• Panie poslankyne, páni poslanci, skúsime sa zaprezentovať, či budeme uznášaniaschopní. Prosím, aby ste zaujali rokovacie miesta a pripravili sa na prezentáciu na dnešnom rokovacom dni. Prosím, aby ste sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 78 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada je schopná sa uznášať.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram štvrtý rokovací deň 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadal pán poslanec Delinga, pán poslanec Galbavý, pán poslanec Prokeš, pán poslanec Tuchyňa. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, na včerajšom rokovaní poslaneckého grémia nedošlo k dohode o postupe rokovania o správach mandátového a imunitného výboru (tlač 144 a 145) podľa § 142. Využívam teda ustanovenie § 146 zákona o rokovacom poriadku, ktorý znie: Ak sa počas schôdze Národnej rady vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto zákona, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci. Na návrh poslanca Národná rada rozhodne bez rozpravy o tom, že predsedajúci rozhodne o pochybnosti o postupe podľa tohto zákona až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru. Na základe toho podávam návrh, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým žiada Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k § 142 k týmto predmetným veciam. Zároveň o tomto procedurálnom návrhu dávam hlasovať bez rozpravy.

  Prosím, aby ste sa prezentovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 109 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh bol prijatý.

  Vyhlasujem hodinovú prestávku, počas ktorej zasadne ústavnoprávny výbor. Rokovanie Národnej rady bude pokračovať o 10.10 hodine.

  Prosím, pán poslanec Orosz - procedurálny návrh.

 • Prosím členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby do piatich minút prišli do rokovacej miestnosti ústavnoprávneho výboru, začneme rokovať.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, prosím, keby ste sa posadili na svoje miesta, aby sme mohli pokračovať v rokovaní. Prosím vás, zaujmite svoje rokovacie miesta.

  Pokračujeme ďalej v rokovaní štvrtého dňa 10. schôdze Národnej rady.

  Prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru, aby informoval Národnú radu o stanovisku výboru.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  ctení hostia,

  uznesením Národnej rady Slovenskej republiky bol Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky poverený podľa § 146 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky zaujať stanovisko k postupu podľa § 142 posledná veta zákona o rokovacom poriadku v súvislosti s prerokovaním správ Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 144 a 145) na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  V súlade s týmto uznesením sa Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zišiel na svojej schôdzi a rokoval o svojom stanovisku k výkladu § 142 druhá veta zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prijal k § 142 druhá veta rokovacieho poriadku nasledujúce stanovisko.

  Zákonodarca v ustanovení § 142 druhá veta zaviazal Národnú radu, aby rozhodla o žiadosti podľa § 141 ods. 1 na svojej najbližšej schôdzi, t. j. na schôdzi, ktorá sa bude konať ako prvá po dni, v ktorej predseda Národnej rady dostal žiadosť o vydanie súhlasu na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie do väzby pod podmienkou, že do tohto dňa dostala stanovisko mandátového a imunitného výboru.

  Zároveň som povinný vás informovať v zmysle § 52 ods. 5 rokovacieho poriadku, že s týmto stanoviskom nevyslovili súhlas, zdržali sa hlasovania poslanec Peter Brňák, poslanec Gašparovič, poslanec Cuper a poslanec Fico. Na základe prijatého stanoviska k výkladu § 142 druhá veta zákona o rokovacom poriadku si dovolím konštatovať, že v súlade s týmto stanoviskom nie sú procesné prekážky na to, aby sa pokračovalo na 10. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky hlasovaním o zaradení príslušných bodov programu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, na základe stanoviska ústavnoprávneho výboru pristúpime k rokovaniu o

  správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokúvaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 8. februára 1999 evidovanej pod číslom ČVS:VKE-1/30-99 o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú máte predloženú ako tlač číslo 144.

  Vzhľadom na to, že ďalším bodom programu je

  správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokúvaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. februára 1999 evidovanej pod číslom ČVS:VKE-7/30-98 o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú máte predloženú ako tlač číslo 145, podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku navrhujem zlúčiť úvodné slová a rozpravu k týmto bodom programu s tým, že o každom návrhu uznesenia budeme hlasovať osobitne. Podľa § 24 ods. 4 rokovacieho poriadku o tomto návrhu budeme hlasovať bez rozpravy - ihneď.

  Prosím, aby ste sa pripravili na hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 74 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že s návrhom na zlúčenie úvodného slova a rozpravy k týmto bodom programu sme vyjadrili súhlas.

  Prosím tých pánov poslancov a poslankyne, ktorí sa prihlasovali do rozpravy k jednotlivým bodom, ktoré boli predložené pred rokovacou sálou, či môžem považovať vaše prihlásenie do rozpravy k bodu tlač číslo 144 za evidentné a totožné aj s tým ďalším bodom tak, aby sme nemuseli znova uskutočňovať procedúru prihlasovania sa a znova dávať technickú prestávku. Áno.

  Pristúpime teda k rokovaniu o týchto bodoch programu.

  Procedurálny návrh má pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  viem, že je snaha to urýchliť, ale ak sme sa doteraz nerozbehli, tých päť minút nemôže zabiť túto snemovňu, aby sa vytvorila technická prestávka, pretože niektorí poslanci chcú vystupovať pri tlači 144, druhí pri tlači 145. Ak sa to spojilo, tak zrejme by bolo dobré, aby nanovo bola daná možnosť prihlásenia do rozpravy a potom môžeme pokračovať.

 • Áno, len chcem uviesť, že k tlači 145 predtým, ako som zobral materiály zo stola, nebol prihlásený žiadny poslanec. Práve z toho dôvodu som urobil tento krok a dal ako návrh.

  Pán poslanec Cabaj, beriete teda tento procedurálny návrh späť a môžeme sa stotožniť s tým, čo som navrhol?

 • Nemôžem ho zobrať späť, pretože je právo poslanca, aby sa prihlásil do rozpravy pred začatím prerokúvania bodu. To znamená, že tí, ktorí sa chceli do rozpravy k tlači 145 prihlásiť, mali ešte možnosť v priebehu rokovania o tlači 144. Tak preto navrhujem tú technickú prestávku.

 • Prosím vás, dajme päťminútovú prestávku s tým, že bude znova prihlásenie sa do rozpravy.

  Prosím pánov poslancov, aby zaujali miesta v rokovacej sále. Pristúpime k rokovaniu o týchto bodoch programu: správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru a jeho zisteniach spolu s návrhmi uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedie predseda výboru poslanec Viliam Sopko. Prosím ho, aby sa ujal slova.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky mi uložil ako predsedovi výboru predložiť Národnej rade podľa § 141 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku zistení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Plním si túto povinnosť a predkladám vám správu.

  Žiadosť o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Mgr. Gustáva Krajčiho predložil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky vyšetrovateľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky svojím listom dňa 8. februára 1999. List je v prílohe.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 123 z 9. februára 1999 pridelil uvedenú žiadosť Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady s tým, aby podľa § 141 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady žiadosť prerokoval a aby predložil Národnej rade správu o výsledkoch svojich zistení spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pred rokovaním Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda výboru riaditeľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru ministerstva vnútra o doplnenie žiadosti vyšetrovateľa o ďalšie podklady nevyhnutné na objektívne posúdenie tejto žiadosti na rokovaní mandátového a imunitného výboru. Po konzultáciách s ministrom vnútra Slovenskej republiky boli požadované podklady doručené Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady dňa 12. februára 1999. Vzhľadom na to, že chýbali ďalšie podklady, ako je uznesenie vlády Slovenskej republiky vo veci vykonania referenda a vytlačenia nových hlasovacích lístkov, ako aj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady pán Gustáv Krajči oboznámil Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky s predmetnými dokladmi.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa na svojej 6. schôdzi dňa 15. februára 1999 oboznámil so žiadosťou vyšetrovateľa o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Mgr. Gustáva Krajčiho. Ďalej sa oboznámil s dodatkom k žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie, ktoré vo forme vyšetrovacej správy spracoval vyšetrovateľ.

  V predloženej žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sa uvádza, že vykonaným vyšetrovaním boli zistené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c), ods. 2 písm. c) Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery podľa § 176 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že Mgr. Gustáv Krajči v priebehu mesiaca máj 1997 zneužil zastávanú funkciu ministra vnútra Slovenskej republiky a podpredsedu Ústrednej komisie pre referendum tým, že:

  a) si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia 30 ods. 1 písm. b) zákona číslo 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, keď nezabezpečil splnenie uznesenia Ústrednej komisie pre referendum zo dňa 5. mája 1997, ktorým bola v súlade s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 13. marca 1997 o vyhlásení referenda uverejneného v Zbierke zákonov pod číslom 76/1997 Z. z. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky uložená povinnosť vyhotoviť a predložiť Ústrednej komisii pre referendum v termíne do 7. mája 1997 predlohu hlasovacieho lístka na jeho opečiatkovanie podľa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona;

  b) vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, keď po vytlačení hlasovacích lístkov, ktoré boli obsahovo v súlade s rozhodnutím Ústrednej komisie pre referendum z 5. a 16. mája 1997 a zodpovedali zákonným podmienkam pre obsah hlasovacieho lístka podľa ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 zákona, po jeho čiastočnom doručení obciam bez zákonného oprávnenia vydal dňa 21. mája 1997 pokyn pracovníkom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby tieto hlasovacie lístky nedoručili a pokiaľ už boli doručené, aby boli stiahnuté späť;

  c) prekročil svoju právomoc a súčasne ju vykonával spôsobom odporujúcim zákonu, keď dňa 21. mája 1997 vydal pokyn zabezpečiť objednanie a vytlačenie štyri a pol milióna hlasovacích lístkov u dodávateľa Perex, akciová spoločnosť, Bratislava, ktorých obsah nerešpektoval vyhlásené referendum prezidentom Slovenskej republiky z 13. mája 1997 uverejnené pod číslom 76/1997 Z. z., a tieto boli v rozpore s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) zákona, ako aj s uznesením Ústrednej komisie pre referendum zo dňa 5. a 16. mája 1997, pričom vynechaním štvrtej referendovej otázky, použitím pečiatky Ústrednej komisie pre referendum pri tlači tohto hlasovacieho lístka sfalšoval verejnú listinu, hlasovací lístok a jej vytlačením a distribúciou spôsobil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky škodu vo výške najmenej 1 966 204 Sk.

  Vo vyšetrovacej správe, ktorou vyšetrovateľ doplnil žiadosť o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Mgr. Gustáva Krajčiho, je uvedený prehľad listinných dôkazov v predmetnej veci. Ďalej je to uvedené, že Mgr. Gustáv Krajči sa dopustil trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa v zmysle § 158 ods. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) Trestného zákona tým, že v úmysle spôsobiť občanom – voličom škodu na ich právach rozhodovať o otázkach vyhláseného referenda a v konečnom dôsledku zmarenia výsledkov celého referenda k otázkam vstupu Slovenskej republiky do NATO a o priamej voľbe prezidenta vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonom a tiež prekročil svoju právomoc vyradením štvrtej otázky vyhláseného referenda a vydaním pokynu na objednanie tlače hlasovacieho lístka s troma otázkami, pričom vynechal štvrtú referendovú otázku.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky bol pri rokovaní oboznámený s tým, že na Ústavný súd Slovenskej republiky boli predložené návrhy generálneho prokurátora Slovenskej republiky a skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých navrhovatelia žiadajú o výklad článku 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky v nadväznosti na rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 1998 o amnestii.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky umožnil poslancovi Mgr. Gustávovi Krajčimu účasť na schôdzi výboru a vyjadriť sa o žiadosti.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky v záujme objektívneho posúdenia žiadosti na trestné stíhanie pána poslanca Mgr. Gustáva Krajčiho pozval na schôdzu výboru vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky mjr. JUDr. Helenu Hesounovú. Na schôdzi výboru sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Slovenskej republiky pán Jaroslav Ivor.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokúvaní žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie pána poslanca Mgr. Gustáva Krajčiho dôsledne rešpektoval skutočnosti, že nie je oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu ani o tom, či si za svoj čin zaslúži zákonný trest. Takáto kompetencia patrí podľa článku 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky výlučne súdu.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti vyšetrovateľa a jej doplnenia, na základe oboznámených dôkazov, na základe výsledkov rozpravy zistil a vyjadril to aj vo svojom uznesení číslo 8 z 15. februára 1999, že sú dané podmienky na trestné stíhanie poslanca pána Mgr. Gustáva Krajčiho.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 7. schôdzi, tá sa konala 17. februára 1999, prerokoval návrh správy o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa z 8. februára 1999 evidovanej pod číslom ČVSVKE-1/30-99 o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady pána Gustáva Krajčiho. Mandátový a imunitný výbor svojím uznesením číslo 11 vyslovil súhlas s predloženým návrhom. Z prítomných 17 členov výboru 12 členov výboru vyslovilo súhlas s predloženým návrhom správy, 5 členov výboru nevyslovilo súhlas. Na základe vlastnej žiadosti členov výboru, ktorí nevyslovili súhlas s uznesením výboru v zmysle § 52 ods. 5 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, uvádzam ich mená: Irena Belohorská, Oľga Keltošová, Peter Baco, Tibor Cabaj a Ivan Gašparovič.

  Panie poslankyne, páni poslanci, to bola prvá správa o zistení mandátového a imunitného výboru.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky mi rovnako uložil ako predsedovi výboru predložiť Národnej rade podľa § 141 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady správu o zistení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a nasledovný návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Plním si túto úlohu a predkladám vám druhú správu.

  Žiadosť o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady pána Mgr. Gustáva Krajčiho predložil predsedovi Národnej rady vyšetrovateľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru ministerstva vnútra svojím listom dňa 9. februára 1999. List je v prílohe.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 122 z 9. februára 1999 pridelil uvedenú žiadosť Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, aby podľa § 141 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku žiadosť prerokoval a aby predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku svojich zistení spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pred rokovaním Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda výboru riaditeľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru ministerstva vnútra o doplnenie žiadosti vyšetrovateľa o ďalšie podklady nevyhnutné na objektívne posúdenie tejto žiadosti na rokovaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady. Po konzultáciách s ministrom vnútra Slovenskej republiky boli požadované podklady doručené Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady dňa 12. februára 1999.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady sa na svojej 6. schôdzi 15. februára 1999 oboznámil so žiadosťou vyšetrovateľa zo dňa 9. februára 1999 o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Mgr. Gustáva Krajčiho. Ďalej sa oboznámil s dodatkom k žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie, ktoré vypracoval vyšetrovateľ Policajného zboru. Dodatok obsahuje rozhodnutia a listinné dôkazy a úradné záznamy.

  V predloženej žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sa uvádza, že vykonaným vyšetrovaním sú zistené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, že pán Mgr. Gustáv Krajči zneužil zastávanú funkciu ministra vnútra Slovenskej republiky tým, že koncom mesiaca augusta 1998 už v čase účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície schválil vlastnoručným podpisom spôsobom odporujúcim zákonu rozhodnutie ministra vnútra Slovenskej republiky pod číslom SPC-837/1-98 vydané so spätným dátumom 30. marca 1998 na odstránenie tvrdosti v zmysle ustanovenia § 155 zákona Slovenskej národnej rady číslo 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru, hoci tento zákon už nebol v tom čase účinný, pre plukovníka Dr. Ladislava Polku, narodeného 12. januára 1952, v tom čase štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby sa menovanému čas jeho zaradenia do neplatenej zálohy pri udelení služobného voľna bez nároku na služobný príjem od 23. júna 1992 do 31. marca 1998 započítala do času trvania služobného pomeru rozhodujúceho pre nárok na odchodné a jeho výšku v celom rozsahu.

  Na podklade predmetného rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so skončením služobného pomeru Dr. Ladislava Polku ku dňu 30. novembru 1998 mu bolo neoprávnene priznané odchodné v sume vyššej o sumu 136 tisíc Sk, ako bol zákonný nárok, čím by vznikla Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky škoda v uvedenej sume. K vyplateniu tejto sumy nedošlo v dôsledku zrušenia predmetného rozhodnutia v rámci mimoriadneho opravného prostriedku dňa 9. 12. 1998. Mgr. Gustáv Krajči teda vydal príslušné rozhodnutie so spätným dátumom, hoci mal vedieť, že v auguste 1998 je účinný zákon o štátnej službe číslo 73/1998 Z. z. okrem iného aj preto, že sám bol jeho predkladateľom, zdôvodňoval ho a dobre poznal. Mal vedieť, že podľa tohto zákona nie je možné rozhodovať spätne o odstránení tvrdosti, že takémuto rozhodnutiu musí predchádzať okrem iného i žiadosť o skončenie služobného pomeru. Teda Dr. Ladislav Polka v žiadnom prípade nespĺňal podmienky na schválenie takéhoto rozhodnutia ministrom vnútra. Niet sporu o tom, že predmetné a nezákonné rozhodnutie podpísal pán Mgr. Gustáv Krajči, a to v čase po 26. 8. 1998 po registrácii v príslušnom protokole.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky umožnil poslancovi pánu Mgr. Gustávovi Krajčimu účasť na schôdzi výboru a vyjadriť sa o žiadosti.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky v záujme objektívneho posúdenia žiadosti na trestné stíhanie poslanca pána Mgr. Gustáva Krajčiho pozval na schôdzu výboru vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podplukovníčku Dr. Škarbovú. Na schôdzi výboru sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru Slovenskej republiky pán Jaroslav Ivor.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokúvaní žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca pána Mgr. Gustáva Krajčiho dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie je oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu ani o tom, či si za svoj čin zaslúži zákonný trest. Takáto kompetencia podľa článku 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky patrí výlučne súdu.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti vyšetrovateľa a jej doplnenia, na základe oboznámených dôkazov, na základe ďalších listinných dôkazov, ktoré na základe požiadania členov výboru predložil vyšetrovateľ priamo na schôdzi výboru, a ďalej na základe výsledkov rozpravy zistil a vyjadril to aj vo svojom uznesení číslo 9 zo 16. februára 1999, že sú dané podmienky na trestné stíhanie poslanca pána Mgr. Gustáva Krajčiho.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 7. schôdzi, ktorá sa konala 17. februára 1999, prerokoval návrh správy o výsledku svojich zistení vo veci žiadosti vyšetrovateľa z 9. februára 1999. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 10 vyslovil súhlas s predloženým návrhom správy. Z prítomných 17 členov výboru 12 členov výboru vyslovilo súhlas s predloženým návrhom, 5 členov výboru súhlas nevyslovilo. Na základe vlastnej žiadosti členov výboru, ktorí nevyslovili súhlas s uznesením výboru podľa § 52 ods. 5 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, sa uvádzajú ich mená: Irena Belohorská, Oľga Keltošová, Peter Baco, Tibor Cabaj, Ivan Gašparovič.

  Pán predsedajúci, skončil som.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Sopkovi za predloženie správy k tlačiam 144 a 145. Žiadam, aby pán poslanec zaujal miesto navrhovateľa k obom správam.

  Vážení páni poslanci, poslankyne, otváram rozpravu o týchto bodoch programu dnešného rokovania 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že rozprava je spoločná k obidvom bodom, ale o každom návrhu na uznesenie sa bude hlasovať osobitne, žiadam vás, páni poslanci a panie poslankyne, aby ste svoje pozmeňujúce, respektíve iné návrhy na uznesenia k obidvom bodom predkladali písomne a podľa poradia tak, ako sa vystupovalo. Zároveň oznamujem, že do rozpravy sa písomne prihlásili títo poslanci: za kluby pán poslanec Gašparovič, pán poslanec Nagy, pán poslanec Krumpolec, pán poslanec Orosz. Ďalej písomne prihlásení do rozpravy sú pán poslanec Kačic, pani poslankyňa Keltošová, pán poslanec Gajdoš, pán poslanec Lexa, pán poslanec Baco, pán poslanec Danko, pán poslanec Slobodník, pán poslanec Osuský, pán poslanec Cabaj, pán poslanec Šebej, pani poslankyňa Mušková, pán poslanec Hofbauer, pán poslanec Mikloško, pán poslanec Engliš, pán poslanec Kozlík, pán poslanec Húska, pán poslanec Gyurovszky, pán poslanec Drobný, pán poslanec Husár, pán poslanec Tkáč, pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Ambróš, pán poslanec Oberhauser, pani poslankyňa Sabolová, pán poslanec Cuper a pán poslanec Kandráč.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Páni poslanci, bola daná päťminútová prestávka, kde sme sa jasne dohodli, že sa prihlásia všetci, aj tí poslanci, ktorí sa pôvodne prihlásili do rozpravy. Bol to váš návrh, vaša žiadosť. Na vašu žiadosť sme, samozrejme, takúto možnosť urobili. Páni poslanci, je možné prihlásiť sa ústne do rozpravy. Prosím, aby ste to rešpektovali, pretože toto právo bolo skutočne dané, aby sme sa prihlásili do rozpravy nanovo.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Pán poslanec Cabaj požiadal dvakrát, aby sme urobili päťminútovú prestávku, vlastne zrušili prihlásenie podľa bodov k tlači 144 a 145. Áno, je to tak, páni. Je to tak, môžeme to zo stenografického záznamu overiť.

  S procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Andrejčák.

  Nech sa vám páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predsedajúci, protestujem proti tomu, že nie je uznané, že som sa prihlásil. Na tom hárku, kde som sa podpisoval, pán predseda výboru Sopko namiesto mena dokonca napísal takisto podpis a nedal tam svoju parafu, nechcem to znevažovať. Bol som prihlásený a trvám na tom, aby to platilo.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Pán poslanec, navrhoval som pôvodný postup, ak si pamätáte, vy ste to nechceli rešpektovať.

  Prosím, ďalší procedurálny návrh - pán poslanec Brňák.

  Nech sa vám páči.

 • Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, ale sedím vedľa kolegu pána Cabaja, pán Cabaj namietal vo svojej faktickej poznámke tú skutočnosť, že tým, že sa spoja tieto dva body, strácajú možnosť tí, ktorí by sa chceli prihlásiť k bodu tlač 145, prihlásiť sa písomne. To znamená, že bolo umožnené práve tým, ktorí by sa chceli prihlásiť k bodu 145, aby sa dopísali písomne na existujúce listiny. Preto som sa ja nanovo nezapisoval a považoval som môj podpis na tlači 144 za adekvátny, a teda za to, že budem môcť normálne v rámci písomnej vyhlášky vystúpiť.

 • Páni poslanci, navrhujem jedno riešenie. Aby sme sa vyhli zbytočným diskusiám o tom, prosím, kto sa ešte chce dopísať, dohlásiť do tohto zoznamu, nech zdvihne ruku. Nech sa páči. Pán poslanec Sopko, pán poslanec Andrejčák, pán poslanec Brňák, pán poslanec Benčat, pán poslanec Moric, pani poslankyňa Podhradská. Všetkých som vymenoval? Áno. Myslím si, že bez zbytočných vášní, nervozity sme to uzavreli. To znamená, že podľa toho poradia za pánom poslancom Kandráčom budú nasledovať všetci ostatní, ktorí boli prihlásení ako písomne prihlásení do rozpravy. Áno? Ďakujem za dohodu.

  Dávam slovo pánu poslancovi Gašparovičovi za klub Hnutia za demokratické Slovensko.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  moje vystúpenie za klub Hnutia za demokratické Slovensko bude stručnejšie, pretože predpokladám, že budem mať možnosť sa prihlásiť ešte v rámci prihlášok na elektronickom zariadení.

  Moje vystúpenie bude krátke, pretože chcem navrhnúť hneď procedurálny návrh, aby sme o týchto dvoch bodoch programu dnes nerokovali, pretože neboli splnené podmienky, ktoré si vyžadujú, aby poslanecká snemovňa a poslanci mohli jednoznačne na základe svojho presvedčenia rozhodnúť a aby mohli rozhodnúť na základe takých materiálov, ktoré sú skutočne jednoznačné a nemuseli by sme v budúcnosti mať zlé výčitky. Tento návrh dávam preto, že v jednej z týchto káuz sú na Ústavnom súde podané návrhy na začatie konania podľa článku 128 a článku 130 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky vo veci výkladu článku 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky v súvislosti so spornosťou výkladu medzi predsedom vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky a skupinou poslancov Národnej rady.

  Druhý dôvod, prečo žiadam, aby v obidvoch, teda aj v tom druhom bode programu, o ktorom teraz tiež rokujeme, bolo rokovanie pozastavené, je uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky pod číslom 61/1996, kde Ústavný súd podáva výklad článku 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky vo vzťahu prezident republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky. Okrem iného uvádza v druhom odseku, že orgány činné v trestnom konaní požadovanú súčinnosť poskytnú v súlade s ústavou, s ústavnou zásadou spolupráce jednotlivých zložiek štátnej moci Slovenskej republiky. Ide tu o to, či Národnej rade, respektíve výboru mali byť predložené len útržky zo spisu, alebo či mal byť predložený celý spis.

  Chcem vás upozorniť, že Ústavný súd zistil, že postup prezidenta republiky a analogicky na to môže nadviazať Národná rada v konaní o žiadosti o udelenie milosti v prípadoch, v ktorých si vyhradil, že takéto konanie o udelenie milosti uskutoční sám, netvorí predmet osobitnej ústavnej alebo zákonnej úpravy. To znamená, že samotný navrhovateľ v tom nespochybnil možnosť a v niektorých prípadoch dokonca aj záväzok súčinnosti orgánov činných v trestnom konaní.

  Čo to znamená? Ústavný súd to zdôvodnil tým, že kde to zákonodarca považoval za výkon ďalších ústavných právomocí prezidenta, v tomto prípade aplikujem na Národnú radu, za potrebné, neurčil, že na ich výkon je prezident, a teda Národná rada oprávnená len za podmienok a spôsobenom upraveným v príslušnej zákonnej či ústavnej úprave. V takýchto prípadoch prezident Slovenskej republiky odvodzuje tak spôsob, ako aj podmienky a postup uplatnenia svojej právomoci priamo z ústavy. Ústavný súd tam preskúmal, či článok 102 písm. i) ústavy predpokladá existenciu zákona alebo zákonov, ktorý by mal upravovať podmienky a spôsob uplatnenia ústavnej právomoci prezidenta republiky v ňom obsiahnutej, a zistil, že tomu tak nie je.

  Keďže zákonodarca v ústave nepredpokladá existenciu zákona, ústavné právo v ňom obsiahnuté vrátane spôsobu podmienok a postupu jeho uplatnenia, nemožno obmedziť a ani podmieniť odvolaním sa na Trestný poriadok, prípadne na iný zákon, ako sa v tomto prípade odvolával generálny riaditeľ odboru vyšetrovania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

  S takýmto výkladom potom článok 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky je v súlade. Aj samostatný Trestný poriadok, ktorý pre prípady, keď si konanie o udelení milosti vyhradil sám prezident, v žiadnom rozsahu a žiadnym spôsobom neupravuje jeho postup v takomto konaní, a teda neupravuje postup ani Národnej rade, ani výborom Národnej rady. Je tomu tak z toho dôvodu, že Trestný poriadok, tak ako neupravuje postup prezidenta Slovenskej republiky, neupravuje ani postup Národnej rady v tomto konaní o udelenie milosti, uskutočnenie ktorého si vyhradil tiež, neupravuje ani postup orgánov činných v trestnom konaní ohľadom žiadosti prezidenta republiky a v tomto prípade aj Národnej rady o poskytnutie ich súčinnosti. Čiže z tohto dôvodu namietam, že Národná rada nezadovážila predmetný spis.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ten prvý dôvod, ktorý som hovoril, že skupina poslancov Národnej rady predložila na Ústavný súd návrh na začatie konania, takýto návrh urobil aj generálny prokurátor Slovenskej republiky, a preto si myslím a poslanci Hnutia za demokratické Slovensko, ktorí sú členmi mandátového a imunitného výboru, žiadali, aby aj v uznesení Národnej rady bolo, že Národná rada by mala vyčkať rozhodnutie Ústavného súdu a potom postupovať tak, ako zákon ustanovuje aj v týchto bodoch nášho programu.

  Musím povedať, že v aplikačnej praxi sa vždy zánik trestnosti spojený s udelenou amnestiou rešpektoval. V platnom práve Slovenskej republiky, ako aj v platnom práve iných demokratických právnych štátov niet inštitútu, na základe ktorého by po udelení amnestie bolo možné zaniknutú trestnosť opätovne obnoviť. Preto doposiaľ v histórii slovenského práva, ako aj v histórii iných právnych demokratických štátov niet prípadu, že by udelená amnestia bola zrušená s reflexiou na obnovené trestnosti. Dokonca aj exprezident pán Michal Kováč, ktorý v kauze údajného zavlečenia mladšieho Kováča udelil milosť Fegyveresovi, v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádza, že využil svoje ústavné právo a nariadil, aby za skutky, pre ktoré udelil milosť, nebolo proti Fegyveresovi začaté trestné stíhanie s tým, že toto je v uvedenom rozsahu navždy vylúčené, tak ako to hovorí § 11 ods. 1 Trestného poriadku.

  Z uvedeného vyplýva, že teória práva, ako i právna prax, a to nielen v Slovenskej republike, nepozná možnosť danú právom alebo formulovanú teóriou práva zrušiť amnestiu, a tým zaniknutú trestnosť obnoviť. Navyše takúto možnosť danú ani absurdne rozširujúcim výkladom práva nemožno vyvodiť zo žiadneho článku ústavy, ani zo žiadneho ustanovenia platného práva. Preto zastávame jednoznačný názor, že predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda uskutočnil nesprávny výklad článku 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky a svojím rozhodnutím zo dňa 8. decembra 1998 konal v rozpore s článkom 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky, ktorá dáva kompetenciu iba na udelenie amnestie, a nie na jej zrušenie alebo zmenu. V zmysle obnovenia zaniknutej trestnosti, samozrejme.

  Navyše zastávame názor, že bol porušený aj článok 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Predseda vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky prekročil rozsah kompetencie daný článkom 102 písm. i), z ktorého nevyplýva oprávnenosť zrušiť alebo zmeniť amnestiu s účinkom obnovenia zaniknutej trestnosti.

  Pani poslankyne, myslím si, že argumentácia a rozhodnutie o amnestii v tomto prípade otvárajú dvere spravodlivosti pri posúdení výkladu článku 102 písm. i), pretože táto je irelevantná. Preto si myslíme, že neprijateľné je aj zdôvodnenie vyhlásenia rozhodnutia o amnestii zo dňa 8. decembra číslo 375 z roku 1998, že sa vyhlasuje v záujme odstránenia sporov o ústavnosť rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998 a rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998. Predsedovi vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky zo žiadneho článku Ústavy Slovenskej republiky ani zo žiadneho ustanovenia platného práva nevyplýva oprávnenie odstraňovať spory o ústavnosť. Ak vznikne spor o ústavnosť, príslušný je iba Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodnúť v spornej veci.

  Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 1 jednoznačne zakotvuje, že naša republika je demokratický a právny štát. Podľa Ústavy Slovenskej republiky v článku 1 je jedným z dominantných znakov právneho štátu, samozrejme, popri dôslednom rešpektovaní článku 2 ústavy aj neprípustnosť spätnej účinnosti noriem a rozhodnutí umožňujúcich viesť trestné konanie voči osobám pre skutky, ktorých trestnosť už raz z akéhokoľvek dôvodu, a teda aj z dôvodu o udelenie milosti či amnestie, zanikla.

  Pani poslankyne, páni poslanci, dávam ešte jeden návrh, respektíve žiadosť, aby predseda Národnej rady požiadal, aby sa na tomto zasadnutí zúčastnil aj sám generálny prokurátor, ktorý podal žiadosť na Ústavný súd, pretože môže dôjsť k situácii, že budeme mať na neho otázky, na ktoré by sme boli radi, keby nám zodpovedal.

 • Hlasy v sále.

 • Pán podpredseda, nepodáva meno, ale podáva vždy funkcia, takže ja som len reagoval, že ste sa pýtali, že ktorý generálny prokurátor. Takže funkcia generálneho prokurátora podáva žiadosti, a nie meno.

  Takže pokiaľ ide o tlač 145, tam som povedal dôvod, pre ktorý navrhujeme odložiť, že nebol predložený spis, spisový materiál, pretože sme sa nemohli dostatočne oboznámiť a priebeh diskusie od piatej hodiny poobedia do polnoci bol jednoznačný, že pani vyšetrovateľky a pán riaditeľ na niektoré momenty nám nevedeli odpovedať. Preto bolo potrebné a myslím si, že je potrebné, aby sme videli celý spisový materiál, pretože tam sú pochybnosti aj o tom, či vôbec o trestný čin ide.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Gašparovičovi za jeho vystúpenie v rozprave.

  Faktická poznámka - pán poslanec Mikloško.

 • Pán poslanec Gašparovič, ak dovolíte, veľmi pozorne som si vypočul váš prejav nie síce v sále (hlasy z rokovacej sály), ale v televízii.

 • Bol som dojatý vašou snahou po zákonnosti a volaním po ústavnosti. Len rád by som vám položil otázku, keď ste odtiaľto vyrazili poslanca Gauliedera a keď Ústavný súd rozhodol o tom, že Národná rada má dať na poriadok prípad poslanca Gauliedera, kde ste boli vtedy vy s vašou ústavnosťou ako predseda parlamentu? Keby ste sa náhodou mohli ešte potom v tom dodatočnom vystúpení k tomuto vrátiť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán poslanec Kresák.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Iba veľmi stručne si dovolím reagovať niektorými právnickými alebo právnymi poznámkami na to, čo tu odznelo z úst kolegu Gašparoviča.

  Chcem v prvom rade alebo pokladám za potrebné upozorniť túto snemovňu na to, že, samozrejme, podobnosti sa dajú vyťahovať zo všetkého a pre všetko, najmä keď ich vyťahujeme účelovo, tak účelovo, ako sme teraz boli toho svedkami. Tá podobnosť, ktorá sa opierala o rozhodnutie Ústavného súdu číslo 69 z roku 1996, ktoré, samozrejme, poznáme našťastie viacerí, musím upozorniť, že hovorí v prvom rade o tom, že keď už tu chceme hovoriť o analógii, tak tá analógia už kríva v tom, že áno, rozhodovanie prezidenta o amnestii nie je riadené nejakým vykonávacím predpisom, len nechápem, ako tu môžeme robiť analógiu voči konaniu Národnej rady v prípade rozhodovania o imunitných otázkach, keď tu máme vykonávací predpis. Všakáno, pán kolega? Máme tu 21. časť rokovacieho poriadku, celé tri paragrafy, ktoré sa tým zaoberajú. To po prvé.

  Po druhé, chcem upozorniť túto ctenú snemovňu na skutočnosť, že v tom rozhodnutí, ktoré práve pán kolega Gašparovič citoval, Ústavný súd Slovenskej republiky s plnou vážnosťou konštatuje, že existuje jediné návestie, ktorým sa má riadiť hlava štátu, keď rozhoduje o otázkach amnestií, a tým návestím je text sľubu prezidenta Slovenskej republiky, v ktorom sa konštatuje, že prezident sa zaväzuje, že svoje povinnosti bude plniť a vykonávať v záujme občanov, zachovávať a obhajovať ústavu, ústavné zákony. Samozrejme, o tom je aj obsah amnestie, ktorá je v súlade s ústavou, a o tom je obsah rozhodnutia, ktoré sa dá označiť ako amnestia. Všetko ostatné je, samozrejme, kamufláž a zneužívanie inštitútu. Takže o tom budeme hovoriť azda inokedy, ale o tom to bolo.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  nebudem mať v tejto chvíli faktickú poznámku, ale rád by som mal procedurálny návrh. Vzhľadom na to, že už máme otvorené dva body rokovania, bude síce hodina otázok a odpovedí, tá musí byť, ale navrhujem, aby sme body interpelácie a odpovede na interpelácie presunuli na koniec schôdze, po skončení tohto bodu dokončili rokovanie o Sociálnej poisťovni, o Všeobecnej zdravotnej poisťovni a o Medziparlamentnej únii hlasovanie a až potom pristúpili k interpeláciám.

  Prosím vás, aby ste o tomto mojom procedurálnom návrhu, ktorý vznikol na základe požiadaviek troch klubov, dali hlasovať.

 • Dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu bez rozpravy.

  Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali.

  Páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Kováča. Nech sa páči, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol schválený.

  Faktická poznámka k vystúpeniu pána poslanca Gašparoviča - pán poslanec Tkáč.

 • Pán predsedajúci, ospravedlňujem sa, ale tak ako pán poslanec Roman Kováč tiež mám procedurálny návrh, ktorý je vo väzbe na otvorený list Národnej rade, ktorý predložila Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a 17. 2. ho doručila pánu Jozefovi Migašovi, predsedovi Národnej rady. V tejto súvislosti Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení ako reprezentatívna organizácia podnikateľskej a zamestnávateľskej sféry so značným znepokojením prijala informáciu o záveroch Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, ktorá sa týka personálneho obsadenia samosprávnych orgánov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Asociácia zamestnávateľských zväzov vyhlasuje, že až do vyriešenia partnerských vzťahov na báze sociálneho dialógu sa jej predstavitelia nebudú zúčastňovať na práci všetkých vrcholových tripartitných orgánov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení v tejto súvislosti ďalej uvádza, že vo volebných prísľuboch strán volebnej koalície bolo jasne definované zabezpečiť štátnu transparentnosť odborov za pokojný vývoj. Ukazuje sa, že v časti prípadov sa uplatňuje účelovosť a stranícke tendenčné záujmy. V tejto súvislosti odporúčam, aby sme do programu zaradili...

 • Prosím vás, pán poslanec, podajte návrh.

 • Práve hovorím, aby sme zaradili do programu rokovania aj tento bod, ktorým sa Národná rada bude zaoberať vzhľadom na to, že tripartita funguje aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, aj v Sociálnej poisťovni a pri príprave návrhu rozpočtu týchto verejných fondov, pretože ich riadi fakticky aj právne Národná rada, treba, aby tripartita bola funkčná. Domnievam sa, že vzhľadom na postup zdravotného výboru a ohrozené tripartitné vzťahy v najvyšších tripartitných orgánoch je veľmi dôležité, aby Národná rada zaujala stanovisko k postoju Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, pretože vláda aj parlament postupuje protizákonne.

 • Ďakujem.

  Je tu ďalší procedurálny návrh, o ktorom dávam hlasovať bez rozpravy.

  Páni poslanci, poslankyne, nech sa páči, pripravte sa na hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 48 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Tento návrh neprešiel.

  Páni poslanci, poslankyne, vyhlasujem obedňajšiu prestávku. O 14.00 hodine budeme pokračovať programom otázky a odpovede predsedu vlády a členov vlády.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

  Prosil by som panie poslankyne, pánov poslancov, aby zaujali miesta, aj pánov ministrov.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram bod programu

  hodina otázok.

  Chcem pripomenúť, že v rokovaní o tomto bode programu budeme postupovať podľa § 24 ods. 6 a § 131 zákona o rokovacom poriadku.

  Zo všetkých písomných otázok poslancov podaných do stredy do 12.00 hodiny určení overovatelia schôdze vyžrebovali poradie otázok pre odpovede, ktorým sa budeme riadiť. Vyžrebované poradie otázok bolo oznámené na vývesnej tabuli pred rokovacou sálou. Pripomínam, že na otázky poslancov, ktorí sú neprítomní v rokovacej sále, sa neodpovedá.

  Prosím predsedu vlády pána Mikuláša Dzurindu, aby zo svojho miesta oznámil, ktorých členov vlády určil, že budú odpovedať na otázky za neprítomných členov vlády, prípadne, že bude na ne odpovedať sám.

  Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Vážený pán predseda Národnej rady,

  panie poslankyne, páni poslanci,

  namiesto neprítomného podpredsedu vlády pána Csákyho bude odpovedať minister kultúry pán Kňažko, namiesto ministra zahraničných vecí pána Kukana bude odpovedať minister hospodárstva pán Černák, pre veľký úspech ministra Černáka bude pán Černák zastupovať aj chorého Gabriela Palacku, ministra dopravy, a namiesto pána Pittnera bude odpovedať pán Čarnogurský. Pokiaľ nezvážim ešte časom, že to bude pán Černák.

 • Ďakujem, pán predseda vlády.

  Teraz pristúpime k odpovediam na vyžrebované otázky poslancov položené predsedovi vlády. Prosím predsedu vlády, zaujal už svoje miesto.

  Prvá otázka na predsedu vlády podľa vyžrebovaného poradia je od pána poslanca Bárdosa a znie: "Chystáte sa údajne na návštevu Spojených štátov amerických. Kedy sa cesta uskutoční a s akým programom?"

  Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo.

 • Po nástupe novej vlády začala naša diplomatická aktivita ku všetkým členským krajinám Severoatlantickej aliancie, čo vyplýva z nášho programového vyhlásenia. Myslím si, že vo vzťahoch k Spojeným štátom americkým treba spomenúť dve veci. Po prvé, historickú návštevu 12 kongresmanov v januári na Slovensku a po druhé, nedávnu návštevu ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana vo Washingtone. Pri týchto príležitostiach sa hovorilo aj o príprave mojej cesty do Washingtonu a v súčasnosti naozaj pripravujeme pôdu na to, aby sa táto cesta a stretnutie na najvyššej úrovni mohli uskutočniť. Hľadáme vhodný termín návštevy, ale myslím si, že obojstranná politická vôľa je evidentná a existuje.

  Čo môžem uviesť dnes už celkom konkrétne, je to, že Washington navštívim v apríli spoločne s ministrom zahraničných vecí a ministrom obrany s cieľom zúčastniť sa na vrcholnej schôdzke Euroatlantickej partnerskej rady 24. a 25. apríla, ktorá nadväzuje na vrcholnú schôdzku Severoatlantickej aliancie 23. a 24. apríla. Nevylučujem, že počas tohto stretnutia alebo tejto návštevy vo Washingtone dôjde aj k stretnutiu na najvyššej úrovni, aj keď, samozrejme, ťažko to považovať za takéto bilaterálne stretnutia, ale pevne verím, že v krátkom čase sa uskutoční aj takáto cesta a stretnutie na najvyššej úrovni.

 • Ďakujem, pán predseda vlády.

  Chce pán poslanec Bárdos dať doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči, pán poslanec.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem pekne za odpoveď.

 • Ďakujem.

  Ďalšia otázka, ktorá bola vyžrebovaná, je od poslanca Hofbauera a znie: "Kedy zrušíte aj amnestie bývalého prezidenta Michala Kováča v súvislosti s kauzou Technopol, zatykačom Interpolu a na členov jeho rodiny, ich kamarátov a známych v týchto súvislostiach?"

  Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Pán poslanec, obaja dobre vieme, že nič som nezrušil. Siahol som a upravil som amnestiu, ktorú predo mnou upravil a na ktorú presne takisto siahol môj predchodca. Rozdiel je len v jednom. Môj predchodca siahol na túto amnestiu, aby kryl kriminálnikov. Ja som na ňu siahol, aby som umožnil kriminálnikov stíhať. V tom je principiálny rozdiel a nechám na súdnosť každého z vás, kto konal vo verejnom záujme a kto konal v záujme kriminálnych živlov.

  Po druhé, myslím si, že každý, kto chce tomu rozumieť, dobre vie, že v prípade Technopolu išlo o udelenie milosti konkrétnym osobám. To je prvý rozdiel. A druhý rozdiel - išlo o udelenie milosti, aby sa tieto konkrétne osoby mohli vydať trestnému stíhaniu. A trestné stíhanie alebo konanie vo veci kauzy Technopol jednoducho funguje, kdežto amnestia, o ktorej sa rozprávame, bola vydaná preto, aby sa nijaké trestné konanie nemohlo začať. To je moja odpoveď, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda vlády.

  Pán poslanec Hofbauer, chcete dať doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči.

 • Samozrejme. Rád by som pripomenul, vážený pán predseda vlády, článok 102 písm. i) tohto článku. Prezident udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými súdmi a nariaďuje, aby sa trestné konanie nezačínalo alebo aby sa v ňom nepokračovalo a zahládza tresty. Vy ste jednoducho amnestiu zrušili. Môžete sa z toho vykrúcať, ako chcete, zrušili ste amnestiu a prekročili ste svoje právomoci ústavného činiteľa zastupujúceho prezidenta v tomto štáte ako predseda vlády. Takže moja otázka znie opäť presne tak, ako bola položená. V záujme vyšetrenia kriminálnych činov a podozrení z kriminálnych činov, v záujme narovnania práva v tomto štáte voči všetkým občanom, aby to právo pre všetkých malo rovnakých 100 centimetrov, kedy siahnete aj na tieto amnestie, ktoré boli uskutočnené v súvislosti s kauzami Technopol, v súvislosti s kauzami konkrétnych osôb, voči ktorým boli prezidentské amnestie Michala Kováča udelené, pretože neexistuje rôznorodá amnestia, iná amnestia, existuje len jednoznačná prezidentská amnestia alebo nie. Takže, vážený pán predseda vlády, keby ste odpovedali na túto otázku presne tak konkrétne, ako som vám ju položil. Vy ste uhli niekde úplne bokom ako vždy.

 • Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Nie, pán poslanec, neuhol som, odpovedal som vám veľmi konkrétne a veľmi, veľmi presne. V prípade milosti opakujem to ešte raz a poviem ešte ďalší argument, tá milosť bola udelená preto, aby Michal Kováč mladší mohol požiadať o pas, aby mu pas bol vrátený a aby ten pas mohol využiť na to, že navštívi Nemecko a mohol jednoducho byť vypočúvaný v prípade, o ktorom sa rozprávame. V tomto prvom prípade je zjavné vôľa a ochota uskutočniť konanie tak, aby bolo jasné, kto konal proti zákonu a kto proti zákonu nekonal. Váš problém, pán poslanec, je v tom, že veľmi dobre viete, že v prípade amnestie na páchateľov známych trestných činov som konal vo verejnom záujme a konal som v záujme spravodlivosti.

  Nechápem, čoho sa bojíte. Nechápem, prečo mladý Kováč sa nebojí vydať spravodlivosti a vy sa bojíte, aby jeden, druhý poslanec a všetci tí, ktorí majú "paprče" vo vražde Remiáša, v únose mladého Kováča, neboli vyšetrovaní. Čoho sa bojíte, priatelia? Netreba sa báť, keď ste spravodliví. Netreba sa báť, keď máte čisté ruky.

 • Veľmi dobre vám rozumiem, prečo takto aktívne zasahujete, pretože sa bojíte, pretože čisté ruky nemáte, priatelia. Ale už je to tak, spravodlivosti bude aj na Slovensku učinené zadosť, či budete mať jednu otázku, desať otázok, alebo sto otázok, pán poslanec Hofbauer.

