• Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram tretí rokovací deň 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán Pavel Delinga, pán Tomáš Galbavý, pán Gustáv Krajči, pán Jozef Prokeš, pán Jaroslav Volf. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že dnešné rokovanie začíname tajným hlasovaním o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 59 poslancov. Zatiaľ je nás málo.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 71 poslancov. Ešte je nás málo.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, posledný pokus, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Ďakujem, je nás 76, to znamená, že môžeme začať tajnú voľbu.

  Žiadam panie poslankyne a pánov poslancov, aby svoju účasť na schôdzi dokumentovali zároveň aj svojím podpisom do prezenčnej listiny, keďže hodinu po začatí rokovacieho dňa overovatelia uzavrú prezenčnú listinu.

  A teraz už pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (tlač 112).

  Ako už bolo včera uvedené, postupovať budeme tak, že najskôr sa vykoná tajná voľba troch členov rady na funkčné obdobie 6 rokov. V ďalšej tajnej voľbe zo zostávajúcich kandidátov sa vykoná tajné hlasovanie na voľbu člena rady na uprázdnené miesto člena rady Juraja Sarvaša, a to na funkčné obdobie do 15. decembra 2000.

  Teraz pristúpime k voľbe troch členov rady. Opäť pripomínam, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva "za" najviac u troch kandidátov. Hlasovací lístok sa neopravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný alebo ak pri niektorom mene nie je vyjadrená voľba zakrúžkovaním.

 • Šum v sále.

 • Prosím, pokoj, vážení páni poslanci.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pýtam sa, vážené poslankyne, vážení poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem prestávku do 14.30 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Vážený predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  overovateľmi som bol poverený oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo 17. februára 1999, čiže dnes.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 124 hlasovacích lístkov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, čiže všetci ich odovzdali. Zo 124 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných.

  Zo 117 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - pri voľbe Ernesta Valka hlasovalo za 74, proti 38 a zdržalo sa 5 poslancov,

  - pri voľbe Vladimíra Semana hlasovali za 3 poslanci, proti 80, zdržalo sa 34 poslancov,

  - pri voľbe Márie Hradiskej hlasovalo za 77, proti 35 a zdržalo sa 5 poslancov,

  - pri voľbe Tibora Vargu hlasovali za 4 poslanci, proti 71 a zdržalo sa 42 poslancov,

  - pri voľbe Mariána Janušeka hlasovalo za 14, proti 79 a zdržalo sa 24 poslancov,

  - pri voľbe Antona Kubischa hlasovalo za 61, proti 44 a zdržalo sa 12 poslancov,

  - pri voľbe Andreja Maťašíka hlasovalo za 32, proti 65 a zdržalo sa 20 poslancov,

  - pri voľbe Jerguša Ferka hlasovalo za 31, proti 67 a zdržalo sa 19 poslancov,

  - pri voľbe Dušana Šimka hlasovalo za 32, proti 70 a zdržalo sa 15 poslancov,

  - pri voľbe Andreja Zmečeka hlasovalo za 0 poslancov, proti 83 a zdržalo sa 34 poslancov,

  - pri voľbe Michala Sallema hlasovalo za 12, proti 73 a zdržalo sa 32 poslancov,

  - pri voľbe Ivety Švecovej hlasovali za 4, proti 83 a zdržalo sa 30 poslancov,

  - pri voľbe Petra Škultétyho hlasovalo za 0, proti 83 a zdržalo sa 34 poslancov,

  - pri voľbe Vladimíra Štefka hlasoval za 1 poslanec, proti 81 poslancov a zdržalo 35 poslancov,

  - pri voľbe Júliusa Handžárika hlasovali za 2 poslanci, proti 84 a zdržalo sa 31 poslancov,

  - pri voľbe Miloša Nemečka hlasovalo za 0, proti 85 a zdržalo sa 32 poslancov,

  - pri voľbe Štefana Šimáka hlasovalo za 0, proti 82 a zdržalo sa 35 poslancov,

  - pri voľbe Zuzany Mrvovej hlasoval za 1 poslanec, proti 79 a zdržalo sa 37 poslancov,

  - pri voľbe Sone Vrbjarovej hlasoval za 1 poslanec, proti 77 a zdržalo sa 39 poslancov.

  Na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zvolení: Mária Hradiská, Ernest Valko a Anton Kubisch.

  Ďakujem.

 • Ďakujem poslancovi Hókovi za oboznámenie s výsledkom volieb a

  konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní Ernesta Valka, Máriu Hradiskú a Antona Kubischa za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na funkčné obdobie 6 rokov.

  Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu o voľbe jedného člena rady na funkčné obdobie do decembra roku 2000.

  Postupovať budeme obvyklým spôsobom, tak ako pri predchádzajúcom tajnom hlasovaní. Opäť pripomínam, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete, to znamená "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva "za" najviac u jedného kandidáta.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu.

 • Šum v sále.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, chcem oznámiť, že v správe overovateľa bola určitá chyba. Anulujem výsledky predchádzajúcich volieb s tým, že pán poverený overovateľ prečíta správu, ktorá vám povie, ktorí kandidáti teda boli zvolení do licenčnej rady.

  Nech sa páči, pán poslanec Hóka.

 • Vážená Národná rada,

  overovatelia konštatujú, že pri oznámení výsledkov voľby do Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie došlo k určitému omylu.

  Na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia teda konštatujú, že v tajnom hlasovaní za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie boli zvolení len Mária Hradiská a Ernest Valko v prvom kole.

  To znamená, že tajná voľba sa musí opakovať a musíme zvoliť ešte ďalšieho člena na 6 rokov do Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vzhľadom na tento fakt, že v prvom kole boli zvolení na 6 rokov len dvaja z kandidátov, v druhom kole budeme hlasovať tým istým spôsobom, ako to bolo vyhlásené, o jednom z ďalších navrhnutých kandidátov na počet rokov 6. To znamená, že budeme hlasovať znovu o kandidátovi na 6 rokov.

  Nech sa páči, uskutočnime teraz hlasovanie, ale predtým ešte prosím pánov overovateľov, aby zistili, či už sa nezačalo s hlasovaním v druhom kole. Nie. Takže s tými istými hlasovacími lístkami, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme...

 • Hlasy v sále.

 • Keďže v tých hlasovacích lístkoch chýba pán kandidát, teda pán Kubisch, musím vyhlásiť teraz 15-minútovú prestávku s tým, že sa upravia hlasovacie lístky, potom budeme pokračovať v tajnom hlasovaní v druhom kole a potom bude ešte bude ďalšie kolo, tretie.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  pristúpime k tajnému hlasovaniu o voľbe jedného člena rady na funkčné obdobie 6 rokov. Postupovať budeme obvyklým spôsobom, tak ako pri predchádzajúcom tajnom hlasovaní. Opäť pripomínam, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva "za" najviac u jedného kandidáta.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Teraz by sme mali pristúpiť k tajnému hlasovaniu. Nech sa páči, panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pýtam sa, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Zároveň vyhlasujem prestávku do 16.30 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči, pán overovateľ.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v opakovaných voľbách bolo vydaných 124 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 124 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 15 neplatných.

