návrh zákona v dnes prerokúvanej podobe je výsledkom tvorivej a konštruktívnej spolupráce legislatívy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, legislatívy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj viacerých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Aj v tomto smere bol legislatívny proces smerujúci k schváleniu tohto zákona inšpirovaniahodný. Myslím si, že všetci, ktorí sa podieľali na jeho konečnej podobe, si zaslúžia poďakovanie. Aj vzhľadom na to, čo som uviedol, som pripravený podporiť tento návrh zákona, myslím, že môžem hovoriť aj v mene ostatných členov poslaneckého klubu SDĽ.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ako ďalší vystúpi pán poslanec Budaj.

 • Vážení kolegovia,

  dovolím si predniesť pozmeňujúci návrh k spoločnej správe k vládnemu návrhu zákona o spôsobe volieb. Navrhujem k § 15 tejto spoločnej správy ods. 7 doplniť na koniec uvedeného odseku tento text: "Cena za jednu minútu vysielacieho času v rozhlasovom vysielaní prevádzkovaného držiteľom licencie je maximálne 10 000 Sk, cena za jednu minútu vysielacieho času v televíznom vysielaní prevádzkovanom držiteľom licencie je maximálne 20 000 Sk."

  Tento návrh zdôvodňujem tým, že návrhy v spoločnej správe výborov neurčujú limit na platby za kampaň kandidátov vo vysielaní prevádzkovateľov na základe licencie, a tým nie sú konformné s myšlienkou určiť celkový limit výdavkov na volebnú kampaň. Som presvedčený, že predložené doplnenie zlepšuje rovnosť šancí kandidátov. Návrh podpísaný 15 poslancami odovzdávam spravodajcovi.

  Ďakujem.

 • Ďalej vystúpi pán poslanec Paška.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán minister,

  ctené kolegyne, kolegovia,

  rovnako ako moji predrečníci chcem aj ja reagovať na spôsob vedenia predvolebnej kampane pri prezidentských voľbách a na pôsobenie tejto kampane tak, aby boli dané rovnaké podmienky všetkým kandidátom.

  Preto navrhujem modifikovať § 15 pozmeňujúcim návrhom, ktorý by som si dovolil predniesť. V § 15 sa vypúšťajú pôvodné odseky 1 až 5 a nahradzujú sa novými odsekmi 1 až 12 s týmto znením:

  "(1) Kampaň pred voľbami (ďalej len "kampaň") sa začína 15 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb. Kampaňou sa rozumie činnosť kandidátov, politických strán a hnutí, prípadne ďalších subjektov v prospech voľby kandidáta, vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa ods. 4 a 5 hromadných informačných prostriedkov, veľkoplošných nosičov, plagátov a iných nosičov informácií.

  (2) Vedenie kampane mimo času určeného v ods. 1 je zakázané.

  (3) V čase kampane má každý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom.

  (4) Slovenský rozhlas a Slovenská televízia vyčlenia na kampaň podľa ods. 1 každý najviac po 1 hodine vysielacieho času na kandidáta, maximálne 10 hodín vysielacieho času tak, aby určením času vysielania nebol žiaden z týchto kandidátov znevýhodnený. Návrh na vysielací čas sa musí uplatniť aspoň 5 dní pred začatím kampane, inak zaniká. Slovenská televízia a Slovenský rozhlas zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií.

  (5) Držiteľ licencie na rozhlasové alebo televízne vysielanie (ďalej len "držiteľ licencie") môže vyhradiť na kampaň najviac po 1 hodine vysielacieho času na kandidáta, maximálne 10 hodín vysielacieho času. Držitelia licencií zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií.

  (6) Úhrady za používanie telekomunikačného zariadenia sa uhrádzajú Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii v rozsahu vysielacieho času poskytnutého v rozsahu ods. 4 zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  (7) Priestor na kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní držiteľov licencií poskytnú kandidátom tí vysielatelia, ktorí chcú kampaň vysielať bezplatne.

  (8) Počas kampane je zakázané vysielať kampaň v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na kampaň.

  (9) Za kampaň sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, pokiaľ sa tieto realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo kampane a sú v súlade s platnými programovými skladbami vysielania prevádzkovateľov vysielania. Prevádzkovatelia vysielania sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie boli vyvážené a nestranné.

