• Štátna hymna Slovenskej republiky.

 • Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, privítal na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v jej II. volebnom období.

  Vláda Slovenskej republiky podľa článku 105 ods. 1, článku 102 písm. c) a článku 82 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky zvolala na dnešný deň ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej poslanci boli zvolení vo voľbách 25. a 26. septembra 1998.

  Na dnešnej ustanovujúcej schôdzi sa zúčastňujú aj členovia vlády, ktorých tiež medzi nami vítam.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  otváram rokovanie ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v jej II. volebnom období.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  dámy a páni,

  ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa riadi programom, ktorý vyplýva z § 4 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. Tento program je uvedený v pozvánke na ustanovujúcu schôdzu. Jej príprave predchádzali v súlade s § 3 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku stretnutia a rokovania s predsedami hnutí a politických strán zastúpených v Národnej rade.

  Program 1. schôdze je daný prakticky zo zákona. Preto program na 1. zasadnutí nepodlieha schvaľovaniu. Nie je možné ho rozšíriť, ani doplniť, ani zmeniť.

  Prvým bodom programu je

  skladanie sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje prvý raz, skladá sľub.

  Podľa článku 89 ods. 2 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá na ustanovujúcej schôdzi sľub do rúk predsedu Národnej rady. Znenie sľubu je uvedené v Ústave Slovenskej republiky.

  Podľa § 4 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku ako doterajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý bol znovu zvolený za poslanca Národnej rady, vykonám sľub ako prvý do rúk podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pri skladaní sľubu poslancov budeme postupovať tak, že po prečítaní textu sľubu položíte pravú ruku na ústavu, poviete slovo "sľubujem", pristúpite ku mne a podaním ruky zložíte ústavou predpísaný sľub. Potom svojím podpisom potvrdíte zloženie sľubu.

  Po tom ako vykonám sľub ja, budú skladať sľub poslanci - doterajší podpredsedovia Národnej rady, a potom poslanci - doterajší členovia vlády. Po nich budú potom skladať sľub poslanci. Postupne pôjdu poslanci z ľavej strany od prvého radu, čiže začne pani poslankyňa Aibeková, po celej šírke všetkých radov.

  Takže môžeme pristúpiť ku skladaniu sľubu.

  Žiadam všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

  Na úvod som uviedol, že ako prvý budem skladať sľub ja a sľub prečíta pán podpredseda Augustín Marián Húska.

 • Sľub poslanca: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zložili sľub v tomto poradí:

  Poslanec Ivan Gašparovič

  Poslanec Augustín Marián Húska

  Poslanec Marián Andel

  Poslanec Ivan Hudec

  Poslankyňa Eva Slavkovská

  Poslanec Vojtech Tkáč

  Poslanec Gustáv Krajči

  Poslanec Ján Sitek

  Poslankyňa Katarína Tóthová

  Poslanec Vladimír Mečiar

  Poslanec Sergej Kozlík

  Poslanec Jozef Kalman

  Poslanec Miroslav Maxon

  Poslanec Milan Cagala

  Poslanec Ján Jasovský

  Poslanec Peter Baco

  Poslanec Jozef Zlocha

  Poslankyňa Marta Aibeková

  Poslanec Imrich Andrejčák

  Poslankyňa Irena Belohorská

  Poslanec Ján Benčat

  Poslanec Július Binder

  Poslankyňa Mária Angelovičová

  Poslanec Marian Antecký

  Poslanec Ladislav Ballek

  Poslanec Stanislav Bartoš

  Poslanec Peter Bohunický

  Poslanec Vladimír Faič

  Poslanec Jozef Brhel

  Poslanec Peter Brňák

  Poslanec Tibor Cabaj

  Poslanec Ján Cuper

  Poslanec Ján Danko

  Poslanec Pavel Delinga

  Poslanec Ladislav Ambróš

  Poslanec Július Brocka

  Poslanec Ján Budaj

  Poslanec Ľudovít Černák

  Poslanec Mikuláš Dzurinda

  Poslanec Ján Figeľ

  Poslanec Robert Fico

  Poslanec Ľubomír Fogaš

  Poslanec Milan Ftáčnik

  Poslanec Juraj Hraško

  Poslanec Milan Ištván

  Poslanec Pavol Kanis

  Poslanec Jozef Klemens

  Poslanec Pavel Koncoš

  Poslanec Peter Magvaši

  Poslanec Michal Drobný

  Poslanec Alojz Engliš

  Poslanec Ján Gabriel

  Poslanec Jozef Gajdoš

  Poslanec Roman Hofbauer

  Poslanec Stanislav Husár

  Poslanec Martin Fronc

  Poslanec František Halmeš

  Poslanec Ľubomír Harach

  Poslanec Milan Hort

  Poslanec Pavol Hrušovský

  Poslanec Anton Juriš

  Poslanec Milan Kňažko

  Poslanec Roman Kováč

  Poslanec Jozef Krumpolec

  Poslanec Vladimír Maňka

  Poslanec Jozef Migaš

  Poslanec Ladislav Orosz

  Poslanec Štefan Rusnák

  Poslankyňa Brigita Schmögnerová

  Poslanec Viliam Sopko

  Poslanec Jozef Tuchyňa

  Poslanec Peter Weiss

  Poslanec Dušan Jarjabek

  Poslanec Pavol Kačic

  Poslanec Pavel Kandráč

  Poslankyňa Oľga Keltošová

  Poslankyňa Ľudmila Mušková

  Poslankyňa Marta Podhradská

  Poslanec Eduard Kukan

  Poslanec Jozef Kužma

  Poslanec Ján Langoš

  Poslanec František Mikloško

  Poslanec Miroslav Mikolášik

  Poslanec Peter Osuský

  Poslanec Peter Ošváth

  Poslanec Gabriel Palacka

  Poslanec Gyula Bárdos

  Poslankyňa Edit Bauer

  Poslanec Béla Bugár

  Poslanec Pál Csáky

  Poslanec Árpád Duka-Zólyomi

  Poslanec Miklós Duray

  Poslanec Pál Farkas

  Poslanec Milan Rehák

  Poslanec Dušan Slobodník

  Poslanec Ján Smerek

  Poslanec Pavel Šťastný

  Poslanec Pavol Števček

  Poslanec Milan Topoli

  Poslanec Vladimír Palko

  Poslanec Ladislav Pittner

  Poslanec Pavol Prokopovič

  Poslanec Ivan Rosival

  Poslanec Ján Rusnák

  Poslankyňa Mária Sabolová

  Poslanec Jaroslav Slaný

  Poslanec Barnabás Ferkó

  Poslanec István Harna

  Poslanec László Hóka

  Poslanec László Köteles

  Poslanec József Kvarda

  Poslanec Lajos Mészáros

  Poslanec László Nagy

  Poslanec Miloslav Suchár

  Poslanec Tibor Šagát

  Poslanec František Šebej

  Poslanec Ivan Šimko

  Poslanec Juraj Švec

  Poslanec Peter Tatár

  Poslanec Viliam Vaškovič

  Poslanec László Szigeti

  Poslankyňa Melánia Kolláriková

  Poslanec Miroslav Kotian

  Poslankyňa Anna Malíková

  Poslanec Víťazoslav Moric

  Poslanec Viliam Oberhauser

  Poslanec Jaroslav Paška

  Poslanec Jozef Prokeš

  Poslanec Ján Slota

  Poslanec Rastislav Šepták

  Poslanec Dušan Švantner

  Poslanec Štefan Zelník

  Poslankyňa Diana Dubovská

  Poslanec Roman Vavrík

  Poslanec Jaroslav Volf

  Poslanec Pavol Vrždák

  Poslankyňa Anna Záborská

  Poslanec Peter Zajac

  Poslanec Pavol Hamžík

  Poslankyňa Mária Kadlečíková

  Poslanec Peter Kresák

  Poslanec Ľudovít Macháček

  Poslankyňa Mária Machová

  Poslanec Jirko Malcharek

  Poslanec Rudolf Schuster

  Poslanec Marián Mesiarik

  Poslanec Ferdinand Petrák

  Poslanec Igor Presperín

  Poslanec Štefan Šlachta

 • Po zložení sľubu každého poslanca zaznel potlesk.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ešte sa pýtam, či ste všetci vykonali slávnostný sľub.

  Môžem konštatovať po oznámení, že 149 prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zložilo ústavou predpísaný sľub.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže na tejto schôdzi Národnej rady je potrebné, aby skladali sľub aj náhradníci, kým prídu náhradníci do rokovacej miestnosti, vyhlasujem 5-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aj náhradníkov, ktorí už majú sedieť v rokovacej miestnosti, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní. Ešte raz prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aj náhradníkov, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k druhému bodu nášho programu, ktorým je

  schválenie uznesenia o neuplatňovaní mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky, a o vzdaní sa funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  vo voľbách do Národnej rady, ktoré sa konali 25. a 26. septembra tohto roku, zo 150 poslancov Národnej rady boli zvolení aj 14 poslanci, ktorí sú v súčasnosti členmi slovenskej vlády. Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, jeho mandát poslanca počas výkonu funkcie člena vlády nezaniká, ale spočíva, resp. neuplatňuje sa. Chcem pripomenúť, že podľa článku 117 Ústavy Slovenskej republiky vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady, pričom vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády.

  Podľa § 10 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, ak sa uprázdni mandát poslanca pred skončením ustanovujúcej schôdze, doterajší predseda Národnej rady vyhlási nastúpenie náhradníka.

  Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Dvorský a poslanec Vladimír Mečiar mi písomne oznámili, že podľa čl. 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa vzdávajú funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, čím došlo k uprázdneniu mandátov poslancov vo voľbách konaných 25. a 26. septembra tohto roku. Je preto potrebné, aby podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona o rokovacom poriadku Národná rada neuplatňovanie mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a vzdanie sa poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vzala na vedomie. Toto Národná rada robí vždy uznesením.

  Počas prestávky ste dostali návrh tohto uznesenia. Keďže ste zrejme ešte nemali čas sa s ním oboznámiť, prečítam celý návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré znie:

  "Národná rada Slovenskej republiky

  berie na vedomie, že

  A. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

  1. sa neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky, Petra Baca, Milana Cagalu, Ivana Hudeca, Jána Jasovského, Jozefa Kalmana, Sergeja Kozlíka, Gustáva Krajčiho, Miroslava Maxona, Jána Siteka, Evy Slavkovskej, Vojtecha Tkáča, Kataríny Tóthovej, Jozefa Zlochu; ich mandát poslanca podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje,

  2. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Dvorský podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 9 zákona Slovenskej národnej rady číslo 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady listom zo dňa 14. októbra 1998 sa vzdal funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k 29. októbru 1998; jeho mandát zaniká 29. októbra 1998,

  3. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Vladimír Mečiar podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 9 zákona Slovenskej národnej rady číslo 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady sa 29. októbra 1998 písomne vzdal funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky; jeho mandát zaniká 29. októbra 1998;

  B. podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

  1. na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky, podľa určenia Hnutia za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany, za ktoré poslanci, členovia vlády, boli zvolení, nastupujú 29. októbra 1998 títo náhradníci:

  namiesto Petra Baca (HZDS) nastupuje Tomáš Cingel,

  namiesto Milana Cagalu (HZDS) nastupuje Jozef Božík,

  namiesto Ivana Hudeca (HZDS) nastupuje František Švec,

  namiesto Jána Jasovského (HZDS) nastupuje Jozef Krnáč,

  namiesto Jozefa Kalmana (HZDS) nastupuje Milan Vojtko,

  namiesto Sergeja Kozlíka (HZDS) nastupuje Viliam Hornáček,

  namiesto Gustáva Krajčiho (HZDS) nastupuje Jarmila Michalovová,

  namiesto Miroslava Maxona (HZDS) nastupuje Roman Melicher,

  namiesto Jána Siteka (SNS) nastupuje Ladislav Škorvánek,

  namiesto Evy Slavkovskej (SNS) nastupuje Jaroslav Honz,

  namiesto Vojtecha Tkáča (HZDS) nastupuje František Cibuľa,

  namiesto Kataríny Tóthovej (HZDS) nastupuje Maroš Púchovský,

  namiesto Jozefa Zlochu (HZDS) nastupuje Ján Lukáč,

  2. na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Dvorského za Stranu občianskeho porozumenia nastupuje ako náhradník Dušan Kovačič, ktorého určila Strana občianskeho porozumenia,

  3. na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara za Hnutie za demokratické Slovensko nastupuje ako náhradník Ivan Lexa, ktorého určilo Hnutie za demokratické Slovensko."

  Pani poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či má niekto pripomienky k návrhu uznesenia. Konštatujem, že nie.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Budeme hlasovať verejne pomocou technického zariadenia. Súčasne prosím poslancov - členov vlády, aby nehlasovali.

  Prosím, páni poslanci, budeme sa prezentovať a hneď hlasovať. Musíme vždy stlačiť najskôr prezentáciu a potom podľa toho, ako sa rozhodneme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Nehlasovalo 18 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, chcem vám len oznámiť, že je chyba na počítači, ktorú počas obedňajšej prestávky odstránime. Nie je to na časti počítača, ktorý vyhadzuje čísla, ale na svetelnej tabuli. Mne by to na mojom monitore malo ukazovať, takže budem takto hlásiť výsledky.

  Konštatujem, že Národná rada vzala na vedomie neuplatňovanie mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky, a vzdanie sa funkcie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Budeme pokračovať, pani poslankyne, páni poslanci, v rokovaní ustanovujúcej schôdze, na ktorej ako tretí bod programu je

  skladanie sľubu náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky, a náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa zákona o rokovacom poriadku a zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky dnešným dňom, t. j. 29. októbra 1998, som vyhlásil nastúpenie náhradníkov. Osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, im odovzdám po zložení sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Môžeme pristúpiť ku skladaniu sľubu. Prosím pána podpredsedu Húsku a pánov poslancov tak, ako ich prečítam: pani Jarmilu Michalovovú, pánov Tomáša Cingela, Jozefa Božíka, Františka Šveca, Jozefa Krnáča, Milana Vojtka, Viliama Hornáčka, Romana Melichera, Ladislava Škorvánka, Jaroslava Honza, Františka Cibuľu, Maroša Púchovského, Jána Lukáča, Dušana Kovačiča a Ivana Lexu, aby postupne predstúpili pred rečnícke miesto a do mojich rúk zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Žiadam všetkých, aby počas sľubu stáli.

 • Hlas z pléna.

 • Ideme skladať sľub, po sľube vám dám slovo.

  Všetky náležitosti náhradníkov boli urobené.

 • Nezrozumiteľný hlas z pléna.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, budeme pokračovať tak, ako je to v programe, ktorý bol rozdaný.

  Pristúpime k sľubu náhradníkov. Pán poslanec Fogaš nemá pravdu v tomto prípade.

 • Prosím, povstaňte, priatelia.

  "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

  Náhradníci na neuplatňované a na uprázdnené mandáty poslancov zložili sľub v tomto poradí:

  Poslanec Jozef Božík

  Poslanec František Cibuľa

  Poslanec Tomáš Cingel

  Poslanec Viliam Hornáček

  Poslanec Jaroslav Honz

  Poslanec Dušan Kovačič

  Poslanec Jozef Krnáč

  Poslanec Ivan Lexa

  Poslanec Ján Lukáč

  Poslanec Roman Melicher

  Poslankyňa Jarmila Michalovová

  Poslanec Maroš Púchovský

  Poslanec Ladislav Škorvánek

  Poslanec František Švec

  Poslanec Milan Vojtko

 • Po zložení sľubu každého poslanca zaznel potlesk.

 • Panie poslankyne, páni poslanci,

  konštatujem, že sme zvolili náhradníkov na neuplatňované mandáty a na uprázdnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Štvrtý bod dnešnej schôdze je

  schválenie volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pre druhé volebné obdobie.

  Návrh volebného poriadku sa predkladá na schválenie Národnou radou Slovenskej republiky podľa § 6 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Návrh bol vypracovaný podľa príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, ktoré sú v ňom citované. Návrh volebného poriadku bol odovzdaný v rámci prípravy tejto ustanovujúcej schôdze predsedom politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade a vám, ostatným poslancom, bol zaslaný poštou. Chcem povedať, že pri rokovaniach o príprave tejto schôdze s predsedami politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade neboli k návrhu volebného poriadku pripomienky. Ak Národná rada návrh volebného poriadku schváli, budeme sa ním potom riadiť počas celého volebného obdobia.

  Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aj napriek tomu, že predsedovia politických strán a politických hnutí pri konzultácii nemali pripomienky, otváram rozpravu k tomuto bodu programu s konštatovaním, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, či sa niekto z vás hlási do rozpravy.

  Ak nie, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem ju za skončenú.

  Môžeme pristúpiť k ďalšiemu hlasovaniu, a to je hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok ako celok.

  Prosím, aby sme sa všetci prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 134 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Môžem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky schválila volebný poriadok o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pre druhé volebné obdobie.

  Páni poslanci, pani poslankyne, chcem vás informovať, že okrem už týchto schválených volebných poriadkov podľa zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky by mala ešte schváliť volebný poriadok o podrobnostiach a o voľbe a odvolaní iných funkcionárov, ako to vyplýva z § 126 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Tieto volebné návrhy budeme schvaľovať až vtedy, keď bude ustanovený ústavnoprávny výbor, ktorý nám ich predloží, takže ich nebudeme schvaľovať na tejto schôdzi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k piatemu bodu programu, ktorým je

  voľba overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrhy kandidátov na overovateľov máte rozdaný v tlači číslo 2.

  Aj v tomto prípade, hoci došlo k dohode pri konzultáciách s predsedami hnutí a politických strán, otváram k tomuto bodu rozpravu s konštatovaním, že som nedostal písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy z pléna. Konštatujem, že nie, čiže môžem ukončiť možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  To znamená, že môžeme hneď pristúpiť k voľbe overovateľov Národnej rady.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo o odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak, samozrejme, osobitný predpis nehovorí o niečom inom. V tomto prípade nemáme takýto predpis, preto neotváram rozpravu k tomuto bodu a pristúpime hneď k hlasovaniu.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

  Povedal som, o čom hlasujeme. Hlasujeme o tom, či budeme hlasovať verejne alebo tajne, čiže kto je za verejné hlasovanie, aby to bolo pochopiteľnejšie. Inak, nemusel som dať o tomto hlasovať, stačí, keď mám váš súhlas.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 138 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  O tomto návrhu budeme hlasovať verejne.

