• Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 77 poslancov, sme uznášaniaschopní.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  včera sme prerušili rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky pri rozprave o návrhu na odvolanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. V priebehu rozpravy bol návrh, aby televízna rada rozpracovala dôvody, pre ktoré navrhuje odvolať ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. Prosím, aby tak urobili.

  Neviem, či nám tieto dôvody dali. Ak áno, prosím pani poslankyňu Muškovú, aby predtým, než budeme pokračovať v rozprave, tieto dôvody prečítala.

 • Na žiadosť Národnej rady Slovenskej republiky predsedníčka Rady Slovenskej televízie poslala zdôvodnenie návrhu na odvolanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  1. Napriek tomu, že profesor Ivan Stadtrucker vyšiel víťazne z výberového konania na post ústredného riaditeľa Slovenskej televízie, ukázalo sa, že nemá manažérske schopnosti a navyše ani nie je schopný vytvoriť si funkčný team vrcholového manažmentu.

  2. Dôležité miesta obsadil svojimi príbuznými a ich priateľmi napriek tomu, že nemajú predpoklady na takúto zodpovednú prácu.

  3. Nebol schopný vypracovať a predložiť v dostatočnom predstihu Rade Slovenskej televízie vysielaciu štruktúru na rok 1995, ktorá je základom na vypracovanie typovej vysielacej štruktúry, na základe ktorej sa potom robí rozpočet a uzatvárajú zmluvy medzi programom a výrobou, a rozhoduje sa, čo z typovej štruktúry sa dá vyrobiť do externého prostredia.

  4. Zanedbávaním tejto zásadnej požiadavky napriek tomu, že ho rada stále upozorňovala, priamo ohrozil vysielanie Slovenskej televízie v januári a februári 1995 a zapríčinil havarijný stav z hľadiska programu.

  5. Nebol schopný vypracovať plán smerovania, zameranie Slovenskej televízie do budúcich rokov, aby výroba kvalitných relácií zodpovedala charakteru a poslaniu slovenskej národnej verejno-právnej inštitúcie, lebo iba takto možno zabezpečiť svojský, osobitný program schopný čeliť nástupu konkurenčných staníc agresívne sa derúcich na náš slovenský masmediálny trh.

  6. Team vrcholového mamažmentu na čele s ústredným riaditeľom Slovenskej televízie nebol schopný vyvodiť ani pracovno-právne, ani trestno-právne následky za hospodárske machinácie predchádzajúceho vedenia. Naopak, nechal jednotlivých členov odísť zo Slovenskej televízie s päťmesačným odstupným vo výške 100 tisíc Sk.

  7. Rada Slovenskej televízie si dala vypracovať odborný posudok analyzujúci tri písomné materiály ekonomického charakteru, ktoré rade predložil ústredný riaditeľ Slovenskej televízie Ivan Stadtrucker. Podľa tohoto posudku bola súčasná ekonomická bilancia Slovenskej televízie ku koncu tretieho kvartálu zámerne prezentovaná v pozitívnych ukazovateľoch, čo nezodpovedá skutočnému stavu a koncoročné hospodárenie Slovenskej televízie bude uzavreté s oveľa pesimistickejšími výsledkami.

  8. Súčasná Rada Slovenskej televízie sa v hodnotení ústredného riaditeľa Slovenskej televízie v plnej miere zhoduje s predchádzajúcou Radou Slovenskej televízie, ktorej predsedal profesor Jozef Prusák. Ivan Stadtrucker pracuje nekvalitne, kľučkuje - citujem teda pána profesora Jozefa Prusáka - Ivan Stadtrucker pracuje nekvalitne, kľučkuje, odsúva riešenie problémov a snaží sa vyrábať podklady a informácie plné nereálneho optimizmu, čo je v ostrom kontraste s krízovou personálnou, hospodárskou a programovou situáciou Slovenskej televízie, ktorá sa zákonite premieta v biede slovenskej televíznej obrazovky. Táto zhoda v zhodnotení oboch rád je očividne dôkazom, že pri posudzovaní jeho odborných a manažérskych kvalít nehrali prím politické momenty, ale reálne fakty a výsledky jeho práce.

  9. Napokon, mnohé fakty a signály o prehlbujúcej sa kríze v Slovenskej televízii a žalostných výsledkoch práce profesora Ivana Stadtruckera na poste ústredného riaditeľa boli pomerne široko prezentované a diskutované v dennej tlači bez rozdielu jej politického zafarbenia.

  10. Presvedčivosť argumentov vyžadujúcich si okamžitú zmenu na poste ústredného riaditeľa možno dokumentovať aj tým, že na poslednom rokovaní Rady Slovenskej televízie zo siedmych prítomných členov sa rozhodnutie podať Národnej rade Slovenskej republiky návrh na odvolanie Ivana Stadtruckera prijalo v tajnom hlasovaní jednomyseľne.

  11. Ak sa zmena na poste ústredného riaditeľa Slovenskej televízie i v systéme práce celého vrcholného manažmentu neurobí bez ďalších nechutných prieťahov, Rada Slovenskej televízie pod jeho vedením nebude ochotná niesť spoluzodpovednosť za kolaps Slovenskej televízie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni. Prosím, pán poslanec Smolec.

 • Pán predsedajúci, dovoľujem si oznámiť, že budem hlasovať s náhradnou kartou číslo 4.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ďalej sa hlási pán podpredseda Andel.

 • Ďakujem, že pán kolega Smolec mi to pripomenul. Takisto kvôli stenografickému záznamu chcem povedať, že budem hlasovať s náhradou kartou číslo 2 tak, ako tomu bolo včera.

 • Takže, môžem vyzvať do rozpravy, pretože sme ju včera neukončili - ak niekto má pripravené vystúpenie do rozpravy. Ak nie, potom môžem rozpravu ukončiť. Takže končím rozpravu k tomuto bodu s tým, že včera pani spoločná spravodajkyňa predniesla návrh, aby sme hlasovali o tomto bode programu tajne. O tom budeme hlasovať.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Takže sme sa rozhodli, že budeme hlasovať tajne.

  Dostaneme hlasovacie lístky. Na lístkoch budete mať uvedené "hlasujem za odvolanie" a "hlasujem proti odvolaniu Ivana Stadtruckera z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie". Svoju vôľu alebo voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku ponecháte tú alternatívu, za ktorú hlasujete. Alternatívu, za ktorú nehlasujete, vodorovne prečiarknete. Inak upravený hlasovací lístok bude nesprávny. Čiže, ak hlasujem za odvolanie, toto neprečiarknem, prečiarknem "proti odvolaniu". Ešte raz - ponecháte na hlasovacom lístku alternatívu, za ktorú hlasujete, ponecháte ju neprečiarknutú.

  Prosím, páni overovatelia, ujmite sa svojej úlohy.

 • Vykonanie aktu tajného hlasovania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, mojou povinnosťou je spýtať sa, či ste všetci odvolili a či niekto ešte chce voliť. Ak áno, hlasovanie končíme.

 • Po prestávke.

 • Dostal som oznámenie od komisie, že môžeme pokračovať. Prosím povereného overovateľa pána Miklušičáka, aby nás oboznámil s výsledkami tajného hlasovania.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so zápisnicou o tajnom hlasovaní na odvolanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Odvolanie z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Ivana Stadtruckera sa konalo tajným hlasovaním 16. decembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 119 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na odvolanie z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Ivana Stadtruckera 98 poslancov hlasovalo za odvolanie, 7 poslancov hlasovalo proti odvolaniu, 14 poslancov odovzdalo neplatné hlasovacie lístky a 0 poslancov neodovzdalo hlasovací lístok.

  Na odvolanie z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Ivana Stadtruckera je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Ivana Stadtruckera.

  Bratislava, december 1994.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh Rady Slovenskej televízie odvolala Ivana Stadtruckera z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v rokovaní budeme pokračovať návrhom Rady Slovenskej televízie na voľbu ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Prosím pani poslankyňu Muškovú, aby uviedla návrh.

 • V správe rada pokračuje ďalej, kde hovorí, že Rada Slovenskej televízie na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 1994 v zmysle § 11 ods. 1 zákona číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky schváliť do funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Dr. Jozefa Darma, CSc. Aj toto rozhodnutie prijala rada tajným hlasovaním 7 hlasmi prítomných členov rady.

  Životopis pána Darma máte v materiáloch tejto správy a takisto i zdôvodnenie, ktoré si dovolím citovať: "Jozef Darmo je jeden z najuznávanejších slovenských odborníkov zaoberajúcich sa masmediálnymi koncepciami. Svoje poznatky z tejto oblasti prezentoval v množstve článkov a vystúpení na odborných podujatiach. Jozef Darmo v nich prezentoval ucelenú koncepciu masmediálnej politiky, ktorá by zaručila Slovenskej republike informačnú zvrchovanosť a vytvorila by dobré základy pre zlepšenie informačných tokov a rozvoj národnej kultúry. Jozef Darmo zároveň opakovane prezentoval svoj principiálne pozitívny vzťah k slovenskej štátnosti ako člen Iniciatívy za zvrchované Slovensko a Kongresu slovenskej inteligencie."

  Podľa citovaného zákona o Slovenskej televízii, kde sa hovorí, že ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky, navrhujem uskutočniť túto voľbu opäť, ako býva zvykom, tajným hlasovaním.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Muškovej.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku.

  Ak sa nikto nehlási, rozpravu končím, ale som povinný dať hlasovať o návrhu pani poslankyne Muškovej, kde navrhla, aby sme aj túto voľbu vykonali tajným hlasovaním.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Opäť prosím pánov overovateľov, aby nám rozdali hlasovacie lístky.

  Pri tejto voľbe si vás dovoľujem upozorniť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku ponecháte meno a priezvisko kandidáta, ak za neho hlasujete. Meno a priezvisko kandidáta prečiarknete, ak hlasujete proti tomu, aby sa stal riaditeľom. Každá iná úprava na hlasovacom lístku znamená, že lístok je neplatný.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, medzitým vás chcem informovať, že vláda nám dá do 19. 12. určité hospodárske opatrenia na zabezpečenie ekonomiky, až dokedy dá rozpočet. Vláda ich 19. decembra doručí. Prosím, aby výbory zasadli v utorok a v stredu a vo štvrtok doobeda by sme tento materiál prerokovali. Samozrejme, ak nám z dnešnej schôdze ostane viacero bodov, aj tieto body budeme musieť prerokovať vo štvrtok. Tým by sme schôdzu skončili. Takže, páni predsedovia výborov, organizujte čas pre výbory na utorok a stredu, a potom bude schôdza.

