• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pokračujeme v rokovaní prerušenej 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, aby sme sa prezentovali.

  Konštatujem, že je prítomných 107 poslancov, sme uznášaniaschopní.

  Chcem vás ešte informovať, že na dnešnú schôdzu sa písomne ospravedlnil pán poslanec Robert Fico. Zúčastňuje sa na pracovnom seminári, ktorý mal dlhodobo naplánovaný.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v rokovaní 7. schôdze pokračujeme rozpravou o vládnom návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon. Do rozpravy sa ďalej prihlásili traja diskutéri. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Šimko z KDH a ako druhý sa pripraví Michal Baránik z HZDS.

  Prepáčte, pán poslanec Šimko, ešte má faktickú poznámku predseda výboru pán Hofbauer.

 • Pán predsedajúci, do konca schôdze budem hlasovať náhradnou kartou číslo 9.

 • Pán predsedajúci, budem hlasovať náhradnou kartou číslo 10.

 • Ďakujem za udelené slovo.

  Pán podpredseda, chcel by som reagovať na vystúpenie pani podpredsedníčky, ktorá mala posledné slovo. Bol som medzitým prihlásený, tak sa pýtam, či môžem pokračovať a reagovať na vystúpenie pani podpredsedníčky. Pýtam sa, aby ste o tom rozhodli.

 • Ďakujem. Dohodnime sa takým rozumným spôsobom. Už som avizoval pána poslanca Šimku. Pán poslanec Šimko vystúpi a potom dostanete slovo, pán poslanec. Dobre? Ďakujem pekne.

  Prosím, pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán podpredseda, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážená Národná rada Slovenskej republiky, dámy a páni,

  jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky - Národná rada - sa v júni roku 1993 uzniesol na tom, že treba prestať s čiastkovými novelizáciami Trestného zákona, treba začať s intenzívnou prácou na novom kódexe. Predložený návrh je vyjadrením posmechu, ktorý si vláda z orgánu, ktorému je zodpovedná, z nás, vážené poslankyne a vážení poslanci, robí. Vláda najskôr uložila ministrovi spravodlivosti zrušiť Právnický inštitút Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, aby tu ani do budúcnosti neboli personálne predpoklady na teoreticky a koncepčne fundovanú tvorbu nového trestného kódexu, a vzápätí ho požiadala o túto - s odpustením - novelu. Oceňujem v tejto súvislosti iba to, že ani predkladateľka, ani vláda si nedovolili takú drzosť, aby tento legislatívny vrtoch označili za súčasť prác na rekodifikácii trestného zákonodarstva. Naopak, predkladajú nám ho, ako sa vyjadrili, akoby na skúšobnú dobu. Uvidíme vraj, či sa osvedčí.

  Pani podpredsedníčka nám asi v návale nepripravenej úprimnosti prezradila, že si práve teraz nespomína, ktoré sú tie krajiny, kde je trestné aj podplácanie, aj branie úplatkov, ktoré trestajú len branie úplatkov, a kde sa beztrestne môže oboje. Takúto klasifikáciu nám minule predostrela. Nuž, ale tu čosi argumentačne nehrá. Novela, ktorá by sa svojím rozsahom zmestila na papierik od žuvačky, sa nám predkladá s tým, že na základe zahraničných skúseností umožní efektívnejší boj s úplatkárstvom. Akurát pani predkladateľka si vo chvíli predloženia návrhu jedinému zákonodarnému orgánu práve nespomína, ktoré skúsenosti to sú. To je naozaj pozoruhodný prístup k tvorbe nášho práva.

  Pani podpredsedníčka nám minulý týždeň skoro ako korunný argument spomenula konferenciu ministrov spravodlivosti o úplatkárstve, ktorá sa uskutočnila na Malte. Mám zopár priateľov ministrov, či bývalých ministrov spravodlivosti, ktorí sa na tejto konferencii za svoje štáty zúčastnili, tak som si dovolil využiť prestávku v rokovaní o tomto návrhu a opýtal som sa na ich dojmy a spomienky. Možno je to vec pamäti, možno jazykovej bariéry, ale oni hovorili čosi iné ako pani podpredsedníčka. Nespomínali si príliš na to, že by sa diskutovalo o potrebe zrušiť trestnosť podplácania vôbec. Hovorilo sa o tzv. vynútenom úplatkárstve. To je však čosi iné. To je prípad, keď verejný činiteľ núti občana dať úplatok. Ale tento prípad je v našom platnom Trestnom zákone, ako tu už viackrát minulý týždeň odznelo, dostatočne riešený v § 163, v osobitnom ustanovení o účinnej ľútosti.

  Minister jednej z veľmocí na konferencii vystúpil s tým, že u nich problémy s úplatkami nemajú, ale to neznamená, že by to ich právo netrestalo. Na to, že by jestvovali štáty, ktoré by beztrestne umožňovali podplácať i brať úplatky, si z diskusie na Malte, pani podpredsedníčka, okrem vás, bohužiaľ, nespomína nikto. Fascinovaný divák dojemného zápasu súčasnej vlády s úplatkárstvom nemôže obísť jej program "čisté ruky". Aby som bol autentický, v ňom sa o tejto veci doslova uvádza - citujem: "V rámci rekodifikácie Trestného zákona a Trestného poriadku treba posúdiť najmä

  - zvýšenie trestných sadzieb za trestné činy úplatkárstva (§ 160, 161 a 162 Trestného zákona), - doplnenie skutkových podstát § 160 a 162 Trestného zákona o ustanoveniach, ktoré by mali postihovať zadováženie značného prospechu alebo prospechu veľkého rozsahu, - zaradenie trestných činov prijímania úplatku a nepriameho úplatkárstva do § 167 ods. 1 Trestného zákona a - vypustenie zákonnej podmienky neodkladnosti oznámenia z § 163 Trestného zákona.

  Teda ani náznak myšlienky o zrušení trestného činu podplácania. Naopak, program predpokladá zvýšenie trestnej sadzby i zaň. A to, vážené dámy a vážení páni, schválila vláda 21. marca 1995. Čože také nové sa udialo odvtedy, keď tá istá vláda zhruba o mesiac schvaľuje novelu v príkrom rozpore s koncepciou, ktorú si vytýčila? Dá sa takto tvoriť konzistentný právny poriadok štátu? Alebo je to zlý žart? Manévre s právnym vedomím slovenského obyvateľstva? Nato, aby mal dakto čisté ruky, musí mať v prvom rade čisté svedomie a srdce. Účinný boj s úplatkárstvom sa dá viesť predovšetkým tam, kde platia normálne právne a ekonomické vzťahy a nie je potrebné nikoho podplácať, tam, kde je normálne, že keď niekto niekomu dačo sľúbi, to aj splní. Tam, kde sa pred verejnosťou neinscenujú divadlá predstierajúce čosi iné, než sú skutočné zámery inscenátora. V tom je, vážené dámy a vážení páni, jadro nášho dnešného problému. Ak by vláda mala skutočný záujem bojovať s úplatkárstvom, tak budeme o tejto veci diskutovať, aby sme pripravili dobrý zákon. Pokojne si povieme argumenty, až pokým vec nevyriešime tak, aby bola skutočne pre občanov, ktorých tu zastupujeme, užitočná.

  Vláda, vážení kolegovia, hlavne tí, ktorí ju podporujete, má však úplne iné zámery. Vyhlási program "čisté ruky" ako propagandistické heslo, ale hneď prvý zákon, ktorý sa tejto veci týka, predkladá parlamentu v rozpore s týmto programom. Rovnako ako s veľkou slávou podpísala zmluvu, ktorú sa ani neodváži predložiť sem na ratifikáciu. Skúsme si spomenúť, koľko návrhov zákonov nám vôbec vláda od svojho nástupu za takmer päť mesiacov predložila. Veď je to žalostné.

  Vážení kolegovia z HZDS, hlasy voličov ste získali s piesňou "Nikdy žiaden svár" na perách. Od volieb však organizujete nechutný pohon na prezidenta. Predvolávate si svojich bývalých kolegov pred rozličné vyšetrovacie komisie. Minulý týždeň sme schválili zrejme nesmierne významný zákon na ochranu zvierat. Kto však ochráni túto krajinu pred jej mocichtivou, nekompetentnou a nedôveryhodnou vládou? Je čas nahlas a rázne i tento zákon odmietnuť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Prosil by som pánov poslancov, aby sme ostávali pri téme, o ktorej sa vedie rozprava. Pán poslanec Benčík, hlásili ste sa, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za udelené slovo. Domáhal som sa racionálneho zdôvodnenia, prečo bola táto nekvalifikovaná novela predložená. Pani podpredsedníčka povedala, že možno to vyjde, možno to nevyjde, skúsme to počas dvoch rokov, či sa zvýši počet postihnutých. Musím povedať, že veľmi dúfam, že v inej oblasti táto vláda nepokračuje podľa toho, či to vyjde, alebo nevyjde, ale musí byť určitá miera pravdepodobnosti, že to bude lepšie. Ak niečo nemá byť lepšie, nemali by sme sa do toho púšťať. Mne je ľúto, že spochybnila kvalifikovanosť odborníkov, ktorí v ten istý deň, keď sa tým zaoberal ústavnoprávny výbor, vyjadrili stanovisko, že nie je potrebné a nie je možné tento návrh podporiť.

  Hovoríme o počte postihnutých. To je o inom. O stíhaných a rýchlosti konania sa rozhoduje v Trestnom poriadku. To je iný zákon.

  A pán podpredseda Ľupták sa pýtal, ako je to s účinnou ľútosťou. To sa musí opýtať ministerstva vnútra, lebo keď nastupuje účinná ľútosť, to sa už nedostane na súd.

  A moja posledná poznámka, a to je zásadná pripomienka - vylučujeme prevenciu. Pre tých, ktorí prevenciu chápu ako veľmi všeobecný pojem, poviem klasický prípad. Prevažná väčšina našich občanov dodržuje zákon dobrovoľne a len časť ľudí nekoná preto, že si je vedomá, že je to trestné. A namiesto toho, aby sme teraz správne postupovali, odstránime trestnosť toho, kto ponúka, alebo dáva úplatky, a považujeme to za očisťovanie verejného života. Prevenčný význam existencie skutkových podstát, aj takých, ktoré nikdy nie sú životné a netreba ich postihovať, má mimoriadny význam, a v tomto návrhu sa to neuskutoční. Som sklamaný tým, aká nekvalifikovaná improvizácia sa v tomto prípade uskutočňuje.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. O slovo sa prihlásila pani podpredsedníčka vlády. V zmysle rokovacieho poriadku má prednosť. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pravdepodobne mi dnes bude súdené ešte viackrát vystúpiť, ale dovoľte, aby som sa vyjadrila k stanoviskám pána poslanca Šimku a pána poslanca Benčíka.

  Pán poslanec Benčík, ja sa ohradzujem proti tomu, aby sa tu apodikticky konštatovalo, že bola nekvalitná príprava, nekvalitná improvizácia. Je to váš názor, ja vám ho nemôžem vziať, ale nemôže mi byť zabránené, aby som uviedla, že tu o žiadnu improvizáciu, náhly záchvat alebo nejakú momentálnu vývrtku Hnutia za demokratické Slovensko alebo vlády, nejde. Je to návrh, ktorý bol analyzovaný ešte v roku 1993, a vy ste vtedy neboli poslancom tohto parlamentu. Dovoľte, aby som pripomenula, že tento návrh sa tu prerokúval a ním sa legislatívci už v priebehu roku 1993 zaoberali, vyrovnávali sa s argumentmi, a už aj vtedy, tak ako na minulom zasadnutí, som zdôraznila, že táto úprava má svoje pozitíva, ale má aj svoje negatíva. Ja som ju nepredkladala ako univerzálne, perfektné, jednoznačné a dobré riešenie, ale ako pokus pohnúť stojaté vody, ako premyslený pokus, v rámci ktorého si uvedomujeme aj slabé stránky. Uvedomujeme si ich, ale ideme riešiť situáciu aj týmto spôsobom. Takže dovoľte, aby som sa jednoznačne vyjadrila, že nejde o nekvalifikovanú ani nedomyslenú normu. Práve naopak, dlho sme o tom uvažovali, zhrnuli sme aj negatíva, ale pri konečných úvahách predsa len tie argumenty, ktoré hovorili o význame, presiahli negatívne argumenty.

  Vylučujeme prevenciu - vážený pán poslanec, ak je situácia taká, že v banke nedostanete úver, podľa mnohých vyjadrení len vo výnimočnom prípade, bez toho, že by ste nemuseli dávať všimné, ak máte signály aj zo zahraničia, ktorí nemajú väzbu na naše štruktúry v miestnej správe, atď., množstvo signálov, že v orgánoch miestnej štátnej správy, vrátane ministerstiev, nemožno vybavovať určité veci bez toho, že by ste neponúkli všimné, ja to už nazývam všimné, ak situácia je skutočne taká, aká je, už minule som povedala, dajte lepší návrh, dajte, prijmeme ho. Uvažujme spoločne, nebuďte len opozíciou zhadzujúcou, ale príďte s lepším návrhom, my sa určite k nemu pripojíme. Zatiaľ nám nič lepšie naši legislatívci nepredložili. Príďte s návrhom. Prosím, nech predložia návrh poslanci opozície, a potom budeme o tom uvažovať. Ale v týchto stojatých vodách sa treba pokúsiť, a my máme vieru, že to pomôže riešiť otázku korupcie, ktorá v našej spoločnosti je.

  Pán poslanec Benčík, hovorili ste o rýchlosti konania, že som tu predkladala argumenty. O žiadnej rýchlosti konania som nehovorila. Rýchlosť konania nie je vec, ktorú by som v súvislosti s hmotnoprávnym ustanovením predkladala. Dala som štatistiku o počte odsúdených osôb za spáchanie určitých trestných činov, a tá nemá nič spoločné s rýchlosťou konania, ak mi dovolíte túto námietku. Znovu vám zopakujem, v roku 1992 bolo 43 odsúdených, v roku 1993 už len 41 a v roku 1994 bolo odsúdených len 30. To nie je rýchlosť konania, to je jasný odraz zrkadlenia vášho názoru, vy máte iný, ale môjho názoru, ako prevenčne pôsobí ustanovenie, ktoré navrhujem zrušiť. Nepôsobí prevenčne, pretože sa tým trestnosť znižuje? Práve naopak. Áno, lenže realita je iná a počet odhaľovaných by mal stúpať. Aj keby úplatkovosť klesala, aj tak by počet odhalených skutkov mal stúpať, keby sa prevenčne pôsobilo, lebo máme tam aj účinnú ľútosť, ktorá má byť účinná - podľa vás.

  Ďalej by som chcela reagovať na pána poslanca Šimka. Pán poslanec Šimko, už minule som spomínala, že tento parlament, žiaľ, bude musieť prijať množstvo noviel, aj čiastkových, pretože v otázke aproximácie práva to bude nutné. Uvádzala som aj túto novelu ako čiastkovú novelu pred celou pripravovanou novelizáciou Trestného zákona, na ktorej rezort spravodlivosti, verím, že dôkladne pracuje, s tým, že ak by prijatá úprava v praxi nebola prínosná, budeme rýchlo hľadať ďalšie spôsoby, ktoré zahrnieme do čiastkovej novelizácie Trestného zákona. Sú úvahy aj o iných možnostiach, zatiaľ sa nám táto javila najefektívnejšia. Dajte nám tú možnosť, aby sme sa postupnosťou krokov snažili zlepšiť situáciu, ktorá nie je únosná. Dovolím si tvrdiť, nie je únosná.

  Pokiaľ ide o Maltu, neviem, pán poslanec, odkiaľ ste vzali skutočnosť, že je to korunný argument. Ak si pozriete dôvodovú správu, tam sa nenachádza, a základné argumenty sú vždy v dôvodovej správe. Toto som uviedla vo svojom vystúpení ako ďalší argument, čerpajúc z písomného materiálu ministerstva spravodlivosti, ktorý je podpísaný pracovníčkou - nebudem zverejňovať jej meno, ale pre vašu potrebu môžem uviesť - pracovníčkou, ktorá pracuje na zahraničnom odbore ministerstva a ktorá sa zúčastnila na danej konferencii. Je tu pasáž, ktorú ste povedali, že zrejme nemám vedomosť o tom, o čom sa rokovalo, o návode a podobne. Dovolím si obťažovať parlament prečítaním toho len z toho dôvodu, aby som vám dokumentovala, že nejde o nevedomosť. "Niektoré štáty pri posudzovaní trestného činu korupcie odlišujú prípady, keď došlo ku korupcii na základe dohody medzi podplatením a podplácateľom, a keď je podplácateľ povinný ponúknuť výhody (úplatok) verejnému činiteľovi na jeho žiadosť a zo strachu z ujmy alebo straty výhody. Rozdiel medzi obidvoma situáciami je veľmi dôležitý, pretože druhá situácia oprávňuje vylúčenie potrestania osoby, ktorá bola prinútená zaplatiť určitú sumu peňazí verejnému činiteľovi, pretože bola požadovaná, aby tak urobila, ale nemala úmysel podplácať. Preto v niektorých európskych krajinách sa jasne rozlišuje medzi týmito dvoma situáciami z hľadiska typu trestného činu korupcia alebo prinútenie. A v prvom prípade je stanovenie potrestania oboch osôb, podplácateľa i podplácaného, a v druhom len verejného činiteľa, ktorý žiadal úplatok." To je citácia z oficiálnej správy podanej z konferencie ministrov spravodlivosti na Malte, ktorá sa konala v júni 1994. Tento materiál som mala aj predtým, tento materiál je známy, teda žiadne úchytkové správy, ale originálny materiál.

  Ďalej by som sa ešte chcela vyjadriť k vášmu výroku, že sme majstrami vykrúcania a manipulácie s názormi občanov. Nie je to tak, pán poslanec, napriek tomu, že ste možno o tom aj presvedčený. Ale potom majte aj trošku kritiky k sebe a k vystúpeniu svojich spoluposlancov, ktorí v masmédiách návrh pána poslanca Morica jednoznačne charakterizovali ako protiústavný a nevyslovili sa o protiústavnosti návrhu pána poslanca Miklošku. Teda ak máte také kritérium, pretože aj on, pokiaľ ma pamäť neklame, dal návrh, aby parlament prijal uznesenie na podporu, na vyjadrenie dôvery pánu prezidentovi. Pán poslanec Mikloško, vy máte veľmi zaujímavé kritériá. Keď v tej istej veci pozitívne ustanovenie nie je v rozpore s ústavou, ale negatívne je v rozpore s ústavou, to je veľmi zaujímavý prístup. A potom si dovolím dať otázku: Kto je majstrom vykrúcania a manipulácie z názormi občanov?

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - pán poslanec Lauko.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Pani podpredsedníčka, chcem sa vyjadriť na tému presvedčivosti vašej argumentácie. Bol som prihlásený po vašom vystúpení, bohužiaľ, pravdepodobne sa dočkáme, že po každom vystúpení budete reagovať, takže asi budeme dlho rokovať. Bohužiaľ, ako mnohokrát predtým, je vaša argumentácia, pani podpredsedníčka, na úrovni neinformovanej osoby, a nie profesorky práva. Navyše chcem povedať, že ste ako bývalá ministerka spravodlivosti a terajšia podpredsedníčka vlády, ktorej ministerstvo spravodlivosti patrí, stratili moju dôveru a mňa už o svojej pravde nepresvedčíte.

  Prvýkrát ste moju dôveru stratili, keď ste v predchádzajúcej Mečiarovej vláde obhajovali právnosť a ústavnosť, i keď bolo každému jasné, že to bolo inak.

  Druhýkrát ste ma sklamali, keď ste mi ako ministerka spravodlivosti odpovedali na moju interpeláciu o jasnej kriminálnej činnosti nezákonne zaregistrovanej firmy Gastro Tatry v Poprade, že ako ministerka spravodlivosti s tým nemôžete nič robiť. V tom čase bývalý poslanec za HZDS M. K. ako pracovník Kancelárie prezidenta prevzal definitívne stanovisko súdu o neprávoplatnosti registrácie a znemožnil tak odovzdanie majetku firmy zakladateľovi. Áno, bol to váš bývalý poslanec za HZDS vo Federálnom zhromaždení, ktorý urobil podvod.

  Tretíkrát ste ma ako poslanca sklamali teraz. Predložená novela zákona v čase ťaženia proti prezidentovi tejto krajiny, v čase, keď vybuchuje auto poslanca, keď ste si prijali proti logike novelu volebného zákona o náhradníkoch, keď vaši poslanci prijali novelu Obchodného zákonníka, aby ste mohli ľahšie privatizovať, je ako zbraň do rúk podvodníkom a tým, čo chcú niekoho vydierať. Ak je toto v súlade s deklaráciou o právnom štáte, Boh nás uchovaj od takých vládcov a odborníkov. Chcem vám, pani podpredsedníčka, oznámiť, že keď bude prijatá táto novela Trestného zákona a keďže ste vo vláde zodpovedná za predloženie tejto novely zákona, obrátim sa s otázkou na viacerých poslancov, či tiež majú nedôveru k podpredsedníčke vlády.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Gbúrová - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda, ak dovolíte, budem svoju technickú poznámku smerovať ešte k predchádzajúcemu vystúpeniu pani podpredsedníčky, nakoľko som bola tiež prihlásená. Uvediem ju voľným citátom z jej vystúpenia, možno formu nedodržím, ale obsah sa pokúsim dodržať presne. Citujem: "Je niekoľko typov zákonov vo väzbe na postihovanie korupcie a úplatkárstva. V niektorých štátoch je zákon stavaný tak, že postihuje toho, kto dáva úplatky, v iných toho, kto prijíma, niekde toho, čo dáva, aj toho, čo prijíma, a niekde tieto vážne spoločenské javy nie sú postihované." Koniec citátu. Prosím pani podpredsedníčku vlády, aby presne uviedla tie štáty, ku ktorým sa touto novelou chceme zaradiť my, a aby uviedla konkrétne dôvody, ktoré rozhodli o tom, že sme sa touto novelou rozhodli patriť k nim.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrnko - faktická poznámka.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, mal by som tri základné pripomienky. Argumentácia, ktorou tu zdôvodňuje predloženú novelu pani podpredsedníčka, mi pripomína argumentáciu, ktorá zdôvodňovala, že základná línia bola správna, ale hromadu nevinných ľudí to postihlo. Takýmto spôsobom sa obhajovali päťdesiate roky. Ďalej absolútne nepochybujem, že pani podpredsedníčka, jej nadriadený predseda vlády a aj úzky okruh, ktorý reprezentuje dnes neprítomný pán šéf Slovenskej informačnej služby, veľmi dobre vie, čo presne touto novelou chce dosiahnuť. Agent provokatér, to je to, čo nám už chýba v našej spoločnosti, pretože pravdepodobne keby bol trestaný, nebol by to ochotný robiť. A tretia otázka...

 • Pán poslanec, to, čo tu spájate, bolo prijaté inou novelou zákona.

 • Hlas z pléna, aby predsedajúci neprerušoval poslanca.

 • A tretia otázka je otázka lepšieho návrhu, ktorý pani podpredsedníčka chce dostať od nás. Lepší, hoci nie najlepší, ale lepší ako tento, je ten, ktorý bol obsiahnutý v programe Čisté ruky. Nebudem diskutovať, ale pani podpredsedníčka vlády na to neodpovedala, lebo tá otázka tu bola. Ale prečo by sme dávali lepší, keď pokladáme za najlepší to, čo v Trestnom zákone je?

 • Ďakujem. Pán poslanec Vaškovič - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, určite všetkým nám ide o to, aby táto novela bola kvalitnejšia ako predošlá. Pre mňa je pri novelizácii veľmi dôležitá dôvodová správa. Žiaľbohu, musím povedať, že táto dôvodová správa ma ako poslanca nepresvedčila. Nie je tam dostatok argumentov nato, aby som za takúto novelu hlasoval. Preto sa pripájam k tomu, čo hovorila pani poslankyňa Gbúrová, aby sa tu na základe skúseností z európskych alebo iných krajín prezentovali výsledky úspešnosti jednotlivých modelov. Na minulej schôdzi tu niekto spomenul, že v Taliansku je podobný zákon. Ak to má byť argumentom, potom, vážení, si spomeňte, koľko korupčných afér je v Taliansku. Čiže ak takýto zákon chceme prijať, ja za takýto zákon hlasovať nebudem.

  A druhá moja poznámka smeruje k tomu, že len právna norma problém nevyrieši. Prosil by som vládu, aby začala odhaľovať príčiny, prečo dochádza ku korupcii. Dal by som niekoľko rád. Prvá rada smeruje k tomu, aby sa daňové úľavy nedávali individuálne, aby sa termínové posuny daňových úľav nedávali individuálne, aby sa deblokácie pohľadávok robili serióznymi výberovými konaniami, aby sa výberové konania štátnych zákaziek takisto robili na základe veľmi prísnych výberových konaní. Privatizácia aby sa robila metódami, ktoré sú transparentné, aby neboli doslovne určené vopred určenému majiteľovi.

  Pokiaľ ide o bankový sektor, tento problém, vážení, jedine možno riešiť ekonomickými metódami. Ak je nerovnováha medzi ponukou a dopytom, to k ničomu inému nevedie, jedine ku korupcii. Čiže ak bude ponuka peňazí vyššia, ako je dopyt, bankári budú podplácať tých, ktorí chcú požičať peniaze, zníženými úrokmi. Čiže odporúčal by som reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk a odstránite korupciu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, tento šťastný prípad podplácania bánk, tých, ktorí žiadajú o úver, bohužiaľ, nenastáva ani tam, kde je to garde medzi ponukou a dopytom opačné.

  Pán poslanec Bugár - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Minulý týždeň som bol tiež prihlásený ako tretí v poradí. Chcel by som reagovať na to, čo povedala minulý týždeň pani podpredsedníčka. Aby som nebol obvinený, že som majstrom vykrúcania, budem citovať. Pani podpredsedníčka povedala - citujem: "Táto vláda predložila projekt Čisté ruky, kde načrtla viaceré kroky, čiastkové kroky boja proti korupcii. Jedným z týchto čiastkových krokov je aj predložená novelizácia." Koniec citátu. Pani podpredsedníčka, sama najlepšie viete, že to nie je pravda. A aby som to dokázal, budem citovať z programu Čisté ruky. Na strane 27 píšete: "Predchádzanie a potláčanie tohto negatívneho javu len prostriedkami a nástrojmi trestného práva sa ukazuje ako málo účinné a v celej šírke prejavu ani nepostihnuteľné." Píšete ďalej: "Analýza platného právneho poriadku ukazuje, že najmä v ostatných rokoch bol právny poriadok doplnený celým radom právnych predpisov, ktorých ustanovenia viditeľne smerujú k očisteniu verejného života od možnej korupcie a zneužívania verejných funkcií." Máte tu vymenovaných sedem zákonov, ktoré sú platné. Na strane 31 píšete: "Zákonné ustanovenia, ktorých účelom je predchádzať možnému stretu záujmov, vytváraniu príležitostí na korupčné konanie, resp. samotnému korupčnému konaniu, sú obsiahnuté i vo viacerých ďalších právnych predpisoch. Napríklad máte tu vymenovaných 17 zákonov."

  Myslím si, že tieto zákony treba dodržiavať. Potom sa však môžeme opýtať, čo je skutočným cieľom tejto novelizácie, či si uvedomujete, komu dávate zbraň do ruky. Pán poslanec Hrnko tu už vymenoval určité možné spôsoby zneužitia tejto právnej novely.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Benčík - faktická poznámka.

 • Vážený pán podpredseda, ďakujem za udelené slovo a rád by som sa prihovoril za to, aby sme zostali na vecnej úrovni diskusie. Zatiaľ sa mi zdá, ako keby sme sa nechceli vzájomne počúvať. Nepodsúvajte mi, že nevidím, aký je vážny stav v úplatkárstve a korupcii. A nikde som nepovedal, že tento jav nie je potrebné postihovať aj právnym systémom a právnym mechanizmom, dokonca aj Trestným právom, len som naznačil, že váš návrh je nesystémový, vytrhnutý z kontextu a dosiahne opak, nie očistenie verejného života, ale naopak, dáte možnosť ľuďom, ktorí chcú podplácať a vybavovať si svoje veci, aby sa neštítili a neobávali sa trestného postihu. Toto som hovoril.

  Potom mi oznamujete, že už to bolo prerokované. Ja som dokonca vo svojom úvodnom vystúpení k tomuto bodu hovoril, že si cením práve bývalý parlament, že tento kvázi príštipkársky návrh neschválil. Viem o tomto návrhu, ale to je nekomplexný, nesystémový návrh, a preto ho predchádzajúci parlament neschválil.

  Hovoríte, že hlavný argument, ktorý ste uviedli v prospech tohto návrhu, je v dôvodovej správe. Ale tam je práve uvedené - citujem: "Vypustenie ustanovenia § 161, 162 a 163 umožní vo väčšom rozsahu odhaľovať prípady prijímania úplatkov." To, čo sa má odhaľovať a prečo sa neodhaľuje, je v Trestnom poriadku alebo vo výkone alebo nevýkone orgánov činných v trestnom konaní. Ale toto nie je argument pre to, aby sa zvýšil počet postihnutých, ak nebude činnosť orgánov bezpečnosti iná, než je doposiaľ.

  A máme ponúknuť alternatívu. Ponúkame túto alternatívu a pripomíname, že uznesenie tohto parlamentu v súvislosti s rokovaním o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky vám uložilo, vláde, a zrejme za to zodpovedáte, urýchlene pristúpiť k rekodifikácii trestnoprávnych noriem. Pristúpte k tomu, urobte k tomu opatrenia, a sme ochotní sa do toho zapojiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Roman - faktická poznámka.

 • Myslím si, že tento návrh zákona je vlastne pokusom urobiť v korupcii na Slovensku už konečne poriadok. Mnohí podnikatelia uvítajú tento zákon. Majú na to argument, ktorý som už počul. Ak dám v Čechách niekomu úplatok, je to síce drahé, ale mám istotu, že sa to vybaví. Ak dám niekomu úplatok na Slovensku, nie je isté, že sa to vybaví, a ešte mi ani peniaze nevrátia. Teraz ak dám peniaze, od strachu to vybaví. Ak nie, udám ho. A je ešte možné, že to vybaví, a potom ho udám, a ešte aj peniaze dostanem naspäť.

 • Ďakujem. Dokonca sa teraz predpokladá, že sa to bude vlastne potvrdzovať, že môže si nechať. Máme naozaj voľné interpretácie, priatelia.

  Pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

 • Vážený pán podpredseda, len pre zápis chcem upozorniť kolegu Mikloška, že člen jeho poslaneckého klubu pán doktor Lauko vystúpil s faktickou poznámkou voči podpredsedníčke vlády a túto faktickú poznámku mal napísanú na stroji. Chcem si len overiť, či vedel dopredu, s čím pani podpredsedníčka vystúpi, alebo toto jeho vystúpenie bolo už v zmysle posledného uznesenia Ústrednej rady KDH.

 • Pán poslanec Cabaj, nevykonali ste ešte ďalší úkon. Neboli ste sa pozrieť blízko pri pánu poslancovi Laukovi na ten dôkaz.

  Pán poslanec Šimko - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Mám tri faktické poznámky. V prvej vás chcem najskôr poprosiť, aby ste nekomentovali naše výroky.

  Ďalej by som chcel povedať pani podpredsedníčke: Som rád, že ste prečítali ten zápis z konferencie na Malte. Vaša pracovníčka urobila ten zápis, myslím si, zodpovedne a zodpovedá to tomu, čo hovorili aj moji priatelia. Hovorilo sa tam predovšetkým o vynútenom úplatkárstve, o rozdiele medzi tým, keď niekto dáva úplatok preto, lebo chce niečo dosiahnuť, a medzi tým, od ktorého si verejný činiteľ úplatok vypýta, alebo ho priamo donúti podplácať. Vy ste minulý týždeň hovorili niečo iné. Hovorili ste to, čo tu spomínala pani poslankyňa Gbúrová. Jednoducho ste dali skreslenú správu o konferencii na Malte. Takže v tom je zásadný rozdiel. A použili ste to vtedy ako základný argument svojho vystúpenia. Uznávam, že o tom nie je ani slova v dôvodovej správe, ale povedali ste to tu s tým, aby ste nás presvedčili, aby sme za tento zákon hlasovali. Musím povedať, že ste ma nepresvedčili.

  No a posledná vec: povedali ste, že údajne som vo svojom vystúpení označil vašu vládu, že je majstrom vykrúcačiek. To som neurobil. Priznávam, že som voči vláde použil niekoľko expresívnych výrazov, ale rozhodne sa musím ohradiť, to som nepovedal, že je majstrom vykrúcačiek, ani že je majstrom čohokoľvek. Myslím si, že nie je majstrom v ničom.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Šimko, komentujete vystúpenia svojich partnerov. Počítajte s tým, že je možnosť komentovať aj zo strany takého poslanca, ako som ja.

 • Potom sa prihláste, pán podpredseda. Vy zneužívate postavenie predsedajúceho schôdze, pán podpredseda.

 • Pán poslanec Šimko, ja vás len prosím, máte problémy so žlčou, treba dávať pozor.

  Pán poslanec Pittner.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Chcel by som len reagovať na výzvu pani podpredsedníčky vlády, aby opozícia navrhla niečo lepšie, než je táto navrhovaná novela. Chcem povedať, že už sa to stalo, teda prepáčte, ak azda len zopakujem.

  V minulom parlamente sa schválila prvá etapa rekodifikácie Trestného zákona a Trestného poriadku a medziiným aj zákona o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti. Zaviedol sa v týchto zákonoch inštitút agentov, ktorí nieže sú provokatéri, ale ktorí presne podľa zákona a len v rozsahu zákona budú konať, tak ako konajú v ostatných demokratických krajinách.

