• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pokračujeme v rokovaní prerušenej 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, pripravte si svoje kartičky, budeme sa najprv prezentovať.

  Prosím prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 88 poslancov. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v rokovaní 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky pokračujeme p i a t y m bodom, ktorým je

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 66 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 66a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona zdôvodní poslanec Dušan Macuška. Prosím, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení hostia,

  ako je uvedené aj v tlači 66, v písomnom odôvodnení tohto návrhu, touto navrhovanou zmenou sa v podstate sleduje zabezpečenie výberu takých náhradníkov, ktorí by vzhľadom na svoju profesiu mohli kvalifikovane zastúpiť tých poslancov, ktorých mandát zanikol, alebo sa neuplatňuje.

  Rovnako druhým okruhom dôvodov, ktorý je uvedený v tejto dôvodovej správe, je aj dôvod, že v dôsledku príchodu väčšieho počtu náhradníkov rovnakej alebo príbuznej profesie by určité úseky spoločenskej činnosti nemali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Z toho dôvodu, že v článku 72 Ústavy slovenskej republiky je uvedené, že Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, takéto výnimočné postavenie si zároveň vyžaduje aj výnimočnú kvalitu práce tohto orgánu.

  Vzhľadom na to, že my ako jednotliví poslanci reprezentujeme svojou kvalitou práce Národnú radu, zároveň Národná rada ako kolektívny orgán reprezentuje nás, všetci by sme mali dbať, aby sme vytvorili všetky podmienky na to, aby práca výborov a potom aj práca celého zákonodarného orgánu bola na požadovanej úrovni. Preto si myslím, že by bolo potrebné, aby všetci poslanci tieto zmeny zákona podporili.

  Zároveň by som si dovolil navrhnúť doplnenie, kde by som navrhoval v § 48 za odsek 1, kde je vkladaný nový odsek 2, za slová "na jej kandidátnej listine" vložiť slová "v tom istom volebnom kraji". To znamená, že celý novo vložený odsek 2 by znel: "Ak sa uprázdni mandát v priebehu volebného obdobia po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, ktorého určí politická strana z kandidátov uvedených na jej kandidátnej listine v tom istom volebnom kraji..." - to by bolo doplnenie a text by pokračoval "s prihliadnutím na profesiu poslanca, ktorého mandát sa uprázdnil".

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Macuškovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Mikulku, aby podal správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení hostia,

  dovoľte, aby som vám predniesol spoločnú správu k novele, tlač číslo 66. Návrh novely zákona číslo 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovala vláda Slovenskej republiky 21. februára 1995 a vyslovila s pripomienkami súhlas.

  Spoločná správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, tlač číslo 66:

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 76 z 12. decembra 1994 a jeho doplnkom číslo 174 z 27. februára 1995 pridelil na prerokovanie uvedený návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

  Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh zákona dňa 17. 1. 1995 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti dňa 2. 3. 1995. Z vlastnej iniciatívy prerokoval návrh zákona dňa 30. 3. 1995 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody a vyslovil s návrhom nesúhlas. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky vyslovil s návrhom súhlas. Takisto vyslovil súhlas s návrhom zákona Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a súčasne k nemu prijal pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.

  Dovoľte, aby som zaujal stanovisko k pozmeňovacím návrhom zo spoločnej správy. Pozmeňovacie a doplňovacie návrhy v spoločnej správe sú legislatívno-technické, a preto ich ako spoločný spravodajca odporúčam prijať, a to s úpravou tlačovej chyby, ktorá vznikla pri prepise textu. Ide o bod 5 spoločnej správy, kde správne očíslovanie odseku je číslo 5, a nie 1. Tam prišlo len v prepise zrejme k technickej chybe a správne znenie je: V § 48 ods. 5 v poslednej vete sa za slová "podľa ods. 1" vkladajú slová "alebo 2". To je správne znenie textu v bode 5 spoločnej správy.

  Ak je s tým všeobecný súhlas, odporúčam hlasovať o spoločnej správe en bloc a odporúčam tieto body prijať. Ak nie, tak potom musíme vyňať bod 5 zo spoločnej správy a potom dávam ako spravodajca pozmeňovací návrh. Vážený pán predsedajúci, po otvorení rozpravy sa prihlasujem do rozpravy ako prvý a dovolím si podať jeden pozmeňovací návrh.

  Ďakujem.

 • Môj návrh smeruje k tomu, aby sa aj v novom znení zákona číslo 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zachoval princíp uplatnenia prednostných hlasov podľa § 42 ods. 4. Dosiahne sa to tak, ak sa nový odsek 2 § 48 doplní vetou na konci: "To neplatí, ak na uplatnený mandát má nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 42 ods. 4."

  Vážené plénum, tým vás žiadam o podporu môjho pozmeňovacieho návrhu. A chcel by som vás poprosiť, aby pozmeňovacie návrhy, ktoré budete predkladať, boli v písomnej forme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v rozprave. Chcel by som vás požiadať, aby sme dnes pristupovali k rozprave s veľkou racionalitou, pretože tento deň s ohľadom na pracovné programy budúceho týždňa musíme skončiť všetky body, ktoré máme, a neskončíme dovtedy, dokedy nebude prerokovaný každý z týchto bodov. Prosím vás, aby sme sa podľa tohto správali.

  Ako prvý sa písomne prihlásil do rozpravy pán poslanec Michal Benčík z SDĽ. Pripraví sa pán poslanec Ivan Šimko z KDH.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, páni poslanci, milé poslankyne,

  zrejme ste si viacerí všimli, že z desiatich navrhnutých a schválených bodov programu 6. schôdze Národnej rady okrem dvoch sú návrhy poslancov, resp. skupiny poslancov. Už minule som sa osvedčil, že zákonodarnú iniciatívu poslancov považujem za prirodzené využitie ústavného práva a nebrojím voči takémuto postupu vo všeobecnosti, ale sa dovolávam vyváženosti, zmysluplnosti a racionality. Namiesto toho, aby Národná rada požadovala od vlády plynulé predkladanie legislatívnych predlôh, tak ako je to v pláne legislatívnych úloh vlády na I. polrok 1995, prednostne sa zaoberáme návrhmi kolegov poslancov.

  Doteraz okrem rozpočtového provizória a rozpočtu na rok 1995 sme od vlády do pléna Národnej rady dostali len zákon o pobyte cudzincov, novelu zákona o požiarnej ochrane, zmenu tzv. kompetenčného zákona a niekoľko medzinárodných zmlúv a dohovorov. To je žalostne málo a možno vysloviť obavy, že dobrý plán legislatívnych úloh ostane len na papieri. Mali by sme byť preto v tomto smere voči vláde náročnejší aj preto, lebo procedúra prípravy vládnych návrhov legislatívnych predlôh dáva väčšiu záruku súladnosti návrhu so súvisiacimi právnymi predpismi a nepochybne zaručuje väčšiu kvalitu právnej normy, keď to predkladá vláda. Aj preto je v ustanovení § 63 rokovacieho poriadku uložené, že každý legislatívny návrh treba zaslať vláde na vyjadrenie.

  Pokiaľ ide o návrh na zmenu zákona o voľbách, predkladatelia sú motivovaní politickou účelovosťou a vyhovuje nie duchu právneho systému, ale záujmom úzkej politickej špičky vedenia strán a hnutí. Bez výnimky všetkých hnutí, to nemyslím vôbec jedno hnutie. Pri prerokovávaní návrhu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady som použil tvrdší výraz v tom smere, že zmena volebného zákona v zmysle, aby poradie náhradníkov za odstupujúcich poslancov neurčovalo poradie podľa získaných preferenčných hlasov vo voľbách, ale aby toto poradie určovalo vedenie politických strán a hnutí, je podvodom na voličoch. Bol som patrične napomenutý a upozornený, že viaceré volebné systémy demokratických štátov obsahujú inštitút, podľa ktorého poradie náhradníkov za poslancov určujú kandidujúce politické subjekty. Zhodou okolností ja to viem. Dokonca aj náš volebný zákon takýmto spôsobom rieši nástup kandidátov do poslaneckej funkcie v druhom skrutíniu, lenže to je o inom.

  Pýtam sa, ako správne nazvať návrh na takú legislatívnu zmenu, ktorá voličovi pred niekoľkými mesiacmi pri ostatných voľbách do Národnej rady deklarovala význam preferenčných hlasov pri poradí kandidátov za poslancov a náhradníkov, a počas volebnej kampane politické subjekty dokonca nabádali voliča, aby si vybral a svojím preferenčným hlasom uprednostnil kandidáta, ktorý si zasluhuje jeho dôveru tak, aby sa tento dostal do parlamentu, resp. aby sa stal aspoň potenciálnym náhradníkom za poslanca. To všetko sme voličovi v súlade so zákonom pred voľbami hovorili a sľubovali. A teraz, keď sme sa do parlamentu dostali, nás už názor voliča vyjadrený zakrúžkovaním na hlasovacích lístkoch nezaujíma. Zvolil si nás, vážený volič, určil si poradie, ale tvoja vôľa vyjadrená v súlade so zákonom nás už nezaujíma a zákon zmeníme podľa hesla "parlament môže všetko". A zmeníme to tak, že poradie náhradníkov, ktoré vyplynulo z preferenčných hlasov voličov, odmietneme, lebo vedenie strán a hnutí určí poradie lepšie podľa kvality kandidátov.

  Pripusťme, že vedenia parlamentných strán a hnutí zohľadnia pri určovaní poradia náhradníkov kritérium kvality a profesionálneho zamerania. To by bol ten lepší prípad. Všetci však žijeme v konkrétnej politickej situácii a vieme, že politikou hýbu nielen hodnoty, ale najmä záujmy skupín a jednotlivcov. Z toho vyplýva, že v spolitizovaní poradia náhradníkov bez toho, aby som sa dotkol dobrého úmyslu parlamentných strán a hnutí, budú určujúce záujmy vedenia a nie vždy sa bude postupovať podľa kritérií kvality. Skôr sa bude prihliadať na to, ktorý náhradník je pre vedenie strán a hnutí prijateľnejší, lojálnejší, a prečo nepovedať - aj poslušnejší.

  Odporúčam po pár mesiacoch, ktoré uplynuli od volieb, nemeniť volebný zákon a neprispieť tým ku kupčeniu s poslaneckými mandátmi. Rešpektujme poradie náhradníkov, ktoré stanovili voliči svojimi preferečnými hlasmi v demokratických voľbách. Dôrazne nás na to upozornili aj nevládne organizácie. Ak vedenia strán a hnutí chcú mať väčšiu ingerenciu pri zostave parlamentu, nech prejavia svoju politickú vôľu pri tvorbe budúceho volebného systému a volebného zákona tak, aby voliči boli vopred uzrozumení s pravidlami nástupu náhradníkov, a nie po voľbách. Meniť volebný zákon v tomto smere a v tejto etape je síce možné, ale je to voči voličovi neetické. Pokorne vás prosím, ak nechceme ďalej dehonestovať tento zákonodarný zbor, nehlasujme za tento návrh.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. S dovolením, len upozorňujem pána poslanca Benčíka, že pán spoločný spravodajca práve navrhol doplnenie toho zákona, v ktorom sa počíta s tým, že sa bude zohľadňovať preferenčné poradie.

  Slovo má pán poslanec Šimko z KDH. Pripraví sa pán poslanec Gyula Bárdos z MKDH.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni,

  navrhovaná novela volebného zákona nemá chybu. Je logickým pokračovaním politického myslenia, ktoré je založené na nedôvere predovšetkým proti vlastným. Jej predkladatelia sa ňou vysmievajú voličom, ktorí prácne krúžkovali svojich obľúbencov. Ak strana rozhodne, že do svätyne moci nastúpi dakto, kto nedostal ani jeden preferenčný hlas, volič sa unúval márne. Bude to však na prospech kvalifikovanosti parlamentu, ako tvrdia navrhovatelia - kvalifikácia poslušnosti. To, čo však je najabsurdnejšie, nie je obsah navrhovanej novely. Korunou všetkého bude skutočnosť, keď za ňu budú hlasovať tí, čo ich postihne proces, ktorého zavŕšením táto novela bude. Najskôr to boli lákavé príležitosti pre poslancov víťazného hnutia. Kto by odolal - štátny tajomník, riaditeľ verejnoprávnej inštitúcie, primátor, podnikatelia, ale dobrá je i poslanecká imunita a spoločenské postavenie. Avšak politický tlak na vyriešenie konfliktu záujmov sa stupňuje, nie ten môj, ale návrh víťazného hnutia povedie ku masívnemu zániku mandátov. Vašich mandátov, kolegyne a kolegovia z vládnej koalície. A potom bude treba zabezpečiť lojálnych nástupcov, ktorí prídu po vás, a nič sa nesmie nechať na náhodu.

  Doteraz by náhradníci nastupovali podľa živelne sa utvárajúcej vôle voličov, ale ten, kto voľby vyhral, vie nepochybne lepšie, čo je pre voličov užitočnejšie, a preto je táto skvelá novela. Politický subjekt, vlastne presnejšie len on dokáže povedať, ktorý poslanec bude dobrým. Ako lénny pán bude rozdávať mandáty a tešiť sa nekonečnej vďačnosti svojich budúcich vazalov. Táto novela je artikuláciou nedôvery ako základného politického postoja navrhovateľov. Nedôverujú v politickú spoľahlivosť a ani v kvalifikovanosť ľudí, ktorých umiestnili na svoje kandidátne listiny. Ak by sa niekedy malo uvažovať logicky, potom si zrejme bude treba uvedomiť, že nie je príliš výhodné vstupovať do spolkov s tými, ktorí už vopred nedôverujú.

  Účelovosť a priehľadnosť i legislatívna úbohosť tejto novely sú do neba volajúce, a nebyť toho, že ide o ďalší drobný kamienok do mozaiky grandiózneho valcovacieho programu, smerujúceho nezadržateľne k režimu osobnej moci, nestála by za reč. Hnutie, ktoré získalo najviac hlasov a ktoré má v parlamente najviac poslancov, v logike novely, ktorú navrhlo, privlastňuje si legitimitu na to, aby rozhodovanie tých istých voličov rušilo, lebo ono vie lepšie, čo je prospešné. Čo je prospešné pre syndikát, je prospešné i vlasti, píše na nefungujúce záchranné vesty ako posledný odkaz potápajúcim sa kolegom nezabudnuteľný Milo z Hlavy XX. Vesty nefungovali preto, lebo Milo už dávno pred použitím odstránil bombičky do hustiaceho mechanizmu a použil ich na svoje kšefty. Táto novela je obdobný odkaz pre vás, vážené kolegyne a vážení kolegovia z vládnuceho hnutia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Šimko, ak namietate stranícky princíp v súvislosti s mandátom poslanca, chcem dodať, že to bolo práve vaše hnutie, ktoré túto prax ako prvé zaviedlo v tomto parlamente, v tomto volebnom období v súvislosti so straníckym rozhodnutím vášho predsedníctva vo vzťahu k vášmu kolegovi poslancovi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Macuška s faktickou poznámkou.

 • Prosil by som všetkých diskutujúcich, ktorí majú prichystané diskusné príspevky od včerajška, aby ich len monotónne nečítali, ale aby reagovali na zmenu, ktorá bola navrhnutá: "To neplatí, ak na uprázdnený mandát má nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 42 ods. 4." Prosím vás, upravte si svoje diskusné príspevky a nečítajte tu automaticky to, čo ste si pripravili a čo už nie je teraz aktuálne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Šimko, chce to upraviť.

 • Ďakujem pekne. Ak dovolíte, vyjadrujem sa k návrhu zákona, ktorý som dostal ako tlač. Váš návrh možno prejde, možno neprejde. Skôr si myslím, že asi neprejde.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Gyula Bárdos z MKDH. Pripraví sa pán poslanec Peter Lauko z KDH.

  Najskôr faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Nedá mi, aby som nezareagoval na posledné slová pána poslanca Šimka. Chcem sa ho opýtať, či to má znamenať, že napriek jeho protestu, že by tu došlo cez neakceptovanie preferenčných hlasov k popretiu vôle voliča, a je tu návrh na opravu toho, že KDH túto opravu nepodporí. To znamená, že naopak, chce to vtlačiť do polohy, že nebude rešpektovaná vôľa voliča prejavená cez preferenčné hlasy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Benčík - faktická poznámka.

 • Ďakujem za udelené slovo. Vážený kolega Macuška, asi vám uniklo, že som hovoril k princípu a k zásadám, že sa nemá meniť zákon po tom, keď je po voľbách, ale pred voľbami. A nedotýkal som sa legislatívneho znenia, ani doplňovacieho návrhu. Ak sa chcete pustiť do diskusie o legislatívnych námetoch, upozorňujem vás, že ustanovenie odseku 1, ktoré navrhujete, má nadväznosť na odsek 5 a 6, kde ste to nevyriešili legislatívne. Ale s podrobnosťami som sa nechcel zaoberať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Prosím vás, myslime na to, že vlastne vždy sme po voľbách a pred voľbami. Pán poslanec Bárdos, máte slovo.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení hostia,

  k pripomienke pána poslanca Macušku: aj keď hovoril o tom, že isté zmeny sa chystajú a majú pripravený návrh, akým spôsobom zmeniť pôvodnú tlač, predsa pán Benčík už povedal, že je to zmena volebného zákona počas volebného obdobia. Preto svoj diskusný príspevok prednesiem tak, ako som si ho pripravil.

  Návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, predkladaný skupinou poslancov z vládnej koalície, presnejšie z Hnutia za demokratické Slovensko, údajne má za cieľ skvalitniť platný zákon a riešiť problém nástupu náhradníkov, ako sa to snažil odôvodniť predstaviteľ skupiny poslancov na zasadnutí Výboru Národnej rady pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti. Pri prerokúvaní tohto návrhu predkladateľ viackrát zdôraznil, že novela by zmenila platný zákon len v minimálnej miere, lebo sa týka iba riešenia problému nastupujúcich náhradníkov uvedených na kandidátnej listine.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, do § 48 zákona číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov predkladatelia navrhujú vložiť nový odsek, ktorý by znel - a to som chcel citovať, ale nebudem, lebo to už pán predkladateľ prečítal. Tým, že sa citovaná časť dostane do zákona o voľbách, sa jednoznačne vytvára priestor na zmenu výsledkov legitímnych demokratických volieb, a to preto, lebo politická strana bude mať možnosť určiť, vyberať náhradníkov z kandidátov uvedených na jej listine. Tým bude daná možnosť, zdôrazňujem, na zmenu poradia, ktoré určili voliči, to znamená na zmenu výsledkov parlamentných volieb. Práve voliči sa v parlamentných voľbách rozhodli tak, ako sa rozhodli, a tí, zdôrazňujem, že ich nebolo málo, ktorí využili zákonom danú možnosť preferenčného hlasovania a svojimi hlasmi zmenili pôvodne navrhované poradie a určili konečné poradie na jednotlivých kandidátnych listinách, to neurobili náhodou. Tí, ktorí predkladajú prerokúvanú novelu zákona a, samozrejme, aj tí, ktorí sú pripravení návrh podporiť pri hlasovaní, musia si uvedomiť, že pripravujú pôdu na zmenu výsledkov legitímnych volieb, teda zmenu rozhodnutia občanov Slovenskej republiky. Nič nezmení na tomto fakte ani to, že predkladatelia stále pripomínajú, že ide o malú, nepatrnú úpravu, ktorá sa týka iba náhradníkov na zaniknutý alebo na neuplatnený mandát.

  Treba si uvedomiť to, a práve na to chcem upriamiť pozornosť, že prerokúvaná novela volebného zákona má jednoznačne retroaktívny charakter, lebo po jej prijatí sa de facto zmenia platné pravidlá, podľa ktorých sa parlamentné voľby konali. K tejto zmene pravidiel by došlo, zdôrazňujem, počas volebného obdobia. Keď sa Slovenská republika chce integrovať do európskych štruktúr a chce nie iba deklaratívne pokračovať v demokratizácii spoločnosti, poslanci zákonodarného zboru by vôbec nemali iniciovať návrhy zákonov retroaktívneho druhu a parlament by vonkoncom nemal prijať retroaktívne novely zákonov.

  Neobstojí argumentácia predkladateľov, že prijatím novely by sa mohla udržať odborná kontinuita v Národnej rade Slovenskej republiky. Som nesmierne sklamaný, že skupine poslancov z vládneho hnutia tak záleží iba na odbornosti len v prípade náhradníkov. Chcem upozorniť predkladateľov návrhu na to, že bola jedinečná možnosť a šanca na ustanovujúcej schôdzi parlamentu, keď sa zaraďovali poslanci do jednotlivých parlamentných výborov. Vtedy vládna koalícia mala celkom iný názor na veľmi vážnu problematiku odbornosti. Chcem pripomenúť, lebo sa o tom veľa hovorilo pri prerokúvaní vráteného zákona o Slovenskej informačnej službe, keď viacerí poslanci vládnej koalície argumentovali tým, že opozícia nemohla byť zaradená do Osobitného orgánu na kontrolu Slovenskej informačnej služby, lebo nebola prítomná na ustanovujúcej schôdzi parlamentu. Keď sa zaraďovali poslanci do výborov, boli prítomní všetci poslanci Národnej rady.

  Ešte raz, páni predkladatelia a taktiež ďalší poslanci vládnej koalície, treba konštatovať, že ste vtedy poskytnutú šancu prepásli, teda nevyužili. Je neetické a zavádzajúce argumentovať pri novelizácii volebného zákona odbornou kontinuitou medzi poslancami Národnej rady. Je jasné, že prerokúvaný návrh novely volebného zákona bol pripravený na riešenie problémov vládneho hnutia, lebo práve HZDS má najviac neuplatnených mandátov a prijatie novely by umožnilo taktizovanie pri výbere ďalších náhradníkov. Je však nemysliteľné, aby Národná rada problém hnutia riešila prijatím retroaktívnej novely.

  Chcem upriamiť pozornosť najmä tých, ktorí stále prízvukujú a opakujú to, čo by malo byť samozrejmosťou, že reprezentujú záujmy voličov, teda záujmy ľudu, že prijatím novely vytvoria priestor na zmenu rozhodnutia voličov, ktorí svojimi hlasmi urobili konečné poradie na jednotlivých kandidátnych listinách.

  Zhrniem teda: Návrh je nedemokratický, vytvára možnosť zmeny výsledkov legitímnych parlamentných volieb, má jednoznačne retroaktívny charakter, a preto navrhujem, aby predkladatelia svoj návrh stiahli. Ak sa tak nestane, poslanci Maďarskej koalície v žiadnom prípade nemôžu podporiť predložený návrh, aj keď so zmenami, a budú hlasovať proti prijatiu retroaktívnej novely volebného zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Peter Lauko z KDH. Pripraví sa pán poslanec Jozef Miklušičák z KDH.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia poslanci, vážený pán minister,

  celý problém novely volebného zákona v tomto období pol roka po voľbách možno charakterizovať jedinou otázkou: Prečo toľko pozornosti náhradníkom poslancov od HZDS? O podaní tohto návrhu prebehla krátka správa aj v masmédiách. Vláda tento návrh odporučila. Ako navrhovatelia sú podpísaní poslanci HZDS, podpredseda Národnej rady, predseda poslaneckého klubu, predseda vyšetrovacej komisie, teda ostrieľaní harcovníci. HZDS a vláda dali tichý priechod tohto návrhu novely volebného zákona bez komentovania. V krátkej dôvodovej správe autori novely dôvodia - citujem: "V období po ustanovujúcej schôdzi sleduje zabezpečenie výberu takých náhradníkov, ktorí by vzhľadom na svoju profesiu mohli kvalifikovane zastúpiť poslancov, ktorých mandát zanikol, alebo sa neuplatňuje." Ďalej potom uvádzajú - citujem: "Zámerom predloženého návrhu je zabezpečiť kvalifikovanú prácu Národnej rady Slovenskej republiky." Podľa môjho názoru je to vymyslený dôvod na zakrytie pravých dôvodov.

  Prijatie tohto návrhu by dalo možnosť pravého manipulovania s výsledkami parlamentných volieb. Veď podľa doteraz platného zákona poradie a mená náhradníkov sú známe a boli publikované oficiálne v publikácii Slovenského štatistického úradu. Uvedené publikované výsledky poradia náhradníkov by sa prijatím tohto návrhu mohli zmeniť rozhodnutím vedenia politickej strany, niekedy možno vodcom strany. Na jednej strane je sympatická snaha o profesionalizáciu poslancov od navrhovateľov. Ich reči o kvalifikovanom zastúpení poslancov sa však dostávajú na šikmú plochu. Keď si pripomenieme prvú lastovičku v našom parlamente - pán Macuška, teraz by som upozornil, aby ste ma sledovali - toto bol prvý prípad, keď sa zmenil náhradník, a nie náš klub ho zmenil, nenastúpenie poslanca do parlamentu, ktorý bol podľa vôle voličov v poradí, poslanca za HZDS Ivana Ľuptáka. Namiesto jeho vstupu do parlamentu, kde už mal nemalé skúsenosti, dal prednosť lukratívnejšiemu miestu a prepustil miesto ďalšiemu náhradníkovi v poradí. V kuloároch parlamentu sa povrávalo, že v parlamente si ho neželá jeho koaličný menovec. Neviem, aká je pravda. Jedno je isté, že nenastúpil ako náhradník a platný volebný zákon nebol porušený.

  Ak bude prijatá navrhovaná novela volebného zákona, vážení náhradníci najmä najpočetnejšieho klubu HZDS, lukratívne ponuky za prepustenie miesta náhradníka už nedostanete. Že by toto bola pravá príčina navrhovanej novely? Vedenie politickej strany rozhodne, že náhradníkom bude XY, ktorý je síce na predposlednom mieste kandidátky, nevadí, že mal o 3000 voličských hlasov menej, ale má túženú kvalifikáciu. Nezdá sa vám to absurdné? Kto si tu osvojuje právo rozhodovať namiesto voličov? Vážení kolegovia navrhovatelia, čo myslíte, je spravodlivejšie a má väčšiu demokratickú váhu rozhodnutie občanov - voličov vo voľbách, alebo prijatie takejto novely zákona pol roka po voľbách? Čo si o vás pomyslia voliči, keď zmeníte výsledok ich volieb?

  Návrh takéhoto zákona a jeho prijatie považujem za ďalší krok k budovaniu autoritatívneho vládnutia a priestoru na vytváranie kultu osobnosti na Slovensku. Veď poznáte to heslo z volieb "Len On to dokáže". Kto bude rozhodovať o náhradníkoch v politickej strane? Sľúbil som svojim voličom, že budem na pôde parlamentu proti takejto deformácii výsledkov volieb a porušovaniu demokratických princípov na Slovensku protestovať. Budem hlasovať proti tomuto návrhu novely volebného zákona. Je vrcholne nedemokratický a jeho prijatím by sa mohli naozaj meniť výsledky volieb. Prijatie takéhoto zákona by nás posunulo medzi krajiny, kde si výsledky slobodných demokratických volieb prispôsobujú vládcovia, ako im to práve pasuje. Páni kolegovia navrhovatelia, stiahnite tento návrh z rokovania parlamentu. Určite by ste tým lepšie prispeli k dobrému obrazu Slovenska v zahraničí. A doma si vás vaši voliči neprestanú vážiť.

  Návrh na stiahnutie tohto návrhu zákona z rokovania parlamentu podľa § 22 ods. 6 rokovacieho poriadku dávam ako procedurálny návrh a žiadam, aby sa o tomto mojom návrhu hlasovalo ako o prvom.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Miklušičák a pripraví sa pán poslanec Hrnko. Faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Mám otázku, či možno dať taký procedurálny návrh, aký dal pred chvíľou pán poslanec Lauko - stiahnuť z rokovania bod, ktorý sme odsúhlasili. Ide totiž o procedurálny návrh, ktorý by menil odsúhlasený program rokovania tejto schôdze.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Lauko - faktická poznámka.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Prokeš s faktickou poznámkou.

 • Pán poslanec Lauko, ak sa nemýlim, ten paragraf hovorí, že predkladatelia so súhlasom Národnej rady môžu vziať svoj návrh späť, ale nie, že im ho vráti Národná rada.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994 pristúpilo státisíce našich občanov k volebným urnám, aby v nich zvolilo 150 poslancov a ich náhradníkov. Pristúpili k volebným urnám po prvýkrát v krátkej histórii samostatnej Slovenskej republiky. Tí, ktorí sa rozhodli voliť a odovzdali svoj hlas jednému z kandidujúcich politických subjektov, uzavreli vlastne týmto volebným aktom akúsi zmluvu. Zmluvu medzi nimi - voličmi a politickými subjektmi, ktoré, splniac podmienky zákona, sa dobrovoľne rozhodli a zaviazali plniť podmienky tejto zmluvy. Prijali a dobrovoľne sa zaviazali plniť podmienky navrhnuté im zákonom Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990 číslo 80/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom o voľbách do Slovenskej národnej rady. Podľa tejto zmluvy je okrem iného na základe voličmi odovzdaných preferenčných hlasov stanovené aj poradie náhradníkov, v akom by prípadne mohli doplniť uprázdnený mandát poslanca Národnej rady, keďže dodnes platný zákon dáva toto právo, právo určiť poradie náhradníkov, len a len občanom - voličom, a to oným volebným aktom, ak títo využijú svoje právo preferenčného hlasovania.

  Pred nami teraz leží návrh skupiny poslancov za HZDS, pánov poslancov Mikulku, Húsku, Cupera a Macušku, na novelizáciu vyššie uvedeného zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady. Čo vlastne nám títo páni poslanci navrhujú? Nuž, podľa mňa nič viac a nič menej ako obyčajný podvod. Podvod na voličoch. Veď ako ináč ak nie podvodom nazvať to, že zrazu uprostred doby platnosti onej zmluvy medzi voličmi a politickými subjektmi v tomto ctenom parlamente, po prípadnom schválení tejto novely bude určovať náhradníka na uvoľnený mandát poslanca nie vôľa toho najzvrchovanejšieho, vôľa voliča, ale vôľa politickej strany či hnutia, a to bez súhlasu druhej zmluvnej strany, bez jej možnosti zmeniť niečo na tejto zmluve. To ste svojim voličom sľubovali, páni?

  V dôvodovej správe spomenutí páni poslanci proklamujú, že - citujem: "Zámerom predloženého návrhu je zabezpečiť kvalifikovanú prácu Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov a predchádzať ťažšie riešiteľným situáciám, ktoré by mohli vzniknúť." Mám veľmi vážne pochybnosti o týchto ušľachtilých zámeroch navrhovateľov. Veď svoju starostlivosť o kvalifikovanú prácu Národnej rady a jej výborov mohli oveľa účinnejšie a jednoznačnejšie prejaviť pri vytváraní orgánov Národnej rady na jej ustanovujúcej schôdzi v novembri 1994, keď by namiesto "podpory" odkladania mnohých odborníkov z radov menšiny v parlamente do Výboru Národnej rady pre životné prostredie boli podporili ich zaradenie do výborov podľa ich odbornosti a podľa ich vôle.

  Keď teda nie tieto ušľachtilé zámery, tak potom ktoré? Nebude to napríklad skôr zámer v príhodnej chvíli, trebárs po "vytlačení" niektorých, zrejme teraz už nepohodlných, ale vo volebnej kampani asi užitočných poslancov vládnej väčšiny prijatím ústavného zákona o konflikte záujmov, ktorého návrh nám tiež predložili poslanci vládnej väčšiny, dosadiť tam nie tých, čo si ich vybral občan - volič, ale jednoducho tých poslušnejších, tých poddajnejších, tých viac závislých od vôle politických špičiek vládnych strán. Veď čo tam po názore voliča, navyše nekonkrétneho, čo tam po jeho vôli! Prvoradý je predsa váš politický záujem a politická vôľa.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, máme teraz dve možnosti. Vlastne iba možnosť jednu. Jednu jedinú. Neprijať túto a takto navrhnutú novelu. Len tak totiž dokážeme, že si našich voličov, našich spoluobčanov skutočne vážime. Že si vážime ich politický názor, vyjadrený v oných v úvode spomínaných parlamentných voľbách. V opačnom prípade to bude iba výsmech voličov, výsmech ich presvedčenia, že sú rovnocenní partneri. Ba dovolím si tvrdiť, že práve oni sú tými hlavnými aktérmi volieb, hlavnými aktérmi celého diania na Slovensku. No nie sú len jeho hlavnými aktérmi, oni sú aj jeho stredobodom. Aspoň by mali byť.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  tí, ktorí zvažujete podporiť predkladaný návrh novely zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady, zamyslite sa, prosím vás, či práve vy ste tí jediní povolaní rozhodnúť o takej výraznej zmene onej zmluvy medzi voličmi a politickými subjektmi uprostred doby platnosti tejto zmluvy. Dúfam a verím, že sa napokon rozhodnete pre pravidlá demokracie a práva, a nie pre zdanlivé drobné politické výhody vašich strán, že sa rozhodnete pre signál, že Slovensko si váži demokraciu, právo i svojich občanov.