 • Pýtam sa, vážené kolegyne, vážení kolegovia, či ste všetci odvolili.

  Keďže už nikto z vás nemá vykonať akt tajného hlasovania, dámy a páni, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Ďakujem pekne.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v našom rokovaní.

  Prosím povereného zástupcu overovateľa, aby oznámil Národnej rade Slovenskej republiky výsledok voľby ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

 • Vážený pán podpredseda, vážená snemovňa,

  dovoľte mi, aby som vám prečítal zápisnicu o tajnom hlasovaní na voľbu ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Voľba ústredného riaditeľa Slovenskej televízie sa konala tajným hlasovaním 16. decembra 1994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bol vydaných 122 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu ústredného riaditeľa Slovenskej televízie bolo odovzdaných 114 platných hlasovacích lístkov, 8 neplatných hlasovacích lístkov a 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Overovatelia zistili, že za ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Jozefa Darma hlasovalo 78 poslancov, proti hlasovalo 36 poslancov.

  Na zvolenie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Jozefa Darma.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila pána Jozefa Darma za ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Dámy a páni, budeme pokračovať d e v ä t n á s t y m bodom, ktorým je

  Návrh na vymenovanie členov stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií.

  Návrh pripravil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Dostali ste ho ako tlač číslo 55.

  Prosím predsedu zahraničného výboru pána poslanca Dušana Slobodníka, aby návrh uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  máte pred sebou návrh, ktorý má číslo 55 - uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Prečítam vám mená. Ak sa nenahnevajú prítomné panie poslankyne a prítomní páni poslanci, budem to čítať bez zdvorilostného oslovenia, aby sme to skrátili. Ak teda vôbec chcete, aby som to čítal, ak to nemáte pred sebou. Máte? Súhlasíte s tým, že by som tieto mená nečítal, a že sa k nim prípadne potom vyslovíte?

  Chcem povedať niečo k filozofii zostavovania týchto delegácií. Predovšetkým chcem konštatovať, že samozrejme, sme do týchto delegácií delegovali aj predstaviteľov koalície, aj predstaviteľov opozície. Druhým dôležitým znakom je znalosť jazykov. Všetci, ktorí sa zúčastňujete takýchto rokovaní v cudzine, viete, že poznanie príslušného jazyka alebo príslušných jazykov je alfa a omega pri takýchto rokovaniach, pretože tam sa človek musí zaobísť bez tlmočníka, musí reagovať, nielen prečítať svoj príspevok, čo by ešte šlo, ale musí reagovať na otázky.

  Zahraničný výbor konštatoval jedno, a verím, že všetci navrhnutí kandidáti budú tento princíp dodržiavať, že každý poslanec je v cudzine predstaviteľom Slovenskej republiky. Tej republiky, ktorej, mimochodom, prisahal vernosť. Z toho vyplýva povinnosť hájiť záujmy Slovenskej republiky odhliadnuc od politického subjektu, ktorý reprezentuje a ktorý ho delegoval. Chcel by som, aby sa tento princíp, ktorý je vo svete samozrejmý, stal rovnako axiomatický aj pre našich delegátov. To je to hlavné, čo by som chcel zdôrazniť. Keďže ste súhlasili s tým, aby som menoslov zvolených poslankýň a poslancov do jednotlivých delegácií nečítal, moje úvodné slovo sa týmto končí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Slobodníkovi za uvedenie návrhu a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Dámy a páni, má niekto otázky? Chce sa k predloženému návrhu vyjadriť?

  Prosím, pani poslankyňa Garajová.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni,

  dovoľte mi podať návrh, aby zo zoznamu kandidátov do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy bola vyradená pani poslankyňa Edita Bauerová. Pani Bauerová po svojich nedávnych výrokoch proti záujmom Slovenska a po zhanobení mena súčasného slovenského parlamentu je ako kandidátka Národnej rady Slovenskej republiky do Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre klub HZDS neprijateľná. Navrhujem preto, aby Maďarská koalícia menovala iného zástupcu pre Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, s ktorým bude Klub HZDS súhlasiť, pokiaľ to nebude pán poslanec Csáky alebo pán poslanec Duray. V opačnom prípade navrhujem, aby sa o jednotlivých kandidátoch pre Parlamentné zhromaždenie Rady Európy hlasovalo osobitne.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  v časti 4 do Parlamentného zhromaždenia Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe je navrhovaný podľa zahraničného výboru aj pán poslanec Ján Čarnogurský. V tejto súvislosti mám jednu otázku. Pred tromi dňami v rámci rozpravy bolo upozornené, že pán poslanec Dzurinda, ktorý je poslancom za Kresťanskodemokratické hnutie a straníckym podšéfom pána poslanca Čarnogurského, sa vyjadril o poslancoch vládnej koalície, že sú gauneri. V tejto súvislosti by som chcel požiadať pána poslanca Čarnogurského, aby sa tu verejne dištancoval od tohto výroku svojho straníckeho súkmeňovca, alebo spresnil, ale v prípade, že sa s ním stotožňuje, nemá právo zastupovať Slovenskú republiku v tomto orgáne.

 • Pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  musíme reagovať na toto obvinenie a na tento návrh. Nesúhlasíme s týmto obvinením a výhradami, ktoré predo mnou odzneli. Sú prehnané, nepravdivé a neadekvátne. Sú to zámerne vytiahnuté argumentácie, ktoré sa dajú šikovne využiť. Ak by sme chceli, nemuseli by sme sa vlastne veľmi namáhať, aby sme našli dostatočné množstvo výhrad, záporných argumentácií proti hociktorému uchádzačovi o členstvo v stálych delegáciách.

  Ešte by som chcel podotknúť, že výrok, vyhlásenie pani Edit Bauer nie je namierené proti Slovenskej republike. Je to osobný názor poslankyne Národnej rady na udalosti, ktoré sa odohrávali v noci z 3. na 4. novembra, a na tie spôsoby, ktoré boli použité. A na to má právo. Na druhej strane boli by sme veľmi radi, keby tieto zostavy, toto určovanie stálych delegácií sa nedialo v závislosti od určitých strán či hnutí. Veď máme na to asi suverénne právo, aby sme určili najvhodnejšiu osobu, najvhodnejšieho uchádzača do týchto delegácií. Samozrejme, každý môže mať výhrady a treba to brať do úvahy, ale chcel by som vás poprosiť, aby ste neinterpretovali veci tak, ako nie sú. Je to určité zavádzanie, určitá deformácia skutkov, skutočnosti.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Bauerová.

 • Vážený pán predsedajúci, kvôli stenografickému záznamu považujem za potrebné konštatovať, že obvinenia, ktoré boli voči mne vznesené, sú nepravdivé.

  Ďakujem.

 • V prvom rade nie je tu predseda Čarnogurský. Budem odpovedať ako predseda klubu. Pán Čarnogurský je podpredseda KBSE, pokiaľ by to niekto v tejto sále nevedel. Jeho členstvo v Parlamentnom zhromaždení KBSE, samozrejme, nijako nesúvisí s tým, čo povedal pán poslanec Dzurinda, alebo čo povedal a ako to povedal, a samozrejme, nebude sa k tomu vyjadrovať. To dúfam, je vám jasné, pán Lexa. To je jedna vec.

  Druhá vec - dovolil by som si obrátiť sa na predsedu výboru pána Slobodníka s nasledujúcou vecou. Zo siedmich delegácií, ktoré sme dostali k dispozícií, v štyroch delegáciách vystupuje meno Dušan Slobodník. Chcel by som sa spýtať, či je to jeden človek alebo sú to bratia. /Smiech v sále/. Takisto zo siedmich delegácií v piatich delegáciách vystupuje meno Irena Belohorská. Chcel by som sa tiež spýtať, či je to to isté meno alebo sú to sestry. Pýtam sa, ak sú to tí istí ľudia, či sú schopní zvládnuť problematiku naraz štyroch delegácií - jeden a druhá piatich delegácií, resp. či tam majú plniť nejakú funkciu kontrolórov, kto tam čo povie, pretože inak si to neviem vysvetliť. Zoberme si všetkých sedem delegácií, všetci sú zastúpení vo všetkých a majú všetkých pod kontrolou. Je to taký nový jav, taký nový fenomén, že vyvoláva vo mne rozpaky. Prosil by som odpoveď pána spravodajcu Slobodníka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  chcel by som upozorniť na to, že pani Garaj Éva, ktorá tu mala výhrady proti našej kandidátke Edit Bauer, tie výhrady vyslovila preto, lebo Edit Bauer má určité názory. Teraz tu nebudeme skúmať obsah tých názorov. Veľmi dobre vieme, ako pani Garaj Éva rozoštváva Maďarov a Slovákov tam, kde žije. Napriek tomu nemáme výhrady proti tomu, aby bola menovaná, delegovaná za Národnú radu Slovenskej republiky do Európskeho parlamentu. Totiž poslanec, poslankyňa má výsostné právo mať svoj názor, a podľa tých názorov, ktoré vyslovuje, nemôže byť rozhodnuté o tom, či má byť alebo nemá byť zaradený do takejto delegácie.

  Ďakujem vám, že ste ma vypočuli. Ďakujem, že za to, čo som povedal, ma nechcete zatiaľ vylúčiť z Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážení kolegovia,

  naozaj mi je smutno z toho, že ste sa niektorí pokrytecky usmievali nad vyjadrením pána Duraya. Vôbec to nebolo, podľa mňa, vtipné. Myslím si, že pani kolegyňa, ktorá bola napadnutá, nerozoštváva Maďarov a Slovákov, ale takisto hovorí iba svoje názory, poznatky, ktoré zažívame spolu s ňou na tomto južnom území.

  Takisto tieto komisie, títo delegáti nezastupujú politické strany, nemajú tam zastupovať svoje osobné názory, ale zastupujú tam Slovenskú republiku, Národnú radu Slovenskej republiky. Preto by sme mali týmto komisiám, týmto ľuďom pripisovať veľký význam, lebo nás idú reprezentovať. Preto tam nemôžu byť takíto ľudia, to si sami nemôžeme voči tejto republike dovoliť, aby nás zastupovali poslanci, ktorí o nás tvrdia, že sme gauneri alebo že sme fašistický parlament.

