• Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  otváram tretí rokovací deň 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali tieto pani poslankyne a páni poslanci.

  Prosím o pokoj v rokovacej miestnosti, pani poslankyne, páni poslanci.

  Písomne o ospravedlnenie požiadali pán poslanec Delinga, pán poslanec Galbavý, pán poslanec Krajči a pán poslanec Jozef Prokeš.

  Skôr ako pristúpime k rokovaniu, chcem pripomenúť, že overovatelia hodinu po začatí rokovacieho dňa uzavrú prezenčnú listinu. Preto žiadam poslancov, aby svoju účasť na schôdzi dokumentovali svojím podpisom na prezenčnej listine.

  Podľa schváleného programu nasleduje

  návrh na zmenu Smerníc o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 140.

  Prosím teraz predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu pána Šebeja, aby návrh uviedol.

  Nech sa páči, pán poslanec Šebej.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil na našom rokovaní s návrhom na zmenu Smerníc o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v článku 11 bod 2, ktorý ste dostali ako tlač 140, ako spravodajca určený Zahraničným výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa na svojej 10. schôdzi dňa 10. februára 1999 zaoberal problematikou zmeny Smerníc o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Rokovanie vyplynulo zo vzťahu k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 120 z 3. februára 1999 o zmene Smerníc o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady a zamestnancov Kancelárie Národnej rady v článku 11 bod 2, kde predseda Národnej rady Slovenskej republiky, podotýkam, v súvislosti s rozpočtovým provizóriom v 1. štvťroku 1999 rozhodol o zmene v tom zmysle, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky s výnimkou predsedu a podpredsedov a zamestnanci Kancelárie Národnej rady budú používať pri zahraničných pracovných cestách lietadlom ekonomickú cenovú triedu s výnimkou zaoceánskych letov. Samozrejme, že nielen zaoceánskych, ale aj letov, ktoré sú na veľkú vzdialenosť, to znamená, povedzme keď niekto poletí do Moskvy alebo do Mongolska.

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prijal uznesenie v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady a navrhuje, aby článku 11 bod 2 znel:

  "Pri zahraničnej pracovnej ceste lietadlom môžu cestovať

  a) predseda a podpredsedovia Národnej rady v 1. cenovej triede,

  b) ostatní poslanci a zamestnanci najmä v cenovej triede ekonomická."

  Keďže Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky boli schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 10. marca 1995 a z 11. februára 1998 číslo 970, je potrebné, aby táto navrhovaná zmena smerníc bola rovnako schválená uznesením pléna Národnej rady Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som návrh uznesenia prečítal.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. februára 1999 k návrhu na zmenu Smerníc o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v článku 11 bod 2.

  Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenou Smerníc o uskutočnení zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v článku 11 bod 2, ktorý znie:

  "2. Pri zahraničnej pracovnej ceste lietadlom môžu cestovať

  a) predseda a podpredsedovia Národnej rady v 1. cenovej triede,

  b) ostatní poslanci a zamestnanci najmä v cenovej triede ekonomická."

  Predkladaciu správu máte pred sebou v laviciach a je k tomu aj príslušné uznesenie Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Šebejovi za uvedenie návrhu a otváram, vážené pani poslankyne, páni poslanci, k tomuto bodu programu rozpravu. Písomne som nedostal do rozpravy žiadne prihlášky. Hlási sa do rozpravy niekto ústne? Áno, pán poslanec Maňka, pani poslankyňa Keltošová. Uzatváram možnosť ďalšieho prihlasovania sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Maňka, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  návrh som dostal na stôl pred pár minútami a mám k nemu jednu pripomienku. V dôvodovej správe hovoríme o uskutočňovaní letov v ekonomickej triede s výnimkou zaoceánskych letov.

  Môj návrh znie, aby sme to dali do znenia zákona, to znamená do znenia zmeny smerníc. Preto navrhujem, aby v smerniciach v bode 2b bol text: "Ostatní poslanci a zamestnanci" - najmä vypustiť, lebo to veľa nehovorí - "v cenovej triede ekonomická s výnimkou zaoceánskych letov", a ešte tam môžeme dať trebárs čiarku, "a dlhých letov nad niekoľko kilometrov", aby to bolo naozaj jasné. Myslím si, že je lepšie, keď budeme mať aj zákony, aj smernice celkom jasné, to "najmä" všeličo hovorí.

 • Prosím, aby ste svoj návrh vyhotovili aj písomne a odovzdali ho pánu predkladateľovi.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  klub HZDS podporuje tento návrh. Dovoľte mi, aby som povedala pár vetami genézu. Pri poslednom viacdennom rokovaní v Štrasburgu minulý alebo predminulý týždeň sme sa pozastavovali nad tým, čo stojí jedna letenka v ekonomickej triede. A keďže je všeobecná snaha šetriť, tak si myslím, že hodinu a dvadsať minút letu z Viedne do Štrasburgu sa dá prejsť aj v triede ekonomická, nehovoriac o tom, že ako ministerka som tiež lietala ekonomickou triedou a ako veľvyslankyňa dokonca aj cez oceán. Ale o to tu teraz nejde.

  Podporujeme tento návrh a chcem len povedať pánu poslancovi Maňkovi, že slovo "najmä" znamená zaoceánske lety. Teda myslím si, že právnicky je jasné, keď sa tam dá slovo najmä a môžeme schváliť tento návrh v tomto znení. Klub poslancov HZDS, tak ako sme to v Štrasburgu navrhli, bude podporovať tento návrh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Keltošová bola posledná, ktorá sa prihlásila do rozpravy.

  Pán poslanec Šebej, chcete sa vyjadriť k predloženým návrhom z rozpravy? Áno.

 • Chápem návrh pána poslanca Maňku. Dovoľte mi však ako spravodajcovi povedať k tomu krátky komentár. Zastával by som stanovisko, aby sme slovo "najmä" ponechali, lebo je možné, že všetci poslanci budú musieť cestovať za okolností, keď bude nevyhnutné mať možnosť zmeniť letenku, a to je možné len v business class. V takých prípadoch považujem za zdôvodnené, keď je potrebné voľne narábať s časom príletu a odletu, aby výnimočne boli povolené po zvážení aj lety tou vyššou triedou. Letenky sú naozaj omnoho drahšie prvou triedou, teda business triedou, ale majú tú výhodu, že je až do poslednej chvíle letu možné meniť čas letu, možné je disponovať časom, čo trieda ekonomická nepripúšťa.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Šebej, zostaňte, prosím vás, za rečníckym pultom. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Maňku, tak ako ho uviedol v rozprave. Prosím, aby ste ho uviedli.

 • Pán poslanec Maňka navrhol upraviť text článku 11.

 • Hlasy v sále.

 • Už je koniec rozpravy, pán poslanec Baco. Teraz už nemôžete reagovať.

  Nech sa páči, pán poslanec Šebej.

 • Pán poslanec Maňka navrhol upraviť text článku 11 bod 2 odsek b) na toto znenie: "ostatní poslanci a zamestnanci v cenovej triede ekonomická s výnimkou zaoceánskych letov". Čiže vypustil slovo "najmä".

 • Moje stanovisko je, aby sme túto zmenu neschválili a slovo "najmä" ponechali.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Maňku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 21 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Navrhujem, aby sme hlasovali o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako som ho prečítal.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ako ho máte uvedené v tlači 140.

  Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že navrhované uznesenie sme schválili.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  ďalším bodom programu nášho dnešného rokovania je

  návrh na zriadenie Komisie Národnej rady Slovenskej republiky na revíziu Ústavy Slovenskej republiky.

  Návrh, ktorý predkladá ústavnoprávny výbor, ste dostali ako tlač číslo 139.

  Ústavnoprávny výbor poveril odôvodnením tohto návrhu člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Petra Kresáka. Prosím ho, aby tento návrh uviedol.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podáva návrh na zriadenie Komisie Národnej rady Slovenskej republiky na revíziu ústavy. Návrh ste dostali ako tlač číslo 139. Pán predsedajúci, je potrebné prečítať text návrhu?

 • Hlasy v sále.

 • Áno, pán poslanec. Prečítajte text.

  Prosil by som o pokoj v rokovacej sále. Pán poslanec Kováč, nech sa páči, sadnite si na svoje miesto, nerušte. Pán poslanec Kresák prednáša návrh ústavnoprávneho výboru a návrh na uznesenie Národnej rady.

 • Návrh znie:

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zriadenie Komisie Národnej rady Slovenskej republiky na revíziu Ústavy Slovenskej republiky

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

  a) zriaďuje Komisiu Národnej rady Slovenskej republiky na revíziu Ústavy Slovenskej republiky,

  b) vymenúva

  1. za predsedu komisie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského,

  2. za členov komisie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kresáka, Ivana Šimka, Ladislava Orosza, Lajosa Mészárosa, Petra Brňáka a Mariána Andela,

  c) zaväzuje komisiu, aby do septembra 1999 predložila Národnej rade Slovenskej republiky písomnú správu o nedostatkoch a problémoch obsiahnutých v Ústave Slovenskej republiky, o otázkach, ktoré by bolo v budúcnosti potrebné v tomto dokumente upraviť, a návrh ďalšieho postupu pri skvalitňovaní ústavného systému Slovenskej republiky."

  Vážený pán predsedajúci,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  návrh, ktorý sa uchádza o podporu ústavodarného a zákonodarného zboru Slovenskej republiky, predstavuje návrh na významné rozhodnutie. Jeho prijatie bude významným krokom k posilneniu demokratického mechanizmu Slovenskej republiky. Navrhované uznesenie totiž utvára predpoklady na čo najkomplexnejšie prehodnotenie súčasného ústavného systému a zároveň i jeho podstatné skvalitnenie v budúcnosti.

  Ako jeden z predkladateľov chcem vyjadriť presvedčenie, že nevyhnutným predpokladom stability ústavného systému je nielen poznanie úloh, ktoré plnia jednotlivé ústavné orgány, ale aj poznanie a čo najpresnejšie definovanie ich postavenia a vzájomných väzieb v celom ústavnom systéme. Je to nevyhnutné nielen preto, aby každý ústavný orgán mohol čo najlepšie plniť svoje úlohy, ale najmä preto, aby ústavné postavenie žiadneho z ústavných orgánov nebolo zdrojom zbytočných kompetenčných či iných ústavných konfliktov, ktoré sú brzdou úspešného fungovania celého ústavného systému.

  Zo všetkých uvedených dôvodov je ústava každého štátu nielen základným zákonom a právnou normou najvyššej právnej sily, ale je zároveň aj právnym vyjadrením oprávnení a povinností najvyšších orgánov štátu a definuje konštrukciu ich vzájomných vzťahov. Práve od obsahu ústavy závisí, ako budú fungovať jednotlivé štátne orgány, a teda ako bude každý zložitý spoločenský mechanizmus, akým štát nesporne je, úspešne alebo menej úspešne existovať.

