• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  keďže prvým bodom nášho rokovania je tretie čítanie zákona a hlasovanie, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 67 poslancov. Je to málo na hlasovanie.

  Pani poslankyne, páni poslanci, od zisťovania poslednej prezencie uplynulo desať minút. Prosím, aby sme sa ešte raz prezentovali, pretože prvým bodom je hlasovanie, musíme byť uznášaniaschopní.

  Prezentovalo sa 94 poslancov.

  Zisťujem, že Národná rada je uznášaniaschopná, preto otváram piaty deň rokovania 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pokračujeme rokovaním o

  o vládnom návrhom zákona o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene a doplnení zákona číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ide o tretie čítanie. Pripomínam, že vládny návrh ste dostali ako tlač číslo 615 a správu z výborov ako tlač číslo 615a.

  Všetky návrhy boli schválené v druhom čítaní. Preto ešte prosím pána ministra, keďže nám tak prikazuje rokovací poriadok, aby zaujal miesto pre navrhovateľa, a pani spoločnú spravodajkyňu, aby zaujala miesto pre spravodajcu.

  Pýtam sa pána ministra ako navrhovateľa, či sa chce vyjadriť. Nie. Pani Rapaičová? Tiež sa nechce vyjadriť.

  Otváram o tomto bode rozpravu. V rámci tejto rozpravy je možné podľa § 85 zákona robiť len opravy legislatívno- -technických a jazykových chýb. Ak by niekto z poslancov chcel navrhnúť pozmeňujúci návrh, musí ho podporiť 30 poslancov. Takýto pozmeňujúci návrh by nám vrátil celé rokovanie do druhého čítania.

  Nikto sa nehlási. Ďakujem, končím rozpravu. Opäť by sa mal vyjadriť predkladateľ a navrhovateľ. Tí sa zrejme nebudú vyjadrovať.

  Pani spoločná spravodajkyňa, môžeme prikročiť k hlasovaniu. Budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku aj so schválenými doplnkami, ktoré boli v druhom čítaní.

  Prosím, pani poslankyne a páni poslanci, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že sme schválili vládny návrh zákona o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene a doplnení zákona číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, pán minister, aj vám, pani spoločná spravodajkyňa.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  teraz pristúpime k tridsiatemu bodu programu, ktorým je

  informácia o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 1996.

  Informáciu výboru pre financie, rozpočet a menu ste dostali ako tlač číslo 649. Súčasťou informácie je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Prosím preto predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána Miroslava Maxona, aby na základe poverenia výboru informáciu uviedol.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som vám predložil informáciu o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 1996.

  Na základe § 18 zákona číslo 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1373 z 20. januára 1997 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu výročné správy politických strán a politických hnutí za rok 1996 na prerokovanie. Súčasne požiadal tento výbor, aby vypracoval súhrnnú informáciu o výročných finančných správach politických strán a politických hnutí za rok 1996.

  Na základe uvedeného rozhodnutia som ako predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu svojím listom číslo 75/1997 z 29. januára 1997 upozornil politické strany a politické hnutia, ktoré boli zaregistrované na ministerstve vnútra, aby predložili výročnú finančnú správu za rok 1996 Národnej rade Slovenskej republiky do 28. februára 1997. Okrem toho boli strany a hnutia upozornené na § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 43/1994 Z. z., podľa ktorého súčasťou výročnej správy má byť zúčtovanie štátneho príspevku. Súčasne som požiadal strany a hnutia, aby správy spracovali podľa príslušných predpisov.

  Výročnú správu za rok 1996 predložilo 41 politických strán a politických hnutí. Správu nepredložilo celkom 38 politických strán a politických hnutí, 9 politickým stranám a hnutiam nebolo možné listy predsedu výboru doručiť, pretože adresát bol neznámy. Listy adresované týmto stranám pošta vrátila. Okrem toho 7 politickým stranám a politickým hnutiam nebolo možné doručiť list predsedu výboru pre neúplnosť adresy v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. To znamená, že strany a hnutia dôsledne a včas neoznamujú zmeny svojich adries na ministerstve vnútra, tak ako im to ustanovuje zákon.

  V nadväznosti na rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1373 z 20. januára 1997 spolupracoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu pri vypracúvaní informácie o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 1996 s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Niektoré organizácie nedodržali, resp. neposkytli niektoré údaje napríklad pri daroch, ktoré prevyšujú hodnotu 10 tisíc Sk, ak súčet hodnôt darov od jedného darcu vo vykazovanom roku presahuje sumu 50 tisíc Sk, nie je uvedené meno, priezvisko a adresa darcu. V prílohe Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 5 je uvedený prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky politickým stranám a politickým hnutiam a o plnení záväzkov politických strán a politických hnutí voči štátnemu rozpočtu v roku 1996. K 31. decembru 1996 záväzky politických strán a politických hnutí voči štátnemu rozpočtu predstavovali sumu 1 488 652 Sk.

  Vážené dámy, vážení páni, informáciu o predložení výročných finančných správ prerokoval výbor pre financie, rozpočet a menu. Súčasťou tejto správy alebo informácie je uznesenie číslo 419 výboru pre financie, rozpočet a menu a návrh uznesenia Národnej rady, ktorým Národná rada berie na vedomie informáciu o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 1996.