  Zo 109 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - pri voľbe Vladimíra Semana hlasoval za 1 poslanec, proti 61, zdržalo sa 47 poslancov,

  - pri voľbe Tibora Vargu hlasovali za 2 poslanci, proti 58 poslancov, zdržalo sa 49 poslancov,

  - pri voľbe Mariána Janušeka hlasovalo za 5 poslancov, proti 60, zdržalo sa 44 poslancov,

  - pri voľbe Antona Kubischa hlasovalo za 80 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov,

  - pri voľbe Andreja Maťašíka hlasovalo za 0 poslancov, proti 65, zdržalo sa 44 poslancov,

  - pri voľbe Jerguša Ferka hlasovali za 3 poslanci, proti 62, zdržalo sa 44 poslancov,

  - pri voľbe Dušana Šimka hlasovalo za 0 poslancov, proti 63, zdržalo sa 45 poslancov,

  - pri voľbe Andreja Zmečeka hlasovalo za 0 poslancov, proti 63, zdržalo sa 45 poslancov,

  - pri voľbe Michala Sallema hlasovali za 3 poslanci, proti 62, zdržalo sa 44 poslancov,

  - pri voľbe Ivety Švecovej hlasovalo za 0 poslancov, proti 64, zdržalo sa 45 poslancov,

  - pri voľbe Petr Škultétyh hlasovalo za 0 poslancov, proti 64, zdržalo sa 45 poslancov,

  - pri voľbe Vladimíra Štefka hlasovalo za 0 poslancov, proti 65, zdržalo sa 44 poslancov,

  - pri voľbe Júliusa Handžárika hlasovalo za 0 poslancov, proti 63, zdržalo sa 46 poslancov,

  - pri voľbe Miloša Nemečka hlasovalo za 0, proti 65, zdržalo sa 44 poslancov,

  - pri voľbe Štefana Šimáka hlasovalo za 0, proti 64, zdržalo sa 45 poslancov,

  - pri voľbe Zuzany Mrvovej hlasovalo za 0 poslancov, proti 64, zdržalo sa 45 poslancov,

  - pri voľbe Sone Vrbjarovej hlasoval za 1 poslanec, proti 63, zdržalo sa 45 poslancov.

  Na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zvolený Anton Kubisch.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Hókovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní Antona Kubischa za člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na funkčné obdobie 6 rokov.

  Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu o voľbe jedného člena rady na funkčné obdobie do decembra 2000.

  Postupovať budeme obvyklým spôsobom, tak ako pri predchádzajúcom tajnom hlasovaní. Opäť pripomínam, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: "za", "proti", "zdržiavam sa". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva "za" najviac u jedného kandidáta.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby, a súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  A teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Áno.

  Takže vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem prestávku do 17.40 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa konalo 17. februára, čiže dnes, bolo vydaných celkove 87 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 87 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 hlasovacie lístky neplatné.

  Z 84 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - pri voľbe Vladimíra Semana hlasoval za 1 poslanec, proti 43, zdržalo sa 40 poslancov,

  - pri voľbe Tibora Vargu hlasovalo za 75 poslancov, proti 6 a zdržali sa 3 poslanci,

  - pri voľbe Mariána Janušeka hlasovali za 2 poslanci, proti 46, zdržalo sa 36 poslancov,

  - pri voľbe Andreja Maťašíka hlasovalo za 0, proti 49 a zdržalo sa 35 poslancov,

  - pri voľbe Jerguša Ferka hlasovalo za 0, proti 49, zdržalo sa 35 poslancov,

  - pri voľbe Dušana Šimka hlasovalo za 0, proti 48 a zdržalo sa 36 poslancov,

  - pri voľbe Andreja Zmečeka hlasovalo za 0, proti 45 a zdržalo sa 39 poslancov,

  - pri voľbe Michala Sallema hlasoval za 1, proti 45 a zdržalo sa 38 poslancov,

  - pri voľbe Ivety Švecovej hlasovalo za 0, proti 48, zdržalo sa 36 poslancov,

  - pri voľbe Petra Škultétyho hlasovalo za 0, proti 47 a zdržalo sa 37 poslancov,

  - pri voľbe Vladimíra Štefka hlasovalo za 0, proti 48 a zdržalo sa 36 poslancov,

  - pri voľbe Júliusa Handžárika hlasovalo za 0, proti 49 a zdržalo sa 35 poslancov,

  - pri voľbe Miloša Nemečka hlasovalo za 0, proti 46, zdržalo sa 38 poslancov,

  - pri voľbe Štefana Šimáka hlasovalo za 0, proti 47 a zdržalo sa 37 poslancov,

  - pri voľbe Zuzany Mrvovej hlasovalo za 0, proti 48 a zdržalo sa 36 poslancov,

  - pri voľbe Sone Vrbjarovej hlasovali za 4, proti 46 a zdržalo sa 34 poslancov.

  Na voľbu člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zvolený Tibor Varga.

  Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pánu poslancovi Hókovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní Tibora Vargu za člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na funkčné obdobie do decembra 2000.

  Pán poslanec Kováč - procedurálna poznámka.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  dostali sme do lavíc správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. V mene štyroch poslaneckých klubov, teda poslaneckého klubu SDK, SDĽ, SMK a SOP, vás žiadam, aby tieto správy tlač číslo 144 a 145 boli zaradené na rokovanie tohto pléna, a to zajtra ako bod prvý.

  Súčasne vás žiadam, aby vedenie Národnej rady umožnilo účasť pánu poslancovi Krajčimu na tomto rokovaní vzhľadom na to, že je na liečení.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán poslanec Kováč v mene štyroch poslaneckých klubov navrhol doplnenie programu pokračujúcej 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, a to o body:

  Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznej činnosti Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 8. februára 1999, evidovaná pod číslom ČSV VKJ 1/30-99, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 144) a

  Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti vyšetrovateľa Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznej činnosti Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. februára 1999, evidovaná pod číslom ČSV VKJ 7/30-98, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 145).

  O tomto návrhu na zmenu programu dávam hlasovať bez rozpravy.

  Nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme schválili zmenu programu pokračujúcej 10. schôdze Národnej rady tak, že o týchto bodoch budeme rokovať zajtra ako o prvých, predpokladám, že o 9.00 hodine ráno.

  Pán poslanec Cuper.

 • Keďže mikrofón poslanca Cupera nebol funkčný, jeho vystúpenie nebolo dostatočne počuť. Na magnetofónovom páse je zachytená táto časť.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh.

  Pán predsedajúci, pán podpredseda Bugár, v prvom rade sa ohradzujem proti maďarskému terorizmu...

