• Pani poslankyne, páni poslanci,

  s hodinovým meškaním sa nám azda podarí začať druhý deň rokovania 37. schôdze Národnej rady.

  Prečítam mená poslancov, ktorí podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku ospravedlnili svoju neúčasť na rokovaní dnešnej schôdze. Sú to páni poslanci Weiss, Prokeš a Lauko.

  Včera sme sa rozišli s tým, že som na základe ustanovenia § 146 rokovacieho poriadku vyzval ústavnoprávny výbor, aby zaujal stanovisko k problému, ktorý bol v rámci pokračovania rokovania o vládnom návrhu zákona číslo 289/1995 Z. z.

  Prosím preto predsedu ústavnoprávneho výboru, aby informoval Národnú radu o tomto výsledku rokovania.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  ústavnoprávny výbor na včerajšom rokovaní na návrh pána poslanca Šimka a na základe žiadosti pána predsedu Gašparoviča sa zaoberal opätovne, podotýkam opätovne, druhýkrát stanoviskom, pokiaľ ide o výklad ustanovenia § 85 rokovacieho poriadku, a hlasovaním prijal toto stanovisko:

  A. konštatuje, že

  1. v nadväznosti na bod 22 podrobnejších pravidiel rokovania Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. februára 1997 o návrhu na opakovanie druhého čítania podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky možno rokovať až potom, keď predsedajúci otvorí tretie čítanie;

  2. v rámci tretieho čítania je možné vrátiť návrh zákona do druhého čítania na základe žiadosti najmenej 30 poslancov. O vrátení návrhu zákona do druhého čítania podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodne Národná rada Slovenskej republiky hlasovaním;

  3. po vrátení návrhu zákona do druhého čítania podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky môže Národná rada Slovenskej republiky rozhodnúť hlasovaním o tom, že predmetný návrh zákona sa nemusí prerokovať vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Toľko stanovisko ústavnoprávneho výboru, ktoré jednak potvrdzuje predchádzajúci výklad, ktorý bol odobrený aj Národnou radou Slovenskej republiky k ustanoveniu § 85, a jednak dáva istý návod, pokiaľ ide o konkrétnu situáciu.

  Ďakujem.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže § 146 zákona o rokovacom poriadku ďalej dáva výlučné právo predsedovi Národnej rady, aby vo veci pokračoval, predseda Národnej rady bude pokračovať podľa rozhodnutia, ktoré predniesol predseda ústavnoprávneho výboru, na ktorom sa výbor dohodol.

  Otváram preto tretie čítanie a prosím podpredsedu vlády a ministra financií pána Kozlíka a pani spoločnú spravodajkyňu, aby, ak bude v rámci rozpravy potrebné vystúpiť, vystúpili.

  Otváram preto rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či niekto v rámci tejto rozpravy navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových úprav.

  Pán poslanec Kováč, hlásite sa do rozpravy?

 • Pán predseda, čo budeme robiť s tým predchádzajúcim uznesením? To treba najprv zrušiť.

 • To, čo sa včera prijalo. Však to nebolo urobené v súlade s tým, čo hovoril ústavnoprávny výbor. My sme predsa o niečom hlasovali. To hlasovanie treba nejakým spôsobom zniesť zo sveta.

 • Pán poslanec, včera sme hlasovali o tom, či budeme pokračovať v treťom čítaní, alebo nebudeme pokračovať v treťom čítaní. O tom sme hlasovali.

 • Hlasy z pléna.

 • Nebudeme, o tom sme hlasovali. Ale aj po dohode s predsedom ústavnoprávneho výboru sme sa dohodli, že budeme postupovať podľa legislatívneho postupu, ktorý navrhoval. Takže dnes postupujeme podľa toho, ako to navrhol on. Začíname tretím čítaním a rozpravou. Rozpravu som otvoril. Spýtal som sa, či má niekto návrhy na opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Pán poslanec Šimko, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Včera sme hlasovali, Národná rada včera hlasovala o návrhu 30 poslancov na vrátenie veci do druhého čítania. Ale na základe stanoviska ústavnoprávneho výboru takýto návrh môže byť až v treťom čítaní. Čiže asi by bolo korektné povedať, že včerajšie hlasovanie bolo neplatné, zmätkové, jednoducho bolo mimo stanoviska ústavnoprávneho výboru.

 • Pán poslanec, nemyslím si, že to treba povedať. Môžem brať váš návrh, nevylučujem ho. Ale je tu návrh 30 poslancov. V tomto prípade je potrebné, aby v rámci rozpravy, tí, ktorí predkladajú, predniesli tento návrh, aby sa to vrátilo do druhého čítania.

  Do rozpravy sa hlási pán poslanec Cabaj.

  Ak máte návrh, pán poslanec, tak do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov predložil návrh v zmysle § 85 ods. 3 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na vrátenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 802), a to z tretieho čítania do druhého čítania.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Páni poslanci, pýtam sa ešte, či má niekto nejaké iné návrhy.

  Ak nie, končím rozpravu o tomto bode programu s tým, že by sme teraz pristúpili k hlasovaniu.

  Páni poslanci, dávam procedurálny návrh, aby sme nemuseli dať tento návrh do výborov a znovu ho prerokovať, ale aby sme hlasovaním odsúhlasili, alebo zamietli tento návrh. Pýtam sa, kto je za tento návrh.

 • Hlasy v sále.

 • Kto je za návrh, ako ho predniesol pán Cabaj, aby sme rokovanie dali späť do druhého čítania?

 • Hlasy v pléne.

 • Do druhého čítania. Však to hovorím, o tom hlasujeme teraz, aby sa to vrátilo do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 72 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 4 poslanci.

  Vyhoveli sme návrhu 30 poslancov.

  Konštatujem, že bude opakované druhé čítanie o tomto vládnom návrhu.

  Budeme pokračovať hneď ďalej. Otváram druhé čítanie o tomto vládnom návrhu.

  Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Pán poslanec Maxon. Kto sa ešte hlási do rozpravy? Ak sa nikto nehlási, končím možnosť prihlásiť sa.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec, vy z vášho klubu sa vždy hlásite, keď skončím.

 • Hluk a hlasy v pléne.

 • Do rozpravy je ďalej prihlásený pán poslanec Benčík. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.

  Vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vám predložil návrh skupiny poslancov na podanie pozmeňujúceho návrhu k tlači 802. Tento návrh má text: "Vypustiť z prílohy číslo 1 zákona číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov číslo kódu 64 - Služby pôšt a telekomunikácií."

  Už niekoľkokrát som uviedol, že predmetné služby kódu 64 sú vo väčšine krajín zaradené v základnej sadzbe, to znamená vo vyššej sadzbe, ktorá je u nás 23 %.

  Ďalší dôvod, ktorý som uviedol, je skutočnosť, že služby, ktorých predmetom je navrhovaná daň z pridanej hodnoty, sú významne regulovateľné samotnými užívateľmi, čoho výsledným dôvodom je ovplyvnenie celkových nákladov na tieto služby. Tieto služby sú regulovateľné jednak fyzickými osobami a jednak právnickými osobami, teda si nemyslím, že významným spôsobom zasahujú do životnej úrovne občanov ako fyzických osôb a do ekonomickej prosperity podnikateľských subjektov ako právnických osôb.

  Vážené dámy a páni, vzhľadom na to, že ide o veľmi jednoduchý pozmeňujúci návrh, chcel by som ctenú snemovňu požiadať, aby nebolo potrebné tento návrh prerokovať v gestorskom výbore a v ostatných výboroch Národnej rady.

  Ďakujem pekne za porozumenie.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Benčík, nech sa páči.

  S faktickou poznámkou sa medzitým hlási pán poslanec Černák.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  V nadväznosti na príspevok pána poslanca Maxona by som položil otázku pánu podpredsedovi vlády. Pošta ako taká nie je platcom DPH, a keď nakupuje nejaké zariadenia, stále nakupuje s plným DPH. Prečo je to tak?

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Nech sa páči, pán poslanec Benčík.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, milé kolegyne,

  postup, ktorý sme teraz volili, je v súlade s rokovacím poriadkom, v súlade do tej miery, že ak má 30 poslancov dojem, že je potrebné návrh vrátiť do druhého čítania, aby sa mohli odstrániť iné vecné chyby, tak rozhodnutím Národnej rady sa k tomu môžeme dopracovať. Rokovací poriadok sme však prijali preto, že budeme prijímať kvalitnejšie zákony. Prosím vás, aby ste trochu sledovali, čo teraz robíme.

  Chápme, že je len druhé čítanie, lebo sme sa tam dostali. V druhom čítaní schválime hlasovaním určité vecné stanovisko poslancov, tak vôbec nediskutujem, či to má, alebo nemá byť, ide mi o postup, ktorý tu robíme. Schválime to. Niekto podá pozmeňujúci návrh. Pýtam sa pána Maxona, k čomu dal pozmeňujúci návrh. K schválenému? Ak niekedy schválime pozmeňujúci návrh, nepostupujeme tak, že ak sa o tomto návrhu hlasovalo a bol odsúhlasený, tak už nie je možné dávať ďalšie pozmeňujúce návrhy, lebo o tom sme už hlasovali? Uvedomujeme si, čo v tomto prípade robíme?

  Pýtam sa, či poslanci, ktorí hlasovali v druhom čítaní za tento návrh, boli vtedy nesvojprávni?

 • Ak pristúpime na túto hru, tak niečo odsúhlasíme, iný poslanec podá pozmeňujúci návrh k schválenému a znovu o tom budeme hlasovať. Pýtam sa, dokiaľ a ako ďaleko takto zájdeme?

 • Neidentifikovateľný hlas z pléna: Do volieb.

 • Viete, že z tohto je aj iné legislatívne východisko a je čisté. Keď ste to už schválili, lebo bez vašich hlasov sa to schváliť nemohlo - myslím na vládnu koalíciu -, keď ste to schválili, tak treba tento zákon previesť do konečného legislatívneho procesu, a keď vláda má také stanovisko, ktoré od začiatku presadzuje, môžete návrh vrátiť cez vládu späť do parlamentu. Ale to, čo robíte, je precedens na to, aby sa nezabezpečovala kvalita legislatívnych predlôh.

  To je moja zásadná pripomienka a nemôžete rátať s tým, že takéto v podstate vecné pochybenia budeme podporovať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán predseda výboru Maxon sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, vážené dámy, páni,

  predovšetkým by som chcel povedať z procedurálneho hľadiska, že môj pozmeňujúci návrh je návrh k pôvodnému návrhu, a myslím si, že je dosť jasne formulovaný. A ďalej by som chcel povedať, že pri mojom návrhu som využil § 85 ods. 3 a výklad k tomuto § 85 ods. 3 tak, ako to určujú podrobnejšie pravidlá pre rokovanie Národnej rady, čo je absolútne v súlade s ustanovením § 85 ods. 3 a s pravidlami, ktoré Národná rada schválila.

  Ale naozaj by som chcel povedať pred touto ctenou snemovňou jednu veľmi dôležitú vec. Ak zámerom nového rokovacieho poriadku bola skutočnosť, aby sa legislatívny proces skvalitnil, tak sa treba naozaj zamyslieť nad ustanoveniami rokovacieho poriadku ako takými. Dnes sme sa dostali do situácie, že skoro ku každému paragrafu už musel zaujať stanovisko ústavnoprávny výbor.

 • Vážený pán kolega Benčík,

  rád by som potvrdil z vystúpenia, ktoré tu zaznelo, že zrejme najmä kolega Maxon nevie, čo vlastne predniesol, pretože podľa upravených pravidiel, resp. podrobnejších pravidiel, sa rokuje v druhom čítaní o vrátenom zákone, teda keď ho vrátime do druhého čítania, rokuje sa o ňom v znení pripomienok, ktoré boli schválené. Čiže vôbec nie v pôvodnom znení. Kolega Benčík mal pravdu, vládne tu dostatočný zmätok na to, aby sme rozmýšľali nad tým, čo sme vlastne urobili.

 • Vážený pán predseda, v mene poslaneckého klubu DÚ žiadam pred hlasovaním 10-minútovú prestávku.

 • Je potrebné ešte viac.

  Najskôr pán poslanec Cabaj.

 • Ak dovolíte, pán predseda, chcem reagovať na pána Benčíka. Problémy, ktoré tu vnáša, už včera vyvolali právnici. Každý mal svoj názor a každý ho obhajoval ako ten, ktorý je správny a podľa ktorého sa má postupovať. V poslaneckom klube sme zhodnotili celú situáciu, veľmi dobre poznáme rokovací poriadok a tento návrh sme predložili v zmysle rokovacieho poriadku. Ak niekto má svoj názor, neberiem mu ho, nech ho vyjadrí v hlasovaní, ale nech nám nepodsúva svoje názory ako jediné správne stanovisko, ktoré musí byť platné.

 • Ďakujem pekne.

  Mám považovať tieto dve prihlášky za potvrdenie prestávky? Áno? Ďakujem.

  Končím rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že prosím pani spoločnú spravodajkyňu, aby dala hlasovať, alebo dám hlasovať ja o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Maxon vo vystúpení, aby vec nemusela byť daná do výborov.

  Prosím, hlasujeme teraz o tomto návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Prosím, prezentujme sa ešte raz a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov. Za návrh hlasovalo 72 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Páni poslanci, pani poslankyne, na žiadosť troch klubov je 10-minútová prestávka. Prosím, aby bola 10-minútová.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  po prestávke budeme pokračovať. Najskôr však páni predsedovia výborov majú oznam pre svojich členov.

  Pán predseda Národa, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Chcem oznámiť členom výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci, že dnes o 13.30 hodine bude krátke rokovanie výboru. Preto žiadam členov výboru, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti číslo 143.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Oznamujem členom Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, že zvolávam schôdzu na 12.00 hodinu po vyhlásení prestávky do rokovacej miestnosti číslo 30.

  Ďakujem.

 • To isté. Hospodársky výbor - rokovanie dnes o 13.00 hodine v miestnosti číslo 40.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, môžeme pokračovať ďalej. Prosím pani spoločnú spravodajkyňu.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  v opakovanom druhom čítaní predniesol pán poslanec Maxon návrh skupiny poslancov, ktorý sa stotožnil s myšlienkou, že treba reagovať na zmenu prijatú v parlamente. Navrhuje znovu prehodnotiť a vypustiť z prílohy 1 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov kód 64 - Služby pôšt a telekomunikácií.

 • Ďakujem. Počuli ste návrh. Budeme hlasovať o tomto návrhu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 70 poslancov.

  Zatiaľ nie sme uznášaniaschopní.

  Páni poslanci, takáto obštrukcia neprezentovať sa nemá význam. Hlasujte tak, ako chcete, ale sa prezentujte.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Raz to musíme odhlasovať, či už kladne, alebo záporne.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Počkáme 10 minút a budeme znovu hlasovať.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej miestnisti, budeme hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Ďakujem, pani poslankyne, páni poslanci. Myslím si, že môžeme prejsť k druhému bodu. O tomto bode programu budeme hlasovať inokedy.

  Nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 804 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 804a.

  Prosím podpredsedu vlády a ministra financií Sergeja Kozlíka, aby nás oboznámil s návrhom.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Šum v rokovacej sále.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  predložený návrh zákona novelizuje zákon Národnej rady...

 • ...Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Zámerom predkladaného návrhu zákona je najmä úprava výnosu spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov čiastočnou úpravou sadzieb dane z cigariet v smere ich priblíženia sa k minimálnym sadzbám dane stanovených smernicou Rady Európskej únie. O tých úpravách som hovoril pri prvom čítaní predkladanej novely.

  Dotkol by som sa pozmeňujúcich návrhov, ktoré odzneli.

  Vo výbore pre pôdohospodárstvo a výbore pre financie, rozpočet a menu odznel jeden pozmeňujúci návrh, a to upraviť v § 6 sadzbu dane na dlhé cigarety z 0,80 Sk, alebo z 80 halierov na 73 halierov za kus a sadzbu dane krátkych cigariet z 50 halierov za kus na 38 halierov za kus.

  Musím zdôrazniť, prijatie uvedeného návrhu by znamenalo odklonenie sa od pôvodného zámeru vlády, že namiesto zníženia rozdielu sadzby spotrebnej dane medzi krátkymi a dlhými cigaretami, ktorý je v súčasnosti 30 halierov, dôjde k zvýšeniu tohto rozdielu na 35 halierov, čo nie je v súlade so zámerom zbližovania sadzieb týchto cigariet. A ďalej, zníženie uvažovaného výnosu spotrebnej dane z tabaku z 1 mld. na cca 600 mil. korún. Túto skutočnosť potvrdil i zástupca výrobcu cigariet prítomný na rokovaní výboru pre financie, rozpočet a menu.

