• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Z dnešnej schôdze sa ospravedlnili páni poslanci Pacola, Volf, Klein, Borovský, Polák a pán poslanec Kňažko. Pán poslanec Polák je tu, bude ospravedlnený až v poobedňajších hodinách. Zo služobnej cesty by sa mal v priebehu dňa vrátiť pán poslanec Hrnko a podpredseda Húska.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  včera sme hovorili aj o tom, že dnes od 9.00 hodiny zasadá vláda, prerokúva rozpočet. Na tomto zasadnutí je nevyhnutné, aby bol minister financií a podpredseda vlády Kozlík, o ktorého bodoch programu by sme mali rokovať, preto navrhujem, aby sme pokračovali 23. bodom programu a nasledujúcimi, ktoré predkladá minister vnútra.

  Pýtam sa, páni poslanci, či s tým súhlasíte.

 • Šum v sále.

 • Páni poslanci, ešte raz sa pýtam, či súhlasíte s tým, alebo nie. § 38 ods. 2 umožňuje predsedovi Národnej rady, že o procedurálnom návrhu, ktorý má zrejmú podporu Národnej rady, sa môže rozhodnúť aj bez hlasovania. V takom prípade sa predsedajúci poslancov opýta, či niektorý z nich požaduje hlasovanie. Ak čo len jeden poslanec požaduje hlasovať o návrhu, postupuje sa podľa § 39. Čiže na tejto strane sa poslanci vyjadrili, že nesúhlasia, preto musím dať o tom hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o tom, aby teraz predkladal návrhy zákonov minister vnútra, a to zákony, ktoré sú pod bodom 23 a nasledujúce. Budeme musieť potom čakať, páni poslanci, kým vláda neskončí rokovanie.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Prosím, aby sme sa prezentovali ešte raz a hlasovali. Ešte raz prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Prosím, aby sme si neblokovali rokovanie celej 35. schôdze.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

 • Šum v sále.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme sa ešte raz prezentovať. Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Páni poslanci, keďže uplynulo 30 minút od stanoveného termínu začatia schôdze, prerušujem schôdzu s tým, že zvolávam poslanecké grémium o 5 minút v rokovacej miestnosti v priestoroch predsedu Národnej rady. Po poslaneckom grémiu budeme pokračovať. Prosím poslanecké grémium, aby sa okamžite zišlo v priestoroch predsedu Národnej rady.

 • Po zasadnutí poslaneckého grémia.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  mali sme dvakrát rokovanie poslaneckého grémia. Boli návrhy zo strany koaličných aj opozičných poslaneckých klubov. Chcem len povedať, že sme sa nedohodli. Opozícia neprijala návrhy koalície a koalícia návrhy opozície, takže sme v tej situácii, v akej sme boli pred začatím dnešnej schôdze. Zdôvodňovať to nebudem, určite vám predsedovia klubov oznámili, aký bol priebeh rokovania.

  Preto, páni poslanci, budeme pokračovať, tak ako sme začali, s tým, že musím zistiť prezenciu a po zistení prezencie budeme hlasovať o tej zmene návrhu, ktoré dali tri kluby, aby sme najskôr rokovali o predkladaných novelách, ktoré predkladá minister vnútra.

  Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 84 poslancov.

  Páni poslanci, konštatujem, že budeme pokračovať v rokovaní 35. schôdze s tým, že dávam hneď návrh, o ktorom budeme hlasovať.

  Hlasujeme o tom, aby sme body programu zmenili tak, že budeme prerokúvať body programu, ktoré predkladá minister vnútra.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Chýba 1 poslanec.

  Pán poslanec Kováč chce niečo povedať? Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  v mene poslaneckých klubov KDH, DÚ a Maďarskej koalície -MKDH dávam návrh, aby sme z rokovania vypustili body 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 a 36. Ide v prevažnej väčšine o zákony, kde je navrhované skrátené legislatívne konanie, a tak, ako sme oznámili na poslaneckom grémiu, nevidíme dôvod, prečo by sa o týchto zákonoch nemohlo rokovať v normálnom legislatívnom konaní.

 • Dobre. Páni poslanci, pani poslankyne, prosím, budeme hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Kováč.

  Prezentujme sa a hneď hlasujme.

  Pán poslanec Cabaj nehlasuje?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 48 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Neprešiel tento návrh, pán poslanec.

  Prosím, páni poslanci, budeme sa ešte raz prezentovať a hlasovať o návrhu, ktorý som predniesol, s tým, že budeme rokovať najskôr o zákonoch, ktoré predkladá pán minister vnútra.

  Pán poslanec Mikloško, máte procedurálny návrh?

 • Nezrozumiteľná odpoveď poslanca.

 • Ja viem, ale najskôr dám hlasovať o tomto procedurálnom a potom o jeho. Takže budeme najskôr hlasovať o procedurálnom návrhu a potom o procedurálnom pána Mikloška, ak ho podá.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o tej zmene programu, aby pán minister Krajči mohol predniesť svoje návrhy.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Ľutujem. Nie sme schopní sa uznášať.

  Pán poslanec Mikloško, celkom som nerozumel. Zapnite mikrofón pánu poslancovi Mikloškovi.

 • Pán predseda, neprešlo hlasovanie o tom, že máme prehodiť body pána ministra Krajčiho na rokovanie. Ideme ďalej, veď...

 • Áno. Súhlasím, len som povedal, že musíme zavolať pána ministra financií. Teraz skončili vládu. Každú chvíľu tu bude.

  Páni poslanci, budeme mať 15 minút prestávku. Idem ešte skontrolovať, či pán minister už odišiel.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa najskôr len prezentovali.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  mali sme mať v pondelok výbory celý deň a v utorok doobeda k tým zákonom, ktoré prerokujeme. Keďže po toľkých hlasovaniach...

 • Šum v sále.

 • To sa takto nerobí, páni poslanci. Dal som zistiť prezenciu a z toho budem vychádzať.

  Prosím, páni poslanci, ešte raz sa prezentujme.

  Pán poslanec Hrušovský ma uhovoril.

  Prítomných je 83 poslancov.

  Takže, páni poslanci, pani poslankyne, môžeme pokračovať v rokovaní tejto schôdze s tým, že budeme hlasovať najskôr o mojom pozmeňujúcom návrhu, aby sme rokovali o zákonoch, ktoré predkladá minister vnútra, keďže pán minister financií tu nie je.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Je to inak návrh troch klubov, nie môj.

  Prezentovalo sa 76 poslancov.

  Prosím, páni poslanci, budeme pokračovať dvadsiatym tretím bodom programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 787. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády návrh prednesie pán minister Krajči.

  Prosím, pán minister.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh na skrátenie legislatívneho konania o vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch. Vládny návrh sa predkladá vzhľadom na to, že bezprostredne súvisí s balíčkom vládnych návrhov zákonov, ktoré sú predkladané v súvislosti s prijatými opatreniami na boj proti najzávažnejším druhom trestnej činnosti.

  Pokiaľ ide o vecnú stránku, ktorá je týmto vládnym návrhom zákona riešená, táto plne odôvodňuje skrátenie legislatívneho procesu podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k základným ľudským právam a slobodám, osobitne k právu slobodne vycestovať mimo územia Slovenskej republiky a vrátiť sa späť.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam predmetný návrh vládneho zákona na skrátenie v legislatívnom konaní a odporúčam tento zákon schváliť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť určil za spravodajcu pána poslanca Vanka. Prosím ho preto, aby predstúpil a oboznámil nás s návrhmi jeho výboru.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí hostia,

  prednášam vám informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu vládneho zákona na skrátenie legislatívneho konania o vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch (tlač 787).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1811 z 27. októbra 1997 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch (tlač 787) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť v termíne do 7. novembra 1997.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval predložený návrh vlády na svojej 42. schôdzi výboru dňa 7. novembra 1997. Súhlasí s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch (tlač 787) a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vysloviť súhlas s tým, že vládny návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi.

  Dovoľte mi, aby som vám prečítal návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z novembra 1997 k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch (tlač 787)

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona o cestovných dokladoch (tlač 787) prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi."

  Pán predseda, to je všetko. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nedostal som písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa niekto hlási. Nikto sa nehlási. Uzatváram možnosť...

  Kričíš, ale na tabuli si nebol, pán poslanec. Pán poslanec Fogaš, ja som už uzavrel možnosť prihlásiť sa. Dobre, poslednýkrát.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  prosím, aby ste ma nechali pokračovať vo vystúpení. Úplne v dobrom zmysle slova som sa hlásil, tlačil som tlačidlo, a stále sa to na tabuli neobjavovalo. Preto som sa ozval.

  Máme sa vyjadriť k tomu, či tento návrh zákona je zrelý na prerokovanie v skrátenom konaní, pretože o to tu v tejto chvíli ide. A podstata môjho vystúpenia bude veľmi zrozumiteľná.

  V skrátenom konaní by sme mali prerokúvať návrhy zákonov, ktoré sú takého charakteru, že si vyžadujú neodkladnú úpravu. Návrh zákona o cestovných dokladoch do značnej miery preberá doterajšiu právnu úpravu a iba v niektorých častiach stanovuje odchýlne postupy. Niet vzťahu tohto zákona k rozpočtu. Z dôvodovej správy vyplýva, že si to dokonca nevyžiada ani žiadne náklady. Nuž, teda sa pýtam predkladateľa, pána ministra a vlády, aké sú dôvody na to, aby sme tento zákon prerokovali v skrátenom konaní. Je to jeden z tých, ktoré, myslím si, by sme mohli v pokoji prerokovať v normálnom legislatívnom procese za normálnych podmienok, a preto odporúčam, aby sme návrh na skrátené konanie neschválili.

  Ďakujem.

 • Nikto sa nehlási do rozpravy.

  Pýtam sa, či sa pán minister chce vyjadriť.

  Áno, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som predniesol dôvody, ktoré nás viedli k tomu, aby sme požiadali o skrátenie legislatívneho konania.

  Po prvé, spoločensky nežiaduca emigrácia cudzincov najmä z ekonomicky slabších a politicky nestabilných krajín na území Slovenskej republiky sa nemalou mierou podieľa na páchaní závažnej, najmä organizovanej kriminality. V dôsledku aj toho dochádza v návrhu zákona o cestovných dokladoch k sprísneniu právnej úpravy prekračovania štátnej hranice v § 4. Túto možno prekračovať len na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný styk v čase ich prevádzky, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Týmto rigoróznym ustanovovaním dôjde k odstráneniu pretrvávajúcich nezrovnalostí v otázke výkladu zákonností, resp. nezákonností prekračovania štátnej hranice a spolu s posilnením štátnej hranice o niekoľko desiatok vojakov základnej služby aj k zvýšeniu ochrany štátnej hranice. Navrhované ustanovenie je potrebné urýchlene prijať.

