• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  keďže prvý bod má byť hlasovanie, prosím, aby sme sa hneď prezentovali.

  Ďakujem. Prezentovalo sa 97 poslancov.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní prerušenej siedmej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Kým pristúpime k dokončeniu hlasovania o bode 6, najskôr sa s faktickou poznámkou hlási pán podpredseda Andel.

 • Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia,

  dnes je tomu 76 rokov, čo tragickou smrťou zahynul veľký syn slovenského národa generál Štefánik, človek, ktorý položil nové základy nášho smerovania. Preto by som vás prosil, aby sme si pamiatku tohto veľkého vedca i politika uctili minútou ticha.

  Ďakujem.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hornáček.

 • Vážený pán predseda, dovoľte, aby som vám oznámil, že budem hlasovať náhradnou hlasovacou kartou číslo 6.

 • Číslo 6? To znamená, že piati pred vami tiež majú náhradné karty a nazahlásili sa? Alebo je to prvá?

  Pani poslankyňa Lazarová.

 • Pán predseda, tiež budem hlasovať náhradnou kartou číslo 5.

 • Ďakujem. Takže to je všetko.

  Páni poslanci, panie poslankyne, rokovanie siedmej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme včera prerušili pred hlasovaním o vládnom návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat. Dohodli sme sa, že budeme pokračovať hneď hlasovaním.

  Najskôr pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch. Prosím pána poslanca Rosivala, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a jej výsledkov.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  navrhujem hlasovať jedným hlasovaním en bloc o tých bodoch spoločnej správy, ktoré som navrhol prijať hlasovaním en bloc, okrem bodov 11 a 41, ktoré navrhol pán poslanec Pokorný vyňať na osobitné hlasovanie. Navrhujem, aby sme prijali nasledujúce body spoločnej správy: 1, 4, 6, 7, 9, 10 § 4 písm. l), 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56 a 57.

  Odporúčam, aby sme uvedené body prijali.

 • Počuli ste pána spoločného spravodajcu. Nadiktoval nám body zo spoločnej správy, o ktorých by sme mali hlasovať spoločne, a pán spravodajca navrhuje, aby sme ich prijali.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 104 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že body spoločnej správy, tak ako ich predniesol pán spoločný spravodajca, sme prijali.

 • Ďalej páni poslanci Pokorný a Sečánsky navrhli niektoré body vyňať na osobitné hlasovanie. Sú to body: 2, 3, 5, 12, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 40, 52, 55 a 58. Tieto body sa vynímajú zo spoločného hlasovania.

 • Šum v sále.

 • Ospravedlňujem sa, ale čítal som body, ktoré sa vynímajú zo spoločného hlasovania, nie o ktorých budeme hlasovať.

 • Ale, pán spoločný spravodajca, o bode 27 sme už hlasovali, aj o bode 34 sme už hlasovali. Vy ste ich uviedli v predošlom hlasovaní, to znamená, že sme ich prijali.

 • Áno, ospravedlňujem sa, o týchto bodoch už nebudeme hlasovať.

 • Čiže bod 27 a 34 treba vyčiarknuť. Áno?

 • Áno. O uvedených bodoch navrhujem hlasovať osobitne.

 • Takže budeme hlasovať teraz samostatne o bode 2?

 • Nie, pán predseda, teraz som len oznámil body, ktoré navrhujem vyňať, a ďalej odporúčam hlasovať jedným hlasovaním o ďalšej skupine bodov.

  Odporúčam, aby sme jedným hlasovaním hlasovali o týchto bodoch spoločnej správy: 8, 10 § 4 písm. m), 14, 18, 25, 32, 33, 35, 51 a 59. Všetky tieto body odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o bodoch 8, 10 § 4 písm. m), 14, 18, 25, 32, 33, 35, 51 a 59 en bloc s návrhom neprijať ich.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovali 3 poslanci. Proti návrhu hlasovalo 101 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Takže tieto body zo spoločnej správy, ako ich prečítal pán spoločný spravodajca, sme neschválili.

 • Ďalej navrhujem osobitné hlasovanie o dotknutých bodoch spoločnej správy. Pán poslanec Pokorný navrhol bod 11 spoločnej správy neprijať. Pri hlasovaní o bode 11 spoločnej správy navrhujem tento bod prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bode 11 spoločnej správy. Pán spravodajca ho navrhuje prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 98 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento pozmeňovací návrh sme prijali.

 • Ďalej navrhujem hlasovať o bode 41 spoločnej správy. Bod 41 navrhujem prijať.

 • Hlasujeme o bode 41 spoločnej správy. Trošku sme to pomiešali, pretože vždy sa hlasuje o spoločnej správe a potom o pozmeňovacích a doplňovacích poslaneckých návrhoch.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán spravodajca navrhuje tento bod prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 102 poslancov. Proti návrhu hlasovali 9 poslanci. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme prijali.

 • Zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie boli vyňaté body 26, 30, 40 a 58. Budeme o nich hlasovať osobitne. Bod 26 spoločnej správy navrhujem prijať.

 • Takže hlasujeme o bode 26 spoločnej správy s návrhom na prijatie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 93 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme prijali bod 26 spoločnej správy.

 • Ďalej navrhujem hlasovanie o bode 30 spoločnej správy. Podľa spoločného názoru výboru pre pôdohospodárstvo odporúčam tento bod neprijať.

 • Hlasujeme o bode 30 spoločnej správy. Pán spravodajca navrhuje tento bod neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 21 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže bod 30 spoločnej správy sme neprijali.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode 40 spoločnej správy. Navrhujem tento bod neprijať vzhľadom na to, že sme prijali bod 41.

 • Bod 41 sme už prijali, preto pán spoločný spravodajca odporúča bod 40 neprijať. Takže hlasujeme o bode 40 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 14 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 83 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme tento bod spoločnej správy neprijali.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode 58 spoločnej správy. Bod 58 odporúčam neprijať.

  Predseda NR SR I. Gašparovič.

  Hlasujeme o bode 58 spoločnej správy s návrhom neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 15 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 81 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme tento bod spoločnej správy neprijali.

 • Pán poslanec Sečánsky navrhol na osobitné hlasovanie viaceré body. Z navrhovaných bodov sme o bodoch 30 a 40 spoločnej správy už rozhodli pri hlasovaní o návrhoch pána poslanca Pokorného. O ostatných bodoch budeme hlasovať osobitne. Bod 2 spoločnej správy odporúčam neprijať.

 • Preto, lebo pôvodné znenie slova "živočíšny" je vhodnejšie. Čiže bod 2 odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 15 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže bod 2 spoločnej správy sme neprijali.

 • Bod 3 spoločnej správy odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o bode 3 spoločnej správy s návrhom neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 41 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento bod spoločnej správy sme neprijali.

 • Bod 5 spoločnej správy odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o bode 5 spoločnej správy s odporúčaním pána spravodajcu tento bod prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 101 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže bod 5 spoločnej správy sme prijali.

 • Ďalej nasleduje bod 12. Tento bod odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o bode 12 s odporúčaním pána spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 31 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Takže sme tento návrh neprijali.

 • Nasleduje hlasovanie o bode číslo 17. Vzhľadom na presnejšiu formuláciu poslanca Novotného, ktorá odznie, navrhujem tento bod neprijať.

 • Takže hlasujeme o bode 17 s návrhom pána spoločného spravodajcu neprijať ho.

 • Pán poslanec Novotný svoju presnejšiu formuláciu predniesol v rozprave. Budeme o nej hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 12 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 89 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Takže sme bod 17 spoločnej správy neprijali.

 • Bod číslo 21 spoločnej správy odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o bode číslo 21 spoločnej správy s odporúčaním neprijať ho. Ústavnoprávny výbor tam navrhoval...

 • Ústavnoprávny výbor nerobil rozdiel medzi slovami "chovanie" a "držanie", ktoré sú však rozdielne, preto nie je vhodné prijať legislatívnu skratku navrhnutú ústavnoprávnym výborom. Slová "chovanie" a "držanie" majú dva rôzne významy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 21 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Bod 21 spoločnej správy sme neprijali.

 • Ďalej nasleduje hlasovanie o bode číslo 22 spoločnej správy. Odporúčam tento bod neprijať.

 • Hlasujeme o bode číslo 22 spoločnej správy s návrhom neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 15 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 75 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže bod 22 sme neprijali.

 • Bod 27 navrhujem v hlasovaní prijať. Pardon. Ospravedlňujem sa. Hlasujeme o bode 28. Tento bod odporúčam neprijať, pretože sme už prijali bod 29 s presnejšou dikciou.

 • Prosím, hlasujeme. Spravodajca odporúča bod 28 neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 6 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 91 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme bod 28 spoločnej správy neprijali.

 • Ďalej je na hlasovanie zaradený bod 30, ale o tomto bode nie je potrebné hlasovať, pretože sme sa k tomuto bodu vyjadrili pri návrhu pána poslanca Pokorného. Preto nasleduje hlasovanie o bode 31. Skôr ako pristúpime k hlasovaniu, prosím, aby sme si všetci v spoločnej správe opravili slovo "ekologickým" na správne slovo "etologickým". V tomto prípade je preklep, omyl. Odporúčam, aby sme tento bod neprijali.

 • Hlasujeme o bode 31 spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca navrhuje neprijať tento bod.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 10 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 80 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Bod 31 spoločnej správy sme neprijali.

 • Hlasovanie o nasledujúcom bode 36 dávam na úvahu poslancom. Ide o § 23 navrhovaného zákona a v podstate ide o skutočnosť, či zviera zverené do útulku zostáva majetkom pôvodného vlastníka najmenej 21 dní, alebo dlhšie obdobie ako 21 dní. Na túto skutočnosť boli rôzne názory. Niektorí experti považujú 21 dní za dostatočný čas, iní za príliš krátky čas na stratu vlastníctva. Preto nechávam na zváženie poslancov hlasovanie za, alebo proti.

 • Pán spoločný spravodajca, páni poslanci teraz nevedia, za čo budú hlasovať, či za 21, alebo za niečo iné. Treba im vysvetliť, že ak budú hlasovať za bod 36, čo bude platiť.

 • Ak budú hlasovať za bod 36, vypustia sa z § 23 odseky 2 a 3 a vypustí sa text: "Túlavé zviera zverené do útulku pre zvieratá musí byť držané k dispozícii vlastníka najmenej 21 dní. Po uplynutí tejto lehoty držiteľ zvieraťa sa stáva jeho vlastníkom." Ak hlasujeme za návrh v bode 36, hlasujeme za vypustenie tohto odseku z § 23 a hlasujeme za to, aby pôvodný vlastník zvieraťa nestratil svoje zviera v 21. deň pobytu zvieraťa v útulku.

 • Takže vieme, o čom budeme hlasovať. Ak budeme hlasovať za bod 36, majiteľ zviera stratí, ak budeme hlasovať proti, ostane mu.

 • Ak budeme hlasovať za bod 36, majiteľ zvieraťa nestratí svoje zviera 21. deň jeho pobytu v útulku. Bude majiteľom dlhší čas. Ide o túlavé zviera umiestnené v útulku.

 • Dobre. Pán poslanec Miklušičák.

 • Chcem len doplniť vysvetlenie pána predkladateľa, že v prípade, že by sme to neprijali, útulky by vlastne museli držať zviera, kým by nezahynulo prirodzenou smrťou, pokiaľ by sa neprihlásil majiteľ. Preto to treba ponechať.

 • Áno, pán poslanec, ale keď mám nejakého drahého psa a stratí sa mi a dozviem sa o ňom až 22. deň, tak ho stratím tiež.

 • Ak ho máte riadne zaregistrovaného, má známku, podľa tej známky ho do 21 dní určite nájdu.

 • A čo keď som na služobnej ceste?

 • V takom prípade navrhnite inú lehotu.

 • Rozpravu k tomuto bodu sme skončili. Prosím, pán spoločný spravodajca dal na našu úvahu, aby sme o tom hlasovali tak, alebo onak.

  Pán poslanec Pokorný, ale už žiadne vysvetľovanie, pochopili sme.

 • Chcel som vysvetliť a podporiť pána spoločného spravodajcu. Práve ja som navrhoval prijať bod 58 písm. g). Vyhláška o útulkoch by toto riešila a nenastali by problémy, o ktorých sme hovorili.

 • Ráta sa s tým, že vyhláška sa vydá. Prosím, hlasujeme o bode číslo 36 spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca vám dáva na vlastnú úvahu. Počuli ste vysvetlenie za a proti.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Bod 36 sme prijali.

 • O bode 40, ktorý nasleduje, sme už rozhodli v hlasovaniach o návrhoch pána poslanca Pokorného.

  Preto nasleduje hlasovanie o bode 52 spoločnej správy. Bod 52 odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o bode číslo 52 spoločnej správy s návrhom spoločného spravodajcu tento bod prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 109 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže bod 58 spoločnej správy sme prijali.

 • Posledný bod je bod 55. Tento bod odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o bode 55 spoločnej správy s návrhom prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme prijali aj tento posledný bod spoločnej správy.

 • V ďalšej časti budeme hlasovať osobitne o jednotlivých návrhoch pánov poslancov, ktoré odzneli v rozprave.

  Ako prvá vystúpila v rozprave pani poslankyňa Lazarová. Jej prvý pozmeňovací návrh doplňoval § 6 ods. 1 textom "vyblokovanie vedomia pri usmrtení hydiny nie je nevyhnutné". Návrh odporúčam prijať.

 • Takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pani poslankyne Lazarovej k § 6 odsek 1. Spoločný spravodajca ho navrhuje prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňovací návrh sme prijali.

 • Druhý návrh smeroval k § 24 ods. 2, kde navrhla doplniť text "pokiaľ nie sú chránené medzinárodnými konvenciami". Návrh odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa. Hlasujeme o druhom pozmeňovacom návrhu pani poslankyne Lazarovej s odporúčaním pána spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 13 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento pozmeňovací návrh sme neprijali.

 • Tretí návrh pani poslankyne Lazarovej sa dotýka § 28 ods. 1, kde za slovo "zvieratách" navrhuje vložiť slová "a chov laboratórnych zvierat". Tento návrh odporúčam prijať. Dovoľujem si ešte pripomenúť, že v rámci hlasovania en bloc sme prijali bod 46, ktorý pani poslankyňa svojím návrhom ďalej dopĺňa. Odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o treťom návrhu pani poslankyne Lazarovej, ktorý sa týka § 28 ods. 1. Spravodajca ho navrhuje prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 95 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Prijali sme aj tento pozmeňovací návrh.

 • Vo svojom štvrtom návrhu pani poslankyňa navrhla v § 28 ods. 2 písm. c) vypustiť. Návrh odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o ďalšom návrhu pani poslankyne Lazarovej, ktorá navrhuje v § 28 ods. 2 písm. c) vypustiť. Spravodajca navrhuje prijať tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 101 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme prijali aj tento návrh.

 • Vo svojom poslednom návrhu pani poslankyňa navrhuje doplniť § 32 písm. a) tak, že navrhuje vložiť text "s výnimkou chránených živočíchov". Tento návrh neodporúčam prijať, pretože chránené živočíchy sú predmetom inej právnej úpravy v osobitnom zákone.

 • Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme. Návrh pani poslankyne Lazarovej spravodajca odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 10 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 75 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Posledný návrh sme neschválili.

 • Ako ďalší vystúpil v rozprave pán poslanec Švec. Jeho prvý návrh na zmenu § 24 ods. 1 navrhujem neprijať, pretože sme už prijali návrh pani poslankyne Lazarovej, ktorý riešil túto problematiku. Preto navrhujem o tomto návrhu nehlasovať.

  Druhým návrhom pána poslanca Šveca bolo doplniť § 27 ods. e). Tento návrh bol už splnený prijatím bodu 43 spoločnej správy, a preto tiež nie je potrebné o ňom hlasovať.

  Tretí návrh pána poslanca sa dotýka § 27 písmena d). Navrhuje doplnenie slov "je v súlade s podmienkami správnej laboratórnej praxe". Návrh odporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme. Návrh pána spravodajcu je prijať tento návrh pána poslanca Šveca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov. Za návrh hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňovací návrh sme prijali.

 • Štvrtá pripomienka pána poslanca smerovala k § 28 ods. 2 písm. c). Tento návrh sa tiež vyriešil prijatím pripomienky pani poslankyne Lazarovej.

  Piaty návrh pána poslanca Šveca sa dotýka § 31, v ktorom navrhuje vložiť nový odsek a) znenia: "udeľuje a odníma oprávnenie (akreditáciu) na chov laboratórnych zvierat". Návrh odporúčam prijať.

 • Budeme sa prezentovať a hneď hlasovať. Pán spoločný spravodajca navrhuje prijať pozmeňovací návrh pána poslanca Šveca k § 31.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme tento návrh pána poslanca Šveca prijali.

 • To bol predposledný návrh. Posledný návrh pána poslanca Šveca znie: v § 35 doplniť nové písmeno u) v znení "chová laboratórne zvieratá". Vzhľadom na prijatie zmeny v § 28 odporúčam tento jeho návrh prijať.

 • Budeme hneď hlasovať. Pán spoločný spravodajca navrhuje prijať pozmeňovací návrh pána poslanca Šveca. Ide o § 35 s doplnením nového písmena u).

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 93 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže tento návrh sme prijali.

 • Tretím účastníkom rozpravy bol pán poslanec Novotný. Odporúčam všetky jeho návrhy schváliť a hlasovať o nich jedným hlasovaním. Ide o návrhy, s ktorými sa stotožnil aj gestorský výbor pre pôdohospodárstvo.

  Návrhy sa týkajú § 6 ods. 1, kde slová "vyblokovaní vedomia" sa majú nahradiť slovami "zbavení vedomia" a túto zmenu vykonať vo všetkých nadväzujúcich ustanoveniach.

  Ďalej sa týkajú § 5 ods. 1 písm. d), kde na koniec ustanovenia sa vložia slová "a deratizácii". A napokon § 15 ods. 1, kde sa vypúšťa posledná veta vládneho návrhu a navrhuje sa zaradiť text "prítomnosť osoby ani zbavenie vedomia sa pri usmrtení jatočných zvierat určených na vlastnú spotrebu chovateľa nevyžaduje". Text pokračuje: "Chovateľ je povinný mať k dispozícii pre naliehavé situácie nástroj a pomôcky spôsobujúce zbavenie vedomia a vykrvenia." A ďalej v tomto § 15 ods. 1 sa v prvej vete slovo "zabitie" má nahradiť slovom "usmrtenie". Slová "všeobecnú konzumáciu" žiada pán poslanec nahradiť slovami "verejnú konzumáciu". Odporúčam, aby sme hlasovali en bloc a tieto návrhy prijali.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme en bloc o týchto návrhoch pána poslanca Novotného s odporúčaním pána spoločného spravodajcu prijať ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 112 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme prijali všetky pozmeňovacie návrhy pána poslanca Novotného.

 • Ďalej v rozprave vystúpil pán poslanec Pokorný. Jeho prvému návrhu na osobitné hlasovanie sme vyhoveli pri hlasovaní o bodoch spoločnej správy. Ďalej navrhol v § 17 vypustiť slová "nad rozsah uznaných plemenných znakov" a ďalšie slová "z dôvodu osobitného záujmu významného pre zvieratá". Návrh odporúčam neprijať, pretože sa domnievam, že táto problematika je dostatočne pokrytá vo vládnom návrhu zákona.

 • Prosím, hlasujme o prvom návrhu pána poslanca Pokorného s návrhom neprijať jeho pozmeňovací návrh týkajúci sa § 17.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 15 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže tento pozmeňovací návrh neprešiel.

 • Ďalší návrh poslanca Pokorného sa týka zmeny v odseku 1 § 33. Navrhuje vložiť nový text: "Okresné veterinárne správy ustanovujú na výkon inšpektorov ochrany zvierat i z radov spôsobilých občanov a vymedzia im rozsah ich oprávnení." Neodporúčam prijať, pretože navrhovaná zmena by bola v rozpore s ďalšími ustanoveniami citovaného paragrafu, ktorý definuje spôsobilých občanov. Navrhujem neprijať tento návrh.

 • Môžeme hlasovať. Pán spoločný spravodajca navrhuje neprijať pozmeňovací návrh pána poslanca Pokorného týkajúci sa § 23 ods. 1 s novým textom.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 9 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 79 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Takže sme tento návrh na zmenu neprijali.

 • Ďalšou vystupujúcou bola pani poslankyňa Rusnáková. Navrhla 11 pripomienok. K § 3 ods. 2 písm. b) návrh odporúčam neprijať vzhľadom na to, že návrh je odôvodňovaný najmä vo vzťahu k hydine, čo sa už vyriešilo prijatím pozmeňovacieho návrhu. Navrhujem neprijať.

 • Budeme hlasovať o návrhoch pani poslankyne Rusnákovej. Pán spoločný spravodajca navrhuje prvý návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovali 3 poslanci. Proti návrhu hlasovalo 89 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže prvý pozmeňovací návrh pani poslankyne neprešiel.

 • Jej ďalší návrh sa týkal § 5 písm. g). Tento návrh tiež odporúčam neprijať.

 • Pani poslankyňa Rusnáková sa hlási.

 • Pán predsedajúci, chcem oznámiť, že sťahujem návrhy číslo 4 a číslo 8, pretože sú tam alternatívne, a deviaty návrh je formulovaný lepšie.

 • Pán spoločný spravodajca, budeme hlasovať o návrhoch pani poslankyne bez bodov 4 a 8.

 • Tretí návrh, ktorý navrhuje v § 5 ods. 2 zaviesť termín "kŕmne zviera", odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme teda o návrhu pani poslankyne Rusnákovej k § 5 ods. 2 s návrhom pána spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 9 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 91 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh neprešiel.

 • V piatej pripomienke pani poslankyne sa v § 7 navrhuje vymeniť pojem "divé zviera" na pojem "voľne žijúci živočích". Odporúčam návrh neprijať.

 • Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňovacom návrhu k § 7 ods. 1. Pán spoločný spravodajca ho navrhuje neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov. Za návrh hlasovalo 7 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 84 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Takže sme neprijali ani tento návrh.

 • V šiestom návrhu pani poslankyne sa navrhuje zmena § 7 ods. 3. Navrhuje sa nové znenie "Ustanovenie ods. 2 sa nevzťahuje na chov a držbu osobitne chránených živočíchov." Tento návrh odporúčam prijať.

 • Prosím, hlasujme o ďalšom návrhu pani poslankyne Rusnákovej k § 7 ods. 3, kde navrhuje zmenu znenia. Pán spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 49 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme neprijali ani tento pozmeňovací návrh.

 • Siedmy návrh odporúča doplniť § 10 o slová "a v areáli jeho výskytu". Návrh odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o ďalšom pozmeňovacom návrhu pani poslankyne Rusnákovej k § 10. Spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 40 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňovací návrh sme neprijali.

 • Deviata pripomienka smeruje k § 16. Navrhuje zaradiť nový odsek 4 tohto znenia: "Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na chov a držbu osobitne chránených živočíchov." Odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o ďalšom návrhu pani poslankyne s odporúčaním pána spoločného spravodajcu prijať ho. Nehlasovali sme o takomto istom návrhu pani poslankyne Lazarovej?

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 51 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Tento návrh neprešiel.

 • Desiaty návrh pani poslankyne hovorí o vyradení § 20. Návrh odporúčam neprijať.

 • Prosím, hlasujme o ďalšom návrhu s odporúčaním pána spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 13 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 85 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňovací návrh sme neprijali.

 • Posledný návrh poslankyne Rusnákovej je doplniť § 34 ods. 2 o nový text: "V prípade, ktorý neznesie odklad, je poverený pracovník oprávnený vykonať opatrenie priamo." Odporúčam návrh prijať.

 • Prosím, hlasujme o poslednom návrhu pani poslankyne Rusnákovej s odporúčaním spoločného spravodajcu prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 46 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme neprijali ani tento pozmeňovací návrh.

 • V rozprave ďalej vystúpil pán predseda Národnej rady a do § 6 navrhol zaradiť slová "podľa možnosti". Odporúčam tento návrh neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán poslanec navrhol tento návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 39 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Tento pozmeňovací návrh neprešiel.

 • Posledný v rozprave som vystúpil ja ako spoločný spravodajca a navrhol som doplniť § 5 ods. 2 písm. c) o slová "s výnimkou tlmenia nebezpečných nákaz". Návrh odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o návrhu pána spoločného spravodajcu. Odporúča tento návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme schválili.

 • Tým sme vyčerpali všetky pozmeňovacie návrhy zo spoločnej správy i návrhy, ktoré odzneli v rozprave. Prosím preto, pán predseda, o hlasovanie o zákone ako celku v znení prijatých zmien a doplnkov.

 • Ďakujem, pán spravodajca. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o tomto zákone ako celku so schválenými pripomienkami a doplnkami.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán spravodajca odporúča zákon prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 105 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat.

 • Ďakujem pekne za spoluprácu, pán spravodajca.

 • Vážený pán predseda,

  dovoľte mi na záver poďakovať všetkým, ktorí priamo a nepriamo prispeli k tvorbe tohto zákona, kolegyniam a kolegom poslancom, všetkým pracovníkom aktivistických ochranárskych organizácií, pracovníkom ministerstva pôdohospodárstva, Národnej rady, všetkým ďakujem za pomoc, ktorú poskytli pri vypracúvaní tohto zložitého zákona. Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Filkus.

 • Dovoľte mi povedať najmä preto, že nebýva zvykom, že pripomienky z pléna vlastne vytvoria zákon, že toto bol klasický príklad toho, keď plénum skutočne zákon vytvorilo. To, samozrejme, nie je atak na ministra pôdohospodárstva. Chvalabohu, som strašne rád, že ten zákon teraz existuje, ale keď ste si všimli, tak sme tu vytvorili celkom nový zákon v porovnaní s jeho podkladom. Čiže aj tento prístup stojí za to, aby sme si ho povšimli.

 • Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní.

  Ď a l š í m bodom programu je

  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1994.

  Podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky najmenej raz do roka správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

  Správu ste dostali ako tlač 105. Máte k nej rozdanú aj spoločnú správu o výsledkoch prerokovania vo výboroch Národnej rady spolu s návrhom na uznesenie ako tlač 105a.

