• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram ôsmy deň rokovania 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vám oznámiť, že podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku z dnešného rokovania sa ospravedlnil jeden pán poslanec, a to poslanec Čarnogurský.

  Budeme pokračovať v prvom čítaní o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Ftáčnika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.

  Tlač, ako som vám povedal včera, je pod číslom 846.

  Prerušili sme tento bod ukončením rozpravy s tým, že som ešte povinný sa spýtať navrhovateľa pána poslanca Ftáčnika, či sa chce vyjadriť. Áno, chce sa vyjadriť.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som sa vyjadril ku včerajšej krátkej rozprave trošku podrobnejšie. Najprv sa vyjadrím k trochu nesúvislým poznámkam, ktoré predniesol vo svojom spravodajskom vystúpení pán spravodajca.

  Mrzí ma, že si celkom dôkladne neprečítal zákon aj dôvodovú správu, pretože inak by ťažko nazval bod 1 článku I čírym nezmyslom. Ide totiž o rovnaké znenie, aké obsahuje smernica Európskej únie prijatá v júni tohto roku, ktorá upravuje pojem prevádzkovateľa vysielania. Je pravdou, že doteraz bol tento pojem definovaný tak, že je to ten, kto získa oprávnenie na vysielanie, a to buď zo zákona, alebo na základe licencie. Toto v plnom rozsahu predložený návrh zachováva, ale navyše v súlade s európskou legislatívou definuje obsah tohto pojmu. Tu teda výčitky pána spravodajcu pôsobia na mňa dojmom, že sa celkom podrobne s problematikou neoboznámil. Ak spravodajca označil aj celý článok II navrhovaného zákona za číry nezmysel, to ešte neznamená, že je to nejaký argument.

  V tomto článku sa zavádza princíp, že Slovenská televízia spolupracuje s externým prostredím nákupom relácií, pričom podiel takto nakúpených relácií z celkového vysielacieho času určí Rada Slovenskej televízie. Ak navrhujem, že zmluvou nemožno preniesť povinnosti prevádzkovateľa vysielania na iný subjekt, mám na mysli povinnosti, ktoré ukladá Slovenskej televízii zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní napríklad vo vzťahu k vysielaniu reklamy, k zabezpečeniu objektívnosti vysielania, k celkovej skladbe programu, ktorá má byť určená pre rôznorodé divácke skupiny.

  Musím uviesť, že som si veľmi pozorne vypočul námietky pána spravodajcu aj pána poslanca Cupera voči retroaktívnym ustanoveniam, ktoré obsahuje tento zákon. Tu by som rád uviedol, že tento návrh neprešiel oponentúrou právnych expertov SDĽ, ako sa obaja páni domnievali, a že som ho pripravoval vo veľkom chvate, pretože som sa z hodnoverných zdrojov dozvedel, že pán Kubiš ako ústredný riaditeľ Slovenskej televízie chce ešte do konca roku prenajať okruh STV 2 súkromnej spoločnosti. Jeho včerajšie vystúpenie v televízii potvrdilo, že tieto informácie boli pravdivé a že bolo treba predložiť tento zákon na decembrovú schôdzu.

  Prv než sa vyjadrím meritórne k otázke retroaktivity, chcem vám vysvetliť, ako k návrhu takéhoto ustanovenia prišlo. A začnem otázkou: Ako sa má brániť slušný človek, ak zistí, že riaditeľ verejnoprávnej inštitúcie robí kroky, ktoré sú v protiklade s jeho poslaním prvého muža verejnoprávnej inštitúcie? Hovorím tu o bývalom riaditeľovi Slovenského rozhlasu pánovi Tužinskom a súčasnom riaditeľovi STV pánovi Kubišovi.

  Začnime rozhlasom. Bývalý riaditeľ Tužinský podpísal zmluvu so súkromnou spoločnosťou Axismédia o dodávke 24-hodinového programu Rock FM na kľúč v priestoroch Slovenského rozhlasu. Vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport tvrdil, že spoločnosť Axismédia vybral na základe výberového konania. Výbor ho požiadal, aby predložil podklady o takomto výberovom konaní, ale dodnes sa tak nestalo, pričom zmluva platí od 1. apríla. Na otázku, prečo sa rozhodol nechať vyrábať 24-hodinový program súkromnou spoločnosťou, odpovedal, že je to pre rozhlas výhodnejšie. Keď sme požiadali Rozhlasovú radu, aby nám predložila zdôvodnenie ekonomickej výhodnosti tejto zmluvy, ktorá ju presvedčila, aby ako rada podporila túto myšlienku, dostali sme od nej súbor čísel, ktoré neboli overené. Pravda je taká, že rozhlas získal uzatvorením tejto zmluvy stabilný príjem, ktorý mu platí spoločnosť Axismédia. Tá platí poplatok rozhlasu z príjmov z reklamy, ktoré ostávajú tejto súkromnej spoločnosti, pričom je samozrejmé, že príjmy z reklamy sú väčšie než to, čo platí rozhlasu, pretože je to podnikateľský subjekt a nie charitatívna spoločnosť. A aby tých paradoxov bolo ešte viac, treba uviesť, že reklamu na okruh Rock FM podobne ako na ďalšie dva okruhy Slovenského rozhlasu dodáva Prvá slovenská mediálna agentúra, ktorá legálnym spôsobom vyhrala výberové konanie na dodávku reklamy rozhlasu na všetky okruhy a dodávala reklamu aj na Rock FM pred uzavretím zmluvy s Axismédiou.

  Takže vec vyzerá nasledovne. Spoločnosť PSMA zoženie reklamu, výnosy dostane Axismédia a po odrátaní vlastných nákladov na výrobu programu zaplatí Slovenskému rozhlasu dohodnutú sumu. Otázka znie: Prečo nemôže mať tieto príjmy Slovenský rozhlas priamo? Načo potrebuje prostredníka? A neboli by tieto príjmy vyššie, keby tento prostredník v celej hre nebol? A ďalšie otázky: Nie je toto porušenie zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní, keď naživo vysiela súkromná spoločnosť, ktorá nikdy nedostala licenciu, ale podobne ako iné súkromné spoločnosti vlastne žije z reklamy? Ako je možné, že zmluva bola uzatvorená na dlhé obdobie a po vypovedaní treba Axismédii zaplatiť mnohomiliónové odstupné? Akú má teda obranu slušný človek, ak chce zabrániť takémuto konaniu? Môže počkať, kým sa vymení riaditeľ tejto inštitúcie, alebo predložiť návrh zákona, ktorý tomu chce zabrániť.

  Teraz sa pozrime do Slovenskej televízie. Ústredný riaditeľ pán Kubiš v lete podpísal zmluvu, v ktorej sa dohodol so Štúdiom BETA, že mu bude, resp. Slovenskej televízii, 12 rokov vyrábať raňajkové vysielanie za pevnú cenu s tým, že výnosy z reklamy za tieto tri hodiny vysielania sú príjmom Štúdia BETA. Zmluvu nedal na vyjadrenie Rade Slovenskej televízie, hoci je to iste zásadný zásah do programovej štruktúry - povedať, že 12 rokov v tejto programovej štruktúre bude fungovať program Dobré ráno a že ho bude vyrábať práve táto spoločnosť. Rada Slovenskej televízie voči tomuto projektu vyjadrila námietky. Napríklad voči klauzule, že ak Slovenská televízia odstúpi od tejto zmluvy, tak zaplatí Štúdiu BETA odstupné v takej výške, ako keby sa denne ďalej vysielalo. Pre zaujímavosť, ak by napríklad o rok pán ústredný riaditeľ odstúpil od tejto zmluvy napríklad z dôvodu, že mu koncepčne nebude takéto vysielanie vyhovovať, tak Slovenská televízia zaplatí okolo 140 miliónov korún. Áno, dobre ste počuli, dámy a páni, 140 miliónov súkromnej spoločnosti BETA. Myslím si, že je to celkom dobrý kšeft pre pána Sedláčka, ktorý zastupuje Štúdio BETA, a tento obchod mu dohodil jeho bývalý kolega zo spravodajstva pán Kubiš. Menej dobrý obchod sa mi to zdá pre Slovenskú televíziu. Ako sa voči tomu má brániť slušný človek?

