• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  prosím vás, zaujmite svoje miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v prerušenej 24. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku nemám zatiaľ odovzdané informácie o ospravedlnenej neúčasti na dnešnom rokovaní.

  Pani poslankyne a páni poslanci, prosím, prezentujme sa stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Prezentovalo sa 92 poslancov.

  Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a budeme najprv pokračovať v rozpracovanom bode, potom vám podám informáciu o rokovaní poslaneckého grémia, ktoré viedol pán predseda Národnej rady.

  Zároveň vás informujem, že náhradné hlasovacie karty boli vydané pánu poslancovi Lysákovi, ktorý má náhradnú kartu číslo 4, a pánu poslancovi Langošovi, ktorý má hlasovaciu kartu číslo 2.

  Procedurálny návrh - pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Po rokovaní poslaneckého grémia sa zišli kluby poslancov a na základe dohovoru klubov podľa § 24 ods. 5 klub KDH, Demokratickej únie a strán Maďarskej koalície navrhuje rozšíriť program 24. schôdze o bod, ktorým sa zmenia uznesenia, ktorými bol určený počet členov kontrolných výborov pre Vojenské spravodajstvo a pre Slovenskú informačnú službu na 9 členov. Vzhľadom na to, že už v jednom prípade nie je možné naplniť zákon o rokovacom poriadku, pokiaľ ide o požiadavku pomerného zastúpenia, je to jediná možná forma, ako možno tento lapsus Národnej rady napraviť bez odstúpenia už zvolených poslancov.

  Navrhujem, aby sa o tomto bode rokovalo hneď po skončení tohto bodu programu, ktorý je rozpracovaný, to znamená po zákone na ochranu nefajčiarov.

  Ďakujem pekne.

 • Dám o tom hlasovať po tomto skončení, samozrejme.

  Pripomínam poslancom, že overovatelia uzavrú prezenčnú listinu dopoludnia o 11.00 hodine a popoludní o 18.00 hodine. Zároveň pripomínam, že otázky do rozpravy na zajtrajší deň sa uzatvárajú o 12.00 hodine. Prosím pánov poslancov, aby sa podľa toho zariadili.

  Pokračujeme teda v rozprave o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane nefajčiarov. Ide o tlač 550. Tento bod sme včera prerušili. Mám tu podľa záznamu rečníkov písomne prihláseného pána poslanca Čopíka. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený predsedajúci, vážení páni poslanci,

  včera tu odznelo zo strany predkladateľa, že patrím tiež medzi tých, ktorí podpísali tento návrh zákona. Samozrejme, že bol to čistý list, ja som vtedy ani nevenoval pozornosť tomuto materiálu, čo som podpísal. Bolo takisto povedané, že patrím medzi slušných fajčiarov v tomto parlamente. Chcem povedať, že som asi taký fajčiar ako pán Juriš. On je pasívny fajčiar, ja som trošku aktívny fajčiar, ale fajčím denne 2, 3, 4 cigarety, a keď som doma, tak niekedy vôbec nie.

  Na úvod svojho diskusného príspevku by som chcel povedať, že neviem, či je dobré, že sa s týmto zákonom veľmi ponáhľame. Už raz tu bol, stiahol sa a je tu opäť. Výsledok vidíme v spoločnej správe, koľko je tam pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, že obdivujem pána poslanca Juriša, ktorý sa skutočne obetoval a snaží sa tento zákon pretlačiť, aby v tomto parlamente prešiel. Som presvedčený, že nielen on, ale je nás tu viac, ktorí potrebu takéhoto zákona vidia. Nie som však celkom presvedčený, či tento zákon v takej podobe, ako je predložený, aj s doplňujúcimi návrhmi, je dobré prijať, pretože už sú skúsenosti v tomto parlamente so zákonmi, ktoré boli dané takouto formou a prešli, či už zákon o ochrane prírody, či novelizovaný zákon o poľovníctve, vieme, že takisto bolo potrebné tieto zákony prijať, ale dnes vidíme, že uplatňovanie týchto zákonov v praxi je dosť ťažké, pretože jednak doba ani spoločnosť nedospeli do takého štádia, aby sa tieto zákony dali v praxi uplatňovať.

  Mnohé pripomienky z výborov Národnej rady Slovenskej republiky ani z vlády Slovenskej republiky neboli zapracované do textu predkladaného návrhu zákona, a tak sa stretávame znovu s ustanoveniami, ktoré sú v rozpore s existujúcou legislatívou v Slovenskej republike aj v Európskej únii napriek tomu, že sa v dôvodovej správe predkladatelia na ňu odvolávajú.

  Dovoľte mi upozorniť na jeden závažný rozpor, ktorý by v prípade prijatia návrhu zákona v jeho terajšej podobe mal závažné negatívne dôsledky. Ide konkrétne o označovanie tabakových výrobkov varovnými upozorneniami. § 4 návrhu zákona, týkajúci sa varovných označení, narúša koncepciu zákona číslo 152/1995 Z. z. o potravinách, na základe ktorého sa pripravil ministerstvami pôdohospodárstva a zdravotníctva potravinový kódex, podrobne upravujúci uvedené otázky. Tento kódex je v súčasnosti v štádiu schvaľovania, je legislatívne upravený a v plnom rozsahu prevzal smernicu rady EC číslo 92/41 z roku 1992 a jej novelizáciu z roku 1996. Uvedená smernica presne definuje 2 všeobecné a 15 doplnkových varovných označení platných pre členské štáty Európskej únie. Rovnako je v smernici aj v potravinovom kódexe presne definované aj umiestnenie a veľkosť varovného označenia, ktoré je v Európskej únii 4 %.

  V navrhovanom zákone je však v § 4 ods. 5 písm. b) určené, že od 1. 1. 1999 musí byť varovné označenie umiestnené na prednej alebo zadnej strane obalu tabakových výrobkov, a v písm. d) sa určuje veľkosť plochy nadpisu najmenej 10 % z povrchu škatuľky. Toto ustanovenie by malo za následok, že varovanie by pokrývalo 30 % čelného alebo zadného povrchu obalu. Toto by sa dalo klasifikovať aj ako zásah do vlastníctva značkového dizajnu tabakových výrobkov.

  Príslušná norma Európskej únie pritom jasne hovorí o tom, že plocha varovného označenia by mala pokrývať minimálne 4 % z celkového povrchu každej širokej strany škatuľky, vrátane uvedenia autora nápisu, ak to zákon požaduje. Taktiež text varovného označenia, ktorý sa používa v súčasnosti, je plne v súlade s normami Európskej únie.

  Tabaková hlava potravinového kódexu v § 13 explicitne určuje text všeobecného varovného označenia a 15 možností doplnkového varovného označenia spolu s určením umiestnenia a ich veľkosti takto: všeobecné varovné označenie na širokej čelnej strane a doplnkové varovné označenie na opačnej širokej strane. Každé varovné označenie musí zaberať najmenej 4 % plochy širokej strany spotrebiteľského obalu.

  Navrhované doplnenie slova "vážne" do textu všeobecného varovného označenia je sporné, nakoľko táto skutočnosť nie je úplne jednoznačne preukázaná a extrémne ladené výrazy môžu skôr oslabiť celkový efekt varovného označenia.

  Na margo toho chcem povedať, že to vyzerá, ako keby som obhajoval tabakový priemysel. Hovorím, že ku každému podniku, ktorý dnes do štátneho rozpočtu prispieva len 1 korunou, by sme sa mali správať trošku objektívnejšie. Som tiež bývalý profesionálny športovec. Treba za tým vidieť aj to, že dnes, bohužiaľ, sú aj z tohto financované špičkové športy, ktoré nás reprezentujú ako krajinu.

  A navyše máme tu problém drog. Vieme, že drogy nie sú propagované, ale, bohužiaľ, je to pliaga tejto spoločnosti, vieme, že sú šírené medzi mládežou. Nie som pevne presvedčený, či akýmkoľvek prísnejším zákazom, aj tvrdým zákonom, aj keď pôjdeme nad rámec Európy aj nad rámec sveta, by sme dosiahli efekt, ktorý prijatím tohto zákona, myslím si, dostaneme.

  Ďalším závažným nedostatkom je požiadavka v § 4 ods. 2 a 3 na zmenu textu doplnkového varovného označenia "každých 12 mesiacov", čo si dosť dobre neviem vysvetliť, ako by sa to malo realizovať, pričom nové texty má schvaľovať ministerstvo zdravotníctva.

  Návrh zákona však neobsahuje žiadne ďalšie náležitosti schvaľovacieho procesu. Vzhľadom na to, že toto ustanovenie sa má týkať uvádzania cigariet do obehu, bude aj po zmene textu v predaji množstvo cigariet s textom varovného označenia z predošlého roka dosť dlhý čas. Týmto sa očakávaný efekt vyplývajúci z variácie textov doplnkového varovného označenia do značnej miery eliminuje.

  Záverom by som chcel dodať, že treba zladiť aj terminológiu a jednotne používať termín varovné označenie.

  Vzhľadom na uvedené nedostatky predkladaného návrhu koncepčného aj vecného charakteru, ktoré nie sú úplným výpočtom slabých miest, odporúčam vrátiť návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie a zladenie s existujúcou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky, teda

  a) vypustiť z návrhu zákona v § 4 ods. 1 v texte všeobecného varovného označenia slovo "vážne",

  b) vypustiť v § 4 návrhu zákona odsek 2 aj odsek 3,

  c) odsek 5 zosúladiť s § 13 Potravinového kódexu Slovenskej republiky.

  Kvôli prehľadnosti zákona zapracovať pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy do predloženého návrhu zákona, čiže niečo podobné, ako predkladal pán poslanec Maxon.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Čopíkovi.

  Vážené kolegyne a kolegovia,

  mám tu zo včerajška zápis tých, ktorí sa prihlásili na tabuli. Vidím, že je tu záznam ešte ďalších dvoch. Zo včerajšieho záznamu je to pán poslanec Roman, pán poslanec Šagát, pán poslanec Smolec, pán poslanec Zahatlan a pani poslankyňa Rusnáková. Zapisujem ešte pána poslanca Šveca. To sú faktické pripomienky?

 • Hlasy v sále.

 • Aj pani poslankyňa Belohorská a pán Maxon? Dobre.

  Pán poslanec Švec, nech sa páči, máte slovo vo faktickej poznámke.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som reagovať na vystúpenie pána kolegu Čopíka.

  Myslím si, že otázka varovných textov na škatuľkách cigariet je dnes riešená nielen legislatívne, ale aj v praxi. Na všetkých zahraničných cigaretách máte tieto nápisy, a nemáte ich len na jednej strane. Obvykle sú lokalizované na čelnej, zadnej i na bočných stranách. Takže hovoriť o nejakých reštrikciách zákona na ochranu nefajčiarov z hľadiska varovných signálov alebo varovných textov nie je adekvátne, lebo v skutočnosti je našou povinnosťou chrániť zdravie ľudí.

  Z tohto pohľadu si myslím, že tento argument nie je vhodný, a neodporúčal by som ho brať vážne do úvahy. Myslím si, že v rámci tohto zákona bude treba hovoriť o niektorých iných veciach, ktoré sú rovnako dôležité, ale ktoré spadajú možno aj do oblasti zákonov týkajúcich sa zdravotníctva. Preto odporúčam, aby sa o zákone diskutovalo, ale v pozitívnom zmysle slova.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pani poslankyňa Belohorská - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som tiež chcela veľmi krátko zareagovať na prejav pána poslanca Čopíka.

  Nepáči sa mi ako lekárke, že bolo podotknuté, že síce sa z týchto ziskov podporujú športovci. Viem, že je to, žiaľ, realita, ale práve naopak, proti tomu by sme mali bojovať. Poviem to veľmi zjednodušene, tých nepodporuje tabakový priemysel, tých podporujú nešťastní pacienti, ktorí s rakovinou pľúc ležia v nemocnici. Čiže úplne zjednodušene povedať, že áno, každý jeden športovec, ktorý je podporovaný, je podporovaný jedným, desiatimi alebo možno sto pacientmi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Dámy a páni,

  chcel by som len spresniť, že som včera v rozprave predložil tri pozmeňujúce návrhy, z toho prvý je totožný s návrhom pána poslanca Čopíka. Chcel by som poprosiť pána spoločného spravodajcu, aby sa o tomto návrhu hlasovalo po rozprave ako o prvom.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, budeme teraz pokračovať v rozprave prihlásenými na tabuli. Prvý vystúpi pán poslanec Roman. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne,

  chcel by som sa vyjadriť k zákonu o ochrane nefajčiarov. Samotná myšlienka je veľmi dobrá. Nakoniec, ja som aj prestal fajčiť, už vyše roka nefajčím. Keď som pozeral tento zákon, tak som po všetkých pripomienkach zistil, že sa trošku začína rozrastať a začína sa míňať účinkom. Samotná myšlienka ochrániť nefajčiarov sa v koncipovaní tohto zákona vlastne zmenila, ten zákon sa rozšíril a teraz neviem, o čom je, či je to zákon o ochrane nefajčiarov, či je to zákon proti fajčiarom, alebo či sa to volá len zákon o zákaze fajčiť.

  Okrem toho tento zákon, vedený dobrým úmyslom, tým, že tam bol boli pripomienky zo strany Legislatívnej rady vlády, nie vlády, lebo to si nemýľme, zasahuje vlastne do rozličných oblastí. Samotný zákon má veľmi úzke určenie a neviem si dosť dobre predstaviť tú ambíciu, ktorú má, ako sa dá vyriešiť ochrana nefajčiarov napríklad vo väzniciach, kde sú traja fajčiari a jeden nefajčiar v jednej cele. To si neviem dosť dobre predstaviť. To sú, samozrejme, krajné prípady. Alebo na futbalovom štadióne. Lebo tieto veci sa riešia nápisom Zákaz fajčiť alebo vytvorením miesta, kde sa môže fajčiť. Na Zimnom štadióne, samozrejme, nikto nefajčí, pretože tam to každému dôjde, a tam je to aj napísané. Načo na to zákon?

  Tento zákon zasahuje do polročného zákona o reklame, zákona číslo 220/1996 Z. z. Zasahuje do potravinového kódexu. Už len čakám, kedy začne riešiť aj požiarnobezpečnostné predpisy. Aj to by tam mohlo byť. Lenže potom to už nie je zákon na ochranu nefajčiarov, ale je to o niečom inom. Tento zákon si vlastne dáva nejakú ambíciu bojovať proti fajčeniu. Ja si myslím, že už by sme mali prestať v tomto štáte bojovať. My stále za niečo bojujeme, stále sa dostávame do nejakých stretov. Veď sa dá dohodnúť. Bojujeme za to, aby tabakový priemysel nesponzoroval športov. Ale ako to chcete vyriešiť, keď to robia na celom svete? Máme byť nejakí iní? Veď to sa všade na svete tak robí. Pozrite sa na satelitné televízie. Máme tu zákon o reklame, tak ho aspoň dodržujme. Veď ten sa nedodržuje. Tak striktne dodržujme zákon o reklame, striktne dodržujme potravinový kódex. Predsa v zákone na ochranu nefajčiarov nebudeme určovať presnú gramáž obsahu v cigarete. Veď to je už naozaj o niečom inom. Naozaj mi tam už chýbajú len požiarnobezpečnostné predpisy, to ešte neriešime v tomto zákone.

  Pripomienkami, ktorých je 92, a pripomína mi to pripomienky k návrhu štátneho rozpočtu, lebo tam je toľko pripomienok, sa tento zákon tak rozrástol, že samotní predkladatelia mi hovorili, že oni to takto nechceli. Oni naozaj chceli vyriešiť veľmi inteligentne to, aby sa mohol nefajčiar naozaj ohradiť: prosím ťa, nefúkaj mi to do očí, tu sa to nesmie. Aby sa to dalo slušne vysvetliť. Tento zákon vlastne iniciuje, že sa znovu dostanú určité skupiny ľudí do stretov. Neviem, ako chceme vyriešiť malé krčmy. Ako sa tam bude môcť fajčiť alebo nefajčiť? Veď to rieši trh. Predsa zo zákona nemôžem niekomu určiť, že do tejto reštaurácie pôjde vtedy, keď tam nebudú fajčiť. Veď tam nepôjde. Ale toto nemôže byť motivácia pre poslanca - vytvoriť taký zákon, aby mohol chodiť do každej, veď na to je podnikateľ, aby prišiel na to, že urobí nefajčiarsku reštauráciu. Toto nemôže byť naša ambícia, lebo nemôže byť našou ambíciou - viem, že na mňa teraz zaútočí môj kolega pán Šagát - liečiť, na to sú nemocnice, na to nie je parlament. I keď, samozrejme, rešpektujem jeho zamestnanie, ale toto tiež nie je divadlo, ja vás nemôžem režírovať.

  Čiže mám pozmeňujúci návrh k tlači 550. Odporúčam predložený návrh zákona vrátiť predkladateľom na prepracovanie. To je môj pozmeňujúci návrh.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Ďakujem.

  Vážené kolegyne a kolegovia, chcem sa opýtať pána poslanca Prokeša, či to je faktická poznámka. Áno. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Tak si nejako spomínam, že v Bratislave je nejaké divadlo West a že i nejaké cigarety sa volajú West. A potom mi z toho tak vyplýva, že niekedy pekné reči o humanite a mnohom inom zakrývajú tiež iné vzťahy.

  Vážený kolega Roman hovoril, že na liečenie sú nemocnice, ale ja si myslím, že je vždy lepšie robiť prevenciu a zabrániť ochoreniam, ako liečiť následky. Ale v jednom s ním súhlasím. Možno by bolo omnoho výhodnejšie a účinnejšie prijať zákon, že fajčiari budú platiť o 50 % vyšší príspevok do zdravotnej poisťovne ako nefajčiari.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán spravodajca sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  ja vskutku neviem, pretože u všetkých troch, ktorí vystupovali, sa objavujú poznámky o tom, že sa sprísňuje zákon o reklame. Áno, v návrhu poslancov, ktorí ho predkladajú, sa sprísňuje v tom zmysle, že sa reklama tabakových výrobkov nesmie uvádzať na výrobkoch, ktoré sú určené deťom. S týmto, prosím, nesúhlasíte? Ja som nerozumel pánu Maxonovi, pánu Romanovi ani pánu Čopíkovi. Pretože ak hovoria o niečom inom, tak sa vyjadrujú k pozmeňujúcim návrhom. To je iná vec. Ale vy ste povedali, že tento zákon to sprísňuje. Ja by som vás i ďalších vystupujúcich chcel poprosiť, aby ste striktne oddelili svoje pripomienky k samotnému návrhu, pretože ten návrh podľa môjho názoru tým, že sa sústreďuje na deti, má istú koncepciu, a aby sa oddelene hovorilo o pozmeňujúcich návrhoch, pretože pri tom zmiešavaní je to veľmi ťažké. To je prvá poznámka.

  Druhá poznámka - nie je možné neexistujúci a doteraz pripravovaný potravinový kódex nadradiť nad pripravovaný zákon. To nejde.

  Tretia poznámka - mne z logiky veci vyplýva, že cigareta a jej obsah dechtu nepatria do potravinového kódexu, pretože cigareta nie je potravina. Asi by skôr patrila do iného zákona. Ale prosím, keď si to rozhodli potravinári, že to patrí do ich starostlivosti, tak ju raďme medzi základné potraviny. Ale v každom prípade ten kódex ešte nie je, len sa pripravuje. A tento zákon je tu, v parlamente. A ten, ktorý sa pripravuje, sa musí prispôsobiť tomu, čo sa v parlamente schváli. Ja sa budem vyjadrovať aj k otázke dechtu neskôr. Počkám, až sa vyjadria ostatní poslanci, a potom poviem svoj názor na túto vec. Ale prosím vás, nezamieňajme si pojmy a veďme diskusiu tak, aby skutočne bola racionálna aj pre nás, ktorí tu sedíme a pripravujeme tie pripomienky, lebo teraz vskutku neviem, ako mám zachytiť pripomienku k reklame, lebo v zákone nie je obmedzená. Ibaže by ste povedali, že sa vám nepáči, že bude obmedzená reklama na detské balóny.

  Ďakujem.

 • Hlasy v sále.

 • Nehnevajte sa, ale na faktickú pripomienku sa neodpovedá, priatelia. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem, že je uzavretý zoznam rozpravy. Končí sa pani poslankyňou Rusnákovou.

  Prosím, pokračujeme. Pán poslanec Šagát, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predniesol niekoľko poznámok k tomuto návrhu zákona o ochrane nefajčiarov. Neprednesiem žiadny pozmeňujúci návrh, skôr by som chcel v rovine odbornej argumentácie, to je prvá rovina, a v druhej rovine, filozofickej, povedať niekoľko poznámok.

  Celou Európou sa šíri vlna nefajčiarstva. Tak ako tu už bolo uvedené, mnohé štáty sa s týmto problémom vyrovnávajú rôzne. Možno povedať, že smerom na sever sa zákony na zákaz fajčenia stávajú oveľa rezolútnejšie, smerom na juh je to opačne, sú viac liberálnejšie alebo neupravujú tento vzťah. Odstrašujúcim príkladom pre nás sú pravdepodobne Grécko a Španielsko. Isteže, keď robíme nejakú právnu normu, mali by sme sa pozrieť, ako to robia susedia, ale mali by sme k jej konštrukcii byť motivovaní predovšetkým nejakou filozofiou, čo chceme zmeniť.

  Isteže, zákon nevyrieši fajčenie tým, že sa prijme, tak ako prohibícia nevyriešila alkohol. Ale zákon, legislatívna norma vytvára určité prostredie, ktoré je stupňom na vytváranie verejnej mienky, na formovanie vedomia, ako sa ľudia majú správať. Aby bol nápis, môj priateľ Ľubo Roman, na štadióne Zákaz fajčiť, na to treba mať zákon, ktorý povie, že ten nápis tam má byť. Povedzte mi, kto to tam dá bez toho, aby to nebolo?

  A potom k filozofii. Prosím vás, ak niekto tu vystúpi, a ja mu to prepáčim a budem ho mať ďalej rád, lebo rešpektujem každý názor, pokiaľ sa povie otvorene do očí, že máme liečiť v nemocniciach, tak by som vám musel povedať, že do roku 2030 by sme pravdepodobne, ak to bude v našej spoločnosti prebiehať takto ďalej, mali mať pre každého pacienta jednu koronárnu jednotku. Vybavenie jedného koronárneho lôžka stojí minimálne 10 mil. korún. Počítajte na 3 milióny dospelých obyvateľov, koľko budeme potrebovať peňazí. Nie je možné riešiť ozdravenie našej populácie nezmyselnými investíciami do zdravotníckej techniky, ak neurobíme preventívne opatrenia, ktoré budú mať výsledok za 15 až 20 rokov. Aj náš boj proti fajčeniu prinesie výsledok o 15-20 rokov. Nie je možné zmeniť správanie ľudí tak ako vypínačom, presvedčiť ich. Ale my poslanci máme tú zodpovednosť, vážení, aby sme boli iniciátormi toho.

  Som smutný a musím vám povedať otvorene, napriek tomu, že rešpektujem, že pán Čopík bol niekedy reprezentantom, keď tu odznie niekoľko diskusných príspevkov a všetci rozprávajú len o reklame. O filozofii, prečo to ideme prijať, načo je to dobré, čo to založí, o tom nehovorí nikto. Prekáža mu, koľko percent bude pokrývať výstražný varovný nadpis Pozor, škodí to zdraviu, alebo niečo iné. Ja by som povedal, že by ste mali s okuliarmi čítať značku cigarety a aby bolo takýmito veľkými písmenami napísané, že to škodí zdraviu. Vtedy to bude dobrý nápis na škatuľke cigariet. A vôbec, nehnevajte sa, je zvrátenosť hovoriť, že všade na svete tabakový priemysel sponzoruje športovcov. My ideme prijať do vlastnej filozofie, myslenia, budeme to prenášať medzi občanov, že áno, nedá sa nič robiť, nemáme inde peniaze, nech nám ten tabakový priemysel, nech tých 100 ľudí, čo zomrie na rakovinu, zaplatí jeden futbalový oddiel na Slovensku? Prosím vás pekne, kde sme to skončili v našom myslení? Čo za filozofiu života sme si osvojili? Načo sme sem prišli, preboha? Na to, aby sme verejne tu za týmto stolom povedali, že áno, to je tak všade na svete, sponzorujú, všade je pornografia, samozrejme, aj cudzoložstvo, tak prečo by to aj u nás nemohlo byť? A preto, prosím vás pekne, ak tu niekto ide ešte vystupovať a obhajovať reklamu, ako to excelentne povedal Roman Kováč, že ak vám vadí, že nechceme, aby naše deti a vaše deti a deti našich detí fajčili cigarety, tak potom sme tu zbytoční. Potom si pobaľme kufríky a odíďme preč, pretože sme nepochopili celosvetové trendy.

  Samozrejme, že zákon nevyrieši fajčenie. Ale prosím vás pekne, dovoľte mi niekoľko informácií k odbornej časti. Kto bude chcieť, môžem mu predložiť klinické kontrolované štúdie o vplyve fajčenia na vývoj plodu u matky, ako sa im prestáva prekrvovať placenta, pretože sú pasívne alebo aktívne fajčiarky. Keď sa novorodenec narodí, váži menej, má poškodenú CNS a má handicap vývoja na ďalšie desaťročia. Nielen deti rodičov, ktorí fajčia, majú častejšie astmu, sú častejšie chorí a je objektívne zistené špeciálnymi vyšetreniami, že majú poškodené pľúcne funkcie, majú nižšiu vitálnu kapacitu a iné veci, ktoré nebudem spomínať, lebo sú odborné, ale aj deti, ktoré nemajú rodičov fajčiarov a len sa pohybujú v prostredí, kde sa fajčí. Pretože je to veľmi ťažké zistiť, nakoľko je exponovaný, v akom prostredí, tak sa v moči zisťujú metaboly nikotínu a podľa toho sa dá zistiť, ako dlho sa to dieťa pohybuje v tomto prostredí. Je tu kontrolovaná štúdia, z roku 1996 u 300 detí, kde sa zistila priama súvislosť medzi obsahom metabolitu nikotínu a poškodením pľúc funkčným vyšetrením pľúc.

  Prosím vás, ak toto dáte do súvisu, že tu neprijmeme takúto normu, ktorá bude opakovane prekračovaná (nakoniec, máme jazykový zákon a všimnime si, ako tu hovoríme, pán Cuper nevie ani povedať "čítam", ale hovorí "čitam"), samozrejme, prijmeme zákon, ktorý sa nebude plne dodržiavať, ale prijmime filozofiu myslenia, prijmime filozofiu správania sa v spoločnosti tým, že prijmeme zákon. A preto nemôžem súhlasiť, ak pán Maxon ho chce hneď v prvom hlasovaní vrátiť.

  Dovoľte mi jednu otázku. Vy ste asi, pán Maxon, skutočne tak podrobne pozerali štatistické výsledky významu reklamy na správanie sa populácie a poklesu alebo vzostupu fajčenia? Mňa chce niekto tu presvedčiť, že obmedzenie reklamy neovplyvňuje začatie fajčenia? Iste nie u toho starého fajčiara. Chvalabohu, ďakujem Romanovi Kováčovi, ktorý pravdepodobne aj motiváciou tohto zákona prestal fajčiť, a dúfam, že vydrží. Ale prosím vás pekne, reklama iste nebude ovplyvňovať starého fajčiara, ktorý na tú cigaretu siahne. Je to droga. Ak pán Maxon tvrdí, že to nie je droga, ja mu neberiem jeho názor, ale toto vedecké inštitúcie dávno vyriešili. Je to droga. Samozrejme, závislosť nevzniká u všetkých, niektorí sa vedia oslobodiť. Ak má tú silu vôle, že vie prestať, chvalabohu, teším sa a budem mu držať palce, aby prestal čo najskôr. Ale ak niekto tu bude tvrdiť, že reklama neovplyvňuje správanie sa ľudí a nebude ovplyvňovať deti, preboha!

  Všimnite si, ako vyzerá reklama v našej štátnej televízií STV 1. Reklama, ktorá vám nevedome dáva do podvedomia konanie, takže zrazu kúpite ten prášok, nebudem ho menovať. Zrazu len prídete domov, máte prášok kúpený. A tie barbie? Prosím vás pekne, všimnite si, namiesto toho, aby sme o päť minút sedem každý deň hovorili, že sa nemá fajčiť, že sa má zdravo jesť, budeme pozerať barbie. To sme takí chudobní v štátnej televízii, tak málo sme jej v štátnom rozpočte dali, že nemôžu tam každý deň o päť minút sedem dať, ako sa máme správať a čo je hrozba? Preboha! Takto sme skončili?

  A preto mi dovoľte ešte poslednú poznámku o motivácii rečníka za touto tribúnou. Buď mám vnútornú motiváciu, že som presvedčený, že to je správne, a vtedy vystúpim a poviem to, som ochotný s kýmkoľvek diskutovať, napriek emóciám sa nikdy s nikým nepohnevám, nakoniec skoro som sa s niekoľkými v našom klube kvôli tomuto pobil, s Romanom som mal včera veľmi silný incident, napriek tomu dnes prišiel a povedal, áno, vieš čo, niektoré veci sa mi tam nepáčia. Hovorím, áno, prečo by sme sa o tom neporozprávali? Možno na tých verejných priestranstvách vieme aj my urobiť zmeny, vieme sa dohodnúť o tom, koľko má byť miligramov dechtu alebo iné. Samozrejme. Ale prosím vás pekne, nezamietajme zákon, nezamietajme filozofiu. To by bolo strašne zlé.

  A k tej motivácii. Ak si to podrobne prečítam, keď je takýto nápis a je to toľko percent plochy, až 30, poruší to toto - kto vám to pripravil, pán Čopík? Ja sa totiž zaujímam a pripravujem si len veci, ktoré mne odborne sedia. To znamená, že je tu jasné lobby, ste ovplyvňovaní tými, ktorí majú z toho zisk. Ja by som im ho doprial, nech tie peniaze majú, lebo si ich nezoberú na druhý svet, ale, žiaľbohu, tu bude chorľavieť populácia. Ak to neschválite, ste spoluzodpovední.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Šagátovi.

  Prosil by som pre budúcnosť, aby pri poznámkach k poslancom nepoužíval také skutočnosti, že pochybuje, či niekto vie čítať alebo nie. Mali by sme sa tomu vyhnúť.

  Faktickú poznámku má pán poslanec Čopík.

 • Ďakujem za slovo.

  Musím reagovať na pána poslanca Šagáta, pretože sa tu postavil do úlohy obrancu tohto zákona a my sme asi na tej druhej strane. Vôbec to nie je pravda. Ja si myslím, že každý má právo predniesť pozmeňujúce návrhy na zlepšenie tohto zákona. Veď ja som nepovedal, že tento zákon tu netreba. A to, že skutočne dnes prispievajú tieto firmy na šport, to som tiež povedal, bohužiaľ. Ale ktoré ďalšie by mohli a nedajú ani korunu? Kto z vás robí v športe a zháňal niekedy nejaké peniaze, potom by trošku inak rozprával. A ak toto nechcete pochopiť, že treba aj tieto veci zohľadňovať, potom je to smutné.

 • S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Roman, zrejme k tomu, k čomu vystúpil pán poslanec Šagát.

 • Samozrejme. Znovu sa chcem vyjadriť k dvom problémom.

  Prvý je, že naozaj je tu veľká obava, že teraz nám zakážete fajčiť, potom nám zakážete piť a toho tretieho zákona sa všetci začínajú báť.

 • Smiech v sále.

