• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte, aby som sa ospravedlnil za seba, za podpredsedov Národnej rady, aj za vládu. Prvým bodom má byť predstavenie vlády, ale celá vláda spolu s naším pánom prezidentom sú na audiencii u pána prezidenta Slovinskej republiky a na obede. Teraz to skončilo, každú chvíľku príde sem vláda, takže budeme pokračovať.

  Ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta. Prosím aj členov novej vlády. Pokračujeme v rokovaní prerušenej 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení a milí hostia,

  prezident Slovenskej republiky 13. decembra 1994 vymenoval novú vládu Slovenskej republiky, ktorá sa zúčastňuje dnešného rokovania Národnej rady, na ktorom ju srdečne vítam.

 • Prosím teraz predsedu vlády Slovenskej republiky pána Vladimíra Mečiara, aby Národnej rade predstavil jej členov.

 • Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda Národnej rady,

  spoločenské procesy, ktoré sa odohrávali v priebehu roku 1994 na Slovensku, si vyžiadali riešenie predčasnými voľbami. Predčasné voľby napriek istým nedostatkom možno považovať za voľby demokratické a prejav občianskej vôle, ktorý rozhodol o dôvere občanov, pomere síl v parlamente a ich želaní usporiadať spoločenské vzťahy v súlade s ich predstavami na obdobie rokov 1994 až 1998. Toto želanie občanov dáva základný pokyn pre slovenskú politiku smerovať k dohode a dohodnúť sa. Preto aj rokovania, ktoré nasledovali po voľbách, boli vedené s cieľom umožniť v parlamente účasť každému, kto chcel prevziať zodpovednosť za výkonnú moc.

  Na základe rozhovorov a postojov strán sú strany, ktoré sa dobrovoľne rozhodli byť v opozícii, a myslím, že byť v opozícií nie je hanba. Je to pevná a integrálna súčasť demokratického systému, ktorá má svoje plné demokratické opodstatnenie. Preto všetkým, ktorí sa rozhodli nebyť vo vláde, vláda bude podávať ruku k spolupráci. Túto spoluprácu navrhuje, žiada, a veríme, že takto bude prijatá.

  Strany, ktoré utvorili vládnu koalíciu, sú nasledovné: Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska, Združenie robotníkov Slovenska a Slovenská národná strana.

  Dohoda o vytvorení vládnej koalície bola podpísaná v nedeľu. Pán prezident včera vo večerných hodinách vyhovel môjmu návrhu, ako aj návrhu koaličných strán, na vymenovanie nových členov vlády a vládu Slovenskej republiky vymenoval v nasledovnom zložení:

  mňa menoval za člena vlády a predsedu vlády Slovenskej republiky,

  podpredsedníčkou vlády, ktorá podľa našej dohody o deľbe práce bude vašou najčastejšou partnerkou, pretože bude mať za úlohu legislatívu, je pani Katarína Tóthová /potlesk/.

  Podpredsedom vlády a súčasne ministrom financií je pán Sergej Kozlík /potlesk/. Bude potrebovať vašu spoluprácu, pomoc v podstate už od zajtra.

  Ďalej podpredsedom vlády je pán Jozef Kalman /potlesk/.

  Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky pán Juraj Schenk /potlesk/.

  Minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Ján Ducký /potlesk/.

  Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny pani Oľga Keltošová /potlesk/.

  Minister životného prostredia pán Jozef Zlocha /potlesk/.

  Minister pre správu a privatizáciu národného majetku Peter Bisák /potlesk/.

  Minister pôdohospodárstva Peter Baco /potlesk/.

  Minister kultúry Ivan Hudec /potlesk/.

  Minister zdravotníctva Ľubomír Javorský /potlesk/.

  Minister vnútra Ľudovít Hudek /potlesk/.

  Minister spravodlivosti Jozef Liščák /potlesk/.

  Minister dopravy, spojov a verejných prác Alexander Rezeš /potlesk/.

  Ministerka školstva a vedy pani Eva Slavkovská (potlesk.)

  Minister obrany Ján Sitek /potlesk/.

  Minister vlády Ján Mráz /potlesk/.

  Ak sa v teórii štátnej moci uplatňuje trojdelenie moci, tak je to len preto, že ešte nič lepšie sa nevymyslelo, aj keď pokusy sa permanentne dejú v každom inom štáte. Teória trojdelenia moci rozvíja zákonodarnú a výkonnú moc ako moci na sebe nezávislé, pritom navzájom kooperujúce. Majú navzájom dostatok bŕzd a nástrojov tak, aby mohli účinkovať vo vzájomnej súčinnosti, ale aj relatívne samostatne.

  Ústava Slovenskej republiky predpokladá ako najvyšší orgán výkonnej moci vládu Slovenskej republiky, ktorá pracuje pod kontrolou parlamentu. Túto kontrolu parlamentu vítame ako príležitosť k skvalitneniu práce, zníženiu množstva omylov a chýb vo vlastnej činnosti. Predpokladáme, že takto bude vedená práca a snaha všetkých, že nebude vedená snahou o zmenu politických pomerov a výsledkov volieb. Slovenská republika potrebuje sústrediť všetky sily na budovanie štátu, štátnej správy, na budovanie svojho demokratického systému, na upevňovanie občianskych práv a slobôd, ale aj upevňovanie občianskej disciplíny ako rodnej sestry demokracie.

  Slovenská republika bude potrebovať veľmi veľa síl na zvládnutie obnovenia svojho hospodárskeho rastu a prosperity, na vyrovnanie sa so sociálnymi procesmi, ktorým musí čeliť v najbližšom období. Bude potrebovať veľmi veľa síl na to, aby sa úroveň obrody spoločnosti pohla výrazne dopredu. Základ pre tieto riešenia je vo vás. Od pomerov v parlamente, od ochoty, schopnosti kooperovať a podporovať vládu, závisí stabilita politických pomerov na Slovensku. Preto všetkých, ktorí k tomuto chcú prispieť, vyzývam k spolupráci. Tak ako včera pánu prezidentovi som ponúkol zmierenie, ponúkam ho všetkým, ktorí v marci 1994 prispeli k vnútropolitickej kríze z ktorejkoľvek strany akýmkoľvek podielom. Treba dohodu, treba porozumenie, treba preklenúť vnútrostranícke záujmy v mene záujmov občanov, v mene záujmov štátu.

  Zahranično-politická orientácia Slovenska sa nemení, zostáva zachovaná. Naopak, niektoré procesy sa budú intenzifikovať. Ale zahranično-politická orientácia je bezprostredne spojená i s tým, akú správu o sebe dávame do zahraničia my sami, predovšetkým politici. Našu vnútornú, veľa razy malichernú a osobnú hašterivosť prezentujeme do zahraničia ako vážne vnútropolitické problémy. Neschopnosť prijať výsledok politickej porážky charakterizujeme veľa razy ako ohrozenie demokracie. Správy o stave štátu, ktoré majú účelovo vnútorný informačný charakter znepokojenia občanov, napokon sa obracajú proti nám ako bumerang, lebo znepokojujú verejnosť podnikateľov, znepokojujú verejnosť iných štátov. Preto náš vzťah k zahraničiu by mal byť determinovaný práve snahou o upevnenie dôvery, na získanie porozumenia, ale aj ekonomickej podpory.

  Vláda v tomto smere bude vyvíjať množstvo iniciatív a bude hľadať cesty ako Slovensko nielen dotiahnuť do štádia uznania, ale predovšetkým do štádia aktívnej zahraničnej politiky a účasti v európskych vzťahoch úmerne k nášmu politickému a hospodárskemu významu. Sme súčasťou novo sa usporiadajúcej Európy, v ktorej má mať miesto každý štát, každý národ. Usporiadavame si aj svoje pomery doma. Usporiadajme si ich tak, aby sme tu našli spoločný domov - všetky politické strany, všetky náboženstvá, všetky etnické skupiny. Vyzývam k spolupráci v záujme štátu, v záujme Slovenskej republiky, našej spoločnej vlasti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu predsedovi vlády. Prajem jemu a celej vláde veľa úspechov v ich práci. Dovoľte mi, aby som za nás všetkých povedal, že ponúknutú výzvu k spolupráci parlament prijíma a bude len na prospech nás všetkých, ak táto spolupráca bude ozaj úspešná a prinesie nám dobré výsledky. Ďakujem ešte raz.

  Pán premiér má prijatie pána prezidenta Slovinskej republiky, takže ho ospravedlňujem z ďalšieho zasadnutia.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  vzhľadom na to, že prezident Slovenskej republiky vymenoval za členov vlády aj niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca počas výkonu funkcie člena vlády nezaniká, iba sa neuplatňuje. Z uvedeného dôvodu podľa § 48 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na neuplatňované mandáty nastupujú náhradníci. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady prerokoval nastúpenie náhradníkov na neuplatnené mandáty poslancov.