  (10) Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa ods. 9 a tých, ktoré sú venované kampani podľa ods. 4 a 5, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta, je počas kampane zakázané.

  (11) Každý kandidát, ktorý je počas kampane predmetom nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií a vyjadrení v rozhlasovom a televíznom vysielaní a v hromadných informačných prostriedkoch, má právo na odpoveď počas kampane. Toto právo uplatňuje u prevádzkovateľa vysielania alebo u šéfredaktora hromadného informačného prostriedku, ktorý odvysielal alebo uverejnil takúto informáciu alebo vyjadrenie. Prevádzkovateľ vysielania alebo šéfredaktor je povinný poskytnúť kandidátom na funkciu prezidenta rovnako hodnotný vysielací čas, v akom bola odvysielaná predmetná informácia alebo vyjadrenie v lehote počas trvania kampane.

  (12) V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní v hromadných informačných prostriedkoch zverejňovať alebo vysielať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom."

  Následne pôvodné odseky 6 až 11 sa prečíslujú na odseky 13 až 18 a nadpis pod § 18 sa presunie pred § 15.

  Uvedený pozmeňujúci návrh, rovnako ako môj predrečník, odovzdám písomne aj s podpismi 15 poslancov.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister vnútra? Nie. Ďakujem.

  Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca výborov? Pán poslanec Šimko, žiadate si záverečné slovo?

  Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Dámy a páni,

  v rozprave vystúpilo 6 poslancov, dostal som 5 písomných návrhov. Pán poslanec Oberhauser mi nedal písomný návrh. Prosím, ak do hlasovania nebude písomný návrh s 15 podpismi poslancov, tak nebude ani možné hlasovať o tomto návrhu.

  Ak dovolíte, poviem niekoľko slov ku každému návrhu.

  Pokiaľ ide o návrh pána poslanca Sopka, ide o návrh, ktorým sa zvyšuje počet okrskových komisií o 100 %. Je potrebné si uvedomiť, že toto zvýšenie vyvolá pomerne značný nárok na prostriedky zo štátneho rozpočtu, bude to niekoľko desiatok miliónov. To je jeden dôsledok tohto návrhu. Treba si uvedomiť, že návrh, aby sa okrsky stanovovali do čísla 2 000, alebo do počtu 2 000 voličov, vychádza z filozofie zákona o vykonaní referenda, a to z toho dôvodu, že vlastne sčítavanie výsledkov hlasovania je veľmi podobné ako pri sčítavaní výsledkov referenda. Tiež je to v podstate hlasovanie v dvojkovej sústave za alebo proti a z toho dôvodu sa predkladateľom javí ako celkom postačujúce, aby počet okrskov bol stanovený obdobne, ako je v zákone o vykonaní referenda.

  Ďalej musím upozorniť, ak by tento návrh prešiel, dostali by sme sa aj do problémov, keďže je tam skrátenie lehoty na ustanovovanie okrskových komisií zo 45 na 30. Toto skrátenie by bolo potrebné, ale pán poslanec to nepredniesol, ale bolo by to potrebné premietnuť aj do § 8 a do § 14 ods. 1, pretože tam ide o úkony, ktoré s tým súvisia a ktoré by bolo potom vlastne potrebné urobiť ešte predtým, než bude stanovená okrsková komisia. Nemám oprávnenie vyjadrovať sa k tomu, či odporúčam alebo neodporúčam schválenie tohto návrhu, ale upozorňujem na to, že schválením tohto návrhu sa dostaneme do situácie, ktorá sa nedá riešiť.

  Ako druhý vystúpil pán poslanec Gajdoš. Dal návrh, ktorý sa dotýka kampane. Tento návrh, samozrejme, je návrhom, o ktorom je možné hlasovať, ale jedine v prípade, že neprejde komplexný návrh, ktorý sa dotýka kampane, ktorý je uvedený pod bodom 16 v spoločnej správe, o ktorom budeme hlasovať.

  Ďalší vystúpil pán poslanec Oberhauser. Ten návrh som zatiaľ nedostal.

  Pán poslanec Orosz nedal návrh.

