• Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  skôr ako začneme rokovanie 38. schôdze Národnej rady, prosím vás, aby sme sa informatívne prezentovali.

  Prítomných je nás 112, takže môžem otvoriť rokovanie.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa oficiálne prezentovali.

  Prosím, prezentujme sa.

 • Hlas z pléna.

 • To bolo len na to, či môžeme začať schôdzu, a teraz na to, či môžeme hlasovať, pán poslanec. Ak si prečítate rokovací poriadok aspoň na konci volebného obdobia, budem rád.

  V sále je prítomných 110 poslancov, môžeme sa teda uznášať.

  O ospravedlnenie z tejto schôdze písomne požiadali poslanci Kanis, Figeľ, Zelenayová, Hanker, Klein, Bauerová a Kukan.

  Na 38. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako overovatelia budú pôsobiť páni poslanci Stanislav Líška a Jozef Miklušičák. Náhradníkmi budú pán poslanec Mikulka a pani poslankyňa Rusnáková.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, schôdzu som zvolal podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  Žiadosť podpísalo 30 poslancov Národnej rady. Žiadosť ste dostali spolu s pozvánkou.

  Návrh na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky číslo 482 zo 4. decembra 1996 a ktorým sa zrušujú body 2 a 3 uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 530 z 5. februára 1997, navrhuje prerokovať skupina poslancov ako jediný bod rokovania.

  Chcem vám pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku na tejto schôdzi nie je možné program doplňovať alebo meniť.

  Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o schválení navrhnutého programu.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 70 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže sme neschválili program 38. schôdze, nemôžem otvoriť ani rozpravu a končím schôdzu.

 • Ruch v sále a hlas poslanca Mikloška z pléna: Vážený pán predseda, oznamujem vám, že v tejto chvíli zvolávame ďalšiu schôdzu. Ak má tento štát dosť peňazí, tak to zaplatíte.

 • Skončenie schôdze o 15.20 hodine.