• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram ôsmy deň rokovania 30. schôdze Národnej rady.

  Na dnešný deň ospravedlnili svoju neúčasť páni poslanci Delinga, Vavrík, Sopko, Pacola, Pribilinec a Volf.

  Pani poslankyne, páni poslanci, na dnes sme sa dohodli, že by sme pokračovali návrhom vlády na skrátenie legislatívneho konania o novele zákona o financovaní zdravotného poistenia, tlač 703. V prípade, že schválime toto skrátené konanie, prešli by sme k prvému čítaniu o tomto zákone.

  Taktiež je potom návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o subvenciách. Takisto, ak schválime toto skrátené konanie, prešli by sme k prvému čítaniu.

  Potom by sme pokračovali druhým čítaním o novele zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív.

  Pán poslanec Kováč sa chce niečo opýtať.

 • Vážený pán predseda, včera ste povedali, že budeme postupovať podľa programu, ktorý sme si schválili, a dnes prerokujeme aj tieto zákony. Chcem sa spýtať, prečo vypadli body, ktoré sa týkajú volieb do jednotlivých výborov.

 • Nevypadli, budú po týchto zákonoch. To sú len body, aby sa mohli určiť termíny, aby sme mohli v utorok pokračovať. To sú krátke rokovania a hneď prejdeme ku schváleným bodom.

 • Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 101 poslancov, takže sme uznášaniaschopní.

  Pristúpime teda k prvému z týchto návrhov, a to je

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 703. Súčasťou návrhu vlády je aj návrh na uznesenie Národnej rady.

  Tento zákon z poverenia vlády nám predloží pán minister Ľubomír Javorský.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  predkladám návrh vlády Slovenskej republiky na skrátenie legislatívneho konania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení.

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona číslo 386/1996 Z. z. upravuje prerozdeľovanie poistného tak, že do prerozdelenia ide 75 % vybraného poistného, pričom jeden poistenec nad 60 rokov sa počíta 2,5-krát. Aplikácia tohto stanoveného systému v praxi spôsobila v poslednom období napätie medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ostatnými zdravotnými poisťovňami, z ktorých niektoré poisťovne prestali platiť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Niektoré zdravotnícke zariadenia sa tak dostali do situácie, že nemajú zaplatené za služby poskytnuté poistencom.

  Analýza prerozdelenia poistného, vykonaná ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií, takisto analýzy Združenia zdravotných poisťovní, poukazuje, že efektívnejšie je stanovenie prerozdelenia poistného v pomere 70 % ku 30 %, pričom poistenec nad 60 rokov sa počíta dvakrát, a nie dva a polkrát. Predkladaný návrh zákona preto takto upravuje pomer prerozdelenia.

  Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti pripravuje rozsiahlejšiu novelu zákona číslo 273/1994 Z. z. Riadny legislatívny proces o nej môže však trvať viac mesiacov. Zabezpečenie pravidelných úhrad zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami je nevyhnutný. Aby sa toto zabezpečilo, je nevyhnutná rýchla úprava prerozdelenia poistného zákonom prerokovaným v skrátenom legislatívnom konaní.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prosím o podporu skrátenia legislatívneho konania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Ako spoločná spravodajkyňa bola určená pani poslankyňa Kolesárová, preto ju prosím, aby nás informovala o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predseda, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1644 z 3. júla 1997 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, tlač 703, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval predložený návrh vlády na svojej 40. schôdzi výboru dnes 4. júla 1997. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom vysloviť súhlas s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na tejto schôdzi.

  Dovoľte mi, aby som vám prečítala návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky

  súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, Národná rada Slovenskej republiky prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní, tlač 704."

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja, pani poslankyňa.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že som nedostal písomné prihlášky. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy z pléna. Pán poslanec Benčík a pán poslanec Ftáčnik.

  Ak nikto viac, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Prosím pána poslanca Benčíka, aby predniesol svoje pripomienky, návrhy.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia, milé kolegyne,

  to, že v tomto volebnom období Národná rada vďaka poslancom vládnej koalície je v područí vlády, je všeobecne známe. Nie zákonodarný orgán kontroluje výkonný, ale výkonný orgán kontroluje tento parlament.

 • Dokonca vláda prijala uznesenie číslo 277, pozrite si to uznesenie, podľa ktorého poslanci Národnej rady môžu ísť len po také informácie a do takých podnikov, ktoré im budú povolené a na ktoré sú poverení predsedami výborov a predsedom Národnej rady. Ak si niekto chce to uznesenie pozrieť, mám ho so sebou. Tým sa porušuje ústavné právo poslanca, a keďže táto Národná rada vo funkciách má len koaličných poslancov, opoziční poslanci majú ohrozené svoje ústavné práva.

  Ale k návrhu, k veci. Na skrátené legislatívne konanie máme tu návrh. A ja sa už opakujem a prosím, aby ste mi to prepáčili, len vám chcem pripomenúť, že všetci, čo tu sedíme, doposiaľ pri skrátenom legislatívnom konaní porušujeme rokovací poriadok, porušujeme zákon. Aby som vám pripomenul, § 89 ods. 1 rokovacieho poriadku predpokladá skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona za mimoriadnych okolností, ak môžu byť ohrozené základné ľudské práva a slobody alebo bezpečnosť, alebo hrozia štátu značné škody. Pýtam sa, ktorá podmienka v tomto prípade je tretia. Myslím si, že tá prvá je mimoriadna okolnosť, lebo sa končí makroekonomický zázrak.

 • Mimoriadnosť je v tom, že sa zle zostavil rozpočet, že ste nepočúvali pri zostavovaní rozpočtu, že v tomto smere nie je všetko v poriadku. Ale ani ľudské práva nie sú ohrozené, ani bezpečnosť štátu a nie je ohrozená ani vzniknutá značná škoda.

  Prosím vás, tí, ktorí ste tak rozveselení, pozrite si predkladaciu správu, či je tam zmienka o kritériách a podmienkach v zakotvenom § 89. A čo je horšie, ani pán predkladateľ, ani pani spravodajkyňa sa ani slovom nezmienili o tom a podobne sme postupovali pri novele zákona o mzde a odmenách, ktorý nebol prerokovaný ani v tripartite, a všimnite si, že sa to podobne týka aj ďalšieho návrhu zákona číslo 711 o subvenciách. Nezdá sa vám to trápne, keď sa takto verejne zúčastňujeme na porušovaní rokovacieho poriadku?

  Ďakujem vám za pozornosť. Zrejme nepredpokladáte, že by som za takýto návrh mohol hlasovať.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ftáčnik. S faktickou poznámkou chce reagovať pani poslankyňa Kolesárová.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  myslím si, že pán poslanec Benčík nie celkom poznajúc situáciu v oblasti zdravotníctva reagoval tak, ako reagoval. Domnievam sa, že túto krátku novelu je potrebné prijať, pretože, tak ako hovorí § 89, v prípade, že hrozia štátu hospodárske škody, treba sa touto situáciou zaoberať.

  Keďže na zdravotníctvo sme citliví všetci a transformačný mechanizmus je mimoriadne zložitá záležitosť a analýzami sa ukážu isté skutočnosti, myslím si, že by bolo na škodu veci každého občana, ak by sme nezareagovali adekvátnym spôsobom.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Ftáčnik. Faktická poznámka môže byť len na pána poslanca Benčíka. Pani poslankyňa vystúpila s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Ftáčnik, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  budem pokračovať v logike toho, čo začal pán kolega Benčík, ale aj pani poslankyňa Kolesárová. Chcem povedať, keď si pozriete dva návrhy, ktoré sme dostali, možno sú to dva dni alebo včera, alebo predvčerom, skutočne si z nás vláda Slovenskej republiky robí dobrý deň. Skrátené legislatívne konanie má byť výnimočný nástroj na riešenie výnimočných situácií. Na májovej schôdzi bol jeden taký zákon, bola to výnimočná situácia, na júnovej schôdzi už boli tri, a keď zistili, že to ide tak hladko cez ten parlament, akože všetci zdvihnú ruku a ani sa nezamýšľajú nad tým, či treba, či netreba, tak nám hodili ďalšie. Možno, že ešte budúci týždeň dostaneme ďalšie.

  A teraz by som chcel povedať to, že toto svedčí podľa môjho názoru o tom, že sa nekompetentne pracuje a hlavne sa improvizuje. A konkrétnymi otázkami by som sa rád opýtal pána ministra, kedy ste zistili, že nastávajú tieto problémy, o ktorých píšete v dôvodovej správe tak veľmi povrchne a celý zákon sa rieši takým spôsobom, že bežný poslanec, ktorý nie je členom výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci, vôbec nevie, aké analýzy čo ukazujú a podobne. To znamená, kedy ministerstvo zdravotníctva zistilo, že nastávajú problémy. To je prvá otázka. Kedy ste urobili tie analýzy, na ktoré sa odvolávate v zákone a o ktorých ste hovorili aj teraz v úvodnom slove. Čo presne ukazujú tie analýzy? Je problém platenia iných zdravotných poisťovní než Všeobecnej zdravotnej poisťovne zdravotníckym zariadeniam len v tom, že je zlý prerozdeľovací mechanizmus? Je to jediný problém, ktorý treba napraviť týmto zákonom? A čo by sa stalo, keby ten zákon bol prerokovaný v normálnom konaní, aké škody, aké problémy by nastali, toto by ste tu mali povedať. A potom presvedčíte poslancov, že ten problém je naozaj vecný, že ho treba riešiť, ale vy to vybavíte na jednu stránku, predložíte zákon, ktorý nemá prakticky žiadne odôvodnenie, to sú len také všeobecné úvahy, že máme nejaké analýzy, my potom niečo urobíme, povieme. To, že to vedia, opakujem, členovia gestorského výboru, je pre mňa málo. Ja sa tiež mám ako poslanec rozhodnúť, či budem hlasovať za, alebo proti, ale za taký materiál, ktorý ste predložili, sa naozaj hlasovať nedá. Takže prosím, keby ste konkrétne odpovedali na konkrétne položené otázky.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Veľmi ma prekvapuje, že takto vystupujú práve ľavicoví poslanci zo sociálnodemokratickej strany, kde by im najviac malo záležať na tom, aby sa situácia v zdravotníctve riešila. Tak ako povedal pán poslanec Ftáčnik, v gestorskom výbore sa podrobne venujeme tejto problematike a práve už pri rozpočte sme žiadali, aby sa po prvom štvrťroku tieto prerozdeľovacie mechanizmy prehodnotili. Samozrejme, že tie analýzy nejaký čas trvajú, a preto chceme túto situáciu rýchle riešiť. Som rada, že kolegovia v našom výbore bez ohľadu na to, z akej strany sú, všetci úplne jednohlasne podporili, aby išiel zákon v skrátenom legislatívnom konaní. A hoci to nemám vo zvyku, neodpustím si, a dúfam, že pána poslanca Ftáčnika k tomu nevedie lobing zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde je rodinne zainteresovaný.

 • Pán poslanec Košnár - faktická poznámka. Nech sa páči, pán poslanec. Prosím o pokoj.

 • Ďakujem za slovo.