  V tomto zmysle, vážené dámy, vážení páni, by som chcel požiadať o schválenie vládou predloženej novely, pretože jedine tá garantuje pôvodné zámery vlády, samozrejme, potom aj vo väzbe na štátny rozpočet predkladaný na rok 1998.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem pekne pánu podpredsedovi vlády za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenej spoločnej spravodajkyni výborov pani poslankyni Eve Garajovej a prosím ju, aby podľa § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 305/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 796 z 18. novembra 1997 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade § 75 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, a to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Je to uznesenie číslo 449 zo dňa 18. novembra 1997.

  2. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo - je to uznesenie číslo 296 zo dňa 19. novembra 1997 - a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu - uznesenie číslo 540 zo dňa 20. novembra 1997.

  3. Iné stanovisko: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 508 zo dňa 19. novembra 1997 neschválil predložený návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Počet členov výboru je 15, prítomných 15, za návrh uznesenia boli 5 poslanci, 5 poslanci boli proti návrhu a 3 poslanci sa zdržali hlasovania.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré som uviedla, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, vlastne iba jeden jediný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý máte v materiáli 804a.

  Je to k článku I - v § 6 sa číslo "0,60" nahrádza číslom "0,73" a číslo "0,30" sa nahrádza číslom "0,38" s odôvodnením, že návrh zamedzí nárastu hospodárskej trestnej činnosti, obmedzí zdravotné dosahy nekvalitných cigariet a udrží sa počet pestovateľov tabaku v Slovenskej republike na doterajšej úrovni.

  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, ako i Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Gestorský výbor odporúča tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 541 z 20. novembra 1997.

  Výbor tiež určil poslankyňu Evu Garajovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a zároveň ju poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní a tiež navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe hneď po skončení rozpravy k nej, teda podľa § 83, 84 a 86 zákona 350/1996 Z. z.

  Ďakujem pekne, pán podpredseda.

 • Ďakujem.

  To znamená, že gestorský výbor odporučil hlasovaním prijať tento návrh. Áno?

 • Ďakujem vám, pani poslankyňa, a prosím vás, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy nemám písomne prihláseného žiadneho poslanca, preto sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy elektronicky alebo ústne.

  Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Nepredpokladám, že bude chcieť zaujať stanovisko pán podpredseda vlády. Áno?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  opäť by som chcel zdôrazniť, že vládna predloha nadväzuje na návrh štátneho rozpočtu na rok 1998, to znamená, že sú tu väzby, ktoré sú relevantné. Opäť by som chcel požiadať, aby bol akceptovaný vládny návrh, a nie návrhy, ktoré odzneli a boli prijaté či v gestorskom, či v ďalších výboroch, pretože to bude znamenať zníženie výnosu spotrebnej dane z 1 mld. na 600 mil. Sk, to znamená ďalší výpadok asi 400 mil. Sk z očakávaných príjmov štátneho rozpočtu na rok 1998.

  Toto zdôrazňujem aj kolegom zo Združenia robotníkov Slovenska. Ak sa tu ťaháme o daň z pridanej hodnoty v telekomunikáciách, bude to mať vážne dôsledky na výdavkovú stránku štátneho rozpočtu a asi potom budeme veľmi vážne musieť debatovať, kde budeme krátiť výdavky štátneho rozpočtu. Podotýkam, že možno budeme mať aj vážne debaty, kde vláda v roku 1998 zaviaže výdavky štátneho rozpočtu a v ktorých kapitolách to bude, vážení naši koaliční partneri. Takže prosím, treba vidieť trošku ďalej, než je hlasovanie ku konkrétnemu bodu štátneho rozpočtu, či sa to týka dane z pridanej hodnoty, či sa to týka spotrebných daní z tabaku, pretože potom v roku 1998 môže prísť plač pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, keď sa budú musieť krátiť výdavkové položky jednotlivých kapitol.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády.

  Žiada si záverečné slovo pani spoločná spravodajkyňa? Nie, ďakujem.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím pani spoločnú spravodajkyňu výborov, aby uvádzala hlasovanie.

 • Budeme najskôr hlasovať o jednom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k článku I - v § 6 sa číslo 0,60 nahrádza číslom 0,73 (to sú tie dlhé cigarety) a číslo 0,30 sa nahrádza číslom 0,38. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o návrhu gestorského výboru. Počuli ste prednesenie pani spoločnou spravodajkyňou a stanovisko pána podpredsedu vlády.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 50 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči, pokračujte.

 • Keďže nebola žiadna rozprava, tak nie sú žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy. Pán podpredseda, môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia podľa príslušného ustanovenia zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. V rámci tejto rozpravy je možné podať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Keďže nie, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov. Majú poslanci takéto návrhy?

  Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pretože v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa, ďakujem aj vám, pán podpredseda vlády, za spoluprácu.

  V rokovaní pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 796. Spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač číslo 796a.

  Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky pán Sergej Kozlík.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  pri uvedení tejto parlamentnej tlače už pri prvom čítaní som v skratke naznačil hlavné príčiny, ktoré viedli vládu k predloženiu návrhu novelizácie zákonov uvedených pod príslušnou parlamentnou tlačou s tým, že v prípade Sociálnej poisťovne sa novela týka platieb zo strany Národného úradu práce a tvorby správneho fondu Sociálnej poisťovne, navrhuje sa upraviť vymeriavací základ pre poistné platené Národným úradom práce za osoby, ktoré poberajú hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti. Doteraz určoval vymeriavací základ zákon o štátnom rozpočte.

  Ďalej sa navrhuje upraviť tvorbu správneho fondu Sociálnej poisťovne zo 4 % na 3 % zo sumy poistného. Domnievame sa, že konštrukcia návrhu umožňuje bezproblémový spôsob správy Sociálnej poisťovne aj na začiatku roka. Číslami som definoval určitý neprimeraný nárast nákladov na správu Sociálnej poisťovne, kde sa v roku 1998 predpokladal prírastok z 1,2 na 2,9 miliardy korún s tým, že aj po znížení o 1 miliardu zdroje na riešenie, na krytie správy tejto poisťovne pokladáme za celkom primerané, pokiaľ k tomu ešte priradíme, že je pripravenosť riešiť a podporiť určitú pôžičku na riešenie informatiky Sociálnej poisťovne zo strany Svetovej banky.

  Podobne vo vzťahu k Národnému úradu práce sa upravuje tvorba správneho fondu len vo väzbe na príspevky na poistenie v nezamestnanosti, teda nie na plné zdroje základného fondu. V tomto roku sa tento fond tvorí vo výške 17 % z celého základného fondu. Návrh na rok 1998 bol 15 % zo zdrojov príspevkov na poistenie v nezamestnanosti.

  Novely majú spoločný prvok v tom, že sa obmedzuje rozsah tvorby, následne použitia správnych fondov s cieľom posilniť základné a rezervné fondy ako primárnu záležitosť, ktorú fondy oboch poisťovní majú riešiť.

  Vážené dámy, vážení páni, v tomto zmysle by som požiadal o podporu vládou predložených návrhov.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Miroslavovi Michalcovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu gestorského výboru a výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z. vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z., podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 798 z 18. novembra 1997 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti, v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a pridelila ho podľa § 74 na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Gestorský výbor nedostal do 20. novembra 1997 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi výborov, ktorým nebol návrh zákona pridelený, oznámené v súlade s § 75 ods. 2 a § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z., prerokovali uvedené výbory v stanovenej lehote.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predložený návrh zákona 19. novembra 1997, súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkou. Tá pripomienka je v uznesení číslo 506/1997. Pripomienka znie: V článku I bod 1 v § 16 ods. 10 sa slová "a Národným úradom práce" nahrádzajú slovami "a na určenie poistného plateného Národným úradom práce". Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 1997 - uznesenie číslo 531/1997 -, nesúhlasil s predloženým vládnym návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vrátiť návrh zákona vláde Slovenskej republiky na prepracovanie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval vládny návrh zákona 20. novembra 1997 - uznesenie číslo 379/1997 -, nesúhlasil s návrhom zákona a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z., vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a stanoviska gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nepokračovať v rokovaní v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z., bola schválená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci ako gestorským výborom uznesením číslo 382 z 20. novembra 1997.

  Toľko, pán predsedajúci, k spoločnej správe.

  Keďže podľa § 82 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku... Pardon, ospravedlňujem sa.

  Keďže gestorský výbor odporúča nepokračovať v rokovaní, chcel by som vás poprosiť, aby sme dali o tomto bode hlasovať.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Pretože gestorský výbor odporučil nepokračovať ďalej v rokovaní a novelu vrátiť navrhovateľovi, budeme o tomto návrhu hlasovať okamžite bez rozpravy.

  Vážené kolegyne a kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Budeme hlasovať o návrhu gestorského výboru, ktorý navrhuje vrátiť návrh zákona.

 • Hlasy z pléna.

 • Budeme hlasovať o návrhu, ktorý predložil gestorský výbor.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 45 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh gestorského výboru nebol prijatý.

  Prosím, pán poslanec, zaujmite miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásil jeden poslanec, pán poslanec Brocka. Elektronicky sa prihlásil pán poslanec Kanis a predseda výboru pán Maxon, pán poslanec Kováč a pani poslankyňa Gbúrová.

  Uzatváram možnosť ústneho alebo elektronického prihlásenia sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Brocka, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, dámy a páni,

  dôvodová správa je nielen strohá, stručná, ale aj zavádzajúca najmä v časti, keď hovorí o tom, že predložený návrh a konštrukcia tohto návrhu umožňuje bezproblémový spôsob správy Sociálnej poisťovne. Tak to nakoniec uvádzal aj pán minister financií.

  Dovoľte mi preto zaujať stanovisko, ktoré je sčasti stanoviskom Sociálnej poisťovne, ale je i mojím stanoviskom. Navrhovanou zmenou v § 16 sa znižuje základňa pre výpočet poistného plateného Národným úradom práce, čím sa znižujú zdroje základných fondov Sociálnej poisťovne o viac ako 800 miliónov korún. Navrhovaná zmena je zásahom do platenia poistného a v konečnom dôsledku by Národný úrad práce bol popri štáte ďalším subjektom vo zvýhodnenom postavení, v porovnaní s ostatnými platiteľmi poistného.

  V § 38, kde sa navrhuje zmena výšky tvorby správneho fondu, zvýšenie základných fondov, ktoré by z tohto titulu prichádzalo do úvahy, je vo výške 98 miliónov korún vo Fonde nemocenského poistenia a vo Fonde dôchodkového zabezpečenia je to 567 miliónov. Táto zmena vlastne nijako neovplyvní a nepomôže základnému fondu, pretože takáto suma nepostačuje ani na týždňovú výplatu dôchodkov. Navrhované zníženie možnosti tvorby správneho fondu z určeného základu v najbližších rokoch výrazným spôsobom zasiahne do postupu transformácie sociálnej sféry, do pripravovanej implementácie zákona o sociálnom poistení, s ktorým sú spojené nové činnosti, a to príprava informačného systému na založenie centrálnej databázy klientov a tiež vyrovnanie sa so zmenami v územnosprávnom členení.

  Ďalší návrh je v zmene, resp. spočíva v presune nevyčerpaných prostriedkov správneho fondu do rezervného fondu. Schválením navrhovanej zmeny sa proti Sociálnej poisťovni obráti to, že sa správala možno na rozdiel od iných inštitúcií a iných fondov racionálne, že neplytvala prostriedkami a nesnažila sa ich za každú cenu tak po socialisticky minúť do konca kalendárneho roka, ale jednoducho si uťahovala opasok preto, aby mohla zefektívniť svoju činnosť najmä v budúcich rokoch tým, že plánovala pre svoje pobočky, ktoré sú z veľkej časti v prenajatých priestoroch, výstavbu vlastných objektov, do ktorých by boli tieto pobočky umiestnené.

  Upozorňujem tiež na nereálnosť navrhovaných termínov. Akékoľvek prevody finančných prostriedkov v Sociálnej poisťovni prichádzajú do úvahy až po schválení návrhu účtovnej uzávierky Sociálnej poisťovne za príslušný rok Národnou radou Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu i dva ďalšie návrhy v článku I považujem za nereálne a zlé.

  Dámy a páni, dovoľte mi teraz niekoľko viet k tomu, aké dôsledky bude mať navrhovaná zmena na činnosť Sociálnej poisťovne a v podstate aké dôsledky bude mať aj pre poistencov.

  Táto inštitúcia od svojho vzniku v roku 1995 začala v oblasti hospodárenia s prostriedkami správneho fondu postupovať uvážlivo, využívajúc možnosť použitia jeho nevyčerpaných zostatkov z bežných rokov na tvorbu vlastných zdrojov financovania. Sociálna poisťovňa takto šetrila finančné prostriedky nevyužité v bežnom roku na financovanie rozsiahlejších investičných aktivít. Možnosť akumulácie vlastných zdrojov financovania motivovala Sociálnu poisťovňu neplytvať zdrojmi v tom zmysle, aby ku koncu bežného roka vyčerpala za každú cenu to, čo jej podľa zákonných ustanovení bolo určené.

  Sociálna poisťovňa je v prvom rade povinná zabezpečiť svoju základnú prevádzkyschopnosť. Táto si vyžiada v budúcom roku náklady v sume 1,8 mld. korún. Tieto sú kvantifikáciou nevyhnutnej potreby na krytie mzdových nákladov, poplatkov Slovenskej pošte za doručovania výplaty dávok dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia. Sociálna poisťovňa vypláca aj štátne sociálne dávky, za výplatu ktorých štát vôbec neplatí.

  Na rok 1998 navrhuje vláda týmto spôsobom krátiť tvorbu správneho fondu o viac ako 600 miliónov a navyše presunúť do základných fondov Sociálnej poisťovne ďalších 600 miliónov z ušetrených vlastných zdrojov. Schválenie tohto návrhu zákona bude mať pre oblasť hospodárenia a rozvoj Sociálnej poisťovne veľmi nepriaznivé dôsledky. Nielenže nebude môcť realizovať schválené zámery, ale dokonca sa môže dostať do situácie, že vynaložené objemy finančných prostriedkov budú umŕtvené. Týka sa to najmä stavebných investícií, prípadne projekčných prác a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré sú vlastne v záverečnej fáze - tieto výberové konania -, ide vlastne nie o šetrenie prostriedkov, ale o plytvanie, ku ktorému príde najmä vďaka sankčným postihom a ďalším škodám, ktoré sú s tým spojené.

  Rovnako k otázke informačného systému. V tejto súvislosti boli už vynaložené prostriedky z programu PHARE a aj ďalšie čerpanie týchto prostriedkov je spojené s tým, že i Sociálna poisťovňa poskytne na tento systém vlastné prostriedky. Na realizáciu koncepčných zámerov v oblasti informačného systému predpokladá Sociálna poisťovňa vynaložiť sumu 450 mil. korún.

  Dámy a páni, stotožňujem sa s návrhom gestorského výboru, aby sme nepokračovali v rokovaní o návrhu zákona, ale keďže tento návrh neprešiel, tak sa pridávam k poslancom, ktorí budú hlasovať proti tomuto vládnemu návrhu zákona.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Brockovi.

  Tým sa ukončil zoznam písomne prihlásených poslancov.

  Ústne prihlásení sú pán poslanec Kanis, pán poslanec Maxon, pán poslanec Kováč a pani poslankyňa Gbúrová. Pýtam sa, či sa ešte niekto ústne alebo elektronicky hlási do rozpravy. Keďže nie, uzatváram aj túto listinu.

  V rozprave dávam slovo pánu poslancovi Kanisovi.

 • Vážená Národná rada,

  mám dva pozmeňujúce návrhy k tlači 796.

  Vzhľadom na to, že prevody finančných prostriedkov by mala Sociálna poisťovňa realizovať až po schválení návrhu svojej účtovnej uzávierky za príslušný rok Národnou radou Slovenskej republiky, skupina poslancov navrhuje tento pozmeňujúci návrh: V článku I v bode 3 v znení § 38 ods. 4 nahradiť slová "do konca februára" slovami "do 30. júna".

