• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram desiaty deň, dúfam, že posledný deň rokovania 37. schôdze Národnej rady. Ale to závisí od všetkých nás.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: Ivan Rosival, Ján Figeľ, Jozef Košnár, Árpád Duka-Zólyomi, Edit Bauerová, László Köteles. Na zahraničnej služobnej ceste je poslanec Ľubomír Fogaš. Je to sedem hlasov pri hlasovaní.

  Pristúpime k prerokúvaniu bodu programu

  zákon z 3. decembra 1997 o cestovných dokladoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 868. Jeho súčasťou je rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 12. decembra 1997 o vrátení zákona, ako aj schválený zákon z 3. decembra 1997. Spoločnú správu výborov máte ako tlač 868a.

  Predseda parlamentu svojím rozhodnutím z 12. decembra 1997 číslo 1919 zákon pridelil na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť s tým, že ako gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Podľa § 90 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, ak prezident republiky vráti zákon s pripomienkami Národnej rade na opätovné prerokovanie, prerokuje sa v druhom a treťom čítaní s tým, že predmetom rokovania sú iba pripomienky prezidenta. Pristúpime teda k druhému čítaniu o uvedenom vrátenom zákone.

  Vrátenie zákona má odôvodniť prezident Slovenskej republiky. Mám tu kópiu listu, ktorý zaslal 16. decembra 1997, s týmto znením:

  "Vážený pán predseda,

  vzhľadom na môj vopred pripravený program Vám oznamujem, že sa nemôžem zúčastniť na opätovnom prerokovaní vráteného zákona z 3. decembra 1997 o cestovných dokladoch.

  Ďalej žiadam, aby Národná rada Slovenskej republiky rozhodla v súlade s mojimi pripomienkami uvedenými v rozhodnutí z 12. decembra 1997.

  S pozdravom Michal Kováč."

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Mariánovi Vankovi a prosím ho, aby podal správu o výsledkoch prerokovania vráteného zákona vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 3. decembra 1997 o cestovných dokladoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 868), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  I.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1919 z 12. decembra 1997 pridelil zákon z 3. decembra 1997 o cestovných dokladoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory prerokovali uvedený návrh zákona v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  II.

  Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky prijať zmeny uvedené v rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky číslo 4550/1997-80-184 z 12. decembra 1997 o vrátení zákona o cestovných dokladoch pod bodom 3 tohto rozhodnutia, a to navrhovanú prvú alternatívu s týmto textom. Prečítam text, ktorý navrhuje pán prezident vo vrátenom zákone:

  "V § 30 sa doterajší odsek 1 nahrádza novými odsekmi 1 a 2 tohto znenia:

  "(1) Platnosť cestovných dokladov vydaných podľa doterajších predpisov do 31. marca 1994 končí dňom uplynutia lehoty v nich uvedenej, najneskôr však 31. decembra 1997.

  (2) Cestovné doklady vydané podľa doterajších predpisov po 31. marci 1994 sa považujú za cestovné doklady vydané podľa tohto zákona. Ich platnosť sa končí dňom uplynutia lehoty v nich uvedenej."

  Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3."

  Gestorský výbor odporúča túto zmenu prijať.

  Pán predsedajúci, prosím o otvorenie rozpravy.

 • Ďakujem, pán poslanec Vanko, zaujmite svoje miesto.

  Do rozpravy sa písomne nikto neprihlásil. Ak sa chce niekto prihlásiť inou formou, nech sa páči. Pán poslanec Benčík. Považujem prihlasovanie do rozpravy za uzavreté.

  Prosím pána poslanca Benčíka.

 • Vážený pán podpredseda, ďakujem za udelené slovo.

  Chcem len povedať, že klub Strany demokratickej ľavice návrh pochopiteľne podporí, lebo iného východiska v danom prípade ani niet.

  Ale neodpustím si jednu poznámku na adresu členov vlády a poslancov vládnej koalície. Prosím vás, veľmi pekne vás prosím pri tomto zákone, niet žiadneho dôvodu, aby tento zákon bol prerokovaný v skrátenom konaní. Ústavnoprávny výbor, ktorý v každom prípade skúma, či je návrh v súlade so zákonom, navrhoval neschváliť skrátené konanie. Napriek tomu ste podľahli tlaku a urobili sme si takúto - dovolím si povedať - legislatívnu hanbu, keď na tom istom zasadnutí musíme meniť lapsus návrhu. Malo by to byť poučenie do budúcnosti.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Benčíkovi.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pýtam sa, pán spoločný spravodajca, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Pán predsedajúci, v zmysle § 90 zákona o vrátení zákona pánom prezidentom budeme hlasovať v dvoch bodoch. Prvé hlasovanie bude o prijatom pozmeňujúcom návrhu, ktorý navrhol pán prezident, a druhé hlasovanie o zákone ako celku.

  Prosím, aby ste dali hlasovať o prvej časti, a to o pozmeňujúcom návrhu pána prezidenta, ako som ho prečítal. Prvá alternatíva, ako som prečítal. Ja som ju doslova prečítal.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, aby pán poslanec Vanko hlasovanie uvádzal podľa pripomienok uvedených v tretej časti rozhodnutia prezidenta.

  Ďakujem.

  Môžeme začať hlasovať. Nech sa páči. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 91 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať v zmysle § 5 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku v znení prijatej pripomienky prezidenta Slovenskej republiky o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 91 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Skončili sme druhé čítanie.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu, aké má návrhy na pokračovanie prerokovania vráteného zákona v treťom čítaní.

 • Pán predsedajúci, podľa § 90 druhé a tretie čítanie je spoločné, takže nie je potrebné otvárať rozpravu.

 • Podľa všetkých podkladov, ktoré mám k dispozícii, tretie čítanie by sa malo uskutočniť.

  Otváram rozpravu a znovu čakám na prihlášky do rozpravy. Ak sa nikto neprihlási, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Budeme hlasovať o vrátenom zákone ako celku.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca. Prepáčte mi moju dynamiku a razantnosť, chcem ju zachovať posledný deň tohto rokovania.

 • Pán predsedajúci, my sme prakticky už odhlasovali pozmeňujúce návrhy, ktoré dal pán prezident. Tie sme prijali, to bol ten odsek 1, odsek 2 a potom sme hlasovali o zákone ako celku.

  To znamená, ak bola otvorená rozprava k tretiemu čítaniu a neboli žiadne pripomienky alebo návrhy, je možné pokladať tento zákon už za schválený.

 • Ruch v sále.

 • Hlasujeme o zákone ako celku, a tým skončíme tretie čítanie.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov. Za návrh hlasovalo 95 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ďakujem pekne.

  Dovoľte mi odvolať ešte jeden lapsus, ktorý sa stal pri druhom čítaní, keď pán spravodajca hovoril o hlasovaní ako celku. To neplatí. To platí, samozrejme, len pre tretie čítanie.

  Ďakujem.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila zákon o cestovných dokladoch.

  V rokovaní pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998.

  Upravený návrh poistného rozpočtu vám bol rozdaný ako tlač 845a, ktorý vychádza zo schváleného zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1998. Spoločnú správu výboru ste dostali ako tlač 845b, ktorej súčasťou je návrh uznesenia Národnej rady.

  Vítam a prosím ešte raz predsedu Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pána Štefana Zelníka, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  Všeobecná zdravotná poisťovňa predkladá návrh poistného rozpočtu v súlade s § 42 ods. 6 zákona Národnej rady číslo 273/1994 Z. z. na schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh, predložený ako tlač 845, vychádzal z platby poistného od štátu a Národného úradu práce, ktoré neboli v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 1998, ale umožňovali naplniť zdroje Všeobecnej zdravotnej poisťovne tak, aby plne zabezpečovali zmeny v systéme úhrad za zdravotné výkony a plne kryli výdavky na lieky a zdravotnícke pomôcky.

  Vzhľadom na to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je povinná akceptovať východiská na zostavenie rozpočtu, ktoré sú schválené v zákone o štátnom rozpočte, pôvodne predložený návrh rozpočtu prepracoval a predkladá na rokovanie Národnej rade upravenú verziu ako tlač 845a.

  V návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (tlač 845a) sa uvažuje s priemerným počtom poistencov 2,7 milióna. V porovnaní s pôvodným návrhom bol počet poistencov zvýšený o 100 000 vzhľadom na aktuálnu situáciu v príleve nových poistencov. Platbou poistného štátu určenej v štátnom rozpočte na rok 1998 vo výške 13,7 % zo 73 % minimálnej mzdy platnej v roku 1997, t. j. 2 700 Sk. Platbou poistného Národného úradu práce určenej v štátnom rozpočte za rok 1998 vo výške 13,7 % zo 100 % minimálnej mzdy platnej v roku 1997, t. j. 2 700 Sk. Pomerom nahlasovania do prerozdelenia 70:30, koeficientom vekovej štruktúry dva, rastom priemernej mzdy o 10 %, úspešnosťou výberu poistného za zdravotné poistenie 93 %, štrukturálnym zložením poistencov ekonomicky aktívnych k ekonomicky neaktívnym 35:65.

  Za uvedených predpokladov sú zdroje na tvorbu a použitie fondov Všeobecnej zdravotnej poisťovne plánované na rok 1998 vo výške 22,1 mld. Sk. Tieto zdroje sú zložené z príjmov roka vo výške 22 mld. Sk, zo zostatku finančných prostriedkov predošlého roku vo výške 100 mil. Sk.

 • Veľmi pekne prosím o pokoj. Racionalita hrá pre nás.

 • Tvorba a použitie fondov je rozpočtované v súlade s § 49 ods. 2 zákona číslo 273/1994 Z. z., t. j. rozpočet je postavený ako vyrovnaný rozpočet, pri ktorom výdavky neprevýšia príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rozpočet je zameraný takmer výlučne na financovanie služieb zdravotnej starostlivosti v roku 1998.

  Je potrebné upozorniť, že hospodárenie v roku 1998 bude oslabené deficitom z tohto roku, s vyrovnaním ktorého sa v návrhu rozpočtu nepočíta. V prepočte na jedného poistenca sa odhadujú zdroje v roku 1998 vo výške 8 189 Sk za rok. V rámci použitia fondov najväčší percentuálny podiel tvoria výdavky základného fondu vo výške 20,8 mld. Sk. Z nich na krytie nákladov na liečivá a zdravotnícke pomôcky sa plánuje výška 6 mld. Sk, t. j. 28,8 %, a na financovanie výkonov sa plánuje suma 14,3 mld. Sk, t. j. 68,7 %.

  Ostatné výdavky základného fondu sú rozpočtované vo výške 0,5 mld. Sk. Finančné prostriedky na výkony poskytovateľov sú rozpočtované iba na úrovni očakávanej skutočnosti roku 1997. Tá však nezohľadňuje dosah legislatívnych úprav prijatých v priebehu roku 1997 na podmienky celého roku. Podržanie úrovne nákladov v roku 1997 pre jednotlivé druhy zdravotnej starostlivosti znamená, že v lôžkovej starostlivosti nebude zohľadnený prepočet cien podľa cenového výmeru platného od 1. 4. 1997 na podmienky celého roka, v ambulantnej špecializovanej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách nebude zohľadnená na podmienky celého roku novela Liečebného poriadku platná od 1. 10. 1997.

  Zvýšenie nárokov na finančné zdroje sa premietlo v očakávanej skutočnosti roku 1997 iba v rozsahu 2 až 3 mesiacov a chýba dopočet na 9 až 10 mesiacov roka. V objeme výkonov sa nezohľadní dosah privatizácie. Táto disproporcia sa v konečnom dôsledku prejaví v redukcii výkonov v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách a v čiastočnej redukcii výkonov v lôžkovej starostlivosti pri zachovaní cien zmluvne dohodnutých s poskytovateľmi od účinnosti cenového výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky od 1. 4. 1997. Finančné prostriedky na liečivá a zdravotnícke pomôcky sú rozpočtované iba vo výške 2 236 Sk na poistenca. Hoci podľa doterajšieho trendu vývoja nákladov sa očakávajú náklady na jedného poistenca v roku 1998 vo výške 2 520 Sk ročne, nárast nákladov oproti roku 1997 sa predpokladá 17 %, ale finančné krytie bude zabezpečené iba v rozsahu okolo 5 %.

  Rezervný fond sa rozpočtuje vo výške 83 mil. Sk na úhradu mimoriadnych výdavkov, ktoré nepredpokladá poistný rozpočet. Rozpočtované prostriedky sú v celej výške tvorené iba z príjmov roku 1998. Zostatok fondu za rok 1997 sa celý použije na úhradu záväzkov tohto roku.

  Z účelového fondu, ktorý je v zmysle § 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/94 Z. z. tvorený vo výške 333,6 mil. Sk, sa budú - tak ako po iné roky - hradiť predovšetkým výdavky na transplantácie kostnej drene, obličiek a pečene, liečba rádiojódom, rohovková a genetická banka, vybraný špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiovaskulárne ochorenia. Z finančných prostriedkov tohto fondu plánuje Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádzať i cestovné poistencom.

  Správny fond na rok 1998 je v súlade s § 53 Národnej rady číslo 73/94 Z. z. v znení neskorších predpisov tvorený vo výške 4 % z predpokladaných príjmov uvedených v § 48 vo výške 880,4 mil. Sk. Prostriedky správneho fondu sa používajú na financovanie potrieb riaditeľstva a na financovanie 38 pobočiek Všeobecnej zdravotnej poisťovne v oblasti prevádzky a investícií pri počte pracovníkov 1 612. Na prevádzku sa použijú prostriedky vo výške 696 mil. Sk a na investície vo výške 184 mil. Sk.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  predložený návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998 (tlač 845a) prerokovala Správna rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 1997 a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť poistný rozpočet v celkovej výške tvorby a použitia fondov 22,1 mld. Sk.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Prosím pána predsedu správnej rady, aby zasadol na stoličku pre navrhovateľov.

