• Pani poslankyne, páni poslanci,

  otváram 36. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pred začatím schôdze by som mal zistiť prezentáciu, ale konštatujem, že je nás dosť, preto prečítam ospravedlnených z tejto schôdze. Je to pán Duka-Zólyomi, pán Ivan Rosival, pán Ján Čarnogurský, pán Pál Farkas, pán Marián Andel, pán Ján Slota, pán poslanec Hrnko a pán poslanec Figeľ.

  Na tejto schôdzi budú overovatelia pán Anton Juriš, pani Terézia Chlebová a náhradníkmi pani poslankyňa Melánia Kolláriková a Zsolt Komlósy.

  Schôdzu som zvolal na základe článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 41 poslancov. Žiadosť poslancov na zvolanie schôdze ste dostali spolu s mojou pozvánkou.

  Skupina poslancov na tejto schôdzi navrhuje prerokovať jediný bod programu, a to

  návrh na schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k problematike organizovaného zločinu v Slovenskej republike,

  ktorý máte ako tlač 819.

  Chcem ešte pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 rokovacieho poriadku. Pristúpime teda k hlasovaniu o tomto bode programu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Šesť, päť, štyri, tri, dva, jeden. Koniec.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasovali 6 poslanci.

  Konštatujem, že sme program 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválili.

  Pani poslankyne, páni poslanci, návrh uznesenia ste dostali ako tlač 819.

  Prosím pána poslanca Roberta Fica, aby uviedol tento návrh.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  vzhľadom na to, čo sa stalo na riadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, keď sme zaradenie bodu číslo 1 považovali za obštrukciu ústavného práva poslancov Národnej rady zvolať mimoriadnu schôdzu a baviť sa o probléme na mimoriadnej schôdzi Národnej rady, a vzhľadom na to, že na riadnej schôdzi Národnej rady bol schválený ten návrh uznesenia, ktorý je absolútne totožný s návrhom uznesenia, ktorý sme predložili na mimoriadnu schôdzu Národnej rady, považujeme, že obsah tohto návrhu bol dosiahnutý už pri rokovaní riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Napriek tomu chcem povedať, že rokovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady vytvára priestor predovšetkým na vyjadrenie ministra vnútra a generálneho prokurátora, ktorí sa z nevysvetliteľných príčin nevyjadrili na rokovaní riadnej schôdze Národnej rady. Rovnako je tu priestor na to, aby na tejto schôdzi vystúpili tí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nevystúpili na riadnej schôdzi alebo ktorí nemali takúto možnosť.

  Čiže z mojej strany, vážený pán predseda, je to všetko.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Ale teraz asi nemáme o čom rokovať, pretože ste nepredniesli návrh, takže neviem, o čom budeme rokovať.

 • Vážený pán predseda,

  situácia, ktorá teraz nastala, bola spôsobená vami, nebola spôsobená poslancami opozície. Bol by som veľmi rád, keby táto vec bola úplne jasná.

  My sme predložili na rokovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady návrh uznesenia. Výbor Národnej rady ho odpísal do slova a do písmena a postavil ho ako vlastný návrh uznesenia na riadnej schôdzi Národnej rady. My sme k tomuto návrhu na riadnej schôdzi mali pripomienky, ktoré boli schválené, návrh uznesenia bol obohatený ešte o pozmeňujúci návrh pána poslanca Fogaša. Domnievam sa, že poslanci, ktorí zvolávali mimoriadnu schôdzu Národnej rady, dosiahli svoj účel počas rokovania o bode 1 riadnej schôdze Národnej rady.

  Ak je potrebné, aby sme vytvorili priestor na vyjadrenie pánu ministrovi vnútra, ak je potrebné, aby sme vytvorili priestor pánu generálnemu prokurátorovi a ďalším poslancom, tak nevidím žiadnu prekážku v tom, aby som navrhol presne ten istý návrh uznesenia, ako bol, ale považujem to jednoducho za absurdné. Myslím si, že by sme mohli využiť tento priestor na to, aby diskusia a najmä vyjadrenia pána ministra a generálneho prokurátora mohli nasledovať. Nemám k tomu viacej čo povedať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, to som rád, že nemáte viac čo k tomu dodať. Ak ste ma obvinili, že som za to zodpovedný, tak dúfam, že si uvedomujete, aký nezmysel ste povedali, pretože ja nič iné nemôžem urobiť, len to, čo som urobil. Keďže ste ma požiadali, aby som schôdzu zvolal, mne to prikazuje ústava a prikazuje mi to rokovací poriadok. Pokiaľ ide o to, že prvý bod programu bol schválený touto Národnou radou, tak ten prvý bod tam bol zaradený na základe žiadosti poslancov z poslaneckého grémia a výbor nie na môj pokyn vypracoval uznesenie, o ktorom sa tu hlasovalo, a hlasovali ste všetci. Takže ja by som si, pán poslanec, od vás vyprosil moje obviňovanie. Ak je tu niekto vinný za to, že to takto dopadlo, tak ste to predovšetkým vy.