 • Druhý - naozaj, to sponzorovanie je také, že je aj do športu, aj do kultúry, v tomto prípade aj do divadla West, ktoré slúži verejnosti. Keby napríklad firma FERENI, ktorá patrí manželke pána Prokeša, začala prispievať na kultúru, tak pokojne sa potom toho vzdám.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Prokeš - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem vyjadriť svoje osobné poďakovanie pánu poslancovi Šagátovi, pretože mi hovoril doslova zo srdca. Nie často s ním súhlasím, ale teraz do bodky a do písmena súhlasím so všetkým, čo povedal. Chcem len upozorniť ctené plénum, že FERENI nie je moja firma.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má prihlásený pán poslanec Smolec, nech sa páči. Pán poslanec Moric, máte poznámku k pánu poslancovi Šagátovi? Dobre, prosím, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Tiež by som sa chcel poďakovať pánu poslancovi Šagátovi. Ja s ním skoro vždy súhlasím, keď s ním súhlasím, a teraz to bolo naozaj. Keby reklama nemala vplyv na predaj, tak by, pre boha živého, reklamy nebolo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Smolec.

 • Pán predseda, pán predsedajúci, milí nefajčiari, vážení fajčiari,

  réžia možno náhodou dáva dokopy tieto diskusné príspevky a istým spôsobom chcem nadviazať na kolegu poslanca Šagáta tak trochu osobne.

  Som nefajčiar vďaka tvrdému trénerovi, ktorý ma v Baťovanoch odnaučil fajčiť v zlomovom období. Mám už niekoľko desiatok rokov a sám osobne som vlastne príkladom negatívneho vplyvu fajčenia, čo vám potvrdí lekár, ktorí nás spoločne lieči. Od malička som bol obklopený fajčiarmi, otec bol tuhý fajčiar, ktorý ma zobúdzal dusivým kašľom, mladí kamaráti ma nútili fajčiť a istým spôsobom ma terorizovali. Na desiatky rokov redakční kolegovia ma krásne odymili výfukmi z cigariet. Priznávam, že možno aj pod vplyvom tohto vývoja som bol odovzdaný a toleroval som tento nikotínový teror. Zmieril som sa, a to aj preto, že akýkoľvek protest narážal na spústu výhovoriek kolegov, ktorí hovorili: Môj otec síce zomrel ako fajčiar v päťdesiatich rokoch, ale svokor fajčiar sa dožil 80 rokov. Bola to taká, Šalamúnom povedané, márnosť nad márnosť bojovať aj proti týmto argumentom, ale moja tolerancia voči fajčiarom skončila pred rokom skutočne na pôde Národnej rady, keď som išiel na dôkladnú prehliadku. Lekár sa ma po prehliadke spýtal, koľko cigariet denne fajčím. Ja som povedal, že ani jednu. Vaše pľúca, pán poslanec, sú také "zaneřádené", ako sa hovorí po česky, ako pľúca fajčiara. Je to vďaka tomu, že zásluhou mojich milých kamarátov, netolerantných redakčných kolegov, som sa stal fajčiarom z druhej ruky, alebo ma agresívnym spôsobom donútili stať sa účastníkom pasívneho fajčenia.

  Argumenty a dôvody, čo prináša fajčenie, tu už boli povedané. Nebudem ich opakovať, ale fakt je jeden, že rakovina pľúc a infarkty po päťdesiatke a poškodenie dýchacích orgánov už nie sú len choroby fajčiarov, ale aj nefajčiarov, týchto pasívnych alebo fajčiarov "z druhej ruky", ako sa hovorí. Preto by sme mali aj tento návrh zákona chápať tak, že takpovediac má zabrániť tomu, aby fajčiari na nás, nefajčiaroch, nepáchali trestný čin bezohľadného poškodzovania nášho zdravia. Fakty nebudem opakovať, lebo sa už vyskytli, ale predsa len pripomeniem, že Slovensko je vo fajčení na poprednom mieste, ale v priemernom veku sme na predposlednom mieste. To znamená, že ak priemerný vek je 66 rokov, ako je to aj uvedené v dôvodovej správe, tak toto niečo avizuje. Je to hrozivé.

  Aj keď niektorí kolegovia v diskusii aj v kuloároch hovorili, že toto je najtvrdší zákon v Európe, lebo sa vraj začne diskriminačné obdobie nefajčiarov nad fajčiarmi, je to zavádzanie, lebo chceme len svoj beznikotínový priestor pri práci, pri jedle, pri cestovaní a už aj v nemocniciach, ale napríklad aj v tomto parlamente. Chceme dýchať čistejší vzduch. Je to prehnaná požiadavka? Myslím si, že každý to trochu pochopí.

  Vážené fajčiarky a fajčiari, experti nazývajú tabak mäkkou drogou. Je veľmi blízko k tvrdej droge. Už treba urobiť len veľmi krátky krok a ste tam. Fajčenie čoraz viac opantáva našu mládež a vek sa znižuje, to je tiež veľmi alarmujúce. Doteraz mali fanúšikovia nikotínu v našej spoločnosti zelenú. Zákon im bude iba trochu ich závislosť od tejto mäkkej drogy obmedzovať a trochu im skomplikuje život, lebo úplne sa zakázať nedá, ani tento zákon nemá taký obsah.

  Pripomínam, že heslo moderných štátov v Európe je nefajčiť. Čítali ste, že niektoré mestá k tomu štartujú, aj v Bratislave bol pokus nefajčiť a nepiť v niektorých častiach, len sa to stretáva s agresivitou našich kolegov fajčiarov.

  Uznávam aj ja, že lepší by bol liek ako zákon. Ale takýto liek sa ešte, žiaľbohu, nevymyslel, a preto treba prijať aspoň tieto zákonné opatrenia, ktoré máme na stole. Podľa mňa, a to je už také záverečné pripomenutie, zákon pomôže aj tej tretine fajčiarov, ktorí sa chcú zbaviť tejto závislosti. A myslím si, že obmedzenia či už vo vlaku a inde ich nedonútia k tomu, aby voľne, bez problémov siahli po tej cigarete a zapálili si. Myslím si, že zákon otvára priestor pre naše právo žiť v zdravom prostredí a na krásnom čistom Slovensku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Smolcovi.

  Ako vidíte, čierťaž, teda rozdeľovacia čiara medzi názormi, neprebieha podľa koalície a opozície.

  Slovo má s faktickou poznámkou pán poslanec Mikloško.

 • Som skutočne dojatý tým, čo tu hovorí pán poslanec Smolec, pán poslanec Šagát aj všetci títo veľkí bojovníci proti fajčeniu. Ja ich absolútne chápem. Prosím vás, ale keď vyjdem z domu, na ulici, v tej prepchatej doprave, jeden výfuk z auta je desaťtisíc cigariet. Buďte takí láskaví a tu niečo robte, pretože človek prejde po ulici a to je desaťtisíckrát horšie, ako keď niekto pri jeho uchu alebo nose, alebo očiach náhodou si zapáli. Keď už, tak začnite robiť nejaký komplexný program zdravia, ale nie na tých chudákov fajčiarov. Ja som síce nikdy nefajčil, ale naozaj, keď som videl, ako sa aj pán poslanec Šagát rozohnil, tak som mu odporúčal, aby si išiel dať jednu cigaretu, nech sa trošku upokojí.

 • Ďakujem. Až na to, že autobusy nie sú drogovo závislé.

  Pán predseda Hofbauer.

 • Zákon mi neumožňuje reagovať na vystúpenie pána Mikloška, tak reagujem na pána Smolca a pripomínam len to, že nielen cigarety skracujú život, ale skutočne aj exhaláty. Naše autá však už jazdia takmer prevažne na bezolovnatý benzín, ak to nie je známe. Takže takéto exhaláty majú také parametre, ako keď horí plyn pri varení na sporáku v kuchyni.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Belohorská - faktická poznámka.

 • Ešte raz dovoľte aj mne pripojiť sa k rečníkom. Považujem celú túto debatu za trochu "ujdenú". O čom sa chceme presvedčiť? Že nie je potrebný zákon, alebo že je správne fajčiť, alebo že je to dobré? Nefajčiarov treba chrániť. Napríklad preto sú aj pre chodcov vyhradené priechody, že vodiči sú agresívni. Aj fajčiari sú agresívni. Nechcem reagovať na reagované, ale veď v Národnej rade sa urobili isté opatrenia nato, aby sa v týchto priestoroch, kde sa bezprostredne zdržiavame, nefajčilo. Takže podporme všetci to, aby nefajčiar, deti, skutočne boli chránené.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Zahatlan a pripraví sa pani poslankyňa Rusnáková. Vyčerpaním toho uzavrieme rozpravu a pôjdeme na obed.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  odznelo tu veľa názorov. Ja nie som za to, aby sme sa rozdeľovali na fajčiarov a nefajčiarov. Som fajčiar, aby bolo známe, keďže každý to oznámil, takže poviem to aj ja.

  Viete, možno tu ide o niečo iné. Nemôžeme sa deliť na fajčiarov a nefajčiarov, ale skôr skúsme nájsť najlepšiu koncepciu tohto zákona. Myslím, že pán kolega Juriš tomu venoval dostatočný čas, len treba doriešiť aj tých 92 pripomienok, ktoré vzišli z výborov, treba doriešiť komplexnosť tohto zákona, aby sme nenarobili aj pre budúce obdobie zbytočné rozpory medzi jednou právnou normou a druhou.

  V prvom rade by som sa chcel vyjadriť k striktnému zákazu od 1. 1. 1998 alebo k zníženiu dechtu jednorazovo hneď z 15 mg na 12 mg. Ak pozeráme právne normy v susedných krajinách alebo vo väčšine aj v Európskej únii, toto znižovanie prechádzalo postupne asi v priebehu piatich rokov. Myslím si, že je dosť reštriktívne spraviť to naraz.

  Ďalej mnohí tu hovorili o reklame a o reklame tabakových výrobkov. Súhlasím aj ako fajčiar a viem zo svojho pohľadu povedať, čo fajčenie prináša mne a v čom je negatívne, takže takisto sa snažím, aby deťom v malom veku alebo v kritických rokoch, keď tieto návyky prichádzajú k nim, sa to prevenciou dalo svojím spôsobom vyhovoriť. Aj z pohľadu fajčiara môžem garantovať, že tiež to nie je jednoduché. Nemôžem povedať za seba, tak ako povedal kolega Maxon, že by som bol celkom nezávislý od toho, či fajčím, alebo nefajčím.

  Chcem povedať, že v Európskej únii alebo v krajinách Európskej únie sa na škatuľke odporúčajú 4 %, teda minimálne na 4 % musí byť oznámenie o škodlivosti. My navrhujeme 10 %. Súhlasím s tým, že chceme byť liberálnejší a chceme viac bojovať proti fajčeniu. Na druhej strane podľa môjho názoru aj podľa názoru ľudí, s ktorými som hovoril, každá firma má svoju ochrannú známku a má ju zaručenú z Európskej únie. Ak my prijmeme 10 %, môže vzniknúť problém s obalom jednotlivých výrobkov.

  Ďalej, je to môj názor, treba zladiť s odporúčaniami Rady Európy alebo Európskej únie ich legislatívne kroky na boj proti fajčeniu a legislatívne kroky, ktoré tu pripravujeme. Preto sa pripájam k návrhu kolegu Maxona, nakoľko tých 92 pozmeňujúcich návrhov, ktoré nie sú zapracované, nám môže spraviť nedobrý návrh zákona a my by sme mohli schváliť nedobrý zákon. Preto toto je jediná moja pripomienka a myslím si, že pán predkladateľ aj pán spravodajca budú s tým súhlasiť, že ak sa toto zapracuje a ten zákon bude v poriadku, sám som potom ochotný zaň hlasovať, len treba sa vyvarovať týchto chýb.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Zahatlanovi. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán spravodajca poslanec Kováč. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  vystúpenie pána kolegu Zahatlana opäť potvrdilo to, čo som povedal.

  Pán kolega, vy ste sa vyslovovali k pozmeňujúcemu návrhu, nie k zákonu. Povedali ste, že zákon nie je dobrý, pretože určuje jednorazove 12 mg dechtu a to sa nedá dosiahnuť. Ale to v návrhu zákona nie je. Ja si myslím, že tu je zásadná chyba vo vašich vystúpeniach, že zmiešavate to, čo je v pozmeňujúcich návrhoch, a to, čo je v návrhu zákona. K návrhu zákona sa vyjadrujem ako k návrhu zákona. Ak sa mi nepáči niektorý pozmeňujúci návrh, tak poviem, že nesúhlasím s pozmeňujúcim návrhom pod číslom tým a tým, žiadam ho na osobitné hlasovanie. Ale vy celú situáciu riešite tým, že navrhujete vrátiť zákon na prepracovanie. Myslím si, že to nie je seriózny postup.

  Po druhé - chcem vám povedať, že autori zákona ani neuvažovali o 12 mg dechtu a neuvažovali ani o zákaze reklamy. To sú návrhy vlády. Pán poslanec Roman, to nie Legislatívna rada vlády, ja tu mám prípis podpísaný predsedom vlády, že 14. januára prerokovala tento návrh a toto sú jej pripomienky. Sú to pripomienky vlády Slovenskej republiky a mnohé z týchto návrhov si osvojil výbor pre zdravotníctvo a tak sa dostali do spoločnej správy. Aby som uľahčil situáciu na rozhodovanie aj na ďalšie pokračovanie, dovoľte mi, aby som možno v tejto chvíli ešte pred uzavretím rozpravy prečítal tie body, o ktorých sa domnievam, že návrh zákona zlepšujú. Stále všetci spomínate 90 bodov. Ja s vami súhlasím, 90 bodov je veľa, ale prečítajte si hneď prvé dva a zistíte, že ide o názov zákona, že tam má byť "Slovenskej republike" a nemá byť "Slovenskej republiky". V druhom bode má byť účel zákona alebo úvodné ustanovenia. To predsa nemení filozofiu a podstatu zákona a takýchto pripomienok je až 60 %. To si, prosím, uvedomte.

  Teda, ak dovolíte, veľmi pomaly budem čítať tie čísla, kde si myslím, že pripomienky zo spoločnej správy zlepšujú text zákona. Nebudem hovoriť, že ich odporúčam prijať, lebo som sa zaviazal, že to nepoviem.

  Je to spoločná správa číslo 550a, body 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 a 90. Za duplicitné návrhy alebo za také, ktoré nezlepšia text zákona, pretože tu sa objavujú napríklad tie isté návrhy v ústavnoprávnom výbore a vo výbore pre zdravotníctvo, len zdravotníctvo, povedzme, dva návrhy zlúčilo do jedného, kým ústavnoprávny ich dal v dvoch odsekoch, považujem návrhy v bodoch 4, 7, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 31, 35, 39, 40, 42, 46, 47, 53, 57, 80, 88 a 91.

  Ako vidíte, nespomenul som v tejto oblasti 4 kľúčové, o ktorých sa tu vedie diskusia, a to je návrh v bode 18. To je návrh, kde zdravotnícky výbor si osvojil návrh vlády rozšíriť zákaz reklamy. O tom sa tu najčastejšie diskutuje. Ďalej návrh v bode 41. To je obsah dechtu. Opäť je to návrh vlády a nie návrh predkladateľov. Ďalej je to návrh v bode 69, ten istým spôsobom mení zákon, pretože tu sa navrhuje vypustiť celý § 10, a potom bod spoločnej správy 87, kde ide o nové znenie rozdelenia finančných pokút, kto ich vlastne dostane.

  To sú návrhy z doterajšieho priebehu rozpravy, aby sa tým ďalším, ktorí budú vystupovať, lepšie orientovalo, čo si myslíme, ako ten zákon má vyzerať.

  Ešte pred záverečným slovom, ešte predtým, ako sa ukončí rozprava, by som rád dal procedurálny návrh a chcem vyzvať tých, ktorí žiadali hlasovať o neprijatí zákona ako v prvom bode - navrhujem trochu iný postup a možno mi dáte za pravdu. Navrhujem, aby sme hlasovali o všetkých pripomienkach, s výnimkou práve tejto pripomienky, aby sme o nich hlasovali najprv, potom si vyžiadam prestávku, aby sa schválené pripomienky zapracovali do textu a boli vám v znení nového textu rozdané, a potom navrhujem, aby sme hlasovali, či takto upravený zákon odmietneme a vrátime na prepracovanie, alebo nie.

  Myslím si, že to je logickejší postup. Je to presne to, čo žiadal pán poslanec Čopík, ale aby boli zapracované do textu len tie návrhy, ktoré budú schválené, a nie tie, ktoré sú neschválené. To by asi nemalo logiku. Takže chcem poprosiť tých, ktorí žiadali, aby sa hlasovalo o prvej pripomienke, to znamená vrátiť zákon predkladateľom, aby stiahli tento návrh a aby akceptovali návrh, ktorý predkladám ja. Samozrejme, že o takomto návrhu hlasovať budeme.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - predseda výboru pán Národa.

 • Ďakujem za udelené slovo, pán predsedajúci.

  Ospravedlňujem sa všetkým prítomným, že nebudem hovoriť k danej problematike, ale vzhľadom na to, že nás tu ubúda, potrebujem oznámiť všetkým členom výboru, že cez obedňajšiu prestávku o 13.00 hodine je veľmi nutné, aby sme sa zišli v našej rokovacej miestnosti v súvislosti so zahraničnou cestou.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - predseda výboru pán Maxon.

  Pardon, pán poslanec Zahatlan.

 • Ďakujem za slovo, mám k tomu len krátku pripomienku.

  Som rád, že moje vystúpenie prispelo k tomu, že sme sa pohli trochu ďalej. Možno keby sa tieto body boli vysvetlili skôr alebo sme boli o tom informovaní skôr, nemusela byť taká polemika. Samozrejme, treba si to všetko, čo odporúčate, pozrieť, a mohli sme sa vyhnúť tomuto problému. Na toto som chcel poukázať a tým som chcel povedať, aby sme zákon, keď ho budeme prijímať, mali v tej norme, ktorú chceme.

  Ďakujem za pochopenie aj za vysvetlenie.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - predseda výboru pán Maxon.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.

  Pán spravodajca, pre mňa je dosť nepochopiteľné, prečo ste s týmto stanoviskom vystúpil teraz. Bolo by bývalo celkom logické, keby ste to boli povedali včera. Naopak, dosť ma prekvapilo, keď ste ako spravodajca uvádzali správu spravodajcu, tak ste povedali, že sa nebudete vyjadrovať k pozmeňujúcim návrhom, čo je podľa môjho názoru principiálna a veľmi dôležitá vec. Na druhej strane si nemyslím, že snemovňa by mala nejakým spôsobom v takomto rozsahu dopracúvať zákon.

  Vážené dámy, páni, uvedomte si, že tento návrh zákona má 17 paragrafov, 92 pozmeňujúcich návrhov, z toho pán spravodajca uviedol, že 65 by ten zákon zlepšilo. Je to veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov bez ohľadu na to, či sú formálneho charakteru, alebo nie sú formálneho charakteru.

  A pokiaľ ide o môj návrh, ktorý som uviedol v rozprave, žiadam, aby sa o ňom hlasovalo tak, ako som uviedol.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne.

  Som dlžný vysvetlenie pánu poslancovi Maxonovi. Pán poslanec, prosím vás, ak ste čítali pripomienky, tak zistíte, že z 92 pripomienok 60 % sú gramatického charakteru, uvedenie do súladu so slovenskou gramatikou, teda tých 60 % sú také, ktoré legislatívno-technicky zákon spresňujú. Ja som povedal, že tie, ktoré významovo menia zákon, sú štyri. Tak prosím vás, prestaňme už rozprávať o 92 pripomienkach. Povedal som, že nebudem komentovať žiadnu pripomienku. Keď sa o nich bude hlasovať, nikdy nepoviem odporúčam prijať, odporúčam neprijať, tak ako to robíte vy. Ja som povedal, že filozofiu zákona a jeho kvalitu zlepší týchto 65 bodov, či koľko som ich čítal, a o tých štyroch poslanecká snemovňa rokuje, k žiadnemu inému sa totiž doteraz nevyslovil nikto, len k týmto štyrom problémom a ja som ich hneď na začiatku uviedol. Pardon, ešte pán poslanec Čopík hovoril k tomu nápisu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - predseda výboru pán Brňák.

 • Pán predsedajúci, mám len procedurálnu poznámku. Chcem pripomenúť členom ústavnoprávneho výboru, že na 12.30 hodinu bol zvolaný ústavnoprávny výbor na svoje rokovanie. Ak by sa prestávka uskutočnila neskoršie, tak ihneď po vyhlásení tejto prestávky.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, myslím, že by sme kvôli tomu, aby sme mohli uzavrieť rozpravu, mali ešte vypočuť pani poslankyňu Rusnákovú, pretože ona je ako posledná prihlásená do rozpravy. Po jej vystúpení bude nasledovať obedňajšia prestávka. Prosím, vážené kolegyne, aby sme sa podľa toho zariadili. Prosím, vydržme ešte.

  Zároveň vám znova opakujem, že to avízo, ktoré platí o prihlásení sa na hodinu otázok, uplynulo dvanástou hodinou, to znamená už ďalšie prihlášky nie je možné poskytovať.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  dávam pozmeňujúci návrh k § 9. Navrhujem celý § vynechať. Zdôvodnenie je nasledovné: Ak na verejne prístupnom priestore je možné alebo je povinnosť vytvoriť oddelený priestor pre nefajčiarov, potom si, prosím, predstavte situáciu, že v nejakom meste je na námestí zvolaný míting politickej strany alebo stretnutie nejakého občianskeho združenia, ktoré chce vysloviť svoje názory takto na verejnosti. Pre usporiadateľa však z toho vyplýva povinnosť pre účastníkov vytvoriť osobitne označený a oddelený priestor, možno to budú nejaké kovové zábradlia alebo niečo iné, to je proste vec usporiadateľov a vec obce, čo vie poskytnúť, a do tohto priestoru by mali ísť všetci, ktorí si chcú zapáliť. Pochybujem o tom, že účastník nejakého mítingu alebo združenia pôjde do tohto vyhradeného priestoru. Jednoducho to neurobia a nastane situácia, že usporiadateľom bude môcť byť uložená pokuta, ak tam príde kontrola, ktorá uvidí, že zákaz fajčenia na verejnom priestranstve sa porušuje. Počas takýchto podujatí sa môže dať pokuta buď fyzickej osobe - tých 500 korún, alebo sa môže dať aj pokuta usporiadateľovi.

  Nikdy žiaden usporiadateľ na žiadnom mítingu nezaručí to, že tam nebudú ľudia, ktorí si budú chcieť zapáliť. Práve preto navrhujem, aby sme tento odsek vynechali, pretože ak je akcia na voľnom priestranstve, na vzduchu, nevidím dôvod, aby mohlo dôjsť k takej situácii, že naozaj prísny kontrolór si povie, tak dobre, teraz som jedného nachytal, a usporiadatelia dostanú pokutu 100 tisíc korún. Tento paragraf je nerealizovateľný. Jednoducho ho nikto nebude dodržiavať, ani pri najlepšej vôli usporiadateľa.

  K § 8 nebudem dávať pripomienku, len upozorňujem na to, že z textu vyplýva, že v stravovacích zariadeniach a v reštauráciách súkromných podnikateľov má byť vyhradený priestor pre nefajčiarov, a to tak, aby cigaretový dym neobťažoval nefajčiarov. To znamená, že tie reštauračné zariadenia, ktoré na to teraz nemajú upravené priestory, mali by robiť stavebné úpravy. Ak niekto urobí takú stavebnú úpravu, že sa tam len natiahne nejaká drevená stena alebo nejaká iná, cigaretový dym môže nefajčiara obťažovať a ten sa môže sťažovať, pretože pre neho to bude nedostatočné. Upozorňujem na to, že pri "vyhradenom priestore" nie je definované, ako by mal byť stavebne upravený, a ponecháva sa teda na vôľu inšpektora ŠOI alebo iného kontrolného orgánu, aby sám rozhodol, či stavebná úprava je, alebo nie je dostatočná.

  Nebudem dávať návrh na úpravu. Pri istej tolerancii si viem predstaviť, že inšpektori sa vedia dohodnúť, len upozorňujem predkladateľa, že je to vec, na ktorú som ho viackrát upozornila, napriek tomu nezapracoval do nového návrhu zmenu, ktorá by ujasňovala pre kontrolné orgány túto situáciu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem rozpravu o tridsiatom štvrtom bode...

 • Hlasy zo sály.

 • Dobre, ešte reaguje pán spravodajca. Nech sa páči.

 • Je to posledná príležitosť, keď môžem predložiť ešte pozmeňujúce návrhy. Ja som sa rozprával s pani poslankyňou Rusnákovou o tomto probléme. Skutočne tu vzniká výrazné riziko subjektívneho posudzovania. Nie je totiž z tohto zákona známe, nevedeli sme to ináč naformulovať, ako sa zistí, či ten dym obťažuje, alebo neobťažuje nefajčiarov. Preto navrhujem, aby sme v § 8 vypustili poslednú časť vety, ktorá začína slovom "ktoré". To znamená, že tá veta by znela: "Tento priestor musí mať primerané vetranie, ventiláciu." To ďalšie, kde sa vysvetľuje, aká ventilácia má byť, to znamená "ktoré zabezpečí, aby nefajčiarov neobťažoval cigaretový dym z tej časti, v ktorej sa fajčí", myslím si, že je také subjektívne, že sa to nedá objektívne posúdiť. Jeden nefajčiar je citlivejší ako druhý a vznikli by problémy. Navrhujem to teda vypustiť. To je po prvé.

  A po druhé - navrhujem, ak by neprešiel vládny návrh na 12 mg dechtu, a vzhľadom na to, že tento návrh sa posúva svojím prijatím, navrhujem, aby v § 5 písm. a) slovo "január" bolo nahradené slovom "december". To znamená zníženie dechtu. Je to aj istý priestor pre tabakový priemysel, aby sa prispôsobil, a možno aj pre fajčiarov, aby si obľúbili ľahšie cigarety. Takže to je len v prípade, že by neprešiel vládny návrh, ktorý si osvojil výbor pre zdravotníctvo, že od 1. januára budúceho roku všetky cigarety majú mať 12 mg dechtu. Ak to neprejde, zrejme by zostal v platnosti návrh, ktorý predložili predkladatelia, a ten sa snaží modifikovať práve slovom "december", to znamená zníženie až od 31. decembra, aby to bolo ku koncu roku.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Švec, môžete reagovať len na pána poslanca Kováča. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Rád by som sa vyjadril k stanovisku pána spravodajcu, k jeho poslednej poznámke na limitáciu obsahu dechtu v cigaretách. Ak budeme nútiť tabakový priemysel, aby išiel s rafináciou tabaku do ďalších nákladných technológií, tak sa stane to, že slovenské cigarety zdražejú. Výsledok bude ten, že tí fajčiari, ktorí sú zvyknutí na svoju značku, budú pravdepodobne siahať za tou istou značkou, aj keď bude drahšia, a bude to mať sociálny dosah. Tí, ktorí sú rozumnejší a budú vidieť iné možnosti, resp. ľudia, ktorých ovplyvní cena, budú siahať po lacnejších cigaretách na čiernom trhu. Je tu totiž ešte jeden moment, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska ochrany zdravia, a to nie je ani tak obsah dechtu v cigarete, ako účinnosť filtra. My sme robili jednu štúdiu so študentmi, kde sme porovnávali okolo 20 druhov cigariet z hľadiska účinnosti filtra a obsahu dechtu v spálenom tabaku. Zistili sme, že tzv. ľahké cigarety, lacné cigarety s nízkym obsahom dechtu mali filtračnú účinnosť filtra 0 %, to znamená všetok decht, ktorý sa vyprodukuje v spálenom tabaku, sa dostáva do pľúc fajčiara a čiastočne aj do vonkajšieho prostredia pri exhalácii. Takže obsah dechtu je skutočne relatívny.

  Radšej by som odporúčal aj ako onkológ, o ktorom iste nebudete pochybovať, že by nebol proti fajčeniu, aby sa v inom právnom mechanizme zaviedla prísna kontrola kvality filtrov vyrábaných cigariet naším monopolným tabakovým priemyslom. Takže si myslím, že by bolo dobré zvážiť zmenu § 5 navrhovanú pánom spravodajcom a takýmto nepriamym spôsobom chrániť nefajčiarov i fajčiarov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu o tridsiatom štvrtom bode programu za skončenú.

  Vážené kolegyne a kolegovia, je obedňajšia prestávka, budeme pokračovať v 24. schôdzi odpoludnia po 14.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, nech sa páči do rokovacej sály, budeme pokračovať.

  Prosím spoločného spravodajcu aj predkladateľa, aby zaujali svoje miesto.

  Rozprava bola uzavretá. Chce sa k rozprave vyjadriť pán poslanec Juriš? Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem reagovať na vystúpenie niektorých rečníkov. Včera som reagoval na pána poslanca Maxona hneď po jeho vystúpení len z toho dôvodu, aby sme na to do ďalšieho dňa nezabudli. Dnes zhrniem vystúpenia ostatných poslancov.

  Pán Čopík - k § 4, označovanie tabakových výrobkov. Po preštudovaní zákonov v iných európskych krajinách, v Spojených štátoch a v Kanade - tam sú stanovené nie 4 %, ale najmenej 4 % plochy. Čiže je nám to jasné.

  Potravinový kódex ešte stále nemôžeme akceptovať, pretože ešte nie je schválený, to je len pripravovaná norma. Preto hovorím, že my sme prvý návrh zákona o ochrane nefajčiarov podali v septembri roku 1995 a bol odsúvaný len z jedného dôvodu, že nebol ešte zákon o reklame. Ten zákon v prvotnej podobe vyzeral ako komplexný zákon o tabaku a fajčení, nie o ochrane nefajčiara ako zúženej forme. Taká norma, ako sme nedávno prijali zákon o vinohradníctve a vinárstve. I keď sa týka poľnohospodárstva, ale špeciálne všetko o vinohradníctve a vinárstve je v jednom zákone.

  Čo sa týka európskej normy dechtu alebo kondenzátu, ako sa to niekedy nazýva, tých 12 mg v roku 1998 - v našom pôvodnom návrhu bolo 15 mg, od roku 2001 12 mg, aby sme sa priblížili k Európskej únii. Totiž z Európskej únie sa k nám budú cigarety dovážať, či chceme, alebo nechceme. To je normálne. A naše budú inej kategórie, Tak preto, aby si aj fajčiari postupne zvykli, aj tabakový priemysel, mali sme túto postupnosť. To, že vláda, jej legislatívna rada a najmä skupina, ktorá je pre aproximáciu práva, navrhla 12 mg, a to hneď, to sa len akceptovalo vo výbore a je to v spoločnej správe ako pozmeňujúci návrh. Osobne by som bol za pôvodný návrh, kde je to postupné, a myslím, že v tom sa môžeme zhodnúť.

  Čo sa týka sponzoringu, pokiaľ viem, v mnohých krajinách je zákaz reklamy. Sponzoring je niekde povolený, niekde s reštrikciami, určitými výhradami. My nie sme proti sponzoringu ako takému, i keď v konečnom dôsledku zarába na nešťastí iných a potom z toho nejakú omrvinku dá. Aby sme boli presní, pokiaľ sa mi podarilo zistiť, sponzoring za rok 1995 Slovenský tabakový priemysel mal necelých 20 miliónov korún. Momentálne, keby mi dali nahliadnuť oficiálne, koľko to je, bol by som múdrejší. Toto je len to, čo som pozbieral, čo kto dostal. V rozpočte pre šport, kultúru a zdravotníctvo nie je pre nás problém nájsť 20 miliónov a pritom by sa nemuseli prosiť a byť vďační za omrvinky, ktoré dostanú. Takže aj na sponzoring sa treba takto pozerať.

