• Otváram štvrtý deň rokovania 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali poslanci pán Čarnogurský a pán Figeľ.

  Do rozpravy máme ešte písomne prihlásených dvoch, a to je pán Baránik a pán Lysák sa pripraví. Pán Lysák je spravodajca. Nech sa páči, zaujmite svoje miesto.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som v mene 15 poslancov predložil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky (parlamentná tlač 735). Ide o nasledujúce zmeny:

  V článku I za bod 22 navrhujem doplniť nový bod 23 pri súčasnom prečíslovaní nasledujúcich bodov. Znenie nového bodu 23 je nasledovné: 23. V § 24 ods. 4 prvá veta sa nahrádza nasledovnou vetou: "Banka je povinná predkladať ministerstvu účtovnú uzávierku a údaje z účtovnej a štatistickej evidencie vo forme hlásení a prehľadov, pričom sa to nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa § 38."

  Ďalej navrhujem článok III označiť ako článok IV s tým, že sa za článok II vkladajú nové články III a IV.

  Článok III znie: Zákon Národnej rady Slovenksej republiky číslo 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

  V § 3 odsek 3 znie: "Sporné pohľadávky uplatňované voči Slovenskej republike alebo Národnej banke Slovenska v súvislosti s rozdelením bilancie Štátnej banky Českoslovenkej na základe osobitného predpisu, ktoré do 1. novembra 1997 neboli uznané vládou za záväzky Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska, nemôžu byť od 1. novembra 1997 vedené v účtovníctve Národnej banky Slovenska ako záväzky. Takto vzniknutý rozdiel v účtovníctve Národnej banky Slovenska sa vyrovná tak, že o výšku tohto rozdielu sa od 1. novembra 1997 zníži výška istiny v štátnych finančných pasívach Slovenskej republiky."

  Článok IV znie: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písm. g) sa označuje ako písm. f).

  V § 7 ods. 2 za slovom "dlh" sa vypúšťa čiarka a slová "ktorej výdavky sa spravujú dohodnutými termínmi, splácanie jednotlivých úverov a štátnych cenných papierov".

  V § 9 ods. 1 posledná veta znie: "Vo výdavkoch rozpočtovej kapitoly Štátny dlh sa rozpočtuje osobitne poskytovanie úverov a splácanie úrokov z prijatých úverov, osobitne poplatky súvisiace s prijatými úvermi. V účtovníctve rozpočtovej kapitoly sa sledujú a vykazujú osobitne."

  V § 49 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Súčasťou záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Štátny dlh je aj prehľad o pokladničných operáciách kapitoly Štátny dlh, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu."

  V § 55 sa dopĺňa odsek 8, ktorý znie: "Vypracovanie štátneho záverečného účtu za rok 1997 sa vykoná podľa doterajších predpisov."

  Článok V znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení článku IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998."

  Vážené dámy a páni, prosím vás, aby ste moje návrhy podporili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán Benčík - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, ďakujem za udelené slovo.

  Chcel by som upozorniť, že v odseku 2 § 94 rokovacieho poriadku sa hovorí: "Pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon" - ako je to v tomto prípade -, "nemožno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú."

  Môj vážený kolega, pán profesor Baránik predložil návrh, pritom v článku III a v článku IV navrhuje novelizovať iné zákony.

  Pamätáte sa, keď boli diskusie okolo dane z pridanej hodnoty, keď profesor Košnár podal návrh na zmenu sadzby? Vtedy sme povedali, že bodom číslo 2 vláda otvorila sadzobník. Ale tieto dva návrhy zákona predkladateľ nepredložil. Pán Baránik vie, že je to v rozpore so zákonom. Vie to aj pán podpredseda vlády a minister financií. Zdôvodňujú to tým, že to potrebujú. Viem si to predstaviť, ale rokovací poriadok potom treba upraviť tak, že sa návrh vždy môže doplniť aj o iný zákon, ak to vláda potrebuje.

  Ináč odporúčam tri veci. Aby pán Baránik stiahol tento návrh, ktorý je v rozpore so zákonom. Ak to on neurobí, prosím, pán podpredseda Ľupták, podľa § 94 ods. 3 ste povinný o tomto návrhu nedať hlasovať, lebo je v rozpore so zákonom. A keby ste predsa dali hlasovať o tomto protizákonnom návrhu, prosím všetkých, ktorí si ctia ústavu a zákon, aby o ňom nehlasovali.

  Ide o článok III a článok IV.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávate to ako procedurálny návrh?

 • Upozorňujem vás, že nemôžete dať hlasovať podľa rokovacieho poriadku o protizákonnom návrhu.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,

  dovoľte mi len v stručnosti pripomenúť, že máme pred sebou naozaj liberalizačný zákon, ktorý vychádza z potreby akceptovať odporúčania medzinárodných ekonomických inštitúcií, predovšetkým OECD, o bankovníctve do našej legislatívy. Dôležité je aj to, že pri tomto zákone bola jednoznačne kooperácia ministerstva financií aj Národnej banky Slovenska. Ide tu teda, ako bolo už spomínané, o odstránenie doterajších diferencií, ktoré existovali v podmienkach tak pre domáce, ako aj zahraničné subjekty, že sa združuje konanie o povoľovaní zriadenia a činnosti banky, že sa vypúšťa posudzovanie ekonomickej účelnosti vzniku banky. Tu by som si myslel, že treba brať do úvahy, že je to síce svojím spôsobom formálne upustenie, ale každý štát, každá inštitúcia predsa musí brať do úvahy, či niečo takéto je, alebo nie je účelné brať do úvahy. Sú tam aj niektoré ďalšie spresnenia vrátane platobnej karty, ktoré naozaj prinášajú istú dynamizáciu v tejto oblasti.

  Na čo by som chcel reagovať, to sú niektoré poznámky, ktoré sme dostali aj v informačných materiáloch.

  Dámy a páni, v jednom materiáli sa hovorí, že by bolo účelné uvoľniť povoľovanie bánk bez ohľadu na formu získavania prostriedkov, avšak pri poukázaní na ich čistý pôvod. Žiaľ, v tomto návrhu sa nešpecifikuje, čo sa rozumie formou získania. V tom prípade totiž, ak by sme s tým súhlasili alebo to zaradili do návrhov, by si aj akcionár banky mohol zaobstarať úver od tej istej banky alebo ňou založenej spoločnosti na splatenie akcionárskeho kapitálu. Samozrejme, aj s rizikom jeho splatenia. Poznáme, aké veľmi zlé sú skúsenosti získavania takýchto prostriedkov akcionármi v Českej republike. Dôsledky sú jednoznačné a myslím si, že my nebudeme v tomto smere pokračovať.

  Je tam ešte jeden návrh, ktorého sa chcem dotknúť, a to, aby sa novozaloženej banke alebo pobočke zahraničnej banky určila hranica prijímania vkladov od obyvateľstva do výšky rezervného kapitálu zriadeného na tento účel. Toto obmedzenie, myslím si, že nikto z nás by aj tak nepodporil, pretože by zvýhodnilo staré banky a sťažilo podmienky aj pri zriaďovaní pobočiek zahraničných bánk. A to by nám, samozrejme, nikto netoleroval. Nakoniec by to bolo aj v rozpore s princípom voľnej hospodárskej súťaže.

  Vzhľadom na to odporúčam po rokovaní celý tento návrh prijať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem aj ja.

  Faktická poznámka - pán Baránik.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Vážené dámy a páni, reagujem na pripomienku pána poslanca Benčíka a sťahujem z môjho návrhu článok III.

 • Dobre, ďakujem.

  Žiada si záverečné slovo predkladateľ, pán podpredseda vlády?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  v kontexte prednesených pozmeňujúcich návrhov by som chcel takisto po konzultácii s pánom poslancom Baránikom podporiť stiahnutie článku III s tým, že ostatné pozmeňujúce návrhy súvisia bezprostredne s textáciou a významovo s novelou zákona. Takže ostatné pozmeňujúce návrhy by som žiadal podporiť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Žiada si slovo pán spoločný spravodajca?

  Ak nie, podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov. Potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády,

  v súlade s uvedeným odporúčam, aby sme pristúpili k hlasovaniu o bodoch spoločnej správy. V článku I bod 8 gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Budeme hlasovať o návrhu zo spoločnej správy, tak ako ho pán spoločný spravodajca prečítal. Gestorský výbor odporučil návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh spoločnej správy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Bod 2 k článku I - za bod 8 vložiť nový bod 9, ktorý znie: V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: "Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov Slovenska ustanoví..." atď. podľa textu, ako ho máme uvedený. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Áno, budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu spoločnej správy, tak ako ho pán spoločný spravodajca prečítal. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 4 poslanci.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Bod 3 gestorský výbor odporúča neschváliť. Rovnakého znenia bol aj návrh pána poslanca Fogaša.

 • Áno, budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, tak ako ho pán spoločný spravodajca prečítal. Gestorský výbor ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 15 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Bod 4 gestorský výbor odporúča schváliť. Bol tu ale návrh pána poslanca Fogaša o tomto návrhu nehlasovať. Napriek tomu tu máme jednoznačne všetci návrh gestorského výboru, ktorý ho odporúča schváliť.

 • Budeme hlasovať o ďalšom návrhu.

 • Hlas z pléna.

 • Chceš stiahnuť svoj návrh? Nech sa páči, prosím, ale vieš, že už beží hlasovanie. V spoločnej správe sa nemá uvádzať, kto dával návrh, v spoločnej správe dával návrh gestorský výbor.

  Toto hlasovanie neplatí.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda, podľa § 94 ods. 2 nie je možné k návrhu podať iné návrhy než tie, ktoré sa týkajú novely. A tento návrh je presne tohto typu, čiže z § 94 ods. 2 rokovacieho poriadku vyplýva, že o tomto návrhu nemôžeme ani hlasovať. To bola aj podstata môjho vystúpenia. Preto si myslím, že by to nemalo byť predmetom hlasovania. Môj procedurálny návrh je, keďže je to v rozpore so zákonom, nemôžeme o tomto návrhu hlasovať.

 • Dobre, teda rušíme toto hlasovanie, a tak, ako povedal pán Fogaš, nebudeme o tomto hlasovať. O prvom sa hlasovalo, o druhom nie.

 • Šum v sále.

 • Pokoj, vážení.

  Nech sa páči, zapnite pána Fogaša.

 • Podľa § 94 ods. 2 pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, nemožno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú. A v odseku 3 je na to už presný pokyn. Ak podaný návrh nespĺňa náležitosti podľa odseku 2, predsedajúci nedá o ňom hlasovať. Čiže nie je možné, aby sme hlasovali o bode 4 spoločnej správy, pretože je to v rozpore so zákonom, s rokovacím poriadkom, čiže ani sa o ňom nemôže dať hlasovať.

 • Dobre, pán Fogaš, nemusíte čítať, ide o obsah návrhu, prakticky nemusíte čítať rokovací poriadok, ide o obsah návrhu.

 • Lebo ten návrh je skutočne rozširujúci a on aj tak znie - to návetie - "§ 36 sa dopĺňa o nový odsek 6, ktorý znie", ale ten § 36 nový odsek 6 nebol predmetom novely, čiže tam vôbec nepatrí. Rozumieme si?

 • Už teraz rozumiem.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Napriek tomu, že opticky to vyzerá tak, ako hovorí pán poslanec Fogaš, tento návrh zákona súvisí s realizáciou navrhovanej novely zákona a odporúčam, aby sme o ňom hlasovali. Odporúčam akceptovať návrh gestorského výboru schváliť.

 • Nech sa páči, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o bode 4 spoločnej správy. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Nech sa páči, budeme sa ešte raz prezentovať a ešte raz budeme hlasovať.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Ej, ten nový rokovací poriadok dáme do poriadku po voľbách.

 • Smiech a hlasy z pléna.

 • Dobre, vážení páni poslanci, keď štrajkujete, podľa § 94 ods. 3 nedám hlasovať o tomto návrhu.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, pokračujte ďalej.

 • Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o bode 5 spoločnej správy. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa, budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov. Za návrh hlasovalo 95 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Aj tento pozmeňujúci návrh prešiel.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Dámy a páni, to boli všetky body zo spoločnej správy. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch z rozpravy.

  Pán poslanec Vaškovič predložil dva návrhy. Pristupujeme k hlasovaniu o jeho prvom návrhu - v článku I za bod 22 atď. podľa textu, ktorý máme všetci k dispozícii.

 • Áno. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Vaškoviča.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 35 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

  Čiže tento pozmeňujúci návrh neprešiel.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Áno. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o druhom bode pána poslanca Vaškoviča.

 • Budeme hlasovať o druhom bode návrhu pána poslanca Vaškoviča.

 • Sťahuje svoj návrh. Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch pána poslanca Baránika.

  K prvému bodu v článku I je navrhnutá zmena, ktorá je uvádzaná. Je to § 38. Môžeme o ňom hlasovať.

 • Nech sa páči, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Baránika.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh prešiel.

 • Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o druhom bode stiahnuť článok III. Ale potom z toho, čo som dostal, pristupujeme k hlasovaniu o ďalšom návrhu - o novom článku IV, len mi dovoľte, aby som prečítal novú textáciu k článku IV: Ďalej nvrhujem článok III označiť ako článok IV s tým, že za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie... Áno, je to tak?

 • Hlasy z pléna.

 • Hneď to spresníme, máme to na druhej strane toho návrhu, ktorý máme k dispozícii, kde sa napíše namiesto IV hore III, číslo článku IV sa prečísluje na číslo III. A pôvodná trojka, samozrejme, sa vypúšťa. Tu je celý text návrhu článku III. A samozrejme, odporúčam ho prijať.

 • Nech sa páči, pán poslanec Benčík.

 • Prosím vás, ak pán predkladateľ stiahol článok III z toho dôvodu, že ide o zákon, ktorý vláda nenavrhovala novelizovať, tak sa to týka aj článku IV. Vláda to nenavrhovala novelizovať, ide to nad rámec § 94, čiže v danom prípade buď by mal predkladateľ návrh stiahnuť, alebo predsedajúci o takomto návrhu nemá dať hlasovať. Nemôžeme sa handrkovať o zákonnosti, že to je viac protizákonné a to je menej protizákonné. Ak je jedno protizákonné, tak je aj druhé protizákonné.

 • Áno, aj v tomto prípade vidím priamu súvislosť s týmto navrhovaným zákonom a odporúčam, aby sme o ňom hlasovali.

 • Pán poslanec Košnár, nech sa páči.

 • Chcel by som pripomenúť, že pred dvoma dňami sme rokovali a schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlách spolu s novelou zákona o štátnom rozpočte na rok 1997 a spolu s novelou zákona o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia. Článok IV tohto návrhu chce opätovne novelizovať zákon o rozpočtových pravidlách. Tak, prosím vás pekne, čo je toto za logiku? Nemožno dať o tomto návrhu hlasovať.

 • Je to kontext s bankovým zákonom. Odporúčam, aby sme o tomto bode hlasovali.

 • Budeme hlasovať a vyjadríme svoj názor hlasovaním.

  Nech sa páči, prezentujte sa. Hlasujeme tak, ako pán spoločný spravodajca odporúča.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

 • Hlasy v sále.

 • Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Sťahuješ? Pán poslanec Baránik stiahol tento návrh. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o poslednom bode - o článku V.

 • Nech sa páči, budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu k článku V.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Nech sa páči.