  Keď sme v tomto parlamente schválili zákon, ktorý natrvalo pririekol Slovenskej televízii okruh STV 2 a zabránili sme jeho privatizácii pre spoločnosť Dovina, blízku vládnemu hnutiu, objavili sa hlasy, že oni si nájdu cestičku, ako obísť tento zákon. Už sa poučili z niektorých právnych nedostatkov zmluvy okolo Rock FM a pripravili zmluvu o koprodukčnej spolupráci s rovnakým odôvodnením, že to bude pre Slovenskú televíziu lacnejšie a že im to umožní vysielať satelitný program. Je pritom zaujímavé, že štatutárna zástupkyňa Slovenskej televízie pri prerokovaní návrhu rozpočtu STV v gestorskom výbore na rok 1998 sa o chystanom prenájme či koprodukcii vôbec nezmienila a zmluva, ktorú tam predložila pani poslankyňa Ďurišinová, bola označená za podvrh.

  Ani v materiáli o perspektívnom modeli financovania, ktorý poslal pred dvoma týždňami ústredný riaditeľ gestorskému výboru na jeho požiadanie, sa nič o koprodukcii alebo nejakom znižovaní nákladov na okruhu STV 2 nehovorí. Ale Rada Slovenskej televízie už minulý týždeň dostala takúto zmluvu na posúdenie a včera tento zámer potvrdil ústredný riaditeľ STV v prejave k ročnému výročiu jeho nástupu do funkcie. Nestihol však včera povedať divákom o pripomienkach Rady Slovenskej televízie, napríklad k tomu, že súkromná spoločnosť Rotunda má vysielať aj správy. Bude to znamenať, že pán Kubiš prepustí polovičku spravodajskej zmeny STV, aby ušetril náklady na druhý vysielací okruh? Nepovedal divákom ani o tom, či v zmluve bude tiež záväzok o 100 miliónovom odstupnom, podobne ako je to v zmluve so Štúdiom BETA. Nepovažujem za náhodu, že zhodou okolností sa v spoločnosti Rotunda vyskytuje ten istý pán Mistrík, ktorý prezentoval projekt Doviny na STV 2.

  Ako sa dá voči tomuto brániť? Ako sa brániť proti konaniu, ktoré nesleduje záujmy verejnoprávnej inštitúcie, ale záujmy iné, či už politické, osobné, alebo skupinové? Ak som si zvolil obranu, ktorá má v sebe prvky retroaktivity, určite nie preto, aby som porušoval princípy právneho štátu.

  Na rozdiel od vás, pán Cuper, ktorý ste vždy odmietali upozornenia na protiústavnosť krokov koalície, ja som si veľmi citlivo vypočul vaše námietky a som pripravený pri prerokúvaní vo výboroch v druhom čítaní hľadať také právne riešenie, ktoré nebude musieť posudzovať ani Ústavný súd a ktoré sa nedotkne medzinárodných či iných záväzkov Slovenskej republiky. Ale to vyžaduje diskusiu. Ak by ste zamietli tento návrh už v prvom čítaní, to neznamená, že sa stratia otázniky z konania verejnoprávnych inštitúcií, ktoré som tu uviedol.

  Ak sa pri diskusiách vo výbore ukáže, že mnou navrhované riešenie nie je dobré a že je možné zvoliť iné riešenie, ja to len privítam. Ale nemôžeme sa tváriť - ako slovenský parlament, ako Národná rada Slovenskej republiky -, že sa nič nedeje a všetko je v poriadku.

  Prosím všetkých tých, ktorým záleží na poriadku a dodržiavaní pravidiel v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, aby ste podporili návrh na prerokovanie tohto zákona v druhom čítaní a umožnili tak prepotrebnú diskusiu.

  Ďakujem.

 • Milé kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vzhľadom na skutočnosť, že pán predkladateľ sa nevenoval predlohe, alebo veľmi stručne ju zhodil tým, že moje pripomienky boli nesúrodé, tomuto venoval 2-3 vety a celé svoje vystúpenie skĺbil do toho, že hovoril o tom, čo kto robí mimo dosahu, a nedotýkal sa toho, čo tu je predložené. My máme pred sebou a prerokúvame legislatívnu úpravu, ktorá sa týka niekoľkých zákonov. Tomu sa pán predkladateľ nevenoval, venuje sa tomu, čo sa robí v televízii, či je pripravená zmluva a podobne. To je jasný dôkaz toho, že uniká od podstaty, ktorou je predloha jeho návrhu.

  A ak dovolíte, pre tých pánov poslancov, ktorí sa čudujú, podľa čoho môžem byť taký obšírny, tak podľa § 67 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, aká má byť a vyzerať spoločná správa. Takže ešte raz zdôrazňujem a dotknem sa toho, aby som sa pokúsil pánu predkladateľovi vysvetliť moje pripomienky a presvedčiť ho o tom, že nie je to dobrý návrh, aby sa rozhodol ho ešte stiahnuť.

  Takže v článku I pán predkladateľ navrhuje nový pojem pod základné pojmy, a to je prevádzkovateľ. Ale prevádzkovateľ je definovaný úplne podrobne v § 3. Tu vsúva ako nové, že redakčne zodpovedá, ale prosím vás, toto obsahuje základná podmienka licenčného konania v žiadosti, čo upravuje zasa zákon, a bez štruktúry programového vysielania, bez jej schémy vôbec nie je možné sa uchádzať o licenciu.

  Čo sa týka Slovenskej televízie, toto všetko zákon rieši, pretože Slovenskej televízii ukladá § 7, teda Rade Slovenskej televízie, orgánom Slovenskej televízie, ktoré zabezpečujú programovú objektívnosť a nezávislosť. V § 10 sa jasne hovorí, čo patrí do pôsobnosti rady: a) schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie, návrhy investičných programov a ich realizáciu vrátane typovej vysielacej štruktúry.

  Čiže bez rady to nie je možné, štruktúra je pod vplyvom schvaľovacieho procesu Rady Slovenskej televízie.

  Ďalej odsek b) schvaľuje Programový kódex Slovenskej televízie, v ktorom sú formulované všeobecné zásady na tvorbu, skladbu a koordináciu programov Slovenskej televízie.

  Preto hovorím, je to nezmysel, lebo je to obsiahnuté oveľa širšie, v širšom kontexte to už obsahuje zákon, ktorý je platný.

  Ak ideme k článku II, no retroaktivita je jednoznačná. Tu niet čo povedať a ospravedlňujem sa. Keďže páni právnici z SDĽ nesúhlasili s tým, tak prosím, som rád, že si to uvedomuje, že to spôsobuje istý chaos.

