• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v prerušenej 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže pokračujeme už v rozdiskutovanom bode programu, pri ktorom je potrebná naša prezentácia, pretože budeme hneď hlasovať, prosím, aby sme sa najskôr prezentovali.

  Prezentovalo sa 76 poslancov, takže môžeme pokračovať.

  Najskôr sa s faktickou poznámkou hlási pán poslanec Kočnár.

 • Chcel by som poprosiť členov mandátového a imunitného výboru, aby sme sa hneď po skončení tejto schôdze stretli v našej zasadačke na čísle 183.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Takže, mandátový a imunitný výbor po skončení schôdze bude mať stretnutie.

  Ešte faktická poznámka - pán poslanec Andrejčák.

 • Chcem poprosiť členov výboru pre obranu a bezpečnosť, aby sa pokúsili hneď v prvých voľbách odvoliť, aby sme sa mohli na chvíľu zísť.

  Ďakujem.

 • Dobre. Takže, môžeme pokračovať. Včera sme na žiadosť dvoch poslaneckých klubov prerušili schôdzu pri prerokúvaní dvanásteho bodu programu s tým, že sme sa dohodli, že budeme pokračovať až dnes ráno. Po včerajšom uvedení bodu "Návrh na voľbu ďalších členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie" povereným členom výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport pánom poslancom Hornáčkom boli prednesené návrhy. Mali ste hlasovací lístok. Dnes je hlasovací lístok upravený. Preto prosím pána poslanca Hornáčka, aby vysvetlil, prečo sme dostali upravený hlasovací lístok.

 • Vážený pán predseda, vážené panie kolegyne, páni poslanci,

  včera po porade klubu HZDS došlo k zmene na hlasovacích lístkoch, a preto vám oznamujem, že za klub HZDS, ktorý sa rozhodol stiahnuť z kandidátky pána Dušana Mikolaja, Miroslava Piusa, Andreja Červenáka a Ľubomíra Frühwalda, ostáva na novom hlasovacom lístku za klub HZDS návrh na voľbu pána Petra Juráša. Ďalej podľa stanoviska klubu SNS, ktorý mi dal pán Móric, sťahujú kandidatúru pána Igora Laciaka a na novom hlasovacom lístku zostáva pán Štefan Debnár ako jediný kandidát za SNS.

 • Áno. Rozumieme tomu tak, že poslanecké kluby HZDS a SNS stiahli kandidatúry navrhovaných kandidátov do rady.

  Prosím, pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem, pán predseda. Naozaj to nechcem komplikovať, ale tento bod programu nepredkladajú kluby poslancov, ale Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Nazdávam sa, že by to mal byť výbor, ktorý to stiahne, alebo oni sami sa môžu vzdať.

 • Pán poslanec, to sú návrhy jednotlivých politických klubov, ktoré predkladá výbor. Tak ako kluby predkladajú návrhy, takisto tento návrh môžu upraviť, môžu ho stiahnuť. Je to logické. Tieto kluby nechcú, aby títo kandidáti boli na kandidátkach.

 • Rozumiem tomu, ale tú právnu čistotu treba dodržať. Viem, že sú to v podstate návrhy klubov, ale formálne ich predkladá výbor. Kluby to formálne predložili výboru a výbor to predložil Národnej rade.

 • Pán poslanec, rozumiem vám, ale logický výklad je taký, aký som dal. Nie je porušené žiadne právo, ani žiadna zásada, ale ak si to prajete, môžem urobiť 10-minútovú prestávku, nech zasadne výbor a podá nové návrhy.

 • Nemusí to tak byť. Pán poslanec Brňák.

 • Pán poslanec Šimko, v podstate ten, kto návrhy predkladá, má možnosť kedykoľvek tieto návrhy stiahnuť. Ak podáte návrh zákona na pôdu parlamentu a o ňom sa už bude rokovať, máte možnosť kedykoľvek bez zásahu parlamentu, bez zásahu výboru, tento návrh zákona stiahnuť až dovtedy, kým sa nezačne o ňom hlasovať. To je podobný prípad, takže neviem, o čom je tu reč.

 • Ďakujem. Pán poslanec Brňák, máte pravdu. Zoberte si tlač číslo 73 a pozrite si, čo je tam napísané. Je tam napísané, že predkladá Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. To isté by tam bolo napísané, keby som predkladal návrh zákona ja.