 • To boli všetky návrhy, pán predsedajúci, môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Pýtam sa spoločného spravodajcu, aké má návrhy na pokračovanie prerokovania zákona v treťom čítaní. Môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu?

 • Súhlasná odpoveď spravodajcu.

 • Ďakujem.

  Dávam o tomto návrhu spoločného spravodajcu hlasovať, teda že návrh môže ísť do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Čiže tento návrh sme prijali.

  Teda pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1/1993 Z. z.

  Otváram teda rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Pozmeňujúce návrhy neboli. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode...

  Nech sa páči, pán poslanec Lysák.

 • Mám veľmi malú úpravu v súvislosti s tými zmenami, ktoré sa tu uskutočnili, aby sme vypustili v článku V, ktorý máme navrhovaný, slová - teda táto veta by znela: "Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia." Vypúšťajú sa slová "okrem ustanovení článku IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998". Odporúčam o tomto návrhu hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme, kto je za.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Návrh sme jednomyseľne prijali.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o zákone ako celku v znení schválených návrhov.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Pán spoločný spravodajca zákon odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1/1993 Z. z.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca aj pán podpredseda.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  dovoľte mi, aby som v tejto ústretovej atmosfére pristúpil k mojej prvosienke v Národnej rade. Ďakujem za spolucítenie.

  Podľa programu, ktorý je schválený, nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 762. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 1779.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky pán Sergej Kozlík.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa po skončení diskusie s pánom Duckým ujal slova.

 • Vážený pán novopredsedajúci, vážená Národná rada,

  predložený návrh Devízového zákona je prvou novelou po 1. októbri 1995, keď nadobudol účinnosť nový Devízový zákon, ktorý uvoľnil všetky operácie v rámci bežného účtu platobnej bilancie.

  Predložená novela Devízového zákona liberalizuje niektoré ďalšie regulované finančné transakcie. Navrhované liberalizačné kroky sú v súlade s harmonogramom liberalizačných krokov kapitálového účtu platobnej bilancie na roky 1996 až 2000 schváleným vládou Slovenskej republiky v roku 1996. Ide predovšetkým o zrušenie ponukovej povinnosti pre tuzemcov - právnické osoby a zrušenie limitu nákupu cudzej meny v hotovosti pre tuzemcov - právnické osoby a tuzemcov - fyzické osoby. V oboch prípadoch bol stanovený limit 60 tis. korún. U fyzických osôb na kalendárny rok, u právnických osôb na účely úhrady výdavkov v zahraničí.

  Posledným liberalizačným krokom je uvoľnenie obchodovania so zahraničnými cennými papiermi, ktorým sa zároveň akceptuje odporúčanie OECD. V rámci liberalizačných krokov sa umožní zahraničným cenným papierom uvedenie na tuzemský trh, ak ide o emitentov so sídlom v členských štátoch OECD. Súčasne sa umožní kúpa a predaj takýchto cenných papierov tuzemcami. Tento liberalizačný krok je spojený s garanciou, že pôjde o kótované cenné papiere.

  Neoddeliteľnou súčasťou novely je aj zosúladenie zákona so zákonmi, ktoré nadobudli účinnosť po 1. októbri 1995. Ide najmä o Colný zákon a novelu zákona o cenných papieroch. Novela zákona mení opatrenie Národnej banky Slovenska na všeobecne záväzné právne predpisy na základe novely zákona o Zbierke zákonov.

  Vážené pani poslankyne, poslanci, prosím o schválenie tejto predlohy v znení správy gestorského výboru.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády a prosím ho, aby zostal na mieste.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, poslankyni Ivete Novákovej.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 762), ako spravodajkyňa výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Na úvod vás informujem o skutočnosti, že predmetný návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či vládny návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel, a zaradil ho na rokovanie 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v rámci prvého čítania.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že po rozprave odporučí návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideliť ho v druhom čítaní na prerokovanie okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ešte Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky výbor pre financie, rozpočet a menu, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 23. januára 1998 a gestorský výbor v lehote do 29. januára 1998.

 • Ďakujem. Dovolím si ponúknuť vám miesto po pravej strane pána podpredsedu vlády a ministra Kozlíka ako miesto spravodajcu.

  Z materiálov, ktoré mám k dispozícii, nevyčítal som nikoho, kto by sa bol prihlásil. Ak má niekto záujem prihlásiť sa do rozpravy ústne, nech sa páči. Nikto sa neprihlásil. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Samozrejme, dávam slovo pani poslankyni Novákovej. Vychádzam z toho, že pán minister nemá záujem vystúpiť.

  Nech sa páči.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, navrhujem, aby sme hlasovali v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, že odporúčame vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu. Prosím, aby sa páni poslanci pohybovali rýchlejšie na svoje miesta, lebo čas je veľmi drahý.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím spravodajkyňu, aby návrhy uviedla.

 • Už som povedala, pán predsedajúci, odporúčam vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Ďalej v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúčam návrh prideliť v druhom čítaní na prerokovanie výboru pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu a lehoty - ústavnoprávny výbor v termíne do 23. januára 1998 a gestorský výbor v lehote do 29. januára 1998.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, budeme hlasovať.

  Veľmi pekne by som prosil, keby ste tieto diskusné kluby počas hlasovania zanechali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Ďakujem pekne.

  Pre našu dobrú orientáciu a aby sme si zopakovali - body 30 a 31 budeme preberať podľa programu na budúci týždeň.

  Prikročíme preto k schválenému návrhu programu podľa bodu 32, ktorým je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. (tlač 685) - druhé čítanie.

  Podčiarkujem, návrh ústavného zákona. Dostali ste ho pred prvým čítaním a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 685a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Ivan Šimko.

  Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážené dámy, vážení páni,

  zhruba pred rokom sme si osvojili myšlienku priamej voľby prezidenta. Boli sme vedení predovšetkým úsilím zväčšiť priestor na rozhodovanie občana vo vzťahu k politickej reprezentácii.

  Druhý dôvod, pre ktorý sme nastolili túto myšlienku, bol problém, ktorý je zakódovaný v našej ústave, a to je problém voľby prezidenta kvalifikovaným kvórom v parlamente a možnosť, že i dlhší čas môže zostať táto vážna funkcia v našom ústavnom systéme neobsadená. Nie je to len problém, ktorý sa týka tohto parlamentu a tejto chvíle, ale je to problém, ktorý môže nastať kedykoľvek, a vieme, že nemáme v našej ústave zabezpečené zastupovanie niektorých vážnych funkcií, ktoré hlava štátu vykonáva. Z toho dôvodu sme už pred rokom predložili návrh jedného ústavného zákona, ktorý by túto problematiku riešil.

  Z toho dôvodu sme iniciovali aj petičnú akciu, ktorej výsledkom bolo vyhlásenie referenda o tejto otázke, referenda, ktoré bolo zmarené a z toho dôvodu sme podali aj návrh ústavného zákona, ktorý túto problematiku rieši. Rieši ju spôsobom, ktorý nezasahuje do rozdelenia moci v súčasnej ústave. Takýmto spôsobom boli podané návrhy dvoch ústavných zákonov, tieto návrhy sú takmer identické.

  Naším prioritným záujmom je, aby bol prijatý ústavný zákon, ktorý by túto vec vyriešil, a z toho dôvodu predkladatelia návrhu, ktorý máme pod číslom tlače 685, hľadali spôsob, ako by bolo možné nájsť dohodu s predkladateľmi tlače, ktorá je pod číslom 686. Našli sme takýto spôsob, a preto v mene predkladateľov Jána Čarnogurského, Bélu Bugára, Jána Langoša, Ľudovíta Černáka, Edit Bauerovej, Lászlóa Nagya, Jaroslava Volfa a vo svojom mene oznamujem ctenej snemovni, že sťahujeme tento návrh pod číslom 685 a odporúčame, aby sme našli dohodu ako snemovňa o návrhu pod číslom 686. V prípade, že sa takáto dohoda v tejto snemovni nenájde, tak sa budeme usilovať presadiť priamu voľbu prezidenta po voľbách.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi za odôvodnenie návrhu, resp. za návrh na stiahnutie tohto návrhu. Ak som dobre pochopil, tak by sme sa mali obrátiť k návrhu 686.

  Pokračujeme

  návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb., podľa návrhu v tlači 686.

  Dostali sme ho pred prvým čítaním ako tlač 686 a spoločnú správu ako tlač 686a, tak ako sa odvoláva na ňu aj pán poslanec Šimko.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Ľubomír Fogaš.

  Prosím, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  malo by byť slávnosťou pre parlament, ak sa predkladá návrh na zmenu ústavy, a cťou pre tých, ktorí majú možnosť podieľať sa na tom, že sa ústava zmení a vylepší, prípadne sa odstránia jej vnútorné rozporuplnosti. Vznik myšlienky zakotviť u nás priamu voľbu prezidenta bol opretý o skúsenosť, ktorú v súčasnom období máme po piatich rokoch fungovania našej ústavy. A tak návrh na zmenu ústavy sa opäť predkladá parlamentu. Myslím si, že táto zmena má dať nádej. Má dať nádej, že sa vyriešia problémy na úrovni parlamentu a že nebude treba ani v budúcnosti hľadať oporu inde než tu, kde sa vypočuje hlas voliča.

  Myslím si, že pre každý ústavný systém je charakteristický určitý model vlády, pričom pod pojem forma vlády zahŕňame sústavu najvyšších štátnych orgánov a vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy medzi obyvateľstvom na jednej strane a štátom na strane druhej. Naša ústava akceptujúc deľbu moci v podmienkach parlamentnej formy vlády zakotvila ako najvyššie ústavné štátne orgány z pohľadu formy vlády našu Národnú radu ako orgán zákonodarnej moci, prezidenta republiky ako individuálnu hlavu štátu a vládu ako orgán vládnej moci a súdnu moc reprezentovanú Ústavným súdom a všeobecnými súdmi. Už na tomto mieste považujem za potrebné uviesť, že návrh ústavného zákona nepredpokladá zmenu formy vlády. Teda nejde o zavedenie prezidentského režimu a nejde ani o hľadanie cesty k tomu, aby sa moc koncentrovala v rukách jednotlivca. Ide skôr o to, aby sme v súčasnom období predišli vzniku možnej krízy.

  Existujúca ústavná úprava totiž vytvára možnosť vzniku ústavnej krízy bez možnosti ústavného riešenia, a to v tom prípade, keby politické sily a ich predstavitelia v Národnej rade neboli schopní dohodnúť sa na kandidátovi, ktorý by mohol byť zvoliteľný za prezidenta. Kríza by mohla vyústiť do zložitej koncovky najmä v súvislosti s tým, že v tomto roku, pardon, v budúcom roku sa majú uskutočniť parlamentné voľby. Po vyhlásených výsledkoch by mohla nastať situácia, v ktorej by sa nemohli realizovať tie ustanovenia ústavy, ktoré predpokladajú demisiu vlády a vymenovanie novej vlády. Ak by ani novozvolená Národná rada Slovenskej republiky nebola schopná zvoliť novú hlavu štátu, mohli by sme hovoriť o kríze fungovania ústavných orgánov v našej vlasti. Ide o to, aby sme našli v súvislosti s myšlienkou priamej voľby prezidenta jeho nový priestor, v rámci ktorej by mal pôsobiť ako arbiter medzi výkonnou mocou a zákonodarnou mocou.

  Chcem vás ubezpečiť, že návrh ústavného zákona, ktorý je predložený v súčasnom období Národnej rade, predpokladá, že bude zakotvená politická nezodpovednosť prezidenta, a to tak, že jeho akty budú kontrasignované príslušným členom vlády, prípadne, ak prijmete pozmeňujúci návrh, predsedom vlády.

  Ústavný zákon rieši tiež ďalší sporný problém, t. j. osobitný postup pri opätovnom schvaľovaní zákona po jeho vrátení. Návrh ústavného zákona rieši problém, ktorý súčasná ústava obsahuje, t. j. prechod právomocí prezidenta na iný subjekt v prípade, že nemôže vykonávať svoju funkciu. Ide o presun pôsobností na predsedu Národnej rady. Myslím si, že návrh ústavného zákona, tak ako je predkladaný, spĺňa všetky kritériá, ktoré sú kladené na zákon tohto druhu, a som presvedčený, že zodpovedá i záujmom Slovenskej republiky.

  Tento záujem chcem podčiarknuť i stanoviskami verejnosti, ktoré boli vyjadrené a sú verejne známe. Totiž stanoviskami, ktoré smerujú k tomu, aby sme umožnili väčší priechod demokracie pri konštituovaní hlavy štátu. Náš návrh ústavného zákona - a o tom vás chcem ubezpečiť - vychádza z čistej snahy pomôcť riešiť eventuálny spor, ktorý by mohol vzniknúť. Vychádza zo snahy ponúknuť riešenie pre situáciu, ktorá by mohla znamenať pre Slovenskú republiku opäť problém. Chcem vás teda ubezpečiť, že k vypracovaniu a predloženiu tohto návrhu ústavného zákona nás viedla čistá snaha o riešenie problémov, ktoré zostrujú náš politický život. Naša republika je mladý štát. Dúfam však, že sme už všetci prešli vývojom od romantizmu mladosti k triezvosti patriacej k dospelosti a že sa tak pri hlasovaní o tomto návrhu zákona i zachováte.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi za odôvodnenie veľkého ústavného zákona a prosím, aby zaujal miesto predkladateľa. Ponúknuté miesto už obsadil.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Robertovi Ficovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu ústavného zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Hlasy z pléna.

 • Samozrejme, pravdepodobne je v mojej moci akceptovať, ale keď nič iného, tak by som chcel povedať aspoň jednu vetu na ospravedlnenie pána poslanca Fica.

 • Hlas poslanca Benčíka z pléna.

 • No kvôli, ale mám teraz jednoznačne, neberte mi to. Mám na mysli jednoznačne zachovať nejakú poriadkovú šnúru.

 • Neznámy hlas z pléna.

 • Áno, samozrejme. Prosím, aspoň slovo povedať, lebo potom bude precedens, a môže sa to stávať od zákona k zákonu.

 • Po prvé. Precedens nebude, lebo už sme viackrát z toho istého výboru zastupovali neprítomného poslanca.

 • Hlasy z pléna.

 • Áno, môžete hlasovať. Po druhé, pán Fico je na ceste sem. A po tretie, v tomto parlamente sa rokuje tým spôsobom, že nikdy neviete, ktorý bod bude nasledovať.

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem za zdôvodnenie.

  Polemiku neodporúčam a chcem zachovať poriadok. Dám hlasovať o tom, či súhlasíte, aby namiesto spoločného spravodajcu poslanca Róberta Fica vystúpil ako spoločný spravodajca pán poslanec Benčík.

  Pristúpime k hlasovaniu. Pre tých poslancov, ktorí tu neboli, zopakujem, či súhlasíme s tým, aby namiesto pána poslanca Fica ako spoločný spravodajca pri takom vážnom veľkom ústavnom zákone, ako sme si to povedali (hlasy z pléna), nekomentujem, budeme hlasovať o tom, či súhlasíme s tým, aby pán poslanec Benčík vystúpil.

  Prosím, hlasujte.

 • Hlas poslanca Benčíka z pléna.

 • Prezentovalo sa 72 posdlancov.

  Je nás málo.

 • Pán predsedajúci, ako predseda klubu navrhujem 30-minútovú prestávku, kým dôjde pán Fico.

 • Nech sa páči, pán poslanec Hrušovský.

 • Pán podpredseda, za poslanecký klub KDH žiadam polhodinovú prestávku.

