• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram šiesty deň rokovania 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni ma písomne požiadali títo poslanci: Vladimír Bajan a Ján Slota.

  Dámy a páni, prosím, keby ste si mohli sadnúť na svoje miesta a prosil by som o pokoj v rokovacej miestnosti. Ďakujem vám za pochopenie.

  Dámy a páni, prosím, aby ste sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Dámy a páni, rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 706) sme skončili s tým, že rozprava k tomuto bodu programu bola ukončená.

  Teraz sa pýtam pána ministra Siteka, či sa chce k rozprave vyjadriť. Ďakujem, nie.

  Pýtam sa, či si želá záverečné slovo pán spoločný spravodajca. Nie. Ďakujem.

  Dámy a páni, prosím, skutočne je tu veľký šum. Buďte takí dobrí, upokojte sa.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Áno, pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

 • Moment. Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, uvádzajte hlasovanie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení hostia,

  v rozprave vystúpili traja poslanci Národnej rady, z ktorých dvaja vlastne písomným podaním splnili podmienku podpisov 15 poslancov pri podaní pozmeňujúceho návrhu k tlači číslo 706 a jeden poslanec navrhol - bol to pán poslanec Čarnogurský - tento návrh stiahnuť a vrátiť ho vláde na dopracovanie. Pretože podľa zákona o rokovacom poriadku má tento návrh prednosť, prosím, aby ste dali najprv hlasovať o tom, že Národná rada súhlasí s tým, aby bol návrh vrátený na dopracovanie podľa návrhu pána poslanca Čarnogurského.

 • Ďakujem, pán kolega. Prosím, ostaňte pri riadiacom pulte.

  Podľa rokovacieho poriadku, ako som povedal, najprv budeme hlasovať o spoločnej správe a potom o návrhoch z rozpravy. Pán kolega Čarnogurský - o jeho návrhu sa hlasuje ako o prvom. Takže budeme pokračovať a budeme hlasovať o spoločnej správe.

 • Budeme hlasovať o prvom bode spoločnej správy, v ktorom sa navrhuje zmeniť znenie § 2b ods. 1. Každý má pred sebou návrh spoločnej správy. Návrh gestorského výboru je schváliť tento návrh.

 • Dámy a páni, prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov. Za návrh hlasovalo 121 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

 • V druhom bode spoločnej správy navrhol Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť zmenu v § 2b ods. 6. Gestorský výbor navrhuje tento návrh schváliť.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali o tomto hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 60 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

  Nech sa páči, môžete pokračovať.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V treťom bode spoločnej správy navrhol Ústavnoprávny výbor Národnej rady aj Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť zmeniť termín účinnosti zákona z 1. decembra 1997 na 1. január 1998. Gestorský výbor navrhuje tento návrh schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 132 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pristúpime k návrhu pána poslanca Čarnogurského, ktorý navrhol vrátiť tento zákon vláde na dopracovanie. Prosím, aby ste dali hlasovať.

 • Čiže už prechádzame k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vyšli z rozpravy?

 • Nech sa páči, dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Čarnogurský.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 41 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Čarnogurského sme neschválili.

 • Pristúpime k pozmeňujúcim návrhom 15 poslancov k bodu 1. Poslanci navrhujú vypustiť z návrhu zákona bod číslo 4. Výbor pre obranu a bezpečnosť sa zaoberal aj touto otázkou a vyjadril k tomu negatívne stanovisko.

 • Pozmeňujúci návrh je vypustiť z návrhu zákona bod číslo 4.

 • Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči, môžete pokračovať.

 • Ďakujem pekne.

  Ďalšie tri body pozmeňujúcich návrhov, teda návrhy pod bodmi 2, 3, 4 veľmi úzko spolu súvisia, preto aj navrhovateľ, pán poslanec Kanis, navrhuje spojiť hlasovanie o týchto bodoch. Navrhuje sa v bode 2 nahradiť text § 2b ods. 5 novým textom, v bode 3 zaradiť v § 2b nový odsek číslo 6, a ak tieto návrhy prejdú, tak sa potom musí prečíslovať pôvodný odsek 6 na odsek 7.

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste o tom dali hlasovať.

 • Prosím, dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 78 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • V bode 5 sa navrhuje vypustiť z návrhu zákona bod číslo 6.

  Prosím, aby ste o tomto dali hlasovať.

 • Prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme prijali.

 • Bod číslo 6 pán poslanec Kanis za skupinu poslancov navrhol stiahnuť z hlasovania, preto pristúpime až k bodu číslo 7, kde sa navrhuje vypustiť z návrhu zákona bod číslo 8.

 • Prezentujme sa, prosím, a zároveň hlasujme.

  Priatelia, pokoj. Môžem krútiť hlavou, aj ty krútiš hlavou.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

 • Pán predsedajúci, tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov.

  V mene gestorského výboru v zmysle § 84 ods. 2, ktorý navrhol, aby po schválených pozmeňujúcich návrhoch Národná rada rokovala ihneď v treťom čítaní, prosím, aby ste o tomto návrhu dali bez rozpravy hlasovať.

 • Dámy a páni, počuli ste návrh spoločného spravodajcu.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 124 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh pána spoločného spravodajcu sme prijali.

  Teda prikročíme k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode programu a zároveň sa pýtam, či niekto navrhuje opravu legislatívnotechnických alebo jazykových chýb. Majú poslanci takéto návrhy? Nie.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu ako celku, samozrejme, v znení schválených návrhov.

  Prosím, dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 117 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, pán minister aj pán spoločný spravodajca.

  Procedurálny návrh? Prosím, nech sa páči, dajte slovo pánu poslancovi.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  dávam procedurálny návrh. V zmysle § 24 ods. 5 rokovacieho poriadku poslanecké kluby Maďarská koalícia, MKDH, SDĽ, KDH a DÚ predkladajú návrh na zaradenie nového bodu do programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nasledujúceho znenia: "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zmene počtu členov osobitných kontrolných výborov na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva."

  Tento bod navrhujeme zaradiť ako bod 70 programu a prerokovať ho ešte dnes pred návrhom na voľbu členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

 • Dámy a páni, o tomto návrhu budeme hlasovať bez rozpravy.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 54 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Pán kolega Hrušovský sa hlási s procedurálnou otázkou. Podľa všetkého by som mu teraz nemal dať slovo, ale on sa zrejme prihlásil ešte vtedy, keď tam bol prehľad hlasovania.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda,

  pri schvaľovaní programu tejto schôdze na návrh pána podpredsedu parlamentu Húsku sme schválili aj bod programu: Voľby členov osobitných kontrolných výborov. A tak, ako je uvedené v programe tejto schôdze, teraz by sme mali prerokovať tieto body programu, teda voľby do týchto kontrolných orgánov. Toto nebolo zaradené na dnešný deň, tak ako je v programe uvedené, v stredu dopoludnia budú prebiehať voľby členov osobitných kontrolných výborov.

 • O slovo požiadal predseda parlamentu. Priatelia, pokoj. Pán predseda parlamentu má slovo.

  Prosím, zapojte pána predsedu.

 • Pán poslanec Hrušovský,

  keďže ja som viedol schôdzu, keď sa zostavoval program, chcem povedať, že sme schválili, že tento bod, ktorý predkladá pani ministerka, bude prerokovaný ako prvý v stredu. To je dnes, a tak je to schválené v programe. A pán podpredseda Húska navrhoval, aby v stredu doobeda sme dovolili orgány. Presne takto to bolo odhlasované.

 • Ďakujem, pán predseda, za vysvetlenie. Skutočne to tak bolo.

  Budeme pokračovať v našom rokovaní.

  Dámy a páni, vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač číslo 789a a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 789a.

  Vládny návrh zákona odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Oľga Keltošová.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v stručnosti uviedla návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Podľa doterajšieho prerokúvania v jednotlivých výboroch tento návrh zákona, ktorý predkladáme, by mal nájsť podporu aj v pléne. Chcela by som sa, ak dovolíte, vyjadriť k niektorým názorom, ktoré odzneli počas rokovania výborov. Znovu opakujem a som o tom pevne presvedčená, že omylom, ku ktorému došlo, ak by sme tento omyl nenapravili, zaťažili by sme tým občana. Takisto som presvedčená, že to ani jeden z vás, poslancov, nemal v úmysle pri hlasovaní o Liečebnom poriadku v júli tohto roku.

  K niektorým častiam, ktoré sa navrhujú zmeniť z pohľadu legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, by som chcela uviesť, že po rokovaniach s ministerstvom zdravotníctva sme dospeli k názoru, že v niektorých častiach by sa dali ich návrhy akceptovať. Konkrétne v bodoch 3 a 4 Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, jej legislatívneho odboru, si myslíme, že by mohlo dôjsť k úprave. Rozvediem to podrobnejšie neskôr.

  Pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás však poprosiť, aby ste v prvom bode legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady neakceptovali pripomienku, pretože táto ide nad rámec predkladanej novely Liečebného poriadku. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady v § 94 ods. 2 sa hovorí, že ak predkladaná novela ide nad rámec pôvodného zámeru, nemá sa dať dokonca o tomto bode ani hlasovať. Takže ja sa nebránim tomu, ak ministerstvo zdravotníctva v rámci väčšej novely Liečebného poriadku predloží úpravy, ktoré sú v informácii legislatívneho odboru, je to na vás, či ich schválite, alebo neschválite, ale s filozofiou obsahu tohto predkladaného návrhu prvý bod nemá nič spoločného. A hovorím, navyše ide proti § 94 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady.

  Pokiaľ ide o ďalšie názory, ktoré odzneli vo výboroch, v bode 3 stanoviska Národnej rady sme súhlasili - pani spoločná spravodajkyňa zrejme prednesie k tomu svoje návrhy alebo doplnky, ale znova by som chcela poprosiť, aby ste v prílohe Liečebného poriadku číslo 1, rímska I časť B/4 pri výkone číslo 74 na konci textu ponechali "bytové účely". To znamená potvrdenia na bytové účely, ktoré sa budú hradiť zo zdrojov zdravotných poisťovní.

  Chcela by som apelovať na vás, najmä na poslancov ľavicovej časti spektra politických strán, aby tieto výkony nechali na úhradu zdravotným poisťovniam, pretože potvrdenia na bytové účely, keď dešifrujem, sú to potvrdenia okresného hygienika o zdravotnej škodlivosti alebo neškodlivosti bytu. A v takýchto bytoch, ktoré sú zdravotne škodlivé alebo neškodlivé, zvyčajne nebývajú milionári. Takže by som poprosila - týchto potvrdení radovo nie sú tisíce -, keby ste, prosím, ponechali aj tento doplnok, ktorý v pôvodnom vládnom návrhu bol, aby ste to ponechali aj na bytové účely.

  Z mojej strany je to všetko, pán predsedajúci. Prosím znova o podporu nášho návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pani ministerka, sadnite si na miesto určené pre navrhovateľov.

 • Z pléna sa hlásil poslanec.

 • Bohužiaľ, teraz podľa rokovacieho poriadku vám nemôžem dať slovo, pán kolega.

  Teraz dávam slovo určenej spoločnej spravodajkyni výborov poslankyni Marte Aibekovej a prosím ju, aby podľa § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona. Odôvodní nám návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pani kolegyňa, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo.

  Vážená pani ministerka, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 789), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 773 z 11. novembra 1997 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 789), v prvom čítaní rozhodla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, že prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní, a pridelila vládny návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie trom výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci, ktorý bol zároveň navrhnutý ako gestorský.

  Vládny návrh zákona odporúčali schváliť Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, a to:

  Ústavnoprávny výbor, ktorý prerokoval predložený návrh zákona 17. novembra 1997, súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Výbor pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh zákona 17. novembra 1997, vyslovil s ním súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval vládny návrh zákona 18. novembra 1997, vyslovil s ním súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami. S uvedeným stanoviskom výboru nesúhlasila tretina prítomných členov výboru podľa § 52 zákona číslo 350/1996 Z. z. a žiadala pri prerokovaní uvedeného návrhu zákona schváliť pripomienky. Tieto pripomienky sú uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 a 2 na strane 2 a 3. Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci vyplýva 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Sú uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1, 2, 3, 4 a 5.

  Gestorskému výboru podal poslanec Pavol Kanis v súlade s § 75 ods. 2 dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor sa týmito návrhmi zaoberal a neodporúčal ich schváliť po odbornom stanovisku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Tieto návrhy sú uverejnené v spoločnej správe bod bodmi 1 a 2, takže ich nebudem čítať, sú na strane 4.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 o zdravotnom poistení, i uznesení uvedených pod bodom 3 tejto správy a stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s uvedenými pripomienkami.

  Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch takto: body 2 a 3 en bloc, ostatné body jednotlivo. K tým ostatným bodom sa vyjadrovala aj pani ministerka, je naozaj potrebné hlasovať o nich jednotlivo.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 789) bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci pod číslom 380/1997. To je komplet spoločná správa, tak ako ju máte uvedenú aj v písomnej podobe.

 • Ďakujem, pani kolegyňa. Nech sa páči, sadnite si na miesto určené pre spoločného spravodajcu.

  Dámy a páni, otváram rozpravu o tomto bode nášho programu. Keďže som písomne nedostal žiadnu prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto ústne, alebo elektronicky prihlásiť. Je tu pán kolega Lauko. Chce procedurálny návrh. V poriadku. Pýtam sa, či sa chce ešte niekto prihlásiť.

  Dámy a páni, uzatváram možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Nech sa páči, pán kolega, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka,

  podľa § 34 rokovacieho poriadku poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokovania veci. Nebudem tu opakovať známe veci ohľadne novely zákona o Liečebnom poriadku, ale vo vystúpení pani ministerka hovorila o tom, že žiada túto ctenú snemovňu, aby vypustila zo spoločnej správy bod, kde sa v § 40a hovorí, že na základe zdravotného poistenia sa uhrádzajú zdravotné výkony potrebné na účely sociálneho zabezpečenia poskytnuté do 31. 12. 1997. Zdá sa mi neobjektívne, keďže ide o zákon o Liečebnom poriadku, že tu nie je zástupca ministerstva zdravotníctva. Nezaznamenal som v tom ruchu, či ste tu ospravedlnili ministra zdravotníctva, prečo tu nesedí, ale keď pán minister náhodou nie je v republike, tak má štátneho tajomníka.

  Čiže môj procedurálny návrh je takýto: Odložiť alebo prerušiť prerokúvanie tohto bodu dovtedy, dokiaľ tu nebude pán minister, alebo štátny tajomník z ministerstva zdravotníctva, pretože vec sa ich bytostne týka. Samozrejme, že sú to problémy, ktoré sa týkajú tak ministerstva práce a sociálnych vecí, ako ministerstva zdravotníctva. Preto by som prosil, aby tu sedel niekto z ministerstva zdravotníctva. Preto dávam tento procedurálny návrh a žiadam, aby sa o ňom hlasovalo.

 • Dámy a páni, o takomto návrhu hlasujeme bez rozpravy. Pristúpime teda k hlasovaniu o návrhu, ktorý predložil pán kolega Lauko.

  Prosím poslancov, ktorí sú mimo rokovacej miestnosti, aby prišli na hlasovanie.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujem o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Lauko. Ide o to, aby sa o tomto návrhu zákona rokovalo iba za prítomnosti buď ministra zdravotníctva, alebo štátneho tajomníka.

 • Štátny tajomník nemôže predkladať, ani sa vyjadrovať v rokovacej sále k zákonom.

 • Pani kolegyňa, netreba komentovať, ak odhlasujeme, môžeme, to je jeho procedurálny návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 40 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh poslanca Lauka sme neschválili.

  Budeme pokračovať v rozprave. O slovo sa hlásil pán poslanec Šagát.

  Pán kolega, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka,

  dovoľte mi, aby som ešte využil túto možnosť, aj keď, samozrejme, neovplyvním priebeh hlasovania, aby som vás upozornil na jeden zásadný fakt, ktorý možno treba opakovane zdôrazniť.

  Pri hlasovaní o novele Liečebného poriadku nedošlo k žiadnemu omylu zo strany poslancov. Dovoľte mi, aby som to vysvetlil, prečo si to myslím, a pravdepodobne aj právni experti by mohli k tomu zaujať stanovisko, je tu aj pán docent Cuper, je tu aj pán doktor Sečánsky. Ako iste viete, táto systémová zmena, aby výkony potrebné pre sociálne zabezpečenie hradila Sociálna poisťovňa, a nie zdravotná poisťovňa alebo zdravotné poisťovne, sa pripravovala niekoľko rokov. Dôkazom toho je, že sme v roku 1995 - dobre počujete -, preto, keď ma stretol pán profesor Baránik a povedal, preboha, akú "blbosť" sme to odhlasovali - odpustil som mu tých 500 korún za ten český výraz -, povedal som mu, že žiadnu "blbosť" sme tu neodhlasovali. Od roku 1995 je známe, že prebehla novela zákona číslo 273 v podobe zákona číslo 231, ktorý mám so sebou, v ktorom sme urobili novelu § 4 ods. 2, v ktorom sa vypustili slová "na účely sociálneho zabezpečenia", a vlastne sme len pri novele Liečebného poriadku tohto roku dostali do súladu Liečebný poriadok s novelou zákona číslo 273 v znení zákona číslo 231.

  Ak teda v našom výbore - a tam boli nejakí svedkovia - pán štátny tajomník tvrdil, že ministerstvo práce a sociálnych vecí sa až koncom septembra dozvedelo, čo sme vlastne v parlamente spáchali, nie je to pravda, je to klam. Táto legislatívna zmena bola dávno pripravovaná, odrazila sa v novele zákona 273. Logickým vyústením týchto snáh bola novela Liečebného poriadku, ktorú sme schválili tohto roku. A to, čo dnes ideme urobiť, je nesystémové bez ohľadu na to, kto má koľko peňazí a odkiaľ sa to bude hradiť.

  Rovnako, keď ste si prečítali stanovisko, a to nie je môj výmysel, ktorý vždy tu musím niečo hovoriť, čo nie je v súlade s vládnymi návrhmi, keď si prečítate informáciu legislatívno-právneho odboru v druhom odseku, tak aj títo legislatívci, ktorí asi nemajú dôvod hovoriť inak, ako je litera zákona, tvrdia, že z dôvodovej správy nie je jasné, prečo na riešenie tohto stavu, stavu, kto čo má platiť, nie je možné primerane novelizovať zákon o sociálnom zabezpečení. Ak neobstojí to, čo sme tvrdili vo výbore, že zákon o Sociálnej poisťovni v § 38 a, myslím, 4 a 10 - môžem sa mýliť -, to sú paragrafy, ktoré hovoria o správnom fonde Sociálnej poisťovne, z ktorého sa hradí činnosť orgánov poisťovní, a orgánmi poisťovní sú aj pobočky, ktoré zabezpečujú posudkovú činnosť, a teda na tú činnosť musia ísť peniaze zo správneho fondu, ak je toto slabé, tak sme mali vstúpiť do zákona o sociálnom poistení.

  Preto znovu opakujem: najzákladnejší zákon o Liečebnom poriadku - to je kuchárska kniha, ako sa varí v zdravotníctve, kto za čo platí, koľko sa dopláca a tak ďalej -, nám ide novelizovať iný rezort, a to ministerstvo práce. Gratulujem. Skutočne gratulujme si. A zase ministerstvo financií sem príde a bude novelizovať zákon o Sociálnej poisťovni a znižovať správny fond. Takto sme dopadli.

  Vraciam sa k meritu veci. Nejde o omyl, kategoricky toto odmietam. Toto sa chystalo, malo to odraz v našej legislatívnej činnosti v roku 1995, dokončilo sa v roku 1997. Samozrejme, nevyhovuje to, násilne to prekrúťme, vráťme to naspäť tam, kde to bolo. Nech sa páči, ja budem hlasovať, samozrejme, aj náš klub proti.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou vystúpi teraz pán Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  K vystúpeniu pána poslanca Šagáta by som rád len poznamenal, že možno má systémovo pravdu, ale v takom prípade si musím položiť otázku, prečo - keď je situácia taká, ako on hovoril, keď vlastne na návrh príslušného výboru prišlo k takému stavu, že sa vypustili slová, že to platí zdravotná poisťovňa - neurobili aj ďalší systémový krok a nepresunuli to do Sociálnej poisťovne. V podstate dalo by sa povedať, že pán Šagát ospravedlňuje to, že v podstate občania na to doplatili a že museli si platiť za vypísanie práceneschopnosti. A to sa mi nezdá systémovým opatrením, pán kolega Šagát. Myslím si, že ak ste toto všetko vedeli, tak malo byť vašou povinnosťou, povinnosťou poslanca pripraviť novelizáciu zákona o Sociálnej poisťovni, aby nedošlo k istej legislatívnej diere a aby príslušná povinnosť bola nielen odbúraná z jednej poisťovne, ale aj pripnutá k inej poisťovni.

 • Ďakujem.

  Pani kolegyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ja by som pánu kolegovi Šagátovi povedala: Viete, dlho, veľmi dlho bude trvať, kým sa napraví vaše pôsobenie na ministerstve. Vy viete elegantne povedať s plnou hrôzou, čo nevedel urobiť druhý, ale neviete obhájiť to, čo ste urobili vy. Vy ste urobili zo zdravotníctva trh, a bude dlho trvať, kým sa tieto veci dostanú do riadnej a bežnej zosúladenej praxe.

  Pán kolega, vy okrem toho, že s vašou nenávisťou ste odvolali 36 riaditeľov nemocníc, ste v zdravotníctve neurobili nič dobrého. Tak buďte tak láskavý, keď niekto druhý navrhuje niečo, čo sa dá urobiť v prospech pacientov, aspoň to nebojkotujme. Všetci vieme, že budete hlasovať proti. Len, preboha, aspoň neovplyvňujte takýmto hnevom aj ostatných.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec, vy tu obviňujete vládu, že sa správa nezodpovedne. Vlani v lete cez prázdniny som veľmi naliehavo potrebovala predpísať jeden životne dôležitý liek na Kramároch, na detskej klinike, v ktorej pôsobíte ako prednosta. Nenašla som jediného lekára, ktorý by bol schopný, ktorý by bol kompetentný. Chcela som vyhľadať vás, povedali mi, že tam nie ste. Večer z televízie som sa dozvedela, že ste boli na tlačovej konferencii Demokratickej únie. Prosím vás pekne, od človeka, ktorý sa sám nespráva zodpovedne, sa ťažko prijíma kritika zodpovednosti.

 • Očakával som, že sa bude hovoriť k veci, a preto by som rád doplnil to, čo hovoril pán poslanec Šagát, a nedopúšťal sa osobných invektív ako predchádzajúce dve predrečníčky. Myslel som si, že budú hovoriť k veci.

  Chcem podotknúť jednu vec. Zmena v tom, že lekárske úkony smerujúce do sociálneho zabezpečenia nebude uhradzovať zdravotná poisťovňa, bola prijatá v roku 1995. Čuduj sa, svete, vláda nevrátila tento zákon na prerokovanie parlamentu, pretože zrejme súhlasila s touto zmenou. Neskôr sa táto zmena dala do súladu s Liečebným poriadkom, ktorý bol prijatý v tomto roku, a opäť, čuduj sa, svete, nám štátny tajomník povie, že oni sa to dozvedeli až 1. októbra. To znamená, že nečítajú prijaté zákony.

  Ako to, že keď sa im to zdalo, že to je nepriechodné alebo nie je to možné, prečo nepredložili zákon prostredníctvom predsedu vlády a prezidenta a prečo nevrátili zákon do parlamentu? Takže nehádžte, prosím, veci na parlament. Vláda je tu úplne vinná, pretože realizuje zákony a má v ruke ten posledný krok, ktorým môže zákon zase vrátiť.