 • Opäť chcem povedať, že som nedostal návrh na uznesenie, ktoré máme schváliť, pretože tak znela žiadosť od poslancov. Takže nevidím dôvod hlasovať o niečom inom ako o tom návrhu, ktorý poslanci podpísali ako žiadosť, aby bola zvolaná schôdza, teda aby sme znovu dali hlasovať o tomto návrhu. Tu iný dôvod nemôže byť, len ten dôvod, pre ktorý táto schôdza bola zvolaná. Čiže prosil by som pánov poslancov, ktorí predkladali do Národnej rady žiadosť na zvolanie tejto schôdze, aby zdôvodnili obsah tejto schôdze, ktorú sme teraz schválili, kde sme schválili, že budeme prijímať uznesenie.

  Pán poslanec Fico - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda,

  aby sme boli úplne presní a jasní. Vy ste navrhli zaradenie bodu číslo 1 do programu riadnej schôdze Národnej rady až potom, čo sme vám korektne oznámili, že podávame návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady. Toto je faktická situácia, takto to bolo. Takže vy ste úmyselne zvolali túto schôdzu na šiestu hodinu večer po tom, čo ste zaradili ako bod číslo 1 na schôdzu Národnej rady to isté uznesenie, ako sme predkladali k návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze. Okrem toho si myslím, že som bol úplne presný, keď som povedal vo svojom úvodnom vystúpení, že my sme dosiahli počas rokovania riadnej schôdze Národnej rady obsah uznesenia, ktorý sme predkladali na mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Neviem, čo vám mám viac k tomuto povedať.

 • Pán poslanec, pokračujete ďalej v tom, v čom ste začali. Váš poslanecký klub mi doručil žiadosť poslancov na zvolanie tejto schôdze po tom, ako mi bolo doručené uznesenie výboru, aby som zaradil tento bod do programu ako prvý. A bolo to dohodnuté na poslaneckom grémiu. Vy, keď ste prišli, pán poslanec, na sekretariát, ešte ste sa pýtali na organizačnom odbore, či je už tu návrh na zaradenie bodu, a tam vám povedali, že áno. Tak prosím, pán poslanec, nezavádzajte, nalejme si čistého vína. Mne ako predsedovi neostáva nič iné, len urobiť tie kroky, ktoré som urobil.

  Takže vrátim sa teraz k tomu, čo pán poslanec povedal, že nenavrhuje uznesenie, nenavrhuje nič, ale navrhuje, aby sa konala rozprava, neviem k čomu, kde vyzýva ministra vnútra a generálneho prokurátora. Pri generálnom prokurátorovi musíme odhlasovať, aby mohol vystúpiť v Národnej rade.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, ja som tiež jeden zo zvolávateľov tejto schôdze. Myslím si, že problém je veľmi jednoduchý. Navrhujem, aby sme hlasovali o uznesení, ktoré je v tomto návrhu, ktoré tentoraz bude predkladať opozícia. Ako prvý bod programu sme schválili uznesenie, ktoré predkladala koalícia, teraz budeme hlasovať o tom istom, ktoré predkladá opozícia. Dávam to ako procedurálny návrh.

 • Samozrejme, môžeme to odhlasovať, ale nebude to komické, keď budeme mať dve uznesenia s tým istým znením?

 • Hlasy z pléna.

 • Šum a smiech v sále.

 • Takže, páni poslanci, počuli ste návrh na uznesenie, ktoré nikto nepredniesol, ale je tu návrh, tak ako som ho predniesol ja v úvode. Na žiadosť poslancov bez rozpravy ideme hlasovať o znení tohto uznesenia, ktoré predložili poslanci.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, prezentujte sa, ale najskôr ešte sú faktické poznámky.

  Pán poslanec Cabaj.

  Ale nie je k čomu mať faktické poznámky, lebo nebola rozprava.

 • Napriek tomu, pán predseda, že nebola rozprava, dovoľte mi, aby som pripomenul všetkým, ktorí neboli informovaní od svojich zástupcov v poslaneckom grémiu, ako to skutočne v grémiu bolo.

  Tam skutočne prišiel predseda klubu SDĽ pán Benčík a navrhol: Poraďme sa, predsedovia, kedy zorganizovať mimoriadnu schôdzu, pretože my už máme podpisy zozbierané, ale ešte nevieme, kedy to máme predložiť. My sme za druhú stranu navrhovali ústretovosť: V utorok začína 35. schôdza, zaraďme to ako bod číslo 1, teda presnejšie, aby sa to zaradilo k zákonom, ktoré sa budú týkať bezpečnosti. To je blok šiestich zákonov. Toto pán Benčík odmietol a odmietli to aj zástupcovia z opozície.