  Pán poslanec Budaj dal návrh, ktorý sa tiež dotýka kampane, ale tej časti, ktorá je navrhovaná v spoločnej správe a ktorá predstavuje obmedzenie limitu výdavkov. Nie, pardon, späť, je to návrh ku kampani, ale je to návrh k spoločnej správe. V tomto smere náš rokovací poriadok nehovorí o tom, či poslanci môžu dávať návrhy aj k spoločnej správe, to znamená k niečomu, čo ešte neprešlo, alebo len k základnému návrhu. Ja navrhujem, aby sme postupovali v tomto tak, aká bude v konkrétnej chvíli pri hlasovaní skutočnosť. To znamená, že ak prejde návrh v spoločnej správe, ktorý vylúči hlasovanie o niečom, čo bolo v pôvodnom návrhu, tak sa proste o tom už nebude hlasovať. A na druhej strane zase ak bol návrh podaný v spoločnej správe, ak v spoločnej správe prejde, tak sa bude o ňom hlasovať, ak v spoločnej správe ten návrh neprejde, ten základný, tak sa potom nebude hlasovať ani o tom návrhu, ktorý predložil príslušný poslanec k nemu.

  To isté sa týka aj návrhu, ktorý predložil aj pán poslanec Paška. Ten sa tiež týka vlastne spoločnej správy, to znamená, ide o návrh, ktorý je pod bodom 16 k § 15, týkajúci sa kampane. Je tam rozdielne znenie niektorých ustanovení tohto návrhu. Rozhodneme hlasovaním.

  Pán predseda, môžete dať hlasovať.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pýtam sa, pán spoločný spravodajca, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Pán predseda, v prípade, že poslanci nedostali všetky návrhy, rokovací poriadok hovorí o tom, že je potrebné, aby poslanci mali písomné návrhy pred sebou, to znamená, že navrhujem, aby ste vyhlásili krátku technickú prestávku. Nemusí byť 24 hodín. To nie je návrh na rokovanie o nejakom bode programu. Rokovací poriadok vyžaduje, aby písomne boli rozdané tieto návrhy. To znamená, že stačí, keď dáte technickú prestávku na nejakých päť minút.

 • Pán poslanec Kováč, máte procedurálny návrh?

 • Vážený pán predseda, žiadam prestávku do 15.00 hodiny na poradu klubov.

 • Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v schôdzi Národnej rady. Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli prednesené v rozprave písomne a ústne. Prosím spoločného spravodajcu výborov, aby hlasovanie uvádzal.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

  Prosím vás, zaujmite miesto v rokovacej miestnosti. Budeme hlasovať. Upokojme sa.

  Pán spravodajca, máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Budeme najskôr hlasovať o tých bodoch, ktoré gestorský výbor navrhuje schváliť a ktoré som navrhol, aby sme o nich hlasovali spoločne. Nikto nedal návrh na vyňatie žiadneho z týchto bodov na osobitné hlasovanie. Takže najskôr budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a 41. Gestorský výbor navrhuje, aby sme tieto návrhy schválili.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa, budeme hlasovať.

  Hlasujeme za návrh, ktorý predniesol pán spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Teraz budeme hlasovať jednotlivo s návrhom prijať. Gestorský výbor navrhuje, aby sa spoločne hlasovalo o návrhoch 16 a 17, teda o bodoch 16 a 17 zo spoločnej správy s návrhom prijať ich.

 • Budeme hlasovať za tento návrh. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďalej budeme hlasovať osobitne o bode 23a spoločnej správy. Aj tento gestorský výbor navrhuje prijať.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu pána spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Teraz pristúpime k trom bodom zo spoločnej správy, ktoré gestorský výbor navrhuje neschváliť. Najskôr to bude bod 10.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 5 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 94 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • S obdobným návrhom gestorského výboru budeme teraz hlasovať o bode číslo 20, to znamená, gestorský výbor ho navrhuje neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 14 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 90 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

 • Ostatný bod zo spoločnej správy, o ktorom budeme hlasovať, je bod 21. Aj v tomto prípade gestorský výbor ho navrhuje neschváliť.

 • Hlasujeme o tomto návrhu pána spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovali 4 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 88 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predseda, to boli všetky návrhy, ktoré vzišli zo spoločnej správy, teda z rokovania výborov Národnej rady.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy a ktoré podali jednotliví poslanci.