 • Pán Šimko, chcel by som sa spýtať - ak by ste boli kandidátom do tejto rady vy, a poviete napriek tomu, že sa teraz ide rokovať, že nechcete byť členom a chcete sa vyčiarknuť, musí o tom hlasovať výbor? Predsa to je niečo podobné. Podľa môjho názoru to nemá logiku. Som predsedom výboru, výbor môže zasadnúť a môžeme o tom hlasovať, ale viete, že je to formalita. Myslím, že je to v poriadku.

 • Ak dovolíte, mám to tu podpísané, predsedovia klubov pán Cabaj a pán Moric ma poverili, aby som to takto predniesol, aby som to teda stiahol. Ak by bolo potrebné, nech to prednesú oni.

 • Nie, pán poslanec, v poriadku, predniesli ste to tak, ako vás požiadali kluby. Pán poslanec Šimko.

 • Samozrejme, oni sami ako kandidáti by sa mohli vzdať. Však to som povedal hneď na začiatku, že sú dve možnosti. Buď ten, kto to predkladá, alebo oni sami sa môžu vzdať, ale nemôže to urobiť niekto tretí. V tomto smere politický klub je niekto tretí, kto síce podal návrh, ale formálne to predkladá výbor.

 • Pán predseda, prosím, aby tých 10 minút bolo zachovaných, je tu námietka. Za tú dobu, čo tu hovoríme, už to výbor mohol prerokovať.

 • Pani poslankyňa, to už nechajte na mňa. Opakujem ešte raz - ani formálne, ani procesne nebolo nič porušené, ak na základe návrhu poslaneckých klubov, ktoré sa dohodli na základe toho, že uvedení kandidáti nechcú kandidovať, predložili návrh na vyčiarknutie zo zoznamu. Napriek tomu, prosím, bude 15-minútová prestávka. Pokračujeme o pol desiatej. Je to váš čas, páni poslanci. Bude prestávka na zvolanie výboru pána poslanca Andela a vydanie rozhodnutia o tom, že títo nekandidujú.

  Prosím, pán Andel.

 • Prosil by som členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, aby sa dostavili do našej rokovacej miestnosti. Ďakujem pekne.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, po prerušení budeme pokračovať. Pán Andel, predseda výboru nám prečíta uznesenie výboru.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil s uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport prerokoval rozhodnutie poslaneckých klubov HZDS a SNS o stiahnutí návrhu niektorých kandidátov na členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, tlač číslo 73.

  A. Konštatuje, že stiahnuté návrhy niektorých kandidátov za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie sú v súlade so zákonom číslo 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov.

  B. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky z návrhu kandidátov za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie vypustiť týchto kandidátov: Dušana Mikolaja, Miroslava Piusa, Andreja Červeňáka, Ľubomíra Frühwalda, Igora Laciaka.

  C. Ukladá predsedovi výboru, aby podal informáciu o prijatom uznesení.

  To som vlastne týmto urobil. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme môcť pristúpiť k hlasovaniu s tým, že výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport odporučil, aby táto voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním.

  Podľa § 27 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku najskôr Národná rada bez rozpravy rozhodne, či o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie budeme hlasovať tajne. Preto vás prosím, aby sme sa najprv všetci prezentovali a hneď aj hlasovali. Hlasujeme o tom, či táto voľba bude tajná. Výbor navrhuje tajnú voľbu. Zatiaľ sme o všetkých komisiách hlasovali v tajnej voľbe.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 93 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže prosím skrutátorov, aby rozdali lístky a pristúpime k voľbe.

  Ešte pán poslanec Andel.

 • Jeden zo skrutátorov ma požiadal, aby som vám oznámil, že si máte zobrať so sebou perá, pretože vzadu nie sú perá.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, zvolávam komisiu pre šport a mládež po druhej voľbe - miestnosť číslo 33 na prízemí.

 • Dovoľte mi, kým budú rozdané lístky, aby som vám pripomenul zásady tajných volieb. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti podľa jednotlivých navrhovateľov. Hlasovací lístok upravíte tak, že na ňom ponecháte mená dvoch kandidátov, za ktorých hlasujete. Mená ostatných kandidátov vodorovne prečiarknete. Zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov.