 • Nech sa páči, pán poslanec Bugár.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem 30-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v našej schôdzi.

  Veľmi rád by som dal slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Robertovi Ficovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o tomto návrhu ústavného zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Ďakujem.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni,

  ospravedlňujem sa, že som nebol prítomný, ale plnil som si pedagogické povinnosti a neočakával som takýto priebeh rokovania Národnej rady.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní citovaného návrhu ústavného zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 1. júla 1997 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústava, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady, okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov a Výboru Národnej rady pre európsku integráciu.

  K predmetnému návrhu ústavného zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:

  1. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody dňa 18. septembra 1997 prijal odporúčanie pre Národnú radu návrh ústavného zákona schváliť, a to s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  2. Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu dňa 24. septembra 1997 prijal odporúčanie pre Národnú radu návrh ústavného zákona neschváliť.

  3. Vzhľadom na skutočnosť, že na schválenie uznesenia výboru k návrhu ústavného zákona je potrebný v súlade s § 52 ods. 3 a 4 a v nadväznosti na § 37 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov výboru, neprijali k predmetnému návrhu ústavného zákona platné uznesenie ústavnoprávny výbor, a to dňa 4. novembra 1997, zahraničný výbor dňa 8. októbra 1997, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie dňa 29. októbra 1997, výbor pre pôdohospodárstvo dňa 23. októbra 1997, výbor pre obranu a bezpečnosť 17. septembra 1997, výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport 17. septembra 1997, výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci 22. októbra 1997 a výbor pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti 5. novembra 1997.

  Ako som už uviedol, jediný výbor, ktorý schválil odporúčanie Národnej rade schváliť návrh ústavného zákona, prijal súčasne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 až 6 s tým, že ku každému z týchto bodov je uvedené aj stanovisko gestorského výboru. Potom sa budem týmito pozmeňujúcimi návrhmi, pán podpredseda, zaoberať pri hlasovaní.

  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli prijaté na rokovaní výboru pre životné prostredie, odporúča gestorský výbor hlasovať jednotlivo.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, vyjadrených v ich uzneseniach, nezaujal, opakujem nezaujal záverečné stanovisko podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, keď z celkového počtu 15 poslancov ústavnoprávneho výboru za návrh odporučiť Národnej rade schváliť predmetný návrh ústavného zákona hlasovali 4 poslanci, 6 poslancov bolo proti a 1 sa zdržal hlasovania.

  Za návrh neodporučiť Národnej rade Slovenskej republiky schváliť predmetný návrh ústavného zákona hlasovalo 7 poslancov, 1 bol proti a 3 sa zdržali hlasovania.

  Keďže na prijatie záverečného stanoviska gestorského výboru k návrhu ústavného zákona je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru, ani jeden z návrhov nebol schválený.

  Návrh na iný postup nebol predložený. Súčasne ma gestorský výbor poveril ako spoločného spravodajcu výborov, aby som predniesol spoločnú správu.

  Predmetná spoločná správa, ktorá bola rozdaná výborom Národnej rady, bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. novembra 1997.

  Vážený pán podpredseda, súčasne vám oznamujem, že gestorský výbor ma splnomocnil na podanie návrhov, aby sme mohli hlasovať o prípadných pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by boli podané v druhom čítaní dnes, a súčasne som splnomocnený výborom, aby som podal návrh na tretie čítanie tohto návrhu ústavného zákona, ak v druhom čítaní bude schválený návrh na pokračovanie v rokovaní o tomto návrhu ústavného zákona.

  Z mojej strany je to všetko.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov. Chcem poznamenať, nové je to, že splnomocnenie gestorského výboru akceptujem. Ak sa to, samozrejme, prejaví pri návrhoch a pri hlasovaní.

  Otváram rozpravu. Zatiaľ sa písomne nikto do rozpravy neprihlásil. Prihlasuje sa niekto ústne? Pán Cuper, pán Šimko. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ďakujem pekne, uzatvoril som aj ústne prihlasujúcich sa do rozpravy.

  Prosím pána poslanca Cupera.

 • Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni,

  zmena ústavy, a najmä taká zmena ústavy, ktorá sa týka zmeny formy vlády alebo aspoň jej jedného z ústavných inštitútov, alebo inštitúcií, je vždy veľmi významným zásahom do existencie právneho štátu. Preto mnohé ústavy a ústavné systémy poznajú alebo registrujú množstvo blokád, ktoré vyžadujú pri takýchto zmenách, alebo ktoré tieto zmeny istým spôsobom usmerňujú a obmedzujú. V našej ústave, žiaľ, takéto obmedzenia nie sú. Preto sa ústavná zmena dá využiť rôznym spôsobom aj na politické ciele.

  Nikto z vás určite nepochybuje, a ani ja nepochybujem o tom, že podľa súčasného ústavného zakotvenia inštitúcia prezidenta je veľmi silnou inštitúciou v našom ústavnom systéme. Prezident politicky nikomu nezodpovedá za svoje konanie a ani nikto jeho konanie nemôže kontrasignovať, takže jeho postavenie je týmto spôsobom absolútne neobmedzené. Z toho vyplýva, že ak chýbajú ústavné poistky konania prezidenta, ostávajú iba morálne a etické poistky, ktoré nie vždy musia fungovať najmä v rodiacej sa demokracii. Samozrejme, v tomto zmysle sa prezident môže prikloniť k niektorej z politických skupín v štáte a veľmi významne túto skupinu podporovať či už vo volebnom boji, alebo počas fungovania parlamentu, teda v medzivolebnom období.

  Posledné štyri roky nás presvedčili o tom, ale aj predchádzajúce voľby tiež, že v tomto smere prezident nebol zárukou objektívnosti a nestrannosti. A preto si myslíme, že v budúcnosti alebo pre budúci vývoj slovenskej parlamentnej demokracie je veľmi podstatné, aby ústava vytvorila ústavnoprávne záruky nestrannosti prezidenta. Môžem povedať, že ústavný návrh pán poslanec Šimko tak ticho stiahol z obehu. Zhodou okolností pred rokom sa celá táto kampaň za priamu voľbu prezidenta spúšťala s oveľa väčším halasom a, samozrejme, vytĺkal sa z nej nie malý politický kapitál zo strany časti opozície. Samozrejme, keď táto iniciatíva neprešla, dnes bola potichu znesená zo sveta.

  Nechcem povedať, že ústavný návrh, ktorý je predmetom prerokovania, to znamená návrh zo strany Demokratickej ľavice, je v tomto smerovaní, teda vytvorení istých ústavných poistiek a blokád na funkciu prezidenta alebo fungovanie prezidenta v ústavnom systéme Slovenskej republiky, oveľa prínosnejší ako stiahnutý návrh pána poslanca Šimka.

  Samozrejme, z pohľadu ústavnoprávneho alebo ústavnoprávnej teórie by sa mu dalo ťažko niečo podstatné vytýkať. A ani to nemienim robiť, pretože sú tam ústavné poistky, ktoré by garantovali fungovanie prezidenta v ústavnom systéme až na niektoré detaily alebo výnimky. Samozrejme, nie je ale dobré, ak sa s takýmto návrhom prichádza v podstate v poslednom roku fungovania parlamentu, ak sa s ním prichádza v podstate nejakých 10 dní pred plynutím obdobia, v ktorom sa má zvoliť nový prezident.

  Takáto ústavná zmena, samozrejme, si vyžaduje hlbokú diskusiu. Vyžaduje si politický konsenzus opozície aj koalície. A v neposlednom rade treba povedať, že ak by táto zmena, pretože každý z predkladateľov sa nádejal, že bude zvolený jeho prezident alebo prezident, ktorý bude vo volebnej kampani jemu naklonený, samozrejme, musí sa chápať ako politicky účelová.

  Osobne si myslím, že ústavné zakotvenie prezidenta musí byť chápané ako globálna alebo celková revízia Ústavy Slovenskej republiky, ďalej musia byť zabezpečené všetky väzby prezidenta alebo hlavy štátu na iné orgány, to znamená ústavné, najmä na Národnú radu a vládu Slovenskej republiky, musí tam byť, samozrejme, zakotvený mechanizmus pre prípad ústavných kríz, čo v našej ústave chýba, a toto všetko, samozrejme, sa nedá dosiahnuť len čiastkovou zmenou ústavy, ktorú tento ústavný zákon navrhuje.

  Preto si myslím, že by bolo etické a morálne, aby sa tento parlament touto otázkou už nezaoberal a aby túto otázku nechal novému parlamentu, ktorý vzíde z nových volieb, pretože ten bude mať oveľa lepšiu legitimáciu na tieto ústavné zmeny.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, preto si myslím, že je potrebné poďakovať sa klubu Strany demokratickej ľavice, že sa snažila o istý kompromis, ale, žiaľ, tá snaha vyústila až do neskorého pochopenia zo strany iného navrhovateľa ústavného zákona, to znamená zo strany KDH, ktoré jednoznačne razilo inú cestu mimoústavných zmien, to znamená cestu referenda, ktoré bolo ešte neobjektívne spojené s referendom o vstupe do NATO, aby sa takto celý tento problém pred občanmi Slovenskej republiky zahmlil a aby sa jednoducho slovenská spoločnosť v tejto otázke rozdelila.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cuperovi a prosím pána poslanca Šimka. Faktickú poznámku má pán poslanec Langoš.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcem len pripomenúť ctenej snemovni, že s varovaním pred ústavnou krízou v roku volieb v budúcom roku a so zmenou spôsobu voľby prezidenta sme predstúpili pred výbory tohto parlamentu v januári, takže takmer pred rokom. Len kvôli politickej neochote dosiahnuť zhodu v parlamente k tomuto rokovaniu pristupujeme až v decembri tohto roku. A chcem ešte pripomenúť ďalšiu vec. Slovensko nie je v žiadnej z otázok tak zjednotené ako v zmene voľby prezidenta na priamu voľbu prezidenta.

 • Ďakujem.

  Prosím pána poslanca Lauka.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Chcel by som pánu Cuperovi oponovať v jeho názore na predloženie toho predchádzajúceho návrhu a vôbec návrhu o priamej voľbe prezidenta.

  Pán Cuper, na rozdiel od vás si hlboko vážim tých viac ako 500 tisíc ľudí, ktorí podpísali hárky a ktorí chcú priamu voľbu prezidenta. A myslím si, že aj jeden, aj druhý návrh, ktorý tu dnes predkladáme alebo ktorý tu dnes je predložený, je len vyjadrením vôle nás poslancov riešiť tento problém.

  Absolútne nesúhlasím s vašimi vyjadreniami na hlavu štátu a pripomínajú mi vyjadrenia, ktoré odzneli včera. Jedno zacitujem, ktoré povedal premiér vlády: "Ako ste si všimli, plníme s prezidentom dohody, neútočíme, okrem toho, že mu tikajú hodiny pod oknami." Vaše vystúpenie a vyjadrenia o hlave štátu sú asi z tejto kategórie a ja s nimi nesúhlasím.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Cuper, chceš sa prihlásiť s faktickou pripomienkou? Nie? Tak prosil by som zachovať pokoj a veľmi pekne prosím s cieľom ústretovosti a vecnosti držať sa vecných problémov.

  Prosím pána poslanca Šimka.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona k tlači 686. Pozmeňujúci návrh je veľmi stručný - vypustiť bod číslo 13. Návrh podávam písomne, podporilo ho ďalších 16 poslancov, takže spĺňa náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o rokovacom poriadku. Ide vlastne o vypustenie ustanovenia, ktoré novým spôsobom upravuje článok číslo 106. Skupina poslancov navrhuje, aby bolo možné odvolať prezidenta vlastne ľudovým hlasovaním na základe petície 350 tisíc občanov alebo na základe uznesenia prijatého Národnou radou Slovenskej republiky. Nazdávame sa, že takýto režim by viedol k neustálym pokusom o odvolávanie prezidenta. Mandát volených funkcionárov alebo volených orgánov by mal mať zabezpečené, aby bolo možné ho vykonávať v priebehu volebného obdobia. Takým istým spôsobom napríklad nie je - pokiaľ moje vedomosti siahajú -, nikde inde v demokratických krajinách upravené, že by bolo napríklad možné pred skončením volebného obdobia takto odvolať povedzme parlament. Predstavme si obdobnú analogickú situáciu. Takže dávame tento pozmeňujúci návrh.

  Dovoľte mi však, hoci som pôvodne chcel iba podať tento pozmeňujúci návrh, predsa len zareagovať na tie nezmysly, ktoré pred chvíľkou vyjadril vo svojom vystúpení právny expert HZDS. Nebudem sa vyjadrovať k jeho hodnoteniu v návrhu, ktorý bol stiahnutý, ale chcel by som iba upozorniť, že naozaj priama voľba prezidenta sa ukázala ako myšlienka, ktorá zjednocuje národ, ktorá nerozdeľuje práve to rozdelenie stranícke, a myslím si, že by bolo dobré, keby sme sa usilovali toto zjednotenie preniesť aj do tohto parlamentu.

  Nazdávam sa, že ste to práve vy, vaše politické hnutie, ktoré sa k tomuto problému postavilo čisto stranícky a čisto farizejsky, pretože dodnes hovoríte o tom, že nemáte nič proti priamej voľbe prezidenta, ale všetko, čo ste robili, viedlo proti prijatiu akejkoľvek úpravy, ktorá by zabezpečila voľbu prezidenta občanmi. Boli ste to vy, ktorí ste prijali uznesenie o tom, že po prvom čítaní sa majú obidva návrhy dostať do druhého čítania až v novembri tohto roku. Mimochodom, už je december, tiež to je, samozrejme, vecou, o ktorej rozhoduje väčšina v tomto parlamente. Vy ste to boli, ktorí ste prijali v uznesení tiež vlastnú vôľu, vôľu tohto parlamentu obrátiť sa na rozličné inštitúcie. Chcel by som počuť, ako sa tieto inštitúcie k tomu postavili. Podľa môjho názoru sa nikto na tieto inštitúcie neobrátil, takže nazdávam sa, že skutočná vaša vôľa je nedovoliť občanom, aby o hlave štátu rozhodovali. My budeme tento princíp presadzovať, a ak táto ctená snemovňa neschváli návrh ústavného zákona, tak túto úpravu predložíme občanom po voľbách.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  S faktickými poznámkami sú prihlásení pán Cuper, pán poslanec Brňák.

 • Pán predsedajúci, chcem ctenú snemovňu upozorniť, že pán Šimko nielenže neovláda ústavné právo, ale neovláda ani kresťanstvo, pretože farizeji boli osoby pozitívne, nie negatívne, ako on tvrdí. Takže jeho vedomosti nie sú nijaké. Jednoducho mu chýba ústavnoprávne vzdelanie. Ale kvôli histórii musím povedať, že som chcel byť zmierlivý vo svojom vystúpení, a vidím, že moje úsilie bolo pochopené veľmi negatívne.