  Pre prípad, že by sa poslanci vládnej koalície predsa len rozhodli novelizovať zákon o voľbách do Národnej rady, navrhujem prijať tiež nasledovnú zmenu: v § 23 ods. 2 v poslednej vete sa vypúšťa slovo "nie". Nové znenie tejto vety je: "Volebná kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní držiteľov licencie je povolená."

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Hrnko z DÚ. Pardon, faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Úprimne poviem, že už ma vôbec neprekvapuje, keď najviac o morálke rozpráva hnutie, ktoré používa dvojaký meter na tú istú vec. Záleží na tom, kto ju robí. Pán poslanec, ktorý pred chvíľkou vystupoval, hovoril o zmluve medzi voličmi a politickými stranami, ktorá by sa takýmto spôsobom porušovala. Pýtam sa, či nebolo porušením takejto zmluvy medzi voličmi a politickou stranou napríklad odchod skupiny poslancov z HZDS v predchádzajúcom období, či to nebol, ako povedal, že sa tu navrhuje, podvod, podvod na voličovi, či sa nepriečilo ich morálke spojiť sa s takýmito poslancami v záujme svojich osobných ambícií nato, aby mohli urobiť puč v marci 1994. Je skutočne pozoruhodné, ak nám o morálke a osobných záujmoch rozpráva niekto, kto sa nedištancoval od takéhoto postupu v predchádzajúcom období.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci,

  vypočul som si predchádzajúce vystúpenie, myslím, že to bol pán poslanec Miklušičák. Tak sa mi zdá, že ten, kto písal takéto vystúpenie, asi nežije v 20. storočí, lepšie povedané na konci 20. storočia, pretože hovoriť také všeobecné frázy nič nehovoriace o demokracii a o novej zmluve, o starej zmluve - to je pekne napísané nakoniec aj v Biblii. Ale stačí si niečo prečítať o polyarchickej demokracii a človek bude mať hneď iný pohľad na demokraciu. Už dávno, odkedy mestský štát nie je mestským štátom, sa každá demokratická spoločnosť štrukturalizovala, nutne sa musela štrukturalizovať. To znamená, že ani tu nie sme zástupcami všetkých občanov, lebo nás ani všetci nevolili. Niektorí volili KDH, niektorí volili DÚ, niektorí volili HZDS. Politické strany už dávno ako dôsledok vzniku národného štátu museli vzniknúť a v Anglicku vznikli najprv, lebo tam sa konštituoval najprv národný štát.

  Politické strany majú svoje miesto v politickom systéme. Všade sa definujú iba tak, že iba im prislúcha právo nominovať na miesta poslancov, im prislúcha určiť prvé poradie, kto bude na akom zvolený. Samozrejme, je tu právo voličov zmeniť toto poradie vo voľbách. Samozrejme, je tu aj právo politickej strany tiež urobiť poradie. Nevidím na tom nič strašného, ak sa jednoducho politickej strane dá právo, ak sa rešpektuje aj vôľa voličov, pretože to, čo sme navrhli, rešpektuje aj vôľu voličov, teda preferenčné hlasy, aby podľa potrieb v zákonodarnom zbore nasadzovala také profesie, aké potrebuje. Stačí si prečítať najnovšiu knihu, ktorá vyšla aj v českom preklade, od Dahla o polyarchickej demokracii, a hneď človek bude mať iný pohľad na demokraciu, ako nič nehovoriace frázy.

  Ďakujem.

  Podpredseda NR SR A. M.Húska:

  Pán poslanec Miklušičák - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Prokeš, vtedy sa nehovorilo o odchode poslancov z parlamentu a o ich náhradníkoch. Prosím vás, vysvetlite mi v tomto svetle, aký bol potom odchod poslancov HZDS z VPN v tomto parlamente.

  Pán Cuper, z vás hovorí zúfalstvo politika konca 20. storočia, ktorý si nechal zviazať svoje svedomie piatimi miliónmi.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, veľmi pozorne som si vypočul pána poslanca Cupera. Dovoľte, aby som položil jednu otázku, jedinú: Aké je logické vysvetlenie pre krúžkovanie poslancov, ak obhajuje tento zámer? To je prvá otázka.

  Druhá otázka: Prečo s týmto zámerom nevystúpili predstavitelia jeho hnutia pred voľbami? Myslím, že by sme boli mohli ušetriť celý krúžkovací mechanizmus.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Prokeš - faktická poznámka.

 • Naozaj budem veľmi stručný, pán predsedajúci. Rozdiel medzi odchodom poslancov v roku 1994 z Hnutia za demokratické Slovensko a rozdelením VPN je skutočne v slove "rozdelenie". VPN sa rozdelilo na svojom sneme ako politická strana. To je veľký rozdiel, než keď opustí skupina poslancov nejakú politickú stranu a začne zakladať novú. Tam nedošlo k zjazdu Hnutia za demokratické Slovensko, ktoré by sa bolo rozdelilo.

 • Ďakujem. Priatelia, naozaj máme všetci svoju pamäť, zachovávajme rozlíšenia. Dokonca nediali sa také skutočnosti, normálne na zjazde sa predsa celkom vedome rozdelil tento postup, a preto dokonca by bolo dobré si aj spomenúť na to, že ešte tesne pred odchodom poslancov z HZDS tvrdili, že nikde nejdú.

  Prosím, pán poslanec Cuper, ale prosil by som neprejdime do týchto nekonečných diskusií.

 • Pán poslanec Kováč, ja sa do lekárskych metód veľmi nestarám, pretože im nerozumiem, ani nekladiem vám otázky, lebo jednoducho sa vyjadrujem len k veciam, o ktorých si myslím, že im rozumiem. Krúžkovanie poslancov je na to, ako som povedal. Myslím, že sa dáva právo aj voličovi, aj politickej strane, pretože je v polyarchickej demokracii, aj politická strana má svoje miesto, len jej prislúcha postaviť kandidátov, nikomu inému, nijakým politickým inštitúciám. Teda poslanec mimo politickej strany sa do parlamentu v nijakom prípade nemôže dostať krúžkovaním, musí ho napísať politická strana.

  Pán Miklušičák, už včera ste tu používali výraz "vaša politická strana". Neviem, z čoho vyplýva vaša zaviazanosť k politickej strane KDH, ani ako je zaviazaná, pretože som demokrat a ctím si slobodu, ale vy chodíte po parlamente a špehujete. A zrejme asi špehujete všade, to tak vyzerá.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kňažko - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  mám iba jeden krátky procedurálny návrh. Chcel by som navrhnúť pána kolegu Prokeša za oficiálneho moderátora tohto zasadania, aby sa nemusel zakaždým hlásiť o faktickú poznámku.

  Ďakujem.

 • Nebude potom revnivosť? Prosím, pán poslanec Miklušičák - faktická poznámka.

 • Pán podpredseda Húska, pýtam sa vás, bolo HZDS vo voľbách v roku 1990? A pán Cuper, opäť z vás prehovorilo len ono zúfalstvo.

 • Ďakujem. Pán poslanec Šimko - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Pri všetkej sympatii k vám, pán podpredseda, nie je dovolené, aby ste komentovali výroky poslancov v tejto snemovni. Ak máte záujem vystúpiť s faktickou poznámkou, odovzdajte svoje vedenie a prihláste sa.

 • To nie je otázka zvyku. Komentovať môžem a dokonca zachovávam tu veľmi používaný precedens pána predsedu Národnej rady Mikloška, ktorý komentoval takmer každé vystúpenie poslanca.

 • Mohli ste to namietať, ale povedzte mi ustanovenie rokovacieho poriadku, podľa ktorého môžete komentovať vystúpenia svojich kolegov.

 • Vy mi povedzte opačné ustanovenie, pán poslanec.

 • Áno, poviem vám. V ústave sa hovorí, myslím, že je to článok 2, že štátny orgán nemôže robiť nič, čo nie je povolené zákonom.

 • Prosím vás, to je teda ukážka prístupu k právu. Ďakujem. Pán poslanec Prokeš - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že otázku vystupovania s faktickými poznámkami predsedajúceho sme už tu mali niekoľkokrát otvorenú. Len potvrdzujem vlastnú skúsenosť z parlamentu, keď bol predsedom pán Mikloško, ktorý komentoval všetko, a ešte dokonca občas aj nie celkom férovým spôsobom, snažil sa zosmiešňovať poslancov a podobne.

  Ale dovoľte mi, aby som sa poďakoval pánu Kňažkovi za jeho poznámku voči mojej osobe. Z jeho úst to považujem za vysoké ocenenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - pán poslanec Lauko.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pánu Cuperovi chcem len pripomenúť dva fakty z môjho vystúpenia. Omnoho dôveryhodnejšie by táto novela vyzerala, keby nebolo pol roka po voľbách a keby tu sedel medzi nami pán Ivan Ľupták.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Teraz by som apelovala na vás, nie na poslancov, lebo vidím, že je to už asi zbytočné. Poslancom by som odporučila, nech sa idú dohadovať do snackbaru, ako im to vyhovuje, čo bolo v bývalom funkčnom období, a takisto o tom, aké problémy v ktorých politických stranách sú. Hovoríme teraz o zmene zákona. Prosím vás, aby sme sa venovali programu, aby sme sa venovali sucho a stroho námietkam alebo pripomienkam.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne. Včera sa tu veľa hovorilo o perlách a o klenotníctvach. Dovolím si povedať, že aj posledné vystúpenie pána poslanca Šimka je takou perlou a zaslúžilo by si nejaké čestné miesto vo výklade.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, priatelia. Prosím, pán poslanec Hrnko.

 • Vidím, že aj koalícia, aj opozícia občas môže povedať aj niečo múdre. Faktické poznámky dokázali, že nie všetko, čo sa povie, je aj múdre.

  Vážené dámy, vážení páni,

  o predmetnej novele volebného zákona je už pravdepodobne politicky rozhodnuté. Vládna koalícia má dostatočný počet hlasov, môže si predmetnú novelu schváliť. Dalo by sa opýtať, teda o čom ešte rečniť? Treba však povedať, že každý, kto vstúpi do politiky, by si mal uvedomiť, že politika sa nerobí len pre dnešok, že politika bude určitým spôsobom v budúcnosti pozorovaná, hodnotená a vyhodnocovaná. To znamená, že mlčať pritom by znamenalo svedčiť, tak ako mlčanie vládnej koalície k vyhláseniam ohľadom režimu bývalého Slovenského štátu je vlastne určitým spôsobom tiež svedčenie.

  Ale poďme k veci. Keď sa v roku 1990 rozhodovalo o novom volebnom zákone, odmietol sa predchádzajúci väčšinový systém, ktorý okrem toho, že bol jednoobvodový mandát, spočíval vlastne aj v delegovaní strany do tohto mandátu a voľby boli viac-menej okrasou. Na prechodné obdobie, ale aj pravdepodobne pre budúcnosť, sa prijal systém väčšinový, t.j. že boli viacmandátové obvody, na Slovensku vlastne štyri, približne okolo 40, okrem Bratislavy, kde to bolo menej, a volilo sa pomerným zastúpením. Avšak vtedajšia politická vôľa bola taká, že určitým spôsobom by sa aj volič mal vyjadriť k tomu, aké bude poradie kandidátov, resp. kto ho bude zastupovať v parlamente. Preto sa zvolil kombinovaný systém, kde strany navrhovali kandidátov, ale volič mohol zmeniť ich poradie. Je to úplne v poriadku. Tento systém sa osvedčil a nevidím dôvody, prečo by sa mal meniť.

  V tomto prípade však nejde len o obyčajnú zmenu, ide o retroaktívny zásah do volebného práva. O takejto zmene by mal volič vedieť. Nenamietal by som, keby sa volebný zákon robil pre budúce volebné obdobie, urobil by sa týmto spôsobom a mohlo by to fungovať. Avšak tu ide o retroaktívnu normu, ktorá mení výsledky volieb po vykonaných voľbách. Keby to volič vedel, mohol by sa možno rozhodnúť ináč. Preto si myslím, že táto norma odporuje základným princípom rímskeho práva, a to o nemožnosti prijímať retroaktívne normy. Avšak je aj ďalším prechodom od ústavného princípu článku 73 ods. 2, kde sa hovorí, že poslanci sú zástupcovia ľudu, nie zástupcovia strán, teda že sa prechádza od princípu zastúpenia ľudu poslancom v parlamente a volič môže určiť poradie, môže si určiť svojho zástupcu na kandidátnej listine, ktorú predkladá strana. V tomto zmysle je tiež určitým spôsobom v rozpore s konštrukciou našej ústavy.

  To, čo sa nachádza v dôvodovej správe, že sa má zabezpečiť odbornosť poslancov, mi pripadá ako čierny humor. Vážené dámy, páni, veď to bolo za socializmu, že sa určovalo, koľko dojičiek bude v parlamente, koľko tam bude novinárov, koľko lekárov, a keď odišla dojička, musela prísť dojička, keď odišiel lekár, musel prísť lekár. Veď to je smiešne. Poslanec je predovšetkým zástupca, ablegát, jeho odbornosť v tomto zmysle je až druhoradá, hoci nie až taká nevítaná. Možno keby sa kandidátne listiny vyrábali podľa princípu schopnosti človeka v takejto pozícii konať, a nie podľa jeho schopností sklopiť uši, keď sa mu prikáže, bolo by to lepšie.

  Preto navrhujem a odporúčam, aby sme predmetnú novelu neschválili a zamýšľali sa pre budúcnosť nad vytvorením nového volebného zákona, ktorý by bol funkčný v budúcich voľbách. Predpokladám, že už po riadne absolvovanom volebnom období. Myslím si a dúfam, že v tomto novom zákone nebude taký paragraf, že poslancov dodá strana dva dni po voľbách podľa percenta dosiahnutých hlasov, ako mi pripadá táto novelizácia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Znova jedna taká poznámka: Prosím vás, vnímajme to tak, nezjednodušujme prípady bývalých parlamentov a terajších. Parlamenty v totalitnom období boli naozaj len reprezentatívne, formálne orgány, kde neboli profesionálni poslanci, a teraz ide o profesionálnych poslancov, preto je veľmi dôležité, aby sa táto profesionalita naozaj mohla uplatniť na lepšie skvalitnenie pri kreovaní práva.

  Vážené kolegyne a kolegovia, pýtam sa, či ešte niekto chce vystúpiť v rozprave.

 • Vyhlasujem rozpravu o piatom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán poslanec Macuška?

 • Ďakujem pánu poslancovi Macuškovi. Žiada si záverečné slovo pán poslanec Mikulka?

 • Vážené kolegyne a kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Pán podpredseda Andel - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, žiadam v mene SNS 30-minútovú prestávku na poradu klubov.

 • Poslanecký klub HZDS sa pripája.

 • Vážení kolegovia, bude 30-minútová prestávka na žiadosť klubov. Je o päť minút pol jedenástej, stretneme sa o päť minút jedenásť. Buďte tak dobrí, buďte dochvíľni.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, prosím vás, dostavte sa do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch. Pán spoločný spravodajca, prosím, aby ste uvádzali návrhy v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené plénum, vážení hostia,

  v rozprave k návrhu zákona boli dva pozmeňovacie návrhy. Teraz pristúpime k spoločnej správe. Ak súhlasíte s mojím návrhom, aby v bode 5 bola oprava prepisu, namiesto číslovky 1 bola číslovka 5, potom navrhujem spoločnú správu prijať ako celok en bloc. Pre úplnosť prečítam odsek 5, ktorý má vzťah k bodu 5: "Ak sa mandát poslanca neuplatňuje preto, že poslanec bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nastupuje náhradník. Na nástup náhradníka sa vzťahuje postup podľa odseku 1 alebo 2. Dávam návrh, aby sme o spoločnej správe hlasovali en bloc a navrhujem návrhy prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov. Za návrh hlasovalo 78 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh spoločnej správy bol prijatý.

 • V rozprave vystúpilo 8 poslancov a boli dané dva pozmeňovacie návrhy. Prvý návrh bol môj. Týka sa § 48 ods. 2 doplniť poslednú vetu, ktorá znie: "To neplatí, ak na uprázdnený mandát má nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 42 ods. 4." Prosím vážené plénum o podporu môjho návrhu. Odporúčam ho prijať.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Mikulku. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh pána poslanca Mikulku bol prijatý.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o návrhu pána poslanca Miklušičáka. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov. Za návrh hlasovalo 40 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 79 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh nebol prijatý.

 • Pozmeňovací návrh pána poslanca Macušku, aby sa doplnila veta v § 48 ods. 2 za slová "na jej kandidátnej listine v tom istom volebnom kraji" veta pokračuje ďalej "s prihliadnutím na odbornosť poslanca" odporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o ďalšom pozmeňovacom návrhu, ktorý pán spoločný spravodajca odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh bol prijatý.

 • Pán predsedajúci, sú vyčerpané všetky pozmeňovacie návrhy, preto navrhujem hlasovať o novele zákona ako celku a odporúčam ho prijať.

 • Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 78 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem vám. Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Faktická poznámka - pán poslanec Borovský.

 • Vážený pán predsedajúci, mám procedurálny návrh na zmenu poradia programu dnešnej schôdze, a to tak, aby sme bezprostredne teraz pokračovali v programe bodom číslo 11 a následne bodom číslo 12.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto pozmeňovacom návrhu. Pán Borovský odporúča návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 2 poslanci.

  Vážené kolegyne a kolegovia, na základe toho pozmeňujeme postup. V zmysle upraveného programu nasleduje bod

  Návrh na odvolanie Miroslava Kočnára z funkcie predsedu a člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím pána poslanca Borovského, aby návrh uviedol.

  Vážené kolegyne a kolegovia, prosím pokoj, budeme pokračovať tak, ako je to zaužívané. Po jeho návrhu máte možnosť sa k tomuto návrhu vyjadriť.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  poslanecký klub Združenia robotníkov Slovenska navrhuje, aby Miroslav Kočnár bol odvolaný z funkcie predsedu a člena mandátového a imunitného výboru pre stratu dôvery.

 • Počas vystúpenia poslanca Borovského potlesk a rušenie vystúpenia prejavmi nespokojnosti.

 • Pán poslanec Kováč, je ešte aj možnosť používať topánku, máme to v histórii.

 • Smiech v sále.

 • Chce sa niekto k uvedenému návrhu vyjadriť?

  Prosím, pani poslankyňa Rusnáková, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som veľmi dôrazne protestovala proti spôsobu, akým sa má prerokovávať tento bod programu. Pokiaľ je bod číslo 11 - návrh na odvolanie pána Kočnára ako predsedu mandátového a imunitného výboru, je potrebné, aby tento program bol pripravený tak, aby bol na papieri rozdaný poslancom Národnej rady a aby bol zdôvodnený. Nič sme na papieri nedostali. Dostali sme len návrh na voľbu predsedu mandátového a imunitného výboru. Žiadam, aby nám toto bolo na papieroch rozdané aj s odôvodnením.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, pri návrhu na odvolanie nie je potrebné odovzdávať žiadne odôvodnenie.

  Ďalšie slovo dostáva pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán podpredseda, ďakujem za upozornenie, ja používam topánky tak, že v nich chodím. Neviem, na čo ich používate vy.

  Žiadam ako poslanec Národnej rady, aby som dostal písomný materiál so zdôvodnením, prečo má byť pán Kočnár odvolaný. Ako poslanec na to mám právo a tohto práva sa dožadujem. Nemôžete to vysvetľovať tak, že nie je potrebný písomný materiál. Neexistuje takéto nariadenie v zákone o rokovacom poriadku. To nebola faktická poznámka, to je bod programu. Bod programu treba doložiť materiálmi.

 • Združenie robotníkov Slovenska teraz ukázalo, aký má silný vplyv v tejto koalícii. Som presvedčený, že taký istý silný vplyv využije vždy, keď to bude v záujme pracujúcich tohto štátu.

 • Marián Polák, poslanec za Združenie robotníkov Slovenska. Osobne sa hanbím za to, že poslanci za Združenie robotníkov Slovenska sa takto žerú.

 • Ďakujem. Pán poslanec Urban, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  dovolím si len pripomenúť návrh zo stredy, myslím, že to bol pán kolega poslanec Mikloško, ktorý navrhol odvolať všetkých predsedov výboru a žiadny papier k tomu nepotreboval, ani odôvodnenie.

 • Ďakujem pekne. Pristúpime k hlasovaniu. Chcem pripomenúť, že podľa ods. 2 § 27 zákona o rokovacom poriadku na odvolanie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky nie je potrebné tajné hlasovanie. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 4 odsek 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov odvoláva poslanca Miroslava Kočnára - vyzývam vás k poriadku, vážené kolegyne a kolegovia - predsedu a člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí...

 • Prejavy nesúhlasu v sále.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, teraz je hlasovanie, všetci dostali príležitosť, ktorí sa chceli vyjadriť. Bohužiaľ, nedávate dostatočný pozor, vážené kolegyne a kolegovia. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 4 písm. l/ zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov odvoláva poslanca Miroslava Kočnára z funkcie predsedu a člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Vrava v sále a piskot.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 6 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky odvoláva Miroslava Kočnára z funkcie predsedu a člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalším bodom programu je

  Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na predsedu výboru podali poslanci za Združenie robotníkov Slovenska listom zo 6. apríla 1995. Navrhovaným kandidátom na funkciu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky je poslanec Anton Poliak.

  Prosím pána poslanca Jána Borovského, aby návrh uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  poslanecký klub za Združenie robotníkov Slovenska navrhuje na funkciu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Antona Poliaka.

  Anton Poliak sa narodil v Dúbrave v okrese Liptovský Mikuláš 26. novembra 1948. Po skončení Základnej školy v Ľubeli absolvoval Strednú priemyslovú školu strojnícku v Ružomberku, ktorú ukončil v roku 1969. V ďalšom štúdiu pokračoval na Mechanizačnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorú ukončil v roku 1974. Nástupnú prax absolvoval na vtedajšom JRD Víťazný február Hontianske Moravce. Po jej skončení v roku 1975 odišiel pracovať na JRD Kriváň ako vedúci úseku technických služieb. Počas práce na tomto družstve absolvoval rok základnej vojenskej služby v Humennom. Na JRD Kriváň pracoval do roku 1982, keď začal pracovať na JRD 20. výročia SNP Očová ako vedúci technických služieb, až do 2. 3. 1989, keď začal pracovať na vtedajšom JRD Víťazný február Hontianske Moravce ako predseda družstva, až doteraz. Počas práce na JRD v Očovej absolvoval postgraduálne štúdium na Vysokej škole zemědělskej v Prahe. V roku 1975 sa oženil s Vierou Leštákovou. Majú tri dcéry. Manželka pracuje na Poľnohospodárskom družstve Hontianske Moravce ako účtovníčka zásob. Vedie usporiadaný rodinný život.

  V parlamentných voľbách v roku 1994 bol v Stredoslovenskom kraji zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Pracuje vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Jeho ľudské kvality a zmysel pre spravodlivosť sú všeobecne známe. Preto odporúčame, aby bol do tejto funkcie zvolený.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Borovskému. Má niekto otázky alebo pripomienky k návrhu?

  Pán poslanec Bajan, prosím, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že ste mi nedovolili vystúpiť v rozprave, len vo faktickej poznámke žiadam predsedu parlamentu, aby, vidiac, čo sa deje, prevzal vedenie schôdze. To je jeden návrh.

  Druhý návrh: žiadam o zvolanie politického grémia, v prípade, že sa pridá iný klub.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda, ste povinný dať možnosť poslancom vyjadriť sa vo faktickej poznámke ku procedúre. Odvolávanie predsedu výboru síce môže byť verejné, ale každý poslanec môže navrhnúť tajné odvolávanie. Ja som tak chcel učiniť, nedali ste mi možnosť, a tým ste vlastne porušili rokovací poriadok. Okrem toho si myslím, že je otázne, či vlastne bol pán Kočnár odvolaný.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Rusnáková, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, nie je možné pristúpiť k voľbe predsedu mandátového a imunitného výboru, pokiaľ ste takýmto nelegitímnym spôsobom odvolávali doterajšieho predsedu. Žiadam, aby bolo zvolané politické grémium.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kočnár, máte slovo.

 • Som hrdý na to, že som dokázal povedať ako prvý, že kráľ je nahý. Odmietam sa ďalej v dnešný deň zúčastňovať takéhoto trapasu.

 • Ďakujem. Pán poslanec Miklušičák, máte slovo.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, § 16 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 hovorí: "Rokovanie o veci zaradenej na program schôdze uvedie spravidla navrhovateľ. Po ňom vystúpi spravodajca, ak bol určený. Potom predsedajúci otvorí rozpravu." Pri predchádzajúcom bode rokovania ste neotvorili rozpravu. Tiež považujem tzv. odvolanie pána Kočnára z funkcie predsedu mandátového a imunitného výboru za neplatné.

 • Otvoril, pekne, v zmysle celého postupu, aj ste mali možnosť sa k tomu vyjadriť.

 • Hlasy z pléna, že nebolo dané poslancom slovo.

 • Pán poslanec Duka-Zólyomi - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Maďarská koalícia tiež ostro protestuje proti takému narušeniu rokovacieho poriadku a takému spôsobu vedenia schôdze. Súčasne sa pripájame k požiadavke DÚ zvolať grémium.

 • Ďakujem. Pán poslanec Garai, máte slovo.

 • Ďakujem za udelenie slova. Práve sa pán Kočnár v plnej nahote predstavil. Združenie robotníkov Slovenska sa za takého člena hanbí, a preto jednoznačne trvám na tom, aby bol odvolaný.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss, máte slovo.

 • Ďakujem pánu poslancovi Garaiovi, že takto úprimne spochybnil výsledok hlasovania, keď do budúceho času dáva odvolanie pána Kočnára. Protestujem proti hrubému porušeniu rokovacieho poriadku a podporujem, aby sa zišlo politické grémium.

 • Chcel som sa pripojiť k jednej veci. Pán už bývalý predseda výboru je človek. A keď ho odvolávate, apelujem na všetkých, na ľudskosť. Zahrávate sa s osudom človeka. Musíte mu povedať, prečo. Musíte tu vlastne nechať jeho povedať svoje dôvody, ináč je to neľudské. To je môj apel.

 • Pán podpredseda Ľupták, prosím, máte slovo.

 • Áno, pán poslanec Roman, máte plnú pravdu. Tento pán sa vyjadril hneď v pondelok, že zakladá klub nezávislých poslancov, že našu stranu do pol roka rozloží. Tak by som vás prosil, aby ste sa všetci starali o svoje strany, o svoje ovečky a chovali sa tak kultúrne, ako sa patrí. Na kresťanov sa nepatrí tu búchať, pískať ako pán Mikloško. Veď to je hanba! Veď mnohí ani ku kresťanom nepatríte, tak sa mi zdá. To je fakt, je to hanba na vás. Tak sa chovajte slušne. Mohlo sa to urobiť všetko ináč, každý mohol dostať slovo, ale celý deň alebo celý týždeň tu nerobíte nič iné, len skutočne útočíte, robíte tu nátlak, nič iné nerobíte. Iné záujmy nemáte. To kresťania nemajú vo svojej Biblii.

 • Za takú demokraciu, akú vy robíte, ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Černák, máte slovo.

 • Jedno konštatovanie a jedna otázka: Konštatovanie, že politické rozhodnutie padlo. Je vás dosť, máte väčšinu, preboha, prečo nedodržiavate rokovací poriadok, prečo to neurobíte legálne?

  A otázka: Pán predseda Gašparovič, vy sa môžete pozerať na toto, na takúto manipuláciu s plénom?

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Volf, máte slovo.

 • Celá táto fraška mi dáva aspoň troška optimizmu. Vážení predstavitelia vládnych koaličných strán, znamená to totiž jedno, že sa bojíte tajného hlasovania vlastných poslancov.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Bugár, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda Ľupták, vaše stranícke problémy nemáme riešiť na tejto pôde. To sú vaše problémy, vyriešte si ich sami. To je jedna vec. Druhá vec. Veľmi pekne vás prosím, aby ste neargumentovali slovom kresťanstvo.

 • Ďakujem. Prosím, pán podpredseda Ľupták.

 • Mám plné právo na to, aby som argumentoval, lebo som asi lepší kresťan ako vy, pán Bugár.

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Šagát, máte slovo.

 • Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci,

  myslím si, že skutočne je tu dostatok prostriedkov nato, aby ste legálne dosiahli to, čo potrebujete, ako už bolo povedané. Dokazovať tu v slovných súbojoch, kto je lepší kresťan, to je veľmi slabé pole nato, aby sme to dokázali jeden druhému. Ale skúsme byť voči sebe, tak ako ste to už niekedy dávno povedali aj predsedom vlády, tolerantní voči sebe, úctiví voči sebe. Prosím, máte možnosť odvolať si koho chcete, dosadiť koho chcete. Rešpektujem to. Zachovajme pravidlá hry a potom sa tu nemusíme osočovať, obviňovať. Máte na to všetky legálne prostriedky.

  Prosím, pán predsedajúci, aj pán predseda Národnej rady, aj ja osobne prosím, keby ste boli takí láskaví a zvážili, či priebeh tejto schôdze je dôstojný tohto parlamentu, pretože v posledných minútach veľmi pochybujem o tom, čo robíme pred verejnosťou. Je skutočne škoda, že neprešiel návrh, aby tu boli kamery a snímali to, čo sa tu deje, pretože mnohí by potom dostali spätnú väzbu a začali by sa úplne inak chovať a správať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, trpíte trocha stratou pamäti. Viete, čo sa včera dialo? Videli ste tú nedôstojnosť, videli to osočovanie ľudí? Nevideli ste ten spôsob, ktorým sa tu pracovalo? Veď buďme vzájomne korektní.

  Vážené kolegyne a kolegovia, slovo má pán predseda Gašparovič.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  atmosféra, v akej vedieme rokovanie, nie je dobrá. Je nedobrá preto, že každý tvrdošijne chceme obhajovať svoje záujmy. Ide o to, ktorý záujem je správny, ktorý nie je správny. Ide o to, kto záujem predkladá a z akého dôvodu. Ide o to, či dôvod chápem ako opozičný, alebo ako koaličný. Pokiaľ ide o tento bod programu, dohodli ste si ho včera. Ja som tu včera nebol, neviem, aký postup ste si dohodli. Pokiaľ ide o predkladanie materiálov k tomuto bodu programu, nie je potrebné, aby bol predložený materiál. Stačí navrhnúť a vy môžete rozhodnúť. Pokiaľ ide o priebeh schôdze, dôstojnosť schôdze, ako hovoril pán poslanec Šagát, tú dôstojnosť schôdze napĺňate všetci, my, všetci 150, takže nerobte tu rozdiel medzi jednými ani medzi druhými.

  Pokiaľ ide o dôvod, ako hovorí pán Bugár, hovorí, že si tu riešia politický problém - každý klub má svoj politický program a každý klub v tejto miestnosti si rieši aj svoj politický problém. Bola dohoda medzi koaličnými partnermi, že toto miesto predsedu výboru bude obsadzovať člen ich klubu. Keďže sa rozhodli, politická dohoda v koaličných stranách to rešpektuje a tak to bolo aj odhlasované. A keďže došlo k tejto situácii, prečo nechceme rešpektovať ich názor, ktorý tu teraz transparentne predkladajú, že tento pán poslanec ich klubu odchádza a chcú, aby toto miesto predsedu výboru mal zase člen ich klubu? Prosím, rešpektujme to.

  V celom priebehu, ktorý tu bol, nedošlo k porušeniu nášho procesného poriadku, až na jednu vec, že ak tu bol návrh na tajné hlasovanie, mali sme o tom dať hlasovať. Ale inak to všetko prebehlo legálne.

  Pokiaľ ide o krik, o diskusiu, o zvadu, teraz som sa vrátil z Európskeho parlamentu a nežiadal by som si, aby sme zasadali tak ako tam. Nakoniec, poslanci z opozície aj z koalície tam so mnou boli, môžu povedať. Desaťkrát tam vstali poslanci a povedali, že nevedia, o čom hlasujú. Predseda povedal hlasujeme a bolo odhlasované. Tým nechcem povedať, aby sme si tieto praktiky tu prisvojili, ale nerobme zase z niektorých vecí väčšie problémy, ako sú.

  Prosím, ak ste dali návrh na zasadnutie politického grémia, nemusím ho zvolať hneď, ale rešpektujem to. Ideme si sadnúť na 10 minút. Pán predsedajúci, prosím, keby ste urobili prestávku, zvolávam grémium.