  Ústava je však aj najvyšším garantom suverenity občana a jeho slobodného postavenia v štáte a spoločnosti. Aj preto musí byť tento dokument občanovi nielen logicky zrozumiteľný, ale musí mu vytvárať aj potrebný priestor na slobodné, občiansky zodpovedné rozhodovanie sa, no najmä musí občanovi garantovať možnosť účinne rozhodovať o čo najširšom okruhu verejných otázok. Ústava však musí občanovi poskytovať aj účinnú ochranu proti svojvôli všetkých orgánov verejnej moci. Nie poloprázdne ústavné deklarácie, ale konkrétne aplikovateľné a vynutiteľné ustanovenia robia pritom z každej ústavy dokument, ktorý občania dokážu vnímať a rešpektovať ako skutočne svoj základný zákon.

  S vedomím uvedeného predkladá Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh na zriadenie Komisie Národnej rady na revíziu ústavy. Členovia tejto komisie ako v rozsahu svojich vlastných odborných vedomostí a poznatkov, tak aj vedomostí a poznatkov sprostredkovaných z vlastných poslaneckých klubov a poznatkov sprostredkovaných zo širokého okruhu odborníkov, ktorí sa budú na práci tejto komisie spolupodieľať, by mali podrobiť obsah platnej ústavy potrebnej analýze z pohľadu správnosti nielen jej celkovej koncepcie, ale aj koncepcie a formulácií obsiahnutých v jej jednotlivých inštitútoch. Komisia by tak mala urobiť z pohľadu moderných ústavných trendov na konci 20. storočia a z pohľadu doterajších skúseností z praktického uplatňovania samotnej ústavy.

  Už dnes pritom vieme, že Ústava Slovenskej republiky ostala pri svojom vzniku veľa dlžná nielen základným atribútom parlamentnej formy vlády, na ktorej by mali byť postavené práve základné vzťahy najvyšších ústavných orgánov, ale aj niektorým demokratickým princípom, a teda ostala veľa dlžná samotným občanom Slovenskej republiky. Je totiž známou pravdou, že demokratický štát a jeho orgány existujú z vôle občanov, a nie naopak. Aj z týchto dôvodov je možné už teraz povedať, že sa ukazuje ako potrebné významnejšie posilniť nielen účasť občanov na správe vecí verejných, ale napríklad aj ochranu občanov v konaní alebo samotným konaním Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  Cieľom práce navrhovanej komisie na revíziu ústavy by však v prvom kroku nemalo byť predloženie konkrétneho legislatívneho textu či návrhov ústavných zmien alebo dokonca nového ústavného textu. Cieľom práce tejto komisie by mala byť potrebná analýza a inventarizácia súčasného ústavného stavu z hľadiska podstatných systémových zmien do budúcnosti. Výsledky práce komisie podložené potrebnými argumentmi by mali utvoriť dobrý podklad na rozvážne a najmä vyargumentované rozhodovanie sa ústavného orgánu Slovenskej republiky v oveľa zásadnejšej otázke, a to v otázke, aké podstatné kroky bude potrebné v budúcnosti podniknúť pre demokratickejší a stabilnejší ústavný systém, a rovnako aj v otázke, kam tieto kroky vlastne povedú.

  Vážené kolegyne a kolegovia, po konzultácii s podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre legislatívu si vám zároveň dovolím navrhnúť rozšírenie textu, ktorý máte pred sebou predložený ako tlač 139, o písmeno d) tohto znenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky

  d) odporúča vláde Slovenskej republiky, aby určila osobu, ktorá bude s komisiou spolupracovať a zabezpečovať jej potrebnú pomoc svojich odborných útvarov."

  Ako vychádza z tohto textu, o ktorý navrhujem doplniť predložené uznesenie, z textu uvedeného pod písmenom d), ide o potrebnú spoluprácu medzi komisiou a vládou, ktorá by sa mala vlastne realizovať prostredníctvom povereného člena. Dá sa predpokladať, že by to bol práve podpredseda vlády pre legislatívu.

  Vážené kolegyne a kolegovia, z uvedených dôvodov si vás dovoľujem požiadať o podporu navrhovaného uznesenia o zriadení Komisie Národnej rady Slovenskej republiky na revíziu ústavy, ako je to navrhované v parlamentnej tlači číslo 139 a ako to bolo doplnené o rozširujúci návrh.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kresákovi, členovi ústavnoprávneho výboru, za uvedenie návrhu a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Mészárosa, aby sa ujal funkcie spravodajcu v prípade tohto predloženého návrhu, ak by vznikli počas rozpravy nejaké iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby ich mohol uviesť.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Pán poslanec Cuper, pán poslanec Hofbauer. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pani poslankyňa Malíková, hlásite sa ústne do rozpravy k tomuto bodu programu? Lebo ste na svetelnej tabuli. Nie.

  Nech sa páči, pán poslanec Cuper.

 • Vážení páni poslanci,

  vážený pán predsedajúci,

  vážení hostia,

  myšlienka iniciovať v parlamente komisiu, ktorá by sa zaoberala medzerami platnej Ústavy Slovenskej republiky, nie je nová a nepriniesol ju ani tento parlament. Nové je na nej iba to, že v zmysle toho, že sa na Slovensku po voľbách udialo, nazvime to kontrarevolučným zvratom, ktorým sa dostali k moci naspäť sily, ktoré boli vo VPN, ktoré tento štát nechceli, a teraz, neviem si veľmi dobre predstaviť, ako chcú robiť ústavu štátu tí, ktorí tento štát nechceli.

  My sme boli za komisiu, ktorá by preskúmala problémy s fungovaním politického systému aj širšími problémami fungovania ústavnosti. Nemyslime si, že taká komisia v nejakom prípade môže urobiť ústavu, ktorá by bola mimo politických tlakov a mimo politických vplyvov. Takáto ústava bude poplatná politike súčasnej vládnej koalície, ktorá nie je priaznivo naklonená záležitostiam samostatnej Slovenskej republiky, a podľa toho zrejme asi aj návrh, ktorý by táto komisia zložená poväčšine z ľudí, ktorí tento štát nechceli, vypracovala, asi ťažko bude zodpovedať záujmom slovenského národa, slovenskej občianskej spoločnosti.

  Bol som od roku 1989 v rôznych ústavných komisiách, podieľal som sa na príprave rôznych ústavných dokumentov, na ich analýze a aj na tom, ako by mali vyzerať. Poznám politické tlaky, ktoré boli v predchádzajúcej komisii, ktorej kontinuitu bude zastupovať terajší pán podpredseda Fogaš, a viem, že to bude znovu ústava, ktorá sa aj napriek ubezpečeniu budúceho predsedu tejto komisie pána Kresáka nevyhne politickým formuláciám a nedokončeným proklamáciám, ktoré aj súčasná ústava obsahuje.

  Aj v predchádzajúcom funkčnom období sme boli proti tomu, aby Ústavný súd v mnohom smere deformoval Ústavu Slovenskej republiky nekompetentným výkladom, ako to bolo v prípade právomocí prezidenta, ale aj iných právomocí a prekvapuje ma, že v tej komisii budú sedieť ľudia, ktorí vtedy politiku vtedajšieho prezidenta Kováča presadzovali, ako napríklad pán predseda ústavnoprávneho výboru Orosz.

  Preto si myslím, že takáto komisia založená na neparitnom princípe, kde Hnutie za demokratické Slovensko má iba jedného zástupcu, nebude funkčná, nebude presadzovať záujmy slovenského národa, a preto ani ja nebudem za túto komisiu hlasovať.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Lexa má faktickú poznámku.

  Zapnite pána poslanca Lexu.

 • Pán predsedajúci, žiadam vás, aby ste nehovorili "zapnite pána poslanca Lexu". Hovorte o mikrofóne pána poslanca Lexu. Zapínať môžete elektrospotrebiče, Zajaca, Langoša alebo kohokoľvek iného, ale mňa nie.

  Chcem nadviazať na vystúpenie pána poslanca Cupera. Neodpovedá podľa návrhu, ktorý sa schvaľuje: Pavol Hrušovský predseda, Kresák, Šimko, Orosz a Mészáros majú byť členovia tejto komisie.

  Chcem zdôrazniť, že napríklad v prípade pána poslanca Šimka sú známe jeho verejné vystúpenia z rokov 1992, keď bol poslancom Federálneho zhromaždenia a veľmi zápalisto bojoval za zachovanie federácie. To znamená, neviem si predstaviť, čím chce tento človek prispieť k tomu, aby sa reformovala Ústava Slovenskej republiky.

  Čo sa týka zastúpenia tejto komisie, Hnutie za demokratické Slovensko má 43 poslancov zo 150, napriek tomu má v nej jedného zo siedmich podľa návrhu, ktorý predkladáte. To znamená, považujem to za nedemokratické, považujem to za štýl politiky, ktorý presadzujete, a na ktorom odmietam participovať. Samozrejme, že budem hlasovať proti vzniku takej komisie, ktorá má revidovať ústavu ľuďmi, ktorí boli proti vzniku štátu, ktorí zápalisto bojovali proti Ústave Slovenskej republiky a proti tomu, aké je zastúpenie, teda povedal by som, legitímne zvolených síl slovenského parlamentu od posledných parlamentných volieb. Nie je možné takýmto spôsobom dosiahnuť stav, ktorý by zodpovedal záujmom, štátnym záujmom Slovenskej republiky.

 • Chcel by som upozorniť na to, že sme už v roku 1992 veľmi rýchlo po prijatí Ústavy Slovenskej republiky upozorňovali na všetky nedostatky, ktoré ústava má. A od začiatku nešlo o to, či má existovať Ústava Slovenskej republiky, alebo nemá existovať Ústava Slovenskej republiky, ale o to, aká má byť táto ústava.

  Všetky výhrady, ktoré sme formulovali už v roku 1992, sa ukázali ako absolútne oprávnené a, bohužiaľ, musím povedať, prax za šesť rokov vlastne všetky naše konštatovania potvrdila a potvrdila ich v omnoho väčšej a rozsiahlejšej miere, akoby ktokoľvek z nás mohol predpokladať. Prišlo to dokonca tak ďaleko, že práve elementárne a základné nedostatky v Ústave Slovenskej republiky viedli takmer k tomu, že sa zastavil chod štátu, viedli k tomu, že dodnes nemáme zvoleného prezidenta republiky, viedli k tomu, že sa takmer nemali konať voľby a tak ďalej a tak ďalej.

  Dnes hovoriť o tom, že je akýmkoľvek spôsobom neprimerané, aby komisia na revíziu ústavy bola v tom zložení, v akom sa navrhuje, je jednoducho výsmechom tých ľudí, ktorí pôvodnú Ústavu Slovenskej republiky pripravovali, ktorí vedeli o tom, aké má základné, elementárne nedostatky, ktorí Ústavu Slovenskej republiky absolútne zneužívali a zneužívali ju vo všetkom, v čom bola zneužiteľná. Bola by hanba, keby práve títo ľudia sa mali vlastne podieľať na prvom kroku pri revízii ústavy.

 • Nech sa páči, pán poslanec Hofbauer.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  tlač číslo 139 - návrh na zriadenie Komisie Národnej rady Slovenskej republiky na revíziu Ústavy Slovenskej republiky predkladá materiál veľmi stručný, ale krajne kuriózny. V bode b) vymenúva sedemčlennú komisiu, ktorá má spracovať návrh na revíziu Ústavy Slovenskej republiky. Z týchto siedmich členov sú iba dvaja príslušníci, ktorí boli za vznik tohto štátu a hlasovali za zvrchovanosť Slovenskej republiky a za Ústavu Slovenskej republiky.