  Ďalej pán predkladateľ nevysvetlil, ako pojať inak, ako som povedal, že keď chce vsunúť do tejto novely, že povinnosť Slovenskej televízie ako prevádzkovateľa vysielania podľa tohto zákona, podľa osobitných predpisov nemožno preniesť zmluvou na inú fyzickú a právnickú osobu. Veď v platnej legislatíve sa to ukladá Slovenskej televízii, že popri vlastnej tvorbe musí vstupovať aj do spolupráce a interakcie s inými subjektmi, či právnickými, alebo fyzickými osobami, a neviem ako inak, ak nie zmluvným vzťahom. Veď Slovenská televízia zrejme má desiatky, možno stovky takýchto zmluvných vzťahov, ale ja si neviem predstaviť, že tieto stovky zmlúv by mali byť prehodnotené, kvázi dané do súladu s týmto zákonom, ktorý v ničom podľa mňa nie je nóvum. A viete si predstaviť, že niekde by sa nedohodli? Veď to všetko skončí na súdoch, pretože tí ľudia uzatvárali tie zmluvy v dobrej viere.

  Mám pocit a dojem, že pán predkladateľ sleduje len jeden cieľ, tak paralyzovať činnosť Slovenskej televízie, že sa ohrozí jej samotné vysielanie. Iný zmysel mi to nedáva.

  Takže ak by pán predkladateľ dovolil, keby bol reagoval na tieto pripomienky alebo keby sa bol pridržiaval toho, čo predložil, beriem. Ale tomu venoval veľmi málo času, a to ma presvedčuje o tom, že niekde tá pravda bude tu, kde som konštatoval ja, a preto žiadam, aby sme hlasovali o mojom návrhu, ktorý som dal, aby sme neodporučili pokračovať v rokovaní o tomto zákone v druhom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu spravodajcovi.

  Pristúpime k hlasovaniu.

 • Budeme hlasovať podľa § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku, aby sa Národná rada uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

 • Prosím, budeme hlasovať. Počuli ste návrh spoločného spravodajcu. Takže prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Povedzte, za čo hlasujeme, pán spoločný spravodajca.

 • Hlasujeme o mojom návrhu, že odporúčam, aby nešiel do ďalšieho čítania, čiže hlasujeme za.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, pokoj. Páni poslanci, pokoj! Páni poslanci, pokoj!

  Hlasujeme o tom, aby tento návrh nešiel do druhého čítania, nie na návrh pána spoločného spravodajcu.

  Hlasujte, ako chcete.

 • Ruch v sále.

 • Je tu potom druhý návrh, ktorý predniesol pán poslanec Benčík, ktorý odporúča, aby išiel do druhého čítania.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasy v sále.

 • Nevykrikujte, páni poslanci! Nevykrikujte, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

 • Ďakujem.

  Kde ste, páni poslanci, ideme ešte hlasovať.

 • Keďže tento návrh prešiel a ideme do druhého čítania, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 Národnej rady o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1870 zo 17. novembra 1997 prideliť ho v druhom čítaní na prerokovanie okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým je návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 23. januára 1998 a gestorský výbor v lehote do 29. januára 1998.

 • Hlasujeme podľa § 74. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov. Za návrh hlasovalo 72 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže konštatujem, že Národná rada pridelila tento zákon výborom a rozhodla aj o termínoch prerokovania.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Pani poslankyne, páni poslanci, nasledujúci bod programu je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Protokolu zosúlaďujúcom Medzinárodný dohovor EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky z 13. decembra 1960 s jeho zmenami a k Dodatkovému protokolu o nahradení Mnohostrannej dohody o traťových poplatkoch z 12. februára 1981 príslušnými ustanoveniami zosúladeného textu Medzinárodného dohovoru EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, ako bol zmenený v Bruseli v roku 1997 vrátane jeho Prílohy IV.

  Je to druhé a tretie čítanie.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 732, v ktorom je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 732a. Máte rozdané, myslím, aj nové znenie návrhu uznesenia Národnej rady.

  Takže prosím pána ministra Jasovského, ktorého poverila vláda, aby nám tento návrh zdôvodnil.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  v rámci ratifikačného procesu uvádzam na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Protokol zosúlaďujúci Medzinárodný dohovor EUROCONTROL o spolupráci v rámci letovej prevádzky z 13. decembra 1960 s jeho zmenami a Dodatkový protokol o nahradení mnohostrannej dohody o traťových poplatkoch z 12. februára 1981 príslušnými ustanoveniami zosúladeného textu dohovoru EUROCONTROL, ktoré za Slovenskú republiku z poverenia vlády dňa 27. júna 1997 v Bruseli podpísal pán štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

  Novelizovaný, resp. prepracovaný text dohovoru EUROCON- TROL zosúlaďuje do jednej časti a do jedného textu tie časti dohovoru, ktoré ostávajú naďalej platné, so zmenami, ktoré je potrebné z objektívnych dôvodov začleniť do dohovoru. Prístup k tomuto dokumentu zabezpečí pre Slovenskú republiku, ktorá je od 1. januára 1997 dvadsiatym tretím členským štátom Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky EUROCONTROL, pokračovanie jej členstva v tejto organizácii aj po roku 2000. V súčasnosti EUROCONTROL tvorí 26 európskych štátov a v procese prijímania je už dvadsiaty siedmy štát, ktorým je Monacké kniežatstvo.

  Rozhodnutia, ktoré prijali ministri dopravy členských štátov Európskej konferencie civilného letectva na stretnutí v Kodani 14. februára 1997, ustanovujú inštitucionálnu stratégiu Európskej konferencie civilného letectva, cieľom ktorej je dosiahnuť bezpečný a efektívny európsky systém spravovania letovej prevádzky a efektívny spoločný systém traťových poplatkov. Novelizovaný dohovor EUROCONTROL vytvára podmienky a je účinným nástrojom na vykonanie inštitucionálnej stratégie Európskej konferencie civilného letectva.

  Predkladané dokumenty boli vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a v zahraničnom výbore prijaté jednomyseľne, a preto odporúčam váženým paniam poslankyniam a pánom poslancom vysloviť podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Protokolu zosúlaďujúcom Medzinárodný dohovor EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky z 13. decembra 1960 s jeho zmenami a k Dodatkovému protokolu o nahradení Mnohostrannej dohody o traťových poplatkoch z 12. februára 1981 príslušnými ustanoveniami zosúladeného textu Medzinárodného dohovoru EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, ako bol zmenený v Bruseli v roku 1997 vrátane jeho Prílohy IV.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  V tomto bode programu výbor určil za spoločného spravodajcu pána poslanca Volného, preto ho prosím, aby nás oboznámil s prerokovaním vo výboroch aj s návrhom výboru.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám prečítal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Protokolu zosúlaďujúcom Medzinárodný dohovor EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky z 13. decembra 1960 s jeho zmenami a k Dodatkovému protokolu o nahradení Mnohostrannej dohody o traťových poplatkoch z 12. februára 1981 príslušnými ustanoveniami zosúladeného textu Medzinárodného dohovoru EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, ako bol zmenený v Bruseli v roku 1997 vrátane jeho Prílohy IV (tlač 732), vo výbore v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 a § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Protokolu zosúlaďujúcom Medzinárodný dohovor EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky z 13. decembra 1960 s jeho zmenami a k Dodatkovému protokolu o nahradení Mnohostrannej dohody o traťových poplatkoch z 12. februára 1981 príslušnými ustanoveniami zosúladeného textu Medzinárodného dohovoru EURO- CONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, ako bol zmenený v Bruseli v roku 1997 vrátane jeho Prílohy IV (tlač 732), vo výboroch v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh na vyslovenie súhlasu rozhodnutím číslo 1759 z 29. septembra 1997 na prerokovanie do 4. novembra 1997 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s lehotou do 7. novembra 1997 na prerokovanie a schválenie spoločnej správy výborov.