 • Vyhlasujem prestávku. Faktická poznámka - pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, všetko, čo ste povedali, možno prijať, až na jednu vec, že ste sa nedotkli tej podstatnej veci, kvôli ktorej tu vznikol problém, že pán predsedajúci neumožnil rozpravu. V tom je všetko. Toho ste sa nedotkli, toto každý obišiel. A to sa v parlamente nezvykne robiť. Pani poslankyňa Zelenayová nedávno povedala na našu adresu: "Čo chcete, veď v parlamente si môžete hovoriť, čo chcete." Už ani to nemôžeme, pani poslankyňa. Dúfam, že budete o tom písať.

 • Pani poslankyňa Rusnákova - faktická poznámka.

 • Pán predseda, ak je pred poslancov predložený návrh na voľbu predsedu, potom musí byť poslancom predložený aj návrh na odvolanie predsedu. A nie je pravda, že nemusíte zvolať politické grémium. Ak sa dva poslanecké kluby na tom dohodnú, podľa § 11c zvolávate politické grémium. A rozprava nebola otvorená.

 • Vážená kolegyňa, ten problém len nebol presne formulovaný. Samozrejme, pán predseda zvoláva grémium na požiadavku, len sa nemusí rozhodnutím toho grémia riadiť.

  Prosím, pán poslanec Filkus, máte slovo.

 • Dovoľte mi povedať niekoľko poznámok. Strechou všetkých našich úvah, toho celého, by tu mali byť demokratické princípy. Pod touto strechou by mali byť aj záujmy politické, aj záujmy iné, rôzneho charakteru. Včera som hovoril o inflácii slov a máme tu veľa takých predstaviteľov, ale to by mi nevadilo, lebo v postupnej diskusii sa dá toto odstrániť. Len tento inflačný proces sa v súčasnosti premenil na demagogický a z demagogického sme sa zošmykli k porušovaniu demokratických princípov. Príklad: Dnes by sa napríklad vôbec asi nebola zostrila situácia, ak by - a teraz apelujem na pána predsedajúceho tohto parlamentu - bol ihneď zasiahol vtedy, keď tu bol návrh na tajné hlasovanie. To bolo porušenie.

 • Ja som nepočul návrh na tajné hlasovanie.

 • Chcem dokončiť. Včera som obdivoval pána podpredsedu Národnej rady, s akou dávkou tolerancie - bol vo forme - viedol schôdzu. Viedol ju veľmi dobre, osobne som mu to povedal. Na rozdiel od toho dnes vyslovene nieže len porušil rokovací poriadok, ale porušil spomínanú strechu demokratických princípov. To, že tu má niekto stranícke záujmy, ktoré môže riešiť po svojom, to, že tu má nejaké iné záujmy, tiež sa mu naskytá možnosť riešenia, ale keď niekto sedí na stoličke predsedu a vedie túto schôdzu, tieto princípy nemôže porušiť, lebo vlastne svojím spôsobom vyfacká demokraciu, a to nebudeme vidieť len my, ale aj tí zvonku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Pán poslanec Ftáčnik - faktická poznámka.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  môžeme tu teraz dlho diskutovať o tom, ako by veci mali byť, alebo nemali. Myslím si, že riešením by mohlo byť zvolanie politického grémia, ale na politickom grémiu by sme sa mali dohodnúť o jednej veci. Sme v rôznych politických stranách, pretože máme rôzne názory na určité veci, máme rôzne politické programy. Myslím si, že je to normálne v demokratickej a pluralitnej spoločnosti. To, čo v takejto spoločnosti obvykle platí, že tieto rozličné názory môžeme uplatniť demokratickým spôsobom v diskusii a že si spoločne ctíme jednu a rovnakú procedúru a takisto pravidlá slušnosti. A to sa tu nedeje. Procedúru môže ovplyvniť predseda resp. predsedajúci, pretože priamo mu to vyplýva z rokovacieho poriadku, ale málokto sa pýta opozície, čo si myslí o procedúre. V demokratických parlamentoch sa tomu venuje veľká pozornosť, aby v procedúre bola zhoda. Rôzne názory odrážajú práve to, že sme v rôznych stranách a jednoducho rôzne pristupujeme k riešeniu problémov. Výsledkom býva demokratické hlasovanie, ktoré určí, ktorý názor získal väčšiu podporu. Prosím teda o zhodu v procedurálnych otázkach. Ak sa na tomto dohodneme na politickom grémiu a budeme to aj uplatňovať, môžeme predísť sporom, ktorých sme tu boli svedkami, a vyvarovať sa ich v budúcnosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Šimko - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Skutočne treba dodržiavať procedúru, sčasti je daná rokovacím poriadkom, a o tých veciach, ktoré nie sú upravené rokovacím poriadkom, možno sa dohodnúť v politickom grémiu. Ale kvôli spresneniu - nebol tu návrh na tajné hlasovanie pri odvolávaní pána predsedu Kočnára, pretože ste nedali možnosť takýto návrh podať. Bol som slušne prihlásený a tento návrh som chcel podať, ale vtedy ste nedali možnosť, aby sme dávali procedurálne návrhy.

 • Ďakujem. Pán predseda Gašparovič konštatoval, že keď nie viac, ale jedna chyba sa stala, že nebola rešpektovaná požiadavka na tajné hlasovanie na odvolanie predsedu výboru.

 • Prepáčte, dostal som slovo. Prosil by som vás, aby ste ma neprerušovali. A to predovšetkým preto, že podpredsedajúci, pán podpredseda Húska, nedal možnosť ďalšej rozpravy, ale ani faktických pripomienok, pretože pán Šimko chcel povedať, aj ďalší chceli povedať, že žiadali tajné hlasovanie. Po tom všetkom mám otázku: Pán predseda Gašparovič, bolo odvolanie predsedu výboru podľa zákona a je platné?

  Druhá vec - odporúčam, ak sa zíde grémium, predovšetkým buďte takí láskaví, hovorte o tomto a zrušte toto hlasovanie. Vráťme sa k tajnému hlasovaniu, tak ako to predpisuje rokovací poriadok.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Bartošíková.

 • Vážení páni kolegovia,

  hlásim sa ku všetkým tým, čo si ctia zákon. V posledných dňoch tu niekoľkokrát bola vyvolaná nervózna atmosféra práve preto, že viacerí si nectia zákon. Tak ako upozornil pán predseda, program bol demokratickým spôsobom schválený. Presun rokovacieho bodu dopredu z 11. a 12. miesta bol demokratickým spôsobom schválený. V zmysle rokovacieho poriadku bod sa uvádza tým, že sa umožní predkladateľovi predniesť svoj návrh. Svoj návrh môže predniesť písomnou formou, ale aj ústne. Sériou faktických pripomienok a piskotom ste znemožňovali ujať sa slova predkladateľovi. To bola prvá chyba a tá sa opakovala niekoľkokrát v priebehu tohto zasadania. Tým vznikla nervózna atmosféra. V tejto nervóznej atmosfére sme to všetci, páni kolegovia, nezvládli, nie len my. Všetci sme to nezvládli. Faktické pripomienky v zmysle rokovacieho poriadku sa môžu vznášať až k predloženému návrhu v rozprave a k rozprave. Takže prosím vás, ak sa dovolávame uctievania zákona, ctime si ho všetci.

  Chcem poprosiť kolegov, ktorí sa ešte prihlásili k vecným pripomienkam, aby skrátili tieto vecné pripomienky, aby sme umožnili zasadnutie politického grémia a v budúcnosti sa vyvarovali atmosféry, ktorú navodzujeme tým, že sami začíname porušovať zákon.

 • Pani poslankyňa Lazarová - faktická poznámka.

 • Chcela by som o atmosfére na našom rokovaní povedať niečo z inej strany. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Kňažko, predpokladám, že po tom, čo som vám poslala srdiečkovú kartu z Berlína, túžite mať moju fotografiu na nočnom stolíku.

 • Smiech v sále.

 • Predpokladám, že ste taký hanblivý mládenec, že sa neopovážite priamo si o to požiadať, ani ma pozvať na schôdzku, kde by ste ma odfotografovali. Preto využívate pôdu parlamentu na fotografovanie a usilovne fotografujete počas priebehu celej schôdze nás všetkých, včítane mňa. Ja vám moju fotografiu dám aj s venovaním. Ale myslím si, že skutočne neprispieva k dobrej atmosfére, aj keď to nie je zakázané, aby sme sa tu navzájom fotografovali. Predstavte si, že všetci by sme mali fotoaparáty a celé dni by sme sa navzájom fotografovali. Ako by to vyzeralo?

  Ďakujem za pochopenie.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som sa pripojil k slovám pána poslanca Ftáčnika. Myslím si, že naozaj je treba, aby sme sa dohodli na určitých procedúrach, ale predovšetkým na tom, aby sa jednotne vykladal rokovací poriadok. Bohužiaľ, výklad rokovacieho poriadku si osobujú predovšetkým poslanci SDĽ a robia to v závislosti od konkrétnej veci. Ten istý paragraf raz vykladajú tak, raz onak. Toto je najväčší problém. Vykladačmi rokovacieho poriadku sú tu niektorí poslanci štandardne. Musím konštatovať, že keby sa vrátili k stenografickým správam a prečítali si aj ostatní poslanci, ako v ktorom prípade ten istý paragraf rokovacieho poriadku bol vysvetľovaný, dospeli by k zaujímavým zisteniam. Opakujem znovu, pripájam sa k pánu poslancovi Ftáčnikovi v tom, aby došlo k jednotnému výkladu rokovacieho poriadku, aby neboli vytrhávané z kontextu jednotlivého články, ale aby vždy boli vykladané rovnako v rovnakej súvislosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Cingel s faktickou poznámkou.

 • Chcem len potvrdiť slová pána profesora Filkusa, ktorý hovoril, že pán podpredseda Húska vedie túto schôdzu s vysokou toleranciou. Včera, keď dal slovo pánu Findrovi, ktorý nie je členom parlamentu, ani členom vlády, a chceli sme, aby sme o tom, či môže vystúpiť pred týmto plénom, dal hlasovať, rozhodol sa, že toto slovo mu udelí. Opozícii sa takéto gesto nesmierne páčilo. Včera to bolo dobré gesto, to bolo znakom tolerancie. Dnes, keď v takomto duchu pokračuje v riadení schôdze, takto tolerantne, to sa opozícii tak nepáči, že urobili z toho divadielko, ktoré sa tu pred chvíľou odohralo. Myslím si, že pán podpredseda naozaj vedie schôdzu tolerantne a mali by sme pristúpiť k normálnemu ďalšiemu pracovnému rokovaniu.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, keďže sa vyčerpali faktické poznámky, dám ešte slovo pánu predsedovi. Chcel by som niečo povedať k dnešnému priebehu. Naozaj, pre veľký huriavk, ktorý tu bol, nebolo možné sledovať a bolo vidno, že v podstate opozícia de facto nechce pripustiť rokovanie o tom rokovacom bode. Právo návrhu každý má. Keby som bol vedel, že ide o informáciu iba o tom, aby sa hlasovalo tajne, nemám námietky. Podľa postupu sa predpokladá, že odvolanie môže prebiehať verejne. Mám aj verziu pre prípad, že by sa bolo rozhodlo o tajnom hlasovaní. Tam nebol nijaký problém. Len v tom zmätku, v ktorom ste odmietli vôbec počúvať nielen predsedajúceho, ale aj pána poslanca Borovského, kde jednoducho ste spravili z toho zimný štadión, za takejto situácie je naozaj veľmi ťažko seriózne a slušne rokovať. Ubezpečujem vás, vy sami ste to konštatovali, že pomery, vnútorná aritmetika, rozloženie síl je taká, že tento priebeh vôle poslancov koalície prejde.

  Ďakujem pekne.

  Slovo má pán predseda Gašparovič.

 • Mám len suchú odpoveď pánu poslancovi Ásványimu. Všetko, čo sa odhlasovalo, platí. Prosím, keby sme sa zišli na grémium v malej zasadačke u mňa.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  prosím vás, vráťte sa do rokovacej miestnosti, pokračujeme v rokovaní 6. schôdze. Pán predseda vás bude informovať o zasadaní politického grémia. Pán predseda, máte slovo.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  na grémiu sme priebeh schôdze zhodnotili z pohľadu, že bol neprehľadný, s tým, že páni predsedovia klubov opozície vyslovili svoj názor, že voľby nepovažujú za platné. SDĽ uznalo voľby za platné z toho titulu, že nie je možné vrátiť novú voľbu, ale namietlo tiež, že nebol rešpektovaný návrh na možnosť tajného hlasovania. O tajnom hlasovaní hovorí ústava a rokovací poriadok len pokiaľ ide o voľbu, nie pokiaľ ide o odvolávanie. Takže, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, považujem týmto prijaté uznesenie o odvolaní za platné a navrhujem, aby sme pokračovali ďalej programom, voľbou nového predsedu, ktorá musí byť tajná. Samozrejme, s tým, že nemôže sa brániť ktorémukoľvek poslancovi resp. politickému klubu podať návrh na nového predsedu.

  Prosím, pán predsedajúci, keby ste pokračovali vo vedení schôdze.

  Pán podpredseda mi ešte hovorí, že by som vás mal informovať aj o dohode do budúcnosti, kde sme hovorili, že pri každom bode programu, ktorý by mal vyvolať podobnú diskusiu, by bolo potrebné, aby sa predsedovia politických klubov stretli a hovorili o možnosti čo najmenšej konfrontácie v parlamente. Takže sme to akceptovali s tým, že pred každou schôdzou Národnej rady sa vždy zvolávalo politické grémium, zvoláva sa, ale v priebehu rokovania, ak by malo dôjsť k podobnej situácii zmeny programu, by bolo dobré, keby sa navzájom politické kluby predtým upozornili. To bolo všetko, o čom sme hovorili.

  Ďakujem vám pekne.

  Pán podpredseda, môžete pokračovať.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - pani poslankyňa Ďurišinová.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, aby som podala návrh za Spoločnú voľbu na predsedu mandátového a imunitného výboru pána Jozefa Pribilinca.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Černák - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na informáciu, ktorú predniesol pán predseda Národnej rady, znovu dávam do pozornosti už svoj starší návrh. Predsedajúci si zvykli neudeľovať slovo na faktické poznámky počas hlasovania. Keď poslanec zdvihne ruku, znamená to, že má procedurálny návrh. Ako poslanci sa zaviažeme, že to nebudeme zneužívať, ale počas hlasovania, ak sa hlási niekto o slovo a zdvihnutím ruky signalizuje, že chce buď stiahnuť svoj návrh, upraviť ho, alebo dať návrh na procedúru, bolo by veľmi vhodné, keby mu predsedajúci slovo udeľoval.

  Ďakujem.

 • Priatelia, počas volieb sa musíme držať rokovacieho poriadku. Ak dovolíte, budem uvádzať ďalší postup.

  Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov volí Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Dovoľte mi ešte, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku ponecháte meno a priezvisko kandidáta, ak za neho hlasujete. Meno a priezvisko kandidáta, ak za neho nehlasujete, vodorovne prečiarknete. Iné úpravy hlasovacieho lístka sa považujú za neplatné hlasovanie.

  Pán predseda Gašparovič - faktická poznámka.

 • Chcem len požiadať, pán podpredseda, aby ste dali desať-pätnásťminútovú prestávku, aby pracovníci Národnej rady mohli pripraviť nový hlasovací lístok na základe návrhu Spoločnej voľby.

 • Samozrejme. Keďže tu bol doplňovací návrh, prosím pracovníkov organizačného útvaru, aby pripravil upravený hlasovací lístok. Z tých dôvodov vyhlasujem desaťminútovú prestávku.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  pristúpime k voľbám. Pre každý prípad vás informujem, že hlasovací lístok obsahuje dve mená: Jozef Pribilinec a Anton Poliak. Znova by som rád ešte upozornil, že voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku ponecháte meno toho kandidáta, za ktorého hlasujete, a vodorovným spôsobom prečiarknete meno toho kandidáta, proti ktorému hlasujete.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pri hlasovaní budeme postupovať zvyčajným spôsobom.

 • Vykonanie aktu hlasovania.

 • Pýtam sa, vážené poslankyne, vážení poslanci, či má ešte niekto z vás vykonať akt tajného hlasovania.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, opakujem výzvu, kto z vás ešte nevykonal voľby, prosím, aby tak urobil.

  Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím, aby sa overovatelia odobrali do určenej miestnosti a spočítali hlasy. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku do 14.00 hodiny.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  začneme odpoludňajšie rokovanie. Budeme pokračovať v 6. schôdzi. Prosím, zaujmite svoje miesta.

  Prosím povereného overovateľa, presnejšie overovateľku, aby Národnej rade oznámila výsledok voľby predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia,

  voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru NR SR sa konala tajným hlasovaním 7. apríla 1995. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 85 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 84 platných hlasovacích lístkov, 1 neplatný hlasovací lístok, žiaden poslanec neuplatnil svoju možnosť neodovzdať hlasovací lístok.

  Podľa článku 6 ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovatelia zistili, že za kandidáta na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pribilinca bolo odovzdaných 10 hlasov.

 • Za kandidáta na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Antona Poliaka bolo odovzdaných 74 platných hlasovacích lístkov.

 • Overovatelia konštatujú, že kandidát na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Jozef Pribilinec nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kandidát na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Anton Poliak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pani poslankyni Bartošíkovej za oboznámenie s výsledkami volieb.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Antona Poliaka.

 • Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby zaujal miesto určené pre predsedov výborov.

  Faktická poznámka - pán poslanec Poliak.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia,

  ďakujem za prejavenú dôveru. Urobím všetko pre to, aby som v budúcnosti túto vašu dôveru nesklamal.

 • Budeme pokračovať ď a l š í m bodom programu, ktorým je

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 98 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 98a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslankyňa pani Marta Aibeková. Prosím ju, aby sa ujala slova.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento návrh zákona bude uvádzať ďalší z predkladateľov pán poslanec Tkáč.

 • Pán poslanec Tkáč, prepáčte, mám údaje takéhoto charakteru. Prosím, pán predseda výboru Tkáč, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  pôvodne som si myslel, že akustika je zlá len smerom zdola nahor, za predsedníckym stolom, ale zistil som, že ani zhora, keď človek signalizuje, že došlo k zmene, tieto zvuky nefungujú. Tam hore sa naozaj veľmi zle počúva, ale chcem sa ospravedlniť pánu podpredsedovi Národnej rady. V priebehu dňa sme si dohodli určitú deľbu práce.

  Dovoľte, aby som sa dostal k predmetu tohto bodu. Som rád, že po viacerých peripetiách Národná rada sa konečne začína orientovať na sociálne zabezpečenie a že budeme riešiť otázky týkajúce sa problému, ktorý nastoľujeme v právnom predpise.

  Chcel by som predovšetkým uviesť, že novela zákona o sociálnom zabezpečení smeruje k "doladeniu" tých systémových väzieb, ktoré vznikajú v súvislosti s existenciou tzv. pracovných kategórií. Sú tu kolegovia, ktorí ešte vo Federálnom zhromaždení riešili a rozhodovali o týchto veciach. Bolo to, tuším, presne na Vojtecha 23. apríla 1992, keď došlo k predĺženiu alebo odstaveniu pracovných kategórií zo sociálneho zabezpečenia. Treba v tejto situácii povedať, že zaradenie pracovných kategórií v sociálnom zabezpečení je nesystémovým prvkom. Je v podstate dedičstvom zo sociálneho zabezpečenia bývalého režimu. Známa je história, že pracovné kategórie sú inštitútom, ktorý vznikol v roku 1927 v Sovietskom zväze, a že socialistické sociálne zabezpečenie je v podstate výrazne ovplyvnené rôznymi preferenciami, či už z hľadiska veku, či už z hľadiska profesných kategórií, aj z hľadiska pohlavia, ako aj z hľadiska adresátov dávok a podobne.

  Nové koncepcie sociálneho poistenia tieto preferencie potrebujú vyriešiť. V tejto súvislosti ešte v lete alebo na jar 1992 pri federálnych kompetenciách bolo jasne deklarované, že riešenie pracovných kategórií bude kompenzované v závislosti od tzv. doplnkových pripoisťovacích systémov. Žiaľ, do dnešného dňa právna úprava doplnkových pripoisťovacích systémov neexistuje. Chcem ešte zvýrazniť, že v podstate aj na báze Rady hospodárskej a sociálnej dohody sú vytvorené podmienky, aby doplnkové pripoisťovacie systémy z hľadiska právnej úpravy boli o niekoľko týždňov pripravené na rokovanie so sociálnymi partnermi. Preto tieto otázky, ktoré aj dnes navrhujeme doladiť, sú v podstate zásadne prechodné a sú v nadväznosti aj na zmenu vlastníckych pomerov, ktoré v súvislosti s privatizáciou boli vykonané.

  Cieľom tejto novely je v podstate legalizovanie už tej praxe, ktorá v podstate so zotrvačnosťou funguje, keď ide o vykazovanie pracovných kategórií v tých obchodných spoločnostiach, ktoré vznikli zo štátnych podnikov. Ide o to, že v súvislosti so zmenami vlastníckych pomerov sa transformovali bývalé štátne podniky na obchodné spoločnosti a zamestnanci v týchto organizáciách pôsobia a pracujú v tých podmienkach, ktoré im zakladajú určité nároky v sociálnom zabezpečení. V tejto súvislosti sa dolaďujú pracovné kategórie a najmä oblasť vykazovania týchto pracovných kategórií aj do iných než štátnych podnikov.

  Chcel by som ešte v tejto súvislosti zvýrazniť, že v nadväznosti aj na rokovania ústavnoprávneho výboru a výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci došlo k doplnkom pri riešení niektorých čiastkových problémov sociálneho zabezpečenia. Chcel by som podporiť tieto doplnky z viacerých aspektov. Predovšetkým treba povedať, že celá oblasť dôchodkového zabezpečenia je s účinnosťou od 1. októbra 1988 upravovaná základným zákonom číslo 100 z toho istého roku o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Z jeho inventúry v našom predkladanom návrhu je zrejmé, že od roku 1988 tento zákon bol veľmi často novelizovaný. Systémové riešenie, a zvýrazňujem často opakované vystúpenia aj pána poslanca Benčíka, bude v jasnej transformácii tohto zákona do komplexného zákona o sociálnom poistení, právnej úpravy štátnej sociálnej podpory, kde základné zákony by mali komplexne všetky tieto otázky riešiť.

  V zákone o sociálnom zabezpečení sú priznávané aj invalidné dôchodky a podmienky nároku na tieto invalidné dôchodky ustanovuje § 29 citovaného zákona. Dovoľte len jednu odbočku z hľadiska zahraničných skúseností. Teória sociálneho zabezpečenia alebo sociálneho poistenia je azda najviac frekventovaná z hľadiska jednotlivých inštitútov vo väzbe na invalidný dôchodok. Určiť zákonnú podobu toho, kto je invalidný, za akých okolností jeho invalidita je spoločnosťou alebo právom aprobovaná, uznaná, je nielen teoretický, ale najmä praktický problém. Klasifikácia jednotlivých poškodení zdravia alebo ďalšie skutočnosti na vznik diagnózy invalidita je vo svete absolútne rôzna. Tieto podmienky na definíciu invalidity alebo invalidných dôchodkov sa u nás nemenili. K týmto zmenám došlo až k 1. septembru 1994. V dôsledku toho sa pod invaliditou ako jednou zo základných podmienok rozumel aj taký nepriaznivý zdravotný stav, ktorý umožňoval výkon sústavného zamestnania, ale iba celkom neprimeraného v porovnaní s predošlými schopnosťami občana a spoločenským významom jeho doterajšieho zamestnania. V praxi sa táto invalidita označovala ako tzv. stavovská a v relatívne vysokej miere sa priznávala občanom zamestnaným v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach.

  Zákon číslo 194 z roku 1994 od 1. septembra zásadne zmenil chápanie pojmu invalidita. Podľa tohto citovaného zákona od 1. septembra 1994 sa vypustilo z § 29 aj písmeno c/, čím došlo k posudzovaniu existencie podmienok nároku na invalidný dôchodok, k zániku tzv. stavovskej invalidity. Ustanovilo sa zároveň, že v prípadoch invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku, ktorý bol právoplatne priznaný do účinnosti tohto zákona, ktorý bol teda nárokový, príslušné orgány preskúmajú podmienky trvania nároku na tento dôchodok podľa tohto zákona. Išlo o § 162b ods. 3 zákona číslo 100 v znení zákona 194. V tejto súvislosti sa zabezpečovala posudková činnosť a realita od 1. septembra 1994 bola veľmi komplikovaná, pretože posudkoví lekári sociálneho zabezpečenia vychádzali len z poukazovaného zdravotného postihnutia. V tejto súvislosti treba uznať aj to, že postup posudkovej činnosti bol v súlade s týmto právnym predpisom, ale nešťastne bol formulovaný právny predpis. Došlo k zásadnej zmene pri definovaní pojmu invalidita. Malo to veľmi vážnu sociálno-spoločenskú stránku predovšetkým vo vzťahu k tým občanom, ktorí sú najviac postihnutí prebiehajúcim transformačným procesom. Treba povedať, že ide o problém, ktorý presahoval rámec pôsobnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia a vyvolával veľmi nebezpečnú a veľmi nepríjemnú situáciu v sociálnom postavení týchto občanov.

  Chcel by som ešte zvýrazniť, že frekvencia týchto skupín občanov nie je vysoká. Štatistiky, ktoré sme zisťovali cez Sociálnu poisťovňu, dokumentujú, že ide asi o 450 občanov, ktorých tento postup, tento § 162b mimoriadne citlivo zasiahol. Sú to občania, ktorí sú skutočne objektívne zdravotne postihnutí, nemôžu už prechádzať rekvalifikáciou a tento paragraf vyvolal v podstate zbytočné problémy. Treba povedať, že podľa platného práva už táto skupina občanov sa nebude ani rozširovať, bude dochádzať k znižovaniu počtu týchto občanov aj z hľadiska rekvalifikácie a ďalších skupín príčin a niet preto dôvodu, aby sme takýmto spôsobom v novele zákona číslo 100 túto skupinu nezabezpečili tak, ako sa navrhuje v návrhu, ktorý podporili ústavnoprávny výbor aj ďalšie výbory.

  Chcel by som ešte poslednú poznámku, ak dovolíte. V súvislosti s iniciatívnym prístupom poslancov a s prístupom výborov sa rieši aj otázka osobného rozsahu podmienok vzniku nároku na pohrebné u tých občanov, ktorí nie sú poistení v nemocenskom poistení. Ide o skupiny občanov, ktorých osobný štatus a rozsah je zaradený v právnej úprave sociálnej starostlivosti. Doteraz sa nároky na túto dávku realizovali v podstate len výkladom, čo nespôsobovalo právnu istotu. Navrhovaná novela rieši rozšírenie osobného okruhu občanov, ktorí sú zaradení v systéme sociálnej starostlivosti.

  Chcel by som povedať, že tento návrh, samozrejme, nie je systémový, je to medziprodukt, že systémové riešenie v týchto otázkach bude jednoznačne v pripravovanom zákone o sociálnom poistení. Výška pohrebného alebo dávková formula o tejto dávke, ktorá je skutočne mimoriadne zlá v tejto situácii, bude systémovo vyriešená v novej právnej úprave štátnej podpory s účinnosťou od januára 1996. Tam budú zakotvené aj nové podmienky vzniku nároku na dávky štátnej sociálnej podpory.

  Chcem ešte v závere upozorniť, že tento návrh je v podstate v plnom rozsahu konzultovaný so Sociálnou poisťovňou, ktorá v podstate garantuje výkon. Zdroje pri takto navrhovanej právnej úprave budú garantované Sociálnou poisťovňou. Zásah do rozpočtu Sociálnej poisťovne je taktiež minimálny, pretože došlo k prehodnocovaniu zdravotného stavu a definície invalidity u relatívne malej skupiny občanov, ale s vážnym sociálnym zásahom, pričom prechod z plnej invalidity do tzv. stavu "oduznania", to je terminus technicus, keď bol oduznaný, alebo nebol priznaný štatus invalidity, bol minimálny, len v niekoľkých prípadoch.

  Preto sa prihováram aj po konzultáciách s týmito inštitúciami, po prehodnotení vo výboroch ako aj po pozitívnom stanovisku vlády Slovenskej republiky, aby ste tento návrh, rozšírený aj o niektoré návrhy z príslušných výborov, schválili. Pomôžete dobrej veci.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne predsedovi výboru pánu Tkáčovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Miroslava Barnu, aby podal správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi, aby som prečítal spoločnú správu k návrhu zákona skupiny poslancov.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, tlač 98, pridelili predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 182 z 1. marca 1995 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci. Citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol ako príslušný na skoordinovanie stanovísk výborov určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol predložený návrh zákona pridelený, ho prerokovali, vyslovili s ním súhlas a odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, schváliť po zohľadnení týchto doplňovacích a pozmeňovacích pripomienok:

  V článku I za bod 1 sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:

  Bod 2: V § 72 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa veta, ktorá znie: "Na účely vymedzenia okruhu rodinných príslušníkov požívateľov dôchodkov sa podmienka spoločnej domácnosti a podmienka odkázanosti rodinného príslušníka výživou na dôchodcu nevzťahujú."

  Bod 3: V § 72 ods. 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie: "Ak pohreb požívateľa dôchodku vypravil niekto iný, a nie rodinný príslušník, patrí mu pohrebné až do výšky preukázaných výdavkov najviac v sume 1000 Sk. Pohrebné nepatrí, ak bol pohreb vypravený na základe záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo na základe úradnej povinnosti." Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3. Doterajšie body 2 a 3 sa označia ako body 4 a 5. To je návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:

  V bode 1: "Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav občana uznaného za invalidného pred 1. septembrom 1994 podľa § 29 ods. 2 písm. c/ zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa od účinnosti tohto zákona posudzuje podľa predpisov platných pred 1. septembrom 1994."

  V bode 2: "Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav občana uznaného za invalidného podľa § 29 ods. 2 písm. c/ zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení pred 1. septembrom 1994, ktorý bol do účinnosti tohto zákona posúdený podľa § 162b ods. 3 zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 194/1994 Z. z., sa od účinnosti tohto zákona na žiadosť občana opätovne posúdi podľa právnych predpisov platných od 1. septembra 1994.

  V bode 3: "Podľa predpisov platných od účinnosti tohto zákona sa na žiadosť posúdia aj nároky požívateľov dôchodkov a ich rodinných príslušníkov na podporu pri narodení dieťaťa, v prípade narodenia dieťaťa a na pohrebné v prípade úmrtia požívateľa dôchodku alebo jeho rodinného príslušníka, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona." Doterajší článok II sa označuje ako článok III.

  Tu sa stala asi tlačová chyba, lebo to malo byť potom prečíslované v ďalšom bode, článok III, a nie článok II sa upravuje nasledovne: "Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia."

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Neviem, či mám čítať aj stanovisko a pripomienku vlády. Nie, teda len toľko. Odporúčam tento zákon schváliť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Barnovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Tento bod na základe predradenia predchádzajúcich dvoch bodov zostáva ako bod číslo 8, takže otváram rozpravu o ôsmom bode programu. Do rozpravy mám písomne prihlásených dvoch pánov poslancov. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Ján Langoš. Má slovo. Ako druhá sa prihlásila pani poslankyňa Edit Bauerová z Maďarskej koalície. Prosím, aby sa pripravila.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dámy a páni na galérii,

  predkladaný poslanecký návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení je skvelou ukážkou neobyčajne tuhého života skupinových záujmov, ktoré sa za 40 rokov postupne presadili do socialistického len na prvý pohľad spravodlivého systému sociálneho zabezpečenia. Dokonca aj to, čo už bolo mŕtve, sa navrhovatelia pokúšajú oživiť. Jediné, čo doteraz nevstalo z hrobu a čaká na svoje vzkriesenie, sú osobné dôchodky, ktoré boli do novembra 1989 priznávané zaslúžilým straníckym funkcionárom a nositeľom budovateľských vyznamenaní, a boli zrušené hneď začiatkom roku 1990. Pripomínam to len pre úplnosť tým pánom poslancom a paniam poslankyniam, ktorí s takou neuveriteľnou horlivosťou udržujú pri živote staré dobré totalitné poriadky.