  Som veľmi rád, že tu pred mojím vystúpením vystúpil aj pán Zajac a poukázal na to, že Verejnosť proti násiliu v tom čase, teda v rokoch 1991 - 1992, poukazovala na nedostatky Ústavy Slovenskej republiky. Hlboko s tým súhlasím, pretože hlavným nedostatkom podľa Verejnosti proti násiliu v tom čase bolo to, že sa vôbec Ústava Slovenskej republiky pripravovala, a to, že sa Slovenská republika vôbec pripravovala na konštituovanie svojej vlastnej štátnosti. Máme historickú pamäť aj celkom normálnu ľudskú pamäť, pán Zajac, takže presne sa pamätáme na sedenia a rokovania i stretnutia na Jiráskovej ulici, kto za čo bol a kto akým nenávistným spôsobom proti slovenskej zvrchovanosti vystupoval. Tak teraz sa tu netvárte ako záchranca tohto štátu a obnoviteľ ústavnosti Slovenskej republiky, pretože vy ste od začiatku až do súčasnosti zaťatým odporcom tohto štátu. To, že tu sedíte, nie je dôkaz záujmu o tento štát, ale práve dôkaz proti tomu.

  Vo federálnom parlamente, vo Federálnom národnom zhromaždení som sedel spolu s mnohými poslancami. Viacerí z nich sa nachádzajú aj tu, či už v Národnej rade, alebo vo vláde. Veľmi dobre sa pamätám na vystúpenie Ivana Šimka vo federálnom parlamente, keď sa odhlasovalo ústavnou väčšinou a ústavnou formou ústavné rozdelenie česko-slovenskej federácie. Jeho vystúpenie označilo zánik spoločného štátu a zánik federácie za rozbitie Rímskej ríše barbarmi. Takže opäť aj tí, ktorí sú zapísaní v tomto zozname pod vienkom KDH, nech sa netvária, že idú zachraňovať tento štát a že bojujú za záujmy tohto národa, pretože od samého začiatku boli principiálne proti. Zdokumentovali to koniec koncov hlasovaním v Slovenskej národnej rade v júli 1992, keď boli proti zvrchovanosti Slovenskej republiky, a v septembri, keď boli proti prijatiu Ústavy Slovenskej republiky. Tak čo, vážení páni a dámy z týchto zoskupení, ktorí sa chvastáte tým, že vaše hlavné mesto je do súčasnosti Praha, čo chcete zlepšovať na ústave tohto štátu?

  Považujem za absurdné, aby spravodajcom k tomuto materiálu bol príslušník maďarského národa, maďarskej menšiny a príslušník maďarskej koalície, pretože som presvedčený o tom, že ústavu štátu má vytvárať predovšetkým štátotvorný národ v spolupráci so všetkými zúčastnenými menšinami, samozrejme, ale nie ako gestor. Ak by platil takýto princíp, tak, nech sa páči, nech ruskú ústavu robia Čečenci, nech juhoslovanskú ústavu robia Kosovci, nech sa pokračuje takýmto spôsobom a nemeckú ústavu nech robia Turci.

  Dámy a páni, bod c) zaväzuje komisiu. Ten, kto formuloval tento návrh a uznesenie, si pravdepodobne textáciu pomýlil s obdobím brigád socialistickej práce, keď sa zaväzovalo a robili sa záväzky. A navyše do septembra 1999. Čo je v septembri? Vtedy sa končí repná kampaň alebo zemiaková kampaň. Tak to ste si opäť pomýlili epochu a pomýlili ste si pozíciu. Pripravovať ústavu s termínovaním do septembra 1999? To azda nemyslíte vážne! Ale možno to aj myslíte vážne, veď vás poznáme.

 • Hlasy z pléna.

 • Čo sa týka ďalších materiálov a ďalších vyjadrení, ktoré odzneli a ktoré sú aj v materiáli, to, čo uviedol pán poslanec Kresák, že takáto komisia môže robiť revíziu alebo by mala teda vytvoriť podklady na revíziu Ústavy Slovenskej republiky, tak vyjadrujem presvedčenie, že takáto komisia môže zostaviť podklady výlučne pre revidované Slovensko. Nazvite ho Felvidék alebo nazvite ho hocijako, pretože v konečnom dôsledku tí piati koaliční predstavitelia v komisii budú hlasovať presne tak, ako ich zaviažu koaličné záväzky, koaličné dohody a v týchto koaličných záväzkoch má dominantné postavenie maďarská koalícia. Nenahovárajte si, že ste zvrchovaní poslanci zvrchovaného parlamentu. Nie ste a ani nimi nebudete.

  Takže zhrnuté a podčiarknuté, nie je možné tento návrh podporiť, ani ho nepodporím a odporúčam ho nepodporiť aj všetkým súdnym občanom a súdnym poslancom, ktorí to myslia s týmto štátom úprimne.

 • Pán poslanec Cuper sa hlási s faktickou poznámkou. Nie?

  Pán poslanec Zajac.

 • Vážený pán Hofbauer,

  vaše vystúpenie mi pripomenulo jednu klasickú anekdotu Rádia Jerevan.

 • Hlasy z pléna.

 • V tejto klasickej anekdote sa kladie otázka Rádiu Jerevan, či je pravda, že na Červenom námestí dávajú zadarmo autá. Odpoveď bola, áno, je to pravda až na to, že to nie je na Červenom námestí, ale na Sennom námestí, že to nie je v Moskve, ale v Novgorode, a že to nie sú autá, ale bicykle, a že ich nedávajú, ale kradnú.

 • Smiech v sále.

 • Takže váš príspevok išiel asi týmto smerom. Jednoducho nevidíte, pretože nechcete vidieť, nepočujete, pretože nechcete počuť, ale to je váš problém. To, o čo tu ide, sa týka rokov 1993 - 1998 a nedá sa zopakovať nič iné, iba to, že každý súdny ústavný právnik, a aj skupiny, ktoré sa pohybovali okolo Demokratickej strany, jednoducho v rokoch 1993 až 1998 veľmi často a veľmi dôrazne upozorňovali na to, aké veľké a základné medzery má Ústava Slovenskej republiky. Znova opakujem, čas potvrdil všetky výhrady, čas potvrdil, že všetky zlé momenty, ktoré boli do Ústavy Slovenskej republiky zakomponované, ste vy a poslanci HZDS zneužili a zneužili mierou vrchovatou. Nehanbím sa a nebojím sa povedať, že ste ústavu zneužili. Čiže nešlo len o to, že Ústava Slovenskej republiky nebola dobre pripravená, ale išlo v omnoho väčšej miere ešte aj o to, že ste vlastne Ústavu Slovenskej republiky zneužili až po kostnú dreň. A mohla by byť tá ústava akákoľvek, aj tak by ste ju zneužili, aj tak by ste išli až do krajností, tak ako ste išli do krajností a tak ako do krajností chcete ísť aj teraz.

 • Pán poslanec Šebej - faktická poznámka.

 • Dámy a páni,

  chcem povedať, že už mám plné zuby toho, aby nejaká hŕstka ľudí sama seba splnomocňovala na jediného majiteľa štátnosti a jediného zástancu záujmov ľudu tejto krajiny. Jednoducho to nie je pravda. Všetci, ktorí túto krajinu obývajú a majú občianske práva, majú právo aj rozprávať o forme, ktorú tento štát nadobudne a ktorú bude mať. Jednoducho to neprijímam, považujem to za nehoráznosť a drzosť.

  Druhá vec, ktorú som chcel povedať, pán Hofbauer, vy si naozaj myslíte, že niektorí z nás sa rodia s menšími právami len kvôli tomu, že ich rodičia majú inú národnosť? Sú občania tohto štátu, majú právo byť volení do parlamentu, a preto majú právo vykonať všetky funkcie, ktoré sú s tým spojené. Keby som to nepočul na vlastné uši, tak ani neverím, že sedím v demokratickom štáte.

 • Pán predsedajúci, chcem pripomenúť predrečníkovi, že ani nesedí v demokratickom štáte. Demokratický štát vyzerá trochu inak ako dnešné Slovensko. Vy ste z toho urobili jeden paškvil nedemokratického štátu, kde práve takáto menšina nafúkancov - a to zabudol pán Hofbauer povedať - chce terorizovať celý slovenský národ za pomoci ďalšej menšiny, maďarskej národnostnej menšiny.

  V každom prípade pán Zajac v Demokratickej strane v roku 1992 nebol, bol vo VPN, ale to hovorí iba o tom, že tento človek je schopný hovoriť každú chvíľu niečo iné. Aj to zabudol povedať pán Hofbauer. Pretože všetky tieto nedemokratické postupy, ktoré Ústavný súd odhlasoval, pán Zajac cez svoje hlasné trúby, ako je pán Hríb a ďalší, odobroval a dnes znovu rozpráva inak. Chcel by som mať takéto chameleónske kože, aby som ich prezliekal každú chvíľu podľa počasia.

  Pán Zajac, netvárte sa, že ste sa sem dostali vôľou občanov. Doviezol vás sem pán Čarnogurský na krídlach SDK. Inak by ste tu s pánom Šebejom asi ťažko sedeli.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predsedajúci, chcel by som vás poprosiť, mám procedurálny návrh, žiadam o 15-minútovú prestávku. Začína to tu prihorievať, bolo by dobré, keby sme si oddýchli.

 • Pán poslanec Kováč.

  Zapnite pána poslanca Kováča.

 • Hlas z pléna, že sa pridáva k návrhu na prestávku.

 • Odpoveď z pléna: Teraz.

 • SOP sa tiež pridáva k tomuto návrhu.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Prosím, aby poslanecké kluby skončili svoje rokovanie, aby sa pani poslankyne a páni poslanci dostavili do rokovacej miestnosti.

  Budeme pokračovať v prerušenej 10. schôdzi Národnej rady bodom programu - návrh na zriadenie Komisie Národnej rady Slovenskej republiky na revíziu Ústavy Slovenskej republiky. V prvom rade prosím poslanecký klub Slovenskej národnej strany, aby sa poslanci tohto klubu dostavili do rokovacej miestnosti. Pani poslankyňa Malíková bola posledne prihlásená do rozpravy.

  Prosím všetkých pánov poslancov, pani poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, lebo vidím, že nie sme v dostatočnom počte, aby sme boli uznášaniaschopní. O chvíľu budeme hlasovať.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Malíková.

 • Chcela som len oznámiť, že po porade klubu poslancov za Slovenskú národnú stranu navrhujeme, aby namiesto pána Andela v komisii na revíziu prípravy Ústavy Slovenskej republiky bola pani poslankyňa Eva Slavkovská. Čiže žiadala by som, aby ste toto akceptovali pri hlasovaní ako rozhodnutie nášho klubu.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pani poslankyňa Malíková bola posledná prihlásená do rozpravy. Mám považovať mená poslancov na svetelnej tabuli za prihlásených s faktickými poznámkami? Pán poslanec Benkovský? Nie.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, končím rozpravu o tomto bode programu a vyhlasujem ju za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán navrhovateľ pán poslanec Kresák. Nie.