  Dávam slovo členovi Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci poslancovi Miroslavovi Michalcovi, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1847 z 3. novembra pridelil podľa § 49 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poistení návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na prerokovanie do 28. novembra 1997.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci s tým, že predloží na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania k predmetnému návrhu. Obidva výbory Národnej rady začali rokovať o návrhu rozpočtu v stanovenom termíne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu začal rokovať o predloženom návrhu dňa 26. novembra 1997. Výbor svojím uznesením číslo 551 prerušil rokovanie o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej poisťovne na rok 1998 s tým, že uvedený návrh bude prerokovaný až po schválení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1998 v Národnej rade Slovenskej republiky. Upravený návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998 prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu dňa 16. decembra 1997. V prijatom uznesení číslo 574 súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998 schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci začal rokovať o predloženom návrhu 26. novembra 1997. Výbor svojím uznesením číslo 338 prerušil rokovanie o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne s tým, že uvedený návrh výbor prerokuje až po schválení návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1998 v Národnej rade Slovenskej republiky. Výbor požiadal týmto uznesením Správnu radu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby pri prepracovaní poistného rozpočtu, ktorý predloží až po schválení štátneho rozpočtu na rok 1998,

  1. zohľadnila stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

  2. vypustila z celého textu slová "minimálna mzda" a ponechala len konkrétnu sumu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval upravený poistný rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998 dňa 16. decembra 1997. V prijatom uznesení číslo 397 vyslovil súhlas a odporučil jeho schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky požiadať vládu Slovenskej republiky, aby vzhľadom na dlhotrvajúce problémy s vyhodnocovaním hospodárenia zdravotných poisťovní dala vypracovať metodiku jednotného účtovania, vykazovania a vyhodnocovania údajov zo zdravotných poisťovní.

  Zároveň ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie uvedené v prílohe tejto správy. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998 odôvodnil na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predseda správnej rady, ako to už predniesol zo Všeobecne zdravotnej poisťovne pán Štefan Zelník.

  Ďakujem, pán predsedajúci, to je všetko.

 • Ďakujem poslancovi Michalcovi. Prosím, zaujmite miesto.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne sa za klub KDH prihlásil poslanec Milan Gaľa. Prosím, ešte by som chcel vedieť, či sa niekto hlási do rozpravy. Pán poslanec Šagát? Ďakujem. Ešte niekto? Ďakujem. Uzatváram tým možnosť prihlásenia sa do rozpravy.

  Prosím pána poslanca Gaľu.

 • Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

  máme za úlohu posúdiť rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne, rozpočet upravený, ktorý oproti pôvodnému návrhu, ako bolo uvádzané, reaguje na skutočnosti, ktoré sme prijali v štátnom rozpočte Slovenskej republiky minulý týždeň.

  Na strane 15 pod bodom c) predkladanej správy sa konštatuje nasledovné: Pri zostavení rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1998 sa vychádzalo z podmienky uvedenej v § 49 ods. 2 príslušného zákona, t. j. z vyrovnaného rozpočtu, kde sa konštatuje, že výška príjmov sa musí rovnať výške výdavkov. Celková bilancia rozpočtu ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa teda rovná nule a je uvedená v prílohe číslo 4. Predkladaný návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný iba administratívnym zásahom. Ak sa neprijmú účinné opatrenia v celom systéme, je jednoznačné, že rozpočtované finančné prostriedky v roku 1998 nebudú postačovať na pokrytie skutočných nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a hospodárenie poisťovne sa skončí deficitom, ktorý sa očakáva vo výške 2,5 mld. Sk. Vzhľadom na to, že sa v rozpočte na rok 1998 uvažuje s vyrovnaním len časti záväzkov za rok 1997 vo výške 100 mil. Sk, zostatok deficitu v základnom fonde v roku 1997 vo výške 1,7 mld. Sk zvýši očakávaný objem finančne nekrytých záväzkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne v roku 1998 na 4,2 mld. Sk. Výška pohľadávok z poistného a sankcií sa odhaduje na 2,7 mld. Sk.

  Položme si tak trochu spoločne otázku: Prečo došlo k takémuto vývoju v rozpočte Všeobecnej zdravotnej poisťovne? A tu si dovolím povedať, že základná chyba je v platbách štátu za ekonomicky neaktívnych poistencov, ktoré vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni predstavujú počet 1 707 000 poistencov. Poistné platené štátom vo výške 13,7 % zo 73 % minimálnej mzdy platnej v roku 1997, t. j. 2 700 Sk, predstavuje 270 Sk mesačne, čo je nárast 12 Sk ročne, delené 12 mesiacov, koruna mesačne. Je to 0,37-percentný nárast oproti povedzme 6-percentnej inflácii, ako ju odhadujeme na budúci rok. Platby z Národného úradu práce za 51 000 poistencov narástli o 34 Sk mesačne, predstavujú 370 Sk na mesiac.

  Keby ste boli, vážení kolegovia, prijali pozmeňujúce návrhy, ktoré dával MUDr. Mikolášik a MUDr. Šagát, kde sa navrhovalo vychádzať zo 77 % minimálnej mzdy, resp. z 13,7 % z minimálnej mzdy na rok 1998, čo predstavuje 3 000 Sk, deficit Všeobecnej zdravotnej poisťovne a všeobecne deficit v zdravotnom poistení na Slovensku by bol oveľa, oveľa nižší. Verím tomu, pani kolegyňa, som o tom hlboko presvedčený.

  Na záver mi dovoľte jednu otázku na pána predkladateľa. Pri analýze rozpočtu fondov treba konštatovať, že v základnom fonde došlo k poklesu oproti roku 1997 o 216 mil. Sk, v rezervnom fonde došlo k poklesu o 1 226 mil. Sk, v účelovom fonde oproti rozpočtu na rok 1997 došlo k poklesu o 4 903 tis. Sk, ale správny fond vykazuje nárast o 200 357 tis. Sk napriek tomu, že správny fond Všeobecná zdravotná poisťovňa tvorí namiesto z 3 % zo 4 % z predpokladaných príjmov uvedených v § 48 zákona o zdravotnom poistení. Rád by som vedel prečo a ako bude rozpočtovaný tento nárast.

  Ďakujem za pozornosť. Teším sa na odpoveď.

 • Ďakujem pánu poslancovi Gaľovi.

  Prosím pána poslanca Šagáta.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som tiež povedal niekoľko slov. Tak ako už upozornil pán kolega Gaľa, hneď v predkladacej správe na prvej strane v poslednom odseku uvádza, ako ste si to mohli prečítať, že legislatívne zmeny prijaté v roku 1997 založili deficitnú tendenciu vývoja hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. To znamená naše legislatívne úpravy. Tie, ktoré sme robili my. Tie, ktoré boli tu vystavené kritike opozičných politických strán. Žiaľbohu, nedalo sa nám tu lepšie dôvodiť a neprijali ste niektoré racionálne pozmeňujúce návrhy, preto sme tam, kde sme boli.

  Všimnite si, na strane 2 sa píše opäť v prvom odseku, tak ako upozornil kolega Gaľa, že plné krytie očakávaných výdavkov na zdravotnú starostlivosť by sa pravdepodobne dalo zabezpečiť, keby bol vymeriavací základ vo výške 13,7 % z minimálnej mzdy 3 000 Sk. Žiaľbohu, nie je to tak. Nechcem, samozrejme, maľovať čerta na stenu, pretože ten už je namaľovaný. V tomto je namaľovaný, záleží, ako ho necháme narásť. 5 mld. bude schodok hospodárenia zdravotných poisťovní tohto roku. Ako ste si prečítali na strane 15, očakávaný deficit Všeobecnej zdravotnej poisťovne na konci roku 1998 bude 4,2 mld. Keď k tomu pripočítate deficity ostatných poisťovní, môžno očakávať hrozivú situáciu s deficitom 10 mld. Ťažko povedať, ako sa to bude dať vyriešiť.

  Preto bude k tomuto katastrofickému vývinu smerovať jeden môj pozmeňujúci návrh a vzhľadom na to, čo tu je faktom, a nie nejakou fantazmagóriou, som presvedčený, že ho podporíte. Bude smerovať k tomu, aby ministerstvo financií, zdravotníctva, teda vláda prijala nové legislatívne úpravy, aby sa nám rozsah zdravotnej starostlivosti zo základného fondu zdravotného poistenia neustále nerozširoval. Jednoducho povedané - nie je tu pán predseda Maxon -, my môžeme v zdravotníctve jazdiť na Felícii, nemôžeme jazdiť na Mercedese. Náš Liečebný poriadok je Mercedes pre nás, žiaľbohu, momentálne naň nemáme. Upozorňovali sme na to. Potom preto sú tie obrovské deficity, preto je tá platobná neschopnosť. Sme na úrovni zastavenia zásobovania liekov cez lekárne, či už verejné, alebo ústavné, sme na úrovni zastavenia chodu niektorých veľkých nemocníc. Pacienti už doplácajú na naše zásahy do legislatívy tým, že sú minimálne šikanovaní a musia sa ísť prepoisťovať z jednej poisťovne do druhej, a hľadá sa chyba v poisťovniach.

  Včera vo výbore sme krátko diskutovali o týchto veciach a vznikla tam otázka, že však bude to lepšie, že bude viacej peňazí na jedného poistenca. Chcem z tohto hľadiska upozorniť na text, ktorý je na strane 6, kde uprostred tej strany sa píše: "V prepočte na jedného poistenca umožňujú zdroje použiť prostriedky vo výške 8 189 Sk, čo je na úrovni 96 % očakávanej skutočnosti." To znamená, budeme mať v zdravotnej poisťovni na jedného občana menej peňazí. A ako sa uvádza na strane 8, má to odraz. Na strane 8 sa deklaruje, že sa budú redukovať výkony v lôžkovej časti. Okrem toho nie sú vôbec zahrnuté cenové nárasty. Takže závisí od vývoja inflácie, možno ten deficit bude ešte väčší. Ak by si niekto z tohto textu myslel, že to nie je dostatočná argumentácia, upozorňujem na tabuľky číslo 2a a 3a. V tabuľke 2a je napísané, že príjmy očakávané v roku 1997 budú 7 671 Sk na jedného poistenca a v roku 1998 budú 8 152 Sk, čo je nárast o 500 Sk. Opticky to vyzerá dobre, ale keď si pozriete tabuľku 3a, predpokladané výdavky na jedného poistenca budú na úrovni 8 189 Sk, to znamená, očakávané výdavky sú väčšie minimálne o 30 Sk, a pritom nevieme presne povedať, aká bude inflácia. Takže ak by niekto argumentoval, že tohto roku máme o 1 000 Sk na poistenca viac, je to nesprávna argumentácia.

  Ja by som ešte chcel upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú sme urobili v Liečebnom poriadku, vážení páni poslanci a poslankyne. My sme schválili absolútne asymetricky platenie výkonov v spoločných vyšetrovacích zložkách, to sú biochémie atď. My sme upozornili, že toto zvýšenie len rezort odhaduje na rok o 1,7 mld. Sk - to v tej správe bolo, pravdepodobne si to niektorí pamätáte. A keď sa pozriete na stranu 9, vidíte, že Všeobecná zdravotná poisťovňa signalizuje, že nebude vedieť uniesť toto bremeno z Liečebného poriadku, čo sa týka platenia výkonov v spoločných vyšetrovacích zložkách. A ja si preto myslím, že možno ten odhad deficitu ani nebude úplne presný a možno bude ešte väčší.

  Mám na vás jednu veľkú prosbu. Keby ste boli takí láskaví a podporili zo spoločnej správy to uznesenie výboru, aby konečne ministerstvo financií a ministerstvo zdravotníctva urobili jednotnú metodiku vykazovania hospodárenia poisťovní. My už dva roky sa snažíme zistiť, koľko vlastne je na účtoch poisťovní, kde idú peniaze, či skutočne sa používajú dobre. A viete dobre, že máme najmenej tri zdroje údajov o tom, ako to je. Jedny dáva ministerstvo zdravotníctva, jedny ministerstvo financií a tretie zdravotnícke zariadenia. Pani poslankyňa Kolesárová sa pýtala pána podpredsedu vlády a ministra financií, ktoré údaje sú dobré. On odpovedal: "No, samozrejme, údaje ministerstva financií." Čo iné mohol povedať? A preto minimálne dve uznesenia výboru - pán predseda výboru tu sedí - sme prijali, aby táto metodika bola vypracovaná. Druhé uznesenie bolo, aby do 30. novembra 1997. Dodnes nie je urobená. A keď nebude urobená na začiatku roku, aby sa mohlo začať účtovať podľa novej osnovy, tak zase budeme tápať a nebudeme vedieť, ako je to vlastne so zdrojmi, príjmami, chodom peňazí v poisťovníctve.

  Povedzte mi, túto jednoduchú povinnosť si nemôžu splniť tieto základné inštitúcie, tieto dve ministerstvá? Tak veľa chceme od nich? A tak veľmi museli potupiť ten výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci, že jeden a pol roka to nevypracovali? Autorita nášho výboru je prakticky nulová, pretože to je základná otázka sprehľadnenia financovania zdravotníctva. Preto budem rád, a som presvedčený, že to uznesenie podporíte a že to odíde z pléna Národnej rady, pretože dve uznesenia výboru boli doteraz ignorované.