 • Ďakujem pekne, pán predseda vlády.

  Ďalšou vyžrebovanou otázkou je otázka pána poslanca Hofbauera a znie: "Finančný príspevok štátu politickým stranám vo vzťahu k vami vedenej SDK znamená, že päť koaličných subjektov pred voľbami zlúčených do SDK v súčasnosti nedostáva žiadne prostriedky?"

  Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Pán predseda parlamentu, táto otázka je úplne od veci. Je to otázka mimo predsedu vlády, je to otázka na predsedov piatich politických strán. S dôverou sa obráťte na piatich predsedov politických strán, ktorých sa táto otázka týka, pán poslanec.

 • Pán Hofbauer, chcete dať doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • V prvom rade si vyprosujem, aby ste tu hovorili o špinavých "paprčiach". My dvaja sme spolu husi nepásli a vy si tento grobiánsky a hulvátsky tón tu nedovoľujte. Vy ste tu v parlamente a hovoríte s poslancami, pán predseda vlády. To je prvá vec.

 • Druhá vec. Otázku som vám položil nie v mene zastúpenia piatich politických strán, ale vám ako predsedovi vlády a predsedovi Slovenskej demokratickej koalície.

  Táto otázka je korektná, je vecná. Buďte taký láskavý a slušne mi na ňu zodpovedajte, pretože ja som ju takisto položil v dobrej vôli a slušne. Mňa sa na to pýtajú mnohí občania, mnohí voliči a rád by som na ňu korektne bez nejakých ďalších bočných úvah odpovedal.

 • Pán poslanec, tú otázku ste povedali úplne od veci. Vy sa pýtate, či päť koaličných subjektov dostáva peniaze. Odpovedám vám rovnako slušne a veľmi jasne. Opýtajte sa predsedov týchto piatich politických strán. To je všetko, čo vám môžem povedať.

 • Ďakujem.

  Ďalšiu otázku zadal pán poslanec Engliš. Znie: "Ste presvedčený, že tripartita bude fungovať, keď ju vedie človek, ktorý sa odporom voči odborom nikdy netajil?"

  Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Pán poslanec, horšie ako za vašej vlády to už nemôže ani existovať.

 • Vy ste načisto zničili odbory, zničili ste tripartitný vzťah...

 • ... za vás tripartita nefungovala, my sme schválili už zákon o tripartite. Úprimne sa usilujeme o tripartitné vzťahy a vy teraz roníte krokodílie slzy?

  Vy pán Engliš, vaša firma HZDS rozbíjala odbory, zakladali ste špeciálne odbory vo Východoslovenských železiarňach, len aby ste rozštiepili odbory. Tripartita vôbec nefungovala a vy dnes roníte krokodílie slzy?

 • Pán poslanec Engliš, chcete dať doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči.

 • Pán predseda vlády, vy si mýlite dojmy s pojmami alebo pojmy s dojmami, pretože ja som vo vláde nebol a za mojej éry fungovala tripartita.

  A ja vám dávam pragmatickú otázku. Preto, že pán Mikloš bol vo vedení politickej strany, Demokratickej strany, dokonca bol jej šéfom, ktorá vo svojom programe mala za cieľ likvidovať odbory na Slovensku. Myslíte si, že v konfliktnej situácii na túto svoju orientáciu pán Mikloš zabudne? Nie. Prejaví sa práve v konfliktných situáciách tak, že bude negovať odbory. Zásadným spôsobom ovplyvní rokovanie tripartity a, samozrejme, negatívne v neprospech odborárov, v neprospech sociálneho dialógu.

  Tripartitu nemôže preto takýto človek viesť. Je to úplne pragmatické tvrdenie z mojej strany. Môže zapríčiniť obrovské škody v tejto republike.

  Chcem sa vás spýtať, nemusíte mi na to, samozrejme, odpovedať. Ale ak chcete, áno znamená, že nepomôžete tejto republike, a nie znamená, že ho odvoláte. Ak silou mocou budete chcieť odpovedať, čo vy, samozrejme, takýmto spôsobom reagujete, ja by som vás prosil, aby ste si sám neuškodili, nehovorte tu svoje nenávistné prejavy voči poslancom HZDS, ale odpovedajte áno alebo nie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán predseda vlády.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, také šarmantné odporúčanie som už dávno nedostal. Áno alebo nie.

  Vážený pán poslanec, fascinuje ma, fascinuje ma. Na jednej strane ste sa dištancovali od HZDS, čomu sčasti rozumiem, na strane druhej ma fascinuje, že vy, ktorý ste boli na kandidačnej listine, tak to vidíte, nemáte nervy, lebo viete, že to nemyslíte poctivo.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec si to vypočuje z ampliónov. Odpoviem, aj keď, zdá sa, že neprítomnému poslancovi sa už neodpovedá. Poviem len toľko. Pán poslanec Engliš sa podieľal na rozvoji firmy, ktorá budovala kapitálotvornú vrstvu, ktorá ožobračovala robotníkov, ktorá rozbíjala odbory a tripartitu a on dnes roní krokodílie slzy a robí si mravný nárok na posudzovanie kvalít podpredsedu vlády Ivana Mikloša. Na to treba, na to je potrebná veľká dávka guráže.

 • Takže, vážený pán neprítomný poslanec Engliš, vaša otázka v samej podstate je veľmi, veľmi, veľmi falošná. Človek, ktorý sa podieľal na budovaní kapitálotvornej vrstvy a na ožobračovaní robotníkov, dnes posudzuje podpredsedu vlády, ktorý dáva tripartitu do dobrého, seriózneho partnerského vzťahu a ktorý sa o tento dobrý partnerský vzťah usiluje.

  Jednoducho, bolo to neúprimné, nepoctivé a nepravdivé, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Ďakujem.

  Ďalšou vyžrebovanou otázkou je otázka pána poslanca Klemensa. Znie: "Môžete nás stručne informovať o vývoji a dôsledkoch kalamitnej situácie na východe Slovenskej republiky?"

  Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo.

 • Nezostáva mi veľmi veľa času, preto, samozrejme, nebudem hovoriť...

 • Výkriky a potlesk v rokovacej sále.

 • ... mám pocit, ale, že vám ešte menej na túto dobrú náladu. Smiech ich prejde, ale chcem povedať len toľko...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím vás, upokojte sa.

 • ... smiech ich prejde, pretože jednoducho veľmi dobre vedia, že dnešná vládna koalícia má aj morálku, aj schopnosti, že dáme veci na Slovensku do poriadku a z toho sú nervózni.

 • Hluk a smiech v rokovacej sále.

 • Z toho ste nervózni, chápem vaše rozpoloženie a rozhorčenie. Teraz sa láme chlieb a ja vás ubezpečujem, že to ustojíme.

 • Pán poslanec Klemens, máte doplňujúcu otázku?

 • K situácii na východnom Slovensku budem veľmi stručný.

  K dispozícii pre opytujúceho sa je sedemstranová správa doplnená o moju informáciu, že včera sme na rokovaní vlády rozhodli o tom, že pod vedením ministra vnútra v spolupráci s ďalšími štyrmi ministrami bude vypracovaná správa nielen o priebehu kalamity na východnom Slovensku, ale najmä o tom, ako sa s ňou podarilo vyrovnať, najmä o tom, aké ďalšie opatrenia je potrebné prijať nato, aby sme v budúcnosti takéto príbehy zvládali lepšie, plynulejšie, kompaktnejšie.

  Ďakujem vám za pozornosť a verím, že dnešné rokovanie, že zajtrajšie rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky dopadne k takej spokojnosti a radosti HZDS, ako ju zažívam v týchto chvíľach.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán predseda vlády.

 • Páni poslanci za Hnutie za demokratické Slovensko, prosil by som, kroťte si emócie a zachovajte si normálne správanie v parlamente. Správajme sa slušne.

  Čas vyhradený na otázky poslancom uplynul. Ďakujem pánu predsedovi vlády.

  Teraz pristúpime k odpovediam členov vlády na otázky poslancov.

  Prvú z vyžrebovaných otázok položil pán poslanec Krumpolec. Táto otázka znie: "Aký bol postup pri príprave memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA o využívaní strelníc a výcvikových priestorov?"

  Mal by odpovedať pán poslanec Kukan, ten nie je prítomný, bude odpovedať pán minister Černák.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

  Ospravedlňujem sa, pán minister Kanis, nech sa páči.

  Ospravedlňujem sa aj ministrovi Kanisovi, aj pánu ministrovi Černákovi.

 • Vážený pán predseda,

  ctená Národná rada,

  bol spravený veľký rozruch okolo cvičenia letectva Spojených štátov amerických v Kuchyni, preto mi dovoľte, aby som obšírnejšie reagoval na tú otázku, ktorú som dostal od pána poslanca Krumpolca.

  Chcem vám predniesť stručnú genézu k predmetnej problematike. Je to pomerne obsiahly príbeh, preto budem z nej vyberať iba najdôležitejšie časti a zároveň sa chcem vyjadriť aj k otázkam právneho odôvodnenia podpisu memoranda a vyjadriť sa aj k niektorým výhradám poslancov, ktoré boli vznesené v tlači a ktoré sa dotýkajú tejto problematiky.

  Po prvé, využívanie výcvikových priestorov ozbrojenými silami USA na území Slovenskej republiky navrhla americká strana 11. apríla 1997, keď sa uskutočnila návšteva generála Wolda za účelom získania informácií o využití strelnice Kuchyňa ozbrojenými silami USA. V delegácii bol za slovenskú stranu aj náčelník štábu letectva protivzdušnej obrany Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky generálporučík Gombík.

  Šiesteho augusta 1997 pridelenec obrany USA oficiálne odovzdal návrh zmluvného dokumentu a k navrhnutému textu memoranda sa vyjadril náčelník štábu letectva a protivzdušnej obrany Generálneho štábu generál Gombík. 2. septembra 1997 sa uskutočnila návšteva generála Perryho, zástupcu letectva USA v Európe, v priestoroch 33. leteckej základne Kuchyňa. Návštevu schválil bývalý minister obrany Ján Sitek. 10. októbra 1997 sa na ministerstve obrany uskutočnilo rezortné a medzirezortné pripomienkové konanie k navrhovanej aktivite. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, podporili memorandum, ministerstva životného prostredia, ktorí mali pripomienku, ale na rokovaní sa zástupcovia rezortov dohodli, že americká strana nebude počas výcvikov produkovať odpad, ktorý je podľa zákona kvalifikovaný ako nebezpečný. Zástupca ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií vzniesol námietku k definovaniu pojmu výcvikový vzdušný priestor, a preto jeho navrhované zmeny boli zapracované do memoranda.

  Ministerstvo vnútra, odbor zahraničných vzťahov vzniesol námietky, ktoré boli akceptované, okrem návrhu, aby memorandum bolo predložené na prezidentskej úrovni. Pretože zmluva PFP SOFA ako zmluvný dokument vyššieho stupňa, ktorý bol schválený na prezidentskej úrovni, pokrýva všetky oblasti výcviku a obe zmluvné strany - Slovenská republika aj Spojené štáty americké zmluvu ratifikovali, memorandum nebolo predložené na prezidentskej úrovni. Ide totiž o zmluvu odbornú, a nie politickú. Ministerstvo financií malo pripomienky, ktoré vyplývajú z platnosti zmluvy PFP SOFA týkajúce sa oslobodenia od niektorých daní a poplatkov. Problematika je vyriešená v novej novele o DPH. V rámci rezortného pripomienkového konania sa k textu memoranda vyjadrili sekcie ministerstva obrany, veliteľ 3. zboru letectva a protivzdušnej obrany Zvolen, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, štáb letectva a PVO Generálneho štábu. Záverečný text memoranda posúdili uvedené rezorty a materiál na rokovanie vlády vysvetlil, akým spôsobom boli pripomienky rezortu akceptované.

  Druhého decembra 1997 sa uskutočnilo na ministerstve obrany rokovanie expertov za účasti zástupcov zainteresovaných zložiek, štábu letectva a PVO Generálneho štábu, 3. zboru letectva a PVO a vybraných zástupcov rezortov, ktorí participovali na tvorbe memoranda. 9. decembra 1997 americká strana potvrdila text memoranda. Vojenský a letecký pridelenec USA 18. decembra 1997 oznámil, že minister obrany USA na základe pripomienok právnych expertov prehodnotí navrhovaný text memoranda vzhľadom na niektoré pripomienky uplatnené slovenskou stranou na expertných rokovaniach. Bývalý minister obrany Ján Sitek prijal 21. januára 1998 na žiadosť americkej strany veľvyslanca Ralpha Johnsona. Predmetom rozhovorov bola aj príprava memoranda. Americká strana text potvrdila 15. júla 1998 a nové úpravy textu sa týkali iba usporiadania článkov, začlenenia prílohovej časti do ustanovení memoranda, ale obsah ustanovení sa nezmenil. Podstatná pripomienka bola aj k úrovni dokumentu. Americká strana opätovne navrhovala rezortnú úroveň a odmietala akceptovať medzivládnu úroveň.

  Z dôvodu neprekonateľných prekážok zmluvných strán pri určení kategórie zmluvného dokumentu slovenská strana navrhla druhé kolo expertných rokovaní, ktoré sa uskutočnilo na ministerstve obrany 22. októbra 1998. Slovenskí experti vysvetlili zmluvnému partnerovi kategorizáciu medzinárodných zmlúv podľa zmluvnej praxe Slovenskej republiky a zdôraznili, že v prípade nesúhlasu USA s medzivládnou úrovňou nebude možné súhlasiť s podpísaním memoranda. Zmluvná prax USA nepredpokladá predloženie memoranda o výcviku na schválenie vláde USA, pretože táto generálne poverila rokovaním a podpisom odborne zmluvných dokumentov konkrétne zložky ozbrojených síl. Americká strana potvrdila záverečný text memoranda a akceptovala medzirezortnú úroveň 11. decembra 1998. Vláda Slovenskej republiky k návrhu na uzavretie memoranda vyslovila súhlas s uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 934 z 23. decembra 1998. Americká strana aj napriek tomu, že bola informovaná o ukončení schvaľovacieho procesu vládou Slovenskej republiky, žiadala zmenu v záverečných ustanoveniach 8. januára 1999. Americká strana žiadala, aby zmluvný dokument nadobudol platnosť dňom podpisu. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súhlasilo s podpisom memoranda 15. januára 1999 a súhlasilo aj s návrhom na zmenu nadobúdania platnosti bez opätovného predloženia týchto zmien vláde Slovenskej republiky, pretože sa dokument obsahovo nezmenil. Základné predpisy upravujúce uzavieranie a vykonávanie medzinárodných zmlúv schválené uznesením vlády číslo 615 z 26. 8. 1997 pripúšťa, aby vo výnimočných prípadoch nadobudli aj vládne zmluvy platnosť odo dňa podpisu.

  Toľko je stručná genéza.

  K právnemu odôvodneniu podpisu memoranda. Memorandum o porozumení vychádza z platných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Takýmto dokumentom je zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl. Zmluva PFP SOFA bola schválená v Národnej rade 8. septembra 1995. Mám pred sebou dokument o tom hlasovaní, ako sa hlasovalo. Prítomných bolo 110 poslancov, hlasovalo 109 poslancov, za hlasovalo 106 poslancov, proti nehlasoval nikto a zdržali sa hlasovania traja. Národná rada úplne suverénne a jednoznačne prijala zmluvu, od ktorej sa odvíja memorandum. Pre zaujímavosť chcem uviesť aj niektoré mená, ktorí hlasovali za. Za hlasoval napríklad Kamil Haťapka, Anton Hrnko, Rastislav Šepták, Marián Andel, Melánia Kolláriková, Bartolomej Kunc a Víťazoslav Moric.

  Takže, ak hovoríme o tom, od čoho sa to odvodzuje, tak tu je dôkaz, že by bolo dobré, keď poslanci niečo schvaľujú, si aj uvedomili, čo schvaľujú, pretože prídu aj následné kroky a potom sa už nepripomína to, za čo hlasovali. To len kvôli presnosti. K výhradám poslancov, ktoré som mal možnosť v tejto súvislosti s otázkou aj pána Krumpolca prečítať si v dennej tlači. Najväčšia pozornosť je venovaná, samozrejme, že ako to bude s prístupom bez sprievodu silám USA na strelnici základne do výcvikového priestoru.

  Chcel by som zdôrazniť, že v článku 5 sú podrobne upravené podmienky plánovania letov v okolí strelnice. Každý let Spojených štátov amerických bude nahlásený v súlade s civilnými medzinárodnými normami ICAO pre letovú prevádzku. USA musia Slovenskej republike presne nahlásiť trasu lietadiel, požiadať o diplomatické povolenie, vydáva ich ministerstvo zahraničných vecí. Lietadlá budú do vzdušného priestoru Slovenskej republiky prilietavať ako civilné lietadlá a orgány pre civilnú letovú prevádzku v Bratislave ich povedú po určenej trase pomocou svojich radarových prostriedkov. Civilné letové orgány v Bratislave ich navedú do vopred dohodnutého bodu a odovzdajú riadiacemu pristátia na letisku v Kuchyni, ktorý ich navedie na pristátie. Celý proces okrem civilných leteckých orgánov bude riadený a kontrolovaný vojenskými orgánmi na sledovanie vzdušného priestoru. V prípade, že lietadlo USA naruší vzdušný priestor Slovenskej republiky, bude podľa platných medzinárodných predpisov navedené na stanovenú trasu alebo prinútené k pristátiu na najbližšom vojenskom letisku.

  Využívanie vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa bude okrem civilných orgánov riadené príslušníkmi Armády Slovenskej republiky riadiacimi lietania, ktorí budú s pilotmi komunikovať.

  Národná rada Slovenskej republiky 10. februára 1999 vyslovila súhlas s návrhom programu vojenských aktivít súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek armády do zahraničia v rámci bilaterálnej spolupráce na rok 1999 a súhlasila s účasťou jednotiek protivzdušnej obrany Armády Slovenskej republiky na bojových streľbách na území Ukrajiny alebo Bulharska. V týchto prípadoch takisto sú presné opatrenia, podľa ktorých sa budú pohybovať naše jednotky.

  Chcel by som zdôrazniť, že zmluva PFP SOFA, ktorú som tu uvádzal, ako bola schválená, bola uzatvorená na prezidentskej úrovni a ratifikovaná prezidentom Slovenskej republiky, pretože išlo o zmluvu politickú a na jej vykonávanie sa podľa článku 86 e) Ústavy Slovenskej republiky vyžadovala zmena zákonov. Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska týkajúce sa podmienok na rekognoskáciu výcvikového priestoru a následného výcviku osádok vrtuľníkov ozbrojených síl Spojeného kráľovstva na území Slovenskej republiky bolo schválené Národnou radou uznesením 439 z 25. 9. 1996. V prípade, že vysielajúci štát nie je signatárom zmluvy PFP SOFA, predkladáme všetky zmluvné dokumenty Národnej rade.

  Toľko, vážený pán poslanec, komplexnejšia odpoveď na vašu otázku. Nech sa vám páči.

 • Pán poslanec Krumpolec, po vyčerpávajúcej odpovedi pána ministra máte doplňujúcu otázku?

  Áno, nech sa páči, pán poslanec.

 • Pochopil som to tak, že zmluva bola pripravená v roku 1995 a praktické kroky sa začali robiť od apríla 1997. Zaujímala by ma aj tak ešte jedna vec, že ako je do tohto procesu alebo prípadne bude do tohto procesu zapojená Národná rada.

 • Ako je do tohto procesu, prípadne ako bude do tohto procesu, pretože tam zrejme je otázka životného prostredia, otázka branno-bezpečnostného výboru, teda či je, alebo bude do tohto procesu ešte zapojená aj Národná rada.

 • Národná rada v tomto prípade si splnila svoju účasť tým, že schválila tú základnú dohodu PFP NATO, ktorá tu bola, čiže to sú tie zmluvy SOFA, od ktorých sa to odvádza. Čo sa týka životného prostredia a ďalších vecí vzťahu toho výcviku k obyvateľstvu, myslím si, že to je iný problém, ktorý, samozrejme, musí byť riešený nielen vzhľadom na to, že tam cvičia Američania, ale tento problém je veľmi aktuálny aj napríklad pri letisku Sliač, to znamená, je to otázka, ako obyvateľstvo v takomto teritóriu je istým spôsobom odškodnené alebo ako sú zohľadnené zhoršenia životných podmienok pre toto obyvateľstvo. Názory na to sú, že by mali platiť nižšie dane. Myslím si, že sa to dá aj ináč, ak budeme mať dostatok prostriedkov, tak myslím si, že sme schopní aj s obcami a so samosprávou prijať dáke riešenie ohľadne týchto vecí, lebo ja som takisto zástanca, že obce a mestá, ktoré ležia v takomto priestore, nielen Kuchyňa, ale predovšetkým Sliač, by mali byť istým spôsobom zohľadnené, pretože to životné prostredie je tam iste horšie ako hocikde inde.

 • Ďakujem vám za pozornosť, páni.

 • Ďalšou otázkou je otázka pána poslanca Hofbauera a znie: "Uspokojujú vás a celý vládny kabinet vaše samopresvedčenia o vstupe Slovenskej republiky do OECD, EÚ a NATO, keď po neštandardných postupoch tejto vlády vyjadrenia kompetentných o vstupe Slovenska sú čím ďalej, tým opatrnejšie a hmlistejšie?"

  Nech sa páči, pán minister Černák.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  vážený pán premiér,

  vážená vláda,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  na druhý pokus je pre mňa cťou, že vám môžem prečítať odpoveď pána ministra Kukana.

  Vstup Slovenskej republiky do NATO, Európskej únie a OECD je prioritným cieľom zahraničnej politiky súčasnej vlády. Na rozdiel od vlády predchádzajúcej, ktorá mala tento istý cieľ obsiahnutý vo svojom programovom vyhlásení, prikročila naša vláda hneď od nástupu do funkcie k naplneniu vytýčených cieľov v zahraničnej politike veľmi rázne. Presvedčivým dôkazom je už samotný výpočet cieľov zahraničných ciest najvyšších predstaviteľov súčasnej vlády za prvých sto dní. Dovolím si tvrdiť, že len na diplomatickom poli sa našej vláde za tento krátky čas podarilo dosiahnuť viac ako predchádzajúcej vláde za štyri roky. Naši predstavitelia už boli prijatí v hlavných mestách krajín hrajúcich najdôležitejšiu úlohu v súvislosti s našimi ambíciami začleniť sa do NATO a Európskej únie.

  Neviem, aké neštandardné postupy našej vlády má pán poslanec Hofbauer na mysli. Za neštandardné nepokladám ani uvedené aktivity na diplomatickom poli, ani druhú súčasť nášho snaženia o začlenenie sa do európskych a transatlantických integračných zoskupení, ktorou je vnútorná príprava krajiny vo všetkých oblastiach a plnenie podmienok, ktoré sú pred vstupom kladené na kandidátske krajiny.

  Podľa pána poslanca Hofbauera sú vyjadrenia kompetentných o vstupe Slovenska čím ďalej, tým opatrnejšie a hmlistejšie. Neviem síce, ktorých kompetentných má pán poslanec na mysli, avšak vyjadrenia západných predstaviteľov o pokroku na Slovensku od septembrových volieb a o šanciach našej krajiny v súvislosti so vstupom do uvedených medzinárodných inštitúcií rozhodne nemožno pokladať za hmlisté. Naopak, zo strany všetkých západných partnerov, ale aj susedných asociovaných krajín nachádzajúcich sa v procese integrácie o krok ďalej, sme doposiaľ počuli slová podpory a je úplne jasné, že všetko závisí len od toho, ako rýchlo a presvedčivo bude naša krajina postupovať v plnení stanovených podmienok na vstup.

  Rád by som odporučil tým, ktorí majú podobné pochybnosti ako pán poslanec Hofbauer, aby si prečítali text vystúpenia pána ministra Kukana, ktorým zhodnotil zahraničnú politiku Slovenskej republiky počas prvých sto dní súčasnej vlády. Som presvedčený, že potom tu nebudeme musieť hovoriť o samopresviedčaní nášho vládneho kabinetu, ale o reálnych skutkoch a výsledkoch doterajšieho pôsobenia našej vlády, ktoré sú podľa môjho názoru presvedčivé pre všetkých občanov našej krajiny.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pán poslanec Hofbauer, chcete zadať doplňujúcu otázku?

 • Áno. Celý rad kontraproduktívnych krokov tejto vlády je naprosto evidentný. Začína sa to rušením amnestií prezidenta republiky súčasne zastupujúcim prezidentom republiky. Sú to otázky vyhlasovania o rušení zmlúv z predchádzajúcich období, z ich údajnej nevýhodnosti. V oblasti trhového hospodárstva takéto čosi je vôbec možné? Sú to vyhlásenia o trestnom stíhaní, o zbavovaní imunity predtým, než boli podané akékoľvek podnety. To sú signály krajne varovné. Domnievate sa, že takéto signály zvyšujú dôveryhodnosť nášho štátu? Ja som sa s viacerými predstaviteľmi západných štátov mal možnosť stretnúť a vyjadrovali prekvapenia nad týmito krokmi súčasnej koalície vrátane napríklad vyhodenia žurnalistov a ich uzavretia na 28. poschodí pod ochranou strážnej služby. To sú kroky, ktoré nemajú nič spoločné s demokratickým štátom a už vonkoncom nie s integračnými snahami Slovenskej republiky. Takže domnievate sa, že tieto kroky zviditeľňujú pozitívne Slovenskú republiku? A domnievate sa, že tá vaša kolenačková diplomacia je pozitívnym javom? Pretože vymenovať všetky štáty sveta, do ktorých sa dá dostať, na to stačí cestovná kancelária. To nie je diplomacia, pán minister, ale čosi úplne iné. Domnievate sa, že nie je to tak?

 • Pán minister, nech sa páči, odpovedajte.

 • Vážený pán poslanec Hofbauer, neviem, ktorých predstaviteľov a ktorých štátov máte konkrétne na mysli, keď hovoríte o tom, že veľmi negatívne vnímajú signály, o ktorých ich informujete. Ja som zatiaľ nezachytil ani jednu vašu zahraničnú cestu a už vonkoncom nie žiadny negatívny signál.

  Dámy a páni, pán Brzezinski, ktorý pred časom prešiel ako turista poľsko-slovenské hranice a strávil pár dní v Tatrách a pár dní na Spiši, bol užasnutý krásou našej krajiny a pri osobnom stretnutí mi povedal, že Slovensko je neobjavená krajina. Nemému dieťaťu ani vlastná mama nerozumie. Rozbehli sme sa po svete a propagujeme Slovensko, ukazujeme ho také, aké v skutočnosti je a máme na tomto poli úspech. Mali sme kolegu poslanca, ktorý veľmi rád prirovnával konkrétne situácie k Ezopovým bájkam. A pamätám si na jednu bájku, ktorú tu rozprával, ako líška, ktorá chcela dočiahnuť krásne hrozno, skákala a skákala, nedočiahla naň, pozrela sa a povedala: Aj tak je kyslé.

  Vážený pán poslanec Hofbauer, napĺňame ten istý cieľ, ale darí sa nám. Vaše reči o kolenačkovej diplomacii, o neštandardných postupoch a o samopresviedčaní sú ako reči tej líšky, ktorá povedala: Aj tak je to kyslé. To, čo sa vám nepodarilo, my zabezpečíme.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  Ďalšou otázkou je otázka pána poslanca Bárdosa a bude odpovedať pán minister Harna. Otázka znie: "Akým spôsobom budú uspokojené žiadosti o podporu v Štátnom fonde rozvoja bývania podané v roku 1998?"

  Pán minister, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda parlamentu,

  vážený pán predseda vlády,

  vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  zákon číslo 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nadobudol účinnosť v máji 1996 a krátko nato boli v januári 1997 jeho novelizáciou zavedené rozsiahle nenávratné príspevky až do výšky 150 tisíc korún a už aj tak nízka úroková miera sa pre vybrané skupiny obyvateľstva znížila z 3 % na 1 %. Súčasne sa začala rozsiahla mediálna kampaň predchádzajúcej vlády o tom, že fond uspokojí každého oprávneného záujemcu, že vláda zabezpečí dostatok zdrojov pre fond a že sa tak zabezpečí výstavba 18 tisíc bytov ročne. V dôsledku tejto kampane a v dôsledku mimoriadne výhodných podmienok, ktoré zákon o fonde ponúkal, prudko vzrástol počet žiadateľov o poskytnutie podpory tak na výstavbu bytov, ako aj na ich vylepšenie.

  Pokiaľ v roku 1996 bolo do fondu doručených len 971 žiadostí, v roku 1997 to bolo už 11 303 žiadostí. Tento trend pokračoval aj v roku 1998, keď bolo do fondu doručených 9 789 žiadostí. Vo väzbe na tento vývoj v počte doručených žiadostí a v zdrojových možnostiach fondu sa prvé signály nepriaznivého stavu začali prejavovať už v roku 1997, keď bolo do fondu doručených 11 303 žiadostí, ktoré predstavovali požiadavku na poskytnutie podpory vo výške cca 5,1 miliardy korún. Z prostriedkov rozpočtu fondu na rok 1997 však mohlo byť uspokojených iba 3 330 žiadateľov z roku 1997. Ostatné žiadosti neboli v roku 1997 uspokojené, ale boli uspokojené až z prostriedkov rozpočtovaných na rok 1998. V roku 1998 však bolo do fondu doručených ďalších 9 789 žiadostí, ktoré predstavovali požiadavku na poskytnutie podpory vo výške 5,5 miliardy Sk, pričom fond dostal od štátu zdroje len vo výške cca 3,5 miliardy korún. Znamenalo to, že z prostriedkov určených na rok 1998 mohli byť uspokojení len žiadatelia z roku 1997.

  Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania stanovuje, že na poskytnutie podpory nie je právny nárok a stanovuje tiež, že fond je povinný rozhodnúť o poskytnutí alebo neposkytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí a priorít určených vládou Slovenskej republiky až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu. Z uvedeného vyplýva, že pri dodržaní zákona mal fond po vyčerpaní všetkých finančných prostriedkov neuspokojeným žiadateľom oznámiť, že im podporu neposkytne. Z politických dôvodov však fond v rokoch 1997 a 1998 uvedený postup nedodržal, aby sa nezverejnila skutočnosť, že štát neposkytuje podporu rozvoju bývania v takej miere, ako to predchádzajúca vláda proklamovala nielen vo svojom programovom vyhlásení v roku 1995, ale aj počas celého svojho funkčného obdobia.

  Teda, ako som tu už uviedol, v roku 1998 boli žiadosti prichádzajúce do Štátneho fondu rozvoja bývania a ktoré vyhovovali podmienkam na poskytnutie podpory napriek nedostatku zdrojov akceptované a žiadateľom bolo oznámené, že ich žiadosti boli vo fonde zaevidované, že boli posúdené v súlade s platnou legislatívou a že vyhovujú na priznanie podpory vo výške - bola uvedená konkrétna suma nenávratného príspevku. Žiadateľom bolo tiež oznámené, že zmluva im bude zaslaná dodatočne v nadväznosti na disponibilné zdroje fondu vyčlenené na určený program rozvoja bývania a na príslušný účel a druh podpory.

  Takýchto žiadostí s prísľubom poskytnutia podpory je v Štátnom fonde rozvoja bývania 7 768 a celkový objem prisľúbenej podpory predstavuje 4 312 miliónov korún. Takto nám minulé vedenie Štátneho fondu rozvoja bývania vytvorilo deficit v spomínanej výške. Návrh zákona štátneho rozpočtu na tento rok určuje 1,2 miliardy Sk na poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a na tento účel je možné použiť ešte približne 300 miliónov Sk, ktoré získame ako splátky a úroky z poskytnutých úverov v minulosti. To znamená dohromady 1,5 miliardy Sk. Do tejto výšky zdrojov môžeme poskytnúť podporu tým žiadateľom, ktorým ju v rozpore so zákonom prisľúbil Štátny fond rozvoja bývania v roku 1998. Náš rezort spolu s ministerstvom financií hľadá ďalšie zdroje, ktoré by umožnili uspokojiť všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti sú už v Štátnom fonde rozvoja bývania evidované z minulého roka a umožnili by prijať a uspokojiť aj žiadosti, ktoré prídu do Štátneho fondu rozvoja bývania v tomto roku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Chce pán poslanec Bárdos dať doplňujúcu otázku?

  Nech sa páči, pán poslanec.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem pekne za slovo. Nebude to otázka, len niekoľko myšlienok k tomu, že som považoval za potrebné, aby pán minister vysvetlil občanom, ako sa šafárilo v Štátnom fonde rozvoja bývania a aký je súčasný stav.

  Ďakujem pekne za odpoveď.

 • Ďakujem.

  Ďalšou vyžrebovanou otázkou je otázka pána poslanca Prokopoviča a bude odpovedať pán minister Černák. Otázka znie: "Podľa toho, čo vidíme, počujeme a čítame, sa zdá, pán minister, že sa zaoberáte len minulosťou. Mňa by zaujímalo, čo pripravujete vo vašom rezorte do budúcnosti na ozdravenie slovenského hospodárstva?"

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán poslanec Prokopovič,

  som rád, že ste položili otázku, ktorá smeruje do budúcnosti, ale napriek tomu si dovolím povedať, že v živote človek musí vedieť, skadiaľ prichádza, kde sa nachádza a kam kráča. Zhodou okolností pred dvoma rokmi a zhodou okolností z tohto miesta v čase, keď som ešte sedel tam vzadu ako opozičný poslanec, som vravel tým, ktorí si mysleli, že dobyli svet: Páni, kanadskou vládou otriasa škandál, ktorý vznikol pred 20 rokmi. Giulio Andreotti sa zodpovedal za svoje spojenia s mafiou spred niekoľkých rokov. Netvárte sa, že ste tu naveky. Príde čas, keď sa všetko preverí. A preto je našou povinnosťou preveriť, ale musíme dodržiavať zákon. Nesmieme porušiť zákon. Musíme dodržať postupy a aj v minulosti sme to vyhlasovali, máme to vo volebnom programe, preveríme, nikomu neublížime, ale ten, kto porušil zákon, ten musí za to niesť zodpovednosť. A pretože možno toto médiá skôr zoberú, sa vám zdá, že viacej sa zaoberáme minulosťou, ale zaoberali sme sa veľmi intenzívne od samého začiatku aj prítomnosťou, ale predovšetkým budúcnosťou, lebo to je naša povinnosť. Preto nás občania posadili do týchto lavíc, kde sedíme. A ešte skôr, ako poviem o budúcnosti, dovoľte mi povedať pár slov o okamžitom stave.

  Dve hodiny potom, ako som nastúpil do ministerskej funkcie, sme začali s kolegyňou Schmögnerovou robiť razantné opatrenia, aby sme vrátili majetok štátu do rúk štátu. Ak niekto vyexekuuje za 40-miliónovú pohľadávku 2,5 miliardy, ako to bolo v kauze Transpetrol, považovali sme za potrebné využiť všetky prostriedky nato, aby sa tento majetok vrátil štátu. Chvalabohu, vrátil sa do rúk štátu. Určite ste sledovali naše aktivity na českom trhu, kde bola snaha predať akcie, ktorých hodnota bola síce len niekoľko 100 miliónov, ale boli by znehodnotili celý 5-miliardový balík. Predovšetkým vďaka politickým aktivitám a vďaka solídnemu postoju spoločnosti Ruhrgas sme zachránili 5 miliárd pre Slovenskú republiku a už SPP Bohemia pracuje. Už nový manažment zrušil kontrakt na miliardu, na základe ktorého sa mali náhradné diely vyrábať na Morave, a nie na Slovensku, a už rozširujú aktivity tak, že budú z toho pozitívne prínosy. Takže veľa, veľa času nám zaberalo aj hasenie a zapchávanie tých najväčších dier na lodi. Ale intenzívne sme pracovali aj na budúcnosti, pretože nemôžeme žiť z minulosti, my musíme ukázať, že to vieme robiť a že to vieme robiť dobre.

  Z pohľadu ministerstva hospodárstva veľmi stručne, mohol by som aj štyri strany prečítať, ako mi napísali moji kolegovia, ale veľmi stručne mi dovoľte vymenovať, pán Prokopovič, čo robíme v oblastiach, za ktoré je zodpovedné ministerstvo hospodárstva. Predovšetkým za základnú úlohu, za alfa-omegu považujem oživenie priemyslu. Priemysel je v totálnom kolapse, vo finančných stratách, netečú peniaze, neplatia jeden druhému, klesá odbyt a klesá počet pracovných príležitostí. Predovšetkým ozdravenie finančného sektora, nastolenie platobnej disciplíny, rozumná proexportná politika - to sú zámery, ktoré rýchlo realizujeme a rešpektujeme daný právny stav. Sme nútení rokovať častokrát aj s takými, ktorých sme kritizovali, ale berieme ich ako zamestnávateľov a snažíme sa nájsť spoločnú reč preto, aby sa priemysel oživil. Pri zahraničnom obchode sme mali výhrady voči tomu, ako je riešená podpora exportu. Fond je skôr administratívne opatrenie. Chceli sme zrušiť dodatkové odvody. Mali sme to vo volebnom programe. Ja som dával taký návrh zákona, ale predovšetkým vďaka zamestnávateľom tento návrh zákona neprešiel. Tak keď chcú platiť zamestnávatelia, nech platia, budeme hľadať iné formy, ale dodatkové odvody zrušíme. Budeme vytvárať agentúru, ktorá bude zodpovedná za podporu exportu, za podporu vstupu zahraničných investícií a ktorá rozumne využije to málo prostriedkov, ktoré máme.

  Zhodou okolností práve dnes sa usporiadal mimoriadne úspešný seminár pre zahraničných investorov. Robili sme ho v spolupráci s Európskou komisiou. Kapacita miestnosti 250 ľudí, záujem dvojnásobne prevyšoval kapacitu. Veľmi pozitívne boli vnímané vystúpenia premiéra Slovenskej republiky a členov vlády, ktorí informovali o tom, aké podmienky poskytneme zahraničným investorom. Keď hovoríme o investíciách, myslíme investície ako celok. Aj domáci investor je vítaný a ešte s väčšou láskou mu vytvoríme rovnaké podmienky ako všetkým ostatným. Pôjdeme na road show, kde pani ministerka financií, pán podpredseda vlády Mikloš a ja budeme prezentovať krajinu, možnosti investovania na Slovensku. Chceme malé a stredné podnikanie, konečne už začať s ním spolupracovať, pretože je rozbité. Živnostenská komora nefunguje. Politické strany nemajú až také inštrumenty, aby mohli podporovať malé a stredné podnikanie, a preto sa chceme v tejto oblasti naviazať na nosný program Európskej únie, ktorý bude v budúcnosti preferovať predovšetkým rozvoj malých a stredných podnikateľov.

  Úplne nóvum, čo sme urobili, sme povedali, že obchod nie je len zahraničný obchod, ale že je to aj vnútorný obchod a predovšetkým ochrana spotrebiteľa. Ale isté riadenie rozvoja vnútorného obchodu musí prísť, pretože reťazce nastupujú. Keď vojdete do veľkého obchodu, ako je Tesco, Delvital alebo tieto veľké reťazce, pomaly už ani horčica nie je domácej výroby, a pritom napríklad pri predaji v K-Markte boli viazaní tým, že budú mať 30 % domácej produkcie. Takže budeme to riadiť, budeme to kontrolovať, budeme podporovať domácich výrobcov.

  Mimoriadne veľký priestor dávame cestovnému ruchu. V oblasti cestovného ruchu konkrétne programy, konkrétny rozvoj, konkrétne úverové schémy na podporu predovšetkým malých a stredných podnikateľov.

  No a úplne na záver mi dovoľte, pán poslanec Prokopovič, povedať, že aj oblasť vedy, výskumu a vedecko-technického rozvoja považujem za pioritnú. Naši ľudia vedia robiť a chcú robiť a vždy dokážu čosi vymyslieť. Musíme potenciovať to zdravé, čo v našich ľuďoch je, aby sme dokázali stabilizovať súčasný stav a v budúcich rokoch zabezpečiť rozvoj slovenskej ekonomiky. Všetko.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pán poslanec Prokopovič chce dať doplňujúcu otázku.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Ja hádam taký apel. Spomínali ste vo svojej odpovedi malých a stredných podnikateľov. Tu by som skutočne vás chcel požiadať, apelovať na vás, aby ste venovali tomuto stavu mimoriadnu pozornosť. Je to stav, ktorý bol v predchádzajúcich rokoch značne diskriminovaný oproti veľkým podnikateľom a v každej trhovej ekonomike tvorí základný pilier tejto ekonomiky. Takže aj tie smelé plány, ktoré ministerstvo hospodárstva má, časť z nich ste prezentovali aj tu, nebude môcť úspešne splniť bez toho, aby sa malému a strednému podnikateľskému stavu vytvorili také podmienky, aké im právom patria.

  Ďakujem za odpoveď.

 • Chcete reagovať, pán minister?

 • Nie. Ďakujem pekne. Nebola to otázka.

  Máme podobné názory na podporu malého a stredného podnikania.

  Ďakujem.

 • Ďalšou otázkou je otázka pána poslanca Engliša. Bude odpovedať pani ministerka Schmögnerová. Otázka znie: "Je reálny nárast miezd o 100 % za štyri roky?"

  Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  vážená poslanecká snemovňa,

  pán poslanec položil otázku, na ktorú nie je možné odpovedať, pretože neuviedol, či mal na mysli nominálny rast miezd, alebo reálny rast miezd. Takže v tejto chvíli, keďže neviem, je mi ťažko na túto otázku odpovedať, ale je tu príležitosť, aby som sa vyjadrila k mzdovej politike novej vlády Slovenskej republiky.

  Prvé východisko mzdovej politiky vlády je, že sme jednoznačne proti politike nízkych miezd. Interpretovať túto tézu takým spôsobom, že v priebehu jedného roka bude možné zvýšiť všetky mzdy o určité percento, je nesprávne. Treba rozlíšiť, o aký druh miezd ide - o mzdy v podnikateľskej sfére, či ide o mzdy v rozpočtovej a príspevkovej sfére.

  Mzdy v podnikateľskej sfére závisia predovšetkým od výkonnosti podnikateľskej sféry. Vláda Slovenskej republiky ako jeden z prvých krokov, potom ako prevzala moc, sa pokúsila obnoviť činnosť tripartity. K tomu bolo potrebné dohodnúť sa na zrušení mzdovej regulácie. Tento krok sme urobili najmä preto, že spôsob, akým bola prijatá mzdová regulácia predchádzajúcou vládou naposledy, sa ukázal ako spôsob veľmi nekompetentný a znamenal pre mnohé podniky vlastne dodatočnú záťaž. Postupovať ďalej cestou mzdovej regulácie, a najmä takým spôsobom, ako bola prijatá, nebolo možné. Prirodzene, tým sa vytvoril priestor na kolektívne vyjednávanie, ktoré je jediným nástrojom na zvyšovanie miezd v podnikateľskej sfére. Podnikatelia pri mzdovom vyjednávaní, prirodzene, musia zohľadňovať situáciu, ktorá je v podnikateľskej sfére.

  Z národohospodárskeho hľadiska by mal byť zachovaný určitý vzťah medzi rastom produktivity práce a rastom miezd. Časť podnikateľov, ktorí vidia trošku ďalej dopredu, si tiež uvedomujú, že mzdový nárast v ich podnikoch musí byť podmienený výsledkami v podnikoch. Na druhej strane aj dodnes máme značnú časť podnikov, ktoré sú stratové, v ktorých je rast miezd vyšší ako v tých podnikoch, ktoré stratové nie sú. Ak teda chceme hovoriť o možnosti nárastu miezd v podnikateľskej sfére, treba sa pozrieť, ako vyzerá situácia v podnikateľskej sfére.

  Vieme, že dedičstvo predchádzajúcich rokov je mimoriadne nepriaznivé. Dokonca aj podnik, z ktorého ste, pán poslanec, vzišli, ktorý donedávna bol veľkou loďou Slovenskej republiky, je dnes podnikom, o ktorom je už jasné, že bude v ňom dochádzať k masovému prepúšťaniu. Nám opozičným poslancom to bolo zrejmé už dávnejšie. Upozorňovali sme vtedajšiu vládu, ale aj manažment a vlastníkov podnikov, aby prijali opatrenia, ktoré by zamedzili takémuto nepriaznivému vývoju. Boli sme vtedy skôr diskreditovaní ako braní vážne na vedomie.

  Dôležité je, aby sa postupne vytváralo priaznivé podnikateľské prostredie pre podnikovú sféru, a to by mal byť najdôležitejší vklad vlády Slovenskej republiky k tomu, aby sa postupne mohli zvyšovať mzdy. Jediný priamy nástroj, ktorý vláda na podporu mzdového rastu v podnikateľskej sfére používa, je minimálna mzda. Iste viete, že sa pripravuje novela zákona, v ktorej bude zvýšená minimálna mzda. Dôležité však je, aby znovu podnikatelia boli schopní uniesť aj tento nárast miezd. Sme za to, aby sme vytvárali aj takýmto spôsobom tlak na podnikateľskú sféru, aby sa usilovala nachádzať iné spôsoby zvyšovania výkonnosti podnikovej sféry ako cestou udržania nízkych miezd.

  Preto vonkoncom nemôžem súhlasiť napríklad ani s krokmi predchádzajúcej vlády, ktorá pozývala zahraničných investorov na slovenské územie aj v tých prípadoch, keď ponúkali prácu nízkokvalifikovanú a zle platenú. Sama som mala možnosť navštíviť niekoľko takýchto podnikov a musela som vlastníkom týchto podnikov povedať rovno, že si asi pomýlili geografický priestor, že investovali do strednej Európy, a nie do Thajska. Je skutočne dôležité, aby tie kroky, ktoré sme začali uskutočňovať, sa ďalej uskutočnili, aby sa tým vytvorili podmienky na nárast výkonnosti v podnikateľskej sfére. Myslím si, že sme sa do toho vrhli s najväčším odhodlaním.

  Chcela by som uviesť, že jeden z vážnych dôvodov, prečo je situácia v podnikateľskej sfére veľmi komplikovaná, je v tom, aká je situácia v bankovej sfére, ale zároveň aj nezodpovedná fiškálna politika predchádzajúcej vlády bola jedným z tých faktorov, ktorý spôsobil výrazný nárast úrokových sadzieb v medzibankovom trhu a na trhu úverov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa spomalila reštrukturalizácia v podnikovej sfére, prečo zaostáva výkonnosť slovenského hospodárstva a prečo sú mzdy v slovenskom hospodárstve najnižšie zo všetkých transformujúcich sa stredoeurópskych štátov.