  Dodatočné varovania, že by každých 12 mesiacov mali byť iné. Áno, ale z bežiaceho produkčného pásu. To, či budú mať predajne v zásobe ešte pol roka alebo rok staré cigarety, to je problém predajcu, ale z výrobného pásu by mohlo každý rok ísť dodatočné varovanie. Nie je to náš výmysel, to zase mnohé krajiny Európskej únie majú vo svojom zákone na ochranu pred fajčením.

  Pán Mikloško, desaťtisíc áut robí smrad, ja to plne podporujem. V tomto smere prechádzame na bezolovnatý benzín, na katalyzátory. Doprava je potrebná, ale toto dýchanie dymu dobrovoľne nemusí byť. Ale my sa zameriavame na pasívne fajčenie, že musí fajčiť aj niekto, kto nechce fajčiť. A to je takisto škodlivé. Pozeráme sa na to ako na komplexný program zdravia.

  Pán Ľubo Roman - vyše roka nefajčím. Ďalej nehovorím, pretože skutočne nefajčíte preto, že si ceníte svoje zdravie. Nie som taký dobrý rečník ako vy a ani nikdy nebudem, čo je pochopiteľné. Na druhej strane myslím, že naša idea je správna a silná.

  Čo sa týka názvu, skutočne, názov mohol byť zákon o tabaku a fajčení, ale potom by sme tam museli mať aj iné dodatky, ktoré nám z toho vypustili. To bola napríklad spotrebná daň. Navrhovali sme, aby jedno percento zo spotrebnej dane išlo na Národné zdravotnícke osvetové centrum v prospech osvety proti fajčeniu. Neprešlo to, tak sme to museli vypustiť. Čiže viaceré normy odtiaľ vypadli a ostal z toho len skutočne zákon na ochranu nefajčiarov a je tam tá problematická reklama. Momentálne je v návrhu zákona zakázaná len reklama, ktorá je cielená na deti a mládež. Myslím, že s tým každý súhlasí, že takáto reklama by nemala byť, pretože tam sa ešte myslenie nepovažuje za také vyspelé, že rozhoduje o svojom zdraví, a keď raz začne fajčiť, ťažko sa prestáva.

  Boli pripomienky, že je veľa pripomienok, ale skutočne, každý z nás by si mal pred prerokúvaním zákona prezrieť návrh zákona a spoločnú správu. Z pripomienok je asi 30 takých, ktoré sa kumulujú spolu z ústavnoprávneho výboru a zo zdravotníckeho výboru. Tak len jedna môže byť prijatá, druhá nemôže byť, keď je o tom istom. Pripomienky sú skutočne viac-menej legislatívno-technického charakteru. K vecným pripomienkam sú štyri pozmeňujúce návrhy.

  Ďalej - vždy je lepšie riešiť prevenciou ako liečením. Osobne budem radšej v drevenici, variť si na dreve, na sporáku, ako ležať v krásnej vykachličkovanej nemocnici s komplexom lekárov, ktorí budú okolo mňa a budú ma rezať. Nebudem hovoriť o tom, čo je lepšie, jednoznačne lepšie je byť zdravým.

  To, že zakážeme fajčiť, potom piť atď. Tu nikto nezakazuje fajčiť, v tomto návrhu zákona je, aby sa nefajčiar mohol dožiadať svojho práva - prosím vás, tu mi nefajčite, nedymte na mňa, tu mám deti, tie sa nemôžu proti dospelému ohradiť. To je cieľ tohto zákona, aby sa nefajčiar mohol ohradiť proti bezohľadným fajčiarom. A tvrdím, že nie všetci fajčiari sú bezohľadní, ale určitá skupina takou je.

  K pánu Zahatlanovi - komplexnosť zákona som vysvetlil, prečo sa takto postupovalo pri návrhu zákona, že sa postupne z toho stal užší návrh, a preto aj názov sa upravil. To zužovanie prichádzalo postupne. Bohužiaľ, čo majú dobré iné krajiny, prečo by sme my mali také isté tempo, prečo by sme skôr nemohli pristúpiť k tomu dobrému? Či najprv necháme to zlé? Ja by som mal jeden krásny príklad zo škodlivého pôsobenia určitých chemikálií.

  Voľakedy Česko-slovenská republika mala vyspelý chemický priemysel, čiže vyrábala množstvo chemikálií na ochranu rastlín. Jednou takou chemikáliou boli moridlá na osivá Agronal, Agronal H, poľnohospodári by ten názov mohli poznať. Vo svete sa došlo výskumom na to, že ortuť, ktorú obsahuje Agronal, spôsobuje vážne poruchy centrálneho nervového systému. Bolo to najmä v Japonsku, pretože tam aj dvakrát, trikrát do roka na tom istom poli pestovali ryžu a potrebovali tieto chemikálie, aby im to nepadalo. Tam na to došli, tam to zakázali. V Česko-Slovensku trvalo pár rokov, kým výrobu zakázali, a potom sa rozhodlo, že až do spotrebovania zásob sa môže táto chemikália používať. Japonci na to došli v šesťdesiatych rokoch a my sme ešte v roku 1985 používali tieto ortuťnaté moridlá. Tak čo na to poviete? Bola ochrana zdravia v tomto prípade?

  Preto sme prispôsobili návrh toho zákona postupne znižovať obsah dechtu alebo kondenzátu a v návrhu máme 15 mg do roku 1998 a a 12 mg do roku 2001 postupne. Európska únia bude mať 12 mg od 1. 1. 1998, čiže už o necelý rok budú mať 12 mg, my až o štyri roky. Je to predsa len nejaký posun, počítame, že do toho obdobia nebudeme zatiaľ v Európskej únii alebo náš tabakový priemysel tieto výrobky nebude môcť predávať v krajinách Európskej únie. To by sme si tiež mali uvedomiť. Preto sme navrhli postupný termín.

  Na záver by som povedal, že odznelo tu viacero názorov. Sporné sú, myslím, 4 pozmeňujúce návrhy. Tu nech každý rozhodne podľa svojho vedomia a svedomia. Pri ostatných, myslím, že to, čo je pozmeňujúce a zlepšujúce, s radosťou všetci prijmeme. Tie, ktoré sa navzájom vylučujú, prijať nemôžeme.

  Myslím si, že tento zákon nebude riešiť hneď striktne vzťah fajčiara a nefajčiara, ale postupne, keď chceme zvyšovať kultúru obyvateľstva, ktorá sa prejavuje aj vo vzťahu človeka k človeku, rozhodne takúto právnu normu by sme mali mať. Keď to už majú prijaté niektoré krajiny, okrem Európy aj ázijské, a oveľa prísnejšie, táto právna norma je menej prísna ako priemer v rámci celej Európskej únie, tak prečo by sme nemali nejako začať?

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu Jurišovi. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov? Nech sa páči, pán Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som zhrnul rozpravu, ktorá odznela k tomuto návrhu zákona, a súčasne sa vyslovil možno k niektorým pripomienkam vari s trochou racionálnej úvahy.

  Myslím si, že najvážnejšie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prednesené k tomuto návrhu, podali traja poslanci, a síce pán poslanec Maxon, pán poslanec Čopík a pán poslanec Roman, ktorí vystúpili v rozprave. Je to návrh, aby sa zákon vrátil späť predkladateľovi na prepracovanie. Mám taký pocit, že mnohí, ktorí presadzujú tento názor, nechcú, aby takýto zákon vôbec bol prijatý.

  Viete, keď zoberiem históriu toho, bol prvý návrh, povedalo sa, počkajte, až bude zákon o reklame. Dnes sa dozvedáme, počkajte, až bude potravinový kódex. Potom sa možno dozvieme, počkajte, až bude zákon o bicyklovaní alebo niečo iného. Ja si myslím, že potom sa takéhoto zákona nedočkáme vôbec. Je otázka, a v tejto chvíli, myslím si, veľmi oprávnene treba klásť poslancom otázku, či chceme spraviť niečo, aby sme chránili nefajčiarov. A pozor, ja tu budem hovoriť o dvoch skupinách nefajčiarov. Jednak ste to vy, ktorí ste nefajčili alebo teraz nefajčíte, a jednak sú to tí mladí, ktorí teraz sú ešte nefajčiari a mohli by sa stať potenciálnymi fajčiarmi. Podľa mňa aj tých treba chrániť.

  Takže tento názor si musí každý z vás pri hlasovaní vybojovať v sebe, či chcete niečo urobiť v prospech nefajčiarov a v prospech zvýšenia zdravia tejto populácie, alebo nie. Ja nebudem dlho okolo toho argumentovať, ani odporúčať, ako hlasovať.

  Myslím si, že ste si s veľkým záujmom vypočuli príspevok pána poslanca Šagáta, ktorý jednoznačne osvetlil potrebnosť tohto zákona, takže si myslím, že sa budete rozhodovať v súlade so svojím svedomím a s tým, čo ste si vypočuli v prospech, ale aj v neprospech tohto zákona. Obidve veci treba zobrať do úvahy.

  Keďže pán poslanec Maxon navrhol, aby sa o tomto návrhu hlasovalo ako o prvom, je to jeho procedurálny návrh, myslím si, že to treba prijať. Ja by som v rámci svojho vystúpenia predložil procedurálny návrh, ktorý som už avizoval, že ak budeme ďalej hlasovať o zákone, to znamená, ak budeme preberať jednotlivé pripomienky, čo predpokladám, že áno, potom po odsúhlasení alebo neodsúhlasení všetkých pripomienok by som záverečné hlasovanie odložil možno až do zajtra tak, aby ste dostali text so schválenými pripomienkami, aby ste sa zodpovedne mohli rozhodnúť, či tento zákon poškodí rozpočet Slovenskej republiky, poškodí slovenský tabak, poškodí nekonečným spôsobom náš vstup do Európskej únie, alebo či tento zákon podporí zdravie populácie.

  Ak dovolíte, budem sa teraz vyslovovať k niektorým návrhom, ktoré tu odzneli. Najprv budem hovoriť o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Maxon. Pán poslanec, tie návrhy, ktoré dávate, ja ich potom prečítam, rieši aj spoločná správa a podľa môjho názoru ich rieši legislatívne čistejšie. Ja na ne potom upozorním, keď o nich budeme hlasovať. Takže myslím si, že je to v spoločnej správe navrhnuté trochu čistejšie.

  Pokiaľ ide o pripomienku pána poslanca Čopíka, ktorá sa týka nadpisu, v tejto krátkej obedňajšej prestávke som si zmeral cigaretovú škatuľku a hľadal som rozmer, ktorý tam bude, tak vás teraz oboznámim s týmto výpočtom. Štandardná škatuľka má 5,5 cm, teda 2 cm šírky, 5,5 dĺžky a výška je 9 cm, to znamená celková plocha tvorí 157 cm2, z toho 15,7, teda 10 % bude určených na nadpis. Treba to rozdeliť na prednú a zadnú stranu. Z toho vychádza, že prakticky niečo vyše 7 cm2 bude tvoriť nápis vpredu a 7 cm2 vzadu. Pri šírke škatuľky 5,5 cm tento nápis, všetko, čo sa píše, sa musí vojsť do výšky 1,3 cm. Majú tam byť dve varovné označenia, keď si zrátame aj medzery, ktoré sú súčasťou tohto nápisu, tak nám vyjde písmo vysoké asi 1,3 mm, čo už hraničí s požiadavkou ľahkej čitateľnosti. Ak by sme šli, pán poslanec, skutočne na rozmer 4 %, tak sa dostávame asi o polovicu nižšie, to znamená, že celý nápis na šírke tej škatuľky by bol asi 5 mm, a dostať do toho dve vety, ktoré navyše navrhujete z kódexu, je absolútne nemysliteľné, pretože to písmo by bolo menšie ako milimeter a to je pre bežného človeka nečitateľné, to vám optici povedia. Takže ja len zdôvodňujem, že som si prepočítal váš návrh. Jedine tak, že by sa predávala lupa ku každej škatuľke cigariet. To je k návrhu pána poslanca Čopíka.

  Ďalší návrh predložil pán Ľubo Roman. Ten navrhol, aby sa o zákone nerokovalo, aby sa vrátil. Už som sa k tomu vyslovil.

  Ďalší návrh predložila pani poslankyňa Rusnáková, ktorá navrhla vypustiť § 9. Vidím isté ratio tohto zrušenia. Navyše mi dovoľte, aby som citoval z vládneho hodnotenia zákona práve tohto paragrafu, kde vláda píše: "Navrhujeme zvážiť, či úpravu nezmierniť, prípadne nevypustiť, lebo sa nezdá byť reálna, fajčiarmi by mohla byť vnímaná ako diskriminačná a v praxi by sa mohla rôznym spôsobom zneužívať." V tom návrhu je teda isté ratio.

  Potom som predložil ďalšie návrhy ja. Dotknem sa ich potom pri schvaľovaní jednotlivých bodov. Myslím si, že istým spôsobom zhodnocujú reálny vzťah našej výroby a našich zvyklostí fajčiarov, takže robia zákon priechodným aj pre skupinu občanov, ktorí fajčia, teda prijateľným tak, aby mali čas na zmenu alebo vnímanie svojej značky.

  Za mimoriadne zaujímavý pokladám návrh pána poslanca Šveca. Keď budeme prerokúvať potravinový kódex a budeme tam hovoriť o cigaretách, zrejme bude treba, aby sme sa k tomuto návrhu vrátili, lebo asi patrí tam. Je to otázka hodnotenia kvality filtra. Môžeme znížiť obsah dechtovín, ktoré sú vlastne rakovinotvornými látkami, môžeme ho znížiť na minimum, na istú hranicu, ale je zle, ak nám táto hranica celá prejde cez filter. To znamená, že testovanie kvality filtra by sa malo asi objaviť potom v potravinovom kódexe.

  Celkove v tejto chvíli, po zhodnotení diskusie a po zhodnotení návrhov, ktoré tu boli, musím konštatovať, že s výnimkou návrhu vrátiť zákon na prepracovanie tu neodznela žiadna pripomienka, ktorá by vážnym spôsobom, alebo ani z vystúpenia sme sa nedozvedeli o vážnych dôvodoch, prečo tento zákon vrátiť, v čom je teda rozporný. Myslím si, že by sme mohli pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch.

 • Ďakujem. Ale skôr musíme hlasovať o uznesení, ktoré navrhol pán Maxon. Prosím, aby ho pán Maxon prečítal. Nech sa páči, prečítajte ho vy.

 • Pán poslanec Maxon predložil návrh v znení: Odporúčam predložený návrh zákona vrátiť predkladateľom na prepracovanie. Myslím si, že aj pán poslanec Roman, aj pán poslanec Čopík, ktorí predložili podobný názor, budú súhlasiť s tým, že ak budeme hlasovať o tomto jednom návrhu, to stačí. Súhlasíte s týmto textom?

 • Odpovede z pléna.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Maxona o vrátení zákona. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 38 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neprijali.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca pána Kováča, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem pekne, kolegovia, že ste sa podľa môjho názoru zodpovedne rozhodli, že budete ďalej pokračovať v hlasovaní o tomto zákone a svoj konečný názor vyjadríte v záverečnom hlasovaní.

  Už som uvádzal, ktoré pripomienky považujem za také, ktoré zlepšujú legislatívno-technicky, gramaticky a syntakticky znenie zákona. Napriek tomu som si dovolil niektoré z nich vytiahnuť na osobitné hlasovanie ako spravodajca a o ostatných odporúčam, aby sa hlasovalo en bloc s tým, že v rozprave neodznel žiaden návrh na osobitné hlasovanie o niektorom z bodov spoločnej správy.

  Teda navrhujem, aby sme en bloc hlasovali o návrhoch, ktoré pokladám za zlepšujúce, a budem ich ešte raz pomaly čítať. Sú to body 1, 2, 6, 8, 9, 13, 17, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90 a 92. O týchto návrhoch odporúčam hlasovať spolu.

 • Ďakujem. Počuli ste pána spoločného spravodajcu. O bodoch zo spoločnej správy, ktoré prečítal, budeme hlasovať en bloc. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 112 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Tieto návrhy sme en bloc odhlasovali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Tým sme prijali tieto návrhy. Budem pokračovať v čítaní tých, ktoré sa prakticky vylučujú, pretože boli prijaté v inej forme, teda v inom textovom znení. Sú to návrhy v bodoch 4, 7, 10, 12, 20, 23, 26, 29, 31, 35, 39, 40, 42, 46, 47, 53, 57, 64, 88 a 91. Tieto návrhy boli schválené vlastne v inej forme v predchádzajúcich bodoch.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch tak, ako ich prečítal pán spoločný spravodajca. Sú to tie, ktoré boli duplicitné.

 • Hlasy v sále.

 • Áno, takže o tých netreba hlasovať. Prepáčte, ja som vás pomýlil. Ešte budem ďalej čítať. Prosím vás, teraz ma upozornil pán poslanec Sečánsky, že nie všetky návrhy sú také, ktoré boli vylúčené prvým hlasovaním. Navrhujem, aby sme hlasovali o tých článkoch, o ktorých som hovoril. Nebudem sa vyslovovať ako.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovali 2 poslanci. Proti návrhu hlasovalo 93 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem. Teraz by sme prešli k tým návrhom, kde odporúčam, aby sa hlasovalo o nich osobitne. Je to bod 3 a bod 5. Tie patria spolu, pretože ide vlastne o nahradenie textu, ktorý bol v § 1 rozdelený do dvoch častí. Ide o nahradenie jedným textom a druhá časť sa vypúšťa. Je to pripomienka v bodoch 3 a 5 spoločnej správy, ktorá nahrádza pôvodne rozdelenie tohto textu, a je to nahradené jedným textom.

 • Ďakujem. Budeme samostatne hlasovať o bodoch 3 a 5 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tieto pozmeňujúce návrhy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Ďalej je to zmena pod číslom 11. Je to zlepšenie textu § 2 písm. d). Je to spoločný návrh výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci a ústavnoprávneho výboru.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 99 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Ďalej vás prosím hlasovať o bodoch 14 a 15, ktoré rovnako patria k sebe. Je to opäť spoločný a zlepšujúci text a je to spoločný návrh výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci a ústavnoprávneho výboru. Zlepšujú text, ktorý vlastne opisuje, čo je to verejne prístupný priestor.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o bodoch 14 a 15 spoločnej správy. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 99 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Aj tieto pozmeňujúce návrhy sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Ďalej vás prosím hlasovať o bode 21. Bod 21 je opäť spoločným návrhom ústavnoprávneho výboru a výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci a tým, že vymedzuje, čo nie je reklama, dáva tento návrh zákona do súladu so zákonom o reklame. Takže je to legislatívno-technicky čistejšie.

 • Budeme hlasovať o bode 21 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Ďalší návrh je v bode 24. Je to opäť spoločný názor výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci a ústavnoprávneho výboru, ktorý spresňuje text, ako majú vyzerať upozornenia o škodlivosti cigariet priamo v predajniach tabakových výrobkov. Je to voľnejší text.

 • Budeme hlasovať o bode 24 spoločnej správy. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Teraz mi na chvíľu dovoľte preskočiť bod 41, ktorý je trošku zložitejší, a dostávam sa k dvom vcelku jednoduchším návrhom. Je to pozmeňujúci návrh pod číslom 69, kde sa navrhuje vypustenie celého § 10. Je to návrh ústavnoprávneho výboru. Domnievam sa, že je absolútne správny, pretože to, čo rieši § 10, riešia iné právne predpisy, a bola by to vlastne len duplicita.

 • Budeme hlasovať o bode 69 spoločnej správy. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďalší je návrh pod bodom 87. To je vlastne nové znenie § 14, kde sa presne vymedzuje výnos z uložených pokút, kam bude tento výnos smerovaný, či do štátneho fondu zdravia, či do štátneho rozpočtu, podľa toho, ktorá organizácia pokutu udelí. Text je prakticky totožný s tým, čo prijal ústavnoprávny výbor, s tým, že predvetie je trošku inak formulované.

 • Budeme hlasovať o bode 87 k § 14 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

 • Teraz mi dovoľte, aby sme sa dostali k tým otázkam, ktoré boli predmetom rozsiahlej diskusie. Je to pripomienka v bode 18 a s ňou súvisiace pripomienky v bodoch 19 a 16. Sú pred nami dve možnosti - buď schválime bod 18 a potom zamietneme body 16 a 19, alebo to urobíme naopak, to znamená, že neschválime bod 18 a schválime body 16 a 19.

  Najprv budeme hlasovať o bode 18, kde je ustanovenie, že sa zakazuje reklama podľa osobitného predpisu, to znamená doterajšieho zákona o reklame, ale rozširuje sa zákaz reklamy na všetky druhy informatívnych nosičov. Zvážte podľa svojho svedomia.

 • Budeme hlasovať o bode číslo 18 spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Prijali sme tento pozmeňujúci návrh.

 • V súvislosti s tým, že sme schválili bod 18, musíme zamietnuť bod 19, pretože sa vzájomne vylučujú.

 • Hlasy v sále.

 • Takže o tom netreba hlasovať. Ďakujem, prepáčte.

  Dostávame sa k bodu 41. To je ten bod, ktorý hovorí o obsahu dechtu. Opäť sú tu dva návrhy. Jeden návrh je v znení bodu 41, je to pozmeňujúci návrh, ktorý si výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci osvojil z vládneho návrhu.

  Ak by sme toto neschválili, zostávalo by v platnosti to, čo je v návrhu zákona, s tým, že som predložil pozmeňujúci návrh, aby sa upravil dátum na 31. december 1998 v § 5 ods. 1 písm. a). Takže najprv budeme hlasovať o bode 41. Myslím si, že sa tu už veľa povedalo o tom, ako ťažko by sa prispôsobil tabakový priemysel a fajčiari práve tejto norme.

 • Budeme hlasovať o bode 41 spoločnej správy. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 47 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

 • Pretože sme neprijali pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy v bode 41, k úprave tohto textu sa vrátim pri predkladaní návrhu z rozpravy.

  V rozprave odzneli návrhy pána poslanca Maxona. Prvý návrh sme neschválili. Jeho druhý a tretí návrh bol upravený návrhom ústavnoprávneho výboru, už som hovoril, že je to legislatívno-technicky čistejšie. Takže netreba o nich hlasovať.

  Ďalej predložil návrhy pán poslanec Čopík, a to návrh vypustiť z návrhu zákona v § 4 ods. 1 v texte všeobecného varovného označenia slovo "vážne", teda to varovné označenie by znelo: "Fajčenie ohrozuje zdravie", ale nie vážne, alebo škodí zdraviu, slovo "vážne" by sa vypustilo.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Čopíka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 31 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme neprijali.

 • Ďalšia časť návrhov pána poslanca Čopíka je vypustiť v tom istom paragrafe, to znamená v § 4 odseky 2 a 3. To sú odseky, ktoré hovoria o dodatočnom varovnom označení. Dodatočné varovné označenie býva už štandardné, možno by sa to dalo, ak pán poslanec Čopík s tým súhlasí, dať do súladu s potravinovým kódexom. Ak nie, budeme osobitne hlasovať o jeho dvoch návrhoch.

 • Hlas v sále.

 • Takže najprv hlasovať o odsekoch 2 a 3 a potom o odseku 5. Dobre. Takže hlasujeme o § 4 ods. 2 a 3, ktoré pán poslanec Čopík navrhuje vypustiť. Tým by sa vlastne cigarety neoznačovali ďalším doplňujúcim varovným označením.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o ďalších pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Čopíka. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 37 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tieto dva pozmeňujúce návrhy sme neprijali.

 • Ďalší návrh, ktorý predložil pán poslanec Čopík, je odsek 5 zosúladiť s § 13 Potravinového kódexu Slovenskej republiky. Potravinový kódex ešte nie je právna norma, a ak by ste chceli vedieť, o čom hovorí, on vlastne vymenúva 14, resp. 19 ďalších textov, ktoré je možné použiť ako varovné označenie. Je to možno dobrý nápad, ale myslím si, že ak sa dá vôľa, ministerstvo zdravotníctva bude vedieť vybrať tie, ktoré sú práve pre tú etapu výhodnejšie, ďalšie varovné označenia. A treba povedať, že pri schválení plochy, ktorú ste schválili na varovné označenia, niektoré texty sa tam nevojdú. Je to napríklad text: "Každý rok si zlozvyk konzumácie tabaku vyžiada viac obetí ako prevádzka na cestách." Pre cigarety by to bol troj- alebo štvorriadkový text a ten sa tam jednoducho už nevojde, takže vopred by boli odsúdené na zánik.

  Nech sa páči, budeme hlasovať o tom, či zostane pôvodné, ale toto zladenie by znamenalo vkomponovať zo zákona tých 16 varovných označení.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Čopíka. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 22 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 56 poslancov.

  Ani tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

 • Ďalej pán poslanec Čopík kvôli prehľadnosti zákona navrhol zapracovať pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy, zrejme mal na mysli prijaté, do predloženého návrhu zákona. Ja som už hovoril, že som dal procedurálny návrh, o ktorom predpokladám, že po skončení tohto hlasovania budeme hlasovať, aby vznikol časový priestor na zapísanie, aby ste ten text dnes dostali, cez noc si ho pozreli a zajtra sa zodpovedne rozhodli, či budete zaň hlasovať, alebo nie.

 • O tomto netreba hlasovať.

  Ďalší návrh dala pani poslankyňa Rusnáková. Vo svojom vystúpení navrhla vypustenie § 9, to je rozdelenie fajčiarov a nefajčiarov na verejných priestranstvách, pri mítingoch atď., zákaz fajčenia, že môžu fajčiť len vo vyhradených priestoroch. Ja som povedal na to svoj názor a čítal som aj názor vlády, ktorý varuje pred možným chápaním tohto paragrafu ako diskrimináciu.

  Nech sa páči, môžeme hlasovať o tomto návrhu. Teda pani poslankyňa navrhuje, aby sa toto možno raz diskriminačné opatrenie vypustilo.

 • Ďakujem, budeme hlasovať o ďalšom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Čiže sme tento pozmeňujúci návrh prijali.

 • Zostávajú dva posledné pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh som predložil ja a týka sa § 5, a síce úpravy hornej hranice obsahu dechtu, kde navrhujem, aby v § 5 ods. 1 písm. a) termín 1. január 1998 bol zmenený na 1. december 1998, aby teda aj tabakový priemysel, aj fajčiari získali väčší časový priestor na zmenu svojich návykov, prípadne na úpravu výroby.

 • Áno. Budeme hlasovať o predĺžení termínu, aby si fajčiari pofajčili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Posledný pozmeňujúci návrh, ktorý som dal, je v § 8 nahradiť v druhej vete čiarku bodkou a ďalší text vypustiť. Ide o priestor pre nefajčiarov v stravovacích zariadeniach. To znamená, že táto veta bude znieť: "Tento priestor musí mať primerané vetranie (ventiláciu)," a vypúšťa sa text "ktoré zabezpečuje, aby nefajčiarov neobťažoval cigaretový dym z tej časti, v ktorej sa fajčí." Hovorili sme, že to je príliš subjektívne, lebo niekto bude tvrdiť, že už mu to prekáža, niekto tvrdiť, že neprekáža, takže to je naozaj subjektívne a nedá sa posúdiť.

  Môj návrh je vypustiť text "ktoré zabezpečí, aby nefajčiarov neobťažoval cigaretový dym... atď."

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o poslednom návrhu pána spoločného spravodajcu. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 91 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

 • Vážený pán predsedajúci, teraz dovoľte, aby som požiadal hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, aby sme v tejto chvíli prerušili hlasovanie, lebo pred nami už je len záverečné hlasovanie.

 • Myslím si, že to prerušíme, netreba o tom ani hlasovať.

 • Hlasy v sále.

 • Tak hlasujeme. Pán spoločný spravodajca, nech sa páči.

 • O mojom procedurálnom návrhu?

 • Áno, aby sme prerušili hlasovanie. Pokoj, vážení.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • V tom prípade, keďže tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý, musíme hlasovať o zákone ako celku. Opäť sa nebudem vyjadrovať, ako sa máte zachovať. Zachovajte sa podľa svojho svedomia, mysliac na svoje deti.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov.

 • Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane nefajčiarov.

 • Ďakujem všetkým za veľmi korektný prístup, aj tým, čo súhlasili, aj tým, čo nesúhlasili, a ďakujem vám všetkým, ktorí ste za tento zákon hlasovali.

 • Pán Šagát, choďte kúpiť sud piva. Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k tridsiatemu piatemu bodu programu, ktorým je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Matici slovenskej.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 577 a spoločnú správu výborov ako tlač 577a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pán poslanec Peter Brňák. Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

  Nech sa páči, pán Koncoš - faktická poznámka.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  mám procedurálny návrh, týkajúci sa budúcej schôdze Národnej rady.

  V poslednom čase sa skoro na dennom poriadku vyskytujú v rôznych končinách Slovenska vraždy, výbuchy áut, hospodárskych objektov či bytov. Násilná trestná činnosť a brutalita znepokojujú čestných občanov republiky, rovnako ako rozširovanie drog a ich posúvanie mladým ľuďom, dokonca deťom už aj na vidieku, nielen v Petržalke, či v iných častiach Bratislavy alebo vo veľkých mestách. Znepokojujúcou skutočnosťou je rozmach hnutia skinhead. Jeho prívrženci, žiaľ, prenikli už so svojou rasistickou propagandou do základných škôl. Bezstarostné detstvo našich detí je ohrozené. Všetko toto svedčí o raste mafiánstva, podsvetia a organizovaného zločinu v jeho najohavnejšej podobe.

  Na základe zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, § 128, navrhujem v mene poslaneckého klubu Spoločná voľba, aby minister vnútra Slovenskej republiky predložil na marcovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu analyzujúcu stav a príčiny týchto javov s návrhmi na nevyhnutné legislatívne, organizačné, personálne a materiálne opatrenia na riešenie tohto nepriaznivého stavu.

  O tomto svojom návrhu žiadam hlasovať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Koncoša. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 62 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme prijali.

 • Nech sa páči, pán poslanec Národa.

  Ešte predtým sa hlási pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Predpoludním som podal v mene troch poslaneckých klubov návrh na rozšírenie programu a na zaradenie nového bodu programu - zmena uznesenia o určení počtu členov oboch kontrolných výborov z 8 na 9. Navrhol som, aby sa tento bod zaradil bezprostredne po skončení bodu, ktorý sa teraz skončil, a dohodli sme sa vtedy, predpoludním, že hlasovať sa bude teraz, teda po skončení rokovania o zákone na ochranu nefajčiarov.

  Žiadam vás, pán podpredseda, aby ste dali hlasovať o mojom návrhu.

 • Áno, dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Šimka, aby sa zmenili počty v kontrolných výboroch. Zaradiť to, aby sa mohlo o tom hlasovať. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 52 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh neprešiel.

  Pán Národa, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 337 zo 16. mája 1996 odporučila predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci zriadiť stálu komisiu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na riešenie drogovej závislosti. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na základe citovaného uznesenia a podľa § 52 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na svojej 28. schôdzi dňa 20. júna 1996 zriadil stálu komisiu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na riešenie drogovej závislosti. O prácu v komisii prejavilo záujem 16 poslancov a 6 odborníkov z praxe, ktorí budú prizývaní na zasadnutia komisie podľa zamerania prerokúvanej odbornej problematiky.