 • Šum v sále.

 • Pán poslanec, vypli ste sa.

  Prosím vás, zapojte pána poslanca.

 • Opäť nebolo dostatočne počuť vystúpenie poslanca Cupera.

 • Pán predsedajúci, ohradzujem sa ešte raz proti maďarskému terorizmu v tomto parlamente. To je po prvé. Chcel som predniesť procedurálny návrh. Moje meno svietilo na tabuli päť minút.

 • Ruch v sále.

 • Pretože pán poslanec Krajči nepotrebuje nijaké zvolenie, aby sa zúčastnil prerokovania tejto "ostudnej" kauzy, ktorú chcete spustiť v predvečer Februárového víťazstva pracujúceho ľudu...

 • Pán poslanec, toto nie je rozprava, to nie je procedurálny návrh.

  Prosím vás, zapojte pána poslanca Gašparoviča.

 • Skutočne, prestaňte s maďarským terorizmom. Nechajte ma dohovoriť, mám procedurálny návrh.

 • Ruch v sále.

 • Zapojte, prosím vás, mikrofón pre pána poslanca Gašparoviča.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh.

 • Pán podpredseda, musím podporiť slová pána poslanca Cupera. Mal právo na procedurálny návrh, až potom ste mali dať hlasovať, pretože to nebola prihláška do rozpravy z jeho strany. To po prvé.

  A po druhé, chcem reagovať na vaše vyjadrenie, že schôdza začne o 9.00 hodine a že toto bude ako prvý bod.

  Myslím si, keďže pán poslanec Krajči je mimo Bratislavy, je na liečení, že by toto prvým bodom nemalo byť, alebo nech schôdza nezačne o 9.00, ale o 10.00 hodine.

  A po tretie, pán poslanec Krajči je riadnym poslancom, aj ďalej bude riadnym poslancom, takže Národná rada mu nemusí umožňovať vystúpenie, na to má právo zo zákona. To dávam návrh, aby to nebolo na tú 9.00 hodinu.

 • Opäť nebolo zrozumiteľne počuť vystúpenie poslanca Cupera.

 • Ďakujem. Opakujem po tretíkrát, že si dovoľujete oprávnenie, ktoré vám z rokovacieho poriadku nevyplýva.

 • Prečítajte si rokovací poriadok.

 • Ja som mal procedurálny návrh. Presne ten, ktorý zopakoval po mne pán poslanec Gašparovič.

 • Ruch v sále.

 • Nemáte právo nedať mi slovo. To si dovoľte až vtedy, keď budete sedieť v budapeštianskom parlamente. Zatiaľ sedíte, žiaľ, na škodu Slovákov v slovenskom.

 • Pán poslanec, nehnevajte sa, hovorte k téme.

  Pán poslanec Kováč.

 • Ja by som rád vysvetlil pánom poslancom z HZDS, že umožnenie vystúpenia v parlamente neznamená to, že tu môže hovoriť. Samozrejme, je poslancom Národnej rady, kedykoľvek sa zúčastní.

  Ja som mal skôr na mysli to, že vzhľadom na to, že pán poslanec je na liečení, aby Národná rada pre neho zabezpečila dopravu do Bratislavy a späť, aby sa mohol zúčastniť rokovania a odísť.

 • Ďakujem.

  Dávam procedurálny návrh: Hlasovať o zrušení predchádzajúceho uznesenia a prijať nové uznesenie, kde nebude parlament súhlasiť, aby sa mohol zúčastniť, pretože takto to potom pôjde do masmédií, čo bude úplne skresľovať právnu situáciu, ktorá existuje.

  A na záver. Tiež protestujem, pán predsedajúci, voči tomu, že ste nedali možnosť predniesť procedurálny návrh pánu poslancovi Cuperovi. Porušili ste rokovací poriadok.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

  Chcem vás upozorniť na jedno. Ako som mala možnosť začuť z jedného rozhovoru, že sa chystáte o historický prelom v tomto parlamente, chcem vám povedať jednu vec. Pán poslanec Krajči sa zúčastnil mandátového a imunitného výboru na prerokúvaní tejto kauzy v pondelok. V pondelok mu bolo týmto výborom a jeho pánom predsedom povedané, že sa bude prerokúvať jeho kauza na marcovej schôdzi. A keď sa pýtal, či môže odísť na liečenie, bolo mu povedané áno.

  Čiže vidieť, že si robíte bláznov z ľudí, ale nielen zo svojich kolegov, ale aj z nás ostatných, pretože určite veľmi dobre viete, že dnes večer mali z troch poslaneckých výborov tohto parlamentu odísť poslanci na rokovanie do NATO do Bruselu.

  Takže toto im treba oznámiť, ako si robíte ad hoc schôdzu a ad hoc program.

 • Opäť nebolo zrozumiteľne počuť vystúpenie poslanca Cupera.

 • Pán predseda parlamentu,

  dôrazne vás žiadam, ak mi pán poslanec, podpredseda tohto parlamentu pán Bugár odňal právo predniesť procedurálny návrh, tak upozornite jeho súkmeňovcov, aby nás slovenských demokratov neterorizovali.

 • Pán poslanec, žiadni súkmeňovci. Nie je rozprava.

  Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím o tom mojom procedurálnom návrhu dať hlasovať. A ďalej upozorňujem, že tak poslanci, ako aj pán poslanec Krajči má nárok 24 hodín na preštudovanie materiálu, ktorý má byť prerokovaný. Preto prosím stanoviť čas začatia rokovania o danej téme tak, aby bol dodržaný rokovací poriadok.

 • Ďakujem.

  Jediný pozmeňujúci návrh, o ktorom sa dá hlasovať, je pozmeňujúci návrh pána poslanca Gašparoviča. To znamená, pán Gašparovič navrhuje, aby sme zajtra o tomto bode začali rokovať o 10.00 hodine. Takže ak je s tým všeobecný súhlas, ani hlasovať o tom nemusíme.

  Žiada niekto, aby sme o tom hlasovali?

 • Hlasy v sále.

 • Áno, dobre, budeme hlasovať.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 36 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh Národná rada neschválila.

  Pani poslankyňa Tóthová, o vašom návrhu sa nedá hlasovať, lebo Národná rada schválila pozmeňujúci návrh, ktorý navrhoval pán poslanec Kováč. Navrhoval ho v mene štyroch poslaneckých klubov podľa zákona.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie je to v rozpore s rokovacím poriadkom. Povedzte mi, kde to je.

 • Reakcia z pléna.

 • Samozrejme, aj o tomto budeme hlasovať, ale najprv to musí prejsť. Teraz sme hlasovali o tom, či to bude o deviatej, o desiatej. To znamená, že budeme aj o tom hlasovať, či Národná rada skráti 24-hodinovú lehotu. Ale to sme nemohli urobiť skôr. To sme, pani poslankyňa, nemohli urobiť skôr. Jedine vtedy, ak Národná rada sa rozhodne. A rozhodla sa, že tento bod zaradí. Pred chvíľočkou sme hlasovali, na kedy ho zaradí.