  Odvolávam sa na dnešnú Slovenskú republiku, kde v článku "Čisté ruky a špinavé peniaze" pani Linková uvádza skutočnosti tak, ako ich vidím aj ja. Napríklad v odseku, ktorý je nadpísaný "Váhanie s právnymi predpismi", konštatuje, že práve pranie špinavých peňazí a ďalšie záležitosti, ktoré boli rekodifikáciou riešené, alebo by mali byť riešené, kde zákon rieši aj oznamovaciu povinnosť, ukladá štátnym orgánom atď., tu je to všetko vymenované, konštatuje, že je len na škodu veci, že aj keď od účinnosti tohto zákona prešlo už sedem mesiacov, predmetný právny predpis dosiaľ nebol vydaný.

  Pýtam sa teda, do akej miery legislatíva tejto vlády rešpektuje uznesenia Národnej rady? Do akej miery je možné hovoriť o tom, že tu nie sú iné nástroje, keď vlastne ani nerealizuje tie nástroje, ktoré Národná rada prijala? Z tohto hľadiska pokladám tento stav za mimoriadne vážny najmä preto, že už pri prerokúvaní týchto zákonov, tejto rekodifikácie, práve pani podpredsedníčka vlády mala veľmi vážne výhrady, a obávam sa, že z týchto dôvodov sa tu hľadajú iné riešenia než tie, ktoré sú prijaté zákonom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Lauko - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Mrzí ma, že pán kolega Cabaj stratil zdravý sedliacky rozum vo svojom vystúpení a prirovnáva veci, ktoré sa prirovnávať nedajú. Pán poslanec Straňák vystúpil s reakciou na tajnú správu, ktorá bola prečítaná na uzavretom neverejnom zhromaždení a vystúpil bezprostredne po krátkej prestávke na túto správu. Ja som si pripravil vystúpenie, keďže som mal dva dni - sobotu, nedeľu, voľnú, tak som si ju mohol pripraviť aj na neviemakom stroji. To nič nemení na faktoch, ktoré som tam povedal.

  Po druhé chcel by som upozorniť pána kolegu Cabaja, že zaviedli do parlamentu prax, že po vystúpení pána premiéra Mečiara sme nemali ako poslanci možnosť vystúpiť, že po vystúpení pána ministra zahraničných vecí sme nemali možnosť vystúpiť ako poslanci, a takisto som bol riadne prihlásený a chcel som reagovať na pani podpredsedníčku vlády s faktickou poznámkou a chcel som povedať presne tie isté argumenty, a nedovolili ste mi to, páni poslanci z HZDS. Zavádzate nedemokratickú prax do tohto parlamentu.

 • Ďakujem. Pán poslanec Filkus, máte slovo.

 • Ďakujem. Mám tri poznámky.

  1. Naozaj si myslím, že vecné problémy, ktoré sú v rámci tohto zákona spomenuté a zdôvodnené v dôvodovej správe, sa dajú predovšetkým zlepšiť vzťahom medzi ponukovou a dopytovou stránkou transformačného procesu. Nebudem to rozvádzať. Som ďaleko od toho, že by som si myslel, že trh všetko vyrieši. Ekonomické centrum v transformačnom procese totiž má na to, že môže ovplyvňovať prostredie legislatívne i vecne, ale nie za každú cenu koncentrácie moci, lebo práve týmto prístupom môže porušiť všetky legislatívne, vecné a iné systémové predpoklady na vytvorenie tohto prostredia. Bol tu spomenutý najmä proces privatizácie. Nechcem o tom ďalej hovoriť, ale dostať sa čo najskôr k trhu a pozorovať a vyrovnávať dopytovú a ponukovú stránku by sme mali nie cez túto navrhovanú normu udavačov, ale inak, prostredníctvom riešenia vecných problémov transformačného procesu.

  2. Pani podpredsedníčka, veľmi by som bol rád, keby ste mi teraz venovali pozornosť, lebo chcem vám povedať, že ste dnes vo svojom úvode uviedli ako vážny argument Maltu. Detailne si zapisujem niektoré vystúpenia a uvediem stručne: pozbierali ste analýzy, zhrnuli, urobili závery z Malty a prišli ste k ohromným záverom. K tým, čo sa tu už spomenulo. Sú tri rôzne typy krajín, kde sa jednak vôbec nepostihuje, a inde sa zase podrobne upravuje trestnosť. Bez ohľadu na to, že nevieme, o ktoré krajiny ide, tak ako povedala poslankyňa Gbúrová, nech by to bolo od Andalúzie po Austráliu, priebeh transformačného procesu je taký širokospektrálny a vytvára také rôzne podmienky v krajinách na prechode k trhu a k trhovému mechanizmu, že vôbec nemožno ani to, čo ste spomenuli, zobrať ako závažný záver nato, aby ste zdôvodnili, že pôjdeme takou alebo onakou cestou. A prosím vás, povedzte konečne, o ktoré krajiny ide. Na rovnako formulované otázky ste doteraz neodpovedali.

  3. Vychádzajúc z týchto argumentov, ktoré som povedal, nemôžem s čistým svedomím byť za tento zákon. Naopak, som proti tejto norme pre udavačov.

 • Ďakujem. Pán poslanec Figeľ má faktickú poznámku.

 • Ďakujem, pán podpredseda, ale chcel som to adresovať najmä podpredsedníčke vlády, neviem, či mám počkať, alebo...

 • Ešte sa vráti.

  Ďakujem. Pán poslanec Šagát - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dovoľte mi dve poznámky. Dovoľte, aby som vyslovil svoj názor ako človek, ktorý nemá také právne vzdelanie ako mnohí z vás. Možno moja poznámka osloví tých, ktorí sú v podobnej situácii ako ja.

  Cítim nebezpečenstvo z toho, čo tento zákon ponúka. Iste ma nikto nebude upodozrievať z toho, že by som chcel vytvárať prostriedky a prostredie pre korupciu, a iste aj pán Ľupták, ktorý podľa toho, ako reaguje na vystúpenia, podľa toho, čo povedal minulý týždeň, a s ktorým, myslím si, mám dobré vzťahy, mi dá za pravdu, že nie je úplne spravodlivé, aby bol postihnutý len jeden. Skutočne by sa bolo treba zamyslieť nad tým, či možno ísť do nejakého pokusu, ktorý by postihoval iba jednu stranu. Viem, že vás to tlačí, a nakoniec celú našu spoločnosť, ale tento problém tak, ako to tu naznačil pán poslanec Benčík, ako to tu naznačil pán poslanec Vaškovič, vyžaduje systémový prístup na rôznych úrovniach, nielen jednu novelu. Je to prístup decentralizácie moci, prístup decentralizácie možnosti narábania s prostriedkami, celý rad opatrení, ktoré sa môžu prijať ako komplexný program, a potom možno očakávať výsledok. Skutočne varujem aj ja. Viem, že ste pravdepodobne rozhodnutí a odhlasujete si to. Považoval som za povinnosť predsa len apelovať na váš zdravý rozum, pretože tu zastupujeme ľudí, ktorých tento zákon bude postihovať. Pán Ľupták, bude postihovať najmä tých, ktorí nebudú mať peniaze na úplatky, a to sú vaši voliči, tí nebudú mať na úplatky.

  Diskutujme o tomto probléme na vecnej úrovni. Nehovorme tu, že niekto má veľa žlči. Veď ide o to, ako sa bude mať táto spoločnosť. Nevidím dôvod, prečo sa tu máme osočovať. Ak je tu nejaký návrh, priznajme, že má aj nejaké chyby, a ak je tu ochota spoločne vypracovať lepší, tak to neuponáhľajme. Predsa úplatkárstvo nás morí nie jeden deň, nech nás morí ešte mesiac, nech nás morí rok, nech nás morí neviem koľko, ale sadnime si a vytvorme niečo, čo bude skutočne funkčné a čo bude mať pozitívny vplyv na správanie ľudí v spoločnosti. Toľko som chcel povedať tým, ktorí nie sú právnici.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán podpredseda, ďakujem za slovo, radšej teraz ako vôbec, pretože zrejme bude hlasovanie. Chcel som reagovať vlastne na to, čo pani podpredsedníčka vlády povedala ešte minulý týždeň a tento týždeň to ani neupravila, ani nedoplnila, keď mala za úlohu vymenovať niektoré z krajín, alebo aspoň ako príklady krajiny, kde podobne riešia otázku korupcie, ako to navrhuje vláda v tejto novele. V istej súvislosti spomenula len Taliansko. Chcem k tomu dodať, že sa mi to jednoznačne nepozdáva, a keby aj, Slovensko už mení vlády tak často ako Taliansko. Ak ich chceme nasledovať aj v otázkach korupcie vo verejnej správe, v otázke organizovaného zločinu a vplyvu mafie na verejný život, tak toto je silný krok tým smerom.

  To, že tomu neverím, chcem dokladovať týmto: Keď som si ráno otváral poštu, dostávam OECD LETTER, to je spravodaj krajín OECD, fóra 25 vyspelých ekonomík, ktoré koordinujú svoju sociálnu a hospodársku politiku v tejto organizácii. V tomto liste sa hovorí o radách vládam z jedného sympózia o korupcii, organizovaného touto organizáciou 13. a 14. marca. Je tu sedem rád, potom ich postúpim pani podpredsedníčke. V jednej z nich sa hovorí, môžem to citovať: "Všetky krajiny OECD majú legislatívu, ktorá dávanie úplatkov a branie úplatkov považuje za trestnú činnosť." Teda je to 25 vyspelých ekonomík, ktoré by sme chceli nasledovať. Prosím vás, a hlavne tú, ktorá tu nie je, neexperimentujme so Slovenskom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Gaľa - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda.

  Kolegyne, kolegovia, je síce pravda, že pán kolega Lauko má svoj príspevok napísaný na stroji, ale chcem vás ubezpečiť, že veľa žlče pritom nemá, lebo vo februári tohto roku mu vyoperovali žlčník.

 • Ďakujem. Pán poslanec Rózsa - faktická poznámka.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  ešte minulý týždeň som predložil návrh na prerušenie tohto rokovania, vlastne tohto bodu nášho rokovania s tým, aby to prerokovali výbory Národnej rady, lebo ani jeden výbor sa k tomu nevyjadril. Dovolím si vám pripomenúť, pán podpredseda, že o tomto návrhu ste mali dať hneď na začiatku dnešného rokovania hlasovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán podpredseda Ľupták, máte slovo s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem. Chcem len informovať, že tak ako sa hovorilo, keď sa zvyšovali platy poslancom a ústavným činiteľom, tiež sa argumentovalo, že vysoké platy musia mať poslanci, vládni činitelia, ústavní činitelia, manažmeni, bankári, aby neboli úplatní. Takisto sa argumentovalo. Majú vysoké platy, a pozrite sa, čo sa deje v spoločnosti. Úplatky sa rozmohli ako huby po daždi. A myslím si, že je načase, aby sa s tým spravil poriadok. Uvidíme, čo to prinesie, ale skutočne treba v tom niečo robiť. Takže nebojte sa, pán Mikloško, vy ste kresťan, vy úplatky neberiete, čoho sa máte báť? O mňa sa nemusíte báť. Keď sa ja nebojím, tak sa ani vy nemusíte báť.

 • Šum v sále.

 • Priatelia, prosím vás, nechajme dohovoriť pána Ľuptáka.

 • Myslím si, že je najvyšší čas, že sa s tým ide niečo robiť. Ak máte lepší návrh, prosím, dajte ho, prijmeme ho, sme za to.

 • Ďakujem pekne. Do rozpravy sa ďalej prihlásil pán poslanec Baránik. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia,

  doterajšia diskusia o novele tohto zákona ukázala, že sú priam protichodné názory na riešenie tohto problému. Pamätám si veľmi dobre, keď bol prijatý v súčasnosti platný zákon o riešení problémov korupcie. A pamätám si veľmi dobre, že keď sa prijala zákonná norma o tom, aby sa na rovnakú úroveň postavili tí, ktorí ponúkajú prostriedky, a tí, ktorí ich berú, alebo si ich vynucujú, že budú rovnako trestaní, už vtedy sme vedeli, že táto novela zákona povedie k prehĺbeniu korupcie. Vážení, súčasná situácia je dôkazom toho, že tieto predstavy boli správne.

  Vážení, čo je príčinou korupcie a ako u nás vzniká? Je to vždy v prípade, keď existuje prevaha dopytu nad možnosťami uspokojovania tohto dopytu. Ale zákon, ktorý momentálne platí, viedol k tomu, že tento stav nerovnováhy medzi dopytom a možnosťami sa sústavne prehlboval a umelo vytváral. Pamätáte si veľmi dobre, v ktorých oblastiach spoločenského života začala u nás prekvitať korupcia. Bolo to predovšetkým v športe, v zdravotníctve, v školstve, pri kúpe áut, oprave áut a podobne. Ale postupne, ako tento zákon začal platiť, začali sa umelo vytvárať podmienky nedostatku, aby sa proces nerovnováhy ešte viac prehĺbil. To znamená, že ak zákon, ktorý je teraz platný, vedie k tomu, že v ekonomike a spoločnosti je taký stav, aký je, treba ho zmeniť. Kdekoľvek sa dnes obrátite, a týka sa to predovšetkým radového občana, narážate na problém korupcie, čo je všeobecne známe. Úradníci, pracovníci rôznych inštitúcií vytvárajú podmienky, posunkami dávajú na vedomie, že treba poskytnúť úplatok, pretože bez toho sa problém nedá riešiť.

  Spoločnosť je chorá, treba ju liečiť, ale spôsob liečenia nie je jednoduchý. Rozlišujem tri druhy korupcie: bežnú v občianskych vzťahoch, ktorá sa dotýka ekonomických a spoločenských vzťahov, potom korupcia, ktorá sa vzťahuje na točenie veľkých peňazí, a mafiami organizovaná korupcia. Musíme si byť vedomí toho, že nijakou legislatívnou normou nezabránime tomu, aby korupcia existovala. Musí byť celý rad systémových opatrení, ktoré korupciu obmedzia. Jedným z opatrení je legislatívna norma na sankčné riešenie tohto vzťahu, ale to musí byť ako posledné riešenie, no v niektorých prípadoch ako jediné účinné. Bežná korupcia sa dá znížiť zdokonalením práce orgánov, napríklad profesionálnejším plnením svojich povinností. Napríklad na vysokých školách tým, že sa zaviedol systém prijímacieho pohovoru riadený počítačom.

  Na druhej strane však treba povedať, že korupciu na vysokých školách a v školstve nikdy nerobili dokonalí pedagógovia, ale vždy len tí, ktorí tam obsmŕdali. To znamená, že profesionalizácia práce rôznych inštitúcií je jeden zo spôsobov, ako riešiť problém korupcie. Ďalej zvýšením organizácie práce, dokonalejšou kontrolou a podobne. Všetky tieto opatrenia by mohli viesť k tomu, že by sme zdokonalili organizáciu práce, náročnosť na plnenie povinností a podobne, ale súčasne aj kontrolu vzájomného vzťahu medzi pracovníkom a stránkou, ktorá sa o služby príslušnej inštitúcie uchádza.

  Pre druhú časť korupcie, to znamená tam, kde sa točia veľké peniaze, a to je nový fenomén, ktorý vznikol po roku 1989 najmä v bankovníctve atď., si myslím, že táto novela zohrá veľmi pozitívnu úlohu. Musíte si byť vedomí toho, ktorí poznáte túto situáciu, že tam je tento problém skutočne jednostranný, bezočivé vynucovanie úplatkov. Takže ak táto novela príde do praxe a bude obava o odhalenie, rozsah korupcie sa podstatne zníži.

  Proti mafistickej korupcii máme len jediný liek, a to prísne sankcie, tam iné riešenie nie je.

  Som presvedčený, že riešením týchto vzťahov vznikne ohromná náročnosť na súdnictvo, pretože provokatéri budú a bude úsilie rôznym spôsobom kompromitovať ľudí, ale som presvedčený tiež o tom, že tomu sa dá pomerne jednoducho zabrániť, a to buď zdokonalením legislatívnej normy, ktorá by špeciálne zvýšila taxu za provokatívne udavačstvo, alebo tak, že sudcovia si uvedomia, že budú bližšie skúmať ostatné vzťahy pri riešení takýchto problémov. Ak na určitú osobu, ktorá má všeobecné alebo verejné uznanie, že je statočný, morálny, čestný, dôjde organizované udanie, sudca bude vedieť, že ide o podvod a že takéto podanie nemá čo na súde robiť. Sprísnenie sankcií bude viesť k tomu, že sa zníži udavačstvo a mafistická forma korupcie.

  Vážení poslanci, boj proti korupcii musí byť celospoločenský. Je veľmi zložitý a náročný. Súčasný stav je neudržateľný. Domnievam sa, že ak by sa dôsledne uviedla do života prax, ktorú predpokladá materiál Čisté ruky a zdokonalenie legislatívnych noriem tak, ako som ich tu spomínal, výrazne to prispeje k tomu, aby sme túto chorobu našej spoločnosti výraznou mierou obmedzili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. V rozprave vystúpi pán poslanec Mikloško a pripraví sa pán poslanec Langoš. Faktická poznámka - pán poslanec Černák. Prepáčte, pán poslanec Mikloško.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Chcem len zareagovať na vystúpenie pána podpredsedu Ľuptáka. Súhlasím s tou časťou jeho vystúpenia, v ktorej označuje korupciu za veľký spoločenský problém, za problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. Podobným problémom sú napríklad deti narodené mimo manželstva, slobodné mamičky, deti, ktoré sú narodené mimo rodiny. Chcem sa opýtať pána podpredsedu Ľuptáka: Myslí si, že by sa narodilo menej mimomanželských detí, keby sme prijali opatrenia, že je zato zodpovedná len matka?

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Mikloško, máte slovo v rozprave.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka,

  pani podpredsedníčka, vaše vystúpenia, čo sa týka vašich právnických vývodov, ma niekedy viac dojímajú ako umelecký prednes mladých recitátorov na Vansovej Lomničke. Rád by som vás však upozornil, že som v uznesení hovoril o podpore prezidentovi, nie o dôvere prezidentovi. A medzi podporou prezidentovi a vyslovením dôvery prezidentovi je diametrálne zásadný rozdiel, čo, dúfam, vám ako profesorke práva nemusím hovoriť. Ak by ste tomu neverili, v stenozázname alebo v Národnej obrode vyšiel kompletný. Ja som to čítal v Národnej obrode.

  Pán podpredseda Ľupták vo štvrtok pri svojom pôvodnom vystúpení povedal, že veď prijmeme nejakú novelu zákona, počkáme dva roky a uvidíme. Bol som prekvapený, keď pani podpredsedníčka vlády ako profesorka a ako doktorka vied práva povedala to isté, že prijmeme tú novelu a uvidíme o dva roky. Neberte to teraz osobne, ale odporúčam vám založiť nejakú spoločnosť s ručením obmedzeným na stavbu domov, postavte nejaký dom z tehál a malty, dajte tam nasťahovať obyvateľov a povedzte im, že má to svoje riziká, ale o dva roky uvidíme, či sa to zrúti, alebo nie.

  O čo v tejto novele ide? Ten, kto dáva úplatky, nebude trestaný, ten, kto berie, bude trestaný. Poviem vám dva príklady. Na ministerstve navštívia hociktorého pracovníka dvaja ľudia a udajú ho, že prijal úplatky. Vážení páni, od prijatia tejto novely nikto nebude chcieť prijímať návštevy sám. Bude si stále volať svedka. Nikto nebude chcieť prijímať návštevy. Nielen to. Pôjdem po chodbe, prídu ku mne dvaja ľudia a potom povedia, že mi dali úplatok. Nikto sa nebude chcieť sám stretnúť na chodbe s dvoma ľuďmi. Nastane úplná nedôvera v spoločnosti. Druhý príklad: Nemusí prísť vôbec nikto za nikým. Jednoducho sa nájdu dvaja ľudia a obvinia niekoho, že prijal úplatky. Ten bude odsúdený, a tí dvaja zostanú čistí. Takýmto spôsobom však nastáva absolútna anarchia, vnášanie nedôvery do celej spoločnosti. My si ani neuvedomujeme, čo sa zasadzuje do spoločnosti týmto zákonom, touto novelou zákona. Čo sa stane v slovenskej spoločnosti po prijatí tejto novely?

  Po prvé, je to jasné narušenie právneho štátu. Právny štát musí mať jasné pravidlá hry, aby každý vedel, za akých okolností ako sa má správať. Ale tu je jednoducho daná možnosť akýmkoľvek špekuláciám, akýmkoľvek podvodom. Tieto podvody nemôžete vylúčiť. A zákon, ktorý pripúšťa podvody a jeho zneužitie takýmto eklatantným spôsobom, prepáčte, ale to nie je zákon, ktorý by vytváral právny štát.

  Po druhé, ako som už povedal, vnáša do celej spoločnosti vážny moment nedôvery. Nikto nikomu nebude dôverovať, každý bude chcieť mať svedka, lebo dôsledky sú trestnoprávne. Toto nie sú dôsledky, že ma niekde roznesú v novinách, to sú trestnoprávne dôsledky. Chcem vám pripomenúť minulý režim, ktorý postavil svoje základy na ideológii. Takým istým spôsobom hnal ľudí do nedôvery a strachu. Jednoducho ľudia sa báli čokoľvek povedať, lebo keby niekoho boli udali, idú jednoducho do väzenia. Tu sa kladú základy inej totality, ekonomickej a mocenskej, to si uvedomme. Ale dôsledky budú tie isté ako v minulom režime, kde to bolo postavené na ideologickom základe. Tu sa rozleptáva spoločnosť v jej základoch.

  Úplatkárstvo je vážny problém, ale, prepáčte, vládna moc je nato, aby ho riešila, ale aby ho riešila kvalitne. Na čo ste tam, čo robíte tam od rána do večera? Takáto vec sa musí riešiť systémovým spôsobom.

  Veľmi vážne vás žiadam, poslancov, aby ste túto novelu zákona nepodporili. Toto nie je stranícky problém, toto je problém systémový. Tu, pred našimi očami sa týmito novelami mení tvár tejto krajiny. Tu sa vnášajú také prvky, ktoré túto krajinu rozleptávajú, doslova rozkladajú vnútorne. A tu kdesi beriete všetci zodpovednosť. Predsa nemôžeme podporiť niečo, čo tu od základu mení základné ľudské vzťahy, ktoré po novembri 1989 dostali normálny charakter. Ľudia sa prestali báť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Langoš, máte slovo v rozprave. Je tu ešte faktická poznámka pána poslanca Kováča.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené kolegyne, kolegovia,

  z úst pani podpredsedníčky i z úst pána podpredsedu Ľuptáka sme dostali ponuku: Predložte niečo lepšie a my to podporíme. Domnievam sa, že netreba predložiť nič lepšie, pretože to lepšie už predložila vláda v programe Čisté ruky. Takže náš návrh je, nevymýšľajme nejakú novelu, ktorá je v rozpore s týmto programom, ale realizujme to, čo je v programe. Ak je tam zvýšenie trestnej sadzby pre toho, kto dáva úplatok, a pre toho, kto úplatok berie, potom nechápem, ako môže vzniknúť novela, ktorá dáva beztrestnosť, alebo zaručuje beztrestnosť tomu, kto úplatok dáva.

  Navyše dovoľte druhú poznámku. Rovnako nebezpečný ako trestný čin je navádzanie na trestný čin. Chcem sa teraz spýtať odborníkov práva, pani podpredsedníčky, či v tejto chvíli ten, kto dáva úplatok, nenavádza prijímateľa na trestný čin. Zvykneme ľudí, ktorí navádzajú na trestný čin, rovnako trestať. Neviem si predstaviť, že by do tohto parlamentu prišla novela, že ten, kto navádza na trestný čin vraždy, je beztrestný. Neviem si to dosť dobre predstaviť. Preto mi dovoľte tieto dve pripomienky: Vráťte sa k tomu, čo je v programe Čisté ruky, a realizujte to, čo je tam napísané. A druhá otázka: Ako je to s tým navádzaním?

 • Ďakujem. Pán podpredseda Ľupták, máte faktickú poznámku.

 • Chcem reagovať na pána Mikloška. Pán Mikloško, viac už nikto nemohol túto spoločnosť rozleptať tak, ako vy za vašej vlády. Nikto viac.

 • Ďakujem. Pán poslanec Mikloško - faktická poznámka.

 • Prosil by som pána poslanca Ľuptáka, keby už konečne vrátili tých 60 miliónov našej spoločnosti. Už dosť dlho ich dlhujú za to nepodarené referendum.

 • Ďakujem. Pán poslanec Dzurinda - faktická poznámka.

 • Pán podpredseda Ľupták, mám pocit, že vám sa to darí omnoho, omnoho lepšie. Nedávno som sa vrátil z takého turné po východnom Slovensku a počúvam, že už aj dva litre pálenky ste zaplatili ľuďom, len aby vás nekritizovali, tú vašu nečinnosť, neschopnosť. My sme zatiaľ nemuseli kupovať dva litre pálenky ľuďom. Obávam sa, že o chvíľu budete musieť platiť 10, 20, 30 litrov pálenky, aj tak už nebudú veriť tým vašim demagógiám.

 • Priatelia, prosím vás, zostaňme na úrovni skutočných argumentov a vecného prepojenia s touto témou.

  Pán poslanec Cingel - faktická poznámka.

 • Chcel by som len reagovať na slová pána Miklošku, že náš národ nie je národom udavačov. Náš národ má v sebe hlbokú kresťanskú morálku a nie je predpoklad, že by sa dostal do takej fázy, do takej vízie, ako nám ju tu predostrel. Myslím si, že práve táto novela dáva možnosť tým občanom, ktorí nie sú solventní, brániť sa proti tým, ktorí na nich vynucujú úplatky.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán podpredseda Ľupták.

 • Už len poslednú, pretože nemá význam s vami tu polemizovať. Pán Dzurinda, na Ľuptáka nikdy nepľuvali, na Ľuptáka nikdy nenadávali, do Ľuptáka nikde nekopali ako do vás. Nikde. A nie som ani taký veľký kresťan ako vy.

 • Prosím, pokoj, priatelia. Pán poslanec Mikloško - faktická poznámka.

 • K pánu poslancovi Cingelovi - teraz nebudem hovoriť o tom, akí sú Slováci, veď to každý poznáme vo svojom okolí. Len by som vás chcel znovu upozorniť, vy si robíte z tohto parlamentu akože žarty, ako takú hru. Nedávno sme chceli urobiť, poviem otvorene, obštrukciu, že sme sa neprezentovali pri vážnom zákone, a zhodou okolností vás bolo o jedného alebo o dvoch viac. Neuveriteľná radosť a smiech ako malé deti, keď sa hrajú, a vyjde im nejaký špás. Ale vôbec ste si neuvedomili, aký zákon ste prijali. A takisto mám teraz pocit, že s akousi ľahkosťou sa tu rozprávate, páni, ale tu sa mení tvár krajiny, vy ju meníte vnútorne. Zavádzate opäť taký pocit nedôvery medzi občanov, čo je znakom všetkých totalitných režimov. A vy sa zabávate, je to strašne milé, pán Ľupták sa zabáva. Je to fantázia.

 • Prosím, ostaňme pri téme. Chcem vás len upozorniť, vážení priatelia, že sme v minulom parlamente prijali aj novelu o agentovi a tiež sa to mohlo interpretovať ako veľmi katastrofické, ale nakoniec je to nástroj a ako pri každom nástroji, ako som už minule zdôraznil, je nebezpečenstvo, že ten nástroj sa môže, samozrejme, zneužiť. Na druhej strane nástroj musíme hľadať.

  Pán poslanec Dzurinda - faktická poznámka.

 • Pán podpredseda Ľupták, ľudia na nás pľuvali predovšetkým vďaka takej demagógii, akú vy stále predvádzate, ale, chvalabohu, situácia sa mení. Vy ste v nedávnych dňoch na mítingoch plakali, nariekate a plačete, aby vám ľudia nezávideli, vy začínate platiť pálenku, aby ste mali pokoj.

 • Pán poslanec Hofbauer - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  vrelo by som sa prihováral za to, aby sme sa vrátili k meritu veci, a nie k tomu, kto čo kedy povedal a či to povedal, alebo nepovedal.

  K deštruovaniu základov spoločnosti, ktoré tu spomínal pán poslanec Mikloško, vari iba toľko, že táto spoločnosť prijala celý rad zákonov, ktoré majú obdobný charakter, a žiadna naša spoločnosť sa nedeštruovala, tieto zákony platia. Nikto ani brvou nepohol. Ktorákoľvek žena predsa môže vzniesť obvinenie zo sexuálneho obťažovania alebo násilia, to je presne to isté. Tento systém platí, takže sa domnievam, že je to správne, primerané. Je to správna ochrana na správnom mieste. Takže to, čo sa tu teraz odporúča, v podstate nie je nič iné len obdobná záležitosť v inej sfére.

 • Ďakujem. Pán poslanec Pittner - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcel by som sa vyjadriť k tomu navádzaniu. Ono sa to prechádza tak, ako keby to neboli argumenty, ale poviem vám len jeden prípad. V minulom roku sme začali trestne stíhať colníka, ktorý prijal milión korún úplatku za to, aby pri výkone colnej služby voči tomu, kto mu dal úplatok, postupoval v jeho intenciách. Samozrejme, že tento colník konal nesprávne, protizákonne. Konal jednoducho tak, že je to trestuhodné. Na druhej strane však ten, ktorý ho takýmto spôsobom naviedol na tento trestný čin, má byť bez viny? Veď takýmto spôsobom sa korumpujú banky, takýmto spôsobom sa korumpujú organizácie štátnej správy, takto sa naozaj začína celý náš systém rozkladať.

  Chcem sa ešte vyjadriť k agentom, čo pán predsedajúci Húska neustále pripomína. Prečítajte si, prosím, ten zákon. Tento zákon veľmi starostlivo posudzovali všetky právnické inštitúcie a vylúčili takúto možnosť. Samozrejme, vylúčili ju potiaľ, pokiaľ aj v zbore, či už to bude spravodajská služba, alebo to budú orgány činné v trestnom konaní, nemožno vylúčiť ani taký prípad, ale to sú prípady, ktoré sú už mimo zákona, a sú teda zákonom postihnuteľné. Sú to skúsenosti, ktoré viedli k tomu, že dnes v týchto krajinách takýto spôsob korupcie a v takomto rozsahu neexistuje.

  Za celý čas, čo tento zákon na západe v týchto krajinách prijali - mimochodom, ak chceme byť prijatí do Európskej únie, sme povinní zladiť naše zákony s legislatívnou úrovňou, ktorá tam panuje, - mali dva prípady, kde príslušník napríklad FBI konal protiprávne. Čiže nehľadajme stále niečo, čo je vlastne rizikové, čo aj predkladateľ ako rizikové predpokladá. Hľadajme to, čo sa osvedčilo a čo nás približuje k civilizovanému svetu. Načo sa vracať k rôznym experimentom, veď sme tu už 40 rokov jeden experiment žili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani podpredsedníčka vlády v zmysle rokovacieho poriadku dostáva slovo.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte, aby som reagovala na to, čo sa tu povedalo. Vystúpila som z toho dôvodu, že poobede mám vážne povinnosti, prijímam šéfa izraelskej delegácie. Ak diskusia pôjde takto ďalej, strávim tu s vami ešte jedno krásne poobedie do večera. Neviem. Chcela by som svojou reakciou vysvetliť to, čo máte nevysvetlené, v hlbokej viere, že to bude viesť ku koncu rozpravy.

  K pánu poslancovi Pittnerovi, k rizikovosti a netrestnosti. Vážený pán poslanec, vy ste boli ministrom vnútra a určite ste si pozreli Trestný zákon, inak si to neviem vysvetliť, a zblížili ste sa so skutkovými podstatami a s celou systémovosťou trestného práva, o ktorej sa tu už viackrát hovorilo. Napriek svojej neerudovanosti a všetkým mojim detinským názorom, iné hodnotenie od opozície určite v tomto volebnom období nedostanem ani pri neviemakom návrhu, chcem upozorniť, že Trestný zákon obsahuje trestný čin návodu na výkon alebo na realizáciu všetkých trestných činov. To znamená, že ten, kto príde s balíkom a bude núkať, bude korumpovať pracovníka štátnej správy alebo iného funkcionára, ten, samozrejme, bude trestný, ale podľa všeobecnej skutkovej podstaty návodu na trestný čin. Tu bude netrestný len ten, kto dá v situácii, keď si uvedomuje, že inak neuspeje, a, samozrejme, aj keď od neho pýtajú, vtedy nebude trestný. To je pri návode každého, a to neodstránite z Trestného zákona, pretože to má celá Európa - trestný čin návodu na výkon niektorej skutkovej podstaty, ktorá je. To máte aj ako spolupáchateľstvo.

  Takisto všetky obavy o hroznej totalite a podobne, o chudákoch, ktorí budú trpieť po prijatí zákona v tomto parlamente, navrhnutom touto vládou, čo vyjadril pán Mikloško - pán poslanec, v právnom štáte platí prezumpcia neviny. Teda treba dokázať. Zároveň zo systémového pôsobenia - ja som vám neskákala, pán poslanec, do reči, buďte natoľko zdvorilý, že aspoň v čase, keď hovorím, majte úroveň poslanca Národnej rady Slovenskej republiky - je tu trestný čin ohovárania a trestný čin krivej výpovede. To znamená, že keď sa dohodnem s niekým a idem bezdôvodne obviniť a nemám argumenty, vymyslím si ich? Keď ich nepreukážete, tak máte krivú výpoveď a to je trestný čin. Ja by som sa tohto nebála. Tie maľované hrôzy, ktoré tu nastanú, sú skutočne maľované hrôzy.