  Ctené dámy, vážení páni,

  je známe, že Sociálna poisťovňa má uzatvorené zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, týkajúce sa stavebných investícií, informatiky, z ktorých jej na rok 1998 vyplývajú finančné záväzky v objeme približne 500 mil. Sk. Ďalších 116 mil. Sk sa týka verejnej súťaže podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú v záverečnej fáze. V prípade nižšej tvorby správneho fondu, k čomu by viedlo navrhované zrušenie možnosti použiť nevyčerpané zostatky správneho fondu, nebude môcť Sociálna poisťovňa plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv. V tomto prípade by bola Sociálna poisťovňa povinná znášať sankčné následky v podobe dohodnutých zmluvných pokút a náhrad spôsobenej škody.

  Vzhľadom na túto negatívnu možnosť navrhujeme druhý pozmeňujúci návrh. Ten znie: V článku I v bode 5 nahradiť znenie § 51c týmto textom: "Ustanovenie § 38 ods. 4 sa nevzťahuje na zostatok prostriedkov správneho fondu nevyčerpaných do 31. decembra 1997."

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kanisovi. Prosím, nech odovzdá návrhy pánu spoločnému spravodajcovi.

  Teraz má slovo predseda výboru pán poslanec Maxon.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády,

  dovoľte mi, aby som v mene skupiny 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložil návrh na zmenu vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskoršieho zákona (tlač 796).

  V článku I bod 3 navrhujem upraviť takto: § 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: "Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru príslušného kalendárneho roka sa prevedie do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka do rezervného fondu."

  Môj návrh sa opiera o skutočnosť, aby bolo možné dlhšie časové obdobie na účtovnú uzávierku. Len mimochodom poznamenávam, že Sociálna poisťovňa je povinná predložiť účtovnú uzávierku až do 30. 6. To je jeden dôvod.

  Druhý dôvod - a v tejto chvíli sa priznám ctenej snemovni, že nie som si celkom stopercentne istý, či tento môj pozmeňujúci návrh, ktorý podpísalo 15 poslancov, rieši podstatu veci, ktorú sme chceli dosiahnuť -, a to, aby so zostatkom správneho fondu bolo možné disponovať a aj reálne ho využívať do 30. apríla nasledujúceho roka.

  Tento môj pozmeňujúci návrh sa opiera o skutočnosť, že Sociálna poisťovňa je v určitých zmluvných vzťahoch, ktoré zakladajú jej záväzok na rok 1998, a myslím si, že takýmto ustanovením by mohla byť rozhodujúca časť týchto zmluvných vzťahov naplnená.

  Viacerí kolegovia poslanci a viaceré kolegyne poslankyne majú zrejme asi k dispozícii aj isté podkladové materiály k Sociálnej poisťovni, kde možné sankčné postihy z uzatvorených obchodných zmlúv vyčíslili na 380 miliónov korún. Prirodzene, nepredpokladám, že tento objem je reálny, ale ak len veľmi skromne odhadujem, mala by to byť len polovička 50 % a tieto sankčné úroky by v tom prípade prevyšovali viac ako 160 miliónov korún, tak Sociálna poisťovňa by vynaložila 160 mil. Sk len ako neefektívny finančný náklad v súvislosti so sankciami plynúcimi z obchodných vzťahov. Myslím si, že je oveľa efektívnejšie radšej za 160 miliónov alebo za 200 miliónov vybudovať reálne hodnoty, na čo, myslím si, toto moje ustanovenie alebo návrh 15 poslancov dáva tento priestor.

  Ak mi dovolíte, ešte by som sa veľmi stručne vyjadril k niektorým vedomostiam, ktoré o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávnej inštitúcii mám, aby táto snemovňa naozaj nemala pocit, že sa hrubým spôsobom zasahuje do budúceho vývoja tejto verejnoprávnej inštitúcie.

  V každom prípade sa stotožňujem s návrhom - znížiť podiel správneho fondu zo 4 na 3 %. Samozrejme, je diskutabilné, že by bolo optimálne, keby tento návrh reflektoval rok 1998 a netýkal sa roku 1997. Ale k tomu je už môj pozmeňujúci návrh. Prečo som presvedčený, že 3 % správneho fondu pre Sociálnu poisťovňu je postačujúci? Predovšetkým preto, lebo napriek tomu, že dochádza k postupnému rozvoju, k zdokonaľovaniu sietí, budovaniu nových budov a je zabezpečená plynulá činnosť Sociálnej poisťovne, je aj istá rezerva správneho fondu, ktorá sa k 31. 12. odhaduje približne na 600 miliónov korún, a iné verejnoprávne rozpočty a rozpočet samotný nie je takto prebytkový z hľadiska zdrojov aj prostredníctvom správnych fondov, tak je potrebné tento podiel optimalizovať.

  Prirodzene, že by sme mohli veľmi veľa diskutovať o tom, či Sociálna poisťovňa so zdrojmi správneho fondu nakladá a postupuje vo svojej finančnej politike absolútne hospodárne. Myslím si, že je to jedna z verejnoprávnych inštitúcií, ktorá kladie veľký dôraz na hospodárnosť.

  Na druhej strane, predsa mi len dovoľte jeden údaj. Sociálna poisťovňa má viac ako tritisíc zamestnancov. Týchto tritisíc zamestnancov pracuje vlastne po celom Slovensku. Hovorím to preto, lebo aj diferenciácia miezd z hľadiska regionálneho postavenia je rozdielna. Priemerný zárobok, ktorý rozpočtujú v Sociálnej poisťovni na rok 1998, o niečo málo prevyšuje 14 000 korún. Pýtam sa, ktorá verejnoprávna inštitúcia, ktorá má viac ako tritisíc zamestnancov, má takúto priemernú mzdu. Môžete oprávnene namietať, že som možno vybral údaj, ktorý nie celkom charakterizuje a vystihuje poslanie a činnosť Sociálnej poisťovne, ale jednoducho ten štatistický údaj je taký, aký je.

  Na záver by som ešte chcel zdôrazniť, že naozaj si myslím, že by Sociálnej poisťovni mala byť daná možnosť ešte do toho termínu, ako sme navrhovali reálne čerpať zostatok správneho fondu z dôvodov, ako som už uviedol. Niekoľko tých dôvodov súvisí s obchodnými zmluvami, ktoré Sociálna poisťovňa má uzatvorené a, prirodzene, uzatvorila ich z toho dôvodu, lebo predpokladala, že zostatok, ktorý má na správnom fonde, nebude potrebné odviesť do rezervného fondu.

  Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi vopred poďakovať za podporu môjho pozmeňujúceho návrhu.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Prosím, odovzdajte vaše návrhy pánu spoločnému spravodajcovi.

  Ako posledný elektronicky prihlásený je pán poslanec Kováč, pretože pani poslankyňa Gbúrová stiahla svoje vystúpenie.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  tak ako mnohí moji predrečníci, aj ja sa budem dotýkať vo svojom vystúpení a v pozmeňujúcom návrhu dvoch bodov. Je to bod výšky správneho fondu a druhým bodom je otázka prevodu zostatku na správnom fonde koncom roka.

  Myslím si, že všetci moji predrečníci správne vystihli, že základ, kde chce investovať Sociálna poisťovňa, je predovšetkým investovanie do služieb poistencov, to znamená do oblasti výpočtovej techniky. Skusmo by som vybral zdôvodnenie. Znamená to, že ide o rozvoj informačného systému Sociálnej poisťovne, ide o konštituovanie centrálnej databázy klientov, ide o riešenie konfigurácie nových lokálnych počítačových sietí, ide o realizáciu projektu globálnej bezpečnosti Sociálnej poisťovne a uvedenie optického archivačného systému na plnú kapacitu. Samozrejme, v tejto oblasti je aj problematika riešenia nových priestorových problémov a najmä zabezpečenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi predovšetkým pri rozostavaných stavbách.

  Dovoľte mi, aby som sa pristavil pri tejto položke. Predseda výboru pán poslanec Maxon hovoril, že ide o položku 380 miliónov. Ten, kto má právo rozhodnúť, na čo sa použijú prostriedky tejto poisťovne, je predovšetkým platca, to znamená poistenec. Sociálna poisťovňa má na tento účel zriadený orgán, a to je správna rada, v ktorej sú zástupcovia poistencov, ktorí majú rozhodnúť, ako sa tie peniaze použijú. Zástupcovia poistencov rozhodli. Máme predložený návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne, kde sa nepočíta s tým, že by prostriedky odvedené na dôchodkové a nemocenské poistenie mali skončiť ako penále, a to vo výške takmer 380 miliónov. Ja mám údaj trošku iný, je to 353 miliónov len na penále. Aj keby sme uvažovali, že by ich bolo len 160 miliónov, pýtam sa, kto z poistencov, ktorí odvádzajú poistné, dal súhlas na to, aby sa jeho peniaze - lebo opakujem, sú to verejné fondy, sú to peniaze poistencov a tie, ktoré odviedol za nich zamestnávateľ -, ktorý poistenec rozhodol o tom, že jeho peniaze je možné použiť na penále.

  Pýtam sa každého z vás, či ste s týmto súhlasili. Správna rada s tým nesúhlasí, pretože správna rada je ich predstaviteľ, sú tam zástupcovia vlády, zamestnávateľov a zástupcovia odborov, ktorí s tým nesúhlasia a navrhujú niečo iné. Toľko, pokiaľ ide o ten odvod.

  Teraz mi dovoľte, aby som sa zameral na výšku percent, ktorá sa tu, myslím si, objavuje vo viacerých variantoch. A dovoľte mi, aby som aj ja predložil svoj pozmeňujúci návrh. Rovnako si myslím, že 4 % v správnom fonde je suma, ktorá je pomerne vysoká, a zase 3 % Sociálna poisťovňa veľmi presne dôvodí, že je málo.

  Ak sa pamätáte, keď sme schvaľovali novelu zákona o Liečebnom poriadku, tak som dôvodil, že Sociálna poisťovňa musí platiť zdravotným poisťovniam alebo lekárom za to, keď si u nich objednala nejaké výkony, nejakú činnosť. Vtedy ste ma odmietli, že to nie je možné, na to nie sú finančné prostriedky atď. Ukazuje sa, že finančné prostriedky na to sú. A preto si myslím, že pre budúcnosť sa budeme snažiť čo najskôr predložiť novelu zákona o Liečebnom poriadku, aby úkony, ktoré si Sociálna poisťovňa objednáva, ich aj hradila. A preto môj pozmeňujúci návrh znie, aby v § 38 ods. 2 novelizovaného zákona sa slová 4 % nahradili slovami 3,5 %. Za týchto okolností je možné udržať aj správny fond na výške, ktorú potrebuje poisťovňa, a je aj možné uhradiť zdravotníckym zariadeniam výkony, ktoré si objedná. Opakujem znovu, takúto novelu v krátkom čase predložíme. Toto je k bodu 2 návrhu.

  Môj druhý pozmeňujúci návrh k týmto novelám je bod 3 návrhu vypustiť. To je ustanovenie o odvádzaní zostatku na správnom fonde.

  Vážení, skutočne treba zvážiť, akým spôsobom má vlastne Sociálna poisťovňa hospodáriť. Či jej necháme právo, aby si nejaké prostriedky usporila aj v oblasti správneho fondu, alebo musí do konca roka vyčerpať všetky prostriedky. Pamätám sa, že za plánovaného hospodárstva niečo také existovalo, že do konca roku bolo potrebné utratiť peniaze. A pamätám sa, že v nemocnici, v ktorej som pracoval, pri zostatku finančných zdrojov sa kúpil kontrabas a nejaké nahrávacie zariadenie, len aby sa minuli prostriedky. Samozrejme, môže to spraviť aj Sociálna poisťovňa. Zo správneho fondu môže všetko utratiť, a ak sú dostatočne šikovní, som presvedčený, že ich ekonómovia spôsobia to, že správny fond ostane prázdny, lebo správny fond má dostatočne široké pole použitia, dá sa spraviť tak, aby ostal prázdny.

  Ale na druhej strane sa teraz pýtam, či je to náš pohľad na hospodárne a ekonomicky efektívne narábanie s prostriedkami Sociálnej poisťovne. Či Sociálna poisťovňa nemá právo pri predpoklade väčších investícií, pri predpoklade ďalších nárokov, ktoré potrebuje, usporiť si peniaze takpovediac na horšie časy. Som presvedčený, že áno, a preto si myslím, že tento bod sa tam dostal omylom. Navrhujem, aby bol zrušený.

  Situácia bude vyzerať takto: Sociálna poisťovňa si nárokuje z hľadiska kvantifikácie svojich potrieb 3 109 mil. korún do správneho fondu. Tak kvantifikovali jednak zmluvy, ktoré majú, tak to kvantifikovali pobočky. V rozpočte to chce kryť 2,7 miliardami zo správneho fondu získaného z poistného, teda príslušným percentom z poistného (4 %) a zvyškom, ktorý jej ostal v správnom fonde, keď to zráta dokopy, je schopná vykryť túto potrebu. Štát jej ale navrhuje namiesto 3 109 mil., aby v správnom fonde zostala 1 900 mil. Myslím si, že je to pokles, ktorý predstavuje takmer 40 % alebo 35 % toho, s čím pôvodne kalkulovala poisťovňa, že je to príliš drastický zásah do rozpočtu správneho fondu. Chcem vás požiadať, aby ste obidva moje návrhy podporili. Znovu opakujem, je to tvorenie správneho fondu vo výške 3,5 %, a nie 3 %, ako navrhuje vláda. A bod 3 - to znamená automatický prevod zostatku na správnom fonde.

  V záujme ekonomického využitia týchto prostriedkov tak, aby som vedel, že keď budem potrebovať vo februári alebo v marci zaplatiť väčšiu investíciu, ich tam budem mať a nebudem čakať, kým sa mi znovu naakumulujú, pretože sa tvoria postupom roku. To nie je tak, že v januári sa tam uložia, ale tvoria sa postupom roku. Myslím si, že v záujme týchto dvoch faktov sa k môjmu pozmeňujúcemu návrhu pripojíte.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Kováčovi.

  Ním sme skončili zapísaných a prihlásených do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa ešte teraz k rozprave vyjadriť alebo zaujať stanovisko pán podpredseda vlády? Áno.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  som rád, že môžem ešte predniesť záverečné slovo, a potom vám rád poprajem dobrú chuť na obed. Nebude to dlho trvať.

  Rád by som reagoval podobne, myslím si, v tom duchu, ako som reagoval pri prvom čítaní, že na jednej strane je tu dojemná starostlivosť o finančnú situáciu v ktorýchkoľvek verejnoprávnych fondoch a inštitúciách, na druhej strane absolútne tvrdý tlak na všetky stránky štátneho rozpočtu, ktorý vlastne nie je ničím iným, ako súhrnom, súborom mnohých a mnohých kapitol, ktoré dokumentujú absolútne presvedčivo v podstate vyššie potreby, než sú zdroje, ktoré štátny rozpočet môže týmto kapitolám poskytnúť.

  Táto téza sa presne vzťahuje aj na Sociálnu poisťovňu. Medziročný nárast zdrojov z 1,2 na 2,9 mld. korún je absolútne neprimeraný a takéto výrazné odchýlky by vôbec nemali vznikať za normálneho stabilizovaného stavu. Takisto v čase, keď prechádzame transformáciou, treba mať určitú zdržanlivosť v nárokoch na nové budovy, na nové zariadenia. Rovnako daňové a colné úrady sídlia v prenajatých priestoroch. Tieto problémy môžeme riešiť len v rámci zdrojov, ktoré vytvoríme v štátnom rozpočte. A podobne sa to týka Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Národného úradu práce. V tomto zmysle sa domnievam, že treba postaviť istú bariéru. Keď sú v prenajatých priestoroch, tak v nich budú naďalej. A riešenie záležitosti nových budov treba v dlhodobejšom horizonte.

  Podobne nie je možné ustupovať od toho, že by sme premietali do celého vývoja nie celkom dobré proporcie, čo sa týka vývoja poistného, ktorý takisto zohráva svoju úlohu či v sociálnej, či v ďalších poisťovniach. Aj tieto verejnoprávne inštitúcie sa musia starať o to, aby vyberali poistné minimálne na tej úrovni, ako možno štátny rozpočet dane. To znamená, ak my vieme vyberať na úrovni 95, 96 %, aj poisťovne by mali zlepšiť výber z 91 % aspoň na 93 %. Ináč sa zo štátneho rozpočtu stane dojná krava, ktorá neutiahne požiadavky všetkých inštitúcií a všetkých kapitol, pretože na druhej strane potom koncovka je zásadne na štátnom rozpočte. A pokiaľ nie je dostatok zdrojov na valorizáciu dôchodkov, ako hlavný vinník sa označuje štátny rozpočet.

