• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pred začiatkom rokovania 34. schôdze zistím prítomnosť poslancov na schôdzi.

  Pani poslankyne a páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Prezentovalo sa 117 poslancov.

  Konštatujem, že sme schopní sa uznášať.

  O ospravedlnenie neúčasti z rokovania dnešnej schôdze písomne požiadali poslanci Pribilinec, Gantnerová, Národa, Ducký, Klein a na zahraničnej služobnej ceste sú poslanci Slobodník a Hrnko.

  Na 34. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú pani poslankyňa Mária Bartošíková a pán poslanec Gyula Bárdos, náhradníkmi budú pán poslanec Anton Juriš a pani poslankyňa Terézia Chlebová.

  Schôdzu zvolal predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie skupiny 39 poslancov Národnej rady.

  Žiadosť poslancov o zvolanie schôdze, ktorej súčasťou je aj program schôdze, ako ho žiada skupina poslancov, ste dostali spoločne s pozvánkou.

  Chcem pripomenúť, že podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemožno program schôdze doplniť alebo meniť, ak bola zvolaná podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na požiadanie aspoň pätiny poslancov.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 34. schôdze Národnej rady.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Šum v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že sme program 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky neschválili.

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  vyhlasujem týmto 34. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie sa skončilo o 14.15 hodine.