• Vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na začiatku vám chcem oznámiť, že neúčasť na schôdzi ospravedlnili títo páni poslanci a panie poslankyne: pán Ján Langoš z dôvodu choroby, pán Jozef Prokeš bez udania dôvodu, pán Vojtech Tkáč z dôvodov choroby, pán Ducký, pani Borzová, pán Palacka, ktorí sú na služobnej ceste vyslaní Národnou radou Slovenskej republiky a pán István Pásztor z dôvodu služobnej cesty.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci a predsedovia klubov, chcem vás upozorniť, že neexistuje dôvod služobnej cesty pre poslanca, pokiaľ ho nevyšle Národná rada. To pre budúcnosť.

  Prosím, aby sme sa prezentovali.

  Zisťujem, že je prítomných 112 poslancov, teda Národná rada je schopná uznášať sa.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  po dohode s podpredsedami Národnej rady, s predsedami výborov a v politickom grémiu navrhujem program schôdze ako ste ho dostali v pozvánke. Skôr, ako vám udelím slovo na prípadné podanie návrhov na zmenu alebo doplnenie mnou navrhnutého programu, dovoľte mi ako prvému podať tieto návrhy:

  Ako bod číslo 1 odporúčam zaradiť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 572/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky. Národná rada určila vláde Slovenskej republiky termín na predloženie návrhu nevyhnutných opatrení na zabezpečenie hospodárenia v dobe rozpočtového provizória Slovenskej republiky na rok 1995 do schválenia zákona o štátnom rozpočte. Svoj návrh odôvodňujem tým, že ku dnešnému dňu doterajšia vláda Slovenskej republiky Národnej rade návrh zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 nepredložila. Vzhľadom na to v mojom návrhu na doplnenie programu pod bodom číslo 1 pôjde o termín na predloženie nevyhnutných opatrení na zabezpečenie hospodárenia v dobe rozpočtového provizória Slovenskej republiky na rok 1995. Ak schválime toto uznesenie, ktoré navrhnem, bod číslo 16 bude potom bezpredmetný.

  Ďalej za doterajší bod číslo 3 navrhujem zaradiť prerokovanie dvoch materiálov, a to Návrhu na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925. Máte to ako tlač číslo 25, ďalej Návrhu na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii, čo máte ako tlač číslo 26. Schválenie uvedených medzinárodných dokumentov je naliehavé vzhľadom na predchádzajúce medzivládne rokovania. K ich ratifikácii je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej rady. Dokumenty boli prerokované v zahraničnom výbore a máte ich aj rozdané.

  Ďalej ako číslo 5 navrhujem zaradiť voľbu ďalších podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky mi bol doručený skupinou poslancov za Slovenskú národnú stranu na pána poslanca Mariána Andela. Chcel by som tu ešte upozorniť alebo sa spýtať najmä predsedov poslaneckých klubov okrem Slovenskej národnej strany, či zaraďujú návrhy na podpredsedov Národnej rady týkajúcich sa pánov poslanca Fogaša, Nagya a Šimka, pretože som nedostal ich návrhy. Ak áno, budem rešpektovať vaše návrhy.

  Ako bod číslo 9 odporúčam zaradiť návrh osemnástich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Tento návrh som dostal od skupiny poslancov.

  V prípade schválenia mojich návrhov sa body programu, ako ich máte uvedené v návrhu programu, prečíslujú v poradí, ako som povedal.

  Ďalej už potom, ako bol vypracovaný a doručený návrh na program schôdze, som dostal petíciu od študentov, ktorí žiadajú, aby do programu bol zaradený bod preradenia pána poslanca Šveca z výboru pre životné prostredie a ochranu prírody do výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Taký istý návrh som dostal už potom, ako som návrh odoslal, aj od pána poslanca Bajana.

  Aby moje informácie o zmene dnešného programu boli úplné, dovoľte mi, aby som vás informoval o niektorých ďalších návrhoch, ktoré mi boli doručené potom, ako som vám rozoslal návrh programu. Ak majú niektoré výbory alebo poslanci záujem o ich prerokovanie na 3. schôdzi Národnej rady, treba, aby ich navrhli, aby Národná rada mohla tieto návrhy buď prijať alebo odmietnuť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením z 8. decembra 1994 číslo 27 odporúča Národnej rade zriadiť podľa § 55a zákona o rokovacom poriadku vyšetrovaciu komisiu Národnej rady Slovenskej republiky na objasnenie mimoriadne závažných skutočností na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na zistenie okolností rozhodnutí ministra obrany Slovenskej republiky uzavrieť kontrakt na odpredaj pontónových mostových súprav.

  Návrh výboru máte rozdaný ako tlač číslo 62.

  Taktiež som obdržal návrh skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na preradenie pána poslanca Šveca, ako som povedal pred chvíľou, z jedného výboru do druhého.

  Nakoniec mi dovoľte informovať vás, že k dnešnému dňu bolo Národnej rade Slovenskej republiky doručených 20 vládnych návrhov zákonov a 8 návrhov zákonov podaných poslancami. Všetky tieto zákony, tak ako som ich dostal, som okamžite pridelil na rokovanie do príslušných výborov Národnej rady. Ak niektoré z týchto zákonov, ktoré som pridelil do výborov, výbory prerokovali a chcú ich navrhnúť do programu terajšej schôdze, budem to rešpektovať. Samozrejme, musíte si to sami odhlasovať.

  Po tejto mojej informácii sa pýtam, páni poslanci a panie poslankyne, kto má pripomienky alebo ďalšie návrhy na zmenu programu.

  Prvý sa hlási pán Mikloško.

 • Pán predseda, Kresťanskodemokratické hnutie nestavia žiadneho kandidáta na funkciu podpredsedu, čiže v tomto zmysle minulá kandidatúra neplatí.

 • Ďakujem. Ďalej pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán predseda, ako bod číslo 1 ste navrhli, že by sme mali zaradiť do programu nejaké uznesenie týkajúce sa rozpočtového provizória, ale nešpecifikovali ste, aké by to malo byť uznesenie. Azda by bolo vhodné, keby ste prečítali návrh uznesenia, aby sme vedeli, o čom budeme hlasovať.

 • Pán poslanec, podľa zákona o rozpočtových pravidlách vláda je povinná predložiť rozpočet. Ak rozpočet nepredloží, musí predložiť určité opatrenia, ktorými zabezpečí hospodársku situáciu. Toto uznesenie dávam na to, aby vláda predložila takéto svoje rozhodnutie do 19. tohto mesiaca.

 • Čiže výzvu vláde, aby to predložila? V poriadku. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem vás poprosiť o pochopenie pri zaradení tlače číslo 43. Je to návrh skupiny poslancov na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Ide v podstate o toľko pertraktované pracovné kategórie, o predĺženie obdobia do 31. decembra 1995, pretože 31. decembrom 1994 už toto obdobie zaniká. Návrh tejto novely zákona bol prerokovaný v štyroch výboroch. Som presvedčená, že tak ako vo výbore pre privatizáciu aj v iných výboroch ho podporili. Navrhujem ho zaradiť prednostne po bode číslo 4 ako bod číslo 5. Svoju žiadosť zdôvodňujem tým, že sme dvaja predkladatelia a jeden je chorý, a ja v prípade, že budem dnes vymenovaná prezidentom, od zajtra už nemôžem vykonávať mandát poslankyne, takže predkladanie by bolo pomerne zložité. Prosím o zaradenie ako bod číslo 5.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, milé dámy, ctihodní páni,

  je znakom veľkých ľudí, že ak majú rozdielne záujmy či názory od iných, tak s nimi bojujú, ale neusilujú sa ich ponižovať. Zaraďovanie poslancov v rozpore s ich kvalifikáciou a vôľou do výboru pre životné prostredie sa nedá hodnotiť inak ako úsilie o ich poníženie, úsilie o to, aby sa ukázalo, kto je tu víťazom volieb. Dámy a páni z HZDS, to ste už ukázali. Verím, že dokážete ukázať aj čosi iné.

  Preto pre začiatok v súlade s požiadavkami študentov vysokých škôl na Slovensku, s kvalifikáciou, slušnosťou, ale i zdravým rozumom dávam návrh, aby do programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bol zaradený osobitný bod - Návrh na preradenie poslanca Juraja Šveca z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Tento návrh som odovzdal aj písomne, tak ako informoval pán predseda, ale aby nevznikli žiadne pochybnosti procedurálneho charakteru, dávam ho aj ústne. A dávam návrh v prípade, že prejde návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady, aby tento bod bol ako nasledujúci bod.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ako ktorý bod by to mal byť, pán poslanec?

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  prosím vás o podporu zaradenia tlače 44 do programu. Je to návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky podaného skupinou poslancov, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

  Ide vlastne o to, že od 1. januára 1995 platí vyhláška ministra financií číslo 55 z roku 1994 o elektronických registračných pokladniciach a tento zákon vlastne reaguje na nejasnosti a na problémy, ktoré v tejto súvislosti vyvstali. Ministerstvo financií tento prísľub dalo, nie je možné, aby sa to k tomuto dátumu realizovalo. Je to možné urobiť len poslaneckým návrhom. Je tu snaha vyjsť podnikateľom v ústrety. Prosím vás, keby ste tento návrh zaradili do programu.

  Pán predseda, žiadam, aby sa to zaradilo za bodmi, ktoré ste uvádzali v poradí vy, teda ako prvý po vašich návrhoch.

 • Medzitým už boli návrhy na zaradenie návrhov pani Keltošovej a pána Šimku.

 • Potom následne po návrhu pani Keltošovej.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Aibeková.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  požiadam vás o hlasovanie o preradení bodov 7 a 8 na koniec nášho rokovania, a to ako body po terajšom bode 15, čiže 16, 17, ale samozrejme, posunie sa to tak, ako budú prijaté predchádzajúce body, o ktorých tu už bolo hovorené. Body 7 a 8, to je tlač číslo 45 a tlač číslo 24 - voľby členov správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a správnej rady Sociálnej poisťovne. Navrhujem to ako body 16 a 17, resp. s posunom tak, ako sa dohodneme hlasovaním.

 • Prosím, pán poslanec Mikolášik. Potom pán poslanec Delinga.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte, aby som sa taktiež uchádzal o vašu priazeň iniciatívnym návrhom zákona poslancov. Je to tlač číslo 42. Tento zákon sa dotýka zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Tento poslanecký návrh vychádza zo skutočnosti, že v súčasnej dobe po prijatí zákonov o Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni nie je riešený právny stav, ktorý vznikol prijatím zákona číslo 274, kde je nutné naliehavo, pokiaľ možno tak, ako navrhujeme, s účinnosťou od 1. januára 1995, upraviť vymeriavacie základy platiteľov príspevku do Fondu zamestnanosti a ďalej určiť zmenu subjektu oprávneného na výber týchto príspevkov do Fondu zamestnanosti. Keďže ide o zákon, ktorého meritum nie je žiadne politikum, ale určité praktické riešenie vzniknutého stavu, prosím, aby ste zaradili tento náš iniciatívny návrh do programu.

  Navrhujem, aby prerokovávanie tohto návrhu zákona bolo zaradené za návrh pani poslankyne Keltošovej.

  Ďakujem.

 • Potom to bude ako bod číslo 8. Pán poslanec Delinga.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  do programu 3. schôdze navrhujem zaradiť Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o tlač číslo 61.

  Tento návrh prerokovali 12. decembra Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Všetky tri uvedené výbory s návrhom vyslovili súhlas.

  Navrhujem preto z hľadiska vecnosti a zabezpečenia realizácie, pretože sa končí rok 1994, tento návrh zaradiť ako bod číslo 7, čiže za návrh pani poslankyne Keltošovej.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Mušková.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  prosím o podporu na zaradenie bodov programu "Odvolanie a voľba ústredného riaditeľa Slovenskej televízie". Televízna rada na svojom zasadnutí v tajnom hlasovaní siedmimi hlasmi odvolala ústredného riaditeľa a navrhla plénu Národnej rady kandidáta na tento post na voľbu. Materiály k týmto bodom vám budú rozdané. Navrhujem tieto body zaradiť za bod 10 a ostatné body následne prečíslovať.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  na základe uznesenia výboru pre obranu a bezpečnosť navrhujem zaradiť bod - tlač 62 - Návrh na zriadenie vyšetrovacej komisie Národnej rady Slovenskej republiky na objasnenie mimoriadne závažných skutočností na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.

 • Pán poslanec, tento návrh som dal ja, lebo poslanci mi ho poslali. Pán poslanec Lysák.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte aj mne požiadať zaradiť do programu vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Prerokovali ho tri výbory. Je to veľmi dôležitý návrh zmeny zákona, ktorý zlepšuje a vyrovnáva podmienky Slovenskej národnej banky s obdobnými v zahraničí. Je to veľmi dôležitý zákon, odporúčam, aby sme ho prerokovali v závere. Je to tlač číslo 60 a 60a.

 • Pre informáciu - tento zákon je vládnym zákonom, ktorý vláda doručila minulý týždeň. Ak bude dnes zaradený na program, bolo by potom potrebné, aby ho niektorý pán minister predniesol.

  Prosím, pán Černák.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia,

  mám pripomienku k bodom, ktoré sú v pôvodnom programe zaradené ako body číslo 5 a 6. Už niekoľkokrát sme boli svedkami, že na konkrétne ustanovenia zákonov alebo na konkrétne články ústavy boli rôzne výklady. Dalo by sa nájsť množstvo príkladov, napríklad keď nás pán predseda HZDS a jeho renomovaní právnici presviedčali, že zákonom o vnútorných pomeroch Národnej rady možno pozmeniť mandát poslancov Aliancie demokratov, viedli sa diskusie o tom, či prvýkrát treba odvolávať generálneho prokurátora, alebo či jednoducho nestačí zvoliť nového, najnovšie sa ignorujú závery Slovenskej volebnej komisie, ktorá je zo zákona vrcholným orgánom, a neustále sa rozviruje kauza okolo petičných hárkov Demokratickej únie, dokonca predseda HZDS hovorí o volebnom podvode. Stále sa pritom razantne odvoláva na zákony, na právo. Má vždy pravdu? Posúďte sami.

  V súvislosti s rozhodnutím koalície, že jedno miesto podpredsedu NKÚ prenechá opozícii, som bol poverený, aby som o tomto písomne informoval HZDS. Dňa 19. apríla 1994 som dostal od pána Mečiara odpoveď, z ktorej citujem: "Právo buď je, alebo nie je. Aj keď nie je, treba zaň bojovať. Aj vy ste protiprávne odvolávali predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu. Keďže ich odvolanie nebolo podľa práva, sú páni Vanko, Vrabec a Sokol naďalej legitímnymi predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného úradu. Na ich miesta nemôžu byť volení iní. Znásilňujete zákon. Kde prehráva zákon, prehráva pravda i spravodlivosť. Ale to tu už bolo, len teraz protagonisti nosia tráčiky demokratov." Preto sa pýtam, aké právo ste mali na mysli? To, ktoré vám vyhovovalo 19. apríla, alebo to, na základe čoho sú dnes zaradené body číslo 5 a 6?

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, ale návrh ste nedali žiadny. Teraz nebola rozprava, ale návrhy na zmenu alebo doplňovanie bodov programu.

  Pán poslanec Benčík.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vážené kolegyne,

  dovoľte mi ako novicovi povedať niekoľko poznámok k príprave nášho programu. V ústavnoprávnom výbore som bol prekvapený, keď som dostal materiály a hneď sme začali k tomu rokovať. Ohradil som sa patričným spôsobom a bolo mi povedané, že to pán predseda Národnej rady po nás žiada, aby sme takto rokovali. To som si myslel, že tomu tak nie je. Teraz ste pripravili návrh programu v 16 bodoch a zdá sa mi, že ste spolu s podpredsedami podcenili prípravu tohto zasadnutia preto, lebo síce nemôžete zabrániť tomu, aby poslanci iniciatívne veci nenavrhovali, ale ste povinný odmietnuť také návrhy, ktoré neboli včas predložené a ktoré neboli prerokované vo výboroch. Doteraz je navrhnutých na doplnenie 12 bodov, z toho - akokoľvek skromne to beriem - aspoň tri alebo štyri neboli prerokované vo výboroch. Podľa rokovacieho poriadku prichádza do úvahy prerokovať materiál v pléne iba vtedy, keď to bolo predtým posúdené vo výboroch, alebo naopak, musíme sa rozhodnúť, že to prerokovávame prednostne a bez výboru.

  Prosil by som vás, vážený pán predseda, spolu s podpredsedami, hoci viem, že teraz je vás menej a je viac práce na vás troch, aby ste dodržiavali rokovací poriadok a nenechali hneď v úvode tretieho zasadnutia takýto veľmi pestrý materiál, o ktorom nie som si istý, či dobre a správne rozhodneme.

  Vyjadrím sa aj k tomu, že niektoré veci sú naozaj nutné a verejnosť ich očakáva, ale z našej strany by si potom zasluhovali trochu väčšiu pozornosť. Navrhujem, aby tie body programu, ktoré sú navrhnuté a neboli prerokované vo výboroch, sa neobjavili a vy by ste v prvom rade mali na to poukázať a proti tomu namietať.

 • Pán poslanec Benčík, ste novic v Národnej rade, ako ste povedali, ale boli ste niekoľko rokov poslancom Federálneho zhromaždenia. Možno tam bol iný rokovací poriadok. Ak ste si neprečítali náš, tak si ho prečítajte. Tieto body programu, ktoré sme zostavovali spolu s predsedami politických strán na Papierničke, sú autentické, sú tie isté. Náš rokovací poriadok hovorí, že ak poslanec navrhne zmenu alebo doplnok, o nich sa hlasuje. A to dnes robíme, pán poslanec. Bol by som rád, keby ste povedali, ktorý z týchto navrhovaných zákonov, ktoré som navrhol ja, nebol prerokovaný vo výbore.

  Je pravda, že som požiadal, ak by sa tieto zákony prerokovali skôr, pretože v dôvodových správach bolo napísané, že mali by sa prerokovať ešte do konca roku 1995. Je to ten vládny návrh, ktorý čítal pán Lysák, a potom ostatné poslanecké návrhy, ktoré sa týkajú záležitostí, ktoré povedali poslanci. Nevidím, že by som v niečom porušil zákon. Ostatné zákony, ktoré došli, som dátumoval na prerokovanie vo výboroch do 25. februára, čiže aj tu som presne dodržal to, čo mi káže rokovací poriadok. Na druhej strane ste schválili, pán poslanec, aj vy ste zdvihli ruku za uznesenie z 3. novembra, kde mi dávate právomoc skrátiť tento čas, nakoľko uznám za vhodné, a odpustiť aj zásady. Takže, len toľko na vysvetlenie.

  Pán poslanec Duray.

 • Vážený pán predseda,

  Maďarská koalícia predložila návrh na zvolenie podpredsedu pána poslanca László Nagya. Keďže ste položili otázku o tom, či trváme na jeho kandidatúre, chcem zahlásiť, že sťahujeme jeho kandidatúru na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zároveň by som chcel podporiť pána poslanca kolegu Benčíka v tom, čo povedal, a navrhujem, aby všetky zmeny programu, ktoré boli teraz predložené - je ich dosť veľa, možno ešte budú aj ďalšie - predtým, ako budeme hlasovať o rôznych zmenách návrhu programu 3. schôdze, sme dostali rozmnožené, aby sme mali o tom presný prehľad.