  A ďalšia otázka. My sa teraz k tomu vraciame a musíme novelizovať dva zákony, aby to platili zdravotné poisťovne, tie zdravotné poisťovne, ktoré skončia s dlhom 4,5 miliardy. Táto akcia stojí ročne pol miliardy: vypisovanie týchto papierov a i hradenie tejto činnosti. Pýtam sa, prečo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s obidvoma schválenými novelami nepristúpilo k návrhu zmeny zákona o Sociálnej poisťovni tak, aby to Sociálna poisťovňa mohla hradiť. Podľa nášho výkladu už terajšie ustanovenia v návrhu zákona o Sociálnej poisťovni stačia na to, aby si Sociálna poisťovňa plnila svoju povinnosť a tieto veci hradila. Pacient nemusel platiť nič. Povinná to bola zaplatiť Sociálna poisťovňa zo zákona.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem na argumenty pána kolegu Šagáta povedať to, že táto systémová zmena, o ktorej hovoril, sa mala udiať nie tu v parlamente, ale na úrovni ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Bohužiaľ, musím konštatovať, že táto systémová zmena sa na týchto dvoch úrovniach neudiala z jedného dôvodu, pretože páni ministri sa nevedia dohodnúť. Preto to musí riešiť parlament, preto to navrhli poslanci a, bohužiaľ, keď to navrhli poslanci, tak druhý krok ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nebolo schopné urobiť.

  A po ďalšie. Keďže ste neodsúhlasili môj procedurálny návrh, tak mi dovoľte, aby som konštatoval, že pán minister zdravotníctva, tak ako nebol na lekárskej komore, keď mala svoj snem, tak nemá záujem o prerokovanie Liečebného poriadku, pretože tu nie je, a poslanci z vládnej koalície to jednoducho hlasovaním potvrdili, že im to je jedno. Prepáčte, je to absurdná vec, keď zákon z rezortu ministerstva zdravotníctva sa prerokúva v parlamente, a keď ho zastupuje iný člen vlády. Ja mám chuť dať návrh, aby to vždy tak bolo, aby tu prišiel ten, ktorý nemá kompetencie, aby ten predkladal. Do tejto situácie sa dostávame vďaka tomu, že tu nesedí nikto z ministerstva zdravotníctva, hoci ide o veľmi vážne a konfliktné veci, ktoré sú rozporované medzi jednotlivými ministerstvami. A je mi ľúto, že tu nesedí nikto z ministerstva zdravotníctva. Obávam sa, že nabudúce už nebudem navrhovať, aby tu sedel pán minister, ale aby tu nikdy nebol ten pán minister zo zasadania tejto vlády, ktorý to má na starosti.

  Do takejto absurdnej situácie ste nás dostali tí, ktorí ste nehlasovali za to, aby tu sedel pán minister.

 • Ďakujem.

  Chcem doplniť kolegu Šagáta v tom zmysle, že naozaj jeho vystúpenie bolo presné, a ja chcem dodať ešte ďalšiu záležitosť. Viete, že v správe - je to len pre kolegov, ktorí neboli v gestorskom výbore -, v spoločnej správe 789a sa navrhuje celkom správne a som rád, že je to tak, § 40a, ale platnosť tohto ustanovenia bude zatiaľ len do 31. 12. Na moju otázku vo výbore, či je pripravený zákon, či je pripravená norma, aby v budúcnosti skutočne prevzala platby za sociálne úkony Sociálna poisťovňa, som nedostal odpoveď a verím, že sa vláda pousiluje a v skrátenom legislatívnom konaní v decembri ešte takéto opatrenie prijme.

  A na otázku, či tu má sedieť pán minister, samozrejme, prerokúvame Liečebný poriadok. Pán minister nebol na výbore, pretože bolo povedané, že je na zahraničnej ceste, ale on je zrejme na nejakej permanentnej zahraničnej ceste, keď tu nesedí s nami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Šagát, snemovňa by skutočne tieto problémy tu riešiť nemusela, ale riešiť musí, pretože to sú v podstate iba dôsledky vášho ministerského pôsobenia z čias Moravčíkovej vlády - roztrhnutia jednej poisťovne na dve a vzniku zmätkového stavu ďalších poisťovní, vďaka čomu teraz zdravotníctvo má neriešiteľné alebo ťažko riešiteľné problémy. A my presne postupujeme podľa systému, aký bol za socializmu, že socializmus naliehavo riešil problémy, ktoré by nikdy neboli, keby socializmu nebolo. Aj my tu teraz riešime problémy, ktoré ste navarili v podstate vy.

  Vy ste veľmi zaujímaný poslanec, pretože poukazujete na nedostatky stále kdesi inde. Skúste sa pozrieť, ako vyzerá prevádzka najväčšej bratislavskej nemocnice Kramáre, kde práve vy ste boli dlhoročným riaditeľom. Táto nemocnica má hrdý predikát "Kramáre na máre". Ja osobne som tam dopravoval ťažko zraneného pacienta v deň pracovného voľna po dopravnej nehode. Trištvrte hodiny na rýchlom lekárskom ošetrení po ňom neštekol ani pes. Sestrička telefonovala s frajerom a na moje výhrady, čo sa s týmto pacientom deje, povedala: No nič, informovala som a čakám. Ak by tento pacient mal vnútorné zranenia, dávno vykrváca. Takže ak chcete robiť poriadky, urobte ich vo svojej vlastnej profesii, kde ste vy zodpovedný. Je tam taký neporiadok, že to nemá obdobu.

 • Vážená Národná rada,

  ja som si tu s počudovaním vypočula jednu informáciu, že pán kolega Šagát vykonáva funkciu prednostu detskej kliniky. Chcem sa, prosím, spýtať, či zákon o konflikte záujmov platí pre všetkých, alebo len pre niektorých. Pretože si myslím, že ja osobne, keď tento zákon nadobudol účinnosť, som rozviazala pracovný pomer. Myslím si, že to platí pre všetkých, a teda aj pre pána kolegu Šagáta, a nie, že potom tu vystupuje takým spôsobom, kto všetko tu čo urobil. Však tieto následky, ktoré on spôsobuje, sa vlastne vlečú aj ďalej.

  Ďakujem.

 • Pán Roman Kováč, nech sa páči.

 • Ešte by som chcel doplniť pána poslanca Šagáta. Myslím si, že každý z nás by mal siahnuť do svojej pamäti, a najmä pán poslanec Hofbauer. Pán poslanec Šagát nie je riaditeľom nemocnice od roku 1993, ale sú tam riaditelia, ktorých v roku 1994 tam dosadil pán minister Javorský.

 • Pán poslanec, viete, že porušujeme rokovací poriadok. Na čo reagujeme?

 • Ja doplňujem, aby sme vedeli, o čom rozprávame. Takže predsa len si myslím, že všetci veľmi netrpezlivo čakáme na odpoveď pani ministerky, prečo vláda nevyužila možnosti, ktoré má s vrátením zákona, a prečo sa vláda snaží, resp. ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátiť tento problém na bedrá zdravotných poisťovní, ktoré nebudú schopné toto finančne vykryť, a niekto tú dlžobu, tých 4,5 miliardy bude musieť zaplatiť. To jednoducho nejde. A prečo to nerobí Sociálna poisťovňa? Je mi jasné, že keď prichádza pani ministerka s návrhom, resp. minister financií s návrhom, znížiť fond, z ktorého by sa to dalo uhrádzať, to znamená správny fond zo 4 % na 3 %, je mi teraz táto snaha vlády jasná.

  Ďakujem.

 • Páni kolegovia, samozrejme, aj pani kolegyne, máte právo hlásiť sa s faktickými pripomienkami. Uvedomme si, že doobeda musíme prerokovať ešte jeden sociálny zákon a musíme hlasovať, tak ako sme sa dohodli. Prosím vás pekne, nestrieľajme sa zbytočne. Odteraz budem veľmi rigorózny, ak náhodou budete reagovať, môžete spomenúť pána kolegu Šagáta, ale budete reagovať na svojho kolegu, ktorý vystúpil vo forme faktickej poznámky, okamžite vám zoberiem slovo.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán doktor Šagát určite dobre vie, že môže vykonávať popri poslaneckej funkcii aj povolanie lekára v nemocnici.

 • Zoberte, prosím, slovo pánu kolegovi. Buďme seriózni. Dohodli sme sa. Iste všetci poznáme možnosti, čo môže robiť poslanec. Môže robiť, koľko chce, keď neberie za to toľko a toľko peňazí, je to všetko v poriadku.

 • Ruch v sále.

 • Ale prosím vás pekne, ste mimo rokovacieho poriadku, ona reagovala na Šagáta, vy reagujete na to. Prosím, upokojte sa.

  Pán profesor Švec, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dovolím si reagovať na vás. Ja by som vás veľmi pekne prosil, keby ste prerušili príspevky poslancov, ktoré sú invektívami a nehovoria k veci. Budeme vám všetci veľmi povďační.

 • V poriadku, beriem do úvahy. Ďakujem za upozornenie.

  Dámy a páni, vyhlasujem rozpravu o tomto bode za ukončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pani ministerka.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  som tiež za vecnú diskusiu, takže poďme k predkladanému návrhu zákona.

  Predovšetkým námietka, že Sociálna poisťovňa má zo zákona na to vytvorené podmienky, aby uhrádzala tieto platby. Pán poslanec Šagát sa odvolával na § 4 a 10, ktoré nič nehovoria o platbách v zákone 274. Mám ho tu pred sebou. A ešte tu je § 38, odcitujem: "(1) Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich s činnosťou orgánov Sociálnej poisťovne." Pre úplnosť môžem z tohto istého zákona odcitovať, čo sú to orgány Sociálnej poisťovne. "Samosprávnymi orgánmi" atď. "je správna rada, dozorná rada, výkonnými orgánmi ústredie a pobočky." Činnosť orgánov - či výkonných, či samosprávnych - je upravená ďalej v tom istom paragrafe, ktorý som vám citovala, zoberte si zákon. Je to § 5, 6, 7 a ďalšie. Mám ho pred sebou, pán poslanec, nebudem vás presviedčať, viem čítať. Takže máte ho zrejme aj vy, ak o ňom hovoríte. Takže v § 38 správny fond je určený výlučne na krytie výdavkov súvisiacich s činnosťou orgánov Sociálnej poisťovne. Tvorí sa najviac vo výške 4 atď. a ods. 3 "finančné prostriedky správneho fondu možno investovať so súhlasom správnej rady".

  Takže toľko k možnosti Sociálnej poisťovne a súčasného právneho stavu, aby mohla hradiť tieto náklady.

  Chcela by som upozorniť, že pokiaľ ide o rozpočet Sociálnej poisťovne na tento rok, ten ste schvaľovali vy. A v priebehu rozpočtového roka, či štátneho rozpočtu, alebo rozpočtov verejných fondov, podľa zákona o rokovacom poriadku aj keby sme upravili paragraf, o ktorom hovoríte, ktorý je v tom znení, ako som povedala, aj keby sme ten paragraf spresnili do tej podoby, ako ste mali urobiť vy, ak ste urobili tento krok, aj tak by sa to viazalo na rozpočet Sociálnej poisťovne, ktorý sa schvaľoval v minulom roku. Čiže tadeto cesta nevedie, podľa môjho názoru. Dovoľte mi, aby som vás upozornila, páni poslanci, že...

 • Pardon, pani ministerka.

  Bol som upozornený, že vás mám upozorňovať, ak sa budete správať neslušne, resp. budú zaznievať invektívy. Žiadal by som poslancov, aby sa správali slušne, aby nevykrikovali, keď rozpráva pani ministerka. Predsa v rozprave a vo faktických pripomienkach sa mohli vyjadriť, alebo mohli vyjadriť svoj názor.

  Pán kolega Švec, beriem si za svoje, čo ste mi povedali. Upozorňujem poslancov, aby nevykrikovali ako malé deti v materskej škôlke.

  Pani ministerka, môžete pokračovať.

 • Ďalej chcem upozorniť pánov poslancov a pani poslankyne, že v predkladanom návrhu zákona v článku II - Prechodné ustanovenia máte vyčíslené všetky právne predpisy a pomenované, ktoré navrhujeme v tomto smere v súvislosti s týmto návrhom zákona upraviť. Pokiaľ ide o článok III, trváme na tom, aby tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia vzhľadom na všeobecný záujem občanov, aby nemuseli ďalej platiť. Dúfam, že aspoň v tomto ma podporíte.

  Chcela by som ešte ďalej povedať pár slov, pokiaľ ide o systémovosť alebo nesystémovosť poslaneckého návrhu.

  Pani poslankyne, páni poslanci, nechcem vás unavovať, ale v prvom čítaní som spochybnila systémovosť tohto návrhu, pretože v tom istom Liečebnom poriadku ste ponechali, znovu citujem, v bode 60 - "vypracovanie denného pracovného záznamu zdravotnej karty sa vykazuje aj u praktického lekára pre dospelých ako výkon, ktorý sa hradí zo zdravotných poisťovní, pri posúdení zdravia, napríklad pri voľbe povolania, pri nástupe do práce a podobne". Tam nie je objednávateľ? - Pýtam sa. Jediným objednávateľom má byť len Sociálna poisťovňa? A ďalej "systémovo". V bode 71 ste ponechali ako výkon vystavenie hlásenia choroby z povolania, profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, potvrdenie o návšteve lekára, klinického logopéda alebo klinického psychológa, na preplatenie cestovného a iné jednoduché potvrdenia a hlásenia bez bližšej konkretizácie. Takisto ako zdravotné výkony. V bode 74 sa ponechal ako výkon vystavenie regresného hlásenia a hlásenia úrazu príslušnej poisťovni - teraz mám na mysli Slovenskej poisťovni. V bode 75b: vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí, potvrdenie pre potreby cudzineckej polície ako zdravotný výkon u osôb, ktoré majú priznaný štatút utečenca, alebo sú na území Slovenskej republiky na základe medzištátnych dohôd. Všetko ako zdravotné výkony. V bode 79a: vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad zo svetového jazyka - tiež zdravotný výkon. V bode 79b: používanie svetového jazyka, čiže tlmočenie pri komunikácii s pacientom, uvedené angličtina, francúzština, ruština, španielčina, čínština, arabský jazyk. Všetko výsostne zdravotné výkony platené zo zdravotného poistenia.

  Prepáčte, tomuto ja nehovorím systémový prístup k danej novele zákona, a preto trvám na tých návrhoch, ktoré som tu predniesla. Chcem upozorniť ďalej pánov poslancov, že spoločne s ministrom zdravotníctva a s jeho rezortom je pripravený návrh lekárskej posudkovej služby, v ktorom budeme riešiť aj trecie plochy, nedorozumenia, ktoré vznikajú pri úhrade jednotlivých výkonov. Čiže som presvedčená o tom, že aj pri tomto navrhovanom zákone o posudkovej službe budete mať dosť času a priestoru sa vyjadriť - kompetentní lekári, prípadne aj ďalší - k navrhovaným zmenám, ktoré spoločne pripravujeme. A nechcem teraz už rozširovať okruh pripomienok, ktoré tu odzneli, resp. vzájomných invektív.

  Pán poslanec Šagát, je mi veľmi ľúto, ale rozbitím bývalej Národnej poisťovne - teraz hovorím vyslovene pragmaticky zo skúseností za uplynulé roky -, umožnením pluralitného systému v zdravotných poisťovniach došlo k chaosu pri registrácii jednotlivých poistencov v jednotlivých poisťovniach. Musím vás upozorniť, páni poslanci, že teraz sa zavádza centrálny register poistencov na ministerstve zdravotníctva. Pri predbežnej kontrole poistencov registrovaných v 11 zdravotných poisťovniach sa zistilo, že v mesiaci máj registrovali všetky zdravotné poisťovne 5 650 785 poistencov, čo je o zhruba pol milióna viac, ako má celá Slovenská republika občanov. V ďalšom kole sa už začali poisťovne správať racionálne, to sú všetko dôsledky vašej novely a rozbitia Národnej poisťovne. V júni už bol počet obyvateľov Slovenskej republiky registrovaných v zdravotných poisťovniach len 5 408 000, ale ešte stále nad reálny počet, a momentálne podľa štatistických údajov je na Slovensku len 5 378 948. Nespomínala by som to, keby sa tu hovorilo alebo nehovorilo o tom, či Sociálna poisťovňa má na uhrádzanie výkonov, alebo nemá. Má, pretože Sociálna poisťovňa má poriadok. V Sociálnej poisťovni je systém, je tam register poistencov, ktorý nemôže nikto spochybniť. Je jedna, v doplnkovom dôchodkovom poistení je pluralita. Ale vy ste zvolili túto cestu, pán poslanec, takže ja som povinná uviesť pre snemovňu aj tieto údaje.

  Vážené pani poslankyne, poprosím vás znovu o podporu tohto návrhu zákona s tým, že by som takisto prosila podporiť dátum účinnosti dňom vyhlásenia.

 • Ďakujem.

  Pýtam sa, či si želá záverečné slovo pani spoločná spravodajkyňa.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi iba veľmi stručne sa vyjadriť k tomuto problému, ktorý snemovňa rieši v druhom čítaní.

  Som rada, že pani ministerka mnohé veci dala na správnu mieru, že problém riešenia sociálnych výkonov a zdravotných výkonov, keďže sa prelínajú, je veľmi zložitý. Nasvedčuje to naozaj niekoľkohodinová diskusia, ktorá odznela nielen v parlamente, ale predovšetkým u nás vo výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci. A uisťujem pánov poslancov, že budem iniciovať stretnutie kompetentných pracovníkov, ktorí sa majú k tejto problematike vyjadriť, aby sa nám takéto situácie v parlamente neopakovali.

  V rozprave vystúpil s referátom iba jeden poslanec, pán poslanec Šagát, ktorý nedal žiaden pozmeňujúci návrh. Potom s faktickými poznámkami vystúpilo 9 poslancov. Mňa prekvapilo, že teraz pán poslanec obhajoval to, čo sme riešili vo výbore, pretože naozaj sme vtedy pristupovali so serióznou analýzou a chceli sme urobiť niečo v prospech zdravotníctva. Žiaľ, keď sa objavili v tlači články, ktoré toto všetko hodili na plecia koalície, a tak nás, bohužiaľ, aj v prvom čítaní oslovil pán poslanec Ftáčnik - ja tie urážlivé slová tu nebudem opakovať -, vtedy sa nenašiel nikto z opozície, kto by sa zastal stanoviska, ktoré odznelo v našom výbore. Vtedy vám politicky vyhovovalo, že nás novinári osočili a pourážali. Ani na moju požiadavku na tieto médiá, keď som reagovala a upozornila na nesprávnosť, sa nikto z nezávislých médií neozval. Takže som rada, že tu tieto slová odzneli, pretože naozaj za tento pozmeňujúci návrh hlasovali všetci vtedy prítomní poslanci okrem jedného jediného, ktorý sa zdržal. Takže preto je potrebné prijať túto novelu, aj keď naozaj o mnohých veciach je ešte možné ďalej diskutovať, aby sa nedialo to, čo sa deje teraz, aby nemuseli občania za tieto výkony platiť. Preto podporujem a prosím aj všetkých vás prítomných, aby ste aj vy túto novelu podporili.

  Pán predsedajúci, môžeme prejsť k hlasovaniu. Zo spoločnej správy budem postupne...

 • Ďakujem.

  Dámy a páni, podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ak takéto z rozpravy vyšli.

  Prosím spoločnú spravodajkyňu, aby hlasovanie uvádzala.

 • Gestorský výbor odporučil en bloc hlasovať za body 2 a 3 s tým, že bod 2 je potrebné iba mierne upraviť, pretože pri prepisovaní vypadlo v časti Príloha číslo 1 - vložiť ešte "I." A v texte "a konzultácia pacienta s ošetrujúcim lekárom" má vypadnúť "s". Takto to bolo u nás vo výbore prijaté, ale nedopatrením pri prepise tieto dve zmeny tam neboli zapracované.

  Takže na základe odporúčania výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúčam, aby sme o bodoch 2 a 3 hlasovali en bloc. Gestorský výbor odporúčal tieto body schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme podľa návrhu, ktorý predložila pani poslankyňa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 117 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili jednomyseľne.

 • Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o bode 1, ku ktorému sa pani ministerka vyjadrila, že nie je v náplni, resp. nebol obsiahnutý v pôvodnej novele, ktorý predkladala, ale vo výbore bol tento bod 1 odsúhlasený aj zástupcom ministerstva zdravotníctva, a preto si gestorský výbor osvojil stanovisko schváliť bod číslo 1 spoločnej správy.

 • Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme prijali.

 • Môžeme pristúpiť k bodu 4, ktorý odporúčal gestorský výbor schváliť, ale pani ministerka ho pripomienkovala, takže nechávam na poslancoch, aby zvážili pripomienku pani ministerky a nechám snemovňu rozhodnúť o tomto bode samostatne.

 • Prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 25 poslancov. Proti hlasovalo 42 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • Bod 5 odporúčal gestorský výbor schváliť.

 • Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov. Za návrh hlasovalo 123 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

 • Pán predsedajúci, spoločná správa obsahuje ešte dva návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Kanis, ale ten ich v parlamente s 15 podpismi síce dodal, ale nepredniesol, tak je bezpredmetné o nich hlasovať. Výbor ich neschválil.

 • Tým sme prešli všetky body spoločnej správy.

 • Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či niekto navrhuje opravu legislatívno-technických alebo jazykových chýb. Chcem upozorniť, že pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov.

  Pýtam sa, či majú páni poslanci takéto návrhy. Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku, samozrejme, v zmysle schválených zmien.

  Prosím, dámy a páni, prezentujme sa a zároveň hlasujme.

 • V úvode som prečítala stanovisko gestorského výboru, ktorý odporúčal tento návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Pani ministerka, ďakujem.

  Dámy a páni,

  teraz pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali, prosím, pred prvým čítaním ako tlač 813 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 813a.

  Vládny návrh odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Oľga Keltošová.

  Prosím, aby sa pani ministerka ujala slova.

 • Hlasy v sále.

 • Pán podpredseda, iba procedurálna otázka. Môžete nám vysvetliť, podľa čoho teraz postupujeme? Ako bol schválený tento postup?

 • Pán kolega, postupujeme podľa toho, že ak o 10 minút schválime tento zákon, proste pôjdeme hlasovať, ak nie, o 10 minút dvanásť preruším a budeme hlasovať, tak ako sme sa dohodli doobeda. Bude to doobeda o 10 minút dvanásť. Môže to byť tak? Môže to byť tak, kolegyne, kolegovia?

  Nech sa páči, pán Fico - faktická poznámka.

 • Pán podpredseda, bolo by dobré, teraz úplne vážne, aby sme vedeli, ako bude pokračovať program napríklad poobede, pretože posledné tri dni vôbec nie je zrejmé, o čom rokujeme, ako rokujeme. Je to všetko poprehadzované. Takže informujme sa navzájom, nech sa vieme na jednotlivé body programu pripraviť.

  Ďakujem.

 • Pán kolega, všetko je zrejmé. Myslím si, že na stole je program, čo sme prerokovali a čo ešte prerokúvať budeme.

  Pán Fogaš.

 • Pán podpredseda, chcem upozorniť, že o 10 minút dvanásť začať voľby je veľmi nevhodný čas, pretože sú zvolané niektoré výbory na dvanástu hodinu, konkrétne aj náš, a myslím si, že je potrebné vytvoriť určitý priestor, aby voľby dôstojne prebehli a aby sa aj výbory mohli zísť, keď už je to zvolané. Čiže ak máme pristúpiť k voľbe, navrhujem, aby sme to urobili teraz a potom je možné pokračovať v prerokúvaní zákona, alebo sa dohodnúť na tom, že to pôjde popoludní. Ale tak to nemôže byť.

 • Dobre, páni, zatiaľ čo máme tieto faktické poznámky, už sme možno mohli aj tento zákon prerokovať.

