• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pokračujeme v 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Dohodli sme sa s pánom poslancom Brockom, že dodatočne zaraďujeme s i e d m y bod - Návrh poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994.

  Podľa § 9 ods. 1 písm. c/ a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov Národná poisťovňa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie Návrh rozpočtu poisťovne po jeho prerokovaní Zborom zástupcov Národnej poisťovne. Návrh rozpočtu na rok 1994 prerokoval Zbor zástupcov na svojom rokovaní 4. novembra 1994.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač číslo 47 a dodatok k nej.

  Prosím predsedu Zboru zástupcov Národnej poisťovne pána poslanca Júliusa Brocku, aby návrh uviedol.

  Prihlásený je ešte pán poslanec Koncoš. Prosím.

 • Pán podpredseda, chcem oznámiť, že na dnešnej schôdzi budem pri hlasovaní používať náhradnú hlasovaciu kartu číslo 3.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  Národná poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia je nositeľom základných systémov nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a zdravotného poistenia. Národná poisťovňa svojimi výkonnými orgánmi na centrálnej i regionálnej úrovni okrem povinného zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia plní zákonom ustanovené úlohy aj v oblasti výkonu štátnej správy, a to v súvislosti s poskytovaním štátnych sociálnych dávok, najmä rodičovského príspevku a prídavkov na deti. Právne postavenie Národnej poisťovne, jej samosprávnych a výkonných orgánov, okruh platiteľov, úlohy a povinnosti platiteľov poistného na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie a spôsob platenia poistného a hospodárenie s majetkom upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov, ďalej zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 8/1993 Z. z. o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 9/1993 Z. z. o Zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia.

  Na základe citovanej právnej úpravy sa predkladá aj predmetný návrh poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994. Podľa § 9 ods. 1 pís. c/ zákona Národnej rady číslo 7 v znení neskorších predpisov Zbor zástupcov Národnej poisťovne prerokuje návrh poistného rozpočtu a predkladá ho na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky. Z časového hľadiska v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 citovaného zákona Národná poisťovňa je povinná predložiť návrh poistného rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok v termíne na predloženie štátneho rozpočtu.

  Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že zákonom ustanovený termín na predloženie návrhu poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 nebol dodržaný. Dôvodom tejto skutočnosti je jeho prerokovanie až 4. novembra 1994 na 12. riadnom zasadnutí Zboru zástupcov Národnej poisťovne, v rámci ktorého došlo k naplneniu požiadaviek všetkých troch zúčastnených strán, t.j. poistencov, zamestnávateľov a štátu. Do tohto okamihu bol návrh poistného rozpočtu od konca roku 1993 viackrát prepracúvaný a upravovaný.

  Predložená verzia Návrhu poistného rozpočtu vychádza z akceptovania skutočného vývoja príjmov a výdavkov Národnej poisťovne za obdobie január až jún 1994. K predloženiu poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 teda dochádza s oneskorením, a to v termíne na predloženie štátneho rozpočtu na rok 1995, t.j. v termíne na predloženie návrhov poistných rozpočtov novovznikajúcich subjektov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne.

  Poistný rozpočet Národnej poisťovne ako samostatnej právnickej osoby predstavuje súhrn poistných rozpočtov a jej výkonných orgánov v členení na základný fond, rezervný fond, účelový fond a správny fond.

  V príjmovej časti návrh poistného rozpočtu vychádza z predpokladaného výberu poistného, príspevkov platených zo štátneho rozpočtu a ostatných príjmov. Príjmy z výberu poistného podľa jednotlivých fondov sú rozpočtované za jedenásť mesiacov nasledovne: zdravotné poistenie 15 069 miliónov korún, nemocenské poistenie 6 412 miliónov korún, dôchodkové poistenie 28 555 miliónov korún. Spolu 50 037 miliónov korún.

  Vo výdavkovej časti predložený návrh rozpočtu zohľadňuje náklady na dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia a štátne sociálne dávky, ako aj výdavky na zabezpečenie činnosti Národnej poisťovne. V rámci rozpočtu na rok 1994 sa uvažuje s prekročením výdavkovej časti o 2 938 miliónov korún. Prekročenie výdavkovej časti podľa jednotlivých poistných fondov je nasledovné: zdravotné poistenie mínus 2 999 miliónov korún, nemocenské poistenie plus, t.j. prebytok 939 miliónov korún a dôchodkové poistenie mínus 878 a pol milióna korún.

  Deficit finančných prostriedkov zdravotného poistenia vo výške 2 999 miliónov bude krytý na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 454 zo dňa 14. mája 1994 medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Správou fondu zdravotného poistenia a zo dňa 9. septembra 1994 s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Deficit finančných prostriedkov Správy fondu dôchodkového poistenia bude vyrovnaný v rámci záruky platobnej schopnosti Správy fondu dôchodkového poistenia zo strany štátu podľa § 2 ods. 4 zákona číslo 7/1993 Z. z.

  K predmetného návrhu poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 bol na základe uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu číslo 21 zo dňa 7. decembra 1994 vypracovaný doplnok - správa o plnení rozpočtu za obdobie január až október 1994 a návrh riešenia nedostatku zdrojov Národnej poisťovne v roku 1994 a v roku 1995. Súčasťou materiálu sú prílohy, ktorými sa tabuľkovou formou podáva prehľad o stave príjmov a výdavkov výkonných orgánov Národnej poisťovne v období január až október 1994.

  V prvej časti materiál podáva prehľad o príjmoch a výdavkoch Národnej poisťovne v členení podľa jednotlivých fondov a podľa čerpania základného rezervného a účelového fondu. Osobitne sa predkladá prehľad o čerpaní finančných prostriedkov správnych fondov výkonných orgánov Národnej poisťovne na centrálnej úrovni a na regionálnej úrovni.

  Z návrhu poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 vyplýva, že k finančnému deficitu Národnej poisťovne v roku 1994 dochádzalo vo Fonde zdravotného poistenia v rozsahu 2 991 miliónov a vo Fonde dôchodkového poistenia v rozsahu 878 a pol milióna korún. Fond nemocenského poistenia zaznamenáva aktívnu bilanciu v rozsahu 939 miliónov. Čerpanie správneho fondu všetkých výkonných orgánov Národnej poisťovne v období január až október v roku 1994 predstavuje úsporu v priemere 27,1 % v porovnaní s predloženým návrhom poistného rozpočtu.

  Návrh spôsobu riešenia negatívneho stavu vo Fonde zdravotného poistenia a vo Fonde dôchodkového poistenia sa uvádza v druhej a tretej časti dodatku k návrhu poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994. Jeho súčasťou je aj návrh riešenia prípadných možných negatívnych dopadov návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1995 na Sociálnu poisťovňu. Z hľadiska vytvorenia vhodnej východiskovej bázy pre činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne od 1. januára 1995 zásadne možno konštatovať nevyhnutnosť zachovania právneho stavu podľa zákonov Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273 a 274 z roku 1994 Z. z., vrátane nezasahovania prostredníctvom zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a dôsledné plnenie povinností štátu podľa citovanej právnej úpravy.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Brockovi. Mal by som ešte jednu technickú poznámku.

  Vážené kolegyne a kolegovia, ktorí z vás si zabudli vyzdvihnúť svoju identifikačnú kartičku, možno ju vyzdvihnúť u pracovníkov našej kancelárie. Prosím vás, urobte tak pred hlasovaním. Aj pre budúcnosť, keď sa vám to stane, vždy najprv hovorte s pracovníkmi kancelárie, aby sa dali veci do poriadku pred samotným hlasovaním. Buďte takí dobrí, urobte tak.

  Dávam slovo členke výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci Marte Aibekovej, aby informovala o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

  dovoľte mi predniesť spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994, ktorú sme dostali ako tlač 47.

  Predseda Národnej rady slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 42 z 28. novembra 1994 pridelil návrh poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na prerokovanie do 8. decembra 1994. Ako príslušný na podanie správy o výsledku prerokovania uvedeného návrhu určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci. Obidva poverené výbory prerokovali návrh poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 v stanovenom termíne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu konštatoval, že návrh rozpočtu je síce zostavený v zmysle zákona číslo 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a financovaní zdravotníctného, nemocenského a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov, ale neboli dodržané lehoty predloženia návrhu. Výbor vyjadril súhlas s predloženým návrhom rozpočtu s tým, že nesúhlasí s krytím príjmov Fondu zdravotného poistenia vo výške 2,991 miliardy Sk z prostriedkov Fondu národného majetku. Výbor súčasne považuje za potrebné, aby učtovnú uzávierku Národnej poisťovne za rok 1994 a návrh rozpočtu na rok 1995 posúdil Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Výbor súčasne požiadal predsedu Zboru zástupcov Národnej poisťovne, aby do prerokovania tohoto materiálu v Národnej rade Slovenskej republiky predložil ešte správu o plnení rozpočtu za obdobie január až október 1994 a navrhol ako riešiť nedostatok zdrojov v roku 1994 a v roku 1995. Túto správu sme dostali ako doplnok k tlači 47, bola nám dodaná 13. 12. 1994. Podstatné údaje k nej uviedol predkladateľ tohoto návrhu, a to predseda Zboru zástupcov pán poslanec Brocka.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci sa zaoberal predloženým materiálom a upozornil na časový nesúlad predloženia návrhu. Neprijal uznesenie o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994, pretože podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  Súčasťou spoločnej správy je aj návrh uznesenia Národnej rady. Dovoľujem si prečítať tento návrh, ak by v prípadnej diskusii ste chceli tieto návrhy doplniť.

  Návrh uznesenia má tri časti:

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že návrh rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 je zostavený v zmysle zákona číslo 7/1993 Z. z., avšak neboli predložené lehoty tohoto návrhu.

  B. súhlasí s predloženým návrhom poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 s pripomienkou, že príjmy Fondu zdravotného poistenia vo výške 2,991 miliárd Sk nebudú kryté z prostriedkov Fondu národného majetku.

  C. žiada predsedu Najvyššieho kontrolného úradu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k účtovnej uzávierke rozpočtu Národnej poisťovne za rok 1994 a k návrhu rozpočtu na rok 1995.

  To je kompletne predložená spoločná správa. Pán predsedajúci, prosím, môžete otvoriť diskusiu.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni,

  predtým, ako si dovolím sprecizovať návrh na uznesenie, chcel by som upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. Jeden pán kolega poslanec nás predvčerom upozornil, že možno očakávať, akým kultúrnym a kultivovaným spôsobom bude dočasná vláda odovzdávať štafetový kolík vláde súčasnej. Naozaj považujem za potrebné z hľadiska bilancií zdrojov povedať skutočnosť, že v tomto prípade ten štafetový kolík má hodnotu 3 miliardy korún. V súvislosti s tým dovoľte mi povedať alebo požiadať o úpravu uznesenia v bode C - žiada vládu riešiť deficit rozpočtu Fondu zdravotného poistenia vo výške 2 991 miliónov Sk z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 1994.

 • Ďakujem. Pán poslanec Brocka, prosím, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážení kolegovia,

  chcem povedať len na vysvetlenie tým pánom poslancom, ktorí nepoznajú pozadie predkladania rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994, prípadne otázku finančného zabezpečenia tejto inštitúcie zo strany štátu. Rozpočet Národnej poisťovne na rok 1994 mala predložiť vláda Vladimíra Mečiara. Vláda Vladimíra Mečiara schválila zákon o štátnom rozpočte na rok 1994 s tým, že príjmy Národnej poisťovne sú za 11 mesiacov a výdavky za 12 mesiacov. Vláda Vladimíra Mečiara nedala do Národnej poisťovne 5 miliárd korún, ktoré boli potrebné nielen na vyplatenie dávok nemocenského a dôchodkového poistenia, ale boli potrebné aj na oddĺženie zdravotných zariadení z roku 1993 vo výške 1,5 miliardy korún. Čiže, ak by si vláda Vladimíra Mečiara splnila svoju procedurálnu povinnosť včasného predloženia rozpočtu Národnej poisťovne ešte minulý rok a keby v štátnom rozpočte na tento rok bola zabezpečila dosť prostriedkov, Národná poisťovňa by bola prebytková. To je prvá vec.

  Druhá vec - čo sa týka poznámky, že v návrhu uznesenia sa konštatuje, že neboli dodržané lehoty predloženia tohto návrhu, bude to zaujímať aj pána poslanca Maxona. Zbor zástupcov Národnej poisťovne, ktorý zasadal permanentne, častejšie ako každý mesiac, a zaoberal sa veľmi zodpovedne návrhom rozpočtu Národnej poisťovne, z pôvodného návrhu, ktorý bol deficitný vo výške 9,5 miliardy, opätovným vrátením tohto návrhu rozpočtu to znížil na úroveň 3 miliardy, teda z 9,5 miliardy na 3 miliardy, a to i za tých podmienok, ktoré som spomínal, že štát minulý rok nesplnil svoje povinnosti voči Národnej poisťovni. Toto sú veľmi dôležité čísla a dôležité upozornenia pre tých, ktorí sú tu noví a majú pocit, že predchádzajúca vláda si nesplnila svoje povinnosti.

  Pripomeniem v tejto súvislosti, že vláda Jozefa Moravčíka sa veľmi zodpovedne zaoberala týmto rozpočtom Národnej poisťovne vedomá si toho, že deficit štátneho rozpočtu v tomto roku 9. decembra bol vo výške niečo cez 9 miliárd korún a v zákone číslo 325 o štátnom rozpočte na tento rok je povolený deficit 14 miliárd korún. Tento deficit Národnej poisťovne, keďže garantom solventnosti Národnej poisťovne je štát, je teda v medziach zákona o štátnom rozpočte.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Šagát.

 • Vážený predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som sa pripojil k pánu poslancovi Brockovi a vrátil vás o niekoľko mesiacov dozadu. Rozpočet Fondu zdravotného poistenia bol na rok 1994, ako iste všetci budete súhlasiť, tvorený v decembri 1993. Mal som to šťastie, že som bol pri jeho zrode ako zástupca profesných a stavovských organizácií. Vtedy sme veľmi intenzívne protestovali proti tomuto rozpočtu, pretože bol tak deficitný, že už začiatkom roku bol jasný predpoklad, že dopad na štátny rozpočet bude minimálne taký, aký je. Dokonca sme ho kvantifikovali v apríli približne na tej istej úrovni, ako dopadol.

  Štát si plní povinnosť v roku 1994 za ekonomicky nečinné osoby, to znamená deti, dôchodcov, vojakov a podobne na úrovni 10 % minimálnej mzdy. Dobre počujete, 10 % minimálnej mzdy, čo obnáša, vážené panie poslankyne a poslanci, 34 korún na mesiac. Bol by som rád, keby ste skutočne našli experta, ktorý by dokázal financovať zdravotnícke zariadenie cestou Fondu zdravotného poistenia tak, aby z tejto sumy fond zostal minimálne na nulovej hodnote, alebo, aby nezostal deficitný.

  Dnes, keď sa musíme s touto kauzou vysporiadať, podporujem návrh pána poslanca Maxona, aby tento deficit bol započítaný do deficitu štátneho rozpočtu, pretože počas celých 8 alebo koľkých mesiacov sme mali tú česť, že sme boli vo vláde, kalkulovali sme s tým. A iste ma podporí aj pani poslankyňa Schmögnerová, že to vychádzalo na úrovni okolo 14 miliárd korún.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som len upozorniť, že ak tieto čísla platia, teda 10 %, 34 korún na mesiac, potom je minimálna mzda na mesiac 340 korún.

  Prosím, pán poslanec Cingel.

 • Chcel by som povedať váženým kolegom len toľko, že spôsob, akým sa tu žongluje o tom, čo Mečiarova vláda nedala alebo nechcela dať, je zavádzajúci. Pýtam sa pána poslanca Brocku, čo im po marci bránilo v tom, aby ten krok napravili. Pán poslanec Šagát hovorí o niečom, ako keby niekto tie zdroje mal a nebol by ich chcel dať do toho fondu. Všetci sme schvaľovali nejaký rozpočet, a tých zdrojov bolo toľko, aby sme ich rozdelili tak, ako sme uznali za vhodné. Tu treba povedať pravdu, že zdroje neboli. A snahou každej vlády je, aby sa tieto zdroje vytvorili. Takže, hovoriť a hádzať tu nejaký kal na Mečiarovu vládu - pýtam sa, vy ste včera odstúpili, čo ste preto urobili, aby ste tento stav zmenili?

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Lauko, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážený predseda výboru pán Maxon,

  bol som jedným z tých poslancov, ktorí na konci roku 1993 vystúpili k rozpočtu a k reštriktívnemu rozpočtu k zdravotníctvu. Viacerí sme upozorňovali na to, že 15 alebo 16 miliárd pre zdravotníctvo je málo. V praxi sa ukázalo, že je to tak.

  Po druhé - pánu podpredsedovi, 340 korún je naozaj minimálna čiastka, ktorú platí každý, kto nemá príjem. Ja tak platím za moju manželku z môjho platu. Už som to tu raz hovoril. Z môjho platu. Ale za moje deti štát platí 34 korún za každé dieťa, čiže 10 % z vypočítanej minimálnej mzdy. Je to tak, pán podpredseda. A nikto iný to neuzákonil, bolo to uzákonené pri rozpočte na konci roku 1993.

 • Doplním mojich predrečníkov. Je to 13,7 % z 10 % minimálnej mzdy. Čiže, pán podpredseda Húska, s tými korunami je to pravda, pán poslanec Šagát mal pravdu. Ale dovoľte, aby som zareagoval na otázku pána Cingela, čo sme my urobili preto, aby to bolo v poisťovni lepšie. Predchádzajúci zástupcovia za vládnu stranu, ktorí tam boli pred naším príchodom, vlastne obštrukciami, tým, že do Zboru zástupcov nechodili, alebo ak zistili, že by náhodou bol uznášaniaschopný, tak odišli. Zástupcovia vládnej strany za vlády Jozefa Moravčíka tam chodievali pravidelne, a ani raz sa nestalo - a Zbor zástupcov zasadal niekedy aj raz za dva týždne, aby vyriešil problémy, ktoré tam boli -, aby z tohoto dôvodu bol neuznášaniaschopný, bol vždy uznášaniaschopný. A k tomu, že nebolo dosť prostriedkov, páni, musím pripomenúť tým, ktorí majú slabšiu pamäť, že v zákone o rozpočte na rok 1994 bolo na prídavky na deti 6,6 miliardy korún a bolo treba 9,1 miliardy korún, na dávky sociálnej starostlivosti bolo treba 5 miliárd korún a bolo tam 3,6 miliardy korún. Všetky chýbajúce prostriedky do konca roka sú zabezpečené, a to práve politikou a hospodárskou politikou vlády Jozefa Moravčíka.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Hofbauer, predseda výboru. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  bol by som veľmi vďačný, ak by sme tu nežonglovali pojmami a nemýlili si ich zásadným spôsobom, pretože to, čo tu odznelo, je hlboko zavádzajúce. Vláda premiéra Mečiara neprijala rozpočet a neschválila rozpočet. Rozpočet bol predložený a schválilo ho plénum Národnej rady aj hlasmi opozičných poslancov. Tak si teda nalejme čistého vína a nedištancujme sa. Zbytočne sa smejete pán poslanec Šagát. To je prvá záležitosť.