  Ďakujem.

 • Chcela som zareagovať po vystúpení pána poslanca Černáka, aby sme rokovali o programe, aby sme sa tu nedopúšťali citových výlevov.

  Ďakujem.

 • Ak dovolíte, pán predseda, len jednu poznámku k vystúpeniu pána poslanca Benčíka. Myslím si, že aj keby bol schválený ktorýkoľvek z navrhovaných doplnkov programu dnešnej schôdze, nevylučuje to prerokovanie týchto návrhov zákonov v samotných výboroch, ba, povedal by som, že priam to predpokladá, že výbory operatívnym spôsobom budú musieť návrhy týchto zákonov prerokovať. Takže, nedochádza absolútne k žiadnemu porušeniu rokovacieho poriadku.

  Ďakujem.

 • Rád by som spresnil, pokiaľ ste nás na začiatku vyzvali, pán predseda, aby sme formulovali svoje pripomienky k programu alebo návrhy na doplnenie. Mal som pripomienku, v úvode som to povedal, a v závere som mal otázku, ktorú ešte raz zopakujem. Podľa listu, ktorý mám k dispozícii v origináli, sa píše, že podľa názoru HZDS nemôžu byť na miesta predsedu a podpredsedov NKÚ volení iní, tak som sa opýtal a otázka znie, čo platí. Môžu, alebo nemôžu byť volení? Samozrejme, rád by som mal na to odpoveď.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, tento bod nie sú odpovede na otázky, ale na zmeny programu alebo doplnky programu.

  Pán poslanec Mečiar.

 • Nemám návrh na zmeny alebo doplnenie programu, ale prosím pána Černáka, aby tento list prečítal ako celok, aj s tým, kde ho ľutujem ako chudáka.

 • Pán poslanec, upozornil som všetkých, že zostavujeme program. Ak nemá nikto návrh na zmenu alebo doplnenie programu, pristúpime k schvaľovaniu jednotlivých pozmeňovacích návrhov.

  Prosím, pán Černák.

 • Vlastne odpoveď, ktorú som dostal, bola odpoveďou. Nebudem teraz zdržiavať tým, že by som čítal aj tú osobnú časť, ale som ochotný poskytnúť ju tlači bez problémov, celý list v plnom znení, aj s originálnym podpisom.

 • Vážený pán predseda,

  predložil som jeden návrh, že máme veľmi veľa návrhov zmien k programu, radi by sme videli tieto návrhy napísané, lebo niektoré sú veľmi zložité. Skutočne, čo sa týka návrhov na prerokovanie jednotlivých návrhov zákonov alebo ďalších návrhov, niektoré z nich neboli prerokované vo výboroch. Aspoň tie, ktoré tu odzneli, náš výbor neprerokoval, môžeme toto potvrdiť. Môžem podporiť pána kolegu Benčíka, že skutočne niektoré z predložených návrhov neboli prerokované vo výboroch. Nepopieram vaše právo, že môžete skrátiť lehotu na prerokovanie, ale to je predsa nemožné, aby sme teraz prerokovali také návrhy, ktoré vôbec neboli prerokované vo výboroch.

 • Pán poslanec, opakujem, prečítal som na doplnenie len tie návrhy, ktoré boli prerokované vo výboroch, a tie máte pred sebou. Ak ich nemáte, okamžite po schválení programu ich budete mať pred sebou. Prosím, skutočne nezdržujme začiatok tejto schôdze.

  Pán poslanec Ásványi.

 • Pán predseda, pred začatím hlasovania som povinný ohlásiť, že som dostal náhradnú hlasovaciu kartu číslo 1.

 • Ďakujem pekne. Dobre si ju opatrujte.

  Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých zmenách nášho programu.

  Ako bod 1 som navrhol prijať uznesenie Národnej rady, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh nevyhnutných opatrení na zabezpečenie hospodárenia v dobe rozpočtového provizória Slovenskej republiky na rok 1995. To je môj prvý návrh.

  Budeme hlasovať o zaradení do programu. Chceli ste, aby som to prečítal, takže som to prečítal.

  Prezentujme sa a hlasujme o zaradení tohto uznesenia ako bod číslo 1.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov. Za návrh hlasovalo 114 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovalo 10 poslancov.

  Tento môj návrh na doplnenie programu sme prijali.

  Ďalej som navrhoval zaradiť za terajší bod číslo 3 návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla. Je to tlač číslo 25.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov. Za návrh hlasovalo 131 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Ďalej návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii. Je to tlač číslo 26.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov. Za návrh hlasovalo 133 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Ďalej som navrhol ako bod číslo 5 zaradiť návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Andela s tým, že pôvodný návrh na pánov poslancov Fogaša, Nagya a Šimku som nedostal, resp. dva politické kluby svoje návrhy stiahli.

  Budeme sa prezentovať a hneď hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Ďalej ako bod číslo 9 som odporúčal zaradiť návrh 18 poslancov na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ďalej som dostal návrh z výboru pre obranu a bezpečnosť zriadiť vyšetrovaciu komisiu Národnej rady na zistenie okolností rozhodnutí ministra obrany Slovenskej republiky uzavrieť kontrakt na odpredaj pontónových mostových súprav.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  To boli návrhy, ktoré som predniesol ja. Vrátil by som sa k vašim návrhom.

  Ako prvá pani Keltošová navrhla tlač číslo 43, to je návrh poslancov na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Žiada ho zaradiť za mojimi návrhmi.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 105 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ďalej vystúpil pán poslanec Šimko s doplňovacím návrhom. Ide o preradenie pána poslanca Šveca z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Navrhuje to zaradiť ako bod číslo 7, teda za voľbu podpredsedu.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 65 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme neschválili.

  Ďalej bol prihlásený pán poslanec Cingel, ktorý žiada, aby návrh skupiny poslancov, tlač 44, bol zaradený po bode pani poslankyne Keltošovej. Ide o dane z príjmov, zákony číslo 511/1992 a 286/1992.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 122 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento bod sme zaradili do programu.

  Ďalej žiadala pani poslankyňa Aibeková zaradiť tlač 45 a tlač 24 ako body 16 a 17.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Aj tieto dva body sme zaradili do programu.

  Ďalej pán poslanec Mikolášik žiada, aby sme zaradili do programu tlač 42. Týka sa to Fondu zamestnanosti.

  Prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 118 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Ďalej pán poslanec Delinga žiada, aby do programu bol zaradený návrh skupiny poslancov, ktorý sa týka zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994. Je to tlač 61.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Aj tento bod programu sme si odhlasovali.

  Ďalej vystúpila pani poslankyňa Mušková, ktorá žiada, aby sme do programu zaradili odvolanie a súčasne aj voľbu ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. Žiada to zaradiť ako bod 10.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Ďalej zmenu programu navrhuje pán poslanec Lysák. Ide o tlač 60. Je to vládny návrh zákona súčasnej vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Ide o cenné papiere.

  Prosím, prezentujme sa a súčasne hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 127 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ďalej páni poslanci, ktorí vystúpili, prakticky nemali návrhy na zmenu programu, až na pánov poslancov Benčíka a pána poslanca Duraya, ktorí žiadali, aby sme neodhlasovali zákony, ktoré neboli prerokované vo výboroch. Také neboli. Odhlasovali sme všetky, čiže tým sme ukončili návrhy na zmenu programu.

  Dávam hlasovať o programe ako celku.

  Prosím, prezentujme sa. Ešte sa hlási pán poslanec Brňák.

 • Pán predseda, ešte by tam mali byť niektoré návrhy, ktoré ste hovorili, že ste písomne dostali. Vystúpil s tým aj pán poslanec Danko a povedali ste, že o tom dáte hlasovať.

 • Áno, povedal som, že som dostal 20 vládnych a 8 poslaneckých návrhov zákonov, že ak boli prerokované vo výboroch a keď ich niekto navrhne, budeme o nich hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o programe ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 101 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme program 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa schváleného programu prerokujeme

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu termínu predloženia návrhu nevyhnutných opatrení na zabezpečenie hospodárenia v dobe rozpočtového provizória Slovenskej republiky na rok 1995.

  Nakoľko vláda doteraz nepredložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995, je potrebné, aby podľa § 6 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky vláda predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh nevyhnutných opatrení na zabezpečenie hospodárenia v dobe rozpočtového provizória Slovenskej republiky na rok 1995, ktoré schvaľuje Národná rada a ktoré bude platiť až do schválenia zákona o štátnom rozpočte na rok 1995. Navrhujem preto Národnej rade Slovenskej republiky prijať nasledovné uznesenie:

  "Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh nevyhnutných opatrení na zabezpečenie hospodárenia v dobe rozpočtového provizória Slovenskej republiky na rok 1995 do 19. decembra 1994."

  Má niekto pripomienky? Ak nie, budeme hlasovať. Pán poslanec Ftáčnik.

 • Boli ešte prihlásení iní kolegovia, pán predseda.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, kolegyne a kolegovia,

  pán predseda Národnej rady, pri odôvodnení tohoto svojho návrhu ste sa opreli o § 6 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách. V § 6 ods. 2 sa hovorí, že ak vláda nepredloží návrh štátneho rozpočtu, v takom prípade má predložiť návrh opatrení v podstate tak, ako ste to navrhli, na rozpočtové provizórium. Nazdávam sa, že je predčasné zatiaľ vyzývať vládu, aby predložila návrh opatrení v rámci rozpočtového provizória. Predčasný je takýto návrh z dvoch dôvodov:

  Po prvé - predsa ešte stále úradujúca vláda Jozefa Moravčíka pod predsedníctvom Jozefa Moravčíka vypracovala a schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 1995. Tento návrh štátneho rozpočtu je hotový, je pripravený, a teda mohol by byť prerokovaný v tejto snemovni. Vláda ho nepredložila do parlamentu preto, že parlamentná väčšina verejne vyhlásila, že tento návrh štátneho rozpočtu nepodporí. To znamená, že v takomto prípade tento návrh vlastne zatiaľ nemá šancu na schválenie. Ale premiér Moravčík návrh tohto štátneho rozpočtu takpovediac s bielou mašličkou poslal a doručil predstaviteľom koalície, ktorá má väčšinu v tomto parlamente. To znamená, že koalícia môže dnes, zajtra, kedykoľvek tento návrh štátneho rozpočtu predložiť do parlamentu a parlament ho môže ešte prerokovať. Iba ako ilustráciu uvediem, že napríklad maďarský parlament má na programe hlasovanie o štátnom rozpočte na rok 1995 27. decembra tohoto roku.

  Druhý dôvod, prečo je predčasné prekladať návrh na rozpočtové provizórium, spočíva v tom, že sme tu predsa pol roka počúvali o akejsi tieňovej vláde. Táto akási tieňová vláda každý týždeň vydávala veľmi honosné vyhlásenia a videli sme, že členovia tejto tzv. tieňovej vlády sa vozili na autách, ktoré zrejme niečo stáli. Predpokladám, že táto tieňová vláda pripravila návrh rozpočtu na rok 1995. Čo iné mala a mohla robiť? Preto azda by bolo vhodné, keby táto tieňová vláda predložila svoj návrh rozpočtu na rok 1995 a veľmi kľudne by sme ho mohli prerokovať, prípadne aj schváliť do konca decembra. Opäť ani v takomto prípade by nebolo potrebné schvaľovať rozpočtové provizórium. Preto sa nazdávam, že rozhodovať o rozpočtovom provizóriu je zatiaľ predčasné a poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia tento návrh nepodporí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Čarnogurskému. Toto uznesenie sa týka terajšej vlády. Keďže terajšia vláda mi doteraz nepredložila rozpočet, mojou povinnosťou bolo na to upozorniť. To nejde na budúcu vládu, to je dnešná vláda a táto dodnes rozpočet nepredložila. Ak od večera nebude fungovať, bude sa to týkať ďalšej vlády. To len na vysvetlenie.

  Pán poslanec Rózsa.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  mám na vás malý dotaz, pán predseda. Program s doplnkami sme totiž schválili an blok a v tom je aj bod 16 - vládny návrh zákona o rozpočte. Žiadam, aby sme ...

 • Pán poslanec Rózsa, zrejme na začiatku ...

 • Nechajte ma hovoriť, pán predseda. Dobre?

 • Vo vašom návrhu vyňatie bodu 16 z programu som nepočul. Samozrejme, že bola tu požiadavka, aby sme pred hlasovaním obdržali celý doplnený návrh. To ste obišli bez hlasovania.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Rózsa, nemôžem za to, že ste ma nerozumeli, ale jasne po slovensky som povedal, že bod 16 v tom prípade, ak budú schválené moje návrhy, nebude platiť. A po druhé - tieto body, ktoré máme pred sebou a máme k nim materiály, prerokujeme a potom preruším schôdzu kvôli ďalším bodom. Ak nemáte návrh, okamžite ho budete mať doručený.

  Pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda,

  moja poznámka nebude politická, ale čiste právna. Konštatujem, že zákon o rozpočtových pravidlách interpretujete, vážený pán predseda, veľmi svojvoľne. Ak by ste chceli postupovať smerom k súčasnej vláde, tak by ste jej podľa § 7 stanovili termín, do ktorého má predložiť rozpočet. Rozpočtové pravidlá v § 7 hovoria, že vláda predkladá rozpočet v termíne, ktorý jej určí Národná rada. Nič také sa nestalo, ale môžeme to dnes urobiť, ak myslíte, že to má ešte zmysel a že o pol ôsmej niečo prekazí menovanie novej vlády. Ak bude menovaná nová vláda, tá podľa § 6 ods. 2, ktorý ste citovali, môže vychádzať z toho, že rozpočet do 1. januára nebude predložený, a tam sa píše, že vláda urobí opatrenia po predchádzajúcom súhlase Národnej rady na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia, ktoré schváli Národná rada. Čiže, treba tam dvakrát konanie Národnej rady, raz ako predchádzajúci súhlas a raz na schválenie opatrení, ale impulz musí vyjsť z vlády. Vláda si musí povedať, či chce predložiť, alebo nechce predložiť rozpočet, a či chce postupovať takým alebo iným spôsobom. Ak chce postupovať tak, že urobí príslušné opatrenia, keďže bude dnes menovaná, zajtra požiada parlament o predchádzajúci súhlas s prípravou týchto opatrení, predloží nám ich a Národná rada ich príslušným spôsobom prerokuje a schváli. Myslím, že toto je postup, ktorý by sme mohli uplatniť a počkať teda do zajtra na vyjadrenie novej vlády, ako chce vo veci rozpočtu pokračovať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, toto je teraz rozprava o ničom. Samozrejme, že stačí, aby ste to, čo ste povedali, naformulovali do uznesenia a môžeme tam dať odsek a/ a terajší odsek bude ako odsek b/. Ale sami dobre viete, že je to skutočne o ničom. Ak ozaj pán prezident urobí to, čo povedal, že dnes večer vymenuje vládu, potom už platí to, čo som povedal teraz. Takže to, aby sme znovu prijímali uznesenie, kde budeme vláde ukladať, aby predložila nový rozpočet a potom nové uznesenie, aby predložila tieto rozpočtové pravidlá, myslím si, že je zbytočné. Ale súhlasím, ak chcete doplniť toto uznesenie, prosím, nadiktujte jeden odsek a uznesenie bude rozšírené o váš návrh. Vôbec sa tomu nebránim.

  Pán poslanec Brňák.

 • Vážený pán predseda,

  pán poslanec Čarnogurský, ale nakoniec aj doterajší premiér pán Moravčík uviedli okrem iného mimoriadne zaujímavé argumenty, pokiaľ ide o budúcu parlamentnú prax v tom smere, že do parlamentu predložím niečo len vtedy, keď budem disponovať dostatočným počtom hlasov. Myslím si, že takýto argument nemá opodstatnenie ani v ústave, ani v rokovacom poriadku, ani vo všeobecnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky. Právne predpisy nepredpokladajú ani nepodmieňujú pri predkladaní návrhov zákonov do parlamentu, aby boli zabezpečené dostatočným počtom hlasov poslancov.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  dovoľte, ale musím reagovať krátkou poznámkou. Prosím, že by ste mi nepripomínali posmechom slovenský jazyk. Ak to budete robiť ďalej, použijem ustanovenia § 18 rokovacieho poriadku so všetkými dôsledkami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, ale som veľmi, veľmi, veľmi ďaleko, aby som si zo slovenského jazyka robil posmech. To nie.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vás iba opýtať, čo by ste urobili v prípade, že by teraz Národná rada schválila uznesenie tak, ako ho navrhujete, a ešte dnes do pol ôsmej, kým je vláda Jozefa Moravčíka vo funkcii, by táto vláda po schválení podala návrh.

 • Pán poslanec, veľmi jednoduché, už sme si schválili program na dnešnú schôdzu.

 • Ale návrh rozpočtu môže vláda podať počas tohoto roka kedy chce.

 • V takom prípade by, samozrejme, to uznesenie, ktoré by teraz Národná rada prijala, nemalo zmysel, bolo by absurdné.

 • Toto teraz nie, to je v poriadku, ale to, o ktorom ste hovorili vy, aj pán Ftáčnik, lebo by som ho musel dať do výborov a výbory by museli o ňom rokovať. Dovtedy by som musel prerušiť rokovanie Národnej rady a kým ktorýkoľvek zákon sa neprerokúva v Národnej rade, dovtedy ho môže vláda zobrať späť. To znamená, že by ho tá vláda, ktorá bude, mohla zobrať späť.

 • My si nerozumieme. To uznesenie, ktoré ste navrhli, je uznesenie pre prípad, že vláda nemá rozpočet, že ho nie je schopná dať, že ho nedá. Z toho dôvodu sa takéto opatrenie prijíma. V prípade, že by ho Národná rada o 15.00 hodine prijala, tak tu máme ešte v polovici decembra prijaté takéto opatrenie, ale pritom je tu ešte dosť času na to, aby vláda predložila rozpočet. V poriadku. Nová nastupujúca vláda takýto rozpočet pripravený zrejme nemá, asi ho nepredloží, ale mohla by ho ešte predložiť tá vláda, ktorá tu zatiaľ je, to znamená vláda Jozefa Moravčíka, ešte to môže urobiť do pol ôsmej. Nakoniec, aj nová vláda môže predložiť ten rozpočet.

 • Samozrejme. Pán poslanec, asi sa potom ozaj nechápeme. Môže, hneď teraz ho zoberiem, nech mi ho dá.

 • A čo potom urobíte s tým uznesením, ktoré by už medzitým Národná rada prijala? Však to by bolo absurdné.

 • To uznesenie sa môže okamžite zrušiť, ale sa ani nemusí zrušiť, môže zostať v platnosti, len mu zmeníme dátum.

  Ale, pán poslanec, zbytočne vedieme medzi sebou dialóg, berme realitu.

 • Potom už v januári je možné také opatrenie prijať pre ďalší fiškálny rok.

 • Pán poslanec, vychádzajme z reality. Buďme skutočne reálni. Nech terajšia vláda dá sem rozpočet, okamžite ho dám na rokovanie do výborov a ďalej o tom nemusíme debatovať. Výbory ho môžu hneď, keď chcete, prerokovať ešte dnes a môžeme ho o piatej schváliť. Takže si myslím, že teraz vedieme úplne zbytočnú debatu, ktorá nemá význam, keď vychádzame z reality.

  Pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán predseda, podľa mňa vedieme debatu, ktorá vyplynula z vašej svojráznej interpretácie zákona o rozpočtových pravidlách. V tom je celý problém.

 • Pán poslanec, povedal som vám, aby ste navrhli to, čo chcete a bude to v uznesení.

 • Ale ja nechcem. Vy ste povedali, že toto uznesenie adresujete súčasnej úradujúcej vláde. To ste povedali vy, nie ja. A ja hovorím, že ak ste to chceli súčasnej úradujúcej vláde ...

 • ... že som mal dať ešte návrh na rozpočet.

 • Nie. Mali ste pokračovať podľa § 7. Vy ste to nenavrhli.

 • Neviem, čo ste chceli dosiahnuť, ale ja hovorím, že to, čo ste navrhli, predstavuje zásah parlamentu do výkonnej moci. Vláda musí vedieť, či predloží rozpočet, alebo ho nepredloží. Ak parlament chce, aby rozpočet bol predložený, postupuje podľa § 7. Neviem, či ste to chceli, ale nenavrhli ste to. To znamená, že ste nechceli súčasnej vláde nič navrhnúť. Dnes o pol ôsmej bude menovaná nová vláda, tá posúdi, ako je na tom s rozpočtom a predloží návrh na to, že budú vykonané opatrenia na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia. Je to jej povinnosť, ktorá jej vyplýva z § 6, a my jej k tomu dáme súhlas, ak nás o to požiada. Musí to urobiť, lebo je napísané, že vláda to urobí, takže to nemusíme vláde predpisovať. A rozhodne nie dnes, keďže ešte nevieme, aké je jej stanovisko. Ona až večer o pol ôsmej bude menovaná. Takže, myslím si, že by sme mohli odložiť tento bod na zajtra, kedy bude podstatne aktuálnejší po vyjadrení novej vlády.

 • Pán poslanec, to, čo ste povedali o odložení tohto bodu na zajtra, môžme kľudne urobiť, to nie je problém.

 • Urobme to. Tak dávam procedurálny návrh.

 • Procedurálny návrh na odloženie tohto bodu, aby sme ho prerušili a vrátili sa k nemu zajtra. Takýto návrh dávam.

 • Dobre, ale môžeme urobiť presne to isté, čo som povedal. Skoncipujte prvý odsek, kde bude, že vláda predloží, a druhý bude terajší odsek, ak nepredloží, bude provizórium. Súhlasím, som ochotný dať hlasovať aj o tom, aby sme tento bod preložili na rokovanie zajtra. Nie je problém, neviem, o čom sa hádame.

  Prosím, beriem návrh pána poslanca Ftáčnika, že tento bod prerokujeme zajtra a nie dnes. Budeme o tom hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Kto je za to, aby sa preložil na zajtra?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 56 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže budeme hlasovať o tomto bode programu. Prosím, páni poslanci, panie poslankyne, prezentujme. Ešte sa hlási pán poslanec Košnár.

 • Chcem iba dodať, že v prípade predloženia návrhu štátneho rozpočtu nie je rozhodujúce, či ho parlament prerokuje vo výboroch, alebo ho neprerokuje, ale v prípade predloženia takéhoto návrhu vládou základom rozpočtového provizória je tento vládny návrh zákona. V prípade, ktorý navrhujete vy, sú základom rozpočtového hospodárenia opatrenia, ktoré vláda parlamentu predloží. Čiže ide aj o vecný spor, nielen o otázku toho, či to dnes prerokujeme, zajtra prerokujeme a podobne.

  Ďakujem.

 • Áno, súhlasím. Pán poslanec Andrejčák.

 • Vážený pán predseda, vážení páni a panie poslankyne,

  Myslím si, že by sme mohli hneď na úvod skončiť tú rétorickú rozcvičku a preskúšanie predsedu Národnej rady, či pozná rokovací poriadok. Navrhujem ukončiť rozpravu a hlasovať o návrhu predloženom predsedom Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  napriek tomu, že ste nám dali výzvu, aby sme boli reálni, predpokladám, že ste mysleli na počty. Ale je veľmi dôležité povedať, že to, čo povedal pán kolega Ftáčnik, že ten prvotný impulz má prísť z exekutívy, to je nedeliteľná právomoc. Som rád, že ste si osvojili právo rozhodnúť za budúcu vládu, že táto vláda nie je schopná sa stotožniť s rozpočtom, ktorý bol schválený ešte v dnešnej vláde, ale myslím si, že ten prvotný impulz na to, čo bude robiť budúca vláda, by mal prísť predovšetkým od nej. Ale tento dnešný stav beriem ako realitu.

 • Vážený pán predseda, aj vážená snemovňa,

  dovoľte, aby som tu zaujal stanovisko k niektorým veciam, pretože zisťujem, že viacerí páni poslanci sú vhodní do programu pána Markoviča. To, čo hovoria, je rovnako smiešne a rovnako ma nemajú radi. Pokiaľ ide o obsah, má niekoľko defektov. Prvý defekt: vláda deklaruje, že rozpočet má, ale parlament ho nemá. Vláda deklaruje, že rozpočet ani parlamentu nedá. Vzťah vlády a parlamentu je kontinuálny, ak sa menia osoby, nezanikajú povinnosti inštitúcie. Ak nie je ochota vlády predložiť materiál do parlamentu, je to vrchol politickej nezodpovednosti a nie rétorických cvičení, či sprava či zľava na tejto tribúne. Aký máte postoj k občanom tohto štátu a k dôsledkom, ktoré takéto hazardovanie s ekonomickým výhľadom na rok 1995 pre nich prinesie?

  Ďalej treba postaviť aj druhý politický vzťah, ktorý tu je, keď poniektorí tu hovoria, že vláda nemôže dať rozpočet preto, že nemá väčšinu. Ale veď k umeniu vládnuť patrí aj umenie získavať si väčšinu. To znamená, že to neviete. My, keď sme to stratili, jeden deň naša vláda padla, ale predtým sme to dokázali dvadsať mesiacov bez väčšiny. Takže, vaše umenie nesiaha ani po toto obdobie. Ak by nebolo obdobie, ktoré je dnes postavené tak, že bude menovaná nová vláda, tak to, čo tu bolo povedané vo vzťahu k rozpočtu, je dôvod na okamžité vyslovenie nedôvery členom vlády a aj takým, čo nechcú dať rozpočet, aj takým, čo tvrdia o poslancoch, že sú gauneri. Ani tí tam nemajú čo sedieť.

  Pokiaľ ide o vývoj ďalej, dovoľte ešte povedať niekoľko drobností. Hovoríte tu, že existuje nejaký tieňový kabinet. Vážený, tieňový kabinet je politická inštitúcia, a ten si politické úlohy plnil a zaskakoval aj tam, kde ste nevedeli a dodnes ani netušíte, aké problémy boli. Ale ústavná povinnosť vzniká pre vládu. Keď ju neviete uniesť, načo ste sa tam, preboha, hrabali?

  Ja oceňujem, že dnes uznávate, že nechcete vo vláde byť, ale nezastavujte tok spoločenského života, ktorý sa zastaviť nedá. Národná rada ukladá prijať určité opatrenia, ktoré sú východiskom z reálnej politickej situácie. Ak je tu neochota strán, ktoré sú dnes vo vláde, dať rozpočet parlamentu, neochota druhých strán schváliť tento rozpočet, akceptovať ho ako ekonomicky neprijateľný, tak parlament je povinný pre verejnosť a pre občana urobiť kompromis v tom, že povie, vážení, ideme do rozpočtového provizória, tak si stanovme pravidlá. Tak prijmime tie pravidlá, ktoré umožnia prekonať koniec roku 1994, začatie rokov 1995 a 1996, pretože hovorím vám znovu, ani netušíte, čo všetko v tom rozpočte máte dnes poschovávané. Preto považujem za správne, aby Národná rada stanovisko predsedu Národnej rady v plnom rozsahu podporila, postavila sa za to. Ak pán poslanec Ftáčnik nesúhlasí, má právo hlasovaním rozhodnúť, že nesúhlasí, ale nech neškolí predsedu Národnej rady. To nie je vhodné. Ja si neberiem právo školiť vás, iba zachovajme istú kultúru vo vzájomných vzťahoch.

 • Chcem len pripomenúť, že minulý rok sme schválili rozpočet 22. decembra. Dnes máme 13. decembra, čiže vzťah k občanom nemáme zatiaľ najhorší.

  Ďalšia vec - pán predseda parlamentu, povedali ste, že toto uznesenie platí pre túto vládu pána premiéra Moravčíka. Pýtam sa, keď dnes večer prezident menuje novú vládu, či to bude platiť aj pre novú vládu.

 • Povedal som to. Hlási sa pán minister Dzurinda.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážení kolegovia, dámy poslankyne, páni poslanci,

  vláda Jozefa Moravčíka sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení rozpracovať návrh štátneho rozpočtu. To sloveso bolo "rozpracovať". Vláda rozpočet rozpracovala, dopracovala, aj ho schválila. Chcela urobiť to, o čom hovoril pán poslanec Mečiar, a síce získať si väčšinu v parlamentu, ale HZDS a pán poslanec Mečiar odmietli o tom čo i len rokovať. Naozaj si myslím, že ešte stále je dosť času tento handicap odstrániť, rokovať, a - povedzme - osvojiť si návrh predchádzajúcej vlády, alebo ho upraviť, alebo jednoducho vytiahnuť tak, ako tu už bolo povedané, návrh lepší. Za tento stav, ktorý tu dnes je, keď vlastne parlamentná koalícia sa dopredu vzdáva týchto možností, je zodpovedný ten, čo nebol schopný zostaviť vládu dva a pol mesiaca, hoci termín volieb 1994 bol volený práve tak, aby už rozpočet mohla predkladať vláda vzišlá z parlamentných volieb. Teda nezamieňajme si príčiny a následok a viďme veci pravdivo. A podľa môjho názoru pravda je taká, že dva a pol mesiaca víťaz volieb nebol schopný predstaviť novú vládu.

 • Chcel by som poďakovať pánu poslancovi Mečiarovi, že svojimi slovami o tom, že umením politika je udržať si permanentne väčšinu v parlamente, potvrdil aj niektoré moje výroky na túto tému.

  A po druhé - tiež by som ho chcel poprosiť, aby nás, ktorí máme nejaké roky v parlamente odslúžené, tiež neškolil. Myslím si, že mali by sme sa prestať v tomto parlamente školiť.

 • Ďakujem. Mňa zaujala tá časť dynamického vystúpenia pána predsedu Mečiara, kde hovoril o kontinuite vlády. Je to trošku v rozpore s tým, ako vláda Vladimíra Mečiara odchádzala, že naši ministri nastupovali do prázdnych kancelárií bez jedného spisu, a kontinuita bola narušená. Dúfam, že zajtra sa ukáže, že dnešná vláda, ktorá ešte úraduje, je schopná zachovať sa kultúrnejšie.

  A chcel by som podporiť vystúpenie predsedu klubu KDH pána Miklošku. Aj vlani prišiel rozpočet do parlamentu tri dni pred tým, ako bol odsúhlasený, a myslím, že sme o ňom hlasovali 21. decembra. Z toho pohľadu, že skutočne je pripravený a previazaný bielou šnúrkou, bolo by rozumné, keby sme toto hlasovanie odložili.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážení členovia vlády,

  chcela by som trošku vecne zareagovať na určité prísľuby, na určité vyjadrenia ako minulých, tak súčasných členov vlády k tomuto problému, to znamená k zostaveniu rozpočtu a predloženiu do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán exminister Tóth v čase, keď bol ministrom financií, prisľúbil, že vzhľadom na to, že už máme za sebou jeden ucelený rok hospodárstva Slovenskej republiky, bude nutné predkladať Národnej rade na posúdenie návrh zákona o štátnom rozpočte v skoršom období, a hovoril približne o septembri. Bola som veľmi rada, že súčasná vláda si túto myšlienku osvojila a že na pôde národohospodárskeho výboru odznel prísľub z úst pána ministra Filkusa, že prvý návrh rozpočtu pre informáciu bude predložený národohospodárskemu a rozpočtovému výboru ešte približne v júli alebo v auguste. Chápali sme tento návrh ako určitú širšiu základňu pre to, aby sme mali dostatok času orientovať sa v problémoch ekonomiky. Vedeli sme, že sa bude ešte prepracúvať.

  Skutočne môžem potvrdiť ako členka národohospodárskeho a rozpočtového výboru a užšieho kolektívu pre rozpočet, že na ministerstve financií bol pripravený návrh rozpočtu, ale musím konštatovať aj to, že nebol predložený do vlády. Podľa podpredsedníčky vlády pani Brigity Schmögnerovej sa mal prerokovať v kolégiu porady ekonomických ministrov. Bol odročený prvý týždeň, druhý týždeň, a v treťom týždni sa k nemu vyjadrili iba vo vzťahu k Národnej banke Slovenska a k prijatiu určitých makroekonomických kritérií, prípadne k výške odvodov Národnej banky Slovenska pre štátny rozpočet. Prvýkrát sa s ním vláda zapodievala až koncom októbra alebo až v novembri. Takže, čas je znovu veľmi krátky napriek tomu, že už sme si v tomto roku sľubovali nápravu. Túto skutočnosť nijako nemožno opomenúť, preto si dovolím reagovať na pána ministra Dzurindu v tom zmysle, že ak aj skutočne v programovom vyhlásení bolo rozpracovať, vzhľadom na pokročilosť času úlohou vlády je aj predložiť návrh zákona o štátnom rozpočte.

  Ten čas je skutočne pokročilý a bude na škodu veci, ak ho znovu budeme v zhone vo výboroch prerokúvať, ak ho dostatočne nebudeme môcť naštudovať. Prosím vás, vráťme sa, ako pán predseda vyzýval, k reálnosti situácie, k tomu, že je potrebný čas, aby aspoň gesčné výbory mohli rozpočet dôkladne posúdiť. A čas je už krátky.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, vážení členovia vlády,

  ak dovolíte, mal by som predsa len niekoľko poznámok predovšetkým z hľadiska vývoja termínov predkladania a možnosti predkladania štátneho rozpočtu Národnej rade Slovenskej republiky. Nepochybne, samotný zákon to dokladá, že práce súvisiace s riadením na príprave rozpočtu pre budúci fiškálny rok riadi ministerstvo financií. Priamo na poslaneckom prieskume, priamo na pôde výboru Národnej rady sme dostali od člena vlády, ktorý je za tvorbu rozpočtu a riadenie rozpočtu zodpovedný, prísľub, že rozpočet do Národnej rady bude predložený 5. 12. tohto roku. Takže, vážené dámy, páni, pýtam sa, kto je zodpovedný za tento stav?

  A prosím vás, ak dovolíte, ešte budem reagovať na jednu vec. Súvisí to s tým, čo povedal pán poslanec Černák, ako členovia vlády preberali príslušné rezorty, a snažil sa nás tu ubezpečiť, že oni sa určite zachovajú kultúrnejšie. Vážené dámy, páni, myslím si, že už ste sa zachovali, pretože základný dokument, ktorý ste sľubovali a ktorý ste mali predložiť do Národnej rady, ste nepredložili.

  Ďakujem.

 • Páni poslanci, panie poslankyne, uznesenie, ktoré som navrhol, nejde ani proti terajšej ani proti budúcej vláde, ani jednej, nič nezvýhodňuje, ani nič nesťažuje. Je povinnosťou Národnej rady zo zákona, aby to vyžiadala. Preto vás prosím, nediskutujme o tomto tak dlho. Máte právo každý o tom diskutovať, ale nemá to význam, k ničomu nedospejeme.

  Pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Mám iba veľmi stručnú poznámku ako reakciu na pána úradujúceho ministra Dzurindu a doplnenie predrečníkov.

  Pán minister, stačí si pozrieť plán legislatívnych úloh schválený uznesením vlády číslo 383, kde máte na strane 12 bod 1, že ministerstvo financií predloží rozpočet v júli. Myslím si, že nemáme sa o čom baviť a že nie je pravda to, čo ste hovorili, že ste mali iba rozpracovať. Mali ste to v legislatívnom pláne úloh a nesplnili ste.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  chcela som poukázať obdobne na to, ako to urobila pred chvíľou pani poslankyňa Aibeková. Naviac, uvádzam, že Hnutie za demokratické Slovensko pred vypísaním predčasných volieb žiadalo jún s poukazom na priechodnosť a bezporuchovosť vypracovania štátneho rozpočtu a upozorňovalo, že môžu byť s rozpočtom problémy. Stalo sa. Realita je taká a darmo sa tu uvažuje, čo by, keby, ak by, a pri týchto úvahách sú útoky voči Hnutiu za demokratické Slovensko. Realita je jedna, rozpočet nie je predložený do parlamentu. Toto je skutočnosť, z tej treba vychádzať. Návrh predsedu Národnej rady je v súlade s platným právom, preto by som vás vyzvala, aby sme nediskutovali, aby sme hlasovali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Nemám ani nejaký "dotaz", ani nejakú otázku, ani nič nechcem vedieť. Dúfam, že ma nebudete považovať za gaunera, ak dám návrh na ukončenie tejto diskusie.

 • Dávate to ako procedurálny návrh?

 • Dávam to ako procedurálny návrh, pán predseda.

 • Prosím, budeme sa prezentovať a hneď aj hlasovať. Kto je za to, aby sme k tomuto bodu už viac nediskutovali?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže, neprichodí mi nič iné, len dať hlasovať o prijatí uznesenia, ktorého návrh som prečítal.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme. Kto je za prijatie tohto uznesenia?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme návrh tohto uznesenia prijali.

  Prosím, pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán predseda, konštatujem, že prijatím tohoto uznesenia sme vlastne právne potvrdili, že súčasná parlamentná koalícia, Hnutie za demokratické Slovensko, SNS a Združenie robotníkov Slovenska sa vzdalo predloženia návrhu rozpočtu a preukázalo, že tzv. tieňová vláda nebola schopná pripraviť ani len podklady pre návrh rozpočtu, zároveň ale odmietli prijať vypracovaný a vládou schválený návrh rozpočtu na rok 1995. Koalícia HZDS, SNS, Združenie robotníkov zavinila, že Slovensko bude mať rozpočtové provizórium a táto koalícia nesie za provizórium politickú zodpovednosť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, máme vládu. Vláde nič nebráni, aby mi behom piatich minút dala rozpočet a toto uznesenie potom neplatí. Ak táto vláda dnes dá rozpočet, je všetko v poriadku. Takže, nič sa nedeje z toho, čo ste povedali.

  Pán poslanec Kozlík.

 • Vážená Národná rada,

  myslím si, že to bol zlatý klinec programu, s čím vystúpil teraz pán Čarnogurský. V prvom rade si uvedomme, že terajšia vláda mala dosť času na to, aby spracovala kvalitný návrh štátneho rozpočtu. Podotýkam "kvalitný návrh štátneho rozpočtu". Nie návrh štátneho rozpočtu, v ktorom príjmy za rok 1994 v tej verzii, ktorá už bola predposledná, sa rovnali príjmom roku 1994, a kde výdavky boli 9 mld Sk vyššie, než v roku 1994 a kde sa 18 mld Sk predpokladalo vlastne prejesť a preniesť na konto Fondu národného majetku. Zázrakom sa teraz v nových verziách štátneho rozpočtu objavili vyššie príjmy o 5 mld Sk, ktoré boli sprevádzané len jednopercentným rastom hrubého domáceho produktu. To sú, vážení, zázraky na počkanie, to je pasca na novú vládu. Takže, ďakujeme pekne za taký návrh štátneho rozpočtu.

