• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram ôsmy deň rokovania 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie neúčasti z dnešného rokovacieho dňa ma písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Bajan, pán poslanec Slota, pán poslanec Pacola, pán poslanec Húska, pán poslanec Gaľa a asi v odpoludňajších hodinách pani Chlebová.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prosím vás, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Ešte faktickú poznámku má pán poslanec Národa.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Chcem len oznámiť, že dnes budem hlasovať s náhradnou hlasovacou kartou číslo 2.

 • Ďakujem.

  Teda pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa, či sme uznášaniaschopní. Je piatok, mali by sme byť pružní.

  Prezentovalo sa 64 poslancov.

  Ešte raz zazvoním. Podľa môjho sčítania je nás tu viac ako 76. Teda ešte raz dám prezentáciu.

  Nech sa páči, prezentujme sa.

  Pán Ftáčnik, prezentujte sa.

  Prezentovalo sa 69 poslancov.

  Vážení opoziční, prezentujte sa. Zasadá výbor, preto je nás menej.

  Nech sa páči, prezentujte sa.

 • Hlasy v sále.

 • Tak počkáme, keď chcete, máme dnes čas do polnoci. My tu budeme, vy choďte.

 • Smiech a hlasy z pléna.

 • Pán Kočnár, nech sa páči, včera ste boli v Sabine, prezentujte sa.

  Prezentovalo sa 67 poslancov.

  Dávam päťminútovú prestávku.

  Nech sa páči do rokovacej sály, budeme sa prezentovať a budeme pokračovať v rokovaní.

  Prezentovalo sa 67 poslancov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pôjdeme ďalej, ak pri hlasovaní nebude dostatok hlasov, potom prerušíme.

  Rokovanie o vládnom návrhu Branného zákona (tlač 705) sme včera v druhom čítaní prerušili hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Skôr ako pristúpime k tretiemu čítaniu, prosím pána ministra Siteka a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca pána Andrejčáka, aby zaujali miesta pre navrhovateľov a spravodajcov výborov.

 • Hlasy z pléna.

 • Prosím, teraz pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu Branného zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Nech sa páči, pán poslanec Michalec.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

 • na základe § 85 ods. 3 rokovacieho poriadku skupina 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala návrh na opakovanie a zaradenie tohto návrhu zákona späť do druhého čítania. V § 59 slová "1. apríl 1998" nahradiť slovami "1. januára 1998".

 • Ďakujem.

  Áno, to je procedurálny návrh, dám o ňom hlasovať. Hlasujeme len o tom, že sa návrh vracia do druhého čítania.

  Musíme počkať, overujú kartu pánu poslancovi Černákovi, v Brezne mu ju zobrali voliči. Musí nám porozprávať, ako bolo.

  Teda budeme hlasovať o tom, či zákon vraciame do druhého čítania podľa návrhu 30 poslancov, tak ako to vyžaduje rokovací poriadok.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 110 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Ďakujem pekne. Teda sme vrátili zákon do druhého čítania.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu. Hlási sa niekto? Pán poslanec Michalec.

  Nech sa páči, pán poslanec Michalec.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vo vrátenom druhom čítaní návrhu Branného zákona (tlač 705) podal pozmeňujúci návrh, a to skupiny 15 poslancov, k § 59. V § 59 navrhujem slová "1. apríla 1998" nahradiť slovami "1. januára 1998." Predložený návrh nemá dosah na štátny rozpočet na rok 1998 ani na ďalšie roky. Termín účinnosti Branného zákona musí byť rovnaký ako termín účinnosti novely zákona o zriadení Armády Slovenskej republiky, pretože na seba bezprostredne nadväzujú.

  Ďakujem, pán predseda, skončil som.

 • Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Keďže nie, uzatváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických a jazykových chýb.

  Nech sa páči, hlasujeme za pozmeňujúci návrh, ktorý dal pán poslanec Michalec.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslanecov. Za návrh hlasovalo 111 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Chcem len povedať, že pán minister sa k rozprave nechcel vyjadriť. Pýtal som sa ho.

 • Hlasy z pléna.

 • Odpoveď ministra.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dám hlasovať o tom, aby tento zákon mohol postúpiť do tretieho čítania.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 114 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento zákon sme zaradili do tretieho čítania.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v treťom čítaní sa môžu podať návrhy len legislatívnotechnického charakteru alebo opravy jazykových chýb. Má niekto takéto návrhy? Keďže nie, pán spoločný spravodajca, nech sa páči, môžete prečítať uznesenie.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  podľa uznesenia číslo 334 Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť výbor navrhuje prikročiť k tretiemu čítaniu a k hlasovaniu o zákone ako celku v ten istý deň, pretože sú splnené podmienky podľa § 84 ods. 2. Prosím o uvedenie celkového hlasovania.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených návrhov.

  Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Za návrh hlasovalo 113 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh Branného zákona.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  prerokovanie vládneho návrhu zákona o vojenskej službe (tlač 712) sme prerušili s tým, že znovu otvorenú rozpravu o tomto návrhu sme neskončili.

  Skôr ako budeme pokračovať v rokovaní o tomto bode programu, prosím pána ministra Siteka a spoločného spravodajcu výborov poslanca Huberta Krausa, aby zaujali miesta určené pre navrhovateľov a spravodajcov výborov.

  Teda pokračujeme v rozprave o tomto návrhu zákona. Do rozpravy nemám nikoho prihláseného. Chce sa pán minister vyjadriť? Nie. Chce sa vyjadriť pán poslanec Kraus?

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Chcel by som iba oznámiť, že sťahujem svoj návrh k účinnosti nadobudnutia platnosti zákona. O tomto mojom návrhu sa nebude hlasovať.

 • Pán spoločný spravodajca sťahuje svoj pozmeňujúci návrh a nebude sa o ňom hlasovať.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Žiada si záverečné slovo pán minister? Nie. Pýtam sa spoločného spravodajcu, aké má návrhy na pokračovanie v prerokovaní návrhu zákona v treťom čítaní. Nemá žiadne.

  Budeme hlasovať, aby tento zákon bol postúpený do tretieho čítania.

 • Hlas z pléna, že sa ešte nehlasovalo o spoločnej správe ani o pozmeňujúcich návrhoch.

 • Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, uvádzajte hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, po skončení rozpravy teraz pristúpime k hlasovaniu najprv o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli zo spoločnej správy k tlači číslo 712a.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne a schváliť tieto body programu zo spoločnej správy: body 1 až 4, body 6 až 13, body 15 až 27 a body 29 až 63. O týchto bodoch budeme hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru prijať ich.

 • Budeme hlasovať spoločne o bodoch, tak ako ich pán spoločný spravodajca prečítal, ktoré odporučil gestorský výbor prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov. Za návrh hlasovalo 105 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 4 poslanci.

  Čiže tieto pozmeňujúce návrhy sme prijali.

 • Môžeme hlasovať spoločne aj o bodoch, ktoré gestorský výbor odporúča neprijať. Sú to body 5, 14 a 28 zo spoločnej správy.

 • Budeme hlasovať o návrhoch, tak ako ich pán spoločný spravodajca prečítal.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 21 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Čiže tieto pozmeňujúce návrhy sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • To sú všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli zo spoločnej správy. Teraz pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy k tomuto návrhu zákona.

 • Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Pán poslanec Čarnogurský navrhol na podnet 15 poslancov zmenu v § 9 ods. 2 - doplniť na konci vety slová uvedené v § 8. Všetci máme tieto doplňujúce návrhy pred sebou. Gestorský výbor tento návrh odporúča prijať.

 • Budeme hlasovať, tak ako pán spoločný spravodajca uviedol. Gestorský výbor odporučil návrh kladne podporiť. Dokonca si pamätám, že aj pán minister s tým súhlasil.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Mám tu ďalšie body 2, 3 a 4. Nakoľko pán poslanec Čarnogurský nie je prítomný, aby som sa ho opýtal, či môžeme o týchto bodoch hlasovať spoločne, a predtým mi oznámil, že jednotlivo, musíme sa toho držať. Nechám hlasovať o bode 2 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Čarnogurského s návrhom gestorského výboru neprijať ho.

 • Ďakujem.

  Budeme sa prezentovať a budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Čarnogurského.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 42 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Hlasujeme o bode 3 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Čarnogurského.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a budeme hlasovať za ďalší pozmeňujúci návrh pána poslanca Čarnogurského.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 45 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

 • Teraz budeme hlasovať o poslednom štvrtom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Čarnogurského.

 • Čo to je? Máš to napísané, pán spravodajca.

 • Je to úprava v § 129 ods. 4 - na konci ods. 4 doplniť slová "alebo primeraná finančná náhrada, ak do 30 dní nebolo možné náhradné voľno udeliť".

 • Ďakujeme. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 40 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 59 poslancov.

  Ani tento pozmeňujúci návrh neprešiel.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh podporený skupinou pätnástich poslancov podal predseda výboru pre obranu a bezpečnosť pán Andrejčák. Je to návrh v § 6 vypustiť ods. 4 a 5 a nahradiť ich ods. 4, 5, 6 a 7 v znení, ktoré máte každý pred sebou. Táto úprava precizuje a spresňuje činnosť politických strán a nepolitických združení v armáde.

 • Áno, budeme hlasovať za návrh pána Andrejčáka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 91 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

 • Posledný pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul z rozpravy, je od pána poslanca Michalca, tiež podporený podľa zákona o rokovacom poriadku podpismi 15 poslancov. Ide o zmenu textu v § 189 a v § 190. Znenie a odôvodnenie máme každý pred sebou, preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Michalca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 114 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh prešiel.

 • Pán predsedajúci, môžeme pristúpiť k prerokovaniu tohto návrhu v treťom čítaní.

 • Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o vojenskej službe.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Písomne nemám nikoho prihláseného.

  Ak nie, týmto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených návrhov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o zákone ako celku.

 • Odporúčanie gestorského výboru je zákon ako celok schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 115 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o vojenskej službe.

  Ďakujem, pán minister, aj pán spoločný spravodajca.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  rokovanie o vládnom návrhu zákona o peňažných náležitostiach vojakov (tlač 722) sme skončili s tým, že rozprava k tomuto bodu programu bola vyhlásená za skončenú. K rozprave sa ešte nevyjadril pán minister ani spoločný spravodajca výborov.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť?

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  vládny návrh zákona o peňažných náležitostiach vojakov je vlastne posledným v rámci balíka sociálnych zákonov, ktoré predkladá ministerstvo obrany Národnej rade. Tento zákon je zo stimulačného hľadiska veľmi dôležitý, nakoľko od roku 1992 boli zrušené ešte nariadením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky platové záležitosti, ktoré vlastne mali vplyv len na vojakov z povolania, čiže odmeňovanie vojakov z povolania prešlo pod všeobecnú rozpočtovú sústavu. To znamená, že vojaci sú dodnes odmeňovaní tak ako celá spoločnosť, teda boli znevýhodnení oproti iným zložkám. Napríklad Policajný zbor a iné zložky majú svoje zákony, kde platové úpravy idú podľa týchto zákonov. Predtým bolo Federálne ministerstvo obrany a po zrušení Federálneho ministerstva obrany tieto veci boli zrušené. Ostatné ministerstvá boli na Slovensku, ako ministerstvo vnútra a iné zložky, čiže v podstate tieto zákony sú ešte platné. Samozrejme, aj toho času máte v parlamente návrhy zmien týchto zákonov.

  Pokiaľ ide o tento zákon, treba vychádzať z toho, že v poslednom období alebo v posledných rokoch je veľký odliv vojakov z povolania, ako som už povedal vo svojom úvodnom slove, predovšetkým kvôli finančnému odmeňovaniu, lebo bankové inštitúcie a iné podnikateľské subjekty nejakým spôsobom zvýhodňujú týchto vojakov, ktorí odchádzajú, lebo im ponúkajú podstatne vyššie finančné ohodnotenie a, samozrejme, aj iné stimulácie. Tento zákon, ktorý, ako som už zdôvodňoval, má nárok na štátny rozpočet, je v armádnej verejnosti veľmi očakávaný aj vzhľadom na to, že bol pripravovaný k 1. 7. tohto roka, a vlastne aj v kapitole Všeobecná pokladničná správa boli na tento vládny návrh zákona finančné prostriedky.

  Čo sa týka filozofie tohto zákona, viackrát som vo výbore pre obranu a bezpečnosť dokumentoval to, že na nižších stupňoch príslušníkov armády, to znamená na úrovni čaty a roty, je dnes naplnenosť veľmi malá. Dá sa povedať, že naplnenosť vojakov z povolania na týchto stupňoch je okolo 20 %, pretože náležitosti, ktoré v podstate dnes platia zo zákona, sú veľmi malé. Vojaci odchádzajú do lepšieho podnikateľského sektora, a vlastne vojak, ktorý vyštuduje za štátne peniaze vo vojenských školách, na ktoré sa dávajú veľké finančné prostriedky, keď sa mu neposkytne finančná stimulácia, potom odchádza, a štát naňho dopláca, lebo mu nemôže ponúknuť tie náležitosti, ktoré mu ponúka podnikateľský sektor.

  Je to aj z hľadiska toho, že vlastne každý vojak na určitom stupni je v podstate nejakým spôsobom manažér, lebo velí jednotke. Podnikateľský subjekt si ho otestuje, a keď vidí, že podáva dobré výsledky, tak si ho vyberie. A potom z hľadiska toho, že mu ponúka lepšie hmotné zainteresovanie, odchádza do podnikateľského subjektu.

  Pokiaľ ide o pripomienky, ktoré zazneli počas rozpravy, podporujem tieto zmeny, ktoré sú v spoločnej správe zaznamenané, t. j. ako sa gestorský výbor k nim vyjadroval. Chcem len zvýrazniť fakt, že v prílohe číslo 1 k tomuto zákonu je charakteristika platových tried a príklady činností. Požadovala to Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky. Ide len o príklady pracovných činností a v zákone v § 5 je jasne napísané, že katalóg funkcií s ich zaradením do platových tried v súlade s charakteristikami platových tried ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.

  Čo sa týka filozofie vôbec tohto zákona, vychádzali sme z reálnych možností tejto republiky, lebo vieme, že príjmová zložka je veľmi napätá. Armáda Slovenskej republiky mala požiadavky na podstatné zvýšenie platových náležitostí aj z hľadiska iných finančných súm, ale vychádzali sme z toho, že dnes možnosti štátu sú dané a musíme vychádzať z tejto reality. Chcem len zvýrazniť fakt, že Armáda Slovenskej republiky má dnes dôveru 73 % obyvateľov, čiže má najväčšiu dôveryhodnosť občanov Slovenskej republiky. A ďalej zvýrazniť fakt, že nám robí dobré meno všade aj vo svete.

  Chcel by som poprosiť Národnú radu, aby tento zákon podporila v takom znení, v akom je, s tými zmenami, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci.

  Vážené dámy, vážení páni,

  existujú minimálne dva dôvody, prečo je tento zákon nevyhnutné prijať.

  Po prvé preto, že keď ako členovia branného výboru sa stretávame so zahraničnými delegáciami, ešte nebolo ani jedno vzájomné rokovanie, aby tam neodzneli slová vysokého uznania vojakom a dôstojníkom Armády Slovenskej republiky. I v zahraničí, aj keď prijímame návštevy u nás na pôde Národnej rady.