  Je to neobvyklé, aby som mal faktickú poznámku k svojmu kolegovi, k poslancovi Ftáčnikovi, ale pán poslanec Ftáčnik si zrejme nestihol pozrieť materiál, ktorý sme dodatočne dostali k návrhu tohto zákona, totiž ekonomický rozbor a jednu veľmi strohú tabuľku. Dovoľte mi, aby som teda pripomenul, že v tomto ekonomickom rozbore sa veľmi stroho konštatuje, že tento návrh zákona tak na skrátené legislatívne konanie, ako aj samotný zákon nemá nič spoločné so štátnym rozpočtom, nemá nič spoločné s ohrozením hospodárskych záujmov štátu atď. Čiže argument, že sa splnil dôvod na skrátené legislatívne konanie, je vedľa. A po druhé, pán poslanec Ftáčnik zrejme nevie, že kompetentné výbory pri schvaľovaní štátneho rozpočtu navrhovali, a veľmi ostro navrhovali, už vtedy práve takýto kľúč prerozdeľovania, aký je dnes, ale dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu takýchto požiadaviek, boli presne opačné, než sú dôvody, ktoré dnes navrhuje vláda, aby sme ho zobrali do úvahy pri skrátenom legislatívnom konaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Šagát - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi, aby som reagoval na vystúpenie predrečníka.

  Myslím si, že treba povedať pravdu a my vlastne dnes riešime mimoriadnu situáciu v zdravotníctve, ktorú zapríčinil rozpočet na rok 1997. Súhlasím, že je mimoriadna situácia, treba však hľadať a určiť vinníka. Tak ako to už uviedol pán poslanec Košnár, vinník je parlament, vinník je tu, keď bez toho, aby ste brali odborné argumenty, hlasujete podľa kývania hláv ministrov bez ohľadu na to, ako vlastne bol urobený prepočet. Ten bol k dispozícii aj zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, boli k dispozícii údaje Združenia poisťovní, všetko ste ignorovali a presadili ste si...

 • Pán poslanec, ale reagujte na pána poslanca Ftáčnika.

 • Hovorím jednoznačne k rečníkom, ktorí tu vystupovali, k poslancovi Ftáčnikovi.

  Okrem toho, tá nešťastná poznámka ohľadne pána poslanca Ftáčnika, predpokladám, pani poslankyňa Aibeková, že vám skutočne vypadla len náhodou, pretože je neseriózne kritickú situáciu spájať s lobovaním pána poslanca Ftáčnika.

 • Pani poslankyňa Aibeková nevystupovala v rozprave.

 • Mám ešte 20 sekúnd, pán predseda, nerušte ma, prosím vás pekne. Buďte taký láskavý. Hovorím absolútne k veci.

 • Hlas z pléna.

 • Vy budete aj tak, pán Čopík, hlasovať, ako vám kývnu hlavou, takže vy k tomu nemáte čo dodať.

  Samozrejme, že ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií vedelo, že k tejto situácii príde a, žiaľbohu, ich ekonomickí experti vypočítali prerozdeľovací mechanizmus, ktorý zlyhal.

 • Pán poslanec Roman Kováč - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  pán poslanec Ftáčnik vzniesol celú sériu otázok, na ktoré žiadal odpoveď od pána ministra. Ja by som sa snažil túto jeho sériu otázok doplniť o jednu jedinú, či náhodou, pán minister, ste nedodali dôvodovú správu k inému zákonu, pretože keď sa pozriete na vlastnú dôvodovú správu, je tam uvedené, že predkladaný návrh zákona preto takto upravuje pomer prerozdelenia, to skutočne v návrhu zákona je, ale je tam ďalšia veta, že zároveň zavádza oprávnenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky v prípade nedodržania stanoveného systému prerozdelenia určiť na obdobie najviac troch mesiacov iný systém prerozdelenia. Ale nič takého v návrhu zákona nie je. Či náhodou ste nedodali do Národnej rady Slovenskej republiky inú dôvodovú správu alebo k inému zákonu než k tomu, ktorý potom prišiel. Alebo vám vláda zamietla a vy ste včas nestihli vymeniť túto dôvodovú správu a vláda pri rokovaní vám zamietla snahu, aby ministerstvo mohlo zavádzať iné prerozdelenie.

  Ďakujem pekne.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, končím rozpravu k tomuto bodu programu.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť k pripomienkam. Nech sa páči, pán minister.

  A prosím o pokoj, pani poslankyne, páni poslanci.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci,

  pán poslanec Benčík, dovoľte mi, aby som vás trošku hlbšie oboznámil s tým, čo vás zaujíma, trošku ste hovorili mimo. V roku 1995 sme mali jednu poisťovňu, ktorá mala 4,5 milióna poistencov - Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Vzniklo niekoľko menších poisťovní a vtedy bol prerozdeľovací mechanizmus 60:40. Keby ste si boli prečítali jednu vetu, že 75 % ide do prerozdelenia, vtedy to znamenalo, že Všeobecná zdravotná poisťovňa z výberu poistného dávala 60 % z výberu do prerozdelenia.

 • Hlasy z pléna.

 • To je vysvetlenie, prosím. Ja som vám neskákal do reči, prosil by som vás, aby ste ma vypočuli.

 • Pán minister, vy nemusíte reagovať na poslancov z pléna, nepočúvajte.

 • Takže v roku 1995 vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni bolo 90 % poistencov. Všeobecná zdravotná poisťovňa mala najviac neaktívnych ľudí, za ktorých platí štát. Čo sa medzitým udialo? Poisťovne začali získavať poistencov, ktorí sú aktívni, ale začali získavať poistencov, za ktorých platí štát (nezamestnaní, dôchodcovia, deti a vojaci). V minulom roku bol prerozdeľovací mechanizmus 80:20 a v tomto roku došlo k vyrovnaniu toku finančných prostriedkov a rok 1996 sa skončil veľmi dobre, alebo sa dobre skončil.

  Pred prijatím zákona o štátnom rozpočte nikto nevedel podložiť zo žiadnych analýz, aké optimálne prerozdelenie by bolo na rok 1997. Bolo prijaté 75:25 s tým, že už vo výbore sa povedalo, že po prvom štvrťroku alebo polroku, keď budú nejaké analýzy, sa to prehodnotí. Ani ja, ani vy, ani nikto nevedel predpokladať, že v roku 1997 bude pomer poistencov medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ostatnými poisťovňami 52:49. To nikto nepredpokladal. A toto nás donútilo skutočne robiť analýzy a prehodnotiť prerozdeľovací mechanizmus. A z akého dôvodu? Áno, štátu by vznikli škody, pretože tok peňazí, ktorý je, práve týmto prerozdeľovacím mechanizmom spôsoboval, že niektoré poisťovne, ktoré mali veľký výber, museli viac odovzdať menším poisťovniam a tie peniaze sa zdržiavali v iných poisťovniach, a tie poisťovne, ktoré majú záväzky voči zdravotným poisťovniam, ich nemajú, lebo sú na účtoch iných poisťovní.

  A preto navrhujeme zmeniť tento prerozdeľovací mechanizmus takto, lebo vzniknú škody štátu, lebo štát to bude musieť dofinancovať len preto, že peniaze netečú tak, ako by mali. To vtedy nikto nevedel predpokladať. Až teraz po polroku to dokázali podrobné analýzy troch odborných skupín. Dokázala to skupina z ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií a Združenia zdravotných poisťovní. Na rokovaní na ministerstve zdravotníctva s týmito stranami a na ministerstve financií došlo k dohode a toto, čo predkladáme, je spoločná dohoda na základe týchto analýz. Tam sú tabuľky a môžete si tam pozrieť, kto tomu rozumie, tak vidí z tabuľky, že je to trošku iné, ako to bolo v minulosti.

  Takže, pán poslanec Ftáčnik, vtedy sme to zistili. To je odpoveď na vašu konkrétnu otázku. Zistili sme za tento polrok, za určité časové obdobie. Keď máte určité štatistiky, tak môžete zistiť, či sme sa mýlili, alebo nie. A to nikto nemohol predpokladať práve pre zmenu štruktúry poistencov v jednotlivých poisťovniach. A prečo sme to urobili? Hovoril som, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má 50 % poistencov, ostatné majú 49 %, ale záväzky si Všeobecná zdravotná poisťovňa plní. Keby sme mali vyčísliť, v akom pomere si neplnia poisťovne záväzky voči zdravotníckym poisťovniam, tak to je 1:6. A práve tento mechanizmus to má vyrovnať, aby viac peňazí z výberu ostalo v poisťovniach, ktoré ich museli odovzdávať kdesi inde. Takže toto je na to moja odpoveď.

  Pán poslanec Šagát použil pojem prerozdeľovací mechanizmus, ktorý zlyhal. Bol by som rád, aby mi skutočne dal čísla a bol taký jasnovidec, aký bude pomer poistencov v budúcom roku v poisťovniach a aký je objektívny prerozdeľovací mechanizmus.

  Pozeral som na pripomienku pána poslanca Kováča k dôvodovej správe. Zrejme došlo k technickej chybe, lebo posledná pasáž, o ktorej ste hovorili, sa vo vláde zamietla. A pozeral som do návrhu zákona, tam je to opravené, a tu nie, takže došlo k technickej chybe. Ospravedlňujem sa.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pýtam sa, či sa pani spoločná spravodajkyňa chce vyjadriť k rozprave.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, vážení páni ministri, dámy, páni,

  chcela by som len pripomenúť, že náš výbor sa naozaj systematicky venuje tejto problematike a aj dnes pri prerokúvaní tohto problému sme všetci jednohlasne hlasovali za skrátené legislatívne konanie, pretože všetci si uvedomujeme akútnosť situácie. Chcem sa opýtať pána doktora Kováča, ktorý tiež hlasoval za, na základe čoho zmenil svoj postoj. Myslím si, že toto bolo možné vyjadriť aj vo výbore.

  Ďakujem pekne. To je všetko, pán predseda.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktoré máte v predloženom návrhu vlády. K tomuto uzneseniu dodávam ešte návrh, aby sme tento vládny návrh zákona prerokovali v prvom čítaní hneď teraz ako nasledujúci bod programu, tak ako som informoval na začiatku. V prípade rozhodnutia Národnej rady o jeho prerokovaní v druhom čítaní sa druhé a tretie čítanie bude konať potom ešte na tejto schôdzi, nie dnes, ale na tejto schôdzi.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o uznesení, ktoré máte predložené, aj o dodatku, ktorý som predniesol.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní na 30. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Môžeme teda pristúpiť k prvému čítaniu tohto vládneho návrhu zákona, tak ako som ho uviedol predtým.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 704, návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie vo výboroch Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady pod číslom 1645.

  Z poverenia vlády opäť nás bude informovať a návrh zákona uvedie pán minister Javorský. Prosím, pán minister.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriaďovaní Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona číslo 386/1996 Z. z. upravuje prerozdeľovanie poistného tak, že do prerozdelenia ide 75 % z vybraného poistného, pričom jeden poistenec nad 60 rokov sa počíta dva a polkrát. Tento spôsob a pomer prerozdeľovania je nevyhovujúci a v súčasnosti spôsobuje vážne problémy v rezortných zdravotných poisťovniach. Následne na to vznikajú problémy pri uhrádzaní zdravotnej starostlivosti jej poskytovateľom, zdravotníckym zariadeniam.

  Analýzy za posledných šesť mesiacov prerozdelenia poistného, vykonané ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom financií a Združením zdravotných poisťovní, ukazujú, že efektívnejšie je stanovenie prerozdelenia poistného v pomere 70:30 %, pričom poistenec nad 60 rokov sa počíta dvakrát, nie dva a polkrát. Vieme, že náklady na pacientov po 60 rokoch sú minimálne dvakrát také ako na pacientov v produktívnom veku. Preto predkladáme návrh novely článkov, kde odporúčame zmeniť prerozdeľovací pomer zo 75 na 70 a z 25 na 30, a v ďalšom článku zmeniť slová "dva a polkrát" u poistencov nad 60 rokov na "dvakrát".