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper.

 • Opäť nebolo zrozumiteľne počuť poslanca Cupera.

 • Žiadam, aby sme hlasovali o skrátení lehoty.

 • Bude, pán poslanec, nehnevajte sa, aj o tom budeme hlasovať.

 • Keď ide o taký závažný bod. Samozrejme, vám ide o historický moment v tomto parlamente.

 • Pán poslanec, nie je rozprava. Procedurálny návrh dávajte. Nie je rozprava, k žiadnemu bodu sa nevedie rozprava.

 • Podľa rokovacieho poriadku sme mali hlasovať o skrátení lehoty.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda,

  prevrátili ste všetko na ruby. Absolútne jasne logika hovorí, že ak máme o tom rokovať zajtra o 9.00 hodine, tak musí tomu predchádzať schválenie na skrátenie lehoty. A až potom môžeme hlasovať o tom, ak bude súhlas Národnej rady, že súhlasí so skrátením lehoty, potom môžeme hlasovať o tom, kedy sa toto rokovanie uskutoční.

 • Ak dovolíte, ďakujem za slovo.

  Podľa § 25 "rokovanie o jednotlivých bodoch programu schôdze Národnej rady nemožno začať, ak neboli poslancom najneskôr do 24 hodín pred začatím rozpravy odovzdané všetky písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad na rokovanie, ak Národná rada nerozhodne inak".

 • Vážený pán predsedajúci,

  opätovne vás upozorňujem, že ste porušili rokovací poriadok - § 25. Vy môžete dať hlasovať o 9.00 hodine, ale prv musíte mať odhlasované, že skracujete lehotu. A v takej vážnej veci skrátiť lehotu je viac ako opovážlivé.

  Preto žiadam, aby sa hlasovalo, že zajtra sa bude o tomto bode programu rokovať o 15.00 hodine. Začne sa rokovať, to bude asi tých 24 hodín od rozdania tohto materiálu.

 • Pani poslankyňa, keby ste aspoň trošku dávali pozor. Ja som povedal "predpokladám". Predpokladám, že budeme hlasovať o 9.00 hodine. Nedal som návrh. Potom pán poslanec Gašparovič dal návrh, aby sme hlasovali o 10.00 hodine, teda o tomto bode aby sme začali rokovať.

  Takže ďalej pán poslanec Orosz.

 • Ak dovolíte, prosím vás pekne, práve chcem poukázať na to, o čom sme hlasovali. Pán poslanec Roman Kováč navrhol, aby zajtra bol prvým bodom rokovania.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie, on neuviedol čas. Uviedol len to, aby to bol prvý bod rokovania. A toto sme odsúhlasili. Nebol ešte stanovený čas.

  To znamená, ak sa má skrátiť táto lehota, tak je potrebné podať procedurálny návrh. Jeden z týchto návrhov podal už pán poslanec Maxon a ten neprešiel.

 • Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby sme pre snemovňu nechali predložiť autentický stenografický záznam výroku pána poslanca Romana Kováča.

 • Pán poslanec, nehnevajte sa, to nie je nutné.

  Ešte raz vám zopakujem, on nenavrhol o koľkej hodine.

 • Pán podpredseda, ja sa hnevám.

 • Viete čo, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Tóthovej, ktorá navrhla, aby sme opäť hlasovali, aby sme začali rokovať o tomto bode o 15.00 hodine.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  To znamená, že tento návrh nebol schválený.

  Podávam ďalší návrh, aby Národná rada súhlasila s tým, že skrátime 24-hodinovú lehotu.

  Nech sa páči, hlasujme o tomto procedurálnom návrhu.

  Prezentujme sa a hlasujme. Ako prvý bod o 9.00 hodine.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh bol schválený Národnou radou, to znamená, o tomto bode programu budeme rokovať zajtra o 9.00 hodine.

  Budeme pokračovať v rokovaní

  návrhom na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne.

  Procedurálne návrhy?

  Pán poslanec Gašparovič - procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci,

  nemám procedurálny návrh. Mám otázku, na ktorú mi môžete odpovedať a nemusíte. Čo keď o deviatej tu pán poslanec Krajči nebude, pretože nebude môcť prísť? Jeho právo obhajoby je jednoznačné. Aj oboznámenia sa s materiálom. Preto som žiadal Národnú radu, aby termín posunula. Neviem, čo vám záleží na jednej alebo troch hodinách. Nechápem to - alebo to veľmi dobre chápem.

 • Pán poslanec Tkáč, máte procedurálny návrh?

 • Áno, samozrejme, pretože vy ste utlmili môj návrh. Ja som - a opätovne to zvýrazňujem - žiadal...

 • Zvuk mobilného telefónu.

 • Odmietam vystupovať v parlamente.

 • Prosím vás, vypnite tie mobilné telefóny.

 • Prosím, aby mi znovu nabehol čas. Ospravedlňujem sa, ale odmietam v tomto parlamente pri mobile diskutovať.

 • Nech sa páči, ešte raz zapnite pána poslanca.

 • Zvuk mobilného telefónu.

 • Opätovne odmietam diskutovať, pán podpredseda.

 • Hlasy z pléna.

 • Nech sa páči, beží vám čas.

 • Ukradli ste mi tých pár sekúnd, ale ja sa znovu vraciam k svojmu návrhu, ktorý ste utlmili, že žiadam, aby bol snemovni predložený autentický stenografický záznam výroku pána poslanca Romana Kováča, o čom sme hlasovali a akým spôsobom on navrhoval tieto veci, pretože vy ste to utlmili. A ja by som chcel vedieť, o čom táto snemovňa hlasovala. To, čo pán Roman Kováč navrhol, chcem, aby snemovňa mala autenticky prečítané. Podľa toho môžeme potom hodnotiť v podstate aj ďalšie hlasovania, ktoré prebehli v tejto kauze. Je to môj procedurálny návrh.

 • V poriadku. Ja v tom nevidím problém. Žiada niekto, aby sme o tomto hlasovali?

 • Ak je totiž všeobecný súhlas, môžeme aj bez toho.

  Prečítajte si rokovací poriadok.

  Ale dám o tom hlasovať. Pán poslanec žiada autentický záznam.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh nebol akceptovaný.

  Ďakujem. Budeme pokračovať.

  Pani poslankyňa, máte procedurálny návrh?

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Cuper, prosím vás, správajte sa tak, ako sa to patrí.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Beží mi čas.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci..

 • Hlasy z pléna.

 • Pevne verím, že na balkóne sú zástupcovia médií a budú vidieť, že sme si väčšinou odhlasovali, že sme nepočuli to, čo sme počuli. Aj to je možno pre budúcnosť a pre históriu zaujímavé.

 • Ďakujem.