  Ako prvý podal návrh pán poslanec Sopko. Je to návrh, ktorý máme všetci rozdaný, myslím, že ho nemusím čítať.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu, čiže o návrhu pána poslanca Sopka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 61 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Nech sa páči, pán spravodajca, uvádzajte hlasovanie.

 • Ako ďalší vystúpil v rozprave pán poslanec Gajdoš. Predložil návrh, ten návrh však je už v tejto chvíli bezpredmetný, lebo sme schválili iné znenie § 15 v bode 16 a nie je možné hlasovať o jeho návrhu.

  Ďalej vystúpil v rozprave pán poslanec Oberhauser, ktorý tiež ústne predložil návrh, ale nepredložil ho písomne a so súhlasom 15 poslancov, takže ani o tomto návrhu nemôžeme hlasovať.

  A ako ďalší v poradí predložil návrh predpísaným spôsobom pán poslanec Budaj. Máme ho, myslím, všetci rozmnožený, takže ho nemusím čítať. Budeme hlasovať o ňom.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Budaja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 34 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ako posledný podal pozmeňujúci návrh pán poslanec Paška. Je to komplexný návrh § 15 v znení návrhu zo spoločnej správy. Takže môžeme o ňom hlasovať.

 • Hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

 • Tým sme, pán predseda, vyčerpali všetky návrhy zo spoločnej správy, aj podané doplňujúce a pozmeňujúce návrhy poslancov. Keďže bol prijatý jeden návrh, ktorý vzišiel z rozpravy, jeden doplňujúci, respektíve pozmeňujúci návrh a gestorský výbor nedal odporúčanie podľa § 84 ods. 2, aby sa v takom prípade pristúpilo k tretiemu čítaniu okamžite, musíme postupovať podľa tohto ustanovenia, to znamená rokovať v treťom čítaní až zajtra.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Čiže budeme pokračovať v rokovaní o tomto zákone zajtra.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 293/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 398/1998 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 150. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 133.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky Ľubomír Fogaš.

  Dávam vám slovo, nech sa páči, pán podpredseda.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám z poverenia vlády Slovenskej republiky predložil návrh zákona, ktorým sa upraví zákon číslo 38/1993 Z. z. Návrh zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky...

 • Ruch v sále.

 • Prosil by som pánov poslancov, panie poslankyne, aby venovali pozornosť rokovaniu.

 • ... o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a doplnení Občianskeho súdneho poriadku, ktorý ste vlastne v súčasnom období prerokúvali alebo prerokúvate, si vyžaduje i ďalšie zmeny. Realizácia priamej voľby prezidenta Slovenskej republiky si žiada upraviť aj konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktoré je upravené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky číslo 38/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 293/1995 Z. z. a v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 398/1998 Z. z.

  V ústavnom zákone číslo 9/1999 Z. z. je upravená priama voľba prezidenta Slovenskej republiky a je tiež ustanovené, že o zákonnosti tejto voľby rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky. To je dôvod, prečo bol pripravený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 38/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 293/1995 Z. z. a v znení už citovaného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  Je potrebné, aby predmetný zákon nadobudol účinnosť tak, aby Ústavný súd podľa neho mohol konať už o sťažnostiach na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb prezidenta Slovenskej republiky, na podanie ktorých začína plynúť lehota prvým dňom po zákonom predpísanom vyhlásení výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky a končí vlastne desiatym dňom.

  Návrh zákona predstavuje vcelku jednoduché úpravy, ktorými sa stanovujú procesné podmienky a dôvody na uskutočnenie konania. Nie je nejakou zásadnou novelou zákona číslo 38/1993 Z. z., napriek tomu ide o vážnu novelu, ktorá umožňuje realizovať ústavné práva zakotvené v ústavnom zákone číslo 9/1999.