  Správu uvedie, tak ako sme to schválili pri programe, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pán Štefan Balejík. Prosím pána predsedu, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predseda, vážená vláda, vážené dámy, vážení páni poslanci,

  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonával svoju činnosť v zmysle ústavného zákona číslo 460/1992 Zb., podľa článku 60 až 63 ústavy, ako aj v zmysle zákona číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Úrad je štátnym orgánom, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom. Najvyšší kontrolný úrad bol konštituovaný v polovici roku 1993 a rok predchádzajúci, teda rok 1994, môžeme hodnotiť ako rok ucelenej práce Najvyššieho kontrolného úradu pri plnení úloh vychádzajúcich zo zákona a z potrieb našej spoločnosti.

  V roku 1994 ukončili pracovníci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky celkove 132 kontrolných akcií. Ich výsledky sú zahrnuté a zhrnuté a zovšeobecnené v predloženej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 1994. Výsledky sme zhrnuli a usporiadali do štyroch samostatných častí, čím sme sledovali vyjadriť komplexný a objektívny rozsah činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 1994. Bol to rok netypický, pretože v priebehu roka došlo k dvom výmenám ústavných činiteľov Najvyššieho kontrolného úradu, čo poznamenalo výsledky práce Najvyššieho kontrolného úradu.

  V prvej časti správy sú vykázané výsledky pri zabezpečovaní kontrolnej činnosti zameranej na získanie podkladov na vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1993 podľa § 5 ods. 1 zákona číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.

  Výsledky kontrol všeobecne poukázali na nedostatky disciplinárneho charakteru a priestupky administratívneho charakteru na strane jednej, no na strane druhej sa zistili aj nedostatky závažného charakteru, a to tak v rezortoch, štátnych úradoch, ako aj v iných podriadených organizáciách.

  Kontrolné zistenia a nálezy potvrdzujú stále značný rozsah nedostatkov v evidencii a realizácii rozpočtových opatrení, ale aj v časovom a účelovom čerpaní a použití rozpočtových prostriedkov, čím dochádzalo k porušovaniu či nedodržiavaniu záväzných pravidiel upravujúcich rozpočtové hospodárenie. Tieto nedostatky boli zistené najmä v oblastiach verejného obstarávania tovarov, služieb a verejných prác, obstarávania hmotného a nehmotného majetku a financovania zhodnotenia hmotného majetku, v poskytovaní príspevkov zo štátneho rozpočtu a dotácií občianskym združeniam a fyzickým a právnickým osobám, v uplatňovaní a dodržiavaní úsporných opatrení vlády Slovenskej republiky, ako aj vo vedení účtovníctva.

  V druhej časti sú vyhodnotené výsledky vybraných kontrol, ktoré vykonal Najvyšší kontrolný úrad na základe podnetov v priebehu I. polroku 1994. Boli to napríklad kontrola dodržiavania zákona číslo 194/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady číslo 68/1992 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v oblasti verejných súťaží, kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu, verejných súťaží, verejných dražieb, použitia dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých obciam.

  V tretej časti sú zahrnuté výsledky kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré vychádzali z plánu kontrolnej činnosti v II. polroku 1994, schváleného orgánmi Najvyššieho kontrolného úradu. Musím podotknúť, že za I. polrok plán kontrolnej činnosti na Najvyššom kontrolnom úrade nebol vypracovaný. V tejto kapitole alebo v tejto časti sú zahrnuté najmä tieto oblasti: kontrola hospodárenia s účelovými prostriedkami štátneho rozpočtu v roku 1994, kontrola plnenia opatrení vyplývajúcich z prevzatia majetku po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, kontrola dodržiavania zákonných postupov pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa zákona číslo 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, kontrola výkonu a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov, ktorých účastníkom je štát v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, kontrola aplikácie nového daňového systému vo vybraných daňových a colných úradoch.

  Vo štvrtej časti sú uvedené výsledky kontrol realizovaných nad rámec zamerania kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu v II. polroku 1994 najmä na základe podania a rôznych oznámení. Pri tejto príležitosti chcem uviesť na správnu mieru deklarovanie nálezov, uvedené v správe o vykonaných kontrolách.

  V správach sa uvádza takmer pri všetkých zisteniach ako neoprávnené použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Takáto deklarácia obstojí, ale len voči príslušným pravidlám a predpisom, a možno ich zahrnúť do kategórie disciplinárnych porušení, či medzi priestupky administratívneho charakteru. Uvediem príklad. Ak subjekt kontrolovaný v rámci rozpočtovej kapitoly nakúpi materiál potrebný na prevádzku a svoju činnosť a prekročí tým príslušnú rozpočtovú položku, pričom inú položku má nevyčerpanú, potom je to priestupok disciplinárneho charakteru, pretože nebol vopred vyžiadaný a schválený súhlas na zmenu prevodu týchto prostriedkov z účtu na účet od správcu štátneho rozpočtu, t.j. od Ministerstva financií Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov. Ide teda o dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.

  Tieto pojmy sa často zamieňajú a pri absencii objektívneho posudzovania jednotlivých prípadov sa neoprávnene kriminalizujú najmä v masmédiách. Vo väčšine prípadov ide o disciplinárne priestupky alebo priestupky administratívneho charakteru a tie treba riešiť buď úpravou pravidiel, alebo legislatívnych predpisov, alebo disciplinárnym postihom. Teda nejde o premárnené finančné prostriedky, alebo nebodaj o rozkradnuté, ako sa často účelovo interpretuje.

  Samozrejme, toto neplatí paušálne o všetkých zisteniach. Najvyšší kontrolný úrad sa vo svojej ďalšej činnosti bude touto vecou zaoberať a v budúcnosti bude zrozumiteľnejšie deklarovať kontrolné zistenia, či ide o prípady disciplinárneho charakteru, alebo o veci trestného charakteru tak, aby sa nemohli tieto zistenia účelovo zneužívať, ako to bolo doposiaľ.

  Záverom možno konštatovať, že výsledky kontrol za rok 1994 poukazujú na nedostatky, ktoré sa nemuseli vyskytovať, ale poukazujú aj na nehospodárne či neefektívne nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu, kde často je príčinou absencia zodpovednosti za hospodárenie, absencia pravidelnej kontrolnej činnosti rezortov a štátnych úradov a v neposlednom rade aj disciplinované dodržiavanie rozpočtových pravidiel a vnútorných pravidiel jednotlivých orgánov. Porušovali sa aj ďalšie právne predpisy, napríklad zákon o účtovníctve najmä v tom, že sa účtovné veci neviedli tak, ako ukladá zákon, takisto zákon o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác.

  Zákon o verejnom obstarávaní číslo 263/1993 Z. z. je žiaduce analyzovať na súčasné podmienky a potreby a niektoré jeho časti novelizovať. Ustanovenie § 16 zákona číslo 39/1993 Z. z. neumožňuje Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky zverejňovať výsledky kontrolnej činnosti. Túto zásadu dodržiavame. Žiaľ, nestalo sa tak v prípade tejto správy, ktorú médiá mali skôr, ako sa prerokúvala vo výboroch Národnej rady, kde sme požadovali vylúčiť masmédiá z prerokúvania v zmysle zákona. Myslím, že sú veci, ktoré by sa nemali medializovať skôr, ako ich prerokuje parlament, ktorý má právo rozhodnúť, čo sa zverejní, a čo sa nezverejní.

  Správu prerokovali vo výboroch Národnej rady, kde okrem dvoch výborov bol výsledok priaznivý. Pri prerokúvaní boli vznesené voči Najvyššiemu kontrolnému orgánu doplňovacie námety, ktoré po schválení parlamentom bude Najvyšší kontrolný úrad akceptovať v primeranej forme a rozsahu.

  Na záver: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým kontrolným orgánom. Má a bude mať eminentný záujem vo svojej činnosti pravdivo, nezávisle a objektívne vykonávať kontrolnú činnosť v duchu zákona číslo 39/1993 Z. z. a informovať o svojich zisteniach zákonodarcu, t. j. parlament.

  Ďakujem za vypočutie.

 • Ďakujem aj ja pánu predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu. Teraz by som prosil spoločnú spravodajkyňu výborov pani poslankyňu Máriu Bartošíkovú, aby podala správu o výsledku prerokovania vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu predkladá minimálne jedenkrát ročne Najvyšší kontrolný úrad Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 62 Ústavy Slovenskej republiky a na základe § 5 ods. 3 zákona číslo 39 z roku 1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 216 z 20. marca 1995 pridelil túto správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru do 27. apríla 1995. Zároveň určil výbor pre financie, rozpočet a menu, aby skoordinoval stanoviská jednotlivých výborov k tejto správe.

  Všetky výbory, ktorým správa bola pridelená, ju prerokovali v určenom termíne. Správu vzalo na vedomie osem výborov, a to: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú správu a národností, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že predložená správa nezodpovedá požiadavkám upraveným v § 13 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Uznesenie k predmetnej správe neprijal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, lebo podľa § 44 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Počet členov výboru je 12, prítomných bolo 7, za návrh uznesenia hlasovali 5, proti nehlasoval nikto, zdržali sa 2 poslanci.

  Osem výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré správu prerokovali a vzali na vedomie, tiež odporučilo Národnej rade Slovenskej republiky, aby správu vzala na vedomie. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vrátiť predmetnú správu Najvyššiemu kontrolnému úradu na dopracovanie tak, aby bola správou o výsledku činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok, a nie za iné obdobie.

  V prijatých uzneseniach výbory uplatnili niektoré požiadavky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody odporučil požiadať vládu Slovenskej republiky o prehĺbenie kontroly dodržiavania zákonných postupov pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa zákona číslo 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu požiadal predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, aby predložil výboru: a) do 1. októbra 1995 správu o výsledkoch trestnoprávneho konania jednotlivých prípadov uvedených v správe, b) do 31. 5. 1995 protokoly o poskytnutých daňových a colných úľavách v roku 1993 podľa jednotlivých subjektov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport požiadal Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby podali výboru informáciu o prijatých opatreniach súvisiacich so skutočnosťami uvedenými v správe Najvyššieho kontrolného úradu a o rozpise rozpočtu na rok 1995.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie odporučil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu iniciovať v zmysle článku 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky novelizáciu zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade a zmenu novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 60/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v § 11 ods. 2 citovaného zákona, ustanovenia, ktoré súvisia s postavením Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ďalej v oblasti jeho financovania a hospodárenia a požiadať Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky o predkladanie takejto správy dvakrát ročne.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni. Vážení páni poslanci, panie poslankyne, do rozpravy som dostal päť písomných prihlášok. Otváram rozpravu, ale ako prvá sa hlási pani ministerka Keltošová. Pán poslanec Roman, zapísal som vás do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som sa tiež vyjadrila k predmetnej správe. Som rada, že pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu konštatoval už predo mnou, že niektoré údaje predtým, ako boli prerokované vo výboroch, boli už realizované a zbytočne kriminalizované. Z titulu svojej funkcie chcela by som uviesť niektoré nepresnosti v správe, pričom by som požiadala pána predsedu, aby sa tieto nepresnosti v správe opravili.

  Konkrétne ku konštatovaniu na strane 4: V kapitole ministerstva práce sa nad rámec platných predpisov vyplatili mzdové prostriedky v sume 507 tisís Sk. Musím uviesť, že ani v protokole Najvyššieho kontrolného úradu z 18. marca minulého roku táto suma nikde nie je uvedená. Takže to je prvá nepresnosť a žiadala by som urobiť následne kontrolu, ako sa vlastne táto suma do predmetnej správy dostala. Tvrdím, že na ministerstve tieto mzdové prostriedky neboli vyplatené.

  Konštatovanie na strane 3, ktoré sa dotýka odmien za rok 1993, je z môjho pohľadu len veľmi všeobecné, uvádzajú sa tam viaceré rezorty a na záver sa konštatuje, že bol porušený zákon číslo 120/1993 Z. z. Takisto by som žiadala o vysvetlenie, v čom bol tento zákon porušený, a v prípade, ak tento zákon porušený nebol, o čom som takisto presvedčená, aby toto konštatovanie bolo zo správy vyňaté.

  Ďalší skreslený údaj je takisto na strane 4, týka sa nákupov tovarov a v súvislosti s tým nedodržiavania uznesenia vlády číslo 757 z roku 1993. Tieto nákupy vo výške 1,837 miliónov Sk sú kryté výnimkou ministerstva financií. Aj keď sa tu konštatuje, že tieto výnimky, ktoré boli udeľované dodatočne, sú v rozpore s disciplinárnym poriadkom, máme o tom na ministerstve doklady, že bol daný písomný predbežný súhlas ministra a potom podľa skutočnej výšky nákupov tieto boli zahrnuté do výnimky. Okrem toho podľa našich zistení v tejto celkovej sume 1,837 sú zahrnuté aj prípady nákupov, na ktoré sa uznesenie vlády 757 z roku 1993 vôbec nevzťahovalo.

  Takisto v správe pod bodom číslo 8 na strane 18 je konštatovanie podľa mňa prinajmenšom skreslené. Tam sa hovorí o kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest. Kontrola mala byť vykonaná Najvyšším kontrolným úradom, hovorím mala byť vykonaná, na Okresnom úrade práce Bratislava-vidiek v štyroch neštátnych subjektoch. Túto kontrolu vykonali naši kontrolóri z ministerstva spolu s kontrolou príslušného Okresného úradu práce Bratislava-vidiek. Táto kontrola dopadla tak, že zo štyroch firiem, ktoré boli vytypované, boli zistené priebežné nedostatky u dvoch. Pokiaľ ide o uzavreté dohody, tieto boli predĺžené a platia dodnes. Čiže ani v tomto prípade nejde o presný údaj, pretože tie dohody naďalej platia, a tak nedošlo k neoprávnenému čerpaniu prostriedkov, ako sa uvádza v správe. To je teda ďalší nepresný údaj, o ktorom hovorím.

  Pokiaľ ide o neoprávnené čerpanie prostriedkov na SUPM vo výške 5 500 000 Sk, uvádzali sme to pri firme, ktorá pracuje v okrese Bratislava-vidiek, počas našej kontroly vykonanej v dňoch 7. až 21. apríla 1993. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu bola vykonaná v čase od 13. júna do 8. júla 1994, ale v tom čase sa už celý tento spor riešil súdnou cestou a bolo to uvedené aj pri výkone kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Čiže nejde tu o neoprávnené čerpanie, ide o riešenie spätného vymáhania súdnou cestou, čo sme zabezpečili v podstate rok predtým, ako Najvyšší kontrolný úrad na kontrolu nastúpil. Preto by som poprosila znova zvážiť tieto časti správy a dovolila by som si požiadať pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu o ich prehodnotenie. Všetky podkladové materiály sa nachádzajú u nás v rezorte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani ministerka. Do rozpravy sa podľa písomných prihlášok prihlásil pán Dušan Slobodník.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  štylizácia bodov správy týkajúcich sa ministerstva kultúry nasvedčuje tomu, že sa táto kontrola vykonávaná po 14. marci 1994 a pred decembrom 1994 zamerala na to, aby výsledky boli pre predchádzajúcu vládu Vladimíra Mečiara čo najnepriaznivejšie. Zdôrazňujem, konalo sa to v období apríl až november 1994, pred nástupom nového vedenia Najvyššieho kontrolného úradu. Nevinné veci sa preklasifikovali, ako to tu aj odznelo. Všetky vlády totiž nakupovali pre ministerstvá štandardné vozidlá používané ministrami všetkých vlád - BMW. Môžem predložiť dôkaz, že aj vtedajší premiér pán Čarnogurský nakúpil 25 vozidiel BMW pre členov vlády, čo je však samozrejmé, čo nechcem nijako akosi spochybňovať, alebo očierňovať. Jednoducho to bola norma. Ale v tejto správe sa už takáto vec povýšila takmer na zločin. Nijaké mercedesy, nijaké rolls-royce či volvá sa nekupovali. Výber sa robil centrálne. V správe sa z toho, že sa nekonala individuálna verejná obchodná súťaž, urobilo neoprávnené použitie rozpočtových prostriedkov, čo sa expressis verbis vysvetľuje v kapitole ministerstva školstva a vedy, kde sa nedodržanie predpisov vo verejnom obstarávaní priamo hodnotí ako neoprávnené použitie rozpočtových prostriedkov. Našťastie, opakujem, pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu tu tieto veci vysvetlil. Urobil rozdiel medzi disciplinárnymi nedotiahnutosťami a medzi niečím iným a horším.

  Primerane k tomu využili niektorí novinári tieto hyperbolizované výroky, ktoré sa dostali do správy, na škandalizovanie ministerstva, no a najmä ministra. Údajne to vysielala aj Slobodná Európa.

  Ešte nesprávnejšie a neopodstatnenejšie sa mi vidia formulácie o voľnej úvahe. Bola povolená rozhodnutím ministra financií na špeciálne úlohy, ktoré rieši ministerstvo kultúry pri podpore kultúrnych aktivít. Začnem z toho, že kontrolórka pri osobnom rozhovore pred troma dňami, vôbec pri prvom stretnutí medzi kontrolórkou a kontrolovaným, vyhlásila, že peniaze z voľnej úvahy sa využili v čase, keď štát mal dlh 30 miliárd. Ponechávam bokom tendenčné odhadnutie výšky štátneho dlhu, ale do kompetencie pracovníčky Najvyššieho kontrolného úradu asi sotva patrí argumentovanie domnelým či sčasti domnelým štátnym dlhom. Zdôrazňujem, že voľná úvaha sa používala striktne v zhode s predpismi, pod prísnou kontrolou ekonomického oddelenia ministerstva kultúry, že sa používala na podporu amatérskych i profesionálnych umeleckých telies, na podporu vydavateľských, výtvarných, filmových, divadelných aktivít, skrátka na podporu slovenskej kultúry. Nechcem vás unúvať výpočtom, mám to k dispozícii, lebo som si to prozreteľne zobral, konkrétnych aktivít, rozdeľovaných objektívne, nie podľa bratislavsko-centristických, či nedajbože straníckych kritérií.

  Mám aj vyjadrenia ekonomických pracovníkov ministerstva kultúry na požiadavky kontrolujúcej osoby z Najvyššieho kontrolného úradu. Pani kontrolórka, ako povedala, akceptovala len časť, ostatné zamietla podľa toho, čo pokladala za vhodné. Podľa nej sa rozpočtové prostriedky použili vo viacerých prípadoch nehospodárne, neúčelne a dokonca neefektívne. Všetky tieto hodnotenia sú globálne a neopodstatnené, kontrolórka ex post nemôže vynášať úsudky vymykajúce sa z roviny exaktnosti a úsudky vrcholne subjektívne. Spochybňovať rozhodnutia ministra takýmito subjektívnymi hodnotiacimi úsudkami nemalo nijaké odôvodnenie, najmä keď ide o kategóriu voľná úvaha, ktorá poskytuje priestor na individuálne rozhodnutia.

  V požiadavkách kontrolórky sa napríklad pri hodnotení zájazdu umeleckého súboru do cudziny vyskytli aj slová "aká bola efektívnosť využitia peňazí", čo takisto je konštatovanie nenáležité v súvislosti s kultúrou, kde sa efektívnosť nedá hodnotiť, aspoň nie vždy, získanou finančnou protihodnotou.

  Najväčšmi ma však zaráža fakt, že na tieto, eufemisticky povedané, jednostranné závery som nemal možnosť reagovať. Protokol dosiaľ nepoznám, vzali ho na vedomie iné osoby. Podľa kontrolórky ona konala správne, nemala povinnosť zoznámiť s nimi človeka, ktorého sa jej subjektívne závery týkali a o ktorom tvrdila, že konal neúčelne, nehospodárne a neoprávnene. Podľa mňa je takéto rozhodnutie kontrolórky nesprávne. Kontrolórka takto mohla hovoriť v období do novembra 1994, keď istý podpredseda vlády pravidelne po zasadnutí vlády atakoval to či ono mečiarovské ministerstvo. Mimochodom, ani on nespochybnil činnosť predchádzajúceho ministra či ministerstva kultúry, čo je tiež paradoxom vo vzťahu k záverom kontrolórky.

  To je hlavný dôvod, prečo sa nazdávam, že správa Najvyššieho kontrolného úradu by sa mala dopracovať a objektivizovať. Objektivizovať, to znamená nie využiť terajšiu politickú konšteláciu a zmeniť znamienka mínus na znamienka plus alebo naopak, ale aby sa tam skutočne dostali fakty, a nie subjektívne názory osoby poverenej touto kontrolou.

  A ešte niečo. Správa Najvyššieho kontrolného úradu je za rok 1994, tak to hovorí aj nadpis. Za rok 1993 predložil Najvyšší kontrolný úrad správu parlamentu v polovici minulého roku. Štátny rozpočet za rok 1993 bol uzavretý, ale v správe za rok 1994 sa vôbec, ale vôbec neskúma rok 1994. Preto si myslím, že správa by sa mala dopracovať a objektivizovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu predsedovi Slobodníkovi. Ďalej sa s faktickou poznámkou hlási pán poslanec Dzurinda.

 • Ďakujem, pán predseda. Len celkom krátko by som chcel vysvetliť azda jedno nedorozumenie. Ide o to, pán poslanec Slobodník, že ste konštatovali, že Čarnogurský tiež nakupoval automobily. Ide však v podstate o niečo iné. Teraz nejde o to, či boli vtedy automobily, alebo ich bolo málo, alebo neboli žiadne, ale ide o to, že správa nekritizuje nákup automobilov, ale kritizuje porušovanie nariadení vlády, prinajmenšom dvoch nariadení, a to nariadenia o verejnom obstarávaní, správa uvádza aj číslo 219 z roku 1992, a potom ďalšie nariadenie, ktorým bolo sledované držať deficit štátneho rozpočtu na uzde. Tu je meritum veci, teda nie, že sa nakupovali automobily, ale že sa porušovali nariadenia vlády Slovenskej republiky. A za Čarnogurského sa nariadenia vlády neporušovali.

 • Ďakujem. Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Ľubo Roman. Pripraví sa pán poslanec Ásványi.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni,

  pôvodne som nechcel vystúpiť, lebo som vystúpil vo výbore a protestoval som proti správe Najvyššieho kontrolného úradu. Protestoval som ako minister, pretože tú správu som dostal a je od začiatku do konca nepravdivá. Je tendenčná, upozorňoval som na to kontrolné orgány, pretože keď hovoríme o nákupe áut, tie boli naozaj hospodárne. Okrem toho to nenakupovalo ministerstvo, na to je zriadený osobitný útvar.

  Podal som správu ešte predsedovi Najvyššiemu kontrolnému úradu pánu Olejovi a v ten deň, keď, bohužiaľ, bol odvolaný, sme sa tu dohodli, že to už dáme konečne do poriadku, pretože pracovníci Najvyššieho kontrolného úradu nebrali moje pripomienky do úvahy. Použitie voľnej úvahy ministra má trošku iné pravidlá, ako je stavanie nejakej stavby. Efektívnosť využitia týchto vecí sa nedá merať na koruny, ale morálne. Na to neboli ochotní pracovníci Najvyššieho kontrolného úradu pristúpiť. Prekročenie voľnej úvahy ministra bolo povolené ministerstvom financií a vládou. Doklad na to je. Jediné sporné je tam zariadenie kancelárie štátneho tajomníka, ale to je skôr morálna otázka ako účtovná, pretože vyúčtovaná bola správne, či tam teda použiť sprchovací kút, alebo nie. To je už otázka zariadenia tej kancelárie.

  Verejné obstarávanie techniky, najmä výpočtovej, sa urobilo trošku iným spôsobom. Naozaj apelujem na všetkých, aby sa zákon o verejnom obstarávaní novelizoval, pretože nemá spoločný výklad. Na základe tohto nespoločného výkladu sa používali rozličné metódy a tým vlastne prišlo k tomu rozporu.

  Nebol som veľmi rád, že rokovanie výboru bolo neverejné. Možno už vtedy, ak by bolo bývalo verejné, by počuli môj názor, ktorý som povedal vo výbore pre kultúru. Správa je totiž koncipovaná trošku tak, ako keby sa tam peniaze ukradli. A to nie je pravda. Je pravda, že som voľnú úvahu ministra nepoužíval, ale z veľmi praktického dôvodu, pretože sa blížili voľby, aby ma nikto neobvinil, že som používal voľnú úvahu ministra na volebnú kampaň. To je všetko. Ale voľnú úvahu minister kultúry musí mať, pretože je veľa aktivít, ktoré sa vytvoria počas roka, a vyúčtovanie voľných aktivít na ministerstve kultúry, ktoré boli podpísané, boli všetky v poriadku. Ja som to osobne kontroloval. Nepolitizujme tieto veci, ale pozerajme sa na to objektívne. Som objektívny človek, a práve preto vás prosím, pán predseda, ako som vás poprosil vo výbore pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, aby sa táto správa objektivizovala a prepracovala.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Romanovi. Ďalej sa prihlásil pán poslanec Ásványi.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, vážená Národná rada,

  správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 1994 odhaľuje praktiká v hospodárení a chápanie zodpovednosti za výkon funkcie na najvyšších orgánoch exekutívy a na ich výkonných orgánoch štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií. Najvyšší kontrolný úrad, ako sme počuli, správu zostavil na základe výsledkov kontrol vykonaných od júla 1993 do júna roku 1994, rátajúc do toho aj stanovisko k hospodáreniu jednotlivých kapitol na celý rok 1993. Výsledky sú prekvapujúce, svedčia o nezodpovednom prístupe, nepripravenosti na funkciu, tiež o svojvôli. Správu Najvyššieho kontrolného úradu beriem za autentickú. Prečo by sa inak dostala do všetkých výborov a toľko ľudí by sa ňou tak vážne zapodievalo?

  Neskúmal som a zatiaľ nie je rozhodujúce, kto bol v tom čase ministrom, vedúcim ústredného orgánu. Predpisy sa týkajú každého vo funkcii. Ale jedno je isté, že nemali sa tam dostať, lebo neboli schopní na výkon funkcie, alebo si namýšľali, že v tej funkcii môžu robiť čokoľvek, alebo mali zlých nezodpovedných poradcov, spolupracovníkov. Ich mená musia byť zaujímavé pre Generálnu prokuratúru, kam Najvyšší kontrolný úrad viaceré zistenia odstúpil na došetrenie a doriešenie. Aj ďalšie zistenia porušenia zákona, finančného predpisu, svojvoľneho konania podľa tézy "voľná úvaha ministra", ako to označuje Najvyšší kontrolný úrad v materiáli, musia byť posúdené. Nemôže sa stať, že niektorí zo zodpovedných za zistené nedostatky sa znovu dostanú do tej istej alebo podobnej funkcie.