  Pán kolega Kováč.

 • Pán podpredseda, v mene poslaneckého klubu Demokratickej únie žiadam 20-minútovú prestávku.

 • Šum v sále.

 • Pani ministerka, ospravedlňujem sa.

  Dámy a páni,

  podľa schváleného programu, keďže sme si to dohodli doobeda, pristúpime k návrhu na voľbu ďalších členov osobitného kontrolného orgánu.

 • Šum v sále.

 • Páni kolegovia, však chcete to, na čom sme sa dohodli. Môžem dopovedať, Béla? Budeš taký dobrý, alebo si pôjdeš sem sadnúť a viesť schôdzu?

  Nech sa páči, poď.

 • Reakcia poslanca z pléna.

 • Tak buď taký dobrý a drž hubu a krok, hej?

 • Prejavy nesúhlasu v sále.

 • Chceli sme dodržať rokovanie dnes predpoludním. Myslel som si, že to prebehne za desať minút. Ak nie, prosím, chceli ste, aby sa doobeda rokovalo, pristúpme k tomu, ako povedali, ideme rokovať.

  Samozrejme, podľa rokovacieho poriadku jeden klub požiadal o 20-minútovú prestávku.

  Nech sa páči, dávam slovo pánu Dukovi-Zólyomimu.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Maďarská koalícia a poslanecký klub MKDH sa pripája k žiadosti o 20-minútovú prestávku.

 • Pán Hrušovský takisto.

  Pán Černák.

 • Vážený pán predseda Gašparovič,

  ja vás prosím ako predsedu Národnej rady, dbajte, aby predsedajúci dodržiaval rokovací poriadok. Komentovať jednotlivé výroky poslancov - povedať "držte hubu a krok", nadväzovať dialóg -, na to predsedajúci nemá právo. Má jednoducho len udeľovať slovo.

  Ďakujem.

 • Prosím členov výboru pre obranu a bezpečnosť, aby po vyhlásení prestávky do 5 minút sa zišli vo výbore.

 • Ďakujem.

  Dámy a páni, vyhlasujem prestávku. Rokovať budeme odpoludnia o 13.30 hodine.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci, do rokovacej sály, budeme pokračovať.

  Nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci, zaujmite svoje miesta, pokračujeme v rokovaní.

  Podľa schváleného programu pristúpime k

  návrhu na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Vzhľadom na to, že ďalším bodom je

  návrh na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,

  podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh, aby sme zlúčili rozpravu o uvedených bodoch programu s tým, že hlasovanie vykonáme naraz osobitnými hlasovacími lístkami. O tomto návrhu hlasujeme bez rozpravy.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 109 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh na zlúčenie rozpravy o uvedených bodoch programu.

  Nech sa páči, pán Duka-Zólyomi.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  vzhľadom na to, že zatiaľ opakovane parlamentná väčšina neakceptovala návrh na zmenu počtu členov osobitných kontrolných výborov na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, a tým možnosť zabezpečenia účasti všetkých štyroch opozičných subjektov v týchto výboroch, konštatujeme, že sa nenapĺňa ustanovenie § 60 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. Súčasný stav, t. j. 8-členné výbory, v ktorých už vládna koalícia teraz má 5-člennú prevahu a pre opozíciu zostávajú len tri miesta, je teda protizákonný. Okrem toho vyjadrujeme nesúhlas s tým, že šiestim členom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zostáva naďalej tzv. nezávislý poslanec, ktorý nemôže zastupovať žiadny opozičný poslanecký klub Národnej rady.

  Z týchto dôvodov poslanci klubu Maďarskej koalície a MKDH sťahujú svojich kandidátov - pána poslanca Lászlóa Kö- telesa a pána poslanca Lászlóa Ásványiho. V prípade, že by Národná rada predsa súhlasila so zmenou počtu členov týchto výborov z 8 na 9 tak, že pre opozičné poslanecké kluby budú garantované štyri miesta, znovu navrhneme svojich kandidátov do osobitných kontrolných výborov. Súčasne vyhlasujeme, že to všetko robíme v záujme naplnenia odporúčania Spoločného parlamentného výboru a v záujme Slovenska, v záujme zlepšenia jeho integračných šancí do Európskej únie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predseda a predsedajúci, dovoľte mi, aby som poďakoval Maďarskej koalícii za jej ústretovosť.

  Ďakujem.

 • Tiež som sa prihlásil.

  Pán Duka-Zólyomi, len si myslím, že nezávislí by mali zastupovať nás všetkých, nielen maďarskú menšinu, alebo ZRS, alebo HZDS, ale všetkých.

  Nech sa páči, ešte pán Cabaj.

 • Vážený pán predseda, predsedajúci, dámy a páni,

  vzhľadom aj na túto ústretovosť Maďarskej koalície dávam pozmeňujúci návrh, aby sme hlasovali o uznesení, že osobitné kontrolné výbory budú mať 7-členné zastúpenie.

 • To je procedurálny návrh, dáme o ňom hlasovať.

  Nech sa páči, pán Mikloško.

 • Pán predsedajúci a pán predseda, to ako máme tomuto rozumieť? Veď predsa boli politické rokovania, už tri mesiace nám tu pílite uši s tým, aby sme konečne dali kandidátov, a teraz zmeníte z 8 na 7? Prepáčte, nerozumiem tomuto návrhu toho najsilnejšieho a najinteligentnejšieho klubu, akým je HZDS. Pán Cabaj, keby ste to mohli nejako zdôvodniť.

 • Ďakujem pekne.

  Ale ja si myslím, pán Mikloško, že my sme ešte doteraz vašich nestiahli, my sme ich len niekedy zamietli, a z vašej strany, zo strany opozície už opakovane boli kandidáti stiahnutí a hlavne pred dosť závažnými rokovaniami v zahraničí.

 • Ďakujem.

  Pán Čarnogurský, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci,

  tento návrh nemôže Národná rada teraz prerokúvať, pretože to nie je na programe tohto bodu. Možno si pamätáte na predpoludnie dnešného dňa, pán poslanec Duka-Zólyomi dal návrh na hlasovanie, rokovanie o počte členov týchto výborov. Ten návrh bol zamietnutý, nedostal sa na program rokovania, nie je na programe rokovania, a preto teraz nemôžeme hlasovať o tom, koľko členov majú tieto výbory. Preto o vašom návrhu nemôžeme hlasovať.

 • Pán poslanec Čarnogurský,

  pán Duka-Zólyomi dával takisto návrh, aby sme odhlasovali počet 9 namiesto 8. Hlasovali sme o tom, a neprešlo to. Ale pán poslanec Cabaj, pokiaľ som počúval, tak nedával návrh, aby sme hlasovali, len povedal, že navrhuje 7. Len hovoril, že on potom navrhuje 7, ale nepovedal, aby sme o tom hlasovali.

 • Dobre, tak nehlasujeme.

  Ešte pán Ftáčnik.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, ešte raz si zopakujme sled udalostí. Pán poslanec Čarnogurský to povedal presne. Bol návrh na zaradenie bodu o zmene počtu. Neprešiel. V tomto bode, kde je voľba, nemáme možnosť o tom rokovať. A ak to pán Cabaj navrhuje zo žartu, tak nech zváži, čo v tomto parlamente povie.

 • Dobre. Pokračujeme ďalej.

  Návrh na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby ste dostali ako tlač 823.

  Nové znenie a návrh na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva ste dostali ako tlač 824.

  Otváram rozpravu o týchto bodoch programu. Písomne nemám nikoho prihláseného. Hlási sa niekto do rozpravy?

  Keďže nikto, vyhlasujem rozpravu o týchto bodoch programu za skončenú.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou, zákonom pri voľbe alebo odvolaní alebo ak sa na tom uzniesla Národná rada bez rozpravy. Na zvolenie členov výboru v tajnom hlasovaní sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Pristúpime teda k voľbe členov osobitného kontrolného výboru. Pripomínam, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na príslušnom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete - za, proti, zdržal sa. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva "za" viac ako u dvoch kandidátov. Hlasovací lístok sa neupravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý nie je upravený v súlade s volebným poriadkom alebo ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný, alebo ak pri niektorom mene nie je vyjadrená vôľa zakrúžkovaním. Hlasovacie lístky sú farebne rozlíšené.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime teda k tajnému hlasovaniu.

  Nech sa páči, pán Miklušičák.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Chcem sa spýtať ako overovateľ, či sú natlačené lístky s dvoma menami, alebo s tromi?

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady oznámil Národnej rade počet vydaných neplatných a neodovzdaných hlasovacích lístkov, ako aj u každého kandidáta počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, a počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo odovzdaných 125 platných hlasovacích lístkov, 11 neplatných hlasovacích lístkov a všetci poslanci odovzdali hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že pri voľbe kandidáta Františka Javorského hlasovalo za 100 poslancov, proti 16, zdržalo sa 9 poslancov. Za kandidáta Milana Kňažka hlasovalo za 96 poslancov, proti 18, zdržalo sa 11 poslancov.

  Na zvolenie ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolení poslanci František Javorský a Milan Kňažko.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 136 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo odovzdaných 121 platných hlasovacích lístkov, 15 neplatných hlasovacích lístkov a všetci poslanci odovzdali hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že pri voľbe kandidáta Jána Langoša hlasovalo za 47 poslancov, proti 61 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov. Za kandidáta Milana Vavríka hlasovalo za 108 poslancov, proti 6, zdržalo sa 7 poslancov.

  Na zvolenie ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol zvolený za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby poslanec Roman Vavrík.

 • Ďakujem za oboznámenie s výsledkami voľby.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila Romana Vavríka za ďalšieho člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Ďalej konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila pána Javorského a pána Kňažka za ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda, predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som predniesol jeden procedurálny návrh v mene troch klubov, a to klubov HZDS, ZRS a SNS, a to, aby sme teraz prerokovali návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 847).

  A zároveň mi dovoľte, aby som predniesol aj jednu faktickú poznámku, a to, že ešte pred hlasovaním som poďakoval za ústretovosť poslancom Maďarskej koalície.

  Dovoľte mi, aby som vysvetlil tú skutočnosť, ako bolo myslené to poďakovanie za ústretovosť. Skôr ako sme pristúpili k hlasovaniu, vyhlasovali zástupcovia Maďarskej koalície, že v prípade, ak nebude Národná rada ochotná akceptovať návrh na zmenu počtu na 9, stiahnu svojich kandidátov a nezúčastnia sa hlasovania. Ja som ich priamo požiadal, aby svojich kandidátov nesťahovali, že majú všeobecnú podporu v našom poslaneckom klube. Vďaka tomu, že týchto kandidátov stiahli, nemáme doplnené osobitné kontrolné výbory.

 • Ruch v sále.

 • Dovoľte mi, aby som dokončil tú myšlienku, že pravdepodobne zástupcovia Maďarskej koalície nemysleli vážne, keď hlasovali za uznesenie vo vzťahu k Európskemu parlamentu, že chceme všetky tie problémy, ktoré nám boli vyčítané, doriešiť. Alebo to mám pochopiť tak, že počas prestávky, ktorá bola cez obed, im SDK sľúbilo podstatne viacej, ako sme im my boli schopní dať?

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán Csáky.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Beriem názor pána Cabaja za bernú mincu a dovoľte mi, aby som navrhol nový bod programu v mene poslaneckého klubu Maďarská koalícia, MKDH a DÚ na zajtra na 16.00 hodinu. Názov bodu programu: Doplnenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na činnosť Slovenskej informačnej služby. A ak tento bod prejde, o 20 minút sme ochotní navrhnúť do tohto výboru pána Bélu Bugára.

  Ďakujem.

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán Duka-Zólyomi.

  Pokoj, vážení.

 • Veľmi stručne chcem reagovať na to, čo povedal pán Cabaj. Odmietame tieto obvinenia. Držali sme sa princípov, základov toho, čo je v rokovacom poriadku. Žiadna ochota nebola, aby sa zabezpečil taký stav, ktorý má byť podľa týchto ustanovení, to znamená štyri miesta pre opozíciu. Takže my nie po prvýkrát, ale ak treba, nie poslednýkrát sa budeme držať týchto zásad. Nechcem, aby sa to vysvetľovalo nejako inakšie, pán kolega Cabaj.

 • Ak dovolíte, ešte jednu poznámku. Môžeme brať ako procedurálny môj návrh, pokiaľ takýmto spôsobom sa niečo navrhne vtedy, keď tu budeme mať pred sebou predložený materiál. Ak by tu bol písomný materiál na kandidáta, ktorý bol doteraz predložený, mohli sme sa na túto tému baviť, ale zatiaľ nemáme predložené nič, tak nemáme o čom hlasovať.

 • Pán predsedajúci, navrhol som zaradiť nový bod. Navrhol som to preto na zajtra na 16.00 hodinu, aby sme mali 24 hodín. To znamená o 20 minút, ak tento bod bude odsúhlasený, dáme návrh pánu predsedovi.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia,

  považujem to za celkom zbytočné, pretože sa to skončí ako dnes, že svoj návrh potom stiahnu.

 • Ďakujem.

  Vážený pán Csáky, dali ste návrh, dám o tom hlasovať.

  Najprv bol návrh pána Cabaja, aby sme uskutočnili voľbu pána podpredsedu.

  Nech sa páči, budeme o návrhu pána Cabaja hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa nezdržal nikto.

 • Ešte budeme hlasovať o návrhu pána Csákyho. Pán Csáky dal návrh zaradiť na zajtra na 16.00 hodinu voľbu člena kontrolného výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 47 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov. Nehlasovali 7 poslanci.

  Tento návrh neprešiel.

  Ďakujem, teda sme si odsúhlasili bod

  Voľba nového podpredsedu Národnej rady.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  Národná rada Slovenskej republiky na svojej ustanovujúcej schôdzi určila, že bude mať štyroch podpredsedov. Doposiaľ boli zvolení len traja podpredsedovia Národnej rady.

  Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky ste dostali ako tlač 847.

  Prosím poslanca, pána Antona Hrnka, aby návrh odôvodnil.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážená snemovňa,

  Národná rada Slovenskej republiky na ustanovujúcej schôdzi 3. novembra 1994 uznesením číslo 7 určila, že bude mať štyroch podpredsedov. Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky na schôdzi 3. novembra 1994 uznesením číslo 9 zvolila za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky Augustína Mariána Húsku a Jána Ľuptáka. Pán Húska je za Hnutie za demokratické Slovensko, pán Ľupták za Združenie robotníkov Slovenska. Na schôdzi 13. decembra 1994 uznesením číslo 37 zvolila za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Andela za Slovenskú národnú stranu.

  Z určených štyroch podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky doteraz jeden podpredseda Národnej rady nebol zvolený. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje vykonať voľbu jedného podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

  I vzhľadom na to, že sa v tlači objavili rôzne vyhlásenia, i vzhľadom na to, že bola dotknutá aj moja osoba z hľadiska mojej cti a rôznych príjmov, ktoré by som údajne mal mať mimo svojho poslaneckého platu, dôsledne vyhlasujem, že tento návrh nepredkladám za opozíciu tohto parlamentu, ale predkladám ho za skupinu, teda niekoľkých poslancov, ktorí sú v tomto parlamente ako nezaradení, i keď to nebude pomerné zastúpenie, pretože takého pomerné zastúpenie v tomto parlamente bolo len raz. Na 1. ustanovujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady, myslím si, že to bolo 9. volebné obdobie, nám bolo vyložené, prečo je dokonca nevhodné, aby bolo pomerné zastúpenie, pán Mikloško si určite spomenie. Nie som stúpencom pomerného zastúpenia v orgánoch Národnej rady, ale myslím si, že aj nezaradení poslanci by mohli mať slovo v tomto parlamente a tento krok by mohol byť takým malinkým, malinkým krôčikom smerom od jednofarebného zloženia predsedníctva, resp. vedenia parlamentu, k trošku malinkej, malinkej dúhe.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru, aby Národnej rade podal stanovisko výboru k tomuto návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  ústavnoprávny výbor sa dnes ráno zaoberal touto otázkou a prijal nasledovné uznesenie.

  "Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a

  A. súhlasí s návrhom na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky,

  B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 59 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky schváliť."

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy písomne zatiaľ nie je nikto prihlásený.

  Ústne sa hlási pán Hrušovský a pán Weiss. Tým končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám v mene poslaneckých klubov Kresťanskodemokratického hnutia, Maďarskej koalície a Demokratickej únie oznámil, že sa nezúčastníme na hlasovaní pri voľbe pána Filkusa na funkciu podpredsedu parlamentu. Chcem vám len pripomenúť jednu skutočnosť, že ak poslanec koaličnej politickej strany sa rozhodne vystúpiť z poslaneckého klubu, tak koaliční poslanci zbavia tohto poslanca mandátu. Ak ale opozičný poslanec prestúpi do iného poslaneckého klubu alebo sa stáva nezávislým, tak sa rozhodnete ho povýšiť do funkcie podpredsedu.

 • Z tohto dôvodu sa odmietame zúčastniť na takejto politickej fraške, ktorú tu organizujete.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán Filkus - faktická poznámka.

 • Chcem povedať, že rozdiel medzi mnou a určitým poslancom koaličnej strany, o ktorej hovoril pán poslanec Hrušovsý, je, že som nepodpísal reverz, nepodpísal abdikačný list, nešiel som na politický trh s mojím hlasom a nebol som iniciátorom ničoho. To je podstatný rozdiel medzi mnou a tým koaličným poslancom, ktorého spomínal. A preto si myslím, že neprislúcha ani úrovni pána poslanca Hrušovského, aby hovoril o politickej fraške.

  Ďakujem.

 • Vážená Národná rada,

  mnohé z toho, čo som chcela povedať, povedal vlastne už pán poslanec Filkus.

  V prvom rade som chcela povedať a upozorniť pána poslanca Hrušovského, že my sme Gauliedera nezbavili mandátu, vy to veľmi dobre viete, ale veľmi radi používate túto formuláciu. A pána poslanca Filkusa si vážime nie preto, že odniekiaľ vystúpil alebo niekam prestúpil, ale vážime si ho predovšetkým ako človeka, osobnosť. A že sme schopní hlasovať aj za takéhoto človeka, to je dôkaz toho, že si vážime aj ľudí z opozície, ale len tých, ktorí si našu úctu zaslúžia.

  Ďakujem.

 • Potlesk a šum v pléne.

 • Ďakujem.

  Len netreba v parlamente pískať, pán Bugár.

  Nech sa páči, pani Sabolová.

 • Chcela by som doplniť môjho kolegu, pána poslanca Hrušovského, že nebolo nutné ani u pána poslanca Filkusa podpisovať akýsi reverz, pretože už minulý týždeň ako spravodajca vládnych návrhov zákona pri skrátení legislatívneho konania veľmi presviedčal opozíciu, že sú to veľmi dobré návrhy, a treba hlasovať, čiže myslím si, že to nemusí byť písomný reverz, ale stačí aj verejné vystúpenie v parlamente, ktoré ho jasne pričlení k vládnej koalícii.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Miklušičák, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Som rád, že vládna koalícia si začína vážiť poslanca, len je smutné, že až vtedy, keď vystúpi z opozičného klubu. Chvíľu vám to trvalo.

  Ďakujem.

 • Hlasy z pléna.

 • Tak pán Mikloško. Neviem, ako to zase tam preskakuje.

 • Prosil by som, keby nám HZDS dalo nejaký zoznam poslancov z opozície, ktorých si vážia a ktorých nie, a my sľubujeme, že podľa toho budeme kandidovať do rôznych funkcií.

 • Hlasy a smiech z pléna.

 • Vy ste na prvom mieste, pán Mikloško.

  Pán Lauko.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Chcel by som doplniť môjho kolegu Hrušovského o to, že si počkám na prvé hlasovanie, ktoré bude robiť nový podpredseda, lebo vyzerá to tak, že ho koalícia zvolí, a podľa toho hlasovania budem posudzovať jeho nezávislosť alebo závislosť.

 • Ďakujem.

  Pán Kňažko, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  rád by som prispel do galérie týchto faktických poznámok s tým, že si myslím, že zbytočne sa tu vytvára nejaká koalično-opozičná prestrelka. Treba sa pozerať na javy v našej politike konečne už pozitívne. Chcel by som vysloviť hlboké a pevné presvedčenie, že nikto v tejto Národnej rade ani z koalície, ani z opozície nezapadne vhodnejšie do trojice Húska, Andel, Ľupták ako práve pán Filkus.

  Blahoželám, Rudo.

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem.

  Len nie je dobré, keď niekoho ponižujeme. Skôr sa pozrime sami na seba.

  Nech sa páči, pán Cuper.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  chcel som iba pánu Kňažkovi vysloviť úprimnú ľútosť (hlasy z pléna) nad tým, že mu pán Čarnogurský ukradol revolúciu, lebo na námestí farizejsky tvrdil, že jemu ukradli nežnú revolúciu...

 • Ruch v sále.

 • Takže bude to asi tak aj s tým vaším podpredsedníctvom. Musíte si ho zaslúžiť, vzbudiť dôveru. Ono sa nedáva zadarmo.

 • Ctené dámy, vážení páni,

  voľba štvrtého podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky má svoju históriu. Veľakrát sme počuli, že opozícia vraj nikdy nenavrhla svojho kandidáta na tento post. Chcem tu povedať za poslanecký klub Strany demokratickej ľavice, že to nie je pravda, pretože sme navrhli, keď bolo prvé kolo hlasovaní o funkcionároch parlamentu, pána docenta Fogaša za podpredsedu parlamentu, a jednoducho vládna koalícia mu nedala svoje hlasy.

  Preto voľba pána poslanca Filkusa za podpredsedu Národnej rady nebude môcť byť z politického hľadiska chápaná ako nejaké ústretové gesto vládnucej koalície voči opozícii, ako krok, ktorý dáva parlamentnej opozícii šancu podieľať sa na riadení parlamentu. Nie je to možné takto chápať preto, že kolegyne a kolegovia z vládnucej koalície, prosím, neurazte sa, veľmi radi hovoríte o uplatňovaní dvojakého metra, ale v tomto prípade naozaj sa uplatňuje dvojaký meter. Ak jeden poslanec vystúpi z vládnucej koalície, tak je nazvaný zradcom, janičiarom, a dokonca sa kvôli politickej sankcii proti takémuto poslancovi nerešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu. Ťažko sa poškodí povesť Slovenskej republiky vo svete, nechá sa bokom národnoštátny záujem, len aby tento poslanec bol za svoje vystúpenie z klubu vytrestaný. A keď vystúpi poslanec z iného klubu - z opozičného, tak to privítate frenetickým potleskom, a napokon dôjde k tomu, že bude navrhnutý za podpredsedu parlamentu.

  Za poslanecký klub Strany demokratickej ľavice chcem povedať, že sa na hlasovaní zúčastníme, ale túto kandidatúru nepodporíme, pretože to nie je kandidát za opozíciu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán Ján Garai.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Chcem len pripomenúť pánu Weissovi, poslancovi Weissovi, že nehovoril pravdu. Pán poslanec Weiss, veľmi dobre viete, že pán docent Fogaš dostal 27 hlasov.

  A v mene poslaneckého klubu Združenia robotníkov Slovenska musím protestovať proti vášmu výroku, čo ste povedali, lebo Združenie robotníkov Slovenska podporilo pána docenta Fogaša ako kandidáta na post podpredsedu parlamentu. Takže nezavádzajte verejnosť ani parlament. Hovorte skutočne pravdu, a keď nemáte pred sebou hlasovacie lístky, tak si to môžete zo záznamov vybrať, a nezavádzajte, že vládna koalícia. To si vyprosím!