  Máte pred sebou predložené návrhy na overovateľov. Azda len toľko, že na zvolenie overovateľov je potrebný počet väčšiny prítomných poslancov Národnej rady.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu tak, ako to máte v tlači číslo 2.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali. Hlasujeme o všetkých kandidátoch naraz, opakujem, tak ako je to v tlači číslo 2.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 144 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 141 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že Národná rada zvolila svojich overovateľov na toto volebné obdobie.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  chcem oznámiť, že na dnešnej schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Kandráč a Mesiarik.

  Môžeme pristúpiť k šiestemu bodu programu, ktorým je

  zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov a určenie počtu členov týchto výborov.

  Návrh na zriadenie mandátového a imunitného výboru bol vypracovaný v súlade s § 45 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  Návrh na zriadenie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov bol vypracovaný v súlade s článkom 11 ods. 1 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov a § 45 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Návrh na zriadenie mandátového a imunitného výboru ste dostali ako tlač číslo 3 a návrh na zriadenie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov ste dostali ako tlač číslo 4.

  Pani poslankyne, páni poslanci, podľa rokovacieho poriadku aj k tomuto bodu otváram rozpravu s konštatovaním, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási z prítomných do rozpravy.

  Pán poslanec Bugár, nech sa páči.

 • Pán predseda, nahlásili sme jednu zmenu vo výbore pre nezlučiteľnosť - namiesto pán Harnu sme navrhli pána Duku-Zólyomiho. Dali sme to aj písomne.

 • S týmto to zatiaľ nesúvisí. Dostal som to písomne, bude to zapracované.

  Konštatujem, že sa už nikto viac nehlási do rozpravy, preto uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr podľa § 45 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o zriadení Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa všetci prezentovali a hlasovali. Hlasujeme o zriadení mandátového a imunitného výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 140 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Mandátový a imunitný výbor bol zriadený.

  Musíme pristúpiť aj k hlasovaniu o návrhu na určenie počtu členov mandátového a imunitného výboru tak, aby bol výbor zložený v súlade s § 7 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade.

  Návrh na určenie počtu členov tohto výboru, vrátane predsedu, máte v tlači číslo 3.

  Chcem len upozorniť, že v priebehu rokovaní s predsedami politických strán a politických hnutí bolo niekoľko alternatív - od 11 cez 13, 15 až na 19. Keďže som nedostal žiadne iné pripomienky a na rokovaniach nedošlo ku konkrétnej dohode, máte v tlači ponúknutý výbor v počte 19. Tento počet najlepšie zodpovedá tomu pomeru, o ktorom sme hovorili.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Budeme hlasovať o počte členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 142 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Môžem konštatovať, že Národná rada určila, že mandátový a imunitný výbor bude mať 19 členov.

  Takisto by sme mali hlasovať o zriadení ďalšieho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov podľa tých istých ustanovení, ktoré som čítal predtým. V tlači číslo 4 máte takisto uvedený počet 19. Budeme hlasovať bez rozpravy, v tomto prípade mi to rokovací poriadok tiež dovoľuje.

  Prosím, opakujem, teraz budeme hlasovať o zriadení Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov a budeme hlasovať hneď aj o tom, aby v ňom bolo 19 poslancov. Súhlasíte?

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 144 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 142 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme zriadili Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov a odsúhlasili sme aj počet 19 členov.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  siedmym bodom programu by mala byť

  voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  V tomto bode dochádza k určitej zmene, ktorú nahlásil pred chvíľou pán poslanec Bugár. Teraz je taká situácia, že o 9 minút bude 12.00 hodín. Zrejme bude potrebné urobiť nový hlasovací lístok, keďže je tu zmena mena.

 • Hlasy z pléna.

 • Keď nie, tak potom dobre. Takže môžeme ešte urobiť túto voľbu.

  Vzhľadom na to, že ďalším bodom programu je

  voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov,

  podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku podávam v tomto prípade návrh, aby sme zlúčili rozpravu o týchto bodoch programu s tým, že aj hlasovanie sa vykoná naraz osobitnými hlasovacími lístkami, teda voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady a voľba predsedu Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov.

  Pri voľbe budú dva samostatné lístky odlíšené farbou. Čiže bude sa hlasovať za každého osobitne, len bude jeden volebný akt. Mali by sme dať hlasovať o tom, či súhlasíme s týmto spojením.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Zatiaľ hlasujeme, že budeme hlasovať spolu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 139 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžeme túto voľbu uskutočniť spoločne.

  Upozorňujem, že návrh na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky ste dostali ako tlač číslo 5. Návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov nebol písomne podaný, ako je uvedené v tlači číslo 6.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nedostal som písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto hlási z pléna.

  Pán poslanec Slota. Zapnite mikrofón pánu poslancovi.

 • Pán predseda, keďže nebol podaný písomný návrh na funkciu predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, za Slovenskú národnú stranu podávam návrh na Miroslava Kotiana.

 • Ďakujem.

  Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Ftáčnik.

 • Mám takú rečnícku otázku, či by vedel niekto z poslaneckého klubu alebo zástupcov Hnutia za demokratické Slovensko vysvetliť, prečo oni nikoho nenavrhli. Ja sa len pýtam verejne, pretože tento výbor by mal patriť opozícii a mal by patriť klubu Hnutia za demokratické Slovensko a Hnutie za demokratické Slovensko sa tvári, akoby sa ho to netýkalo. Celkom dobre tomu nerozumiem, pretože je to výbor, ktorý má slúžiť na zabezpečenie zákona o rozpore záujmov a je prirodzené, aby tento výbor viedol predstaviteľ opozície.

 • Nepovažujem to za faktické poznámky. Ak už nie sú faktické poznámky, prosím, aby každý pristúpil k mikrofónu a diskutoval pri mikrofóne, nie z miesta, ale tak ako prikazuje rokovací poriadok.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda,

  kolegyne, kolegovia,

  ospravedlňujem sa, že to spravím tak isto ako kolega Ftáčnik, ale ak sa tu on už predtým deklaroval ako veľký vykladač rokovacieho poriadku, tak zrejme takú maličkosť si môžem dovoliť aj ja. Chcem ho len poprosiť, aby viac komunikoval so svojím predsedom strany. Túto schôdzu pripravovali predsedovia strán, ktorí boli pri rozhovoroch, kde prebiehali rôzne dohadovačky o tom, či áno, či nie a ako. O rozporoch sa hovorilo na tejto porade, o čo má Hnutie za demokratické Slovensko záujem. Súhlas s týmto nebol, jednoducho predsedovia nám povedali, alebo zoberiete toto, alebo nebude prijatý ten druhý návrh. Tak z toho dôvodu sme jednoducho nedávali návrh, pretože na tejto porade nedošlo k dohode medzi predsedami strán.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyne, páni poslanci, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie, končím rozpravu k tomuto bodu programu.

  Keďže ďalším bodom by mala byť voľba a je tu navrhnutý kandidát pán Miroslav Kotian, ktorý nebol predtým navrhovaný, prosím pracovníkov Národnej rady, aby vypracovali hlasovací lístok. Keďže je 11.57 hodín a je potrebné urobiť prestávku na spracovanie tohto návrhu, navrhujem, aby sme si urobili obedňajšiu prestávku. Prax v Národnej rade v I. volebnom období bola taká, že prestávka bola od 12.00 do 14.00 hodiny. Pýtam sa, či chcete zachovať tento čas, alebo bude stačiť do 13.00 hodiny.

 • Hlasy z pléna.

 • Do 13.00 hodiny.

  Ďakujem. Vyhlasujem prestávku do 13.00 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v rokovaní našej dnešnej schôdze. Chcem sa ospravedlniť za predĺženie prestávky, ktorá bola zapríčinená opravou digitálnych zariadení. Podľa oznámenia našich pracovníkov by už to malo byť všetko v poriadku. Takže ešte raz vyzývam všetkých, páni poslanci, pani poslankyne, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti, aby sme mohli pokračovať v začatej schôdzi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, po prerušení budeme pokračovať v rokovaní našej prvej schôdze voľbou predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky spojenou s voľbou predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov.

  Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov volí Národná rada tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa podľa § 15 zákona o rokovacom poriadku vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Postupovať budeme už podľa nami schváleného rokovacieho poriadku.

  Dovoľte mi, aby som vás ešte aspoň v stručnosti informoval o akte vykonania voľby predsedu výboru tajným hlasovaním.

  Úprava hlasovacích lístkov, ktoré dostanete od overovateľov, bude za rokovacou miestnosťou v salóne, kde budete vchádzať po mojej ľavej, po vašej pravej strane a po vykonaní volebného aktu budeme vychádzať z pravej strany.

  Ako prví budú hlasovať overovatelia, ktorí nám nachystajú hlasovacie lístky, po nich budú hlasovať poslanci, ktorí majú miesto za predsedníckym stolom, a potom postupne ostatní páni poslanci podľa zasadacieho poriadku od prvého radu až po posledný rad. Potom by som prosil poslancov, aby po vykonaní volebného aktu išli všetci na svoje miesta.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budete mať dva lístky, každý lístok bude farebne odlíšený s tým, že volíme predsedov do dvoch výborov. Voľba bude platná len vtedy, ak na lístku, kde sú tri alternatívy - za, proti, zdržal sa, zakrúžkujete len jednu. Prosím zakrúžkovať len jednu, inak bude hlasovací lístok neplatný, teda ak by ste zakrúžkovali dve odpovede. Čiže len jednu, buď za, proti, alebo zdržal sa, samozrejme, na každom lístku osobitne.

  Myslím si, že to by na informáciu aj stačilo. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu s tým, že najskôr vyzývam overovateľov, aby zaujali svoje miesta, prebrali hlasovacie lístky. Overovateľov sme zvolili na začiatku rokovania Národnej rady, ale aby ste vedeli, o koho ide, radšej prečítam ich mená. Sú to poslanci Cuper, Danko, Kačic, Kandráč, Mušková, Ambróš, Kužma, Ošváth, Slaný, Suchár, Antecký, Ištván, Hóka, Mészáros, Švantner a Mesiarik.

  Prosím pánov overovateľov, aby potom, ako vykonajú voľbu, nám oznámili, že môžeme my, ostatní poslanci, pristúpiť k urnám.

  (Akt tajného hlasovania overovateľov.)

 • Pani poslankyne, páni poslanci, dostal som informáciu, že voľby sú pripravené. Prosím, aby ste išli hlasovať, ako som povedal: prvý rad, druhý rad, tretí rad. Lebo potom je tu veľký zmätok. Opakujem, prosím vás, aby ste išli v poradí prvý rad, druhý, tretí atď.

 • Pokračovanie aktu tajného hlasovania ostatných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či ste všetci boli odovzdať hlasovacie lístky. Ak nie, prosím, aby ste to urobili, chcem skončiť voľbu.

  Ešte raz sa pýtam, či ste všetci odovzdali hlasovacie lístky. Ak áno, končím voľbu predsedov výborov a prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pozývam vás do rokovacej miestnosti. Overovatelia spočítali hlasy, vyhotovili zápisnicu. Chcem ich požiadať, aby nás oboznámili s výsledkami voľby. Preto ešte raz prosím, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, v tomto prípade pani overovateľku, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady oznámila počet vydaných hlasovacích lístkov, počet hlasov poslancov, ktorí hlasovali za, ktorí hlasovali proti, zdržali sa a či boli aj neplatné hlasovacie lístky.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Mušková.

 • Vážený pán predseda,

  vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám prečítala zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, ktoré sa konalo 29. októbra 1998.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné, teda platných bolo 144 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia zistili, že za kandidáta Miroslava Kotiana hlasovalo 92 poslancov, proti 46 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.

  Podľa § 15 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov zvolený pán poslanec Miroslav Kotian.

 • Dovoľte mi, aby som vám prečítala zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu mandátového a imunitného výboru.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné, platných bolo teda 144 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia zistili, že za kandidáta Viliama Sopka hlasovalo 95 poslancov, proti 47 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.

  Podľa § 15 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán poslanec Viliam Sopko.

  Gratulujeme.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, za oboznámenie s výsledkami.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Sopka a za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov pána poslanca Kotiana.

  Prosím obidvoch pánov predsedov, aby zaujali miesta určené pre predsedov výborov tu, po mojej ľavej ruke. Nech sa páči.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať deviatym bodom programu, ktorým je

  voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  V predchádzajúcich bodoch programu sme schválili, že tento výbor bude mať 19 členov, samozrejme, vrátane už zvoleného predsedu tohto výboru. Je potrebné teda zvoliť ďalších členov výboru tak, aby bol výbor zložený na pomernom zastúpení. Návrh na ďalších členov ste dostali v tlači pod číslom 7.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram k tomuto bodu programu rozpravu s opätovným konštatovaním, že som nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa niekto do rozpravy hlási z pléna. Konštatujem, že nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy, a tým považujem rozpravu aj za skončenú.

  Môžeme teda pristúpiť k návrhu na voľbu členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 39 ods. 7 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis nehovorí o niečom inom. V tomto prípade takýto predpis nie je.

  Pýtam sa, či ste za to, aby sme hlasovali pomocou našich digitálnych zariadení, čiže verejne. Vyjadrite to bez hlasovania verejným súhlasom.

 • Všeobecný súhlas poslancov z pléna.

 • Ďakujem pekne. Budeme teda hlasovať o návrhu tak, ako ho máte v tlači číslo 7. Preto prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 127 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že v nadväznosti na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sme zvolili aj ďalších členov tohto výboru.

  Môžeme pristúpiť k desiatemu bodu programu, a to je

  voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov.

  Aj v tomto prípade sme si určili, že počet členov bude 19, samozrejme, vrátane predsedu. Za predsedu tohto výboru bol zvolený pán poslanec Kotian, takže budeme teraz voliť ďalších členov do tohto výboru. Dodatočne vám však bol doručený návrh Strany maďarskej koalície, kde namiesto pána Harnu sa navrhuje do tohto výboru pán Duka-Zólyomi.

  Prosím, budeme hlasovať o tomto návrhu už s touto opravou.

  Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

  Páni poslanci, urobil som teraz chybu, mal som dať o tom ešte rozpravu, ale konštatujem, že do rozpravy by sa nebol nikto prihlásil. Ospravedlňujem sa za svoju chybu. Ak áno, prosím, zmením svoje rozhodnutie.

  Pani poslankyne, páni poslanci, urobím to radšej tak, že ruším toto hlasovanie, aby som náhodou neurobil niečo, čo by sme potom museli opravovať.

  Otváram k tomuto bodu programu rozpravu. Nedostal som písomnú žiadosť do rozpravy. Pýtam sa, či sa niekto hlási z pléna do rozpravy.

  Pani poslankyňa Malíková, nech sa páči.

 • Nebudem hovoriť k tomu obsahu, chcem len upozorniť najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky v mene poslancov Slovenskej národnej strany, že by sme mali dodržiavať zákon a nemali by byť rozdávané tlače, ktoré sú v rozpore so zákonom. Myslím tým konkrétne návrh, ktorý sme dostali zo Strany maďarskej koalície, pretože je v rozpore so zákonom o štátnom jazyku.

 • Hlasy z pléna.

 • Pani poslankyňa, ďakujem. Považujem to za faktickú poznámku, ktorú prijímam. Ale pokiaľ ide o obsadenie, počet výborov, tam sme dostali tlač a podľa tejto tlače som navrhol hlasovanie.

  Takže sa pýtam, či sa ešte niekto hlási do rozpravy. Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a budeme hlasovať.

  Prosím, zopakujeme hlasovanie a hlasujeme na základe predloženého návrhu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 131 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Môžem vysloviť konštatáciu, že Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov zvolila ďalších členov tohto výboru.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že nasledujúcim bodom programu je návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, mal by som vyhlásiť prestávku, lebo členovia mandátového a imunitného výboru musia zasadnúť a predložiť nám uznesenie, o ktorom budeme hlasovať.

  Prosím, je prestávka. Myslím si, že bude na to stačiť 30 minút.

 • Hlasy z pléna.

 • Do 15.00 hodiny? Tak do 15.00 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v rokovaní.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní jedenástym bodom programu, ktorým je

  návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 odseku 2 zákona o rokovacom poriadku na návrh mandátového a imunitného výboru platnosť voľby poslancov overuje Národná rada.

  Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru, aby podal Národnej rade návrh.

 • Hlasy v sále.

 • Ešte tu nie je? Budeme musieť počkať, pretože bez neho nemôžeme pokračovať. Musí podať správu o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslancov a návrh na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady. Zrejme pán predseda ešte píše zápisnicu.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  mandátový a imunitný výbor skončil svoje rokovanie. Budeme pokračovať jedenástym bodom, ktorým je návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Tak ako som už povedal, podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na návrh mandátového a imunitného výboru platnosť voľby musí overiť Národná rada.

  Prosím pána predsedu mandátového a imunitného výboru, aby podal Národnej rade správu o preskúmaní osvedčení a zvolení za poslancov a návrh na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov Národnou radou Slovenskej republiky.

  Prosím, pán predseda.

 • Vážený pán predseda,

  vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  predkladám správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca Národnej rady vo voľbách vykonaných v dňoch 25. a 26. septembra 1998.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Gašparovič rozhodnutím číslo 2262 z 23. júna 1998 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil dni ich konania na 25. a 26. septembra 1998.

  Podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky platnosť voľby poslancov overuje Národná rada Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady preskúma osvedčenia o zvolení za poslanca. Správu o ich preskúmaní a návrh na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na jej ustanovujúcej schôdzi.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej ustanovujúcej schôdzi dňa 29. októbra 1998 uznesením číslo 3 poveril mňa ako predsedu výboru, aby som vás oboznámil s výsledkami rokovania výboru a podal návrh výboru na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách vykonaných v dňoch 25. a 26. septembra 1998.

  Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky bolo v Slovenskej republike do zoznamov voličov zapísaných 4 023 191 osôb. Na voľbách sa zúčastnilo 3 389 346 voličov, čo predstavuje 84,24 % z celkového počtu osôb zapísaných v zoznamoch voličov.

  Odovzdaných bolo 3 359 179 platných hlasov. Podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1996 Z. z. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky majú tie politické strany alebo politické hnutia, ktoré získali najmenej 5 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.

  Na základe výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vykonaných v dňoch 25. a 26. septembra 1998 sú to tieto politické strany alebo politické hnutia:

  - Hnutie za demokratické Slovensko, pre ktoré bolo odovzdaných 907 103 platných hlasov, čo predstavuje 27 %,

  - Slovenská demokratická koalícia, pre ktorú bolo odovzdaných 884 497 platných hlasov, čo predstavuje 26,33 %,

  - Strana demokratickej ľavice, pre ktorú bolo odovzdaných 492 507 platných hlasov, čo predstavuje 14,66 %,

  - Strana maďarskej koalície, pre ktorú bolo odovzdaných 306 623 platných hlasov, čo predstavuje 9,12 %,

  - Slovenská národná strana, pre ktorú bolo odovzdaných

  304 839 platných hlasov, čo predstavuje 9,07 %,

  - Strana občianskeho porozumenia, pre ktorú bolo odovzdaných 269 343 platných hlasov, čo predstavuje 8,01 %.