  Uvedené výbory prerokovali pridelenú parlamentnú tlač v stanovenej lehote a gestorský výbor prerokoval a schválil v súlade s § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov uznesením číslo 444 zo 4. novembra 1997. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu neprerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v časti I, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská: Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh 29. októbra 1997 v druhom čítaní a odporučil uznesením číslo 301 Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s pristúpením. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 29. októbra 1997 v druhom čítaní a uznesením číslo 436 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s pristúpením.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 88 ods. 2 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s pristúpením a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru. Súčasne poveril uznesením výboru číslo 444 zo 4. novembra 1997 spoločného spravodajcu výborov predložiť návrhy podľa § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86.

  Ako už povedal pán predseda Národnej rady, omylom sa k tejto správe dostalo nesprávne uznesenie. Správne uznesenie vám bolo doručené včera, dovoľte mi, aby som ho prečítal:

  "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Protokolu zosúlaďujúcom Medzinárodný dohovor EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky z 13. decembra 1960 s jeho zmenami a k Dodatkovému protokolu o nahradení Mnohostrannej dohody o traťových poplatkoch z 12. februára 1981 príslušnými ustanoveniami zosúladeného textu Medzinárodného dohovoru EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, ako bol zmenený v Bruseli v roku 1997 vrátane jeho Prílohy IV (tlač 732)

  Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k

  A. Protokolu zosúlaďujúcom Medzinárodný dohovor EURO- CONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky z 13. decembra 1960 s jeho zmenami,

  B. Dodatkovému protokolu o nahradení Mnohostrannej dohody o traťových poplatkoch z 12. februára 1981 príslušnými ustanoveniami zosúladeného textu Medzinárodného dohovoru EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, ako bol zmenený v Bruseli v roku 1997 vrátane jeho Prílohy IV."

 • Ďakujem za podanie správy a prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otvárame o tomto bode programu rozpravu. Do rozpravy nemám písomne prihláseného žiadneho z poslancov. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy elektronicky alebo ústne. Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Nepredpokladám, že pán minister sa chce vyjadriť. Ani pán spoločný spravodajca.

  Tak požiadam pána spoločného spravodajcu, aby sme pristúpili k hlasovaniu.

  Podľa § 84 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu vlády.

  Prosím teda pána spravodajcu, aby ho uvádzal.

  Pozývam pánov poslancov do rokovacej miestnosti.

  Pozývam pánov poslancov do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) vyslovuje súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Protokolu, ako je uvedené v návrhu uznesenia.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Dohode o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb a k Zvláštnej dohode o uplatnení článku 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb.

  Aj v tomto prípade ide o druhé a tretie čítanie.

  Tu máte vládny návrh ako tlač 733, v ktorom je aj návrh uznesenia Národnej rady, a spoločnú správu gestorského výboru ako tlač 733a.

  Aj v tomto prípade vláda poverila pána ministra Jasovského, aby nás oboznámil s dôvodmi návrhu.

  Prosím, pán minister.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  v rámci ratifikačného procesu uvádzam na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Dohodu o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb a Zvláštnu dohodu o uplatnení článku 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb, ktoré z poverenia vlády dňa 27. júna 1997 v Bruseli podpísal pán štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

  Na základe prístupu k týmto dokumentom Slovenská republika ako členský štát Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky EUROCONTROL sa bude priamo podieľať na príprave zriadenia, vybudovaní a prevádzke strediska CEAC, ktoré bude poskytovať letové prevádzkové služby v hornom vzdušnom priestore nad územím ôsmich tzv. stredoeurópskych štátov, konkrétne Slovenska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Slovinska a severného Talianska. V súčasnosti prebieha výberové konanie na lokalitu, v ktorej bude stredisko vybudované. Začiatok prevádzky strediska sa predpokladá v roku 2005.

  Prístup k Dohode CEAC a k Zvláštnej dohode CEAC je priamym pokračovaním rozhodnutí, ktoré boli v tejto oblasti prijaté v predchádzajúcom období. Počas prípravy Dohody CEAC od roku 1993 boli zohľadnené požiadavky Slovenskej republiky, ktoré vyústili do rozhodnutia, že v prípade integrácie Slovenskej republiky do tohto projektu bude horný vzdušný priestor predstavovať vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky nad letovou hranicou 290, resp. v metrickej sústave nad letovou hladinou 8 850 m v podmienkach štandardnej atmosféry. Z charakteristík dopravných lietadiel vyplýva, že táto časť vzdušného priestoru je využívaná prevažne pre potreby medzinárodnej leteckej dopravy.

  Zabezpečenie a vykonávanie suverenity Slovenskej republiky vo vzdušnom priestore štátu nie je Dohodou CEAC ani Zvláštnou dohodou CEAC ohrozené. Na základe prístupu k týmto dokumentom Slovenská republika deleguje stredisku CEAC zabezpečovanie a poskytovanie letových prevádzkových služieb v hornom vzdušnom priestore. Vytvoria sa tým podmienky na dôsledné zavedenie pružného využívania vzdušného priestoru v závislosti od aktuálnych potrieb smerovania medzinárodných prepravných prúdov.

  Predkladané dokumenty boli vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky prijaté jednomyseľne, a preto odporúčam váženým paniam poslankyniam a pánom poslancom vysloviť podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Dohode o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EURO- CONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb a k Zvláštnej dohode o uplatnení článku 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pán minister.

  Prosím pána poslanca Volného, pretože aj v tomto prípade je určený za gestorský výbor ako spoločný spravodajca, aby nás informoval o návrhu a výsledkoch prerokovania.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám prečítal aj spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Dohode o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb a k Zvláštnej dohode o uplatnení článku 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (tlač 733) v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie v súlade s § 78 a § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky ako gestorský výbor spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Dohode o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb a k Zvláštnej dohode o uplatnení článku 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCON- TROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (tlač 733) v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh na vyslovenie súhlasu svojím rozhodnutím číslo 1759 z 29. septembra 1997 na prerokovanie do 4. novembra 1997 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s lehotou do 7. novembra 1997 na prerokovanie a schválenie spoločnej správy výborov.

  Uvedené výbory prerokovali pridelenú parlamentnú tlač v stanovenej lehote a gestorský výbor prerokoval a schválil v súlade s § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov uznesením číslo 445 zo 4. novembra 1997. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu neprerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v časti I, svoje stanoviská podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali tieto stanoviská:

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh 29. októbra 1997 v druhom čítaní a odporučil uznesením číslo 302 Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s pristúpením. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval návrh 29. októbra 1997 v druhom čítaní a uznesením číslo 437 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s pristúpením.

  Gestorský výbor na základe rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 88 ods. 2 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s pristúpením a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy gestorského výboru. Súčasne poveril uznesením výboru číslo 444 zo 4. novembra 1997 spoločného spravodajcu výborov predložiť návrhy podľa § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86.

  Dovoľte mi, aby som ešte prečítal návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Dohode o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb a k Zvláštnej dohode o uplatnení článku 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (tlač číslo 733):

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k

  A. Dohode o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb,

  B. Zvláštnej dohode o uplatnení článku 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb."

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nedostal som do rozpravy žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy z pléna.

  Konštatujem, že nie, preto uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy, a tým sa rozprava aj skončila.

  Pán minister sa zrejme nebude vyjadrovať k rozprave, ani pán spoločný spravodajca, preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k dohodám, ako sú uvedené v návrhu uznesenia.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Ďakujem, páni poslanci, aj vám, pán minister, aj spoločnému spravodajcovi.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  body 47 a 48, ktoré nasledujú v programe, ako sme ho schválili, sme už prerokovali, preto pristúpime k ďalšiemu bodu programu, a to je

  návrh volebného poriadku na voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

  Návrh ústavnoprávneho výboru ste dostali ako tlač 820.