  A druhá záležitosť - problematika financovania zdravotníctva to nie je otázka financovania len zdravotníctva, to je otázka reštrukturalizácie alebo zastavenia reštrukturalizácie tohoto rezortu. Tento rezort zastavil reštrukturalizáciu svojho procesu, čiže tam platí stav, že nie sú platené úkony za zdravie pacientov, ale sú platené nemocnice. To je podobný stav, ako keby ste si zaplatili poistné na auto a z toho sa neplatila oprava vášho automobilu, ale financoval by sa autoservis. Takže, toto si zásadne vyjasnime. Toto sú veľmi závažné záležitosti, ktoré sa, samozrejme, premietajú do rozpočtu, do jeho napĺňania a čerpania, a preto stojíme pred tou situáciou, pred akou stojíme v súčasnosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Belohorská.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci,

  vyzývam znovu k racionalite a veľmi pekne vás prosím, aby sme tu nerobili predvolebné mítingy a chválili politiku svojej strany, ale riešili rozpočet. Počuli sme od pána ministra Brocku, ktorý nám hovoril o tom, že v rozpočte neboli peniaze na prídavky. Iste by nám to vedeli potvrdiť aj zo školstva, že neboli peniaze na školstvo, že neboli peniaze na iné rezorty. Neboli jednoducho preto, že sme nový a mladý štát, ktorý transformuje celú ekonomiku. Tí, ktorí sedeli v Národnej rade, vedia ako ťažko sa schvaľoval minulý rozpočet, tak prosím, aby si na to spomenuli. Poďme riešiť to, ako vyriešime otázku, ktorú máme na stole, a nie to, kto akú politiku robil.

  Pánu ministrovi Šagátovi by som rada pripomenula len jednu vec, keď hovoril o tom, ako málo sa platilo, ako málo platil štát. Zabúda na jednu drobnú vec, že 8 mesiacov bol najvyšším štátnym úradníkom. Nech povie, čo teda urobil, aby štát platil viac ako tých 34 korún.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Šagát.

 • Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  používajú sa tu slová, ktoré nebudem komentovať, ako "žonglovanie". Skutočne by som bol rád, ako vyzýva pani poslankyňa Belohorská, aby sme argumentovali na vecnej úrovni. Pánu poslancovi Hofbauerovi: ja tu nehľadám vinníka, ale vláda prv než predloží rozpočet do parlamentu, pravdepodobne najskôr ho schváli sama, až potom ho predkladá. Len aby sme si túto faktografiu uvedomili. Spoločne odpoviem, čo sme vlastne urobili my. Urobili sme analýzu financovania zdravotníctva a zistili sme, že tento štát dáva na zdravotnícku starostlivosť asi 100 dolárov na jedného občana na rok 1994, čo je nižšie ako dáva Grécko, Portugalsko a iné krajiny, ktoré nechcem povedať, do ktorej skupiny v Európe patria. A takisto sme povedali, že na to, aby zdravotníctvo fungovalo a prežilo, treba 22 miliárd. Deficit bol na úrovni 7 miliárd, 1,4 miliardy sa dalo na dlhy zdravotníckych zariadení z roku 1993 a začali sme robiť ekonomizáciu. Ekonomizácia znamená, že napríklad už nedošlo tak, ako v minulých rokoch, k celoplošnému oddĺženiu zdravotníckych zariadení, ale prijali sa kritériá, a tí, ktorí ich nedoržali, zostali s dlhom.

  Okrem toho pri novele zákona o rozpočte na rok 1994 dostalo zdravotníctvo ďalších 1,8 miliardy, z toho 205 miliónov sa muselo použiť na zabudovanie ťažkej techniky z kontraktov Siemens a Inter G, ktorá bola dovezená, stroje boli uložené a nebolo ich možné zamontovať. Sú to také stroje, ktoré plnia tak vážnu úlohu onkológie, že pani doktorka Belohorská určite bude so mnou súhlasiť, že bolo správne, že sme tieto zdroje našli a že sa to zabudovalo. K tomu, to čo povedal pán poslanec Hofbauer, skutočne, keď by som dnes začal hovoriť do problematiky telekomunikácií alebo stavebníctva, v ktorých je on určite väčší expert ako ja, pravdepodobne by ste sa nad tým pozastavili. Predstavte si, že pán poslanec kľudne tu ide posudzovať, či sa v zdravotníctve robila reštrukturalizácia alebo nejaké systémové kroky. Dovoľte, aby som ich povedal aspoň niekoľko, lebo sú dnes hmatateľné.

  Prvý nastúpil 1. júla 1994. Dobre počujete, 1994. Mal tú hlavnú vec, že sme urobili redukciu postelí, vážení páni poslanci, panie poslankyne, o 5 %, čo je v globále asi 4 000 postelí. A ako iste viete, nedošlo k nejakému závažnému narušeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Okrem toho, aby tam dlho pacienti neležali, limitovali sme počet ošetrovacích dní asi o 12 %. Okrem toho, ako iste viete, sme 1. októbrom začali odštátňovať primárnu starostlivosť, to znamená obvodných lekárov, a k dnešnému dňu je odštátnených z 500 štátnych lekární približne 450. Ak toto by dnes niekto chcel spochybniť, že to neboli systémové kroky, tak by som nenašiel vysvetlenie na jeho pohnútky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Pán poslanec Brocka, máte slovo.

 • Dovoľte, aby som vo výpočte pána poslanca Šagáta doplnil ešte jednu informáciu pre pani poslankyňu Belohorskú. Ak bolo v rozpočte na tento rok platené poistné štátom do Fondu zdravotného poistenia 13,7 % z 10 % minimálnej mzdy, tak vo vládou schválenom rozpočte na budúci rok sa bude platiť, ak by sa takýto rozpočet v tomto zmysle schválil v Národnej rade, 13,7 % z 58 % minimálnej mzdy. Je to štyrikrát toľko, ako v tomto roku.

 • Pani poslankyňa Belohorská, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci,

  prosím, aby sa teraz zobral procedurálny návrh, aby predsedajúci mal právo ukončiť debatu, pokiaľ sa netýka merita veci, aby sa tu nerobil odpočet vlády. Upozorňujem pána ministra Šagáta, že ak by som si to s ním rozdávala v ekonomických opatreniach v zdravotníctve, bavili by sme sa tu asi do večera, lebo nie je pravda, že nebolo celoplošné oddĺženie, bolo celoplošné oddĺženie 27 % koncom marca, takže sa oddĺžoval aj ten, ktorý hospodáril, aj ten, ktorý nehospodáril. A nie je dvakrát rozumné, ak sme veľmi rýchlo pustili všetky lekárne, pretože tie práve vykrývali časť tých dlhov v nemocniach. Takže, nehovorte teraz tu o tom, čo bezprostredne nesúvisí s meritom veci, prosím.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Hofbauer, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dámy a páni, nejdem sa tu zaoberať tým, či mám právo alebo nemám právo sa tu vyjadriť k problematike, ktorá sa tu prerokúva. Myslím, že takáto kauza je groteskná. Ale rád by som sa pozastavil pri inej záležitosti, a to pri porovnávaní nákladov a finančných prostriedkov na jedného občana. Toto je údaj, ktorý by bol v poriadku, pokiaľ by sme brali do úvahy aj produkciu, hrubý domáci produkt na jedného občana. Neodtŕhajme jedno od druhého! Môžeme porovnávať výdaje špičkovej ekonomiky s príjmami špičkovej ekonomiky. My nie sme špičková ekonomika. My sa môžeme porovnávať s výdajmi v oblasti sociálnej so Švédskom vtedy, keď budeme mať hrubý domáci produkt na úrovni Švédska.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Baránik, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci,

  problémom sporu je vecný problém, a to na účet čoho riešiť problém schodku zdravotnej poisťovne. My sme tu všetci zástupcovia ľudu a tomuto ľudu sme zodpovední. Preto vás prosím, aby sme schodok zdravotnej poisťovne, resp. bežné výdavky neriešili na účet podstaty tejto spoločnosti, to znamená na účet majetku. Schodnejšia cesta je riešiť tento problém na účet schodku štátneho rozpočtu. Prosím, aby ste sa k tomu vyjadrili.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec Oravec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážení páni poslanci,

  chcel by som povedať pár slov k tomu ako pracovník, ktorý pracuje v regionálnej Národnej poisťovni. V tejto poisťovni pracujem od začiatku, preto si myslím, že určité skúsenosti mám. V prvom rade by som chcel podotknúť, že pán Hofbauer mal pravdu, nakoľko teraz regionálna Národná poisťovňa, najmä Správa Fondu zdravotného poistenia nahrádza ministerstvo zdravotníctva v tom zmysle, že kryje všetky výdavky zdravotníckych zariadení. To by nemalo takto byť. Poisťovňa by mala hradiť len to, čo poskytne zdravotnícke zariadenie našim poistencom. Doteraz je to tak, ako povedal pán Hofbauer, že kryjeme všetky výdavky zdravotníckych zariadení. Preto je ten schodok. Súhlasím s tým, že tento schodok sa raz musí vyrovnať, a preto by mal byť krytý štátnym rozpočtom.

  A ešte k tomu ping-pongu o 13,7 % a 10 % z minimálne mzdy. Musím opraviť pána poslanca Brocku, nakoľko nie je to 10 % z minimálnej mzdy, ako to tu hovoril, ale na zdravotné poistenie za pracovne nečinné obyvateľstvo sa platí 13,7 % z minimálnej mzdy, to je 340 Sk, a štátny rozpočet prijal, že z tých 13,7 sa hradí 10 %. Preto je to 34 Sk.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Šagát, máte slovo.

 • Veľmi pekne ďakujem. Dovoľte pánu poslancovi Oravcovi pripomenúť niekoľko skutočností. Pokiaľ sme začali robiť systémovú zmenu vo financovaní zdravotníckych zariadení a robíme ju cestou poisťovne, poisťovňa hradí všetky svoje záväzky voči zariadeniu, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Pokiaľ súhlasíte s touto definíciou, tak platí lieky, výkony, ale aj vykurovanie a stravu. Teda povedzte mi, prosím, čo iné, čo jej neprislúcha, poisťovňa za rezort zdravotníctva hradila. Možno by to bolo niečo povzbudzujúce, čo by som vedel v budúcej praxi využiť.

 • Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pani poslankyňa Schmögnerová.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som sa vyjadriť k návrhu krytia deficitu rozpočtu Národnej poisťovne a vlastne podporiť tých, ktorí uviedli názor, že sme v tomto roku prijali také opatrenia pri hospodárení štátneho rozpočtu, že skutočne je možné kryť deficit Národnej poisťovne, osobitne Fondu zdravotného poistenia z rozpočtu. Ak by sa udržala regulácia rozpočtu tak, ako sme ju predpokladali do konca tohto roku, to znamená viazanie rozpočtových prostriedkov, celý deficit rozpočtu za január až december 1994 by predstavoval 10,3 mld. Predpokladali sme, že fiškálny deficit bude 14 mld, resp. pri raste HDP 15,4 mld Sk. To znamená, že je možné krytie deficitu Fondu zdravotného poistenia ešte v rámci schváleného deficitu rozpočtu na tento rok.

  Chcem však upozorniť, že ak sa bude tak neuvážene pristupovať k navyšovaniu deficitu rozpočtu, ako sa to urobilo včera, je možné, že plánovaný deficit rozpočtu resp. fiškálny deficit sa výrazne prekročí. Myslím si, že poslanci by si mali uvedomiť, čo to bude znamenať pre budúcoročné hospodárenie. Bude sa s ním musieť napokon vyrovnať vláda, ktorá sa nám včera predstavila a ktorá zrejme asi dostane aj dôveru. Chcela by som upozorniť, že vlaňajší deficit rozpočtu, ktorý sme zdedili my, bol oficiálne priznaný na 23 mld, ale preto, že sa nepoužíva medzinárodne uznávaná metodika, bol podhodnotený o viac ako 7 mld. Čiže, hospodárili sme s deficitom minulého roku 30 mld. Boli sme nútení urobiť viaceré kroky práve preto, aby sme mohli umožniť eliminovať aj tie riziká, ktoré boli zabudované v rozpočte na tento rok. Jedno z tých rizík bolo aj hospodárenie Národnej poisťovne. Myslím, že je teda možné pokryť deficit Fondu zdravotného poistenia zo štátneho rozpočtu, ale zároveň, keď sa bude pripravovať rozpočet budúcich poisťovní, bude treba veľmi starostlivo zvažovať, akým spôsobom sa bude riešiť vzťah štátu a jednotlivých poisťovní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Oravec, máte slovo.

 • Chcel by som odpovedať pánu Šagátovi na jeho pripomienku ku mne. Tvrdí, že Správa Fondu zdravotného poistenia by mala kryť všetko. Odpoviem mu na to jednou vecou. Správa Fondu zdravotného poistenia kryje aj mzdové výdavky. Poviem to na príklade nemocnice vo Vranove nad Topľou. My sme malá nemocnica, máme navyše 200 pracovníkov v obslužných zdravotných službách, a miesto toho, aby pán riaditeľ trošku redukoval tieto pracovné sily, nový pán riaditeľ vymenovaný bývalým ministrom pánom Šagátom prijímal ďalších ľudí, a na to sa použili mzdové prostriedky, ktoré musela hradiť Správa Fondu zdravotného poistenia z prostriedkov, ktoré by mali ísť za poskytnuté služby pre našich poistencov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Prosím, pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Po vypočutí si rozpravy, v ktorej vystúpilo doteraz 11 poslancov, niektorí aj opakovane, mi dovoľte, aby som aj ja vyjadrila niekoľko myšlienok. Budú sa týkať priamo predloženého návrhu.

  Ako výbory konštatovali, aj ja sa pripájam k tomu, že naozaj tento rozpočet prehodnocujeme a zaoberáme sa ním veľmi neskoro. Je vlastne koniec decembra. A vzhľadom na situáciu, že v auguste Národná rada v predchádzajúcom volebnom období prijala zákon o rozdelení Národnej poisťovne, na dva samostatné subjekty, a to na Sociálnu poisťovňu a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, nám napriek tejto kritickej výhrade dnes už nič iné nezostáva, iba vziať túto správu, tento rozpočet na vedomie, pretože keby sme tak neurobili, nemali by sme aké finančné prostriedky delimitovať na tieto dva právne subjekty. Samozrejme, ten schodok treba riešiť a prikláňam sa k návrhu, ktorý vyslovil pán poslanec Maxon a podporili ho v rozprave ďalší, aby sa to riešilo zo schodku rozpočtu.

  Ďalšia moja výhrada a kritická pripomienka sa týka toho, že v predloženom návrhu je obsiahnutý aj návrh na zvýšenie objemu mzdových prostriedkov o 12 %, čo predstavuje viac ako 44 mil. Sk, presne 44 854 285,7 Sk. Myslím si, že je to dosť neobvyklé riešenie v situácii, keď Národná poisťovňa a najmä tie dva spomínané fondy sú v deficite. Zdá sa mi to dosť neseriózne a je to aj netradičné riešenie, aby sa vo verejnoprávnej inštitúcii takto zvyšovali mzdové prostriedky, keď sa tu zdôvodňuje, že je to spôsobené ako reakcia na predpokladanú infláciu v roku 1994. Pokiaľ viem, takto sa neriešila situácia ani v rozpočtových ani v súkromných inštitúciách. Preto seriózne by sa táto otázka dala riešiť vtedy, keby sme neboli v takomto vysokom termíne, a to je zníženie toho návrhu mzdových prostriedkov o tento nárast 12 % na pôvodnú sumu. Myslím si, že teraz sa to nedá riešiť, pretože predpokladám, že tieto prostriedky už boli vyplatené.

  Ďalej mi v tomto návrhu chýbali niektoré údaje. Napríklad prečo sa netvoril rezervný fond v Správe Fondu dôchodkového poistenia, ako sa použijú prostriedky rezervných fondov, ako sa použijú prostriedky účelového fondu, keď by mala o nich rozhodovať správna rada podľa § 21 ods. 2 zákona číslo 9/1993 Z. z. a § 11 zákona číslo 8/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. A ďalej mi tam chýbalo aj to, komu a ako sú rozdeľované odmeny z ostatných osobných nákladov uvádzaných v pôvodnej výške 1 897 000 korún. Bolo to uvedené v predloženom návrhu na strane 6 v kapitole o mzdových prostriedkoch. Takisto mi chýbalo na strane 7, v akých jednotkách sú uvádzané sumy rezervného a účelového fondu, pretože to sťažuje orientáciu v údajoch. Nie sú uvádzané v tisícoch ako v ďalších nasledujúcich tabuľkách. Bolo by potrebné doplniť, že tieto prostriedky sa tvoria do výšky 0,5 % výšky platieb do jednotlivých fondov.

  Takže, vzhľadom na termín a vzhľadom na situáciu, ktorú som uviedla, že naozaj nám nič iné neostáva iba vziať tento návrh na vedomie, a tak ako som predniesla na začiatku uznesenie, ktoré je súčasťou tejto spoločnej správy, ho musíme vziať na vedomie, ale s tým riešením, ku ktorému sa aj ja prikláňam. Preto mi dovoľte, aby pred uvedením hlasovania som uviedla znovu návrhy uznesenia pod bodmi A, B, C. Odporúčam, aby sme o nich hlasovali jednotlivo, keďže každý má svoj špecifický obsah, a potom uvediem aj doplnenie bodu B. Pán poslanec Maxon, povedali ste, že takto dopĺňate bod C, ale myslím si, že váš návrh by skôr patril do bodu B, ak s tým súhlasíte.

 • Môžem súhlasiť, ale myslím si, že mali by sme to riešiť kompromisom. Najlepšie by sa hodil do bodu D a potom zaradiť to ďalšie.

 • Ďakujem pekne. Budem najskôr uvádzať uznesenie tak, ako je v spoločnej správe, a potom ho doplním po terajšej dohode, ak budete súhlasiť, o bod D tak, ako ho predniesol v rozprave pán poslanec Maxon.

 • Pardon. Musím ešte ukončiť rozpravu a opýtať sa pána poslanca Brocku, či sa chce vyjadriť.

 • Ďakujem. Prosím, pani poslankyňa, aby ste uvádzali hlasovanie.

 • Budem uvádzať body uznesenia. Pod bodom A navrhujem, aby Národná rada schválila konštatovanie, že Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že návrh rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 je zostavený v zmysle zákona číslo 7/1993 Z. z., avšak neboli dodržané lehoty predloženia tohoto návrhu. Odporúčam prijať takéto znenie uznesenia.

 • Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pani spoločná spravodajkyňa odporúča tento bod prijať.

  Upozorňujem, že pani spoločnej spravodajkyni na pulte nefunguje zariadenie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 111 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento bod bol prijatý.

 • Bod B v znení: "Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s predloženým návrhom poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994 s pripomienkou, že príjmy Fondu zdravotného poistenia vo výške 2 991 miliónov korún nebudú kryté z prostriedkov Fondu národného majetku". Odporúčam prijať.

 • Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pani spoločná spravodajkyňa bod B spoločnej správy odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 109 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že bod B spoločnej správy sme prijali.

 • Ďalej: "Národná rada Slovenskej republiky žiada predsedu Najvyššieho kontrolného úradu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k účtovnej uzávierke rozpočtu Národnej poisťovne za rok 1994 a k návrhu rozpočtu na rok 1995". Odporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto návrhu spoločnej správy. Pani spoločná spravodajkyňa ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento bod spoločnej správy sme prijali.