  Vážené poslankyne, poslanci, to absolútne odmietam. Treba hľadať racionálnejšie hospodárenie aj v Sociálnej poisťovni. V tomto zmysle trvám na vládnom návrhu - redukovať správny fond zo 4 % na 3 %.

  Pokiaľ ide o prevod zostatku na konci roka, tam by mohol byť, podľa mňa, priechodný určitý časový odsun. Taký časový odsun, ktorý navrhoval predseda výboru pre financie, rozpočet a menu pán Maxon na 30. 4., by mohol byť úplne primeraný s tým, že pokiaľ ide o zúčtovanie zostatkov, treba si uvedomiť, že o rok nastúpi štátna pokladňa, ktorá bude nemilosrdne rezať všetky finančné zdroje či rozpočtových kapitol, či verejnoprávnych inštitúcií, bude ich zhromažďovať prakticky na jednom účte. Ale to neznamená, že cez registre investícií si nemôžu jednotlivé inštitúcie dopredu zadávať nejaké dlhodobejšie projekty investičnej výstavby alebo zabezpečovania trebárs výpočtovej techniky. A povedal som aj to, že v Sociálnej poisťovni naopak prevyšujú skôr investičné náklady v smerovaní na budovy. Pokiaľ ide o informatiku, zo strany vlády je v tomto smere podpora pre Sociálnu poisťovňu, pre celý sociálny systém výhodnej dlhodobej pôžičky aj s istou garanciou toho, aby sa celý informačný systém dobudoval na svetových parametroch.

  Z tohto dôvodu sa domnievam, že s tou výnimkou určitého posunu prevodu zostatku v rámci zúčtovania k 30. 4. by to mohlo byť priechodné.

  Vážená Národná rada, ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

  Priatelia, pretože odpoludnia budeme pokračovať podľa postupu, ktorý sme si odhlasovali pri schvaľovaní programu, prerušujem teraz rokovanie a vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Pokračujeme o 14.00 hodine.

  Dobrú chuť.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v začatom postupe. Po skončení rozpravy vystúpil pán podpredseda vlády. Ešte sa opýtam, či si žiada záverečné slovo spoločný spravodajca výborov. Nie. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najprv k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím vás, pán spoločný spravodajca, aby ste uvádzali hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády,

  zo spoločnej správy vyplynulo z návrhu ústavnoprávneho výboru v článku I bod 1, že v § 16 ods. 10 sa slová "a Národným úradom práce" nahrádzajú slovami "a na určenie poistného plateného Národným úradom práce". Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Prosím, dajte hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa, priatelia, a vzápätí hlasujme o prednesenom návrhu pána spoločného spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že prednesený návrh bol schválený.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • V rozprave k návrhu zákona s pripomienkami vystúpili páni poslanci Brocka, Kanis, Maxon a Kováč.

  Pán poslanec Brocka nedal pozmeňujúce návrhy. Pán poslanec Kanis dal dva pozmeňujúce návrhy a dal by som o nich hlasovať. Pán poslanec, jednotlivo?

 • Hlas z pléna.

 • To znamená, pán spoločný spravodajca, že dáme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kanisa.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov. Za návrh hlasovalo 54 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 50 poslancov.

  Konštatujem, že prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Kanisa nebol prijatý.

 • Ďakujem pekne.

  Druhý pozmeňujúci návrh je k článku I v bode 5 nahradiť znenie § 51c týmto textom: "Ustanovenie § 38 ods. 4 sa nevzťahuje na zostatok prostriedkov správneho fondu nevyčerpaných do 31. decembra 1997."

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kanisa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov. Za návrh hlasovalo 54 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 58 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Kanisa nebol prijatý.

  Nech sa páči.

 • V rozprave vystúpil pán poslanec Maxon, ktorý navrhuje v článku I bod 3 upraviť takto: § 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: "Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru príslušného kalendárneho roka sa prevedie do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka do rezervného fondu."

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Maxona.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 98 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Maxona bol prijatý.

  Nech sa páči.

 • V rozprave vystúpil pán poslanec Kováč, ktorý dal dva pozmeňujúce návrhy. Hlasujeme o nich zrejme samostatne.

  Prvý je k bodu 2 - v § 38 ods. 2 sa slová "4 %" nahrádzajú slovami "3,5 %".

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kováča.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

 • Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh poslanca Kováča bol prijatý.

  Nech sa páči.

 • A druhý bod návrhu pána poslanca Kováča je vypustiť bod 3 z návrhu zákona.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kováča.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov.

  Konštatujem, že druhý pozmeňujúci návrh poslanca Kováča nebol prijatý.

 • Pán predsedajúci, to boli všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z rozpravy. Môžeme prejsť do ďalšieho čítania.

 • Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Upozorňujem, že v rámci tejto rozpravy je možné podávať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Keďže nie, môžeme postupovať ďalej.

  Pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov. Majú poslanci takéto návrhy?

  Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  V rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Preto podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených doplnkov.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona číslo 70/1997 Z. z.

  Ďakujem.

  Vážené kolegyne a kolegovia, v zmysle prijatého programu, ktorým sme odsúhlasili odpoludňajšie prerokúvanie vládneho návrhu zákona, pristúpime k prerokovaniu ďalšieho bodu programu, ktorým je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

  Ide o tlač číslo 765.

  O prerušení tohto bodu programu sme rozhodli na 35. schôdzi Národnej rady po vystúpení všetkých prihlásených rečníkov v rozprave s tým, že rokovať o ňom budeme po zaujatí stanoviska gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom z rozpravy v druhom čítaní na uvedenej schôdzi.

  Spoločným spravodajcom výborov k tomuto bodu programu je pán poslanec Lysák.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Prosím povereného člena gestorského výboru, ktorým je pán poslanec Lysák, aby informoval Národnú radu o stanovisku výboru k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom z rozpravy.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne a kolegovia, ctení hostia,

  dovoľte mi, aby som uviedol uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu z 3. decembra 1997.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zmeny a doplnky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, ako je uvedené v tlači 765a, a

  A. konštatuje, že

  - Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 821 z 21. novembra 1997 podľa § 29 ods. 2 zákona číslo 355/1996 Z. z. o rokovacom...

 • Prosím pokoj, vážené pani poslankyne a páni poslanci.

 • ...poriadku prerušila rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (tlač číslo 765), dovtedy, kým určený gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu nezaujme stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom podaným poslancami Národnej rady v rozprave v druhom čítaní;

  - predložené zmeny a doplnky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k predloženému návrhu zákona sú v súlade s § 85 ods. 3 zákona číslo 355/1996 Z. z. o rokovacom poriadku;

  B. súhlasí so zmenami a doplnkami poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k predloženému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, tak ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia, to znamená, aby sa

  1. bod 3 upravil takto:

  V prvej alternatíve § 7 ods. 3 druhá veta sa mení tak, že v druhej vete sa vypúšťajú slová "a odvoláva",

  v druhej alternatíve sa v § 7 ods. 3 druhá veta upraví takto: "Piatich ďalších členov bankovej rady z odborníkov na záležitosti meny, finančníctvo a bankovníctvo na návrh vlády volí Národná rada Slovenskej republiky."

  2. V článku I sa za doterajší bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: "V § 18 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová "s výnimkou obchodov so Slovenskou republikou. Úrokové sadzby, rámce splatnosti a ďalšie podmienky obchodov so Slovenskou republikou určí zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok."

  Potom sa doterajšie body 5 a 6 označujú ako body 6 a 7.

  3. Novooznačený bod 6 upraviť v tomto znení: 6. V § 25 ods. 2 "(2) Národná banka Slovenska môže na základe rozhodnutia bankovej rady poskytnúť Slovenskej republike krátkodobý úver nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do 3 mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka a schodku roka predchádzajúceho. Celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu roka nesmie prekročiť 10 % štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku."

  C. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku predložené zmeny a doplnky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k predloženému návrhu zákona v opakovanom druhom čítaní schváliť;

  D. uvádza stanovisko podľa § 52 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. šiestich členov výboru: pani poslankyne Schmögnerovej, pána poslanca Ásványiho, pána poslanca Košnára, pána poslanca Dzurindu, pána poslanca Brocku a pána poslanca Bajana, ktorí nevyslovili súhlas k uzneseniu;

  E. ukladá predsedovi výboru podať informáciu o výsledkoch rokovania Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca. Prosím, zaujmite miesto pre spoločných spravodajcov.

  Ak dovolíte, pán podpredseda, formálne najprv vyhlásim rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Podľa § 35 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku, ak sa prihlási člen vlády a ujme sa slova po skončení rozpravy, otvára rozpravu znova.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  v zmysle § 35 ods. 6 rokovacieho poriadku prosím nanovo otvoriť rozpravu s tým, aby mohol pán spoločný spravodajca uviesť, ak si ich osvojí, návrhy na zmeny a doplnky, ktoré boli prerokované vo výbore pre financie, rozpočet a menu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, nedostal som do rúk písomné prihlášky. Ešte je možnosť ústneho alebo elektronického prihlásenia sa do rozpravy.

  Pán poslanec Lysák, nech sa páči, máte slovo. Potom ešte chce tiež vystúpiť pán poslanec Košnár.

  Konštatujem, že nemám viac prihlásených, uzatváram ďalšie možnosti prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Chcem po osvojení znovu uviesť návrh zmien, ktorými sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, ako ich máme v tlači 765.

  Navrhujem:

  1. V článku I bod 3 upraviť takto:

  V prvej alternatíve v § 7 ods. 3 druhú vetu zmeniť tak, že v druhej sa vypúšťajú slová "a odvoláva".

  Táto zmena, vážené dámy a páni, svojím spôsobom odstraňuje pochybnosti o zmenách v zložení bankovej rady a vytvára si potrebnú stabilitu v tom, že sa nebudú meniť, že nebude dochádzať k zmenám z iných dôvodov, ako je stanovené v ods. 6 a 7 § 7.

  V druhej alternatíve sa v § 7 ods. 3 dopĺňa druhá veta takto: "Piatich ďalších členov bankovej rady z odborníkov na záležitosti meny, finančníctvo a bankovníctvo na návrh vlády volí Národná rada Slovenskej republiky."

  Táto zmena objektivizuje, ako je z návrhu zrejmé, výber ďalších členov bankovej rady nie z tej sféry, ako to bolo doteraz.

  2. V článku I sa za doterajší bod 4 vkladá bod 5 tohto znenia: 5. V § 18 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová "s výnimkou obchodov so Slovenskou republikou. Úrokové sadzby, rámce splatnosti a ďalšie podmienky obchodov so Slovenskou republikou určí zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok." Potom sa doterajšie body 5 a 6 označujú ako body 6 a 7.

  Ide o systémové upresnenie zákona o Národnej banke. Tieto podmienky, ako sme už konštatovali aj vo výbore, boli upravené aj v zákone o štátnom rozpočte na tento rok a sú pripravované aj na budúci rok.

  3. Novooznačený bod 6 upraviť v tomto znení: 6. V § 25 ods. 2 "(2) Národná banka Slovenska môže na základe rozhodnutia" - zdôrazňujem slovo môže - "bankovej rady poskytnúť Slovenskej republike krátkodobý úver nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do 3 mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka a schodku roka predchádzajúceho. Celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu roka nesmie prekročiť 10 % príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku."

  Ide o koncipované ustanovenie v širšom kontexte a aj vzhľadom na to, že štátny rozpočet sa už zostavuje vo fiškálnej rovine, to znamená, že Národná banka bude vykrývať priebežný deficit podľa návrhu bez osobitných problémov. Keďže sa ale musí podľa zákona o rozpočtových pravidlách kryť štátnymi pokladničnými poukážkami aj vykazovaný schodok štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka až do vyriešenia spôsobu jeho krytia, navrhuje sa, aby aj tieto štátne pokladničné poukážky mohla nakupovať Národná banka Slovenska.

 • Ďakujem pánu poslancovi Lysákovi. Prosím, zaujmite miesto určené pre spoločného spravodajcu.

  Ako druhý v rozprave vystúpi pán poslanec Košnár. Pripraví sa pán poslanec Šepták ako posledný v rozprave.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni,

  základným predpokladom menovej stability a menovej stabilizácie je vyrovnaný štátny rozpočet, pretože kumulácia schodkov štátneho rozpočtu a narastanie štátneho dlhu, najmä ak sa monetizuje, teda ak sa zvyšuje peňažná emisia, je rozhodujúcim faktorom inflačných tendencií.

  Ak sa hovorí o koordinácii rozpočtovej a menovej politiky, netreba azda menovite dokazovať, že predmetom tejto koordinácie musí byť predovšetkým dlhová politika, ktorá prepája bankovo-menovú a rozpočtovú politiku a zladenie týchto politík je nevyhnutnou podmienkou úspešnej hospodárskej politiky.

  Ako je dobre známe, v Slovenskej republike je znepokojujúci rast výdavkov dlhovej služby na celkových výdavkoch štátneho rozpočtu a na vykázanom rozpočtovom schodku. V roku 1993 to bolo 7,1 % zo všetkých výdavkov štátneho rozpočtu a 53 % z rozpočtového schodku, v roku 1996 už 9,4 % a 70,3 % schodku, za tento rok sa dá očakávať, že podiel dlhovej služby a výdavkov na dlhovú službu budú približne rovnaké, teda sa budú blížiť k 100 %.

  Koordinácia menovej a rozpočtovej politiky v Slovenskej republike by mala sledovať podľa môjho názoru konvergenčné kritériá na prijatie do Európskej únie, tak ako sú definované v Maastrichtskej dohode, z ktorých, ako je známe, Slovenská republika plní zatiaľ jediné, a to dlhový pomer, teda vládny dlh v pomere k hrubému domácemu produktu. Treba povedať, že je síce pravdou, že neexistuje nejaká záväzná jednotná norma v rámci Európskej únie ani v rámci pripravovanej Európskej menovej únie, ale je celkom evidentné, že v kontexte s Európskou menovou úniou nezávislosť ústrednej banky zahŕňa popri inštitucionálnej nezávislosti, osobnej nezávislosti, funkčnej nezávislosti aj finančnú nezávislosť, čo - zjednodušene povedané - znamená, že vláda nesmie ovplyvňovať rozpočet ústrednej banky a nesmie využívať ústrednú banku na financovanie či refinancovanie štátnych výdavkov.

  Mali sme k dispozícii, a pán podpredseda pri prvom čítaní vládneho návrhu zákona, teda novelizácie zákona o Národnej banke Slovenska obsiahlo citoval z porovnávacej štúdie nazvanej Porovnávacia štúdia vo veciach navrhovaných zmien v zákone číslo 566 o Národnej banke s právnym stavom v niektorých zákonoch o centrálnych bankách členských štátov Európskej únie a Švajčiarsku. Je to štúdia, ktorá bola vypracovaná 4. novembra istým pánom uvedeným na konci materiálu. Viem o tom, že ministerstvu financií a pánu podpredsedovi vlády sú známe aj iné porovnávacie, chcem povedať kvalifikovanejšie štúdie tohto druhu, ale zrejme sa nehodia do konceptu obhájenia zmien, ktoré sa sledujú touto novelou zákona o Národnej banke Slovenska.

  Chcem povedať, že všetky krajiny Európskej únie i ďalšie upravujú svoju legislatívu, ktorá vznikala historicky veľmi dávno - napríklad vo Veľkej Británii atď. -, práve v zmysle približovania sa ku kritériám, teda k maastrichtským kritériám. Tak je to napríklad v takých krajinách, ako je Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Belgicko, a podobné zmeny v smere k vyššej nezávislosti sa pripravujú, ako je dobre známe, aj v Írsku, Holandsku či vo Fínsku.

  Nechcem vás veľmi zaťažovať, ale citoval by som len ako príklad Taliansko. V roku 1993 v Taliansku zrušili tzv. stálu úverovú linku, ktorou zaisťovala Talianska centrálna banka v prípade potreby takrečeno automaticky finančné prostriedky pre ministerstvo financií. Podobne je to aj v iných krajinách. Preto argumentácia tým, že akosi ani tam, ani inde nemáme nejaký dokonalý vzor na upravenie tejto veci, môže byť prijateľná potiaľ, pokiaľ si nebudeme všímať alebo úmyselne zamlčíme, že legislatívne úpravy postavenia emisnej banky v týchto európskych krajinách, ale aj v zámorských krajinách smerujú celkom jednoznačne k posilneniu nezávislosti centrálnej banky, k tomu, aby mohla plniť svoju najzákladnejšiu funkciu, t. j. funkciu zabezpečenia stability meny.