  Skôr, ako pristúpime k rokovaniu o ďalších bodoch schváleného programu, prosím predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Miroslava Kočnára, aby podal Správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na miesta poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých mandát sa neuplatňuje. Prosím, pán poslanec.

 • Vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  dovoľte mi, aby som z poverenia mandátového a imunitného výboru podal správu výboru o nastúpení náhradníkov na miesta poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých mandát sa neuplatňuje. Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ak bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, jeho mandát poslanca počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  V zmysle tohto ústavného ustanovenia sa neuplatňuje mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za koalíciu Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska u Petra Bacu, Jána Duckého, Ivana Hudeca, Ľubomíra Javorského, Oľgy Keltošovej, Sergeja Kozlíka, Vladimíra Mečiara, Kataríny Tóthovej a Jozefa Zlochu, ako aj mandát poslankyne za Slovenskú národnú stranu Evy Slavkovskej, pretože prezident Slovenskej republiky ich dňa 13. decembra 1994 vymenoval za členov vlády Slovenskej republiky. Uvedenú skutočnosť konštatoval mandátový a imunitný výbor na svojej dnešnej schôdzi.

  Zákon Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov v § 48 ods. 5 ustanovuje, že v prípade neuplatňovania mandátu poslanca nastupuje na jeho miesto náhradník s postupom podľa § 48 ods. 1 uvedeného zákona. Znamená to, že nastupuje náhradník tej istej politickej strany podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre voľby vo volebnom kraji, v ktorom bol kandidovaný poslanec, ktorého mandát sa uprázdnil. Ak boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje kandidovaný poslanec, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.

  Pre informáciu treba pripomenúť, že pri neuplatňovanom mandáte náhradníkovi mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie člena vlády, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil ako náhradník, čo sa mu uvedie aj v osvedčení. Po zániku mandátu zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí. Tieto skutočnosti obsahuje § 48 ods. 6 zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších zmien a doplnkov.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, mandátový a imunitný výbor na dnešnej schôdzi podľa spisov Slovenskej volebnej komisie a tiež podľa dokladov o nastupujúcich náhradníkoch zistil, že nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji Západoslovenskom za poslanca Petra Bacu je pani Eva Garajová. Eva Garajová je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť Slovenská republika. Narodila sa 13. augusta 1946 v Šuranoch. Je stredoškolská profesorka na gymnáziu v Nových Zámkoch.

  Nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji Stredoslovenskom za poslanca Jána Duckého je pán Marián Vanko. Marián Vanko má štátnu príslušnosť Slovenskej republiky a je slovenskej národnosti. Narodil sa 25. mája 1941 v Trenčianskej Teplej. Je prednostom Obvodného úradu v Púchove.

  Nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji Západoslovenskom za poslanca Ivana Hudeca je pán Pavel Halabrín, ktorý je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť Slovenská republika. Narodil sa 27. októbra 1961 v Myjave. Pracuje ako zástupca prednostu Mestského úradu v Myjave.

  Nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji Východoslovenskom za poslanca Ľubomíra Javorského je pán Pavol Derfényi. Pavol Derfényi je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť Slovenská republika. Narodil sa 31. marca 1942 v Lipanoch. Je zástupca primátora mesta Michalovce.

  Nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji Západoslovenskom za poslankyňu Oľgu Keltošovú je pán František Švec. Je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť Slovenská republika. Narodil sa 21. júna 1942 v Zbehoch. Povolaním je technik, teraz ako politický pracovník HZDS.

  Nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji Východoslovenskom za poslanca Sergeja Kozlíka je pán Martin Oravec, ktorý má štátnu príslušnosť Slovenskej republiky a je slovenskej národnosti. Narodil sa 27. septembra 1959 vo Vranove nad Topľou. Pracuje ako ekonóm v Regionálnej národnej poisťovni vo Vranove.

  Nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji Stredoslovenskom za poslanca Vladimíra Mečiara je pán Vladimír Homola. Vladimír Homola je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť Slovenská republika. Narodil sa 15. októbra 1952 v Čadci. Je zamestnanec Okresného úradu v Čadci.

  Nastupujúcim náhradníkom Slovenskej národnej strany vo volebnom kraji hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za poslankyňu Evu Slavkovskú je pán Jaroslav Paška, ktorý je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť Slovenská republika. Narodil sa 20. júna 1954 v Banskej Štiavnici. Je vysokoškolským učiteľom na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

  Nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za poslankyňu Katarínu Tóthovú je pán Jozef Straňák. Je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť Slovenská republika. Narodil sa 16. júna 1961 v Bratislave. Pracuje v Kancelárii HZDS ako vedúci kancelárie.

  Nastupujúcim náhradníkom koalície Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska vo volebnom kraji Východoslovenskom za poslanca Jozefa Zlochu je pán Ivan Ľupták. Od pána Ľuptáka výbor nemal príslušné doklady potrebné k overeniu jeho nastúpenia ako náhradníka a nemal teda možnosť preskúmať platnosť nastúpenia pána Ľuptáka na neuplatňovaný mandát. Výbor neobdržal od pána Ľuptáka ani písomné vyhlásenia o vzdaní sa svojej kandidátky na miesto náhradníka.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal platnosť nastúpenia ostatných uvedených náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov a tiež aj ich voliteľnosť. Výbor preskúmal aj otázku nastupujúcich náhradníkov za poslancov z hľadiska nezlučiteľnosti funkcie poslanca s inou funkciou podľa článku 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, resp. ďalších právnych predpisov. Podľa predložených dokladov ani jeden takúto funkciu nevykonáva.

  Mandátový a imunitný výbor odporučil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby podľa § 48 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov vyhlásil na neuplatňované mandáty poslancov Petra Bacu, Jána Duckého, Ivana Hudeca, Ľubomíra Javorského, Oľgy Keltošovej, Sergeja Kozlíka, Vladimíra Mečiara, Evy Slavkovskej a Kataríny Tóthovej nastúpenie náhradníkov Evy Garajovej, Mariána Vanka, Pavla Halabrína, Pavla Derfényiho, Františka Šveca, Martina Oravca, Vladimíra Homolu, Jaroslava Pašku a Jozefa Straňáka a odovzdal im osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky dňom 14. decembra 1994.

  Na záver navrhujem Národnej rade Slovenskej republiky schváliť tento návrh uznesenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie, že

  1. prezident Slovenskej republiky podľa článku 102 písm. f/ Ústavy Slovenskej republiky 13. decembra 1994 vymenoval poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bacu, Jána Duckého, Ivana Hudeca, Ľubomíra Javorského, Oľgu Keltošovú, Sergeja Kozlíka, Vladimíra Mečiara, Evu Slavkovskú, Katarínu Tóthovú a Jozefa Zlochu za členov vlády Slovenskej republiky,

  2. podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bacu, Jána Duckého, Ivana Hudeca, Ľubomíra Javorského, Oľgy Keltošovej, Sergeja Kozlíka, Vladimíra Mečiara, Evy Slavkovskej, Kataríny Tóthovej a Jozefa Zlochu počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky nezanikajú, iba sa neuplatňujú. Na ich miesta nastupujú náhradníci podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

  B. berie so súhlasom na vedomie

  správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na miesta uvedených poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých mandát sa neuplatňuje."

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pánu predsedovi mandátového a imunitného výboru. O prednesenom návrhu uznesenia dám teraz hlasovať.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 115 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie schválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v súlade s odporúčaním mandátového a imunitného výboru podľa § 48 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov som vyhlásil na neuplatňované mandáty poslancov nastúpenie týchto náhradníkov: Evu Garajovú, Mariána Vanka, Pavla Halabrína, Pavla Derfényiho, Františka Šveca, Martina Oravca, Vladimíra Homolu, Jaroslava Pašku a Jozefa Straňáka. Osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky 14. decembra 1994, im odovzdám po zložení sľubu.