 • Pán predsedajúci, tým sme vyčerpali všetky návrhy obsiahnuté v spoločnej správe. V rozprave vystúpilo 11 poslancov, ale pozmeňovací návrh predložil iba pán poslanec Maxon. Podporili ho aj pán poslanec Šagát a pán poslanec Baránik. Ak dovolíte, prečítam tento návrh uznesenia, ktorý odporúča pán poslanec Maxon zaradiť ako bod D už k uzneseniu v bodoch A, B, C, ktoré sme schválili. Prosila by som pána poslanca, nemám úplné písomné znenie tohto návrhu, keby ma doplnil. V bode D Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky riešiť deficit Fondu zdravotného poistenia vo výške 2 991 miliónov Sk z prostriedkov štátneho rozpočtu za rok 1994. Je správne takéto znenie?

 • Myslím si, že áno. Je tam len formálna pripomienka - deficit rozpočtu.

 • Ďakujem pekne. Vážení prítomní, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada podľa § 9 ods. 1 písm. c/ a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 7/ 1993 Z. z. v znení neskorších predpisov schvaľuje poistný rozpočet...

 • Ešte budeme hlasovať o tomto poslednom bode D, až potom zoberieme komplexne celé uznesenie. Tento bod odznel v spoločnej rozprave. Odporúčam taktiež prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o bode spoločnej správy, ktorý predniesla pani spoločná spravodajkyňa. Odporúča ho prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 111 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že aj tento bod spoločnej správy sme prijali.

  Môžeme hlasovať o uznesení ako celku, pani spoločná spravodajkyňa?

 • Áno. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. Odporúčam ho schváliť.

 • Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada podľa § 9 ods. 1 písm. c/ a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 7/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov schvaľuje poistný rozpočet Národnej poisťovne na rok 1994.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pani spoločná spravodajkyňa odporúča toto uznesenie prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 109 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili poistný rozpočet Národnej poisťovne na rok 1994.

  Ďakujem, pani spoločná spravodajkyňa.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  pokračujeme v rokovaní p ä t n á s t y m bodom, ktorým je

  Návrh na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Návrh na vyslovenie nedôvery členom rady a návrh na ich odvolanie z členstva podala skupina poslancov podľa § 3 ods. 1 a § 5 ods. 2 písm. c/ zákona Slovenskej národnej rady číslo 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov. Návrh bol rozdaný ako tlač číslo 63. V návrhu máte predložený aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Prosím povereného člena skupiny poslancov pána poslanca Jána Feketeho, aby návrh odôvodnil. Prosím, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  podľa § 3 ods. 1 a § 5 ods. 2 písm. c/ zákona Slovenskej národnej rady číslo 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov v mene skupiny 18 poslancov navrhujem Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť nedôveru členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a odvolať ich z Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Ide o týchto členov rady: Jaroslava Vybírala, Natašu Slávikovú, Karola Dobiáša, Jozefa Magalu a Ernö Ozogánya.

  Skôr, ako návrh odôvodním, dovolím si odcitovať časť listu, ktorý predsedovi parlamentu a cez neho aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport približne pred rokom poslal Dr. Ján Švidroň, bývalý člen rady a jeden z mála slovenských odborníkov na medzinárodné právo v oblasti šírenia televízneho a rozhlasového vysielanie. Citujem: "Každý prevádzkovateľ rozhlasového a televízneho vysielania, či už je to verejno-právna inštitúcia alebo súkromný podnikateľ, by si mal byť vedomý toho, že nesie najvyššiu spoločenskú zodpovednosť. Vo svojej podnikateľskej činnosti, na základe článku 26 ústavy sa nikdy nesmie správať iba trhovo, ale predovšetkým kultúrne. Musí si byť ustavične vedomý toho, že vysielacia frekvencia nie je jeho majetkom, ale z dôvery spoluobčanov ju má iba prepožičanú a o túto dôveru spoluobčanov sa musí vždy znovu a znovu uchádzať. To je zároveň dôvod, prečo je nutné urýchlene dobudovať Radu Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie ako plne vybavený nielen kompetenciou, ale aj materiálne a personálne, nezávislý orgán, ktorého význam nie je o nič menší, než význam Ústavného súdu, či Najvyššieho kontrolného úradu, ba z hľadiska priameho masového dopadu jeho rozhodnutí najmä strategickej povahy je jeho bezprostredný spoločenský vplyv ešte väčší". Koniec citátu.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  kmitočtové spektrum je charakterizované ako národné bohatstvo. Každý národ a štát má záujem všetko to, čo charakterizoval ako národné bohatstvo, využívať predovšetkým pre vlastnú potrebu. Kvôli ochrane a vytvoreniu mechanizmov, ktoré zabezpečia efektívne využívanie národného bohatstva, si štát zriaďuje svoje vlastné nezávislé zložky, ktoré musia zabezpečiť jeho požiadavky. Z toho dôvodu bola zriadená Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Jej poslanie a podmienky na udeľovanie licencií sú určené zákonom. Zákonné normy Slovenskej republiky v oblasti vysielania a šírenia rozhlasových a televíznych signálov a v oblasti telekomunikácií umožňujú organizovať prípravu a vysielanie tak, aby boli uspokojené záujmy štátu, občanov, subjektov vyrábajúcich program a subjektov zabezpečujúcich distribúciu signálu, a to pri splnení všetkých medzinárodných odporúčaní a dohôd.

  Rozhodujúcu úlohu v tejto oblasti plnia príslušné orgány štátnej správy, napríklad ministerstvá, Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a príslušné telekomunikačné organizácie. Mimoriadne dôležitým článkom pri plnení úlohy vysielania a šírenia rozhlasových a televíznych signálov je práve Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Ako plnila dané úlohy a svoje poslanie? Zdá sa, že nie najlepšie. Podrobnejšou analýzou možno celkom presne špecifikovať niekoľko nedostatkov v jej činnosti. Spomeniem tie najzávažnejšie.

  1. Profesná skladba rady, ale najmä vonkajšie vplyvy niektorých politických a finančných subjektov viedli ku kontraverziám medzi kompetenciami rady a organizáciami poverenými distribúciou signálu a správou a využitím kmitočtového spektra podľa zákona o telekomunikáciách číslo 110/1964 Zb. v znení zákona číslo 155/1992 Zb. a zákona číslo 96/1993 Z. z.

  2. Spolupráca oprávnených zložiek, napríklad Telekomunikačného úradu, Slovenských telekomunikácií, Slovenskej televízie či Slovenského rozhlasu bola na nízkej alebo veľmi nízkej úrovni, čo rada využívala na vydávanie nekoordinovaných rozhodnutí.

  3. Prideľované licencie neboli kompletné.

  4. Neskoordinovanie technických parametrov viedlo k porušovaniu odporúčaní a dohôd Medzinárodnej telekomunikačnej únie v oblasti využívania kmitočtového spektra a vytvárania pásiem na využívanie rádiokomunikačnými službami rovnakého charakteru vo všetkých štátoch Medzinárodnej telekomunikačnej únie, napríklad hovorové služby, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, radenie civilnej a vojenskej leteckej prevádzky, záchranná a vyhľadávacia služba, bezpečnostná služba atď.

  5. Pri prideľovaní rozhlasových kmitočtov boli uprednostňované záujmy subjektov, ktorých vysielanie má komerčný charakter, úzku sortimentnú skladbu programov, čo vyhovuje len určitým vrstvám poslucháčov.

  6. Uprednostňovanie neštátnych subjektov neumožnilo synchrónnu sieť, ktorá by pokrývala celé územie Slovenskej republiky, čím sa znemožnilo sledovanie programu prevádzkovateľa zo zákona, tým je Slovenský rozhlas, na rovnakom kmitočte súčasne na celom území Slovenskej republiky. Tento bod pripomínam preto, lebo vysielanie prevádzkovateľa zo zákona sleduje záujmy štátu, a preto by malo byť charakterizované celosortimentnou skladbou programov, napríklad spravodajských kultúrnych programov, športových, hudobných, vedeckých, detských, náboženských a iných relácií. Okrem toho vysielanie Slovenského rozhlasu musí garantovať poskytnutie rýchlych a nestranných informácií pri vzniku mimoriadnych situácií.

  7. Za chybu musíme považovať aj nekoncepčnosť rady pri prideľovaní licencií neštátnym subjektom v pásme VKV 2 a pokračovanie vysielania Slovenského rozhlasu ako prevádzkovateľa zo zákona v pásme VKV 1. Neriešenie problémov okolo využívania kmitočtového spektra pri nevyhnutnosti presunu z pásma VKV 1 do pásma VKV 2 podľa dohôd s Medzinárodnou telekomunikačnou úniou do konca roku 1995 prinesie ďalšie nové problémy. Dôsledkom tohto neriešenia budú zbytočne veľké ekonomické straty v Slovenskom rozhlase, v Slovenskej televízii, ale aj v ďalších vysielacích subjektoch. Vylúčiť nemožno ani vzájomné rušenie sa pri vysielaní vo vnútroštátnej i medzinárodnej oblasti, a tým aj možné finančné sankcie.

  8. Doterajšia nekoordinovanosť pri prideľovaní licencií a kmitočtov viedla k vzájomnému rušeniu sa vysielania napríklad pri Rádiu Nitra, Rádiu RFM vysielajúceho z Trenčína. Tá viedla tiež k častým zmenám pridelených kmitočtov, keď napríklad Rádio RFM vysiela v priebehu jedného roka už na treťom kmitočte a Rádio CDI, Rádio Nitra a Rádio TWIST na druhom kmitočte.

  9. Komerčné vysielanie rádií CDI a RFM sa deje nezákonne bez udelenia licencií pod hlavičkou podnikateľských aktivít Slovenského rozhlasu na kmitočtoch pridelených Slovenskému rozhlasu ako prevádzkovateľovi zo zákona, bez vyvodenia dôsledkov, s tichým súhlasom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Vysielaním Rádia CDI do zahraničia pre zahraničných poslucháčov bez predchádzajúcej medzinárodnej koordinácie došlo k porušeniu všetkých zákonných noriem z oblasti vysielania platných v Slovenskej republike. Došlo aj k porušeniu medzinárodných dohôd.

  10. Rada nevykonala nijaké opatrenia, ktoré by umožnili postupné rozdelenie stredovlnných synchrónnych sietí, ktoré boli využívané na celoštátne vysielanie v bývalej Československej federatívnej republike. Doteraz sa na nich vysiela spoločný program, ktorý podľa zisteného percenta počúvateľnosti signalizuje nezáujem o toto vysielanie zo strany poslucháčov.

  11. Neodborné stanovenie technických podmienok vysielania a odporúčanie inštalovať lacné, nekvalitné vysielače má za následok prekročenie povolených vysielacích parametrov bez uplatnenia postihov.

  12. Neschopnosť posúdenia technických, organizačných a ekonomických možností neumožnila doteraz vybrať vhodného záujemcu ako partnera Slovenskej televízie na vysielanie televízneho programu na okruhu STV 2.

  Uzatváram: Všetky Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie nedoriešené problémy majú priamy negatívny dopad na poslucháčov, občanov Slovenskej republiky, a nepriamy dopad na ekonomiku vysielacích subjektov, ekonomiku Slovenských telekomunikácií a na vytváranie nepriaznivého obrazu Slovenskej republiky v zahraničí. Preto je nevyhnutné, aby Národná rada Slovenskej republiky urýchlene vykonala opatrenia, ktoré obnovia funkčnosť Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Odborná spôsobilosť, dodržiavanie legislatívnych opatrení, medzinárodných odporučení a dohôd, koordinácia s ostatnými zainteresovanými subjektami, sú pre to základným predpokladom. Z dnešného pohľadu sa to dá dosiahnuť len úplnou rekonštrukciou Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Kvôli úplnosti pripomínam, že o návrhu na odvolanie členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, a to Jaroslava Vybírala, Nataše Slávikovej, Karola Dobiáša, Jozefa Magulu a Ernö Ozogánya by sme mali hlasovať tajne.

 • Dobre, priatelia, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Feketeho.

 • Šum v sále.

 • Najprv rozpravu? V poriadku. Začneme rozpravou a potom uskutočníme hlasovanie o návrhu pána poslanca Feketeho. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Hrnko. Máte slovo.

 • Mám len jednu kratučkú faktickú pripomienku. Mali by sme sa vyjadrovať so znalosťou vecí, a preto by som opravil pána poslanca Feketeho. Bývalá federácia sa nevolala Československá federatívna republika, ale Česká a Slovenská Federatívna Republika.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kočnár, máte slovo.

 • Vypočuli sme si veľmi vážne výhrady proti niektorým členom Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Spomínalo sa tu, že rada pracuje nekoncepčne, nekoordinovane, nie je schopná posúdiť niektorých žiadateľov o licencie najmä z technického hľadiska, uprednostňovanie neštátnych subjektov. To sú všetko podľa mňa, také výhrady, že na zodpovednosť by mal byť braný aj predseda tejto rady. Neviem, či nedopatrením alebo z akého dôvodu sa medzi týmito navrhnutými členmi nevyskytuje aj meno predsedu. Navrhujem, aby medzi týmito členmi bola aj predsedníčka pani Boldišová.

 • Slovo má pán poslanec Peter Weiss. Prosím, máte slovo.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  v poslednom vydaní týždenníka Zmena sme si mohli prečítať veľmi úprimné vyjadrenie pána predsedu Hnutia za demokratické Slovensko a predsedu vlády Vladimíra Mečiara. Citujem: "HZDS má otvorenú cestu do rozhlasu, pretože jeho riaditeľom je človek, ktorého sme si vybrali, a podobne to bude v televízii." Úprimnosť treba oceniť.

  Zámery masmediálnej politiky Hnutia za demokratické Slovensko sú jasné - ovládnuť verejnoprávne inštitúcie a podriadiť ich svojmu vlastnému politickému záujmu. Deje sa to nielen obsadením miest riaditeľa Slovenského rozhlasu, a zrejme aj riaditeľa Slovenskej televízie svojimi ľuďmi, ale aj čisto koaličným obsadzovaním orgánov Rady Slovenskej televízie, Rady Slovenského rozhlasu a zrejme aj Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Lenže ak prichádzame k tejto rade, treba povedať, že ak sa licencie udelia iba subjektom, ktoré budú blízke momentálne vládnúcej koalícii, popri verejnoprávnych inštitúciách - mimochodom financovaných z poplatkov koncesionárov a daňových poplatníkov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť - môže takto jedno politické zoskupenie vlastne potichu ovládnuť značnú časť éteru. Preto by v každom prípade Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie mala byť obsadená pluralitne.

  A na záver ešte jednu poznámku. Ak je pravda to, čo povedal pán navrhovateľ, teda že rada nesplnila svoje úlohy, bolo by treba podrobiť analýze činnosť všetkých členov tejto rady, a teda aj toho človeka, ktorý rade predsedal. Myslím si, že budeme robiť veľmi vážne rozhodnutie a mali by sme postupovať v duchu demokracie a plurality.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán František Mikloško. Prosím, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený snem,

  chcel by som sa najprv spýtať, prečo tá správa, ktorú nám predložil pán poslanec Fekete, nebola doručená skôr, aby sme sa mohli ňou zaoberať a tak by sme mohli kompetentne zaujať stanovisko. Prosil by som, keby mi v záverečnej reči na to odpovedal. To je ako prvé.

  Po druhé - chcel by som, aby mi bolo hneď odpovedané na otázku, či navrhovaný na odvolanie pán Karol Dobiáš je Rudo Dobiáš, ktorý je tam za KDH. Budem ďalej pokračovať, len potrebujem toto zistiť, na tomto totiž závisí moja ďalšia reč. Či je to ten Dobiáš, ktorého ja mám na mysli.

 • Mám pred sebou vzor hlasovacieho lístku a tu je uvádzané meno Karol Dobiáš.

 • Karol Dobiáš je slávny futbalista, to viem, ale Rudo Dobiáš je človek, ktorý je v Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie za KDH. Chcel by som si to nejako urovnať.

 • No nie, ak to nie je on, potom nemusím ďalej rozprávať, ale ak je to on, budem ďalej hovoriť. Prosím, keby ste mi mohli na to odpovedať teraz hneď.

 • Samozrejme, že sa chybičky stávajú. Je to Rudolf Dobiáš. Je tu teda preklep.

 • Dobre. V tom prípade by som rád pokračoval. Celý tento postup sa mi zdá byť istým spôsobom problematický. Chcel som povedať iné slovo. Asi pred štyrmi týždňami som dostal od pána predsedu Gašparoviča list, aby som ako predseda Klubu KDH navrhol niekoho do Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Vzhľadom na to, že som príslovečne slušný človek a vedel som, že tam máme nášho člena Rudolfa Dobiáša, nenavrhol som tam nikoho. Totiž dôvod na odvolanie bolo doplnenie, tak ako to hovorí uznesenie Národnej rady, že pán Sando, Luky a Laciak - proste im vyprší lehota a z toho dôvodu sa bude voľbou doplňovať, a nie voliť od začiatku. Z tohto jediného dôvodu som nenavrhol za Klub KDH nikoho, pretože tam máme už spomínaného Rudolfa Dobiáša. Dnes sa ale odrazu dozvedám, že ideme odvolávať všetkých, a tým v navrhovaných kandidátoch nemáme nikoho. Samozrejme, že v tejto chvíli budem žiadať, aby táto formálna vec sa napravila, pretože v opačnom prípade by to bolo nespravodlivé.

  Chcem ešte povedať: Rudolf Dobiáš je nezávislý slovenský spisovateľ, nie je člen KDH. Je to človek, ktorého ako mladého chlapca zavreli komunisti a v päťdesiatych rokoch si odsedel desať rokov, viac ako desať rokov. Aj z tohto dôvodu sme si ho chceli formálne uctiť, že sme ho navrhli do tejto Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Dnes veľmi všeobecnými dôvodmi, kde vôbec nie je nikto braný konkrétne na zodpovednosť, je tento človek odvolávaný. Tento postup považujem svojím spôsobom za morbídny. Prepáčte mi tento výraz, ale nenapadá ma žiadne lepšie slovo. Z tohto dôvodu žiadam, aby nie Karol Dobiáš, ale Rudolf Dobiáš bol daný do zoznamu tých, ktorí sa budú ďalej voliť, a samozrejme, aj z dôvodu, ktoré som tu spomenul, žiadam, aby bolo na to prihliadnuté, aby bol ďalej zvolený.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Šimko. Prosím.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Mám iba krátku poznámku k argumentácii, ktorú použil pán poslanec Fekete.

  Pán poslanec, vy ste veľmi všeobecným spôsobom argumentovali 12 argumentmi proti činnosti celej rady, ale pritom ste nepovedali, akým spôsobom sa nejako výraznejšie zaslúžili o nedostatky, ktoré ste vyčítali celej rade, akým spôsobom sa práve týchto päť členov Rady pre televízne a rozhlasové vysielanie na tom podieľalo. Prosím, aby ste uviedli, čo konkrétne týchto päť ľudí robilo v tejto rade také, že títo si zasluhujú nedôveru.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Rusnáková. Prosím.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení hostia,

  pri obdržaní programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky som vo svojom vnútri s uspokojením konštatovala, že Národná rada v súlade so zákonom číslo 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dovolí ďalších členov rady, pretože trom jej členom uplynulo dvojročné funkčné obdobie. Hoci priznávam, po nočnom rokovaní z 3. na 4. novembra 1994 som nebola prekvapená, že túto radu ste nechali nedotknutú. V priebehu týždňa však padlo politické rozhodnutie na odvolanie piatich členov rady s výnimkou pani predsedníčky Emílie Boldišovej. Bolo to, vážená koalícia, nelogické rozhodnutie, pretože pani predsedníčka v prvom rade zodpovedá za činnosť Rady pre televízne a rozhlasové vysielanie, a práve preto ste mali mať logický dôvod aj na jej odvolanie.