  Ak sa nám podarí uskutočniť, a to podľa možností čo najrýchlejšie, štruktúrne zmeny v slovenskom hospodárstve, v tom prípade bude predpoklad na výrazný nárast reálnych miezd v podnikateľskej sfére. Myslím si, že i dnešný deň, keď sa začala významná konferencia za účasti stoviek, niekoľko stoviek dokonca zahraničných investorov, by mal byť príspevok k tomu, aby sa urýchlene začala meniť situácia v podnikateľskej sfére a vytvorili sa podmienky na rast miezd. Uvedomujeme si, že ešte v lanskom roku reálna mzda zaostávala za reálnou mzdou v roku 1989 a že skutočne trpezlivosť našich zamestnancov, ktorí trvale majú takto nižšiu životnú úroveň, ako mali pred rokom 1989, je už zrejme na hranici.

  Iná záležitosť je otázka mzdovej úrovne v rozpočtovej a príspevkovej sfére. Tá je jednoznačne podmienená tým, ako sa hospodári v štáte, to znamená, aké sú príjmy v štátnom rozpočte, aké sú výdavky v štátnom rozpočte. Príležitosť hovoriť o tom budeme mať, čo nevidieť, keď budeme rozoberať na tejto pôde zákon o štátnom rozpočte. Znovu musíme vychádzať z reality, ktorú ste nám vytvorili vy. Dedičstvo, ktoré sme po vás prevzali, je mimoriadne nepriaznivé, takže v tomto roku nie je možné, aby sme umožnili nejaký frontálny nárast miezd. Naopak, vláda bola nútená prijať určite pre nás nie príjemné rozhodnutie o tom, že mzdy v rozpočtovej sfére sa v roku 1999 zmrazia. Presnejšie by som to formulovala, že mzdové prostriedky v roku 1999 v rozpočtovej sfére neporastú. Inými slovami, v prípade, že dôjde k úsporám pracovných síl, o čo sa usilujeme, pretože sme si aj predsavzali znížiť počet zamestnancov v štátnej administratíve, vytvorí sa priestor aj pre určitý nárast miezd. Pritom sme prijali záväzok, aby sme ku koncu roka alebo v druhej polovici roka mohli aspoň časť zamestnancov v štátnom sektore odmeniť takým spôsobom, ako napríklad je trinásty plat a podobne. Predovšetkým by sme chceli podporiť tak zamestnancov v školstve, pedagogických pracovníkov, ktorých priemerná mzda trvale zaostáva za priemernou mzdou v hospodárstve asi okolo 1 700 korún.

  Ak sa nám podarí dosiahnuť ciele v stabilizácii slovenského hospodárstva v prvom roku, a ak sa nám podarí naštartovať štruktúrne zmeny, rozvoj slovenského hospodárstva v nasledujúcich rokoch, som presvedčená, že sa tým vytvoria predpoklady aj na rast reálnej mzdy. Povedať v tejto chvíli, aký bude rast v roku 2000, aký bude rast v roku 2001, nepochybne sa môžeme o to pokúsiť, ale myslím si, že nie je dôležité teraz narábať s určitými číslami, ale dôležité je, aby sme vytvorili predpoklady, aby k tomuto reálnemu nárastu mzdy došlo.

  Na záver by som chcela ešte povedať jednu veľmi dôležitú vec. Boli ste vo vláde štyri roky. Počas tohto štvorročného obdobia sa mimoriadne vyostrila situácia v mzdovej diferenciácii. Na jednej strane sa prehĺbili rozdiely v odvetvových mzdách. Máme tu peňažníctvo, kde je priemerná mzda vyše 18 tisíc korún, ale máme tu odvetvia, v ktorých pracuje veľký počet zamestnancov, bohužiaľ, veľký počet žien, kde je priemerná mzda pod 7 tisíc korún. Môžem uviesť odvetvia, či už sú to priemyselné odvetvia, textil, odev, koža, ale aj v rozpočtovej sfére sociálna sféra, časť zdravotníctva, najmä zdravotné sestry a tak ďalej. Otázka je, ako sme sa, ako ste sa mohli prizerať, ako ste sa mohli podieľať na tom, že v priebehu niekoľkých rokov došlo k takejto značnej diferenciácii medzi odvetviami.

  A ešte závažnejšia otázka je, že v poslednom období, za to posledné štvorročné obdobie, sa mimoriadne zväčšila aj mzdová diferenciácia vnútri podniku. Chcela by som len pripomenúť, že ešte prednedávnom z tohto miesta som vás informovala o tom, aké dodatky k zmluvám podpísal môj predchodca. A nebol to len môj predchodca, takéto zmluvy o odchodnom podpísali viacerí predstavitelia vlády, takéto zmluvy o odchodnom, dokonca o poistnom prijali inštitúcie, v ktorých ste mali vy svojich vlastných vrcholových zástupcov. Takže dnes, keď sa nachádzame na úrovni diferenciácie vnútri podniku niekde asi ako v Latinskej Amerike, je to výsledkom politiky, ktorá sa tu robila.

  V západoeurópskych štátoch kontinentálnej Európy je spravidla diferenciácia medzi najnižšou a najvyššou mzdou niekde 1 : 6. To, čo sme však my zdedili, je diferenciácia 1 : 20, ba dokonca poznáme prípady aj 1 : 40. Je to nezdravé a my sme už začali robiť kroky aspoň tam, kde to možné je, kde to v našich rukách je, aby sme takéto nezdravé mzdové rozdiely podľa možností eliminovali.

  A posledné, čo je potrebné urobiť, to, čo ste znovu mali možnosť počas štyroch rokoch urobiť, prijať konečne zákon o takzvanom garančnom fonde. Je to dôležité preto, že tie skupiny zamestnancov, ktoré poberajú najnižšie mzdy, častokrát dokonca nedostávajú mzdu počas dvoch, troch mesiacov, pretože je tu platobná nedisciplína, je tu finančná nedisciplinovanosť podnikov a zákon zatiaľ nedostatočne núti zamestnávateľov, aby plnili svoje záväzky voči zamestnancom.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Čas určený na otázky, na hodinu otázok je vyčerpaný. Ďakujem predsedovi vlády, členom vlády a končím bod programu - hodinu otázok.

  Pán poslanec Cuper, máte nejaké dôležité procedurálne vyhlásenie?

 • Áno, pán predseda. Pán predseda, mám procedurálny návrh, aby sa dodržiaval rokovací poriadok, aby sa neposkytoval čas pani ministerke financií mimo vyhradeného času na hodinu otázok a odpovedí, lebo toto nie je jej súkromná televízna stanica, aby dezinformovala znovu o svojich zisteniach, ktoré nemajú nič spoločné s pravdou.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec, za upozornenie. Myslím si, že voči pani ministerke treba byť galantný a nech dokončí, keď začala odpovedať na otázku.

  Pani Belohorská, máte nejaký procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcem vás poprosiť, aby v budúcnosti pri tejto hodine otázok bola dodržaná základná slušnosť, aby ste vedeli upozorniť aj premiéra tohto štátu, aby sa správal ako v poslaneckej snemovni. Dovolím si pripomenúť, že v poslednom volebnom období predseda tohto parlamentu, ktorý bol, terajší pán poslanec Gašparovič, tak vždy učinil, keď sa nenáležite niekto správal voči poslancom. Tí, ktorí sú tu noví a o tom nevedia, nech sa páči, dajte si prehrať posledné zasadania.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Končím hodinu otázok. Budeme pokračovať v rokovaní.

 • Prosím vás, keby ste zostali, páni poslanci, na svojich miestach.

 • Hlasy z pléna.

 • Takže ešte raz, páni poslanci, poslankyne, budeme pokračovať v bode, ktorý sme začali, o ktorom sme začali rokovať dnes ráno o 9.00 hodine. V rozprave vystúpil ako prvý pán poslanec Gašparovič. Pýtam sa, či sú ešte nejaké ďalšie faktické poznámky k jeho vystúpeniu. Konštatujem, že nie sú. Pán Gašparovič vystúpil s dvoma procedurálnymi návrhmi, o ktorých budeme teraz hlasovať.

  Páni poslanci, prosím vás, keby ste išli na svoje rokovacie miesta.

  Prvý návrh, ktorý pán poslanec Gašparovič ako procedurálny návrh vyslovil, bol pozastaviť rokovanie o tlačiach číslo 144 a 145. Druhý návrh, ktorý pán poslanec Gašparovič vyslovil, je, aby predseda Národnej rady požiadal terajšieho generálneho prokurátora, aby bol prítomný na prerokovaní oboch správ - tlače číslo 144 a 145.

 • Ruch v sále.

 • Prosím členov vlády, aby veci, ktoré potrebujú vyriešiť s poslancami, neriešili v tejto snemovni, pokiaľ zasadá.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Orosz.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, nebudem mať procedurálny návrh. Chcem len poukázať na to, že návrh pána poslanca Gašparoviča je v rozpore so zákonom.

 • Hlasy v pléne.

 • Chcem povedať, že je v rozpore so zákonom. Chcel som o tom hovoriť vo svojom vystúpení. Upozorňujem na to túto snemovňu.

 • Páni poslanci, budeme hlasovať o prvom návrhu z vystúpenia pána poslanca Gašparoviča. Pripravte sa na hlasovanie. Hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 47 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh nebol schválený.

  Ďalším procedurálnym návrhom, ktorý pán poslanec Gašparovič predložil, bolo...

  Nech sa páči, pán poslanec Gašparovič.

 • Chcem len povedať, ako som to konkrétne povedal. Povedal som prerušiť a čakať, aby pán predseda Národnej rady požiadal aj predsedu Ústavného súdu...

 • Hlasy v sále.

 • Áno, avšak aj tak to neprešlo, len spresňujem, ako som to povedal. Takže prosím, aby sa to druhé hlasovanie dalo v tomto zmysle.

 • Budeme hlasovať teraz o vašom druhom návrhu - o požiadavke na predsedu Národnej rady na účasť generálneho prokurátora na tomto rokovaní.

 • Hlasy zo sály.

 • Nie. Nie, nie. Teraz sme hlasovali o prvom návrhu. Nepresviedčajte ma inak. Áno, je to tak.

  Páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu, ktorý som pred malou chvíľou vyslovil.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Tento návrh takisto neprešiel.

  Budeme pokračovať v rozprave, v ktorej teraz vystúpi pán poslanec Nagy za poslanecký klub a pripraví sa pán poslanec Krumpolec.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  čin a postup poslanca Gustáva Krajčiho ako bývalého ministra vlády Slovenskej republiky, ktorým sfalšoval a pozmenil verejnú listinu, úradnú pečať a úradné uzávery a nakoniec zmaril uskutočnenie referenda, je ojedinelým trestným činom v novodobej histórii demokratického zriadenia na Slovensku. Pán exminister Krajči týmto svojím činom porušil Ústavu Slovenskej republiky a ďalšie zákony vrátane Trestného zákona. Pán exminister porušil v spolupráci s vtedajšou vládou Slovenskej republiky na čele s Vladimírom Mečiarom základné práva občanov Slovenskej republiky vyjadrovať sa a byť zúčastnený na správe vecí verejných.

  Fumigoval vôľu státisícov občanov Slovenskej republiky, ktorí sa formou petícií dožadovali práva priamej voľby prezidenta. Keď svoj odsúdeniahodný čin pán exminister dokonal, čím zmaril priebeh regulárneho referenda, niekoľkokrát sa verejne priznal, že je si vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti. Vyhlásil aj to, že je schopný ju aj znášať. Po zmarenom referende následne sa občania Slovenskej republiky márne dožadovali na prokuratúre a súdoch svojho práva. Do volieb roku 1998 na Slovensku neexistoval orgán prokuratúry, orgán súdu a iný orgán činný v trestnom konaní až na Ústavný súd, ktorý by bol schopný potvrdiť uvedené porušenie zákona.

  Preto, vážené poslankyne a vážení poslanci, v mene poslancov Strany maďarskej koalície žiadam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby dali svojím rozhodnutím voľnú priechodnosť zákonnosti.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci,

  udivuje ma...

 • Prosím pokoj, hovorí pán poslanec Cuper.

 • Udivuje ma, kde tento pán poslanec, teda pán poslanec Nagy, berie tú drzosť, tú ľudskú drzosť obviňovať tu niekoho z falšovania verejných listín. Pýtam sa, kde tento človek, ktorý ovplyvňoval orgány činné v trestnom konaní, aby sa na ňom nevykonala spravodlivosť a aby nebol vydaný spravodlivosti do rúk za to, že jazdil pod vplyvom alkoholu, že sa dopustil evidentne trestného činu a tento človek dnes má odvahu ísť tu niekoho obviňovať z nejakých vymyslených trestných činov, ktoré si niekto želá potrestať, pretože Ústredná volebná komisia nemala nijaké právo prikazovať pánu ministrovi. Komunizmus je dávno za nami. Strany sú pod kontrolou štátu, chvalabohu, to som si myslel doteraz. Ale pán Čarnogurský presviedčal zahraničie aj domácich ľudí, a zrejme chce presvedčiť aj vás, že politické strany, ktoré majú svojich zástupcov v Ústrednej referendovej komisii, mohli riadiť ministra vnútra aj vládu Slovenskej republiky. Ak tak ďaleko pôjdeme, tak sa rozlúčme s demokraciou v tomto štáte. A tento človek bude tu niekoho obviňovať z nejakých ohavných trestných činov falšovania verejných listín.

  Pán Nagy, choďte sa pozrieť do zrkadla na seba.

  Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Lexa.

 • Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  som šokovaný tým, že práve poslanec László Nagy je ten zástupca klubu maďarskej koalície a strán, ktorý si dovolí s takýmto arogantným vystúpením vystúpiť. Bol som členom mandátového a imunitného výboru minulého volebného obdobia v rokoch 1994 - 1995. Tento výbor sa zaoberal prípadom, keď jeden občan Slovenskej republiky s vypnutými svetlami, to znamená bez zapnutých svetiel, v nočných hodinách v rýchlostiach vysoko prevyšujúcich sto kilometrov, absolútne opitý, ožratý, ľudovo povedané, spôsobil dopravnú nehodu, spôsobil škodu. Keď prišli policajti na miesto činu, tak tohto občana videli, ako sedí za volantom. Otvorili dvere, prvé vypadli okuliare a druhý vypadol opitý László Nagy, opitý László Nagy. Napadol orgány činné v trestnom konaní. László Nagy sa mal zodpovedať za kopu trestných činov vrátane napadnutia verejného činiteľa, to znamená príslušníka polície. To znamená, človek, ktorému hrozilo šesť rokov, šesť rokov podľa paragrafov, ktoré boli, ktorého minulá Národná rada nevydala trestnému stíhaniu, dnes si dovolí s takouto aroganciou vystupovať.

  Vyzývam vás, pán poslanec, aby ste sa vôbec do týchto diskusií nezapájali, aby ste si mlčky spytovali vlastné svedomie, pretože vy ste jeden z tých, ktorého minulá Národná rada Slovenskej republiky a mandátový a imunitný výbor nevydal v úhrnnej sume šesť rokov, čo ešte vysoko prevyšuje to, čo ste tu, jednoducho tieto "bláboly", ktoré ste vo väzbe k pánu poslancovi Krajčimu povedali. To znamená, vyzývam vás, keď máte štipku osobnej mužskej cti, tak choďte domov a vôbec sa nezúčastňujte na týchto diskusiách tu, pretože vy osobne nemáte na to elementárne morálne právo.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Kozlík.

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  rád by som pánu poslancovi Nagyovi pripomenul rozsudok Najvyššieho súdu a úzus, ktorý v tomto bol uvedený, že ministerstvo vnútra bolo povinné a bolo jediným subjektom oprávneným zabezpečiť tlač hlasovacích lístkov v potrebnom množstve a zabezpečiť ich distribúciu. Teda exminister Krajči bol osobou oprávnenou dať pokyn na ich tlač. Bol by som rád, keby si toto uvedomili aj ostatní poslanci, koaliční poslanci pri rozhodovaní o výroku mandátového a imunitného výboru.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za vaše vystúpenie.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Husár.

 • Pán kolega Nagy, vy ste vystúpili za poslanecký klub, ale už vo funkcii sudcu. Na takéto vystúpenie by skutočne už ten talár ako dekorácia pravdepodobne bol veľmi efektný a vhodný. Chcem vám pripomenúť, že váš koaličný kolega pán Kresák a kolektív vydali jednu múdru knihu, ktorá sa volá Občan a demokracia, a dostali sme ju aj my poslanci ako podarúnok nato, aby sme zmúdreli a vedeli sa správať v súlade s právom tohto štátu. A v tejto knihe na strane 181 je napísané: "Kým nie je právoplatným odsudzujúcim rozsudkom vyslovená vina, nemožno na toho, proti komu sa vedie trestné konanie, hľadieť, akoby bol vinný." A vy ste tu o vine hovorili. Vrele vám odporúčam, aby ste tejto knihe, aj keď je v slovenčine, venovali pozornosť a prečítali si ju.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej bude s faktickou poznámkou vystupovať pán poslanec Tkáč.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vypočuli sme si tu nielen individuálne stanovisko jedného poslanca, ktorý skutočne bol predmetom rokovania mandátového a imunitného výboru v minulosti. Každý máme ľudské slabosti a máme právo sa aj pomýliť a potknúť. Tento poslanec ako poslanec skutočne pod vplyvom alkoholu riadil auto. Spôsobil dopravnú nehodu. Mal 3 promile alkoholu v sebe a tento poslanec dnes tu zdvíha svoju hruď a poučuje nás o demokracii, poučuje nás o láske k vlasti a poučuje nás o ľudských právach. Nota bene, po spišsky zvlášť, tento pán je ešte predsedom výboru pre ľudské práva v tomto parlamente. Prosím vás, majme už úctu sami k sebe. V tejto súvislosti by som skutočne odporučil pokoru a zodpovednosť a vrátiť sa do svojho vnútra, aby vaše svedomie skutočne nemuselo mať zásadné problémy. Chcel by som v tejto súvislosti naozaj zvážiť alebo, aby vy ste si zvážili, či tá funkcia predsedu výboru pre ľudské práva ešte je pre vás vhodná.

  Vážení, vy tu dopredu porušujete všetky princípy právneho štátu, ako je prezumpcia neviny, a o prezumpcii neviny by vám tie západné agentúry a nadácie, ktoré vás financujú a financovali, mali urobiť skutočne školenie. Až do posledného právoplatného výroku kompetentného orgánu nikto nie je vinný. V tejto súvislosti skutočne by som vám odporúčal, keby ste sa zahĺbili sám do seba a nevystupovali tu navyše ešte v mene maďarskej koalície. Je to, žiaľ, v tejto Národnej rade.

 • Ďakujem.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Moric.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som sa obrátiť na svojich kolegov poslancov z maďarskej koalície v súvislosti s vystúpením pána Nagya, že by si po druhýkrát naozaj zvážili, či medzi sebou nemajú chlapa, čo má vo svojej krvi tisíc promile alkoholu a že by tam poslali naozaj človeka, ktorý je v tomto smere bezúhonný, aby sme sa my ostatní nemuseli cítiť, že vodu káže, víno pije.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, mám procedurálny návrh vo väzbe na vystúpenie pána Lászlóa Nagya, aby sme hlasovali o tom, aby pán László Nagy bol odvolaný z funkcie predsedu výboru pre ľudské práva.

 • Pán poslanec, o tomto návrhu môžeme hlasovať len tak, že ho zaradíme ako bod samotného programu, to znamená, pýtam sa vás, pán poslanec Maxon, či navrhujete ako ďalší bod programu odvolanie pána poslanca Nagya z funkcie predsedu výboru. Nemôžeme hlasovať, tak ako ste to predložili. Viete to dobre, že to nesúvisí s rokovacím poriadkom. Prosím, pán poslanec Maxon, vyjadrite sa.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, trvám na tom, aby sme o tomto mojom návrhu hlasovali okamžite bez rozpravy, je to procedurálny návrh.

 • Pán poslanec Šimko sa hlási s procedurálnym návrhom.

 • Pán predsedajúci, to nie je procedurálny návrh, to, čo navrhol pán poslanec Maxon. Voľba a odvolávanie predsedov výborov sú osobitnými bodmi programu, ktoré treba navrhnúť. Na to, aby sme rozšírili náš program, je potrebné, aby to navrhli kluby, nestačí na to jeden poslanec, musí to byť písomný návrh, musia o tom rokovať výbory, a potom sa v tajnom hlasovaní o tom rozhoduje.

  Takže navrhujem vám, pán predsedajúci, aby ste si takéto procedurálne návrhy, ktoré nie sú procedurálnymi návrhmi, nevšímali.

 • Pán predsedajúci, chcem vám iba pripomenúť, že o procedurálnych návrhoch sa dáva hlasovať okamžite a bez rozpravy a vy ste pripustili zo strany pána Šimka rozpravu. Tak láskavo nech sa dodržuje teda rokovací poriadok v tomto parlamente z každej strany. Včera ste nás obrali o jedno právo, ktoré ste si dnes prisúdili vďaka pánu Kresákovi a jeho nepolitickému rozhodnutiu. Krivíte rokovací poriadok, ako sa vám páči. Dajte hlasovať o návrhu a nedávajte k tomu rozpravu...

 • Pán poslanec Cuper, ak dovolíte, vyjadrím sa k tomu. Vy dobre viete, že nemáte pravdu, pretože v § 34 sa pri procedurálnom návrhu jasne hovorí, že poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokovania veci, časového a vecného postupu rokovania Národnej rady s výnimkou hlasovania o veci samej. To znamená, že v tomto prípade nie je možné dať o tomto návrhu hlasovať, pretože to nie je procedurálny návrh.

  Pán poslanec Maxon, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, rešpektujem vaše vyjadrenie. V tom prípade vyzývam poslanca a predsedu výboru pre ľudské práva pána Lászlóa Nagya, aby abdikoval z tejto funkcie a náš poslanecký klub zváži, či tento bod programu zaradí na rokovanie ďalšej schôdze Národnej rady vo väzbe na osobné rozhodnutie predsedu výboru pre ľudské práva pána Lászlóa Nagya.

 • Pán poslanec Tkáč, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, vy ste citovali § 34. Upozorňujem vás na § 38, ktorý v odseku 1 hovorí, že o procedurálnych návrhoch, a láskavo tam je v zátvorke § 34, to vám pán poslanec Bugár nestihol vysvetliť, pretože vám podával tento text, všimol som si to, a po včerajšom výkone si myslím, že je to vynikajúci odborník na procedúry, sa hlasuje bez rozpravy bodka. O procedurálnom návrhu, ktorý má zrejmú podporu Národnej rady, sa môže rozhodnúť aj bez hlasovania. Ja sa domnievam, že o tomto návrhu po vystúpení pána poslanca Nagya vzhľadom na jeho minulé vystúpenia pred mandátovým a imunitným výborom ani netreba hlasovať, asi by bolo treba tieto veci takto chápať. A pokiaľ by bolo treba, v takom prípade sa predsedajúci poslancov opýta, či niektorý z nich požaduje hlasovať. Takže pán poslanec Bugár a podpredseda Národnej rady vám po včerajších výsledkoch a výkonoch v parlamente dobre radil, ale § 34 je spojený s § 38.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Veľmi si vážim, ako sa snažíte korektne viesť túto schôdzu, ale napriek tomu si myslím, že toto sa týka prerokovania veci samej. Ak chlap, ktorého policajti chytili napitého ako dogu, dáva návrh na to, aby iného zbavili imunity, no tak ja si myslím, že to je rokovanie o veci samej, preboha!

 • Šum v rokovacej sále.

 • Páni poslanci, chcem len upozorniť na to, že pán poslanec Maxon sa po druhý raz vyjadril a rešpektoval to stanovisko, o ktorom som hovoril. Myslím si, že by sme mali teda zobrať na vedomie aj tento jeho výrok. Vyzval pána poslanca Nagya k abdikácii. Je, samozrejme, jeho vecou, ako sa zariadi, ale o tejto veci, myslím si, že by sme už nemali ďalej hovoriť.

  Pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, len predsa sa tu vysvetlilo, že pán Šimko nemal mať čo rozprávať o tomto bode a vy ste mali dať hlasovať. Vyzerá to tak, že...

 • Nie, nie, nie, pokiaľ by išlo o procedurálny návrh, pán poslanec, dobre to viete.

 • Vyzerá to tak, že pán Bugár je unavený, vy ste unavený, treba zavolať pána predsedu, aby viedol schôdzu.

 • Ale nie sme unavení. Nemajte strach. Ubezpečujem vás, že nie sme unavení.

  Nech sa páči, poslankyňa pani Tóthová.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k vystúpeniu pána poslanca Nagya, ktorý povedal, že pán poslanec Krajči sfalšoval verejnú listinu. Žiadnu verejnú listinu nesfalšoval. Na základe rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý štvrtú otázku vyhlásil za rozpornú s platným právom presnou konkretizáciou ustanovenia paragrafu a konkrétneho zákona, túto štvrtú otázku ako rozpornú s právom vynechal z listiny, pretože tak urobiť aj musel.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za vašu faktickú poznámku.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Mikloško.

 • Rád by som reagoval na pána poslanca Nagya. Áno, on možno vo svojom vystúpení nepovedal, že aj o ňom sa hlasovalo tu v súvislosti s priestupkom, podotýkam, ale rád by som pripomenul cteným kolegom, ja som tu najdlhšie z poslancov od roku 1990, že sme hlasovali už aj o poslancovi SNS vo veľmi vážnom priestupku, pán Moric, a takisto o poslancovi HZDS vo veľmi vážnom priestupku v takej istej veci.

 • Hlasy z pléna.

 • Aj o našom. Čiže v tomto smere, aby ste vedeli, že sme tak jeden, jeden.

 • Hlasy a smiech v rokovacej sále.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy,

  vážení páni,

  v tejto chvíli mi neprichodí nič iné len položiť pánu predsedovi výboru pre ľudské práva Lászlóovi Nagyovi otázku. Vzhľadom na závažné porušenie elementárnych princípov morálky ste pripravený abdikovať na svoju funkciu predsedu výboru?

 • Ďakujem za vašu faktickú poznámku.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Gašparovič.

 • Pán podpredseda, chcem vám pomôcť a celej snemovni, keďže vidím, že pán poslanec Nagy irituje všetkých. Ja ho v tomto momente pozývam na pol deci, aby sme tu neboli.

 • Smiech a potlesk v rokovacej sále.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že ďalšie faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Nagya nie sú.

  Ďalej v rozprave bude vystupovať pán poslanec Krumpolec, pripraví sa pán poslanec Orosz.

  Nech sa páči, pán poslanec Krumpolec.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  podľa článku 95 Ústavy Slovenskej republiky referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky. Podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 564 z 19. novembra 1992 sa referendum vyhlasuje oznámením, respektíve publikovaním v Zbierke zákonov. V oznámení sa tiež uvedie, aká otázka, respektíve aké otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie. Uvedené náležitosti boli splnené. Rozhodnutie prezidenta z 13. marca 1997 o vyhlásení referenda bolo publikované v Zbierke zákonov. Toto rozhodnutie prezidenta obsahovalo štyri otázky, teda aj otázku číslo 4 o priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

  V § 11 zákona Národnej rady číslo 564/1992 Zb. sú uvedené orgány, ktoré sa vytvárajú na organizáciu referenda a zabezpečovanie jeho výsledkov. Podľa bodu 1a je týmto orgánom Ústredná komisia pre referendum. Považujem za potrebné zdôrazniť, že členovia Ústrednej komisie pre referendum sa ujali svojej funkcie 17. apríla 1997 zložením sľubu, v ktorom sa zaviazali, že sa budú spravovať pri výkone tejto funkcie zákonmi a právnymi predpismi. Tento sľub zložil aj minister vnútra Slovenskej republiky Gustáv Krajči. Dňa 22. 4. 1997, teda mesiac pred referendom, prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie číslo 278/1997, ktorým uložila ministrovi vnútra zabezpečiť doručovanie hlasovacích lístkov obciam len s otázkou uvedenou v prvej časti písm. a) bodoch 1 a 3 rozhodnutia prezidenta, teda o vstupe do NATO. Súčasne mu uložila nedoručovať obciam hlasovacie lístky s otázkou uvedenou v prvej časti písm. b/4 o priamej voľbe prezidenta.

  Okrem toho vláda Slovenskej republiky ako prílohu k uzneseniu číslo 278/1997 prijala dodatok k organizačno-technickému zabezpečeniu referenda po štátnej línii v roku 1997, v ktorom sa uvádza:

  1. Spracovať výsledky referenda tak, aby účasť oprávnených občanov na hlasovaní bola vyhodnotená osobitne za otázky číslo 1 až 3 a osobitne za otázku číslo 4, ak dôjde k hlasovaniu o tejto otázke.

  2. Vzory hlasovacích lístkov vypracovať a aj ich zabezpečiť osobitne pre otázky číslo 1 a 3 a osobitne pre otázku číslo 4, pričom súčasťou hlasovacieho lístka pre otázku číslo 4 bude aj úplný text ústavného zákona o priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

  3. Pri distribúcii tlače zabezpečiť, aby obciam boli doručené hlasovacie lístky s otázkami číslo 1 až 3. Hlasovacie lístky s otázkou číslo 4, teda priama voľba, distribuovať až v nadväznosti na výsledok konania Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  Z uvedeného vyplýva, že vláda Slovenskej republiky bola rozhodnutá nepripustiť uskutočnenie referenda, tak ako bolo vyhlásené a publikované v Zbierke zákonov. Ústredná komisia pre referendum svojím uznesením číslo 3 z 25. 4. 1997 prijala k rozhodnutiu vlády Slovenskej republiky stanovisko, citujem: Ústredná komisia pre referendum konštatuje, že má zákonnú povinnosť dozerať na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní referenda, je to § 12 odsek 6 písm. a) zákona číslo 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v platnom znení. Rozhodnutie prezidenta o vyhlásení referenda bolo riadne publikované v Zbierke zákonov pod číslom 76/1997. Týmto rozhodnutím bolo vyhlásené referendum, ktoré má štyri otázky. Tomuto rozhodnutiu musí zodpovedať jeden hlasovací lístok so štyrmi otázkami. Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky z 22. apríla 1997 zastaviť distribúciu otázky číslo 4 platne vyhláseného referenda uverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky je v rozpore s právnymi predpismi. Dôvod, pre ktorý tak vláda učinila z tohto hľadiska, nie je právne relevantný.

  Podotýkam, že uznesenie vlády nemala Ústredná komisia pre referendum k dispozícii, informácie boli známe iba z médií. Na rokovaní Ústrednej komisie pre referendum 28. 4. 1997 predložil Dr. Bečica v zastúpení ministra vnútra návrh dvoch hlasovacích lístkov s tým, že aj ministerstvo vychádzalo predovšetkým z uznesenia vlády Slovenskej republiky z 22. apríla 1997. V uznesení na tento návrh Ústredná komisia pre referendum z tohto zasadnutia k predloženým hlasovacím lístkom prijala:

  a) Ústredná komisia konštatuje, že predložený návrh hlasovacích lístkov nie je v súlade s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov, a teda nie je v súlade so zákonom;

  b) Ústredná komisia pre referendum ukladá predsedovi Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky opatriť pečiatkou ÚKR vzor hlasovacieho lístka, ktorý obsahuje štyri otázky, na druhej strane ako prílohu návrh ústavného zákona o priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Následne dňa 5. 5. 1997 na rokovaní Ústrednej komisie v znení číslo 12 bolo prijaté, že denník SME v stredu 30. 4. 1997 publikoval znenie uznesenia vlády týkajúce sa referenda, že podpredseda Ústrednej komisie minister vnútra Slovenskej republiky do 2. mája 1997 neposkytol Ústrednej komisii pre referendum informáciu o všetkých podstatných častiach uznesenia vlády Slovenskej republiky, najmä o jej časti, v ktorej vláda Slovenskej republiky určuje spôsob záznamu o vydaní hlasovacieho lístka v zozname oprávnených občanov.

  Vláda Slovenskej republiky porušila zákon Národnej rady číslo 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda a narušila právomoci Ústrednej komisie pre referendum dané uvedeným zákonom aj tým, že určila spôsob záznamu o vydaní hlasovacieho lístka v zozname oprávnených voličov, občanov. Z tohto dôvodu Ústredná komisia schválila predlohu hlasovacieho lístka v súlade s uznesením ÚKR z 28. 4., teda so štyrmi otázkami, a vydala záväzný pokyn pre okresné a okrskové komisie pre referendum.

  Ďalej Ústredná komisia uložila podpredsedovi komisie ministrovi vnútra:

  1. Pripraviť vzor hlasovacieho lístka podľa tohto uznesenia.

  2. Objednať tlač a distribúciu hlasovacích lístkov podľa tohto uznesenia, t. j. hlasovacích lístkov, z ktorých každý obsahuje štyri otázky v súlade s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 13. 3. 1997 číslo 76/1997 a do 7. mája 1997 a doklady o objednaní potvrdené dodávateľom predložiť na rokovanie Ústrednej komisii.

  Okrem uznesenia k tomuto bodu schválila Ústredná komisia 5. 5. 1997 aj záväzný pokyn pre okresné a okrskové referendové komisie, v ktorom je okrem iného uvedené: Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky bolo vyhlásené jedno referendum so štyrmi otázkami. Ďalej, na platnom hlasovacom lístku musia byť uvedené štyri otázky v znení a poradí, ako bolo referendum vyhlásené. Okrsková komisia zaznačí do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených voličov, že oprávnenému voličovi vydala hlasovací lístok so štyrmi otázkami. Ďalej okrsková komisia vydá oprávnenému občanovi jeden hlasovací lístok so štyrmi otázkami, ktorý musí byť opatrený pečiatkou Ústrednej komisie pre referendum a obce. Dňa 14. mája 1997, teda deväť dní pred konaním referenda, Ústredná komisia svojím uznesením číslo 21 v bode a) opätovne ukladá podpredsedovi Ústrednej komisie ministrovi vnútra objednať tlač hlasovacieho lístka so štyrmi otázkami dňa 5. 5. 1997 do desiatej hodiny.

  Po b) upozorňuje podpredsedu Ústrednej komisie pre referendum ministra vnútra, že neplnením uznesenia číslo 12 z 5. 5. 1997 s najväčšou pravdepodobnosťou marí prípravu referenda v dňoch 23. a 24. mája 1997. Dňa 15. mája 1997 Ing. Petrovič, riaditeľ odboru ekonomiky odvetví verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, uviedol, že tlač hlasovacích lístkov bude zabezpečovať firma PEREX. Objednávka na tlač hlasovacích lístkov bola zadaná 15. mája o 8.15 hodine. Na základe požiadavky Ing. Petroviča bol návrh vzoru hlasovacieho lístka so štyrmi otázkami opatrený pečiatkou Ústrednej komisie pre referendum a podpismi predsedu komisie Pavla Madu za Združenie robotníkov Slovenska, prvého podpredsedu Ing. Františka Szomolaya za SMK a predsedu Štatistického úradu podpredsedu komisie Ing. Štefana Condíka, CSc. Uvedený vzor hlasovacieho lístka bol zadaný do tlače firme PEREX.

  Dňa 21. 5. 1997 na rokovaní Ústrednej komisie informoval minister vnútra Slovenskej republiky, že sa uskutočnila porada štábu na prípravu referenda, na ktorej bolo rozhodnuté nedistribuovať hlasovacie lístky z okresných úradov na obce. Navrhol prijať uznesenie o tlači a distribúcii hlasovacích lístkov s tromi otázkami. Návrh prijatý nebol. Bolo k tomu prijaté uznesenie, citujem: Ústredná komisia ukladá podpredsedovi Ústrednej komisie ministrovi vnútra Slovenskej republiky prijať opatrenia na zabezpečenie distribúcie hlasovacích lístkov podľa vzoru opečiatkovaného pečiatkou Ústrednej komisie zo dňa 16. 5. 1997 tak, aby tieto boli doručené obciam do 22. mája 1997 do 12.00 hodiny.

  Dňa 22. mája 1997 na rokovaní Ústrednej komisie bolo znovu konštatované, že uznesenie Ústrednej komisie pre referendum nie je plnené a že sú informácie o distribúcii hlasovacích lístkov s tromi otázkami. Na rokovaní bolo prijaté uznesenie, v ktorom Ústredná komisia konštatuje, že jej uznesenie z 21. mája 1997 nebolo splnené a opätovne ukladá ministrovi vnútra doručiť hlasovacie lístky so štyrmi otázkami legálne opatrené pečiatkou Ústrednej komisie obciam pred začatím referenda. A ďalej, Ústredná komisia upozorňuje ministra vnútra Slovenskej republiky, že v prípade nedodania hlasovacích lístkov so štyrmi otázkami, ktoré boli schválené Ústrednou komisiou pre referendum dňa 16. 5. 1997, obciam pred začatím referenda, podá príslušnému orgánu štátu návrh na začatie trestného stíhania ministra vnútra Slovenskej republiky vo veci marenia prípravy a priebehu referenda.

  Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky konštatuje:

  a) že po celom území Slovenskej republiky ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných úradov distribuuje písomnosti, ktoré sú označené názvom hlasovací lístok, obsahujú tri otázky a sú opatrené pečiatkou zhodnou s pečiatkou ÚKR;

  b) že neznáma osoba napodobnila pečiatku Ústrednej komisie pre referendum za účelom opatrenia písomnosti označenej názvom hlasovací lístok, obsahujúcej tri otázky pečiatkou ÚKR, a tým konala v rozpore s uzneseniami Ústrednej komisie a prinajmenšom sfalšovala vôľu Ústrednej komisie v rozpore s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky číslo 76/1997 Z. z.

  Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky schvaľuje podnet na začatie trestného stíhania neznámej osoby vo veci falšovania listiny hlasovacieho lístka.

  V dňoch 23. až 25. mája 1997 pokračovalo permanentné zasadnutie Ústrednej komisie pre referendum. Po diskusii ku kontrole uznesenia bolo prijaté uznesenie číslo 53, kde Ústredná komisia konštatuje:

  a) minister vnútra Slovenskej republiky nesplnil uznesenie Ústrednej komisie pre referendum zo dňa 22. 5. 1997 tým, že nezabezpečil dodanie hlasovacích lístkov, ktoré v súlade so zákonom o spôsobe vykonania referenda a rozhodnutím prezidenta schválila a opatrila svojou pečiatkou Ústredná komisia;

  b) minister vnútra Slovenskej republiky tým, že nezabezpečil doručenie hlasovacích lístkov pravdepodobne naplnil skutkovú podstatu prípravy a marenia referenda;

  c) Ústredná komisia a žiadny iný orgán štátu nemá právo referendum zrušiť alebo predčasne ukončiť;

  d) referendum sa musí uskutočniť v súlade s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky číslo 76/1997 Z. z. Komisia konštatuje, že podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Slovenskej republiky za marenie prípravy referenda. Ústredná komisia konštatovala, že referendum vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky číslo 76/1997 z 13. 3. 1997 bolo zmarené.

  Na záver chcem zdôrazniť, že Ústredná komisia pre referendum vykonala všetky potrebné kroky, aby sa referendum vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky riadne vykonalo. Pri svojom rozhodovaní rešpektovala právne normy, čo v konečnom dôsledku vyplýva aj z rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, citujem: Pokiaľ ide o už vyhlásené referendum, prezidenta to zaväzuje a zaväzuje to aj iné štátne orgány, že musí prebehnúť. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade článku 72 v spojení s článkom 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nemá a nemôže mať žiadny priamy vplyv na ďalšiu prípravu a priebeh referenda vyhlásené v rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky číslo 76/1997 Z. z.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, s uvedenými skutočnosťami som oboznámil 28. júla 1997 na Okresnej prokuratúre v Bratislave Dr. Michala Barilu. Som hlboko presvedčený, že pri riadení referenda bol porušený zákon, znevážená vôľa státisícov občanov Slovenskej republiky vyjadriť sa slobodne k správe vecí verejných, pošliapaná morálka a úcta k zákonom, poškodené meno Slovenska v zahraničí.

  Referendum nás občanov - daňových poplatníkov stálo zhruba 140 miliónov Sk. Nechcem sa vyjadrovať k vyhláseným a zrušeným amnestiám, chcem len, aby sa morálke a zákonom urobilo zadosť. Chcem, aby sa zodpovednosť za vykonané skutky nevyvodzovala prísne iba voči chudákom, ktorí ukradnú zo stavby vrecko cementu, ale aj voči tým, ktorí majú v rukách moc. Spravodlivosť by nemala mať dvojaký meter.

  My tu dnes, vážené poslankyne a poslanci, nesúdime. Na to sú iné inštitúcie. My dnes iba môžeme umožniť, aby sa celý prípad vyšetril a následne rozhodol nezávislý súd. Spravodlivosť, ktorá spí, nie je spravodlivosťou. Sme tu na to, aby sme jej pootvorili dvere tým, že dáme súhlas na zrovnoprávnenie Gustáva Krajčiho pre tento prípad s ktorýmkoľvek občanom Slovenska.

  Žiadam vás preto za poslanecký klub SDK, vážené poslankyne a poslanci, aby ste podporili návrh uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady, aby ste dali súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gustáva Krajčiho. Ak nezávislý súd rozhodne, že je nevinný, budeme to rešpektovať, ale je nutné, aby sa trauma zmareného referenda konečne na Slovensku skončila.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie.

  Faktická poznámka - ako prvý pán poslanec Cuper.

 • Pán Krumpolec, vy by ste pri čítaní toho, čo vám niekto napísal, nemali byť smädný, vy by ste sa mali červenať pred občanmi tohto štátu.

  Pán Krumpolec, vy sa snažíte presvedčiť občanov Slovenskej republiky, že pán Krajči zmaril referendum, že pán Krajči mal dať vyhotoviť hlasovacie lístky podľa vašich predstáv. Tak ja vám hovorím, že v § 30 zákona o vykonaní referenda je jasne povedané, že minister, a to znovu opakujem, minister vnútra, nie Ústredná referendová komisia, ktorej právomoci sú v § 12 toho istého zákona, že minister vnútra rozhoduje o tom, ako budú vyzerať hlasovacie lístky. Vy ste si chceli ako skupina zložená z osôb zastupujúcich politické strany prisvojiť právo riadiť ministerstvo vnútra tohto štátu, riadiť štát? A vy chcete povedať, že pán minister zneužíval právomoci, a nie vy?

  Pán Krumpolec, kde máte toľko odvahy v sebe niekoho moralizovať? Veď vstúpte si do svedomia predovšetkým vy sám, pretože vy ste hrubo porušovali zákon, ktorý upravuje vykonanie referenda. Vy by ste tu mali stáť ako vinník, o vydaní ktorého by sa malo rozhodovať, pretože vy ste hrubo porušovali zákon o vykonaní referenda ako člen referendovej komisie. Ale vy ste si za to vyslúžili miesto v parlamente od pána Čarnogurského. Veľmi dobre si spomínam, keď sme išli do rozhlasu s pánom Čarnogurským na sobotňajšie Dialógy, keď mi povedal na schodoch: Pán Cuper, túto partiu so mnou určite nevyhráte. My máme v referendovej komisii väčšinu a urobíme si to, čo bude vyhovovať nám. Áno, takto pokračujete ďalej, občania sa ale...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Tkáč, nech sa páči.

 • Chcel by som povedať, že vo svojom živote aj v odborárskej praxi som mal a mám veľmi korektné vzťahy s pánom poslancom Krumpolcom. Je mi ľúto, že pán poslanec Krumpolec vystupuje v mene SDK, pretože za tento poslanecký klub to prednášal človek, ktorý bol predsedom Odborového zväzu KOVO, keď po vzniku samostatnej Slovenskej republiky od 1. januára 1993 už 19. 2., teda šesť týždňov po vzniku samostatnej Slovenskej republiky Odborový zväz KOVO navrhol odvolať členov Mečiarovej vlády. Pán profesor Patočka písal knihu o budovaní štátu, teda Česko-slovenskej republiky, kde to staval na desiatky rokov. Predseda Odborového zväzu KOVO pán Krumpolec po šiestich týždňoch 19. 2. nechal odhlasovať bez ohľadu na to, ako on hlasoval, ale bol zodpovedný za predsedníctvo Odborového zväzu KOVO - odvolať členov Mečiarovej vlády, ktorá šesť týždňov budovala samostatnú Slovenskú republiku.

  Pán poslanec Krumpolec, pri všetkej úcte k tebe, k vám, by som pekne prosil, preverte si vinu všetkých tých právnych podvodníkov, ktorí organizovali referendum a ktorí oklamali 450 tisíc voličov, pretože im Ústavný súd zrušil štvrtú otázku. Štvrtý okruh problémov bol neplatný podľa rozhodnutia Ústavného súdu, lebo bol v rozpore so zákonom o vykonaní referenda, a v tejto situácii, teraz beriem do úvahy právny postoj, časť právneho úkonu, verejnoprávneho úkonu, ktorým je vyhlásenie referenda, bola v rozpore so štvrtou otázkou cez rozhodnutie Ústavného súdu. A dnes to chceme všetko našiť na pána Krajčiho. Je mi ľúto, že sme sa tam dostali.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som sa, pán predsedajúci, vyjadriť tiež k vyjadreniu pána poslanca Krumpolca. Osobne nemám nič proti jeho osobe, len skutočne ma zarazil postoj, akým spôsobom hľadal a akým spôsobom sa snažil hľadať vinu inde, ako v skutočnosti tá vina je.