  Pristúpime k sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím pani Evu Garajovú a pánov Mariána Vanka, Pavla Halabrína, Pavla Derfényiho, Františka Šveca, Martina Oravca, Vladimíra Homolu, Jaroslava Pašku a Jozefa Straňáka, aby predstúpili pred rečnícke miesto a do mojich rúk zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub. Prosím ešte pána poslanca Sečánskeho, aby prečítal znenie sľubu. Zároveň prosím prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

 • "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

  Poslankyňa Eva Garajová: Sľubujem. Poslanec Marián Vanko: Sľubujem. Poslanec Pavel Halabrín: Sľubujem. Poslanec Pavol Derfényi: Sľubujem. Poslanec František Švec: Sľubujem. Poslanec Martin Oravec: Sľubujem. Poslanec Vladimír Homola: Sľubujem. Jaroslav Paška: Sľubujem. Poslanec Jozef Straňák: Sľubujem.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  ďalej musíme vykonať voľbu poslancov do výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Klub poslancov Hnutia za demokratické Slovensko navrhuje Evu Garajovú zvoliť za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Mariána Vanka zvoliť za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Pavla Halabrína zvoliť za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, Pavla Derfényiho zvoliť za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, Františka Šveca zvoliť za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a za člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Mariána Oravca zvoliť za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financovanie, rozpočet a menu, Vladimíra Homolu zvoliť za člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Jozefa Straňáka zvoliť za člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Klub poslancov Slovenskej národnej strany navrhuje Jaroslava Pašku zvoliť za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Navrhujem, aby sme schválili uznesenie v tom zmysle, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila uvedených náhradníkov do príslušných výborov podľa § 4 písm. l/ zákona Národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.

  Dávam o návrhu tohto uznesenia hlasovať. Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie schválili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať podľa schváleného programu.

  D v a n á s t y m bodom tohto programu je

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 61 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 61a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec Pavel Delinga. Prosím, pán poslanec, aby ste sa ujali slova.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vám návrh na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 61. Odôvodniť uvedený návrh ma poveril svojím uznesením Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994, ako aj niektoré ďalšie zákony, určili výdavky kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vo výške 10 891 miliónov Sk. Už tento objem bol nižší oproti skutočnosti roku 1993 o 1,9 miliardy a bol teda vysoko reštrikčný. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 172/1994 Z. z. z júla tohoto roku bol objem výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky znížený o ďalších 400 miliónov Sk, a to v neinvestičných dotáciách poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu.

  Takouto úpravou sa vážne narušil objem dotačnej politiky v poľnohospodárskej prvovýrobe platný pre rok 1994. Tieto zmeny Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky premietlo tým spôsobom, že neuvoľnilo dotačné prostriedky, keďže boli reštruované, s ktorými sa teda počítalo vo druhom polroku 1994, kde išlo najmä o fakultatívne dotácie poľnohospodárom na stroje, na zariadenia, na nové technológie, na zvýhodnenie kvality mlieka, ale najmä na bonifikáciu úrokov. V roku 1994 sa počítalo ďalej s bonifikáciou úrokov vo výške 600 miliónov Sk, a to z úverov vedených v komerčných bankách v objeme 13,8 miliardy Sk a v Konsolidačnej banke na trvale obracajúce sa zásoby v objeme 2,7 miliardy Sk.

  V takzvanej zelenej správe z roku 1993, v opatreniach na rok 1994, prerokovanej v Národnej rade Slovenskej republiky v októbri 1993, sa uvažovalo uvoľniť osobitný úverový limit na zmenkové obchody na poľnohospodárske komodity v objeme 4 miliardy Sk pri priemernej bonifikácii úverovej miery 400 miliónov Sk v objeme. Zníženie rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 1994 o uvedené výdavky je takto v rozpore s koncepciou a zásadami pôdohospodárskej politiky schválenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky číslo 251 zo dňa 12. júla 1993, podľa ktorej dotácie, teda prostriedky budú smerované okrem iného aj na bonifikácie úrokov, pričom akceptovateľná únosná miera reštrikcie nemala prekročiť medziročné zníženie o 3 až 4 %. Podľa uvedenej koncepcie východiskovým rokom bola úroveň roku 1992, kedy výdavky kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky predstavovali čiastku 11,9 miliardy korún. Zároveň vieme, že pre rok 1994 sa nepočítalo so znížením hrubého domáceho produktu a že prognózy hovoria, že ani k takémuto zníženiu neprišlo. Hrubý domáci produkt práve narastá.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  iste vám netreba osobitne zdôrazňovať, aké klimatické podmienky sme prežívali tohoto roku a aké mali dopad na našich poľnohospodárov, ktorí majú značný výpad poľnohospodárskej produkcie. Azda najviac starostí toto počasie pripravilo poľnohospodárom v priebehu leta, ale aj jesene tohoto roku. Uznala to aj vláda Slovenskej republiky, ktorá svojím uznesením číslo 976 z 13. septembra tohto roku k návrhu na riešenie následkov sucha v poľnohospodárstve súhlasila s prekročením rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o 250 miliónov Sk na účely bonifikácie spotrebnej dane nafty pre výrobnú potrebu v poľnohospodárstve.

  Vláda pre plnenie tohoto uznesenia však neurobila požadované kroky, na ktoré sa zaviazala vo svojom uznesení, a pristúpila k náhradnému riešeniu a to tým, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky uvedené uznesenie sa rozhodlo definitívne riešiť v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky viazaním príspevku Štátnemu fondu trhovej regulácie. Týmto rozhodnutím sa vážne narušuje funkčnosť Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve zriadeného podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 270/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

  Z dôvodov, ktoré som uviedol, sa rozhodla skupina poslancov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o zmene štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1994. Týmto návrhom sa uvedie štátny rozpočet do pôvodného stavu a legislatívnym spôsobom sa vyrieši povolené prekročenie rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Stručne povedané a vyjadrené - ide o vrátenie 400 miliónov Sk do výdavkovej časti kapitoly a ide o 250 miliónov Sk korún na riešenie dopadu sucha cez spotrebnú daň z nafty, t. j. na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu o celkovú sumu 650 miliónov Sk.

  Vážení páni poslanci, panie poslankyne, žiadam, alebo prosím vás o podporu tohoto návrhu zákona, ktorý vám predložila skupina poslancov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Delingovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Ľubomíra Novotného, aby podal správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, pán poslanec.

 • Vážený pán podpredseda, vážení členovia vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte, aby som vám predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 69 zo 7. decembra 1994 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol ako príslušný na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Všetky tri výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol predmetný návrh skupiny poslancov na vydanie zákona pridelený, ho prerokovali, vyslovili s ním súhlas a odporúčajú ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť v predloženom znení.

  Keďže sa stotožňujem s dôvodmi, ktoré uviedol pán predkladateľ, ktoré sa zhodujú s mojím poznaním situácie v poľnohospodárstve, odporúčam vám aj ja predložený návrh zákona schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Novotnému a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o dvanástom bode programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Prosím, pán poslanec Filkus.

 • Treba si uvedomiť niektoré súvislosti a veľmi vážne súvislosti, ktoré súvisia so zvýšením deficitu štátneho rozpočtu z tohto pohľadu. Vláda, teda "stará", neschválila túto sumu z hľadiska zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu. Schválila 440 miliónov. Nie tak, ako sa cituje vo vyhlásení predkladateľa. Dávam teraz na úvahu - normálny priechod týchto dokumentov je taký, že čo vláda navrhne, to sa prediskutuje a buď sa schváli alebo neschváli. Ide o rozdiel medzi tým, čo vláda schválila ako sumu na zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu, a to, čo sa teraz pertraktuje v rámci vyhlásenia. Samozrejme, je na poslancoch, ak s tým budú súhlasiť, ale treba tomu venovať pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Filkusovi. Prosím, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán predseda výboru Maxon, prosím, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni,

  dovoľte, aby som zareagoval na to, čo povedal pán poslanec Filkus. Pri príprave rokovania výboru pre financie, rozpočet a menu som požiadal, aby bol pozvaný minister pôdohospodárstva alebo štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva, aby sme túto problematiku týkajúcu sa výšky zvýšenia štátneho deficitu prekonzultovali. Budem citovať stanovisko: "Vzhľadom na to, že ide o poslanecký návrh, nepovažujeme za potrebné sa na rokovaní výboru pre financie, rozpočet a menu zúčastniť."

  Okrem toho by som chcel zdôrazniť jednu skutočnosť, že o žiadnom vládnom návrhu, ktorý by riešil túto situáciu, ktorá vlastne rieši plnenie uznesenia vlády zo dňa 13. 9. 1994, výbor pre financie, rozpočet a menu nemá žiadne informácie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Nevidím nikoho ďalšieho kto by sa hlásil do rozpravy. Prepáčte, hlási sa pán poslanec Palacka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia,

  chcel by som sa informovať u spoločného spravodajcu, či k tomuto návrhu zákona existuje stanovisko vlády, a pokiaľ nie, či novomenovaný minister financií súhlasí s takto predloženým návrhom zákona o zmene zákona o štátnom rozpočte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Prosím, pán poslanec Koncoš.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády,

  chcem poopraviť konštatovanie pána poslanca Delingu, predsedu výboru pre pôdohospodárstvo o tom, že vláda nerobila alebo neurobila potrebné kroky od septembra, kedy bolo uznesenie o riešení dopadov sucha prijaté. Vláda sa, samozrejme, týmto zaoberala. Bohužiaľ, vzhľadom na deficit štátneho rozpočtu a na zákon o štátnom rozpočte sa nepresadilo zvýšenie výdavkov pre kapitolu ministerstva pôdohospodárstva bez toho, aby sa novelizoval zákon o štátnom rozpočte.