  Dňa 7. februára 1997 sa uskutočnilo 3. zasadnutie komisie, na ktorej bol schválený štatút komisie. Za predsedu komisie na riešenie drogovej závislosti bol zvolený poslanec Vladimír Bajan a za podpredsedu poslanec Jozef Glinský.

  Pevne verím, že zriadenie, činnosť a konkrétna práca komisie aspoň čiastočne prispeje k riešeniu takého závažného celospoločenského problému, akým sú drogy a drogová závislosť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Šimko, máte procedurálny návrh? Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážená Národná rada,

  vzhľadom na to, že tu neexistuje vôľa rokovať o zmene určeného počtu pre výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva, a že už bol zvolený počet 5 poslancov za koalíciu, nie je možné dodržať zákon o rokovacom poriadku, pokiaľ ide o jeho požiadavku na pomerný princíp členov tohto výboru. Z toho dôvodu vám oznamujem, že poslanci členovia klubov všetkých opozičných strán sa nezúčastnia na druhom kole volieb, nepreberú si lístky a nebudú pokračovať v porušovaní zákona o rokovacom poriadku.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní poslanec a predseda výboru pán Peter Brňák. Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyne a páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v mene skupiny poslancov predložil a krátko odôvodnil návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Matici slovenskej, ktorý vám bol doručený ako parlamentná tlač 577.

  Domnievam sa, že v danom prípade netreba tomuto parlamentu vysvetľovať základné charakteristiky Matice slovenskej z hľadiska jej historického pozadia a tiež z hľadiska jej osobitného postavenia medzi formálne podobnými inštitúciami a spolkami. Ak sa totiž naruší a spochybní táto základná charakteristika historicity a významnosti Matice slovenskej, nie je potom možné ani obhájiť právne postavenie Matice slovenskej navrhované v tomto zákone. To, že postavenie Matice slovenskej je exkluzívne a nadštandardné vo vzťahu k iným inštitúciám a spolkom, nie je iba tvrdenie predkladateľov tohto zákona. Takéto uznanie bolo akceptované aj ústavnými orgánmi Slovenskej republiky, keď bol nie dlho po novembri 1989 schválený zákon o Matici slovenskej, keď bola zákonom priznaná majetková reštitúcia pre Maticu slovenskú, aspoň jej časť, alebo keď Matica slovenská za symbolickú jednu korunu privatizovala Vydavateľstvo a nakladateľstvo Neografia.

  Myslím si preto, že viacerým kritikom tohto zákona vlastne prekáža historické zázemie a významnosť tejto ustanovizne v procese emancipácie slovenského národa alebo im prekáža - nazvem to - "politika", ktorú presadzuje Matica slovenská pri plnení jej nezastupiteľného poslania v dnešnej spoločnosti. Tieto prekážky, ktoré bránia spomínaným kritikom v pozitívnom vnímaní Matice slovenskej v dnešných časoch, sú navyše podfarbené aj istým stupňom animozity i k niektorým osobám z Matice slovenskej, tento jav je v súčasnom Slovensku taký typický, a to nielen v parlamente.

  Aj pri prerokúvaní tohto návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky som sa stretol s argumentáciou, že Matica slovenská politizuje, je politická, že chce byť kvázi štátnym orgánom a podobne. Okrem toho, že by sme si v prvom rade mali jasne vymedziť pojem politizovať, byť politický, čo vôbec nie je ľahké a jednoduché. Ako inak mala Matica v priereze histórie, v priereze napríklad nie tak minulých snáh o zavŕšenie národnoemancipačných snažení slovenského národa, obhajovať a presadzovať tieto záujmy, ako inak, ak nie výzvami, apelmi, manifestáciami, ale aj demonštráciami mala Matica slovenská spolupomáhať pri vytváraní spoločenského tlaku na prijatie napríklad Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, na schválenie Ústavy Slovenskej republiky, na schválenie jazykového zákona a podobne?

  Veľa kritikov tohto návrhu zákona a vôbec postavenia Matice slovenskej v tejto spoločnosti má svoje zázemie práve v pôvodnom odmietaní všetkého, čo smerovalo k štátnej samostatnosti Slovenskej republiky, čo smerovalo k obhajobe príslušníkov slovenského národa. Takúto kritiku potom chápem, pretože ona skutočne vyplýva zo zásadného postoja tohoktorého kritika tohto zákona i Matice samotnej.

  Ako som už uviedol v úvode, zmenami spoločnosti po novembri 1989 sa postupne menilo i postavenie Matice slovenskej. Najskôr to bola novelizácia pôvodného zákona z roku 1973, na základe ktorej sa nanovo konštituovala spolková časť Matice. Neskôr, v roku 1991, bola parlamentom schválená nová právna úprava, na základe ktorej bol v rámci Matice slovenskej potvrdený dvojitý režim fungovania inštitučnej a spolkovej časti tak, že jedna časť plnila úlohy zverené Matici slovenskej štátom a druhá časť existovala na základe spolčovacieho práva.

  Tento dvojkoľajný systém Matice slovenskej predstavoval zložitý a obťažný právny režim, ktorý staval Maticu slovenskú do pozície inštitúcie sui generis. Najmä tento nedostatok, ale aj napríklad nedostatočné právne postavenie jednotlivých organizačných súčastí Matice slovenskej inicioval potrebu prijatia novej právnej úpravy, ktorá by odstránila najmä dvojkoľajný režim fungovania Matice slovenskej a zároveň by umožnila relatívne samostatné právne postavenie jednotlivých súčastí Matice slovenskej.

  Práve z týchto dôvodov bola Matica postavená do režimu fungovania verejnoprávnej ustanovizne, v rámci ktorej je najlepšie možné vyjadriť obsahové zameranie Matice ako ustanovizne, ktorá neplní súkromný, ale verejný záujem. Toto pomerne exkluzívne postavenie vyplýva z historického zázemia Matice, z jej významu v živote slovenskej spoločnosti, ako aj z viacerých čiastočných aktov uznania Matice slovenskej štátom, o ktorých som hovoril v úvode.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladáme vám tento návrh zákona v presvedčení, že pochopíte právny rámec teraz navrhovaného postavenia Matice slovenskej nie cez úzky priezor straníckeho vnímania súčasnej slovenskej reality, ale skôr nadčasovo, a že zohľadníte tú skutočnosť, že členmi a prívržencami Matice slovenskej sú občania inklinujúci tak k terajšej vládnej koalícii, ako aj k opozícii.

  Chcem sa aspoň krátko na záver vyjadriť k informácii legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a k stanovisku vlády Slovenskej republiky. Všetky pripomienky sme prešli a tie, ktoré si osvojil spoločný spravodajca, myslím si, že je možné akceptovať, pretože zlepšujú pôvodné znenie. K stanovisku vlády chcem dodať, že vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s predloženým návrhom zákona. Jej pripomienky možno čiastočne akceptovať. Myslím si, že to urobí spoločný spravodajca v rámci rozpravy.

  Možno niekto bude namietať, že pripomienok je vyšší počet a že sme ich neskoro dostali na stôl. Vyšší počet je nie celkom presný výraz. Z celkového počtu pripomienok vlády je 15 už akceptovaných v rámci našej spoločnej správy, ďalej 6 týchto pripomienok nemá normatívnu podobu, preto nemožno dať ani o nich hlasovať, 7 bude zrejme akceptovaných spoločným spravodajcom v rámci rozpravy. Takto sa potom pripomienky vlády javia v inom svetle a zásadne nenarušujú filozofiu predloženého návrhu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem poslancovi a predsedovi výboru pánu Brňákovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Viliama Hornáčka, aby podal správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení hostia matičiari,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 23. decembra 1996 číslo 1342 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Matici slovenskej na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, po zaujatí stanoviska vládou Slovenskej republiky.

  Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil na skoordinovanie stanovísk výborov Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport s tým, aby sa skoordinované stanoviská výborov premietli do spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh zákona ešte pred jeho prerokovaním vo vláde Slovenskej republiky, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, ktorý ho ako gestorský výbor prerokoval až po doručení stanoviska vlády Slovenskej republiky, t. j. 7. februára 1997. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala 4. februára 1997 a svojím uznesením číslo 98 z roku 1997 s ním vyslovila súhlas s pripomienkami.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky s návrhom zákona vyslovili súhlas s návrhmi na jeho zmeny a doplnenie. Z tých, ktoré máme v spoločnej správe, prečítam tie, ktoré podľa mňa zlepšujú tento zákon.

  Ešte by som vás prosil, keďže pri prepisovaní vznikli dve technické chyby, aby ste si to doplnili v spoločnej správe. Ide o bod 13 na strane 6. Tam pri prepisovaní nedopatrením vypadol za slovami "Slovenská národná knižnica" odkaz pod čiarou 1). To je jedna chyba pri prepisovaní. Druhá je na strane 8 v bode 18. Keďže v texte zákona sa hovorí o dvoch pracoviskách Matice slovenskej, dvoch ústavoch, nie je tam "riaditeľ", ale "riaditeľov". Čiže je tam plurál, množné číslo. A ešte chýba jedna dvojbodka. Na strane 4 celkom hore prvý riadok "úlohy zverené Matici slovenskej štátom sú najmä" - nie je tam bodka, ale dvojbodka. To sú chyby skutočne technického rázu.

  A ešte tie body, ktoré považujem za také, že zlepšujú zákon. Ide o body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 a 28.

  To je všetko zo spoločnej správy. Zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Hornáčkovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcu výborov.

  Otváram rozpravu o tridsiatom piatom bode programu.

  Rád by som poznamenal, že som postrehol, že na balkóne hostí sa nachádzajú aj predstavitelia Matice slovenskej, tak ich týmto medzi nami vítam.

 • Oznamujem, že som dostal zoznam poslancov rečníkov, prihlásených do rozpravy k bodu 35. Ako poverení rečníci za poslanecké kluby vystúpia pán poslanec Milan Ftáčnik a pani poslankyňa Edit Bauerová a do zoznamu rečníkov prihlásených do rozpravy sa písomne prihlásili nasledujúci kolegovia: pán poslanec Lysák, pán poslanec Javorský, pán poslanec Nagy a pán poslanec Langoš. Dávam slovo prvému z nich pánu poslancovi Ftáčnikovi.

  Pardon, hlásil sa pán poslanec Hornáček ako prvý za spravodajskú pozíciu. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  až koncom minulého týždňa nám bolo doručené stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu zákona o Matici slovenskej (tlač 577), v rámci ktorého vláda uplatnila svoje pripomienky. Viaceré z nich sú už bezpredmetné, pretože ich obsahuje priamo spoločná správa z rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky, viaceré nemajú normatívnu podobu, nie sú náležite konkretizované, preto nie je možné si ich osvojiť, resp. o nich hlasovať. Niektoré však zlepšujú návrh zákona a tieto si teraz chcem osvojiť. Podotýkam, že mnou osvojené pripomienky zásadným spôsobom nemenia samotný návrh, jeho filozofiu, ale ho len legislatívno-technickým spôsobom zlepšujú. Z týchto dôvodov si osvojujem tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uplatnené v stanovisku vlády k tlači číslo 577.

  Ide o § 2 ods. 1 písm. l) za slovo "nadácie" vložiť slová "a fondy" a za slová "kultúrneho života" doplniť slovo "Slovákov". Čiže "kultúrneho života Slovákov".

  Druhá pripomienka - v § 3 ods. 3 v prvom riadku vložiť pred slovo "ústredné" slovo "jej", teda "jej ústredné".

  Tretia pripomienka - v § 3 ods. 8 doplniť text o novú vetu, ktorá tam chýbala: "Riaditeľov týchto pracovísk s právnou subjektivitou vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej." V § 3 ods. 8 doplniť text.

  V § 4 ods. 2 a 3 vypustiť odkazy v zátvorkách. Tam sú tie dva paragrafy, teda dvojka.

  Po piate - v § 5 ods. 5 slovo "menuje" nahradiť slovami "vymenúva a odvoláva".

  Šiesta pripomienka - v § 6 odsek 3 preformulovať takto:

  "(3) Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje Matica slovenská, sa vzťahuje osobitný predpis.4)" V odkaze citovať zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 374/1996 Z. z.

  To je všetko. Ďakujem pekne na slovo.

 • Ďakujem. Slovo má podľa zoznamu poslancov poverený člen poslaneckého klubu Spoločná voľba pán poslanec Ftáčnik. Pripraví sa za Maďarskú koalíciu pani poslankyňa Edit Bauerová.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia,

  iste so mnou budete súhlasiť, ak poviem, že Matica slovenská má v histórii slovenského národa osobitné miesto. Nie je zrejme potrebné spomínať tu jej históriu, ktorá sa začala uznesením Národného zhromaždenia v Martine v roku 1861 a ktorá sa vinie až k Matici dnešnej. Je to história bohatá a úctyhodná. Myslím si však, že o dnešnej Matici a najmä o jej vedení treba dnes povedať viac vzhľadom na to, že máme pred sebou zákon, ktorý má upraviť jej postavenie a fungovanie na najbližšie a zrejme aj dlhodobejšie obdobie. Bol by som rád, keby som ja a moji kolegovia z poslaneckého klubu mohli hlasovať za tento zákon. Žiaľ, budem musieť uviesť viacero bodov, týkajúcich sa otázky spolitizovanosti Matice, svojrázneho chápania základov slovenskej štátnosti, otázky snahy o ovplyvňovanie výskumu v národnom duchu, otázky verejnoprávnosti, hospodárenia Matice, ako i stanoviska vlády, ktoré v tomto zámere nášmu poslaneckému klubu bránia a ktoré podľa mňa predstavujú dôvod na to, aby sme zvážili, ako ďalej postupovať s týmto zákonom.

  Dovoľte mi začať krátkou históriou k návrhu tohto zákona. Predseda Matice slovenskej pán Jozef Markuš a ďalší funkcionári, pán Stanislav Bajaník a pán Miroslav Bielik, odniesli vo februári 1995 svoj návrh zákona o Matici slovenskej ministrovi kultúry Ivanovi Hudecovi. Po roku ministerstvo predložilo návrh Legislatívnej rade vlády. Pán Markuš sa vtedy vyjadril, že všetko je dohodnuté s pánom Mečiarom, ale legislatívna rada na jeho veľké prekvapenie vrátila návrh na dopracovanie. Keďže ministerstvu sa do konca roka 1996, do účinnosti starého rokovacieho poriadku, nepodarilo tento návrh dopracovať podľa pripomienok Legislatívnej rady vlády, ujali sa iniciatívy poslanci a predložili ešte podľa starého zákona o rokovacom poriadku návrh zákona o Matici do parlamentu a tento dnes prerokúvame na tejto schôdzi.

  Dovoľte mi k otázke významnosti Matice, ktorá sa v návrhu objavuje hneď v preambule, ktorá sa aj vláde Slovenskej republiky zdá trošku nadnesená a vo svojich pripomienkach ju odporučila formulovať korektnejšie a presnejšie.

  Musím povedať, že dnešné vedenie Matice slovenskej priamo či nepriamo vydiera politické strany poukazovaním na historické zásluhy Matice a z nich si chce robiť nárok na akési výsadné postavenie v tejto spoločnosti a na zasahovanie do vecí, na ktoré iné spolky nemajú možnosť ani právo. Je tu, aspoň tak to cítim, snaha vytvoriť z Matice akýsi ideologický predvoj, ktorý si osobuje právo miešať sa do politiky a vydávať stanoviská úzkej skupiny ľudí z vedenia za hlas slovenského národa. Myslím si, že by bolo dobré, keby pri tejto príležitosti odznelo, koľko má vlastne Matica slovenská členov, pretože pán Markuš sa o tejto veci vyjadruje, akože je to niekoľkotisícová členská základňa, ale ak je to spolok, ktorý má svoje organizácie, malo by najmä pri prerokúvaní zákona o Matici zaznieť, koľko vlastne Matica má na Slovensku členov. A to, akou významnou organizáciou naozaj je, myslím si, že dokazuje aj zbierka na národný poklad, kde 25 miliónov, ktoré sa doteraz vyzbieralo, nesvedčí celkom o tom, že toto je organizácia, ktorú všetci považujú za svoju a chcú prispieť na neorganizované podujatie - zbierku na národný poklad.

  Dovoľte mi zastaviť sa pri otázke spolitizovanosti Matice, ktorú spochybnil pán predkladateľ, akoby to bola vec, ktorú si ktosi vymýšľa a nejakým spôsobom sa snaží umelo vytvoriť túto otázku.

  Začlenenie Matice slovenskej opísal v Zlatej Idke sám Vladimír Mečiar týmito slovami: "Jednoznačne sa k HZDS prihlásila Matica slovenská, že nikdy inde a nikoho iného ako HZDS podporovať nebude. Tento záväzok nám dali a vy ste videli, že my sme boli zasa takí ústretoví a za korunu sme im dali Neografiu, ktorá má hodnotu 600 miliónov. Ale nemôžu povedať, že to majú zadarmo, takže tam sa dá očakávať..." (zrejme podpora pri volebnom úsilí). Treba povedať, že konkrétne vyjadrenia Matice a jej predstaviteľov po odvolaní druhej Mečiarovej vlády a po ustanovení tretej dokazujú slová predsedu HZDS zo Zlatej Idky. V decembri 1994 redaktor Slovenskej Republiky pri rozhovore s predstaviteľmi Matice slovenskej použil titulok "Matica slovenská podporuje Mečiarov kabinet". Myslím si, že ďalšie dôkazy predkladať netreba.

  Ďalej by som rád upozornil na svojrázne chápanie základov slovenskej štátnosti Maticou slovenskou a jej predstaviteľmi.

  Seminár, ktorý organizovala dňa 14. januára v Piešťanoch, ktorého deň, mesto ani motto podujatia, ktorým bol výrok ľudáckeho pohlavára Alexandra Macha, neboli náhodné. Mladoľudáci práve pred 50 rokmi v ten istý deň a na tom istom mieste prijali svoj pozitívny program pre Slovensko. Treba povedať, že Matica vo svojich dokumentoch spochybňuje štátny sviatok tejto republiky. Autori matičných kalendárov rok čo rok písali o Slovenskom národnom povstaní ako "o partizánskom puči, ktorý hrubo urážal národné city a práva Slovákov". V tohtoročnom kalendári sa aj pod tlakom verejnosti objavila zmena, 29. august je tu pod týmto heslom: "Umučenie svätého Jána Krstiteľa - štátny sviatok". Pri prezidentovi Slovenského štátu je v kalendári napísané: "Božia prozreteľnosť opatrujúca starostlivým spôsobom všetky národy zverila osudy slovenského národa vo chvíľach najťažších a najnebezpečnejších pre národ a cirkev najväčšiemu géniovi, akého dosiaľ slovenský národ zrodil od dôb kráľa Svätopluka - Dr. Jozefovi Tisovi." Koniec citátu z matičného kalendára.

  Myslím si, že by bolo možné uviesť množstvo ďalších príkladov, že pod hlavičkou Matice sa rehabilituje vojnový Slovenský štát a jeho predstaviteľ a cieľavedome sa spochybňuje základná tradícia, na ktorej stojí samostatná slovenská štátnosť, univerzálna európska tradícia protifašistického odboja. Pritom Hnutie za demokratické Slovensko na svojom sneme ústami svojho predsedu vyhlásilo: "Nadväzujeme na tie tradície, ktoré vyšli z odboja v Slovenskom národnom povstaní."

  Moja štvrtá poznámka sa týka ovplyvňovania výskumov v národnom duchu.

  Podľa návrhu sa má vytvoriť samostatný ústav - literárny a historický v rámci Matice slovenskej. Odôvodňuje sa to tým, že v Matici majú predstavy, ako sa má uberať historický výskum. Matičný expert Ján Benko sa vyjadril: "Slovenské národné povstanie bolo protinárodným a protištátnym. Toto musia povedať historici, na to sú!" Preto chcú zriadiť matičný literárny a historický ústav. Najprv ich chceli ukradnúť Slovenskej akadémii vied. Po obrovskej vlne protestov si na to predsa len netrúfli, a tak sa majú zriadiť vlastné ústavy Matice, zrejme aj v duchu vyjadrenia ministra kultúry Ivana Hudeca, že spoločenskovedné ústavy Slovenskej akadémie vied sú semenišťom protislovenských síl. Podľa nich budú zrejme jedny ústavy protislovenské a druhé zasa slovenské. Zabudli však povedať, že oboje bude za štátne peniaze, lebo ten luxus mať dva ústavy nás bude niečo stáť. Ale ospravedlnenie predkladateľov je veľmi jednoduché - v rozpočte Matice slovenskej sa s tým už počítalo.

  Moja piata poznámka sa týka spolugestorstva učebníc a učebných textov. Z toho, čo som povedal predtým, je možné očakávať, v akom duchu bude Matica gestorovať príslušné učebnice pre našu mládež. Hovorí o tom aj dôvodová správa, že je potrebné, aby z našich učebníc zmizli "špecificky nenárodne až protinárodne orientované texty". Keď sa redaktori denníka SME pýtali na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, ktoré učebnice to sú, neboli schopní na ministerstve na to odpovedať. Vzhľadom na mechanizmus schvaľovania učebníc vylúčili, že takéto niečo by bolo ešte dnes možné.

  Šiesta poznámka - prenášanie štátnych úloh na neštátny subjekt. Zákon predpokladá, že Matica bude plniť úlohy zverené štátom. Ale treba povedať, že naša ústava takú možnosť, že sa štátne úlohy prenášajú na neštátny subjekt, nepozná. Upozorňuje na to vo svojom stanovisku aj vláda Slovenskej republiky. Úlohy, ktoré má plniť Matica, vymenované v § 2, sú posplietané bez náležitej hierarchie a proporcionality, s nejasne formulovaným poslaním a organizačnými väzbami.

  Na to nadväzuje otázka verejnoprávnosti Matice slovenskej. Sama vláda navrhuje vo svojom stanovisku zvážiť, či charakterizovať Maticu slovenskú ako verejnoprávny subjekt. Ak sa takto rozhodne, mala by sa podľa návrhu vlády Matica zodpovedať buď Národnej rade Slovenskej republiky, alebo vláde Slovenskej republiky a malo by sa prepracovať zloženie jej orgánov, v ktorých by mal mať polovičné zastúpenie štát, a to buď cez kreačnú funkciu Národnej rady, alebo kreačnú funkciu vlády. Nepochybne by sa potom musel zmeniť aj spôsob voľby jej funkcionárov.

  Vo ôsmom bode mám kratučkú poznámku k hospodáreniu a finančným tokom. Myslím si, že toto je ďalší neuralgický bod zákona, kvôli ktorému dochádza vlastne k navrhovanej zmene. Podľa toho, čo sa dialo v Matici v posledných rokoch, ide vlastne o zlegalizovanie časti privátnych podnikateľských aktivít s využitím štátnych prostriedkov, čo je podľa môjho názoru protizákonné a v tomto prípade zvlášť nemorálne. Štát sa v § 6 navrhovaného zákona zaväzuje poskytovať dotácie na celú bližšie nešpecifikovanú činnosť Matice, vrátane nateraz neexistujúcich ústavov a podnikov. Pri kontrole použitia prostriedkov a kontrole nakladania s majetkom má podľa predloženého návrhu štát minimálne oprávnenia a myslím si, že preto treba tieto kontrolné mechanizmy posilniť napríklad tak, ako to navrhuje vláda Slovenskej republiky. Treba to i preto, aby sa Matica v honbe za ziskom neprepožičala na také podnikateľské aktivity, ako je tlač pornografických časopisov. To je skutočne nechutné.

  K spoločným ustanoveniam. Myslím si, že sú navrhnuté tak, aby sa nimi retroaktívne legalizovalo protizákonné rozhodnutie vedenia Matice slovenskej od schválenia stanov Matice na valnom zhromaždení v Rimavskej Sobote 22. 9. 1995. Uznesenia tohto valného zhromaždenia sa v praxi povýšili nad platný zákon o Matici slovenskej z 26. apríla 1991.

  Moja posledná poznámka sa týka stanoviska vlády. Keď som si ho prečítal, uvedomil som si, že zákon je značne nedopracovaný. Vláda vo svojom stanovisku má niekoľko závažných pripomienok, ktoré síce nemajú normatívnu podobu, ale nastoľujú otázky, na ktoré treba odpovedať. Podľa mňa to nie je možné robiť tak, aby sa zákon dorábal na kolene v Národnej rade, a to napríklad takým spôsobom, že sa gestorský výbor stretne minulý piatok o 13.30 hodine a o 14.00 hodine má pokračovať schôdza, aby dokončil svoje rokovanie o predloženom návrhu. To je skutočne nedôstojné zákona, o ktorom rokuje a mal rokovať. Hoci gestorský výbor si osvojil niektoré pripomienky vlády a niektoré z nich si osvojil aj pán spravodajca, ešte stále zostalo okolo 20 pripomienok, ktoré sú zreteľahodné, a z toho sú štyri také, kde vláda odporúča zvážiť - ja sa hneď k nim dostanem konkrétne - a dve také, kde odporúča niečo konkrétne doriešiť. To sa nedá urobiť tak, že povieme, že tieto pripomienky nás nezaujímajú, lebo nie sú normatívne. Ešte raz opakujem, že nastoľujú vážne otázky okolo fungovania Matice. Ja vám tie pripomienky prečítam.

  Myslím si, že by bolo najmúdrejšie, aby sme prerušili rokovanie o tomto zákone, požiadali gestorský výbor, aby sa zaoberal pripomienkami vlády vrátane tých nenormatívnych, teda hľadal na ne odpovede, a aby sme pokračovali v rokovaní o tomto zákone na 25. schôdzi, teda na tej, ktorá sa má uskutočniť v marci, a tam dokončili rokovanie po skutočne vecnom a dobre premyslenom stanovisku gestorského výboru. Aby sme to mohli urobiť, osvojujem si tieto pripomienky vlády Slovenskej republiky - nebudem ich čítať, budem len hovoriť o materiáli, ktorý všetci máte pred sebou, ktorý nám poslal predseda vlády a obsahuje stanovisko a jednotlivé pripomienky:

  Odporúčam teda, aby sme zvážili pripomienku číslo 1, ale myslím si, že tú dával pán spravodajca.

  Z pripomienky 2 by som navrhoval, aby sme preformulovali preambulu zákona v tom duchu, ako ju tu vláda navrhuje, teda nerobili z nej samostatný paragraf, ale preformulovali preambulu, kde konštatovanie o postavení a historicky osvedčenej funkcii a postavení Matice slovenskej by sme prebrali z návrhu, ako ho predkladá vláda.

  V bode 3 je prvá z tých závažných pripomienok, ktorá hovorí, že treba zvážiť, či je správne charakterizovať Maticu slovenskú ako verejnoprávny subjekt. Ja sa k tomu dostanem ešte v súvislosti s ďalšou nenormatívnou pripomienkou. Čiže osvojujem si prvú vetu z bodu 3.

  Ďalej v bode 4a) je otázka zvážiť doterajšie znenie úvodnej vety, pretože väčšina úloh tu vymenovaných sú vlastné úlohy Matice slovenskej. Podľa toho, čo nám odporučil spoločný spravodajca zo spoločnej správy, zákon bude v § 2 ods. 1 znieť tak, že sú to úlohy, ktoré sú prenesené štátom na Maticu slovenskú. Potom vznikne prirodzene otázka, kde sú vlastné úlohy Matice, čo vlastne Matica plní okrem § 2 ods. 1, ak prijmeme návrh, aby sme vypustili § 2 ods. 2, pretože ten len spomína činnosť orgánov, ale nespomína vecne, čo by Matica mala robiť. Čiže myslím si, že sa treba zaoberať pripomienkou 4a) vlády Slovenskej republiky a skutočne zvážiť, ktoré sú vlastné úlohy Matice vyplývajúce z toho, že je tu, že má svoje poslanie a má si ho plniť takým a takým spôsobom, a ktoré sú úlohy, ktoré chce na ňu preniesť štát, a vytvoriť jej na to príslušné podmienky finančné, materiálne a ďalšie.

  Ďalej si osvojujem návrh pod bodom 4b) a 4c). Bod 4c) si osvojil aj pán spoločný spravodajca. Ďalej bod 4e).

  V bode 6 pripomienok vlády Slovenskej republiky je takisto pripomienka, ktorá má sloveso "zvážiť". V novom § 3 zvážiť naformulovanie právneho podkladu pre úlohy, ktoré budú na Maticu slovenskú prenesená štátom. Na jeho základe v inom paragrafe vymenovať inštitúcie, ktoré v rámci Matice slovenskej budú tieto úlohy zabezpečovať. Zjavne tu vidieť, že vláda si uvedomuje, že nie je také jednoduché preniesť na Maticu určité úlohy, že ten právny problém treba zvládnuť osobitným ustanovením a viazať ho aj na činnosť konkrétnej inštitúcie, napríklad Slovenskej národnej knižnice, ktorá má jedinečnú funkciu nielen v rámci Matice, ale pre fungovanie Slovenskej republiky z hľadiska jej historickej pamäti.

  Ďalej si osvojujem body 7a) a 7b), konkrétne v prvom variante bod b), ďalej body 7c) a 7e). Z toho bodu 7e) si myslím si, že posledná veta pripomienky 7e) nie je náležitá, preto sa s ňou nestotožňujem.

  Chcel by som upozorniť pána spravodajcu, ktorý si osvojil z pripomienok vlády bod 7f), že ak sa prijme bod 7f), budeme mať odseky, ktoré hovoria o jednotlivých inštitúciách, na konci každého odseku bude veta, že riaditeľa vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej, a ešte na konci bude znovu napísané, že riaditeľov týchto inštitúcii vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej. Na túto technickú otázku chcem upozorniť pána spravodajcu, že buď treba prijať f) a potom všetky pripomienky spoločnej správy, ktoré hovoria o osobitnom schvaľovaní riaditeľov pre jednotlivé inštitúcie, neprijať, alebo neprijať bod 7f) a riešiť to tým spôsobom, ako to navrhuje spoločná správa.

  Ďalej je tu vážna pripomienka vlády pod bodom 8 - navrhujeme zvážiť v rámci organizácie Matice slovenskej osobitnú úpravu jej spolkovej zložky a inštitučnej zložky. Myslím si, že treba sa minimálne zamyslieť nad tým, čo je racionálne na tejto pripomienke vlády a či s tým možno niečo urobiť, alebo v súvislosti s uplatňovaním doterajšieho zákona nemáme lepší model než ten, čo je predložený.

  Ďalej si osvojujem pripomienku pod bodmi 9a) a 9b), takisto pripomienky pod bodmi 10a) a 10b). A v bode 10d) je ďalšia z vážnych pripomienok vlády, ktorá nemá normatívnu podobu a ktorá hovorí toto: Ak bude Matica slovenská označená v § 1 ako verejnoprávna inštitúcia alebo ustanovizeň, mala by zodpovedať svojou činnosťou Národnej rade Slovenskej republiky, resp. vláde Slovenskej republiky, štát by mal mať polovičné zastúpenie v jej orgánoch - vo výbore a v dozornom výbore, a zástupcov štátu by mala vymenúvať vláda. Ja to takisto považujem za vážnu pripomienku, lebo zatiaľ všetky verejnoprávne inštitúcie, ktoré sme vytvorili zákonom v tomto parlamente, majú minimálne tretinový podiel štátu. Ak je to tripartitný orgán, ako je Národný úrad práce, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, majú minimálne tretinový podiel zástupcov štátu. V prípade Matice je to Matica a štát, teda tam nejaký tretinový podiel sa mi nezdá namieste, tam by bolo treba uvažovať o tejto pripomienke vlády, ktorá hovorí o polovičnom zastúpení v jej orgánoch. Považujem to za skutočne ďalšiu z vážnych pripomienok, ktorú nemožno vybaviť tým, že nemá normatívny charakter, a odsunúť ju nabok. Mohla by prospieť kvalite toho zákona a fungovaniu tej inštitúcie, o ktorej teraz hovoríme. Ďalej si osvojujem body 11a), 11b), ten si osvojil aj pán spoločný spravodajca, 11c) a 11d).