  Na základe uvedených volebných výsledkov boli postupujúcim politickým stranám alebo politickým hnutiam pridelené mandáty takto:

  Hnutie za demokratické Slovensko 43 mandátov,

  Slovenská demokratická koalícia 42 mandátov,

  Strana demokratickej ľavice 23 mandátov,

  Strana maďarskej koalície 15 mandátov,

  Slovenská národná strana 14 mandátov,

  Strana občianskeho porozumenia 13 mandátov.

  Mandátový a imunitný výbor na dnešnej ustanovujúcej schôdzi preskúmal podľa § 8 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky osvedčenia o zvolení za poslanca vydané Ústrednou velebnou komisiou. Preskúmal, či jednotliví poslanci boli platne zvolení a rovnako tiež voliteľnosť poslancov. V tejto súvislosti sa výbor oboznámil so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1998 a s osvedčeniami o zvolení poslancov. Výbor mal možnosť nahliadnuť do osobných dotazníkov poslancov z hľadiska ich voliteľnosti, to znamená, či poslanec je občan, ktorý má volebné právo, ktorý dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  Podľa článku 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta, sudcu, prokurátora, príslušníka Policajného zboru, príslušníka Väzenskej a justičnej stráže a vojaka z povolania. Mandátový a imunitný výbor preskúmal aj túto otázku. Podľa predložených dokladov ani jeden poslanec takúto funkciu nevykonáva.

  Mandátový a imunitný výbor skonštatoval nastúpenie náhradníkov na neuplatňované mandáty 13 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách vykonaných v dňoch 25. a 26. septembra 1998, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky. Na ich miesta nastupujú títo náhradníci:

  - namiesto Petra Baca Ing. Tomáš Cingel,

  - namiesto Milana Cagalu Bc. Jozef Božík,

  - namiesto Ivana Hudeca Ing. František Švec,

  - namiesto Jána Jasovského Ing. Jozef Krnáč,

  - namiesto Jozefa Kalmana Milan Vojtko,

  - namiesto Sergeja Kozlíka akad. maliar Viliam Hornáček,

  - namiesto Gustáva Krajčiho Dr. Jarmila Michalovová,

  - namiesto Miroslava Maxona Ing. Roman Melicher,

  - namiesto Jána Siteka Ladislav Škorvánek,

  - namiesto Evy Slavkovskej Jaroslav Honz,

  - namiesto Vojtecha Tkáča Bc. František Cibuľa,

  - namiesto Kataríny Tóthovej Mgr. Maroš Púchovský,

  - namiesto Jozefa Zlochu Mgr. Ján Lukáč.

  Mandátový a imunitný výbor ďalej skonštatoval nastúpenie náhradníka Ing. Dušana Kovačiča na uprázdnený mandát poslanca Petra Dvorského a nastúpenie náhradníka Ing. Ivana Lexu na uprázdnený mandát poslanca Vladimíra Mečiara.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 5 a 6 zákona číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov vyhlásil nastúpenie uvedených náhradníkov a odovzdal im osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Od tohto času a po zložení sľubu môžu náhradníci vykonávať mandát poslanca, ktorý trvá len počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpili ako náhradníci.

  Mandátový a imunitný výbor ďalej zistil, že 149 zvolení poslanci, ako aj 15 náhradníci zložili na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predpísaný sľub. Teda nikto z nich neodmietol zložiť sľub alebo nezložil sľub s výhradou, čo by podľa článku 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky malo za následok stratu mandátu.

  Na základe uvedených skutočností a uznesenia, ktoré mandátový a imunitný výbor na dnešnej schôdzi v týchto súvislostiach prijal, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie v tomto znení:

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 29. októbra 1998 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách vykonaných v dňoch 25. a 26. septembra 1998

  Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách vykonaných v dňoch 25. a 26. septembra 1998."

  To bol, vážený pán predseda Národnej rady, text uznesenia. Prosím, aby ste dali o tomto uznesení hlasovať.

  Skončil som.

 • Ďakujem pánu predsedovi mandátového a imunitného výboru za prednesenie správy a návrhu uznesenia s tým, že nemôžem dať ešte hlasovať, pretože musím najskôr otvoriť rozpravu.

  Otváram rozpravu s konštatovaním, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási z pléna do rozpravy. Hlási sa pán poslanec Cabaj.

  Skôr ako dám slovo pánu poslancovi Cabajovi, chcem požiadať pánov poslancov a pani poslankyne o jedno. Náš rokovací poriadok obsahuje aj jednu klauzulu o nedovolenom nosení mobilných telefónov, zbraní a niektorých iných elektronických vecí do Národnej rady. Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aby sme aj v tomto dodržali rokovací poriadok. Ďakujem.

  Zapnite mikrofón pánu poslancovi Cabajovi. Nech sa páči, poďte dopredu.

 • Vážený pán predseda,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k predloženému návrhu uznesenia mandátového a imunitného výboru k overeniu mandátov poslancov. Iba pred pár chvíľami niektorí už viackrát alebo opakovane, niektorí prvýkrát skladali sľub poslanca v tejto Národnej rade, kde sľubovali, že budú dodržiavať zákony a Ústavu Slovenskej republiky. Nedá mi, aby som nevystúpil, pretože sa uskutočnilo prvé rokovanie mandátového a imunitného výboru, kde zrejme už pod ťarchou veľkej demokracie a sily hlasov malo toto zasadnutie taký zvláštny priebeh, a môžem povedať, že aj taký skoro novátorský prístup k tomuto rokovaniu, pretože ak aj v minulosti čokoľvek či rôzne problémy vyvstali a riešili sa všelijako, vo výboroch sme sa vedeli aspoň sami seba vypočuť a nechali sme priestor, aby výbor skutočne mohol pracovať. Jednak zo strany predsedajúceho, ale aj ďalších kolegov nebola nejaká veľká snaha vypočuť si názory, preto mi dovoľte, aby som s problematikou, na ktorú som upozorňoval v imunitnom výbore, vystúpil teraz v Národnej rade.

  Keďže sedíme jednak v tejto prvej a druhej lavici tu, celkom vpredu, mali sme možnosť aj bližšie sledovať jednotlivých poslancov, ako skladali sľub. Dovoľte mi, aby som odcitoval § 4 ods. 2 - skladanie sľubu poslanca Národnej rady: "Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo sľubujem a podá ruku doterajšiemu predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu."

  O čo išlo? Jeden náš kolega, pán poslanec Peter Zajac podľa nášho názoru, tak ako sme tu mali možnosť vpredu sledovať, nedodržal literu zákona rokovacieho poriadku tým, že nevyslovil slovo sľubujem a jednoducho pokračoval v tomto procese ďalej. Na toto som upozornil mandátový a imunitný výbor a žiadal som, aby mandátový a imunitný výbor premietol záznam, ktorý sa robí na technickom zariadení v tejto Národnej rade, aby sme si túto skutočnosť mohli overiť na zázname a mohli potom ďalej pokračovať. Nie je to žiadna novota. Aj v minulosti, v minulom funkčnom období sa takéto veci niekoľkokrát riešili, kolegovia zo SNS by o tom vedeli hovoriť, ale aj ďalší, keď boli rôzne podozrenia na jednotlivých poslancov, zisťovalo sa, či hlasoval ten za toho, alebo za onoho, a ako dôkazový materiál pre výbor sa použil záznam, ktorý je zhotovený v Národnej rade. Nebola snaha na to, aby sme si takýmto spôsobom záznam pozreli a mohli potom pristúpiť k uzneseniu a pokračovať tak, aby sme mohli v Národnej rade prijať uznesenie o overení mandátov.

  Zaujímavé bolo, že sa jednak otvárali staré kauzy, ktoré zazneli v bývalej Národnej rade. A čo ma prekvapilo najviac, vytýkali to tí, ktorí v predvolebnej kampani hovorili, ako sme to my zle robili a prečo oni idú ako veľkí demokrati teraz do parlamentu, akým spôsobom to budú robiť ináč ako my. A koniec koncov som mal z toho dojem, že to robia ešte horšie ako my. Prepáčte za úprimnosť.

  Viete, ono totiž vo výboroch častokrát bola napätá situácia, ale vytvoril sa priestor minimálne na to, aby sa tam názor povedal a možno aj podľa toho voltairovského, že, pán kolega, hlboko s vami nesúhlasím, ale minimálne urobím všetko pre to, aby ste si ten svoj názor povedali. Preto vystupujem tu, lebo ak sa aj otvorila rozprava vo výbore, tak vôbec nebola snaha konštruktívne toto doriešiť. A za ten čas, čo sa tam rozprávalo, by sme boli ten záznam videli možno desaťkrát, ale každý hovoril iba o tom, poďme rýchlo hlasovať, poďme, spravme to, pretože je málo času. Najlepšie bolo, keď táto rozprava prebiehala ďalej, ďalšia veľká demokratka naša kolegyňa pani Bauerová dala návrh na ukončenie rozpravy, pretože nemáme vlastne o čom vo výbore rozprávať. Ak nemáme hovoriť ani vo výboroch, tak potom neviem, o čom je to. A preto otváram tento problém tu v pléne a takisto žiadam, aby Národná rada zabezpečila tento technický záznam, aby sme ho naďalej mohli potom používať ako dokladový materiál.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Do rozpravy sa hlási pán poslanec Hrušovský.

 • Hlas z pléna.

 • Dobre, s faktickou poznámkou. Pýtam sa, kto sa hlási ešte do rozpravy. Ak nikto, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Hrušovský.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia poslanci,

  pán poslanec Cabaj, vy ste zrejme špecialista na to, ako zbaviť niekoho poslaneckého mandátu. Boli ste tým známy už v predchádzajúcom volebnom období, keď sa vám to za podpory vašej vtedajšej vládnej väčšiny podarilo a takto ste zbavili poslaneckého mandátu Františka Gauliedera. Chcem vám oznámiť, že teraz sa vám to nepodarí.

  A k vašej argumentácii chcem povedať len jedno. Presne ste prečítali ustanovenie § 4 rokovacieho poriadku. Ak by pán poslanec Zajac nebol zložil poslanecký sľub, zrejme by nebol svojím podpisom potvrdil zloženie tohto poslaneckého sľubu. Totiž tento akt zloženia poslaneckého sľubu má dve časti: vyslovenie slova sľubujem, o ktorom vy pochybujete, že tu v tejto rokovacej sále neodznelo. Avšak pokiaľ mám informácie, tak výbor si predvolal na rokovanie pána poslanca Zajaca, ktorý pred výborom povedal, že nie, toto vaše tvrdenie nie je pravdivé, a teda k zloženiu poslaneckého sľubu u pána poslanca Zajaca došlo. Všetko to, čo tvrdíte, sú len plané pokusy o nejakú dezinformáciu, o nejaký pokus znovu deštruovať tento parlament.

 • Ďakujem pekne.

  Páni poslanci, pani poslankyne, ktorí máte mená na svetelnej tabuli a hlásite sa s faktickými poznámkami, chcem vás upozorniť, že môžete faktickou poznámkou reagovať len na predrečníka, to znamená, že nemôžete reagovať na pána poslanca Hrušovského.

  Prosím, pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem povedať len niekoľko poznámok. Ako členka mandátového a imunitného výboru chcem len povedať, že ani overenie toho, či pán poslanec Zajac povedal nahlas slovo sľubujem, nie je možné, pretože nie je z toho zvukový záznam, lebo sľub sme vykonávali mimo zariadenia, ktoré umožňuje tento zvukový záznam.

  Druhá vec je, že páni poslanci za HZDS, keďže sa nevyhovelo ich návrhu, odišli z rokovania a asi s takým tónom, že tento mandát skončí na Ústavnom súde. Rada by som im pripomenula, aby skutočne zvážili v zmysle svedomia poslanca, ako budú postupovať.

  A po tretie, za uznesenie výboru o overení mandátov všetkých 150 poslancov hlasoval celý zostatok výboru, aj s poslancami Slovenskej národnej strany, aj so všetkými ostatnými členmi. Čiže ak chcem vyjadriť svoj názor, tak ho môžem vyjadriť vo výbore hlasovaním, čo, bohužiaľ, páni poslanci z HZDS nechceli akceptovať. A ešte raz apelujem na to, že vo výbore to nebol len akt akéhosi formálneho hlasovania, ale bol to prejav svojprávneho vystúpenia a svedomia poslanca, ktorý zložil sľub a musí vedieť, prečo obhajuje isté stanoviská, že poslanec Zajac zložil sľub bez výhrady.

  Ďakujem pekne.

 • Vážená Národná rada,

  pani poslankyne, páni poslanci,

  v prvom rade chcem povedať, že na zasadnutí mandátového a imunitného výboru každý člen výboru mal možnosť vystúpiť v rozprave a povedať svoj názor. Už je druhou vecou, že poslanci za HZDS, ktorí sú členovia tohto výboru, odišli z rokovania výboru.

  Po ďalšie chcem povedať, že pán poslanec Peter Zajac pred výborom vyhlásil, že slovo sľubujem povedal. To znamená, položil ruku na ústavu, povedal slovo sľubujem, podal predsedovi Národnej rady ruku, podpísal sľub. V tejto sále sa sústavne tlieskalo, to znamená, že zvukový záznam by asi k tomu všetkému nič nepovedal a vizuálny asi podľa všetkého tiež nie. Ale nevidím ani dôvod, aby sme boli takto postupovali. To znamená, že ak poslanci Národnej rady za HZDS chceli pokračovať v dialógu, v diskusii, mohli zotrvať na zasadnutí výboru, kým sme v závere nehlasovali o tom, koľkí poslanci zložili sľub: 149 poslancov a 15 náhradníkov.

  Skončil som.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ďalej vo faktickej poznámke vystúpi pán poslanec Mikloško.

 • Chcem len veľmi stručne zopakovať to isté, čo povedal pán predseda Sopko, že pán poslanec Zajac jasne povedal, že vyslovil slovo sľubujem. A pokiaľ niektorí poslanci v predných laviciach toto nepočuli, tak tento problém sa dá riešiť tým, že si budú častejšie umývať uši.

 • Hlasy v pléne.

 • Pán poslanec, ešte sme ani nezačali II. volebné obdobie a začíname zase tak, ako sme končili. Prosím, aby sme sa k sebe správali úctivo.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Uši nech si umýva ten, kto si ich umývať nevie, ale my v prvých troch radoch to nepotrebujeme, pretože pán poslanec, nie pán poslanec, ale pán Peter Zajac mal zovreté ústa a neotvoril ich, neartikuloval. Toto sa dá veľmi jednoducho zistiť premietnutím záznamu a už len to, že opozícia svorne, resp. súčasná vládna koalícia svorne toto odmieta, dokumentuje, že vie, o čom je reč.

  A čo sa týka premietnutia záznamu, vážení páni poslanci, pripomeniem situáciu z roku 1991. Pán Mikloško, aj vy ste tam boli ako predseda parlamentu, keď minister spravodlivosti Košťa podvodom švindľoval za neprítomných členov Predsedníctva Národnej rady a hlasoval aj za nich. Ja som na to upozornil, prichytil som ho doslova pri čine. Napriek zúrivému odporu vtedajšej vládnej koalície KDH a VPN sa premietal tento záznam a preukázalo sa, že skutočne minister Košťa, minister spravodlivosti Košťa klamal, hlasoval za nich a zo záznamu to bolo evidentné. Tak už len to, že vy sa zdráhate a vzpierate premietania tohto záznamu, toho, čo je na zázname, nič iné nedokumentuje len to, že tieto pochybnosti sú oprávnené a vy ich len potvrdzujete.

 • Vážené dámy,

  milí páni, alebo opačne (smiech v sále),

  v každom prípade pán poslanec Cabaj nedal taký návrh, aby bol pán poslanec Zajac zbavený poslaneckého mandátu. Pán poslanec Cabaj žiadal iba preskúmanie tohto aktu. To je celkom normálne a prirodzené. Pamätám sa, v predchádzajúcom volebnom období som mal takýto prípad, keď som musel ísť pred mandátový a imunitný výbor, pozdravil som pána Vaškoviča rovno pri dverách, alebo lepšie povedané, povedal som mu, že rozpráva ako istý pán z rokov 1933 - 1939 a, samozrejme, premietal sa niekoľkokrát záznam, aj zvukový, aj televízny, a nič sa nezistilo. Takže nevidím dôvod, prečo by sa teraz nemalo preskúmať, či nešlo o naozajstné farizejstvo, či akt, ktorý bol potvrdený podpisom pána poslanca Zajaca, nebol naozaj farizejským aktom niečoho, čo neurobil v zmysle § 4 ods. 2, kde sa jasne hovorí, že sa musí vysloviť slovíčko "sľubujem".

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja.

  Pán poslanec Cingel.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  vykonanie takéhoto sľubu s výhradou má podľa článku 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky za následok zánik mandátu. Myslím si, že na to, aby niekto vykladal ústavu, je práve Ústavný súd a som presvedčený, že vlastne to, že pred chvíľou sme sľubovali, že budeme dodržiavať ústavu, zákony a budeme pôsobiť na to, aby sa zákonnosť Slovenskej republiky dodržiavala, nám priamo velí, aby sme si tu počínali takto od prvého dňa. Preto žiadam, pán predseda, aby sa zabezpečil aj prenos zo Slovenskej televízie, ktorý jednoducho v priamom prenose bol, a zároveň žiadam, aby ste pri hlasovaní o uznesení vyňali pána Zajaca na osobitné hlasovanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Cingel. Len § 33 rokovacieho poriadku hovorí, že vo faktickej poznámke nemôžete dávať žiadne doplňujúce, pozmeňujúce ani iné návrhy.

  Ďalej bude hovoriť pani poslankyňa Malíková.

 • Chcem len upozorniť, že Slovenská národná strana vždy hovorí sama za seba a nepotrebuje hovorcov z iných strán. Preto, pani poslankyňa, chcem vás opraviť, dvaja zástupcovia v tomto výbore hlasovali za celkové uznesenie výboru. Pri hlasovaní o tomto spomínanom probléme sme sa zdržali, lebo sme neboli spokojní s tým, že jednoducho nebola ochota pozrieť si záznam, čo sme považovali za najlogickejšie a najrukolapnejšie riešenie.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som len upozorniť, že obrazový záznam je práve na identifikovanie obrazového priebehu, a nie, samozrejme, zvukového. Ale zároveň chcem upozorniť, že bruchovravectvo nie je tiež súčasť vyjadrenia.