  Prvá a druhá schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali už po voľbách, sa v podstate nezaoberali schvaľovaním zákonov, noviel zákonov, až na výnimky, a vláda prijala uznesenie, teda bývalá vláda na svojej poslednej schôdzi k novele zákona. Vzhľadom na to, že v čase konania poslednej schôdze vlády už prebiehali schôdze výborov a vo výboroch bol schválený predložený poslanecký návrh zákona, v podstate som už vládny návrh nepredložil. Aj keď vládny návrh bol odlišný od poslaneckého, osobne podporím a žiadam aj kolegov poslancov z nášho klubu o podporu poslaneckého návrhu.

  Prijatím novely zákona o štátnom rozpočte sa v podstate dorieši vzťah kapitoly ministerstva pôdohospodárstva ešte k rozpočtu za rok 1993, kedy vláda, ktorá bola do 11. marca, nedoriešila takisto dopady sucha v roku 1993, a doriešia sa aj dopady sucha v roku 1994. Z roku 1993 zostalo z kapitoly ministerstva pôdohospodárstva viazaných ministerstvom financií a nedoriešených 240 100 tisíc korún.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Filkus.

 • Chcem k tomu ešte povedať, že tento návrh som od začiatku podporoval, lebo problémy poľnohospodárstva sú mi jasné, ako aj boli všetkým vo vláde. Len považujem za potrebné, aby to bolo čisté aj z hľadiska rozpočtu, ale najmä z hľadiska udržania deficitu štátneho rozpočtu koncom roku, lebo takáto skutočnosť sa môže stať precedensom. Preto by som veľmi pekne prosil, aby pán minister financií, pán podpredseda vlády - videl som, že sa už prihlásil - zaujal k tomuto meritórne stanovisko, pretože ide o rozdiel 210 miliónov korún. Samozrejme, ak sa tento fakt zoberie do úvahy, že sa to stáva súčasťou deficitu štátneho rozpočtu na rok 1994 a odsúhlasí sa to v tejto snemovni, budeme to musieť akceptovať, ale dobre by bolo dostať to na takúto čistú úroveň.

 • Ďakujem pekne. O slovo v zmysle rokovacieho poriadku požiadal pán podpredseda vlády Kozlík. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážení členovia vlády,

  dovoľte mi v súvislosti s týmto upozorniť na dva aspekty tohto problému. Jeden problém je morálny. To je ten problém, že bývalou vládou bol daný prísľub riešenia finančných problémov poľnohospodárstva, ale konečné riešenie zostáva na novej vláde. My sme už dávnejšie deklarovali svoj nesúhlas s tým, že by boli krátené prostriedky, ktoré štát uvažoval poskytnúť poľnohospodárom v rámci návrhu rozpočtu na rok 1994 v zmysle dohody s Medzinárodným menovým fondom, v zmysle známeho Memoranda.

  Druhý pohľad je strategický. Považujeme poľnohospodárstvo za strategické odvetvie, považujeme otázky revitalizácie tohto sektoru za smerodatné. Takže, pokiaľ to hodnotím v politickej rovine, či to je otázka programového vyhlásenia, či nášho pohľadu na poľnohospodárstvo a pôdohospodárstvo ako sektor vôbec, jednoznačne sa staviame za túto požiadavku. Vystupujem momentálne v rovine politickej, ale samozrejme, musím tento vývod smerovať aj do záverov vo vzťahu k rozpočtu roku 1994. Ja tu zastupujem politický záujem. Národná rada bude schvaľovať, či teda sa stotožní s danou sumou a s danou čiastkou. Ja len deklarujem, že tieto peniaze nepovažujeme z hľadiska nášho strategického pohľadu za stratené.

  Nepovažujem ani za rozumné odkladať toto riešenie trebárs smerom na Fond národného majetku, ako boli niektoré pôvodné úvahy. Znamenalo by to len odklad riešenia na niektorú z budúcich vlád alebo proste na ďalšie obdobie. Zo svojej pozície sa teda prikláňam k tomuto riešeniu. Vážená Národná rada, je na vás, ako rozhodnete.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pánu podpredsedovi Kozlíkovi. Slovo má predseda výboru pán Maxon.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Mám procedurálny návrh. Ďakujem pekne pánom, ktorí podporili tento návrh. Môj procedurálny návrh znie ukončiť rozpravu k tomuto návrhu zákona a dať hlasovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Mikloško.

 • Chcem sa spýtať pána predsedu Maxona, čo má znamenať dať odrazu návrh na ukončenie rozpravy, pokiaľ sa ešte nevyjadrili všetci. Tomu celkom nerozumiem. Keď sa nikto nehlási, tak je to povinnosť predsedajúceho, nie predsedu výboru. Teda čo, ide tu o nejaké maličkosti? Je tu v hre 210 miliónov. Prosím, ak táto vláda na to má, radi to podporíme. Ale nerozumiem tomu, aby ste týmto spôsobom ukončili rozpravu.

 • Mal som taký dojem, že to ani nebolo treba, pretože na tabuli okrem vašej reakcie naozaj nebolo nič. Teraz je. Prosím, pán poslanec Filkus, máte slovo.

 • Ešte mi dovoľte poznámku. Pravda, každý takýto problém, ak ho budeme riešiť, nemá len politickú dimenziu, má aj odbornú, a jeden minister financií sa nemôže skrývať len za politickú dimenziu. Je na ministrovi financií, aby reagoval aj z hľadiska odbornej dimenzie. A doteraz som to nepočul, lebo pán podpredseda vlády povedal jednoznačne len svoje politické presvedčenie. Ja som za, ale rád by som bol, keby som počul aj odborné stanovisko z hľadiska zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu na rok 1994 v rozpore s tým, čo schválila predchádzajúca vláda.

  Teraz poviem tú tajničku. Skutočne, na základe tohoto môže prísť k rôznym precedensom, že sa odsúhlasí niečo podobného pri ďalšom rokovaní znovu a deficit štátneho rozpočtu bude rásť viac ako sme to pôvodne predpokladali. Nechcem to ďalej rozvádzať. Beriem, akceptujem politickú dimenziu, ale rád by som bol počul niečo od pána podpredsedu aj z hľadiska odborného prístupu.

 • Ďakujem. Hlási sa podpredseda vlády pán Kozlík. V zmysle rokovacieho poriadku má slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  rád by som potom počul odbornú dimenziu rozhodnutia, keď sa 400 miliónov poľnohospodárstvu bralo. Vysvetlil som odbornú dimenziu. Je to strategické odvetvie, vznikli tu isté súvislosti, ktoré treba riešiť a padajú na vrub tohto roka. To, či budú precedensy, láskavo nechajte na ministerstvo financií. Druhá vec je, ako k nim bude pristupovať Národná rada.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán podpredseda, vážení členovia vlády, vážení poslanci, vážené poslankyne,

  dovoľte, aby som vyjadril aj ja svoje stanovisko k tejto otázke, pretože som bol ako predkladateľ tohto návrhu vo výbore pre rozpočet, financie a menu, a taktiež som členom a podpredsedom výboru pre pôdohospodárstvo. Na rokovaniach, kde mali byť prítomní zástupcovia vlády Slovenskej republiky, sa nezúčastnili ani pán minister financií, ani pán minister pôdohospodárstva alebo nimi poverení pracovníci. Čiže už tu bolo vidieť nezáujem o riešenie tohto problému. Celá táto záležitosť ako bola navrhovaná, sa má riešiť na úkor zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu roku 1994 o 650 miliónov, a teda plánovaný rozpočet, ako bol navrhovaný, deficit 14 mld korún sa zvýši na 14 650 miliónov korún.

  Ešte jednu pripomienku by som chcel povedať. Okrem toho, že vláda 13. 9. 1994 prijala uznesenie pod bodom A/4 na zvýšenie o 250 miliónov nad rámec kapitoly rozpočtu ministerstva pôdohospodárstva, prijala aj ďalšie uznesenie, a to o 785 miliónov na riešenie sucha z roku 1994, o 400 miliónov na riešenie cez záručný fond a o 366 miliónov taktiež na riešenie vecí, ako sú bonifikácie a nákup zariadení, strojov a technológií. Čiže, z hľadiska vlády nebola snaha riešiť ani jeden z týchto bodov, preto došlo k iniciatíve zo strany skupiny poslancov a bol podaný tento iniciatívny návrh. Preto odporúčam Národnej rade, aby ho schválila.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Predseda výboru pán Maxon.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy, páni,

  teraz mám príležitosť vysvetliť, prečo som dal procedurálny návrh, aby bola rozprava k tomuto návrhu zákona skupiny poslancov ukončená. Vysvetlím to na tomto jednom príklade. Pán poslanec Filkus, s poľutovaním musím konštatovať, že áno, naozaj ide o precedens, ale precedens v tom zmysle, že tento návrh zákona skupiny poslancov rieši to, čo vláda svojím uznesením z 13. septembra 1994 číslo 976 poľnohospodárom sľúbila.