  Hlasovať budeme obvyklým spôsobom. Najskôr budú hlasovať overovatelia a potom pôjdu ostatní poslanci.

 • Vykonanie aktu tajného hlasovania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, všetci ste si vyzdvihli hlasovacie lístky a boli ste voliť?

  Uzatváram voľby s tým, že vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku na spočítanie hlasov.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní oznámením výsledkov volieb. Prosím, aby ste sa všetci vrátili do rokovacej miestnosti.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní schôdze s tým, že prosím povereného overovateľa, aby oznámil Národnej rade Slovenskej republiky výsledok voľby.

 • Voľba členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie sa konala tajným hlasovaním dňa 26. januára 1995.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 126 hlasovacích lístkov. Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie bolo odovzdaných 125 platných hlasovacích lístkov, jeden neplatný hlasovací lístok a 0 poslancov neodovzdalo hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že

  za kandidáta Petra Juráša hlasovalo 77 poslancov,

  za kandidáta Štefana Debnára hlasovalo 79 poslancov,

  za kandidáta Petra Jaroša hlasovalo 36 poslancov,

  za kandidáta Tihoméra Laczu hlasovalo 13 poslancov,

  za kandidátku Elenu Šebovú hlasovalo 0 poslancov,

  za kandidáta Ivana Sečíka hlasoval 1 poslanec,

  za kandidáta Ivana Macka hlasovalo 37 poslancov.

  Na zvolenie za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie Štefana Debnára a Petra Juráša.

 • Ďakujem overovateľke pani poslankyni Rusnákovej.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila kandidátov Juráša a Debnára za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  trinástym bodom nášho programu je Návrh na voľbu člena Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Podľa § 37 ods. 1 zákona číslo 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky na návrh výboru Národnej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Musím však konštatovať, že do tejto chvíle uvedený výbor mi takýto návrh nepodal. Preto tento 13. bod zo schôdze vypúšťam. Nemáme kandidáta, takže nebudeme o tomto bode rokovať.

  Preto pristúpime k š t r n á s t e m u bodu programu, ktorým je

  Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ivety Novákovej na zmenu zloženia vyšetrovacej komisie na objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia v roku 1994.

  Návrh ste dostali ako tlač 78, ktorého súčasťou je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Prosím pani poslankyňu Ivetu Novákovú, aby uviedla návrh.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  predkladám návrh na zmenu zloženia vyšetrovacej komisie na objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994. Svoj návrh odôvodňujem nasledovne:

  Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 1994 číslo 26 Národná rada Slovenskej republiky podľa § 55 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zriadila vyšetrovaciu komisiu na objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994 v zložení: Katarína Tóthová, predsedníčka, Marián Andel, podpredseda, Peter Baco, Sergej Kozlík, Ivan Lexa, Iveta Nováková a Jozef Prokeš, členovia komisie.

  Z uvedených členov vyšetrovacej komisie poslanci Katarína Tóthová, Peter Baco a Sergej Kozlík boli 13. decembra 1994 vymenovaní za členov vlády Slovenskej republiky. V dôsledku toho podľa článku 77 odseku 2 Ústavy Slovenskej republiky ich mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sa neuplatňujú. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 14. decembra 1994 číslo 95 v súlade s odporúčaním Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil na neuplatňované mandáty Kataríny Tóthovej, Petra Baca, Sergeja Kozlíka nastúpenie náhradníkov 14. decembrom 1994.

  Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné zmeniť zloženie zriadenej vyšetrovacej komisie a nahradiť uvedených poslancov Národnej rady Slovenskej republiky novými členmi komisie - poslancami Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, predkladám návrh na uznesenie v znení:

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zmenu v zložení vyšetrovacej komisie na objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994

  Národná rada Slovenskej republiky pozmeňuje svoje uznesenie zo 4. novembra 1994 číslo 26 k zriadeniu vyšetrovacej komisie na objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994 tak, že za členov komisie volí namiesto Kataríny Tóthovej za predsedu Dušana Macušku, namiesto Petra Baca za člena Jozefa Reu, namiesto Sergeja Kozlíka za člena Tomáša Cingela."