  Chcem povedať, a to sa týka aj vystúpenia pána Lauka. Pán Lauko, hrubým spôsobom ste podviedli 500 tisíc Slovákov. Hrubým, a neospravedlnili ste sa im za to doteraz. Pretože ste im tvrdili, že ústava sa dá meniť ústavným zákonom, teda pardon, referendom, bez schválenia ústavného zákona. Dodnes ste sa im za to neospravedlnili. Ja som na rozdiel od vás, pán Šimko, pán Lauko a ďalší, vážení páni kádeháci, nikdy netvrdil občanom tohto štátu, že ústava sa dá meniť len referendom. V nijakom demokratickom štáte, opakujem, v nijakom, sa ústava nemení len referendom. Vždy je na to potrebný aj konsenzus parlamentu, to znamená referendum je i v tejto otázke vždy iba ratifikačné. Ale vy, pán Šimko, ste rozohrali, s prepáčením za výraz, špinavú hru, keď ste zavádzali parlament týmto ústavným zákonom, ktorý dnes tu bol vami potichu stiahnutý. Táto vaša takáto "čistá politika" vyvrcholila týmto hanebným skutkom, že ste sa stiahli a jednoducho ste pustili racionálnejší návrh Strany demokratickej ľavice. S tým sa určite nebudete chváliť na verejnosti. A po druhej línii ste rozvíjali zbieranie podpisov tým, že ste podvádzali občanov tohto štátu, že, samozrejme, je možná ústavná zmena.

 • Ďakujem.

  Ešte by som rád čosi povedal pre všetkých diskutujúcich. Predmetom našich úvah je zmena ústavného zákona a návrhy, úvahy, pripomienky k možnej voľbe prezidenta. Všetky ostatné veci, prosím vás, skúste vynechať. Koncentrujme sa na tieto vecné problémy.

  Ešte pán poslanec Brňák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vecne by som chcel reagovať na tú časť vystúpenia pána poslanca Šimka, kde hovoril o tom, že nemá vedomosti alebo táto snemovňa tiež nemá vedomosti o jednotlivých posudkoch, ktoré boli vypracované v súvislosti s obidvoma návrhmi ústavných zákonov. Chcem povedať, že aj pán poslanec Šimko je členom ústavnoprávneho výboru. Chcem povedať, že na základe našej požiadavky reagovali tri celkom významné inštitúcie k tomuto problému, a je mi ľúto, ak on nemal možnosť oboznámiť sa s týmito materiálmi, ale boli doručené každému členovi ústavnoprávneho výboru, teda aj jemu. Išlo o posudky z Právnickej fakulty Banská Bystrica, Právnickej fakulty Košice a z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

  I keď tieto materiály do istej miery, ako sa ukazuje, priamo nesúvisia alebo nedávajú vecné podnety na riešenie týchto návrhov alebo už len tohto návrhu, chcem povedať, že ide o materiály, ktoré sú analytické a sú využiteľné aj v rámci úvah na širšiu zmenu Ústavy Slovenskej republiky, pokiaľ politická vôľa nejako dospeje k takýmto úvahám.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Prosím pána poslanca Langoša - faktická poznámka.

 • To je veľmi krátka poznámka. Prečítam zo vznešenej knihy jednu vetu. "Lepšie je skočiť do ohnivej pece, ako verejne ponížiť svojho blížneho." Venujem ju ctenému docentovi Cuperovi.

 • Prosím podpredsedu výboru pána Sečánskeho.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  ak dovolíte, budem vecný.

 • Prosil by som pokoj a bol by som rád, keby sme si ctili jeden druhého, a najmä jeho myšlienky.

 • K vystúpeniu pána Šimka len niekoľko myšlienok, či sme za zmenu ústavy, alebo nie. Áno, sme za zmenu ústavy v tom prípade a za také zmeny ústavy, ktoré osožia Slovensku a jeho občanom. To je prvá pripomienka.

  Druhá pripomienka. Myslím si, že nie je celkom správne, ak taký dôležitý zákon, ako je ústava, chceme riešiť takou, prepáčte mi za výraz, salámovou metódou. Myslím si, že zmenu ústavy treba systémovo pripraviť, zhodnotiť po príslušných analýzach, čo sa osvedčilo, čo nie, a pripraviť celkovú zmenu ústavy. To sa týka aj priamej voľby prezidenta.

  Pán Fogaš už naznačil, že podľa jeho názoru by mal byť prezident, ak som to dobre pochopil, nejaký arbiter elegancie alebo ak chcete arbiter elegantiorum medzi vládou, parlamentom a ostatnými ústavnými inštitútmi. Dobre som to pochopil? To znamená, že ide o nové vymedzenie funkcií a právomocí prezidenta. A tieto právomoci vyplývajú alebo môžu vyplynúť len z politických dohôd, akého prezidenta chceme mať - silného, chceme zaviesť kancelársky systém, slabého, len reprezentatívneho atď.

  Teda toto sú podľa mňa naozaj základné otázky, ktoré pred predložením zmeny ústavy vyžadujú politické dohody. To je všetko.

 • Ďakujem.

  Prosím pána poslanca Kleina.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni,

  chcem povedať len niekoľko slov. Bývalé Hnutie poľnohospodárov bolo jediné z bývalej Spoločnej voľby, ktoré presadzovalo priamu voľbu prezidenta už pred dvoma rokmi. Nehľadali sme v tom žiadnu politiku ani nič, a dokonca sme mali tam aj také znenie, že vo funkcii zostáva prezident dovtedy, dokiaľ nie je zvolený nový prezident. Tiež sme to nebrali politicky, ale z dôvodu, že republika musí mať vždy hlavného veliteľa ozbrojených síl a musí byť jednota. Ale na základe rád, myslím si, právnikov sme svoj návrh potom stiahli, lebo nás poúčali, že v parlamentnej demokracii musí byť prezident volený parlamentom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Prosím pána poslanca Cupera s poznámkou.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcel som len poprosiť pána poslanca Langoša, aby mi necitoval múdrosti z listov, ktoré mu posielajú z Leopoldova jeho blízki priatelia z prevratových čias alebo možno súčasní českí prevratoví priatelia budúcnosti. Nech hovorí svoje rozumné myšlienky, ktoré asi jeho rozum neobsahuje.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Rózsa. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, prosím, aby ste dodržiavali § 33 ods. 1 rokovacieho poriadku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Som si vedomý. Tá tolerancia je aj k jednej, aj k druhej strane.

  Nikto sa nehlási. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pán poslanec Fogaš? Áno.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem sa predovšetkým poďakovať za ústretovosť a snahu o zjednotenie sa okolo otázky priamej voľby prezidenta zo strany predkladateľov druhého návrhu, ktorí ho dnes stiahli. Myslím si, že to bolo gesto, ktoré naznačuje, že by sme mohli hľadať cesty na to, aby sme získali dostatočnú väčšinu na to, aby sme nakoniec túto parciálnu úpravu mohli prijať.

  Chcem sa poďakovať tiež diskutujúcim, ktorí sa vyjadrili k odbornej stránke veci. Musím konštatovať, že osemkrát, teda osem výborov nebolo schopných prijať platné uznesenie, z čoho pre mňa vyplýva, že mnohí z vás súhlasia s predloženým návrhom. Nakoniec poslanec Cuper to vyjadril i za klub z odborného hľadiska, ale treba tu prejaviť aj politickú vôľu, a myslím si, že tá v tejto chvíli chýba.

  Rád by som pripomenul, že priama voľba prezidenta má svoju genézu aj vývoj názorov na túto otázku má svoju genézu. V roku 1992, keď sa pracovalo na ústave a keď došlo aj k tomu, že pracovná verzia ústavy bola predložená na verejnú diskusiu, 78 % z tých, ktorí sa k tejto otázke vyjadrili, podporovalo súčasné riešenie prijaté v ústave.

  Musím povedať, že odvtedy sa verejná mienka podľa všetkých údajov, ktoré sú nám dostupné, zmenila. Spoločenské procesy sa údajne najlepšie upravujú tým smerom, ako sa samy uberajú. Myslím si teda, že by sme mali načúvať hlas ľudí, ale predovšetkým predchádzať tomu, aby vznikli problémy. A z otázky voľby prezidenta, zdá sa, stal sa už vleklý, viac ako rok dlhý politický problém. Možno je to aj nedostatok komunikácie medzi politickými stranami, ale zdá sa to skôr ako nedostatok politickej vôle tento problém v krátkom čase vyriešiť.

  V tejto súvislosti chcem aj na margo toho, čo hovoril vážený kolega Sečánsky, povedať, že tento problém tu je, preto ho treba riešiť. Sám nie som stúpenec akýchsi parciálnych účelových úprav v ústave, ale táto úprava smeruje k odstráneniu možných sporov, možných kríz. Jednoducho sa zdá, že tu je problém. Preto sme sa podujali spracovať návrh, ktorý by mohol byť prijateľný a ktorý by rešpektoval i názory vyslovené tu v parlamente či už odborníkmi, alebo politikmi. Mám na mysli teda právnikov a potom ostatných, ktorí naznačovali, akým smerom by si tú úpravu postavenia prezidenta predstavovali. Náš úmysel nebol začať postupné zmeny ústavy krok po kroku, ale náš úmysel naozaj chcel smerovať k tomu, aby sme pomohli vytvoriť atmosféru, ktorá v budúcom roku umožní zvoliť prezidenta.

  Je tiež fakt, že návrh sa dostáva na rokovanie v dosť zložitej časovej tiesni. Napriek tomu, že návrh bol predložený do parlamentu včas, napriek tomu, že sa k nemu vyjadrili i odborné tímy, napriek tomu, že sme v decembri, keby existovala politická vôľa, môžeme to stihnúť. Môžeme prijať ústavný zákon, ktorý by sa dal zrealizovať v rámci všetkých lehôt, ktoré by bolo možné v tejto súvislosti dodržať. Teda opäť si myslím, že aj v tlaku času je možné vytvoriť priestor na to, aby návrh zákona bol prijatý. Náš klub sa naozaj pokúšal predložiť návrh, ktorý by zodpovedal aj širšie kladeným kritériám na funkciu prezidenta voleného priamo. Bolo by asi nelogické ponechať úpravu, ktorá by predpokladala, že priamo zvolený prezident bude môcť predsedať vláde. Bolo by asi nelogické prezidentovi priamo volenému prikazovať zo strany vlády, kedy má, či nemá návrh zákona vrátiť.

  Aj o tejto otázke by, samozrejme, bola možná dlhšia a hlbšia diskusia. Pravda, realita je taká, že nemáme druhú komoru parlamentu a nejaké mechanizmy kontroly vytvoriť musíme. Ústavný zákon sa teda pokúšal riešiť sporné otázky, ako je politická nezodpovednosť prezidenta, špeciálny postup pri opätovnom schvaľovaní zákonov pri jeho vrátení, ako i prechod právomocí prezidenta na iný subjekt v prípade, že on sám nemôže vykonávať svoju funkciu. Návrh ústavného zákona si nekládol za cieľ neprijať žiadne pozmeňujúce návrhy, aj preto som povďačný odborným inštitúciám, ktoré sa k návrhu vyjadrili a ktorými bol expertízne podrobený. Je trošku na škodu veci, že niektoré i podnetné návrhy neboli akceptované a nepreniesli sa do pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že v posudkoch boli také podnety. Fakt je tiež to, čo povedal pán poslanec Klein, dlhodobo Hnutie poľnohospodárov malo ten názor, že by sa voľba prezidenta mala uskutočňovať priamo. Pravda, ani vo sne nám mnohým nenapadlo, že problémy okolo voľby prezidenta budú tak rýchlo stáť pred nami ako problém vážny a problém politický. Aj preto sa možno táto myšlienka nedostala do legislatívnej podoby.

  Chcem oceniť všetkých tých, ktorí sa pokúsili návrh ústavného zákona ešte spresniť, najmä s dodatočne sa vyskytnutým sporom, čo to je volebné obdobie, čo to je funkčné obdobie. Pozmeňujúce návrhy obsahujú jednotlivé možnosti, ako by sme to mohli vyriešiť. Chcem vás ubezpečiť, že naša snaha bola seriózna a aj preto sme spracovali návrh vykonávacieho predpisu k tomuto ústavnému zákonu, teda návrh, podľa ktorého by sa pri samotnej voľbe prezidenta mohlo postupovať. Už dnes tento návrh, samozrejme, má inú podobu, veľmi presnú, a mohol byť vlastne predložený následne bez problémov tak, aby sa voľby mohli uskutočniť. Išlo by o zákon o voľbe prezidenta Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky. Nikto z diskutujúcich nevyslovil vážnejšie výhrady okrem jedného pozmeňujúceho návrhu k tej predlohe, ktorá je tu predložená.

  Dokonca chcem poďakovať i za ocenenie komplexnosti i prínosnosti tohto návrhu ústavného zákona zo strany diskutujúceho poslanca Cupera. Myslím si, že je možné, aby sme aj s pozmeňujúcimi návrhmi, tak ako sú predložené, súhlasili. Pravda, mám pochybnosti, či možno súhlasiť s bodom 6, teda s pozmeňujúcim návrhom číslo 6, ktorý podľa mojej mienky neumožní zmierniť prípadné útoky na prezidenta, dokonca si myslím, že prezidenta dostáva do polohy osoby, ktorej sa nekladú prekážky pri možnom porušení ústavy. Tá brzda má svoj zmysel aj vtedy, keď prezident v krízových situáciách môže uplatniť svoj vzťah k armáde. Aj preto je tá formulácia taká, aká je.

  Svoje úvodné slovo som začal tým, že by mala byť slávnosťou pre parlament a cťou pre tých, ktorí sa môžu zúčastňovať na prerokúvaní návrhu ústavného zákona, ktorý sa týka ústavy. Vedomí si tejto chvíle i vedomí si faktického politického stavu v tomto parlamente vás ešte raz v mene predkladateľov prosím, aby ste zvážili svoje postoje a po prípadnej porade vyjadrili súhlas s návrhom ústavného zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Fogašovi.

  Ešte ponúkam záverečné slovo spoločnému spravodajcovi výborov. Nechce vystúpiť. Ďakujem. Pýtam sa, pán spoločný spravodajca, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Áno.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 37 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, ak je v prípadoch ustanovených ústavou na schválenie platného uznesenia Národnej rady potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, Národná rada môže schváliť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len takouto väčšinou Národnej rady, teda 90 hlasmi poslancov.

  Prosím spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie, ale najprv si musíme preskúšať prezenciu.

  Nech sa páči, prezentujme sa, nehlasujeme, len sa prezentujeme.

  Prezentovalo sa 112 poslancov.

 • Vážený pán podpredseda,

  najprv musíme vyriešiť jeden procedurálny problém, ktorý spočíva v tom, že počas druhého čítania bol podaný v rozprave jeden pozmeňujúci návrh, a to je návrh na vypustenie bodu číslo 13 z návrhu ústavného zákona. Úplne totožný návrh je obsiahnutý v spoločnej správe. Ak však je podaný pozmeňujúci návrh počas druhého čítania, bol som splnomocnený gestorským výborom na to, aby sme mohli okamžite hlasovať aj o tomto pozmeňujúcom návrhu. Takže najskôr treba dať hlasovať o tom, či Národná rada súhlasí, aby sme hlasovali aj o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Šimko. Opakujem, je totožný s bodom, ktorý je v spoločnej správe, čiže môžeme to urobiť.

  Čiže hlasujeme procedurálne o tom, či budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Aby som bol úplne presný, ak v druhom čítaní boli na schôdzi Národnej rady podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, predsedajúci zabezpečí ich doručenie poslancom. Hlasovanie o návrhoch sa koná najskôr na druhý deň po ich rozdaní. Ak však gestorský výbor splnomocní spravodajcu, a to gestorský výbor urobil, dávam návrh, aby sme o týchto pozmeňujúcich návrhoch, hoci boli podané dnes, hlasovali okamžite. Čiže musíme procedurálne o tom teraz hlasovať podľa § 83 ods. 4. Čiže, prosím vás, dajme procedurálne hlasovať, či sa s tým môžeme teraz vyrovnať. Odporúčam, aby sme to urobili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 110 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

 • Ďakujem. Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, ako aj o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Šimko. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Prvý návrh sa týka článku I bod 4, a to v článku 101 ods. 4 vypustiť na začiatku vety slová "kandidátov na prezidenta navrhuje" a nahradiť slovami "kandidátov na prezidenta môže navrhnúť". Pokiaľ ide o stanovisko gestorského výboru, návrh jednoducho nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov gestorského výboru.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 62 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh sme neprijali.