  Po druhé - má to odozvu aj v postojoch našej verejnosti. Pán minister citoval prieskumy verejnej mienky, 73 % občanov dáva na prvé miesto Armádu Slovenskej republiky ako inštitúciu. Nesporne je za tým kus veľmi náročnej práce, tvrdého výcviku, ale aj disciplíny v našej armáde.

  Prečo tento zákon musíme prijať? Ak ho neprijmeme, otázkou je, dokedy bude vedieť armáda udržať mladých dôstojníkov, ktorým možno podnikanie poskytuje lepšie životné príležitosti ako kariéra v armáde, ak by platil doterajší platový predpis. Je to pred nami vážna úloha, pred Národnou radou, ak máme záujem budovať armádu s nižšími počtami, dobre vyzbrojenú, s kvalitnými dôstojníckymi kádrami. Preto vás prosím, aby sme tento zákon podporili. Samozrejme, treba brať do úvahy, že tieto návrhy majú určitý dosah na štátny rozpočet a s niektorými finančnými prostriedkami sa počíta až od 1. apríla 1998.

  Preto tu odznel aj návrh, myslím si, pána poslanca Andrejčáka, na zmenu účinnosti zákona od 1. apríla 1998. Bol tu podaný aj návrh skupiny poslancov a prednesený pánom poslancom Moravčíkom, ktorý by výrazným spôsobom zvýšil nároky na štátny rozpočet pri odmeňovaní vojakov. Pán poslanec Moravčík, poviem to vojenskou terminológiou, tento návrh považujem za granát hodený do rozpočtového koša. Minimálne náklady, ako sme rýchlo prepočítali, by boli o pol miliardy viac, ako sa počíta v rozpočte. Preto budem odporúčať, napriek tomu, že tvrdím a myslím si, že všetci chceme zvýšiť platy našim dôstojníkom, aby sme postupovali ako zákonodarcovia zodpovedne a pristupovali k tomu tak, aby sme brali do úvahy možnosti štátneho rozpočtu.

  Čo sa týka flexibility zákona, lebo odznelo v rozprave aj to, či je dostatočne flexibilný a umožňuje ministerstvu reagovať a vypočítavať platy jednotlivým vodičom, veliteľom atď. Áno, pán minister to spomenul, je to dané dostatočne v § 5 ods. 3, kde sa hovorí: "a splnomocňuje ministerstvo vypracovať charakteristiky funkcií a zaradiť ich do platových tried."

  Pán predseda, tým som skončil svoj príspevok a prosím, aby sme uvádzali hlasovanie.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, aby hlasovanie uvádzal.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  prosím vás, aby ste si zobrali tlač 722a, pretože tam došlo k omylu. Máme tam dvakrát bod 12. Prosím vás, aby sme si druhý bod 12 prečíslovali na bod 13.

  A teraz by som odporúčal, aby sme o všetkých bodoch spoločnej správy 1 až 12 hlasovali spoločne. Bod 13 vyberieme zo spoločného hlasovania, pretože je dotknutý v rozprave návrhom pána poslanca Andrejčáka. Týka sa to účinnosti zákona.

  Preto prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča všetky schváliť.

 • Ďakujem.

  Budeme hlasovať, tak ako to spoločný spravodajca navrhol.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 104 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Tento pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy sme prijali.

 • Vážený pán predsedajúci, budeme hlasovať o bode 13 spoločnej správy, v ktorom sa v § 77 uvádza, že za primeraný termín účinnosti sa považuje 1. január 1998. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

  Prosím, aby ste dali o tom hlasovať.

 • Nech sa páči, budeme hlasovať. Teraz som dobre nerozumel. Povedali ste, že gestorský výbor ho odporúča schváliť?

 • Schváliť, áno. Musím čítať tak, ako to gestorský výbor uvádza.

 • Vážení, ešte raz, prosím, aby sme tomu všetci rozumeli. Toto hlasovanie ruším.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, pokoj, počúvajte. Ešte raz, pán spravodajca, hlasovanie ešte nebolo, aby všetci tomu rozumeli.

 • Keď dovolíte, vysvetlím presne, aby nedošlo k nedorozumeniu. Bod 13 je vlastne zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúčal schváliť, aby bola platnosť zákona od 1. januára 1998, ale preto to vytrhujeme, lebo je tam pozmeňujúci návrh 15 poslancov prednesený pánom poslancom Andrejčákom, ktorý navrhuje účinnosť zákona od 1. apríla 1998. Čiže tí, ktorí sa prikláňate k tomu, že účinnosť zákona bude od 1. apríla 1998, budete hlasovať proti, tí, ktorí sa prikláňate k tomu, že od 1. apríla 1998, tak hlasujete za. Gestorský výbor odporúča návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Čiže tento pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy prešiel.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Andrejčák. Je to návrh v § 77 slová "1. decembra 1997" nahradiť slovami "1. apríl 1998".

 • Hlasy v sále.

 • Tento návrh je bezpredmetný. Ešte máte nejaké pozmeňujúce návrhy?

 • Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Moravčíka. Pýtam sa pána poslanca Moravčíka, či môžem dať hlasovať o tomto návrhu ako celku, lebo navzájom je to prepojené. Osobitne. Pristúpime k hlasovaniu osobitne na žiadosť pána poslanca.

  Prvý jeho návrh k § 27 ods. 1, máte to pred sebou. Budeme hlasovať o prvom návrhu, ktorý sa týka § 27 ods. 1.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali o tom hlasovať.

 • Áno, nech sa páči, prezentujme sa a budeme hlasovať.

  Pán spoločný spravodajca, odporúčate ho?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 45 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh neprešiel.

  Nech sa páči.

 • Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Moravčíka k prílohe číslo 2. Navrhuje upraviť platové triedy. Máte to v tlači.

 • Hlas poslanca Moravčíka z pléna, že sa môže hlasovať spolu.

 • Áno, je to logické, čiže budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 2 a 3 pána poslanca Moravčíka. Týka sa to platových tried.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali o tom hlasovať.

 • Áno. Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 45 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.

  Ani tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči.

 • Štvrtý návrh pána poslanca Moravčíka je k prílohe číslo 6, bod 2.3 - nahradiť sumu "5 000" sumou "6 000".

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali o tom hlasovať.

 • Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu.

  Nech sa páči, prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 51 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov.

  Čiže tento návrh neprešiel.

 • Piaty pozmeňujúci návrh pána poslanca Moravčíka k prílohe číslo 6 bod 4.1 - doplniť o funkciu "náčelník základne".

  Prosím, aby ste dali o tom hlasovať.

 • Budeme hlasovať o ďalšom bode pána poslanca Moravčíka.

  Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 44 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Čiže ani tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy aj o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.

  Vážený pán predseda, gestorský výbor v zmysle § 83 ods. 4 požiadal o skrátenie lehoty do tretieho čítania a súčasne v zmysle § 84 ods. 2 navrhol, aby sa skrátila lehota na prerokovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, a to ihneď po druhom čítaní.

  Prosím, aby ste o tom nechali hlasovať.

 • Nech sa páči, budeme hlasovať, aby tento zákon mohol postúpiť hneď do tretieho čítania.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Toto neprešlo, návrh nebol postúpený do tretieho čítania.

  Ďakujem pekne pánu ministrovi.

 • Pardon, pán predsedajúci, neodsúhlasili sme skrátenie lehoty, ale ešte sme nehlasovali o postúpení do tretieho čítania. Čiže bude treba, aby ste dali hlasovať o postúpení zákona z druhého čítania do tretieho čítania.

 • Šum a hlasy z pléna.

 • Pokoj. Ja som tomu rozumel tak, že pán spoločný spravodajca naraz uvádzal aj skrátenie lehoty, aj postúpenie do tretieho čítania. Tak to povedal.

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre, 24 hodín je automaticky. Neodsúhlasili sme skrátenú lehotu. Nemusíme hlasovať.

 • Tretie čítanie bude podľa rokovacieho poriadku.

  Ďakujem.

  Ďakujem pánu ministrovi aj pánu spoločnému spravodajcovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  podľa schváleného programu nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 784 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 784a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky pán Gustáv Krajči.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Vládny návrh zákona vychádza z potrieb policajnej praxe, najmä z požiadavky zvýšenia účinnosti boja s organizovaným zločinom, a to vytvorením takých právnych inštitútov a opatrení, ktoré umožnia účinne prenikať do kriminálneho prostredia, a tak napomôžu ako jedno z opatrení účinnejšiu ochranu bezpečnosti osôb a majetku. Na tieto účely sa vo vládnom návrhu zákona zavádzajú nové inštitúty, ako napríklad...

 • Ruch v sále.

 • Prosím pánov poslancov o pokoj. Počúvajte pána ministra.

 • ...oprávnenie Policajného zboru pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných operácií vstupovať do miest slúžiacich na podnikanie, rozšírenie používania informačno-technických prostriedkov, inštitút agenta, kriminálne spravodajstvo, predstieraný prevod vecí, ako i vytvorenie podmienok na ochranu svedka.

  Vládny návrh zákona okrem uvedeného reaguje i na nevyhnutnosť novelizovať ustanovenie o zaistení veci, nakoľko doterajšie znenie ustanovenia § 21 neumožňuje zaistené veci ďalej realizovať. Tento návrh vytvára možnosti na to, aby sa predbežne zaistené veci, o ktoré vlastník nemá záujem alebo si ich do jedného roka od zaistenia ani po výzve neprevezme, stali zo zákona majetkom štátu a v zmysle zákona o správe majetku štátu sa s nimi potom mohlo naložiť podľa potrieb spoločnosti, respektíve sa mohli vydražiť.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, je súčasťou balíka vládnych návrhov zákonov, ktoré sú predkladané v súvislosti s prijatými opatreniami na boj proti najzávažnejším, najmä organizovaným formám trestnej činnosti.

  Pokiaľ ide o pripomienky uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný vládny návrh zákona prerokúvali v druhom čítaní, s týmito súhlasím, tak ako sú v spoločnej správe uvedené.

  Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. a zákon číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a o doplnení ďalších zákonov, na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v treťom čítaní schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Prosím, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľa.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Andrejovi Fedorovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám prečítal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 784) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 792 zo dňa 14. novembra 1997 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uvedené výbory prerokovali uvedený návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  2. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi prijali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  V týchto pozmeňujúcich návrhoch je uvedených 19 bodov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne a tieto schváliť.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre spravodajcov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sa prihlásil jeden diskutujúci - pán poslanec Pittner.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, pán minister,

  tak ako pri prvom čítaní i teraz konštatujem, že navrhovaný zákon je nutným a veľmi významným krokom najmä v boji proti organizovanému zločinu. Dovoľte mi však v mene 15 poslancov v zmysle § 29 ods. 1 rokovacieho poriadku predniesť jeden pozmeňujúci návrh a vysvetliť ho. Skôr než ho prečítam, niekoľko slov.

  V roku 1990, keď sa menili jednotlivé silové rezorty, pokiaľ ide o rezort vnútra, prijali sa opatrenia, ktoré sa potom premietli či už do novely zákona, alebo do úplne nového zákona číslo 171/1993 Z. z., ktoré mali za cieľ odlíšiť dovtedajšie chápanie Zboru národnej bezpečnosti v zmysle demokratizačných procesov po novembri 1989 od tej situácie, pred ktorou stála naša spoločnosť po novembri 1989. Jednoznačne sa ukázalo, že tak ako Štátna bezpečnosť sa dovtedy skrývala pod všeobecné znenia zákona o Zbore národnej bezpečnosti, tak aj Verejná bezpečnosť takým spôsobom, akým bola riadená v predchádzajúcom režime, nemohla spĺňať tie podmienky, ktoré stavalo pred našu spoločnosť to nové, čo sa zrodilo v novembri 1989.

  Išlo hlavne o to, aby polícia nebola riadená či už z ústredia nejakej politickej strany, alebo politickými predstaviteľmi, ktorých podľa volebných výsledkov budeme mať rôznych, ako sa aj ukázalo, ale aby riadenie polície bolo jednoznačne zverené do odborných rúk, ale s tým, že, samozrejme, príslušná vláda bude mať v kompetencii rozhodnúť o tom, či predstaviteľ takéhoto riadenia, odborného riadenia polície má jej dôveru. Z tohto hľadiska bolo nutné aj organizačne tento fakt zakotviť do príslušného zákona. A tak prišlo vlastne k ustanoveniu Policajného prezídia na čele s policajným prezidentom, ktorý je podriadený ministrovi vnútra, na jeho návrh ho vymenuje vláda, a ktorý riadi políciu v rozsahu, ktorý vymedzoval zákon.

  Odvtedy boli rôzne diskusie a posledná diskusia sa nesie aj v tom zmysle, že policajný prezident tým, že ho vymenuje vláda, je vlastne tiež politickou funkciou a že sa nespĺňa podmienka odborného vedenia. Nazdávam sa, že je to účelové tvrdenie, najlepšie je to vidno na armáde, kde aj náčelníka generálneho štábu vymenuje vláda a napriek tomu sa to nevníma ako politická funkcia. Ide tu o to, aby vymenovanie policajného prezidenta vládou skúmalo práve jeho odbornú spôsobilosť a aby z tejto stránky mal dôveru nielen ministra vnútra, ktorý návrh predkladá, ale aj vlády.

  Z tohto hľadiska si myslím, že je celkom správne, aby sme toto opatrenie, ktoré nám priniesol november 1989, nezrušili. V niektorých diskusiách sa vyčíta i mne, že po nástupe vlády Jozefa Moravčíka som z večera do rána odvolal dovtedajšieho prezidenta Policajného zboru vraj z toho dôvodu, že politicky nebol príslušný k tejto vláde. Ale veď to je nezmysel. Ak sa pamätáte na udalosti z marca 1994, tak vlastne polícia už dlhší čas, a ukazujú to aj štatistiky z toho obdobia, nielen že mala klesajúcu dôveru občanov, nielen že bol najväčší výskyt trestných činov a najnižšia objasnenosť tak spred roka 1993 a prvého obdobia 1994, ale aj po tomto období. Z tohto hľadiska, ak sa zamyslíme, ako vyzerali ulice, keď prišlo k rozhodnutiu parlamentu, ktorý vyslovil nedôveru dovtedajšej vláde Vladimíra Mečiara, ulice boli vlastne v chaotickom stave, pokiaľ ide o bezpečnosť. Ba dokonca na Primaciálnom námestí, ako o tom svedčí aj dobová tlač, boli skupiny ľudí, ktorí sa zhromaždili pod heslom Radšej občiansku vojnu ako takéhoto prezidenta. A navyše, prišlo tam k inzultáciám novinárov a k pohonu na novinárov. A policajný prezident nezasiahol.

  Z tohto hľadiska som odvolal vtedajšieho policajného prezidenta, pretože to bol preukaz jeho odbornej nespôsobilosti. Koniec koncov potvrdilo to aj to, že nová vláda Vladimíra Mečiara ho takisto nevymenovala do tejto funkcie. Preto 15 poslanci, ktorí predkladáme pozmeňujúci návrh, navrhujeme, aby v bode číslo 3 návrhu vlády, kde sa navrhuje, aby sa v § 6 zákona vypustili odseky 2, 3 a 4 a súčasne sa zrušilo označenie odseku 1, bol nahradený naším návrhom, v § 6 ods. 2 zákona pozmeniť takto: "Služby Policajného zboru uvedené v § 4 riadi prezident Policajného zboru v rozsahu určenom ministrom vnútra." Ďalej v § 6 ods. 1, 3 a 4 ponechať v pôvodnom znení.