  My nevymýšľame - to je odpoveď pánu poslancovi Kováčovi - nič, čo je v rozpore s programom Čisté ruky, pretože návod na trestný čin ostáva trestný, ale z iného zorného uhla, nie a priori. Ostane trestný, lebo sú aj tie skutkové podstaty, ktoré som spomínala pred chvíľou. Predpisy, ktoré citoval pán poslanec Bugár, ktorých ste sa dovolávali, áno, samozrejme, budeme ich realizovať, lenže keby to bolo také jednoduché, tak všetky vyspelé demokracie dnes už nemajú problémy s korupciou, keby to bolo tak, ako ste tu povedali: vy ste vláda, vy to realizujte. Chcete niečo, čo nemôžeme realizovať, ale môžeme prispieť k tomu, aby sme situáciu zlepšili a my ju chceme zlepšiť. Znovu opakujem, keby to bolo také jednoduché, aj pán poslanec spomínal, vytvorme ekonomickú situáciu, aby nebol nútený dávať, majme viac financií, ako je dopyt. Vážení, k tomu všetkému smerujeme, ale čarovný prútik nemáme ani my, ani vy a zrejme ho nemajú ani vyspelé demokracie, keď tiež majú problémy s korupciou. Tiež ju majú, tiež hľadajú cesty, tiež hľadajú riešenia. My máme trošku inú situáciu, to plne súhlasím s pánom poslancom Filkusom, lebo sme na rozdiel od západoeurópskych demokracií v procese transformácie veľkého balíka bývalého štátneho alebo ešte dnes štátneho majetku do súkromnej sféry. Takže situácia je trošku iná.

  Na vystúpenie pána Černáka nebudem reagovať. Chcela by som reagovať na vystúpenie pána poslanca Romana, ktoré bolo svojím spôsobom skutočne kultivované, bolo to jeho myšlienkové dotiahnutie veci. Beriem to, ale dovolím si k nemu pridať jedno. Ak by došlo k situácii, že bude mať vybavenú vec a ešte dostane aj naspäť peniaze, a zistíme, že peniaze bral a pýtal ich, budem patriť medzi tých, ktorí budú spokojní, pretože sme to zistili. Tu je otázka zodpovednosti. Či necháme zodpovednosť za daný stav aj na jednej strane, ale aj na druhej, a teda aj ten, kto dáva, je trestne zodpovedný a bojí sa hovoriť, alebo zodpovednosť koncentrujeme na jednu stranu a povieme, že ten, kto vykonáva verejnú moc, ten, kto má právo rozhodovať, ten, kto je vo výhodnejšej situácii, ten, kto má autoritatívne postavenie v rozhodovaní v štátnej správe, ten bude niesť celú zodpovednosť za to, že nebude brať úplatky. Ten, kto bude zneužívať, že nie je trestný, keď ponúkne, bude trestne posudzovaný pri krivej výpovedi, pri ohováraní. Spravíme ďalšie kroky, aby sa tieto veci dotiahli a účinnejšie sa uplatňovali v praxi. A ak niekto bude navádzať na trestný čin, bude zodpovedný podľa všeobecnej skutkovej podstaty návodu na trestný čin. Je to domyslené, má to systém, nie je to všetko spasiteľné, ale môže to pomôcť. Snaha tu je.

  Záleží na tom, páni poslanci, aký je váš názor, aké je vaše stanovisko, ale, prosím vás, neohovárajte, nezhadzujte, nenulujte vládu, ktorá dáva jedno riešenie. Ak s ním nesúhlasíte, hlasujte proti, ale skutočne nevytvárajte situáciu, ktorá ide do vážnych konfliktov a do urážania. Pretože tí, ktorí v rezorte ministerstva spravodlivosti vypracovali tento návrh, znovu opakujem, pracovali na ňom už aj v minulom období, v roku 1993, viedli diskusie, rokovali o tom a závery boli také, ako boli predložené. Nie je nič jednoduchšie, ako robiť jednoduchú deštrukciu. A pokiaľ viem, počula som, než som vstupovala do vlády, že určité politické strany do vlády síce nejdú, ale budú sa snažiť robiť konštruktívnu opozíciu. To sú podľa vás hlúposti. Podľa mňa, pán poslanec, je to veľmi vážna vec, o ktorej si možno porozprávať aj tu. To je váš názor, pán poslanec. Nebezpečné je nechať situáciu tak, ako je, pretože sa zo dňa na deň zhoršuje. Občania poukazujú na tieto nedostatky, nie sú spokojní so vzrastajúcou kriminalitou a odhaľovanie je nulové. Ako ministerka spravodlivosti som dostala množstvo listov, kde poukazovali na korupciu aj v rezorte spravodlivosti. Nikto nebol ochotný to dosvedčiť, nikto, pretože sa bál trestnosti, lebo nesplnil zákonnú podmienku okamžitej, bezodkladnej ľútosti.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, neviem, či moja snaha skončiť túto diskusiu a vyzvať vás k hlasovaniu je úspešná. Ja som sa o to pokúsila. Vo vašich rukách je, či sa tu bude v rámci rokovania o jednom paragrafe Trestného zákona riešiť celá politická situácia, robiť politický pingpong. Na to už dosah nemám. V každom prípade vám ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa hlási predseda výboru pán poslanec Haťapka.

 • Vážený pán predseda, vážená podpredsedníčka vlády, vážení kolegovia, kolegyne,

  myslím si, že tu už odznelo dosť k predmetnému zákonu a faktické poznámky, ktoré sa vlastne zvrhávajú na osočovanie, ma donútili k tomu, aby som dal návrh na ukončenie rozpravy aj faktických poznámok. Žiadam o tom hlasovať.

  Inak by som chcel ešte mať jednu poznámku. Myslím si, že skutočne by bolo dobré, keby Slovenská televízia mala priamy prenos z našich zasadaní (potlesk), aby voliči videli, akých majú zástupcov v parlamente.

 • Pán predseda Haťapka, mám tomu rozumieť, že ide o procedurálny návrh?

 • Ďakujem. Vážení kolegovia, sú zapísaní ešte štyria prihlásení do rozpravy. Rozšírili sa a stále sa obnovovali faktické poznámky. Prosím, je tu procedurálny návrh, dávam o ňom hlasovať. Kto je za návrh pána predsedu Haťapku, aby sa ukončila rozprava aj faktické poznámky?

  Hlasujeme o návrhu predsedu výboru pána Haťapku, ktorý navrhuje ukončiť rozpravu a faktické poznámky.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 62 poslancov. Konštatujem, že to nie je dostatočne reprezentatívny súbor poslancov, nie sme uznášaniaschopní. Prosím, pokračujeme vo faktických poznámkach. Prihlásený je pán poslanec Cingel.

 • Nedá mi, aby som znova nezareagoval na pána kolegu Mikloška, ktorý má enormnú obavu z toho, čo táto vláda teraz prijíma. Ako keby sa teraz národ mal báť nejakých provokácií, nejakých udavačov. Hovoril som, že náš národ má hlbokú morálku, kresťanskú morálku, takže tu nehrozí nejaké nebezpečenstvo.

  Na to, že tu prijímame nejaké zákony, chcem len citovať z Práce pána Ivana Špániho: "Prekvapuje však, že obavy z beztrestného provokovania trestných činov a znovuzavedenia agentov provokatérov v súvislosti s návrhom tejto vlády prejavuje teraz aj Ivan Šimko z KDH, zodpovedný za legislatívu vo vláde Jozefa Moravčíka. Práve za jej pôsobenia sa do našich zákonov totiž agenti zaviedli. Vtedajší minister vnútra Ladislav Pittner, tiež z KDH, to verejne propagoval práve s argumentom, že takíto agenti by sa zaujímali najmä o tie činnosti, ktoré súvisia s korupciou. Zo zákona by mali právo tzv. provokovať, navádzať na trestnú činnosť, a ak by uspeli, mohli by byť takíto ľudia obžalovaní a trestne stíhaní. Škoda, že už vtedy si nikto nevšimol, ani ten, kto bol za legislatívu vo vláde zodpovedný, hrozbu znovuzavedenia agentov provokatérov do nášho právneho poriadku a nesmierne riziká, aké sú s tým spojené." Novelizáciou zákona teraz už zavedenie agentov do nášho práva nehrozí. Od 1. októbra 1994 totiž platí novela Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré zaviedli inštitút takéhoto agenta. Vtedy bol za legislatívu vo vláde zodpovedný jej podpredseda Ivan Šimko."

  Takže, vážený pán poslanec Mikloško, vaša obava teraz, že prijímame také normy, ktoré by ohrozovali občanov, nehrozí. Mali ste prejavovať takúto vážnu obavu vtedy, keď ste vy niečo také zaviedli.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrnko - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Keďže chcem umožniť pani podpredsedníčke, aby mohla prijať zahraničnú delegáciu, sťahujem svoju prihlášku do diskusie, ale chcel by som predniesť výňatok z tohto môjho príspevku.

  Korupcia je jav, ktorý je taký starý ako ľudstvo. Nech si nikto nemyslí, že prijatím zákona alebo akýmkoľvek zákonom korupciu odstráni. Korupcia tu bude, bola pred nami, bude s nami a bude tu aj po nás. Ale ide o jednu veľmi závažnú vec a to je otázka protispoločenskej činnosti. Korupcia z obidvoch svojich polôh je protispoločenská, teda by ju mal postihovať Trestný zákon. Jeden trestný čin, a to je podplácanie, sa tu vyníma. Na druhej strane treba zároveň povedať, že najväčším nebezpečenstvom pre korupčníkov, úplatkárov, je poctivý úradník, druhá stránka tejto mince, ktorú chceme otvoriť touto novelizáciou. Títo poctiví úradníci, ktorí sú prekážkou korupcie, sa stanú najskôr obeťami tohto paragrafu. Najskôr budú vystavení provokácii, že sa ich budú snažiť títo korupčníci zbaviť, a my im dávame na to voľnú cestu. To by som chcel povedať ako jeden z príkladov, čo vlastne táto novela otvára.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Stiahol som vašu prihlášku. Pán poslanec Bugár - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka vlády, ak ste skutočne presvedčená, že najväčšou prekážkou pri odhaľovaní korupcie trestnej činnosti tohto charakteru je len to, že tí, ktorí chcú urobiť ľútosť a neurobili to okamžite, bezodkladne, ale neskoršie, tak treba vypustiť len jedno slovo, to "bezodkladne", nič viac. Inak touto novelizáciou dávame zbraň do rúk provokatérom a aktérom organizovaného zločinu.

 • Ďakujem. Pán poslanec Weiss, máte slovo s faktickou poznámkou.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  nedá mi, aby som nezareagoval na rozpravu, ktorá tu odznela. Mám taký pocit, že za týmto návrhom, ktorý podáva vláda, sa skrýva ilúzia, že novelou Trestného zákona sa majú vyriešiť aj niektoré dôsledky spôsobu vládnutia, ktorý teraz v tejto krajine zažívame. Politologicky by som ho nazval peronizmus po slovensky.

  Koncentrácia hospodárskej moci, najmä rozhodovanie o privatizácii, sú sprevádzané stále silnejšou snahou prepojiť ju so štátnou mocou a túto moc koncentrovať. Krok za krokom, postupnými zmenami zákonov vzniká autoritatívny režim, ktorý má prekryť klientsky systém, ktorý tu v ekonomickej oblasti vznikol. Podnik s účasťou zahraničného kapitálu sa dostáva do problémov, lebo sa správa nezávisle a odmieta prijať pravidlá hry.

  Počas ciest v Stredoslovenskom kraji som sa stretol s množstvom podnikateľov, drobných, stredných podnikateľov, ktorí s trpkosťou konštatovali, že bez súhlasu okresných sekretariátov vládnucich strán nedostanú objednávky. O privatizácii, ktorú cez prezídium Fondu národného majetku a ministra privatizácie politicky kontroluje Združenie robotníkov Slovenska, tu škoda hovoriť. Hovoria fakty o fyzickom prideľovaní podnikov za zásluhy. Už legendárnym príkladom je vrútocká ZOŠ. Zrejme ako výraz vďaky, pán poslanec Moric, ktorý s rovnakou vďakou prijal miesto v prezidentskej kancelárii, keď skončilo činnosť Federálne zhromaždenie, dal návrh na vyslovenie nedôvery prezidentovi.

  Dámy a páni z vládnej koalície, už pomaly pol roka sa usilujete upevniť svoju moc aj plošnými personálnymi zmenami v štátnej správe, v štátnych podnikoch, v akciových spoločnostiach, kde má účasť Fond národného majetku.

 • Pán poslanec, k veci, je to faktická poznámka.

 • Jednu vetu. Teda všade, kde sa rozhoduje, máte svojich ľudí. Ja tento návrh novely chápem ako výraz nedôvery tým ľuďom, ktorých ste si tam sami dosadili, keď ich chcete vlastne kontrolovať hrozbou vydierania, ku ktorému určite príde, ak sa táto novela schváli.

  A prosil by som pani podpredsedníčku vlády, aby odpovedala na otázku, ktorú tu postavila pani poslankyňa Gbúrová, v ktorých krajinách je takýto zákon a z akých ekonomických a sociálnych dôvodov.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Rózsa.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  som nútený protestovať proti jednostrannému vedeniu rokovania Národnej rady. Jednostranný výklad rokovacieho poriadku je neprípustný a protizákonný. Ak sa prihlási s procedurálnou otázkou alebo procedurálnym návrhom poslanec z vládnej koalície, pán podpredseda, dáte hneď hlasovať. Ak sa prihlási s nejakým procedurálnym návrhom poslanec z opozície, jednoducho neberiete tento návrh do úvahy a nekonáte svoju povinnosť dať o tomto návrhu hlasovať. Prosím, aby ste mi dali vecné vysvetlenie tejto otázky.

 • Pán poslanec, prosím vás, zopakujte svoj návrh.

 • Pretože môj návrh bol prednesený pred týždňom, prosím, aby ste si prehrali pás a podľa toho to predniesli.

 • Vážený pán kolega, budeme zatiaľ pokračovať, požiadam organizačné oddelenie, aby zistilo návrh, ktorý ste predložili. Predpokladal som, že ste vstave ho rekonštruovať. Ale prosím, zatiaľ budeme postupovať tak, že budeme pokračovať vo faktických poznámkach, a medzitým požiadam organizačný útvar, aby zistil váš návrh, ktorý ste predložili v predchádzajúcom týždni.

  Pani poslankyňa Rusnáková - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka,

  bola by som veľmi rada, keby ste nám odpovedali na otázku, ktorú položila kolegyňa Gbúrová, ktorých krajín sa týka právna úprava, ktorú predkladáte teraz. A rada by som vám pripomenula, že ak Národná rada prijme táto návrh zákona, túto úpravu, potom bude potrebné, aby na zasadnutí vlády vláda prijala uznesenie, ktorým z programu Čisté ruky vypúšťa z legislatívnych úloh v bode číslo 3 úlohu, ktorú si uložila sama sebe. Budem ju citovať: "V rámci rekodifikácie Trestného zákona a Trestného poriadku je potrebné posúdiť najmä zvýšenie trestných sadzieb za trestné činy úplatkárstva (týka sa to § 160, 161 a 162 Trestného zákona)." Pokiaľ viem, o tých istých paragrafoch zákona hovoríme aj dnes.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kováč má faktickú poznámku.

 • Dovoľte len dve krátke poznámky. Pani podpredsedníčka nám tento zákon predstavuje ako snahu. Pani podpredsedníčka, my nebudeme hlasovať, alebo nebudeme rozhodovať o snahe, ale rozhodujeme o zákone, ktorý má mať vplyv na život tejto krajiny. Veľa sa tu hovorilo o zavedení inštitúcie agenta. Prosím vás, tento zákon dáva možnosť urobiť agenta z každého občana, kým podľa zákona o agentoch tí sú priamo riadení na vyhľadávanie trestnej činnosti. Je to normálna činnosť, tak ako ju robí polícia vo všetkých krajinách, a je riadená. Tento zákon dáva možnosť neriadenej činnosti takéhoto typu.

  Ešte dovoľte, aby som sa dotkol jednej modelovej situácie. Je predstava o tom, že silná finančná skupina navštívi vládneho úradníka a bude od neho vyžadovať akúsi službu, ponúkne mu finančný úplatok, a tento vládny úradník finančný úplatok prijme a vybaví službu. Bude aj iný typ úradníka, ktorý odmietne prijať úplatok a nevykoná túto službu. Čo si myslíte, že táto finančná skupina, nazvime ju mafia, spraví? Okamžite o tomto poctivom úradníkovi vyhlási, že vyžadoval úplatok. To znamená, že poctivých úradníkov ideme teraz týmto zákonom odstraňovať. Ten, ktorý sa dohodne s mafiou, na toho mafia nikdy nebude žalovať, že zobral úplatok, pretože ho bude chcieť na podobné služby používať aj naďalej, ale bude útočiť proti tomu, kto odmietol úplatok. Takže vytvárame zákon pre mafie, ktoré budú uplatňovať svoje požiadavky u výkonných úradníkov, a tak ohrozujeme štátnu službu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Harach - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, kolegyne a kolegovia,

  myslím si, že sa môžeme úmyselne, bez toho, kto je pasovaný do opozície a kto do koalície, zhodnúť na tom, že korupcia, ako to vyplýva z tejto diskusie, je vážny, negatívny, nebezpečný, spoločensky reálny fakt, ktorý tu existuje. Mám teraz rečnícku otázku smerom k vám, pani podpredsedníčka vlády. Myslíte si, že takému vážnemu javu a faktu, o ktorom hovoríme, zodpovedá forma a obsah, akým predkladáte takúto dôležitú zmenu v zákone? Ja si na to odpovedám, že nie. Pýtam sa, či sa urobila analýza tohto javu. Vy ste pri predkladaní pred týždňom povedali, že nemáte dostatočné štatistické údaje, že ich nemáte dostatočne spracované. To je prvá vec.

  Druhá vec, už tu odznela otázka a ja ju takisto zdôrazňujem. Bola urobená seriózna komparácia s krajinami, s vyspelými, s nami porovnateľnými krajinami? Nebola. Na základe týchto dvoch krokov, ktoré sú bežné pri predkladaní každého materiálu, a malo by to byť obzvlášť bežné pri predkladaní vládnych materiálov, a takmer povinné, aj keď nepísane povinné, keď sa predkladajú zákony, uvažovalo sa aj o iných variantoch riešenia? Pán poslanec Baránik veľmi pekne zdokumentoval, alebo naznačil, čo asi malo byť urobené v tej analýze. Okrem iného hovoril o úplatkoch v tzv. oblasti veľkých peňazí. Prosím vás pekne, hľadáme aj iné riešenia? Napríklad v zdokonaľovaní technológie alebo technologického backgroundu - dovoľte mi použiť cudzie slovo, aj keď to nemáte radi - spoločnosti? To znamená zaviesť bezhotovostný styk, teda prijímať a hovoriť v tomto kontexte o dôležitých systémových opatreniach? Nikto o tomto nehovorí. To je vážna systémová otázka. Ale hneď ideme do sankcií, bez prevencií, hneď proste ideme trestať.

  A to najdôležitejšie, o čom sa tu vôbec nehovorí, a veľmi ma mrzí, pani podpredsedníčka vlády, že najmä vy na také niečo nereagujete, je to, že vážne a systémové opatrenie by malo spočívať v účinnej, korektnej, demokratickej deľbe moci. Tam, kde bude deľba moci, kde budú do takýchto vecí hovoriť samosprávne orgány a iné orgány, tam sa korupcia v žiadnom prípade v takomto rozsahu nebude objavovať. Môžete si urobiť komparáciu s krajinami, kde to tak je. Tieto krajiny v tom vykazujú asi pozitívne výsledky. Ale čo sa deje u nás? Naopak, u nás sa moc koncentruje. Uvedomme si teda, že tí, ktorí ju koncentrujú, preberajú za korupciu aj zodpovednosť. Nielen dostať funkciu, ale prebrať za ňu aj zodpovednosť. Ako príklad si dovolím uviesť novelu zákona o štátnej správe a samospráve v školstve. Veď tam sa koncentruje moc do rúk pár úradníkov. Myslíte si, kladiem vám otázku, že to potlačí korupciu, alebo to bude vytvárať väčšie predpoklady na korumpovanie jediného človeka, ktorý v regióne jediný bude môcť rozhodovať?

  Ďakujem.

 • Je mi trápne, že musím, neviem či piaty alebo šiesty raz hovoriť k inštitútu agenta. Zákon, ktorý prijala Národná rada, na základe ktorého bol zavedený inštitút agenta, predsa jednoznačne a jasne hovorí, kedy ho možno použiť, kedy ho možno vôbec nasadiť, kto to môže byť. Ide o príslušníka polície, ktorý má zo zákona možnosť vystupovať ako agent pod určitým krytím. Jeho nasadenie je takisto riadené zákonom. On nemôže provokovať. Ak máte taký názor, aký ste citovali, pán poslanec Cingel alebo ďalší, ktorí ste sa tejto veci dotkli, potom by ste museli konštatovať, že sme prijali vlastne nezákonný zákon, ktorý v sebe inkorporuje nezákonné postupy, a to predsa nie je pravda. To, čo ste citovali z toho článku, ja sa matne pamätám, že to bola diskusia pred prijatím zákona, či takíto agenti nebudú potom provokovať, či tu nebude prichádzať k provokácii. Z tohto hľadiska je irelevantné, čo ste citovali. Dôležité je, či v zákone je to uspôsobené tak, ako hovoríte, alebo či je to v poriadku. Tvrdím, že v zákone je to v poriadku, inak by ten zákon nebol prešiel.

  A na záver ešte k tejto poznámke: Naozaj som prekvapený, ak sa tu konštatuje, dokonca aj z vašich kruhov, že uplynulo sedem mesiacov, a ešte nebol prijatý právny predpis k tomuto zákonu. Potom kde je chyba? O čo sa tu hrá?

 • Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, preruším sériu faktických poznámok. Dostal som z organizačného útvaru text návrhu pána poslanca Rózsu, dovoľte, aby som ho prečítal.

  "Vzhľadom na to, že táto rozprava sa odchyľuje od predmetu rokovania, navrhujem, aby tento bod rokovania bol prerušený. Vzhľadom na to, že ani jeden výbor neprijal jednotné stanovisko, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vráti tento návrh zákona do všetkých výborov Národnej rady Slovenskej republiky, kde bude možné tieto veci podrobne prerokovať, pochopiť význam zmien a význam doterajšieho stavu, a potom dospejeme v pokojnom ovzduší k normálnemu, rozumnému záveru. O tomto mojom návrhu podľa § 22 rokovacieho poriadku prosím hlasovať okamžite. Ak tento môj návrh nebude prijatý, potom dávam ďalší návrh, aby tento vládny návrh zákona bol zamietnutý ako neodôvodnený."

  Ten druhý prípad, samozrejme, nastane pri normálnom hlasovaní. Prosím, budeme hlasovať o tom návrhu pána poslanca Rózsu, ktorý sa predkladá ako procedurálny návrh. Navrhuje, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vráti tento návrh zákona do všetkých výborov Národnej rady. Navrhuje, aby sa vo forme uznesenia prijal taký postup, že sa návrh zákona vráti do všetkých výborov Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

  Prosím, hlasuje sa o procedurálnom návrhu pána poslanca Rózsu, podľa ktorého navrhuje, aby uznesením bol tento návrh zákona vrátený do výborov Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 54 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Rózsu nebol prijatý.

  Druhý jeho návrh je vlastne návrh, ktorý predpokladá, aby tento zákon nebol parlamentom prijatý.

  Prosím, vážené kolegyne, návrh nebol prijatý, pokračujeme vo faktických poznámkach.

  Pán poslanec Šimko, máte faktickú poznámku.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Chcem len nadviazať na to, čo povedal pán poslanec Pittner. Niekedy naozaj aj drobné rozdiely a drobné zmeny sú veľmi významné a treba si uvedomiť, že je zásadný rozdiel medzi agentom a agentom provokatérom. Každý štát potrebuje na svoju činnosť aj agentov. Sú to, tak ako povedal pán poslanec Pittner, vlastne príslušníci polície, ktorí pracujú pod krytím, a agent provokatér je čosi, čo už z nášho právneho poriadku dávno vypadlo, ale čo to konkrétne je, odporúčam, aby ste si naštudovali v Švejkovi, tam sa volá Bretschneider, agent provokatér. To je niečo úplne iné.

  A pokiaľ pani podpredsedníčka povedala, že vlastne ide len o kratučkú štvorriadkovú novelu, niekedy aj veľmi krátke novely sú veľmi významné. Jednou takou bola napríklad novela Ústavy Československej socialistickej republiky začiatkom decembra 1989, kde vlastne celý text novely bol, že sa vypúšťa článok 4.

 • Ďakujem. Pán poslanec Roman - faktická poznámka.

 • Naozaj si nemyslím, že tento návrh zákona je dobrý. Viete, vo voľbách 1948 si ľudia v Čechách povedali: "Volme komunisty, ať to chvíli zkusí, ať je sranda." Potom ich tak aj zvolili a táto "sranda" trvala 45 rokov. Teraz chceme zákon, ktorý je podľa slov predkladateľa pokusom možno na rok, možno na dva. Dávajme pozor, aby nám tento zákonný pokus, táto "sranda" nevydržala dlhšie a nerozložila nám celú spoločnosť. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Moric - faktická poznámka.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja som sa aj prehlásil, myslel som, že pán Weiss, ktorý sa na mňa obrátil, sem príde. Bohužiaľ, tento sexsymbol slovenského parlamentu nie je tu, takže musím odpovedať bez neho. Vypustí tu balóniky a zdúchne, že tu ani smrad po ňom nezostane, a ešte k tomu tliacha jedno cez druhé.

  Pán Weiss od tých čias, ako otvoril oči, využíval vládnu moc a moc jednej strany až doteraz, do súčasného okamihu. Čuduje sa, že teraz chce vládnuť niekto iný. Klasici marxizmu-leninizmu hovoria, že prechod k socializmu a k demokracii bude veľmi radostný, ale že to bude taká sranda, aká bola tých 40 rokov, to si nikto nepredstavoval. A on a jemu podobní mali vtedy moc a využívali ju. Tak nech sa nečuduje, že ju chce teraz využiť niekto iný a chce to niekto iný tiež skúsiť. To je demokracia.

 • Hlas z pléna, aby sa hovorilo k veci.

 • Hovorím k veci, k tomu, čo povedal pán Weiss. Rozprával o prezidentskej kancelárii. Pokiaľ viem, tak tí, ktorí sme tam boli za Slovenskú národnú stranu, sme okrem jedného všetci robili radových pracovníkov. Zato tí, ktorí tam boli za KDH a za Stranu demokratickej ľavice, robili vedúcich pracovníkov, minimálne vedúceho oddelenia a, samozrejme, aj vedúcich odborov. Takže nech nevstupuje niekomu inému do svedomia, nech sa pozrie na seba a nech zbytočne nekritizuje svojich kolegov.

 • Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, je pol jednej, bude obedňajšia prestávka do 14.00 hodiny. Potom pokračujeme rozpravou podľa prihlášok. Mám tu ešte tri písomné prihlášky.

  Faktická poznámka - pán poslanec Tkáč.

 • Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby sme sa zišli o pol druhej. Bude rokovať ústavnoprávny výbor.

 • Ďakujem pekne. Predsedníčka výboru pani Lazarová.

 • Prosím členov výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, aby sme sa teraz zišli na veľmi krátku chvíľu v našej rokovacej miestnosti. Prerokujeme návštevu maďarského parlamentu.

 • Ďakujem pekne. Priatelia, želám všetkým dobrú chuť. O 14.00 hodine pokračujeme v rozprave.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, pozývam vás do rokovacej miestnosti. Prosím, zaujmite miesta.

  Budeme pokračovať v rozprave. Máme tu ešte tri písomné prihlášky. Prvý v tomto popoludňajšom zasadaní bude pán poslanec Langoš a pripraví sa pán poslanec István Pásztor z Maďarskej koalície.

  Ak dovolíte, predtým by som chcel ešte prečítať jeden list. Obrátila sa na nás Asociácia chovateľov haflingov a srdečne vás pozýva na charitatívne podujatie Hafling - pomocník hipoterapie. Záštitu nad týmto podujatím prevzal predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič.

  Slovenská asociácia chovateľov haflingov sa márne snažila získať finančné prostriedky na zakúpenie koní plemena hafling na hipoterapiu a práve týmto podujatím chce dosiahnuť svoj cieľ. 5. decembra 1994 bola založená Slovenská hiporehabilitačná asociácia, ktorej členom je Slovenská asociácia chovateľov haflingov. Úlohou tejto asociácie je získať plemeno hafling na hipoterapiu a pomáhať zriaďovať hiporehabilitačné centrá pri ústavoch sociálnej starostlivosti. Slovenská asociácia chovateľov haflingov získala poznatky, ako sa robí hipoterapia v Rakúsku a vo Veľkej Británii. Kone používané na tento účel musia spĺňať osobitné požiadavky a práve hafling, vzhľadom na pokojný charakter a ľahkú ovládateľnosť aj malými deťmi, ich spĺňa.

  Hafling je všestranne využiteľný kôň a okrem hipoterapie sa na Slovensku vzhľadom na naše prírodné podmienky môže využívať v agroturistike, v športových disciplínach (parkúr, drezúra, voltiž), v lesnom hospodárstve, poľnohospodárstve atď.

  25. až 28. mája 1995 sa uskutoční svetová výstava haflingov a 29. mája 1995 v Insbrucku majú byť Slovensko spolu so Spojenými štátmi americkými prijaté za členov Svetovej federácie chovateľov haflingov. Prvý raz v histórii Slovenska zaveje nad výstaviskom Svetovej výstavy haflingov zástava novoprijatej republiky.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  prosíme v mene všetkých postihnutých detí, v mene rozvoja agroturistiky, aby ste podporili finančnou čiastkou 540 korún a zajtra 11. mája 1995 o 20.00 hodine prišli na charitatívne podujatie Hafling - pomocník hipoterapie, ktoré sa uskutoční v Istropolise v divadelnej sále Theatro. Finančnú čiastku môžete uhradiť priamo na mieste podujatia. Bol som požiadaný, aby som vás informoval o tejto skutočnosti, tak som tak učinil.

  Vážené kolegyne a kolegovia, pokračujeme teraz v rozprave. Prosím, pán poslanec Langoš, máte slovo. Pripraví sa pán poslanec István Pásztor.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dámy a páni na galérii,

  začnem len takou krátkou poznámkou k tomu, čo tu hovoril kolega, poslanec Mikloško.

  Myslím si, že prvý známy trestný kódex, Chammurapiho zákonník, hovorí okrem iného o tomto: Ak spadne dom, ak sa zrúti dom a zahynie majiteľ, potom má byť utratený staviteľ.

  Chcem povedať, že som pobúrený podstatou, vecnou podstatou alebo úmyslom vlády z dvoch dôvodov. Po prvé pokladám podstatu vládneho návrhu za nemravnú. Po druhé som pobúrený frivoľnosťou a takou veľmi povrchnou akoby odbornou argumentáciou a presvedčovaním, ktoré tu dlho predvádzala predkladateľka pani podpredsedníčka vlády profesorka Tóthová. Podľa mňa ide o veľmi závažnú novelu Trestného zákona. Vláda argumentuje technicisticky, v dôvodovej správe sa hovorí o zvýšení efektívnosti zisťovania a zdokumentovania tohto pre spoločnosť bez najmenších pochybností nebezpečného konania.

  Trestný zákon je však tiež etické minimum pre ľudské konania, ktoré sú všeobecne morálne a eticky odsudzované a svojou podstatou i trestné. Opiera sa o tradičný zmysel ľudí pre česť a spravodlivosť. Ani komunisti nesiahli na túto etickú kompaktnosť európskeho kódexu, doplnili Trestný zákonník len o niektoré tzv. prvohlavové politické skutkové podstaty, ktoré boli politicky zneužívané.

  Na Slovensku sa tradične hľadí na dávanie a branie úplatkov ako na konanie odsúdeniahodné a v tomto navrhuje vláda prielom. Navrhuje zrušiť trestnosť dávania úplatku. Ale tým sa vlastne navrhuje hľadieť na toto konanie zhovievavo ako existenčne vynútené, vcelku pochopiteľné, teda etické. Až tam dosiahlo toto moderné mudrlantstvo vládnych odborníkov. Každý, kto dáva úplatok, sa snaží kúpiť si nespravodlivo výhodu pred ostatnými, koná utajene, medzi štyrmi očami, teda nečestne.

  Beztrestnými úplatkami bude možné vydierať, odstraňovať nepohodlných protivníkov, úradníkov, policajtov, ba i sudcov. Ľudia si už nájdu spôsoby, ako túto beztrestnosť využiť a získať z nej vlastný prospech. Toto je temná, odvrátená strana na prvý pohľad pragmatického zámeru vlády. Každý z vás, vážené kolegyne a kolegovia, ktorý sa pričiní o prijatie tejto novely, bude niesť zodpovednosť za už teraz všeobecne vyjadrované znepokojenie z jej možného zneužitia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Slovo má pán poslanec Pásztor, pripraví sa pán poslanec Anton Poliak zo Združenia robotníkov Slovenska.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážené dámy a páni,

  značný počet prijatých novelizácií v oblasti trestného práva za posledných 5 rokov svedčí na jednej strane o záujme dekriminalizovať spoločnosť v stanovení konkrétnych a z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti dôležitých hraníc a na druhej strane aj o nepremyslenosti krokov do ich dôsledkov. Tieto kroky sú z hľadiska trestného práva zvlášť významné dôsledkami svojho dosahu.