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán Prokeš, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

  Doteraz som bol presvedčený, že voľby sú v Národnej rade tajné. Z výroku pána poslanca Weissa vyplýva, že vie, kto ako hlasoval a v tom prípade musím vzniesť protest. Zrejme budeme musieť protestovať aj proti overovateľom, ktorí boli vtedy pri voľbách, keď pán poslanec Weiss vie, kto ako hlasoval. Za seba môžem povedať to isté, čo povedal pán Garai, že som podporil pána docenta Fogaša, a z toho mi vyplýva, že vlastne opozícia hlasovala proti. Takže je mi veľmi ľúto. A chcel by som mu ešte povedať to, že on už bol podpredsedom, tak nech nezávidí druhým.

 • Ďakujem.

  Pán Baránik, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Chcem sa tiež prihlásiť k tým, ktorí hlasovali za pána docenta Fogaša za podpredsedu Národnej rady.

 • Smiech v sále.

 • Ale chcel by som súčasne upozorniť na to...

 • Pokoj, vážení, počúvajte, toto je vážne.

 • ...že bolo mi úprimne ľúto, keď pán Volf vystúpil z klubu Spoločnej voľby. A k pánu poslancovi Filkusovi by som chcel povedať, že pána Filkusa poznám prakticky štyri desaťročia. Boli sme priatelia. Vážil som si ho ako osobnosť, a preto budem zaňho hlasovať.

 • Otázočka pánu poslancovi Weissovi na jeho vystúpenie.

  Už pán Prokeš uviedol, že je podozrivé, ako pán Weiss vie, ako kto hlasoval. Pýtam sa, nie je podozrivé, že pán Weiss vie, ako bude hlasovať každý člen jeho politického zoskupenia? Totiž, ak sú tajné voľby, poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. Zrejme toto u nich neplatí a platí imperatívny mandát. Je to tak, pán Weiss?

 • Ďakujem.

  Pani Ďurišinová. Teraz idú z druhého súdka.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Ctený parlament,

  neviem, či si pamätáte, keď sme volili podpredsedu Národnej rady, vtedy náš klub Spoločná voľba mal 18 poslancov. Zatiaľ, ktorí sa prihlásili z vládnej koalície, mám taký pocit, že tento parlament by mal mať viac ako 150 členov, ktorí sa prihlásili k tomu, že pána poslanca Fogaša volili. Ale to je vedľajšie.

  Pán poslanec Hrnko, chcela by som sa vás opýtať, vo vašom vystúpení ste povedali, že ste sám podpísaný pod návrhom na voľbu pána podpredsedu, ale povedali ste vo svojom úvodnom slove aj to, že pán poslanec Filkus bude reprezentovať nezávislých poslancov...

 • ...viacerých nezávislých poslancov. Tiež som sa včera rozprávala s viacerými, keď sa mi dostal tento návrh na lavicu, a ja vám zase môžem povedať, že viacerí povedali, že nechcú, aby ich reprezentoval pán poslanec Filkus.

  Ďakujem.

 • Šum a hlasy z pléna.

 • Vážená Národná rada,

  nerada by som, aby v týchto faktických prestrelkách zapadla moja do úzadia. V súvislosti s príhovorom pána poslanca Weissa chcem predovšetkým osloviť pána bývalého poslanca Františka Gauliedera, ktorý sa nachádza v Národnej rade.

  František, chcem ťa poprosiť, aby si v záujme Slovenska konečne ukončil kauzu o poslaneckom mandáte, ktorá slúži na očierňovanie Slovenskej republiky v zahraničí a aby si verejne vyhlásil, že si sa poslaneckého mandátu skutočne vzdal, o čom som osobne presvedčená. Aby moja výzva nebola iba prázdne gesto a aby som dokázala...

 • ...že ju myslím úprimne, chcem vyhlásiť, že ak tak urobíš, vzdávam sa svojho mandátu i ja. Možno ti to pomôže pri rozhodovaní. Zároveň sa chcem ospravedlniť mojim voličom, nechcem hazardovať s ich dôverou, ale chcem teda urobiť práve opak. Záleží mi na Slovensku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Nakoľko vypuklo takmer všeobecné vyhlasovanie, kto je akým kamarátom s pánom profesorom Filkusom, môžem ubezpečiť, že som sa s ním veľa razy poškriepil a nezhodol, a môžem ubezpečiť, že sa s ním budem škriepiť aj naďalej, a dúfam, že sa budeme škriepiť ešte veľmi dlho v poslaneckých laviciach, a to pri plnej korektnosti zhody, no aj rozdielnosti názorov.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som všetkých poprosil, aby sme sa vrátili k veci a nevyjadrovali svoje názory, kto ako hlasoval. Ak sme ctili, že tajné hlasovanie je tajné, nechajme si to pre seba. Kto ako hlasoval, k tomu by sme sa nemali ďalej vyjadrovať, a pristúpme k veci.

 • Len veľmi stručne. Pani poslankyňa Ďurišinová oslovila niektorých nezávislých poslancov, preto jej chcem odpovedať, že som jeden z tých, ktorí podporujú návrh na podpredsedu pána poslanca Filkusa.

 • Mám skôr otázku na pána predsedu Gašparoviča. Pán predseda, u nás v klube sú kópie listov, ktorými požiadali o vstup do klubu Demokratickej únie páni poslanci Volf a pán poslanec Juriš. Takže chcem sa opýtať, aké je ďalšie pokračovanie, pretože to už bolo pred šiestimi týždňami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vážení, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán predseda, chceš odpovedať? Áno.

  Nech sa páči.

 • Pán poslanec Černák, musíte sa opýtať vášho predsedu klubu. On vám povie, my sme sa o tom spolu rozprávali.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k voľbe podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem pripomenúť, že podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky volia tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Postupovať budeme podľa schváleného volebného poriadku.

  Pripomínam, že svoju vôľu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: za, proti, zdržal sa. Hlasovací lístok sa neupravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý nie je upravený v súlade s volebným poriadkom alebo ktorý je prepisovaný, alebo doplňovaný.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime teda k tajnému hlasovaniu.

 • Tajné hlasovanie.

 • Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, pýtam sa, či ešte niekto z vás má vykonať akt tajného hlasovania. Ešte poslanci KDH, myslím si, že neboli hlasovať. Neboli ste? Nejdete? Dobre, ďakujem, vaša vôľa.

  Pani poslankyňa Ďurišinová. Bola si? Dobre. Som rád, že keď aj proti, ale že ste boli hlasovať. To je správne.

  Pán Ducký, bol si hlasovať? Áno?

  Vyhlasujem tajné hlasovanie za ukončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem desaťminútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky oznámil počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhovaného kandidáta, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, a počet neplatných hlasov.

  Pokoj, vážení.

 • Vážená Národná rada,

  prečítam vám zápisnicu o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 19. 11. 1997.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 92 hlasovacích lístkov.

  Po spočítaní hlasov overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 90 platných hlasovacích lístkov, 2 neplatné hlasovacie lístky a všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Overovatelia zistili, že pri voľbe Rudolfa Filkusa za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 76 poslancov (potlesk), proti 9 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.

  Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol Rudolf Filkus zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem za oboznámenie s výsledkami voľby.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní poslanca Rudolfa Filkusa za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi, aby som v mojom mene, ale aj v mene vás všetkých poprial novozvolenému podpredsedovi Národnej rady pánu Rudolfovi Filkusovi veľa tvorivých síl a úspechov v práci v Národnej rade. Súčasne prosím pána podpredsedu, aby zaujal miesto, ktoré je pre neho určené.

  Nech sa páči, pán podpredseda.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 813 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 813a.

  Vládny návrh zákona odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Oľga Keltošová.

  Prosím pani ministerku, aby sa ujala slova.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  ako som povedala už v mojom úvodnom slove pri prvom čítaní návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov, predkladám tento návrh v súlade s uznesením...

 • ...Ústavnoprávneho výboru Národnej rady číslo 385 z 30. januára 1997, v ktorom sa odporúča vláde Slovenskej republiky orientovať termíny predkladania návrhov právnych predpisov súvisiacich s návrhom zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1998 tak, aby pri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte na rok 1998 nadobudli záväznosť súčasne s týmto zákonom. Vzhľadom na to, že pri rokovaniach vo výboroch neboli vznesené zásadné pripomienky, predpokladám, že zosúladenie odporúčania ústavnoprávneho výboru číslo 385 pomôže pri hlasovaní, a prosím týmto o podporu tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem pani ministerke za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Pavlovi Derfényimu a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, dámy a páni,

  dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov (tlač 813) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona číslo 350/1992 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 775 z 12. novembra 1997 v prvom čítaní rozhodla, že prerokuje uvedený zákon v druhom čítaní, a pridelila vládny návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci a zároveň za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Gestorský výbor nedostal do 18. novembra 1997 žiadne stanoviská poslancov, ktorí sú členmi výborov, ktorým nebol návrh zákona pridelený. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 143/1992 Zb., prerokovali uvedené výbory v stanovenej lehote. Uvedené výbory vyslovili s predloženým návrhom súhlas a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, z ktorých nevyplynuli žiadne konkrétne doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci ako gestorského výboru číslo 381 z 18. novembra 1997.

  Skončil som, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pánu poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy nemám písomne nikoho prihláseného. Hlási sa niekto ústne?

  Nech sa páči, pán Roman Kováč.

  Hlási sa ešte niekto? Ak nie, uzatváram možnosť ústne sa prihlásiť.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia,

  prerokúvame zákon, ktorý bude určovať pracovníkom rozpočtovej sféry, kedy dôjde k úprave ich platových taríf. Doterajšia zákonná úprava bola taká, že to bolo vždy k 1. januáru. To vždy, samozrejme, neplatí, pretože vlani už to neplatilo, v tomto roku ten 1. január takisto neplatil, takže zákon bol porušený.

  Chcem ale upozorniť na jednu vec, že schvaľujeme takú verziu zákona, kde rozhodnutie o tom, kedy bude úprava platových taríf, je ponechané na vláde, resp. vláde a parlamentu, nie teda na zákone, ale vláde a parlamentu, každý rok to bude inak, a môže sa stať, že to bude nie 1. januára, ale bude to 31. decembra, lebo aj vtedy to bude spĺňať pravidlá zákona. Doteraz teda pracovníci, ktorí robili v rôznych kategóriách či už v robotníckych, či v oblasti pedagogickej a ďalších, vedeli, že 1. januára majú zákonný nárok na úpravu taríf. Dnes to nebudú vedieť. Pýtal som sa vo výbore predkladateľa, kedy vlastne bude ten termín, pretože nepochybne zákon o štátnom rozpočte už bol dávno vo vláde prerokovaný. Dnes to teda našťastie vieme, mohli sme si to prečítať, že takýto návrh je robený pre učiteľov 1. 6. a pre ostatných pracovníkov 1. 7., a dokonca je napísané, že tá úprava bude 10 % u pedagogických pracovníkov a 7 % u ostatných pracovníkov, to znamená, že to veľmi pravdepodobne nebude kryť ani infláciu, takže zase klesne reálna mzda v tejto oblasti.

  Chcem len povedať, že dávame oproti pôvodnej úprave do rúk istú dávku neistoty pre pracovníkov štátnej a verejnej správy. Dávku neistoty v tom zmysle, že nebudú vedieť, akým spôsobom sa budú ich platy upravovať. My sme od roku 1994 ubezpečovaní - nebojte sa, je tu koncepcia sociálnej transformácie a máme predložený a spracovaný zákon o verejnej službe, a už bude predložený. Aj teraz sme boli ubezpečovaní, že je to dočasné opatrenie. Nuž, vláda posledné dva roky nedodržala zákon, neurobila to 1. januára. Pravdepodobne by to bez začervenania urobila aj v roku 1998, a my by sme síce mohli protestovať, ale bolo by to veľmi málo platné, pretože, tak ako vieme, v roku 1998 by mal predsa len byť schválený dlho očakávaný zákon o štátnej a verejnej službe, kde by mali byť práve tieto veci veľmi striktne zakotvené, to znamená, valorizácia týchto platových taríf.

  Preto neodporúčam, aby sme vôbec takýto zákon prijímali, a naopak si myslím, že by bolo správne, keby zostala v platnosti pôvodná dikcia, to znamená k 1. januáru úpravou platových taríf. Vláda totiž vie, že takýto zákon existuje, a vláda, ak zodpovedne pripravovala rozpočet, tak ako hovoria, od augusta nad ním sedeli, mala veľmi starostlivo kalkulovať s tým, že treba od 1. januára upravovať platy, upravovať platové tarify. Zrejme už v auguste vedela, že to tak nebude, že sa tie platy v januári upravovať nebudú, a preto teraz prichádza s týmto zákonom, a preto prichádza v zákone o štátnom rozpočte s takýmito zvýšeniami.

  Ak v tejto chvíli neprejde môj návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto zákone, domnievam sa, že máme ešte priestor pri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte, aby sme dátumy z 1. 6. a 1. 7. premenili na 1. 1. a aby sme tých 7 % a 10 % upravili tak, aby bola prinajmenšom v tej oblasti 7 % krytá inflácia.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem aj ja.

  Faktická poznámka - pán poslanec Ftáčnik.

 • Dovoľujem si využiť inštitút faktickej poznámky a nadviazať na predrečníka pána poslanca Kováča, ktorý spomínal zákon o štátnej službe, a chcem formou otázky poprosiť pani ministerku, keby v záverečnom slove mohla informovať poslancov o stave zákona o štátnej službe. Jeden zákon máme predložený, týka sa ozbrojených zložiek, druhý zákon, ako vieme, schválila vláda, myslím si, minulý týždeň, ale to, čo ma osobitne zaujíma, je kategória pedagogických pracovníkov, teda učiteľov a zamestnancov školstva, či sú, alebo nie sú, a ak nie sú, tak kedy budú krytí zákonom o štátnej službe. Ministerstvo informovalo výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, že aj pedagógovia budú krytí zákonom, keď sa budú riešiť ostatní štátni zamestnanci. Podľa mojich doterajších informácií, samozrejme, zákon ešte nemáme, teda učitelia v tom nie sú. Keby ste mohli, pani ministerka, popri tom, že budete reagovať na zákon, dotknúť sa aj tejto súvisiacej otázky, o ktorej hovoril predrečník pán poslanec Kováč.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Keďže už nemám nikoho prihláseného do rozpravy, chce zaujať stanovisko pani ministerka?

  Nech sa páči.

 • Najprv by som chcela odpovedať pánu poslancovi Kováčovi. Pán poslanec, nestrašte, zvyšovanie, tak ako je napísané v štátnom rozpočte, platov zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií je 7 až 10 %, pri ozbrojených zložkách 15 %. Predpokladaná miera inflácie je 6 %. O čom rozprávate, o akom prepade reálnej mzdy? To je moja prvá poznámka.

  Druhá. Chcela by som povedať, že vláda pri zvažovaní termínov vychádzala z nábehovej krivky príjmov štátneho rozpočtu. O tomto som už hovorila vo výbore, kde pán poslanec Fico mi vytkol, a právom, že som v prvom čítaní nereagovala na jeho poznámku, kde išlo o úvahu, či zvyšovať platy od 1. 1. s vedomím možnej inflácie 6 až 7 %, čiže zvýšiť od 1. 1. o 6 %, alebo zvýšiť v dvanásťmesačnom intervale od roku 1996 od 1. 7. do 1. 7. 1998 o viac ako o 7 %, povedzme o 10 % pre učiteľov. Teda 10 % pre učiteľov od 1. 6, 7 % pre štátnu správu od 1. 7. Od 1. 4., a to tu pán poslanec Kováč nespomenul, hoci je to tiež v návrhu štátneho rozpočtu, je tam 15 %, myslím si, od 1. 4. pre ozbrojené zložky. Čiže aj nábehová krivka rozpočtu a jednotlivých parciálnych zákonov, ktoré pôvodne mali byť v zákone o verejnej službe tým, že tzv. silové zložky si urobili vlastné právne predpisy, na ktoré sa vzťahujú aj iné termíny valorizácie, teda zvyšovania ich platu, prechádzame postupne etapou zmien právnych predpisov jednotlivo, to znamená ozbrojené zložky, štátna služba, s tým, že chceme predložiť na budúci rok v prvom štvrťroku zákon o verejnej službe, v ktorom chceme určité ustanovenia zosúladiť so zákonom o štátnej službe, ktorý už vláda schválila tak, aby sme plynule prešli v rámci zákona o verejnej službe, a aby sme teda prešli a obsiahli aj ostatných zamestnancov v tzv. verejnom sektore.

  Vy, ktorí ste v parlamente dlhšie, viete, aj pán poslanec Ftáčnik to vie, že niektoré ustanovenia zákonov sa môžu prijímať tak, že sa stretávajú v tom sieťovom grafe v jednom bode. To znamená, že aj zákon o štátnej službe môže potom v určitých ustanoveniach - a musí byť - doplnený zákonom o verejnej službe a zároveň s novým Zákonníkom práce. Takže, v tom sieťovom grafe sa tieto tri zákony stretnú. Nezabudli sme na to, že na budúci rok aj bez toho, že by zákon o verejnej službe už bol schválený, treba učiteľom valorizovať platy o 10 % od 1. 6., tak ako je to v návrhu štátneho rozpočtu, s tým, aby nemali znova problémy, aké mali počas letných mesiacov. Vieme, že tam dochádzalo k určitým diskrepanciám.

  Takže, toto je moja odpoveď. Dúfam, že vám to zatiaľ stačilo.

  Zákon o verejnej službe je pripravený, zákon o štátnej službe je vo vláde schválený a nový Zákonník práce je pred dokončením. Budú to posledné tri veľmi ťažké zákony spolu so zákonom o sociálnej pomoci, to je iná sféra, a so zákonom o sociálnom poistení, kde reformu končíme. Znovu opakujem, zákon o verejnej službe mohol byť prijatý vcelku, vláda rozhodla inak, čiže ideme systémom postupných krokov v roku 1998 a v roku 1999, najmä pokiaľ ide o Zákonník práce.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani ministerke.

  Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov? Nie.

  Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Áno. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, v rozprave odznel jeden pozmeňujúci, resp. procedurálny návrh, ktorý predniesol pán poslanec Kováč. Prosím ho, aby ma doplnil, či som ho správne pochopil. Procedurálny návrh je v tom, aby sme nepokračovali v rokovaní o ňom. Podľa § 83 rokovacieho poriadku musíme hlasovať najprv o tomto procedurálnom návrhu.

 • Vážené pani poslankyne, poslanci, prosím, aby ste prišli do rokovacej sály. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Kováča.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov. Za návrh hlasovalo 11 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Čiže tento návrh neprešiel. Pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu?

 • Nie. Pristúpime k tretiemu čítaniu. Keďže v druhom čítaní neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy ani spoločná správa ich nemá, prosím, aby sme prikročili k tretiemu čítaniu.

 • Nakoľko v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pre druhé a tretie čítanie, pristúpime teda k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

  Otváram k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy nie je nikto prihlásený. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť. Keďže nikto, uzatváram rozpravu.

  Keďže pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy smerujúce k odstráneniu chýb vzťahujúcich sa na schválenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov v druhom čítaní alebo návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov, pýtam sa, či majú poslanci ešte takéto návrhy.

  Nemá nikto. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených návrhov, ale neboli žiadne.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci, v zmysle uznesenia gestorského výboru odporúčam tento vládny návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu hlasovali 5 poslanci. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  v programe 35. schôdze Národnej rady pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu Branného zákona.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 705 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 705a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister obrany Slovenskej republiky pán Ján Sitek.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  vládny návrh Branného zákona, ktorý vymedzuje úlohy a zloženie ozbrojených síl, zakotvuje inštitút brannej povinnosti pre občana ako povinnosť podrobiť sa odvodu a vykonať vojenskú službu v záujme štátu na zabezpečenie obrany štátu, na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky pri rešpektovaní základných ľudských práv a slobôd zaručených Ústavou Slovenskej republiky a vymedzuje jej rozsah vrátane možnosti dobrovoľne prevziať brannú povinnosť. Ďalej vládny návrh podrobne upravuje odvodné konanie a umožňuje vykonávanie pravidelných odvodov a dodatočných odvodov v termínoch, ktoré určí ministerstvo obrany, a za brannej pohotovosti štátu podľa potrieb ozbrojených síl aj vykonanie mimoriadnych odvodov. Pokiaľ ide o druhy vojenskej služby, návrh zavádza pri rešpektovaní Ústavy Slovenskej republiky nový pojem "povinná vojenská služba", ktorý v sebe zahŕňa základnú službu, náhradnú službu a zdokonaľovaciu službu, pričom jej dĺžka trvania zostáva nezmenená.

  Ďalšia vojenská služba sa člení na prípravnú službu, profesionálnu službu a mimoriadnu službu, ktorá sa vykonáva, ak boli nariadené mimoriadne opatrenia a za brannej pohotovosti štátu. Návrh zákona ďalej upravuje určenie, povolanie, nástup, odklad, výkon, prerušenie, nahradzovanie a prepustenie z výkonu vojenskej služby a ustanovuje podmienky na udelenie odkladu nástupu, oslobodenia a odpustenia výkonu vojenskej služby.

  Ďalej upravuje vytváranie záloh ozbrojených síl, ohlasovaciu povinnosť a vojenskú evidenciu vojakov, podmienky vycestovania a vysťahovania občanov do cudziny, vstup občanov do vojenskej služby ozbrojených síl iných štátov, započítavanie vojenskej služby a určuje podmienky nariadenia mimoriadnych opatrení.

  Samostatná časť návrhu zákona je upriamená na úpravu organizácie štátnej správy na úseku obrany, ktorej výkon budú zabezpečovať ministerstvo obrany, úrady vojenskej správy ako druhostupňový orgán a okresné vojenské správy ako prvostupňový orgán. Zároveň sa vymedzuje ich pôsobnosť, organizácia a financovanie.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  ďakujem za pozornosť a prosím vás po prerokovaní vládneho návrhu Branného zákona odporučiť ho na schválenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľa.

  Dávam slovo predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Imrichovi Andrejčákovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania vo výboroch o tomto vládnom návrhu zákona a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 713 zo dňa 1. októbra 1997 pridelila vládny návrh Branného zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory prerokovali uvedený návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.

  2. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona dostal návrh skupiny poslancov HZDS, členov Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť podané podľa § 75 ods. 4 zákona Národnej rady číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. Máte ho uvedený v tlači 705a. V súlade s § 79 ods. 4 písm. e) výbor k tomuto stanovisko nezaujal.

  3. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská.

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi prijali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v oddiele IV tlače 705a. Dovoľte mi, aby som ich nečítal, ale aby boli uvedené v stenografickej správe.

  (K § 6 ods. 1 - v písmene a) na konci pripojiť odkaz na § 11 v zátvorkách a v písmene c) na konci pripojiť odkaz na § 30 v zátvorkách. Navrhované doplnky sú v súlade s legislatívnotechnickou úpravou ustanovenia pod písmenom b).

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Gestorský výbor odporúča schváliť.)

  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať takto:

  a) spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33 a navrhuje ich schváliť.

  b) spoločne o bodoch 9 a 28 a tieto gestorský výbor navrhuje neschváliť.

  c) jednotlivo o bode 30 - gestorský výbor navrhuje tento bod schváliť.

  d) jednotlivo o bode 34 a tento neschváliť.

  Gestorský výbor po prerokovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dostal, podľa § 79 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku schválil túto spoločnú správu a odporúča Národnej rade:

  a) podľa § 79 ods. 4 písm. e) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor,

  b) podľa toho istého paragrafu ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

  Vážený pán predsedajúci, toľko zo spoločnej správy. Žiadam, aby som mohol vystúpiť v rozprave ako prvý.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne sú prihlásení traja poslanci, a to pán Andrejčák, pani Belohorská a pani Sabolová.