  Týmto naším návrhom by sa zachovala kompetencia ministra vnútra pri určovaní organizácie Policajného zboru, ale i kompetencia a pôsobnosť prezidenta Policajného zboru. Vychádzame tým v ústrety tomu, čo vo vládnom návrhu zdôvodňuje pán minister vnútra, keď hovorí o nutnosti vzhľadom na zmenu organizácie predložiť ten návrh, ktorý predložil. Nazdávam sa, že týmto naším pozmeňujúcim návrhom vychádzame v ústrety ministrovi vnútra, aby mal právo podľa situácie určovať kompetencie v riadení policajnému prezidentovi, ale na druhej strane, aby Policajné prezídium a kompetencie policajného prezidenta zostali nezmenené.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem aj ja pánu Pittnerovi.

  Keďže nemám už nikoho písomne prihláseného, pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne.

  Pán poslanec Fogaš, nech sa páči.

  Ešte sa niekto hlási?

  Ak nie, uzatváram rozpravu, možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

 • Pán predsedajúci, pán minister,

  urobím iba niekoľko stručných poznámok, pretože k vecnej stránke navrhovaného zákona som sa vyjadril už v predchádzajúcom vystúpení.

  Novela zákona o Policajnom zbore vytvárala dobré predpoklady na to, aby sme posilnili postavenie aj špeciálnej protidrogovej služby. Vypracovali sme pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predniesli vo výboroch, ale neboli prijaté napriek tomu, že sa zákon navrhoval doplniť o boj proti rozširovaniu, výrobe a distribúcii drog, a napriek tomu, že naše návrhy smerovali k posilneniu pozície jednej z významných služieb, a to je protidrogová služba. Myslím si, že naproti tomu zákon vo svojom článku 2 vytvára predpoklady na ochranu často súkromnoprávnych záujmov. Exekútor a exekučná činnosť v súčasnom období nie sú predstavitelia štátu, ale sú to viac-menej súkromnoprávne osoby, prostredníctvom ktorých sa má zabezpečovať výkon súdnych rozhodnutí. Vo väčšine prípadov ide o ochranu súkromnoprávnych záujmov, preto nevidím ako dôvod ponechať ten článok v znení, v akom v súčasnom období je.

  Chcem vyjadriť presvedčenie, že zákon, i keď sleduje ušľachtilé ciele, myslím si, po prípadnom zvážení a prijatí i našich pozmeňujúcich návrhov, najmä na zmenu § 4 ods. 3, v ktorej sme navrhovali, aby medzi zvláštne služby okrem ochrany určených osôb a služby finančnej polície bola začlenená i protidrogová služba, mohol vytvoriť lepšie predpoklady na boj proti drogovým závislostiam a distribúcii i výrobe drog, ktoré sa u nás tak rozširujú. Často totiž rozprávame o našom úsilí posilniť tento súboj, ale v skutočnosti sa stretávame presne s tým čo aj teraz. Jednoducho naše návrhy ste odmietli a tvárite sa, že tento boj môžeme zvládnuť aj v rámci úprav, ktoré sa na tomto úseku udiali. Domnievam sa teda, že je potrebné, aby ste zvážili i ďalšiu novelu a v dalšej novele zvážili postavenie Národnej protidrogovej jednotky. Je absurdné, aby bola v budúcnosti podriadená kriminálnej službe.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programe za skončenú.

  Chce zaujať stanovisko k rozprave pán minister? Áno.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  myslím si, že v tomto čítaní sa znovu objavili tie veci, o ktorých sme už hovorili, a ostali teda v rozpore dve záležitosti, otázka § 6 - vymenovania prezidenta Policajného zboru a kompetencií prezídia a otázka drogovej služby alebo Národnej protidrogovej jednotky. Zvažovali sme tieto veci. Dovoľte mi, aby som vyjadril teda naše stanovisko.

  Pokiaľ ide o vypustenie niektorých ustanovení § 6, chcem povedať, že ich vypustením sledujeme naplnenie ustanovenia § 5 ods. 2 platného zákona o Policajnom zbore, podľa ktorého minister vnútra okrem iného zriaďuje útvary Policajného zboru, určuje ich náplň a vnútornú organizáciu. Pokiaľ ide o prezidenta Policajného zboru a jeho vymenovanie, zachovávame názov prezident Policajného zboru, ktorý zostane i naďalej ako pojem zachovaný. Na dokreslenie chcem povedať, že aj platnú organizačnú štruktúru, ktorá už je schválená, tento zákon prebral. Myslím si, že tento inštitút nie je potrebné z policajnej praxe nejako vylučovať a bude fungovať aj naďalej. Otázka vymenovania prezidenta, či to bude minister, alebo vláda, vždy sa to dá spolitizovať, tak ako sme už niekoľkokrát hovorili, a práve naopak, funkcia prezidenta, pokiaľ je vymenovaný vládou, sa takisto považuje za politickú a spolitizovanú. Takže myslím si, že budeme naďalej trvať na pôvodnom návrhu.

  Čo sa týka Národnej protidrogovej jednotky ako samostatnej zvláštnej služby Policajného zboru, v súčasnosti neuvažujeme s odčlenením tejto služby, pretože sa osvedčil model, ktorý v súčasnosti máme, a skôr naopak, chceli by sme dostať pod jednu strechu aj ďalšie zvláštne služby Policajného zboru, myslím tým aj finančnú políciu, ktoré by spolu s kriminálnou políciou vytvorili jeden silný celok zameraný na boj proti organizovanej kriminalite.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Želá si záverečné slovo spoločný spravodajca? Nie.

  Pán Fogaš, nech sa páči.

 • Pán minister, ako sa mohlo osvedčiť doterajšie postavenie aj činnosť Národnej protidrogovej jednotky, keď vlastne prijatím zákona o územnosprávnom členení sa v podstate štruktúra rozpadla, dostala sa pod riadenie krajských policajných riaditeľstiev, a keď výsledky tohto boja svedčia za všetko? Jej ponechanie v tejto štruktúre vlastne vytvára predpoklady, že títo ľudia budú rozkrytí, a vy viete, aká je to zložitá záležitosť.

 • Pán Fogaš, bol si tu, prečo si nepoložil otázku?

  Ďakujem.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Áno. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím pána spoločného spravodajcu výborov, aby uvádzal hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, s doplňujúcim, resp. pozmeňujúcim návrhom vystúpil len pán poslanec Pittner.

  Podľa § 83 ods. 4 budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy 1 - 19 spoločne a tieto schváliť.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, budeme sa prezentovať a hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 114 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Tieto pozmeňujúce návrhy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil pán poslanec Pittner, ktorý mal jeden pozmeňujúci návrh. Znenie máte všetci vo svojich laviciach.

  Prosím, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu.

 • Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Pittnera.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 56 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

 • Pán predsedajúci, vyčerpali sme všetky návrhy, ktoré boli predložené. Na návrh gestorského výboru podľa § 84 ods. 2 vás prosím, aby ste dali hlasovať o postúpení tohto návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Áno. Ďakujem.

  Nakoľko v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime teda k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám nikoho prihláseného.

  Prezentujme sa a hlasujme, aby zákon mohol ísť do tretieho čítania. O tom sa nehlasuje. Ruším toto hlasovanie. Nehlasuje sa.

  Otvoril som rozpravu.

 • Hlasy v sále.

 • Pokoj. Nehlási sa nikto.

  Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb.

  Keďže nikto, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní, alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť 30 poslancov. Nikto nemá takéto návrhy.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 780 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 780a.

  Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky pán Sergej Kozlík.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  predkladám na rokovanie Národnej rady vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

  V rámci daňovej reformy bola od 1. januára 1993 zákonom Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zavedená daň z nehnuteľností. Uvedený zákon bol medzičasom už päťkrát novelizovaný. Novelami tohto zákona sa spresňovalo najmä vymedzenie predmetu dane, základu dane, ako aj sadzieb dane a rozširovali sa právomoci obcí ako správcov tejto dane.

  Poznatky miest a obcí z aplikácie ustanovení zákona o dani z nehnuteľností v praxi však nasvedčujú tomu, že je potrebné i naďalej spresňovať v záujme jednotnosti viaceré ustanovenia zákona, najmä pri vymedzení pojmu daňovníka dane z pozemkov, ako aj dane zo stavieb, ak tieto sú v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov. Navrhuje sa aj úprava koeficientu, ktorým sa prenásobuje sadzba dane v obciach, ktoré sa stali od roku 1996 krajskými mestami, na koeficient 4,0.

  V súvislosti s nadobúdaním bytov do osobného vlastníctva sa vytvára nová skupina bytov v bytových domoch. Keďže v takýchto prípadoch ide tiež o vlastníkov nehnuteľností, je potrebné túto skutočnosť aj z hľadiska zdanenia legislatívne riešiť. V novele sa preto navrhuje kvalifikovať byt na účely zákona o dani z nehnuteľností ako nehnuteľnosť. Navrhovanej dani z bytov budú podliehať tí vlastníci bytov, ktorí ich nadobudli podľa osobitných právnych predpisov, najmä zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 151/1995 Z. z. a zákona číslo 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyrovnaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov. Zároveň sa však navrhuje ponechať päťročné oslobodenie od tejto dane obdobne, ako tomu je aj v súčasnosti pri dani zo stavieb.

  Z dôvodu kvalitnejšieho výkonu správy tejto dane bolo nevyhnutné v novele tiež spresniť ustanovenie zákona o daňovom priznaní, výrube daní, penalizácii a vykonávaní kontroly. Keďže prevažne ide o legislatívnotechnické spresnenia a v súvislosti so zavedením zdaňovania bytov o ponechanie päťročného oslobodenia od dane, neočakáva sa výraznejšie zvýšenie príjmov do rozpočtov obcí. Určité zmeny však možno predpokladať v krajských mestách nadväzne na úpravu koeficientu.

  Na základe uvedeného odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky, aby predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, schválila.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády za odôvodnenie vládneho zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcu.

  Dávam slovom určenému spoločnému spravodajcovi výborov Michalovi Baránikovi a prosím ho, aby podľa 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne a kolegovia, vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu ako gestorského výboru k tomuto zákonu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 788 z 12. novembra 1997 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal od začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona prijali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prijal Výbor Národnej rady pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi prijal Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky dňa 17. novembra 1997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie rozpočet a menu.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce návrhy. Uvedené sú v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

  Gestorský výbor odporúča schváliť všetky pozmeňujúce návrhy okrem pozmeňujúceho návrhu číslo 8. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4, § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 537 z 20. novembra 1997. Výbor určil poslanca Michala Baránika za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ho poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynú z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej.

  Pán podpredseda, skončil som.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám nikoho prihláseného. Pýtam sa, či sa chce niekto ústne prihlásiť.

  Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán podpredseda vlády? Ďakujem pánu podpredsedovi vlády.

  Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov. Nie. Ďakujem.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhu spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím pána spoločného spravodajcu výborov, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážený pán podpredseda,

  keďže rozprava nebola a nevznikli nijaké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, dávam hlasovať o návrhoch uvedených v spoločnej správe. Odporúčam, aby sme o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v spoločnej správe pod číslami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 hlasovali spoločne. Gestorský výbor odporúča uvedené návrhy schváliť.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 98 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Tieto pozmeňujúce návrhy spoločnej správy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Pozmeňujúci návrh uvedený v spoločnej správe pod bodom číslo 8 gestorský výbor odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 63 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh prešiel.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán podpredseda, keďže nemáme nijaké ďalšie pozmeňujúce návrhy, odporúčam pristúpiť k hlasovaniu o zaradení do tretieho čítania.

 • Nakoľko v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime teda k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

  Otváram k tomuto bodu programu rozpravu. Hlási sa niekto? Nikto.

  Má niekto pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov v druhom čítaní, alebo návrh na opakovanie? Má niekto podpisy 30 poslancov? Nemá. Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.

  Nech sa páči, prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Gestorský výbor odporúča návrh schváliť s pripomienkami.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov. Za návrh hlasovalo 89 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem vám za spoluprácu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca, i pánu ministrovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 765 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 765a.

  Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky pán Sergej Kozlík.

  Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, upravuje schvaľovanie rozpočtu Národnej banky. Zmena spočíva v tom, že banková rada Národnej banky bude schvaľovať návrh prevádzkového rozpočtu, ktorý guvernér Národnej banky predloží na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky a zdôvodní ho v jej orgánoch. Úprava tvorby a schvaľovania rozpočtu Národnej banky zároveň zreálni tvorbu, prijatie a realizáciu zákona o štátnom rozpočte.

  Súčasný právny stav, keď Národná rada schvaľovala ročnú správu o výsledku hospodárenia Národnej banky bez možnosti hovoriť do tvorby rozpočtu, bol iba formálnym dodatočným aktom. V prípade, že do 31. decembra bežného roka Národná rada Slovenskej republiky neschváli rozpočet Národnej banky, bude sa rozpočtové hospodárenie od 1. januára rozpočtového roka do termínu schválenia rozpočtu spravovať rozpočtovým provizóriom podľa návrhu rozpočtu predloženého Národnej rade Slovenskej republiky guvernérom Národnej banky Slovenska.

  Z prípadného nesplnenia plánovaného hospodárskeho výsledku Národnej banky, ak bude súvisieť s menovou politikou, netreba strašiť a vytvárať rôzne negatívne nálady. Spájať kompetenciu bankovej rady pri schvaľovaní bežného rozpočtu s nezávislosťou Národnej banky v menovej politike je neopodstatnené.

  Novela zákona sa netýka hlavnej úlohy Národnej banky ustanovenej v § 2 a jej právomocí pri zabezpečovaní stability meny nezávisle od pokynov vlády, netýka sa ani nástrojov menovej regulácie, ktoré Národná banka využíva podľa § 18, jej právomocí v devízovom hospodárstve ani ďalších činností a oprávnení Národnej banky.

  V období transformácie našej ekonomiky, ktoré je náročné na zostavovanie štátneho rozpočtu, náročné na udržiavanie rovnováhy medzi príjmami a výdavkami v priebehu roka, pokladáme za potrebné zvýšiť limit na poskytnutie krátkodobého úveru v Slovenskej republike nákupom štátnych pokladničných poukážok z 5 % na 10 % príjmov štátneho rozpočtu v uplynulom roku.

  K podobnému kroku pristúpila napríklad aj Česká republika pred niekoľkými mesiacmi.

  Vyrovnaný štátny rozpočet, ako aj udržiavanie permanentnej rovnováhy medzi príjmami a výdavkami je ideálom aj tejto vlády, ale reálny život nie vždy tento ideál umožňuje splniť. Problémy s vnútornou zadlženosťou nemajú len mladé štáty, navyše s transformujúcou sa ekonomikou, s problémami pri správe daní bez fungovania systému štátnej pokladnice, ale i bohaté štáty s dlhoročne budovanou trhovou ekonomikou a jej vysokou konkurenčnou schopnosťou.