  Prosím vás preto, vážené poslankyne, vážení poslanci, aby ste tomuto návrhu zákona venovali primeranú pozornosť a prijali ho na ďalšie ústavné a zákonodarné pokračovanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády, a prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, poslancovi Ivanovi Šimkovi.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších právnych predpisov, ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Pokiaľ ide o vecnú stránku, hovoril tu o tom predkladateľ. Ide o vyvolanú zmenu, ktorá vychádza z ústavného zákona číslo 9 z januára tohto roku, ktorým sa zaviedla priama voľba prezidenta. Ide v podstate o to, že je potrebné, aby sme do ustanovení o jednotlivých konaniach pred Ústavným súdom premietli to, čo sme už zakotvili v ústave, to znamená, že v prípade povedzme volebných sťažností pri voľbe prezidenta bude možné, aby rozhodoval Ústavný súd. Túto možnosť sme už schválili v ústavnom zákone, ale je potrebné, aby podrobnejšie tieto konania boli upravené aj v príslušnom zákone, ktorý upravuje konanie pred Ústavným súdom.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí predmetný vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 133 zo dňa 25. februára 1999 prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady ústavnoprávny výbor, pričom odporúčam, aby ústavnoprávny výbor uvedený vládny návrh prerokoval v lehote do 7. mája tohto roku.

  Vážený pán predseda, skončil som a odporúčam otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásila pani poslankyňa Tóthová.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

  vážený pán podpredseda slovenskej vlády,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážení prítomní,

  predkladaná novela zákona o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov sa dostáva na rokovanie pléna Národnej rady v prvom čítaní v súvislosti s prijatím ústavného zákona číslo 9/1999, ktorým sa uplatnila a upravila priama voľba prezidenta Slovenskej republiky a ktorý upravil, že o zákonnosti tejto voľby rozhoduje Ústavný súd.

  Pri novelizácii zákona logicky vzniká otázka, či pri vstupe do obsahu toho-ktorého právneho predpisu netreba novelizovať aj ďalšie otázky, prípadne doplniť existujúcu úpravu v tých otázkach, ktoré v praxi spôsobujú problémy, resp. ktorých podrobnejšia úprava je želateľná. Takáto bola legislatívna prax Slovenskej republiky dosiaľ, ktorá tento princíp legislatívnej ekonomiky uplatňovala. Pri skúmaní zákona, ktorý má byť novelizovaný, som dospela k záveru, že sú aj ďalšie otázky, ktoré by bolo potrebné upraviť. Osobne sa domnievam, že takúto úpravu by si vyžadoval § 45, ktorý má vlastne vykonať článok 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý uvádza, že Ústavný súd podáva výklad ústavných zákonov, ak je vec sporná. Druhá veta tohto článku uvádza, že podmienky ustanoví zákon. Myslím, že je nám všetkým jasné, že ide o ustanovenie podmienok, kedy Ústavný súd podáva výklad ústavných zákonov, resp. upraví otázky, čo treba rozumieť aj pod pojmom vec sporná.

  Platný zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov sa však touto otázkou nezaoberá, ako to ukladá ústava. A môžem povedať, že dosiaľ sa s touto otázkou nevysporiadal. Spomínaný § 45 len uvádza, že Ústavný súd podáva výklad ústavných zákonov len vtedy, ak je vec sporná. Ak porovnáme text § 45 zákona s textom ústavy, teda článku 128, ktorý má vykonať, zistíme, že zákon neustanovuje bližšie, čo treba rozumieť pod ústavným pojmom vec sporná. Ale text ústavy rozširuje len o nič nehovoriace spojenie, že sa výklad dáva len vtedy, t. j., že Ústavný súd podáva výklad ústavných zákonov len vtedy, ak je vec sporná.

  V doterajšej praxi ústavného súdnictva v Slovenskej republike sa práve výklad pojmu, čo treba rozumieť pod spornou vecou, stal veľmi citlivou otázkou, ktorej výklad často rozčeril hladinu spoločenského, a dovolím si povedať, aj politického života. Nasledujúci paragraf tohto zákona, t. j. § 46 uvádza, že oprávnenými na podanie návrhu sú osoby uvedené v § 18 ods. 1 písm. a) až e), t. j., že podať návrh na výklad môže jedna pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident, vláda Slovenskej republiky, súd a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Myslím, že v tomto problém nie je. Z ústavy a vykonávacieho zákona jasne vyplýva, kto je oprávneným subjektom.