  Mám ešte dve malé, len také podotázky. To sú prosby. Chcem potom poprosiť, keďže je tu aj pán generálny riaditeľ, vidím ho na balkóne, záleží mu na poisťovni, som rád, že prišiel vypočuť si naše príspevky a ako to dopadne. Samozrejme, i keď je už rozhodnuté, čo sa týka rozpočtu. Ale on nie je muž plaču, on je muž činu. Chcel som ho poprosiť, keby bol taký láskavý, samozrejme, aj pána predsedu správnej rady - sám chudák je odrezaný na ministerstve zdravotníctva s jednou sekretárkou, asi na takej úrovni pracuje - ďakujem, že ste tak vydržali. Je otázka občianskej cti a cti štátneho úradníka, či bolo treba až tak dlho znášať toto príkorie, ktoré sa vám tam deje. Ale zrejme politické dohody sú vyššie ako vaše ambície, pretože ste prišli určite urobiť poriadok v zdravotníctve.

  Chcem teda poprosiť, pretože v tejto správe sa hovorí o kúpeľnej liečbe a my, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dnes nevieme, či počty našich poistencov, počty kúpeľných poukazov sú vyššie, nižšie. I keď suma v miliónoch je tam uvedená, nevieme, aké sú ceny tých poukazov napríklad vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ani koľko a v ktorých zdravotných liečebných zariadeniach sa zrealizuje. Teda koľko je v Piešťanoch, koľko je na Sliači. Počul som, že Sliač má najlepšie lôžkodni, že Vilko Soboňa to u vás vybavil. Ja som povedal, že to nie je možné, to asi bude klam. Všeobecná zdravotná poisťovňa je seriózny partner, ten pôjde podľa toho, aké náklady na liečbu idú. Teda chcel som poprosiť do výboru potom predložiť štruktúru poistencov a ceny. To je jedna vec.

  Druhá vec. V správe sa uvádza - nie som technik -, že ďalších 55 mil. Sk ideme dávať na hardware a software, na výpočtovú techniku. Chcel by som poprosiť o taký prierez, koľko peňazí sa už na to vynaložilo, pretože každý rok je to jedna z najvyšších súm, každý rok sa tam tie peniaze objavujú. Už sa bojím, že by sme mohli mať prepojenie on line aj na nejakú americkú poisťovňu, či sú to dobre použité prostriedky. To sú také dve podotázky.

  A idem k návrhu uznesenia. Veľmi pekne vás prosím, vzhľadom na to, že sme všetci spoločne, či sme hlasovali, či sme nehlasovali, založili také legislatívne normy, že rozširujú zdravotnícke výkony a ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií cenový výmer robieva 1. apríla, ale bolo by dobré, keby ho urobilo k 1. februáru, aby už v januári sa urobil cenový výmer, ktorý by mohol trošku tie výkony a tie ceny zredukovať, aby sme žiadali vládu, aby zabezpečila cez tieto rezorty tento cenový výmer skôr, aby trošku zmiernil tie hrozné dosahy. A okrem toho, samozrejme, zasa vstupy do iných noriem, vrátane Liečebného poriadku.

  Preto môj návrh uznesenia je, aby Národná rada požiadala vládu, aby vzhľadom na legislatívne zmeny v roku 1997, ktoré založili tendenciu k vývoju deficitu hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne v rokoch 1997 a 1998, urýchlene prijala nutné opatrenia na zmiernenie negatívneho vývoja vo financovaní zdravotnej starostlivosti. Veľmi pekne vám poďakujem, ak podporíte tento môj návrh uznesenia.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Šagátovi a uzatváram rozpravu.

  Pán predseda správnej rady, určite sa chcete vyjadriť. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  na otázku čerpania správneho fondu len toľko, že my sme čerpali 3,6 % správneho fondu. Teraz rozpočtujeme rok 1998 4 % správneho fondu, preto je tam to zvýšenie a v ostatných fondoch je zníženie preto, že uvažujeme s nižším počtom poistencov.

  Čo sa týka kúpeľnej liečby, je pravdou, že najväčšiu ťarchu alebo najväčšiu záťaž na kúpeľnú starostlivosť nesie Sociálna poisťovňa. Naši poistenci, alebo tí, čo financujeme my, tvoria asi 10 % kúpeľnej starostlivosti. Ostatné, tých 90 %, ide na vrub alebo na účet Sociálnej poisťovne.

  Myslím, že to boli otázky, ktoré som mal zodpovedať.

  Ďakujem pekne.

 • Chce sa ešte vyjadriť pán spoločný spravodajca? Nie.

  Pristúpme k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Prosím spoločného spravodajcu, aby hlasovanie uvádzal.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  v rozprave odznel jeden návrh na doplnenie uznesenia, ktorý predniesol pán docent Šagát. Takže by sme najprv dali hlasovať o tom.

 • Pán spravodajca, ešte prosím predmet hlasovania, lebo veľa poslancov tu nebolo.

 • Takže v rozprave pán poslanec žiadal doplniť uznesenie o bod, že Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby vzhľadom na legislatívne zmeny v roku 1997, ktoré založili tendenciu deficitu hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne v roku 1997 a v roku 1998, urýchlene prijala nutné opatrenia na zmiernenie negatívneho vývoja vo financovaní zdravotnej starostlivosti.

 • Považujem za presnejšie, keby uznesenie citoval pán poslanec Šagát. Máte ho napísané? Nie je počuť.

  Prosím pánu poslancovi Šagátovi zapnúť mikrofón.

 • Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby vzhľadom na legislatívne zmeny v roku 1997, ktoré založili tendenciu k vývoju deficitu hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne v roku 1997 a 1998, urýchlene prijala nutné opatrenia na zmiernenie negatívneho vývoja vo financovaní zdravotnej starostlivosti.

 • Ďakujem.

  Prosím, ideme hlasovať. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 24 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov.

  Tento návrh pána poslanca Šagáta, toto uznesenie neprešlo.

  Nech sa páči ďalej.

 • Pán predsedajúci, to boli všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z rozpravy. Dávam na hlasovanie uznesenie ako celok. Prečítam ho?

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Ďakujem.

  Prikročíme k nasledujúcemu bodu programu, ktorým je

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998.

  Pán poslanec Paška.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som v mene troch poslaneckých klubov dať návrh na zaradenie nového bodu programu, ktorým je návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Chcel by som, aby sa tento vládny návrh prerokoval ešte v dopoludňajších hodinách tak, aby prípadne, že bude schválený, sa mohlo pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu tohto zákona v druhom a treťom čítaní dnes popoludní.

 • Ďakujem.

  Bez rozpravy dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Pašku.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Návrh pána poslanca Pašku je prijatý.

  Samozrejme o poradí nebudeme rozhodovať teraz, ale podľa toho, ako nám vychádza program.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998.

  Upravený návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne vám bol rozdaný ako tlač 835a, ktorý vychádza zo schváleného zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1998. Spoločnú správu výborov ste dostali ako tlač 835b, ktorej súčasťou je návrh uznesenia Národnej rady.

  Návrh rozpočtu uvedie predseda Správnej rady Sociálnej poisťovne pán Vojtech Tkáč.

  Nech sa páči, vitajte na zasadnutí a prosím vás o uvedenie návrhu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  predkladám návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne ako verejnoprávnej inštitúcie na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle § 7 písm. a) zákona číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.

  Chcel by som v úvode uviesť, tak ako aj včera na spoločnom rokovaní príslušných výborov, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne prešiel určitými peripetiami a upravili sme ho v intenciách zákona o štátnom rozpočte, ktorý Národná rada schválila na rok 1998.

  V tejto súvislosti opakovane uvádzam, že otázka prípravy návrhu rozpočtu tejto verejnoprávnej inštitúcie, ktorá pracuje s obratom zhruba polovice štátneho rozpočtu, pretože je to takmer 90 mld. korún, ktoré spravuje táto inštitúcia, je predikciou z hľadiska niektorých skutočností, ktoré sa len môžu udiať v budúcom období. Toto je otázka rozpočtovej technológie a prípravy návrhu rozpočtu, ktorá je pre túto inštitúciu typická. Predikcia očakávaných skutočností je predovšetkým závislá od výsledkov tarifného kolektívneho vyjednávania a od prípravy kolektívnych zmlúv na rok 1998. Tieto dnes určujú vývoj miezd a platov v našej krajine a z toho sa potom odvíja cez spojené nádoby výška platieb poistného ako základu vstupov do Sociálnej poisťovne.

  Chcel by som v tejto súvislosti uviesť ďalšie aspekty, ktoré súvisia s rozpočtom Sociálnej poisťovne, a je to otázka výberu poistného ako ďalšieho fenoménu, ktorý ovplyvňuje veľmi podstatným spôsobom prípravu rozpočtu, a potom sú to platby poistného štátom za tzv. neproduktívne osoby. Chcel by som vo väzbe na výber poistného podčiarknuť - a odznelo to aj z tejto tribúny nie mojimi ústami -, že sa ohradzujem proti tvrdeniam o tom, že Sociálna poisťovňa má určité skraty vo výbere poistného. Myslím si, že zo subjektívneho hľadiska nemožno Sociálnu poisťovňu v tomto smere takto kvalifikovať, a mierny pokles výberu poistného, ktorý je aj voči Európe dnes nadštandardný, má aj objektívne príčiny z vonkajšieho ekonomického prostredia.

  V tejto súvislosti si myslím - a to poviem veľmi tvrdo -, že existuje nejaká predrevitalizačná agónia analogická predprivatizačnej agónii, ktorá spočíva v tom, že potenciálne revitalizované subjekty začínajú strácať chuť platiť poistné z toho hľadiska, že očakávajú pozitívny výsledok v revitalizácii. A pokiaľ revitalizácia nefunguje, resp. sa nerealizuje, subjekty v predrevitalizačnej agónii majú snahu neplatiť alebo aspoň o neplatení uvažovať. Toto je jedna z objektívnych príčin, ktorá súvisí s prostredím, v ktorom Sociálna poisťovňa pôsobí.

  Hovorím teraz ako predseda správnej rady a čiastočne ako štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý pripravuje zákon o Sociálnej poisťovni a sociálnom poistení vôbec. Chceli by sme garantovať pre túto inštitúciu - a platí to, myslím, pre všetky verejnoprávne fondy v tejto krajine, ktoré sú, chvalabohu, odštátnené a na rozdiel od iných postsocialistických štátov majú tendenciu svojho vlastného vývoja, chcel by som v tejto súvislosti uviesť, že potrebujeme legislatívne upraviť stabilné ekonomické prostredie týchto verejnoprávnych inštitúcií, aby sa netŕplo, aby sa každý rok menili správne náklady, aby sa menili vstupy štátu do týchto systémov, ale aby minimálne na 3-5 rokov boli vymedzené ekonomicky stabilné podmienky, v ktorých tieto inštitúcie môžu pokojne pracovať. Myslím si, že ak by sa tento filozofický prístup k tvorbe rozpočtu verejnoprávnych inštitúcií zvládol aj na ministerstve financií pri príprave štátneho rozpočtu, že 3 až 5-ročný cyklus by mohol aj tejto krajine pomôcť. Ale toto už je kapitola mimo mojej pôsobnosti.

  Dovoľte mi ešte niekoľko poznámok v súvislosti s návrhom rozpočtu.

  Chcem poďakovať Národnej rade za toleranciu vo väzbe na prípravu správneho fondu, kde ste rozhodli o 3,5 %. Nie som s tým vôbec spokojný, mračím sa, ale rešpektujem vaše rozhodnutie. V každom prípade otázka 4 % by mala odznieť, prečo sme trvali na 4 % a prečo sme mohli politicky ísť hoci aj na 0,5 % správnych nákladov a rozdať peniaze našim mamám a otcom.

  V čom bol náš prístup? Náš prístup bol v správnych nákladoch predovšetkým v tom, že sme chceli budovať modernú inštitúciu európskeho typu - nadštandardnú inštitúciu. Notabene inštitúciu, ktorá by bola schopná stráviť a implementovať nový zákon o sociálnom poistení, ktorý končíme v tomto roku. O to nám práve išlo. Išlo nám o budovanie pobočiek aj v rámci územného a správneho členenia. Išlo nám o vytvorenie moderného informačného systému, kde Sociálna poisťovňa ako jediná inštitúcia postkomunistických štátov má dnes prechod cez skenovanie spisov na optický archivačný systém, keď každý občan má čiarkový kód a 50 rokov dozadu táto inštitúcia je spôsobilá zapamätať si platby poistného, jeho plat a vstupy do systému a z toho potom pripraviť podmienky na úspešnú implementáciu nového zákona o sociálnom poistení. To bol náš boj o 4 %. Aj za 3,5 % vďaka, ale nie som spokojný.

  V tejto súvislosti mi na záver dovoľte ešte zvýrazniť, čo je negatívne a čo je pozitívne myslenie v rozpočte takejto inštitúcie. A sledujem Tea Weigla a jeho boj o svoj rozpočet štátu v Nemecku, sledujem Českú republiku, kde skrátili o 15 mld. korún vstupy už vyplácaných dôchodkov, sledujem zadlženosť Maďarskej republiky v sociálnom poistení a sledujem Sociálnu poisťovňu tejto krajiny.