  Povedal by som, že som s úľavou prijal, keď terajšia vláda prijala uznesenie, že nepredloží tento návrh štátneho rozpočtu do parlamentu. Pre nás takýto návrh štátneho rozpočtu je neprijateľný. Samozrejme, budeme musieť prijímať novú konštrukciu štátneho rozpočtu. Som veľmi rád, že Národná rada rozhodla a umožnila, dala priestor novej vláde bezodkladne pracovať na provizóriu a potom na konštrukcii nového návrhu štátneho rozpočtu na rok 1995.

  Ďakujem pekne.

 • Dávam procedurálny návrh, aby sme ukončili pripomienky k schválenému prvému bodu programu a pokračovali druhým bodom programu, pretože si myslím, že tá nevesta zvaná "návrh rozpočtu" z úradu vlády mala byť vypravená nie na Tomášikovú, ale na Bratislavský hrad do tohto parlamentu. Ak sa terajšia parlamentná opozícia, či ešte vládna koalícia v tomto bode zmýlila, nemusíme tu o tom toľko predsa diskutovať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Ľupták.

  Poslanec J. Ľupták.

  Ďakujem. Chcel by som pánu Čarnogurskému povedať, aby Združenie robotníkov do úst nebral. To je po prvé. A pán Čarnogurský, keby ste sa vy mali tomuto ľudu zodpovedať, čo ste na čele s vašou vládou ešte v minulosti spravili spomeňte si len na rozbitie poľnohospodárstva, ako ste ho rozbili. Vohnali ste ľud do biedy. To vy neviete. Takže, prosím vás, nás aspoň neberte do úst.

 • Dovoľte mi len niekoľko málo poznámok. Keď už hovoríme o predkladaní rozpočtu na rok 1994 a na rok 1995, dovoľte mi oživiť vašu pamäť, že v roku 1993, pokiaľ ide o rozpočet na rok 1994, bola vláda zaviazaná uznesením Národnej rady predložiť návrh rozpočtu do parlamentu do 15. októbra 1993. Nestalo sa tak. Pre rozpočet roku 1995 žiaden takýto termín vláde stanovený nebol. Jedine čím bola vláda zaviazaná, bolo programové vyhlásenie, v ktorom je oná formulácia spomínaná pánom ministrom Dzurindom, že vláda rozpracuje rozpočet. Dovoľte mi na margo malú otázku. O čom to vlastne rokovali výbory v minulých dňoch v tomto týždni, resp. v minulom týždni, ak nie o kapitolách štátneho rozpočtu?

  Druhá poznámka: Za seba a za náš poslanecký klub chcem povedať, že sme odporúčali a požadovali sme, aby vláda pána Moravčíka hotový, vládou schválený rozpočet predložila do parlamentu. Ešte stále to môže urobiť.

  A posledná poznámka: Pán Kozlík tu hovoril o kvalite rozpočtu, hovoril o tom, že navrhované výdavky štátneho rozpočtu sú vyššie o 9 mld Sk. Pýta sa prečo. Viem, že to perfektne vie, prečo. Jednoducho preto, že dlhová služba pre rok 1995 je podstatne vyššia ako dlhová služba pre rok 1994.

 • Chcel by som odpovedať pánu podpredsedovi Ľuptákovi. Na adresu pána poslanca Čarnogurského povedal, že on a jeho vláda poškodili tento ľud. Pán podpredseda Ľupták, najprv vráťte 60 miliónov vyhodené na referendum a potom niekoho obviňujte z toho, že poškodil tento ľud. Vy ste ho poškodili o 60 miliónov.

 • Ctený pán predseda, vážení členovia vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  na záver tohoto prvého bodu nášho rokovania považujem za potrebné povedať ešte jednu poznámku. Na vlastné oči som videl a na vlastné uši som počul, ako pán poslanec Švec informoval občanov Slovenskej republiky v televízii, že nemá námietky proti zaradeniu do výboru pre životné prostredie, že vidí dobrú možnosť svojej realizácie sa v tomto výbore a že žiada všetkých, aby tento problém ďalej neotvárali. Predpokladal som, že toto tu niekto povie. Keďže to nepovedal nikto, považoval som za svoju povinnosť to povedať.

  Ďakujem.

 • Vážení poslanci, nechal som vás teraz hovoriť, ale k tomuto bodu programu ste si odhlasovali, že skončí rozprava. Preto k tomuto bodu programu neudeľujem slovo už žiadnemu poslancovi ani poslankyni.

  Pristúpime k d r u h é m u bodu programu, ktorým je

  Záverečný dokument Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 33 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 33a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uvedie minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Peter Magvaši. Prosím, pán minister.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  Uruguayské kolo mnohostranných obchodných rokovaní, výsledkom ktorého je pred vás predložený záverečný dokument, sa začalo v roku 1986 v Punta del Este so základným poslaním čeliť ochranárskym tlakom a potlačiť ich. Uruguayské kolo predstavuje doposiaľ najrozsiahlejšiu a najnáročnejšiu previerku problémov medzinárodného obchodu od doby vytvorenia GATT v roku 1947 a ambicióznu snahu stanoviť medzinárodné pravidlá pre niektoré nové oblasti, ale najmä reguláciu medzinárodného obchodu so službami. Uskutočnenie Uruguayského kola bolo vyvolané snahou doriešiť rad problémov svetového obchodu a ekonomiky, a to najmä nerovnomerný vývoj jednotlivých oblastí svetového hospodárstva, menového a finančného systému, rast protekcionizmu v medzinárodnom obchode, zadĺženie rozvojových krajín, zostrenie konkurenčného boja, porušovanie pravidiel a záväzkov podľa GATT a zníženie účinnosti medzinárodného obchodného systému predstavovaného GATT.

  Prínosom Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní je dosiahnutie vyššieho stupňa liberalizácie svetového obchodu s tovarom, podriadenie sa obchodu s textilom pod pravidlá GATT, odstránenie netarifných opatrení v poľnohospodárstve a liberalizácia obchodu so službami. Takto dochádza k sprísneniu pravidiel GATT tak, aby vytvorili jednoznačné legislatívne rámce, podľa ktorých sa bude riadiť zahranično-obchodná politika jednotlivých krajín. Obmedzia a vylúčia sa tie obchodné a ekonomické nástroje, ktoré vytvárali bariéry v zahraničnom obchode. Rokovaniami sa dosiahli pravidlá, ktoré zakladajú v zahraničnom obchode rovnaké podmienky pre malé i veľké krajiny, pre ekonomicky menej alebo viac rozvinuté a pre bezpečný prístup krajín na trhy členských krajín. Najvýznamnejším prínosom Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní je vytvorenie Svetovej obchodnej organizácie, ktorá by mala nahradiť Všeobecnú dohodu o clách a obchode. Svetová obchodná organizácia sa vytvára ako tretí pilier takzvaných Bretonwoodských dohôd spred 50 rokov popri už existujúcich dvoch finančných organizáciách, a to Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.

  Integrálnou súčasťou dohody zakladajúcej Svetovú obchodnú organizáciu sú dohody, ktoré sú obsiahnuté v Záverečnom dokumente Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní. Ide o sedemnásť multilatelárnych dohôd, šesť dohovorov o výklade článkov GATT 1994, Marakéšsky protokol a ministerské rozhodnutia a prehlásenia. Medzi základné zásady a princípy Svetovej obchodnej organizácie patria najmä nediskriminácia, otvorená obchodná politika pod medzinárodným dohľadom, umožnenie prístupu na trhy a ich ochrana pomocou ciel, znižovanie prekážok obchodu a používanie čo najmenej škodlivých obchodno-politických nástrojov a pravidlami upravená súťaž. Svetová obchodná organizácia bude upravovať a riadiť nielen obchod s tovarom a obchod so službami, ale i problematiku zdravotníckych a fytosanitárnych opatrení, obchodu s textilom a odevami, antidumpingové pravidlá, pravidlá pôvodu, systém vydávania dovozných licencií, poskytovanie subvencií a vyrovnávacích dávok, prijímanie ochranných opatrení, ochranu duševného vlastníctva a postupy pri urovnávaní sporov.

  Uruguayské kolo mnohostranných obchodných rokovaní je obsiahnuté v záverečnom dokumente, ktoré v Maroku v Marakéši v apríli tohto roku podpísalo 124 členských krajín GATT. Z vecného hľadiska rozsiahla agenda Uruguayského kola predstavuje štyri základné okruhy problémov, a to prístup na trhy priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov, obchod so službami, aktualizáciu existujúcich pravidiel obchodu a stanovenie nových pravidiel a inštitucionálne otázky.

  Slovenská republika bude realizovať záväzok v znižovaní colných sadzieb u priemyselných výrobkov veľmi citlivo, zohľadňujúc požiadavky na ochranu domácej výroby. Táto citlivosť je vyjadrená v tom, že 22-percentné zníženie cla ku koncu päťročného implementačného obdobia nebude uskutočňované v piatich rovnakých krokoch, ako sa bude realizovať vo väčšine krajín sveta, ale bude citlivo rozložené v priebehu implementačného obdobia. Teda, u citlivých výrobkov sa bude clo znižovať až na konci tohto obdobia, prípadne posledných dvoch rokov, resp. u textilných výrobkov a farmaceutických výrobkov to bude v priebehu desiatich rokov. U ďalších citlivých položiek, ako je oceliarsky priemysel, je znižovanie posunuté až do dvoch posledných rokov implementačného obdobia. Niektoré výrobky v chemickom priemysle nie sú vôbec znižované, pretože sa pri rokovaniach pristúpilo na harmonizačnú formulu, podľa ktorej sa úroveň ciel neupravovala, pokiaľ boli clá nižšie alebo rovnaké ako harmonizovaná výška. Tým sa zabezpečil priestor pre udržanie ochrany v citlivých oblastiach slovenskej ekonomiky v dlhšom časovom období.

  Liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami predstavuje kľúčovú oblasť rokovaní v rámci Uruguayského kola. Predchádzajúce kolá mnohostranných obchodných rokovaní v rámci GATT boli v tejto oblasti neúspešné. Dohoda obsiahnutá v záverečnom dokumente predpokladá prijatie záväzkov v oblasti prístupu na trhy, domácich podpôr a vývozných subvencií. V Listine colných koncesií sa poľnohospodárske položky znižujú v priemere o 36 v rámci šesťročného implementačného obdobia končiaceho rokom 2001. Súčasne však dochádza aj k zvýšeniu cla u položiek, kde boli premietnuté netarifné opatrenia, tzv. vyrovnávacie dávky, do výšky cla. Minimálne pri každej položke dochádza k znižovaniu colných sadzieb o 15 % a u 15 najcitlivejších položiek sa znižovanie vôbec nezrealizovalo.

  Výsledky Uruguayského kola rokovaní majú značný pozitívny význam nielen na svetový obchodný politický systém, ale najmä na zefektívnenie obchodných a hospodárskych vzťahov Slovenskej republiky s väčšinou krajín sveta, ako aj na integráciu našej ekonomiky do svetovej ekonomiky a medzinárodného obchodného priestoru. Zriadenie Svetovej obchodnej organizácie a členstvo Slovenskej republiky v nej bude znamenať, že zahraničný obchod bude realizovaný v súlade s dohodnutými pravidlami, ktoré zaručia, že v rámci tejto organizácie sa bude uskutočňovať nediskriminačná a otvorená obchodná politika pod dohľadom členských krajín. Pravidlami tejto organizácie sa postupne budú obmedzovať také obchodnopolitické nástroje, ktoré vytvárajú bariéry v zahraničnom obchode.

  Takto formulované obchodné prostredie pre krajiny, ktoré neuplatňujú ochranárske opatrenia, a majú v GATT viazanú nízku úroveň cla, ako je napríklad aj Slovenská republika, je členstvo výhodné z dôvodu, že dochádza v členských krajinách celkovo k zníženiu a vyrovnaniu colnej ochrany a k odstraňovaniu netarifných obchodných prekážok. Zníženie cla u priemyselných výrobkov v celosvetovom meradle a odstraňovanie bariér v obchode najmä s textilom znamená pre slovenský export výrazné zlepšenie prístupov na svetové trhy. V krajinách zaujímavých z hľadiska slovenského exportu dôjde k výraznejšiemu zníženiu colných sadzieb, ako to je v prípade Slovenskej republiky. Napríklad v Európskej únii dôjde k zníženiu o 35 %, v Kanade o 45 %, v Maďarsku o 28 %, v Poľsku o 38 %, v Spojených štátoch amerických o 35 %, v Nórsku o 32 % a vo Švajčiarsku o 32 %, pričom u priemyselných výrobkov sa znižuje clo v priemere o 22 %, hoci celosvetový priemer zníženia cla v rámci Uruguayského kola bol stanovený na 33 %. To, že Slovenská republika neznižuje celkovú úroveň ciel len o 22%, je možné považovať za úspech negociačných rokovaní.

  Podľa vytvorených predpokladov by sa dohodnuté výsledky v rámci mnohostranných obchodných rokovaní GATT v konečnom dôsledku mali v Slovenskej republike pozitívne prejaviť v rozvoji exportu a v raste príjmov z obchodných tokov. Tieto príjmy budú redukované o hodnotu zodpovedajúcu priemernému ročnému zníženiu cla podľa Listiny colných koncesií. Pri stanovenom postupe pri znižovaní cla vyjadrenom v Listine colných koncesií znižovanie cla bude mať v prvom rade pozitívny vplyv na náklady vo výrobe a následne potom na predajné ceny výrobkov, a tak i na predajnosť výrobkov. V krajinách vývozu klesne clo priemerne ročne minimálne o 7 %, čo znamená pokles predajnej ceny našich výrobkov a zvýšenie konkurencieschopnosti na tretích trhoch. Dá sa teda povedať a predpokladať, že sa tým zvýši vývoz minimálne o 7 %, čo sa pozitívne odrazí v raste hrubého domáceho produktu a nadväzne v príjmoch štátneho rozpočtu.

  V rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa odsúhlasila i Všeobecná dohoda o obchode so službami, ktorá sleduje dva základné ciele, a to vybudovať základnú štruktúru práv a záväzkov, ktoré usmerňujú formulovanie národného zákonodarstva, politiky a regulačných opatrení v oblasti obchodu so službami, a zabezpečiť cudzím dodávateľom služieb prístup na trhy a poskytnúť im národné zaobchádzanie. Dohoda upravuje jednak všeobecné záväzky a disciplíny vzťahujúce sa na všetky služby a všetky spôsoby poskytovania služieb v medzinárodnom obchode, jednak špecifické záväzky určujúce rozsah prístupu na trh u jednotlivých členov dohody. Zosilnené a sprísnené pravidlá v rámci Svetovej obchodnej organizácie uvedené v jednotlivých dohodách, a to najmä v Dohode o ochranných opatreniach, antidumpingu, vyrovnávacích clách a v Dohode o riešení sporov vytvárajú taký priestor a podmienky, v rámci ktorých i malá krajina môže využiť ochranné mechanizmy a môže realizovať bezpečný prístup na trhy a zabezpečiť si adekvátnu ochranu domácej výroby. Konanie každej krajiny bude kontrolované členmi Svetovej obchodnej organizácie, orgánmi a mechanizmami vytvorenými pre tieto účely. Podmienkou členstva vo Svetovej obchodnej organizácii je akceptovanie celého kompletného balíka legislatívnych úprav prezentovaných v Záverečnom dokumente.

  Vzhľadom na nesporné výhody, ktoré prináša Slovenskej republike členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii, odporúčam vám, vážené panie poslankyne a páni poslanci, aby ste vyslovili súhlas s členstvom Slovenskej republiky v tejto medzinárodnej organizácii, a tým umožnili, aby sa Slovenská republika zaradila medzi zakladajúce krajiny, ktoré sa budú v zahraničnom obchode riadiť jej dohodami, pravidlami a postupmi, a zároveň využívať výhody zliberalizovaného zahraničného obchodu a bezpečného prístupu na trhy.

  Minulý týždeň v Ženeve sa konala implementačná konferencia Svetovej obchodnej organizácie, kde bolo členmi GATT rozhodnuté, že Svetová obchodná organizácia vznikne a bude založená k 1. 1. 1995. Ako mnohí určite viete, k tejto dohode už pristúpili Spojené štáty americké, Japonsko, a očakáva sa, že k 31. 12. 1994 zo 124 signatárov 122 signatárov bude ratifikovať tento Záverečný dokument. Na základe spracovaných analýz a vývoja v zahraničnom obchode vo svete a tendencií vo svetovom obchode, ktoré smerujú k liberalizácii obchodu, jednoznačne vyplýva pre Slovenskú republiku a pre ďalšie prehlbovanie jej zahranično- obchodnej činnosti jediná cesta, a to je členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi. Prosím povereného člena Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pána poslanca Cingela, aby nás informoval o výsledkoch prerokovania tohto návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážená Národná rada, vážení hostia,

  Záverečný dokument Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní, tlač 33, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 40 zo dňa 28. novembra 1994 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie do 8. decembra 1994. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali Záverečný dokument v lehote a vyjadrili s ním súhlas. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s článkom 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky prerokovať Záverečný dokument Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní a vyjadriť s ním súhlas.

 • Ďakujem, pán poslanec, za podanie správy.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram diskusiu k tomuto bodu nášho programu.

  Ak sa nikto nehlási, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas so Záverečným dokumentom Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní.

  Prosím, budeme sa prezentovať, a zároveň hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme uznesenie schválili.

  Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca. Ďakujem aj pánu ministrovi.

  Ď a l š í m bodom je

  Návrh na vyslovenie súhlasu na odvolanie výhrady k článku 20 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a vykonanie vyhlásenia podľa článku 14 Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, článkov 21 a 22 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a článku 90 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 46 a spoločnú správu výborov ako tlač 46a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uvedie minister zahraničných vecí Slovenskej republiky pán Eduard Kukan. Prosím, pán minister.

 • Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci,

  Slovenská republika po svojom vzniku v januári 1993 sukcedovala do medzinárodných zmlúv, ktorými bola viazaná Česká a Slovenská Federatívna Republika, vrátane k nim uplatnených výhrad, čo niektoré mnohostranné dohovory pripúšťajú. Keďže však uplatňovanie niektorých výhrad v minulom období najmä z oblasti ľudských práv bolo motivované ideologickými dôvodmi, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými rezortmi analyzuje ich ďalšiu opodstatnenosť a tam, kde eventuálne odvolanie výhrad nekoliduje s naším súčasným poriadkom, predkladá vláde Slovenskej republiky a následne aj Národnej rade Slovenskej republiky príslušné návrhy na ich odvolanie. Tým súčasne v rámci existujúcich medzinárodných záväzkov rastie v medzinárodnom spoločenstve aj kredit Slovenska ako právneho štátu, ktorý sa v týchto oblastiach neobáva byť porovnávaný s ostatnými krajinami sveta.