  Ďakujem.

 • Ďakujem môjmu predrečníkovi, že spomenul tú skutočnosť, že naozaj sa snažíme o to, aby túto republiku reprezentovali práve tí, ktorí sú schopní ju veľmi kvalitne reprezentovať. Preto si myslím, že pravdepodobne len z nedostatku dobrej pozornosti ušli také mená, ako pán Kukan, ktorý je tam dokonca ako náhradník, je síce v jednej delegácii, ale je to dosť veľký nepomer oproti iným menám, ktoré tu boli spomenuté, a ďalší kvalitní ľudia, ako je pán Moravčík a ďalší jazykovo erudovaní ľudia, ktorí preukázali schopnosti v zahraničných organizáciách. Dávam tieto mená do pozornosti, aby sme si urobili určitý pomer a vôbec som ďaleko od toho, aby som si tu trúfal označiť takýto výber ako dodržiavanie osobnostného princípu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Garajová.

 • Dovolím si poprosiť pána Duraya, aby ma láskavo oslovoval po slovensky. Som Slovenka, som na to hrdá, a na pôde Národnej rady Slovenskej republiky neplatí ani prijatý matrikový zákon. Takže upozorňujem na používanie mien, napríklad pani poslankyňa Edita Bauerová, a zásadne si žiadam, aby som bola oslovovaná Eva Garajová a písaná s písmenom"j".

  Ďakujem.

 • Dôkladne som sa oboznámil so stanoviskom pána Čarnogurského, ktoré aj patrične publikoval, ale bolo to vlastne stanovisko celého Kresťanskodemokratického hnutia a ich postoj k vláde. Tam konkrétne uvádzal, kedy vládu podporia, v ktorých krokoch nepodporia. V tejto súvislosti v závere tohto oznámenia bolo uvedené, že sa budú všemožne zasadzovať o politickú kultúru. Pokiaľ sa takýmto spôsobom chcú v skutočnosti všemožne za túto politickú kultúru zasadzovať, nemôžu z ich radov zaznievať také osočivé vyhlásenia, ako sú vyhlásenia pána Dzurindu ohľadom toho, že sme gauneri. Preto si myslím, že v prípade, že tu nie je pán Čarnogurský, mohol by sa úplne kľudne zaňho ospravedlniť, prípadne k tomu zaujať stanovisko aj niektorý iný reprezentant Kresťanskodemokratického hnutia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  musím reagovať na vystúpenie pána kolegu Vicena. Veľmi rád by som rozdelil, čo je to reprezentovať Slovensko, alebo reprezentovať určité zoskupenie. Mne sa zdá, že tu ide o reprezentáciu Slovenska, to znamená všetkých občanov Slovenskej republiky, bez rozdielu na národnosti a ostatné parametre. Ešte raz chcem zdôrazniť, že pani Bauerová je fundovaná osoba i z odborného hľadiska, i z hľadiska jazykových znalostí. Takže, takto treba k týmto otázkam pristúpiť.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. K poznámke pani Garajovej - oslovoval som ju tak len preto, aby mohla povedať to, čo povedala a bolo to zachytené aj v stenografickom zázname. A to isté platí aj pre pani Edit Bauer. Takže, keď ona si to žiada, aby bola oslovovaná Eva Garajová, tak aj pani Edit Bauer si môže žiadať, aby bola oslovovaná Edit Bauer. A moje meno sa neskloňuje Duraya, ale Durayho.

 • Na margo vystúpenia pána Duraya chcem poznamenať, že Garajovci - Garaj aj z hľadiska etymologického a historického nikdy neboli maďarskou šľachtou, ale chorvátskou, takže zrejme slovanskou. Takže, prečo by sa mala pani Garajová volať Garay?

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  vniesli sme sem nový prvok, a to je určitá výzva voči kolegovi, aby sa ospravedlnil za nejaký výrok, ktorý použil. Súhlasím s tým, ale pod jedinou podmienkou, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov použil voči nám veľmi neprimerané vyjadrenie o podvodníkoch bez toho, že by príslušná komisia, ktorá túto vec mala preskúmať, ukončila činnosť. Pýtam sa, či v tejto chvíli zlodej nekričí, chyťte zlodeja.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Mám v podstate tri pripomienky. K tomu, čo povedal pán Mikloško, by som chcel povedať, aby ste si všimli, že napríklad Andel, ani ja, ani napríklad Šepták, nie sme ani v jednej komisii. Aby to bolo vyvážené, iní sú v siedmich, tak my nie sme v žiadnej komisii. Takže, môže to tak byť. Nie?

  Tí podvodníci, neviem či to nebolo myslené, či sú to dve slová alebo jedno slovo. To si treba ujasniť.

  A tretia vec - tu sa zavádza určité slovné eskamotérstvo aj z druhej strany. Pokiaľ sa týka účasti niektorých poslancov v navrhovaných delegáciách do Rady Európy, skutočne Slovenská národná strana sa pripája k tomu, čo povedala pani Garajová. A chceli by sme len podotknúť, že niektorí z nich sa ukazujú ako verní žiaci bývalého veľkého fašistu Miklósa Horthyho, ktorý jasne povedal: "Doma si budeme robiť podľa svojho, navonok musíme vyzerať pekne." Oni presne napĺňajú toto heslo. Niektorí z nich špinia Slovenskú republiku takým spôsobom, že to nemá obdoby vo svete. Preto sa poslanci SNS v parlamente pripájajú k vyhláseniu pani Garajovej.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  bavíme sa tu o zostavení orgánov, ktoré nie sú orgánmi súkromných spoločností a jednotlivcov, akéhosi zväzu filatelistov alebo numizmatikov. Sú to členovia delegácií Národnej rady Slovenskej republiky. Všetci títo ľudia reprezentujú Národnú radu Slovenskej republiky, tento štát, čiže tam nejdú ako súkromníci, ich vyjadrenia nie sú súkromnícke. Tu sa nehrajeme na nejaké pokrytecké hádky, že ktosi tam ide si podiškurovať ako súkromník. K spochybňovaniu pani Garajovej - pani Garajová tu sedí z vôle viac ako milióna voličov, tak sa na túto tému nebavme.

  K tej tretej záležistosti - kto áno a kto nie - v plnom rozsahu to, čo povedala pani Garajová, čo povedal pán Lexa. Nie je mysliteľné, aby v zahraničí reprezentovali tento štát a tento parlament ľudia s takýmito názormi a s takýmito ambíciami.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  znova vyzývam tentokrát pána poslanca Dzurindu alebo pána Mikloška za klub KDH, aby sa ospravedlnili nám, poslancom vládnej koalície. Je nemysliteľné, aby v prípade neospravedlnenia sa zastupoval Slovenskú republiku v tak vážnom medzinárodnom orgáne človek, ktorý sa stotožňuje s výrokmi, že tu sedia gauneri. To je nemysliteľné.

 • Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, myslím si, že by sme mohli viesť schôdzu tak, aby sme postupne smerovali k hlasovaniu, lebo domnievam sa, že nie je potrebné vzájomné presvedčovanie sa o tom, že práca v zahraničných delegáciách je veľmi ťažká, že je to naozaj robota, že to nie sú výlety, najmä v tých medzinárodných organizáciách, v ktorých parlamentné zhromaždenia pracujú riadne, tak ako parlamenty v iných krajinách. Myslím si, že je možné postupovať tak, že pokiaľ boli vznesené nejaké výhrady voči niektorým ľuďom, aby sa o nich hlasovalo osobitne, eventuálne aby sme zvážili, aký iný mechanizmus zvolíme na to, aby sme zvolili plnohodnotnú delegáciu.

  Zdôrazňujem to preto, lebo výhrada sa týka aj napríklad delegácie v Rade Európy, kde je viac ako 10 výborov. Hovorím preto viac ako 10, lebo na každého vyjde byť minimálne najmenej v dvoch výboroch a na vedúceho delegácie nepochybne v troch. To sa nedá, prosím, fyzicky stihnúť. Preto si myslím, že by sme mali zvoliť plnohodnotnú delegáciu. A chcem prízvukovať i to, že by tam malo byť zastúpenie viacerých politických strán, pretože v Parlamentnom zhromaždení pôsobia viaceré politické skupiny, v ktorých sa vlastne pripravujú rozhodnutia a v ktorých sa robí politická integrácia. Bez politickej integrácie žiadna iná, ani ekonomická a neviem aká jednoducho nebude.

  Navrhoval by som preto, aby sme smerovali k tomu, aby boli podané eventuálne návrhy, aby sme mohli pristúpiť k voľbe. A chcem ešte poprosiť, aby predseda výboru navrhol súčasne vedúceho resp. vedúcich delegácií, pretože najmä vedúci delegácie v Rade Európy by mal byť zvolený dnes, alebo malo by byť o ňom rozhodnuté dnes, pretože nová delegácia musí získať plné moci na to, aby sa mohla už v januári zúčastniť zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Jej vedúci sa spravidla môže stať členom politického výboru, eventuálne ďalšieho, ako je napríklad zmiešaný výbor. Domnievam sa, že by malo byť jasné, kto to bude, pretože musíme odoslať do Štrasburgu ešte tento mesiac veľmi presné uvedenie a zastúpenie jednotlivých členov v jednotlivých výboroch Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Ak to neurobíme, januárová delegácia by nemusela mať plné moci a potom budeme v situácii, v ktorej sme už teraz, totiž v takej, že sa nezúčastňujeme zasadnutí väčšiny výborov, resp. až teraz sme sa zúčastnili niektorých, čo oslabuje pozície Slovenskej republiky. Slovenská republika má v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy dobré pozície, škoda by ich bolo stratiť.

  Ďakujem.

 • Chcem sa spýtať pána Fogaša - jeden návrh bol konkrétny, aby predseda Zahraničného výboru Národnej rady vlastne navrhol vedúcich jednotlivých delegácií, ale v prvej časti bol takisto návrh, ktorý bol veľmi všeobecný, čo sa týka zloženia všetkých delegácií. Čiže nebudeš konkretizovať, alebo nemáš návrh na zloženie jednotlivých delegácií, to si konštatoval vo všeobecnej rovine?