  Teraz by som prosil spoločného spravodajcu pána poslanca Mészárosa, aby uviedol hlasovanie o tomto návrhu, vrátane pozmeňujúcich návrhov, ktoré vzišli z rozpravy. Bol jediný, čo podala pani poslankyňa Malíková.

  Nech sa páči, pán poslanec Mészáros.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  vážená Národná rada,

  z rozpravy vzišli dva podnety, dva návrhy. Prvý bol návrh pána poslanca Kresáka, ktorý navrhol rozšíriť predmetný návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o bod d) s týmto znením: "Odporúča vláde Slovenskej republiky, aby určila osobu, ktorá bude s komisiou spolupracovať a zabezpečovať jej potrebnú pomoc vo svojich odborných útvaroch."

  Navrhujem, aby sme hlasovali predovšetkým o tomto návrhu na rozšírenie uznesenia.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Mikloško, mali ste procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Chcem len povedať, že akceptujeme výmenu, na ktorej sa dohodla SNS a je to pre nás celkom prijateľné.

 • Predsa len ten návrh vzišiel z rozpravy. Budeme musieť o ňom hlasovať. Teda odporúčame, aby Národná rada akceptovala návrh poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany vymeniť pána poslanca Andela za pani poslankyňu Slavkovskú.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o prvom návrhu, ktorý podal pán poslanec Kresák, tak ako ho uviedol pán spoločný spravodajca Mészáros.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

  Proti návrhu nikto nehlasoval.

  Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh prijali.

  Nech sa páči, pán poslanec Mészáros.

 • Ďalší návrh vzišiel tiež z rozpravy. Navrhuje sa, aby sa namiesto pána poslanca Andela stala členkou komisie pani poslankyňa Slavkovská.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme o tomto návrhu nehlasovali, aby sme akceptovali poslanecký návrh, vlastne procedurálny návrh pani poslankyne Malíkovej, ktorý vzišiel z rozpravy. Je právom poslaneckých klubov personálne si navrhnúť, koho chcú, aby reprezentoval poslanecký klub v tejto komisii. Preto by som prosil, aby sme si návrh na uznesenie upravili v časti, kde sa v písmene b) vymenúva v ods. 2 menovite pána Mariána Andela za pani Slavkovskú. Po tejto úprave za pani Evu Slavkovskú môžeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré ste dostali ako tlač číslo 139, ako o celku s tým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý sme schválili, ktorý podal pán poslanec Kresák, a s výmenou poslancov v časti poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme vyslovili súhlas so zriadením Komisie Národnej rady Slovenskej republiky na revíziu Ústavy Slovenskej republiky.

  Ďakujem navrhovateľovi pánu poslancovi Kresákovi a spoločnému spravodajcovi pánu poslancovi Mészárosovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  v rokovaní budeme pokračovať bodom programu, ktorým je

  návrh na vydanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky predložiť stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1999.

  Návrh uznesenia Národnej rady bol rozdaný a doručený ako tlač číslo 137.

  Prosím teraz predsedu Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Farkasa, aby návrh uviedol.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu predložil návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 137, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky žiada Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky predložiť stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 1999. Takéto poverenie na vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vyplýva z § 5 ods. 2 zákona číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky iba na požiadanie Národnej rady Slovenskej republiky, teda na základe prijatého uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Uvedený návrh bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu 11. februára 1999. Výbor prijal k nemu platné uznesenie číslo 47, v ktorom súhlasil s uvedeným návrhom uznesenia pre Národnú radu Slovenskej republiky, a zároveň ma poveril predložiť vám tento návrh v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.

  Teda Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu odporúča prijať uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky tohto znenia:

  "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. februára 1999 k návrhu, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky predložiť stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1999

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky žiada Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracovať a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1999. Termín do 10. marca 1999."

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh máte pred sebou, žiadam vás o podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu predsedovi výboru pre financie, rozpočet a menu za predloženie návrhu na uznesenie, ktorým Národná rada žiada Najvyšší kontrolný úrad o vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1999.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadne písomné prihlášky do rozpravy. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Pokiaľ nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prosím pána navrhovateľa, aby uviedol hlasovanie o návrhu na uznesenie.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Pán predsedajúci, môžeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom žiadame Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracovať a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1999 s termínom do 10. marca 1999.

 • Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste návrh na uznesenie Národnej rady, o ktorom budeme hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh na uznesenie, ktorým žiada Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky predložiť stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 1999.

  Nasledujúcim bodom nášho rokovania je

  návrh na odvolanie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 115.

  Teraz prosím povereného spravodajcu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá pána poslanca Jozefa Kužmu, aby návrh uviedol.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  dovoľte mi, aby som ako spravodajca výboru predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Máte to ako tlač 112.

  Predseda Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie listom číslo 1666/98 z 30. októbra 1998 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 7 ods. 2 zákona číslo 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dňom 15. decembra 1998 uplynutím funkčného obdobia zaniká členstvo v rade trom členom: Milanovi Ožvoldovi, Rudolfovi Dobiášovi a Ľubomírovi Solárovi.

  Podľa § 4 ods. 1 zákona číslo 160/1997 Z. z. rada má mať 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Na uprázdnené miesta je takto potrebné zvoliť troch nových členov na šesťročné obdobie - § 6 ods. 1. Podľa § 7 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 3 písm. a) zákona číslo 160/1997 Z. z. bol Národnou radou Slovenskej republiky odvolaný z funkcie člena rady Juraj Sarvaš. Na miesto uprázdnené na základe odvolania je taktiež potrebné zvoliť člena rady na funkčné obdobie, ktorého miesto sa uvoľnilo.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 23. septembra 1998 číslo 1740/1998 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrh kandidátov na člena rady.

  Výbor dostal tieto návrhy na doplnenie členov rady. Ako návrh predkladáme: JUDr. Ernest Valko - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SDK, Ing. Vladimír Seman - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SDK, Mária Hradiská - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SDĽ, Tibor Varga - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SMK, Ing. Marián Janušek - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SNS, Anton Kubisch - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SOP, PhDr. Andrej Maťašík - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za HZDS, Ing. Jerguš Ferko - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za HZDS a Združenie slovenských novinárov, Ing. Dušan Šimko - klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za HZDS, Ing. Andrej Zmeček - Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, Mgr. Michal Sallem - Konferencia biskupov Slovenska, PhDr. Iveta Švecová - Matica slovenská, prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. - Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, doc. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. - Slovenský syndikát novinárov, Július Handžárik - Združenie slovenských novinárov, PhDr. Miloš Nemeček - Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Mgr. Štefan Šimák - Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Mgr. Zuzana Mrvová - Únia slovenských televíznych tvorcov, PhDr. Soňa Vrbjarová - Únia slovenských televíznych tvorcov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na členov rady a konštatoval, že sú v súlade s kritériami podľa § 5 ods. 1 až 2 zákona číslo 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, tlač 112, a odporúča...

 • Pán spravodajca, môžem vás na chvíľočku prerušiť? Najprv ide prvý bod - návrh na odvolanie člena a druhý bod bude až potom, teda návrh na voľbu členov.

 • Ďakujem.

  Tak by som prosil, aby ste otvorili rozpravu k prvému a zároveň by som sa chcel prihlásiť do rozpravy ako prvý.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil zatiaľ žiadny poslanec, preto sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy k tomuto bodu ústne. Ako prvý sa prihlásil pán spravodajca, ďalší pán Jarjabek. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán poslanec Kužma, máte slovo.

 • Výbor pre kultúru a médiá sa zoberal aj odvolaním člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie Štefana Debnára. Návrh na jeho odvolanie podporilo päť členov výboru, proti odvolaniu boli štyria poslanci a jeden sa zdržal hlasovania.

  Osobne sa stotožňujem s myšlienkou odvolať Štefana Debnára z funkcie člena rady. Odporúčam preto, aby Národná rada Slovenskej republiky rokovala o mojom návrhu odvolať okrem Juraja Sarvaša ešte aj Štefana Debnára. Odôvodnenie vychádza podľa § 7 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 3 písm. b) a c) zákona číslo 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Mgr. Štefan Debnár je šéfredaktorom žilinského Večerníka, vzťahuje sa na neho výkon povolania - § 5 ods. 3 písm. b).

  Ďakujem pekne.

 • S faktickou sa hlási pán poslanec Paška.

  Nech sa páči.

 • Chcel by som upozorniť, pán predsedajúci, že nemôžeme o tomto návrhu pána spravodajcu rokovať, pretože nemáme písomný podklad na rokovanie doručený 24 hodín pred začatím rokovania. A chcel by som ho rovnako upozorniť, že pán Debnár už nie je šéfredaktorom, že medzičasom došlo k zmene jeho pracovného zaradenia. To znamená, že nie je nijaký dôvod na jeho odvolanie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Ale musím vás, pán poslanec, upozorniť, že, samozrejme, každý poslanec má možnosť podať návrh, aj v tomto prípade, a o tomto návrhu sa rokuje.

  Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Jarjabek.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  skôr ako vystúpim s niekoľkými poznámkami hlavne k návrhu na odvolanie majstra Sarvaša, ako som sa v tejto chvíli dopočul aj pána Debnára, dovoľte mi, aby som vás oboznámil s listom majstra Sarvaša, ktorý, bohužiaľ, nemôže byť prítomný na tomto rokovaní, ale ako človek, ktorý patrí k istej určite aj vami uznávanej slovenskej recitátorskej špičke a vzhľadom na to, že to je človek, ktorý umelecky čosi pre tento štát a pre tento národ dokázal, myslím si, že je príhodné, aby sme si vypočuli niekoľko slov, ktoré okrem iných povedal aj vo výbore pre kultúru.

  "Vážení páni poslanci,

  vážené pani poslankyne,

  nepredpokladal som, že pri striebre mojich vlasov budem musieť ešte všeličo vysvetľovať, ale hlavne brániť si svoju česť. Škoda, že som o to musel požiadať sám, a škoda, že nie skôr, kým sa rozpútala kampaň proti rade, ale najmä proti jej dvom členom.

  Najskôr zaznelo z úst pána podpredsedu slovenského parlamentu také obvinenie, ktoré občanovi podsunulo predstavu takmer kriminálneho činu, keď pán Bugár povedal, že najmenej dvaja členovia zneužili radu. Odznelo to v televízii. Neviem si predstaviť, ako sa dá táto rada zneužívať. Aspoň ja nepoznám žiadne metódy zneužívania. To je obvinenie bez akýchkoľvek dôkazov. Mená vtedy nepovedal. Až minulý týždeň z úst pána hovorcu SDĽ Andrassyho som sa dozvedal, že ma čaká ďalšie odvolanie. Tentoraz z členstva Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie vraj za porušenie zákona, pretože som vystupoval na mítingoch vtedajšej vládnej strany. Počas celého štvorročného obdobia som pracoval v rade zodpovedne, bez porušovania vnútorných, vonkajších princípov stanovených pre prácu v rade.