  Chcem povedať, že v dnešnom čase rozmotávať klbko kauzy referenda je veľmi problematické, pretože táto kauza je značne spolitizovaná, ale každý súdny človek, ktorý sa bude snažiť abstrahovať od politických súvislostí a prečíta si napríklad aj zákon o spôsobe vykonania referenda, dospeje k záveru, že samotná Ústredná referendová komisia v tomto procese má veľmi veľa masla na hlave. To hovorím úplne jemný výraz, pretože zo žiadneho ustanovenia dotknutého zákona nevyplývali pre Ústrednú referendovú komisiu také oprávnenia, také kompetencie a taká pôsobnosť, ako dosahovali, a podotýkam, politickým hlasovaním vždy 8 : 7. Ten politický princíp, ktorý sa pretavil v tejto Ústrednej referendovej komisii, ktorý bol tak okatý, že Ústredná referendová komisia konala svoje tlačovky na Žabotovej, doslova na Žabotovej v sídle a centrále Kresťanskodemokratického hnutia, je mimo akejkoľvek pochybnosti. Čiže skutočne, ak dnes roztáčame vlnu politických trestných činov aj tohto referenda vo vzťahu ku kolegovi Krajčimu, pýtam sa, či pán Krumpolec a ďalších osem členov tejto Ústrednej referendovej komisie, ktorí konali nad rámec alebo proti rámcu, alebo proti zákonu o spôsobe vykonania referenda svojimi rozhodnutiami, či oni nenesú minimálne takú istú, ak nie väčšiu trestnoprávnu zodpovednosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej s faktickou poznámkou bude vystupovať pán poslanec Húska.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Krumpolec, práve týmto vystúpením ste dokázali, že sa vaša vierohodnosť blíži k nule. Pokúsili ste sa teraz nám hovoriť, ako neposlúchala exekutíva volebnú komisiu, a pritom exekutíva zodpovedná priamo parlamentu. Ukazuje sa, že Ústrednú volebnú komisiu ste chceli prefunkcionovať na akýsi ústredný soviet na zvrhnutie moci. Tento spôsob je jednoducho neúnosný. Je neúnosné, aby ste naďalej vyhlasovali pojem zmareného referenda, pretože, čo sa v skutočnosti stalo, bola len neplatnosť referenda a takisto Ústredná volebná komisia nemôže diktovať ani zákonodarným orgánom, ani exekutívnym orgánom, ona je naozaj len sama určitou časťou exekutívy pri vykonaní samotných volieb a nikomu nemá právo, a tobôž nie ministrovi vnútra, nariaďovať, ktorý zo zákona vlastne exekuuje celý priebeh volieb.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Hofbauer.

 • Poznamenal som si z vystúpenia pána poslanca Krumpolca niektoré heslá. Komisia pre referendum schválila ministrovi, prijala záväzný pokyn ministerstvu, uložila ministrovi, konštatuje vo vzťahu k ministerstvu, žiada ministra, upozorňuje ministra. Pán Krumpolec, vy ste si zrejme pomýlili svoju pozíciu v Ústrednej komisii pre referendum s pozíciou v Ústrednej kontrolnej a revíznej komisii Ústredného výboru Komunistickej strany.

  Minulý rok bol rok 1998, a nie 1988, takže sa zobuďte, buďte taký láskavý. To je prvá vec. Druhá vec, prestaňte tu traktovať o zmarenom referende. Žiadne referendum zmarené nebolo. Ja som na referende bol, ja som dostal hlasovací lístok, ja som odhlasoval. O čom je teda reč, čo mám ja vízie alebo vy máte vízie?

  Ďalej, vrele vám odporúčam, pán Krumpolec, aby ste sa pozreli na najvyššie legislatívne dokumenty tohto štátu, a to je ústava, to je Ústavný súd, a to je Najvyšší súd. Prezident republiky nemá referendovú právomoc formulovať otázky. To je prvá vec. Druhá vec, Ústavný súd rozhodol, že referendom sa nemôže meniť text ústavy a Najvyšší súd rozhodol pozitívne o tej procesnej stránke. Tak čo tu mútite hlavu ľuďom, tárate nepravdy z poslaneckej tribúny a zavádzate ľudí cez kamery televízie podobne, ako ste to robili počas celého obdobia prípravy a priebehu referenda?

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Andrejčák.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcel by som pánu Krumpolcovi povedať, že má pravdu, keď hovorí a vyslovuje svoje tvrdenia v pomere 93 : 43, viac nie. Ono totiž nám povedal veľa, ale zamlčal jednu vec - táto Národná rada prijala uznesenie, ktorým žiadala prezidenta, aby vyhlásil referendum podľa tohto uznesenia. To slovo tohto sme tam vložili úmyselne v priebehu rozpravy a podľa tohto uznesenia, vážení, dodnes nebolo vykonané referendum. Michal Kováč nevyhlásil referendum podľa uznesenia Národnej rady. Lenže my máme postavenú ústavu tak, že za svoje prezidentské činy, ktoré urobí, nemôže byť ani potom, keď skončí prezidentovanie, súdený.

  Takže ak nemôže byť ten, kto začal tú špirálu veľmi tvrdého rozdelenia parlamentu kvôli referendu, tak nepokúšajme sa teda aspoň niekoho iného za to postihnúť. Príčina je úplne inde. A nezmení to nič ani ten pomer 93 : 43, lebo ten môže iba ovplyvniť hlasovanie, ale nemôže znásilniť pravdu a skutočnosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec, vy ste povedali jednu vetu, s ktorou nemôžem súhlasiť. Povedali ste, že dôvod vynechania štvrtej otázky je irelevantný. To nie je pravda. Na tom celom vlastne stojí podstata veci. Štvrtá otázka bola vynechaná preto, že pred vytlačením lístkov Ústavný súd Slovenskej republiky vyriekol jej rozpornosť s platným právom. To je dôvod. Ďalej, vôbec vám neprekážalo, že vlastne išlo o dve referendá, a to hovorím aj Ústrednej volebnej komisii, dve referendá, úplne odlišné, aj vecne, aj z hľadiska iniciatívy. Bolo to referendum, ktoré bolo na základe iniciatívy Národnej rady o vstupe do NATO a bolo to referendum na základe petičnej iniciatívy občanov o voľbe prezidenta. A pán exprezident vyhlásil len jedno referendum. O tomto ste sa nezmienili. A veľmi krátko, pretože už pán poslanec Hofbauer o tom hovoril, vo vašom vystúpení skutočne ste viaceré postavenia a úlohy referendovej komisie prezentovali, ktoré robila, ale jednoznačne v rozpore s platným právom, pretože nemala na to kompetenciu. A najväčší rozpor s právom bola záverečná správa tejto komisie. Nejde o žiadne zmarenie referenda, pretože referendum bolo vyhlásené, ja aj mnoho ďalších občanov sa na ňom zúčastnilo.

 • Ďakujem.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Orosz.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  chcem doplniť pána Krumpolca vo vzťahu k jeho tvrdeniam týkajúcim sa tlače hlasovacieho lístka. Zo zákona o spôsobe vykonania referenda veľmi jasne vyplýva, že hlasovací lístok musí zodpovedať rozhodnutiu orgánu, ktorý je oprávnený referendum vyhlásiť, to znamená v tomto prípade prezidenta Slovenskej republiky. Vy všetci veľmi dobre viete, že v tomto rozhodnutí boli štyri otázky, a nie tri otázky. Za týchto okolností, ak si veľmi dobre pozriete zákon o spôsobe vykonania referenda, vtedajší minister vnútra nemohol zmeniť hlasovací lístok tak, aby mal tri otázky. Ak to urobil, porušil zákon. Porušil nielen zákon o spôsobe vykonania referenda, ale, žiaľ, porušil aj Trestný zákon. (Potlesk).

 • Ďakujem.

  Ďalej pán poslanec Baco - faktická poznámka.

 • Pán poslanec Krumpolec, obraciam sa na vás v duchu, kto si bez viny, hoď do mňa kameňom. Vy pán poslanec ste boli členom komisie - predsedom referendovej komisie. Každý dnes na Slovensku vie, že vy ste zbabrali to referendum s pánom prezidentom. Dnes to vie už celé Slovensko. A vy kde beriete, prosím vás, tú morálnu vnútornú silu, že sa dovolávate trestného stíhania človeka za skutok, ktorý ste spáchali vy? V tejto logike by som si dovolil poprosiť aj vás ostatných pánov poslancov z vládnucej koalície, dajte si aj vy tú otázku, kto si bez viny, hoď do mňa kameňom. Vy ste to politicky, demagogicky zneužili proti nám. Boli sme vo vláde, mali sme veľa práce, nestačili sme reagovať na vašu demagógiu a teraz chcete trestne stíhať za to človeka? Vášho kolegu, poslanca? Pán poslanec Krumpolec, tak ako pán poslanec Nagy bol oslovený, prehodnoťte svoje morálne pozície, svoje morálne kvality a odovzdajte mandát poslanca.

 • Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Tkáč.

 • Chcel by som doplniť niektoré vystúpenia, ktoré odzneli vo väzbe na vystúpenie pána poslanca Krumpolca.

 • Prosím vás, reagujte len na pána poslanca Krumpolca, pán poslanec.

 • Neviem, či treba zopakovať, čo som povedal, že chcem zopakovať niektoré vystúpenia alebo komentovať vo väzbe na vystúpenie pána poslanca Krumpolca. Myslím si, že iný nevystupoval v tomto bloku. V tejto oblasti je skutočnosťou fakt, že skupina ľudí okolo prezidentskej kancelárie a pán predseda ústavnoprávneho výboru bol v tom čase riaditeľ či vedúci kancelárie pána Michala Kováča v Košiciach a dnes je predseda ústavnoprávneho výboru, obhajuje nezmyselné veci, ktoré už rozhodol Ústavný súd. A Ústavný súd rozhodol veľmi jednoznačne, že príloha k otázke referenda je v rozpore so zákonom o vykonaní referenda.

  Pán doktor Orosz, kandidát vied je mojím študentom, ktorého som učil. Ja si ho vážim ako partnera. Podľa teórie práva neplatnosť právneho úkonu je viazaná na rozhodnutie ex tunc a ex nunc. V tejto súvislosti je otázka neplatnosti štvrtej otázky už dnes deklarovaná aj konštitutívne Ústavným súdom. A ten, kto mal vykonať po línii vykonateľnosti, to bol minister vnútra, a nie komisia pre referendum, pretože toto nie je štátny orgán ani orgán s kompetenciami, ani so zodpovednosťou. Tento človek vykonal toto referendum tak, že rešpektoval rozhodnutie Ústavného súdu a dnes je predmetom rokovania či bude, alebo nebude za to trestne stíhaný. Veď to je hanba právneho štátu. A zodpovednosť si berte vy vo vládnej koalícii.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Chcem pánu poslancovi Krumpolcovi pripomenúť niektoré ďalšie veci, okrem tej skúsenosti s pánom Čarnogurským. Chcem povedať, že komplot "referendum" spúšťal a jediný, kto mal záujem na jeho spustení bol bývalý prezident tohto štátu pán Michal Kováč, hanba to slovenského štátu. Tento komplot spúšťal s pánom Šimkom a s pánom Trimajom. Možnože, pán poslanec Krumpolec, vy ste sa do toho komplotu aj s pánom poslancom Oroszom dostali celkom nevinne alebo možno, že ste mali ambície dostať sa do parlamentu. Pán Orosz je mimo obliga, pretože on bol podriadený pána prezidenta a riadil jednu odbočku prezidentskej kancelárie. Takže jeho obhajobné reči tu nie sú celkom objektívne. Tento komplot, ktorí ste spustili, ste chceli doviesť, samozrejme, až do víťazného konca, ale Ústavný súd vám urobil škrt cez rozpočet, pretože povedal, že štvrtá otázka je jednoducho protiústavná, pretože v referende sa návrh ústavného zákona schvaľovať jednoducho nemôže. Pán minister aj vláda tohto štátu postupovala v súlade s článkom 2 ods. 2 ústavy tohto štátu, keď nevykonali to, čo im zákon neprikazuje, pretože jednoducho rozhodnutie Ústavného súdu povedalo, že štvrtá otázka je protiústavná a taká sa jednoducho vykonať nedala. Pán Krumpolec, takže nie my a pán Krajči sa máme hanbiť pred tým národom. Hanbite sa vy pred týmto národom.

  Ďakujem.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Budem pokračovať v reakcii na vystúpenie pána poslanca Krumpolca v myšlienke, ktorú som uviedla, že nemožno vykonať nezákonné rozhodnutie, teda nezákonnú štvrtú časť otázky, nezákonnú časť rozhodnutia prezidenta.

  Minulý týždeň som položila otázku podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pánu Fogašovi, či možno na základe nášho platného práva vykonať nezákonné rozhodnutie alebo jeho časť. Toto plénum veľmi obšírne oboznámil s celým systémom právnych noriem, ktoré nedovoľujú takýto postup, a to či ide o nezákonné rozhodnutie alebo časť rozhodnutia súdu, štátneho orgánu, ako aj orgánu verejnej správy. Vážení, to vám nestačilo, ako tu definoval a uvádzal jednotlivé ustanovenia zakazujúce vykonať nezákonnú časť rozhodnutia alebo celé rozhodnutie? Podľa týchto predpisov musel, zdôrazňujem, musel postupovať aj exminister Krajči. Tie predpisy som nie ja tomuto plénu predostrela, tieto predpisy predostrel v súčasnom čase podpredseda slovenskej vlády pán Ľubomír Fogaš. Prosím, keď neberiete moje slová do úvahy ako opozičnej poslankyne, berte do úvahy aspoň slová vášho koaličného podpredsedu vlády.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Brňák, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Samotný politickoprávny paradox celej tejto kauzy spočíva v tom, že exminister Krajči by bol zrejme terajšou vládnou koalíciou vinný a stíhaný alebo bol by tu urobený pokus na stíhanie či už v tomto prípade, keď vypustil túto štvrtú otázku, ale presne tak by mohol byť stíhaný, aj keby ju nechal, pretože potom by ste ako šibnutím čarovného prútika otočili vašu argumentáciu a povedali by ste, že jednoducho nerešpektoval výrok rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý jednoznačne štvrtú otázku považoval za protiústavnú. V tomto smere opätovne, a urobil som to už dvakrát na tejto pôde, chcem zvýrazniť slová exprezidenta Kováča, ale aj pána poslanca Šimka, ktorý v deň rozhodnutia Ústavného súdu dali verejné vyhlásenia o tom, že dostali v podstate, že utrpeli politickú prehru, že v danej kauze v podstate zvíťazila vládna koalícia a že skutočne podľa nálezu Ústavného súdu má pravdu vládna koalícia. Sú to dobové materiály.

  A ešte na jeden paradox chcem poukázať v spojitosti s týmto referendom. V čase po vyhlásení tohto rozhodnutia Ústavného súdu znela otázka takto. Dobre, malo sa uskutočniť referendum o štvrtej otázke. Aké účinky by malo toto referendum v tejto štvrtej otázke vzhľadom na výrok rozhodnutia Ústavného súdu? Akademik Čič, podpredseda vlády Fogaš, pán poslanec Šimko sa vyjadrili veľmi jasne, že bol by to v podstate štatistický prieskum verejnej mienky bez účinkov samotného referenda. Ale proste, že uskutočniť sa to malo. Čiže za čo chcete stíhať poslanca Krajčiho? Za neuskutočnený štatistický prieskum verejnej mienky?

 • Ďakujem.

  Ďalej pán poslanec Volf.

 • Chcem nadviazať na pána Krumpolca. Myslím si, že keby on dostal slovo, poďakoval by sa aspoň tým, ktorí sa držia merita veci, ale ťažko môže poďakovať tým, ktorí zosmiešňujú jeho osobu, aj keď by sa mali radšej pozrieť najskôr do zrkadla. Každopádne páni z dnešnej vládnej opozície, ktorí tu dnes vystupujú, veľmi dobre vedia, a to zdôrazňujem, veľmi dobre vedia, že minister vnútra nemal právo zmeniť už navrhnuté referendum so štyrmi otázkami. Veď to jasne konštatoval aj Ústavný súd. Keby si pozreli materiál, ktorý je v časti 4 výkladu Ústavného súdu, citujem, tam sa jasne hovorí: Pokiaľ ide už o vyhlásené referendum prezidenta, to zaväzuje a zaväzuje to aj iné štátne orgány, že musí prebehnúť. A ďalšia citácia: Uznesenie Ústavného súdu o výklade článku 72 v spojení s článkom 93 ods. 2 ústavy nemá a nemôže mať žiadny priamy vplyv na ďalšiu prípravu a priebeh referenda vyhláseného rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky číslo 76 z roku 1997.

  Pozrite sa, aké to rozhodnutie bolo. Bolo to rozhodnutie o referende so štyrmi otázkami. Je jasné, a to vy veľmi dobre viete, že referendová komisia bola podľa zákona a že teda veľmi ťažko obhájite to, keď hovoríte, že konala svojvoľne. Každému je dnes jasné, prečo sa snažíte tú vinu hodiť na niekoho iného. Veď referendum neprebehlo pre vašu bohorovnosť. Preto, že nevyšlo z vašej dielne. Preto, že ste sa báli hlasu ľudí. Preto, že ste sa báli, že stratíte politické body. Našťastie, aj napriek zmarenému referendu, a možno práve vďaka nemu, ste tieto body stratili a dnes ste opozíciou.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Chcela by som ešte doplniť pána poslanca Krumpolca, ktorý popísal viac-menej konanie Ústrednej referendovej komisie. My však zabúdame na to, že meritum veci je vydanie poslanca za zneužívanie právomoci verejného činiteľa za falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny. Čiže toto je meritum veci, o ktorom rokujeme, a nie o tom, čo s referendom, ako s referendom.

  Ale chcela by som k tomu povedať ešte jednu poznámku, a to je vyjadrenie pána poslanca Krajčiho v mandátovom a imunitnom výbore, kde na poznámku a otázku poslancov, že jasne vedel ešte pred konaním referenda, že Ústavný súd vyriekol, že referendum má byť vykonané so štyrmi otázkami. Pán poslanec Krajči odpovedal, že bolo by to trošku smiešne, keď o dve hodiny alebo o tri, keď rozhodol o tom, že bude referendum s troma otázkami, alebo vydal pokyn na tlač lístkov, aby zmenil tento názor, lebo nebolo by to celkom dobré, keby minister takto menil svoje rozhodnutia. Toto zaznelo v mandátovom a imunitnom výbore.

  Čiže pýtam sa pána poslanca Krajčiho, nech sa vyjadrí k tejto veci. To sú veci...

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem pekne za upozornenie, pani poslankyne, ale bolo by potom dobre, aby aj vy ste upozornili svojich kolegov, aby tu nerozprávali od veci, ktoré nemajú s touto kauzou nič spoločné a aby nezavádzali ani verejnosť, ani poslancov o tom, že pán poslanec Krajči si nebol vedomý toho, že zmenil a falšoval, pozmenil verejnú listinu.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Mészáros.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadril k vystúpeniu pána Krumpolca. Chcel by som ho doplniť.

  Je všeobecne známe, že základným princípom právneho štátu je, aby právoplatné rozhodnutia štátnych orgánov boli dodržané. Za daných okolností prezident republiky ako štátny orgán vyhlásil svoje rozhodnutie o referende a vzhľadom na to, že sa to objavilo v Zbierke zákonov, stalo sa právoplatným. Žiadny iný štátny orgán nemal právo meniť toto rozhodnutie. Pravdou je to, že opravný prostriedok existoval, teda právny prostriedok existoval. Pokiaľ sa niekto nazdával, že je to protiústavné alebo protiprávne, tak sa mohol obrátiť na Ústavný súd a Ústavný súd bol kompetentný toto rozhodnutie vyhlásené už v Zbierke zákonov meniť, ale nie minister vnútra. Totiž ani predseda daňového úradu alebo riaditeľ daňového úradu nemôže meniť rozhodnutia okresného úradu. A takáto istá kompetenčná chyba sa stala aj za daných okolností.

 • Hlasy z pléna.

 • Myslím to veľmi vážne.

  A ešte by som chcel dodať jednu vec. Nazdávam sa, že v predmetnej veci my nemusíme rozhodovať o tom, či bol porušený, alebo nebol porušený zákon. O tejto veci už Ústavný súd aj v minulom roku rozhodol. A pokiaľ dovolíte, tak vám potom neskôr prečítam toto rozhodnutie.

  Ale vzhľadom na to, že teraz mám už málo času, by som skončil.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Zajac.

 • Doplnil by som pána poslanca Krumpolca a nešiel by som do nejakých interpretácií, ale citoval by som zo Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 1997 vydaných v Košiciach v roku 1998. Myslím si, že tam je meritum veci.

  Zverejnené rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 21. 5. 1998 číslo 31 z roku 1997 hovorí toto: Ústava neobsahuje zákaz, aby predmetom referenda podľa článku 93 ods. 2 ústavy bola otázka o zmene ústavy alebo jej časti. Myslím si, že to stačí.

  A v odôvodnení sa ďalej hovorí. Pokiaľ ide už o vyhlásené referendum, prezidenta to zaväzuje a zaväzuje to aj iné štátne orgány, že musí prebehnúť. Ústava neumožňuje, aby bolo ešte pred vyhlásením výsledkov referenda zrušené. Výsledok referenda tvorí inú oblasť problémov, ku ktorej Ústavný súd v tomto konaní nemá povinnosť zaujať stanovisko. Ostatné je jednoducho folklór.

 • Ďakujem.

  Ďalej pán poslanec Smerek - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som povedal svoj názor na predchádzajúce vystúpenie. Priznám sa, že ako nový poslanec som mal trošku iné predstavy o rokovaní, o obsahu a hlavne o spôsobe rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa vystúpenia pána Krumpolca sa mi zdá, že toto naše rokovanie, ktoré trvá už dosť dlho, je niečím iným, nie zákonodarným orgánom demokratického štátu.

  Pán Krumpolec vo svojej reči obviňuje pána ministra Krajčiho z vecí, ktoré mu zatiaľ neboli dokázané. Neviem, či my sme tu tým orgánom, ktorý má súdiť. Myslím si, že v právnom štáte sú to iné inštitúcie.

  Mám pred sebou, čo sa týka zmarenia referenda, dokumenty, ktoré ukazujú, že tým zmarením by mal byť obvinený úplne niekto iný. Štyridsaťosem hodín pred referendom v denníku SME vyšiel návod, ktorý bol podpísaný predsedami strán, vtedajších opozičných strán, a odporúčali občanom, ktorí mali ísť na referendum, aby toto referendum bolo zmarené. Je tu presný návod.

  Vážení kolegovia poslanci, chcel by som apelovať pri tejto kauze, ktorá je zinscenovaná, a chcel by som apelovať nie na vaše stranícke tričká, ale na váš zdravý rozum.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Zlocha.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  podľa § 3 ods. 2 zákona číslo 490/1991 Zb. otázka predložená na rozhodnutie v referende musí byť formulovaná tak, aby bolo možné na ňu odpovedať jednoznačne a odpovedať áno alebo nie.

  Prvé tri otázky boli takto postavené. Podotýkam, že ich formulovali poslanci Národnej rady za vtedajšiu vládnu koalíciu. Ako bola formulovaná štvrtá otázka? Citujem: Súhlasíte, aby prezidenta Slovenskej republiky volili občania Slovenskej republiky podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo? To bola priam šalamúnska otázka hodná svojich autorov z vtedajšej opozície pod vedením pána poslanca Šimka, aby niečo skomplikovali. Pritom museli vedieť spolu s prezidentom Slovenskej republiky, že naša vtedajšia a súčasná Ústava Slovenskej republiky neumožňuje, aby prezident Slovenskej republiky vyhlásil referendum o zmene Ústavy Slovenskej republiky. Ale zrejme účel svätil prostriedky, bolo potrebné niekoho diskreditovať, rozsievať neistotu medzi občanmi Slovenskej republiky a hlavne upozorniť zahraničie, že Mečiarova vláda je nedemokratická. Podarilo sa vám to čiastočne, a preto teraz chcete využiť príležitosť a vyberáte si obete.

  Ak by sa v uskutočnenom referende objavila aj štvrtá otázka, čo by sa vyriešilo? Nič, vôbec nič! Občania by prejavili záujem voliť prezidenta priamo, ale to je všetko, pretože právo zmeniť ústavu je článkom 72 priznané Národnej rade, len Národnej rade Slovenskej republiky. Toto je všetko uvedené aj v uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky. Okrem toho sa v ňom píše: Referendová otázka je správna len potiaľ, pokiaľ je postavená za priamu voľbu prezidenta občanmi, bez prílohy zákona.

  Som presvedčený o tom, že minister vnútra konal správne, v súlade s vysvetlením Ústavného súdu. Svedomie by si mali spytovať tí, ktorí takto úmyselne skomplikovali referendum, pokúsili sa oklamať občanov Slovenskej republiky, a preto by práve oni mali zato niesť zodpovednosť.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Chcem sa opýtať pána poslanca Krumpolca, ale aj pani poslankyne Sabolovej, akú verejnú listinu pán poslanec a vtedajší minister vnútra Krajči pozmeňoval alebo falšoval. Chcem sa pýtať, keďže § 30 zákona o vykonaní referenda jednoznačne hovorí, že pán minister alebo ministerstvo má povinnosť vyhotoviť vzor hlasovacieho lístka.

  Takže ten medzičlánok, ktorý pán Krumpolec tam podsúval a jeho Ústredná referendová komisia v podobe svojho hlasovacieho lístka bol jednoducho jeho paškvilom. On zneužíval právomoci verejného činiteľa, ktorým bol pre tento účel ustanovený, a nie pán minister. Pán minister opisoval priamo rozhodnutie o vypísaní referenda a ako štátny orgán. Poučený rozhodnutím Ústavného súdu jednoducho nemohol vykonať protiústavnú otázku. Otázka falšovania listín je tu vymysleným bezprecedentným biľagovacím prostriedkom, ktorý tu pán Krumpolec predniesol, aby dehonestoval ctihodného občana tohto štátu. A preto aj moje tvrdšie vystúpenie, pán Volf. Pán Krumpolec je človek zrelý a mal vážiť slová. Ja sa nemusím pozerať do zrkadla, pán Volf, vám by občas nezaškodilo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Hofbauer.

 • Pán Krumpolec v predstave svojej pozície ústrednej kontrolnej a revíznej komisie ÚV zrejme prehliadol niektoré detaily pri tom, čo on menoval. A za tie detaily bezpochyby považuje predovšetkým Ústavu Slovenskej republiky.

  Takže, pán Krumpolec, ja vám prečítam, ako znie článok 102 písmeno m): "Prezident vyhlasuje referendum." A ako vyhlasuje referendum, na základe čoho? Článok 95 Ústavy Slovenskej republiky uvádza: "Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o petíciu požiada aspoň 350 000 občanov" - to bolo to prvé referendum s tromi otázkami - "alebo sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky", to bolo to druhé referendum, ktoré inicioval pán poslanec Šimko a ktoré bolo evidentne protiústavné, pretože text ústavy navrhoval zmeniť referendom.

  Takže štvorotázkové referendum neexistovalo. Neexistovalo z titulu ústavy, pretože takéto štvorotázkové referendum jednoducho nebolo prijaté ani petíciou občanov, ani uznesením Národnej rady. Takže tu neklamte a nezavádzajte občanov a neohlupujte poslancov Národnej rady.

 • Ďakujem.

  Ďalej pán poslanec Kalman - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Podobne ako pán poslanec Tkáč, aj ja pána Krumpolca poznám pomerne dlho. Veľmi často sme spolu spolupracovali, veľmi často sme diskutovali o rôznych otázkach. Môžem zodpovedne povedať, že som nikdy nevycítil z úst pána poslanca, žeby chcel niekomu ublížiť, žeby chcel spáchať na niekom krivdu, žeby sa chcel nejakým spôsobom osobne stotožniť s nejakou nespravodlivosťou, ale naopak, tieto veci potieral. Teraz však sledujem pána poslanca Krumpolca, ako vstúpil do sociálnej demokracie, určitým podstatným spôsobom sa zmenil. Ak tu dnes niekto hovorí o tom, že ho urážame, alebo že ho niektorí poslanci urážajú, ja som pevne presvedčený, že ho uráža vlastný predseda strany, ktorý ho určitým spôsobom manipuluje. To nie sú slová, Jozef, to nie sú slová tvoje. Ty nie si za to, aby sa tu spustili politické procesy. Ty nie si človek, ktorý by chcel niekomu ublížiť. Nenechávaj sa manipulovať. A o tom, že si manipulovateľný, svedčí aj to, resp. že ťa chceli manipulovať, svedčí aj to, že si v čase po tvojom vystúpení predseda k tebe sadol, aby ti dodával ďalšiu odvahu. Jožko, prepáč, kamarátsky to myslím.

 • Ďakujem.

  Ďalej pán poslanec Hudec - faktická poznámka.

 • Neviem, koľko hodín budeme ešte diskutovať, ale všetkým je nám jasné, že politické rozhodnutie padlo. Teraz ide len o to, ako ho zdôvodniť, ako ho dať stráviť občanovi tohto štátu, o ktorom si možno myslíme, že ešte sa dá oklamať všelijakými reklamami, všelijakými politickým plagiátmi a inými vecami.

  Vážené panie kolegyne, páni kolegovia, my sme svedkami historickej, skutočne historickej chvíle Slovenska. Tu sa rozbehnú politické procesy, ktoré aj tak raz história odsúdi a pošle do tých "šuplíkov", ktoré sú najhoršie a z ktorých nikdy nič pekné nevoňalo. Uvedomme si, čo teraz robíme. Toto je tragédia slovenskej politiky. Ak si myslíte, že na tomto sa dá vybudovať politické šťastie, nech sa páči. Upozorňujem vás, o dvadsať rokov sa budú hanbiť vaši potomkovia, že ste takto hlasovali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem.

  Chcela by som doplniť vystúpenie pána poslanca Krumpolca o prečítanie výrokovej časti rozhodnutia Ústavného súdu, pretože som presvedčená, keby bol začal týmto svoje vystúpenie, nemôže dôjsť k tým záverom, ku ktorým došiel. Vo výrokovej časti rozhodnutia Ústavného súdu, táto je záväzná, sa uvádza: "Príloha rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda odporuje", opakujem, "odporuje § 2 ods. 3 zákona číslo 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení ďalších predpisov". Takže, pán poslanec, týmto ste mali začať a potom vynášať závery. A ak dovolíte, chcela by som sa teda veľmi otvorene spýtať: Ako predseda referendovej komisie ste mali prehľad, ktorí starostovia nerozdali hlasovacie lístky v referende. Vy viete, že nerozdanie hlasovacích lístkov je trestný čin marenia referenda. Moja otázka znie: Budete iniciovať trestné stíhanie aj týchto osôb, vrátane trestného stíhania tých politických činiteľov, ktorí v tlači vyzývali, aby občania nešli do referenda? Pretože aj takéto výzvy majú v zmysle Trestného zákona charakter trestného činu marenia referenda. Dajte si ruku na srdce, odpovedzte, prosím.

 • Ďakujem.

  Ďalej má faktickú poznámku pán poslanec Mészáros.

  Nech sa páči, pán poslanec Mészáros.

 • Vážená Národná rada,

  ja by som ešte k prejavu pána poslanca Krumpolca dodal nasledovné. To, či ministerstvo vnútra na čele s pánom exministrom Krajčim porušilo zákony a ústavu, o tejto veci už samotný Ústavný súd vo viacerých prípadoch rozhodol, a to naposledy 26. januára 1999. Dovoľte mi, aby som vám výrok tohto rozhodnutia, tohto nálezu Ústavného súdu prečítal: "Ústavné právo občana zúčastniť sa na referende, ktoré v piatok 23. mája a v sobotu 24. mája 1997 sa malo konať tak, ako ho prezident Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím uverejneným pod číslom 79/1997 Z. z., bolo postupom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré pri zabezpečení vykonania referenda nekonalo tak, ako to vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky a zo zákona o spôsobe vykonania referenda, porušené." Teda je to jednoznačné a je to stanovisko Ústavného súdu.

  A ešte k tej otázke, či mohli ostatní primátori zmariť referendum. Nemohli. Z toho dôvodu, lebo nedostali hlasovacie lístky v zmysle zákona, v zmysle toho, ako to bolo vyhlásené v Zbierke zákonov. To boli iba kvázi hlasovacie lístky s tromi otázkami, a nie tak, ako to vyplýva zo zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Krajči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Budem reagovať na vystúpenie pána poslanca Krumpolca, s ktorým sme prežili chvíľku svojho života v Ústrednej komisii pre referendum a s ktorým sme sa v podstate vždy vedeli dohodnúť až do chvíle, kým Ústrednú komisiu pre referendum nezačala riadiť Žabotova ulica prostredníctvom Eurotelov a každú chvíľu dostávali pokyny, akým spôsobom treba hlasovať. Tým spôsobom, že získali 8 hlasov v tejto komisii a prehlasovali akékoľvek návrhy zo strany ostatných zástupcov tejto komisie, spustil sa politický rozhodovací proces, ktorý viedol až do tej chvíle, kedy sa vlastne hlasovalo o tom, ako má vyzerať hlasovací lístok na referendum.

  Ale keď sa tu argumentuje rôznymi vecami, chcel by som upozorniť na niekoľko faktov. Často sa tu argumentuje tým, že vo výklade Ústavného súdu alebo zdôvodnení sa hovorí, že referendum malo prebehnúť za každých okolností. Chcel by som upozorniť na termíny a sled udalostí, ako sa veci diali. 21. mája 1997 bol vydaný nález Ústavného súdu, ktorý jednoznačne hovoril, že otázka číslo 4 v jej prílohe je v rozpore so zákonom 564. Žiadny výklad ani dôvodová správa vtedy na svete nebola a neexistovala. Táto dôvodová správa sa objavila po vykonaní referenda, a teda pre rozhodovací proces už nemala význam.

  Po druhé chcem povedať, že nález alebo výklad Ústavného súdu sa nedá právne vykonať. A na to sú všeobecné súdy. A dovolím si citovať rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v rozhodovacej časti: "Najvyšší súd rozhodol: žalobu proti ministerstvu vnútra, zamieta voči ministrovi vnútra sa v konaní..."

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Podhradská.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Krumpolec tu operoval vraj výrokmi Ústavného súdu. Pán poslanec Mészáros sa pred chvíľou tiež opieral o výroky Ústavného súdu.

  Pán Mészáros, mali by ste vedieť, že Ústavný súd nemôže vynášať ani rozsudky, ani žiadne výroky. Ale keď už toľko citujete ten Ústavný súd, tak ja by som rada zacitovala z výroku a z rozhodnutia Najvyššieho súdu. Zaujímavé je, že na to ste už dávno zabudli a ignorujete to, ako keby sa Najvyšší súd touto otázkou nezaoberal. "Jeho konanie", hovorí sa v tomto výroku, teda konanie vtedajšieho ministra vnútra pána Krajčiho "vyplývalo z neústavných krokov prezidenta i výkladu Ústavného súdu k štvrtej otázke, na základe čoho minister vnútra ako orgán výkonnej moci bol povinný konať. Iný postup ministra by stál v rozpore so zákonom, a v jeho konaní Najvyšší súd nevidí protiprávnosť." Preto vyniesol potom rozsudok taký, ktorý tu citoval pred chvíľou pán Krajči. Na to nie že radi zabúdate, na to by ste radi zabudli a chceli by ste, aby na to zabudla aj verejnosť. Aby ste tu mohli dnes odsúdiť človeka za niečo, čo nikdy neurobil.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Zelník - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  opakovane odznelo, že bolo porušené ústavné právo občana. Vláda na decembrovom zasadnutí súhlasila s vyhlásením krízového stavu, ale najmä s opatreniami v rámci vyhláseného krízového stavu, a to s obmedzením poskytovania zdravotnej starostlivosti. Každý deň je porušované v tomto štáte ústavné právo občana v článku 40, citujem: "Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon." Týmto zákonom je zákon o Liečebnom poriadku. Nemocnice dostali pokyn, aby tento zákon nerešpektovali, aby obmedzili zdravotnú starostlivosť. Nikomu z nás tu neprekáža, že každý deň je porušované ústavné právo občana?

  Ešte vám prečítam jeden list, ktorý mi poslala jedna pacientka: "Vážený pán poslanec, obraciam sa na vás..."

 • Pán poslanec, prosím vás, k tomu, čo hovoril pán poslanec Krumpolec.

 • To je k tomu, že bolo porušované ústavné právo, že bolo porušené ústavné právo občana. A tu je porušované ústavné právo každý deň. A nikomu z nás to neprekáža? A ide o takú závažnú vec, ako je zdravie občana.

  "Obraciam sa na vás s otázkou, dokedy budú pacienti trpieť, pretože sa nemôžete dohodnúť v Národnej rade Slovenskej republiky. Som už viac rokov nemocná, v roku 1998 som prešla vyšetrením, po ktorom mi lekár urológ gynekologickej ambulancie odporučil operáciu, na ktorú som sa aj objednala. Čakala som celé dva mesiace, kým prídem na rad. Dnes, to je 26. 1. 1998, ma neprijali vzhľadom na úsporné opatrenia. Mňa sa nikto nepýta, či zaplatím sociálne a nemocenské dávky. Jednoducho mi ich z platu stiahnu. Vychovali sme s manželom tri zdravé deti, ktoré už majú svoje deti, a myslím si, že mám nárok na zdravotnú starostlivosť, akú potrebujem."

  Isteže ju má, pretože jej ju garantuje ústava.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Tkáč - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vrcholí diskusia k vystúpeniu pána poslanca Krumpolca. Chcel by som ešte niekoľko poznámok v tejto oblasti na vystúpenie aj pána poslanca Gašparoviča, pretože pred zátvorkou vystúpenia pána poslanca Krumpolca, ktoré bolo vecné a reprezentovalo určitú skupinu názorov, platí aj to, čo povedal pán poslanec Gašparovič. A to je predovšetkým to, že všetko, čo súvisí s tzv. zmareným referendom, bolo amnestované. Všetko to, čo súvisí s amnestovaním, bolo protiústavným krokom predsedu vlády v zastúpení prezidenta republiky Mikuláša Dzurindu zrušené v jeho rozhodnutí z 8. decembra 1998. Toto je právna charakteristika súčasného stavu. Preto varujem súčasnú opozíciu, aj súčasnú koalíciu, ja som sa nepomýlil, že každé, akékoľvek rozhodnutie v rámci protiprávneho rozhodnutia Ústavného súdu je protiprávne.

  Pán Krumpolec definoval právny režim. Právny režim v súčasnosti je ten, že predseda vlády Mikuláš Dzurinda v zastúpení prezidenta v rozpore s článkom 102 písm. i) zrušil rozhodnutie o udelení amnestie všetkým tým, ktorých sa týka rozhodnutie pána Mečiara z marca, aj z neskoršieho obdobia.

  Chcem v tejto súvislosti upozorniť, že akékoľvek trestné stíhania budú ovplyvňovať všetkých tých, ktorí vyhlasovali, že referendum nebolo zmarené. Je to otázka starostu z Petržalky, je to otázka všetkých tých, ktorí nedovolili vykonať referendum. A tie trestné stíhania lavínovite narastú. Rozhodol najhoršie prezident republiky Michal Kováč a Mikuláš Dzurinda. A o tom je reč.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Husár - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Domnievam sa, pán poslanec Krumpolec, že ste veľmi zle urobili, keď ste práve vy prijali tú čestnú funkciu tlmočiaceho...

 • Zvuk mobilného telefónu.

 • Buďte takí dobrí, vypnite mobily.

 • ... tlmočiaceho stanovisko poslaneckého klubu. Rokujeme skoro dve hodiny. Po skončení hodiny otázok vystúpili zatiaľ v rozprave dvaja poslanci. Je to tak predovšetkým preto, že výber tých deklarantov bol veľmi nešťastný, páni. V jednom aj v druhom prípade. Aj keď odzneli na vašu adresu aj pekné slová, pán Krumpolec, musím vám povedať veľmi otvorene nielen svoj názor, ale aj názor mojich kolegov, že vy v tomto prípade by ste mali byť pravdepodobne naozaj veľmi potichu a vďačný tomu, že táto kauza existuje, lebo sme hlboko presvedčení, že len vďaka nej a funkcii, ktorú ste v nej zohrali, dnes sedíte v parlamente.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že niet viac faktických poznámok k vystúpeniu pána poslanca Krumpolca, preto dávam slovo pánu poslancovi Oroszovi v rozprave.

 • Hlasy v sále.

 • Tak prosím, procedurálny návrh - pani poslankyňa Belohorská.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Nemám pripomienku k vystúpeniu pána Krumpolca, ja mám procedurálny návrh. Lepšie povedané, mali by ste kontrolovať dodržiavanie rokovacieho poriadku, pretože predkladateľ sedí hore na svojom mieste. Myslím si, že by mal sedieť na mieste predkladateľa.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán poslanec Orosz.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  ctení hostia,

  dovoľte mi, aby som v mene svojom, ako aj v mene členov poslaneckého klubu SDĽ vyjadril náš postoj k žiadostiam vyšetrovateľov Policajného zboru k vydaniu súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Gustáva Krajčiho.

  Chcem na úvod zdôrazniť, že členovia poslaneckého klubu SDĽ si plne uvedomujú, že rozhodovanie o vydaní súhlasu na trestné stíhanie, to znamená - slangovo povedané - o zbavení imunity ktoréhokoľvek poslanca v ktoromkoľvek parlamente vo svete, je vec mimoriadne závažná a citlivá. Táto otázka vyvolá v každom parlamente kontroverzné a spravidla aj búrlivé diskusie. Nemal som pochýb o tom, že dnes bude na pôde Národnej rady Slovenskej republiky horúco. Napriek tomu som bol presvedčený, že diskusia sa bude niesť v únosných hraniciach, ako to zodpovedá dôstojnosti zákonodarného zboru. Podľa platnej ústavnej úpravy sme povinní starostlivo a zodpovedne sa zaoberať všetkými žiadosťami o vydanie súhlasu poslanca na trestné stíhanie, ako aj na disciplinárne konanie, a to bez ohľadu na to, či bude niektorý z našich kolegov podozrievaný z vraždy alebo napríklad z porušenia predpisov o pravidlách cestnej premávky. Máme totiž v rukách...

 • Reakcia z pléna.

 • Ak dovolíte, budem pokračovať, môžete reagovať faktickou poznámkou.

  Máme totiž v rukách mimoriadny právny nástroj. Máme možnosť rozhodnúť o tom, že nášho kolegu na trestné stíhanie nevydáme a tým navždy vylúčime možnosť, aby bol za svoj skutok obvinený, za neho súdený a prípadne odsúdený, aj keby sa dodatočne preukázalo, že daný skutok jednoznačne spáchal, prípadne sa k nemu otvorene priznal. Ak sa rozhodneme inak, t. j. ak dáme súhlas na trestné stíhanie, nerozhodujeme s konečnou platnosťou, len uvoľníme priestor na to, aby o veci rozhodovali orgány činné v trestnom konaní, t. j. v konečnom dôsledku súd.

  Žiadosti, s ktorými sa zaoberáme dnes, sa dotýkajú skutkov, ku ktorým došlo v čase, keď pán poslanec Krajči nebol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Mimoriadna spoločenská závažnosť týchto skutkov vyplýva z toho, že k nim došlo v čase, keď pán Gustáv Krajči vykonával funkciu člena vlády Slovenskej republiky, t. j. došlo k nim bezprostredne v súvislosti s výkonom moci. V tom je obsiahnutý politický rozmer tejto kauzy. To je potrebné otvorene konštatovať.

  Na tento fakt som otvorene poukázal na rokovaní mandátového a imunitného výboru, kde som zdôraznil, že vo vzťahu k žiadostiam týkajúcim sa májového referenda v roku 1997 nesie politickú zodpovednosť celá vtedajšia vláda Slovenskej republiky najmä tým, že svojím uznesením číslo 278 z 22. 4. 1997 vydala ministrovi vnútra pokyn, ktorým zjavne prekročila svoju kompetenciu. Inými slovami, bol to protiprávny pokyn. Toto moje konštatovanie sa opiera o odôvodnenie k uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. mája 1997 k žiadosti vlády na podanie výkladu článku 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj z ďalších následných rozhodnutí Ústavného súdu.

  Osobitne by som chcel upozorniť na uznesenie Ústavného súdu z 5. februára 1998 k výkladu článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Chcem na to upozorniť aj z toho dôvodu, že dáva odpoveď na mnohé otázky, ktoré už v tejto diskusii zazneli. Ak dovolíte, budem citovať: "Štátne orgány môžu konať len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Tomuto zodpovedá konanie orgánu štátu, vrátane vlády a ministra vnútra bez výnimky, a to aj vtedy, ak sa orgán štátu domnieva, že iný štátny orgán konal spôsobom, ktorý nebol v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Údajné protiústavné konanie jedného orgánu štátu nie je pre iný štátny orgán dôvodom, aby konal inak ako v rozsahu zákona a zákonom ustanoveným spôsobom."

  Pán poslanec Gustáv Krajči konal iniciatívne v súlade s týmto protiprávnym pokynom vlády, ktorý bol obsiahnutý v uznesení vlády, ktoré som spomínal. Konal tak počas celého priebehu a príprav referenda, a pritom vzhľadom na okolnosti prípadu jednoznačne vedieť mal a mohol, že svojím konaním napĺňa skutkovú podstatu viacerých trestných činov. Išlo o viacero skutkov, ktoré sú pomenované v správe mandátového a imunitného výboru. Spomeniem niektoré z nich:

  Ide o pokyn na zastavenie distribúcie hlasovacieho lístka so štyrmi otázkami, vyhotoveného v súlade s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky. Ďalej príkaz na neoprávnené vyhotovenie listiny s tromi otázkami, pri ktorých došlo k protiprávnemu použitiu pečiatky Ústrednej komisie pre referendum. Ďalej distribúcia týchto listín za účelom ich použitia v referende.

  V dôsledku toho konania sa znemožnil výkon základného práva občanov. Nehovorím pritom o mnohomiliónových škodách a nehovorím pritom o škodách politických a morálnych. Ak mohol mať eventuálne pán Krajči určité pochybnosti o svojom ďalšom postupe, nepochybne ich muselo vyvrátiť uznesenie Ústavného súdu zo dňa 21. 5. 1997, publikované pod číslom 139/1997 Z. z., z ktorého bodu 1 jednoznačne vyplýva, že otázka týkajúca sa priamej voľby prezidenta nebola položená v rozpore s ústavou, a teda nebola položená nelegitímne.

  Bod 2 tohto uznesenia, o ktoré účelovo opiera svoju obranu pán Krajči, ako aj predstavitelia bývalej vlády, sa dotýka len právnych účinkov hlasovania a v žiadnom prípade nezdôvodňuje postup, ktorý pán Krajči zvolil. Ak by aj napriek tomu mal pán Krajči nejaké pochybnosti o svojom ďalšom postupe, tak ich nepochybne muselo rozptýliť vysvetlenie predsedu Ústavného súdu, ako aj ďalších členov Ústavného súdu, ktoré zazneli bezprostredne po prijatí tohto rozhodnutia. Spomeniem len niektoré. Už tu v snemovni zazneli.