  Ale vrátim sa k navrhovanej novele. Vo svojej podstate je len doplnkom novely o ďalšom vykazovaní pracovných kategórií, ktorú väčšina z vás schválila v decembri minulého roka. Tak vtedy, ako aj teraz predkladatelia vychádzajú z princípov, s ktorými sa nemôžem stotožniť. Po prvé chcú, aby som sa stotožnil s ich názorom, že princíp solidarity v sociálnom zabezpečení znamená, že chudobnejší prispieva tomu, kto je bohatší. Po celý svoj život som bol presvedčený o tom, že dobročinnosť je pravý opak, že bohatší prispievajú tým, ktorí sú chudobnejší. Až tu a teraz s úžasom zisťujem, že na Slovensku tento všeobecne platný princíp neplatí. Horná hranica starobných dôchodkov v III. kategórii je 3450 korún, horná hranica I. kategórie je 4660 korún. Dôchodok najvyššej kategórie je teda vyšší o viac ako tisíc korún. Všetci sme pritom platili rovnaké dane a teraz platíme rovnaké príspevky do dôchodkového fondu. O štvrtinu vyššie dôchodky môžu byť baníkom, letcom a dôstojníkom vyplácané len preto, že im to zákon priznáva na úkor učiteľov, zdravotných sestier, predavačov a všetkých ostatných zamestnancov III. kategórie, ktorí dostanú aj primerane nižšie dôchodky. Je to zákon, ktorý uzrel svetlo sveta v päťdesiatych rokoch. Pýtam sa vás, panie a páni poslanci, naozaj si naši občania takto predstavujú sociálnu solidaritu? Za svojich voličov musím povedať, že rozhodne nie, preto nemôžem s predloženým návrhom novely súhlasiť.

  Skúsme napĺňať skutkami skutočné príncípy sociálnej solidarity v dôchodkovom zabezpečení. Je najvyšší čas, aby sme boli solidárni s tými, ktorí majú najmenej, ktorí sú najchudobnejší. Na Slovensku je vyplácaných približne 60 tisíc dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu pre ich poberateľov, a pritom dosahujú len výšku životného minima. Ich poberateľmi sú najmä vdovy, ale aj dôchodcovia, bývalí roľníci a robotníci, ktorí mali veľmi nízke zárobky. Tieto dôchodky sa od októbra roku 1993 dodnes nezvýšili napriek tomu, že ostatné dôchodky sa zvýšili trikrát. Preto navrhujem v zákone číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení novelizovať ustanovenie § 54, ktorý hovorí o úprave dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu. Pre jednotlivca navrhujem zvýšiť dôchodok z 1980 na 2180 korún, pre dvojicu navrhujem zvýšiť zo sumy 3510 na 3850 korún.

  Racionalitu a solidaritu môjho návrhu na zvýšenie najnižších dôchodkov chcem porovnať i s racionalitou návrhu, ktorý práve posudzujeme. Predkladatelia novely od nás chcú, aby sme sa stotožnili s tým, že zamestnanci III. kategórie a ich zamestnávatelia budú prispievať na vyššie zisky tým súkromným podnikateľom, ktorí majú zamestnancov I. a II. kategórie. A to je už silná káva. V trhovom prostredí je úplne samozrejmé a prirodzené, že zamestnávateľ znáša všetky náklady spojené s jeho podnikateľskou činnosťou. Od sily konkurencie a od sily odborov závisí, v akej miere sa do nákladov na zamestnancov premietnu aj rizikové pracovné podmienky, či sa odrazia vo výške zárobkov alebo iných požitkov. Je zbabelé od odborových predákov, keď namiesto toho, aby záujmy svojich členov obhajovali v priamom vyjednávaní so zamestnávateľmi, zneužívajú slabosť vládnej koalície a upevňujú si svoje pozície na úkor ostatných.

  Je zaslepenosťou vládnej koalície, ak si myslí, že ústretový krok voči úzkej, i keď dobre organizovanej skupine ju ochráni pred sociálnymi konfliktmi s ostatnými. Je len otázka času, kedy väčšina učiteľov, lekárov, úradníkov, predavačov a roľníkov pochopí tento podvod a rozhodne sa proti nemu postaviť. Nielen že ich platy zaostávajú a budú zaostávať za zárobkami v podnikateľskom sektore, ale zo svojich nízkych dôchodkov budú ešte roky prispievať na dôchodcov I. a II. kategórie namiesto toho, aby im za pracovné riziká platil ich zamestnávateľ. Vie niekto z predkladateľov novely vysvetliť učiteľovi, prečo sa má solidarizovať s murárom v súkromnom podniku alebo so zváračom v zahraničnej firme a prečo má priplácať na jeho zvýhodnenú kategóriu? Toto sú moje otázky voči predloženej novele, na ktoré dôvodová správa nedáva odpoveď.

  Predkladaná novela zákona o sociálnom zabezpečení nerieši žiadny skutočne vážny sociálny problém nášho obyvateľstva. Usiluje sa len o to, aby čo najdlhšie predĺžila neoprávnené zvýhodnenia úzkej skupiny zamestnancov. Dôrazne si vás, koaličných poslancov, dovoľujem upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré tu reálne už existuje. Tí odboroví funkcionári, ktorých podporu si touto novelou chcete získať, sa netaja tým, že ich ambície sú oveľa vyššie a zoznam ich požiadaviek oveľa dlhší.

  Zrušenie pracovných kategórií v roku 1992 vo Federálnom zhromaždení bolo úspechom tých, ktorí to s transformáciou sociálnej sféry mysleli vážne a úprimne. V ostravských baniach už dávno zabudli, že mali nejaké pracovné kategórie. 578 korún za smenu a ďalšie požitky od zamestnávateľa, ktoré ponúkajú aj našim baníkom, sú pre väčšinu z nich oveľa lákavejšie ako I. pracovná kategória. Toto je naozajstný život a ten sa nedá zastaviť. Zbytočne budeme klásť prekážky v podobe pracovných kategórií, ktoré sa nedajú nikde na svete obhájiť, pretože zvráteným spôsobom popierajú základný princíp sociálnej solidarity v dôchodkovom zabezpečení. Preto navrhujem, aby sme okrem ustanovenia § 54 novelizovali aj ustanovenie § 14 a ukončili tento trápny život pracovných kategórií dňom 30. júna 1995 definitívne a pre všetkých.

  Úplne na záver vás chcem upozorniť len na malú nezrovnalosť v texte dôvodovej správy, ktorá sa zrejme stala pri jej prepise. V osobitnej časti v druhom odseku je napísané - citujem: "V záujme vyhovenia požiadavke Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu sa navrhuje..." Omyl spočíva v tom, že dôvodová správa mala obsahovať len tento text - zopakujem: "V záujme vyhovenia požiadavke Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu sa navrhuje to, čo sa navrhuje." Koniec textu dôvodovej správy. Takže moja záverečná rečnícka otázka na predkladateľov znie: Odkedy je parlament vazalom pána Mesiarika a jeho odborového zväzu?

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Edit Bauerová. Pardon, ešte faktická poznámka pani poslankyne Aibekovej.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Veľmi som sa zdržiavala a rozmýšľala, či mám zareagovať, alebo nie, na pána poslanca Langoša. Nesklamal v tom, ako vystupoval doteraz v parlamente, ani teraz. Jeho reč zodpovedala presne tomu, ako vždy zodpovedá, ako doteraz vždy vystupoval. Iba ma prekvapil, že zrazu je z neho odborník na sociálnu problematiku. Ja ani nikto z predkladateľov od vás nežiadame, pán poslanec, aby ste za túto novelu hlasovali, a preto aj také vaše výzvy a také reči, že vám nejako vnucujeme svoje názory, alebo chceme od vás, doslova ste povedali, aby sme sa stotožnili s myšlienkou predkladanej novely, takéto úmysly sme nemali, ani nemáme.

  Našou novelou sme chceli odstrániť istú diskrimináciu medzi zamestnancami, ktorí doteraz dostávajú príslušné výhody z pracovných kategórií, a medzi zamestnancami štátnych podnikov a tých, ktoré boli pretransformované. Prečo sme to urobili, bolo dosť dôsledne vysvetlené pri predkladaní predĺženia týchto pracovných kategórií v decembri roku 1994. Priklonili sa ku koaličným poslancom aj opoziční poslanci, ktorí majú sociálne cítenie a ktorí pochopili, prečo sa tak musí urobiť. Keby ste boli pozorne počúvali pána poslanca Tkáča, ktorý uvádzal novelu, presne povedal, prečo sa tak udialo a prečo sme pristúpili k tejto ďalšej novele. Vždy zdôrazňujeme, že je to len prechodný krok a on to takto výrazne zdôvodnil.

  Pochopila som, prečo ste s týmto vystúpením vyšli vy, a nie pán poslanec Brocka. Preto, že sa znovu dotýkate problematiky dôchodkov ako jediného zdroju príjmov. Ale prosím, keď bol poslanec Brocka ministrom práce a sociálnych vecí a v júli predkladal novelu o zvýšení dôchodkov, vtedy ste na túto kategóriu zabudli. Takže sa tiež prikláňam k tomu, aby boli zvýšené, ale aby to bolo systémové, tak ako to vláda má pripravené a ako sú na to v rozpočte peniaze, ako sa v rozpočte pamätá so sumou na zvýšenie týchto dôchodkov.

  Iba toľko, nechcem vás dlhšie zdržiavať.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Nováková - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  chcem sa pána poslanca Langoša opýtať, či bol vôbec niekedy v bani, či pozná prácu baníkov, ktorí dennodenne riskujú svoj život, keď sa vedel k ich práci tak odborne vyjadrovať, že je to vlastne totalitný prežitok. Vyznáte sa v tom, robili ste v tom, keď tak odborne viete posudzovať ich prácu?

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Brocka - faktická poznámka.

 • Vážení kolegovia poslanci, pani Aibeková, pani Nováková,

  na vecné, veľmi zrozumiteľné a jasné argumenty pána poslanca Langoša ste nereagovali. Problém spolitizovávate. Chystám sa vystúpiť a vyjadrím sa sám k tejto veci, aj k dôchodkom, ktoré sú jediným zdrojom príjmu. Chcem vám len povedať, že tento zákon odstraňuje jednu diskrimináciu, ale zavádza väčšiu. Veľmi dobre viete, že od roku 1990 sa pracovné kategórie v súkromných firmách nevykazovali. A teraz sa podľa vášho návrhu v jedných budú vykazovať a v iných nebudú.

 • Ďakujem. Pán predseda výboru Tkáč - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  ešte potom na záver využijem svoje slovo ako predkladateľ. Len aby pán Brocka aj pán Langoš mali nad čím rozmýšľať, teraz vyhlasujem na tejto pôde, že zodpovednosť za to, že ešte existujú pracovné kategórie, a zodpovednosť za to, že sme ešte nútení takéto novely robiť, majú aj funkcionári Stálej konferencie Občianskeho inštitútu. Dokážem to potom na záver tohto vystúpenia.

 • Pán poslanec Benčík - faktická poznámka.

 • Ďakujem za udelené slovo. Prosil by som pána Langoša, aby sme z tej biedy, v ktorej sa nachádzame a v ktorej sa nachádzajú rôzne sociálne skupiny, niektoré viac, niektoré menej, medzi ne patrí rozhodne aj časť učiteľov a iných, nerobili politizovanie do tej miery, ale aby sme sa konečne pustili do riešenia problémov. Pravdu máte v tom, že pracovné kategórie by nemali byť, ale pokiaľ sú zrušené, alebo sú v takom stave, že z toho niektorá časť obyvateľstva má problémy, ktoré na nich vážne doliehajú, je našou povinnosťou aj v prechodnom období tieto problémy riešiť. Chápem to ako prechodnú záležitosť, nezapadajúcu do systémového riešenia, ale sme tu nato, aby sme vládu privádzali k tomu, aby systémove tieto záležitosti boli spravodlivo doriešené. Takto to chápem a považujem za pochybné a veľmi účelové, ak sa z toho robí teraz politizovanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  vo vystúpení pána poslanca Langoša ma mimoriadne zaujala zmienka o požiadavke termínovať ukončenie pracovných kategórií, časove ich teda obmedziť. Je to problém, s ktorým zápasíme od roku 1990, keď boli zrušené. Vždy sa to dostalo do uznesení, odporúča sa vláde, urob. Vláda to nakoniec neurobí, presúva sa to z roka na rok. Tlačíme to pred sebou ako balvan a naťahujeme to. Som si vedomý toho, že keď sa to dostane do zákona, že tam bude termín, ak to vláda nebude schopná spraviť, jednoducho urobí novelizáciu toho termínu a bude sa to zas odsúvať ďalej. Napriek tomu vás snažne prosím a hovorím, že túto poznámku pána poslanca Langoša, to znamená termínovať vláde priamo v zákone úlohu, kedy musí vyriešiť tento problém, považujem za správnu. Myslím si, že keď by sa podarilo, neviem, či je vhodný práve tento dátum, alebo to bude iný dátum, k tomu sa môže vyjadriť navrhovateľ, ale odporúčam, aby sme túto časť jeho vystúpenia brali vážne a v zákone zaviazali vládu, aby tento problém, ktorý - znovu opakujem - trvá od roku 1990, vyriešili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Polka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prekvapil ma kolega pán Roman Kováč, že nereagoval na poznámku pána poslanca Langoša o zbabelých odborárskych predákoch, pretože sa to týka predovšetkým nás dvoch. To osobne. Myslím si, že zbabelosť prejavili niektorí federálni ministri, pretože sme s nimi chceli úporne rokovať napríklad o požiadavkách policajtov, ale títo ministri chodili v sprievodoch svojich ochraniek a nikdy sa na rokovanie s odbormi nedostavili. Takže neviem, odkiaľ pozná zbabelých odborárskych predákov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mňa len mrzí jedno, že včera, keď sme hovorili o bode programu, ktorý nebol v našom programe, keď sme sa vyjadrovali k zahraničnej politike a k informácii pána ministra, bola táto sála podstatne plnšia, že veľmi to zaujímalo našich partnerov z SDĽ, a myslím si, že tento zákon by mal byť veľmi aj ich dominantou a ich parketou.

  A po druhé - nedivím sa tomu, čo sa odohralo znovu v prejave pána Langoša a pána Romana Kováča, že chcú úkolovať vládu. Mali sa činiť, keď boli oni vo vláde.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán predseda Gašparovič.

 • V stručnosti by som sa chcel vyjadriť k tomuto problému len z toho pohľadu, že dočasnosť tohto riešenia je daná podmienkami. V súčasnosti sú pracovníci, ktorí robia v bani, v podzemí, a keď odpracujú 20-30 rokov v týchto ťažkých podmienkach, sú vyradení následkom pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ochorení, ktoré im spôsobuje nadmerné zaťaženie. Napríklad v baniach sú v postavení, že vo veku 50 rokov, po odobraní invalidného dôchodku, ak ho baník nemá, tak nemá takmer žiadnu môžnosť sa zamestnať. Dnes sa nemajú kde zamestnať ani baníci, ktorí majú oveľa menej rokov, a nie títo päťdesiaťroční. Ale dať tu určitý časový limit vláde, aby sa k tomuto vyjadrila, myslím si, že to na dnešné podmienky nejde. Preto beriem aj tento návrh skutočne ako časový, ktorý vyriešia až zlepšené sociálne podmienky, ktoré budeme môcť týmto ľuďom dať.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 • Len ako odpoveď pani poslankyni Belohorskej chcem povedať, že ak by starostlivo preskúmala činnosť predchádzajúcej vlády, zistila by, že bol pripravený návrh zákona o doplnkovom dôchodkovom pripoistení, ktorý čiastočným spôsobom môže túto situáciu riešiť. Žiaľ, nie je našou zásluhou, že terajšia vláda tento zákon doteraz nepredložila ani po úprave do parlamentu. To sa už na nás nehnevajte.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pani poslankyňa Aibeková.

 • Ospravedlňujem sa, že sa znovu vyjadrujem. Žiaľ, tie zákony, ktoré boli predkladané v minulom období, boli dávané tak narýchlo a boli na to také krátke časové úseky, aby sme si ich prešli, že sme sa jednoducho z takýchto dôvodov nemohli týmto zákonom zaoberať. Nevyhovuje v celom rozsahu novej filozofii sociálneho programu vlády, a preto bol tento bod odsunutý, aby sa prepracoval. Takže pravda je taká, že bol daný, ale tesne pred skončením volebného obdobia, tesne pred voľbami, preto sme sa ním nemohli zaoberať.

 • Ďakujem pekne. Máte slovo, pani poslankyňa Bauerová. Pripraví sa pán poslanec Július Brocka z KDH.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, dámy a páni,

  dovoľte, aby som vecne predložila dva návrhy, ktoré podľa môjho názoru sú systémovým riešením nie menej akútnych, nie menej závažných problémov, ako ktoré rieši predložený návrh novely zákona. Rozdiel je v tom, že problémy, o ktorých chcem hovoriť, problémy ľudí neprezentuje taká silná odborová skupina, aká prezentuje tie problémy, ktoré sú v predloženom návrhu.

  Stručne: Navrhujem nový odsek 3 § 21 v nasledovnom znení:

  "Občan má nárok na starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak

  a/ bol zamestnaný aspoň 25 rokov,

  b/ po skončení zamestnania bol vedený nepretržite po dobu najmenej 180 kalendárnych dní v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce,

  c/ ku dňu uplynutia doby podľa písm. b/ do dosiahnutia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa tohto zákona mu chýbajú najviac dva roky."

  Nový odsek 4: "Poberateľ starobného dôchodku podľa odseku 3 je v čase do dosiahnutia potrebného veku povinný do 8 dní ohlásiť vstup do zamestnania. Táto povinnosť platí obdobne pre zamestnávateľa občana.

  Nový odsek 6 v § 22: "Pre stanovenie výšky starobného dôchodku podľa tohto zákona sa základná výmera starobného dôchodku uvedená v odseku 1 alebo v § 133 znižuje o 1 % priemerného mesačného zárobku za každých i započatých 90 kalendárnych dní z doby odo dňa, od ktorého sa priznáva starobný dôchodok podľa tohto zákona do dosiahnutia potrebného veku."

  Veľmi stručne to zdôvodním. Ide o skupinu osôb, ktoré fakticky majú nulovú šancu získať zamestnanie. Ide fakticky o dlhodobo nezamestatných dva roky pred dôchodkovým vekom. Iba na ilustráciu a na dôvažok som si dovolila doniesť so sebou Bielu knihu Európskej únie o nezamestnanosti. Veľmi stručne budem z nej citovať: "Ak sa má zmeniť katastrofický smer, ktorým sa naše nezamestnanosťou sužované spoločnosti začínajú uberať, mala by si Európska únia vytýčiť cieľ vytvoriť ku koncu storočia 15 miliónov pracovných miest." Na Slovensku, ak by sme chceli dosiahnuť tzv. prirodzenú mieru nezamestnanosti, znamenalo by to vytvorenie 300 tisíc pracovných miest. Ale ľudia, ktorí sú tesne pred dôchodkovým vekom, nie sú adaptabilní na nové pracovné podmienky a fakticky reálna šanca, aby mohli dostať zamestnanie, je naozaj nulová. Uviedla to i pani ministerka Keltošová po svojom návrate zo škandinávskych krajín, kde tieto záležitosti sú ošetrované. Ide naozaj o systémový prvok, ktorý je potrebné ošetrovať vzhľadom na to, že v januári miera nezamestnanosti prekročila 15 %. Podmienky, v ktorých Európska únia charakterizuje svoju situáciu ako katastrofickú, sú oveľa priaznivejšie. Najvyššia nezamestnanosť je vo Francúzsku, kde je 12 %. Prosím vás všetkých, ktorí si nemyslíte o svojich voličoch, že sú monštruózne nič, aby ste tento návrh podporili.

  V prípade, ak neprejde návrh pána Langoša, navrhujem doplniť § 25, pričom doterajší text by sa označil ako odsek 1 a nový odsek 2 by mal nasledovný text: "Starobný dôchodok, pokiaľ je jediným zdrojom príjmu pre jednotlivca, je najmenej 2 250 Sk, pre dvojicu najmenej 3 950 Sk." Aj toto riešenie je systémové. Týka sa 72 tisíc ľudí, ktorí dnes dostávajú tzv. životné minimum, čo v reálnych hodnotách znamená 1 260 Sk z hodnoty životného minima, keď bolo stanovené prvýkrát, to znamená v roku 1991. Chcela by som iba uviesť, že životné minimum odvtedy, ako u nás nebol zákon o životnom minime novelizovaný, v Českej republike pri nižšej miere inflácie bol novelizovaný dvakrát. Pre jednotlivca je 2 150 korún a od 1. 1. 1995 je to 2 440 korún. Prosím vás, aby ste si tieto skutočnosti uvedomili a riešili aspoň tú záležitosť, ktorá sa v tomto zákone ako systémový prvok dá riešiť, pretože je možné rozlíšiť dôchodcu, ktorý má vlastný nárok, zaslúžený nárok vlastnou prácou, má smolu iba v tom, že odchádzal z najnižšie platených robotníckych profesií do dôchodku. Alebo v mnohých prípadoch ide o vdovy, u ktorých je vyplatiteľný dôchodok 60 % manželovho dôchodku. Je potrebné, aby sa aspoň tieto záležitosti riešili, pretože má to určitý svoj filozofický základ, aby ten, kto má vlastný nárok na dôchodok, nebol daný na roveň tomu, ktorý nikdy nepracoval, ani nechce pracovať.

  V zmysle článkov 19 a 39 Ústavy Slovenskej republiky vás žiadam, prosím, aby ste tieto návrhy podporili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Brocka a pripraví sa pani poslankyňa Aibeková.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  mrzí ma, že v takej citlivej otázke, ako je sociálne zabezpečenie, pristupujeme k určitým návrhom ako k návrhom opozície alebo vládnej koalície. Chcel by som zareagovať na poznámku pani poslankyne Aibekovej, keď bola zaskočená tým, že nejaký návrh do sociálnej sféry alebo do sociálneho zabezpečenia dal poslanec Langoš. Pani kolegyňa, tu je veľa poslancov, ktorí sa doteraz alebo málo vyjadrovali, alebo sa vôbec nevyjadrovali, a neviem, akú majú odbornosť, ale to nevylučuje, že sa môžu vyjadriť ku všetkému. Každý poslanec tu zastupuje niekoľkotisíc voličov a je namieste, aby hovoril aj ku všetkým veciam.

  Pani poslankyňa Bauerová dala jeden veľmi zaujímavý návrh. Prihováram sa za to, aby ste ho nevnímali ako návrh z opozície. To je možnosť predčasného odchodu do dôchodku dva roky pred dovŕšením potrebného veku, ak dotyčný je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie viac ako 6 mesiacov. Táto možnosť v Českej republike existuje od januára minulého roka. Myslím si, že by sme veľmi pomohli tým uchádzačom o zamestnanie, ktorých sa to týka. Zároveň by sme ich vlastne dostali aj zo štatistík uchádzačov o zamestnanie. Je to teda v záujme nielen opozície, ale všetkých politických strán, ale najmä všetkých občanov.

  Dovoľte, aby som sa vyjadril aj k ďalšiemu návrhu, ktorý tu odznel. Predniesol ho síce poslanec Langoš, ale stotožňujem sa s týmto návrhom, aby sme zvýšili dôchodky, ktoré sú jediným zdrojom príjmu. Spomínal, že neboli upravované od roku 1993, keď sa iné zvyšovali trikrát, tieto sa neupravovali. Táto legislatívna úprava z roku 1993 znamenala a doteraz znamená vážnu prekážku pre pružnejšie prispôsobovanie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, rastu životných nákladov, ale aj úpravám ostatných dôchodkov. A tu by som vlastne zareagoval na poznámku pani poslankyne Aibekovej, prečo sme ich neupravovali, keď som bol ja ministrom.

  Zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, považujem aj za svoj osobný dlh voči týmto dôchodcom alebo voči našim spoločným voličom. Práve preto, lebo keď sa prerúkoval posledný zákon o zvyšovaní dôchodkov, argumentoval som práve na vaše návrhy, že očakávame, že ku koncu roka, najneskôr od začiatku nového roka, sa budú upravovať sumy životného minima, a keďže na tieto sumy sú viazané dôchodky, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, sa vlastne tieto budú upravovať. To, že sa tak nestalo, ma mrzí. Myslím si, že by to malo mrzieť aj nás ostatných, lebo v legislatívnom programe vlády je tento návrh na február. Dnes máme apríl.

  Podľa mojich informácií návrh, ktorý vláda predkladá, keď ste ho spomínali vo svojej faktickej poznámke, uvažuje so septembrom tohto roka. Ale nebojte sa, pre návrh, ktorý dal poslanec Langoš s dosahom na štátny rozpočet, prostriedky, ktoré na to treba, v rozpočte sú. Schválili ste zákon o štátnom rozpočte, kde je viac ako 500 miliónov Sk práve na túto úpravu. A tá jeho nebude znamenať možno ani polovicu z tejto sumy. Takže prihováram sa za to, aby ste súhlasili, resp. aby ste podporili návrh, ktorý dal poslanec Langoš, lebo iste sa vám za to odvďačia alebo ocení to tých 50 alebo 60 tisíc dôchodcov, ktorých sa to týka.

  Myslím si, že tento návrh je o trochu lepší, ako dala kolegyňa Bauerová, ona vlastne ten istý problém riešila návrhom novely § 25. Myslím si, že je to lepšie navrhnuté v návrhu, ktorý dal poslanec Langoš. Ide síce o tú istú vec, možno je to o pár desať korún menej, ako navrhla pani poslankyňa Bauerová, ale je to významný posun a pomoc tým, ktorí sú naozaj najviac postihnutí.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Aibeková.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  budem veľmi stručná vo svojom doplňovacom návrhu, pretože je to vlastne pripomienka, na ktorú upozorňovala vo svojom stanovisku vláda. Je to iba legislatívne doplnenie v článku I bod 1. V ustanovení § 16 na konci prvej vety je potrebné za účelom spresnenia doplniť odkaz na príslušné ustanovenie Obchodného zákonníka, zákona číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. To by bol veľmi stručný doplňovací legislatívno-technický návrh, ktorý, dúfam, že si osvojí aj spoločný spravodajca a že sa vyjadrí, aby sa o ňom hlasovalo kladne.

  K mojim predrečníkom: Oceňujem také vecné vystúpenia pána poslanca Brocku. Pán poslanec, neosvojovala som si právo hovoriť, že pán poslanec Langoš nemá právo vystúpiť k sociálnym veciam. To som nikdy nepovedala. Ale jeho tón, ktorý tu použil, ten urážlivý a ponižujúci tón aj odborárov, aj ľudí, pre ktorých sme túto novelu pripravili, aj vôbec predkladateľov, to sa ma dotklo a to ma urazilo. Myslím si, že dobrú myšlienku, ktorú ste tu predniesli k dôchodkom ako jediným zdrojom príjmu, ktorý akceptujeme, ale, ako som už povedala, v systematickom kroku, ktorý vláda má pripravený a má na to aj vyčlenené finančné prostriedky. Nikto vám nebránil, aby ste takúto novelu, kde ste počítali s touto úpravou, nepredložili. Ja som sa s ňou doteraz nestretla, a mali ste na to dosť času.

  Preto to vidím tak, že na jednej strane negujete naše pripomienky a naše požiadavky a na druhej strane nás staviate do nejakej pozície, v akej nie sme a nechceme byť. Takže prosím vás pekne, zvažujte o takýchto návrhoch a nestavajte takéto návrhy iba populisticky. Naozaj nám ide o to, aby sme urobili v sociálnej sfére systémové kroky. Vy ste ich, žiaľ, za tie mesiace od marca do decembra neurobili.

  Vysoko som ocenila v našom výbore, keď ste priznali, že vašou srdcovou záležitosťou boli prídavky na deti. Na tie ste sa zamerali, tie ste pripravili. Ako, to už nebudem hovoriť, k tomu sa vyjadrím, keď bude predkladaná novela týchto prídavkov. A naozaj ste sa na ostatné sféry nezamerali a transformácia sociálnej sféry bola pozastavená. To si povedzme, že sme mohli byť ďaleko vpredu v transformácii sociálnej sféry, keby ste sa neboli zamerali len na tieto dve vlastne hrozienka, aby som to povedala aj ja trošku s prirovnaním, a zvýšenie dôchodkov, ale nedôsledne, nedomyslene a prídavky takisto istým spôsobom nie systémovo zapadajúce do predstavy, ktoré predchádzajúca Mečiarova vláda mala, a dúfam, že bude možné túto transformáciu aj dokončiť.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, už nemám žiadne písomné prihlášky. Je tu ešte faktická poznámka pána poslanca Brocku.

 • Prepáčte, páni poslanci, chcel by som zareagovať na slová pani poslankyne Aibekovej. Pani kolegyňa, ja som sa nezameral len na prídavky na deti. Prídavky na deti boli z množstva iných zákonov takou kuriozitou, že moja predchodkyňa aj nástupkyňa tejto ctenej snemovni dva roky sľubovala, že predloží nový návrh zákona o prídavkoch na deti. Keďže som ju striedal vo vláde a ten rok a pol som ju možno najčastejšie kritizoval za jej sľub, ktorý nesplnila, považoval som za svoju morálnu povinnosť dotiahnuť tento návrh zákona do konca.

  Teším sa na diskusiu k novele zákona o prídavkoch na deti, vážená pani kolegyňa, vážne sa teším, a mrzí ma, že tu nesedí pani ministerka, mohli by sme o tom už aj dnes diskutovať. Ak si myslíte, že sme iné nerobili, len pripravovali zákon o prídavkoch na deti, teraz neviem, či máte krátku pamäť, alebo iný zámer, ale už dnes ste tu hovorili o zákone o doplnkovom dôchodkovom poistení, možno nie dnes, ale inokedy sme hovorili o štátnej službe alebo verejnej službe. Existovali, alebo sú na svete viaceré zákony, ktoré riešili problém zamestnanosti a trhu práce, zákony o sociálnom zabezpečení. Pani kolegyňa, jediný jeden raz sa nestalo, aby Národná rada mala v programe 11 bodov programu alebo pod 10 bodov. Ak si pamätáte, bolo ich niekoľko desiatok, a dokonca vy ste rozhodovali o tom, ktoré prídu na program rokovania, a ktoré nie.

  A moja posledná poznámka je k dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu. Pani kolegyňa, minister ani vláda si nemôže len tak rozhodnúť, že zmení, resp. tieto sumy upraví. Na to zo zákona existujú podmienky a, bohužiaľ, tie v čase predkladania zákona o zvyšovaní dôchodkov v súvislosti s jediným zdrojom príjmu neboli naplnené. Očakávali sme, že to bude práve 1. januára alebo v novom roku.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pani poslankyňa Edit Bauerová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som povedať, že aj ja mám ťažké srdce, že životné minimum sa neriešilo koncom minulého roka, ale viem to pochopiť, vtedy boli voľby. Ale to vôbec, zdôrazňujem, vôbec neospravedlňuje túto vládu, ktorej zo zákona vyplýva povinnosť "neodkladne zvýšiť nariadením vlády životné minimum, len čo rast životných nákladov presiahne 10 %". Percento rastu životných nákladov je dnes viac ako 13.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Šimko s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som iba pripomenúť, že terajšia vláda Vladimíra Mečiara je vo funkcii zhruba toľko, koľko mala predchádzajúca vláda Jozefa Moravčíka na legislatívnu činnosť. Za toto obdobie pán minister Brocka predložil asi tucet zákonov zo sociálnej oblasti, kým pani ministerka Keltošová za toto obdobie doteraz nepredložila ani jeden zákon. Pamätáme sa, že akurát ešte ako poslankyňa predkladala návrhy na preraďovanie poslancov z výboru do výboru rozdielne podľa vôle poslaneckých klubov a poslancov samotných.

 • Ďakujem. Pán poslanec Tarnóczy - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, pán predseda, kolegovia,

  zo 450 dotknutých žije 350 v mojom volebnom obvode, takže sa ma tento zákon bytostne dotýka. Chcel by som povedať, že tu odznelo za posledné dva dni veľa rečí o tom, že sa veci spolitizovávajú. Myslím, že keď budeme pragmatickí a začneme sa držať čísiel, dá nám to iný obraz. Chcem povedať, že z tých 450 ľudí je 91 % v päťdesiatročnom veku, že nie sú schopní fyzicky na žiadnu adaptáciu, na inú prácu. Jednoducho nevedia si prilepšiť žiadnym spôsobom. Boli svojho času tak dobre zamestnaní, alebo mali také platy, že ich manželky nepracovali. Dostali sa teraz do sociálnej tiesne tým, že vlastne majú len ten stavovský dôchodok a ich manželky nemôžu nájsť zamestnanie, pretože jednoducho v našom okrese zamestnania niet. Chcel by som preto byť na strane zákonodarcu v tom zmysle, aby sa pre týchto 450 ľudí týmto zákonom riešila ich životná dilema.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Filkus.