  Po ďalšie, doterajšia platná právna úprava vydávania cestovných dokladov osobám mladším ako 15, resp. 18 rokov nedostatočne chráni práva rodičov. Vzhľadom na narastajúci počet únosov detí v niektorých okolitých krajinách v snahe vytvoriť právne bariéry páchaniu takejto trestnej činnosti u nás navrhuje sa urýchlene prijať novú úpravu.

  A po tretie, chcem povedať, že končí termín platnosti federálnych pasov k 1. 1. 1998 a nový zákon vyrieši aj túto otázku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pán spoločný spravodajca sa zrejme nebude vyjadrovať, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada na návrh vlády vyslovuje súhlas so skrátením legislatívneho konania. Uznesenie bolo prednesené.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov. Za návrh hlasovalo 69 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme prijali návrh vlády.

  Pristúpime preto k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch.

  Vládny návrh ste dostali ako tlač 775. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie vo výboroch Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu pod číslom 1812.

  Z poverenia vlády aj v tomto čítaní bude zákon zdôvodňovať minister vnútra pán Gustáv Krajči.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh zákona o cestovných dokladoch, ktoré pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 1997.

  Platný zákon číslo 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia bol novelizovaný po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 67/1994 Z. z. Týmto zákonom bol zákon číslo 216/1991 Zb. obsahovo čiastočne prispôsobený novým podmienkam, v ktorých sa odzrkadlil vznik Slovenskej republiky.

  Vo vládnom návrhu zákona je rešpektované základné ústavné právo občana na jeho vycestovanie a slobodný návrat do Slovenskej republiky. Za účelom uplatnenia tohto práva navrhované paragrafové znenia stanovujú podmienky na vydávanie slovenských cestovných dokladov, pričom sa tieto primerane vzťahujú i na osoby bez štátnej príšlušnosti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Predložený vládny návrh zákona novo vymedzuje vzťah, ktorý vzniká medzi držiteľom cestovného dokladu a štátom. Ustanovuje, že cestovné doklady sú verejnou listinou vo vlastníctve štátu.

  Vzhľadom na význam predloženého návrhu zákona o cestovných dokladoch a jeho aktuálnosť pre občanov je potrebné, aby všetky podrobnosti a údaje, ktoré sa vyžadujú na vydanie cestovných dokladov, boli upravené priamo v zákone. Z toho dôvodu predložený vládny návrh zákona nepredpokladá vydanie vykonávacieho predpisu a obsahuje všetky údaje týkajúce sa vydávania cestovných dokladov, ako i údaje, ktoré sa zapisujú do cestovných dokladov.

  V predloženom návrhu vládneho zákona sa predpokladá zaviesť nový inštitút - odobranie cestovného dokladu. Jeho zavedením je daná možnosť získať od občana neplatný alebo cudzí cestovný doklad, ktorý je majetkom štátu, v prípadoch, ak občan nesplní povinnosť odovzdať svoj neplatný alebo cudzí cestovný doklad. Účelom odobrania cestovného dokladu je predovšetkým zaviesť právny nástroj, ktorým sa zmenší priestor na neoprávnené používanie neplatných cestovných dokladov ich držiteľmi, cudzích cestovných dokladov a predovšetkým sa získa dôkazný prostriedok v súvislosti s konaním o priestupku.

  Vládny návrh zákona je tiež rozšírený o nové skutkové podstaty, ktoré postihujú rôzne formy zneužívania cestovného dokladu, ako aj úmyselné vyhnutie alebo odmietnutie podrobiť sa kontrole cestovných dokladov pri prekračovaní štátnej hranice. Vládny návrh zákona o cestovných dokladoch obsahuje tiež nevyhnutné zmeny, ktoré vychádzajú predovšetkým z praktických poznatkov útvarov, ktoré uplatňujú tento teraz platný zákon. Vládny návrh zákona sa predkladá vzhľadom na to, že je súčasťou balíka vládnych návrhov zákonov, ktoré sú predkladané v súvislosti s prijatými opatreniami na boj proti najzávažnejším, najmä organizovaným formám trestnej činnosti.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam s vládnym návrhom zákona o cestovných dokladoch vysloviť v prvom čítaní súhlas a postúpiť ho do ďalšieho ústavného prerokovania v druhom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán minister.

  Pán poslanec Vanko bol určený aj v tomto prípade za spoločného spravodajcu, preto ho prosím, aby nás informoval o návrhoch výboru.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch (tlač 775) ako spravodajca určený navrhnutým gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Predložený vládny návrh zákona o cestovných dokladoch (tlač 775) bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky schválený na prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či vládny návrh zákona o cestovných dokladoch spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, a na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ho zaradil na rokovanie 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu vyslovujem stanovisko, že predmetný návrh zákona z formálnoprávnej stránky spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona o cestovných dokladoch rieši závažnú problematiku, ktorú je možné upraviť len spôsobom, ako sa navrhuje v predmetom návrhu zákona.

  Návrh zákona bol vypracovaný v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh zákona je v súlade so všetkými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ktoré upravujú problematiku cestovania do zahraničia. Pri jeho vypracovaní sa vychádzalo z právnych úprav vydávania cestovných dokladov vo vyspelých demokratických krajinách, najmä z právnej úpravy platnej v Spolkovej republike Nemecko.

  Prosím, pán predseda, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu s konštatovaním, že sa nikto do rozpravy písomne neprihlásil. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy.

  Ďakujem pekne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť. Nechce sa vyjadriť, pán poslanec Vanko takisto nie.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Nech sa páči, pán poslanec, uveďte hlasovanie.

 • Pán predseda, odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) prijať uznesenie, aby Národná rada po všeobecnej rozprave prijala návrh na prerokovanie predmetného zákona v druhom čítaní.

 • Budeme hlasovať najskôr podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o návrhu, ktorý je vo výboroch, a ten znie, aby Národná rada tento zákon prerokovala v druhom čítaní.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Takže sme v prvom hlasovaní zaradili tento zákon do druhého čítania.

  Bude druhé hlasovanie.

 • V zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s prijatým uznesením Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prideliť návrh v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s uznesením gestorského výboru termín prerokovania vo výboroch, vrátane gestorského výboru, do 28. novembra 1997.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o tom, ktorý výbor bude gestorský, a o lehotách v rámci druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme hlasovaním pridelili návrh zákona gestorskému výboru, výborom Národnej rady a určili aj termín na prerokovanie.

  Pani poslankyne, páni poslanci, aj keď sme mali od rána obedňajšiu prestávku, je 12.00 hodín, čas na obed. Podľa návrhu všetkých poslaneckých klubov - pán poslanec Mikloško mi to potvrdzuje, že je hladný - navrhujem prestávku do 13.00 hodiny. Čiže budeme pokračovať o jednej hodine poobede.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenej schôdzi.

  Chcem sa na začiatku ospravedlniť, že som neprišiel včas, ale mal som stretnutie s ministrom zahraničných vecí Dánskej republiky. Takže prosím o ospravedlnenie.

  Môžeme pokračovať v našom rokovaní, a to bodom

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 781. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky aj tento návrh zákona odôvodní minister vnútra pán Krajči. Prosím, pán minister, aby ste nás oboznámili s dôvodmi predloženia tohto návrhu.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru.

  Vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru sa predkladá vzhľadom na to, že je súčasťou balíka vládnych návrhov zákonov, ktoré sú predkladané v súvislosti s prijatými opatreniami na boj proti najzávažnejším organizovaným formám trestnej činnosti. Vládny návrh zákona rovnako bezprostredne súvisí s pripravovaným vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1998.

  Pokiaľ ide o vecnú stránku, ktorá je týmto vládnym návrhom zákona riešená, tá plne odôvodňuje skrátenie legislatívneho procesu podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, a to vo vzťahu k základným ľudským právam a slobodám, ako aj vo vzťahu k bezpečnosti občanov na území Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam predmetný vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Za výbor ako spravodajca bol určený pán poslanec Fedor. Prosím, aby nás oboznámil s návrhmi, ktoré boli vo výbore prerokované.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie ohľadom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru (tlač 781).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1813 z 27. októbra 1997 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru (tlač 781) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť v termíne do 7. novembra 1997.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval predložený návrh vlády na svojej 42. schôdzi výboru dňa 7. novembra 1997. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru (tlač 782) a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vysloviť súhlas s tým, že vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi.

  Dovoľte mi, aby som vám prečítal návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. novembra 1997 k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru (tlač 781)

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru (tlač 782) prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní."

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, mala by byť rozprava, preto otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy, keďže som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Konštatujem, že nie, preto uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť. Zrejme nie, nie je k čomu. Takisto pán spoločný spravodajca. Takže môžeme pristúpiť k prvému hlasovaniu o uznesení.

 • Pán predseda, prosím, aby ste uviedli hlasovanie o prednesenom návrhu uznesenia.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o uznesení, tak ako ho prečítal pán spoločný spravodajca.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ktorí ste mimo rokovacej miestnosti, prosím, aby ste sa sem dostavili. Hlasujeme o uznesení, ktorým Národná rada Slovenskej republiky má vysloviť súhlas na skrátenie tohto konania. Ide o zákon o pomocníkoch Policajného zboru.

  Prosím, páni poslanci, pani poslankyne, budeme sa ešte raz prezentovať a hneď hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Bude 10-minútová prestávka do trištvrte na dve.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti.

  Medzitým, pani poslankyne, páni poslanci, chcem vám povedať, že na rokovaní s pánom ministrom zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva na jeho žiadosť sme sa dohodli, že o 15.30 hodine chce hovoriť s predstaviteľmi zahraničného výboru. O 15.30 hodine, pretože o 16.00 hodine musí odísť na letisko. Súhlasil som s tým. Takže o 15.30 hodine na polhodinu prerušíme rokovanie, aby mohol s vami diskutovať.

  Teraz budeme pokračovať v rokovaní.

  Pani poslankyne, páni poslanci, skúsme sa prezentovať. Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Zapnite mikrofón pánu poslancovi.

 • Pán predseda, v utorok začalo plénum a v stredu už koalícia nebola schopná dať dokopy 76 ľudí. Ak ste unavení, povedzte, ja prinesiem - mám ešte z výbavy uteráky - froté uterák, dám vám ho, hodíte uterák. Nevládzete vládnuť.