  Predseda Ústavného súdu pán Čič povedal: "Referendum sa môže uskutočniť vrátane štvrtej otázky." A dodal, že "pokiaľ ide o vyhlásenie referenda, prezidenta to zaväzuje a zaväzuje to aj iné štátne orgány, že musí prebehnúť". Toto vyhlásenie zaznelo z úst ústavného činiteľa, ktorý bol bezprostredne pri rozhodovaní, čo prakticky vylučuje jeho spochybnenie.

  To, že to nemožno spochybniť, potvrdzuje aj tá skutočnosť, že tieto jeho myšlienky, tieto jeho vety sa objavili v odôvodnení k spomínanému uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bagatelizovať, že to bolo len prostredníctvom médií, nie je vhodné, pretože to vysvetlenie bolo úplne jednoznačné. A naozaj neobstoja potom tie tvrdenia, s ktorými sme sa pred chvíľou tu stretli.

  Po druhé treba zdôrazniť aj to, že toto vyhlásenie predsedu Ústavného súdu zaznelo v čase, keď ešte mohli byť na hlasovanie doručené hlasovacie lístky so štyrmi otázkami. Tie boli na okresných úradoch a nebol problém ich doručiť tak, aby toto ľudové hlasovanie prebehlo so štyrmi otázkami.

  Na rokovaní mandátového a imunitného výboru som sa priamo opýtal pána poslanca Krajčiho, prečo tak nekonal. Jeho odpoveď ma, žiaľ, neuspokojila a aj to prehĺbilo moje presvedčenie, že konal úmyselne a, žiaľ, svojím konaním napĺňal skutkovú podstatu viacerých trestných činov. Z týchto dní je známy jeho výrok: "Zodpovednosť beriem na seba."

  Vážené dámy, vážení páni, úsilím opozície bolo a je prezentovať kauzu okolo májového referenda ako akademický spor o výklad práva. Iste, v politickej praxi sa zrejme v dohľadnom čase nevyhneme snahám o účelový výklad právnych predpisov. Tieto však musia mať svoju hranicu. Nemôžu prekročiť hranicu hrubého zneužitia práva. Podľa môjho hlbokého presvedčenia sa v súvislosti s kauzou referenda toto stalo. V opačnom prípade by som musel pripustiť svoje vážne pochybnosti o odborných kvalitách právnych expertov bývalej vládnej koalície. To nie je moja metóda, to nie je metóda členov poslaneckého klubu SDĽ. Naopak, ja si odborné kvality vážim.

  K tomuto môjmu tvrdeniu pripájam ešte jeden argument. Ak by právni experti bývalej vládnej koalície naozaj vychádzali z presvedčenia, že ide len o ústavnoprávny spor, tak si museli byť vedomí toho, že platný právny poriadok umožňuje v tomto smere účinnú ochranu vo forme ústavnej sťažnosti proti výsledkom referenda podľa článku 129 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Že ste k tomuto právnemu prostriedku nesiahli, len potvrdzuje to, čo som povedal. V pozadí celého prípadu bola totiž hrozba politickej porážky v ľudovom hlasovaní. V záujme jej odvrátenia ste neváhali siahnuť k zneužitiu práva spôsobom, ktorý u bývalého ministra vnútra nadobudol trestnoprávny charakter.

  Vychádzajúc zo svojho svedomia a z najlepšieho presvedčenia, rešpektujúc ústavný sľub, ktorý som zložil, nemôžem inak, ako v tejto kauze hlasovať za vydanie súhlasu na trestné stíhanie. Ostatní poslanci poslaneckého klubu SDĽ sa iste budú riadiť argumentmi, o ktorých som hovoril, a budú hlasovať tiež podľa svojho vedomia a najlepšieho presvedčenia.

  V bezprostrednej súvislosti s kauzou referendum nemožno obísť ani rozhodnutie o amnestii predsedu vlády Mikuláša Dzurindu z 8. 12. 1998, ako aj dve predchádzajúce rozhodnutia bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara z 3. marca a 7. júla 1998. Vo vzťahu k všetkým týmto trom rozhodnutiam vyjadrili orgány SDĽ, ako aj poslanecký klub SDĽ svoje odborné i politické výhrady. Tento náš postoj ani dnes nezakrývame.

  Posledné rozhodnutie o amnestii vytvorilo právny priestor na pokračovanie trestného konania v kauze referendum. Postup vyšetrovateľov Policajného zboru i Národnej rady Slovenskej republiky je z tohto hľadiska v tejto chvíli nesporne legálny. Ak by Ústavný súd Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, ktorým by vyjadril protiústavnosť rozhodnutia o amnestii, zasadíme sa so všetkou vehemenciou na okamžité zastavenie trestného stíhania.

  V tejto súvislosti sa opäť chcem vrátiť k článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, k jeho výkladu, ktorý som tu už citoval. Chcem to povedať v súvislosti s návrhom pána poslanca Gašparoviča, ktorý zaznel v jeho vystúpení, kde požadoval, aby Národná rada Slovenskej republiky zastavila konanie dovtedy, kým Ústavný súd nerozhodne. Budem opäť citovať z tohto výkladu: "Ani údajné protiústavné konanie jedného štátneho orgánu" - to znamená, že v tejto chvíli sa môžeme domnievať, že takto konal Mikuláš Dzurinda -, "nie je pre iný štátny orgán"- to znamená v tomto prípade Národnú radu Slovenskej republiky -, "dôvodom, aby konal inak, ako v rozsahu zákona a zákonom ustanoveným spôsobom." Vieme veľmi dobre, že § 141, 142 a 143 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nám dáva veľmi jasný príkaz, aby sme konali. Stanovuje lehoty a tieto lehoty je potrebné rešpektovať dovtedy, kým nerozhodne kompetentný ústavný orgán inak.

  Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi ešte niekoľko poznámok k druhej z prerokúvaných žiadostí o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky k trestnému stíhaniu poslanca Gustáva Krajčiho, ktorý je podozrievaný zo spáchania trestného činu podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, to znamená zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ktorého sa mal dopustiť tým, že vydal rozhodnutie, ktorým priznal bývalému štátnemu tajomníkovi Ladislavovi Polkovi vyšší nárok na odchodné, ako mu prislúchalo podľa platného zákona.

  Je možno i škoda, že o tomto skutku sa zatiaľ v snemovni nehovorilo. Chcem zdôrazniť, že pán Krajči nerozptýlil moje podozrenie z toho, že spáchal tento skutok v rozpore s právom. Pri formulovaní môjho vlastného postoja k tejto žiadosti som však vychádzal z týchto skutočností.

  Po prvé, trestný čin, z ktorého je pán Gustáv Krajči podozrievaný, vykazuje v porovnaní s konaním v kauze referendum nižší stupeň spoločenskej nebezpečnosti.

  Po druhé, škoda, respektíve neoprávnený prospech, ktorý mal vzniknúť Ladislavovi Polkovi z tohto skutku, fakticky nevznikol, pretože nebolo toto odchodné vyplatené.

  Po tretie, a to považujem za najpodstatnejšie, na základe predložených dôkazov som nemohol dospieť k jednoznačnému záveru, že bola naplnená subjektívna stránka trestného činu, to znamená, že tento skutok bol vykonaný úmyselne, tak ako to vyžaduje toto ustanovenie Trestného zákona.

  O tieto argumenty budem opierať svoje rozhodovanie pri hlasovaní o tomto druhom skutku. Na základe tých skutočností, ktoré som uviedol, mi moje svedomie káže, aby som uplatnil vo vzťahu k nemu starú latinskú zásadu: "In dubio pro reo" - v pochybnostiach v prospech obvineného. I keď som si vedomý, že je to zásada, ktorá platí pre trestný proces.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem poslancovi Oroszovi za jeho vystúpenie v rozprave.

  Budeme pokračovať faktickými poznámkami.

  Prvý s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Lexa.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcem reagovať troma poznámkami na vystúpenie pána poslanca Orosza. Vítam to, že sa v ňom pohlo svedomie vo väzbe k nekvalifikovanej žiadosti vyšetrovateľky, myslím, Hezounovej, alebo ako sa volá, podľa tohto návrhu vo väzbe k tomu druhému prípadu. To znamená vo väzbe k tomu druhému prípadu, keď je zrejme aj z diskusií pravdepodobne aj v mandátovom a imunitnom výbore účelovosť tohto podania zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Čo sa týka prvej časti vášho vystúpenia, mám však dve poznámky.

  Po prvé, pán poslanec, vy ste celkom prirodzene pracovali potom, ako ste skončili svoje pôsobenie vo Federálnom zhromaždení, ako človek závislý od Michala Kováča, a to tým, že ste niekoľko rokov pracovali ako vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kováča v Košiciach, kde ste participovali aj na mnohých, povedal by som, právnych reliktoch, ktoré pán Michal Kováč vo svojej činnosti v týchto piatich rokoch svojho pôsobenia realizoval. To znamená, z tohto aspektu beriem aj vaše odborné vyjadrenie vo väzbe k údajnej činnosti bývalého ministra vnútra pána Krajčiho. Vo svojom vystúpení ste však v zásade aj potvrdili jeho absolútne nevinu, a to tým, že ste citovali príslušné články ústavy, ktoré umožňujú štátnym orgánom konať len to, čo im ústava predpisuje. To znamená, pokiaľ pán Krajči - a on má právoplatné rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý povedal, že príloha k štvrtej otázke Michalom Kováčom vypísaného referenda je v rozpore s ústavou a zákonmi Slovenskej...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej pán poslanec Zlocha - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  mám tiež pred sebou uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to, čo som hovoril v prvom vystúpení, som vyberal odtiaľto. Samozrejme, môžeme si vyberať to, čo sa komu hodí, ale dovoľte, aby som prečítal jednu vetu zo strany 32. "Referendová otázka je správna len potiaľ, pokiaľ je postavená za priamu voľbu prezidenta bez prílohy." To je tu napísané. Čo by ste urobili, ak by Ústredná volebná komisia alebo minister Krajči vytlačil štvrtú referendovú otázku bez prílohy. Tak by ste vyskakovali rovnako ako teraz a rovnako by ste vyhlasovali, že referendum je neplatné. Pán poslanec, vy ste povedali jednu veľmi zaujímavú vec, že podľa vás za zmarené referendum je zodpovedná celá vláda. Blíži sa 25. február, máte veľkú príležitosť, môžete pozatvárať celú vládu. Niečo také sa už stalo, ale to bolo v roku 1948. Dnes komunisti vošli do dejín, čo urobili s demokraciou. A možnože súčasnej koalícii sa podarí niečo ešte lepšie. Zatvoríte celú vládu a budete skutočne tí najväčší demokrati na svete. Budete si vymýšľať také nehorázne "voloviny" a budete prekrúcať paragrafy, a dokonca aj výroky Ústavného súdu, ako to robíte stále.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Tkáč.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

  Chcel by som komentovať vystúpenie pána poslanca Orosza ako vystúpenie poslaneckého klubu. To znamená, že to neboli len jeho osobné vízie ani stanoviská, ale je to stanovisko poslaneckého klubu SDĽ. Ja to tak vnímam a veľmi oceňujem racionálny prístup, ktorý Strana demokratickej ľavice k tomuto prípadu, k dvom prípadom, uviedla.

  Začnem tým kratším a menej frekventovaným. To je otázka odstraňovania tvrdosti zákona. Veľmi sa stotožňuje s tým, pretože tiež som bol vo funkcii, keď ako jeden z mála rezortných ministrov som mal právo odstraňovať tvrdosť zákona. Nie je príliš frekventovaná kauza odstraňovania tvrdosti zákona v našom práve ani v rezortoch. Pán minister, alebo exminister vnútra realizoval svoje právo odstraňovať tvrdosť zákona. Stotožňujem sa s tým postojom pána poslanca, predsedu výboru, pána Orosza z hľadiska odstraňovania tvrdosti zákona.

  K tej prvej časti veľmi komplexnej, týkajúcej sa referenda, by som chcel povedať možno svoje vízie, ale ak pán poslanec Šimko, ktorého si vážim ako právnika, ale zároveň veľkého konšpirátora, mága z hľadiska referendových otázok aj väzby na Ústavný súd, by som si podľa Hlavy XXII, ktorú rád cituje, aj vo väzbe na pána poslanca Fica či pána poslanca Fogaša, ale aj pána poslanca Dr. E. V., ktorý bol zvolený do licenčnej rady, či aká to je v televízii, rád rozdiskutoval, čo je vlastne podstata referendovej otázky. V tejto súvislosti by som podporil pána poslanca Orosza, že pán poslanec Mikloško kedysi povedal, že pani Mochnáčová vyhlásila ako hovorkyňa Ústavného súdu, čo je pravda.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Gajdoš.

  Prosím.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Orosz, chcel by som vám povedať, že diskusia, ktorá sa tu v poslaneckej snemovni ku kauze rozvinula, je adekvátna vášmu úsiliu rýchle označiť vinníka a skončiť tento proces, pretože aj vám je celá táto záležitosť nepríjemná. Bolo to vidieť na pánu predsedovi mandátového a imunitného výboru, keď prednášal svoju úvodnú správu. Myslím si, že vinníka v tejto kauze hľadáme na nesprávnom mieste. Pred poslaneckou snemovňou sa mal zodpovedať pán Čarnogurský, ktorý ako šedá eminencia stál za celou záležitosťou podľa vás zmareného referenda o integrácii Slovenskej republiky do NATO. Vy ste predsa nemohli pripustiť ako vtedajšia opozícia, aby toto referendum bolo úspešné, aby vláda Slovenskej republiky pod vedením Vladimíra Mečiara mohla deklarovať a podporiť týmto referendom svoje zahraničné a politické smerovanie. Skutočne by bolo potrebné obrátiť pozornosť na pravých vinníkov. A v snahe zaretušovať vaše hriechy ste si našli vinníka, ktorého chcete takýmto spôsobom v poslaneckej snemovni vydať napospas orgánom činným v trestnom konaní. Nedivím sa poslancom za SDK, že sa na toto podujali, ale divím sa poslancom SDĽ a SOP, že sa veľmi pričiňujú o to, aby sa vyriekol ortieľ nad exministrom Krajčim.

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej pani poslankyňa Slavkovská - faktická poznámka.

  Prosím.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som zareagovať na pána poslanca Orosza v tom zmysle, že akosi zabudol v tom svojom príspevku, že skutočne tá štvrtá otázka alebo jej príloha bola v rozpore s ústavou.

  Chcela by som sa ho opýtať, keď teda vystupuje ako právny expert nielen sám za seba, ale aj za celý klub SDĽ, ako tu povedal, že kde bol on vtedy a celý klub SDĽ, keď sa vlastne takáto otázka pripustila. Dnes tu povedal, že poslanci SDĽ si uvedomujú, že zbavenie imunity vyvolá veľkú diskusiu a že sú si vedomí svojej zodpovednosti za to, aby sa tu nastolil právny štát. Ale napriek tomuto tvrdeniu vám to, pán poslanec, a celému klubu SDĽ vôbec nebráni obviňovať človeka na základe vykonštruovaných obvinení, pretože stále tu ide iba o vykonštruované obvinenia. Predsa každému je naozaj jasné, že to referendum zbabral prezident republiky, a nie vláda Slovenskej republiky. Treba hľadať vinníka niekde inde. A práve vy, pán poslanec, a všetci poslanci SDĽ by ste si mali uvedomiť, kam to speje, keď sa raz začnú vykonštruované procesy.

  Vaši predchodcovia vašej strany už raz takéto vykonštruované procesy robili. Ja som v živote v žiadnej strane nebola. Vaši predchodcovia robili tieto vykonštruované procesy a vy v nich pokračujete. Potom už je neskoro hovoriť to, čo ste povedali, že ak sa ukáže, že to nebola pravda, tak sa so všetkou vehemenciou zasadíte za zastavenie trestného stíhania. To je už potom neskoro. Treba sa zasadiť vtedy, keď ešte len tie vykonštruované procesy začíname.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Vážení páni poslanci, panie poslankyne,

  keď pôjdete do parlamentného bufetu, naskytne sa vám úžasný pohľad. Hlavný konšpirátor celého tohto politického divadla a zároveň minister spravodlivosti Slovenskej republiky sedí pred monitorom a robí si poznámky. Pán Čarnogurský, ak ma počujete, nech sa páči, poďte so sály, kde sa toto divadlo odohráva, a pozerajte sa podvedeným poslancom vládnej koalície do očí, aj občanom Slovenskej republiky. Možno, že si lepšie budete spytovať svedomie, ako si ho spytujete v parlamentnom bufete.

  Ďakujem.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Podhradská.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Orosz vo svojom vystúpení povedal, že štátny orgán môže robiť len to, čo predpisuje alebo dovoľuje zákon. Myslím si, že aj prezident môže robiť len to, čo mu dovoľuje zákon. Kde zobral právo bývalý prezident Slovenskej republiky na to, aby urobil z dvoch referend jedno referendum? Porušil zákon o referende. To nikomu neprekážalo? On nemusel dodržiavať zákon? To bola jeho prvá chyba. Chýb v súvislosti s referendom urobil viac. Otázka, ktorou sa obrátili v rámci petície na občanov organizátori petičnej akcie znela predsa inak, ako znela tá štvrtá otázka v referende. Kto dovolil prezidentovi, aby zmenil formuláciu otázky tak, ako sa to jemu hodilo? Predsa občania v petícii podpisovali iné znenie otázky! Prezident jednoducho porušil zákon niekoľkokrát. A keď konal vtedajší minister vnútra tak, aby zákonu učinil zadosť, tak vy ho chcete teraz postaviť pred súd. Je to naozaj paradox.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Hofbauer.

 • Pán poslanec Orosz, vo vašom vystúpení odznelo značné množstvo poloprávd, ktoré sú tým zákernejšie, že sú polopravdami. Časť z toho platí a druhá časť buď nie, alebo bola nedopovedaná. Niektoré veci vám doplním. Vy ste tvrdili, že je možná otázka v referende, že je možná zmena ústavy. Áno, ale iba otázka, nie schvaľovanie textu zmeny ústavy. To je tá polopravda. Vy ste teda vlastne nepovedali pravdu.

  Druhá vec. Ako čert kríža sa všetci vyhýbate uzneseniu Najvyššieho súdu, ktorý v tejto celej problematike vyniesol jednoznačné stanovisko, jednoznačný postoj. Vy sa toho bojíte doslova ako čert kríža. Tak citujte toto. To je predsa záväzné, to nikto nezrušil.

  Tretia vec. Prečo obchádzate fakt, že taká objektívna Ústredná referendová komisia, na ktorú sa do omrzenia odvolávate, robila svoje tlačovky a verejné vystúpenia v centre Kresťanskodemokratického hnutia na Žabotovej ulici? Viete si domyslieť, že referendová komisia, v ktorej by malo HZDS prevahu, by vyrobilo tlačovku na Tomašíkovej ulici? Máte vôbec takú predstavu? Alebo na Jégého, to máte jedno, pán Weiss.

  Po ďalšie. Ak ste sa toľko odvolávali na rozhodovanie v súlade so svedomím, domnievam sa, že aj tam ste to povedali neúplne. Odvolávajte sa na vaše rozhodovanie v súlade so svedomím koaličnej rady, pretože tam sú hranice vášho svedomia.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Gašparovič - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Pán poslanec Orosz spomínal, že je tu rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré umožňuje nekonať, resp. konať vo veci, ak nekoná iný štátny orgán alebo koná aj štátny orgán. Proste, že nie je zábranou, nie je prekážkou v tomto prípade to, že Národná rada nemôže konať, pokiaľ nerozhodol Ústavný súd. Ja som to takto nikdy nepovedal, ja som povedal, že Národná rada by nemusela konať, pokiaľ nerozhodne Ústavný súd, a to článok 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ste citovali, s týmto nemá nič spoločné. Ja som to tak pochopil.

  A pokiaľ ide o skutočnosti tej druhej kauzy, tak, pán poslanec, ja som vo svojom vystúpení povedal, že tu nie sú naplnené všetky znaky skutkovej podstaty. A ani z toho vystúpenia vyšetrovateliek v našom výbore ten dojem, proste nemám ten dojem, že majú také materiály a také vecné dôkazy, ktoré by ich oprávňovali k tomu, aby začali trestné stíhanie. Viete, je jedno staré rímske pravidlo: "Nihil probat, qui nimium probat" - nič nedokazuje, kto priveľmi dokazuje. A tu si myslím, že je strašne veľa dôkazov o ničom. A starí Rimania hovorili: "Non deficit ius, probatio" - nie právo chýba, ale dôkaz chýba.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Aibeková.

 • Hlasy v sále.

 • Pani poslankyňa Tóthová, prihláste sa znova.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo.

  Vážený pán poslanec Orosz, vy ste veľmi pekne začali tým, citujem vás, "že pozbavenie imunity poslanca je v ktoromkoľvek parlamente veľmi citlivá a závažná otázka". Ale ani vy ako predseda poslaneckého klubu SDĽ, ani vaši členovia poslaneckého klubu takto k tejto otázke pozbavenia imunity nepristupovali. Najskôr ste, áno, ako jeden z mála serióznych subjektov, sa bránili tlaku vládnej koalície a ostatných strán vládnej koalície, predovšetkým SDK, a chceli ste, aby celý proces prebehol až v marci. Potom ste však zmenili názor. A hoci to bolo pánovi predsedovi Sopkovi veľmi nepríjemné, poznám ho dlhé roky z parlamentu, tak viem, že mu to bolo nepríjemné, podľahli ste tomuto tlaku a už ste nepristupovali k tejto otázke ako k citlivej a závažnej, ale len a len ako k politickej otázke. Podľahli ste politickému tlaku, ktorý okamžite začala vyvíjať vláda, predovšetkým pán minister Pittner. Ešte nemal obschnutý vymenovací dekrét za člena vlády a už plné médiá boli jeho vyhlásenia, že pozbavia poslancov imunity a budú sa viesť procesy voči dvom členom HZDS. A dnes dokonca premiér vlády potvrdil, že sa nezastavia pri týchto dvoch, ale že pôjdu po krku všetkým. Povedal to nie prvýkrát, a tak si myslím, že aj z vašej strany to potom bolo neúprimné, že hovoríte o citlivosti a závažnosti, že vystupujete síce za seba, ale pritom jednoznačne už SDĽ rozhodla, ako bude hlasovať, dokonca o tom včera ešte pred zaradením bodu programu...

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Belohorská, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, zo začiatku vaším omylom bolo ubraté slovo pani poslankyni Aibekovej, mohli ste byť veľkorysý a nechať jej tých pár sekúnd na dokončenie jej myšlienky.

  Ale chcem nadviazať skoro na ten istý problém, že odobratie imunity poslanca je v každom parlamente vec veľmi vážna. Tu je vidieť, že tento parlament nemá dostatočnú podporu alebo nedáva dostatočnú vážnosť tejto problematike, pretože minister vnútra je toho času na Ukrajine, kde možno práve získava skúsenosti, pretože vieme, že v predchádzajúcich dňoch bola odobratá imunita poslancovi ukrajinského parlamentu. Minister spravodlivosti je v bufete, nechcem to zosmiešniť, ale možno si práve dáva šalátik a pivečko. Generálny prokurátor pri takto citlivej otázke nesedí v pléne. Prosím vás pekne, čo je toto? Je to skutočne vážna záležitosť? Materiál sme v mandátovom a imunitnom výbore nemali kompletný, napriek tomu predseda tohto výboru vo večerných správach zavádzal 5 miliónov občanov, pretože povedal, že sme mali kompletný materiál, správu. Dohadovali sme od 23.00 do 24.00 hodiny, kedy, ako bude vypracovaná správa, či má byť súčasťou hlasovania. Keď som prišla domov o pol jednej, prehrala som si správy a v správach o pol ôsmej pán predseda výboru povedal, že správa je pripravená. Čiže zavádzate ľudí, zavádzate verejnosť a robíte si z tohto skutočne frašku, tak ako tu bolo povedané, politickú frašku.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Iba dodám, že pán predseda mandátového výboru potvrdil aj to, že správu odobrila aj koaličná rada, takže všetko je v najlepšom poriadku. Mňa iba udivuje, že klub poslancov SDĽ poveril vznesením - nazvime to - obžaloby, a prekvapuje ma, pán predseda ústavnoprávneho výboru, že nie celkom kvalifikovanej, práve teba, ktorý si putoval od čias, keď sme skončili vo Federálnom zhromaždení s bývalým pánom prezidentom. Teda každý súd na svete by povedal, že ty nie si objektívny svedok a ani objektívny žalobca, a to znamená zaujatý žalobca. Mňa naozaj udivuje najmä interpretácia toho, ako si obhajoval stanovisko poslaneckého klubu SDĽ, prečo budete hlasovať v kauze zmarené referendum. Som hlboko presvedčený, že pánovi Krumpolcovi by sa to dalo odpustiť, keď povedal, že máme odsúdiť pána ministra vnútra za to, že falšoval listinu, ktorú vydala Ústredná volebná komisia, ktorá zo zákona nemá právo takú listinu vydať, teda jej listina nebola verejnou ani štátnou listinou a pán minister ju falšovať jednoducho nemohol. A znovu opakujem, že ak by sa dopustil protiprávneho konania, tak len v tom, čo si ty interpretoval, že teda štátny orgán musí vykonať vždy zákonné ustanovenia, ktoré sú v tom čase, keď ich vykonáva, platné. Áno, pán minister ich vykonával, lenže vtedy už štvrtá otázka platná nebola, pretože Ústavný súd povedal, že je protiústavná. Takže pán minister napísal, alebo ministerstvo urobilo hlasovací lístok s troma otázkami a tie boli v poriadku.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Slobodník - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán predseda výboru Orosz, vo vašom vystúpení ste rozdelili vinu a nevinu. Nechcete ani len pripustiť, už sa to tu hovorilo, tak budem stručný, vinu Michala Kováča, ktorý sa jednoducho prifaril k referendu o NATO schválenom Národnou radou Slovenskej republiky, pričom mal jediný cieľ, o tom sa tu ešte nehovorilo, aby stoj čo stoj dosiahol svoje znovuzvolenie. Že to bolo naivné, škoda hovoriť. Ale vy, pán poslanec, ste sa elegantným oblúkom vyhli tomu, v čom zlyhala referendová komisia. Zabudla konštatovať a oznámiť občanom, že hlasy za otázku exprezidenta Michala Kováča, vtedy prezidenta, sa budú zratúvať osobitne, že teda sa mechanicky odpovede na tri "natovské" otázky nevyužijú aj na vyslovenie súhlasu s prezidentovou otázkou.

  Keď som sa pri rozhovore s americkou delegáciou vo Varšave, bol tam aj pán Čarnogurský, aj tu pán kolega Cuper, práve pána Čarnogurského opýtal, ako bolo zabezpečené, aby sa na odpoveď na štvrtú prezidentskú otázku nezratúvala mechanicky na základe odpovedí na tri predchádzajúce, povedal mi, že referendová komisia určila osobitnosť zratúvania štvrtej otázky. Nie je to pravda. Takže referendová komisia jednoducho vedome pristúpila na špinavú hru zo štvrtou otázkou a vy ste si zamerali svoj objektív alebo mušku svojej pušky len na pána exministra Krajčiho. Nie je to správne, musíte vidieť, že tu bola prinajmenej takisto vinná referendová komisia, nehovoriac už o vine exprezidenta Kováča, a keď už teda hovoríme o vine, bola vinná aj terajšia vládna časť.

 • Ďakujem.

  Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Zlocha.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  určite to nebola jednoduchá situácia v čase, keď sa rozhodovalo o referende. My sme si boli vedomí toho, že opozícia robí všetko pre to, aby to dopadlo zle. Už len to, že boli dané na jeden referendový lístok také dve rozdielne témy, už to bolo jasné, že niekto manipuluje. Keďže boli rôzne vyjadrenia, aj diskusie boli rôzne o tom, či tá štvrtá otázka je správna, alebo nie. Viem, že sme o tom hovorili veľakrát oficiálne aj neoficiálne vo vláde a vtedajší minister pán Krajči sa dokonca obrátil listom na pána prezidenta, kde mu navrhol, aby sa táto vec riešila iným spôsobom. Jeho návrhy, ak si dobre spomínam, boli tieto: Po prvé odložiť termín referenda, aby sa aj stanovisko Ústavného súdu nejako vyjasnilo a aby sa ujednotili názory. Druhý návrh bol, aby boli dva referendové lístky. Pán prezident s týmto nesúhlasil. Samozrejme, to jednoznačne svedčí o tom, že niekomu záležalo na tom, skompromitovať vládu a ukázať, že my sme nemali záujem, aby to referendum dopadlo dobre. Teda posudzujte skutočne objektívne, nesnažte sa silou mocou preukázať a presvedčovať verejnosť a svet, že naša vláda robila všetko pre to, aby referendum zmarila. Referendum sa uskutočnilo!

  Naozaj sa treba pozrieť na tých starostov a na tých primátorov, ale aj na predstaviteľov politických strán, ktorí vyzývali ľudí, aby na referendum nešli. To bolo zmarenie referenda, alebo marenie referenda, a nie to, že my sme robili zase všetko pre to, aby sa referendum uskutočnilo a aby prinieslo aj dobré objektívne výsledky.

 • Ďakujem.

  Ďalej pani poslankyňa Tóthová - faktická poznámka.

 • Ďakujem.

  Pokiaľ by som sa mala vyjadriť k vystúpeniu pána poslanca Orosza, keď chcem byť objektívna, musím povedať, že nebolo natoľko zavádzajúco útočné ako vystúpenia predchádzajúcich poslancov. Pán poslanec sa však vyjadril k odbornej kvalite právnikov súčasnej opozície a nesprávne, podľa môjho názoru, hodnotil tie vyjadrenia, ktoré sme tu mali.

  Pán poslanec, vy ste docent práva, preto budem s vami hovoriť ako s právnikom. A pokiaľ nás počúvajú právnici, budú vedieť, kto má pravdu.

  Keď sa vypisovalo referendum v Zbierke zákonov, bol publikovaný jedine výrok rozhodnutia Ústavného súdu.

  1. Len výrok je záväzný.

  2. Minister vnútra, v tom čase pán poslanec Krajči, musel postupovať jedine podľa výroku, v ktorom sa jasne konštatovalo, že štvrtá otázka je v rozpore s právom. Ďalšie zdôvodnenia, ktoré tu poslanci citovali z nálezu Ústavného súdu, majú šalamúnske vety, ktoré boli vydané po realizácii referenda, a navyše vami citovaný výrok predsedu Ústavného súdu pána Čiča, to bol jeho osobný názor, ktorý znel, že môže, ale teda nemusí sa podrobiť, čo nie je ničím záväzným a je viac, podľa môjho hodnotenia, niečím, čo bolo alibistické a šalamúnske ako záväzné pre vtedajšieho ministra vnútra. Takže s odstupom času jednoznačne treba povedať, že len výrok bol v čase...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Bohunický.

  Nech sa páči.

 • Pekne ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem doplniť pána poslanca Orosza a chcem vyjadriť potešenie, že je skutočne zaujatý, ale iba pre vecnosť a pre právo. Myslím si, že občanom veľmi jasne vyložil z právnej a vecnej stránky, o čo tu ide.

  Čo sa týka prvej kauzy, áno, i ja som chcel hlasovať a nezúčastnil som sa zmareného referenda, pretože mi ho niekto zmaril. Chcel som hlasovať za otázky, ktoré boli zverejnené v Zbierke zákonov a tie boli zverejnené presne. Nemohol som hlasovať za takéto, lebo takéto lístky neboli. Niekto zmaril listinu, niekto falšoval listinu, niekto to urobil schválne. Áno, urobil to vtedajší minister vnútra a okrem toho, že to urobil schválne, urobil to aj primitívne, pretože zoskenoval pečiatku. Predsa pre referendum je potrebné to, aby vzor pečiatky, teda vzor lístka bol opečiatkovaný originálom pečiatky Ústrednej referendovej komisie. A to urobené nebolo. Jednoducho z počítača sa vymazala štvrtá otázka a tá istá pečiatka, dokonca zmenšená, sa použila.

  Čo sa týka druhej kauzy, áno, keby poslanci HZDS, členovia výboru, v ktorom som i ja, lepšie rozmýšľali hlavou a nie nohami a neboli by ušli z tohto výboru, tak hlasovanie o prvej kauze, o priznaní 136 tisíc, by dopadlo inak. Už tam by to bolo tak, že z deviatich šiesti by boli za to, aby sme nevydali pána poslanca Krajčiho, proste zákonu. Ale pretože ste sa ho nezastali adekvátnym spôsobom a ušli ste z tohto mandátového a imunitného výboru, výsledok je takýto...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Benčat - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcel by som sa vecne dotknúť niektorých bodov pána poslanca Orosza. Nie som ani právnik a nevyznám sa v legislatívnych veciach, tie tu boli pertraktované a budú pertraktované. Zaujala ma tam jedna vec, kde sa obvinila bývalá vláda ako celok, že má na tom podiel. Myslím si, že bývalá vláda mala určité dôvody na to, aby tá štvrtá otázka tam nebola, pretože ak mala zodpovednosť za demokratické riadenie štátu, predsa nemôže byť tam štvrtá otázka s tým, že nebudú zmenené kompetencie pána prezidenta. Veď bola tu snaha o zmenu kompetencií a tým je tu aj snaha o zmenu ústavy. Bola tu snaha o zmenu ústavy. Naopak, predchádzajúca vláda pána Mečiara dokázala celému svetu i demokratickej Európe, že to s demokraciou myslí vážne tým, ako zorganizovala a odovzdala moc po voľbách, ako zorganizovala voľby. Takže toto diktátor nerobí. Takýmto spôsobom, akým sa elegantne odovzdala moc.

  Ďalej nechápem jednu vec, prečo sa tento fakt našej verejnosti nehovorí, prečo je tento fakt zamlčovaný. Veď predsa to bol nutný krok k tomu, aby sme boli vôbec akceptovaní v Európe, o čo sa dnes snažíme zrejme všetci.

  Chcem sa spýtať jednu vec. Dokedy sa budú podsúvať takéto kauzy našim občanom? Dokedy sa budú podsúvať katastrofické vízie o našej ekonomike? Prečo to robíme? Predsa nie je možné, aby sme zakrývali určité neschopnosti súčasnej vlády. Predsa existujú vážne problémy, ako je nezamestnanosť, ako je sociálna sféra, ako je riadiaca činnosť vlády na všetkých stupňoch. Prečo o tomto nehovoríme?

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som sa len vyjadriť veľmi krátko k vystúpeniu pána poslanca Orosza, ktorý hovoril k meritu veci v obidvoch kauzách, ktoré tu prerokúvame, ale zároveň by som chcela požiadať, aby sme nedoplňovali pána poslanca Orosza argumentmi, ktoré sú podložené len klamstvom, pretože pán minister Čarnogurský po hodine otázok je na rokovaniach mimo Bratislavy, a bola by som veľmi nerada, keby bol zaťahovaný do kauzy a do vecí, ktoré sú skutočne nepravdivé a nepatria k tomuto meritu veci.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Jasovský.

  Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  sedím v tomto parlamente a na dnešnom zasadnutí hoci nie ako právnik, ale preto, že si myslím, že odňatie imunity je skutočne vážny fakt. A preto pozorne počúvam a snažím sa usporiadať si argumenty, ktoré tu dnes odznievajú pre moje rozhodnutie. Toto rozhodnutie o odňatí imunity bude určite vážnym signálom nielen dovnútra našej verejnosti, ale určite bude určitým signálom aj do sveta a je otázkou, akým signálom toto odňatie imunity bude. Nie som právnik, a preto ma zaujíma táto diskusia, ale som prekvapený, že v tejto snemovni odznieva toľko urážlivých poznámok, odznieva toľko pochechtávania. Myslím si, že aj to, že mnohí poslanci nie sú tu prítomní, svedčí o tom, že asi rozhodnutie už bolo prijaté a z toho som smutný, pretože v opačnom prípade sú všetky tieto diskusie premárneným časom. Som zvedavý, ako na základe stanovísk Najvyššieho a Ústavného súdu budú rozhodovať orgány, pretože musia nadväzne na odobratie imunity pána Krajčiho rozhodovať o jeho vine alebo nevine, to znamená, že som zvedavý, ako budú rozhodovať orgány činné v trestnom konaní, ako budú rozhodovať okresné súdy alebo prípadne odvolací krajský súd, ak už stanoviská Najvyššieho a Ústavného súdu existujú.

  Nerobil som doteraz vždy len funkciu ministra, ale robil som aj rôzne iné funkcie a mám skúsenosti, že rozhodovať sa niekedy, a najmä nad množstvom pošty, je potrebné veľmi rýchlo. Mnohokrát sa poštou ľudia zaoberajú, ktorí sú vo funkciách, po pracovnom čase, zaoberajú sa v sobotu a v nedeľu a nie je možné problematiku konzultovať s príslušnými pracovníkmi. Môžem sa oprávnene domnievať, že k takémuto rozhodnutiu musel dospieť aj predchádzajúci minister pán Krajči, ktorý sa nemal s kým poradiť a musel sa rozhodnúť v časovej tiesni.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Kandráč.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  budem nadväzovať na pána poslanca Orosza. Som veľmi rád a veľmi potešený, že sa vo svojom vystúpení venoval právnej stránke tejto veci, len ma veľmi mrzí, že tento trend neskoršie opustil. Ja budem v ňom pokračovať a budem sa snažiť to dostať zase do právnej roviny. Konštatovali ste veľmi závažnú skutočnosť, že závažnosť skutkov je daná. Prečo o tom chcem hovoriť? Pretože my to dobre vieme a všetci to dobre vieme, že je to jedna z veľmi významných zásad, ktorá zakladá trestnú zodpovednosť daného činu. A ja by som sa vás chcel zároveň opýtať, kde ste to vyčítali, v ktorej správe mandátového a imunitného výboru, keď ja som ju veľmi pozorne študoval a nikde to tam nebolo. A ako by to aj tam mohlo byť, prosím vás pekne, keď táto komisia nemala dostatok dôkazného materiálu a nemala ani vyšetrovací spis. Veď pre určenie stupňa spoločenskej nebezpečnosti predsa veľmi jasne § 3 ods. 4 Trestného zákona stanovuje, čo je potrebné zisťovať. Tak ako ste správne povedali, otázka subjektívnej stránky, miera zavinenia. Ale toto, prosím vás pekne, také veľmi závažné fakty, ktoré sú veľmi dôležité pre skutočne svedomité rozhodnutie, absentujú v tejto správe. Ako potom teda môžem zodpovedne dvihnúť ruku za to, že je potrebné poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vydať na trestné stíhanie? Nemôžem.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Kalman.

 • Mám dve poznámky, pán podpredseda.

  Prvá poznámka. Som rád, že v správe, ktorú predniesol pán Orosz, sa aspoň začína spochybňovať otázka prakticky pracovnoprávneho vzťahu, pretože otázka odmeny je otázka pracovnoprávneho vzťahu. Mal som pocit, že tento snem bude musieť v budúcnosti na základe precedensu, ktorý sa teraz zakladá, riešiť aj tieto otázky. Som pevne presvedčený, že tieto otázky spadajú jednoznačne do pôsobnosti organizácie, že je to výlučne záležitosťou organizácie a tam, kde funguje odborová organizácia, aj po dohode s odborovou organizáciou, resp. na príslušnom ministerstve, ktorým v tomto prípade je ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo na súde. Tento podnet, alebo tento problém neprešiel ani jedným týmto orgánom. Preto som rád a vítam, že predovšetkým Strana demokratickej ľavice si to uvedomuje a nechce zatiahnuť, alebo má iný názor na túto skutočnosť.

  A druhá moja poznámka. Nechcem teraz podceňovať nikoho, žiadnych poslancov, všetci sme si rovní, ale je pravda, že jedni majú skúsenosti, druhí menej z parlamentnej taktiky, stratégie. Pozrite sa, kto teraz tu sedí pri prerokúvaní takého ostrého a takého veľmi náročného problému, ktorý sa tu dáva. Skúsenosti ukazujú, že väčšinou tí mazáci, skúsení, pri tých bodoch, ktoré sú na hrane alebo ktoré sú v rozpore so zákonom, sa nezúčastňujú rokovania, aby možno potom v budúcnosti mohli povedať, že pri tom neboli. Budem veľmi sledovať, kto bude pri záverečnom hlasovaní o tomto bode a akým spôsobom hlasovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Húska.

 • Ďakujem.

  Chcem mať dve faktické poznámky k vystúpeniu predsedu výboru pána Orosza. Na jednej strane si myslím, že je to výstup, ktorý sa snaží zaujať stanovisko oveľa objektívnejšie a oveľa opatrnejšie. Myslím si, že politická opatrnosť je jedna zo znakov rozumného uvažovania pri narábaní s touto hlboko spolitizovanou a hlboko sproblematizovanou kauzou. Ale, priatelia z SDĽ, rátajte s tým, že aj keď to takto upravujete, predsa len sa zúčastňujete, povedal by som obrazne, politickej popravčej čaty. Vy len naznačujete, že prípadne budete mieriť trocha inde, alebo prípadne použijete sem-tam slepé náboje, ale podstata je taká, že sa rozhodujete práve v oblasti, v ktorej celkom protiústavne a protizákonne konal prezident, potom svojvoľne konala Ústredná volebná komisia, a napriek tomu sa sústreďujete na poslaneckú imunitu bývalého ministra vnútra. Doteraz sme vždy vzácnym spôsobom a opatrne pristupovali k politickým rizikám poslancov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Keltošová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  ja sa dnes prihlasujem po prvý raz a pozorne som počúvala priebeh diskusie. Chcela by som sa vyjadriť k pánovi Oroszovi takisto ako členka mandátového a imunitného výboru.

  Pán poslanec, vy ste povedali vo svojom vystúpení, že na pôde parlamentu bude horúco, s tým ste počítali a dúfali ste, že diskusia sa ponesie v určitých medziach. Pán poslanec, túto šancu ste prepásli ako členovia mandátového a imunitného výboru, pretože vo svojom vystúpení o pár minút poukážem na to, ako bol zmanipulovaný celý mandátový a imunitný výbor, časový, chronologický sled udalostí, ako prebiehalo rokovanie mandátového a imunitného výboru a ako ste najprv - ako za čias hlbokej komunistickej totality - prijali uznesenie o vine pána Krajčiho v pondelok o polnoci a správa, ku ktorej sme mali hlasovať, bola pripravená až včera. Čiže o čom sme vlastne v mandátovom a imunitnom výbore hlasovali vopred? Aby bol jasný rozsudok a na ten sa potom napasovala celá správa. Takže neočakávajte z našej strany, aj keď oceňujem určitú mieru korektnosti, najmä v porovnaní s vystúpeniami pána Krumpolca a pána Nagya, áno, boli ste korektnejší, ale naočakávajte od nás, že táto diskusia sa bude niesť v nejakých medziach korektnej diskusie, nezáväznej na akademickej pôde. Nepôjde to.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Andrassy.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  podľa § 34 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky dávam procedurálny návrh, aby rokovanie schôdze Národnej rady k tomuto bodu programu pokračovalo aj po 19.00 hodine do skončenia rozpravy.

 • Dávam hlasovať o tomto návrhu bez rozpravy v zmysle rokovacieho poriadku.

  Prosím, aby ste sa pripravili na hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh bol prijatý.

  Ďalej sú faktické poznámky k pánu poslancovi Oroszovi.

  Pán poslanec Mészáros - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada,

  chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo odznelo od pána poslanca Orosza. Mám ten názor, že pokiaľ boli výhrady voči tomu, že bol zaujatý, tak zastávam názor, že bol zhovievavý v druhom bode predmetnej žiadosti. Totiž pri vyhodnotení skutkového stavu vychádzal z toho, že sú určité pochybnosti pri subjektívnej stránke tohto činu, pri úmysle a že tá spoločenská nebezpečnosť činu nie je dostatočne vysoká. Som presvedčený, že skutkový stav v predmetnom prípade bol jednoznačne potvrdený. Však je jednoznačné, že pán Polka požiadal o zmiernenie tvrdosti zákona 26. augusta a svoje rozhodnutie vydal s dátumom, antidatovane 30. marca. Je to jednoznačné. A chcel by som poukázať aj na to, že tu stačí nepriamy úmysel.

  A ešte jednu vec by som chcel dodať. Toľko, že spolupracovníci pána Polku budú trestne a sú trestne stíhaní za tento skutok. A bude paradoxom, pokiaľ teda úradníci ministerstva vnútra budú postihnutí za tento skutok a pán minister za to nie, lebo on má imunitu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Podhradská.

  Nech sa vám páči.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Orosz vo svojom vystúpení tvrdil, že naozaj sa bude usilovať aj on, aj celý klub SDĽ pristupovať k celému tomuto problému veľmi starostlivo a zodpovedne. Viete, veľmi rada by som uverila týmto slovám a veľmi rada by som verila aj tomu, že v jeho vystúpení bolo, alebo v názore klubu SDĽ badať náznaky takého korektného prístupu. Ja by som ten náznak korektného prístupu s istými obavami označila skôr za určité farizejstvo, lebo poviem vám veľmi úprimne, že mi prešiel mráz po chrbte po vyjadrení premiéra koaličnej vlády v rámci hodiny otázok, keď na adresu poslancov za HZDS povedal, že "však sa smejte, po skončení rokovania tejto schôdze sa smiať prestanete". Pán premiér už vie, ako dopadne hlasovanie o návrhu na pozbavenie imunity pána poslanca Gustáva Krajčiho. Pán premiér to už vie preto, lebo on si ho u vás objednal, takže vy veľmi dobre viete, o čom je toto hlasovanie. A keď sa tu chcete tváriť, že tu idete viesť odbornú diskusiu o oboch kauzách, ako tu niektorí kolegovia povedali, tak je to z vašej strany, ešte raz opakujem, len farizejstvo, lebo vy ste už rozhodnutí. Nie ste rozhodnutí na základe vášho svedomia, ale na základe príkazu tých, ktorí vás riadia.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalej pán poslanec Krajči - faktická poznámka.

  Nech sa vám páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Reagoval by som na pána Orosza ako predsedu poslaneckého klubu SDĽ a som veľmi prekvapený jeho reakciou na referendum, pretože Strana demokratickej ľavice, a čítam z knižky, ktorú vydala vtedajšia opozícia, pán Grigorij Mesežnikov a Martin Bútora, zrejme mali na to dostatok prostriedkov, aby sa tým pobavili. Tam sa píše, že "Strana demokratickej ľavice nepodporila petičnú akciu, od začiatku sa SDĽ prezentovala ako strana zásadne odmietajúca možnosť zmeny ústavy všeľudovým hlasovaním." A podľa podpredsedu SDĽ Ľubomíra Fogaša ústavné formulácie, i keď výslovne neobsahujú zákaz zmeny ústavy referendom, v skutočnosti to nedovoľujú. "Ak by bola možnosť zmeniť ústavu v referende, mohli by občania" - podľa Fogaša - "meniť režim pri každej politickej kríze, ktorá v spoločnosti môže nastať, a o stabilite ústavy by potom nebolo možné vôbec hovoriť."