  V rokovaní budeme pokračovať

  návrhom na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne.

  Návrh ste dostali ako tlač 134, ku ktorému je pripojená aj správa Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie o prerokovaní návrhu vo výbore. Súčasťou materiálu je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Prosím povereného člena Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie poslanca Dušana Švantnera, aby návrh uviedol.

  V súlade s uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie by sme potom mali hlasovať verejne, ale najprv prosím pána poslanca, aby prečítal správu tohto výboru.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážení členovia vlády,

  vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie predniesol nasledujúci materiál.

  Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie bol dňa 4. februára 1999 doručený list od prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Ivana Saktora o návrhu na personálnu zmenu zástupcu odborových zväzov a záujmových združení občanov v správnej rade Slovenskej poisťovne. František Kurej, zástupca odborových zväzov a záujmových združení občanov, sa písomne vzdal funkcie člena v správnej rade Sociálnej poisťovne.

  Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky navrhla do správnej rady Sociálnej poisťovne zvoliť Petra Gajdoša za zástupcu odborových zväzov a záujmových združení občanov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky dňa 12. februára 1999. Výbor konštatoval, že návrh bol predložený v súlade s § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh na odvolanie zástupcu odborových zväzov a záujmových združení občanov, súhlasil s návrhom a

  1. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odvolať zástupcu odborových zväzov a záujmových združení občanov Františka Kureja zo správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval predložený návrh na voľbu zástupcu odborových zväzov a záujmových združení občanov, súhlasil s návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť zástupcu odborových zväzov a záujmových združení občanov Petra Gajdoša za člena správnej rady Sociálnej poisťovne;

  1. odporúča hlasovať o odvolaní člena zo správnej rady Sociálnej poisťovne verejne,

  2. odporúča takisto hlasovať o voľbe člena správnej rady Sociálnej poisťovne verejne.

  Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím vás, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Do rozpravy sa písomne prihlásil pán poslanec Engliš.

  Nech sa páči, máte slovo. Vy ste jediný písomne prihlásený.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  vážení hostia

  a všetci poistenci Sociálnej poisťovne,

  návrh Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky na pána Gajdoša, viceprezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, máte predložený. Je to však návrh za poistencov. Konfederácia automaticky predkladá návrh za pána Kureja. V tomto prípade nemôžem akceptovať to, že sa Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky pasuje za zástupcu všetkých poistencov v Slovenskej republike, pokiaľ nie sú predložené návrhy od iných odborových združení, ktoré nie sú združené v Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky. Sú to napríklad Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Konfederácia umenia a kultúry a ďalšie odborové združenia a zväzy na železnici, v umení, v štátnej správe, ale aj v priemysle. Nejde o malý počet odborárov. Podľa mojich odhadov ide o 60 tisíc poistencov.

  Iste, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky je najreprezentatívnejšou odborovou organizáciou a právom jej zastúpenie v správnej rade Sociálnej poisťovne patrí. Má členskú základňu dnes niečo vyše 800 tisíc ľudí. Teraz má zastúpenie tromi členmi v správnej rade, t. j. členmi, ktorých navrhla Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky. Sú odborové zväzy a združenia, ktoré majú záujem o vstup do konfederácie, ale vzhľadom na nezhody vo vedení alebo konkrétne špičkových funkcionárov týchto zväzov nie sú prijaté do konfederácie.

  Samozrejme, ten, kto je v konfederácii, diktuje podmienky tým, ktorých nechce, aby snem konfederácie prijal. Tak je to napríklad v prípade Odborového zväzu Metalurg, ale aj ďalších. Čiže na nezhody šéfov trpia rádoví členovia, rádoví poistenci. To predsa nemôžeme podporovať.

  Všetci poistenci musia mať zastúpenie v správnej rade takejto inštitúcie, akou Sociálna poisťovňa bezpochyby je. Buď teda konfederácii neschválime toto ďalšie miesto v správnej rade Sociálnej poisťovne a do najbližšej schôdze Národnej rady dáme možnosť, aby sa o miesto zaujímali tie odborové združenia, ktoré sú mimo konfederácie, alebo konfederácia urobí dohody s uvedenými odborovými združeniami a odborovými zväzmi o zastupovaní ich členov, teda poistencov v správnej rade Sociálnej poisťovne. S niektorými odborovými združeniami podľa informácie aj pána viceprezidenta Kollára, a myslím si, že to odznelo aj v masmédiách, už konfederácia má dohody napríklad s Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska. Aspoň tak to bolo teda aj za môjho účinkovania v konfederácii.

  Myslím si, že tieto odborové zväzy, ktoré prejavili záujem o členstvo v konfederácii a neboli prijaté z uvedeného dôvodu, privítajú možnosť takto participovať na činnosti konfederácie a zastupovať vlastne svojich poistencov. Je to v záujme všetkých poistencov z radov odborárov. Myslím si, že konfederácia a odborové zväzy v nej združené disponujú s oveľa lepším personálnym potenciálom, čo je logické, majú väčšie finančné možnosti ako samostatné odborové združenia mimo konfederácie. Ale ak tieto združenia mimo konfederácie majú lepších odborníkov ako Konfederácia odborových zväzov, treba im túto možnosť, zastupovať poistencov, dať.

  Je preto v záujme všetkých poistencov, ktorých v podstate aj my tu zastupujeme, aby sme hlasovanie o obsadení voľného miesta po odvolanom pánu Kurejovi, predpokladám, že ho odvoláme, aby sme zadosťučinili zákonu, po odvolanom pánu Kurejovi presunuli na ďalšiu schôdzu Národnej rady a počkali na vyjadrenie zástupcov ostatných odborových združení, ktoré nie sú súčasťou konfederácie. Činnosť správnej rady tým nebude narušená. Je to korektný prístup z našej strany. Neunáhlime tento dôležitý akt, zvlášť, ak vonku protestujú kováci voči neriešeniu ich problémov. Upozorňujem na to preto, že tento problém môže byť v konečnom dôsledku veľkým sporom, o ktorý sa my pričiníme, ak nezvážime moje návrhy.

  Môj pozmeňujúci alebo procedurálny návrh znie, aby sme hlasovanie o obsadení voľného miesta po odvolanom pánu Kurejovi presunuli na ďalšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a počkali na vyjadrenie zástupcov ostatných odborových združení, ktoré nie sú súčasťou konfederácie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec bol jediným písomne prihláseným poslanom. Preto sa pýtam, kto sa hlási ústne. Môžem písať: pán poslanec Kalman, pán poslanec Tkáč. Hlási sa ešte niekto ústne do rozpravy? Nie. Týmto uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu a odovzdávam slovo pánu poslancovi Kalmanovi.

  Pán poslanec Kováč, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  bolo by asi dobré, keby pán poslanec Engliš spresnil, aký má návrh. Pretože ak ide o procedurálny návrh, tak potom sa o ňom hlasuje bez rozpravy a mali sme o ňom hlasovať hneď teraz. Alebo ak ide o iný typ návrhu, ako ho nazval, teda pozmeňujúci, tak potom sa o ňom hlasuje inokedy. To po prvé.