  Nech sa páči, pán poslanec Andrejčák.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  Národná rada Slovenskej republiky rokuje o súbore zákonov rezortu obrany. Na úvod chcem povedať, že ministerstvo obrany vlastne už od svojho vzniku pracovalo so striedavými úspechmi na vypracovaní nových zákonov v oblasti obrany. Kto chce prácu tohto ministerstva iba haniť, má dobrú príležitosť, a ako vidíme, niektorí z nás ju aj využívajú. Objektívne však treba povedať, že ministerstvo obrany začínalo bez jediného znalca legislatívy, bez skúseností, ako riadiť jednotlivé sekcie ministerstva. Tento rezort bol jednoducho nový a všetko sa začínalo. Postupne v priebehu existencie rezortu sa menili predstavy o názvoch a obsahu zákonov, ktoré majú vzniknúť, alebo dokonca, ktoré sa už začali spracúvať. Postupne sa získavali znalosti o zákonoch, ich skladbe a princípoch v západoeurópskych štátoch. Postupne sa ľudia v sekciách ministerstva, veliteľstva armády, resp. neskôr generálneho štábu učili vypracúvať návrhy zákonných noriem.

  Rád by som pripomenul, že na vlastnej škode, niekedy aj bez podpory a pochopenia, ľudia pracovali, prepracúvali, zavrhli už urobené a začínali odznova. Nevyčítajme im, že sa dlho učili, lebo sme iných, lepších nevedeli nájsť. Dnes môžeme hodnotiť, že práca, ktorú vykonali, nebola márna. Do druhého čítania v Národnej rade Slovenskej republiky sme schválili všetky predložené návrhy. Kvôli predstave o množstve práce zhrniem iba čísla, lebo sú veľmi zaujímavé. V piatich zákonoch, ktoré boli schválené v prvom čítaní, sme schválili znenie 436 paragrafov. A to ešte vieme, že zákon o Rade národnej bezpečnosti je tiež pripravený. Čo je ale hlavné, je to, že Národná rada v návrhoch zákonov nenašla chyby v podstate zákonov a všetky schválila do druhého čítania. Je prirodzené, že v priebehu druhého čítania vo výboroch aj v pléne môžu byť a budú rôzne názory predovšetkým na mieru všeobecnosti alebo prílišnú podrobnosť znenia paragrafov, na prísnosť alebo benevolenciu, ktorú tam navrhovatelia dali, na mieru výhod alebo nevýhod pre občanov, na obsah, formuláciu alebo poradie paragrafov, na obsah a úroveň právomoci v zákonoch, na výhody a privilégiá príslušníkov armády atď.

  Už rokovania vo výboroch ukázali, že viac ako odborné stanoviská, než štátny záujem sú často presadzované politické prístupy. Vidíme rôzny výklad paragrafov a často aj ich prekrucovanie podľa politickej potreby alebo vzťahu k vláde, čo je na úkor veci samej. Časť doteraz vyslovených protiargumentov je zrejme aj vedome vyslovená inak, než v dôvodovej správe autori a predkladatelia vysvetľujú. Človek má dojem, že vysvetlenia v dôvodovej správe sa ani nečítajú. Pritom vieme, že pre neodborníka v tomto odbore a v práve je vlastne v dôvodovej správe podrobné vysvetlenie.

  Ale už sme takí a asi ani dlho iní nebudeme. Možno až tí, ktorí nás nahradia v ďalších volebných obdobiach. Ako dôkaz mi dovoľte ukázať príklad nie vecného, nie funkčného alebo nie štátnického, ale vyložene straníckeho a propagandistického prístupu k riešeniu jednej z otázok, a to otázky brannej povinnosti žien. V predloženom návrhu Branného zákona je tak nazvaná. Prakticky už od času, keď bol návrh zákona schválený vo vláde, bola spustená prudká a nevyberaná propagandistická kampaň o tom, že vláda Vladimíra Mečiara chce zaviesť brannú povinnosť pre ženy. Všetky médiá, ktoré ovplyvňuje naša opozícia, takmer denne píšu o tomto rozhodnutí a doslova vyvolávajú strach z následkov, kreslia Slovensko ako čiernu škvrnu v Európe.

  Dokonca takéto vyhlásenia dávajú aj tí bývalí federálni poslanci, ktorí 10. marca roku 1992 hlasovaním vo Federálnom zhromaždení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky potvrdili v zákone brannú povinnosť pre ženy v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Chcete, vážení poslanci, zverejniť vaše hlasovanie k tomuto zákonu vo Federálnom zhromaždení? Myslím si, že to nie je dnes problém. Pripomínam, že aj Slovenská národná rada v roku 1992 vedela, že takáto povinnosť v Brannom zákone federácie číslo 331/1992 Zb. bola zavedená. Zvádzať dnes zavedenie brannej povinnosti na dnešnú slovenskú vládu a na nás je bohapustým farizejstvom.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som to dokázal, aby ste vy aj ľudia, ktorí budú čítať v budúcnosti tieto dokumenty, verili.

  Dovoľte mi prečítať z § 5 zákona číslo 331/1992 Zb. V tomto paragrafe Branného zákona federácie sa hovorí:

  "(1) Brannej povinnosti podliehajú v medziach ustanovenia odseku 2 občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vynímajúcich tých, ktorí používajú na jej území diplomatické a konzulárne výsady a imunity." To znamená, že platí pre všetkých občanov.

  "(2) Branná povinnosť vzniká 1. januárom roku, v ktorom občan dovŕši 17 rokov" - preskakujem nedôležité veci pre toto tvrdenie -, "trvá do 31. decembra roku, v ktorom občan dovŕši 60 rokov."

  A v odseku 3 sa hovorí: "Ženám sa môže uložiť odvodná a služobná povinnosť len v dobe brannej pohotovosti štátu, pokiaľ ju neprevzali dobrovoľne."

  Jediný rozdiel je v tom, že v slovenskom návrhu tohto nového zákona je napísané ako súhrnná branná povinnosť, a nie samostatne odvodná a služobná, ale nič sa na tom nemení.

  Dovoľte mi, aby som citoval § 4, a dokázal to: "Branná povinnosť záleží na povinnosti a) odvodnej, b) služobnej, c) na zvláštnu službu a d) na osobné úlohy pre potreby ozbrojených síl."

  V § 10 ods. 1 sa hovorí: "Odvodná povinnosť" - aby som vysvetlil pojem - "záleží na povinnosti podrobiť sa úradnému konaniu, ktorého účelom je rozhodnúť o povinnosti na vojenskú činnú službu. Vzniká buď zo zákona ako odvodná pravidelná povinnosť, alebo mimoriadna." To je tá časť, ktorá sa týka žien.

  V odseku 2 potom je definovaná takto: "Odvodná povinnosť obsahuje povinnosť ustanoviť sa na zápis a odvod, prípadne na preskúšanie, podrobiť sa predpísanému konaniu, počítajúc do toho potrebné lekárske, prípadne nemocničné vyšetrenie, ako i vyšetrenie zvláštnych osobných schopností a vlastností dotyčnej osoby, tzv. výberové vyšetrenie. Osoba, ktorá má odvodnú povinnosť, nazýva sa branec."

  Dovoľte mi, aby som ozrejmil aj obsah pojmu služobná povinnosť, aby nebola zle pochopená, ako ju tam definuje zákon. Je to § 20 zákona 331, ktorý v odseku 1 hovorí: "Služobná povinnosť je povinnosť vojakov včas nastúpiť a vykonať vojenskú službu." Potom v odseku 2 písm. g) mimoriadna služba - a sú citované paragrafy, na ktoré sa odvoláva jej priebeh.

  Čo hovorí návrh Branného zákona. Náš návrh, ktorý posudzujeme, v odseku 4 hovorí, že okresná vojenská správa nemôže uložiť brannú povinnosť podľa odseku 2 rozhodnutím o uložení brannej povinnosti len za brannej pohotovosti štátu, ak ju neprevzala dobrovoľne. Možno menej problémov by bolo, keby namiesto výrazu brannej povinnosti alebo za ním v zátvorke bolo napísané, že sa takáto žena musí podrobiť odvodu a vykonať mimoriadnu vojenskú službu. To je totiž definované v § 6 ods. 1, keď zákon vysvetľuje, že branná povinnosť je povinnosť štátneho občana Slovenskej republiky po a) podrobiť sa odvodu, po b) vykonať povinnú vojenskú službu alebo inú službu namiesto povinnej a po c) vykonať mimoriadnu vojenskú službu.

  Nebudem hľadať ďalšie alebo nebudem uvádzať ďalší výklad a zdôvodnenie, že o nič nového v tomto zákone nejde. Dovoľte mi, aby som k tomuto urobil stručné závery. Prvý záver je ten, že Slovenská republika nie je tou čiernou ovcou Európy ani nedemokratickým štátom, ktorý zavádza brannú povinnosť, len vláda Slovenskej republiky ešte nedošla k rozhodnutiu, a teda ešte nenavrhla parlamentu doteraz platnú brannú povinnosť žien zrušiť už teraz a jej prípadné zrušenie odložila.

  Po druhé, položme si otázku, prečo naši opoziční partneri zvolili takúto propagandistickú taktiku. Myslím si, že je to preto, lebo považujú nás, teda členov koalície, za menej rozumných, než sú sami. Nie som presvedčený, že urobili správny záver ani správne rozhodnutie, zvlášť, keď sme pred voľbami. Naopak. Som presvedčený, že náš volebný tím bude umne využívať postupne každý citát, ktorým prekrútili skutočnosť v súvislosti s brannou povinnosťou žien, použije ešte dnes platný zákon Federálneho zhromaždenia aj hlasovanie našich kolegov v predvolebnej kampani. Ale nielen o našich politických kolegoch, ale aj o výrokoch a záveroch tých pracovníkov médií a ich spolupracovníkov, ktorí vedome klamali občanov alebo zavádzali nepravdivé správy občanom do vedomia. Iste aj dnešné rokovanie dá dostatok podkladov na obdobnú propagandu.

  Po tretie, som presvedčený, že objektívne mohla prebehnúť veľmi rozumná debata na tému Vznikla už taká bezpečnostná situácia v strednej Európe, že si môže Slovensko dovoliť zrušiť takto v zákone platnú brannú povinnosť? Ak by sme ju nakoniec nezrušili, mohli sme aspoň ukázať perspektívu, kedy a za akých podmienok to môže Slovensko urobiť. Obyvatelia Slovenska by isto ocenili, že sme hľadali riešenie a považovali by prácu poslancov za užitočnú pre nich aj pre budúcnosť Slovenska.

  Dnes sme v situácii, že musíme do volieb vyvracať všetky už vyslovené a napísané nepravdy. Nie je to však v tejto otázke všetko, som presvedčený, že návrh Branného zákona, ktorý posudzujeme, je humánnejší k ženám, než je dnes platný zákon.

  Dovoľte mi stručný dôkaz. Vrátim sa k § 10 zákona, odseku 4, ktorý hovorí, kto je oslobodený z vojenskej služby, teda aj dnešných žien. Je to definované takto, citujem z § 10 ods. 4: "Od povinnosti ustanoviť sa na odvod sú oslobodené osoby bez končatiny, nevidomé, hluchonemé, hluché a nemé, pozbavené spôsobilosti na právne úkony, postihnuté chybou, ktorá ich robí trvalo neschopnými samostatne sa pohybovať, postihnuté nevyliečiteľnou a život ohrozujúcou chorobou."

  Dovoľte mi, aby som pripomenul, že v novom zákone v § 6 ods. 5 pre ženy dávame oveľa výhodnejšie podmienky, pretože pokiaľ táto branná povinnosť zostane, chceme vylúčiť z brannej povinnosti: tehotnú ženu, ženu, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, ženu, ktorá sa stará o dieťa staršie ako 15 rokov a ktoré je dlhodobe postihnuté, vyžaduje zvláštnu starostlivosť, ženu, ktorá je rozhodnutím súdu ustanovená za opatrovníka osoby a tak ďalej a ešte ďalšie obmedzenia, ktoré či už v gestorskom výbore, alebo v jednotlivých výboroch vznikli a ďalšie sú aj predmetom poslaneckého návrhu.

  Dovoľte mi urobiť záver k tomuto porovnaniu.

  Návrh Branného zákona, ktorý teraz posudzujeme, je humánnejší k ženám než platný zákon, ktorý platí ešte z federácie. Taká je pravda, vážená slovenská snemovňa, a nebudem nazývať poslancov menovite, ktorí tvrdili niečo iné. Odporúčam niektorým kolegom naozaj vážiť slová, keď ideme vyslovovať svoje sľuby alebo hodnotenia, a neškodiť vedome Slovensku len preto, aby sme sa istým spôsobom dotkli politického protipartnera. Nedával som si za cieľ hovoriť o všetkom ani vyvracať doteraz vyslovené nepravdivé výroky v médiách alebo počas rokovania výborov. Ale myslím si, že toto minister obrany, ktorý predkladá zákon v mene vlády, vecne vyvráti a presvedčí Národnú radu, aby sme navrhovaný zákon schválili.

  Napriek skutočnosti, že v spoločnej správe, ktorú gestorský výbor schválil, je 34 pripomienok, som presvedčený, že je možné a potrebné tento zákon schváliť. A môžeme aj my posudzovať, ako to bude v budúcnosti a podľa zákona s brannou povinnosťou, ktorú sme v návrhu precítili ako podstatne zvýhodnenú.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Andrejčákovi.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Belohorská.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  veľmi ťažko sa mi vystupuje ako političke z toho istého koaličného hnutia po prejave, ktorý tu odznel. O to ťažšie, že boli vymenovaní hlavne opoziční poslanci, ktorí sa pohrali s týmto zákonom. Budem vážiť každé jedno slovo, aby to, čo som povedala, bolo politicky únosné, pretože nebudem dokazovať, kto je viac presvedčený o tom, že treba podporiť tento zákon, ktorý zapadá presne do legislatívneho plánu zákonov Armády Slovenskej republiky, ktorú nielen my, ale všetci občania tohto štátu dávajú na prvé miesto v tabuľke svojej dôvery. So všetkou úctou k spracovateľom tohto zákona chcem uistiť v mene tých, ktorí tento zákon opakovane podrobili veľmi kvalitnej diskusii a debate, že ženy, tie, ktoré mali prístup, a tie, ktoré boli prístupné debate, sú o nič nie menšie vlastenky ako chlapi, ktorí podliehajú brannej pohotovosti.

  Tento zákon bol prerokúvaný a diskutovaný po prerokovaní vo vláde v júli a v auguste, naposledy 25. augusta, čiže možno v období, keď sa druhé matky zaoberali prázdninami, v Koordinačnom výbore pre problematiku žien pri ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, o ktorom vieme, že na čele je pani ministerka Keltošová a ktorý združuje všetky zastúpenia žien, všetky ženské organizácie, ako aj zástupkyne a zástupcov z rozličných ministerstiev, ktoré k problematike žien majú čo hovoriť.

  Okrem toho tento zákon prešiel aj debatou v parlamentnom klube žien a musím povedať, že aj ako predsedníčka nevládnej organizácie Demokratickej únie žien Slovenska opakovane tento zákon prebehol diskusiou v našej organizácii, ktorá združuje k dnešnému dňu viac ako 54 tisíc žien na celom Slovensku. Čiže uisťujem vás, že každý, a už dúfam, že keď budeme hovoriť o svojej osobe, nikto nepochybuje o tom, že cítim vlastenectvo aspoň na tej istej úrovni ako bývalý minister obrany pán Andrejčák alebo všetci tu prítomní ako tu sedíte v sále. Ale jednoducho je to tak. Neobstojí to, že to bolo v zákone doteraz. Nechcem si brať príklad z toho vtipu, ktorý bude hovoriť, ja mám alibi, ja som tam nebola. Ja som v 1992, vtedy v marci, keď bol prijímaný a odhlasovaný tento zákon, nesedela vo federálnom parlamente, do ktorého som nastúpila až po voľbách 1992, takže vtedy som nemala tú možnosť sa k nemu vyjadriť, ako mám možnosť sa vyjadriť dnes.

  Ale skutočne si myslím, že branná povinnosť žien má byť na úrovni dobrovoľnosti, ženy nemáte dávať do tej situácie, že nejaký úradník - muž na krajskom úrade alebo v odvodovej komisii bude môcť, alebo nebude musieť ju vyzvať k mobilizácii. Uisťujem vás, že všetky tie profesie, ktoré vyznačujete, že zo ženskej strany potrebujete mať zdravotné sestry, sekretárky a upratovačky, sú skutočne dehonestáciou, ak budeme hovoriť o rovnoprávnosti žien a mužov v spoločnosti. Nikdy som si nemyslela, že žena bude dobrá ako šéfka delostreleckej divízie, ani si vôbec nemyslím, že normálny chlap, aj keď akokoľvek sa snaží, je schopný vykúzliť teplo domova, tak ako ho vie vykúzliť žena, ale jednoducho robme to skutočne tak, že tá, ktorá si trúfne a chce si zmerať sily s chlapom aj možno v hranične mužských profesiách, nech to skúsi. Ale nesúhlasím, a bývalý pán minister a pán predseda branno-bezpečnostného výboru to veľmi dobre vie, že nesúhlasím s tým, že sa vykazuje štatistika žien v armáde počtom. Zaujíma ma štruktúra. Zaujíma ma, kde sú tie ženy na postoch aj v armáde či už ako civilky, alebo ako činné vojačky zamestnané. A uisťujem vás, že ak sa podpisuje zmluva so ženou, ktorá v mieri zobrala na seba zodpovednosť stať sa príslušníčkou armády, nič vám nebráni, aby tento záväzok, samozrejme, pokračoval aj v prípade ohrozenia štátu.

  Vážené kolegyne a kolegovia, po tomto úvode, ktorý, znovu opakujem, sa mi veľmi ťažko predkladal, pretože keby bol kolegiálny prístup z vašej strany, mohli sme byť tohto ušetrení, odovzdala som pripomienky za koordinačný výbor, odovzdala som pripomienky za parlamentný výbor, odovzdala som pripomienky za seba dostatočne zavčasu na to, aby som bola pozvaná na prerokúvanie ja alebo členka Národnej rady Slovenskej republiky a predsedníčka Parlamentného klubu žien pani Bartošíková na rokovanie, keď sa tento zákon vo vašom výbore prerokúval. Tak mi nezostávalo nič iné, ako pristúpiť k tomu, čo som urobila. Je odovzdaný návrh pätnástich poslancov a chcela by som požiadať o jednu vec, aby pripomienka číslo 1, teda k § 6 ods. 4 a 5, bola daná na samostatné hlasovanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Belohorskej.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Sabolová.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  v prvom čítaní pri prerokúvaní návrhu Branného zákona (tlač 705) som sa vyjadrila k zaradeniu paragrafov o brannej pohotovosti žien. Do tohto návrhu bola v § 6 ods. 4 zahrnutá časť, že okresná vojenská správa môže uložiť žene brannú povinnosť za brannej pohotovosti štátu. Vláda aj napriek tomu, že tam sedia štyri ženy ministerky, schválila tento návrh zákona bez pripomienok. Ešte aj pri prvom čítaní mnohé pani poslankyne kývali hlavou, keď som hovorila, že je potrebné vypustiť § 6 z návrhu zákona, a dnes asi pri tlaku verejnosti, hlavne ženskej, žiadajú práve aj pani poslankyňa Belohorská, aj iné poslankyne a poslanci vypustenie § 6. Aj keď neskôr, ale predsa.

  Slovensko sa v porovnaní s inými krajinami východnej Európy dostalo na prvé miesto tým, že chce uzákoniť brannú povinnosť žien. A preto pevne verím, že v návrhu zákona, pri hlasovaní o návrhu zákona brannú povinnosť žien vypustíme. O tom, aké pokusy o zaradenie tejto povinnosti boli v päťdesiatych rokoch, som hovorila v prvom čítaní.

  Úloha ženy, a práve výraznejšie za brannej pohotovosti štátu, je niekde inde, je v rodine, v civilnom svete, kde môže svojou osobitou schopnosťou udržiavať dobré vzťahy, pokoj a mier a prinášať nevyčísliteľné hodnoty do života, ktoré budú chýbať práve v tomto období.

  Keďže tento návrh zákona nebol zaradený do všetkých výborov, podporujem pozmeňujúci návrh na vypustenie § 6 a v nadväznosti na to úpravu § 14 a § 30, ktorý predložili pani poslankyňa Belohorská a pán poslanec Čarnogurský.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Písomne už nemám nikoho prihláseného. Na tabuli sú mená poslancov, ktorí sa hlásia do rozpravy. Sú to pán Čarnogurský, pán Danko, pán Kanis a pán Kraus. Týmto uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Čarnogurský.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená Národná rada,

  prerokúvame vládny návrh Branného zákona. Tento vládny návrh novelizuje staršie predpisy, niektoré až z konca štyridsiatych rokov, a prispôsobuje danú problematiku brannej povinnosti obyvateľstva súčasným spoločenským podmienkam. Ako celok možno konštatovať, že je to pozitívny krok a z tohto hľadiska predloženie návrhu Branného zákona schvaľujem. Predsa by som však chcel poukázať na niektoré ustanovenia tohto návrhu Branného zákona, ktoré ako by boli predsa len poplatné staršiemu spôsobu myslenia alebo jednoducho prekonanému stavu najmä našej armády a miesta našej armády v spoločnosti a v štáte.

  Predovšetkým chcem konštatovať, že Armáda Slovenskej republiky, hoci si veľmi úspešne plní svoje poslanie, tak v domácej verejnej mienke, ako aj pri medzinárodných cvičeniach zaujíma veľmi dobré umiestnenie, predsa táto Armáda Slovenskej republiky je koncipovaná na vyšší stav, než hádam naša republika potrebuje, ale samozrejme, vždy je ťažko povedať, čo potrebujeme a čo nie, ale v každom prípade na ekonomické možnosti nášho štátu.

  Skutočnosť je taká, že oficiálne formálne máme v armáde 46 000 mužov, ale v skutočnosti máme takmer o 10 000 mužov menšiu armádu, pretože nemáme finančné prostriedky na vydržiavanie takejto armády. Napríklad len v tomto roku neboli pozvané do armády tisíce odvedených brancov, pretože armáda nemá dostatok finančných prostriedkov na výcvik týchto brancov a všetko, samozrejme, čo s tým súvisí. K tomuto sa vrátime alebo aj ja sa vrátim pri prerokúvaní návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ale teraz ide o problematiku Branného zákona.

  Od roku 1990 prakticky armáda nepozýva záložníkov na záložné cvičenia. V minulom roku pozvala určité minimálne množstvo, ktoré v žiadnom prípade neznamená zvrat v neutešenej situácii.

  Čiže toto je skutočný stav slovenskej armády, ktorá sa znižuje vlastne živelným spôsobom tak, že nemá peniaze na udržiavanie plánovaného stavu, a teda v skutočnosti udržiava nižší stav, ale predložený návrh Branného zákona vychádza zo stavu akoby 46-tisícovej armády. Pretože iba takto si možno vysvetliť udržiavanie brannej povinnosti žien za určitých podmienok, to znamená za brannej pohotovosti štátu, a vekový rozsah brannej povinnosti u mužov do šesťdesiatich rokov veku, ako aj rozsah vojenských cvičení.

  Ale najskôr k brannej povinnosti žien. Brannú pohotovosť žien obsahuje § 6 ods. 4 a 5 návrhu zákona. Nazdávam sa, že toto ustanovenie možno vypustiť z návrhu zákona, a to hovorím bez toho, aby bola dotknutá obranyschopnosť armády alebo obranyschopnosť štátu aj za brannej pohotovosti štátu. Musíme si uvedomiť, že ženy nemajú žiadny vojenský výcvik, nechodia, samozrejme, ani na tzv. záložné cvičenia. To znamená, že ak by za brannej pohotovosti štátu nastúpili do armády alebo boli povolané do armády, v armáde by skôr zavadzali a, samozrejme, boli by vystavené zvýšenému ohrozeniu, pretože by nemali za sebou žiadny výcvik.