 • Tak to by bolo asi ťažko. Nevládali by sme asi potom hodiť ani ten uterák.

  Pán podpredseda Ľupták chce niečo povedať.

 • Pán poslanec Mikloško, aj Hitlerovi radili, a vojnu prehral.

 • Aj pani poslankyňa Belohorská chce niečo povedať.

 • Rada by som pomohla pánu Mikloškovi. Keď má výbavu, ja mu budem hľadať niekoho k tej výbave.

 • Ak niekto len teraz prišiel do rokovacej miestnosti, ani neuverí, že je tu taká dobrá nálada, a nič dobré sa tu nedeje.

  Pán poslanec Ftáčnik chce niečo povedať, ale nemusíte ma predbiehať s rokovacím poriadkom, viem, čo chcete povedať. Ja tú schôdzu o chvíľu skončím, nebojte sa.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo.

  Chcem povedať, že nálada môže byť dobrá, ale náš postup v prípade, že nás nie je dosť, upravuje rokovací poriadok a nedáva vám možnosť skončiť schôdzu, iba ju prerušiť. Môžeme hľadať to riešenie. Je to na vás, aby ste ho uplatnili. Inak neviem, ako sa pohneme ďalej.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Veľmi ma mrzí, že práve, keď sme dospeli k istej dohode, že je možné doplniť aj kontrolné orgány na kontrolu Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, vlastne parlament nie je uznášaniaschopný a nebudeme môcť ani tieto body naplniť, hoci práve opozícia na tom trvá.

 • Chcel som poďakovať pánu poslancovi Ftáčnikovi za radu, lebo keby tu bol od rána, tak by vedel, že od rána to predseda robí.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa ešte raz prezentovali a aby sme zobrali vážnosť tejto situácie. Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, moja snaha je asi márna.

  Páni poslanci, teraz skutočne poslednýkrát sa budeme prezentovať.

 • Ruch v sále.

 • Prezentujme sa, a keď to nevyjde, preruším schôdzu. Roman, skús aj druhou rukou.

  Prezentovalo sa 76 poslancov.

 • Myslím si, že to nie je na potlesk, je to skôr na zaplakanie.

  Poďme, páni poslanci, budeme hlasovať o uznesení, ktorým schvaľuje Národná rada žiadosť vlády na skrátené konanie zákona, ktorý sme prerokúvali.

  Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov. Za návrh hlasovalo 71 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali návrh vlády na skrátenie legislatívneho konania tohto vládneho návrhu zákona.

  Môžeme preto pristúpiť k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru.

  Vládny návrh ste dostali ako tlač 782. Návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie vo výboroch Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu číslo 1814.

  Z poverenia vlády návrh zákona prednesie pán minister Krajči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru, ktorý bol vypracovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 28, ktorým bol schválený plán legislatívnych úloh vlády na rok 1997. Cieľom vládneho návrhu zákona je vytvoriť právny rámec na možnosť účasti verejnosti pri plnení úloh Policajného zboru najmä pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb, majetku, práv a slobôd občanov, ochrane verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrane štátnej hranice.

  Nová právna úprava, ktorá zrušila zákon číslo 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti, inštitút pomocníkov Policajného zboru nekonštituovala a ani nevytvorila podmienky na účasť verejnosti na plnení úloh Policajného zboru. Predmetný návrh tento nedostatok sa snaží dať do žiadaného stavu.

  Vládny návrh zákona sa predkladá vzhľadom na to, že je súčasťou balíka vládnych návrhov zákonov, ktoré sú predkladané v súvislosti s prijatými opatreniami na boj proti trestnej činnosti.

  Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam s vládnym návrhom zákona o pomocníkoch Policajného zboru vysloviť v prvom čítaní súhlas a postúpiť ho na ďalšie ústavné prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Prosím pána Fedora, aby ako spravodajca nám predniesol návrhy z výboru.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom priadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o pomocníkoch Policajného zboru (tlač 782) ako spravodajca určený gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Predložený vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru (tlač 782) bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky schválený na prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, že vládny návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ho zaradil na rokovanie 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

  Ako spravodajca prerokúvaného zákona si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona o pomocníkoch Policajného zboru rieši závažnú problematiku, ktorú je možno upraviť len spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona. Tento návrh zákona reaguje na záujem občanov prispieť k riešeniu pocitu vlastnej bezpečnosti a prispieť v boji proti organizovanému zločinu.

  Zákon presne vymedzuje aktivity občanov, ktorí sa budú zúčastňovať v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru. Ide hlavne o tieto aktivity: ochrana života a bezpečnosti osôb, majetku, práv a slobôd občanov, zabezpečenie verejného poriadku, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochrana štátnej hranice a v neposlednej miere účasť pri odhaľovaní trestných činov a zisťovanie ich páchateľov.

  Verím, že prijatie tohto návrhu zákona sa stane jedným z mnohých pripravovaných opatrení v boji proti najzávažnejším formám trestnej činnosti, ktoré v súčasnom období otravujú život našej spoločnosti.

  Vážený pán predseda, prosím, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku, a to od pána poslanca Pittnera.

  Prosím, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada, pán minister,

  veľmi ma prekvapilo, keď pán minister uvádzal vo svojom zdôvodnení o skrátení legislatívneho konania ako dôvod to, že ide o zákon, ktorý má riešiť problematiku organizovaného zločinu. Prekvapilo ma to z toho dôvodu, že nech som čítal ten zákon akokoľvek, koniec koncov už z jeho nadpisu to vyplýva, ak tento zákon si prečítame, tak zisťujeme, že on má - a to vyplýva zo znenia tohto zákona - na starosti poriadkovú a dopravnú situáciu v spolupráci s príslušníkmi polície. To po prvé.

  Po ďalšie, ako si dovolím poukázať ďalej, skôr sa obávam, že zaradenie našich občanov do takejto služby práve v tomto čase môže byť zneužité organizovaným zločinom na to, aby si mohol vytvoriť svoje informačné pozadie.

  Dovoľte mi však, aby som bol stručný a vecný, aby som poukázal na štyri dôvody, pre ktoré za náš klub KDH nebudem odporúčať prijatie tohto zákona.

  Prvý dôvod je ten, že ešte máme v živej pamäti nie príliš vydarené účinkovanie pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti v nedávnom režime. Tento smutný zážitok by som mohol dokumentovať na viacerých príkladoch, ako napríklad, že sám opitý príslušník tejto pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti išiel oznámiť traktoristu, ktorý oral na poli, že požil alkoholické nápoje, a potom tento traktorista bol vyradený z práce.

  Ale čo je vážnejšie, je to, že v živej pamäti ľudí sú tie charakteristiky, ktoré raz pán minister - teraz už neviem, či v súkromnom rozhovore so mnou, alebo v nejakom verejnom vystúpení - povedal, no áno, tá žalobaba na štyri písmená, to je PS VB.

  Jednoducho, bolo to obdobie, ktoré je ešte v živej pamäti verejnosti, keď títo ľudia slúžili vyslovene ako žalobaby, a to nie na ochranu verejného poriadku a dopravy, ale na účely ŠtB, či išlo o oznamovanie ľudí s čiernymi zakáľačkami v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch, či išlo o oznamovanie učiteľov, ktorí chodili do kostola a podobne. Toto povedomie vo verejnosti je. A ak polícia chce úspešne bojovať s organizovaným zločinom, tak jeden z prvých predpokladov je, aby si získala verejnosť na svoju stranu. Týmto si ju nielenže nezíska, ale opäť sa vnesie moment podozrievavosti.

  Druhý moment, vážnejší, je ten, že títo ľudia tým, že budú pridelení príslušným útvarom polície, budú jednoducho s nimi v styku a je tu obrovské riziko úniku utajovaných informácií. Veď aj v súčasnosti vidíte, ako rôzne akcie, ktoré robí polícia - posledne na južnom Slovensku proti tamojšiemu prejavu organizovaného zločinu -, boli zmarené tým, že podozriví sa o nej dozvedeli skôr, ako tam polícia prišla. Toto riziko bude o to väčšie, ak títo ľudia budú rozmnožovať rady tých, ktorí sa môžu o takýchto veciach dozvedieť.

  Ďalšia záležitosť je tá, že samotný organizovaný zločin môže týchto ľudí prinútiť k tomu rôznymi spôsobmi i prostriedkami, aby im takéto informácie poskytovali, či už za odmenu, alebo vyhrážkami.

  Tretí dôvod súvisí s tým, že my ako keby sme ignorovali existenciu obecnej polície. Obecná polícia na Slovensku má už svoje niekoľkoročné trvanie a ukazuje sa, že má i dobré i zlé stránky. Naša skúsenosť. Ale práve z tohto dôvodu si myslím, že oveľa úspešnejšie a účinnejšie by bolo predložiť návrh novely zákona o obecnej polícii, ktorý by túto oprávňoval k takým úkonom, ktoré teraz zo zákona nemôže robiť, ba dokonca úkony, ktoré si môže podľa tohto návrhu zákona dovoliť robiť príslušník týchto pomocných síl, si nemôže dovoliť obecný policajt napriek tomu, že prechádza oveľa prísnejším testovaním, školením, skúškami, ako sa predpokladá pre príslušníkov týchto pomocných síl.

  A posledný dôvod, ale ten pokladám v našej situácii za veľmi dôležitý, je ten, že sa tu predpokladá vyčleniť zo štátneho rozpočtu na účely tejto služby 50 miliónov korún. Nazdávam sa, že v čase, keď riadna polícia nemá dostatok prostriedkov ani na benzín, pohonné hmoty a ďalšie technické vybavenie, nehovoriac o rovnošatách, ktoré evokujú predstavu bývalej Verejnej bezpečnosti, je jednoducho luxusom dať takýchto 50 miliónov na túto službu, ktorá podľa môjho názoru nesplní tie účely, na ktoré by sme ju schvaľovali.

  Preto za klub KDH oznamujem, že z týchto dôvodov nebudeme hlasovať za prijatie zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Keďže už nemám nikoho prihláseného do rozpravy, pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy. Na tabuli sú mená s faktickými poznámkami, alebo do rozpravy?

 • Odpoveď z pléna.