  Môžu zostať bez vyvodenia dôsledkov za svojvoľné prekračovanie rozpočtu výdavkov, alebo jeho opaku - zadržanie účelovo rozpočtovaných prostriedkov, obstarávanie opomenutím verejnej súťaže, vedomé porušovanie mzdových predpisov a prekračovanie limitov, vyplácanie nezdôvodnených odmien za mnoho stotisíc korún, zriaďovanie investičného majetku z prostriedkov rozpočtovaných na neinvestičné ciele atď.? Takéto zistenia sa v politicky vyspelých štátoch stanú "gatemi" a znamenajú koniec kariéry alebo aspoň koniec výkonu funkcie.

  Neviem, ktorý konkrétny prípad je najvhodnejší na demonštrovanie spoločenskej škodlivosti a nezodpovedného nakladania so štátnym majetkom. V rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nezákonne vyplatili 507 tisíc odmien, v rezorte školstva 2 800 tisíc korún neoprávnene na odstupné pre 61 pracovníkov, v rezorte kultúry nad povolené prekročenie 16 miliónov korún poskytli ďalších 26 miliónov korún príspevkov občianskym združeniam, kultúrnym telesám, ale i fyzickým osobám, v rezorte pôdohospodárstva všetci pracovníci dostávali 25-percentný príplatok preto, že nepodnikajú, agrokomplex bol dotovaný čiastkou 158 miliónov korún v rozpore s uznesením vlády. Prípadov je neúrekom, nebudem ich ďalej vymenúvať. Mali sme možnosť všetky spoznať z materiálu. Verejnosť ich všetky nebude poznať.

  Dotknem sa však ešte jednej kapitoly - Všeobecnej pokladničnej správy. Za rok 1993 nesplnila príjmy o 8 miliárd korún v dôsledku výpadku dane z príjmov právnických osôb o 12 miliárd korún. Celkové daňové príjmy boli negatívne ovplyvnené poskytnutými daňovými úľavami, odpustením pokút a penále v celkovej sume 2 608 miliónov korún. Výbor pre financie a rozpočet vyžiadal a dostal od Najvyššieho kontrolného úradu protokol o kontrole v tejto oblasti, vykonanej v II. polroku 1994 pri skúmaní aplikácie nového daňového systému. Vedúci pracovníci ministerstva financií v I. polroku 1994 odpustili na daniach 2 128 miliónov korún, na penáloch, pokutách a odvodoch 55 miliónov korún. Odpúšťali aj daňové úrady, aj daňové riaditeľstvá. Sú prípady, keď daňový úrad a daňové riaditeľstvo nepodporili žiadosť, dokonca aj vedúca odboru ministerstva financií bola proti pre nesplnenie okolnosti, napriek tomu štátny tajomník alebo aj minister financií odpustil daň alebo pokutu - penále. Namiesto rozhodnutia v správnom konaní na odpustenie stačí list ministerstva financií, často bez pečiatky alebo podpisu, dátumu alebo čísla. A nešlo o malé čiastky. Podniku, ktorý dlhoval na nepriamych daniach 398 miliónov korún, z 500 tisíc korún predpísanej pokuty ministerstvo financií odpustilo 250 tisíc. Inému z predpisu 1 536 tisíc korún bolo odpustené zaplatenie čiastky 1 240 tisíc korún listom bez čísla, dátumu, pečiatky a podpisom druhého muža ministerstva financií. Existuje aj čiastka odpustenia 793 milión korún, odpustenie viazané na dostavbu vodného diela Gabčíkovo, inde na oslavy SNP.

  Nebolo to lepšie ani pri odpúšťaní cla. Výnimkou ministerstva financií môže byť oslobodený od zaplatenia cla dovoz pre zdravotníctvo, školstvo, humanitné organizácie, ekológiu. V kontrolovanom období na dovoz výrobnej technológie minister financií odpustil zaplatenie cla vo výške 20 270 tisíc korún, ale na zdravotnícku techniku z celkove požadovanej úľavy 40 miliónov korún bolo odpustených 21 300 tisíc korún. Ani ministerstvo vnútra nepochodilo s plným úspechom pri dovoze nového formátu cestovných dokladov a identifikačných kariet, keď sa chcelo vyrovnať s úrovňou vo vyspelých štátoch. Treba však konštatovať, že colná správa vystavovala riadne deklarované rozhodnutia o colnej úľave. V tejto benevolencii v odpúšťaní platieb v II. polroku 1994 nastal neuveriteľný obrat. Výnos bez čísla z 13. júna 1994 zainteresoval ministerstvo financií, daňovú a colnú správu na inkasovaní pokút, penále a odvodov. Za polrok činí takto získaný príjem 1 555 miliónov korún na voľné použitie inkasujúceho, samozrejme, sčasti aj na mzdy. Z týchto mimorozpočtových prostriedkov v rámci ministerstva financií a jeho organizácií použili na mzdy čiastku 223 miliónov korún a, div sa svete, vykázali úsporu rozpočtovaných prostriedkov na mzdy. Nepovažujem za morálnu túto priamu finančnú zainteresovanosť a obrat tej istej skupiny pracovníkov ma uvádza do rozpakov. Pýtam sa, či je správne takto inkasované čiastky ponechať na voľné použitie v rezorte bez zúčtovania s veľkým štátnym rozpočtom. Tam by mohli byť považované za prostriedky mimorozpočtové. Iné rezorty nemajú takú možnosť zlepšovania svojich potrieb. Príslušníci Policajného zboru sú zainteresovaní na vyinkasovaných pokutách za dopravné prostriedky?

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  k tomuto prerokúvanému materiálu nie je možné podávať pozmeňovacie návrhy. Napriek tomu Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu požiadal predsedu Najvyššieho kontrolného úradu o predloženie správy o výsledkoch trestnoprávneho konania v prípadoch uvedených v správe. Okrem toho by bolo žiaduce, aby terajšie vedenie ministerstva financií, daňovej a colnej správy, prekontrolovalo neodstúpené prípady z hľadiska osobného zavinenia a vyvodenia dôsledkov. Nestretávam sa s malými a strednými podnikateľmi, ktorí by sa chválili tým, že im boli odpustené daňové a colné predpisy a predpísané čiastky. Alebo je to výsada len pre tých väčších? Škoda, že tu nie je pán generálny prokurátor, ktorého som chcel poprosiť, aby sa vyjadril k obsahu správy a k podaniam, ktoré jeho úrad dostal od Najvyššieho kontrolného úradu.

  Na záver by som chcel vysloviť svoj názor, že keby podanie a prerokovanie tejto správy viedlo napríklad k zrušeniu Najvyššieho kontrolného úradu, bola by to pre našu spoločnosť katastrofa.

  Ďakujem za trpezlivosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Chcem vás upozorniť, že pán generálny prokurátor, aj keby tu bol, nemohol by sa k tomuto vyjadriť, pretože mu to nie je dovolené. Ďalej je prihlásený pán predseda Hofbauer.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  predložená správa, ktorú tu prerokúvame, dokumentuje činnosť Najvyššieho kontrolného úradu v priebehu roku 1994 na základe materiálov, ktoré mal k dispozícii. Vzhľadom na fakt, že v marci 1994 prišlo k zmene vlády a bezprostredne nato celého vedenia Najvyššieho kontrolného úradu, tento fakt sa plne a dôsledne premietol aj do činnosti Najvyššieho kontrolného úradu v minulom kalendárnom roku. Ťažisko vtedajšej činnosti sa zameralo, otvorene povedané, na škandalizovanie odstúpenej vlády, a to aj prostredníctvom členov vlády a masmédií. Z uvedenej správy sa prakticky nedalo dočítať nič o kontrolnej činnosti minuloročnej vlády premiéra Jozefa Moravčíka a celé ťažisko je vlastne zamerané len na obdobie január-marec odstúpenej vlády premiéra Mečiara.

  Túto správu náš výbor prerokoval, odporúčal ju na zaradenie do pléna, pretože ju považujeme za zaujímavý dokument svojej doby. Dovoľte mi niektoré pripomienky k faktom alebo údajom uvádzaným v tejto správe. Budem sa vyjadrovať, samozrejme, za rezort, za ktorý som mal zodpovednosť, to znamená dopravu, spoje a verejné práce.

  Na strane 8: ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác objednalo v Tlačovej agentúre v Bratislave inzerciu a čerpanie finančných prostriedkov bolo neefektívne a nehospodárne. Nie je mi známe, akým spôsobom sa to môže dokumentovať, pretože inzercia sa fakturuje a platí podľa platných taríf.

  Na strane 9: vyplatenie odmien sa realizovalo z účtu cudzích prostriedkov v roku 1994. To nezodpovedá skutočnosti.

  Ďalšia záležitosť: nákup automobilov v roku 1993 bol priamy, bez vyhlásenia verejnej súťaže. Presne tak, vážení priatelia, pretože to umožňuje nie nariadenie vlády, ale zákon o verejnom obstarávaní pri konkrétnej kúpe konkrétnych výrobkov. Nakoľko išlo o konkrétny automobil, ten mohol byť kúpený len cez konkrétneho výrobcu, ktorý bol k dispozícii.

  Takýmto spôsobom možno postupovať ďalej. Nechcem sa skutočne zaoberať každým riadkom. Na strane 29 sa uvádza, že kontrola zistila nedostatky v evidovaní a využívaní majetku a vysporiadaní finančných pohľadávok vzniknutých delimitáciou. Nie je mi známe, že v roku 1994 alebo v II. polroku 1993 by sa uskutočňovali delimitácie federálneho majetku, pretože tie sa realizovali v rokoch 1992 a v I. polroku 1993, a táto správa je za rok 1994, takže dochádza tu zrejme k nejakým účelovým mixážam.

  Z uvedených dôvodov konštatujem, že táto správa neposkytuje ani vecný a, domnievam sa, ani nie úplný obraz o kompetencii Najvyššieho kontrolného úradu za rok 1994, pričom nechcem tým dokumentovať, že chyby a nedostatky Najvyšší kontrolný úrad nemôže zistiť, nezistí a že takéto nedostatky nie sú. Nedostatky sa nevyskytujú tam, kde sa nič nerobí. Tam, kde sa robí, nedostatky sa vyskytujú, a Najvyšší kontrolný úrad je nato, aby ich objektívne v plnej šírke zistil a dokumentoval.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Ďalej je prihlásený poslanec Paška.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, milé poslankyne, vážení poslanci,

  rovnako ako väčšina z vás aj ja som si pozorne prečítal správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 1994. Napriek tomu, že ide o závažný materiál, neubránil som sa úsmevu pri čítaní jednej pasáže, ku ktorej by som sa mohol kvalifikovanejšie vyjadriť. Spomenul som si totiž na správu rádia Jerevan, ktorý vraj oznámil, že na Červenom námestí v Moskve rozdali 500 osobných áut. Potom nasledovalo dementi, že to nebolo v Moskve, ale v Leningrade, a že to nebolo 500 osobných áut, ale 50 bicyklov, a že ich nerozdali, ale ukradli.

  Milé dámy, vážení páni, na strane 5 ods. 2 správy, ktorú predložil Najvyšší kontrolný úrad, sa píše, že v kapitole Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky za účasti Ministerstva financií Slovenskej republiky sa nedodržali predpisy o verejnom obstarávaní a rozpočtovom hospodárení v súvislosti s nákupom dvoch motorových vozidiel. Vzhľadom na to, že ministerstvo školstva nadobudlo dve motorové vozidlá v cene po 1,6 milióna delimitáciou, opakujem delimitáciou, a to z Najvyššieho kontrolného úradu, a že uvedené vozidlá v skutočnosti kupoval Najvyšší kontrolný úrad (dostatok dokladov o tom sa nachádza tak na Najvyššom kontrolnom úrade, ako aj na ministerstve školstva), mala by nasledovať oprava, že za uvedené vozidlá bolo zaplatených 3,2 milióna Sk, a nie 3,6 ako sa v správe uvádza, a že predpisy o verejnom obstarávaní mohol porušiť jedine Najvyšší kontrolný úrad, a nie ministerstvo školstva.

  (Ako som sa pred chvíľou dozvedel, Generálna prokuratúra už údajne konštatovala, že predpisy pri nákupe uvedených vozidiel porušené neboli.)

  Milé dámy, vážení páni, v žiadnom prípade by som nechcel znižovať výsledky náročnej práce kontrolných orgánov, domnievam sa však, že keď Najvyšší kontrolný úrad predkladá Národnej rade taký závažný materiál, ako je správa o výsledkoch jeho kontrolnej činnosti, všetky skutočnosti, ktoré sú v ňom uvedené, by mali byť objektívne a nespochybniteľné. Vzhľadom na to, že v pasáži, ktorú som citoval, sú evidentné určité nepresnosti, odporúčal by som, aby Najvyšší kontrolný úrad predkladanú správu v záujme objektivity doplnil a spresnil skutočnosti, ktoré sú v správe povedané neúplne a skreslene.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Ďalej je prihlásený pán poslanec Andrejčák. Je to posledná prihláška.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  19. januára 1993 bol zákonom číslo 39/1993 Z. z. vytvorený Najvyšší kontrolný úrad. Za dva roky jeho činnosti vo vedení máme dnes už tretiu garnitúru. Pri istej zhovievavosti pripusťme, že v prvom roku činnosti bolo nutné Najvyšší kontrolný úrad personálne vytvoriť, materiálne a organizačne zabezpečiť a zladiť jeho činnosť. Úmyselne uvádzam organizačne zabezpečiť, lebo Najvyšší kontrolný úrad má niekoľkostupňovú štruktúru. Prežil som na vlastnej koži ako minister, koľko práce treba vynaložiť, aby novovytvorená zložitá organizačná štruktúra začala efektívne pracovať.

  Sústredenie a zaradenie ľudí na funkcie je len základom, na ktorom má začať vlastná organizácia práce. Definovať a zladiť právomoc, pôsobnosť, zodpovednosť, vytvoriť priestor na vzdelávanie aj na odborné zdokonaľovanie je v novej organizácii veľmi dôležitou, ale zároveň zložitou úlohou. Ak sme nemali šťastie pri tejto práci a do tejto organizácie sme nezískali ľudí so schopnosťou analyzovať zistený stav, nájsť skutočné príčiny zisteného stavu, ukázať nositeľov príčin a následkov, nemôžeme očakávať užitočný výsledok. Získame síce veľké množstvo faktov, číselných údajov, ale žiadna chyba sa tým neodstráni, ak nebudeme vedieť, čo, ako a kým opravovať.

  Okrem toho nepripravená kontrola často neschopnosťou posúdiť skutočný právny alebo iný normatívny stav iba legalizuje u kontrolovaného subjektu jeho chyby. Zároveň však personál kontrolovaného objektu veľmi presne pozná, čo sami neurobili, alebo urobili zle, a objektívne posúdi, čo kontrolný orgán vie, či pozná ich problematiku a čo si má myslieť o záveroch, ktoré vysloví. Tomuto záveru zodpovedá potom aj ochota alebo intenzita reakcie na záver kontroly.

  Môžete právom položiť otázku, prečo robím taký dlhý úvod. Je to otázka namieste. V správe mi chýba sebareflexia Najvyššieho kontrolného úradu, aj konkrétne vyhodnotenie dodržiavania zákona číslo 39/1993 Z. z. samotným Najvyšším kontrolným úradom, rezortmi aj ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Správa je z väčšej časti len popisom nájdených nedostatkov a často len všeobecným tvrdením, že je v rozpore so zákonom. Ak hľadáme, akým, to sa už v správe nedočítame. Po jej prečítaní som došiel k presvedčeniu, že autori niektorých kapitol sa považujú za perfektných odborníkov, ktorí všetko vedia lepšie ako ministri. Čo sa im nepáči, to spochybnia ako zlé. Pritom majú zistiť, či stav, ktorý popisujú, je v rozpore s normou, so zákonom, presne s ktorou. Svoje tvrdenie zdokumentujem dvoma príkladmi, samozrejme, z rezortu obrany.

  Na strane 27 správy sa konštatuje - citujem: "Materiáloví funkcionári Armády Slovenskej republiky evidovali materiál a techniku iba v nadobúdacích cenách, bez odpisovania v dôsledku jeho fyzického a morálneho opotrebenia." Je to pravda. Toto znenie však je dôkazom, že kontrolujúci absolútne nepozná situáciu v rezorte obrany, a dokonca ani nevie, čo sa v obrane s tým materiálom robí. Materiálový funkcionár totiž na generálnom štábe v materiálovej triede eviduje počet techniky alebo zbrojných systémov, alebo iných súprav, pri ktorých musí zabezpečiť plnú bojaschopnosť po celý čas zaradenia v armáde.

  Tak ako sa nesmie dopustiť ani mierne zníženie technickej pohotovosti lietadla, nemôže sa znižovať ani bojaschopnosť rádiolokátorov, rádiostaníc, tankov, diel a podobne. Zbraňové systémy sa nevyraďujú z výzbroje podľa odpisov ako sústruhy alebo autá, ale podľa bezpečnostnej situácie v regióne a ekonomických možností štátu. Preto rezort obrany svojimi materiálnymi orgánmi na generálnom štábe vedie odpisy len pri nehnuteľnostiach, a pri ostatných - bez ohľadu na stanovené odpisy pre civilný materiál - vyčleňuje prostriedky na udržanie bojaschopnosti podľa ich technického stavu. To je totiž najvyššie kritérium pre každú armádu sveta.

  Rovnako neodborné je aj tvrdenie na strane 27 - citujem: "Materiál a techniku v mnohých prípadoch skladovali tak, že bola vystavená poveternostným vplyvom a hrozilo nebezpečenstvo ich znehodnotenia." Koniec citátu. To je vlastne celý nedostatok, ktorý tam Najvyšší kontrolný úrad popísal. Toto tvrdenie podpísal človek, ktorý nepozná, alebo dokonca nie je ochotný poznať situáciu v rezorte, alebo nejaký nostalgický čechoslovakista či federalista, môžeme ho nazvať, ako chceme.

  Keď Slovensko vzniklo, naozaj nemalo betónové hangáre pre letectvo, nemá ich dodnes, ale ani nemienilo 1. januára nechať letectvo v zahraničí. Preto je neukryté, preto je bez betónových krytov. K 1. januáru Slovensko nemalo muničné sklady v potrebnom množstve, ale nemienilo nechať muníciu v zahraničí, ani ju strčiť do našich veľkých miest, pretože iba mestá nám ponúkali sklady. Tam by sme však ohrozili bezpečnosť obyvateľstva. Preto sme zložili muníciu vo vojenských výcvikových priestoroch, ďaleko od obývaných objektov pod holým nebom a časť z nej tam dodnes aj je, pretože sme vyčlenili málo investičných prostriedkov, aby sa ukryla. Odborník z Najvyššieho kontrolného úradu mal posúdiť v tejto situácii, či ministerstvo obrany a generálny štáb správne hodnotilo túto situáciu v starostlivosti o techniku a muníciu, či vyčlenilo finančné prostriedky na prijaté opatrenia, ktoré sú na ich zabezpečenie potrebné či vhodné, či dostatok, alebo či proste peniaze rozhajdákalo na iné nedôležité oblasti.

  Druhý argument, o ktorý opieram svoje stanovisko, je na strane 34 popísaná kauza pontónových mostových súprav. Správa sa mala radšej zaoberať tým, že do Najvyššieho kontrolného úradu sa dostali a iste sú tam aj dodnes ľudia, ktorí robia kontrolu nie objektívne, ale v prospech nadriadeného. Prvá kontrola totiž, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad v tejto kauze, bola taká povrchná a tendenčná, že sa kontrolný orgán pokúsil plne zlegalizovať vtedajšiu činnosť ministra. Nepochybujem, že keby nedošlo k odvolaniu bývalého predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a k jeho výmene, táto hrubo tendenčná správa z kontroly by sa aj schválila. Som rád, že nám pán poslanec Dzurinda objasnil, čo je v správe kritizované, že išlo o nákup bez výberového konania, ale práve táto kauza je dôkazom, že takéto chyby sa robili. Len zásluhou terajšieho predsedu Najvyššieho kontrolného úradu pána Balíka sa kauza vyšetrila objektívne a boli odovzdané podklady vyšetrovacej komisii Národnej rady.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  dovoľte niekoľko krátkych záverov. Po prvé vzhľadom na to, že Národná rada Slovenskej republiky zákonom 39/1993 dala takmer absolútnu samostatnosť a nezávislosť Najvyššiemu kontrolnému úradu, považujem za nevyhnutné, aby súčasťou každej výročnej správy Najvyššieho kontrolného úradu bolo sebazhodnotenie činnosti a príslušné návrhy pre Národnú radu. Zároveň by sme sa mali dozvedieť, ako bola činnosť naplánovaná, či a prečo bol plán činnosti porušený, či systém organizácie vyhovuje objektívnej potrebe Slovenska a čo k tomu urobiť. Na základe tejto správy by sme mali mať istotu, že finančné prostriedky na chod Najvyššieho kontrolného úradu sa využili efektívne. Inak by sme na tento účel, toto poznanie, na veľkú radosť našej ctenej opozície, museli vytvoriť ďalšiu parlamentnú komisiu, pretože sa inak pravdu nedozvieme.

  Po druhé - až po tomto zhodnotení Najvyššieho kontrolného úradu by sme sa mali v správe dostať k informáciám o činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré skladajú účty priamo Národnej rade, či včas a dôsledne reagovali na podnety Najvyššieho kontrolného úradu, či a v ktorých prípadoch musel predseda Najvyššieho kontrolného úradu pre nesprávnu reakciu postúpiť vec vláde a či vláda reagovala v duchu § 20 zákona 39/1993.

  Po tretie - v správe by sme mali dostať nutné informácie len o počtoch, prípadne najzávažnejších porušeniach zákona alebo typických porušeniach zákona, o ich nositeľoch, a návrh Najvyššieho kontrolného úradu, ako má Národná rada na tento stav reagovať.

  Po štvrté - v záveroch by sa malo konštatovať, čo sa navrhuje plénu Národnej rady, ktorému sa predložil materiál, čo sa navrhuje vláde Slovenskej republiky, čo sa navrhuje rezortom a nie je ešte splnené, čo mieni Najvyšší kontrolný úrad robiť ďalej na základe predloženého obsahu správy a aké budú priority alebo plán činnosti Najvyššieho kontrolného úradu v danom roku.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, to, čo som prečítal, mi v predloženej správe chýbalo, aj keď samotná správa uvádza veľa údajov a je objemná. Z nedostatkov správy, ktoré som pomenoval, môžeme predpokladať, že až sa zoznámime s obsadením Najvyššieho kontrolného úradu, so schopnosťou niektorých pracovníkov pracovať v priebehu kontroly, pochopíme, prečo v terajšej správe nie je vyhodnotenie činnosti Najvyššieho kontrolného úradu ani jednou vetou. Som presvedčený, že bez nášho vplyvu by tam ani nebola.

  Podávam preto procedurálny návrh a žiadam o ňom hlasovať. Navrhujem vyžiadať od predsedu Najvyššieho kontrolného úradu doplnenie, resp. úpravu správy, a aby sme ju prerokovali až potom, aby sme to nerobili na tejto schôdzi. Preto navrhujem prijať uznesenie v tomto znení: "Národná rada Slovenskej republiky prerušuje prerokúvanie správy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1994. Na základe skutočností prednesených vo vystúpeniach poslancov a vo vzťahu k § 20 zákona 39/1993 Z. z. žiada predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o opätovné preverenie nevyhnutných skutočností, doplnenie správy a jej opätovné predloženie Národnej rade."

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Filkus.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  teraz nechcem hovoriť o detailoch, ktoré sú v správe uvedené, alebo o tom, kto ako sa môže proti nim brániť, to nie je rozhodujúce. Ale to, čo sme tu teraz počuli napríklad od pána poslanca Andrejčáka, je vari svetový unikát, kde jeden poslanec prichádza s návrhom, čo by mal Najvyšší kontrolný úrad robiť. Napríklad zhodnotiť svoju činnosť. Prosím vás, veď Najvyšší kontrolný úrad má asi nejakú inú funkciu. Predsa ak máme, bez ohľadu na to, koho sa to dotýka, či je to podnikateľský subjekt, alebo ide o štátny rozpočet, ak už mám dotiahnuté nejaké veci, ktoré majú charakter trestnoprávneho konania, tak nehnevajte sa, teraz budem dávať návrh, ako toto všetko treba prehodnotiť? Teraz sa už musí ozvať ten orgán, ktorý je rozhodujúci nato, aby posúdil trestnoprávnu činnosť. Preto napríklad s potešením chcem tu vyhlásiť, že návrh, ktorý sme dali v rámci nášho výboru pre financie, rozpočet a menu, aby nás kontrolný úrad do 5 mesiacov informoval o tom, ako pokračuje konanie v trestnoprávnej činnosti, je správny. A teraz sa obraciam na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ak si myslel, alebo bol presvedčený, že pri predkladaní tejto správy sú veci, ktoré treba prehodnotiť, ktoré treba ešte dodatočne prekontrolovať, to už bola jeho vec. Ale predložil správu a predsa my mu teraz nemôžeme hovoriť alebo navrhovať opätovné prehodnotenie najmä tých častí, ktoré sa už dostali do formy trestnoprávneho konania.

  A druhá pripomienka prikazovať, navrhovať Najvyššiemu kontrolnému úradu, že keď podáva správu, nech je to správa s hocijakou frekvenciou, či raz, dva razy, tri razy za rok, ak sa parlament dohodne o tom, aby najskôr zhodnotil svoju činnosť, to už presahuje normálny vzťah medzi tým, čo Najvyšší kontrolný úrad má robiť a čo je predmetom jeho úvah. A to si, prosím, na úrovni tohto parlamentu treba uvedomiť. Inak detaily ma nezaujímajú, teraz ma zaujíma vzťah tohto parlamentu k Najvyššiemu kontrolného úradu a k predmetu úvah Najvyššieho kontrolného úradu, čo má robiť vo vzťahu k štátnemu rozpočtu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Dzurinda. Ale bol tu procedurálny návrh, musím dať o ňom hlasovať.

 • V tom prípade mám faktickú poznámku.