 • Druhý pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy sa týka článku I bodu 7 a je v ňom obsiahnuté, že sa má vypustiť text z článku 102 ods. 2 a nahradiť novým znením. Znenie je uvedené v spoločnej správe pod bodom 2 pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ ide o stanovisko gestorského výboru, návrh na stanovisko gestorského výboru schváliť tento pozmeňujúci návrh nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov gestorského výboru.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 59 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh neprešiel.

 • Ďakujem.

  Tretí pozmeňujúci návrh v spoločnej správe je: V článku 103 ods. 3 slovo "volebné" nahradiť slovom "funkčné". Návrh na stanovisko gestorského výboru schváliť tento pozmeňujúci návrh nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov gestorského výboru.

  Prosím hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 60 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh neprešiel.

 • Štvrtý pozmeňujúci návrh sa týka článku 105 ods. 3 návrhu a navrhuje sa, aby slovo "volebné" bolo nahradené slovom "funkčné". Opäť návrh na stanovisko gestorského výboru schváliť tento pozmeňujúci návrh nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny členov gestorského výboru.

  Môžeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov. Za návrh hlasovalo 60 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 61 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

 • Ďakujem.

  Piaty pozmeňujúci návrh sa týka bodu 13 a navrhuje sa v článku I bod 13 vypustiť. Gestorský výbor opäť nezaujal k tomuto stanovisko, pretože návrh nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov gestorského výboru.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 56 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 63 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh neprešiel.

 • Posledný pozmeňujúci návrh znie: V článku 107 vypustiť slová "úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky alebo". Návrh na stanovisko gestorského výboru schváliť tento pozmeňujúci návrh nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov gestorského výboru.

  Môžeme hlasovať.

 • Nech sa páči, budeme hlasovať.

  Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 47 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 64 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

 • Vážený pán podpredseda,

  v rozprave bol podaný iba jeden pozmeňujúci návrh, a to pána poslanca Šimka. Ten sa však týka alebo je totožný s pozmeňujúcim návrhom, ktorý sme už vyriešili v spoločnej správe, takže nie je predmetné o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať. To znamená, že sme neschválili žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k návrhu ústavného zákona, preto je možné, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu.

 • Predtým ešte pán poslanec Mikloško - procedurálna poznámka.

 • Pán predsedajúci, klub KDH potrebuje 5 minút prestávku. Potrebujeme si overiť niektoré hlasovania a z tohto dôvodu potrebujeme 5 minút prestávku. Hovorím to veľmi otvorene.

 • Áno, pripájajú sa ďalšie kluby.

  Vyhlasujem päťminútovú prestávku. Po päťminútovej prestávke sa tu zídeme a dohlasujeme.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  pokračujeme v rokovaní.

  Prosím pána spoločného spravodajcu zopakovať poslednú vetu, ktorá sa týka tretieho čítania.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  keďže v druhom čítaní neboli schválené nijaké pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pristúpi sa v treťom čítaní hneď k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, čiže ide to automaticky do tretieho čítania. Teraz je tretie čítanie a hlasujeme o návrhu zákona ako celku. Áno, už sme v treťom čítaní.

 • V tomto parlamente sa nedávajú konzultácie individuálne. Tu sa hovorí do mikrofónu.

 • Vážené dámy a páni, budeme hlasovať podľa § 84 ods. 1 rokovacieho poriadku, ktorý presne hovorí: "Ak neboli schválené žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpi sa v treťom čítaní k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku."

 • Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb.

  Pýtam sa ešte raz, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

 • Vážený pán podpredseda,

  toto je možné len vtedy, ak by boli v druhom čítaní podané a schválené nejaké pozmeňujúce návrhy. Podané boli, ale schválené neboli. To znamená, že môžeme rovno pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. V tomto momente môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Ďakujem. Hlasujeme o zákone ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 54 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 56 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Zákon ako celok neprešiel.

  Ešte minútu chce predseda výboru pán Hofbauer a potom bude prestávka do 13.30 hodiny.

  Nech sa páči, pán poslanec Hofbauer.

 • Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie sa ako tradične zíde o 13.00 hodine, to je vec desiatich minút. O 13.00 hodine v miestnosti číslo 30.

 • Po prestávke.

 • Navrhujem, aby sme začali.

  Chcem vám povedať, je to aj určité moje predsavzatie, ale v programe by sme chceli pokračovať od čísla 35 až po číslo 39 schváleného programu, to znamená vládny návrh Autorského zákona, zákona o divadelnej činnosti, zákona o Slovenskom národnom divadle, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce, vládny návrh zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto by sme v našom programe dnes mohli prebrať.

  Chcem vám tiež povedať, že sme skončili bod 33 nášho programu, bod 34 - vládny návrh zákona o ďalšom vzdelávaní a o zamestnanosti sme už prebrali, čiže ide o päť vládnych návrhov zákona.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu Autorského zákona.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 747 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 747a.

  Tento vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky pán Ivan Hudec.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia,

  ak dovolíte, zostručním celé moje vystúpenie, pretože zrejme sme sa už zaoberali týmto návrhom zákona, a sústredil by som moju aj vašu pozornosť, ak dovolíte, na tie veci, o ktorých si myslím, že by sme si mali trošku o nich podiskutovať.

  V prvom rade chcem povedať, že akceptujem stanovisko spoločnej správy, ktoré bolo prednesené, a rád by som sa vyjadril najmä k jednému problému, ktorý sa týka poslaneckého návrhu, ktorý hovorí o reštaurátorskej práci, pretože tam si myslím, že by som mal vyjadriť iné stanovisko než to, ktoré presadzuje poslanecký návrh.

  Ide totiž o to, že reštaurátorská práca, aj keď ide o umeleckú prácu, má svoje špecifiká, a bolo by dobre, aby sme si objasnili všetky súvislosti a aj európske zvyklosti, ktoré sa týkajú úpravy tohto umeleckého remesla. Raná teória a prax neuznáva za predmet autorského práva okrem iného ani výsledok práce reštaurátorov umeleckých diel, a to najmä preto, lebo tento výsledok nevedie, pokiaľ reštaurátor v rozpore s poslaním reštaurátorskej činnosti nevybočí z medzí daných účelom a funkciou reštaurácie, nezasiahne neprípustne do reštaurovaného diela, ku vzniku nového umeleckého diela, a to ani vo forme individuálneho spracovania. Ide predovšetkým o čo najvernejšie obnovenie pôvodného diela, ktorého umeleckým poňatím je reštaurátor prísne viazaný. Zásah do pôvodného diela, pokiaľ sa tak deje v medziach zákona, ktorý by mal povahu novej autorskej tvorby, by viedol ku vzniku nového autorského práva pre tohto spracovateľa, a to v plnom rozsahu. Ak dielo existuje len v origináli, takýto autorský zásah:

  1. do diela, pri ktorom ešte neuplynula lehota ochrany, by mohol mať za následok, že nositeľ autorského práva k pôvodnému dielu vzhľadom na to, že toto dielo bolo nerozlučne spojené so spracovateľským dielom, by mohol svoje právo vykonávať iba so súhlasom spracovateľa;

  2. ak ide o voľné dielo, uplynula mu lehota ochrany napríklad zo stredoveku alebo antiky, bolo by disponovanie s ním, t. j. napríklad aj vyhotovenie reprodukcií, aj napriek tomu, že platil preň režim voľného diela, naďalej viazané na spracovateľa. Na riešenie otázok, za akých podmienok je spracovanie diela prípustné a aké náležitosti musí spracovanie vykazovať, aby mu bolo možné priznať povahu nového autorského diela, sú rozhodujúce ostatné ustanovenia autorského zákona.

  Všetky ostatné problémy sme vyriešili v rámci rokovania vo vašich výboroch, a myslím si, že sa nám podarilo pripraviť návrh normy, ktorá, ak by ste schválili, priradí túto normu k špičkovým európskym právnym normám. Chcem podčiarknuť, že pri konzultáciách, ktoré vykonali naši pracovníci s pracovníkmi európskych inštitúcií, bol vysoko hodnotený, a verím, že toto bude jeden zo zákonov, ktorý vysoko prevýši mnohé iné právne normy platné v terajších krajinách, ktoré sa zaraďujú k tzv. krajinám tradičných demokracií.

  Preto prosím, aby ste vzali do úvahy túto moju pripomienku, pretože takto to nie je upravené v nijakej inej európskej právnej norme.

  Ďalej vás chcem požiadať, aby sme podľa možností schválili túto právnu normu, pretože sme ňou aj viazaní na plnenie záväzkov v integrácii nášho práva k európskym právnym normám.

  Ďakujem. To je všetko.

 • Ďakujem pánu ministrovi kultúry za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľa.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Jánovi Feketemu a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby zdôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, ctené kolegyne, ctení kolegovia,

  mojou povinnosťou je teraz prečítať spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu Autorského zákona (tlač 747) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona. Táto správa znie:

  I.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 722 z 1. októbra 1997 pridelila vládny návrh Autorského zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  II.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal nijaké stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  III.

  K predmetnému návrh zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré máme uvedené v tlači 747a. Myslím si, že ich netreba čítať, pretože čítanie by mohlo trvať približne pri rýchlom čítaní polhodinu. Opakujem, sú uvedené v tlači 747a.

  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať takto:

  a) spoločne o bodoch 1 až 5, 7 až 34, 36 až 45 a tieto schváliť,

  b) jednotlivo o bodoch 35 až 46 a tieto schváliť,

  c) napokon samostatne o bode 6 a tento neschváliť.

  IV.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu Autorského zákona (tlač 747) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1997 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh Autorského zákona (tlač 747) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Autorského zákona (tlač 747) bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport z 10. novembra 1997 pod číslom 488.

  To je všetko, pán podpredseda. Môžete k predmetnému zákonu otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Ani v písomných materiáloch či už v mene klubov, alebo osôb nemám prihlášku do rozpravy. Podľa tabule vidím, že sa hlási pani poslankyňa Rapaičová. Pán poslanec Sečánsky s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči.

 • Zaujímalo by ma, prečo gestorský výbor neodporúča schváliť bod 6 spoločnej správy. Mohol by to pán spoločný spravodajca odôvodniť?

 • Myslím si, že môžeme odpovedať hneď.

  Nech sa páči.

 • V podstate sa o tomto veľmi dlho debatovalo, ale zrodilo sa to na podnet Legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady.

 • Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok a prosím pani poslankyňu Rapaičovú.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som podľa § 29 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predniesla pozmeňujúci návrh k tlači 747, teda k vládnemu návrhu Autorského zákona. Ide o § 47 predmetného zákona, a presnejšie ide o odseky 4 a 5. Pod bodom číslo 35 spoločnej správy, ktorú máte pred sebou, je už jeden návrh na spresnenie tohto znenia, ale v záujme zlepšenia a istého vycizelovania navrhnutých ustanovení navrhujem nové znenie, ktoré znie:

  Za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

  "(3) Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za každé použitie jeho umeleckého výkonu."

  Doterajšie odseky 3 a 4 označujú ako odseky 4 a 5. Tie znejú:

  "(4) Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na rozširovanie záznamu podľa ods. 2 písm. d) okrem nájmu záznamu alebo jeho rozmnoženiny zaniká prvým predajom alebo iným šírením záznamu, alebo jeho rozmnoženiny na území Slovenskej republiky, alebo so súhlasom výkonného umelca. Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na nájom záznamu svojho výkonu alebo jeho rozmnoženiny trvá aj po predaji tohto záznamu, alebo jeho rozmnoženiny.

  (5) Ak výkonný umelec udelil súhlas na spojenie svojho výkonu so zvukovoobrazovým záznamom, ustanovenie odseku 2 písm. a) neplatí. Ak je uzatvorená zmluva medzi výkonným umelcom a výrobcom o zhotovení zvukovoobrazového záznamu, má sa za to, pokiaľ zmluva neustanovuje inak, že výkonný umelec previedol svoje právo na rozširovanie podľa ods. 2 písm. d) na výrobcu, pričom mu zostáva právo na primeranú náhradu odmeny za nájom alebo predaj záznamu, jeho výkonu, alebo roznoženiny."

  Doterajší odsek 5 sa potom označí ako odsek 6.

  Účelom tejto úpravy je sprehľadnenie znenia navrhnutých ustanovení tak, aby ich realizácia v praxi nebola problematická a nevyvolávala pochybnosti. Touto úpravou sa z vecného hľadiska obsah ustanovenia nemení a nenarušuje sa stupeň súladu s právom Európskej únie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Rapaičovej.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vzácni hostia,

  myslím si, že tento spresňujúci návrh je akceptovateľný a odporúčam vám, aby ste ho prijali.

  Ďakujem. To je všetko.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca?

 • Pán podpredseda, iba veľmi kratulinké spresnenie. Materiál, ktorý predložila pani Rapaičová, sa začína, že je to vyjadrenie k § 47, a chýba tam, že ide vlastne o bod 35 spoločnej správy, tak to pripomínam preto, aby to bolo jasné každému poslancovi, pretože sa podľa toho vlastne bude hlasovať. Jeden bod tam je potom v kontraverzii s tým, čo odporúča gestorský výbor.

 • Ďakujem.

  Pýtam sa, pán spoločný spravodajca, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Áno. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie.

 • Najskôr budeme hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča tieto body schváliť.

 • Páni poslanci sú po obede ťažkí. Prosím, keby išli rýchlejšie do svojich lavíc.

  Pán poslanec Fekete, prosím vás, ešte raz.

 • Budeme hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča tieto body schváliť.

 • Nech sa páči, môžeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

 • Ďalej budeme pokračovať v hlasovaní o bodoch 7 až 34 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča aj tieto body schváliť.

 • Môžeme hlasovať. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ďakujem. Môžeme pokračovať.

 • Teraz budeme hlasovať o bodoch 36 až 45 spoločnej správy a gestorský výbor tiež odporúča tieto body schváliť.

 • Môžeme hlasovať o bodoch 36 až 45.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Nech sa páči, môžeme ísť ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o bode 35 spoločnej správy. To je bod, ktorý v inej podobe navrhla potom pani poslankyňa Rapaičová. Gestorský výbor odporúčal tento bod schváliť.

 • Nech sa páči, môžeme hlasovať. Gestorský výbor odporúčal návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 14 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neschválili sme tento návrh.

 • Budeme hlasovať o bode 46. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

 • Zo spoločnej správy nám ostáva ešte bod 6. Gestorský výbor ho odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 13 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesla poslankyňa Rapaičová. Vzťahuje sa na bod 35.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

 • Pán podpredseda, dovoľujem si vám oznámiť, že mám splnomocnenie výboru, že môžeme prejsť do tretieho čítania pri schvaľovaní tohto zákona.

 • Opakujem, je splnomocnenie výboru. Dávam o tomto návrhu spoločného spravodajcu hlasovať.

  Nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu Autorského zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Nikto sa nehlási. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

 • Za gestorský výbor môžem dodať, že tento zákon odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh Autorského zákona.