  Rada predložila v minulom volebnom období správu o svojej činnosti, ktorú parlament prijal. Táto inštitúcia nemala ľahkú prácu a niekoľkokrát jej a jej pani predsedníčke bolo čo vyčítať. Toto rozhodnutie však považuje poslanecký klub Demokratickej únie - rozhodnutie predložiť parlamentu návrh na odvolanie - za rozhodnutie politické. Možno, že málokto z vás pozná skutočné dôvody a len budete plniteľom tohto politického rozhodnutia. Dovolením troch členov rady by sa naplnila litera zákona a Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie by mala 9 členov tak, ako to káže § 3 zákona číslo 294/1992 Zb.

  Poslanecký klub Demokratickej únie vyjadruje protest voči takémuto postupu, postupu výsostne politickému, ktorým koaličné strany chcú ovládnuť ďalšiu radu. Nečudo, že majú o ňu záujem, veď jedna z jej úloh je podpora záujmov verejnosti na uskutočňovanie slobody prejavu a informácií, rozvoj plurality vysielania a nezávislosť jeho prevádzkovania. Z tohto dôvodu poslanecký klub Demokratickej únie nepodporí návrh na odvolanie členov Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Súčasne prosím pána predkladateľa za skupinu poslancov, aby vysvetlil, prečo nebola navrhnutá na odvolanie pani Emília Boldišová a prečo napríklad pripisuje neriešenie otázky STV 2 na vrub rady, hoci vieme, že v konečnom dôsledku to bol práve parlament, ktorý túto otázku nedoriešil a rada vyvinula maximálne úsilie na to, aby STV 2 bola doriešená.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, slovo má pán podpredseda Andel.

 • Prepáčte, že sa nevyjadrím k téme, o ktorej rokujeme, ale kvôli stenografickému záznamu chcem oznámiť, že pri hlasovaní používam náhradnú kartu číslo 2.

 • Ďakujem pekne. Slovo má predseda výboru pán Hofbauer.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  rád tu počúvam pojmy pluralita, demokracia a ešte radšej citácie z novín. Bolo by možné vybrať nepreberné množstvo novín a nepreberné množstvo citácií, sú totiž také jednofarebné, ale myslím, že to nie je predmetom rokovania tejto schôdze Národnej rady, ani tohto bodu.

  Pán poslanec Mikloško, nie ja, ale vy ste povedali v marci, že už máte pevne v rukách armádu, vnútro a médiá a my sme už tu zbytoční, že za pol roka o nás nikto nebude vedieť. Tak sa teraz tu nehrajte na vrcholného demokrata, pretože takým nie ste. A čo sa týka formálneho uctenia niekoho na vymenovanie do rady, prosím, vás, rada je vysoko profesný orgán a nie akási inštitúcia, kde si kohosi treba formálne uctiť. Tak to totiž fungovalo doteraz a vznikal absurdný stav, že ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác bolo zodpovedné za vysielače, za rádioreléové trasy a za príjem signálu, ale to, čo sa z toho vysielalo, bolo v rukách verejno-právnej inštitúcie, čo bolo mimo, a o tomto dianí ešte rozhodoval ďalší orgán, ktorý bol volený na tretej úrovni. Takže, tento stav je jednoducho nie uspokojivý, nie je možné ho takýmto spôsobom brať ako vhodný, prijateľný a akceptovateľný.

  A čo sa týka éteru, vážení páni poslanci, panie poslankyne, frekvenčné spektrum v každom štáte je chápané ako národné bohatstvo. To je taká záležitosť, že pokiaľ nejaká stanica funguje na báze pirátskeho vysielania, tak sa s ňou takýmto spôsobom aj zaobchádza. Pokiaľ v minulosti v britských teritoriálnych vodách zakotvila loď, ktorá vysielala pirátske vysielanie na frekvenčnom rozsahu, Británia to vyriešila veľmi jednoducho. Priplával torpédoborec kráľovského námorníctva a dal ultimátum do 24 hodín sa odtiaľ vypratať, v opačnom prípade loď bude potopená. Odplávala. Samozrejme. Takéto postupy žiadny štát netoleruje a takéto postupy musí strážiť Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. Takže, toľko dovoľte k tým búrlivým prejavom na obranu plurality a demokracie.

  Mne sa ináč nesmierne páči aj to, že samotná televízia vyjadrila svoje postoje k nášmu rokovaniu, pretože v predchádzajúcom bode, kde sa rokovalo o tak závažnom probléme, ako bolo finančné krytie Národnej poisťovne, jej tu nebolo, ale teraz sa ide od práce pretrhnúť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Tarčák.

 • Chcel by som len osviežiť pamäť pána Weissa, aby si spomenul aj na iný citát, ktorý povedal jeho koaličný partner v marci, keď povedal smerom k pánu premiérovi Mečiarovi, že "pán Mečiar, vy ste skončili, nedostanete sa do rady a do televízie. Zíde z očí, zíde z mysle." A následne ste sa podieľali a urobili ďalšie kroky, že ste vzápätí spoločne odvolali jednu radu, druhú radu, dovolili si svojich členov, a skutočne ste pokračovali v tom, že pán Mečiar ani v jednom médiu, ani v druhom nebol a ak sa objavil, tak len veľmi zriedkavo. Takže, treba len zaloviť v pamäti a potom, keď už citovať, tak aj svojich koaličných partnerov.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico, máte slovo.

 • Pán predsedajúci,

  rád by som vyjadril stanovisko poslaneckého klubu Spoločnej voľby, ktoré znie, že poslanecký klub Spoločnej voľby nepodporí odvolanie piatich členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Súčasne by som chcel načrtnúť jeden procedurálny problém, ktorý vzniká tým, že ako bod 53, teda tlač 53, bude prerokovaný návrh na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Nadviažem na to, čo povedal pán poslanec Mikloško. My sme navrhovali predovšetkým kandidátov, ktorí majú obsadiť tri voľné miesta v Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie, s tým, že sme nevedeli a ani sme nemohli vedieť, že dnes budeme hovoriť o celej Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie. Preto sa pýtam a bol by som rád, keby mi odpovedal predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, ktorý navrhoval obsadenie týchto troch miest, ako si predstavuje voľbu všetkých členov tejto rady, pretože taký návrh tu nie. Myslím si, že v prípade, ak budeme voliť celú novú Radu pre rozhlasové a televízne vysielanie, mal by byť pripravený nový návrh, pretože všetky poslanecké kluby by sa tomu prispôsobili a navrhovali by ďalších kandidátov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Mikloško.

 • V prvom rade ďakujem pánu Hofbauerovi, že ma označil za nedemokrata. Po druhé - aj včera pán poslanec Slobodník mi presne pripomenul ten istý výrok, kedy som povedal, že máme všetko v rukách. Chcem k tomu povedať nasledovné: Pani ešte vtedy novinárka Zelenayová tam bolo prítomná. Všetky noviny a všetci novinári pochopili, že to bolo povedané ako vtip. Všetci, okrem Republiky. To, že vy ste to nepochopili ako vtip, pán Hofbauer, ja nemôžem za to, to súvisí nejak s vaším založením, aj pán Slobodník, ale ja som vtedy povedal, že sa hovorí, že bez velenia niet spojenia - máme dopravu, máme vnútro, máme všetko v rukách. Vtip, ktorý je tu známy, ktorý sa hovorí, nebudem to ďalej rozvádzať, je mi to smiešne.

  Pán poslanec Hofbauer, ale vy ste nepochopili ďalšiu vec. Keď som spomenul, že Rudolf Dobiáš bol ako chlapec zavretý a bol vyše 10 rokov vo väzení, a keď som povedal, že bez toho, aby mu konkrétne niekto niečo vytkol, ho vyhadzuje, tak som spomenul jednu veľmi jemnú paralelu o spôsoboch. Takisto som tú paralelu spomenul vtedy, keď som povedal, že sme dopredu nedostali pripomienky a výhrady na to, kvôli čomu sú odvolávaní a kvôli čomu je on odvolaný, aby sa mohol brániť. Dostali sme to teraz a hneď budeme hlasovať. Nie je mojou vinou, že ste nepochopili, prečo som povedal, nie preto, že by za zásluhy mal byť niekto v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, pre niečo iné.

  Ďakujem.

 • Taká najjednoduchšia definícia politiky hovorí, že politika je vec verejná. Keď sa zaoberáme verejno-právnou inštitúciou, akou je rozhlas, Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, je prirodzené, pani poslankyňa Rusnáková, že sa zaoberáme politikou. A naše rozhodnutie, samozrejme, bude tiež politické, takže je zbytočné nás strašiť, že by sme prijímali nejaké iné rozhodnutie ako rozhodnutie politické. Samozrejme, že za neho ponesieme aj zodpovednosť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Volf.

 • Prepáčte, ja som sa prihlásil a som teraz narade.

 • Prepáčte, v tomto som ešte neskúsený.

 • Prepáčte mi. Mám len také malé upozornenie. Prepáčte mi. Minulý týždeň som bol na konferencii európskych ministrov o médiách, o verejnoprávnych inštitúciách, kde sa prijal určitý dokument. V dokumente Východné krajiny, ku ktorým som sa aj ja pripojil, je upozornenie pre všetky štáty Európy, aby rada pre televízne vysielanie bola pluralitná, aby neprišlo k politickej manipulácii. Netvrdím, že predchádzajúca rada bola funkčná, ale pri voľbe druhej rady vás upozorňujem, aby sme neurobili politickú chybu, na ktorú by sme mohli v Rade Európy doplatiť. To znamená, že keby táto rada bola pluralitne zastúpená, bol by to veľmi dobrý signál smerom von.

  Mám tu ešte odkaz od pani Boldišovej, že ak odvolajú radu podľa návrhu, ona chce byť tiež odvolaná a že obvinenia sú vykonštruované a všetky ich vyvráti na tlačovke.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, bohužiaľ, je teraz nové poradie. Pán poslanec Gaulieder, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  vzhľadom na to, že sa vyjadrila väčšina zástupcov politických strán v tomto parlamente, dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy.

 • Ďakujem. Priatelia, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu o ukončení rozpravy.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh bol prijatý.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pravdu povediac, nemám ľahkú úlohu. Nechcem problém rozširovať, iba chcem pripomenúť, že toto, čo sa teraz udialo, je v podstate dôsledkom toho, čo začal pán minister Snopko. Dovolím si odcitovať pár slov z listu spomínaného pána Jána Švidroňa: "Až do nadobudnutia účinnosti zákona číslo 234/1992 Zb. bolo teda udelenie licencie v kompetencii ministra kultúry. Udivuje však v správnom konaní neobvyklý chvat, akým sa minister kultúry v kulminujúcom období volieb na udelenie licencií podujal. Časť licencií udelil jeden deň pred prijatím zákona číslo 294/1992 Zb., t. j. 4. mája 1992, a ďalšiu časť už po prijatí tohto zákona dňa 5. júna 1992, len o niekoľko dní skôr než zákon vyšiel v Zbierke zákonov, čím nadobudol účinnosť. Dokumentácia, ktorú rada protokolárne prevzala od ministerstva kultúry, ale aj odborné vyjadrenie právneho útvaru toho istého ministerstva svedčia o tom, že pri udelení týchto licencií minister kultúry nerešpektoval všeobecný správny poriadok číslo 71/1967 Zb., ani zákon číslo 468/1991 Zb. Ani jedno z jeho rozhodnutí nezodpovedá predpisom o správnom konaní. Predovšetkým neobsahujú nijaké odôvodnenia, atď." Vďaka tomuto mala ustanovená rada veľmi ťažkú úlohu, museli sa tam robiť kompromisy, vznikali zmätky, vznikal chaos, vzájomné obvinenia, presadzovanie tvrdých, nemilosrdných záujmov.

  Napokon, páni poslanci, spomeňme si, či nebolo hanbou tejto Národnej rady Slovenskej republiky, že sme tu mali ustavične na každej schôdzi bod voľba alebo odvolanie, alebo vzdanie sa člena jednej, druhej, alebo tretej rady. Neviem, či na svete existuje parlament, ktorý by sa na každej schôdzi zaoberal týmto zdanlivo malicherným problémom.

  K jednotlivým vystúpeniam - nebudem sa vyjadrovať ku všetkých, pretože v diskusii boli mnohé veci pripomenuté. Pozmeňovacie návrhy boli iba dva. Jeden bol ani nie pozmeňovací, ale procedurálny môj návrh, aby sa hlasovalo tajne. Ak to odhlasujete, môžeme odhlasovať aj inak, to bude záležitosť vás všetkých. Ďalší pozmeňovací návrh predniesol pán Mikloško, ale ten môže byť iba v nasledujúcom bode, keď sa bude voliť. To sa dotýka aj návrhu pána poslanca Fica.

  Bol tu potom ešte návrh pána Kočnára a to je z časti aj odpoveď na výhrady, prečo nebola do tohto vyradenia zaradená aj pani Boldišová. Pán Kočnár navrhol, aby sa v tomto zozname objavila aj predsedníčka rady pani Boldišová. Prosím, keby ste dali hlasovať najprv o tom, či budeme hlasovať tajne.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Hofbauer. Upozorňujem na časové obmedzenie.

 • Ďakujem, nechcem ťahať čas. Som rád, že tu vládne radostná a humorná atmosféra a že pán poslanec Mikloško ma ubezpečil, že tie vyjadrenia boli žartovné. Takže, aj odvolanie vlády bolo zo žartu, aj pán Hrnko zrejme hovoril zo žartu o vešaní v súvislosti so Združením robotníkov Slovenska, a takisto aj včera ...

 • Pán poslanec Hrnko, vyzývam vás, aby ste nevstupovali do reči.

 • A zrejme aj včerajšia poznámka pána poslanca Miklošku o prehajdákaných 60 miliónoch v súvislosti s referendom, ktoré iniciovalo Združenie robotníkov Slovenska, je zrejme humorná záležitosť, lebo keby toto referendum prebehlo spolu s veľkými voľbami, tak by nestálo ani korunu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Černák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mal som jeden konkrétny návrh, ktorý som chcel formulovať. Vďaka tomu, že opätovne ste porušili rokovací poriadok a nechali hlasovať o ukončení rozpravy, nedostal som sa k tomu. Preto sa obmedzím len na dve poznámky. Predseda výboru pán Hofbauer nám urobil školenie o národnom bohatstve, o frekvenčnom pásme a o tom, čo sme hovorili v marci. Osobne si myslím, že on sa tak preslávil svojimi výrokmi vo vzťahu k Rádiu CD, vo vzťahu k Slobodnej Európe, vo vzťahu k Českej republike, že tento fakt dokonca vzal do úvahy aj designovaný premiér, a preto sa rozhodol pri konštituovaní vlády na poste ministerstva dopravy tak ako sa rozhodol. Včera ste nás vyzvali na spoluprácu. Spoluprácu si predstavujem tak, že vypočujete naše návrhy a že odborníkov, ktorých ponúkame, budete akceptovať. Vo všetkých radách, ktoré boli po marci dopĺňané alebo menené, stále bolo ponúknuté miesto aj opozícii. Prosím vás preto, ak chcete naplniť slová o spolupráci, ktoré tu včera zazneli, tak skutočne spolupracujme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Weiss, máte slovo.

 • Vážený pán kolega poslanec Gaulieder, my sme sa usilovali o korektné vzťahy. Uznávam, že sú chvíle, keď je vhodné ukončiť rozpravu. Je to v dvoch prípadoch - keď sa poslanci začnú osočovať, alebo keď už sa povedalo všetko. Myslím si, že ani jeden z týchto prípadov nenastal, jednoducho bola zastavená diskusia, možno preto, aby nezazneli niektoré názory, ktoré niekomu môžu byť nepríjemné. Ale ak hovoríme o spolupráci, tak sa musíme najprv naučiť počúvať jeden druhého a byť schopní prijať argumenty politického partnera.

  Krátka poznámka k tomu, čo sa povedalo predtým: Nerobili sme to isté, pretože sme iba zmenili jednofarebné zloženie vtedajších rád pre Slovenský rozhlas, pre Slovenskú televíziu za pluralitné s tým, že tam zástupcovia opozície mali miesto. Nemal by sa tu pestovať jeden mýtus. Nerobili sme to isté, čo sa stalo tu. A chcel by som ešte raz upriamiť vašu pozornosť, kolegyne a kolegovia, na to, že aby boli zástupcovia všetkých parlamentných strán v takýchto dôležitých radách, je aj vec úcty k daňovým poplatníkom a ku koncesionárom, pretože nie všetci z nich volili tie politické strany, ktoré teraz sú pri moci, a aj títo občania chcú mať garanciu, že vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie bude objektívne, a že licencie na iné stanice sa nebudú prideľovať na základe jednostranných politických známostí.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  od rána sme svedkami veľmi zaujímavej parlamentnej praxe, že v prípade, keď končia argumenty, nastupuje výzva na ukončenie rozpravy. Som za, je to zaujímavá parlamentná skúsenosť, a preto odporúčam parlamentnej väčšine, aby sme všetky zostávajúce body zobrali an blok s tým, že ich schválime na váš návrh bez rozpravy. Tým naplníme slová pána Gašparoviča zo včerajška, aby sme sa držali reality.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za zlepšovací návrh. Slovo má pán poslanec Volf.

 • Chcel by som podčiarknuť slová pána Feketeho a pána poslanca Hofbauera, že priestor pre televízne vysielanie je národným bohatstvom. Áno, je národným bohatstvom, ale myslím si, že nie bohatstvom straníckym. Myslím si, že príde bod voľby nových členov rady. Aj výsledok tejto voľby, či skutočne bude nová rada viacfarebná, alebo bude zasa len výsledkom 83, ukáže, či skutočne ide o národné bohatstvo alebo stranícke bohatstvo. Pokiaľ, žiaľ, zostane to v polohe jednofarebnej, môže sa to kvalifikovať len ako dôsledná príprava nových volieb.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Rusnáková.

 • Chcela by som upozorniť pána predkladateľa, že mi ešte neodpovedal na dve otázky, ktoré som mu položila. Prvá sa týkala nenavrhnutia pani Boldyšovej na odvolanie a druhá otázka sa týkala STV 2, prečo ju pripisuje na vrub rady, keď konečné rozhodnutie spravil parlament.

  Ďakujem.

 • Pán predsedajúci, ospravedlňujem sa za svoje predchádzajúce príliš emociálne vystúpenie, ale ak všetky argumenty, ktoré predkladá pán Hofbauer, sú takého charakteru, ako dokumentoval vo vzťahu k môjmu výroku na predchádzajúcej schôdzi ohľadom jedného nemeckého príslovia, potom sa nečudujem, že to tak aj vyzerá. Ale zmyslom tohto príslovia, pán Hofbauer, je to, že každý, kto sa na niečom zúčastní, je rovnako zodpovedný za výsledok tohto konania bez ohľadu na

  to, či to inicioval, či sa na tom len spolupodieľal, alebo sa na to len prizeral. Takže, buďte si toho vedomý.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Gaulieder.

 • Chcel by som poprosiť pána poslanca Weissa, aby trochu vnímavejšie sledoval rokovanie parlamentu k tomuto bodu vo vzťahu k osočovaniu.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Tarčák.