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, skutočne tento skrátený proces je potrebný, aby sme zabezpečili nerušený chod a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v budúcom polroku. Samozrejme, že poisťovne a expertné skupiny ďalej budú sledovať vývoj a vhodnosť prerozdeľovacieho mechanizmu, aby sme skutočne mohli pri zmene štruktúry poistencov v jednotlivých poisťovniach lepšie odhadnúť prerozdeľovací mechanizmus pre budúci rok v zákone o štátnom rozpočte.

  Prosil by som vás, aby sme skutočne tento zákon podporili, pretože je tu, samozrejme, aj druhá možnosť, že to môže ísť v rozsiahlej novele zákona číslo 273, ktorá sa robí na ministerstve zdravotníctva už jeden rok, pretože každý deň nám život prinesie nové zmeny, o ktorých sme nemohli vedieť ani predpokladať pred rokom alebo dvoma. Tým, že sa vytvárajú privátne a štátne zdravotnícke zariadenia, vznikol pluralitný poisťovací systém, nie je ešte dokonalý revízny systém v poisťovniach, prináša to problémy, na ktoré musíme reagovať. Na to bude rozsiahla novela zákona číslo 273. Lenže tento proces je dosť zdĺhavý a predpokladáme, že účinnosť tejto rozsiahlej novely bude niekedy koncom roka. Tým, že treba túto skutočnosť rýchle vyriešiť, sme predložili krátku novelu na skrátené legislatívne konanie. Preto vás prosím o podporu tejto novely.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pani spoločná spravodajkyňa.

 • Vážený pán predseda, vážení páni ministri, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpila pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, tlač 704, ako spravodajkyňa určená výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Predmetný návrh zákona bol zaradený do programu tejto schôdze na prvé čítanie na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 273/1994 Z. z., ktoré sme pred chvíľou schválili.

  Ako spravodajkyňa k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Predpokladám, že predložený návrh bude diskutovaný omnoho širšie práve v rámci druhého čítania vo výboroch Národnej rady a v rámci druhého a tretieho čítania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písmeno c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na tom, že po rozprave odporučí predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady číslo 1645 z 3. júla 1997 prideliť ho v druhom čítaní na prerokovanie okrem Ústavnoprávneho výboru Národnej rady aj Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 8. júla 1997 a gestorský výbor do 9. júla 1997.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu, páni poslanci a pani poslankyne. Písomnú prihlášku som nedostal. Hlási sa niekto do rozpravy?

  Konštatujem, že nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Predpokladám, že sa k rozprave nebudú vyjadrovať ani pán minister, ani pani spoločná spravodajkyňa.

  Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Prosím pani spravodajkyňu, aby uviedla tieto návrhy.

 • Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písmeno c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí predložený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

 • Takže prosím, budeme sa prezentovať a budeme hlasovať o tom, či budeme tento návrh prerokúvať aj v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 94 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Môžem konštatovať, že Národná rada sa uzniesla, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, prerokuje v druhom čítaní.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady doplnenom pani spoločnou spravodajkyňou. To znamená, že budeme hlasovať o tom, ktoré výbory budú prerokúvať tento návrh, ktorý bude gestorský a aké si stanovíme lehoty. Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Pán predseda, budeme hlasovať o tom, že v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady sa v druhom čítaní návrh zákona pridelí na prerokovanie okrem Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a za gestorský výbor je navrhnutý Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

 • Ešte aj lehoty musíte prečítať.

 • Odporúča sa, aby výbory prerokovali návrh zákona do 8. júla 1997 a gestorský výbor do 9. júla 1997.

 • Takže môžeme sa prezentovať a hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 89 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 5 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor aj lehotu výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni aj pánu ministrovi.

 • Ďakujem aj ja cteným kolegom za pozitívny prístup k riešeniu tohto problému.

 • Pán poslanec Rózsa sa hlási s procedurálnym návrhom. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem v mene klubov Maďarskej koalície, MKDH a DÚ podľa § 24 ods. 5 rokovacieho poriadku zaradiť na rokovanie 30. schôdze Národnej rady návrh zmeny počtu členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ako i návrh zmeny počtu členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu Vojenskej spravodajskej služby z počtu 8 na 9. Tento bod navrhujem zaradiť ako bod číslo 41. O tomto návrhu sa hlasuje podľa § 24 ods. 5 rokovacieho poriadku v spojení s § 25 rokovacieho poriadku bez rozpravy.

  Ďakujem.

 • Však to máme v programe, pán poslanec.

 • Pán predseda, tam nie je návrh na zmeny počtov.

 • Dobre. Takže budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Rózsu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 39 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Takže budeme pokračovať podľa schváleného programu.

  Nasleduje

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 710. Súčasťou návrhu je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Karol Česnek. Prosím pána ministra, aby nám predniesol návrh.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  vláda Slovenskej republiky na svojom 125. zasadnutí 1. júla 1997 prerokovala a schválila návrh zákona o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Vládny návrh tohto zákona bol zaradený do programu zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky ako parlamentná tlač číslo 711.

  Predmetom právnej úpravy podľa tohto vládneho návrhu zákona je upraviť pravidlá posudzovania zakázaných subvencií poskytnutých na tovar vyrábaný a vyvážaný subvencujúcou krajinou, zisťovanie a posudzovanie vážnej ujmy spôsobenej takto subvencovaným tovarom slovenskému výrobnému odvetviu, ktorý vyrába rovnaký alebo podobný tovar ako tovar subvencovaný, a zároveň ustanoviť druhy vyrovnávacích opatrení na zabránenie alebo odstránenie ujmy, ktorá je spôsobená nášmu výrobnému odvetviu, a zároveň aj pravidlá konania o uplatňovaní týchto opatrení.

  Urýchlené prijatie tejto navrhovanej právnej úpravy a jej notifikácia v Svetovej obchodnej organizácii umožní Slovenskej republike v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode a Dohodou o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, uplatňovať také ochranné mechanizmy na zamedzenie alebo odstránenie závažných hospodárskych škôd, ktoré by mohli vzniknúť hospodárstvu Slovenskej republiky dovozom subvencovaného tovaru do Slovenskej republiky alebo jeho vývozom zo subvencujúcej krajiny na trh tretej krajiny, kde sa predáva rovnaký alebo podobný, ale nesubvencovaný tovar, ktorý sa vyrobil v Slovenskej republike.

  Vláda preto v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa rozhodla požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, ktorý, ako som už uviedol, vám bol predložený ako parlamentná tlač číslo 711. Na základe tohto rozhodnutia vlády a z jej poverenia si vás dovoľujem, vážené pani poslankyne a páni poslanci, požiadať o prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým schváli návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k tomuto vládnemu návrhu zákona.

  Skrátenie legislatívneho konania k tomuto vládnemu návrhu zákona je nevyhnutné predovšetkým z toho dôvodu, že z hľadiska ochrany slovenskej ekonomiky je potrebné, aby všetky tri zákony, ktoré upravujú ochranu pred nekalými obchodnými praktikami v medzinárodnom obchode, nadobudli účinnosť prakticky v rovnakom časovom období v rozmedzí mesiaca júl-august tohto roku.

  Ďakujem vám za pochopenie.

 • Ďakujem, pán minister.

  Ako spravodajca za výbory a za gestorský výbor bol určený pán poslanec Ján Ducký. Prosím, aby nás informoval o priebehu prerokovania tohto návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 650/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, tlač 711, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predložený návrh zákona, tlač 711, o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky 3. júla 1997 s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, tlač 710. Národná rada Slovenskej republiky schválila prerokovanie zákona v skrátenom legislatívnom konaní podľa § 9 ods. 1 v prvom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či vládny návrh zákona spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel.

  Ako spravodajca navrhnutého gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky k prvému čítaniu vládneho návrhu zákona si osvojujem stanovisko, že predložený návrh zákona spĺňa všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku a určené v legislatívnych pravidlách.

  Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh rieši závažnú spoločenskú problematiku, ktorú je potrebné upraviť tak, ako sa navrhuje.

 • Hlas z pléna.

 • Pán poslanec, je to vec spravodajcu, ako vystupuje.

 • Myslím si, že v tomto svojom vystúpení zdôvodňujem postup, prečo by sa tento návrh zákona mal prerokovať podľa príslušných paragrafov. Okrem iného vychádzame z toho, že na tomto zasadnutí Národnej rady sme schválili návrh zákona o obmedzení nadmerných dovozov, a keď sledujeme myšlienkovú niť, že tým myslíme zlepšenie obchodnej bilancie, a tým i platobnej bilancie Slovenskej republiky, je úplne logické, že ako dvojča k tomuto zákonu by mal byť i tento zákon, pretože všetky štáty Európskej únie majú takýto zákon na podporu svojich aktivít v oblasti hlavne vývozov.

  Budem odporúčať Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) prijať uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave prerokovala návrh v druhom čítaní. Ďalej budem odporúčať, aby návrh predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1647 z 3. 7. 1997 na pridelenie prerokovania zákonov vo výboroch Národná rada podľa § 74 schválila a odporučila lehoty na prerokovanie vo výboroch. Prosím, vážený pán predsedajúci, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, či mená na tabuli sú faktické poznámky, alebo prihlášky do rozpravy. Prihlášky do rozpravy. Takže píšem do rozpravy pána poslanca Palacku a pána poslanca Černáka. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Hrušovský.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predseda, pán spravodajca vystúpil už tak, ako keby uvádzal prerokúvanie tohto návrhu zákona v prvom čítaní. My sme teraz v štádiu, keď vláda požiadala o skrátenie legislatívneho konania, a teda musíme najskôr o tejto veci rozhodnúť, až potom sa môžeme venovať prvému čítaniu. Takže to, čo nám predniesol pán spravodajca, neprináleží do tohto bodu prerokúvania programu.

 • Pán poslanec, čiastočne s vami súhlasím. Ale pred chvíľou to isté bolo u pána ministra, že málo zdôvodňoval tento návrh. Preto som povedal, že čiastočne s vami súhlasím.

  Ďakujem.

  V rozprave ako prvý vystúpi pán poslanec Palacka.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy a páni,

  naozaj najskôr chcem povedať, že rokujeme o návrhu na skrátené legislatívne konanie, čiže nerokujeme o vecnom obsahu zákona, ale rokujeme o tom, že je naliehavé prerokovať tento zákon. Predpokladám, že pán spravodajca si možno poplietol papiere, ale čítal, že Národná rada už schválila prerokovanie tohto zákona v prvom čítaní. To teda ešte neschválila, teraz ho má len schváliť.

  Nebudem ani ja hovoriť o vecnom obsahu tohto zákona, k tomu prídeme v ďalšom bode, teraz sa chcem len dotknúť toho, prečo je také súrne tento zákon prerokovať, prakticky na počkanie. Tento zákon sme dostali na lavice včera, zákon má asi 34 paragrafov, viac ako 30 strán textu zákona, ešte obsiahlu dôvodovú správu, a myslím si, že nikto nemôže seriózne očakávať, že poslanci budú mať naštudovaný tento zákon dnes a budú sa môcť k nemu vecne vyjadriť, to jednoducho nie je možné. Myslím si, že ani vláda ho nepripravovala 24 hodín, ale pripravovala ho už dlhé mesiace dopredu.