 • Chcem povedať jednu poznámku, ktorá sa týka toho, že v súvislosti so sociálnymi aspektmi transformačného procesu nemá význam prichádzať k zásluhám alebo k nezásluhám tej alebo onej vlády. Reštriktívna makroekonomická politika najmä rozpočtového charakteru bola rozhodujúca pre to, ako riešiť aj sociálne aspekty transformačného procesu. Bol by som veľmi rád, aby ste si to uvedomili. Samozrejme, treba priznať, že sa nepodarilo tieto sociálne aspekty vždy adekvátne riešiť, ale určite je to výstražné znamenie, že môže prísť k takej sociálnej bariére, že sa už v transformačnom procese nepohneme. To sme si, dúfam, uvedomili všetci.

  Takže chcem do toho vniesť nejaké objektívnejšie kritérium, a nie kritérium toho, kto, čo vo vláde, zásluhy také alebo onaké. Faktom zostáva, že reštriktívna makroekonomická politika rozpočtového a menového charakteru sa stala objektívnym východiskom transformačného procesu.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mňa k tejto faktickej poznámke trošku podujalo vystúpenie pána poslanca Filkusa. Veľmi ma mrzí, že patrí do kategórie ľudí, ktorí by mali aj z hľadiska ekonomického vedieť, že nejde o také veľké sumy, ale ide o veľkú pomoc vzhľadom k určitým kategóriám ľudí. Mal by pochopiť aj to, že je vo veku, keď ostatní dôchodcovia ináč vážia korunku, ako ju váži on, takže on mal byť jeden z tých, ktorí by si práve túto kategóriu ľudí veľmi zastávali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ešte faktická poznámka - pán poslanec Filkus.

 • Je naozaj smiešne na toto reagovať. Okrem toho si môžeme porozprávať potom s pani poslankyňou pri káve, a nie v tomto zmysle zdržiavať rozpravu.

 • Dobre, ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o ôsmom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave za predkladateľa vyjadriť pán predseda výboru Tkáč? Áno. Prosím, máte slovo.

 • Vážená snemovňa,

  robím v sociálnom zabezpečení už 25 rokov a som presvedčený, že všetko z tejto oblasti neviem, je to taká komplikovaná, zložitá záležitosť. Ale netrúfal by som si ani s faktickou poznámkou vystúpiť pred snemom stavebných inžinierov, ktorých je 150, a byť suverénom v oblasti stavebného inžinierstva. Toľko diletantizmu, čo sme si tu museli vypočuť, mňa mrzí, ale inak to nazvať neviem.

  Poďme teraz na konkrétne fakty, akým spôsobom tieto otázky fungujú a ako treba zaujať stanovisko. Z vystúpení pánov poslancov v tejto snemovni mi prišlo na um, ako keby ich jedna poradkyňa mala, viem asi aj jej spôsob myslenia a kto za tým stojí a kto to píše, takéto názory, kto si musí aj uvedomiť vlastnú zodpovednosť, prečo to je tak, ako to je.

  Vážení, táto novela, ktorú predkladáme dnes z oblasti nie vykazovania pracovných kategórií, ale z oblasti riešenia stavovskej invalidity, je len nápravou toho, čo ste "spískali" v júli 1994. Štátna tajomníčka bola zo Strany demokratickej ľavice, minister bol z Kresťanskodemokratického hnutia a podpredseda vlády, ktorý to mal koordinovať, je dnes v Demokratickej únii. Odsek 3 § 162, ktorý ste tam dali a ktorý parlament schválil, vlastne spôsobil diskrimináciu určitej skupiny občanov. My tú diskrimináciu v súčasnosti naprávame. Je lžou a neodbornosťou, ak sa tu vyhlasuje, že oživujeme niečo mŕtve. Sám som bol odporcom pracovných kategórií. Ale tým, že sa nepripravil doplnkový pripoisťovací systém, tým, že neboli riešené tieto otázky, tým, že už mali fungovať doplnkové kasy, keby ste v marci neboli menili vládu, tak už to dávno funguje. To je pravá príčina, prečo sa tieto veci neriešia.

  Vážení, môžem potom predložiť, kto bude mať záujem, posudky zahraničných expertov na váš zákon o doplnkovom pripoisťovacom systéme, ktorý ste predložili narýchlo v novembri do parlamentu, lebo ste neplnili Generálnu dohodu. Tento zákon má obrovské chyby a nedostatky a v súčasnosti na úrovni poradného výboru pre tripartitu spolu s odborármi aj so zamestnávateľmi pripravujeme novú filozofiu a znenie tohto zákona. A tento zákon bude riešiť pracovné kategórie, nič mŕtve tu neoživujeme. Nebolo to riešené systémovo podľa koncepcie transformácie sociálnej sféry. Tieto veci mali byť riešené a ladené na 1. január 1995. Pretože ste to neurobili, v tejto situácii musíme naprávať vaše chyby.

  Pokiaľ sa týka dôchodkov ako jediného zdroja príjmu, je to bohapustá lož, čo sme si tu vypočuli, pretože v zákone o zvyšovaní dôchodkov ste porušili zákon o štátnom rozpočte na rok 1994. Už som to tu raz citoval, prečítajte si to, prosím vás, zo zákona číslo 324 z roku 1993, ktorým sa prijíma zákon o štátnom rozpočte na rok 1994, § 8, kde bolo expressis verbis jasne uvedené, že pri zvyšovaní dôchodkov bola vytvorená zdrojová rezerva a že zvyšovanie dôchodkov v roku 1994 bude určené na dôchodky, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, na zvýšenie dôchodkov pre bezvládnosť, na zvýšenie dôchodkov pre obete bývalého režimu. Tieto otázky ste pri zvyšovaní dôchodkov neakceptovali. Je neodbornosťou tvrdiť, že na zvyšovanie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, v čase, keď sa prijímal zákon o zvyšovaní dôchodkov, pretože ste to vytiahli ako predvolebný "cukrík", vtedy neboli vytvorené podmienky. To je lož, to nie je pravda, pretože zdroje v štátnom rozpočte boli a zvyšovali ste iné dôchodky. A toto vám ublížilo vo voľbách, to vám zodpovedne hovorím, pretože sme navštevovali domovy dôchodcov, navštevovali sme ústavy sociálnej starostlivosti, kde dobrých 60 % klientov alebo obyvateľov týchto domovov sú obyvatelia, ktorí majú dôchodok ako jediný zdroj príjmu. To vám vaši odborníci, ktorí vám to takto pripravili, ublížili aj vo voľbách, pretože sa to tam jasne objavilo.

  Je nepravdou, že sa zasahuje do ziskov obchodných spoločností. Veď to nie je pravda! Ak tu niekto z predrečníkov povedal, že od roku 1990, veď v roku 1990 boli tvrdo štátne podniky v oblasti hlbinných baní a v súčasnosti sú štyri alebo päť firiem, ktoré to riešia, vôbec nebudú mať žiadne zisky ohrozené, ani nebudú mať náklady s touto právnou úpravou, ide len o legalizáciu toho, že to v podstate účtovná evidencia v týchto podnikoch vykazuje na účely dôchodkového zabezpečenia. A zdroje, pokiaľ neviete, existujú už len v rámci dôchodkového fondu a tieto prostriedky sa čerpajú z dôchodkového poistenia.

  Chcel by som ešte zvýrazniť jednu vec. Bolo tu povedané, že kategórie sa riešili od roku 1990. To nie je pravda. Riešili sa presne od Vojtecha, od 23. apríla 1992. Ten, kto bol vtedy vo Federálnom zhromaždení, si pamätá, že došlo k patovej situácii, nebola ani jedna pripomienka, nebolo možné dohodovacie konanie a o tri dni potom Federálne zhromaždenie pracovné kategórie potichu zrušilo, ale so sľubom federálnej vlády, že bude zákon o doplnkovom pripoistení.

  Odkaz na ostravské bane a na Českú republiku je absurdný, pretože v Českej republike platí obdobný režim a pracovné kategórie sa likvidujú v rozpätí rokov 2016 až 2018. Takže vykladať tu niečo o oživovaní mŕtveho chrobáka alebo mŕtvych vecí je nezmysel, pretože ide o systémové rozloženie likvidácie stalinských pracovných kategórií. Pod toto slovo sa podpíšem, áno, sú to stalinské inštitúty. Musí sa to riešiť na obdobie celej generácie. Nechcem teraz odskakovať do veľkých súbojov o dôchodkovom veku, ale zvyšovanie dôchodkového veku sa bude podobným spôsobom rozkladať na obdobie jednej generácie.

  Stanovovať pre vládu termín o likvidácii pracovných kategórií je asi pochybné, pretože to by bolo niekoľko vlád do roku 2018, keď sa pracovné kategórie zlikvidujú definitívne, takže neviem, o akom termíne tu chcete diskutovať. Je pripravená koncepcia transformácie sociálnej sféry. V podstate sme splnili slovo, že bude hotová do konca tohto štvrťroka. Je odkonzultovaná so zahraničnými expertmi a pripravujeme publikáciu tohto dokumentu v rozpätí budúceho týždňa alebo 10 dní. Chceme, aby koncepcia prešla do parlamentu, aby sme viacej povedali aj na pôde parlamentu, čo a akým spôsobom sa v tejto súvislosti chce riešiť.

  K návrhu pani poslankyne Bauerovej dovoľte jednu poznámku. Je to, podľa mojej mienky, dobrý a múdry návrh, ale nie sú tam vyriešené systémové väzby. Nie som proti tomu, dokonca na tom pracujeme, aby sa uskutočnil predčasný odchod do dôchodku, pretože to má veľmi pozitívne multifikačné efekty. Nemáte však v tomto návrhu riešené otázky systémových väzieb na platnú právnu úpravu poskytovania mimoriadneho starobného dôchodku. Ako odborník skutočne neodporúčam len takto priamo reagovať na túto otázku. Tento návrh mám dobre zapísaný, vráťme sa k nemu, keď bude takzvaný veľký balík predpisov o sociálnom zabezpečení. Predpokladám, že v apríli by sme ho mali z ministerstva dávať na schvaľovanie. Znovu opakujem, že treba tento návrh vykalkulovať. Filozoficky ho absolútne prijímam, súhlasím s ním, ale neodporúčam ho dnes v tejto súvislosti schváliť, pretože to je čiastková novela a potrebujeme mať aj stanovisko Sociálnej poisťovne. Dnes už nemôžeme rozhodovať ani v legislatíve, nemáme monopol - ani ministerstvo, ani vláda, myslím si, že ani parlament bez stanoviska Sociálnej poisťovne ako verejnoprávnej inštitúcie, zo zdrojov ktorej sa vlastne tieto otázky budú riešiť. Takže ak budem hlasovať proti tomuto návrhu, nechápte, že som preto proti, že som proti, ale že si treba skutočne tieto veci vykalkulovať a prepočet na tých šesťkrát 30 dní, tých 180 dní považujem za rozumný návrh.

  Pokiaľ sa týka výšky dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu, platí to isté, čo som povedal. Máme pripravenú novelu právnych predpisov a kalkuluje sa s tým, že zvýšenie dôchodku ako jediného zdroja príjmu chceme skutočne v najbližších týždňoch spustiť.

  Pokiaľ sa týka problematiky životného minima, mám tu program legislatívy, aj z Generálnej dohody vypísané všetky úlohy. Nikde vo februári nemalo byť životné minimum, nemám to zapísané, je mi ľúto. Ale pripravujeme tiež novú právnu úpravu aj v súvislosti s prídavkami na deti. Ja by som sa so zákonom o prídavkoch na deti za minulý rok ako odborník vôbec nechválil. To hovorím preto, že máme pripravenú analýzu dosahu tohto zákona, sú pripravené aj zlepšenia, pretože isté chyby sú. Ale podporil by som slová pána profesora Filkusa vo väzbe na to, aby sme už prestali skúmať, ktorá vláda čo spravila, alebo nespravila. Poďme už dopredu, ale, pán poslanec Brocka, veľmi dobre viem, čo sme vám 18. marca, keď ste ma vyhadzovali z roboty, nechali na úrovni ministerstva z hľadiska legislatívy a z hľadiska koncepčných zákonov, a veľmi dobre viem, v akom stave tieto práce boli v decembri 1994, keď sme na ministerstvo došli na základe výsledkov slobodných volieb čestne späť. Takže nebudeme o tom už polemizovať, nemá to význam. Tieto veci sú rozbehnuté. Aj za vášho ministrovania experti, ktorí na ministerstve boli, a riadili ste tých istých, čo som ja riadil dvakrát, už teraz druhýkrát za sebou, a viem dobre, čo od nich možno očakávať a koľko intelektuálneho vkladu pod vaším riadením ministerstva do systému dali. Ale pokiaľ tieto veci nebudeme mať jasne vypočítané, vykalkulované, exaktne zistené a pripravené, nemôžeme ich spúšťať. Nechceme ich blokovať, práve naopak - urýchľovať. Ale urobiť chybu v sociálnej oblasti na štarte nového systému je na odstraňovanie mnoho rokov do budúcnosti. Jedným takýmto prípadom je likvidácia pracovných kategórií. V tomto zmysle nie sme pod žiadnym tlakom ani odborov, verte mi. Viem s nimi vyjednávať a vyjednávam s nimi. Ide o naplnenie princípu spravodlivosti na budúce týždne a koncepčné riešenie pripravujeme na 1. január 1996. Keby nebol marec 1994, veľa vecí mohlo od januára 1995 už fungovať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca výborov?

 • Vzhľadom na to, že nie som legislatívec ani právnik, prosil by som 10-minútovú prestávku.

 • V poriadku, ostaneme pri takom riešení, že pán spoločný spravodajca dostane priestor a my zatiaľ budeme pokračovať v ďalšom rokovaní.

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  prechádzame na d e v i a t y bod programu, ktorým je

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 101 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 101a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslankyňa pani Ľudmila Mušková. Prosím ju, aby sa ujala slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení predseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia,

  navrhovanou zmenou ustanovenia § 8 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov sa sleduje zabezpečenie riadnej činnosti Rady Slovenskej televízie vymedzenej zákonom, súvisiacej so zvýšenými nárokmi na výkon funkcie člena rady v závislosti od jeho spoločenskej zodpovednosti, obsahovej a časovej náročnosti, ako aj potreby upraviť doterajšie nevyhovujúce riešenie odmeňovania. Podľa súčasnej platnej legislatívy člen rady má nárok len na náhradu cestovných výdavkov, pričom nie je ani stanovené, kto má cestovné uhrádzať. Člen rady nie je v zamestnaneckom pomere s verejnoprávnou inštitúciou, a teda táto nemá povinnosť cestovné vyplácať. Súčasná legislatíva neumožňuje ani vyplácanie diét, ani iných nákladov, ktoré vynakladá člen rady pri plnení úloh, ktoré mu vyplývajú z jeho zodpovednej funkcie.

  Navrhujeme preto, aby členovia rady boli za výkon svojej funkcie odmeňovaní z rozpočtu Slovenskej televízie vo výške, ktorú odporučí výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a schváli predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Toto riešenie sa nám zdalo najreálnejšie, lebo ak by sme vzniesli požiadavku na rozpočet, musela by vzniknúť nová kapitola, a tým by sa aj zvýšili výdavky. Takto môže byť čiastka určená pre radu zakomponovaná do kapitoly rozpočtu Slovenskej televízie. V každom budúcom rozpočte by sa malo s touto čiastkou rátať. Tiež argument, že rada, ktorá televíziu kontroluje, by nemala byť televíziou vyplácaná, nemôže obstáť. Vyplácanie odmeny inštitúciou stanovuje zákon a podľa zákona odsúhlasí výšku odmeny predseda Národnej rady.

  Predloženým návrhom sa nezakladajú zvýšené nároky na štátny rozpočet Slovenskej republiky, ako aj na rozpočty miest a obcí.

  Chcem vás preto poprosiť, vážení kolegovia, aby ste podporili návrh novely vo formulácii, akú prijali výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prerokovali tento návrh novely, pretože je legislatívne čistejšia, a zámer predkladateľov, aby okrem odmeny patrilo členom rady i cestovné a aby odmenu schválil predseda Národnej rady po prerokovaní v gesčnom výbore, zostáva zachovaný v pôvodnom zákone v § 15 ods. 3, ktorý hovorí o štatúte Slovenskej televízie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Muškovej. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Miklošku, aby podal správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážení pán predsedajúci, vážená snemovňa,

  návrh zákona pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 6. marca 1995 číslo 189 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financovanie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport na prerokovanie po tom, čo dostanú stanovisko vlády Slovenskej republiky. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil na skoordinovanie stanovísk Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport s tým, aby sa skoordinované stanoviská výborov premietli do spoločnej správy výborov Národnej rady.

  Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh zákona v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a všetky vyslovili s návrhom súhlas. Vláda Slovenskej republiky vyslovila s návrhom zákona súhlas. Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky odporučili návrh zákona prijať s týmito zmenami alebo doplnkami:

  Výbor Národnej rady pre financovanie, rozpočet a menu má pripomienku znenie textu § 8 ods. 5 v bode 1 návrhu upraviť takto: "Členovi rady patrí za výkon jeho funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút rady, a cestovné náklady spojené s výkonom jeho funkcie, ktoré sa nahrádzajú podľa osobitných predpisov. Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z prostriedkov rozpočtu Slovenskej televízie."

  Vzhľadom na to, že tento bod nebudem odporúčať, príliš si ho ani nemusíte pamätať, ale prečítam vám návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, podľa ktorého znenie toho istého § 8 ods. 5 v bode 1 návrhu sa upraví takto: "Členovi rady patria za výkon jeho funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút /§ 15 odsek 3/, a cestovné náhrady spojené s výkonom jeho funkcie podľa osobitných predpisov." Toto je text, ktorý budem potom pri hlasovaní odporúčať.

  A ďalší návrh - bod 2 návrhu vypustiť. To je úplne logické, súvisí to s predchádzajúcim textom.

  To je zatiaľ všetko.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu o deviatom bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásili dvaja poslanci. Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Mária Ďurišinová za SDĽ. Pripraví sa pán poslanec László Ásványi za MKDH.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi na úvod malé vyznanie. V celom svojom doterajšom živote som sa vždy snažila žiť, športovou terminológiou povedané, "fair play". Ak som sa rozhodla stiahnuť svoj podpis spod návrhu zákona, ktorý máme v tejto chvíli na stole, nazdávam sa, že treba uviesť na túto tému niekoľko slov, aby boli jasné všetky okolnosti, za akých som pri zrode zákona pôvodne asistovala.

  Zrejme je všeobecne známe, že poslanci za Stranu demokratickej ľavice aj v predchádzajúcom volebnom období úzkostlivo dbali, aby sa médiá nezneužívali v mocenských rukách. Usilovali sme sa naplniť pojem verejnoprávnosti skutkami, a to aj vtedy, keď to nebolo v partajnom záujme iných partnerov. Riadili sme sa zásadou, že vlády sa striedajú, prichádzajú, odchádzajú, ale divák zostáva, preto netreba s jeho trpezlivosťou experimentovať. V predchádzajúcom volebnom období sme presadzovali myšlienku profesionalizácie mediálnych rád. Považovali sme za neúnosné, aby 9 dobrovoľníkov bralo na seba bremeno zodpovednosti a za ich prácu sa im dostávalo pohanenie.

  Keď v tomto volebnom období prišli s myšlienkou profesionalizácie poslanci, kolegovia z Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, zdalo sa teda, že sa vlastne iba napĺňa idea, ktorú sme aj my, poslanci za Stranu demokratickej ľavice, v minulom volebnom období presadzovali, a preto som neprotestovala, aby aj môj podpis pod návrhom poslaneckého zákona figuroval. Dodatočne som si však preštudovala všetky predchádzajúce verzie a už prijaté zákony v mediálnej oblasti a zároveň som konzultovala s bývalými poslancami, ktorí sa problematikou podrobnejšie zaoberali v minulosti. Na základe získaných informácií som sa rozhodla návrh nepodpísať a zaň ani hlasovať. Pre mňa je to naozaj principiálna otázka.

  Dovoľte, aby som svoje zásadné výhrady predniesla aj v tomto zhromaždení. Najskôr niekoľko poznámok, osvetľujúcich vznik mediálnych zákonov po novembri roku 1989. Odštátnenie elektronických médií, rozhlasu a televízie, bolo jedným z významných prvkov novej legislatívy, ktorá v plnej miere akceptuje neodňateľné ľudské práva. Listina základných práv a slobôd, ktorú prijalo Federálne zhromaždenie ČSSR, ľudské práva zakotvila do právnej normy a do Ústavy Slovenskej republiky sme ju prebrali prakticky v nezmenenej podobe. Od tohto základného dokumentu sa potom odvíjali právne normy týkajúce sa médií.

  Keď Federálne zhromaždenie prijímalo zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní, dlho sa v sociálnych a kultúrnych výboroch Snemovne ľudu a Snemovne národov diskutovalo, kedy a na aké dlhé obdobie sa majú voliť členovia mediálnych rád. Zvíťazil názor, podľa môjho názoru veľmi správny, že volebné obdobie sa nemá zhodovať s volebným obdobím vlády, pretože ak má naplniť pojem verejnoprávnosti a aj prakticky sa majú elektronické médiá odštátniť alebo odvládniť, veľmi dôležité je, aby si rady, ktoré majú reprezentovať verejnosť, plnili rovnako svoju úlohu bez ohľadu na to, kto momentálne vládne. Nie je to ľahká úloha a ani ľahká požiadavka. Každá vláda, a to nielen u nás, ale i v oveľa silnejších demokraciách, sa usiluje mať nejakú tú svoju vlnku, a možno sa tomu ani netreba čudovať. Patrí k povahe vlády mať čo najviac pák na ovládanie. A je zas povinnosťou všetkých demokratických inštitúcií, nielen parlamentných, ale i občianskych združení, aby sa proti takýmto želaniam a tlakom účinne bránili.

  Zákon, ktorý platí pre všetkých rovnako, či sú pri moci, alebo v opozícii, je jeden z najúčinnejších a najčistejších prostriedkov. Vlády prichádzajú, odchádzajú, ale občan zostáva. A občan je voličom rozličných strán a hnutí, preto by jeho záujmy mali ochraňovať a obraňovať zástupcovia verejnosti zo všetkých politických prúdov. Myslím si, že to už tu dnes bolo viackrát povedané. Je mi ľúto, že táto požiadavka zostáva nevypočutá a súčasná vládna koalícia si verejnoprávnosť vysvetľuje ako vládu väčšiny nad menšinou. Prostá matematika nám napovie, že spoločnosť nie je rozdelená podľa toho, ako sa rozdelil parlament. Väčšia časť obyvateľov tejto krajiny nemá vlastne v mediálnej rade rozhlasu a televízie zastúpenie. A s tým nemožno v žiadnom prípade súhlasiť. Darmo sa členovia Rady Slovenskej televízie a Rozhlasovej rady dušujú, že je dokumentovateľná a dokumentovateľné sú aj politické zoskupenia, ktoré ich do týchto rád navrhli - ich orientácia, samozrejme.

  Som presvedčená, že by bolo na prospech občanov Slovenskej republiky, keby ste si to, vážené kolegyne a vážení kolegovia, uvedomili a neusilovali sa porážať a víťaziť. Prečo o tom hovorím? Pretože kým sa nenaplní zásadná požiadavka poslancov za Stranu demokratickej ľavice, aby v mediálnych radách bola zastúpená skutočne celá verejnosť, a teda aby sa naplnil pojem verejnoprávnosti, nemožno podporiť v tomto prípade parciálny problém profesionalizácie členov rád. Áno, budeme za profesionalizáciu, ako sme to aj v minulosti proklamovali, ale nie vtedy, keď je členstvo v rade trafikou, odmenou za vernosť vládnej koalícii. S tým súhlasiť nemôžeme, a preto som svoj podpis pod návrhom zákona stiahla. Profesionalitu chápeme nielen ako čosi, za čo sa platí, ale aj ako odbornosť, a teda aby v mediálnych radách boli zástupcovia profesných združení, ktoré sa problematikou médií zapodievajú, napríklad filmári, novinári, združení aj v iných zoskupeniach, ako je Združenie slovenských novinárov, atď.

  Mimoriadne závažným problémom je otázka financovania. Nemožno prijať predstavu, že mediálne rady budú nezávisle kontrolovať rozhlas a televíziu, ak budú závisieť od rozpočtu rozhlasu a televízie. Už v minulosti sme žiadali, aby rada pre rozhlasové a televízne vysielanie ako jediná, ktorá má členstvo zo zákona konštituované ako platené, mala v rozpočte samostatnú kapitolu. Hoci ide o neveľkú čiastku, má svoj veľký význam, pretože dokumentuje skutočnú, i finančnú nezávislosť od štátnej moci. Žiaľ, nielenže sa nepodarilo dosiahnuť tento stav v Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie, ale predložený návrh zákona chce urobiť z rád v elektronických médiách slepé črevo, ktoré, naopak, má byť ostražitým okom verejnosti. Nazdávam sa, že je to riešenie nešťastné a neprijateľné.

  Vážené dámy a páni, na záver stručne: Áno, budeme za profesionalizáciu, ktorá bude znamenať nielen peniaze pre koaličných zástupcov, ale skutočných profesionálov zastupujúcich celú verejnosť. Občan, ktorý si platí za prijímač, je totiž i ten, ktorý volil inú ako koaličnú stranu, prípadne i ten, ktorý voliť nebol vôbec. Ak má povinnosť platiť, má mať právo vyslať si do mediálnej rady svojho zástupcu. Nepochybujem, že pár halierov zo svojich daní dá rád na jeho odmenu, ale musí mať istotu, že je to naozaj jeho zástupca. Ak sa táto požiadavka splní, ja i moji kolegovia návrh zákona na profesionálnosť mediálnych rád veľmi radi podporíme.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Ásványi z MKDH. Pripraví sa pán poslanec Árpád Duka-Zólyomi.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni,

  dovoľte mi zaujať stanovisko k návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa má pozmeniť zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, a súčasne aj k zákonu číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase. Dovoľte, aby som to naraz povedal, veď nakoniec doslova rovnaké sú oba materiály, ktoré sme dostali, ale navrhovanú zmenu k jednotlivým zákonom som rozdelil pre pánov spravodajcov.

  V zásade nemám námietok proti hmotnému zainteresovaniu, teda odmeňovaniu členov rád, vytvorených pri oboch verejnoprávnych masmédiách. Právom bude možné očakávať svedomitejšiu účasť na rokovaniach a práci programu, i keď o nejakej náročnej a vyčerpávajúcej práci ťažko hovoriť. Tá zrejme zostane naďalej pracovníkom oboch inštitúcií a predpokladám, že na úrovni profesionality. Mám však výhrady k termínovaniu návrhu a účinnosti navrhovaného zákona. Z doteraz čestnej funkcie navrhovatelia chcú vytvoriť výnosný džob pre ďalších vyvolených funkcionárov, ktorí doposiaľ neboli inde inštalovaní. Také je už terajšie zloženie rád, a keď nie, tak sa také vytvorí v spolupráci vládnej koalície. Vytváranie jednoliatych orgánov bez zbytočných hlasov zo strany opozície a ešte tak zo strany príslušníkov národností je už nacvičené.

  Ešte dôraznejšiu námietku z hľadiska časovosti novely uvádzam z pohľadu rozpočtovaných možností Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Všeobecne chýbajú prostriedky v našej ekonomike na rok 1995. Nie sú na tom lepšie ani v predmetných inštitúciách. A teraz im uvalíme ešte balvan financovania odmien členov rád a všetkých nákladov spojených s ich činnosťou, a to vtedy, keď tieto rady sú kreované v prevažnej miere z prívržencov vládnej koalície. Navyše sa v dôvodovej správe proklamačne uvádza, že s týmto návrhom sa nezakladajú nároky na štátny rozpočet. Ale budú sa skracovať možnosti inštitúcií na úkor vyššej spokojnosti a vôbec spokojnosti divákov a poslucháčov.

  Pýtam sa, ak Slovenská televízia v októbri alebo v novembri pre nedostatok prostriedkov bude nútená napríklad týždenne trikrát opakovať ten istý film, lebo toto je najlacnejšie vyplňovanie programového času, alebo Slovenský rozhlas nebude mať prostriedky z rozpočtu na výjazdy reportérov, vrátia členovia rady prevzaté odmeny a úhrady nákladov?

  Poslanci Maďarskej koalície navrhujú účinnosť zákona od 1. januára 1996, keď v štátnom rozpočte sa môžu zabezpečiť potrebné prostriedky na novovzniknuté náklady pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. V tomto zmysle odovzdávam konkrétny návrh na zmenu navrhovaného zákona pánu spoločnému spravodajcovi.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán Duka-Zólyomi. Prosím, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v zmysle zákona číslo 254/1991 Zb. sú Slovenská televízia, resp. podľa zákona číslo 255 aj Slovenský rozhlas nezávislé verejnoprávne inštitúcie, ktoré majú slúžiť v oblasti informácie, kultúry a vzdelávania všetkým občanom Slovenskej republiky, bez rozdielu na rasu, národnosť a náboženstvo. Podľa § 7 citovaných zákonov práve Rada Slovenskej televízie a Rozhlasová rada je tým zodpovedným orgánom, ktorý má za úlohu zabezpečiť programovú objektívnosť a nezávislosť tejto inštitúcie v intenciách horeuvedených požiadaviek.

  Pluralitu názorov a predstáv občanov, resp. voličov, vyjadruje aj zloženie parlamentu. Radu Slovenskej televízie, resp. Rozhlasovú radu, volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, preto v jej činnosti a v objektívnom rozhodovaní sa musí prejaviť široké spektrum opodstatnených záujmov občanov. Z toho vyplýva, že aj riadenie Slovenskej televízie by malo odzrkadliť túto distribúciu vôle občanov. Preto je hrubým nedostatkom súčasného znenia zákona o Slovenskej televízii, z ktorého chýba pôvodné ustanovenie zo zákona číslo 254/1991 Zb., na základe ktorého každá politická strana, resp. hnutie, zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, malo svojho zástupcu v Rade Slovenskej televízie. Tento demokratický princíp bol odstránený novelou zákona číslo 482/1992 Zb.

  V podstate by sme nenamietali proti tomu, že na zabezpečenie riadnej činnosti Rady Slovenskej televízie, resp. aj Rozhlasovej rady, ktorá súvisí so zvýšenými nárokmi na výkon funkcie člena rady tak z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, ako z hľadiska obsahovej a časovej náročnosti, treba určitým spôsobom vyriešiť ich odmeňovanie. V minulosti sme niekoľkokrát navrhovali riešenie tohto problému, ale vtedy obidve rady mali pluralitné zloženie, ktoré zodpovedalo nielen rozloženiu síl v parlamente, ale aj z odborného hľadiska vyhovovali požiadavkám, ktoré sú nutné pre objektívne riadenie týchto dôležitých verejnoprávnych inštitúcií Slovenska.

  Môžeme jednoznačne konštatovať, že toho času zloženie televíznej a Rozhlasovej rady, veľmi dôležitých riadiacich orgánov elektronického masmédia Slovenskej republiky, zodpovedá len záujmom vládnucej koalície a neodzrkadľuje výsledky parlamentných volieb, čiže vôľu občanov Slovenskej republiky. Odborníci, kandidáti opozičných strán boli apriori vylúčení z účasti v týchto radách.

  Bolo by paradoxné, ak by sme podporovali návrh na zavedenie odmeňovania činnosti členov takých rád, ktoré obhajujú a presadzujú len jednostranné záujmy. Ďalšie protirečenie, resp. paradox predloženého návrhu je v tom, že ak odmena člena rady sa bude hradiť z rozpočtu Slovenskej televízie, resp. Slovenského rozhlasu, potom jedna aj druhá rada bude závislá od tej inštitúcie, ktorej činnosť a riadenie je ich povinnosťou kontrolovať.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  na záver predkladám pozmeňovací návrh tohto znenia: V § 8 ods. 1 navrhujem vypustiť prvú vetu a nahradiť novou vetou nasledujúceho znenia: "Rada má 9 členov, v ktorej je zastúpená jedným členom každá politická strana a politické hnutie, zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky. Ostatných členov rady volí Národná rada na návrh príslušného výboru."

  Ďakujem pekne za vašu pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Rusnáková.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený parlament, vážení hostia,

  pri prerokúvaní tohto bodu by sme sa mali najprv dohodnúť, či vôbec rokovať o odmeňovaní členov rady Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, pretože príslušné zákony o nich hovoria, že sú to zástupcovia verejnosti. Verejnosti, ktorej úlohou je napríklad aj ochrana záujmov televíznych divákov a rozhlasových poslucháčov a ochrana nezávislosti verejnoprávnych médií. Ak tu včera zaznelo, že verejnosť je veľké nič, potom by sme dnes mali rokovať o tom, že nič má dostávať odmenu za výkon funkcie.