  Ďakujem.

  Pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o divadelnej činnosti.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 728 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 728a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky pán Ivan Hudec.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predsedajúci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,

  ak dovolíte, opäť skrátim svoje úvodné slovo, pretože si myslím, že sme diskutovali o tomto probléme dosť pri prvom čítaní aj pri rokovaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, a vyjadrím sa iba k podaniam, ktoré prišli ako pozmeňujúce návrhy k tlači číslo 728. Prišli v podstate dva, prvý je podpísaný pánom Kötelesom, druhý pánom Szigetim, a rád by som k tejto skutočnosti uviedol iba jeden fakt.

  V Slovenskej republike bolo 208 štátnych kultúrnych inštitúcií. Po delimitácii viac ako 150 prešlo pod správu krajských úradov nie preto, že majú regionálny charakter. Chcem zdôrazniť, že viac ako 60 % z týchto 208 kultúrnych inštitúcií malo nadregionálny a celoštátny charakter. Uvediem ako príklad knižnicu pre nevidiacich - knižnicu Hrebendu v Levoči, trebárs mnohé galérie, múzeá, ktoré majú naozaj oveľa väčší význam. Pravda je taká, že každá kultúrna inštitúcia zároveň plní aj regionálne úlohy, ale to neznamená, že svoje úlohy nemá aj vyššie. Myslím si, že týmito pozmeňujúcimi návrhmi by sme porušili systémové opatrenie, ktoré sme prijali, a neodporúčam ich prijať. Nemajú totiž nijaký dosah ani na spôsoby financovania, ani na výšku finančných prostriedkov, ktoré dostávajú.

  Preto prosím, aby ste tento návrh prijali. Súhlasím s návrhom spoločnej správy a neodporúčam, aby ste schválili tieto dva pozmeňujúce návrhy.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto pre predkladateľov.

  Dávam slovo určenej spoločnej spravodajkyni výborov poslankyni Ľudmile Muškovej a prosím ju, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená Národná rada,

  som poverená predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o divadelnej činnosti vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 720 z 1. októbra 1997 pridelila vládny návrh zákona o divadelnej činnosti na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému návrhu zákona. Určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s tými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v tlači 728a.

  Týchto pozmeňujúcich návrhov je 17, a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať takto: spoločne o bodoch 1 až 11, 13, 14, 16 a 17 a jednotlivo o bodoch 12 a 15 a odporúča všetky schváliť.

  Osobitne o týchto dvoch bodoch preto, lebo sa tam proste stali malé legislatívne chybičky, ktoré sa dajú opraviť v treťom čítaní.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona o divadelnej činnosti vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1990 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o divadelnej činnosti v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe schváliť.

  Ďakujem, pán predsedajúci, to je všetko z mojej strany.

 • Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Na základe písomných prihlášok je prihlásený jeden poslanec - pán László Köteles z Maďarskej koalície.

  Pýtam sa, pretože chcem uzavrieť prihlášky a zorientovať sa, kto sa prihlasuje ešte ústne alebo inak. Pán poslanec Ftáčnik do rozpravy, pán poslanec Szigeti do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Köteles.

 • Pán minister, pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  predkladaný návrh zákona o divadelnej činnosti v celej miere odzrkadľuje snahu predkladateľa aj legislatívne vyriešiť dôsledky spoločenských premien a novú štruktúru kultúrnej sféry po vytvorení nových kultúrnych inštitúcií.

  Návrh zákona z dôvodov pre mňa nevysvetliteľných vychádza z nového územného členenia Slovenskej republiky ako základu vykonávania divadelnej činnosti. Popri tom pozabúda na historické kultúrne vzťahy alebo na špecifickú viacregionálnu, alebo celorepublikovú činnosť niektorých divadiel.

  Vážená Národná rada, ustanovenia zákona o divadelnej činnosti, pokiaľ zákon má komplexne upraviť uvedenú problematiku (keď dobre viem, že ďalší zákon, okrem zákona o Slovenskom národnom divadle, sa nepripravuje), sa opodstatnene vzťahujú aj na národnostné divadlá. Definícia - teraz citujem - "divadlá, ktoré uvádzajú predstavenia v inom ako štátnom jazyku", je z hľadiska národnostných divadiel nedostačujúca, nevystihuje ich podstatu a osobitné poslanie. Tie divadlá sa líšia od iných divadiel, ktoré budú uvádzať predstavenia v ktoromkoľvek ako v štátnom jazyku. Toto vymedzenie je nevhodné vzhľadom na to, že účelom národnostných divadiel nie je uvádzať predstavenia v inom ako v štátnom jazyku, ale uvádzať v jazyku národnostnej menšiny, ktorému divadlo slúži. Ani spojenie s tzv. špecializovanými divadlami nie je vhodné vzhľadom na fakt, že v prípade národnostných divadiel ide o divadlá v klasickom zmysle slova, a tým viac, že pojem špecializované divadlá v návrhu zákona nie je ani definovaný.

  Zriadenie národnostných divadiel v kategórii divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských úradov alebo ako súčasť divadelnej inštitúcie, tzv. regionálnych kultúrnych centier, je nesprávne z viacerých dôvodov.

  Vzhľadom na územné rozloženie a rozptýlenie príslušníkov národnostných menšín na území Slovenskej republiky národnostné divadlá vždy vykonávali a vykonávajú celorepublikovú činnosť a sú nevyhnutnou súčasťou národnostnej kultúry a podmienkou jej rozvoja. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť zákonné podmienky činnosti a ďalšieho rozvoja národnostných divadiel zo strany štátu. Vychádzajúc z § 1, podľa ktorého tento zákon komplexne upravuje zriaďovanie, postavenie a činnosť všetkých divadiel, sa vynárajú nasledujúce otázky, a to napriek tomu, čo ste vysvetlili, pán minister, akým spôsobom bude zaručená celorepubliková činnosť Jókaiho divadla, Divadla Thália, Divadla Romatan, ale aj Divadla Alexandra Duchnoviča. Napríklad ako zabezpečí Krajský úrad v Nitre, v Prešove alebo v Košiciach finančné prostriedky na činnosť týchto divadiel pri hosťovaní v iných krajoch? Akým spôsobom bude zabezpečená refundácia vynaložených finančných prostriedkov?

  Z uvedených dôvodov mi dovoľte, aby som v mene skupiny poslancov predložil nasledujúce návrhy so snahou garantovať a spresniť činnosť divadiel, ktoré svoju činnosť vyvíjajú v jazyku národnostných menšín.

  Navrhujem § 4 doplniť novým odsekom 3 a ďalšie prečíslovať. Nový odsek 3 znie: "Ministerstvo zriaďuje štátne profesionálne divadlá, ktoré svoju činnosť vyvíjajú v jazyku príslušných národnostných menšín."

  Druhý návrh. V prílohe - Zoznam štátnych profesionálnych divadiel v bode A doplniť nasledujúce divadlá: Divadlo Romatan Košice, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Divadlo Thália Košice, Divadlo Jókaiho v Komárne. Ak by tento návrh nebol prijatý, ako kompromis, presnejšie ako ústupok z našej strany predkladám tento návrh. V prílohe Zoznam štátnych profesionálnych divadiel v bode A doplniť Divadlo Romatan Košice, Maďarské národnostné divadlo, scéna Jókaiho v Komárne a scéna Thália v Košiciach. V bode B doplniť Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. Zdôvodnil by som to tak, že divadlo Alexandra Duchnoviča vyvíja svoju činnosť prevažne v Prešovskom kraji, zatiaľ čo Divadlo Jókaiho v Komárne, Thália v Košiciach alebo Romatan v Košiciach majú celorepublikovú pôsobnosť. Zúženie pôsobností na úzko vzatý región by znemožnilo naplnenie ich základnej funkcie vyplývajúcej z napĺňania ústavného práva zakotveného v článku 34.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem.

  Prosím pána poslanca Ftáčnika.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi krátke poznámky a dva pozmeňujúce návrhy k návrhu zákona o divadelnej činnosti, tlač 728.

  Tento zákon sa rodil dlhšie obdobie a iste si spomínate, že bol jedným z bodov, ktoré kládli na stôl divadelníci, ktorí štrajkovali v priebehu tohto roku, a žiadali spoluprácu s ministerstvom kultúry pri príprave tohto zákona. Verzií bolo niekoľko, nakoniec sa to skončilo na tom, čo máme na poslaneckých laviciach, to znamená rámcovým zákonom, ktorý upravuje len hlavné body veľmi stručným spôsobom, ktoré sa týkajú divadelnej činnosti, a mnohé otázky, o ktorých sa pôvodne uvažovalo, že budú upravené, ostali mimo tohto zákona.

  V zákone sa premieta tá filozofia, ktorú presadzuje ministerstvo kultúry pri transformácii slovenskej kultúry, teda existencia regionálnych kultúrnych centier, a ruší sa doterajší zákon o divadelnej činnosti, ktorý sme naposledy novelizovali minulý rok z hľadiska rozlišovania divadiel, ktoré majú celoštátny význam, a divadiel, ktoré majú regionálny význam, s tým, že celoštátne divadlá podľa doterajšej právnej úpravy zriaďovalo ministerstvo kultúry a divadlá regionálneho významu mohli zriaďovať okresné a krajské úrady. Tu sa navrhuje rozlišovať divadlá len podľa toho, kto ich zriadil. Čiže tento zákon, ako ho máme predložený, hovorí, že som divadlo, ktoré zriadilo ministerstvo kultúry, alebo som divadlo, ktoré zriadil krajský úrad. Nešpecifikuje sa, podľa čoho sa rozlišuje, kto a aké divadlo zriadi.

  Čo sa týka regionálnych kultúrnych centier, to tu spomínal už aj môj predrečník. Minister kultúry totiž zredukoval divadlá, ale nielen ich, na tzv. ŠOU. ŠOU je špecializovaný odborný útvar a, bohužiaľ, už to nie je len minister, ale aj táto snemovňa novelou Osvetového zákona rozhodla, že divadlá, knižnice, galérie pôsobia ako odborné útvary regionálneho kultúrneho centra. Z tohto pohľadu v predmetnom zákone dochádza k malému ani nie sporu, ale k odlišnosti alebo nepriamej novele tohto Osvetového zákona, podľa ktorého - a moje informácie, dúfam, sú pravdivé - zriadili krajské úrady zhruba pred dvoma týždňami regionálne kultúrne centrá nanovo, pretože doteraz zotrvávali v neprávnom stave, boli to príspevkové organizácie ministerstva kultúry, ktoré v rozpore so zákonom minister kultúry previedol v septembri minulého roku na krajské úrady. My sme v júni tohto roku urobili zákon, ktorý umožňoval krajom, aby si ich zriadili ako vlastné organizácie, a ony to urobili zhruba pred dvoma týždňami.

  V novele Osvetového zákona, ktorú sme schválili, sa hovorí, že tieto zariadenia, teda napríklad divadlá, sú odborné útvary, ktoré plnia úlohy divadla. V § 3 ods. 2 tu hovoríme, že profesionálne divadlo je súčasťou regionálneho kultúrneho centra. Bol to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, ktorý zmenil túto dikciu, ktorá bola pôvodne aj v novele Osvetového zákona, a ktorý navrhol alebo vlastne vychádzal z myšlienky, že nemôže byť jedna organizácia súčasťou inej organizácie. Proste základnou organizáciou, ktorú zriaďujeme podľa zákona o rozpočtových pravidlách, je regionálne kultúrne centrum. To má svoje odborné útvary, napríklad knižnicu, galériu, ale tie len plnia úlohy galérie, ale nie sú galériou, pretože právny subjekt je regionálne kultúrne centrum. Bohužiaľ, k tomuto som si nepripravil pozmeňujúci návrh, pretože som na to došiel neskoro, ale upozorňujem, že je tu takáto nezrovnalosť, ktorá proste dáva do istého rozporu zákon, ktorý prerokúvame, a už prijatý zákon o osvetovej činnosti týkajúci sa regionálnych kultúrnych centier.

  Mám dva pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu zákona. Oba sa týkajú § 3, teda zriaďovania a zrušovania divadiel. Minister kultúry Ivan Hudec sa rozhodol, že bude akýmsi spôsobom strážiť krajské úrady, aby mu neurobili nejaké nepredvídané kroky, a navrhol do tohto zákona, že krajské úrady môžu zriaďovať a zrušovať profesionálne divadlá ako súčasti regionálnych kultúrnych centier so súhlasom ministerstva kultúry.

  Náš výbor odporučil, pretože v bode a), kde krajský úrad môže zriadiť divadlo ako samostatný právny subjekt, navrhol, aby sa tam doplnili slová "po prerokovaní s ministerstvom". Výbor si túto myšlienku osvojil, ale neosvojil si ju aj v bode b), teda keď divadlo má byť súčasťou regionálneho kultúrneho centra.

  Čiže, ak by sme prijali spoločnú správu, tak ako ju odporučila pani spravodajkyňa, a myslím si, že je rozumné, aby sme to urobili, tak podľa bodu 7 by sa stalo nasledovné. Krajský úrad, ak chce zriadiť samostatné divadlo ako právnickú osobu, tak mu to stačí prerokovať s ministerstvom, ak ho chce zriadiť ako súčasť regionálneho kultúrneho centra alebo zrušiť, to sa tu tiež hovorí, tak musí mať na to súhlas ministra. Neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo by to takto malo byť usporiadané, aspoň minister ho nevedel povedať v našom výbore, možno že ho povie po skončení tejto rozpravy. Mám teda pozmeňujúci návrh k § 3 ods. 2 písm. b), aby sa slová "so súhlasom ministerstva" nahradili slovami "po prerokovaní s ministerstvom". Nesledujem tým nič iné, len aby bol rovnaký režim pre krajský úrad pre tú istú činnosť. Ak chce krajský úrad zriadiť divadlo, či už bude samostatné, alebo to bude súčasť regionálneho kultúrneho centra, je to stále divadlo, treba naň peniaze, a to je to, o čom sa má rokovať s ministerstvom kultúry, či si aj ono myslí, že je takáto potreba, či si aj ono myslí, že by sa krajský úrad mal usilovať o zriadenie divadla. Ale zriadenie divadla musí vychádzať z rozhodnutia krajského úradu. Ak sme schopní dať mu takúto právomoc z hľadiska zriadenia samostatného divadla, tak prečo by takú právomoc nemohol mať krajský úrad z hľadiska zriadenia divadla ako súčasti regionálneho kultúrneho centra. Z toho vychádza môj návrh a je tu, samozrejme, aj zdôvodnený, tak ako to vyžaduje zákon.

  Druhý návrh je menej dôležitý a týka sa len spresnenia § 3 ods. 2 písm. c), kde sa krajskému úradu dáva pôsobnosť pripraviť koncepciu divadelnej činnosti, ale rovnakú pôsobnosť dáva zákon v § 3 ods. 1 písm. b) aj ministerstvu. Myslím si, že je dôležité, aby ministerstvo urobilo koncepciu divadelnej činnosti a krajský úrad, ak bude robiť koncepciu, mala by vychádzať z tej ministerskej koncepcie, teda z tej celoštátnej, ale mala by sa týkať rozvoja divadelnej činnosti na tom území, na ktorom má svoju právomoc krajský úrad. Navrhujem teda maličký pozmeňujúci návrh, ktorý by do písmena c) na konci pred čiarku doplnil slová "v rozsahu svojej pôsobnosti". Písmeno c) by potom znelo: "krajský úrad pripravuje koncepciu divadelnej činnosti v rozsahu svojej pôsobnosti." Aby si neliezli tie dva orgány do kapusty, ministerstvo koncepciu ako takú a, samozrejme, tá sa týka aj jeho divadiel, ktoré má vo svojej pôsobnosti, a krajský úrad koncepciu divadelnej činnosti na patričnom území, na ktorom vykonáva štátnu správu.