  V bode 12 ide takisto o dôležitú pripomienku, ktorá nemá legislatívno-technickú podobu. V § 7 v prechodných či spoločných ustanoveniach doriešiť eventuálne prechod doterajších právnických osôb, ktoré boli v pôsobnosti ministerstva kultúry, do Matice slovenskej. Ide tu o otázku, ak sa začleňuje napríklad Dom zahraničných Slovákov alebo niečo podobné do Matice slovenskej, treba vyriešiť otázku prechodu z jednej zriaďovateľskej funkcie pod druhú. Vláda to formuluje v tejto všeobecnej podobe. Myslím si, že tiež to treba zvážiť a nejakým spôsobom na to reagovať.

  Takisto si myslím, že treba určiť účinnosť tohto zákona nie dňom vyhlásenia. Legislatívne pravidlá, ktoré sme prijali, hovoria, že by to mala byť výnimočná legislatívna prax. Myslím, že by omnoho viac svedčalo tejto inštitúcii, aby zákon o nej nadobudol účinnosť nejakým konkrétnym dátumom. Vláda navrhuje 1. marec, ak bude prijatý môj návrh, aby sme o tom rokovali na marcovej schôdzi, mohol by to byť 1. apríl alebo 1. máj, 1. jún, 1. apríl by asi nebol najvhodnejší, ale je možné iste nájsť dátum, ktorý by dôstojným spôsobom rešpektoval aj históriu Matice, aj nejaké historické udalosti, ktoré sa stali v dejinách Slovenska a Slovákov, pri ktorej príležitosti by mal zákon o Matici nadobudnúť svoju platnosť a účinnosť. Takže toľko len k tomu, aby to nebolo dňom vyhlásenia, aby nám Zbierka zákonov neurčovala, kedy nadobudne zákon o Matici slovenskej svoju účinnosť.

  Po osvojení týchto pripomienok by som chcel dať formálne procedurálny návrh podľa § 29 ods. 2, podľa ktorého by Národná rada požiadala o stanovisko gestorský výbor k predneseným pripomienkam - to sú tie, ktoré som si osvojil zo stanoviska vlády, v takom termíne, pretože tam sa hovorí v určenom termíne, navrhujem v takom termíne, aby mohli byť prerokované na 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky s predpokladaným začiatkom v polovici marca 1997.

  Vážené dámy a páni, dúfam, že nebudete brať tento môj návrh ako nejaké odďaľovanie, je skutočne vedený snahou, aby sme vecne a kvalifikovane posúdili tento návrh, vedomí si pripomienok, ktoré nám dala vláda Slovenskej republiky.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec a predseda výboru pán Brňák ako navrhovateľ.

 • Ďakujem pekne.

  Pretože som predvídal reakciu najmä Strany demokratickej ľavice, hoci som očakával skôr vystúpenie pána poslanca Weissa v súvislosti s týmto návrhom, prispôsobil som aj svoje úvodné slovo tak, ako som ho prečítal. Je tam aj odpoveď na istý politicko-ideologický názor klubu Strany demokratickej ľavice v súvislosti s týmto návrhom zákona o Matici slovenskej. Jednu všeobecnú poznámku si však neodpustím.

  Celý civilizovaný svet, pán poslanec Ftáčnik, odmieta prinajmenšom dve zlá, tak nemecký nacizmus, ako aj komunizmus. Vy stojíte na jednej nohe na antifašizme, ale druhú nohu - komunizmus a boľševizmus - veľakrát skôr ospevujete aj tu, na pôde parlamentu. Dovoľte mi pripomenúť, pán poslanec, že za čias komunizmu bolo zamordovaných viac životov ako za čias nemeckého nacizmu. Prečo nehovoríte aj o tom, pán poslanec Ftáčnik?

  Ďakujem.

 • Hlásil sa aj pán minister Hudec a potom budú nasledovať faktické poznámky pána poslanca Smoleca a pani poslankyne Garajovej.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  rád by som vrátil rokovanie o tomto poslaneckom návrhu zákona do vecnejšej roviny a dovolil by som si povedať niekoľko vecných poznámok.

  Vláda Slovenskej republiky prijala platné uznesenie a ja som viazaný upozorniť na niektoré skutočnosti, ktoré bude potrebné dať do tejto právnej normy tak, aby boli nielen v súlade s ostatnými právnymi normami, ale aj naplnili podstatné náležitosti napríklad kompetenčného zákona alebo povinnosti štátu voči zahraničiu.

  Najprv by som chcel upozorniť na jeden z neuralgických bodov návrhu tohto zákona a to je problematika zaradenia Slovenskej národnej knižnice so všetkým, čo s tým súvisí.

  Slovenská republika má aj medzinárodné záväzky. V oblasti knižničnej jestvuje kompetenčný zákon, ktorý v oblasti knižníc vykonáva ministerstvo kultúry. Nie je možné, aby sa štát zbavil kompetencie v oblasti, v ktorej prijíma záväzky a ktoré potom musí vykonávať podľa kompetenčného zákona ministerstvo kultúry. Nie je možné, aby zveril isté právomoci neštátnej inštitúcii. Preto aj vláda prijala dva varianty návrhu riešenia tejto situácie.

  Prvý variant v podstate kopíruje terajší stav, že Slovenská národná knižnica je príspevkovou organizáciou, ktorú zriaďuje ministerstvo kultúry, a teda aj vykonáva všetky povinnosti z toho prináležiace a má v rukách exekutívnu techniku, ktorou vie zabezpečovať všetky úlohy vyplývajúce z titulu štátu.

  Upozorňujem na to, že Slovenská republika je viazaná niekoľkými medzinárodnými dokumentmi, ktoré musí vykonávať štátna inštitúcia. Preto jestvuje aj druhý variant, ktorý hovorí o tom, že nech sa Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej, lebo tak sa to teraz nazýva, stane súčasťou verejnoprávnej inštitúcie, ak sa tak parlament rozhodne, že to bude verejnoprávna inštitúcia, ak sa tak parlament rozhodne, že bude to verejnoprávna inštitúcia, čo predpokladám, ale potom trvám na tom, aby sa isté kompetencie, ktoré vyplývajú z funkcie ústrednej štátnej knižnice, teda Ústrednej knižnice Slovenskej republiky, Správy ISBN a Národného metodického centra, preniesli v okamihu prijatia tohto zákona na inú inštitúciu. Navrhoval som, a vláda to akceptovala, aby to bola Univerzitná knižnica v Bratislave. Upozorňujem, že keby sa tak nestalo, tak dôjde k hiátu, ktorý nebudeme môcť nijakým spôsobom odstrániť. Nijaká verejnoprávna inštitúcia nemôže plniť také úlohy štátu, za ktoré je štát zodpovedný. V tom momente by som bol zbavený možnosti plniť úlohy ministra kultúry v oblasti knižničnej starostlivosti. Na to vážne upozorňujem. Nie je možné takýto krok urobiť.

  Akceptujem druhý návrh, ak teda s takým návrhom budete vy súhlasiť alebo ho niekto navrhne, aby sa súčasne s tým, že sa odovzdá Slovenská národná knižnica verejnoprávnej inštitúcii, preniesli rozhodujúce úlohy štátu na iný štátny subjekt.

  Druhá moja pripomienka, a veľmi vážna pripomienka, je k niektorým ustanoveniam tohto zákona, ktoré takisto bude treba precizovať. A ak dovolíte, požiadal som niektorých pánov poslancov, aby zvážili, či by si neosvojili tieto moje návrhy, ktoré súvisia najmä s rokovaním vlády o tomto poslaneckom návrhu. A tam, ako pán poslanec Ftáčnik predtým hovoril - okrem tých zbytočne štipľavých slov, kde sa hovorí o tom, že bude treba niektoré veci zvažovať a riešiť, sú tu isté návrhy riešení, ktoré by boli akceptovateľné z hľadiska ostatných právnych vzťahov s ostatnými právnymi normami a riešili by vecne veci tak, aby bola naplnená vôľa predkladateľov tohto zákona a súčasne by sa vytvoril aj súlad so záujmami štátu.

  V podstate súhlasím s drvivou väčšinou pripomienok zo spoločnej správy. Rozhodne nemôžem súhlasiť s pozmeňujúcim návrhom v bode 4. Tam sa hovorí o tom, že prechádzajú úlohy štátu. Nie sú to všetko úlohy štátu, ktoré sú tam menované, a nie je dobre takto formulovať záležitosť. Rozhodne nemôžem súhlasiť s navrhovanou textáciou, ktorá je pod bodom 13. Tam sa hovorí o tom, ako by mala byť začlenená Slovenská národná knižnica a s ktorými kompetenciami do verejnoprávnej inštitúcie. Rozhodne nemôžem súhlasiť s druhou časťou pripomienky v bode 22, kde sa vypúšťa veta, ktorá upravuje spôsob spolupráce Krajanského múzea a Domu zahraničných Slovákov, pretože Dom zahraničných Slovákov je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo kultúry. Neodporúčam, aby sa prijala. Toto sú rozhodne pripomienky, ktoré nemožno akceptovať.

  Navrhujem, aby sa neprijala, respektíve aby sa zvážila pripomienka v bode 10. Takisto pripomienka v bode 12. Ja mám rád slovenské slová, ale, bohužiaľ, už sa stalo, že v celej sústave nášho právneho systému máme terminológiu verejnoprávna inštitúcia. Keď teda by sme mali zmeniť tento pojem, bolo by dobre, aby sme tak urobili vo všetkých zákonoch, kde sa už tento pojem používa. Prosím, zvážte to, je to len technická vec, nie je to záležitosť rozhodujúca.

  Ak budú prijaté, teda odporúčam, aby boli prijaté, a ak budú prijaté body 3, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 21, 24, 26, 27 a 28 s tým, že podľa vašej vôle upravíte platnosť tohto zákona, je bezpodmienečne nutné, aby sa prijali ďalšie pripomienky. Odcitujem dve. Jednu už pán poslanec Hornáček predniesol, že z nadpisu zákona vypustiť slovo Národnej rady Slovenskej republiky, lebo je to proti legislatívnym pravidlám. Bod druhý modifikoval pán poslanec Ftáčnik. Ja si predsa len myslím, že by sme mali opustiť prax preambúl a dajme všetko v paragrafovom znení. Lepšie sa odvoláva potom pri práci so zákonom na konkrétnu časť zákona. Preto treba vypustiť navrhovanú preambulu zákona, jej obsah dať do nového § 1 s následným prečíslovaním nasledujúcich paragrafov takto: "§ 1 Matica slovenská je historicky osvedčená významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti."

  Je zbytočné vyvolávať polemiky, ktorá je najvýznamnejšia ustanovizeň. Po vzniku zvrchovanej Slovenskej republiky je najvýznamnejšia ustanovizeň tento parlament, Národná rada Slovenskej republiky.

  Ďalej odporúčam, aby sa prijalo v § 2 ods. 1 písm. c), aby sa vynechalo z textu slovo "prednostne". Nie je to možné zabezpečiť ani výkonom, respektíve ani tým, že by sa prijali ďalšie podzákonné normy, na ktoré tu nie je splnomocnenie, pravdaže, pretože je to nerealizovateľné, aby sa prednostne získavali slovaciká do Matice. Kto? Iný záujemca je automaticky vyradený, povedzme, iná okresná alebo krajská inštitúcia je vyradená zo zberu slovacík? Každá sa musí ponúknuť najprv Matici? Bude mať Matica peniaze na nákup takýchto predmetov? A tak ďalej a tak ďalej. Vyvoláva to zbytočné problémy. Samozrejme, že to bude robiť Matica a ona to bude robiť prednostne, ale prosím, aby sa to slovo vyškrtlo s tým, že by sa písmeno c) rozdelilo do dvoch písmen, aby to bolo čistejšie. Písmeno c) by znelo: "získavať, zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať slovacikálne dokumenty" a písmeno d): "opatrovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo". Pravdaže následne potom treba upraviť označenie ďalšieho textu písmenami podľa abecedného poradia.

  Ďalšia pripomienka - z § 2 ods. 1 písm. d) vynechať slová "zamerané na rozhodujúce otázky života Slovenska a Slovákov". Prečo by sa Matica mala obmedziť len na tieto témy? Prečo by nemohla skúmať aj iné témy?

  Ďalšia pripomienka - v § 2 ods. 1 do písmena l) vložiť za slovo "nadácie", myslím, že to už bola pripomienka, ktorú tlmočil, resp. navrhol aj pán poslanec Hornáček, slová "a fondy" a za slová "kultúrneho života" doplniť slovo "Slovákov". A prosím, aby sa opravil aj preklep, ktorý je v slove "oceňovanie". Vynechať prosím zo záveru ustanovenia zátvorku a text v zátvorke. Navrhujem doplniť, ak si niekto osvojí túto moju poznámku, aj tieto ďalšie úpravy tohto ustanovenia.

  Ďalšia pripomienka - v § 3 ods. 3 vynechať slovo "ústredné". Nie je ústredným archívom. Nemôže byť pracovisko Matice, lebo ústredným archívom Slovenskej republiky je Národný archív. Opäť by sme sa dopustili chyby, že by sme mali dva ústredné archívy v tomto štáte. To predsa nie je možné. Ústredný archív má svoje zákonom stanovené povinnosti a práva. Nie je možné vytvárať druhé ústredné. To je proti iným zákonom.

  Ďalšia pripomienka - v § 3 ods. 1 písm. a) doplniť za slová "Slovenská národná knižnica" slová "v Matici slovenskej". Neviem, prečo sa chceme zbaviť tohto kompletného názvu, ktorý je normálne platný, funguje, poznajú ho napríklad v zahraničí a podobne. Možno si predkladatelia dobre neuvedomili, že vlastne to nie je dobrý návrh.

  Rozhodujúca moja pripomienka hovorí o tom, ako zmeniť § 3 ods. 2. Prvý variant je navrhnutý takto: "(2) "Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej1) ako knižničné národné metodické centrum Slovenskej republiky je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky."

  Toto je čistá štátna inštitúcia, ktorá je začlenená do Matice slovenskej, ale zároveň môže a musí plniť funkcie, ktoré prislúchajú Slovenskej republike v rámci všetkých vnútorných a zahraničných, a teda vonkajších právnych vzťahov.

  Druhý variant - prijímam toto riešenie: "(2) Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej1) je právnická osoba. Jej zriaďovaciu listinu vydáva po súhlase ministra kultúry Slovenskej republiky predseda Matice slovenskej. Riaditeľa vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej."

  Tento text možno prijať len vtedy, ak sa súčasne viaže so zmenou § 7, ktorý sa mení takto: Súčasný text § 7 sa označuje ako odsek 1. Nový odsek 2 znie: "(2) Doterajšie kompetencie a úlohy Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej ako ústrednej knižnice Slovenskej republiky a Národného metodického centra pre knižničnú oblasť kultúry prechádzajú dňom platnosti zákona na Univerzitnú knižnicu v Bratislave."

  Ďalšia poznámka - v § 3 upraviť odsek 6 takto: vypustiť slovo "ústredné" a za slovo "pracovisko" dať slová "Matice slovenskej" v prvej vete. V druhej vete zmeniť slová "zároveň prepojená s domom" na slová "podriadená domu" a v poslednej vete vypustiť slovo "pracovníka". Za slovom "vymenúva" dodať slová "a odvoláva" a doplniť text pred bodkou o slová "so súhlasom ministra kultúry Slovenskej republiky".

  Ďalšia pripomienka - v § 4 odsek 1 treba doplniť písmeno c) pred bodkou o text: "a právnických osôb zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré spoločne pracujú na základe zmluvných vzťahov".

  Ďalšia pripomienka - v § 4 odsek 2 vypustiť obe zátvorkové citácie § 5 a v ods. 3 zátvorkovú citáciu § 2.

  Ďalšia pripomienka - do § 5 ods. 4 vložiť poslednú vetu: "Voľbou sa zakladá pracovný pomer predsedu Matice slovenskej."

  Ďalšia pripomienka - v § 5 ods. 5 slovo "menuje" nahradiť slovami "vymenúva a odvoláva".

  A posledná pripomienka - v § 6 ods. 4 v prvej vete namiesto zátvoriek s textom doložiť pred bodkou nový text: "prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, podporujem prijatie návrhu zákona o Matici slovenskej. Tento zákon je naozaj potrebné prijať. Len prosím, aby sa prijal tento zákon tak, aby nenarušil činnosť Slovenskej republiky ako zvrchovaného štátu, aby mu umožnil v rámci plnenia si povinností svojich orgánov vykonávať všetky úlohy tak, ako mu to prikazuje napríklad kompetenčný zákon a iné vonkajšie medzinárodnoprávne vzťahy.

  Prosím niekoho z poslancov, keby bol taký láskavý a osvojil si tieto moje pripomienky ako svoju pripomienku.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja by som vás chcel poprosiť a vyzvať, aby sa diskutovalo vo vecnom tóne, aby sme upustili od rôznych vytrhnutých hodnotení, aby sme zbytočne nedramatizovali a nepolitizovali túto záležitosť. Každý z nás uznáva funkciu a úlohu Matice slovenskej. Je to naozaj dobrý slovenský trezor, ktorý vždy v čase neslobody bolo možné zamknúť, aby nám nikto neukradol najvzácnejšie klenoty našej národnej kultúry. Prosím, aby ste prijali takýto zákon a aby ste ho prijali tak, aby zodpovedal všetkým kritériám dobrej právnej normy.

  Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Mám teraz otázku na pána poslanca Smoleca. Chce to byť faktická poznámka, alebo prihláška do rozpravy?

 • Odpoveď z pléna, že ide o faktickú poznámku.

 • Chcem reagovať na úvodnú časť pána poslanca Ftáčnika, i keď nás pred chvíľočkou pán minister upozorňoval, aby sme nepolitizovali. Ale jeho úvodné vystúpenie bolo skutočne také politické, že ma to až zamrazilo, lebo mi pripomínalo vymývanie mozgov v päťdesiatych rokoch, ktoré robila komunistická strana.

  Pán poslanec, vy ste nám zopakovali lekciu a tlmočili závery marxizmu-leninizmu o istej etape nášho vývoja Slovenského štátu alebo o osobnostiach. Už preto treba dať Matici priestor, aby nám objasňovala túto časť histórie alebo aj osobnosti z druhej strany. Prosím vás pekne, pán Ftáčnik, viete vy vôbec o tom, že Tiso bol poslaný na šibenicu okrem iného aj preto, že bojoval proti komunizmu a boľševizmu? To bol piaty bod obžaloby. Preštudujte si nové veci. Na šibenicu ste ho poslali vy spolu s čechoslovakistami.

 • Prejavy nesúhlasu v sále.

 • Myslím si, že takisto vy veľmi často spolu s bývalým predsedom skloňujete klérofašistický štát. Hovorím - je to z vašich zdrojov. Slovenský štát nemôže byť fašistický, len režim môže byť fašistický. Prosím vás pekne, ujasnite si tieto pojmy. Vieme veľmi dobre, že už Slovenská národná rada, lebo bola to ešte vtedy Slovenská národná rada, sa pokúšala zaujať isté stanovisko, a neviem už ako, tuším, pán Mikloško bol predsedom, kde vtedy prijali záver, že vina prezidenta Tisu nebola jednoznačná. Možno by stálo za to, aby sme znovu niečo iniciovali, aby sa národ nerozbíjal alebo nemal právo niekto tlmočiť len marxistické závery, ktoré stále, žiaľbohu, platia, ale aby sa tu dal priestor aj iným názorom a v tejto polemike sme došli k nejakej objektívnej pravde.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pani poslankyňa Garajová.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne,

  mňa prejav súdruha Ftáčnika neprekvapil, ja som iný ani neočakávala. Dokonca niektoré vety vyzerajú ako citáty z prejavov z roku 1954 a 1973, z rokov, keď Maticu slovenskú poštátnili a keď zrušili jej spolkovú činnosť. Súdruh Ftáčnik nám oznámil, že SDĽ nebude hlasovať za ten zákon, berieme do úvahy, ale tak sa mi zdá, že niektoré vaše vyhlásenia, tvrdenia, ktoré ste mali vo svojom prejave, boli nekorektné, nelogické, zavádzajúce a účelové. Spomeniem aspoň dve. Spomínali ste zbierku na národný poklad a hovorili ste, že 25 miliónov nesvedčí o početnosti. Čo keď náhodou každý dal korunu a členov Matice slovenskej máme na svete 25 miliónov? To je taká účelovosť, ako to, čo ste tvrdili vy. Ďalej vyčítate návrhu zákona veľa pripomienok, ale veľmi ľutujem, že ste to isté nenamietali pred chvíľou, keď sme mali zákon o ochrane nefajčiarov, kde bolo 94 pripomienok. Ale ten zákon predkladal člen vášho klubu, tak ste si, samozrejme, poznámku odpustili.

  Teda ste účelový, súdruh Ftáčnik, škoda, že nie zásadový, neprekvapili ste ma, ja som dokonca očakávala po vašich úvodných slovách, že na záver navrhnete zrušenie Matice slovenskej ako naposledy vaši predchodcovia v roku 1954 a v roku 1973.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Očakával som od matematika trošku viac logiky a hlavne používanie formálnej logiky i jej pravidiel, pretože naozaj sa nedá nič iné povedať, len to, čo povedala pani poslankyňa Garajová - účelovosť, účelovosť, účelovosť vo vystúpení pána poslanca Ftáčnika. Konkrétne tvrdí, že nie je možné prenášanie úlohy štátu na neštátne orgány. Dovolím si upozorniť, že existujú aj súkromné školy. Vzdelanie je vecou štátu. Za to je zodpovedný štát. Čiže tam je prenesená jednoznačne úloha štátu na neštátny orgán.

  Verejnoprávna inštitúcia nemá nič spoločné s tým, kto menuje orgány, takže nevidím najmenší dôvod, prečo by to tam malo byť, lebo Legislatívna rada vlády, keď sa toto otvorilo na jej rokovaní, na ktorom som bol prítomný, vôbec nedokázala vysvetliť, z akého dôvodu, z akého popudu alebo na základe akého zákona by vo verejnoprávnej inštitúcii mali byť zakotvené nejaké ingerencie štátu. Dovolím si upozorniť, že v žiadnej právnej norme platnej na území Slovenskej republiky nie je verejnoprávna inštitúcia ako taká definovaná. A preto sú orgány tých verejnoprávnych inštitúcií, ktoré sme prijali zákonom v Národnej rade Slovenskej republiky, konkrétne menované, teda ide o televíziu a rozhlas. Verejnoprávna inštitúcia je skôr pomenovanie, ktoré ukazuje, že táto inštitúcia má byť verejnosti čo najširšie otvorená.

  A veľmi ma prekvapilo, ak niekto chce vlastné úlohy Matice slovenskej menovať v zákone. Dámy a páni, veď v tom okamihu, keď to bude v zákone, tak vlastne štát menoval tieto úlohy Matici. Ako to môžu byť vlastné úlohy Matice, keď ich menuje štát?

 • Ďakujem. Posledná poznámka sa týka pána ministra. Chcem mu poďakovať za promptnú reakciu, len škoda, že mu to trvalo rok.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Ftáčnik s faktickou poznámkou.

 • Mám faktickú poznámku na vystúpenie pána ministra, aby som dodržal formálny postup. Chcem sa mu poďakovať za to, že vlastne vecným vystúpením potvrdil druhú časť môjho vystúpenia, kde som sa snažil vniesť do tohto parlamentu ďalšie pripomienky vlády. A chcem ho informovať, že vlastne všetky som si už osvojil v tom vystúpení, ktoré som mal pred ním, s výnimkou jednej otázky okolo preambuly, kde pán minister má iný názor, teda zhodný so stanoviskom vlády. Tam rešpektujem, že si to zrejme osvojí nejaký iný poslanec. Ale pán minister potvrdil, a to by som chcel adresovať aj kolegyni, ktorá hovorila pred chvíľou, že tie argumenty boli vecné, že som sa snažil upozorniť na tie časti stanoviska, nie na množstvo pripomienok. Ja som si aj pri zákone o nefajčiaroch s pozornosťou vypočul, že tých pripomienok je síce veľa, ale bolo informované, že nie sú vážne, že sú legislatívno-technické. Tu sú to vážne otázky, na niektoré z nich upozornil aj teraz vo vystúpení pán minister, a ja nie som si istý, či to dokážeme vyriešiť len počas rokovania teraz, narýchlo a taký zákon vytvoríme.

  Chcel by som povedať, že na kýble špiny, ktoré sa tu vyliali na mňa a mojich kolegov, nebudem reagovať, pretože niektorí z vás sa narodili podstatne skôr ako ja a mohli by za to niesť väčšiu zodpovednosť.

 • A chcel by som povedať, že súdruh Ftáčnik mi hovoria kolegovia v mojej politickej strane, ale od vás si to, pani poslankyňa, vyprosím, pretože na konkrétne veci mám iný názor ako vy. A budem vám to vždy hovoriť celkom konkrétne a vecne.

  Ešte poznámku k neštátnym subjektom. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že okrem štátnych škôl máme aj neštátne školy. O spolkoch hovorí, že sú oddelené od štátu, že nie sú v kontakte so štátom, to znamená, že sú v inom postavení ako školy, ten príklad, ktorý spomenul kolega Prokeš.

  Poslednú poznámku musím povedať na adresu fašizmu a komunizmu. To, čo tu zaznelo z úst pána poslanca Brňáka, je v zhode s výrokom matičného...

 • Ja to dokončím. ...matičného experta pána Bobáka, ktorý povedal, že kým fašizmus je reformovateľný na demokratický systém, tak komunizmus nie je. Ak si toto myslíte, pán kolega, tak...

 • Hlas poslanca Brňáka zo sály.

 • Prečo mne vkladáte do úst, že ja som tu niekedy chválil boľševizmus? Ja som kritizoval boľševizmus v činnosti vás a vašej vlády, ak sa to stalo. A vždy to budem robiť.

 • Koniec, pán poslanec.

  Pán poslanec Švec - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Rád by som sa vrátil do reality a reagoval na vystúpenie pána ministra. Chcem upozorniť na jednu závažnú skutočnosť. Pri riešení Slovenskej národnej knižnice a jej postavenia by som neodporúčal, aby sa do tejto hry zaťahovala Univerzitná knižnica. Poviem prečo. Pri našej snahe o uznávanie diplomov slovenských vysokých škôl v Európe na základe normatívov, ktoré sú v Európe platné, je potrebné vysokú školu pre toto uznávanie diplomov evalvovať a akreditovať medzinárodným auditom. Tento medzinárodný audit pri Univerzite Komenského nebolo možné vykonať, pretože nemá univerzitnú knižnicu. Univerzitná knižnica je v rezorte ministerstva kultúry. Tento audit nie je možné vykonať z toho dôvodu, že nie je možné odpovedať na otázku, aké finančné prostriedky vynakladá Univerzita Komenského na budovanie svojej knižnice z ročného rozpočtu. Domnievam sa, pán minister, že postavenie Univerzitnej knižnice bude potrebné v dohľadnej dobe riešiť ako inštitúciu Univerzity Komenského v rezorte ministerstva školstva.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hofbauer, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Chcem zareagovať na niektoré vystúpenia a názory pána Ftáčnika.

  Matica slovenská vznikla z vôle ľudu a z vôle národa. Je skutočne výsadná, vrcholná slovenská inštitúcia kultúrno-spoločenská a vedecká, aj keď sa to z pohľadu proletárskeho internacionalizmu kedykoľvek komukoľvek nepáčilo, nepáči a páčiť nebude. To je v poriadku.

  Matica slovenská sa za celú svoju existenciu usilovala o národno-štátne a národno-emancipačné pozdvihnutie Slovákov a Slovenska. Ak sa toto realizovalo za vlády Mečiara, za našej vlády, je logické, že Matica slovenská sa hlási k Mečiarovej vláde a Mečiarova vláda sa hlási k Matici slovenskej. Takže sa nad tým nečudujte, vážení páni, to je správne.

  Ak si Matica slovenská buduje historické a literárnovedecké ústavy, je to takisto v poriadku, lebo to, čo existuje v Slovenskej akadémii vied, sú ústavy proletársko-internacionalistické. Tie sú deformované, a nie to, čo sa ide zriaďovať a štruktúrovať pod Maticou slovenskou.

  Odovzdanie Neografie za jednu korunu, vážené dámy a vážení páni, to je len náprava krivdy, ktorá na Matici slovenskej bola spôsobená predchádzajúcim režimom. To si nemýľme pojmy. Je to iba obyčajná náprava krivdy a nie žiadna lúpež. Matica slovenská bola likvidovaná maďarskými predstaviteľmi po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, po roku 1867 až do roku 1918 a následne za komunistického režimu po roku 1948 a 1968. Takže, vážené dámy, vážení páni, toto budeme pripomínať a pripomíname.

  Ďalej: Matica slovenská, Slovensko a slovenskí predstavitelia nemôžu za to, že v rokoch 1938-1939 v Európe vyčíňal rakúsky kancelár Adolf Schickelgruber s umeleckým pseudonymom Hitler. Na tom Matica slovenská a Slováci nemajú žiadnu vinu. Práve naopak, maďarská strana bola zmluvným spojencom tohto ich kamaráta a v roku 1939 zmluvným spojencom Hitlera taktiež bola práve Komunistická internacionála v Moskve, dámy a páni, nie Slováci, ktorí boli lámaní v Berlíne v roku 1939 a v Salzburgu v roku 1940.

 • Hlasy v sále.

 • Ja veľmi dobre viem, čo rozprávam, vážený pán poslanec.

  Takže vráťme sa k tomuto zákonu, a ak sa to proletárskym internacionalistom nepáči, tak je to ich vec.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, skončil čas. Ďakujem.

  Pán poslanec Halabrín - faktická poznámka.

 • Chcem iba oznámiť, že si osvojujem pripomienky pána ministra kultúry. Vzhľadom na to, že kolega Ftáčnik si osvojil takmer všetky, zostáva pripomienka číslo 1 a pripomienka číslo 2, ktoré sa týkajú nadpisu a preambuly.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  veľmi starostlivo som si vypočul príspevok pána poslanca Ftáčnika a považujem ho za vysoko odborný, argumentačne podložený. Vôbec ma neprekvapil, na rozdiel od mnohých z vás, pretože na takéto príspevky od pána poslanca Ftáčnika som zvyknutý a treba ich akceptovať úplne inými okuliarmi, ako ste to predviedli niektorí teraz.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrnko - faktická poznámka.

 • Ďakujem, vážený pán predsedajúci.

  Chcel by som povedať dve veci. Jednak by som chcel upozorniť pánov poslancov, aby si brali príklad z vecného vystúpenia pána ministra, ktorý vecne povedal, kde si chce štát zachovať svoju ingerenciu, kde vidí miesto pre Maticu.

  A na druhej strane bol by som veľmi rád, aby po piatom roku slovenskej samostatnosti, keď už netreba mávať históriou pre politické ciele, sa jednoducho história nechala historikom, lebo debaty, ktoré tu prebiehajú, ktoré nie sú vôbec obrazom historického poznania na Slovensku, sú jalové, plané, ničomu nepomôžu. Ak niekto chce históriu používať na svoje politické ciele, má možnosť ísť na námestia. Som presvedčený, že historici všetkých politických orientácií, keď budú k veciam pristupovať sine ira et studio, teda bez zaujatosti, veľmi rýchlo prídu k záverom, ktoré budú relevantné, akceptovateľné a možno skorej ako naši politici. Ale bol by som rád, keby aj politici išli touto cestou.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa a predsedníčka výboru Lazarová, máte faktickú poznámku?