  Čo je pozitívne myslenie v tomto zmysle? A tým chcem skončiť. My máme konflikt s ministerstvom financií - absolútne sa netajím - a tento konflikt je normálny a bežný. Myslím si, že je normálny aj v iných štátoch. O čo je ale iná kategória slovenskej reality? Tento konflikt je o tom, koľko má Ministerstvo financií Slovenskej republiky garantovať za štát, koľko má štát platiť do systému. Ale tento konflikt nie je o tom, že uberáme dôchodcov o 15 mld. korún, ako je to v iných susedných štátoch, že sú zadlžené systémy, kde ide o miliardy forintov, mariek a frankov. Ale tento konflikt je o tom, že máme názor, že by štát mal platiť viac. Štát platil a platí, koľko platí v tejto etape, ale my máme konflikt, že by mal platiť viac. My nemáme konflikt, že uberá už z toho, čo platil, pretože v každom prípade aj na budúci rok sa vstupy zo štátu budú pohybovať vo vyššej sume, ako je rok 1997. V tom je ten konflikt a vďaka Bohu, že takýto konflikt je.

  Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím vás o podporu pri schválení rozpočtu Sociálnej poisťovne.

 • Ďakujem pánu predsedovi správnej rady a prosím, aby zaujal miesto.

  Dávam slovo predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci poslancovi Antonovi Národovi, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

  Mám takú osobnú pripomienku. Prosím vás pekne, nerobme z toho také malé diskusné kluby, ide o náš čas, o efektivitu. A chrbty poslancov sú možno v určitých dispozíciách mimoriadne príťažlivé pre niekoho, ale pre toho, kto tu prednáša, a v tých prvých radoch sa mu stavajú chrbtom, nie je to bohviečo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Správnej rady Sociálnej poisťovne, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1847 z 3. novembra 1997 pridelil podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na prerokovanie do 28. novembra 1997. Obidva výbory Národnej rady začali rokovať o návrhu rozpočtu v stanovenom termíne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu začal rokovať o predloženom návrhu dňa 26. novembra 1997. Výbor svojím uznesením číslo 549 prerušil rokovanie o návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998 s tým, že uvedený návrh bude prerokovaný až po schválení novely zákona číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1994 Z. z. o zamestnanosti a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1998 v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Výbor súčasne týmto uznesením požiadal podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky, aby v ďalšom období predložil k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Upravený návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998 prerokoval výbor dňa 16. decembra 1997. V prijatom uznesení číslo 575 súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998 schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci začal rokovať o predloženom návrhu 26. novembra 1997. Výbor svojím uznesením číslo 389 prerušil rokovanie o návrhu rozpočtu s tým, že uvedený návrh výbor prerokuje až po schválení novely zákona číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1994 Z. z. o zamestnanosti a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1998 v Národnej rade Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval upravený rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 1998 dňa 16. decembra 1997. V prijatom uznesení číslo 398 vyslovil s ním súhlas a odporučil jeho schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Zároveň ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie uvedené v prílohe tejto správy. Výbor odporučil, aby návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998 odôvodnil na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predseda Správnej rady Sociálnej poisťovne Vojtech Tkáč.

 • Ďakujem. Nech sa páči, zaujmite miesto.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Zatiaľ som písomné prihlášky nedostal. Hlási sa pán poslanec Brocka. Hlási sa ešte niekto? Nikto sa nehlási. Uzatváram možnosť prihlásenia sa do rozpravy.

  Prosím pána poslanca Brocku.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni,

  predseda Správnej rady a štátny tajomník pán Tkáč pri uvádzaní rozpočtu Sociálnej poisťovne pred chvíľou povedal, že nie je spokojný s návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne. Toto isté hovoril alebo v tomto duchu hovoril, i keď sme spoločne prerokúvali v gestorskom výbore a vo Výbore Národnej rady pre financie, rozpočet a menu tento návrh rozpočtu. Som prekvapený, že gestorský výbor napriek tomu schválil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne v tejto podobe. Ak je predseda správnej rady nespokojný s návrhom rozpočtu, on vie veľmi dobre, prečo je nespokojný, ťažko môžem byť spokojný ja ako opozičný poslanec.

  Dámy a páni, Sociálna poisťovňa vo svojej predkladacej správe, resp. správna rada hovorí o tom, že v ekonomicky nestabilnom prostredí je potrebné vytvárať podmienky na stabilizáciu tejto verejnoprávnej inštitúcie. Hovorí to preto, lebo za posledné roky sa vzťah štátu, vlády k tejto inštitúcii z roka na rok, ak nie nezhoršoval, tak sa nemenil a je skôr macošský.

  Verejné zdroje sociálneho poistenia, ktoré Sociálna poisťovňa obhospodaruje, sú každoročne ukracované zmenami výšky vymeriavacieho základu na platby poistného od štátu. Toto obmedzenie má výrazne negatívny dosah na príjmovú časť rozpočtu. Pokles vymeriavacieho základu postupne z 80 % minimálnej mzdy v roku 1995 na 55 % v roku 1996, na 10 % v tomto roku a vládou Slovenskej republiky schválených 15 % v roku 1998 vo finančnom vyjadrení predstavuje zníženie príjmov v roku 1998 oproti roku 1995 takmer o 4 mld. korún. Prístup štátu k platbám za svojich poistencov bude mať vo vzťahu k Sociálnej poisťovni ďalekosiahle následky, predovšetkým v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Sociálna poisťovňa nielenže nebude mať dostatočné zdroje na finančné krytie úprav dávok dôchodkového zabezpečenia v rokoch 1998-1999, ale sa vôbec nepripraví na situáciu, ktorá nastane v dôsledku očakávaného, ani nie očakávaného, ale súčasného demografického vývoja, keď po roku 2005 sa začne prejavovať starnutie obyvateľstva Slovenskej republiky. Keď nedôjde k zásadným zmenám v oblasti zdrojov Sociálnej poisťovne, nebude mať naakumulované žiadne zdroje. Tie sa v prípade nezmenenia situácie definitívne vyčerpajú v roku 2000.

  Otázne teda ostáva, aká bude úroveň dôchodkov vo vzťahu k mzdám a rastu životných nákladov, a súčasne, z akých zdrojov sa budú po uvedenom roku vyplácať dôchodky. Na oblasť tvorby, použitia a zostatku základného fondu dôchodkového zabezpečenia, ako to Sociálna poisťovňa sústavne zdôrazňuje, je potrebné nazerať z pohľadu dlhodobého časového horizontu vo všetkých súvislostiach. V oblasti dôchodkového zabezpečenia sa potvrdzuje Sociálnou poisťovňou avizovaná nepriaznivá situácia z tohto roka. Už v tomto roku dosah z výberu poistného nepokryje výdavky vo výške 2 mld. korún. O tieto prostriedky sa znížia naakumulované zdroje Sociálnej poisťovne. V budúcom roku bude situácia obdobná. V oblasti dôchodkového zabezpečenia by nemali klesnúť zdroje Sociálnej poisťovne k 31. decembru bežného roka pod úroveň sumy približujúcej sa k jednomesačnému krytiu výplat dôchodkov, pretože dôchodky sa vyplácajú vopred.

  V tejto súvislosti treba povedať - a je to z podkladov práve návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne -, že na budúci rok sú vyčlenené prostriedky na zvyšovanie dôchodkov iba vo výške 620 mil. korún. Táto suma umožní zvyšovať dôchodky - podľa vyjadrenia ministra financií v návrhu zákona o štátnom rozpočte - na úrovni očakávanej miery inflácie v budúcom roku. Podľa podkladov Sociálnej poisťovne je to hlboko pod mierou inflácie. Bez zásadných zmien v oblasti zdrojov základného fondu dôchodkového zabezpečenia a pri dodržaní nevyhnutnej jednomesačnej rezervy ku koncu roka Sociálna poisťovňa nebude schopná v roku 1999 finančne kryť žiadne zvýšenie dôchodkov.

  Dámy a páni, kde sú výsledky z ekonomického zázraku, sľuby z programového vyhlásenia vlády o približovaní sa životnej úrovne dôchodcov ostatným skupinám obyvateľov? Alebo to treba chápať tak, že ak sa širokým skupinám obyvateľov životná úroveň znižuje, tak aj dôchodcom sa bude znižovať? Potom by to bolo v programovom vyhlásení vlády v poriadku.

  Pred chvíľou sme v rozpočte Všeobecnej zdravotnej poisťovne schválili deficit na budúci rok vo výške 4,2 mld. korún. Tu ideme schvaľovať rozpúšťanie rezervy Sociálnej poisťovne, ktorá je nevyhnutná na prechod na iný systém sociálneho poistenia, o ktorom hovoril aj pán štátny tajomník. Veď dnes výber poistného z jedného mesiaca nekryje potrebné výdavky Sociálnej poisťovne na jeden mesiac a len v tomto roku to budú 2 mld. korún.

  Pán premiér sľúbil preplatenie dlhopisov Fondom národného majetku aj šesťdesiatnikom v budúcom roku. Z čoho, dámy a páni? Pán Ľupták, viete to vy, keď to nevie váš zástupca vo Fonde národného majetku prezident Gavorník?

 • Čo to má spoločného s dôchodkami?

 • Má to spoločné všetko s dôchodkami. Pán Ľupták, je to maličkosť, treba len 21 mld. korún. Odkiaľ, dámy a páni? Minister financií Slovenskej republiky sa hnevá na Sociálnu poisťovňu, že má nižší výber poistného ako v minulých rokoch. Pán predseda Správnej rady Sociálnej poisťovne sám hovorí, že to nie je spôsobené subjektívnymi príčinami. To znamená, že na vine nie je Sociálna poisťovňa, ale niekto iný. S ním súhlasím, určite. Je to výsledok celkovej ekonomickej a hospodárskej situácie, do ktorej dostala túto spoločnosť súčasná vládna koalícia. Stovky stratových podnikov, pán Ľupták, v rukách úspešných privatizérov. Revitalizačný zákon, daňová nedisciplína.

 • Hovoríme o návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne.

 • Pán podpredseda, hovorím o návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne.

  Narastanie organizovaného zločinu.

 • Ruch v sále.

 • Dámy a páni, vysvetlím vám, ako to súvisí s dôchodkami. Sociálna poisťovňa veľmi závisí od podnikateľov. Od toho, či sú úspešní podnikatelia, či platia poistné za svojich zamestnancov. A zatiaľ tak nerobia, alebo robia stále v menšej miere. Všetko to súvisí s dôchodkami. Dámy a páni, my sme sa dostali do situácie, keď podnikatelia podnikajú tak, aby nevykazovali zisk, aby na seba neupozornili "mafiánov". Preto súvisí organizovaný zločin aj s dôchodkami, so situáciou v Sociálnej poisťovni.

  Je vám to iste nepríjemné, dámy a páni, možno aj preto, lebo sa veľmi ponáhľate. Ponáhľate sa domov, ale prosil by som vás, keby ste aj o tomto hovorili.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec, prosím ťa pekne, je to návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne.

 • Pani kolegyňa Aibeková, aj to je stanovisko k tomuto návrhu rozpočtu. Nebudem hlasovať za takýto návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne.

 • Krik v sále.

 • Ja som veľmi pokojný, pán kolega, lebo toto je politika "po vás potopa", čo robíte. Aj o tomto hovorte občanom.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ferko Mikloško, som veľmi rád, že si sa teraz ozval, lebo počas celého vystúpenia, a dobrého, odborného vystúpenia tvojho kolegu, ste mu nevenovali vôbec pozornosť, "kecali" ste.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci, som rád, že ste skonštatovali, že pán Brocka síce vysvetľoval a snažil sa niečo povedať, ale nepočúvali ho ani z vlastného klubu a vôbec už nie zo spoločnej koalície, z SDK.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

  Vážená Národná rada,

  chcem vniesť trochu vecnosti do vystúpení, ktoré tu odzneli. Ak máme na miske váh rozpočty verejných prostriedkov, ktoré máme predložené, tak pod ministerstvo práce, sociálnych vecí patria prinajmenšom dva - rozpočet Národného úradu práce a Sociálnej poisťovne. Všimnime si vymeriavacie základy, aké rozdielne sú v obidvoch týchto rozpočtoch, 2 000 Sk. Všimnime si počty pracovníkov Národného úradu práce a Sociálnej poisťovne a tvorbu správnych fondov pre tieto počty pracovníkov a hľadajme tam chýbajúce prostriedky pre základné fondy.

  Som za to, aby daňoví úradníci mali dôstojné podmienky na svoju prácu, aby ich mali sociálne poisťovne, aby ich mali národné úrady práce, aby ich mali štátne inštitúcie verejnej správy, ale prosím vás, dohodnime sa na rovnomernom vývoji, ináč vyvolávame nežiaduci tlak. A ak sa teda rozprávame o chýbajúcich prostriedkoch, verím, že Sociálna poisťovňa sa bude vyvíjať v budúcom roku optimistickejšie, ako uvažuje v rozpočte. Prosím vás, nestrašme dôchodcov.

 • Prosím pána podpredsedu Ľuptáka.

 • Ďakujem.

  Nechcel som vystupovať, ale skutočne pán Brocka ma skoro dojal - keby som bol dôchodca - k slzám. On zvykne takto vystupovať. Musím naňho reagovať.

  Pán Brocka, vy tu viackrát takto vystupujete, ale nemiešajte hrušky s jablkami, prosím vás. Ako od bývalého ministra som úplne prekvapený, ako tu rozprávate. A chráň nás Boh, aby ste sa vy ešte raz stali ministrom, pretože už v apríli 1994 ste do vlády predložili zákon o predĺžení dôchodkového veku. Tak prosím vás, čo si my máme potom myslieť? Chcete, aby sme v robote umierali? To ste vy predkladali, to nie je lož.