  Svoje pripomienky, svoje výhrady sme uplatňovali už v prvom čítaní i vo výboroch a dovoľte mi oznámiť, že klub poslancov Strany demokratickej ľavice ani pri prípadnom akceptovaní predložených pozmeňujúcich návrhov nepodporí tento vládny návrh zákona o Národnej banke Slovenska.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Šepták.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni,

  dovoľte mi predložiť návrh 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zmeny k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

  V článku I bod 3 upraviť takto:

  Prvá alternatíva: V § 7 ods. 3 druhá veta sa mení tak, že v druhej vete sa vypúšťajú slová "a odvoláva".

  Uvedená zmena odstráni pochybnosti o zmenách v zložení bankovej rady odvolaním z členstva v bankovej rade pred uplynutím funkčného obdobia (§ 7 ods. 4 zákona) z iných dôvodov, než je ustanovené v zákone o Národnej banke Slovenska (§ 7 ods. 6, 7 a 8).

  Druhá alternatíva: V § 7 ods. 3 druhú vetu upraviť takto: "Piatich ďalších členov bankovej rady z odborníkov na záležitosti meny, finančníctvo a bankovníctvo na návrh vlády volí Národná rada Slovenskej republiky."

  Uvedená zmena objektivizuje výber ďalších členov bankovej rady.

  Vážená Národná rada, napriek tomu, že je to skrátené legislatívne konanie, navrhujem, aby sa hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch po 24 hodinách, po bode hodina otázok.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Šeptákovi.

  Vážené kolegyne a kolegovia, týmto končím rozpravu.

  Pýtam sa, chce k rozprave zaujať stanovisko pán podpredseda vlády. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  chcel by som podporiť novelu zákona o Národnej banke v zmysle prednesených pripomienok a odporúčam aj odsúhlasenie toho odkladu hlasovania o 24 hodín.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Priatelia, na tom základe budeme teraz hlasovať zároveň o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Šepták a ktorý si osvojil aj podpredseda vlády, a to, aby sa o tomto zákone rokovalo na budúci deň, teda aby sa hlasovalo o tomto zákone zajtra dopoludnia.

 • Hlasy z pléna, že o zákone by sa malo hlasovať až po hodine otázok.

 • Po bode hodina otázok.

  Prosím, priatelia, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že bol prijatý návrh na posun hlasovania o tomto zákone na zajtrajší deň v stanovenom čase.

  Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi aj podpredsedovi vlády.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 798 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač číslo 798a.

  Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky pán Sergej Kozlík.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené dámy, vážení páni,

  pri uvedení v rámci prvého čítania som v skratke naznačil hlavné príčiny, ktoré viedli vládu k predloženiu návrhu novelizácie zákonov uvedených pod parlamentnou tlačou 798, s tým, že táto novelizácia zákona sleduje doriešenie problematiky, ku ktorej sme pristupovali už pri schvaľovaní návrhu štátneho rozpočtu na tento rok.

  Predmetom zákona o štátnom rozpočte na rok 1997 v § 3 ods. 3 je, že nemožno evidovať záväzky vlády na účtoch Národnej banky Slovenska, ak ide zo strany vlády o neuznané pohľadávky. K realizácii týchto krokov už malo dôjsť od 1. júla 1997, ale na určitú výhradu Národnej banky a nejednoznačnosť jej pôvodnej formulácie po dohode s Národnou bankou upravujeme túto formuláciu tak, aby mohol byť celý zámer realizovaný.

  Druhý okruh problematiky sa týka rozpočtových pravidiel. Ani v tomto prípade nejde o zásadne nový návrh predkladaný Národnej rade. Ide o dotiahnutie tých prístupov, ktoré sme už riešili pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 1997. Už v roku 1997 sme definovali schodok štátneho rozpočtu aj vo fiškálnom, aj v pokladničnom vyjadrení. Je to návrh, ktorý dôslednejšie kopíruje prax vyspelých západných krajín.

  Faktorom, ktorý významne podporuje prijatie tejto novely a jasné vymedzenie schodku štátneho rozpočtu v pôvodnom fiškálnom vyjadrení už ako jedinú definíciu schodku, je tá skutočnosť, že v tejto metodike je už pripravený aj návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok.

  Zdôrazňujem opäť, že v žiadnom prípade nejde o snahu zahmlievať skutočný stav rozpočtového hospodárenia. Objem splátky istín sa každý z poslancov dozvie z § 14 zákona o štátnom rozpočte na rok 1998. Podobne som spomínal, že novelizáciou zákona o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia sa spresňuje a doplňuje tvorba zdrojov a v nadväznosti na to aj možnosť použitia tohto fondu o možnosť prijímania bankových úverov, ktoré by mali riešiť dokončovanie a riešenie akútnych stavov významných kultúrnych pamiatok a zariadení.

  Vážené poslankyne, poslanci, prosím o podporu v tomto čítaní.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenej spoločnej spravodajkyni výborov pani poslankyni Eve Garajovej a prosím ju, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 800 z 18. novembra 1997 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Všetky tri výbory dali odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky - uznesenie číslo 507 zo dňa 19. novembra 1997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport - uznesenie číslo 491 zo dňa 20. novembra 1997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu - uznesenie číslo 546 zo dňa 20. novembra 1997.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať jednotlivo. Body 1, 2 a 3 gestorský výbor odporúča neschváliť a posledné dva body 4 a 5 odporúča schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 547 z 20. novembra 1997.

  Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej.

  Vážený pán podpredseda, skončila som.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Garajovej a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Nemám písomné prihlášky do rozpravy. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy ústne alebo elektronicky.

  Pán poslanec Košnár. Hlási sa ešte niekto? Keďže nie, uzatváram zápis do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Vážené dámy a páni,

  azda by som sa mal ospravedlniť za frekvenciu, s akou vystupujem dnes v parlamente, ale myslím si, že by to nebolo namieste. Skôr by sa mala ospravedlniť vláda za frekvenciu urýchlenia predkladaných novelizácií zákonov, ku ktorým nemožno mlčať. Tentoraz sa budem usilovať byť veľmi stručný a dotknem sa len článku II vládneho návrhu zákona, t. j. zákona, ktorý sa v tomto prípade bude týkať zmeny zákona o rozpočtových pravidlách.

  Zmyslom, vecným zámerom podľa dôvodovej správy je priblížiť sa k vykazovaniu výdavkov a schodku štátneho rozpočtu v tzv. fiškálnej rovine, a preto z § 2 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách sa vypúšťa písm. f), t. j. definovanie fiškálneho schodku, čo, ako vidno zo zákona o štátnom rozpočte, z jeho návrhu, ktorý budeme posudzovať, umožňuje definovať si tento fiškálny schodok po svojom a svojím spôsobom veci - dovolím si to tvrdiť, pán podpredseda vlády - zahmlievať.

  Fiškálny schodok si vláda novo definuje totiž tak, že splátky istín z prijatých vládnych úverov a z emitovaných štátnych dlhopisov sa odpočítavajú od účtovného schodku a do príjmovej časti kapitoly štátny dlh sa započítavajú len príjmy zo splátok z poskytnutých úverov a úrokov z nich, ale nie príjmy z emitovaných štátnych dlhopisov a pôžičiek. No a práve tým sa má podariť vykázať schodok v takej výške a podiele na hrubom domácom produkte, ktoré sa ešte vmestia do kritérií uplatňovaných v medzinárodnom meradle, napríklad pre možnosť prechodného uplatňovania dovoznej prirážky atď. Ale podľa metodiky Medzinárodného menového fondu, na ktorú sa aj dôvodová správa v tomto prípade odvoláva, nie je na určenie fiškálneho schodku dôležité alebo určujúce jeho financovanie z mimorozpočtových zdrojov, ale to, že je rozdielom medzi rozpočtovými príjmami bez úverov a celkovými rozpočtovými výdavkami bez splátok istín. Preto celkom jednoznačne do fiškálneho schodku treba započítať aj mimorozpočtové zdroje získané najmä emisiou štátnych dlhopisov alebo prevodom z Fondu národného majetku, alebo obdobne, ktoré sa použijú na krytie potrieb vymedzených v zákone o štátnom rozpočte.

  Napokon zámer, o ktorý ide novelizáciou zákona o rozpočtových pravidlách - nemajte mi to za zlé -, dosť prostoreko prezrádza aj dôvodová správa k tomuto návrhu zákona, keď sa v nej píše, dovoľte mi citovať: "Aplikáciou tohto nového postupu vo vykazovaní schodku dosiahne Slovenská republika priaznivejšie výsledky v podiele schodku štátneho rozpočtu na hrubom domácom produkte v medzinárodnom meradle."

  Nuž aj tak sa dá. Jeden by si myslel, že priaznivejší výsledok v pomere medzi schodkom štátneho rozpočtu a hrubým domácim produktom sa dosahuje a že sa dosahuje buď rýchlejším rastom hrubého domáceho produktu, ako je tempo rastu rozpočtového deficitu, alebo zmenšovaním schodku. A keď sa na Slovensku nedarí ani jeden z týchto spôsobov, lebo schodok štátneho rozpočtu najmä od roku 1996 rastie veľmi rýchlo a láme takrečeno rekordy v skoku do výšky, tak sa objaví veľmi jednoduchý kancelársky, úradnícky spôsob - nie dosahovať, ale vykazovať.

  Dámy a páni, čo k tomu povedať? Ak kefu na topánky zaradím medzi cicavce, určite jej preto nenarastú mliečne žľazy.

 • A ak požičanú vec nevrátim, určite neprestanem byť dlžníkom. Nazdávam sa, že toto nie je šťastná novela, pokiaľ ide o novelu zákona o rozpočtových pravidlách. Teraz hovorím za seba, že ju nemôžem podporiť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Toto bola zároveň posledná ústna alebo elektronická prihláška do rozpravy. Na základe toho vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť a zaujať stanovisko pán podpredseda vlády? Nie. Ďakujem.

  Žiada si záverečné slovo pani spoločná spravodajkyňa? Tiež nie.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa.

 • Zo spoločnej správy vyplynulo päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať jednotlivo.

 • To znamená, že začneme o návrhoch zo spoločnej správy výborov.

 • Áno. Bod číslo 1 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Prosím, prezentujme a vzápätí hlasujme o prvom bode zo spoločnej správy, ktorý gestorský výbor odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 5 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Konštatujem, že prvý návrh spoločnej správy nebol prijatý.

 • Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý gestorský výbor odporúča takisto neschváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o druhom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov. Za návrh hlasovali 4 poslanci. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že druhý bod spoločnej správy nebol prijatý.

 • Tretí bod spoločnej správy gestorský výbor tiež odporúča neschváliť.

 • Hlasujeme o treťom bode spoločnej správy. Pani spoločná spravodajkyňa hovorí, že gestorský výbor ho odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov. Za návrh hlasovalo 5 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Konštatujem, že ani tento bod spoločnej správy nebol prijatý.

 • Štvrtý pozmeňujúci návrh gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o štvrtom pozmeňujúcom návrhu spoločnej správy, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že štvrtý bod spoločnej správy bol prijatý.

 • Budeme hlasovať o poslednom, piatom pozmeňujúcom návrhu, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o piatom bode spoločnej správy, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že piaty bod spoločnej správy sme prijali.

 • Vážený pán podpredseda, v rozprave vystúpil iba pán poslanec Košnár, ktorý nepredniesol žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, takže môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Ďakujem.

  Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia podľa príslušných ustanovení o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 386/1996 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady číslo 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. V rámci tejto rozpravy je možné podávať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

 • Odporúčanie gestorského výboru znie: schváliť.

 • Na odporúčanie gestorského výboru budeme hlasovať o zákone ako celku.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento vládny návrh zákona schválili.

  Ďakujem za spoluprácu pani spoločnej spravodajkyni aj pánu podpredsedovi vlády.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky pán Sergej Kozlík.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  predložený návrh novely rieši požiadavku liberalizácie vydávania dlhopisov zahraničnými osobami so sídlom v štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na slovenskom kapitálovom trhu a požiadavku liberalizácie vydávania dlhopisov tuzemcami na kapitálových trhoch v štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj bez povolenia ministerstva financií pri dlhopisoch so splatnosťou 3 roky alebo dlhšou. Okrem liberalizačných opatrení požadovaných v OECD navrhovaná novela zavádza výnimku pre štátne dlhopisy a umožňuje ministerstvu financií ako emitentovi štátnych dlhopisov rozhodnúť o ich podobe.

  Návrh zákona bol spracovaný v súlade so smernicami Európskej únie a bola k tomu prijatá spoločná správa. Chcel by som poprosiť, aby predložená novela bola prijatá v druhom čítaní alebo posudzovaná v kontexte spoločnej správy. Ako dodatočný bol predložený pozmeňujúci návrh pána poslanca Viliama Vaškoviča, ktorý by som takisto pri prijímaní tejto novely podporil.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem podpredsedovi vlády za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo určenej spoločnej spravodajkyni výborov poslankyni Ivete Novákovej a prosím ju, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informovala Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  predkladám spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (tlač 800), v druhom čítaní.

  Národná rada Slovenskej republiky pridelila uvedený vládny návrh zákona dvom výborom Národnej rady Slovenskej republiky, a to Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne a odporúčajú ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú súčasťou spoločnej správy pod bodmi číslo 1 a 2, o ktorých gestorský výbor odporúča hlasovať jednotlivo a obidva odporúča schváliť.

  Gestorský výbor v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť a zároveň ma poveruje navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

  Vážený pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani kolegyňa. Nech sa páči, sadnite si na miesto určené pre spoločného spravodajcu výborov.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Pán poslanec Vaškovič.

  Ak nikto ďalší, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Pán kolega, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

  prednesiem pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch.

  § 3 ods. 3 znie:

  "(3) Pri vydávaní dlhopisov s výnimkou uvedenou v § 18 ods. 4 je emitent povinný najneskôr dva týždne pred ich vydaním zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok obsahujúcich náležitosti uvedené v ods. 1 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a najneskôr mesiac od jej vydania aj v Obchodnom vestníku."

  Zdôvodňujem to takto: Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 platného zákona o dlhopisoch je emitent povinný najneskôr dva týždne pred vydaním dlhopisov zabezpečiť samostatné zverejnenie emisných podmienok v Obchodnom vestníku. Táto povinnosť vzhľadom na dlhé čakacie lehoty na uverejnenie v Obchodnom vestníku je jednou z príčin vážnych problémov, ktoré odrádzajú emitentov od vydávania dlhopisov. To nepriaznivo vplýva na celý slovenský kapitálový trh. Podstatou týchto problémov je neúmerne dlhá lehota potrebná na splnenie všetkých administratívnych podmienok kladených na vydanie dlhopisov, pričom táto lehota bežne dosahuje 3-4 mesiace a je absolútne neadekvátna rýchlo sa meniacim podmienkam na slovenskom peňažnom a kapitálovom trhu. Pritom treba poukázať na skutočnosť, že prístup k informáciám o emisných podmienkach dlhopisov majú investori priamo u emitenta, prípadne na burze, a z údajov v Obchodnom vestníku ich spravidla nečerpajú.

  Ďakujem vám za pozornosť aj za podporu.

 • Ďakujem, pán kolega.

  Dámy a páni, vyhlasujem rozpravu o tomto bode nášho programu za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k tomu vyjadriť pán podpredseda vlády. Nie. Ďakujem.

  Žiada si záverečné slovo pani spoločná spravodajkyňa? Nie.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu, pani kolegyňa.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pod bodom číslo 1, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Dámy a páni, budeme sa prezentovať a zároveň hlasovať o návrhu, ktorý nám predložila pani kolegyňa. Odporúča ho schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 89 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči, môžete pokračovať, pani kolegyňa.

 • Budeme hlasovať o druhom bode spoločnej správy, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Dámy a páni, prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o druhom bode spoločnej správy, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že i tento návrh sme schválili.

 • V rozprave vystúpil jeden poslanec, pán poslanec Vaškovič, ktorý predniesol pozmeňujúci návrh 15 poslancov Národnej rady. Tento pozmeňujúci návrh ste, páni poslanci a pani poslankyne, dostali všetci. Nech sa páči, môžeme o ňom hlasovať.