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Pán poslanec Ftáčnik, Matica slovenská bola od svojho vzniku vždy neprijateľná a nežiaduca ustanovizeň pre tých, ktorí sa usilovali vytrieť slovenský národ a najmä jeho štátotvorné úsilie z mapy Európy. Bola to najhoršia ustanovizeň tak za Rakúsko-Uhorska, tak za existencie či už prvej, alebo druhej Československej republiky. Jej činitelia boli šikanovaní a prenasledovaní. Práve preto považujem za potrebné prijať tento zákon. Dobre mienené poznámky, pripomienky a doplnenia sú vítané, ale také demagogické reči, ako nám tu predviedol pán poslanec Ftáčnik, sú naozaj úbohé.

  Vážený pán poslanec, nie je dôležité, koľko má Matica slovenská členov, ale koľko má priaznivcov a sympatizantov, koho predstavuje a koho záujmy háji. Osobne tiež nie som členkou Matice slovenskej a pritom si túto inštitúciu mimoriadne vážim, uznávam, podporujem ju a budem za tento návrh s plnou zodpovednosťou hlasovať.

  Povedať, že sa pri zbierke na Maticu slovenskú vyzbieralo iba 25 miliónov, je pre mňa naozaj nepochopiteľné. Opačne, ja som milo prekvapená, že za situácie, keď všetky zbierky na slovenský poklad, Alweg a ďalšie vlastne zmizli do nenávratna, naši občania napriek tomu venovali na Maticu slovenskú až 25 miliónov zo svojich úspor. To je predsa prekrásny a jednoznačný prejav celonárodnej podpory a uznania. Prosím vás, keby SDĽ urobila zbierku na SDĽ, myslíte, že by vyzbierala 25 miliónov? Ja o tom silne pochybujem.

 • Žiaľ, nemôžem dokončiť svoj príspevok.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, prechádzame v rozprave na zoznam rečníkov prihlásených do rozpravy, teraz priamo avizovaných. Mám zapísaných pánov poslanca Lysáka, Javorského, Nagya a pána poslanca Langoša. Hlási sa ešte niekto?

 • Hlasy z pléna.

 • Prepáčte, prejdeme hneď do tejto polohy. Prepáčte, naozaj ešte neabsolvovala svoj prednes pani poslankyňa Edit Bauerová, ktorá hovorí ako poverená členka poslaneckého klubu Maďarskej koalície. Nech sa páči, máte slovo.

  Nech sa páči, pán poslanec Šimko.

 • Pán podpredseda, mám procedurálnu poznámku, bohužiaľ, chcel som to povedať osobne pánu kolegovi Halabrínovi, ale nenašiel som ho. On dal niektoré doplňujúce návrhy tým, že si osvojil návrhy pána ministra, ale chcel by som upozorniť, že rokovací poriadok, ktorý teraz platí, vylučuje podávanie návrhov vo faktickej poznámke. Preto mu odporúčam, aby sa prihlásil do rozpravy. Len, bohužiaľ, tu chýba.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Bauerová, prosím, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, dámy a páni,

  zákon o Matici slovenskej nepochybne vznikol so zámerom usporiadať vzťahy a riešiť problémy inštitúcií, ktoré pôsobia ako národné inštitúcie. Tento zámer sa snažil realizovať i teraz platný zákon číslo 196/1991 Zb., ktorým sa nepodarilo vyriešiť ťažko riešiteľné - skĺbiť inštitucionálnu a spolkovú časť Matice slovenskej. Preto zákon vtedy definoval túto ustanovizeň ako organizáciu sui generis, ona naozaj takou bola a aj takou zostala. Postupne nadobudla svojrázne postavenie v inštitucionálnej štruktúre spoločnosti.

  Chcem zdôrazniť, že to, čo chcem povedať, sa nijakým spôsobom netýka inštitucionálnej zložky Matice slovenskej v Martine, ktorej prácu si vysoko vážim, a to bol jeden z dôvodov, prečo som bola členkou skupiny, ktorá navrhovala zákon o meste Martin.

  Návrh zákona predložený skupinou poslancov je svojím spôsobom kuriózny. Vo vládnom programe vláda sľubovala predložiť návrh zákona o Matici slovenskej. Tento zákon nie náhodou vzbudil záujem širokej občianskej verejnosti. Autori návrhu predpokladajú vytvoriť z nej verejnoprávnu ustanovizeň za peniaze daňových poplatníkov, t. j. nás všetkých, bez ohľadu na národnosť. Predstavy o hospodárení sú tiež majestátne. Matica slovenská predpokladá hospodáriť s majetkom Slovenskej republiky. Formulácia sa môže zdať na prvý pohľad trochu úsmevná, ale zákon predsa nie je satirický časopis.

  Formulácia v odseku 3 § 6 nechtiac pripomína smutne preslávenú okrídlenú vetu: Extra Hungaria no est vitae. Podľa tretieho odseku totiž to, čo nepatrí Matici, ani nie je majetkom Slovenskej republiky. Možno, že predkladatelia mysleli inak, ale podarilo sa im naformulovať text návrhu zákona mimoriadne nešťastne. Podľa návrhu by sa inštitucionálna spolková časť mala transformovať na verejnoprávnu ustanovizeň, pričom miestne odbory by mali združovať členov. Na problémovosť tejto časti zákona poukazuje i bod 8 stanoviska vlády, na ktorý poukázal aj pán minister. Je ťažko predstaviteľná inštitúcia, ktorá ako verejnoprávna, fungujúca výlučne z prostriedkov štátneho rozpočtu, môže mať členov. Vznik členského vzťahu právna sústava pozná na báze zákona o združovaní občanov, na základe zákona o družstvách, ale sotva vo vzťahu k verejnoprávnej ustanovizni. Verejnoprávne inštitúcie, ako Slovenský rozhlas alebo Národný úrad práce, poisťovne, majú síce členov, ale členov riadiacich orgánov, nie miestnych odborov. Ak zákon predpokladá miestne odbory ako samostatné právnické osoby verejnoprávnej inštitúcie, ktorá plní štátne úlohy vo vymedzených oblastiach, potom pôjde skôr o spolupracovníkov miestneho odboru, plniacich štátne úlohy za štátne peniaze.

  Popri štátnej správe v oblasti kultúry nie je odôvodnené zavádzať systém dvojitého riadenia kultúry, ako na to poukázal aj pán minister, a ustanoviť niekoľko desiatok malých ministrov či intendantov v každej obci. Výnimku si viem predstaviť iba v jednom prípade, ak sa na Slovensku pripravuje kultúrna revolúcia. Takýto pokus už v jednej krajine bol a skončilo sa to úpadkom kultúry.

  Druhý problém, ktorý návrh zákona vyvoláva, je okruh úloh, ktorým sa chce táto staronová organizácia poveriť. Podľa návrhu sa má vytvoriť stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej, ktoré by malo koordinovať výskum, dokumentovať vzťahy medzi slovenským národom a národnostnými menšinami, konzultovať otázky so zainteresovanými subjektmi. Nie je to nová snaha súčasných predstaviteľov vedenia Matice slovenskej - zohrávať akúsi vedúcu úlohu medzi národnosťami. Aká by mohla byť táto štátna úloha? Pravdepodobne nie som ďaleko od skutočnosti, ak predpokladám, že na budúci rok podmienkou uchádzania sa o dotáciu zo štátneho fondu Pro Slovakia bude predbežná konzultácia, predbežné schválenie projektu Maticou slovenskou, a to napriek tomu, že podobná úloha vymedzená v § 2 medzi písmenami a) až o) nie je uvedená. Nachádzajú sa tam však iné úlohy, napríklad pod bodom m) spolupôsobiť so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji školstva.

  V dôvodovej správe je obsiahnuté i presnejšie vymedzenie. Matici slovenskej nejde o školstvo slovenské, ako by bolo možné právom predpokladať, ale o národnostnú problematiku školstva - strana 10 odsek 1. Cieľ tejto výnimočnej pozornosti je tiež dostatočne zrejmý. Pravdepodobne národnostné školstvo nie je ešte dostatočne národné, t. j. slovenské. Takisto ako veda, ktorá bude konštituovaná podľa vyjadrenia podpredsedu Matice slovenskej ako "matičná". O vede sme zvykli hovoriť ako o svetovej alebo národnej, ale myslím si, že vyčleňovať špecifický druh vedy ako matičnú je od začiatku pomýlené. O tomto probléme hovoril trochu širšie pán poslanec Ftáčnik.

  Považovala by som za najvhodnejšie, ak by predkladatelia vzali svoj návrh späť na dopracovanie. Ak sa tak nestane, navrhujem, aby návrh zákona bol vrátený na prepracovanie. Iný návrh riešenia predložil pán poslanec Ftáčnik, lebo ako bolo vidieť z vystúpenia pána ministra Hudeca, zákon naozaj potrebuje dopracovanie.

  Ak tento návrh neprejde, navrhujem vypustiť v § 2 ods. 1 písmená h), m) a o). V súvislosti s písmenom o) mi dovoľte citovať, ide o spolupôsobnosť pri gestorovaní vytvárania učebných programov a učebníc. Citát: "Napriek protestom členovia oficiálnej kultúrnej ustanovizne Matica slovenská aj naďalej usilovali o revíziu histórie pronacistického vojnového Slovenského štátu. V rámci týchto snáh bolo zastavené vydanie nového textu dejepisu pre školy, ktorého autorom je popredný historik, pretože nepristupuje dostatočne pozitívne k vtedajšiemu prezidentovi Tisovi a jeho nacistickému bábkovému štátu." Ešte predtým, než by ste chceli zaútočiť, že citujem z nejakého internacionalistického alebo proletárskeho dokumentu, chcem uviesť aj autora citátu. Pochádza zo správy Ministerstva zahraničných vecí USA o dodržiavaní ľudských práv v roku 1996.

  Ďalej navrhujem v § 3 vypustiť odseky 4 a 5, v § 6 vypustiť odsek 1 písmeno b) a odsek 3. Ak by sa predložený návrh schválil, bol by to zlý signál pre ďalší osud kultúry národnostných menšín, pre národnostné školstvo taktiež. Znamenalo by to však ďalšie zúženie priestoru, v ktorom by sa mohli realizovať ústavné práva zakotvené nielen v článkoch 33 a 34, ale aj v medzinárodných dokumentoch, a to nielen v súvislosti s menšinovými právami.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

  zákon o Matici slovenskej je veľmi dobre rozvedený. Najmä po obsahovej stránke je jej činnosť dobre uvedená v § 2 v písmenách a) až l). Dovoľte mi však pozrieť súhrnnejšie na celú túto jej činnosť v dvoch polohách. A to v prvej vyhľadávajúcej či zhromažďujúcej a uchovávajúcej slovaciká, čiže poznatky a artefakty z histórie aj prítomnosti Slovenska a Slovákov. A po druhé z vedeckovýskumnej, analytickej a aj syntetizujúcej doteraz známe poznatky o národe, o jeho kultúre, hospodárstve a o jeho prínose pre európsku aj svetovú kultúru. Tento zákon dáva aj priestor na to, aby sa poznanie o národe, o jeho minulosti dostalo do širších relácií tak vlastného národa, aj širšie.

  Nesúhlasím v tomto prípade s kolegom Hrnkom, ktorý hovorí, že história patrí historikom. História patrí nám. Naši predkovia ju tvorili a nepoznanie toho nás okráda aj o solídny pohľad do budúcnosti. Potvrdzujú to veľké snahy ľudí napríklad z amerického kontinentu, nielen slovenského národa, ktorí hľadajú, a veľmi seriózne, svoje korene doma.

  U nás práve je problém v tom, že veľmi úzka vrstva zdecimovanej šľachty a duchovenstva na konci 10. storočia a neskôr neveľká vrstva inteligencie nedokázala odolávať "vedeckým" dôkazom o nespôsobnosti alebo dokonca o neexistencii slovenského národa. Aby som necitoval len domácich autorov, dovoľte mi uviesť, čo napísal známy nemecký historik Wolfgang Venohr. Ten uvádza, a myslím si, že obsahovo sa nepomýlim ani o milimeter, že tisíc rokov jedni a sedemdesiat rokov druhí susedia skrývali tento národ pred svetom, krivili a doteraz krivia jeho históriu. To je kniha zo sedemdesiatych rokov.

  Práve preto pokladám za mimoriadne dôležitú práve druhú spomínanú funkciu, funkciu vedeckovýskumnú v Matici slovenskej. Samozrejme, nečakám, že s tým bude každý súhlasiť - z rôznych dôvodov. Najmä však pre zmeny v zaužívaných schémach nazerania na náš národ a jeho históriu. To nakoniec sledujeme aj tu, ako tu prebieha diskusia o týchto faktoch. Veľmi dobre si všetci uvedomujeme, že to prehodnotenie nebude vôbec ľahká úloha napriek mnohým priezračným skutočnostiam o dejinných udalostiach alebo osobnostiach. Bude to treba objektívne a veľmi dôsledne zaradiť do poznatkovej základne o národe, o jeho správnych a štátnych útvaroch, najmä po stáročia okrádania hmotného i duchovného. Nájdu sa aj dnes janičiari ochotní za tridsať strieborných alebo len za predpoklad potľapkania či pochvaly od kozmopolitov alebo aj šovinistov pochybovať a spochybňovať vlastný národ a jeho záujmy. Spochybnia nám a spochybňovali i doteraz spochybňujú Svätopluka, Jánošíka alebo aj Tisa. Všetkých dokážu spochybniť, že neboli Slovákmi.

  Žiaľ, svedkami toho sme aj na pôde nášho - slovenského parlamentu. Aj nedávno predo mnou to tu bolo spomínané. Pani Bauerová spomenie, že len zlá zmluva v podstate zavinila, že Matica prišla o svoj majetok. Samozrejme, je to bieda, ak Matica prišla o majetok. Ale čo je dôležité? Ten majetok, alebo to, že zlikvidovali Maticu? Najväčšia naša bieda však, myslím si, je v tom, že drzo zlomyseľné aktivity proti národu a štátu, ktoré nám vyložene škodia, zostávajú nepotrestané. Veľmi často zostávajú nepotrestané. Ja som naozaj včera nechápal, kolegyne, kolegovia, ten výsmech a niekedy až rehot po neprijatí Trestného zákona. Myslím si, že by mal rezonovať v ušiach práve tých, ktorí sa o to zaslúžili, nech sú z ktoréhokoľvek hnutia alebo strany.

  Práve toto pokladám za rukolapný dôkaz toho, že za stáročia ubíjané sebavedomie národa dovoľuje doteraz u nás profitovať z existencie tohto štátu nielen tým, ktorí boli proti nemu. Nehovorím o tých, ktorí zmenili svoj názor, ale proti tým, ktorí doteraz proti nemu zostávajú, proti nemu intrigujú, a napriek tomu z neho celkom dobre žijú. Aj to pokladám za jeden z rozhodujúcich dôvodov, aby Matica slovenská pri plnení úloh v oblasti kultúry aktivizovala svoju činnosť aj v oblasti vedy a výskumu.

  Z toho hľadiska stojí pred nami veľký a zaujímavý program najmä pred uvažovaným Slovenským historickým ústavom. Do tejto ustanovizne, ktorá by mala systematicky a čo najobjektívnejšie prehodnotiť obrovské kvantá faktov i výmyslov z našich dejín tak v oblasti spoločenskej, ako aj ekonomickej, ale aj z pozície prírodných a technických vied. Tam by mali byť koncentrované najlepšie mozgy Slovenska, podľa môjho názoru.

  Za mimoriadne dôležitú pokladám tiež účasť Matice slovenskej na tvorbe učebníc. Bola tu poznámka, o ktoré učebnice ide. Mnohé naozaj obsahujú, keď sa pozriete na to, z čoho naše deti študujú, doslova bludy, niekedy aj vyložene protinárodne orientované texty. Mal som s tým sám problémy ešte svojho času, keď som robil maturitné skúšky. A nakoniec to, čo tu spomínal pán Ftáčnik o prvej republike. Už mu bolo odpovedané náležite. My nehodnotíme štát, hodnotíme režim. Netreba si spájať indivíduum a "individlybum".

  Ďalšou dôležitou oblasťou je pôsobenie Matice slovenskej na rozvíjaní dobrých vzťahov voči ostatným národom a národnostiam tak doma, ako aj zlepšovanie vzťahu voči zahraničným Slovákom. Nakoniec, o tom budeme hovoriť v osobitnom zákone. Myslím, že tým ľuďom máme osobitne čo splácať a podporovať ich.

  Aby som nezdržiaval, vzhľadom na uvedené odporúčam, aby sme v návrhu zákona zohľadnili aj pripomienky vlády tak, ako ich uvádzal spoločný spravodajca. Ale kvôli jasnosti, pretože tu vznikli niektoré pochybnosti, chcel by som spresniť, čo pokladám za potrebné, aby bolo zobrané do úvahy. Ide o body 1, 2, bod 4, ale bez písmena a), bod 5, ďalej bod 7, a to druhý variant. Toto by som chcel osobitne zdôrazniť, aby sme akceptovali textáciu, ako je tu uvedená, a síce, že Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej je právnická osoba. Jej zriaďovaciu listinu vydáva po dohode s ministrom kultúry Slovenskej republiky predseda Matice slovenskej, riaditeľ vymenúva... atď.

  Ďalej odporúčam, aby boli prijaté body 9, 10, okrem odseku d). Ten odporúčam vypustiť. Ďalej bod 11 a bod 13, tak ako sú uvádzané, a to pôsobnosť tohto zákona od 1. marca tohto roku.

  Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, som presvedčený, že tento zákon napriek istým parciálnym výhradám môžu podporiť všetci, ktorí majú na mysli prosperitu Slovenskej republiky, všetkých občanov Slovenskej republiky, aj ďalších Slovákov na všetkých kontinentoch, tých, ktorí majú záujem, aby boli zvýšené prínosy nášho národa do pokladnice svetových poznatkov a svetovej kultúry.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Podľa zoznamu rečníkov prihlásených písomne má slovo pán poslanec Javorský a pripraví sa pán poslanec Nagy.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia poslanci,

  skôr než vyjadrím svoje stanovisko k návrhu zákona, chcel by som protestovať proti tomu a tej časti výroku pána predkladateľa kolegu Brňáka, kde postavil všetkých, ktorí majú nejaké výhrady voči návrhu tohto zákona, ako nepriateľov Matice, nepriateľov slovenského národa a nepriateľov Slovenskej republiky. Ohradzujem sa voči tomu, čo ste povedali, a tým viac, lebo si myslím, že mám na to aj morálne právo. Od roku 1968 som členom Matice, zúčastnil som sa na oživotvorujúcom valnom zhromaždení v tom čase, keď nás tam nebolo veľa, a za celé obdobie do dnešných dní, myslím, že som urobil dosť pre Maticu, dosť pre Slovensko, pre slovenský národ. Preto sa cítim dotknutý a žiadam vás, aby ste sa ospravedlnil mne a tým, ktorí majú iný názor a postoj k tomuto návrhu zákona, a pritom bytostne sú s týmto národom spojení. Tak ste to povedali, mám to tu poznamenané.

  Vážení, som presvedčený, že každému..., alebo keď dovolíte, ešte dokončím. To znamená, mám to chápať tak, že nepriateľom Matice slovenskej, slovenského národa a Slovenskej republiky je aj vláda, ktorá predložila 43 pripomienok, ak sa nestotožňuje s týmto návrhom? A takisto aj pán minister je podľa vás tiež zaradený do tejto kategórie? To len preto, aby sa tu hovorilo jednoznačne a problém sa nespolitizoval skôr, než sa začne o ňom hovoriť. Na jednej strane ste k tomu vyzývali a na druhej strane ste takéto politické kritériá dali tým, ktorí sa chcú vecne k tomuto návrhu zákona vyjadriť.

 • Osobne som presvedčený, že každý, komu záleží na zlepšení spoločenských pomerov a medziľudských vzťahov v súčasnosti u nás, očakával tento zákon o Matici slovenskej. Je mnoho tých, ktorí dúfajú, že aj Matica slovenská bude mať významný podiel na ozdravovaní slovenského kresťanského spoločenstva, a to v intenciách pôvodných zámerov a programov Matice slovenskej, a že sa vyvaruje chýb zo zneužívania jej inštitútov a členov jej vedenia.

  Hneď v úvode musím však konštatovať, že predkladaný návrh zákona o Matici slovenskej nezabezpečuje Matici slovenskej také postavenie, aké by mala mať v slovenskej spoločnosti. Zákon totiž nerieši mnohé problémy, v ktorých sa vedenie Matice slovenskej utápa, nezabezpečuje proklamovanú nadstraníckosť či záujem vedenia Matice slovenskej podieľať sa aj na rozvoji slovenskej vedy a kultúry. Zákon napokon nijako zásadne nerieši ani doterajšie nejasnosti v kompetenčných vzťahoch vo vnútri Matice a v smere k iným spoločenským organizáciám, vedeckým inštitúciám a orgánom štátnej správy.

  Zákon navyše vo viacerých častiach nekorešponduje so stanovami, ktoré boli napísané a prijaté už v roku 1995, pričom sa predpokladalo, že sú to stanovy, ktorými sa bude vykonávať novoprijatý zákon, teda ten zákon, ktorý až dnes prerokúvame. Je to dosť divná situácia, keď súčasná Matica sa riadi stanovami, ktoré nemajú plnú oporu ani v predchádzajúcom zákone o Matici slovenskej z roku 1991 a nemôžu ju mať ani v teraz prerokúvanom návrhu zákona.

  § 14 a 25 v stanovách majú len obmedzenú platnosť, a to do doby predpokladaného prijatia tohto zákona. Autori stanov predpokladali, že nový zákon o Matici slovenskej Národná rada prijme najneskôr do 31. 12. 1996, čo sa však nestalo, a teda niektoré oblasti činnosti Matice slovenskej uvedené v spomínaných paragrafoch stanov nie sú dodnes právne pokryté. Tu nejde len o akýsi bezprávny stav, ale tým, že autori terajšieho návrhu zákona o Matici vychádzali práve z týchto stanov Matice slovenskej a niekde doslovne opisovali niektoré pasáže, nie sú dnes ochotní akceptovať zmeny v návrhu zákona, a to už či sú predkladané poslancami, alebo vládou Slovenskej republiky.

  Nebudem sa detailnejšie zaoberať stanoviskom a pripomienkami vlády Slovenskej republiky. Stotožňujem sa, pokiaľ ide o vecnú argumentáciu, s tým, čo povedal kolega Ftáčnik. Ale aj tých 43 pripomienok vlády Slovenskej republiky ma vedie k pochybnosti, či tento návrh zákona má byť v navrhovanej podobe prijatý.

  Vláda vo svojom stanovisku predkladá návrhy, ktoré by legislatívne upravili niektoré nejasné a protirečivé znenia tohto návrhu, ale predkladá aj zásadné otázky, ako napríklad už tu spomínané, či je správne charakterizovať Maticu slovenskú ako verejnoprávny subjekt. Keď áno, mala by byť potom za svoju činnosť zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky alebo vláde Slovenskej republiky. A navyše v takomto prípade by mal mať štát väčšie zastúpenie v orgánoch Matice slovenskej.

  Vláda v bode 7f) namieta aj voči v zákone navrhovanému vzťahu medzi Krajanským múzeom a Domom zahraničných Slovákov. Navrhovatelia zákona totiž nerešpektujú ani to, že ministerstvo kultúry rozhodnutím z 30. júna 1995 zriadilo Dom zahraničných Slovákov, ktorému bolo podriadené Krajanské múzeum. Vláda nesúhlasí s tým, aby Matica slovenská mala postavenie spolugestorstva pri spracovaní učebníc a učebných textov a vláda namieta aj voči tomu, aby Matica slovenská zo zákona mala rozvíjať miestnu a regionálnu kultúru, lebo podľa vlády by sa mala na nej len primerane podieľať. Vláda je toho názoru, aby v zákone bola osobitná úprava spolkovej a inštitucionálnej zložky a upozorňuje aj na to, že v zákone chýba zmienka o tom, že Maticu slovenskú tvoria aj právnické osoby zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy. Vláda tiež namieta voči tomu, aby riaditeľa Slovenskej národnej knižnice vymenúval a odvolával predseda Matice slovenskej a nie minister kultúry.

  Všetky tieto návrhy a pripomienky vlády Slovenskej republiky k predkladanému zákonu sú akceptovateľné a mali by byť predmetom diskusií v tých výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorých sa tento návrh zákona prerokoval. Žiaľ, stanovisko vlády bolo doručené oneskorene a len gestorskému výboru, ktorý niektoré, ale nepodstatné znenia návrhu prijal a zakomponoval do spoločnej správy. Do zákona sa nedostali zásadné návrhy a pripomienky vlády, čo je pre mňa nepochopiteľné. Až dosiaľ som bol presvedčený, že koaličná časť parlamentu, koaličná vláda a terajšie vedenie Matice slovenskej sledujú spoločné záujmy a robia spoločnú politiku. Nezhody pri návrhu tohto zákona hovoria o niečom inom.

  Chcem ešte poukázať na to, že zákon nerieši finančné zabezpečenie novovzniknutých zložiek vedeckých ústavov tak, ako to vyžaduje § 35 vyhlášky ministerstva financií číslo 638/1992 Zb., aby pri zriaďovaní alebo zmene podriadenosti, ako sa hovorí v tomto paragrafe, organizácií a ich financovania zriaďovateľ najneskôr do 30. júna bežného rozpočtového roka oznámil zmeny a požiadavky na ich financovanie. Preto sa chcem predkladateľov opýtať, z čoho budú v roku 1997 financované Slovenský literárny ústav a Slovenský historický ústav, ktoré majú vzniknúť až na základe tohto zákona. Alebo, ako sa konštatuje v dôvodovej správe, chcem sa spýtať, ako je to možné, že zákon ešte len prerokúvame a pre neexistujúce ústavy sa zabezpečili finančné prostriedky už v rozpočte na rok 1997.

  Navrhované vytvorenie týchto ústavov je predmetom dlhodobejších sporov medzi terajším vedením Matice slovenskej a slovenskou vedeckou obcou. Je nesporné, že Slovenský literárny ústav a Slovenský historický ústav pri Slovenskej akadémii vied majú svoje dobré renomé medzi domácou i zahraničnou vedeckou obcou. Je tu teda oprávnená otázka, či je potrebné vytvoriť takéto ústavy ešte aj v Matici slovenskej, či takýto čin posilní pozície slovenskej vedy, alebo uvedie do pochybnosti činnosť jedných i druhých. Prevládajú názory, že takáto politika bude vede len na škodu. Práve tento zámer navrhovateľov stavia predložený návrh zákona do inej polohy.

  Táto časť zákona je výsostne politická, v ktorej sa odráža snaha vlády aj touto formou zneužívať Maticu slovenskú. Vytvorením tzv. konkurenčných vedeckých ústavov naplní sa zámer terajšej vlády, ktorá tam, kde sa jej nedarí priamo presadzovať svoje mocenské záujmy a kde sa jej nedarí ovládnuť organizáciu výmenou doterajšieho vedenia za svojich ľudí, vytvára novú organizáciu, novú inštitúciu, ktorá po čase bude jediným partnerom pre vládu pri objednávke zabezpečovania výkonov pre štát a, samozrejme, aj pri finančnom zabezpečení. Tieto praktiky vlády sú všeobecne známe. Začalo sa to vytváraním konkurenčných politických strán, univerzít, ale aj odborov a združení samosprávy. Tu sa terajšie vedenie Matice slovenskej vedome dostalo do politickej hry, ktorá je charakteristická tým, že našu spoločnosť len rozkladá. To je však v rozpore so zásadným poslaním Matice slovenskej. Matica slovenská by nemala, a to navyše ešte formou zákona, pomáhať takejto politike. Je pre Maticu slovenskú tragické, že jej terajšie vedenie na čele s predsedom Jozefom Markušom ide v tejto nezodpovednej politickej hre ešte ďalej. Uplatňuje požiadavky terajšej vládnej moci tak dôsledne, že rešpektuje jej návrhy na každú personálnu zmenu vo všetkých úrovniach matičných štruktúr.

  Nechcem, aby toto moje konštatovanie vyznelo ako paušálne, ničím nepodložené tvrdenie, a preto mi dovoľte, aby som na ilustráciu uviedol aspoň posledný príklad takéhoto konania.

  Už v roku 1990 sa nám podarilo v Spišskej Novej Vsi vybudovať Dom Matice slovenskej. Za necelých 7 rokov činnosti len máloktorý Dom Matice slovenskej sa môže pochváliť takou bohatou činnosťou ako toto matičné pracovisko. Jeho pôsobnosť často presahovala hranice Spiša a Slovenska. Nešlo len o účasť na rôznych zahraničných podujatiach a aktivitách, ale hlavne o systematickú prácu medzi našimi krajanmi v Poľsku. Veľkú zásluhu na tom všetkom mala pani Vlasta Fabiánová, zanietená a odborne fundovaná riaditeľka Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Hovorím v minulom čase, lebo od 1. februára toho roku už nie je riaditeľkou aj napriek tomu, že aj vedenie Matice slovenskej si vysoko vážilo a hodnotilo jej prácu. Od 1. februára je novou riaditeľkou už pani Ružena Dorčáková, doterajšia učiteľka na strednej škole, ale hlavne členka HZDS a sestra pána štátneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych vecí pána Vojtecha Tkáča.

  Na obsadenie miesta riaditeľa bol vyhlásený konkurz. Nakoľko v prvom konkurznom konaní najväčší počet získala bývalá riaditeľka, pán Markuš zrušil výsledky konkurzu, nariadil nové konkurzné konanie, v ktorom síce znova najlepšie obstála bývalá riaditeľka, ale výsledky konkurzu pán Markuš nerešpektoval. Naopak, povedal členom konkurznej komisie, že na miesto riaditeľa Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi musí byť dosadená spomínaná sestra pána doktora Tkáča. O tejto direktíve pána Markuša mi hovorili aj ďalší pracovníci Matice slovenskej v Martine. Máme doložené, že tejto požiadavke pána Tkáča a okresného predstavenstva HZDS v Spišskej Novej Vsi pán Markuš vyhovel už v auguste minulého roka. Vtedy zo strany vládnej koalície začal aj frontálny boj o totálne ovládnutie nielen Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, ale aj vedenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Vtedy sa začal hromadný zápis za členov Matice slovenskej z príslušníkov HZDS, SNS a Združenia robotníkov Slovenska a už vtedy sa pokúšali vymeniť aj vedenie miestneho odboru Matice slovenskej, a to aj za cenu porušenia stanov Matice slovenskej.

  Táto previazanosť a služobníčkovanie vedenia Matice slovenskej na čele s pánom Jozefom Markušom znevažuje Maticu slovenskú.

 • Robí ju slúžkou vládnucej koalície a poškodzuje autoritu Matice slovenskej, ktorú si v priebehu svojej existencie získala. Svojimi rozhodnutiami poškodzujú vlastnú činnosť Matice a zapríčiňujú odchod z Matice starých kmeňových členov, ktorí takto protestujú proti spolitizovaniu Matice slovenskej. Znova to chcem doložiť konkrétnym údajom z Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, kde viac ako 80 starých obetavých členov Matice slovenskej zrušilo svoje členstvo ako formu protestu proti spolitizovaniu činnosti Matice.

  Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  nepokladal som za potrebné detailnejšie sa tu zaoberať jednotlivými časťami návrhu prerokúvaného zákona o Matici slovenskej, lebo pokladám tento návrh za zlý. Podporujem stanovisko vlády Slovenskej republiky k tomuto návrhu. Chcem však ešte dôrazne upozorniť na to, že tento zákon nie je žiadnym zásadným zlepšením zákona o Matici slovenskej z roku 1991, ale čo zlepšuje, to je jedine pozícia predsedu Matice slovenskej a jeho právomoci plne rozhodovať volenému spolkovému funkcionárovi aj nad majetkom štátu a pritom sa nezodpovedať za činnosť nikomu. Týmto zákonom sa cez vedenie Matice slovenskej celá Matica slovenská dostala do nežiaducej politickej závislosti a je proti zmyslu poslania Matice slovenskej. Ako člen Matice slovenskej navrhujem, aby zákon bol vrátený navrhovateľom, aby sa vo všetkých výboroch prerokovali pripomienky a návrhy vlády Slovenskej republiky.

  Vážení poslanci, prosím vás, aby ste neprijali zákon v tejto podobe, ako je predložený, ktorým by sa degradovala Matica slovenská a jej národné, kultúrne a vedecké poslanie.

  Ďakujem.

 • O slovo sa prihlásil pán navrhovateľ. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem reagovať len na dve poznámky, ktoré uviedol pán poslanec Javorský.

  Prvá spočívala v tom, aby som sa mu ospravedlnil za to, že som ho osočil, že som uviedol vo svojom vystúpení niečo o nepriateľoch a podobne. Chcem citovať priamo to, čo som povedal vo svojom vystúpení, čo sa dotýkalo kritikov tohto návrhu zákona. Citujem: "Myslím si, pretože viacerým kritikom tohto zákona vlastne prekáža historické zázemie a významnosť tejto ustanovizne v procese emancipácie slovenského národa alebo im prekáža - nazvem to - "politika", ktorú presadzuje Matica slovenská pri plnení jej nezastupiteľného poslania aj v dnešnej spoločnosti. Tieto prekážky, ktoré bránia spomínaným kritikom v pozitívnom vnímaní Matice slovenskej v dnešných časoch, sú navyše podfarbené aj istým stupňom animozity i k niektorým osobám z Matice slovenskej, ktorý jav je v súčasnom Slovensku taký typický, a to nielen v parlamente."

  Ešte je tu jedna časť pasáže, kde som hovoril o kritikoch alebo, ako vy hovoríte, o nepriateľoch. Citujem: "Veľa kritikov tohto návrhu zákona a vôbec postavenia Matice slovenskej v tejto spoločnosti má svoje zázemie práve v pôvodnom odmietaní všetkého, čo smerovalo k štátnej samostatnosti Slovenskej republiky, čo smerovalo k obhajobe príslušníkov slovenského národa. Takúto kritiku potom chápem, pretože ona skutočne vyplýva zo zásadného postoja toho-ktorého kritika tohto zákona i Matice samotnej."

  Ak ste v tomto prípade alebo v týchto citáciách videli niečo, čím som vás urazil alebo označil za nepriateľa, tak sa vám ospravedlňujem.

  A pokiaľ ide o ďalšiu výhradu, ktorá má všeobecnú podobu a ktorá sa dotýka vzbudenia istého zdania, že vláda Slovenskej republiky prijala vtedy rad pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a že tieto by mali prekážať vecnému prerokovaniu tohto návrhu zákona, chcem opätovne len opakovať to, čo som už povedal v úvodnom slove. Áno, je pravda, že vláda v rámci svojho súhlasného stanoviska dala aj celkove 35 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tomuto návrhu zákona o Matici slovenskej, ale z týchto 35 alebo 34 pripomienok, a to už som uviedol, 15 je už akceptovaných priamo v spoločnej správe z prerokovania vo výboroch, z ktorých veľa si osvojil spoločný spravodajca, ďalej ďalších 6 nemá normatívnu podobu, to znamená, že pri najlepšej vôli vláda Slovenskej republiky vyjadruje svoje všeobecné stanovisko alebo filozofickú úvahu, ktorú jednoducho v tomto štádiu z vecného hľadiska nie je možné zohľadniť.

  A nakoniec aj sám minister kultúry dnes tu od pultu povedal napríklad v súvislosti s označením verejnoprávnosti tejto inštitúcie, že súhlasí s takýmto označením, čiže aj táto všeobecná pripomienka je potom menej relevantná. Ďalej bolo akceptovaných z týchto pripomienok 7 a neakceptovaných z tohto celkového počtu len 8. Myslím si, že po po uvedení týchto čísel je vlastne celý tento materiál vlády nafúknutý len iluzórne a vskutku veľká časť tohto, čo sa dalo zlepšiť, sa chce zlepšiť v zmysle stanovísk, ktoré si osvojil pán spoločný spravodajca.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Garajová.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne,

  dovoľte mi dve poznámky k predrečníkovi pánu poslancovi Javorskému.

  Prvá poznámka sa týka dvoch vedeckých pracovísk, ktoré si Matica slovenská chce zriadiť. Áno, tento náš návrh zákona umožňuje Matici slovenskej zriadiť si dve vlastné vedecké pracoviská - Slovenský literárny ústav a Slovenský historický ústav. Nerozumiem, prečo sa máme báť konkurencie, hovorí sa, že konkurencia je zdravá, a ak si Matica slovenská chce zriadiť dva ústavy, treba jej to umožniť, lebo i v oblasti vedy a kultúry treba podporovať zdravú konkurenciu a nakoniec prežije len ten, kto bude lepší.

  Druhá poznámka sa týka konkurzov pri obsadzovaní miest riaditeľov domov Matice slovenskej. V domoch Matice slovenskej boli, teda po roku 1990, riaditelia vymenovaní. Už druhý rok prebiehajú v domoch Matice slovenskej konkurzy, čiže obsadzujeme funkcie riaditeľov domov Matice slovenskej postupne konkurzmi.

  I v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, kde je už riaditeľka, alebo kde bola predchádzajúca riaditeľka vymenovaná asi pred štyrmi alebo piatimi rokmi, sme urobili konkurz. Pri prvom konkurze komisia nedodržala konkurzné podmienky a svojvoľne si zmenila zloženie, preto predseda Matice slovenskej vyhlásil prvý konkurz za neplatný. Takže nebola to schválnosť. Chcem teda povedať, že máme 13 domov Matice slovenskej a všetky posty riaditeľov obsadzujeme postupne konkurzmi, asi v polovičke sa už konkurzy odohrali, teda už prebehli, a v ostatných budú prebiehať. Ja sa divím, keď opozícia protestuje, že robíme konkurzy, ja som si vždy myslela, že ste za obsadzovanie postov vedúcich a riaditeľov inštitúcií konkurzom, ktorý v Matici slovenskej považujeme tiež za demokratický spôsob.

  Ďakujem.

 • Hlasy v sále.

 • Nemôže byť faktická poznámka k pani Garajovej. Priatelia, možno reagovať len na rečníka, ktorý je zapísaný v rozprave. Pán poslanec Javorský, nemôžete reagovať. Nemôžete reagovať. Slovo má pán poslanec Nagy. Nech sa páči.

 • Hlasy v sále.

 • Na pána Javorského chcete reagovať? Nemôžete, lebo to nie je predchádzajúci rečník, pán kolega. Práve ste sa toho domáhali aj včera, aby sa zachoval princíp, že možno reagovať, môžu viacerí reagovať na jedného rečníka, ale na predchádzajúceho, ktorý je v zápise, nie na tohto. Hovorte, pán poslanec Nagy. Chcete hovoriť? Tak hovorte.

  Ja som vám povedal, že pokiaľ ide o tieto návrhy, to nie sú návrhy. Priatelia, naozaj nerobte zbytočné postupy, pri ktorých devalvujete to, čoho sa teraz chcete držať. Tak ak naozaj chceme zaviesť ten postup, zachovajme tento postup.

  V poriadku, uvoľníme to, ale bude to znamenať, že v takomto slova zmysle je to precedens pre konanie aj ostatných. Uvidíte, aké budú mať následky. Trváte na tom?

 • Hlas z pléna.

 • Pán predsedajúci, prečo vy sám vnášate nervozitu a nepokoj do rokovacej miestnosti? Veď podľa rokovacieho poriadku má právo ktorýkoľvek poslanec faktickou poznámkou vyjadriť sa k reči posledného rečníka. Posledným rečníkom bol pán poslanec Javorský. Prečo vy sám ste nervózny a neumožníte ostatným poslancom sa k jeho vystúpeniu vyjadriť? Posledný rečník bol v rozprave pán poslanec Javorský. Každý poslanec má stále právo sa k jeho vystúpeniu vyjadriť.

 • Pán kolega, znovu vám opakujem, nepokúšajte sa takto preformulovať postup, ktorý sme prijali v rokovacom poriadku. Keď to budete takto robiť, rátajte s tým, že takto sa budú správať aj druhé politické sily v tomto parlamente. Nehnevajte sa, na vyhrážky tu máme celkom špeciálnu skupinu. Nech sa páči, môžete hovoriť, pán poslanec Nagy.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni,

  Matica slovenská vznikla v roku 1863 ako výraz túžby slovenského národa po národnej a kultúrnej svojbytnosti. Konštituovala sa ako nezávislá neštátna kultúrno-vedecká ustanovizeň na spolkovom základe. Toľko z dôvodovej správy a pokračujem tým, že Matica slovenská počas viac ako 130-ročnej činnosti vyvíjala pre slovenský národ záslužnú činnosť. Dnes, keď posudzujeme nový návrh zákona o Matici slovenskej, pôsobnosť a úlohy Matice máme posudzovať z hľadiska dnešných skutočností. Preto by málokto uveril tvrdeniu preambuly návrhu zákona, že Matica slovenská je dnes najvýznamnejšia ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Predkladatelia zákona to myslia, hádam, iba obrazne a nechcú fumigovať význam Slovenského národného divadla a celej série skvelých slovenských divadelných scén, hudobných telies, filmovej tvorby, televízie a ďalších umeleckých telies pre slovenskú kultúru.

  Slovenská akadémia vied, jej svetoznáme výskumné ústavy, Univerzita Komenského, Technická univerzita, Ekonomická univerzita a celá sieť ďalších vážených univerzít a vysokých škôl, rezortné výskumné ústavy, ale celá sieť kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských ustanovizní na Slovensku nepatria do kategórie historicky osvedčených najvýznamnejších ustanovizní slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti? Veruže patria. Preto nie je správne vytvárať situáciu, v ktorej jednej veľmi významnej z nich udeľujeme prostredníctvom zákona privilégiá a cez tie narúšame demokratický duch kultúry a vedy na Slovensku.

  Úlohy zapísané v § 2 ods. 2 body a) až o) svedčia o tom, že Matica slovenská by mala nahradiť celý rad štátnych orgánov, vzdelávacích, vedeckovýskumných a umeleckých ustanovizní, spoločenské a politické organizácie. Je v tom vyjadrená jednoducho nedôvera predkladateľov v štát a štátne orgány. Nedôvera v tom, či štát je schopný zabezpečiť naplnenie uvedených úloh cez svoje orgány a systémy.

  Musím povedať, že vytváranie takéhoto konglomerátu vedeckých, kultúrnych, umeleckých, spoločenských a politických činností a práv je anachronizmom 19. storočia.

  V súčasnom storočí nie iba v západnej Európe, ale aj v strednej Európe, ale aj na Slovensku sa vytvorili systémy racionálnej deľby práce a kompetencií. Existujú štátne orgány ústrednej, regionálnej a miestnej úrovne s jasne stanovenými cieľmi a úlohami. Existuje sústava výskumných a výskumno-vzdelávacích ustanovizní s jasnými úlohami. Tiež existujú umelecké telesá, sieť kultúrnych a umeleckých ustanovizní s nikým a ničím nenahraditeľnými funkciami. Sú to nadácie, fondy, spolky, organizácie NGO so svojimi nezastupiteľnými úlohami. A nakoniec sú to politické hnutia a strany s absolútne jasnými štátnymi, politickými a spoločenskými funkciami. A na Slovensku je tu navyše Matica slovenská, ktorá chce byť všetko. Táto koncepcia pripomína starú austromarxistickú koncepciu kultúrno-spoločensko-politickej organizácie. Nakoniec, svedčia o tom ustanovenia § 3 a 4.

  Za obzvlášť delikátne a zo strany navrhovateľa necitlivé považujem poverenie Matice vytvorením strediska národnostných vzťahov a jeho poverenia spolugestorstvom spracovania učebníc a učebných textov predmetov spoločenských vied pre školy z poverenia priamo ministerstva školstva.

  A to, že s týmto zákonom nie je všetko v poriadku, cítila aj vláda a vo svojom stanovisku v 10 bodoch uplatnila celkove 34 pozmeňujúcich návrhov. Mrzuté pre vládu okrem zjavnej cudzoty koncepcie môže byť to, že predkladateľom tejto koncepcie v podobe návrhu zákona je poslanec Brňák, predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, po preštudovaní stanoviska vlády a spoločnej správy výborov som zistil, že výbory Národnej rady Slovenskej republiky si neosvojili všetky závažné pripomienky vlády Slovenskej republiky, ktoré boli podpísané predsedom vlády Vladimírom Mečiarom. S vaším dovolením si ich osvojujem a predkladám ich na schválenie, a to napriek tomu, že už niektoré boli osvojené mojimi predrečníkmi.

  Po prvé - navrhujem vypustiť navrhovanú preambulu zákona a jej text v upravenej podobe začleniť do § 1 zákona takto: "Matica slovenská je historicky osvedčená významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti."

  Po druhé - doterajší § 1 označiť ako § 2 s nasledujúcim textom: "1. Matica slovenská je právnická osoba. 2. Sídlo Matice slovenskej je Martin."

  Tretí návrh - v pôvodnom § 2 v písmene d) vynechať slová "zamerané na rozhodujúce otázky Slovenska a Slovákov".

  Po štvrté - v pôvodnom § 2 v písmene h) namiesto pôvodného textu zaradiť text tohto znenia: "posilňovať vzájomné vzťahy slovenskej kultúry a národnostných kultúr".

  Po piate - v pôvodnom § 2 vypustiť písmeno o).

  Po šieste - v § 3 ods. 1 písm. a) doplniť za slová "Slovenská národná knižnica" slová "v Matici slovenskej".

  Po siedme - v § 3 ods. 3 vypustiť slovo "ústrednej".

  Po ôsme - v § 3 ods. 6 vypustiť slovo "ústredné".

  Po deviate - ak prejde návrh spoločnej správy v bode 3 alebo zostane pôvodné znenie § 1 ods. 1 návrhu zákona, v tom prípade navrhujem doplniť text o slová "ktorá zodpovedá svojou činnosťou Národnej rade Slovenskej republiky". Ďalej § 5 ods. 5 návrhu zákona doplniť o slová "polovicu členov dozorného výboru tvoria členovia zvolení Národnou radou Slovenskej republiky".

  Po desiate - § 6 ods. 5 vypustiť.

  Po jedenáste - a to je posledný môj návrh, vypustiť v § 3 odsek 5.

  Vážené dámy, vážení páni, ak nebudú schválené všetky návrhy vlády Slovenskej republiky, navrhujem, aby zákon v Národnej rade nebol schválený.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pani poslankyňa Garajová.

 • Pekne prosím, pán poslanec Nagy, aby ste nešírili fámy do sveta. Vy to robíte často a robíte to rád. Ale ja vás ubezpečujem, že Matica slovenská nechce nič a nikoho nahradiť. Matica slovenská je tu už, na rozdiel od ostatných ustanovizní, ktoré z nej možno majú strach, už vyše 130 rokov. Matica slovenská si aj týmto zákonom chce plniť tie isté úlohy, ktoré tu už plní celé desaťročia, len ich chce plniť lepšie a kvalitnejšie. Chce prácou niektorých svojich vlastných inštitúcií konkurovať iným. A to je hádam pozitívne.

  Druhá poznámka - chcem ubezpečiť vás a všetkých ďalších budúcich rečníkov, že sa, prosím, nemusíte obávať. Niektoré a možno väčšinu pozmeňujúcich návrhov vlády budeme akceptovať, len sme ich nemohli zapracovať do návrhu zákona, lebo sme ich dostali iba pred niekoľkými dňami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec a predseda výboru Hofbauer - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Páni, neoznačujme alebo pokúste sa neoznačovať, ctená opozícia, Maticu slovenskú za anachronizmus 19. storočia. Ak existuje nejaký anachronizmus, tak to je Csemadok s jeho začiatkom "cs". To je čo? To nie je náhodou anachronizmus? A to, že prerokúvame problematiku Matice slovenskej v súčasnosti, je iba dôsledok toho, že naša národná štátnosť sa zavŕšila v 20. storočí, v jeho závere. To je neskoro? Nie je neskoro. Naša štátnosť bola prerušená v prvom tisícročí. A že to je nejaký unikát? Vôbec nie, židovský národ má presne tú istú genézu. Jeho štátnosť zanikla v prvom tisícročí a bola obnovená v 20. storočí, v polovici 20. storočia. Takže nie sme žiadna výnimka, žiadna unikátnosť a buďte takí láskaví - žiadny anachronizmus.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Fekete - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem sčasti upraviť vyjadrenie pána kolegu poslanca Nagya. Matica nevznikla ako spolok, lebo ako spolok by nemohla vzniknúť. Ona sa v podstate konštituovala, viac-menej z dnešného pohľadu by sme tak povedali, ako akciová spoločnosť. Sčasti sa vraciam k tomu, čo už začal aj pán poslanec Hofbauer v súvislosti so slovom anachronizmus. Použil, myslím si, veľmi silné slovo, podľa mňa je totiž anachronizmom presadzovanie inde nepoužívaného a neznámeho umelo vytvoreného termínu "maďarstvo".

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Langoš a pripraví sa pán poslanec Halabrín.

 • Matica slovenská nepotrebuje transformáciu.

  Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,

  asi na jeseň roku 1990 verejným televíznym útokom predsedu vlády Vladimíra Mečiara na predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša sa začal medzi týmito dvoma ľuďmi tajno- -snubný vzťah. Dnes, zdá sa, tento vzťah je trošku narušený, pretože predseda vlády poslal do parlamentu, možno ma pamäť klame, prvýkrát na rokovanie o poslaneckom návrhu zákona, člena vlády, ministra kultúry Ivana Hudeca. Nie je to podľa mňa oslabenie tohto vzťahu, ale schválením poslaneckého návrhu zákona pre politikov, ktorí ostro vnímajú mocenský rozmer politiky, by Matica slovenská získala príliš silné postavenie. A o tom sú tie pozmeňujúce návrhy vlády.

  K samotnému poslaneckému návrhu zákona toto: I pri tomto návrhu ide len o jediné, o majetok a štátne peniaze na súkromné účely, v tomto prípade na účely politickej propagandy. Ide o darovanie Matice slovenskej hŕstke prívržencov vlády a o spôsob, ako financovať politickú podporu tejto vláde z prostriedkov štátneho rozpočtu, teda z daní všetkých daňových poplatníkov.

  Dámy a páni, poviem hneď na začiatku, že každý poslanec, ktorý zdvihne ruku za tento zákon, si musí byť vedomý toho alebo mal by si byť vedomý toho, že dvíha ruku za návrh, ktorý je proti historickému zmyslu samotnej Matice slovenskej, proti princípom demokratického právneho štátu a proti štátnej doktríne Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, Matica slovenská - áno, čítam - je ustanovizeň s veľkou historickou tradíciou. Ako národná kultúrna ustanovizeň stála v 19. storočí pri zrode modernej slovenskej kultúry, vzdelanosti, osvety a spolkového života. Jej osudy sú zrkadlom moderných dejín slovenského národa. Matica slovenská zažila vo svojich dejinách ponižovanie, ústrky, pokusy o likvidáciu i dočasné umŕtvenie činnosti. Nikdy v dejinách však nebola ustanovizňou politickou, a to ani v najhorších časoch slovenských dejín tohto storočia.

  Po roku 1989 sa mnohí pozerali na oživenie Matice slovenskej s prirodzenou nádejou. O to väčšie a trpkejšie je naše dnešné sklamanie. Dnes, v časoch slobodnej výmeny názorov a otvoreného rozhovoru medzi ľuďmi, sa novým zákonom má Matica slovenská spreneveriť svojmu historickému poslaniu a tradícii. Nikdy nechcela byť tým, čím chce byť dnes. Matica slovenská chce byť z vôle zákona "historickou, osvedčenou, najvýznamnejšou ustanovizňou slovenského národa", čo odporuje základnému demokratickému cíteniu a princípu rovnosti pred zákonom. V demokratickom štáte nemôže totiž existovať inštitúcia, ktorá je apriórne najvýznamnejšia. Význam si môže vydobyť každá inštitúcia len svojou činnosťou. Takéto postavenie odmieta na Slovensku 90 %, a tí, čo sa vydávajú za Maticu dnes, by si mali dobre rozmyslieť, či chcú ísť v mene národa, na ktorý sa tak radi odvolávajú, proti hlasu tohto národa.

  Po druhé - Matica slovenská chce byť spolkom a inštitúciou, ktorá plní štátne úlohy. Podľa Ústavy Slovenskej republiky (článok 29 ods. 4) "politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu". Matica a predkladatelia sa stavajú v tejto veci proti ústave, a teda proti svojmu demokratickému poslaniu.

  Po tretie - navrhovatelia chcú týmto návrhom zákona zveriť ústredné kultúrne ustanovizne do rúk neštátneho spolku tam, kde má prebrať opateru ústredných kultúrnych pamiatok štát. Chcú tým dať do súkromného vlastníctva skupinke - s prepáčením - diletantov a privatizérov kultúrneho dedičstva pamiatky ojedinelého významu. Chcú tým štátne financovanie Matice ako inštitúcie prelievať do podpory spolkovej činnosti jediného spolku. Vládne HZDS sa tejto skupinke odvďačuje za ich silnú politickú podporu na svojej ceste k moci. Robí tak bez toho, aby boli títo štátu finančne alebo akokoľvek inak zodpovední.

  Matica slovenská podľa nášho názoru získa týmto zákonom podobné postavenie ako svojho času, v novembri 1994, získal Fond národného majetku - nekontrolovateľné narábanie s cenným národným dedičstvom a so štátnymi peniazmi.

  Z hľadiska zodpovednosti za nakladanie s financiami štátneho rozpočtu je zarážajúce bezprecedentné znenie § 7 s označením "spoločné ustanovenia", navrhnuté predsedom ústavnoprávneho výboru parlamentu alebo ním podpísané. Citujem: "Na orgány Matice slovenskej, organizačné zložky Matice slovenskej, pracoviská Matice slovenskej, zriadené do účinnosti tohto zákona, sa hľadí, akoby boli zriadené podľa tohto zákona." Týmto sa majú spätne zlegalizovať protizákonné rozhodnutia Matice slovenskej učinené od schválenia stanov Matice na valnom zhromaždení v Rimavskej Sobote 22. septembra 1995. Uznesenia tohto zhromaždenia boli totiž v ten deň povýšené na doteraz platný zákon o Matici slovenskej z 24. apríla 1991.

  Po štvrté - úzka skupina ľudí, ktorí sa vydávajú za Maticu slovenskú, v tomto zákone definuje sama seba ako garanta učebníc. Štát tým zveruje výchovu detí do rúk spolku, ktorý mýtizuje najstaršie slovenské dejiny a zaujíma napríklad odmietavý postoj k integrácii Slovenska do Európskej únie, čím sa stavia dokonca proti vládnemu programu tejto vlády.

  Dámy a páni, opakujem, čo som povedal na začiatku o tých, ktorí zdvihnú ruku za tento zákon. Prosím, nezabúdajte na to, že my na to nezabudneme.

 • Priatelia, pokúsme sa zachovať bez veľkých slov. Predsa to nie je najlepšie, keď sa hovorí, že dakto hovorí v mene 90 % obyvateľstva, hovorí o druhých diletantoch, hovorí o takej inštitúcii, ako je Matica, že mýtizuje slovenské dejiny. To nie je dobré, priatelia.

  Pán poslanec Prokeš - faktická poznámka. Pán navrhovateľ, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Nechcem robiť negatívnu reklamu vám ani vami riadenej strane, pán poslanec Langoš, ale vaše vystúpenie k Matici slovenskej ma primalo k tomu, aby som sa s vami podelil o zázrak, ktorého som bol svedkom pri listovaní si v Internete, pri vašom okienku. Okrem iných pofidérnych vecí typu "Demokratická strana v roku 1996 - 5 % preferencií, v roku 1998 20 % preferencií a v roku 2002 40 % preferencií, teda volebných", čo je tam uvedené, tam tiež stálo: "Milujem Slovensko - volím Demokratickú stranu." Ak by mala platiť táto konštrukcia, tak zjem kefu, pán poslanec.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Je pravdou, že veľmi ťažko sa zbavujeme minulosti v nás, každý jeden. Pán poslanec Langoš nám to predviedol, ako strašne mu prekáža, keď má niekto iný názor. Zrejme zase túži po tom, aby tu bol jednotný názor, jeden, aby sa vyjadroval len jeden, každý, kto má niečo iné na mysli alebo dovolí si pochybovať, vynášať iné názory, tak by mal okamžite byť potlačený. Ani záverečná vyhrážka v jeho vystúpení, myslím si, nikoho v tejto sále neprekvapila.

  Ďakujem.

 • Prosil by som pánov poslancov, aby ďalej nereagovali. Jednoducho je taký stav, že budeme stále potom robiť reťazec z tohto reagovania a nezachováme princíp, aby sa reagovalo len na bezprostredného rečníka. Môžeme s týmto súhlasiť?

 • Hlasy z pléna, že nie.

 • Nie. Nech sa páči, pani poslankyňa Garajová.

 • Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, ale je veľmi dôležité na niektorých predrečníkov reagovať.

  Konkrétne chcem povedať pánu poslancovi Langošovi, že v navrhovanej preambule zákona, keď sme hovorili o tom, že Matica slovenská je historicky osvedčená najvýznamnejšia ustanovizeň slovenského národa, sme hádam vyjadrili svoj vzťah k Matici a možno to bolo emotívnejšie, ako si ktokoľvek myslí. Ale ak rozumiete slovenskej štylizácii, tak si všimnite, to najdôležitejšie je, že je historicky najvýznamnejšia, lebo počas desaťročí skutočne nebola žiadna iná, ani kultúrna, ani vedecká. Samozrejme, nie je žiadny problém to preštylizovať, aby sme vás, pán poslanec Langoš, a možno aj celú vašu "20-percentnú" Demokratickú stranu nedráždili.

  Ďalej som chcela povedať, že by ste mali lepšie čítať v tom texte, pretože v návrhu zákona nikde nie je napísané, že Matica slovenská chce byť garantom učebníc. Neviem, akú vy máte predlohu. Je tam napísané spolugestorom, ale dobre, sme ochotní to prepracovať podľa pripomienok vlády, ponúkneme spoluprácu, ak bude ministerstvo školstva chcieť, bude s nami spolupracovať, ak nie, zostane to iba našou túžbou.

  Ostatné vaše výroky radšej nekomentujem.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Mikloško - faktická poznámka.

 • Ja chcem pripomenúť pánu poslancovi Langošovi, že zabudol vo svojom príspevku povedať jednu podstatnú vec, že pán poslanec Brňák začal svoju politickú kariéru ako člen Demokratickej strany.

 • Ruch v sále a potlesk.

 • Ďakujem. Potom má väčšie právo, priatelia.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Na niektoré poznámky pána Langoša mi nedá zareagovať - ide iba o majetok a štátne peniaze. Pán Langoš, krivé oko krivo hľadí. To je jedna vec. K tým diletantom a k tým privatizérom sa nevyjadrím, lebo to skutočne nestojí za to. Ale k mýtizácii slovenských dejín - je veľmi zaujímavé, že Slováci majú prakticky jediní alebo jeden z mála národov v strednej Európe nemýtizované dejiny. Keď si zoberieme dejiny alebo históriu, ako to vymaľovávajú Maďari alebo Česi, tak to je rozprávka na rozprávku a mýtus na mýtus, od praotca Čecha, dynastie Árpádovcov a troch dcér, z ktorých kňažná Libuša pobozkala Přemyslovi "lem roucha", atď. Takže takýmito historkami sa Slováci neživia.

 • Ďakujem. Pán poslanec Švec - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pani Garajová, prosím vás pekne, iste prijmete moje stanovisko, ale rád by som reagoval, lebo vy ste povedali, že tiež radi reagujete.

 • Preboha, pán poslanec, ale keď už, tak na pána poslanca Langoša.

 • Smiech v sále.

 • No, pán Langoš vystúpil pred pani Garajovou.

 • Viem, ale na faktické poznámky sa nemá reagovať.

 • Celkom seriózne. Myslím si, že naša snemovňa by mala zvážiť, či Matica slovenská je skutočne najvýznamnejšou kultúrnou a vedeckou inštitúciou. A história - prosím vás pekne - Academia Istropolitana bola založená v roku 1467.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem. Pán poslanec a predseda výboru Cuper.

 • Pán poslanec Langoš, chcem vám pripomenúť iba Heglov výrok, ktorý je vo filozofii práva, že o histórii sa dá hovoriť iba u tých národov, ktoré majú štát. Máte možno pravdu. V tejto podobe naše národné dejiny mali podobu iba nejakých mýtov alebo rozplývajú sa v uhorských dejinách. Ale nemôžem s vami súhlasiť v jednom. Matica bola vždy politickou inštitúciou, veď preto bola rozpustená. Maďari nerozpúšťali nepolitické inštitúcie alebo neškodné inštitúcie. Každá inštitúcia, ktorá sa zaoberá verejnými vecami, je aj politickou inštitúciou.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa a predsedníčka výboru Lazarová.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.

  Pán poslanec Langoš, vidieť, že vôbec, vôbec nepoznáte históriu Slovenska, slovenského národa. Je to dôkaz určitého nedostatku vašej inteligencie. Nehovorili by ste o mýtoch, pretože by ste vedeli, že existuje fuldská kronika, duklianska kronika a ďalšie letopisy, v ktorých nie sú uvedené žiadne mýty, ale presný popis udalostí. Ak je niečo mýtus, tak je to Anonymova kronika, v ktorej autor na základe poloprávd vytvoril vybájené dejiny. Našťastie, uvedené staré letopisy presne definujú, čo v Anonymovej kronike je pravda, a čo v nej pravda vôbec nie je. O mýtoch v tejto súvislosti, prosím vás, už druhý raz nehovorte. Buďte tak láskavý.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ja by som len prosil, nehovorme o inteligencii. Keď povieme o nedostatku niektorých poznatkov, prosím, ale ináč nezachádzajme ďalej.

  Vážené kolegyne a kolegovia, ukončili sme v rozprave tých, ktorí sa prihlásili písomne. Ústne mám prihlásených zatiaľ dvoch ďalších poslancov - pána poslanca Halabrína a pána poslanca Javorského.

  Mám rozumieť tomu tak, že pán poslanec Szigeti sa hlási ešte do rozpravy ústne?

 • Odpoveď z pléna.

 • Ďakujem, tým uzatváram prihlášky do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Halabrín, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia,

  chcem sa ospravedlniť, že som porušil rokovací poriadok, a ďakujem svojmu kolegovi Šimkovi, že ma na to upozornil. Osvojujem si pripomienky podané ministrom kultúry pánom Hudecom, a pretože tieto pripomienky boli niekoľkokrát modifikované poslancami, tak by som ich znovu všetky predniesol a písomne odovzdal spravodajcovi.

  Ako prvá - navrhujem z nadpisu zákona vypustiť slová "Národnej rady Slovenskej republiky".