 • V tom prípade, pán predseda, dovoľte, aby som vystúpenie pána poslanca Andrejčáka a pred ním pána poslanca Hofbauera označil za typický príklad charakterizujúci súčasnú vládnu moc. Keď Ústavný súd vydá nález týkajúci sa mandátu poslancov Demokratickej únie, ktorý je proti srsti vlády, tak predseda vlády označí Ústavný súd za ďalší chorý prvok na politickej scéne. Keď následne Ústavný súd vydá nález, ktorý je opäť proti srsti vlády, pretože Ústavný súd hovorí, že nie je možné odvolávať ministrov, ktorí sú v demisii, vláda zoberie predsedovi Ústavného súdu ochranku. Ak teraz Najvyšší kontrolný úrad podá správu usvedčujúcu ministrov HZDS zo šafárenia, predseda výboru pán Hofbauer pokojne označí túto inštitúciu za účelové mixáže, resp. správu, ktorú vyrobil Najvyšší kontrolný úrad, za účelové mixáže. Je to typický postup, ktorý bol definovaný v Zlatej Idke ako valcovanie.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrušovský.

 • Vážený pán predseda, myslím si, že nie je možné, aby ste dali hlasovať o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Andrejčák, pretože je v rozpore so zákonom o Najvyššom kontrolnom úrade. Toho, čo žiada, sa mal predsa domáhať každý jeden kontrolovaný subjekt. To sa nevzťahuje na Národnú radu. Predpokladám, že pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa vyjadrí k jednotlivým vystúpeniam poslancov, ale som presvedčený, že charakter tejto prerokúvanej správy vlastne len zhŕňa výsledky kontrol na jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy, z ktorých by boli mali byť v zmysle zákona o Najvyššom kontrolnom úrade vyhotovené protokoly o kontrole, ktoré procedurálnym spôsobom iste boli pracovníkmi, ktorí kontrolu vykonávali, aj s týmito prerokované. Teda je nad rámec kompetencie Národnej rady, aby teraz zasahovala do nezávislosti kontrolného orgánu tým, že spochybňujeme kontroly, ktoré už boli vykonané a riadne uzavreté.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, dobre viete, že musím dať o tom hlasovať, keďže je to procedurálny návrh. Ale chcem povedať, že prokuratúru, ktorá tieto materiály má, nezaväzuje akékoľvek rozhodnutie, ktoré tu urobíme, čiže bude pokračovať podľa tejto správy.

 • Pán predseda, myslím si, že treba zvážiť, či sa má dať hlasovať, alebo nemáte dať hlasovať o tom, ak je evidentný rozpor hlasovania so zákonom. Treba si prečítať § 20 a ten jasne hovorí, komu toto oprávnenie patrí, prináleží.

 • Ďakujem, pán predseda. Nazdávam sa, že nemôžete dať hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý je v rozpore s rokovacím poriadkom, pretože tu máme bod rokovania o správe Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola prerokovaná vo výboroch. O tejto správe sa musí viesť rozprava, môže sa síce prerušiť, ale nemôže sa pokračovať nejakou inou správou. O tejto správe musí parlament rozhodnúť. Môže ju zamietnuť, môže ju zobrať na vedomie, môže ju vrátiť na prepracovanie, ale potom to bude už iný bod rokovania, ktorý bude treba inokedy schváliť do programu, ale nie je možné postaviť vec procedurálne tak, ako ju postavil pán poslanec Andrejčák.

 • Pán poslanec, tak ako ju postavil pán poslanec Andrejčák, je presne to, čo ste povedali.

 • Pán poslanec Andrejčák povedal, že treba prerušiť rokovanie o tomto bode a pokračovať vtedy, keď tu bude iná správa, lepšia.

 • Myslím, že povedal, že správa, ktorá tu je, sa má doplniť o poznatky, ktoré poslanci predniesli vo svojich vystúpeniach.

 • Nie, pán poslanec Andrejčák povedal, že správa má obsahovať akúsi sebareflexiu Najvyššieho kontrolného úradu a že jednoducho má byť iná. To už bude iná správa. Táto správa je správa, ktorú vypracoval Najvyšší kontrolný úrad, ktorú prerokovali výbory, iná už nemôže byť, lebo to by nebola táto správa, ale iný bod rokovania.

 • Ďakujem, pán predseda. Nemám rád, keď sa mi vkladajú do úst výroky, ktoré som nepovedal. Takže, aby som bol presný, k tejto správe som sa vyjadril, že ju nepovažujem za vecne úplnú, ani za vecne celkom správnu. Všetky ostatné záležitosti, ktoré povedal pán kolega Dzurinda, sú konštrukciou a týkali sa možno obdobia Najvyššieho kontrolného úradu pod vedením pána Oleja a podpredsedu vlády Šimku, ktorý v minulom roku tieto materiály publikoval, škandalizoval a rozmazával. Takže to nechajme v oblasti minulého roku, my sme sa vyjadrovali k tejto správe a k materálu, ktorá je takto predložená.

 • Mne sa zdá, že by bolo lepšie, keby pán poslanec Andrejčák dal do toho uznesenia, aby sa táto správa vrátila Najvyššiemu kontrolnému úradu, aby ju prepracúval až dovtedy, kým nebude dobrá. Pýtam sa predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, či Najvyšší kontrolný úrad je schopný takéto niečo spraviť, či by mohol vyjsť v ústrety parlamentu.

 • Chcel by som upozorniť na porušovanie zákona, ktoré sa v súčasnosti deje v tejto sále. O návrhu na prerušenie prerokúvania bodu programu - a tak znel návrh - rozhodne Národná rad bez rozpravy podľa § 22 ods. 3 rokovacieho poriadku. A prednesenie faktickej poznámky sa môže robiť len v priebehu rozpravy podľa § 17 ods. 1, takže odporúčam, aby bol zobraný návrh pána poslanca Andrejčáka a aby sa hlasovalo o tom, či sa preruší prerokovanie tohto bodu programu a Najvyšší kontrolný úrad vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré odzneli v tejto sále, a to dokonca aj zo strany opozície, prešetrí tieto veci tak, ako mu to prislúcha podľa § 20 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.

  Podľa § 20 úrad má komunikovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, s ministerstvami a s vládou vzhľadom na to, že v tejto správe sú dotknuté tieto orgány, nebol splnený postup, ktorý predpokladá § 20 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. V tom zmysle som presvedčený, že dopracovanie týchto záležitostí bude objektivizovať skutočnosti, ktoré sú tam uvedené, a ide aj o objektivizáciu postavenia ministrov, vlády, ktorá fungovala od marca do decembra 1994. Čiže v tom zmysle sa domnievam, že ide o objektivizáciu, kvalitu a o objasnenie materiálnej pravdy tak, ako to má robiť Najvyšší kontrolný úrad podľa zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.

  Takže odporúčam, aby sa už ani faktické poznámky nepertraktovali, aby sa hlasovalo o návrhu na prerušenie bodu rokovania podľa § 20 rokovacieho poriadku.

 • Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Andrejčáka o prerušení bodu rokovania.

  Prosím, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 71 poslancov. Za návrh hlasovalo 67 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Nehlasovali 3 poslanci.

 • Pán predseda, skrutátori majú právo spočítať prítomných v sále podľa uznesenia, ktoré Národná rada prijala koncom minulého volebného obdobia.

 • Prosím skrutátorov, aby spočítali prítomných, vyzývam ich.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, skrutátori zistili dostatočný počet, budeme opakovať hlasovanie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o tom, kto je za prerušenie prerokúvania tohto bodu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 73 poslancov. Za návrh hlasovalo 71 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Takže návrh pána poslanca Andrejčáka neprešiel.

  Budeme pokračovať ďalej v rokovaní. Páni poslanci, zatiaľ vediem schôdzu ja a povedal som, že pokračujeme v rokovaní.

  Pán poslanec Andrejčák - faktická poznámka.

 • Chcel by som poprosiť našu ctenú opozíciu, neprekrúcajte zmysel toho, čo bolo povedané. Ja som predsa nenavrhoval Najvyššiemu kontrolnému úradu uložiť žiadnu úlohu. V návrhu uznesenia je novú správu upraviť, nič viac. A to ostatné, čo som hovoril, bolo moja predstava o tom, čo by takáto správa mala obsahovať, aby sme jej verili, aby opozícia nemusela utekať von a ostatným aby sa správa nepáčila. Neprekrúcajte, že som navrhoval diktovať niečo Najvyššiemu kontrolnému úradu. To som nerobil.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Hrušovský.

 • Pán poslanec Andrejčák, vy ste tu citovali § 20 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade, ktorým žiadate, aby bola táto správa vrátená na dopracovanie. § 20 hovorí o niečom celkom inom. Hovorí o povinnosti kontrolovaného subjektu, ako sa má Najvyšší kontrolný úrad správať v čase kontroly, aké sú jeho povinnosti a ako má reagovať na prípadné zistené nedostatky, a nie o kompetencii Národnej rady vrátiť Najvyššiemu kontrolnému úradu správu o výsledkoch kontroly. Vy chcete, aby teraz Najvyšší kontrolný úrad rozhodol o zmene protokolov, ktoré boli vypracované, predpokladám, že podpísané kontrolovaným subjektom, aj najvyšším kontrolným orgánom? Toto chceme, aby sa zmenili protokoly o kontrole?

  Ďakujem.

 • Je mi vyslovene trápne, ale som si zapísal, pán poslanec Andrejčák, citujem: "sebazhodnotenie činnosti". To ste navrhli Najvyššiemu kontrolnému úradu, že ak bude podávať správu, aby v tejto správe bolo aj sebazhodnotenie činnosti. To je úplný nonsens, pretože keď Najvyšší kontrolný úrad podáva správu, ako sa narábalo s prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci rozpočtových prípadne príspevkových organizácií, je prístup k hodnoteniu rôznych súvislostí čiste jeho vecou. Expressis verbis - sebazhodnotenie činnosti ste žiadali. A prosím vás, nekonfrontujme, lebo to nemá zmysel.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi len, aby som odcitoval § 13 ods. 1 písm. b) zákona číslo 39/1993, kde sú dané práva a povinnosti úradov a kontrolných subjektov. Písmeno b) hovorí: "správu o výsledkoch kontrolnej činnosti úradu za uplynulý kalendárny rok". Toto Najvyšší kontrolný úrad urobil. Predložil nám správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok. To, že sa týkala prevažnej väčšiny roku 1993 a prvej časti roku 1994, je jednoducho preto, že rok 1994 bude kontrolovať v tomto roku. Nevidím žiaden problém, aby sa táto správa vrátila. Zaujmime stanovisko k tomu, čo je predložené.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Andrejčák.

 • Sľubujem, že na ďalšie repliky nebudem odpovedať, ale chcem reagovať na námietku, že zle citujem § 20. Samozrejme, pretože v predloženej správe som sa nedočítal, že splnil povinnosť podľa § 20 ods. 1: "Nedostatky v činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy oznámi vláde." Oficiálne dokumenty o tom, ani prerokovanie vo vláde nebolo. Aj v § 20 ods. 4 je stanovená povinnosť Najvyššieho kontrolného úradu: "Ak vláda neprijme opatrenia na vyriešenie veci, predseda ju predloží Národnej rade Slovenskej republiky." V tomto zmysle som hovoril, keď som vo svojej úvahe v závere číslo 2 povedal, či a v ktorých prípadoch musel predseda Najvyššieho kontrolného úradu postúpiť vec vláde a či vláda reagovala v duchu § 20 zákona 39. Takže prosím vás, neprekrúcajte ma, veď v zázname, ktorý sa robí, bude pravda napísaná.

 • Hlásila sa spoločná spravodajkyňa pani Bartošíková.

 • Vážení páni kolegovia, panie kolegyne,

  aby sme ukončili dosť neplodné dohadovanie sa o tom, čo bolo navrhnuté. Viacerí páni poslanci v rozprave, nielen poslanci vládnej koalície, aj pani ministerka Keltošová, spochybnili pravdivosť, úplnosť a objektivitu informácií, ktoré podala správa. Dovoľte, aby som vám prečítala § 15 ods. 1 písm. b), ktoré hovorí o povinnosti kontrolných pracovníkov postupovať pri výkone tak, aby kontrolná činnosť viedla k pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení. Pokiaľ takéto zistenia boli spochybnené, pokiaľ vo výboroch odznelo, že bývalí ministri včas podali proti zisteniam námietky, ale kontrolný úrad ich v tom čase neakceptoval a nepreveril namietané zistené skutočnosti, je aj v záujme Národnej rady Slovenskej republiky dbať o to, aby všetky zistené skutočnosti boli objektivizované. Ak tu niekto hovorí o strachu, tak sa spytujem, kto má strach z toho, že pán poslanec navrhol znovu skontrolovať všetky tieto napadnuté a spochybnené výsledky a doplniť správu, nie ju prerušiť. On do návrhu uznesenia nedal, že ju treba prepracovať, iba ju doplniť o tieto nové zistenia a opätovne ju predložiť. Osobne si myslím, že by sme nemali mať obavu z toho, ak tí istí pracovníci zohľadnia aj ďalšie doklady, ktoré neuvádzali v tejto správe a ktoré preukazujú, že boli predbežné súhlasy ministerstva atď. atď., čiže všetky skutočnosti, ktoré uviedli.

 • Máte 20 sekúnd, pani Bartošíková.

 • Prečítam návrh uznesenia tak, ako ho pán Andrejčák predložil, len preto, aby sme sa už nedohadovali o tom, čo povedal v rozprave ako svoj názor a čo predložil ako návrh uznesenia.

 • Pani poslankyňa, ale tri minúty vašej faktickej poznámky uplynuli.

 • Pán predseda, ospravedlňujem sa, ale prihlásila som sa do rozpravy, nie s faktickou poznámkou.

 • Rešpektujem udelenie slova na faktickú poznámku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa, to uznesenie môžete prečítať.

 • Navrhované uznesenie, ktoré dal pán poslanec Andrejčák, je iba o týchto dvoch bodoch:

  Národná rada Slovenskej republiky prerušuje prerokúvanie správy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1994 na základe skutočností prednesených vo vystúpeniach poslancov, a to vo vzťahu k § 20 zákona 39/1993 Z. z.

  Žiada predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o opätovné preverenie nevyhnutných skutočností, doplnenie správy a jej opätovné predloženie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Čiže v prednesenom návrhu uznesenia neboli také myšlienky, ktoré povedal ako svoj názor vo svojom vystúpení.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Rusnáková.

 • Pán predseda, chcela by som upozorniť na to, že o tomto návrhu sme už prakticky pred chvíľou hlasovali v tej časti, ktorá sa týka prerušenia schôdze.

  Po druhé chcela by som sa spýtať predsedov jednotlivých výborov a poslancov Národnej rady, ktorí si tiež myslia, že správu by bolo treba doplniť a "prepracovať". Na rokovaní výborov, kde táto správa bola predložená, mali možnosť tie výhrady, ktoré mali, predložiť a prediskutovať, mali možnosť dať si predložiť protokoly, v ktorých nachádzajú chyby, a mali možnosť ich tam priamo prerokovať a zísť sa ešte na druhý a tretí deň. Času bolo, myslím, dosť. Dva týždne sa v jednotlivých výboroch s touto problematikou dalo zaoberať. Chcela by som sa teda spýtať, prečo nevyužili túto možnosť, alebo vôbec či táto možnosť bola využitá.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Bartošíková sa hlási do rozpravy. Faktická poznámka - pán poslanec Lauko.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ak dovolíte, kolegovia poslanci, nestačím sa čudovať. Na rokovaní výboru som sa opýtal pracovníka Najvyššieho kontrolného úradu, či v prípade skutočností, ktoré sú uvedené v správe a týkajú sa ministerstva zdravotníctva, konkrétne ide o sumu v zátvorke 74,5 milióna nemeckých mariek, naozaj ide o danú vec, ktorú som ja mal na mysli. Pracovníčka mi potvrdila, že ide o danú vec. To znamená, že to je uzavreté. Keď som sa spýtal na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny na sumu 507 tisíc, tá istá pracovníčka mi povedala, že je to uzavreté. Čo chcete ešte prešetrovať? Však to sú uzavreté veci.

  A po druhé žiadam predtým, ako bude akékoľvek hlasovanie o uzavretí diskusie na túto tému, aby dostal slovo predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Má plné právo vyjadriť sa k týmto skutočnostiam, čo tu boli povedané.

 • Moji predrečníci už spomenuli, že o tomto sme hlasovali už nie raz, ale dva razy podľa výpisu z počítača, ale to už asi sa stáva zvykom dávať hlasovať o uzneseniach až do úplného osvojenia si. Ale naozaj by som odporúčal, aby vystúpil pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, aby podal stanovisko o práci svojich spolupracovníkov. To je jedna vec.

  A druhá vec, pán predseda, ak som počul, že ideme k ďalšiemu bodu, pýtam sa, o čom bude toto hlasovanie. Vy ste povedali, že ideme k ďalšiemu bodu a vraciame sa permanentne k tomu istému, asi až do úplného osvojenia.

 • Vy ste hovorili, že ideme ďalej.

 • Áno, pokračujeme v rozprave. Neviem, čo ste počuli. Pán poslanec Hofbauer.

 • Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, táto správa vo výboroch bola prediskutovaná, prerokovávaná, a veľmi detailne. V našom výbore rozprava okolo tohto trvala plné tri hodiny, boli vznesené veľmi konkrétne a veľmi zaujímavé podnety a záver bol ten, že ju treba predložiť do pléna a tu o tom rokovať. Takže robíme presne to, na čom sme sa dohodli vo výbore. Nič viac, nič menej.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Zelenayová.

 • Pán kolega Lauko, v našom výbore neprešlo všetko tak jednoznačne, ako to tu prezentujete, pretože aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu nám povedal, že niektoré skutočnosti, ktoré nie sú celkom presné, sa môžu potvrdiť, alebo sa môžu podať ďalej na Generálnu prokuratúru. Takže tam to nebolo všetko také jednoznačné, ako to tu prezentujete.

 • Nedá mi, pán predseda, aby som sa ešte raz nevyjadril k § 20. Skutočne ideme nad rámec kompetencie, ktorá zo zákona patrí Národnej rade. My nemôžeme takýmto spôsobom zasahovať do nezávislosti Najvyššieho kontrolného úradu, že začneme spochybňovať výsledky kontroly. O tom nech nám pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu oznámi, a hneď teraz by som ho prosil, aby vystúpil, či tieto materiály a všetky tieto skutočnosti uvedené v správe, ktorá nám bola predložená, sú objektívnym zistením Najvyššieho kontrolného úradu, či boli o týchto skutočnostiach vyhotovené riadne protokoly a či Najvyšší kontrolný úrad postupoval pri vykonávaní kontroly v zmysle zákona 39/1993 Z. z., pretože za celý najvyšší kontrolný orgán nesie zodpovednosť predseda a jeho podpredsedovia. Tak by som prosil o vyjadrenie na záver rozpravy. Ešte sú prihlásení poslanci, takže až potom.

  Ďakujem pekne.

 • Je to jeho právo, zrejme ho využije. Pán poslanec Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo.

  Pani kolegyňa Rusnáková povedala, že vo výboroch bola možnosť na to, čo žiadajú niektorí poslanci z vládnej koalície. Dovoľte, aby som zacitoval zo spoločnej správy jednu vetu, lebo to, čo povedal pán Hofbauer, je iba časť toho, a tak je to iba polopravda. Osem výborov Národnej rady, ktoré správu prerokovali a vzali na vedomie, odporučilo tiež Národnej rade Slovenskej republiky, aby správu vzala na vedomie, teda zdôrazňujem: aby vzala na vedomie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja sa vždy dostávam v tejto snemovni do pozície, že musím oponovať pekným ženám. V našom výbore nebol predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ale podpredseda. A v našom výbore som sa formou otázky opýtal pracovníka Najvyššieho kontrolného úradu a on mi odpovedal. Nepovedal som, že som dával nejaké návrhy na schvaľovanie. Takže, pani Zelenayová, o tomto som hovoril.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  chcem vyjadriť nádej, že predsa sa len nájde aj v radoch opozície niekto, kto ocení náš určitý sebakritický postoj - postoj Združenia robotníkov Slovenska.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za udelené slovo, pán predseda. Škoda, že menej pozornosti venujeme vecným otázkam a dlho diskutujeme o procedurálnych záležitostiach k návrhu. Som presvedčený o tom, že všetkým nám ide o objektívnu informáciu pre zákonodarný zbor. Ak máme záujem o objektívnu informáciu, máme vytvorené aj ústavné mechanizmy nato, aby Najvyšší kontrolný úrad bol nezávislý. A u mňa ako oficiálne zvolený orgán a predseda a podpredsedovia, majú dôveru. Keď predkladajú takúto správu, môžem mať o tom pochybnosti, dokonca sa ma to môže aj dotknúť v určitých veciach, ale čudujem sa, kolegovia, že by ste chceli na svoj obraz, aby Najvyšší kontrolný úrad ako nezávislý orgán podával správy, keď sa to týka niektorých z nás. Tak sa nedostaneme nikde. Preto môžeme mať voči tomu výhrady, môžeme to pripomienkovať, ale porozmýšľajme nad tým, aký je stav v tejto spoločnosti a aké je naše hospodárenie. A to je rozhodujúce. A myslím, že do určitej miery aj znevažujeme prácu Najvyššieho kontrolného úradu. To by som nerád.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Zase dehonestujeme nezávislosť Najvyššieho kontrolného úradu všetkým, čo tu robíme. Teraz hovorím skutočne vážne. Ja si pána Balejíka mimoriadne vážim. Mali sme v našom výbore niekoľko rokovaní. Aj teraz, pokiaľ ide o túto správu, bola niekoľkohodinová diskusia. Nezávislosť je však aj v tom, že ak by bol predseda Najvyššieho kontrolného úradu predtým uznal za vhodné, že túto správu nemá podávať, mohol tak urobiť. Uvedomte si, že keď prídeme k záveru "prerušujeme", "navrhujeme dopracovať" a neviem čo všetko sa tu povedalo, vyslovujeme súčasne nedôveru Najvyššiemu kontrolnému úradu aj tejto správe. Nikde na svete sa nestalo, aby sa takto správal parlament vo vzťahu k nezávislosti Najvyššieho kontrolného úradu. Nie. A ak to spravíme, to je súčasne vyslovenie nedôvery Najvyššiemu kontrolnému úradu a jeho predsedovi.

 • Pán poslanec, nemôžem súhlasiť celkom s tým, čo ste povedali, pretože o každej správe sa má poslanec a parlament právo vyjadriť a vyjadriť sa aj negatívne. Môžem vám jednoznačne povedať aj môj prípad. Ako federálny generálny prokurátor, ktorý je nezávislý tak, ako je nezávislý Najvyšší kontrolný úrad, som podával správu vo federálnom parlamente a ten ju neprijal, vrátil mi ju na prepracovanie a doplnenie. Takže nemáte pravdu. To je presne to isté. Takže mám len poznámku na to, že akékoľvek názory poslancov a parlamentu sú legálne a nemôžeme ich popierať.

  Pán poslanec Tkáč.

 • Ďakujem, pán predseda za slovo. Ak dovolíte, nemôžem akceptovať emocionálne vystúpenia niektorých predrečníkov. Ale treba si zobrať do ruky zákony. Podľa § 5 Najvyšší kontrolný úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky najmenej raz do roka správy o výsledkoch kontrolnej činnosti. O akej závislosti a nezávislosti sa hovorí, že je to orgán nezávislý od Národnej rady? Asi to bude trochu inak, pretože aj Národná rada môže uložiť vykonať kontrolu pre svoju potrebu a v rozsahu svojej pôsobnosti. S týmto problémom sme sa stretli napríklad pri tom, keď stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu požadovala Národná rada pri tvorbe rozpočtu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Čiže v tomto prípade Národná rada môže Najvyššiemu kontrolnému úradu uložiť vykonanie určitej kontroly pre svoju potrebu.

  Chcel by som upozorniť na jednu skutočnosť, že vzhľadom na to, že Najvyšší kontrolný úrad podáva správu za minulý rok, keď v podstate fungovali tri vlády, do marca a do decembra, že nie je to ani otázka nedôvery, ani otázka spochybňovania, ak sú odlišné názory na vecnú stránku správy. Presne tak sme vystupovali aj v ústavnoprávnom výbore, keď sme mali informácie o tom, že už samotný Najvyšší kontrolný úrad určitým spôsobom modifikoval čiastkové protokoly. A z dnešného vystúpenia dokonca pána exministra Romana je zrejmé, že tieto záležitosti neboli dotiahnuté v súlade s objektívnou pravdou. O nič iné nejde. Ak správa už prešla vo výboroch, čo sa tam dá zaretušovať a čo sa dá, prosím vás, z tejto správy vygumovať, aby sa to verejnosť nedozvedela? O to tu vôbec nejde. Ale ak osoby, funkcionári, sa cítia byť dotknutí touto správou, majú podľa mojej mienky v zákone o Najvyššom kontrolnom úrade dostatok možností sa k tejto správe vyjadriť. Vzhľadom na to, že ide o správu za minulý rok a sú tam dotknuté rezorty, je dotknutá vláda, tá tretia má plné právo v zmysle § 20, a na to je zákon, aby sa vyjadrila k jednotlivým pasážam, pretože tam sú tieto pasáže prevzaté a sú rozšírené. Takže tu nejde v podstate o superkontrolu ani o retušovanie reality, ale ide o to, aby orgány alebo funkcionári, ktorí sú dotknutí v tejto novej správe, mali plné právo, v súlade so zákonom o Najvyššom kontrolnom úrade, sa k týmto záležitostiam vyjadriť, dať svoje stanoviská a verifikovať objektívnu realitu. O nič iné nejde. Preto bolo takto postavené aj uznesenie, aby sa vzhľadom na skutočnosti, ktoré vyšli už aj priamo na pléne, tieto veci v správe doplnili.

  Ďakujem.

 • Páni poslanci, chcem povedať, že o 12.30 hodine prijímam pána veľvyslanca z Indonézie. Nevedel som, že nebude obedňajšia prestávka. Navrhujem, aby sme urobili obedňajšiu prestávku a o 14.00 hodine pokračovali. Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  budeme pokračovať v prerušenej schôdzi. Na začiatku chcem len oznámiť, že po dohode predsedov klubov som bol požiadaný o ukončenie schôdze o pol šiestej, pretože viacerí poslanci zo všetkých klubov sú pozvaní v rámci osláv 50. výročia ukončenia vojny na jednotlivé ambasády v Bratislave. Pýtam sa, či akceptujete túto požiadavku.

 • Všeobecný súhlas poslancov.

 • Ďakujem.

  Takže pokračujeme v rozprave, pretože rozpravu som neukončil. Pán poslanec Ásványi.