 • Dámy a páni, prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov. Za návrh hlasovalo 93 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

 • Skončili sme hlasovanie o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch. Navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu v treťom čítaní.

 • Dámy a páni, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov. Majú poslanci takéto návrhy?

  Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených návrhov.

  Prosím, dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Gestorský výbor návrh odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

  Ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 794 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač číslo 794a.

  Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky pán Sergej Kozlík.

  Prosím, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  k návrhu vládneho zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, len kratučko pripomeniem, že sa vlastne upravuje hranica časti prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorá je určená na úhradu nákladov právnických osôb pôsobiacich v oblasti záchrany ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave, späť na 8 %.

  Navrhovaná zmena zákona vychádza z koncepcie budovania komplexných záchranných systémov v cestnej doprave, ktorá spadá do pôsobnosti rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a zvýšenie prostriedkov z prijatého predmetného zákonného poistenia je potrebné z dôvodu rozšírenia počtu záchranných systémov a zvýšenia finančnej náročnosti z ich prevádzkovania, nevyžiada si však žiadne finančné nároky na štátny rozpočet.

  Prosím v kontexte spoločnej správy podporiť v druhom čítaní návrh tejto novely.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Martinovi Oravcovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 804 z 18. 11. 1997 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona číslo 305/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky - uznesenie číslo 510 z 19. novembra 1997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti - uznesenie číslo 282 z 19. novembra l997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu - uznesenie číslo 544 z 20. novembra 1997.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení už spomenutý zákon o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 545 z 20. novembra 1997.

  Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

  Skončil som, pán predsedajúci.

 • Ďakujem spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre spoločného spravodajcu výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Keďže som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy, pýtam sa, kto sa hlási ústne. Pán poslanec Vanko a pán poslanec Fogaš. Ak nikto ďalší, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Vanko, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol návrh skupiny poslancov na úpravu jedného paragrafu v tomto zákone. Najprv prečítam znenie úpravy a potom odôvodním návrh.

  K § 22a vložiť odsek 3 s týmto znením:

  "(3) 8 % prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúci kalendárny rok slúži na úhradu nákladov spojených so zaobstarávaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave právnickým osobám podieľajúcim sa na záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave. Rozdelenie časti prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre jednotlivé právnické osoby podieľajúce sa na záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky do konca januára príslušného roka."

  Dovoľte mi, aby som odôvodnil prednesený návrh. Navrhovaná zmena zákona o poisťovníctve vychádza z koncepcie budovania záchranných systémov v cestnej doprave. Podľa § 16 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady číslo 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je ústredným orgánom štátnej správy na komplexný záchranný systém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na vykonávaní záchranných prác v cestnej doprave sa podstatnou mierou podieľali jednotky Zboru požiarnej ochrany, ktorým napriek tejto skutočnosti neboli z poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za rok 1995 pridelené žiadne prostriedky a na rok 1996 im bolo pridelených 1,6 milióna Sk z celkového objemu približne 90 miliónov Sk vyčlenených na tento účel.

  V tejto oblasti nie sú naplnené ani závery vlády Slovenskej republiky, ktoré boli v rokoch 1996 a 1997 plnené len približne na 15 %. Vzhľadom na pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vymedzenú zákonom Slovenskej národnej rady číslo 347/1990 Zb., ako aj s ohľadom na to, že toto ministerstvo riadi viaceré zložky pôsobiace v komplexnom záchrannom systéme, je odôvodnené, aby malo ingerenciu na rozdelenej časti prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Vzhľadom na svoju pôsobnosť nemôže mať Ministerstvo financií Slovenskej republiky dostatočný prehľad o potrebách a o koncepcii rozvoja komplexného záchranného systému, o čom svedčí aj doterajší spôsob rozdeľovania.

  Navrhovaná zmena je aj v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 706 zo 7. októbra 1997, ktorým bolo Ministerstvu financií Slovenskej republiky uložené hľadať možnosti na financovanie zložiek komplexného záchranného systému. Zvýšenie prostriedkov z prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je odôvodnené zvýšením finančnej náročnosti prevádzkovania záchranných systémov.

  Navrhovaná úprava si nevyžiada žiadne nároky na štátny rozpočet a rozpočet obcí. Je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie je v rozpore s právom Európskej únie, všeobecnými právnymi zásadami podľa článku F ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 6 Európskej dohody o pridružení, ani s dohovormi Rady Európy, ktorými je Slovenská republika zaviazaná.

  Dovolil by som si ešte doplniť, že v terajšom čase pri cestných záchranných akciách pôsobia štyri zložky z budovaného komplexného záchranného systému, a to je Cestná záchranná služba, Požiarna služba, Zdravotná záchranná služba a v pondelok bola ustanovená nová zložka s integrovaním viacerých leteckých spoločností, ktoré pôsobili v tejto oblasti, ktorá sa volá Letecká záchranná služba Slovakia.

  Predmetný návrh bol konzultovaný aj s ministerstvom financií, ktoré súhlasilo s takouto úpravou.

  Prosil by som vás o podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Dámy a páni, urobil som jednu technickú chybu. Skôr ako vystúpil prvý prihlásený do rozpravy, som sa pomýlil a rozpravu som uzatvoril. Mal som uzatvoriť možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy. Kvôli zápisu sa opravujem.

  Pán poslanec Fogaš.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády,

  po prvé sa chcem pripojiť k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý tu odznel, a k jeho zdôvodneniu, pretože sme naozaj mohli zaevidovať, že Letecká záchranná služba vznikla, aj keď je odvodená od pôvodného záchranného systému. Je jeho dcérou alebo odnožou, alebo participuje na ňom, napriek tomu je to ďalšia služba, ktorá bude iste potrebovať isté zdroje.

  Myslím si, že k tomuto zákonu sme podstatné povedali už v predchádzajúcom čítaní, predovšetkým to, čo sa týka dôvodovej správy predloženého návrhu zákona. Podľa mojej mienky návrh zákona nezodpovedá kritériám, ktoré sú kladené na zákon tohto druhu. A keďže dodnes sme nedostali vysvetlenie, chcem poprosiť ministra financií, aby sa nás v záverečnom slove pokúsil presvedčiť o potrebe zvýšiť z 5 % na 8 % tento odvod, teda o 60 %, aspoň stručnou informáciou o tom, koľko doteraz predstavovala finančná výška, ktorá sa poskytovala na základe 5 %, ako sa s týmito peniazmi hospodárilo a kedy sa bude systémovo riešiť otázka zákonného poistenia, prípadne povinného zmluvného poistenia vo vzťahu aj k ostatným subjektom, inými slovami, či ministerstvo a v akom rozsahu pripravuje rozloženie tejto poisťovacej činnosti aj na ostatné poisťovne. Myslím si, že je to dosť dôležité preto, aby sme vedeli aj do budúcnosti posúdiť, či zvýšenie späť na 8 % je dostatočné vzhľadom na možný rozvoj ostatných záchranných systémov. Inak by sme v tejto podobe zákon podporiť nemohli.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dámy a páni, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána podpredsedu vlády a ministra financií, či sa chce vyjadriť k rozprave.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  myslím si, že som to už vysvetlil pri prvom čítaní, pán poslanec Fogaš. Hovoril som o tom dodatočne, v záverečnom slove som uvádzal niektoré čísla. Viem, že potom s tými údajmi vystupovali aj pracovníci ministerstva financií v jednotlivých výboroch. Ten výnos predstavoval cca 80 mil. korún v roku 1997. Medziročne, teraz viem údaj, lebo ešte nemáme, samozrejme, uzatvorené údaje roku 1996, ale v roku 1996 v porovnaní s rokom 1995 nárast zásahov bol 31 880 a zvýšenie výdavkov bolo 44,7 milióna korún. A tento trend pokračuje aj v roku 1997. Preto vznikla táto akútna potreba vrátane toho, že sa rozvíjajú ďalšie záchranné systémy.

  Pokiaľ ide o liberalizáciu, lebo úprava zákonného poistenia a nejaký nový model, to je otázka ďalšieho času a bude to riešené až kdesi koncom roka 1998, možno práve s účinnosťou od 1. 1. 1999, na rok 1998 teda ešte nepredpokladáme takúto systémovú zmenu, aj keď, samozrejme, je potrebné niekedy v budúcnosti, aby sa takáto zmena vykonala.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Žiadate si záverečné slovo? Nie. Pán spoločný spravodajca? Nie.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu?

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy, ak takéto boli, a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím pána spoločného spravodajcu výborov, aby hlasovanie uvádzal.

 • Zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy. Bol daný pozmeňujúci návrh len z vystúpenia pána poslanca Vanka a pán poslanec Fogaš tento pozmeňujúci návrh podporil. Ide o nové znenie § 22a ods. 3. Nejde o žiadne doplnenie, ale o celkom nové znenie. Myslím si, že ho nemusím čítať, lebo všetci poslanci ho majú pred sebou v laviciach.

 • Dámy a páni, budeme sa prezentovať a zároveň hlasovať. Spoločný spravodajca výborov odporúča tento návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov. Za návrh hlasovalo 78 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Dámy a páni, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb. Pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválenie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov.

  Pýtam sa, či majú poslanci takéto návrhy.

  Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Dámy a páni, prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Gestorský výbor odporúča prijať túto novelu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

  Teraz pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o peňažných náležitostiach vojakov.

  Ide o tlač číslo 722. Skôr ako budeme pokračovať v rokovaní o tomto bode nášho programu, prosím pána ministra Siteka a spoločného spravodajcu výborov poslanca Jána Danka, aby zaujali miesta určené pre navrhovateľov a spravodajcov výborov.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Ak nie, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov.

  Majú poslanci takéto návrhy?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som predniesol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujeme vrátiť na opakovanie druhého čítania návrh vládneho zákona (tlač 722) z dôvodu, že finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na krytie zvýšených nákladov v dôsledku tohto zákona, sú v návrhu štátneho rozpočtu predpokladaného vládou v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtované od 1. apríla 1998.

 • Ďakujem.

  Dámy a páni, skupina 31 poslancov podala písomný návrh na opakovanie druhého čítania, ktorý vám bol rozdaný. O tomto návrhu poslancov dávam hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

  Prezentovalo sa iba 59 poslancov, čiže nie sme uznášaniaschopní.

  Skúsime sa prezentovať ešte raz a hlasovať o návrhu skupiny 31 poslancov.

  Prezentovalo sa opäť iba 61 poslancov.

  Musím konštatovať, že nie sme uznášaniaschopní. Z tohto dôvodu, dámy a páni, vyhlasujem prestávku do 16.25 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Prosím poslancov, ktorí sú mimo rokovacej miestnosti, aby sa dostavili na hlasovanie.

  Opakujem ešte raz, žiadam všetkých poslancov, ktorí sú mimo rokovacej miestnosti, aby sa dostavili na hlasovanie.

  Dámy a páni, pristúpime po tretíkrát k hlasovaniu. Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o návrhu skupiny 31 poslancov.

  Prezentovalo sa 63 poslancov.

  Dámy a páni, konštatujem, že ani na tretí pokus nie sme uznášaniaschopní.

  Z toho dôvodu budeme pokračovať ďalej v našom programe. Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 775 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 775a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky pán Gustáv Krajči.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady sa do tretieho čítania predkladá vládny návrh zákona o cestovných dokladoch, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1997.

  Platný zákon číslo 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia bol novelizovaný po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky zákonom Národnej rady číslo 67/1994 Z. z. Týmto zákonom bol zákon číslo 216/1991 Zb. obsahovo čiastočne prispôsobený novým podmienkam, v ktorých sa odzrkadlil vznik Slovenskej republiky.

  Vo vládnom návrhu zákona je rešpektované ústavné právo občana na jeho vycestovanie a slobodný návrat do Slovenskej republiky. Za účelom uplatnenia tohto práva navrhované paragrafové znenie stanovuje podmienky na vydávanie slovenských cestovných dokladov, pričom sa tieto primerane vzťahujú i na osoby bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

  Predložený vládny návrh zákona nanovo vymedzuje vzťah, ktorý vzniká medzi držiteľom cestovného dokladu a štátom, ustanovuje, že cestovné doklady sú verejnou listinou. Vzhľadom na význam predloženého návrhu zákona o cestovných dokladoch a jeho aktuálnosť pre občanov je potrebné, aby všetky podrobnosti o údajoch, ktoré sa vyžadujú na vydanie cestovných dokladov, boli upravené priamo v zákone. Z tohto dôvodu predložený vládny návrh zákona nepredpokladá vydanie vykonávacieho predpisu a obsahuje všetky údaje týkajúce sa vydávania cestovných dokladov, ako i údaje, ktoré sa zapisujú do cestovných dokladov.

  V predloženom vládnom návrhu zákona sa navrhuje zaviesť nový inštitút - odoberanie cestovného dokladu. Jeho zavedením je daná možnosť získať od občana neplatný alebo cudzí cestovný doklad, ktorý je majetkom štátu v prípadoch, ak občan nesplní povinnosť odovzdať svoj neplatný alebo cudzí cestovný doklad. Účelom odobratia cestovného dokladu je predovšetkým zaviesť právny nástroj, ktorým sa zmenší priestor na neoprávnené používanie neplatných cestovných dokladov ich držiteľmi, cudzích cestovných dokladov a predovšetkým sa získa dôkazný prostriedok v súvislosti s konaním o priestupku.

  Vládny návrh zákona je tiež rozšírený o nové skutkové podstaty, ktoré postihujú rôzne formy zneužívania cestovného dokladu, ako aj úmyselné vyhnutie alebo odmietnutie podrobiť sa kontrole cestovných dokladov pri prekračovaní štátnej hranice. Vládny návrh zákona o cestovných dokladoch obsahuje tiež nevyhnutné zmeny, ktoré vychádzajú predovšetkým z praktických poznatkov útvarov, ktoré uplatňujú teraz platný zákon.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, pani poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam vládny návrh zákona o cestovných dokladoch na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v treťom čítaní schváliť v znení prijatých zmien a doplnkov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Mariánovi Vankovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku Národnej rady informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby aj odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o cestovných dokladoch (tlač 775) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 787 zo dňa 14. novembra 1997 pridelila vládny návrh zákona o cestovných dokladoch na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  2. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v spoločnej správe je uvedených 38 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Je tam vyjadrenie, väčšinou ide o jazykovú úpravu a gestorský výbor všetkých 38 bodov odporúča prijať. Z uvedených dôvodov dám ako spoločný spravodajca o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne, ak nebudú v rozprave dotknuté.

  Gestorský výbor po prerokovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dostal,

  1. podľa § 79 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku schvaľuje túto spoločnú správu,

  2. odporúča Národnej rade

  a) podľa § 79 ods. 4 písm. e) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor,

  b) podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

  To je všetko.

  Pán predsedajúci, prosím otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán kolega.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že písomne som do rozpravy nedostal žiadnu prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Pán kolega Fogaš.

  Ak nikto viac, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Pán kolega, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  návrh zákona o cestovných dokladoch, ktorý bol predložený tlačou 775, bol predložený na skrátené legislatívne konanie a rozhodli sme o tom, že akceptujeme tento návrh vlády. Mali sme voči tomuto postupu isté výhrady. Tie výhrady sa ukázali opodstatnené, pretože 38 pozmeňujúcich návrhov k takému malému, relatívne "malému" návrhu zákona len svedčí o tom, že návrh zákona nebol včas pripravený v náležitej podobe, čo, myslím si, že nectí predkladateľa.

  V každom prípade rešpektujeme i stav, ktorý u nás nastal v súvislosti s imigráciou cudzincov, vlastne i s nedostatočnou ochranou detí, ale i so skutočnosťou, že pasy bývalej federatívnej republiky skončili svoju platnosť. Musím konštatovať, že mnohé nedostatky tohto návrhu zákona sú odstránené v predloženom návrhu pozmeňujúcich zmien. V tomto zmysle si myslím, že aj keď len skrátené legislatívne konanie, predsa len prispelo k tomu, že návrh zákona sa dostal do lepšej legislatívnej podoby. V tomto zmysle podporujem stanovisko spravodajcu vo všetkých 37 bodoch, ale pri bode 38 chcem navrhnúť, aby sa vyčlenil na samostatné hlasovanie. O čo tu ide?