  Po druhé, som rád, že bývalý prezident Konfederácie odborových zväzov vystúpil takto. Myslím si, že to tiež bude uložené v historických knihách o rokovaní tohto parlamentu.

  Po tretie, chcem povedať, že uznávam, samozrejme, samostatne fungujúce odborové zväzy, ale pokiaľ sa dobre pamätám, tak reprezentatívnosť orgánov mala byť dohodnutá na úrovni odborov medzi sebou. Nie, aby Národná rada robila meritórneho rozhodcu, kto je a kto nie je reprezentatívny orgán, kto má alebo nemá právo navrhovať do parlamentu, do orgánov. To tu nikdy nebolo. Toto je vec, ktorá je vnútroodborová vec, a túto vec si musia vyriešiť orgány samé.

  Navyše myslím si, že bol dostatočný priestor vzhľadom na to, že pán Kurej bol vymenovaný za štátneho tajomníka a prestal reprezentovať odbory, bol tu dostatočný časový priestor, aby ostatné odborové zväzy dali návrh na svojho člena a žiadali, aby človek, ktorý nereprezentuje už odbory, odstúpil z tejto funkcie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Mesiarik.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Kolegyne, kolegovia,

  chcem k vystúpeniu pána poslanca Engliša len vysloviť počudovanie nad tým, že takýmito vecami zaťažuje Národnú radu, plenárne zasadnutie, pretože vo výbore sme si to predsa vyjasnili za prítomnosti zástupcov konfederácie. Bolo to vyjasnené v období, keď pán Kurej vstupoval do tejto funkcie, pretože sú urobené dohody s ostatnými centrálami a je to v súlade aj s tým, čo pán Kováč hovorí, že skutočne medzi odbormi muselo dôjsť k dohode a došlo k dohode o zastúpení v tomto orgáne. Nevidím problém a neodporúčam vôbec zvažovať, aby sme tento problém nevyriešili dnes.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Aibeková.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  chcem podporiť vystúpenie pána poslanca Engliša v tom, že skutočne by sa malo odložiť hlasovanie o zástupcovi zamestnancov v správnej rade Sociálnej poisťovne. Predsa na tých ďalších dvoch, ktorí reagovali na pána Engliša, v zákone sa nikde nehovorí o zástupcoch odborov. V zákone sa hovorí o zástupcoch, citujem, "zástupcoch zamestnancov a ďalších záujmových skupín a združení občanov". A mne skôr prekáža, že nebol daný priestor a gestorský výbor neoslovil práve tieto záujmové skupiny a združenia občanov, pretože aj ony majú právo navrhovať svojho zástupcov.

  Myslím si, že tu netreba vyvolávať nejaké spory, či tá alebo oná odborová centrála, pretože má tu právo prísť aj desať, aj dvadsať návrhov týchto záujmových združení a skupín, ktoré zastupujú občanov. V tom vidím problém, a preto navrhujem, aby sa skutočne hlasovanie oddialilo. Že sa o tom rokovalo v gestorskom výbore, je pochopiteľné, ale plénum má takisto právo sa k tomuto vyjadriť, a preto si myslím, že by sa mali brať do úvahy aj tieto návrhy. Prečo by to vždy mali byť iba odborári, keď sú skutočne roztrieštení a majú toľko medzi sebou sporov? A myslím si, že je tu veľká skupina občanov, ktorí by nás mohli zastupovať v správnej rade Sociálnej poisťovne. Prikláňam sa, aby sme hlasovali o tom, že sa tým bude parlament zaoberať až potom, ako gestorský výbor požiada týchto občanov, aby mohli delegovať svojich zástupcov.

 • Vážený pán predsedajúci,

  mám procedurálny návrh podľa § 34 rokovacieho poriadku, aby sme si uvedomili výklad § 142, že pred niekoľkými chvíľami Národná rada protizákonne rozhodla o tom, že zajtra bude hlasovanie o žiadosti o stiahnutie vydania súhlasu na trestné stíhanie, pretože podľa § 142 druhá veta - "Národná rada rozhodne o žiadosti na najbližšej schôdzi po predložení správy mandátového a imunitného výboru odo dňa, keď túto žiadosť predseda Národnej rady dostal". To znamená, domnievam sa, že Národná rada hrubo porušila § 142 zákona o rokovacom poriadku, a odporúčam, aby sa týmito otázkami zaoberalo vedenie parlamentu, pretože v rozpore s § 142 zajtra by sme mali rokovať o takej závažnej veci, ako je žiadosť o stíhaní alebo vydaní súhlasu na trestné stíhanie. § 142 sme porušili pred chvíľou.

 • Pán poslanec, týmto návrhom sa zoberal aj príslušný výbor. Ale, samozrejme, ja si myslím, keďže je tu dosť vášnivá diskusia k tejto otázke, aj keď sme to uzavreli, tak niet žiadnych zábran, aby sme k tomu grémium nezvolali. Momentálne však rokujeme o inom bode, takže vám navrhujem, aby sme sa vrátili k meritu.

  Nech sa páči, pán poslanec Kalman, vy ste sa prihlásili do rozpravy.

 • Vážený pán podpredseda,

  vážení členovia vlády,

  vážená Národná rada,

  dovoľte aj mne, aby som sa vyjadril k predloženému materiálu v podobnom duchu alebo intenciách toho, čo povedal pán poslanec Engliš. Tiež som pracoval v odboroch dlhé roky. Určitý čas som bol aj na čele tripartity a dovolím si tvrdiť - a ja som sa nikdy nehanbil povedať a budem to znovu zdôrazňovať -, že by som bol najradšej, keby bola jedna odborová centrála na Slovensku, a pokiaľ možno čo najsilnejšia, pretože len v tomto duchu, v takomto rozsahu môže skutočne dôstojne reprezentatívne presadzovať záujmy svojich zamestnancov alebo pracujúcich.

  Treba však vychádzať z toho, to platí tak pre odborovú organizáciu, ako pre odborové zväzy alebo pre celoštátnu centrálu, že práve parlament schválil zákon o pluralite odborov a že táto pluralita platí v základných organizáciách, ale zatiaľ sa nepresadzuje na vyšších štruktúrach.

  Predchádzajúca vláda, vychádzajúc aj zo svojho vtedajšieho programového vyhlásenia vlády, v záujme posilnenia občianskej spoločnosti, v záujme umožnenia všetkým subjektom, ktoré sú rozhodujúce podieľať sa na participácii sociálnej, podieľať sa na sociálnom dialógu, vytvorila ekonomickú sociálnu radu. Je pravda, že vyvolala veľký ohlas a rôznu polemiku. Mnohí ju chápali ako určitú protiváhu vtedajšej Rade hospodárskej a sociálnej dohody. Nebola to protiváha Rade hospodárskej a sociálnej dohody, pretože existovali paralelne vedľa seba, len s tým rozdielom, že jedna na základe Konfederácie odborových zväzov, ich požiadavky, v tom čase nefungovala.