  Ďakujem pekne za pozornosť. To je všetko, pán predseda.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram k tomuto bodu programu všeobecnú rozpravu s konštatovaním, že som nedostal žiadne písomné prihlášky za zástupcov klubov politických strán ani od jednotlivých poslancov. Pýtam sa preto, kto sa z pléna hlási do rozpravy. Pán poslanec Ftáčnik a pán poslanec Černák. Páni poslanci, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Prosím pána poslanca Ftáčnika.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predseda výboru, vážené kolegyne a kolegovia,

  som tradičným diskutérom k tomuto bodu programu, pretože sa opakuje každý rok a každý rok sa opakuje rovnako - ja by som to na úvod charakterizoval jedným slovom - kamufláž. Kamufláž, pretože výbor pre financie, rozpočet a menu pod vedením pána predsedu Maxona nám každý rok predkladá niečo iné, než ho požiada predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady aj podľa informácie, ktorú sme pred chvíľou počuli, požiadal výbor, aby spracoval súhrnnú informáciu o výročných finančných správach. Namiesto toho sme dostali iba polovicu informácie, pretože nám je predložená informácia o predložení výročných finančných správ, kto ju dal, kto ju nedal, kto si zmenil adresu. Prosto všelijaké dôležité veci, ale o samej podstate sa nedozvieme nič.

  Vážené dámy a páni, rád by som vám citoval § 18 zákona číslo 424/1991 Zb. o politických stranách v znení neskorších predpisov, ktorý znie takto:

  "(1) Strany a hnutia sú povinné predložiť každoročne do konca februára Národnej rade Slovenskej republiky výročnú finančnú správu za predchádzajúci rok.

  (2) Výročná finančná správa pre strany a hnutia zahŕňa:

  a) majetok a záväzky strany a hnutia,

  b) príjmy strany a hnutia, t. j. členské a obdobné príspevky, príjmy z majetku včítane príjmov z podnikania, dary, dedičstvo, prostriedky získané od štátu na úhradu volebnej kampane a iné príjmy,

  c) výdavky strany a hnutia, t. j. osobné výdavky, výdavky na politickú prácu, výdavky na správne záležitosti, volebné výdavky a iné výdavky.

  (3) Ak hodnota daru prevyšuje 10 000 Sk alebo súčet hodnôt darov od jedného darcu za jeden rok 50 000 Sk, musí sa uviesť meno, priezvisko a bydlisko darcu. Ak je darcom právnická osoba, jej názov a sídlo."

  Toto sú náležitosti, ktoré majú obsahovať výročné finančné správy. Keby sme sa niečo o týchto dozvedeli, tak by sme jednoducho vedeli, koľko má jednotlivá strana majetku a záväzkov, aké boli príjmy, to znamená členské príspevky a iné veci, koľko táto strana vydala na správne záležitosti a osobné výdavky, prípadne výdavky na politickú prácu. Takto to totiž ukladá zákon. A nám je namiesto toho predložený odvar, kto predložil, kto nepredložil a zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

  To nie je naplnenie zmyslu § 18 zákona o politických stranách a hnutiach, ktorý mal dať pod verejnú kontrolu hospodárenie strán. Nie detaily, ale sumárne čísla mali ukázať, ako ktorá strana hospodári a akým spôsobom nakladá so svojím majetkom, aké má príjmy, aké má výdavky. To je zmysel § 18, ktorý tu pravidelne každý rok riešime tým, že zoberieme na vedomie informáciu o predložení výročných finančných správ, z ktorej sa nikto v tejto sále, ale ani verejnosť nedozvie, akým spôsobom hospodária politické strany so svojím majetkom.

  Veľmi dobre si pamätám na obdobie rokov 1991-1992, keď sa ešte zverejňovali aj výročné finančné správy, teda informácia o číslach. Pre stranu, ktorú zastupujem v tomto parlamente, to boli nelichotivé čísla, pretože sme vychádzali ako strana s najväčším majetkom. Vyplývalo to, samozrejme, z toho, že sme mali povinnosť podľa ústavného zákona vrátiť ľudu ČSFR majetok bývalej Komunistickej strany. Ale aspoň bolo každému jasné, koľko majetku v danom roku tá strana mala, aké boli jej príjmy a ako sa to vyvíjalo z roka na rok. Keby takéto čísla a tabuľky boli predložené každoročne, bolo by všetkým jasné, akým spôsobom politické strany hospodária. Prečo to všetkým nie je jasné, pre mňa je jediná odpoveď. Jednoducho z tejto strany snemovne, to znamená zo stredu, z najsilnejšieho hnutia nie je o to záujem.

  Každý rok navrhujem uznesenie. Samozrejme, navrhnem ho aj tohto roku, aby sme dostali informáciu o výročných finančných správach, nie o tom, kto ich predložil. To je len polovica pravdy, tá druhá polovica pravdy je zámerne zamlčovaná, pretože, vážené dámy a páni, nechcete predložiť verejnosti informáciu o svojom hospodárení. Nechcete a pritom naháňate 5 000 Sk pre darcov do nadácií. Prijali sme tu jeden ostrý zákon. Politické strany majú 50 000 ako možného darcu, ale nie sme schopní zverejniť, kto a akým spôsobom prispel na činnosť politických strán a akým spôsobom strany hospodária. To je výsledok vašich rozhodnutí. Samozrejme, máte možnosť to napraviť. Navrhujem vám takéto uznesenie:

  "Národná rada Slovenskej republiky žiada Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, aby pripravil informáciu o výročných finančných správach, § 18 zákona číslo 424/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a predložil ju na júnovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky."

  Pripomínam, že rovnaké uznesenie alebo rovnakú žiadosť adresoval tomuto výboru aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Dúfam, že ste to postrehli vo vystúpení pána predsedu Maxona.

  Dúfam, že tento návrh na uznesenie podporíte a na budúcej schôdzi Národnej rady dostaneme skutočne informáciu, s ktorou počíta zákon o politických stranách. A verejnosť začne byť znovu informovaná o tom, ako hospodária jednotlivé politické strany. V opačnom prípade si myslím, že by bolo namieste zvoliť postup, aby strany, ktoré sa nehanbia alebo sa neboja verejnej kontroly svojich finančných výpočtov, výročné finančné správy jednoducho zverejnili v tlači. A potom sa ukáže, kto a akým spôsobom transparentne hospodári z hľadiska politických strán.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou pán podpredseda Húska.