  Ďakujem pekne.

  Pardon, chcel by som ešte požiadať, že trvám na svojom procedurálnom návrhu.

 • V takom prípade, vážené kolegyne a kolegovia, v zmysle rokovacieho poriadku ide o procedurálny návrh, dávam o ňom hlasovať. Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Šum v sále.

 • Priatelia, je tu návrh na prerušenie. Pán poslanec, troška prelistujte vo svojej pamäti.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Je to procedurálny návrh pána poslanca Maxona, aby sa ukončila rozprava o tomto bode.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 69 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh Národná rada prijala.

 • Prosím, pán poslanec Novotný, máte slovo.

 • Pán podpredseda, v rozprave vystúpilo 12 poslancov. Myslím si, že nebol ani jeden konkrétny pozmeňovací návrh, ale bola na mňa položená jedná otázka od pána poslanca Palacku, či som dostal stanovisko vlády, takže na ňu odpovedám. Písomné stanovisko vlády som nedostal, až - ako ste počuli - verbálne stanoviská členov vlády, ktorí pôsobili aj v minulej vláde aj v terajšej vláde. Takže, to je moja odpoveď na vašu otázku.

  Pán podpredseda, ak dovolíte, uvádzal by som hlasovanie. Vzhľadom na to, že neboli žiadne konkrétne pozmeňovacie návrhy, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu zákona ako celku.

 • Pán poslanec Palacka, prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia,

  dovoľte, aby som vás upozornil na to, že sa tu prijímajú návrhy zákonov bez riadnej rozpravy, ukončením rozpravy násilím, bez riadneho stanoviska vlády. To, že sa to dialo na druhej schôdzi, keď bola jedna vláda a vládna koalícia, iná koalícia parlamentná, dajme tomu, že to bolo odôvodnené, ale dnes tu máte vládu, ktorá má podporu väčšiny v parlamente, tak predsa zákony a zmeny rozpočtu by sa nemali prijímať takto narýchlo, bez akejkoľvek rozpravy a bez stanoviska vlády.

 • Chcem vás upozorniť, pán poslanec, že rozprava tu prebiehala a prebehla.

 • Pán predsedajúci, ak dovolíte poslednú poznámku. Uvedomte si, že tieto peniaze - tu ide o stovky miliónov - nezaplatí nikto iný, ako daňoví poplatníci na Slovensku. To treba otvorene povedať.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Koncoš.

 • Pán podpredseda, vážená Národná rada, vážená vláda,

  chcem oponovať pánu kolegovi Poliakovi, ak tvrdí, že moja neúčasť vo výbore svedčí o nezáujme riešiť problém. Nemá to nič spoločné so záujmom alebo nezáujmom o vec. Predkladatelia, ktorí predložili návrh novely zákona o štátnom rozpočte - a mnohých z nich pokladám za priateľov - predkladaný návrh v čase jeho prípravy som mnou ako vtedajším ministrom pôdohospodárstva nekonzultovali, a takisto by som to mohol pokladať za nezáujem predkladateľov. Myslím si, že na rokovaní vo výbore sa skôr mal zúčastniť minister financií, ako minister pôdohospodárstva. Ale ešte raz - bol to poslanecký návrh.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Schmögnerová.

 • Vážený pán predsedajúci, mám dve poznámky. Skutočne je pre mňa prvou lekciou z parlamentnej demokracie, že nie je možné sa v rozprave vyjadriť v takej závažnej veci, ako je zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu, najmä keď sa to týka tej problematiky, za ktorú som niesla tiež istú spoluzodpovednosť.

  Druhá poznámka - bola by som veľmi rada, keby sme mali predloženú výšku deficitu rozpočtu k 13. 12. 1994, aby sme vedeli, aké zvýšenie deficitu rozpočtu urobí táto vláda do konca roku 1994.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Černák, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci nebude veľkým problémom nalistovať si v stenografických záznamoch, ako vy osobne ste vystupovali a tvrdili, že pred uvedením procedurálneho návrhu je potrebné vypočuť si všetky faktické pripomienky. Takže, prosím vás, dodržujte rokovací poriadok. Pán podpredseda Kozlík, premiér nás v pôsobivej reči vyzval na spoluprácu. Znelo to skutočne dobre, ale osobne si nepredstavujem spoluprácu tak, že sa budete vyjadrovať v takom duchu, ako ste sa vyjadrili, že to láskavo nechajte na ministerstvo a ostatné je vecou vášho rozhodnutia. My skutočne chceme konštruktívne spolupracovať.

  Čo sa týka vecnej náplne, som si vedomý toho, že poľnohospodárom patrí to, čo im bolo sľúbené. Dokonca si myslím, že ak pán podpredseda vlády a minister financií prehlási, že to ide na vrub novej vlády, že sme pripravení podporiť aj tú vyššiu čiastku, pretože poľnohospodárstvo peniaze potrebuje. Ale vecne upozorňujem na procedúru, že ak budeme takto postupovať, že poslaneckými návrhmi budeme novelizovať rozpočet, urobíme z neho trhací kalendár, bez stanoviska vlády s ľubovoľnými čiastkami. Preto by sa minimálne patrilo povedať, že je mimoriadna situácia a že nebude sa opakovať takýto spôsob novelizácie rozpočtu, pretože je to v záujme nás všetkých.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Černák. Ale odporúčam vám predsa len prelistovať si tie záznamy, aby ste zistili pravdivosť vášho tvrdenia. Nie je to proste tak.

  Prosím, pán poslanec Filkus, máte slovo.

 • Chcem povedať, že vláda skutočne chcela pomôcť poľnohospodárom. Ide tu o vyše 400 miliónov, to viete jednoznačne. Netreba túto veľmi populárnu vlnu osobitne využívať, to sú skutočnosti.

  Po druhé - sám som navrhol pánu ministrovi Koncošovi, aby sme urobili zmenu v štátnom rozpočte, a tú môžeme urobiť len cez snemovňu.

  Po tretie - vážení páni poslanci, táto vaša iniciatíva je iniciatíva ex post. Samozrejme, že ste to museli dostať do tejto polohy, ale impulz vyšiel od nás, pretože som mal bezprostredný záujem poľnohospodárom pomôcť.

 • Šum v sále.

 • Skutočne. To by ma nemrzelo. Mrzí ma, že si z toho robíte osobitné zásluhy s takou interpretáciou, že vláda na to nereagovala.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Klein, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni,

  moja pozícia je taká, že nechcem z toho robiť ani politiku, ani nič iné. Cena pšenice v roku 1989 bola taká, že jedna tona stala 3 500 korún. Pozrite si dnešnú burzu, stojí tiež 3 490 korún. Pozrime sa na ceny vstupov, na elektrickú energiu, pohonné hmoty a všetko. Poľnohospodári od roku 1989 do dnešného dňa držia sociálny zmier. Je mi trápne, že od 13. septembra bývalá vláda nebola schopná tieto peniaze uvoľniť. Nechcem z toho robiť žiadne závery. Poľnohospodári robia na úroky, na úvery, a treba im pomôcť.

  Ďakujem vám.

 • Pani poslankyňa Bartošíková, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi stručne. Rozprava nebola uzatvorená vďaka tomu, že sa odhlasoval koniec rozpravy, ale vďaka tomu, že o rozpravu už záujem nebol. Bol záujem o faktické pripomienky, a tie teraz prebiehajú. Takže, rozprava sa násilne neprerušila, kto sa v rozprave chcel vyjadriť k problematike, mal túto možnosť, nevyužil ju.