 • Pán poslanec Kňažko - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  je mi ľúto, že sme opäť svedkami týchto "duchaplností" v Národnej rade. Samozrejme, niekde bude chyba v tom počúvaní, pretože už pani Sabolová to povedala predo mnou, že nemožno pustiť zvukový záznam, ak sa nevykonal. A pri ústave nebol žiaden mikrofón. Takže nie je možné kontrolovať zvukovým záznamom to, čo zaznamenané nebolo. To po prvé.

  Po druhé - pán Cabaj, pani Bauerová je poslankyňa parlamentu, môžete ju nazvať pani kolegyňa, môžete jej povedať pani Bauer, ale prívlastky typu "ďalšia veľká demokratka" si, prosím, nechajte na iné príležitosti a pre niekoho iného. Obdobie týchto vulgarizmov a neokrôchaností sa už, hádam, skončilo spolu s obdobím vulgárneho mečiarizmu na Slovensku.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  páni poslanci, pani poslankyne,

  som prvýkrát v týchto laviciach, teda nie som ostrieľaný kozák z poslaneckých lavíc, ale chcem povedať jedno. Tak ako som sledoval celý priebeh - a bol som aj v mandátovom výbore -, poslanec Zajac položil ruku - odtiaľto som to videl -, hýbal perami...

 • Hlasy a smiech v pléne.

 • ... potom prišiel k predsedovi parlamentu, ten mu podal ruku a potom sľub podpísal. Keď sa skončil celý akt, pán predseda parlamentu vyhlásil, že všetci prítomní poslanci zložili sľub. Toto povedal pán predseda parlamentu. Priatelia, ak spochybňujete tento akt, spochybňujete zároveň to, čo vyhlásil predseda parlamentu.

 • Ďakujem.

  Odpovedám len z pozície toho, že som bol oslovený. Ja sa pozerám do miestnosti a nevidím na boky, takže ani nehovorím, že máte pravdu, ani že nemáte pravdu. Som mimo toho.

  Pán poslanec Moric.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.

  Som poslancom už od roku 1990 a viackrát som skladal poslanecký sľub, ale pri skladaní poslaneckého sľubu mi vždy stisne hrdlo, pretože to považujem za niečo extra. Pokiaľ viem, tak pán poslanec Zajac tu bol prvýkrát a je možné, že mu tiež stislo hrdlo, a možné je tiež, že to dobre nepovedal. Pokiaľ viem, neodcestoval z tejto miestnosti, je tu. Rozprávame sa o ňom a on tu sedí. Neviem, prečo to robíme. Stačilo by, aby sme sa opýtali: Pán kolega - pretože je náš kolega -, pán kolega Zajac, povedali ste "sľubujem", alebo ste to nepovedali? On by vstal a povedal: Povedal som. A je to vybavené. Ale zabíjame tu čas a mohli sme už dávno prejsť ďalej.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Ak mi dovolíte, tiež by som sa rada vyjadrila, pretože som sedela v tom výbore. Žiadosť pána poslanca Cabaja bola len k jednej záležitosti, k prehraniu záznamu, aby sme si to overili alebo vylúčili. Nešlo o žiadne napádanie nikoho. Na pána poslanca Zajaca nebolo povedané jedno krivé slovo. Bol prečítaný § 4, kde nie je náhrada slova "sľubujem" podpisom, tam nie je povedané, že to alebo ono. Takže, áno, potvrdí podpisom, ale je tu aj, že povie slovo "sľubujem". Tento problém by nevznikol, keby si danú vec všimol jeden poslanec tu sediaci v predných radoch, pretože ten by si mohol skutočne myslieť, že si to nemusel všimnúť, ale všimli si to naraz viacerí. To je prvá vec.

  Druhá vec - všetci chápeme, že tento akt je pod istým vplyvom emócií a mali sme možnosť tu vidieť, že niektorí to povedali skutočne hlasnejšie, niektorí veľmi tichučko. Ale jednoducho pocit a vnem u pána poslanca Zajaca bol ten, že to nepovedal. To sa nedá, vážení páni, nahradiť potom väčšinovým hlasovaním. Musí mi prepáčiť pán predseda výboru, že práve jeho správanie sa voči mne bolo trochu, povedala by som, nie až také útlocitné, ako sa doteraz zastávali pani Edit Bauer, preto som to skutočne rešpektovala, a pokojne som to aj povedala bez akýchkoľvek emócií: Rešpektujem, že je vás viac a môžete si odhlasovať, čo chcete. Takže odišla som bez nejakých zlých pocitov, celkom pokojne s tým, samozrejme, že budeme žiadať Ústavný súd, aby si zadovážil...

 • Ozval sa zvuk časomiery.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, uplynuli dve minúty.

  O faktickú poznámku požiadal ešte aj pán poslanec Zajac.

 • Ďakujem pekne.

  Prihlásil som sa s faktickou poznámkou ešte predtým, než pán poslanec Moric povedal svoju faktickú poznámku, ale nemôžem povedať v tejto chvíli nič iné, len to, čo povedal on, že tak ako som to urobil, tak ako som to vykonal, tak ako som to zopakoval pred mandátovým a imunitným výborom, môžem zopakovať iba tretíkrát to isté, že som vykonal poslanecký sľub v súlade s ústavou, to znamená, dal som pravú ruku na ústavu, povedal som slovo "sľubujem", podal som ruku predsedovi Národnej rady a podpísal som sa. Môžem to kedykoľvek na žiadosť pánov poslancov a paní poslankýň v prvom a v druhom rade v strede zopakovať.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Páni poslanci, myslím si, že nie je potrebný ďalší rad faktických poznámok a môžem skončiť rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu k tomuto bodu programu, vyhlasujem ju ešte raz za skončenú s tým, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa článku 7 ods. 5 volebného poriadku o uznesení Národnej rady, ktorým rozhoduje o overení platnosti voľby poslancov, sa hlasuje verejne. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

  Preto, páni poslanci, pani poslankyne, prosím, aby sme sa prezentovali a budeme hneď hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré prečítal predseda mandátového a imunitného výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že sme predmetné uznesenie prijali.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  v súlade s § 12 zákona o rokovacom poriadku mal by som teraz prerušiť rokovanie ustanovujúcej schôdze na čas potrebný na utvorenie poslaneckých klubov. Pri utváraní poslaneckých klubov sa postupuje podľa § 64 zákona o rokovacom poriadku.

  Chcem vás požiadať, aby mi pred skončením prestávky odovzdali všetci predsedovia klubov alebo zatiaľ zodpovední za vedenie klubov zápisnicu o utvorení poslaneckých klubov podpísanú všetkými členmi ustanovujúcimi klub.

  Rozdelenie jednotlivých miestností na schôdze klubov je takéto: Hnutie za demokratické Slovensko - prízemie, rokovacia miestnosť číslo 30, Slovenská demokratická koalícia - prízemie, kinosála, Strana demokratickej ľavice - prízemie, rokovacia miestnosť číslo 31, Slovenská národná strana - prízemie, rokovacia miestnosť číslo 33, a Strana občianskeho porozumenia - I. poschodie, rokovacia miestnosť číslo 143.

 • Hlas z pléna.

 • Nepovedal som? Strana maďarskej koalície - I. poschodie, rokovacia miestnosť číslo 147.

  akže koľko minút stačí na prestávku? 30 minút?

 • Hlasy v sále.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, uplynul čas potrebný na prestávku na rokovanie klubov. Prosím, aby sme sa všetci vrátili do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v rokovaní.

  Hneď na začiatku vás chcem informovať, že podľa § 12 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku boli utvorené tieto poslanecké kluby, ktoré mi oznámili mená svojich predsedov:

  Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie za demokratické Slovensko v počte 43 členov a predsedom klubu je pán poslanec Tibor Cabaj.

  Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú demokratickú koalíciu v počte 42 členov. Predsedom klubu je pán poslanec Roman Kováč.

  Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Stranu demokratickej ľavice v počte 23 členov. Predsedom klubu je pán poslanec Ladislav Orosz.

  Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Stranu maďarskej koalície v počte členov 15 a predsedom klubu je pán poslanec Gyula Bárdos.

  Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu v počte 14 členov, kde je predsedníčkou pani poslankyňa Anna Malíková.

  Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Strany občianskeho porozumenia s počtom členov 13 a predsedom klubu je poslanec Ferdinand Petrák.

  Páni poslanci, pani poslankyne, to sú mená reprezentantov jednotlivých politických klubov.

  Môžeme pristúpiť k dvanástemu bodu programu, ktorým je

  voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ste dostali ako tlač číslo 9.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že ani k tomuto bodu programu som nedostal od vás žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam: Hlási sa niekto do rozpravy? Pán poslanec Cabaj. Pýtam sa, či sa niekto ďalší hlási do rozpravy. Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Prosím pána poslanca Cabaja.

 • Vážený pán predseda,

  dámy a páni,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som krátko vystúpil v rozprave pred bodom hlasovania alebo pred voľbou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pred chvíľou sa tu už konštatovalo, že boli konštituované jednotlivé poslanecké kluby. Aj z tejto konštatačnej časti zaznelo, že najsilnejším poslaneckým klubom v tejto Národnej rade je klub Hnutia za demokratické Slovensko s počtom 43 členov. To je vlastne aj výsledok posledných volieb. Napriek skutočnosti, že sa vytvára z bývalej opozície budúca vládna koalícia, víťazom posledných volieb do Národnej rady sa stalo Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré dostalo 43 mandátov.

  Pri rôznych rozhovoroch, ktoré prebiehali pri príprave ustanovujúcej schôdze Národnej rady, sa veľa hovorilo aj o tom veľmi proklamovanom najmä vo volebnej kampani, že budúca vládna koalícia to nebude robiť tak ako my, nebude podporovať väčšinový princíp obsadenia funkcií v Národnej rade, pretože my sme to robili zle, že oni budú väčší demokrati, že jednoznačne budú obhajovať pomerný princíp. Samozrejme, z toho proklamovaného, čo sa sľúbilo voličom, dosť vyprchalo, pretože už voliči momentálne nerozhodujú, už rozhodujú politbyrá politických strán, a tie už rozhodli, že síce uvažujú o nejakom pomernom princípe, ale nejakom upravenom. Dokonca niekto to aj nazval nie ako väčšinový princíp, ktorý je, že víťaz berie všetko, ale tento princíp, ktorý by mal platiť na Slovensku podľa demokratov, ktorí nastupujú do vlády, že víťaz berie, čo chce, a opozícii dáme, čo chceme.

  Preto aj Hnutie za demokratické Slovensko od začiatku sa uchádzalo o nič viac a nič menej len o dodržanie sľubov vo voľbách, v predvolebnej kampani, že bude dodržaný pomerný princíp. Ak má byť dodržaný pomerný princíp, uchádzali sme sa o jednu z troch ústavných funkcií, a to je funkcia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Uchádzali sme sa aj preto, že sme faktický víťaz posledných volieb, aj keď ďalšie dni po voľbách nasvedčujú tomu, že sa vytvára koalícia z tých, ktorí neboli priamo víťazi, ale našli spoločnú reč v záujme podelenia si funkcií a ďalšieho vládnutia na Slovensku, a tým získali podľa včera vyhlásených záverov väčšinu v parlamente, dokonca získali ústavnú väčšinu.

  Preto mi dovoľte, aby som ešte poslednýkrát apeloval na tých, ktorí hodnotili našu prácu ako veľmi zlú, pretože sme obhajovali zlý systém, a tých, ktorí hovorili, že to zabezpečia na Slovensku celkom inak, aby dodržali svoje predvolebné sľuby, to, čo sľúbili voličom, aby skutočne zabezpečili pomerný princíp. Ak sú demokrati, nech podľa pomerného princípu potom podporia nášho kandidáta, ktorého vybralo Hnutie za demokratické Slovensko, bývalého predsedu ústavnoprávneho výboru JUDr. Petra Brňáka.

  Ak sme sa rozhodovali prísť s návrhom, hľadali sme takého človeka, ktorý by bol priechodný v tomto parlamente a ktorý skutočne tomuto parlamentu aj rozumie. Ono sa dá robiť aj politika, dá sa v politike vystupovať, ale tí, ktorí ste už pôsobili v minulosti v parlamente a podieľali ste sa na prijímaní zákonov, viete, o čom parlament je. Tí, ktorí sú tu novší, oni to tiež časom pochopia.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážení kolegovia, kolegyne,

  rád by som pripomenul kolegovi Cabajovi, že princíp, ktorého sa teraz dovoláva, bol rešpektovaný v roku 1994, keď došlo k zmene vtedy vládnej moci odvolaním vlády, predstaviteľ najsilnejšieho poslaneckého klubu zostal vo funkcii predsedu parlamentu. Potom prišli 4 roky, v ktorých vy ste pošliapali pomerný princíp, ktorého sa teraz dovolávate, a keď sme v polovičke tohto volebného obdobia, teda I. volebného obdobia prijímali rokovací poriadok a vtedajšia opozícia doň navrhovala, aby sa zakotvilo, že pri obsadzovaní funkcií v Národnej rade, najmä predsedov výborov, sa bude postupovať podľa pomerného princípu, bolo to práve Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré odmietlo tento pomerný princíp. Takže pozrite sa do vlastného svedomia a potom sa pozerajte na svedomie iných.

  My sa snažíme hľadať nový prístup medzi koalíciou a opozíciou, to znamená ponúknuť opozícii to, čo v uplynulých štyroch rokoch jednoducho nemala - zastúpenie vo výboroch presne podľa toho, ako dopadli výsledky volieb, a takisto ponúkame funkcie v Národnej rade. Že to nie je presne tak, ako by ste si to vy predstavovali, súvisí jednoducho s tým, že prechod od autoritárneho spôsobu riadenia, od toho väčšinového princípu k čistému matematickému pomernému princípu a založenie tejto tradície predsa len čosi trvá. Takže pozrite sa, prosím, na vlastné kroky, vlastné rozhodnutia a na to, že my sme mali snahu toto dodržať, ale vy ste to vlastnými rozhodnutiami za uplynulé 4 roky pošliapali.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Cuper.

 • Milé dámy,

  vážení páni,

  chcem iba konštatovať, že volebný systém sa nezmenil, je stále pomerný. Tu nejde o to, ako sme to robili my.

 • Ruch v sále.

 • My sme boli za to neustále "cepovaní" zo zahraničia, chodili tu demarše, hľadali sa spojenci, ako Hnutie za demokratické Slovensko zničiť, ako zniesť pána Mečiara zo sveta a s ním aj celé hnutie. Takže problém spočíva v tom, že ak niekto proklamuje nástup všeobecnej demokracie aj pred svetom, ja sa priznávam, ja sa autorizujem pod výrok, ktorý povedal pán Cabaj, resp. jeho prvú časť. Áno, vy ste nahradili princíp víťaz berie všetko princípom víťaz, alebo lepšie povedané, vo vašom prípade porazení vo voľbách sa zjednotili, aby zobrali, čo chcú.

 • Problém je v tom, že platia, pán Ftáčnik, Murphyho zákony, že vedúcich alebo funkcionárskych stoličiek je vždy menej ako záujemcov o ne. Takže vy máte problém, aby ste uspokojili všetkých pretendentov na tieto stoličky, ktorých je vždy menej ako pretendentov. Netvárte sa aj naďalej ako puncovaní demokrati, lebo možno s takou kritikou, že ako to sme robili my, vystačíte pol roka, ale potom príde to, že bude treba skladať účty.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem aj ja, pán poslanec Cuper.

  S faktickou poznámkou sa ešte hlási pán podpredseda Húska.

 • S dovolením, pán predseda, chcel by som doplniť stanovisko pána poslanca Cabaja. Totiž chcel by som ho upresniť v tom zmysle slova, že sa zase rodí druhá, ďalšia fáma v rámci mytologického vývoja, že sme trvali na riešení, ktoré bolo výrazne väčšinové. Táto záležitosť nie je pravdivá, pretože aj my sme to vnímali ako proces a postupne sme prijímali riešenia, ktoré boli, ak si spomínate, na ďalšie orgány, ktoré sme vytvárali v rámci Národnej rady, to znamená spoločný parlamentný výbor, potom výbor pre európsku integráciu, potom trvalé ponúkanie podpredsedníckeho miesta práve vo vzťahu k SDĽ. Priatelia, to je jednoducho tak, táto záležitosť ostáva nerozhodnutá. Pokiaľ ide o budúcnosť, všetky karty sú v hre.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda.

  Vo volebnej kampani sme sa zaviazali, že vrátime tejto inštitúcii tú dôstojnosť, ktorá jej patrí. A preto nepredpokladám, že tu budú nejaké prekáračky, zvady, hádky. Jednoducho vždy treba postupovať vecne a vecne argumentovať. V tej istej volebnej kampani sme povedali, že všetko to, čo nám prekážalo ako opozičným poslancom, to, že dva roky nás nepustili do Fondu národného majetku, to, že sme nemohli sedieť v kontrolných orgánoch, všetko vrátime a reštaurujeme. Ponúkame vám partnerskú spoluprácu. Povedali ste, že budete tvrdou, ale konštruktívnou opozíciou. Takže férovo dávame ponuku na účasť vo výboroch, férovo sme už zvolili za predsedu výboru opozičného predsedu na konflikt záujmov, zvolíme vám ďalších, ak ich nadelegujete, ale, prosím, politika je získavanie podpory.

  Nemusíme sa tu prekárať. Ak ste odviedli dobrú politickú prácu a získali ste pre pána Brňáka podporu v tomto parlamente, tak bude predsedom. My sme sa zasa usilovali získať podporu pre pána Migaša, aj ho budeme voliť. Takže to sú počty, to je aritmetika, my sme to svoje, čo sme mali urobiť a k čomu nám dali mandát občania Slovenskej republiky, urobili. Ale zároveň, prosím vás, parlament Slovenskej republiky v minulom volebnom období skončil ako inštitúcia, ktorej občania nedôverujú a z ktorej si komici robili srandu. Preboha, neodštartujme už na ustanovujúcej schôdzi znovu taký proces. Správajte sa, správajme sa všetci ako ľudia, ktorí získali dôveru občanov preto, aby tu vecne diskutovali a vecne riešili vecné problémy. Otvorene vám hovoríme, ponúkame vám partnerskú spoluprácu, zvolíme vašich ľudí všade tam, kde sa dohodneme.

  Ďakujem.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • Ďakujem.

  Ešte pani poslankyňa Mušková.

 • Vážení kolegovia, keď už ideme do minulosti, tak si myslím, že v roku 1994 pomerný systém tu už v parlamente bol, pretože v roku 1992 Mečiarova vláda, teda my sme boli v koalícii, urobili sme stopercentný pomerný systém. Vlastne keď ste vy v roku 1994 prišli k vláde, tak ste nemali čo meniť. A vlastne ste chceli aj meniť pána predsedu, ale nemenili ste ho len kvôli tomu, lebo ste sa vlastne nevedeli dohodnúť na tom, koho by ste mali za predsedu.