  Oceňujem, že skupina poslancov chce, aby členovia rád boli honorovaní, pretože majú dôležitú úlohu, a v súvislosti s výkonom funkcie existujú náklady, ktoré by mali mať z čoho hradiť. Nesúhlasím však s tým, aby to bolo z rozpočtu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, pretože to nie sú ich zamestnanci a sú do určitej miery nielen poradným, ale i - obrazne povedané - ich kontrolným orgánom. Bolo by asi prirodzenejšie, aby náklady spojené s výkonom funkcie a s činnosťou v rade sa uhrádzali buď z rozpočtu Národnej rady Slovenskej republiky, alebo aby všetky mediálne rady mali osobitnú kapitolu v rámci štátneho rozpočtu tak, ako je to riešené v niektorých európskych krajinách. V nich sa výška odmeny určuje ako percentuálna časť z platu poslanca parlamentu. Napríklad v Nemeckej republike ide o rozsah od 20 do 60 % platu poslanca z rozpočtu parlamentu. Je pravda, že členovia rád sú v týchto krajinách v počte okolo 30 až 40 členov. U nás si túto úlohu plní 9 odvážlivcov, ktorí popri svojej práci len veľmi ťažko môžu stihnúť všetko, čo im zo zákona vyplýva.

  Návrh zákona nehovorí o výške odmeny a systém, ktorým sa dopracujeme k nejakej čiastke, je komplikovaný. Nie je povedané konkrétne, ktorý výbor Národnej rady dáva návrh na výšku odmeny a do koľkých dní má predseda Národnej rady schváliť predložený návrh výboru. To je však len jedna časť problému. Nemenej dôležité je, ako sú tieto rady konštituované a akým spôsobom máme pre ne priznávať odmeny. Či zastupujú celú verejnosť a či odzrkadľujú pomerným princípom rozloženie politických síl v parlamente, aby mohli byť skutočne objektívnym poradným orgánom Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.

  Na záver mi dovoľte vyjadriť stanovisko poslaneckého klubu Demokratickej únie, ktoré sa aj týmto návrhom zákona podrobne zaoberalo. Aj keď uznávame, že odmenu členom rady je potrebné priznať a túto otázku je potrebné riešiť, nebudeme za návrh novely tohto zákona hlasovať práve z dôvodov, ktoré som uviedla v závere.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, už nemám viac písomných prihlášok do rozpravy. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási do rozpravy.

 • Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o deviatom bode programu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť pani poslankyňa Mušková?

 • Vážení kolegovia, len k dvom bodom, na ktoré ste poukázali. Čo sa týka záťaže rozpočtu Slovenskej televízie, chcem upozorniť, že tu nejde o profesionalizáciu členov rady. Títo sú normálne zamestnaní. Odmena sa chápe ako náhrada za ušlú mzdu, cestovné, diéty, trebárs nocľah. Čo sa týka výšky odmeny, prosila som, aby ste podporili návrh, ktorý bol schválený vo výboroch, ktoré prerokovávali tento návrh, pretože je legislatívne čistejší a hovorí sa tu, že výška odmeny sa určí štatútom, tak ako je to pri rozhlasovej a televíznej rade. To znamená, že sa prerokuje v gesčnom výbore a nakoniec to odsúhlasí a schváli predseda Národnej rady. Len toľko na vysvetlenie.

 • Ďakujem pekne. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov pán poslanec Mikloško?

 • Nie. Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Miklošku, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci, najprv by sme hlasovali o spoločnej správe. Už som povedal, že máte ju všetci pred sebou, ale pre istotu návrhy budem čítať.

 • Páni poslanci, prosím, bude sa hlasovať o zákone. Prosím, máte slovo, pán spoločný spravodajca.

 • Prvé dva body spoločnej správy sa týkajú toho istého problému. Ide o znenie textu § 8 ods. 5. V bode 1 sú tu dva návrhy textov. Jeden odovzdal Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a druhý Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Už som povedal, že budem podporovať druhý návrh, resp. také bolo odporúčanie výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Z tohto dôvodu bod číslo 1 neodporúčam prijať.

 • Prosím, vážené kolegyne a kolegovia, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o bode 1 spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov. Za návrh hlasovalo 5 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

 • Pán predsedajúci, vážená snemovňa, teraz prosím o pozornosť. Už som prečítal bod 2 zo spoločnej správy, ale tam omylom vypadla jedna veta. Teraz nám z výboru oznámili, že ju treba tam dať. Prečítam ešte raz tento text: § 8 ods. 5 v bode 1 by znel: "Členovi rady patrí za výkon jeho funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút, a cestovné náhrady spojené s výkonom jeho funkcie podľa osobitných predpisov. Náhrady sú hradené z rozpočtu Slovenskej televízie." Vzhľadom na to, že k tomuto bodu sa vyjadril potom pán poslanec Duka-Zólyomi, považujem za potrebné povedať, že výbor pre kultúru odporúča tento text, ja osobne ako opozičný poslanec ho neodporúčam.

 • Samozrejme, aj s tým doplnkom - hradené z rozpočtu televízie.

 • Dobre. Priatelia, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto bode, ktorý výbor odporúča prijať, ale spoločný spravodajca ho odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 78 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento bod spoločnej správy bol prijatý.

 • Bod 3 spoločnej správy formálne súvisí s bodom 2, ktorý sme prijali, a síce, že bod 2 návrhu zákona sa navrhuje vypustiť. To odporúčam, lebo je to úplne logický dôsledok.

 • Odporúčate prijať. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca tento bod spoločnej správy odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento bod spoločnej správy bol prijatý.

 • Týmto sme prešli pozmeňovacími návrhmi spoločnej správy. Prejdeme k tým, ktorí vystúpili v rozprave. Pán poslanec Ásványi navrhol zmenu dňa účinnosti zákona, aby tam bolo znenie "Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1996." Priznám sa, že som trošku zaskočený, a preto to nechávam na rozhodnutie poslancom.

 • Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca návrh pána poslanca Ásványiho ponecháva na vašej úvahe.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 22 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh nebol prijatý.

 • Druhým, ktorý vystúpil, bol Árpád Duka-Zólyomi a navrhol v § 8 ods. 1 vypustiť prvú vetu a nahradiť ju novou vetou nasledujúceho znenia: "Rada má 9 členov, v ktorej je zastúpená jedným členom každá politická strana a politické hnutie zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky. Ostatných členov rady volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh príslušného výboru." Tento návrh osobne veľmi podporujem, bohužiaľ, tým, že sme hlasovali o predchádzajúcom a prijali sme ho, už nemôžeme o ňom hlasovať, pretože už sme odsúhlasili text.

 • Hlasy z pléna, že sa má hlasovať.

 • Prepáčte, správne. To znamená, že vlastne je to dodatok k tomu, čo už sme prijali, teda by bolo, že rada má 9 členov a každá politická strana v parlamente dá jedného s tým, že ostatných členov na návrh výborov volí Národná rada Slovenskej republiky. Samozrejme, že návrh odporúčam prijať.

 • Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o návrhu pána poslanca Duku-Zólyomiho. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 38 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh pána poslanca Duku-Zólyomiho nebol prijatý.

 • Pán predsedajúci, konštatujem, že sme prešli všetkými pozmeňovacími návrhmi. Návrhy boli prijaté v tom zmysle a v tom znení, ako ich odporúčal výbor, najmä ústavnoprávny výbor a výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Obidva tieto výbory odporúčali tento zákon prijať. Ako opozičný poslanec, ktorý bráni základné ľudské práva opozície, samozrejme, neoporúčam tento zákon v takomto znení prijať.

 • Ďakujem pekne. Sú ešte aj iné ľudské práva - ako je vidno.

  Prosím, prezentujme sa. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona budeme hlasovať o zákone ako celku v znení schválených zmien a doplnkov. Pán spoločný spravodajca, ako uviedol, za opozíciu návrh neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pekne.

 • Pán predsedajúci, mám jednu prosbu. Prosil by som, aby sme mohli hneď prejsť k rozhlasovému zákonu, pretože to je minútová záležitosť a sme v obraze. To je ten istý zákon. Predpokladám, že nebude k tomu žiadna rozprava.

 • Áno, priatelia. Ďakujem.

  Pristúpime k d e s i a t e m u bodu programu, ktorým je

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 103 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 103a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslankyňa Ľudmila Mušková. Prosím ju, aby sa ujala slova.

  Faktická poznámka - pán poslanec Moric.

 • Už to teraz tak nebude znieť. Keď pán poslanec Mikloško hovoril, teda súhlasím s vami, čo ste povedali, len keď ste hovorili, že poďme na ten rozhlasový zákon, že sme v obraze - pri tom prvom sme mohli byť v obraze, pri druhom nemôžeme byť, to je o rozhlase.

 • Dobre, priatelia. Je tu ešte faktická poznámka pána poslanca Fogaša.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcel som len pripomenúť, že treba dokončiť hlasovanie o predchádzajúcom zákone a to sme mali urobiť, podľa mojej mienky, teraz, a potom pokračovať normálne v programe, pretože sme to prerušili na jeden bod, tak ste to vyhlásili.

 • Pán poslanec, je to kvôli tomu, že v prihláškach, ktoré som dostal do rozpravy, páni poslanci všade uvádzali, že budú hovoriť spoločne k tlači 103 a k tlači 101. Tak som to dostal, takže návrh pána poslanca Miklošku som jednoducho takýmto spôsobom akceptoval. Je to úzko zviazané. Prepáčte, hneď po tomto zákone sa vrátime k hlasovaniu.

  Prosím, pani poslankyňa.

 • Vážená Národná rada,

  navrhovanou zmenou ustanovenia § 7 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov sa sleduje zabezpečenie riadnej činnosti rady vymedzenej zákonom, súvisiacej so zvýšenými nárokmi na výkon funkcie člena rady v závislosti od jeho spoločenskej zodpovednosti, obsahovej a časovej náročnosti, ako aj potreba úpravy doterajšieho nevyhovujúceho riešenia odmeňovania.

  Navrhujeme, aby členovia rady boli za výkon svojej funkcie odmeňovaní z rozpočtu Slovenského rozhlasu v rozsahu zodpovedajúcom ich náročným úlohám. Ide tu presne o to isté, ako bolo povedané pri Slovenskej televízii, preto aj v tomto prípade chcem poprosiť Národnú radu o podporu tejto novely zákona vo formulácii výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prerokovali tento návrh. Ich formulácia legislatívne presnejšie upravuje náš úmysel.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Úvod spoločnej správy, ten istý, ako v predchádzajúcom zákone, hovorí o tom, že predseda Národnej rady návrh pridelil trom výborom, a to výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Predseda Národnej rady určil na skoordinovanie stanovísk Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Vláda Slovenskej republiky vyjadrila k tomuto návrhu zákona súhlas. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh prerokovali v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady a takisto všetky s ním vyjadrili súhlas. V spoločnej správe sa uvádzajú tieto pozmeňovacie návrhy:

  Bod 1 a 2 sú formálneho charakteru, súvisia s rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. To znamená, že v § 5 ods. 1 sa nahrádzajú slová "Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky" slovami "Slovenskej republiky". Bod 2 hovorí, že v § 6 písm. a/ sa vypustia slová "podieľa sa na federálnom vysielaní v dohodnutom rozsahu". To sú formálne body, o tých budem žiadať hlasovať en bloc.

  Bod 3 spoločnej správy sa týka § 7 ods. 6. Môžete si ho prečítať. Bol to návrh výboru pre financie, rozpočet a menu. Vzhľadom na to, že ho nebudem odporúčať, nebudem ho ani čítať. Môžete si ho prečítať sami.

  Tým istým znením, tým istým paragrafom a tou istou zmenou sa zaoberá návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a znie takto: "V § 7 ods. 6 bod 1 návrhu znenie textu upraviť takto: "Členovi rady patria za výkon jeho funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút rady, a cestovné náklady spojené s výkonom jeho funkcie podľa osobitných predpisov. Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenskej republiky."

  Bod 5 formálne súvisí s predchádzajúcim zákonom s tým, že navrhuje bod 2 návrhu vypustiť. Súvisí to s tým, že sa o tom pojednáva v predchádzajúcom bode. To je všetko.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec Mikloško. Teraz, vážené kolegyne a kolegovia, mal som tu len tieto štyri písomné prihlášky. Predpokladám, že budeme postupovať pravdepodobne pomocou faktických poznámok.

  Pán poslanec Pokorný, prosím, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Aby nedošlo k nedorozumeniu, pán spoločný spravodajca v posledných dvoch slovách uviedol "z rozpočtu Slovenskej republiky". Mal prečítať "z rozpočtu Slovenského rozhlasu". On to prečítal zle. To len na spresnenie.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Ásványi - faktická poznámka.

 • Ďakujem. Mám len toľko, aby mi bolo dovolené odovzdať konkrétny návrh na zmenu.

 • Samozrejme, prosím, pán poslanec. Pán poslanec Duka-Zólyomi, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Nakoľko text, ktorý som prečítal pred chvíľou, platí aj pre túto tlač číslo 103, ale môj pozmeňovací návrh sa vzťahuje k inému paragrafu, tak by som prečítal tento pozmeňovací návrh a odovzdal ho.

 • V § 7 ods. 2 navrhujem vypustiť prvú vetu a nahradiť novou nasledujúceho znenia: "Rada má 9 členov, v ktorej je zastúpená jedným členom každá politická strana a politické hnutie zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, na návrh príslušného výboru." Ďakujem, odovzdám tento návrh.

 • Ďakujem. Prosím, keby ste ho odovzdali pánu spoločnému spravodajcovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

  Prosím, pán poslanec Černák.

 • Vážený pán predsedajúci, oceňujem racionalitu tohto rokovania, len chcem upozorniť na to, že pozmeňovací návrh kolegu Ásványiho je potrebné prečítať, aby sme mohli o ňom hlasovať, pretože, pokiaľ nebude prečítaný, neviem sa k nemu vyjadriť. Môžeme hlasovať len o tom, čo odznie v rozprave.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, samozrejme, pán poslanec Mikloško ako spoločný spravodajca ho dostal od pána poslanca Ásványiho a zrejme pri predkladaní na hlasovanie ho prečíta.

  Vyhlasujem rozpravu o desiatom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pani poslankyňa Mušková?

 • Ďakujem pekne. Prosím, máte záverečné slovo, pán spoločný spravodajca, alebo uvádzajte hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, musím vás sklamať, ale moje záverečné slovo je pripravené na asi 45 minút, takže budete musieť počúvať.

 • Šum v sále.

 • Nie, vzdávam sa svojho záverečného slova. Prosím vás, aby sme mohli pristúpiť k hlasovaniu.

 • Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Miklošku, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

 • Pristupujeme k hlasovaniu o pozmeňovacích návrhoch spoločnej správy. Vzhľadom na to, že moje odporúčanie bude trochu iné, ako je odporúčanie výboru, rozdelím hlasovanie, ak dovolíte, takto: Body 1 a 2 sa týkajú, ako som už povedal, formálne toho, že už neexistuje Česká a Slovenská Federatívna Republika. Preto ich odporúčam en bloc prijať.

 • Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o bodoch 1 a 2 spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca ich odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 107 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme schválili, gratulujem.

 • Bod 3 spoločnej správy, ak dovolíte, navrhujem v opačnom poradí, to znamená hlasovať najprv o bode 4 spoločnej správy, teda § 7 ods. 6 v bode 1 návrhu znenie textu upraviť takto: "Členovi rady patrí za výkon jeho funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút rady (§ 1 ods. 2) a cestovné náklady spojené s výkonom jeho funkcie podľa osobitných predpisov. Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenského rozhlasu." Ústavnoprávny výbor, aj výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a takisto výbor pre financie, rozpočet a menu vyjadril súhlas s takýmto znením, ja s ním vyjadrujem vlastne tiež súhlas, pretože to znenie pána Duku-Zólyomiho bude iné. Odporúčam prijať.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o uvedených návrhoch spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca ich odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Konštatujem, že uvedená časť spoločnej správy bola prijatá.

 • Tým vypadá bod 3 spoločnej správy a nasleduje bod 5 spoločnej správy, ktorý formálne žiada bod 2 návrhu zákona vypustiť. Odporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o ďalšom návrhu spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca tento bod odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že táto časť spoločnej správy bola prijatá.

 • V rozprave vystúpil pán poslanec Ásványi, ktorý navrhol, aby tento zákon nadobudol účinnosť dňom 1. januára 1996. Znovu nechávam na rozhodnutie poslancov.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o návrhu pána poslanca Ásványiho. Pán spoločný spravodajca ponecháva na úvahu pánov poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 22 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh pána poslanca Ásványiho nebol prijatý.

 • Ako druhý vystúpil v rozprave pán Duka-Zólyomi a navrhol v § 7 ods. 2 vypustiť prvú vetu a nahradiť ju vetou nasledujúceho znenia: "Rada má 9 členov, v ktorej je zastúpená jedným členom každá politická strana a politické hnutie zastúpené v Národnej rade. Zvyšných členov volí Národná rada na návrh výborov." Odporúčam prijať.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Duku-Zólyomiho. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 36 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh pána poslanca Duku-Zólyomiho nebol prijatý.

 • Tým som vyčerpal všetky pozmeňovacie návrhy. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o celom návrhu novely zákona. Vzhľadom na to, že neboli zohľadnené požiadavky nás, poslancov z ľavej strany, neodporúčam celý návrh novely prijať.

 • Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto návrhu ako celku. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Vážené kolegyne a kolegovia, vraciame sa k bodu 8 programu a pristúpime k hlasovaniu. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Barnu, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  najprv vám prečítam návrhy zo spoločnej správy.

  V článku I za bod 1 sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:

  Bod 2: V § 72 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa veta, ktorá znie: "Na účely vymedzenia okruhu rodinných príslušníkov - požívateľov dôchodkov sa v podmienkach spoločnej domácnosti a v podmienkach odkázanosti rodinného príslušníka výživou na dôchodcu nevzťahujú."

  Bod 3: V § 72 ods. 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie: "Ak pohreb požívateľa dôchodku vypravil niekto iný než rodinný príslušník, patrí mu pohrebné až do výšky preukázaných výdavkov najviac v sume 1 000 Sk. Pohrebné nepatrí, ak bol pohreb vypravený na základe záväzku vyplývajúceho zo zmluvy, alebo na základe úradnej povinnosti." Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3. Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 4 a 5.

  Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:

  Bod 1: "Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav občana uznaného za invalidného pred 1. septembrom 1994 podľa § 29 ods. 2 písm. c/ zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa od účinnosti tohto zákona posudzuje podľa predpisov platných pred 1. septembrom 1994."

  Bod 2: "Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav občana uznaného za invalidného podľa § 29 ods. 2 písm. c/ zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení pred 1. septembrom l994, ktorý bol do účinnosti tohto zákona posúdený podľa § 162b ods. 3 zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 194/1994 Z. z., sa od účinnosti tohto zákona na žiadosť občana opätovne posúdi podľa právnych predpisov platných pred 1. septembrom 1994."

  Bod 3: "Podľa predpisov platných od účinnosti tohto zákona sa na žiadosť posúdia aj nároky požívateľov dôchodkov a ich rodinných príslušníkov na podporu pri narodení dieťaťa v prípade narodenia dieťaťa a na pohrebné v prípade úmrtia požívateľa dôchodku alebo jeho rodinného príslušníka, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona." Doterajší článok 2 sa označí ako článok 3 a ten by mal znieť: "Tento článok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia."

  O týchto návrhoch zo spoločnej správy by som dal hlasovať en bloc a navrhujem ich prijať.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o všetkých bodoch spoločnej správy, ktoré pán spoločný spravodajca odporúča prijať en bloc.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že body uvedené v spoločnej správe boli en bloc prijaté.

 • V rozprave vystúpili štyria poslanci. Ako prvý vystúpil pán poslanec Langoš, ktorý navrhol dva body.

  1. V § 54 ods. 1 text prvej vety po bodkočiarke znie: "Ak starobný a invalidný dôchodok, vdovecký alebo sirotský dôchodok obojstranne osiroteného dieťaťa je jediným zdrojom príjmu dôchodcu a nedosahuje čiastku 2 180 Sk mesačne, zvyšuje sa na túto čiastku od 1. 7. 1995." A v § 54 ods. 2 text prvej vety po bodkočiarke znie: "Ak je na starobný alebo invalidný dôchodok, ktorý nedosahuje čiastku 3 850 Sk, odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, zvyšuje sa na túto čiastku od 1. 7. 1995." Vzhľadom na vysvetlenie predkladateľa neodporúčam tento bod prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o uvedenom pozmeňovacom návrhu. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať. Ide o pozmeňovací návrh pána poslanca Langoša.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 34 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh pána poslanca Langoša nebol prijatý.

 • Druhý pozmeňovací návrh pána poslanca Langoša - v § 14 nové znenie prvej vety je nasledovné: "Zamestnania sú pre účely dôchodkového zabezpečenia zaradené do 30. 6. 1995 podľa druhu vykonávaných prác do troch pracovných kategórií." Neodporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o ďalšom pozmeňovacom návrhu pána poslanca Langoša. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 36 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že druhý pozmeňovací návrh pána poslanca Langoša nebol prijatý.

 • Ako druhá v rozprave vystúpila pani poslankyňa Bauerová, ktorá navrhla štyri pozmeňovacie návrhy. Budeme hlasovať jednotlivo. Prvý návrh - nový odsek 3 § 21:

  "Občan má nárok na starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak

  a/ bol zamestnaný aspoň 25 rokov, b/ po skončení zamestnania bol vedený nepretržite po dobu najmenej 180 kalendárnych dní v evidencii uchádzačov o zamestnanie v úradoch práce, c/ ku dňu uplynutia doby podľa písmena b/ do dosiahnutia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa tohto zákona mu chýbajú najviac 2 roky."

  Neodporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto pozmeňovacom návrhu. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 37 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh nebol prijatý.

  Prosím, pani poslankyňa Bauerová.

 • Prosím, aby sa hlasovalo už len o poslednom mojom návrhu k § 25. O ostatných nemá zmysel hlasovať, lebo boli organicky spojené s týmto prvým návrhom.

  Ďakujem.

 • Budeme hlasovať o bode 4, ktorý v § 25 ods. 2 znie: "Starobný dôchodok, pokiaľ je jediným zdrojom príjmu pre jednotlivca, je najmenej 2 250 korún, pre dvojicu najmenej 3 950 korún." Neodporúčam prijať s tým, že vláda to má aj vo vládnom vyhlásení, že bude zvyšovať dôchodky.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o štvrtom návrhu pani poslankyne Bauerovej. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 39 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Konštatujem, že štvrtý návrh pani poslankyne Bauerovej nebol prijatý.

 • Ako tretí vystúpil v rozprave pán poslanec Brocka. Nemal žiaden pozmeňovací návrh, jedine podporil pána poslanca Langoša.

  Ako štvrtá vystúpila pani poslankyňa Aibeková, ktorá si osvojila stanovisko vlády a mala jeden pozmeňovací návrh: v článku I bod 1 ustanovenie § 16 na konci prvej vety je potrebné za účelom spresnenia doplniť odkaz na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Odporúčam prijať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňovacom návrhu pani poslankyne Aibekovej. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh pani poslankyne Aibekovej bol prijatý.

 • Tým sme vyčerpali pozmeňovacie návrhy a mali by sme hlasovať o zákone ako celku.

 • Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán spoločný spravodajca návrh odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca, za spoluprácu.

 • Ďakujem aj ja za spoluprácu.

 • Pristúpime k j e d e n á s t e m u bodu programu, ktorým je

  Vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

  Vážení páni poslanci, vyzývam vás, aby ste neopúšťali miestnosť.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 92 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 92a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky vládny návrh zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky pán Ľudovít Hudek. Prosím ho, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci,

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo koncom roku 1993 na prerokovanie vo vláde návrh komplexnej právnej úpravy na úseku požiarnej ochrany. Legislatívna rada vlády pri jeho prerokúvaní vo februári 1994 však odporučila, aby sa do doriešenia legislatívy týkajúcej sa miestnej verejnej štátnej správy a nového územnosprávneho členenia Slovenskej republiky nepokračovalo v legislatívnom procese predmetnej právnej úpravy. Odporučila však, aby sa novelou platného zákona upravili najmä tie jeho časti, ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb v oblasti požiarnej ochrany, a to aj vzhľadom na to, že podľa doterajších predpisov je rad povinností upravených vo vykonávacích predpisoch k zákonu o požiarnej ochrane, čo nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

  Podobné stanovisko zaujal 3. augusta 1994 aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť.

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preto pristúpilo k príprave návrhu novely zákona o požiarnej ochrane a vláda predmetný návrh novely zákona schválila uznesením číslo 93 z 21. februára tohto roku. Vládny návrh zákona teda novoupravuje predovšetkým povinnosti právnických osôb a fyzických osôb na úseku požiarnej ochrany a v nadväznosti na to aj skutkové podstaty priestupkov a iných právnych deliktov. Ďalej upravuje poskytovanie ochranných nápojov a stravovania pre tých, ktorí poskytli osobnú pomoc pri zdolávaní požiaru. Novo sa upravuje pôsobnosť ministerstva vnútra pri akreditácii právnických osôb a fyzických osôb na vykonávanie odbornej prípravy o požiarnej ochrane a pri certifikácii výrobkov.

  V oblasti pracovnoprávnych vzťahov príslušníkov Zboru požiarnej ochrany sa navrhuje poskytovanie odchodného v prípade, že sa príslušníkovi Zboru požiarnej ochrany skončil pracovný pomer z dôvodu, že stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

  V oblasti jednotiek požiarnej ochrany navrhovaný zákon umožní, aby si právnické osoby zabezpečili plnenie úloh jednotky požiarnej ochrany na zmluvnom základe.

  Okrem toho predkladaný návrh zákona upravuje aj tie ustanovenia, ktoré sa v praxi neosvedčili, prípadne nie je ich úprava aktuálna vzhľadom na zmeny v spoločnosti.

  V priebehu minulého týždňa bol návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, prerokúvaný v 8 výboroch Národnej rady. Sedem výborov vyslovilo s návrhom predmetného zákona súhlas s tým, že do návrhu treba zapracovať pripomienky uplatnené vo výboroch. Jeden z výborov, a to Výbor Národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody, neprijal uznesenie o výsledkoch prerokovania citovaného zákona.

  Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam, aby plénum Národnej rady Slovenskej republiky po rozprave návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, schválilo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi Hudekovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Františka Gauliedera, aby podal správu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia,

  je mi veľmi ľúto, že pri tomto zákone akosi v parlamente vybledli rady, pretože požiare si nevyberajú podľa príslušnosti k politickým stranám.

  Dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu k tlači číslo 92, k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

  Spoločná správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, tlač číslo 92:

  Vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami číslo 185 zo 6. marca 1995, číslo 228 z 23. marca 1995 a číslo 231 z 24. marca 1995 ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, výboru pre pôdohospodárstvo a výboru pre životné prostredie a ochranu prírody na prerokovanie v lehote do 31. marca tohto roku. Skoordinovaním stanovísk výborov bol poverený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uvedené výbory vládny návrh zákona prerokovali v určenej lehote. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody neprijal uznesenie o výsledku prerokovania návrhu zákona, lebo v zmysle § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Ostatné výbory vyslovili s návrhom zákona súhlas a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť po zohľadnení zmien a doplnkov, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, ktorý nemal pripomienky.

  Dovoľte mi hneď v úvode vás upozorniť na jednu technickú chybu, resp. opravu, ktorá sa stala v dôsledku nedopísania slova v bode 4. Prosím, uveďte si vo vete "Pod čiarou uviesť" - treba doplniť "napríklad zákon číslo 455/1991 Zb." a text pokračuje ďalej. Slovo "napríklad" treba doplniť. Stalo sa to len z dôvodu technickej chyby.

  Ďalej by som hneď v úvode navrhol body zo spoločnej správy, ktoré odporúčam en bloc prijať. Sú to body 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19. Tieto odporúčam en bloc prijať.

  Ďalej odporúčam en bloc neprijať body 6, 10, 11 a 12.

  Zároveň by som požiadal, pán predsedajúci, aby som mohol v rozprave vystúpiť ako prvý.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o jedenástom bode programu a zároveň dávam slovo pánu spoločnému spravodajcovi s jeho návrhom.

 • Dovolil by som si predniesť pozmeňovací návrh k § 58a ods. 1 v nasledovnom znení: "Príslušníkovi, ktorému sa pracovný pomer skončil preto, že stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu, alebo ju nesmie vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania, alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku určenom záväzným posudkom príslušného orgánu hygienickej služby najvyššie prípustnú expozíciu, ako aj pri prvom odchode do dôchodku, patrí odchodné, ak jeho pracovný pomer v rámci Zboru požiarnej ochrany trval aspoň 6 rokov. Základná výška odchodného je jednonásobok priemerného mesačného zárobku zvýšeného o jednu tretinu. Za ďalší ukončený rok trvania pracovného pomeru v rámci Zboru požiarnej ochrany sa odchodné zvyšuje o jednu tretinu priemerného zárobku až do výšky šesťnásobku."

  Ďalej v tom istom paragrafe v odseku 2 žiadam upraviť text pod písmenom a/. Prečítam celý odsek 2 a písmeno a/ spolu: "Do doby trvania pracovného pomeru v rámci Zboru požiarnej ochrany rozhodujúcej pre nárok na odchodné a jeho výšku sa nezapočítava doba: a/ vojenskej základnej (náhradnej) služby, ďalšej služby a civilnej služby". Ďalej pokračuje text, ako je uvedený v návrhu. Doplňujem "a civilnej služby".

  Ďalej v bode 41 novely navrhujem doplniť do textu za slovo "informačnej služby" - je to zhruba približne v strede odseku - prečítam vám celú vetu. V celom texte zákona sa nahrádzajú slová "Československá armáda" slovami "Armáda Slovenskej republiky" slová "útvary a príslušníci Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy" slovami "Útvary a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov, zložky a príslušníci Slovenskej informačnej služby" a teraz je ten doplnok, ktorý navrhujem - slová "Zboru nápravnej výchovy" slovami "Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky", slová "zariadenia Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy" slovami "Zariadenia ozbrojených bezpečnostných zborov a Slovenskej informačnej služby". Ďalej pokračujú slová "Zväz požiarnej ochrany" atď.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ďalej sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Gaľa. Pripraví sa pán poslanec Pribilinec z SDĽ.

 • Vážený pán predseda, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  som toho názoru, že nároky na prácu požiarnikov sa v posledných rokoch sústavne zvyšujú v súvislosti s rozšírením záchranárskej a zásahovej činnosti o lezeckú záchranu, leteckú požiarnu ochranu, potápačskú činnosť, zásahy pri úniku nebezpečných látok a podobne, čo spôsobuje nadmerné fyzické a psychické zaťaženie. Dôsledkom toho je aj zhoršený zdravotný stav príslušníkov požiarneho zboru pri odchode do dôchodku a znižovanie ich veku vzhľadom na slovenský priemer.

  Riziko práce v profesionálnej požiarnej ochrane je porovnateľné s rizikom práce Policajného zboru, príslušníkov Zboru justičnej a väzenskej stráže a príslušníkov Colnej správy, ktorí odchodné pri odchode do dôchodku dostávajú. Pôvodne som chcel navrhnúť novelizáciu § 58, tak ako ho vlastne navrhol predo mnou pán spoločný spravodajca, takže sa stotožňujem s pozmeňovacím návrhom v tomto bode, ktorý podal on.

  V návrhu novelizácie požiarneho zákona číslo 126/1985 Zb. v znení neskorších predpisov v § 11 ods. 2 sa uvádza: "Čistiť, kontrolovať a preskúšavať komíny vymedzené v predpisoch o požiarnej ochrane môže len osoba s odbornou spôsobilosťou." Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť navrhuje za uvedeným textom doplniť odvolávku na zákon číslo 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona k získaniu živnostenského oprávnenia v odbore kominár postačuje výučný list a prax v tomto odbore.

  Nové technológie, materiály a konštrukčné prvky pri stavbe komínov, ktorých nárast je z roka na rok väčší, si vyžadujú odborníka, ktorý sa musí neustále vzdelávať a v súvislosti s protipožiarnou ochranou musia byť jeho znalosti pravidelne overované a kontrolované. Ako príklad uvádzam nemecký kominársky zákon, v ktorom je jasne stanovená odbornosť s postupnosťou: učeň - tovariš - kominársky majster. Na každom uvedenom stupni je ich odbornosť pravidelne overovaná a preskúšavaná. Novelizovaná vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky by mala upravovať podmienky jej overovania a osvedčovania podobným spôsobom ako v Nemecku, kde patria medzi špičku a v Európe sú uznávanými odborníkmi. Tento nedostatok sa síce snaží na Slovensku čiastočne kompenzovať Komora kominárov Slovenska v spolupráci s Odborným učilišťom stavebným v Banskej Bystrici Kremničke, avšak táto komora je dobrovoľná organizácia a nemá dosah na tých kominárskych živnostníkov, ktorí s ňou nechcú spolupracovať.