 • Ďakujem za slovo. Chcel by som reagovať na vystúpenia, ktoré odzneli v rámci technických pripomienok. Táto správa Najvyššieho kontrolného úradu bola prerokovaná vo výbore pre financie a rozpočet a prakticky tento výbor je aj gestorským výborom tejto správy. Mne sa zdalo, že v tomto výbore správa bola bez akýchkoľvek námietok prijatá, dokonca ešte utvrdená s tým, že sme požiadali pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, to ste tu už počuli, aby nám dával ďalšie správy o osude a o vybavení zistení. Je zaujímavé, že ani terajšia spoločná spravodajkyňa pani Bartošíková nemala žiadne námietky. Opačne, vítala celú záležitosť, že konečne niekto dal na papier nedostatky, ktoré boli aj na najvyšších miestach a mohli byť zistené.

  Ak pani poslankyňa Zelenayová dovolí, na jej vystúpenie by som reagoval tak, že pravdepodobne neporozumela vysvetleniu alebo úvodným vetám predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, keď hovoril o tom, že niektoré prípady a konkrétne zistenia boli odovzdané na Generálnu prokuratúru, ale v správe sú zistenia, ktoré sa týkajú disciplinárnych a formálnych nedostatkov, teda menšieho porušenia predpisov. Prosím vás pekne, ja to tiež považujem za chybu. Za to nikto nebude odsúdený ani vyhodený z roboty, ale aj tieto nedostatky treba s príslušným pracovníkom prerokovať. Už to malo byť dávno urobené, a keď nie, tak teraz, aj keď je zmena v osobe pána ministra, pretože taký pracovník musí byť aspoň napomenutý, aby sa v budúcnosti nedopustil ani menších nedostatkov.

  A k uzavretiu celej tejto záležitosti - vo svojom vystúpení som navrhoval brať na zodpovednosť pracovníkov, ktorí boli účastníkmi kontroly a protokolárneho zisťovania, resp. spísania zápisnice. Nech sa oni bránia, nech oni vyvrátia nesprávnosti uvedené v protokole zo strany kontrolného orgánu. Myslím si, že väčšina z nás pracovala v zodpovednej funkcii, či ekonomickej, či akejkoľvek. Ak došla kontrola, bola to vždy nepríjemná osoba, ale nikdy sme si nemohli dovoliť, aby sme takým spôsobom, ako sa tu útočí na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, sme ho takto zmazali z nášho úradu alebo z podniku. Opačne, hľadali sme, ako sa k nemu dostať a zmierniť to, čo zistil v skutočnosti. Toto je mi veľmi divné, akým spôsobom chceme správu, ktorú sme vo výboroch prerokúvali a teraz prerokovávame, dostali zo stola preč.

  Opakujem, prosím vás, nech sa do dôsledkov prešetrujú prípady a nech sa postihnutý pracovník zúčastnený na kontrole bráni. Takýmto spôsobom môžeme proti kontrolným orgánom získať podklady a povedať, že to nerobí dobre. Ale nie tak, že tu nás niekto ide presviedčať, bez protokolu a bez toho, aby sme to mohli čítať.

 • To mi stačí. Ďakujem. Prosím pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, aby sa prihlásil o slovo. Chceli by sme aj jeho počuť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Myslím si, nikto z poslancov, ktorý vystúpil, nenadával predsedovi alebo nekritizoval predsedu Najvyššieho kontrolného úradu ako osobu. Správa, ktorá tu bola kritizovaná, nebola vypracovaná pod vedením tohto predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, takže netreba osobu predsedu dávať dokopy s touto správou.

  Pán poslanec Černák.

 • Využijem faktickú pripomienku nato, aby som položil jednu otázku pánu predsedovi. Bol by som rád, keby potom v záverečnom slove na ňu odpovedal. Už vo výbore som sa ho pýtal, ale aby odpoveď...

 • Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu. Pán predseda, aké má stanovisko Najvyšší kontrolný úrad ku kompetenciám Úradu vlády v oblasti kontroly? Neobávate sa dvojkoľajnosti?

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci,

  správa Najvyššieho kontrolného úradu je zostavená v zásade v dvoch rovinách. Prvú predstavuje rok 1993 a prvý polrok 1994, druhú rovinu predstavuje druhý polrok 1994. Keďže v priebehu prvého polroku 1994 došlo k zmene vlády, materiál by bol výstižnejší, keby bol konkrétnejší a adresnejší práve vzhľadom na zmenu vlády. Rád by som k tejto konkretizácii prispel, a preto uvádzam, že zistenia uvedené v prvej časti materiálu, ktoré sa týkajú Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, sa týkajú obdobia druhej vlády pána Mečiara. Pripomínam, že ide o objednávku kvázi inzercie v dennej tlači, čím došlo k neefektívnemu a nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. O žiadnu inzerciu nešlo. Išlo o podporu vládneho denníka tým, že v Slovenskej republike uverejňovali napríklad pavúka Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky. Po nástupe do funkcie som takto objednané inzercie zrušil. Rovnako došlo k úhrade faktúr za práce, ktoré neboli vykonané. Aj k týmto defektom dochádzalo v roku 1993. Na základe podrobných zistení som sám podal podnet na Generálnu prokuratúru.

  Rovnako spresňujem, že zistené vyplatenie odmeny v celkovej výške 100 000 Sk, kvalifikované v správe Najvyššieho kontrolného úradu ako rozpor so zákonom 567 z roku 1992 o rozpočtových pravidlách, vykonal v marci 1994, niekoľko dní pred odchodom z funkcie, môj predchodca. Aj v oblasti čerpania finančných prostriedkov určených na investície kontrola zistila, že Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vynaložilo 3 407 286 Sk na nákup osobných automobilov v rozpore s nariadením vlády číslo 219 z roku 1992. Spresňujem, že uvedené automobily nakúpil môj predchodca.

  Skrátka pasáž týkajúca sa Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, uvádzaná v časti I. správy na stranách 8 a 9, sa týka obdobia druhej vlády pána Mečiara.

  V tretej časti správy týkajúcej sa druhého polroku 1994 sa uvádza, že Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky schválilo rozpočet Štátneho fondu cestného hospodárstva až 7. júla 1994, čo má negatívny vplyv na finančné hospodárenie organizácií cestného hospodárstva. Potvrdzujem tento termín schválenia, ale chcem poprosiť predsedu Najvyššieho kontrolného orgánu, aby spresnil, o aké negatívne vplyvy išlo a aká právna norma bola v tomto prípade porušená.

  Veľmi prekvapujúco pre mňa vyznieva kontrola dodržiavania zákonných postupov pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa zákona 92 z roku 1991, ktorého výsledok je uvedený pod bodom číslo 3 na strane 31. Správa v tejto oblasti je veľmi všeobecná, povrchná, náznaková, bez jediného konkrétneho prípadu. Pritom Združenie robotníkov Slovenska išlo do vlády ako i za funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu najmä preto, aby urobilo poriadok v privatizácii. Správa však nepodáva ani najmenší dôkaz o tom, že by v privatizácii poriadok nebol býval.

  Vystúpenie pána poslanca Hofbauera bolo typickým pre súčasnú vládnu moc. Tak ako som už povedal, keď Ústavný súd vydá nález, že mandáty poslancov Demokratickej únie sú v poriadku, a nepáči sa to vláde, predseda vlády označí Ústavný súd za ďalší chorý prvok na slovenskej politickej scéne. Keď Ústavný súd vydá nález týkajúci sa odvolávania ministrov, ktorí predtým sami podali demisiu, a Ústavný súd vydá nález, ktorý je proti mysli vlády, vláda odoberie predsedovi Ústavnému súdu ochranku. Aj to som už povedal. Dobre si to pamätajme, ako sa to nemá robiť.

 • Prejav nesúhlasu v sále.

 • Zopakujem ešte jednu vec, ktorá sa vám nebude páčiť, ktorú si však treba pamätať, a síce, že keď Najvyšší kontrolný úrad podá správu usvedčujúcu ministrov HZDS zo šafárenia, predseda výboru pre privatizáciu a hospodárstvo označí túto správu za účelové mixáže. Typické pre politikov vládnej moci je aj to, že popierajú vlastné slová. Vy ste, pán poslanec Hofbauer, označili pasáže správy Najvyššieho kontrolného úradu týkajúce sa vašej činnosti za účelové mixáže. Účelovými mixážami je však to, čo tu predvádzate vy, poslanci vládnej koalície, zrejme s cieľom zastrieť šafárenie, ktorého sa dopúšťali ministri druhej vlády pána Mečiara.

 • Pán poslanec Dzurinda, preslávený svojím výrokom o gauneroch, ktorý dosiaľ neodvolal, takže dovoľujem si povedať, pán gauner Dzurinda pred chvíľou použil ako tradične dva metre. Sám kritizoval správu Najvyššieho kontrolného úradu, pokiaľ sa týkala jeho osoby, pán gauner Dzurinda, pravdaže, kritizovali ste to (prejav nesúhlasu v sále), že je všeobecná a neobjektívna. Vy prídete na rad, pán Brocka, vy prídete na rad. Pán Dzurinda dosiaľ neodvolal svoje tvrdenie o gauneroch. Pán Dzurinda, vy ste svoje tvrdenia, ktoré sa týkali vás, pokladali za nesprávne. Čiže to je správne. Na druhej strane, keď my pokladáme tie tvrdenia, ktoré sú obsiahnuté v správe, za nesprávne, vypracované nie terajším Najvyšším kontrolným úradom, ale Najvyšším kontrolným úradom v čase, keď ste vládli a keď váš sused mal za úlohu po každom zasadnutí vlády kritizovať bývalé ministerstvá, to je pre vás nesprávne, to sme my šafárili. Takže buďte aspoň v jednom objektívny, keď šafáriť, tak sme šafárili buď vy aj my, alebo sme nešafárili, ja tvrdím, že sme nešafárili, a stojím si za svojím slovom a nedovolím, aby niekto urážal moju prácu, pretože som sa neobohatil ani o jednu korunu, to nedokáže nikto na svete, takže nehnevajte sa, buďte láskavo objektívny, dobre?

 • Ďakujem. Páni poslanci, prosím, aby sme vo faktických vystúpeniach nepoužívali slová, ktoré nepatria do tejto miestnosti.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • K faktografii, ktorú som uviedol a ktorá sa týka činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za obdobie práce pána Oleja, práce pána podpredsedu Šimku, nemám čo dodať, ani čo zmeniť, takže tie diskusie sú tu úplne bezpredmetné.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán Dzurinda, v rámci inzercie a propagácie unitárnej federácie ste premrhali slovenské lode a slovenské lietadlá.

 • Pán poslanec Slobodník, pán Mikuláš Dzurinda označil za gaunerov tých, ktorí jeden deň spievajú už nikdy žiaden svár a na druhý deň zaútočia na prezidenta. V tejto súvislosti, prosím, nevytŕhajte to z kontextu. Vy ste označili pána Dzurindu za gaunera zato, že potvrdil to, čo povedal pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Prepáčte, ale to je trošku posun v logike.

 • Pán poslanec, proti tomu sa musím ohradiť aj ja, pretože tú pesničku spievam aj ja a nepovažujem sa za gaunera.

  Pán poslanec Dzurinda.

 • Vážený pán predseda, zisťujem, že niektorým kolegom veľmi tečú nervy, zrejme pod vplyvom zistenia, že v Národnej rade dokáže zaznieť aj pravda.

  Pán poslanec Slobodník, veľmi vám vytiekli nervy. Odporúčam vám, aby ste naozaj pozorne čítali. Ja som nikoho adresne neoznačil tak, ako ste povedali vy. Povedal som, že na Slovensku dnes ide o to, či budú tvrdiť muziku gauneri, alebo slušní politici. A keď sa ma novinár opýtal, kto sú to gauneri, tak som povedal, že napríklad tí, čo jeden deň sľubujú pokoj, sľubujú, že už nebude žiaden svár, a na druhý deň rozpútavajú peklo, organizujú parlamentné noci. Ak sa niekto v tom našiel, je to jeho problém, pán poslanec.

 • Páni poslanci, prosil by som, keby sme upustili od tohto dialógu, pretože na každé takéto vystúpenie sa dá okamžite reagovať. Preto vás prosím, vráťme sa k meritu prerokúvanej veci.

  Pán poslanec Moric.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Preboha, pán Dzurinda, hádam nechcete o sebe povedať, že vy ste slušný politik?

 • Ďakujem. Vážení páni poslanci a panie poslankyne, keďže sa nikto viac neprihlásil do diskusie ani s faktickou poznámkou, uzatváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či sa chce vyjadriť pán predseda.

 • Šum v sále.

 • Ďakujem. Neviem, páni poslanci, prečo sa smejete. Je to skutočne jeho právo, a nie povinnosť. Prosím, nekomentujme.

  Žiada si záverečné slovo pani poslankyňa Bartošíková?

 • Vážení páni kolegovia, v rozprave zaznelo mnoho pripomienok k objektivite správy. Jediný návrh na uznesenie, okrem toho, o ktorom sme hlasovali, predniesol pán poslanec Roman, predložil mi ho písomne. Tento návrh znie: "Národná rada Slovenskej republiky žiada objektivizovať a tým prepracovať správu Najvyššieho kontrolného úradu o rezorte Ministerstva kultúry Slovenskej republiky." Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu.

 • Ďakujem. Takže budeme hlasovať o tomto jednom pozmeňovacom návrhu. Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov. Za návrh hlasovalo 65 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasovalo 6 poslancov.

  Takže tento návrh pána poslanca sme prijali.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, návrh na uznesenie máte pred sebou predložený v písomnej podobe. Odporúčam, pán predseda, aby ste dali hlasovať o uznesení vrátane prijatého pozmeňovacieho alebo doplňovacieho návrhu.

 • Takže budeme hlasovať o uznesení aj s doplnkom, ktorý sme pred chvíľou schválili.

 • Je súčasťou spoločnej správy ako posledná správa.

 • Prosím, páni poslanci, aby sme sa prezentovali a hlasovali. Hlasujeme o uznesení ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 15 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 67 poslancov. Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme uznesenie v takom znení, ako ho predniesla pani poslankyňa, neprijali.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  v rokovaní budeme pokračovať d e v i a t y m bodom, ktorým je

  Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1994.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Hrušovský.

 • Pán predseda, chcel by som len pripomenúť, že prijatím toho prvého uznesenia, ktoré bolo schválené, sme zmenili postavenie Najvyššieho kontrolného úradu z nezávislého orgánu na orgán závislý od parlamentnej väčšiny.

 • Neschválili sme žiadne uznesenie, pán poslanec, neprešlo. Bolo tu málo poslancov.

 • Akože neprešlo? Veď sme hlasovali oddelene.

 • Prosím, pán poslanec Černák má ešte faktickú poznámku.

 • Priznám sa, že som si myslel, že ma v Národnej rade už nič nemôže prekvapiť, ale to, že pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa zriekol záverečného slova, ma prekvapilo, preto prosím v zmysle rokovacieho poriadku, aby na moju otázku odpovedal písomne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Mám otázku, čo znamená nezobrať niečo na vedomie, keď sme to už vypočuli. Zabudneme na to?

 • Šum v sále.

 • Tu nie je terminus technicus, že sme nezobrali na vedomie. Neprijali sme o tom uznesenie.

 • Neschválili sme to, že by sme to boli zobrali na vedomie, to znamená, že máme na to zabudnúť?

 • Neprijali sme uznesenie, pán poslanec. Pokoj, páni poslanci, každý dostane slovo, prečo sa prekrikujete? Pán poslanec Cuper.

 • Pán poslanec Hrušovský, ak to tak pôjde zo strany KDH s výkladom ústavy ďalej, zistíme, že každý v tomto štáte je od každého nezávislý. Ja som na tej kapitole, čo sa týka Najvyššieho kontrolného úradu, trochu robil a práve ja som presviedčal ostatných, že to nemá byť ministerstvo kontroly, ale orgán od vlády nezávislý, pretože by bolo nedemokratické, aby minister kontroloval svojich kolegov. Ale to neznamená, že tento orgán je úplne nezávislý od parlamentu. Stačí si prečítať článok 86 ústavy.

 • Pán poslanec, myslím, že skončíme, žiadna rozprava nie je, ten bod sme uzavreli. Sme pri bode číslo 9 - správa o výsledku hospodárenia Národnej banky.

 • Pán predseda, predsa len chcem dokončiť túto vetu. Samozrejme, že keď niekto prijíma rozpočet, schvaľuje aj záverečný účet, má právo požiadať Najvyšší kontrolný úrad o to, aby kontroloval, ako sa plní, a tým orgánom je jedine parlament. To znamená, jemu Najvyšší kontrolný úrad v tomto zmysle aj zodpovedá, pretože mu predkladá správy. Nebudeme sa o tom ďalej baviť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Prokeš, nie je rozprava, nie sú ani faktické poznámky k tomuto bodu.

  Podľa § 38 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ročnú správu o výsledkoch svojho hospodárenia predkladá Národná banka do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Páni poslanci, panie poslankyne, správu ste dostali ako tlač číslo 115 a máte k nej rozdanú aj spoločnú správu o výsledkoch prerokovania vo výboroch Národnej rady ako tlač číslo 115a.

  Vzhľadom na to, že guvernér Národnej banky Slovenska pán Vladimír Masár sa na rokovanie 7. schôdze Národnej rady písomne ospravedlnil, pretože je služobne mimo republiky, odporúčam, aby bez uvedenia správy Národnej banky Slovenska pán poslanec Lysák podal správu o výsledkoch prerokovania správy Národnej banky Slovenska vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som uviedol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1994.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 238 z 31. marca tohto roku pridelil správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1994 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo do 27. apríla tohto roku. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, aby skoordinoval stanoviská výborov k predmetnej správe.

  Chcel by som konštatovať, že správa Národnej banky Slovenska za lanský rok je spracovaná precízne, faktografia nákladov, výnosov, rozdelenia aj použitia zisku je vyargumentovaná. Celkové výsledky sú pozitívne a audítormi sú odobrené bez výhrad. Výbory, ktorým bola správa pridelená, ju prerokovali v určenom termíne s týmito výsledkami:

  1. Všetky tri určené výbory, a to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, predmetnú správu vzali na vedomie, alebo s ňou súhlasili bez pripomienok.

  2. Príslušné výbory zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť výsledky hospodárenia Národnej banky Slovenska tak, ako boli predložené.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Lysákovi. Otváram rozpravu k deviatemu bodu s konštatovaním, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Keďže nie sú ani iné pripomienky, vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za skončenú. Pán poslanec Lysák, chcete záverečné slovo? Ak nie, budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Prosím, aby ste prečítali návrh uznesenia.

 • Uznesenie je v správe. Odporúčam ho prijať.

 • Takže prosím, budeme sa prezentovať a hneď aj hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov. Za návrh hlasovalo 95 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme uznesenie schválili.

  Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Pristúpime k d e s i a t e m u bodu programu, ktorým je

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 120 a spoločnú správu ako tlač číslo 120a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pán poslanec Rastislav Šepták. Prosím pána poslanca.

 • Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia,

  predložená právna úprava sa dotýka ustanovenia § 190 Obchodného zákonníka, ktorý upravuje právne pomery spoločnosti, ktorá má len jediného akcionára. Zákon umožňuje, aby akciovú spoločnosť založila iba jedna osoba, právnická osoba, a pripúšťa, aby majiteľom všetkých akcií bola iba jedna osoba. V takomto prípade táto osoba vykonáva všetky práva akcionára. Podľa § 184 ods. 2 valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitne tak zákon ustanovuje v § 199 ods. 1, keď dozorná rada môže zvolať valné zhromaždenie v prípade, keď to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Zákon však osobitne neustanovil, že valné zhromaždenie môže zvolať i akcionár, ktorý je majiteľom všetkých akcií, a tak priamo uplatňoval výkon svojho vlastníckeho práva. Návrh novely zákona odstraňuje túto medzeru v zákone.

  Je v praxi neúčelné, aby takýto akcionár nemohol sám zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva sám, a musel o jeho zvolanie požiadať vždy predstavenstvo. Ide teda o to, že zákon ustanoví, že valné zhromaždenie spoločnosti, ktorá má len jediného akcionára, si môže zvolať i on sám, sám seba, a nie je potrebné v takomto prípade postupovať podľa § 184 ods. 3. Predložený návrh novely si nevyžiada zvýšené výdavky zo štátneho rozpočtu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver by som chcel povedať, že táto novela vychádza aj zo skúseností Fondu národného majetku. Tam, kde iba jediný akcionár má veľký problém zvolať valné zhromaždenie, dá sa povedať, že je dosť veľký precedens, keď vlastník sa musí nečinne dívať na to, ako sa rozoberá jeho majetok, bez možnosti bezprostredne zasiahnuť do vývoja v správe majetku. Súhlasím, že ide o čiastkovú novelu. Súhlasím, že je potrebná celoplošná novela Obchodného zákonníka tak, ako sa vyjadrila Legislatívna rada vlády, ale je pravda aj to, že po čase, ktorý je potrebný na celkovú novelu, môže byť už neskoro, a táto novela nebude potrebná. Nám potom nezostane nič iné, len konštatovať, že sme nedokázali zareagovať na potreby života.

  Navrhovaná novela sa v žiadnom prípade a v ničom nedotýka oprávnených vlastníckych a iných majetkoprávnych záujmov právnických ani fyzických osôb a neohrozuje ich. Jej prijatie smeruje k ochrane tých majetkoprávnych záujmov, ktoré zabezpečujú právnu a morálnu ochranu verejného majetku v podstate proti individuálnym snahám o jeho zmenšovanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Prosím teraz spoločného spravodajcu pána poslanca Morica, aby podal správu o výsledkoch jej prerokovania vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne,

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 513/1992 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 241 z 3. apríla 1995 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie po získaní stanoviska vlády Slovenskej republiky. Na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a súčasne určil, aby sa skoordinované stanoviská výborov Národnej rady Slovenskej republiky premietli v spoločnej správe.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 18. apríla 1995 prerokovala tento návrh na vydanie zákona a uznesením číslo 260 vyslovila s predloženým návrhom nesúhlas z dôvodov uvedených v jej stanovisku.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu na svojej schôdzi dňa 26. apríla neprerokoval návrh skupiny poslancov na vydanie zákona z toho dôvodu, že predkladateľ poslanec Šepták tento návrh z rokovania výboru stiahol pre negatívne stanovisko Legislatívnej rady vlády s odôvodnením, že Obchodný zákonník bude riešený komplexnou novelou. To je odôvodnenie legislatívnej rady.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval návrh skupiny poslancov na vydanie zákona na svojej schôdzi dňa 26. apríla 1995, vyslovil s ním nesúhlas a neodporúčal ho schváliť.

  Garančný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na svojej schôdzi dňa 19. apríla 1995 prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vyslovil s ním súhlas a odporúča ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

  Ako spoločný spravodajca vám odporúčam, aby ste tento návrh schválili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Hlási sa pán poslanec Benčík.

 • Vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia,

  v ústavnoprávnom výbore sme sa zhodli na tom, že táto novela nie je potrebná, lebo výkladom možno dosiahnuť to isté, čo novelou. Kolega Cuper, ktorý je predkladateľ, nechcem za neho hovoriť, nevidím ho tu, sám uznal, že po premyslení si celej tejto záležitosti a výkladového postupu by sme sa nemali takto necitlivo dotknúť kódexu, akým je obchodný kódex. Preto aj ústavnoprávny výbor prijal také stanovisko, ako konštatoval pán spoločný spravodajca.

  Posledná poznámka. Vážení kolegovia najmä z koalície, rešpektujme návrh a stanovisko vlády. Vláda v tomto prípade celkom dobre vie, prečo neodporučila tento návrh schváliť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • V informácii predkladateľa bolo povedané, že dokonca aj Fond národného majetku tam, kde je stopercentný majiteľ, má problém zvolať valné zhromaždenie. Bol by som rád, keby predkladateľ uviedol jediný konkrétny prípad.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pred chvíľou sme si vypočuli, že by sme nemali necitlivo zasahovať do takého kódexu, akým je Obchodný zákonník. Ja si naopak myslím, že je to veľmi citlivý zásah a veľmi potrebný zásah na ochranu vlastníctva a vlastníckych vzťahov. A myslím si, že táto povinnosť nám vyplýva dokonca z ústavy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Dzurinda.

 • Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci,

  vecná stránka návrhu novely zákona je orientovaná na možnosť akcionára, ktorý je jediným akcionárom akciovej spoločnosti, zvolať valné zhromaždenie akciovej spoločnosti priamo, nie prostredníctvom predstavenstva akciovej spoločnosti. Otázkou teda je, čo novelou sleduje jej predkladateľ. Veď Obchodný zákonník hovorí, že predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu došla žiadosť o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto povinnosť, zvolá mimoriadne valné zhromaždenie v tej istej lehote súd. Teda medzera v doterajšej právnej úprave nie je. Ide len o to, že niekto naháňa čas, niekto potrebuje veľmi rýchlo vymeniť neposlušné predstavenstvo a, podľa môjho názoru, aj pripraviť si pôdu na následnú privatizáciu niektorých firiem.

  Už pri prvom predložení som vyslovil domnienku, že takou účelovou záležitosťou je privatizácia podniku ŽOS Vrútky. Túto domnienku dnes opakujem o to viac, že je mi známe, že 7. apríla tohto roku došlo k výmene predstavenstva v tejto firme, v Železničných opravovniach a strojárňach Vrútky, na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré zvolal Fond národného majetku podľa všetkého protiprávne. Vyslovujem teda aj dnes domnienku, že ide o účelovú novelu, ktorej zmyslom je vybieliť protizákonný postup a následne čo najrýchlejšie privatizovať Železničné opravovne a strojárne Vrútky ľuďmi blízkymi časti Slovenskej národnej strany.

  Z hľadiska vecného je úplne jednoznačné, že ide významovo o drobnú novelu, ktorou sa nehodí upravovať súčasný zákon, lebo tak ako už povedali moji predrečníci a ako to povedal aj predseda vlády pán Mečiar v Pressklube, časté drobné novely takých vážnych zákonov, takých základných zákonov, ako je Obchodný zákonník, zneprehľadňujú legislatívny stav. Nakoniec, a to už tiež povedali moji predrečníci, aj vláda dala k novele zákona negatívne stanovisko.

  Na základe uvedeného si myslím, že by sme túto novelu nemali prijať.