 • Ďakujem pani poslankyni. Páni poslanci, panie poslankyne, počuli ste návrh na uznesenie. Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

  Prosím, nehlasujeme, zopakujeme hlasovanie. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dávam protinávrh na uznesenie v tomto znení: "Pretože v marci 1994 nešlo o krízu ústavného zriadenia Slovenskej republiky, ale o vnútrostranícku krízu Hnutia za demokratické Slovensko, Národná rada Slovenskej republiky zrušuje komisiu na vyšetrenie krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v marci 1994."

  Ďakujem.

 • Budeme hlasovať o uznesení, ktoré predniesla pani poslankyňa a budeme hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Kováč na nové znenie uznesenia.

  Pán poslanec Moravčík.

 • Najprv podľa zvyklostí, a myslím si, že je to vyjadrené v rokovacom poriadku, sa hlasuje o protinávrhu.

 • Tento návrh vyšiel z rozpravy, preto sa najskôr bude hlasovať o návrhu z rozpravy a potom sa bude hlasovať o uznesení.

  Pán poslanec Brňák.

 • Pán predseda, návrh pána poslanca Kováča nie je možné chápať ako protinávrh k návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa, pretože schválený bod programu bol zmenou, pokiaľ ide o členov tejto komisie. Pokiaľ pán poslanec Kováč navrhol zrušiť túto komisiu, bolo by vhodné alebo žiadúce podľa rokovacieho poriadku, aby bol zaradený nový bod programu na rokovanie tejto schôdze, pretože sa to tohto programu nedotýka, a až po schválení tohto dodatočného bodu programu, ako ho navrhol pán poslanec Kováč, bolo by možné riešiť túto problematiku navrhnutým spôsobom. Čiže, najskôr by bolo žiadúce, aby jeho návrh bol chápaný ako návrh na zmenu alebo doplnenie programu schôdze, a až potom, ak bude zaradený, je možné, aby sa problematika otvorila.

 • Ďakujem, pán predseda. Aj keď väčšinou súhlasím s názorom pána Brňáka, myslím si, že v tomto nemá pravdu, pretože rokuje sa o bode a návrh podaný pánom Kováčom je v tom zmysle relevantný s prerokovávaným návrhom, pretože ide o počet. Kým vládna koalícia navrhuje určitý počet, my navrhujeme zrušiť. To je tiež počet - to je nula.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Takisto, ako pán Hrnko, mám podobný názor. Nemyslím si, že pán Brňák hovorí dobre, pretože tento návrh, ktorý povedal pán poslanec Kováč, súvisí s predmetom rokovania tohto bodu. A takisto si myslím a vyjadrujem stanovisko aj za náš klub, že nešlo o krízu v štáte, ale išlo o krízu v jednom hnutí, ktorá sa preniesla a vyvrcholila tým, že táto skupina, ktorá bola vo vláde, namala parlamentnú väčšinu, a to bol hlavný dôvod na odvolanie premiéra, teda tak, ako dopadlo hlasovanie, vtedy bol taký pomer síl. To bola hlavná príčina krízy.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcem len upozorniť, že každý bod programu, ktorý najskôr uvedie navrhovateľ, musí pokračovať tak, že predsedajúci otvorí rozpravu. V tejto rozprave môžu byť pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy môžu byť aj k textu uznesenia, alebo môžu byť aj k iným návrhom uznesenia, pokiaľ súvisia s bodom, ktorý sa prerokúva. A v takom prípade naozaj § 36 hovorí, že sa o pozmeňovacích návrhoch hlasuje najskôr v poradí, v akom boli prednesené v rozprave.

 • Či išlo o krízu Hnutia za demokratické Slovensko alebo o krízu v spoločnosti, treba si pozrieť rozhovor pána prezidenta v Slovenskej televízii z 15. 3. 1994.

  Myslím si, že to sú dva návrhy, pretože v našom návrhu ide o zmenu zloženia a druhý návrh bol na zrušenie komisie. V každom prípade sú to dva návrhy.

 • Ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, s výkladom, ktorý predniesol pán poslanec Hrnko a pridal sa k nemu pán poslanec Lauko, nesúhlasím, ale súhlasím s tým, že je to návrh, ktorý vzišiel z rozpravy a považujem ho za pozmeňovací návrh pôvodného bodu programu, čiže dám o ňom hlasovať ako o prvom.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Kováč.