 • Hlasy z rokovacej sály.

 • Keď ste teraz ponúkali pomerný systém, my sme ho nepýtali, vy ste ho ponúkli sami. A my sme ho teda akceptovali, ale nie deformovaný.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  myslím si, že treba mať aj trošku v pamäti, ako veci boli, keď nám tu predseda klubu HZDS pán Cabaj niektoré veci vykladal. Áno, v roku 1994, keď sa zmenila vláda, aj ja som dostal ponuku, aby som sa stal predsedom Národnej rady. Z principiálnych dôvodov sme to odmietli, pretože sme verili, že môžeme vytvoriť takú tradíciu, že výsledky volieb, sila klubov sa premietnu do pomerov v orgánoch parlamentu. Vy ste to v novembri 1994 surovo pošliapali.

  Po druhé, v novembri 1994 na ustanovujúcej schôdzi Strana demokratickej ľavice navrhla pána Fogaša za kandidáta na podpredsedu Národnej rady. Nezvolili ste ho, dostal 38 hlasov. Prosím vás pekne, netvrďte tu, že ste štyri roky navrhovali Strane demokratickej ľavice podpredsedu. Mohli ste ho zvoliť hneď na prvej schôdzi.

  Ďalšia moja poznámka k pánu Cabajovi. Myslím si, že Hnutie za demokratické Slovensko by nemalo navrhovať človeka, ktorý presviedčal vlastných poslancov, opierajúc sa o svoju právnickú autoritu, aby nerešpektovali rozhodnutie Ústavného súdu. A myslím si, že by bolo vôbec dobré, keby sme zo strany Hnutia za demokratické Slovensko aspoň nejaký čas nepočuli školenie na tému demokracia.

 • Chcem povedať, že vtedy to pán Mikloško pre Rudé právo jednoznačne zdôvodnil, prečo nechcú predsedu parlamentu.

 • Pán poslanec, máte reagovať na pána poslanca Cabaja.

 • Reagujem na Cabaja.

  Chcem podporiť, prihováram sa za to, aby bol za predsedu parlamentu, samozrejme, zvolený poslanec Hnutia za demokratické Slovensko pán JUDr. Peter Brňák. A tie argumenty, ktorými sa tu argumentuje, prečo nemá byť zvolený, prečo má byť zvolený zástupca formujúcej sa vládnej koalície, chcem zdôvodniť, že tie argumenty, ktoré tu odzneli, nie sú tými najlepšími argumentmi, pretože vtedajšia opozícia v roku 1994 povedala, že nechce komplikovať situáciu a nechce predsedníctvo parlamentu, lebo taká situácia bola vo Federálnom zhromaždení a tá iba komplikovala situáciu. Takže pán Mikloško vtedy žiadal čisté riešenie. To čisté riešenie sa premietlo - "víťaz berie všetko". Ale tie sľuby teraz boli také, že sa zavedie všeobecný demokratický ošiaľ na Slovensku a všetko bude prebiehať vo vzájomnom porozumení. Lenže porozumenie sa končí tam, kde sa začínajú deliť funkcie a kde sa začína politika. To občania možno nevedia, ale každý politik to predsa veľmi dobre vie, a vedia to aj členovia formujúcej sa vládnej koalície. Takže to, že tzv. "Ficova komisia" pracovala "o nás bez nás", nevytváralo najlepší dojem a zdanie demokracie nových demokratov, ktorí chcú zaviesť na Slovensku demokraciu. A nám sa niečo vnucuje ako absolútne demokratické riešenie, že, pán Černák?

  Ďakujem.

 • Myslím si, že toto je úplne planá diskusia, pretože ak sa má voliť predseda Národnej rady z dvoch kandidátov, tak to, čo tu hovoria tí, ktorí chcú, aby bol zvolený pán Brňák za predsedu Národnej rady, chcú vlastne dosiahnuť to, aby táto Národná rada uznala nomináciu jediného kandidáta na predsedu Národnej rady, a to pána Brňáka. Myslím si, že je to celé pomýlené aj preto, že si niekto myslí, že teraz v situácii, keď nemáme prezidenta, by mal vlastne uskutočňovať výkonnú moc niekto z tých, ktorí sú teraz v menšine a tvoria opozíciu. Myslím si, že nielen väčšinový systém, ale aj pomerný systém je založený na tom, kto v súťaži v Národnej rade dostane väčšinu hlasov. Preto sa domnievam, že táto vec je jasná a bolo by dobré, aby sme išli čím skôr hlasovať.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Na osvieženie pamäti a na doplnenie toho, čo tu uviedol pán poslanec Cabaj. Pán Černák uviedol v predchádzajúcom období, že Moravčíkova vláda urobila dve najväčšie chyby, a to tým, že nezabránila konaniu predčasných volieb a že ponechala vo funkcii predsedu Národnej rady Ivana Gašparoviča. Toto odznelo v tejto sále a komu neslúži pamäť, nech si pozrie záznamy z predchádzajúceho funkčného obdobia. A čo sa týka školenia o politickej kultúre a demokracii, tlačia sa mi do očí slzy dojatia, ak ma poúčajú nomenklatúrne kádre komunistickej strany spred rokov 1989 a osoby, ktoré boli spriahnuté so Štátnou bezpečnosťou.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Myslím si ale, že najdôležitejšie by bolo, keby všetci tu prítomní páni poslanci, a zopakujem ešte raz, všetci tu prítomní, rešpektovali to najcennejšie z volieb, a to je vôľa ľudu, tak ako nás volili. Jednoducho, páni, keď ste sa teraz spojili ako malé deti, ako kedysi, keď sme sa hrávali a niekto si nevedel poradiť s jedným veľkým a náhodou sa potom spojili 5 - 6 galgani a natĺkli toho jedného, tak, páni, uvedomte si počet voličov, ktorí volili Hnutie za demokratické Slovensko. Darmo sa správate voči nám ako pandúri k Jánošíkovi, jednoducho rešpektujte to, čo sme navrhli. Ako víťazné hnutie z volieb sme navrhli človeka, ktorého poznáte a veľmi dobre poznáte, na funkciu predsedu parlamentu. A nepoužívajte tieto chvíle na pripomínanie niečoho z minulosti, lebo potom by sa oplatilo aj možno pripomenúť niektorým rokovanie v predvečer pred tým, ako padla vláda pána premiéra Mečiara v roku 1994. Pán Weiss, neviem, nechcem sa pýtať, či ste náhodou neboli pri nejakom rokovaní, kde sa povedalo, že vláda pána premiéra Mečiara zostane s vašou podporou. Potom ste asi dostali ponúknuté niečo výhodnejšie.

 • Ďakujem.

  Prosím pri faktických poznámkach, aby bol zapnutý čas stanovený rokovacím poriadkom.

  Pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  nerád dvakrát hovorím, ale rád by som uviedol príklad z Anglicka, z kolísky demokracie. Predsedníčka anglického parlamentu navštívila Slovenskú republiku a vystúpila aj v tomto poslaneckom zbore. Rád by som vám rozpovedal, ako bola zvolená za predsedníčku parlamentu. V roku 1992 vyhrali voľby konzervatívci a, prirodzene, navrhli si kandidáta na predsedu parlamentu. Opozičná, vtedy labouristická strana navrhla pani Betty Boothroyd za kandidátku na predsedníčku parlamentu.

 • Hlas z pléna.

 • Janko, neskákal som ti do reči, takže skús vypočuť aj ty mňa. A Jano, už ideš rečniť tretíkrát.

  Chcem len povedať, že v roku 1992 teda väčšinu v parlamente mali konzervatívci a opoziční labouristi navrhli svojho kandidáta a bol zvolený kandidát opozície, práve pani predsedníčka Betty Boothroyd, ktorá je dodnes predsedníčkou parlamentu, bola zvolená ako opozičná kandidátka, a to v krajine, kde všetky výbory, podpredsednícke funkcie v parlamente sú prísne rozdelené na pomernom princípe, to znamená, kde opozičná strana úmerne svojmu vplyvu má svojich predsedov výborov, má svojich podpredsedov parlamentu. Ale súťaž o predsedu parlamentu prebehla týmto spôsobom a myslím si, že je to veľmi poučný príklad.

 • Ďakujem. Len predseda parlamentu, teda spíkerka sa tam musí vzdať funkcie v politickej strane.

  Pán poslanec Cuper.

 • Vážený pán predseda,

  ospravedlňujem sa, že musím po tretíkrát vystúpiť, ale, bohužiaľ, vyprovokoval ma k tomu budúci minister obrany. Chcem mu povedať, chcem sa mu poďakovať...

 • Pán poslanec, musíte reagovať na vystúpenie pána Cabaja.

 • Vystupujem znovu na obranu kandidatúry pána poslanca Petra Brňáka na predsednícky post. A na to faktická poznámka môže byť, pretože reagujem na pána poslanca Cabaja. Takže v tejto súvislosti, veľmi okľukou povedané, pán poslanec Kanis doteraz ešte nech si nechá poklepkávanie nie po hlave, ale po budúcich pontónoch, ktoré možno predá niekde zasa do Afriky. A po druhé, chcem mu poďakovať za to, že potvrdil princíp, že víťaz berie všetko, že väčšina bude rozhodovať o tom, kto bude predsedom. Takže vlastne zachovali sa príliš demokraticky a už sa raz zachovali, keď zvolili predsedu výboru pre konflikt záujmov, koho chceli. Takže ho podarovali pánu Slotovi, aby bol lojálny.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Cabaj,

  dovoľ mi, aby som si pomohol istou analógiou na tvoje vystúpenie a dovolávanie sa tu demokracie vo vzťahu k voľbe predsedu Národnej rady pána Brňáka. Chcem povedať, že v Orwellovej Ríši zvierat bolo tak, že na počiatku, keď sa veľmi chcelo, aby bola veľká demokracia, tak všetky svine si boli rovné. Ale po čase povedali, že predsa len niektoré svine sú si síce rovné, ale niektoré sú rovnejšie. A istá analógia hovorí, že na Slovensku je to trošku ináč ako všade vo svete. Vo svete platí, že ak sviňa príde k válovu a nažerie sa, tak si ľahne do kúta, a potom si tam chrochce. Na Slovensku sviňa, ktorá príde k válovu, sa nažerie a ľahne si do válova, aby si ďalšia sviňa už ani neškrkla.

 • Smiech v rokovacej sále a potlesk.

 • A pretože si myslím, že je tých válovov málo a v každom už leží nejaká sviňa (smiech v rokovacej sále), takže som presvedčený, že vlastne by veľmi chceli, aby demokracia fungovala, ale z tohto jednoduchého dôvodu to jednoducho nejde, a preto nie je možné zvoliť pána Brňáka za predsedu parlamentu.

  Ďakujem.

 • Prosím pokoj, páni poslanci, lebo budeme ďalej pokračovať v zoológii.

  Pán poslanec Cabaj môže doplniť svoje vystúpenie, ale nesmie hovoriť o inom. Vo faktickej poznámke môže.

 • Šum v rokovacej sále.

 • Nie, páni poslanci, máme chvíľku času. Medzitým sa ale hlási o slovo pani podpredsedníčka vlády. Podľa rokovacieho poriadku jej musím prednostne dať slovo, takže potom budeme pokračovať vo faktických poznámkach.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy,

  vážení páni,

  vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som nadnesúc sa na históriu, vzájomné vzťahy a iné otázky povedala tieto fakty, s ktorými zrejme budete súhlasiť.

  Vo voľbách poznáme dva systémy: väčšinový a pomerný. Oba sú súladné s demokraciou. Základným princípom pomerného systému pri voľbe funkcií je, že predsedu parlamentu má ten politický subjekt v parlamente, ktorý má najväčší počet poslancov. Ak ste pred voľbami tlmočili, že budete pri voľbách a kreovaní funkcií v parlamente presadzovať pomerný systém, opakujem, základným znakom pomerného systému je, že predsedom parlamentu je člen politického subjektu v parlamente, ktorý má najväčší počet poslancov. Ak máte vôľu, že zvolíte za predsedu poslanca z iného politického subjektu, vážené dámy, vážení páni, budúca vládna koalícia má v parlamente väčšinu, môže to urobiť, pretože voľby sú súčet hlasov. Ale potom nemožno povedať, že ste splnili sľub, že budete kreovať funkcie v parlamente na základe pomerného systému.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani podpredsedníčke.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Teraz už musím reagovať na pani podpredsedníčku, aj keď som mal podľa rokovacieho poriadku predtým možnosť doplniť svoje vystúpenie. Práve v súvislosti s tým, čo tu zaznelo aj od niektorých ďalších kolegov, som mal ešte vo svojom vystúpení povedať svoju skúsenosť, ktorú mám z Anglicka, pretože som mal možnosť absolvovať študijný pobyt, že skutočne, a potvrdili to niektorí kolegovia vo svojich vystúpeniach, ktorí vlastne dávajú tomuto za pravdu, že v Anglicku je skutočne taká demokracia, že zástupcu opozície zvolili za spíkerku alebo predsedníčku anglického parlamentu. Nič viac, nič menej. Ak sa my dostávame do opozície, len toto navrhujem, ak sa tým Anglickom aj kolega Ftáčnik oháňa, dodržme a zvoľme zástupcu opozície za predsedu Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Maňka má faktickú poznámku.

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  som nováčik v tomto parlamente, a preto sa mi ťažko vyrovnáva s neefektívnym prístupom, ktorý nevedie k cieľu, ktorý oponent chce dosiahnuť. Výsledok bude taký istý, akoby bol pred touto diskusiou. Prosím novú koalíciu (potlesk v rokovacej sále), aby sa už nezapájala do tejto diskusie, bude to kratšie a efektívnejšie.

  Ďakujem.

 • Vážené dámy,

  vážení páni,

  Slovenská národná strana tu sedí a skutočne s úžasom sa pozerá, ako pokračuje diskusia na tejto ustanovujúcej schôdzi. Nám, čo tu všetci sedíme pod tým dvojkrížom, ktorý je tu nad nami, za ktorý bojovali naši otcovia a dedovia, skutočne je smutné, ako sa tu handrkujeme. Povedal by som jedno: Slovenská národná strana bude vo voľbách hlasovať za pána JUDr. Brňáka jednoznačne, ale na druhej strane nerobme z tohto kabaret, sme v slovenskom parlamente a, pán predseda, navrhujem ukončiť diskusiu a prejsť na hlasovanie.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že sa v rámci rozpravy už nikto nehlási s faktickou poznámkou, preto uzatváram rozpravu a vyhlasujem ju za skončenú.

  Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako pristúpime k výkonu voľby, chcem pripomenúť, že podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí v tajnom hlasovaní Národná rada a je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov. Prosím, aby sme teda pristúpili k tajnej voľbe podľa nami schváleného volebného poriadku. Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh voľby.

  Medzitým, panie poslankyne a páni poslanci, vám len chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkujete jednu z troch alternatív, ktorá tam je. Opakujem, zakrúžkujete za, proti, zdržal sa. Na každom lístku, ktorý bude daný k voľbe, teda na tých dvoch, pretože sú dvaja kandidáti - pán poslanec Brňák za HZDS a pán poslanec Migaš za SDĽ.

  Hlasovať budeme opäť tak ako pri predošlých hlasovaniach. Najskôr budú hlasovať overovatelia, potom poslanci spoza predsedníckeho stola, a potom budeme hlasovať postupne prvý rad, druhý rad, tretí rad.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či ste všetci využili možnosť voľby. Ak nie, tak treba rýchlo, ak áno, končím možnosť využiť hlasovanie a prosím overovateľov, aby spočítali hlasy.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, overovatelia skončili sčítavanie hlasov. Prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti. Chcem požiadať overovateľov, aby nás oboznámili s výsledkami voľby.

  Ešte raz prosím, panie poslankyne, páni poslanci, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať. Prosím overovateľov - za overovateľov bol určený pán poslanec Mesiarik, aby nás oboznámil s výsledkami voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  prečítam zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 29. októbra 1998. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetky prevzaté lístky boli odovzdané. To znamená, že zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 19 neplatných.

  Za kandidáta Petra Brňáka hlasovalo 47 poslancov, proti 80 poslancov, hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Za kandidáta Jozefa Migaša hlasovalo 79 poslancov, proti 48 poslancov a zdržali sa 3 poslanci.

  Podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Preto overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Jozef Migaš. Blahoželáme.

 • Ďakujem pekne.

  Pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste overovateľa.

  Vyhlasujem, že nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov získal a za predsedu Národnej rady bol zvolený pán poslanec Migaš zo Strany demokratickej ľavice.

  Pán poslanec Migaš požiadal, aby som zostal na svojom mieste s tým, že chce predniesť svoje vystúpenie.

  Pán poslanec Cabaj sa hlási o slovo, ale ja mu už slovo nemôžem udeliť, pretože nie som v tomto momente predsedom Národnej rady. Už jedine predseda Národnej rady pán Migaš vám môže dať slovo.

 • Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  milí hostia,

  na úvod chcem poďakovať za vykonanú prácu teraz už bývalému predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky pánu Ivanovi Gašparovičovi.

 • Úprimne ďakujem všetkým vám, ktorí ste mi prejavili dôveru a zvolili ma za nového predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Budem sa snažiť vykonávať túto funkciu tak, aby to bolo na prospech všetkým občanom Slovenska.

  Verím, že tak ako tu sedíme, si uvedomujeme, že sme tu z vôle občanov, ktorí nám dali svoje hlasy v slobodných a demokratických voľbách. Voliči nám dali svoje hlasy s pocitom dôvery, že nesklameme ich očakávanie. Majme to stále na pamäti. Majme stále pred očami občana s každodennými starosťami a problémami. Nie sme poslancami sami pre seba, pre svoje blaho a pohodlie, ale sme nimi preto, aby sme pracovali v prospech tých, ktorí do nás vkladajú dôveru. Tento parlament je iný nielen tým, že je nový a že sú v ňom viacerí noví poslanci. Chcem, aby bol iný aj svojou politikou. Zabudnime na filozofiu, podľa ktorej víťaz berie všetko. Takáto filozofia blokuje pluralitu a vymazáva výsledky volieb. V parlamentnej demokracii víťaz nesmie brať všetko. Môže brať len viac.