 • Ďakujem, pán predseda. Vystúpenie pána poslanca Dzurindu ma vôbec neprekvapilo. Zrejme znovu hľadá to, čo sám pociťuje a ako by postupoval u iných - osobné záujmy. Predovšetkým však treba vidieť aj to, že pán Dzurinda sa očividne usiluje o to, aby nebolo možné efektívne riadenie hospodárstva. Vieme veľmi dobre, že máme mnoho podnikov, ktoré majú práve kvôli neschopnosti manažmentu problémy, a tento manažment práve nie je možné vymeniť v krátkom čase a veľmi rýchlo tam, kde dochádza k rozkrádaniu štátneho majetku, ktorý je majetkom každého jedného občana. Namiesto toho, aby tieto podniky išli do efektivity, idú do tvrdej straty, a toto chce predložená novela zákona riešiť. Nevidím nič negatívneho na tom, aby výlučný vlastník mohol bezprostredne rozhodovať o riadení svojho majetku.

  Ďakujem.

 • Moje vystúpenie bude také krátke, že ho poviem z miesta. Do troch minút sa zmestím.

  Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  odznelo tu, že ide o účelovú novelu a ide o zásah do právneho systému. Môžem to potvrdiť. Nepoznám žiadnu novelu zákona, ktorá by bola bezúčelová alebo protiúčelová, každá je účelová. A nepoznám žiadnu novelu zákona, ktorá by neznamenala zásah do právneho systému. Takže vyjasnime si, ide o účelovú novelu a ide o zásah do právneho systému. Oba tieto kroky sú zámerné, cieľavedomé a na základe poznania komisie na dohľad nad procesom privatizácie, pretože v rámci tejto činnosti sa objavujú niektoré trhlinky v právnom systéme, ktoré jednoducho nie sú vykryté. Treba ich vykryť.

  Nemyslím si, že toto je najšťastnejšia forma týchto krátkych noviel, ale súčasne je asi jediná možná, pretože veľká novela Obchodného zákonníka je dlhodobejšia a prácnejšia záležitosť a zrejme by uzrela svetlo sveta podstatne neskôr a dovtedy môže prichádzať k nekontrolovateľným stratám, pretože do 30 dní zvolania predstavenstva je 30 dní času na šafárenie. A zvolanie súdom - vieme ako súdy fungujú, súd to môže zvolať v priebehu roka, a do roka ostanú v danom podniku prázdne haly. Kto neverí, môžem uviesť celý rad takýchto príkladov, kde sa Fond národného majetku dosť bezmocne prizerá na to, čo sa deje s privatizovaným podnikom.

  Takže na rozdiel od predrečníkov sa prihováram za to, túto novelu prijať, pretože vykrýva prázdnu trhlinku, ktorá sa zatiaľ v našom právnom systéme nachádza, s tým, že novela Obchodného zákonníka, ktorá sa pripravuje, to vykryje celoplošne a komplexne.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  hovorí sa, že ide o účelovú novelu. Práve tie účely, ktoré tu boli povedané, sa dajú riešiť iným spôsobom. Na to vôbec nie je potrebná novela. Prosím vás pekne, ak je neschopný manažment, alebo manažment, ktorý rozkráda, na to je predsa štatút spoločnosti, kde dozorná rada môže odvolať predstavenstvo. Na to netreba zvolávať valné zhromaždenie. Fond národného majetku tento problém môže hravo riešiť cez štatút. Dozornú radu tam, kde je stopercentným akcionárom, menuje Fond národného majetku, čiže menuje tam ľudí, ktorým dôveruje. Tí môžu odvolať manažment, kedy chcú. Takže nevidím žiaden dôvod, tie dôvody, ktoré ste uviedli, z hľadiska novely vôbec nie sú relevantné. Takže uveďte dôvody, ktoré sú skutočne účelové, lebo tie sa dajú riešiť, nie je potrebné riešiť ich zákonom.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  v diskusii a v príspevkoch či už pána Prokeša, alebo predtým predkladateľa, alebo pána Hofbauera zazneli slová, že mnoho podnikov zaznamenáva tvrdé straty, Fond národného majetku sa bezmocne prizerá. Prosím uviesť jeden jediný konkrétny príklad, pretože to je bezduchá rétorika. Manažmenty predstavenstva dodržiavajú zákon a okrem ŽOS Vrútky neexistuje príklad, kde by Fond národného majetku zaznamenával tvrdé straty a bezmocne sa pozeral. V ŽOS Vrútky bolo protiprávne zvolané valné zhromaždenie. Ľudí, ktorí dosiahli 60 miliónový zisk, vyhodili na ulicu. Všetci do jedného sa boli prihlásiť na úrade práce ako nezamestnaní. Chceme toto legalizovať?

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Moric sa hlási s faktickou poznámkou. Potom pán poslanec Dzurinda.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda, tento problém, pokiaľ viem od predkladateľa, vznikol ešte asi pred 5-6 mesiacmi. Keď prvýkrát tento problém vznikol, Fond národného majetku sa odvolal na Najvyšší súd a Najvyšší súd potvrdil, že Obchodný zákonník takýto prípad nerieši. Preto bol podaný tento návrh, ktorý bol podaný. Pokiaľ sa týka ŽOS Vrútky, osobne som si aj s niektorými ďalšími poslancami situáciu preveril. Ani jeden jediný pracovník nebol vyhodený na ulicu. Ani jeden jediný, pán kolega Černák.

 • Pán predseda, budem citovať zákon: "Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu došla žiadosť o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto povinnosť, zvolá mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionárov v tej istej lehote počítanej odo dňa doručenia žiadosti súd." Pán poslanec Hofbauer, nemôže byť reč o roku, do 61 dní od vzniku myšlienky, že má byť valné zhromaždenie, do 61 dní, aj keď predstavenstvo odmietne valné zhromaždenie, sa konať bude. Preto naozaj problém je niekde inde. Časť z toho povedal pán poslanec Vaškovič a časť som povedal ja. Obávam sa, že naozaj ide o to, aby sa vybielilo to, čo sa deje v ŽOS Vrútky.

 • Ďakujem. Ešte pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predseda. Pánu Dzurindovi len toľko, že by som ho rád upozornil, že 60 dní je prakticky jedna šestina roka. To znamená, že za ten čas sa dajú nahromadiť parádne straty.

 • Potvrdením pána Morica svoju otázku spresním. Keďže tam bol na poslaneckom prieskume, pýtam sa ho, či členovia bývalého predstavenstva sú ešte zamestnancami privatizovaných ŽOS a ako sú zaradení, v akých funkciách pracujú.

 • Niektorí odišli po vzájomnej dohode na vlastnú žiadosť.

 • Nie som odborník v tejto oblasti, ale chcem sa spýtať kompetentných, pokiaľ ide o ŽOS Vrútky, či by sme nemohli prijať novelu Obchodného zákonníka, ktorá by sa týkala len ŽOS Vrútky.

 • Pán poslanec Prokeš, verím, že ste to nemysleli celkom vážne s tým rozkrádaním. Fond národného majetku si má plniť právo akcionára. A už tu bolo povedané, že podľa súčasného právneho stavu, keď ide len o to, aby tam bol iný riaditeľ, to je v kompetencii dozornej rady.

 • Ešte raz pán poslanec Vaškovič.

 • Vzhľadom na to, že mám pocit, že pán Prokeš nechce tomu rozumieť, zopakujem to tretíkrát. Na odvolanie manažmentu nie je potrebné zvolanie valného zhromaždenia. Čiže jediný rozumný účel, ktorý vidím ja, je zvolať valné zhromaždenie rýchlo preto, že dozorná rada nepočúva. Potom skutočne treba rýchle zvolať valné zhromaždenie.

 • Keďže som podpísaný ako jeden z predkladateľov, povedal som aj vo výbore, že svoj podpis sťahujem nie z politických alebo iných dôvodov. Jednoducho tento problém je riešený v Obchodnom zákonníku. Jediný akcionár môže zvolať valné zhromaždenie, kedy chce, lebo sám je vlastníkom aj valným zhromaždením. Ak dospel Najvyšší súd k inému výkladu, nadradil práva správcu vlastníctva alebo jeho rozmnožovateľa nad práva vlastníka, a to by bolo proti zmyslu a logike vlastníckeho inštitútu. Nie z nejakých politických dôvodov si myslím, že táto novela by len pridupľovala to, čo v zákone už je. A myslím si, že zákon dvakrát o tom istom by bol zbytočný. Ale je pravda aj to, že to treba vyčítať z kontextu viacerých paragrafov Obchodného zákonníka, nie z jediného, ako by bolo v tom prípade, keby táto novela bola schválená. Preto sú politické úvahy okolo tejto novely zbytočné.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Takže to bol posledný hlas. Končím rozpravu k tomuto bodu. Pýtam sa ešte pána poslanca Šeptáka, či sa chce vyjadriť ako predkladateľ.

 • Nie. Pán poslanec Moric, chcete sa vyjadriť ako spoločný spravodajca?

 • Keď nie, pristúpime k hlasovaniu. Keďže neboli žiadne pozmeňovacie návrhy, pán spoločný spravodajca nemá čo uvádzať.

  V súlade s § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu predloženého zákona.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 68 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme túto novelu zákona schválili.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  prejdeme na j e d e n á s t y bod programu, ktorým je

  Návrh Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na schválenie udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice spoločnosti VTV CABLE TV.

  Je to spoločnosť s ručením obmedzeným Žarnovica. Materiál ste dostali ako tlač číslo 114 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 114a. Predložený máte aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Prosím teraz spoločnú spravodajkyňu výborov pani poslankyňu Idu Rapaičovú, aby podala správu o výsledkoch prerokovania vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážení kolegovia a kolegyne,

  návrh Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na schválenie udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice spoločnosti VTV CABLE TV, spoločnosť s ručením obmedzeným Žarnovica, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky piatim výborom, a to Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Návrh bol prerokovaný do 27. apríla 1995. Súčasne určil na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport s tým, aby sa skoordinované stanoviská premietli do spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh na schválenie udelenia licencie prerokovali v určenej lehote, vyslovili súhlas s návrhom na schválenie udelenia licencie a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov návrh Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice spoločnosti VTV CABLE TV, spoločnosť s r. o., schváliť. Toľko spoločná správa.

  Vážení kolegovia, kolegyne, ako spravodajkyňa využívam túto možnosť a ako prvá sa prihlasujem do diskusie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pani spravodajkyňa sa hlásila do rozpravy.

 • Vážená Národná rada,

  predložený projekt VTV na vysielanie s vysielacím dosahom na celé územie Slovenskej republiky má predovšetkým cieľ transformovať televízne médiá na nezávislé, demokratické a pluralitné, podobne, ako je to už v súčasnosti v oblasti rozhlasového vysielania. V oblasti televízneho vysielania boli doteraz udelené iba 4 licencie miestneho, resp. regionálneho charakteru. Naproti tomu v rozhlase bolo udelených 27 licencií. Príčiny tohto stavu sú všeobecne známe. Pripomeniem iba, že v minulom funkčnom období Národná rada Slovenskej republiky dvakrát neschválila návrh na udelenie licencie na polovicu vysielacieho času okruhu STV 2.

  Rada na neverejnom i verejnom vypočutí žiadateľa podrobne zhodnotila programové, personálne a technické zabezpečenie projektu. Posúdila ekonomické zabezpečenie, kde konštatovala, že celý projekt je krytý úvermi slovenských bánk vo výške 135 miliónov korún. Reálnosť príjmov z reklamy ako jediného zdroja príjmov je opodstatnená až o polovicu nižšími cenami za odvysielanie reklamy oproti STV. Programová štruktúra je postavená na princípe dennej štruktúry. Každý deň v rovnakom čase ponúka rovnaký programový typ, čo je osvedčenou a v praxi overenou metódou získania televízneho diváka pri bohatej ponuke programov televíznych spoločností. Na rozdiel od STV v programovej ponuke je zastúpený i ranný publicisticko-informačný blok a veľký priestor pre živé vysielanie. Percento filmových programov je takmer zhodné s publicistikou, čo nie je pri súkromných televíznych spoločnostiach zvykom.

  Súčasťou predloženého materiálu sú i podmienky na licenciu plne porovnateľné s obdobnými podmienkami vo vyspelých európskych štátoch. Zohľadňujú platnú legislatívu Slovenskej republiky, ale i ustanovenia rezolúcií a dohovorov Rady Európy, ako Európsky dohovor o televízii bez hraníc, rezolúciu číslo 1003/1993 o etike žurnalizmu, Viedenskú deklaráciu a Deklaráciu o médiách v demokratickej spoločnosti prijatú na 4. konferencii ministrov v roku 1994 v Prahe. Súčasne boli do podmienok aplikované ustanovenia, ktorými sa dopĺňajú absentujúce úpravy v právnych predpisoch pre televízne vysielanie v Slovenskej republike, napríklad podiel slovenského znenia filmových zahraničných programov a povinnosť dabovania všetkých relácií určených pre deti a mládež do 12 rokov, vrátane českých. Podmienkami je zabezpečená i do budúcnosti transparentnosť kapitálového zloženia spoločnosti a súčasne sa zdôraznila úloha rady ako regulačného orgánu na zamedzenie nežiaducej koncentrácie médií a zamedzenia dominantného postavenia držiteľa licencie.

  Spoločnosť od 22. apríla vysiela na základe udelenej licencie v káblových rozvodoch v Bratislave zo znovuvybudovaných priestorov na starej Prievozskej ceste podľa schválenej štruktúry z dvoch štúdií vybavených špičkovou digitálnou technológiou. Po schválení v Národnej rade Slovenskej republiky je spoločnosť pripravená začať v maximálne krátkom čase (niekoľkých mesiacoch) vysielanie prostredníctvom družice EUTELSAT 2 v rozsahu 14 až 18 hodín denne so širokým žánrovým spektrom.

  Okrem majiteľov individuálnych satelitných prijímačov budú môcť vysielanie sledovať diváci prostredníctvom cca 300 000 zásuviek káblových rozvodov, z ktorých tretina je v Bratislave.

  Po zvážení všetkých okolností odporúčam schváliť predložený návrh na udelenie tejto licencie, lebo predstavuje skutočné duálne vysielanie ako zdravú, a verím, i aktivizujúcu konkurenciu pre Slovenskú televíziu. Svojím technickým riešením, satelitným vysielaním presiahne ďaleko územie našej republiky a môže ju v zahraničí účinne a pritom nenásilnou formou reprezentovať.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni. Takže môžem ukončiť rozpravu k tomuto bodu rokovania. Neboli žiadne pripomienky, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov na návrh Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schvaľuje udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice spoločnosti VTV CABLE TV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Žarnovica.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na schválenie udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice spoločnosti VTV CABLE TV, spoločnosť s r. o., Žarnovica.

 • Ďakujem pani poslankyni Rapaičovej. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pri schvaľovaní programu sme hlasovaním rozhodli, že body 12 a 13 schváleného programu, teda návrh pána poslanca na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zamedzení rozporu zájmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov a takisto návrh skupiny poslancov Národnej rady k tej istej téme prerokujeme vo štvrtok 11. mája 1995.

  Preto pristúpime k ďalšiemu, a to š t r n á s t e m u bodu programu, ktorým je

  Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súhlas Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša.

  Materiál ste dostali ako tlač číslo 135. Správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedie predseda výboru poslanec pán Anton Poliak. Prosím, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia,

  dovoľte, aby som stručne uviedol správu mandátového a imunitného výboru o výsledku jeho zistení vykonaných v súvislosti so žiadosťou generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súhlas Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša. Úvodom by som chcel povedať, že základné podstatné veci, o ktorých treba oboznámiť Národnú radu Slovenskej republiky, sú uvedené v materiáli, tlač 135, ktorý máte pred sebou a iste ste si ho pozorne prečítali. Jeho súčasťou je tiež žiadosť generálneho prokurátora, ako aj správa mandátového a imunitného výboru. Predložením tejto správy Národnej rade Slovenskej republiky si výbor plní povinnosť uloženú zákonom o rokovacom poriadku.

  Na svojej schôdzi 25. apríla 1995 sa výbor žiadosťou generálneho prokurátora s vážnosťou a zodpovedne zaoberal. Ako je v správe uvedené, na základe vyžiadania od generálneho prokurátora výbor sa oboznámil s uznesením príslušného orgánu policajného zboru o začatí trestného stíhania vo veci a tiež s podstatnými listinnými dôkazmi zo spisu, ako sú uvedené v predloženej správe výboru. Výbor podľa zákona umožnil pánu poslancovi Langošovi, aby sa k veci vyjadril. Z hľadiska konania výboru nie je podmienené, že pán poslanec svojou neúčasťou na schôdzi výboru túto možnosť nevyužil.

  Okolnosti nehody a skutočnosti súvisiace s jej príčinou sú uvedené v správe výboru. V súvislosti s tým chcem povedať pár slov len k jednej otázke, ktorá sa v správe neuvádza. Podľa posudku znalca z analýzy dopravného nehodového deja vyplýva, že rýchlosť jazdy vozidla neprekročila kritickú hranicu na prejazd zákrutou za podmienok dopravnej nehody vlhkej vozovky. K otázke primeranosti rýchlosti jazdy uvádza, že by nemala byť príčinou dopravnej nehody. Bolo teda treba v zákrute nebrzdiť, pred zákrutou spomaliť a pomocou výkonového faktora motora a predného náhonu plynule prejsť zákrutou. Vodič svojím konaním porušil ustanovenie § 16 ods. 1 vyhlášky o pravidlách cestnej premávky o rýchlosti jazdy. Podľa neho rýchlosť jazdy musí vodič prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Smie ísť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, na rokovaní výboru sme po vykonanom nevyhnutnom vyšetrení dospeli k zisteniu, a je to vyjadrené aj v uznesení výboru, že v tomto prípade sú dané podmienky na trestné stíhanie poslanca Jána Langoša, pretože z nedbanlivosti spôsobil ťažkú ujmu na zdraví. Čo dodať na záver môjho vystúpenia? Azda to, a myslím si, že to treba povedať, že u nás nie sú výslovne stanovené nijaké pravidlá, kedy súhlas na trestné stíhanie dať, alebo nedať. Výboru neprináleží hodnotiť okolnosti nehody. Nazdávam sa, že pri našom dnešnom rozhodovaní by bolo namieste mať aj tieto okolnosti na zreteli, najmä v kontexte s dopustením sa neúmyselného trestného činu poslancom. V tomto konkrétnom prípade ide o nedbanlivostný trestný čin v doprave, ktorý je síce založený na zavinení, ale najmä v dôsledku zlyhania ľudského faktora spočívajúceho tiež v momentálnej indispozícii vodiča. Navyše došlo aj k jeho ujme na zdraví, ako aj osobe jemu blízkej, čím bol vlastne aj sám postihnutý.

  Rozhodnutie Národnej rady má svoj význam aj z hľadiska vytvorenia istého precedensu v obdobnom prípade. Uvedomenie si a zhodnotenie aj týchto skutočností zrejme viedlo členov mandátového a imunitného výboru ku konkrétnemu jednomyseľnému odporučeniu pre Národnú radu nedať súhlas na trestné stíhanie poslanca Jána Langoša, ako to máte v správe výboru uvedené. I keď sme pritom boli ďaleko od toho, aby sme nejakým spôsobom takpovediac obhajovali poslancovo konanie, ktorým nepochybne došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

  Podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v súlade s Ústavou Slovenskej republiky oprávnenie dať súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady patrí výslovne priamo Národnej rade Slovenskej republiky. Je teda na nás, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby sme zodpovedne a uvážlivo rozhodli o tomto oprávnení a na základe nášho rozhodnutia prijali navrhované uznesenie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem poslancovi, pánu predsedovi Poliakovi. Keďže aj v tomto prípade musím otvoriť rozpravu, otváram ju. Do rozpravy sa písomne nikto neprihlásil.

  Pán poslanec Smolec.

 • Prosil by som pána poslanca Langoša, aby sa k tomuto prípadu vyjadril.

 • Pýtam sa pána poslanca Langoša, či sa chce vyjadriť, pretože nemusí.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada, pán minister, dámy a páni,

  k nehode prišlo asi tak, ako ju popísal generálny prokurátor, alebo teda vyšetrovateľ vo svojej správe. Hovorím približne, pretože som utrpel niekoľkodňovú amnéziu, ktorá doteraz trvá. Uvedomujem si a znášam morálnu zodpovednosť alebo dôsledky morálnej zodpovednosti a uvedomujem si a znášam i hmotnú zodpovednosť, ale i možnú trestnú zodpovednosť. Prijmem vaše rozhodnutie.

 • Ďakujem. Uzatváram rozpravu, považujem ju za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán predseda mandátového a imunitného výboru?

 • Ďakujem. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 4 písmena n) zákona o rokovacom poriadku má rozhodnúť, či dáva súhlas na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Jána Langoša.

  Chcel by som sa ešte spýtať pána predsedu, či to uznesenie je negatívne, alebo pozitívne, aby sme vedeli, ako máme hlasovať. Čiže v uznesení nedávame súhlas generálnemu prokurátorovi na stíhanie, to znamená, že hlasujeme za uznesenie. Pýtam sa preto, aby sme neurobili chybu. Je tu návrh, aby pán predseda Poliak prečítal toto uznesenie. Prosím, prečítajte ho.

 • Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k žiadosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súhlas Národnej rady Slovenskej republiky na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša: "Národná rada Slovenskej republiky v súlade s článkom 78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady číslo 44 z roku 1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov dáva - nedáva"..., čiže je na nás, ako to odsúhlasíme.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o tom, že Národná rada na základe odporúčania mandátového a imunitného výboru nedáva súhlas generálnemu prokurátorovi na stíhanie poslanca Jána Langoša. Budeme hlasovať za to, čo som povedal, že nedáva súhlas, to znamená, že hlasujeme pozitívne.

 • Šum v sále.

 • Musíme hlasovať za prijatie uznesenia, že nedávame súhlas.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali. Čiže hlasujeme za to, že nedávame súhlas. Hlasujeme pozitívne. Hlasujeme áno. Hlasujte tak, ako som povedal.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov. Za návrh hlasovalo 117 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada nedala súhlas generálnemu prokurátorovi na stíhanie poslanca Jána Langoša.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa schváleného programu teraz nasleduje

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k strate členstva poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Lexu v Osobitnom kontrolnom orgáne na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme prijali uznesenie tohto znenia: "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že predseda Osobitného kontrolného orgánu na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Lexa v súvislosti s vymenovaním za riaditeľa Slovenskej informačnej služby vystúpil 18. 4. 1995 z klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie za demokratické Slovensko. Podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Lexa stratil členstvo v Osobitnom kontrolnom orgáne na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby."

  Chce sa niekto k tomu vyjadriť?

 • Ak nie, ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu tohto uznesenia tak, ako som ho predniesol.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali. Kto je za toto uznesenie?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 119 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky uznesenie k tomuto bodu schválila.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, šestnástym bodom programu by mala byť teraz neverejná časť siedmej schôdze Národnej rady, na ktorej by sme mali prerokovať správu Osobitného kontrolného orgánu.

  Faktická poznámka - pán poslanec Urban.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem dať procedurálny návrh, aby sme najbližší bod, teda prerokovanie správy Osobitného kontrolného orgánu na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, prerokovali až zajtra ako prvý bod. K tomu dávam odôvodnenie, že v predchádzajúcej chvíli som konzultoval so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra otázku vytvorenia optimálnych podmienok na prácu Národnej rady na svojom neverejnom zasadnutí. Tento mi dokladal, že nie je možné vo veľmi krátkom čase dosiahnuť takéto podmienky, a preto je nevyhnutné vytvoriť väčší časový priestor. Z tohto dôvodu navrhujem, aby zasadnutie k tomuto bodu, tak ako sme rozhodli, na neverejnom zasadnutí bolo ako prvý bod zajtrajšieho programu.

 • Pán poslanec, predbehli ste ma, pretože som chcel povedať to isté kvôli tomu, že sa musia urobiť určité opatrenia, ktoré nás určite dlho zdržia, čiže museli by sme čakať. A keďže sme sa aj rozhodli, že dnes skončíme skôr, chcel som navrhnúť aj ja, aby sme tento bod odložili ako bod číslo 1 hneď zajtra, keď budú pripravené všetky podmienky na konanie neverejnej schôdze.

  Pán poslanec Bugár - faktická poznámka.

 • Pán predseda, nerozumiem, čo sú to za optimálne podmienky? Vypnete mikrofóny, vyprázdnia sa priestory.

 • Nie je to tak, pán poslanec. Budeme musieť všetci vyprázdniť miestnosť, kým sa dá do poriadku.

 • Myslíte na magnetofóny a iné?

 • Áno, musia sa urobiť kontroly. Preto podporujem návrh pána poslanca. Dávam hlasovať o tom, aby to bol bod číslo 1 zajtra o deviatej. Myslím si, že je to logické. Budeme zbytočne čakať a dve hodiny sedieť.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže konštatujem, že tento bod programu bude zajtra ako prvý bod.

  Pokračovať by sme mali osemnástym bodom, čiže vládnym návrhom zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon, nemá však kto zákon predložiť.

  Pán poslanec Polka - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že tento materiál sa nedá prerokovať bez ministra vnútra alebo vôbec bez niektorého z členov vlády, ktorý by sa dohodol s ministrom vnútra.

 • Mám informáciu, že to má predložiť pani podpredsedníčka vlády a že je na ceste do parlamentu. Takže vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ktorí ste mimo rokovacej miestnosti, prosím, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v dnešnom rokovaní.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďalším bodom má byť súhrnná informácia o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike v roku 1994 a o prijatých opatreniach na ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Keďže pán minister vnútra je mimo Slovenskej republiky, navrhujem, aby sme tento bod prerokovali v stredu a začali sme hneď osemnástym bodom, ktorý bude uvádzať pani podpredsedníčka vlády.

  Teda pokračujeme o s e m n á s t y m bodom, ktorým je

  Vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 134 a spoločnú správu ako tlač 134a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky vládny návrh zákona odôvodní podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky pani Katarína Tóthová. Prosím, pani podpredsedníčka.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vás z poverenia vlády Slovenskej republiky oboznámila s návrhom novely Trestného zákona a súčasne zdôvodnila obsah tejto novely ako aj aktuálnosť jej prijatia.