 • Hlas poslanca Brocku z pléna.

 • Ja nevykrikujem, pán Brocka. Pravda, ja sa ti budem ospravedlňovať, už aj, ty klamár, už aj! Presne tak. Ty sa mi ospravedlň! Takže, asi klamár je niekto iný.

 • Hlas poslanca Brocku a krik z pléna.

 • Veľmi pekne vás prosím, keby ste si uvedomili predmetný bod nášho rokovania. Aj Ferka Mikloška. Prosím.

 • Pán podpredseda, pán predsedajúci,

  ja by som ťa prosil, aby si - v mene poslaneckého klubu teraz hovorím -, aby si neskákal do reči tým poslancom, ktorí hovoria pri pulte. Prepáč, toto je parlamentná demokracia. Poslanec, ktorý vystúpi, má právo hovoriť. Ak chceš niekoho upozorniť, tak upozorňuj tých, ktorí kričia, ktorí sú nervózni, lebo zrejme sa ich to dotýka, ale nie je možné, aby sme tu jednoducho skákali do reči poslancovi, ktorý hovorí. Prepáč, na to nemáš právo.

 • Zbytočne je polemika na túto tému. Slon má štyri nohy, aj mucha má štyri nohy. Keď chcem hovoriť o slonovi, tak budem hovoriť aj o muche?

  Ďakujem pekne.

  Prosím pána poslanca Cupera.

 • Vážený pán predsedajúci,

  obdivujem, ako niekto môže v slovenskej pravicovej politickej strane 5-6 rokov pôsobiť ako extrémny sociálny demagóg. Pamätám si na tohto pána, ktorý svojho času robil ministra práce a sociálnych vecí, ešte z roku 1991 z Trnavy, keď šíril takú istú demagógiu o tom, že keď rozdelíme Česko- -slovenskú republiku, že bude z nás div nie ľudožrútska krajina. A istá stará pani mu vtedy svoje povedala, pán poslanec Brocka si na to určite spomenie. A potom odišla z toho pódia, kde mu to povedala asi pred 600 ľuďmi, že, pán poslanec Brocka, vy vždy okydávate len to, čo je slovenské, a kydáte aj na slovenského prezidenta, ale toho "Čechúňa" nám tu vychvaľujete. Tak aj vy vychvaľujete svoju sociálnu politiku. Ale pani ministerka práce a sociálnych vecí vám povedala minule veľmi trefne, ako ste ju chceli obviniť z predaja detských domovov, ktoré ste predali vy. Takže nešírte nám tu sústavne demagógiu. Nikoho to už naozaj "nebaví" počúvať. Roky to tu trpezlivo počúvame, ale nemá to nijaký vplyv. Jednoducho sa tým zosmiešňujete.

  Ďakujem.

 • Mám na to, aby som vás upozornil, a keď dovolíte, aspoň apeloval, Ferko Mikloško, na to, aby sme sa vyslovene vyhýbali pri problematike návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne personálnych atakov, to nemá zmysel, to nie je vôbec efektívne.

  Pokračujeme ďalej.

  Pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán podpredseda Filkus,

  v prvom rade vás chcem požiadať, aby ste sa vy ako člen vlády, v ktorej ste boli, keď bol ministrom pán Brocka, vyjadrili k tomu, či minister Brocka v tom čase dával návrh na predĺženie veku odchodu do dôchodku, čo nie je pravda, a pán podpredseda Ľupták tu klame.

  Chcem povedať, že pán poslanec Brocka vo svojom vystúpení v súvislosti so Sociálnou poisťovňou hovoril aj o veciach, ktoré patria k rozpočtu Sociálnej poisťovne, ale sú veľmi nepríjemné na počúvanie pre ľudí, ktorí zapríčiňujú, že aj rozpočet Sociálnej poisťovne je v takom "svrabe", v akom je. A žiadala by som vás, aby ste viedli rozpravu podľa rokovacieho poriadku a invektívy, ktoré tu páni poslanci na jednotlivé vystúpenia robia, aby ste zastavili pred ich faktickými poznámkami.

 • Urobil som to.

  Prosím pána poslanca Sečánskeho.

 • Dámy a páni,

  chcem upozorniť, že jedna zo zásad, na ktorej spočíva náš rokovací poriadok, je zásada relevancie, to znamená, že poslanec naozaj musí hovoriť k veci a podľa § 32 ods. 1 predsedajúci schôdze, ak poslanec nehovorí k veci, má povinnosť upozorniť ho, aby hovoril k veci. Ak nedodrží alebo nesplní ani túto povinnosť, predsedajúci mu má odobrať slovo, čo sa zatiaľ nestalo. Prosím vás, buďme vecní a rešpektujme sa navzájom.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Brocka, chceš...

 • Ruch v sále.

 • Pán podpredseda, chcem doplniť svoje vystúpenie, ak dovolíte. Práve preto chcem doplniť svoje vystúpenie, lebo v sále vzniklo nedorozumenie. Niektorí kolegovia poslanci mali pocit, že som nehovoril k veci. Ja som citoval z dôvodovej správy, ktorú máte pred sebou všetci, že rozpočet Sociálnej poisťovne treba posudzovať vo všetkých súvislostiach a zložitostiach, lebo výber poistného a prostriedky v Sociálnej poisťovni sú najmä od podnikateľskej sféry a takisto, samozrejme, zo štátneho rozpočtu. To sú širšie súvislosti, o ktorých by sme v tejto sále mali hovoriť, to je moja prvá poznámka.

  Druhá. Práve pre stenografický zápis vás, pán podpredseda Filkus, žiadam, aby ste zareagovali na vystúpenie podpredsedu Ľuptáka.

 • Ja si myslím, že v tomto prípade neviem, prečo máme reagovať. To by každý z poslancov mohol urobiť.

  Prosím pána poslanca Šimka.

 • Ďakujem pekne.

  Pán podpredseda, keď to neurobíte vy, urobím to ja. Niesol som zodpovednosť v tom období - v roku 1994 - za legislatívu vo vláde Jozefa Moravčíka a musím osvedčiť, že naozaj vtedajší minister Brocka nepredložil žiaden zákon o predĺžení veku na odchod do dôchodku.

  Možno, že pán podpredseda Ľupták v tejto veci neklame, on tomu jednoducho nerozumie, tak ako nerozumie mnohým veciam, ktoré sa tu dejú v tomto parlamente. Bohužiaľ, ale je zodpovedný za to, čo sa deje na základe toho, za čo hlasuje.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem k vystúpeniu pána poslanca Brocku povedať, že Sociálna poisťovňa, jej rozpočet má dve stránky, má stránku výdavkovú a má stránku príjmovú.

  Ak analyzujeme príjmovú stránku, musíme ju analyzovať z hľadiska vývoja ekonomiky, pretože nič iné nenaplní túto poisťovňu, ako práve podniky, ako práve poistenci, nič iné, a štátny rozpočet. Ako vidíte, štátny rozpočet sa príliš nepochlapil, pretože ani návrhy zvýšiť vymeriavací základ na 30 % v tomto parlamente neprešli, zostalo to len na 15 %. Myslím si, že tieto súvislosti treba povedať, pretože raz niekto bude predkladať účty tým, ktorí takéto rozpočty schvaľovali a takéto rozpočty prijímali. Budú to predovšetkým občania Slovenskej republiky, ktorí budú takéto účty predkladať. To po prvé.

  Po druhé, chcem sa vysloviť tiež o probléme predlžovania veku odchodu do dôchodku. V tom čase som bol podpredseda slovenskej vlády a môžem rovnako osvedčiť, že žiadny takýto materiál z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny do vlády predložený nebol. Teda nie je pravda to, čo hovoril pán podpredseda Ľupták.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kováčovi.

  Prosím pána poslanca Ftáčnika.

 • Pán poslanec Brocka sa vo svojom vystúpení dotkol otázky výberu poistného, hovoril o tom vo svojom úvodnom slove aj predseda správnej rady a ja by som ho požiadal, aby sa v záverečnom slove vyjadril, ako je to teda vlastne s tým výberom, pretože aj on bol v úvodnom slove kritický a povedal, že to nie je v tom, či poisťovňa subjektívne vyberá, že sú tu objektívne faktory. Chcel by som ho požiadať, aby sa k tomu vyjadril.

  Podľa môjho názoru rozpočet Sociálnej poisťovne je o veľkých číslach. To nie je o tom, že ušetríme kdesi nejaké peniaze na budove alebo na pracovníkoch, je to o veľkých číslach, čiže je to aj o tom prostredí. Prosil by som pána predsedu správnej rady, aby v záverečnom slove na túto časť vystúpenia pána poslanca Brocku reagoval.

 • Ďakujem za vecnú pripomienku.

  Pán poslanec Cuper. Prosím orientovať to k veci.

 • Chcem reagovať na predrečníka, to znamená pána poslanca Brocku.

  Pán predsedajúci, ja žiadam, tak ako žiadal už pán poslanec Sečánsky, aby sa v tejto sále dodržiaval rokovací poriadok. Pán Brocka nemal čo dostať faktickú pripomienku, pretože reagoval sám na seba. A toto sa toleruje večne iba zo strany opozície. Ak by sme to urobili my, tak sa jednoducho k slovu nedostaneme. Pán Brocka nemôže reagovať podľa rokovacieho poriadku sám na seba.

  A ešte chcem pripomenúť pánu poslancovi Šimkovi, že poslanca za výroky v tejto snemovni nie je možné brať na zodpovednosť nijako inak, ako disciplinárne. Takže, ak je nespokojný s výrokom pána podpredsedu Ľuptáka, nech sa obráti na mandátový a imunitný výbor, ale nech sa vehementne nedožaduje toho, aby predsedajúci vyzval poslanca Ľuptáka, aby sa ospravedlnil pánu Brockovi, pretože tým porušuje to, čomu sa hovorí liberálna demokracia v tomto štáte a v tomto parlamente. A oni ako "puncovaní" demokrati by mohli byť liberálnejší. A pánu Brockovi už len nakoniec: Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo. Pán poslanec Brocka, nie vždy sme my tí, ktorí vychádzame z ražňa opečení. Vidíte, ako dobre sa opeká na ražni. Však? Spomeňte si na predchádzajúci štvrtok.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pán podpredseda Ľupták.

 • Chcem len povedať, že práve vy by ste to mali byť, vy z KDH, ktorí ste rozbili poľnohospodárstvo, stavebníctvo, zbrojný priemysel, vy by ste sa mali v prvom rade ospravedlniť tomuto národu. Všetko ste rozmlátili. Vy ste za to zodpovední. A nepýtajte od Ľuptáka ospravedlnenie.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Ešte sa prihlásil pán poslanec Šimko.

 • Myslím si, že pán podpredseda Ľupták teraz dal najjasnejší dôkaz toho, že nerozumie tomu, o čom sa tu hovorí.

 • Ďakujem.

  Považujem rozpravu za skončenú. Prosím vás, keby ste sa upokojili, lebo toto ide všetko na neprospech nášho rokovania.

  Pán predseda správnej rady určite chce vystúpiť aj vzhľadom na reakcie, ktoré tu boli, aj vzhľadom na dopyt poslanca Ftáčnika.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  Sociálna poisťovňa je riadená samosprávnym orgánom, to je správna rada. Tento samosprávny orgán je tripartitný a sú tam zástupcovia aj Jednoty dôchodcov, aj Únie žien v zastúpení poistencov, a keby sme používali konfrontačné metódy v správnej rade, tak moja mama sa môže ísť pásť.

  Správna rada je tripartitný orgán. Bez politiky a bez emócií veľmi chladnokrvne posudzujeme správu - dovčera pol Kozlíka, odvčera pol Maxona. Polovičku štátneho rozpočtu spravuje Sociálna poisťovňa cez správnu radu a cez svoj manažment. Tá nechce ani konfrontačný tón, táto inštitúcia, nechce ani emócie, ani politiku.

  Poďme úplne chladnokrvne. So 75 % vystúpenia pána poslanca Brocku som súhlasil. Potom vyhodil výhybku a začali ste jazdiť po konfrontačnej koľaji. Ja som na túto konfrontačnú koľaj prešiel a budem vám oponovať faktami, ktoré mám v hlave, nemám ich vôbec na papieri. A toto je otázka, chce to chladnú hlavu. A započítam aj fungovanie vašej moci, vašej vlády v roku 1994 do pozitívneho myslenia.

  Čo sa stalo do roku 1993 v sociálnom zabezpečení tejto krajiny? Od roku 1990 poklesli životné náklady a životná úroveň zhruba o 250 až 300 %. Za jeden rok, za deväť mesiacov prišlo k nezamestnanosti od apríla 1991, keď ste vymenili Mečiara, do decembra 1991 k nárastu nezamestnanosti na 300 tisíc ľudí zo 40 tisíc. V apríli 1991 bolo 40 tisíc nezamestnaných, v decembri 300 tisíc. Zaviedlo sa cez pani Wolekovú, cez Prahu odstupné, za čo si ľudia pokupovali satelity, a za 9 mesiacov by 260 tisíc nezamestnaných zruinovalo inú krajinu, ako je Slovensko. Doteraz hasíme tento problém.

  Čo sa urobilo pozitívne odvtedy vo väzbe na sociálne zabezpečenie? A toto teraz pochopte, že vôbec nemienim konfrontovať. Pri poklese životných nákladov o 250 až 300 % vzrástli dôchodky, vrátane vlády v roku 1994, keď ste zvyšovali dôchodky pred voľbami - čo je pozitívne pre moju mamu - a zvýšili ste dôchodky. Takisto ich zvyšovala táto vláda. Chvála Pánu Bohu od roku 1990 sa vyrovnali dôchodky cez rast vrátane roku 1994 až po tento posledný krok, ktorý bol a ktorý sa chystá budúci rok, o zhruba 250 %, 243 presne, a nemáme započítaný dosah týchto dôchodkov.