  Vláda tým, že navrhuje zvýšenie rozsahu úverov z maximálnych 5 % na možných 10 %, nerobí tak s vedomím, že chce povýšiť deficitné hospodárenie rozpočtu nad úroveň deficitu schváleného Národnou radou v rámci rozpočtu. Robí tak preto, aby v tomto období aj navrhovaným opatrením pomáhala obnoviť makroekonomickú a mikroekonomickú rovnováhu. O možnom poskytnutí úveru Národnou bankou nákupom štátnych pokladničných poukážok rozhoduje napokon banková rada. Nie je to povinnosť Národnej banky vyplývajúca zo zákona, ale možnosť.

  Ďalšou zmenou je zvýšenie počtu členov bankovej rady z 8 na 10 a jej zloženie. Členmi bankovej rady budú guvernér, dvaja viceguvernéri, dvaja vrchní riaditelia Národnej banky Slovenska a piati členovia. Títo z dôvodu posilnenia nestrannosti pri prijímaní rozhodnutí bankovej rady nebudú zamestnancami Národnej banky Slovenska, ale odborníci z oblasti finančníctva, bankovníctva. Na návrh ministra financií po prerokovaní s guvernérom Národnej banky Slovenska ich bude vymenúvať za členov bankovej rady vláda Slovenskej republiky.

  Odlišnosť pohľadov na cesty riešenia problémov transformujúcej sa ekonomiky je pochopiteľná. Avšak z rozšírenia počtu členov bankovej rady nie je možné vyvodzovať závery o podriadení Národnej banky vláde alebo ministerstvu financií pri formovaní menovej politiky. Či by mala banková rada päť členov bez dvoch vrchných riaditeľov úsekov Národnej banky, ako to odporúča Medzinárodný menový fond, alebo sedem členov, ako pôvodne zamýšľalo ministerstvo financií, navrhované rozšírenie na desať členov je kompromisom medzi vládou a Národnou bankou. V tejto veci nejde o počty, ale o to, aby rozhodnutie bankovej rady nevyplývalo výlučne z početnej prevahy interných pracovníkov Národnej banky, ktorí sú s ňou v pracovnom pomere, ale ide o to, aby prijímané rozhodnutia, najmä v menovej politike, boli prijímané po fundovanej diskusii zo širších národohospodárskych hľadísk a boli akceptované väčšinou členov bankovej rady. Zodpovednosť za správne a objektívne rozhodnutie zákon nesníme zo žiadneho člena bankovej rady, či už bude pracovníkom Národnej banky, alebo inej inštitúcie. Podotýkam alebo zdôrazňujem, že v žiadnom prípade členmi bankovej rady zo zákona nemôžu byť členovia vlády.

  Chcem pripomenúť, že sme vypracovali za ministerstvo financií porovnávaciu štúdiu spolu s renomovanými zahraničnými expertmi. Dostali ju viacerí poslanci Národnej rady. Môžeme ju poskytnúť aj tlači, pokiaľ si budú chcieť urobiť obraz, ako fungujú vzťahy centrálnych bánk k iným inštitúciám štátu v rámci vyspelých západných krajín. Poviem príklad. Trebárs generálna rada banky Francúzska má 10 členov. Guvernéra a dvoch viceguvernérov vymenúva vláda na základe rozhodnutia ministra hospodárstva a financií - prosím najmä členov Slovenskej národnej strany, aby počúvali - má desať členov, pričom guvernéra a dvoch viceguvernérov vymenúva vláda na základe návrhu ministra hospodárstva a financií, pričom šiesti členovia rady pre menovú politiku sú aj členmi generálnej rady. Desiaty člen je zástupca zamestnancov banky Francúzska, to znamená šesť členov je v podstate nezávislých členov od pracovného pomeru, vzťahu k banke Francúzska.

  Čo sa týka Bundesbanky, prezident Bundesbanky nemá pri rovnosti hlasov rozhodujúci hlas. Podobný návrh je aj v predkladanom návrhu vládnej predlohy. Rada nemeckej centrálnej banky má sedemnásť členov, kde okrem prezidenta a viceprezidenta deviati prezidenti centrálnych bánk spolkových krajín a šiesti členovia direktória sú výkonným orgánom centrálnej banky. Šiestich členov direktória navrhuje spolková vláda po konzultáciách.

  Čo sa týka napríklad Španielska, riadiaca rada banky Španielska má desať členov. Guvernéra vymenúva kráľ na návrh predsedu vlády a vláda vymenúva viceguvernéra na návrh guvernéra. Ďalších šiestich členov rady vymenúva vláda na základe návrhu ministra financií po konzultácii s guvernérom banky. To znamená, že viac členov riadiacej rady banky je mimo okruhu Národnej banky Španielska a vymenúva ich vláda na návrh ministra financií.

  Takže môžem zaradom citovať ďalšie krajiny, kde v mnohých prípadoch prevažujú v bankových radách nezávislí odborníci vymenovaní vládou a nikde nie je obava o to, že by to malo viesť k nejakému skratu v rámci riadenia alebo zosúlaďovania menovej a rozpočtovej politiky. Takže, prosím, keby sme sa oslobodili opäť od vyvolávania určitých vášní nad predmetným návrhom.

  Keď som uvádzal pri prvom čítaní tento návrh, hovoril som, že je možnosť ešte vo výboroch spresniť znenie možno niektorých slov, dikciu niektorých slov s tým, že potom v rámci druhého a tretieho čítania je možné takúto úpravu, korekciu, nie rozsiahlu, schváliť a že novela zákona o Národnej banke neznamená žiadny odklon od zásadných celosvetových trendov v postavení centrálnych bánk, naopak, naďalej je v značnom predstihu, autonómnom, nezávislom postavení našej Národnej banky v porovnaní s naprostou väčšinou vyspelých západných krajín.

  Vážená Národná rada, ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Ladislavovi Lysákovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (tlač 765) v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 780 z 12. novembra 1997 rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje uvedený návrh na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

  Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská.

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky - uznesenie číslo 498 zo dňa 17. novembra 1997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu - uznesenie číslo 534 zo dňa 20. novembra 1997.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanoviska Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, vyjadreného v jeho uznesení uvedenom pod bodom 3 tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 535 z 20. novembra 1997. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril:

  1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní,

  2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po ukončení rozpravy k nej podľa § 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona číslo 350/1996 Z. z.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám prihláseného nikoho, teda sa pýtam, či sa chce niekto ústne prihlásiť.

  Nech sa páči, pán guvernér. Chcete vystúpiť?

  Vážené pani poslankyne, pán guvernér sa hlási, chce vystúpiť v rozprave. Musíme to odhlasovať.

  Prosím vás preto, prezentujme sa a hlasujme o tom, či udelíme slovo pánu guvernérovi.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 120 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Ďakujem.

  S vystúpením pána guverného sme vyjadrili jednoznačný súhlas.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  keďže k diskusii o novele zákona o Národnej banke Slovenska boli uvedené takmer všetky argumenty a keďže oficiálne stanovisko Národnej banky Slovenska a bankovej rady, predpokladám, je pánom poslancom takisto známe, chcel by som sa vo svojom vystúpení stručne zamerať len na niektoré podľa mňa ťažiskové momenty.

  Vzhľadom na vplyv centrálnej banky na domácu ekonomiku a jej vplyv na postavenie štátu vo vzťahu k zahraničným finančným a kapitálovým trhom novela zákona o centrálnej banke je považovaná za výnimočnú udalosť, vyvolanú vážnymi dôvodmi. Napriek pozornému sledovaniu legislatívneho procesu schvaľovania novely o Národnej banke Slovenska nie sú mi známe argumenty opodstatňujúce taký závažný zásah do postavenia centrálnej banky, ako je zmena zákona. Samozrejme, že priestor vyčlenený na pôsobenie centrálnej banky môže byť parlamentom kedykoľvek upravený a je povinnosťou centrálnej banky vykonávať zákonom stanovené úlohy spôsobom, aký parlament určí.

  Hlavné riziko novely vidím v možnej reakcii zahraničia, ktoré už zreteľne vyjadrilo svoj postoj k navrhovaným zmenám. Dovolím si uviesť aspoň niektoré z nich. Uvediem bod číslo 10 zo správy misie Medzinárodného menového fondu z 13. novembra 1997. Vedenie Medzinárodného menového fondu vyjadrilo znepokojenie ohľadne nedávnych legislatívnych návrhov, ktoré by okresali nezávislosť Národnej banky Slovenska a zvýšili by rozsah financovania fiškálneho schodku ústrednou bankou.

  Toto znepokojenie zdieľajú aj iné medzinárodné organizácie a kapitálové trhy, ktoré považujú nezávislú Národnú banku Slovenska za hlavného garanta toho, že Slovensko vyrieši vnútornú a vonkajšiu nerovnováhu pri zachovaní stability meny. Uvedené návrhy protirečia aj požiadavkám na členstvo v Európskej menovej únii, ako aj súčasným trendom platným vo svete. Najnovšie výskumy Medzinárodného menového fondu navyše potvrdzujú, že krajiny s nezávislou ústrednou bankou majú lepšie hospodárske výsledky.

  Čo sa týka financovania schodku ústrednou bankou, nemalo by sa zvyšovať, ale naopak, zmenšovať, pretože tento spôsob financovania urýchľuje infláciu a podkopáva stabilitu koruny. Navrhovaná legislatívna úprava by sa vnímala ako krok oslabujúci nezávislé postavenie Národnej banky Slovenska, a preto by mohla prispieť k podkopávaniu dôvery na trhoch a k spusteniu útoku voči korune. Toľko citujem zo správy misie Medzinárodného menového fondu.

  Ďalej by som si dovolil uviesť správu ratingovej agentúry MOODY S z 3. 11. 1997. Budem citovať len časť týkajúcu sa Národnej banky. "Ďalšie obavy súvisiace so schopnosťou krajiny čeliť uvedeným negatívnym makroekonomickým trendom vzbudzuje aj predpokladaná legislatívna úprava zameraná na obmedzenie nezávislosti centrálnej banky."

  Najnovšie vyhlásenie kapitálových trhov máme od agentúry IBCA, je to z 19. novembra 1997. Citujem: "Ďalším dôvodom na obavy je navrhovaná právna úprava, majúca vplyv na fungovanie centrálnej banky, inštitúcie, ktorej nezávislosť doposiaľ pozitívne ovplyvňovala ratingové hodnotenie. Ak bude takáto právna úprava prijatá, môže predstavovať impulz na zníženie ratigového stupňa."

  Reakcie zahraničných kapitálových a finančných trhov sú častokrát nevyspytateľné, o čom sme sa mohli naposledy presvedčiť aj v priebehu posledných týždňov, počas takzvanej hongkongskej krízy. Takže ťažko sa nám dnes predpovedá rozsah reakcie zahraničia na uvedenú novelu. V prípade zníženia ratingu Národnej banky Slovenska a Slovenskej republiky sa záväzky a investície Slovenskej republiky dostávajú z reálnej škály do škály špekulatívnej, čo v praxi znamená jednak obmedzenie možných zdrojov pre ekonomiku Slovenskej republiky a jednak zvýšenie nákladov na tieto zdroje. Treba poznamenať, že prístup na niektoré významné zahraničné trhy by sa v prípade zníženia ratingu pre nás významne obmedzil.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  verím, že tak ako ste doteraz spoluvytvárali priaznivé prostredie na realizovanie zákonom stanovených úloh Národnou bankou Slovenska, že aj dnes právne zvážite argumenty žiadajúce úpravu dnes platného zákona, ako aj možné riziká súvisiace s touto novelou.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu guvernérovi.

  Keďže nemám nikoho prihláseného do rozpravy, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chcete vystúpiť v rozprave?

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  dovoľte mi reagovať na vystúpenie pána guvernéra.

  V prvom rade chcem zdôrazniť, že Slovenská republika je transformačnou krajinou, to znamená, že prechádza nesmierne zložitým transformačným obdobím a mnohé poučky, ktoré nám predkladajú aj významné medzinárodné inštitúcie, nie vždy v tranzitívnych krajinách, v transformačných krajinách platia.

  Druhá vec, čo je nesporné, že sú určité veci, ktoré spoločne platia pre rozvinuté aj tranzitívne krajiny. Za takúto nesporne spoločnú vec pokladám dobrú koordináciu rozpočtovej menovej politiky, alebo ak chcete, fiškálnej a menovej politiky. Myslím si, že určitá koordinácia rozpočtovej alebo fiškálnej a menovej politiky na Slovensku existovala, ale jej rámce je možné podstatne prehĺbiť tým, že do tohto systému vstúpi určitý okruh nezávislých odborníkov, ale v pravom zmysle slova nezávislých odborníkov, odborníkov nezávislých ako od vlády, ako aj od inštitútov vlády, či už ministerstva financií, či ministerstva hospodárstva, ale aj odborníkov nezávislých od Národnej banky, ktorí by vlastne mohli prehĺbiť poznanie bankovej rady, prehĺbiť pohľad na riešenie problémov. A za takýchto odborníkov vláda pokladá jednoznačne odborníkov z hospodárskej sféry, kde v úplnej väčšine západných krajín takíto odborníci sú členmi bankovej rady, a čuduj sa, svete, v mnohých bankových radách majú dominujúce postavenie. A v týchto krajinách nie sú žiadne obavy, že by dochádzalo k nejakému ohrozeniu nezávislosti príslušných centrálnych bánk a vylúčený je vplyv vlády, pretože ide o renomovaných odborníkov hospodárskej sféry, ktorí, samozrejme, musia byť takými, ktorí nie sú v rôznych správnych, dozorných radách, orgánoch podnikov, bánk, že sú to často odborníci viazaní predovšetkým na akademickú sféru, sú to pracovníci vysokých škôl a podobne, ale sú to všetko ľudia, ktorí majú absolútnu akceptáciu ako Národnej banky, tak aj inštitútov vlády, tak aj podnikateľskej sféry.

  Takže nikde inde nesmerujeme. Rokoval som o tomto probléme aj s Asociáciou zamestnávateľských zväzov, majú záujem takýchto odborníkov pre bankovú radu v tej novej konštelácii navrhnúť. Chcem zdôrazniť jedno, že aj Medzinárodný menový fond s počudovaním zistil, že súčasná banková rada, okrem guvernéra a viceguvernérov, je vlastne zložená len z pracovníkov Národnej banky, ktorí tam poberajú plat a sú vlastne odvolateľní manažmentom, vrcholovým manažmentom Národnej banky. Takže v podstate tá autonómnosť prekračuje istý rámec, ktorý je bežný a obvyklý v západoeurópskych krajinách.

  Spomínal som tu viaceré krajiny, akým spôsobom majú zložené bankové rady. Ale je veľmi zaujímavá nielen otázka zloženia bankových rád. Veľmi zaujímavé je to, ako sa vo vyspelých západných krajinách rieši menový program. To je to, čo Národná banka zdôrazňuje ako absolútne nedotknuteľné. A náš zákon o Národnej banke aj takto možnosť Národnej banky koncipovať menové programy stavia ako absolútne nedotknuteľné, autonómne.

  Pre zaujímavosť poviem napríklad Veľkú Britániu. Vážená Národná rada, minister financií určuje menový program Veľkej Británie. Príkazom ministra financií je možné na 6 mesiacov zmeniť výkon menovej politiky. Ministerstvo financií určuje kurzovú politiku a úverovú politiku, v rámci ktorej Banka Anglicka operatívne vyhlasuje denné kurzy a...