 • V zahraničnom výbore sme mali možnosť prezentovať názory jednotlivých politických strán, a myslím, že vcelku po vecnej diskusii sme dospeli k návrhu, ktorý je predložený Národnej rade Slovenskej republiky. V tejto chvíli by som si teda nedovolil navrhovať predsedovi výboru, prípadne iným, aby urobili nejaké zmeny. Zmeny alebo zloženie delegácie je výsledkom istého kompromisu, ktorý sa podarilo dosiahnuť. Preto si myslím, že ak sú nejaké konkrétne výhrady, je namieste, aby Národná rada o nich rokovala, ale potom je namieste, by sa tieto veci nanovo politicky oddiskutovali v politickom grémiu či vo výbore.

 • Ďakujem pekne, pán kolega. Skutočne si myslím, že by sme mali smerovať k záveru a k hlasovaniu o tejto problematike.

  Slovo má pán kolega Hrnko.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Musím povedať, že mi je ťažko. Skutočne mi je ťažko. Ťažko mi je kvôli tomu, že za chvíľu, ani nie za pol roka bude 50 rokov odvtedy, čo zanikol prvý Slovenský štát. Pán predseda zahraničného výboru, vy ste to určite tiež ťažko znášali, keď ten štát zanikal. Zanikal aj preto - nielen kvôli vojnovej situácii, že vojna sa vyvíjala ináč ako bolo v podstate zaradenie vtedajšej Slovenskej republiky -, ale aj kvôli tomu, že značná časť obyvateľstva sa postavila proti tomuto štátu, lebo boli vytesňovaní vládnúcou mocou z účasti na jeho správe. Nerobme tú istú chybu znova. Mňa ani HZDS od myšlienky slovenskej štátnosti neodradí, ale nerobme znova tú istú chybu, že budeme vytesňovať ľudí z účasti na správe a tým ich stavať proti nášmu štátu. Nerobme to! Páni, spamätajte sa!

  A pán Cuper, keď už hovoríte, tak hovorte so znalosťou veci. Vidím, že nielen právo, ale aj história vám robí problémy. Šľachtický rod Goriánsky alebo po maďarsky Garai vymrel ešte v 16. storočí. Nezmiešavajte tu jablká s hruškami.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Bieliková.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni poslanci,

  chcela by som len potvrdiť to, čo už naznačil pán poslanec Fogaš, čo môžu potvrdiť páni Figeľ, Lauko, pán Duka-Zólyomi a ďalší, ktorí boli na rokovaniach zahraničného výboru, že tento zoznam sa skutočne tvoril asi päťkrát. Všetky kluby sa mohli k tomu vyjadriť, pretože každý, aj pán Duka-Zólyomi povedal, že sa potrebuje poradiť s klubom. Konkrétne bola vznesená v našom klube námietka proti pani Edit Bauer. Pán Duka-Zólyomi tam bol, povedal, že to musí prekonzultovať. Prišiel a povedal, že ich klub s tým nesúhlasí. Náš klub tiež nesúhlasil, napriek tomu vidíte, že to meno tam je. Skutočne v zahraničnom výbore zoznam týchto delegácií vznikal dlho a vznikol vlastne kompromis. Za tento zoznam hlasovali členovia zahraničného výboru, tak si myslím, že sú zbytočné napríklad také prekáračky alebo slová, ktoré tu vzniesol pán Hrnko. Je to v podstate už dohoda a všetky kluby sa na tomto podieľali. Tiež si myslím, že už by sme mali spieť k hlasovaniu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pani Lazarová.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.

  Do medzinárodných parlamentných organizácií musia byť zaraďovaní ľudia, ktorí budú pozitívne reprezentovať našu republiku. Myslím si, že by tam mali byť zastúpení vybraní poslanci zo všetkých parlamentných strán. Za Maďarskú koalíciu by tam tiež mal byť niekto, ale Maďarskou koalíciou navrhovaní poslanci do medzinárodných parlamentných organizácií sú ľudia, ktorí našu republiku nereprezentujú v pozitívnom slova zmysle, skôr opačne. Potom, čo slovenský parlament a bývalá takzvaná ústretová vláda vyhoveli všetkým Slovensku vnúteným odporúčaniam Rady Európy, čím sa volumen nadštandardných práv pre príslušníkov maďarskej národnosti na Slovensku ešte výrazne zväčšil, ba dokonca hrozí umiestnenie stálych pozorovateľov zo zahraničia na území Slovenska tak, ako to žiadajú predstavitelia maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v liste pani Halonennovej, ktorá nás v minulých dňoch opätovne podrobila ďalšej kontrole, zdá sa, že sa s nami zaobchádza ako s nesvojprávnym a doslova nesamosprávnym poručníckym štátom alebo či len územím, a týmto sa hrubo zasahuje do suverenity nášho štátu. Nemôžeme to nevidieť.

  Mohlo by sa zdať, že hovoriť po takmer dvojročnej existencii samostatného slovenského štátu o suverenite a o právnej ochrane republiky je nadbytočné alebo málo aktuálne. Vieme však, že tomu ani zďaleka tak nie je a zdá sa, že práve teraz je to aktuálnejšie, než doposiaľ. A preto si myslím, že aj Maďarská koalícia by mala uvážiť, koho deleguje do uvedených organizácií a mala by tam navrhovať poslancov, ktorí sa proti záujmom Slovenskej republiky neprevinili takým hrubým spôsobom ako poslankyňa Bauerová.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Dámy a páni, pomerne často sa stáva, že vám vypadáva mikrofón. Myslím si, že vo väčšine prípadov sme si na vine sami. Buď opakovane stlačíme tlačidlo mikrofónu, alebo sa nám trošku vysunie kartička. Pracujme s touto aparatúrou citlivo, aby sa nám nestávalo, že niektorý poslanec nemôže rozprávať, nakoľko nemá k dispozícii mikrofón. To je prvý moment. Druhý moment - priatelia, skutočne vás prosím, buďme racionálni, čas je vzácny. Doteraz vlastne vo forme faktických poznámok vystúpilo už 21 poslancov.

  Prosím, pán poslanec Cuper.

 • V prvom rade chcem poďakovať pánu poslancovi Hrnkovi, že ma zbavil ťaživého bremena nášho spoločného priateľstva, ktoré tak proklamoval na prvej či druhej schôdzi parlamentu. Keďže sme znovu prešli do vykania, už asi nie sme priatelia. To je po prvé.

  Po druhé - asi mu ušlo, že som vôbec nehovoril o tom, kedy žil a fungoval šľachtický rod grófov Garayovcov, ale hovoril som o etymologickom pôvode ich mena. Ako historik by mal vedieť, čo to je etymológia. Samozrejme, na Slovensku sa Garajovci volali vždy Garajovci. Mám tu pred sebou najnovšie vydanie istého informačného bulletinu, kde sa uvádza jeden Štefan Garaj ako vikár Spišskej kapituly. Takže, samozrejme, to je len vec nedorozumenia medzi nami dvomi.

  Po tretie - pánu Bajanovi, že si nevšimol, že aj niektorí poslanci Demokratickej únie sú tiež navrhovaní do troch delegácií. Konkrétne ide o bývalého ministra zahraničných vecí pána Eduarda Kukana. Takže, nemyslím si, že by len poslanci vládnej koalície boli navrhovaní do viacerých delegácií.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Považujem za veľmi správne, že navrhovateľ v rámci filozofie východísk hovoril o niektorých rozhodujúcich kritériách. Jedným z rozhodujúcich kritérií sú jazykové znalosti. Navrhujem a prosím, aby sme "preleteli" pri odpovediach pána navrhovateľa jednotlivé mená aj s ich jazykovými znalosťami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Všetkým sa ospravedlňujem, že hovorím druhýkrát, ale po tom vyhlásení, ktoré predniesla pani poslankyňa Lazarová, jednoducho treba poopraviť niektoré veci. Pani poslankyňa, vaše vystúpenie je prinajmenšom zavádzajúce a nekvalifikované. Slovenskej republike nehrozia žiadni stáli pozorovatelia. A môžem vás ubezpečiť o tom, že stanovisko, ktoré napísali kolegovia z Maďarskej koalície, je jedna vec a schválená procedúra kontroly záväzkov je druhá vec. Tá je jasne stanovená a majú ju uskutočňovať ad hoc tí, ktorí aj vypracovávali pôvodnú správu pre prijatie každej z republík, ktorá bola prijatá do Rady Európy. Nič také, ako ste uviedli, nám teda nehrozí. To po prvé.

  Po druhé - ak ste povedali, že pani Halonnen nás opätovne podrobila kontrole, pani Halonnen mala navštíviť Slovenskú republiku po polroku po našom prijatí. Navštívila nás po roku a pol. To bola istá veľkorysosť zo strany Rady Európy predovšetkým v tom smere, že sa nám vytváral priestor pre naplnenie tých záväzkov, ktoré na seba vzala vláda a vôbec Slovenská republika. Myslím si teda, že takéto stanoviská by sme si mali veľmi vážiť, pretože sa môžu dotknúť tých ľudí, ktorí majú právo rozhodovať a vyslovovať názory o nás. Naša výhoda sa ľahko môže zmeniť na nevýhodu.

  A po tretie - chcem vás ubezpečiť, že Slovenská republika nie je žiadnym osobitným štátom, ktorý by podliehal nejakým osobitným kontrolám. Slovenská republika má v súčasnom období v Rade Európy veľmi slušné pozície a má ich vďaka tomu, že celá delegácia spolupracovala s orgánmi tejto republiky veľmi dobre a celá delegácia v Rade Európy, mám na mysli predovšetkým tých, ktorí sa podstatnou mierou zúčastňovali zasadnutí výborov, vystupovali práve v záujme tejto republiky. Ani raz sa nestalo, aby odznel prednes, ktorý by bol rýdzo straníckym pohľadom. Všetkým členom delegácie som sa verejne - a robím to i teraz - veľmi poďakoval za spoluprácu, ktorú v tomto smere odviedli.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf. Pardon, pán poslanec Bajan. Ospravedlňujem sa, nebol to úmysel.