  Vo februári 1997 pán Fogaš oznámil, že SDĽ bude pri takomto podaní na Ústavný súd spolupracovať s HZDS.

 • Prosím, aby ste znova zapli mikrofón pánu poslancovi Krajčimu.

 • V marci však podpredseda SDĽ Peter Weiss vyhlásil, že SDĽ sa nepridá k HZDS, pretože má na záležitosť referenda a priamu voľbu prezidenta vlastný právny názor. Dnes máte presne ten istý právny názor ako tá strana, ktorá vypísala petičnú akciu. To po prvé.

  Po druhé by som chcel reagovať na váš výrok, že ani protiprávne konanie jedného štátneho orgánu nie je dôvodom, aby štátny orgán konal inak. To znamená, že sa nedá zastaviť podľa vás protiprávne konanie štátneho orgánu, ktorý tú akciu spustil.

  Ja si vám dovolím citovať, ale v ďalšom.

 • Ďakujem.

  Ďalej pani poslankyňa Keltošová - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo.

  Som rada, pán predseda Orosz, že ste sa dotkli aj tej druhej kauzy - výplaty odchodného pána Polku, kde pán poslanec Mészáros klame tento parlament a klame verejnosť ako člen mandátového a imunitného výboru, pretože vie a má takisto ako ja doklad, ktorý nám dali vyšetrovatelia, kde sa hovorí, že odchodné bolo podpísané 30. 3. Máme dokonca aj svedeckú výpoveď, pán kolega Mészáros, ktorú sme si my vyžiadali, nedali nám ju dobrovoľne vyšetrovatelia, kde sa jasne hovorí, kde pán Polka hovorí, kedy došlo k podpisu jeho odchodného. Takže, prosím vás, nezavádzajte, neklamte tu. A na vašom mieste by som zvažovala slová, keďže ste právnik, čo to znamená, ak sa použije termín 30. 3. - deň pred účinnosťou zákona, nového zákona, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 4., to som vám vysvetľovala, a čo to znamená, keď teraz tu rozprávate bludy o tom, že to bolo podpisované v auguste. Je tu tvrdenie Polku a je tu aj doklad odbornej komisie z 30. marca minulého roku.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Tkáč, nech sa páči, faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

  Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k prebiehajúcej diskusii, pretože stále sme na úrovni komentárov a hodnotenia stanoviska klubu Strany demokratickej ľavice. Fakt je ten, že v období prípravy aj priebehu referenda sa Strana demokratickej ľavice správala ako autonómny politický subjekt. Ja to oceňujem a myslím si, že aj v súčasnosti by bolo dobré v týchto tendenciách pokračovať. Myslím si, že tak ako to poslanci právnici aj funkcionári Strany demokratickej ľavice komentovali, a to myslím teraz pána Orosza a súčasného podpredsedu vlády pána Fogaša aj pána poslanca Fica, že musia absolútne evidentne chápať, že sa pohybujeme vo veľmi rozporuplnom právnom prostredí, pretože ak by podľa Hlavy XXII pán poslanec Šimko bol chlap, tak sa postaví a musí evidentne vyhlásiť, že referendum bolo zmarené už v štádiu tvorby. Boli tu veľké hry, pretože štvrtú otázku pokazili, pretože príloha ústavného zákona k štvrtej otázke bola právnicky šlendriánska a bola hlúpa a zlá. Pán Trimaj a ďalší v Kancelárii prezidenta republiky na to naleteli alebo zabrali, pretože potrebujete to, čo chcete dosiahnuť.

  Ale predstavte si takúto hru: Áno, odhlasujete vydanie pána poslanca Krajčiho na trestné stíhanie. Predstavte si, že sa postavím pred Justičný palác s transparentom "a la pán Mikloško a ďalší" a poviem, že pán poslanec Krajči robil dobre, budem súhlasiť s trestným činom, dám sa odsúdiť. Ako budete o mne hovoriť? Nech sa páči, budete mať na to žalúdok a svedomie? Nerobte podnikových právnikov "kádéhákom".

 • Ďalej pán poslanec Krajči - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Budem pokračovať. To znamená, hovorili ste o tom, že ani protiprávne konanie jedného štátneho orgánu nie je dôvodom, aby iný štátny orgán zakročil. Tu chcem povedať, že moje konanie bolo vlastne protiopatrením proti protiprávnosti, ktorú spôsobil pán Michal Kováč zlúčením týchto dvoch referend, ktoré vylúčilo protiprávnosť, a teda nie je protiprávne. To nezákonným právnym aktom by sa zmenila Ústava Slovenskej republiky. A neexistuje právny štát, ktorý by nemal brzdu proti protiprávnym konaniam, ktoré niekto spustil. Myslím si, že nie je pravda, čo ste hovorili, aj keď ste docent práv a ja som len obyčajný učiteľ.

  Po druhé by som chcel reagovať na kauzu okolo odchodného pána Polku. Mne sa zdá, že je to normálna fraška, ktorá je zameraná len na to, aby sa prekrylo hlasovanie, ktoré tu odznie vo vzťahu k referendu. Prilepili tam niečo, lebo viem, že objednávka bola nájsť čokoľvek. Tak sa našlo čokoľvek. Po druhé chcem povedať, že vyšetrovateľka úmyselne nepredložila stanovisko sekcie personálnych a sociálnych činností k rozhodnutiu, ktoré som podpísal. Predložila ho až na vyžiadanie a v tomto stanovisku je jasne povedané, že pán Polka má nárok na odchodné vypočítané podľa zákona číslo 410, pretože žiadosť bola podaná pred 30. 3. 1998.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej pán poslanec Mészáros - faktická poznámka.

 • Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  pokiaľ som tvrdil to, že skutkový stav ohľadom bodu 2, ohľadom druhej žiadosti v predmetnej veci je preukázaný, na rozdiel od pána poslanec Orosza som presvedčený, že je to preukázané, tak som vychádzal zo služobnej knihy, kde dátumom z 26. 8. 1998 je vlastné podanie, teda označené ako vlastné, Polka Ladislav, odstránenie tvrdosti zákona. Teda požiadavka prišla 26. 8. 1998. A pán exminister Krajči vydal rozhodnutie 30. marca 1998. Poukazoval som na tieto okolnosti. Na nič viac. A môžem to poskytnúť k nahliadnutiu, môžem to rozmnožiť, totiž tieto dôkazy sme do mandátového a imunitného výboru dostali a môžeme to rozmnožiť a každému dať. A prosím, pani Keltošová, aby ste sa ospravedlnili za to, že ma obviňujete z klamstva.

 • Ďalej pani poslankyňa Sabolová - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Mészáros doplnil pána poslanca Orosza v niektorých skutkových veciach. Chcela by som povedať, že máme vyjadrenia pána Polku k tejto kauze. Je skutočne vecou jeho svedomia, ako vypovedal v tejto kauze. V spise existujú aj výpovede pracovníkov, ktoré sa líšia zrejme výpoveďou a je na vyšetrovateľoch, aby stanovili, aký postup a akú trestnú zodpovednosť komu pripoja. Ale o druhom stanovisku vedeli len poslanci opozície. Bolo nám predložené a musím povedať, že v druhom stanovisku, ktoré má síce pečiatku 30. marca 1998, je pri jednom z podpisov dátum, ktorý je evidentne prepísaný na 30. 3., a pôvodný dátum pod tým jasne nasvedčuje o ôsmom mesiaci 1998. Myslím si, že ľudia, ktorí robia nejaké stanovisko, majú prirodzene zafixované v auguste, že je to mesiac august a ôsmy mesiac a niekomu vyhovovalo, aby odporúčajúca osoba v tejto veci dala stanovisko k 30. 3., a nie k nejakému 21., 26. 8. 1998. Čiže sú tu písomné doklady o tom, že to bolo vykonané so spätnou platnosťou.

  A druhý doklad, o ktorom hovoril už aj pán poslanec Mészáros, je podací denník. Iné údaje v podacom denníku na ministerstve vnútra neexistujú, len s dátumom 26. 8. 1998. Čiže sú tu listinné dôkazy, že rozhodnutie ministra bolo pripravené v auguste 1998, nie k 30. marcu 1998.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Vojtech Tkáč sa hlási s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  V nadväznosti na vystúpenie pána poslanca Orosza k tej takzvanej dvojke, čo pán poslanec Mészáros takto definoval, by som chcel uviesť, že z hľadiska teórie právnych úkonov je otázka formy právneho úkonu viazaná na obsah. Forma právneho úkonu je buď písomná, alebo ústna, alebo sú konkludentne dohodnuté alebo stanovené určité postoje jednej alebo druhej strany. Žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona doručená 28. je viazaná na formu, ktorú predpisoval vtedajší zákon. Treba zvážiť, či tento zákon určuje obligatórnu alebo fakultatívnu písomnú alebo inú formu právneho úkonu. Právny úkon je neplatný z hľadiska formy vtedy, pokiaľ to zákon výslovne stanovuje, to znamená, že je takzvaná sankčná doložka neplatnosti, inak je neplatný z hľadiska formy, je cez analógiu legis aj cez analógiu juris viazaný na § 240 až 242 Zákonníka práce.

  Prosil by som pána predsedu ústavnoprávneho výboru, aby urobil seminár pre tých poslancov, ktorí budú rozhodovať o vydaní na trestné stíhanie z hľadiska teórie právnych úkonov, ktoré pán akademik Luby stanovil v knihe Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. To isté platí potom z hľadiska protiprávnosti pokynu pre pána poslanca docenta Orosza z hľadiska knihy Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve, ktorá hovorí o protiprávnom pokyne, hovorí o protiprávnom alebo právnom rozkaze a o teórii právnych skutočností z hľadiska formy aj z hľadiska obsahu. Je to krásna veda, ale bolo by dobré, keby sa touto krásnou vedou zaoberali odborníci a nie politici, ktorí potrebujú vyprodukovať kauzy cez inkvizíciu na úrovni KDH, pretože "všetci boli vrahovia, všetci boli masoví porušovatelia, rozkrádači a všetci sú zlí". Toto je politika KDH.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Keltošová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Ešte raz sa ospravedlňujem, pán predsedajúci, že vstupujem do tejto série poznámok, ale musím uviesť to, čo načal pán poslanec Orosz. Veľmi si vážim, aj keď to povedal zaobalene a skryte, že táto druhá kauza, kauza odstupného vykazuje po prvé nižší stupeň spoločenskej nebezpečnosti. Po druhé nevznikla škoda, lebo trestný skutok nebol dokonaný. A po tretie nebola naplnená subjektívna stránka trestného činu, tak ako si to vyžaduje Trestný zákon a Trestný poriadok. V tejto súvislosti chcem dať informáciu, že ide o pracovnoprávny spor pána Polku s ministerstvom vnútra. Bola ustanovená ministrom pánom Pittnerom v januári tohto roku takzvaná rozkladová komisia, ktorá dosiaľ k tomu ani len nezasadla, pretože vedia, pán poslanec Mészáros, že rozhodovanie v tejto kauze je veľmi zložité. Ak ten istý orgán, tá istá komisia vydá dve rôzne rozhodnutia, samozrejme, že jedno rozhodnutie bolo vydané pred voľbami a druhé po voľbách. Jedno rozhodnutie pre ministra Krajčiho a druhé rozhodnutie pre ministra Pittnera. A podpísali sa tí istí právnici.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Oberhauser - faktická poznámka.

  Nech sa vám páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  chcel by som sa poďakovať pánu poslancovi Oroszovi za jeho vystúpenie, lebo jednoznačne povedal - a myslím si, treba, aby sa to zapísalo pre pamäť -, že ide o politický proces a ide o politický spor. Tá druhá časť, sám povedal, a nie za seba, ale za celý klub Strany demokratickej ľavice, je vlastne sporná, nedokázateľná a z takého titulu sa nemôže odňať imunita pánu poslancovi Krajčimu. Čiže toto je mimoriadne dôležité pre ďalší vývoj tejto kauzy a naozaj všetci poslanci by mali túto vec zohľadniť.

  Druhá poznámka, ktorú by som chcel povedať, je, že veľmi správne pán kolega Orosz naznačil, že problém je v dôsledku možno zlého rozhodnutia. Začal vládou, ale treba doplniť, že aj prezidentom, aj Ústrednou referendovou komisiou. Lebo keď ide o politickú kauzu, oni obhajovali svoje politické záujmy, či už pán prezident, alebo Ústredná referendová komisia, v ktorej mala väčšinu opozícia, a celý spor vlastne vznikol ako politický spor, kde každý má svoj diel aktivít na tom, že sa vyvinul tak, ako sa vyvinul. Čiže skôr by som povedal, že všetci sa určitým spôsobom podieľali na jeho výsledku a nie je možné to stavať, že to bol len problém alebo dôsledok rozhodnutí pána ministra, v tom čase pána Krajčiho. Čiže je to mimoriadne vážne a treba tieto veci vziať do úvahy.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Tóthová - faktická poznámka.

 • Ďakujem.

  Som rada, že pán poslanec Orosz okrem roviny referendovej kauzy otvoril aj rovinu kauzy pána Polku a chcem povedať, že obe sú hlboko právnymi problémami, ktoré sa tu prekrývajú rôznymi politickými stanoviskami.

  Vážení, včera som odchádzala z tejto miestnosti medzi poslednými. A materiál sa dostal na stoly včera okolo 15.00 hodiny, dnes už o tom rokujeme, ale keď som prechádzala pomedzi lavice, tak materiály, ktoré majú byť predmetom dnešného rokovania, z ktorých sa mali poslanci odpichnúť na preštudovanie si príslušných právnych materiálov, zostali ležať včera na stoloch. Takže vy ste sa z právnej stránky do toho zahĺbili asi veľmi málo. A veľmi dobre viete, že už nejde o riešenie právneho problému na vydanie stanoviska parlamentu, ale máte tu určitú politickú direktívu, a preto vás natoľko ani tie právne problémy nezaujímali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že nie sú žiadne ďalšie faktické poznámky. Tiež konštatujem, že vystúpili všetci poslanci písomne prihlásení ako zástupcovia klubov.

  Budeme pokračovať v rozprave, v ktorej ďalej vystúpi pán poslanec Kačic a pripraví sa pani poslankyňa Keltošová.

  Zároveň vám chcem oznámiť, že je zabezpečený aj bufet po 19.00 hodine, jeden aj druhý, to znamená dolu aj tu v tomto klube.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy poslankyne,

  páni poslanci,

  pozliepaná nová mocenská garnitúra namiesto toho, aby pokračovala v rozvoji slovenskej spoločnosti a predovšetkým sa starala o jej hospodársku prosperitu, sústredila sa zatiaľ iba na kritiku a neodôvodnené obviňovanie predchádzajúcej vlády. Aj keď ste účelovo vyrobili takzvané čierne knihy, ich účinok bol opačný. HZDS stúpli preferencie za posledné obdobie o 8 %. Nedarí sa vám zvyšovať mzdy, znižovať nezamestnanosť, nad občanmi Slovenskej republiky visí ako Damoklov meč silná devalvácia meny, malým a stredným podnikateľom ste nepomohli a zdá sa, že ani nepomôžete.

  V oblasti financovania zdravotníctva napriek krízovému režimu nemáte žiadnu koncepciu. Nezvyšujete dôchodky, nemáte a ani neviete čo s rozvojom regiónov, kde nezamestnanosť presahuje vysoké percento. Nepokračujete v dosiahnutom tempe budovania diaľnic. Na hodine otázok a odpovedí alebo interpeláciách poslancov ste sa ešte nezorientovali, že je už koniec predvolebnej kampane a stále unikáte odpovediam prechodom do urážok svojich protivníkov. A ak už ste v koncoch, tak sa pokúšate všetko zakryť a odpútať pozornosť občanov Slovenskej republiky od znižovania ich životnej úrovne predhodením ďalšieho divadla, a to zbavenia imunity poslanca za Hnutie za demokratické Slovensko. Ešte šťastie pre vás, že vyšetrovateľky tohto prípadu nedostali chrípku. Ináč by nebolo dnes o čom rokovať.

  Neuralgickým bodom rokovania poslancov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zbavení poslaneckej imunity Gustáva Krajčiho bola kontroverzná rozprava o tom, či sa môžu poslanci oboznámiť s vyšetrovacím spisom. Vyšetrovateľky najprv predložili iba žiadosť o zbavenie imunity, potom ju doplnili aj o výpisky zo spisu vyšetrovateľa. Nepredložili však celý spis, ktorý je potrebný na to, ak sa chce Národná rada Slovenskej republiky objektívne vo veci rozhodnúť.

  Argumentácia zo strany vyšetrovateľov, že Národná rada Slovenskej republiky podľa Trestného poriadku má právo byť oboznámená iba s tým, čo predloží vyšetrovateľ, je veľkým omylom. Existuje rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorom konštatoval, že ústava neoprávňuje prezidenta ani Národnú radu Slovenskej republiky na takýto postup. Vydal však rozhodnutie, že pri udeľovaní milosti musí mať prezident celý spisový materiál, lebo prezident pri udeľovaní milosti tak rozhoduje s konečnou platnosťou.

  Rovnako sa to týka aj Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ ide o zbavenie imunity poslanca. Ak Národná rada Slovenskej republiky odmietne pozbaviť poslanca imunity, s konečnou platnosťou rozhodne o tom, že už takýto poslanec trestne stíhaný v tejto veci nie je. Preto, vážení poslanci, aby sme mohli takéto závažné rozhodnutie urobiť, potrebujeme nahliadnuť do celého spisu. Prečo nemôžeme nahliadnuť do celého spisu? Pretože nič závažné v ňom nie je.

  Preto ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky ostro protestujem proti politickým protestom, ktoré odštartovala súčasná vládna moc. Nesúhlasím s uznesením mandátového a imunitného výboru, a preto budem hlasovať proti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie v rozprave.

  Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Keltošová. Pripraví sa pán poslanec Gajdoš.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som doplnila moje predchádzajúce vystúpenia, resp. rozšírila ich v dvoch základných častiach.

  Po prvé chcem povedať, že sa hanbím za to, že som členkou mandátového a imunitného výboru, že sa hanbím za správu, ktorá dnes prišla do snemovne. Ak by ste mali možnosť nahliadnuť, pani poslankyne a páni poslanci, do vyšetrovacej správy, ktorú sme dostali do výboru, Národná rada, resp. mandátový a imunitný výbor nebol schopný alebo ochotný zmeniť čo len čiarku. Odpísali sme doslova to, čo nám predložili vyšetrovatelia. Takže nechápem, prečo sa obe tieto správy volajú Návrh správy mandátového a imunitného výboru o výsledku svojich zistení. Všetko, čo je v týchto správach uvedené, sme si vypočuli od vyšetrovateľov a znova hovorím, je to kritika do vlastných radov, ani len slovosled nebol zmenený. To je po prvé k obidvom správam.

  Po druhé pri rokovaniach mandátového a imunitného výboru došlo v určitých časových sledoch k výraznej manipulácii. Keď sme začali v pondelok o 17.00 hodine rokovať, na stôl nám rozdali dodatky ku kusým správam, ktoré nám vyšetrovatelia predložili. Odmietli našu žiadosť, aby sme mohli nahliadnuť do kompletného spisu. Čiže už v tom som videla manipuláciu, pretože nám dali len to, čo sa im hodilo. Môžem to dokázať konkrétne v prípade referenda, keď pán poslanec Krajči povedal: "A kde je rozsudok Najvyššieho súdu?" A pani vyšetrovateľka sa naivne opýtala: "Aj taký bol? Ja ho nepoznám." Pán poslanec Krajči jej požičal rozsudok Najvyššieho súdu.

  Druhá vec, ktorá sa mi teda skutočne zdala už vrcholne nevkusnou, bola, keď pani vyšetrovateľka, tá druhá v kauze pána Polku, poúčala poslancov. Cítila som sa ako obvinená, ako na lavici obvinených. To hovorím pre vás všetkých, keby ste sa dostali náhodou do styku s takými vyšetrovateľmi, s akými sme teraz spolupracovali.

  Pani vyšetrovateľka dokonca žasla, citujem: "Žasnem nad vašimi vyjadreniami." Museli sme ju usmerniť, a sedí tu aj pán predseda výboru, ktorý sa tiež snažil udržať obidve vyšetrovateľky v určitých rámcoch, keď sme im vysvetlili, že ony tam nie sú na to, aby nás poúčali, ony tam nie sú na to, aby prejavovali svoje žasnutie alebo nežasnutie nad vystúpeniami poslancov, ale ony sú tam preto, lebo nám neumožnili nahliadnuť do spisu. Keby sme si mohli preštudovať celý spis, tak ich tam nepotrebujem.

  Čiže už v tejto atmosfére začal výbor rokovať.

  V kauze referendum chýbalo uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktoré sme si museli vyžiadať, pretože do oficiálneho spisu, ktorý sme dostali k dispozícii, nám ho vyšetrovateľka nedala. Chýbal rozsudok Najvyššieho súdu vo veci referenda, ktorý som už spomínala, pretože vyšetrovateľka ho údajne nemala. Keď pán poslanec Gašparovič žiadal celý spis, citujem, pán Ivor povedal: "Ale veď ten spis ešte nie je uzavretý." Tak prosím vás, na základe čoho vznášali obvinenia, ak spis nie je uzavretý?

  Myslím si, že takýto postup, voči ktorému by mali protestovať všetci poslanci - to je jedno, či koaliční, alebo opoziční -, zo strany vyšetrovacích orgánov sa môže stať precedensom. Proti tomuto protestujeme. My sme sa nie preto dožadovali celého spisu, že nemáme čo robiť. Ale aj vystupovanie vyšetrovateľov, aj zoradenie správ a vytrhnutie určitých súvislostí z kontextu naznačuje, že zrejme tento trend tu je, a ak ho podporíte svojím hlasovaním, tak pôjde aj ďalej.

  V druhej kauze, pána Polku sme upozornili na to, že zasadá rozkladová komisia, alebo by mala zasadať. Žiadali sme stanovisko, podnes ho nemáme. Vieme, že pán Polka sa ako občan môže dovolať až na Najvyšší súd v pracovnoprávnom spore. Pokiaľ nie je rozsudok, dámy a páni, Najvyššieho súdu v kauze pána Polku, ako môžete konštatovať v správe, že spáchal trestný čin bývalý minister? A vyšetrovateľky to týmto štýlom aj prednášali. Nevedeli ani o tom, že nejaká rozkladová komisia existuje, nevedeli ani o tom, že...

 • Hlasy z pléna.

 • Nevedeli. Pýtala som sa ich na to. Čiže s týmto materiálom, ktorý sme dostali do rúk, sme mali ďalej pracovať. V dobrej viere sme pracovali do 23.30 hodiny v noci, diskutovali sme o predložených materiáloch, vyžiadali sme si ďalšie materiály, ktoré nám chýbali. O 23.30 hodine sme skončili s tým, že došiel návrh uznesenia, resp. odhlasovať, že mandátový a imunitný výbor zisťuje na základe takto predložených kusých, strohých materiálov vinu pána Krajčiho v oboch kauzách.

  Samozrejme, že sme s tým nesúhlasili. Pretože som v parlamente, ako som už dnes pripomenula aj pánu Mikloškovi, som v parlamente od roku 1990, a nepamätám sa, že by som mala hlasovať o niečom, čo nemám písomne pred sebou. Vtedy nám bolo povedané, že výbor môže zaviazať predsedu výboru, aby vypracoval správu, ktorá môže byť predložená, znova citujem pána predsedu výboru: "Možno o týždeň, možno o dva, v každom prípade sa s tým stretneme na marcovom pléne."

  Odhlasovali sme uznesenia, ktoré boli vopred pripravené s tým, že správa - to je tiež súčasť uznesenia - bude predložená výboru na posúdenie. Zhodou okolností, samozrejme, v utorok bola koaličná rada, takže správa bola vypracovaná veľmi promptne. Ale opakujem, aj správa, prepáčte, ale aby naozaj - neviem, či sekretariát, alebo tajomník, alebo samotní poslanci - nevedeli doplniť správu o to, čo sme žiadali, teda napríklad aj o vyjadrenia pána Krajčiho, ktorý vystupoval. Neviem, čo by sa bolo stalo, keby sa boli do správy pre objektivitu uviedli aj skutočnosti, ktoré predložil pán Krajči. Tak či tak by ste si boli odhlasovali len to, ako by vám prikázala vaša koaličná rada. Ale prečo sme pre záznam nemohli doplniť do tejto správy okrem toho, že výbor umožnil vystúpenie, čo si tiež myslím, že je smiešna formulácia, pretože pán Krajči je riadny poslanec a môže sa zúčastňovať na rokovaniach ktoréhokoľvek výboru, takže prečo sme nemohli zachytiť do správy pre parlament aspoň kuso jeho vystúpenia, ktorými argumentoval na svoju obranu? To je ďalšia manipulácia so správou, ktorú máte pred sebou.

  A na záver by som chcela uviesť toto pre tých poslancov, ktorí nesledujú až tak do detailov určité právne predpisy, čo sa týkajú odstraňovania tvrdosti zákona. Viete, počas šiestich rokov som odstránila azda stovky, pretože mi to zákon umožňoval, stovky tvrdostí zákona. Je jasné, že každá tvrdosť zákona je retroaktívna, resp. výnimka z tvrdosti zákona, lebo ide do minulosti. Ale na to zákonodarca pamätá. Aj v prípade, pokiaľ ide o odškodné pána Polku, na to zákonodarca pamätal.

  Takže mi dovoľte, na záver vám len odcitujem zákon 410 § 155. To je o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru, ktorý platil až do 1. 4. minulého roku. Preto som hovorila o dátume 30. 3., lebo podľa tohto zákona, podľa § 155 bola odstránená tvrdosť zákona, kde sa hovorí, že: "Tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní tohto zákona, pokiaľ ide o odchodné, platové vyrovnanie, príspevok za službu, úmrtné a tak ďalej, môže odstraňovať minister."

  Z citácie tohto zákona vychádzala aj odborná komisia, ktorá potom posúdila a odporučila ministrovi Krajčimu, exministrovi, aby túto výnimku uplatnil v prípade pána Polku, ale tým sa to nekončí. V zákone, ktorý nasledoval od 1. 4., je to zákon 73/1998, je § 284 ods. 3. Je to záverečné prechodné ustanovenie ako vo všetkých zákonoch v oblasti sociálneho zabezpečenia, je jedno, či dôchodkového, alebo zdravotného, to je jedno. A toto ustanovenie § 284 hovorí: "Minister môže odstrániť tvrdosť zákona podľa predpisov platných pred dňom účinnosti tohto zákona pre nárok na odchodné, úmrtný príspevok a pre prídavok k dôchodku a jeho výšku." Podľa tohto nového zákona sa započítava obdobie služby v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a Slovenskej informačnej službe podľa doteraz platných právnych predpisov.

  Čiže v jednom aj v druhom prípade zákon pamätá a dáva možnosť ministrovi, aby urobil výnimku a odstránil tvrdosť zákona. V tom nie je žiaden rozpor. V čom je rozpor? Rozpor je v tom, či to bolo podané 30. 3. podľa starého zákona alebo v auguste podľa nového zákona. Toto musel zohľadniť aj minister Pittner, pretože aj minister Pittner mu priznal túto výnimku, akurát je tam rozdiel vo výške odchodného. Čiže nie je rozdiel vo filozofii, v princípe tohto zákona. Právny spor v tejto veci nie je skončený, a preto si myslím, že je naozaj predčasné, aby Národná rada vynášala súdy alebo výroky toho typu, že sa dopustil trestného činu, alebo zisťujeme, že sa dopustil trestného činu.

  Vážne si myslím, že toto by sme mali prenechať súdom. Teraz by sme mali rozhodnúť o tom, či vydáme poslanca - to je jedno X Y, či je to Krajči, alebo ktokoľvek iný - do rúk bezpečnostných orgánov. A napokon aj keby došlo k rozhodnutiu Ústavného súdu, ako bude Národná rada vyzerať v celej tejto kauze.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Keltošovej za jej vystúpenie v rozprave.

  Faktické poznámky k vystúpeniu pani poslankyne Keltošovej. Najskôr pán poslanec Bohunický.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som doplniť pani poslankyňu Keltošovú, pretože som člen mandátového a imunitného výboru, o túto skutočnosť. Na úvod povedala, že sa hanbí za to, že je členka mandátového a imunitného výboru a že sa hanbí za spôsob, ako bola vypracovaná správa. Naopak, chcem podčiarknuť a veľmi zvýrazniť činnosť predsedu tejto komisie z toho dôvodu, že bol pod enormným tlakom nielen členov výboru, ale hlavne novinárov

 • Ruch v sále.

 • , a odolal týmto tlakom, áno, že odolal týmto tlakom a držal sa skutočne merita veci a nezavádzal tam politiku.

  Takisto chcem upozorniť na to, že pani Keltošová vôbec nemá pravdu, že správa nebola dopĺňaná. Pamätám sa na to, že bola dopĺňaná minimálne o desať pripomienok, dokonca pripomienka pána Gašparoviča prešla, dokonca sme čakali na pani Keltošovú, aby sme neodhlasovali jej pripomienku, lebo chvíľku nebola vo výbore prítomná, bola vonku, tak sme čakali, aby sa vrátila, aby sme v jej prítomnosti hlasovali o jej pripomienke. Takže nie je pravda, že správa nebola dopĺňaná o pripomienky poslancov. Je pravda, že sme o pripomienkach hlasovali a znovu hovorím, niektoré pripomienky prešli, aj pánu Gašparovičovi. Škoda, že tu nie je, mohol by povedať, že to tak bolo. Viem, že to tak bolo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Sabolová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Keltošová, z vašich vystúpení v mandátovom a imunitnom výbore, ktorého som členka, som mala pocit, že boli oveľa konštruktívnejšie, pretože ste skutočne naznačili aj skutočnosti, aj listiny, ktoré bolo potrebné doplniť. Bohužiaľ, toto vaše vystúpenie bolo veľmi, veľmi rozporuplné. Časť skutočností možno bola pravdivá, ale väčšia časť bola skreslená. Žiadate, aby boli zapracované - alebo žiadali ste aj vo výbore - vyjadrenia pána poslanca Krajčiho. Pred chvíľou ma vaše kolegyne obvinili, že hovorím o veciach z mandátového výboru, ktorý bol tajný. Tak potom si musíme vyjasniť, čo je tajné a čo nie je tajné. Čiže dnes má možnosť pán poslanec Krajči vystúpiť v ktorúkoľvek chvíľu v rozprave, môže sa vyjadriť a povedať všetko, čo povedal na rokovaní mandátového výboru a nemusí to byť skreslené v správe. Lebo všetko to, čo urobí niekto iný, vy nepovažujete za správne, ale všetko považujete za skreslené.

  A chcem ešte povedať jednu vec. Vystúpenie vyšetrovateliek možno bolo na začiatku tvrdšie, lebo si možno neuvedomili dosah toho, že sa treba správať možno oveľa jemnejšie a citlivejšie, ale nebolo urážajúce. A myslím si, že niektorí páni poslanci z opozície by si mali spomenúť - myslím hlavne na jedného pána poslanca -, akým spôsobom sa on správal voči nim, za čo sa im potom aj ospravedlnil.

  A ešte azda jedna poznámka k odstraňovaniu tvrdosti zákona. Samozrejme, aj tento nový zákon na to pamätá, ale nie v takom rozsahu a nie v tom, ako hovoríte, pani poslankyňa Keltošová. A hlavne tu sa nehovorí o tom, či je, alebo nie je nárok, ale o tom, že boli antidatované doklady na vyplatenie odstupného alebo odchodného pána Polku. Takže toto sú tie skutočnosti. A hovorím, ľutujem, že vaša konštruktívnosť vo výbore sa neprejavila...

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Cabaj.

  Nech sa vám páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dámy a páni,

  dovoľte mi ešte niekoľko poznámok k vystúpeniu pani Keltošovej, lebo všetko nezdôraznila. Tiež som členom imunitného výboru. A aj keď o niektorých veciach budem ešte hovoriť vo svojom diskusnom vystúpení, nedá mi, aby som nepripomenul ten enormný tlak, ktorý skutočne bol robený na predsedu mandátového a imunitného výboru. Pretože po vystúpení pána Krajčiho, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti s tým, že je na liečení v kúpeľoch, predseda výboru ho informoval, že správa sa v nijakom prípade nedá pripraviť do troch, štyroch dní, aby sa následne potom zišiel výbor a potom bude pokračovanie na marcovej schôdzi. Dokonca to hovoril predseda Národnej rady, ale k tomu sa nechcem vracať. Takže tieto problémy boli stále otvorené.

  Nepovedala aj niektoré veci, ktoré sa týkajú vyšetrovateliek, pretože sa tam dostali ako Pilát do kréda. Ak niečo podpísali, tak si to mali minimálne naštudovať, lebo skutočne to bola problematická záležitosť. Opakujem to, čo som povedal už vo výbore. Prišli na posvätnú pôdu parlamentu. Na posvätnú pôdu parlamentu len preto, aby dostali možnosť reparátu. Keby boli svoje podanie pripravili tak, ako to bolo v minulosti a bol doložený spis, ako to bolo v minulosti pri iných kauzách, ktoré sa v tomto parlamente riešili v minulom funkčnom období, o tom tiež budem hovoriť, tak nemuseli mať reparát, ktorý skladali pred mandátovým a imunitným výborom, pretože skutočne chvíľami pôsobili, ako keby nevedeli, kam prišli. Skutočne, na jednej strane sa hovorilo, že spis majú k dispozícii, ak sa na niektoré veci máme záujem spýtať, treba povedať, ale keď sme pýtali konkrétne strany zo spisu, tak prišli k záveru, pardon, veď ten spis ešte nie je otvorený, týka sa poslanca Národnej rady, všetko bude pokračovať ďalej, tak o tom ťažko potom diskutovať v tomto parlamente.

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Krajči - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Zareagujem na vystúpenie pani Keltošovej tým, že som bol v imunitnom výbore, mal som možnosť vystúpiť a skutočne musím povedať, že vzhľadom na to, že som na kúpeľnej liečbe na x-ku ako pooperačný stav, je pre mňa nepríjemné zúčastňovať sa na týchto rokovaniach a prerušiť liečebný proces. Aj napriek tomu som považoval za povinnosť sa zúčastniť. Ale keby som bol vedel, k čomu dôjde, k akej fraške, radšej by som šiel na nejakú procedúru, pretože vystúpenia pána predsedu boli zo začiatku veľmi korektné, sledoval som ich v televízii, sledoval som, ako vehementne žiadal a prosil pána Pittnera, aby mu bol predložený spis. To, čo sa udialo v imunitnom výbore však svedčí o tom, že vyšetrovateľky nemali ani preštudované tieto spisy, a preto, aby vedeli odpovedať, musel vystupovať generál Ivor, generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania, ktorý mal spisy pripravené, pretože on ich zrejme pripravoval, ale potreboval, aby ich niekto podpísal. No a našiel niekoho. Tak preto musel aj vysvetľovať, o čo ide. Nie je predsa možné, aby vyšetrovateľka nevedela, že bolo vypracované stanovisko k odchodnému pána Polku s dátumom 30. 3. Bol som vypočúvaný na Úrade inšpekčnej služby, kde mi boli ukázané tieto dokumenty. Ona o tom nevedela.

  Po druhé, to isté bolo v prípade referenda. Keď som povedal, že existuje rozsudok Najvyššieho súdu v tejto kauze a že sa treba pridržiavať niektorých stanovísk, pani vyšetrovateľka nebola o tomto informovaná. Po druhé chcem povedať, že som nedostal ani vyšetrovaciu správu tak ako ostatní poslanci, pretože som bol v kúpeľoch. A po ďalšie, že sa budem zúčastňovať aj na tomto pléne, som sa dozvedel znovu telefonicky, na poslednú chvíľu, za horúca, bez akýchkoľvek možností pripraviť sa na takýto dôležitý akt. Považujem to za skutočne neseriózne...

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Vojtech Tkáč, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  v nadväznosti na vystúpenie pani poslankyne Oľgy Keltošovej odporúčam, kto chce a má ešte na to, aby si zobral do ruky rokovací poriadok, resp. zákon o rokovacom poriadku, § 141 ods. 3: "Mandátový a imunitný výbor predkladá správu o výsledku svojich zistení a návrh na uznesenie Národnej rade." Pýtam sa v nadväznosti na vystúpenie pani Oľgy Keltošovej, pani poslankyne Keltošovej, čo je zo správy svojich zistení, čo ste zistili, pán predseda mandátového a imunitného výboru, vy ako predseda a výbor ako výbor a čo je z toho citácia paní vyšetrujúcich, ktoré boli kdesi v závodnej kuchyni či v knižnici a potom si diaľkovo urobili právnickú fakultu či vysokú školu ZNB a boli povýšené do funkcií v roku 1994 za vlády Jozefa Moravčíka. Žiadam, aby ste sa Národnej rade osvedčili podľa § 141 zákona o rokovacom poriadku, čo sú svoje zistenia, čo sú vlastné zistenia mandátového a imunitného výboru a čo sú odpísané texty podaní, ktoré tam prišli a boli nekompetentné.

  Po tretie žiadam, aby ste vysvetlili, čo tam robil pán Ivor, pretože on je generálny riaditeľ sekcie. Mohol tam byť generálny riaditeľ sekcie ministerstva financií alebo generálny riaditeľ sekcie z ministerstva kultúry.

  A po štvrté žiadam, aby ste vysvetlili, prečo ste súhlasili s tým, že dnes máme naťahovať čas preto, aby takéto závažné rokovanie občania v Slovenskej televízii videli o 2.00 hodine v noci zo štvrtka na piatok.

  V tejto súvislosti navrhujem uznesenie, aby Národná rada súhlasila s tým, aby mandátový a imunitný výbor dopracoval správu v rámci môjho vystúpenia.

 • Pán poslanec, prosím vás, aby ste mi to dali písomne, samozrejme, tak ako sme hovorili na úvod rozpravy.

 • Ozval sa hlas z pléna.

 • Áno, máte pravdu. Takže uznesenie môžete podať len v rozprave, a nie formou faktickej poznámky. Pokiaľ je to potrebné, je možné, aby ste to urobili v ďalšej časti rozpravy.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Osuský.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dozvedel som sa medziiným vo vystúpení pani poslankyne Keltošovej, že sa hanbí. Je skutočne dobré zamyslieť sa nad tým, kto, kedy, ako dlho a za čo sa má v tomto parlamente hanbiť. Doteraz som bol človekom na ulici. A môžem povedať, že som sa štyri roky hanbil za to, že som bol z krajiny, v ktorej parlament protiústavne vyhodil poslanca, v ktorej minister vnútra urobil to, o čom teraz rokujeme...

 • Ruch v sále.

 • Reagujem na pani poslankyňu Keltošovú, ktorá sa hanbí. A teraz hovorím o tom, za čo sa hanbím ja. A hanbil som sa za to, že som z krajiny, ktorú boxer stihol odtiahnuť z normálneho civilizovaného európskeho milieu tam, odkiaľ ju teraz prácne a v mnohohodinových sedeniach vraciame nazad. Hanbou totiž nie je to, za čo sa hanbí pani poslankyňa Keltošová, hanbou je to, o čom teraz musíme rokovať. Hanbou je to, že boli zmarené podpisy pol milióna občanov. Hanbou je to, že milióny občanov prišli v deň referenda prejaviť svoju vôľu a bolo im to znemožnené. Túto hanbu videla Európa, tú hanbu videl svet a je pravda, že ako občan tejto krajiny som sa v tom čase musel hanbiť. Nie to, že o tom hovoríme, je hanbou, ale to, že sa to stalo. A to je teda to hanbenie sa pani Keltošovej, a to je to hanbenie sa, ktoré som intenzívne a trápne zažíval štyri roky ako občan krajiny, ktorá mala všetky možnosti a všetky práva stať sa rovnoprávnym členom európskych rodín demokratických národov, čomu ste úspešne čelili a urobili ste všetko pre to, aby ste to zmarili. Podobne ako referendum, ktoré bolo len jedným z kamienkov mozaiky toho diela, ktoré ste dokonávali.

 • Pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

 • Dovoľte mi, aby som ešte reagoval na pani kolegyňu Keltošovú.

 • Hlasy z pléna.

 • Prosím vás pokoj, páni poslanci.

 • Už nebudem hovoriť, za čo sa hanbím najmä po tom poslednom vystúpení, pretože by som musel porušiť rokovací poriadok. Toho hanbenia bolo viac a zrejme tí, ktorí to tu počúvajú niekde v bufete a možno aj na WC, tí sa hanbia ešte viac, že vôbec tu také niečo zaznieva. Ale vrátim sa k veci, o ktorej chcem hovoriť.

  Pani kolegyňa Keltošová nepovedala aj to, čo napríklad zaznelo včera v médiách, keď predseda nášho výboru, mandátového a imunitného výboru, hovoril, že koaličná rada rozhodla. Koaličná rada rozhodla, že to pôjde ešte na túto schôdzu. Takýmto spôsobom to zaznelo v médiách, takto to prednášali.

 • Hlas z pléna.

 • Ak to nebolo z tvojich úst, pán predseda, ospravedlňujem sa, ale takýmto spôsobom to zaznelo a tak to bolo interpretované, že tak to išlo. O tom ma presvedčuje rozhodnutie a hlasovanie, ktoré v tomto parlamente bolo, pretože to vystúpenie bolo v mene štyroch klubov a takýmto spôsobom sa táto otázka riešila.

  Viete, nedá mi, aby som sa trochu nevrátil k tomu, za čo sa hanbím, pretože som bol predkladateľ návrhu uznesenia Národnej rady o vyhlásení referenda o vstupe do NATO. Boli tu rôzni experti, ktorí hovorili pre a proti, o všeličom sa diskutovalo. Nakoniec referendum bolo zmarené vlastne prezidentom, ktorý v záujme svojej osoby si myslel, že referendum bude o ňom a bude priamo zvolený občanmi Slovenskej republiky. Nakoniec to dopadlo tak, že sa preňho ani nenašlo miesto na kandidátke žiadnej strany opozície, ktorá ho vtedy velebila ako veľkého spasiteľa Slovenskej republiky. Za toto sa hanbím, že sme mali takého prezidenta.

 • Ďalej pani poslankyňa Slavkovská - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Chcela by som reagovať na pani poslankyňu Keltošovú. Zaujala ma tam totiž jedna vec, ktorú uviedla, a to tá, čo povedal pán Ivor, že spis ešte nie je uzavretý. Myslím si, že toto je veta, ktorú by si mali uvedomiť všetci poslanci, pretože ak sa ešte nad niečím pracuje, tak neviem, prečo vlastne parlament Slovenskej republiky chce vykonávať nejakú nadprácu. Zaujímalo by ma, z akého dôvodu chce parlament iniciatívne odsúdiť jedného zo svojich poslancov napriek tomu, že ešte jeho spis nie je uzavretý. Veľmi by ma zaujímalo, keby z dnešnej koalície niekto s tým vystúpil, pretože potom aj ja môžem povedať, že sa hanbím, že sedím medzi takými poslancami, ktorí majú militantné vystúpenia, že sa hanbia za všeličo možné. Každý sa môžeme za niečo hanbiť. Keby som bola napríklad lekárkou, tak by som sa hanbila za to, že beriem celkom bezostyšne úplatky a nehanbila by som sa za to, čo sa v tejto krajine dialo počas štyroch rokov.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Vojtech Tkáč - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

  Ak mi dovolíte, mám opätovne v rukách rokovací poriadok, resp. zákon o rokovacom poriadku, ktorý sa už od včera porušoval v tejto sále a v 21. časti je názov - nad § 140 aj pre televíznych divákov - Konanie o vydaní súhlasu na zadržanie, trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca alebo na jeho vzatie do väzby. V § 149 ods. 3 sa hovorí, citujem "Mandátový a imunitný výbor predkladá správu o výsledku svojich zistení a návrh na uznesenie Národnej rade."

  Vraciam sa k vystúpeniu pani poslankyne Oľgy Keltošovej, pretože jasne identifikovala spôsob prerokovania tejto záležitosti v mandátovom a imunitnom výbore. Mandátový a imunitný výbor, opätovne opakujem, predkladá správu o výsledku svojich zistení. Využívam § 27 zákona o rokovacom poriadku, opätovne zvýrazňujem slovo zákona podľa odseku 8: "Spravodajcovi sa počas rozpravy udelí slovo, kedykoľvek o to požiada." Žiadam pána spravodajcu a zároveň aj predsedu výboru, aby požiadal podľa § 27 ods. 8 plénum Národnej rady, aby mohol dostať slovo a aby...

 • Zapnite mikrofón, prosím, poslanca Tkáča.

 • Ospravedlňujem sa, vypol som sa sám.

  ... podľa § 141, aby pán predseda výboru a zároveň spravodajca oznámil, aký je rozdiel medzi podaním z 9. februára pri žiadosti o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Gustáva Krajčiho, a čo zistil mandátový a imunitný výbor v dôsledku svojich zistení. Prosím, aby láskavo toto všetko využil pri všetkej úcte, ktorú k tomuto pánovi cítim.

 • O slovo požiadal pán poslanec Sopko.

  Nech sa páči.

 • Pán poslanec Tkáč, veľmi ste mi pomohli, veľmi pekne ďakujem, pretože som bol do diskusie prihlásený medzi prvými a nemal som možnosť, stále mi bolo hovorené, že vlastne nemôžem vystúpiť. Som totiž ako navrhovateľ, ale ak ste mi takéto slovo dali, veľmi pekne vám a celej snemovni ďakujem, pretože mám k tomu všetkému čo povedať a dúfam, že aspoň sčasti vás uspokojím. Možno sčasti nie. Venujte mi, prosím, pozornosť. Som rád, že ste takíto korektní.

  Ku všetkému, čo tu odznelo. Zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky sú verejné aj k takýmto bodom rokovania, na rozdiel od zasadnutí mandátového a imunitného výboru, ktoré sú v zmysle zákona o rokovacom poriadku neverejné, to znamená, rokuje sa bez účasti verejnosti. Prečo je to tak? Snažil som sa to aj konzultovať, ale vychádzať aj z určitej praxe, ktorá tu už bola. Pretože mandátový a imunitný výbor prerokúva žiadosť vyšetrovateľov, súčasťou ktorej sú aj iné dôkazné materiály, to znamená, že mandátový a imunitný výbor skúma podrobnosti, detaily, úradné listiny a všetko, čo mu je predložené.