  V najťažších rokoch, keď sa rada formovala, som bol podpredsedom rady. Potom už len ako člen, pretože som bol na základe konkurzu vymenovaný za generálneho riaditeľa štátneho divadla a sám som uvážil, že by som prácu podpredsedu nemohol robiť tak zodpovedne, tak som sa podpredsedníctva vzdal.

  Do rady boli navrhnutí členovia politickými hnutiami a stranami. V rade sa riešili zložité, väčšinou pragmatické otázky. Áno, keď bolo potrebné, každý zastával svoj názor, ale takáto vzájomná názorová kontrola a tajné hlasovanie vždy vylúčila akúkoľvek manipuláciu a neobjektivitu. Členom HZDS som nebol a ani nie som. Na mítingoch na Pasienkoch som sa nezúčastňoval. V mene hnutia som teda nemohol vystupovať alebo pôsobiť v jeho prospech, ako o tom hovorí zákon. Nehovorím to ako ospravedlnenie, ale ako fakty.

  V zákone o členstve v rade nikde nie je napísané, že ak je člen rady umelec, nesmie vystupovať v umeleckých programoch, ktoré usporiadajú jednotlivé politické hnutia alebo strany, ako účinkujúci. A ja som vystupoval ako recitátor na základe pracovnej zmluvy s agentúrou medzi desiatkami ďalších účinkujúcich. Zákon som teda neporušil. Mimochodom, recitoval som väčšinou Sládkoviča, ale účinkoval som tiež pred voľbami napríklad pred početným obecenstvom v Kežmarku, kde boli prítomní vtedy opoziční páni poslanci Harach a Šimko. Ja som sa ich prítomnosti úprimne potešil. Dokonca sme po programe diskutovali o poézii. Tá by nás mala spájať. Ja ju aj tak chápem. Do rady bol za KDH navrhnutý tiež jeden člen, ktorý sa zúčastňoval na besedách opozičných strán, ale za to ho nikto nekritizoval, ani neodvolával z členstva. Pluralita názorov bola a je dobré, že bola, zlé bude, keď sa zastaví.

  Dovoľte mi povedať ďalší príklad.

  Vedenie strany SDĽ pred voľbami požiadalo o prepožičanie všetkých priestorov činohry Divadla Tajovského vo Zvolene na usporiadanie svojho snemu. Ako je známe, bola to vtedy veľmi silná opozičná strana. Ja ako generálny riaditeľ štátneho divadla som s tým súhlasil a osobne som dohliadal, aby všetko bolo dôkladne zabezpečené. Sám som sa na časti snemu zúčastnil ako hosť. SDĽ usporiadala aj ďalší snem v tomto divadle hneď po voľbách. Vedenie divadla dostalo od strany dokonca aj ďakovný list. Je tu teda otázka, či som aj v tomto prípade porušil zákon.

  Keď prišiel pán minister Čarnogurský, vtedy ešte nebol ministrom, na predstavenie opery Jána Cikkera Mister Scrooge do SND, v ktorom štátne divadlo hosťovalo, srdečne sme sa privítali a pozval som ho na skromný banket. Pán minister pozvanie prijal a dosť zoširoka sme spolu rozprávali o divadle a o politike. Spoločenské poslanie divadla chápem aj takto. Malo by ľudí zbližovať, aj keď majú na niektoré veci odlišné názory. Bol som odvolaný z postu generálneho riaditeľa za nedôstojných okolností v priebehu dvanásť hodín bez uvedenia najmenšieho dôvodu. Pritom štátne divadlo s tromi súbormi bolo na tom umelecky a ekonomicky veľmi dobre.

  Teraz ma odvolávate z členstva v rade. Ak s tým nesúhlasím, nerobím to preto, že chcem silou mocou zostať jej členom. Mám už dosť rokov a skúseností, než aby som nevidel väčšie ľudské hodnoty, ako byť v nejakej funkcii. Robím tak preto, že mám tiež dosť rokov na to, aby som nebol vyhlásený pred národom za človeka, ktorý si prinajmenšom neplnil svoje povinnosti alebo dokonca porušoval zákon. Chápem mnohé súvislosti tohto odvolávania, ale myslím si, že som pre slovenskú kultúru urobil mnoho pozitívneho.

  Výhrady voči sebe môžeme mať, ale vzájomnú úctu tiež. Účelovosť by nemala zabíjať všetky mravné a etické hodnoty. Okrem toho upozorňujem, že akékoľvek zloženie rady nemôže robiť nič iné, ako postupovať podľa zákona, tak ako sme to robili my."

  Toľko majster Sarvaš.

  A teraz mi dovoľte pár poznámok k celému tomuto problému. Celému problému odvolávania predchádzala znôška nepresností a účelového zavádzania. Nuž a, samozrejme, ako to už v takýchto prípadoch býva, mediálna predpríprava vo forme absolútne nekompetentných vyhlásení niekoľkých politikov. Dovoľte mi zacitovať len niekoľkých. Podotýkam, že to vyšlo v Pravde 25. januára.

  Napríklad pán poslanec Budaj: "Licenčná rada celé štyri roky od zvolenia mala v kompetencii vyjadrovať sa k obsahovej stránke a k vyváženosti spravodajstva STV a rovnako aj iných médií. Napriek výzve opozície to však nikdy neurobila." Nuž, pán poslanec Budaj, urobila. Urobila to a dokonca sa hovorilo o tom aj v parlamente, kde sa porovnávalo spravodajstvo a publicistika na konkrétnych číslach percentuálne. Boli to čísla spravodajstva a publicistiky Slovenskej televízie, Markízy a VTV. Čiže z vašej strany ide o omyl.

  Ďalej Roman Kováč: "Funkčnosť tejto rady zlyhala v období volieb. To treba jednoznačne povedať, že ona sa nesprávala tak, ako jej ukladá zákon. Predovšetkým STV nedodržiavala zákon o voľbách a licenčná rada mala vtedy zasiahnuť. Licenčná rada svojím nekonaním porušila zákon, pretože tento zákon jej ukladá povinnosť, aby zasiahla." Opäť nepravdivá informácia. Licenčná rada niekoľkokrát zasiahla aj vo forme pokút, aj vo forme ospravedlnení a sú o tom aj náležité dokumenty.

  Asi najpresnejšie, o čo vlastne v tejto kauze ide, to pomenoval pán Árpád Duka-Zólyomi, citujem: "Zloženie rady nevyhovuje súčasnej politike vládnej koalície." Asi tu je niekde vlastne celý problém, celá táto kauzička, ak chcete, celé toto odvolávanie a hľadanie obetí, aby jednoducho v Licenčnej rade nastal taký nadstav, aby väčšinovo mohla rozhodovať o všetkom, o čom licenčná rada rozhoduje.

  Pán Ferdinand Petrák pre VTV uviedol, že v súvislosti so zmenami v radách verejnoprávnych médií predpokladá i zmeny v licenčnej rade takého širšieho charakteru. Petrák podľa VTV nevedel priamo odpovedať, v čom bola licenčná rada zlá. Citujem: "Nehodnotil by som, či je nevyhovujúca alebo vyhovujúca, ale my v SOP máme pocit, že sa málo robí pre to, čo sa občanom sľúbilo. A teda aby skutočne boli zabezpečené priame prenosy a niektoré iné veci."

  Nuž, ono je to fajn, že to pán Petrák povedal, len opäť o tomto nerozhoduje licenčná rada, ale ako iste viete, o tom rozhoduje len vedenie Slovenskej televízie.

  Aby som pokračoval, pán Bugár: "Najmenej dvaja členovia rady zneužili radu." To je už účelová kriminalizácia rady a čo tam hľadá slovíčko "najmenej", to už nechávam na domyslenie vás všetkých.

  Podpredseda vlády Hamžík sa vyjadruje v tom zmysle, že rada nekonala dostatočne razantne, pričom ako dôvod uvádza, že nezastavila televízne noviny alebo ich komentáre. Pritom pánu podpredsedovi vôbec neprekáža, že to zo zákona vôbec nie je možné. Alebo pán podpredseda SDĽ Andrassy hovorí o členstve v stranách. Pritom ani jeden z odvolávaných pánov nie je členom žiadnej politickej strany.

  No a posledný bonbónik pre isté vzbudenie verejnej mienky bol na poslednom rokovaní nášho výboru pre kultúru a médiá, keď pán poslanec Budaj, podpredseda výboru pre kultúru a médiá, absolútne presvedčivo, bez zaváhania vyhlásil, že majster Sarvaš sa aktívne zúčastňoval na mítingoch na Pasienkoch. Popravde však musím povedať, že pán Budaj po objasnení týchto záležitostí sa pánovi Sarvašovi ospravedlnil.

  Toto sú len niektoré perličky politikov, ktoré sa za posledný mesiac objavovali v médiách. O čo vlastne išlo a prečo? O nič iné ako účelovo navodiť atmosféru zlej straníckej rady, ktorú treba v zmysle všeobecne chápanej nadstraníckej verejnoprávnosti vymeniť a dosadiť si svojich ľudí. Veď predsa je pred ďalšími voľbami a licencie sa ďalej prehodnocujú a rozdávajú. Len akosi tie argumenty chýbali. Niektorí politici vo svojich vyjadreniach jasne ukázali chcenú alebo nechcenú neznalosť zákona. Prvým variantom bolo odvolať celú radu na základe zmeny zákona 468/1991. Avšak ten bol novelizovaný 21. 5. 1997 presne podľa vzoru podobných zákonov prijatých v západnej Európe ako prvý mediálny zákon, ktorý je fakticky kompatibilný s podobnými v západnej Európe.

  Koalícia si vybrala druhý variant, a to k trom členom, ktorým končí členstvo, prihodiť ďalších dvoch - pána Debnára a pána Sarvaša. U pána Debnára prijal minulý výbor ešte pre vedu, vzdelanie, kultúru a šport uznesenie, kde konštatoval, že neprichádza ku konfliktu záujmov. Toto uznesenie do dnešného dňa nikto nezrušil. U pána Sarvaša, povolaním herca, recitátora, sa vyčíta, že si vlastne vykonával svoje povolanie, § 5 ods. 3, citujem: "Člen rady nesmie vykonávať funkcie v politických stranách a v politických hnutiach ani v mene týchto strán a hnutí vystupovať alebo pôsobiť v ich prospech."

 • Pán poslanec Vavrík, prosím vás, keď chcete telefonovať, tak choďte von.

 • Pán Sarvaš nevykonáva funkcie v politických stranách a hnutiach preto, lebo nie je členom žiadnej strany ani žiadneho hnutia. Pán Sarvaš nevystupoval v mene týchto strán, ale v mene svojom, teda v mene seba a pôsobil vo svoj prospech, lebo mal zmluvu s agentúrou, nie s politickým hnutím alebo stranou, a bral honorár za to, že vykonával ako recitátor svoje zamestnanie. A v žiadnom zákone také ustanovenie, ktoré by mu bránilo vykonávať svoje zamestnanie, nie je. Ak to niekomu prekáža, tak potom je to obmedzovanie práva vykonávať slobodne svoje povolanie. No ak to prekáža v tejto chvíli parlamentu, resp. niektorým pánom poslanom, je to už celkom iná otázka.