  Toľko moje dva pozmeňujúce návrhy, ktoré, samozrejme, písomne odovzdám pani spravodajkyni. Na ten tretí som už nemal silu, teda odstrániť rozpor medzi novelou Osvetového zákona a týmto zákonom, ale možno že by sa to dalo vyriešiť v treťom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Ftáčnikovi.

  Prosím pána poslanca Szigetiho.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé kolegyne, vážení kolegovia,

  dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh v zmysle rokovacieho poriadku v mene pätnástich poslancov k návrhu zákona o divadelnej činnosti. Tento môj pozmeňujúci návrh je vlastne alternatívou k tomu návrhu, čo predložil pred chvíľou môj kolega, pán poslanec Köteles. Týka sa to predovšetkým postavenia tých divadiel, ktoré majú osloviť predovšetkým občanov, ktorí patria k jednotlivým národnostným menšinám. Som toho názoru, že postavenie týchto divadiel v rámci regionálnych kultúrnych centier nie je postačujúce, pretože tieto divadlá oslovia občanov nielen v rámci regiónu, ale oslovia v rámci kraja, ba dá sa povedať, že niektoré tie divadlá oslovia občanov v šiestich alebo v siedmich krajoch našej republiky. Z toho dôvodu podávam nasledovný pozmeňujúci návrh:

  V § 4 doplniť tento paragraf novým odsekom 3 a ďalšie odseky prečíslovať. Tento nový odsek 3 znie: "Ministerstvo zriaďuje štátne profesionálne divadlá v sídlach krajov alebo okresov, ktoré svoju činnosť vyvíjajú v jazyku príslušných národnostných menšín."

  Druhý môj pozmeňujúci návrh je - v prílohe Zoznam štátnych profesionálnych divadiel v bode B zmeniť názov tohto bodu a nový názov bodu B má znieť: "Štátne profesionálne divadlá v sídlach krajov alebo okresov."

  Tretí môj pozmeňujúci návrh - v novom bode B zaradiť ďalšie divadlá do tejto skupiny. Teda v poradí pod bodom 3 - Divadlo Romatan Košice, 4 - Divadlo Duchnoviča Prešov, 5 - Divadlo Thália Košice, 6 - Divadlo Jókaiho Komárno a súčasne v bode C tejto prílohy vynechať body 7, 12, 13 a 15.

  To je všetko. Samozrejme, tento pozmeňujúci návrh odovzdám spravodajkyni.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister kultúry?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, milí hostia,

  dovoľte mi, aby som reagoval na vystúpenie navrhovateľov a vysvetlil niektoré skutočnosti, ktoré v podstate boli veľmi podrobne rozobrané v príslušnom výbore, keď sme o nich diskutovali v rámci rokovania a kde sme si presne všetky tie isté momenty už raz prediskutovali. Predpokladám, že zrejme ide o spôsob politickej, viac politickej prezentácie ako vecnej diskusie na túto tému. Napriek tomu musím reagovať, aby nás neuviedli do omylu niektoré skutočnosti, ktoré tu neboli dopovedané.

  V prvom rade by som chcel povedať, že všetky návrhy, ktoré sa týkajú zmeny prílohy, zabúdajú na jednu skutočnosť. Táto príloha nie je prílohou zákona. Táto príloha je prílohou dôvodovej správy len pre vašu orientáciu a informáciu. Keby sme urobili prílohu v zákone, tak v podstate by sme obmedzili zriaďovateľské právomoci všetkých tých, ktorým to zákon umožňuje, pretože príloha, ak je súčasťou zákona, jednoducho zároveň aj vymedzuje, kedy je čo zriadené a čo nie.

  To znamená, že tieto inštitúcie boli zriadené zo zákona, a nie zriaďovateľskou právomocou príslušných orgánov štátnej správy. Takže, pekne prosím, pán poslanec Köteles aj pán poslanec Szigeti, opakujem ten istý argument ako vo výbore. Toto nie sú prílohy zákona, ktoré sú jeho integrálnou súčasťou, a teda istým spôsobom inštitúcie zriaďované zo zákona. Je to príloha k dôvodovej správe, aby bol jasný prehľad doteraz zriadených kultúrnych inštitúcií tohto typu. Takže pokladám vaše návrhy za bezpredmetné. V dôvodovej správe sa nikdy neprijímali pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali normatívny charakter, a jednoducho keby sa aj Národná rada rozhodla ich prijať, nemali by nijaký vplyv na zákon. To sa týka tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré ste predniesli akože k prílohe. Ja som to vysvetlil vo výbore. Zrejme sme si dostatočne nerozumeli.

  Druhá vec. Chcem poprosiť, aby sme si uvedomili, že keby pozmeňujúci návrh, ktorý je podpísaný - preto som komentoval tento návrh, lebo som ho už našiel na stole, vy ste ho rozmnožili ešte predtým a predpokladal som, že keďže spĺňa všetky náležitosti, vyjadrím sa k nemu a nebudem musieť vystúpiť v diskusii -, treba si uvedomiť, pán poslanec Szigeti, že keby platilo to ustanovenie, ktoré ste vy navrhli, § 4 doplnený novým odsekom 3, ďalšie prečíslovať, že ministerstvo zriaďuje štátne profesionálne divadlá v sídlach krajov alebo okresov, ktoré svoju činnosť vyvíjajú v jazyku príslušných národnostných menšín, tak vy týmto zákonom predpisujete, že sídla krajov alebo okresov musia vyvíjať činnosť v jazyku príslušných národnostných menšín. Uvedomujete si túto dikciu vášho návrhu? No, je to tak napísané. Prepáčte, čítam váš návrh.

  Okrem toho som už povedal, že 60 % zo všetkých 208 kultúrnych inštitúcií - predsa kultúrna inštitúcia nemusí byť samostatnou právnickou osobou - sú celoštátne alebo na celoštátnej účinnosti. Aj vynikajúce divadlo, s ktorým sa ťažko môže merať hociktoré tu citované divadlo, akým je Divadlo Aréna pána profesora Sládka, si dovolím tvrdiť, že má európsku pôsobnosť, a takisto je súčasťou regionálneho kultúrneho centra. Nie je to dôvod na tieto skutočnosti.

  Keď niekto spochybňuje pôsobnosť akejkoľvek kultúrnej inštitúcie, musí si uvedomiť, že u nás platia všetky ostatné zákony vo svojom integrálnom celku a jednoducho vyvíjajú svoju činnosť tak, ako si uzatvoria zmluvy, ako si dohodnú svoje činnosti. Ani ministerstvo kultúry a verím, že ani iný orgán štátnej správy nikdy nezasiahol ani do repertoáru, ani do aktivít, ktoré sú úplne slobodnou vôľou každej tejto inštitúcie. A to viete, že to platí a je to tak. Tak si myslím, že tým, že sme vytvorili ekonomicko-právne prostriedky a prostredie na to, aby sa finančné prostriedky využívali na účel, na ktoré boli určené, aby bola kontrola, regionálna kontrola všetkých kultúrnych aktivít, to neznamená, že niekto obmedzuje niekomu akúkoľvek právomoc. Opakujem, to by napríklad niektoré galérie nemohli robiť zbierkovú činnosť, ktorá sa týka výtvarníkov európskeho alebo svetového mena, čo vôbec nie je pravda. Aj Varholovo múzeum alebo galéria, v podstate ide o galériu, má oveľa väčšiu právomoc a takisto patrí do regionálneho kultúrneho centra, a nič sa nedeje. Veď už tú prax máme za sebou.

  Pán poslanec Ftáčnik tentoraz nevystúpil vecne, čo ma veľmi mrzí, ale v poriadku, akceptujem to. Bol možno politicky štipľavý, ale chcem ešte raz povedať, že jeho úvahy o tom, čo je a čo nie je legislatívne v poriadku, už raz vyriešila táto Národná rada. Pán poslanec, nech sa páči, samozrejme, máte na to právo vyslovovať o tom pochybnosti, ale nemyslím si, že vedú k vecnému riešeniu vecí. Nemienim sa zapodievať takýmto typom vzťahov, lebo si nemyslím, že to niečomu pomáha. To sú len veci, ktoré majú taký viac-menej politický šarvátkový charakter.

  Verím tomu, že súhlas ministerstva kultúry sa dá zdôvodniť presne, tak ako som to už zdôvodnil na rokovaní výboru, a pán poslanec, nie je pravda, že som sa k tejto veci nevyjadril. Veľmi často skĺzavate do tvrdenia poloprávd. Veď to predsa nie je pravda. Boli sme tam spolu a ja som presne vysvetľoval, prečo si myslím, že niekde musí byť súhlas ministerstva kultúry, pretože viem, aká je potencia žiadostí na dofinancúvanie týchto kultúrnych aktivít. Ak chceme mať istým spôsobom finančne zabezpečené divadelné kultúrne inštitúcie, tak jednoducho budeme zrejme musieť počítať v mnohých aktivitách aj z prostriedkov ústredného štátneho rozpočtu. Teda nielen verejné komunálne zdroje, v budúcnosti krajské, ale jednoducho aj z ústredných štátnych zdrojov. Nikto nezakazuje organizovať divadlá. Myslím si, že štát má právo o tomto hovoriť, najmä, keď je pravdou to, že oveľa bohatšie a väčšie štáty financujú jedno, sčasti jedno, možno sčasti tri divadlá, a už sme sa o tomto rozprávali pri prvom čítaní. Tak, prosím, netvárme sa, že máme krátku pamäť a že o týchto veciach nevieme. Mrzí ma to, pán poslanec, lebo sme o tom hovorili a jednoducho tu pred týmto plénom tvrdíte niečo iné. Nie je to korektné.

  Pán poslanec, ale už sme sa o tom rozprávali vo výbore. Áno, keď si kraj zriaďuje divadlo v rámci toho, že je v krajskom centre, je predpoklad, veď to sú logické veci, ktoré vyplývajú z ekonomických možností, ekonomického zázemia, je predpoklad, že získa a zabezpečí tieto prostriedky. Ale dobre, dovoľme, aby regionálne kultúrne centrá založili 40 divadiel na Slovensku. A pýtam sa, aký to bude mať zmysel a aký to bude mať logický dôvod. Myslím si, že keď v iných oblastiach, napríklad Rakúska spolková republika má kontrolu takéhoto typu nad inými inštitúciami, myslím si, že Slovenská republika ich môže mať tiež.

  Pán poslanec, váš posledný návrh bol vecného charakteru, len upozorňujem na to, že predpokladám, že nikto nebude vytvárať koncepcie mimo rozsahu svojej pôsobnosti. Je to taká floskula, ak dovolíte, ako kedysi, keď sa písalo aj v odborných učebniciach, keď sa pomenoval pojem a povedalo sa v pravom zmysle slova tohto pojmu. No to je to isté. Nič to nemení na veci. Myslím si, že naozaj každý kraj si bude robiť svoju koncepciu divadelného umenia na svojom území, takisto ju bude robiť slovenský štát, a vôbec si nemyslím, že by mal niekto z nich ambíciu to robiť mimo rozsahu svojej pôsobnosti. Ak si dohodne spoluprácu so susedným krajom, predsa nič mu nebráni, aby to tak urobil. Ak si myslíte, že je to bezpodmienečne nutná podmienka zaplniť túto vec do zákona, nebránim sa tomu. Ale upozorňujem vás, je to to isté, ako povedať pojem, a potom povedať v plnom jeho slova zmysle, to je floskula, to nič neznamená.

  Na záver mi dovoľte ešte jednu poznámku. Je stále veľká diskusia o tom, či regionálne kultúrne centrá, alebo nie. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prevzal som tento rezort tak, že keď sa urobili inventúry a keď sa urobilo ekonomické zázemie a jeho vývoj, tak možno mi hrozilo to, že budem musieť s veľkou ľútosťou a hanbou, ak teda neurobím iné kroky, napríklad to, že by som na základe toho povedal, že nebudem viesť tento rezort, dať návrh na ministerstvo financií na zrušenie niekoľkých príspevkových a rozpočtových organizácií, čo by znamenalo možno zrušiť každú desiatu kultúrnu inštitúciu na Slovensku. Možno s tým niekto aj politicky počítal. Nehnevajte sa, neurobili sme to. Áno, urobili sme organizačné zmeny a urobili sme ich také, že sme ušetrili 11 % finančných prostriedkov, ktoré sú aj objektívneho, aj subjektívneho charakteru. Napríklad zmenila sa svojvôľa pri používaní finančných prostriedkov, pri objednávaní investícií, kde veľmi dobre fungoval takisto, ako aj v ostatných oblastiach nášho života, systém provízií, kde sa, bohužiaľ, vyskytovali situácie, keď boli finančné prostriedky štátu neúčelne vynaložené a spôsobom, ktorý nebol v poriadku.

  Myslím si, že systém regionálnych kultúrnych centier nie je až taký, keď sa už ozvalo niekoľko európskych štátov, a veľmi starostlivo ho študujú. Upozorňujem vás, zrejme aj Dáni a možno aj Holanďania, a možno aj Švédi urobia čosi podobné. Viem, že Česi to pripravujú. Nie je to preto, že si to vymyslel Ivan Hudec, pán minister Ftáčnik, nie som sám, ktorý pohltal múdrosti sveta. Je to rezort - prepáčte, pán poslanec, ospravedlňujem sa za urážku, že som vás nepomenoval poslancom. Jednoducho je to tak, že to vyšlo z ekonomických a právnických analýz, a preto, že to bolo nutné urobiť. Myslím si, že slovenskej kultúre sa neublížilo, práve naopak. Prosím, to posúdite vy a po vás možno aj tí, ktorí budú raz hodnotiť tieto skutočnosti.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste schválili tento návrh zákona bez ďalších odporúčacích návrhov, tak ako ste sa rozhodli v rámci rokovania výboru v rámci spoločnej správy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi kultúry.

  Žiada si ešte záverečné slovo pani spravodajkyňa výborov? Nie. Zostáva mi teda otázka, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Pán poslanec László Köteles má procedurálny návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Beriem na vedomie argumentáciu pána ministra. Sťahujem bod 2. Chcel by som dodať, čo povedal aj pán minister, že môj prvý návrh nemá nijaký dosah na štátny rozpočet. Takže môžeme to pokojne odsúhlasiť.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa, pani poslankyňa Mušková.

 • Pán predsedajúci, môžete dať hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorského výboru, ktorý odporúča spoločne hlasovať o bodoch 1 až 11, 13, 14, 16 a 17 a tieto schváliť.

 • Čiže postupujeme tak, že najprv hlasujeme o návrhoch zo spoločnej správy, potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy. To je podľa § 83 ods. 3.

  Zopakujte ešte raz, pani poslankyňa Mušková, prosím.

 • Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 11, 13, 14, 16 a 17 a tieto schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Môžeme pokračovať, pani poslankyňa.

 • Ďalej hlasovať jednotlivo o bodoch 12 a 15 a tieto takisto schváliť.

 • Môžeme sa prezentovať a hlasovať.

 • Teraz hlasujeme o bode 12. Áno, schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Nech sa páči.

 • Hlasujeme o bode 15, ktorý takisto gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Môžeme sa prezentovať a hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Nech sa páči.