  V závere minulého týždňa a v priebehu viacdňového rokovania mandátového a imunitného výboru sme rokovali vyše 11 hodín v priebehu troch dní, navzájom sme konzultovali, ale aj s inými kolegami, čo má obsahovať žiadosť vyšetrovateľa, čím má byť doložená, ak je predkladaná Národnej rade. Zákon o rokovacom poriadku to nestanovuje. Žiaľ, nespresňuje to. Hovorí sa len o žiadosti, § 46 Trestného poriadku na druhej strane presne stanovuje, kto môže nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu, a poslanci tam nie sú uvedení. A tu treba povedať, že sa rozchádzali aj odborné stanoviská právnikov. Nemôžem polemizovať s pánom Gašparovičom, pretože v tomto prípade s ním môže viesť diskusiu ktosi iný, napríklad pán Kresák alebo pán Orosz, ale mám stanoviská, že naozaj je to tak, že vyšetrovateľ nemusí dať celý vyšetrovací spis.

  Ako predseda mandátového a imunitného výboru som hľadal kompromis. A vyvinul som veľké úsilie, aby žiadosti vyšetrovateľov boli doplnené, aby poslanci mandátového a imunitného výboru mali podklady včas, aby sa na rokovaní mandátového a imunitného výboru - to bol ten kompromis - zúčastnili obidve vyšetrovateľky, aj generál sekcie, generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania pán Ivor. Nikto k tomu v mandátovom a imunitnom výbore nemal výhrady a bolo to s tým najlepším úmyslom, aby nám poskytli čo najviac informácií pre naše rozhodovanie, aby sme mohli konzultovať aj niektoré detaily. Išlo mi len o to, aby členovia mandátového a imunitného výboru nadobudli presvedčenie, alebo nenadobudli presvedčenie o tom, či dotknutý poslanec má byť oprávnene stíhaný.

  Každý poslanec mandátového a imunitného výboru mal možnosť poznať niektoré ďalšie súvislosti, iné súvislosti ako táto snemovňa a aj okolnosti nasvedčujúce o konaní pána poslanca Gustáva Krajčiho a posúdiť okolnosti nasvedčujúce tomu, či sa skutok stal, či tam bola preukázaná subjektívna stránka trestného činu a podobne. Poslanci Národnej rady v pléne, žiaľ, môžu poznať len obsah správy o zistení mandátového a imunitného výboru, ktorú mandátový a imunitný výbor schválil.

  Dovolím si tvrdiť, že spochybnenie obsahu správy je potom spochybnením aj mandátového a imunitného výboru a treba vymeniť členov, ak spochybňujeme obsah správy alebo záver alebo stanovisko väčšiny členov mandátového a imunitného výboru. Inými slovami, nie je možné, aby sme sa opätovne vracali k iným doloženým listinám, k dôkazom či k záznamom z vypočúvania svedkov, či k iným predloženým dôkazom a materiálom, ktoré mal mandátový a imunitný výbor. A dokonca vám poviem, že ak som o akékoľvek podklady požiadal vyšetrovateľku počas prestávky, všetko mi ukázala. Čo bránilo aj iným poslancom, ak mali záujem o ďalšie doklady? A pokiaľ viem, niektoré materiály boli dodatočne zo strany vyšetrovateľov poskytnuté.

  Predložené správy o zisteniach mandátového a imunitného výboru mali by teda postačovať ako dôvod k spoločnému rozhodnutiu poslanca Národnej rady pri hlasovaní podľa vlastného svedomia. Dovolím si tvrdiť, že základom predsa musí byť žiadosť vyšetrovateľov. Ako predseda mandátového a imunitného výboru som v týchto dňoch terčom kritiky opozičných poslancov, ale aj poslancov koaličných. Už je to tak. Zrejme je to taká funkcia. Som adresátom oprávnených aj neoprávnených námietok, aj rôznych požiadaviek. Niektoré môžem splniť, niektoré nie. Moja poloha je taká, že vám dnes predkladám správu výboru. Už je druhá vec, či sa so všetkým stotožňujem, pokiaľ ide o závery. Svoje presvedčenie prejavím hlasovaním a budem hlasovať verejne.

  V tomto prípade budete rozhodovať o výsledku, ktorý Národná rada zaujme k tomuto zložitému prípadu, alebo k tým zložitým prípadom. V tomto prípade budem len jeden z vás a budem sa rozhodovať podľa vlastného svedomia, budem zodpovedný za svoje konanie. Napriek tomu aj ja si uvedomujem, že ide o hlasovanie o našom kolegovi, že treba k nemu pristupovať naozaj zodpovedne, možno i zvažovať v diskusii vo vystúpení každé jedno slovo.

  Žiaľ, pripadla mi nie príjemná povinnosť predkladať Národnej rade tieto dve správy mandátového a imunitného výboru. Preto som rád, že tu mám priestor, že môžem vyjadriť svoj názor aj na postup mandátového a imunitného výboru a prejaviť vlastné stanoviská k žiadostiam verejným hlasovaním o uznesení.

  Pre všetkých, ktorí ma žiadajú o stanoviská, prečo som urýchľoval proces a postup súvisiaci s prerokovaním v mandátovom a imunitnom výbore, za čo som zodpovedný, tak odpovedám, že to ukladá § 57 zákona o rokovacom poriadku ods. 2, ktorý hovorí: "Ak príslušný orgán požiada Národnú radu o vydanie súhlasu na trestné stíhanie poslanca Národnej rady, žiadosť urýchlene prerokuje a podáva správu o výsledkoch" a tak ďalej "Národnej rade". O tom, ako bola správa zaradená na rokovanie Národnej rady, prosím, to už nie je vec predsedu mandátového a imunitného výboru.

  Nedokázal som, žiaľ, a to mrzí aj mňa, odhadnúť časovú náročnosť postupu prác, ani priebeh rokovania mandátového a imunitného výboru a možno v tom smere prijímam aj kritiku, že niektoré stanoviská sa rozchádzali. Ale dnes si už plne uvedomujem, že mandátový a imunitný výbor ako jeden z výborov Národnej rady je veľmi špecifický, je veľmi dôležitý a je veľmi zložitý. Predložením správ Národnej rade o zistení mandátového a imunitného výboru sa v podstate moja práca skončila. Pokúsim sa odpovedať vám na tieto otázky. A záležitosť potom prechádza do vašej rozhodovacej kompetencie.

  Inštitút poslaneckej imunity je skutočne citlivá záležitosť a k celému postupu prerokúvania žiadosti vyšetrovateľov som sa snažil pristupovať veľmi korektne a v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady. Som presvedčený, že správa mandátového a imunitného výboru bez ohľadu na to, či je prerokovaná dnes alebo o niekoľko dní, či na ďalšej schôdzi, či by bola obšírnejšia alebo trošku pozmeneného obsahu, stále by bola obsahom kritiky, lebo je to veľmi zložitý problém.

  Prosím vás, aby sme si spoločne uvedomili, že len čo príslušný orgán, vyšetrovateľ požiada Národnú radu o vydanie súhlasu na trestné stíhanie akéhokoľvek poslanca, predseda Národnej rady musí požiadať o zvolanie mandátového a imunitného výboru a mandátový a imunitný výbor musí prerokovať žiadosti. Je to postup stanovený zákonom a rokovacím poriadkom. Nič iné sme nerobili. Prosím, chcem všetko povedať. Nebudem reagovať na niektoré vyhlásenia, ktoré tu odzneli, lebo nemám pocit, že všetky kritické slová boli vznesené oprávnene, ešte viac by sme veci komplikovali. Pozrite sa, mandátový a imunitný výbor zasadal vyše 11 hodín - v pondelok, utorok, stredu - podľa postupových krokov, na akých sme sa dohodli väčšinovým súhlasom členov výboru. Samozrejmá vec, že všade, kde odhlasuje niečo väčšina, môžu byť jednotlivci alebo menšina nespokojná. Je to už tak. Keby som bol zvolil akýkoľvek iný postup, rovnako kriticky by boli zrejme hodnotili našu alebo moju prácu niektorí členovia mandátového a imunitného výboru alebo niektorí poslanci v tejto Národnej rade.

  Ale prosím vás, nie som zodpovedný za to, že príslušný orgán, vyšetrovateľ požiadal Národnú radu o súhlas na stíhanie pána poslanca Krajčiho. Nie som zodpovedný za medzery v rokovacom poriadku, pretože tam nie je presne uvedené, čo má obsahovať žiadosť. Tiež som v prvej časti svojho úsilia žiadal celý vyšetrovací spis. A presvedčili ma, že na to nemáme nárok. Pomaly som zodpovedný za to, že závery vyšetrovateľa, ktoré sú obsahom žiadosti, sú v neprospech pána Gustáva Krajčiho. To vari nie! Rovnako sú na vine vyšetrovateľky a ostatní. Myslím si, že treba trošku zmeniť niektoré vyjadrenia a výroky.

  Správa bola doplnená o tie pripomienky a doplnky členov mandátového a imunitného výboru, ktoré boli do návrhu správy hlasovaním väčšiny odsúhlasené. To znamená, že mi je tiež ľúto, že napríklad neprešli niektoré návrhy pani poslankyne Keltošovej. Ja som za ne hlasoval. Nevidel som dôvod, prečo by tam nemohli byť. Ale je to správa mandátového a imunitného výboru, na jej obsahu sme sa dohodli hlasovaním a doplňujúce materiály alebo doplňujúce návrhy museli prejsť hlasovaním v mandátovom a imunitnom výbore.

  Pán poslanec Tkáč, som presvedčený, že pri akomkoľvek objektívnom a serióznom posudzovaní obsahu správy každý musí priznať, že základom správy mandátového a imunitného výboru musia byť podklady vyšetrovateľa. Môžu tam byť aj niektoré iné zistenia, pravda. Môžu byť, ale v tomto prípade, pokiaľ som aj z minulého obdobia, z minulej práce mandátového a imunitného výboru skúmal veci, takáto bola prax.

  Pokiaľ ide o pána generála Ivora, generálneho riaditeľa sekcie vyšetrovania, pozval som ho aj s vyšetrovateľkami. Nikto z mandátového a imunitného výboru nemal výhrady. Teraz neviem, či sme hlasovali, alebo nehlasovali o ich prítomnosti. Celú túto skupinu som chápal ako navrhovateľov. Nikto nemal výhrady. A to je všetko úsilie o kompromis, aby sme mali čo najviac informácií. Prečo je televízny prenos v noci, to neviem, pán poslanec Tkáč. Mne absolútne neprekáža, ak by som teraz rozprával pred občanmi Slovenskej republiky. Ak táto snemovňa odhlasuje, že treba dopracovať správu mandátového a imunitného výboru, budeme sa ju snažiť dopracovať. Ale zdá sa mi, že veľa sa na nej zmeniť v podstate nedá, pretože akýkoľvek iný obsah musí zase odsúhlasiť väčšina mandátového a imunitného výboru. V tomto prípade má naozaj výhrady menšina poslancov, ktorí sú členovia tohto výboru.

  Takže ešte raz. Naozaj základom správy musí byť žiadosť. Neviem, čo ešte iné sme tam mohli pozisťovať. Viem, že existuje vyšetrovací spis o referende a že je to štôs papierov. Neviem, čo iné by sme tam našli okrem toho, čo je v samotnej správe. Skúsme sa zamyslieť nad samotnou podstatou problému a nehľadajme v takýchto veciach problémy a ťažkosti.

  Azda toľko k tomu. Zrejme tento problém chce alebo tieto správy chcú, aby sme o nich veľa diskutovali. Tak je to aj správne. Súhlasím, že nejde o maličkosť. Pokúsim sa reagovať aj na iné otázky, ale ísť zasa do spisov a hovoriť, či boli podklady dostatočné, alebo nedostatočné... Pre iných členov mandátového a imunitného výboru, alebo väčšine to stačilo. A zasa na druhej strane, pozrite sa, rád sa poučím. Ak som urobil nejaké chyby, vyhlasujem a prosím vás, verte mi, že neboli úmyselné. Nemal som v úmysle ani nič skresľovať, ani manipulovať. Ale situácia bola napätá a možno človek nejakým konaním alebo vyhlásením kdesi chybil, potom sa naozaj ospravedlňujem tým, ktorých som sa v tomto prípade dotkol.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu predsedovi výboru za jeho vystúpenie v rozprave a otváram sériu faktických poznámok k jeho vystúpeniu. To znamená, že to budú faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Sopka.

  Ako prvá s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci,

  skôr ako stručne zareagujem na pána poslanca Sopka, chcem vás požiadať, že hoci korektne vediete toto nepríjemné rokovanie, to musím uznať, chcela by som vás pekne poprosiť, aby ste pre budúcnosť nedávali priestor pánu poslancovi Osuskému, ktorý hovoril mimo veci, a tak ako jeho vystúpenia celé štyri mesiace, počas ktorých je v parlamente, sú len znôškou urážok namierených proti poslancom HZDS. Preto vás prosím, aby ste aj v tomto boli korektný a po druhýkrát ho napomenuli.

  A teraz k pánu poslancovi Sopkovi. Pán poslanec Sopko, verím vám, že situácia, v ktorej ste sa ocitli, je pre vás veľmi nepríjemná, pretože vás poznám ako slušného človeka. Možno ste si ani neuvedomili, keď vás zvolili do tejto funkcie, že vás vlastne zneužijú pre vašu slušnosť, že vás zneužijú tí, ktorí dávno, ako som to povedala, mali pripravené nielen tieto kauzy a tieto politické procesy, tak ako odznelo dnes z úst predsedu vlády, ale sú pripravené ďalšie a ďalšie. A vy budete musieť všetku túto špinavú robotu urobiť, pretože na čele toho výboru nemohol byť niekto, kto je evidentne zlostný a plný nenávisti. Práve na čelo tohto výboru postavili vás ako slušného človeka a prostredníctvom vás zneužívajú tento výbor.

  Veľmi správne ste povedali, nech tu padne návrh na odvolanie členov mandátového a imunitného výboru. Viete, že by to neprešlo nielen preto, že máte väčšinu, ale tí členovia boli starostlivo vyberaní. Veď viete, ako reagujú. Koľko znôšky nenávisti a zloby tam vždy odznie. Nie od vašich členov, ale od členov SDK. Takže aj keby takýto návrh padol, bude nepriechodný. A je mi vás naozaj úprimne ľúto nielen preto, čo musíte zažívať dnes, ale čo tu budete zažívať ešte niekoľko...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalej bude s faktickou poznámkou vystupovať pán poslanec Zlocha.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  vážený pán poslanec,

  musím povedať, že vaše vyjadrenie ma vôbec nepresvedčilo o tom, že sa tu deje niečo, čo je v poriadku. Ale práve naopak, vzbudilo, rozšírilo vo mne podozrenie, že sa tu deje niečo nekalé. Samozrejme, ak sa niekto vyjadrí, že je tu nátlak, že to chcú rýchlo robiť novinári alebo niektoré politické strany - a nakoniec ste to aj povedali -, to znamená, že niekomu skutočne záleží na tom, aby bol odsúdený člen HZDS, člen vlády, Hnutie za demokratické Slovensko a vlastne nemôžem si pomôcť, je to začiatok politických procesov.

  Ak sa imunitný výbor musí zaoberať tým, že bývalý minister rozhodol a že tam je rozdiel 130 000 korún, nehnevajte sa na mňa, hanbil by som sa, že vôbec imunitný výbor niečo také prerokúva. Niekto ukradne alebo urobí zlodejstvá v hodnote do 5 tisíc korún, a pokiaľ viem, je to len priestupok a nie je ani potrestaný. A toto rieši imunitný výbor? Hanbím sa za to, že vyšetrovatelia nie sú schopní predložiť dostatok materiálov. Aká je kompetencia vyšetrovateliek, ktoré nevedia o tom, že o tom už rozhodoval Najvyšší súd? To je vrchol drzosti a neviem, ako by som toto ešte nazval. Skutočne sa zamyslime nad tým, čo sa tu deje.

  Bolo už povedané, aj pán predseda vlády dnes hovoril, že toto je začiatok. Skutočne začnite. Toto je začiatok. To je precedens a o chvíľu skutočne budete zatvárať ďalších členov vlády možno len preto, že niečo chceli urobiť.

 • Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Mészáros.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcel by som potvrdiť slová pána poslanca Sopka o tom, že vyšetrovateľky nám skutočne korektne poskytovali informácie ohľadne týchto vecí. Totiž pravdou je, že nemali spisy, nie že nemali spisy, nemali žurnalizované spisy. A to je obrovský rozdiel, ak niekto nemá spisy alebo nemá žurnalizované spisy. To je jedna vec. Lebo táto záležitosť sa nachádza ešte v predprípravnom konaní, teda to je absolútne normálna záležitosť.

  Čo sa týka informácií, pokiaľ sme boli zvedaví na to, ako vypovedal niektorý svedok, alebo na čom zakladali svoje podozrenie, tak ony nám prečítali výpovede. Keď sme si vyžiadali listinný dôkaz, tak nám ukázali dôkazy. A pri ktorých veciach bol problém? Faktom je, že problém bol ohľadom listinného dôkazu, teda výsluchu pána Polku alebo vyjadrenia sa pána Polku, ale kvôli tejto skutočnosti sme odročili rokovanie a na druhý deň nám to doložili. Na druhý deň sme sa mohli o tom presvedčiť, teda dostali sme aj tento dôkaz.

  Čo sa týka ďalších vecí, teda, že sú ohľadom rozhodnutia určité pochybnosti. Rozhodnutie, ktoré pán exminister vydal, je už vykonateľné. Totiž je pravdou, že je možné podať proti tomu rozklad, ale ako to vyplýva aj z poučenia, nemá odkladný účinok, a keďže nemá odkladný účinok, je vykonateľné. Všetko je v absolútnom poriadku. Niektorí poslanci sa dožadovali, aby bolo zadovážené stanovisko rozkladovej komisie, ale to je skutočne neoprávnené. Je to nezmysel, jednoducho právny nezmysel. To je niečo také, ako keby som žiadal od krajského súdu, aby sa vyjadril, ako rozhodne o odvolaní vo veci. Teda takýmto žiadostiam sme nevyhoveli. Toto sme neodsúhlasili. To je fakt, to je pravda, ale chcel by som poukázať na to, že sme sa zaoberali...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Vojtech Tkáč - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za slovo.

  Chcel by som veľmi vysoko oceniť korektné vystúpenie predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Sopka. Veľmi si vážim jeho slová, mnohokrát ani nevie, čo povedal. Budeme to veľmi starostlivo analyzovať, pretože v jeho výroku alebo v súhrne týchto výrokov je mnoho pravdy. Ja sa vraciam späť k § 141.

 • Znova prosím zapnúť pána poslanca.

 • Vraciam sa k § 141, že mandátový a imunitný výbor predkladá správu o výsledku svojich zistení, o výsledku svojich zistení. Pýtal som sa, aký je rozdiel medzi správami policajtiek, ktoré boli povýšené v roku 1994 do hodností, ktoré majú dnes, a medzi vlastnými zisteniami mandátového a imunitného výboru. Myslím si, že po analýze vystúpenia pána Sopka budeme starostlivejšie vážiť aj hlasovanie.

  Chcel by som v tejto súvislosti ďalej uviesť fakt, že ak pána poslanca Krajčiho postavíme na trestné stíhanie, že sa postavím pred Justičný palác a budem podporovať jeho spáchanie trestného činu, čím sa vlastne aj ja stávam obvineným. A budete o mne rokovať. Ale som presvedčený, že do tejto sály, na toto rokovanie patrí pán Šimko, ktorý ako konšpirátor pokazil rozhodnutie o referende, že sem do tejto sály patrí aj predseda vlády pán Dzurinda, ktorý protiústavne zrušil rozhodnutie o amnestii v tejto oblasti. Patrí sem aj poslanec Bajan. Budeme takto kriminalizovať, budeme takto roztáčať eskaláciu trestných obvinení pre všetkých? A o tom je vlastne reč aj v tomto smere a v tom je aj pravda a podstata rokovania Národnej rady v súčasnosti.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Keltošová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, kolegyne a kolegovia, aby som odpovedala miesto pána predsedu výboru, čo bolo zistené, čo je vlastne predmetom zistenia, v čom sa rôznia tie dve správy, ktoré nám predložili ako vlastné zistenia mandátového a imunitného výboru. Pretože mám k dispozícii, nemôžem citovať, čo bolo v návrhu vyšetrovateliek polície, ale môžem vás ubezpečiť, že obidve správy sú autentické textovo, zaradením jednotlivých odsekov, úvodom aj záverom s konštatáciou, ktorá vyslovene nabáda na to, aby bol zbavený imunity. A čo sa podarilo, povedal to aj pán predseda, že s niektorými vecami, s ktorými som vyšla, súhlasil aj on, ale zákon zaslepenej väčšiny jednoducho na to nepristúpil. Bolo tam akurát doplnené, že vzhľadom na to, že chýbali ďalšie podklady, spomínané uznesenie vlády vo veci vykonania referenda a rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý chýbal vyšetrovateľke, tak to už sa nedalo jednoducho neodhlasovať, pretože to evidentne chýbalo v spise. Takže to je jedno nóvum, čo tam bolo doplnené, na rozdiel od policajnej správy.

  A druhá vec, ktorá tam bola doplnená. Mandátový a imunitný výbor bol oboznámený, že boli predložené návrhy generálneho prokurátora a skupiny poslancov Národnej rady na Ústavný súd, čo je takisto evidentné. Toto boli dve nové veci, ktoré sa v tejto správe, takzvanej správe mandátového a imunitného výboru prerokúvali.

  Chcela by som vás poprosiť, uvedomte si, že mandátový a imunitný výbor dostal neúplné podklady, vystupovanie vyšetrovateľov bolo arogantné, neboli ochotní nám poskytnúť všetky materiály, ktoré sme od nich požadovali. Napríklad aj stanovisko rozkladovej komisie ministerstva vnútra. A ak schválite takýto postup pri vyšetrovaní, môže sa stať hociktorému z nás, keď sa ocitne v rukách takzvaných vyšetrovateľov.

  Ďakujem.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Mušková.

  Nech sa vám páči.

 • Vážení kolegovia, keď sme už pri tom hanbení sa, vôbec ma neprekvapuje, že sa práve pán poslanec Osuský hanbí, že je zo Slovenska. Myslím si, že by sa mali tiež hanbiť tí poslanci, ktorí navrhli a odsúhlasili toto nočné rokovanie a nútia človeka po operácii, ktorý je na liečení, aby sa zúčastňoval na tomto nočnom súdnom procese a obhajoval sa. Vyčítali ste nám rokovanie počas jednej jedinej noci a nazvali ste ju nocou dlhých nožov. A čo sa dialo počas tejto noci, čo by ste už vy dávno a dôkladnejšie neboli vykonali počas nie jednej, ale počas mnohých nocí? Ako nazvať tieto noci? Dlhými nocami revanšov? Pozrite sa, koľko poslancov sa zúčastňuje na rokovaní. Koaliční poslanci asi spia, pretože je už rozhodnuté, a prídu iba odsúhlasiť záverečný verdikt.

 • Prosím vás, práve chcem povedať, pán predsedajúci, že návrh na rokovanie v noci o takej závažnej veci, ako je odobratie mandátu poslancovi, je nemorálne. Preto prosím, aby ste dali hlasovať o tom, aby sme mohli prerušiť rokovanie a mohli sme pokračovať ráno, aby sme sa nehanbili s týmito svojimi skutkami prezentovať sa na Božom svetle. To je môj návrh, procedurálny návrh.

 • Procedurálny návrh? Mám to chápať ako procedurálny návrh?

 • Hlasy z pléna.

 • Pani poslankyňa, predneste tento návrh v rámci procedurálneho návrhu, nie v rámci faktickej poznámky. Dobre?

  Páni poslanci, navrhujem, aby sme vyhlásili prestávku a po prestávke sa dostaneme k tomuto hlasovaniu. Spravme to do 19.45 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, zaujmite rokovacie miesta.

  Páni poslanci, budeme hlasovať o predloženom procedurálnom návrhu. Pani poslankyňa Mušková, zopakujte svoj návrh.

 • Navrhla som, aby sme prerušili toto rokovanie a pokračovali ráno o 9.00 hodine.

 • Hlasy z pléna, že sa už o tom hlasovalo.

 • Takže dvakrát o tej istej veci nemôžeme hlasovať.

 • Pozmenila som návrh. Vtedy tam nebola hodina. Navrhujem, aby sa pokračovalo o 9.00 hodine, tak je tam zmena, môže sa o tom dať hlasovať. Je to iný návrh.

 • Nie je to iný návrh, pani poslankyňa.

 • Celkom seriózne, nie je to iný návrh.

  Pán poslanec Andrejčák, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Po vypočutí si predsedu mandátového a imunitného výboru pána Sopka mi zišlo na um, že si musíme spomenúť, koľko nocí sme tu už prežili. Máme noc dlhých nožov, dnes vytvárame noc znásilňovania ústavy a myslím si, že história nám ešte pridá pár dlhých dní alebo mesiacov. Asi budeme rokovať do rána.

 • Hlasy v sále.

 • Venujte pozornosť kolegovi poslancovi.

 • Prosím vás, buďte pozornejší ku kolegovi, ktorý hovorí.

 • Asi tu budeme do rána, ale sme rozhodnutí bojovať za pravdu. Tu o nič iné nejde. Očistiť politiku od nepravdy, pretože ide o osud človeka. Trochu mi to pripomína Kostnicu, keď kedysi koncil veľmi decentne označil Jána Husa za kacíra a celkom niekto iný, svetská moc ho upálila. Aj my dnes ako koncil v Kostnici máme rozhodnúť a označiť, že je kacír. Nahlásil som sa s procedurálnym návrhom, nerušte ma. A už celkom iná svetská moc, zhodou okolností dvoch ministrov KDH, ho postihne. A veľmi ma mrzí, že sa toho tak tvrdo dožadujeme. Preto navrhujem, aby sme to robili s pokojom, s rozvahou, a nie urýchlene, aby sme naozaj prerušili toto rokovanie, pretože aj tak tu skoro nikto nie je, a začali ráno o 9.00 hodine, lebo pôvodný návrh bol iba o pokračovaní.

 • Pôvodný návrh, pán poslanec, ktorý bol schválený, bol do skončenia rozpravy. Teda rokovať až do skončenia rozpravy. Nebol vôbec daný časový návrh. To znamená, že je zatiaľ schválený návrh na skončenie rozpravy.

  Prosím, ďalej s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Lexa.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  pán poslanec Sopko sa vo svojom vystúpení pýtal, kde sa urobila chyba, aké zistenia by tam mali byť a podobne, čo by malo byť obsahom tých zistení. Tak napríklad aj na základe toho, čo povedal pán predseda mandátového a imunitného výboru, teda celkom jednoznačne povedal, napríklad prvé zistenie je, že mandátový a imunitný výbor podľahol mediálnemu tlaku, lebo to hovorí jeho predseda, že to bol hlavný dôvod na urýchľovanie. To som si teraz nevymyslel ja, povedal to predo mnou pán poslanec Sopko.

  Napríklad druhé zistenie, ktoré bolo zistené, že bol v mandátovom a imunitnom výbore sekčný riaditeľ ministerstva, ministerský úradník, a nie podľa Trestného zákona procesne samostatný vyšetrovateľ, čo považujem za mimoriadne závažnú okolnosť. Poviem aj prečo. Pretože takú kompetenciu k tomuto prípadu, akú má pán Ivor, tak takú má, ako už uviedol pán doc. Tkáč, napríklad sekčný riaditeľ ministerstva kultúry alebo sekčný riaditeľ ministerstva poľnohospodárstva alebo riaditeľ sociálneho úradu. Pretože procesne samostatná vyšetrovateľka nevie o ničom a doplňuje ju ministerský úradník, politicky nominovaný do funkcie ministrom vnútra. Nehnevajte sa na mňa, toto sú principiálne otázky, ktoré jednoznačne v oblasti zistenia mandátového a imunitného výboru hovoria, akým spôsobom sa vedie vyšetrovanie, že tí, ktorí sa podpisujú pod to, čo majú byť procesní podľa Trestného poriadku, tí nemajú predstavu o tom, čo sa deje. Napríklad by malo byť jedno jasné zistenie, že vyšetrovateľ, ktorý je procesne samostatný, má zhromažďovať dôkazy, ktoré svedčia o vine, ale aj o nevine. A to je jasne porušené, pretože keď zodpovedný vyšetrovateľ má prísť do Národnej rady na rokovanie mandátového a imunitného výboru s takouto vážnou témou a nevie, že napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, rozsudok Najvyššieho súdu ako jednej z ústavných inštitúcií Slovenskej republiky v danej veci je urobený, no prosím vás pekne, to je zistenie mandátového a imunitného výboru, ako sa politici...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Mészáros.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  ospravedlňujem sa, ale chcel by som pokračovať v myšlienke o tom, ako nám vyšetrovateľky dávali informácie. Totiž hanbil by som sa, pokiaľ by som sa nepostavil na ich obranu. Zo začiatku tam skutočne bola určitá kontroverzia, boli nezhody, ale počas tri a pol hodiny nám poskytovali skutočne seriózne informácie. A k čomu nedošlo, k tomu by som sa vyjadril. Skutočne rozhodnutie, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nám nebol k dispozícii, ale pani Keltošová mala tento rozsudok pri sebe a oboznámila nás s tými časťami rozsudku, ktoré považovala za dôležité. Takže sme rokovali aj o tom. Nemali sme uznesenie vlády číslo 278. Ale toto mal pán poslanec Krajči pri sebe a prečítal nám celé uznesenie. Dokonca prečítal uznesenie tak, že vynechal časti a musel som ho po ňom ešte raz prečítať, aby odznel celý text. Takže myslím si, vychádzajúc z tohto, ohľadom informácií nemohli byť vážne problémy. To, čo sme nedostali, ktoré dôkazy sa nedostali, odročilo sa to, pán predseda sa prihovoril, odročilo sa to na druhý deň a boli dodané aj ďalšie dôkazy. A správa vychádza práve z týchto zistení, z týchto informácií, opiera sa o dôkazy, s ktorými sme boli oboznámení.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Oberhauser - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, ďakujem za udelenie slova.

  Chcel by som sa poďakovať pánu predsedovi Sopkovi za naozaj veľmi seriózne vystúpenie, ktoré mnoho osvetlilo, a pridávam sa k tomu, čo povedal pán poslanec Tkáč, že toto vystúpenie by bolo treba naozaj veľmi podrobne analyzovať. Je škoda, že si ho nevypočuli aj vládni poslanci, lebo sa ukazuje, že vlastne my, čo sme nemali možnosť nahliadnuť do dokladov, budeme musieť dať vlastne pánu predsedovi Sopkovi istotu, že sa rozhodne správne.

  Vy ste mali oveľa väčšie možnosti podrobnejšie poznať všetky okolnosti tohto prípadu. A vy sa teraz spoliehate na nás, hoci nemáme doklady, nevideli sme ich, aby sme rozhodli lepšie, ako ste rozhodovali vy. Na dôvažok sme sa dozvedeli, že sa vlastne pre nás cedili informácie, že máme cedené, zriedené, neúplné informácie, lebo prešli len tie, ktoré odhlasovala väčšina, ostatné nám zamlčali. Vzhľadom na to, že vládna koalícia má vo výbore silnejšie postavenie, samozrejme, tam nie sú nijaké informácie na obranu pána Gustáva Krajčiho. Toto sú neúplné informácie a máme na základe takých rozhodovať? Ak majú svedomie vládni poslanci, ktorí takisto ako aj my nemali prístup k informáciám, tak jednoducho rozhodovať nemôžu.

  Na dôvažok by som chcel upozorniť tiež vedenie parlamentu na malú pozornosť vládnych poslancov v tejto kauze. Čo už sa rozhodlo a oni tu vlastne ani nemusia byť? Nás tu dali do roly čakateľov do rána a oni odídu preč, príjemne tráviť čas, a nás tu nechajú, aby sme čakali? Toto je neseriózne z ich strany...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Krajči.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som povedať niekoľko poznámok k vystúpeniu pána Sopka.

  Po prvé, pána Sopka si vysoko vážim ako človeka, ktorého som poznal už v predchádzajúcom období a ktorý skutočne má charakter na rozdiel od niektorých, ktorí tu sedia.

  Po druhé, chcel by som povedať, že pán Sopko, nie je to prvá vec, ktorú budete musieť takto riešiť. Mňa už naháňajú dva roky. Nemám súkromie, nemám pokojný rodinný život, pretože niekto si zaumienil politicky ma zlikvidovať. Vy si tiež na to zvyknete, pán Sopko. Dá sa s tým žiť, len si musíte vždy zachovať čestnú a priamu tvár. A poradím vám ešte jedno. Ste politik a politik je ako frigidná žena, aby sa páčila, musí sa vždy pretvarovať. Robte to aj vy.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Ruch v sále.

 • Vážený pán predsedajúci, zastavte mi čas, pretože ma vyrušujú.

  Pán predsedajúci, chcem povedať to isté. Naozaj si vážim pána poslanca Sopka. Je to jeden charakterný a čestný človek a nezávidím mu úlohu, do ktorej ho postavili niektorí režiséri tohto politického divadla, ktorým sa majú spustiť politické procesy. Chápem ho, naozaj od rána žiť v tomto strese a v tejto miere zodpovednosti za niečí osud, to nie je ľahké. Ale prekvapuje ma právne vedomie istého pána advokáta, ktorý nám predniesol asi takúto výzvu, aj pre pánov poslancov, aj pre všetky upratovačky v tomto parlamente, že kto ešte niečo má na pána Krajčiho, nech to donesie do vyšetrovacieho spisu.

  Pán predseda, vám mali byť poskytnuté všetky dostupné materiály. Spis mal byť zaevidovaný, a nie pani vyšetrovateľka Hesounová z neho mala vyťahovať niečo, čo sa jej páčilo alebo čo jej tam niekto nastrkal, o čom vôbec nemá nijakú predstavu, že ide niekoho obžalovať. Pán Krejči...

 • Hlasy v sále.

 • Stále hovorím Krejči. Pán Krajči sa nedopustil nijakého trestného činu a už vonkoncom nie pozmeňovania, falšovania listín, pretože listiny pána Krumpolca neboli verejnými listinami, ani komisie pre referendum. Takže z čoho ho vlastne chcete obviniť? To mi povedzte. Nie sú to politické procesy a ich začiatok? Vy ste niečo sľúbili občanom?

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Tóthová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Chcela by som oceniť vystúpenie pána poslanca Sopka. Zdalo sa mi úprimné, otvorené a vystúpenie človeka, ktorý dosť vážne rozmýšľa nad svojím súčasným postavením, ktoré jednoznačne nie je jednoduché. Nadväzné vystúpenie jedného pána poslanca Mészárosa, ktorý nadväzoval tiež na pána poslanca Sopka, nám tu ukázalo, čo za "teáter" je toto konanie. Prosím vás pekne, aby sa vyšetrovateľ spoliehal na materiály, ktoré dávajú členovia mandátového a imunitného výboru, veď to jasne dokladuje úbohosť prípravy tohto celého divadla. Musím povedať, že politického divadla, a opakujem, je mi veľmi ľúto, že mnohí poslanci v tejto snemovni si nedali prácu, aby si preštudovali materiál. Ležal včera večer na ich stoloch a ráno sa už pracovalo, teda sa nemohli do toho materiálu pozrieť. Nezdá sa mi, že by boli mali prehľad v tomto veľmi citlivom probléme, ktorý sa dotýka jedného poslanca a je výsostne otázkou cti každého poslanca, aby potom hlasoval so znalosťou veci, nie podľa politickej objednávky. A je mi veľmi ľúto, ale dostávam celkové presvedčenie, že tu už nejde o nič iné, jedine dočkať, kým si tu povieme svoje argumenty, aby ste vy čím skôr podľa svojho zatlačili...

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďalej faktická poznámka - pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne.

  Mrzí ma, že musím opätovne zdôrazniť stanovisko k vyšetrovateľkám, lebo skutočne to, čo potrebovali, a to, čo predložili do mandátového a imunitného výboru, bolo náležité a spĺňalo všetky predpoklady na to, aby sme sa mohli rozhodnúť.

 • To, že im chýbali akési spisy, veľmi dobre zaznelo v mandátovom a imunitnom výbore a zdôvodnené právnikmi, nie nami, ktorí nie sme právnici, že tieto veci a tieto spisy, čo sa týka uznesenia vlády alebo rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sú doplňujúce materiály, ale nie rozhodujúce, ktoré v tejto veci, ktoré odstúpila krajská prokuratúra vyšetrovateľke, sú nutné a potrebné na to, aby bolo možné túto záležitosť označiť ako zneužitie právomocí verejného činiteľa. A preto vás prosím, páni poslanci, pýtam sa, kde je pán poslanec Gašparovič, ktorý bol prokurátor a ktorý by vám mohol mnohé veci osvetliť, aby ste tu nemuseli urážať druhých právnikov, ktorí tejto veci rozumejú a sedeli na rokovaní mandátového výboru.

  Ešte chcem pripomenúť niečo o správe. Každý tu hovorí a spochybňuje správu, ktorú sme dostali. Vraj sme si ju neprečítali. Je na každom poslancovi a neviem, či si tu kontrolujeme lavice, kto si čo nechá v laviciach. Ja si, prosím, neprajem, aby v mojej lavici robila pani poslankyňa Tóthová kontrolu. Ale materiály, ktoré potrebujem na rokovanie, si nosím a naštudujem si ich. Čiže nespochybňujte správu, v ktorej sú všetky skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa. A my, poslanci, ktorí nemáme právo osobovať si ani súdiť, ani rozhodovať, sa môžeme vyjadriť len k tomu, čo máme k dispozícii.

 • Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Oberhauser.

  Máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Ešte by som reagoval na slová pána predsedu, pána poslanca Sopka. Naozaj mám pocit, že sa tu vytvára akoby ilúzia, že na základe takéhoto neúplného materiálu, ktorý nie je komplexný, vlastne nič také nerozhodneme, lebo nakoniec to bude rozhodovať súd. Teda sa nejako pri tomto zbavíme viny. Ale myslím si, že to vôbec nie je pravda, lebo tým, keď nastane stav, že pán poslanec Krajči bude vydaný súdu, politický proces sa začne a odštartujú ho poslanci tohto parlamentu, nie sudcovia, ktorí budú posudzovať dokumenty. Čiže je tu zodpovednosť a žiadne pilátovské umývanie si rúk nepomôže. Naozaj treba doplniť podklady. Navrhujem, aby sa prerušilo rokovanie, aby sa doplnili podklady a aby nám boli rozmnožené aj také dokumenty, ako je rozhodnutie Najvyššieho súdu, uznesenie Ústavného súdu, ktoré k tejto kauze prijalo stanoviská, aby sme jednoducho mohli posudzovať veci kvalifikovane.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Kalman.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Už som dnes hovoril, vážený pán podpredseda, vážení členovia parlamentu, že je tu jednoznačná tendencia spustiť politické procesy. Správa alebo vystúpenie predsedu Sopka mi to jednoznačne potvrdilo. Tiež si vysoko vážim to, čo povedal pán predseda. Na jednej strane povedal to, že je to veľmi zložitý prípad, že je to veľmi zložité riešenie. Áno, je to zložité riešenie. A na druhej strane sa jednoznačne ťahala ako červená niť skutočnosť, že podklady neboli kompletné, teda nie sme kompletne o všetkom informovaní. A bojím sa, bojím sa toho, že tento parlament chce v takej závažnej otázke rozhodovať na základe nekompletnosti, na základe nedôslednej informácie. Ďakujem vám, pán predseda, že ste povedali a naznačili aj to, akým spôsobom budete hlasovať vy. Ďakujem vám za to, že ste už dnes rozhodnutý o tom, ako budete hlasovať. Garantujem vám, že po vašej správe som aj ja definitívne rozhodnutý, ako budem hlasovať.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Cuper.

 • Pán predsedajúci, chcem pripomenúť, že už dávnejšie bol podaný procedurálny návrh, aby sa hlasovalo o tom, že budeme rokovať znovu zajtra o 9.00 hodine.

  Ale chcem sa vrátiť k tomu, že ma udivuje právne vedomie niektorých poslancov vládnej koalície, keď sa ma pani poslankyňa snaží presvedčiť, že rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý už raz bol a bolo v tej istej veci rozhodnuté, je maličkosťou, ktorá unikla pani Hesounovej, ktorá, mimochodom, bola vymenovaná za isté budúce zásluhy do funkcie a povýšená do vysokej dôstojníckej hodnosti. Zrejme uniklo pani poslankyni, ale aj pánu predsedovi mandátového a imunitného výboru, že istí traja generáli boli tiež dávnejšie vymenovaní, zrejme s istou úlohou v budúcnosti sa postarať o to, aby sa vládna alebo časť vládnej koalície dobre držala pri moci. Takže všetko je v tých správnych rukách a títo ľudia, pán predseda Sopko, rozhodujú o tom, ktoré materiály dostanete a ktoré nedostanete. Je samozrejmé, že ak ste im takú moc odovzdali, tak ste sa im odovzdali aj sám. Oni iniciovali tie politické procesy, oni ich aj režírujú.

  Môžem pokračovať ďalej. Pán Čarnogurský urobil ďalšie opatrenia, ale aj pán generálny prokurátor, keď pána Barilu, ktorý bol poplatný, aby sa na tejto kauze zúčastňoval, už urobil okresným prokurátorom. Pán neprítomný minister spravodlivosti, lepšie povedané, zdrhnúci z parlamentu, jednoducho vymenoval pána Lehotského za predsedu Okresného súdu v Bratislave I, ktorý môže v budúcnosti tiež poslúžiť. Takže všetko je pripravené dávnejšie, pán predseda, a preto nemôžete dostať tie materiály, ktoré by ste chceli.

  Takže, pán predsedajúci, dajte hlasovať o procedurálnom návrhu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, hovoril som, že sme už raz hlasovali o tejto veci a rozhodli sme. Vy ste právnik a dobre viete, že to nejde.

  Prosím, faktická poznámka - pán poslanec Cabaj.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  som rád, že predseda nášho výboru takým spôsobom pristúpil k informácii, ktorú predložil tomuto parlamentu a aj jednoznačne povedal, že správa je doplnená o to, o čom rozhodla väčšina. Som veľmi rád, že nešiel do problematiky a nevyjadroval sa možno k právnemu vedomiu alebo k niečomu podobnému, o čom to bolo v mandátovom a imunitnom výbore, pretože povedal som to už na zasadnutí výboru a za tým si stojím, že bola podaná politická objednávka a následne bolo treba spraviť kroky, aby sa to zakrylo ako zdanie demokracie. Viete, neviem, či je to len tým, že sa už tak dlho sedí v tejto rokovacej miestnosti pri umelom svetle, ale niektoré oči sú už červené, niektoré ešte väčšmi, ale chvíľami mi to pripomína - prepáčte mi, že budem teraz úprimný -, že ak by niektorí poslanci mali v ruke povraz, tak rovno toho bývalého ministra obesia.

 • Pán poslanec Andrejčák - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo.

  Hlásim sa druhýkrát, lebo až v priebehu faktických poznámok som si uvedomil a pán poslanec Mészáros to v plnom rozsahu potvrdil, že vlastne mandátový a imunitný výbor napriek tomu, že v priebehu rokovania sa presvedčil, že vyšetrovateľky obchádzajú závažné skutočnosti a nepoznajú napríklad uznesenie Najvyššieho súdu. Namiesto toho, aby výbor namiesto schválenia tohto politického šetrenia vyslovil nedôveru vyšetrovateľkám a vyžiadal si novú správu, vlastne podporil politické čistky. To je skutočne zarážajúce.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Husár - faktická poznámka.

 • Pán Sopko, na úvod by som veľmi rád povedal to, čo všetci moji kolegovia, ale radšej nepoviem, pretože - hádam by som to poradil aj mojim kolegom - nechcem škodiť a škodiť predovšetkým vám, pretože povedať tu o niekom, že je čestný, v podstate v tejto partii znamená mu škodiť. Ale chcem vás ubezpečiť, že nie celkom dobre posudzujete všetko, čo sa okolo vás deje. Všimnite si, ako si všímam aj ja, kto tu sedí - už to naznačil pán Oberhauser - predseda parlamentu, pred chvíľou predsedajúci schôdze, a dobrú chvíľu ako sám vojak v poli za celým predsedníckom stolom. Toto je jediné miesto a priestor, kde má Krajči možnosť sa obhájiť, vysvetľovať. Toto je jediný priestor pre nás všetkých na to, aby sme sa mohli rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia. Ak toto nie je politická objednávka, tak by tu mal každý, kto chce rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia, sedieť, veľmi pozorne počúvať, analyzovať a sám svojmu svedomiu rozkázať, ako sa má rozhodnúť.

  Vážení kolegovia, je to neúcta nielen ku Krajčimu ako k človeku, je to neúcta aj k práci mandátového a imunitného výboru a k takému dôležitému aktu, aký teraz prerokúvame, pretože niektorí poslanci tu štyri hodiny nesedia. Samozrejme, pri rozhodovaní a hlasovaní o samotnej veci budú presne a jasne vedieť, ako sa majú rozhodnúť.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Brňák - faktická poznámka.

 • Pán predsedajúci, chcel by som reagovať len na procedurálne návrhy. Myslím si, že je možné dať jednoducho hlasovať aj následne o takýchto procedurálnych návrhoch, ak je v parlamente politická vôľa. A ona sa môže zmeniť aj v priebehu času. Koniec koncov veľakrát je presne schválený program a je možné ho v priebehu rokovania dopĺňať, meniť, vypúšťať, zaraďovať nové body. Takže si myslím, že treba proste skúsiť, či takáto politická vôľa bude, a ak nie, tak sa bude rokovať ďalej.

 • Pán poslanec, vraciam sa k návrhu pána poslanca Oberhausera, ktorý bol iný ako ten, ktorý podala pani poslankyňa Mušková, a žiadam ho, aby ešte raz sformuloval svoj návrh.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dávam návrh na hlasovanie o tom, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode programu a doplnili správu tak, aby sme ju mali naozaj kompletnú v mandátovom a imunitnom výbore a aby sme sa po takomto doplnení k rokovaniu vrátili. Popri tom by som ešte chcel poprosiť alebo možno upozorniť, lebo v minulosti bolo tiež určité podozrenie, že štátne úrady alebo predstavitelia štátnych orgánov zasahujú do vyšetrovania samostatných vyšetrovateľov, či je vôbec správne, že sa pán Ivor zúčastnil na rokovaní mandátového a imunitného výboru. V budúcnosti by asi nemal byť na takomto rokovaní.