 • Smerom k pánu Weissovi a pánu Volfovi - politikum tu zavádzajú jedine ich strany, pretože aj v predloženom návrhu na členov, keby si ho prečítali, vidia, že z navrhovaných za HZDS nie je ani jeden členom žiadnej strany. Opierali sa o osobnosti z tohto prostredia, jediný straník je tam navrhovaný za Sociálnu demokraciu a Stranu demokratickej ľavice, bývalý poslanec.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem pekne. Nechcem zdržiavať, ale chcela by som zareagovať na otázku pani poslankyne Rusnákovej, keďže som bola členkou aj bývalého parlamentu, ktorý hlasoval o tom, komu bude pridelená licencia na STV 2. Áno, parlament rozhodol, že neudelí licenciu jednému jedinému uchádzačovi, a to je rozdiel. Keby parlamentu boli podané návrhy na troch, štyroch, piatich kandidátov a máme možnosť výberu, tak vtedy je zodpovednosť iba na nás, ale rada vybrala tohoto kandidáta, a my sme ho mohli iba potvrdiť alebo zamietnuť. Takže, tu je podstatný rozdiel, a práve v tom, ako sa udialo všetko okolo výberu týchto kandidátov. Veď vieme, že rada sama sa nebola schopná dohodnúť, najmä pri prvom kandidátovi, protestovali sami členovia rady. Spomeňme si na to, ako sa to pred pár mesiacmi všetko udialo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Gbúrová.

 • Vážená Národná rada,

  nie som priateľkou technických poznámok ak nie sú k veci, ale teraz jednu pripomeniem. To, že je toto politikum, čo sa teraz odohráva, priznal pred chvíľou pán Cuper. Povedal, že je to politické rozhodnutie a že budú niesť za neho aj politickú zodpovednosť.

  Ďakujem.

 • Áno, ďakujem. Pán poslanec Šimko, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, ja zase milujem technické poznámky. Vlastne chcem nadviazať na to, čo povedala pani doktorka Gbúrová. Môj priateľ docent Cuper pred chvíľkou povedal, že to je politické rozhodnutie, že za to ponesiete zodpovednosť. Takže, prosil by som vás, páni poslanci z HZDS, aby ste sa dohodli o tejto veci. Ale chcel by som tiež upozorniť na to, že pán poslanec Fekete neuviedol ani jeden konkrétny dôvod voči konkrétnym ľuďom, ktorým sa navrhuje vysloviť nedôvera. Viem, prečo to tak neurobil, lebo ich jednoducho nemá.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Rusnáková.

 • Chcela by som upozorniť pani poslankyňu Aibekovú na to, že v zmysle zákona Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie má predložiť návrh na udelenie licencie, ktorú Národná rada môže a nemusí schváliť. To znamená, že tu nejde o tri alebo štyri návrhy. Ak by parlament v zmysle jej slov mal takýmto spôsobom vyberať, potom je zbytočné mať radu, pretože ona bola poverená tým, aby predložila po konkurze návrh. Na základe slov pani Aibekovej by sme vlastne dnes mohli zrušiť Radu pre rozhlasové a televízne vysielanie.

 • Keď sa už vzájomne skloňujeme o parlamentarizme a demokracii, pani poslankyňa Gbúrová, nielenže kauza samotná je politická, a výsostne politická, samozrejme, ale aj tento orgán je orgánom zloženým predovšetkým z politických strán. Samozrejme, každý do tohoto stroja, ktorý nazýva Toffler, každá z politických strán tu predkladá isté návrhy. Tento nedokonalý "stroj druhej vlny" ich "zomelie" a vyprodukuje nejaký tovar /rozhodnutie, zákon/. To je to naše politické rozhodnutie. Samozrejme, či je tá povaha politickejšia alebo nepolitickejšia, ktorých, akých rozhodnutí, či sú len čisto právne, alebo aj čisto právne rozhodnutie či nemá politickú povahu, ťažko posudzovať, o tom by sme sa zbytočne školili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Aibeková, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Rusnáková, ja zákon ovládam, ale práve vy ste potvrdili moje slová, čo som aj ja chcela povedať, že zodpovednosť za výber bola predovšetkým na rade. My sme mohli iba prijať alebo odmietnuť už toho kandidáta, ktorého nám dali. Keby bol zákon formulovaný inak a mali by sme iné možnosti, tak by zodpovednosť bola na nás, ale takto práve bola zodpovednosť na rade, ktorého kandidáta vyberie, keďže môže vybrať iba jedného. Potvrdili ste moje slová, ja ten zákon poznám, viem, niekoľkokrát sme sa ním zaoberali. Vy ste vlastne potvrdili moje slová, že zodpovednosť za výber bola predovšetkým na rade, pretože ona poznala všetkých uchádzačov a rozhodla tak, ako rozhodla. A tým, že sme to nepotvrdili, asi to rozhodnutie nebolo dobré.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Gbúrová.

 • Iba jedna poznámka: Je úplne prirodzené, že v parlamente sú zastúpené politické strany. Toto si snáď vysvetľovať na tejto pôde nemusíme. Ale bez ohľadu na to, ktorá politická strana alebo zoskupenie vládne, slúži predovšetkým občanom, pretože je to predovšetkým orgán legislatívny a to je jeho prioritná povinnosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Bárdos.

  Poslanec Gy. Bárdos:

  Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som upriamiť pozornosť pána Tarčáka na tlač číslo 53, kde pri mene kandidáta Miroslava Piusa a pri mene Pavla Števčeka je, že navrhovaný je členom Hnutia za demokratické Slovensko, navrhol Klub poslancov za HZDS.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem. Opäť sa vrátim k vystúpeniu môjho priateľa docenta Cupera. Vlastne s tebou vrele súhlasím, skutočne, len problém je ten, že argumentácia bola iná. Argumentácia nehovorila o politických dôvodoch, ale hovorila o dôvodoch odborných, dokonca neboli konkretizované na konkrétne osoby. V poriadku, potom si to povedzme otvorene, vy si neželáte, vy, čo máte väčšinu v parlamente, aby títo ľudia boli v tejto rade. Nakoniec, je to ten spôsob moci, ktorý sa tu začal uplatňovať. My si zapamätáme spôsob, ako sa tento typ moci uplatňoval.

 • Smiech v sále.

 • V poriadku, povedzte to na rovinu a budeme to akceptovať. Nič iného nám nakoniec ani nezostáva v tejto chvíli.

 • Áno, dobre je, keď si povieme rozmery, v akých sa môžeme pohybovať. Pán poslanec Mikloško.

 • Chcel by som pripomenúť pánu poslancovi Feketemu, že mi tiež neodpovedal na otázku, prečo nám tie dôvody neboli dodané dostatočne skoro, resp. prečo nám neboli dodané vôbec. Tu sme ich počuli prvýkrát. V tejto súvislosti by som sa chcel spýtať, či tie jeho dôvody ešte platia ako dôvody na odvolanie, alebo či platí už to, čo hovorí pán poslanec Cuper.

 • Chcel by som poprosiť môjho priateľa Šimku a pani poslankyňu Gbúrovú, či by nemohli uviesť aj argumenty proti nášmu konaniu, že my neslúžime občanom - aspoň niektoré. Lebo my si myslíme, že tiež slúžime občanom.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Hofbauer.

 • Pán predsedajúci, vážení priatelia,

  viete, že som nikdy v živote nehlasoval za ukončenie rozpravy, ale mám taký dojem, že podstatnú časť toho, čo teraz prebieha, by sme si mohli vydiskutovať mimo reprodukčného zariadenia tejto sály, mimo priestoru, pretože už diškurz prebieha tak kuloárovo.

 • Nie, pretože rozprava bola ukončená a prebieha nekonečný proces faktických pripomienok na báze dialógu dvoch poslancov, ktorý sa navzájom titulujú "vážený priateľ". Takže, je to smiešne.

 • Ďakujem. Hovoríme priateľsky. Prosím, pán poslanec Brňák.

 • Chcel by som reagovať na slová pána poslanca Šimka. Domnievam sa, že ak by vystúpenie pána poslanca Cupera malo byť chápané inak, ako ho on chápe, stále má dostatok času na to, aby niekedy v budúcnosti povedal, že to bol vtip, a teda že takto to pochopili aj masmédiá a všetci ostatní poslanci.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Šimko.

 • Dúfam, že ste to brali ako vtip, pán poslanec, ale chcel som reagovať na vystúpenie môjho priateľa docenta Cupera. Zoberiem si k srdcu vystúpenie môjho druhého priateľa, pán poslanca Hofbauera, len musím upozorniť, že tieto faktické poznámky jednoducho umožňuje zákon o rokovacom poriadku, takže, ak by sme ich chceli obmedziť, dám vám dobrý návrh - zmeňte ten zákon.

 • Stačí, aby sa dohodla táto snemovňa, tento parlament o tom, či sa bude pokračovať, alebo nie. To je celkom regulérne, takto sme postupovali po všetky obdobia. Som tu za štvrté poslanecké obdobie a môžem vám povedať, že to koniec-koncov približne funguje.

 • To sa týka rozpravy, nie technických poznámok.

 • Aj faktických poznámok. Prosím, pán poslanec.

 • Nie, ukážte mi ustanovenie v rokovacom poriadku, ktoré by sa dotýkalo obmedzenia faktických poznámok, okrem dĺžky faktických poznámok.

 • Vážený pán predsedajúci, pán Cuper žiadal aspoň jeden konkrétny dôvod. Dovoľte mi, aby som skutočne teraz z nadstraníckeho hľadiska povedal, že človeka, ktorý predtým robil u mňa na ministerstve sekčného šéfa pána Jozefa Magalu, myslím, netreba tejto snemovni predstavovať ako národne orientovaného a odborníka. Venoval maximálne veľa času tomu, aby rada pracovala tak, ako má pracovať a bol kandidovaný za vás. Teraz ho máme odvolať pre neschopnosť? Človeka, ktorý skutočne je známy tým, že tomuto venoval všetok svoj voľný čas? Je to jeden konkrétny dôvod, možno, že by ich bolo viac.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Cuper.

 • Už som môjmu priateľovi Šimkovi na zasadnutí ústavnoprávneho výboru navrhol, že ak chceme hrať ping-pong alebo tenis, lepšie povedané, že som podpredsedom telovýchovnej jednoty Slávia-právnik, ktorý má jeden z najkrajších areálov v Bratislave, že bolo by dobré, keby sme tam chodili hrať ping-pong po zasadnutiach parlamentu, samozrejme, za príslušný poplatok. Tým dosiahneme štandard niektorých poslancov Demokratickej únie a priblížime sa zároveň českému štandardu, keď väčšina členov vlády hráva tenis a nie boxuje.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Belohorská.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  znovu vás vyzývam a prosím, aby sme zachovali realitu a racionalitu narábania s časom. Možno práve kvôli tomu, že slúžime občanom, možno práve z úcty k občanom, aby sme sa tu netitulovali priateľu a priateľu, pretože pre mňa priateľ je niečo mimoriadne blízkeho, mimoriadne váženého. Tu dochádza skutočne k úplnému zníženiu kultúry a jednania. Každý sa tu prišiel vyrečniť a nehovorí sa o tom, o čom sa má. Hovoríme, ako mne je známe, o odvolaní rozhlasovej a televíznej rady, takže hovorme o tom a nerobme si tu slohové cvičenia.

 • Áno. Slovo má pán poslanec Sečánsky.

 • Ďakujem za slovo. Nie som priateľom takýchto postupov, ale chcem odpovedať pánu Šimkovi. Nemám tu rokovací poriadok, ale myslím, že je to § 7 ods. 1, ktorý hovorí, že v rámci rozpravy sú prípustné faktické poznámky. A pokiaľ viem, už sme si odhlasovali skončenie rozpravy. Prepáčte.

 • Ďakujem. Nie sú žiadne poznámky, môžeme teda pristúpiť k návrhom a hlasovaniu. Keďže teraz návrh, ktorý predložil pán poslanec Kočnár, podľa môjho názoru už nie je dôležitý, pretože pán poslanec Roman informoval, že pani Boldišová sa vzdáva, myslím si, že by nebolo treba o tom hlasovať.

 • Trvám na to, aby sme o ňom hlasovali.

 • Trváte na tom, aby sme hlasovali. Dobre. Najprv budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Kočnára, ktorý predložil, aby do tohto zoznamu bola zaradená aj pani Boldišová, aby jej bola vyslovená nedôvera. Samozrejme, aby bola zaradená do zoznamu na vzore hlasovacieho lístka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Kočnára bol prijatý.

 • Ešte musíme hlasovať o forme hlasovania. Navrhol som tajné, tu zaznelo, že môže byť aj iné. Rozhodnime hlasovaním, či bude tajné alebo verejné. Odporučil som tajné hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Fekete odporučil, aby sa o vyslovení nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a odvolaní z členstva v rade hlasovalo tajne. Podľa § 27 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku najskôr Národná rada bez rozpravy o tom rozhodne. Budeme teda hlasovať, či budeme hlasovať tajne.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán predkladateľ navrhuje, aby sa hlasovalo tajne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla na tajnom hlasovaní o návrhu na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a ich odvolaní z členstva v rade.

  Pristúpime k vykonaniu tajného hlasovania. Na hlasovacom lístku máte uvedené mená členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorým sa navrhuje vysloviť nedôvera a odvolať ich z členstva v rade. Svoju vôľu prejavíme tak, že meno člena rady, ktorému chceme vysloviť nedôveru a odvolať ho z členstva v rade, ponecháme na hlasovacom lístku. Opakujem, ak sa chce vysloviť nedôvera, ponechá sa na hlasovacom lístku. Ak s návrhom na vyslovenie nedôvery a na odvolanie z členstva v rade nesúhlasíme, meno tohoto člena vodorovne prečiarkneme. Iná úprava hlasovacieho lístku sa považuje za neplatné hlasovanie.

  Hlasovať budeme zvyčajným spôsobom. Hlasovať budú najskôr overovatelia, ktorých prosím, aby dozerali na priebeh tajného hlasovania a aby spočítali odovzdané hlasy a oznámili výsledky tajného hlasovania.

  Prosím o začatie tajného hlasovania.

  Rozprava bola ukončená, priatelia, dávame hlasovať, nemôžeme prerušovať procedurálny postup.

  Pretože tu vzniká nejaké nedorozumenie, ešte raz upozorňujem, že keď chcete, aby boli títo členovia odvolaní, neprečiarknete tých, ktorých chcete, aby boli odvolaní. Len keď chcete, aby tam zotrvali, tak ich prečiarknete. Takto som už túto informáciu dal predtým.

  Páni poslanci, ktorí ste ešte nevykonali svoj volebný akt, prosím o jeho vykonanie.

  Prosím pánov overovateľov, aby sa odobrali do určenej miestnosti a spočítali hlasy. Ďakujem pekne.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, pozývam vás, aby ste zaujali svoje miesta. Požiadam povereného overovateľa pána poslanca Mikulku, aby oznámil Národnej rade Slovenskej republiky výsledok tajného hlasovania. Prosím, pán poslanec.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte, aby som vám predniesol zápisnicu o tajnom hlasovaní na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie sa konalo tajným hlasovaním 15. decembra 1994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 78 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie bolo odovzdaných 77 platných hlasovacích lístkov, 0 neplatných hlasovacích lístkov a 1 poslanec neodovzdal platný hlasovací lístok.

  Za vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie Emílii Boldišovej hlasovalo 75 poslancov, Jaroslava Vybírala hlasovalo 77 poslancov, Nataši Slávikovej hlasovalo 77 poslancov, Rudolfa Dobiáša hlasovalo 76 poslancov, Jozefa Magalu hlasovalo 75 poslancov, Ernö Ozogánya hlasovalo 77 poslancov.

  Na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a odvolala z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie Emíliu Boldišovú, Jaroslava Vybírala, Natašu Slávikovú, Rudolfa Dobiáša, Jozefa Magalu a Ernö Ozogánya.

  Podpísaní overovatelia zápisnice.

  Ďakujem, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Mikulkovi za oboznámenie s výsledkom hlasovania.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru Emílii Boldišovej, Jaroslavovi Vybíralovi, Nataši Slávikovej, Rudolfovi Dobiášovi, Jozefovi Magalovi a Ernö Ozogányovi, členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a odvolala ich z členstva v rade.

  Vážené kolegyne a kolegovia, bude nasledovať obedňajšia prestávka do druhej hodiny. O druhej hodine budeme pokračovať v rokovaní.

 • Po prestávke.

 • Vážené dámy, vážení páni, budeme pokračovať v odpoludňajšom zasadaní.

  Nasledujúcim bodom programu je

  Návrh na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie má deväť členov, ktorých volí Národná rada. Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona číslo 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov zaniklo členstvo v rade uplynutím dvojročného funkčného obdobia Jánovi Sandovi, Jozefovi Lukymu a Igorovi Laciakovi. Pristúpime bez rozpravy k hlasovaniu o tom, že Národná rada berie na vedomie, že Jánovi Sandovi, Jozefovi Lukymu a Igorovi Laciakovi zaniklo členstvo v Rade uplynutím dvojročného funkčného obdobia.

  Návrh uznesenia máte uvedený v tlači číslo 53. Dávam hlasovať o časti A návrhu uznesenia.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o uvedenom uznesení.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme časť A návrhu uznesenia schválili.

  Prosím pani poslankyňu Ľudmilu Muškovú, aby návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport uviedla.

  Pán poslanec Palacka, nie je rozprava. V zmysle rokovacieho poriadku faktické poznámky sa uskutočňujú počas rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení hostia,

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport na 3. schôdzi konanej 22. novembra 1994 konštatoval, že podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona Slovenskej národnej rady číslo 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov zaniklo členstvo v rade uplynutím dvojročného funkčného obdobia Jánovi Sandovi, Jozefovi Lukymu a Igorovi Laciakovi. Podľa § 3 ods. zákona Slovenskej národnej rady číslo 294/1992 Zb. rada má mať 9 členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Preto je potrebné doplniť voľné miesta voľbou členov Rady. Keďže Národná rada Slovenskej republiky dnes vyslovila nedôveru ďalším členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, je potrebné doplniť 9 členov.

  Kluby poslancov a ďalšie organizácie navrhli týchto kandidátov - budem čítať bez titulov: Peter Jaroš, Mojmír Mamojka, Tihomér Lacza, Igor Laciak, Ivan Sečík, Elena Šebová, Dušan Mikolaj, Pavol Števček, Milan Ožvold, Juraj Sarvaš, Miroslav Pius, Andrej Červeňák, Ľubomír Frühwald, Peter Juráš, Peter Alakša, Štefan Debnár a Peter Kováč.

  Tieto materiály máte u seba, ale chcela by som vás upozorniť na chybu, ktorá vznikla pri tlači, že pána Mgr. Štefana Debnára navrhla Slovenská národná strana a nie Hnutie za demokratické Slovensko.

  V ďalšom materiáli, ktorý ste dnes dostali na stôl ako doplnok k týmto kandidátom, navrhli strany pána Rudolfa Dobiáša a pána Ivana Macka. Týchto dvoch kandidátov síce na tomto rokovaní náš výbor nepreberal, ale keďže boli odporučení na predchádzajúcich výboroch, konštatujem, že títo kandidáti spĺňajú kritériá, nie sú v kolízii so zákonom.

  Osobné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v prílohe tejto správy. Uvedené osoby súhlasia s kandidatúrou za člena rady. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport posúdil podané návrhy z hľadiska splnenia kritérií podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 294/1992 Zb. a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

  1. Vziať na vedomie, že - to sme vlastne už odsúhlasili - podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona Slovenskej národnej rady číslo 294/1992 Zb. zaniklo členstvo v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie uplynutím dvojročného funkčného obdobia Jánovi Sandovi, Jozefovi Lukymu a Igorovi Laciakovi.