  Prosím povereného pána poslanca Milana Sečánskeho, aby nám predniesol návrh a zdôvodnil jeho obsah.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister,

  dovoľte mi v súlade s poverením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. novembra tohto roka uviesť v mene výboru návrh volebného poriadku na voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

  Predmetný návrh volebného poriadku je naplnením zmocnenia pre Národnú radu Slovenskej republiky, ktoré je uvedené v § 104 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Tento návrh umožňuje realizovať voľbu prezidenta Slovenskej republiky v súlade s článkom 101 Ústavy Slovenskej republiky.

  Návrh volebného poriadku bol prerokovaný Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky 4. novembra 1997 a bol schválený uznesením tohto výboru číslo 490 z toho istého dňa, pričom predkladateľom tohto návrhu na schôdzu Národnej rady je Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh, ktorý ste dostali v uvedenej tlači, rieši navrhovanie kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, komplexne rieši techniku voľby, tajné hlasovanie, jeho priebeh, počítanie, napísanie zápisnice, vyhlásenie výsledkov a v prípade opakovanej voľby, ktorá by sa mala uskutočniť do 14 dní v tom prípade, ak prezident nebol zvolený v prvom kole, a ustanovenie o novej voľbe alebo nových voľbách, ktoré sa majú uskutočniť do 30 dní po predchádzajúcej neúspešnej voľbe.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prosím vás o schválenie tohto poriadku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Teraz prosím povereného člena výboru, ktorým je pán poslanec Hrušovský, aby nám podal informáciu o priebehu prerokovania tohto návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vás poinformoval o správe ústavnoprávneho výboru a o uznesení, ktoré ústavnoprávny výbor prijal po prerokovaní návrhu volebného poriadku na voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

  Pán predseda pridelil ústavnoprávnemu výboru ako jedinému výboru na prerokovanie tento návrh volebného poriadku, ktorý ústavnoprávny výbor uznesením zo dňa 4. novembra odporučil Národnej rade na schválenie bez pozmeňujúcich návrhov k tomuto volebnému poriadku.

  Odporúčam, aby po rozprave k predloženému návrhu bol tento návrh schválený.

  Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Ďakujem aj ja, pán poslanec.

  Takže môžem otvoriť rozpravu k tomuto bodu programu opäť s konštatovaním, že som nedostal písomné prihlášky. Pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy. Pán poslanec Hrušovský a pán poslanec Ftáčnik. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  mám jeden pozmeňujúci návrh týkajúci sa predloženého volebného poriadku, konkrétne článku 23 ods. 3, kde sa hovorí o novej voľbe prezidenta v prípade, ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený prezident a bude potrebné pristúpiť v zmysle rokovacieho poriadku k opakovanej voľbe do 30 dní.

  Teda ide o to, že v opakovanej voľbe sa má postupovať procedurálne tak, ako by začínala nová voľba, preto uvedenie článkov 12 až 21 v článku 23 ods. 3 navrhujem zmeniť na články 3 až 22. Teda môj návrh znie: v článku 23 ods. 3 slová "článok 12 až 21" nahradiť slovami "článok 3 až 22".

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi kratučké poznámky a pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu volebného priadku.

  K článku 5 na strane 4 ma trošku zarazila formulácia "predseda Národnej rady bezodkladne po tom, čo dostal návrhy kandidátov", pretože tá istá formulácia sa objavuje v článku 4, kde sa hovorí o overovaní návrhov. Predseda Národnej rady dostane návrhy, článok 4 predpokladá, že overí, či sú podané podľa tohto volebného poriadku, potom teda v článku 5 by malo znieť "predseda Národnej rady bezodkladne po tom, čo overí", a tam by bol odkaz na článok 4, "pridelí ich" atď.

  Ďalej k článku 6 - Rokovanie na schôdzi Národnej rady. Predseda Národnej rady podľa rokovacieho poriadku aj podľa ústavy navrhuje program schôdze Národnej rady, čiže pán predseda, tak ako sa tu píše v článku 6, predseda Národnej rady po tom, čo dostal návrhy kandidátov a stanovisko ústavnoprávneho výboru, navrhne zaradenie voľby prezidenta na program schôdze Národnej rady, nie na schôdzu, lebo on navrhuje program, zaradenie do programu schôdze. Navrhujem zmenu nie tak, aby sa vykonala v ustanovených lehotách, ale zvolanej podľa článku 2 ods. 1 a článku 2 ods. 4. To sú tie limity, ktoré dáva rokovací poriadok a ústava, že sa to musí konať 60 dní pred a 10 dní atď. Takže navrhujem takú zmenu, aby sa v článku 6 upravilo znenie záveru tej vety takto: "...navrhne zaradenie voľby prezidenta na program schôdze Národnej rady zvolanej podľa článku 2 ods. 1 a článku 2 ods. 4" Takáto zmena by bola v článku 6.

  V článku 9 - neviem, či to mám len ja mojím prepisom - v odseku 1 chýba za prvou vetou bodka, asi ju tam treba doplniť, aj keď o tom nebudeme zrejme hlasovať. Je to v článku 9: "Kancelária pripraví na tajné hlasovanie hlasovacie lístky." Ja tu mám teraz vlastným písmom napísanú bodku a neviem, či tam bola čiarka, alebo tam chýba interpunkčné znamienko.

 • Je tam veľké písmeno, tak to znamená, že je tam bodka.

 • Tak potom som ja urobil chybu. Potom to beriem späť.

  Moja posledná pripomienka je k článku 21, kde sa hovorí o vyhlásení výsledku tajného hlasovania, a ten článok, tak ako je navrhnutý, predpokladá, akoby prezident musel byť zvolený. Ale samozrejme, predsedajúci vyhlási výsledok aj vtedy, keď prezident nebude zvolený.

  Preto navrhujem, aby sme na koniec tej vety, kde sa hovorí, že predsedajúci vyhlási výsledok tajného hlasovania tak, že uvedie meno toho kandidáta, ktorý získal..., aby sme doplnili takúto vetu, alebo polvetu - "alebo ak sa tak nestalo, to znamená, nikto nezískal trojpätinovú väčšinu, uvedie, že prezident nebol zvolený". To znamená, že na záver to vyhlásenie výsledkov bude, že ak získal niekto tri pätiny, tak uvedie meno toho tak, ako to navrhuje článok 21, a keď sa tak nestane, čiže alebo ak sa tak nestalo, uvedie, že prezident nebol zvolený.

  Posledná moja pripomienka sa týka článku 23 ods. 2. Tam je navrhnuté, že ak prezident nebude zvolený ani v nových voľbách, vykonajú sa do 30 dní od poslednej voľby prezidenta ďalšie nové voľby prezidenta až do zvolenia. Navrhujem, aby sme predĺžili lehotu 30 dní na lehotu 60 dní, aby tu bol priestor na politické dohody, pretože ak sa dostaneme do situácie, že začneme v januári voliť prezidenta a nedohodneme sa - poviem to takto -, a budeme nútení každých 30 dní konať opakovanú voľbu, tak môže vzniknúť niečo podobné, aké si pamätáme z roku 1992 z voľby federálneho prezidenta, na čo isto nikto nemá príjemné spomienky.

  Takže navrhujem, aby tá lehota mohla byť 60-dňová ako zaväzujúca, samozrejme, ak sa politické strany dohodnú a nájdu prijateľného kandidáta, ktorý bude priechodný, pán predseda Národnej rady bude môcť zvolať schôdzu aj skôr, pretože je to lehota do 60 dní, ale aby to nebola povinnosť každých 30 dní sa schádzať na voľbu prezidenta. Preto navrhujem, aby sme ten interval rozdelili a natiahli ho trošku dlhšie, aby sme vytvorili väčší priestor na politické dohody parlamentných politických strán.