  Okrem všetkých dôvodov, ktoré tu zazneli pri predošlom zákone, kde takisto sa argumentovalo, že porušujeme rokovací poriadok, pretože podmienky na skrátené konanie nie sú naplnené, nechcem ich opakovať, ale chcem pridať ďalšie argumenty, ktoré, myslím si, z tohto zákona vyplývajú.

  Po prvé, vláda navrhuje účinnosť tohto zákona od 1. októbra. Síce pán minister spomínal, že v júli-auguste by mali tieto zákony platiť, ale sama vláda navrhuje účinnosť od 1. októbra, preto si myslím, že nie je dôvod, aby sme ho prerokúvali takto na počkanie za 24 hodín.

  Ďalším argumentom je § 17 návrhu zákona. Ten sa týka lehoty na konanie, ktorá sa určuje ministerstvu hospodárstva pri konaní podľa tohto zákona a ministerstvo má lehotu od podania podnetu do rozhodnutia jeden rok, resp. vo výnimočných prípadoch sa to dá predĺžiť na jeden a pol roka. Ak sa tu zavádzajú takéto ročné, poldruharočné lehoty, zákon má platiť od októbra, tak si myslím, že nie je absolútne žiadny dôvod, aby sme tu rokovali nejako hekticky počas 24 hodín a aby sme zákon, ktorý potrebuje seriózne preštudovanie, odôvodnenie a analýzu, prerokovali v riadnom legislatívnom konaní. Prvé čítanie teraz, potom výbory, druhé čítanie a v septembri môže byť schválený. Taká účinnosť by, tak ako ho vláda navrhuje, bola od 1. októbra.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Černák.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia,

  moji predrečníci už hovorili rečnícku otázku, že "proč ten spěch", a dovoľte mi, aby som ju ešte doplnil o jednu poznámku. Ak sa pozriete do dôvodovej správy, zákon je kompatibilný s právnou normou Európskej únie, je kompatibilný s nariadením rady, ktoré sa datuje z roku 1994, a potom mi nejde do hlavy, prečo sa taký dôležitý zákon, prečo sa zákon o ochranných opatreniach pri dovoze, ktorý sme už prijímali, predkladá až teraz v tretej štvrtine funkčného obdobia. Zhodou okolností pán spoločný spravodajca bol tri roky vo funkcii a ja sa ho pýtam, prečo v roku 1995 neprišiel takto dôležitý návrh do Národnej rady, prečo teraz musíte hlasovať o skrátenom legislatívnom konaní. My zákon v prvom čítaní podporíme a s malými úpravami ho podporíme ako celok, ale podporujem návrh pána Palacku, že ten čas účinnosti, ktorý sa v zákone navrhuje, sa dá dosiahnuť aj bez skráteného legislatívneho konania. V rozprave pri prvom čítaní už nebudeme vystupovať, zákon podporujeme. Škoda, že je predložený až teraz, pretože už dávno mohol chrániť slovenský trh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Černákovi.

  Keďže nie sú ani faktické pripomienky, končím rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa pána ministra Česneka, či sa chce vyjadriť k rozprave.

  Prosím, pán minister.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  predovšetkým by som chcel povedať, že vrelo súhlasím s názorom, ktorý povedal pán poslanec Černák, pretože je to otázka. Národná rada prednedávnom schvaľovala návrh zákona a vtedy som konštatoval, že Národná rada Slovenskej republiky prijala dohodu a vstup do Svetovej obchodnej organizácie 13. decembra 1994. Myslím si, že vtedy nebol aktuálny taký vývoj v obchodnej bilancii, a preto sa možno neprikladal dostatok vážnosti tomu, ako je to teraz. Jediným dôvodom, prečo žiadame o toto skrátené konanie, ako vidím tú naliehavosť, je práve to, že v národnej legislatíve nám tieto nástroje chýbajú a je škoda, ak nevieme vlastné výrobné odvetvia ochrániť pred tlakom, ktorý je zvonku, ak nevieme podporiť schopnosť exportu na ďalšie trhy.

  Čiže chcel by som iba dosvedčiť, že mnohostranné medzinárodné dokumenty, ktoré upravujú pravidlá medzinárodného obchodu a ktorými je viazaná aj Slovenská republika, predovšetkým Všeobecná dohoda o clách a obchode, ktorú som spomínal a ktorá je aj dôvodom na vznik tohto zákona, ako aj záverečný dokument uruguajského kola rokovaní o vytvorení Svetovej obchodnej organizácie, dohoda o subvenciách umožňuje členským krajinám uplatňovať svoje právo proti zakázaným praktikám. Takže tu je tá naliehavosť. A naliehavosť spočíva aj v tom, že naša obchodná bilancia sa dá mierne zlepšiť a, samozrejme, dá sa podporiť aj naše odvetvie pri exportoch. Takže toto sú dôvody, ku ktorým som sa chcel vyjadriť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pán poslanec Ducký ako spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči.

 • Myslím si, že otázky, ktoré položili páni kolegovia poslanci, majú aj svoju logiku, ale, samozrejme, všetko je v súvislostiach. Na to, aby sa tento zákon mohol predložiť Národnej rade a uplatňovať sa, bolo nevyhnutné vytvoriť inštitúcie, ktoré by to mali robiť. Samozrejme, po neskonalej liberalizácii všeobecne aj v oblasti finančníctva, ktorá tu prevažovala v uplynulých rokoch, tieto inštitúcie sa vytvárali s určitým časovým posunom, a preto si myslím, že je dobré, že ten zákon v takejto podobe tu je, i keď je forma schvaľovania urýchlená, ale stojí to za to, pretože aj tak bude dosť problematické pri tej sile administratívy Európskej únie presadiť opodstatnené potreby na subvenciu hlavne našich vývozov, o ktoré ide. Myslím si, že kto to myslí vážne s našou výrobou a s našou proexportnou politikou, tento zákon podporí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Môžete zostať na svojom mieste, pretože pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktoré máte v predloženom návrhu vlády. K tomuto uzneseniu dodávam ešte návrh, aby sme tento vládny návrh zákona prerokovali v prvom čítaní hneď teraz ako nasledujúci bod programu takisto ako v predošlom prípade. V prípade rozhodnutia Národnej rady o jeho prerokovaní v druhom čítaní sa druhé a tretie čítanie uskutoční na tejto schôdzi.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať o tom, že to budeme prerokúvať v prvom čítaní.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže môžem konštatovať, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach v skrátenom legislatívnom konaní na 30. schôdzi.

  Pristúpime teda k prvému čítaniu tohto vládneho návrhu, ktorý ste dostali ako tlač 711, a návrh na pridelenie vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady máte v rozhodnutí predsedu Národnej rady číslo 1647.

  Z poverenia vlády aj v tomto prípade, keďže ide o prvé čítanie, by nás mal informovať pán minister Česnek. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  ako sa už spomínalo, mnohostranné medzinárodné dohody, ktoré upravujú pravidlá medzinárodného obchodu, ktorými je viazaná aj Slovenská republika členstvom v Svetovej obchodnej organizácii, predovšetkým tie nadväznosti, ktoré vyplývajú zo Všeobecnej dohody o clách a obchode GATT 1994, ďalej z Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach označujú a predznačujú poskytovanie zakázaných subvencií na výrobu a vývoz tovaru za zavrhnutiahodnú a nekalú obchodnú praktiku v medzinárodnom obchode, porušujúcu pravidlá súťaže. Preto uvedené dokumenty medzinárodného práva zároveň aj umožňujú každej členskej krajine Svetovej obchodnej organizácie uplatňovať proti takýmto zakázaným subvenciám poskytovaným na tovar subvencujúcou krajinou vyrovnávacie opatrenia, ktorými sa odstráni vážna ujma alebo zabráni sa vzniku vážnej ujmy, ktorá bola alebo môže byť spôsobená domácemu výrobnému odvetviu.

  Základnou podmienkou na takéto uplatňovanie vyrovnávacích opatrení je však prijatie aj uvedeným medzinárodným dokumentom zodpovedajúcej vnútroštátnej právnej úpravy. Preto hlavným zámerom predloženého návrhu zákona je upraviť v súlade s Dohodou o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach pravidlá na posudzovanie zakázaných subvencií poskytovaných na tovar vyrábaný a vyvážaný subvencujúcou krajinou, pravidlá zisťovania a posudzovania vážnej ujmy, ktorá je spôsobená dovozom takto subvencovaného tovaru domácemu výrobnému odvetviu v Slovenskej republike, a zároveň aby sa ustanovili druhy vyrovnávacích opatrení na zabránenie vzniku alebo odstránenie ujmy spôsobenej domácemu výrobnému odvetviu, ako aj pravidlá konania o uplatňovaní týchto vyrovnávacích opatrení.

  Podľa Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach subvencujúca krajina môže spôsobiť vážnu ujmu výrobnému odvetviu inej členskej krajiny nielen tým, že dováža subvencovaný tovar na jej trh, ale aj tým, že svoj subvencovaný tovar vyváža na trh tretej krajiny, kde svojou nižšou cenou vytláča z trhu nesubvencovaný rovnaký alebo podobný tovar inej členskej krajiny, alebo tým, že účinkom subvencie je sťaženie vývozu rovnakého alebo podobného, ale nesubvencovaného tovaru na trh subvencovanej krajiny. Preto každá členská krajina má právo uplatňovať ochranné opatrenia aj proti týmto účinkom subvencie.

  Z uvedeného dôvodu navrhovaný zákon umožňuje uplatniť zodpovedajúce ochranné opatrenia nielen pri dovoze takéhoto tovaru do Slovenskej republiky, ale aj v prípadoch, ak sa subvencovaný tovar vyváža na trh tretej krajiny, kde sa predáva aj rovnaký alebo podobný, ale nesubvencovaný a vyrobený v Slovenskej republike, alebo inak, ak subvencovaný tovar bráni dovozu rovnakého alebo podobného tovaru zo Slovenskej republiky na domáci trh subvencujúcej krajiny.

  Proti poškodeniu domácej výroby bude mať teda Slovenská republika podľa navrhovaného zákona možnosť uplatniť tieto vyrovnávacie opatrenia:

  1. Prijatím záväzku vývozcu o okamžitom zastavení vývozu subvencovaného tovaru alebo jeho záväzku na vykonanie takých cenových úprav, aby vývozná cena tovaru zodpovedala jeho cene v bežnom obchode. Toto opatrenie sa môže uplatniť na obdobie 5 rokov a môže sa predĺžiť o obdobie ďalších 5 rokov.

  2. Uplatnením dočasného vyrovnávacieho cla na dovážaný subvencovaný tovar na obdobie až 4 mesiacov, prípadne na základe žiadosti dovozcu až na 9 mesiacov, najneskoršie však do uplatnenia konečného vyrovnávacieho cla.

  3. Uplatnením konečného vyrovnávacieho cla na dovážaný subvencovaný tovar na obdobie 5 rokov, pokiaľ nebude toto opatrenie predĺžené o ďalšie obdobie nevyhnutné na odstránenie ujmy spôsobenej domácemu výrobnému odvetviu.