 • V poriadku, ja to aj tak beriem. Samozrejme. Mám len malú repliku k pánu Cuperovi. Obávam sa, že som bol zle pochopený. Nepovedal som, že protestujem voči zastúpeniu, ale že ponúkam ďalšie mená, takže bol by som rád, keby sme to aj takto chápali. Samozrejme, materiál poznám, máme ho všetci pred sebou, takže protest proti tomu, že sú tam naši traja zástupcovia, myslím, že tu nezaznel. Som rád, že pán Fogaš vystúpil tak ako vystúpil. Treba si uvedomiť, možno pani poslankyňa Lazarová nemala presnú informáciu, ale celá záležitosť ohľadom Rady Európy bola predovšetkým v parlamente, takže hádzať to na exekutívu je nedorozumením. Ak som ponúkal ďalšie mená, skôr smerom k takým inštitúciám, ako je Európsky parlament, lebo zastúpenie ekonómov a makroekonómov by sa tu dalo vylepšiť. Takže, skôr k tomu som smeroval. A k tomu, čo povedal pán profesor Filkus, naozaj by to bola veľmi zaujímavá informácia, keby sme dostali informáciu o jazykových znalostiach, i keď si uvedomujem, že pravdepodobne táto informácia bola v zahraničnom výbore.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Včera pri inom bode rokovania bolo zdôrazňované, že máme dôverovať Rade Slovenskej republiky pre televíziu a rozhlas, pretože sme si ju zvolili a ako odborný orgán má najlepšiu predstavu o tom, čo by sme mali alebo ako by sme mali ďalej postupovať. Domnievam sa, že rovnakým spôsobom sme si zvolili aj zahraničný výbor a že práve tento výbor má najlepšie odborné a politické predpoklady, aby pripravil rozumný a kompromisný návrh. Preto navrhujem, aby sme aj my vyjadrili dôveru tomuto výboru a hlasovali o predloženom návrhu.

 • Ďakujem. Pán kolega, mám to chápať tak, že je to váš procedurálny návrh, teda hlasovať o tom, aby sa už ukončila séria faktických poznámok a prešlo sa k vystúpeniu pána Slobodníka a hlasovalo sa o návrhu?

 • Prosil by som svojich kolegov, aby sa na margo toho vzdali svojich ďalších faktických poznámok, ktoré, pravdupovediac, často ani faktické nie sú, a prosil by som o hlasovanie.

 • Ďakujem. Dámy a páni, beriem to v tejto chvíli ako procedurálny návrh. Musím dať o tomto návrhu hlasovať. I keď si vážim všetkých, čo sú prihlásení do rozpravy, dámy a páni, budeme hlasovať.

 • Prejav nesúhlasu v pléne.

 • Pani kolegyňa, to je v poriadku, teraz nehlasujeme o návrhu predloženého dokumentu, ale hlasujeme o procedúre, aby sme ukončili sériu faktických poznámok.

  Dámy a páni, dávam hlasovať o tom, kto je za ukončenie série faktických poznámok. Prosím, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 69 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasovalo 8 poslancov.

  Prosím predkladateľa pána Slobodníka, aby v krátkosti odpovedal na otázky, ktoré vyplynuli z rozpravy.

 • Ďakujem pekne. Keďže to chceme skrátiť, vzdám sa uštipačnosti a la František Mikloško, prepáčte, doplňujem, pán František Mikloško. Nemám taký zmysel pre humor ako on, keď po marci vyhlásil, že armádu, médiá a políciu máme v rukách, a pokladal to za vtip. Mne to strašne pomáha. Ďakujem vám z tejto tribúny za to, že ste to povedali. Všetkým zahraničným partnerom, s ktorými hovorím, váš výrok uvádzam, a veľa chápu, keď im to poviem.

  Pokiaľ ide o pána Bajana, pán Kukan je zastúpený vo viacerých výboroch, a tam je to delenie náhradníci - nenáhradníci v Rade Európy skutočne len pomyselné. Ide o zastúpenie v rozličných výboroch.

  Takisto zo stručnosti a z decentnosti nebudem teraz citovať list podpísaný pán Durayom a odovzdaný vo Švédsku, a zrejme nielen vo Švédsku, napísaný 7. novembra, páni a dámy, 7. novembra, v ktorom hovorí, len jeden citát si dovolím, prepáčte, to prekladám z angličtiny, možno to bude trošku kostrbaté: "Parlamentná väčšina nedodržala princípy zákona a masívne začala prepúšťať a robiť iné osobné zmeny 7. novembra". Tak toto je lož, absolútna lož, a o Slovensku sa lži šíriť nemajú. Keď budete hovoriť pravdu o Slovensku, pán Duray, máte na to právo, aj keď je to smutné, ale rozširovať lži, nehnevajte sa, to by sa predsa len medzi slušnými ľuďmi nemalo. Neviem, kto mohol 7. novembra - to je dátum listu - masívne prepúšťať a robiť veľké osobné zmeny. Ale to je len na okraj, nechcem to rozvádzať.

  Rešpektujem návrh pána poslanca Fogaša, aj keď nerád, nie som človek, ktorý by rád hovoril o sebe, ale musím to povedať, ušiam pána Františka Mikloška to bude znieť zle, ale vedúcim delegácie v Rade Európy bude Dušan Slobodník.

  Znalosti jazykov, čo konštatoval pán poslanec Filkus - vychádzali sme z toho, čo poslanci o sebe dali do dotazníka pri nástupe do funkcií. Opakujem, to tu veľmi zaznelo. Bola to zhoda zahraničného výboru. Ďakujem pánu poslancovi Volfovi, že to zhodnotil. Ako vidíte zo zloženia delegácií, nie je tam nejaká superkoaličná nadvláda. Sú výbory, v ktorých je dokonca parita. Konkrétne aj Výbor Rady Európy má 5 členov z koalície a 5 členov z opozície. Takže, tam už hovoriť o nejakej nadradenosti sa nedá. Celý rad takých výborov by som mohol vymenovať.

  Tým by som vlastne chcel končiť. Ešte predsa len na adresu pána Miklošku. Ja tam nejdem ako kontrolór, ale myslím si, že som predseda zahraničného výboru a keďže som akosi dosť dobre informovaný o zahraničnej politike, tak by som ju chcel vysvetľovať. Určite nepôjdem na všetky rokovania, nemyslím teraz na Radu Európy, ale aj na iné. Vždy je delegácia širšia, ale je to, ako to je.

  Ďalej - myslím si, že v podstate to schválil výbor. Samozrejme, ponechávam to na poslancov a na tie návrhy, ktoré tu odzneli, aby sa o nich hlasovalo. Nemám právo to nejako meniť. To je asi môj komentár k jednotlivým pripomienkam.

  Ešte predsa len na adresu pána poslanca Hrnku. Pán poslanec Hrnko, keď by vás tu počúval nejaký zahraničný komentátor, tak by si mohol myslieť, že všetci delegáti sú z koalície a ani jeden sa nedostal z opozície, lebo ste tak lamentovali, že buďme spravodliví, buďme spravodliví. Sme, chceme, ako sa to ponúklo z miesta za mnou, spolupracovať s opozíciou pozitívne. Dôkazom okrem iného je aj tento návrh, ktorý skutočne rešpektoval aj želanie Maďarskej koalície. Samozrejme, keď sa tu ozvali hlasy, tak za to ja už nemôžem.

  To je asi všetko.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosil by som, keby sme pokračovali v procese hlasovania.

  Priatelia, pristúpili sme k hlasovaniu. Predkladateľ zdôvodnil, mal by predkladať pozmeňovacie návrhy a mali by sme hlasovať o návrhu. To je prvý moment.

  Druhý moment - predsa sme si tu odhlasovali, že nebudú žiadne faktické poznámky. To hlasovanie platí. Ferko, nechcem si ťa pohnevať, ale musím si to ctiť.

  Prosím, zapojte mikrofón pánu poslancovi Mikloškovi.

 • Vyjadril som sa k tomu, že sa nemáme čo vyjadrovať k výrokom pána Dzurindu, lebo to nesúhlasí s touto problematikou. V tomto zmysle sa pýtam, či návrh pána Lexu je procedurálny návrh na vylúčenie pána Čarnogurského z tejto delegácie KBSE. Prosím, aby mi bolo na to odpovedané.

 • Prosím, zapojte pána poslanca Lexu.

 • Vážený pán predsedajúci, dal som výzvu pánu poslancovi Dzurindovi a pánu Mikloškovi, samozrejme, v neprítomnosti pána Čarnogurského, aby sa ospravedlnili tomuto slovenskému parlamentu za výroky, ktoré sú prezentované z ich klubu, že poslanci vládnej koalície sú gauneri. Domnievam sa, že ak tak neurobia, tak nie je morálne právo vyslať pána poslanca Čarnogurského do KBSE, pretože nie je mysliteľné, aby Slovenskú republiku zastupoval ktosi, kto tam bude šíriť o nás, že sme gauneri. Ak sa neospravedlnia, potom navrhujem, aby pán poslanec Čarnogurský bol nahradený pánom poslancom Kukanom, ktorý je taktiež z opozície.

 • Prosím vás, zapojte mikrofón pánu Mikloškovi.

 • V tom prípade, ak je to procedurálny návrh, žiadam, aby sa o tomto návrhu pána Lexu hlasovalo ako o prvom. Totiž, ak bude pán podpredseda KBSE - podotýkam, jediný podpredseda z postkomunistickej Európy - vylúčený z tejto delegácie, po konzultácii so všetkými členmi našich poslancov v iných delegáciách odstupujeme zo všetkých delegácií, nebudeme ani v jednej prítomní.

  Čiže prosím, aby sa o tomto návrhu hlasovalo ako o prvom, teda o KBSE. Ak pán Čarnogurský bude vylúčený, vzdávame sa účasti vo všetkých delegáciách. Prosím, aby toto bolo vzané na vedomie.

 • Ďakujem. Dámy a páni, vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Prosím o dôslednosť.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať v našom rokovaní. Skôr, ako požiadam pána Slobodníka, aby hlasovanie uvádzal, chcem sa spýtať, či všetci, ktorí ste predložili svoje návrhy, na týchto návrhoch trváte.

  Pani Garajová.

 • Trvám na svojom predloženom návrhu.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  klub poslancov HZDS trvá na ospravedlnení sa pána Dzurindu, avšak nespájame to s nomináciou pána Čarnogurského.

 • Žiadam jednotlivé kluby, aby hlasovanie prebiehalo tajne.