  2. Zvoliť podľa § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 294/1992 Zb. troch členov rady z kandidátov navrhovaných v prílohe tejto správy.

  3. Voľbu uskutočniť tajným hlasovaním.

  Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, či tieto voľby budú uskutočnené tajným hlasovaním.

 • Navrhli ste tajné hlasovanie, aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport odporúčal, aby sa voľba konala tajnou voľbou.

  Podľa § 27 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku najskôr Národná rada bez rozpravy rozhodne, či o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie budeme hlasovať tajne. Pani spoločná spravodajkyňa odporúča, aby sme hlasovali na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport tajne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada rozhodla o tajnom hlasovaní.

  Pristúpime k vykonaniu tajnej voľby. Dovoľte, aby som pripomenul zásady tajných volieb. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti podľa jednotlivých navrhovateľov, teda politických strán. Hlasovací lístok upravíte tak, že na ňom ponecháte mená kandidátov, za ktorých hlasujete. Opakujem, na hlasovacom lístku ponecháte mená kandidátov, za ktorých hlasujete. Mená ostatných kandidátov vodorovne prečiarknete. Zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom budú ponechané mená 9 kandidátov. Iné úpravy na hlasovacom lístku sa považujú za neplatné.

  Hlasovať budeme zvyčajným spôsobom. Hlasovať budú najprv overovatelia, ktorých prosím, aby riadili a dozerali na priebeh tajného hlasovania a aby spočítali odovzdané hlasy a oznámili výsledky tajného hlasovania.

  Prosím o začatie tajného hlasovania.

  Je možné, že som nie celkom jasne povedal, že platný je ten hlasovací lístok, na ktorom budú ponechané mená najviac 9 ľudí. Ak som nepovedal "najviac", tak to opakujem.

 • Vykonanie aktu tajného hlasovania.

 • Pýtam sa, či má ešte niekto z vás vykonať akt tajného hlasovania. Ak áno, prosím, vykonajte ho ešte teraz.

  Prosím, aby sa overovatelia odobrali do určenej miestnosti a spočítali hlasy. Vyhlasujem 30-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, prosím vás, zaujmite svoje miesta, budeme pokračovať. Pozývam panie poslankyne a pánov poslancov do rokovacej miestnosti.

  Prosím povereného overovateľa, aby oznámil Národnej rade výsledky volieb. Pán poslanec Mikulka, prosím, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  dovoľte, aby som vám predniesol zápisnicu o tajnom hlasovaní na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Voľba členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie sa konala tajným hlasovaním 15. decembra l994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 139 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie bolo odovzdaných 133 platných hlasovacích lístkov, 6 neplatných hlasovacích lístkov, žiaden poslanec neodovzdal hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že

  za kandidáta Dušana Mikolaja hlasovali 4 poslanci, za kandidáta Pavla Števčeka hlasovalo 75 poslancov, za kandidáta Milana Ožvolda hlasovalo 72 poslancov, za kandidáta Juraja Sarvaša hlasovalo 80 poslancov, za kandidáta Miroslava Piusa hlasoval 1 poslanec, za kandidáta Andreja Červeňáka hlasovalo 7 poslancov, za kandidáta Ľubomíra Frühwalda hlasovali 4 poslanci, za kandidáta Petra Juráša hlasovalo 69 poslancov, za kandidáta Petra Alakšu hlasovalo 73 poslancov, za kandidáta Štefana Debnára hlasovalo 68 poslancov, za kandidáta Petra Kováča hlasovalo 83 poslancov, za kandidáta Petra Jaroša hlasovalo 55 poslancov, za kandidáta Mojmíra Mamojku hlasovalo 111 poslancov, za kandidáta Tihoméra Laczu hlasovalo 40 poslancov, za kandidáta Igora Laciaka hlasovalo 12 poslancov, za kandidátku Elenu Šebovú hlasovalo 16 poslancov, za kandidáta Ivana Sečíka hlasovalo 17 poslancov, za kandidáta Rudolfa Dobiáša hlasovalo 122 poslancov, za kandidáta Ivana Macka hlasovalo 53 poslancov.

  Na zvolenie za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie Pavla Števčeka, Milana Ožvolda, Juraja Sarvaša, Petra Alakšu, Mojmíra Mamojku, Rudolfa Dobiáša a Petra Kováča.

  Podpísaní overovatelia zápisnice.

  Pán podpredseda, ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila uvedených pánov za členov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Faktická poznámka - pán poslanec Dzurinda.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  dnes, 15. decembra 1994 malo podľa pôvodného rozhodnutia ministra financií a v súlade s harmonogramom schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky začať predkolo 2. vlny kupónovej privatizácie. Nový minister financií ako svoje prvé rozhodnutie vo funkcii tento začiatok predkola zrušil. Dôvody, ktoré k tomuto kroku uviedol, nejestvujú. Nie je pravda, že 2. vlna nie je technicky, organizačne a vecne pripravená. Okrem iného i zástupca Podniku výpočtovej techniky ako realizátora technickej stránky v dnešnej tlači potvrdil, že už teraz je všetko pripravené pre začiatok predkola.

  Poslanecké kluby Kresťanskodemokratického hnutia, Demokratickej únie a Strany demokratickej ľavice vyhlasujú, že zrušenie termínu predkola je neodôvodnené. Jeho cieľom môže byť len vytvorenie dymovej clony na zastretie skutočných príčin odkladu kupónovej privatizácie. Takto získaný čas bude, podľa nášho názoru, slúžiť na to, aby sa majetok určený 3,5 miliónom občanov, prinajmenšom jeho lukratívne časti, rozdal úzkemu okruhu zainteresovaných jednotlivcov. Toto rozhodnutie ministra financií poškodzuje občanov Slovenska, a preto s ním nesúhlasíme.

 • Ďakujem. Upozorňujem, že sa to nedotýka tohto bodu, že nebola otvorená rozprava, takže dá sa hovoriť o určitej nepatričnosti tohto vystúpenia, priatelia.

  S e d e m n á s t y m bodom programu je

  Návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie.

  Podľa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov Rada Slovenskej televízie má 9 členov, ktorých na návrh výboru volí Národná rada. Pán Peter Kováč členstvo v rade neprijal a pán Ladislav Ťažký sa členstva v rade vzdal. Do úplného počtu je potrebné zvoliť 2 členov rady.

  Návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie pripravil Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a dostali ste ho ako tlač číslo 54.

  Prosím pani poslankyňu Idu Rapaičovú, aby návrh výboru uviedla. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážení kolegovia, dámy poslankyne a páni poslanci,

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 18 zo 4. novembra 1994 zvolila Petra Kováča a Ladislava Ťažkého za členov Rady Slovenskej televízie. Nakoľko Peter Kováč neprevzal doklad o zvolení za člena rady a v dopise predsedníčke rady oznámil, že sa práce rady nemôže zúčastňovať, a Ladislav Ťažký sa vzdal členstva v Rade Slovenskej televízie, je potrebné podľa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov doplniť dve voľné miesta voľbou nových členov rady.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky listom z 24. novembra 1994 číslo 1482/1994-S sa obrátil na všetky kluby poslancov so žiadosťou, aby do 2. decembra 1994 navrhli kandidátov na členov rady za svoje kluby. Kluby poslancov navrhli 5 kandidátov na doplnenie členov rady. Mená budem čítať bez titulov, pretože osobné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v prílohe tejto správy. Sú to Terézia Sallayová, Leopold Moravčík, Rudolf Lesňák, Dušan Jarjabek, Štefan Drozd. Uvedené osoby súhlasia s kandidatúrou za člena Rady Slovenskej televízie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport posúdil podané návrhy z hľadiska splnenia kritérií podľa § 8 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

  1. konštatovať, že Peter Kováč, ktorý bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky číslo 18 zo 4. novembra 1994 zvolený za člena Rady Slovenskej televízie, neprijal členstvo v rade, čo písomne oznámil predsedníčke rady,

  2. vziať na vedomie, že podľa článku IV ods. 3 Štatútu Rady Slovenskej televízie schváleného rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. apríla 1994 číslo 268 Ladislav Ťažký sa vzdal členstva v Rade Slovenskej televízie, čím jeho členstvo v rade zaniká,

  3. zvoliť podľa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. členov Rady Slovenskej televízie z kandidátov navrhovaných v prílohe správy,

  4. voľbu členov rady uskutočniť tajným hlasovaním.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni a prosím ju, aby zaujala miesto určené pre spravodajcu výborov.

  Má niekto pripomienky alebo otázky? Pani poslankyňa Rusnáková má slovo. Pripraví sa pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení hostia,

  je nepochybné, že časť parlamentu považuje televíziu za mocenský nástroj. Rada Slovenskej televízie je logicky podľa tohto myšlienkového pochodu nástrojom na riadenie Slovenskej televízie. Nová Rada Slovenskej televízie začala svoju činnosť a ujala sa svojej funkcie spôsobom, ktorým pracovala Rada Slovenskej televízie za bývalého predsedu pána Darma.

  Rada Slovenskej televízie nie je riadiacim orgánom Slovenskej televízie, je poradným orgánom Slovenskej televízie, ktorý zabezpečuje programovú objektívnosť a nezávislosť televízie ako verejnoprávnej inštitúcie. Nepatrí do pôsobnosti rady vyhlásiť programové provizórium a zaviazať riaditeľa Slovenskej televízie, aby sa zmluvy s externými firmami na relácie do vysielania uzatvárali len na obdobie do marca roku 1995. Podľa tohto rozhodnutia by v zmluvách nemal byť konkrétny vysielací termín, deň, ani hodina a ani konkrétny kanál. Takéto rozhodnutie zároveň vylučuje možnosť získania mimotelevíznych zdrojov financovania, tzv. sponzoring, pretože nie je mysliteľné, aby sponzor vkladal svoje financie do programu, ktorého vysielanie a zaradenie do vysielania je neisté.

  Ak sa obmedzí spolupráca Slovenskej televízie s externým prostredím, bude to za daného stavu znamenať jej postupnú likvidáciu, obmedzenie možnosti tvoriť slovenské televízne programy, ale tiež postupnú likvidáciu tvorivého zázemia v Slovenskej televízii. Upozorňujem pri prerokúvaní tohto bodu, že Rada Slovenskej televízie porušila zákon číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízií v znení neskorších predpisov. Žiadam preto kolegov z gesčného výboru, aby sa tomuto problému venovali a žiadam nových členov Rady Slovenskej televízie, ktorí dnes budú zvolení, aby podporovali v budúcnosti len také odporúčania Rady Slovenskej televízie, ktoré sú v súlade s jej kompetenciami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Mikloško.

 • S jedlom rastie chuť, preto dovoľte, aby som navrhol, aby tentokrát hlasovanie bolo verejné a nie tajné, pretože v opačnom prípade tu budeme skutočne do rána. Nevidím dôvod, prečo by sme museli hlasovať tajne.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Mňa stanovisko pána Mikloška prekvapilo, pretože si myslím, že o všetkých personálnych otázkach sme doteraz rozhodovali tajne a nevidím dôvod, prečo práve pri tomto hlasovaní by sme mali hlasovať verejne. I napriek tomu, že je to zdĺhavé, si myslím, že je to demokratické.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Fakt je, že naozaj sme prijali v minulom parlamente taký úzus, že personálne záležitosti budeme prerokúvať tajným hlasovaním. Ale ak na tom trváte, aby sa hlasovalo, budeme hlasovať. Netrváte. Dobre. Ďakujem.

  Najskôr budeme hlasovať o časti A a časti B návrhu uznesenia, ktorý máte v predloženom materiáli.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o časti A a časti B uznesenia, ako ho prečítala pani spoločná spravodajkyňa. Pani spoločná spravodajkyňa ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci. Konštatujem, že časti A a B návrhu uznesenia sme schválili.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport odporučil, aby sa voľba členov Rady Slovenskej televízie uskutočnila tajnou voľbou. Podľa § 27 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku najskôr Národná rada bez rozpravy rozhodne, či o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie budeme hlasovať tajne. Prosím, oficiálne vykonajme aj tento akt.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tom, či súhlasíme s tým, aby sa voľba uskutočnila tajne. Za tajné hlasovanie hlasujeme. Boli tu pochybnosti, tie boli stiahnuté, ale v zmysle postupu je treba, aby sme to uskutočnili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla na tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie.

  Prosím, pani poslankyňa Mušková.

 • Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  keďže som výborom poverená spravodajkyňa k nasledujúcemu bodu programu, v záujme racionálneho využitia času si dovoľujem predložiť procedurálny návrh. Navrhujem, aby som vám ešte pred voľbou členov televíznej rady mohla predniesť prvú časť správy Rady Slovenskej televízie o vyslovení nedôvery ústrednému riaditeľovi Slovenskej televízie. Keďže vyslovenie nedôvery ako všetky personálne záležitosti prechádzajú tajným hlasovaním, mohli by sme sa pri tejto voľbe vyjadriť aj o dôvere alebo nedôvere. /Prejav nesúhlasu v rokovacej sále/. Tak sťahujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Bajan - faktická poznámka.

 • Som rád, že pani kolegyňa Mušková si zobrala moje odporúčanie z predpoludnia k srdcu, ale až takto som to nemyslel.

 • Ďakujem. To znamená, že v danom prípade by sme ešte museli opakovať rozhodnutie hlasovaním, či ideme zvoliť takéto racionalizačné postupy, ale myslím, že radšej by sme ostali pri pôvodnom postupe, ak dovolíte.

  Pristúpime k vykonaniu tajnej voľby. Dovoľte, aby som pripomenul zásady tajných volieb. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti podľa jednotlivých navrhovateľov. Hlasovací lístok upravíme tak, že na ňom ponecháme mená dvoch kandidátov, za ktorých hlasujeme. Mená ostatných kandidátov vodorovne prečiarkneme. Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom budú ponechané mená najviac dvoch kandidátov. Iné úpravy na hlasovacom lístku sa považujú za neplatné.

  Hlasovať budeme zvyčajným spôsobom. Hlasovať budú najskôr overovatelia, ktorých prosím, aby riadili a dozerali na priebeh tajného hlasovania a aby spočítali odovzdané hlasy a oznámili výsledky tajného hlasovania.

  Prosím o začatie hlasovania.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zoberte si so sebou aj perá, pretože niekto nedopatrením už perá zobral a teraz ich tam niet. Prosím vás, vybavte sa tým, aby sme mohli bez prekážok postupovať ďalej.

 • Vykonanie aktu tajného hlasovania.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či má ešte niekto z vás vykonať akt hlasovanie.

  Prosím, aby sa overovatelia odobrali do volebnej miestnosti a spočítali hlasy. Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, prosím vás, zaujmite svoje miesta. Prosím povereného overovateľa pána poslanca Mikulku, aby oznámil Národnej rade výsledky volieb.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, vážení hostia,

  dovoľte, aby som vám prečítal zápisnicu o výsledku voľby členov Rady Slovenskej televízie.

  Voľba členov Rady Slovenskej televízie sa konala tajným hlasovaním 15. decembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 126 hlasovacích lístkov. Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu členov Rady Slovenskej televízie bolo odovzdaných 124 platných hlasovacích lístkov, 2 lístky boli neplatné, žiaden poslanec neodovzdal hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že

  za kandidáta Dušana Jarjabka hlasovalo 75 poslancov, za kandidáta Leopolda Moravčíka hlasovalo 17 poslancov, za kandidátku Teréziu Sallayovú hlasovalo 27 poslancov, za kandidáta Rudolfa Lesňáka hlasovalo 41 poslancov, za kandidáta Štefana Drozda hlasovalo 78 poslancov.

  Na zvolenie za člena Rady Slovenskej televízie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za členov Rady Slovenskej televízie Dušana Jarjabka a Štefana Drozda.

  Podpísaní overovatelia zápisnice.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu overovateľovi poslancovi Mikulkovi za oboznámenie s výsledkom volieb.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila pánov Jariabka a Drozda za členov Rady Slovenskej televízie.

  O s e m n á s t y m bodom programu je

  Návrh Rady Slovenskej televízie na odvolanie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie a návrh Rady Slovenskej televízie na voľbu ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  Podľa § 11 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov ústredného riaditeľa Slovenskej televízie volí a odvoláva na návrh Rady Slovenskej televízie Národná rada Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 67.

  Prosím poslankyňu pani Ľudmilu Muškovú, aby návrh uviedla.

 • Vážená Národná rada,

  správu Rady Slovenskej televízie si dovolím rozdeliť na dve časti tak, ako som navrhla pri zaraďovaní tohto bodu do programu rokovania pléna Národnej rady.

  Rada Slovenskej televízie na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 1994 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky odvolať z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie prof. Ivana Stadtruckera. Toto rozhodnutie rada schválila tajným hlasovaním siedmimi hlasmi.

  V zdôvodňovaní rada uvádza, že Slovenská televízia sa dnes nachádza v takom krízovom bode svojho vývoja, že potrebuje predovšetkým novú koncepciu, novú filozofiu, ktorá by dokázala systémovo reagovať na spoločenské potreby a tlak ekonomiky i televíznej konkurencie. S tým úzko súvisí aj nutnosť transformácie systému riadenia Slovenskej televízie, aby mohla byť rovnocenným partnerom pre svoje komerčné okolie a zároveň úspešne plniť funkciu verejnoprávnej, nezávislej a nadstraníckej inštitúcie pri zachovaní všetkých princípov objektívnosti, etiky a profesionality.

  Skôr, než pristúpim k druhej časti správy, prosím vás, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o vyslovení dôvery, resp. nedôvery ústrednému riaditeľovi Slovenskej televízie tak, ako to vyplýva zo zákona číslo 254/1991 Zb. - § 11 ods. 1 - o Slovenskej televízii, kde sa hovorí, že ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky. Navrhujem, tak ako býva zvykom, vyjadriť sa k tomuto bodu tajným hlasovaním.

  Ďakujem.

 • Mám tomu rozumieť tak, že aj odvolanie navrhujete tajným hlasovaním.

 • Pán predsedajúci, navrhujem ešte rozpravu k tejto prvej časti.

 • Ďakujem. Prosím, má niekto pripomienky alebo otázky? Pán poslanec Mikloško, prosím, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, prečítal som si návrh Rady Slovenskej televízie na odvolanie riaditeľa Slovenskej televízie. Nenašiel som tam žiadny konkrétny dôvod. Chcem položiť otázku navrhovateľke pani poslankyni Muškovej. Pýtam sa teda, či dôvodom je to, že riaditeľ Slovenskej televízie nesie zodpovednosť za porušenie volebného zákona tým, že v prvý deň volieb večer Slovenská televízia odvysielala šot o tom, že predseda HZDS nemohol voliť a vzápätí Slovenská televízia odvysielala výzvu vedenia HZDS k voličom. Či by ste mi mohli povedať, či toto je ten dôvod, iste veľmi vážny, na odvolanie riaditeľa.

 • Pán poslanec, ak ste si všimli, ja nie som navrhovateľka, som poverená výborom prečítať správu, ktorá bola poslaná na Národnú radu.

 • Pýtam sa, či náhodou vám nie je známy nejaký konkrétny dôvod Rady Slovenskej televízie.

 • Nebola som prítomná na tomto zasadaní.

 • Ďakujem pekne. Prosím, pán poslanec Černák, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci,

  skôr, ako budem formulovať jednu otázku, dovoľte mi, aby som prečítal niekoľko slov zo stenografického záznamu z 30. schôdze.