  Prijatím navrhovaného zákona nevzniknú v rokoch 1997, 1998 ani v ďalších rokoch zvýšené výdavky na štátny rozpočet. Navrhovaná právna úprava nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky ani s Listinou základných ľudských práv a slobôd. Príprava tohto zákona je jedným zo systémových opatrení vlády na zvýšenie ochrany tuzemskej výroby, na zvýšenie jeho exportnej výkonnosti, a tým aj na zlepšenie doterajšej pasívnej obchodnej bilancie.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na základe týchto uvedených dôvodov navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky predložený vládny návrh zákona o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach po jeho prerokovaní v Národnej rade schválila. Z hľadiska ochrany hospodárstva Slovenskej republiky je totiž nevyhnutné, aby všetky zákony na ochranu pred nekalými obchodnými praktikami v medzinárodnom obchode, t. j. zákon na ochranu pred nadmerným dovozom, antidumpingový zákon a zákon o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, nadobudli účinnosť prakticky v rovnakom čase. Navrhujem preto, aby tento prerokovaný zákon nadobudol účinnosť v čo najkratšom čase, t. j. dňom vyhlásenia, a teda to znamená, aby § 34 tohto zákona bol prijatý v nasledovnom znení: § 34 - tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

  Ďakujem za vašu pozornosť a podporu.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím pána spoločného spravodajcu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby sme pristúpili k hlasovaniu o prerokúvanom materiáli. Na základe § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku navrhujem, aby sa tento materiál prerokoval v druhom čítaní. O tom chcem dať hlasovať. Vychádzal som z toho, že obidvaja vystupujúci hovorili o tom, že nebudú v rozprave vystupovať, ale musím priznať, že ostatní poslanci to právo majú.

 • Pán poslanec, mali ste len uviesť návrh do čítania a teraz otvorím rozpravu, ak už nemáte k tomu nič.

 • Nemám k tomu nič, ospravedlňujem sa, že som vychádzal z vyjadrenia kolegov poslancov, ktorí vystupovali, že nebudú vystupovať, zovšeobecnil som to. Takže sa ospravedlňujem.

 • Otváram rozpravu k tomuto bodu programu s konštatovaním, že do rozpravy som nedostal písomnú prihlášku. Pýtam sa pána poslanca Hrušovského, či sa hlási do rozpravy, alebo s faktickou poznámkou. S faktickou poznámkou.

  Ešte sa pýtam spravodajcu pána Duckého, či zaregistroval to, čo prečítal pán minister, pokiaľ ide o zmenu účinnosti zákona. Je to potrebné navrhnúť v rozprave, pretože v zákone je 1. október, a pán minister teraz navrhoval, aby sme prijali dňom vyhlásenia.

  Prosím, pán Hrušovský - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predseda, včera v politickom grémiu, keď sme prerokúvali ďalší program, ako bude vyzerať na tejto schôdzi, sme sa zaoberali aj týmto návrhom zákona. Dohodli sme sa vzhľadom na to, že je navrhovaná účinnosť od 1. októbra, že budeme súhlasiť so skrátením legislatívneho konania tak, aby na tomto pléne prebehlo prvé čítanie s tým, že druhé a tretie čítanie vzhľadom na závažnosť predkladaného materiálu sa bude konať na septembrovej schôdzi. Takto sme s tým boli uzrozumení a takto sme aj informovali naše poslanecké kluby.

  Som prekvapený, že pán minister teraz vystúpil s takou závažnou pripomienkou, hoci nemôže dávať pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu zákona, a navrhuje zmenu účinnosti tohto zákona dňom vyhlásenia. Preto dávam procedurálny návrh, hoci ešte pán spoločný spravodajca nenavrhol návrh na uznesenie, aby výbory Národnej rady prerokovali predložený návrh zákona do 10. septembra a gestorský výbor do 15. septembra tak, aby sa mohol prerokovať v druhom a v treťom čítaní na septembrovej schôdzi.

  Ďakujem.

 • Áno, pán poslanec, je to tak, ako ste povedali, ale na túto možnosť, ak si pamätáte, som upozornil, že som zistil, že je tam účinnosť od 1. októbra, a preto navrhnem aj vláde, aby sme účinnosť, ak je to od 1. októbra, dali na 15. októbra, alebo dňom vyhlásenia. Lenže keď som sa informoval vo vláde, povedali mi, že je to preklep, že to nemá byť 1. október, ale 1. júl, a tak som aj povedal v grémiu, že sa musím spýtať vlády. Súhlasím s tým, že o návrhu, ktorý dávate, treba hlasovať.

  Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram možnosť prihlásenia sa do rozpravy.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Černák.

 • Vážený pán predseda, ja by som len rád upozornil, že sme v prvom čítaní a že sa nedajú dávať pozmeňujúce návrhy...

 • Ďakujem, pán predseda.

  Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, ktorý je gestorský výbor pre tento legislatívny dokument, tento materiál včera prerokúval a pri tomto bode sme sa pozastavili a prijali sme k tomu aj rozhodnutie, ktoré domnievam sa, že po celodennom rokovaní včera a ešte po večernom sedení výboru pán spravodajca pravdepodobne prehliadol, a to je to znenie, ktoré tu spomínal aj pán minister Česnek.

  Pán poslanec Ducký, výbor prijal stanovisko a taký postoj, aký odporúčal pán minister.

 • Pán poslanec Hofbauer, vy ste ešte nemali na základe čoho prerokúvať tento návrh zákona vo výboroch, pretože dnes sme ešte len schválili, že skrátime legislatívne konanie a výbor ho prerokúva až v druhom čítaní, nie v prvom ani v žiadnom predčítaní, tak ako ste to spravili.

 • Pán poslanec, prihlášky do rozpravy som uzavrel.

  Pán poslanec Hofbauer, nebudeme reagovať faktickými poznámkami na faktické poznámky, iba ak chcete dať procedurálny návrh. Budeme hlasovať podľa rokovacieho poriadku. Končím rozpravu k tomuto bodu programu. Pristúpime k prvému hlasovaniu.

  Budeme hlasovať najskôr o návrhoch podaných podľa ustanovenia § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím, pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  na základe § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku navrhujem, aby bol tento návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať podľa § 73 ods. 3 písm. c), aby sme zákon, ktorý prerokúvame, prerokovali v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že vládny návrh zákona o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime teraz, pán spoločný spravodajca, k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom, určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehôt na prerokovanie.

 • Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady pod číslom 1647 z 3. júla 1997 o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem Národnej rade Slovenskej republiky:

  a) prideliť vládny návrh zákona o subvenciách a vyrovnávacích príspevkoch, tlač 711, na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo;

  b) určiť k uvedenému návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s tým, že navrhujem na prerokovanie nasledovné lehoty: pre výbory do 8. 7. a pre gestorský výbor do 9. 7. 1997.

 • Čiže aby sa prerokovali ešte aj v treťom čítaní na tejto schôdzi.

  Pán poslanec, najskôr budeme musieť hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hrušovského, ktorý sa týka termínov prerokovania vo výboroch. Neviem, či ste si to zapísali. Ak nie, pán poslanec Hrušovský nám to zopakuje.

 • Zapnite pána poslanca Hrušovského.

 • Do 10. septembra vo výboroch, ktorým bol pridelený, a do 15. septembra v gestorskom výbore.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 37 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

  Takže tieto pozmeňujúce návrhy lehôt sme neprijali.

  Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu, tak ako predniesol návrhy pán spoločný spravodajca.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a lehoty výborom na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán minister, ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  ako ďalší bod programu sme odsúhlasili druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.

  Chcem tu len skonštatovať, že gestorský výbor ešte o ňom nerokoval, to znamená, že nemáme spoločnú správu, preto musíme tento bod z dnešného programu vypustiť a budeme o ňom rokovať, keď bude správa gestorského výboru.

  Takže pristúpili by sme k ďalšiemu bodu v tom poradí, ako sme sa dohodli, a to je

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 696 a spoločnú správu výborov schválenú gestorským výborom máte ako tlač 696a.

  Z poverenia vlády tento návrh zákona odôvodní minister hospodárstva pán Karol Česnek. Preto ho opäť prosím, aby nás oboznámil s návrhom.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  v roku 1996 bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky aj návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorý mal od 1. januára 1997 nahradiť súčasne platný zákon o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov. Predmetný návrh zákona bol zároveň jedným z významných krokov v procese prispôsobovania národnej legislatívy legislatíve Európskej únie.

  Návrh zákona bol vrátený na dopracovanie vzhľadom na pripomienky predložené ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom výstavby a verejných prác a ministerstvom hospodárstva na rokovanie vlády napriek tomu, že v Legislatívnej rade vlády neboli predložené ako rozporové.

  Súčasný vývoj v príjmovej časti štátneho rozpočtu, ako i potreba plnenia Národného programu prispôsobovania právneho poriadku Slovenskej republiky k právu Európskeho spoločenstva v oblasti vnútorného trhu, kde oblasť nepriamych daní patrí medzi priority, si vyžaduje čiastočnú novelu zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ktorej účinnosť vzhľadom na možnosti časového harmonogramu v priebehu legislatívneho procesu navrhujeme od 1. augusta 1997.

  Zámerom predkladaného návrhu novely zákona je najmä zvýšenie výnosu spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív čiastočnou úpravou sadzieb dane v smere ich priblíženia k minimálnym sadzbám stanoveným smernicou číslo 92 Európskej únie, spresnením a doplnením niektorých ustanovení zákona so zámerom obmedziť priestor na potenciálne daňové úniky pri týchto daňovo citlivých výrobkoch. V návrhu sadzieb je v zásade zachovaná súčasná štruktúra zdanenia uhľovodíkových palív a mazív, pričom zvýšenie sadzieb pri pohonných látkach, automobilových benzínoch, leteckých petrolejoch, motorovej nafte sa navrhuje v sume 500 Sk za tonu, čo môže predstavovať zvýšenie pri týchto produktoch o 50 až 80 halierov za liter. Toto zvýšenie spotrebnej dane môže byť eliminované v cene pohonných látok vplyvom znižovania cien ropy na svetových trhoch, čo sa už prejavilo čiastočne v cenách uvedených výrobkov ich znížením k 1. aprílu tohto roka.

  Okrem úpravy sadzieb benzínov a motorovej nafty návrh reaguje i na vzniknutú situáciu vo zvýšení dovozu tzv. bionafty z Českej republiky, ktorá podľa súčasne platného právneho stavu v Slovenskej republike nie je predmetom dane, a vytvára tým priestor pre možné daňové úniky. Sprísnením daňového režimu, úpravou legislatívy platnej v Českej republike pre bionaftu sa v priebehu roka 1996 objavili špekulatívne dovozy uhľovodíkových palív a mazív z Českej republiky deklarované ako bionafta, ktorá, ako som už uviedol, v súčasnosti nie je predmetom spotrebnej dane.

  Preto sa navrhuje nahradiť definíciu bionafty definíciou ekologického paliva a toto zdaniť minimálnou sadzbou 5 000 korún za tonu, ak sa vyrába v tuzemsku, a súčasne vytvoriť podmienky na sledovanie pohybu a spotreby takéhoto paliva, aj keď by správne mala byť zdanená sadzbou 9 500 korún za tonu. Navrhovaná nižšia sadzba dane má podporiť spotrebu ekologického paliva predovšetkým v poľnohospodárskej výrobe s prihliadnutím na jeho rýchlu odbúrateľnosť v pôde.