 • Vážený pán poslanec Ftáčnik,

  prinajlepšom musím povedať, že je to pokus, ktorým chcete riešiť otázky tou tradičnou formou, ktorú poznáme z ruského porekadla: "Na vóre šápka górit."

 • Je jednoducho taká skutočnosť, že masívny, vyše 40 rokov budovaný dominantný spôsob vládnutia dovolil nástupníckej strane, ktorá výhradne mala všetky prostriedky nájsť spôsoby, ako ukryť, ako jednoducho svojím spôsobom nechať vypariť tie veľké majetky. Skupina ľudí, ktorá je pohrobkom uvedenej strany, tu naozaj nemá právo vystupovať ako morálny kazateľ.

 • Ruch v sále.

 • To je jednoducho neúprimné a je to skutočne trápne.

 • Ďakujem. Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Černák.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predkladateľ, kolegyne a kolegovia,

  chcel som podobne ako môj predrečník, pán kolega Ftáčnik, začať tým, že odcitujem príslušný paragraf zákona, na základe ktorého sa predkladá uvedená informácia.

  Dámy a páni, viete, máme už niekoľkoročné skúsenosti, dvaapolročné skúsenosti. Osobne mám včerajšiu skúsenosť, že ste za váš vlastný materiál, ktorým ste vyhrali voľby, ktorý ste si dali do programového vyhlásenia vlády, nehlasovali. Myslím včera pri uznesení o programe Čisté ruky. Raz spravodajca Danko odmietol, že som dal krátky termín, no tak včera som vôbec nedal termín a aj tak ste za to nehlasovali. Povedzte, v čom je chyba? Je chyba v osobách, ktoré predkladajú návrh na uznesenie? Tak môžeme spraviť dohovor, že všetky naše návrhy na uznesenia budeme dávať pánu Cuperovi a on ich bude v našom mene predkladať (smiech v sále), aby ste nemali averziu. Milan Ftáčnik vám prečítal paragraf zákona, ktorý sa má dodržiavať a strážcom ktorého máme byť predovšetkým my.

  Spomínam si aj na tie siahodlhé diskusie o majetku jednotlivých strán. Spomínam si na to, ako vyzerali tabuľky, ktoré všetci poslanci dostali k dispozícii, kde bolo jasné, ktorá strana má koľko majetku, kde priznala aj časť darov a časť sponzorských príspevkov a aspoň ako tak sa snažila vyhovieť litere zákona.

  Diskutovali sme o tejto informácii predvlani, diskutovali sme vlani a dovoľte mi, ak máte toľko trpezlivosti a pozornosti, aby sme si teraz spolu prelistovali uvedenú informáciu.

  Uvedená informácia má, odhadujem, okolo 15 strán. Ak preskočíte prvú stranu - uznesenie, druhú stranu - ďalšie uznesenie. Ak zoberiete text, ktorý v štvorstranovej informácii znovu opakuje to, čo je v prílohách - koľko je politických strán, ktoré zmenili adresu, ktoré nezmenili -, tak sa dostanete k informácii na strane číslo 2. Tam sa hovorí o tom, koľko strán bolo požiadaných, ktoré predložili. A na strane číslo 3, ktorá jediná má vypovedajúcu hodnotu a celá sa venuje dvom problémom, že zatiaľ ešte nezaplatilo svoje podlžnosti voči štátnemu rozpočtu bývalé ODÚ a KSÚ. Ináč nenájdete jednu jedinú stranu, jedno jediné číslo, všetko sú len prílohy, ktoré sú informatívneho charakteru. A dokonca aj príloha, v ktorej jedinej sú aké-také čísla, to znamená príloha, ktorá hovorí o tom, koľko finančných prostriedkov dostali jednotlivé strany zo štátneho rozpočtu, aj tá je chybná, pretože tam chýba Demokratická strana, ktorá síce nie je parlamentná, ale dostáva príspevok aj zo štátneho rozpočtu, pretože prekročila požadovanú hranicu.

  Vypovedajúca hodnota tohto materiálu je nízka. Zákonodarca pri predložení tohto návrhu zákona sledoval aspoň akú-takú priehľadnosť financovania politických strán, aby bol aký-taký prehľad. Prečo sa tak bránite tomu, aby sa tu objavilo nejaké číslo?

  Skúste si len tak so mnou započítať malú násobilku. Zdrží nás to asi minútu.

  Hnutie za demokratické Slovensko podľa mojich informácií má v každom okrese platených troch ľudí, nehovoriac o autách, nákladoch, kanceláriách, faxoch. Priemerný zárobok 10 000 korún. Mesačne je to 30 000 korún nákladov krát 1,3 - to je odvod -, dostanete sa k číslu približne 50, 40 krát 12 je pol milióna ročne - náklady na jeden okres. Keď to prenásobíte krát 80, dostanete sa k číslu 40 miliónov. Berme do úvahy to, že všade nie sú obsadené miesta, berme do úvahy to, že možno ten plat nie je taký vysoký, ako som povedal. Pripusťme, že som sa mýlil o 100 %, od 15 do 20 miliónov korún ročne stojí len sieť, len mzdové náklady na sieť, ktorú vládne hnutie platí. A teraz, kde je sídlo HZDS na Jégého ulici, kde sú náklady na to sídlo. Sami viete odhadnúť, koľko to asi stojí. A zrejme to je dôvod, prečo sa tak urputne a vytrvalo bránite tomu, aby sa v tejto informácií objavili nejaké čísla. Možno poviete, že sú sponzori. Dobre, v poriadku. Ste silní, máte veľkých sponzorov. Ale pre každého, aj pre víťazné hnutie platí zákon.