  Možno konštatovať, že za brannej pohotovosti štátu ženy povolané do armády by vykonávali zrejme prevažne pracovné úlohy, čiže nejakú prácu. Ale túto prácu alebo pracovnú povinnosť obyvateľstva za brannej pohotovosti štátu možno nariadiť aj civilným spôsobom. Samozrejme, súvisí to s prijatím zákona o výnimočnom stave a s prijatím ústavného zákona, ktorý by urovnal cestu k prijatiu zákona o výnimočnom stave. Ale, samozrejme, práve pri prerokúvaní takéhoto návrhu zákona či ústavného, ako aj zákona o výnimočnom stave by bola príležitosť, aby boli podmienky na to, aby sme sa my, táto snemovňa, ale prípadne aj širšia verejnosť, podrobnejšie zaoberali podmienkami, za akých možno takúto pracovnú pohotovosť alebo pracovnú povinnosť nariadiť. Prerokúvanie súčasného návrhu zákona také podmienky nevytvorilo, samozrejme, ani v procese prípravy tohto zákona, ani tu v tejto snemovni zatiaľ prinajmenšom nezazneli príspevky, ktoré by sa zaoberali podmienkami výkonu brannej povinnosti žien v prípade brannej pohotovosti štátu, ktorá by pravdepodobne spočívala v práci, a ako toto prípadné pracovné nasadenie žien možno zariadiť inak, civilnejšie, s väčším ohľadom na postavenie ženy v spoločnosti a, samozrejme, s väčším ohľadom aj na to, že ženy neabsolvujú žiadny vojenský výcvik, a to znamená, že v armáde by boli vystavené zvýšenému nebezpečenstvu.

  Ak by som chcel zhrnúť dôvody proti brannej povinnosti žien, zhrnul by som ich do troch bodov, a síce, že ženy nemajú výcvik, teda v čase mimo brannej pohotovosti štátu, čo muži majú. Nemajú, iba tie, ktoré sú dobrovoľne v armáde. Ženy by boli v dôsledku toho vystavené zvýšenému nebezpečenstvu za brannej pohotovosti štátu a prípadnú pracovnú povinnosť žien za brannej pohotovosti štátu možno riešiť aj inak. Z tohto hľadiska som veľmi rád, že pozmeňujúci návrh k predloženému vládnemu návrhu, ktorý obsahuje aj návrh na vypustenie tejto brannej povinnosti žien, obsahuje aj pozmeňujúci návrh, ktorý podala skupina poslancov na čele s pani poslankyňou Belohorskou. Čiže môj prvý návrh spočíva v tom, aby z návrhu zákona boli vypustené ustanovenia § 6 ods. 4 a 5, ktoré obsahujú brannú povinnosť žien za brannej pohotovosti štátu.

  Ďalšie moje pozmeňujúce návrhy sa týkajú vekového rozsahu brannej povinnosti. V zásade zákon zakotvuje, vlastne zotrváva na súčasnom stave brannej povinnosti od 18 rokov do 60 rokov veku u mužov. Z toho, čo som povedal o súčasnom stave slovenskej armády, vyplýva, že takáto dlhá branná povinnosť, myslím si, čo do veku, nie je potrebná a je možné znížiť ju na 55 rokov veku ako hornú hranicu. To by sa na mňa ešte vzťahovalo, ešte nemám toľko. Ale sú na to minimálne dva dôvody. Jeden dôvod spočíva v tom, že naozaj nie sme schopní udržiavať takú veľkú armádu, o čom najlepšie svedčí to, že vlastne v skutočnosti udržiavame oveľa nižšiu armádu, než ktorú by sme mohli podľa medzinárodných zmlúv. A ďalej, že nepozývame na vojenské cvičenia záložníkov.

  Pán minister, ak to nie je vojenské tajomstvo, bol by som rád, keby ste oznámili snemovni, koľko záložníkov absolvovalo vojenské cvičenia povedzme za uplynulých 5 rokov existencie Armády Slovenskej republiky. Bude to veľmi nízke číslo, a preto je vonkoncom nepotrebné, aby branná pohotovosť trvala až do šesťdesiateho roku veku tým viacej, že záložníci, keď nie sú pozývaní na vojenské cvičenia, tak postupne strácajú potrebné návyky, vlastne strácajú vojenskú kvalifikáciu, a to znamená, že najmä vo veku povedzme od 55 do 60 rokov ich vojenská použiteľnosť je čisto teoretická. To si povedzme. A preto navrhujem, aby v § 6 ods. 2 posledná veta znela: "Branná povinnosť trvá do 31. decembra roku, v ktorom občan dovŕši 55 rokov veku, ak ďalej nie je ustanovené inak." A nadväzné ustanovenie § 12 ods. 2 znie: "Povinnosť podrobiť sa pravidelnému odvodu vzniká brancom 1. januára roku, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, ak sa v rámci dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti nepodrobili odvodu už skôr, a trvá do 31. decembra roku, v ktorom dovŕšia 55 rokov veku." Je to totožné znenie, aké je v návrhu zákona, iba veková hranica je znížená na 55 rokov veku.

  Vojenské cvičenia, ako som povedal, v skutočnosti sa vôbec nerobia, čo je veľmi smutné, ale napriek tomu predložený návrh zákona zakotvuje pomerne vysokú časovú mieru absolvovania vojenských cvičení, a to 12 týždňov u mužstva a poddôstojníkov a 16 týždňov u práporčíkov, dôstojníkov a generálov. Navrhujem, aby sa táto povinnosť znížila na 8 týždňov u mužstva a dôstojníkov a na 12 týždňov u práporčíkov, dôstojníkov a generálov a v tomto zmysle upraviť ustanovenie § 26 ods. 2 predloženého návrhu zákona. Nazdávam sa, že prijatie týchto pozmeňujúcich návrhov nielenže nezníži bojaschopnosť slovenskej armády, ale naopak, tým, že ju priblíži realite, tým, že ju priblíži reálnym ekonomickým možnostiam nášho štátu a nášho hospodárstva, sa bojaschopnosť Armády Slovenskej republiky zvýši. K tomu smerujú tieto návrhy.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Nech sa páči, pani Gbúrová - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem len veľmi stručne technickou poznámkou poďakovať za vystúpenie pánu poslancovi Čarnogurskému, ktorý navrhol vypustiť § číslo 6. A chcela by som zdôrazniť jednu, hádam dosť podstatnú poznámku. Myslím si, že je potrebné zásadne rozlišovať medzi možnosťou žien pracovať a pôsobiť v armáde a medzi brannou povinnosťou žien. Možnosť pracovať a pôsobiť v armáde totiž vylúčila diskrimináciu medzi mužmi a ženami v ozbrojených zložkách a súvisela s newyorskou dohodou z roku 1953, ktorá sa týkala politických práv žien a zamedzenia diskriminácie pohlaví v oblasti zamestnanosti. Išlo okrem iného o zvýraznenie rozdielu medzi možnosťou pracovať a pôsobiť v armáde a brannou povinnosťou.

 • Vystúpenie poslankyne bolo prerušené.

 • Prosím, ešte raz zapojte pani poslankyňu Gbúrovú.

 • Chcem len upozorniť na to, že práve pojmy možnosť a povinnosť boli veľmi striktne a precízne rozlíšené aj v niektorých ústavách vyspelých európskych štátov a rovnako aj v ich branných zákonoch. Tak je to napríklad v Spojených štátoch amerických, v Nemecku, Rakúsku, vo Veľkej Británii, Nórsku, Dánsku, Portugalsku a Španielsku. Ako vzor je možné uviesť Nemecko, ktoré v ústave zakázalo ženám nosiť zbraň a povolilo im pracovať iba v takých civilných zložkách, ktoré súvisia so zdravotníckou pomocou.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Tada nechcete ísť do armády? Dobre.

  Nech sa páči, pán Danko.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister,

  dovoľte mi, aby som predniesol návrh 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zmenu a doplnky k vládnemu návrhu Branného zákona (tlač 705) k § 59 v nasledujúcom znení: V § 59 slová "1. decembra 1997" nahradiť slovami "1. apríla 1998".

  Zdôvodnenie: Finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na krytie zvýšených nákladov v dôsledku tohto zákona, sú v návrhu štátneho rozpočtu predkladaného vládou v kapitole VPS rozpočtované od 1. apríla 1998.

  Skončil som, pán podpredseda.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán poslanec Kanis.

 • Vážená Národná rada, ctené dámy, vážení páni,

  dnes v rámci hlasovania o vládnom návrhu zákona číslo 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky sme rozhodli, že súčasťou tohto zákona bude naďalej prísaha vojaka Armády Slovenskej republiky. Aj v návrhu Branného zákona je v § 5 vojenská prísaha v troška odlišnom znení. Chcel by som objasniť tento rozdiel.

  Rozdiel je predovšetkým v tom, že kým v zákone o zriadení armády sa prísaha začína "Ja, vojak Armády Slovenskej republiky", v Brannom zákone sa začína "Ja, vojak ozbrojených síl". Zmena je ešte v jednej vete, kde v zákone o armáde táto veta znie takto: "Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi, budem dodržiavať ustanovenia vojenských poriadkov." V Brannom zákone je formulácia takáto: "Budem dodržiavať ústavu, zákony, všeobecne záväzné právne predpisy a vojenské predpisy."

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, od 1. januára 1993 dosiaľ vojaci v samostatnej Slovenskej republike skladali prísahu v dvoch rozdielnych zneniach. Vojaci Armády Slovenskej republiky skladali, skladajú a budú skladať prísahu podľa § 7 zákona o zriadení Armády Slovenskej republiky. Vojaci železničného vojska a vojska ministerstva vnútra však skladali prísahu podľa zákona o niektorých služobných pomeroch číslo 76/1959 Zb.

  Konceptori nového Branného zákona chceli v ňom poskytnúť formuláciu prísahy, ktorú by skladali všetci vojaci bez ohľadu, či patria k Armáde Slovenskej republiky, železničnému vojsku alebo k vojsku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je to dobrý úmysel, lenže nerealizovateľný vzhľadom na rôzne poslanie Armády Slovenskej republiky, železničného vojska a vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj vzhľadom na rôznu úroveň a kvalitu právnej úpravy, ktorá sa ich týka.

  Znenie § 5 z návrhu Branného zákona je obsahom šité na Armádu Slovenskej republiky, ale nie je presné ohľadne poslania a úloh železničného vojska a vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Úlohou armády je brániť, ale úlohou uvedených nearmádnych súčastí ozbrojených síl je ochrana, náprava, ako aj predchádzanie rôznym negatívnym skutočnostiam.

  A čo sa týka kvality, rôznej kvality právnej úpravy, existencie a pôsobnosti súčastí ozbrojených síl, možno uviesť príklad, že vojsko ministerstva vnútra pôsobí vlastne na báze starých federálnych zákonov, napríklad podlieha síce Policajnému zboru, ten však nie je súčasťou ozbrojených síl, hoci Policajný zbor má svoj zákon. Vojsko ministerstva vnútra nemá svoju veliacu štruktúru, ktorá by bola podriadená hlavnému veliteľovi.

  Celkovo možno konštatovať, že tu existuje celý rad nejasností, ak nechceme povedať, že je tu aj právny chaos. Mohol by som uviesť príklady v novom Brannom zákone a starom, čo sa riešilo a čo sa nerieši. Napríklad v starom bola formulácia "zložená z ozbrojených síl v čase mieru", tento návrh zákona prináša takisto formuláciu v § 3, že ozbrojené sily tvorí armáda, vojsko ministerstva vnútra a železničné vojsko. V čase mimoriadnych opatrení starý zákon riešil túto vec v § 46, 47, kde boli aj verejné ozbrojené zbory povolávané k zvláštnej službe na návrh vlády, tiež ochranné zbory, a dokonca jednotlivci, jednotlivé osoby. V § 35, 36 to rieši aj nový zákon.

  Odlišnosť ozbrojených síl, ako som ju tu rozoberal, teda v § 2 v starom zákone podliehala vojenskému veleniu a podľa § 46 počas obdobia zvláštnej služby podliehali vojenskej disciplíne a súdnej právomoci aj iní, ktorí boli prizvaní. Tento návrh Branného zákona túto otázku nerieši. Nerieši ani otázku, čo je zvláštna služba. Vznikajú tu takpovediac isté nejasnosti, ktoré, myslím si, sú spôsobené sčasti aj tým, že tu ešte nie je k dispozícii zákon o Rade národnej bezpečnosti, zákon o obrane, z ktorého mali v podstate vyplývať aj tieto veci.

  Viaceré nejasnosti vznikajú aj z toho, že návrhu Branného zákona, ako som povedal, nepredchádza prijatie ústavného zákona o Rade národnej bezpečnosti a zákona o obrane. V konečnom dôsledku to má aj istý súvis s problémom obsahu prísahy. Problém dvoch trochu odlišných znení prísahy v zákone číslo 3/1993 Z. z. a v novom návrhu Branného zákona skupina poslancov chcela riešiť vypustením § 5. Ten návrh ste dostali do lavíc. Po konzultácii s legislatívcami Ministerstva obrany Slovenskej republiky však za lepšie riešenie považujeme zachovanie § 5 v návrhu Branného zákona s tým, že ho rozumieme takto: V Armáde Slovenskej republiky bude prísaha prebiehať podľa zákona číslo 3/1993 Z. z., teda podľa novely, ktorú sme schválili a ostalo to podľa toho, ako sme hlasovali, v železničnom vojsku a vojsku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bude prebiehať prísaha podľa § 5 Branného zákona.

  Zrušením starého Branného zákona a vypustením § 5 by totiž železničné vojsko a vojsko ministerstva vnútra ostalo bez zákonného podkladu na prísahu. Tento kompromis volíme istým spôsobom aj preto, že podľa nášho názoru bude potrebné v budúcich zákonoch o železničnom vojsku a vojsku ministerstva vnútra, ktoré funguje stále bez zákonnej úpravy a ktorého postavenie je veľmi nejasné aj v týchto návrhoch zákonov, ktoré prerokúvame, formulovať aj prísahu, ktorá bude zodpovedať úlohám a poslaniu týchto nearmádnych súčastí ozbrojených síl. Preto si dovolím upozorniť ctenú Národnú radu, že pozmeňujúci návrh k Brannému zákonu, ktorý sme dávali podpísaný pätnástimi poslancami, sťahujeme, ale s upozornením o prísahe, ako som povedal.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kanisovi.

  Nech sa páči, pán poslanec Kraus.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia,

  aj keď verím, že podporíme návrh pani poslankyne Belohorskej, podávam jeden pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh, ktorý sa týka § 6 ods. 5 písm. b) a c) vládneho návrhu zákona (tlač 705). Doplňujúci návrh znie: V § 6 ods. 5 písm. b) a c) na konci pripojiť slová "vrátane ženy, ktorej dieťa je umiestnené v zariadení sociálnej starostlivosti z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky, sústavnej prípravy na povolanie alebo z iných vážnych dôvodov".

  Branná povinnosť sa nebude môcť uložiť ženám uvedeným v § 6 ods. 5 písm. b) a c) ani v prípade umiestnenia v zariadení sociálnej starostlivosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko pán minister?

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  pozorne som si vypočul všetkých rečníkov, ktorí mali námietky voči predloženému návrhu zákona, a v podstate až na dve pripomienky vlastne väčšina týchto pripomienok rezonovala v súvislosti s brannou povinnosťou žien v prípade brannej pohotovosti štátu.

  Samozrejme, o tom rozhodne Národná rada. Treba v tomto smere vysvetliť fakt, že vlastne zákon, ktorý je pripravený v takomto znení, v podstate zmäkčuje náležitosti alebo podmienky pri brannej povinnosti žien v prípade brannej pohotovosti štátu alebo tzv. mobilizácie. To znamená, že doteraz platili prísnejšie kritériá a vychádzali sme vlastne aj z tohto návrhu, kde sme tieto kritériá podstatne zmäkčili.

  Čo sa týka žien v Armáde Slovenskej republiky, nemôžem celkom súhlasiť s pani poslankyňou Belohorskou, že nezastávajú adekvátne miesta. Zastávajú adekvátne miesta, majú aj vysoké hodnosti. Mal som možnosť navštíviť náš ženijný prápor v Juhoslávii, kde ženy zastávajú významné miesto, so zbraňou, a v podstate sú na takej istej úrovni ako muži. Čiže žiadna diskriminácia žien v armáde nie je.

  Čo sa týka pána poslanca Čarnogurského, mal pripomienky v súvislosti s počtom vojakov, ktorý je podľa konvencie ozbrojených síl v Armáde Slovenskej republiky. Nemal presné čísla, nie je to až o 10 tisíc menej. Samozrejme, máme tabuľkových 46 667 a v podstate nie je naplnenosť všetkých z hľadiska finančných prostriedkov, ale nie je to 10 tisíc. Tie čísla má nepresné.

  Čo sa týka straty vojenskej odbornosti, tak je fakt, že po šiestich rokoch, keď vojak nenastúpi na cvičenie, stráca vojenskú odbornosť, lebo vojenskú odbornosť, ktorú nadobudol počas základnej vojenskej služby, neprecvičuje. Ale v podstate, tak ako som už zvýraznil, vzhľadom na to, že finančné prostriedky nie sú, prvýkrát záložníci cvičili v minulom roku, na čo sme vyčlenili určité finančné prostriedky.

  V podstate neboli nejaké vážne pripomienky. Pripomienky ohľadne žien nechám na Národnú radu, len vysvetľujem to, že podmienky brannej povinnosti žien, ktoré sú v tomto návrhu zákona, podstatne zmäkčujú podmienky, ktoré boli dosiaľ.

  Čo sa týka pána poslanca Danka, ktorý navrhol zmenu termínu, chcem vysvetliť fakt, že tento zákon je potrebné prijať - je to vládny návrh zákona - v termíne do 1. 12., aj keď viem, že to nebude asi možné z hľadiska mechanizmu. Ale potom je tu ďalší termín, a to je 1. 1. 1998, keď tento balík zákonov ide a je to potrebné, lebo je to taká strecha zákonov. A s odôvodnením, ktoré podal, nebudem s ním súhlasiť, lebo sa mi zdá, že v dôvodovej správe na strane 4 prvá veta znie, že "tento zákon nemá dosah na štátny rozpočet". To je po prvé.

  A po druhé, vo Všeobecnej pokladničnej správe pre rezort ministerstva obrany sa na tento rok nepočíta s finančnými prostriedkami. Čiže tá argumentácia nie je pravdivá. To znamená, že návrh zákona nemá dosah na rozpočet a vo Všeobecnej pokladničnej správe ministerstvo obrany na rok 1998 nedostalo finančné prostriedky.

  Vzhľadom na to, že všetci predrečníci potvrdili prijatie tohto zákona, a vzhľadom na to, ešte raz hovorím, že tento Branný zákon je tzv. nosným zákonom, lebo presne vymedzuje pravidlá, a v podstate ďalší zákon, ktorý príde, to je zákon o vojenskej službe a zákon o peňažných náležitostiach, je v podstate pokračovaním tohto legislatívneho procesu, ktorý je v armáde, prosil by som Národnú radu, aby podporila tento zákon, tak ako je predložený.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov?

  Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 83 zaujal stanovisko k predloženému návrhu. Mojou povinnosťou podľa ods. 1 je požiadať o hlasovanie v prípade, keby bol daný návrh na odloženie rokovania alebo nepokračovania, čo konštatujem, že sa nestalo.

  Mojou povinnosťou je upozorniť na súvislosti s návrhom zákona, s uvedenými bodmi v spoločnej správe a návrhmi poslancov. Preto mi dovoľte túto povinnosť si splniť.

  Je predložený návrh skupiny 15 poslancov, o ktorom hovorila pani poslankyňa Belohorská. Má tri body, ktoré obsahujú vybratie brannej povinnosti žien z celého návrhu zákona. Gestorský výbor k tomuto návrhu, ktorý bol rovnaký a podaný skupinou poslancov, nemal právo zaujať stanovisko. Keďže znamená podstatný zásah do zákona, navrhujem o ňom hlasovať ako o prvom. Podávam takýto návrh.

  Vzhľadom na to, že v odseku 3 sa hovorí, že sa rokuje o pozmeňujúcich návrhoch, tak po návrhu na vyňatie brannej povinnosti žien, ktorý predložila pani poslankyňa Belohorská, ak bude schválený, bude bezpredmetný návrh skupiny poslancov, ktorý predniesol pán poslanec Kraus. Uvediem ho potom ako druhý a nebral by sa do úvahy.

  V podstate by sa týmto návrhom nehlasovalo ani o bode 1 návrhu pána poslanca Čarnogurského. Dovoľte mi však, aby som k tomu zaujal stanovisko.

  Práve zámer znížiť početný stav armády nás núti k tomu, aby branná povinnosť trvala do 60 rokov. Dovoľte mi, aby som vás požiadal, nemeňme stanovisko odborníkov generálneho štábu a ministerstva, ktorí dobre zvažovali, prečo trvajú na 60 rokoch a neskracujme to. Je to na úkor bojaschopnosti záloh. Odborne to nemá nič spoločné s tým, že keď je menšia armáda, nie sú cvičenia, nebudú vycvičení. To je presne aj návrh číslo 3 a 4. Celkom iné dôvody vedú k tomu, prečo vojaci navrhujú obdobia v zákone. To je počet cvičení. Jednu poznámku. Poznám situáciu v Bavorsku, kde niektoré vojenské zväzy, ktoré sú založené na predurčených mobilizačných jednotkách, cvičia každý 1 až 2 mesiace 1-2 dni, ale to má tradíciu spojenú aj so stretávaním sa Bavorákov, ktorí si radi oddýchnu od žien a splnia vojenské cvičenia. Naši vojaci nenašli odvahu navrhovať takú benevolenciu, ale počet dní je objektívne spočítaný na udržanie spôsobilosti ovládať zbrane po celý čas brannej povinnosti, resp. pokiaľ sa bude obyvateľstvo predurčovať do bojových jednotiek.

  Len pripomínam, že neobstojí ani návrh alebo odborne nie je zdôvodnený návrh, o ktorom hovoril pán poslanec Kanis, čo sa týka dôvodov vojenskej prísahy. Vážení páni, vyše 50 % vojakov možno nikdy v živote počas vojny neuvidí, ako sa strieľa, pretože vyše 50 % zmobilizovaných vojakov budú tylové útvary a zariadenia, rôzne evakuačné atď. - nechcem robiť odbornú prednášku. Teda to, že vojaci budú mať jednu prísahu takú, pretože sú v uniforme a strieľajú, druhí inú, pretože sú v uniforme a nestrieľajú, tretí celkom inú, je právny chaos, ktorý sme dnešným rozhodnutím v návrhu zákona o armáde urobili.

  Som presvedčený, že prísahu, ktorú sme dnes odmietli zrušiť v zákone o armáde, v maximálne krátkom čase, až to bude možné, resp. do nástupu nových povolancov, budeme vyberať a ponecháme pre ozbrojené sily túto, lebo je správna. Nanajvýš by sme mohli uvažovať, či budeme v budúcnosti prisahať, tak ako v niektorých západných štátoch, na ústavu tohto štátu, ale nie inak a nie podľa toho, či vojak bude bojovať v prvej línii, alebo v tyle. To je úplne rovnaké znenie. Bola by to výnimka vo svete, ktorú svet nepozná. A preto si myslím, že návrhy, ktoré ste predložili, majú celkom iný odborný dôvod.

  Ešte som povinný potom pred hlasovaním o spoločnej správe zaujať stanovisko k návrhu pána poslanca Danka, kde skupina poslancov navrhuje - som medzi nimi aj ja - nahradiť termín 1. aprílom.