  Návrh novely Trestného zákona rešpektuje zvýšenú potrebu odhaľovania a odstraňovania prijímania úplatkov, a nechce postihovať toho, kto z rôznych príčin sa dostáva do situácie, keď je doslova nútený úplatok ponúkať. Vypustenie ustanovenia § 161, 162 ods. 2 a § 163 podľa názoru predkladateľov umožní vo väčšom rozsahu odhaľovať prípady prijímania úplatkov a prispeje k očiste verejného života od toho veľmi nebezpečného protispoločenského javu, akým úplatkárstvo je. Situácia na tomto úseku je oveľa vážnejšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

  Všetkým nám je známe, že najmä transformácia ekonomiky, poskytovanie úverov v peňažných ústavoch a nie menej aj organizovaný zločin vytvorili v našej demokratickej spoločnosti podmienky na korupciu v jej najširšom zmysle slova. Na druhej strane však notorieta tejto protispoločenskej činnosti nenachádza adekvátny odraz v odhaľovaní s tým spojenej trestnej činnosti. Napriek tomu, že by sme očakávali nárast kriminality v oblasti korupcie, štatistické údaje o odsúdených osobách za trestné činy úplatkárstva svedčia o opaku. Za rok 1992 bolo za trestné činy úplatkárstva odsúdených len 43 osôb, v roku 1993 to bolo už len 41 osôb a v roku 1994 iba 30 osôb. Teda jednoznačná nepriama úmera: pri vzrastajúcej tendencii úplatkárstva sa znižuje tendencia postihu týchto trestných činov.

  Z uvedeného vyplýva, že nejestvujú svedkovia tejto trestnej činnosti, ktorej dej prebieha spravidla len medzi dvoma osobami, a to osobou, ktorá úplatok poskytuje, a osobou, ktorá úplatok prijíma. Je ľudsky pochopiteľné, že za súčasného právneho stavu osoba, ktorá úplatok poskytuje, nepôjde svedčiť proti osobe, ktorá úplatok prijímala, pretože by sa sama vystavila nebezpečenstvu trestného postihu v zmysle § 161 Trestného zákona alebo podľa § 162. Tieto skutočnosti sú, podľa môjho názoru, hlavným dôvodom nízkej, ako som už uviedla, a klesajúcej tendencie objasnenosti trestných činov úplatkárstva a následne aj nízkeho počtu odsúdených osôb, ktoré sú, dovolím si tvrdiť, iba zlomkom percenta vyskytujúcej sa korupcie.

  Trestnoprávna ochrana poriadku vo veciach verejných má chrániť morálnu a právnu čistotu vybavovania verejných záležitostí a prispieť k bezúhonnosti verejnej ako i štátnej správy. Táto skutočnosť je obzvlášť citlivá s prihliadnutím na transformáciu vlastníckych vzťahov, reštitúcie, poskytovanie úverov a privatizáciu majetku, kde hlavným vykonávateľom sú pracovníci obstarávajúci a zabezpečujúci veci verejného záujmu. Úplatkárstvo je jav, ktorý znižuje dôveru občana v spravodlivé, nezaujaté a v primeranej dobe vybavené obstarávanie vecí všeobecného záujmu. Zmenou úpravy sa sleduje zvýšenie efektívnosti zisťovania a zdokumentovania tohto pre spoločnosť nebezpečného konania, ktoré kompromituje výkon obstarávania vecí všeobecného záujmu.

  Doterajšia právna úprava, i keď v § 163 Trestného zákona obsahovala ustanovenie o účinnej ľútosti, sa ukázala ako neživotná a neefektívna. Navrhovaná právna úprava v dostatočnej miere zabezpečuje ochranu spoločnosti a občana pred javmi, ktoré vo výraznej miere narušujú právne vedomie. Potreba odstrániť prijímanie úplatkov sa javí v súčasnosti ako potreba prioritná, nakoľko úplatkárstvo sa rozmáha rýchlym tempom a je jedným z vysoko spoločensky nebezpečných a krajne nežiaducich javov. Je potrebné nájsť, a dovolím si tvrdiť, aj hľadať účinný spôsob trestného postihu tohto javu, keďže doposiaľ situácia v spoločnosti pripomínala v tejto oblasti stojaté vody, keď početnosť odhaľovania a odsúdenia týchto trestných bola neprimerane malá. Tento krok, domnievame sa, môže byť počinom, ktorý môže rozvlniť stojaté vody v smere spoločensky prínosnom.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v novele sa navrhuje vypustiť skutková podstata trestného činu podplácania. Návrh oproti doterajšej právnej úprave umožní vo väčšom rozsahu odhaľovať prípady prijímania úplatkov a postihovať toho, kto úplatky prijíma, a nie toho, kto z rôznych príčin sa dostáva do situácie, keď je nútený úplatok ponúknuť.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, som presvedčená, že predložený návrh Trestného zákona budete vnímať z tohto zorného uhla a že predložený návrh dostane vašu podporu.

  Ďakujem vám už vopred.

 • Ďakujem aj ja, pani podpredsedníčka. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Macušku, aby podal správu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážená Národná rada,

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 287 z 26. apríla 1995 na prerokovanie v lehote do 2. mája 1995 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti. Na koordináciu stanovísk výborov bol citovaným rozhodnutím určený Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon, prerokovali v určenej lehote všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol pridelený. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ho prerokoval 26. apríla 1995 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti ho prerokoval 27. apríla 1995. Ani Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ani Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti k predloženému návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon, uznesenie neprijali, pretože s ním nevyslovila súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov týchto uvedených výborov.

  I napriek týmto stanoviskám týchto výborov navrhujem ako spoločný spravodajca tento zákon prijať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Macuškovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o osemnástom bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásili zatiaľ dvaja páni poslanci. Slovo dostáva pán poslanec Michal Benčík z SDĽ, pripraví sa pán poslanec Šimko z KDH.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, milé kolegyne, vážení kolegovia,

  pani podpredsedníčka povedala, že verí, že tento návrh bude podporený a schválený, a už sa za to aj vopred poďakovala - ja sa jej nedivím - napriek tomu, že výbory, ktoré sú dosť kompetentné na posúdenie tejto veci, nepodporili tento návrh. Očakával som, že pani podpredsedníčka predloží aspoň jeden argument, ktorý by trochu mohol presvedčiť niekoho, kto veciam rozumie a chce rozumieť, prečo by sa to malo prijať. Nepredložila, načo by sa namáhala, keď je dohodnuté, že to, čo neprešlo podľa jej návrhu v predchádzajúcom parlamente pri novele Trestného zákona, a opodstatnene, predkladá znova, a teraz si je istá, že to prejde.

  Skutkové podstaty úplatkárstva, tie § 160 a 163, sú nepochybne poznamenané dobou, keď boli prijaté. Vtedy si štát dovoľoval zasahovať do všetkých sfér a prevaha dopytu nad ponukou bola živnou pôdou na rozbujnenosť korupcie a úplatkárstva. Pretože si predchádzajúci systém nedokázal s týmto poradiť inými mechanizmami, ako všeliek sa videl v represii. To nepomáhalo a nepomáha to ani teraz, tak ako pani podpredsedníčka povedala, že postih úplatkárstva v tejto republike, v týchto podmienkach nepresahuje 50 prípadov ročne.

  Zásadne som zástancom prevencie pred represiou a uprednostňujem ju a osvedčujem sa pri subsidiarite trestného práva. Predložený návrh považujem za nedopracovaný, za omyl, ak by som chcel hovoriť trochu nadnesene, za zlý žart. Predovšetkým, a to je moja zásadná pripomienka, návrh je neorganickým a nesystematickým zásahom do veľmi citlivej oblasti, akým trestný kódex nepochybne je.

  Sám som začal s tým, že platné ustanovenia majú vážne pochybenia. Napríklad je veľmi problematický pojem vymedzujúci trestnosť prijatia alebo sľúbenia úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, lebo táto formulácia zrejme presahuje rámec verejného práva a rámec štátnej moci a štátnej správy. Čiže tým zasahujeme v súčasnej dobe aj do sféry súkromného práva. Takáto kriminalizácia konania sféry mimoverejnej správy je neopodstatnená, nefunkčná. A predpokladám, že komplexný prístup k tomuto problému, ktorý má byť pri rekodifikácii, tento vážny nedostatok týchto ustanovení odstráni. Teraz sa to však nerieši, to nie je podstatné. A z toho mi vyplýva, že je to nesystémové riešenie a vytrhnutý problém bude skôr komplikovať, než riešiť. Nehnevajte sa, mne to pripadá ako uplatnenie metódy "pracujme akože".

  Okrem nesystémového prístupu však návrh nerešpektuje viaceré v právnej teórii a praxi všeobecne akceptované zásady. Napríklad nie je ničím odôvodnené, aby aj zákonodarca na spoločensky nebezpečné konanie, akým je nepochybne ponúkanie alebo dávanie úplatkov, a tým nepriamo vyvolávanie protiprávnej činnosti, povedal, že to nič nie je, nech ponúka. Máme na to právo? To po prvé.

  Doposiaľ u toho, kto poskytoval úplatok pri zachovaní určitých podmienok, ktoré sú zakotvené v ustanovení § 163 o účinnej ľútosti - inak poznamenávam, že v dôvodovej správe je to mylne uvedené ako úprimná ľútosť a aj z toho vidieť, ako narýchlo sa tento návrh pripravoval - išlo o účinnú ľútosť, a ten, kto teda bol požiadaný, urobil bezodkladne opatrenia, ani teraz nebol stíhaný. Čiže to, čo sa tu hovorí, bolo za zákonom stanovených podmienok zabezpečené. Nechcem dramatizovať situáciu, to zrejme budú dramatizovať iní, ale prosím vás, ak odstránime účinnú ľútosť, ak odstránime ustanovenie, že ten, kto dáva, nie je vinný, tým vytvárame priestor na osočovanie, donášanie. Niekto na to používa iný výraz.

  Uvedomme si, čo s tým budeme robiť. Podstatné je však, a to je môj ďalší argument, že prehliadame prevenčnú funkciu Trestného zákona. Tieto dôvody, o ktorých sme podrobne v ústavnoprávnom výbore hovorili, pán spravodajca to tu poznamenal, nás viedli k tomu, že sme neprijali väčšinové podporné stanovisko.

  A chcem ešte podoprieť, že v ten istý deň, keď sme v ústavnoprávnom výbore rokovali a neprijali toto stanovisko, na inom mieste rokovala odborná komisia vymenovaná ministrom spravodlivosti na novelu Trestného zákona. Táto komisia, zložená z odborníkov právnej teórie, z Najvyššieho súdu, z Generálnej prokuratúry, z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, dospela k takémuto záveru v ten istý deň, v ten istý čas - citujem: "Komisia sa taktiež zaoberala pripravovanou novelizáciou Trestného zákona, na základe ktorej má byť z Trestného zákona vypustený § 161 a nasledujúce o podplácaní, nepriamom úplatkárstve a účinnej ľútosti. Komisia sa domnieva, že predmetné ustanovenia sa úzko dotýkajú aj procesu privatizácie, kde k podobným protispoločenským konaniam môže dochádzať, a že vypustením týchto ustanovení z Trestného zákona sa zbavujeme pomerne významného preventívneho mechanizmu pri predchádzaní úplatkárstva. Prípadné prijatie tejto novelizácie by v praxi mohlo priniesť celý rad negatívnych dôsledkov, ako je napríklad vydieranie, strata obavy z postihu za konanie, ktoré je trestným činom, a podobne."

  Pani podpredsedníčka povedala, že neočakáva významné zvýšenie počtu odhalených ľudí, tých 50 postihnutých páchateľov je málo. Odborníci sú proti. Je to nesystémový prístup. Pýtam sa, na čo potom táto novela má slúžiť. Len dúfam, že na budúcu 8. schôdzu niekto zas nepredloží novelu Trestného zákona a že nebudeme na každom zasadnutí trestné kódexy meniť. Chcel by som vás upozorniť na takú samozrejmú vec, že ani doma, ani vo svete nepôsobí dobre, ak sa zákonodarný orgán sústavne zaoberá novelou represívnych zákonov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Benčíkovi. Slovo má pán poslanec Šimko. S faktickou poznámkou najprv pán poslanec Hrnko.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Mám dve veci. Jednu, prečo táto novela nebola pridelená aj Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, pretože potláčanie kriminality je jedna z výrazných úloh, ktorú kontroluje aj tento výbor. To by bola otázka na vedenie parlamentu.

  A druhá vec - chcel by som pripomenúť ctenej snemovni, že o tejto veci sa už raz v slovenskom parlamente diskutovalo, keď bola predložená novela Trestného zákona, a vtedajší parlament po veľmi búrlivej diskusii dospel k záveru, že tieto paragrafy majú oprávnenosť.

  Keď sa zamýšľam nad tým, nad čím sa zamýšľal aj pán doktor Benčík, quid bono, quid prodest, komu toto má prospieť, tak dospievam k jedinému záveru, že doteraz sa nepodarilo získať provokatérov, pretože sa vystavovali trestnému postihu ako tí, ktorí dávajú úplatky. Teraz už otvárame cestu. A myslím si, to je jediný účel tejto novely. Pretože dávanie úplatkov, korumpovanie je podľa môjho názoru takým istým spoločenským a spoločensky nebezpečným javom ako branie úplatkov. Vyňatie toho z Trestného zákona je vlastne účelové, nesystematické, ako už bolo povedané, a účel je jednoznačný, čo som už povedal.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Šimko.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni,

  návrh novely Trestného zákona, ktorý predkladá vláda, v skutočnosti nesmeruje proti úplatkárom, ale je normou pre udavačov. Je absurdné, aby sme v úsilí bojovať s úplatkárstvom zrušili trestnosť podplácania. Takýto návrh vychádza z obdobnej zvrátenej logiky, ako keď v niektorých patriarchálnych spoločnostiach v staroveku bolo zvykom za neveru kameňovať iba ženy. Navyše návrh novely vychádza z predpokladu, že tých, ktorí úplatky prijímajú, nachytajú nastrčení podplácači, ktorí sa už nebudú musieť báť trestu. Znovu tým zavedieme do spoločenskej praxe tzv. agentov-provokatérov. To už azda ani nie je návrat pred rok 1989, keď to aspoň formálne už nebolo prípustné, ale vraciame sa do starých zlatých čias dobrého vojaka Švejka, do hostinca U kalicha. Úplatkárstvo je rozkladným javom v každom štáte, ale bojovať proti nemu tak, že polovicu, a spravidla tú aktívnejšiu polovicu z tých, ktorí ho spôsobujú, vyhlásime za nevinných, je nemravné.

  Treba si tiež uvedomiť, že touto novelou naša vláda štedro dáva každému občanovi možnosť, ako každý súkromný rozhovor s verejným činiteľom, úradníkom alebo napríklad i poslancom využiť na jeho vydieranie s tým, že keď mu v niečom nevyhovie, občan vyhlási, že verejný činiteľ od neho prijal úplatok. Ak sa takto dohodnú dvaja a úradník či poslanec s nimi zostane osamote, nemá šancu aj ak je to lož.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nerobme si z nášho právneho poriadku hračku z plastelíny, ktorú si vyformujeme podľa potreby raz tak, raz onak. Preto vás prosím, odmietnime tento návrh a čo najrýchlejšie naň zabudnime.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Fico z SDĽ.

 • Vážené dámy, vážení páni, vážená pani podpredsedníčka vlády,

  prepáčte tie knihy, ale bol som prekvapený rýchlosťou prerokúvania programu, tak sa mi nepodarilo urobiť také preklady, aby som nemusel ťažké knihy so sebou nosiť.

  Dovoľte mi, aby som sa aj ja v krátkosti vyjadril k návrhu zákona, ktorým sa má zmeniť Trestný zákon z roku 1961. Predovšetkým chcem povedať, že sú mi sympatické všetky snahy vlády, či je to vláda v našej krajine, alebo vláda v inej krajine, ktoré majú smerovať proti korupcii, ktorá naozaj straší v Európe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších spoločenských problémov. Toto je môj pohľad na problematiku. Tu však vzniká otázka, či použité nástroje na boj s korupciou budú efektívne, alebo neefektívne.

  Už samotné stanoviská výborov Národnej rady svedčia o tom, že téma, do ktorej sa pustila vláda, je mimoriadne problematická a nebude jednoduché nájsť podporu väčšiny poslancov tejto Národnej rady na prijatie podobného zákona. Chcem len povedať, ako nakoniec povedal aj pán poslanec Benčík, že návrh vypustiť z Trestného zákona § 161, 162 a 163 je návrh, ktorý už tu bol pred niekoľkými rokmi, ktorý sa však nepodarilo presadiť, pretože zazneli takisto ako zaznievajú dnes pomerne silné odborné argumenty proti takejto novelizácii.

  Predovšetkým chcem povedať, že všetky odborné komisie, ktoré boli vytvorené na čiastkovú novelizáciu Trestného zákona alebo na celkovú rekodifikáciu Trestného zákona, odmietli takúto novelizáciu Trestného zákona. Rovnako chcem povedať, že aj najvýznamnejší orgán v Slovenskej republike v oblasti trestného práva, a to Trestné kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, jednomyseľne nesúhlasilo s novelizáciou tak, ako bola navrhovaná pred niekoľkými rokmi.

  Rád by som pripomenul aj stanovisko významnej medzinárodnej organizácie trestného práva, je to Medzinárodná asociácia trestného práva, pravdepodobne najvýznamnejšie fórum trestného práva na svete, ktoré osobitnú pozornosť venuje korupcii a osobitne zdôrazňuje potrebu sprísnenia trestného postihu v tejto oblasti a, samozrejme, kladie aj dôraz na prevenciu boja s korupciou. Podľa AIDP - to je skratka tejto medzinárodnej organizácie - sa majú existujúce ustanovenia o úplatkárstve posilniť, pretože sa od nich očakáva významná preventívna úloha.

  Rád by som rovnako pripomenul jedno uznesenie Národnej rady z minulého volebného obdobia, ktoré neodporúčalo prijať čiastkové novely Trestného zákona až dovtedy, kým sa nespracuje konkrétna rekodifikácia Trestného zákona. Aby som prispel, pretože nemám záujem politizovať na daný problém, pozerám sa na túto vec naozaj iba pohľadom právnika, ktorý sa profesionálne zaoberá trestným právom, rád by som ešte uviedol niekoľko príkladov zo zahraničia, aby nám bolo jasné, do akej miery si zahraničné trestné kódexy vážia ustanovenia o úplatkárstve a poskytovaní úplatkov. Mám k dispozícii iba tri ukážky. Je to Trestný zákon Spojených štátov amerických, Trestný zákon Kanady a Trestný zákon Fínska. Môžem povedať, že prečítanie všetkých ustanovení, ktoré sa týkajú úplatkárstva, by trvalo niekoľko hodín, pretože je to naozaj niekoľko desiatok rozmanitých ustanovení, ktoré sú osobitne špecifikované na konkrétnych verejných činiteľov a na konkrétne situácie, ku ktorým môže dôjsť v spoločenskom živote.

  Uvediem iba všeobecnú definíciu poskytovania úplatkov, ktorá hovorí - to je Trestný zákon Spojených štátov amerických -, že ten, kto priamo alebo nepriamo dá, ponúkne, alebo sľúbi čokoľvek hodnotné verejnému činiteľovi s cieľom ovplyvniť jeho konanie atď., môže byť potrestaný pokutou väčšou ako trojnásobok hodnoty, ktorá je ponúkaná ako úplatok, alebo trestom odňatia slobody až do 15 rokov. Pokiaľ ide o Kanadu, môžem povedať, že je to v podstate rovnaké ustanovenie rovnakého charakteru. Opäť môžeme nájsť rozmanité špeciálne skutkové podstaty k tejto otázke. Spomeniem vari iba trest odňatia slobody na 14 rokov. Čiže vidieť, že štáty si veľmi chránia oblasť poriadku vo verejných veciach a prísne bojujú s korupciou. Podobná právna úprava je aj vo fínskom Trestnom zákone.

  Teda ako vidieť, odborníci, ktorí sa zaoberajú trestným právom, nehovorím o politikoch, hovorím o odborníkoch, sú naozaj proti takejto novelizácii Trestného zákona. Majú k dispozícii dostatok logických odborných argumentov a verím, že aj dnes pri hlasovaní o tomto návrhu zákona sa presadí predovšetkým odbornosť a zvážime, že existujúce ustanovenie o poskytovaní úplatkov ako aj účinnej ľútosti je naozaj významné v boji proti korupcii. Ako odborník z oblasti trestného práva, žiaľ, nemôžem nič iné povedať, len to, že za takúto novelizáciu Trestného zákona hlasovať nemôžem.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Nemám žiadnu písomnú prihlášku, ale je faktická poznámka pána poslanca Kováča. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia,

  mal by som otázku na predkladateľa tohto návrhu. Kedysi vo vláde Vladimíra Mečiara bola dokonca zriadená skupina, ktorá mala vytvárať komparáciu našich právnych noriem s právnymi normami Európskej únie s cieľom zjednotiť právne normy Slovenska s týmito právnymi normami tak, aby naša účasť v Európskej únii bola hladká, bezproblémová. Dokonca bývalo zvykom, že v dôvodovej správe musel predkladateľ vo vláde mať pasáž, do akej miery je, alebo nie je tento zákon kompatabilný s normami ostatných európskych krajín. Keďže v dôvodovej správe tohto zákona som takúto zmienku nenašiel, mám otázku na predkladateľku, či nám môže povedať, v ktorých právnych normách v štátoch Európskej únie existuje podobné ustanovenie, ako sa teraz navrhuje.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán podpredseda Ľupták.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  vypočul som si rečníkov, predrečníkov a pána Benčíka. Chcel by som, aby mi povedali, kto z tých 50, ktorí dali úplatok, spravili ľútosť. Kto z tých 50? Koľko ľútosti sa u nás objavilo od roku 1989? Ani jedna. To je jedna z vecí.

  Myslím si, že tu je transformácia ekonomiky. Bolo základnou chybou, a musím povedať znovu, že sa to v parlamente udialo, že sa pri takej veľkej miliardovej transformácii ekonomiky stali sudcovia a prokurátori nezávislými a že sa prijal Trestný zákon tak, ako sa prijal. Nebúchajte, vážení, úplatkárstvo je na dennom poriadku. Mňa nenachytajú na úplatku. Prečo ja nekričím? Prečo nekričíte o tom? Čiže chcem povedať len toľko, že uvidíme. V Taliansku napríklad je takýto trestný zákon prijatý. Keď sa Taliani neboja, prečo sa bojíme my? Pýtam sa. Pozrite sa, mne môžu dávať úplatok, nevezmem ho a nikto nebude proti mne svedčiť. Takže vám hovorím, nebojte sa, keď ste čistí, nebojte sa. Prečo o tom kričíte ? Takže myslím si, že treba to vyskúšať, a keď to o dva roky nebude právoplatné, alebo sa to v spoločnosti neujme, prosím. Ale myslím si, že Fínsko, USA ani Kanada nerobí transformáciu ekonomiky, tí sú dávno po tom, vážení. Takže tak treba veci vidieť, treba tento zákon prijať a uvidíme, aký bude účinok. Z toho hľadiska to treba vidieť.

  Sami vidíte, čo sa robí na súdoch. Na súdoch, na prokuratúrach sudcovia sú nezávislí. Veď to, čo sme si dovolili my, si nedovolí ani jeden štát. Pri transformácii ekonomiky spravíme nezávislých sudcov a prokurátorov. Pán Mikloško, vy ste veľmi dobre vedeli, čo robíte, vy ste vtedy v parlamante veľmi dobre vedeli, čo robíte. Presne tak to bolo, a preto, že to vyhovovalo vám. Presne tak to bolo.

  Takže dnes už nie sme takí, ako si myslíte, že sme zabudli, ako to je. My dnes presne vieme, prečo sa takýto zákon prijímal. Čiže mali sudcovia byť? Áno. Ak niekto zoberie úplatok, má byť stíhaný. Ak niekto privatizoval a nespláca do Fondu národného majetku, má byť postihnutý. Povedzte mi, koho postihovali? A vy ste boli pri moci takisto. Povedzte mi, koľkých ste postihovali. Nikoho. Takže, vážení, myslím si, že keď to Talianom nevadí, nemusí to vadiť ani Slovensku. Dva roky počkajme, uvidíme. Ale ukážte mi jedného občana tejto republiky, ktorý vyjadril ľútosť, že dal úplatok. Chcem to vidieť.

 • Ďakujem pekne pánu podpredsedovi. Slovo má pán poslanec Filkus.

 • Keď dovolíte, samozrejme, nevyznám sa tak v právnych súvislostiach ako môj predrečník (smiech v sále), a preto nechcem hovoriť k veci, ale k forme. Pán podpredseda, to má význam, čo hovorím.

 • Priatelia, prosím vás, aj miera ironizácie má svoje rozmery.

 • Chcem hovoriť k forme. A keď budem veľmi jemne hovoriť, chcem hovoriť k zaujímavej forme spoločnej správy, nepoviem podozrivej. Vládny návrh zákona pridelil predseda Národnej rady ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a územnú samosprávu. Dvom výborom. Koordináciou bol poverený ústavnoprávny výbor. A potom nasleduje veta, že vládny návrh prerokovali v určenej lehote všetky výbory. Tak sú to dva výbory. Je to tu napísané, čítam, čo je napísané.

 • Šum v sále.

 • Prosím vás, hovorí pán poslanec Filkus.

 • Ďakujem. Tu je napísané, že všetky výbory, ktorým bol pridelený. Z tých všetkých jeden bol poverený koordináciou, teda zostal jeden. Nehnevajte sa, keď už nič iného, tak aspoň tá dikcia mohla byť trošku vzdelanejšia alebo presvedčivejšia. Záver potom je, že všetky výbory vlastne návrh neprijali, ani koordinátor, ani ten druhý, hovorí o tom, prečo sa toto stalo vlastne predmetom rokovania v pléne Národnej rady.

  Ďakujem, hovoril som k forme, nie k veci, lebo sa v práve nevyznám.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Mikloško.

 • Je mi ľúto, že už aj pán podpredseda Ľupták má také spôsoby ako predseda HZDS, že povie niečo, vypustí balóniky a odíde. Dúfam, že je v bufete a že ma bude počuť. Som veľmi rád, že tu spomenul ľútosť, ktorú sme po roku 1989 mali vyjadriť, ale ja stále čakám na jeho ľútosť za tých 60 miliónov, čo sme vyhodili kvôli nemu na referende. Bol by som veľmi rád, keby sa našim pracujúcim už ospravedlnil za tých 60 miliónov. To nie je malý peniaz.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrnko - faktická poznámka.

 • Som šokovaný z toho, že ústavný činiteľ tohto štátu spochybňuje nezávislosť sudcu, to, čo stanovilo rímske právo a formálne žiaden iný režim potom nezávislosť sudcu nespochybnil. Tu ústavný činiteľ Slovenskej republiky spochybňuje a vlastne hovorí, že to je chyba, že naši sudcovia sú nezávislí. Vážené dámy, vážení páni, som šokovaný.