  Preto by som sa aj ja prikláňal k názoru, aby návrh, ktorý dnes tu máme, pretože mám informácie opačného charakteru, to, čo povedal pán poslanec Mesiarik, že ide o dohodu, ja som bol ináč informovaný práve niektorými predstaviteľmi iných odborových zväzov, nielen v Metalurgu, zo Všeobecného odborového združenia, z Odborového združenia železníc a podobne, že k takejto dohode zatiaľ neprišlo a chcú sa etablovať aj oni na politickej a sociálnej scéne. Myslím si, že majú pravdu o to viac, že v tomto momente skutočne nejde len o členov odborového hnutia, ale ide o poistencov, a je ťažko hovoriť, kto koho a koľko zastupuje.

  Z tohto momentu si teda myslím, že ak chceme uplatniť alebo dať možnosť uplatniť sa aj iným subjektom, je to práve veľká možnosť. Je to práve veľká možnosť zapojiť do toho aj ďalšie odborové zväzy, aby sa podieľali na participácii. Hovorím to aj z toho dôvodu, že tak ako všetko je vo vývoji, vo vývoji je aj odborové hnutie na Slovensku. Mám informácie alebo mám poznatky, že práve tieto odborové zväzy majú podľa ich stratégie, ktorá je ich vnútorná a im špecifická, tendenciu sa rozširovať a rozširovať aj z hľadiska členskej základe.

  Z tohto pohľadu si skutočne myslím, že by sme mali zvážiť, či by sme v tomto prípade určitý monopol v tomto prípade Konfederácie odborových zväzov mali zachovávať. O to viac, ako som už hovoril, zatiaľ k dohode, ako mám informácie, neprišlo. Preto sa pripájam k upresnenému návrhu, ktorý predložila poslankyňa Aibeková, aby sme vrátili tento materiál a aby určitým spôsobom prišlo k rokovaniu iných odborových zväzov s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov a umožniť im dohodu.

  Určitým spôsobom, aj keď je to špecifické, plne súhlasím s tým, čo povedal alebo čo naznačil pán poslanec Kováč, že je to viac-menej dohoda alebo návrh jednotlivých strán - vlády, zamestnávateľov, zamestnancov - a že v tomto smere by sme tak nemali zasahovať, aj keď právo máme ako parlament. Aj napriek tomu si myslím, že je tu potrebné dať možnosť tým ďalším.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Faktická poznámka - pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán podpredseda,

  chcel by som vás upozorniť, že podľa § 34 ako poslanec Národnej rady mám právo podať procedurálny návrh, ktorý sa týka časového a vecného postupu rokovania Národnej rady, a nie je v rokovacom poriadku uvedené, že kedy.

  Vážené dámy, vážení páni, chcem upozorniť, že to, čo bolo v tejto snemovni odhlasované, to nemôže byť predmetom rokovania grémia Národnej rady, pretože § 142 jasne hovorí, ako je možné v tejto veci postupovať. Národná rada rozhodne o žiadosti na najbližšej schôdzi.

  Vážené dámy a páni, nemôže to byť na 10. schôdzi zasadnutia Národnej rady. Ak chcete dosiahnuť cieľ, ktorý sledujete, prosím, rešpektujte aspoň základné princípy rokovacieho poriadku.

 • Pán poslanec, nehnevajte sa, ale teraz vám prečítam celý § 142: "Národná rada po oboznámení sa so žiadosťou a na základe predloženej správy mandátového a imunitného výboru o výsledku jeho zistení rozhodne, či vydá súhlas na trestné stíhanie alebo disciplinárne stíhanie poslanca alebo na jeho vzatie do väzby. Národná rada rozhodne o žiadosti na najbližšej schôdzi po predložení správy mandátového a imunitného výboru odo dňa, keď túto žiadosť predseda Národnej rady dostal." Predseda Národnej rady túto žiadosť dostal 8. februára a najbližšia schôdza je 10. schôdza. Práve preto som navrhol, aby sme si sadli a na grémiu k tejto téme sa vrátili.

  Pán poslanec Tkáč.

 • Práve, že tento paragraf umožňuje dvojitý výklad, tak ja varujem, aby také vážne kroky, ako je hlasovanie o odňatí imunity, sme nespochybnili procesnými pravidlami, ktoré sú a ktoré vyplývajú z § 142. Tam skutočne, keby sme zabudli na tú vložku - "po predložení správy mandátového a imunitného výboru", tak budeme počítať lehotu odo dňa, kedy predseda Národnej rady dostal žiadosť o súhlas, o vydanie súhlasu na trestné stíhanie. Až vzhľadom na to, že tam je tá vsuvka - "po predložení správy mandátového a imunitného výboru", nastáva nová skutočnosť, ktorú dnes do časového radu musíme zaradiť. A v tejto súvislosti sa tak môže stať na inej, na ďalšej schôdzi, než je táto schôdza. Preto si myslím, že doterajšie hlasovanie o zajtrajšom bode rokovania je v rozpore s § 142 a musí to byť na ďalšej schôdzi Národnej rady, než je táto.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vy ste prečítali § 142 a tým ste oboznámili, myslím, všetkých tu prítomných, že jednoznačne možno rokovať o správe mandátového a imunitného výboru po predložení správy. Áno, ale na najbližšej schôdzi po predložení schôdzi. Je tam "na" jednoznačne uvedené, čiže vezmite si ešte raz ten zákon a prečítajte si ho. Ak to neurobíte vy, robím to ja. Národná rada rozhodne o žiadosti na najbližšej schôdzi po predložení správy mandátového a imunitného výboru odo dňa, keď túto dostal. To znamená, dostal pred touto schôdzou. Správa bola predložená dnes nám, čiže o tejto správe možno rozhodovať na najbližšej schôdzi parlamentu, a nie hneď na druhý deň a hneď o deviatej hodine a ešte aj po odsúhlasení, aby ani 24-hodinová lehota neplatila, aby sa mohol oboznámiť poslanec Krajči a pripraviť sa na náležitú obhajobu.

 • Pýtam sa všetkých poslancov, ktorí sú prihlásení na tabuli, či všetci majú procedurálny návrh. Ak nebudete mať procedurálny návrh, tak vám odoberiem slovo.

  Pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne.

  Pán podpredseda, môj procedurálny návrh znie, aby všetky výsledky hlasovania, týkajúce sa schôdze, ktorá mala začať zajtra, alebo rokovanie, ktoré malo začať o 9.00 hodine, vzhľadom na znenie § 142 boli anulované. Vážený pán podpredseda, vaše tvrdenie by obstálo vtedy, keby pán predseda Národnej rady bol tento bod zaradil na riadne rokovanie 10. schôdze Národnej rady.