  Dávam preto pozmeňovací návrh na vypustenie bodu 4 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ten ste navrhli odhlasovať spoločne s ďalšími návrhmi, s tým, že uvedenú problematiku by mala, ako som už uviedol, riešiť vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s prípadným zohľadnením návrhov uvedenej Komory kominárov Slovenska.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Pribilinec. Pripraví sa pán poslanec László Köteles zo Spolužitia.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené torzo Národnej rady,

  dovoľte mi predniesť pár pripomienok k vládnemu návrhu zákona Národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

  1. K § 20a ods. 1 - navrhujem za slová "ochranných nápojov" vsunúť čiarku a doplniť slová "ak jeho pomoc trvala viac ako 2 hodiny". Uvedená lehota 2 hodiny na poskytovanie ochranných nápojov bola stanovená už v predchádzajúcej úprave - vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky číslo 40/1986 Zb., ktorou sa vykonali niektoré ustanovenia zákona o požiarnej ochrane. Z praktických skúseností pri dlhotrvajúcich zásahoch je zrejmé, že doba 5 hodín je nepostačujúca.

  2. K § 29a - navrhujem za § 29 vsunúť § 29a, ktorý včítane označenia, znie: "§ 29a Ak obci nepostačujú vlastné príjmy na plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany, môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu na výstavbu zdrojov požiarnej vody, požiarnych zbrojníc a požiarnu techniku podľa zásad určených vládou Slovenskej republiky."

  Predpokladá sa, že niektoré obce nebudú mať dostatok prostriedkov na krytie nákladov spojených so zabezpečením špeciálnej požiarnej techniky a iných vecných prostriedkov požiarnej ochrany, preto sa navrhuje, aby boli v odôvodnených prípadoch uhrádzané zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ide o obdobný inštitút, aký je uvedený v § 7 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  3. K § 59b - navrhujem za § 59a vsunúť § 59b, ktorý včítane označenia znie: "§ 59b Ustanovenie druhého oddielu o rekondičnom pobyte a o poskytovaní odchodného sa primerane vzťahuje aj na pracovníkov Mestského požiarneho zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mestského požiarneho zboru mesta Košíc a závodných požiarnych útvarov."

  Činnosti pracovníkov uvedených mestských požiarnych zborov a závodných požiarnych útvarov sú porovnateľné. Z toho dôvodu sa navrhuje, aby ustanovenia o rekondičnom pobyte a o odchodnom sa vzťahovali aj na tieto kategórie pracovníkov.

  4. K § 68 ods. 2 - navrhovanú zmenu ustanovenia neodporúčam. Hneď to zdôvodním. Ustanovenie o povinnosti zriadiť dobrovoľný závodný požiarny zbor obsahoval zákon Slovenskej národnej rady číslo 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane. Vzhľadom na to, že sa v praxi neosvedčil, zákon Slovenskej národnej rady číslo 525/1990 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o požiarnej ochrane, povinnosť zmenil na možnosť zriaďovať dobrovoľný závodný požiarny zbor.

  5. K § 96a ods. 4 - navrhujem v § 96a ods. 4 za text "§ 67 ods. 1 a 2" vložiť text "§ 69a". Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 48/1993 Z. z. bola spôsobilosť rozhodovania o zriaďovaní závodných požiarnych útvarov zverená mestským požiarnym zborom. Preto je vhodné, aby aj pôsobnosť podľa § 69a bola zverená mestským požiarnym zborom.

  6. K § 96a - ustanovenia § 96a navrhujem doplniť o odsek 5, ktorý znie: "Náklady spojené s výkonom prenesených úloh štátnej správy podľa ods. 1 až 4 uhrádza štát." Tento návrh vychádza z § 71 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Köteles zo Spolužitia. Pripraví sa pán poslanec Vavrík z DÚ.

 • Vážená Národná rada, vážený pán predsedajúci,

  zákon o požiarnej ochrane v posledných rokoch bol už viackrát novelizovaný, aby sa zabezpečilo stabilné fungovanie takej dôležitej inštitúcie, od ktorej každý deň závisí zdravie, život a majetok občanov Slovenskej republiky. V dôvodovej správe Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky právom argumentuje nutnosťou skvalitnenia systému požiarnej ochrany. Zvýšená požiarovosť, zavedenie z požiarneho hľadiska nebezpečných technológií, sťažené podmienky na záchranu osôb a ich majetku atď. nás núti vypracovať koncepčne ucelený návrh zákona. Vzhľadom na fakt, že také komplexné riešenie sa viaže na nové územné členenie Slovenskej republiky, do tej doby je našou spoločnou povinnosťou dosiahnuť čím účinnejšiu prevádzku, alebo vytvoriť priaznivé prostredie na fungovanie všetkých zložiek požiarnej ochrany. Z tohto dôvodu mi dovoľte, aby som predložil k navrhovanej novelizácii pozmeňovacie návrhy.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky, príčinou veľkoplošných jarných požiarov v prevažnej väčšine je jarné vypaľovanie suchej trávy a porastov. Pri vypálení jednak bezdôvodne ničíme flóru a faunu a na druhej strane vytvárame príležitosť na vznik požiarov. Z tohto dôvodu navrhujem, aby v § 6 ods. 2 bod a/ a v § 17 ods. 2 bod b/ bol nasledujúci text: "zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, a vypaľovať porasty".

  Kto sa osobne podieľal na hasení požiarov, pravdepodobne pritom stratil prehľad o čase. Z tohto dôvodu je pre mňa prekvapením, že v § 20 ods. 1 "Právo na občerstvenie sa priznáva len tým osobám, ktoré osobne sa podieľali pri zdolávaní požiarov viac ako 5 hodín." Som pevne presvedčený, že taký časový termín sa dá vymyslieť len od písacieho stroja. Veď kto bude v teréne merať, dokedy trvala pomoc napríklad dobrovoľníkov, a keď tá pomoc trvala približne 4 hodiny 50 minút, už ani na kofolu nemajú nárok? Z tohto dôvodu navrhujem, aby v § 20 ods. 1 namiesto "5 hodín" bol určený časový termín "na primeranú dobu".

  Vážená Národná rada, podľa môjho názoru v predloženej novelizácii, ba aj v štátnej koncepcii systému požiarnej ochrany už niekoľko rokov žalostne chýba základný článok, a to je dobrovoľná požiarna ochrana. Znížením, alebo bez štátnych dotácií musia dobrovoľníci zabezpečiť stálu prevenciu v obciach, zlikvidovanie menších požiarov, výchovu mladých požiarnikov osvetovou prácou. Napriek tomu, že majú k dispozícii už zastaranú hasiacu techniku, zničené budovy i sklady a obce nemajú finančné prostriedky na ich podporu, naši dobrovoľní požiarnici možno už z posledných síl chránia náš majetok a zdravie. Pritom v niektorých obciach, ba aj v regiónoch len dobrovoľné požiarne družstvá prezentujú posledné fungujúce spoločenské organizácie. Chápajúc nebezpečenstvo zrútenia celého systému dobrovoľného požiarnictva v Slovenskej republike v dôsledku absencie finančného, technického a organizačného zabezpečenia zo strany štátnych orgánov, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zaviazala vládu Slovenskej republiky, aby do augusta - keď odsúhlasíme iný termín, súhlasil by som aj s tým -, predložila koncepciu na organizačné a finančné riešenie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Slovenskej republike.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Vavrík.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  predkladaný návrh je pokusom o zakonzervovanie modelu centralizovaného systému zabezpečovania požiarnej ochrany a je priamo v rozpore s úsilím o rozvíjanie miestnej a regionálnej demokracie na Slovensku. Vracia situáciu v zabezpečovaní požiarnej ochrany pred rok 1989. Návrh nezohľadňuje samosprávne postavenie obcí a uvažovaných vyšších územných celkov, čím obmedzuje realizáciu reformy verejnej správy v tejto oblasti. Konkrétne ide o postupnú decentralizáciu a prenášanie zodpovednosti za zabezpečovanie a financovanie požiarnej ochrany na mestá a obce.

  Vládny návrh predpokladá financovanie požiarnej ochrany centrálne zo štátneho rozpočtu. Nehľadajú sa cesty, ako posilňovať príjmovú časť miestnych rozpočtov, najmä v súvislosti s vytváraním podmienok na financovanie prenesených kompetencií. Ďalej návrh nedostatočne zohľadňuje nevyhnutnosť ekonomickejšie zabezpečovať požiarnu ochranu napríklad zriadením štátneho fondu na požiarnu ochranu, tvoreného z povinných odvodov poisťovní, štátnych dotácií, príspevkov podnikateľských subjektov a čiastok z finančných sankcií za porušovanie predpisov o požiarnej ochrane.

  Návrh ďalej nezohľadňuje potrebu vytvoriť rovnaké pracovné podmienky pre hasičov bez ohľadu na ich zaradenie do rozličných druhov požiarnych jednotiek. Napríklad poskytovanie odchodného sa navrhuje len príslušníkom Zboru požiarnej ochrany, navyše bez ohľadu na to, či boli štátom platenými úradníkmi, alebo aktívnymi požiarnikmi v zásahových jednotkách. Prakticky to znamená, že aj úradník v Zbore požiarnej ochrany dostane po odrobení 26 rokov pri odchode do dôchodku šesťnásobok posledného priemerného hrubého mesačného zárobku. Takéto kastovníctvo je nespravodlivé napríklad voči závodným požiarnikom a požiarnikom mestských požiarnych zborov v Košiciach a v Bratislave, ktorí často postupujú vyššie riziko v prevádzkach mimoriadne nebezpečných z hľadiska technológie výroby.

  Aj z tohto pohľadu nie je opodstatnené priznávanie nadštandardných výhod len príslušníkom Zboru požiarnej ochrany. Uzákonenie takejto deformácie by mohlo viesť k zvyšovaniu sociálneho napätia v tejto kategórii pracovníkov.

  K jednotlivým pripomienkam k paragrafovému zneniu moji predrečníci odprednášali aj návrhy, ktoré som chcel predniesť, preto by som chcel vari na záver tohto môjho krátkeho vystúpenia, v záujme toho, aby bol odstránený ten centralistický systém požiarnej ochrany, navrhnúť uznesenie, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu:

  a/ predložiť nový zákon o štátnej požiarnej službe, t. j. o Zbore požiarnej ochrany ako profesionálnej, uniformovanej a špeciálne vyzbrojenej zložke, určenej na boj proti požiarom a iným živelným pohromám, pričom

  1. náklady na štátnu požiarnu ochranu, reprezentovanú Zborom požiarnej ochrany, budú hradené z rozpočtu štátu v podstatne zníženom rozsahu,

  2. organizácia Zboru požiarnej ochrany zostane v podstate zachovaná a upravené budú početné stavy,

  3. vláda určí zoznam podnikov so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, v ktorých budú zabezpečovať požiarnu ochranu jednotky Zboru požiarnej ochrany,

  4. služba v Zbore požiarnej ochrany stúpne, hodnosti, odmeňovanie práva a povinnosti príslušníkov Zboru požiarnej ochrany by zostali nezmenené.

  Ďalej navrhujem, aby v tomto uznesení bola vláda zaviazaná

  b/ predložiť ďalší zákon, konkrétne zákon o požiarnej ochrane, konformný s európskym štandardom, ktorý pri rešpektovaní princípu subsidiarity určí:

  1. opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku pred požiarmi,

  2. povinnosti fyzických a právnických osôb,

  3. organizáciu požiarnej ochrany pri rešpektovaní decentralizácie výkonu požiarnej ochrany na obce, resp. na samosprávne orgány uvažovaných vyšších územných celkov,

  4. oprávnenia členov jednotiek požiarnej ochrany a členov dobrovoľných požiarnych jednotiek

  5. financovanie požiarnej ochrany.

  Obidva návrhy zákonov by mala vláda predložiť v termíne spolu s návrhom zákona o územnosprávnom členení Slovenskej republiky, avšak najneskôr do 30. júna 1996. Toľko, vážené dámy, páni. Ďakujem a verím, že návrh na uznesenie, ktorý predkladám, hlasovaním podporíte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, nemám ďalšie písomné prihlášky do rozpravy, preto sa pýtam, či sa ešte hlási niekto do rozpravy.

  Pán poslanec Pittner, prosím, máte slovo. Prosím zapojiť pána poslanca Pittnera.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  v Policajnom zbore a vôbec na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky sa postupne prešlo na normálny civilizovaný jazyk, takže už nemáme orgány VB ani orgány ZNB, ale policajtov, komisárov, inšpektorov atď. Jediná zložka, ktorá ešte stále má ten orwellovský názov, sú títo požiarnici. Viem, tu sa pán spoločný spravodajca so mnou o tom rozprával, v tejto chvíli nechcem to komplikovať nejakou zmenou, ale keď sa bude robiť komplexný zákon, tam by som navrhoval, aby sme sa vrátili k názvu, ktorý má svoju tradíciu a ktorý vystihuje túto profesiu, aby sme ich volali hasiči, a nie požiarnici.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, pán poslanec Kunc sa ešte hlási s faktickou poznámkou.

 • Chcel by som iba poznamenať, že predložím pánu spoločnému spravodajcovi doplňovací návrh k jednej časti v tom zmysle, ktorým by sa o jeden bod rozšírili povinnosti fyzických osôb.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, pretože pán spoločný spravodajca požaduje 10 minút na spracovanie podkladov, dávam desaťminútovú prestávku a potom hneď pristúpime k hlasovaniu.

  Prosím, pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

 • Navrhujem, aby teraz vystúpil guvernér Národnej banky so svojou informáciou, a zatiaľ môže spoločný spravodajca spracovať pripomienky a doplnky.

 • V poriadku. Je to racionálny návrh. Postupujeme ako v predchádzajúcom prípade, dáme voľno pánu spoločnému spravodajcovi na spracovanie pripomienok.

  Teraz pristúpime k d v a n á s t e m u bodu programu. Je ním

  Správa Národnej banky Slovenska o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994.

  Správu máte predloženú ako tlač číslo 93 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 93a.

  Správa sa podáva podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, na základe ktorého je Národná banka povinná podávať Národnej rade správy o menovom vývoji.

  Dávam hlasovať o tom, aby správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994 uviedol na schôdzi Národnej rady guvernér Národnej banky Slovenska pán Vladimír Masár.

  Prosím kolegov, ktorí sa nachádzajú mimo rokovacej miestnosti, aby sa dostavili. Ide o formálne odhlasovanie oprávnenia, aby pán guvernér predložil túto správu osobne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, uvedená inštrukcia o schvaľovaní bola teraz pracovne odstránená. Pán guvernér Národnej banky má slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni,

  dovoľte mi uviesť výročnú správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994 konštatovaním, že Národná banka Slovenska hodnotí rok 1994 ako rok úspešný. V priebehu minulého roka získala slovenská koruna stabilitu, ktorá sa začína rešpektovať i mimo územia Slovenskej republiky, a Národná banka Slovenska značne posilnila svoje najdôležitejšie aktívum, a to svoju dôveryhodnosť.

  Výsledkami menového vývoja v miere inflácie, vo výške devízových rezerv, v zadlženosti na obyvateľa a nemennosťou výmenného kurzu sa Slovenská republika zaradila na popredné miesto v skupine transformujúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy. Ročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla 11,7 %, oproti 25,1 % v roku 1993. Celkové devízové rezervy Národnej banky Slovenska dosiahli koncom roku 1994 1,7 mld amerických dolárov, to znamená štvornásobok stavu na začiatku roka. Vonkajšia zadlženosť Slovenskej republiky približne 800 amerických dolárov na obyvateľa je jednou z najnižších nielen v transformujúcich sa ekonomikách, ale aj v ekonomikách Európy vôbec. Bežný účet platobnej bilancie Slovenskej republiky za rok 1994 skončil s prebytkom viac ako 700 miliónov amerických dolárov, keď sa dosiahol rovnako v bilancii služieb, ako aj v obchodnej bilancii.

  Výročná správa dokumentuje menový vývoj roku 1994 množstvom údajov. Dovoľte mi, aby som zdôraznil kvalitatívne zmeny v menovom vývoji, o ktoré sme sa v minulom roku usilovali a ktoré sa aj dosiahli. Týkajú sa priorít Národnej banky Slovenska, to znamená inflácie a výmenného kurzu. V roku 1994 klesla hladina ročnej miery inflácie pod hladinu ročných vkladových úrokových mier. Inými slovami, reálne úrokové miery na vklady ako rozdiel nominálnych úrokových mier a miery inflácie začali byť pozitívne. Tým sa naplnila základná podmienka motivácie sektora domácností k úsporám a generovania ročných a dlhodobejších peňažných zdrojov potrebných na rozvoj ekonomiky.

  Druhou kvalitatívnou zmenou v menovom vývoji bolo eliminovanie devalvačných očakávaní komplikujúcich dovtedy menový vývoj. Dôsledná antiinflačná menová politika a cieľavedomé budovanie devízových rezerv spojené s oživením v ekonomike zastavili rast vkladov v cudzej mene, viedli k prílivu výhodných úverov zo zahraničia a pre naše podniky a osobitne exportérom dali istotu pre ich ekonomické kalkulácie.

  Priaznivé výsledky minulého roka umožňujú Národnej banke Slovenska vtláčať do tohtoročného menového vývoja ďalšie prvky racionálnosti a vytvárať väčší priestor pre rast ekonomiky a prosperity. Mám na mysli znižovanie úrokových mier a prechod na konvertibilitu slovenskej koruny v rozsahu bežného účtu platobnej bilancie.

  Minulý mesiac Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodla o znížení diskontnej sadzby. Sme presvedčení, že na tento krok Národnej banky Slovenska budú komerčné banky reagovať všeobecným znížením úrokových mier. Z hľadiska ekonomického rastu a dostatku dlhodobejších peňažných zdrojov na investície a reštrukturalizáciu očakávame v Národnej banke Slovenska, že sa tiež začne meniť štruktúra vkladov v prospech ročných a dlhodobejších a na úkor krátkodobých a netermínovaných.

  Pokiaľ ide o konvertibilitu slovenskej koruny v rozsahu bežného účtu platobnej bilancie Národná banka Slovenska je presvedčená, že sa napĺňajú predpoklady jej úspešného zavedenia. Kurz slovenskej koruny je primeraný hodnotám ostatných menových veličín, to znamená devízové rezervy dosahujú výšku schopnú zvládnuť krátkodobé výkyvy v devízových inkasách a platbách. Veríme tiež, že disciplinovaná makroekonomická politika vyjadrená v Memorande o hospodárskej politike predloženom Medzinárodnému menovému fondu sa priaznivo odrazí v medzinárodnom ekonomicko-finančnom vnímaní Slovenska. Menová politika a jej vývoj v roku 1994 vytvorili pre tieto zámery reálne základy.

  Táto správa sa týka roku 1994 a takisto výsledky v menovej oblasti za prvé mesiace tohto roku nasvedčujú, že pozitívne tendencie, ktoré sa prejavovali v roku 1994, pokračujú aj v priebehu tohto roka. Uviedol by som len dva také významnejšie ukazovatele alebo informácie z posledného týždňa.

  V priebehu tohto týždňa devízové rezervy Slovenskej republiky, to znamená devízové rezervy Národnej banky Slovenska, vrátane devíz komerčných bánk, presiahli 4 mld amerických dolárov a predvčerom získala Slovenská republika veľmi významné zlepšenie ratingu od americkej ratingovej spoločnosti Standard and Poor's a tento rating bol zdvihnutý o dva stupne z hodnoty BB mínus na BB plus, to znamená, že sme sa dostali už iba jeden bod pod investičný rating. Čo je veľmi významné, že tento rating je so stabilným výhľadom, to znamená, že sme sa zaradili spomedzi krajín V4 na druhé miesto a predstihli sme Maďarskú republiku, ktorá bola o dva stupne ešte pred udelením tohto ratingu pred nami.

 • Vážená Národná rada, ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Ladislava Lysáka, aby informoval o výsledkoch prerokovania správy vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, pán guvernér, vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte predniesť spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o výsledku prerokovania správy o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994, tlač 93.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím 186 zo 6. marca tohto roku pridelil správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo do 27. apríla 1995. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako príslušný výbor, ktorý skoordinuje stanoviská výborov k predmetnej správe.

  Všetky výbory, ktorým bola správa pridelená, ju prerokovali v určenom termíne a vzali ju na vedomie bez pripomienok. Odporučili tiež Národnej rade Slovenskej republiky, aby správu vzala na vedomie. Toľko spoločná správa.

  Vážený pán predsedajúci, v prípade rozpravy k tomuto bodu žiadam o možnosť vystúpiť v nej ako prvý.

  Ďakujem.

 • Odovzdal som lístok do diskusie.

 • Áno, pán poslanec Filkus. Pán spoločný spravodajca vystúpi ako prvý. Ďalej sa prihlásil o slovo pán poslanec Filkus a pán poslanec Košnár.

 • Vážení prítomní, vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte uviesť, že vcelku priaznivé výsledky menovej politiky Národnej banky Slovenska svedčia o reálnom programe, profesnej zdatnosti manažmentu Národnej banky, i o dôslednosti plnenia menového programu, ale aj o celkove pozitívnom smerovaní ekonomiky Slovenskej republiky - myslím si, že to si treba naozaj veľmi dobre uvedomiť. Aj vďaka tomu sa v roku 1994 dosiahol, tak ako tu už bolo uvádzané, vysoký prebytok na bežnom účte platobnej bilancie, vzrast devízových rezerv z neznateľných na vyše dvaapolnásobok mesačného dovozu, relatívne nízka miera inflácie, viac ako o polovicu menšia oproti predchádzajúcemu roku, teda pod 12 %, a kurz slovenskej koruny sa začína naozaj rešpektovať. Tí, ktorí chodíte či už na sever za našu hranicu, alebo na juh, nájdete v obchodoch napísané ceny tovarov v slovenských korunách.

  Postupne rástol aj peňažný agregát M2 a čisté zahraničné aktíva. Pokles ročnej miery inflácie priniesol dôležitú kvalitatívnu zmenu, čo pocítilo najmä obyvateľstvo, reálnych vkladových úrokových mier, ktoré dosiahli už v minulom roku pozitívne hodnoty oproti výraznému mínusu asi -9 % v roku 1993, čo pocítilo najmä obyvateľstvo. Práve to zvyšuje dôveru v slovenskú korunu a utlmuje únik prostriedkov do zahraničia. Vďaka tomu môže byť program menovej politiky v roku 1995, ako sme ho prerokúvali vo výboroch, oveľa odvážnejší. Jednak neinflačne sa predpokladá zvládnuť vývoj devízových rezerv, znížiť úrokovú mieru toho roku už pod 10 %, udržať konkurencieschopnosť exportu a prehĺbiť či zvýšiť konvertibilitu slovenskej koruny. Je preto žiaduce, a to by som chcel zdôrazniť, aby Národná banka v duchu doterajších postupov, ale aj vláda, pristúpili dôsledne k reštrukturalizácii v bankovej sfére, aby sa dôrazne riešil ťaživý problém vysokej zadlženosti podnikateľskej sféry a negatíva úverového portfólia bánk. Žiada sa tiež zjednodušiť proces odpisovania nedobytných pohľadávok zavedením inštitútu "mimosúdneho vyrovnania". Všetky tieto postupy by však nemali negatívne vplývať - to chcem zdôrazniť - na štátny rozpočet, či už krátením príjmových, alebo zvyšovaním výdajových položiek.

  Rád sa vrátim k tomu, čo si naozaj zaslúži potlesk, čo už tu naznačil pán guvernér Národnej banky, že pozitívne výsledky našej menovej politiky v roku 1994 sa výrazne prejavujú tak doma, ako aj v medzinárodných reláciách. Tak americká ratingová agentúra Standard and Poor's zvýšila len predvčerom ratingové ohodnotenie z doterajších BB mínus na úroveň BB plus so stabilným výhľadom. Teda sme, tak ako uvádza pán guvernér, už za Českou republikou. Toto hovorí veľmi veľa pre zahraničný kapitál. Znamená to, že sa môže očakávať výrazné zvýšenie záujmu zahraničných investorov. To, čo čakáme v podstate už štvrtý rok. A nielen portfóliové investície, teda nákup cenných papierov, ale aj priame investície. Toto je cesta k riešeniu najťaživejšieho problému Slovenska i Európy: k riešeniu problému nezamestnanosti.

  Myslím, že úspešný výsledok ratingu by mal vplývať a malo by sa to aj odraziť v ďalšom zlepšení makroekonomickej situácie Slovenskej republiky, aj v ďalšom výraznom prenikaní Slovenska v zahraničných reláciách. Preto treba zhodnotiť, čoho dôsledkom je takýto výrazný kvalitatívny posun Slovenskej republiky v tejto oblasti. Okrem iného sa to nachádza práve v hodnotení spomínanej americkej agentúry: že totiž okrem zvýšenia makroekonomickej situácie v Slovenskej republike bola to aj "zvýšená miera politickej stability, nastolená po voľbách 1994".

  Prísľubom na oživenie ekonomiky a zvýšenia dôvery obyvateľstva i zahraničia v našu menu by malo byť urýchlenie zavedenia konvertibility slovenskej koruny. Treba si uvedomiť, že ak by sa nám to podarilo, znamenalo by to zrušenie limitu pre predaj devízových prostriedkov obyvateľstvu. Nie sme na tom tak zle, aby sme to museli na veľmi ďaleko odkladať. Znamenalo by to pre ľudí - jednoducho povedané - možnosť objednať si tovar z cudziny za platby v slovenských korunách. Znamenalo by to aj uvoľnenie ponukovej povinnosti, ale najmä by to mohlo znamenať ďalšie zvýšenie záujmu zahraničného kapitálu angažovať sa v Slovenskej republike. Samozrejme, aj špekulatívneho, ale s tým sa už dokážeme vysporiadať, na to už máme dostatok prostriedkov a pomaly aj skúseností.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Filkus za DÚ. Pripraví sa pán poslanec Košnár za SDĽ.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  myslím, že nielen dobré, pozitívne úspechy, ktoré spomínal pán guvernér, ale aj vysoká odborná úroveň spracovania správy, ktorú predkladá guvernér, dávajú príležitosť na to, aby sme sa nad niektorými súvislosťami zamysleli. A chcem to urobiť z dvoch pohľadov: predovšetkým z hľadiska ďalších krokov v transformačnom procese a aj z hľadiska objektívnejšieho hodnotenia situácie v roku 1994, ktoré by sa malo stať naším vlastným a od ktorého by sme už nemali odchádzať.

  Budem hovoriť v rámci troch oblastí: devízové rezervy, inflačný proces, štátny rozpočet.

  K devízovým rezervám: Fakt je ten, že rok 1994 zaznamenal skoro štvornásobné množstvo rastu devízových rezerv v porovnaní s rokom 1993. Fakt je tiež ten, že na tom má nemalú zásluhu banka, ale aj náš zahraničný obchod. Zvýšenie zahraničného obchodu o vyše 26,2 %, a najmä vo vzťahu k Európskej únii, samozrejme, má aj svoju určitú Achillovu pätu, a to najmä z toho pohľadu, ako by som rád ďalej podčiarkol. Komoditná štruktúra vývozu sa skoro nezmenila. To signalizuje, že nedošlo k podstatným kvalitatívnym zmenám a že sme nejako osobitne v konkurenčných schopnostiach a z hľadiska presadenia sa ako konkurenti na veľmi vyspelých trhoch neobstáli. Vychádzajúc z toho v ďalšom roku nielen že bude ťažšie splniť tie isté kroky čo do kvantity, v zahraničnom obchode, ale aj čo do kvality umiestnenia sa na zahraničných trhoch.

  To, samozrejme, hovorí o tom, že budeme musieť siahnuť k tomu, o čom sme uvažovali najmä pri návrhu rozpočtu na rok 1995, k podstatne iným vnútorným investičným aktivitám, zameraným najmä na infraštruktúrne problémy, ale predovšetkým z mimorozpočtových zdrojov. A tie mimorozpočtové zdroje nie sú vôbec žiadne iné ako bankové, podnikateľské, zahraničný kapitál a Fond národného majetku. Vieme, že podnikateľské a bankové zdroje nie sú k zatiaľ dispozícii v takej miere, ako sme si predsavzali, najmä z pohľadu riešenia infraštruktúrnych problémov, Fond národného majetku nám veľkoryso prisľúbil pol miliardy, a zahraničný kapitál ešte nedostal signál o mimoriadnej príťažlivosti Slovenska vkladať tu kapitál. To, samozrejme, závisí medziiným aj od politickej stability. Tu sú problémové okruhy, ktoré bezprostredne súvisia s ďalším ekonomickým rozvojom z hľadiska roku 1995.

  Inflačný proces: To veľké zníženie inflačného procesu z 25,1 v roku 1993 na 11,7 (december 1994) je, samozrejme, ohromný úspech najmä menového agenta, ktorý sa stará o menovú stabilitu ako na domácom peňažnom a kapitálovom trhu, ale aj pokiaľ ide o zahraničnú účasť Národnej banky na zahraničných kapitálových trhoch. Z tohto hľadiska veľmi priaznivo a reálne vyzerá možnosť realizovať pôvodný zámer ako makroekonomické východisko vo vzťahu k štátnemu rozpočtu na rok 1995, a to jednocifernú mieru inflácie v roku 1995.

  Tretí bod - štátny rozpočet: Mimoriadne rád zdôrazním zmenu pozície Slovenska vo vzťahu k Čechám z dlžníckej na veriteľskú. Táto veriteľská pozícia sa rozkladá do dvoch cifier. Je to z hľadiska vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou v rámci clearingových vzťahov, z pohľadu viac ako 8 miliárd aktívneho salda (konkrétne 8,2) a 5,8 pasívneho salda. To dohromady robí 14 miliárd. Deficit štátneho rozpočtu - a to chcem mimoriadne podčiarknuť - aj z materiálu Národnej banky o menovom vývoji v roku 1994 je 14,6 miliardy bez účasti aktívneho salda clearingového vzťahu 8,2 miliardy.

  To hovorím najmä preto, aby sa "nehauzírovalo" s číslami o deficite štátneho rozpočtu za rok 1994, aby sa nehovorilo o 50 miliardovom prešustrovaní alebo o 50 miliardovom deficite štátneho rozpočtu. To sú čísla, ktoré nás aj z hľadiska korektnej vzájomnej odbornosti zaväzujú, aby sme tieto hodnoty uvedené v správe o menovom vývoji v Slovenskej republiky v roku 1994 správne uplatňovali. Nečakajte teraz odo mňa, aby som hovoril o tom, ktorá vláda na tom má zásluhu, a ktorá nemá. Tak vláda Moravčíka, ako aj predchádzajúca vláda zachovávala kontinuitu krokov transformačného procesu od liberalizácie cien a obchodu cez reštriktívnu makroekonomickú rozpočtovú politiku, prostredníctvom procesu privatizácie, cez snahu dosiahnuť vnútornú a neskôr vonkajšiu konvertibilitu meny.

  Iná vec je, ako sa jednotlivé procesy vyvíjajú teraz. Mám na mysli najmä spomalenie procesu privatizácie, čo má význam aj z pohľadu použitia mimorozpočtových zdrojov na oživenie ekonomiky, na krytie najmä tých infraštruktúrnych problémov, o ktorých sme si hovorili. V každom prípade treba vedieť, že pozitívne úspechy dosiahla slovenská ekonomika, pozitívne úspechy sa dosiahli v Slovenskej republike.

  To, že sa Slovensko dostalo aj z hľadiska ratingových vzťahov na druhé miesto po Českej republike, nie je vec jednej vlády, to je vec tých, ktorí vedia riadiť ekonomiku. Z toho hľadiska mi dovoľte povedať, že sa nehanbím za to, čo z tohto hľadiska urobila vláda Jozefa Moravčíka, ale nijako nespochybňujem ani kroky vlády Vladimíra Mečiara. Preto si myslím, že zachovať skutočne objektívne hľadisko, presadzovať objektívne stanovisko k tomu, čo sa dosiahlo v slovenskej ekonomike, je predovšetkým vec nás všetkých, ktorí tu sedíme.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Som predovšetkým nesmierne rád, že sa zmenila atmosféra v tejto sále, a nesmierne si vážim aj slová, ktoré povedal pán poslanec Filkus najmä o tom, že konečne boli priznané aj zásluhy predchádzajúcej, Mečiarovej vlády. Keď sme tu obhajovali - vtedy ešte som bol členom vlády - ekonomický rozvoj Slovenskej republiky a programy, ktoré sme založili, tak nás stíhal len posmech, boli spochybňované všetky výsledky a všetky štúdie, ktoré poskytlo zahraničie v tomto smere. Aj v tejto chvíli sa ukázalo, že v marci minulého roku nešlo o nič iné, len o osobné pohnútky pri vyslovovaní nedôvery Vladimírovi Mečiarovi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kunc - faktická poznámka.