 • Pozmeňovací návrh pána poslanca Kováča odporúčam neprijať, čiže hlasovať záporne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 43 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňovací návrh k tomuto bodu programu sme neschválili.

  Budeme hlasovať o uznesení, ktoré navrhla pani poslankyňa. Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Svoj návrh odporúčam prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Uznesenie sme prijali.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem za spoluprácu.

 • P o s l e d n ý m bodom programu je

  Návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanec Marián Andel mi listom z 19. januára 1995 oznámil, že v súvislosti s jeho zvolením za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa vzdáva funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Je preto potrebné, aby Národná rada Slovenskej republiky uznesením vzdanie sa funkcie vzala na vedomie a aby podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku odvolala ho z funkcie predsedu tohto výboru.

  V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že podľa § 27 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku na odvolanie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky nie je potrebné tajné hlasovanie, ale aj keď sa vzdal, musíme o tom hlasovať.

  Pani poslankyňa Ďurišinová.

 • Mám len technickú poznámku. Prosím členov komisie pre mládež a šport, aby išli hlasovať prví, aby sme sa mohli ešte stretnúť.

 • Šum v sále.

 • Prepáčte, keďže to bude verejné hlasovanie, potom je moja poznámka bezpredmetná.

 • Dávam hlasovať o návrhu uznesenia tohto znenia:

  "A. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že poslanec Marián Andel listom z 19. januára 1995 sa vzdal funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a tým prestáva byť členom výboru a na základe toho podľa § 4 odsek 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

  B. odvoláva poslanca Mariána Andela z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport."

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali. Odporúčam prijať tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Teraz pristúpime k

  Voľbe predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Návrh na predsedu výboru podali poslanci z klubu poslancov SNS listom z 19. januára 1995. Navrhovaným kandidátom na funkciu predsedu uvedeného výboru je poslanec Kamil Haťapka.

  Pýtam sa, či má niekto otázky alebo pripomienky.

  Pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predseda, nespochybňujem návrh, ale dovoľte jednu otázku. V návrhu, ktorý predložil pán Moric, je napísané, že táto funkcia je pridelená SNS. Vždy som mal predstavu, že funkcie v parlamente sa volia a neprideľujú sa a že sa volia osoby alebo osobnosti. Samozrejme, že si veľmi vážim pána Kamila Haťapku, ale mne vadí práve táto formulácia - "funkcia je pridelená". Potom sa pýtam, načo volíme?

 • Smiech v sále.

 • Tak si to vyčiarknite, je to tam omylom. Je to zrejme dohoda z výboru a výbor to takto napísal. Samozrejme, že hlasuje o tom celá Národná rada a nielen výbor. Takže, máte pravdu.

  Pán poslanec Brňák.

 • Pán predseda, chcem si len overiť, či je voľba tajná.

 • Podľa článku 92 ústavy musí byť tajná voľba.

 • Áno, tajné nie je schvaľovanie vzdania sa funkcie, ale voľba je tajná.

  Pán poslanec Hrnko.

 • Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na to, že sme návrh dostali práve teraz na stôl, v mene poslaneckého klubu Demokratickej únie žiadam 10-minútovú prestávku, ak sa niekto k nám pripojí.

 • Chceme prerokovať tento návrh v klube.

 • Názov výboru je jednoznačný, je to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Pána Haťapku vnímam ako známeho športovca, dokonca by som povedal svetoznámeho, ale bol by som rád, keby po prestávke mohol niekoľkými vetami povedať aké má skúsenosti v oblasti školstva, vedy a kultúry.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Došlo tu k istej nepresnosti. To slovo "pridelené" je myslené vo vzťahu HZDS a SNS. Nesprávne sa tam dostalo do textu. Samozrejme, že každý poslanec má právo voliť a navrhnúť si svojho kandidáta, ktorého chce, takisto aj poslanci Demokratickej únie. Je to na základe politických dohovorov.

 • Pán predseda, v mene klubu Spoločnej voľby sa pridávam k návrhu na 10-minútovú prestávku.

 • Zatiaľ ste jeden. Pán Hrnko nie je predsedom klubu.

  Pán podpredseda Andel.