  Ďakujem za pozornosť a prosím o hlasovanie za môj procedurálny návrh.

 • Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Oberhauser. Počuli ste ho.

  Prosím, aby ste sa pripravili na hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

  V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Gajdoš. Pripraví sa pán poslanec Lexa.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Cabaj.

  Zapnite mikrofón pánu poslancovi Cabajovi.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Mám procedurálny návrh, ale mám taký dojem, že sa to bude týkať členov nášho poslaneckého klubu. Chcem im odporučiť, aby sa teraz išli oni navečerať, keď už členovia vládnej koalície prišli z večere na hlasovanie.

 • Prosím, v rozprave vystúpi pán poslanec Gajdoš.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená poslanecká snemovňa,

  pôvodne som vás chcel osloviť osvietená inkvizícia, ale potom by som musel pána predsedu Sopka oslovovať ako vrchného inkvizítora a po jeho korektnom vystúpení by som mu tým ublížil. Takže len, vážená poslanecká snemovňa.

  To, čo sa tu dnes deje, je skutočne aj podľa slovutného pána poslanca Petra Weissa historický okamih, ktorý sa zapíše čiernym písmom do histórie slovenského parlamentarizmu. Začínajú sa v praxi napĺňať slová protagonistov novej demokracie na Slovensku pána Čarnogurského a pána Šimka, aj pána Mikloška a ďalších z čias nekompromisnej a deštruktívnej opozície, keď z mítingových tribún vyzývali občanov, aby sa nás, myslím tým členov HZDS, naučili báť. Je tu pokus nahnať nám strach. Ale máte smolu. Ten strach nie je v našich radoch. Ten máte vy a pramení z toho, že všetko to, čo ste si naplánovali, zrejme nestihnete urobiť.

  Všetko, čo sa dosiaľ v tomto parlamente odohralo, je prejavom vašej obrovskej arogancie a zároveň nemohúcnosti. Získali ste moc a neviete s ňou narábať. Pod pláštikom demokracie búrate všetko, čo je v tomto štáte funkčné. Pod heslom Všetko pre občana prijímate opatrenia, ktoré ohrozujú jeho existenciu a zároveň suverenitu tohto štátu. Mám v živej pamäti slová nastupujúceho predsedu parlamentu o rozkvitajúcej demokracii v tomto parlamente. Chcelo sa mi vtedy skoro plakať od radosti, lebo by to bol azda jediný parlament na svete, kde by existovali iluzórne vzťahy v zmysle jeho predstáv. Ale slovo sa nestalo skutkom.

  Až teraz som si v plnom rozsahu uvedomil zmysel slov predsedu vlády Mikuláša Dzurindu, keď na ostatnej hodine otázok nám vykričal, že si musíme zvyknúť na nové, skutočne demokratické pomery v parlamente. Dnes ich môžem hlboko precítiť. Na základe paškvilného kvázi obžalovacieho spisu, za ktorý by sa musel hanbiť aj elév vyšetrovateľ, ideme zbaviť poslaneckej imunity poslanca, exministra, ktorý bol presvedčený a konal podľa litery zákona v prípade referenda a ktorý konal v súlade s odporúčaním odborného orgánu vo veci výplaty odchodného.

  Nejdem skúmať, ani mi neprislúcha posudzovať odbornosť dvoch dám vyšetrovateliek. Je len smutné, že sa dve dospelé ženy dôstojníčky Policajného zboru dali tak perverzne politicky znásilniť od zjavne impotentného funkcionára.

 • To je len začiatok toho, čo tu chcete rozpútať. Nakoniec potvrdzujú to aj dnešné vyhrážky pána predsedu vlády i vyhrážky pána poslanca Romana Kováča. Nasledovať bude Ivan Lexa, toho hlavne chcete ukrižovať. Po ňom ďalší, možno aj ja, aj keď neviem za čo, vlastne to nevedia ani oni. Ak existuje ešte v tejto republike nezávislý súd po personálnych rošádach, ktoré ste urobili, tak sa tejto obžalobe aj tým, ktoré ešte pripravujete, musí vysmiať. A to bude vaša prehra. Existujú však aj medzinárodné inštitúcie, ak ste si sudcov vopred vybrali, u ktorých sa budeme dovolávať ochrany ľudských práv a slobôd našich kolegov.

  Je namieste otázka, kam až chcete ísť, ako ďaleko chcete rozoštvať túto už i tak totálne rozpoltenú spoločnosť. Do akej miery chcete vyhrotiť situáciu na Slovensku? Chcete Kosovo, Juhosláviu? Má sa Slovensko stať odbytiskom zbraní pre bratovražedný konflikt? Stačí škrtnúť zápalkou. Vatra je pripravená. V očiach mladých poslancov súčasnej koalície horí nedočkavosť, kedy padne prvá obeť. A čo klasici politického zlepenca SDK, ktorých azda jediným životným krédom je likvidácia HZDS? Nenávisť v nich spaľuje základné ľudské hodnoty. Toto asi pán Johnson nechcel dosiahnuť. Myslím si, že sa mu to vymklo z rúk. Je najvyšší čas, aby ho prišiel niekto vystriedať.

  Chcel by som apelovať na slušných ľudí v tomto parlamente v radoch koaličných poslancov, na váš zdravý rozum. Musí predsa existovať hranica, keď aj politický záujem, navyše extremistický, škodlivý musí ustúpiť ľudskej solidarite. Verím, že sa tak stane. Verím, že na vás nebudú platiť slová z Biblie z listu Pavla apoštola Rimanom. Dovoľte mi ho odcitovať: "Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha, všetci poblúdili. Nikto nerobí dobre, veru celkom nik. Ich hrtan je ako otvorený hrob. Svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sú rýchle prelievať krv. Na ich cestách skaza a nešťastie. Nepoznali cestu pokoja. Pred ich očami nieto bázne Božej."

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi za jeho vystúpenie.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Lexa. Pripraví sa pán poslanec Baco.

  Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi tiež prispieť do tejto diskusie, ktorá jednoznačne poukazuje na všetky veci, ktoré sa donedávna len tušili a v plnej nahote odzrkadľujú súčasný stav i rámec právneho štátu, demokracie v Slovenskej republike.

  Chcel by som hneď na úvod povedať dve veci a zároveň jednu výzvu dvom pánom poslancom, pretože sú to dvaja poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí už boli v tejto polohe, ako je dnes pán kolega Krajči. Už som uviedol vo faktickej poznámke prípad pána predseda výboru pre ľudské práva, to znamená človeka, ktorý by mal podľa mojej predstavy byť proste prototypom humanity, ktorý má obhajovať ľudské práva a podobne, človeka, ktorý v opilstve, bez svetiel havaroval v Bratislave nad stokilometrovou rýchlosťou, vypadol z auta s troma promile alkoholu, človeka, ktorý napadol príslušníkov Verejnej bezpečnosti, polície, v čase, keď sa dostavili na miesto činu, strhával im nálepky, pardon nie nálepky, ale náplecníky, ktoré jednoducho sú. Mal byť stíhaný za niekoľko trestných činov opilstva, výtržníctva, útoku na verejného činiteľa v úhrnnej sadzbe okolo šesť rokov. Chcem vyzvať tohto človeka, ktorému predchádzajúci parlament - bol som členom mandátového a imunitného výboru, kde sa prerokovala táto otázka - zamedzil jeho stíhanie, vydanie orgánom činným v trestnom konaní. Žiadam ho a vyzývam ako chlapa, ako muža, aby sa jednoducho nezúčastňoval na tejto diskusii, pretože si myslím, že morálny rozmer pána predsedu výboru je v tomto smere nulový.

 • Chcem tiež obohatiť túto diskusiu o druhú skutočnosť. Bol tu i pán poslanec Langoš, toho takisto vyzývam, aby nediskutoval, toho takisto vyzývam a apelujem na jeho morálku, aby nevystupoval a ani nehlasoval o týchto otázkach. Pán poslanec Langoš mal podobnú príhodu, keď aj sám sebe spôsobil zranenie. Zároveň spôsobil zranenie dvom ďalším občanom, ťažké ublíženie na zdraví. Jeden dokonca dodnes je s trvalými následkami. Taktiež mu podľa Trestného zákona hrozil trest odňatia slobody do výšky päť rokov. Taktiež nebol vydaný poslaneckou snemovňou orgánom činným v trestnom konaní a taktiež ho vyzývam, aby sa jednoducho nezapájal v tomto smere, aby sa jednoducho zdržal aj hlasovania, alebo nehlasoval, pretože si nemyslím, že má na toto morálne právo.

  Je faktom, že v tejto súvislosti boli aj niektoré ďalšie prípady. Tiež je faktom to, že ani jeden z týchto ľudí nie je už poslancom Národnej rady, či sa to týka pána bývalého poslanca Belana alebo či sa to týka napríklad pána poslanca Pittnera v tom čase, ktorý je dnes ministrom vnútra. Ten taktiež bol v tomto riešení, ktoré jednoducho je dnes. Ani raz parlament neumožnil spraviť takéto jednotlivosti, hoci vo všetkých týchto prípadoch boli jednoznačné dôkazy, boli mandátovému a imunitnému výboru predložené všetky spisy, všetky zistenia vyšetrovateľov, všetky zažurnalizované stránky vyšetrovacích spisov, ktoré jednoznačne svedčili o jednotlivých prípadoch na rozdiel od tohto prípadu. To je na úvod výzva k týmto dvom poslancom, ktorí nemajú jednoducho morálne právo k týmto otázkam vystupovať a vyjadrovať sa k týmto otázkam a azda ani o nich hlasovať.

  Chcel by som poukázať na niektoré aspekty, ktoré jednoznačne svedčia o tom, že tento proces, ktorý tu dnes robíme - lebo ja to nazývam, že je to proces a som o tom hlboko presvedčený -, má politické pozadie, vychádza z politiky, nie z Trestného zákona. Vychádza z predvolebných rečí, ktoré mali mnohí z vás na predvolebných mítingoch, vopred boli určení vinníci, vopred boli stanovené, povedal by som, osoby, ktorým sa dnes ako policajné úderky špeciálnych vyšetrovateľov snažia dokázať vinu.

  Čo sa týka pána poslanca Krajčiho, chcem uviesť, že po prvýkrát jednoznačne o jeho vine povedal pán Čarnogurský v júni 1997. To znamená mesiac po tom, ako došlo k vyhláseniu referenda za neplatné z titulu, že sa na ňom zúčastnilo iba 10 % občanov. To znamená, pred dvoma rokmi bol po prvýkrát poslanec Krajči odsúdený jedným z dnešných vládnych koaličných ministrov, dokonca ministrom spravodlivosti. Odvtedy nielen novinári, ale mnoho politikov, dnešných členov vlády opakovane žiadalo jeho potrestanie, opakovane nie žiadalo jeho potrestanie, opakovane tvrdilo jednoznačné závery o jeho vine. Jednoznačné závery o jeho vine, zdôrazňujem tento termín. Opakovane bol kriminalizovaný na stránkach tlače s dosahom na jeho osobu, s dosahom na jeho rodinných príslušníkov a podobne. Je to proces, vážené dámy a páni, ktorý nie je prípustný v právnom štáte. Je to proces, ktorý nie je prípustný v elementárnom chápaní demokratického cítenia a demokracie na Slovensku.

  Po zmene vlády v roku 1998 po voľbách v prvý deň ministrovania ministra vnútra Ladislava Pittnera nie vyšetrovateľ, vážení, nie prokurátor, nie sudca, ale znova politik z vašich radov označil osobu pána Krajčiho za človeka, ktorý je vinný zo spáchania trestných činov. Vinný zo spáchania trestných činov. On jednoznačne konštatoval, že pán poslanec Krajči vykonal trestný čin zmarenia referenda. Bol to politik, nie vyšetrovateľ, nie orgán činný v trestnom konaní, ale politik. Zároveň tento politik povedal, že pán Krajči je vinný z ďalších trestných činov ekonomickej povahy. To bolo, vážené dámy, vážení páni, v októbri 1998 - pred piatimi mesiacmi - už to nebol tribún na mítingovom zhromaždení priaznivcov, už to bol ústavný činiteľ - minister vnútra. Po ňom sa k tomuto znížil aj minister spravodlivosti Čarnogurský, minister spravodlivosti, ktorý má dodržiavať a má byť symbolom dodržiavania zákonnosti, pretože on ako minister spravodlivosti za to zodpovedá. Bol druhý, kto v ústavnej funkcii ministra spravodlivosti označil bývalého ministra pána Krajčiho za človeka, ktorý spáchal trestný čin.

  Ďalší postup nasledoval hneď o niekoľko dní. Ešte predtým ako došlo k decembrovému rozhodnutiu predsedu vlády Dzurindu, protiústavnému rozhodnutiu predsedu vlády Dzurindu, čo je, myslím si, každému zrejmé, len preto, aby sa to uvoľnilo, ešte predtým došlo k oslovovaniu vybraných, pinzetou vybraných vyšetrovateľov. Bol ustanovený generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania ako úradník, ministerský úradník Ivor a začal proces hľadania vyšetrovateľov s jednoznačnou úlohou: Toto sú vinníci a dokážte im vinu. Nájdite na nich všetko to, čo potrebujete, aby sa určite dostali do trestného konania. Nie procesne samostatní vyšetrovatelia, vážené dámy a vážení páni, ale politicky vybraní vyšetrovatelia. Niektorí z týchto vyšetrovateľov sú osoby, ktoré boli, ako to aj vysvitlo na rokovaní mandátového a imunitného výboru a v tejto dnešnej diskusii, ľudia, ktorých minister Pittner povýšil.

  Všetci títo vyšetrovatelia neboli takí, ktorí boli schopní do takýchto aktivít ísť. Nebudem hovoriť mená, ale kto má trošku kontakty v rámci Policajného zboru, vie sa veľmi rýchlo presvedčiť, že boli aj vyšetrovatelia, ktorí sa po dva dni na tom zúčastnili, ale keď pochopili, o čo ide, že ide o jednoznačnú politickú objednávku s cieľom vopred kriminalizovať konkrétnu osobu, podali si rozklad u ministra vnútra pána Pittnera a odmietli participovať na takomto politickom procese a takejto politickej kriminalizácii. Jeden z takýchto vyšetrovateľov je napríklad na Okresnom úrade vyšetrovania Bratislava III. Vie to celý Okresný úrad Bratislava III, pretože tento vyšetrovateľ povedal svojim kolegom, čo sa deje. Povedal im: "Vážení, ja som tam prišiel, chceli mi dať plat, chceli mi zvýšiť osobný príplatok. Dal som rozklad, keď som pochopil, čo mi pán Ivor a ďalší hovoria, že jednoducho do tohto tímu nejdem. Nejdem do tohto tímu, pretože viem, že to odporuje elementárnym princípom právneho štátu." Nie je to jediný prípad, ale tento prípad je dokumentovaný a skôr alebo neskôr bude zverejnený. Zatiaľ to s ohľadom na meno tohto človeka hovoriť nebudem. Títo ľudia boli vyberaní pinzetou. Všetci boli umiestnení na Krajské riaditeľstvo vyšetrovania na Račiansku ulicu. Sedia na 4. poschodí, sú tam zamrežovaní, utajujú sa ešte aj pred svojimi kolegami, ktorí jednoducho sú. Pinzetou sú vyberaní z jednotlivých okresných a krajských úradov. Pracujú tam ľudia pinzetou vybraní z Košíc, pinzetou vybraní z Prešova, z Nitry a ďalší.

  Vyšetrovateľky, ktoré boli v mandátovom a imunitnom výbore, sú súčasťou tohto vyšetrovacieho tímu. Treba povedať, že tieto vyšetrovateľky nie sú tie, ktoré píšu uznesenia. Prosím vás pekne, tu sa hrubým spôsobom porušuje Trestný poriadok. Nie sú to procesne samostatné vyšetrovateľky. Ony podľa zákona sú totiž procesne samostatné, ony podľa zákona sú totiž tie, ktoré majú zhromažďovať dôkazy a samé nezávisle bez vplyvu iných osôb by mali spraviť uznesenie, alebo nespraviť uznesenie, jednoducho zadovažovať dôkazy zároveň podľa toho istého zákona, to je Trestný poriadok, vážené dámy a vážení páni, sú povinné zhromažďovať dôkazy, ktoré svedčia o vine, ale aj o nevine príslušnej osoby, ktorá je. To, že sa prepožičali na túto špinavú prácu, je ich problém, je to ich osobný problém a možno aj problém budúcnosti a možno problém ich budúceho trestného stíhania, pretože sú si všetci vedomí, že nerobia v poriadku, sú si všetci vedomí, že hrubým spôsobom znásilňujú zákon.

  Vážené dámy, vážení páni, chcem vám na základe týchto skutočností povedať, chcem, aby ste jednoducho o nich vedeli pri vašom rozhodovaní a chcem aby ste jednoducho aj v súlade s týmito skutočnosťami rozhodovali podľa svojho svedomia a podľa informácií, ktoré, samozrejme, si viete zadovážiť sami. Jednoznačne ide o politický proces, jednoznačne je to od politikov zákazka na konkrétne osoby, pinzetou vybraní vyšetrovatelia s úlohou dokázať vinu a vzniesť obvinenia.

  Generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania, vážené dámy, vážení páni, Ivor, ktorý sa toľko medializuje a vystupuje už niekoľko týždňov dozadu v rámci týchto politických procesov, je generál. Bol vymenovaný spolu s pánom Ladislavom Pittnerom do hodnosti generála v roku 1994. Vymenoval ho pán prezident Michal Kováč. Je to ministerský úradník. Nie je mi jasné, na čo je prítomnosť ministerského úradníka. Nie je procesne samostatný vyšetrovateľ. On nie je zodpovedný za prípad, pochopte to, on o prípade nemá dokonca ani hovoriť, pretože podľa Trestného poriadku on je ten, čo zabezpečuje personálie, organizáciu činnosti jednotlivých okresných úradov vyšetrovania. On je ministerský úradník a má rovnaké kompetencie k tomuto prípadu ako napríklad sekčný riaditeľ ministerstva kultúry, podobne ako má riaditeľ sociálneho úradu alebo podobne. Nie je zodpovedný za prípad.

  Keď si zoberiete správu mandátového a imunitného výboru, sú tam podpísané dve ženy. Napriek tomu, keď sa dozvedám, že situácia v mandátovom a imunitnom výbore bola taká, že ony neboli schopné ani o tom hovoriť, pretože to asi nepísali ony, to nie ony takto procesne samostatne vyhodnotili, že tam potrebovali svojho tútora, ktorý im, samozrejme, predtým zvýšil osobné ohodnotenia, ktorý ich zaradil do špecializovaného tímu na realizáciu Gustáva Krajčiho, nie prípadu referendum, ale Gustáva Krajčiho, v tom je tá zvrátenosť, ktorá jednoducho bude. A položte si otázku, čo bude povedzme pri zmene vlády, akým spôsobom sa môže postupovať ďalej, čo rozpúšťate takýmto spôsobom, ak ho schvaľujete, ak ste spôsobilí hlasovať na základe takýchto, povedal by som, jednoznačných informácií, ktoré v tomto smere sú a ktoré sú navyše ľahko overiteľné. Toľko chcem povedať o tejto politickej kauze.

  Ale chcem sa ešte vyjadriť k niektorým vecným aspektom toho, čo tu bolo povedané a povedzme skúsiť premyslieť, čo sa vlastne stalo a k čomu to smeruje alebo akým spôsobom sa môže končiť celý prípad, ktorý dnes rozbiehate. Je známe, že primátori a starostovia obcí boli povinní podľa rozhodnutia ministerstva vnútra rozmiestňovať a distribuovať hlasovacie lístky, ktoré im poslal. Tak napríklad poviem, že starosta Petržalky pán poslanec Bajan toto verejne odmietol urobiť. Áno, ale pán primátor Presperín v Banskej Bystrici, pán primátor Kresánek v Bratislave či primátor Košíc pán Schuster to vykonali. To znamená, že pokiaľ on urobil niečo protiústavné alebo protizákonné, tak sú jeho spolupáchatelia tí, ktorí to neodmietli urobiť a zase naopak. Viete, kam smerujem? Smerujem do tej miery, že jednoducho tak či tak je smiešne, keď sa to dotýka pána Krajčiho, a nie sú tu ďalšie žiadosti, ktoré súvisia napríklad s kompetentnými osobami.

  Čo sa týka vystúpenia pána Orosza, je zrejmé, že ako závislý človek na prezidentskej kancelárii, ktorý rozhodujúcou mierou - on, konkrétne prezident -, rozhodujúcou mierou prispel k tomu, že referendum dopadlo tak, ako dopadlo. Je jednoznačný záver Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý označil štvrtú otázku, teda prílohu k štvrtej otázke, ktorá bola súčasťou štvrtej referendovej otázky, za protiústavne položenú, za protizákonne položenú. To znamená, pochopte ministra vnútra. Dva dni predtým dostane uznesenie Ústavného súdu, že referendum so štyrmi otázkami je protiústavné. Má vykonať takéto referendum, o ktorom vie podľa rozhodnutia Ústavného súdu, že je protiústavne stavané z pohľadu otázok, že je rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré hovorí, že príloha k štvrtej otázke nie je podaná v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky?

  To znamená, že ak má minister vnútra vykonať referendum, o ktorom vie, že Ústavný súd povedal, že je protiústavné, ak si ctí ústavu, podľa ktorej štátny orgán môže vykonať len to, čo mu ústava dovoľuje, a on vie, že je nútený v prípade, ak by to išlo podľa vašich názorov, zrealizovať protiústavný čin, protizákonný čin v rozpore s platnými právnymi normami, tak jediné riešenie je také, aké vykonal. Aj vecne vám to poviem, že v tejto polohe je to bezpochyby takýmto spôsobom možné vnímať s dobrým úmyslom neporušiť ústavu, držať sa platných právnych noriem, ktoré umožňujú ministrovi vnútra vykonať len to, čo mu zákon dovoľuje, nie to, čo si sám skombinuje, nie to, čo si proste vymyslí, ale to, čo mu zákon dovoľuje. A keď vie, že štvrtá otázka je v rozpore s platnými právnymi normami, tak celkom prirodzene takéto otázky riešiť nemôže. Čiže myslím si, že tak ako zvládol situáciu minister Krajči vo svojej bývalej funkcii, je v absolútnom poriadku aj z vecného pohľadu.

  Ešte vám chcem povedať a dať do pozornosti z pohľadu politických nátlakov, ktoré súvisia s tou prvou časťou, o ktorej som hovoril a možno ste to nezaregistrovali. Pre tých, ktorí ste zaregistrovali, to nebude žiadna novinka, pre tých, ktorých ste nezaregistrovali, to uvediem. V súčasnosti sa deje obrovský tlak na nezávislosť súdnej moci po prvýkrát v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. Iste si spomeniete na to, že ten istý odbor krajského úradu vyšetrovania, politický odbor, ktorý zriadil minister vnútra pán Ladislav Pittner na kriminalizáciu politických oponentov, zaslal Národnej rade žiadosť s návrhom na trestné stíhanie štyroch sudkýň. Musel ho potom stiahnuť a stiahol ho. K tomuto rozhodnutiu ho však okrem iných viedol aj ostrý protest sudcovskej obce, ostrý protest sudcovskej obce verejne medializovaný, keď napríklad sudcovská rada pri Krajskom súde v Bratislave - podpísané pani doktorkou Handlovou, pani doktorkou Marušákovou a ešte jedným pánom doktorom sudcom, sudcami, ktorí hovoria otvorene, verejne o tom, že po prvýkrát v dejinách Slovenskej republiky, po prvýkrát v dejinách Slovenskej republiky dochádza k masívnemu útoku, politizácii a politickému útoku na justíciu a nezávislosť justície. To je predmetom ich verejného vyhlásenia. Okrem iného argumentujú týmito štyrmi sudkyňami a okrem iného sú tam aj ďalšie vety, ktoré dávam do pozornosti vám, ktorí ste ich prehliadli, pretože jednoznačne treba na tieto veci poukázať.

  Rovnako tak, keď ste zaregistrovali, sa vzbúrila alebo ostrý protest voči niektorým praktikám o politikoch a masovokomunikačných prostriedkoch zrealizovala aj Slovenská komora advokátov, podpísaná pánom Detvajom. To znamená, urobili verejné vyhlásenie a vystúpenie, že kroky, ktoré sa v súčasnosti robia v rámci vnútornej politickej scény, v rámci niektorých masovokomunikačných prostriedkov, ktoré dnes škandalizujú dokonca aj advokátsky stav, sú kroky, ktoré sú v priamom rozpore s atribútmi právneho štátu, demokracie, ktoré výrazným spôsobom negatívne zasahujú do ďalšieho vývoja Slovenskej republiky. Dávam to do pozornosti. Je to len dokladom toho, v akej atmosfére sa dnes nachádza Slovenská republika, do akej ste ju za niekoľko týždňov dostali, do akej situácie ste ju za niekoľko týždňov dostali. Búria sa sudcovia, búria sa advokáti voči vašim praktikám, voči politizácii, kriminalizácii politikov. Je tu atmosféra, ktorá bola podľa pamätníkov aj v päťdesiatych rokoch smerom k tomu, aby dochádzalo k politickým procesom. Takže chápem, že v takomto stave je a môže byť pre slušných ľudí, ako poznám aj ja pána Sopka, pretože bol členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby počas posledných dvoch rokov, a zároveň nechápem, prečo podľahol takýmto tlakom, jednoducho či mediálnym, či akýmkoľvek iným. Sú to veci, ktoré, samozrejme, možno sú na diskusiu, ale chcem zdôrazniť, že napriek tomu, že ho považujem za slušného človeka, si nemyslím, že jednoducho strata morálky, strata svedomia a strata vlastnej tváre môže byť niečím odôvodniteľná v budúcnosti, pokiaľ mandátový a imunitný výbor postupuje tak, ako postupuje.

  Chcel by som ešte podporiť návrh, ktorý bol povedaný, aby yšetrovateľky, ale samé vyšetrovateľky, tie ktoré vraj procesne samostatne rozhodujú, lebo tak to predpokladá Trestný zákon, bez ministerských úradníkov, vydokladovali záležitosti. Veľmi vhodné by bolo, keby vyšetrovateľky, tie takzvané procesné nezávislé vyšetrovateľky, rešpektovali stav, že existuje rozsudok Najvyššieho súdu, čo je ohromná zbraň pána Krajčiho. To je ohromná zbraň pána Krajčiho bez ohľadu na to, či je poslancom, alebo nie je poslancom v rámci akéhokoľvek konania. Však to je Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ak toto nemá vyšetrovateľ, nehnevajte sa na mňa, tak nemôžete s čistým svedomím povedať, že ten vyšetrovateľ je čestný, ktorý veci rozumie, pretože on zhromažďuje, selektuje a inak realizuje len veci na politickú objednávku.

  Vážené dámy, vážení páni, čo bude o rok, čo bude o dva? Čo bude o rok, čo bude o dva? Kto hrá mariáš, je kontra väčší. To vždy bolo, keď je dobrá karta. Myslím si, že pán minister Krajči má veľmi dobrú kartu.

  Čo sa týka toho druhého takzvaného prípadu, ktorý v tomto smere je, neviem, či niekedy v budúcnosti nebude záujem napríklad skúmať aj nejaké podpisy primátorov, napríklad, keď ide o takúto... Dokonca minister Krajči alebo exminister Krajči sa ničím neobohatil, vážené dámy, vážení páni. On neukradol žiadne peniaze. Jemu jeho podriadení predložili čosi, čo mal jednoducho v rámci ďalších 30 alebo 40 rôznych spisov podpísať, jeho podriadení, ktorí za to celkom prirodzene zodpovedajú, celkom prirodzene to majú vo svojom referáte a v pláne práce. Jednoducho nie je možné, aby minister, ktorý robí denne 150 rozhodnutí, tak jednoducho takú - prepáčte mi za výraz, keď ho použijem, minule som ho použil - volovinu, ako je napríklad jedno odchodné alebo jeden personálny, disciplinárny alebo neviem aký rozkaz, ktorých denne robí 20 alebo 50, aby musel mať k tomu, povedal by som, hĺbkové štúdium. Však to je absolútny nezmysel. Som presvedčený, že aj napríklad primátor Kresánek, keď podpisoval zmluvy, ktorými sa prevádzali na firmu MANA, čo je budova na Žabotovej ulici alebo budovy na Gunduličovej ulici za 4 milióny alebo koľko, pán primátor, tie, ktoré vraj niektorí súdni znalci odhadujú na 150, 120 alebo koľko miliónov, ktoré ste odovzdali Kresťanskodemokratickému hnutiu napríklad na Žabotovej ulici, tak predpokladám, že aj v tejto zmluve by bolo podstatne lepšie, keby sa tá pani - už som zabudol to meno, neviem si celkom presne spomenúť, také zaujímavé, menovala sa Hesounová, alebo ako sa volá -, že by sa napríklad zaoberala aj týmto prípadom. Toto sa mi zdá typický prípad toho, kde mohlo dôjsť k obrovskému podvodu. Nie k tomu, čo urobil pán Krajči, nie k tomu, čo bolo, a tak ďalej.

  To znamená, vážené dámy, vážení páni, uvedomte si pri rozhodovaní aj záležitosti súčasnej situácie, ktorá k tomu vedie, absolútnej politizácie vnútropolitického spektra a položte si otázku, čo z tohto precedensu, ktorý dnes realizujete, môže byť o rok, o dva, či sa nestrháva Slovenská republika do stavu permanentných politických procesov, obapolných politických procesov, ak chcete, alebo k niečomu, čo by tomuto mohlo pomáhať. Či to prospeje vývoju republiky, či to prospeje demokracii v tomto štáte, či to prospeje právu v tomto štáte. Toto sú otázky, myslím si, principiálne, zásadné a myslím si, že niet tu o tom čo polemizovať. Položte si tieto otázky a položte ich vlastnému svedomiu, či je to v záujme republiky.

  Ešte vám chcem povedať prípad Rašla, kto ho pozná. Rašla bol ten inkvizítor, ktorý bol v päťdesiatych rokoch. Viete, ako skončil Rašla? Rašla skončil tak - tí, ktorí neviete -, za päť rokov on dostal ďalších sedem. Tak skončil Rašla práve preto, že realizoval, nechal sa prepožičať na politické procesy.

  A preto, vážené dámy, vážení páni, vás jednoznačne žiadam o to, aby ste sa riadili naozaj svojím svedomím a vedomím, nie rozhodnutím, nie rozhodnutím úzkej straníckej verchušky, nepôsobte ako profesionálni stláčatelia tlačidiel. Pretože, vážené dámy, vážení páni, sú medzi vami takí, ktorí päť mesiacov nepovedali ani slova, len profesionálne tlačia tlačidlá tak, ako im to ktosi povie. Moji kolegovia veľmi správne upozornili na to, že pri takejto závažnej otázke sú medzi vami poslanci, ktorí sa štyri hodiny bavia v bufete, pretože jednoducho rozhodnutie je pre nich celkom jasné.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za vystúpenie v rozprave.

  Sú faktické poznámky k vystúpeniu pána poslanca Lexu.

  Začneme pánom poslancom Kužmom.

  Prosím, pán poslanec.

 • Ďakujem.

  Vážený pán poslanec Lexa, veľmi pekne ste hovorili, aj by ste ma skoro boli presvedčili. Žiaľ, tri také základné veci nedávajú dôveru tomu, čo hovoríte. Jedno je to, že sme minulý týždeň v piatok počúvali správu o Slovenskej informačnej službe, kde ste boli hlavným aktérom určitých záležitostí, ktoré dodnes nie sú všetky objasnené. A vy nám tu kážete o morálke, o práve, o povinnostiach poslancov.

  Druhá veľmi dôležitá vec je tá, že zrejme zámerne a účelne spájate veci, ktoré k sebe nejdú. Je veľký rozdiel medzi haváriou poslanca Langoša a jeho zbavením imunity, keď ten človek nebol nikdy opitý, keď ten človek nezvládol motorové vozidlo v zákrute, sám utrpel úraz, a zbavením imunity pána poslanca Krajčiho, ktorý bol pri zmysloch a bral vinu za svoje rozhodnutia pred médiami na seba.

  A posledná vec. Neviem, z akého dôvodu sa stále bagatelizuje to, že niekto zobral len 130 000. Keď to berieme, že sa rozkradli miliardy, tak tých 130 000 je fakt máličko.

 • Ruch v sále.

 • Nezobral, lebo mu v tom bolo zabránené. Ale keď niekto chce dačo spraviť a prichytia ho pri tom, tak ten zámer sa tiež musí počítať. Takže myslím si a nestotožňujem sa s tým, čo hovoril pán kolega Sopko, že len v jednej veci je pán poslanec Krajči vinný.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Osuský - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ruch v pléne.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Môžem ubezpečiť ctenú snemovňu i poslancov HZDS a špeciálne poslanca Krajčiho, že by ma nikdy nenapadlo zdvihnúť ruku za to, aby bol vydaný na trestné stíhanie za nejakú dopravnú nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnu kosť alebo čokoľvek iné. Je mi jasné, že toto nie je to, o čom hovoríme, akokoľvek to pán Lexa takto dal do plejády dopravných nehôd tejto snemovne. O tom nie je reč. Každopádne ma zaujalo, ako pán poslanec Lexa päťkrát zdôraznil, že pinzetou hľadali vyšetrovateľov. Musím povedať, že ak, tak sa rozhodne v súčasnosti dejú zmeny vo vyšetrovateľských tímoch podstatne humánnejšou metódou, než za akú sa prihováral on a ktorá je verejne v tejto republike známa. Pokročili sme od kopancov k pinzete.

  A nakoniec sa pán poslanec Lexa pateticky pýtal: "Viete, kam smerujem?" Ubezpečujem ho, že viem, kam smeruje.

 • Pán poslanec Maňka - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pôvodne som nechcel vystúpiť, ale chcem povedať len pár slov. Bývalý minister pán Krajči niekedy povedal, že je schopný a ochotný kedykoľvek sa zodpovedať za svoj čin. Chcel by som ho poprosiť ako chlapa, ak si je istý, že je všetko v poriadku, nech si zastane pred nás, nech sa sám vzdá imunity. Určite budem ten, ktorý mu bude držať palce, aby sa obhájil, a myslím to úprimne. Samozrejme, ak to neurobí, dokážem ho pochopiť, lebo je to veľmi ťažké. To chápem.

  Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Hudec.

  Prosím o pokoj v snemovni.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  už opakovane konštatujeme a možno aj tí, čo sú z toho alebo onoho tábora, že rokovanie o mnohých veciach nie je veľmi dôstojné rokovania zákonodarného zboru, ale ani, myslím si, našich vlastných schopností a skúseností.

  Chcem sa len pekne spýtať, čo chceme urobiť dobré. O rok príde k zmene vlády, vy to takisto dobre viete. Teraz sa vás pýtam, čo potom s tým urobíme. Ako budeme pokračovať ďalej, keď vytočíte takéto politické represie? Čo s tým urobíme? Jednoducho sa musíme dohodnúť, ak sa neurazíte, už možno bez tých, ktorí chcú škodiť tomuto štátu, pretože nemajú záujem na tom, aby tento štát existoval a prosperoval.

  Pekne vás prosím, spamätajme sa, kým je čas. Idete už na doraz. Tak už len to urobte, zavrite niekoľkých členov parlamentu, potom im dajte do basy nejakého vraha, ktorého si ľahko kúpi ktorákoľvek mafia, aby to nebola politická strana, ktorý ho zabije, a poďme takouto cestou ďalej. Ako a kde skončíme? Pýtam sa, kam to smeruje. Buďte si istí, že o rok bude iná situácia. O rok budeme v celkom inom garde. Pýtam sa: Želáte si, aby sme potom my robili to isté?

  Prosím vás, uvedomme si to. Keby ste aj tak neverili tomu, čo hovorím, dobre, tak bude iná situácia o štyri roky, bude iná situácia o osem rokov. Toto bude metóda našej práce? Veď si uvedomme, čo zakladáme. Politická kultúra nie sú len zákony, sú to aj zvyklosti. Veď americká ústava nestojí len na tom, čo je v nej napísané.

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Ďakujem.

  Ďalej faktická poznámka - pán poslanec Bohunický.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Chcem doplniť pána poslanca Ivana Lexu. Pán poslanec Lexa má asi odpočúvacie zariadenie, ktoré zdedil ako nepoužiteľné, keď bol riaditeľom SIS. Presne vie ako nečlen mandátového a imunitného výboru, ako nekompetentne odpovedali vyšetrovateľky, ktorým podľa neho písal podanie niekto iný. Podľa mňa odpovedali kompetentne a mne veci objasnili.

 • Ruch v sále.

 • Ak niekto niekoľkokrát reagoval, tak náš kolega z opozície a vyšetrovateľky sa jednoducho museli správať, povedal by som, veľmi umiernene, aby nereagovali podobným spôsobom, ako reagoval náš kolega. A čo sa týka pána riaditeľa Ivora, pokojne sme si mohli ako členovia výboru odsúhlasiť, že tam nebude. Neurobili sme to, dokonca niektorí, zase opoziční členovia výboru, mu kládli otázky a on na ne odpovedal.

  Ďakujem.

 • Prosím, pokračujte, pán poslanec. Či ste už skončili? Ďakujem.

  Pán poslanec Orosz - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  K politickej a moralizujúcej časti vystúpenia pána poslanca Lexu sa nechcem a nebudem vyjadrovať. Myslím si, že každý z nás si myslí o tom svoje. Ale dovoľte mi, aby som sa vyjadril k tej časti jeho vystúpenia, v ktorej sa snažil odbornými argumentmi obhajovať postup pána poslanca Krajčiho a bývalej vládnej koalície.

  Pán Lexa je totiž tiež právnik. Hovoril o údajnej trestnej zodpovednosti starostov a primátorov miest a obcí za to, že nedistribuovali hlasovacie lístky pre volebné komisie za účelom vykonania referenda. Toto tvrdenie absolútne neobstojí. Všetci primátori a starostovia boli pripravení distribuovať hlasovacie lístky. Distribuovať hlasovacie lístky v zmysle rozhodnutia prezidenta republiky, hlasovacie lístky, na ktorých mali byť štyri otázky. Starostovia a primátori nedostali hlasovacie lístky, dostali listiny, ktoré mali slúžiť na hlasovanie, listiny, ktoré vznikli zneužitím úradnej pečiatky Ústrednej komisie pre referendum. Za týchto okolností je celkom zrejmé, že o trestnej zodpovednosti týchto primátorov a starostov neobstojí hovoriť. Vy to veľmi dobre viete.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Tóthová - faktická poznámka.

  Prosím.

 • Ďakujem.

  Chcem nadviazať na časť vystúpenia pána poslanca Lexu, kde oboznámil plénum so svojimi názormi na dodržiavanie zásady prezumpcie neviny, na ovplyvňovanie nezávislého súdu a na ovplyvňovanie nezávislej obhajoby. Je plne pravdou, že protestovala ako sudcovská rada, tak protestoval sekretariát, resp. Komora slovenských advokátov. Je mi až do plaču, keď som sa pozerala na niektoré tváre poslancov, ako sa dobre bavili, ako že há, há, aký dobrý vtip.

  Vážení, to je realita a vy ako poslanci by ste sa mali zamyslieť nad tým, k čomu dochádza v Slovenskej republike. Veď to je čertovsky nebezpečný reťazec. Ak máte len elementárnu predstavu o fungovaní právneho štátu, tak by ste mali byť týmito informáciami znepokojení, a nie sa na nich tak baviť ako niektorí, ktorí sa dokonca plieskali po tvári, že aká hlúposť, čo to ten Lexa hovorí.

  Vážení, to sú veľmi vážne signály a osobne ako bývalá ministerka spravodlivosti som veľmi znepokojená, a aj ako poslankyňa, touto skutočnosťou, a keď sa dostanem ešte dnes na poradie svojho vystúpenia, o týchto skutočnostiach sa zmienim aj ja, pretože je hanbou, že k takýmto skutočnostiam v Slovenskej republike po voľbách dochádza.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Belohorská - faktická poznámka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Zaráža ma iná vec pri tejto debate a diskusii. Beriete právo do rúk a chcete rozhodovať o imunite jedného z nás, a pritom sa pozrite na vedenie nášho parlamentu, vážení páni poslanci. A som veľmi rada, že toto budú mať možnosť vidieť, aj keď v neskorom prenose, občania Slovenskej republiky, lebo celý ten hambálok hore, predsedovia našich výborov, berú mesačne 5 000 korún za to, že majú sedieť tam hore na miestach a s úctou počúvať tento parlament.

  Pán poslanec Orosz, vidím vás, lenže vaše miesto nie je tam. Potom sa nedivte, keď prídete do obchodu a predavačka nebude sedieť v obchode, ale bude u susedy. Potom sa nedivte, keď rušňovodič nebude sedieť na svojom mieste a bude niekde inde. A potom sa nedivte policajtovi, keď bude žiadať za svoju ťažkú službu zmäkčenie zákona.

  Vážení, aj tu je dodržiavanie a úcta vás samých pred tým, ktoré pravidlá hry tu máme. Nezľahčujte si nič a neporovnávajte imunitu jedného napitého poslanca s imunitou druhého. Pretože smrteľná nehoda, ktorá sa stala minulý týždeň na našich cestách, znamenala kvôli alkoholu a neprimeranej rýchlosti smrť troch ľudí z jednej rodiny, dve deti sú ťažko zranené.

  Takže ak sa vás daný prípad niekedy veľmi blízko dotkne, potom si uvedomíte, čo je to alkohol za volantom. Je aspoň taký dôležitý ako miera zavinenia všetkých tých ostatných.

 • Ďalej pán poslanec Husár - faktická poznámka.

  Prosím.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  vystúpenia Ivana Lexu v tomto parlamente sú silné, veľmi silné a nebezpečné. Nebezpečné pre neho a nebezpečné aj pre mnohých, ktorých vo svojich vystúpeniach spomína. A prečo sú nebezpečné? Nebezpečné sú predovšetkým preto, že všetky fakty a skutočnosti, ktoré uvádza, sú pravdivé. Môžem potvrdiť, že i zo skutočností, ktoré v minulosti uvádzal, boli mi niektoré takisto známe z mojich osobných zdrojov, a nie z paralelnej SIS. Ak vychádzam z tohto predpokladu, tak si dovolím povedať, že informácie, ktoré dnes predložil, mnou otriasli rovnako ako informácie, ktoré predložil pán Mitro s pánom kolegom Šimkom.

  Ak týmto spôsobom vyberá terajšia vládna moc alebo politická moc vyšetrovateľov na vyšetrovanie týchto káuz, tak je to hanba, naša spoločná hanba a veľmi nešťastný vstup do tretieho tisícročia. A už keď nemyslíme na seba, prosím, myslime na naše deti. Ak sa tieto skutočnosti akýmkoľvek spôsobom potvrdia, považujem celý tento proces, celé konanie mandátovej a imunitnej komisie za zmanipulované na základe objednaných a skutočne dopredu usmernených vyšetrovateliek.

 • Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Pán predsedajúci, pána poslanca Lexu si vážim oveľa viac ako všetkých tých mojich predrečníkov - vyjmúc pána poslanca Husára a Belohorskú a pani Tóthovú -, ktorí sa tu snažia škandalizovať, lepšie povedané, opakujú to, čo tu pán Pittner s pánom Čarnogurským voči osobe pána Lexu, ale aj voči celému Hnutiu za demokratické Slovensko už štyri roky robia. Nesiahate mu ani po päty.

  Chcem povedať pánu Oroszovi, aby už radšej nevystupoval, pretože z každého jeho vystúpenia trčí zaujatosť. Chcem pripomenúť to, čo nepripomenul pán Lexa, chcem doplniť pána poslanca Lexu, že dodnes mi znejú v ušiach slová a plač niektorých občanov Bardejova, ktorí chceli ísť na referendum a arogantní zástupcovia vtedajšej opozície KDH a DÚ ich jednoducho do referendových miestností nepustili. Telefonovali, obracali sa, čo majú robiť. Trikrát som im povedal, domáhajte sa, aby vás tam pustili. Arogantne ich vždy vyhodili zo dverí. Toto má byť podľa vás demokratický postup realizácie referenda, pán predseda ústavnoprávneho výboru?

  Divím sa, že máte odvahu neustále obhajovať politické gaunerstvo bývalého prezidenta a pána poslanca Šimka, ktorí toto celé divadlo začali a spustili. Naozaj sa divím, že nie ste radšej ticho.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Húska - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem doplniť pána poslanca Lexu, že mal ešte zvýrazniť, že povinnosti starostov pri výkone referenda nevyplývajú z toho, že majú v prvom rade podliehať volebnej komisii. To vonkoncom nie. Sú v tomto prípade súčasťou verejnej správy a ako verejná správa, teda štátna správa a verejná samospráva sú povinné vykonávať rozhodnutia volebnej komisie podľa postupu, ktorý prechádza cez ministerstvo vnútra. Nie je to záležitosť, ktorá by samosprávu zrazu vytvárala ako závislú od jedného dočasného orgánu. Sú stálym orgánom a majú spolupracovať aj so stálymi orgánmi štátnej správy.

 • Pani poslankyňa Slavkovská, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  nebrala som vystúpenie pána poslanca Lexu ako moralizujúce, tak ako to už niektorí kolegovia vykrikovali, ale skôr som sa ho snažila vnímať ako apel na všetkých poslancov, teda na nás všetkých, aby sme si uvedomili, že naozaj existuje aj prezumpcia neviny, ktorá sa nástupom novej vlády nejako permanentne začína porušovať. Pán poslanec Lexa spomenul iba jeden prípad, a to prípad štyroch sudkýň, na ktoré bol podaný návrh na začatie trestného stíhania. No a potom, keď už ich meno bolo pošpinené a povláčené po novinách, tak bol návrh stiahnutý. To nebol iba jeden prípad.

  To isté sa stalo napríklad pánu ministrovi Černákovi, ktorý veľmi medializoval, ako dáva návrh na začatie trestného stíhania na DMD Holding. A potom to potichučky stiahol. To isté sa stalo napríklad pani Schmögnerovej, ktorá v médiách veľmi vehementne prezentovala, že dá podnet na začatie trestného stíhania na pána Maxona a pána Kozlíka. A keď novinári na ňu tlačili, či naozaj môžu byť stíhaní, tak potom už ustúpila a povedala, že no, môžu b