 • Prosím spoločného spravodajcu, aby zaujal miesto.

 • Po oboznámení sa s predloženým návrhom novelizácie Trestného zákona by sa na prvý pohľad zdalo, že ide o prvok dekriminalizácie tým, že určité konanie, ktoré doteraz malo znaky skutkovej podstaty trestného činu, sa po novelizácii nebude pokladať za trestný čin.

  Dekriminalizácia takej dôležitej oblasti trestného práva, akým je úplatkárstvo, si vyžaduje zvlášť dôsledné premyslenie dôsledkov, ktoré táto novelizácia môže vyvolať. Nie som však presvedčený, že tento návrh bol predložený iba na základe tohto postupu. Je na počudovanie, že návrh novelizácie predložila vláda Slovenskej republiky po jeho schválení v Legislatívnej rade vlády, ktorej predsedníčkou je...

 • Šum v sále.

 • Pravdepodobne sa kolegovia z ústavnoprávneho výboru ešte nevrátili a tam je aj spoločný spravodajca. Musíme to nejakým spôsobom preklenúť.

  Prosím, pán poslanec, pokračujte.

 • Nie som však presvedčený, že tento návrh bol predložený iba na základe tohto postupu. Je na počudovanie, že návrh novelizácie predložila vláda Slovenskej republiky po jeho schválení v Legislatívnej rade vlády, ktorej predsedníčkou je pani podpredsedníčka vlády Katarína Tóthová, profesorka práva, bez toho, aby upozornila na všetky dôsledky, ktoré táto novelizácia môže priniesť. Beztrestnosť osôb poskytujúcich, ponúkajúcich alebo sľubujúcich úplatok v žiadnom prípade nepokladám za prvok dekriminalizácie z dôvodu, že ak sa nájdu dve naozaj problematické osoby s výhradným zámerom niekoho z verejného postu odstrániť, nie je v danom prípade podstatné, či k prijatiu úplatku naozaj došlo. Na jednej strane nemusí vôbec dôjsť k trestnému oznámeniu, k tomu, aby sa táto osoba mohla dôslednejšie vydierať aj za pomoci kriminálnych živlov. To, že sa v ich radoch nájdu bez problémov takéto osoby, je vari zrejmé každému.

  V priebehu trestného konania sa môže preukázať nevina osoby, ale po procese, ktorý trvá v mnohých prípadoch viac mesiacov, spojených so všeobecnou popularizáciou obvinených, môže tento návrh vyvolať oveľa viac negatív ako pozitív, spojených s beztrestnosťou osôb poskytujúcich úplatok. Vychádzajú azda predkladatelia z názoru, že iba týmto spôsobom sa dá zaručiť čistota verejného života? Ak áno, tak v danom prípade ma to utvrdzuje iba v presvedčení, že tento krok je krokom späť a všetky osoby na verejných postoch sa budú strachovať, kedy a kto príde a obviní ich z prijatia úplatku - aj pod rúškom politického hnutia alebo politickej strany.

  Za najviac zarážajúcu však pokladám tú okolnosť, že tento "jednoduchý" spôsob vyriešenia čistoty verejného života neuplatnil bývalý režim v čase, keď prijatie takejto novely bolo absolútne bezproblémové. Napriek tomu sa nepriklonili k tomuto postupu. Aj preto vám všetkým kladiem otázku. V čase, keď sa hovorí o upevňovaní princípov právneho štátu a demokracie, ktorého stredobodom má byť občan a dôsledné rešpektovanie jeho práv, má táto vláda naozajstný záujem o budovanie tohto právneho štátu a najmä upevňovanie demokratických princípov? Takýmto spôsobom si vláda predstavuje realizáciu prvých krokov svojho programu Čisté ruky?

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. V tomto návrhu nebol obsiahnutý nijaký pozmeňovací návrh. Hovorím to pánu spoločnému spravodajcovi.

  Vážené kolegyne a kolegovia, tým som vyčerpal všetky písomné prihlášky do rozpravy.

 • Šum v sále.

 • Prepáčte, ešte pán poslanec Poliak. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, vážení hostia,

  svoje vystúpenie som si pripravoval na základe konzultácie tohto problému s odborníkmi, ktorí pracujú v oblasti súdnictva, prokuratúry a podobne. Cieľom novely je zabezpečiť účinnejší postih úplatkárstva legislatívnymi prostriedkami a úspešnejšie odhaľovať a potláčať úplatkárstvo tým, že sa trestne bude stíhať iba ten, kto pri obstarávaní vecí všeobecného záujmu úplatky prijíma, alebo ten, kto si ich dá sľúbiť, ale nie ten, kto úplatok rôznym spôsobom poskytol. Od prijatia novely sa očakáva očistenie štátnej správy.

  Dobrý a spravodlivý cieľ tejto právnej úpravy nie je spochybniteľný, ale spôsob realizácie tejto úpravy zamýšľaným spôsobom je logicky a právne úplne neprijateľný. Nevysporiadaná je otázka pojmu verejného záujmu, ktorá by mala byť súčasťou ustanovenia § 89 zákona. Súčasťou tohto ustanovenia by mala byť aj úprava ďalších ustanovení osobitnej časti Trestného zákona. Myslím si, vychádzajúc z doterajšej úpravy trestnoprávnych vzťahov, že nepriame úplatkárstvo, napríklad uvedené v § 162 ods. 2 Trestného zákona, nebolo jediným dôvodom neoznámenia prípadov úplatkárstva. Dôležitou okolnosťou bolo aj to, že pre podplácajúceho bol efekt neporovnateľne vyšší ako strata poskytnutím úplatku.

  Tu by som sa chcel niekoľkými slovami zastaviť, a to vo vzťahu, ako sa to tu interpretovalo, že vynútenie úplatku pochádza len od toho, kto úplatok prijíma. Myslím si, že v praxi je ťažko objektívne a presne kvantifikovať, akým percentom sa vynucovanie podieľa zo strany toho, kto prijíma, a akým percentom sa podieľa zo strany toho, kto dáva, pretože si myslím, že vynucovanie úplatku sa môže diať aj zo strany toho, kto úplatok dáva. Takže to je len k tomu, že zatiaľ sa to interpretovalo len zo strany toho, kto berie, ale myslím si, že vynucovanie úplatku môže dosiahnuť aj ten, kto úplatok dáva.

  Navrhovaná úprava trestnoprávnych vzťahov spochybní právnu istotu občanov na úsekoch občianskeho, správneho i obchodného práva. Počas premlčacej lehoty, resp. i po nej, sa totiž podplácajúci môže domáhať neplatnosti právnych úkonov podľa toho, ako mu to bude vyhovovať. Môže sa napríklad stať, že príslušné podniky, ktoré úplatkom získajú výhodu, alebo ktorú počas tejto lehoty stratia, sa stanú neefektívne, alebo ich úmyselne dovedie do konkurzu a ešte má možnosť právnym spôsobom sa dovolávať neplatnosti úkonu, čím vlastne jeho nemorálny občiansky záujem bude chrániť právo.

  Ako som spomenul, nie je doriešená ani otázka rovnosti občanov pred zákonom. Navrhovaná novela by mala dôsledne riešiť aj úpravu všeobecnej časti Trestného zákona v ustanovení § 10 Trestného zákona, ktorá pojednáva o účastníctve na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse formou návodu podľa písm. b) tým, že by v niektorých prípadoch mohlo ísť o trestnú zodpovednosť za návod na zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Úprava nerešpektuje právny status poskytnutých výhod a peňazí. Tieto sa môžu napríklad odčerpať od podplateného formou peňažného trestu, ale nemôžu sa vrátiť úplatkárovi. Úplatkár si takúto ochranu, samozrejme, ani nezaslúži.

  Ďalšou otázkou je riešenie dôkaznej núdze, ktorá je rovnocenná pri oznámení o poskytnutí úplatku zo strany podplácajúceho s oznámením podplateného o krivom obvinení. Tento celkový stav sa javí bezvýchodiskový už aj vzhľadom na možnosť suspendovania pracovníkov štátnych orgánov. Ďalej chcem podotknúť, že úplatky poskytujú na rôznych úsekoch spoločenského života solventnejšie vrstvy osôb, ktoré sú v záujme dosiahnutia cieľa ochotné aj v prípade neúspešnosti poskytnutia úplatku podať príslušné oznámenie. Podľa skúseností priemerní občania o takejto možnosti neuvažujú.

  Týmto zákonom by zrejme došlo potom k vytvoreniu živnej pôdy pre solventnejšie skupiny obyvateľov, ktorí by svoj nesúhlas s rozhodnutiami orgánov štátu, prípadne orgánov verejnej správy, mohli realizovať práve prostredníctvom trestných oznámení. V konečnom dôsledku by uvedená zákonná úprava nemala zrejme spätný efekt, lebo podplácajúci by nespochybnil ani platnosť úkonu, ktorý sám vyvolal, ak je na jeho prospech, ale iba platnosť úkonu, ktorý by bol v jeho neprospech, v dôsledku čoho by vyvolal komplikácie v činnosti činiteľa, ktorý o jeho záujmoch rozhoduje.

  Rovnosť občanov pred zákonom je pri danej novele popretá aj v ustanovení o účinnej ľútosti podľa § 163 Trestného zákona, pretože ide o spoločensky nežiaduce konanie z jednej či druhej strany, spoločensky nemorálne konanie úplatkára i podplateného. V danom prípade by bol podplácajúci postavený do svetla spoločensky žiaducej osoby a podplatený do svetla osoby nežiaducej. Ustanovenie o účinnej ľútosti toho, kto včas a riadne odmietne úplatok, musí byť zabezpečené vo všetkých demokratických krajinách, nás nevynímajúc.

  Verím, že dôsledok tohto vládneho návrhu zákona bude prehodnotený po všetkých stránkach svojich dôsledkov na iné ustanovenia právnych predpisov a že tento spoločenský jav, ktorý chce novela riešiť, bude opätovne prehodnotený a riešený v ďalších právnych súvislostiach. Správny úmysel iniciátora novely nemožno, samozrejme, v danom prípade poprieť, no bolo by treba zvážiť, či z hľadiska cieľa, ktorý novela Trestného zákona sleduje, by nebolo optimálnejšie hľadať iné riešenie. Myslím si, že tento problém spočíva skutočne v životnej úrovni, ktorá v našej republike je, a ak by životná úroveň bola vyššia, ľudia tejto krajiny nebudú rozmýšľať nad tým, ako a koho podplácať, ale budú rozmýšľať trocha inak, čo bude aj v súlade s týmto zákonom.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, hlási sa ešte niekto do rozpravy?

  Sme momentálne v takej situácii, že pani podpredsedníčka vlády prijíma zahraničnú návštevu, zástupcu izraelskej vlády, a práve preto, aby sa to dalo realizovať, koná sa to niekde v tejto budove.

  Pani poslankyňa Rusnáková - faktická poznámka.

 • Pán predsedajúci, na základe tejto informácie, ktorú ste povedali, je bežným zvykom v parlamente, že ak člen vlády nemôže byť prítomný a prerokúva sa návrh zákona, vždy si zabezpečí niekoho z vlády, kto ho zastúpi. Chcela by som vedieť, či pani podpredsedníčka niekoho z vlády požiadala.

 • Ďakujem pekne. Práve som dostal informáciu z organizačného útvaru, že pani podpredsedníčka vlády sa vzdáva záverečného slova.

  Pán poslanec Mikloško - faktická poznámka.

 • Chcem len povedať, že pani podpredsedníčka vlastne vo svojom vystúpení povedala, že je to už jej posledné slovo, takže to súvisí s tým, čo ste povedali.

 • Ďakujem. Chce mať záverečné slovo pán spoločný spravodajca?

 • Nie. Ďakujem. Pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

 • Pán podpredseda, prosím 30-minútovú prestávku na poradu klubu.

 • Pridá sa ešte niekto k požiadavke? Áno. Ďakujem. Vyhlasujem 30-minútovú prestávku. Pokračovať budeme o 15.20 hodine. Ďakujem pekne.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta.

  Ako viete, po skončení rozpravy bolo na vyžiadanie dvoch klubov 30-minútové prerušenie na poradu klubov. Pristúpime k hlasovaniu. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Macušku, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

 • Vzhľadom na to, že neboli žiadne pozmeňovacie návrhy, odporúčam, ako som už navrhol na minulej schôdzi, tento zákon prijať.

 • Pretože neboli pozmeňovacie návrhy, v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prosím, vážené kolegyne a kolegovia, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon.

  V rokovaní pokračujeme d e v ä t n á s t y m bodom programu, ktorým je

  Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 119, v ktorej máte predložený aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uvedie podpredsedníčka vlády pani Katarína Tóthová. Pani podpredsedníčka, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  z poverenia vlády za ministra spravodlivosti predkladám návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky s cieľom personálne dobudovať súdy tak, aby boli schopné realizovať ústavné právo občanov na súdnu ochranu a činnosť nezávislého súdnictva v podmienkach legislatívnych a spoločenských zmien, ktoré rozširujú, alebo modifikujú ich kompetencie.

  Predložený materiál je ďalšou čiastkovou úlohou stanovenej koncepcie stabilizácie súdnictva v roku 1992 na úseku personálneho a materiálneho zabezpečenia chodu súdov. Koncepcia určila 1100 sudcov pre okresné a krajské súdy. Počet, ktorý nie je dogma, ale dynamicky sa vyvíjajúca kategória vo vzťahu k aktuálnym potrebám justície, nie je ani v týchto dňoch naplnený. K 31. marcu 1995 pôsobí na Slovensku 1016 sudcov okresných a krajských súdov, z toho 714 na okresných a 302 na krajských súdoch. Pohyb v sudcovských radoch pokračuje. Od začiatku kalendárneho roka už zanikla funkcia deviatim sudcom, piatim plynie zákonná lehota na zánik funkcie. V uplynulom roku odišlo 36 sudcov. Ročne odchádza približne 34 sudcov.

  Prirodzený proces obmeny, trojročný proces prípravy adeptov sudcovského povolania, špecifický spôsob ich ustanovenia do funkcie, vyžadujú zodpovedný prístup. Zavŕšením odbornej a praktickej prípravy je odborná justičná skúška. Formálnym je akt voľby v zmysle platnej právnej úpravy v určitých časových intervaloch. Počty navrhovaných kandidátov ovplyvňujú i niektoré ďalšie faktory. Adaptácia na výkonného sudcu napríklad trvá 3 až 5 rokov. Počet sudcov v dôchodkovom veku to taktiež ovplyvňuje. V súčasnosti je viac ako 60 sudcov v tomto veku. Nezanedbateľný je aj nárast jednotlivých agend, narastajúca obťažnosť sporov, legislatívne zmeny a podobne.

  Návrh na voľbu sa predkladá v súlade s plánom hlavných úloh vlády na rok 1995. Vláda Slovenskej republiky predmetný materiál prerokovala 28. marca 1995 a uznesením číslo 189 navrhnutých kandidátov do funkcie sudcu schválila. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je návrh na voľbu tridsiatich kandidátov predkladaných parlamentu podľa predkladateľa dôvodný. Všetci navrhnutí spĺňajú predpoklady na výkon funkcie sudcu, stanovené v ustanovení § 34 zákona o súdoch a sudcoch. Títo sudcovia sú určení na posilnenie okresných súdov, kde je ich pohyb najintenzívnejší.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  z dôvodov uvedených v jednotlivých návrhoch odporúčam tieto akceptovať a navrhnutých kandidátov do funkcie sudcov zvoliť.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani podpredsedníčke vlády.

  Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím povereného člena výboru pána poslanca Petra Brňáka, aby podal informáciu o výsledkoch prerokovania návrhu vo výbore. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, panie poslankyne, páni poslanci,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval dňa 26. apríla 1995 návrh na voľbu sudcov, tlač 119, a vyslovil s týmto návrhom súhlas. Kvôli poriadku som povinný uviesť, že na základe požiadavky ústavnoprávneho výboru zástupca predkladateľa v krátkej lehote doložil písomné doklady, na základe ktorých bola ôsmim kandidátom uznaná advokátska, prokurátorská a odborná skúška na komerčného právnika za odbornú justičnú skúšku a to v súlade s ustanovením § 34 ods. 5 zákona číslo 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona číslo 12/1993 Z. z.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Otváram rozpravu o devätnástom bode programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Hlási sa niekto priamo, priatelia?

 • Konštatujem, že sa do rozpravy nikto nehlási. Vyhlasujem teda rozpravu o devätnástom bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia tohto znenia:

  Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 35 ods. 1 a § 38 ods. 1 zákona číslo 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov volí sudcov Slovenskej republiky tak, ako sú uvedení v tlači 119.

  Vážené kolegyne a kolegovia, prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 91 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky navrhované uznesenie schválila. Tým zvolila tridsať sudcov Slovenskej republiky. Vážené kolegyne a kolegovia,

  pristúpime k s e d e m n á s t e m u bodu, ktorým je

  Súhrnná informácia o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike v roku 1994 a o prijatých opatreniach na ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku.

  Súhrnnú informáciu ste dostali ako tlač číslo 109. Máte k nej rozdanú aj spoločnú správu o výsledkoch prerokovania vo výboroch Národnej rady spolu s návrhom uznesenia ako tlač číslo 109a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky informáciu uvedie minister vnútra Slovenskej republiky pán Ľudovít Hudek. Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v zmysle uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 284 z roku 1993 predkladám vám súhrnnú informáciu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 1994 a o opatreniach prijatých ministerstvom vnútra na ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Keďže uplynul už aj prvý štvrťrok a pomaly sa končí aj druhý štvrťrok tohto roku, pokladám za potrebné túto súhrnnú informáciu v ďalšej časti úvodného slova doplniť aj o aktuálne tohoročné údaje. Chcem vás tiež oboznámiť s opatreniami prijatými ministerstvom a prezídiom Policajného zboru v čase, ktorý uplynul od predloženia tejto informácie. Iste mi mnohí z vás uveria, že po závažných udalostiach, ktoré sa v polícii vyskytli, a osobitne po brutálnom čine dvoch policajtov z Modry, nemám pred vami ľahkú úlohu.

  Prirodzene, bol by som veľmi rád, keby som mohol hovoriť len o samých pozitívnych výsledkoch a dobrých prístupoch k práci. Ale to by som pred vami i sám pred sebou zastieral reálne skutočnosti. I keď úplná väčšina našich policajtov pristupuje k svojej náročnej, nepopulárnej i značne rizikovej práci zodpovedne a časť verejnosti ju vie oceniť, súbežne čelíme aj opačným prístupom časti najmä mladších policajtov a poklesu dôvery verejnosti v prácu polície.

  Teraz mi dovoľte, aby som sa vrátil k podstate vášho rokovania, teda k súhrnnej informácii o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 1994. Hodnotím ju predovšetkým z pohľadu výskytu takej trestnej činnosti, ktorá výrazne ovplyvňuje charakter, štruktúru a dynamiku vývoja na celom území Slovenskej republiky. V tomto duchu sú v materiáli uvádzané formy spoločensky najzávažnejších druhov trestnej činnosti, napríklad vraždy, lúpeže, ekonomické trestné činy so škodami veľkého rozsahu a podobne, i trestné činy s veľkým podielom na celkovej kriminalite v Slovenskej republike, napríklad majetková trestná činnosť, krádeže, krádeže vlámaním a podobne.

  Informácia zároveň poukazuje na páchanie nových foriem trestnej činnosti, objasnenosť niektorých druhov trestnej činnosti a podiel sledovaných skupín páchateľov spolu s údajmi o dopravnej nehodovosti a požiarovosti. Podrobnejšie sú tieto údaje vyjadrené v prílohách.

  Záver materiálu tvorí stručné vyhodnotenie opatrení vyplývajúcich zo správy o bezpečnostnej situácii Slovenskej republiky a návrh opatrení ministerstva vnútra a Policajného zboru. Tieto vychádzajú najmä zo stavu a vývoja bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a sú zapracované v plánovacích dokumentoch ministerstva vnútra. Opatrenia sú doplnené o úlohy vyplývajúce z rozpracovania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a osobitne programu vlády Slovenskej republiky, ktorý poznáme pod názvom Čisté ruky.

  Z predloženej informácie vyplýva, že napriek všetkým vykonávaným opatreniam zo strany ministerstva a Policajného zboru vlani naďalej pretrvával vysoký stupeň nebezpečnosti trestných činov. V niektorých ukazovateľoch sa podarilo výraznejšie znížiť dynamiku ich rastu. I keď toto zníženie bolo do istej miery ovplyvnené novelami trestnoprávnych predpisov, nemôžeme celý tento pozitívny trend pripísať iba administratívnym opatreniam. Je v ňom i nemálo poctivej práce a úsilia polície.

  Navrhované opatrenia, ktoré vyplývajú z hodnotenia situácie, a opatrenia prijaté už v tomto roku dávajú predpoklad, že bude možné naďalej pozitívne ovplyvňovať znižovanie kriminality. Pravda, v niektorých druhoch trestnej činnosti musíme i naďalej predpokladať nárast. Preto bude zrejme potrebné aj z vašej strany primerane a pohotovo reagovať na stav, štruktúru a dynamiku tohto nepriaznivého spoločenského fenoménu.

  Z hľadiska nápadu celkovej trestnej činnosti bolo v prvom štvrťroku tohto roku zaznamenaných 30 770 trestných činov, čo oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku predstavuje pokles takmer o 6 000 prípadov. Tento trend vidieť najmä v majetkovej kriminalite, kde je však spôsobený predovšetkým novelou trestnoprávnych predpisov, t.j. zvýšením škody, ktorá je potrebná na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. Musím poukázať aj na to, že závažné trestné činy majú naďalej rastúci trend. Vrážd bolo zaznamenaných o 6 viac ako vlani, lúpeží o 44 a trestných činov ekonomickej povahy sme zistili o 278 viac.

  Zvýšené úsilie polície sa prejavilo v odhaľovaní latentných foriem trestnej činnosti, čo môžem dokumentovať tým, že bolo objasnených 6 závažných prípadov organizovaného zločinu. Varujúci je na druhej strane pomerne veľký rast trestnej činnosti súvisiacej s drogami, keď za vlaňajší prvý štvrťrok bolo zistených 8 prípadov, za prvý štvrťrok tohto roku ich už bolo 130. Rastúca agresivita sociálnej časti spoločnosti sa prejavuje aj vo zvýšenom počte prípadov nedovoleného ozbrojovania, kde máme nárast o 92 skutkov a, žiaľ, o 40 prípadov narástol aj počet útokov na verejných činiteľov.

  Vážené dámy, vážení páni,

  veľmi dobre si uvedomujem, že rastúca náročnosť boja s kriminalitou si okrem iného vyžaduje efektívnejšie využívanie všetkých síl, zdrojov a prostriedkov, ktoré má Policajný zbor a jeho služby k dispozícii. To je rozhodujúcou mierou podmienené optimálnym systémom riadenia na všetkých stupňoch Policajného zboru, účelným a prioritným vynakladaním, žiaľ, obmedzených prostriedkov na rozhodujúce činnosti polície. Som nútený konštatovať, že vo viacerých smeroch sa ukazujú nedostatky v riadení, v organizačnej štruktúre tak ministerstva, ako aj Policajného zboru, problémy v účelnom materiálnom a technickom zabezpečovaní sú i subjektívneho charakteru.

  Tieto zistenia, potvrdzované i vlastnou kontrolnou činnosťou, nás vedú k tomu, aby sme v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky bezodkladne pristúpili k intenzívnej príprave optimalizácie organizačnej štruktúry rezortu. Som presvedčený, že to bude jeden zo základných smerov skvalitnenia systému riadenia. Prvé kroky sme už v tejto oblasti urobili na ministerstve, na Mestskom veliteľstve Policajného zboru v Bratislave, kde od 1. apríla prebieha experiment novej organizačnej štruktúry, a možno ste boli informovaní o novom projekte, ktorý pripravujeme v Košiciach pod názvom "Košice - bezpečné mesto".

  Ďalšie kroky po celej vertikále riadenia pripravujeme a budeme ich realizovať. Ide o rad opatrení, ktoré tu z časového hľadiska nemôžem detailizovať. Spomeniem však aspoň zámer dostať do praxe čo najviac policajtov. V rámci toho napríklad študentov 3. ročníka magisterského štúdia Akadémie Policajného zboru preraďujeme z denného štúdia na štúdium popri zamestnaní, aby už od 1. septembra tohto roku mohli pomôcť vo výkone.

  Chceme, ale i musíme v našej činnosti vychádzať z toho, že základným poslaním Policajného zboru je služba občanom a verejnosti. Musíme sa teda o dôveru občanov permanentne uchádzať a s verejnosťou nevyhnutne spolupracovať. Usilujeme sa o vzájomné porozumenie a chceme verejnosť na faktoch presviedčať o nevyhnutnosti silnej, odborne erudovanej a účelne riadenej polície, ktorá ju bude chrániť a bude s občanmi i s organizáciami spolupracovať. Verejnosti chceme vrátiť presvedčenie, že na miestach policajtov sú za peniaze občanov ľudia predstavujúci maximálne možné garancie a že ich problémy riešia profesionáli s jediným záujmom a tým je občiansky pocit bezpečia. I keď si uvedomujeme, že je to dlhodobejší proces, potreba utvárania kvalitatívne nových vzťahov s občanmi nás núti budovať nové špecializované útvary polície, ktoré by umožňovali cielenejšie prehlbovanie spolupráce s verejnosťou.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pri prerokúvaní predmetnej súhrnnej informácie o bezpečnostnej situácii za rok 1994 v jednotlivých výboroch Národnej rady som spolu so svojimi spolupracovníkmi pozorne sledoval priebeh rozpravy, dôsledne sme si zaznamenávali vaše pripomienky, podnety, odporúčania a usilovali sme sa i bezprostredne reagovať na vaše otázky. V prijatých uzneseniach výborov, osobitne však v gestorskom výbore pre obranu a bezpečnosť, sú zakotvené ďalšie podnetné závery, týkajúce sa nielen nášho ministerstva, ale i Policajného zboru, ku ktorým by som sa, s vaším dovolením, rád aspoň stručne vyjadril.

  Chcem vás ubezpečiť, že rezort ministerstva vnútra a celý Policajný zbor bude orientovať všetku svoju činnosť na dôsledné plnenie úloh vyplývajúcich z programu vlády v boji proti zločinnosti, vrátane účinnejšieho boja prevencie i programu Čisté ruky. K tomu smerujú opatrenia v uvedenej informácii i tie, o ktorých som teraz hovoril. V našich podmienkach máme vypracovaný harmonogram vecného a časového plnenia stanovených úloh a ofenzívne sa usilujeme reagovať i na zmeny vo vývoji kriminality.

  Nemusím vás však zrejme presviedčať o tom, že v žiadnom dobre fungujúcom štáte policajné orgány nie sú v boji proti zločinu osamotené. Predovšetkým preventívne opatrenia v tom najširšom slova zmysle sú nesporne tiež úlohami všetkých orgánov štátu, organizácií, inštitúcií a v neposlednom rade i každého občana. Nepochybne s väčšou hĺbkou poznania podmienok, príčin či okolností a z toho vyplývajúcich rôznych kriminogénnych faktorov predložíme i v budúcom roku obdobnú súhrnnú informáciu na rokovanie orgánov Národnej rady. Som presvedčený, že bez vašej dokonalej informovanosti a z toho plynúcich opatrení nášho zákonodarného orgánu sa v tejto zložitej celospoločenskej problematike príliš nepresadíme. Veď nám ide o spoločnú vec, a to v maximálne možnej miere chrániť pred zločinnosťou občana, spoločnosť i štát.

  V máji uplynulého roku vtedajšia vláda Slovenskej republiky, reagujúc na uznesenie Národnej rady číslo 452, prerokovala návrh na zriadenie nadrezortného orgánu zameraného na boj proti návykovým látkam - Národného protidrogového úradu, ku ktorému prijala uznesenie číslo 760. Na základe toho sa v spolupráci so zainteresovanými ministerstvami spracoval návrh zásad zákona o zriadení Národného protidrogového úradu. Návrh prešiel aj medzirezortným pripomienkovým konaním, ale počas činnosti bývalej vlády materiál už nebol ďalej prerokovaný.

  Nová vláda, menovaná po parlamentných voľbách, prehodnotila túto problematiku a zamietla predstavu utvorenia Národného protidrogového úradu, pretože projekt predpokladal utvorenie nového ústredného orgánu bez ujasnených kompetencií. V programovom vyhlásení však nová vláda Slovenskej republiky vytýčila úlohu utvárať potrebné právne a inštitucionálne predpoklady na boj s rozširovaním drog. Uznesením číslo 183 z marca tohto roku prehodnotila pripravený protidrogový program, uložila ho dopracovať o konkrétne a adresné úlohy jednotlivých rezortov.

  V súčasnosti sa návrh Národného programu boja proti drogám dopracúva v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a Radou vlády Slovenskej republiky pre boj s protispoločenskou činnosťou. Návrh obsahuje tak stratégiu v oblasti boja proti drogám, ako aj konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty. Poznamenávam, že súčasťou materiálu je i návrh štatútu nadrezortného orgánu pre drogové závislosti a kontrolu drog, ktorý bol spracovaný na základe odporúčaní OSN a jej modelového návrhu medzirezortnej komisie na koordináciu kontroly drog. V tejto časti môžem teda konštatovať, že sa tým zabezpečuje realizácia uznesenia Národnej rady i uznesení vlády Slovenskej republiky.

  Už citovaným uznesením Národnej rady bola vláda požiadaná o zintenzívnenie prác na príprave koncepcie prevencie kriminality. Úlohou, ktorá vychádza z uznesenia vlády ešte z roku 1992, bola poverená vtedajšia Rada vlády pre prevenciu kriminality. Za gestora prípravy tohto materiálu rada určila Právnický inštitút ministerstva spravodlivosti a Akadémiu Policajného zboru. Materiál bol v závere minulého roku spracovaný pod názvom "Model celospoločenského systému prevencie kriminality a iné protispoločenské činnosti". Prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a v súčasnosti prebieha jeho vyhodnotenie. Predpokladáme, že po zapracovaní pripomienok bude Model celospoločenského systému prevencie kriminality v júli tohto roku predložený na prerokovanie vo vláde Slovenskej republiky.

  Uznesením Národnej rady číslo 472 z 26. mája 1994 k súhrnnej informácii o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike v roku 1993 a o prijatých opatreniach na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, majetku občanov bola vláda požiadaná predložiť Národnej rade v júli 1994 návrh bezpečnostnej doktríny. Na zabezpečenie tejto úlohy ministerstvo vnútra zaktualizovalo bezpečnostnú doktrínu, ktorú vláda schválila už v roku 1992. V rámci aktualizácie sa zohľadnili predovšetkým štátoprávne zmeny a s tým spojený nárast kompetencií pri zabezpečovaní vonkajšej a vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky ako suverénneho samostatného štátu.

  Aktualizované znenie bezpečnostnej doktríny vláda Slovenskej republiky v júli schválila a pod názvom Doktrína vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky bol materiál v tom istom mesiaci predložený na prerokovanie v Národnej rade ako tlač číslo 627. Materiál bol zaradený na rokovanie výboru pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť. Vzhľadom na to, že sa skončilo funkčné obdobie parlamentu, výbor prijal záver nepredkladať návrh doktríny na rokovanie Národnej rady.

  Predmetným uznesením Národnej rady bola vláda Slovenskej republiky požiadaná aj o to, aby do konca júla minulého roku stanovila konkrétne úlohy na zlepšenie bezpečnostnej situácie v roku 1994 a termín ich splnenia. Táto úloha úzko nadväzovala na pripravovanú správu o bezpečnostnej situácii, a preto bolo jej plnenie spojené s prípravou predmetnej správy. Správu, vrátane konkrétnych úloh na zlepšenie bezpečnostnej situácie v roku 1994, prerokovala vláda Slovenskej republiky v auguste 1994 a prijala k nej uznesenie číslo 881. Toto bol vlastne, vážené panie poslankyne, páni poslanci, odpočet plnenia úloh, prijatý na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 472 z roku 1994, ktorý je súčasťou predloženej súhrnnej informácie o bezpečnostnej situácii v roku 1994.

  Ďakujem vám za pozornosť.

  Podpredseda NR SR A. M. Húska

  Ďakujem pánu ministrovi Hudekovi za uvedenie informácie. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Ladislava Polku, aby podal správu o výsledkoch prerokovania informácie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, máte slovo, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou, parlamentná tlač 109a, k správe o prijatých opatreniach na ochranu verejného poriadku, života a zdravia občanov a majetku.

  Pán minister vnútra mi situáciu uľahčil, pretože vás informoval aj o niektorých odporúčaniach vo výboroch, takže sa budem snažiť túto správu zostručniť.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 233 z 28. marca 1995 pridelil súhrnnú informáciu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike v roku 1994 a o prijatých opatreniach na ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku občanov všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky, s výnimkou mandátového a imunitného výboru, na prerokovanie do 27. apríla. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť poveril vypracovaním spoločnej správy výborov.

  Všetky výbory Národnej rady podľa rozhodnutia predsedu materiál prerokovali v stanovenom termíne. Súhrnnú informáciu o bezpečnostnej situácii prerokovalo a zobralo na vedomie bez pripomienok, ďalších odporúčaní a požiadaviek päť výborov Národnej rady Slovenskej republiky, a to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody neprijal navrhnuté uznesenie o výsledku prerokovania súhrnnej informácie, pretože v zmysle § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku nevyslovila s tým súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Štyri výbory Národnej rady Slovenskej republiky zobrali súhrnnú informáciu o bezpečnostnej situácii na vedomie s tým, že formulovali vo svojich uzneseniach určité požiadavky a odporúčania.