  Na záver mi dovoľte procedurálny návrh. K otázke návrhu na odvolávanie člena rady Slovenskej republiky, resp. členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ak k tomu príde, pána Sarvaša a pána Debnára, dávam návrh na tajné hlasovanie, lebo tajným hlasovaním boli títo členovia zvolení za členov rady.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Hudec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážená Národná rada,

  ak mi dovolíte, mám ešte jednu poznámku k vystúpeniu pána poslanca Jarjabka. Treba si uvedomiť, že v tomto prípade ide o to vypuklejší jav, že ide o reprodukčného umelca. Čo to znamená? Ak by sa aj dostatočne extenzívne vykladalo to ustanovenie zákona, v ktorom sa hovorí, že niekto pôsobí v prospech politických strán, tak si myslím, že skôr by išlo v tomto prípade o toho, kto aktívne tvorí v zmysle produkcie nejakých myšlienok alebo presvedčenia. Ale recitovať Sládkoviča, myslím si, to je už veľmi silná káva, ak za takéto niečo chce niekto niekoho stíhať. Pripomína to činnosť výborov pre protiamerickú činnosť v neblahých rokoch v Spojených štátoch amerických.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vážená slovenská snemovňa,

  chcem ešte upozorniť na jeden rozmer chystaného odvolávania, ktoré sa týka pána Juraja Sarvaša. Len letmý pohľad - alebo aj dokonalejší pohľad na znenie zákona o rade - vám dá jasnú odpoveď, že pán Sarvaš nijako neporušoval zákon. Ide tu však o chystaný akt proti slobode umeleckej tvorby. Umelecká tvorba, akú produkuje pán Sarvaš, vyžaduje si nielen slobodu tvorenia, ale aj slobodu produkcie. Teda umelec má možnosť sa rozhodnúť, kde svoje umenie bude prezentovať. Skôr je otázka, aké umenie. Pán Sarvaš v poslednom čase naštudoval básnikov, akými sú Ján Smrek, Jozef Mihalkovič, Novomeský a tak ďalej a tak ďalej. Okrem spomínaných aj Sládkoviča. A mal ešte jedno pásmo - Tri hurbanovské generácie. Čiže umelec, ktorý tvorí - a pán Sarvaš je prvoradým recitačným umelcom v súčasnosti -, tlmočí vlastne odkaz slovenskej národnej poézie. Ak toto prekáža, uvedomme si, že zasahujeme proti slobode umeleckej tvorby a umeleckej produkcie.

  Pán Sarvaš nijako zákon neporušil, naopak, svojím umením len napĺňal mravný zákon, aký odkazujú súčasnosti slovenskí básnici. Za to ho sankcionovať, to je na uváženie, a Slovenská národná rada by si to mala uvedomiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chcem upresniť, že pán Sarvaš nie je navrhovaný na odvolanie preto, že je priaznivcom HZDS - to mohol byť a môže byť, napokon HZDS ho do tejto rady zvolilo -, ale preto, že sa v období, keď bol členom rady, aktívne angažoval na mítingoch HZDS. Je naozaj druhoradé, či to bolo v jednej hale alebo v druhej. Nik pánu Sarvašovi neberie ani česť, ani právo mať politický názor. Nik netvrdí, že si neplnil v rade pracovné povinnosti, ani to, či je, alebo nie je reprezentantom slovenskej kultúry. Pán Sarvaš však prekročil v období, keď bol členom rady - ešte doteraz ním stále je -, určitú hranicu. Podporoval jedno politické hnutie vo voľbách. A nie je namieste robiť z neho reprodukčného hlupáka, ktorý nevedel, čo robí. Pán Sarvaš s plným vedomím preukázal svoju politickú orientáciu, a to nie je prípustné členovi rady. To isté budeme uplatňovať proti ktorémukoľvek členovi rady z ktorejkoľvek strany.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Prekročenie politickej hranice našej štátnosti pre člena rady recitovaním štúrovskej poézie je možné výlučne z chorej hlavy, chorého mozgu, chorého politického subjektu, vážení poslanci. Tu sme v slovenskom parlamente a vy tu nebudete hlasovať o tom, či je možné, alebo nie je možné recitovať štúrovskú poéziu profesionálnym hercom - recitátorom. Môžete ho spokojne odvolať, ale na vás všetkých ostane biľag takých, akými v minulom storočí boli Béla Grünwald a jemu podobní, to si uvedomte. Pretože na ľubovoľnom stretnutí je možné recitovať štúrovskú poéziu na základe zmluvného dohovoru s agentúrou, ktorá toto zabezpečuje. A ak na Slovensku je kritériom recitovanie alebo nerecitovanie slovenskej poézie, tak mi dovoľte, aby som vyjadril s vami hlboké opovrhnutie.

 • Ďakujem.

  Dovoľte mi, aby som k vystúpeniu pána poslanca Jarjabka pridala ešte jednu poznámku.

  Dnešný návrh na odvolanie pána Sarvaša z Rady Slovenskej republiky pre televízne a rozhlasové vysielanie je tak, ako to chápem, trestom pre Juraja Sarvaša za to, že sa odvážil ako umelec recitovať na mítingu inej politickej strany, aká je vášmu srdcu blízka, páni. Je to váš spôsob vedenia politiky. Nás to už neprekvapuje a neprekvapuje to ani slovenskú verejnosť, lebo sa len podpisujete svojím hrubým písmom pod všetky maniere, ktoré ste zaviedli do našej politiky po tom, ako ste uchopili moc na Slovensku. Vaším kritériom je trest, samozrejme, vašimi metódami je trest alebo odmena. Na jednej strane dnes trestáte Juraja Sarvaša za to, že recitoval Sládkoviča na stretnutí, ktoré organizovalo HZDS. Pán Budaj, darmo tu prekrucujete, že vystupoval na mítingoch a že je jedno, v akej hale. Je to podstatný rozdiel, a to, čo ste povedali, v podstate hovorí o tom, že vlastne schvaľujete postupy, ktoré porušujú Ústavu Slovenskej republiky, a oháňate sa tu nezmyslami.

  A dovoľte mi dopovedať ešte jednu vec. Trestáte Juraja Sarvaša a iných odmeňujete. Napríklad Štefan Bučko recitoval zrejme na mítingoch, ktoré sa vám páčili, preto sa stal predsedom Rady Slovenskej televízie. Odmeňujete aj iných. Chcete azda niekoho odmeniť aj za kauzu Markíza? Inak nechápem, prečo sa objavuje v návrhu za člena rady pán Ernest Valko, ktorý je právnym zástupcom spolumajiteľky Markízy a možno aj jeho navrhnutie do tejto rady je istou odmenou pre neho. Kedysi v čiernych časoch fašizmu označovali nepohodlných hviezdou. Kedy to budete robiť vy?

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Nepochybne želám majstrovi Sarvašovi dlhý život a ešte mnoho vystúpení a recitovania Sládkoviča či kohokoľvek iného. Ale človek sa musí každopádne rozhodnúť medzi funkciou vo volenom grémiu a medzi prejavením jednoznačnej orientácie počas toho obdobia. Pokiaľ ide o to, že do toho zaťahujeme štúrovcov, dovolím si uviesť dačo pre tých, ktorí majú nejakú skúsenosť v tomto smere. Možno vám hovorí niečo meno veľkého nemeckého herca Gustava Gründgensa. Ten, komu to veľa nehovorí, si možno spomenie na vynikajúci film maďarského režiséra Istvána Szabóa s Klausom Maria Brandauerom v hlavnej úlohe. Ten film sa volal Mefisto. A to je odpoveď na to, že človek sa v jednej chvíli musí rozhodnúť.

 • Pán poslanec Slobodník. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • Ako to povedal pán poslanec Jarjabek a citoval z vystúpenia pána Sarvaša, vedie sa tu ťaženie proti všetkému slovenskému, čiže vedie sa tu ťaženie proti demokratickému Slovensku. Vy ste to narušili. A keď už ide o to, aj pán poslanec Bugár v jednej slabej chvíli, za čo mal veľa nepríjemností, pokiaľ viem, recitoval nejakú slovenskú báseň. Takže keď každý, kto bude recitovať slovenskú báseň, sa už stal nepriateľom tohto parlamentu, ktorý už nemá nič slovenské, ktorý ešte prijme zákony, za ktoré sa bude zodpovedať pred dejinami, ktorý hanobí všetko slovenské...

  Pán Mikloško, nepozerajte sa na mňa, je to pravda. Vy sa budete ešte za tieto veci pred národom zodpovedať za to, že ste hanobili Slovensko, že ste ho nechceli. A teraz vystupujete ako jeho obhajca. To isté teraz robíte so všetkými.

  Pán Budaj má najmenšie právo, aby tu vystupoval. Pána Budaja sa bude treba spýtať na jeho hospodárske záležitosti. Na to, ako sa z chudobného poslanca stal naraz majiteľom veľkých majetkov v Rači. To nie je dôvod na to, aby nevystupoval ako statočný bojovník za Slovensko? Môžete sa za to hanbiť a budeme o týchto vašich veciach informovať svet, aby sa ukázalo, že neviete, čo je demokracia, že sa usilujete o krvné pomsty, ale nezabúdajte, vendeta sa aj vracia. Tak myslite na to!

 • Pán poslanec, slabé chvíle nemávam a musím vám povedať, že mám len bezsenné noci z tej práce, ktorú ste tu odviedli. A ospravedlňujem sa, že som komentoval.

  Pani poslankyňa Slavkovská, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem nadviazať na pána poslanca Jarjabka, ktorý jednoznačne poukázal na to, že odvolávanie umelca pána Sarvaša je politickou záležitosťou. Samozrejme, že je to politickou záležitosťou, pretože všetci ostatní poslanci, teda koaliční, potom reagovali, že, áno, pán Sarvaš veľmi otvorene vystupoval v prospech nejakého hnutia. Potom sa pýtam. Dnešným generálnym riaditeľom TASR je Ivan Čeredejev. Je všeobecne známe, že pán generálny riaditeľ sa 3. februára zúčastnil ako jeden z hráčov futbalového zápasu s pánom premiérom a so súčasnými ministrami. Čiže zrejme aj toto treba považovať za vyjadrenie príklonu k dnešnej vládnej koalícii, hoci tá sa tvári, že všetkých, ktorých navrhuje, sú nezávislí a sú len odborníci, sú najväčší odborníci. Prosím vás pekne, merajme potom jedným metrom. Ak Sarvaš nemôže recitovať Hviezdoslava alebo iné básne na mítingoch HZDS a za to ho treba odvolať, tak potom som za to, že pán riaditeľ Ivan Čeredejev nemôže hrávať futbalové stretnutia s dnešnou vládou a tiež ho treba odvolať.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Mušková, máte slovo.