 • Áno, ale do rozpravy je najskôr pán poslanec Bugár. Kto je ešte z tých, ktorí sú na tabuli, do rozpravy? Pán poslanec Vavrík. Ešte niekto? Ak nie, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy s tým, že s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Garai.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Chcel by som zareagovať na pána kolegu poslanca predrečníka. Skutočne, v niektorých veciach možno hovoril opodstatnene. Ale divím sa, že takto rozprával bývalý pán minister, keď sám musí vedieť, že pomocníci Verejnej bezpečnosti sa podieľali na odhaľovaní kriminality až 40 percentami. On ako bývalý minister to musí vedieť, že je to pravda, ak má ešte poznatky z tohto obdobia. Ale čudujem sa tomu, že ešte len ten zákon ideme prijímať a už majú obavy z toho, akú to bude mať účinnosť. Ja si práve myslím, že už teraz to má veľmi dobrú účinnosť, lebo určitá skupina ľudí už teraz sa bojí toho, že budú pomocníci a že budú znova odhaľovať tých ľudí, ktorých odhaľovali aj v minulosti.

  Myslím si, že toto je veľmi potrebné, aby to bolo prijaté, aby policajti i s pomocnou strážou mohli vonku spolupracovať s občanmi, lebo nie všade treba vidieť iba čerta, ale aj výchovné prostriedky sú výchovnými aj pre policajtov. Myslím si, že každý jeden poslanec, ktorý sa zamyslí nad týmto zákonom, hlása to, ako je potrebné bojovať proti kriminalite. Myslím si, že tu má práve možnosť preukázať sa.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja, pán poslanec.

  Pán poslanec Prokeš - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ja zase na rozdiel od môjho kolegu pána Garaia k vystúpeniu pána poslanca Pittnera musím povedať, že sa vôbec nečudujem jeho vystúpeniu, pretože predpokladám, že pán poslanec Pittner naozaj vie, čo znamená boj s kriminalitou, a vie veľmi dobre, že žiadna polícia na svete sa bez spolupracovníkov jednoducho nezaobíde. Ak niekto bojuje proti tomu, aby sa vytvorila sieť spolupracovníkov, tak v podstate sa snaží znemožniť prácu polície. Myslím si, že je potrebné dať si to do súvislosti aj s vehementným úsilím dostať z opozície - teraz myslím z radov poslancov - niektorých konkrétnych ľudí do kontrolných orgánov pre kontrolu činnosti tajných služieb, teda Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajca, a pritom je u nich veľmi málo pravdepodobné, alebo je veľmi malá záruka, že práve oni nebudú vynášať takéto informácie von. Je teda istý logický rozpor vo vystupovaní pána poslanca Pittnera, keď sa na jednej strane obáva, že pomocníci polície by mohli byť tými, ktorí vynášajú von tajné informácie, a na druhej strane sa vehementne snaží, aby ľudia, u ktorých nie je záruka, že tak nebudú robiť, boli členmi orgánov kontrolujúcich práve tie služby, kde utajovaných skutočností je viac než dosť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja.

  Pán poslanec Andrejčák - faktická poznámka.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  budem len veľmi stručne reagovať na vystúpenie pána poslanca Pittnera.

  Chcel by som povedať, že túto otázku sme predkladateľom položili, pretože sme očakávali, že budú výhrady voči argumentácii, že sa budú podieľať na boji s kriminalitou. Oni sa budú nepriamo. Uvoľnime ruky polícii, aby konečne robila to, čo má, a oni budú robiť tie veci, ktoré sú v návrhu zákona definované. Ale, samozrejme, priamo sa podieľať nebudú, nemajú na to prípravu, ani oprávnenie.

  Chcem ešte reagovať na to - neporovnávajme ich s pomocnou strážou Verejnej bezpečnosti. Vy, pán poslanec, máte dostatok poznatkov, že to bolo úplne inak organizované, že toto je záležitosť miestna, teda miestnych veliteľov, ktorí poznajú situáciu, poznajú ľudí a práve autoritu týchto ľudí budú využívať. Keď hovoríte o výhradách a obavách z informácií, chápem vás, ale myslím si, že viac informácií - a dôvernejších než tie, ktoré vy prezentujete - máte od štátnej polície. Títo policajti nemôžu v budúcnosti nikomu povedať, lebo sa k nim jednoducho nedostanú. Alebo nie sú tie informácie pravdivé a potom táto obava je zbytočná.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcela by som pánu poslancovi Pittnerovi pripomenúť len to, že verím, že iste pozná praktiky týchto mužov bývalého režimu a teraz porovnáva nové zákony aj s touto činnosťou. Je len smutné, že niektoré veci z bývalého režimu, ktoré sa mu hodia do kariet, používa sám a podpíše sa aj pod isté vyšetrenia, ale pritom vie, akým spôsobom tieto vyšetrenia v minulosti boli zneužívané.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ja na rozdiel od mojich predrečníkov som veľmi dobre rozumel argumentácii pána poslanca Pittnera, aj tomu, čo hovoril, pretože väčšina z nás je tu starších, alebo tých, čo si pamätajú fungovanie. Jednoducho, o tomto hovoril pán poslanec Pittner.

  Chcel by som pánu kolegovi Prokešovi, ktorému som nerozumel, ani pánu Garaiovi - jeho argumentácii -, na základe toho, čo povedal pán poslanec Pittner, povedať, že je rozdiel medzi pomocníkom a informátorom. To som chcel povedať. Mám taký pocit, že niektorí v tejto miestnosti si pletú dojmy s pojmami. Nedivím sa, že to robí pani kolegyňa Belohorská, ale divím sa chlapom...

 • Pán poslanec, to je už tretí s faktickou poznámkou, ku ktorému sa vyjadrujete.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Pittner vyjadril obavu zo sledovania čiernych zakáľačiek a návštev kostola. Keďže Slovenská demokratická koalícia je odhodlaná vyhrať voľby, tak predpokladáte, že tí pomocníci sa budú zaoberať touto prácou pod vaším vedením?

 • Páni poslanci, pani poslankyne, týmto končím rozpravu. Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť.

 • Ruch sále.

 • Opravujem. Samozrejme, že nie, pretože do rozpravy je prihlásený pán poslanec Bugár.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  tiež som hľadal filozofiu návrhu, v čom spočíva, čo chce dosiahnuť navrhovateľ týmto zákonom. Musím povedať, že sa stotožňujem a stotožňujeme sa s tými výhradami, ktoré tu povedal pán poslanec Pittner. Tiež som si všimol, že pán minister vtedy, keď zdôvodňoval, prečo treba v skrátenej legislatívnej lehote tento návrh prijať a zaradiť, tak hovoril o tom, že práve pomocníci Policajného zboru by mali nejako napomáhať v boji proti organizovanému zločinu. Aj tu som si všimol, že pri prvom čítaní už tento argument nespomínal, na rozdiel od spoločného spravodajcu, ktorý aj naďalej tvrdí, že práve pomocníci by mali napomáhať v boji proti organizovanému zločinu. Pýtam sa, ak je to tak, prečo sa nevyužívajú práve tie služby, o ktorých hovoril napríklad aj poslanec Pittner. Nemám na mysli len obecnú políciu, ale napríklad zložky civilnej bezpečnostnej služby, ktoré konajú podľa zákona a nerobia inú činnosť. Práve títo ľudia sú vyškolení a odborne spôsobilí.

  Nemyslím si, že - nehnevajte sa za výraz - poloamatéri alebo neodborne pripravení ľudia by mali pomáhať polícii, Policajnému zboru. Podľa návrhu pomocníci Policajného zboru majú napomáhať pri plnení úloh Policajného zboru. Dokonca bez prítomnosti policajtov by mali možnosť požadovať preukaz totožnosti, odňať zbraň, zakázať vstup na určené miesto. Pýtam sa, ak to budú robiť a nebudú dostatočne odborne vyškolení, kde je bezpečnosť občana a kde je zabezpečená ich bezpečnosť. A vzhľadom na to, že v tejto norme je napísané a predpokladá sa, že odborná príprava týchto ľudí sa skladá alebo sa bude skladať zo skúšky zo základného ústavného práva, z trestného práva, z priestupkového práva a základných znalostí tohto zákona, tak na základe čoho títo ľudia budú mať možnosť použiť napríklad chmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany, obušky? To nie je len tak, že niekto dostane do ruky práve takéto pomôcky a potom to použije, ale pritom nevie, aké zranenia to môže vyvolať u osoby, proti ktorej vystupuje.

  No a ešte raz musím povedať, že na rozdiel od pána poslanca Garaia, ktorý asi má dobré znalosti z PS VB, nemyslím si, že takáto norma by pomohla proti organizovanému zločinu. On totiž tvrdil, že práve pomocníci Policajného zboru, a teraz ho citujem, "budú znova odhaľovať tých ľudí ako v minulosti". Nehnevajte sa, pán kolega, ale myslím si, že nie tých ľudí treba odhaľovať, ale tých, ktorí momentálne páchajú trestný čin. A to nie sú tí z minulosti. Ich je zlomok. Odhalili pomocníci, teda PS VB, napríklad môjho otca, ktorý doma zakáľal prasce, ale neodovzdal kožu. Tých chcete odhaľovať?

  Takže si myslím, že tento zákon nie je dopracovaný, nie je premyslený aj z toho dôvodu, čo som hovoril napríklad o odbornej príprave, a preto v mene poslancov Maďarskej koalície navrhujem, aby bol vrátený na dopracovanie.

 • Ďakujem.

  Faktická poznámka - pán poslanec Garai.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán poslanec Bugár, ak ste sa cítili dotknutý touto mojou poznámkou - myslím si, že zákon v rokoch 1948, 1953, 1968, 1977, 1989 aj 1997 platil pre každého človeka. Ak sú porušované zákony a neakceptujú sa, tak nevzniká právny štát, ale chaos v tom štáte. A to porušujú obyčajní ľudia. Zákony si treba ctiť a vážiť v každom režime. To po prvé.

  Po druhé, poznám civilnobezpečnostné služby v Nových Zámkoch a mohol by som menovať aj v ďalších iných mestách, v ktorých strážili objekty, a dôležité objekty, a samy ich vykrádali. A ich majitelia alebo ich šéfovia sú dnes za mrežami, ako sa hovorí, tam, kde aj skutočne patria. Ja som mal na mysli ľudí, ktorí aj predtým robili kriminálnu činnosť, schovávali sa za civilnobezpečnostnú službu, takisto vykrádali a vykrádajú. Zoberme si teraz bankovníctvo, tam sú civilnobezpečnostné služby po zuby ozbrojené, ale vykrádajú sa banky bez toho, aby tam zostala nejaká stopa. V skutočnosti sa divím niektorým pánom, prečo sa tomu bránia. Ja sa tomu nebránim, ani nemám prečo sa tomu brániť. Ja sa nebojím. Neporušil som zákon ani vtedy, ani teraz, a tiež mám nejakých tých dní už za sebou, tak ako pán poslanec Lauko povedal, že tiež sa na niektoré veci pamätám. Ten, kto neporušuje zákon, nemusí sa o nič báť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem aj ja.