  V bode 38 sa navrhuje k § 30 ods. 1 pripojiť na záver slová "najneskôr 31. decembrom". Odôvodnenie je jednoduché. Predložený návrh predpokladá, že doterajšia právna úprava cestovných dokladov, teda aj zákon číslo 67/1994 Z. z. sa zruší a nová právna úprava nadobudne účinnosť 1. januára 1998. Podľa mojej mienky k tomuto dátumu, teda k 31. decembru 1997, podľa doteraz platnej právnej úpravy aj zanikne platnosť doteraz vydaných cestovných dokladov. Má sa na mysli predovšetkým federálnych dokladov. Podľa mňa by bolo abnormálne, aby sme pripojili k novému zákonu, ktorý začne platiť až po zániku platnosti týchto dokladov, dodatok o tom, že doklady, ktoré už neplatia, zanikli k 31. decembru 1997. Považujem tento pozmeňujúci návrh za úplne nadbytočný. Myslím si, že je zrozumiteľná doterajšia právna úprava, tak ju treba aj ponechať. Z tohto pohľadu navrhujem, aby sme bod 38 vyňali na osobitné hlasovanie a v osobitnom hlasovaní ho neschválili.

  Myslím si, že predložený návrh zákona už v podobe schválených - predpokladám - legislatívnych úprav a návrhov zmien i doplnkov, ktoré sú predložené v 37 bodoch, bude zákonom, ktorý spĺňa štandard v tejto oblasti, a aj keď kvôli krátkosti času ťažko povedať, či je normou, ktorá nebude často novelizovaná, myslím si, že je dobrým základom nato, aby sme s ním ďalej pracovali.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán kolega.

  Faktická poznámka - pán poslanec Líška.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Fogaš navrhol okrem iného aj techniku hlasovania, čo sa týka spoločného hlasovania o bodoch 1 až 37 a samostatného hlasovania o bode 38. V tejto súvislosti by som chcel upozorniť aj jeho, aj pána spravodajcu, že buď je chyba v spoločnej správe, pretože tam sa hovorí, že prvý bod gestorský výbor odporúča neschváliť. Ak je to tak, potom sa bude musieť vyňať aj bod číslo 1 na samostatné hlasovanie, alebo je to potom potrebné rozdeliť.

  Ďakujem.

 • Áno, ďakujem.

  To je veľmi dôležitý moment, pán spoločný spravodajca.

  Dámy a páni, uzatváram rozpravu o tomto bode programu. Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nie, netreba. Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca? Nie.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Vážený pán predsedajúci, je tu pravdepodobne preklep, lebo vo výbore sme prijali všetky body - body 1 až 38. Dôkaz je vzadu, kde v spoločnej správe sa tiež hovorí, že body 1 až 38 sú na spoločné hlasovanie. Vzhľadom na to, že je tu takéto upozornenie, dal by som osobitne hlasovať o bode 1, spoločne o bodoch 2 až 37 a zase osobitne o bode 38.

  Pán predsedajúci, prosil by som dať hlasovať o bode 1 spoločnej správy.

 • Samostatne navrhujete hlasovať o bodoch 1, 37 a 38?

 • Ako máme chápať tú chybu v spoločnej správe?

 • Bude to nejaký preklep. Vo výbore sme pri prerokúvaní tohto bodu súhlasne vyjadrili stanovisko, že gestorský výbor ho odporúča schváliť. Aj vyjadrenie pána ministra vnútra je také isté, že súhlasí so schválením tohto bodu.

 • Skôr ako pristúpime k hlasovaniu, budeme tento bod číslo 1 chápať tak, ako ste to uviedli teraz.

 • Dobre, ďakujem.

  Dámy a páni, podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najprv k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy výborov a vlastne i o návrhu, ktorý predniesol v rozprave pán poslanec Fogaš. V podstate je to zhodné aj s tým, čo navrhol pán spoločný spravodajca.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, môžete uvádzať hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o bode číslo 1 spoločnej správy.

 • Dámy a páni, prezentujeme sa a zároveň hlasujeme o bode číslo 1 spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca odporúča tento bod prijať.

 • Gestorský výbor ho odporúča prijať.

 • Gestorský výbor, samozrejme. Opakujem, v tom znení, ako to opravil pán spoločný spravodajca pred hlasovaním.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme bod číslo 1 spoločnej správy schválili.

  Nech sa páči, pán kolega, môžete pokračovať.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o bodoch 2 až 37. Všetky body gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Čiže budeme hlasovať o bodoch 2 až 36, lebo 37 ste dali na samostatné hlasovanie.

 • Dobre, opravujem sa. Budeme hlasovať o bodoch 2 až 37 spoločnej správy.

  Prosím, prezentujme sa, gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme tieto body spoločnej správy jednomyseľne schválili.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o bode 38, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť. Vyjadroval sa k nemu pán poslanec Fogaš.

 • Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o bode číslo 38 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča tento bod prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili aj bod 38 zo spoločnej správy.

  To je všetko?

 • Dámy a páni, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb. Ak nie, dámy a...

 • Na tabuli sa objavilo meno poslanca Fogaša.

 • Dal som pomerne veľkú prestávku, čakal som, že sa k tomu kolega Fogaš zrejme vyjadrí. Bohužiaľ, bolo to už po mojom konštatovaní.

  Dámy a páni, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov.

  Pýtam sa, či majú poslanci takéto návrhy. Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

 • Nezrozumiteľný hlas z pléna.

 • Pán kolega, čakal som skutočne dlho. Povedal som, že uzatváram a v tom momente si bol na tabuli. Stále sa pozerám na tabuľu. Dal som pomerne dlhú pauzu, priatelia.

  Opakujem ešte raz, vyhlásil som rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Prosím, dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o cestovných dokladoch.

  Teraz nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 782. Spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač číslo 782a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky Gustáv Krajči.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady predkladám v treťom čítaní vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru, ktorý bol vypracovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 28, ktorým bol schválený plán legislatívnych úloh vlády na rok 1997.

  Cieľom vládneho návrhu zákona je vytvoriť právny rámec na možnosť účasti verejnosti pri plnení úloh Policajného zboru, najmä pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb, majetku, práv a slobôd občanov, ochrane verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrane štátnej hranice.

  Nová právna úprava, ktorá zrušila zákon číslo 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti, inštitút pomocníkov Policajného zboru nekonštituovala, a tým ani nevytvorila podmienky na účasť verejnosti na plnení úloh Policajného zboru. Predmetný návrh sa tento nedostatok snaží dať do žiadaného stavu.

  Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené, odporúčam vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru na dnešnom rokovaní Národnej rady v treťom čítaní schváliť v znení prijatých zmien a doplnkov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Fedorovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán kolega.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru (tlač 782) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 789 zo dňa 14. novembra 1997 pridelila vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uvedené výbory prerokovali uvedený návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  2. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  V spoločnej správe je uvedených 28 pozmeňujúcich návrhov. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, a to o bodoch 1 až 28.

  Gestorský výbor po prerokovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dostal podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, schvaľuje túto spoločnú správu.

  Odporúča Národnej rade podľa § 79 ods. 4 písm. e) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor. Podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť ako celok.

 • Ďakujem, pán kolega.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal do rozpravy žiadnu prihlášku. Preto sa pýtam, či sa niekto do rozpravy hlási ústne. Pán Bugár.

  Ak sa ďalej nikto nehlási, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Pán kolega, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  odovzdal som písomne prihlášku, asi ste ju nedostali, ale to neprekáža.

  Vážená Národná rada,

  ako som už upozornil v rozprave pri prvom čítaní, tento návrh zákona bol šitý horúcou ihlou a je ďalším nedorobkom ministerstva vnútra. Predstava navrhovateľa, ale takisto ako bolo povedané minule pri prvom čítaní, aj spoločného spravodajcu, že pomocníci Policajného zboru budú vystupovať alebo dokonca napomáhať v boji proti organizovanému zločinu, by bola možná iba za predpokladu, že pomocníci Policajného zboru by mali v náplni práce napríklad aj zbieranie informácií o aktéroch organizovaného zločinu. Pevne verím, že toto nie je cieľom tohto legislatívneho návrhu, lebo ináč by sme vystavili odborne a morálne nepripravených ľudí ovplyvňovaniu alebo priamo aj nátlaku zo strany organizovaného zločinu.

  Vzhľadom na to, že návrh zákona z odborného hľadiska považujem za nedostatočný a nedobre pripravený, dokonca môžem povedať, nekvalifikovaný, dávam procedurálny návrh - vrátiť návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru na prepracovanie.

  Keďže ale nemám pochybnosti o výsledku hlasovania, mám konkrétne pozmeňujúce návrhy, ktoré sú, samozrejme, podporené 15 poslancami.

  V § 3 ods. 3 doplniť ďalšie písmeno "c) vykoná lustráciu v policajných evidenciách", písmeno "d) vykoná ďalšie šetrenie v príslušných štátnych orgánoch, ak na základe lustrácie vznikne pochybnosť o bezúhonnosti a spoľahlivosti žiadateľa".

  Ak spomínam lustráciu, to je lustrácia vo vnútri polície, to znamená v jednotlivých informáciách Policajného zboru. Tento návrh v písmenách c) a d) chce predísť tomu, aby sa pomocníkom Policajného zboru mohol stať človek podozrivý z kontaktu s aktérmi organizovaného zločinu.

  Druhý návrh: § 4 ods. 3 doplniť o písmeno c), ktoré znie - "c) je agresívnej povahy".

  Takáto povaha je nezlučiteľná s funkciou pomocníka Policajného zboru.

  A tretí návrh: V § 5 ods. 4 na konci vety bodku opraviť na čiarku a pokračovať polvetou - "znalosti súvisiace s použitím hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a pút". Prečítam vám celú vetu, o čo ide. V § 5 ods. 4 sa hovorí: "Ďalej odborná príprava a skúška obsahuje základné znalosti zákona o Policajnom zbore, znalosť tohto zákona, základné znalosti súvisiace so zaistením miesta činu a zásady poskytovania prvej pomoci." Ja to dopĺňam o to, čo som prečítal, teda odborná príprava a skúška - "znalosti súvisiace s použitím hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a pút".

  To sú moje pozmeňujúce návrhy, ktoré teraz odovzdávam pánu spoločnému spravodajcovi.

 • Ďakujem, pán kolega.

  Dámy a páni, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chcem sa spýtať pána ministra, či sa chce k tomuto vystúpeniu vyjadriť. Nie, ďakujem. Želá si záverečné slovo spoločný spravodajca? Nie, ďakujem.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Skôr ako pristúpime k hlasovaniu, musím dať teraz hlasovať o návrhu pána poslanca Bugára, ktorý žiadal, aby sme tento návrh zákona vrátili predkladateľovi.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána kolegu Bugára, aby sme tento návrh vrátili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 20 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, môžete uvádzať hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, žiadam, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorského výboru, ktorý odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 28 a schváliť ich.

 • Áno, ďakujem.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme. Gestorský výbor odporúča návrhy schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Ďakujem.

  Dámy a páni, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb. Pán poslanec Pittner.

  Dámy a páni, vrátime sa späť. Opäť som urobil technickú chybu. Hlasovali sme iba o spoločnej správe a zabudol som dať hlasovať o pripomienkach, ktoré vyplynuli z rozpravy. Prosím, ospravedlňujem sa.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, uvádzajte i toto hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec, pán poslanec Bugár. Predniesol tri pozmeňujúce návrhy. Pýtam sa pána poslanca, či treba hlasovať o nich jednotlivo, alebo spoločne.

 • Odpoveď z pléna.

 • Dobre. Tak by sme pristúpili k hlasovaniu jednotlivo, najskôr o bode číslo 1.

 • Dámy a páni, prosím, prezentujme sa.

 • Myslím si, že netreba. Pred chvíľou sa to čítalo.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Ale môžete to čítať popri hlasovaní.

 • V § 3 ods. 3 doplniť o ďalšie písmená c) a d). Písmeno "c) vykonať lustráciu v policajných evidenciách". Písmeno "d) vykonať ďalšie šetrenie v príslušných štátnych orgánoch, ak na základe lustrácie vznikne pochybnosť o bezúhonnosti a spoľahlivosti žiadateľa".

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 28 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že prvý návrh pána poslanca Bugára sme neschválili.

  Prosím, pristúpime k hlasovaniu o druhom návrhu.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Bugára znie: § 4 ods. 3 doplniť o písmeno "c) je agresívnej povahy".

 • Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bugára.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov. Za návrh hlasovalo 20 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme ani druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Bugára neschválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o jeho treťom pozmeňujúcom návrhu.

 • Tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Bugára znie: V § 5 ods. 4 na konci vety bodku opraviť na čiarku a pokračovať polvetou - "znalosti súvisiace s použitím hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a pút".

 • Ďakujem.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o treťom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bugára.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 18 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Konštatujem, že ani tento návrh pána poslanca Bugára sme neschválili.

  Dámy a páni, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Predtým bol prihlásený pán poslanec Pittner. Platí to, pán kolega?

 • Nezrozumiteľná odpoveď z pléna.

 • Chcel som len upozorniť na chybu, ktorú ste už odstránili.

 • Áno, ďakujem pekne.

  Nikto nemá opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb? Nie.

  Dámy a páni, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov. Pýtam sa, či majú poslanci takéto návrhy.

  Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Dámy a páni, prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru.

  Dámy a páni,

  teraz pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky.

 • Hlas z pléna.

 • Pán kolega, v poriadku, ale zoberte si slovo. Môžete to povedať vo forme poznámky.

  Nech sa páči, s procedurálnou poznámkou sa hlási predseda výboru pán Andrejčák.

 • Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na to, že nie sú naplnené podmienky § 79 a 81 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, navrhujem, aby sme tento bod preložili na neskoršie a v priebehu tejto schôdze po schválení zákona o štátnom rozpočte ho zaradili na prerokovanie. Dovtedy gestorský výbor dokončí svoje úlohy podľa citovaných paragrafov a bude možné o ňom rokovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Dámy a páni, opäť postúpime ďalej. Budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných činnostiach).

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 806 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač číslo 806a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky Gustáv Krajči.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady sa predkladá do tretieho čítania vládny návrh zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

  Cieľom predkladaného vládneho návrhu zákona je právne upraviť činnosť súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, pretože doterajšie skúsenosti z fungovania bezpečnostných služieb nasvedčujú tomu, že ich činnosť nie je doteraz dostatočne právne upravená, resp. možno priamo povedať, že doterajšia právna úprava je iba rámcová. Táto skutočnosť jednoznačne nasvedčuje prijatiu novej špecifickej úpravy činností pri ochrane osôb a majetku. Túto skutočnosť jednoznačne potvrdzujú i poznatky získané z doterajšej činnosti súkromných bezpečnostných služieb. Napriek tomu, že prevažná väčšina súkromných bezpečnostných služieb si svoje úlohy plní v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zodpovedne, niektoré služby sa pomerne často a svojím spôsobom dokonca zámerne pokúšajú ovplyvňovať právne pomery tretích osôb. Charakteristickým príkladom takéhoto ovplyvňovania je ochrana osôb a majetku.

  To všetko podstatnou mierou ovplyvnilo zámer ministerstva vnútra ako tvorcu vládneho návrhu zákona legislatívne upraviť status súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností.

  Vládny návrh zákona podrobuje rozhodujúce súkromné činnosti na ochranu osôb a majetku - bez ohľadu na to, či ide o podnikateľskú alebo vlastnú potrebu - verejnoprávnemu režimu. Vyníma rozhodujúce súkromné činnosti na ochranu osôb a majetku z pôsobnosti živnostenského zákona. Nezveruje osobám, ktoré vykonávajú súkromné bezpečnostné činnosti, osobitné oprávnenia. Zakotvuje právomoci orgánov ministerstva vnútra a Policajného zboru rozhodovať o licenciách na prevádzkovanie bezpečnostných služieb, štátneho dozoru nad nimi a pri prešetrovaní nimi spôsobených právnych deliktov. Tieto princípy zohľadňujú špecifickú povahu podnikania v predmetnej oblasti, ako aj tomu zodpovedajúce dosahy.

  Pri príprave vládneho návrhu zákona bolo použité odporúčanie Rady Európy číslo 19 o organizácii prevencie zločinnosti. Osobitne boli akceptované odporúčania, podľa ktorých je potrebné právne upraviť povolenie prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb tak, aby ich činnosť neoprávnene nezasahovala do funkcie polície, neohrozovala slobodu osôb a verejný poriadok, aby umožňovala zabezpečenie pravidelného dozoru na zodpovedajúcej úrovni nad činnosťou súkromných bezpečnostných služieb.