 • Chcela by som len doplniť môjho predrečníka. Chcela by som skomentovať, že váš počin, vážení kolegovia, po prijatí zákonov o rozhlasovej a televíznej rade, ktoré spôsobili stopercentnú čistku týchto rád, vôbec neprekvapuje. Je to typická ukážka vášho chápania demokracie. Takéto odvolávanie odrazu iba jedného člena vás však usvedčuje z toho, že v minulom volebnom období boli členovia rád volení skutočne na základe odbornosti a apolitickosti, a ak ste vtedy tvrdili opak, tak ste klamali. Ak za recitovanie slovenských básní odvolávate umelca z funkcie, je to nielen protiústavné, ako to už bolo povedané, ale sa to dá azda porovnať iba s perzekúciami v päťdesiatych rokoch, či po roku 1968. Vy, páni poslanci, ktorí ste noví a ktorí ste o nás počúvali, akí sme nedemokratickí pri volení členov, teda pri dopĺňaní týchto mediálnych rád, porovnajte si teraz voľby vtedajších a dnešných členov, ktorí sú tvrdo politicky orientovaní. Takéto volenie má pomôcť nezávislosti, rovnoprávnosti, verejnoprávnosti a vyváženosti médií?

 • Vážení páni najmä z opozície, zákon o licenčnej rade bol prijatý 1. júla 1997. Podpísal ho Michal Kováč, Ivan Gašparovič, Vladimír Mečiar.

 • Pán poslanec, reagujte na predrečníka.

 • Áno, samozrejme.

  Navrhovalo ho Hnutie za demokratické Slovensko. Pán minister Hudec robil do toho svoje vstupy. A dovoľte mi, aby som vám z neho prečítal. Zdá sa, pán Slobodník, že čítaš len noviny, ale nie zákony. § 5 ods. 3 znie, a to ste vy prijali, nie my: "Člen rady nesmie po a) vykonávať funkcie v politických stranách a politických hnutiach, ani v mene týchto strán a hnutí vystupovať alebo pôsobiť v ich prospech."

  Ak pán Sarvaš - povedal som mu to aj vo výbore - dá verejné vyhlásenie, že jeho recitovanie Sládkoviča bolo v neprospech HZDS na predvolebných mítingoch, tak môžeme začať diskusiu odznovu. Ale veď kto prijal ten zákon? Veď my sa opierame o zákon, ktorý ste prijali vy. A podľa tohto v predvolebnej kampani vystupoval pán Sarvaš na vašich mítingoch. Tak čo chcete? Veď ste mali prijať iný zákon.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Paška, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predsedajúci, chcel by som podať procedurálny návrh. Chcel by som požiadať Národnú radu, aby sa teraz nehlasovalo o návrhu pána Kužmu o odvolaní člena Rady Slovenskej republiky pre televízne a rozhlasové vysielanie pána Debnára a aby tento návrh bol prerokovaný najskôr vo výbore pre kultúru a médiá a potom prípadne aby sa rokovalo v Národnej rade, ak to odporučí výbor.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pekne by som prosil, pán poslanec Mikloško, keď ste prečítali celé znenie tohto ustanovenia, aby ste...

 • Nemôžete reagovať na pána poslanca Mikloška.

 • Je to v duchu vystúpenia pána poslanca Jarjabka, pretože to vysvetlí čosi, čo on povedal a nikto si to neuvedomil. Spojka "a" neznamená ďalšiu podmienku, ale spája spoločne dve podmienky, to znamená, musí vystupovať v záujme tej strany, čiže verejne sa hlásiť k tej strane a pôsobiť v jej prospech. To je jedna vec. Je to spojka, je to zlučovacia spojka, a nie ďalšia, štvrtá podmienka tohto zákona. Prosím, aby ste neprekrucovali zákony. Takto sa to myslelo, keď to bolo prijímané, a tak sa to aj prijalo. Ešte raz, prosím pekne, tá spojka "a" je zlučovacia spojka, to znamená, musia byť naplnené obidve tieto skutočnosti. Keby bolo "alebo", tak je to štvrtá, ale keď je to "a", tak to spája tretiu a štvrtú podmienku. Prosím vás, neprekrúcajte zákony.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Ak mi dovolíte, prečítam to ešte raz, ale pomalšie: "Vykonávať funkcie v politických stranách a politických hnutiach", a teraz ďalej, "ani", tam nie je spojka "a", ale "ani v mene týchto strán a hnutí vystupovať alebo pôsobiť v ich prospech". Pán poslanec Hudec, viem, že si spisovateľ, ale tam nie je spojka "a", ale je tam "ani". Čiže keby si sa k tomu mohol nejako vyjadriť.

 • Smiech v sále.

 • Pán spravodajca Kužma, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  na základe vyhlásenia pána poslanca Pašku sťahujem svoj návrh a dúfam, že budeme znova predkladať do výboru pána Debnára ohľadom dokladov, ktoré vylučujú to, že je v rozpore so zákonom.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, dovolila by som si ešte doplniť pána poslanca Jarjabka jednou vetou. Podľa chápania pánov poslancov z vládnej koalície sa zdá, že naozaj treba zrejme doplniť návrh na odvolanie pána Sarvaša aj večným zatratením Andreja Sládkoviča a možno by bolo dobré, keby ste navrhli, aby bol vyškrtnutý aj z čítaniek.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne a kolegovia,

  chcel by som upozorniť, že my neodvolávame pána Sarvaša preto, že recitoval na predvolebných mítingoch. Ako občan môže ísť recitovať kdekoľvek, ale pán Sarvaš bol členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a táto rada sa riadi určitým zákonom a tento zákon pánu Sarvašovi zakázal ísť a recitovať v prospech akejkoľvek politickej strany alebo hnutia. A ak pán Debnár dnes už nie je šéfredaktorom žilinského Večerníka, tak to nič nemení na veci, že ešte pred niekoľkými dňami bol šéfredaktorom žilinského Večerníka, teda vedome porušoval zákon, ktorý jasne hovorí, že člen licenčnej rady nesmie byť vo verejnoprávnom médiu.

 • Uvítal by som, keby klub SDĽ vzdelal svojich novopečených poslancov hlavne v postpubertálnom veku, aby nerozprávali nezmysly.

 • To nie je urážka, to je diagnóza. Aby ich vzdelali, aby tu nerozprávali nezmysly.

 • Pán poslanec, ešte raz vás upozorňujem, žiadne urážky.

  Pán poslanec Paška.

 • Myslím si, že na objasnenie rokovania o pánu Debnárovi treba povedať, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport už rokoval v jeho prípade o konflikte záujmov a konštatoval, že u neho nedochádza ku konfliktu záujmov. Je o tom vyhotovené platné uznesenie z minulého volebného obdobia. Na poslednom rokovaní výboru pre kultúru a médiá takisto nebolo prijaté uznesenie, ktoré by konštatovalo konflikt záujmov v prípade pána Debnára.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán predsedajúci,

  chcem podporiť a, samozrejme, nadviazať na vystúpenie pána Jarjabka. Nezakrývajme si oči. Tu ide o obyčajné politické odkrágľovanie špičkového umelca Slovenskej republiky len preto, že recituje verše národných buditeľov Slovenskej republiky. Akákoľvek iná argumentácia je scestná aj napriek tomu, že sa to snažia niektorí páni poslanci z koalície zakrývať.

  Len na ilustráciu poviem. Štefan Bučko, ktorý je predsedom tejto rady, takisto vystupoval na predvolebných mítingoch SDK. A to je predseda. Július Gembický, ktorý mnohokrát verejne vyjadril ako novinár svoj postoj, politický postoj, a nie je podstatná, povedal by som, ani otázka jeho formálneho členstva v nejakej politickej strane, ktorý je jednoznačne politicky orientovaný. Ak si zoberiete ďalší bod, ktorý má nadväzovať po tomto odkrágľovaní pána Sarvaša, tak je tu napríklad navrhovaný JUDr. Ernest Valko, ktorý je advokát a ktorý jednoducho mnohokrát okrem toho, že vykonáva advokátsku prax, vystupuje verejne, vystupuje politicky v prospech politickej strany SDK. Čiže, prosím vás pekne, nezavádzajte tu také.

  Môžem uviesť aj ďalšie mená, ktoré navrhujete. Napríklad bývalého hovorcu prezidenta Slovenskej republiky pána Vladimíra Štefka, ktorý takisto mimo rámca svojej práce, ktorú vykonával ako hovorca Michala Kováča, viackrát opakovane politicky vystupoval s cieľom podporiť isté politické zoskupenie. To vám neprekáža pri tejto argumentácii? To skutočne chcete zakrývať takouto nahlúplou argumentáciou obyčajné odkrágľovanie špičkového umelca len preto, že nepodľahne vašim politickým tlakom, ktoré prezentujete a ktoré ste prezentovali aj v tom vystúpení, o ktorom hovoril pán poslanec Jarjabek, a ktoré ste prezentovali v masovokomunikačných prostriedkoch. Však vy tie rady politizujete v plnom rozsahu. To sú všetko osoby, ktoré sú od vás závislé. Osoby, ktoré vystupovali na vašich stretnutiach. Tak toto chcete zazlievať, pretože....

 • Zaznel zvuk časomiery.

 • Vážený pán predsedajúci,

  na margo druhej kauzy, o ktorej sa hovorí, to znamená o kauze člena rady pána Debnára. Ak existuje skutočne relevantný písomný doklad o tom, že sa vzdal a nepôsobí vo funkcii, ktorá je v rozpore so zákonom, tak takéhoto človeka nemôžeme, samozrejme, odvolať. Ale jeho vyhlásenie spred troch alebo štyroch dní je v tom zmysle, že je šéfredaktorom. Skutočne navrhujem v záujme zachovania správnosti nášho rozhodovania, aby sme počkali na písomný dokument, jednoznačný písomný dokument, či je, alebo nie je jeho činnosť v rozpore so zákonom. Ak je v rozpore, potom napĺňa § 5 a potom v zmysle § 7 ods. 3 ho treba odvolať.

  Neviem, kedy bude predložený ten písomný dokument. Myslím si, že Národná rada by mohla zaujať stanovisko na termín, ktorý môžeme pánu poslancovi Paškovi, ktorý otvoril tento problém, dať, či to bude ešte dnes, alebo to bude zajtra. Treba povedať, aby Národná rada rozhodla, a myslím si, že by sme mohli k tomu zaujať stanovisko. V prípade, že takýto dokument do Národnej rady nebude doručený, treba, aby bol dodržaný zákon, aby pán Debnár bol odvolaný z funkcie už teraz.

 • Rád by som doplnil pána poslanca Jarjabka a dal na vedomie cteným kolegom z opozície, aby si neplietli zákony. Zákon o Rade Slovenskej televízie a Rade Slovenského rozhlasu je iný zákon ako zákon o licenčnej rade. Prosím, aby si kolegovia prečítali tieto zákony a povedali, v čom je rozpor napríklad u pána Bučka. Nech mi prečítajú to, čo som tu prečítal teraz - § 5 ods. a). Prosím vás, čítajte aj trošku zákony, lebo zdá sa, že nerobíte nič iné, len čítate noviny.