  Uvedené návrhy boli prerokované po medzirezortnom pripomienkovom konaní vo vláde Slovenskej republiky dňa 29. septembra tohto roku, ktorá ich aj uznesením číslo 1012 schválila a takéto odporúčanie predkladá aj Národnej rade Slovenskej republiky. Tieto návrhy sú Národnej rade predkladané na základe článku 86 písmena e/ Ústavy Slovenskej republiky, keďže sa týkajú ustanovení medzinárodných politických zmlúv z oblasti ľudských práv, na ktoré sa vyžaduje vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prvým návrhom je odvolanie výhrady k článku 20 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý bol podpísaný 10. decembra 1984, bol publikovaný vo vyhláške číslo 143/1988 Zb. a vstúpil do platnosti dňa 26. júna 1987. ČSSR k nemu pristúpila s účinnosťou od 7. 7. 1988 s uplatnením výhrady k článku 20, podľa ktorého neuznáva príslušnosť Výboru proti mučeniu na posudzovanie informácií o systematickom mučení na území ktoréhokoľvek štátu a v takejto podobe do dohovoru sukcedovala aj Slovenská republika 28. mája 1993.

  Predmet úpravy dohovoru, na ktorý sa vlastne vzťahuje aj pôsobnosť Výboru proti mučeniu, je vymedzený v článku 1, podľa ktorého je za mučenie považované konanie verejného činiteľa alebo úradnej osoby, ktorým je človeku úmyselne spôsobená silná bolesť, telesné alebo duševné utrpenie s cieľom od neho získať informácie, priznanie smerujúce jeho potrestaniu. K 31. 12. 1993 k dohovoru pristúpilo 79 štátov, z ktorých 11 uplatnilo výhradu k článku 20.

  Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, v podmienkach právneho štátu, ku ktorému sa hlásime, nemá už táto výhrada svoje opodstatnenie, tým skôr, že trestné zákonodarstvo Slovenska dôsledne postihuje činy takejto povahy. Článok 20 je totiž organickou súčasťou i medzinárodnej kontroly dodržiavania tohto dohovoru, pričom odvolanie výhrady bude v praxi znamenať, že pri odôvodnenom zistení systematického mučenia na území ktoréhokoľvek účastníckeho štátu Výbor proti mučeniu, ktorý to posudzuje podľa článku 17 dohovoru, je zložený z 10 expertov z oblasti ľudských práv volených zmluvnými štátmi dohovoru, vyzve tento štát, aby predložil stanoviská k tomuto isteniu. Odvolaním tejto výhrady, čo odporúča vláda Slovenskej republiky, sa Slovensko zaradí medzi štáty, ktoré pri uplatňovaní ľudských práv v predmetnej oblasti dôsledne vychádzajú z litery a ducha daného mnohostranného dohovoru.

  Ďalšími návrhmi sú vykonanie vyhlásení k príslušným článkom predkladaných dohovorov, do ktorých Slovenská republika sukcedovala s tým, že ČSSR tieto vyhlásenia nevykonala. Z právneho hľadiska to znamená, že štát je viazaný ustanoveniami týchto článkov až vtedy, keď vykoná vyhlásenie, že viazaný chce byť, inak sa na neho nevzťahujú.

  Právne odôvodnenie návrhov na vykonanie vyhlásení Slovenskej republiky k týmto článkom je analogické ako v prvom prípade. V našom právnom štáte už nemá opodstatnenie, aby sme sa neprihlásili k záväznosti pre Slovenskú republiku. Predkladá sa preto návrh na vykonanie vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 21 a 22 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Podľa článku 21 vykonávaním tohto vyhlásenia Slovenská republika uznáva príslušnosť Výboru proti mučeniu prijať a posúdiť oznámenia určitého štátu o tom, že iný štát neplní svoje záväzky podľa tohto dohovoru, a podľa článku 22 opäť Slovenská republika uzná príslušnosť tohoto výboru prijímať a posudzovať oznámenia od jednotlivcov, ktorí sa sťažujú, že sa stali obeťami porušenia ustanovení tohto dohovoru.

  Zo 79 účastníckych štátov dohovoru vyhlásenie k článkom 21 a 22 vykonalo 35 štátov. Vláda Slovenskej republiky preto odporúča Národnej rade, aby súhlasila s vykonaním vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 21 a 22 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

  Ďalším návrhom je vykonanie vyhlásenia Slovenskej republiky k článku 14 Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorý bol podpísaný 7. 3. 1966, publikovaný vo vyhláške číslo 95/1974 Zb. a nadobudol platnosť 4. januára 1969. ČSSR k nemu pristúpila dňa 29. 12. 1966 s tým, že nevykonala vyhlásenie k článku 14, ktorým sa uznáva príslušnosť Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie pre prijímanie a prerokovanie oznámení jednotlivcov alebo skupín osôb, že sa stali obeťami porušovania práv obsiahnutých v tomto dohovore. Slovenská republika v takejto podobe do neho sukcedovala 28. mája 1993.

  Predmet úpravy dohovoru, na ktorý sa vlastne vzťahuje aj pôsobnosť výboru, je vymedzený v článku 1, podľa ktorého rasovou diskrimináciou sa rozumie rozlišovanie, vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na rase, farbe pleti, rodovom alebo národnostnom či etnickom pôvode, cieľom ktorého je znemožňovanie alebo obmedzovanie uznania, užívania alebo uplatňovania ľudských práv a základných slobôd na základe rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej alebo v ktorejkoľvek inej oblasti verejného života.

  K 31. decembru 1993 k dohovoru pristúpilo 137 štátov a 19 štátov vykonalo vyhlásenie k článku 14. Vláda Slovenskej republiky teda odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby súhlasila s vykonaním vyhlásenia Slovenskej republiky k článku 14 Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.

  Napokon vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na vykonanie vyhlásenia k článku 90 Dodatkového protokolu číslo 1 z 8. júna 1977 k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov, publikovaného vo vyhláške číslo 65/1954 Zb., ktorý nadobudol platnosť 7. 12. 1978. Protokol je publikovaný vo vyhláške číslo 168/1991 Zb. ČSSR k tomuto protokolu pristúpila 14. augusta 1990 s tým, že nevykonala vyhlásenie podľa článku 90, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná vyšetrovacia komisia a stanovuje príslušnosť komisie pre prešetrovanie skutočností, ktoré majú byť vážnym porušením ustanovení týchto dohovorov a protokolu. V takejto podobe sa Slovenská republika sukcedovala do Dodatkového protokolu notifikáciou z 30. marca 1993.

  Do právomoci vyšetrovacej komisie patrí vyšetrovanie vážnych porušení pravidiel medzinárodného humanitného práva, poskytovať služby v sporoch a vykonávať v týchto veciach vyšetrovania, pokiaľ sa na tom bojujúce strany dohodnú. Podrobnejšie úprava je vymedzená v článku 3 dohovorov a v článku 85 Dodatkového protokolu číslo 1. V praxi sa však skôr používajú národné, ako medzinárodné orgány a procedúry. Podľa posledných našich informácií účastníkmi protokolu je 125 štátov a z nich 34 vykonalo vyhlásenie podľa článku 90. Zo štátov Európskej únie tak neučinili napríklad Francúzsko a Veľká Británia.

  Vláda Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby súhlasila s vykonaním vyhlásenia Slovenskej republiky k článku 90 Dodatkového protokolu číslo 1 k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím pani poslankyňu Bielikovú, aby nás zoznámila s výsledkom prerokovania vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, vážení hostia,

  na program tejto schôdze je predložený materiál týkajúci sa kontrolného mechanizmu citlivých oblastí ľudských práv. Ako z vystúpenia pána ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky vyplynulo, je žiadúce v záujme zabezpečenia medzinárodných štandardov rozšíriť dostupné prostriedky medzinárodnej ochrany ľudských práv aj o tie, ktoré doposiaľ v Slovenskej republike neboli prijaté. Považujem za potrebné zdôrazniť, že fakultatívny mechanizmus kontroly upravený medzinárodnými dokumentmi sa uplatňuje len voči tým zmluvným stranám, ktoré výslovne v požadovanom vyhlásení k článkom uvedeným pánom ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky, uznali takúto právomoc zmluvných orgánov kontroly. Uznanie uvedeného mechanizmu zo strany Slovenskej republiky si priamo nevyžaduje zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  návrh na odvolanie výhrady k článku 20 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a na uskutočnenie vyhlásenia podľa článku 14 Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, článkov 21 a 22 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a článku 90 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov bol rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 41 z 28. novembra 1994 pridelený na prerokovanie dvom výborom Národnej rady Slovenskej republiky, a to ústavnoprávnemu a zahraničnému výboru.

  Obidva výbory Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenom termíne do 8. decembra 1994 návrh prerokovali a vyslovili s ním súhlas. Odporučili Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať návrh a podľa článku 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s ním súhlas. Preto ako spoločný spravodajca výborov si dovoľujem odporučiť Národnej rade, aby podľa článku 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky vyslovila s predloženým návrhom súhlas.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy.

 • Ak nie, považujem týmto rozpravu za skončenú. Pán minister zrejme tiež nebude mať dôvod vystúpiť, takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako to povedala pani poslankyňa, podľa článku 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky s tým, že vyslovujeme súhlas na odvolanie výhrady k článku 20 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a vykonanie vyhlásenia podľa článku 14 Medzinárodného dohovoru po odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, článkov 21 a 22 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a článku 90 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 O ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a súčasne hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 2 poslanci.

  Môžem konštatovať, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Ďakujem vám všetkým, aj vám, pani poslankyňa.

  Pristúpime k š t v r t é m u bodu, ktorým je

  Návrh na vyslovenie súhlasu s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a jeho výsadách a imunitách.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 57 a spoločnú správu ako tlač číslo 57a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uvedie opäť minister zahraničných vecí pán Eduard Kukan. Prosím, pán minister.

 • Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci,

  Národnej rade Slovenskej republiky sa predkladá návrh na vyslovenie súhlasu s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a jeho výsadách a imunitách. Návrh bol vypracovaný Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorého odsúhlasenie Národnou radou Slovenskej republiky bude znamenať ukončenie procesu sukcesie Slovenska do všetkých záväzkov vyplývajúcich z Dočasnej dohody o obchode a otázkach súvisiacich s obchodom, ako aj do všetkých záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzavretých medzi ČSFR a Európskymi spoločenstvami.

  V súvislosti s rozdelením ČSFR a vznikom samostatnej Slovenskej republiky zo strany Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky boli podniknuté všetky kroky na zabezpečenie sukcesie do všetkých záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzavretých bývalou ČSFR. To sa týkalo aj dohôd uzavretých s Európskymi spoločenstvami, vrátane dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktorá bola podpísaná v Bruseli dňa 11. decembra 1991. Skutočnosť, že sa delegácia Komisie Európskych spoločenstiev s pôsobnosťou pre Slovensko a Českú republiku nachádzala v Prahe, teda nie na území štátu, s ktorým Európske spoločenstvá nadviazali diplomatické styky, bránila dokončeniu procesu sukcesie v otázke zriadenia samostatného Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike.

  S cieľom zmeniť tento stav ministerstvo zahraničných vecí iniciovalo rokovanie o zriadení delegácie Komisie Európskych spoločenstiev na Slovensku. Na tieto snahy po predchádzajúcich predbežných rokovaniach s pracovníkmi komisie odpovedala Komisia Európskych spoločenstiev zaslaním Misii Slovenskej republiky pri Európskych spoločenstvách v Bruseli nóty, ktorou komisia oficiálne informovala slovenskú stranu o úmysle otvoriť v Slovenskej republike svoje zastúpenie a v tejto súvislosti uzavrieť dohodu medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení tohto zastúpenia a jeho výsadách a imunitách. Spolu s nótou bol Misii Slovenskej republiky zaslaný aj návrh dohody.

  Predmetný návrh bol ministerstvom zahraničných vecí posúdený a po zapracovaných úpravách predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Všetky vecné pripomienky rezortov boli akceptované, na základe čoho bol na rokovanie vlády Slovenskej republiky pripravený materiál "Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a jeho výsadách a imunitách.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 13. septembra 1994 materiál prerokovala a svojim uznesením číslo 982 schválila. Vychádzajúc z uvedeného uznesenia bola dohoda o zriadení zastúpenia v Slovenskej republike podpísaná v Bratislave dňa 16. septembra 1994 ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky a pánom Burghartom, riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politické vzťahy Komisie Európskych spoločenstiev s výhradou nutnosti ratifikácie vzhľadom na článok pojednávajúci o diplomatických výsadách a imunitách.

  Návrh znenia dohody predstavuje štandardnú dohodu o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev, ktorú komisia uzaviera so všetkými krajinami, s ktorými udržiava diplomatické styky a v ktorých má v úmysle zriadiť svoje zastúpenia. Obsahuje úvodné ustanovenia, šesť článkov a záverečné ustanovenia. Články 1 a 2 definujú charakter zastúpenia komisie i jeho právnu podstatu, ktorá je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Články 3 a 4 stanovujú rozsah diplomatických výsad a imunít, ktoré vychádzajú z Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961. Článok 4 stanovuje, že Slovenská republika uznáva laissez-passer vydané Európskymi spoločenstvami svojim pracovníkom ako platné cestovné doklady. Pod termínom laissez-passer je potrebné chápať cestovný pas vydaný Európskymi spoločenstvami. Články 5 a 6 upravujú spôsob riešenia sporných otázok a procedúru nadobudnutia platnosti uvedenej dohody.

  Z hľadiska Slovenskej republiky je znenie uvedenej dohody akceptovateľné a jej uzavretie užitočné po formálnej a právnej stránke pre dokončenie procesu sukcesie Slovenska do záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzatvorením medzi bývalou ČSFR a Európskymi spoločenstvami. Uzavretie dohody má pre Slovenskú republiku zásadný význam pre urýchlenie procesu zriaďovania samostatného zastúpenia komisie na území Slovenska. Tento krok zvýši dynamiku ďalšieho rozvoja vzťahov medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami, čo nadobúda na dôležitosti obzvlášť v súvislosti s ukončením procesu ratifikácie Európskej dohody o pridružení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám, ktorá ako sa ukazuje, by mala začať platiť od 1. februára 1995. Návrh zmienenej dohody je plne v súlade s medzinárodným právom, ako aj s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, z vyššie uvedených dôvodov sa Národnej rade Slovenskej republiky odporúča zaujať kladné stanovisko k Dohode medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a jeho výsadách a imunitách a vysloviť súhlas s jej uzavretím.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu ministrovi a prosím povereného poslanca, člena zahraničného výboru pána Ľubomíra Fogaša, aby nás oboznámil s prerokovaním návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  návrh na vyslovenie súhlasu s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a jeho výsadách a imunitách sa predkladá v súlade článkom 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky.

  Citovaný návrh dohody bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Slovenskej republiky a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Obidva výbory dňa 6. decembra 1994 návrh riadne prerokovali a prijali platné uznesenia, ktorými odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a jeho výsadách a imunitách. Dohoda je výsledkom krokov vlády nasledujúcich po sukcesii Slovenskej republiky do dohôd uzavretých medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskymi spoločenstvami.

  Uzavretie dohody umožní urýchliť ďalší rozvoj vzťahov medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami, čo má veľký význam s ohľadom na ukončenie procesu ratifikácie Európskej dohody o pridružení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám. Preto vám, vážené poslankyne, vážení poslanci, odporúčam s predloženým textom dohody súhlasiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Fogaš. Otváram rozpravu k štvrtému bodu programu.

  Nemám žiadnu písomnú prihlášku, nikto sa ani nehlási, preto považujem rozpravu o štvrtom bode za skončenú. Konštatujem, že ani pán poslanec, ani pán minister sa nechcú vyjadriť. Alebo áno, pán poslanec?

 • Neboli predložené žiadne odporúčania ani nejaké návrhy, takže si myslím, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Ďakujem pekne. Pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a jeho výsadách a imunitách.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Pán predseda, bývalo zvykom, že spravodajca hlasuje tu.

 • Len keď boli doplnkové pripomienky.

 • Čiže mám hlasovať na mieste?

 • Nie, môžete hlasovať tam, keď ste pri mikrofóne.

 • Tak prosím, hlasujte na svojom mieste.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Ďakujem pánu poslancovi Fogašovi, ďakujem aj vám, panie poslankyne a páni poslanci.

  Ď a l š í m bodom programu je

  Návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 25.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uvedie minister zahraničných vecí Slovenskej republiky pán Eduard Kukan.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  Slovenská republika po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vstúpila do mnohostranných a dvojstranných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán bola ČSFR. Sukcesia sa uskutočnila na základe vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky z 3. decembra 1992, v zmysle ktorého sa považuje Slovenská republika od 1. januára 1993 za viazanú týmito zmluvami. Nie je teda potrebné zo strany Slovenskej republiky nejakým ďalším právnym aktom znova potvrdzovať záväzky vyplývajúce pre Slovensko zo zmlúv, do ktorých po ČSFR sukcedovala. Na základe medzinárodných zvyklostí však niektoré štáty navrhujú posúdenie bilaterálnej zmluvnej základne.

  Výsledkom tohto procesu je vypracovanie - na základe dohody - zoznamu dvojstranných zmlúv, ktoré by mali zostať v platnosti, resp. ktoré by sa mali z dôvodu neaktuálnosti, prekonanosti a nefunkčnosti zrušiť. V rámci tohto procesu je nutné rešpektovať vnútroštátne zásady pre zrušovanie platnosti medzinárodných zmlúv z toho hľadiska, či ide o zmluvy prezidentské, ku ktorým je nutný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, vládne, na ktoré je nutný súhlas vlády Slovenskej republiky, a rezortné, čiže súhlas príslušného rezortu.

  Vo vzťahu k Švédskemu kráľovstvu bola sukcesia Slovenskej republiky zo zmluvy bývalej ČSFR potvrdená nótou 1, 3, 9, 5/1992-93 z 18. decembra 1992. Švédske kráľovstvo nótou 1/1993 z 1. januára 1993 uznalo Slovenskú republiku ako nezávislý suverénny štát a v súlade s platnými princípmi medzinárodného práva Slovenskú republiku ako sukcesora do mnohostranných a dvojstranných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 1993 Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou. Švédska strana v lete 1993 iniciovala preskúmanie stavu zmluvnej základne za obdobie od roku 1918 do konca roku 1992.

  Na základe tejto iniciatívy sa v Slovenskej republike uskutočnilo počas mesiacov august až november 1993 medzirezortné pripomienkové konanie. Všetkým ministerstvám, Generálnej prokuratúre a Úradu jadrového dozoru bol zaslaný zoznam dvojstranných zmlúv, uzavretý medzi Československom a Švédskom do konca roku 1992, predložený švédskou stranou súčasne so zoznamom dvojstranných zmlúv medzi Československom a Švédskom spracovaný ministerstvom zahraničných vecí. V rámci tohto pripomienkového konania sa gestori vyjadrili k predloženým zoznamom. Na základe výsledkov medzirezortného pripomienkového konania sa vypracoval postup Slovenskej republiky pre expertné rokovania zo Švédskym kráľovstvom. Toto rokovanie sa uskutočnilo 7. marca v Štokholme. Na rokovaniach bolo posúdených 23 zmlúv uvedených na zoznamoch obidvoch strán a navrhnutých zachovať v platnosti 14 dvojstranných zmluvných dokumentov.