  O tých požiadavkách a odporúčaniach už hovoril pán minister vnútra, sústredím sa iba na gesčný výbor - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť -, ktorý informáciu zobral na vedomie s tým, že považuje za potrebné dôsledne plniť úlohy vyplývajúce z Programu vlády Slovenskej republiky v boji proti zločinnosti a súčasne požaduje vypracovať harmonogram vecného a časového plnenia stanovených úloh. Výbor považuje za dôležité vykonať aj odpočet prijatých opatrení na ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov za rok 1995 v marci 1996. Gestorský výbor požaduje zdôvodnenie, prečo neboli Národnej rade Slovenskej republiky predložené dokumenty v zmysle uznesení číslo 452 a číslo 472. V uznesení číslo 472 Národná rada žiadala vládu republiky predložiť návrh bezpečnostnej doktríny a stanoviť konkrétne úlohy na zlepšenie bezpečnostnej situácie v roku 1994 a termín ich plnenia do 31. júla 1994. Toľko zo spoločnej správy.

  Dovoľte mi, aby som vás oboznámil s návrhom uznesenia Národnej rady, ktorý predkladá Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z mája 1995 k súhrnnej informácii o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike v roku 1994 a o prijatí opatrenia na ochranu verejného poriadku atď., tlač 109.

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje,

  že naďalej pretrváva vysoký stupeň spoločenskej nebezpečnosti a brutality trestných činov a nepodarilo sa dosiahnuť vyššiu mieru ich objasnenia napriek prijatým legislatívnym opatreniam a organizačným zmenám na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Pretrvávajú výrazné rozdiely v rozsahu kriminality a v miere ich objasnenia v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky s výrazným podielom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

  B. berie na vedomie

  súhrnnú informáciu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike v roku 1994 a o prijatých opatreniach na ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a ich majetku.

  C. žiada vládu Slovenskej republiky,

  1. dôsledne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z programu vlády Slovenskej republiky v boji proti zločinnosti, vrátane účinného pôsobenia prevencie, a vypracovať harmonogramy vecného a časového plnenia do 30. júna 1995;

  2. skoordinovať postup jednotlivých ministerstiev, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a súdov Slovenskej republiky pri realizácii programu Čisté ruky, s určením konkrétnych úloh a príslušných časových horizontov;

  3. vykonať odpočet prijatých opatrení na ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov za rok 1995 do konca marca 1996.

 • Ďakujem pekne. Prosím pána poslanca Polku, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov. Otváram rozpravu o sedemnástom bode programu.

  Vážené kolegyne a kolegovia, do rozpravy mám zatiaľ jednu písomnú prihlášku, a to pána poslanca Bugára z MKDH. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  pri prerokovaní správy o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike si musíme uvedomiť, že bezpečnostná situácia je citlivo vnímaná spoločnosťou a jej zhoršenie, či zlepšenie sa okamžite prejaví medzi občanmi. Práve preto považujem za dôležité včas sa zaoberať jej stavom a pružne prijímať opatrenia, ktoré by zvýšili pocit bezpečia občanov Slovenska.

  Je až zarážajúce, že volení zástupcovia ľudu prerokúvajú túto správu za rok 1994 až v máji 1995, a to vtedy, keď garančný výbor - výbor pre obranu a bezpečnosť - mal už zaujať stanovisko k bezpečnostnej situácii za prvý štvrťrok roku 1995 a zároveň zhodnotiť účinnosť prijatých opatrení. Nestalo sa tak z jednoduchého dôvodu: údaje za prvý štvrťrok 1995 garančný výbor dodnes nemá.

  Namieste je otázka, či sa výbor, resp. jeho predseda, okrem vojenských záležitostí dostatočne stará aj o otázky ovplyvňujúce pocit bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Takisto by sme si mohli položiť ďalšie otázky. Prečo rokovala vláda o tejto správe až v marci a Národná rada Slovenskej republiky až dnes? Tieto otázky, z hľadiska výsledku, ktorý od nás očakávajú občania Slovenskej republiky, nie sú až také dôležité, ako to, aby sme prijali také uznesenie, ktorého výsledkom bude lepšia bezpečnostná situácia v Slovenskej republike.

  Správa konštatuje, že v roku 1994 došlo k poklesu trestných činov o 8 412 prípadov, na čom majú veľký podiel v minulom roku prijaté novely trestnoprávnych predpisov a hlavne zvýšenie hranice spôsobenej škody, podľa ktorej sa za trestný čin kvalifikuje čin so škodou nad 4 900 Sk. Samozrejme, táto nami prijatá novela neznamená, že došlo k zníženiu trestnej činnosti len premenovaním trestných činov pod 4 900 Sk na priestupky. Takéto zjednodušenie by bolo účelové, lebo v roku 1994 predsa poklesla aj tá trestná činnosť, ktorej sa uvedená novelizácia nedotýkala. V porovnaní s rokom 1993 došlo v minulom roku napríklad k poklesu ekonomickej kriminality o 1 733 prípadov, krádeží motorových vozidiel o 561, čo je približne 7,8-percentné zníženie, a poklesu vrážd o 8 prípadov, čo je 5,8-percentné zníženie. Na druhej strane však treba poukázať aj na to, že v roku 1994 bol zaznamenaný nárast takých trestných činov, ako napríklad vydieranie o 48 prípadov, t. j. 9,8 %, ale alarmujúce sú krádeže vecí z motorových vozidiel. Podľa dnes prerokovanej správy za jeden rok tieto krádeže stúpli o 2 135 prípadov, podľa iných tabuliek, tiež z policajných kruhov, až o 5 149, čo je 34,5 % nárast.

  Toto však potom dokazuje, že deklarované posilnenie priameho výkonu služby polície na verejnosti je nedostatočné a prijaté opatrenia sú neúčinné. O tomto fakte svedčí aj konštatovanie na siedmej strane správy, že pouličná kriminalita aj napriek uvedeným opatreniam stúpa. Aj z tohto dôvodu by bolo zaujímavé porovnať v jednotlivých okresoch počet policajtov s počtom spáchaných trestných činov. Posledné roky je zvykom upozorňovať aj na tzv. drogový problém, ktorý sa podľa tejto správy týka približne 7 až 20 000 osôb. Z uvedených údajov mi však nie je jasná štruktúra odhalených trestných činov z tejto oblasti, a preto sa pýtam pána ministra vnútra, ako sa podieľajú na dokumentovaných trestných činoch jednotlivé zložky trojice obchodník, dealer a konzument.

  Na záver mi dovoľte, panie poslankyne a páni poslanci, aby som túto súhrnnú správu, informáciu, ktorá obsahuje údaje staré viac ako štyri mesiace, doplnil údajmi za prvý štvrťrok 1995, čo už urobil čiastočne aj pán minister. Celková trestná činnosť za prvý štvrťrok, podobne ako za minulý rok, má klesajúcu tendenciu, čo môže byť výsledkom nami prijatých noviel v minulom roku. V prvých troch mesiacoch tohto roku bolo celkove o 19 % menej trestných činov ako v tom istom období v roku 1994, ale alarmujúci je enormný nárast násilnej trestnej činnosti o 642 prípadov, čo je o 25,9 % viac ako v prvom štvrťroku 1994. Vraždy narástli o 33,3 %. Lúpeže narástli o 14,9 %.

  Tieto údaje som uviedol na dokladovanie toho môjho názoru, že vládou navrhované uznesenie je nepostačujúce. Práve preto podporujem schválenie návrhu uznesenia garančného výboru s tým, že na základe uvedených skutočností navrhujem doplniť text uznesenia časti C ďalším bodom číslo 4, a to nasledovne: časť C hovorí "žiada vládu Slovenskej republiky" a 4 bod by bol "osobitne sledovať a vykazovať trestné činy zaradené do kategórie organizovaného zločinu a polročne informovať výbor pre obranu a bezpečnosť o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanému zločinu".

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Bugárovi. Mám tu ďalšiu prihlášku. Slovo má pán poslanec Viliam Sopko z SDĽ.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážené kolegyne, kolegovia, vážená Národná rada,

  v poslednom období spoločenskú hladinu rozrušili odsúdeniahodné negatívne prípady, ktoré sa vyskytli v práci Policajného zboru. Tieto negatívne tendencie sú odrazom súčasnej doby, aj obrazom našej spoločnosti. Kritika je namieste a súčasný stav si vyžaduje nevyhnutné opatrenia.

  Musíme však otvorene hovoriť o všetkých problémoch, ktoré sťažujú prácu Policajného zboru. K práci polície neprispievajú časté výmeny ministrov vnútra. Ani výmeny prezidenta Policajného zboru. Každý má inú predstavu a iné zámery, ktoré pre krátkosť času nedokáže v praxi naplniť. Stratil sa úzky kontakt s verejnosťou prostredníctvom bývalých pomocníkov verejnej bezpečnosti. Toto prepojenie nenahradí spolupráca veliteľov so starostami miest a obcí. Musíme hovoriť aj o tom, že technické vybavenie polície je krajne nevyhovujúce. Stav motorových vozidiel je zastaraný, opotrebovaný a z dvoch tretín spĺňa podmienky na vyradenie a na likvidáciu. Na obvodných oddeleniach je nevyhovujúca organizačná technika. Chýbajú také bežné veci, ako sú písacie stroje, reprografická technika a v mnohých prípadoch sú základné útvary závislé od sponzorov, čo je nezlučiteľné a absurdné. Priestory, v ktorých sídlia okresné a obvodné oddelenia, sú nepostačujúce a nedostatočne sa využili možnosti privatizácie bývalých štátnych podnikov. Ale v tomto prípade ešte ani dnes nie je neskoro a môžeme niečo pre Policajné zbory urobiť.

  V druhej časti svojho vystúpenia sa chcem dotknúť problému záchytných izieb pre opilcov. Myslím si, že nemôžeme spochybniť fakt, že opilstvo je diagnóza. To znamená, že patrí do zdravotníckych služieb. Napriek tomu sa ministerstvo zdravotníctva dištancuje od toho, aby zabezpečovalo a finančne vykrývalo prevádzku týchto izieb.

  Tak ako vždy, ak niečo štát nevie doriešiť, odstúpi problém obciam a mestám. Je to však problém spoločný. A ťažkosti s tým má aj Policajný zbor. Ako izolovať opitého človeka, agresívneho človeka, ktorý ohrozuje rodinu, verejnosť, ktorý ničí majetok, a treba ho spoločensky na krátky čas izolovať. Tento problém musíme riešiť komplexne v súčinnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ministerstva zdravotníctva a súhlasím, že aj s účasťou samospráv miest a obcí. Preto očakávam, že to bude súčasť opatrení na ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov.

  Celkove na záver chcem zvýrazniť, že nezabúdajme, že v každom kolektíve sú podpriemerní, priemerní aj vynikajúci ľudia. Tak je to aj v policajných kolektívoch. Ale aj v Policajnom zbore je drvivá väčšina poctivých kriminalistov a poctivých policajtov a im treba vysloviť spoločenskú podporu a vytvoriť dobré materiálno-technické podmienky na prácu, ale rovnako dobrú a účinnú legislatívu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, nemám ďalšie písomné prihlášky do rozpravy.

  Pán spoločný spravodajca, hlásite sa do rozpravy?

 • Vážený pán podpredseda, vážená pani podpredsedníčka, páni ministri, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi niekoľko slov k správe o bezpečnostnej situácii. Náš výbor túto správu veľmi dôsledne prerokoval. Veľmi kriticky sa vyjadril k vecným faktom uvedeným v tejto správe i k skutočnostiam, ktoré napríklad spomenul pán kolega Bugár, že správa bola predložená neskoro, ale museli sme konštatovať, že i naším zavinením, že sme to skôr nežiadali, alebo netrvali sme na spoločnom predložení.

  Riešili sme i veci, ktoré mali skôr emotívny charakter než nejaké vecné dokumentovanie, trebárs trestnej činnosti policajtov, pretože nálady verejnosti po košickej vražde dvoch príslušníkov, dvoch mladých príslušníkov polície, boli jednoznačne na strane polície. Verejnosť tvrdo požadovala zvýšiť kompetencie policajtov, zvýšiť jej ochranu, zvýšiť sankcie na postih páchateľov trestných činov voči policajtom. Opačný extrém, ktorý skutočne vôbec nesúvisí s tým policajným jadrom, ktoré na Slovensku pracuje, ktorý je absurdným excesom v činnosti policajtov, je vražda, ktorej sa dopustili dvaja mladí policajti na občanovi. Okamžite sa vytvorili nálady verejnosti proti policajtom, dokonca v televízii sa medializoval názor istého občana, ktorý vyhlásil, že nebude zastavovať policajtom, pretože sú to vrahovia. Proste z extrému do extrému. Buď svadba, alebo pohreb. Nič normálne medzi tým, aby sme vecne bez emócií, bez hľadania zbytočných dramatických situácií vec riešili. Napriek tomu by som chcel zdôrazniť niektoré problémy, je to asi na pätnástich stranách, ale budem veľmi stručný, i po expozé pána ministra to môžem skrátiť na niekoľko poznámok.

  Správa o bezpečnostnej situácii, podľa môjho názoru, má byť materiálom, ktorý analytickým spôsobom hodnotí negatívne spoločenské javy, ktoré sú z hľadiska intenzity alebo rozsahu relevantné, a táto správa má navrhovať ich riešenia. Riešenia by mali mať komplexný charakter a správa by sa mala zaoberať predovšetkým takými opatreniami, ktoré vyžadujú koordinovaný spoločný postup pri riešení istých problémov presahujúcich rámec kompetencií ministerstva vnútra.

  To podľa mňa znamená, že správa mala charakterizovať základné bezpečnostné riziká a priniesť projekt ich riešenia. Podrobná analýza by nám určila štruktúru a dynamiku trestnej činnosti, a to z hľadiska celoslovenského i z hľadiska regionálneho. Charakteristika bezpečnostných rizík potom umožňuje presnejšie smerovanie rozpočtových prostriedkov, ale aj hodnotenie účinnosti práce Policajného zboru, hodnotenie účinnosti právnych noriem, potrebu ich prípadnej novelizácie a ďalšie okolnosti.

  Vecná analýza trestnej činnosti by nás primäla hľadať odpoveď na enormný nárast ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti, na efektívnosť práce finančnej polície i na efektívnosť práce hospodárskej kriminálky. Hľadať odpoveď na otázku, či drogy sú problémom Slovenska, alebo regionálnym problémom niektorých mestských aglomerácií. Pri regionálnej analýze by sme museli hľadať a nájsť účinnú odpoveď na otázku, prečo 10 % bratislavskej koncentrácie obyvateľov pácha 25 % trestnej činnosti na Slovensku. Hľadali by sme odpoveď, prečo Policajný zbor v Komárne alebo v Dunajskej Strede pri nápade 2 300 až 2 400 skutkov objasňuje na 33 alebo 32 %, ale trebišovský Policajný zbor pri rovnakom počte skutkov objasňuje na 60 %. Ľahko by sme potom našli, alebo ľahšie by sme potom našli odpoveď aj na to, či sú niektoré zmeny vykonané v riadiacich postoch "kaskádovitými" politicky vyvolanými zmenami, alebo či je to nutné personálne riešenie nahromadených problémov.

  Druhým formálnym dlhodobým problémom správ o bezpečnostnej situácii je rovné alebo rovnaké hodnotenie trestnej činnosti, rovnaké hodnotenie dedinskej ruvačky ako trebárs hodnotenie vraždy alebo stomiliónového daňového úniku. Tento fakt dehonestuje výpovednú hodnotu správy a neumožňuje efektívne hodnotenie riadiacej práce či oceňovanie policajtov. Vrelo odporúčame ministerstvu vnútra, aby prikročilo k diferencovanému hodnoteniu trestnej činnosti, k diferencovanému hodnoteniu nápadu i objasneniu trestnej činnosti.

  Z vecného hľadiska nám v správe chýbala jedna zásadná otázka, či takto organizovaný, takto štruktúrovaný Policajný zbor je schopný zastaviť rast kriminality a zvýšiť mieru jej objasnenosti. Osobne som presvedčený o účinnosti programu Čisté ruky, osobne som presvedčený, že tento Policajný zbor má zdravé jadro a je schopný jednak pomocou represívnych orgánov, vlastných represívnych orgánov, inšpekcií a niektorých ďalších vykonať určitú očistu a je schopný tento program účinne a efektívne realizovať.

  Za podmienku úspešnosti, doslova za podmienku úspešnosti, bez ktorej to nemôžeme realizovať, pokladám to, že polícia sa musí jasne definovať. Ide o súčasť štátneho aparátu s výrazným prvkom represie. Represie voči tým, ktorí nechcú akceptovať spoločenské pravidlá, nechcú akceptovať zákony tohto štátu. Ale akou represiou je evidencia obyvateľstva alebo občanov? Akou represiou je evidencia motorových vozidiel? Aký represívny prvok má vydávanie vodičských alebo občianskych preukazov alebo technických osvedčení? Je to vec, o ktorej diskutujeme asi päť rokov, kde hľadáme nejaké riešenia a nevieme ich efektívne nájsť. Možno je problém v tom, čo naznačil pán kolega Sopko, že ministerstvo vnútra je požehnané častými zmenami, ale keď sme študovali volebné programy politických strán a hnutí, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, zásadné rozdiely tu nie sú.

  Polícia, ak som spomínal definíciu, sa musí definovať ako represívny orgán, ktorý vykonáva bezprostrednú ochranu života, zdravia a majetku občanov a musíme ju "očistiť" od tých, ktorí nemajú a nepožívajú dôveru občanov. Tie výskumy, pokiaľ ide o dôveru občanov, tie nehodnotia prácu policajtov vo výkone, prácu kriminálky, ktorá pracuje skutočne v ohrození života, ale spravidla sa tu prejavuje nedôvera voči tým, ktorí sú obrnení bariérami všelijakých zákazov a ktorí riešia banálne problémy, čo už dávno mohla riešiť verejná správa alebo štátna správa.

  Vytvorenie polície, ktorá bude účelne využívať výkonnú, hoci skromnú technickú výbavu na efektívny boj s organizovaným zločinom, s tými formami trestnej činnosti, ktoré kvária našich občanov. Podmienkou úspešnosti, podľa môjho názoru, je tu dôsledná koncentrácia, zdôrazňujem, koncentrácia síl na boj s organizovaným zločinom a naopak, dôsledná decentralizácia na boj s menej závažnými, ale regionálne rovnako bolestnými formami trestnej činnosti. Musíme včas prejsť od štandardných celoplošných metód k vytváraniu špecializovaných tímov, kde musí dôjsť k dôslednej koordinácii a súčinnosti všetkých orgánov činných v trestnom konaní, mám tým na mysli predovšetkým súdy a prokuratúru.

  Sústavné deklarovanie úspešnosti finančnej polície tým, koľko zistila prípadov, koľko realizuje prípadov v akých stámiliónových hodnotách, je podľa môjho názoru plač nad rozliatym mliekom, z ktorého naša spoločnosť nemá žiaden efekt. Pre mňa bude finančná polícia úspešná, ak dokáže spolu s príslušnými súdmi a prokuratúrou účinne zamedziť takejto trestnej činnosti, resp. zabrániť nežiaducim následkom takejto trestnej činnosti. Ak dokážeme políciu usmerniť načrtnutým smerom, budúca správa o bezpečnostnej situácii bude oveľa príjemnejším čítaním.

  Poslednou pripomienkou k tejto správe je v podstate apel na všetky zainteresované subjekty sociálnej prevencie, pretože najlacnejšou represiou je prevencia. Ak v rámci prevencie nebudú aktívnejšie pôsobiť záujmové združenia občanov, odbory, cirkev, ak nedokážeme nájsť účinnú formu zapojenia občanov do boja proti spoločenskej činnosti, proklamované úsilie ostane iba na papieri.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, do rozpravy sa hlási pán poslanec Pittner. Prosím, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení predstavitelia vlády, vážení hostia,

  z toho, čo sa tu povedalo, som chcel mnohé povedať i ja. Chcem konštatovať, že problematika polície je naozaj mimoriadne vážna, pretože polícia je nenahraditeľná. Všetky tie hlášky, ktoré sa občas zjavujú v novinách o vytváraní akejsi občianskej sebaobrany a neviem čoho všetkého, všetko to je scestné, pretože niet po prvé dôvod na nejaké takéto samozaskakovanie a po druhé by to bola anarchia. Pravdou je aj konštatovanie, ktoré tu povedal pán poslanec Sopko, že aj to malo záporný vplyv a má záporný vplyv na políciu, ak sú od osemdesiateho deviateho roku fakticky piati ministri, ak sa menia prezidenti Policajného zboru a ak sa menia iní funkcionári, najmä ak sa to deje, pokiaľ ide o iných funkcionárov, z politických alebo straníckych dôvodov.

  Na druhej strane ma však teší, že napriek tomu tu od toho deväťdesiateho roku badať, na rozdiel od iných rezortov, kontinuitu v zameraní práce polície. Aj dnešné vystúpenie pána ministra vnútra ma v tomto ubezpečilo, aj vystúpenie pána poslanca Polku, ktorý bol predtým predsedom branno-bezpečnostného výboru, dnes je členom, kde konštatuje, že napriek rôznym politickým zameraniam máme vo svojich volebných programoch v bezpečnostnej politike zhodu. Potešilo ma od pána ministra vnútra to, že napriek tomu, že iná vláda alebo iný minister vnútra so svojimi spolupracovníkmi pripravovali napríklad bezpečnostnú doktrínu, že sa od nej neodťahujú súčasní funkcionári, súčasný minister vnútra. Týka sa to aj problematiky drog, aj problematiky organizačných a iných zmien, ktoré sú na zlepšenie fungovania polície potrebné.

  Potešilo ma vo výklade pána ministra a predtým, keď sme to mali vo výboroch, konštatovanie, že nie je pravda, že tie výsledky, ktoré sa dosiahli v roku 1994, boli spôsobené len alebo výlučne prijatím novely zákona o priestupkovom konaní. Pán poslanec Bugár tu už prečítal tie absolútne čísla, ktoré svedčia o tom, že pokles, ktorý nastal v roku 1994, tie trestné činy, majú taký charakter, ktorý nemožno vysvetľovať prijatou novelou o priestupkových záležitostiach. Má to ten význam, že sami pod sebou by sme si podkopávali pôdu, ak by sme pri zmene či už policajného prezidenta alebo ministra vnútra chceli dokazovať, ako sa to v minulosti robilo zle, a ako to teraz ideme robiť dobre. Teší ma, že tejto lacnej populistickej verzie sa pán minister vnútra nechytil.

  Potešiteľné je aj to, že v roku 1994 sa zvýšila objasnenosť zo strany polície. Je to vlastne ukazovateľ, ktorý ju najlepšie môže charakterizovať, pretože samotný pokles alebo nárast trestných činov nie je záležitosťou polície alebo iba polície. Je to celospoločenský problém. Záležitosťou polície je to, ako dokáže byť úspešná pri objasňovaní trestných činov. A tu chcem povedať, že najmä v tých záležitostiach, ktoré sa bytostne dotýkajú podstaty našej spoločnosti, napríklad v ekonomickej kriminalite, percento objasnenosti, ak porovnám rok 1993, kde bola 57,65-percentná objasnenosť, s rokom 1994, kde je to 72,09, čiže približne o 14 % viac, svedčí ozaj o dobrej práci polície. Takisto pokiaľ ide o násilnú kriminalitu, o mravnostnú kriminalitu, dokonca i o vraždy, kde objasnenosť z 81,02 v roku 1993 stúpla v roku 1994 na 86,05 %. Týka sa to aj lúpeží a znásilnení. Samozrejme, toto všetko nás nemôže uspokojiť, pretože ako tu referujúci aj diskutéri vraveli, v spoločnosti sa nám presadzuje brutalita trestných činov takým geometrickým radom, že sme vskutku všetci občania znepokojení. Či už ide o nálože, či už ide o vraždy medzi podnikateľmi, alebo dokonca o útoky na budovy Policajného zboru, či už ide o nevysvetliteľné samovraždy, alebo aj o také veci, kde vidno spojenie medzi mafiou a políciou alebo inými orgánmi, ktoré sú činné v trestnom konaní.

  Tu chcem povedať, že ja osobne by som odporúčal, aby sme sa zamerali i na tie aspekty, ktoré v správe azda boli menej zvýraznené. Tie materiálno-technické podmienky - to je už šláger, ku ktorému už nebudem hovoriť, ale ide hlavne o sociálne podmienky a o podmienky, ktoré súvisia s legislatívou.

  Pokiaľ ide o sociálne podmienky, polícia bude mať disciplínu len natoľko účinnú, nakoľko bude každý policajt presvedčený, že za poctivé plnenie úloh ho ohodnotia kladne a nebude šikanovaný len preto, že sa z nejakých dôvodov nepáči miestnej politickej moci. Veľmi by som chcel požiadať pána ministra vnútra i policajného prezidenta, aby - ak by malo prichádzať k výmenám, či už na úrovni ministerstva, na úrovni policajného prezídia, alebo, ako sa vraví, vonku v teréne - aby zásadne postupovali podľa zákona o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru, a nie podľa nejakých iných kritérií, ktoré, uvedomujem si, že nevychádzajú zo stredu ministerstva vnútra alebo z policajného prezídia, ale ktoré sa napriek tomu aj v tomto krátkom čase od nástupu vlády prejavili. Má to ten význam, že policajt, ktorý vie, že jeho predstavený bude hodnotený objektívne, ho aj rešpektuje. Naopak, ak vie, že politickými intrigami je možné jeho predstaveného odstrániť, aj disciplína potom bude tak vyzerať. Z tohto hľadiska je teda veľmi dôležité, aby sa postupovalo striktne podľa zákona o služobnom pomere Policajného zboru.

  Ďalšia je záležitosť spolupráce medzi rezortmi vnútra, spravodlivosti a generálnej prokuratúry. Nemožno sa spoliehať, že tie úlohy, ktoré polícia má, splní bez tejto spolupráce. Mám na mysli také veci, ako zaistenie podozrivého páchateľa a vzápätí jeho prepustenie na slobodu, kde vlastne opakovane pácha tú trestnú činnosť, za ktorú ho polícia vypátrala a dala do väzby. Takéto skúsenosti polícia má. Mám na mysli také veci, ako je rozpor medzi účinnosťou vyhľadávacích orgánov a výsledkami orgánov súdnictva, kde ten pomer je veľmi, veľmi povážlivý, a myslím, že ak by sa nemal v dohľadnom čase zmeniť v prospech tejto symbiózy, v prospech tejto spolupráce, tak sa nám páchatelia budú smiať do očí.

  Ďalšia je záležitosť legislatívy. V inej súvislosti som tu už vravel o tom, že vlani sme prijali prvú etapu rekodifikácie Trestného zákona, Trestného poriadku a takzvaný Zákon proti organizovanému zločinu. V dnešných novinách som prečítal, vo vašich vlastných novinách, páni a dámy z koalície, v Slovenskej republike, kritiku na to, že už prešlo sedem mesiacov a ešte stále sa tieto zákony neuviedli do života. Mám tu na mysli taký inštitút, ako je inštitút agenta, ale aj všetky ďalšie zákony, ktoré tu platia. To nie je vec ministerstva vnútra alebo len ministerstva vnútra. To je vec ochoty súčasnej vlády tieto zákony uviesť do života. A bez uvedenia týchto zákonov do života je aj program Čisté ruky otázny.

  V minulom režime Ústredný výbor Komunistickej strany Československa prijal podobný program, trošku inak nazvaný, ktorý takisto mal zameranie boja proti korupcii a proti tým nekalým činom, ktoré aj dnes chceme potláčať. Federálny minister vnútra v tom režime vydal nariadenie číslo 7, ktorým sa to malo realizovať, a všetko odišlo do stratena. Do stratena preto, lebo takéto veci sa nedajú riešiť kampaňou. Na to sú nutné presné, prísne zákony uvedené do života, ale najmä to, aby sa podľa nich aj konalo. Ak toto nebudeme mať, tak jednoducho každý takýto program je na vode.

  Samozrejme, vo vyhláseniach, ktoré tento program sprevádzajú, sa o tom vraví, dokonca keď sa tu prerokúvalo Programové vyhlásenie vlády, tak ste prijali aj moje pripomienky, kde sa medzi iným hovorí o tom, že sa bude pokračovať v rekodifikácii Trestného zákona, Trestného poriadku. Ak si však pozriete plán legislatívnych úloh na tento rok, nič také tam nevyčítate. Takže pozor, rekodifikácia môže trvať niekoľko rokov. Naši odborníci hovoria, mám na mysli odborníkov tak z vnútra, ako zo spravodlivosti i z Generálnej prokuratúry, že to môže byť program, a tento poznatok je v súlade so skúsenosťami západných odborníkov, až 10 a viac rokov. Ale ide o to, aby sa v každom roku na tomto programe pracovalo, aby to nebolo zase tak ako v minulých obdobiach, že sa jednoducho na tom prestalo robiť.

  Táto rekodifikácia je veľmi významná jednak preto, aby sa tu tie novely a tá neprehľadnosť v Trestnom zákone stratila, ale dôležité je to hlavne preto, čo aj pani podpredsedníčka vlády dnes doobeda a aj predtým vravela, aby sme sa priblížili k legislatíve v tých západných krajinách, ku ktorým sa hlásime. Inak sa budú na nás naozaj dívať ako na ľudí, čo jedno hovoria, a druhé robia.

  Na záver chcem povedať, že napriek tomu, že som z opozície, budeme podporovať všetky kroky, ktoré vedú k akcieschopnosti polície, budeme podporovať všetky opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu funkčnosti polície, a zároveň chcem znovu skonštatovať, nateraz mám takú skúsenosť, že napriek tomu, že tých ministrov tam bolo za ten čas pomerne veľa, cítiť tu určitú kontinuitu a to je dosť dobrý prísľub do budúcnosti.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Svoj krátky diskusný príspevok by som predniesol z miesta.

  Vážené dámy, vážení páni,

  predložená správa naozaj veľmi vecne hodnotí situáciu a, čo je veľmi dôležité, dáva aj akýsi návod, ako túto situáciu zlepšiť. Myslím si však, že vývoj trestnej činnosti, ako sa to píše na strane prvej, nie je ovplyvnený ekonomickou situáciou, alebo nemôže byť ovplyvnený ekonomickou situáciou, skôr zmenou ekonomickej situácie, lebo to by potom národy a štáty, ktoré sú skutočne veľmi, veľmi chudobné, museli mať najväčšiu kriminalitu. Čiže by som to skôr hodnotil "akože" zmenou situácie.

  Veľmi oceňujem a som rád, že sa zvýšila objasnenosť hlavne pri vraždách, ako je to tu spomínané, pretože to je vlastne najhorší trestný čin, aký môže byť. Na siedmej strane sa venuje veľká časť boju proti drogám. Pokiaľ ide o rozširovanie drog medzi mládežou, medzi školopovinnými deťmi, je to klasický priestupok na trest smrti. Za rozširovanie drog, tvrdých drog medzi školopovinnou mládežou, podľa mňa, to je môj osobný názor, nemôže existovať iný trest iba takýto, iba najvyšší trest. Myslím si, že to už ani nie sú ľudia, ktorí toto robia.

  Neviem, či ste si dosť dobre všimli cestné nehodovosti, žiaden z mojich predrečníkov to tu nespomínal. Pomerne dosť jazdím a sám si šoférujem a skutočne to, čo sa robí na cestách, to sú niekedy nehoráznosti, dokonca sa už nerešpektuje ani také sväté pravidlo, ako je červená na križovatke. Je veľmi smutné, že kopa vodičov jazdí pod vplyvom alkoholu a ešte smutnejšie je, ak sa to stane poslancovi, ako sa to už stalo. To nerobí dobré meno ani nášmu parlamentu a sťažuje to veľmi situáciu, samozrejme, aj polícii.

  Na druhej strane je obdivuhodné, koľko práce vykonala polícia s tými technickými prostriedkami, ktoré má, ktoré sú zastarané, ako to tu už bolo povedané, a budem plne podporovať pána ministra a policajného prezidenta pri zlepšovaní podmienok policajtov. Na druhej strane sa dá činnosť polície podstatne zlepšiť skvalitnením personálnej práce pri výbere, nie som na bezpečnosť odborníkom, ale vždy, v každej manažérskej činnosti, sa dá týmto spôsobom dosiahnuť lepší výsledok.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, hlási sa ešte niekto do rozpravy?

 • Vyhlasujem rozpravu o sedemnástom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán minister Hudek?

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  z diskusných príspevkov vidieť veľký záujem o súčasný stav a vývoj trestnej činnosti. Niektoré čísla som naznačoval, ale môžeme dokladovať i to, čo je potešiteľná správa, že sa zvýšilo objasňovanie z 22,39 % na 23,15 %, z jednotlivých druhov trestnej činnosti môžeme pozitívne hodnotiť pokles krádeží vlámaním o 846 prípadov, relatívne stabilizovaný je vývoj krádeží vlámaním do bytov, nastal pokles krádeží motorových vozidiel o 166 prípadov a pozitívne možno hodnotiť zvýšenie objasnenosti krádeže motorových vozidiel z 13,6 % na 16,3 %, kde sa prejavila efektívnosť opatrení prijatých našou políciou. Na druhej strane narastá počet závažných trestných činov, násilných trestných činov bolo zaznamenaných o 642 viac ako vlani, hlavne tie vraždy, lúpeže o 44 viac, ale i pri lúpežiach vidieť zvyšujúcu sa účinnosť práce polície, kde sa objasnenosť zvýšila až o 14,85 %.