  A preto, dámy a páni, uznesenie, ktoré navrhol pán kolega Ftáčnik, neberte tak, ako ste včera zobrali program Čisté ruky. Neberte to tak, že máte averziu voči tomu, keď nejaké uznesenia navrhujú opoziční poslanci. Je to vlastne uznesenie, ktoré navrhuje pán predseda Národnej rady, pretože podľa zákona je on povinný takouto formou požiadať výbor, aby pripravil informáciu do Národnej rady. Keď budete hlasovať o návrhu pána kolegu Ftáčnika, nepredstavte si hneď pod tým to, že to predložil on a ja som to podporoval, ale že je to zo zákona povinnosť predsedu Národnej rady, ktorá nebola splnená. Informácia, ktorú máme, je málo vypovedajúca, dokonca chybná. Odporúčam, aby ju výbor, konkrétne pán Maxon spracoval tak, ako ukladá zákon.

  Ďakujem vám za pozornosť, aj za pravdovravnosť, keď ste povedali, že chyba nie je v konkrétnych uzneseniach, ale chyba je v ľuďoch, ktorí to prednášajú.

  Ďakujem vám pekne.

 • Konštatujem, že sa nikto nehlási ani s faktickou poznámkou, preto končím rozpravu k tomu bodu programu.

  Chce sa vyjadriť navrhovateľ pán Maxon? Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  veľmi krátko. Súhlasím s tým, že opätovne každý rok prebieha diskusia v takom smere, ako ju interpretoval aj pán poslanec Ftáčnik. Ale, dámy a páni, čo sme v tomto smere spravili v oblasti legislatívy? Predsa pred rokom sme diskutovali, že zákon o politických stranách a združovaní v politických stranách je bezpodmienečne potrebné novelizovať, je potrebné novelizovať aj ustanovenie v oblasti financovania.

  Dámy a páni, voči tej politickej strane, ktorá sa rozhodne, že nepredloží výročnú finančnú správu a nečerpá prostriedky zo štátneho rozpočtu, nie je žiadna možnosť represie a dosahu. Napriek tomu, že § 18 hovorí, čo má výročná správa obsahovať a v akom zložení, môžem povedať, že ani jedna politická strana výročnú finančnú správu dôsledne nepredložila vrátane Strany demokratickej ľavice. Ale nie sú to finančné záležitosti, sú to formálne problémy.

  Aj pán poslanec Černák sa tu vyjadril a kritizuje správu. Neviem, ako by sa on ako spracovateľ alebo spoluspracovateľ tejto správy zachoval, keby z vášho opozičného bloku bol jeden politický subjekt, ktorý má dosť veľký objem prostriedkov v rámci darov, ale objem je vyčíslený, no súčasne sa v textovej časti jasne uvádza, že tí, ktorí poskytli dary a sponzorstvo, nechcú byť menovaní. Takže ich neuvádzajú a podpíše sa pod to predseda strany. Pýtam sa, kde je potom dikcia zákona, kde sa jasne hovorí, že pokiaľ jednotlivo to prekročí 10 000 korún alebo celoročne 50 000 korún, tak v každom prípade musí byť uvedený. Myslím si, že predovšetkým by sme mali dať jasný signál v oblasti legislatívy a tieto veci napraviť a potom by aj tie správy boli komplexnejšie.

  V niektorých správach je naozaj veľa zaujímavého čítania. V niektorých správach nie je ani jedno číslo, je tam len textová časť. A je aj správa, kde nám ako parlamentu statočne - teraz to hovorím ako o celku -, kde nám statočne nadávajú, a zase tam nie je uvedené žiadne číslo. Presná legislatíva, jasná metodika zostavovania týchto výročných finančných správ by priniesla do procesu financovania politických strán možno jasnejšie svetlo.

  Na druhej strane z tých výročných finančných správ, ktoré sú predložené a ktoré som si preštudoval, osobne si myslím, že ani jedna, ani jedna jediná, okrem tej, ktorá neobsahuje žiadne finančné vyčíslenie, ale len narážky a urážky, je možné podľa môjho názoru všetky zverejniť. Nie je na nich nič neobvyklé, nič mimoriadne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pán navrhovateľ, budeme hlasovať. Keďže bol podaný návrh na doplnenie uznesenia, resp. na dve uznesenia, najskôr budeme hlasovať o návrhu na doplnenie uznesenia, ktoré predniesol pán poslanec Ftáčnik.

  Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aby sme sa hneď prezentovali a hlasovali. Hlasujeme o návrhu na doplnenie uznesenia, ktoré predniesol pán poslanec Ftáčnik.

 • "Národná rada Slovenskej republiky žiada výbor pre financie, rozpočet a menu, aby pripravil informáciu o výročných finančných správach a predložil ju na júnovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 18 zákona číslo 424/1991 Zb."

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 51 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento doplnok sme neprijali.

  Preto budeme hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako vám bolo doručené.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 69 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Môžem konštatovať, že sme schválili uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k informácii o predložení výročných finančných správ politických strán a politických hnutí za rok 1996.

  Ďakujem, pán predkladateľ.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, máme posledný bod rokovania 27. schôdze.

  Zapnite mikrofón pánu poslancovi Hrušovskému.

 • Vážený pán predseda, pred prerokúvaním posledného bodu tejto schôdze by som prosil za náš klub 15-minútovú prestávku.

 • Chcel som sa spýtať na niečo iné. Keďže o každom návrhu, o ktorom rokujeme a ktorý je daný aj v priebehu rokovania, je potrebné písomné vyhotovenie, pýtam sa, či ho už máte pred sebou.

 • Hlasy z pléna, že teraz ho pracovníci kancelárie rozdávajú.

 • Len čo vám ho rozdajú, bude 15-minútová prestávka.