  Potom druhý návrh bol taký, aby sme zaradili návrh tohto uznesenia ako bod číslo 1 na 35. schôdzi. Bolo nám podsúvané, že toto odmietneme, toto stiahneme, nedodržíme slovo a niečo podobné. Takže my sme si svoje slovo dodržali. Jednak sa to zaradilo na 35. schôdzu, prijali sme aj uznesenie a myslím si, že teraz je vecou tých ľudí, ktorí predložili návrh na zvolanie 36. schôdze, aby si problém doriešili. Totiž stále nám bola podsúvaná aj druhá skutočnosť, že jednoducho za túto 36. schôdzu nebudeme hlasovať, lebo budeme chcieť vytvoriť obštrukciu. Žiadnu obštrukciu sme nevytvorili, tak prosím, nech sa predkladatelia s tým vyrovnajú a nech predložia návrh, pod ktorý sa 41 poslancov podpísalo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Páni poslanci, otvorím rozpravu k tomuto bodu a dám hlasovať tak, ako predniesol návrh pán poslanec Mikloško.

  Ešte pán poslanec Černák vystúpi s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda,

  prosím vás, aby ste dodržiavali rokovací poriadok. Budem citovať § 25. Odhlasovali sme si program. V § 25 rokovacieho poriadku sa hovorí, že nemôžeme rokovať skôr ako 24 hodín pred dostaním písomných materiálov. Dostali sme ich. Odsek 2 § 25 hovorí, že návrh podaný Národnej rade musí byť vyhotovený písomne, musí obsahovať odôvodnenia a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča schváliť. Bolo to dané? Bolo. Všetci sme to dostali. § 26 ods. 1 hovorí: "Pri prerokúvaní veci zaradenej do programu schôdze vystúpi ako prvý navrhovateľ." Vystúpil? Vystúpil. Tak teraz by mal vystúpiť spravodajca, ak je určený. Musíte otvoriť rozpravu. Návrh máme písomne daný. Nemusí ho navrhovateľ uviesť. Navrhovateľ môže využiť svoje právo a podľa § 26 ods. 5 môže návrh vziať späť, až kým Národná rada nepristúpi k hlasovaniu. Takže vy dodržujte rokovací poriadok.

 • Pán poslanec, ale ja neviem, o čom rozprávate. Veď pred chvíľou som hovoril, že otvorím rozpravu a budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Mikloška.

 • Ešte musíte vyzvať spravodajcu.

 • Vystúpil navrhovateľ, teraz musíte vyzvať spravodajcu.

 • Ale veď treba počúvať, pán poslanec. Povedal som...

 • Až po rozprave sa bude hlasovať o uznesení.

 • Ale samozrejme. Prestávam komunikovať.

  Pán poslanec Danko bol určený ako spravodajca.

  Prosím, pán poslanec, vystúpte.

  Musíte počúvať, pán poslanec Černák, čo som povedal predtým, ako ste vystúpili vy.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som prečítal návrh uznesenia výboru pre obranu a bezpečnosť.

  "Uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zo 7. novembra 1997

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k problematike organizovaného zločinu v Slovenskej republike (tlač 819)

  A. berie na vedomie

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k problematike organizovaného zločinu v Slovenskej republike;

  B. konštatuje, že

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť podal obdobný návrh na prerokovanie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky;

  C. ukladá

  poslancovi Jánovi Dankovi oboznámiť Národnú radu Slovenskej republiky s obsahom uznesenia výboru."

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Vážení páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Roman Kováč.

  Preto z pléna, lebo som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Takže, pán poslanec, aby som dodržal rokovací poriadok, pýtam sa, kto sa ďalej hlási do rozpravy.

 • Hlasy z pléna.

 • Vy sa nemusíte hlásiť, pán minister. Takže, pani poslankyňa Belohorská, len s faktickou poznámkou? (Nezrozumiteľná odpoveď z pléna.) Pán poslanec Brňák, s faktickou poznámkou?

 • Odpoveď z pléna.

 • Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. S faktickými po pánu poslancovi Kováčovi, alebo teraz?

 • Nezrozumiteľná odpoveď.

 • Prosím, pani poslankyňa.

  Tak faktická poznámka k pánu poslancovi Kováčovi.

 • Ruch a smiech v sále.

 • Nie, nie. Pán predseda, bola som prihlásená ešte predtým, keď ste povedali, keď tu bola taká diskusia bez diskusie.

 • Chcela som povedať, že mne tu teraz chýba pán poslanec Ftáčnik, aby nás "umravnil", keď rozhodujeme o veciach, o ktorých už bolo rozhodnutné, a o tom, kto zavádza vlastne to, že ideme hlasovať o tom, o čom sa už raz hlasovalo.