 • Vážení páni poslanci, sledujte pána ministra.

 • Vážená Národná rada, my toto vôbec nežiadame...

 • Páni poslanci z Maďarskej koalície, nedebatujte, počúvajte!

 • ...a nezávislosť Národnej banky, toho sa absolútne nedotýkame. Španielsko, člen Európskej únie - guvernér Banky Španielska do 20. septembra bežného roka zašle vláde návrh rozpočtu a vláda ho so stanoviskom postúpi parlamentu na schválenie. Chce si niekto z pánov poslancov osvojiť tento návrh? Je to krajina Európskej únie. My nejdeme takýmto spôsobom, ale pokladáme tento parlament za dostatočnú autoritu na to, aby posudzoval a schvaľoval návrh rozpočtu. Samozrejme, môžete, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pri hlasovaní vyjadriť odlišný návrh.

  Holandsko - návrh ročnej uzávierky rozdelenia zisku predkladá riadiaca rada dozornej rade. Minister financií po konzultácii s bankovou radou môže Banke Holandska dať pokyny, ktorými koordinuje menovú finančnú politiku.

  Podľa nového zákona o Banke Fínska už parlamentná dozorná rada neurčuje kurz fínskej marky, ale na návrh predstavenstva banky o ňom rozhoduje vláda. A takto by som mohol pokračovať bod za bodom, vyspelá západná krajina za vyspelou západnou krajinou.

  Takže opäť by som chcel zdôrazniť jednu vec. Hrozí sa tu všelijakými ratingmi. Opäť môže byť rozohratá medzinárodnopolitická hra voči Slovensku, podotýkam, opäť bude absolútne neštandardná. Ideme s jedným návrhom, ktorý je absolútne v súlade s tým, ako riešia situáciu vyspelé západné krajiny. Naopak, na príkladoch, ktoré som tu tlmočil, je možné preukázať, že nezávislosť Národnej banky Slovenska aj po prijatí - ak bude prijatá táto novela - ďaleko prevyšuje nezávislosť iných centrálnych bánk vo vyspelých západných krajinách.

  Vážená Národná rada, ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Ešte sa do rozpravy hlásil pán Lysák, ale s faktickou poznámkou predtým pani Schmögnerová a pán Glinský.

  Nech sa páči, pani Schmögnerová.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Pán minister financií, podklad, ktorý vám pripravil pracovník, ktorý zabudol uviesť inštitúciu, a tak sme ho aj my dostali na stôl, vychádzal zo starých údajov. Medzitým 1. 5. tohto roku Tony Blaire vyhral voľby. Ako jeden z prvých krokov Gordon Brown urobil to, že prišiel s ideou nezávislosti centrálnej banky Veľkej Británie. A dnes veci, o ktorých ste hovorili, sú vo výlučnej kompetencii Bank of England.

  Druhá závažná poznámka. Je skutočne otázkou niekoľkých mesiacov, keď 10 štátov Európskej únie sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane členom Európskej menovej únie, ktorá predpokladá nezávislosť centrálnych bánk, pretože budú kopírovať nezávislosť Európskej centrálne banky.

  Schizofrénia, ktorou trpí vaša vláda, je v tom, že nedokážete vysvetliť, ako je to možné, že pri zvyšovaní DPH argumentujete nevyhnutnosťou urýchleného prispôsobovania sa našej legislatívy legislatíve Európskej únie. Ale v tomto prípade, keď skutočne jedna z mála vecí, ktorá tu ešte funguje, to je Národná banka Slovenska, argumentujete zase úplne opačne, potrebou rešpektovať ten fakt, že slovenské hospodárstvo je ešte v transformácii. To, čo ste tu na záver predviedli, je vyjadrením xenofóbie tejto vlády, ktorou nakazuje celú slovenskú spoločnosť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • No, neurážajte celú vládu, pani Schmögnerová, to sa nepatrí. Povedzte konkrétne koho, a nikdy neurážajte.

  Nech sa páči, pán poslanec Glinský - faktická poznámka.

 • Ďakujem.

  Vážená Národná rada,

  chcel by som podporiť argumentáciu pána vicepremiéra Kozlíka. Táto vláda, jej hospodárska politika si získala za posledné tri roky maximálne uznanie odborníkov-ekonómov. Menová politika, resp. menová stabilita je len jedna zo súčastí hospodárskej politiky. Je to jeden z hlavných nástrojov úspešnej hospodárskej politiky. Ja poviem tvrdé slovo, ale je zvrátené stavať menovú stabilitu, resp. menovú politiku, nad všetky ostatné hospodárske politiky, resp. úlohu Národnej banky stavať na roveň vlády, na úroveň hospodárskej politiky vlády. Žiaľ, aj vďaka médiám, vďaka činnosti opozície vládne v spoločnosti taká hysterická atmosféra, že aj radoví zamestnanci Národnej banky sa cítia byť arbitrami v hospodárskom rozhodovaní na Slovensku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán Lysák.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážený pán podpredseda vlády,

  ak dovolíte, napriek úsmevom, ktoré som videl tu vpravo na adresu pána poslanca Glinského, by som chcel práve zdôrazniť, že aj nie najviac naklonený Slovensku, samostatnému Slovensku, aj - povedal by som - tvrdý alebo prísny - presnejšie povedané - Jean Marinus Wiersma, ktorého nemožno pokladať za toho, ktorý by robil lacné úkony smerom k Slovensku, priznal, že Slovenská republika napriek oveľa horším začiatkom alebo východiskovým podmienkam, než mala Česká republika, Poľská republika, Maďarská republika, dosiahla výsledky, ktoré vzbudzujú rešpekt.

  Myslím si, že mi to môžu potvrdiť všetci kolegovia, ktorí sú vo výbore pre európsku integráciu. A nakoniec bolo to možné čítať a je to možné čítať vo vyhláseniach alebo prezentácii analýz OECD a niektorých ďalších inštitúcií. Napokon aj v Agende 2000 sa to nespochybňuje.

  Ak je toto pravda a ak je pravda to, čo sme tu - spoločne koalícia aj opozícia - tvrdili a dodnes tvrdíme, že Národná banka Slovenska vedie a spolu s vládou zabezpečuje dobrý menový vývoj, tak toto by malo byť pre nás všetkých, ktorí zodpovedáme a zodpovedne chceme hlasovať, dominantné pri hlasovaní o tomto návrhu zákona. Ak sa odabstrahuje od principiálnych otázok ktoréhokoľvek návrhu zákona, potom nastupujú vášne, napätie, ktoré nič dobré pre tento štát a pre jeho ekonomiku nemôžu znamenať. Myslím si, že tak je to aj v tomto prípade.

  Ak dovolíte, ja som včera rovnako dostal vo výbore tú porovnávaciu štúdiu, ktorá hovorí o pozícii národných bánk, o zložení bankových rád. To, čo tu hovoril podpredseda vlády Kozlík, jednoznačne platí. Priznám sa, som jeden z tých, ktorí sa na začiatku veľmi intenzívne búrili voči zostave 10 členov bankovej rady. A nie raz som diskutoval tak s podpredsedom vlády a ministrom financií, ako aj s guvernérom, aby sme si tieto otázky objasnili. V skutočnosti, ak sa pozrieme na tú štúdiu, ktorú máme viacerí k dispozícii, tak Francúzsko má 10 členov, Španielsko má 10 členov atď. Francúzska vláda vymenúva guvernéra a dvoch viceguvernérov na základe návrhu ministra hospodárstva a financií, 6 členovia sú aj členmi generálnej rady atď. To isté v Španielsku - kráľ na návrh predsedu vlády vymenúva guvernéra, vláda viceguvernéra na návrh guvernéra, ďalších členov rady vymenúva vláda na základe návrhu ministra financií. A tak by som mohol pokračovať ďalej.

  Pokiaľ ide o jeden zo sporných bodov, otázku štruktúry a počtu členov vlády, myslím si, že týmto rozhodnutím sa autonómne postavenie Národnej banky Slovenska nenaruší. Samozrejme, priznám, že aj ja, keby som bol v pozícii guvernéra Národnej banky, tak by som sa každý pohyb smerom k obmedzeniu existujúcich právomocí snažil brániť. To by asi robil každý z nás. Ale to, čo som povedal, pokiaľ ide o organizačnú štruktúru bankovej rady, so zdôraznením toho, čo je podstatné, že ministerstvo financií tam nemá a nevymenúva ani jedného z členov bankovej rady, by malo byť dominantné. Aj samotný počet ma zo začiatku trápil. Ale keď vidím, že banková rada je tá inštitúcia, ktorá svojimi rozhodnutiami bude v sebe spájať princípy a zásady hospodárskej politiky, celkovej a menovej politiky, priklonil som sa k tomuto riešeniu ako k racionálnemu. Tým skôr, že toto riešenie funguje, a efektívne, v úspešných ekonomikách.

  Pokiaľ ide o päť alebo desať percent vykrývania schodku štátneho rozpočtu, mám taký dojem, že na tom sa zhodla aj Národná banka Slovenska s ministerstvom, a ani v našom gestorskom výbore nejaké principiálne výhrady voči tomu neboli.

  Tretí okruh problémov alebo možných napätí je v oblasti schvaľovania rozpočtu. Priznám sa, že tam sme to včera nedotiahli. Možno aj ja som mohol venovať viacej pozornosti sekretárskej oblasti. Vo výbore sme dohodli a neboli voči tomu nejaké výhrady, aby prevádzkový rozpočet, tak ako je to zvykom aj v niektorých ďalších ekonomikách, bol nielen predkladaný na informáciu do Národnej rady, ale aby aj bol schvaľovaný. Platí to - a podklady môžeme dať k dispozícii - aj v ďalších ekonomikách.

  Dominantné je to, čo poviem teraz, dámy a páni, kolegyne a kolegovia. Do menového vývoja ministerstvo financií a vláda Slovenskej republiky zasahovať nebudú. Toto zostáva v plnej kompetencii Národnej banky Slovenska. Preto si myslím, že všetky pnutia, ktoré predchádzali tomu rokovaniu alebo ktoré ešte teraz prebleskujú, možno dotiahnuť a vyčistiť malými zmenami a úpravami, ktoré je ešte možné teraz uskutočniť.

  To je všetko. Myslím si, že na základe toho môžeme všetci spokojne hlasovať za tento návrh zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Nech sa páči, pán poslanec Baránik vystúpi ako posledný prihlásený.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som predniesol dva pozmeňujúce návrhy k prerokúvanému návrhu zákona.

  Prvý pozmeňujúci návrh znie takto: V článku I sa bod 6 upravuje tak, že v § 38 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá táto nová veta: "Pri prerokovaní návrhu rozpočtu Národnej banky Slovenska v Národnej rade Slovenskej republiky môžno upravovať len prevádzkové a investičné náklady."

  Zdôvodnenie. Keďže výnosy a náklady v rozpočte Národnej banky Slovenska do značnej miery súvisia s uplatňovanými nástrojmi menovej regulácie, ktorými sa zabezpečuje stabilita slovenskej meny, prípadná zmena rozpočtu Národnej banky Slovenska oproti jeho návrhu sa nemá dotknúť oprávnení Národnej banky Slovenska, ktorými podľa zákona túto stabilitu meny zabezpečuje. Navrhované doplnenie v § 38 ods. 1 umožní Národnej rade Slovenskej republiky schvaľovať rozpočet Národnej banky Slovenska takým spôsobom, aby vo väčšej miere prihliadala na koordináciu menovej, finančnej a hospodárskej politiky. Taktiež umožní nachádzať variantné riešenia, aby sa zvyšovala hospodárnosť pri čerpaní prevádzkových, investičných a celkových nákladov. Zároveň upozorňujeme, že navrhovaná zmena nezabráni Národnej banke Slovenska vykonávať také prerozdelenie vytvoreného zisku do rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku a na ostatné použitie v rozpočtovanej výške (§ 38 ods. 2), ktoré umožní Národnej banke Slovenska odviesť do štátneho rozpočtu čo najmenší odvod voľného zostatku zisku.

  Druhý pozmeňujúci návrh znie takto: Článok I sa dopĺňa o bod 7. V § 39 ods. 1 sa dopĺňa o ďalšiu vetu: "Národná banka Slovenska predkladá ministerstvu účtovnú závierku v rozsahu, spôsobom a termíne, ktoré určí ministerstvo."

  Zdôvodnenie. Doplnenie § 39 ods. 1 o druhú vetu, ktorou sa ustanoví povinnosť Národnej banky Slovenska predkladať Ministerstvu financií Slovenskej republiky účtovnú uzávierku, vychádza z odporúčania Medzinárodného menového fondu. Takáto prax je obvyklá v členských štátoch Európskej únie. Bez znalostí účtovnej uzávierky Národnej banky Slovenska ako samostatnej účtovnej jednotky nie je ministerstvo schopné posúdiť dosahované ekonomické výsledky bankového sektora Slovenskej republiky.

  Vážené dámy a páni, tieto pozmeňujúce návrhy predkladám v mene 19 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Uzatváram rozpravu o tomto bode.

  Pán Cabaj, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem poprosiť, aby ste rozpravu neuzatvárali, a zároveň predkladám podľa § 29 ods. 2 rokovacieho poriadku návrh, aby tento pozmeňujúci návrh alebo tieto dva pozmeňujúce návrhy boli predložené gestorskému výboru a aby sme až potom pokračovali v rokovaní, keď k nim zaujme stanovisko.

 • Ďakujem.

  Je to procedurálny návrh. Dávam o ňom hlasovať bez rozpravy - aby zasadol gestorský výbor a až potom budeme o tomto návrhu zákona hlasovať. Čiže to môže byť až v decembri.

  Nech sa páči, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov. Za návrh hlasovalo 72 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Čiže gestorský výbor musí zasadnúť a až potom o tom budeme rokovať.

  Tento bod teda momentálne prerušujem.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 802 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 802a.

  Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií pán Sergej Kozlík.

  Prosím pána podpredsedu, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  predložený návrh zákona novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý svojou problematikou patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva podľa článku 1 770 Európskej dohody o pridružení, ako i podľa odporúčaní v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie, obsiahnutých v Bielej knihe.

  Hlavným dôvodom navrhovaných legislatívnych úprav zákona je prebiehajúci proces prispôsobovania právnej úpravy dane z pridanej hodnoty v sekundárnej legislatíve Európskej únie v tejto oblasti. Postupné kroky aproximačného procesu v oblasti dane z pridanej hodnoty sú obsiahnuté v Národnom programe prispôsobovania právneho poriadku Slovenskej republiky právu Európskych spoločenstiev, Európskej únie v oblasti vnútorného trhu, ktorý schválili Slovenskej republike uznesením číslo 99/1997. Poznatky z aplikácie tohto zákona v praxi, ako i vznik a rozvoj nových foriem podnikateľských aktivít vyžadujú spresňovanie právnej úpravy dane z pridanej hodnoty v záujme jednotnej interpretácie a praktickej aplikácie zákona.