  Navyše je v návrhu zákona definovaný pojem biogénneho paliva. Je to zmes biogénnej látky, ktorá obsahuje najviac 5 % podielu uhľovodíkov. Takéto biogénne palivo vyrábané v tuzemsku nebude podliehať spotrebnej dani. Podobným spôsobom je aj definícia biogénneho paliva v krajinách Európskej únie. Zároveň sa v návrhu novely zákona uvažuje zaviesť pre vykurovacie oleje s obsahom síry prevyšujúcim 2 % hmotnosti sadzbu 600 korún za tonu, čím sa sadzba približuje minimálnej sadzbe stanovenej smernicou číslo 92 Európskej únie.

  Uvedené je zároveň v súlade s diferenciáciou sadzieb pre výrobky negatívne pôsobiace na životné prostredie, napríklad olovnaté a bezolovnaté benzíny, vysokosírne a nízkosírne produkty. Vykurovacie oleje s nižším obsahom síry majú stanovenú sadzbu 9 500 korún za tonu, pričom sa celá táto čiastka spotrebnej dane vráti, ak sa vykurovacie oleje použijú v súlade so zákonom, teda napríklad na vykurovanie.

  Za predpokladu, že navrhovaná novela nadobudne účinnosť najneskôr 1. augusta 1997, možno očakávať zvýšený výnos spotrebnej dane v sume 500 mil. Sk oproti v roku 1997 rozpočtovanému výnosu, a za predpokladu, že vývoj spotreby uvedených produktov bude na úrovni roku 1996.

  Predkladaný návrh novely zákona je ďalším krokom v aproximácii práva v oblasti nepriamych daní, ktoré patrí medzi priority v procese prípravy na vstup do Európskej únie, a to konkrétne smernicami číslo 92 o harmonizácii štruktúry spotrebnej dane z minerálnych olejov a 93 o zjednotení sadzieb spotrebnej dane pre minerálne oleje Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

  Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľujem si vás požiadať o vašu podporu k tomuto predloženému návrhu.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážená Národná rada,

  z poverenia výboru prijatého uznesením číslo 465 zo 4. 7. 1997 predkladám vám spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, ktorú máte ako tlač 696, v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 669 z 2. júla 1997 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne, t. j. do 4. júla 1997. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi dá Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením číslo 464 zo 4. júla 1997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie uznesením číslo 409 z 3. júla 1997, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo uznesením číslo 271 z 3. júla 1997 a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 446 z 3. júla 1997.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva celkom päť pozmeňujúcich návrhov, z ktorých gestorský výbor odporúča schváliť návrhy uvedené pod číslami 1 až 4, k návrhu uvedenému pod číslom 5 gestorský výbor odporúča, aby Národná rada tento návrh neschválila. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odporúča gestorský výbor hlasovať jednotlivo.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, vyjadrený v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov a v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe, prípadne prednesených v rozprave, schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 465 zo dňa 4. júla 1997, v ktorom zároveň určil poslankyňu Bartošíkovú za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ju poveril, po prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní, po druhé, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skončila som, pán predsedajúci.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Bartošíkovej a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Vážené kolegyne a kolegovia, konštatujem, že som nedostal zoznam písomne prihlásených poslancov do rozpravy z poverenia poslaneckých klubov a ani zoznam rečníkov prihlásených do rozpravy písomne. Otváram možnosť podania ďalších ústnych alebo elektronických prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu. Pýtam sa pána poslanca Palacku, či je to prihláška do tejto rozpravy. Áno, zaznamenávam vás, pán poslanec Palacka. Uzatváram týmto možnosť ďalšieho prihlásenia do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  vláda vo svojom návrhu novely zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v dôvodovej správe uvádza, že zvýšenie dane bude mať za následok asi 50 až 80-halierové zvýšenie ceny benzínu a nafty na 1 liter. Počas tohto volebného obdobia ide už o piate zvýšenie cien benzínu, hoci doteraz sa sadzba spotrebnej dane nezvyšovala. Je teda zrejmé, že zvyšovanie cien išlo vždy do tržieb prakticky monopolného výrobcu. Je takisto známe, že za toto obdobie sa svetové ceny ropy pohybovali. Ceny kolísali hore i dole. Cena benzínu však išla, až na jeden prípad, vždy len hore. V posledných mesiacoch svetové ceny klesajú. Napriek tomu ich u nás zvyšujeme. Cena benzínu je na Slovensku regulovaná ministerstvom financií. Teda za pohyby domácich cien nesie toto ministerstvo celú zodpovednosť.

  Podobná regulácia cien je aj napríklad v Čechách, ale tam v súlade so svetovými cenami benzín občas zvyšujú, občas znižujú. Myslím si, že by bolo vhodné v tomto období poklesu ceny surovín a nutnosti ďalšieho uťahovania opaskov pri trávení vládneho úsporného balíčka pritiahnuť opasok aj Slovnaftu. Ak ministerstvo financií považuje za nutné zvýšiť spotrebnú daň asi o 50 halierov na liter, nie je dôvod na zvýšenie maximálnej ceny pre spotrebiteľov. Tých 50 halierov by mohol vykryť výrobca v rámci zníženej ceny vstupov, resp. ziskov z doteraz zvyšovaných predajných cien. Zároveň však vidíme odpoveď, prečo to vláda nemôže urobiť. Veď predsa Slovnaft bol predaný za bagateľ jeho manažérom. Dokonca v minulých dňoch dostali ďalších 15 %, aby mali majoritu a nemuseli sa naťahovať s inými vlastníkmi, napríklad s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Majitelia musia splácať za tieto dary povinne desiatky do straníckej kasy. Aby to mohli robiť bez straty, treba zvýšiť cenu benzínu. Veď privatizačné náklady u nás najjednoduchšie splatia občania. Na Pasienkoch tomu ešte aj zatlieskajú.

  Vážené poslankyne a poslanci, vy, ktorí podporíte tento zákon, prenášate bremeno privatizačnej rabovačky a hospodárskeho diletantizmu vlády na plecia aj vašich voličov.

 • Ďakujem.

  Nie je už nikto ďalší prihlásený, uzatvoril som rozpravu.

  Ale ešte s faktickou poznámkou vystúpi pán podpredseda Ľupták. Nech sa páči.

 • Chcem len povedať opozičným pánom poslancom, že opozícia je potrebná, ale opozícia nesmie dehonestovať, ponižovať. Prosím vás, ste vzdelaní ľudia, máte 2-3 vysoké školy, a takto dehonestovať, ako aj vy ste teraz povedali, veď to nemá úroveň, prosím vás. Akú to má úroveň? Ste svätí, a toto robíte. Prosím vás, vy pôjdete do pekla, nie do neba, a ja pod vás budem kúriť.

 • Ďakujem.

  Ešte faktická poznámka - pán poslanec Vaškovič. Zapojte ešte pána poslanca Vaškoviča, prosím vás.

 • Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.

  No neviem, kto pôjde do pekla a kto pôjde do neba, ale myslím si, že tá pol miliarda sa dala získať tak, že by boli zaplatili trhovú cenu páni manažéri zo Slovnaftu a tie peniaze mohli ísť na podporu štátneho rozpočtu.

 • Tak to ste múdro povedali. To povedzte takto, ale nie tak ako predtým.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

 • Hlasy v sále.

 • Priatelia, rozprava je skončená, jednoducho viete, že nechal som obidva dobehnúť, ale nemôžeme z toho urobiť jednoducho sériu. Prepáčte mi. Žiada si záverečné slovo na stanovisko pán minister? Nie. Pani spoločná spravodajkyňa, žiadate si slovo? Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená Národná rada,

  žiaden štát nemá uzatvorenú ekonomiku. Hlavne náš štát je veľmi citlivý so svojou štruktúrou priemyslu na všetky vonkajšie vplyvy, preto rýchlosť konania vlády v prípade, že sa ukazuje, že vonkajší vplyv by mohol ohroziť vývoj aj príjmov štátneho rozpočtu, aj samotnú ekonomiku, je logickou požiadavkou na vládu, vláda je povinná rýchle konať. Reagujem teda na námietky k skrátenému legislatívnemu konaniu, keď hovorím, že v prípade rýchleho konania vlády je opodstatnená požiadavka aj na Národnú radu, aby v skrátenom legislatívnom konaní návrhy prerokovala. Samozrejme, že je otázkou vlastného názoru, ktorý z tých návrhov a ktorý z tých krokov vlády je podnietený vývojom situácie a je ho nútená prijať tak rýchlo, ako to bolo predložené. Myslím si, že nikto nespochybňoval potrebu aproximácie práva Slovenskej republiky s právom EHS európskych krajín.

  Konkrétne spotrebná daň sa rieši práve smernicami EHS pri vybraných druhoch, konkrétne pri uhľovodíkových palivách a mazivách, pri tabakových výrobkoch a pri liehovinách. Tam je určená smernicami, ku ktorým sa každá z krajín, ktorá aproximuje právo, snaží priblížiť. Ak dôvodová správa uvádza, že rozdiel medzi minimálnou sadzbou spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív, konkrétne z olovnatých benzínov, je viac ako 5 000 Sk, že rozdiel medzi našou a minimálnou sadzbou dane určenou smernicou Rady Európy pri bezolovnatých benzínoch je takmer 4 000 Sk, je nám všetkým jasné, že nie je to možné urobiť skokom, že je to potrebné robiť postupnými krokmi a že je to úloha pre viacero vlád, ktoré budú ešte po tomto volebnom období.

  Najvhodnejší okamih, keď treba k takémuto nepopulárnemu kroku pristúpiť, je, samozrejme, vývoj cien ropy na trhu, ktorý je v súčasnosti priaznivý, pretože poklesol. A tu budem reagovať aj na pána poslanca Palacku s informáciou, že vláda vo svojom výmere reagovala na zníženie cien ropy a od 1. 4. znížila strop. Zatiaľ neuvažuje s tým, že by upravovala ceny, limitované ceny, regulované ceny, po tomto opatrení.

  K potrebe zdrojov štátneho rozpočtu, pokiaľ sa vyvíjajú tak, ako sa vyvíjajú, nebudem dlho diskutovať. Jasné je, že nároky na vrátenie dane zo spotrebnej dane z palív a mazív znížili prínos z tejto dane do štátneho rozpočtu a reálny vývoj je taký, že je potrebné reagovať, a ja sama vidím, že toto je vhodný čas, keď môžeme urobiť maličký krôčik smerom k priblíženiu sa k minimálnym sadzbám dane za relatívne najmenej bolestného dosahu.

  Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

 • Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Budeme hlasovať podľa § 83 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, to znamená, že budeme hlasovať najskôr o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a potom o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

 • Vážený pán predseda, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v rozprave neodzneli, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré majú páni poslanci uvedené v spoločnej správe. Na odporúčanie gestorského výboru odporúčam hlasovať spoločne o návrhoch na zmeny a doplnky uvedené pod číslami 1 až 4 s odporúčaním gestorského výboru tieto zmeny a doplnky schváliť.

 • Môžete uvádzať hlasovanie, pani poslankyňa.

 • Takže hlasujeme o bodoch 1 až 4 spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru tieto body schváliť.

 • Takže, prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov. Za návrh hlasovalo 98 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Takže sme prijali tieto body spoločnej správy.

 • Zostáva nám rozhodnúť o bode 5 spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru vysloviť nesúhlas s týmto pozmeňujúcim návrhom.

 • Takže hlasujeme o bode 5 zo spoločnej správy. Ten gestorský výbor odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov. Za návrh hlasovalo 37 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Piaty bod spoločnej správy sme neprijali.