  Druhý vecný problém k sumám, ktoré sú uvedené a vôbec k tomu, prečo došlo k poslaneckej iniciatíve. Trošku som prekvapená tým, že vláda namieta proti realizácii jej vlastných uznesení. Mala som za to, že to vláda nestihla urobiť, alebo proste z ohľadom na krátkosť času, kedy končilo jej funkčné obdobie, že to už urobiť nechcela. Ak to teda poslanecká iniciatíva rieši, myslím si, že to treba zobrať za vďaku a nerobiť z toho ani pozitívum, ani negatívum, ani precedens. Pokiaľ sa týka tých súm, 400 miliónov v pôvodnom návrhu zákona o štátnom rozpočte bolo. Došlo k zníženiu kapitoly, teraz sa vracajú, pretože sa ukazuje, že tam boli opodstatnene, 250 miliónov sa odsúhlasilo preto, že je to realizácia uznesenia vlády. Prosím vás, už teda rokujme vecne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Bartošíkovej. Slovo má pán poslanec Rea.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne, kolegovia, vážení členovia vlády,

  skutočne, tento môj príhovor je už možno ex post, ako povedal pán exminister financií. V septembri, 13. septembra vláda prijala uznesenie, mali v parlamente väčšinu, a dnes povedal pán minister, že na plnenie tohto uznesenia nemali čas, predložiť to do parlamentu na schválenie. Takže, opätovne navrhujem, aby sme skončili tieto faktické poznámky, pretože podľa rokovacieho poriadku, keď tieto nie sú k veci, môže predsedajúci odňať. Potom, ako pán poslanec Maxon povedal, že dáva návrh na ukončenie rozpravy, boli iba faktické poznámky od veci, takže bolo v právomoci predsedajúceho schôdze, aby skutočne ich nedal. Ale keď sa tak stalo, prosím, aby sme skončili s tým teraz.

 • Mám tomu rozumieť tak, že podávate procedurálny návrh?

 • Prosím, vážení kolegovia a kolegyne, budeme hlasovať o tomto procedurálnom návrhu. Kto je za predložený návrh, ktorý predložil pán poslanec Rea?

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov. Za návrh hlasovalo 72 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 6 poslanci.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh bol prijatý.

  Tým sú ukončené aj faktické poznámky. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Novotného, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov z rozpravy.

 • Vážený pán podpredseda, z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňovacie návrhy, preto vás prosím, aby ste dali hlasovať o tomto zákone ako celku.

 • V súlade s ustanovením § 26 ods.1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v takom znení, v akom ako bol predložený.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 109 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pekne.

 • Pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vám poďakoval za podporu tohto zákona, že ste aspoň čiastočne pomohli riešiť zložitú situáciu v našom agrokomplexe.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  Voľba predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. mája 1993 číslo 224 schválila volebný poriadok na voľbu predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý vychádza z príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky i zákona o rokovacom poriadku a zákona o poslancoch. Týmto volebným poriadkom sa budeme riadiť.

  V lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. do 15. novembra 1994, boli podané dva návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Ďalší návrh na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý podali poslanci Spoločnej voľby, bol podaný v súlade s článkom 2 odsek 2 volebného poriadku.

  O návrhoch na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ako sú uvedené v tlačiach číslo 31 a 31a, budeme hlasovať podľa volebného poriadku. Najskôr uskutočníme voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a po jeho zvolení sa uskutoční voľba podpredsedov, ako to určuje článok 5 ods. 1 a 2 volebného poriadku.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  Národnej rade Slovenskej republiky sú predložené tri návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, a to pánov Štefana Balejíka, Štefana Harnu a Jozefa Oleja. Súčasne vám oznamujem, že do tejto chvíle ani jeden z poslancov - navrhovateľov svoj návrh na kandidáta nevzal späť. Rovnako ani navrhovaní kandidáti nevzali svoj súhlas s kandidatúrou na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu späť.

  Podľa článku 6 ods. 1 volebného poriadku pred voľbou predsedu sa koná rozprava. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu.

  Prosím, pán poslanec Fico.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni,

  Strana demokratickej ľavice navrhuje na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky docenta doktora Jozefa Oleja, kandidáta vied, kandidáta, ktorý túto funkciu vykonával až do 4. novembra 1994, kedy bol Národnou radou Slovenskej republiky odvolaný. Zo strany Strany demokratickej ľavice ide o snahu potvrdiť aj personálne profiláciu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky ako vysoko profesionálneho, odborného a objektívneho orgánu, ktorý nie je politickým nástrojom ktoréhokoľvek vládnúceho či opozičného politického zoskupenia. Hoci menovaného kandidáta navrhujeme ako politická strana, vo svojej doterajšej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu sa preukázal ako človek, ktorý odmietol akékoľvek politické tlaky a dosiahol stav, že z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa nestala spolitizovaná inštitúcia, ale úrad, ktorý sa zameriava na systémové riešenie nedostatkov legislatívnej úpravy a praktickej činnosti nakladania s majetkom či prostriedkami štátu.

  Je poľutovaniahodné, že docent Olej ako predseda Najvyššieho kontrolného úradu nebol pozvaný na druhú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, čím nemohol prezentovať výsledky úradu za jeho pôsobenia. Rovnako sa nemohol vyjadriť k samotnému návrhu na jeho odvolanie, čo je, podľa môjho názoru, porušením najzákladnejších pravidiel slušnosti. V kontexte pamätnej noci odvolanie docenta Oleja chápeme ako akt politickej odplaty, ktorý nemá nič spoločné s racionálnym a objektívnym hodnotením jeho prínosu pre činnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Ak by bola ochota takto objektívne posudzovať jeho aktivitu, potom zaiste by sa neobišli skutočnosti, že po prvý raz parlament spolu s vládnym návrhom štátneho záverečného účtu dostal aj vysokokvalifikované stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu, na základe čoho exekutíva bola nútená prijať súbor opatrení na riešenie nedostatkov. Ďalej, že Najvyšší kontrolný úrad sa stal orgánom, ktorý v plnom rozsahu plnil úlohy vytýčené v § 2 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade, na základe čoho sa z jeho činnosti odbúrali politicky motivované, nárazové či účelové kontroly, a naopak, začali sa vykonávať komplexné plošné kontroly rozpočtových kapitol, týkajúce sa napríklad prebratia a nakladania s majetkom prebratým po bývalej československej federácii, či hospodárnosti a využitia vládnych účelových dotácií.

  Za pôsobenia docenta Oleja sa tiež uzavrela plošná kontrola celého systému vyrubovania daní a ciel, pričom dosiahnuté zistenia sú významným podnetom nielen na odstránenie nedostatkov v činnosti daňových a colných orgánov, Ministerstva financií Slovenskej republiky či vlády, ale rovnako zásadným podnetom pre legislatívnu úpravu.

  Nie bezvýznamné sú aktivity docenta Oleja vo vzťahu k zahraničným partnerom, cieľom ktorých bolo zvýrazniť naše postavenie v medzinárodných organizáciách INTOSAI a EUROSAI. Zásadným pozitívnym výsledkom v činnosti docenta Oleja je stabilizácia úradu a urovnanie vzťahov s odborovou organizáciou, čo sa premietlo do komplexnej sústavy interných predpisov a do vydania metodiky kontrolnej činnosti úradu, ktorá môže byť metodickou pomôckou aj pre iné kontrolné úrady.

  Paradoxom je, že dôvodom odvolania docenta Oleja sa stala - citujem: "nedostatočná kontrola privatizačného procesu, na čo poukazovala verejnosť." Docent Olej zabezpečil plošnú kontrolu privatizačného procesu. Odmietol politizovať tento problém, odmietol vmanipulovať úrad len do kontroly privatizačných projektov Mečiarovej vlády, ale kontrolu rozšíril aj na projekty schvaľované Moravčíkovou vládou. Kontrola privatizačných projektov bola komplikovaná rôznorodým spojením všeobecne záväzných a interných noriem a nebolo možné uskutočniť ju za jeden týždeň. Prebiehala permanentne od polovice júna až do konca septembra, pričom v jej rámci bolo skontrolovaných 23 projektov, z ktorých len v štyroch prípadoch Najvyšší kontrolný úrad nezistil pochybenie. Komplexnú správu prerokovalo vedenie Najvyššieho kontrolného úradu 29. novembra 1994 a postúpilo na ďalšie konanie príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Je paradoxom, že súčasná parlamentná väčšina nemá záujem o kontrolu privatizačného procesu odborným profesionálnym úradom, akým je Najvyšší kontrolný úrad. Rozhodovanie o privatizačných projektoch sa totiž v zmysle zákona zo 4. novembra 1994 odníma vláde a ministerstvu a všetky kompetencie sa presúvajú na Fond národného majetku. Tento však v zmysle zákona číslo 60 z roku 1994 Zb. ako samostatná právnická osoba nepodlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu. Zákon je po vrátení prezidentom Slovenskej republiky opäť v parlamente. Ak však bude opätovne schválený v nezmenenom znení, potom nie je spochybnený len deklarovaný dôvod jeho odvolania, ale najmä skutočná snaha realizovať dôslednú kontrolu privatizácie. Prijatím tohto zákona sa dosiahne opak. Kontrolu bude realizovať výlučne len parlamentný výbor. Snaha odňať kontrolu privatizačného procesu Najvyššiemu kontrolnému úradu je evidentná a personálne zmeny ju majú len umocniť zvolením nových funkcionárov.