  Zámerom predkladaného návrhu novely zákona je najmä dosiahnutie ďalšieho pokroku v prispôsobovaní právnej úpravy dane z pridanej hodnoty právu Európskej únie, zvýšenie výnosu dane z pridanej hodnoty, a to predovšetkým úpravou zoznamu tovarov a služieb podliehajúcich zníženej sadzbe dane v nadväznosti na smernice Európskej únie vymedzujúce tovary a služby, ktoré sa môžu zdaňovať zníženou sadzbou dane, spresnenie a doplnenie niektorých ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty, predovšetkým v oblastiach, kde v súčasnosti nie je možná jednoznačná interpretácia zákona, napríklad pri finančných činnostiach, osobitne pri faktoringových službách.

  Najzásadnejšou zmenou zákona o dani z pridanej hodnoty a najvýraznejším krokom v procese približovania tohto zákona šiestej smernici, ktorá je základnou smernicou pre upravujúcu oblasť dane z pridanej hodnoty v Európskej únii, je nové znenie prílohy číslo 1 zákona, ktorá obsahuje zoznam tovarov a služieb podliehajúcich zníženej sadzbe dane. Do tohto zoznamu sa navrhuje zaradiť v súlade s prílohou H šiestej smernice, ktorá obsahuje zoznam tovarov a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe dane, ďalšie potraviny a produkty na použitie pri príprave potravín. Súčasne sa zo základnej sadzby dane presúvajú niektoré tovary a služby, ktoré sa nemôžu zdaňovať zníženou sadzbou dane, napríklad slnečné kolektory, domáce prístroje na úpravu vody, katalyzátory, stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie vzduchu a iných plynov, merače množstva spotrebovaného tepla, vodomery na teplo a studenú vodu. Ďalej, čo sa služieb týka, ide o služby súvisiace s ťažbou ropy, plynu, telekomunikačné služby, právne služby, služby daňového poradenstva, technické služby a analýzy.

  Podľa platnej právnej úpravy dane z pridanej hodnoty sa všetky knihy, brožúry, noviny, časopisy a iné periodiká zdaňujú zníženou sadzbou dane 6 %. Podľa návrhu ministerstva financií sa uvažovalo pri týchto tovaroch s preradením do základnej sadzby dane 23 %, ak ich reklama, inzercia, pornografické a erotické zameranie predstavuje viac ako 50 % obsahu, čo predstavuje zosúladenie uplatňovania dane so šiestou smernicou Európskej únie. Vládna predloha po rokovaní na úrovni vlády navrhla túto sadzbu na úroveň 10 % celkového obsahu.

  Navrhovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dosah na príjmy štátneho rozpočtu, a to vo výške cca 2,2 miliardy korún, ak sa prijme komplexne. Zvýšený výnos sa zabezpečí predovšetkým zo zmeny zdaňovania telekomunikačných služieb.

  Vážené dámy, vážení páni, predložený návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty odporúčam schváliť a pokladám za potrebné upozorniť na skutočnosť, že presadzovanie zaradenia ďalších tovarov a služieb do zníženej sadzby dane nad rámec šiestej smernice Európskej únie by znamenalo rozpor so základným zámerom tejto novely, súčasne zníženie vstupnej aproximácie právnej úpravy tejto dane s právom Európskej únie a nie v poslednej miere i priamy dosah na predkladaný návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1998, ktorý bude toto plénum prerokúvať v priebehu najbližších dní.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Prosím pani spoločnú spravodajkyňu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  dovoľte mi, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu predložila spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorú máme ako tlač 802, v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona:

  I.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 783 z 13. novembra 1997 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

  II.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  III.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prijal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo svojím uznesením číslo 295 zo 17. novembra 1997. Zároveň podľa § 52 ods. 5 nevyslovili s uznesením výboru súhlas poslanci Koncoš, Boros, Farkas a Poliak, t. j. v prílohe číslo 1 k zákonu zoznam tovarov a služieb podliehajúcich 6-percentnej sadzbe dane. V položke 4 901 navrhovali vypustiť text "okrem tlačiarenských výrobkov, ktorých reklama, inzercia, erotické a pornografické zameranie predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % z celkového obsahu tlačiarenského výrobku". Podobne vypustiť text v položke 4 9O2.

  2. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi prijal Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 503 zo dňa 17. novembra 1997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uznesením číslo 448 zo dňa 18. novembra 1997 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 538 zo dňa 28. novembra 1997.

  IV.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených pod bodom 3 tejto správy, vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v tlači, ktorú máte pod číslom 802a pod bodmi 1 až 8 na strane číslo 3 až 5. Z týchto návrhov gestorský výbor odporúča schváliť návrhy uvedené pod bodmi 4 až 8, pričom o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch odporúča hlasovať samostatne.

  V.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 539 z 20. novembra 1997.

  Výbor ma poveril predniesť spoločnú správu výborov a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnej správe ihneď po skončení rozpravy k nej v zmysle § 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy mám prihlásenú písomne pani Lazarovú. Hlási sa niekto ústne?

  Hlásite sa do rozpravy, pán Košnár? Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Pán poslanec Národa - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem len oznámiť - a chcem ešte využiť prítomnosť pánov poslancov a poslankýň -, že hneď po skončení pléna, čiže po vyhlásení obedňajšej prestávky, zvolávam na 10 minút výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci.

 • Keďže je piatok, obedňajšiu prestávku máme do 13.00 hodiny.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, nech sa páči do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní.

  Do rozpravy je prihlásená pani Lazarová.

  Nech sa páči.

 • Hlasy zo sály.

 • Pán minister, prosím vás, aby ste zaujali svoje miesto určené pre vás, pretože pani diskutujúca nechce ísť diskutovať, nevidí vás na mieste.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené poslankyne, poslanci,

  v bode číslo 20 predkladaného zákona sa navrhuje nahradiť doterajšiu prílohu číslo 1 novou prílohou číslo 1, upravujúcou zoznam tovarov a služieb podliehajúcich sadzbe dane 6 %. V novej prílohe číslo 1 zákona v položke číslo 4 901 a 4 902 sa uvádza, že 6-percentnej sadzbe dane podliehajú aj knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (v hárkoch), ako aj noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy, okrem tlačiarenských výrobkov, v ktorých reklama, inzercia a erotické a pornografické zameranie predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % z celkového obsahu tlačiarenského výrobku.

  Vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte mi ostro protestovať voči zneniu ako vládou predkladaného zákona v položke číslo 4 901 a 4 902, tak aj návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ktorý navrhuje, že erotický alebo pornografický obsah v týchto uvedených tlačovinách predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % z celkového obsahu výrobku.

  Vážené pani poslankyne, poslanci, treba poukázať pri tomto na skutočnosť, že v návrhu zákona sa pornografia zaraďuje ako rovnocenná kategória medzi inzerciu, reklamu a erotiku, čo je celkom neprijateľné, pretože pornografia sa sama osebe nesmie uverejňovať. Podľa § 205 zákona číslo 392/1992 Zb. o ohrozovaní mravnosti je uverejňovanie pornografie uvedeným spôsobom trestné a trestá sa odňatím slobody až na jeden rok, peňažným trestom alebo prepadnutím veci. Prosím, aby si pani poslankyne a páni poslanci, ktorí budú hlasovať za tento návrh, uvedomili, že prijatím zákona v predloženom znení by poslanci Národnej rady uverejňovanie pornografie, či už v rozsahu 10, alebo viacerých percent, vlastne legalizovali.

  Myslím si, že nie každému je jasné, aký je rozdiel medzi pornografiou a erotikou. Napríklad časopis Playboy nie je pornografia. Umelecké akty, ktoré sú uverejňované v Novom čase, to nie je pornografia, to je umelecký akt. Ale pornografia podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa definuje ako "necudné zobrazovanie erotických a pohlavných scén" a v § 205 o ohrozovaní mravnosti sa hovorí, že "je to také zobrazenie týchto scén, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk s dieťaťom, so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky".

  Keď uzákoníme, že 10 % pornografie sa môže uverejňovať v časopisoch a novinách, a dokonca to bude zdanenie iba 6-percentnou daňou, to znamená, že buď v novinách SME, alebo v Slovenskej Republike, alebo v akomkoľvek časopise sa síce nesmie uverejňovať veľký, ale maličký pornografický obrázok sa uverejňovať môže, a dokonca to bude zdanené iba 6-percentnou sadzbou.

  Ďalej v paragrafe o ohrozovaní mravnosti sa hovorí, že kto písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, alebo zobrazenia ponúka, ponecháva alebo sprístupňuje osobe mladšej ako 18 rokov, potrestá sa podľa § 205 zákona číslo 392/1992 Zb., tak ako som to už predtým uviedla. Čo to znamená? Časopisy a noviny sa predsa prinášajú domov. To znamená, ak by sa v nich uverejňovala pornografia hoci len 10 %, tak sa sprístupňuje vlastne deťom od 0 rokov vyššie.

  Veľmi apelujem na vás, páni poslanci, aby ste prijali pozmeňujúci návrh skupiny 17 poslancov, ktorí sme predložili, v ktorom navrhujeme v prílohe číslo 1 predkladaného zákona v položke číslo 4 901 a 4 902 vynechať slovo "a pornografické" a slová "erotické zameranie" nahradiť slovami "erotický obsah".

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Písomne nemám do rozpravy nikoho prihláseného. Hlási sa niekto okrem pána Košnára ústne? Pán poslanec Brňák.

  Nech sa páči, pán profesor.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni,

  za skupinu poslancov podávam pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka - taktiež ako v predchádzajúcom prípade - prílohy číslo 1 predmetného zákona.

  Zmyslom tohto pozmeňujúceho návrhu je rozšíriť prílohu o niektoré položky, ktoré potom presne vymenujem. Vychádzame z toho, že predkladateľ v tomto prípade neprimerane urýchľuje približovanie právnej úpravy dane z pridanej hodnoty k právu Európskej únie, v dôsledku čoho dôjde k poškodeniu záujmov štátu vo viacerých sférach.

  V snahe zvýšiť úspory energií a pribrzdiť zhoršovanie sa životného prostredia navrhujeme ponechať v 6-percentnej sadzbe, teda nechať v prílohe číslo 1, merače množstva spotrebovaného tepla, vodomery na teplú a studenú vodu, slnečné kolektory, katalyzátory, stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie vzduchu, domáce prístroje na úpravu vody a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy.

  V danej sociálnej situácii pokladáme tiež za predčasné alebo unáhlené zdanenie 23-percentnou sadzbou periodickej tlače, služieb pôšt a telekomunikácií a právnych služieb. Zdanenie služieb daňového poradenstva základnou sadzbou poškodí malých podnikateľov a odrazí sa zrejme aj na raste cien. Preto aj z tejto skupiny navrhujeme zaradiť položky, ktoré teraz vymenujem aj s ich číslom, do prílohy číslo 1. Ide o doplnenie prílohy číslo 1 o tieto položky: 4 902 - noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy, 84 191 900 - slnečné absorbčné kolektory na ohrievanie vody, 84 212 190 - domáce prístroje na úpravy vody a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy, 84 213 930 - stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie vzduchu, 84 213 971 - stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie iných plynov katalytickým procesom, 90 268 091 - elektronické merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach, 90 268 099 - ostatné merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach, 90 282 000 - vodomery na teplú a studenú vodu na spotrebu vody v domácnostiach, kód 64 - služby pôšt a telekomunikácií, 7 411 - právne služby, 74 123 - služby daňového poradenstva.

  Tento pozmeňujúci návrh odovzdám pani spoločnej spravodajkyni.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán Brňák.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  gestorský výbor vo svojej spoločnej správe, tak ako bola oznámená aj pani poslankyňou Bartošíkovou, pod bodom 4 navrhuje isté úpravy týkajúce sa stanovenia percent na zaradenie tam uvedených tlačovín do istých stupňov daňového zaťaženia.

  Následne vystúpila pani poslankyňa Lazarová, ktorá navrhovala z uvedeného textu vypustiť slovné spojenie "pornografických". Z hľadiska technického sa obávam, že bolo by dosť značne komplikované, aby sa dalo hlasovať o návrhu, ktorý si odobril gestorský výbor, týkajúci sa bodu 4 spoločnej správy, pretože ak by sme ten prijali v takom znení, v akom je, nemohli by sme už dať hlasovať o návrhu pani poslankyne Lazarovej, pretože vlastne tam by sme zakonzervovali pojem "pornografický". Ak by to bolo v tomto pojme vyjadrené, nie je možné predkladať iný návrh, ktorý by to zároveň z tohto novoschváleného návrhu žiadal vypustiť.

  Preto, ak dovolíte, práve v záujme tohto technického problému, ale nielen tohto, si dovolím predniesť nasledujúci návrh, ktorý je plne identický z hľadiska obsahu s bodom 4 spoločnej správy, pokiaľ ide o prvú časť. A pokiaľ ide o druhú časť, tam navrhujem taktiež vypustiť uvedené slovné vyjadrenie "alebo pornografických" a taktiež navrhujem neviazať tlačoviny, ktoré obsahujú alebo majú nejaký erotický obsah, na 10 % a viac, ale na akýkoľvek rozsah. To znamená, že aj v matematickom vyjadrení od 0,1 % by mali takéto tlačoviny, prípadne inzeráty s takýmto obsahom podliehať zvýšenej sadzbe.

  Toto zdôvodnenie týchto mojich dvoch návrhov, okrem toho, čo povedala pani poslankyňa Lazarová, spočíva v tomto: Predmetný pozmeňujúci návrh je viac-menej, ako som už uviedol, identický s návrhom, ktorý gestorský výbor navrhuje schváliť. Zmena oproti tomuto spočíva v tom, že z textu je vypustená slovná formulácia "alebo pornografických", ktorého text priamo odporuje zneniu trestného činu ohrozenia mravnosti podľa § 205 Trestného zákona a ktorý by podľa môjho názoru mal byť explicitnejšie vyjadrený aj pre oblasť trestného postihu.

  Druhá zmena oproti pôvodnému návrhu gestorského výboru spočíva v tom, že v prípadoch tlačovín s akýmkoľvek obsahom erotického obsahu by tieto automaticky mali podliehať zvýšenej dani z pridanej hodnoty, teda nie iba nad 10 % presahujúci erotický materiál alebo obsah, ale na akýkoľvek.

  Z formálneho hľadiska si teda dovolím prečítať, predniesť celý tento návrh tak, ako by mal vyzerať, a následne ho odovzdám pani spravodajkyni.

  Zmeniť položky 4 901 a 4 902 takto, citujem: "4 901 - knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (v hárkoch), okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch (v hárkoch), v ktorých reklama a inzercia predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch (v hárkoch), v ktorých sa nachádza erotický obsah."

  Položka 4 902 - navrhované znenie: "Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy, okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných, prípadne obsahujúcich inzerciu, alebo reklamných, ktorých reklama a inzercia predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných, prípadne obsahujúcich inzerciu, alebo reklamných, v ktorých sa nachádza erotický obsah."

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán poslanec Roman.

 • Pán podpredseda, mám takú faktickú poznámku k tomuto príspevku, ktorý povedal pán predseda Brňák.

  Ako z toho vyjdú umelecké časopisy, ktoré povedzme uverejňujú umelecké fotografie? Lebo existuje erotika v umení. Viem, že už máme svoje roky, že už všetko považujeme za niečo také, ale v umení sa erotika používa. Ako to chcete zdaňovať? Nie je to celkom jasné, ako ste to tu navrhli. Možno vám je to jasné, ale tomu úradníkovi to určite jasné nebude. To je veľké nebezpečenstvo, čo ste tu otvorili.