  Ešte sa hlási pán podpredseda Húska. Prosím, zapnite mu mikrofón.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  prosím vás, pretože pravdepodobne skôr skončíme zasadanie, prosil by som členov slovenskej delegácie Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky, aby ostali a aby sme sa mohli stretnúť a poradiť sa o stave prípravy spoločného zasadania, ktoré bude na budúci mesiac. Chcem len upozorniť, že ide o týchto pánov poslancov: Húska, Slobodník, Pokorný, Zelenayová, Mušková, Garajová, Bieliková, Belohorská, Lysák, Gantnerová, Ftáčnik, Weiss, Mikolášik, Šimko, Palacka, Borovský, Pacola, Kolláriková.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v našom rokovaní.

  Ako som povedal pred prestávkou,

  posledným bodom programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je

  odsúhlasenie podania na Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci výkladu Ústavy Slovenskej republiky, či je možné, aby dve samostatne iniciované, vzájomne nesúvisiace referendá boli zlúčené do jedného.

  Prosím navrhovateľa pána poslanca Jozefa Prokeša, aby predniesol svoj návrh podania.

 • Ruch v sále.

 • Šum v sále.

 • Páni poslanci, v § 25 rokovacieho poriadku v poslednej vete sa hovorí, že musíme dať Národnej rade rozhodnúť o tom, ak chceme rokovať o návrhu, ktorý nemali poslanci doručený pred 24 hodinami. Toľko času neuplynulo, preto hlasujeme.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Kto je za.

  Páni poslanci, hlasujeme o skrátení lehôt v rámci rokovania Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Dám hlasovať ešte raz. Prosím ešte raz, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Prosím skrutátorov, aby spočítali prítomných.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  v čase spočítania hlasov skrutátormi bolo v sále prítomných 84 poslancov.

 • Ďakujem pekne.

  Pani poslankyne, páni poslanci, keďže nám skrutátori oznámili, že v rokovacej miestnosti bolo 84 poslancov, prosím, budeme hlasovať ešte raz elektronicky.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tom, že skracujeme lehotu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 75 poslancov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže nie sme schopní prijať žiadne rozhodnutie, lebo je nás málo, predtým, ako vyhlásim koniec zasadnutia 27. schôdze Národnej rady, chcem povedať, že hneď po skončení pozývam pani poslankyne a pánov poslancov Bartošíkovú, Belohorskú, Borovského, Cingela, Lysáka, Kukana, Palacku, Prokeša, Slobodníka, Szigetiho a Volfa do mojej malej zasadacej miestnosti na 15 minút, kde sa bude konať schôdza výkonného výboru Medziparlamentnej únie.

  Vážené pani poslankyne, takisto pán podpredseda Húska zvoláva schôdzu, už to oznámil.

 • S dovolením, pán predseda, ešte som neuviedol štyri mená - pánov poslancov Šveca, Kukana, Zólyomiho a Csákyho. Spoločne s tými menami, ktoré som uviedol, stretneme sa teraz po zasadaní ako členovia slovenskej delegácie Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky. Prosím, aby sme sa pripravili. Trochu je kolízia v tom, že pán poslanec Kukan a pani poslankyňa Belohorská sú zároveň aj členmi Medziparlamentnej únie.

 • A posledný oznam z mojej strany: letecká preprava pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bude hodinu po skončení schôdze, pretože sú tieto dva výbory.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Pán predseda, vzhľadom aj na tú skúsenosť, že je tu taká účasť, aká je, žiadam 10-minútovú prestávku na klub.

 • Hlasy v sále.

 • Ešte som neskončil schôdzu, to nie je pravda. Pán Borovský žiada tiež? Prosím. Počas tejto 15-minútovej prestávky prosím pánov poslancov, ako som ich prečítal, aby sa zúčastnili na schôdzi. Pani Kolláriková tiež žiada prestávku.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v 27. schôdzi.

  Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, keďže bodom programu je návrh, ktorý sme schválili v Národnej rade, je potrebné hlasovať, či na tejto schôdzi budeme o ňom rokovať v skrátenej lehote, čiže pred uplynutím 24 hodín.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali. Hlasujeme o skrátení lehoty.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 2 poslanci.

  Prosím, pán poslanec, aby ste prečítali návrh, ktorý chcete predložiť Národnej rade.

 • Šum v sále.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  dovoľte mi predniesť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o schválení stanoviska Národnej rady Slovenskej republiky k spojeniu dvoch referend do jedného referenda na jednom hlasovacom lístku.

  Nechcem sa dotýkať skutočnosti, že vôbec referendum o zmene ústavy v Bielorusku vynieslo zrušenie alebo pozastavenie Asociačnej dohody s Radou Európy a takisto pozastavenie členstva v Medziparlamentnej únii. Chcem sa dotýkať skutočne len toho, že občan je obraný o svoje základné právo rozhodnúť sa bez akýchkoľvek podmienok, či sa chce, alebo sa nechce na danom referende zúčastniť.

  Ak by sme vychádzali z analógie pri vypisovaní referenda, kde je v ústave jednoznačne povedané, že sa referendum môže spojiť alebo vyhlásiť v deň volieb, ale nemôže sa spojiť so samotnými voľbami, tak môžeme pokojne povedať, že s podobnou analógiou nie je možné ani dva samostatné akty referenda spájať do jedného. A preto dovoľte, aby som vám predniesol toto stanovisko, teda návrh uznesenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje stanovisko v tomto znení:

  Národná rada Slovenskej republiky vedomá si svojho ústavného postavenia v rámci parlamentnej formy vlády Slovenskej republiky, vedomá si svojho postavenia ako jediného ústavodarného a zákonodarného orgánu Slovenskej republiky, vedomá si svojej zodpovednosti vyjadrovať sa k základným politickým otázkam konštatuje, že spojenie dvoch vyhlásených referend, ktoré sa majú uskutočniť v dňoch 23. a 24. mája 1997, do jedného referenda na jednom hlasovacom lístku je v rozpore najmä s právom zaručeným občanom Slovenskej republiky v článku 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky."