  Od roku 1993 za samostatného Slovenska, počas samostatnej Slovenskej republiky je v odborných kruhoch absolútne uznávaný spôsob, ako kopíruje rast dôchodkov tejto krajiny rast miezd. To, čo sa najmä zo strany Jednoty dôchodcov - tú inštitúciu mám rád, skutočne jej fandím - prezentuje v tlači, je omyl, kde sa manipuluje so štatistickými číslami. Nemôžem porovnávať priemernú hrubú mzdu tejto krajiny s čistým dôchodkom. Ak budem porovnávať priemerný čistý rast platov a miezd, teda nezapočítam dvakrát poistené, lebo to je hrubá mzda, tak kopírovanie, a to sme vás pozvali, parlament, v máji 1997 na konferenciu Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia, kde sme prezentovali cez Svetovú banku údaje, vrátane roku 1994. A to je to pozitívne myslenie od roku 1993 do roku 1996. Tento rok 1997 nemôžem mať, samozrejme, ešte štatisticky dokázateľný. Dôchodky kopírovali pri 151 % rastu platov od roku 1993 147,8. To je ideálne kopírovanie rastu platov a dôchodkov. Vážení, ani jedna krajina z postsocialistických štátov takýto vplyv nemá. To je vďaka tomu, že sú odštátnené fondy a že sa do toho ministerstvo financií môže miešať len čiastočne, na rozdiel od iných štátov a na rozdiel od Luxemburgu, kde je môj ideál, kde je ministerstvo práce, sociálnych vecí a financií pod jednou strechou a pod jedným ministrom. Toto je môj ideál aj pre túto krajinu.

  Čiže 250 až 300 % pokles životnej úrovne je kopírovaný 243 % rastu dôchodkov. Nemáme započítané posledné zvýšenie dôchodkov a rast platov a miezd od roku 1993, rozdiel je asi 3 body, čo je skutočne úspech tejto krajiny. Ak chcete presné čísla, v Českej republike o 15 mld. korún bývalá odstupujúca vláda stiahla už vyplácané nároky. 64 mld. forintov mali Maďari za rok 1996 deficit v základnom systéme sociálneho poistenia. A mám tam výborných priateľov, odborníkov aj odborárov v Maďarsku, s ktorými veľmi úzko spolupracujeme. To nie je kritika, to je porovnanie.

  Takže toto je jedna stránka mince. Druhá stránka mince, že som reptal a že sa mračím, a to som povedal veľmi úprimne aj vo výboroch, aj v tlači a hovoril som to aj dnes. Je to úplne normálne a prirodzené. Znovu sa vraciam k tej poslednej vete. My sa naťahujeme s ministerstvom financií o filozofii a chceli by sme, aby platilo ministerstvo financií cez vládu aj štát viacej, ale nehádame sa o tom, že sa ide brať 15 mld. Sk dole už z vyplácaných dôchodkov našich rodičov. O tom práve to je a v tom je ten pozitívny princíp.

  Pokiaľ ide o otázku, či ste dávali, alebo nedávali návrh na zvyšovanie dôchodkového veku počas vašej vlády, naše ministerstvo sa k tomu vyjadrí oficiálne. A podporujem slová podpredsedu Národnej rady pána Ľuptáka.

  Po druhé, ak už hodnotíme bývalú vládu v roku 1994, tak to je na margo aj pána poslanca Kováča ako podpredsedu vlády, na margo pána podpredsedu Šimka, na margo pána poslanca Brocku aj na margo bývalého pána ministra financií, že v roku 1994 vaša vláda, tzv. dočasná vláda, mala platiť zo zákona určitú sumu. Aj to ste porušili, protizákonne ste Fond dôchodkového poistenia nevyplnili, že ste dostali do deficitu dôchodkové poistenie o vyše miliardu korún, z ktorej niekoľko miliónov korún vzniká náhrada škody pre Všeobecnú úverovú banku a pre poštu. Neplatili ste ani to, čo ste mali. Od roku 1995 sú splátky štátu, ktoré sa znižujú, a preto repcem, ale splátky štátu sú absolútne presné a plnia sa presne podľa platného zákona na daný rok.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pokoj, prosím. Chce sa vyjadriť spoločný spravodajca alebo niečo doplniť?

 • Vážený pán predsedajúci,

  len veľmi stručne k rozprave, ktorá tu odznela, v ktorej vystúpil jediný poslanec, a to pán poslanec Brocka. Na základe jeho vystúpenia bolo tu niekoľko faktických pripomienok a výmena názorov, ktoré v mnohom odbočili od merita veci.

  Pán poslanec Brocka, v podstate tiež súhlasím a nakoniec tiež by som si vedel predstaviť aj ináč navrhnutý rozpočet Sociálnej poisťovne. Vy ste vyslovili svoju nespokojnosť a zdôraznili ste, že ako opozičný poslanec. Ja som koaličný a tiež by som si to vedel predstaviť trochu ináč. Ale to chcem zdôrazniť, že nechcem ani komentovať záver vášho vystúpenia alebo tú ďalšiu časť. V prípade, že by som bol opozičný poslanec, svoju nespokojnosť by som určite vedel vyjadriť aj iným spôsobom.

  Pán predsedajúci, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Medzitým ale boli ešte nejaké návrhy, s tým sa treba vyrovnať. Poslanec Šagát nemal návrh?

 • Pán poslanec Šagát vystúpil k rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, to nesúvisí s tým.

 • Áno, ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

 • Uznesenie je súčasťou spoločnej správy, výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady, v ktorom sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1998.

 • Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 837 a spoločnú správu ako tlač číslo 837a.

  Vládny návrh zákona odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny pani Oľga Keltošová.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som predniesla úvodné slovo k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Ako som uviedla už v prvom čítaní, účelom tohto vládneho návrhu zákona je predĺženie obdobia vykazovania zamestnaní v prvej a v druhej pracovnej kategórii a v prvej a v druhej kategórii funkcií do 31. decembra 1998 na účely dôchodkového zabezpečenia.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás upozornila, že predkladám tento vládny návrh zákona v tomto roku poslednýkrát, pretože predpokladám, že tri doplnkové dôchodkové poisťovne, ktoré už sú registrované a ktoré už začali registrovať svojich poistencov, budú už v roku 1998 fungovať. Preto vás prosím o podporu tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem pani ministerke za odôvodnenie vládneho návrhu zákona. Prosím ju, aby zaujala miesto.

  Prosím pána spoločného spravodajcu výborov poslanca Miroslava Barnu, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 832 z 2. decembra 1997 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje materiál v druhom čítaní a pridelila vládny návrh zákona podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, odporúčajú schváliť tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predložený návrh zákona 8. decembra 1997, súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh zákona dňa 8. decembra 1997, vyslovil s ním súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval vládny návrh zákona dňa 9. decembra 1997, vyslovil s ním súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť v predloženom znení.

  Gestorský výbor konštatoval, že do začatia rokovania o predmetnom návrhu zákona v gestorskom výbore nedostal žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyjadrených v uzneseniach pod bodom 2 tejto správy a stanoviska gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

  Poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť návrh podľa § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Otváram rozpravu. Písomné prihlášky nie sú žiadne. Kto sa prihlasuje ústne? Nikto sa neprihlasuje. Uzatváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pani ministerka, žiadate si slovo? Nie. Pýtam sa pána spoločného spravodajcu: Chcete ešte niečo povedať? Pýtam sa teda, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Áno, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Pristúpime najskôr podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom k hlasovaniu o pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhoch. Neboli však v rozprave žiadne.

  Prosím spoločného spravodajcu.

 • Ani v spoločnej správe výboru neboli prednesené žiadne návrhy. Môžeme prejsť do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje legislatívnotechnické opatrenia, alebo chce odstrániť jazykové chyby. Nikto. Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku, ak s tým súhlasíte, pán spoločný spravodajca.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Tak ako sme si odhlasovali, podľa osobitného návrhu pána poslanca Pašku nasleduje

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 869. Súčasťou návrhu vlády je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní ministerka školstva Slovenskej republiky pani Eva Slavkovská.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Vážený pán predseda, vážený poslanecký zbor,

  dovoľujem si vám predložiť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

  Tento vládny návrh zákona sa týka iba dvoch dôležitých oblastí, ktoré potrebuje ministerstvo školstva vyriešiť, a to je zavedenie povinnej desaťročnej školskej dochádzky a otázka právnej subjektivity základných škôl, pretože podľa doteraz platného zákona by všetky základné školy Slovenskej republiky museli prejsť na právnu subjektivitu od 1. 1. 1998.

 • Pani ministerka, ja som uvádzal skrátené legislatívne konanie a prvé čítanie.

 • Takže ak dovolíte, najprv predkladám návrh na skrátené legislatívne konanie o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

  Vzhľadom na to, že predložený návrh rieši iba najaktuálnejšie problémy v oblasti školstva, a to právnu subjektivitu základných škôl a zavedenie povinnej desaťročnej školskej dochádzky, vychádzajúc z ustanovenia § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby sa prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom je skutočnosť, že pri súčasnom stave by prechod základných škôl na právnu subjektivitu celoplošne mohol narušiť ich prevádzku a výchovno-vzdelávací proces.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani ministerke a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľa.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport poveril poslankyňu Ľudmilu Muškovú, aby informovala o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

  Prosím pani poslankyňu Muškovú.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som vám predložila informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport o výsledku prerokovania návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1926 zo 17. decembra 1997 pridelil návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport prerokoval uvedený návrh na skrátené legislatívne konanie o uvedenom návrhu zákona na 54. schôdzi dňa 17. decembra 1997 a v prijatom uznesení číslo 509 zo 17. decembra 1997 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a prerokovať vládny návrh zákona v znení neskorších predpisov v druhom a treťom čítaní ešte na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán predsedajúci, odporúčam otvoriť rozpravu.

 • Otváram rozpravu k skrátenému legislatívnemu konaniu. Nikto sa neprihlásil písomne. Ústne pán poslanec Benčík. Ešte niekto? Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Pán poslanec Benčík, nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, dámy a páni,

  možno len vysloviť poľutovanie, ak po roku platnosti rokovacieho poriadku ministerka nepozná, aké sú rozdiely medzi skráteným legislatívnym konaním a normálnym legislatívnym konaním. Nedivím sa preto, že v danom prípade tak ako v ostatných predchádzajúcich, až na malé výnimky, opätovne nie sú splnené podmienky, ktoré sú ustanovené v našom rokovacom poriadku, v § 89. To je jedna stránka veci.

  Druhou stránkou veci je, že takýmto spôsobom predkladať návrhy zákonov a návrhy noviel, ako sa aj teraz stalo, že ráno to dostaneme, výbory to prerokujú - už len samotný takýto postup je nezmyselný - a v normálnej parlamentnej demokracii by bol dostatočným dôvodom, aby sa tomu, kto zodpovedá za legislatívu vo vláde a kto takýto návrh predkladá, sa vyslovila nedôvera pre nekompetentnosť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Benčíkovi.

  Pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  K vystúpeniu pána poslanca Benčíka by som rád poznamenal: Po prvé, rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky majú poznať poslanci, a nie ministri.

  Po druhé, problém, ktorý sa má riešiť touto novelizáciou, sme spôsobili my, tu v Národnej rade, svojím hlasovaním.

  Pán poslanec Benčík, ako ste vtedy hlasovali?

 • Ja by som chcel pánu poslancovi Benčíkovi pripomenúť, že zrejme ani SDĽ nie je ďaleko od princípu "účel svätí prostriedky". Však? Minule, keď SDĽ mala isté zámery v televízii, ktoré vydávala celospoločensky, veľmi rýchlo pripravila novelu v dvoch paragrafoch veľmi retroaktívnu, a to bolo všetko v súlade s rokovacím poriadkom. Ak by sme to predložili my, tak by sa už o tom vedelo aj v Rade Európy, aj v Európskom parlamente a možno by už prišiel aj demarš.

  Samozrejme, pán poslanec Ftáčnik tu o tom kvetnato rečnil skoro celé dve hodiny, ako to vie len on, aby nás presvedčil, ako je nevyhnutné absolútne prijať túto retroaktívnu novelu. Ja si myslím, že každá takáto novela by musela skončiť len tam, kde by skončila, na Ústavnom súde, pretože retroaktivita nie je v súlade s právnym štátom. Ale vtedy pán poslanec Benčík takticky pomlčal.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pani ministerka? Nie. Pani poslankyňa? Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

 • Dovoľte mi, aby som prečítala návrh uznesenia.

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 37. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 870. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vám bolo rozdané.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uvedie ministerka školstva Slovenskej republiky pani Eva Slavkovská.

  Prosím, aby sa ujala slova.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predseda.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ktorý tu predkladáme, má iba dve základné legislatívne úpravy. Ide o zavedenie povinnej desaťročnej školskej dochádzky, a to tak, že deväť ročníkov by sa malo plniť v základnej škole a desiaty ročník by sa mal plniť ako prvý ročník na strednej škole. To je prvá základná legislatívna úprava.

  Druhá úprava je tá, že postavenie základných škôl, teda ich prechod na právnu subjektivitu sa upravuje postupne do roku 2000.

  Okrem toho sú tu dve technickolegislatívne úpravy, ktoré absolútne nemajú vplyv na zmenu filozofie zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pani ministerke.