 • Ďakujem. Pán Slobodník, potom to treba uvádzať v rámci hlasovania.

  Prosím, pán Weiss.

 • Ďakujem. Prosím pána Slobodníka, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  neviem, či sa tieto dva návrhy akosi neprekrývajú, keďže pani Garajová navrhla, aby sa hlasovalo osobitne o pani Edit Bauer a pán Garai zase navrhol, aby sa o každej komisii hlasovalo tajne. Čo teraz z toho vybrať?

  Prosím, pán Michelko.

 • Mám ďalší procedurálny návrh, aby sa pani Garajová s pánom Garaiom dohodli, ako vlastne budeme hlasovať, ale myslím si, že pán Garai by mal ustúpiť pani Garajovej, pretože ho poznám a viem, že je gentleman.

 • Ďakujem. Chápem to teda tak, že pán Garai svoj návrh stiahol. Pán Slobodník, prosím, môžeme pokračovať.

 • Prosím vás, aby ste dali hlasovať o návrhu pani Garajovej, ktorá navrhla, aby sa hlasovalo o tom, či pani Edit Bauer má byť členkou delegácie Národnej rady Slovenskej republiky do Rady Európy.

 • Nie o tom, ale že budeme hlasovať an blok a o pani Bauerovej sa bude hlasovať jednotlivo.

 • Áno, návrh znel tak, že o predloženom návrhu sa bude hlasovať an blok, o pani Bauerovej sa bude hlasovať samostatne.

 • Dámy a páni, pristúpime k hlasovaniu an blok o predloženom návrhu s tým, že odtiaľ vyberieme pani poslankyňu Bauerovú. Pán predkladateľ odporúča.

  Prosím, nechajme dobehnúť hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovalo 13 poslancov.

  Prosím, pán predseda.

 • Hlasovanie by malo platiť s tým, že sme hlasovali o návrhu pani poslankyne Garajovej, že hlasovanie prebehne o všetkých an blok podľa výborov s tým, že o pani Bauerovej budeme hlasovať samostatne. Tak som to pochopil, o tomto si teraz, pán podpredseda, dal hlasovať.

 • Priatelia, tak ako som povedal, bude nové hlasovanie, treba si veci ujasniť, aby sme neurobili nejaké pas faux. Dúfam, že mne sa to podarilo urobiť iba čiastočne.

  Takže, budeme hlasovať o návrhu pani Garajovej, tak ako povedal pán predseda Gašparovič. Opakujem, budeme hlasovať o návrhu pani Garajovej, že o všetkých predložených menách v dokumente, s výnimkou pani Baureovej, sa bude hlasovať an blok a o pani Bauerovej sa bude hlasovať samostatne.

  Prosím, budeme hlasovať, priatelia.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh pani Garajovej bol prijatý.

 • Teraz budeme hlasovať o tom, či schválime zloženie všetkých členov navrhnutých zahraničným výborom do jednotlivých komisií, s výnimkou pani Bauerovej.

 • Pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať o pani Bauerovej.

 • Šum v sále.

 • Prosím vás, v prvom kole sme hlasovali o spôsobe hlasovania a teraz bude vlastné hlasovanie.

 • Priatelia, prosím vás, zachovajte kľud. Polovica mi tu vraví, že začneme hlasovať o Bauerovej, ďalšia polovica vraví, že začneme hlasovať an blok. Pristúpime k hlasovaniu o pani Bauerovej.

 • Teraz hlasujeme o tom, či Národná rada Slovenskej republiky schváli zloženie všetkých delegátov do výborov, okrem pani Bauerovej.

 • Dobre, ja v tom nevidím rozdiel, ale prosím. Budeme hlasovať an blok o všetkých navrhnutých poslancoch, mimo pani Bauerovej. Predkladateľ odporúča.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Návrh bol prijatý.

 • Teraz budeme hlasovať - to je ten druhý návrh - o tom, či súhlasíte so zaradením pani Edity Bauerovej do komisie pre Radu Európy. Predkladateľ odporúča hlasovať za.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 43 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  To znamená, že pani Edita Bauerová nebola zaradená.

  Ďakujem pánu Slobodníkovi.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie k vymenovaniu členov stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií.

  Dámy a páni, nasleduje d v a d s i a t y bod programu, a to

  Návrh na zriadenie osobitného kontrolného orgánu Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  keďže čas je pomerne pokročilý, skôr ako požiadam predkladateľa tohto materiálu, dostal som viacero návrhov, aby sme hlasovali o prerušení dnešného rokovania. Dám hlasovať, či toto rokovanie prerušíme a budeme pokračovať na budúci týždeň. Ak nie, budeme pokračovať týmto dvadsiatym bodom.

  Prosím zapojiť mikrofón pánu Gašparovičovi.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v priebehu jedných z volieb som oznámil, že uznesenie, ktoré sme prijali, má byť naplnené 19. decembra. Do 19. decembra má vláda predložiť ekonomické opatrenia, kým nebude rozpočet. Čiže 19. decembra dostanem materiál, 20. decembra ráno ho už budete mať všetci vo výboroch. Preto 20. a 21. decembra sa stretnú výbory, už som predsedom napísal aj listy, a 22. decembra, vo štvrtok, by sme o 9.00 hodine pokračovali touto schôdzou. Prerokujeme body, ktoré nám zostali, a musíme sa rozhodnúť o provizóriu, ktoré nám vláda predloží. Takto bude vyzerať program na budúci týždeň. Nemôžeme ho nijako meniť, pretože by sme nestihli prijať tie veci, ktoré máme.

 • Dámy a páni, prikročíme k hlasovaniu. Ešte pán Bajan.

 • Skôr, ako pristúpime k hlasovaniu, chcem povedať, že sme nejakí veľkí dobráci k nášmu času. Nechápem, o aké prerušenie ide. Myslím si, že tieto body, ktoré nasledujú, sú vážne, a vzhľadom na nabitý program na budúci týždeň vás prosím, aby sme ďalej rokovali. To je jeden problém.

  Druhý problém - len vás upozorňujem, pán predsedajúci, že návrh pani Garajovej znel na vyradenie pani Bauerovej a ten sme neprijali. To len kvôli zápisu.

  A čo sa týka programu na budúci týždeň, navrhujem, pán predseda, takú zmenu, aby materiály boli rozdané v pondelok večer, aby v utorok ráno bolo spoločné vysvetlenie od pána Kozlíka, rozišli sme sa do výborov rokovať a v stredu na obed pokračovali schôdzou. Je to oveľa efektívnejšie, a myslím si, že by sme viac stihli a mali by sme rezervu minimálne pol dňa.

  Ďakujem.

 • Zapojte mikrofón pánu predsedovi.

 • O tejto alternatíve sme uvažovali, ale ak bude zasadať v utorok vláda, bude s tým trochu problém. Predpokladal som, že ten materiál nebude taký hutný. Podľa toho, čo som sa dozvedel, to bude okolo 100 až viac ako 100 strán. Neviem, či vo výboroch to tak rýchlo dokážeme prehodnotiť a prerokovať. Ale samozrejme, o návrhu, že by ráno podpredseda vlády prišiel a zišli by sa tu všetky výbory a predniesol prvú informáciu, môžeme sa dohodnúť. Môžeme to potom urobiť tak, že podľa toho, ako prebehne diskusia s vládou, sa operatívne rozhodneme, či budeme pokračovať v zasadaní Národnej rady vo štvrtok alebo v stredu. Potom by som zvolal predsedov výborov, keďže všetci tu budete musieť byť vo výboroch, a podľa ich návrhu by sme sa rozhodli - ak sa môžeme teraz takto dohodnúť. Čiže, akceptuje sa tým aj návrh pána poslanca Bajana s tým, že nie je konečné rozhodnutie.

 • Vážený pán predsedajúci,

  sú tu určité nejasnosti okolo hlasovania aj uvádzania tohoto hlasovania. Žiadam, aby okamžite nám bol prečítaný stenografický záznam, aby nám bolo úplne jasné, čo sme odhlasovali, lebo skutočne to nie je celkom jasné, či sme odhlasovali to, že pani Edit Bauer zostane v delegácii, alebo nezostane. Takže žiadam, aby sme neprerušili schôdzu, pokiaľ nebude stenografický záznam prečítaný. Potom uvidíme, ako budeme postupovať.

  Ešte som nedokončil. Hlásil som sa, ale nedostal som slovo, takže musím reagovať na obvinenie, čo odznelo z úst pána Slobodníka. Rád by som vedel, komu bol adresovaný ten dopis, ktorý som údajne posielal do Švédska, lebo ja o tomto dopise neviem. Bol by som rád, keby povedal, na ktorom svojom písacom stole alebo v ktorej svojej schránke to našiel, lebo skutočne tu uviedol také fakty, ktoré prinajmenšom sú zavádzajúce alebo nepravdivé. Takže, prosím pána Slobodníka, aby uviedol presne, komu ten dopis bol adresovaný, a aby mi ten dopis aj ukázal, samozrejme, nie kópiu, ale prvopis, lebo kópia sa dá sfalšovať.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dámy, páni, ak dovolíte, veľmi krátko k organizačným veciam, pokiaľ sa týka budúceho týždňa. Po dohode s podpredsedom vlády a ministrom financií pánom Kozlíkom mám takú informáciu, že v pondelok o 19.00 hodine by sme mali dostať návrh tohoto materiálu. Odporúčam, aby v utorok o 9.00 hodine odôvodnil pán podpredseda vlády tento návrh na spoločnom stretnutí všetkých výborov a konkrétne by sa potom rokovalo k tomuto návrhu vo výboroch. V utorok o 9.00 hodine.

 • Áno, ďakujem. Prosím, pán Roman Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  bolo by treba si teraz ujasniť, pretože pán predseda Národnej rady nám dal inú informáciu, ako pán Maxon. Pán predseda zvoláva na stredu výbory, na štvrtok plénum. Pán poslanec Maxon hovorí niečo iné. Ak vláda v utorok bude schvaľovať tento materiál, tak ho nemôžeme dostať v pondelok, takáto logika je veľmi hlboká. Ak je to takto, potom predkladám návrh, aby sme zostávajúce body z dnešného rokovania prerokovali v utorok, v stredu aby zasadali výbory k rozpočtu a aby sme sa vo štvrtok venovali len rozpočtu. Ak je to stostranový materiál, veľmi ťažko sa dá predpokladať, že ho zvládneme celý, vrátane zostávajúcich materiálov, ktoré sú tiež vážne. V tom prípade by sme mohli v utorok začať prerokúvať tieto materiály a vo štvrtok a v piatok sa venovať rozpočtu, keď ho v stredu prerokujeme vo výboroch.