  Vyhlasujem, že sa nebudem riadiť predstavou, že víťaz berie všetko, ale osvedčenými princípmi parlamentnej demokracie. Zasadzujem sa o to, aby sme po voľbách odolali pokušeniu robiť politiku revanšu. Skúsme preseknúť bludný kruh politiky oko za oko, zub za zub. Robme zmeny, robme radikálne zmeny, lebo situácia si to vyžaduje, ale nekonajme pod tlakom zloby. Veďme v parlamente ostré spory, ale neriešme ich silou. Želám si, aby sme v parlamente pracovali konštruktívne, aby sme boli k sebe korektní, ako to len bude možné.

  Nie je žiadnym tajomstvom, že stupeň dôvery občanov ku kľúčovým inštitúciám štátu aj k Národnej rade je nízky. To nie je dobré. Beriem to ako výzvu, že s tým treba niečo urobiť, že to treba zmeniť. Ešte lepšie však bude, keď to všetci, ako tu sedíme, takisto pochopíme ako výzvu. Každý z nás je verejným činiteľom. Každý z nás spoluvytvára obraz o tomto parlamente. Naše správanie, spôsoby komunikácie, to všetko sa cez médiá prelieva do tisícov slovenských domácností. To všetko spolu vytvára normy politickej kultúry našej stále mladej demokracie. Nemusíme veľa rozprávať o novej politickej kultúre, stačí, keď budeme podľa jej princípov konať.

  Národná rada je povolaná vytvárať taký právny systém, ktorý bude zaručovať individuálne a kolektívne práva i slobody, ochranu nielen života, ale i zdravia, životného prostredia a základné duchovné, mravné a majetkové hodnoty. Ide o proces, ktorý ako keby sa nikdy nekončil, ale ktorý sa musí obnovovať na stále novej úrovni. Ak dnes čosi musíme v tomto procese veľmi rýchlo pozdvihnúť na rádove vyššiu úroveň, tak je to najmä riešenie problémov zdravotníctva, školstva a sociálnych práv občanov. Tu budeme musieť spoločne napnúť sily a byť k sebe ústretoví, lebo ide o boľavé problémy týkajúce sa života väčšiny našich občanov.

  V roku 1994 v Národnej rade zaznel prísľub, že parlament so svojimi zákonodarnými a kontrolnými funkciami musí byť jednoznačnou zárukou toho, že naša spoločnosť sa bude vyvíjať v súlade s demokratickými princípmi. Tesne na to parlamentná väčšina vystavala v zákonodarnom zbore berlínsky múr podľa spomínanej filozofie - víťaz berie všetko. Opakujem, že sa nebudem riadiť takouto filozofiou. Takisto by som bol nerád, keby sa tento nový parlament podpísal pod takú hŕbu zákonov odporujúcich ústave ako predošlý parlament. Považoval by som to za osobnú prehru.

  Ak treba na čomsi intenzívne pracovať, tak je to obnova medzinárodnej dôveryhodnosti Slovenskej republiky. Takisto ako v predošlých rokoch aj teraz po nových voľbách bude platiť to isté. Základom medzinárodnej dôveryhodnosti Slovenska je charakter vnútornej politiky, rešpektovanie princípov ústavnosti a právneho štátu. Bez dôveryhodnej vnútornej politiky niet medzinárodnej dôveryhodnosti. Dôveryhodná vnútorná politika spojená s aktívnou zahraničnou politikou - to sú najlepšie predpoklady na obnovu našej medzinárodnej reputácie. Verím, že náš nový parlament naplní v tomto smere očakávania väčšiny občanov.

  Dámy a páni,

  je priam symbolické, že my poslanci Národnej rady Slovenskej republiky II. volebného obdobia sme zložili ústavou predpísaný sľub v deň narodenín veľkého syna slovenského národa Ľudovíta Štúra, ktorý sa narodil 29. októbra 1815. Ľudovít Štúr a štúrovci ukázali, že veľkosť národa nespočíva na jeho početnosti, ale na odvahe prekročiť svoj vlastný tieň. Slovensko má na to, aby prekročilo svoj vlastný tieň, len sa netreba báť, lebo ten, kto sa zľakne, kto sa uzavrie do seba, kto zaradí spiatočku, prehrá. Vyhrá len ten, kto sa na vstup do Európskej únie dobre pripraví. Toho nepohltia silnejší. Vyhráme vtedy, keď sa dobre pripravíme, keď Európe ponúkneme aspoň toľko, koľko od nej požadujeme. Mám víziu o tom, ako sa pripraviť na vstup do Európskej únie. Mám predstavu o Slovensku kráčajúcom do tretieho tisícročia. To už je však nad rámec tejto chvíle. Preto o tom, ako si aj malé krajiny môžu osedlať veľké myšlienky, budem hovoriť v inom čase. Bude to však veľmi skoro.

  Vážené panie poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  čaká nás veľa práce. Zaželajme si do nej veľa úspechov, invencie, znášanlivosti a vytrvalosti.

  Ďakujem vám.

 • Poslanec Ivan Gašparovič prešiel z miesta predsedajúceho schôdze na svoje miesto v rokovacej sále.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  pokračujeme v rokovaní ustanovujúcej schôdze.

  Podľa programu trinástym bodom je

  určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlasy v sále.

 • Poznám rokovací poriadok, budeme pokračovať bodom 13.

  Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady ste dostali ako tlač číslo 10.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne do rozpravy. Pán poslanec Cabaj. Ešte sa niekto hlási do rozpravy? Pán Cabaj, pán Slota. Ďakujem. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu.

  Čiže poradie vystupujúcich je: pán poslanec Cabaj a pán poslanec Slota. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu a dávam slovo pánu poslancovi Cabajovi.

 • Do rozpravy som sa neprihlásil, mám procedurálny návrh.

 • Vážený pán predseda,

  dovoľte mi najskôr, aj keď v takomto pingpongu, aby som vám zablahoželal k zvoleniu do funkcie predsedu aj v mene nášho poslaneckého klubu.

 • Vám bude potrebné zaželať pevnú guráž, pretože momentálne v tomto parlamente máte podporu 79 hlasov, a väčšina je 76, takže počítať nemusíme ani nemusíme ďalej na túto tému hovoriť. Chcem ale vašim kolegom poďakovať za tú školu demokracie, ktorú nám urobili, a mrzí ma, že som nedostal možnosť vystúpiť s procedurálnym návrhom, s ktorým som sa hlásil, pretože poslanec podľa § 34 rokovacieho poriadku má právo predložiť procedurálny návrh. Musel som počkať, kým ste to zariadili, tak ako ste zariadili, mrzí ma, že to bolo v tej aj srdečnejšej časti vystúpenia, a preto vás chcem poprosiť o 30-minútovú prestávku...

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

 • Pristúpime k hlasovaniu o schválení uznesenia.

 • Hlasy v sále.

 • Na prestávku musia dať návrh tri kluby, vy to dobre viete. Vy to dobre viete, pán poslanec.

 • Hlasy z pléna.

 • Musia byť návrhy troch klubov, aby som mohol vyhlásiť prestávku. Nebolo tak urobené, preto prestávku nevyhlásim. Budeme pokračovať v rokovaní podľa rokovacieho poriadku.

  Pristúpime k hlasovaniu. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Hlasujeme verejne pomocou technického zariadenia.

  Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali za návrh, ktorý je v tlači 10, že podpredsedovia sú štyria. Hlasujeme o návrhu na štyroch podpredsedov. Hlasuje sa verejne, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky určila, že bude mať štyroch podpredsedov Národnej rady.

  Pristúpime k štrnástemu bodu programu, ktorým je

  voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

  V predchádzajúcom bode sme určili, že Národná rada bude mať štyroch podpredsedov.

  Návrh na voľbu podpredsedov Národnej rady ste dostali ako tlač číslo 11.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, kto sa hlási ústne.

  Pán poslanec Slota.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  vážené dámy a páni,

  Slovenská národná strana navrhuje na funkciu podpredsedu Národnej rady štvrtého podpredsedu Národnej rady pána Mariána Andela.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Jaroslav Slaný.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Rád by som dal procedurálny návrh. Chcel by som upozorniť vážených kolegov, aby správne vyplnili hlasovacie lístky pri voľbe podpredsedov, lebo sa nám môže stať to, čo sa nám stalo pri voľbe pána predsedu, že mnohé hlasy, ktoré by inak dostal, prepadnú.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán Marián Mesiarik - faktická poznámka.

 • Ako overovateľ chcem pre istotu informovať, aby sa neopakoval ten problém, čo sa opakoval predtým, pretože skutočne devätnásť neplatných lístkov niečo naznačuje. Chcem vás informovať, že títo štyria kandidáti, pokiaľ to odsúhlasíme, budú na jednom kandidátskom lístku, budú štyri mená. Pri každom mene treba využiť buď za, proti, alebo zdržal sa, ale každé meno sa bude posudzovať osobitne, pretože treba zvoliť, inak je lístok neplatný. Máte to tam dole napísané, ale veľmi malými písmenkami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Páni poslanci, pani poslankyne, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Skôr ako pristúpime k voľbe, chcem pripomenúť, že podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

  Nech sa páči, pán poslanec Orosz.

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne, kolegovia,

  za klub Strany demokratickej ľavice žiadam 20-minútovú prestávku v súvislosti s tým, že sa budú pripravovať hlasovacie lístky na voľbu podpredsedov Národnej rady. Je to vhodné.

  Ďakujem.

 • Návrh na prestávku musia dať tri poslanecké kluby.

  Nech sa páči, pán Roman Kováč.

 • Pripájam sa k požiadavke na prestávku za klub SDK.

 • Nech sa páči, pán Gyula Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Pán predseda, za poslanecký klub Strany maďarskej koalície sa pripájam k tomuto návrhu.

 • Na základe požiadavky troch poslaneckých klubov vyhlasujem 20-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky. Pán poslanec Kováč sa prihlásil do diskusie.

  Nech sa páči, pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že schôdze Národnej rady sa zvyčajne končia o 19.00 hodine, dávam procedurálny návrh, aby sme pokračovali v rokovaní tejto prvej schôdze Národnej rady aj po 19.00 hodine až do skončenia programu. Žiadam, aby sa o mojom procedurálnom návrhu hlasovalo.

 • Ďakujem.

  Budeme hlasovať o tomto procedurálnom návrhu. Prosím, prezentujme sa, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Kováča, aby Národná rada pokračovala v rokovaní aj po 19.00 hodine.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Čiže budeme pokračovať v rokovaní po 19.00 hodine.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem sa ospravedlniť klubu poslancov za HZDS, že som v tej trme-vrme nevypočul presne, že išlo o procedurálny návrh a podľa rokovacieho poriadku som mal dať o ňom hlasovať. Naučíme sa to a bude to v poriadku.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristupujeme k tajnému hlasovaniu o voľbe podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skôr ako pristúpime k voľbe chcem pripomenúť, že podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

  Podľa článku 15 ods. 3 volebného poriadku sa podpredsedovia Národnej rady volia spoločným hlasovacím lístkom. Opakujem, volia sa spoločným hlasovacím lístkom.

  Prosím, aby sme pristúpili k tajnému hlasovaniu o kandidátoch na podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky. Postupovať budeme obdobným spôsobom ako pri predchádzajúcich voľbách.

  Chcem ešte upozorniť, že vzhľadom na určený počet podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sme si určili, na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta možno zakrúžkovať alternatívu "za" najviac u takého počtu kandidátov, ako je určený počet podpredsedov Národnej rady. Vyhneme sa určitým problémom, ktoré boli pri hlasovaní za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  (Akt tajného hlasovania.)

  Pýtam sa, vážené poslankyne, vážení poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Áno. Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem prestávku, ktorú by sme využili na poradu poslaneckého grémia. Prosím členov poslaneckého grémia, tak ako sú zvolení za jednotlivé kluby, aby sme sa zišli v trakte predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže sú určité problémy, pokiaľ ide o voľbu predsedov výborov, je potrebné, aby sme sa poradili, akým spôsobom v tejto otázke postupovať ďalej.

  Opakujem, prosím členov poslaneckého grémia, aby sme sa zišli v trakte predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prestávka bude teraz 20-30 minút.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosil by som, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať.

  Ešte raz prosím, zaujmite svoje miesta.

 • Šum a hlasy v sále.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem.

  Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  oboznámim vás so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 29. októbra 1998.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 107 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky poslanci odovzdali a využili všetky hlasovacie lístky. Zo 107 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné, a teda zo 104 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:

  Za kandidáta Mariána Andela hlasovalo 94 poslancov (potlesk), proti 5 poslancov a zdržalo sa hlasovania 5 poslancov.

  Za kandidáta Bélu Bugára hlasovalo 90 poslancov (potlesk), proti 12 poslancov, zdržali sa hlasovania 2 poslanci.

  Za kandidáta Pavla Hrušovského hlasovalo 96 poslancov (potlesk), proti 7 poslancov a zdržal sa hlasovania 1 poslanec.

  Za kandidáta Igora Presperína hlasovalo 101 poslancov (potlesk), proti 3 poslanci a nikto sa hlasovania nezdržal.

  Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že za podpredsedov Národnej rady boli právoplatne zvolení Marián Andel, Béla Bugár, Pavol Hrušovský a Igor Presperín.

  Blahoželáme.

 • Ďakujem za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Vyhlasujem, že nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov získali a za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky boli zvolení poslanci Marián Andel, Béla Bugár, Pavol Hrušovský, Igor Presperín.

  Prosím novozvolených podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zaujali miesta, ktoré sú pre nich určené. Nech sa páči, páni podpredsedovia.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  pokračujeme pätnástym bodom programu, ktorým je

  návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 45 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky zriaďuje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány.

  Národná rada Slovenskej republiky už zriadila mandátový a imunitný výbor a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov. Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky ste dostali ako tlač 12.

  Návrh je výsledkom rokovaní politických strán a politických hnutí, ktorý bol písomne predložený.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil zatiaľ nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Hlasovať budeme jedným hlasovaním o zriadení ďalších výborov Národnej rady, ako sú uvedené v tlači 12. Hlasujeme verejne obvyklým spôsobom pomocou technického zariadenia.

  Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 116 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zriadila tieto ďalšie výbory Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výbor pre pôdohospodárstvo, výbor pre verejnú správu, výbor pre sociálne veci a bývanie, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá, výbor pre životné prostredie a ochranu prírody, výbor pre ľudské práva a národnosti a výbor pre európsku integráciu.

  Šestnástym bodom programu je

  voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov v predchádzajúcom bode zriadila aj ďalšie výbory Národnej rady. Preto pristúpime k voľbe predsedov týchto výborov.

  V tejto súvislosti by som vás chcel informovať, že vznikla určitá komplikovaná situácia, ktorú sme sa snažili vyriešiť na zasadnutí predsedov poslaneckých klubov. Už z predošlých informácií viete, že opozícii bolo navrhnutých na post predsedov 6 postov, to znamená pre HZDS 4, pre Slovenskú národnú stranu 2. Jedného predsedu pre SNS sme už zvolili, pána Kotiana. HZDS neakceptuje ponuku, ktorá bola daná pre nich, a nebude kandidovať žiadneho kandidáta na predsedu 4 ponúknutých výborov.

  V tejto súvislosti, pretože chceme, aby Národná rada bola funkčná, aby sme na druhej schôdzi mohli prerokovať aktuálne otázky, ktoré sú veľmi nevyhnutné, sme hľadali spôsob, ako túto situáciu riešiť.

  Navrhujem vám po porade s predsedami poslaneckých klubov, aby sme 4 výbory ponúknuté HZDS, ktoré nechce obsadiť, obsadili predstaviteľmi súčasnej vládnej koalície.

  Sú voľné miesta predsedov výboru pre kultúru a médiá, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre Vojenské spravodajstvo a výboru pre zdravotníctvo. Po porade poslaneckých klubov a s predsedami poslaneckých klubov je návrh, aby predsedu klubu alebo lepšie povedané úradujúceho predsedu výboru, vykonával, alebo bol ako kandidát navrhnutý pán Kužma, aby na predsedu výboru pre sociálne veci a bývanie kandidovala pani poslankyňa Bauerová zo SMK. Pokiaľ ide o výbor pre kontrolu Vojenského spravodajstva, aby na úradujúceho predsedu tohto výboru kandidoval poslanec Tuchyňa zo SDĽ. Pokiaľ ide o výbor pre zdravotníctvo, aby na túto funkciu kandidovala poslankyňa Záborská zo SDK.

  Povedal som, že ide o úradujúcich predsedov výborov, ktorí by sa v utorok na popoludňajšom zasadnutí 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vzdali tejto funkcie, keď už budú zvolení podpredsedovia týchto výborov, výbory budú funkčné, aby tieto miesta ostali otvorené a aby HZDS zvážilo túto ponuku, aby malo možnosť kandidovať na predsedov týchto výborov svojich poslancov. Ak takáto ponuka bude prijatá, sme pripravení sa v Národnej rade vrátiť k hlasovaniu a týchto predsedov zvoliť.

  Osobne si myslím, že to je veľmi korektný a správny prístup, pretože sme povedali, aby poslanci HZDS mali možnosť obsadiť posty predsedov výborov. Nebolo by správne, a myslím si, že nekorektné, aby klub poslancov za SNS obsadil všetky funkcie predsedov výborov, ktoré sú vymedzené pre súčasnú opozíciu.

  Toľko na vysvetlenie a zároveň sa aj ospravedlňujeme, že sme prestávku, ktorá bola na to vyhlásená, časovo prekročili, ale išlo o dosť komplikovanú situáciu a hľadali sme optimálne východisko.

  Po mojom vysvetlení otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa z poslancov do diskusie neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne.

  Pán poslanec Húska.

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne a kolegovia,

  chcel by som tu deponovať stanovisko, že nejde o korektné riešenie. Korektné riešenie je dávno mimo všetkých týchto postupov. Znova opakujem, najsilnejšia strana má právo na jednu ústavnú funkciu. Tento postup bol ignorovaný. Ďalej sa ignoroval ten istý postup pri ďalšom riešení podpredsedov. Žiadne vyjednávanie v podstate seriózne nebolo ukončené. A takisto, pokiaľ ide o terajšie kluby, je to skutočne zase len určitý typ kamufláže. Znova opakujem, nemôžete nám povedať, najsilnejšej politickej strane, že nemáme právo navrhovať naše postupy a že nás budete svojvoľne zaraďovať. Samozrejme, všetci registrujeme, všetci sme učiace sa systémy, to znamená, že si pamätáme všetky postupy, ale vážení priatelia, nepovažujte to za korektné. Za korektné to nebudeme považovať my a budeme, samozrejme, v rámci našich síl vysvetľovať ľuďom, ako sa v skutočnosti veci majú.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Malíková.