  To sú všetky moje pripomienky, pán predseda.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem aj ja.

  Takže to bol posledný vystupujúci v rozprave.

  Pán poslanec Cuper, pozmeňujúce návrhy vo faktickej poznámke nie je možné dávať.

 • Reakcia poslanca Cupera z pléna.

 • Áno, môžete k nemu povedať pripomienky, ale nie také, ktoré sa budú týkať pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  Nech sa páči, s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Cuper.

 • Ja som chcel povedať, vážený pán predsedajúci, pánu Ftáčnikovi, že s jedlom rastie chuť. Nielenže nám tu pred chvíľou predložil jeden retroaktívny návrh, a silne retroaktívny návrh, ale teraz nás tu poúča, že máme upravovať vo volebnom poriadku vety tautologicky.

  Som za to, pán Ftáčnik, že ak niekto nedostal potrebný počet hlasov, tak v práve platí, že teda nebol zvolený, a nie je to potrebné tautologicky doplňovať v právnej vete. Takže si myslím, že tá veta je celkom pre právnika zrozumiteľná, tak nerobte z toho matematicko-logické veci, alebo neviem, ako by som ich nazval.

 • Áno, súhlasím, pán poslanec Ftáčnik, to, čo vy chcete, je v článku 20 ods. 2, tam to hovoria overovatelia pred predsedom Národnej rady, čiže predsedajúci potom len povie zvoleného, ak nebol zvolený, oznámia to tu skrutátori. Prosím, je tu návrh, samozrejme.

  Takže rozpravu k tomuto bodu programu končím.

  Pýtam sa pána poslanca Sečánskeho, či sa chce vyjadriť k rozprave.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pokiaľ ide o pripomienku pána spravodajcu Hrušovského, myslím si, že je správna, treba s ňou súhlasiť. Tam zrejme došlo k prepisovej chybe, malo tam byť "§ 3 až 22". Samozrejme, že sa to týka novej voľby, nie opakovanej voľby. Pri opakovanej platí lehota do 14 dní, ak postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v 1. kole, ale pri novej voľbe toto neplatí. Tam je len jedno obmedzenie, že nemožno navrhovať kandidátov, ktorí neboli zvolení v predchádzajúcich voľbách, teda v predchádzajúcom kole.

  Pokiaľ ide o návrh pána poslanca Ftáčnika, pripomienka k článku 6, myslím, že inými slovami sa tu hovorí to isté. Je na vás, či prijmete túto jeho dikciu, alebo či zostane pôvodný článok 6. Článok 21 - súhlas. Pri vyhlasovaní výsledkov tajného hlasovania dalo by sa to riešiť takým spôsobom, ak tam chceme mať aj výsledok, ak prezident zvolený nebol, že to, čo máme pod článkom 21, by sme dali ako ods. číslo 1 a do ods. číslo 2 - oznámi sa výsledok, že prezident zvolený nebol. Netreba uvádzať počet hlasov, ktorými prezident nebol zvolený.

 • Pán poslanec, myslím si, že to sa dá buď neurobiť, alebo potom len tak, ako to povedal pán poslanec Ftáčnik. Asi ťažko by sme to mohli teraz zmeniť.

 • Súhlasím, pán predseda. Tu ide len o spresnenie, aby sme v prípade, ak to chceme v tomto článku mať, napísali celkom jasne. Pokiaľ ide o ďalšiu lehotu, článok 23, ak nebol zvolený v opakovanej voľbe, dať lehotu 60 dní, nie 30.

 • Sťahuje to, pán poslanec si to uvedomil, že je to tak.

 • Sťahuje to, lebo je to v rozpore s rokovacím poriadkom.

  Inak po tejto zmene odporúčam volebný poriadok na voľbu prezidenta schváliť.

 • Chce sa vyjadriť k rozprave aj pán spoločný spravodajca?

 • Ak nie, tak môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Ako prvý som vystúpil s pozmeňujúcim návrhom ja. Navrhujem zmenu v článku 23 ods. 3 - slová "článok 12 až 21" nahradiť slovami "článok 3 až 22".

 • Prosím, prezentujme sa a môžeme hneď aj hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 104 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme urobili zmenu v článku 23 ods. 3 tak, ako bola prednesená pánom spravodajcom.

 • Pán poslanec Ftáčnik podal celkom 4 pozmeňujúce návrhy, jeden z nich stiahol, takže budeme hlasovať o troch. Prvý sa týka článku 5 ods. 1, kde navrhuje zmeniť text takto: "Predseda Národnej rady bezodkladne po overení návrhov pridelí ich ústavnoprávnemu výboru. Súčasne určí lehotu, v ktorej má návrhy kandidátov prerokovať a zaujať k nim stanovisko."

 • Článok 4 zostáva, pán predseda.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 46 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Článok 5 ostáva v pôvodnom znení.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh sa týka článku 6 ods. 1, kde pán poslanec Ftáčnik navrhuje takéto nové znenie: "Predseda Národnej rady po tom, čo dostal návrhy kandidátov a stanovisko ústavnoprávneho výboru k nim, navrhne zaradenie voľby prezidenta na program schôdze zvolanej podľa článku 2 ods. 1 a článku 2 ods. 4."

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Počuli ste ďalší návrh pána poslanca. To je to isté len preštylizované.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 49 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprešiel tento návrh.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh sa týka článku 21, ktorý hovorí o vyhlasovaní výsledku tajného hlasovania, kde pán poslanec navrhuje takúto zmenu: "Predsedajúci vyhlási výsledok tajného hlasovania tak, že uvedie meno toho kandidáta, ktorý v tajnom hlasovaní získal aspoň trojpätinovú väčšinu hlasov všetkých poslancov a ktorého Národná rada zvolila za prezidenta, alebo ak sa tak nestalo, uvedie, že prezident nebol zvolený."

 • Prosím, počuli ste návrh, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže jedným hlasom sme nezmenili tento článok.

 • Pán predseda, hlasovali sme o všetkých podaných pozmeňujúcich návrhoch. Prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu ako celku.

 • Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada schvaľuje volebný poriadok na voľbu prezidenta Slovenskej republiky, spolu s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sme prijali.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 117 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky schválila volebný poriadok na voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

  Ďalším bodom programu je

  návrh volebného poriadku na podávanie návrhov na vymenovanie a odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Návrh ústavnoprávneho výboru ste dostali ako tlač 826.

  Prosím predsedu ústavnoprávneho výboru pána Petra Brňáka, aby návrh uviedol.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dovoľte mi v súlade s poverením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. 11. 1997 uviesť v mene tohto výboru návrh volebného poriadku na voľbu generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 826).

  Predmetný návrh volebného poriadku je naplnením zmocnenia pre Národnú radu Slovenskej republiky uvedeného v § 123 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a umožňuje realizovať voľbu generálneho prokurátora Slovenskej republiky v súlade s článkom 150 Ústavy Slovenskej republiky.

  Návrh volebného poriadku bol prerokovaný Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 1997 a bol schválený uznesením tohto výboru číslo 492 z toho istého dňa, pričom predkladateľom tohto návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky je ústavnoprávny výbor.

  Vážené dámy a páni, dovoľujem si vás požiadať o posúdenie tohto návrhu a po rozprave o ňom vás žiadam o jeho schválenie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pán poslanec Jozef Kvarda bol vo výbore poverený, aby nás informoval o prerokovaní tohto bodu aj s návrhmi z výboru.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  ako spoločný spravodajca výborov Národnej rady Slovenskej republiky konštatujem, že predmetný návrh volebného poriadku na voľbu generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 826) prerokoval len Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a to v rámci prípravy predmetného návrhu dňa 4. novembra 1997.

  Uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky číslo 492 zo dňa 4. novembra 1997 tento návrh schválil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie a mňa určil za spoločného spravodajcu výborov pri rokovaní o tomto návrhu.

  Vážené dámy a páni, v zmysle tohto poverenia odporúčam po vykonanej rozprave k predmetnému návrhu volebného poriadku tento návrh schváliť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nedostal som písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto hlási. Konštatujem, že nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy, a tým aj uzatváram rozpravu.

  Pán poslanec Brňák sa nebude vyjadrovať, ani pán poslanec Kvarda, preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu o tomto návrhu.

  Budeme hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok na podanie návrhov na vymenovanie a odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže môžem skonštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky schválila volebný poriadok na podávanie návrhov a vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Páni poslanci, ďakujem vám za spoluprácu.

  Môžeme hneď pristúpiť k ďalšiemu bodu, ktorým je

  návrh volebného poriadku na voľbu a odvolávanie sudcov súdov Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

  Návrh ústavnoprávneho výboru ste dostali ako tlač 821.

  Opäť nás s týmto návrhom oboznámi predseda ústavnoprávneho výboru pán Peter Brňák.

  Prosím pána poslanca, aby vystúpil.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dovoľte mi v súlade s poverením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 1997 uviesť v mene tohto výboru návrh volebného poriadku na voľbu sudcov súdov Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (tlač 821).

  Predmetný návrh volebného poriadku je naplnením zmocnenia pre Národnú radu Slovenskej republiky uvedeného v § 117 až 119 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a umožňuje realizovať voľbu sudcov súdov Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v súlade s článkom 145 Ústavy Slovenskej republiky.

  Návrh volebného poriadku bol prerokovaný Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. 11. 1997 a bol schválený uznesením tohto výboru číslo 491 z toho istého dňa, pričom predkladateľom tohto návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky je ústavnoprávny výbor.

  Vážené dámy a páni, dovolím si vás požiadať o posúdenie tohto návrhu a po rozprave o ňom vás žiadam o jeho schválenie.

  Ďakujem za porozumenie.

 • Ďakujem pánu predsedovi.

  V tomto prípade výbor poveril pána poslanca Macušku, aby nás oboznámil s návrhom, ako bol prijatý vo výbore.

  Prosím, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  ako spoločný spravodajca výborov Národnej rady Slovenskej republiky konštatujem, že predmetný návrh volebného poriadku na voľbu sudcov súdov Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerokoval len Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a to v rámci prípravy predmetného návrhu dňa 27. novembra 1997. Uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky číslo 491 zo dňa 27. novembra 1997 tento návrh schválil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie a mňa určil za spoločného spravodajcu výborov pri rokovaní o tomto návrhu.

  Vážené dámy a páni, v zmysle tohto poverenia odporúčam po vykonanej rozprave k predmetnému návrhu volebného poriadku tento návrh schváliť.

  Ďakujem za porozumenie.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nemám nikoho prihláseného do rozpravy. Preto sa vás pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Konštatujem, že nie. Takže môžem skončiť rozpravu.

  Pán predseda Brňák sa nebude vyjadrovať, ani pán poslanec Macuška. Môžeme pristúpiť hneď k hlasovaniu.

  Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok na voľbu sudcov súdov Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, takže sa budeme prezentovať a hlasovať.

  Prosím, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada schválila tento volebný poriadok.

  Pristúpime k nasledujúcemu bodu programu, ktorý je

  uvoľnenie JUDr. Milana Karabína z funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

  List predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Karabína z 28. novembra 1997, ktorým oznámil vzdanie sa funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vám bol rozdaný ako tlač 860, ku ktorému je pripojený aj návrh na uznesenie Národnej rady.

  Prosím povereného člena výboru pána poslanca Fica, aby podal informáciu o výsledku prerokovania žiadosti JUDr. Karabína vo výbore.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúča, aby sme list, ktorým sa pán predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vzdáva svojej funkcie, vzali na vedomie a súčasne odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby sme uvoľnili predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z jeho funkcie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Takže musím aj k tomuto bodu programu otvoriť rozpravu. Takisto oznamujem, že nemám písomné prihlášky do rozpravy. Pýtam sa, či sa niekto hlási z pléna. Nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa, a tým je rozprava aj skončená.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o uznesení tohto znenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že JUDr. Milan Karabín listom 28. novembra 1997 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky vzdanie sa funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky;

  B. uvoľňuje podľa § 50 ods. 1 zákona číslo 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov JUDr. Milana Karabína na jeho žiadosť z funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky."

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali návrh tohto uznesenia, a tým sme uvoľnili JUDr. Karabína z funkcie predsedu Najvyššieho súdu.

  Podľa schváleného programu nasleduje

  návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Návrh na voľbu člena, ktorý pripravil Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, ste dostali ako tlač 790, v ktorej máte aj návrh na uznesenie Národnej rady.

  Prosím poverenú členku výboru Národnej rady pani Ľudmilu Muškovú, aby odôvodnila návrh, tak ako bol vypracovaný vo výbore pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som vám predložila správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport k návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 319 z 26. októbra 1993 zvolila pani Evu Kristínovú za členku Rady STV. Podľa § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov 26. októbra 1997 sa skončilo jej štvorročné funkčné obdobie v uvedenej rade.

  Podľa § 8 ods. 1 a ods. 4 uvedeného zákona Rada Slovenskej televízie má 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Na uprázdnené miesto uplynutím funkčného obdobia je preto potrebné zvoliť nového člena rady.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport k určenému termínu - do 5. novembra 1997 - obdržal od klubov poslancov, Rady Slovenskej televízie, profesijných a občianskych združení z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače tieto návrhy kandidátov na doplnenie člena rady: pani Edita Pačajová-Kardošová, pán Mgr. Igor Švec, pán Mgr. Štefan Nižňanský, pani Lucia Faltinová, pán Géza Galán, pán Ing. Rastislav Halamiček, pán Július Handžárik, pán PharmDr. Peter Socha, pán JUDr. Alexander Števík a pán Miroslav Vido Horňák. Ďalšie informácie o kandidátoch nájdete v priloženom návrhu kandidátov na členov rady v materiáli, ktorý máte pred sebou.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport posúdil predložené návrhy z hľadiska splnenia kritérií podľa § 8 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a neskorších predpisov a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  1. skonštatovala, že podľa § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov sa 26. októbra 1997 skončilo štvorročné funkčné obdobie členke Rady Slovenskej televízie pani Eve Kristínovej,

  2. zvolila podľa § 8 ods. 1 a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov nového člena Rady Slovenskej televízie na obdobie 6 rokov z kandidátov navrhovaných v prílohe tejto správy.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni Muškovej.

  Páni poslanci, pani poslankyne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nedostal som písomné prihlášky. Ak sa nehlási nikto, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Budeme hlasovať. Viete, že rokovací poriadok v § 39 ods. 8 zákona hovorí, že voľba je tajná.

  Prosím overovateľov, aby prevzali hlasovacie lístky.

  Chcem vám pripomenúť, že na hlasovacom lístku je viacej mien, ale hlasujeme len o jednom. Budete krúžkovať podľa toho, či ste za alebo proti, alebo sa zdržiavate, ale tak, že hlasovací lístok bude platný len vtedy, ak bude zakrúžkované za len u jedného kandidáta, čiže nemôžete na hlasovacom lístku krúžkovať dvoch kandidátov za. Rozumeli sme si?

 • Hlasy v sále.