  Nazdávame sa, že docent Jozef Olej je osobou, ktorá by mohla zabrániť tejto skutočnosti, a ako kvalifikovaný odborník podnetmi na legislatívnu úpravu postavenia a činnosti Najvyššieho kontrolného úradu by mohol prispieť k tomu, aby sa tento úrad stal skutočne nezávislý, personálne stabilný, vysoko profesionálne a odborne profilovaný, čím by sa aj medzinárodne kreoval ako základný pilier demokratického spoločenského systému.

  Chcem vás týmto požiadať, vážené dámy a páni, o podporu kandidáta pána docenta doktora Jozefa Oleja, kandidáta vied za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Ficovi. Slovo má podpredseda Národnej rady pán Ján Ľupták. Prosím, máte slovo.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený predsedajúci,

  v zmysle § 8 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky predkladám návrh na zvolenie do funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za Združenie robotníkov Slovenska Štefana Balejíka, narodeného 27. januára 1928 v Dlhom Poli, trvale bytom v Kováčovej, Bystrická ulica číslo 9, okres Zvolen.

  Navrhovaný kandidát má mnohoročné praktické a teoretické skúsenosti z riadenia hospodárskeho podniku. Jeho chovanie sa vyznačuje vysokým stupňom čestnosti a zodpovednosti a vo verejnosti požíva povesť spravodlivého, prísneho a čestného občana, ktorý ctí zákony. Pochádza z početnej živnostensko-maloroľníckej rodiny. Je ženatý, otec 2 detí. Jeho školské vzdelanie je stredné, odborná škola stavebná s maturitou, a predtým štvorročná škola Baťova, škola práce, ktorú ukončil v roku 1947 v Baťovanoch. Od roku 1948 pracoval v stavebníctve prakticky u jednej firmy, a to u Pozemných stavieb, štátny podnik Banská Bystrica takmer 41 rokov. Posledných 31 rokov pred odchodom do dôchodku pôsobil 12 rokov vo funkcii vedúceho inžiniera a 18 rokov vo funkcii riaditeľa závodu 04 Zvolen. Počas pôsobenia vo funkcii riaditeľa si získal veľkú autoritu u pracovníkov. Bol náročný na seba, ale aj na zamestnancov, získal najmä veľkú autoritu u robotníkov. Preto Združenie robotníkov Slovenska vás prosí o jeho podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu podpredsedovi Ľuptákovi. Slovo má pán poslanec Javorský František.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  v predloženom návrhu, ktorý nám pred chvíľou prečítal pán podpredseda Ľupták, myslím si, že dosť jednoznačne sa hovorí o tom, že kandidát, ktorého navrhuje, je človek čestný, charakterný, zodpovedný. Osobne si myslím, že takýto človek na poste predsedu Najvyššieho kontrolného úradu by aj mal stáť. Osobne ho nepoznám. Čo mi však v jeho prehlásení chýba, je to, že nie je tam vyjadrený jeho vzťah, alebo to, či zodpovedá podmienkam zákona 451. Totiž ako poslanec sa mám rozhodnúť, či budem za neho hlasovať, pritom viem, že jeho meno bolo publikované v evidencii ako agent ŠtB s číslom 2010.

  Prosil by som predkladateľa tohoto návrhu, aby nám túto záležitosť objasnil, aby sme pri rozhodovaní o kandidátovi nemali pochybnosti, že naozaj ide o človeka čestného, spravodlivého, zodpovedného.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Árpád Duka-Zólyomi.

 • Pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  Maďarská koalícia navrhuje na funkciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu pána Doc. Ing. Štefana Harnu, CSc. Budem veľmi stručný. Pán Štefan Harna je všeobecne známy odborník v oblasti ekonomiky a financií, má dobré odborné znalosti, prehľad z ekonomickej praxe, ako aj skúsenosti z parlamentu. Štyri roky pôsobil v tomto parlamente a bol členom národohospodárskeho a rozpočtového výboru. Taktiež bol predsedom stálej komisie pre štátny rozpočet Slovenskej republiky. Je fundovaný vysokoškolský učiteľ s dobrými odbornými znalosťami. Chcel by som podotknúť ako reakciu na predchádzajúceho rečníka, že Štefan Harna má osvedčenie o negatívnej lustrácii.

  Chcel by som touto cestou poprosiť, požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o podporu nášho kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

  Ďakujem pekne za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Duka-Zólyomimu. Slovo má podpredseda pán Ján Ľupták.

 • Zodpoviem pánu Javorskému na jeho otázku. Pánu Balejíkovi v roku 1947 ušiel brat do Kanady. Viete, aká bola vtedy situácia. Ak ste mali brata v zahraničí, alebo vám ušiel, automaticky ste museli listy otvárať, alebo policajti išli s vami na poštu. Toto bol jeden z dôvodov, že pán Balejík bol zaznamenaný v spisoch a materiáloch ŠtB. Nič iné, žiadne iné dôkazy u pána Balejíka nie sú.

  A nakoniec, viem veľmi dobre, stretol som sa s niektorými ľuďmi, počul som ako sa hovorilo, ako sa lustrácie robili, ako sa vymýšľali, ako sa sťahovali. Radšej by som tomu dal pokoj v tejto spoločnosti, a nech sa každý preukáže, či chce pre túto spoločnosť robiť, alebo nechce.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu podpredsedovi Ľuptákovi. Slovo má pán poslanec Pittner.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa,

  chcem konštatovať, že záležitosť Najvyššieho kontrolného úradu je špecifická. Je to vlastne niečo, čo prekračuje aj naše terajšie skúsenosti. Preto nie je jedno, či človek, ktorý bude v tejto funkcii, je alebo nie je vydierateľný. Chcel by som veľmi vážne upozorniť, že ak bývalá Štátna bezpečnosť niekoho vzala za agenta, tak to nebola záležitosť, ktorá by sa mala brať na ľahkú váhu. Vysvetlenie, ktoré ste dali, pán podpredseda Ľupták, je vysvetlenie, ktoré z ľudského hľadiska predpokladám, že možno pochopiť, pretože každý takýto agent nájde tisíc dôvodov ako to odôvodniť, ale z faktografického hľadiska, ak je pravda, že bol agentom, potom vážne varujem pred tým, aby mu bola zverená takáto funkcia.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky budeme predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky voliť tajným hlasovaním. Na jeho zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Postup pri hlasovaní upravuje článok 8 volebného poriadku.

  Podľa schváleného postupu hlasovací lístok upravíme tak, že vodorovne prečiarkneme meno a priezvisko kandidáta, s ktorým nesúhlasíme. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je ponechaný najviac jeden kandidát na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Na iné úpravy hlasovacieho lístku sa neprihliada. Neplatnosť hlasovacieho lístka a zdržanie sa hlasovania je vyjadrené v článku 9 ods. 3 a 5 volebného poriadku.

  Hlasovať budeme zvyčajným spôsobom. Ako prví budú hlasovať overovatelia, ktorých prosím, aby riadili a dozerali na priebeh tajnej voľby, aby spočítali hlasy a oznámili výsledok tajnej voľby predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Za ním budú nasledovať všetci ostatní poslanci v poradí. Prosil by som pánov poslancov a panie poslankyne, ktorí sa nenachádzajú v miestnosti, aby sa dostavili, budeme hlasovať.

  Faktická poznámka - pán poslanec Fogaš.

 • Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že tu bola oznámená taká závažná skutočnosť, navrhujeme, aby sa uskutočnila prestávka na poradu klubov.

 • Prihlasuje sa ešte nejaký klub? Prosím.

 • Pán predsedajúci, aj poslanecký klub Združenia robotníkov Slovenska sa pripája k návrhu pána Fogaša.

 • Dobre, ďakujem pekne. Stačí 10 minút? Vyhlasujem desaťminútovú prestávku na poradu klubov.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, prosím vás, zaujmite svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní. Budeme pokračovať ďalej vo voľbách. Ako som už povedal, prví budú hlasovať overovatelia, ktorých prosím, aby riadili a dozerali na priebeh tajnej voľby, spočítali odovzdané hlasy a oznámili výsledok tajnej voľby. Po overovateľoch budú postupne hlasovať ďalší poslanci. Po vykonaní voľby žiadam poslancov, aby zaujali miesta v rokovacej sále.

  Pristúpime k vykonaniu tajnej voľby.

 • Vykonanie aktu tajného hlasovania.

 • Prosím, kto ešte nevykonal akt tajného hlasovania, nech tak učiní.

  Pýtam sa, či ešte niekto z vás, vážené panie poslankyne a páni poslanci, nevolil. Ak je to tak, prosím, aby sa ešte zúčastnil tajného hlasovania.

  Prosím, ak ešte niekto nevykonal akt tajnej voľby, aby tak učinil teraz.

  Vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku na sčítanie hlasov.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, pozývam vás z priľahlých miestností, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, zaujmite svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím, povereného overovateľa, aby oznámil Národnej rade Slovenskej republiky výsledok voľby predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  prečítam vám zápisnicu o výsledku voľby predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Voľba predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 14. decembra 1994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 140 hlasovacích lístkov. Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo odovzdaných 135 platných hlasovacích lístkov, 5 neplatných hlasovacích lístkov a 0 poslancov neodovzdalo hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že za kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Štefana Balejíka bolo odovzdaných 72 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Štefana Harnu bolo odovzdaných 13 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Jozefa Oleja bolo odovzdaných 50 platných hlasovacích lístkov.

  Na zvolenie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že navrhnutý kandidát na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Štefan Balejík získal potrebnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, čím potvrdzujú, že bol zvolený za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Štefan Harna nezískal potrebnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, čím potvrdzujú, že nebol zvolený za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Štefan Olej nezískal potrebnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, čím potvrdzujú, že nebol zvolený za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu overovateľovi poslancovi Cingelovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Na základe výsledku voľby vyhlasujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pána Štefana Balejíka.

  Š t r n á s t y m bodom programu je

  Voľba podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Návrhy na podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky máte uvedené v tlači číslo 31.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, voľbu dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu upravuje volebný poriadok rovnako ako voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Znamená to, že pri voľbe podpredsedov budeme postupovať podobným spôsobom.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národnej rade Slovenskej republiky sú predložené návrhy štyroch kandidátov na dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, a to na pani Máriu Ďuračinskú a na pánov Michala Fidluša, Štefana Harnu a Juraja Slovinského. Súčasne vám oznamujem, že do tejto chvíle ani jeden z poslancov-navrhovateľov návrh na kandidátku nevzal späť. Rovnako ani navrhovaní kandidáti nevzdali svoj súhlas s kandidatúrou na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu späť.

  Podľa článku 6 ods. 1 volebného poriadku pred voľbou podpredsedov sa koná rozprava. Otváram rozpravu o štrnástom bode programu.

  Prosím, pán poslanec Ľubomír Fogaš, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  Klub Spoločnej voľby predložil návrh na kandidátku na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu v podobe JUDr. Márie Ďuračinskej, CSc. Pani Mária Ďuračinská je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Bola jednou z najlepších študentiek. Aj preto pôsobila až do roku 1982 ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Komenského. Neskoršie pracovala ako vedúca Inštitútu výchovy a vzdelávania Slovenskej televízie, kde nadobudla veľmi dobré znalosti z organizátorskej práce a nadobudla isté ekonomické skúsenosti. Od roku 1987, kedy získala titul kandidáta ekonomických vied, sa venovala právno-ekonomickým otázkam, publikovala niekoľko štúdií, zaujímavých prác súvisiacich práve s ekonomickými problémami. Od roku 1990 vykonáva súkromnú právnickú prax spočiatku vo Vydavateľstve Práca, neskoršie pôsobí pre viaceré súkromné spoločnosti.

  Právnické a ekonomické vzdelanie pani doktorky Ďuračinskej, ako aj skúsenosti z organizačno-riadiacej práce vytvárajú predpoklady pre úspešné zvládnutie funkcie, do ktorej je navrhovaná. Ide o čestnú, vzdelaním pripravenú kandidátku s mimoriadne vyvinutým zmyslom pre zodpovednosť. Oproti ostatným má aj tú výhodu, že je žena. Myslím si, že do takéhoto orgánu je potrebné zvoliť aj ženu, ktorá predsa len dokáže možno niekedy zmierniť tie prísne kontrolné mechanizmy, ktoré je potrebné práve v tomto orgáne uplatňovať. Prosím, aby ste zvážili svoju mienku a odovzdali jej hlas.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Fogašovi. O slovo sa ďalej prihlásil poslanec pán Ivan Lexa. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni,

  za Klub Hnutia za demokratické Slovensko navrhujem za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu pána Ing. Juraja Slovinského. Pán Ing. Juraj Slovinský sa narodil 5. 4. 1947 v Mníšku nad Hnilcom v rodine baníka ako najmladší z 9 detí. Po ukončení základnej deväťročnej školy sa vyučil v profesii nástrojár a následne večerne ukončil strednú školu s maturitou. Po ukončení základnej vojenskej služby formou diaľkového štúdia absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, ktorú ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku 1976 na obchodnej fakulte. Na ekonomickom úseku pracoval nepretržite od roku 1971 na začiatku ako plánovač závodu, ďalej ekonóm závodu, vedúci výroby, vedúci útvaru plánovania a financovia a taktiež ako ekonomický námestník. V auguste roku 1992 bol menovaný do funkcie riaditeľa Daňového úradu Košice I, ktorý patrí medzi najväčšie daňové úrady na Slovensku.

  Pán Ing. Juraj Slovinský je ženatý, má dve deti. Manželka pracuje ako obvodný stomatológ v Budimíri pri Košiciach. Dcéra navštevuje tretí ročník na lekárskej fakulte, odbor stomatológia, a syn navštevuje druhý ročník športového gymnázia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Lexovi. Do rozpravy sa ďalej prihlásila pani poslankyňa Melánia Kolláriková. Prosím, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte, aby som vám predložila návrh na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Michala Fidluša. V zmysle článku II volebného poriadku na voľbu predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky navrhujem na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ing. Michala Fidluša, narodeného 24. 5. 1950, trvale bytom Sebechleby 181, občana Slovenskej republiky, ženatého, otca troch detí.

  Kandidát, ktorého navrhujem, svojou občianskou bezúhonnosťou, vynikajúcimi organizačnými schopnosťami a zodpovednosťou pri výkone svojich doterajších povolaní, naposledy vo funkcii predsedu Poľnohospodárskeho družstva v Sebechleboch, preukázal, že má hlboké skúsenosti v oblasti financovania, strategického plánovania, riadiacej a kontrolnej činnosti a je plne kompetentný na výkon funkcie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Týmto vás prosím o podporu kandidáta Ing. Michala Fidluša na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Kollárikovej. Do rozpravy nemám žiadne ďalšie ani písomné, ani oznamovacie prihlášky. Vyhlasujem rozpravu o štrnástom bode programu za skončenú.

  Podľa § 8 ods. 2 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade budeme podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu voliť tajným hlasovaním. Pripomínam, že na zvolenie každého z nich je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Postup pri hlasovaní upravuje článok 8 volebného poriadku.

  Podľa schváleného postupu hlasovací lístok upravíme tak, že vodorovne prečiarkneme mená a priezviská kandidátov, s ktorými nesúhlasíme. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom sú ponechaní najviac dvaja kandidáti na podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu. Neplatnosť hlasovacieho lístka a zdržanie sa hlasovania sú vyjadrené v článku 9 ods. 3 a 5 volebného poriadku.

  Akt voľby podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu vykonáme rovnakým spôsobom ako pri voľbe predsedu.

  Pristúpime k výkonu tajnej voľby. Prosím overovateľov, aby začali prví.

 • Vykonanie aktu tajného hlasovania.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, kto ešte neuskutočnil akt voľby, prosím vykonať tento akt.

  Prosím pánov overovateľov, aby sa odobrali do určenej miestnosti a zistili výsledky hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, prosím vás, zaujmite svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby oznámil Národnej rade Slovenskej republiky výsledok voľby podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

 • Vážený predsedajúci, vážená Národná rada,

  oboznámim vás so zápisnicou o výsledku voľby podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Voľba podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 14. decembra 1994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 137 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo odovzdaných 134 platných hlasovacích lístkov, 3 neplatné hlasovacie lístky a 0 poslancov neodovzdalo hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že za kandidátku na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Máriu Duračinskú bolo odovzdaných 31 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Michala Fidluša bolo odovzdaných 71 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Štefana Harnu bolo odovzdaných 48 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Juraja Slovinského bolo odovzdaných 79 platných hlasovacích lístkov.

  Na zvolenie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že navrhnutá kandidátka na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Mária Duračinská nezískala potrebnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, čím potvrdzujú, že nebola zvolená za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Michal Fidluš získal potrebnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, čím potvrdzujú, že bol zvolený za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Štefan Harna nezískal potrebnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, čím potvrdzujú, že nebol zvolený za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Juraj Slovinský získal potrebnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, čím potvrdzujú, že bol zvolený za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu overovateľovi za oboznámenie s výsledkami volieb.

  Na základe výsledkov voľby vyhlasujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pána Slovinského a pána Fidluša.

  Vážené kolegyne a kolegovia, s ohľadom na to, že sa naplnil čas, je 19.00 hodín, prerušujem 3. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Pre dnešok končíme a pokračujeme zajtra ráno o 9.00 hodine.

  Dobrý večer všetkým.