  Pán poslanec Vavrík bude vystupovať v rámci rozpravy.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán minister,

  skutočne len pár poznámok, lebo veľa vecí tu odznelo.

  V úvodnom slove pán minister Krajči hovoril, že predloha tohto zákona súvisí s balíkom opatrení, ktoré sú namierené proti organizovanému zločinu. Keď si pozorne prečítame dôvodovú správu a paragrafové znenie tohto zákona, z ducha tohto zákona vyplýva, že by malo ísť skôr o činnosť pomocníkov, ktorá smeruje k napomáhaniu skôr dopravnej polícii a poriadkovej polícii, a že v žiadnom prípade pomocníci - ako tu odznelo z faktických poznámok - nemajú odhaľovať trestnú činnosť a kriminálnu činnosť. Na to sú podľa všetkého úplne iné inštitúty. Ak mali kolegovia, ktorí hovorili o tom, že majú odhaľovať aj trestnú činnosť, to je všeobecná povinnosť, ktorá patrí všetkým občanom. Ak vedia o páchaní trestnej činnosti, majú oznámiť, ale na to nepotrebujeme pomocníkov.

  Ďalej, tiež sa mi zdá, že pomocníkom zákon a parlament dáva príliš veľké kompetencie, ktoré nie sú vôbec koherentné s tým, akú odbornú spôsobilosť príslušní občania, ktorí by týchto pomocníkov mali vykonávať, mali absolvovať - príslušnú odbornú spôsobilosť. Napríklad hovorilo sa tu o tom alebo v zákone sa tiež píše, že pomocníci budú môcť používať donucovacie prostriedky - rôzne hmaty, chvaty, pričom v paragrafoch, kde sa hovorí o odbornej spôsobilosti, sa hovorí len o právnych predpokladoch, o znalosti tohto zákona, o znalosti priestupkového zákona, ale o nejakej odbornej spôsobilosti v tejto oblasti sa vôbec nehovorí.

  Keď si spomeniem, ako sme pred pár mesiacmi s kolegom Bajanom predkladali návrh novely o obecnej polícii, kde sme podobné kompetencie navrhovali, aby o ne boli rozšírené právomoci mestských polícií, parlament nemienil o tejto novele rokovať. V prvom čítaní ju zamietol, pričom obecné polície už fungujú 5 rokov, majú svoje technické vybavenie, majú viacnásobne obťažné skúšky odbornej spôsobilosti pred orgánom, ktorý ustanovuje Policajný zbor. Teda nie je vôľa dať obecným a mestským políciám právomoci, ktoré mienime dať doslova občanom, ktorí sa prihlásia z chodníka, aby týchto pomocníkov vykonávali.

  Ďalej moja poznámka je k tomu, čo už kolega Pittner spomínal, že mám dojem, že na políciu vynakladá štátny rozpočet pomerne nižšie zdroje, akú pozornosť a aké zdroje by si polícia vyžadovala. Nemáme dosť peňazí na organizovaný bezpečnostný Policajný zbor, ale na pomocníkov hľadáme ďalšie peniaze v rozpočte, čo sa mi tiež nezdá systémové.

  Azda na záver by som sa chcel opýtať, aké predpoklady počtov naplnenia počtov pomocníkov z celoslovenského pohľadu má ministerstvo vnútra. Dovolím si voľne citovať štátneho tajomníka pána Polku, ktorý v nedeľu v Krokoch tvrdil, že už na mítingoch sa veľa občanov hlási za pomocníkov polície. Ak sa to dá, boli by sme radi, keby nám bolo zodpovedané, na akých mítingoch sa hlásia pomocníci. Ide o mítingy Hnutia za demokratické Slovensko? Budú to pomocníci, ktorí budú vyberaní na týchto mítingoch?

  Z týchto dôvodov sa nám zdá, že tento zákon nie je celkom systémovo pripravený a poslanecký klub Demokratickej únie nepodporí tento návrh zákona.

 • Ďakujem.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Andrejčák.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  ospravedlňujem sa, že sa druhýkrát hlásim, ale musím reagovať.

  Som veľmi rád, že odznela iba jedna skutočná pripomienka k obsahu zákona, ktorú povedal pán poslanec Bugár, že navrhuje, aby sa tam dopracovala odborná príprava. Iste pán minister na to pristúpi. Ostatné pripomienky neboli k predmetu zákona, takže som rád, že všetci tento zákon schválime do druhého čítania.

  Už len jednu poznámku. Robiť z toho vedu, čo povedal pán Vavrík, že to nie je systémový prístup, nehnevajte sa, rád by som sa s vami na túto tému teoreticky porozprával, čo je to systémový prístup.

  Ešte jednu malú poznámku. Samozrejme, viete veľmi dobre, pretože sme o tom hovorili, že niektoré kompetencie tento pomocník Policajného zboru bude mať len za prítomnosti policajta v uniforme, a to je aj dôvod, prečo ich dostal a prečo ich napríklad nemôže dostať mestská polícia. Pretože si neviem predstaviť, aby som sa naspamäť učil uniformy všetkých mestských policajtov Slovenskej republiky, aby som vedel, kedy tá uniforma je policajná a kedy nepolicajná, ktorá ma v noci zastavuje na ceste.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Moric - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Pán kolega Vavrík, myslím si, že pri prvom čítaní - nechcem poučovať - mali by sa tomu zákonu, ak je chybný, vytknúť nejaké systémové chyby. Ak som dobre zapisoval, tak vy ste oponovali, že títo pomocníci by sa nemali starať do trestných činov, povedali ste, že každý občan má právo nahlásiť trestný čin a bojovať proti trestnému činu. Na druhej strane ste ale povedali, že pomocníci môžu používať chmaty, chvaty. No tak to by som sa pozrel, ak ma niekto napadne ako občana, aby som nemohol používať chmat alebo chvat a aby som sa díval na neho, ako mi dá jednu cez papuľu. Čiže takisto ako každý občan by mal oznámiť, aj ten, takisto v podstate každý občan môže používať chmaty alebo chvaty, aj ten pomocník, ktorý by mal pomáhať polícii. Inak sa...

 • Poznámky z pléna.

 • Prečo s obuškom? Ak ty máš k tomu blízko - naháňať sa s obuškom, tak ja k tomu blízko nemám. Ja som slušný človek.

  Ďakujem.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, teraz som ukončil rozpravu k tomuto bodu programu.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  z vystúpení, ktoré tu odzneli, skutočne musím povedať, že najhutnejšie bolo vystúpenie pána Pittnera, ktorý v štyroch bodoch zhodnotil to, čo nás viedlo k tomu, keď sme sa rozhodovali, či tento zákon predložiť, alebo tento zákon nepredložiť.

  Samozrejme, že v spoločnosti ešte rezonuje predchádzajúci systém so svojimi pomocníkmi alebo pomocnou strážou Verejnej bezpečnosti a vtedajšími praktikami. Treba však povedať, že dnešná situácia je úplne iná. Nachádzame sa v inej republike, s inými zákonmi, s iným systémom a skutočnosť je tá, že skôr občania sa domáhajú viacerých možností aktívne spolupracovať s políciou, aby si mohli riešiť veci, ktoré dnes priamo riešiť nemôžu.

  Čo sa týka únikov informácií, môžem vás ubezpečiť, že títo pomocníci Policajného zboru nebudú mať prístup k informáciám, ktoré by mohli ohroziť akúkoľvek akciu, ktorú pripravuje Policajný zbor. Budú využívaní predovšetkým, tak ako bolo spomínané, pre otázky verejného poriadku, to znamená poriadkovej polície, dopravnej polície a hraničnej polície s tým, že budú sčasti odbremeňovať policajtov, ktorí budú stavaní do hliadok, a budú im pomáhať pri výkone tejto služby.

  K tretiemu bodu, prečo nedošlo k posilneniu práv obecných polícií, sčasti už bolo odpovedané, ale chcel by som poukázať na jednu skutočnosť, prečo sme sa tento inštitút pomocníka Policajného zboru rozhodli predložiť. Je v tom, že nie v každej obci alebo v každom meste existuje obecná polícia. Nie v každom meste alebo v obci majú dostatok finančných prostriedkov na to, aby si mohli vlastnú obecnú políciu založiť. V týchto obciach a mestách sa dá využiť inštitút pomocníka tak, aby sa títo ľudia spolu so štátnou políciou zapájali do tejto činnosti.

  A čo sa týka finančných prostriedkov pomocníka, o ktorých hovoril pán Pittner, musím povedať, že je to vždy menej vynaložených finančných prostriedkov, ako keby sme išli cestou zvyšovania počtov príslušníkov v mestských políciách alebo zvyšovaním počtov policajtov v štátnej službe. To znamená, že je to skutočne lacnejší a plošnejší záber, a preto sme sa rozhodli aj tento model vyskúšať.

  Okrem toho chcem povedať, že tento inštitút pomocníka polície je uplatňovaný aj v iných demokraticky rozvinutých krajinách, ktoré sa za tento inštitút nehanbia a bežne ho využívajú.

  Rád by som sa vyjadril k niektorým ďalším otázkam.

  Čo sa týka pána Bugára, že by sme niektoré tieto zodpovednosti preniesli na civilnobezpečnostné služby. Pán Bugár sám veľmi dobre vie, že to nie je možné, pretože tieto civilnobezpečnostné služby majú iné poslanie a nemôžu robiť a vykonávať tieto činnosti. Pokiaľ ide o § 13 a 14 - kontrolovať dokumenty a odňať zbraň -, tak tento paragraf hovorí jasne, že pomocník to smie robiť len vtedy a pri tých osobách, ktoré sa bezprostredne nachádzajú na mieste činu alebo ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie tohto trestného činu. To znamená, on len vtedy môže využiť tento inštitút, keď sa nachádza na mieste činu, kde bol spáchaný trestný čin. Ináč toto oprávnenie nemôže použiť. Použiť ho môže a pomáhať môže niektoré činnosti vykonávať len priamo v súčinnosti a priamo s príslušníkom Policajného zboru.