 • Vážení kolegovia, kolegyne,

  bola som požiadaná vysvetliť v mene skrutátorov, že sa musíte podľa nášho volebného poriadku vyjadriť krúžkom ku každému menu, ktoré sa objaví na hlasovacom lístku. V okamihu, keď sa k jednému menu nevyjadríte krúžkom, či ste za, proti alebo sa zdržiavate hlasovania, stáva sa volebný lístok neplatným, a tak mnohokrát vo voľbách pri kandidátoch podporených v dobrom úmysle "za" boli tieto hlasovacie lístky vyradené. Je to v súlade s naším volebným poriadkom. Prosím vás, nezabudnite sa vyjadriť ku každému menu.

  Ďakujem vám za pozornosť.

  (Akt tajnej voľby.)

 • Pani poslankyne, páni poslanci, boli ste všetci odovzdať hlas? Prosím všetkých, ktorí ešte neboli odovzdať svoj hlas a chcú hlasovať, aby vykonali voľbu. Hneď po voľbe, páni poslanci, pani poslankyne, budeme hlasovať o zákone o rozpočte.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní.

  Prosím overovateľa pána poslanca Cingela, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nás oboznámil s tým, koľko bolo vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali, a koľko hlasov dostali kandidáti.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie, ktoré sa konalo 12. decembra 1997

  Na tajné hlasovanie na voľbu člena Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 135 hlasovacích lístkov. Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu člena Rady Slovenskej televízie bolo odovzdaných 123 platných hlasovacích lístkov, 12 neplatných hlasovacích lístkov a všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Overovatelia zistili, že pri voľbe člena Rady Slovenskej televízie pre pani Editu Pačajovú-Kardošovú hlasovalo za 10 poslancov, proti 67 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov. Za navrhnutého Igora Šveca hlasovalo za 47 poslancov, proti 49 poslancov, zdržalo sa 26 poslancov. Za Štefana Nižňanského hlasovalo za 19 poslancov, proti 46 poslancov, zdržalo sa 38 poslancov. Za pani Luciu Faltinovú hlasovalo 6 poslancov, proti 63 poslancov, zdržalo sa 54 poslancov. Za pána Gézu Galána hlasovalo za 9 poslancov, proti 67 poslancov, zdržalo sa 47 poslancov. Za pána Rastislava Halamičeka hlasovali za 3 poslanci, proti 67 poslancov, zdržalo sa 53 poslancov. Za pána Júliusa Handžárika hlasovalo za 5 poslancov, proti 65 poslancov, zdržalo sa 53 poslancov. Za pána Petra Sochu nehlasoval za žiaden z poslancov, proti 74 poslancov, zdržalo sa 49 poslancov. Za pána Alexandra Števíka hlasoval za 1 poslanec, proti 71 poslancov, zdržalo sa 51 poslancov. Za pána Miroslava Vida Horňáka hlasovalo za 23 poslancov, proti 51 poslancov, zdržalo sa 49 poslancov.

  Na zvolenie člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za člena Rady Slovenskej televízie nikto zvolený.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi.

  Takže ostáva aj mne konštatovať, že v tomto kole volieb sme nezvolili nového člena televíznej rady.

  Opakovanú voľbu urobíme až na budúci týždeň.

  Páni poslanci, pani poslankyne,

  pristúpili by sme ešte k jednému bodu programu, ktorý sme naplánovali na 11.00 hodinu, ale kvôli tejto voľbe nám to nevyšlo. Budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1998 (tlač 828), ktoré sme včera skončili hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Prosím predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána Maxona, aby nám povedal, či môžeme hlasovať o návrhu, tak ako som predniesol.

 • Áno, vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo.

  Vážené dámy, vážení páni, v súlade s uznesením výboru pre financie, rozpočet a menu odporúčam vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 1998 v znení zmien a doplnkov schváliť.

 • Čiže môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona a v rámci tretieho čítania som povinný tiež otvoriť rozpravu.

  Pýtam sa, či sa niekto hlási. Nikto sa nehlási. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Takže môžem vyhlásiť rozpravu aj za skončenú.

  Keďže v rámci tohto tretieho neboli podané žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, podľa § 86 môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali. Hlasujeme o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1998.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Ďakujem vám pekne, páni poslanci, aj vám, pán minister a pán spoločný spravodajca.

 • Na záver pred prestávkou požiadal ešte o slovo pán spoločný spravodajca, ktorý nám chce predniesť uznesenie, o ktorom musíme hlasovať.

 • Vážené dámy, páni,

  návrh uznesenia máte ako prílohu tlače 828a. Tento návrh uznesenia sa ale rozširuje o ten jeden bod, ktorý sme schválili v časti D, kde odporúčame vláde vykonať kontrolu správnosti využívania prostriedkov v štátnych hmotných rezervách. Ale o uznesení ako takom, napriek tomu, že tento bod bol schválený v spoločnej správe, musíme hlasovať. Takže návrh uznesenia sa dopĺňa o tento bod.

 • Prosím, hlasujeme o uznesení, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržali 17 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Ďakujem.

  Ešte požiadal o slovo pán minister. Ako viem, chce vás pozvať na tlačovú besedu.

 • Vážený pán predseda parlamentu, ako vždy vidíš za roh.

  Vážená Národná rada,

  chcel by som veľmi pekne poďakovať za korektný priebeh rokovania k štátnemu rozpočtu, k návrhu štátneho rozpočtu na rok 1998. Chcem poďakovať tak koaličným, ako aj opozičným poslancom za vysokú kultúru rokovania. Myslím, že to bola ukážka toho, že Slovenská republika skutočne patrí medzi prvé krajiny, s ktorými by mali počítať v Európskej únii.

  Chcem vyjadriť presvedčenie, že tak, ako sme s napätím pozerali na odpočet tých sekúnd na hlasovacej tabuli, mne to trošku pripomenulo vstup do nového roka.

  Chcem veriť, že tento štátny rozpočet bude znamenať šťastný nový rok, ktorý vám týmto želám, a pozývam aj koaličných, aj opozičných poslancov na čašu šampanského.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, ďakujem, pán podpredseda.

  Pani poslankyne, páni poslanci, dúfam, že neodmietnete pozvanie pána podpredsedu do našej zadnej miestnosti s tým, že pokračovať v rokovaní budeme dnes od 14.00 hodine.

  Podľa programu, ako sme si dohodli, budeme pokračovať správou mandátového a imunitného výboru a potom tak, ako body idú ďalej. A ešte budeme mať voľbu do Rozhlasovej rady. Dnes je rokovanie do 16.00 hodiny, ako máme dohodnuté, nie že odídete.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslamci, prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 53 poslancov.

  Takže, páni poslanci, pani poslankyne, uplynulo 15 minút, som povinný dať ešte raz sa prezentovať. Prosím, budeme sa prezentovať.

  Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Nedá sa nič robiť, páni poslanci, pani poslankyne, je mi veľmi ľúto, ale vidím, že ste rozhodli inak, ako chcem ja rozhodnúť.

  Zapnite mikrofón pánu poslancovi Mikloškovi.

 • Pán predseda, navrhujem procedurálny kompromis, to znamená, aby sme urobili prvé kolo voľby do Rozhlasovej rady, a tým skončili dnešný deň.

 • Súhlasím, ale dám najprv prezentáciu. Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 65 poslancov.

  Pán poslanec Mikloško, veľmi rád by som pristúpil na váš kompromis, ale ľutujem, je nás málo.

  Prerušujem 37. schôdzu Národnej rady, budeme pokračovať v utorok o 9.30 hodine, lebo ráno budú niektoré výbory.

  Ďakujem vám. Prajem vám príjemnú sobotu a nedeľu.