  Prosím pani poslankyňu Muškovú za gestorský výbor, aby nás informovala.

 • Vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej Národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ako spravodajkyňa určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Úvodom vás chcem informovať o skutočnosti, že predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa uvedený návrh zákona, je predkladaný po tom, čo sme ho podľa § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vrátili navrhovateľovi na dopracovanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel.

  Ako sme hlasovaním rozhodli, prerokujeme ho v tomto prvom čítaní a v celom procese podľa § 89 ods. 1 skráteným legislatívnym postupom.

  Ako spravodajkyňa Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného mám ten názor, že predložený vládny návrh zákona v znení neskorších predpisov rieši problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona.

  Po rozprave, ak dovolíte, budem odporúčať návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Predpokladám, že prípadné zmeny a spresnenia návrhu zákona budú predložené najmä v rozprave v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, čím dôjde k dopracovaniu tohto návrhu zákona.

  Vážený pán predsedajúci, odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona.

 • Ďakujem za odporučenie.

  Otváram rozpravu. Písomné prihlášky nemám žiadne, ústne čakám. Nikto sa neprihlasuje, vyčerpávam tým možnosť prihlásenia sa do rozpravy. Uzatváram a vyhlasujem teda rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vychádzam z toho, že ani pani ministerka, ani pani poslankyňa sa nemajú prečo vyjadrovať k rozprave.

  Pristúpime k hlasovaniu.

 • S ohľadom na oprávnenie, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávy v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.

 • Ďakujem.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne pani ministerke, pani poslankyni.

 • Pán predsedajúci, keďže sme schválili postup do druhého čítania, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1927 zo 17. decembra 1997 prideliť návrh v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým je návrh zákona pridelený, ho prerokovali ihneď a gestorský výbor ihneď po prerokovaní určených výborov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada jednak pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Keď dovolíte, budeme pokračovať v našom dynamickom konaní a je celkom možné, že sa nám podarí ešte prijať jeden ďalší materiál.

  Prosím pána predsedu výboru Andrejčáka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  na základe súhlasu troch poslaneckých klubov podľa § 24 ods. 5 zákona 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem stiahnuť z terajšej schôdze vládny návrh zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (tlač 786) a zaradiť ho na ďalšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Žiadam, aby sa o tomto návrhu bez rozpravy hlasovalo.

 • Počuli ste návrh predsedu výboru pána Andrejčáka.

  Pán predseda Brňák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Mám jeden podobný návrh. Na základe požiadavky troch poslaneckých klubov navrhujem taktiež vypustiť vládny návrh zákona, ktorý sa týka novely Trestného poriadku. Ja som túto skutočnosť zdôvodnil v priebehu rokovania asi pred štyrmi dňami, že Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je gestorským výborom, doteraz neprijal svoje rozhodnutie. Čiže navrhujem, aby aj tento bod bol vypustený z tejto schôdze a myslím si, že takto by mal znieť presne aj ten návrh pána predsedu Andrejčáka na vypustenie z rokovania tejto schôdze.

 • Tak, ak by ste s tým súhlasili, môžeme hlasovať naraz. Jednotlivo. Nech sa páči, budeme predovšetkým hlasovať o návrhu pána predsedu výboru Andrejčáka.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme prijali návrh pána predsedu výboru Andrejčáka o vypustení bodu, o ktorom hovoril.

  Budeme hlasovať o návrhu pána predsedu výboru Brňáka.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 3 poslanci.

  Návrh na vypustenie novely Trestného poriadku podľa návrhu pána predsedu výboru Brňáka sme prijali.

  Keď dovolíte, pokračujeme nasledujúcim bodom programu, ktorým je

  návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 1998.

  Podľa § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 387/1996 Z. z. o zamestnanosti Predstavenstvo Národného úradu práce predkladá Národnej rade na schválenie návrh rozpočtu Národného úradu práce.

  Upravený návrh vám bol rozdaný ako tlač 840a. Spoločnú správu výborov ste dostali ako tlač 840b, ktorej súčasťou je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Návrh predstavenstva uvedie jeho predsedníčka - ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oľga Keltošová.

  Prosím ju, aby sa ujala slova.

  A všetkých ostatných prosím, aby ešte na chvíľu zrušili diskusné kluby a venovali pozornosť pani ministerke Keltošovej. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  skrátim aj úvodné slovo, pretože Národný úrad práce rokoval o návrhu rozpočtu na rok 1998 trikrát, a to v termínoch: 22. októbra, 31. októbra a 12. decembra.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že ste schválili 3. decembra 1997 novelu zákona 387, podľa toho predkladám teraz upravený návrh rozpočtu Národného úradu práce a prosím o vašu podporu.

 • Ďakujem pani ministerke za uvedenie návrhu. Prosím, aby zaujala miesto.

  Prosím spravodajcu pána poslanca Pavla Derfényiho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi predniesť spoločnú správu gestorského výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Národného úradu práce na rok 1998 (tlač 840).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1847 z 3. novembra 1997 pridelil návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 1998 výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci na prerokovanie do 28. novembra 1997. Obidva výbory prerokovali návrh rozpočtu v stanovenom termíne a výsledok prerokovania je obsiahnutý v spoločnej správe ako tlač 840a.

  Keďže Národná rada po rokovaní výborov schválila novelizáciu zákona číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni a zákon Národnej rady číslo 387/1994 Z. z. o zamestnanosti (tlač 796), bolo potrebné upraviť predložený návrh rozpočtu. Uvedená novela spresnila výpočet Správneho fondu Národného úradu práce, a preto bolo potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť aj celkový návrh rozpočtu Národného úradu práce.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval upravený rozpočet Národného úradu práce na rok 1998. V prijatom uznesení súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade návrh rozpočtu na rok 1998 schváliť. Výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval upravený rozpočet na rok 1998 po zohľadnení novelizácie zákona a dňa 19. decembra 1997 odporučil Národnej rade vo svojom prijatom uznesení číslo 396 súhlasiť so schválením v Národnej rade. Zároveň ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uvedené uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.

  Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči zaujať miesto.

  Otváram rozpravu. Nemám žiadnu písomnú prihlášku. Prihlasuje sa niekto ústne? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce sa ešte vyjadriť pani ministerka? Nemá k čomu. Ani pán poslanec Derfényi.

  Pristúpme k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

 • Vážený pán predsedajúci,

  návrh na uznesenie je súčasťou tlače 840b, ktorú každý poslanec dostal. Gestorský výbor odporúča tento návrh na uznesenie schváliť.

 • Dovoľte mi, aby som vás vyzval prezentovať sa a hlasovať.

  Prezentovalo sa 73 poslancov.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Národného úradu práce na rok 1998.

  Vyhlasujem prestávku do 14.00 hodiny. A dúfam, že budeme všetci ďalej pokračovať.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  môžeme začať ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998.

  Ide o tlač 834, spoločná správa tlač 834a, ktorej súčasťou je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Podľa § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Zb. o Fonde detí a mládeže predseda fondu predkladá po prerokovaní v rade fondu návrh rozpočtu fondu na zaujatie stanoviska vláde Slovenskej republiky a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Bol poverený člen Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport pán poslanec Pavol Halabrín s tým, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže vo výboroch Národnej rady.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ako spravodajca poverený Výborom Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport predkladám spoločnú správu - pod číslom 834a ste ju dostali všetci do svojich lavíc - o prerokovaní návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998.

  Návrh rozpočtu je predkladaný Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie podľa § 5 ods. 1 a § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže.

  Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím číslo 1847 z 3. novembra 1997 pridelil návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998 na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport v termíne do 28. novembra 1997.

  Zároveň za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, pričom oba výbory, ktorým bol návrh pridelený, ho prerokovali v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 582 z 26. novembra...

 • Pani poslankyňa Zelenayová, vydržte ešte, prosím vás.

 • ...vyslovil súhlas s návrhom rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu schváliť.

  Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport uznesením číslo 502 zo 4. decembra konštatoval, že predkladaný návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998 bol v súlade s § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže prerokovaný vo vláde Slovenskej republiky 18. novembra 1997.

  Tento návrh rozpočtu bol vo vláde prerokovaný a bude opätovne prerokovaný na najbližšom zasadnutí, čiže k dnešnému dňu nepoznáme ešte oficiálne stanovisko vlády.

  Ďalej vyslovil súhlas s návrhom rozpočtu Fondu detí a mládeže a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998 schváliť. Žiadať vládu Slovenskej republiky, aby podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže predložila návrhy na voľbu členov rady fondu a dozornej rady Fondu detí a mládeže.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výboru k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998 (tlač 834) odporúča Národnej rade tento rozpočet schváliť s tým, že tržby a výnosy sú vo výške 14 254 000 Sk, náklady vo výške 12 277 000 a zároveň požiadať vládu uznesením, aby predložila návrhy na voľbu členov rady fondu a dozornej rady Fondu detí a mládeže.

  Navrhované uznesenie máte takisto predložené vo vašich materiáloch, takže budem ho ako spravodajca poverený výborom odporúčať prijať.

 • Ďakujem pekne.

  Keby ste chvíľu ešte zostali, pán poslanec Halabrín. Samozrejme, bolo by dobre povedať, ako je to vlastne so stanoviskom vlády vo vzťahu k tomuto, lebo treba poslancov informovať. A bol by som rád, predsa aj 12 miliónov sú peniaze, keby ste tomuto venovali trochu pozornosti.

  Pán poslanec Cuper, sadni si už voľakde, nech to tu dokončíme.

 • Samozrejme, po otvorení rozpravy by som sa bol ako prvý prihlásil s tým, aby som niektoré veci vysvetlil. Ale môžem hneď.

  Vláda prerokovala predložený návrh rozpočtu a vzhľadom na niektoré nejasnosti, ktoré neboli dostatočne vysvetlené, odložila záverečné uznesenie alebo ten záver na ďalšie rokovanie. Podľa mojich informácií bude návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže prerokovaný znovu na mimoriadnej schôdzi vlády túto sobotu, pretože včera sa to nedostalo na program. Ale v zmysle zákona nie je rozhodujúce stanovisko vlády, pretože návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže podľa zákona 189 schvaľuje Národná rada po prerokovaní vo vláde. Z informácií, ktoré mám, predpokladám, že tento návrh rozpočtu bude takisto aj vo vláde kladne prijatý.

 • Ďakujem pánu poslancovi Halabrínovi. Nech sa páči, sadnite si na miesto.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Žiadne písomné prihlášky som nedostal. Hlási sa pán poslanec Ftáčnik. Ešte sa hlási niekto do rozpravy? Nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Prosím pána poslanca Ftáčnika.

  Nechajte ho, nech ide pokojne k svojmu pultu, neovplyvňujte ho.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni,

  neodpustím si, aby som po štvrtýkrát nediskutoval k tomuto rozpočtu a nepovedal k nemu veľmi stručne, lebo vlastne story sa opakuje každý rok a ten rozpočet vyzerá - možno povedať - najhoršie z tých všetkých, ktoré sme dnes doobeda prerokúvali, pretože tie boli spracované, povedal by som, vecne aj odborne.

  Tento rozpočet je ale horší aj ako bol minuloročný rozpočet Fondu detí a mládeže, pretože z toho minuloročného aspoň bolo vidno, na čo idú peniaze. Z tohtoročného rozpočtu si páni nedali námahu, aby rozšírili dôvodovú správu o to, aby nám povedali, kam vlastne fond dá prostriedky, ktoré získa z výnosu majetku, ktorý obhospodaruje. A základné zameranie, ktoré je uvedené v predkladacej správe, ktorá sa predkladá do vlády Slovenskej republiky, vydávanie pôvodnej detskej a mládežníckej literatúry, budovanie siete mládežníckych centier a podpora mládeže v súlade s vládnym programom zameraným na mládež - neviem vám povedať, keď som si prečítal tento materiál, koľko vlastne peňazí na toto fond je schopný dať, nehovoriac už o tom, že zákon mu ukladá plnenie ďalších piatich úloh, o ktorých sa tu vôbec nič nehovorí. A navyše sa nehovorí v tomto materiáli, ako sa to opakovalo po minulé roky, ale stále som veril, že sa to azda zlepší, že by niekto porovnal, ako sa situácia vyvíja minimálne z roka na rok. To znamená porovnanie rozpočtu 1998 s plánom na rok 1997 alebo napríklad očakávanou skutočnosťou. Tak to robia všetky slušné rozpočty, že povedia toto a toto by sme mohli dosiahnuť a v porovnaní s tým ideme hore, dole vo výnosoch. Z tohto rozpočtu nevieme nič. A veľmi zdieľam to, čo povedal pán spoločný spravodajca, že vláda si chcela vysvetliť niektoré nejasné veci a vzhľadom na to, že bude rokovať až po nás a tie nejasné veci v tomto materiáli vysvetlené nie sú, odporúčam, aby sme neschválili tento rozpočet, alebo aby sme odložili rokovanie o ňom a zaoberali sa ním povedzme na februárovej schôdzi, keď veci, ktoré si chce overiť vláda, by sme si mohli overiť aj my. Ja som, žiaľ, nebol na rokovaní výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, tam pravdepodobne bol priestor na vyjasnenie si vecí. Ale za takýto rozpočet, ktorý vám ostatným bol predložený len v tejto podobe, skutočne nemôžem hlasovať.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Ftáčnikovi.

  Žiadna faktická poznámka. Uzatváram rozpravu a považujem ju za skončenú.

  Prosím pána poslanca Halabrína, aby sa ešte k tomu vyjadril.

 • Ďakujem.