  Súčasne sa obe strany zhodli, že zanikla platnosť troch zmluvných dokumentov. V prípade zmlúv, ktorých platnosť zanikla, nie je potrebné z hľadiska vnútroštátneho právneho poriadku Slovenskej republiky prijímať osobitné rozhodnutie o ukončení platnosti. Nie je teda potrebné, aby s ich zrušením vláda, resp. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila osobitný súhlas.

  Ďalej sa obe strany zhodli, že navrhujú ukončiť platnosť Dohody o obchode a plavbe s Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925 - to je prezidentská zmluva, výmenných nót o platnosti predtým uzatvorených zmlúv z 23. októbra 1954 a 22. októbra 1946 - to je vládna zmluva, výmenných nót pokiaľ ide o znárodňovacie dekréty z 15. a 18. marca 1947 - to je takisto vládna zmluva a dlhodobej obchodnej dohody medzi ČSSR a Švédskom z 30. marca 1973 - takisto vládna zmluva. Zmluvy, u ktorých sa navrhuje ukončenie ich platnosti, stratili opodstatnenie a význam v súčasných podmienkach.

  Na ukončenie platnosti vládnych zmlúv je potrebný súhlas vlády Slovenskej republiky. Táto tak uskutočnila 13. septembra 1994 uznesením číslo 980. Na ukončenie platnosti prezidentskej zmluvy, teda zmluvy, pri schvaľovaní ktorej sa pred jej ratifikáciou vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, je potrebný opätovne súhlas Národnej rady s ukončením jej platnosti. V zmysle uvedeného sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925. Zmluvné dokumenty boli prekonané, stratili opodstatnenie a význam v súčasných podmienkach. Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila predložený návrh uznesenia a vyjadrila tak svoj súhlas s ukončením ich platnosti.

  Pán predseda, ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister, aj vám. Prosím teraz povereného člena zahraničného výboru pána poslanca Duka-Zólyomiho, aby informoval o výsledkoch prerokovania návrhu v Zahraničnom výbore Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister,

  návrh, ktorý sa predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925, je výsledkom mnohých rokovaní a dosiahnutej zhody obidvoch zmluvných strán o zániku platnosti zmluvných dokumentov. Keďže súčasťou uvedených dokumentov je aj tzv. prezidentská zmluva, Dohoda o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925, o ukončení jej platnosti, opätovne sa požaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážená Národná rada, rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925 pridelený na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý ho prerokoval na svojej 5. schôdzi dňa 13. decembra 1994. Zahraničný výbor vyslovil súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925.

  Ako spravodajca výboru si dovoľujem odporúčať návrh uznesenia: "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 13. decembra 1994 k návrhu na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925. Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925."

 • Ďakujem pánu poslancovi Duka-Zólyomimu. Otváram k tomuto bodu programu rozpravu.

  Konštatujem, že som nedostal žiadne písomné prihlášky. Nikto sa ani nehlási, tak môžem považovať rozpravu za skončenú. Pán minister sa taktiež nechce vyjadriť. Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s ukončením platnosti Dohody o obchode a plavbe medzi Republikou Československou a Švédskom a Záverečného protokolu z 18. apríla 1925.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a súčasne aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov. Za návrh hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že aj toto uznesenie sme schválili.

  Ďakujem vám všetkým, aj pánu poslancovi.

  Pristúpime k ď a l š i e m u bodu programu, ktorým je

  Návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač číslo 26.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh opäť uvedie minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  dnes vám asi veľa vzrušujúcich vecí nepoviem. Dovoľte, aby som v rámci efektívneho využívania času vynechal prvé dva odseky, ktoré sú naprosto identické s predchádzajúcim dokumentom, sú vysvetľujúce. Hneď by som prešiel k veci samotnej.

  Holandská strana na jeseň roku 1993 iniciovala preskúmanie stavu zmluvnej základne so Slovenskom za obdobie od roku 1918 do konca roku 1992. Na základe tejto iniciatívy sa v Slovenskej republike uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie počas mesiacov november 1993 až máj 1994. Znovu všetkým ministerstvám, Generálnej prokuratúre, Úradu jadrového dozoru bol zaslaný zoznam dvojstranných zmlúv uzavretých medzi Československom a Holandskom do konca roku 1992, predložený holandskou stranou a súčasne so zoznamom dvojstranných zmlúv predložených a spracovaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. V rámci tohto pripomienkového konania sa gestori vyjadrili k predloženým zoznamom.

  Na základe výsledkov medzirezortného pripomienkového konania sa vypracoval postup Slovenskej republiky pre rokovanie s holandskou stranou. Expertnými skupinami oboch krajín bolo posúdených 22 zmlúv uvedených na zoznamoch oboch strán a navrhnutých zachovať v platnosti 17 dvojstranných zmluvných dokumentov. Súčasne sa strany zhodli na tom, že zanikla platnosť 4 zmluvných dokumentov, a to z dôvodu uplynutia doby, na ktorú boli uzavreté, resp. z dôvodu, že boli nahradené novými zmluvnými dokumentmi. V prípade zmlúv, ktorých platnosť zanikla, nie je potrebné z hľadiska vnútroštátneho právneho poriadku Slovenska prijímať osobitné rozhodnutie o ukončení platnosti. Nie je teda potrebné, aby s ich zrušením vláda, resp. Národná rada Slovenskej republiky vyslovovali súhlas.

  Ďalej sa strany zhodli v tom, že navrhujú ukončiť platnosť Zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii, podpísanej v Londýne 31. januára 1945. Zmluva, u ktorej sa navrhuje ukončenie jej platnosti, bola vykonaná, stratila opodstatnenie a význam v súčasných podmienkach. Na ukončenie platnosti tzv. prezidentskej zmluvy, teda zmluvy, pri schvaľovaní ktorej pred jej ratifikáciou sa vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, je potrebný opätovný súhlas Národnej rady s ukončením jej platnosti. Na základe uvedeného odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým vysloví súhlas s ukončením platnosti Zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii.

  Pán predseda, ďakujem a súčasne ďakujem za zaradenie predchádzajúcich štyroch bodov na zasadnutie dnešnej Národnej rady.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím teraz pána Lauku, povereného výborom, aby nás informoval o priebehu prerokovania návrhu v zahraničnom výbore.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážený pán minister,

  Slovenská republika po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sukcedovala do dvojstranných a mnohostranných zmlúv, ktorých jednou zo zmluvných strán bola Česká a Slovenská Federatívna Republika. Sukcesia sa uskutočnila na základe vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky všetkým parlamentom a národom sveta z 3. decembra 1992, v zmysle ktorého sa považuje Slovenská republika za viazanú týmito zmluvami. Nie je teda potrebné ani účelné zo strany Slovenskej republiky nejakým ďalším právnym aktom znovu potvrdzovať záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku zo zmlúv, do ktorých po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike sukcedovala. Dovoľujem si vám preto pripomenúť, že v súlade s týmto vyhlásením Národnej rady Slovenskej republiky všetkým parlamentom a národom sveta z 3. decembra 1992 došlo k sukcesii medzinárodných zmlúv so štátmi, ktoré túto sukcesiu akceptovali.

  Bez ohľadu na medzinárodné zvyklosti holandská strana iniciovala preskúmanie aktuálnosti či neaktuálnosti stavu zmluvnej základne za obdobie rokov 1918-1992. Výsledkom toho je návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii. Keďže ide o návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti tzv. prezidentskej zmluvy, vyžaduje si opätovný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s ukončením jej platnosti.

  Vážená Národná rada, návrh bol predsedom Národnej rady Slovenskej republiky pridelený na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý dňa 13. decembra 1994 návrh prerokoval a vyslovil s ním súhlas. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 25 vyslovil s návrhom súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať a vysloviť súhlas s ukončením platnosti Zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii.

  V tejto súvislosti si dovolím predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky: "Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 13. decembra 1994 k návrhu na vyslovenie súhlasu s ukončením platnosti Zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii. Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s ukončením platnosti zmluvy medzi Republikou Československou a Kráľovstvom holandským o repatriácii."

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu. Ani k tomuto bodu som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a pýtam sa pána poslanca, či sa chce vyjadriť. Nie. Pán minister sa takisto nechce vyjadriť. Preto pristúpime k hlasovaniu.

  Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán poslanec Lauko, v zmysle článku 86 písm. e/ Ústavy Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

  Ďakujem vám, páni poslanci, aj vám, pán poslanec, a osobitne pánu ministrovi. Za jeho výkon si zaslúži aj potlesk.

 • Ď a l š í m bodom programu je

  Návrh poistného rozpočtu Národnej poisťovne na rok 1994.

  Návrh by mal predkladať pán minister Brocka. Neviem, či ho pán minister Kukan nechce zastúpiť.

 • Šum v sále.

 • Takže, páni poslanci, sedíme už dlhšie, je presne 16.00 hodín. Ak súhlasíte, urobíme si prestávku.

  Prosím, pán poslanec.

 • Navrhujem, aby prebehla voľba podpredsedu pána Andela a súčasne by to mohli poslanci využiť ako prestávku. Nie je tu pán minister Brocka, môžeme preskočiť ten bod, aby to bolo rýchlejšie.

  Prosím, pán poslanec Mikloško.

 • Klub Kresťanskodemokratického hnutia výnimočne súhlasí s pánom Mečiarom.

 • Smiech v sále.

 • Pán Mečiar odkazuje, že je výnimočne potešený.

 • Smiech v sále.

 • Pristúpime k ď a l š i e m u bodu, a to je

  Voľba ďalších podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mám len jeden návrh na pána Andela zo Slovenskej národnej strany.

  Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky voľba podpredsedu Národnej rady sa vykoná tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

  Prosím kanceláriu, aby zabezpečila rozdanie hlasovacích lístkov a prosím overovateľov, aby sa ujali svojich funkcií.

  Dovolím si vám pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku ponecháte meno a priezvisko kandidáta, za ktorého hlasujete. Keďže iný kandidát nie je, nemusíte prečiarknuť nikoho.

 • Šum v rokovacej sále.

 • Vykonanie aktu tajnej voľby.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, pýtam sa, či ste všetci odovzdali hlasovacie lístky na voľbu podpredsedu Národnej rady.

  Myslím si, že áno, takže končíme tajné hlasovanie a budeme mať 15-minútovú prestávku, to znamená do 16.35 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím pána poslanca Cingela aby Národnej rade oznámil výsledok voľby podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada, vážení hostia,

  oboznámim vás so zápisnicou o výsledku voľby podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Voľba podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 13. decembra 1994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 136 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 129 platných hlasovacích lístkov, 7 neplatných hlasovacích lístkov, O poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Overovatelia zistili, že za kandidáta na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Andela bolo odovzdaných 85 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovatelia konštatujú, že kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Marián Andel získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gratulujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi za oznámenie výsledku volieb.

  Konštatujem, že za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol zvolený poslanec Marián Andel.

  Prosím pána poslanca Andela, aby zaujal svoje miesto určené pre podpredsedu Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, keďže nie je tu pán minister Brocka, ani nikto z vlády ho nechce zastúpiť, zatiaľ odložíme tento bod programu na neskôr a budeme pokračovať podľa schváleného programu, ktorý sme si určili.

  Prerokujeme

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh máte ako tlač číslo 43 a spoločnú správu výborov ako číslo 43a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pani poslankyňa Oľga Keltošová. Prosím, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

  v súvislosti s transformáciou sociálnej politiky sme predpokladali zrušenie preferencií v základnom systéme sociálneho poistenia, resp. sociálneho zabezpečenia. Od roku 1990 v rámci tripartitných vyjednávaní sa mali riešiť otázky pracovných kategórii formou vytvorenia podmienok pre zavádzanie doplnkových dôchodkových systémov poistenia. Vzhľadom na to, že tento systém nie je legislatívne zabezpečený, navrhujeme predĺžiť vykazovanie pracovných kategórií pre účely dôchodkového zabezpečenia do 31. 12. 1995. V tomto období, to znamená v priebehu budúceho roka predpokladáme, že sa vypracuje nový systém základného sociálneho poistenia. Navrhnutá legislatívna zmena nepredpokladá dopad na štátny rozpočet.

  V rámci zmeny zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ako aj vyhlášky bývalého Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí číslo 149 z toho istého roku, ktorou sa vykonáva tento zákon o sociálnom zabezpečení, sa navrhuje zvýšiť zárobok za posledný rok o 20 %, z ktorého sa vypočítava čiastočný invalidný dôchodok. Túto zmenu si vyžaduje, podľa nášho názoru, rast životných nákladov, zvyšovanie cien výrobkov a služieb, ako aj zvyšovanie ceny práce. Prispôsobovanie výšky dôchodku v súvislosti s uvedenými skutočnosťami prispeje k naplneniu princípov sociálnej spravodlivosti. Táto zmena takisto nemá dopad na štátny rozpočet.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že ide o pomerne veľkú skupinu zamestnancov, nie sú to len baníci, hutníci, sú to aj pracovníci energetiky, sú to ďalší pracovníci, ktorí pracujú v sťažených pracovných podmienkach, sú to všetko naši voliči, bez rozdielu na to, ktorú stranu alebo hnutie volili, prosím vás o podporu pri tejto novele zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni. Teraz prosím spoločnú spravodajkyňu výborov pani poslankyňu Martu Aibekovú, aby nás oboznámila s priebehom prerokovávania tohto návrhu vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, vážení hostia,

  dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý máme predložený ako tlač číslo 43.

  Uvedený návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 26 z 21. novembra 1994 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci. Citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol ako príslušný na skoordinovanie stanovísk výborov určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol predložený návrh zákona pridelený, ho prerokovali, a to s nasledovným výsledkom:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie k uvedenému návrhu zákona, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z 15 členov ústavnoprávneho výboru bolo prítomných 10 poslancov, 6 hlasovalo za návrh, nikto z poslancov nehlasoval proti návrhu a 4 poslanci sa hlasovania zdržali.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, lebo podľa už citovaného § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z 12 členov výboru bolo prítomných 8, za návrh hlasovali 4 poslanci a 4 poslanci sa zdržali hlasovania.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie vyslovili s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky súhlas a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť po zohľadnení pozmeňovacích pripomienok. Sú uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 a 2. Nebudem ich čítať. Obidva návrhy odporúčam schváliť, resp. hlasovať o nich kladne.

  Pán predseda, ak otvoríte rozpravu k tomuto bodu programu, ako prvá sa hlásim do rozpravy.

 • Ďakujem pani poslankyni Aibekovej.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že ako prvá do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa spravodajkyňa Aibeková. Okrem nej som zatiaľ nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Ďalej sa hlási pán podpredseda Ľupták.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte mi predniesť nasledujúce pozmeňovacie a doplňovacie návrhy k predkladanému zákonu, ktorý uviedla za skupinu poslancov pani poslankyňa Keltošová. Tieto návrhy podstatne nemenia filozofiu zákona, boli prerokované s predkladateľmi, osobne som ich predniesla aj vo výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci. Keďže nebolo prijaté k tomuto návrhu uznesenie, dovolím si ich predniesť tu, v pléne Národnej rady.

  Prvá pozmeňovacia pripomienka sa týka bodu 6, t. j. § 37 ods. 4. Navrhujem znenie prvej vety preformulovať na nasledovné znenie: "Občan má po splnení podmienok uvedených v odseku 1 nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku po dobu šiestich kalendárnych mesiacov."

  Druhá pozmeňovacia pripomienka je k bodu 7. Týka sa takisto § 37, ale odseku 5. Nakoľko sa pripomienka k bodu 6 primerane vzťahuje aj na navrhovaný odsek 5, v jeho prvej vete je potrebné slová "na čiastočný invalidný dôchodok" nahradiť slovami "na výplatu čiastočného invalidného dôchodku". Rovnako v prvej vete odseku 5 odporúčam za slovo "zárobok" vložiť slovo "spravidla".

  Tretia pozmeňovacia pripomienka: V druhej vete navrhovaného odseku 6 má slovo "pomerového" správne znieť "priemerného".

  Štvrtá pripomienka: V odseku 8 písm. a/ je potrebné slová "nie je" nahradiť slovom "nebol". V písmene b/ tohoto odseku začiatok časti vety má správne znieť: "Mesačný priemer hrubých zárobkov občana v období, za ktoré sa sleduje splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, nie je vyšší ako suma ..." - ďalej text pokračuje tak, ako je v predloženom znení návrhu zákona.

  Šiesty pozmeňovací návrh sa týka odseku 11. Navrhovaný odsek 11 navrhujem preformulovať na nové znenie: "Občanovi, ktorému bol čiastočný invalidný dôchodok odňatý pre nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, vznikne nárok na tento dôchodok najskôr po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov. Nový vznik nároku na čiastočný invalidný dôchodok a na jeho výplatu je podmienený podstatným poklesom zárobku podľa odseku 5."

  Siedma pozmeňovacia pripomienka sa týka § 37, kde sme už menili odseky 4 a 5. Preto navrhujem odseky 4 až 11 prečíslovať na odseky 5 až 12, ktoré sú v návrhu vecne obsiahnuté v bodoch 6 a 7.

  Ôsma pozmeňovacia pripomienka je k bodu 11. V poslednom riadku majú slová správne znieť "po 31. decembri 1995".

  Deviata pripomienka je k bodu 13. Táto je už obsiahnutá v spoločnej správe, kde ju odporúčam prijať, preto ju nebudem čítať, iba som sa s ňou stotožnila. Čiže, ako môj deviaty návrh bude: V odseku 3 sa slovo "splnenie" musí nahradiť slovom "nesplnenie". V závere tohto ustanovenia je potrebné slová "jeho odňatia" nahradiť slovami "zastavenia jeho výplaty". Takisto je už v spoločnej správe navrhované vypustenie článkov II, III a IV. Takisto sa stotožňujem s týmto návrhom.

  To by bolo z mojej strany všetko. Ako ste si tieto návrhy vypočuli, naozaj vidíte, že sú iba doplňovacie a spresňujúce, preto dúfam, že nájdem u vás podporu a ako tieto moje pripomienky, tak predovšetkým celý návrh zákona, ktorý nám tu bol prednesený, prijmete kladne a takto sa vyjadríte aj v hlasovaní.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Prosím, aby ste zaujali svoje miesto pre spravodajcov. Prosím pána podpredsedu Ľuptáka.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  na rokovanie Národnej rady nám bol predložený iniciatívny návrh zmeny zákona číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Obsahom návrhu je predĺženie vykazovania pracovných kategórií pre účely dôchodkového zabezpečenia do 31. 12. 1995 vo všetkých organizačných a valorizačných ekonomických podmienkach u poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov o 20 % v poslednom roku.

  Predložený návrh je dôsledok nekoncepčnosti transformácie sociálnej politiky. Od roku 1990 došlo k viacerým systémovým zmenám v oblasti sociálneho zabezpečenia, účelom ktorých bolo odbúranie nesystémových prvkov. Jedným z nich boli i pracovné kategórie. Ako vieme, tieto boli zákonom číslo 235/1992 Zb. zrušené. Jeho prijatie bolo však odbormi podmienené vytvorením podmienok pre nový systém zodpovedajúci trhovým podmienkam. Keďže sľubované systémové kroky sa nesplnili, pod tlakom odborov bolo vykazovanie pracovných kategórií predĺžené najprv do 31. 12. 1993 a potom do 31. 12. 1994. Vlády, ktoré tu boli, mali dosť času na to, aby zaviedli systémové riešenie, ktoré by riešilo dôsledky zrušenia pracovných kategórií.