  Čo sa týka kompetencií pre obecné polície, pánu Vavríkovi azda toľko, že pripravujeme aj novelu o obecných a mestských políciách v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska. Tieto rokovania prebiehajú ďalej a verím, že nájdeme aj tam spoločnú reč, aby všetky tieto inštitúty boli použité na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku. Keď sa často hovorí, či tento zákon pomôže aj v boji proti organizovanej kriminalite, viete, všetko so všetkým súvisí. Organizovaná kriminalita začína od malých priestupkov, ktoré sa potom nevšímavosťou rozrastajú do väčších rozmerov až do skutočne organizovaných skupín. Predsa aj kontroly na cestách, ktoré slúžia na kontrolu kradnutých vozidiel alebo prepravovaných tovarov, slúžia na to, aby sme odhaľovali organizované skupiny. Aj ochrana hranice proti prevádzaniu nelegálnych migrantov napomáha k tomu, aby sme bojovali proti organizovanej kriminalite. Takže v súčinnosti s tým odporúčam, aby bol tento zákon v parlamente schválený.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či sa chce vyjadriť. Nie. Môžeme hneď pristúpiť k hlasovaniu. Prosím, aby ste ho uvádzali v zmysle návrhov výboru.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku odporúčam v súlade s prijatým uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie na prerokovanie predmetného návrhu v druhom čítaní.

 • Ďakujem.

  Budeme hlasovať. Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali. Hlasujeme o návrhu podľa § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Môžeme pristúpiť k druhému hlasovaniu.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s prijatým uznesením prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s uznesením gestorského výboru termín prerokovania vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní do 27. novembra 1997 a v gestorskom výbore do 28. novembra 1997.

 • Ďakujem.

  Takže môžeme hlasovať, tak ako ste počuli v návrhu pána spravodajcu.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky pridelila návrh zákona výborom a určila gestorský výbor aj lehoty na prerokovanie vo výboroch.

  Ďakujem pekne pánu ministrovi aj pánu spravodajcovi.

  Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 783 a súčasťou návrhu je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Z poverenia vlády aj tento zákon nám zdôvodní minister vnútra pán Krajči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh na skrátenie legislatívneho konania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Vládny návrh zákona sa predkladá vzhľadom na to, že je súčasťou balíka vládnych návrhov zákonov, ktoré sú predkladané v súvislosti s prijatými opatreniami na boj proti najzávažnejším, najmä organizovaným formám trestnej činnosti. Vládny návrh zákona rovnako bezprostredne súvisí s pripravovaným vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1998.

  Pokiaľ ide o vecnú stránku, ktorá je týmto vládnym návrhom zákona riešená, táto plne odôvodňuje skrátenie legislatívneho procesu podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k základným ľudským právam a slobodám, ako aj vo vzťahu k bezpečnosti občanov na území Slovenskej republiky.

  Platná právna úprava nedostatočným spôsobom upravuje oprávnenia príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v boji s trestnou činnosťou. Je preto potrebné tieto oprávnenia rozšíriť, zdokonaliť, a to čo v najkratšom možnom čase. Návrh znovu upravuje oprávnenie policajta na snímanie identifikačných znakov, právo policajta odňať zbraň, oprávnenie policajta zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvať na určitom mieste, oprávnenie policajta pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií. Uvedené ustanovenia je potrebné urýchlenie prijať.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam predmetný vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja, pán minister.

  Ako spravodajca výboru bol určený opäť pán poslanec Fedor. Prosím ho, aby nás informoval o návrhoch z výboru.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som prečítal informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 783).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1815 z 27. októbra 1997 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 783) v termíne do 7. novembra 1997.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval predložený návrh vlády na svojej 42. schôdzi výboru dňa 7. novembra 1997. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 784), a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vysloviť súhlas s tým, že vládny návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi. Dovoľte mi, aby som vám prečítal návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. novembra 1997 k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 783)

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 784), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi."

  Pán predseda, prosím, aby ste uviedli hlasovanie o prednesenom návrhu uznesenia.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Najskôr musím otvoriť rozpravu s tým, že oznamujem pánom poslancom, že do rozpravy som nedostal písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy.

  Nikto sa nehlási do rozpravy, preto uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Pán minister, chcete sa vyjadriť? Zrejme nie. Ani pán spoločný spravodajca.

  Takže môžeme teraz pristúpiť k hlasovaniu o tom uznesení, ktoré ste nám prečítali.

  Prosím, páni poslanci, pani poslankyne, budeme hlasovať o uznesení, tak ako ho prečítal pán spoločný spravodajca.

  Prezentujeme sa a hlasujeme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Páni poslanci, pani poslankyne, ešte raz sa budeme prezentovať a hneď hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 75 poslancov.

  V miestnosti bol aj pán poslanec Pokorný, preto prosím, ešte raz sa prezentujme a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie, ktorým Národná rada vyslovuje súhlas so skráteným konaním k tomuto zákonu.

  Môžeme preto pristúpiť k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  Tlač tohto zákona ste dostali ako číslo 784, návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie vo výboroch ste dostali ako číslo 1816.

  Z poverenia vlády aj tento zákon uvedie pán minister Krajči.

  Prosím pána ministra.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda Národnej rady, pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

  Vládny návrh zákona vychádza z potrieb policajnej praxe, najmä z požiadavky zvýšenia účinnosti boja s organizovaným zločinom, a to vytvorením takých právnych inštitútov a opatrení, ktoré umožnia účinne prenikať do kriminálneho prostredia, a tak napomôžu ako jedno z opatrení k účinnejšej ochrane bezpečnosti osôb a majetku. Na tieto účely sa vo vládnom návrhu zákona zavádzajú nové inštitúty, ako sú napríklad oprávnenie Policajného zboru pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných operácií vstupovať do miest slúžiacich na podnikanie, rozšírenie používania informačno-technických prostriedkov, inštitút agenta, kriminálneho spravodajstva, predstieraný prevod vecí, ako i vytvorenie podmienok na ochranu svedka.

  Vládny návrh zákona okrem uvedeného reaguje i na nevyhnutnosť novelizovať ustanovenie o zaistení vecí, pretože doterajšie znenie ustanovenia § 21 neumožňuje zaistené veci ďalej realizovať. Tento návrh vytvára možnosti na to, aby sa predbežne zaistené veci, o ktoré vlastne nemá záujem alebo si ich do jedného roka od zaistenia ani po výzve neprevezme, stali zo zákona majetkom štátu a v zmysle zákona o správe majetku štátu sa s nimi potom mohlo naložiť podľa potrieb spoločnosti, resp. sa mohli veci vydražiť.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti je súčasťou balíka vládnych návrhov zákonov, ktoré sú predkladané v súvislosti s prijatými opatreniami na boj proti najzávažnejším, najmä organizovaným formám trestnej činnosti.

  Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 171 a zákon číslo 233 o zmene a doplnení ďalších zákonov, vysloviť v prvom čítaní súhlas a postúpiť ho na ďalšie ústavné prerokúvanie v druhom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Aj pri tomto zákone výbor určil za spoločného spravodajcu pána poslanca Fedora. Prosím so, aby nás oboznámil s obsahom návrhu výboru.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 784), ako spravodajca navrhnutý gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky schválený na prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či vládny návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, a na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ho zaradil na rokovanie 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je možné upraviť len spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona. Návrh priamo reaguje na zmeny, ktoré vyplynuli z novely Trestného poriadku, zákona o bankách a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, a má jasne ukázať na miesto Policajného zboru v boji proti tejto forme protispoločenskej činnosti.

  Verím, že prijatím tohto vládneho návrhu zákona urobíme výrazný krok pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a iných podobných trestných činov.

  Prosím, pán predseda, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu s tým, že do rozpravy som dostal písomnú prihlášku od pána poslanca Pittnera za KDH.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada, pán minister,

  na rozdiel od predchádzajúceho návrhu zákona v tomto prípade by som povedal, že všetkými desiatimi by som ho odporúčal na prijatie, až na istý paragraf, ku ktorému sa vrátim na záver.

  Pokiaľ ide o tento zákon, naozaj môže zohrať veľmi pozitívnu a veľmi účinnú úlohu v boji proti organizovanému zločinu, ale aj v boji proti tým deliktom, ktoré postihujeme v oblasti finančnej polície, najmä tým, že finančná polícia v tomto zákone dostáva oprávnenia, ktoré môžu maximálne zefektívniť jej prácu.

  Ale v ďalšom kole - ak to pôjde do ďalšieho kola - budem zvažovať pripomienky, ktoré sa budú týkať trebárs následných odsúhlasení, tak ako je to pri použití ITP alebo iných úkonov, ktoré možno síce z núdze urobiť aj pred získaním takéhoto súhlasu, ale potom príslušný kompetentný orgán musí rozhodnúť, či nešlo o nesprávny postup. Mám tu na mysli to, že finančná polícia má veľmi dobré argumenty, a som rád, že toto sa tu predkladá, pokiaľ ide o zisťovanie rôznych daňových únikov, podvodov s dokumentáciou atď. Ak by sa tradičným spôsobom malo vyžadovať schvaľovanie takého úkonu, tak by sa mohlo stať, že podnikateľ stratí doklady, alebo oznámi, že bol vykradnutý, a práve doličné doklady nebudú k dispozícii. To sú už skúsenosti, ktoré už finančná polícia v tomto smere má.

  Pokiaľ ale ide o to, že predsa len vstup do bytu je veľmi limitovaný a vidíte v terajšom zákone o Policajnom zbore, aké úkony musia byť najskôr splnené, aby policajt mohol do bytu kedykoľvek vstúpiť, tu sa mi vidí, že predsa len finančná polícia je až zase príliš uvoľnená vo svojich nárokoch, vo svojich požiadavkách voči spoluobčanom. Preto hovorím, že tam sa pravdepodobne budeme zamýšľať nad nejakou poistkou.

  Ďalej neviem dosť dobre, či ten inštitút agenta chápeme rovnako, pán minister, pretože v zákone 249/1994 Z. z. sa hovorí o policajnom agentovi, kde sa predpokladá, že ide o príslušníka Policajného zboru, ktorý pracuje pod krytím. Tu v niektorých odsekoch však hovoríte o agentovi bez toho, aby ste ho bližšie špecifikovali, a odvolávate sa na dohodu s ministerstvom financií pri čerpaní prostriedkov na krytie činnosti takéhoto agenta. Mňa to vedie potom k predstave, či tu nehovoríme o dvoch druhoch agentov. O tých, ktorí sú policajní agenti, ako ich predpokladá zákon 249, a tých, ktorých policajná prax má za informátorov a nemusia byť príslušníkmi Policajného zboru. Toto by som prosil, aby ste nám vo svojom vystúpení ozrejmili.