  Len na vysvetlenie: Podľa článku 72 Ústavy Slovenskej republiky alebo v článku 72 Ústavy Slovenskej republiky sa jednoznačne definuje Národná rada ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán a podľa článku 86 písm. i) je právom a povinnosťou Národnej rady vyjadrovať sa aj k základným politickým otázkam vývoja spoločnosti Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, prosím vás o podporu tohto návrhu uznesenia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Prokešovi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Otváram rozpravu s tým, že z pléna sa do rozpravy hlási pán poslanec Palacka.

 • Hlas z pléna.

 • Pán poslanec Palacka má procedurálny návrh.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Mám pred sebou schválený program, kde je bod 31: Odsúhlasenie podania na Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci výkladu Ústavy Slovenskej republiky, či je možné, aby dve samostatne iniciované, vzájomne nesúvisiace referendá boli zlúčené do jedného. Preto sa pýtam, o čom teraz rokujeme, čo znamená ten návrh, ktorý predniesol pán poslanec Prokeš, pretože to v schválenom programe vôbec nie je.

  Prosím, aby predniesol nejaké podanie na Ústavný súd.

 • Pán poslanec Palacka, môžem vám odpovedať. Pán poslanec navrhol uznesenie Národnej rady, tak ako ho prečítal, s tým, že žiada, ak Národná rada toto uznesenie prijme... (výkriky z pléna), ak Národná rada takéto uznesenie prijme, pošle ho na Ústavný súd. Nič viac. Pre Ústavný súd toto nie je právne záväzné, bude to len názor Národnej rady.

 • Hlasy v sále.

 • Máme to v programe. Tam nie je napísané podanie na návrh nálezu, páni poslanci. Veď už nerobme so všetkým problémy. Je to jasne napísané.

  Pán poslanec Benčík - faktická poznámka.

 • Pán poslanec Benčík sa hlási do rozpravy. Ešte pán poslanec Ftáčnik do rozpravy. Pán poslanec Lauko do rozpravy. Nie do rozpravy? S faktickou poznámkou?

  Páni poslanci, pani poslankyne, kto sa ešte hlási do rozpravy? Ak nikto, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Po skončení pána poslanca Benčíka, samozrejme, budú faktické pripomienky.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia,

  ešte skôr než prejdem k podstate veci, myslím si, že je rozdiel medzi podaním, tak ako je to v programe, a medzi konštatovaním, tak ako je to v návrhu uznesenia. Mali by sme tento rozpor odstrániť. Dohodnite sa, čo chcete robiť. Či chcete niečo konštatovať, alebo či chcete podať podnet.

  Už si zvykám, že v tomto parlamente sa nielen všeličo povie - to sa asi aj inde v parlamente stáva -, ale čo nás odlišuje od iných demokratických parlamentov, je to, že sa v rozpore s ústavou potom o veciach aj hlasuje. V minulosti sme už na to viackrát upozornili, ale zrejme zbytočne, hoci aj pre Národnú radu ako štátny orgán platí ustanovenie článku 2 ods. 2 ústavy, podľa ktorej štátny orgán môže len to, čo je v ústave, a to, čo zákon predpokladá.

  Myslím si, a to celkom vážne, aj keď ste niektorí z toho rozveselení, že nie je dobrým vysvedčením ani pre predsedajúcich, ak vôbec nechajú hlasovať o veciach, ktoré sú v rozpore s ústavou, alebo ak je to vec, ktorú ústava nepredpokladá. Žiaľ, bolo to vo viacerých prípadoch, odkedy tu spolu s vami sedím. Najviac to bolo viditeľné pri tzv. vyslovení nedôvery prezidentovi, ale bolo to aj pri iných prípadoch, kde sme otvorene poukazovali na to, že je to v rozpore s ústavou. A Ústavný súd, žiaľ, potom musel korigovať naše rozhodnutia. Necítil som sa dobre, že som sedel v orgáne, ktorý takto vedome a transparentne... - pán Cingel, vám je to smiešne, mne je z toho smutno. Boli, žiaľ, aj mnohé iné prípady. A tento je obdobný...

 • Hlasy z pléna.

 • Prosím o pokoj, páni poslanci, na obidvoch stranách.

 • ...a toto je obdobný prípad, keď sa Národná rada v rozpore s ústavou stavia do pozície buď arbitra, alebo vykladača ústavy. Na to máme iné orgány, buď súdne, alebo iné. A pretože ide podľa tohto návrhu, tak ako ho predložil pán kolega Prokeš, o ústavnoprávny nezmysel, nehnevajte sa, poslanci klubu Spoločnej voľby nebudú asistovať pri posudzovaní a schvaľovaní nezmyslov.

 • Pán poslanec Benčík,

  o protiústavnosti by som vám len chcel povedať - alebo si sám prečítajte - ešte to stanovisko, kde sa hovorí, "vedomá si svojho ústavného postavenia v rámci parlamentnej formy vlády" atď., "vedomá si svojho postavenia ako jediného ústavodarného a zákonodarného orgánu Slovenskej republiky, vedomá si svojej zodpovednosti" atď. To všetko je vypísané od slova do slova z ústavy, pán poslanec Benčík. Čiže je to uznesenie na základe ústavy.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Lauko.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Aby neboli spory, tak budem reagovať na pána Benčíka, aby ste nepolemizovali, lebo ste mi nedali slovo.

 • Iste, hlásil som sa predtým, ale nedali ste mi slovo. Keď budete takí láskaví, kolegovia, môžem hovoriť?

 • Hlasy v sále.

 • Hodinu pred koncom referenda sa tu dejú také veci, aké sa dejú, teda v predreferendovej kampani. A to, čo ste napísali a dali nám na stôl, je ďalší zmätok, ktorý sa vyrába v tomto parlamente...

 • Pán poslanec, môžete reagovať na pána poslanca Benčíka...