 • Ako prvý vystúpil v rozprave pán poslanec Köteles, ktorý navrhuje v § 4 doplniť novým odsekom 3, ďalšie prečíslovať, kde odsek 3 má znieť: "Ministerstvo zriaďuje štátne profesionálne divadlá, ktoré svoju činnosť vyvíjajú v jazyku príslušných národnostných menšín."

  Prosím, keby ste dali o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu poslanca Kötelesa. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 20 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Nech sa páči, pokračujeme v hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch.

 • Ako druhý vystúpil v rozprave pán poslanec Ftáčnik. Navrhol dva pozmeňujúce návrhy, teda podal dva pozmeňujúce návrhy. Pýtam sa ho, či môžeme hlasovať o obidvoch naraz. Oddelene.

  V prvom navrhuje v § 3 ods. 2 písm. b) nahradiť slová "so súhlasom ministerstva" slovami "po prerokovaní s ministerstvom".

 • Rozumel každý dobre? Keby ste boli taká dobrá a zopakovali.

 • Majú to všetci pred sebou. Mení sa akurát slovo so "súhlasom" na slovo "po prerokovaní s ministerstvom".

 • Budeme sa prezentovať, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 21 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Nech sa páči.

 • V druhom bode pán poslanec navrhuje v § 3 ods. 2 do písm. c) na konci pred čiarku doplniť slová "v rozsahu svojej pôsobnosti". Ide tu o kompetencie ministerstva a krajov.

 • Keby ste sa, prosím vás, upokojili. Jednak je to dáma, celkom pekne hovorí, ale sú to návrhy, a treba si ctiť aj prácu druhého. Ak chcete, pán Cingel s pánom Bajanom diskutovať, naozaj choďte von.

  Prosím, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ftáčnika, ktorý navrhol v § 3 ods. 2 do písm. c) na konci pred čiarku doplniť slová "v rozsahu svojej pôsobnosti". Pán minister to zdôvodnil. Ide o právomoci aj krajov, aj ministerstva, určovať ich koncepciu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 21 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

 • Ako posledný vystúpil v rozprave pán poslanec Szigeti, ktorý navrhuje vlastne to isté, čo pán poslanec Köteles, iba o jednu vsuvku navyše. Znie: "Ministerstvo zriaďuje štátne profesionálne divadlá v sídlach krajov alebo okresov, ktoré svoju činnosť vyvíjajú v jazyku príslušných národnostných menšín."

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 19 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov.

  Ďakujem.

  Pýtam sa pani spoločnej spravodajkyne, aké má návrhy na pokračovanie prerokúvania návrhu v treťom čítaní.

 • Keďže neboli prijaté žiadne pozmeňujúce návrhy, som poverená gestorským výborom, aby som navrhla prerokovať, teda aby sme prerokovali dnes tretie čítanie o tomto návrhu zákona.

 • Dávam o tomto návrhu spoločnej spravodajkyne hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Pristupujeme teda k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o divadelnej činnosti.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu chýb legislatívnotechnického alebo jazykového charakteru.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Tak ako som oznámila už predtým, pri prepise došlo k legislatívnotechnickým chybám v dvoch pozmeňujúcich návrhoch, o ktorých sme hlasovali osobitne, a to v bode 12, v ktorom vypadli v citácii § 3 ods. 3 slová "písmeno a)". V § 5 ide o zriaďovanie divadiel ako príspevkových organizácií, čo korešponduje len s doterajším § 2 písm. a) zriaďovateľ divadiel ako právnických osôb.

  Takisto v bode 15 vznikla pri prepise chyba, keď sa slovo "nadobudnutia" vložilo nie za slová "mesiacov od", ale za slovo "doterajších".

  Prosím, aby ste akceptovali tieto moje pozmeňujúce návrhy.

  Ďakujem.

 • Teraz môžeme využiť dve možnosti. Hlasovať o návrhoch pána poslanca Ftáčnika a potom hlasovať o legislatívnych... Pán poslanec Ftáčnik sťahuje svoje návrhy. Nech sa páči, môžeme hlasovať o tomto návrhu, ktorý ste predniesli. Len ho treba zopakovať, aby bolo jasné, o čom hlasujeme.

 • Myslím si, že áno. Prosím hlasovať o obidvoch naraz, o týchto legislatívnotechnických opravách.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu zákona ako celku so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sme prijali.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania boli návrhy, ktoré sme registrovali aj odhlasovali, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o divadelnej činnosti.

 • Nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o Slovenskom národnom divadle.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 729 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 729a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky pán Ivan Hudec.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,

  keďže podrobné zdôvodnenie tohto návrhu zákona som uviedol v prvom čítaní a šetrím váš čas, chcem len povedať, že chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úprave textu tohto zákona tak, aby bol presnejší a lepší. Prijímam ten návrh, ktorý je v spoločnej správe výborov, a prosím vás, aby ste ho schválili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam znovu slovo spoločnej spravodajkyni, pani Ľudmile Muškovej, a prosím ju, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informovala Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o tomto vládnom návrhu a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená Národná rada,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 721 z 1. októbra 1997 pridelila vládny návrh zákona o Slovenskom národnom divadle na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  2. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v spoločnej správe k tlači číslo 729.

  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 19 a tieto odporúča schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona o Slovenskom národnom divadle vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1997 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o Slovenskom národnom divadle v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe schváliť.

  Ďakujem, pán predsedajúci. Môžete otvoriť rozpravu k tomuto bodu programu.

 • Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa. Nech sa páči, sadnite si na miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nie sú žiadne signály. Kto sa hlási do rozpravy ústne? Nikto sa nehlási. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok. Uzatváram rozpravu.

  Chce k rozprave alebo k tomu, čo sa tu deje, zaujať stanovisko pán minister? Nie. Pani spravodajkyňa? Tiež nie.

  Pani spravodajkyňa, môžeme pristúpiť k hlasovaniu?

  Podľa § 83 ods. 3 zákona pristúpime najprv k hlasovaniu o návrhoch spoločnej správy a potom o pozmeňujúcich návrhoch.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, gestorský výbor navrhuje o všetkých bodoch spoločnej správy 1 až 9 hlasovať naraz a tieto schváliť.

 • Nech sa páči, môžeme hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Nie je nás dosť. Musíme hlasovať ešte raz. Čo je tam Mikuláš? Dáva niečo?

  Skúsime, pokúsime sa ešte raz hlasovať.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov. Za návrh hlasovalo 78 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Ďakujem.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, keďže neboli žiadne iné pripomienky k návrhu zákona, som poverená výborom predložiť návrh na hlasovanie o zaradení návrhu do tretieho čítania už dnes.

 • Dávam o tomto návrhu spoločnej spravodajkyne hlasovať - o postupe do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Dostali sme sa do tretieho čítania o

  vládnom návrhu zákona o Slovenskom národnom divadle.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nie je nikto prihlásený. Čakám, či sa niekto neobjaví na tabuli. Nie, ústne sa nikto neprihlásil.

  Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu chýb legislatívnotechnického alebo jazykového charakteru. Nie, ani pani spravodajkyňa. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Čiže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o Slovenskom národnom divadle.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 811. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 1861.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Oľga Keltošová.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  účelom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, je novelizovať § 73 ods. 2 a § 140 Zákonníka práce. V ustanovení § 73 ods. 2 Zákonníka práce navrhujeme rozšíriť okruh zamestnávateľských subjektov o obce v tom zmysle, že aj na zamestnancov obcí sa bude vzťahovať ustanovenie § 73 ods. 2 Zákonníka práce o ďalších povinnostiach zamestnancov. Navrhovanou úpravou tohto ustanovenia sa má umožniť poskytovať zamestnancom obcí 25-percentné zvýšenie platu za nepodnikanie v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

  Bez navrhovanej úpravy ustanovenia § 73 ods. 2 Zákonníka práce nebolo možné zamestnancom obcí až dosiaľ toto zvýšenie poskytovať. Navrhovanou novelizáciou § 140 Zákonníka práce sa sleduje prehĺbenie sociálno-právnej ochrany zamestnancov v pracovnom pomere s tým, že sa v § 140 ods. 2 navrhuje ustanoviť zamestnávateľovi možnosť poskytnúť zamestnancom ďalšie teplé jedlo, ak pracovná zmena trvá viac ako 11 a menej ako 12 hodín. Zároveň sa navrhuje ustanoviť povinnosť zamestnávateľovi zabezpečovať ďalšie teplé hlavné jedlo, ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 12 hodín. Navrhovanou úpravou sa tiež umožní zamestnávateľovi, aby povinnosť zabezpečiť stravovanie podľa § 140 Zákonníka práce mohol splniť aj prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Navrhovaná úprava § 140 Zákonníka práce súčasne rozšíri možnosť zamestnávateľov poskytovať stravovanie rôznymi formami.

  Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie vládneho návrhu zákona a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci, poslankyni Alene Kolesárovej.

 • Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku vystúpila pri rokovaní Národnej rady v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (tlač 811), ako spravodajkyňa určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Predpokladám, že prípadné zmeny a návrhy budú predložené v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady.

  V súlade s oprávnením spravodajkyne odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 1861 zo 6. novembra 1997 prideliť ho v druhom čítaní na prerokovanie okrem ústavnoprávneho výboru aj výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 23. januára 1998 a gestorský výbor do 29. januára 1998.

  Ďakujem, pán podpredseda, to je všetko. Prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Prosím vás, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomná prihláška nie je žiadna. Ústne signály nie sú. Uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce ešte zaujať nejaké stanovisko pani spravodajkyňa? Nie. Pristúpime k hlasovaniu.

 • Pán podpredseda, prvé hlasovanie by malo byť o tom, či postúpime návrh do druhého čítania.

 • Čiže najskôr budeme hlasovať o návrhu podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

 • Ruch v sále.

 • Pani spravodajkyňa, ešte vás prosím, zopakujte návrh na hlasovanie.

 • Prvé hlasovanie sa bude týkať toho, či návrh zákona postúpime do druhého čítania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, prerokuje v druhom čítaní.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, druhé hlasovanie sa bude týkať gestorského výboru a výborov, ktoré návrh zákona prerokujú, a rovnako aj termínov, ktoré som predtým uviedla.

 • Môžeme sa prezentovať a hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 753. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 1764.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Oľga Keltošová.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa,

  dovoľte mi, aby som veľmi stručne uviedla v prvom čítaní predkladaný návrh zákona o inšpekcii práce.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  rada by som povedala na úvod, že tento návrh zákona je jedným z pilierov sociálnej reformy. Bol to jeden z najdôležitejších zákonov, okrem pripravovaného zákona o sociálnom poistení. Bez tohto návrhu zákona, myslím si, sociálna reforma nebude úplná. Prosím, aby ste to brali s plnou vážnosťou, čo vám teraz hovorím, pretože pracovali sme nad týmto zákonom dva a pol roka.

  Dovoľte mi, aby som v prvom čítaní uviedla, že týmto... Nevyrušujem, páni poslanci?

 • Páni poslanci, ak sa chcete rozprávať, chodťe naozaj von. To je neúcta nielen k dáme, ale aj k ministerke.

 • Chcem len pripomenúť, že týmto návrhom riešime pripomienku z posudku Komisie Európskej únie k žiadosti Slovenska o členstvo v Európskej únii, podľa ktorého štruktúry slovenskej inšpekcie nie sú v súlade s Dohovorom medzinárodnej organizácie práce číslo 81 z roku 1947, ale, citujem: "Slovensko plánuje vytvoriť nezávislé inšpekčné štruktúry s primeranými metódami kontroly, aby boli v súlade s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce."

  Mohla by som tu citovať niekoľko dohovorov. Mohla by som tu uviesť a uvediem ďalšie posudky Medzinárodnej organizácie práce a ďalších medzinárodných inštitúcií, ktoré boli všetky kladné.

  Pani poslankyne, páni poslanci, nebudem zdržiavať svojím úvodným slovom. Prosím vás o podporu tohto návrhu zákona, ak sa chceme dostať k svojim snaženiam aj v rámci štruktúr Európskej únie a Medzinárodnej organizácie práce.

  Ďakujem za pochopenie.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie vládneho návrhu zákona o prosím ju, aby zaujala miesto.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, pánu poslancovi Františkovi Švecovi.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 753) ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Ako spravodajca si k tomuto prvému čítaniu osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Predpokladám, že prípadné zmeny a návrhy budú predložené v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1764 z 2. októbra 1997 prideliť ho v druhom čítaní na prerokovanie okrem Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 23. januára 1998 a gestorský výbor do 29. januára 1998.

  Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím vás, aby ste zaujali miesto.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne prihlášky nemám. Čakám ústne. Pán podpredseda Ľupták - faktická poznámka. Pán poslanec Hanker do rozpravy.

  Nech sa páči, pán podpredseda Ľupták.

 • Ďakujem.

  Chcem len pripomenúť, že pani ministerka nás všetkých, ktorí chceme vstúpiť do Európskej únie, vyzvala, aby sme hlasovali o zákone. Páni poslanci, je nás tu tak málo, tých, ktorí chceme vstúpiť. Takže neviem, kde je opozícia, ktorá chce tak vehementne vstúpiť. Združenie robotníkov Slovenska aj SDĽ chcú vstúpiť, aj KDH. Združenie nechce vstúpiť. Tak vám ďakujem pekne. Kde ste vy, ktorí chcete vstúpiť? Vidíte, pani ministerka, ako to je v živote.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, môj príspevok poviem po druhom čítaní.

 • Dobre. Ďakujem.

  Nikto sa nehlási. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Žiada si k rozprave zaujať nejaké stanovisko pani ministerka a pán spravodajca? Nie. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím spravodajcu, aby uviedol návrhy.

 • Pán predsedajúci, odporúčam, aby v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) sme hlasovali, aby bol tento zákon prerokovaný v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že vládny návrh zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokuje v druhom čítaní.

 • Áno, pristupujeme k druhému hlasovaniu.

 • V druhom hlasovaní odporúčam, aby v zmysle § 74 ods. 1 a podľa príkazu predsedu Národnej rady bol zákon pridelený výborom, tak ako som v úvodnom slove prečítal, i v termínoch, ako som v úvodnom slove prečítal.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Vážený pán predsedajúci, Národná rada,

  dovoľte mi, aby som sa úprimne poďakovala všetkým, ktorí máme spoločnú snahu dostať sa do európskych štruktúr napriek momentálnym výkyvom vládnej koalície.

 • Ďakujem.

  Štyridsiaty bod sme už prerokovali, pristúpime k nasledujúcemu bodu.

 • Ruch v sále.

 • Dovoľte mi, aby som vám pripomenul, že 37. schôdza pokračuje v utorok 9. decembra o 9.00 hodine prerokúvaním správy o plnení štátneho rozpočtu za 1. až 3. kvartál 1997. A začneme rokovať o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1998, tlač 828. V tejto súvislosti chcem ešte podotknúť, že spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 1998 (tlač 828a) bude k dispozícii v pondelok ráno pred zasadnutím.

  V pondelok ráno o 10.00 hodine zasadá ústavnoprávny výbor. Pán predseda výboru to oznámil.

  Letecká preprava pre poslancov Národnej rady je zabezpečená tak, že autobus na letisko odchádza 30 minút po skončení schôdze. Na budúci týždeň letecká doprava je zabezpečená na pondelok 8. decembra s odletom Košice o 11.00 hodine, Poprad o 11.40 hodine.

  Ďakujem.