  Trochu som znepokojený tým, že sa zavádza nový odsek v § 10, kde sa policajtovi necháva na úvahu, či zákrok, ktorý podniká, bude úspešne vykonaný. Ak nadobudne presvedčenie, že nebude úspešne vykonaný, tak ho nemusí vykonať. Obávam sa, aby to policajtov neviedlo k alibizmu. Vy síce v dôvodovej správe hovoríte o tom, že v prípade hromadnej bitky atď. policajti, ktorí zvážia, že je to nad ich sily, nemusia ten zákrok vykonať, pretože jeho úspešnosť je sporná. Lenže všetci, ktorí s políciou máme alebo mali sme svoju skúsenosť, vieme, že práve občania sa sťažujú na to, že policajt je vtedy tam, keď o nič nejde, a keď o niečo ide, utečie, alebo ho nevidno. To by som tiež chcel ešte, aby sme to zvážili.

  Takisto sa mi vidí, že nie sú dostatočné z takého logického hľadiska ustanovenia o vypustení daktyloskopických snímaní a potom sú zaradené - mám na mysli § 19 ods. 2 - do nového § 20a, ale ten už hovorí o cudzincoch. Či tam by tiež nebolo dobré nejako to posúdiť.

  Pokiaľ ide o problematiku vytláčania občanov, tak my sme pri prerokúvaní tohto zákona v roku 1991 či v roku 1992 to vytláčanie nechali robiť koňmi z toho dôvodu, že kôň je oveľa menej nebezpečný pre občana ako radlice a motorové vozidlá, ktoré sa používali alebo sa používajú aj v niektorých častiach demokratického sveta. Mne sa vidí, že to znovuzavádzanie vytláčania motorovými vozidlami je azda predsa len trochu drastické.

 • Pán poslanec Pittner, vôbec nechcem, aby ste ďalej nehovorili, ale vás chcem o niečo požiadať. Toto všetko budeme uplatňovať v druhom čítaní, a teraz máme to stretnutie s ministrom a bude treba ešte niektorú vec odhlasovať.

 • Tak skončím, nechcel som dávať návrhy, len upozorňujem.

  Na záver chcem povedať to, čo pre nás robí tento zákon - a hovorím teraz za klub KDH - sporným, to je to ustanovenie § 6, kde chcete zrušiť ustanovenia o prezidentovi Policajného zboru, o jeho vymenovaní, o jeho podriadenosti. Obávam sa, pán minister, že ak by ste nechali toto ustanovenie bez zmeny a že by ste ho presadili, tak vlastne tým sa dostávame do situácie, keď celá táto spleť myšlienok prestáva mať odborné zázemie a stane sa to, čo sa stalo pri armáde, že sa zruší funkcia náčelníka generálneho štábu a prevezme ju politický činiteľ. A tu opäť tým, že ideme zrušiť týmto zákonom funkciu policajného prezidenta, i keď vysvetľujete, že ju nerušíte, to, čo nie je v zákone, vlastne neexistuje, a týmto by to neexistovalo, obávam sa, že tým by bol pre nás ten zákon potom neprijateľný.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem aj ja.

  Páni poslanci Fogaš a Vavrík sa ešte hlásia do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Páni poslanci, keďže náš výbor má stretnutie, urobíme polhodinovú prestávku. O 16.00 hodine by sme však mali skončiť. Alebo môžeme v rozprave ďalej pokračovať a potom urobíme prestávku.

 • Kým ste tu všetci, páni poslanci, chcel by som dať hlasovať, keďže rokovací poriadok hovorí, že o 16.00 hodine by sme mali končiť, aby sme dnes výnimočne skončili o 17.00 hodine.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Kto je za, aby sme rokovali do 17.00 hodiny?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Páni poslanci, pani poslankyne, bude polhodinová prestávka do 16.00 hodiny.

  Prosím členov zahraničného výboru, aby sa zúčastnili na tomto stretnutí a po skončení prosím, aby ste sa hneď o 16.00 hodine vrátili do rokovacej miestnosti.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  jedna pani poslankyňa tu nie je, pretože si utekala po hlasovaciu kartičku, takže budem to brať do úvahy, ale bojím sa, že to nepomôže.

  Prosím, aby sme sa prezentovali.

 • Hlasy z pléna, že nie je potrebné.

 • Dobre, nebudeme hlasovať, pokračujeme v rozprave.

  Do rozpravy je prihlásený pán poslanec Vavrík a pán poslanec Fogaš. Takže, pán poslanec Vavrík, nech sa páči.

 • Hlas z pléna.

 • Opačne? Ja to mám tak napísané.

  Pán poslanec Fogaš, nech sa páči.

  Ale na tabuli bolo opačné poradie - Vavrík a Fogaš.

 • Vážená Národná rada, vážený pán minister,

  ďakujem poslancovi Filkusovi za to, že obhájil moju pozíciu, ale mrzí ma, že pán predseda Gašparovič to stále presúva na druhé miesto, ale, samozrejme, tentoraz je to myslené v dobrom.

  Chcel by som rovnako ako moji predrečníci podporiť návrh zákona, ktorý je predložený v tom zmysle slova, že ide o právny predpis, ktorý nepochybne vytvára lepšie podmienky na vyrovnanie sa s negatívnymi javmi, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu, terorizmu, a chcem k tomu pridať, že by bolo vhodné, aby sme rozlíšili i boj proti drogám. Ide mi totiž o to, aby sme práve týmto návrhom zákona vytvorili lepšie a údernejšie predpoklady na súboj so všetkými štruktúrami zločinnosti, ktorá sa u nás pácha, a vytvorili dobré predpoklady aj na to, aby sme práve prijatím tohto zákona posilnili kompetencie, právomoci patričných zložiek.

  V súvislosti s posilňovaním boja proti drogám sa opäť vrátim k programovému vyhláseniu vlády, ktorý ukladá vytvárať právne inštitucionálne predpoklady na boj proti drogám a zaviesť, pokiaľ je to možné - voľne to parafrázujem -, centralizované riadenie boja proti drogám s vylúčením medzičlánkov. Myslím si preto, že by bolo potrebné, aby sme v tomto zákone už v článku I, najmä potom v § 4 ods. 3 medzi tými zložkami, ktoré majú viesť osobitný súboj so zložkami s organizovaným zločinom, uviedli i protidrogovú jednotku. Myslím si, že sme dosť neskoro prišli na to, že finančnú políciu treba takýmto spôsobom centralizovane riadiť a osamostatniť. Bolo by dobré, aby sme si už teraz uvedomili, že je to potrebné i v súvislosti s vedením boja proti drogám. I keď, samozrejme, môže byť námietka, že vieme tento zámer skryť pod organizovaný zločin, všeobecne pod kriminalitu a podobne.

  Myslím si, že poznámky, ktoré tu odzneli z úst môjho predrečníka, sú i z mojej strany často otáznikmi a pán minister na ne odpovie, preto môžem byť stručnejší.

  Mám však jednu otázku k § 37 ods. 7, v ktorom sa vlastne ustanovuje, že Policajný zbor bude môcť použiť informačno-technické prostriedky aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu podľa odseku 2, ak dá na to písomný súhlas osoba, ktorej práv a slobôd sa to týka, teda do ktorej práv a slobôd sa zasahuje. Je to nóvum, je to výrazné posilnenie možnosti použiť informačno-technické prostriedky. Je to však aj ustanovenie, ktoré môže byť za istých podmienok zneužívané, najmä ak by sme si nevysvetlili, čo to znamená skončenie použitia informačno-technických prostriedkov po tom, čo osoba, ktorá pôvodne súhlas dala, ho už ďalej odmieta. V zákone sa síce uvádza, že Policajný zbor je povinný skončiť používanie informačno-technických prostriedkov ihneď, ale ani dôvodová správa nevysvetľuje, čo pod tým pojmom rozumieme, či hneď, ako sa to oznámi, alebo hneď, ako je to technicky možné, alebo kedy to vlastne je. Bolo by dobré, aby sme si tento pojem vysvetlili už teraz, pretože inak to môže zvádzať k tomu, že dobrý úmysel zákonodarcu sa môže dostať pod tlak predovšetkým tých, ktorí veľmi radi porovnajú tento zákon s dodržiavaním základných práv a slobôd.

  Myslím si, že pozmeňujúce návrhy predložíme v ďalšom čítaní. Bol by som rád, aby ste, pán minister, odpovedali na isté poznámky, ktoré som vo svojom prejave uviedol.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja.

  Nech sa páči, pán poslanec Vavrík.

 • Vážená Národná rada, pán predseda, pán minister,

  návrh novely zákona o Policajnom zbore je jedna z dvoch noriem, ktorú vláda predkladá, ktorá vyzerá, že má ratio a systémový prístup, ale napriek tomu chcem k trom veciam vysloviť alebo otvoriť polemiku, prípadne otázky na pána ministra vnútra, aby sme sa potom vedeli definitívne rozhodnúť, ako náš poslanecký klub podporí príslušnú novelu.

  Bolo tu už spomínané, že v bode 3 predloženého návrhu novely zákona sa berie kompetencia prezidentovi Policajného zboru a prakticky týmto sa degraduje celkové postavenie Prezídia Policajného zboru ako takého. Degraduje sa policajné prezídium na úroveň ostatných útvarov ministerstva vnútra. A prezidenta už, samozrejme, nebude vymenúvať vláda, tak ako je to doposiaľ. Touto novelou sa prakticky v rezorte vnútra završuje zasahovanie, následne možné zasahovanie politických funkcionárov do odborného riadenia polície.

  Druhé naše poznámky smerujú k tomu, čo hovoril aj pán kolega Fogaš. Totiž používanie ITP bez predchádzajúceho súhlasu kompetentného sudcu sa nám javí ako istý prielom do ústavných práv občanov. Chcem len upozorniť na akciu v Banskej Bystrici, kde podobným nasadením ITP boli odpočúvané isté osoby, súd nakoniec nevydal súhlas a tieto informácie boli zneužité Slovenskou informačnou službou.

  Tretí, ale nie nedôležitejší moment našich výhrad a otázok smeruje k bodu 44, čiže k § 69, kde predmetná novela navrhuje, aby Slovenská informačná služba mala možnosť priamej manipulácie s informačnými systémami polície. Ide o vkladanie, pozmeňovanie údajov týchto rôznych informačných systémov polície. My netvrdíme, že netreba kryť agentov tajnej služby, ale aby si tieto zásahy priamo robila Slovenská informačná služba, to sa nám zdá nevhodné a neprípustné. Predpokladáme, že polícia by mala robiť tieto zásahy, a nie priamo Slovenská informačná služba.