 • Rád som si vypočul výklad pána guvernéra a zo skúseností, ktoré mám, pretože občas hovorím s ľuďmi aj o týchto veciach, konštatujem, že je určitá spokojnosť s Národnou bankou. Pochopiteľne, vyvoláva vážnosť už tým, že sa volá "národná", čím nechcem zmenšovať aktivity a zásluhy, o ktorých hovoril pán guvernér. Ale na druhej strane, a to je tiež zaujímavé, už sa dostáva akosi do vedomia občana, že aj kvalita a pôsobnosť komerčných bánk v nejakom význame, v nejakom zmysle závisí od pôsobnosti Národnej banky. A v tejto súvislosti by som položil takú zvedavú otázku pánu guvernérovi, čo môže urobiť Národná banka v tom smere, aby sa prehĺbila jej funkcia v bankovom dozore, pretože zrejme sa to veľmi žiada. Pochopiteľne, v tom krátkom výklade na to nebolo miesto.

  Druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je taký zaujímavý jav v našej bankovej sfére. Vieme všetci, že čo do počtu sa banková sféra utešene rozvinula, ale keď skúmame jej pôsobnosť, jej prínos pre samotnú ekonomiku Slovenska či už v reláciách vnútorných, domácich, a tobôž v reláciách medzinárodných, zisťujeme, že ten utešený rozvoj bankových subjektov vlastne neznamená taký prínos, aký je žiaduci, ba nevyhnutný, ktorý jediný môže byť aj účelom vzniku a fungovania bánk. Chcel by som to ukázať aj na takejto veci, že naozaj sa nemožno uspokojiť s tým, že okrem Národnej banky sa na medzinárodnom finančnom trhu a v platobnom styku, vrátane zaručiteľského pôsobenia, prezentujú iba dve komerčné banky a z toho je jedna zahraničnou pobočkou ČSOB. Takže, v skutočnosti ostáva iba jedna. Je evidentné, že je tu už subjektový základ bankovej sféry a bankovej štruktúry, ale že sa teraz žiadajú intenzívne aktivity v prvom rade podľa zákonného postavenia Národnej banky z jej strany. A tak sa mi vidí, že v tomto smere by azda bolo možné aj v rámci platného zákona o Národnej banke prehĺbiť aj spoluprácu s vládou v smere pôsobenia na komerčné banky, pretože to je, všetci dobre vieme, veľmi dôležitý predpoklad účinnosti ich pôsobenia pre ekonomiku.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Filkus - faktická poznámka.

 • Pán poslanec Prokeš, transformačný proces v tejto ekonomike sa začal od roku 1991 svojimi už organizovanými krokmi, nezačal sa v marci 1994. Práve to je to, kde som nechcel dostať celú diskusiu a vaše myslenie. Dokonca poviem teraz ešte inú vec, že v roku 1994 z hľadiska plnenia príjmov štátneho rozpočtu sme nesplnili balík daňových príjmov, najmä dane z pridanej hodnoty. Prekročili sme daň z príjmov asi o takú istú čiastku ako daň z pridanej hodnoty. A to hovorím v môj neprospech, resp. náš prístup, ktorý sme uplatnili, bol z hľadiska presunu sadzby dane z pridanej hodnoty z nižšej do vyššej, na základe čoho sme očakávali väčšie prínosy. Ale toto všetko objektívne priznávam a hovorím o transformačnom procese ako takom, ale nehovorím o marci 1994. Veľmi pekne vás prosím, keď posudzujete tieto veci, skúsme nájsť spoločné myslenie, spoločný prístup.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  rád by som položil pánu guvernérovi otázku. Rating, ktorý bol v týchto dňoch uverejnený, je robený k určitému obdobiu. Keby mohol spresniť, za aké obdobie bol tento rating robený, teda ku ktorému dňu. To je prvá otázka.

  A druhá otázka: Pokiaľ moje vedomosti siahajú, k ratingu neodmysliteľne patria okrem ekonomických ukazovateľov aj ukazovatele politickej stability krajiny. Do akej miery boli tieto ukazovatele v ratingu v Standard and Poor's uplatnené a čo hovorili o politickej stabilite za uvedené obdobie, za ktoré bol rating vykonaný.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Prokeš - faktická poznámka.

 • Rád by som povedal pánu poslancovi Filkusovi, že poďakovanie za slová, ktoré tu viedol, neboli v žiadnom prípade myslené ironicky, ani som to nemyslel znevažujúco, že sa upokojila atmosféra v tejto sále. Naozaj si vážim slová, ktoré povedal, slová oceňujúce vývoj Slovenskej republiky. Len som poukázal na určitú skutočnosť a verím, že takýmto krokom sa v budúcnosti vyhneme a nebudeme účelovo dezinterpretovať ekonomické výsledky krajiny, na vývoji ktorej sa všetci podieľame. Vysoko oceňujem skutočne objektívny charakter slov, ktoré povedal pán Filkus. Skutočne, otázka rozvoja Slovenskej republiky nemôže byť záležitosťou jednej politickej strany alebo jednej skupiny politických strán, ale musí byť záležitosťou celej tejto krajiny. Takisto otázka politickej stability, na ktorú sa pýtal pán poslanec Roman Kováč, je záležitosťou nás všetkých, tak ako sa vzájomne k sebe správame. Prosím, aby moja poznámka bola skutočne chápaná ako ocenenie slov, ktoré pán Filkus povedal.

 • Ďakujem. Pán poslanec Černák - faktická poznámka.

 • Prerokúvame menový vývoj za rok 1994. Stará poučka hovorí o tom, že kvalita resp. menový vývoj je nepriamo úmerný vzdialenosti od ministerstva financií, to znamená, že čím je banka nezávislejšia, robí nezávislú politiku, tým je na stabilitu menej a na menový vývoj pozitívnejší vplyv.

  Úprimne som zatlieskal pánu guvernérovi, keď povedal 4 miliardy dolárov. Keď hovoríme o výročiach, zďaleka nemám na mysli marcové výročie, ale sú tomu presne dva roky, ako pán minister Kubečka vyhlásil, že Slovensko má 25 miliónov dolárov devízových rezerv. Ak správne počítam, tak dnešné číslo je 160-krát vyššie, a to si skutočne zaslúži potlesk, pretože je to ukážka dobrého menového vývoja a stabilnej meny.

 • Ďakujem pekne, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som tiež urobil niekoľko poznámok k tejto problematike.

  Celkove možno konštatovať, že Národná banka Slovenska uskutočňuje naozaj solídnu monetárnu politiku. Možno to akceptovať v súčasnom štádiu vývoja finančnej ekonomiky najmä preto, lebo sa tlmia negatívne vplyvy, ktoré pôsobia na inflačné tlaky. Myslím, že v tejto oblasti naozaj získala Národná banka svoje ostrohy. Potvrdzuje to aj zvýšenie ratingu dlhodobých záväzkov Národnej banky v cudzej mene. Vidíme, že prechod z pozície ratingovej BB mínus na BB plus a fakt, že stojíme bezprostredne pred investičným ratingom, dokazuje, že výkon je to naozaj pozoruhodný a s ohľadom na to, že sme vlastne nemali na Slovensku dostatok odborníkov v menovej oblasti, dokonca, dá sa povedať, veľkolepý.

  Myslím si však, že pritom by sme nemali zabúdať aj na určité skutočnosti, že v našich činnostiach je ešte dostatok rezerv. Je všeobecne známe, že samotné vydávanie peňazí do obehu je konieckoncov vysoko ziskovou záležitosťou. Preto Národná rada Slovenskej republiky má, pochopiteľne, právo vedieť o týchto a ďalších výsledkoch činnosti Národnej banky, jednak o tom, či sa v neúmernej výške nehromadia finančné zdroje v Národnej banke Slovenska, ako aj o tom, či sa tieto zdroje zbytočne dlho neviažu v Národnej banke Slovenska, a tiež o tom, ako Národná banka Slovenska prispieva k tomu, aby sa racionálne využívali pri verejných investíciách, napríklad včasným odvodom do štátneho rozpočtu. Informácia uvádza preddavky odvodu zo zisku 6 740 miliónov, ale bez objasnenia časového sledu.

  Zdá sa, že rezervy má koordinácia menovej politiky Národnej banky s vládnou hospodárskou politikou najmä pri zmierňovaní platobnej neschopnosti. Zišla by sa analýza vyhodnocovania doterajšej účinnosti nástrojov platobného styku, zišli by sa návrhy na uplatňovanie ďalších nástrojov, ktoré by mohli napomáhať zmierňovanie rozvoja platobnej neschopnosti, napríklad stimuláciou promptných platieb a variácií platobnej techniky. Zdá sa mi napríklad, že úverovú sféru málo znepokojuje to, že podniky robia nekalú konkurenciu bankám, že podniky sa navzájom úverujú, pričom na túto činnosť nespĺňajú legislatívne a daňové podmienky.

  Niektoré prvky vo finančnej stratégii v roku 1994 by bolo azda dobré lepšie analyzovať, najmä účinnosť a výsledok úpravy spotrebných daní k 1. 8. 1994 pri pive, víne, liehovinách a výrobkoch na báze uhľovodíkov. Tieto úpravy dane z pridanej hodnoty by sa mali stať určitým predmetom poučenia finančnej politiky najmä vo vzťahu k menovému vývoju.

  Upozorňujem, že napríklad štruktúra úverov z hľadiska krajiny veriteľa obsahuje mimoriadny objem prostriedkov v položke Veľká Británia, Dánsko a v iných a nie je tam podrobnejšia špecifikácia príčin a efektov. Taktiež rozvoj v ročnom prírastku korunových vkladov by mal byť predmetom podrobnejších analýz, najmä pokiaľ ide o pobočky zahraničných bánk v sume 5,9 miliardy aj vo vzťahu k investičnej aktivite. Je tiež otázny podiel netermínovaných vkladov, ktoré nie sú podrobnejšie rozvádzané.

  Zhrňujúc by som povedal, že by bolo pravdepodobne treba zvážiť, či netreba legislatívne vytvoriť hospodársky koordinačný orgán vedený napríklad podpredsedom vlády, v ktorom by boli aj ministri hospodárstva, financií, guvernér banky, prípadne predseda prezídia Fondu národného majetku a dvaja alebo traja splnomocnenci parlamentu alebo schválení parlamentom Národnej rady. Je vcelku povedané, dokázateľné, že vo svojom prvolezectve Národná banka Slovenska skutočne veľmi dobre obstála a že v tomto zmysle slova môžeme byť s ňou veľmi spokojní. Aj jej pomoc pri brzdení inflácie bola veľmi výrazná. Čo budeme viac očakávať, to je vyššia súčinnosť Národnej banky spolu s politikou a koordináciou politiky s vládou, a pravdepodobne to, že dôjde k väčšiemu a hlbšiemu dozoru nad komerčnými bankami. Myslím, že takéto správy sa nám predsa len v našich podmienkach stresových a často veľmi katastrofických správ veľmi dobre počúvajú a prijímajú.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, pán predsedajúci, dámy a páni,

  mrzí má, že správa o menovom vývoji v Slovenskej republike sa dostala na program 6. schôdze Národnej rady ako jej posledný predvíkendový bod a v atmosfére, ktorá sa v priebehu tejto schôdze stala málo žičlivou pre pokojné a konštruktívne prerokovanie takých závažných otázok hospodárskeho, osobitne menového vývoja, ktorý sa týka všetkých. Tiež mám dôkazy o tom, že správa, ktorú predložila Národná banka, je vysoko kvalifikovaná, je relatívne podrobná, poskytuje fundovaný prehľad o menovom vývoji, menovej politike a jej nástrojoch, predovšetkým v tej sfére, v ktorej má Národná banka nezastupiteľné výhradné funkcie, ale aj vo sférach týkajúcich sa finančného trhu a celého bankového sektora. Dokumentuje, že Národná banka Slovenska svoje menové ciele v roku 1994 splnila. A veľmi rád sa pripájam aj k oceneniu skutočnosti, že miera inflácie za rok 1994 bola zhruba na polovičnej úrovni ako rok predtým, i keď je tu taká drobnosť, že na niektorých miestach tejto správy sa vykazuje 11,7 % miera inflácie, v inej časti tejto správy v zhode s informáciami štatistického úradu sa uvádza 13,4 %, ale to nie je v týchto súvislostiach podstatné.

  Pozitívne treba oceniť udržanie výmenného kurzu i štvornásobný rast devízových rezerv, ako aj dosiahnutie pozitívnych reálnych vkladových úrokových mier. Súhlasím s tým, že v týchto skutočnostiach sa svojím spôsobom, a nielen krátkodobo zrkadlí aj výsledok vládnej hospodárskej politiky, ale dovoľte mi, aby som k tomu mal jednu poznámku.

  Pán premiér Mečiar na včerajšom mítingu HZDS vyhlásil - budem citovať: "Veľa sme v zahraničí urobili na ekonomickom poli. O dva body máme viac ako minule." Zrejme pán premiér hovoril o ratingu, ktoré robila už spomínaná americká agentúra. To ratingové hodnotenie sa skutočne z úrovne BB mínus zvýšilo na úroveň BB plus so stabilným výhľadom, čiže sme sa naozaj dostali na úroveň hraničiacu s úrovňou investičného stupňa.

  Chcel by som však pre úplnosť a pre pravdu povedať, že prvý rating sa robil vo februári roku 1994 a odvtedy práve bez účasti tých, ktorí sa chvália cudzím perím, sa zvýšila dôveryhodnosť Slovenskej republiky a hodnotenie jej schopnosti splácať dlhy, čo je pozitívnym signálom pre zahraničných investorov. Je teda nepopierateľnou skutočnosťou, že zmena ratingového hodnotenia o dva stupne sa dosiahla v presne vymedzenom časovom období, počnúc februárom, alebo nasledujúc po februári 1994.

  V týchto súvislostiach sa nazdávam, že sa nastavuje objektívne zrkadlo aj takým vyjadreniam, nie celkom kompetentným, ktoré hovorili o očakávanej 30 či 50 miliardovej sekere, ktorú štátny rozpočet za rok 1994 zanechá, obavy alebo maľovanie vecí tak, že terajšia vláda preberá stav ekonomiky v katastrofálnej situácii a podobne. Pravda je teda taká, že v období roku 1994 došlo k takémuto výraznému zlepšeniu pozície, čo nás nesmierne teší a za čo sme veľmi vďační aj Národnej banke, ale aj všetkým subjektom reálnej ekonomiky, ktoré sa na tom podieľajú.

  Dovoľte mi napokon jednu poznámku, ktorej sa už niektorí predrečníci okrajovo dotkli. Totiž ide o to, že existuje dostatok skúseností a dôkazov zo sveta o tom, že medzi stupňom nezávislosti centrálnej banky a infláciou je nepriamo úmerný vzťah, že v krajinách s najvyššou mierou nezávislosti emisnej banky, v takých, ako je Švajčiarsko, Nemecko a podobne, je miera inflácie dlhodobo a trvale nižšia ako v krajinách, kde sa tento vzťah nedá charakterizovať ako úplná, či najvyššia nezávislosť a podobne. Samozrejme, centrálna banka vždy rozvíja svoju činnosť v úzkej spolupráci s vládou a s vládnou politikou a stupeň tejto spolupráce sa v jednotlivých krajinách, ale aj v čase v tej istej krajine mení a odlišuje podľa faktického stupňa vývoja nezávislosti, ktorú centrálna banka vo vzťahu k vláde získala.

  Moja obava spočíva v tom, že v našich podmienkach je skôr aktuálne a presnejšie hovoriť o tom, že podľa faktického stupňa nezávislosti, ktorý si centrálna banka vo vzťahu k vláde dokáže udržať a obhájiť. Pokušenie ovládnuť všetko, čo sa môže hodiť k upevneniu zámerov a spôsobov, je priveľké na to, aby skončilo pri riaditeľoch okresných knižníc či múzeí, či pri riaditeľoch škôl, a aby sa nedotklo orgánov centrálnej banky, aby sa nedotklo bankovej rady a podobne. A význam menovej politiky je oveľa väčší, než by mohol uniknúť pozornosti hociktorého doterajšieho, či vytypovaného privatizéra. Bol by som veľmi spokojný a veľmi rád, vážené kolegyne a kolegovia, keby som mohol pri najbližšej správe o menovom vývoji povedať, že moje obavy boli obavami neopodstatnenými, predčasnými.

 • Chcel by som povedať a konštatovať, že Slovenská republika zrejme bude mať akúsi dobrú tradíciu na guvernérov štátnych bánk. Kiež by to mala, aj pokiaľ ide o premiérov. Ale v tejto súvislosti dovoľte mi povedať jednu vec, ktorá je verejnosti tak trošku neznáma a ktorú tiež treba povedať, pretože za tým bolo kus odvahy guvernéra. Ide o to, že v zmysle nových zákonov, ktoré sme prijali pri potieraní organizovaného zločinu, sa inak formulovala aj úloha banky. V tejto súvislosti dve veľmi nebezpečné akcie - išlo v prvom prípade o vyše 300 kíl semtexu a v druhom prípade o látku a akciu, o ktorej nemôžem ešte hovoriť - bolo potrebné nášho agenta vybaviť značnou finančnou čiastkou, išlo o pol milióna mariek a v druhom prípade to bolo asi niekoľko stotisíc dolárov, ktoré bolo treba preukázať pre jeho dôveryhodnosť pri likvidovaní týchto zločincov. Musím povedať, že na moje požiadanie pán guvernér bol vstave v niekoľkých hodinách to vybaviť. Takže aj to je dôkaz, že táto mladá generácia si počína úspešne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, nemám už ďalšie prihlášky do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o dvanástom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán guvernér Národnej banky?

  Prosím, pán guvernér, máte slovo.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  budem veľmi stručný, alebo budem sa snažiť byť veľmi stručný. Najprv by som chcel naozaj úprimne poďakovať za slová uznania a podporu, ktorú Národná banka Slovenska má zo strany Národnej rady. A chcem vás ubezpečiť, že budeme sa snažiť túto dôveru ďalej posilňovať a uvedomujeme si, že táto dôvera nás zaväzuje. Naozaj, ešte raz ďakujem za podporu v mene Národnej banky Slovenska.

  Teraz by som sa veľmi stručne vyjadril k niektorým otázkam. Pán poslanec Kunc sa pýtal na pôsobenie Národnej banky Slovenska voči komerčným bankám. Tu by som chcel povedať, že v prvom rade si treba uvedomiť, že aj v bankovníctve presadzujeme metódy trhovej ekonomiky. Treba si jasne uvedomiť, aká je zodpovednosť Národnej banky Slovenska, aká je zodpovednosť akcionárov komerčných bánk, aká je zodpovednosť manažmentu komerčných bánk, dozorných rád a ostatných zúčastnených. Úlohou Národnej banky Slovenska, lepšie povedané, bankového dohľadu, je stanoviť jasné pravidlá, v ktorých môžu komerčné banky fungovať a v ktorých môžu vlastne niesť meno banka. V prípade, že sa dostanú z tohto vymedzeného rámca, našou povinnosťou je zase reagovať v zmysle stanovených pravidiel. Národná banka Slovenska sa snaží zavádzať do praxe pravidlá, ktoré sú používané Bazilejským výborom pre bankový dohľad, a snažíme sa unifikovať tieto predpisy s podmienkami, ktoré sú bežné v krajinách trhovej ekonomiky v západnej Európe.

  Za veľmi dôležité považujeme v súčasnosti prípravné práce na novelizácii zákona o Národnej banke Slovenska, zákona o bankách a ďalšie legislatívne materiály. Mám na mysli riešenie hypotečných úverov, riešenie poistenia primárnych vkladov, depozitérov. Samozrejme, do značnej miery sa odráža aj na stave komerčného bankovníctva a celkového bankového sektoru rozvoj kapitálového trhu, ktorý, vieme, v akom je dnes stave. Takže v tomto komplexe treba vidieť aj pôsobenie komerčných bánk a možností Národnej banky Slovenska. Chcel by som tu povedať len toľko, že dúfam, že právomoci Národnej banky Slovenska po novelizácii zákona o bankách sa zvýraznia a že Národná banka Slovenska bude mať viac nástrojov na pôsobenie na komerčné banky, samozrejme, pri rešpektovaní pravidiel podnikania alebo pravidiel trhovej ekonomiky.

  V súčasnosti Národná banka Slovenska pristúpila, alebo nedávno, pred mesiacom banková rada schválila materiál týkajúci sa začatia reštrukturalizačného procesu úverového portfólia komerčných bánk. Schválili sme materiál, ktorý sa týka klasifikácie úverových pohľadávok. Spolupracujeme na tom aj s vládou Slovenskej republiky. Verím, že sa nám podarí úspešne po niekoľkých rokoch tento proces zavŕšiť a naše banky budú naozaj konkurencieschopné západoeurópskym alebo americkým bankám. Uvedomujeme si, že to, čo Slovensko potrebuje, nie je ani tak množstvo bánk, ako kvalitné, plnohodnotné bankové služby. Vieme o tom a snažíme sa formovať sektor komerčného bankovníctva týmto smerom.

  Ďalšia poznámka - pán poslanec Kováč. Rating od Standard and Poor's sme dostali vo februári 1993 a tento rating BB mínus bol platný až do poslednej stredy v tomto týždni, až do 5. apríla 1995, keď táto ratingová agentúra Standard and Poor's oficiálne cez Reuter oznámila zmenu ratingového ohodnotenia pre Slovenskú republiku. Takže vlastne rating BB mínus sme mali rok a niečo okolo 2 mesiacov. Misia ratingovej kancelárie Standard and Poor's bola na Slovensku v priebehu mesiaca marca 1995. Boli tam zhodnotené aj tieto posledné udalosti. A čo sa týka hodnotenia, nie je problém, aby som dodal presné hodnotenie, ako nás ohodnotili, aké sú tam pozitíva, aké sú tam negatíva, ale za hlavný dôvod zvýšenia ratingu sa jednoznačne uvádza zlepšenie makroekonomickej situácie Slovenskej republiky v priebehu roku 1994. A je tam naozaj aj zmienka o vyššej politickej stabilite v tom období, keď tu zrejme ratingová kancelária bola. Nechcem o tom ďalej hovoriť, na požiadanie môžeme predložiť komplexné hodnotenie.

  K pánu podpredsedovi Húskovi by som chcel povedať toľko, že Národná banka Slovenska v zmysle zákona je povinná predkladať Národnej rade aj rozpočet. Rozpočet predložíme. Myslím, že je na rade v mesiaci máji. Tam páni poslanci, panie poslankyne majú právo sa vyjadriť k hospodáreniu Národnej banky Slovenska. Tu by som chcel pripomenúť, že dá sa predpokladať, že ziskovosť Národnej banky Slovenska bude stále nižšia a nižšia, tak ako sme predpokladali, čo považujeme za pozitívne. Táto nižšia ziskovosť Národnej banky Slovenska vyplýva vlastne z viacerých pozitívnych trendov, ktoré pozorujeme tak v ekonomike Slovenskej republiky, ako aj v menovej politike. Mám na mysli najmä to, že už deficit štátneho rozpočtu nie je úverovaný tak, ako to bolo ešte v roku 1993, priamym úverom, ale už je krytý štátnymi pokladničnými poukážkami, ktoré sú v držbe komerčných bánk, v úverových portfóliách komerčných bánk, to znamená, že už Národná banka Slovenska za deficit bežného účtu neinkasuje prostriedky.

  Dokonca v tomto týždni alebo v tomto období je taká situácia, že štátny rozpočet je prebytkový. To je tiež pozitívna správa. Prebytok v štátnom rozpočte je vyše miliardy, to znamená, že nám neplatia, ale my platíme aktívne úroky za depozitá, teda za aktíva štátneho rozpočtu v Národnej banke Slovenska. Takisto sa na tomto zníženom zisku odráža ten značný prílev devíz, ktorý zaznamenávame v súvislosti s nárastom devízových rezerv, ďalej je to celkové znižovanie úrokov tak vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, ako aj celkové znižovanie úrokov vyplývajúce zo znižovania miery inflácie. To všetko sa odráža na ziskovosti banky.

  Chcel by som povedať, že už vo väčšej miere začína produkovať materiály aj náš Bankový inštitút, ktorý je pripravený spolupracovať so všetkými odborníkmi na Slovensku, ktorí majú záujem zlepšiť našu prácu.

  Posledná pripomienka k pánu poslancovi Košnárovi. Ten rozdiel v miere inflácie 11,7 a 13,4, naozaj sú tam dva údaje, ale treba vedieť, že 11,7 je miera inflácie meraná ku koncu roka, to znamená december 1994 k decembru 1993. Tento údaj hovorí, že miera inflácie na ročnej báze je 11,7 %, ale priemerná miera inflácie v roku 1994 bola 13,4 %, a to vyjadruje vlastne pokles z toho 25,1 % v decembri 1993 oproti 11,7 % v decembri 1994.

  Čo sa týka poznámok na nezávislosť Národnej banky, aj tu vďaka patrí aj Národnej rade, že takto si uvedomuje dôležitosť postavenia Národnej banky Slovenska. Naozaj aj vo svete sa veľmi často na finančných fórach rozpráva o postavení centrálnej banky a o jej nezávislosti. Môj názor je taký, že vo svete všetko so všetkým súvisí, nič od ničoho nie je nezávislé. A myslím si, že Národná banka Slovenska bude nezávislá vtedy, keď naozaj v nej budú pracovať profesionáli a keď si získa uznania a dôveru svojou prácou. Vtedy bude naozaj aj nezávislá. Ak to nedokážeme, naša nezávislosť môže byť deklarovaná v zákone, ale keď pracovníci nebudú vedieť svoju robotu vykonávať kvalitne, zrejme tá nezávislosť bude narušená.

  Prepáčte, že som vás zdržal. Ďakujem.

 • Ďakujem pánu guvernérovi. Pýtam sa spoločného spravodajcu, či žiada záverečné slovo.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Prosím spoločného spravodajcu, aby hlasovanie uviedol.

 • V rozprave vystúpilo 5 poslancov, bolo 8 faktických poznámok. Jediné mínus je vracanie sa k nadrapovaniu kohútov, čo tu nemá už miesto. Vzhľadom na to, že nezazneli nijaké nové návrhy, v podstate bola v rozprave správa odobrená, odporúčam, aby sme prijali uznesenie Národnej rady z dnešného dňa k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994 podľa toho, ako to máme uvedené v tlači 93, kde je uvedené, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994. Odporúčam prijať.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej banky Slovenska o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča toto uznesenie prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 95 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe Národnej banky Slovenska o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 1994.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  Ďakujem vám za trpezlivosť.

 • Šum v sále.

 • Už vidno aj moju únavu, najmä v poslednom bode už ma niekoľko ráz musíte upozorňovať. Prepáčte mi.

  Budeme hlasovať ešte o hasičoch, ako správne hovoríte. Ak dovolíte, rád by som povedal, že by bolo veľmi správne, keby sme k tomu názvu zase prišli. Preboha, aká požiarna ochrana? Možno protipožiarna, keď už.

  Budeme hlasovať. Pán spoločný spravodajca, máte slovo.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  vzhľadom na pokročilý čas budeme veľmi racionálni. Dovolil by som si ešte raz predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré vyplynuli zo spoločnej správy, ktoré odhlasujeme en bloc a ktoré odporúčam prijať. Sú to body 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tieto body odporúčam en bloc prijať.

 • Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o uvedených bodoch spoločnej správy, ktoré pán spoločný spravodajca odporúča en bloc prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov. Za návrh hlasovalo 94 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedené body spoločnej správy sme en bloc prijali.

 • Body 6, 10, 11 a 12 zo spoločnej správy odporúčam en bloc neprijať.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o uvedených štyroch bodoch spoločnej správy, ktoré pán spoločný spravodajca odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovali 3 poslanci. Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Konštatujem, že uvedené body spoločnej správy sme neprijali.

 • V rozprave vystúpilo 5 poslancov. Ako prvý v rozprave som vystúpil ja s pozmeňovacími návrhmi k § 58a a k bodu 41. Tieto dva pozmeňovacie návrhy odporúčam en bloc prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o pozmeňovacích návrhoch pána poslanca Gauliedera. Pán spoločný spravodajca ich odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že návrhy pána poslanca Gauliedera sme prijali.

 • Druhý vystúpil pán poslanec Gaľa, s ktorým sme si jeho pozmeňovací návrh k bodu 4 vysvetlili a vlastne tým, že sme ho en bloc prijali, je v tomto prípade hlasovanie o tomto bode bezpredmetné.

  Ako tretí vystúpil pán poslanec Pribilinec so 6 pozmeňovacími návrhmi, ktoré odporúčam en bloc neprijať.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o návrhoch pána poslanca Pribilinca, ktoré pán spoločný spravodajca odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov. Za návrh hlasovalo 22 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že uvedené pozmeňovacie návrhy pána poslanca Pribilinca neboli prijaté.

 • Ďalší v rozprave vystúpil s dvoma pozmeňovacími návrhmi pán poslanec Köteles, ktorého pozmeňovacie návrhy podobne ako pána poslanca Pribilinca odporúčam en bloc neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o dvoch pozmeňovacích návrhoch pána poslanca Kötelesa. Pán spoločný spravodajca ich odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 19 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že uvedené návrhy pána poslanca Kötelesa neboli prijaté.

 • Vážený pán predsedajúci, nakoľko z rozpravy nevyplynuli ďalšie pozmeňovacie návrhy, odporúčam hlasovať o novele zákona ako celku aj s prijatými pozmeňovacími návrhmi. Odporúčam novelu v tomto znení prijať.

 • Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, ešte v rozprave boli dva návrhy na uznesenie, ktoré z časových dôvodov odporúčam neprijať en bloc. Boli to pozmeňovacie návrhy pána Kötelesa, ktorý navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zaviazala vládu Slovenskej republiky, aby do augusta tohto roku predložila koncepciu na organizačné a finančné riešenie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Slovenskej republike.

  Text kolegu Vavríka je obšírnejší. Pán poslanec Vavrík tiež žiada návrh prečítať. Po prvé: predložiť nový zákon o štátnej požiarnej službe, t. j. o Zbore požiarnej ochrany, o profesionálnej uniformovanej a špeciálne vyzbrojenej zložke, určenej na boj proti požiarom a iným živelným pohromám. Po ďalšie: predložiť nový návrh zákona o požiarnej ochrane konformný s európskym štandardom, ktorý by pri rešpektovaní princípu subsidiarity určil nasledovné body.

  Odporúčam en bloc obidva návrhy na uznesenia neprijať.

 • Prosím, vážené kolegyne a kolegovia, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Budeme hlasovať osobitne najprv o jednom uznesení, potom o druhom uznesení. Pán spoločný spravodajca odporúča neprijať.

 • Aj osobitne odporúčam neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 19 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec. Konštatujem, že návrh uznesenia, ktorý predložil pán poslanec Köteles, sme neprijali.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, uveďte druhý návrh.

 • Podobný osud navrhujem aj pri návrhu uznesenia pána poslanca Vavríka. Odporúčam ho neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o návrhu uznesenia, ktorý predniesol pán poslanec Vavrík. Pán spoločný spravodajca ho odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 17 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslancov.

  Konštatujem, že návrh uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Vavrík, nebol prijatý.

  Vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem najprv pánu spoločnému spravodajcovi za spoluprácu.

  Dovoľte, aby som oznámil, že program 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme vyčerpali, a som presvedčený, že sme vyčerpali navzájom aj sami seba.

  Vážené kolegyne a kolegovia, sú tu ešte faktické poznámky. Prosím vás, buďte struční, naozaj to vyčerpanie je veľmi veľké.

  Prosím, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu HZDS zaželal všetkým príjemné Veľkonočné sviatky, ženám veľa vody a ostatným príjemnú šibačku.

 • Keďže predsedníčka klubu je žena, dovolím si v mene poslaneckého klubu zaželať všetkým príjemné Veľkonočné sviatky a dámam hodne vody.

 • Priatelia športovci, chcem požiadať vás všetkých. Zajtra o 8.45 hodine v Športovej hale TJ Spoje Podunajské Biskupice - opozícia, koalícia - hráme minifutbalový turnaj pod hlavičkou NR SR. Budeme najlepší, turnaj vyhráme.

  Ďakujem.

 • Priatelia, dobrý oddych, zrekreujme sa a obnovme slušné vzťahy.

 • Rokovanie schôdze sa skončilo o 19.00 hodine.