  "Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  nezaráža vás, že v poslednom období dochádza éra kolektívneho odvolávania bez vyšpecifikovania viny toho-ktorého? Ďalej kolektívne boli odvolávaní prednostovia, teraz ďalšie kolektívne odvolanie vedenia rozhlasovej a televíznej rady bez vyšpecifikovania a kvalifikovania postoja toho-ktorého člena tejto rady. Prosím vás pekne, zastavte toto kolektívne odvolávanie, veď to nie je dôstojné demokratického štátu."

  To som citoval bývalú pani poslankyňu, teraz podpredsedníčku vlády Katarínu Tóthovú. Opätovne sa pýtam na dôvod, tak ako pri rozhlasovej a televíznej rade - ľudí, ktorých delegovali politické strany, konkrétne pani Boldišovú, pána Magalu, ktorí skutočne boli verní a odborníci, bez rozmýšľania ste odvolali. Pána riaditeľa Stadtruckera, ktorý zjavne vám pomohol vyhrať voľby, teraz bez mihnutia oka odvolávate. Na odvolávanie je potrebných 7 hlasov. Keďže sme dvoch teraz dovolili, komisia bola pravdepodobne len 7-členná a pravdepodobne za odvolanie hlasovali všetci. Ak hlasoval aj pán Darmo, ktorý je navrhnutý za kandidáta, jeho hlasovanie nemožno považovať za korektné, pretože tam dochádza ku konfliktu záujmov. Takže, rád by som sa pani predkladateľky Muškovej opýtal, ktorí konkrétni členovia vtedy na zasadnutí rady boli, ktorí sa ho zúčastnili - v zápisnici to musí byť uvedené - a ako hlasovali, pretože pokiaľ ich bolo 7 a hlasovali všetci siedmi, mala by sa rada k tomuto problému vrátiť teraz v doplnenom stave.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci za slovo. Chcel by som kolegovi Mikloškovi povedať, že podľa môjho názoru naozaj toto bol dôvod na odvolanie. Keď som ten program videl, mne bolo 3 dni ľúto toho, že som plakal, a potom, keď sme tie voľby vyhrali, tak som plakal ešte viacej.

 • Chcel som iba povedať, že spravodajcom by sa nemali klásť sugestívne otázky. Sugestívne otázky sú také, že ten, kto otázku kladie, vsugerováva tomu, kto by na ňu mal odpovedať, pravdepodobnú odpoveď, ktorú by chcel počuť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, pani spravodajkyňa rozhodne, či bude odpovedať alebo nie, to je jej záležitosť.

 • Pán poslanec Černák mi môže klásť sugestívne otázky. Chcem povedať len toľko, že zápisnica číslo 22/1994 je u pána predsedu Národnej rady k nahliadnutiu.

 • Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, budeme teraz hlasovať o návrhu na tajné hlasovanie.

  Pán poslanec Kováč - ešte faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni,

  mám tomu rozumieť tak, že rada žiada od nás odvolanie riaditeľa bez uvedenia dôvodov? Bez toho, že by to bolo prerokované v gestorskom výbore, ktorý k tomu mohol zaujať stanovisko? To sa dá, podľa môjho názoru, kvalifikovať ako absolútna neúcta rady voči Národnej rade Slovenskej republiky. Veď, keď máme kvalifikovane rozhodnúť o tom, či pán Stadtrucker bude odvolaný, musíme vedieť prečo.

  Veľmi starostlivo som si prečítal aj prípis, ktorý mám v materiáli pod bodom 2 podpísaný pani Kristínovou, ale to tu nenachádzam. A žiadny iný materiál poslanci tohto slovenského parlamentu nedostali. To znamená, že budeme rozhodovať bez absolútnej znalosti veci, keď ani členovia gestorského výboru nám nevedia povedať, aký je dôvod, a pani spravodajkyňa takisto nie?

 • Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, budeme hlasovať o návrhu pani spoločnej spravodajkyne, ktorá navrhla, aby sa odvolávanie uskutočnilo tajne.

  Pán poslanec Bajan - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vzhľadom na to, že doteraz sme nedostali žiaden relevantný dôvod prečo by sme mali pristúpiť k takémuto rozhodnutiu, odporúčam 10-minútovú prestávku na poradu klubu.

 • Prosím, musia tak vykonať dva kluby. Prosím, pán poslanec Kanis.

 • Vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

  Ešte malú poznámku - teraz si overujeme u pani poslankyne, prerokovávali to vo výbore.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Ešte pani poslankyňa Mušková.

 • Chcem sa ešte ospravedlniť pánu poslancovi Černákovi, ale asi má skutočne sugestívny hlas, pretože som nepostrehla, že pána Darma inštaloval do tejto rady. Pán Darmo bol odvolaný po marci z bývalej rady, teda nie je členom tejto televíznej rady. Odvolala ho bývalá koalícia. Výbor k tomuto problému zasadal v stredu, včera pred zasadaním pléna, kde výbor povedal, že nebude k tomuto bodu diskutovať a mňa poveril predniesť správu televíznej rady.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Prosím, pán poslanec Fico.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predsedajúci, rád by som tlmočil stanovisko poslaneckého klubu Spoločná voľba, ktoré sme prijali v súvislosti s odvolávaním riaditeľa Slovenskej televízie.

  Poslanecký klub Spoločná voľba žiada, aby bolo predsedníčke Rady Slovenskej televízie pani Kristínovej, ktorá zhodou okolností je prítomná v budove Národnej rady Slovenskej republiky, umožnené predložiť dôvody, ktoré viedli Radu Slovenskej televízie k podaniu návrhu na odvolanie terajšieho riaditeľa Slovenskej televízie. Súčasne v zmysle zaužívania bežných pravidiel činnosti parlamentu navrhujeme, aby rovnaká možnosť bola daná aj súčasnému riaditeľovi Slovenskej televízie, aby vystúpil a zaujal stanovisko k dôvodom jeho odvolania, ak takéto dôvody budú uvedené.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Rusnáková, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  poslanecké kluby Demokratickej únie, Kresťanskodemokratického hnutia, Maďarského kresťanskodemokratického hnutia a Együttélés považujú za principiálnu otázku elementárnej morálky pri odvolávaní ústredného riaditeľa Slovenskej televízie uviesť konkrétne dôvody odvolania. Ide o otázky spôsobu práce parlamentu a nie o otázku odôvodneného odvolania alebo neodvolania ústredného riaditeľa pána Stadtruckera. Žiadame poslancov koalície, aby rešpektovali tento princíp práce demokratického parlamentarizmu.

  Vzhľadom na to, že Rada Slovenskej televízie neuviedla konkrétne dôvody odvolania, spomínané poslanecké kluby navrhujú prerušiť bod rokovania a po doplnení argumentov Radou Slovenskej televízie pokračovať v bode na najbližšej schôdzi Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Belohorská.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážení poslanci,

  všetkých by som vás veľmi pekne prosila, aby ste ustúpili od svojich požiadaviek, aby sa parlament nemenil na pitevňu, ktorá bude rozpitvávať rôzne dôvody, súdiť či áno, či nie, a vydá pána Stadtruckera ako obeť masmédiám. Prosím vás, ten, kto má doma televízor a občas zapne niektorý gombík, ten, kto vie čítať noviny a prečítal si všetko, čo bolo v poslednej dobe uverejnené na margo kvality televíznych programov, na margo práce a vzťahov, ktoré panujú v Slovenskej televízii, vie, že pán Stadtrucker, aj keď je možno veľmi kvalitný odborník, nezvládol riadiacu prácu. Takže, prosím vás. Alebo potom hovorme o dôvere rade, ktorá dala tento návrh. Tá predsa musela poznať dôvody a predložila nám uvedený návrh. Nevystupujme v úlohe sudcov a vyšetrovateľov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Belohorskej. Ak dovolíte, trochu vstúpim do toho ja, aby som sa pokúsil pripomenúť nám spoločné tradície a zvyky pri takomto postupe. Je celkom legitímne, že si uplatňuje svoju vôľu každá politická sila a v konečnom dôsledku o tom rozhodne hlasovanie.

  Rád by som pripomenul, že nešlo napríklad o ústredného riaditeľa televízie, ale išlo o predsedu vlády a návrh bol predložený jedným tu prítomným pánom poslancom na odvolanie pána predsedu vlády v marci. Vtedy bolo predložených v tomto parlamente 37 pripomienok a požadovali sa ďalšie argumentácie. Ani jeden argument nebol vyložený, a samozrejme, hlasovaním sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Takže, prosím vás, nielen na túto tradíciu, ale na celkom legitímny postup berme ohľad.

  Pán poslanec Tarčák, máte slovo.

 • Rád by som uviedol niekoľko skutočností. Predovšetkým si treba uvedomiť, že Rada Slovenskej televízie zodpovedá za obsah, ktorý vysiela Slovenská televízia. Tu sa, myslím, nemusíme presviedčať navzájom, že s obsahom nie sme spokojní. Tu sa dokonca stotožňujeme aj s opozíciou, ktorá mala značné výhrady voči riaditeľovi televízie v tejto oblasti. Celkovú situáciu dotvára skutočnosť, že pred niekoľkými týždňami tam bol štrajk, hrozba toho, že sa preruší športové vysielanie.

  Ďalej, keď sme prerokovali vo výbore odpočet činnosti riaditeľa, a takisto rozpočet a predkladanie rozpočtu na tento rok, boli značné výhrady i zo skupiny poslancov z opozičných strán smerom k riaditeľovi a pracovníkom televízie. Čiže, tu sa opäť dohodneme. Odbory nás jednoznačne upovedomili o tom, že situácia v televízii je skutočne hrozivá a hrozí kolapsom. Takisto vieme niekoľko skutočností - koľko rôznych kontrolných komisií bolo vytvorených, aká je situácia vo finančnej oblasti, kde je všeobecne známe, že nám tvorbu filmov zabezpečujú firmy z Čiech a podobne. Sám riaditeľ televízie povedal, že i keď on sa snažil, stalo sa, že sa pouzatvárali veľmi nevýhodné zmluvy, ktoré budú mať negatívny dopad i do budúcnosti.

  A potom je úplne logické, že ak sme zvolili novú televíznu radu, ktorá by sa mala starať, a budeme ju hodnotiť predovšetkým podľa toho, ako sa skvalitní obsah vysielania Slovenskej televízie, nevyhnutne k tomu potrebuje aj riaditeľa, ktorý by realizoval jej zámery v praxi. Tu sa vyjadrujem asi v tom zmysle, že nemôžeme očakávať, aby sme zdôvodňovali my, ale skutočne ide o to, či dôverujeme, že tie osobnosti, ktoré sme vybrali do rady televízie, skutočne v budúcnosti budeme akceptovať alebo nie, lebo oni budú rozhodovať o tom, či sa kvalita zlepší alebo nie. Oni sa rozhodli, že garantujú zlepšenie jedine vtedy, ak bude nový riaditeľ. A potiaľ - koniec.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. V zmysle rokovacieho poriadku slovo má predseda Národnej rady.

 • Chcete v poradí? Dobre. Pán poslanec Bajan, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia

  pani kolegyňa Belohorská hovorila o tom, že by sme nemali spochybňovať radu. Som rád, ale myslím si, že v prípade, že pani kolegyňa Aibeková hovorila o tom, že práve chyba rady pani Boldišovej bola v tom, že parlamentu dodala jeden bezvariantný návrh a že sme boli nútení rozhodnúť tak, ako sme rozhodli, je chybou rady. Bol by som rád, keby si dohodli, o čo vlastne ide.

  Druhá vec je - súhlasím s tým, že by sme nemali pána riaditeľa máčať hore-dole. Som za to, ako to navrhujete - zrušme súd a poďme rovno k poprave. A čo sa týka kolegu Tarčáka, tu si treba uvedomiť, že Rada Slovenskej televízie nezodpovedá za program. Veľmi ma prekvapilo, že Rada Slovenskej televízie prijala uznesenie o programovom provizóriu a nikto nehovoril o tom, že sa tu výsostne porušil zákon, lebo Rada Slovenskej televízie dáva riaditeľovi odporúčanie, nie uznesenia. Voľne sme cez to prešli.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Rusnáková.

 • Výbor pre vzdelanie, vedu a kultúru v minulom volebnom období sa veľmi podrobne zaoberal prácou riaditeľa a vedenia Slovenskej televízie. Je skutočne pravda, že sme pána riaditeľa veľakrát veľmi ostro kritizovali za jeho nedostatočné materiály a často neschopnosť odôvodniť určité kroky alebo stav v televízii. Vtedy sa ochrany pán riaditeľ zvyčajne dočkal u tých poslancov, ktorí vo vtedajšom období patrili k opozícii.

  Som veľmi rada, že dnes bývalá opozícia a dnes už koalícia zobrala niektoré nedostatky pána riaditeľa na vedomie, ale znovu upozorňujem na to, čo poslanecké kluby sledovali vyhlásením, ktoré som prečítala. Teraz ide o to, aby sa za základný princíp práce parlamentu považovalo to, že ak niekto dá návrh na odvolanie, aby toto odvolanie bolo podložené argumentmi. Ak tieto argumenty budú také, že bude odôvodnené odvolať pána riaditeľa, táto snemovňa hlasovaním rozhodne o osude ústredného riaditeľa.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrnko, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené dámy, vážení páni,

  možno je to veľmi zaujímavá situácia. Ja som tu asi jediný poslanec, ktorý hlasoval proti zvoleniu pána Gašparoviča /smiech v sále/...

 • prepáčte, pána Stadtruckera za riaditeľa televízie. Boli sme dvaja - pani Kaliská tu už nie je. To obdobie, ktoré uplynulo od voľby pána Stadtruckera za riaditeľa televízie, nám dalo za pravdu. Myslím si, že vtedy sme mali pravdu, a aj tí, ktorí navrhujú odvolanie pána Stadtruckera dnes, majú pravdu tiež. Lenže problém je v tomto: Nestavajme sa, pani Belohorská, do pozície katov. Len kati popravujú ľudí bez toho, že by ich vypočuli. Musíme byť spravodlivými sudcami a na základe vecí, ktoré poznáme, rozhodovať.

  Nemôžem veriť rade, ktorú ste tu v noci nejakým spôsobom pozbíjali. Chcel by som si tie veci overiť a skutočne počuť argumenty, a potom môžem rozhodnúť.

 • Ďakujem. Slovo má pán predseda Gašparovič.

 • Najskôr chcem povedať, že vôbec sa nebudem hnevať na pána Hrnka, že ma nevolil - aspoň nebudem musieť mať voči nemu nejaké záväzky - to na začiatok.

  Chcel by som povedať len jedno, že reagujem na vystúpenie pani poslankyne Rusnákovej. A má pravdu. Má pravdu v jednom, že treba zachovať skutočne poriadok, aký nám predpisuje zákon, právna norma, ako v takejto veci treba postupovať, a ten v § 11 zákona číslo 271 z roku 1993 jednoznačne hovorí, že ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky. To znamená, že sa to neprerokováva ani vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Napriek tomu do výboru to išlo, tam sa to prerokovalo a tu sa to prednieslo. Dôvody dáva táto rada, a to je práve to, čo ste hovorili aj vy, pán Hrnko. Na základe týchto dôvodov tu sedíte a máte rozhodnúť, či odvolať alebo neodvolať. Všetko bolo splnené a je len na vašom rozhodnutí, na nás, 150 poslancoch, ak sme tu všetci, aby sme zaujali k tomu svoje stanovisko a rozhodli. Tu skutočne sa odvoláva na návrh televíznej rady a nie na návrh výboru. Výbor predkladá návrh rady, hoci vôbec to do výboru nemuselo ísť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Černák.

 • Chcel by som podporiť tie hlasy, ktoré volajú po konkrétnych argumentoch, pretože Slovensko stratilo dva a pol mesiaca zostavovaním vlády. Dovoľte mi položiť rečnícku otázku: Aká je to koncepčnosť, keď tieňová vláda, ktorá bola konštituovaná preto, aby pracovala, aby si ľudia na ňu zvykli, nakoniec len cca na 50 percent nastúpila do vlády, keď vymenujeme človeka za generálneho prokurátora a vzápätí ho dávame na ďalší post. Takisto si jasne spomínam, keď sme sedeli vo vedení parlamentu, že po zvolení pána Stadtruckera televízna rada, ktorej predsedom bol pán Darmo, mu navrhla plat skoro 50 tisíc korún. Mali sme z toho bolenie hlavy vo vedení parlamentu, ako to vyriešiť. Presunuli sme to na vládu, tá nám to vrátila. Vtedy v rade sedela aj pani Kristínová, ktorá jedno z prvých rozhodnutí, ktoré urobila ako predsedkyňa, navrhla znížiť plat, ktorý sme dali podstatne nižší ako bol navrhovaný vtedy radou. Takže, kde urobil chybu, prečo taká veľká sláva, ohodnotenie na 50 tisíc korún a vzápätí po období, ktoré hodnotíme ako jasne pracujúce v prospech víťaznej koalície, nakoniec takýto pád? Na to treba skutočne argumenty.

 • Ďakujem. Pán poslanec Tarčák, máte slovo.

 • Ešte raz by som chcel upozorniť pána Bajana, nech si prečíta zákon. Keby televízna rada nemala zodpovedať za kvalitu alebo obsah vysielania, potom neviem na čo by sme ju mali. To, že sme mu dali istú ochranu, slečna Rusnáková, áno, lebo sme boli presvedčení o tom, že práca v televízii je veľmi zložitá, je to obrovský kolos, ktorý zmeniť nie je jednoduché, nech tam príde ktokoľvek. Som presvedčený o tom, že aj nový riaditeľ bude musieť mať istý čas dostatočne dlhý na to, aby sme nejakým spôsobom pocítili zmenu. Keďže sa nám zdalo, že je to krátke obdobie, preto sme ho podporili, aby sme mu vytvorili priestor, ale je už dostatočný priestor na to, aby sme mohli konštatovať, že nie sme spokojní s televíziou. Tu nie je možné, aby niekto zhrnul vecné argumenty do jedného papiera. Predsa sme sa týmto problémom vo výbore zaoberali celé hodiny, kde sme počuli argumenty z jednej i z druhej strany. Predsa ak by aj tá správa bola napísaná, tak jedným smerom. To znamená, že negatíva, iste, že asi nie pozitíva, a rovnako by sme nedostali plastický obraz o tom, ako to vyzerá.

  Chcel by som upozorniť pánov poslancov, že tým, ktorí chcú do toho preniknúť detailne, nič nebráni v tom, aby sa zúčastnili rokovania výboru pre vedu, vzdelanie a kultúru, keď bude na programe televízia, a dozvedia sa skutočne zaujímavé veci a ich rozhodovanie by bolo iste ľahšie. Teda z toho dôvodu dnes vidím len jednoduché riešenie, buď uznáte tie argumenty za dostačujúce, alebo nie, a rozhodnete v hlasovaní.

 • Za toto krátke obdobie v tomto parlamente si pamätám, že bolo obdobie, keď sme sa stali parlamentnou väčšinou, bola snaha zo strany opozície tvrdiť, že tento parlament si nemá osobovať justičné právomoci, najmä keď sme schvaľovali nejaké parlamentné vyšetrovacie komisie alebo komisie. Dokonca v ústavnoprávnom výbore odznelo, že nemáme čo vykladať zákony, i keď dôvodová správa je takým výkladom zákona, a iné druhy výkladu môže podať aj novinár napríklad doktrinálne. Teraz zrazu chceme rozšíriť dokonca celé plénum tohoto snemu na akýsi vyšetrovací orgán, ktorý má vyšetrovať isté osoby, či teda plnili funkciu dobre, alebo neplnili dobre.