  Vážení páni, spočítajte si, čo čaká štruktúry velenia ministerstva, generálny štáb v súvislosti so zmenou kompetencií a zavedenia systému podľa tohto Branného zákona. Ťažká drina minimálne dva-tri mesiace. Ak dáme účinnosť skôr, prestane platiť terajší Branný zákon, nový nebudú schopní realizovať. Má to vplyv aj na financie, aj keď nie vo veľkej miere, ale má. Termín 1. apríl je zdôvodnený a práve bol zdôvodnený na základe toho, čo všetko treba urobiť, aké obrovské množstvo dokumentácie treba prerobiť v armáde a v ozbrojených silách, aby platila podľa tohto zákona.

  Toľko moje stanovisko podľa § 83 ods. 3.

  Vážený pán predsedajúci, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Ďakujem.

  Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, aby hlasovanie uvádzal.

  Pardon, ešte s faktickou poznámkou sa hlási pán Kanis.

 • Ruch v sále.

 • Pokoj, vážení.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci, podľa § 83 ods. 3, ak v druhom čítaní neboli na schôdzi Národnej rady podané nijaké pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pristúpi sa k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy. Ak boli podané, predsedajúci zabezpečí ich doručenie a hlasovanie. Preto navrhujem, aby sme najprv hlasovali o návrhoch, ktoré som uvádzal pred hlasovaním o spoločnej správe.

 • Podľa § 83 ods. 3 musíme hlasovať najprv o spoločnej správe.

 • Páni poslanci, preto mi dovoľte reagovať na návrh poslancov takto. Na začiatku som uvádzal, že navrhnem hlasovať spoločne o súbore návrhov. Dovoľte mi zmeniť toto stanovisko a vysvetliť spôsob hlasovania.

  Navrhnem hlasovať spoločne najprv o bodoch 2, 3, 4, 7 a 8, ktoré sú vlastne predmetom návrhu skupiny poslancov. Body uvedené v spoločnej správe pod poradovými číslami 2, 3, 4, 7 a 8 sú obsahom návrhu skupiny poslancov, ktoré podávala pani Belohorská. Tie budú samostatne. Potom ostatné body tak, ako som ich uvádzal, a to body 1, 5, 6, 10 až 29, potom 31, 32 a 33.

 • Hlasy v sále.

 • Vaše návrhy, pani poslankyňa, ktoré sú uvedené tu, sú obsiahnuté alebo sa týkajú spoločnej správy, a to bodov 2, 3, 4, 7 a 8, ktoré budú vyňaté zo spoločného hlasovania a dané spolu ako balík. Ak ich schválime, bude platiť branná povinnosť žien naďalej. Ak ich odmietnete - nemám právo povedať stanovisko -, dôjde aj k hlasovaniu o vašom návrhu. Pred hlasovaním to ešte poviem.

  Navrhujem, aby sme začali hlasovanie o bodoch 2, 3 a 4, 7 a 8 spoločnej správy. Páni kolegovia, pani kolegyne, ak ich schválite, bude platiť branná povinnosť žien naďalej, tak ako je navrhnutá v zákone. Týchto päť bodov. Nemám právo povedať k tomu stanovisko, len upozorňujem, že sú to tie, a preto sú dané spoločne. Navrhujem o nich teraz hlasovať spoločne.

 • Hlasy z pléna.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pred hlasovaním si pýta slovo pán predseda Gašparovič. Chce podať procedurálny návrh.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, mám dva alternatívne procedurálne návrhy. Buď si tri kluby vypýtajú prestávku, aby sme si to dali dohromady, pretože vyzerá to tak, že hlasovanie môže byť zmätkové. Alebo navrhujem, aby sme o tom hlasovali zajtra ako prvý bod programu. Dovtedy sa dá dohromady celé hlasovanie, aby sme neurobili chybu. Nemusíme dať o tom hlasovať, ak je jednoznačný súhlas s mojím návrhom, ale povedzte s ktorým. Prestávka, alebo zajtra?

 • Nezrozumiteľné hlasy z pléna.

 • Myslím si, že bolo dosť pozmeňujúcich návrhov a bolo by správne, aby sa to spracovalo a zajtra ráno sa to predložilo a potom by sa aj hlasovalo. Súhlasíte s tým? Dám hlasovať, kto je za to. Bol to procedurálny návrh, aby sme zajtra ráno o tomto hlasovali.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o tom, aby sa zajtra ráno hlasovalo o tomto zákone, o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch ako prvý bod programu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme prijali.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o vojenskej službe.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 712 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 712a.

  Vládny návrh zákona odôvodní minister obrany Slovenskej republiky pán Ján Sitek.

  Prosím ho, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  vládny návrh zákona o vojenskej službe upravuje právne vzťahy vojakov ozbrojených síl k štátu, súvisiace so vznikom, zmenami a skončením vojenskej služby.

  Predložený vládny návrh zákona nahradí doterajší zákon číslo 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov. Svojím obsahom vytvára právne podmienky na postupnú profesionalizáciu vybraných funkcií v Armáde Slovenskej republiky tak, ako to predpokladá Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.

  Základným cieľom vládneho návrhu zákona je transparentným spôsobom upraviť právne vzťahy občanov vykonávajúcich vojenskú službu v ozbrojených silách, a to osobitne služobný pomer profosionálnych vojakov, osobitne služobnú povinnosť neprofesionálnych vojakov, t. j. vojakov základnej, náhradnej, zdokonaľovacej, mimoriadnej a prípravnej služby, a osobitne právne postavenie žiakov a študentov vojenských škôl.

  Návrh zákona o vojenskej službe nadväzuje na vymedzené pojmy a niektoré ustanovenia vládneho návrhu Branného zákona a spolu s tým tvorí integrovaný právny rámec pre ďalšie súvisiace vládne návrhy zákonov. Návrh zákona definuje a rozvíja základné atribúty vojenskej služby profesionálnych a neprofesionálnych vojakov.

  Svojou konštrukciou a vecným obsahom je v mnohých smeroch novým a progresívnym právnym predpisom, ktorý sa od doterajšej právnej úpravy odlišuje v celom rade pojmov a ustanovení. Za najvýznamnejšie možno označiť definovanie služobného pomeru ako právneho vzťahu medzi občanom a štátom, určeného výlučne pre profesionálnych vojakov, konštituovanie služobnej kariéry, personálnej zálohy a kvalifikačných predpokladov vzdelania a kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie profesionálneho vojaka, vymedzenie základných práv a povinností vojaka, ustanovenie procesných otázok súvisiacich s konaním vo veciach služobného pomeru, definovanie foriem a obsahu rozkazov uplatňovaných v podmienkach ozbrojených síl, ustanovenie inštitútu vojenských medailí a čestných odznakov, vymedzenie základných podmienok výkonu vojenskej služby v zahraničí a konštituovanie inštitútu bezpečnosti a ochrany zdravia vojakov pri výkone služby.

  Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  prosím vás o prerokovanie predloženého vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Hubertovi Krausovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o vojenskej službe (tlač 712) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 714 zo dňa 1. októbra 1997 pridelila vládny návrh zákona o vojenskej službe na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Gestorský výbor odporúča schváliť zo spoločnej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 a 63.

  Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy odporúča gestorský výbor schváliť.

  Bod číslo 28 gestorský výbor odporúča neschváliť.

  Vzhľadom na to, že sme dnes prerokovali vládny návrh zákona o zriadení Armády Slovenskej republiky a boli tam prijaté niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, navrhujem, aby sme zo spoločnej správy samostatne hlasovali o bode 5 a o bode 14 spoločnej správy.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám nikoho prihláseného. Hlási sa niekto do rozpravy? Pán poslanec Čarnogurský, ďalej páni poslanci Marián Vanko, Jozef Rea a Hubert Kraus. Týmto uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán Kraus.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia,

  dovolím si predložiť iba jeden pozmeňujúci návrh skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona o vojenskej službe (tlač 712) v § 190 slová "1. december 1997" nahradiť slovami "1. apríl 1998". Finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na krytie zvýšenia nákladov v dôsledku tohto zákona, sú v návrhu štátneho rozpočtu predkladaného vládou v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtované od 1. apríla 1998.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Čarnogurský.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená Národná rada,

  predložený vládny návrh zákona o vojenskej službe je opätovne novelizáciou starších predpisov tejto problematiky. Tieto staršie predpisy ešte z päťdesiatych rokov vychádzali, samozrejme, z iných spoločenských podmienok, a preto je správne a načase, že ministerstvo obrany prichádza s návrhom nového zákona. V zásade chcem povedať, že tento zákon kluby poslancov KDH a DÚ podporia. Chcel by som však predložiť niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré, myslím si, že zlepšia tento zákon.

  V § 9 ods. 2 návrhu zákona navrhujem doplniť na konci vety slová "uvedené v § 8". V tomto paragrafe sa upravuje možnosť získavania informácií o občanovi, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru. A navrhované znenie alebo navrhovaný doplnok limituje možnosť získavania informácií o občanovi, ktorý požiadal o prijatie do služobného pomeru, len na skutočnosti uvedené v § 8 zákona. Zabráni sa tak prípadnému získavaniu informácií o takomto občanovi nad rámec potrieb na prijatie do služobného pomeru v armáde.

  V § 72 odsek 2 doterajšieho návrhu navrhujem nahradiť textom: "V súvislosti s výkonom služby vojak nesmie prijímať dary alebo iné výhody vyššej než symbolickej hodnoty, ak tento zákon neustanovuje inak."

  Toto ustanovenie obsahuje všeobecný zákaz prijímania darov vojakmi, čo by na prvý pohľad vyzeralo dobre, ale skutočnosť je taká, že určité dary sa dokonca patrí prijať. A sú to také dary, ktoré sa dávajú napríklad na konci vojenských cvičení. Ide o symbolické makety lietadiel a podobne. Dokonca aj veliteľ môže podľa § 77 o disciplinárnych odmenách vojakovi udeliť vecný dar ako druh odmeny. To znamená, doterajšie znenie § 72 ods. 2 by bolo vlastne v rozpore povedzme s § 77, ale prinajmenšom by aj uvádzal do neistoty a pomykova vojakov pri takýchto spoločenských príležitostiach - je nemecké príslovie, ktoré hovorí, že malé darčeky udržujú priateľstvo -, keď je celkom bežné a v súlade aj s etickými požiadavkami na armádu, aby vojak mohol prijať takéto drobné darčeky a, samozrejme, ich aj dávať.

  A preto opakujem, navrhujem zmeniť § 72 ods. 2, ako som povedal.

  V § 111 ods. 3 - na konci § 111 ods. 3 navrhujem doplniť slová "alebo primeraná finančná náhrada, ak do 30 dní nebolo možné náhradné voľno udeliť".

  Toto ustanovenie obsahuje náhradné voľno za prácu vykonávanú nadčas. Ale keďže v súčasnosti je armáda obsadená tak na 70 % a v mnohých útvaroch je dokonca nevyhnutné vykonávať veľké množstvo nadčasovej práce, za ktorú nie je možné udeliť náhradné voľno, pretože by to bol začarovaný kruh, lebo náhradné voľno by len ďalej zvýšilo potrebu vykonávania nadčasovej práce, navrhujem, aby sa náhradné voľno buď udelilo do 30 dní od vzniku nároku, alebo ak nie, tak potom, aby bolo možné vyplatiť finančnú náhradu.

  A konečne § 129 ods.4 - na konci § 129 ods. 4 navrhujem doplniť slová "alebo primeraná finančná náhrada, ak do 30 dní nebolo možné náhradné voľno udeliť". Súvisí to s ustanovením, ktoré som uviedol predtým.

  Nazdávam sa, že prijatie týchto pozmeňujúcich návrhov zlepší zákon, ktorý ako celok je dobrý, a vytvorí lepšie podmienky výkonu služby v Armáde Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Nech sa páči, pán poslanec Vanko. Keďže tu pán poslanec Vanko nie je, stráca poradie.

 • Hlasy z pléna.

 • Vážený pán predsedajúci, po konzultácii so spravodajcom sťahujem svoju prihlášku do diskusie.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Rea, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  vo svojom vystúpení sa dotknem iba bodu 28 spoločnej správy, ktorú pán spoločný spravodajca navrhuje do bloku neschváliť. Dávam návrh, aby sme hlasovali o tomto bode samostatne a prosím, aby sme ho schválili. Je tam zdôvodnenie toho, že ak vojakom s osobitnými stravovacími požiadavkami vo vzťahu k náboženským zvyklostiam nemožno zabezpečiť stravovanie, budú dostávať finančnú náhradu za nedodanú stravu. Takýto bol môj pôvodný návrh vo výbore, ale neprešiel. A potom sme spolu s legislatívou ministerstva upravili návrh tohto paragrafu tak, že "ak vojakovi s osobitnými stravovacími požiadavkami vo vzťahu k náboženským zvyklostiam nemožno zabezpečiť stravovanie vo vojenskom útvare, služobný orgán zabezpečí takéto stravovanie zmluvným spôsobom s civilnou organizáciou".

  A bod 3 tohto paragrafu by znel: "Ak stravovanie podľa ods. 1, 2 nemôže zabezpečiť nadriadený služobný orgán vojakovi so zníženou zdravotnou kvalifikáciou alebo vojakovi s osobitnými stravnými požiadavkami vo vzťahu k náboženským zvyklostiam, premiestni tohto vojaka do iného vojenského útvaru, ktorý takéto stravovanie môže zabezpečiť." Je to v zmysle ústavy a zabezpečenie ľudských práv podľa článku 24 ústavy.

  Prosil by som, aby sme aj túto možnosť a právo, ktoré takémuto vojakovi vyplýva z ústavy, umožnili. Nejde tu, pán podpredseda, o vegetariánov, ale napríklad aj o ortodoxných Židov, ktorí jedia "kóšer" stravu a vo vojenskom útvare by sa vojakom zabezpečilo, aby sa mohli stravovať aj takouto "kóšer" stravou.

  Prosím, i keď to vyvolalo možno na mnohých tvárach úsmev, aby sme bod 28 spoločnej správy, ktorý je k § 58, vyňali na samostatné hlasovanie. Na rozdiel od gestorského výboru odporúčam, aby sme takúto zmenu podporili.

  Ďakujem.

 • Dobre, takže bod 28 vyňať na osobitné hlasovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec Hrnko má faktickú poznámku.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Chcel by som vystúpiť k jednej veci, ktorú predniesol ešte pán Hubert Kraus, ak mi to bude dovolené.

  Pán poslanec Kraus spolu s 15 poslancami navrhuje, aby sa účinnosť zákona odložila na 1. apríla. Nezdá sa mi to logické, pretože všetky návrhy zákonov, ktoré predložila vláda, boli predložené k 1. 12., a pán minister nám vo výbore dokumentoval, že je to tak v zmysle vládneho uznesenia vo vláde dohodnuté a že je to aj pokryté finančnými prostriedkami, resp. tieto zákony si nevyžadujú finančné prostriedky. Chcel by som požiadať ctenú snemovňu, aby podporila bod 37 spoločnej správy...

 • Pán poslanec, ale už som uzavrel zoznam prihlásených do rozpravy, nemôžete dávať pozmeňujúce návrhy.

 • Nedávam, len chcem podporiť bod 37 zo spoločnej správy, ktorý hovorí o tom, aby bola účinnosť tohto zákona od 1. januára a aby ho podporila aj snemovňa.

 • Dobre. To je už v spoločnej správe.

  Ďakujem.

  Pán Sečánsky, nech sa páči - faktická poznámka.

 • Mám len jednu otázku na pána Reu. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako možno zabezpečiť osobitné stravovanie vojakovi, ktorý bude napríklad na cvičení v hore alebo na lazoch počas dvoch mesiacov alebo podobne.

 • Ďakujem.

  Pán Andrejčák, ako to varíte na vojne?

 • No, chcel by som povedať, že ak slúži dôstojník alebo vojak, ktorý má diétu, tak pre vojenskú správu je to problém. Je to výnimka zo služby a je to na úkor vojenskej služby, a preto sa neprikláňam k tomu, aby sme dávali nejaké ďalšie privilégiá.

  Ale chcem povedať veľmi vážnu poznámku k peniazom. Vážení, ako predsedovia výborov sme boli u ministra financií, kde nás zoznámil s materiálom, ktorý vláda schválila, a s tým, že finančné prostriedky na nové zvýšenie platov a na nové zákony, ktoré ideme schvaľovať, sú vo Všeobecnej pokladničnej správe plánované od 1. 4. Požiadal nás, aby sme zabezpečili, že k tomuto termínu bude platnosť zákonov, lebo sú pokryté finančnými prostriedkami. Dovtedy nemá slovenská vláda vyčlenené financie na tieto prostriedky. Tak je to aj v návrhu, ktorý ste včera dostali. Tvrdenia pánov ministrov, nech sa na mňa nehnevajú, že je to inak, nie je pravda. Materiál už máme v Národnej rade. Je to tá hrubá farebná knižka a tam je jednoznačne uvedený termín 1. apríl.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím spoločného spravodajcu výborov, aby uvádzal hlasovanie.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Hlasy z pléna.

 • Chcete záverečné slovo, pán minister? Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  podporujem všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v spoločnej správe, tak ako sa k nim vyjadril gestorský výbor. Čo sa týka tej zmeny navrhnutej 15 poslancami ohľadom zmeny účinnosti tohto zákona, myslím si, že je tu jedna zásadná vec. Je to vládny návrh zákona. Tento návrh zákona, ako vidíte, ministerstvo obrany nepredkladá v legislatívnom skrátení, ani ostatné zákony, ktoré dostala Národná rada, sa nepredkladajú v skrátenom legislatívnom konaní. Čiže sme si v podstate splnili podmienky a termíny tak, ako ich bolo potrebné predložiť do Národnej rady.

  Chcem len zvýrazniť, že tento zákon, tak ako to je v dôvodovej správe napísané, nemá vplyv na štátny rozpočet. Však ministerstvo financií sa k tomuto vyjadrovalo a tento vládny návrh zákona podporilo. A v podstate je to návrh vládneho zákona. Zákon, ktorý pôjde k 1. 4., či ktorý bude mať vplyv na štátny rozpočet, je až nasledujúci zákon, a to je návrh zákona o peňažných náležitostiach vojakov z povolania. Ak tu niekto niečím argumentuje, tak potom je to v nesúlade s argumentáciou v dôvodovej správe, s tým, čo predkladalo ministerstvo obrany, a s tým, čo podporilo aj ministerstvo financií. Tak je to tam napísané.

  Bol som na prerokúvaní vládneho návrhu rozpočtu a vo Všeobecnej pokladničnej správe ministerstvo obrany nedostalo ani korunu. Tak neviem, prečo tu niekto argumentuje tým, že je to pokryté vo Všeobecnej pokladničnej správe z hľadiska prijatia nejakého zákona. Tento zákon je v podstate ďalším zákonom, tak ako tu bolo povedané, že legislatívne právne normy platia ešte z federácie, a vlastne nadväzuje na Branný zákon a nemá vplyv na štátny rozpočet.

  Myslím si, že Armáda Slovenskej republiky je najdôveryhodnejšia inštitúcia tejto spoločnosti a má 73 %. Nechcel by som, aby tu bola argumentácia, že to má vplyv na štátny rozpočet, a preto tieto zákony budú prijaté neskôr. Armáda čaká všetky zákony. Pozorne sleduje každý deň, kedy tieto zákony nadobudnú účinnosť. Ak sa budeme baviť o peniazoch, tak sa môžeme baviť v nasledujúcom zákone, ktorý bude mať vplyv na štátny rozpočet. Ale tento zákon nemá vplyv na štátny rozpočet. Je to uvedené aj v dôvodovej správe a bolo to odsúhlasené ministerstvom financií.

  A čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu predniesli poslanci pán Čarnogurský a pán Rea, v podstate návrh pána poslanca Čarnogurského z hľadiska prijímaných darov možno akceptovať, že sa to bližšie špecifikuje. Pokiaľ ide o podávanie informácií, ponechal by som to alebo navrhol ponechať tak, ako to je vo vládnom návrhu zákona. Lebo dnes sa nám stáva, že príde vojak alebo branec na brannú odvodovú komisiu, odvodová komisia má na neho čas 10 alebo 15 minút a v podstate musí rozhodnúť, či je branec schopný vojenskej služby, alebo nie je schopný. Keď má menej informácií a z dnešného hľadiska, ako dnes komisia postupuje -, môže sa stať, že môžeme prijať vojaka, ktorý je závislý trebárs na drogách alebo nejakých iných okolnostiach. Čiže čím máme viac informácií z hľadiska brannej povinnosti a počas výkonu vojenskej služby, tým je to lepšie.

  Ešte raz by som poprosil Národnú radu, aby prijala návrh zákona, tak ako je predložený, so zmenou vyplývajúcou zo spoločnej správy. Aj výbor pre obranu a bezpečnosť sa dlho zaoberal účinnosťou tohto návrhu a prijal, alebo lepšie povedané, poslanci vo výbore pre obranu a bezpečnosť prijali termín 1. 1.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca? Nie.

  Keďže z rozpravy nevyplynul žiaden návrh na dopracovanie alebo vrátenie zákona, pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Hlas poslanca Krausa: Áno.

 • Podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pristúpime najskôr k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy výborov a potom pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov, aby hlasovanie uvádzal.

 • Nebudem teraz čítať všetky body, len tie, ktoré budem odporúčať schváliť a ktoré nie. Zo spoločnej správy gestorský výbor odporúča schváliť body...

 • Už si ich čítal, pán spoločný spravodajca. Myslím si, že ich len potvrdíme, netreba ich všetky čítať.

 • Každý ich má pred sebou. Okrem tých troch, ktoré budú vyňaté na osobitné hlasovanie, gestorský výbor navrhuje všetky ostatné body zo spoločnej správy schváliť.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán Čarnogurský.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh. Ide tu o taký problém. Tento zákon je, tuším, tretí alebo štvrtý vojenský zákon v poradí. Jeden zákon, zákon o zriadení armády sme odhlasovali, hlasovanie o predchádzajúcom Brannom zákone bolo odložené na zajtra, ale tento zákon nadväzuje na predchádzajúci Branný zákon a istým spôsobom aj na zákon o zriadení armády. A teraz nemáme zatiaľ zosúladenie, keď vlastne nevieme, v akej podobe bude prijatý Branný zákon, lebo sa o ňom bude hlasovať až zajtra, tak dosť ťažko môžeme hlasovať o tomto zákone, pretože tam môže dôjsť k zmätkom. Viete, že tie ustanovenia nebudú navzájom so sebou hrať. A dokonca neviem, či by sme mohli zajtra hneď po Brannom zákone hlasovať o tomto zákone bez toho, aby sme mali pred sebou to, v akej podobe sme schválili Branný zákon. Navrhujem, aby sa odložilo hlasovanie o tomto zákone po hlasovaní o Brannom zákone, ale nie hneď.

 • K tomu sa mal pán minister tiež vyjadriť, predsa to ovláda lepšie. Ale je to nový návrh.

  Pán Andrejčák, nech sa páči.

 • Pripájam sa k návrhu pána poslanca Čarnogurského, pretože základným zákonom je Branný zákon, vážení, až od neho sa odvíjajú všetky ostatné a od neho musí byť odvinutá aj platnosť. Preto sa pripájam k návrhu pána poslanca Čarnogurského, hlasovať o vojenských zákonoch po schválení Branného zákona.

 • Budeme o ňom hlasovať zajtra odpoludnia po schválení Branného zákona, ale rozhodneme sa potom, pretože to skutočne treba urobiť tak, ako ste povedali. Treba dávať o tomto hlasovať, alebo nie? Nie, je jednotný názor. Tak zajtra rozhodneme.

  Pán Kanis, nech sa páči.