  Chcel by som trošku zareagovať na tie veci, ktoré tu predniesol môj kolega pán Ftáčnik. Chcem povedať, že skutočne rozpočet Fondu detí a mládeže - boli dosť veľké problémy pri jeho spracúvaní každý rok, a preto náš výbor prijal uznesenie, kde poveril skupinu poslancov, aby sa trošku bližšie zaoberala problematikou Fondu detí a mládeže. A konštatovali sme to aj pri prerokúvaní uzávierky za rok 1996, že to, že sa mu trošku začalo viacej venovať, prinieslo ovocie.

  Vo výbore, kde sme prerokúvali návrh tohto rozpočtu, bol prítomný riaditeľ Fondu detí a mládeže a bol prítomný aj predseda rady fondu. Tie veci, na ktoré sme sa pýtali, boli vysvetlené, z môjho pohľadu dosť uspokojivo. Navyše bola stanovená trojčlenná skupina poslancov, ktorá mala na základe predložených materiálov vykonať poslanecký prieskum vo Fonde detí a mládeže. Z tej trojčlennej skupiny som sa toho prieskumu zúčastnil iba ja a všetky tie veci, ktoré som chcel, aby mi boli objasnené, boli vysvetlené.

  Čo sa týka vývoja rozpočtu Fondu detí a mládeže - len pre zaujímavosť -, tak na tento rok sa tržby a výnosy počítajú na 14 254 000 Sk, minulý rok boli schválené v Národnej rade vo výške 32 366 000 Sk. Ten rozdiel bol hlavne v tom, že sa predpokladal väčší odpredaj nepotrebného majetku a za prvých deväť mesiacov, za prvé tri štvrťroky bol rozpočet aj vo výdavkovej, aj v príjmovej časti plnený približne rovnako. V príjmoch bol za prvé tri štvrťroky 62 % a vo výdavkovej časti na 71 %.

  Najväčšie zmeny, ktoré sú tam - a spomínal ich pán kolega -, je vydávanie detských a mládežníckych časopisov, ktoré sú vydávané už nie vydavateľstvom, ale priamo Fondom detí a mládeže. Pre vašu informáciu, príjmy z tohto vydávania sú vo výške 9 490 000 a výdavky na vydávanie týchto detských a mládežníckych časopisov sú vo výške 10 050 000.

  Ďalšia otázka taká sporná, ktorá bola predmetom diskusie aj vo vláde, je vlastne počet zamestnancov, ich priemerná mzda. Dal som si tieto údaje overiť. V súčasnosti Fond detí a mládeže zamestnáva 23 ľudí a ich priemerná mzda na rok 1998, teda k budúcemu roku, je v rozpočte plánovaná na 11 500 korún.

  Takže ja na rozdiel od môjho kolegu nepotrebujem žiadne ďalšie informácie, pretože si myslím, že mám dostatok vedomostí o tejto problematike na to, aby som mohol za návrh tohto rozpočtu hlasovať.

  Preto ako predkladateľ a zároveň aj spravodajca navrhujem prijať uznesenie, tak ako bolo predložené poslancom v materiáloch, s tým, že by sme v uznesení

  a) schválili rozpočet v tých tržbách a nákladoch, ako sú uvedené v materiáloch a

  b) požiadali vládu Slovenskej republiky, aby nám predložila návrhy na voľbu členov rady fondu a dozornej rady Fondu detí a mládeže, pretože 14. decembra skončil mandát tým členom rady, ktorí ho doteraz vykonávali.

  Čiže bolo by nevyhnutne potrebné na najbližšej schôdzi schváliť nový legitímny riadiaci a kontrolný orgán Fondu detí a mládeže.

 • Ďakujem pánu poslancovi Halabrínovi.

 • Prepáčte, súhlasím aj s tým alebo navrhujem, aby sme toto uznesenie schvaľovali ako dve samostatné s tým, že pri prvom hlasovaní by sme mali hlasovať o tom, či schvaľujeme rozpočet a potom samostatným hlasovaním žiadať, alebo nežiadať vládu Slovenskej republiky o predloženie návrhov.

 • Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Nech sa páči, pán poslanec Halabrín.

 • Takže ako prvé hlasovanie v zmysle uznesenia gestorského výboru a materiálov, ktoré sú predložené, navrhujem, aby sme schválili rozpočet Fondu detí a mládeže na rok 1998, ktorý obsahuje tržby a výnosy vo výške 14 254 000 Sk a náklady vo výške 12 277 000 Sk.

 • Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov. Za návrh hlasovalo 65 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Ďakujem.

 • Druhé navrhované uznesenie je o časti b), kde Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby podľa § 8 ods. 1, § 11 ods. 2 zákona Národnej rady číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže predložila návrhy na voľbu členov rady fondu a dozornej rady Fondu detí a mládeže.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1998.

  Dostali ste, dúfam, všetci spoločnú správu 870a.

  Čiže pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 870 a spoločnú správu teraz pod číslom 870a.

  Vládny návrh zákona odôvodní ministerka školstva Slovenskej republiky pani Eva Slavkovská.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, predkladám na rokovanie tomuto ctenému plénu z dvoch dôvodov. Potrebujeme tu urobiť dve legislatívne zmeny, a to zakotvenie povinnej desaťročnej školskej dochádzky. To je jedna zmena. A druhá zmena je posunutie právnej subjektivity základných škôl po roku 1998 tak, ako bolo stanovené v tomto doterajšom existujúcom zákone.

  Prosila by som vás o podporu tohto návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani ministerke.

  Prosím pani poslankyňu Ľudmilu Muškovú, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som vám predložila spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 902 zo 17. decembra 1997 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal nijaké stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady.

  K predmetnému návrhu zákona určené výbory v prijatých uzneseniach zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré máte v spoločnej správe 870a.

  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať takto: spoločne o bodoch a) 1, 2, 3 a 4 a b) 1 a 2 a schváliť ich.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1997 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spomínanej spoločnej správe schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport číslo 511 dňa 17. decembra 1997.

  Pán predsedajúci, odporúčam otvoriť rozpravu k tomuto bodu programu.

 • Ďakujem pekne.

  Tak ako ste povedali, teda otváram rozpravu. Nikto sa písomne doteraz neprihlásil. Chce sa niekto prihlásiť ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vychádzam z toho, že ani pani ministerka, ani pani poslankyňa nemajú záujem ešte vystúpiť.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy. Žiadne však neboli.

  Prosím pani spoločnú spravodajkyňu, aby uvádzala hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, tak ako som navrhla, gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť všetky body v spoločnej správe.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  To znamená, že môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

  Znovu otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási. Nikto nie je písomne prihlásený. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pani ministerke, ďakujem pani poslankyni.

 • Ja ďakujem, vážení kolegovia, za pochopenie a podporu. A keďže mám tú príležitosť, chcem vám zapriať všetkým šťastie a milostiplné sviatky.

  Ďakujem.

 • Ak si zoberiete a pozriete sa do programu, aký sme mali, mali sme pokračovať bodmi 22, 23 a 24.

  Vládny návrh zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného atď. - jasne sme odhlasovali, že sa prekladá na iné obdobie, vládny návrh zákona - Trestný poriadok takisto po návrhu pána predsedu výboru Brňáka.

  Bod 24, návrh na zmenu Smerníc o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky schválených uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 10. marca 1995, navrhuje predseda zahraničného výboru vzhľadom na to, že nebol predmetom rokovania vo výbore, takisto odložiť na budúcu schôdzu. To znamená, že body 22, 23 a 24 sa vypúšťajú z programu, ktorý ste dostali do rúk.

  Nech sa páči, udeľujem slovo predsedovi parlamentu pánu Gašparovičovi.

  Keby ste boli takí láskaví a upokojili sa, všetci, čo sú hore aj dolu.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  prišli sme k poslednému bodu, čo znamená, že by sme mohli zakončiť schôdzu, ale ak si pamätáte, minulý týždeň sme preložili interpelácie. Ale interpelácie bývajú vo štvrtok. Preto sa chcem spýtať, či ste za to, aby boli teraz interpelácie, ale s tým, že veľmi ťažko sa týchto interpelácií zúčastnia ministri, vláda, keďže o tom nevedeli, alebo či sa uspokojíme s tým, že interpelácie aj napriek prednesu v Národnej rade zo zákona vždycky sa musia písomne predložiť ministrovi. To sa pýtam, či súhlasíte, či budete spokojní s interpeláciami predloženými písomne, alebo chcete pokračovať teraz ďalším bodom interpelácie. Chcete si to odhlasovať?

  Pán podpredseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že z tejto schôdze vypúšťame ústne interpelácie, že budú písomné. Prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  To znamená, že sme vypustili z programu interpelácie.

 • Pán podpredseda, ak dovolíte ešte.

  Chcel by som v mene svojom a v mene vedenia Národnej rady poďakovať pánom poslancom, paniam poslankyniam za celoročnú prácu v Národnej rade. Chcel by som poďakovať aj za to, že sme Národnú radu v tomto kalendárnom roku počas celého obdobia, myslím si, reprezentovali dôstojne, aj keď dochádzalo medzi nami, medzi politickými stranami niekedy k nezhodám.

  Pani poslankyne, páni poslanci, chcel by som vám všetkým do nového roku popriať veľa osobných úspechov. Chcel by som vám popriať, aby ste do nového roku, do posledného roku tohto volebného obdobia, mali ešte toľko síl, aby sme v Národnej rade dokončili celý volebný program spoločne, všetky politické sily, a prispeli k tomu, aby Slovensko stále aj na medzinárodnej úrovni získavalo lepší a lepší kredit.

  Prajem vám ešte raz príjemné sviatky, veľa šťastia, spokojnosti a do nového roku opäť ešte raz veľa síl.

  Dovoľte mi, aby som vás nakoniec pozval do tej našej zadnej miestnosti, ako ju ja volám.

 • Mne pripadá ešte povedať jednu vetu, že vyhlasujem 37. schôdzu za skončenú.

  Nech sa páči, ešte pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, páni podpredsedovia,

  dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu zaželal všetkým poslancom pokojné sviatky a šťastlivý nový rok.

 • V mene poslaneckého klubu SDĽ ďakujeme všetkým za spoluprácu. Želáme šťastné sviatky.

  A dovoľte mi, aby som sa poďakoval za všetkých nás aj pracovníkom Kancelárie Národnej rady za tú prácu, ktorú pre nás vykonali. Všetko dobré.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  ja by som vám v mene všetkých poslancov Združenia robotníkov Slovenska chcel popriať šťastné prežitie vianočných sviatkov a vysloviť presvedčenie, že v budúcom roku sa všetci odpočinutí a zdraví stretneme tu na pôde Národnej rady. Pripájam sa ku kolegovi Benčíkovi a všetkým zamestnancom Národnej rady chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu a popriať im veľa zdravia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Ak dovolíte, kolegyne, kolegovia, v mene klubu poslancov Slovenskej národnej strany by som sa chcela všetkým poďakovať za prácu, ktorú tu odviedli za tento rok. Chcela by som im popriať, aby koniec roka skutočne prežili v pohode, aby si dobili tú energiu, ktorú budeme potrebovať v budúcom roku. A na budúci rok, aby sme sa tu stretli skutočne všetci zdraví, plní optimizmu, plní sily a aby sme schvaľovali zákony skutočne tak, ako to má byť. Čiže ešte raz vám skutočne prajem, aby ste čo najlepšie prežili tieto vianočné sviatky.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu Demokratickej únie zaželal vám všetkým, ale aj všetkým pracovníkom v tejto budove veľa pokoja, veľa šťastia, veľa pokoja pri prežívaní vianočných sviatkov a v novom roku verím, že všetci v zdraví a spokojnosti sa tu zídeme. A aj keď sa bude znovu iskriť, myslím si, že je to len na prospech občanov Slovenska.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Na koniec to najkrajšie. Prosím pani Idu Rapaičovú.

 • Vážené plénum,

  v duchu tradície, síce trošku krátkej, ale predsa len, dovolím si prihovoriť sa k vám slovami básnika. Myslím si, že tento adventný čas je na to vhodný. Sú to slová básnika, ktorého, verím, renesancia ešte len čaká. Dovoľte mi tlmočiť jeho slová. Je to Martin Rázus. Pretože verím, že väčšina, teda drvivá väčšina tohto pléna má kresťanské korene, tak si trúfam z tohto miesta tlmočiť jeho slová.

  Keď stíchli polia, zmĺkli šíre luhy a miesto tepla mráz už sadá tuhý,

  ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny, s potechou ideš skromnučký a striedmy.

  Pohladiť ideš utrápených čelo, rozjasniť všade, kde je neveselo,

  dať chudým chleba, bezradným zas rady, vyrovnať hnevy, uchlácholiť zvady.

  Siroty zdvihnúť, podopierať vdovy, nemocných liečiť presvätými slovy.

  Ó, večný kráľu, zraky vierou svietia. Príď medzi nás! My vrúcne čakáme ťa.

  Nie s Hosanou, len s tichým vďačným slovom. Chceme čuť zvesť tú o živote novom.

  Pohliadni na nás, dopraj lásky časti, zvlášť chorým našim, ťažké na boľasti.

  A žehnaj bratom, sestrám v diaľnom svete pre sľub svoj, pre to slovo tvoje sväté.

  Chráň ich od žiaľu, uchráň od úrazu. Nedopusť na nás, ľud svoj, trest a skazu.

  Vyrovnaj hnevy, lásky popraj očiam, nech chystáme sa svedčne ku Vianociam.

 • Rokovanie 37. schôdze NR SR sa skončilo o 15.00 hodine.