 • ...áno, konštatujem to isté, čo poslanec Benčík. Pýtam sa pána Prokeša ako predkladateľa, aby mi vysvetlil...

 • ...aj pána Prokeša ako predkladateľa, ako sa...

 • Ruch v rokovacej miestnosti.

 • ...ako je v rozpore s právom zaručeným občanom Slovenskej republiky v článku 30 ods. 1 ústavy, keď v článku 30 ods. 1 sa hovorí o priamej voľbe aj o voľbe cez zástupcov. Aby mi láskavo pán predkladateľ vysvetlil tento rozpor, lebo ja mu nerozumiem.

  Pán Gašparovič, ja nepoužívam také spôsoby ako vy.

 • Pán poslanec, môžete reagovať na pána Benčíka. Opakujem vám to.

  Dajte slovo pani poslankyni Bartošíkovej. Pani poslankyňa Bartošíková.

 • Hlasy v sále.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  S nesmiernou pozornosťou som si vypočula pána poslanca Benčíka, tak ako vždy som pozorne počúvala vystúpenia právnych expertov, za akých považujem pána poslanca Benčíka a pána poslanca Fogaša. S určitým zadosťučinením som brala ich postoj, ktorý niekoľkokrát deklarovali, že zmena ústavy referendom nie je ústavná, že nie je možná. Prosím vás, ako teda vysvetlíte zmenu svojho postoja, že odporúčate svojim voličom aj na vašich propagačných materiáloch hlasovať v rozpore s ústavou.

  Reagujem na vystúpenie pána poslanca Benčíka, ktorý nás napomínal, že v tejto Národnej rade bolo mnohokrát niečo deklarované, čo bolo v rozpore s ústavou. Konštatujem, že pôvodný postoj SDĽ bol, že referendom nie je možné meniť ústavu, a zároveň konštatujem, že terajšie stanovisko je v rozpore s ich oficiálnym stanoviskom. Bola by som rada, keby sme svoje zásady dodržiavali a aj deklarovali v Národnej rade a zachovávali rovnaké postoje a nemenili ich.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  v prvom rade by sme mali odstrániť rozpor, ktorý vyrobil pán poslanec Prokeš tým, že vykríkol čosi do programu, čo nemal dopredu premyslené. Dal nám návrh na podanie na Ústavný súd so žiadosťou o výklad ústavy.

 • Šum v sále.

 • Hovorím k Benčíkovi, lebo pán Benčík to zabudol povedať, takže by som to rád doložil a rozšíril.

 • Veľký ruch v sále.

 • On o tom hovoril, vážené kolegyne a kolegovia, hovoril o tom a ja by som to len doplnil. Pán poslanec Prokeš vykríkol svoj návrh do programu, ktorý nám dal dnes ráno, a je to o niečom úplne inom. Je to o niečom úplne inom, to nie je podanie na Ústavný súd. O čom teda máme rozhodovať? O podaní alebo o stanovisku, ktoré predložil pán poslanec Prokeš? To je moja otázka. A chcem povedať, že takýto výkrik sa môže ľahko stať výkrikom do tmy. A tak to aj vyzerá, tak ako ste to predložili.

 • Rád by som v reakcii na vystúpenie pána poslanca Benčíka uviedol, že pokiaľ viem, tak som tu nediskutoval k tejto otázke.

  Po druhé, pán Benčík jasne naznačil, že SDĽ svoje stanovisko nemení. Z jeho vystúpenia jednoducho vyplýva, že držíme ústavnú líniu a povedali sme, že sa podriadime rozhodnutiu Ústavného súdu. Rozhodnutie v referende považujeme za konzultatívne. Ním by sa nemala meniť ústava. To je náš názor. A ak Ústavný súd vysloví niečo iné, bude to tak. Takže si myslím, že sme nič nezmenili. Podčiarkujem to, čo povedal pán Benčík vo svojom vystúpení. Napriek tomu, že sa tu citovali časti z ústavy, Národná rada by takýmto spôsobom ústavu vykladať nemala.

  To je všetko.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Chcem reagovať na pána poslanca Benčíka. Mám ešte v živej pamäti, keď donedávna najmä Spoločná voľba deklarovala, že referendom o priamej voľbe prezidenta sa nedá meniť ústava. Neviem, prečo nastal taký zvrat v Spoločnej voľbe. Ale zrejme preto, že asi v skutočnosti nevedia, či sú vľavo, alebo vpravo. To jasne deklarujú aj teraz. V ústavnom článku 2 aj v článku 30 sa jasne píše to, čo podáva pán Prokeš. Je to v súlade s našou ústavou a neviem, prečo sa k tomu stavajú takýmto spôsobom. Týmto iba deklarujú svoje vlastné postavenie aj na politickej scéne, že nevedia, čo je vľavo, čo je vpravo.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, som splnomocnený vám oznámiť v mene poslancov KDH, Maďarskej koalície a DÚ, že sa nehodláme zúčastňovať na takejto úbohosti a takejto politickej a ústavnej nekultúrnosti. Dovoľte nám, aby sme vám popriali pekný víkend.

 • Ďakujeme pekne, prajeme aj my vám. Pán poslanec Kanis.

 • Vážený pán predseda,

  chcem reagovať na to, čo tu povedal pán poslanec Benčík a v súlade s tým, čo povedal, vás chcem upozorniť, že v tom návrhu uznesenia je zjavná chyba v konštatovaní o spojení oboch vyhlásených referend.

  Vážený pán predseda, neboli vyhlásené dve referendá, iba jedno. Ak chcete, aby to zodpovedalo skutočnosti, tak to, prosím, zmeňte len do takej podoby, že tu boli dve aktivity, ale skončili v jednom referende.