  Zvýšené úsilie polície sa prejavilo aj pri odhaľovaní latentných foriem trestnej činnosti, čo sa dá dokumentovať tým, že bolo objasnených 6 závažných prípadov organizovaného zločinu a bolo realizovaných 17 organizovaných skupín páchateľov trestnej činnosti a daných na stíhanie celkove 78 páchateľov, ktorí sa dopúšťali závažných trestných činov, napríklad nedovoleného ozbrojovania, vydierania, nelegálneho obchodovania so strategickými surovinami, podvodov, krátenia daní a trestnej činnosti súvisiacej s drogami.

  Nepriaznivý vývoj je však v páchaní ekonomickej trestnej činnosti, trestných činov ekonomickej povahy bolo zistených o 278 viac ako vlani, pozitívom je nárast percenta objasňovania ekonomickej trestnej činnosti z 59,4 % na 65,5 %. Narastá nám najmä prípad daňových únikov, celkove bolo odovzdaných na realizáciu 77 prípadov skrátenia dane so škodou 127 miliónov Sk, v oblasti peňažných ústavov 23 prípadov podvodných konaní v súvislosti s čerpaním úverov so škodou 163 miliónov Sk, mohli by sme citovať i ďalšie prípady, závažným problémom vývoja trestnej činnosti v tomto roku je meniaca sa štruktúra páchateľov, hlavne ďalší nárast podielu detí a mládeže, a nutné je zdôrazniť to, že kriminalita detí a mládeže existuje významne aj v latentnej rovine, predovšetkým mravnostnej, majetkovej trestnej činnosti a trestnej činnosti súvisiacej s konzumáciou drog.

  Pán poslanec Moric upozornil na dôležitý moment a to je dopravná nehodovosť. Rast dopravnej nehodovosti sa nepodarilo obmedziť, v prvom štvrťroku bolo zaznamenaných 13 598 dopravných nehôd, čo je o 1 835 viac než za rovnaké obdobie v roku 1994, usmrtených bolo 127 osôb, nerátajúc tú poslednú tragédiu, ktorá sa odohrala nedávno, zrážku autobusu s návesom. Poradie príčiny vzniku dopravných nehôd korešponduje s vývojom v predošlých rokoch. Rozhodujúci vplyv na počet má nesprávny spôsob jazdy a neprimeraná rýchlosť a vidieť, že tejto oblasti budeme musieť venovať zvýšenú pozornosť.

  Dotknem sa i niektorých otázok, ktoré tu zazneli z diskusných príspevkov. Pán poslanec Bugár upozorňoval na súhrnnú informáciu. Ja som tiež zdôraznil, že je paradoxom, aby sme v máji prerokúvali správu za rok 1994, ale opäť upozorňujem tento nový parlament, že súhrnná informácia z roku 1993 bola prerokovaná 26. mája 1994. V budúcom roku by mala táto správa prísť hneď po spracovaní a po prerokovaní vo vláde, predpokladám, že by to malo byť začiatkom februára každého roku.

  Niektoré diskusné príspevky, hlavne pán poslanec Pittner, zdôraznili otázku sociálnych podmienok. Naším cieľom je príprava zákona o štátnej službe policajtov, kde by sme jasne mali oddeliť policajné činnosti od nepolicajných činností, a v žiadnom prípade nechcem pokračovať v trende, aby sa pod služobný pomer policajtov do právneho režimu dostali, ako je to v súčasnosti, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci Železničnej polície, dokonca bol aj návrh na to, aby sa aj pracovníci colníc dostali pod právny režim tohto zákona. Nepokladám to za seriózne, tým sa vlastne tá tvrdá a náročná práca policajtov postaví na roveň tých profesií, ktoré si, samozrejme, vážim, ale nemôžem ich považovať za takú činnosť, kde sú bezprostredne ohrozovaní na živote a zdraví ako naši policajti.

  Bola tu i diskusia o našom programe Čisté ruky. Domnievam sa, že je to reálny antikorupčný program, ktorý by každá spoločnosť prechádzajúca na trhovú ekonomiku mala chápať ako jedno z razantných potrebných opatrení. Nie náhodou bol na 9. kongrese Organizácie spojených národov v Káhire špeciálny seminár, ktorý sa venoval práve boju proti korupcii i napríklad konkrétne u verejných činiteľov, kde vystupovali veľmi významné osobnosti, najmä tí, čo majú skúsenosti z Talianska.

  K otázke politických aspektov na činnosť polície. Domnievam sa, že zákon o služobnom pomere, ale i ďalšie naše právne normy hovoria jednoznačne. Polícia je zo zákona apolitická. Rozhodujú predovšetkým odborné kritériá. Aj tí, ktorí sa odvolávajú na politickosť v ich posudzovaní činnosti, myslím si, že si nevšímajú to, aké výsledky dosahujú dlhodobo, akým spôsobom vedia operatívne riešiť vzniknutú situáciu. Napríklad prípad v okrese Bratislava-vidiek zrejme nebol náhodný. Bol výsledkom dlhodobo slabej riadiacej práce v tomto okrese, kde došlo k takému závažnému trestnému činu, ktorý otriasol nielen verejnosť, ale, pochopiteľne, zasiahol i do našich radov.

  Tie opatrenia i v rámci programu Čisté ruky skutočne myslíme vážne. Nie náhodou sa realizujú naše opatrenia hlavne v oblasti úradu inšpekčnej služby. Treba povedať, že len za toto obdobie do apríla tohto roku sme ukončili a dali návrh na začatie trestného stíhania pre 70 trestných činov policajtov, ktorí sa dopúšťali závažných trestných činností.

  Pán poslanec Polka i niektorí ďalší upozorňovali na činnosť Úradu finančnej polície. V máji tohto roku predkladáme vláde Slovenskej republiky na prerokovanie novú koncepciu o Úrade finančnej polície. Chceme vytvoriť podmienky na to, aby tento úrad riešil problémy závažnej ekonomickej kriminality na kvalitatívne vyššej úrovni, hlavne v oblasti podozrivých bankových operácií, kde chceme otvoriť nové priestory na prevenciu, elimináciu trestnej činnosti v oblasti finančných transferov, ktoré zapríčiňujú mnohomiliónové úniky zo štátneho rozpočtu. Nová koncepcia a nová organizačná štruktúra úradu umožní zrýchliť proces odhaľovania dokumentácie konkrétnych prípadov, čím sa plnohodnotne zaradí medzi partnerské orgány v krajinách, ktoré sú i vo vyspelých okolitých európskych štátoch.

  Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne,

  správa o činnosti, trestnej činnosti za rok 1994, je, samozrejme, už za nami. Domnievam sa, že súčasný stav a tie čísla, ktoré som tu mohol dokumentovať o objasnenosti trestných činov za prvý štvrťrok 1995, sa nám dostal i do záverečných čísel, tak aby sme mohli konštatovať, že nastal zásadný prelom v boji s organizovaným zločinom, ale i pri tých závažných trestných činnostiach, ktoré trápia našich občanov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca?

 • Nie. Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Polku, aby uvádzal hlasovanie v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Dámy a páni, vážená koalícia, ctená opozícia,

  dovoľte, aby som ešte pred hlasovaním úprimne poďakoval za spoluprácu, ktorá je skutočne charakteristická pre rok tolerancie, a vyslovujem presvedčenie, že podobne budeme prerokúvať aj iné správy a materiály. Ďakujem vám.

  V diskusii odznelo veľa cenných podnetov a námetov, ktoré si určite pán minister, ako už prezentoval, zoberie so sebou a rýchlo ich uvedie do života v činnosti ministerstva vnútra. Preto mi dovoľte, aby som na hlasovanie predložil len jeden návrh, a to návrh pána poslanca Bugára, ktorý odporúča doplniť bod c) uznesenia Národnej rady o štvrtý bod v tomto znení: "Osobitne sledovať a vykazovať trestné činy zaradené do kategórie organizovaného zločinu a polročne informovať výbor pre obranu a bezpečnosť o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanému zločinu." Tam treba legislatíve ešte vyhradiť právo na vsuvku - za organizovaný zločin by sme mali citovať zákon o boji proti legalizácii nelegálnych príjmov atď. To však legislatíva už vyčistí. Odporúčam tento návrh schváliť.

 • Ďakujem pekne.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Bugára. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov. Za návrh hlasovalo 116 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali pozmeňovací návrh pána poslanca Bugára.

 • Ďakujem. Na záverečnom hlasovaní zostáva návrh uznesenia, vrátane doplňovacieho návrhu pána poslanca Bugára. Myslím, že to uznesenie máte k dispozícii, že ho netreba prečítať.

 • Pán poslanec Pittner - faktická poznámka. Pán poslanec, ale už hlasujeme.

 • Vážený pán predsedajúci, mám len pripomienku, že aj ja som dával návrh, a síce aby sa do plánu legislatívnych úloh na rok 1995, a to je v súlade s tým uznesením, ktoré sa prijalo k vládnemu programu, zakomponovalo pokračovanie prác na rekodifikácii Trestného zákona a Trestného poriadku. V tom pláne, čo sme dostali, to chýba, hoci sme si to odsúhlasili.

 • Priznám sa, na tento návrh som pozabudol, ale myslím, že je v podstate riešený tým, že existuje uznesenie Národnej rady o práci na rekodifikácii Trestného zákona a Trestného poriadku, a nemyslím, že by bolo treba prijímať ďalšie uznesenia, aby sa v tej práci skutočne pokračovalo.

 • Len aby sa prepracoval plán legislatívnych úloh, pretože v tom to nie je.

 • Bolo by to doplnenie uznesenia tohto bodu číslo 5?

 • Áno, tam aby bolo uložené - pri vypracúvaní plánu na rok 1995 tento upraviť o zakomponovanie pokračovania prác na rekodifikácii Trestného zákona a Trestného poriadku.

 • Vaše stanovisko, pán spoločný spravodajca?

 • Dávam návrh, aby sa o tomto návrhu hlasovalo. Neodporúčam ho schváliť.

 • Ďakujem.

  Prosím prezentujme sa a vzápätí hlasujme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Pittnera. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 49 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh pána poslanca Pittnera sme neprijali.

 • Dávam teda hlasovať o návrhu uznesenia ako celku, vrátane doplnku v bode c) bod 4, ktorý navrhoval pán poslanec Bugár. Myslím, že netreba celé to uznesenie čítať. Treba, či nie?

 • Hlasy z pléna, že nie.

 • Ďakujem za dôveru. Odporúčam toto uznesenie schváliť.

 • Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať. Hlasujeme teda o návrhu uznesenia ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov. Za návrh hlasovalo 108 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k súhrnnej informácii o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike v roku 1994.

  Vážené kolegyne a kolegovia, n a s l e d u j ú c i m bodom sú

  Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie, otázky a podnety poslancov z 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Písomné odpovede ste dostali ako tlač číslo 133.

  Je tu ešte jedna faktická poznámka. Pani poslankyňa Belohorská, prosím.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci,

  na predsedu Národnej rady sa obrátil Slovenský Červený kríž s prosbou o opakovanie akcie, ktorú starší páni poslanci, alebo lepšie povedané poslanci z bývalého parlamentu, poznajú, darovanie krvi tu v parlamente. Darovanie krvi by sa robilo zajtra ráno od ôsmej hodiny. Vzhľadom na to, že pred darovaním treba dodržať určité zásady správnej výživy už dnes večer, vo večerných hodinách plus zajtra ráno, aby z neznalosti napríklad niekto zajtra ráno nebol nalačno, doniesla som so sebou materiály, ktoré vás s tým oboznámia, čo zjesť dnes na večeru, čo zajtra ráno, alebo kto môže, a kto nemôže darovať krv. Nebudem to tu celé čítať, nechám všetky materiály hore pri organizačnom pulte. Každý z vás, kto chce darovať krv, si môže vyzdvihnúť oba materiály. Prosila by som tých, ktorí už niekedy darovali krv a majú preukaz darcu, aby ho podľa možnosti zajtra doniesli.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za informáciu.

  Vážené kolegyne a kolegovia, ešte by som vás chcel informovať o písomnom ospravedlnení členov vlády na bod interpelácie a otázky poslancov. Písomne sa ospravedlnili pán Juraj Schenk, minister zahraničných vecí, pán Jozef Liščák, minister spravodlivosti, pán Alexander Rezeš, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, a pani Eva Slavkovská, ministerka školstva.

  Pýtam sa, vážené poslankyne a vážení poslanci, či súhlasíte s odpoveďami členov vlády Slovenskej republiky na vaše interpelácie. Mám tu zatiaľ písomné stanovisko k písomnej odpovedi člena vlády, ktorý predložila pani poslankyňa Sabolová. Prosil by som uviesť, ku ktorému číslu interpelácie to išlo.

 • Na ktoré neodpovedala pani podpredsedníčka.

 • Nemá číslo, lebo odpoveď nedošla.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, vážení hostia,

  dňa 10. marca 1995 som písomne požiadala podpredsedníčku vlády pani Tóthovú o vyjadrenie k tomu, ako sa v praxi uplatňuje zákon Slovenskej národnej rady číslo 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.

  Do dnešného dňa mi nebola doručená žiadna odpoveď ani vyjadrenie k listu. Považujem to za porušenie zákona o rokovacom poriadku v § 89, kde vláda Slovenskej republiky, prípadne jej člen, sú povinní odpovedať na interpeláciu do tridsiatich dní. To je jedna vec.

  A druhá vec - dovolím si ešte jednu poznámku k formálnej stránke odpovede na interpelácie poslancov. Odpovede ministerstiev majú čo do formálno-administratívnej úpravy svoje náležitosti, z ktorých je zrejmé, kedy, t.j. dátum a číslo spisu, boli listy odosielané a či bola splnená tridsaťdňová lehota v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Tieto náležitosti štábnej kultúry, teda administratívne, chýbajú vo väčšine listov v odpovediach predsedu vlády. Z nich sa nedá identifikovať, či bola splnená tridsaťdňová lehota na odpoveď, aj keď to dátum niekde potvrdzuje, pretože odpovede nám boli doručené až na začiatku rokovania 7. schôdze Národnej rady, 3. mája 1995. Z tohto dôvodu chcem podotknúť, že by sa riaditeľka sekretariátu pána predsedu vlády mala viac venovať tejto administratívnej práci ako reprezentovaniu sekretariátu predsedu, či robiť garde pri všetkých jeho cestách a návštevách.

 • Ďakujem. Má ešte niekto pripomienky k písomným odpovediam vlády? Prosím, pán poslanec Lauko. Keby ste povedali číslo interpelácie.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády,

  chcem vysloviť nesúhlas s odpoveďou na moju interpeláciu.

  Po prvé. Na predsedu vlády som sa obrátil v interpelácii, možno vám to, kolegovia, pripomeniem, a aby som dlho nezdržiaval, zopakujem len jedinú otázku - či pán predseda vlády, teraz neprítomný, vie, že poslanci za HZDS pred voľbami alebo vo voľbách podpísali záväzok na zaplatenie piatich miliónov Sk pre prípad zmeny obsahu výkonu ich mandátu atď.

  Pán predseda vlády mi odpovedal, a pripájam sa ku kolegyni Sabolovej, takým spôsobom, že nie je uvedený ani dátum, kedy v apríli mi vlastne odpovedal, nie je tu vôbec uvedené, či to prijala Národná rada, čiže formálne záležitosti tejto odpovede nie sú v poriadku. A ďalej, pán predseda vlády sa odvoláva na ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky v článkoch 29 a 80, a vlastne mi neodpovedal. Využijem svoju právomoc a túto interpeláciu podám znovu. Dúfam, že pán predseda vlády mi odpovie v tridsaťdňovej lehote.

  Po druhé. Obraciam sa na pána ministra zdravotníctva a chcem vyjadriť svoju nespokojnosť s jeho odpoveďou na moju interpeláciu, kde som sa obrátil na ministra zdravotníctva vo veci, zopakujem otázky: Odkiaľ, pán minister zdravotníctva, zoberiete financie

  1. na zvýšenie výdavkov zdravotníckych organizácií o 38 % mzdových výdavkov, odvody do povinných poistných fondov, ktoré v roku 1994 zdravotnícke organizácie neodvádzali, t.j. zvýšenie výdavkov o 3,4 miliardy Sk,

  2. na 10-percentné zvýšenie tarifných miezd pracovníkov zdravotníckych organizácií od 1. 1. 1995, zavedené v poslednom kvartáli 1994, t.j. zvýšenie výdavkov o 1,1 miliardy Sk,

  3. na 10-percentnú infláciu, t.j. zvýšenie výdavkov o 1,1 miliardy Sk.

  Pán minister zdravotníctva mi odpovedal všeobecnými formuláciami o tom, ako sa vláda bude snažiť atď. Nie som spokojný s jeho odpoveďou.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, chce ešte niekto zaujať stanovisko? Pán poslanec Černák, prosím.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené členky a členovia slovenskej vlády,

  podal som dve interpelácie, z nich jednu pánu premiérovi. Už som tu čítal časť jeho osobného listu, v ktorom mi oznámil, že predstavitelia Vanko, Sokol a Vrabec sú legitímni predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu a že na ich miesta nesmú byť volení druhí. Tak som mu položil interpeláciou otázku, že kto je vlastne legitímny predstaviteľ Najvyššieho kontrolného úradu. Odpovedal mi podobne, ako odpovedal môjmu predrečníkovi pánu Laukovi, že interpelácia nepatrí do pôsobnosti predsedu vlády a že ju pokladá za bezpredmetnú. Dobre, aj to je názor.

  Druhú interpeláciu som dával pánu Bisákovi, ministrovi privatizácie, ohľadom uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 133 z 28. februára 1995. Pýtal som sa, či mala vláda potom, ako bol prijatý zákon, ktorým sa presúvajú kompetencie v privatizácii na Fond národného majetku, právo zrušiť toto uznesenie, ktorým sa vlastne dotkla majetníckych vzťahov a zmeny majetníckych vzťahov. Odpoveď bola vcelku dobre spracovaná, poldruha strany, ale jadro bolo v tom, že pán minister mi odpovedal, že v rámci autoremedúry má vláda právo opraviť svoje vlastné rozhodnutie.

  Dovoľte mi, aby sme spolu trošku zauvažovali. Bol som riaditeľom Závodu SNP Žiar nad Hronom. Vydal som množstvo rozhodnutí týkajúcich sa napríklad závodu elektrolýza. Odišiel som stadiaľ, z toho závodu sa teraz stala dcéra s nórskym kapitálom, platia pre ňu úplne iné vzťahy, iné kompetencie. Keby som sa teraz hypoteticky vrátil na miesto riaditeľa Žiaru, mám právo opravovať tie rozhodnutia, hoci to boli moje vlastné rozhodnutia? Mám právo autoremedúry? Jednoducho nemám, pretože medzitým sa situácia zmenila a už platia iné vzťahy.

  A preto si myslím, že odpoveď pána ministra je nepravdivá, že vláda nemala právo zrušiť toto rozhodnutie, pretože už nemala kompetencie. Vyslovujem nespokojnosť s písomnou odpoveďou pána ministra. Prosím, aby sa o nej hlasovalo samostatne, a bol by som rád, keby pán predseda vlády, pretože som interpeloval jeho, mi odpovedal ešte raz.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Černák, mám tomu rozumieť, že to je ešte predtým. Áno, ďakujem.

  Pani poslankyňa Gbúrová.

  Prosil by som zakaždým, ak je to možné, povedať aj číslo. Máme tu zoznam písomných odpovedí, aby sme mohli registrovať.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  ide o číslo 2. Ja by som naopak chcela poďakovať za kvalifikovanú odpoveď pani ministerky Oľgy Keltošovej a vyjadriť presvedčenie, že novela zákona, ktorá sa pripravuje a ktorá bude riešiť otázky poistného, dôchodkového, nemocenského zo strany štátu, bude v dohľadnom čase v parlamente.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Šimko. Prosím, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Dával som interpeláciu predsedovi vlády, kde som sa ho pýtal na jeho zámery v masmediálnej politike. Myslím si, že by to mohlo zaujímať aj predstaviteľov tlače, tak prečítam jeho odpoveď a potom sa k nej vyjadrím.

  "Vážený pán poslanec, odpovedajúc vám na interpeláciu vo veci zámerov vlády Slovenskej republiky v oblasti mediálnej politiky, odkazujem vás na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky článok 4.1. V ňom si vláda kladie za jednu z hlavných úloh zabezpečovať slobodu informácií s vylúčením možnosti, aby mal ktorýkoľvek subjekt alebo skupina subjektov monopolné postavenie vo sfére informácií. V programovom vyhlásení sa ďalej zaväzujeme, že zabezpečíme ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, súkromia a mena občana v prostriedkoch verejných informácií, pričom budeme vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dokumentov, napríklad Rímskeho dohovoru, Rezolúcie Rady Európy 1003 z roku 1993, ktoré zaručujú slobodu slova, ale nedovoľujú tendenčné, vymyslené, dehonestujúce urážky ľudí. Toľko citáty z vládneho vyhlásenia, ktoré, vážený pán poslanec, akiste dobre poznáte." Poznám.

  "Aby vláda splnila svoje záväzky, nemôže byť ľahostajná k súčasnému stavu prostriedkov masovej komunikácie. Sme za pluralitu názorov, neprekážame vstupu zahraničného kapitálu na náš masmediálny trh. Poučení skúsenosťami iných demokratických štátov musíme však hľadať možnosti, ako ho uchrániť pred absolútnym ovládnutím zahraničnými monopolmi. Sami sme svedkami veľkého nepomeru politicky orientovaných periodík, najmä k požadovanej vyváženej názorovej pluralite v demokratickej spoločnosti. Náš masmediálny trh celkom nezodpovedá predstavám kultivovanej a kultúrnej informačnej výmeny, a tak periodiká bez silného zahraničného kapitálu, pokiaľ nemajú priamu dotáciu štátu, sú odkázané na zánik (Technické noviny, Nový roháč a podobne). Každý trh si hľadá ochranné mechanizmy pred zaplavením cudzím tovarom. Ani ochrana masmediálneho trhu nie je výnimkou a boli by sme zlou vládou, keby sme na ňom nechránili domáceho podnikateľa a našu kultúru.

  Ubezpečujem vás, vážený pán poslanec, že nemáme, ani sme nikdy nemali v úmysle vytvárať pre periodiká so zahraničnou účasťou také podmienky, ktoré by ich vylúčili z trhu. Vo vlastnom záujme slovenských vydavateľov a distribútorov periodickej tlače však musíme vytvárať také ekonomické podmienky, aby neboli diskriminovaní iba preto, že nepodľahli často iba komerčnej a aj bulvárnej orientácii diktovanej zahraničnými reklamnými agentúrami. Biele stránky dotknutých denníkov, ktoré napriek ubezpečeniu podpredsedníčky vlády Kataríny Tóthovej uverejnili svoje znepokojenie a vyvolali ďalšiu vlnu dezinformácií vo svete, nás presvedčili o nutnosti riešiť problematiku mediálneho trhu, aby sme zachovali na ňom domáceho prevádzkovateľa a zabezpečili slobodu informácií tak, ako sme sa k tomu zaviazali v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. S pozdravom" - podpísaný Mečiar.

  Chcem len konštatovať, že nie som spokojný s touto odpoveďou, pretože moja otázka znela nie čo, ale ako? Bol som informovaný, samozrejme, všetci sme boli informovaní o programovom vyhlásení vlády, všetci poznáme zámery vlády, nie je potrebné na to už odkazovať. Problém je niekedy v tom, že by sme radi počuli v týchto odpovediach, ako to chce vláda robiť. Tejto odpovede som sa nedočkal, ale nežiadam už ďalšiu odpoveď. Myslím si, že to už nemá význam.

 • Ďakujem. Prosím, pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán podpredseda,

  nemôžem nahlásiť číslo, pretože pod bodom 10 som dostal odpoveď na moju interpeláciu, ku ktorej sa už vecne vyjadrovať nebudem, pretože ten problém je za nami, ale nedostal som odpoveď od pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorého som sa obrátil podľa § 92 ods. 2 rokovacieho poriadku, podľa ktorého môžu poslanci požadovať aj od predsedu Slovenskej národnej rady informácie a vysvetlenia. Chcel som, aby mi povedal, aké opatrenia urobí na zabezpečenie poriadku v Národnej rade a včasného začiatku zasadnutí Národnej rady po oznámenom začiatku ráno, poobede a podobne, pretože si myslím, že stále sa v tej veci nič nestalo a odpoveď by bola stále aktuálna.

  Takisto som požadoval od pána predsedu, aby splnil svoju povinnosť, ktorú mu ukladá rokovací poriadok podľa § 36 písm. j), v ktorom sa hovorí, že predseda Slovenskej národnej rady podáva informácie o opatreniach, ktoré vykonal, Predsedníctvu Slovenskej národnej rady. Keďže predsedníctvo už neexistuje, ale existuje stále zbor, teda plénum Národnej rady, mal by podávať tieto informácie nám. Pýtal som sa, kedy začne plniť túto povinnosť. Ani na to som odpoveď nedostal.

  A posledná otázka, ktorú som mu kládol, bola vec, ktorá sa týka zabezpečenia členov správnych rád, najmä Zdravotnej poisťovne, v ktorých sú členovia, čo majú aj svoju účasť v správnych radách súkromných zdravotných poisťovní. Chcel som, aby v tejto veci vykonal opatrenia, a zatiaľ tiež neviem, či sa to stalo, alebo nestalo.

  Konštatujem teda, že som nedostal odpoveď ani na jeden z troch podnetov, s ktorými som sa obrátil na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, a budem sa o to pokúšať dnes znovu v ďalšom bode programu.

 • Ďakujem. Prosím, pán poslanec Köteles.

 • Ďakujem. Bod 17. Interpeloval som ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oľgu Keltošovú vo veci odškodnenia Jozefa Gebeho, bytom Moldava nad Bodvou, podľa zákona číslo 319 z roku 1991.

  Vážená pani ministerka, ďakujem za kladnú odpoveď, ale pritom by som chcel pripomenúť, že 20. 4. 1995 som dostal list, v ktorom Sociálna poisťovňa opäť zamietla žiadosť Jozefovi Gebemu o úpravu dôchodku. Z tohto dôvodu vás prosím, pani ministerka, aby ste sa vyjadrili k nedorozumeniu, že ministerstvo spravodlivosti po dôkladnom vyšetrení prípadu niekomu posúdi odškodnenie a s tým súvisiace zvýšenie dôchodku, a úradníci najprv Úradu dôchodkového zabezpečenia, teraz už Sociálnej poisťovne, napriek rozhodnutiu okresného, krajského a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, napriek svedkom a existencie dokazujúcich materiálov to doposiaľ odmietajú.

 • Ďakujem pekne. Prosím, pán poslanec Figeľ.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení členovia vlády,

  vo svojej marcovej interpelácii som sa obrátil na predsedu vlády s otázkou o nákladoch a význame, resp. praktickom dosahu návštevy našej vládnej delegácie v Clevelande na konferencii o obchode a investíciách v strednej a východnej Európe, ktorá bola 12. a 13. januára tohto roku.

  Dostal som odpoveď od pána ministra Duckého, ktorý bol vedúcim delegácie, čo považujem v súlade s mojou otázkou, pretože odpoveď je od kompetentného. Napriek tomu vás chcem upozorniť na niektoré zaujímavé skutočnosti. Vládnu časť delegácie tvorilo 13 účastníkov a náklady na túto cestu boli 1 545 400 Sk. V priemere to vychádza skoro 120 000 Sk na jedného účastníka za vládu. Priložený je aj zoznam účastníkov, v ktorom však chýbajú štyria zástupcovia médií. Žiadam preto o doplnenie tohto zoznamu o novinárov alebo zástupcov médií, ktorí boli prítomní v delegácii, pretože zoznam nie je úplný.

  V správe nie je žiadna zmienka o odvolaní spravodajcu Slovenského rozhlasu vo Washingtone. Nepokladám to za chybu, pretože to zrejme nie je vec ministra Duckého. Je to vec skôr nášho kolegu pána Tužinského, mohol by sa možno k tomu vyjadriť. Ale považoval som za dôležité to tam spomenúť, pretože táto návšteva a jej komentovanie vyvolalo rozpory na domácej scéne, a to sa následne využilo ako zásadný dôvod na zrušenie tohto miesta. Hneď som teda aj proklamoval rozpor medzi tým, že v najdôležitejšom centre svetovej politiky, transatlantickej politiky, rušíme miesto spravodajcu.

  Záver tohto listu, odpovede, tvorí správa, že účasť delegácie Slovenska mala mimoriadne priaznivý ohlas a bola využitá na prezentáciu Slovenska ako seriózneho stabilného partnera. Toto treba považovať za najvýznamnejší praktický výsledok trvalého charakteru. Myslím si, že práve takéto praktické výsledky trvalého charakteru sú investície, ktoré by mali byť výsledkom stability a dôvery, ktorú sme prezentovali, vybudovali. Z oficiálnych zdrojov však viem, že v dohľadnom čase sa na Slovensku nechystajú žiadne vážnejšie americké investície. Toto je merateľné, toto je to, čo pomôže našej ekonomike.

  Žiadam preto v zásade doplnenie správy o mená ďalších osôb, ktoré sa zúčastnili za médiá v delegácii.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Komlósy, prosím, máte slovo.

  Poslanec Zs. Komlósy:

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som vyjadriť svoju nespokojnosť s odpoveďou pána ministra kultúry pod bodom 6. Totiž na väčšinu mojich konkrétnych otázok som nedostal konkrétnu odpoveď. Tieto otázky chcem zopakovať, spresniť a doplniť, preto využijem v ďalšom bode možnosť novej interpelácie.

 • Ďakujem. Pán poslanec Miklušičák, prosím, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená vláda, kolegyne, kolegovia,

  chcem sa vyjadriť k odpovedi na interpelácie pod bodom 7. Interpeloval som ministerku školstva pani Slavkovskú a predsedu Národnej rady pána Gašparoviča.

  Pani ministerke som položil nasledovné otázky:

  1. Ako je možné, že jeden štátny úradník, konkrétne riaditeľ Školskej správy v Dolnom Kubíne pán Miroslav Gandi, mimochodom, bývalý poslanec Národnej rady za HZDS, podmieňuje uvoľnenie financií na rekonštrukciu škôl podporou podnikateľských aktivít súkromnej firmy.

  2. Je to podľa vás, pani ministerka, v súlade s výkonom štátnej správy na úseku školstva?

  Žiaľ, vo svojej odpovedi sa pani ministerka nedotkla ani jednej otázky. Považujem odpoveď za neuspokojivú a žiadam o jej spresnenie.

  Na moju druhú interpeláciu ohľadom firmy bratov Heldigovcov, aj keď otázka bola smerovaná na pána predsedu Národnej rady, odpovedal predseda vlády. Vo svojej odpovedi tvrdí, že som vychádzal z informácie, ktorá zámerne obsahuje neoverené a nepravdivé informácie. Musím ho sklamať. Moje informácie vychádzali z dobrých zdrojov. O tom svedčia aj nedávno uverejnené nové informácie v našich denníkoch ohľadom pôsobenie firmy bratov Heldigovcov na Slovensku. Problém spočíva skôr v tom, že predseda vlády, zrejme mysliac si, že všetky problémy na Slovensku vytvára len on, odpovedal na otázky, ktoré neboli adresované jemu.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  podľa § 89 zákona o rokovacom poriadku k písomným odpovediam členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie zaujme Národná rada Slovenskej republiky stanovisko uznesením. Najskôr budeme hlasovať o všetkých písomných odpovediach členov vlády Slovenskej republiky, s ktorými poslanci vyjadrili súhlas, resp. neboli k nim vyjadrené nesúhlasné stanoviská.

  Prosím, pani ministerka Keltošová. V zmysle rokovacieho poriadku vám udeľujem slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Nebudem zdržiavať, chcela by som len poprosiť pána poslanca Kötelesa, aby sme zase nekorešpondovali, aby mi dal všetku dokumentáciu. Môžem to napraviť v rámci zákona o odstránení tvrdosti zákona, ale musela som postupovať cez Sociálnu poisťovňu. Neposielajte mi to poštou, ale doručte mi to osobne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Najskôr budeme hlasovať o všetkých písomných odpovediach, ku ktorým neboli vyjadrené nesúhlasné stanoviská.

  Prosím, budeme sa prezentovať a vzápätí hlasujme o prijatí týchto písomných stanovísk.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s odpoveďami členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V uznesení budú uvedené interpelácie, s ktorými poslanci súhlasili.

  Teraz budeme osobitne hlasovať o jednotlivých písomných odpovediach členov vlády na interpelácie, s ktorými poslanci nesúhlasili. Hlasovať budeme o odpovedi podpredsedníčky vlády pani Tóthovej na interpeláciu pani poslankyne Sabolovej.

  Prosím, pani podpredsedníčka vlády.

 • Pán predsedajúci, chcem sa touto cestou ospravedlniť za nedorozumenie, lebo odpoveď som podpisovala a zajtra-pozajtra, vám ju dám doručiť. Samozrejme, nemožno hlasovať, lebo ako som vyrozumela, moja odpoveď sa nedostala pani poslankyni.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Sabolová - faktická poznámka.

 • Chcela by som len krátko zareagovať. Pani podpredsedníčka, teraz som sa bola spýtať aj v podateľni, aj na organizačnom odbore. Odpoveď nedošla ani do Národnej rady, nielen poslankyni Sabolovej. Takže neviem vlastne, kedy ste podpisovali tú odpoveď. Bola by som rada, keby som tento dátum vedela, ale najmä by som bola rada, keby odpoveď prišla.

 • Ďakujem. Budeme teraz hlasovať o odpovedi pod číslom 4, teda o odpovedi predsedu vlády. Pán poslanec Lauko nie je spokojný s touto odpoveďou.

 • Šum v sále.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, o súhlase alebo nesúhlase s odpoveďami má rozhodnúť plénum.

  Prosím, pán poslanec Mikloško.