  K inštitútu pracovných kategórií treba pristupovať citlivo a objektívne. Vieme, že zaradenie zamestnania do pracovnej kategórie kompenzovalo negatívne následky dlhodobej práce v rizikovom pracovnom prostredí na zdravie zamestnancov. Pracovné podmienky, všetci dobre vieme, sa nezmenili, ale kategórie sme zrušili. Náhrada za prácu v rizikovom prostredí sa ponecháva na zamestnávateľov, ktorí však nie sú schopní odstrániť riziko práce, čo je i výsledok realizácie ekonomickej reformy, ktorej prínos v hospodárstve zatiaľ málo vidíme. Prax ukázala, že v súvislosti so vzniknutou politickou situáciou v Slovenskej republike v priebehu prvého polroku 1994 boli práce na transformácii sociálnej sféry pozastavené, alebo sa riešili iba čiastkové problémy. Aj tu treba hľadať príčinu, prečo odborári žiadajú predĺžiť vykazovanie pracovných kategórií.

  Súčasná situácia v legislatívnej úprave riešenia dôsledkov zrušenia pracovných kategórií je pre Združenie robotníkov Slovenska a odbory neprijateľná, a preto sa nekompromisne dožadujú alebo dožadujeme predĺženia vykazovania pracovných kategórií do 31. 12. 1995. V tomto majú odbory plnú podporu u poslancov Združenia robotníkov Slovenska, ako aj HZDS a SNS. Krok je teraz, ako aj doposiaľ, na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aby do tohto termínu vypracovalo systémové riešenie zapadajúce do transformácie sociálnej sféry na podmienky trhovej ekonomiky. Reforma nemôže iba brať, ale má riešiť problémy spôsobom zodpovedajúcim novým podmienkam v spoločnosti. Zdravie zamestnancov je prvoradé a na jeho ochrane musí mať záujem i štát. Štát môže právnymi nástrojmi určovať zamestnávateľom vytváranie takých pracovných podmienok, ktoré by nepoškodzovali zdravie zamestnancov.

  Najväčším negatívnym dopadom zrušenia pracovných kategórií je zrušenie možnosti skoršieho odchodu do starobného dôchodku zamestnancom vykonávajúcim rizikové práce. Pokiaľ sa nezmenia pracovné podmienky, nemôže nám byť tento problém ľahostajný. K riešeniu tohoto problému by mal prispieť i nový zákon o sociálnom poistení, aj zákon o dôchodkovom pripoistení. Tieto dve normy sa pripravujú a bude treba ich vypracovať tak, aby zohľadnili dôsledky, ktoré riešili pracovné kategórie.

  Vychádzajúc zo súčasného stavu transformácie sociálnej politiky budú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za Združenie robotníkov Slovenska, ako aj tí, ktorí sú v koalícii, podporovať predĺženie vykazovania pracovných kategórií do 31. 12. 1995 a valorizáciu dôchodkov poberateľov čiastočného invalidného dôchodku tak, ako to predložený návrh obsahuje a ako odborári požadujú.

  Chcem len pripomenúť, že sme v priebehu zasadania dostali na stôl vyjadrenie vlády, že nesúhlasí s týmto zákonom, teda s predložením tohto zákona, že ide o zvýšenie rozpočtu, že to má dopad na rozpočet. Myslím si, že vlády sú povinné hľadať východisko, ak to aj bude mať dopad na rozpočet, ako tento rozpočet naplniť. Myslím si, že aj my sme tu - robotníci, ktorí, keď aj žiadame, chceme hľadať cestu ako rozpočet naplniť, aby sme mohli vyhovieť i týmto skupinám.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi. Hlási sa pán Zoltán Boros.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  tiež považujem túto otázku za veľmi dôležitú, pretože všetci vieme, že to má veľmi široký a hlboký sociálny dopad. A práve preto považujem za nevhodné, aby sme o nej teraz hlasovali. Poviem prečo. Dnes o 12,30 hodine som si nestačil pribaliť materiál číslo 43, nakoľko nefiguroval ešte v pôvodnom návrhu programu. Takže, bol by som rád, keby sme sa s tým mohli oboznámiť večer, alebo cez noc, odložiť hlasovanie, pretože to skutočne považujeme za dôležitý problém, aby sme sa vedeli aj v rozprave vyjadriť k meritu veci, a nie teraz. Chcel by som poprosiť, požiadať Národnú radu, aby tento môj návrh akceptovala.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda, dámy a páni,

  Klub Slovenskej národnej strany prerokoval tento zákon. My sme o ňom rokovali aj s Konfederáciou odborových zväzov a budeme hlasovať za prijatie tohto zákona.

 • Ďakujem. Ak sa nikto viac nehlási do rozpravy, pán Boros túto svoju poznámku predniesol ako procedurálnu otázku, musím dať o nej hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme, či to odložíme na zajtra, alebo budeme hlasovať ešte dnes. Hlasujeme o prerušení s tým, že hlasovať sa bude zajtra. Kto chce, aby bolo zajtra, stlačí áno, kto nechce, stlačí nie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 45 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ak už sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu a prosím pani poslankyňu Aibekovú ako spravodajkyňu, aby uvádzala hlasovanie.

 • Ďakujem pekne za slovo. Najskôr budeme hlasovať o dvoch návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 a 2. Navrhujem, aby sme ich an blok prijali.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch spoločnej správy. Pani poslankyňa ich navrhuje prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 95 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Prosím, pani poslankyňa, môžeme pokračovať.

 • V rozprave odzneli iba moje návrhy, pretože ďalší vystupujúci pán podpredseda Ľupták nemal žiadne pozmeňovacie a doplňovacie návrhy. Takže budem ich uvádzať tak ako som ich uviedla v rozprave.

  Prvá pozmeňovacia pripomienka sa týkala bodu 6 predloženého návrhu zákona. Týka sa § 37 ods. 4. Navrhovala som nové znenie: "Občan má po splnení podmienok uvedených v odseku 1 nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku po dobu 6 kalendárnych mesiacov." Odporúčam hlasovať za.

 • Hlasujeme o prvom pozmeňovacom návrhu pani spravodajkyne, ktorá navrhuje hlasovať za.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Tento pozmeňovací návrh sme prijali.

 • Druhý pozmeňovací návrh sa týkal toho istého paragrafu, t.j. § 37, ale odseku 5. Navrhovala som v jeho prvej vete slová "na čiastočný invalidný dôchodok" nahradiť slovami "na výplatu čiastočného invalidného dôchodku".

  Ak dovolíte, toho istého odseku sa týka aj nasledujúci návrh, vlastne súvisí s týmto, a to za slovo "zárobok" vložiť slovo "spravidla".

  Navrhujem, aby sme o týchto dvoch pozmeňovacích pripomienkach hlasovali an blok, keďže sa týkajú odseku 5. Odporúčam ich prijať, hlasovať za.

 • Budeme sa prezentovať a hlasovať o druhom pozmeňovacom návrhu pani poslankyne. Pani poslankyňa navrhuje prijať tento pozmeňovací návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 94 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Prijali sme aj tento pozmeňovací návrh pani poslankyne.

 • Ďalší pozmeňovací návrh sa týka druhej vety odseku 6, kde som navrhovala slovo "pomerového" nahradiť slovom "priemerného". Odporúčam hlasovať za.

 • Budeme sa prezentovať a hneď aj hlasovať. Pani spravodajkyňa odporúča túto zmenu prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Tento pozmeňovací návrh sme schválili.

 • Ďalšie dva návrhy sa týkali odseku 8, a to písm. a/ a b/, preto odporúčam, aby sme hlasovali o týchto dvoch drobných zmenách naraz. V písmene a/ som navrhovala slová "nie je" nahradiť slovom "nebol" a v písmene b/ začiatok vety upraviť na nové znenie v takomto znení: "Mesačný priemer hrubých zárobkov občana v období, za ktoré sa sleduje splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, nie je vyšší ako suma..." - ďalej text pokračuje tak, ako je uvedený v predloženom návrhu zákona. Odporúčam toto znenie prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento pozmeňovací návrh sme prijali.

 • Ďalšia zmena sa týka odseku 11, kde som navrhovala nové znenie: "Občanovi, ktorému bol čiastočný invalidný dôchodok odňatý pre nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, vznikne nárok na tento dôchodok najskôr po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov. Nový vznik nároku na čiastočný invalidný dôchodok a na jeho výplatu je podmienený podstatným poklesom zárobku podľa odseku 5." Odporúčam prijať.

 • Ďakujem. Budeme sa prezentovať a hneď aj hlasovať. Pani spravodajkyňa navrhuje prijať tento pozmeňovací návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov. Za návrh hlasovalo 89 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. Nehlasovali 5 poslanci.

  Schválili sme aj tento pozmeňovací návrh.

 • Ďalšia zmena sa týkala § 37, kde sme menili odseky, preto navrhujem odseky 4 až 11 prečíslovať na odseky 5 až 12, ktoré sú v návrhu vecne obsiahnuté v bodoch 6 až 7. Odporúčam prijať.

 • Tu ide o technickú úpravu. Budeme hlasovať. Najskôr sa prezentujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov. Za návrh hlasovalo 98 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Myslím, že sme ukončili hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch.

  Ešte nie? Tak pokračujte.

 • V bode 11 v poslednom riadku majú slová správne znieť: "po 31. decembri 1995". Odporúčam prijať.

 • Budeme sa prezentovať a hneď hlasujeme. Pani poslankyňa odporúča prijať tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. Nehlasovalo 8 poslancov.

 • A máme tu posledný pozmeňovací návrh, ktorý sa týka bodu 13. Tam boli vlastne dva návrhy, jeden je obsiahnutý aj v spoločnej správe, jeden som doplnila ja. Týka sa to bodu 13. V navrhovanom § 162c ods. 2 druhá veta slovo " prizvaním" správne má znieť "priznaním". Tam sme potom vsunuli do spoločnej správy ods. 3, ale tam ešte treba doplniť - v závere tohto ustanovenia je potrebné slová "jeho odňatia" nahradiť slovami "zastavenia jeho výplaty". Keďže tieto dva pozmeňovacie návrhy sa týkajú rovnakého bodu a čiastočne sme ho už prijali v spoločnej správe, navrhujem aby sme o týchto dvoch zmenách hlasovali an blok a obidve schválili.

 • Budeme sa prezentovať a hneď aj hlasujme o týchto posledných dvoch pozmeňovacích návrhoch.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 97 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. Nehlasovalo 7 poslancov.

  Takže sme skončili hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch.

  V súlade s § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku môžme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

 • Prezentujme sa a hneď hlasujme o zákone ako celku spolu so schválenými pozmeňovacími návrhmi.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 99 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pekne pani poslankyni.

 • Ďakujem vám za spoluprácu a za trpezlivosť.

 • Ďalej nasleduje

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 44 a spoločnú správu ako tlač 44a.

  Pani poslankyňa Bauerová sa hlási do rozpravy.

 • Pán predseda, chcem vás požiadať, aby ste zabezpečili rozdanie tejto tlače. Vzhľadom na to, že ide o návrh zákona, ktorý bol dodatočne zaradený do programu, považujem za dehonestujúci pre parlament Slovenskej republiky, aby poslanci hlasovali o návrhu zákona, ktorý vôbec nemajú pred sebou a bolo im znemožnené, aby hlasovali zodpovedne, tak ako sa patrí na poslanca, keďže jednoducho nemajú možnosť si overiť, o čom sa vôbec hlasuje.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, materiály vám boli rozdané. Mám tu spoločnú správu číslo 44a, musíte ju mať všetci.

  Prosím, pani poslankyňa Bauerová.

 • Pán predseda, je síce pravda, že spoločnú správu sme dostali, ale vzhľadom na to, že tento návrh zákona bol zaradený do programu dodatočne, poslanci, ktorí neboli vopred informovaní, že takýto návrh bude predložený na zaradenie do programu, nemajú pri sebe tieto návrhy a nemajú možnosť efektívne rokovať o týchto návrhoch. Protestujem proti takémuto spôsobu prerokúvania návrhov zákonov.

 • Protestovať je vaše právo, pani poslankyňa, ja to beriem. Tento zákon som pridelil do výborov, v týchto bol prerokovaný a bola urobená spoločná správa. Keďže žiadate, aby vám bol zákon znovu rozdaný, hoci bol rozdaný, neviem prečo ste ho nedostali vy, beriem to. Dávate to ako procedurálnu otázku? Ďakujem.

  Pán poslanec Fogaš.

 • Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby sme dnes pokračovali voľbou niektorých orgánov. Je tam voľba predsedu Najvyššieho kontrolného orgánu a ďalšie. Tento návrh zákona je pripojený k tlači číslo 44a ako súčasť spoločnej správy. Myslím si, že by bolo rozumné, aby sme pokračovali týmto bodom zajtra, už len preto, aby sme mali možnosť zoznámiť sa s tým podrobne. Zákon bol prerokovaný v niektorých výboroch, nie vo všetkých. Myslím si, že keby sme urobili tieto voľby, keďže predpokladám, že dnes bude menovaná vláda, v podstate by sme mohli v rozumnom čase skončiť a zajtra pokračovať prerokovaním návrhov zákonov, ktoré boli zaradené dnes.

  Ďakujem pekne.

 • Pán predseda, pri schvaľovaní programu sme schválili ako ďalší bod programu aj zákon, ktorý navrhuje tiež skupina poslancov, pán Mikolášik je predkladateľom, a úzko súvisí s tým, čo sme doteraz preberali. Myslím, si že by bolo vhodné, ak teda sú problémy s týmto bodom, aby sme pokračovali bodom, ktorý máme už schválený v programe, to znamená návrhom zákona skupiny poslancov pána Mikolášika a Palacku o Fonde zamestnanosti. Potom môžeme zvažovať ďalšie, ale myslím si, že by bolo veľmi vhodné, aby sme teraz prerokovali tento zákon.

 • To je ďalší bod tohto programu. Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, chcela by som sa pripojiť k môjmu predrečníkovi. Jednak to tematicky súvisí a naozaj to bolo takto zaradené do programu, mám to v poznámkach. Mohli by sme prípadne prejsť k tomuto poslaneckému návrhu.

 • Čiže, aby tento váš návrh teraz absentoval a išiel návrh pánov poslancov...

 • Môj návrh už bol schválený, pán predseda.

 • Veď práve preto sa pýtam, nerozumiem tomu. Čiže trváte na tom, aby váš návrh bol prerokovaný teraz a po ňom sa rokovalo o návrhu, ako povedal pán poslanec Lauko.

 • Pridávam sa k môjmu predrečníkovi pánu Laukovi, aby teraz, po mojom návrhu, ktorý prešiel v parlamente, sme pokračovali...

 • Veď to je v programe tak zaradené, nemáme prečo pokračovať inak.

 • Len tu bol návrh pána poslanca Fogaša, aby sme teraz urobili zmenu v programu. Preto som sa pridala k pánu Laukovi.

 • Najskôr musíme dať hlasovať o návrhu pani poslankyne Bauerovej, ktorá žiada, aby tento zákon bol prerokovaný až zajtra. Dala to ako procedurálny návrh. Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Bauerovej, aby sme tento návrh zákona prerokovali zajtra.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tom, kto je za to, aby sme ho prerokovali zajtra.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 56 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Návrh pani poslankyne Bauerovej neprešiel.

  Budeme preto pokračovať. Pán poslanec Fogaš, mám dať hlasovať aj o vašom návrhu?

 • Pán predseda, dal som to ako procedurálny návrh.

 • Takže, musím dať hlasovať. Dobre. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Fogaša, ktorý navrhol, aby sme vynechali tento zákon, hlasovali o ňom zajtra ako prvom a dnes pokračovali ďalším bodom programu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 53 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  To znamená, že neprešiel ani tento návrh pána poslanca Fogaša.

  Budeme pokračovať. Prosím pána poslanca Cingela, aby za skupinu poslancov, ktorá predkladá tento zákon, návrh odôvodnil.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada, vážení hostia,

  účelom poslaneckého návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, podľa dôvodovej správy k nemu je podporiť aktivitu podnikateľských subjektov v činnostiach s nižšími tržbami a nižšou rentabilitou. Dosiahnutie uvedeného cieľa sa predpokladá umožnením zrýchleného odpisovania elektronických registračných pokladníc, ktorých povinnosť uvedenia vyplýva z § 97 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 511/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. Citovaná vyhláška ministra financií Slovenskej republiky v § 1 určuje lehotu na zavedenie elektronických registračných pokladníc, a to 1. január 1995 s tým, že nedodržanie uvedenej lehoty je spojené so značnými sankciami, ktoré sú zakotvené v § 35 zákona Slovenskej národnej rady číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

  Z dôvodov nevytvorenia potrebných výrobných resp. obchodných kapacít na predaj pokladníc, ktorých parametre by zodpovedali kritériám stanoveným vyhláškou ministra financií Slovenskej republiky číslo 55/1994 Zb., stanovený návrh posúva lehotu na zavedenie pokladníc na 1. júl 1995. Podľa prepočtov Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského zväzu spotrebných družstiev, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky sa predpokladá v roku 1994 a v roku 1995 zaviesť do užívania asi 80 tisíc kusov elektronických registračných pokladníc, z ktorých približne 55 tisíc kusov bude v priemernej cene za jednotku 17 000 Sk a asi 25 tisíc kusov v priemernej cene 24 000 Sk.

  Navrhované zvýhodnenie systému odpisovania týchto pokladníc jednorazovým odpisom do nákladov rokov 1994 a 1995 pri pokladniciach v cene do 20 000 Sk bude cca 950 mil. Sk. Pri ostatných pokladniciach 50-percentný odpis bude približne 300 mil. Sk. To je v úhrne za roky 1994 a 1995 približne 1 250 mil. Sk. Uplatnený odpis sa prejaví v znížení dane z príjmov fyzických a právnických osôb v rokoch 1994 a 1995, a tým aj príjmov štátneho rozpočtu, z dôvodu umožnenia zvýhodneného jednorazového odpisu pri pokladniciach v cene do 20 000 Sk a 50-percentného odpisu pri pokladniciach v cene nad 20 000 Sk v rokoch 1994 a 1995 približne o 360 mil. Sk. Umožnený zrýchlený odpis časove ovplyvní príjmy štátneho rozpočtu v rokoch 1994 a 1995. V prípade neumožňenia zrýchleného odpisovania by suma odpisov zahrnutá do výdavkov rokov 1994 a 1995 ovplyvnila znížený príjem štátneho rozpočtu v neskorších rokoch.

  Pozitívny aspekt zrýchleného odpisovania sa prejaví vo zvýšenej aktivite, čo sa prejaví ako multiplikačný efekt v nepriamych daniach, čím sa zvýši objem príjmov nepriamych daní a zdanením zvýšených príjmov ekonomických subjektov, ktoré sa budú zaoberať výrobou, predajom a servisom registračných pokladníc. Ak k tomu pripočítame efekt zo zníženia a utajovania príjmov, možno predpokladať, že celkový efekt zavedenia registračných pokladníc v rokoch 1994 a 1995 bude pozitívny, čo sa prejaví vo zvýšenom príjme štátneho rozpočtu v rokoch 1995 a ďalších.