  Zatiaľ som tento heligónkový efekt sledoval iba u maďarskej koalície, že pred voľbami sa vždy roztiahla na tri politické subjekty, alebo lepšie povedané, zjednotila do jedného politického subjektu, a po voľbách sa vždy roztiahla na dva-tri poslanecké kluby. Myslím, že tento heligónkový syndróm postihol teraz celú opozíciu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Cabaj.

 • Vážené dámy a páni,

  kolegovi Černákovi chcem iba povedať, že veľmi ma mrzí, že sme ho na návrh SNS voľakedy neodvolali z funkcie podpredsedu Národnej rady. To, že sedí vzadu, mu veľmi prospelo, má úplne iný pohľad teraz na dianie v parlamente.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  z tejto diskusie mi teraz nie je jasné, kto predkladá návrh na odvolanie pána Stadtruckera, či to predkladá rada, alebo to predkladajú poslanci HZDS, pretože doteraz som počul len zdôvodnenie od poslancov HZDS. Opakovane žiadam, aby rada ako kompetentný orgán, ktorý sa rozhodol niekoho odvolať, urobila elementárne pravidlo návrhu, to je jeho zdôvodnenie. Nič iné nežiadame. Môžeme o tom rokovať na najbližšej schôdzi, tak ako sme predložili návrh, keď bude doplnený. Ak rada má to rozhodnutie hotové, pýtam sa, prečo tu nie je. Pán predseda Gašparovič hovoril, a vcelku správne, že výbor o tom nerozhoduje, ale hovoril súčasne aj o tom, že zdôvodnené to je. Čítam si tu nahlas: Rada na svojom zasadnutí v zmysle zákona atď. navrhuje Národnej rade odvolať z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie Prof. Ivana Stadtruckera. Toto rozhodnutie schválila tajným hlasovaním siedmimi hlasmi. To je všetko, páni a dámy. To je všetko, čo som sa dozvedel o chybách pána Stadtruckera.

  Veľmi si vážim to, čo tu hovoril pán Fekete, keď sa prednášal návrh na odvolanie, čítalo sa 12 bodov. Pýtam sa, prečo rada Slovenskej televízie nepriniesla 12 takýchto bodov, aby som sa mohol kvalifikovane rozhodnúť, alebo aspoň jeden z nich. Preto sa vraciam k návrhu a žiadal by som, aby sa o tomto návrhu hlasovalo, aby rokovanie o tomto bode bolo prerušené a pokračovalo na najbližšej schôdzi po doplnení materiálu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Béla Bugár.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som upozorniť pána poslanca, pána doktora Cupera na existenciu volebného zákona. Tam nájde vysvetlenie, prečo sa museli napríklad maďarské politické strany zachovať tak, ako sa zachovali. Pre menšinové strany platí ten istý percentuálny prah, ako pre väčšinové.

 • Ďakujem za slovo. Rád by som tiež poprosil kolegu Cupera, aby si nemýlil žiadosti o vyslovenie dôvodov s vyšetrovaním. Nechceme nikoho vyšetrovať, ale si myslím, že je normálne, že chceme počuť dôvody. Pani Kristínová je tu, sedí hore na balkóne, a myslím si, že by sa nebola podpísala pod návrh, ktorý by nebol zdôvodnený, aspoň ja verím, že to tak je. Rada je volená Národnou radou a jej je zodpovedná. Aj preto môžeme robiť personálne zmeny, lebo tento orgán je zodpovedný Národnej rade. A ak teda je tu návrh, aby sa jej umožnilo vystúpiť, myslím, že by to bolo normálne, úplne normálne by sme si vypočuli dôvody a normálne by sme rozhodli a nemuselo by byť toľkoto faktických pripomienok.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Tarčák.

 • Ešte raz predovšetkým k pánu poslancovi Kováčovi. Rada navrhuje zo zákona. Nemôžeme to previazať s tým, čo navrhoval pán Fekete, lebo to bol návrh skupiny poslancov, ktorí odvolávali celú radu, a preto zdôvodňoval za skupinu poslancov, kdežto v tomto prípade navrhuje rada. Môže sa nám zdať, že zdôvodnenie nie je dostatočné. Keby ste čítali ďalej, v texte sa hovorí o pánu Darmovi, možno nie najšťastnejšie a nie najkonkrétnejšie, ale hovorí sa jasne, prečo sa odvoláva pán Darmo.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy, páni,

  vlastne môj predrečník ma predbehol. Chcel by som odporučiť pánu poslancovi Kováčovi, aby si pozrel v odôvodnení aj odsek číslo 2. Súhlasím, že nie je konkretizovaný, ale je to tam uvedené.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Glinský.

 • Absolútne nesúhlasím, aby sa tu hovorilo čo i len v nejakej zmienke o poprave. Mal som veľmi veľa rozhovorov so znalcami televíznej problematiky, so zamestnancami televízie, s novinármi. Unisono v nich znelo, že rozriešiť uzol televízie je úloha nadľudská. Teda, nemôžeme hovoriť o poprave, tu môžeme hovoriť iba o poverení riešiť nadľudskú úlohu. To po prvé.

  Po druhé - mnohí, veľmi mnohí (aj novinári, som veľmi zvedavý, čo budú písať, zajtra, pozajtra/, navrhovali dať výpoveď všetkým zamestnancom televízie /všetkým zamestnancom televízie dať výpoveď!) a menovať nového riaditeľa s jasnou koncepciou. Mnohí, môžem povedať, že mnohí znalci i novinári odporúčali také riešenia. Veľmi som zvedavý, čo budú písať zajtra.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Hrnko.

 • Ďakujem pekne. Nerád sa opäť zapájam do diskusie, skutočne pokladám ju za zbytočnú a dokonca si aj myslím, že pán Stadtrucker tam ani nemal byť zvolený, nie už teraz odvolaný. Súhlasím, ale základným problémom veci je, že rada len odporúča, rozhodujeme my, páni poslanci. Zodpovednosť za rozhodnutie nenesie rada, ale za odvolanie nesieme zodpovednosť my. Preto ako človek, ktorý chce za to niesť zodpovednosť, a som za to, aby bol pán Stadtrucker odvolaný, by som chcel vedieť aspoň dôvody, ktoré mala rada, či sú tie, ktoré mám ja, alebo či sú aj iné.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Mnohí moji kolegovia pýtajú dôvod, aby sa povedalo, prečo to tak má byť. Mne sa osobne veľmi zhoršil zrak, išiel som k doktorovi, k očiarovi. Povedal mi, že to preto, že sa dívam na televíziu. A to isté som sa dočítal aj v listoch mnohých občanov, ktorí mi posielajú, že na televíziu sa nedá dívať. To je citát "nedá dívať". Myslím si, že je to dostatočný dôvod bez toho, že by som sa chcel dotknúť pána profesora, ale iste žiadna organizácia, myslím výrobná, ani nijaká iná nestojí nikdy na jednom človeku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Ľupták, podpredseda Národnej rady.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  pán Hrnko, vy ste toho už v parlamente nahovorili /smiech v sále/, ale vaše hlasy a vaše výroky sú také, ako keď hrach na stenu hádžete, lebo to nemá žiaden účinok.

  Chcem len povedať, vážené dámy, vážení páni, že k HZDS sa pripája aj Združenie robotníkov Slovenska. Máme pre to dôvody, že náš mimoriadny snem, ktorý sa konal v Banskej Bystrici v júni - dokonca by som povedal, že treba aj niektorých redaktorov z televízie potlačiť. Áno, pán Hrnko, nesmej sa. Ak niekto zoberie odo mňa pozvánku do ruky, ak pani Hosťovecká povie, pán Ľupták, prepáčte, že sme vás nepustili, doneste pozvánku, najbližšie prídeme, zoberieme vás, dáme vám možnosť. Pozvali sme. Pán Košický prebral odo mňa, tu prebral odo mňa pozvánku na náš mimoriadny snem. Pravdaže, neprišli, prísľub bol všetko, lebo nepotrebujú o robotníkoch hovoriť. Pán Hrnko, nesmej sa. Ty si už chcel robotníkov vešať. Nehovor o týchto veciach. Minule si to hovoril.

 • Pán Hrnko, ja som sa nestaral do vás, keď ste vystupovali. Treba veci brať tak, že aj my sa pripájame k HZDS, pretože máme oprávnené nároky, pretože televízia je neobjektívna, nie je objektívna, skutočne. A na tom má podiel aj pán riaditeľ, takisto ako mnohí redaktori. Česť výnimkám. Ale keď sa v televízii objaví pán Hagyari, keď aj nie zdôvodnene, pretože nie je to parlamentná strana, alebo pán Miklos, alebo niekto z DÚ, ktorá vznikla tu, na tejto pôde, nebola predtým volená, tak ich všetkých púšťali, pán Kňažko a všetci, boli ich plné televízne obrazovky. Ale o nás nechcel nikto počuť.

  Takže, myslím si, že odvolanie je oprávnené. My nechceme kádrovať, nechceme, ako pán Bajan povedal, niekoho tu súdiť alebo popravovať, v žiadnom prípade. Ale áno, páni, musí to byť objektívne. A myslím si, že v parlamente sa to vždy robilo tak, sami dobre viete, aj vy, pán Hrnko, keď ste boli ešte v SNS, nemusíme o tom hovoriť, ako ste vystupovali. Ten, kto stojí na brehu inej rieky, vždy nadáva. Raz je to SDĽ, ktorá nadáva, raz demokrati nadávajú, lebo sú v opozícii. Ale musíte sa s tým jednoducho zmieriť. Aj Ľupták sa musel zmieriť do tých čias, kým do parlamentu neprišiel. Tí, čo ste na mňa útočili, musíte sa s tým zmieriť. Všetci, ktorí na mňa útočili. Vážení, sme tu, aj vy sa musíte zmieriť. Robte takú politiku, aby ste vyhrali budúce voľby, ja vám budem gratulovať. Dovidenia.

 • Vážený pán predsedajúci, býva v parlamente dobrým zvykom, že ak sa použije neadekvátny výrok a použije ho súdny človek v zápale reči, ospravedlní sa. Žiadal by som pána podpredsedu Ľuptáka, aby sa ospravedlnil za to, že vložil môjmu kolegovi Hrnkovi do úst slová, ktoré tu nikdy nezazneli. Z jedného nemeckého príslovia sa už rozvírilo strašne veľa, ale to, čo ste vy povedali, pán Ľupták, to je skutočne za hranicou, pretože nikdy tu Tono nepovedal to, že chce vešať robotníkov. Prosím vás, buďte taký dobrý, ospravedlňte sa.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Bugár, máte slovo.

 • Pán podpredseda Ľupták, vy si mýlite záujmy Združenia robotníkov Slovenska so záujmami občanov.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Volf.

 • Ja osobne a moja strana, alebo naša strana, keď to tak môžem povedať, má najmenej dôvodov nehlasovať za odvolanie pána riaditeľa Stadtruckera. Na druhej strane tu však nejde vôbec o osobu riaditeľa, ide o princíp. Myslím si, že keď rada predkladá takýto návrh, mala by skutočne dať aj svoje zdôvodnenia. Veľmi sa čudujem, keď na jednej strane hovoríme o tom, ako sa zdržiava zasadnutie parlamentu, tu sa vybíjame v najrôznejších faktických poznámkach, útokoch, ktoré nemajú s týmto problémom nič spoločné, a pritom tu skutočne sedí predsedníčka rady, ktorá by možno tento problém za tri minúty vyriešila a mohli by sme hlasovať. Nechápem, prečo sa nezvolil tento spôsob.

 • Ďakujem. Slovo má pán podpredseda Ľupták.

 • Chcem len pánu Bugárovi povedať, že je mi smutno, keď nepovažuje robotníkov za ľud, za občanov tejto krajiny. A po druhé, pán Bugár, vy ste tu sedeli so mnou 4 roky. Vy ste si nikdy nespomenuli na váš ľud, vám boli dôležité tabule, jazykový zákon, a nie ako žije váš ľud maďarskej národnosti. Nikdy ste sa oň nezaujímali. Nikdy som poslanca vašej maďarskej národnosti nepočul, aby ste hovorili, ako ťažko žijú robotníci v Komárne, do Komárna ste sa pozrieť neprišli. O čo vám išlo, viem dobre, a vieme dobre všetci.

 • Pán poslanec Volf, myslíte si, že to bude dobrá prax tohto parlamentu, keď sa kedykoľvek poslanecké kluby rozhodnú zavolať niekoho z balkóna pre verejnosť, aby sa postavil pred parlament a bol vyšetrovaný? Myslím si, že taká prax tu tiež asi nebola, alebo ja som ju ani vo Federálnom zhromaždení nezažil. Ďakujem. To snáď má tiež svoju nejakú procedurálnu chybu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Bugár.

 • Očakávam aj od podpredsedu parlamentu, že ak si nepamätá všetko, samozrejme, nemôže si pamätať to, čo sa udialo v minulom období, tak aspoň si prečíta stenografické záznamy.

 • Nie hocikoho a nie hocikedy, ale len vtedy, keď si de facto nesplní celkom svoju úlohu a neuvedie dôvody odvolania, a len vtedy, keď je na balkóne prítomný.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia,

  blíži sa hodina "h", kedy by sme mali skončiť rokovanie parlamentu, ale keďže sme sa dnes tak dobre práve pri tomto bode rozbehli, naša faktická rozprava trvá už asi hodinu a pol, dávam návrh, nebudem teraz dávať návrh na ukončenie tejto faktickiády, keď skončíme s týmito faktickými pripomienkami, aby sme tento akt tajného odvolania uskutočnili a zároveň, aby sme urobili aj akt voľby napriek tomu, že by sme mali končiť. Takže, dávam procedurálny návrh, aby sme skončili rokovanie dnešnej schôdze alebo dnešného parlamentu až po týchto dvoch bodoch. To je procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Cuper, máte slovo.

 • Ďakujem. Pán poslanec Volf, stále si myslím, že komunikácia medzi takými dôležitými inštitúciami by sa mala diať písomne. Ak už by to malo byť tak, bolo by treba požiadať písomne niečo, nie volať ľudí z balkóna.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Chcem potvrdiť to, čo povedal pán poslanec Cuper. Parlament je miestnosť pre diskusiu, ale miestnosť pre diskusiu poslancov, ktorí boli zvolení vo voľbách. Nikde vo svete nebýva, že v parlamente môže vystupovať ktokoľvek - teraz nechcem uraziť pani predsedníčku. Aj v našom parlamente, ak chcú vystúpiť ústavní činitelia, musia od tohto parlamentu dostať súhlas. Mám na mysli generálneho prokurátora, predsedu Ústavného súdu, predsedu Najvyššieho súdu. Takže, myslím si, že nie je potrebné, aby v takomto prípade parlament dával súhlas predsedovi televíznej rady, aby vystupoval. Je iné, ak chceme hovoriť o dôvodoch, či sú dostačujúce. Na to je táto rada, aby tieto dôvody písomne odovzdala parlamentu, ale nie na to, aby tu v polemike s poslancami niekto z rady vystupoval. Len toľko som chcel povedať.

 • Vážený pán podpredseda, vážení kolegovia, kolegyne,

  chcel by som povedať len jednu vetu, že Rada Slovenskej televízie a riaditeľ Slovenskej televízie tak úzko spolupracujú, a myslím, že aj budú spolupracovať, že ak Rada Slovenskej televízie dá návrh pre Národnú radu Slovenskej republiky, myslím si, že je to naprosto odôvodnené a nemali by sme o tom tu viac ani polemizovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, chápem prednesenie pána poslanca Ficu za klub ako procedurálny návrh. Budeme o ňom hlasovať. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán poslanec Fico, chcete v stručnosti precizovať svoj návrh? Prosím.

 • Nebudem ho precizovať, iba ho zopakujem. Poslanecký klub Spoločná voľba žiada, aby bolo umožnené predsedníčke Rady Slovenskej televízie pani Kristínovej vystúpiť a predložiť dôvody, ktoré viedli radu k podaniu návrhu na odvolanie. A druhý návrh bol, aby bolo umožnené vystúpiť po takomto vystúpení pani Kristínovej aj riaditeľovi Slovenskej televízie a vyjadriť sa k dôvodom jeho odvolania.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o predloženom návrhu pána poslanca Ficu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 49 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Ficu nebol prijatý.

  Podobne bol formulovaný aj návrh pani poslankyne Rusnákovej. Pani poslankyňa Rusnáková, ak chcete, môžete ho ešte raz uviesť alebo spresniť.

 • Poslanecké kluby Demokratickej únie, KDH, MKDH a Maďarskej koalície navrhujú prerušiť bod rokovania a po doplnení argumentov Radou Slovenskej televízie pokračovať v bode o odvolaní ústredného riaditeľa Slovenskej televízie na najbližšej schôdzi Národnej rady.

 • Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto návrhu pani poslankyne Rusnákovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 44 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh pani poslankyne Rusnákovej nebol prijatý.

  Budeme hlasovať aj o procedurálnom návrhu pána poslanca Reu. Prosím, pán poslanec Rea, pre istotu zopakujte váš návrh.

 • Mal som návrh, aby sme dnešné rokovanie skončili až vtedy, keď tieto body - vyslovenie nedôvery riaditeľovi Slovenskej televízie a voľbu nového riaditeľa dokončíme ešte dnes.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Reu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 73 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Prosím pánov poslancov, ktorí sa nenachádzajú v miestnosti, aby sa dostavili, budeme opakovane hlasovať. Predpokladám, že nebudeme musieť opakovať prax vyháňania poslancov z parlamentu. Tu tieto praktiky by nebolo dobré opakovať.

  Prosím, pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Čas, ktorý bol určený na rokovanie, teda do 19. hodiny, uplynul. Neprešiel návrh na predĺženie rokovania dnes, takže si myslím, že by sme mali dnes rokovanie skončiť.

 • Áno. Kvôli istote zopakujem hlasovanie. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o návrhu pána poslanca Reu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 75 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že prítomní prezentovaní nedostačujú na uznášaniaschopnosť, preto uzatváram dnešné rokovanie.

  Pardon, prosím, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na skutočnosť, že asi nám nefunguje technické zariadenie, bežná prax je, aby sme hlasovali ručne.

 • Priatelia, vháňame sa do takýchto situácií, však?

  Pán poslanec Haťapka, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som vám oznámil založenie Komisie pre šport, telovýchovu a mládež pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. 18 členov komisie je zo všetkých politických klubov Národnej rady Slovenskej republiky. Za predsedu bol zvolený Kamil Haťapka, za podpredsedov páni Jozef Pribilinec a Jozef Tarčák, za tajomníčku slečna Mária Ďurišinová.

  Ďakujem vám za podporu.

 • Pán poslanec Cabaj, trváte na svojom názore? Ďakujem. Pán poslanec Rea máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som sa ospravedlniť všetkým kolegom, ktorým som narušil program a ktorí sa neprezentovali pri ohlásení prezentácie predsedajúcim.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Prosím skrutátorov, aby uskutočnili zistenie prezentácie a potom hlasovanie. Rád by som znova zopakoval, že takto sa vždy ukazuje, akým spôsobom sa zavádzajú určité praktiky do parlamentu. A tie sa znova opakujú.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, najlepšie teraz overíme prítomnosť pri svojich pultoch. Prosím vás, prezentujte sa cez hlasovacie zariadenie.

  Prezentovalo sa 74 poslancov, nie sme uznášaniaschopní.

  Prerušujem 3. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Zajtra ráno pokračujeme v tejto schôdzi o 9.00 hodine ráno.

  Ďakujem vám a dobrú noc.