• Schôdza sa začala o 14.15 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  zrakom konštatujem, že aj keď som čakal 15 minút, asi nie sme uznášaniaschopní. Napriek tomu, pani poslankyne, páni poslanci, otváram 28. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skôr ako pristúpime k rokovaniu, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 56 poslancov.

  Zatiaľ nemôžeme pokračovať. Rokovací poriadok v § 23 hovorí presne, ako má predsedajúci postupovať.

 • Hlasy z pléna.

 • Nemôžete sa opýtať. Dávam 15 minút do začiatku a pokračovania schôdze.

 • Hlasy z pléna.

 • Požiadavka poslancov z pléna, aby predseda oznámil, ktorí poslanci sú ospravedlnení.

 • Môžem to oznámiť. Zatiaľ sú ospravedlnení pani poslankyňa Schmögnerová, poslanci Černák a Delinga, neviem dôvod, ale myslím si, že zo zdravotných dôvodov. Na zahraničnej služobnej ceste sú poslanci Poliak, Benčík, Švec, Farkas, Mušková, Cuper, Harach, Kolláriková, Rózsa a, myslím si, aj Duka-Zólyomi. Nie je tu síce napísaný, ale viem, že je mimo republiky.

  Máme prestávku 15 minút. Začneme o 14.35 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  prosím, zaujmite svoje miesta. A prosím pánov predsedov všetkých politických klubov, aby zabezpečili účasť svojich poslancov na 28. schôdzi Národnej rady.

  Pani Sabolová, chcete sa ešte niečo spýtať mimo schôdze?

 • Odpoveď poslankyne z pléna.

 • Už nie. Ďakujem. Chceli ste sa spýtať na tých ospravedlnených, viem. Ale to som prečítal.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Ďakujem. Prítomných je 52 poslancov a poslankýň.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  v § 23 ods. 5 rokovacieho poriadku sa hovorí: "Ak do 30 minút po určenom začiatku schôdze Národnej rady nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci môže začiatok schôdze Národnej rady odložiť na ďalší rokovací deň." Teda môže. "Musí tak urobiť, ak ani do jednej hodiny po oznámenom začiatku schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov." To znamená, že teraz môžem odložiť schôdzu do zajtra do 9.00 hodiny. Ešte môžem urobiť aj to, že počkáme 30 minút, ale potom budem musieť túto schôdzu preložiť.

  Pýtam sa, či chcete čakať 30 minút, alebo schôdzu odložím.

 • Hlasy zo sály, aby sa počkalo 30 minút.

 • Chcete čakať? Prosím, bude 30-minútová prestávka.

 • Hlasy z pléna.

 • Už je 30-minútová prestávka. Stretneme sa o 15.10 hodine.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme zaujali miesta v rokovacej sále.

  Páni poslanci, pani poslankyne, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prítomných je 57 poslancov, so mnou je 58, pretože som sa zabudol prezentovať.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme postupovať podľa § 23 rokovacieho poriadku s tým, že v schôdzi budeme pokračovať zajtra ráno o 9.00 hodine.

  Pani poslankyňa Sabolová sa chce vyjadriť. Dnes je už aj tak schôdza prerušená.

 • Hlas z pléna.

 • Odpoveď poslankyne Sabolovej z pléna nebola zrozumiteľná, pretože nehovorila do mikrofónu.

 • Schôdza nepokračovala, takže som to neprečítal, ale na vašu žiadosť som potom prečítal aj mená tých poslancov, ktorí sú ospravedlnení.

 • Hlas poslankyne Sabolovej z pléna.

 • Pani poslankyňa, musíte pozerať rokovací poriadok, výklad rokovacieho poriadku. Tam je presný postup, čo má robiť predseda Národnej rady. Podľa postupu, ktorý bol dohodnutý na grémiu poslancov Národnej rady, kde chodia aj vaši zástupcovia.

  Ďakujem. Stretneme sa zajtra ráno o 9.00 hodine.

 • 28. schôdza NR SR bola prerušená o 15.14 hodine.