 • Vážený pán predseda, tým sme skončili druhé čítanie. Pretože Národná rada schválila svojím uznesením skrátený legislatívny postup v zmysle § 89, neuplatňujú sa obmedzujúce ustanovenia, odporúčam Národnej rade, aby sme schválili hlasovaním, že prejdeme do tretieho čítania.

 • Prosím, budeme sa prezentovať a hlasovať.

  Páni poslanci, ako vidíte na svetelnej tabuli, prezentovalo sa len 73 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme sa ešte raz prezentovať, 5 minút prešlo, prosím, prezentujme sa a hlasujme za uvedený návrh.

  Prezentovalo sa 71 poslancov.

  Takže, pani poslankyne, páni poslanci, rokovací poriadok mi dovoľuje a oprávňuje ma prerušiť rokovanie k tomuto bodu a prejsť k nasledujúcemu bodu.

  Podľa schváleného programu nasledujúcim bodom je

  návrh na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

  Vzhľadom na to, že ďalším bodom je

  návrh na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,

  podľa § 24 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku vám dávam návrh, aby sme zlúčili rozpravu o uvedených bodoch programu s tým, že hlasovanie vykonáme naraz osobitnými hlasovacími lístkami. Robili sme to už viackrát. Hlasujeme bez rozpravy.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže môžem skonštatovať, že sme schválili zlúčenie rozpravy v uvedených bodoch programu.

  Návrh na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby ste dostali ako tlač 698 a návrh na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva ste dostali ako tlač 699.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  skôr ako pristúpime k prerokúvaniu nasledujúcich bodov programu, chcem vás informovať, že člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva pán poslanec Ivan Rosival sa písomne vzdal členstva v tomto výbore. Je potrebné, aby Národná rada uznesením vzala toto vzdanie sa na vedomie. Návrh uznesenia máte takisto v tlači 699.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali. Hlasujeme o tom, že berieme na vedomie vzdanie sa členstva pána poslanca Rosivala v kontrolnom orgáne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ďakujem, môžem teda otvoriť rozpravu k týmto dvom bodom programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Pýtam sa preto, kto sa hlási do rozpravy k týmto dvom bodom programu. Predpokladám, že mená na hlasovacej tabuli sú tie, ktoré mám zapísať do rozpravy. Je to pán poslanec Duka-Zólyomi a pán poslanec Mikloško. Pani poslankyne, páni poslanci, ak sa už nikto nehlási, končím možnosť prihlásenia do rozpravy.

  S procedurálnym návrhom sa hlási predseda výboru pán Hofbauer.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Prosím členov hospodárskeho výboru, aby sme sa po ukončení dnešného rokovania ešte zhromaždili v miestnosti číslo 30 na kratučké stretnutie.

 • Takisto s procedurálnym návrhom sa hlási predseda výboru pán Poliak.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Prosil by som členov pôdohospodárskeho výboru, aby sme sa hneď stretli zhruba na 3 minúty.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Takže môžeme pristúpiť k rozprave. Ako prvý je prihlásený pán poslanec Duka-Zólyomi.

 • Pán predseda, vážená Národná rada,

  od 1. januára je v účinnosti rokovací poriadok, na základe ktorého podľa § 60 Národná rada Slovenskej republiky mala už dávno konštituovať osobitné kontrolné výbory na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva. Môžeme konštatovať, že od 1. januára Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo konajú bez kontroly, taktiež môžem konštatovať, že konajú svojvoľne. Nie je to komická situácia? Donekonečna sa hádame o tom, či o jedného poslanca opozície by malo byť viac, alebo menej, ďalej, aký má byť počet členov výboru, aký má byť pomer vládnej koalície k opozícii. Celý proces dokazuje určitú mieru malichernosti vládnej koalície. Poznáme ustanovenie § 60 ods. 2, v zmysle ktorého kontrolné výbory sa majú zriadiť podľa princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckých klubov alebo poslancov klubov.

  Môžem konštatovať, že do silového pomeru parlamentu sa môžu započítať len početné váhy jednotlivých poslaneckých klubov. Súčasne platné číslo na počet členov výboru je 8. Dovoľte mi, aby som dokázal, že toto číslo je nepoužívateľné. Totiž ak vychádzame zo súčasných pomerov, súčasného pomeru síl - vládna koalícia a opozícia a nezávislí poslanci -, tak máme 82:63 a ku 5. A potom treba konštatovať, že v prípade počtu 8 sa už zvýšeným spôsobom prejaví vplyv skupiny nezávislých poslancov. Toto dokazujú aj konkrétne čísla. Totiž v prípade počtu 8 vládna koalícia môže mať 4,37 člena. To znamená, že to nie je 5. Jedine tak bude 5, ak tých 0,36, taký zlomkový podiel, opozícia za tvrdé peniaze predá vládnej koalícii.

  Ďalej pomer vládnej koalície k opozícii v tomto parlamente je momentálne 82:63, čo sa rovná 1,3. Ak vládna koalícia chce mať v týchto kontrolných výboroch 5 členov, potom z toho jednoduchou matematikou vychádza, že opozícia musí mať 3,85 člena, a to je skôr 4 ako 3. Z toho tiež vychádza, že najnižší možný pomer je 5:4. Taktiež toto dokazujú aj iné úvahy. Ak používame pomer 5:3, to znamená, že vládna koalícia bude mať v tomto výbore 62,5 % a opozícia len 37,5 %. Ale z celého parlamentu, zo 150 členov 82 poslancov vládnej koalície znamená 54,67 %, čo je skoro o 8 % menej, ako by bola prevaha vládnej koalície v týchto výboroch. Takisto opačne potom zastúpenie opozície bude o 4,5 % menšie, ako by to malo byť podľa pomerov síl v tomto parlamente.

  Toto sú vlastne doslova numerické dôkazy toho, že nižší pomer ako 5:4 alebo nižší počet členov ako 9 tieto výbory nemôžu mať. Preto v mene poslaneckých klubov Maďarská koalícia a MKDH navrhujeme, aby v týchto výboroch bol najnižší počet 9 členov a rozdelenie medzi opozíciou a vládnou kaolíciou 5:4.

  Súčasne, ak dovolíte, na záver by som chcel zahlásiť ctenému snemu, že poslanci Maďarskej koalície sa zúčastnia na procese zriadenia osobitných kontrolných výborov len v tom prípade, ak Národná rada bude akceptovať reálne, skutočné pomery zastúpenia v parlamente prítomných politických síl. To znamená v prípade počtu členov kontrolných výborov minimálne 9 a ak sa dodrží pomer 5:4. Ak k tomu nedôjde, Maďarská koalícia stiahne svojich kandidátov za členov výborov pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou vystúpi pán podpredseda Húska.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, vážený pán predseda,

  chcem povedať, že by bolo dobré, keby sme si boli predsa len nechali čas aj na základe výsledkov, ktoré sme dosiahli pri odsúhlasovaní návrhu odporúčaní.

  V Spoločnom parlamentnom výbore Európskej únie a Slovenskej republiky sme dospeli k takému postupu, aby sa problematika zastúpenia podľa rokovacieho poriadku, podľa nového rokovacieho poriadku vyriešila do konca novembra. Z tých dôvodov si myslím, že by sme nemuseli teraz uponáhľať toto riešenie, pričom chcem upozorniť, že tak či tak to bude všetko závislé od toho, aby sme sa vzájomne dohodli. Ak zoberieme do úvahy len členenie súčasného pomeru síl samotnej opozície a samotnej koalície, tak vychádza, že v prepočte pri doteraz platnom a odsúhlasenom počte 8 členov by pripadalo na koalíciu 4,52 zástupcu a na opozíciu 3,47, a ak by sa zobrala do úvahy aj možná reprezentácia nezávislých, tak to potom vychádza 4,37 zástupcu na koalíciu, 3,36 na opozíciu a 0,27 na nezávislých. Vidíme teda, že jednoducho tu treba dosiahnuť dohodu.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcel by som reagovať na pána poslanca Duku-Zólyomiho. Zvažovali sme, aký princíp treba zvoliť pri obsadzovaní týchto miest. Nie je možné prijať argumentáciu podpredsedu pána Húsku, pretože rokovací poriadok jasne hovorí, že ide len o poslanecké kluby, a nie o nezávislých, tí nemajú poslanecký klub, takže treba vychádzať z tohto počtu. Tam sa nedá, samozrejme, použiť princíp zaokrúhľovania. Preto náš poslanecký klub navrhol, nakoniec sme to navrhli viackrát, aby došlo k zmene počtu členov týchto výborov na 9. Vtedy vzájomný pomer 4:5 najlepšie vystihuje pomer síl v parlamente.

  Pokiaľ budete trvať na pôvodnom počte 8, môžem oznámiť, že poslanecký klub DÚ stiahne svojho kandidáta, pretože pomer 5:3 nezodpovedá pomerom v parlamente.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Mikloško je ešte prihlásený do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  ak má byť nejaká kontrola kompetentná, ak má byť naozaj kontrolou, tak treba postaviť na tieto miesta ľudí, ktorí sa veciam rozumejú. Ak kohokoľvek z vás bolia zuby, tak nejde ani k obuvníkovi, ani k asfaltérovi, ale vyhľadá si dobrého zubného lekára. Z týchto dôvodov Kresťanskodemokratické hnutie navrhuje dve osobnosti do kontrolných orgánov. Na kontrolu Slovenskej informačnej služby navrhuje človeka, ktorý sa v týchto veciach vyzná a ktorý naozaj tam môže plniť kontrolu, a to je pán Ladislav Pittner, a na kontrolu Vojenského spravodajstva navrhujeme človeka kompetentného, ktorý sa dlhé roky zaoberá problematikou armády, a to je JUDr. Ján Čarnogurský.

  O Ladislavovi Pittnerovi sa v poslednom období na stránkach novín píše, že má dokázať, že nie je v spojení s nejakou cudzou rozviedkou. Počuli sme, čítali sme už na stránkach Slovenskej Republiky, že pán prezident Kováč svojho času mal dokazovať, že to nie je jeho konto, ktoré sa tam objavilo a ktoré tak slávnostne tam predstavil vtedajší šéfredaktor, ktorého nebudem menovať. Pán poslanec Pittner za komunizmu informoval svet o prenasledovaní veriacich a prenasledovaní cirkví. Bolo by iste veľmi zaujímavé vedieť, čo robili v tomto čase pisatelia a požadovatelia týchto tvrdení, či nasadzovali takýmto spôsobom v tom čase, keď sa nezdalo, že bude niekde tak blízko koniec, slobodu svoju, slobodu svojej rodiny a, povedal by som, existenciu.

  Žiadať, aby pán Pittner dokazoval to, že nie je spojený s cudzou štátnou mocou, je argument, ktorý obstojí na stránkach Slovenskej Republiky. Tam patrí a to akceptujem, to je taká úroveň. Ale žiadať niečo takéto na úrovni slovenského parlamentu, je niečo, čo odpovedá tak ľudovej škole. Asi je to tak, ako keby ja som žiadal od pisateľov v Slovenskej Republike, aby dokázali, že nekradnú večer hrušky u suseda.