 • Chcem sa opýtať pána Černáka, či to myslí vážne. Doteraz žiaden kandidát na funkciu predsedu parlamentného výboru sa nepredstavoval a nebol skúšaný zo svojich vedomostí. Myslím si, že počas svojej činnosti a vystupovania vo výbore pán Haťapka dostatočne preukázal svoje znalosti i z oblasti školstva.

 • Pripájam k žiadosti o 10-minútovú prestávku. Len by som pána Haťapku prosil, som ochotný za neho hlasovať, keby došiel do parlamentu na bicykli.

 • Vzhľadom na to, aby nevznikli nijaké dohady, prosím o 10-minútovú prestávku.

 • Musím odpovedať pánu podpredsedovi Andelovi. Áno, po skúsenostiach vo výbore pre životné prostredie to myslím vážne.

  Ďakujem.

 • Vážení páni poslanci, bude 10-minútová prestávka. To znamená, že sa stretneme o 11.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, je koniec prestávky, pokračujeme v rokovaní.

  Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov volí Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.

  Ešte kým pristúpime k voľbe, pán poslanec Haťapka sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Chcel by som odpovedať pánu Černákovi. Sú tam štyri odbory - vzdelanie, veda, kultúra a šport a neviem, kto toto všetko obsiahne absolútne, ale v každom prípade v tomto výbore je pán exminister školstva, v tomto výbore je extajomník školstva. Navyše, prihlásil sa pán rektor Švec, že nám bude pomáhať v školstve. Takže, nevidím dôvod, že by sa tento výbor nedal riadiť. A chcel by som povedať, že ten, kto vedie výbor, alebo čokoľvek, by mal byť v prvom rade manažér, a tréneri sú manažéri.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem. Návrh, ktorý som vám prečítal, rozširujem na základe listu, ktorý som dostal z klubu poslancov Národnej rady za Demokratickú úniu, ktorá navrhuje do tohto výboru ako ďalšieho kandidáta pána Milana Ftáčnika. Pán poslanec Šimko, dúfam, že nie je treba zvolať výbor.

  Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, na hlasovacích lístkoch budete mať napísané dve mená - pána poslanca Kamila Haťapku a pána poslanca Milana Ftáčnika.

  Dovoľte ešte, aby som vám povedal, že zasa budeme hlasovať tak, že vyjadríte svoju voľbu, keď na hlasovacom lístku ponecháte meno toho pána poslanca, ktorého volíte za predsedu. Meno a priezvisko poslanca, za ktorého nehlasujete, prečiarknete. Iné úpravy hlasovacieho lístku hlasovací lístok anulujú, čiže nebude platný.

  Prosím preto pánov overovateľov, aby nám odovzdali hlasovacie lístky.

  Pani poslankyňa Ďurišinová sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Teraz by som chcela poprosiť členov komisie pre mládež a šport, aby išli hlasovať medzi prvými, aby sme sa mohli stretnúť.

 • Najskôr budú hlasovať overovatelia, potom členovia komisie pre šport.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi medzitým, kým máme chvíľku čas, aby som sa vrátil k hlasovaniu o programe vlády a o dôvere vláde. Pán poslanec Roman a pán poslanec Andel ma navštívili so žiadosťou, aby som dal preveriť hlasovaciu techniku. Naši odborníci jednoznačne konštatujú, že hlasovanie obidvoch pánov poslancov bolo regulérne a hlasovanie prebehlo tak, ako stačili tlačidlá. Konštatoval to aj pán poslanec Andel, že došlo k zavineniu ním. Takisto je to u pána poslanca Romana.

  Chcem povedať, že v priebehu pokračovania našej schôdze technici skúmali hlasovacie zariadenie, či môže dôjsť k nejakému omylu techniky. Jednoznačne sa opäť vyjadrili, že za tento čas nedošlo k žiadnemu omylu techniky, ale predpokladajú, že niekedy v mikrofónoch dochádza k určitým zmenám z dôvodov mobilných telefónov, ktoré máte pri sebe. Takže, prijal som rozhodnutie, že požiadame firmu Philips, aby prišla a jednoznačne zistila, či tieto mobilné telefóny môžu ovplyvniť túto techniku. Dovtedy, kým zamestnanci firmy Philips prídu, vás žiadam a zakazujem nosiť do tejto miestnosti mobilné telefóny.

 • Ďakujem veľmi pekne za porozumenie. Je to v prospech nás všetkých.