 • Chcela by som len poprosiť členov výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, aby po skončení schôdze sme sa na krátku schôdzu stretli v našej zasadacej miestnosti číslo 30 na prízemí.

 • Ak dovolíte, spresnil by som to, čo som povedal. Na margo toho len toľko, že pán predseda Národnej rady nezvoláva výbory. Výbory zvolávajú predsedovia a dohodol som s predsedami tento postup, o ktorom budeme pána predsedu Národnej rady informovať. Mám prísľub od podpredsedu vlády, že tie materiály v pondelok o 19.00 hodine dostaneme a že na spoločnom zasadnutí tento materiál odôvodní.

 • Chcel by som sa vyjadriť k otázke pána Duraya. Samozrejme, že mu rád predložím tento dokument. Zatiaľ mu poviem len toľko, je to z návštevy pán Istvána Batu, zahraničného hovorcu Együttélés, v Stockholme.

 • Prosil by som dôvod prerušenia dnešnej schôdze. Teda k návrhu, ktorý ste dali, pán predsedajúci.

 • Pán predsedajúci, prosil by som, skôr ako sa rozídeme, aby ste objasnili vážnu výhradu, ktorá tu bola vznesená.

  Mám pocit, že sme možno viacerí hlasovali úplne zmätočne. Teda, či otázka znela, že navrhujeme zaradenie pani Bauerovej do delegácie, alebo otázka znela, že navrhujeme vyradenie pani Bauerovej. Viacerí z nás si mysleli, že sa hlasuje o zaradení pani Bauerovej. Teraz počujeme, že sa hlasovalo o vyradení pani Bauerovej. Aby toto bolo jasné, ak sa hlasovalo chybne, navrhujem, aby sme o tejto veci hlasovali ešte raz.

  Ďakujem.

 • Áno, ďakujem. Požiadavka pána Duraya sa realizuje. Obsluha zrejme zareagovala, verím, že stenozáznam dostaneme, nemusíme o to žiadať štyria. Prosím, pán Duray.

 • Len toľko, pán predsedajúci, že som požiadal pána Slobodníka, aby mi ukázal ten list, lebo keď tvrdí, že som napísal 7. novembra do Švédska list, neviem komu, tak aby bol tak láskavý a ukázal mi ho, lebo ja som ten list ešte nevidel.

 • Ďakujem. Chcel by som odpovedať pánu Filkusovi. Viacero poslancov z rôznych politických subjektov ma požiadalo, aby som dal o tom hlasovať. To po prvé. Po druhé - zdôvodnením sú rôzne akcie, v Martine je dnes poobede veľká matičná akcia a podobne. Neviem, či vám stačí takéto zdôvodnenie.

  Pán Slobodník.

 • Pán poslanec Duray, prídem k vám a ukážem vám ten list. Vy ho chcete vidieť, ja si sadnem k vám a ukážem vám ho. Bude vám to vyhovovať? Je to stanovisko, to nie je list. Mám vám prečítať po slovensky celý text? Chcete, pán Duray?

 • Prejav nesúhlasu v sále.

 • Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme rokovali dnes do 15.00 hodiny.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Chcem iba pripomenúť poslancom, ktorí sú z ústavnoprávneho výboru, a informovať ostatných pánov poslancov a panie poslankyne, že vtedy ešte poslanec, dnes pán premiér Mečiar nás informoval asi pred dvoma týždňami, že vznikla dohoda medzi predsedom parlamentu a asi zrejme podpredsedami alebo vedením parlamentu, že rokovacie dni parlamentu budú v utorok, stredu a štvrtok a pondelok a piatok budú vyhradené na poslaneckú prácu, čo sa nám pozdávalo ako celkom racionálne. Z toho dôvodu sme si všetci urobili program na dnešný deň. Vzhľadom však na to, že máme schválený pomerne dosť bohatý program schôdze, že sa blížia Vianoce, všetci sme považovali za logické, že sa dnes bude pokračovať. Nakoniec si myslím, že ako poslanci nie sme odmeňovaní zrovna najhoršie, preto si myslím, že je potrebné, aby sme čas, ktorý máme, dnes využili a rokovali tak, ako normálne rokujeme po iné rokovacie dni.

 • Ďakujem pánu Slobodníkovi, že spresnil svoju informáciu a povedal, že to nie je môj dopis, ale je to stanovisko Maďarskej koalície. Ak tam nedošlo k nejakej zmene textu nezávisle od nás, zrejme je to ten text, ktorý bol vydaný Maďarskou koalíciou hneď po tom nočnom zasadnutí, pravdepodobne 5. alebo 4. novembra, a bol odovzdaný všetkým novinárom na tlačových besedách tu, v Bratislave.

 • Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby sa do jednej hodiny spravila prestávka, poradia sa kluby, a potom sa dohodneme ako ďalej. Je pol jednej, býva obedňajšia prestávka.

 • Žiadam ukončiť dnešnú schôdzu.

 • Pán predsedajúci, žiadam, aby sme hneď po prestávke dostali stenografický záznam a objasnili to, ako sme vlastne hlasovali v prípade pani Edit Bauer, ako to zdôraznil aj pán poslanec Fogaš.

 • Môžem teda vašu požiadavku chápať tak, že ste takisto za vyhlásenie prestávky do 13.00 hodiny, ako klub HZDS?

 • Šum v sále.

 • Dobre, priatelia, dám hlasovať o všetkých návrhoch, ktoré boli, v poradí, ako boli predložené.

  Prvý návrh predložil pán Bajan, ktorý povedal, aby sme dnes pokračovali v rokovaní. Nepovedal dokedy, ale aby sme pokračovali. Toto je teda prvý návrh, o ktorom budeme hlasovať. Dávam teda hlasovať o tom, kto je za pokračovanie dnešného rokovania.

  Pán Bajan.

 • Myslím si, že skôr by bolo normálne, keby sme hlasovali o prerušení schôdze, lebo predpokladám, že pokračujeme ďalej, však sa nič nedeje. A predpokladám, že pán Garai svoj návrh zváži. V prípade, že nie, odporúčam, aby nás nezdržiaval a keď má nejakú prácu, nech ide. Jednoducho treba robiť ďalej, však máme toľko roboty, že až žasnem.

 • Iste, pán Bajan, ale bol to procedurálny návrh, aby sme pokračovali, treba o ňom hlasovať.

  Pán Šimko.

 • Vlastne už som chcel odstúpiť od svojej poznámky, ale po tom, ako ste reagovali na pána poslanca Bajana, predsa len musím povedať, že normálne sa pokračuje v schôdzi, pokiaľ sa neodhlasuje niečo iné, takže je absurdné, aby sme hlasovali. To by sme mohli každých desať minút hlasovať o tom, či pokračovať.

 • V poriadku, beriem to. Pán Ľupták.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  mrzí ma, že takto si tu vybíjate energiu. Radšej by vás bolo treba dať do poriadnej roboty /smiech v sále/, videli by ste, ako treba robiť. Toto skutočne nemá úroveň vzdelaných ľudí, ako tu mnohí vystupujete. Pán Bajan, áno, máme roboty cez hlavu, ako ste povedali, ale koľkokrát ste už dnes vystúpili s faktickými poznámkami? Preboha, však vystúpim raz a nebudem sa tu opakovať stokrát ako papagáj!

 • Ďakujem. Prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať o návrhu pána Romana Kováča, aby sme v dnešnom programe pokračovali v utorok, teda budeme hlasovať o tom, aby dnešný program pokračoval v utorok, aby ďalšie body programu dnešnej schôdze boli preložené na utorok.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 41 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasovalo 9 poslancov.

  Návrh pána Kováča neprešiel, budeme pokračovať ďalej.

  Ďalší bol pozmeňovací návrh pána poslanca Čarnogurského, ktorý navrhol, aby sme dnes rokovali do 15.00 hodiny. Kto je za to, aby sme dnes ukončili naše rokovanie o 15.00 hodine?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 43 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Bohužiaľ, pán Čarnogurský, váš návrh neprešiel.

  Ďalší bol procedurálny návrh kolegu Garaia, ktorý navrhol ukončiť schôdzu. Dávam hlasovať o tom, kto je za ukončenie dnešnej schôdze.

 • Šum v sále.

 • Priatelia, povedal ukončiť, prosím vás pekne, robte si poznámky, prerušiť povedal pán Cabaj až potom. Prosím vás, nepleťte ma, však som sám dosť popletený. Ideme hlasovať o návrhu pána Garaia. Kto je za ukončenie dnešnej schôdze, dnešného rokovania 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky? Prosím kľud, priatelia.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 27 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovalo 6 poslancov.

  Teda návrh pána poslanca Garaia neprešiel.

  Posledný návrh predložil pán kolega Cabaj, ktorý navrhuje prerušiť rokovanie do 13.00 hodiny. Budeme o tom hlasovať. Kto je za prerušenie dnešného rokovania do 13.00 hodiny s tým, že budeme pokračovať ďalším, dvadsiatym bodom?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovalo 7 poslancov.

  Dámy a páni, vyhlasujem do 13.00 hodiny prestávku. Žiadam vás o dochvíľnosť, aby sme mohli pokračovať v rokovaní.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dostal som od viacerých poslancov požiadavku o prerušenie dnešnej schôdze s tým, že niektorí majú pozvánky na akcie, ktoré dnes robia niektoré organizácie, najmä pokiaľ ide o Maticu slovenskú, kde máte skoro všetci pozvánky. Chcem vyhovieť vašej žiadosti, ale najskôr, kým vyhlásim prerušenie tejto schôdze, dovoľte mi, aby som vám oznámil, že tak, ako sme sa predbežne dohodli, v utorok o deviatej budú mať všetky výbory stretnutie. Bude to spoločné stretnutie výborov za prítomnosti podpredsedu vlády a ministra financií pána Kozlíka, ktorý nám prednesie ekonomické opatrenia. Potom predsedovia výborov si musia zvolať výbory, prerokovať tento návrh s tým, že v stredu doobeda by spracoval gesčný výbor návrh a poobede o druhej by sme mohli pokračovať v schôdzi. Ak schôdzu ukončíme v stredu aj s tými bodmi, ktoré nám ostali, ukončíme celú schôdzu, ak nie, budeme pokračovať ešte vo štvrtok. To je môj návrh.