  Predpokladaným návrhom novely zákona číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov nie je finančný efekt. Zmena len reaguje na technické a organizačné nedostatky v súvislosti so zavádzaním registračných pokladníc nezavinené podnikateľskými subjektmi. Z uvedených dôvodov odporúčam plénu Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi. Prosím pani Ivetu Novákovú, aby predniesla správu o prerokovaní tohto návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,

  predkladám ako spoločný spravodajca spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie uvedeného zákona pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 27 z 21. novembra 1994 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Do zasadnutí uvedených výborov Národnej rady Slovenskej republiky stanovisko vlády Slovenskej republiky nebolo doručené. Citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol ako príslušný na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov neprerokoval.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predmetný poslanecký návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval dňa 8. decembra 1994, vyslovil s ním súhlas a odporučil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu zapracovať do návrhu pripomienky legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky po zapracovaní pripomienok návrh skupiny poslancov na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 1994 vyslovil súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť v upravenom znení, ktorý tvorí súčasť tejto spoločnej správy tak, ako ju máte predloženú.

  Pozmeňovacie ani doplňovacie návrhy neboli žiadnym výborom prijaté. Z tohto dôvodu prosím, pán predseda, otvoriť rozpravu. Zároveň žiadam, vážené kolegyne, kolegovia, aby ste svoje návrhy, ktoré v rozprave predložíte, predložili písomne.

 • Ďakujem pani poslankyni Novákovej. Prosím, aby zaujala miesto určené pre spravodajcu. Otváram týmto rozpravu k predmetnému bodu nášho rokovania. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku.

  Pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, mám iba jednu poznámku k tomu, čo predniesla pani spoločná spravodajkyňa, keď povedala, že žiadny z výborov, ktorý mal tento návrh zákona, neprijal žiadne pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že je to upravené znenie celého zákona tak, ako ho predložil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu na svojom zasadnutí. Takže si myslím, že ide o pozmeňovací návrh a mali by sme o ňom hlasovať ako o jednom z návrhov, ktoré boli podané konkrétnym výborom.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  podľa informácií, ktoré mám od podnikateľov, obchodníkov a dailerov, drvivá väčšina pokladníc sa v súčasnej dobe na trhu nachádza v cene od 16 do 18 tisíc Sk a drahšie. Tým jednorazový odpis je vlastne len kozmetické ustanovenie, pretože cena je bez DPH a 95 % všetkých súčasne dostupných pokladníc prekračuje túto cenu. Dávam preto pozmeňovací návrh, aby pri všetkých návrhoch, ktoré sú v novele predložené, cifra 20 000 bola nahradená cifrou 25 000. Je to maličké zvýšenie, vytvorí dostatočný tlak na to, aby sa domáci výrobcovia snažili vyrábať domáce pokladnice, a niektorým, ktorí získajú lacnejšie pokladnice, umožniť jednorazový odpis. V inom prípade sa táto novelizácia skutočne nedotkne skoro ani jedného, ktorý si pokladnicu zakúpil. Takže ešte raz zopakujem kvôli poriadku, môj pozmeňovací návrh znie vo všetkých paragrafoch, to znamená v § 11 ods. b/ a c/ a v § 12 ods. a/ a b/ cifru 20 zameniť za cifru 25.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Dámy a páni, ľutujem, že nemám tu pôvodnú tlač 44, a teda taktiež ľutujem, že nebol tento návrh zákona prerokovaný v ústavnoprávnom výbore, ale keď som študoval tento návrh v tlači 44 zatiaľ len veľmi predbežne, tam v tej uvádzacej vete v odseku 11 bola legislatívna skratka, z ktorej bolo jasné, ktoré z tých písmen sa dotýkajú registračných pokladníc podľa vyhlášky a ktoré sa týkajú pokladníc, ktoré nie sú podľa vyhlášky, čo v tomto prípade, keďže táto legislatívna skratka tu už nie je, nie je jasné. Obávam sa, že pokiaľ by sme schválili zákon v tomto znení, vznikne z toho jednoducho chaos. Tam to treba legislatívne dotvoriť. Lenže, bohužiaľ, nedokážem to identifikovať ako to bolo v pôvodnom texte, pretože ho tu nemám.

 • Ďakujem. K tomu by sa musel vyjadriť niekto z predkladateľov alebo pani spravodajkyňa, samozrejme, ak sa nikto nehlási do rozpravy.

 • Najskôr odpoviem na pripomienku pána poslanca Fica. Do tohto návrhu boli zapracované aj pripomienky legislatívy, tam sa v žiadnom prípade nemenila filozofia tohto návrhu zákona. Išlo čiste o vyčistenie zo strany legislatívy a takto to už bolo vo výboroch prijaté. To som vo svojej správe predložila. To je jedna vec.

  Čo sa týka pána poslanca Šimka, zrejme ste tomu asi neporozumeli, pretože v tom texte máme poznámky pod čiarou k odkazom 36 a 37, ktoré to vysvetľujú - vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. Tam je odkaz na konkrétne vyhlášky.

 • Chcem reagovať na poznámku pána poslanca Černáka, že sumy, ktoré sú uvedené v návrhu, sú dohodnuté medzi ministerstvom financií a Zväzom drobných podnikateľov.

 • Ďakujem. Keď sa nikto nehlási, považujem rozpravu za skončenú. Prosím, pani poslankyňa. Už som skončil rozpravu, pán poslanec. Keď som to vyhlasoval, bola tabuľa prázdna.

 • Bol prednesený konkrétne jeden pozmeňovací návrh pána poslanca Černáka. Pán poslanec Baránik v podstate už vysvetlil filozofiu, takže odporúčam tento pozmeňovací návrh neprijať.

 • Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Černáka, ktorý základ 20 chce zvýšiť na 25. Pani spoločná spravodajkyňa odporúča neprijať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 28 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Teraz odporúčam, aby sme návrh uvedeného zákona ako celok prijali tak, ako bol predložený.

 • Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 105 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Môžem konštatovať, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem za spoluprácu.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa spýtať, či budeme pokračovať ešte prerokovaním zákona, ako to navrhol pán poslanec Lauko, pretože pán prezident bude o 19.30 hodine menovať vládu, na ktorú pozýva aj členov parlamentu. O šiestej by sme skončili.

  Hlási sa pán poslanec Národa.

 • Keďže sa rozhodlo, že sa bude rokovať, beriem späť.

 • Vážený pán predseda,

  prijali sme zákon, teda novelizáciu, ktorá síce trošku zmierni tlaky na podnikateľov, ale podľa môjho názoru nikomu neumožní jednoročný odpis. Okamžite, ako vystúpil pán poslanec Baránik, som stačil tlačidlo, ale zrejme nejakú sekundu trvá, kým tento systém zaregistruje požiadavku, a medzitým si už uzavrel rozpravu. Zrejme kolega Šimko postupoval obdobne. Chcel som hneď reagovať, žiaľ, medzitým si ukončil rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Hlasovanie väčšinou potvrdilo, že poslanci ho prijali ako správny.

  Pokračujeme

  Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 42 a spoločnú správu ako tlač číslo 42a.

  Za skupinu poslancov, ktorí predkladajú návrh, jeho znenie zdôvodní pán poslanec Miroslav Mikolášik. Prosím, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som uviedol tento návrh zákona, ktorý, ako dúfam, väčšina z vás bude hodnotiť nie ako politikum, ale jednoducho ako potrebný zákon, ktorý z časových dôvodov je potrebné zvážiť a pokiaľ možno prijať.

  Účelom návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, je riešenie právneho stavu, ktorý vznikol prijatím zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni, a súčasne priblížiť úpravu vymeriavacích základov platiteľov príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky a do Sociálnej poisťovne.

  Veľmi rýchlo k niektorým častiam našej predlohy: Doplnením § 12 o písmeno d/ sa spresňuje financovanie rozšírenia činnosti úradov práce, ktoré zabezpečujú pre fond v oblasti výberu príspevkov a kontroly ich platenia.

  Novelizáciou § 18 sa navrhuje zahrnúť do vymeriavacieho základu náhrada mzdy a upraviť maximálnu výšku vymeriavacieho základu z tridsaťnásobku minimálnej mzdy na osemnásobok minimálnej mzdy, a to u zamestnancov, ako aj u samostatne zárobkovo činných a spolupracujúcich osôb a občanov zárobkovo činných v cudzine s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

  Zrušením zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 7/1993 Z. z. (§ 52 bod 1 zákona Národnej rady číslo 274/1994 Z. z.) zanikne totiž 1. januárom 1995 právny subjekt, ktorý je ustanovený v § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 10/1993, čiže regionálna národná poisťovňa, ktorá bola oprávnená doteraz na výber príspevkov do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky.

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. v § 46 rieši prechod pôsobnosti z regionálnych národných poisťovní na nové subjekty - pobočky Sociálnej poisťovne - taxatívnym spôsobom v rozsahu pôsobnosti ustanovenej v zákone Národnej rady Slovenskej republiky číslo 7/1993 Z. z. Z uvedeného dôvodu neprešla na pobočky Sociálnej poisťovne pôsobnosť ustanovená v doteraz platnom znení § 21 a nasledujúcim zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 10. Bez navrhovanej novely by nebol ustanovený právny subjekt oprávnený vyberať príspevky do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky. Navrhuje, aby sa príspevky platili na účet Fondu zamestnanosti, ktorý spravujú okresné úrady práce.

  Náklady, ktoré vzniknú so zabezpečením vyberania príspevku úradmi práce na účet Fondu zamestnanosti, budú v plnom rozsahu uhrádzané z prostriedkov Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky a teda návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet.

  Chcem záverom pripomenúť, že v našom gesčnom výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci pri hlasovaní prakticky všetci prítomní poslanci bez rozdielu príslušnosti k politickým klubom hlasovali za prijatie tohto potrebného zákona.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec, aj vám. Prosím spoločnú spravodajkyňu pani Alenu Kolesárovú, aby podala správu o výsledku prerokovávania tohto návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní,

  dovoľte, aby som vo svojom prvom parlamentnom vystúpení na pôde nášho slovenského parlamentu ako poslankyňa podala spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 10/1993 Z z. o Fonde zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač číslo 42.

  Predloha je v podstate, ako to už uviedol pán doktor Mikolášik, reakciou na prijatie zákona o Sociálnej poisťovni a jej cieľom je jednak zharmonizovať existujúci právny stav a tiež upraviť vymeriavacie základy pre platiteľov poistného do Fondu zamestnanosti a do Sociálnej poisťovne.

  Predmetný návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí číslo 25 z 25. novembra 1994 na prerokovanie do výborov ústavnoprávneho, pre financovanie, rozpočet a menu, pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a pre zdravotníctvo a sociálne veci. Do zasadnutia uvedených výborov stanovisko vlády Slovenskej republiky nebolo doručené. Na skoordinovanie stanovísk výborov bol určený výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci, ktorého som členkou.

  Uvedené výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho aj prerokovali a možno konštatovať nasledovné:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady neprijal uznesenie k predloženému návrhu, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z 15 členov ústavnoprávneho výboru bolo prítomných 9 poslancov, z toho 6 poslancov hlasovalo za návrh, nikto nebol proti a 3 poslanci sa zdržali hlasovania. Rovnaká situácia bola aj vo Výbore Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Z celkového počtu členov výboru 17 bolo prítomných 13, za hlasovali 3 poslanci, proti nehlasoval nikto a 10 poslancov sa zdržalo hlasovania. Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci vyslovili s predloženým návrhom súhlas a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť po zohľadnení týchto pozmeňovacích a doplňovacích pripomienok:

  1. K bodu 1 - v § 12 písm. b/ sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "4. Príspevky na zriadenie a prevádzku chránenej dielne a chráneného pracoviska." Doterajšie body 4 a 5 sa potom označujú ako body 5 a 6.

  2. K bodu 2 - v § 18 ods. 1 sa na konci pripájajú slová "alebo choroby z povolania".

  3. K bodu 6 - v § 21 ods. 5 sa písmeno b/ vypúšťa.

  4. K článku II - v článku II sa za slová "podľa § 18 ods. 3" vkladajú slová "zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 10/1993 Z. z."

  5. K článku II - článok II sa vypúšťa. Súčasne sa článok III označuje ako článok II.

  Vážený pán predseda, odporúčam, aby sa body 1, 2, 3 a 4 spoločnej správy schválili an blok a zároveň odporúčam, aby sme bod 5 neprijali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Najskôr vás prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov, bude otvorená rozprava a potom budete môcť predniesť tieto návrhy k spoločnej správe.

  Nemám písomné prihlášky do rozpravy. Prosím, hlási sa pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  môj príspevok bude veľmi stručný. Chcem len pripomenúť pár týždňov alebo mesiacov dozadu, kedy sme z poslaneckého klubu HZDS - pani poslankyňa Aibeková a ja - upozorňovali pri delení Národnej poisťovne na dva subjekty, že tento zákon, táto novela bola šitá horúcou ihlou a že vlastne sme zabudli na výberčie miesto. Som rada, že kolegovia poslanci túto novelu pripravili, pretože naozaj od 1. 1. by mohlo dôjsť k situácii, že by sme nemali výberčie miesto pre príspevky do Fondu zamestnanosti.

  Pokiaľ ide o náklady, boli tu s tým spojené otázky, náklady Fondu zamestnanosti spojené s výberom poistného budú uhrádzané priamo okresným úradom práce. Myslím si, že je to tak správne, a preto budem túto novelu podporovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa. To bol len podporný hlas. Nikto sa nehlási do rozpravy, preto rozpravu považujem za skončenú. Prosím, pani poslankyňa, aby ste uvádzali hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, vážení prítomní, dovoľte, aby som navrhla dať hlasovať o zákone ako celku.

 • Najskôr, pani poslankyňa, musíte uvádzať postupne návrhy, ako sú v spoločnej správe.

 • Môžeme, ale najskôr návrhy zo spoločnej správy. Čítali ste nám pozmeňovacie návrhy zo spoločnej správy. Ak chcete, môžete uviesť, že o pozmeňovacích návrhoch, ako ich uvádza spoločná správa, navrhujete hlasovať an blok.

 • Dovoľte, aby som navrhla o bodoch 1 až 4 hlasovať an blok.

 • Hlasujeme o tých bodoch spoločnej správy, ktoré pani spravodajkyňa predniesla s tým, že hlasujeme o nich spoločne, teda prvý až štvrtý bod. Pani spoločná spravodajkyňa ich odporúča prijať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 106 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Tieto body spoločnej správy sme prijali.

 • Prosím ďalej, aby sme hlasovali o tom, aby sme vypustili bod 5.

 • Aby sme neprijali bod 5 spoločnej správy. Prosím, prezentujme sa a hneď aj hlasujme. Pani spravodajkyňa odporúča neprijať, teda vypustiť tento bod spoločnej správy. Kto chce vypustiť, hlasuje áno, kto nie, hlasuje nie.

 • Šum v sále.

 • Pani spravodajkyňa povedala vypustiť bod 5 spoločnej správy. Pani poslankyňa uvádza spoločnú správu prvýkrát, prosím, aby ste rešpektovali jej postavenie. Zopakujeme hlasovanie. Pôvodné hlasovanie je zrušené.

  Ešte sa hlásite, pán Černák?

 • Nie, sťahujem. Ona pôvodne navrhovala body 1 až 4 prijať an blok.

 • A bod 5 navrhovala neprijať, takže som podporil ten návrh a nie vypustenie. To je v princípe jedno.

 • Je to jedno, ale opakujeme hlasovanie.

  Prosím, pán poslanec Polačko.

 • Pokiaľ som tu mal možnosť dva roky a niečo pôsobiť, stále sa hlasovalo asi takým spôsobom, že je tu bod číslo 5, ktorý pani spravodajkyňa neodporúča prijať.

 • Pán poslanec, povedal som, že pani poslankyňa uvádza spoločnú správu prvýkrát. Myslím si, že je gentlemanské, aby sme to rešpektovali.

  Prosím, pani poslankyňa, povedzte návrh ešte raz.

 • V bode 5 sa navrhuje, aby sme článok II vypustili.

 • Prosím, hlasujeme. Pani poslankyňa navrhuje vypustiť tento článok.

 • Šum v sále.

 • Musíte hlasovať áno, keď je to tak, ako povedala.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Čiže, tento zákon bude bez tohto bodu spoločnej správy.

  Môžeme hlasovať o zákone ako celku.

  Prosím, pán poslanec Hrnko.

 • Aby bolo jasné, pani spoločná spravodajkyňa neodporúčala prijať. Tak ako bolo hlasovanie, sme bod 5 prijali. Takže, buď sa dohodneme, že bolo hlasované inak, alebo hlasovanie zopakujeme. Aby bolo podľa regulí, ktoré tu boli, tak sme mali hlasovať nie, aby bod vypadol zo spoločnej správy.

 • Pani poslankyňa navrhla, aby sme ho vypustili a my sme ho vypustili.

  Prosím, pán Ftáčnik.

 • Vážený pán predseda, opravme to, čo povedal pán Hrnko, dodržme regulu. Pani poslankyňa to dobre myslela a vy, skúsený parlamentár, ste ju zaviedli na zlé chodníčky, lebo ste navrhli hlasovať o vypustení, čo spravodajca nemôže urobiť. Musí urobiť len to, čo povedal pán Hrnko, prijať - neprijať. Veď to navrhol výbor, to sa nedá odtiaľ vypustiť. My to môžeme buď prijať, alebo neprijať. To sú naše výbory, ktoré nám to odporučili. Pani poslankyňa vyjadrila názor, že sa to nemá prijať. Zopakujme hlasovanie a bude všetko tak, ako doteraz.

 • Dobre. Ak by sme opakovali hlasovanie, musím dať o tom hlasovať. Prosím, hlasujeme o tom, že budeme opakovať hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 110 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Sme za to, aby sa zopakovalo hlasovanie. Takže ešte raz, pani poslankyňa, uveďte svoj návrh.

 • Odporúčam, aby sa článok II, teda bod 5 neprijal.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov. Za návrh hlasovalo 37 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 76 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Budeme hlasovať na základe § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku o návrhu zákona ako o celku podľa schválených doplnkov.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali. Pani spoločná spravodajkyňa odporúča prijať tento zákon.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov. Za návrh hlasovalo 118 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme navrhovaný zákon prijali.

 • Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni aj vám všetkým.

 • Vážený pán predseda, vážení prítomní,

  veľmi pekne vám ďakujem za trpezlivosť, ktorú ste mi preukázali práve v súvislosti s mojou začínajúcou činnosťou v parlamente. Dúfam, že druhýkrát to už bude nepomerne lepšie aj z mojej strany.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa, bolo to preto, že som vás pomýlil, tak to beriem na seba.

  Panie poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som vám povedal, že zajtra z dôvodu, že budú musieť skladať sľub noví poslanci, bude sa meniť technika, budú sa vydávať nové kartičky, bude musieť zasadať mandátový a imunitný výbor, a že je tu na návšteve aj pán prezident Slovinskej republiky, budeme môcť začať najskôr o 14.00 hodine.

  Takže, zajtra začíname o 14.00 hodine.