 • Pán poslanec Sopko, predseda výboru.

 • Ďakujem za slovo.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  mne osobne ako predsedovi mandátového a imunitného výboru by naozaj vyhovoval neskorší termín, ale nemáte pravdu, ani poslankyňa pani Tóthová, aj keď je profesorka práva.

  Aj teraz ste, pani poslankyňa, v poslednom riadku, keď ste čítali, vypustili "odo dňa, keď túto žiadosť", ale nie "túto správu", "keď túto žiadosť predseda Národnej rady dostal". Takže, prosím, neskresľujte to, lebo vieme čítať aj ostatní, na to nemusíme mať právnický titul.

  A v tomto prípade odporúčam, aby sa urobil výklad trebárs v mandátovom a imunitnom výbore, ale text je jasný pre každého. Ale priznávam, že bol by som rovnako radšej, keby bol väčší časový priestor. Nie je tu porušený rokovací poriadok. A ja už som si aj dosť vytrpel, pokiaľ ide o pripomienky, prečo sme veci urýchľovali aj v mandátovom a imunitnom výbore. Prosím vás, pozrite sa do rokovacieho poriadku.

 • Pán poslanec Cuper, nech sa páči, faktická poznámka z miesta.

 • Reakcia poslanca.

 • Pán predsedajúci, nefunguje mikrofón. Musím hovoriť stade.

  Pán predsedajúci, táto téza, ktorú obhajuje pán predseda mandátového a imunitného výboru a ostatní poslanci vládnej koalície, by platila vtedy, keby imunitný výbor zasadol pred touto schôdzou. Pretože tak hovorí prvá časť tejto zdvojenej dispozície. Pre neprávnikov je ťažko vysvetľovať, čo je to zdvojená dispozícia, pretože je potrebné čítať tú poslednú vetu alebo prvú časť poslednej vety v súvislosti s tou druhou časťou prvej vety. Ale výbor zasadal až počas tejto schôdze, to znamená, môže byť rokovanie až na najbližšej schôdzi...

 • Ruch v sále.

 • ... ktorá bude po tomto čase, ako mandátový a imunitný výbor predložil túto správu. To znamená, dávam procedurálny návrh, aby toto hlasovanie, ktoré tu bolo o zaradení prerokovania na zbavenie imunity pána poslanca Krajčiho, bolo anulované a aby bolo prerokované až na najbližšej schôdzi, tak ako to stanovuje § 142 rokovacieho poriadku.

  Ďakujem, pán predseda, že ste ma tentoraz nechali dohovoriť. Chceli sme vám to povedať, už keď ste ma nenechali dohovoriť v predchádzajúcom vstupe.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Ja skutočne bez obštrukcií chcem znovu zopakovať, že druhá veta § 142, a chcem upozorniť, že tento zákon bol prijatý v koalično-opozičnej súhre v minulom parlamente, že táto druhá veta naozaj umožňuje dvojnásobný výklad. A pri takom závažnom rokovaní, ako je udelenie súhlasu na zbavenie imunity poslanca alebo vydaní súhlasu na trestné stíhanie, je skutočne treba absolútne strážiť dodržanie procesných noriem. Táto procesná norma by bola logicky v súlade s doterajším postupom Národnej rady, ak by tam nebola vsuvka - "po predložení správy mandátového a imunitného výboru". Vzhľadom na to, že sa počítanie času v tejto textúre § 142 začína od momentu podania správy, musí byť rokovanie o odňatí alebo udelení súhlasu na trestné stíhanie na najbližšej schôdzi, ktorou nemôže byť táto schôdza, ktorá je dnes. V tejto súvislosti odporúčam, aby sa znovu zišli kompetentní v tomto parlamente, pretože porušujete zákon a Ústavu Slovenskej republiky už tým, že predseda vlády protiústavne rozhodol o zmene a zrušení amnestie.

 • Pán poslanec, nevedie sa diskusia. To nie je procedurálny návrh.

  Prosím, zapojte pani poslankyňu Tóthovú.

 • A porušujete teraz § 142 zákona o rokovacom poriadku. Prosím, aby ste ne...

 • Opätovne žiadam a navrhujem procedurálne rokovať na najbližšej schôdzi, lebo keď si pozriete § 142, sú tam dve podmienky. Jedna je "odo dňa", to je určitá lehota.

 • Pani poslankyňa, toto nie je procedurálny návrh.

  Prosím vás, všetci poslanci, ktorí chcete k tejto téme diskutovať, ak nedávate procedurálny návrh, tak vám odoberiem slovo. Ja som navrhol, aby sme o tomto bode, o tomto probléme rokovali na grémiu. Takto to nemá význam.

 • Ja som dala procedurálny návrh, ktorý zdôvodňujem. Dajte ma zapnúť ešte raz.

 • Pán podpredseda, dovoľujem si navrhnúť Národnej rade, aby odhlasovala zmenu predsedajúceho tejto schôdze. Ja si vyprosím, aby ste mi brali slovo. Ja som veľmi presne povedal, že predseda vlády Dzurinda porušil Ústavu Slovenskej republiky tým, že rozhodol o zmene amnestie. Po zmene amnestie porušujete § 142 zákona o rokovacom poriadku. Kde sme?

 • Pán poslanec, toto nie je rozprava k bodu, ale máte možnosť dať procedurálny návrh.

 • Prosím, neberte mi slovo. Žiadam vás, aby ste mi nebrali slovo, pán podpredseda.

 • Odporúčam Národnej rade, aby odhlasovala zmenu predsedajúceho tejto schôdze. Ja si vyprosím, aby ste mi brali slovo v tejto Národnej rade. Porušujete aj ústavu s predsedom vlády na čele, aj rokovací poriadok.

 • Prosím vás, vypnite pána poslanca.

  Budeme hlasovať o zmene predsedajúceho.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tom, kto súhlasí so zmenou predsedajúceho.

  Prezentovalo sa 68 poslancov.

 • Hlasy z pléna.

 • Vážení páni poslanci, vzhľadom na situáciu, ktorá tu vznikla, a zbytočné emócie, navrhujem, aby sme...

 • Ruch v sále.

 • Vážený pán poslanec, nehnevajte sa. Vážený pán poslanec, dohodli sme sa, že budeme...

 • Reakcia poslanca z pléna.

 • Pán poslanec, nekričte.

  Páni poslanci, končím schôdzu, dnešnú schôdzu Národnej rady a žiadam všetkých zástupcov poslaneckého grémia, aby sme sa zišli tu vzadu za snemovňou.

 • Hlasy z pléna.

 • Zajtra začíname o 9.00 hodine.

  Vážení páni poslanci, možno, že som sa zle vyjadril. Končím dnešnú schôdzu, to znamená, že je prerušená dnešná schôdza. Zajtra - povedal som - pokračujeme o 9.00 hodine.