  Teraz prosím členov komisie pre mládež a šport, aby uskutočnili hlasovací akt.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, kto ešte nevykonal akt voľby, prosím, nech tak učiní.

  Zrejme sme sa už všetci zúčastnili volieb. Oznamujem, že sa skrutátori odoberajú s volebnou urnou do miestnosti na spočítanie hlasov.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, boli spočítané hlasy, pristúpime k vyhláseniu výsledkov volieb, ale najskôr by som prosil všetkých pánov poslancov a panie poslankyne, aby zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

  Prosím, aby ste neodchádzali, pretože ešte budeme musieť prijať jedno uznesenie. Ešte raz vyzývam všetkým pánov poslancov a panie poslankyne, aby zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti.

  Prosím pani poslankyňu Rusnákovú, aby nám predniesla výsledky volieb.

 • Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport sa konala tajným hlasovaním 26. januára 1995. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 123 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport bolo odovzdaných 122 platných hlasovacích lístkov, jeden neplatný hlasovací lístok, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Overovatelia zistili, že za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Kamila Haťapku bolo odovzdaných 77 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Milana Ftáčnika bolo odovzdaných 43 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku 6 ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu výboru Národnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia konštatujú, že kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport poslanec Kamil Haťapka získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

 • Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport poslanec Milan Ftáčnik nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport pána poslanca Haťapku.

  Prosím, pán poslanec Haťapka, aby ste ako predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport zaujali miesto určené pre predsedov výborov.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  program 4. schôdze sme vyčerpali. Nasledujúca schôdza Národnej rady sa bude konať pravdepodobne začiatkom marca. Zatiaľ predpokladáme, že by to mohol byť 8. marec. Závažným bodom programu bude prerokovanie návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995. V súvislosti s prípravou na rokovanie o tomto bode programu navrhujem, aby sme prijali uznesenie tohto znenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 20. januára 1995 číslo 69 k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky, v ktorom Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky, aby predložila návrh zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 do 15. februára 1995, žiada podľa § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracovať pre potreby Národnej rady Slovenskej republiky stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1995 po jeho predložení Národnej rade Slovenskej republiky do 3. marca 1995."

  Vyplýva to z Ústavy Slovenskej republiky.

  Pýtam sa preto, či má niekto k tomuto pripomienky alebo návrh.

  Prosím, pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem, pán predseda. Nemám pripomienky k tomuto vášmu návrhu, ale chcem požiadať o dovolenie prečítať po hlasovaní jedno stanovisko nášho klubu.

 • Áno, samozrejme. Keď nemá nikto k tomuto pripomienky, prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali o tomto návrhu uznesenia, ktoré som predniesol.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Prijali sme uznesenie, ktorým zaväzujeme Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, aby vypracoval pre potreby Národnej rady Slovenskej republiky stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu.

  Ďakujem pekne.

  Ešte prosím, keby sme vypočuli pána poslanca Šimku.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Dámy a páni, prečítam vám stanovisko klubu poslancov Národnej rady.

  "Uznesenie, ktoré dňa 25. januára 1995 prijala hlasmi poslancov za Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenskej národnej strany a Združenia robotníkov Slovenska Národná rada Slovenskej republiky, je prvým vážnym schodíkom, po ktorom by vládna koalícia chcela tlačiť prezidenta Slovenskej republiky na politické popravisko.

  Je to po prvýkrát v histórii slovenského parlamentarizmu, keď Národná rada v rozpore s právomocami danými jej Ústavou Slovenskej republiky, ale i v rozpore so zdravým rozumom, hlasovala o tom, čo považuje za morálne právo. O morálke predsa nemožno rozhodovať hlasovaním.

  Klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za KDH ostro odmieta celý text uznesenia, považuje ho za lživé politikárčenie nehodné dôstojnosti najvyššieho zákonodarného zboru.

  Klub konštatuje, že namiesto toho, aby parlament prijímal zákony, ktoré ľudia tejto krajiny potrebujú, vládnúca koalícia využíva na to, aby škandalizovala hlavu tohoto štátu."

  Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  konštatujem, že program 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme vyčerpali. Ďakujem vám za vašu účasť a 4. schôdzu považujem za skončenú.

  Ďakujem, dovidenia.

 • Rokovanie schôdze skončilo o 12.00 hodine.