  K týmto trom momentom máme výhrady. Prosili by sme ich objasniť a boli by sme radi, keby aj k týmto pán minister vo svojej záverečnej reči vyjadril svoje stanovisko.

  Pre túto chvíľu ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, to bol posledný výstup. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási do rozpravy. Vlastne nemôže, ja som to už uzavrel. Takže končím rozpravu.

  Pýtan sa pána ministra, či chce odpovedať na otázky.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  som rád, že sme aspoň pri jednom zákone našli spoločnú reč, pretože aj opozícia hodnotí, že tieto ustanovenia sú potrebné na to, aby sme zvýšili kompetencie polície a účinnejšie zasahovali v boji proti organizovaným formám trestnej činnosti.

  Zaujmem stanovisko k niektorým odzneným veciam tak, aby sme mohli do druhého čítania ísť už azda bez rozporov.

  Ak sa v tomto zákone používa pojem agent, ide o agenta v zmysle zákona Národnej rady číslo 249/1994 Z. z., to znamená, že nejde o dvoch agentov, ako sa domnieval pán poslanec Pittner. Pravdepodobne spojil inštitút agenta s inštitútom informátora, ktorého používa Policajný zbor inými formami. Čiže ide o agenta v zmysle zákona 249. Domnievam sa, že podrobnejšie môžeme diskutovať o jeho poznámke pri prerokúvaní v druhom čítaní.

  Pokiaľ ide o ďalšiu poznámku pána Pittnera k vypusteniu niektorých ustanovení § 6 - tento bod sa opakuje u pána Vavríka - platného zákona, chcel by som povedať, že ich vypustením sledujeme rigorózne naplnenie ustanovenia § 5 ods. 2 platného zákona o Policajnom zbore, podľa ktorého minister vnútra okrem iného zriaďuje útvary Policajného zboru, určuje ich náplň a vnútornú organizáciu. Mám na mysli skutočnosť, že na čele Prezídia Policajného zboru ako jednej zo sekcií ministerstva vnútra bude generálny riaditeľ tak, ako v prípade iných sekcií ministerstva s tým, že názov prezident Policajného zboru zostane i naďalej ako pojem zachovaný.

  Na dokreslenie poukazujem aj na platnú organizačnú štruktúru, ktorú som schválil a ktorá pojem prezident Policajného zboru akceptuje v plnom rozsahu. Myslím si, že tento inštitút nie je potrebné z praxe Policajného zboru vypúšťať. Často sa argumentuje tým, že je to otázka prenikania politického vedenia do odborných funkcií prezidenta Policajného zboru. Chcem povedať, že aj v prípade vymenovania prezidenta Policajného zboru vládou Slovenskej republiky sa často hovorí, že je to politický krok, pretože aj vláda je politický orgán, takže nevidíme dôvod, prečo by sme to nemohli upraviť tak, ako to navrhujeme.

  Celkom na záver sa dotknem aj poznámky pána poslanca Pittnera k inštitútu snímania daktyloskopických znakov podľa § 20a. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky osoby zaistené, zadržané, zatknuté alebo obvinené z úmyselného trestného činu, a nie iba na cudzincov. To znamená, že na všetkých občanov - v § 20a. A pokiaľ ide o vytláčanie motorovými vozidlami, toto ustanovenie navrhujeme rozšíriť z dôvodu nevyhnutnej potreby policajnej praxe. Pokiaľ ide o jeho prípadnú neprimeranosť, ako uvádzal pán Pittner, domnievam sa, že navrhované ustanovenie dostatočne garantuje, resp. ustanovuje hranice použitia vytláčania motorovými vozidlami. Navyše obdobné inštitúty sa bežne používajú aj v ostatných demokratických krajinách.

  Čo sa týka poznámok, ktoré mal pán Fogaš - národná protidrogová jednotka a právne inštitúty, predpoklady v boji proti drogám - myslím si, že vláda Slovenskej republiky prijala dostatok inštitútov, ktoré riešia tento vážny problém boja proti drogám. Ide o Vládny program boja proti drogám, Výbor ministrov proti drogám a Fond boja proti drogám. V Policajnom zbore je to národná protidrogová jednotka, ktorá má zvláštne postavenie z hľadiska štruktúr policajného prezídia, a preto sme riešili jeho postavenie tak, ako je to v tomto zákone.

  Čo sa týka nasadzovania ITP aj bez súhlasu sudcu, pán Fogaš myslel odsek 7, keď o tento úkon požiada sám poškodený. Ide hlavne o ľudí, ktorí sú vydieraní alebo sú zastrašovaní prostredníctvom telefónov, a sami by chceli, požiadajú o to, aby tieto ITP boli nasadené, aby mohli pracovníci operačným spôsobom zistiť, kto volá, a prípadne zasiahnuť proti týmto páchateľom. Takže myslíme si, že tento inštitút nám zatiaľ chýbal a je potrebné ho rozšíriť. Prosím?

 • Hlas z pléna.

 • On musí dať súhlas, áno, musí dať súhlas.

  Ďalej, čo sa týka pána Vavríka, tam bolo odpovedané. ITP sa odpájajú ihneď po nahlásení, že dotyčný s tým nesúhlasí. Ak sa používa nasadenie ITP bez súhlasu sudcu, je to v zákone presne stanovené, za akých podmienok - v prípade, že do 24 hodín sudca nedá súhlas - sa musia tieto nahrávky komisionálne za účasti sudcu zničiť.

  No a v § 69 je uvedené, že doklady, resp. doklady pre agentov spravodajskej služby alebo ľudí, ktorí pracujú pod legendou, ostávajú v kompetencii ministra vnútra.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pán spoločný spravodajca sa bude vyjadrovať k spoločnej rozprave? Nežiada si slovo, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím, aby ste ho uviedli.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani kolegyne, kolegovia,

  odporúčam v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prijať uznesenie, aby Národná rada prijala návrh na prerokovanie predmetného zákona v druhom čítaní.

 • Ďakujem pekne.

  Budeme hlasovať, tak ako uviedol pán spoločný spravodajca, podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Začíname sa zlepšovať.

 • Konštatujem, že sme schválili zaradenie návrhu do druhého čítania.

  Môžeme pristúpiť k druhému hlasovaniu, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s prijatým uznesením Národnej rady Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s prijatým uznesením Národnej rady Slovenskej republiky termín prerokovania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní do 18. novembra 1997, v gestorskom výbore do 19. novembra 1997.

  Pán predseda, prosím, aby ste uviedli hlasovanie o prednesenom návrhu.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pridelení tohto návrhu zákona do výborov a gestorskému výboru a o lehotách.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Môžem konštatovať, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor aj lehotu výborov na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem vám, páni poslanci, pani poslankyne.

  Ešte máme 28 minút, preto pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 785. Súčasťou tohto návrhu je aj uznesenie Národnej rady.

  Aj tento návrh zákona z poverenia vlády Slovenskej republiky uvedie minister Krajči.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda Národnej rady, pani poslankyne, páni poslanci,

  na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky.

  Návrh sa predkladá vzhľadom na to, že bezprostredne súvisí s balíčkom vládnych návrhov zákonov, ktoré sú predkladané v súvislosti s prijatými opatreniami na boj proti najzávažnejším, najmä organizovaným formám trestnej činnosti. Vládny návrh zákona rovnako bezprostredne súvisí s pripravovaným vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1998.

  Pokiaľ ide o vecnú stránku, ktorá je týmto vládnym návrhom zákona riešená, táto plne odôvodňuje skrátené legislatívne konanie procesu podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k základným ľudským právam a slobodám.

  Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci,

  vzhľadom na uvedené odporúčam predmetný vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky schváliť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem aj ja.

  Znovu prosím pána poslanca Fedora, aby nás oboznámil s výsledkami prerokovania vo výbore, pretože bol určený za spoločného spravodajcu.

 • Vážený pán minister, vážené pani kolegyne, páni kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky (tlač 785).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1817 z 27. októbra 1997 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky (tlač 785) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť v termíne do 7. novembra 1997.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval predložený návrh vlády na svojej 42. schôdzi výboru dňa 7. novembra 1997. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky (tlač 786) a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vysloviť súhlas s tým, že vládny návrh zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi.

  Dovoľte mi, aby som vám prečítal návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. novembra 1997 k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky (tlač 785)

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície Slovenskej republiky (tlač 786) prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 35. schôdzi.

  Pán predseda, prosím, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Otváram rozpravu s konštatovaním, že som nedostal písomnú prihlášku, ale zrejme na tabuli sa hlási pán poslanec Benčík. Takže končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Prosím pána poslanca Benčíka.

 • Vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia,

  tak ako väčšina návrhov legislatívnych predlôh, ktoré vláda navrhla na skrátenie legislatívneho konania na 35. schôdzi, ani tento nespĺňa kritériá na takýto postup. Nie je mimoriadna okolnosť, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, nie je ohrozená bezpečnosť štátu a nehrozia hospodárske škody. Chcem vám len pripomenúť, že v takýchto prípadoch sa môže Národná rada na návrh vlády uzniesť na skrátenom konaní. Ale na tejto schôdzi, ak vás je dosť, tak schvaľujete skrátené konania ako na bežiacom páse. A predpokladám, že schválite aj tento.

  Z vecnej stránky mám výhrady k metodologickej stránke a postupu prípravy a schvaľovania tejto predlohy. Je totiž logické postupovať vždy od všeobecného k špecifickému. Je teraz pripravovaný zákon o verejnej službe. Legislatívna rada teraz schválila už návrh zákona o štátnej službe. A my teraz ideme schvaľovať zákon o štátnej službe Policajného zboru. Ten, kto trochu vie, ako sa má pripravovať legislatívny proces, tak vie, že je to nelogický postup, čo svedčí o improvizácii a svedčí o nekoncepčnosti. To sme sa však už pri tejto vláde naučili.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Končím rozpravu k tomuto bodu.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť. Nechce sa vyjadriť. Pán spoločný spravodajca tiež nie.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o uznesení.

  Budeme hlasovať o uznesení. Prosím, budeme sa prezentovať a budeme hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  To znamená, že hlasovanie nie je dostatočné.

  Musíme hlasovať ešte raz.

  Prosím, páni poslanci, pani poslankyne, prezentujme sa a hlasujme.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  dnešný deň rokovania končím a prerušujem 35. schôdzu do utorka.

  V utorok začneme ráno o 9.00 hodine s tým, že v pondelok by mali byť výbory k tým zákonom, ktoré sme prerokovali.

  V pondelok dovidenia. Príjemnú sobotu a nedeľu.