 • Pokiaľ mi pamäť siaha, mám pocit, že až pri druhom vrátení sa hlasuje o tom, či to parlament uzatvára. To je môj názor.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, pokiaľ viem, malo by sa postupovať tak, ako som začal.

  Prosím, pán poslanec Sečánsky, máte slovo.

 • Odpoveď je veľmi jednoduchá, § 89 ods. 2 o tom hovorí, že k odpovedi zaujme Slovenská národná rada stanovisko uznesením. Nie je pravda, že až po druhom, ale o každom nesúhlasnom stanovisku poslanca sme vždy v Národnej rade hlasovali, či súhlasíme s odpoveďou vlády alebo príslušného ministra, alebo nesúhlasíme.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o stanovisku pána poslanca Lauku, ktorý je nespokojný s odpoveďou pána predsedu vlády pod číslom 4. Nie je spokojný, teda ak budete hlasovať áno, to znamená, že vyjadrujete spokojnosť s odpoveďou pána predsedu vlády.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada je spokojná s odpoveďou predsedu vlády pod číslom 4.

  Nasleduje ďalšia námietka pána poslanca Lauku. Nie je spokojný s odpoveďou pána ministra Javorského.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Ak hlasujeme za, vyjadrujeme súhlas s odpoveďou, ak hlasujeme proti, vyjadrujeme nesúhlas s odpoveďou.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že odpoveď číslo 4 pána ministra Javorského je prijatá.

  Je tu námietka pána poslanca Černáka proti odpovedi predsedu vlády. Ide o odpoveď pod číslom 15a.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tom, či sme spokojní s odpoveďou pána predsedu vlády.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 72 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada vyjadruje súhlas s odpoveďou pána predsedu vlády na interpeláciu.

  Teraz budeme hlasovať o odpovedi ministra Bisáka. Ide o odpoveď číslo 15b.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme, či súhlasíme s touto odpoveďou.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada súhlasí s odpoveďou pána ministra Bisáka.

  Ďalej je tu stanovisko pani poslankyne Gbúrovej, o ktorom nebudeme hlasovať. Vyjadruje poďakovanie za odpoveď pod číslom 2.

  Potom je stanovisko pána poslanca Šimku k odpovedi pána predsedu vlády. Pán poslanec Šimko vyjadril názor, že nežiada ďalšie spresnenie odpovede, čiže nebudeme o tom hlasovať.

  Je tu problematika, ktorú nastolil pán poslanec Ftáčnik, ohľadne neodpovedania na tri otázky pána predsedu Národnej rady. Pán poslanec, ak by ste súhlasili, ja to budem tlmočiť, ale teraz o tom vlastne hlasovať nemôžeme, pretože nie sú odpovede. Mám to poznačené, budem tlmočiť vašu oprávnenú žiadosť, aby ste dostali odpoveď.

  Pán poslanec Köteles vyjadril názor k odpovedi pani ministerky Keltošovej, ktorá je pod číslom 17. Žiada doplniť odpoveď. Netreba o tom hlasovať.

  Pán poslanec Figeľ vyjadril nespokojnosť s odpoveďou pána ministra, žiada ju doplniť. To je vlastne požiadavka na doplnenie. Nazdávam sa, že nie je dôvod na hlasovanie.

  Pán poslanec Komlósy nie je spokojný s odpoveďou číslo 6 pána ministra Hudeca.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tom, či sme spokojní s odpoveďou, alebo nie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Konštatujem, že Národná rada vyjadrila súhlas s odpoveďou na interpeláciu k otázke číslo 6.

  Pán poslanec Miklušičák vyjadril nespokojnosť s odpoveďou pani ministerky Slavkovskej. Prosím, budeme o tom hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Za návrh hlasovalo 105 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. Nehlasovali 7 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila súhlas s odpoveďou pani ministerky Slavkovskej.

  Podľa výsledkov hlasovania bude vypracované uznesenie. Odpovede na interpelácie, s ktorými sme hlasovaním vyjadrili súhlas, budú zaradené pod bodom súhlasí. Odpovede, s ktorými Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila hlasovaním nesúhlas, budú zaradené pod bodom nesúhlasí.

  Zároveň vás informujem, že u tých, ktorí doteraz nedostali odpoveď, budem informovať príslušných pánov ministrov a v danom prípade aj pána predsedu Národnej rady.

  Pristúpime k ď a l š i e m u bodu programu, ktorým sú

  Interpelácie a otázky poslancov.

  S interpeláciami sa prihlásili viacerí poslanci. Podľa poradia, ako odovzdali prihlášky, budem poskytovať priestor na interpeláciu.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Belohorská.

 • Pán predsedajúci, milí kolegovia a kolegyne,

  všetkým sa ospravedlňujem za podanú informáciu, že si vyzdvihnete tlačivá na zajtrajší odber krvi pri organizačnom pulte, lebo naše organizačné je dezorganizačné, a momentálne to tam nemajú. Sto z vás ju určite môže darovať. Nahradím to teda bleskovou a krátkou informáciou, čo má robiť ten, kto chce darovať krv. V prvom rade, kto môže krv darovať. Nemôže darovať ten, kto momentálne nemá pocit zdravia, kto by náhodou mal nejaké iné ochorenie, že by cítil teplotu a podobne. Nemôže darovať krv ten, kto prekonal tuberkulózu, infekčnú žltačku a iné ochorenia, ktoré si budete mať možnosť prečítať na tom letáčiku. Dnes večer by večera mala byť striedma a nemali by tam byť mliečne výrobky a mastné výrobky. Prosím, do zajtra, do darovania krvi, nejesť maslo v nijakej forme.

  Prosím ešte jednu vec, ktorá nie je na letáčiku, že o ôsmej hodine ráno na prízemí by mal byť niekto z tých, ktorí zabezpečujú odobratie krvi. A ešte by som prosila, aby ste sa toho nebáli.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, teda ako prvý v interpelácii vystúpi pán poslanec Viliam Sopko z SDĽ. Pripraví sa pán poslanec Peter Weiss z SDĽ.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia,

  mám niekoľko interpelácií. Prvú adresujem predsedovi vlády Slovenskej republiky pánu Mečiarovi. Rovnako ako vláda, aj my poslanci chceme prispieť k vytváraniu hospodársky úspešnej, politicky a právne stabilnej demokratickej spoločnosti. K tomuto procesu pozitívne prispeje aj vzájomná súčinnosť najvyšších orgánov zákonodarnej a výkonnej moci Slovenskej republiky. Základným predpokladom úspešného výkonu mandátu poslanca je informačný tok o činnosti vlády Slovenskej republiky aj o činnosti ústredných orgánov štátnej správy. V tejto súvislosti žiadam, aby poslancom Národnej rady boli predkladané mesačné prehľady o prijatých uzneseniach vlády, pretože získavanie uznesení vlády je pre poslancov Národnej rady veľmi zdĺhavé. Pokladám za nevyhnutné, aby poslancom alebo aspoň výborom Národnej rady boli predkladané uznesenia vlády, ktoré by slúžili na informovanosť poslancov aj na vykonávanie poslaneckej funkcie.

  Verím, že túto požiadavku všetci podporíte. Uľahčí nám to prácu a zviditeľní to prácu aj rozhodovací proces vlády. Myslím, že poslanec má právo nahliadnuť do všetkých vládnych dokumentov. O tom, že táto požiadavka je oprávnená, svedčí nielen prax z minulého obdobia v našej spoločnosti, ale aj prax v iných štátoch. Napríklad v Spojených štátoch je dokonca zákon o slobode verejnej informovanosti, ktorý zaväzuje vládne orgány poskytovať všetky dokumenty každému občanovi, s výnimkou tých, ktoré sa dotýkajú národnej bezpečnosti a tajných hospodárskych informácií. Preto očakávam, že Úrad vlády Slovenskej republiky aj Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky tento problém veľmi skoro dorieši.

  Druhú interpeláciu adresujem na pána ministra Petra Bacu. Pretože je rozsiahla, prosím, aby bola zaprotokolovaná. Týka sa ďalšieho postupu transformácie štátnych podnikov Vodární a kanalizácií, s požiadavkou, aby tam boli zohľadnené oprávnené požiadavky miest a obcí.

  Tretiu interpeláciu adresujem ministrovi kultúry pánu Hudecovi. Týka sa významnej historickej pamiatky, ktorou je Šošovský kaštieľ, renesančná stavba, postavená v roku 1564 v Hanušovciach. Tento veľmi významný objekt v povojnovom období slúžil na kultúrno-spoločenské účely. Teraz je od roku 1988 nevyužívaný, stavebne je zanedbaný, čo vedie k jeho postupnej devastácii. Názory obyvateľov aj predstaviteľov orgánov mestskej samosprávy ma vedú k tejto interpelácii s cieľom, aby sme spoločne zabránili úplnému znehodnoteniu tejto kultúrnej pamiatky a nášho národného dedičstva.

  Napriek tomu, že Mestský úrad v Hanušovciach zvolal niekoľko rokovaní za účasti zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, nedošlo k podstatným zmenám v starostlivosti o tento pamiatkovo chránený objekt. Rovnako neboli kladne vybavené žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. V súčasnosti je tento objekt majetkom štátu v správe Okresného vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou.

  Verím, že nájdeme spoločné sily, ako tento malý renesančný kaštieľ dať do takého stavu, aby aspoň nechátral, aby bol uzatvorený, aby bola dobrá strecha a aspoň vchodové dvere. Prosím, aby sa pán minister týmto zaoberal. A je na zváženie, ak nedokáže ministerstvo svoj majetok spravovať, či by nebolo správne takéto významné objekty previesť do majetku príslušného mesta.

  Ďakujem za pozornosť. Aj túto interpeláciu prosím zaprotokolovať. Odovzdám ju písomne.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, chcel by som na základe informácie organizačného odboru spresniť, že materiály pre tých, ktorí sa zúčastnia darcovstva krvi, sú na prezentačnom stole mimo tejto miestnosti, tam si ich môžete prevziať, teda nie v bufete.

  Prosím, slovo má pán poslanec Weiss. Pripraví sa pán poslanec István Pásztor.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení členovia vlády,

  čas medzi zasadnutiami Národnej rady Slovenskej republiky som využil na pracovné cesty po volebnom kraji a zaujímal som sa tiež o osudy niektorých podnikov, kde sa zamestnanci pokúšajú zúčastniť na privatizácii prostredníctvom zamestnaneckých akcií. Osobitnú pozornosť som venoval okresu Rožňava, ktorý mi v rámci dohody medzi poslancami Strany demokratickej ľavice spolu s ďalšími tromi okresmi vo Východoslovenskom kraji ako poslancovi pripadol.

  Na stretnutí s občanmi Rožňavy ma pred necelým mesiacom informovali o neradostnej situácii v stavebníctve v tomto okrese, ktorá sa podieľa na vysokej miere nezamestnanosti. Najsilnejšou stavebnou firmou v okrese je Gemstav, a. s., Rožňava, do 1. 5. 1992 Okresný stavebný podnik, š. p., Rožňava. Deštruktívny vývoj v tomto podniku najlepšie dokumentuje fakt, že kým v roku 1990 mal podnik 507 zamestnancov, v súčasnosti je ich už iba 213. Pre nedostatok zákaziek zrejme bude ďalšie znižovanie stavu pracovníkov v priebehu tohto roku.

  Vojenské útvary umiestnené na území okresu od roku 1992 vyzvali uvedenú stavebnú firmu do konkurzu na štátnu objednávku iba štyrikrát. Bola vždy neúspešná, ale firmy mimo okresu, z iných kútov východného Slovenska, dostali zákazky za milióny korún. Gemstav, a. s., Rožňava, mal v posledných rokoch priemerný obrat od 40 do 60 miliónov korún, ale kapacitné možnosti tejto firmy sú až 150 miliónov Sk ročného finančného obratu. Občania v Rožňave sa pozastavovali nad skutočnosťou, že v čase umiestňovania vojenských útvarov v Rožňave, keď bol na to potrebný súhlas mestského zastupiteľstva, sa jednoznačne sľubovalo zadávanie stavebných prác pre firmy z Rožňavy.

  Preto chcem položiť pánu ministrovi obrany a pánu ministrovi výstavby a verejných prác otázku, ako, na základe akých kritérií sa robia konkurzy na štátne objednávky, na výber firiem, keď miestna firma, od úspechu ktorej závisí zamestnanosť v okrese, nedostala šancu, a práce v kasárňach vykonávajú firmy Termostav Košice, Izomat Poprad a Inžinierske stavby Košice.

  A na pána ministra výstavby a verejných prác sa chcem zdvorilo obrátiť s otázkou, či je pravda, že konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným Termostav Košice je pán Štefan Mráz a predsedom dozornej rady je, resp. bol, Ján Mráz, lebo takú informáciu som v Rožňave dostal.

  Otázku by som chcel v súvislosti s okresom Rožňava položiť aj pánu premiérovi. Podľa prísľubov mal byť pre okres Rožňava do 30. 4. tohto roku schválený pilotný rozvojový program. Jeho budúcnosť je zatiaľ nejasná, hoci mnoho občanov doň vkladá značné nádeje. Preto sa pýtam, kedy bude tento projekt prerokovaný vo vláde Slovenskej republiky.

  A teraz k spomínanému problému privatizácie. Od zamestnanca SEZ Dolný Kubín som dostal list, v ktorom opisuje privatizačnú odyseu ich podniku, a preto si vás dovoľujem poprosiť o trpezlivosť, chcem prečítať tento list tak, ako som ho dostal.

  "Začiatok je v dobrých hospodárskych výsledkoch podniku od roku 1990, t.j. od nástupu nového vedenia, zmien v pravidlách hospodárenia, liberalizácie cien všetkých komodít a možno aj zmien v myslení a konaní niektorých ľudí. V tom roku sa podnik osamostatnil, bol vyčlenený z kombinátneho podniku ZSE Praha a od 1. 7. 1990 pôsobí ako samostatný právny subjekt začlenený pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Vzťahy podniku s ministerstvom boli a sú čisto formálne. Okrem delegovaného člena dozornej rady nebol za celú dobu existencie štátneho podniku v tomto podniku žiadny pracovník ministerstva hospodárstva, jedinou výnimkou bola návšteva bývalého ministra pána Magvašiho pred voľbami.

  S blížiacim sa termínom privatizácie podniku sa starostlivosť o štátny podnik začala rapídne meniť. Najdojemnejšie boli ponuky na spoluprácu od miestnych takzvaných podnikateľov. Samozrejme, s majetkovou spoluúčasťou ponúkajúceho. Pritom jedinou ich ponukou bola možnosť získania úveru z finančných ústavov. Bodaj by nie, keď išlo napospol o miestnych krčmárov, mäsiarov, staviteľov, prípadne podnikateľov zo všetkých možných oblastí, samozrejme, okrem priemyselnej výroby pre potreby elektrotechniky. Keď v prvom kole neuspeli, začali hľadať možnosti a cesty prieniku medzi riadiacich a rozhodujúcich pracovníkov. Tí sa však medzitým spojili s vlastnými zamestnancami a rozšírili už vytvorenú akciovú spoločnosť. Podiel manažmentu - a na toto by som vás, kolegyne a kolegovia, chcel upozorniť - na vlastníctve akcií predstavuje po vzájomnej dohode iba 40 %. To všetko sa udialo koncom roku 1994.

  Keď začiatkom roku 1995 koalícia a najmä Združenie robotníkov Slovenska verejne deklarovali prioritu akciových spoločností zamestnancov, začala narastať optimistická nálada v podniku. Väčšina zamestnancov prinášala svoje úspory na kúpu ďalších akcií zvyšujúcich základné imanie vlastnej spoločnosti." Dovoľujem si poznamenať, kolegyne, kolegovia, že o tejto nálade som sa sám presvedčil pri návšteve v tomto podniku. "To však vôbec nie je pochuti domácim "podnikateľom", ktorí po neúspešnom prvom kole menia zbrane a hľadajú najslabšie ohnivko v reťazi riadiacich pracovníkov. Vsádzajú na závisť a ctižiadostivosť, čo sa im po čase vypláca.

  Ekonomickí a obchodní námestníci ani nemajú vysoké nároky, stačia im funkcie a prísľub víťazstva pri privatizácii, a už oddane plnia svoje úlohy spravodajcov a informátorov pre svojich budúcich chlebodarcov. A keď sa dozvedia, že je do celej akcie zainteresovaný aj známy oravský poslanec, síce zo sféry školstva, ale najmä stále aktívny, ich pasivita prerastá do iniciatívy, samozrejme, totožnej s iniciatívou HZDS, čo sa dnes dá prirovnať" - to nebudem radšej citovať. "Najväčší triedny nepriateľ je riaditeľ podniku, ktorý deklarovaním aj realizáciou dobrých vzťahov s odborovou organizáciou a verejnou podporou akciovej spoločnosti zamestnancov je tŕňom v oku. Tí sa už nevedia dočkať sľúbeného sústa, a keďže ohlasovaný vládny termín druhej vlny sa rýchlo blíži, sú nútení rýchlo konať.

  Odvolanie riaditeľa podniku nie je až takým veľkým problémom. Stačí na to zopár sympatizujúcich poslancov HZDS, jeden krčmár z Dolného Kubína a minister hospodárstva. Nechcem dávať návod na privatizáciu krčmárom alebo mäsiarom," píše sa v liste, "ale dnes je úplne jasné, že bez ohľadu na profesiu stačí byť v správnej dobe v správnom hnutí. Na minulosť sa rýchlo zabúda a mnohí funkcionári akosi strácajú pamäť. Je samozrejmé, že všetky kroky a činy treba starostlivo utajiť až do schválenia mena privatizujúceho a podpísania zmluvy s Fondom národného majetku. Ak sa k tomu pridá demonštrácia moci od čerstvo vymenovaného riaditeľa a jeho staronového obchodného námestníka voči podriadeným, riadiacim aj výkonným zamestnancom, nemalo by už prakticky nič stáť v ceste za zlikvidovaním akciovej spoločnosti zamestnancov a otvorením fabrickej brány novovytvorenej buržoázie z krčmárov, mäsiarov a, bohužiaľ, aj zvolených poslancov.

  A aký bude ďalší osud podniku, jeho perspektíva? Čo možno očakávať od budúcich vlastníkov, ktorým je skutočný vzťah k výrobe aj k zamestnancom, ľahostajný? Podľa osvedčenej metódy nový majiteľ zaplatí prvú splátku 10, 15 % a uzavrie zmluvu s Fondom národného majetku. Produkcia a tvorba zisku bude pokračovať bez nutnosti zásahu zvonku. Pri blížiacom sa termíne druhej splátky požiada majiteľ o jej odklad, čo za predpokladu zachovania vládnej koalície bude bez problémov odsúhlasené. Čím dlhší bude odklad splátok fondu, tým väčší bude balík, ktorý si vyvolený vlastník zo sprivatizovaného podniku odnesie. A keď bude termín druhej splátky neodkladný, stačí povedať, že nadobúdateľ ju nemá z čoho zaplatiť. Zmluva bude právoplatne zrušená a zdevastovanú a vyžmýkanú fabriku bude Fond národného majetku ponúkať na predaj za smiešnu cenu. Možno to budú záujemcovia domáci, možno zahraniční, ale rozhodne nebudú potrebovať mnoho peňazí."

  Na záver autor listu píše: "Možno nie je najideálnejšia privatizácia podniku vlastnými zamestnancami, ale je transparentná, a v prípade SEZ Dolný Kubín by snáď stálo za to urobiť precedens, na ktorom by bolo možné odskúšať to, čo ešte odskúšané nebolo. Trebárs aj so zmluvne zapracovanou podmienkou pre prípad neúspešnosti v najbližších rokoch. Čo by stratil štátny rozpočet a vládna garnitúra, keby podnik zamestnancov SEZ Dolný Kubín realizovali? Ostáva len veriť a dúfať, že sústavné tvrdenia o priehľadnosti a transparentnosti privatizácie budú aspoň v jednom doslova klasickom prípade potvrdené."

  Autor končí: "Dovoľujeme si týmto zároveň pozvať pána Jána Ľuptáka do SEZ Dolný Kubín, kde ho už zamestnanci dlhšie očakávajú."

  Vážené dámy, vážení páni, chcel by som veriť, že to, čo sa v tomto liste píše, nie je pravda. V každom prípade z neho cítiť sklamanie z vývoja, ku ktorému vo fabrike došlo. Pred mesiacom som sa v tomto podniku stretol s optimizmom a s nádejou, a keďže SDĽ prvá prišla s myšlienkou privatizácie prostredníctvom zamestnaneckých akciových spoločností, tešil som sa na skúsenosť z fungovania podniku, kde budú mať zamestnanci väčší podiel akcií ako manažment. Mám signály, že takéto prehodnocovanie zámerov privatizovať prostredníctvom zamestnaneckých akciových spoločností nie je, žiaľ, výnimkou.

  Preto sa pýtam pána ministra hospodárstva na skutočné dôvody odvolania riaditeľa štátneho podniku SEZ Petra Urbana a pána ministra pre správu a privatizáciu národného majetku na to, či zamestnanecká akciová spoločnosť SEZ Dolný Kubín bude podnik privatizovať, alebo či ho bude privatizovať nejaká iná fyzická alebo právnická osoba.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec István Pásztor. Pripraví sa pán poslanec Komlósy.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  mám niekoľko interpelácií. Prvú adresujem pani ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Vážená pani ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, dovoľujem si vás interpelovať vo veci aktuálnej politiky zamestnanosti v regióne Medzibodrožia ako súčasti okresu Trebišov, predstavujúcej zvlášť významný prvok zastavenia zvyšujúceho sa počtu osôb, ktorí sa ocitajú na hranici chudoby a takto sú odkázaní na pomoc od štátu. Samotné skúsenosti primátora mesta Kráľovský Chlmec a predsedu Združenia miest a obcí Medzibodrožia ma utvrdzujú v tom, že po roku 1989 v našom regióne, nachádzajúcom sa v juhovýchodnom cípe Slovenskej republiky, neboli prijaté žiadne opatrenia majúce komplexný charakter, ktorých zámerom by bolo pozdvihnutie jeho úrovne.

  Tendencia zvyšovania počtu nezamestnaných a odkázaných na sociálnu výpomoc zo strany štátu neustále rastie, a na druhej strane sa nevytvára adekvátne množstvo pracovných miest v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Aj keď miera nezamestnanosti k 31. 3. 1995 v tomto regióne sa pohybovala okolo 29 %, čo je tiež fakt zarážajúci, najviac zarážajúca je skutočnosť, že sa do tohto priemeru dostávajú obce, ktorých miera nezamestnanosti dosahuje 40 % ekonomicky činného obyvateľstva. Pri takomto počte osôb sa už veľmi nepozastavujem nad zvyšujúcim sa počtom priestupkov a trestných činov, ktorých motívom je zabezpečenie výživy rodiny aj týmto nekalým spôsobom.

  Nepokladám za potrebné, aby som sa vo svojej interpelácii zaoberal analýzou tohto stavu z hľadiska ďalších možných príčin. V posledných štyroch rokoch sa postupne likvidovali všetky prevádzky, ktoré zamestnávali väčší počet osôb a najmä ak berieme do úvahy prevahu poľnohospodárstva v tomto regióne, čo je dané aj klimatickými podmienkami, a poznajúc súčasný stav v tejto oblasti, medzi najväčších zamestnávateľov patria už iba Železnice Slovenskej republiky, ktoré znižujúcim sa objemom prepravovaného tovaru sú nútené znižovať stavy pracovníkov.

  Práve skutočnosť, že sa neobjavujú nové impulzy, ktoré by znamenali výhodnosť investovania v tomto regióne a takto pritiahli aj väčších investorov, patrí medzi dôvody, ktoré predpovedajú pokračovanie tohto neutešeného stavu. Aj keď mi je zrejmé, že so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od hlavného mesta sa primerane znižuje záujem o ďalšie oblasti smerom na východ, a pokiaľ sa neuspokoja požiadavky bližších regiónov, dovtedy vzdialenejšie regióny nemajú šancu. Všeobecne proklamovaný zámer otvárania sa aj smerom na východ je zatiaľ v štádiu proklamácie bez hlbších a najmä hmatateľných výsledkov, ktoré by mali vplyv aj na zamestnanosť nášho regiónu.

  Aj z uvedeného dôvodu, ak vláda Slovenskej republiky považuje tento región za perspektívny, navrhujem, aby sa ním zaoberala osobitne a prijala také kroky, ktoré budú výsledkom aktívnej politiky zamestnanosti, a nie zvyšovaním počtu osôb, ktorým sa má vyplácať podpora v nezamestnanosti alebo sociálna výpomoc. Ak poloha regiónu predurčuje charakter jeho využitia, treba otvoriť hranice, aby sa zvýšenou priechodnosťou vytvárali následné ekonomické stimuly. Bez komplexného posúdenia tejto otázky nie je možné uvedený stav riešiť.

  V tejto súvislosti si vás dovoľujem požiadať o zodpovedanie nasledovných otázok, ktoré sú predmetom mojej interpelácie. 1. Považuje váš rezort za potrebné zaoberať sa regiónmi s najväčšou mierou nezamestnanosti osobitne, a takto zároveň prijať aj osobitné postupy ich riešenia?

  2. Je podľa vášho názoru možné tento stav riešiť bez súčinnosti s ostatnými rezortmi?

  3. Počíta váš rezort s konkrétnymi opatreniami v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti aj s regiónom Medzibodrožia? Ak áno, o aké opatrenia ide a kedy možno očakávať ich realizáciu a najmä konkrétny dosah na stav zamestnanosti?

  Ďalšiu interpeláciu adresujem pánu ministrovi financií Slovenskej republiky.

  Vážený pán minister financií, dovoľujem si vás interpelovať vo veci zjednotenia postupu pri delimitácii nehnuteľného majetku z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva obcí na základe zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Rezort ministerstva financií sa v rámci svojej pôsobnosti podieľa na metodickom riadení okresných úradov, ktoré zabezpečujú aj delimitáciu majetku z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva jednotlivých obcí. Prijatím zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí s účinnosťou od 1. mája 1991 sa určili veci, ktoré sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú vlastníctvom obcí. Ide tak o veci hnuteľné, ako aj o veci nehnuteľné.

  Vzhľadom na menej problematický charakter hnuteľných vecí sa v tejto oblasti nevyskytli problémy majúce všeobecný charakter a odôvodňujúce prijatie príslušných opatrení. Značný problém po štyroch rokoch činnosti tohto zákona má však problematika stanovenia nehnuteľného majetku, ktorý sa stáva vlastníctvom obce. Citovaný zákon vo svojom § 2 ods. 1 jednoznačne stanovil, že do vlastníctva obcí prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci, ku ktorým ku dňu účinnosti osobitného právneho predpisu patrilo právo hospodárenia národným výborom, na území ktorých sa nachádzajú.

  Z výkladu tohto ustanovenia vyplýva, že majetkom obce by sa mali stať nehnuteľné veci, ktorých vlastníkom bol československý štát, okresný národný výbor alebo československý štát v správe príslušného odboru rady okresného národného výboru. Nakoľko rozsah a najmä identifikovanie podstaty nehnuteľného majetku je značne problematické, delimitácia nehnuteľných vecí z vlastníctva Slovenskej republiky, vykonávaná prostredníctvom okresných úradov so zapojením aj pozemkových úradov, do vlastníctva obcí sa značne predĺžila, a k dnešnému dňu je ešte veľa obcí, ktoré túto delimitáciu nemajú uzavretú.

  Značný chaos tohto stavu vniesol Slovenský pozemkový fond Slovenskej republiky Bratislava, ktorý si uplatňuje vlastnícke právo na majetok, ktorý podľa vyššie citovanej právnej úpravy sa dňom účinnosti zákona, t.j. od 1. mája 1991, už stal majetkom jednotlivých obcí. Situácia vyzerá asi tak, že ten, kto si dal tieto veci do poriadku skôr, sa už stal aj faktickým vlastníkom týchto vecí. To znamená, že má k dispozícii aj príslušné listy vlastníctva, môže sa tešiť v porovnaní s tým, na koho sa až teraz dostalo z rôznych dôvodov. Je to stav, ktorý v žiadnom prípade nie je možné prisúdiť vzťahom, aké majú existovať v štáte deklarujúcom vládu zákonom najmä vtedy, ak sa takýchto vecí dopúšťajú orgány štátu, ktorým je Slovenský pozemkový fond Bratislava.

  Na príklade, ktorý si vám dovoľujem predložiť, chcem preukázať, kam až vedie tento stav a aké problémy s tým súvisiace nás budú čakať, pokiaľ tento stav nebude možné vyriešiť. Obec Dobrá má postavenú budovu obecného úradu na pozemku, ktorá podľa pozemno-knižnej vložky číslo 184 sa dňa 18. 2. 1958 stala vlastníctvom československého štátu v správe pôdohospodárskeho odboru rady ONV Kráľovský Chlmec. Ide o zastavanú plochu s výmerou 1165 m2. Na základe listu vlastníctva číslo 2 vyplýva, že aj uvedená parcela bola vlastníctvom československého štátu ONV Trebišov. Na základe dokumentov predložených Slovenským pozemkovým fondom Bratislava v roku 1994 sa vlastníkom aj tejto parcely stal Slovenský pozemkový fond Bratislava. Za tohto stavu si obec bude musieť pred začatím prístavby obecného úradu odkúpiť od pozemkového fondu pozemok, na ktorom stojí obecný úrad už vyše 20 rokov.

  V rámci delimitácie svojho majetku si obec chcela aj túto parcelu previesť, ale v danom prípade to už nie je možné. Nasledovným krokom obce bude podanie návrhu na súd o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, nakoľko táto sa zo zákona už stala vlastníctvom obce v čase jej prevodu do vlastníctva Slovenského pozemkového fondu Bratislava.

  Zastávam jednoznačné stanovisko, že v danom prípade došlo zo strany Slovenského pozemkového fondu k porušeniu zákona, tak ako v mnohých iných prípadoch, v ktorých si Slovenský pozemkový fond uplatnil vlastnícke právo na nehnuteľný majetok, ktorých správu vykonávali poľnohospodárske odbory rady národných výborov. Nepovažoval by som za potrebné vás o tejto veci informovať, ak by išlo iba o ojedinelé prípady, ale takýchto prípadov je v okrese Trebišov značné množstvo a ich riešenie si vyžaduje komplexnosť prístupu k tejto problematike. V tejto súvislosti si vám dovoľujem v rámci interpelácie položiť niekoľko otázok.

  1. Aké stanovisko zaujíma vaše ministerstvo vo veci stanovenia vlastníka nehnuteľných vecí, ktorých právo hospodárenia vykonávali bývalé národné výbory podľa vyššie citovanej právnej úvahy?

  2. V akom zmysle boli inštruované okresné úrady vo veci delimitácie nehnuteľného majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí v týchto prípadoch?

  3. Za účelom odstránenia tohto stavu nepovažuje vaše ministerstvo za nutné vstúpiť do rokovania so Slovenským pozemkovým fondom Bratislava a odstrániť tieto rozpory, prípadne zapojiť aj Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky?

  4. Porušením zákonov v tejto situácii sa doposiaľ nezaoberala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky?

  Ďalšiu interpeláciu mám na pána ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií.

  Vážený pán minister, dovoľujem si vás interpelovať vo veci podpory rozvoja kombinovanej dopravy s hlavným dôrazom na ďalšie využitie existujúcich kapacít obcí Dobrá a Čierna nad Tisou. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky v časti Doprava a spoje deklaruje záujem na využití geografickej polohy Slovenska s vytvorením štartovacej základne pre rozvoj obchodných vzťahov medzi východom a západom. V oblasti železničnej dopravy bude vláda vytvárať podmienky na lepšie využívanie tohto druhu dopravy vzhľadom na jej ekologické prednosti.

  V zmysle tejto deklarácie by okolie Čiernej nad Tisou s už vybudovanými kapacitami malo mať významné postavenie aj z hľadiska podpory rozvoja kombinovanej dopravy so zavedením systému objednávok výkonov vo verejnom záujme na realizáciu nových systémov kombinovanej dopravy. Železničná doprava pre širšie okolie Čiernej nad Tisou mala v posledných tridsiatich rokoch významné postavenie aj z hľadiska zamestnanosti občanov. Posledné tri roky pokračuje tendencia znižovania počtu zamestnancov aj v dôsledku privatizácie, čo má značný vplyv aj na celkovú sociálnu situáciu tu bývajúcich občanov. Kombinovaná doprava z hľadiska budúcnosti tejto v minulosti takej významnej prekládkovej stanice predstavuje prvok, ktorý môže mať ďalekosiahly význam aj pre zamestnanosť občanov. V tejto súvislosti si vám dovoľujem položiť niekoľko otázok.

  1. V rámci podpory rozvoja kombinovanej dopravy počíta váš rezort s konkrétnymi krokmi aj investičného charakteru v železničnej prekládkovej stanici Čierna nad Tisou a na termináli kombinovanej dopravy Dobrá?

  2. Ak sa počíta s krokmi uvedenými v bode 1, o aký finančný objekt by išlo v najbližších dvoch rokoch, o aký predpokladaný objem výkonov by malo ísť?

  3. Aké ďalšie kroky sú nutné, aby sa kombinovaná doprava rozbehla a mala konkrétny dosah aj na zamestnanosť občanov okolia?

  4. V ktorom roku počíta váš rezort s využitím vyššie uvedených kapacít v rámci kombinovanej dopravy?

  Poslednú interpeláciu mám na pani ministerku školstva a vedy Slovenskej republiky.