  V praxi vzniká problém pri skúmaní, či vlastne v tom-ktorom prípade je vec sporná. Dosiaľ na zodpovedanie tejto otázky vytváral mantinely, resp. vytvárali sa mantinely nálezmi Ústavného súdu. Ale, vážení, ústava jasne uvádza, že podmienky ustanoví zákon. Teda aj podmienky, resp. bližšie určenie, kedy ide o spornú vec, by mal vymedziť zákon, a nie nálezy Ústavného súdu.

  Osobne som hlboko presvedčená po preštudovaní viacerých nálezov Ústavného súdu vzťahujúcich sa na túto otázku, že na prijatie návrhu na výklad ústavy a ústavných zákonov sa vyžaduje existencia sporu medzi navrhovateľom, t. j. buď medzi jednou pätinou poslancov, prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, súdom alebo generálnym prokurátorom a ďalším subjektom. Navyše navrhovateľ musí mať určitú kompetenciu k ustanoveniu ústavy, o výklad ktorého žiada, resp. musí byť dotknuté jeho právne postavenie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, mne sa natíska otázka, či sa kryjú pojmy vec sporná a požiadavka existencie sporu. Podľa môjho názoru jednoznačne nie. Navyše, dovolím si položiť otázku, z ktorého článku ústavy, resp. z ktorého ustanovenia zákona vyplýva, že Ústavný súd podáva výklad len vtedy, ak navrhujúci subjekt preukáže, že v spornej veci má kompetenciu, resp. že je dotknuté jeho právne postavenie. Dovolím si jednoznačne uviesť, že niet takého právneho predpisu, z ktorého by takáto povinnosť vyplývala, a toto nevyplýva ani zo samotnej ústavy. Teda tieto podmienky na uskutočnenie výkladu Ústavným súdom nie sú zákonnými podmienkami, sú podmienkami stanovenými nálezmi Ústavného súdu. Ústava Slovenskej republiky však v článku 128 jednoznačne uvádza, že podmienky ustanoví zákon.

  Na základe uvedených úvah zastávam názor, že treba novelizovať aj § 45 zákona o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Toto ustanovenie by malo jasne stanoviť, kedy treba považovať vec za spornú. To dnešná právna úprava nečiní.

  V napätom polarizovanom politickom prostredí, aké je v Slovenskej republike, by bolo prispelo k lepšej transparentnosti tejto otázky vymedzenie toho, čo je vec sporná v zákone. Myslím, že nie je nezanedbateľná skutočnosť, že by sa odbúralo aj politizovanie okolo uznesení Ústavného súdu, ktorými sa rozhodlo o prijatí alebo o neprijatí toho-ktorého návrhu na konanie.

  Ak predložený návrh novelizácie, o ktorom teraz rokujeme, bude schválený do druhého čítania, predložím, vážené panie poslankyne a páni poslanci, s príslušným počtom podpisov poslancov aj konkrétne znenie doplnenia textu § 45.

  Vážené dámy a vážení páni, ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť niekto ústne. Pán poslanec Kresák. Ešte niekto? Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok.

  Pán poslanec Kresák má faktickú poznámku.

  Uzatvoril som možnosť ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Kresák.

 • Iba by som chcel veľmi stručne váženú snemovňu upozorniť na pochybenie, ktoré tu odznelo, keď sa konštatovalo, že navrhovateľom v prípade, ktorý spomínala pani poslankyňa Tóthová, môže byť Národná rada Slovenskej republiky. Iba chcem povedať, že čítajúc článok 130 ods. 1 písm. a), vidím tam napísané "najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky". Musím sa teda opýtať, odkedy je pätina poslancov Národnej rady Národná rada Slovenskej republiky. Takže toto je dosť vážny problém, ktorý treba zobrať na zreteľ aj pri diskusii o tom, kto môže podávať návrh na riešenie prípadného sporu o výklad ústavy.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Pán podpredseda vlády, chcete zaujať stanovisko k rozprave?

  Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo.

  Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  odznelo len jedno vystúpenie v rámci rozpravy. V tomto vystúpení pani poslankyňa poukázala na problémové ustanovenie § 45 zákona číslo 38/1993 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Toto ustanovenie však predložený návrh, náš predložený návrh neodporúča v tejto chvíli meniť. Som presvedčený, že je viacero otázok, o ktorých môžeme v súvislosti s našimi právnymi úpravami diskutovať. V tejto chvíli však vláda sústredila svoju pozornosť, a prosím o to aj vás, predovšetkým na to, aby sme mali vytvorený slušný právny rámec na to, aby voľba prezidenta Slovenskej republiky podľa ústavného zákona číslo 9/1999 sa uskutočnila tak, aby nemohla byť spochybniteľná, aby boli súčasne vytvorené všetky nástroje na to, aby pri prípadných sporoch a pochybnostiach mohol o nich rozhodnúť Ústavný súd. Náš návrh zákona teda smeruje k vytvoreniu podmienok na hladkú priamu voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

  Komentovať vystúpenie pani poslankyne v tejto chvíli nebudem, pretože predmetné ustanovenie nie je predmetom novely. Chcem len pripomenúť, že pani poslankyňa chce podať takýto návrh, tak je potrebné, aby sme si všimli ustanovenia rokovacieho poriadku, či je možné, aby počas prerokúvania predlohy návrhu zákona sme predkladali zmeny ďalších ustanovení, ktoré nie sú predmetom navrhovanej zmeny, ale to ponechávam na posúdenie pani poslankyni Tóthovej.

  Predpokladám teda, že návrh, ktorý sme predložili, keďže viac vystúpení v tomto smere nebolo, je návrh, ktorý je zrelý na to, aby bol zaradený do ďalšieho pokračovania, teda zaradený do druhého čítania. A verím, že ho vo svojom hlasovaní podporíte.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo.

  Dámy a páni, len veľmi stručne k vystúpeniu pani poslankyne Tóthovej. V podstate súhlasím s tým, že naozaj toto ustanovenie ústavy by si vyžadovalo podrobnejšiu úpravu, pretože už viackrát sme sa dostali do problému, ako si vysvetľovať, čo to znamená, či je to vec sporná, či je svojou vnútornou povahou sporná alebo či musí byť spor medzi orgánmi, aké orgány to sú a kedy je legitimácia a podobne.

  Fakt je však to, čo tu naznačil pán podpredseda vlády, že pri rokovaní o tomto realizačnom zákone, ktorý vykonáva ústavu, ktorý má ten rozsah, pre ktorý sa rozhodol navrhovateľ, nie je možné otvárať ďalšie články. Vylučuje to § 94 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, kde sa hovorí o tom, kde sa ustanovuje, že pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, nemožno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, teda nie je možné otvárať nové ustanovenia. Ale odporúčam vám, aby ste pripravili novelu zákona v rámci zákonodarnej iniciatívy ako poslankyňa. Toľko k rozprave.

  Pán predseda, predložil som návrh, iný návrh nebol. Môj návrh teda bol odporúčaním podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku a podstatou tohto návrhu je, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že odporučí návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Čiže pristúpime k prvému hlasovaniu, to znamená podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, tak ako to uviedol pán spravodajca.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať o tomto návrhu.

  Prezentovalo sa 69 poslancov.

  Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Pán predseda, odporúčam, aby ste dali hlasovať ešte raz. Je tu evidentne viac poslancov ako 76.

 • Hlasy z pléna.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím vás, zaujmite svoje miesta. Prosil by som spravodajcu, aby zaujal svoje miesto.

  Pán spravodajca, nech sa páči, budeme hlasovať.

 • Pán predseda, môžeme hlasovať o návrhu, ktorý som predložil na úvod rokovania, o tomto vládnom návrhu zákona a podľa ktorého som navrhol, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. c) zákona o rokovacom poriadku, t. j., že Národná rada návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa. Budeme hlasovať o tomto návrhu pána spravodajcu.

  Prezentujme sa a hlasujeme.

  Prezentovalo sa 70 poslancov.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je nás málo.

  Vyhlasujem polhodinovú prestávku a prosil by som predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície, aby prišli do traktu predsedu Národnej rady.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať po prestávke. Prosím pána spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Navrhujem, aby sme znovu skúsili hlasovať o návrhu, ktorý som predložil pred otvorením rozpravy, to znamená o návrhu podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku. Obsahom tohto návrhu je, že ak ho odhlasujeme, Národná rada bude rokovať o vládnom návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu spravodajcu.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 73 poslancov. Je nás málo.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prerušujem rokovanie 11. schôdze do zajtra do 9.00 hodiny.