 • Pán predseda,

  chcem si len upresniť, či na hlasovacích lístkoch, keď budeme voliť predsedov výborov, budú uvedené aj tie návrhy, ktoré dávala pri rokovaniach predsedov pred začiatkom rokovania Národnej rady Slovenská národná strana, pretože ak by tomu bolo tak, po týchto informáciách, čo ste uviedli, žiadame za klub, aby tam nefigurovali naše návrhy, okrem toho, ktorý sa týka obsadenia kontrolného výboru Slovenskej informačnej služby.

 • O chvíľu potom uvediem návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady (tlač 13), tak ako boli veci upravené.

  Ešte pán poslanec Cingel, nech sa páči.

 • Pán predseda, chcem len upresniť, že ste použili termín úradujúci predseda výboru. Prosím vás, rokovací poriadok Národnej rady takýto termín jednoducho nepozná. Ideme voliť predsedov výborov a či sa oni potom neskoršie vzdajú, takto je to jednoducho pred občanmi kamufláž, a ja by som bol rád, aby ste túto vec uviedli na správnu mieru. Ideme voliť predsedov výborov a či sa oni potom vzdajú, alebo nevzdajú, to je už iná technická záležitosť, ale prosím vás, dodržiavajme rokovací poriadok Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Vážení kolegovia,

  vážené kolegyne,

  pôvodne som nechcel diskutovať, ale musím povedať, že si treba naliať čistého vína. Ak nebudú zvolení žiadni predsedovia výborov, bez akýchkoľvek prívlastkov, nemá kto zvolať ustanovujúcu schôdzu výboru. Treba zvolať ustanovujúcu schôdzu výborov. Ak neprebehne ustanovujúca schôdza, nebudú zvolení podpredsedovia výborov, a ak sa majú prijímať zákony v krátkom čase - a v súvislosti s komunálnymi voľbami treba prijať novely zákonov, vy to sami dobre viete -, tak tu môže nastať situácia, že naďalej bude existovať v spoločnosti napätie a, samozrejme, aj medzi nami budú fungovať vzťahy, ktoré sú nezdravé.

  Domnievam sa, že návrh, ktorý tu je, nesleduje nič iné, len sfunkčnenie jednotlivých výborov Národnej rady, to znamená vytvorenie podmienok na to, aby výbory mohli pracovať.

  Chápem, že sa vám nemusí zdať alebo vyhovovať návrh na zaradenie do tých výborov alebo predsedníctvo v tých výboroch, ktoré sú k dispozícii, ale domnievam sa, že o tom sa môže diskutovať dlhodobejšie, a predseda Národnej rady povedal, že sme ochotní sa k tejto veci vrátiť. Domnievam sa teda, že je tu istý náznak korektnosti a treba veci chápať, tak ako sú. Domnievam sa, že výbory fungovať musia, na to sme tu, aby sme dnes sfunkčnili Národnú radu tak, aby mohla v novom volebnom období pracovať.

 • Chcel by som sa opýtať, kto sa ešte hlási do rozpravy ústne. Pán Cabaj, pani Belohorská - faktické poznámky.

  Pán poslanec Cabaj, máte slovo.

 • Vážený pán predseda,

  samozrejme, z úst vašich podpredsedov zaznelo, že k čomu. Ak sa začala táto diskusia, a hovoril pán Fogaš, tak preto som chcel aj ja zareagovať na niektoré veci, pretože som bol na tom stretnutí predsedov. Len kolegovi Fogašovi chcem povedať jednu vec, že áno, treba, aby boli výbory funkčné, aby mohli pracovať, len celkom nie je jasné, ak hovoril o komunálnych voľbách, čo výbory, tie, ktoré sa tu spomínali, že ich treba riešiť, neviem či dočasným, takým, alebo onakým spôsobom, čo majú vlastne s týmto termínom alebo niečím podobným.

 • Hlasy z pléna.

 • To je trochu o niečom inom, ale v poriadku.

 • Páni poslanci, hovorí pán poslanec Cabaj.

  Pán poslanec Cabaj, nech sa páči, máte slovo.

 • Pýtam sa kolegu Kováča, či už môžem pokračovať. Ďakujem.

  Takže je to v tejto rovine. Len chcem zároveň upozorniť na praktickú vec, ak pani Malíková stiahla svojich kandidátov, to znamená, že si môžeme vytvoriť ďalšiu prestávku a čakať, kým budú upravené hlasovacie lístky, lebo na porade predsedov sa dohodlo, že tieto hlasovacie lístky budú dopredu vypracované. Tie už zrejme sú možno technicky hotové alebo pred dokončením. Tým, že došlo k týmto zmenám a vypadli ďalší ľudia z hlasovacích lístkov, môže byť ďalšia prestávka, aby sa tieto lístky upravili.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Belohorská, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcela by som len pripomenúť kolegom, ktorí tu v tejto sále neboli pred štyrmi rokmi, že túto noc naši novinári nazvali nejako ináč. Som zvedavá, ako nazvú októbrovú. A chcem im pripomenúť len to, že my sme tu, sme trpezliví a snažíme sa. Nerobíme to, čo ste urobili vy vtedy, že o 19.00 hodine ste pekne išli domov, hajuškať, my sme sa zabezpečili aj proviantom, a sme trpezliví, takže, nech sa páči, robte program, veďte schôdzu, dokážte, mali ste štyri roky na to, aby ste sa pripravili, ako budete viesť vy. Len potom nerobte takú polovičatú demokraciu, lebo to sa jednoducho nedá. Mali ste korektne od nás povedané, že my toto neberieme. Naši najvyšší predstavitelia vám už opakovane tu, aj pred chvíľou pán Augustín Marián Húska vysvetlil, ako sme si my predstavovali spoluprácu. My sa nenanucujeme, ale nás tam vy netlačte.

 • Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby vecne diskutovali k problému, ktorý teraz treba v tomto bode riešiť. Ešte raz vás prosím, aby sme sa k tomu vyjadrovali.

  Pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Mám procedurálny návrh. Navrhujem, aby sme o všetkých predsedoch výborov hlasovali v jednom hlasovaní vrátane voľby predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Myslím si, že tým ušetríme čas a posunieme naše rokovanie dopredu.

  Ďakujem.

 • O tomto návrhu budeme dávať hlasovať.

  Nech sa páči, pán poslanec Šimko. Nie? Ďakujem.

  Vy dobre viete, že sú tam rozdielne výbory a hlasuje sa oddelene, pokiaľ ide o výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby a na kontrolu Vojenského spravodajstva, čiže tieto veci sa jednoducho nedajú dať dokopy.

  Uzatváram rozpravu k tomuto bodu.

 • Hlasy z pléna.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ak je návrh pani poslankyne Malíkovej, predsedníčky klubu SNS, tak ako povedala, z ich strany ukončený alebo, že na ňom trvajú, potom budem musieť urobiť prestávku a vytlačiť nové lístky, pretože na stretnutí predsedov poslaneckých klubov sa povedalo, že návrhy, tak ako boli pripravené, budú vytlačené na hlasovacích lístkoch a podľa toho budeme robiť tajné hlasovanie.

  Pani poslankyňa Malíková, nech sa páči.

 • Pán predseda, pochopila som to ináč, lebo bolo povedané, teda vlastne sme sa tam išli dohodnúť na tom, a bolo potvrdené, ešte na odchode som sa vás pýtala, či platí len ten výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby, a bolo povedané, že áno. Teda z toho mi vyplývalo, že je nelogické, aby boli uvádzaní inde, kde by vystupovali len formálne. Takže takto mali byť vytlačené lístky, brala som to za normálne, a ako som bola teraz informovaná, tlačia sa už bez mien našich zástupcov, takže vôbec sa nejako čas tým nepredĺži.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, bude 10-minútová prestávka na úpravu hlasovacích lístkov.

 • Po prestávke.

 • Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán poslanec Prokeš, máte procedurálny návrh?

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcem doplniť procedurálny návrh, o ktorom sme predtým nehlasovali, ktorý som dával, zrejme som ho nevyslovil dostatočne zrozumiteľne. Navrhujem, aby sme teraz ešte pred voľbou predsedov, ktorú máme pred sebou, najprv hlasovali o bode 18, teda zriadili aj Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, a potom, aby sme volili predsedov všetkých výborov. Ušetríme tým podľa môjho odhadu okolo 40 minút.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Prokeš.

  Pán poslanec Cuper, máte k tomu faktickú poznámku?

 • Pán predseda, chcem iba pánu Prokešovi pripomenúť, že program tejto schôdze sa meniť nedá, musí bežať tak, ako bol schválený.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Prokeš, skutočne je to tak, program meniť nemôžeme. Čiže sťahujete svoj procedurálny návrh?

 • Odpoveď poslanca z pléna.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k voľbe predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov Národná rada volí tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa podľa § 15 zákona o rokovacom poriadku vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných, opakujem prítomných poslancov.

  Podľa článku 15 ods. 2 volebného poriadku predsedovia výborov Národnej rady sa volia osobitnými hlasovacími lístkami, ktoré sú farebne odlišné. Postupovať budeme podľa volebného poriadku obvyklým spôsobom. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je alternatíva "za" zakrúžkovaná len u jedného kandidáta na predsedu výboru Národnej rady.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu. Čiže prví volia overovatelia, potom prvý rad, druhý rad, tretí rad.

  (Akt tajnej voľby.)

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Áno.

  Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem polhodinovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste prišli do snemovne.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  oboznámim vás so zápisnicou o tajnom hlasovaní o voľbe predsedov jednotlivých výborov.

  Predseda Zahraničného výboru Národnej rady - odovzdaných 144 hlasov, jeden sa nevyužil, zo 143 odovzdaných boli 3 neplatné, to znamená, že za hlasovalo 89, proti 46, zdržalo sa 5. Právoplatne zvolený predseda výboru.

 • Ešte raz, Peter Weiss za 89, proti 46, zdržalo sa 5.

  Predseda Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnosti László Nagy. Kandidát získal 91 hlasov, proti bolo 47, zdržali sa 2, neplatné 4 hlasy.

 • Predseda výboru pre pôdohospodárstvo - kandidátka Mária Kadlečíková, hlasovalo za 97 poslancov, proti 38, zdržali sa 4 poslanci, 5 lístkov bolo neplatných. Právoplatne zvolená.

 • Ešte raz Mária Kadlečíková - za 97, proti 38, zdržali sa 4, neplatných bolo 5 lístkov.

  Predseda Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť - kandidát Vladimír Palko - za hlasovalo 89 poslancov, proti 50, nikto sa nezdržal, 5 lístkov bolo neplatných.

 • Predseda Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie - kandidát Jaroslav Volf, za 89 poslancov, proti 45, zdržali sa 4 poslanci, 6 lístkov bolo neplatných. Právoplatne zvolený.

 • Ešte raz za 89, proti 45, zdržali sa 4, neplatných 6.

  Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, kandidát Jozef Kužma - za 92 poslancov, proti 44, zdržalo sa 5, neplatné 3 lístky.

 • Predseda Výboru Národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody - kandidát Ladislav Ambróš - za 94, proti 45, zdržali sa 3, neplatné 2 lístky.

 • Predseda Výboru Národnej rady pre európsku integráciu - kandidát František Šebej - za 88, proti 46, zdržalo sa 6, neplatné 4 lístky.

 • Predsedníčka Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo - kandidátka Anna Záborská - za 95, proti 41, zdržalo sa 5, neplatné 3 lístky.

 • Predseda Výboru Národnej rady pre verejnú správu - kandidát Dušan Kovačič - za 98, proti 40, zdržali sa 4, neplatné 2 lístky.

 • Predseda Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Harach získal 93 hlasov za, proti 44, zdržali sa 4, neplatné 3 lístky.

 • Predsedníčka Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie - kandidátka Edit Bauerová - za hlasovalo 92, proti 46, zdržal sa 1, neplatných 5 lístkov.

 • Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady - kandidát Ladislav Orosz - za 91, proti 43, zdržalo sa 6, neplatné 4 lístky.

 • Predseda Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu - kandidát Pál Farkas - za 90, proti 46, zdržali sa 4, neplatné 4 lístky.

 • Overovatelia konštatujú, že všetci navrhovaní kandidáti boli právoplatne zvolení.

  Blahoželáme.

 • Pán poslanec, ďakujem za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Vyhlasujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Orosza, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Farkasa, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslanca pána Volfa, za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo pani Kadlečíkovú, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu poslanca Kovačiča, za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie pani poslankyňu Bauerovú, za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo pani poslankyňu Záborskú, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť poslanca Palka, za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Weissa, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport pána Haracha, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá poslanca Kužmu, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody poslanca Ambróša, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti poslanca Nagya, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu poslanca Šebeja.

  Prosím zvolených predsedov výborov, aby zaujali miesta určené pre predsedov výborov.

  Nech sa páči, páni predsedovia, zaujmite svoje miesta.

  Pán poslanec Cuper, máte procedurálny návrh alebo faktickú poznámku?

  Nech sa páči.

 • Mám procedurálnu otázku na pána poslanca Mikloška.

 • Vypočujme si pána poslanca Cupera.

 • Je tu konečne pán Mikloško.

  Pán Mikloško, konečne teraz znovu vidíme po štyroch rokoch, čo to je osobnostný princíp pri obsadzovaní parlamentných funkcií. Takže ďakujeme. "Deväťdesiattrojka" začala fungovať perfektne, lenže my sme v tom čase pred štyrmi rokmi už mali druhú schôdzu v polovici, páni, musíte sa ešte veľa učiť.

  Ďakujeme.

 • Pán poslanec Cuper, budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  nasleduje sedemnásty bod programu, ktorým je

  voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 14 a dodatky k nej v súvislosti s návrhom Strany maďarskej koalície, klubu poslancov Hnutia za demokratické Slovensko, Strany občianskeho porozumenia a Strany demokratickej ľavice.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec alebo poslankyňa. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je to tak, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Húska, pýtal som sa, nikto sa nehlásil.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Húska, udeľujem vám slovo.

  Nech sa páči, pán poslanec Húska.

 • Vážený pán predseda,

  vážené kolegyne,

  vážení kolegovia,

  považujem za potrebné znova povedať a opakovať naše námietky, pretože spôsob, ktorým postupujete, vôbec neukazuje vaše oprávnenia z minulosti. Rád by som opakoval, že dohoda je vtedy dohodou, keď akceptujete aj názory tých, ktorí teraz, samozrejme, aritmeticky nie sú v tej pozícii, aby mohli s vami hýbať. No vy takýmto spôsobom, pravda, nerobíte.

  Považujem za potrebné vám zopakovať, priatelia, kvôli pamäti, aká to bola vlastne noc tých "dlhých nožov" na jeseň 1994, aké bolo chaotické a psychotické postupovanie ľudí, ktorí boli pod silnou traumou volieb a ktorí vystupovali, absolútne sa nekontrolujúc. Rád by som vám to zopakoval, hoci, samozrejme, my sme boli "oštempľovaní" ako určitý húf nízkointeligentných ľudí, s padlou morálkou a podobne.

  Napriek tomu vám chcem povedať, že kultúru, povznesenie sa nad problém, do ktorého sme sa dostali, máme my. My máme aj morálne právo inak hovoriť o týchto veciach, aj my sme boli zasiahnutí výsledkami volieb v roku 1998, ale vieme, čo treba demokraticky a čo ľudsky, čo kultivovane uniesť už aj kvôli tomu, aby sme boli v stave pokračovať v zápase. A, priatelia, my v tomto zápase, samozrejme, pôjdeme ďalej. Ale chcem vás upozorniť, že celkom inak reagujeme. Chceme znova deponovať naše stanovisko, aby aj obyvatelia videli, akým spôsobom reagujeme.

 • Pán poslanec, nejako sa nám pokazila časomiera.

 • Nehnevajte sa, nemám tu žiadne minútové riešenie. Pán predseda, prosím vás, trocha sa kontrolujte. Som tu pri vystúpení, pri ktorom nie som časovo obmedzený.

  Chcem vám povedať, že keď sme my uniesli postup, pri ktorom sme pracovali, za tým stála aj naša veľká pracovitosť, čo bude vaším problémom, pretože nám ste okrem nízkej inteligencie vytýkali ešte všeličo iné. Ale étos práce, priatelia, ten bol u nás, je u nás a bude u nás.

  A chcem vám zároveň povedať, áno, sme, ako ste hovorili takýmto spôsobom o nás, aj veľkí zlodeji, rozkrádači, gauneri atď., ale chcem vám povedať, prosím vás, skúste urobiť sebareflexiu, skúste sa pozrieť do svojich vlastných duší, kde sa nachádzate.

  Chcem vám zároveň povedať, že postup, ktorý vlastne máme riešiť, a Slovensko, ktoré pred týmito problémami stojí, to nie je len náš problém. Stále si neuvedomujete, že tu skutočne ide o základný a kardinálny problém, či sa táto spoločnosť, slovenská spoločnosť, priatelia, - hoci veľmi neradi pracujete s týmto prídavným menom -, či bude slovenská spoločnosť reagovať na vývoj v dejinách tak, že chce byť subjektom svojich dejov alebo chce byť len naďalej objektom svojich dejov. Aj vaša vláda nebude v stave to inak riešiť.

  A ak vám poviem, že keď prijímate postup, kde sa chcete orientovať na svet, orientovať sa na svetový a európsky trh, tak vás upozorňujem, že trh sám pracuje na princípe Curieho zákona symetrie, t. j. pracuje na tom, že nechce mať proti sebe konkurentov. Len sa dobre pozrite na jeden prípad, ktorý bol trvalo uvádzaný, prípad dva roky riešenej novej cesty Rumunska. Viete, kde stojí? Viete, kde je v tejto krajine po dvoch rokoch ekonomická situácia? Takto sa bude vyvíjať situácia a, priatelia, v problémoch sa utopíte.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, chcem sa len opýtať, aký je toto bod programu.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku pri voľbe alebo odvolaní sa hlasuje tajne. Ak ide o voľbu alebo odvolanie, Národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V tomto prípade nie je ustanovená tajná voľba, preto podávam návrh, aby sa voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky vykonala verejne. Dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že o návrhu na voľbu ďalších členov výborov budeme hlasovať verejne.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ako je uvedený v tlači číslo 14 v znení schválených iných návrhov. Na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. O návrhu budeme hlasovať podľa výborov v znení schválených iných návrhov.

  Najskôr máme Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Tlač máte pred sebou. Počas rokovania Národnej rady neprišli návrhy na iné zmeny.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 106 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Návrh bol prijatý.

  Prejdeme k Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Tlač máte pred sebou. Len upozorňujem, že pán Farkas bol zvolený za predsedu výboru, čiže je automaticky členom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Aj tento návrh bol schválený.

  Prejdeme k Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Tam nie sú žiadne zmeny. Pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Návrh bol prijatý.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Tam bola jedna zmena - István Harna - mali ste to v tlači. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 104 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Budeme hlasovať o Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Tam neboli žiadne zmeny.