 • Pán podpredseda, chcem povedať, že tie prvé zákony, ktoré tu boli navrhované, z ich znenia sa vychádzalo aj v ďalších zákonoch. Došlo však k závažným zmenám. A teraz ideme ako rýchlik. Myslím si, že treba do toho ešte podať viaceré návrhy, ak chceme, aby to nebolo v nejakých rozporoch. Zdá sa mi, že toto je veľký zhon, ktorý bude mať dôsledky v tom, že vznikne chaotický stav.

 • Viem, ale vy odsúvate len hlasovania. Mám taký pocit, že napríklad už aj v rozprave by bolo treba vybalansovať zmeny nejakými inými pozmeňujúcimi návrhmi. A k tomu nedochádza. Ak sa uzavrie rozprava o týchto veciach, nie je šanca, aby sme podávali návrhy.

 • Viem, čo ste teraz hovorili. Minister môže zajtra otvoriť rozpravu. Pán minister môže otvoriť rozpravu.

 • Myslím si, že by bolo oveľa lepšie postupovať tak, že sa pri týchto veciach neuzatvorí rozprava.

 • Už som ju uzavrel. Ale pán minister bude mať možnosť rozpravu otvoriť. Ja som uzatvoril rozpravu, už sa malo hlasovať.

  Ale hovoríme o návrhu pána Čarnogurského. Pán Andrejčák sa priklonil k tomuto návrhu.

  Nech sa páči, pán Čarnogurský.

 • Pán predsedajúci a pán minister,

  myslím si, že by bolo dobré, keby dozajtra legislatívci ministerstva obrany, ktorí zrejme spracúvali tieto zákony a detailne ich poznajú, si prešli pozmeňujúce návrhy pri schválení textu zákona o zriadení armády, pozmeňujúce návrhy k Brannému zákonu a, samozrejme, potom text tohto zákona a ďalších, ktoré ešte majú nasledovať, a keby vypracovali pre vás nejaký podklad v tom prípade, keď budú prijaté tie a tie pozmeňujúce návrhy k Brannému zákonu, aký to má dosah na tento zákon a eventuálne na ďalšie. Myslím si, že najlepšie to môžu urobiť práve legislatívci ministerstva obrany, až na to, že by ste ich zrejme mali teraz asi zavolať do práce, pretože oni to najlepšie ovládajú.

 • Áno, myslím si, že je to v kompetencii pána ministra. Máte pravdu, pán poslanec. Teda súhlasíme s tým, že zajtra by sa o tomto zákone hlasovalo. A pán minister má ešte potom možnosť otvoriť zajtra rozpravu, ak by bolo treba. Prekladáme tento návrh nazajtra.

 • Pán minister, ostaňte tu, ešte sa bude rokovať o peniazoch.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o peňažných náležitostiach vojakov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 722 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 722a.

  Aj tento vládny návrh zákona odôvodní minister obrany Slovenskej republiky pán Ján Sitek.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  účelom vládneho návrhu zákona o peňažných náležitostiach vojakov je zvýšiť motiváciu a stimuláciu občanov o profesionálnu službu v Armáde Slovenskej republiky.

  Zrušenie samostatného systému odmeňovania vojakov z povolania prijatím zákona číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch bolo jednou z príčin, ktorá negatívne ovplyvnila stabilizáciu kádrov v armáde a systém personálnej práce v nej. Spolu s vysokou náročnosťou služby tým došlo k strate motivácie predovšetkým mladých dôstojníkov a práporčíkov. Výsledkom je trvalo vysoký počet odchádzajúcich vojakov z povolania. Súkromný sektor i peňažné ústavy ponúkajú príslušníkom armády lukratívnejšie platové podmienky.

  Úlohou predloženého návrhu je zastaviť tento negatívny vývoj v personálnom zabezpečení armády. Navrhuje sa preto úprava peňažných náležitostí vojakov tak, aby sa prerušilo obdobie stagnácie reálnych platov a zabezpečil sa podľa ekonomických možností aj do budúcnosti ich nárast. Zvyšuje sa úroveň diferenciácie odmeňovania profesionálnych vojakov v závislosti od vykonávanej funkcie.

  Ťažiskom návrhu je premietnutie špecifík výkonu profesionálnej vojenskej služby do systému odmeňovania. Navrhované zložky služobného príjmu odrážajú náročnosť výcviku v poľných podmienkach, výkonu dozornej, strážnej a poriadkovej služby, zvýšenú mieru rizika ohrozenia zdravia alebo života pri výcviku a obmedzenia vyplývajúce z povinností plniť osobitné úlohy pri zabezpečovaní brannej pohotovosti štátu alebo pri vyhlásení mimoriadnych opatrení.

  Návrh zahŕňa aj právnu úpravu poskytovania peňažných náležitostí vojakov v základnej službe, náhradnej službe, zdokonaľovacej službe, žiakom a študentom vojenských škôl.

  Predložený návrh zákona korešponduje s predstavou o postupnom budovaní modernej profesionálnej armády, pričom zohľadňuje súčasný stav transformácie Armády Slovenskej republiky aj ekonomické podmienky a možnosti Slovenskej republiky.

  Vážená Národná rada, prosím vás o prerokovanie predloženého vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi za odôvodnenie vládneho návrhu zákona a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo určenému spoločnému spravodajcovi výborov poslancovi Jánovi Dankovi a prosím ho, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o peňažných náležitostiach vojakov (tlač 722) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 715 zo dňa 1. októbra 1997 pridelila vládny návrh zákona o peňažných náležitostiach vojakov na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Uvedené výbory prerokovali uvedený návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov dal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  2. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi dali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené v tlači 722a. Prosím uviesť ich do zápisu, nebudem ich čítať.

 • 1. K § 2

  Text § 2 upraviť nasledovne:

  "§ 2

  (1) Peňažnými náležitosťami profesionálnych vojakov sú

  a) služobný príjem, b) osobitné poplatky a odmeny, c) zahraničný príspevok, d) odmena za pohotovosť, e) ďalší služobný príjem, f) jednorazová peňažná výpomoc, g) náhrady pri služobných cestách, h) odlučné, i) náhrady cestovných výdavkov, j) príspevok pri presťahovaní.

  (2) Peňažnými náležitosťami vojakov v základnej službe, náhradnej službe a v zdokonaľovacej službe sú

  a) služobné, b) zástupné, c) príplatok za velenie, d) príplatok za službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach.

  (3) Peňažnými náležitosťami žiakov a študentov vojenských škôl sú

  a) vreckové, b) služné, c) študijný príspevok, d) príplatok za velenie."

  Ide o legislatívnotechnickú úpravu navrhovaného ustanovenia, ktorá v súlade s dôvodovou správou zodpovedá požiadavke na taxatívny výpočet jednotlivých druhov peňažných náležitostí pre jednotlivé kategórie vojakov, a je aj v záujme lepšej prehľadnosti poskytovaných peňažných náležitostí.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  2. K § 5 ods. 3

  Za slovom "ustanoví" vložiť slová "a dopĺňa".

  Týmto doplnkom sa má previazať ustanovenie ods. 3 s ustanovením ods. 4, v ktorom sa nachádza riešenie na prípad, že katalóg nie je úplný z hľadiska zaraďovania nových funkcií, čo následne vyžaduje doplňovanie vydaného katalógu v pôsobnosti ministerstva.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  3. K § 18 ods. 1

  V piatom riadku slovo "pripravenosti" nahradiť slovom "pohotovosti".

  Ide o nahradenie termínu použitého v návrhu zákona termínom, ktorý sa v praxi používa (plán uvádzania do vyšších stupňov pohotovosti).

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  4. K § 18 ods. 2, 3 a 4

  V ustanovení § 18 s názvom "Príplatok za bojovú pohotovosť" je navrhnuté v ods. 2 a 3 poskytovať zvýšenie tohto príplatku za výkon kontrolnej činnosti a príslušníkom útvaru rýchleho nasadenia a Vojenskej polície. Vecne však tieto zvýšenia nesúvisia s ods. 1. V podstate ide o samostatný príplatok.

  Na základe toho navrhujeme vypustiť znenie doterajších ods. 2 a 3 a ods. 4 označiť ako ods. 2. Doplniť nové ustanovenie § 23 a 25 nasledovne:

  "§ 23

  Príplatok príslušníkom Vojenskej polície

  (1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy vojenského policajta, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu jeho života alebo zdravia, alebo k iným závažným rizikám, patrí príplatok vo výške 500 až 3 000 Sk mesačne.

  (2) Profesionálnemu vojakovi, ktorý má priznaný príplatok podľa ods. 1, nepatrí príplatok podľa § 18.

  (3) Okruh činností a výšku príplatku v rámci rozpätia podľa ods. 1 pre jednotlivé činnosti ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.

  § 24

  Príplatok za výkon kontrolnej činnosti

  Profesionálnemu vojakovi, ktorého výkon služobnej činnosti je spojený s mimoriadnou psychickou záťažou pri výkone kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu12), sa môže poskytnúť príplatok až do výšky 800 Sk mesačne.

  § 25

  Príplatok príslušníkom útvaru rýchleho nasadenia

  Profesionálnemu vojakovi, príslušníkovi útvaru rýchleho nasadenia, ktorého výkon služobnej činnosti je spojený s rizikom ohrozenia zdravia alebo života, sa môže poskytnúť príplatok až do výšky 1 000 Sk mesačne.

  Ďalšie ustanovenia od § 23 prečíslovať.

  Nevyhnutná úprava má legislatívnotechnický charakter a nemení pôvodný zámer predkladateľa, nezvyšuje ani neredukuje finančné nároky. (Úprava § 23 je v súlade s požiadavkou náčelníka správy Vojenskej polície generálneho štábu a stanoviskom ministerstva obrany.)

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  5. K § 28

  Navrhujeme ods. 1 v § 28 upraviť takto:

  "(1) Kvalifikačné predpoklady vzdelania potrebné na výkon funkcie sú uvedené v prílohe číslo 1. Kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie môže ministerstvo ustanoviť v katalógu funkcií (§ 5)."

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  6. K § 29

  V § 29 ods. 1 navrhujeme text písm. b) upraviť takto:

  "b) začal štúdium, ktorého absolvovaním si doplní predpísané vzdelanie a riadne pokračuje v štúdiu".

  V § 187 ods. 1 vládneho návrhu zákona o vojenskej službe je ustanovená možnosť pre profesionálnych vojakov, ktorí boli ustanovení do funkcie pred účinnosťou zákona o vojenskej službe a na jej výkon nespĺňajú kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky, aby predpísanú kvalifikáciu získali do piatich rokov od účinnosti zákona o vojenskej službe, alebo v lehote piatich rokov začali štúdium na jej získanie.

  § 29 ods. 1 vládneho návrhu zákona na rozdiel od § 187 ods. 1 zákona o vojenskej službe nepamätá na tých profesionálnych vojakov, ktorí začnú štúdium, ktorým získajú predpísanú kvalifikáciu až po účinnosti zákona o peňažných náležitostiach vojakov.

  Týmto ustanovením by došlo k diskriminácii v odmeňovaní vojakov, ktorí začali štúdium pred účinnosťou zákona o peňažných náležitostiach vojakov, a vojakov, ktorí začnú študovať až po účinnosti tohto zákona, a aj k strate motivácie doplniť si predpísanú kvalifikáciu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  7. K § 38

  Za slovo "podľa" vložiť slovo "určených".

  Ide o spresnenie nárokov na náhradu cestovných výdavkov v tom smere, že sa síce uhrádzajú v preukázanej výške, ale iba vtedy, ak je výška v súlade s určeným prepravným nárokom.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  8. K § 49 ods. 1 písm. a) a písm. d

 • Za slovo "pridelený" vložiť slovo "primeraný".

  Týmto doplnkom sa má dosiahnuť presnejšie určenie bytu, ktorý je profesionálny vojak povinný prijať.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  9. K § 51

  V § 51 ods. 1 za slovo "príslušenstvo" odporúčame vložiť odkaz číslo 28) a v poznámke pod čiarou uviesť tento text:

  "28) § 1a písm. g) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov."

  Doterajšie odkazy 28 až 35 označiť ako odkazy 29 až 36.

  Navrhovaný odkaz na platný právny predpis, ktorý definuje príslušenstvo bytu, umožní jednotnú aplikáciu tohto ustanovenia, pretože samotný návrh zákona definíciu príslušenstva bytu neuvádza.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  10. K § 54

  Začiatok druhej vety odporúčame upraviť takto: "Inak sa zo služobného príjmu zráža len".

  Ide o formulačnú úpravu v záujme jednotného výkladu tohto ustanovenia.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  11. K § 69

  Navrhujeme ustanovenie § 69 upraviť takto: Za slovo "náležitostí" doplniť text "a náhrady cestovných výdavkov pri cestách do škôl a kurzov v zahraničí".

  Návrh má legislatívnotechnický charakter a nemení pôvodný zámer predkladateľa, naopak, zabráni dvojakému výkladu ustanovení § 42 a 43 návrhu zákona.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  12. K § 72

  Za text § 72 vložiť nový § 73 tohto znenia:

  "§ 73

  Ak je súčet tarifného platu34) a jeho zvýšenia35) podľa doterajších predpisov vyšší ako súčet funkčného platu a prídavku za výsluhu rokov podľa tohto zákona, poskytne sa profesionálnemu vojakovi doplatok k služobnému príjmu vo výške vzniknutého rozdielu. Doplatok sa poskytuje profesionálnemu vojakovi do času, kým sa rozdiel neodstráni, najdlhšie však do skončenia výkonu funkcie, ktorú začal vykonávať pred účinnosťou tohto zákona." ____________________ 34) § 7 ods. 1, § 7a, § 7b a § 7d nariadenia vlády SR číslo 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

  35) § 7 ods. 3 nariadenia vlády SR číslo 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách v znení neskorších predpisov.

  Doterajší § 73 a nasledujúce a doterajšie poznámky pod čiarou číslo 34 a 35 prečíslovať.

  Navrhnuté ustanovenie má za cieľ zabrániť eventuálnemu poklesu základných častí služobného príjmu pri výkone niektorých funkcií. Navrhované ustanovenie tak zosúlaďuje predložený návrh zákona o peňažných náležitostiach vojakov s návrhom zákona o štátnej službe a návrhom zákona o štátnej službe policajtov.

  Prípadné finančné dosahy je možné pokryť z prostriedkov v návrhu zákona vyčlenených na netarifné zložky platov bez ďalších nárokov na štátny rozpočet.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  12. K § 77

  Vzhľadom na časové dispozície prerokúvania návrhu zákona, zabezpečovania podpisov ústavných činiteľov a napokon redakčného spracovania textu zákona nepovažujeme navrhovanú účinnosť 1. decembra 1997 za reálnu. Za primeraný termín účinnosti považujeme 1. január 1998.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  K prílohe číslo 1

  V prílohe číslo 1 v 5. platovej triede v časti poddôstojníci a práporčíci text bodu 5.01 upraviť takto:

  "5.01. Komplexné velenie čate (skupine, zmene, stanici, pracovisku, uzlu)".

  Charakteristiky platových tried a príklady pracovných činností sú v niektorých prípadoch zhodné pre funkcie plánované pre práporčíkov aj dôstojníkov, odlišujú sa však kvalifikačným predpokladom vzdelania podľa zložitosti obsluhovej techniky. Takýmto príkladom je aj príklad pracovnej činnosti 5.01 pre práporčícke funkcie a príklady činností 1.01 pre dôstojnícke funkcie. Z uvedeného dôvodu navrhujeme text príkladov činností zjednotiť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

  Gestorský výbor odporúča schváliť.)

  Gestorský výbor po prerokovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dostal:

  1. podľa § 79 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku schvaľuje túto spoločnú správu,

  2. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:

  a) podľa § 79 ods. 4 písm. e) zákona o rokovacom poriadku schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor,

  b) podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

  Prosím, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám nikoho prihláseného do rozpravy. Kto sa hlási ústne? Pán poslanec Moravčík a pán poslanec Andrejčák.

  Týmto uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  Armáda Slovenskej republiky patrí medzi inštitúcie, ktoré si naplno získali dôveru nášho obyvateľstva a ktoré šíria česť a dobré meno Slovenskej republiky aj vo svete. Kvalita armády do značnej miery závisí od ľudského faktora, od ľudských zdrojov, preto si myslím, že tento zákon je dobrým krokom. Napriek tomu zastávam názor, že je možné vykonať pre skvalitnenie práve ľudského faktora armády ešte viac a je to v našich silách.

  Zákon, tak ako bol predložený, má tiež podporu poslaneckých klubov za KDH a Demokratickú úniu, ale navrhujeme ešte jeho niektoré zmeny. V § 27 ods. 1 navrhujeme upraviť znenie tohto odseku takto: "Ďalší služobný príjem sa určí ako súčet funkčného platu, hodnostného príplatku, prídavku za výsluhu rokov a príplatkov priznaných mesačnou sumou."

  Vládna predloha uvažuje o tom, že ďalší služobný príjem, jeho výška sa určí vždy v zákone o štátnom rozpočte. Myslím si, že v záujme stability armády je potrebné stabilizovať aj príjmy vojakov. Myslím si, že sa to pozitívne prejaví. Návrh, ktorý predkladáme, má práve takýto zámer.

  Ďalšie návrhy sa týkajú príloh číslo 2, 3 a 6. V prílohách číslo 2 a 3 sa upravujú platové triedy a funkčné platy. Podľa mojich informácií tieto návrhy boli vypracované ešte v roku 1996 a vtedy reálne zodpovedali pomerom a tiež súvislostiam so systémom odmeňovania u nás. Odvtedy však došlo k valorizácii tarifných platov, táto valorizácia predstavuje ročne 7 %. Odporúčam práve z tých dôvodov, ktoré som uvádzal všeobecne, upraviť funkčné platy tak, ako je to uvedené v mojom písomnom návrhu.

  Pán minister, potom vám to predložím.

  V prílohe číslo 6 je odstupňované odmeňovanie podľa jednotlivých funkcií s tým, že sa dodržiava suma 2 000 Sk ako rozdiel medzi jednotlivými stupňami. Je to porušené iba v jednom prípade, a to práve v bodoch 2 a 3. Preto navrhujeme upraviť sumu 5 000 Sk na sumu 6 000 Sk.

  V prílohe číslo 6, kde sa uvádzajú rôzne funkcie a peňažné vyjadrenie, ktoré sa potom započítava do peňažných náležitostí, nie je vyjadrená funkcia náčelník základne, hoci podľa mojich informácií táto funkcia reálne existuje, teda veliteľ alebo náčelník základne.

  Uvedomujem si, že všetky tieto návrhy predstavujú určitú záťaž pre štátny rozpočet v prípade, keby boli akceptované, podľa mojich odhadov okolo 200 alebo 300 mil. Sk ročne. Vzniká prirodzená otázka, odkiaľ vziať tieto prostriedky. Ale myslím si, že je tu veľmi jednoduchá odpoveď. Slovenská informačná služba má v návrhu rozpočtu vymedzenú sumu, vymedzený rozpočet v rozsahu okolo 1 mld. Sk. Armáda Slovenskej republiky nám robí česť, o Slovenskej informačnej službe to nemožno povedať. Armáda Slovenskej republiky nás chráni, nemožno to povedať o Slovenskej informačnej službe. Skôr som presvedčený o tom, že nás prenasleduje, a nielen poslancov opozície, ale aj poslancov vládnej koalície.

  Aj keď nesúhlasíte s mojím tvrdením, myslím si, keď si urobíme zdravú analýzu, normálnu analýzu, môžeme dospieť jednoznačne k záveru, že 1 miliarda pre Slovenskú informačnú službu je príliš veľa a chýbajúcich 200-300 miliónov pre Armádu Slovenskej republiky by boli oveľa lepšie investície. Preto si myslím, že takýto návrh možno akceptovať a budem rád, keď získam preň aj vašu podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Nech sa páči, pán poslanec Andrejčák.

  Pán poslanec Hrnko - faktická poznámka.

 • Mám len jednu otázku, ktorú by mi mohol pán poslanec Moravčík zodpovedať. Sú to prílohy zákona, ktoré nie sú súčasťou zákona. Neviem, či sa môže o nich hlasovať v pléne.

 • Hlasy z pléna.

 • Ale my nemôžeme hlasovať o prílohe.

 • Vážení pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  prihlásil som sa do rozpravy práve kvôli tomu, že je chybný prístup legislatívy ministertsva obrany. Ako súčasť do tohto zákona navrhuje jednotlivé prílohy. Schválenie zákona s prílohami znamená, že Národná rada bude rozhodovať o každej chybe v platovom predpise, ktorý je inak záležitosťou ministra. Dnes je situácia taká, že musím podať návrh - ráno bude rozdaný - napríklad s týmto znením: V prílohe číslo 1 zákona o peňažných náležitostiach vojakov v stati Charakteristika platových tried, poradové číslo 1 - platová trieda doplniť pod symbol 105 výkon funkcie obsluhy a osádky bojového vozidla alebo tanku, v stati 203 doplniť výkon funkcie špecialistu v obsluhe a osádke bojového vozidla alebo tanku. Pretože podľa tohto návrhu zákona a jeho prílohy ľudia, ktorí majú byť profesionálni v armáde, teda strelec tanku, vodič tanku, dostanú o 2 000 korún zo zákona menej, ako je priemerný plat v Slovenskej republike. A pokiaľ z tohto zákona nezrušíme prílohu, musíme o každom jednotlivom fukcionárovi rozhodovať zákonom.

  Pripomínam, ak vezmete prílohu číslo 1 platovú triedu 1, tak zistíte, že Armáda Slovenskej republiky sa skladá z ľudí, ktorí pracujú pri počítačoch, v tajnej spisovni a v úradovni, ale nemá bojové útvary. Preto si myslím, že treba zvážiť aj tento návrh. Som pripravený ráno ho podať, aby sme od tohto zákona oddelili všetky navrhované prílohy, ktoré by neboli súčasťou zákona. To je jedna pripomienka. Samozrejme, k tomuto platu, ktorý predstavuje u pôddostojníka špecialistu bojového vozidla, čo je jediná možnosť, ako ušetriť na prevádzkových nákladoch armády - a pripomínam, obrovské peniaze. Jeho plat by sa podľa tohto zákona prvých päť rokov skladal z dvoch častí: hodnostného a funkčného, dohromady o 2 000 Sk menej ako priemerný plat v Slovenskej republike, plus nadčasy. Vážení, takto nedostaneme profesionálov do armády. Preto volím takúto formu.

  Podávam druhý návrh so skupinou poslancov - dostali ste ho už rozmnožený - k § 77, aby v § 77 slová "1. decembra" boli nahradené slovami "1. apríla 1998" práve v súvislosti s týmito peniazmi.

  Ďakujem.

  A prepáčte, využijem, aby som v rozprave reagoval na pána poslanca Moravčíka, pretože takúto otázku som dostal aj od žurnalistov. Trošku ju otočili. Vážení, ak je pravda, že zo Slovenskej informačnej služby uniká toľko správ, tak potrebuje ešte viac peňazí, aby tam zostali len takí dobrí ľudia, ktorí nikomu nič nepovedia a zvlášť nie tým, ktorí to nesmú vedieť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť a zaujať stanovisko pán minister?

 • Hlasy z pléna.

 • Tento zákon má tiež nadväznosť na predchádzajúci. Ak je to tak, vážení, aj hlasovanie o tomto zákone by sme mali ponechať nazajtra po tých vojenských zákonoch, ktoré tu boli postupne odzneli.

  Ďakujem, pán minister, pán spoločný spravodajca, za dnešnú úmornú prácu.

  Vážení poslanci, keďže by mali nasledovať ďalšie zákony, ale pán minister Zlocha nie je prítomný, neostáva nám nič iné len dnes skončiť. Legislatívci dopracujú pripomienky.

  Zajtra budeme pokračovať o 9.00 hodine.

  Dobrú noc. Dnešné rokovanie končím.