  Pán Čarnogurský.

 • Pán predseda, myslím si, že je nezodpovedné teraz prerušovať schôdzu. Pripájam sa k slovám pána Ľuptáka, že sme tu na to, aby sme pracovali, a teda pracujme. Zostáva nám dosť bodov - povedal by som - relatívne bežných, o tých by sme ešte mali rokovať, pretože keď máme na budúci týždeň rokovať o návrhu vlády na rozpočtové provizórium, to je takmer na úrovni štátneho rozpočtu, a to predsa bude vyžadovať celú našu pozornosť a aj príslušný čas. Preto si myslím, že je predčasné, aby sme teraz skončili. Na akciu Matice slovenskej v Martine aj tak už do poobedia nedôjdete. A okrem toho, čo sa stane? Teraz je dôležitejšie, aby sme rokovali v parlamente, než sa zúčastňovali na takýchto podujatiach. Navrhujem, aby sme pokračovali ešte aspoň do 16.00 hodiny.

 • Pán poslanec, to bol návrh od vás, poslancov, preto som ho tu predniesol. Hlási sa ešte pán poslanec Duray.

 • Pán predseda, samozrejme, podporujem pána Čarnogurského v tom, že by sme nemali prerušovať schôdzu, ale zrejme dáte hlasovať o tomto návrhu, aby bola prerušená. Chcem upozorniť, že tu bola požiadavka, aby bol prečítaný stenografický záznam o hlasovaní o zaradení pani Bauer do delegácie pre Radu Európy. Upozorňujem, že predtým, ako by ste dali hlasovať o prerušení schôdze, treba riešiť aj túto otázku.

 • Ďakujem. Pán poslanec, nemusím dať hlasovať o prerušení schôdze, vo svojej právomoci ju môžem prerušiť, ale dám hlasovať, keďže sú tu rôzne názory.

  Pokiaľ ide o výpis, dovoľte mi, aby som vám ho prečítal:

  "Poslanec Slobodník: Teraz hlasujeme o tom, či schváli Národná rada Slovenskej republiky zloženie všetkých delegátov do výborov, okrem pani Bauerovej.

  Podpredseda NR SR M. Andel: Dobre, takže budeme hlasovať. Ja v tom nevidím rozdiel, ale prosím, budeme hlasovať an blok o všetkých navrhnutých poslancoch, mimo pani Bauerovej. Prosím, hlasujeme. Predkladateľ odporúča.

  Poslanec Slobodník: Samozrejme.

  Podpredseda NR SR M. Andel: Prosím, hlasujme. Prezentovalo sa 131 poslancov. Hlasovalo 103 poslancov. Proti hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci. Návrh bol prijatý.

  Poslanec Slobodník: Teraz budeme hlasovať - to je ten druhý návrh - o tom, či súhlasíte so zaradením pani Edity Bauerovej do komisie pre Radu Európy.

  Podpredseda NR SR M. Andel: Áno, prikročíme k hlasovaniu. Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 43 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. 4 nehlasovali. To znamená, že pani Edita Bauerová nebola zaradená. Ďakujem."

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predsedajúci, myslím, že ten, kto viedol schôdzu, mal dať najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu, aby sa plénum mohlo potom rozhodnúť o podstatnom návrhu, teda o záverečnom zložení delegácie. Týmto teda neposlúžil veci. Veľmi ma mrzelo, že celé dve hodiny žuval žuvačku, ale to je tiež výraz kultúry a úcty voči tomuto plénu.

  A ďalšia vec, ktorá ma na tomto mrzí, že sme ani neprijali k tomu uznesenie, pretože prvé hlasovanie bolo o zložení mimo pani Bauerovej, druhé bolo, že sme hlasovali o zaradení pani Bauerovej, ale hlasovanie o uznesení ako celku v záverečnom dokumente nenastalo.

 • Ďakujem pekne, že ste vyhoveli našej požiadavke a prečítali ste stenografický záznam. Podľa tohto stenografického záznamu môžeme zistiť, že pani Bauer nebola zaradená do delegácie pre Radu Európy. Chceme podotknúť, že považujeme za veľmi hlboké porušenie demokracie, že nedošlo k zaradeniu našej kandidátky. Totiž, je to taká politická záležitosť, v ktorej má rozhodovať klub, ktorý to navrhuje. V podstate tým, že tu nevznikla politická dohoda o tejto otázke, určitým väčšinovým terorom bola vyradená z tejto delegácie.

  Musíme upozorniť celú Národnú radu, že to považujeme za vážne ohrozenie demokracie na Slovensku, o čom budeme informovať Radu Európy. A chceme podotknúť aj to, že namiesto pani Bauer nenavrhujeme ďalšieho kandidáta, ale dávame návrh, aby opätovne bola zaradená do tejto delegácie. Tak žiadame, aby Národná rada ešte opravila svoje rozhodnutie, inak skutočne budeme musieť postupovať tak, ako som to povedal.

 • Chcel by som len upozorniť na to, že tu to bolo interpretované tak, že sa celkove nehlasovalo. V podstate postup bol taký, že pán Slobodník najprv dal hlasovať o tom, či sa oddeľuje celkový zoznam an blok a potom prípad pani poslankyne. Potom sa hlasovalo o celkovom návrhu an blok bez pani poslankyne, a potom sa hlasovalo o pani poslankyni. Fakt je ten, že zvyčajne postupujeme takým spôsobom, že najprv hlasujeme o pozmeňovacom návrhu, ale pretože v oboch prípadoch sa dalo takýmto spôsobom celkom zrozumiteľne postupovať, všetky tri postupy prebehli.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Figeľ, boli ste na stáži v USA, určite ste si všimli, že viacerí kongresmani alebo senátori takisto žuvali žuvačku. Ak vám to prekáža, môžem vám povedať, že odteraz ju žuvať nebudem. Myslím si, že prejav kultúrnosti alebo nekultúrnosti vystupovania človeka nie je v tom, či žuje žuvačku, ale jeho vystupovanie, správanie sa a dávanie faktických poznámok slušnou alebo neslušnou formou.

 • Pán predseda, chcem vás poprosiť, aby ste dali hlasovať o prijatí uznesenia, lebo naozaj o tomto nebolo tu hovorené, ani hlasované. A pánu podpredsedovi Húskovi by som chcel povedať, že nie je zvykom či nezvykom najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ale to nám ukladá odsek 2 § 26 rokovacieho poriadku. Najprv sa hlasuje o pozmeňovacom návrhu a až potom o pôvodnom návrhu.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Pán Duray, prosím vás pekne, zdržte sa takých slov, že v tomto slovenskom parlamente je teror. Na Slovensku ešte nikdy teror nebol. Teror bol vo fašistickom Maďarsku, keď ho viedol fašista Horthy. A ak to prenášate sem - svoje vedomosti - tak sa láskavo toho zdržte. A pokiaľ sa chcete sťažovať na Radu Európy, tak sa pre mňa sťažujte aj na lampáreň. To, čo tu vyvádzate, nemá nič spoločné s tým, čo by malo byť v parlamente. Dokážete aj niečo iné, ako sa vyhrážať, že pôjdete do Rady Európy?

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Zelenayová.

 • Prakticky už pán Moric to povedal za mňa, ale taktiež to zopakujem, pretože si vyprosujem označovať ma za teroristku, keď pán Duray povedal, že väčšinovým terorom nebola pani Edita Bauerová zaradená do zoznamu.

 • Chcem upozorniť Národnú radu Slovenskej republiky, že na také pripomienky, aké má pán Víťazoslav Moric, nehodláme odpovedať, lebo sú pod úroveň.

 • Žiadam pána Duraya, aby sa verejne ospravedlnil slovenskému parlamentu za jeho výrok.

 • Chcel by som pánu Durayovi povedať, že najprv treba mať nejakú úroveň a až potom môže hovoriť, či je to nad úroveň alebo pod úroveň.

 • Dovoľte, aby som vyhovel návrhu pána poslanca Figeľa. Pozrel som si do záznamu - je fakt, že sme neschválili uznesenie Národnej rady. Takže schválime teraz uznesenie k tým návrhom, ktoré sme schválili, pokiaľ ide o návrh zahraničného výboru. Budeme schvaľovať návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že Národná rada Slovenskej republiky na návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky vymenúva týchto poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií, okrem Edit Beuerovej, tak ako sú uvedení v uznesení, ktoré máte pred sebou.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Takže sme schválili návrh uznesenia tak, ako som ho predniesol.

  Opakujem, že miesto po pani Edite Baurovej ostáva voľné a poslanci Maďarskej koalície ho môžu kedykoľvek doplniť.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, rozhodol som, že preruším schôdzu. Keďže tu boli návrhy neprerušiť túto schôdzu, aby som nerozhodol sám, dávam o tom hlasovať.

  Ešte pán Duray.

 • Pán predseda, chcem zopakovať, že namiesto pani Edit Bauer nenavrhujeme ďalšieho kandidáta, lebo považujeme pani Edit Bauer za vhodného kandidáta na toto miesto, takže opäť ju navrhujeme.

 • Pán poslanec, počul som to, aj som rozumel, ale zopakoval som, že rozhodnutie pléna Národnej rady je také, že môžete navrhnúť. Rešpektujeme váš názor.

  Budeme hlasovať o tom, či dnešnú schôdzu prerušíme, alebo budeme pokračovať tak, ako som povedal, teda na budúci týždeň. Ak bude rozhodnutie schôdzu prerušiť, prosím predsedov všetkých výborov, aby ostali 5 minút v miestnosti.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme o prerušení schôdze.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 2 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem vám a prajem vám príjemný víkend.

  Prosím predsedov výborov, aby ostali tu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, lietadlo by malo letieť v pondelok večer. V utorok ráno sa predpokladá hmla, nemohli by ste odletieť. Odlet z Košíc bude v pondelok o 16.00 hodine, z Popradu o 16.40 hodine, zo Sliaču o 17.20 hodine. Teraz hneď po skončení schôdze odchádza autobus.