 • Poďme už ku schôdzi.

  Nech sa páči, pán poslanec Kováč.

  Ešte procedurálna poznámka - pán poslanec Benčík.

 • Aby sme nerobili ďalšie zmätky, prosím vás, bol predložený návrh výboru pre obranu a bezpečnosť. Toto je schôdza zvolaná z iniciatívy poslancov. Prosím vás, pekne sme dosiahli jednotný postup, všetci sme hlasovali za dobré uznesenie. Odporúčam, aby sme v tom nepokračovali, a navrhujem 5-minútovú prestávku. Poradíme sa a dohodneme sa, ako ďalej postupovať. Dúfam, že niektoré kluby sa pridajú, lebo to, čo sme dobre urobili, teraz týmto môžeme pokaziť. Navrhujem 5-minútovú prestávku.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Brňák má ešte procedurálny návrh.

 • Vážený pán predseda,

  pretože skutočne vecná problematika k danému bodu sa už vyčerpala a v danom prípade tu už ide len o politickú prestíž zrejme pred médiami, myslím si, že by sme mohli prejaviť istú veľkorysosť a povedať od stola, áno, SDĽ bola prvá, stiahnite tento bod z tohto rokovania, a takto im v podstate umožniť, aby ustúpili, pretože je to skutočne až smiešne, že rokujeme dvakrát o tom istom.

 • Ešte pán poslanec Bajan.

  Ale je tu návrh na prestávku a pán poslanec Kováč povedal, že súhlasí s tým, že vystúpi až po prestávke.

 • Samozrejme, veľmi radi budeme mať prestávku, ale s veľkým potešením som videl prihlásenú ruku pána ministra. Takže je to trošku o inom ako predtým, takže si vypočujeme pána ministra, a to bude úplne o niečom inom. Aspoň dúfam.

 • Ešte pán poslanec Šimko. To sú faktické mimo. To je niečo iné ako doteraz.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Myslím si, že predsa len ten problém má ešte charakter procedurálny, pretože podľa môjho názoru nie je možné dvakrát hlasovať a rokovať o tej istej predlohe.

  No predstavme si, že by sme takýmto spôsobom hlasovali o tom istom návrhu alebo identickom návrhu zákona, že by boli schválené dva rovnaké zákony a povedzme jeden by sa dal na Ústavný súd a ten by Ústavný súd zrušil a druhý by sa nedal na Ústavný súd a ten by platil, hoci by každý vedel, že jeho znenie je taktiež v rozpore s ústavou, len o tom by Ústavný súd nerozhodoval. Proste myslím si, že to ani ako precedens nemôžeme pripustiť. Ale zase schôdza je platne zvolaná. Možno by bolo naozaj dobré, keby sme si vypočuli pána ministra, pretože ide o vážnu problematiku. Ale inak si myslím, že o tom návrhu asi rokovať nemôžeme, ale pán minister zase môže vystúpiť kedy chce, keď požiada, a požiadal o vystúpenie, ako som videl. Takže si myslím, že tá 5-minútová prestávka by asi prospela, aby sme si to nejakým spôsobom vytmavili, ako by to malo byť.

 • Ja som na to hlasovanie upozornil, pán poslanec.

  Pán poslanec Csáky.

 • Ďakujem.

  Pán predseda, oba kluby Maďarskej koalície sa pripájajú k návrhu pána Benčíka s tým, že prestávka by mohla byť po vystúpení pána Kováča a pána ministra.

  Ďakujem.

 • Tu bol iný návrh. Takže chcete 5-minútovú prestávku.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec povedal 5 minút, žiadosť bola na 5 minút. Takže bude 5-minútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, päť minút uplynulo, prosím, aby sme zaujali miesta v rokovacej sále. Budeme pokračovať v programe 36. schôdze.

  Hlási sa pán poslanec Fico.

  Prosím o pokoj.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  nemôžem zopakovať alebo povedať nič iné, ale iba to, čo som už povedal vo svojom vystúpení. Na riadnej schôdzi Národnej rady sme schválili návrh uznesenia, ktorý je totožný s návrhom uznesenia, ktorý sme navrhovali na mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Dokonca tento návrh uznesenia bol zlepšený o pozmeňujúci návrh pána poslanca Fogaša. Kedže bol naplnený program mimoriadnej schôdze, tak ako sme ho predpokladali, v mene skupiny opozičných poslancov sťahujem návrh na program mimoriadnej schôdze Národnej rady.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Keďže je stiahnutý tento bod programu, nie je o čom rokovať.

  Končím túto schôdzu, páni poslanci a pani poslankyne.

 • Po skončení rokovania 36. schôdze NR SR sa pokračovalo v rokovaní 35. schôdze NR SR.