 • Myslíte, pán poslanec, striptíz, áno?

 • Nie. Ja by som vám to aj vysvetlil.

 • Ďakujem, nechcem, to bolo len žartom, netreba.

  Nech sa páči, pán Hofbauer.

 • Domnievam sa, že vystúpenie pána poslanca Brňáka je veľmi logické, pretože vlastne zastrešuje problematiku, ktorá nebola dobre formulovaná v texte zákona. Ak by sme schválili pojem "pornografia" v tomto návrhu zákona, ktorý dnes prerokúvame, tak ju vlastne legitimizujeme, čo je neprijateľné, pretože na inom mieste legislatívy táto vec je zakázaná. A k tým obavám o zdanení - ide o úľavy z dane. Čiže domnievam sa, že kto má záľubu v takejto literatúre - a umelecký akt nie je pornografia -, tak nech sa páči. Ale myslím si, že taký človek na to aj má, aby si to mohol kúpiť.

 • Ďakujem.

  Ešte pán Kováč, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcel by som sa spýtať predrečníka, kto bude určovať, čo je to erotický obsah. To budú daňoví úradníci? Budú mať na to kvalifikáciu? Budeme mať nejaké školenie na rozpoznávanie erotiky, alebo teda kvalifikáciu?

  Zvykne to byť v zákone uvedené, čo sa chápe pod týmto pojmom, teda taká pojmotvorba, pretože môže byť na to úplne iný pohľad. A keďže podľa tohto zákona budú postupovať daňoví úradníci, je veľmi pravdepodobné, že to bude zneužívané a každý daňový úradník to bude vysvetľovať iným spôsobom. Inak sa bude chápať erotika povedzme v Banskej Bystrici a inak v Nitre alebo - ak by som to tak povedal - na krajských daňových úradoch. Preto si myslím, že práve takéto zavedenie ťažkého zdanenia alebo toho veľkého zdanenia pri erotickom obsahu môže byť zdrojom možných omylov. To na začiatok.

  A po druhé, v mene klubu by som prosil pred hlasovaním o 15-minútovú prestávku.

 • Ďakujem.

  Pán Brňák, nech sa páči.

 • Chcel by som doplniť svoje vystúpenie faktickou poznámkou v tom smere - uviedol som to aj vo svojom vystúpení -, že pokiaľ ide o pornografiu, tak pornografia z hľadiska obsahu je vymedzená trestným zákonodarstvom. A pokiaľ ide o erotiku, uvedomujem si, že ani ja, ani nikto teraz z prítomných by asi nevedel presne definovať, čo je to erotika, pretože pre niekoho môže byť erotikou aj voľne stojaci strom v prírode.

  Domnievam sa, že o to v danom prípade nejde. V danom prípade ide o to, či tlačoviny, v ktorých sa nachádza erotický obsah, majú byť, alebo nemajú byť zdanené exkluzívnou daňou, alebo neexkluzívnou daňou. To znamená, že nikto nezakazuje ani v umeleckej sfére vydávanie aj takýchto časopisov s erotickým obsahom, ale na druhej strane ten, kto si ich bude chcieť kúpiť, zaplatí proste viacej. A myslím si, že na tom nie je nič zlého.

 • Ďakujem.

  Pán Bárdos, nech sa páči.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  V mene poslaneckého klubu MK, MKDH sa pripájam k tomu, aby pred záverečným hlasovaním bola prestávka.

 • To isté žiadame aj my, hneď teraz.

 • Ďakujem.

  Bude 10-minútová prestávka. Čo sa chcete radiť 15 minút? Nech sa páči, 5 minút na erotickú, 5 na ďalšiu.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, nech sa páči do rokovacej sály.

  Bol si na pornografii? Nejdeš? Nechodíš? A ja som chcel ísť do domu, a nepodarilo sa mi. A už niektoré zlikvidovali.

  Kde sa nachádza pán minister? Aha, pri dverách.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, rozpravu som uzavrel.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán podpredseda vlády?

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada,

  dovoľte mi len krátku poznámku pred záverečnými hlasovaniami. V prvom rade by som chcel opäť zdôrazniť, že predkladaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty rieši jednou ranou dve muchy. Na jednej strane je to otázka prístupového procesu do Európskej únie, kde Slovenská republika na rozdiel od krajín Európskej únie a príslušných odporučení, keď Európska únia vo zvýhodnenej sadzbe daní v dnešnom období už pripúšťa len 17 položiek, ktoré som pri uvádzaní materiálu spomínal, Slovenská republika nad tento rámec má celý rad významných položiek zaradených vo zvýhodnených sadzbách, keď len pripomeniem, že to je tepelná energia, elektrická energia, tuhé, tekuté palivá, sú to viaceré stroje, prístroje, vojenská technika.

  Čo sa týka služieb, sú to služby súvisiace s ťažbou ropy, zemného plynu, rôzne druhy opráv, rozvody elektriny, pary, vody, služby pôšt a telekomunikácií a podobne. Keď sme podali prihlášku do Európskej únie a vstúpili sme do prístupových procesov Európskej únie, zaviazali sme sa nielen k tomu, že našu legislatívu budeme prispôsobovať, pripodobňovať právu Európskej únie, ale zaviazali sme sa v konkrétne rozpracovaných krokoch aj k prijatiu mnohých ekonomických opatrení, ktoré takisto približujú ekonomické prostredie prostrediu Európskej únie. Bude to problém, s ktorým sa bude dlhodobejšie potýkať každá vláda Slovenskej republiky až do konečného bodu reálneho pristúpenia Slovenska do Európskej únie. V tomto kontexte bola aj pripravovaná novela zákona o dani z príjmov právnických osôb.

  Takže chcel by som zdôrazniť, že popri tej otázke riešenia prístupového procesu k Európskej únii táto novela zákona takisto predurčuje charakter návrhu štátneho rozpočtu na rok 1998, že sa významne podieľa na definícii príjmov štátneho rozpočtu v roku 1998, a preto chcem požiadať, aby bola táto novela, vážené pani poslankyne, páni poslanci, schválená v navrhovanom znení v záverečnej správe, tak ako ho bude uvádzať pani spoločná spravodajkyňa.

  Čo sa týka otázky, ktorú otvoril pán poslanec Roman, nesporne je to závažný problém. Chcel by som však povedať, že daňoví úradníci nebudú vychádzať z nejakých konkrétnych pocitov, či to bol pocit krásna, alebo niečoho iného, pokiaľ ide o zdanenie denníkov či časopisov, že vždy sa bude vychádzať z konfigurácie jednotlivých časopisov. To znamená, Playboy má asi jasný obsah, aj keď sa v ňom určite niekedy nájde niečo umelecké. Na druhej strane, ak je - ja neviem - nejaký magazín umeleckej fotografie, asi je z tej konfigurácie jasné, že by nemalo dochádzať k nejakým individuálnym výkladom pozície konkrétneho denníka či mesačníka, aby sme takisto nenadsadzovali rovinu tohto problému. Takisto asi Picassa nikto nebude posudzovať, asi každý bude mať jasné, či ide o umenie, alebo či ide o erotiku, ak teda bude niekde publikovaný v časopise alebo v niektorom denníku. Opakujem, ide o konfiguráciu príslušného denníka či časopisu, čím nechcem ten problém zľahčovať, ale myslím si, že dá sa z toho vyjsť.

  Na záver, vážená Národná rada, prosím o podporu predloženej novely v zmysle záverečnej správy, ako ju prednesie pani spoločná spravodajkyňa.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Žiada si záverečné slovo spoločná spravodajkyňa výborov? Nie. Pýtam sa, pani spoločná spravodajkyňa, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím pani spoločnú spravodajkyňu výborov, aby hlasovanie uvádzala.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážená Národná rada...

 • Vážení pani poslanci, počúvajte!

 • Podľa stanoviska výboru pre financie, rozpočet a menu budem uvádzať aj v zmysle platného rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v prvom rade pozmeňujúce návrhy, ktoré vzišli z rokovania výborov a sú uvedené v spoločnej správe, ktorú máte pod číslom 802a.

  Odporučenie výboru pre spravodajcu je hlasovať jednotlivo o jednotlivých bodoch správy. Odporúčam, pán predsedajúci, aby sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu uvedenom pod číslom 1, ktorý gestorský výbor odporúča neschváliť.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, budeme hlasovať.

 • Hlasujeme o bode číslo 1 spoločnej správy. Stanovisko gestorského výboru je neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 11 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. Nehlasovalo 6 poslancov.

  Čiže tento návrh neprešiel.

 • Pozmeňujúci návrh uvedený v spoločnej správe pod číslom 2 odporúča gestorský výbor neschváliť.

 • Prezentujme sa a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 55 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Čiže ani tento pozmeňujúci návrh sa neprijal.

 • Pozmeňujúci návrh uvedený v spoločnej správe pod bodom 3 gestorský výbor odporúča neschváliť.

 • Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu. Gestorský výbor ho neodporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 8 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Čiže ani tento pozmeňujúci návrh neprešiel.

  Nech sa páči.

 • Pozmeňujúci návrh číslo 4 uvedený v spoločnej správe gestorský výbor odporúča schváliť.

  Iba upozorňujem, že k tomu sú ešte dva pozmeňujúce návrhy, ale najprv rozhodneme hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy.

 • Áno, rozumieme.

  Nech sa páči, budeme hlasovať. A čo gestorský výbor?

 • Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 104 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Čiže tento pozmeňujúci návrh prešiel.

 • Pozmeňujúci návrh pod bodom 5 gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 94 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Pozmeňujúci návrh uvedený pod bodom 6 v spoločnej správe gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 107 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovalo 8 poslancov.

  Čiže tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Pozmeňujúci návrh uvedený pod bodom 7 gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pod číslom 7. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 117 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Čiže sme prijali tento návrh.

  Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa.

 • K pozmeňujúcemu návrhu číslo 8 vás prosím, aby ste boli takí dobrí a opravili si chybu, ku ktorej došlo pri prepisovaní. Správny text má znieť "právne služby okrem právnych služieb poskytovaných podnikateľským subjektom". Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 115 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa.

 • Pán predsedajúci, skončili sme hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú v spoločnej správe ako pozmeňujúce návrhy zo zasadnutí výborov. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.

  Prvá v rozprave vystúpila pani poslankyňa Lazarová, ktorej časť pozmeňujúceho návrhu je obsiahnutá už v texte prijatého pozmeňujúceho návrhu výborov pod bodom 4, ide o erotický obsah. Navyše navrhuje vynechať slovo "pornografické" z textácie čísel 4 901 a 4 902.

 • Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Lazarovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 98 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Ako druhý vystúpil v rozprave pán poslanec Košnár, ktorý predniesol niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Po jeho súhlase odporučím o nich hlasovať v skupinách, tak ako ich prednesiem.

  O prvom pozmeňujúcom návrhu 4 902 je už bezpredmetné hlasovať.

 • Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa.

 • K tomuto bodu už bolo prijaté znenie. Takže skutočne si myslím, že je bezpredmetné o ďalšom návrhu hlasovať, lebo už sme sa zhodne, dokonca vysokým percentom, podpísali pod nové znenie tohto čísla 4 902 v prílohe číslo 1.

 • Pán poslanec Košnár, v poriadku?

 • Som povinný odpovedať na vašu otázku, pán podpredseda. Ten návrh bol mienený trošku inak. Jeho podstatou je ponechať status quo. Ak ste usúdili, že je to vybavené, beriem na vedomie.

 • Dobre, ďakujeme.

  Pán poslanec Brňák.

 • Pán predsedajúci, pretože návrh v podstate bol prijatý pod bodom 4 spoločnej správy a čiastočne bol reparovaný prijatím návrhu pani poslankyne Lazarovej a pretože chcem vyjsť v ústrety, aby nebol v nejakej vnútornej schizofrénii najmä po ideologickej stránke poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia, tak sťahujem svoj návrh.

 • Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa.

 • Pán poslanec Košnár predniesol návrh, aby položky uvedené podľa colného sadzobníka v prílohe 1 pod číslom 84 191 900 - slnečné absorbčné kolektory na ohrievanie vody, 84 212 190 - domáce prístroje na úpravu vody a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy, tak ako to máte v materiáli, ktorý bol odovzdaný, boli vyňaté z 23-percentného zdanenia, zostali v prílohe číslo 1.

 • Budeme hlasovať za návrh pána poslanca Košnára.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov. Za návrh hlasovalo 72 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 51 poslancov.

  Čiže tento návrh prešiel.

 • V druhej skupine v spoločnom hlasovaní rozhodneme o položke 84 213 930, 84 213 971 - stroje a prístroje na filtrovanie, čistenie vzduchu a iných plynov katalytickým procesom.

 • Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov. Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 61 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh neprešiel.

  Nech sa páči.

 • Navrhujem hlasovať spoločne o položkách 90 268 091, 90 268 099, 90 282 000, sú to merače tepla a vodomery v domácnostiach.

 • Budeme hlasovať o ďalšom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme odsúhlasili.

  Nech sa páči.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh je skupina 64 - služby pôšt a telekomunikácií.

 • Vážení, trochu počúvajme, lebo nebudeme vedieť, o čom hlasujeme. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme odsúhlasili.

 • O ďalšej položke je bezpredmetné hlasovať, pretože sme odsúhlasili nové znenie. Posledná položka je skupina 74 123 - služby daňového poradenstva.

 • Procedurálny návrh - pán Maxon.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som upozorniť na jednu vec, ktorá sa v tejto snemovni odohrala, že nepostupujeme v súlade s rokovacím poriadkom, pretože niektoré návrhy, ktoré sme schválili, sú nad rámec novely, ktorá bola vládou predložená.

 • Prečo by boli nad rámec novely?

  Nech sa páči, budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu.

 • O poslednom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Košnára - o daňovom poradenstve, právne služby.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 49 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 62 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pomeňujúci návrh sme neprijali.

  Vážení poslanci, pani poslankyne, keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpine k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu.

 • Prepáčte, pán predsedajúci, mám splnomocnenie výboru zaujať stanovisko ako spoločný spravodajca. Nežiadala som o skrátenie a postúpenie do tretieho čítania.

 • Mali ste to hneď povedať. To sa nedá ináč.

 • Veď ja som hovorila, že nežiadam, ale ste ma nepočúvali. Ja som hneď hovorila, že nežiadam.

 • Ďakujem za udelené slovo.

  Pán Maxon hovoril, že sme prekročili rámec predloženého návrhu. V bode 20 vláda otvorila prílohu a my sme zmenili len prílohu. Pravda, pozmenili sme ju iným spôsobom, ale v podstate sme neprekročili rámec. Čiže ak chcete týmto argumentovať, tak táto argumentácia kríva. Odporúčam, aby sme pokračovali v rokovaní.

 • Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som požiadal o 15-minútovú prestávku na poradu klubu.

 • Vzhľadom na to, že tu vznikli určité zmätky, tak tiež som sa chcela pripojiť k tomu, aby bola prestávka za náš klub, aby sa teda ujasnilo, o čo ide.