  A chcem vám ešte povedať jednu vec, že vy ste pri troch otázkach, z ktorých prvá sa týka NATO, tie ďalšie dve sú dosť také zahmlené, ale tretia je zrejme nezmyselná, ste vtedy takisto neuvažovali o tom, či občan bude mať možnosť neúčasti pri odpovedi na tretiu otázku. Teraz pri lístku so štyrmi otázkami mohutne namietate, ale pritom túto logiku ste zaviedli vy, ktorí ste schválili uznesenie Národnej rady o prvých troch otázkach.

  Ďakujem vám pekne.

 • Pán poslanec, máte to trochu pomýlené, pretože vy ste dávali návrh na tri otázky do jednej otázky, čo bolo absolútne nezmyselné.

  Ten návrh ste dávali vy osobne. Pán poslanec Rózsa je tu, on patrí sem do tejto miestnosti.

  Pán poslanec Rózsa.

 • Správne, pán predseda.

  Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  podľa zákona číslo 350/1996 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky rokuje o schválenom programe. Dovolím si uviesť, pán predseda, že bod programu, ktorý tu predniesol pán kolega navrhovateľ Prokeš, nie je v programe. Je to z vašej strany manipulácia, pán predseda, lebo je tu možnosť zmeniť program rokovania aj v priebehu schôdze. Ak ste to tak chceli urobiť, mohli ste.

  Pokiaľ ide o návrh, ktorý je predložený, najmä odvolávanie sa na článok 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práve je to dosiahnutie opaku, lebo v tomto prípade sa suverenita ľudu môže aplikovať vo všetkých veciach. A referendum, ak ho pán prezident vypísal tak, ako vypísal, je to jeho právomoc, nemožno to odňať. Možno urobiť iné opatrenie, odvolať prezidenta atď., ale jeho právomoc nemožno odňať. Takže tento návrh pána Prokeša je z právneho hľadiska zbytočný, zmätkový. A ja v tomto prípade, v tomto jednom prípade musím podporovať predchádzajúceho rečníka pána Benčíka, že mal úplnú pravdu.

  Ďakujem.

 • Už len jeden malý dodatok k vystúpeniu pána Benčíka a na vysvetlenie toho, čo sa tu vlastne deje.

  Podanie na Ústavný súd môže podať skupina poslancov, viac ako 30 poslancov ho môže podať. To sa, myslím si, stalo, vládni poslanci to využili možno nie presne v tejto istej veci, ale môžu tak postupovať znovu. Národná rada ako orgán nemôže, aspoň si myslím, že ústava to nepredpokladá. To dokladá, že pán Prokeš vyriekol náhodnú vetu, náhodnú myšlienku, pretože dal podanie Národnej rady na Ústavný súd. Možno si to neskôr uvedomil a potom prišiel s tým, že chce, aby Národná rada bola vykladačom ústavy. Ale ak platí ústava v tejto krajine, tak vykladať ústavu môže len Ústavný súd Slovenskej republiky. V tom je celý problém. Zamenili sme to, čo sa pôvodne chcelo, aby to vyložil Ústavný súd. A teraz sa my pasujeme, že chceme povedať, čo to má byť. V tom je ten nezmysel.

  Ak ste chceli prijať stanovisko, mal ho pán poslanec Prokeš navrhnúť, že to má byť stanovisko a to stanovisko mohlo vyzerať inak. Ale má to byť podanie na Ústavný súd. Tak sa s tým vyrovnajte, lebo asi neviete, čo naozaj chcete.

 • Pán poslanec, ak si pamätáte, pri zostavovaní programu zaznelo práve toto a ja som tu, od tohto pultu povedal, že len 30 poslancov môže dať návrh na Ústavný súd. Pri zostavovaní programu som povedal, že toto bude názor parlamentu Slovenskej republiky. Pozrite si, keď sme zostavovali program, ako som vystúpil. Program považujem za zostavený a odsúhlasený. Myslím si, že za tento bod programu hlasovala veľká väčšina.

  Prosím, pán poslanec Anton Poliak.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Ak platí článok 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, že štátne orgány majú postupovať v medziach ústavy a spôsobom a v rozsahu stanovenom zákonom, tak položím otázku, či pán prezident predtým, ako vyhlásil referendum, nemal dať otázku na Ústavný súd, aby nepostupoval v rozpore s ústavou. Čiže tu je podľa mňa meritum problému. Prv než sa referendum vyhlásilo, sa mal požiadať Ústavný súd o vyslovenie výkladu ústavy a potom vyhlásiť referendum.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, nehovorili ste k vystupujúcemu pánu Benčíkovi, to po prvé a po druhé máte absolútnu pravdu, ale prezident nemá takúto povinnosť. Jedine to je v tom. Ale celkom s vami súhlasím.

  Pán poslanec Moric.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Predpokladám, že aj mne poviete to isté, čo ste povedali kolegovi. Ale myslím si, že to, čo hovoril pán poslanec Benčík, aj to, čo hovoril pán poslanec Prokeš, bolo aj z jednej, aj z druhej strany premyslené. Neviem, prečo sa ty, pán kolega Ftáčnik, stále pasuješ do polohy, že "vy neviete, čo chcete". My presne vieme, čo chceme, ubezpečujem ťa.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže už nie sú faktické poznámky, uzatváram rozpravu k tomuto bodu programu.

  Prosím, budeme hlasovať. Budeme hlasovať o uznesení, ktoré nám prečítal pán poslanec Prokeš. Hovorím, je to uznesenie viac deklaratórne pre Ústavný súd. Samozrejme, že to nie je záväzné.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

 • Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  konštatujem, že sme predmetné uznesenie schválili.

  Vyčerpali sme program 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že hlasovanie o odpovedi na interpelácie bude na ďalšej schôdzi.

  Končím a vyhlasujem 27. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

  Ďakujem vám pekne, prajem vám príjemnú cestu.

 • Rokovanie 27. schôdze sa skončilo o 11.50 hodine.