  Predsa na celom svete existuje základný princíp, že je prezumpcia neviny a že nikto nemá dokazovať niečo, čo skrsne v niekoho hlave, hocijako je to hlava pomazaná, a z tohto dôvodu sa vôbec nehodláme zaoberať takýmito argumentmi. Dávame dvoch ľudí. Ak tento parlament myslí vážne veci s kontrolou, tak zoberie vážne aj našu kandidatúru.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Mikloško, hlavy máme obidvaja plešaté, vy o niečo viac. Ak chcete odpoveď, čo som robil v období, keď pán Pittner možno spolupracoval s nejakou tajnou službou, tak som bol v auguste 1989 dvakrát vyšetrovaný Štátnou bezpečnosťou kvôli reportáži, ktorá bola dokumentom na procese s Bratislavskou päťkou. Hana Ponická ju tam predkladala na súde, kde dokazovala, že v auguste 1968 zahynuli ľudia a o jednom z nich písal nejaký reportér Smeny Jano Smolec. Eštebáci chceli, aby som túto reportáž odvolal. Myslím si, že sú dôkazy o tom, že som tú reportáž neodvolal. Veľmi rád to dokážem.

  Pokiaľ ide o výhrady k pánu Pittnerovi, tak mám ešte ďalšiu. Či by nám vedel vysvetliť, prečo sa stratili dokumenty, keď prišiel fax z mníchovskej prokuratúry a zatykač. Skoro tisícstránkový dokument z mníchovskej prokuratúry sa pri jeho odchode z ministerstva stratil. Takže mám tieto výhrady. Za jeho éry alebo pri jeho odchode sa tento spis stratil a je podozrenie, že za to nesie alebo istým spôsobom niesol za to zodpovednosť vtedajší minister Pittner.

 • Ešte pani poslankyňa Zelenayová - faktická poznámka.

 • Pán poslanec Mikloško, neviem prečo ty a tvoji kolegovia sa tak veľmi snažíte zahmlievať vašu minulosť a tak zvláštne hovoriť o našej minulosti, ako keby my všetci sme boli spolupracovníci kohosi na Východe a vy všetci disidenti, ktorí ste čakali, kedy príde konečne sloboda do našej vlasti. Spomínam si, že pán Pittner už v čase pred rokom 1989 zastával veľmi významné miesto vo výskumnom ústave, resp. v Ústave ekonomiky stavebníctva, kde o neho už vtedy mali záujem médiá a dokonca ja ako novinárka som s ním robila tiež jednu reportáž ako s významným predstaviteľom vtedajšieho režimového usporiadania. Takže neviem, prečo nás tak veľmi delíte na tých, ktorí sú za demokraciu alebo ktorí sú za nejaké iné riešenia v tomto štáte, a na tých, ktorí boli utláčaní, a tých, ktorí vlastne kedysi boli predstaviteľmi nejakého režimu. Všetci sme v tom čase žili a ja neviem, prečo toto tu chcete tak akosi prezentovať.

 • Pán poslanec Pittner, viem, že chcete reagovať, nech sa páči.

 • Chcel by som doplniť pána poslanca Ferka Mikloška tým, čo tu medzitým, zrejme ako medzery, pociťujú či pán poslanec Smolec, alebo pani poslankyňa Zelenayová. Samozrejme, pán poslanec Mikloško nemôže vedieť o všetkom, a preto chcem povedať, že áno, aj ja si pamätám, pani poslankyňa Zelenayová, že sme spolu boli na reportáži, ale dúfam, že sa pamätáte na akej. Boli sme na reportáži v automatizovaných cementárňach, kde ako vedúci riešiteľ štátnej úlohy som mal na starosti automatizované riadenie týchto procesov. Čiže z tohto hľadiska, ak dnes to spomínate, tak azda len preto, že ste hrdá na to, že ste mohli v tom čase toto propagovať už aj preto, že v tom čase kybernetika nebola príliš na výslní politických miest. Vedel by o tom veľa povedať aj podpredseda parlamentu pán Húska, s ktorým som spolu v tomto ústave pracoval.

  A pokiaľ ide o pána poslanca Smoleca, chcem povedať, že viete, v akej láske som u pána Mečiara.

 • Pán poslanec, nereagujte na faktické poznámky.

 • Chcem len povedať, že ak by to bola pravda, o čom vravíte, už dávno som vyšetrovaný v tejto veci, a azda ak by sa potvrdilo to, čo ste povedali a čo vôbec nie je pravda, už by som dávno bol aj odsúdený. Ste zle informovaný, nekladiem to vám za vinu, ale tým informátorom, ktorí skutočne chcú zahmlievať podstatu problému.

 • Chcel by som doplniť Františka Mikloška v tom, že my by sme sa absolútne nevracali k obdobiu pred novembrom 1989 a nikomu by sme nič nepripomínali, keby pán poslanec Smolec s tým nebol začal a keby s tým nebol začal práve tým najnevhodnejším spôsobom, že činnosť, ktorá smerovala vtedy proti komunistickému režimu, teraz má priťažovať Ladislavovi Pittnerovi pri kandidatúre do kontrolného orgánu nad Slovenskou informačnou službou. Tu ide o to, že Slovenská informačná služba sa zaplietla do zločinov, pácha zločiny, a preto musí byť účinne kontrolovaná, aby sa mohla vytiahnuť z týchto zločinov a aby mohla začať robiť tú činnosť, ktorú má robiť, a to spravodajskú ochranu Slovenska. Preto kandidujeme do nej Ladislava Pittnera, aby mohol pomôcť Slovenskej informačnej službe na tejto ceste.

 • Pán poslanec Kňažko. Páni poslanci, prosím vás, skutočne dodržme rokovací poriadok.

 • Vážený pán kolega František Mikloško, chcel by som ti odporučiť, aby takéto provokatívne vystúpenia neodznievali na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tie vzápätí, samozrejme, provokujú ďalšiu eskaláciu zbytočných napätí a hneď sa príde na to, aké dokumenty a doklady sa stratili. A na to prichádzajú ľudia, ktorí objavujú také dokumenty, ktoré nikdy neexistovali, ako napríklad potvrdenie zo sporiteľne o prezidentovom konte, list Biskupskej konferencie alebo publikovanie cudzieho diela pod vlastným menom a podobne. Takže, pán Mikloško, prosím ťa, neprovokuj takýchto ľudí, aby sme tu zbytočne nestrácali čas.

  Ďakujem ti pekne.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcem podporiť návrh pána poslanca Mikloška. Myslím si, že pán poslanec Pittner je naozaj najkvalifikovanejší na to, aby vykonával činnosť v Osobitnom kontrolnom orgáne, respektíve v tom kontrolnom výbore. Ale chcem upozorniť na to, že ak sa ozývajú hlasy proti pánu Pittnerovi, tak sa ozývajú predovšetkým preto, lebo sú tu ľudia, ktorí nechcú, aby bola tajná služba dobre a kvalifikovaným spôsobom kontrolovaná. A na to najlepšie slúžia obvinenia z toho, čo človek neurobil. To je naozaj dosť ťažko dokázať, že niekto niečo neurobil, keď to naozaj neurobil.

  Takým istým spôsobom by bolo možné položiť aj iné otázky. Napríklad iste si všetci pamätáme na nelegálnu nahrávku šéfa tajnej služby s ministrom vnútra. Tú nahrávku dostali niektoré slovenské masmédiá, niekto im ju musel dať. Predstavte si, že by sme sa takýmto spôsobom spýtali pána Smoleca, že dokážte, pán Smolec, že ste to nedali Rádiu Twist k dispozícii vy. Skúste to dokázať.

 • Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni,

  chcel by som Ferka Mikloška ešte doplniť, aby ten výpočet všelijakých dokumentov, ktorý už tu odznel, bol konkrétnejší, a to, že sa objavil tak často Kňažkom citovaný list od Paniča na Úrade vlády práve vtedy, keď tam sedel ako tajomník jeden terajší sudca Ústavného súdu Českej republiky, keď sa objavujú v iných novinách listy, osobné listy, samozrejme, jedného štátnika druhému, písané v angličtine, ktoré sa zásadne píšu vždy v materinskom jazyku. Takže mohli by sme sa tu navzájom informovať o všeličom. Ale chcem len pánu Mikloškovi povedať, že som nikdy nijakým informátorom nedôveroval, ani tým, ktorí informovali na Západ, ani tým, ktorí informovali na Východ, lebo informátori vždy zostanú informátormi a budú mať chuť sústavne niekde informovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyne, páni poslanci, končím rozpravu k tomuto bodu programu.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku je toto hlasovanie tajné. Viete, že pri hlasovaní sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých prítomných poslancov. Takže pristúpime k voľbe členov osobitných kontrolných výborov.

  Prosím, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Mal som procedurálny návrh, aby počet členov výboru bol 9. V rozprave som to predniesol.

 • Páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Duku-Zólyomiho, ktorý v rozprave navrhol, aby obidva kontrolné výbory, teda kontrolný výbor pre Slovenskú informačnú službu a kontrolný výbor pre Vojenské spravodajstvo mali 9 členov.

  Takže, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 49 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže tento návrh neprešiel.

  Páni poslanci, kým pristúpime k rozdaniu hlasovacích lístkov, pripomínam, že svoju voľbu budete vyjadrovať tak, že na príslušnom hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete. Teda za, proti, zdržal sa.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Keď sa pristúpi k hlasovaniu, tak už nie je procedurálna otázka.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pán predseda, chcem zdôrazniť, že v tomto prípade, ako som vystúpil v rozprave, Maďarská koalícia stiahne kandidatúru pána poslanca Kötelesa a pána poslanca Ásványiho.

 • Na hlasovacích lístkoch už je, to znamená, že sa už nebude o tom hlasovať.

  Prosím, pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, žiadam za klub KDH 5-minútovú prestávku.

 • Dobre, bude 5-minútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže budeme hlasovať tak, ako som povedal. Platný je lístok, pri ktorom je zakrúžkovaná alternatíva najviac dvoch kandidátov. Každé iné prečiarknutie sa považuje za neplatný hlasovací lístok. Lístky sú farebne rozlíšené do jedného a do druhého výboru.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojich funkcií.

 • Vykonanie aktu tajného hlasovania.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, všetci sme odvolili, môžem vyhlásiť voľby za skončené? Takže ešte päť minút, kým pôjdu tí, čo nevolili.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, ktorí ste vydržali, kým nás skrutátori oboznámia s výsledkom volieb, chcem povedať, že letecká preprava pre poslancov po prerušení schôdze bude tak, že o 30 minút bude odchádzať autobus a o hodinu lietadlo.

  Začíname v stredu na budúci týždeň o 10.00 hodine. V utorok rokujú výbory k tým zákonom, ku ktorým sme dnes určili výbory na prerokovanie a lehoty.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Juriš, jeden zo skrutátorov, nás oboznámi s výsledkom volieb do kontrolných orgánov.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 101 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu Slovenskej informačnej služby bolo odovzdaných 89 platných hlasovacích lístkov, 11 neplatných hlasovacích lístkov a 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že pri voľbe kandidáta Ladislava Pittnera hlasovalo za 37 poslancov, proti 35 poslancov a hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Za kandidáta Romana Vavríka hlasovalo 41 poslancov, proti 30 poslancov a hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Na zvolenie ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za ďalšieho člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby nikto zvolený.

  Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 101 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo odovzdaných 90 platných hlasovacích lístkov, 10 neplatných hlasovacích lístkov a 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že pri voľbe kandidáta Jána Čarnogurského hlasovalo za 38 poslancov, proti 35 poslancov a hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

  Za kandidáta Milana Kňažka hlasovalo 36 poslancov, proti 36 poslancov a hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Na zvolenie ďalších členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za ďalšieho člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nikto zvolený.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Stretneme sa v stredu 9. júla 1997 o 10.00 hodine.

  Prajem vám príjemnú sobotu aj nedeľu.