  Vážená pani ministerka, vaša odpoveď zo dňa 4. apríla 1995 na moju interpeláciu vo veci dobudovania základných škôl v Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch, ktoré sa realizujú v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby, je nekonkrétna. K povinnosti financovania rozostavaných objektov zo strany miest a obcí, na ktoré prešlo investorstvo, je potrebné uviesť, že ak súčasný rozpočet miest Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany sa pohybuje okolo 15 miliónov Sk, je iluzórne od týchto miest očakávať, aby z vlastných prostriedkov investovali do týchto objektov vyše 40 miliónov Sk. Dokončenie týchto objektov za pomoci štátu je v danom čase nevyhnutnosťou. Z uvedenej odpovede vyplýva eminentný záujem vášho rezortu o urýchlené dokončenie uvedených stavieb, ale, bohužiaľ, neuviedli ste, na ktorom mieste sú uvedené objekty vo vašom zozname, ktorý predkladáte podľa naliehavosti potreby výstavby rezortu MDSVP SR.

  V tejto súvislosti vás opätovne interpelujem vo veci predloženia poradia naliehavosti potreby výstavby jednotlivých škôl s presným vyznačením dvoch uvedených rozostavaných objektov zo strany vášho rezortu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Komlósy a pripraví sa pán poslanec Pavel Koncoš z SDĽ.

  Poslanec Zs. Komlósy:

  Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia,

  tak ako som tu už uviedol v predchádzajúcom bode, chcem reagovať na odpoveď, ktorú som dostal od ministra kultúry, a súčasne chcem spresniť a doplniť svoje otázky, na ktoré som v tej odpovedi nedostal odpoveď.

  K veci reštitúcie nehnuteľnosti na ulici Bélu Bartóka číslo 20 v Rimavskej Sobote chcem poznamenať: S uspokojením konštatujem, že vďaka interpelácii došlo k náprave v tom zmysle, že si osvojili moje stanovisko, a to - citujem: "aby postupovali v zmysle právoplatného rozhodnutia súdu, nakoľko oprávnenosť reštitučného nároku je oprávnený posúdiť len súd". Stanovisko Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyjadrené vaším listom kvitujem o to viac, že v Gemerskom múzeu sa dlhší čas povrávalo o údajnom vyjadrení vedúceho predstaviteľa organizácie, že bývalý riaditeľ múzea umelo predlžoval súdny spor, a prípadné náklady s tým spojené by mali byť zosobnené v jeho neprospech.

  Vážený pán minister kultúry, nedali ste však odpoveď na otázku, či vydanie nehnuteľnosti iniciovalo vaše ministerstvo. Ak áno, prečo? Na základe vašej odpovede a niektorých nových skutočností spresňujem túto otázku takto: Na základe čoho dospelo Gemerské múzeum a ministerstvo kultúry k záveru, že napriek predchádzajúcemu postupu múzea, ktoré bolo odobrené i ministerstvom kultúry, a neuzavretému súdnemu sporu podpíše dohodu o vydaní nehnuteľnosti? Ďalej otázku doplním o ďalšiu: Kto inicioval rokovanie na ministerstve kultúry, výsledkom ktorého bola podpísaná dohoda o vydaní? Zároveň vás žiadam, aby ste presne uviedli deň rokovania, lebo v liste uvádzate, že bolo v januári tohto roku.

  Na záver podotýkam, že ma udivuje skutočnosť, že navrhovateľku zastupovala pri tomto právnom akte právnička, ktorej, ako aj vy uvádzate, bolo poverenie zastupovaním zrušené ešte v júni 1994. Čo ju asi motivovalo, aby napriek tomu o pol roka neskoršie vystupovala ako právny zástupca?

  K druhej problematike, k odvolaniu bývalého riaditeľa múzea, chcem uviesť: Vaše stanovisko obsahuje množstvo zavádzajúcich tvrdení, bolo by zdĺhavé všetky vyvrátiť, resp. uviesť ich na správnu mieru, na niektoré však musím aj z tohto fóra reagovať. Píšete - citujem: "Je zaujímavé, že absolútna väčšina novoprijatých pracovníkov bola maďarskej národnosti. Na túto situáciu poukazovali viaceré subjekty nielen v múzeu, ale aj v zastupiteľských orgánoch v Rimavskej Sobote." Pán minister, odporúčam vám, aby ste si preštudovali záznamy z vyšetrovania z novembra 1992. Kto a na čo poukazuje, resp. koho a prečo udáva, je vecou zámeru, vedomia a svedomia dotyčnej osoby. Nájdeme medzi nimi i terajšiu poverenú riaditeľku. Vy ako minister sa máte spoliehať na záznam, ktorý vyhotovil odbor rezortnej kontroly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

  Pre vašu informáciu si dovoľujem uviesť, že k 3. januáru 1995, t. j. ku dňu odvolania riaditeľa, zo 14 kmeňových pracovníkov múzea bolo 8 maďarskej a 6 slovenskej národnosti. Táto štatistika však môže byť interpretovaná aj takým svojráznym spôsobom, ako to urobila lektorka Gemerského múzea. Ona totiž vykazuje len 2 Slovákov. Kolegyne, ktoré majú muža Maďara, pokladá verejne za poloslovákov. Nie je však konzekventná voči sebe, lebo neurobí tak v prípade ďalších dvoch kolegýň maďarskej národnosti, ktoré majú muža Slováka, kolegyne Maďarky, ktorá ma muža Čecha, kolegyne Slovenky, Rómky, ktorá ma muža Maďara Róma, alebo kolegyne, ktorá pochádza zo zmiešaného manželstva. Takéto rasistické pochúťky sú prítomné v kultúrnej organizácii, podliehajúcej priamo pod riadiacu pôsobnosť ministerstva kultúry. Sotva bude náhoda, že prvým rozhodnutím poverenej pani riaditeľky bolo znovuprijatie uvedenej lektorky.

  Vážený pán minister, ak si myslíte, že uvedenú lektorku zaiste neprijal do múzea odvolaný riaditeľ, obviňovaný od svojho nástupu do funkcie z nacionálnej zaujatosti, tak nemyslíte správne. Ju, ako aj pani Horváthovú, Turoňovú, či Lyndišovú, prijal práve bývalý riaditeľ. Môžete mi konkretizovať, pán minister, kedy a kým bolo poukázané na predmetné otázky v zastupiteľských orgánoch v Rimavskej Sobote?

  V súvislosti s vašou ďalšou poznámkou sa pýtam, odkedy a v zmysle ktorého zákona bol povinný bývalý riaditeľ vyžiadať súhlas ministerstva kultúry, aby mohol istý čas vykonávať neuvoľnenú funkciu zástupcu primátora? Je prinajmenšom prekvapujúce vaše vyjadrenie, že v čase zistenia tejto závažnej situácie, že teda bývalý riaditeľ vykonáva funkciu zástupcu primátora, bol vyslovený návrh ministra kultúry na odvolanie z funkcie. A komuže mal byť predložený takýto návrh? Že by boli pôsobili akčné päťky na úrovni okresu už aj v tom čase?

  Nehovoríte pravdu, pán minister, že z uvedených dôvodov bola bývalému riaditeľovi krátená odmena na rok 1993. Žiadne takéto rozhodnutie nebolo riaditeľovi doručené. Naopak, oproti roku 1992 dostal odmenu zvýšenú o 2500 korún, a to - citujem z toho listu, ktorý podpísal ešte pán Slobodník, vtedajší minister kultúry: "Priznávam vám za obdobie roku 1993 odmenu vo výške 10 000 korún za výrazný osobný podiel na prácach súvisiacich s vedeckovýskumnou činnosťou, s dokumentáciou a správou zbierok, ako aj s prezentáciou múzea v zahraničí." Toto zdôvodnenie je zároveň razantnou odpoveďou na vaše tvrdenie, že - citujem: "Prevažnú časť svojho pracovného času viazal bývalý riaditeľ na plnenie úloh, ktoré mu vyplývali z funkcie zástupcu primátora, resp. stav, ktorý menovaný uplatňoval, bol väčšmi deklaráciou politickej práce, ako práca štatutára rezortnej kultúrnej organizácie."

  Uvedené podčiarkuje i vaše stanovisko k dôvodu odvolania doktora Kováča v marci roku 1994. Píšete: "Menovaný totiž sústavne porušoval svoje vyhlásenie o tom, že nebude vykonávať politickú prácu, navyše motivovanú krokmi, ktoré vytvárali v regióne Gemera nežiaduce národnostné napätie." Jasná reč, je zbytočne k tomu čokoľvek dodať, vari iba jednu poznámočku. Pri konfrontácii tohto vášho stanoviska s vaším stanoviskom vyjadreným v odpovedi na petíciu pracovníkov Gemerského múzea zo dňa 13. januára 1995 došlo k výraznému posunu, ba povedal by som, k zásadnej zmene. Tam totiž o aktivitách bývalého riaditeľa vo verejnom živote ako dôvodoch odvolania niet ani zmienky. Pravda, odborné dôvody boli v mojej interpelácii vyvrátené. Práve tieto mimopracovné aktivity boli tŕňom v oku. Doktor Kováč sa síce vzdal funkcie zástupcu primátora k 31. augustu 1993, dokonca i členstva v mestskej rade, no svoje názory i naďalej prezentoval i prezentuje na pôde mestského zastupiteľstva.

  Vážený pán minister, som nútený rozhodne odmietnuť vaše vyjadrenie, že petícia 15 pracovníkov Gemerského múzea, v ktorej protestujú proti povereniu pani Bornajovej dočasným vedením múzea - citujem z vašej odpovede: "bola riadne vybavená a nič nemení na tejto skutočnosti, že sa namiesto originálu použila kópia". Je to dezinformácia, ak nechcem použiť hrubšie slová. Ministerstvo kultúry dodnes nezabezpečilo, aby odpoveď na petíciu bola doručená alebo odovzdaná pisateľom petície.

  Svoje otázky teda z predchádzajúcej interpelácie zopakujem: Kto podpísal vo vašom mene odpoveď na petíciu zo dňa 11. januára 1995 pod číslom MK 62/95-1? Kedy zabezpečíte, aby vaša odpoveď na petíciu, originál toho listu, bola odovzdaná zástupcom petície?

  No a na záver posledné dva odseky chcem citovať celé: "Napokon následný surový fyzický útok bývalého riaditeľa doktora Štefana Kováča zameraný na osobu štatutárnej predstaviteľky organizácie len dokazuje jeho nespôsobilosť vykonávať takúto funkciu. Prípad pokladám za uzavretý, fyzickú inzultáciu s následnou ujmou na zdraví (práceneschopnosť) riaditeľky magistry Svetlany Bornajovej rieši príslušný súd."

  Pán minister, nekvalifikujte incident, ktorý sa odohral medzi bývalým riaditeľom a poverenou riaditeľkou. Jeho kvalifikáciu ponechajte kompetentným orgánom. Denník Slovenská republika, odkiaľ zrejme svoje informácie čerpáte, zatiaľ takéto kompetencie nemá. Po tom všetkom, čo som uviedol, už nemôže byť prekvapením pre nikoho, že vy, pán minister, si prejudikujete dobre že nie rozhodnutie súdu, hoci prípad je tohto času len v štádiu vyšetrovania, ktoré vykonáva obvodné oddelenie Policajného zboru. Ak vaše stanovisko beriem vážne, nevyhneme sa obave o opakovanie sa histórie v podobe politicky motivovaného koncepčného procesu, výsledok ktorého vopred poznajú jeho iniciátori.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Koncoš z SDĽ. Pripraví sa pán poslanec Anton Juriš.

 • Vážený pán podpredseda, vážení členovia vlády, vážená Národná rada, vážení hostia,

  o okrese Rimavská Sobota, v ktorom aj sám žijem, sa v súvislosti s jeho celkovým zaostávaním, ale aj nelichotivou najvyššou nezamestnanosťou v rámci Slovenska, pohovorilo a, bohužiaľ, len pohovorilo, viac ako dosť. Projekty rozvoja okresu a prekonania jeho zaostalosti sa ako na bežiacom páse chrlili za socializmu, chrlia sa po prevrate a naposledy aj súčasná vláda Slovenskej republiky prijala príslušné uznesenie. Na škodu veci kvalitné a kvalifikovane vypracované projekty, zámery a opatrenia nikdy neboli a, žiaľ, nie sú kryté ani teraz tým najdôležitejším - financiami. Tak je to aj v oblasti školstva, kde sú už niekoľko rokov rozostavané základné školy v Rimavskej Sobote, Hnúšti, Hrnčiarskych Zalužanoch, a na realizáciu investičných zámerov i neinvestičné opatrenia treba v okrese 51,5 milióna Sk. Na rok 1995 je zatiaľ prísľub ministerstva školstva na riešenie havarijných opatrení v hodnote jedného milióna korún a ústny prísľub na financovanie rekonštrukcie základnej školy v Hrnčiarskych Zalužanoch.

  Ak dovolíte, konkrétne požiadavky okresu v oblasti školstva rozvediem podrobnejšie.

  V Rimavskej Sobote je rozostavaná 16-triedna základná škola na sídlisku Západ. Rozostavaná je od roku 1989 na riešenie mimoriadne nepriaznivej situácie v priestorových podmienkach základného školstva v meste. Preplnenosť doterajších kapacít sa rieši dočasným užívaním objektov kasární Armády Slovenskej republiky. Práve táto rozostavaná stavba základnej školy na sídlisku má stav komplexne riešiť. Doposiaľ mesto Rimavská Sobota ako investor stavby prevzalo úver v roku 1993 vo výške 5 miliónov Sk, v roku 1994 vyčlenilo zo svojho rozpočtu 4 milióny Sk. Viac úverov nie je schopné získať, vlastné zdroje mesto nemá. Potreba na sprevádzkovanie učebňových častí k 1. 9. 1995 je 18 miliónov Sk.

  V 10-triednej základnej škole na sídlisku Centrum Hnúšťa boli ukončené k 1. 9. 1993 kmeňové učebňové časti bez akéhokoľvek zázemia, teda bez odborných učební, telocvične, bez stravovacej základne. Na celkové ukončenie areálu školy je potrebných 12,3 milióna Sk. Z piatich akcií na racionalizáciu spotreby paliva a energie boli zatiaľ schválené len dve. Neboli potvrdené tri stavby, a to plynofikácia Základnej školy Klenovec, Relaxcentrum v Rimavskej Sobote a Základná škola Tornaľa. Celková potreba na tieto akcie je 3,4 milióna Sk. Prestavba objektov bývalého areálu SOUP Rimavská Sobota pre učebne Osobitnej školy Rimavská Sobota. K 1. 7. 1994 Školská správa v Rimavskej Sobote prevzala bezplatne od Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky bývalý areál Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho na riešenie priestorových problémov špeciálneho školstva v meste Rimavská Sobota. Na adaptáciu a rekonštrukciu tejto budovy treba prestavať v rokoch 1995-1996 3 milióny Sk, z toho 2 milióny v roku 1995. Zatiaľ táto stavba nie je zahrnutá v rozpise stavieb z ministerstva školstva.

  V Hrnčiarskych Zalužanoch sa deti učia vo viac ako storočnej budove, postavenej z nepálenej tehly, teda z váľkov. Strecha je takmer prelomená. Rieši sa rekonštrukcia a dostavba tejto školy. Na realizovanie týchto prác treba na rok 1995 minimálne 5 miliónov Sk. Zatiaľ, ako som spomínal, je len ústny prísľub.

  No a na stavby havarijného charakteru treba na neinvestičné práce 12,5 milióna Sk, 1 milión na investičné akcie.

  Obraciam sa s interpeláciou na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, aby prehodnotilo svoje pôvodné rozhodnutie a schválilo v zozname financových stavieb a rekonštrukcií škôl aj uvedené stavby a rekonštrukcie v okrese Rimavská Sobota. Očakával by som, že urobilo by tak aj bez interpelácie, navyše aj preto, že pán Chamula, súčasne vedúci Úradu ministerstva školstva, je tiež obyvateľom Rimavskej Soboty a rodákom z Hnúšte.

  Žiadam tiež zdvorilo predsedu vlády Slovenskej republiky pána Mečiara, aby sa v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky na riešenie problematiky rozvoja okresu dofinancovala výstavba a rekonštrukcia škôl v okrese Rimavská Sobota. Očakávam, že členovia vlády Slovenskej republiky budú čestne plniť sľuby dané pri prerokovaní opatrení na rozvoj okresu Rimavská Sobota a chlapsky dodržia slovo. Tým prispejú nielen ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale pomôžu vytvoriť i nové pracovné príležitosti v stavebných organizáciách okresu a po ukončení aj pri prevádzkovaní škôl.

  Už teraz si dovoľujem poďakovať za aktívne riešenie úloh spojených s rozvojom okresu Rimavská Sobota dvom ministerstvám, a to Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

  Prítomným ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Slovo má pán poslanec Anton Juriš a pripraví sa pán poslanec Michal Benčík.

 • Ďakujem za udelené slovo. Moja interpelácia smeruje na ministra hospodárstva pána Duckého. Viem, že v rámci riadenia ministerstva hospodárstva je len malá časť náplne práce ochrana spotrebiteľa, ale pre občana kupujúceho spotrebný tovar sú to veľmi dôležité aspekty spokojnosti. Mám na mysli konkrétne neporiadok v zálohovaní a spätnom výkupe vratných obalov, najmä fliaš zo skla i z plastikových materiálov. Sú tu rôzne praktiky obchodu, ktorými komplikujú plynulý výkup zálohovaných fliaš. Napríklad vydávajú lístočky s pečiatkou obchodu a zálohovanú fľašu môžete vrátiť len v tom istom obchode. Napríklad cestujem do Košíc, kúpim si malinovku, musím ísť späť do Bratislavy, aby som ju mohol vrátiť, alebo niesť ju prázdnu do Bratislavy. Samozrejme, že to komplikuje život. Sú aj rozličné ceny za taký istý obal v rozličných obchodoch. Keď ho chcete vrátiť, dali ste zálohu 4 Sk, ale vykúpia vám ju za 1 Sk. Samozrejme, že rozdiel si necháva obchodník. Niektorí to robia dokonca úplne vedome. Napíšu ceduľu: "Fľaše u nás nekúpené vykupujeme len po 1 Sk."

  Tento neuspokojivý stav v obaloch má niekoľko dôsledkov. Je to v prvom rade nespokojnosť ľudí. Oberajú ich o peniažky, čiže nie sú to zálohované peniaze, ale doslova majú z toho kšeft. Veľmi mnoho obalov končí na smetisku, čím si plníme naše skládky, ale na druhej strane je potrebná zase výroba nových obalov a tým aj zdroje energie, a to znečisťuje naše životné prostredie. Moje otázka znie, ako bude túto situáciu riešiť ministerstvo hospodárstva, a chcel by som aj termín vyriešenia tejto nepriaznivej situácie.

  Druhá interpelácia smeruje na ministra vnútra pána Hudeka. Často cestujem autom, a ako spomínal nedávno pán Moric, že na našich cestách nie je všetko v poriadku, k tomu sa úplne pripájam. Pozorujem veľmi agresívny spôsob jazdy najmä vodičov rýchlych, nových, moderných automobilov. Podľa mojich odhadov na diaľnici, keď idem 90-kilometrovou rýchlosťou, len tak švihnú okolo mňa, určite 180 aj 200-kilometrovou rýchlosťou. Nie je to nejaký zdroj na doplnenie štátnych financií? A pritom je to skutočne nebezpečné, a koľko nehôd sa stáva.

  Druhá záležitosť ohľadom ciest je to, že veľmi veľa dopravných tabúľ, značení popri cestách je prestrieľaných strelnými zbraňami. Čiže v tomto prípade vodiči alebo ľudia, ktorí sedia v aute, za jazdy strieľajú a majú cvičnú strelnicu na našich cestách. Je pochopiteľné, že je to veľmi nebezpečné aj pre niektorých iných účastníkov cestnej premávky alebo ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkosti. Nehovorím, že takíto umelci strieľajú aj po zveri z jazdiacich áut popri cestách. Čiže otázka znie, čo spravilo ministerstvo vnútra na zlepšenie tohto nepriaznivého stavu a bezpečnosť občanov na cestách Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Benčík z SDĽ. Pripraví sa pán poslanec Ľudovít Černák z DÚ.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister Baco,

  v zmysle § 80 ústavy si dovoľujem obrátiť sa na vás a požiadať o vykonanie opatrení zameraných na účinnejšiu ochranu pôdneho fondu. Je všeobecne známe, že v dôsledku spoločensko-ekonomického rozvoja aj v Slovenskej republike ubúda pôdny fond. Na obyvateľa pripadá sotva 0,28 ha ornej pôdy. Aj preto príslušné právne normy, konkrétne zákon číslo 307/1992 Zb., vládne nariadenie číslo 19/1993 Z. z. vymedzujú zásady a podmienky vyňatia z pôdneho fondu tak, aby sa zabezpečila jeho racionálna ochrana.

  S uznaním konštatujem, že ministerstvo pôdohospodárstva ako ústredný orgán štátnej správy podľa mne dostupných poznatkov dbá v tomto smere o zachovanie litery zákona. Viaceré orgány špecializovanej, ale aj všeobecnej štátnej správy však v rozhodovaní o vyňatí pôdneho fondu často postupujú benevolentne, účelovo a v rozpore so zákonom.

  Na vašom ministerstve pod číslom 6694 je vedený prípad, ktorý ste skúmali v rámci mimoodvolacieho konania a správne ste zrušili rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach a Obvodného úradu v Leviciach, referátu regionálneho rozvoja úseku poľnohospodárstva, ktoré sa týkalo vyňatia pôdneho fondu na výstavbu skládky v Kalnej nad Hronom. Napriek tomu, že výstavba skládky zaberá 16,6 ha kvalitnej ornej pôdy, obvodný úrad, aby vyšiel v ústrety investorovi, vyňal a spoplatnil len 3,24 ha a uznal účelovú rebonifikáciu. A tieto veľmi výhodné poplatky investor doteraz ani neuhradil. V danom prípade ide o niekoľko desiatok miliónov Sk.

  Uvedomujem si, že vyňatá hodnota pôdneho fondu sa nedá peňažne vyjadriť, ale benevolentnosť pri vymeriavaní a vymáhaní stanovených poplatkov nie je v súlade s verejným záujmom a je príkrym porušovaním platných právnych noriem. Odporúčam, vážený pán minister, doviesť tento konkrétny prípad do úspešného konca tak, aby sa správne stanovili poplatky a trvalo sa na ich úhrade, aj keď ide sčasti o zahraničného investora, a zároveň vykonať opatrenia, aby príslušné orgány štátnej správy, mám na mysli obvodné a okresné úrady, na úseku ochrany pôdneho fondu postupovali dôsledne v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Černák. Neuvádzam už ďalšieho, pretože sa blíži termín ukončenia rokovania, len by som chcel upozorniť, že ešte na konci vystúpi predseda výboru pán Tkáč s informáciou o postupe zajtra.

  Prosím, slovo má pán poslanec Černák.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené členky a členovia slovenskej vlády,

  mám jednu interpeláciu a jednu pripomienku v zmysle § 91 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Moja interpelácia je namierená na pána podpredsedu vlády a ministra financií Sergeja Kozlíka.

  Vážený pán podpredseda vlády, jedným z najväčších problémov, ktorý v súčasnosti trápi podnikateľov a najmä živnostníkov, je nutnosť zaviesť registračné pokladnice. Podľa platných právnych noriem a najmä vyhlášky ministerstva financií číslo 55/1994 o povinnej evidencii tržieb už od 1. 1. 1995 boli predajcovia a živnostníci povinní ich zaviesť, ale na základe nie veľmi šikovnej novely zákona nebudú sankcie uplatňované do 31. 6. 1995. Teda všetkým, ktorí nebudú mať registračné pokladnice, od 1. 7. hrozí postih minimálne stotisíc Sk, až do milióna Sk. Perspektíva veľmi hrozivá najmä pre tých, ktorí podnikajú na hranici ekonomického prežitia.

  O tom, koľko bankrotov hrozí, o tom, aký je skutočný stav v podnikateľskom sektore, sa už popísalo mnoho. Podnikatelia upozorňovali na kritickú situáciu apelmi, organizovali protestné zhromaždenia v Žiari nad Hronom, v Lučenci, v Spišskej Novej Vsi, a viedli ich vo veľmi korektnom duchu, snažili sa o dialóg s vládou a o spoluprácu pri náprave. Žiaľ, vláda zostala hluchá a termín 1. 7. 1995 sa nezadržateľne blíži. Preto vás žiadam, vážený pán podpredseda vlády, aby ste zvážili tvrdý dosah uvedenej vyhlášky nielen na podnikateľov a živnostníkov, ale spätne aj na slovenskú ekonomiku. Podľa údajov bolo na Slovensku k 31. 3. 1995 nainštalovaných asi 4 500 registračných pokladníc. To znamená, že do 30. 6. je potrebné nakúpiť, inštalovať, oživiť a zaškoliť ďalších približne 220 000 registračných pokladníc.

  Myslím si, že dnes je každému úplne jasné, že od 1. júla toľko pokladníc v predajniach a v prevádzkach služieb nebude. Ako argument stačí jeden príklad. Ak si číslo 220 000 podelíme počtom dní do 1. júla, dostaneme cifru 4 000. To znamená, že 4 000 pokladní treba za jeden deň nakúpiť, rozviesť, zaktivizovať, zaučiť personál a podobne. A to i pri počte niekoľkých desiatok distribučných firiem je skutočne nereálne. Nakoniec svedčia o tom aj výroky samotných zástupcov distribučných firiem v tlači minulý týždeň. Eventuálny nákup zo zahraničia je nielen nápor na slovenské devízové rezervy, ale je v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády, ktoré hovorí o podpore domácej výroby a domácich výrobcov.

  Po konzultáciách s Úniou živnostníkov, podnikateľov a roľníkov navrhujem, aby Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo dodatok, resp. novelizovalo vyhlášku číslo 55, ktorá by obsahovala harmonogram zavádzania registračných pokladníc, prípadne aby zvolilo iný legislatívne vhodný postup tak, aby k 1. júlu 1995 bola povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou platná pre všetky podnikateľské subjekty, kde mesačný obrat presahuje milión korún. To je denná tržba okolo 40 000 až 50 000 korún. Len na porovnanie uvádzam, že do tohto okruhu padnú všetky väčšie predajne v každom, aj menšom meste, ba dokonca aj stredné predajne na väčších dedinách.

  Zároveň navrhujem, aby od 1. júla 1996 bola povinnosť evidovať tržbu elektronickou pokladnicou pre všetky ostatné podnikateľské subjekty, pre ktoré to zo zákona vyplýva.

  A po tretie navrhujem, aby od povinnosti viesť evidenciu tržieb elektronickou registračnou pokladňou boli oslobodené prevádzky, kde mesačný obrat nepresahuje 100 000 korún, predovšetkým drobní podnikatelia, holiči, kaderníčky, oprava obuvi. Tí, ktorí z vás sa pokúšajú dať sa v centre mesta ostrihať, alebo si dať opraviť topánky, pochopia, že toto podnikanie je na hranici prežitia a pokladnica by ich zložila.

  Zavedením tohto harmonogramu sa poskytne primeraný čas nielen pre potenciálnych príjemcov pokladníc na ich prípravu, ale predovšetkým pre domácich výrobcov, aby mohli nabehnúť na výrobu našich vlastných domácich pokladníc cenovo podstatne prístupnejších. Preto v závere svojej interpelácie ešte raz prosím pána podpredsedu vlády a ministra Kozlíka, aby zvážil, aký je stav, aby v tomto nehľadal politiku, aby vecne rozhodol. Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, mám ešte jednu pripomienku. Pôvodne som neplánoval vystúpiť, ale keď som na schodoch stretol riaditeľa Slovpapu, ktorý som ako minister hospodárstva považoval za jeden z najlepších slovenských podnikov, a keď mi tento riaditeľ povedal, že dve hodiny sedel v kancelárii pána podpredsedu Ľuptáka, a on ho neprijal, poslal ho preč a povedal mu, že už je rozhodnuté, chcem interpelovať v zmysle privatizácie. Potom, ako sme si vypočuli odpovede ako poslanci, ako môžeme interpelovať otázky privatizácie? Ak budeme interpelovať vládu, premiér nám povie tak, ako nám odpovedal teraz, že to nie je v pôsobnosti vlády, a jednou vetou nás odbaví. Ak chceme položiť otázku v zmysle odseku 2, tá sa týka len ústredných orgánov štátnej správy, a Fond národného majetku nie je ústredným orgánom štátnej správy. Tu prítomní zástupcovia Národnej rady mi to skontrolovali pred 10 minútami. Prakticky nemáme vplyv na to, aby sme sa mohli ozvať ako poslanci Národnej rady na privatizáciu. A preto využívam jednu jedinú formu, a to je pripomienka v zmysle § 92 ods. 1 zákona číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku, ktorá dáva poslancom možnosť pripomienkovať čokoľvek z hospodárskeho a sociálneho života, a preto sa pýtam.

  Slovpap, a. s., Bratislava, podnik, ktorý má 37-ročnú tradíciu, o ktorom tu mám podrobné poklady, ale nebudem vás tým zaťažovať, ktorý má 7 závodov po Slovensku, ktorý 60 % z ročného objemu v rozsahu 500 miliónov Sk predáva tovar slovenských výrobcov, kde bola založená akciová spoločnosť zamestnancov skutočne ukážkovo, 51 % manažment a 49 % skoro všetci zamestnanci firmy, a kde bol podaný podnet na privatizáciu, ešte v marci tohto roku Fond národného majetku vyzval predkladateľov, aby dali podklady na informačné memorandum do verejnej súťaže, bol pred týždňom sprivatizovaný. Bol sprivatizovaný tak, že len 24. marca sa v Republike objavila správa, že sa rokuje o priamom predaji. Táto zamestnanecká akciovka vôbec nebola zobraná do úvahy, hoci dala podnet. Zamestnancov nikto na rokovanie nepozval a rozhodnutie bolo urobené bez ohľadu na to, že tam mali žiadosť od 16. februára 1994.

  Len na informáciu uvádzam, že firma je taká úspešná, že vyplácala za vlaňajší rok 50 korún dividendy na akciu. Pre tých, ktorým to číslo nič nehovorí, uvediem, že VSŽ vyplácali 9 korún na akciu, fondy v priemere okolo 25 korún. Táto firma bola v priamom odpredaji odklepnutá firme SIKO. Je to spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú stopercentne vlastní jedna jediná fyzická osoba, ktorá má okrem nákupu hračiek v registri aj prevádzkovanie hracích automatov.

  Pýtam sa pána podpredsedu Ľuptáka a robotníckych poslancov, ktorých kontaktovali odborári, kde je vaše programové vyhlásenie, kde sú reči o čistote privatizácie, prečo ste ignorovali zamestnancov, prečo ste to priklepli človeku, ktorý prevádzkuje hracie automaty? Stotisíckorunová spoločnosť s ručením obmedzeným kúpila podnik tak, že skoro miliardovú hodnotu kúpila za 60 miliónov a prvú splátku zaplatí vo výške 6 miliónov korún. Priatelia, komu toto poslúži? Čo to robíte, preboha? Viem pochopiť, že nahráte niečo svojmu človeku, ale prečo to robíte tak okato, prečo ignorujete vlastné programové vyhlásenie, prečo pán podpredseda Ľupták, ty, ktorý nás tu všetkých poučuješ o tom, ako sme to pokazili, si nevypočul toho riaditeľa?

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, prerušujeme interpelácie vzhľadom na to, že máme rokovať do 19.00 hodiny.

  Ešte jedno stanovisko vám chce sprostredkovať predseda ústavnoprávneho výboru pán Tkáč cez faktickú poznámku, ale ešte predtým sa s faktickou poznámkou hlási podpredseda Národnej rady pán Ľupták.

 • Pán Černák, bolo by lepšie, keby ste sa starali radšej o seba, o Ľuptáka sa vy nestarajte.

 • Môžete si tlieskať, vy toho masla máte na hlave dosť. Ľupták sa nestará do privatizácie, to rozhodol fond a Ľupták o tom ani nevie. Tak prečo toto hovoríte? Nezavádzajte, prosím vás, starajte sa o seba, povedal som vám. Ak je vám ľúto, choďte za nimi.

 • Ďakujem. Vážení kolegovia, je skutočne čas, keď končíme. Už len informácia, ktorú chce predložiť predseda ústavnoprávneho výboru pán Tkáč. Prosím, pán predseda, máte slovo.

 • Šum v sále.

 • Informoval som vás, že končíme o 19.00 hodine a že pán Tkáč ešte vystúpi.

 • Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia,

  prosím vás, keby ste mi venovali pozornosť. Hovorím teraz aj v mene alebo z poverenia ústavnoprávneho výboru. Dnes sme mali v podstate dve kolá rokovania o návrhu ústavného zákona o konflikte záujmov. Pred niekoľkými minútami vám rozdali materiály. Je to dodatok k tlači 108. To je stanovisko všetkých výborov. Na rokovaní ústavnoprávneho výboru sme zjednocovali stanoviská jednotlivých výborov podľa rokovacieho poriadku. Vzhľadom na to, že sú tam veci, ktoré v podstate zjednocujú aj navrhovateľov a sú podkladom pre vaše zajtrajšie rozhodovanie, odporúčame za ústavnoprávny výbor, keby sa schôdza Národnej rady mohla začať zajtra o 10.00 hodine, aby ráno vznikol priestor pre poslanecké kluby, aby si mohli ešte kolektívne analyzovať tie dodatky, ktoré sme v ústavnoprávnom výbore pripravili. Bolo by to potom priechodnejšie a bola by možnosť na úrovni poslaneckých klubov zaujať kolektívne stanovisko k týmto dodatkom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, na zajtra je ešte 14 interpelácií. Tie budú nasledovať v zmysle dohody po prerokovaní bodu, ktorý pôjde ako prvý - o rozpore záujmov.

  Vážené kolegyne a kolegovia, prajem vám dobrý večer.