  Predmetný vládny návrh zákona je súčasťou balíka právnych predpisov obsahujúcich ustanovenia, ktoré sú dôležité v boji proti najzávažnejším, najmä organizovaným formám trestnej činnosti.

  Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam predložený vládny návrh zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a a podobných činností a o zmene a doplnení zákona číslo 456/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov na dnešnom rokovaní v treťom čítaní schváliť v znení prijatých zmien a doplnkov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Mariánovi Vankovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán kolega, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a doplnení zákona číslo 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných činnostiach) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 795 zo dňa 18. novembra 1997 pridelila vládny návrh zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných činnostiach) na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uvedené výbory prerokovali uvedený návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky okrem Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý o predmetnom zákone nerokoval. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Vážené kolegyne, kolegovia, v spoločnej správe nasledujú jednotlivé návrhy, ktoré, ako máte možnosť vidieť, všetky gestorský výbor odporúča schváliť. Preto pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 45 a tieto body odporúča schváliť.

  Gestorský výbor po prerokovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dostal,

  1. podľa § 79 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku schvaľuje túto spoločnú správu,

  2. odporúča Národnej rade

  a) podľa § 79 ods. 4 písm. e) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor,

  b) podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

  To je všetko.

  Pán predsedajúci, prosil by som o otvorenie rozpravy.

 • Ďakujem, pán kolega. Nech sa páči, sadnite si na určené miesto.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode programu. Keďže som nedostal do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Pán poslanec Kanis. Nikto ďalší.

  Uzatváram, dámy a páni, možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Pán kolega Kanis, máte slovo.

 • Vážená Národná rada,

  návrh zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb je vlastne prvým zákonom, ktorý upravuje činnosť bezpečnostných služieb. Pri rokovaní v druhom čítaní na pôde Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť bola tomuto návrhu zákona a textu venovaná veľká pozornosť. Viaceré návrhy, ktoré som prednášal, prešli, čím chcem oceniť úsilie navrhovateľa zlepšiť pôvodné znenie zákona.

  Napriek tomu, že viaceré návrhy prešli, dovolím si upozorniť v druhom čítaní na pôde Národnej rady ešte na dva problémy.

  Je to jednak problém, ktorý sa týka toho, či znenie tohto zákona nezasahuje do práva občana slobodne podnikať. Ide o obsah § 11 ods. 2 písm. g) a § 12 ods. 2 písm. e).

  Podľa môjho názoru požiadavka, aby zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb vykonávali vlastne len jedno povolanie, je príliš tvrdá a zasahuje do práva občana slobodne podnikať. Ak vychádzame z toho, že máme azda všetci všeobecný záujem na tom, aby sa sprísnili podmienky na činnosť súkromných bezpečnostných služieb, mali by sme dbať aj o to, aby znenie tohto zákona bolo v súlade s inými zákonmi, ktoré upravujú práva a povinnosti občana. Preto si dovolím v mene skupiny 15 poslancov navrhnúť pozmeňujúce návrhy k tlači číslo 806.

  Prvý návrh znie takto: vypustiť text v § 11 ods. 2 písmeno g).

  Druhý návrh: vypustiť text v § 12 ods. 2 písmeno e).

  V prípade schválenia týchto návrhov uviesť do abecedného poradia jednotlivé písmená v § 11 a § 12.

  Druhý problém, na ktorý chcem upozorniť, sú podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby a ide o znenie § 17 a § 25. Obsah ustanovenia týchto paragrafov netvoria podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby, ale vlastne obmedzenia podnikania. Takéto chápanie podmienok podnikateľskej činnosti je podľa môjho názoru v rozpore s celkovou koncepciou zákona. Prevažná časť súkromných bezpečnostných firiem má vypracované dlhodobejšie plány rozvoja, na ktoré sa viaže rozsah podnikania a s tým súvisiace budovanie personálnej a materiálnej základne. Nie je korektné zákonom zasahovať do obchodnej politiky týchto firiem, pretože už len samotné deklarovanie takýchto podmienok v zákone vytvára domnienku obmedzovania podnikateľských aktivít aj dobrých a spoľahlivých firiem. Aplikáciou ustanovenia písm. c) v § 17 a celým § 25 sa minimalizuje možnosť súkromných bezpečnostných služieb získať výhodne od peňažných ústavov alebo zabezpečiť odberateľovi služby záruku dlhodobejšieho zmluvného záväzku. Bezpečnostné firmy so zahraničnou kapitálovou účasťou budú zákonite zvýhodňované na trhu služieb pred rýdzo slovenskými firmami.

  Chcem upozorniť na to, že stanovovať počet zamestnancov alebo možnosť stanovovať v podmienkach licencie počet zamestnancov aj súkromnej bezpečnostnej služby zrejme nie je celkom v súlade s inými právnymi normami a právnymi úpravami podnikania. Už aj vo výbore som navrhoval, že tento problém by sa mal zrejme riešiť stanovovaním počtu zbraní alebo jednoducho sprísnením podmienok, za ktorých majú podnikať. Ale podmienka alebo možnosť stanoviť počet zamestnancov pre podnikateľskú firmu, mám pocit, že je v rozpore s právnou úpravou podnikania, ktorá je obsiahnutá v iných všeobecných zákonoch.

  Z toho vyplýva môj ďalší pozmeňujúci návrh a ten znie: Vypustiť znenie § 17 a § 25.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa, pán minister, či sa chcete k tomuto vystúpeniu vyjadriť. Nie. Ďakujem. Pán spoločný spravodajca, žiadate si záverečné slovo? Nie.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu?

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Skôr ako začneme hlasovať, požiadal by som poslancov, ktorí sú mimo rokovacej miestnosti, aby prišli hlasovať.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, môžete uvádzať hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod číslami 1 až 45, aby ste o nich dali hlasovať spoločne. Gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Dámy a páni, prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme spoločne o bodoch číslo 1 až 45 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme body 1 až 45 zo spoločnej správy schválili.

  Nech sa páči, môžeme pokračovať.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kanisa. Tieto návrhy majú iný význam alebo zmysel, preto o všetkých štyroch budeme hlasovať postupne.

 • Prosím, dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme o návrhu pána poslanca Kanisa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 22 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 56 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, pokračujme.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kanisa.

 • Dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kanisa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 23 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 57 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že ani druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Kanisa sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, tretí pozmeňujúci návrh je bezpredmetný, lebo nebol prijatý prvý a druhý. Tretí návrh hovorí o posunutí písmen.

  Prosím, aby ste dali hlasovať o štvrtom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kanisa.

 • Dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme o štvrtom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kanisa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 22 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 59 poslancov.

 • Pán predsedajúci, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a o návrhoch, ktoré boli prednesené v rozprave.

 • Dámy a páni, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Ak nie, dámy a páni, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov. Pýtam sa, či máte takéto návrhy.

  Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Skôr ako pristúpime k tomuto hlasovaniu, prosím poslancov, ktorí sú mimo rokovacej miestnosti, aby prišli hlasovať.

  Dámy a páni, prezentujme sa, ideme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona číslo 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

  Teraz budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu ústavného zákona o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou.

  Dámy a páni, ako som povedal, ide o ústavný návrh zákona, čiže je potrebná trojpätinová väčšina, to znamená 90 poslancov. Preto by som vás prosil, keby ste neodchádzali z rokovacej miestnosti a zúčastnili sa na hlasovaní o tomto návrhu zákona.

  Vládny návrh ústavného zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 689 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač číslo 689a.

  Vládny návrh ústavného zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky pán Gustáv Krajči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  predložený návrh ústavného zákona bol vypracovaný na základe článku 3 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom.

  Jeho prijatie je predpokladom na ratifikáciu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice, o vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava, podpísanej v Bratislave 21. apríla 1997.

  Zmluva bola vypracovaná podľa článku 3 ods. 1 Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach z roku 1956. Podľa tohto článku sa priebeh čiary štátnej hranice na vodnom úseku prispôsobuje zmenám strednej čiary koryta, ktoré vznikli prirodzenou cestou. Iným zmenám sa hraničná čiara prispôsobí len v prípade, keď o tom zmluvné strany uzavrú osobitnú zmluvu.

  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava právne zakotvuje zmenu priebehu štátnej čiary v dôsledku úpravy spolu 60,615 km citovaných hraničných riek. Tieto úpravy, ktoré prebehli na základe uznesenia vlády oboch štátov v rokoch 1965, 1966 a 1971, zabránili každoročným záplavám na ploche 4 400 ha. So zmenou štátnej hranice súvisí aj výmena územia medzi oboma štátmi, oddeleného v dôsledku vodohospodárskych úprav. Obom štátom súčasne pribudla i odbudla plocha s výmerou 209,4393 ha.

  Premietnutie uvedenej zmeny do katastra Slovenskej republiky zabezpečí predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 326 zo 7. mája 1996.

  Vážená Národná rada, vzhľadom na to, že pri prerokúvaní návrhu ústavného zákona výbory Národnej rady Slovenskej republiky neuplatnili návrhy na úpravu jeho textu, odporúčam ho schváliť v predloženom znení.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov predsedovi ústavnoprávneho výboru pánu Petrovi Brňákovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o tomto návrhu ústavného zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Pán kolega, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážený pán minister, vážená Národná rada,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu ústavného zákona o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou (tlač 689) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky správu o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 717 zo dňa 1. 10. 1997 pridelila vládny návrh ústavného zákona o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou (tlač 689) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Okrem výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prerokovali predmetný návrh zákona na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 717 z 1. 10. 1997, neprerokoval návrh ústavného zákona žiaden výbor.

  Gestorský výbor nedostal do 4. 11. 1997 žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky oznámené v súlade s § 79 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému vládnemu návrhu ústavného zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Odporučenie pre Národnú radu Slovenskej republiky vládny návrh ústavného zákona schváliť bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prijali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vzhľadom na skutočnosť, že na schválenie uznesenia výboru k návrhu ústavného zákona je potrebný v súlade s § 52 ods. 3 a 4 v nadväznosti na § 37 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov výboru, neprijal k predmetnému vládnemu návrhu ústavného zákona platné uznesenie Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu ústavného zákona o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou (tlač 689) vyjadrených v ich uzneseniach, uvedených pod bodom III tejto správy, a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh ústavného zákona o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou (tlač 689) schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu ústavného zákona o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou bola schválená uznesením gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky číslo 495 dňa 4. 11. 1997.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán kolega. Nech sa páči, sadnite si na určené miesto.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode rokovania. Keďže som nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy, pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne.

  Ak sa nikto ústne nehlási, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  V podstate rozprava nebola. Pán spoločný spravodajca, budeme môcť pristúpiť k hlasovaniu.

  Dámy a páni, podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpime k hlasovaniu. Chcel by som pripomenúť, dámy a páni, že podľa § 37 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ak je v prípadoch ustanovených ústavou na hlasovanie o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, ak chce Národná rada schváliť tento zákon, tak ako som povedal, potrebujeme 90 hlasov.

  Prosím preto všetkých poslancov, aby sa dostavili na spoločné hlasovanie. Pán spoločný spravodajca, nemusíme pokračovať v treťom čítaní?

 • Hlas z pléna.

 • Ďakujem.

  Skôr ako pristúpime k hlasovaniu, najprv sa prezentujme, či je nás 90, či sme uznášaniaschopní.

  Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 99 poslancov.

  Dámy a páni, podľa článku 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na prijatie ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný aspoň trojpätinový súhlas všetkých poslancov, teda 90.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o tomto návrhu ústavného zákona.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh ústavného zákona o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou.

  Dámy a páni,

  teraz nasledujú návrhy zákonov, ktoré by mala predložiť pani ministerka Keltošová.

 • Hlas z pléna.

 • Áno, ďakujem veľmi pekne. Chcel som to už skončiť.

  Teraz nasleduje druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992.

  Dámy a páni, návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 749, v ktorom je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač číslo 749a.

  Návrh vlády uvedie minister vnútra Slovenskej republiky pán Gustáv Krajči.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci,

  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992 reaguje na nevyhnutnosť riešiť situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s konštituovaním sa dvoch nových samostatných a suverénnych štátov.

  Pôvodný návrh, ktorý predložilo Ministerstvo vnútra Českej republiky, predpokladal rokovanie o novej samostatnej zmluve. Slovenská strana navrhla rokovať o doplnku k existujúcej platnej režimovej zmluve a súčasne predložila vlastný návrh doplnku. Experti oboch strán dospeli po dôkladnom posúdení problematiky k zhodnému záveru, že z hľadiska ochrany a podpory záujmov občanov oboch štátov, žijúcich v blízkosti štátnej hranice, bude vhodnejšie celý komplex existujúcich vzťahov riešiť doplnkom. Pritom oba návrhy slúžili ako východiskový materiál na rokovanie expertov.

  Výsledkom expertných rokovaní je, že v súčasnosti platná zmluvná úprava bola doplnená a za pôvodnú hlavu V sa vložila nová hlava Va s názvom Prekračovanie štátnej hranice mimo hraničných priechodov.

  Nová právna úprava uľahčuje občanom oboch zmluvných štátov prekračovanie spoločnej štátnej hranice mimo hraničných priechodov, a to najmä vlastníkom pozemkov a rekreačných zariadení, ktorých nehnuteľnosti sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice na území druhej zmluvnej strany alebo sa nachádzajú na území vlastnej zmluvnej strany, ale sú prístupné len z územia druhej zmluvnej strany za účelom ich prevádzkovania a obhospodarovania.

  Okrem toho občania oboch zmluvných štátov prekračujúci spoločnú štátnu hranicu mimo hraničných priechodov môžu taktiež cez ňu bez daní, cla a iných potrieb prepravovať veci osobnej potreby, lieky a potraviny na čas pobytu na území druhej zmluvnej strany a darčeky s výnimkou alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, ak, čo do ich množstva a druhu, nemajú obchodný charakter a ich celková hodnota nepresahuje hodnotu 30 USD.

  Doplnok tým poskytuje legislatívny rámec ako na uľahčenie využívania nehnuteľností a obhospodarovania pozemkov, tak aj na vytváranie podmienok vhodných na rozvoj turistiky v prihraničných oblastiach na území zmluvných strán.

  Realizácia doplnku nebude znamenať zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu.

  Týmto doplnkom sa dopĺňa a mení existujúca prezidentská zmluva, preto podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky pred jeho ratifikáciou je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predložený doplnok je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými zásadami medzinárodného práva a záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi pre ňu z iných medzinárodných dokumentov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Mariánovi Vankovi, aby informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o tomto návrhu vlády a najmä o tom, či gestorský výbor svojím uznesením odporúča, alebo neodporúča Národnej rade vysloviť súhlas s uvedenou zmluvou.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 88 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v druhom a treťom čítaní o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992 (tlač 749), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1744 zo 17. septembra 1997 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pričom ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Vyslovili s ním súhlas a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s navrhovanou zmluvou. Dávam do pozornosti tlač číslo 749a, kde sú podrobnosti o prerokovaní návrhu tejto zmluvy v jednotlivých výboroch.

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu k predmetnému návrhu zmluvy.

 • Ďakujem, pán kolega. Nech sa páči, sadnite si na určené miesto.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode programu. Keďže som písomne do rozpravy nedostal ani jednu prihlášku, pýtam sa, či sa niekto z vás hlási do rozpravy ústne.

  Ak nie, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Keď nebola žiadna rozprava, ani ju nemusím skončiť. Pán minister sa nemusí vyjadriť. Pán spoločný spravodajca takisto.

 • Hlas z pléna.

 • Pán spoločný spravodajca má slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som vám prečítal návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky číslo" - bude doplnené - "k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992 (tlač 749)

  Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992."

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali o tomto uznesení hlasovať.

 • Dámy a páni, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e) vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992.

  Pán spoločný spravodajca vlastne už prečítal znenie, preto prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov. Za návrh hlasovalo 94 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Dámy a páni,

  teraz by už mali nasledovať návrhy zákonov, ktoré má predkladať pani ministerka Keltošová. Keďže pani ministerka Keltošová tu nie je, je mimo Bratislavy, končím dnešné rokovanie 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že budeme pokračovať zajtra o 9.30 hodine.