 • Ďakujem šokovanému pánu poslancovi. Pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Veľmi ma mrzí, že pán podpredseda Ľupták odišiel, ale možno ma, pán podpredseda Ľupták, niekde predsa len v tomto parlamente počúvate. A ak ma aj nepočúvate, možno si to raz prečítate. Rešpektujem vás ako predsedu strany, ktorá sa dostala do parlamentu, ako predsedu strany, ktorá zastupuje nie zanedbateľný počet voličov. Na druhej strane bolo by dobre, keby ste zase vy rešpektovali niektoré zásady pri tvorbe práva. Jednoducho ste sa to neučili, ja to celkom beriem, že to nemusíte poznať, neviete, a viackrát alebo prinajmenej raz som vás počul verejne povedať, že ani neviete, ktoré zákony v tejto republike platia. Taký spôsob budovania právneho poriadku, aký ste tu práve prezentovali, že totiž dnes prijmeme vážnu normu, ktorá bude vážnym zásahom do života ľudí, a keď sa neosvedčí, o dva roky ju zase zrušíme, myslím si, že by bola veľmi zlá cesta. Takýmto spôsobom sa právny poriadok nebuduje. Možno by bolo dobré, keby ste absolvovali nejaké kurzy, aspoň rýchlokurzy z právneho vzdelania, ale to, čo tu robíme, je vážne, to sa dotýka života miliónov ľudí.

 • Ďakujem. Prosím vás, nechoďme do tohto tónu. Chcem len upozorniť, že každý tu prítomný aj s troma doktorátmi práv celkom určite nevie, ktoré všetky zákony sú platné. Myslím si, pán poslanec, že keby ste teraz boli podrobený skúške zistenia, ktoré sú platné, boli by s tým problémy, a ja sa vôbec nečudujem, vôbec by to nebolo dokladom toho, že ste neskončili rýchlokurz o práve.

  Pán poslanec Benčík, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, ďakujem za udelené slovo. Máte absolútnu pravdu, že ani veľmi kvalifikovaný právnik, za ktorého sa nepovažujem, sa nevyzná v našom právnom poriadku vďaka parlamentu, ktorý podľahol novelománii. Napriek tomu, že sme na to upozornili, všimnite si, ako za päť mesiacov "vylepšujeme" náš právny poriadok. Toto je ten klasický prípad, čo tu je. Musím hovoriť preto, že pán podpredseda Ľupták ma priamo vyzval. Myslím, že to dobre myslel, ale nesprávne adresoval túto otázku mne. On je ústavný činiteľ, mal by si dať predložiť rozbor tých 50 prípadov, koľko je tam účinnej ľútosti. A pre mňa ani nie je taká dôležitá tá účinná ľútosť, pre mňa je dôležité iné, pán podpredseda, že vypúšťame trestnosť toho, kto ponúka a dáva úplatok. To je podstatný rozdiel. Účinná ľútosť je len dôvod nato, aby sme zdôvodnili, že to teraz pôjde lepšie.

  A ešte niečo. Bez žalobcu niet rozsudku. Neviňte prokurátorov, neviňte sudcov zato, že je tak málo prípadov odsúdených a žalovaných. Obráťte sa na orgány, ktoré majú tieto veci vyhľadávať. A pýtam sa, prečo nevyhľadávajú a prečo predložili len 50 vecí. Hoci som nevidel ani jeden spis tvrdím, že sú to malé problémy. Ja sa osvedčujem tiež pri nezávislosti súdov. Preboha, len neobviňujme sudcov aj z toho, že sa tu prijímajú zlé zákony. Možno ste sa preriekli, ale sudcovia za to nemôžu. Možno som to zle počul, ale tí, ktorí sú zodpovední za zlé zákony, to sme my.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Garai má slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Vážené kolegyne, kolegovia, musím reagovať na pána Mikloška. Už druhýkrát som z jeho úst počul, keď vyhlásil, kedy naša strana alebo strana pána Ľuptáka vráti 50 či 60 miliónov. Pýtam sa, pán Mikloško, kedy vaša strana vráti slovenskému národu tie peniaze, ktoré ste ako vláda zapríčinili pri likvidácii poľnohospodárstva.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Predseda výboru pán Hofbauer - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Prosil by som, keby sme sa vrátili k meritu veci. Poslanci šokovaní a nešokovaní, aj vysokovzdelaní, aj tí, ktorí odkazujú iných, aby sa vzdelávali, keby sme sa skutočne vrátili k predmetu prerokovávania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Pittner - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo. Chcem na túto vec reagovať z pohľadu jednak vyhľadávacích orgánov a jednak zo skúseností, ktoré širšie súvisia s problematikou návodu na trestný čin. Doteraz sa naše súdy zaoberajú problematikou, ktorá nepriamo, ale je to analógia, súvisí s prerokúvanou vecou, keď z minulosti, z minulého režimu, niekoľkotisíc prípadov sú dnes súdy nútené rehabilitovať len preto, že Štátna bezpečnosť navádzala na trestný čin tým, že agent Štátnej bezpečnosti alebo priamo dôstojník vystupoval ako pracovník zahraničnej rozviedky, ako pracovník, ktorý prišiel získavať určitých ľudí pre odboj a podobne. Vidíme to pri Bielej légii, vidíme to pri ďalších.

  A organizovaný zločin, ktorý sa stáva dnes predmetom nášho záujmu, práve tak narába so spravodajskými metódami a so spravodajskými prostriedkami návodcov. Tu chcem povedať, že ak spustíme zo zreteľa trestanie návodcu, ak spustíme zo zreteľa to, že niekto príde a bude za určitú sumu iného zvádzať k trestnému činu, organizovaný zločin nám prerastie cez hlavu, pretože limit odolnosti je u rôznych ľudí rôzny. Je to často len otázka ceny. A pokiaľ ide napríklad o námietky, ktoré mal pán podpredseda, chcem povedať asi toto: Pozrite sa, naša spoločnosť ešte dlho bude veľmi diferencovaná a, žiaľbohu, nesmeruje to k strednému silnému stavu, ale smeruje to skôr k maličkej hŕstke bohatých, veľmi bohatých, a k veľkej skupine pomerne chudobných ľudí.

  Zoberte si také veci, ako je prijímanie do škôl, ako je prijímanie do rôznych obchodných aktivít, ako je ponúkanie rôznych aktivít, ktoré súvisia so spoločnosťami s ručením obmedzeným, ako je problematika, ktorá súvisí vlastne s každodenným životom. Ako bude spravodlivé to, keď sa k týmto prostriedkom za úplatok dostanú ľudia, ktorí budú mať na to, aby poskytli úplatok? A ako budeme vedieť tomu čeliť, ak budú beztrestní tí, ktorí budú pľundrovať našu verejnú mienku a našu verejnú morálku úplatkami? Tu sa, prosím, tiež zamyslime, že to má dve strany mince. Nepredpokladám, že navrhovatelia mali takéto úmysly. Myslím si, že naopak, ako ich počúvam a vidím ich konanie, ide o to, aby sa úplatkárstvo zničilo. Ale, páni, týmto spôsobom sa to úplatkárstvo naopak len rozmôže, pretože ten, kto úplatok bude chcieť poskytnúť, ho o to drzejšie bude poskytovať, lebo si bude vedomý svojej beztrestnosti.

  Ďalej chcem ešte povedať, že niekde som čítal, že však aj vy ste v rekodifikovanom návrhu Trestného zákona a Trestného poriadku prišli so zákonom o boji proti organizovanému zločinu, kde tiež uvažujete s agentmi. Ale, páni, to sú agenti, ktorí nie sú agenti provokatéri, to sú agenti, ktorí sú pod zákonom, pod prísahou a ktorých do akcie vysiela so súhlasom sudca alebo prokurátor. To sú veci, ktorými sme sa priblížili k poriadkom, ktoré panujú v demokratických krajinách. Čiže naozaj bez emócií a s chladnou hlavou o tom uvažujme. Osobne to vidím ako obrovské riziko.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda Ľupták - faktická poznámka.

 • Už skutočne naposledy, nebudem viac hovoriť. Chcem povedať ku skupine bohatých a chudobných. Ale kto takú transformáciu zavinil? Tí chudobní, alebo my sme ju zavinili? V prvom rade my, ktorí sme sedeli v parlamente.

  A súhlasím aj s tým, čo povedal pán Benčík, že sme prijali také zákony. Plne s tým súhlasím, lebo pri takom obrovskom miliardovom majetku, ktorý sme transformovali, sme si spravili to, čo sme si spravili. Mohla byť táto transformácia, ale mohla byť taká, že nemusela mať taký dosah na jednoduchých ľudí.

  Chcem odpovedať pánu Mikloškovi, lebo aj v spoločnosti sa to tak pertraktuje, že Ľupták vyhodil kdesi na referendum 60 miliónov korún. Viete, vážení, podľa článku 97 ústavy o referende referendum sa môže konať v období kratšom ako 90 dní. Po druhé - referendum sa môže konať v deň volieb do Národnej rady. Ja som túto otázku položil pánu prezidentovi, keď som bol uňho. Keď on to tiež povedal, odpovedal som mu: Pán prezident, keby ste boli takým dobrým hospodárom v tejto republike, poviete áno, presne spravíme to vtedy, keď budú voľby, ľudia pôjdu k urnám, alebo dostanú lístok, hodia ho, ušetríme peniaze. A pán prezident odpovedal, alebo aj vy ste mnohí zdôvodňovali, že to sa nedá spraviť, to nebude možné. Povedal som pánu prezidentovi: Pán prezident, keď sme niekedy hádzali do urny tri lístky, do Snemovne ľudu, Snemovne národov a do Národnej rady, tak mi vari nechcete povedať, že sme dnes sprostejší? Čiže pán prezident má tiež na tom pekný podiel, že to tak spravil ako dobrý hospodár tohto štátu. A vy tiež, lebo ste dobre vedeli, že Združenie robotníkov môže voľby vyhrať, a dobre ste vedeli, čo robíte.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - pán poslanec Hrnko.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Pána podpredsedu Ľuptáka by som len upozornil, že to, že sa referendum konalo osobitne, bolo lacnejšie, ako keby sa bolo konalo spolu s voľbami, lebo ináč by stálo sto miliónov, lebo by sa museli urobiť dodatočné urny, lebo nebolo možné hádzať lístky do jednej, a ďalšie dodatočné opatrenia. Takže ešte ste 40 miliónov ušetrili tým, že pán prezident to nedal spoločne.

 • Mám dve poznámky. Rád by som pánu podpredsedovi Ľuptákovi povedal, že jeho osobný účet nie je 60 miliónov, ale 120 miliónov, pretože referendum a k tomu aj premiestnenie patentového úradu do Banskej Bystrice spolu dáva 120 miliónov korún.

  Prosím vás, po tých právnických, morálnych pohľadoch, pani podpredsedkyňa vlády, praktická otázka. Nemáte obavu z toho, že táto novelizácia sa stane predmetom zneužívania, vydierania? Veď prakticky dvaja ľudia nebudú môcť spolu rokovať sami, stále budú musieť sedieť štyria, pretože ten, ktorý chce uplácať, bude mať nový nástroj: Buď to spravíš, alebo poviem, že si zobral odo mňa úplatok. Skutočne mám pocit, že to bude krok späť, že manažéri či obchodníci budú musieť sedieť stále so svedkami dvaja-traja a stane sa to predmetom veľkého zneužívania. Nedosiahne to cieľ, ktorý je plánovaný, efekt bude presne opačný.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Dzurinda - faktická poznámka.

 • Pán podpredseda Ľupták, spomínali ste a vinili ste iných za priepasť medzi chudobnými a bohatými. Už teraz ste podpredsedom Národnej rady, ste teraz vo vláde a úspešne túto priepasť medzi chudobnými a bohatými prehlbujete, vy, pán Ľupták. Vy, pán Ľupták, ste hlasovali za 20-tisícové priemerné platy na Fonde národného majetku, ktorý ovláda váš človek, vy, pán Ľupták, ste hlasovali za to, aby pár potentátov Fondu národného majetku sa dostalo za štátne peniaze k luxusným bytom. Takže tá demagógia vám dlho nevydrží, pán Ľupták.

 • Však to boli vaši z KDH a z VPN. V minulosti, keď sa Ľupták postavil proti platom vládnych činiteľov, že sú to vysoké platy, vaši boli za to, že treba dať všetkým veľké platy, aby nebrali úplatky. Pamätáte sa? Vy ste neboli v parlamente, ale pán Čarnogurský a ďalší, pán Mikloško to dobre vie. A dobre ste vedeli, čo robíte. To bola ďalšia vaša finta, o ktorej ste veľmi dobre vedeli. Aj platy ste zobrali a úplatky sa berú ďalej. Takže nerozprávajte o Ľuptákovi.

  Pán Hrnko, ja sa ti divím, veď keď sme pre Snemovňu ľudu, Snemovňu národov a Slovenskú národnú radu dávali volebné lístky, nemali sme druhú urnu. Prečo chceš robiť druhú urnu, pýtam sa. To je jedna z vecí. A či by nestačila jedna modrá obálka a jedna biela a vieme to presne špecifikovať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Dzurinda - faktická poznámka.

 • Pán Ľupták, aj terajšie vaše vystúpenie ma presvedčilo, aj váš odchod ma presviedča, že meliete čím ďalej tým viac z posledného. Poslanci KDH hlasovali proti zvyšovaniu platov poslancov, ale vy ste nereagovali na vlastnú zodpovednosť. Veď vy osobne ste hlasovali za také neuveriteľné platy a luxusné byty vašim potentátom vo Fonde národného majetku.

 • Pán podpredseda Ľupták, tiež pripomínam, že poslanci KDH hlasovali proti zákonu o platoch ústavných činiteľov. A, pán Ľupták, vy ste ešte nevrátili 60 miliónov korún za referendum, ktoré ste vy iniciovali. A, pán Ľupták, navyše vy ste sa sám toho referenda nezúčastnili, pretože vám bola cennejšia cesta do Paríža, ako zúčastniť sa na referende, ktoré ste sám navrhli.

 • Ďakujem. Pán poslanec Poliak - faktická poznámka.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, bol by som rád, keby sme sa už raz prestali obviňovať z takých vecí, ktoré vlastne dnes do parlamentu nepatria. Predovšetkým chcem povedať, že ak ktorýkoľvek z poslancov dá akýkoľvek návrh, aj v prípade referenda, rozhoduje o tom Národná rada, takže všetci, ktorí ste boli členmi parlamentu, ste mali na tom svoj podiel, že sa toto uznesenie prijalo.

  Ďakujem.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  vzhľadom na to, že táto rozprava sa odchyľuje od predmetu rokovania, navrhujem, aby tento bod rokovania bol prerušený. A vzhľadom na to, že ani jeden výbor neprijal jednotné stanovisko, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že tento návrh zákona vráti do všetkých výborov Národnej rady, kde bude možné tieto veci podrobne prerokovať, pochopiť význam zmien a význam doterajšieho stavu, a potom dospejeme v pokojnom ovzduší k normálnemu, rozumnému záveru.

  O tomto svojom návrhu podľa § 22 rokovacieho poriadku prosím hlasovať okamžite. Ak tento môj návrh nebude prijatý, v tom prípade dávam ďalší návrh, aby sa tento vládny návrh zákona zamietol ako nedôvodný.

  Ďakujem.

 • Ten prvý prípad je procedurálna záležitosť. Ten druhý bude otázkou normálneho hlasovania, to musíme nechať tak. Samozrejme, je tu procedurálny návrh, dáme o tom hlasovať.

  Chcel by som mať len jednu malú poznámku. Samozrejme, priatelia, každé rozhodnutie má svoju kladnú aj zápornú stránku a nesie so sebou aj nejaké riziko. Nôž na chlieb sa často používa aj na vraždu. Je to, samozrejme, nebezpečné, je možné, že sa budú vyskytovať provokatéri, ktorí to budú chcieť zneužiť. To je nesporné. Bolo by ideálne, keby sme mohli rozlíšiť tú skupinu, ktorá dáva úplatky, na tých, ktorí sú buď situačne, alebo doslova vyzývaní k tomu, aby zaplatili, a potom dostanú príslušný výkon alebo príslušné uznanie od tých, ktorí, naopak, sami vlastne lámu charakter ľuďom, ktorí rozhodujú o nejakých veciach. Je to naozaj nie celkom jednoduché.

  Ak dovolíte, priatelia, je tu procedurálny návrh, dám najprv hlasovať.

  Pani podpredsedníčka, v zmysle rokovacieho poriadku máte právo na slovo. Prosím.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  vypočula som si tu rozpravu, z ktorej dovolím si reagovať na niektoré otázky týkajúce sa predloženého návrhu novely Trestného zákona. Pokiaľ je vám známe, v júni minulého roku, teda v roku 1994, sa konala na Malte 19. konferencia ministrov spravodlivosti európskych krajín. Na tejto konferencii, ktorá bola zameraná na korupciu, sa venoval veľký priestor podplácaniu a úplatkárstvu. Táto otázka bola analyzovaná, ešte som sa stretla s ministrami spravodlivosti v Štrasburgu, kde každý minister robil o týchto otázkach analýzu za svoju republiku. Tieto analýzy boli pozbierané, zhrnuté a bolo prednesené záverečné zhrnutie, v rámci ktorého sa konštatovala nasledujúca skutočnosť, ktorú si dovolím dať do pozornosti najmä tým, čo tvrdili, že tu ide o bombastickú zmenu, o strašnú, neuveriteľnú skutočnosť, o veľký zásah do rozvinutého európskeho trestného práva, o nevídaný návrh a podobne.

  V uvedenej správe sa konštatovalo, že rozvinuté štáty demokracie právnu úpravu úplatkárstva a podplácania majú trojakú. Po prvé existujú štáty, ktoré vôbec nepostihujú úplatkárstvo a korupciu. Existuje skupina štátov, ktorá podrobne upravuje vo svojich ustanoveniach trestného zákona všetky existujúce formy alebo prevažnú časť foriem. A existuje skupina, to je tretia, a sú to rozvinuté demokratické štáty, ktoré upravujú len trestnosť toho, kto berie úplatok. Opakujem, vážení niektorí experti, ktorí tvrdili, že ide o nevídanú vec, existuje, a bolo to na spomínanej konferencii konštatované, skupina štátov, žiaľ, ja som sa nedostala k materiálom, ale na ministerstve spravodlivosti budú, alebo účastníci tejto konferencie ich majú, prípadne dá sa dostať k tým materiálom, kde sú presne špecifikované štáty, ktoré patria do tretej skupiny.

  Vážení, čo tu vlastne predkladateľ búra? Prejavuje snahu dostať sa z jednej všeobecne prijatej skupiny právnej úpravy do inej skupiny právnej úpravy, keďže zistil, že právna úprava, ktorá existuje v jeho štáte, nie je efektívna vzhľadom na to, že korupcia a úplatkárstvo stúpa, zatiaľ čo trestný postih, a ja som vám to tu uviedla v mojom úvodnom vystúpení a dovolím si to zopakovať, z roka na rok výrazne klesá. V roku 1992 bolo 43 postihov, v roku 1993 už len 41 a v roku 1994 už len 30 postihov. Je normálne v spoločnosti, aby nehľadala možné opatrenia? Táto vláda predložila projekt Čistých rúk, kde načrtla viaceré kroky, čiastkové kroky boja proti korupcii. Jedným z týchto čiastkových krokov je aj predložená novelizácia, v ktorej nečiníme nič nevídané, neslýchané, ale vo vyspelých európskych demokratických štátoch známe, že sa pokúsime trestať, a dôsledne trestať, len tých, ktorí úplatky berú. Totiž každé stíhanie trestného činu sa môže diať len na základe určitých dôkazov.

  Pokiaľ pri vražde zostane mŕtvola, pri iných trestných činoch stopy zavinenej dopravnej nehody a podobne, pri úplatkárstve nám takéto výrazné nevznikajú. Preto jediným možným spôsobom preukázania je aj cesta získavania informácií, samozrejme, za podmienky, že v trestnom konaní sa musí dôsledne preukázať spáchanie trestného činu, teda žiadne beztrestné očierňovanie a provokácia, keďže náš Trestný zákon pozná trestný čin krivej výpovede a trestný čin ohovárania.

  Ako je to s tu ospevovanou účinnou ľútosťou? Vážení, nemám pri sebe štatistiku, ale z prerokúvaných 30 prípadov v roku 1994 v celej republike by bolo žalostné konštatovanie, koľkí učinili účinnú ľútosť. § 163 totiž pri účinnej ľútosti požaduje, aby bola urobená dobrovoľne bez odkladu a oznámená prokurátorovi alebo bezpečnostnému orgánu. Ak sa to neurobí bezodkladne a neoznámi sa to prokurátorovi bez odkladu, tak už neskôr sám na seba pletie bič, pokiaľ by usvedčil osobu pred súdom, že úplatok vzala. Pletie bič dopustenia sa trestného činu.

  Niekoľko slov k požiadavke pána poslanca Kováča. Áno, aj teraz sa predkladá, ale v legislatívnom procese nerobíme komparáciu, pán poslanec. Komparácia je porovnanie platného práva jedného vnútroštátneho systému s platným právom iného vnútroštátneho systému. My toto nerobíme, robíme aproximačné odpočty v legislatívnom procese, a to je porovnanie so smernicami Európskej únie. Dosiaľ naši odborníci nenašli smernicu Európskej únie, ktorá by toto zakazovala. A otázky trestného práva sú prevažne riešené medzinárodnými dohovormi, čo je zase Rada Európy, Štrasburg. Takže v rámci legislatívneho procesu prichádza do úvahy niečo iné.

  Otázka všetkých odborných komisií, že odmietli - k pánu poslancovi Ficovi. Neviem, či mali tieto odborné komisie dostatočnú znalosť toho, že existujú tri možnosti riešenia tejto otázky, a predložená je jedna z možných riešení. Je to otázka odbornej komisie. Nechcem tu hovoriť o skostnatenosti, ale poznám viaceré odborné komisie, ktoré o určitých otázkach pred dvoma-troma rokmi jednoznačne odmietali hovoriť a neskôr zmenili svoje stanovisko.

  Z tohto miesta by som mala veľkú prosbu k týmto odborným komisiám a k tu citovanej odbornej komisii, ktorú ste uviedli, aj k senátu Najvyššieho súdu, keby dali návrh, ako riešiť, ako rozbúriť stojaté vody, v rámci ktorých sa nám enormne zvyšuje korupcia. Ak podajú iný návrh, budem jedna z tých, ktorá ho bude podporovať. Ale nehádžte návrh vlády takýmito argumentmi jednoznačne do koša, keď neponúkate nič lepšie, a situácia sa zhoršuje. Možno tento návrh niečo prinesie. Možno neprinesie, a potom budeme musieť hľadať iné možnosti, ale uspokojiť sa s terajším stavom nie je zdravé, pretože úplatkárstvo a korupcia sa v našej spoločnosti enormne zvyšuje.

  Ešte veľmi stručne by som chcela reagovať na pána poslanca Benčíka. Neprehliadame prevenčný systém, ale to, že trestáme aj toho, kto dáva, som na veľkých pochybách, že to je prevenčný systém. Taktiež nemôžem povedať, že to je neprepracovaná formulácia, neprepracovaný návrh, nepresná formulácia. Pán poslanec, veď tu nič neformulujeme, snažíme sa len vypustiť tie ustanovenia, o ktorých sa určitá skupina odborníkov domnieva, že retarduje priechodnosť a uplatňovanie § 162, teda paragrafov, ktoré upravujú trestnosť toho, kto berie. Totiž ten, kto berie, ten je pre spoločnosť najnebezpečnejší. Pokiaľ by sme znížili túto skupinu, zmorálnili pracovníkov verejnej správy, štátnych orgánov a dosiahli situáciu, že prevažná alebo drvivá väčšina nebude brať úplatky, neprichádza do úvahy ani trestnosť toho, kto dáva, pretože to budú obsolétne ustanovenia. Znovu nesúhlasím s tým, že je to ustanovenie, ktoré dáva možnosť žiť provokatérom, že umožňuje neželateľné javy, a je mi nepochopiteľný strach z tohto ustanovenia. Prosím vás, čoho sa boja niektorí poslanci, ktorí tu formulujú vízie strachu? Predsa ten, kto neberie úplatky ani v spoločnosti, ani ako pracovník štátnej správy, verejnej správy a štátnych orgánov, nemá sa čoho báť.

  Posledná poznámka, znovu k pánu poslancovi Benčíkovi, ktorý tu vyjadril úžas a strach nad mániou novelizácií. Vážení páni poslanci, vážený parlament, vrátila som sa z Bruselu a ubezpečujem vás, že aproximácia bude znamenať mnoho novelizácií len takých, ktoré budú znamenať zmenu čo i jedného paragrafu zákona, pretože pri prijímaní zákona môžu v rámci aproximácie nastať situácie, že na prijatie jedného zákona budeme musieť aplikovať, teda pri preberaní rôznych smerníc budeme meniť len jeden zákon, ale pri preberaní čo i jednej smernice práva Európskej únie budeme musieť vstupovať aj do desiatich a viac zákonov čo i jedným ustanovením, aby sme mohli aproximovať jednu smernicu práva Európskej únie. Tak nerobme tu strašiaka z novelizácií, pretože čiastkových novelizácií a novelizácií veľmi stručných bude v budúcnosti veľa, keď chceme splniť úlohy, ktoré pred sebou máme.

  Záverom mi dovoľte konštatovať, že predložený návrh nie je ničím osobitným, je v rámci vyspelých demokracií známy v jednej skupine právnych úprav, teda vláda Slovenskej republiky do parlamentu predložila riešenie, ktoré je obvyklé v civilizovaných a demokratických štátoch, a od tejto novely si sľubuje, že sa pohnú veci v úplatkárstve a v korupcii pozitívnym smerom. Na to však bude potrebovať aj pomoc spoločnosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Máme tu celý rad ďalších poznámok. Pán poslanec Rózsa, ospravedlňujem sa, ale v zmysle rokovacieho poriadku, keď sa prihlásila pani predsedníčka, je vlastne zase pokračovanie rozpravy. Akceptujete, aby som najprv nechal slovo faktickým poznámkam, alebo trváte na tom, aby sa hlasovalo?

 • Šum v sále.

 • Totiž blíži sa termín, na ktorom sme sa dohodli. Dobre, priatelia, prepáčte mi, prerušujem zasadanie. Pokračujeme zajtra ráno o 9.00 hodine. Prosím všetkých, nech sa na zajtrajšok pripravia.

  Prajem vám dobrú noc.