 • Pretože k tejto situácii skutočne došlo prvýkrát, je dosť ťažké sa v tejto chvíli jednoznačne vyjadriť a zaujať stanovisko, či v danom prípade, pokiaľ ide o prílohu zákona - ja netvrdím, že boli -, ale pokiaľ boli nanovo presunuté niektoré položky, o ktorých vláda ani nežiadala, aby boli zaradené buď do 6-percentnej, alebo do 23-percentnej dane, je skutočne otázkou, či v danom prípade ideme nad rámec predkladanej novely, alebo nejdeme. Ja netvrdím, že je to tak alebo onak, ale z hľadiska spornosti je to určite sporné.

 • Pán predsedajúci, aj ja sa pripájam k požiadavke na prestávku na poradu klubov.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcel som iba povedať pánu poslancovi Benčíkovi, že príloha návrhu zákona alebo zákona tvorí jeho integrálnu súčasť, to znamená, že musí byť tak zhodná, ako ju predložila vláda. Nejde o vykonávací predpis. Iná situácia by bola, ak by bola vyhláška alebo nariadenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán Komlósy.

  Poslanec Zs. Komlósy:

  Ďakujem pekne za slovo.

  Keď sa už viacerí vyjadrili k tejto problematike, či ideme nad rámec, alebo nejdeme, ja rozširovanie prílohy, že sme v prílohe pridali jednotlivé položky, hodnotím takisto, ako keby sme do návrhu zákona navrhli a schválili ešte nad rámec navrhnutého znenia nejaký iný text.

 • Hlas poslanca Brňáka.

 • Akože nie, pán Brňák? Do hociktorého paragrafu, ktorý navrhla vláda, môžeme ešte pripojiť slová, pripojiť vety a pripojiť slová. Takisto môžeme aj do tejto prílohy pripojiť niektoré položky. Hodnotím to analogicky s tým, aká je prax v predošlej legislatíve.

 • Pán Kočnár, ale domov sa ešte nejde, takže kufrík si neneste.

  Prosím, pán Brňák.

 • Pán poslanec Komlósy, práve o to ide. Pokiaľ by v klasickom návrhu novely zákona bol dotknutý napríklad § 4, vy tvrdíte, že môžem tento § 4 rošíriť do akéhokoľvek rozsahu. Ale to tak nie je. Keď sa predkladá novela zákona a navrhuje sa novelizovať v § 4 ods. 1 a 2, môžeme sa dotýkať v rámci rokovania výborov aj pléna len navrhovaných vecí a ďalších vecí, ktoré s nimi majú priamu spojitosť.

 • Pán Černák.

  Pokoj, vážení. Je prestávka do 14.40 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Budeme pokračovať. Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa.

 • Vážení páni poslanci, vážené poslankyne, skupina poslancov využila ustanovenie § 85 ods. 3 a požiadala o opakovanie druhého čítania.

 • Ďakujem.

  Pán Fogaš, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Myslím si, že návrh, ktorý sme dostali v písomnej podobe, nie je v súlade s § 85. Nie je to v súlade, pán predseda, darmo krútiš hlavou. Tretie čítanie sa má obmedziť len na tie ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a iné pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb, teda iné ako tie, ku ktorým boli schválené pozmeňujúce návrhy. A tento váš návrh sa vzťahuje na tie, ktoré boli schválené. Navyše, citujem: "Skupina 64 sú služby zaradené v základnej sadzbe dane z pridanej hodnoty vo väčšine krajín Európskej únie." Prosím vás, táto argumentácia je taká, ako keby to bola norma. To nie je norma Európskej únie. To je faktický právny stav v iných krajinách. Skôr by som povedal, že to je vnímané politicky ako odstrašujúci akt vo vzťahu k týmto krajinám. Teda podľa mojej mienky my sme sa absolútne nedopustili žiadnej chyby. Návrh ani nesmeruje k odstráneniu takejto chyby, ale smeruje k návrhu, ktorý bol schválený v druhom čítaní, teda nie je to iný návrh, a preto je to evidentne v rozpore s § 85 ods. 3 rokovacieho poriadku. Myslím si teda, že o tomto návrhu ani nemôžeme hlasovať.

 • Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Vážená Národná rada, § 85 ods. 3 hovorí: "Iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu iných chýb a vzťahujúcich sa na ustanovenia podľa ods. 1 a návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov." Návrh, o ktorom hovoril pán poslanec Fogaš, ešte neodznel a môže odznieť iba v druhom čítaní.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem reagovať na výhradu, ktorú vzniesol pán poslanec Fogaš. Bolo to, myslím, pred dvoma schôdzami parlamentu, keď podobná situácia vznikla v súvislosti s návrhom, ktorý predkladal pán poslanec Harach, a dotýkala sa, myslím, nejakej knižnice, že chcel návrh dodatočne v treťom čítaní dať naspäť do druhého čítania. Vtedy na základe požiadavky predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zasadal k tomu ústavnoprávny výbor, ktorý prijal usmernenie tohto postupu a tento postup si následne odobrila aj Národná rada Slovenskej republiky a tvorí pravidlo vnútornej činnosti parlamentu. Ja to tu priamo nemám, ale toto pravidlo, jednoducho povedané, hovorí o tom, že ak 30 poslancov predloží návrh na to, aby sa vrátila vec do druhého čítania, bez ďalšieho sa k tejto skutočnosti dôjde. Teda takýto výklad bol daný, takýto výklad bol odsúhlasený aj v rámci Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle splnomocňujúceho ustanovenia rokovacieho poriadku, myslím § 1.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Fogaš, myslím si, že nie je spor o tom, že 30 poslancov môže vrátiť túto predlohu do druhého čítania. O tom, myslím si, že nie je spor, o tom nemožno viesť spor.

  V nadväznosti na to mi dovoľte, aby som citoval výklad podrobnejších pravidiel rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sme schválili k § 85 ods. 3: "V opakovanom druhom čítaní sa rokuje o návrhu zákona v znení doteraz schválených pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov. Tieto pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy možno ďalej meniť a dopĺňať. To sa vzťahuje na ustanovenia, ku ktorým neboli doteraz schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy."

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pani spravodajkyňa, ustanovenie § 85 evidentne predpokladá, že musia byť urobené dva úkony. Po prvé, musia byť predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a súčasne návrh na opakovanie druhého čítania. To sú evidentne dva úkony, ktoré sa musia naraz urobiť. Čiže nemôže byť najprv návrh na opakovanie druhého čítania a potom prezradíme, aké sú to tie iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. To je evidentné z toho ustanovenia. Slovíčko "a" hovorí presne o tom, že návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť 30 poslancov, ale len vtedy, ak pozmeňujúce a doplňujúce návrhy smerujú k odstráneniu chýb. To je spojené, je tam slovíčko "a". To po prvé.

  A po druhé, výklad, ktorý spomínate, pán predseda ústavnoprávneho výboru, môžeme akceptovať v tom jednotlivom prípade. Áno, podľa mojej mienky nie je možné každé ustanovenia zákona vykladať pri každom spore. Ak tu vznikne tentoraz spor, tak skúste posúdiť konkrétnu kauzu a dajte k nej výklad, ale nemôžeme raz povedať, že akýkoľvek pozmeňujúci návrh jednoducho je v súlade s § 85, ak vznikne taká situácia, že sa týka iného návrhu než toho, ktorý bol v druhom čítaní predložený.

  Myslím si teda, že je potrebné, keď chcete, aby ste posúdili, či tento návrh, ktorý je predložený, zodpovedá § 85. V žiadnom prípade nie je možné súhlasiť s tým, že možno oddeliť dva úkony, teda dať návrh a pozmeňujúce návrhy. To sa musí stať naraz, tak to má presne formálnoprávne vyjadriť aj slovíčko "a" v § 85.

 • Myslím si, že pán poslanec Fogaš trošku lavíruje v tom svojom výklade. Podľa mňa je to naozaj otázka výkladu. Ale jedno treba povedať, a to je podľa mňa zásadné, že odsek 3 § 85 nemožno vysvetliť bez súvisu s odsekmi 1 a 2. V odseku 1 sa hovorí, že tretie čítanie sa obmedzí len na tie ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Schválené boli. V treťom čítaní môže poslanec navrhnúť len úpravu legislatívnotechnických a jazykových chýb. Iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, teda mimo legislatívnotechnických a jazykových chýb, môže poslanec navrhnúť v tom prípade, ak sa to vráti do druhého čítania.

  Prosím vás, ale iné návrhy mimo týchto chýb, iné pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, máte to v treťom odseku. Teda podľa mňa tento postup je úplne čistý a správny. To som chcel povedať.

 • Vidíte, páni právnici "a iné", ako vy viete s tým narábať. Čo my potom, ktorí nie sme právnici? Takto vy tie paragrafy krútite.

  Pán Maxon, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán poslanec Fogaš, keby ste boli taký dobrý a počúvali ma. Ak si obstaráte v tejto chvíli Národnou radou schválené podrobnejšie pravidlá rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a prečítate si výklad k § 85 ods. 3, tak je táto diskusia bezpredmetná.

 • Myslím si, že tretie čítanie v prípade, že niekto chce podať pozmeňujúci návrh, má smerovať jedine k odstráneniu chýb, k ničomu inému. A my sme pri schvaľovaní pozmeňujúcich návrhov, páni kolegovia, nespravili žiadnu chybu, my sme schválili pozmeňujúci návrh, ktorý vám nevyhovuje, a hľadáte v tomto schválení pozmeňujúceho návrhu, ktorý vám nevyhovuje, chybu. Mýlite sa, ak chcete uplatniť ustanovenie § 85 o možnosti vrátiť do druhého čítania tento návrh zákona. To nie je chyba.

  Hovorí sa o odstránení chýb. Pán predseda, prečítajte si prvý odsek. Hovorí len o odstránení chýb, jedine o odstránení chýb, nie o tom, že sa môže vrátiť do druhého čítania, aby sme schválili to, s čím vy nesúhlasíte.

 • Vážený pán predsedajúci,

  je skutočne zarážajúce to, že v podstate pán kolega Fogaš a pán kolega Hrušovský, ktorí - ak by chceli ťahať čas, tak je v poriadku ich vystúpenie - ale doteraz nepoznajú všeobecné vnútorné pravidlá, ktoré si parlament schválil, a nanovo otvárajú problémy, ktoré boli v minulosti vyriešené.

  Dovolím si odcitovať schválené stanovisko ústavnoprávneho výboru k tejto problematike, ktoré bolo následne odobrené ako všeobecné pravidlo ďalšieho postupovania Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s týmto paragrafom. Toto stanovisko hovorí: § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky predpokladá riešenie takých praktických prípadov, keď sa v rámci tretieho čítania zistí, že prerokovaný návrh zákona má iné chyby ako legislatívnotechnické a jazykové, ktoré nie je možné odstrániť v treťom čítaní podľa § 85 ods. 2 rokovacieho poriadku. O opakovaní druhého čítania rozhodne Národná rada Slovenskej republiky bezodkladne hlasovaním po zistení, že ide o podnet 30 poslancov a návrh doteraz nebol uplatnený a nebolo o ňom rozhodnuté. Predmetné stanovisko ústavnoprávny výbor schválil svojím uznesením vtedy a vtedy, následne bolo odobrené toto stanovisko aj...

 • Šum v pléne.

 • Ak požiada 30 poslancov vrátiť do druhého čítania, bezodkladne sa tak urobí. Kto povedal, že to musí byť spojené?

 • Ruch v sále.

 • Vážení, pokoj.

  Nech sa páči, pán Fogaš. Ale by sme mali byť miernejší.

 • Mrzí ma táto diskusia, lebo si myslím, že by sme mohli prerušiť schôdzu a debatovať vedľa a dohodnúť sa na niečom. Ale, pán poslanec Brňák, vy ste sám prečítali, že ide o odstraňovanie chýb. Opakujem argument, že skupina 64 vo väčšine krajín DPH a v ostatných upravujúcich DPH je zaradená v základnej sadzbe, to nie je chyba toho, čo sme odhlasovali, čiže nejde o odstraňovanie chýb...

 • Hlasy z pléna.

 • Tu nejde o odstraňovanie chyby, jednoducho tu je podaný procedurálny návrh, ktorý je v rozpore s § 85. A ja súhlasím s tým, že musí ísť o iné návrhy.

 • Vážení, pokoj, pokoj. Po jednom.

 • Rád by som poprosil aj kolegu Sečánskeho, aby sa vrátil k tomu, čo hovoril. Musí ísť o iné návrhy, iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré smerujú k odstráneniu iných chýb, iných - to je zrozumiteľné - než tých, ktoré boli schválené podľa § 85 ods. 1, 2. Ten odsek 3 sa vzťahuje na obidva odseky, preto je to až odsek 3. Myslím si, že presne to si povedal, pán kolega, že ide o odstraňovanie chýb, ale tu sa nestala chyba. Tu sa nestala chyba, preto protestujem.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem naozaj podporiť a zdôrazniť to, že teraz sa bavíme o § 85 ods. 3, kde sa hovorí o opakovaní druhého čítania. Ale tam sa hovorí, že je to možné vtedy, ak ide o odstránenie chýb. Táto snemovňa normálnou platnou väčšinou odsúhlasila a vyjadrila vôľu, že telekomunikácie sa budú zdaňovať 6-percentnou sadzbou. To, že vláda si myslí niečo iné, to nie je chyba legislatívna, ani žiadna iná. To je jednoducho iný názor tejto snemovne, a nie je možné ho spätne znovu inak meniť.

 • Vážená snemovňa, chcel by som upozorniť, že vrátenie zákona do druhého čítania sa uskutoční vtedy, keď sa zistí chyba v treťom čítaní. Tretie čítanie nebolo otvorené, prosím.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vážení, ukončme to pomaly, lebo tu budeme do rána.

  Nech sa páči, pán Miklušičák.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Chcel by som sa vážne opýtať, a nech mi to predkladatelia, tých 35 poslancov vysvetlí, k akej inej chybe došlo pri predchádzajúcom rokovaní o zákone. Potom sa môžeme baviť o tom, či sa dá vrátiť, alebo sa nedá vrátiť zákon do druhého čítania.

  Pán predseda parlamentu, vysvetlite, aká iná chyba sa stala.

 • Vážení, pokoj. Vážení, pokoj.

  Pani Belohorská.

 • Ďakujem pekne.

  Ten, koho naučili v škole čítať, si to prečíta v texte, ktorý je nad tými podpismi. Čiže odporúčam čítať aj text, nielen to, čo je pod ním. Možno nám tu teraz chýba pán poslanec Ftáčnik, aby nám vysvetlil komparáciu s európskou normou.

 • Ďakujem.

  Vážení, končím. Budeme hlasovať, či sa tento zákon vráti.

 • Šum v pléne.

 • Vážení. Vážení, dávam hlasovať, či tento zákon vrátime do druhého čítania. Pokoj, vážení, nekričte. Vážení, pokoj.

  Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Ešte raz sa budeme prezentovať. Nekričte, vážení. Ak nás nebude dostatok, skončíme schôdzu.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  O chvíľu je 16.00 hodín. Právnici nech sa poradia, do pondelka majú dosť času.

  Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  keďže na začiatku tejto schôdze sme určili deň skončenia 35. schôdze na 25. novembra 1997, vyhlasujem 35. schôdzu za ukončenú.

  Ďakujem. Dovidenia.

 • Rokovanie schôdze sa skončilo o 16.00 hodine.