 • Prosím, nedopovedal som ešte vetu. To znamená, že nadväzujem na pána poslanca Jarjabka, ktorý vystúpil. Celú radu obsadzujete politickým spôsobom. Odkrágľuvate posledného a jediného človeka, ktorý si zachoval chrbtovú kosť a nepodvoľuje sa vašim politickým tlakom, ktoré ste niekoľko týždňov verejne a niektorí politici z dnešnej vládnej koalície tým najhrubším spôsobom na jeho adresu venovali. Pokiaľ som správne porozumel listu, ktorý poslal pán majster Sarvaš, tak povedal by som takto, nie len na jednom mítingu recitoval Sládkoviča. Uvádzal, že pán poslanec Harach a ďalší počúvali jeho verše a jeho prednesy. To znamená, že jednoducho v jeho prípade nemôže ísť o človeka, ktorý by bol politicky taký zaujímavý ako osoby, ktoré som menoval predtým.

  Keď pôjdete tým tempom, že človeka vylučujete z rady len preto, že recituje verše Sládkoviča, Smreka, Novomeského a iných, povedal by som špičkových umelcov Slovenskej republiky, tak o chvíľku pôjdete spôsobom, že aj týchto pisateľov vymažete z histórie Slovenskej republiky. Tak si, prosím vás, uvedomte, aké krivé metre jednoducho realizujete. Toto je tá demokracia, ktorú ste sľubovali?

 • Vzhľadom na to, že v tejto snemovni prichádza k veľmi rôznorodým názorom, nie je tu v podstate zjednotenie v niektorých zásadných smeroch, prihováral by som sa, aby ctihodná koalícia vypracovala zoznam literatúry, zoznam zakázaných autorov, zoznam zakázaných poetov, zoznam zakázaných básnikov, zoznam prekliatych tvorcov a zoznam zákazu výkonu povolania. Veď presne toto realizujete. Tak to urobte, spíšte, podpíšte sa pod to a nehrajte sa v parlamente na nejakú demokraciu, pluralitu a podobné cirkusy, vrátane pokrikovania poslancov súčasnej vládnej koalície. Takže to je jediná moja poznámka k tejto bezpredmetnej diskusii, pretože majstra Sarvaša aj tak odvoláte, čo jemu jedine prispeje k tomu, že sa pozdvihne na piedestál, vážené dámy, vážení páni. Neprispejete k jeho zosmiešneniu, ale k jeho vyzdvihnutiu. To si dobre uvedomte.

 • Ak mi dovolíte, ešte raz by som sa pokojne pokúsil vysvetliť to, čo povedal pán poslanec Jarjabek. Tento problém nemožno posudzovať len z hľadiska jedného zákona, pretože je tu ešte aj iná zákonná norma, ktorá zaručuje výkon slobody povolania a zamestnania. Keby tam pán Sarvaš išiel dobrovoľne a recitoval by báseň na oslavu nejakej politickej strany alebo by mal verejné vystúpenie, kde by podporil politickú stranu, mohli by sme hovoriť o niečom inom. Aj keď upozorňujem, že aj ostatní členovia rady, aj tí, ktorých si rátate medzi svojich, sa verejne vyjadrovali, a to je podľa mňa oveľa väčší prehrešok, ako keď niekto vykonáva svoje zamestnanie, normálne cez agentúru vystupuje v kultúrnej časti programu, ktorý je súčasťou, alebo ktorý je pred mítingom politickej strany alebo hnutia. Prosím vás, uvedomte si to. Zákaz výkonu povolania alebo zákaz výkonu zamestnania má svoje presné obmedzenia. A toto doň nepatrí. Nemôžete to posudzovať len z dikcie tohto jedného zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Naozaj nemám inú možnosť, len znovu pripomenúť to, čo zrejme pán poslanec Jarjabek dostatočne nezdôraznil. Licenčná rada sa bude dopĺňať politicky účelovo, rovnako politicky účelovo sa odvoláva aj pán Juraj Sarvaš. Pán Mikloško, Štefanovi Bučkovi naozaj nemôžeme nič vyčítať, lebo má to správne politické zafarbenie, také ako vy. Takže žiaden zákon neporušuje, nech by bol akýkoľvek. Je to váš človek, tak čo by sme mu vyčítali, pravda. A zrejme pánu Sarvašovi by sme tiež nevyčítali, keby recitoval na mítingu SDK alebo KDH. A odporúčala by som, aby recitoval báseň Víťazný február, ktorú svojho času napísal váš premiér Mikuláš Dzurinda.

 • Vážený pán predsedajúci,

  k vystúpeniu pána Jarjabka by som rád dodal, že máme v našej legislatíve množstvo obmedzení výkonu povolania. Napríklad keď je niekto štátnym tajomníkom, nemôže byť poslancom. Keď je niekto ministrom, nemôže byť poslancom. A napriek tomu, že ústava zaručuje každému občanovi právo byť poslancom, ale keď ide robiť povedzme do diplomatických služieb, tak sa musí vzdať tohto mandátu a už právna norma vyššej sily - ústava - ho k tomu oprávňuje. Pán Sarvaš mal, samozrejme, viacero možností. Mal možnosť odmietnuť vystupovať na politických mítingoch, alebo naopak, mal možnosť pokračovať vo veľmi peknej a veľmi dobrej produkcii, ktorú robí, v recitovaní, ale mohol sa vzdať postu v rade, keď chcel recitovať na politickom mítingu, keď chcel svojou recitáciou podporiť politické hnutie. To predsa ide všetko takto riešiť. Je množstvo situácií, keď sa človek vzdá jednej funkcie preto, aby mohol vykonávať druhú. A to je, myslím si, ten pravý dôvod, pre ktorý rozprávame o tomto probléme.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto...

  Ešte pani poslankyňa Podhradská. Musíte byť rýchlejšia.

 • Budem sa usilovať byť skutočne veľmi stručná a podľa toho chápania, ako nám predviedol pán Kováč, keby ste boli predsedom licenčnej rady, nemohli by ste...

 • Nemôžete reagovať na pána poslanca Kováča.

  Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto programu za skončenú.

  Pýtam sa pána poslanca Kužmu, či chce v rozprave zaujať stanovisko.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  konštatujem, že v rozprave boli podané dva návrhy, jeden podal pán poslanec Jarjabek, ktorý chce, aby sa o odvolaní pána Sarvaša, prípadne pána Debnára hlasovalo tajným hlasovaním. Napriek tomu odporúčam, aby sme hlasovali v súlade so zákonom a hlasovali verejne.

  A druhý návrh bol návrh pána poslanca Pašku, ktorý žiadal, aby mal možnosť pán Štefan Debnár doložiť doklad, že sa na neho nevzťahuje § 5 ods. 3 písm. b) o konflikte záujmov, s tým, že navrhujem, aby sa týmto znovu zaoberal výbor pre kultúru a médiá a pán Štefan Debnár mal 24-hodinovú lehotu na doručenie týchto dokladov do Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Pán spravodajca, zdá sa mi, že tento návrh na odvolanie pána Debnára ste stiahli, takže o tom teraz nemusíme hovoriť. Mohli by sme preto hlasovať len o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Pašku, ale zákon hovorí, že tieto hlasovania sú tajné a na základe návrhu poslanca alebo ako máme uznesenie vášho výboru, môžeme sa uzniesť na tom, že budeme hlasovať verejne. Takže o tom tiež, myslím si, je bezpredmetné hlasovať, lebo musíme hlasovať o uznesení alebo o návrhu výboru.

  Takže podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne, ako som povedal, ale Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne. Preto v súlade s uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá podávam návrh, aby sme o odvolaní člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie hlasovali verejne. O tomto návrhu budeme hlasovať, preto sa prezentujme a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 68 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh na verejné hlasovanie bol prijatý, takže o tomto návrhu budeme hlasovať verejne.

  Teraz dám hlasovať o návrhu na odvolanie Juraja Sarvaša z funkcie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh na odvolanie bol schválený, Národná rada Slovenskej republiky odvolala Juraja Sarvaša z funkcie člena Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Ďalším bodom programu je

  návrh na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Návrh na voľbu členov rady, ktorý pripravil Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá, ste dostali ako tlač 112, v ktorej máte pripojený aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím povereného člena výboru pre kultúru a médiá poslanca Jozefa Kužmu, aby návrh uviedol.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • V súlade s návrhom žiadam, aby podľa § 6 ods. 2 v prvej časti sa hlasovalo o troch členoch na obdobie 6 rokov, v druhej časti sa hlasovalo o jednom členovi namiesto odvolaného Juraja Sarvaša na obdobie do 15. 1. 2000. Po tretie dávam návrh, aby voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním podľa § 39 ods. 8 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.

 • Ďakujem pekne. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.

  Zároveň otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, kto sa hlási ústne do rozpravy. Konštatujem, že nikto, a preto uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Keďže sa nikto nehlásil, ani rozprava k tomuto bodu nebude, pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Postupovať budeme tak, že najskôr sa vykoná tajná voľba troch členov rady, ktorým uplynulo funkčné obdobie a volia sa na 6 rokov.

  V ďalšej tajnej voľbe zo zostávajúcich kandidátov sa vykoná tajné hlasovanie na voľbu člena rady na uprázdnené miesto člena rady Juraja Sarvaša, a to na zostávajúci čas do konca jeho funkčného obdobia, t. j. do 15. decembra roku 2000.

  Teraz pristúpime k voľbe troch členov rady. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva "za" najviac u troch kandidátov. Hlasovací lístok sa neupravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný, doplňovaný alebo ak pri niektorom mene nie je vyjadrená voľba zakrúžkovaním.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Predtým než pristúpime k tajnému hlasovaniu, pán poslanec Orosz, predseda výboru, máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči, zapojte mikrofón pána poslanca.

 • Vážený pán predsedajúci, pred hlasovaním žiadam o prestávku na poradu poslaneckých klubov.

 • Vyhlasujem 15-minútovú prestávku pred voľbou.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky. Mali by sme pristúpiť k tajnému hlasovaniu.

  Pán poslanec Kováč - procedurálny návrh.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov žiadam, aby sme prerušili rokovanie dnešného dňa a pokračovali zajtra o 13.00 hodine.

  Ďakujem.

 • O tomto procedurálnom návrhu budeme hlasovať bez rozpravy.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 62 poslancov.

  Páni poslanci, pani poslankyne, prosím vás, vráťte sa do rokovacej miestnosti.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Kováča, ktorý dal v mene troch poslaneckých klubov.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Znovu je nás málo, len 72 prítomných poslancov v rokovacej sále.

  Žiadam vás, páni poslanci a pani poslankyne, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti, ináč budem musieť na základe rokovacieho poriadku schôdzu Národnej rady prerušiť na 30 minút.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Posledný pokus. Skúsme sa ešte raz prezentovať a zároveň hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 67 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Na základe návrhu, ktorý bol schválený Národnou radou, prerušujem rokovanie Národnej rady do zajtrajšieho dňa do 13.00 hodiny.

  Ešte sa hlási predseda výboru pán Sopko.

 • Oznamujem členom mandátového a imunitného výboru, že nazajtra na 9.00 hodinu ráno zvolávam schôdzu výboru do rokovacej miestnosti číslo 32. Písomné materiály na rokovanie si budú môcť poslanci vyzdvihnúť dnes o 19.00 hodine v miestnosti mandátového a imunitného výboru číslo 64a.

 • Ešte raz. V schôdzi Národnej rady pokračujeme zajtra o 13.00 hodine.