  Budeme sa prezentovať. Nech sa páči, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh bol prijatý.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie - ani v tomto prípade nebol návrh na zmenu.

  Prosím, aby sme sa prezentovali, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ani pri tomto výbore neboli žiadne zmeny. Budeme hlasovať.

  Nech sa páči, prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Dostali ste pozmeňujúci návrh od Tibora Cabaja, predsedu klubu poslancov za HZDS v Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Hlas z pléna.

 • Prečítam ho: Na uvoľnený poslanecký mandát pána Vladimíra Mečiara na základe rozhodnutia Hnutia za demokratické Slovensko nastúpil pán Ivan Lexa. Na základe uvedeného vám predkladám návrh zaradiť pána Ivana Lexu do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a zároveň za člena osobitného kontrolného orgánu. Čiže je to pozmeňujúci návrh. Dávam hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasy z pléna.

 • Nech sa páči, pán poslanec Gašparovič.

 • Pán predseda, chcem len upozorniť, že to bolo ešte v čase, keď som viedol túto schôdzu, keď sa dávali návrhy do výborov, a to bol jeden z tých. Čiže je to súčasť pôvodného návrhu.

 • Pán poslanec Kováč, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby sa o členoch tohto výboru hlasovalo osobitne, teda aby sa o návrhoch na členov tohto výboru hlasovalo osobitne, o každom mene zvlášť. Je to procedurálny návrh a žiadam, aby sa o ňom hlasovalo bez rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci, práve chcem upozorniť na skutočnosť, že pán Lexa nebol zaradený v žiadnom výbore, keď sa pôvodne robili tieto návrhy tlače. A len čo zložil sľub, je v právomoci poslaneckého klubu, aby predložil návrh na zaradenie do výboru. Bolo to v riadnom čase, keď boli pripravované ostatné materiály na túto schôdzu. To znamená, nie je to, po prvé, žiaden pozmeňujúci návrh, a po druhé, ak pán Kováč teraz niečo navrhuje, má smolu. Rozprava sa skončila.

 • Hlasy z pléna.

 • A návrhy sa môžu predložiť v rozprave, on nepredložil nič.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chápem, že pán Kováč bol v predchádzajúcom parlamente - pán poslanec Kováč, pardon, ospravedlňujem sa - najlepším vykladačom práva medzi lekármi, ale predpokladám, že strana demokratickej únie si našla konečne nejakých právnikov, aby podávali výklad. Je jasné to, čo povedal pán poslanec Gašparovič. Tento návrh bol podaný ako súčasť návrhu, ktorým sa má hlasovať o výboroch en bloc, preto jeho návrh je bezpredmetný.

 • Pán Roman Hofbauer.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcem len osviežiť pamäť tu prítomným, že o spôsobe hlasovania sme už rozhodli hlasovaním. Tak nemôžeme dodatočne meniť to, na čom sme sa už uzniesli.

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyne, páni poslanci, bol tu procedurálny návrh pána poslanca Kováča, aby sme o zaradení členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť hlasovali individuálne. Dávam hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Romana Kováča.

  Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Návrh bol prijatý.

  Budeme hlasovať individuálne o jednotlivých členoch Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Tento procedurálny návrh bol schválený.

  Návrh bol prijatý, pristúpime k hlasovaniu. Hlasujeme o zaradení pána poslanca Imricha Andrejčáka do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasy z pléna.

 • Páni poslanci, budeme hlasovať. Prosím vás, aby ste sa prezentovali, budeme hlasovať. Prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 4 poslanci.

  Pán Imrich Andrejčák bol zaradený do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Ideme hlasovať o zaradení pána poslanca Jozefa Gajdoša. Prosím, prezentujme sa. Hlasujeme, páni poslanci, za zaradenie Jozefa Gajdoša.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

  Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Pán Jozef Gajdoš bol zaradený do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Budeme hlasovať o zaradení Jarmily Michalovovej za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Pani Jarmila Michalovová bola začlenená do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Budeme hlasovať o zaradení pána poslanca Jána Langoša.

  Prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 89 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý. Čiže pán Langoš je členom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Budeme hlasovať o začlenení poslanca Petra Ošvátha.

  Prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh bol prijatý.

  Budeme hlasovať o zaradení Vladimíra Palka.

 • Hlasy z pléna.

 • O tomto návrhu netreba hlasovať. Ďakujem.

  Budeme hlasovať o zaradení poslanca Pavla Kanisa do uvedeného výboru.

  Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Pavol Kanis bol začlenený do výboru pre obranu a bezpečnosť.

  Budeme hlasovať o zaradení pána poslanca Jozefa Tuchyňu.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Pán Jozef Tuchyňa bol zaradený do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Budeme hlasovať o zaradení Pála Csákyho.

  Nech sa páči, prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 93 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Budeme hlasovať o zaradení pána poslanca Jána Slotu do Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

  Prezentujme sa, prosím, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

  Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Pán Slota bol zaradený do výboru pre obranu a bezpečnosť.

  Budeme hlasovať o zaradení pána poslanca Ladislava Škorvánka.

  Prezentujme sa, nech sa páči, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 104 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Budeme hlasovať o zaradení pána poslanca Jirka Malchárka do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 104 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Hlasujeme o zaradení pána Ivana Lexu do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovali 3 poslanci.

  Proti návrhu hlasovalo 80 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Pán Ivan Lexa nebol zaradený do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Budeme hlasovať o zaradení poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Tu neboli žiadne zmeny. Budeme hlasovať za návrh všetkých, ktorí boli navrhnutí do tohto výboru.

  Prezentujme sa. Opakujem, hlasujeme za všetkých, ktorí boli navrhnutí do tohto výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 106 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh bol prijatý.

  Hlasujeme o zaradení jednotlivých poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 104 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Hlasujeme o zaradení jednotlivých poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Tam je zmena. Strana občianskeho porozumenia predložila návrh na zmenu, aby pani Dianu Dubovskú nahradil v tomto výbore pán poslanec Rudolf Schuster. Máte to v tlači. Budeme hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 106 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh bol prijatý.

  Budeme hlasovať o zaradení jednotlivých poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Tam nebol žiadny pozmeňujúci návrh. Budeme hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 103 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Hlasujeme o zaradení jednotlivých poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti. Je tam jedna zmena, ktorú predložila Strana občianskeho porozumenia, aby pána Rudolfa Schustera v tomto výbore nahradila pani Diana Dubovská zo Strany občianskeho porozumenia.

 • Hlasy a šum v rokovacej sále.

 • Hovorím Diana, to nebol lapsus linguae, čiže pani Diana Dubovská.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Budeme hlasovať o zaradení jednotlivých poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu. Tu je jedna zmena, ktorú...

 • Hlasy v sále.

 • Takýto návrh nebol predložený.

  Nech sa páči, pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, doteraz bola taká prax, že podpredsedovia Národnej rady sa nezapájali do práce výborov. Ale keďže pôvodne bol pán poslanec Andel navrhnutý do tohto výboru, navrhol by som, aby sme teraz nerobili žiadne zmätky. Tak či tak budeme na najbližšej schôdzi Národnej rady rozhodovať o náhradníkoch, ich zaraďovaní do konkrétnych výborov, teda bude konkrétny návrh na vyradenie pána Mariána Andela z konkrétneho výboru, aby sa venoval len práci podpredsedu Národnej rady. Čiže nechajme to tak, pokračujme a na najbližšej schôdzi to vyriešime.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda Marián Andel, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Keďže som už bol zvolený do výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a teraz by som bol v druhom výbore, ozaj, skutočne by to bolo veľa...

 • Smiech v sále.

 • A čo je zvláštne, že to nie je proti nášmu rokovaciemu poriadku, aj to je jeho slabosť, tak sa vzdávam funkcie člena tohto výboru.

 • Hlasovaním pán Marián Andel bol zaradený do výboru, takisto ostatní podpredsedovia boli takto zaradení. Ak táto otázka bude aktuálna na ďalšej schôdzi Národnej rady, tak sa tieto zmeny urobia. Hlasovanie sa skončilo, pán Andel, si vo výbore.

  Budeme hlasovať o zaradení jednotlivých poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu. Tu navrhla zmenu Strana demokratickej ľavice, aby namiesto Milana Ištvána bol do tohto výboru zaradený pán poslanec Juraj Hraško.

  Budeme sa prezentovať a hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 105 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh bol prijatý.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila členov jednotlivých výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pristúpime k osemnástemu bodu programu, ktorým je

  zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov.

  Návrhy na zriadenie uvedených výborov boli vypracované v súlade s § 60 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe a § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.

  Návrh na zriadenie Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby ste dostali ako tlač číslo 15 a návrh na zriadenie Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva ste dostali ako tlač číslo 16.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa neprihlásil žiaden poslanec. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je to tak, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať podľa § 60 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa § 5 ods. 1 zákona o Slovenskej informačnej službe o zriadení Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 107 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh bol prijatý.

  Konštatujem, že Národná rada zriadila Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu na určenie počtu členov Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Chcem vás upozorniť, že podľa § 60 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku tento osobitný kontrolný výbor má zloženie podľa princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov vzhľadom na určený počet členov osobitného kontrolného výboru.

  Návrh na určenie počtu členov výboru vrátane jeho predsedu máte uvedený v tlači 15.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 104 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada určila, že Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bude mať 11 členov.

  Budeme podľa § 60 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa § 5 ods. 1 zákona o Vojenskom spravodajstve hlasovať o zriadení Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh bol prijatý.

  Podľa programu devätnástym bodom je

  voľba predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Vzhľadom na to, že ďalším bodom programu je

  voľba predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,

  podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh, aby sme zlúčili rozpravu o uvedených bodoch programu s tým, že hlasovanie vykonáme naraz osobitnými hlasovacími lístkami. Odporúčam, aby sme o tomto návrhu hlasovali bez rozpravy.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 100 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh na zlúčenie rozpravy o uvedených bodoch programu.

  Návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby ste dostali ako tlač 17 a návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bol písomne podaný potom v pozmeňujúcom návrhu.

  Otváram rozpravu o týchto bodoch programu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil žiaden poslanec. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu. Vyhlasujem rozpravu o týchto bodoch programu za skončenú.

  Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov volí Národná rada tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa podľa § 15 zákona o rokovacom poriadku vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Postupovať budeme podľa schváleného volebného poriadku.

  Dovoľte mi, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, aby som opäť pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: za, proti, zdržiavam sa. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je alternatíva "za" zakrúžkovaná len u jedného kandidáta na predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady. Hlasovacie lístky sú farebne odlíšené.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh voľby. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu. Najprv hlasujú overovatelia a potom ostatní poslanci.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, zaujmite svoje miesta. Dobré ráno, je nový deň. Ani nevieme, ako sme sa prehupli do nového dňa.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných lístkov.

  Pán poslanec, máš slovo.

 • Ďakujem.

  Vážené poslankyne,

  vážení poslanci,

  na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo vydaných 105 hlasovacích lístkov. Všetky hlasovacie lístky boli využité. Zo 105 platných hlasovacích lístkov bolo 94 za kandidáta Jána Slotu, 7 proti a 4 sa zdržali.

 • Ďalej na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných takisto 105 hlasovacích lístkov, všetky boli využité. Za kandidáta Jozefa Tuchyňu hlasovalo 99 poslancov, proti 4, zdržali sa 2.

  Blahoželáme ku zvoleniu.

 • Ďakujem, pán poslanec, za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Vyhlasujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby poslanca Jána Slotu a za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva poslanca Jozefa Tuchyňu.

  Pán predseda, nech sa páči, zaujmite svoje miesto.

  Pán poslanec Slota sa ospravedlnil, pretože cestuje do Žiliny.

  Pristúpime k dvadsiatemu prvému bodu programu, ktorým je

  voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  V predchádzajúcich bodoch programu sme určili, že Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bude mať 11 členov, vrátane jeho predsedu. Za predsedu tohto výboru bol zvolený poslanec Ján Slota. Je potrebné, aby Národná rada zvolila ďalších členov výboru v súlade s § 60 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku tak, aby bol výbor zložený na základe princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov vzhľadom na určený počet členov osobitného kontrolného výboru.

  Návrh na voľbu ďalších členov výboru ste dostali ako tlač 19 a dodatok k nej v súvislosti s návrhom klubu poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa k tomuto bodu neprihlásil žiaden poslanec ani poslankyňa. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Pán poslanec Orosz. Sú ešte záujemci prihlásiť sa do diskusie alebo do rozpravy k tomuto bodu? Nie je to tak. Pán poslanec Černák. Je ešte záujem? Nie je. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Dávam slovo pánu poslancovi Oroszovi.

 • Vážený pán predsedajúci,

  kolegyne, kolegovia,

  dovoľujem si predložiť pozmeňujúci návrh k spôsobu hlasovania o členoch tohto výboru. Navrhujem, aby sa hlasovalo jednotlivo o každom jednom kandidátovi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Černák, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  dávam návrh, ak nebude pán Ivan Lexa zvolený do tohto výboru, aby bol zvolený do výboru pre verejnú správu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj za tento návrh.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

 • Ruch v sále.

 • Pokoj, páni poslanci, pokoj, je neskoro v noci.

  Pán poslanec Černák, trváte na svojom návrhu?

 • Odpoveď z pléna.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vyhlasujem 5-minútovú prestávku, ale chcem, aby ste zotrvali na svojich miestach.

 • Po prestávke.

 • Pán poslanec Černák stiahol svoj návrh, takže nebudeme o ňom hlasovať.

  Je tu návrh pána poslanca Orosza, predsedu ústavnoprávneho výboru, aby sme o členoch výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby hlasovali jednotlivo.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o tomto návrhu, ktorý predniesol predseda výboru pán poslanec Orosz.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať. Opakujem, hlasujeme o návrhu pána poslanca Orosza.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 88 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh bol prijatý.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o jednotlivých členoch výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Máte pred sebou tlač číslo 19. Zoberme si ju do ruky a budeme jednotlivo hlasovať.

  Hlasujeme o zaradení pána poslanca Ivana Gašparoviča do tohto výboru.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

  Proti návrhu nehlasovalo nikto.

  Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Pán Gašparovič bol zaradený do Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Budeme hlasovať o zaradení pani poslankyne Jarmily Michalovovej do uvedeného výboru.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Pani Michalovová bola zaradená do uvedeného výboru.

  Budeme hlasovať o zaradení pána poslanca Jána Budaja do tohto výboru.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Nehlasoval 1 poslanec.

  Pán Budaj je zaradený do uvedeného výboru.

  Budeme hlasovať o zaradení Vladimíra Palka do uvedeného výboru.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh bol prijatý.

  Budeme hlasovať o zaradení pána Petra Zajaca do uvedeného výboru.

  Budeme sa prezentovať a hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Pán Peter Zajac bol zaradený do uvedeného výboru.

  Budeme hlasovať o zaradení poslanca Vladimíra Faiča do uvedeného výboru.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Vladimír Faič bol zaradený do uvedeného výboru.

  Budeme hlasovať o zaradení poslanca Pavla Kanisa do uvedeného výboru.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 95 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Pavol Kanis bol zaradený do uvedeného výboru.

  Budeme hlasovať o zaradení Lászlóa Kötelesa do uvedeného výboru.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 92 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Pán László Köteles bol zaradený do uvedeného výboru.

  Pán Ján Slota bol zvolený za predsedu uvedeného výboru, čiže teraz netreba o ňom hlasovať.

  Budeme hlasovať o zaradení Rudolfa Schustera za člena uvedeného výboru.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 96 poslancov.

  Proti návrhu nehlasoval nikto.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Pán poslanec Rudolf Schuster bol zaradený do uvedeného výboru.

  Je tu návrh HZDS, aby do uvedeného výboru bol zaradený pán poslanec Ivan Lexa. Budeme hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Za návrh hlasoval 1 poslanec.

  Proti návrhu hlasovalo 85 poslancov.

  Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Pán Ivan Lexa nebol zaradený do Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Pokračujeme dvadsiatym druhým bodom, ktorým je

  voľba ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o zaradení členov do Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Tu nebol pozmeňujúci návrh, čiže budeme hlasovať o všetkých navrhnutých členoch.

  Prezentujme sa, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov.

  Za návrh hlasovalo 94 poslancov.

  Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

  Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Schválil sme členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolila ďalších členov tohto výboru.

  Predseda bol už zvolený v predchádzajúcom bode.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  program ustanovúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme vyčerpali.

  Chcem vám oznámiť:

  Predpokladám, že dnes o 11.00 hodine bude vymenovaná nová vláda Slovenskej republiky v prezidentskom paláci na Mierovom námestí. Touto cestou pozývam predsedov všetkých výborov Národnej rady Slovenskej republiky, predsedov všetkých parlamentných klubov a ďalších dvoch zástupcov za každý klub na tento slávnostný akt.

  Dostali ste pozvánku na ďalšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Tá by sa mala uskutočniť 3. novembra o 10.00 hodine.

  Návrh programu:

  1. Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky;

  2. Sľub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky;

  3. Voľba poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do výborov Národnej rady Slovenskej republiky

  a ďalšie veci, ktoré vyplynú z prípravy rokovania tejto schôdze.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  chcem vám oznámiť, že letecká preprava pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky po skončení ustanovujúcej schôdze, čiže dnešnej aj včerajšej, je zabezpečená tak, že autobus odchádza na letisko spred ubytovne Národnej rady v piatok 30. októbra, čiže dnes o 9.30 hodine. Lietadlo odlieta do Košíc o 10.00 hodine.

  Ešte raz opakujem, 2. schôdza Národnej rady je zvolaná na utorok 3. novembra o 10.00 hodine. Lietadlo prilieta v utorok 3. novembra 1998, odlet z Košíc je o 7.00 hodine. Prílet poslancov sa predpokladá o 8.15 hodine.

  Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  nechcel som to povedať ani do televízie, ani iným médiám, ale teraz už to môžem povedať, pretože ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa pomaly končí. V súlade s Ústavou Slovenskej republiky vám môžem povedať, že mám žiadosť o demisiu vlády Slovenskej republiky.

 • Dnes tento návrh podpíšem, odovzdám poverenie pre pána Dzurindu, aby zostavil novú vládu. Keď bude predložený návrh, vymenujem novú vládu. Povedal som vám, že to bude o 11.00 hodine v prezidentskom paláci, pretože som vás už na túto slávnosť pozval.

 • Vážené pani poslankyne,

  vážení páni poslanci,

  program ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme vyčerpali.

  Ďakujem vám za účasť a vyhlasujem ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skočenú.

  Dobré ráno, príjemný dobrý deň. Nech sa nám darí.

  Dovidenia.

 • Rokovanie ustanovujúcej (1.) schôdze sa skončilo 30. októbra o 0,50 hodine.