  Ako druhá - vypustiť navrhovanú preambulu zákona a jej obsah dať do nového § 1 s následným prečíslovaním nasledujúcich paragrafov takto: "§ 1 Matica slovenská je historicky osvedčená významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti."

  Ako ďalšia pripomienka - v § 2 ods. 1 písm. c) vynechať z textu slovo "prednostne" a rozdeliť toto písmeno do dvoch písmen takto: "c) získavať, zhromažďovať, spracovávať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať slovacikálne dokumenty" a "d) opatrovať, zveľaďovať a sprítomňovať národné kultúrne dedičstvo". Následne treba upraviť označenie ďalšieho textu písmenami podľa abecedného poradia.

  Štvrtá pripomienka - v § 2 ods. 1 písm. d) vynechať slová "zameraný na rozhodujúce otázky života Slovenska a Slovákov".

  Po ďalšie - v § 2 ods. 1 písm. l) za slovo "nadácie" vložiť slovo "a fondy", za slová "kultúrneho života" doplniť slovo "Slovákov". Treba opraviť preklep v slove "oceňovanie" a vynechať zo záveru ustanovenia zátvorku a text v zátvorke.

  Ďalšia pripomienka bola v § 3 ods. 3 vynechať slovo "ústredné". Ďalej v § 3 ods. 1 písm. a) doplniť za slová "Slovenská národná knižnica" slová "v Matici slovenskej". V § 3 ods. 2 sú navrhované dve varianty.

  Ako prvý: "Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej ako knižničné národné metodické centrum Slovenskej republiky je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky."

  Druhý variant: "Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej je právnická osoba. Jej zriaďovaciu listinu vydáva po súhlase ministra kultúry Slovenskej republiky predseda Matice slovenskej. Riaditeľa vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej." V prípade, že by prešla táto úprava, v § 7 treba upraviť súčasný text, kde sa § 7 označí ako ods. 1 a nový ods. 2 bude znieť: "Doterajšie kompetencie a úlohy Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej ako ústrednej knižnice Slovenskej republiky a národného metodického centra pre knižničnú oblasť kultúry prechádzajú dňom platnosti zákona na Univerzitnú knižnicu v Bratislave."

  Ďalšia pripomienka - v § 3 opraviť odsek 6 takto: vypustiť slovo "ústredné" a za slovo "pracovisko" dať slová "Matice slovenskej" v prvej vete. A v druhej vete zmeniť slová "zároveň prepojená s domom" na slová "podriadená domu". V poslednej vete vypustiť slovo "pracovníka", za slovom "vymenúva" dodať slová "a odvoláva" a doplniť text pred bodkou o slová "so súhlasom ministra kultúry Slovenskej republiky".

  V § 4 ods. 1 doplniť písmeno c) pred bodkou o text "a právnických osôb zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré spoločne pracujú na základe zmluvných vzťahov". V § 4 ods. 2 vypustiť obe zátvorkové citácie § 5 a v odseku 3 zátvorkovú citáciu § 2. Do § 5 ods. 4 vložiť poslednú vetu: "Voľbou sa zakladá pracovný pomer predsedu Matice slovenskej". V § 5 ods. 5 slovo "menuje" nahradiť slovami "vymenúva, odvoláva".

  A posledná pripomienka - v § 6 ods. 4 v prvej vete namiesto zátvoriek s textom vložiť pred bodku nový text: "prostredníctvom kapitoly ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Javorský za KDH. Pardon, faktická poznámka - pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán predsedajúci, dovoľte mi jednu rýdzo právnickú poznámku. Keď sa na záver debaty k novému zákonu dávajú takéto rozsiahle pozmeňujúce návrhy a toľko pozmeňujúcich návrhov, takýto zákon nemôže byť dobrý. Dúfam, že pán poslanec Brňák mi dá v tomto za pravdu.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predsedajúci,

  ani pán poslanec Halabrín, ktorý vystúpil posledný, sa nezmienil ešte o jednej oblasti, nad ktorou som pri tomto zákone veľa uvažoval, a to je otázka pojmu národné kultúrne dedičstvo a úloha Matice v tomto. Do nášho kultúrneho národného dedičstva patria rovnako dokumenty, ale rovnako tam patria hudobné diela, rovnako tam patria obrazy Ľudovíta Fullu, do sprítomňovania kultúrneho dedičstva patrí aj uvedenie opery Kováč Wieland od Jána Levoslava Bellu, a to predsa nemôže robiť Matica slovenská. Ja si práve preto myslím, že na rozvoj nášho kultúrneho dedičstva máme množstvo inštitúcií - Slovenskú národnú galériu, Slovenskú filharmóniu, Operu Slovenského národného divadla alebo celé Slovenské národné divadlo a tak ďalej, a tieto inštitúcie nemôže Matica nahrádzať.

  Žiaľ, tento pojem národné kultúrne dedičstvo sa objavuje, ako keby celá kultúra bola vlastne len literárny odkaz alebo možno nejaký etnografický odkaz. Ale tu sú aj špecifické ďalšie formy kultúry, mám na mysli hudobnú, výtvarnú a ďalšie. Objavuje sa to napríklad aj pri Pamätníku národnej kultúry, ktorý má byť ústredné pracovisko na ochranu a podporu slovenskej kultúry. Ja si myslím, že ústredné pracovisko na ochranu slovenskej výtvarnej časti kultúry je Slovenská národná galéria, prípadne ďalšie galérie, ktoré to majú na starosti. A to nehovorím napríklad o filme. To tiež patrí do kultúrneho dedičstva. Nezmiešavajme si, že história je to, čo bolo v minulom storočí. Ja sa prihováram za to, aby autori skutočne, tak ako povedala pani poslankyňa Garajová, zmenili tú preambulu, pretože vedecká činnosť - to sú aj prírodné vedy, aj technické vedy, aj medicínske vedy, a v tom Matica nerobila nič. Napríklad v oblasti zvárania viac urobil Výskumný ústav zváračský ako Matica a je to naša najvýznamnejšia vedecká inštitúcia v oblasti zvárania, v oblasti technických vied, aj historicky, pretože dosiahli svetové prvenstvá v mnohých veciach. My to jednoducho nemôžeme dať takto.

  Návrh, ktorý dala vláda na úpravu preambuly, dostať to do paragrafu, a to najvýznamnejšie odtiaľ vypustiť, myslím, je dobrý, ale možno by stálo za úvahu, aby autori pouvažovali ešte aj o zúžení pojmu veda, pretože skutočne tu máte Virologický ústav akadémie so svetovými úspechmi, Geologický ústav...

 • Ja som si, žiaľ, nevšimol.

 • Ja som to nevidel, prepáčte, pán predsedajúci, ale máme v návode, že by ste mali pustiť tieto hodinky.

  Domnievam sa, že autori by jednoducho toto mali zvážiť. Totiž to znehodnotí zákon, keď tam ostanú tieto veci. Viete, ja si neviem predstaviť technikov, ako sa budú na toto dívať. Je tam napríklad, že Matica bude oceňovať najvýznamnejších tvorcov v oblasti vedeckej. Tak ja si myslím, že máme predsa iné inštitúcie, ktoré to odmeňujú. Máme univerzity, máme štátne vyznamenania. Ako bude Matica odmeňovať, povedzme, technikov? To si neviem dosť dobre predstaviť. Ako posúdi, či toto je významný tvorca v oblasti techniky alebo biologických vied? Ja by som to skutočne zvážil, či tie pojmy sú dobré.

 • Dávam to na úvahu autorom, pretože zatiaľ sa žiaden rečník, ktorý dával pozmeňujúce návrhy, tohto problému nedotkol, a stálo by za úvahu o tom porozmýšľať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Moric.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Chcel by som len povedať, že v žiadnom prípade doterajšie kompetencie a úlohy Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej nemôžu prejsť na Univerzitnú knižnicu. Obidve majú rôznu náplň. Poslanci Slovenskej národnej strany budú hlasovať jednoznačne proti takémuto zneniu zákona.

 • Ďakujem.

  Vážené kolegyne a kolegovia, nastupuje posledný ústne prihlásený pán poslanec Szigeti. Nech sa páči, máte slovo. Pardon, pán Javorský, prepáčte. Tentoraz som to prehliadol ja. Nech sa páči, máte slovo.

 • Prepáčte, že vstupujem znova do diskusie, chcel som to vybaviť formou faktickej poznámky, ale rozhodlo sa ináč, tak by som len chcel zareagovať, pani Garajová, na vaše dve výčitky či pripomienky adresované mne a trošičku aj rozšíriť argumentáciu, ktorú som nechcel tu rozvádzať, najmä keď som predpokladal, že ste ako funkcionárka vedenia Matice o tom všetkom dobre informovaná.

  Ja som nikdy nehovoril, ani pri diskusiách s vami, že som proti tomu, aby Matica slovenská mala akékoľvek vedecké ústavy, ale moje stanovisko a posudzovanie pozície ústavov v tomto zákone sa opieralo o to, čo sa písalo predtým, než sa do tohto zákona tento návrh dal, kde sa negatívne hodnotili práve takéto ústavy Slovenskej akadémie vied. A mne už vtedy bolo jasné, že sú odpísané a že sa musí vytvoriť protiváha a to sa aj zrealizovalo v tomto zákone. V tom je podstata toho problému. Nie že by som bol proti vedeckej aktivite Matice slovenskej.

  Pokiaľ ide o konkurzné konanie na post riaditeľa Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, azda len toľko dodám, že tento konkurz sa robil už potom, keď terajšia pani riaditeľka začiatkom septembra, resp. riaditeľ školy, kde pôsobí, vyhlásil konkurz na obsadenie jej miesta, už začiatkom septembra minulého roku. Vtedy svojim kolegom povedala, že odchádza do Matice, že to má zabezpečené. Čiže keby som nič viac nedodal, aj to všetko hovorí za to, akú váhu má ten konkurz, aj opakovaný konkurz. Dokonca aj pre niektorých funkcionárov vedenia Matice slovenskej to bolo trápne, preto odstupujúcej riaditeľke ponúkali, aby nešla do druhého konkurzného kola, že jej ponúknu metodičku s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti záujmovej činnosti. Pravdepodobne tá ponuka sa opierala o jej dovtedajšiu činnosť. Takže v takomto svetle konkurzné konanie na toto miesto vyzerá naozaj trošičku spochybnené.

  Ešte by som doplnil ten návrh, ktorý som tu dal, a zase sa odvolávam na vyjadrenie pani Garajovej, ktorá pred chvíľou argumentovala tým, že aj ostatné pripomienky a pozmeňujúce návrhy vlády budú zakomponované. Áno? Som rád, že ste to potvrdili. Druhý predkladateľ hovoril niečo iné. Bude prerokované a prijaté to, čo sa zakomponovalo v rámci pripomienkovania, aj v rámci toho, čo ste rozhodli vo vašom gestorskom výbore. Lenže vy ste povedali, že pôjde ešte aj o niečo viac. Preto by som bol rád, aj s prihliadnutím na rozpornosť toho, čo tu vyjadril pán minister, keby, skôr než budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch či pripomienkach, zasadol gestorský výbor, prípadne aj ústavnoprávny výbor a posúdili, ktoré stanoviská a ktorého predkladateľa máme brať na zreteľ a vážne.

  Samozrejme, žiadam, aby všetky pripomienky boli zosumarizované, skôr než budeme hlasovať o pripomienkach i o zákone ako takom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Lauko - faktická poznámka. Pardon, pán navrhovateľ Brňák, nech sa páči.

 • Hlas z pléna.

 • Pani poslankyňa, na základe rokovacieho poriadku navrhovateľ a spravodajca môže kedykoľvek vystúpiť v rozprave.

 • Chcem reagovať na pripomienku pána poslanca Čarnogurského, kde hovoril o tom, že vlastne je tu celý rad pripomienok vlády Slovenskej republiky. Nechcem sa opakovať, ale musím to urobiť po tretí raz pri tomto pulte. Celkove vláda uplatnila 35 pripomienok, z nich 15 bez ohľadu na to, či ich vláda uplatnila v rámci rokovania vlády, alebo nie, nezávisle od toho sa premietlo v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky a väčšia časť z nich bola akceptovaná spoločným spravodajcom. Ďalej z tých tridsiatich piatich 6 nemá normatívnu podobu, 8 bolo akceptovaných, teda 7 bolo akceptovaných a 8 nie. Navyše pán poslanec Halabrín si teraz osvojil zrejme tých zvyšných 6, teda 8 neakceptovaných pripomienok vlády, ktoré nemajú nejaký zásadný význam.

  A ešte, ak dovolíte, jednu poznámku. Pán poslanec Javorský vo svojom terajšom vystúpení hovoril zase o záležitostiach dotýkajúcich sa spoločenskovedných ústavov Slovenskej akadémie vied. Pán poslanec, história sa vo všetkom opakuje. Nie som teraz celkom pripravený dať vám fundované stanovisko na túto vašu iniciatívu, ale ubezpečujem vás, mám to, mám odložené články niekedy z rokov 1990-1991. V tomto období existovala veľmi široká kampaň s názvom "KDH sa usiluje o zrušenie ústavov Slovenskej akadémie vied", resp. chcela v tom čase dosť razantným spôsobom v nich kádrovať. Čiže nič nové pod slnkom. A na druhej strane vlastne to, že sme upustili od týchto vecí, ktoré nám teraz kladiete za vinu, svedčí aj z našej strany o istej ústretovosti ako predkladateľov a vlastne o tom, že vláda v konečnom dôsledku tento návrh ani nepredložila, ale predložili ho poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, chcem povedať, že do osemnástej hodiny sa bolo treba prezentovať, a dostal som informáciu, že je tam veľmi málo podpísaných ľudí. Upozorňujem vás, že v takom prípade ste ako neprezentovaní. Odporúčam predsa len vykonať túto povinnosť. Ďakujem.

  Pán poslanec Lauko - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Pán podpredseda, chcem reagovať na svojho kolegu Javorského, najmä na jeho pasáž o vymenúvaní riaditeľov domov Matice slovenskej a vlastne na vyvolanú polemiku s pani Garajovou. Je tam určitý morálny aspekt, spoločenský aspekt. V tomto zákone sa vlastne tento aspekt aj rieši. Chcem sa predkladateľov pri tejto príležitosti opýtať: v § 2 písm. f) sa hovorí, že Matica slovenská bude pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných, demokratických hodnôt. Podľa mojich vedomostí a poslaneckého prieskumu pána Černáka sa v Neografii, ktorá patrí do Matice slovenskej, tlačí pornografický časopis Österreichische Kontakt Magasin. Chcem sa predkladateľov opýtať, aby sa tento morálny aspekt naplnil a ovplyvní ma to, samozrejme, aj pri rozhodovaní pri hlasovaní, či tlač tohto pornografického časopisu v Neografii, ktorá je súčasťou Matice slovenskej, ešte stále pokračuje. To je ten morálny aspekt a myslím, že na tomto sa bude aj budovať vlastenectvo a morálne hodnoty mládeže.

 • Pani poslankyňa Sabolová - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán predsedajúci, chcem sa vás opýtať, aby ste mi povedali, v zmysle akého paragrafu rokovacieho poriadku udeľujete slovo predkladateľovi. Nie je ministrom, čiže môže vystúpiť vo faktickej poznámke dve minúty. Jedine spravodajca sa počas rozpravy môže kedykoľvek prihlásiť a ste mu povinný udeliť slovo. Bolo by dobré, aby ste toto dodržiavali a aby sa pán poslanec Brňák prihlásil s faktickou poznámkou.

 • Prihlásil sa. Ďakujem. Pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán predsedajúci, chcel by som doplniť svojho predrečníka, že KDH nikdy nerobilo žiadnu kampaň za zrušenie ústavov akadémie alebo niečo podobné. Práve naopak, v roku 1990 počas prvej Mečiarovej vlády, keď išlo o to, či bude Akadémia vied podriadená ministerstvu školstva, Akadémia vied chcela, aby bola podriadená vláde, predsedovi vlády, a vtedy práve boli návrhy, aby som ja bol tým podpredsedom vlády, ktorý by koordinoval akadémiu. Ale ak pán spravodajca či predkladateľ trvá na svojom výroku, že sme vtedy viedli kampaň za zrušenie ústavov akadémie vied, v takom prípade by sa aj tak vzťahoval na to výrok Karola Marxa, že dejiny sa odohrávajú obyčajne dvakrát - prvýkrát ako dráma, druhýkrát ako fraška.

 • Neurobme z toho frašku. Nech sa páči, pani poslankyňa Garajová. Je to na pána poslanca Javorského?

 • Nie, žiaľ, chcela som reagovať na pána poslanca Lauka, ale sa to nedá...

 • Prepáčte, nerobme to, čo robí pán poslanec Lauko.

 • Nedá sa, nebudem reagovať. Ja som zabudla, že máme nový rokovací poriadok, ospravedlňujem sa, ja mu to potom osobne na chodbe vysvetlím.

 • Pán poslanec Szigeti, máte slovo ako posledný z prihlásených do rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  iste súhlasíte so mnou, že na pôde slovenského parlamentu znova prerokúvame zákon...

 • Prosím vás, páni poslanci, počúvajme pána poslanca.

 • ...ktorý sa nedá nazvať ináč ako zákon šitý horúcou ihlou. O tom svedčí aj to, že vláda až v poslednej chvíli zaujala stanovisko k prerokúvanému zákonu a gestorský výbor nemal dostatok času vyjadriť sa k návrhu zákona. Totiž v čase jeho prerokúvania vo výbore pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport nebolo ešte k dispozícii vyjadrenie vlády Slovenskej republiky.

  Návrh zákona o Matici slovenskej má vytvoriť pre túto ustanovizeň nadštandardné právo v oblasti kultúrneho, spoločenského, vedeckého a školského života. Chce prebrať alebo čiastočne prebrať poslanie štátu a istým spôsobom to vyzerá, ako keby Matica slovenská chcela byť štátom v štáte, ideologickým a mocenským centrom v mnohých oblastiach spoločenského života. Chce suplovať také štátne inštitúcie, ktoré u nás dlhé roky existujú, plnia svoje poslanie na vysokej úrovni a s ich činnosťou sú spokojní všetci, pravdepodobne až na Maticu slovenskú.

  Zvlášť nebezpečné sú tie paragrafy návrhu zákona, v ktorých sa hovorí o tzv. prednostných právach Matice slovenskej. Neviem, prečo by mala mať Matica slovenská prednostné práva napríklad pred ministerstvom školstva, pred Slovenským pedagogickým nakladateľstvom, pred Akadémiou vied, pred vysokými školami alebo pred inými inštitúciami. Spolupôsobenie Matice slovenskej so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji školstva, čo je obsiahnuté v bode m) § 2 tohto návrhu zákona, som mal možnosť pocítiť na vlastnej koži, a to v roku 1993, keď na podnet tu prítomného prvého podpredsedu Matice slovenskej pána Bajaníka bolo iniciované vyšetrovanie voči mojej osobe. V tom čase som bol ešte riaditeľom gymnázia a veľa nechýbalo, aby ma odvolali z funkcie. Ďalšie skúsenosti o spolupôsobení Matice slovenskej so štátnymi orgánmi a s orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji školstva máme z okresu Košice a okolie, kde na jeseň minulého roka na podnet Matice slovenskej všetci učitelia dejepisu a učitelia, ktorí vyučujú vlastivedu na školách s vyučovacím jazykom maďarským, sa povinne, zdôrazňujem, povinne museli zúčastniť na seminári, kde prednášal pán profesor Deák a pán Martin Gregor Papuček. Samozrejme, mohol by som menovať rad ďalších príkladov na spolupôsobenie Matice slovenskej so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy.

  Veľmi nebezpečný je obsah bodu o) v § 2, kde sa hovorí o spolugestorstve. V dôvodovej správe na strane 10, dovoľte mi, aby som citoval presne: "ide o všeobecne marxistickoleninský zideologizovaný obsah i formu textov v niektorých učebniciach", o ktorých však - podľa vyjadrenia z minulého týždňa - Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vôbec nič nevie. V prípade schválenia tohto zákona sa obávam, že v učebniciach a v učebných textoch sa objaví istá nová ideológia, ktorá síce nie je ani marxistická, ani leninská, ale aspoň takisto nebezpečná ako spomínané dve.

  Nemôžem súhlasiť ani s vytvorením Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej. Ak je skutočná potreba a požiadavka na vytvorenie takého strediska, nech to vytvorí štát, veď má na to právo a má na to aj prostriedky.

  Záverom mi dovoľte tlmočiť stanovisko Maďarského kresťanskodemokratického hnutia v tom, že naše hnutie zákon nepodporí. Pripájame sa k pani poslankyni Bauerovej a k pánu poslancovi Nagyovi a stotožňujeme sa s ich prednesenými pozmeňujúcimi návrhmi.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, vyhlasujem rozpravu o tridsiatom piatom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť navrhovateľ pán poslanec Brňák? Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Ja som priebežne reagoval v rámci samotnej rozpravy a uznávam to, čo uviedla pani poslankyňa Sabolová, že skutočne navrhovateľ, ak je poslancom, nemá právo kedykoľvek vystupovať. Je možné to stiahnuť len na faktickú poznámku, i keď nemám tu prístroj, kde by som sa mohol prihlásiť v rámci faktickej poznámky.

 • Pán poslanec, nemusíte sa ospravedlňovať, mne ste sa rukou hlásili a ja som vás podľa toho zapísal.

 • Ale len jednu poznámku aspoň kvôli histórii, aby odznelo, že som si nevymýšľal.

  Skutočne, pán Dušan Kováč, vtedajší riaditeľ Historického ústavu, formou otvoreného listu adresovaného pánu Čarnogurskému v Slobodnom piatku 2. 8. 1991 okrem iného povedal:

  "Vážený pán Čarnogurský, obraciam sa na vás ako na predsedu KDH, váš morálny kredit, ktorý ste získali svojím statočným odporom voči totalite, mi dáva nádej, že pochopíte, o čo mi v týchto riadkoch ide. Ústredný tajomník KDH J. Petrík na oficiálnom brífingu KDH dňa 18. 7. 1991 vzniesol požiadavku zrušenia, resp. dočasného pozastavenia činnosti 11 spoločenskovedných ústavov Slovenskej akadémie vied." Ako dôvod tohto návrhu Petrík uviedol, že ide o ideologické ústavy, kde pracujú ľudia, ktorí tam boli prijatí za totality, atď. Tu je celý ten otvorený list. Čiže tu chcem len dokumentovať, že vskutku takéto niečo sa udialo, možno v iných súvislostiach a v inom čase, po novembri 1989, ale zrejme sa udialo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Teraz sa pýtam, či si žiada záverečné slovo pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem pekne, nie, ale chcem požiadať o prestávku, aby sme mohli zapracovať všetky pozmeňujúce návrhy. Keďže je málo času, predpokladám, že o tejto veci budeme môcť hlasovať až zajtra.

 • Naozaj, aby sa dali zapracovať všetky podklady, budeme hlasovať o tomto zákone zajtra.

  Ďakujem vám.

  Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som teraz preveril našu uznášaniaschopnosť, pretože v zmysle záverov z rokovania poslaneckého grémia vyplynuli dva návrhy na dve hlasovania. Chcem si overiť, do akej miery môžeme uskutočniť tieto dve hlasovania. Dovoľte, aby som ich prečítal.

  Z dnešného rokovania poslaneckého grémia vyplynuli dva návrhy na hlasovanie. Prvé hlasovanie: Pod bodom 38 schváleného programu je správa ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o vecnom a časovom harmonograme privatizácie zdravotníckych zariadení v roku 1997, vyhodnotenie privatizácie kúpeľov a žriediel v rokoch 1995 a 1996. Dávam návrh, aby podľa § 25 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky rozhodla bez rozpravy, že k tomuto bodu programu nebude písomný materiál, ale správa bude podaná ústne ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky a nebude sa k nemu konať rozprava.

  Prosím, prezentujeme sa a vzápätí hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 2 poslanci.

  Dovoľte mi, aby som sa teraz obrátil na vás s návrhom druhého hlasovania.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 18. decembra 1996 číslo 520 prerušila rokovanie 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky o priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky a o zmene a doplnení Ústavy Slovenskej republiky a k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení referenda o priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky do 15. februára 1997.

  Na základe tohto uznesenia Národnej rady sa zriadila pracovná skupina zložená z poslancov a ďalších odborníkov s úlohou posúdiť všetky ústavnoprávne aspekty predkladaného návrhu skupiny poslancov o priamej voľbe prezidenta Slovenskej republiky a o zmene a doplnení Ústavy Slovenskej republiky. Podľa tohto uznesenia vláda Slovenskej republiky bola požiadaná o stanovisko k návrhu tohto ústavného zákona, ktoré zatiaľ nebolo Národnej rade doručené.

  V nadväznosti na to, čo som uviedol, dávam návrh, aby Národná rada prijala uznesenia, podľa ktorého predseda Národnej rady zvolá poslancov na pokračovanie prerušenej 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky po predložení výsledkov práce ustanovenej pracovnej skupiny. Dávam o tomto návrhu hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 113 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Konštatujem, že sme hlasovaním potvrdili uvedený záver, ktorý bol prijatý na rokovaní poslaneckého grémia.

  Vážené kolegyne a kolegovia, s ohľadom na túto skutočnosť, pretože už zrejme ďalšie body nebudeme môcť prebrať, je taký názor, že by sme mali ešte prípadne rokovať o zahraničných Slovákoch.

 • Hlasy v sále.

 • Nie? V poriadku.

  Pán poslanec Šimko - faktická poznámka.

 • Pán podpredseda, vy ste nie vyčerpávajúcim spôsobom informovali. Pán podpredseda, bol by som rád, keby ste obrátili svoju pozornosť sem. Vy ste zaviedli túto snemovňu, pokiaľ ide o informáciu o tom, o čom bola a o čom nebola dohoda na rokovaní poslaneckého grémia.

  Pokiaľ ide o hlasovanie o uznesení z 23. schôdze Národnej rady, áno, tam vznikla dohoda medzi poslaneckými klubmi, ale pokiaľ ide o informáciu alebo správu ministra zdravotníctva, o tom nebola dohoda. Vy ste to tu predložili, ako keby sa poslanecké grémium na tejto veci dohodlo a na základe toho Národná rada hlasovala. A keby ste boli povedali pravdu, tak ako to bolo na poslaneckom grémiu, možno by Národná rada hlasovala inak. Tá správa už jestvuje, predseda parlamentu ju dostal, takže nevidím dôvod, prečo by poslanci nemohli tento písomný materiál dostať tak, aby sa mohli na túto informáciu pripraviť.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, práve z vašich radov sa hovorilo o tom, že nech sa teda použije rozhodnutie Národnej rady, ak sa odhlasuje, že netreba k tomu predkladať písomný materiál. Na základe tohto prijatia je to možné. Opakujem, na základe toho, ako prešlo rokovanie, pripravili nie mnou formulované texty práve pracovníci Národnej rady a na základe toho sme postupovali.

  Pani poslankyňa Rusnáková - faktická poznámka.

 • Pán predsedajúci, ak to pripravili pracovníci kancelárie, tak je mi veľmi ľúto, ale pripravili to zle. Na poslaneckom grémiu sme naozaj hovorili o tom, že Národná rada môže na základe príslušného paragrafu hlasovať o tom, že materiál nebude predložený, ale vy ste nemali právo dať hlasovať o tom, že to bude správa a bez rozpravy. Rozprava je ku každému bodu, je to na základe § 27, a tu nie je možné hlasovať o tom, či bude, alebo nebude rozprava. Za správou vždy nasleduje rozprava. Navrhujem, aby sme hlasovali len o jednom bode, ale nie o obidvoch. To hlasovanie je neplatné, lebo sa nezakladá na dohode.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Kováč a pán poslanec Harach, trocha sa ovládajte.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím vás, keby ste venovali chvíľu pozornosti tomu, čo budem hovoriť.

  Vážený pán predsedajúci, došlo zrejme k nesprávnemu hlasovaniu, lebo do programu schôdze bola zaradená správa na návrh pána poslanca Šagáta. Parlament odsúhlasil, že riadnym rokovacím bodom rokovania bude správa. Pán poslanec Šagát nestiahol svoj návrh na zaradenie tohto bodu, teda Národná rada nemôže hlasovať o tom, že to nebude správa, ale že to bude informácia, a tobôž nemôže hlasovať o tom, že nebude k nej rozprava, pretože v žiadnom ustanovení nového rokovacieho poriadku takéto zmocnenie Národná rada nemá, takže nemôžeme jednoducho akceptovať hlasovanie, ktoré ste označili, rozprava k tomu musí byť. A ten, kto bude zajtra predsedať pri uvedení tohto materiálu, musí postupovať podľa § 27 ods. 1, to znamená, že o prerokúvanej veci predsedajúci otvorí rozpravu, to jednoducho musí akceptovať, lebo ináč aj toto hlasovanie, váš materiál, ktorý máte pripravený a ktorý ste prečítali, je protizákonný, je v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku.

 • Ďakujem. Pán poslanec, mám k tomu malý komentár. Totiž skutočne, takto sa o tom hovorilo na poslaneckom grémiu. Po druhé, v pasáži, kde sa predkladajú návrhy, v rokovacom poriadku je uvedené, že môže rozhodnúť Národná rada inak, a to bez ďalšieho rokovania. To znamená, že sa v podstate týmto spôsobom pokračovalo.

  Pán poslanec Černák, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, pripájam sa k svojim predrečníkom, k pani Rusnákovej a k pánu Kováčovi, a chceme vás poprosiť, aby ste prečítali poradie bodov, ako budú ďalej nasledovať, ako budeme pokračovať v rokovaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za udelené slovo, pán predsedajúci.

  Len sčasti máte pravdu, pokiaľ informujete o poslaneckom grémiu. Ja som skutočne navrhoval, že v zmysle § 25 Národná rada môže rozhodnúť o tom, či chce, alebo nechce písomné stanovisko k materiálu 24 hodín predtým. To bola podstata dohody, ale vy ste to spojili s tým, že ste to premenovali na informáciu a zároveň ste dali rozhodnúť o tom, či bude rozprava, alebo nie je rozprava. Mne je to jedno, kto to pripravil. A v tom majú kolegovia, ktorí vám to vytýkajú, v podstate pravdu. Treba dodržiavať rokovací poriadok.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  V dobrom, všetci si zvykáme na nový rokovací poriadok a v tomto smere musíme byť voči sebe trochu aj ohľaduplní, ale chcem naozaj upozorniť, že v § 25 rokovacieho poriadku sa hovorí, že 24 hodín pred začiatkom rokovania o bode programu treba odovzdať všetky písomnosti poslancom. A o tomto môže Národná rada rozhodnúť bez rozpravy, že sa táto 24-hodinová lehota nedodrží. Ale potom v § 26 sa hovorí, že návrh podaný Národnej rade musí byť vyhotovený písomne a musí obsahovať odôvodnenie a návrh uznesenia atď. Inými slovami alebo jednoducho povedané, každý bod musí byť písomne vyhotovený, tieto písomnosti sa musia odovzdať poslancom a mali by sa odovzdať 24 hodím pred rokovaním. Ale o tejto veci, o tejto 24-hodinovej lehote, môže rozhodnúť Národná rada bez rozpravy. O tom sa rozhodovalo.

 • Pán predsedajúci, na poslaneckom grémiu sa robil stenozáznam, to znamená, že vy máte možnosť, aby ste neurobili chybu, porovnať si stenozáznam s tým, čo ste teraz predložili. Na grémiu sa nehovorilo o tom, že nebude rozprava. Pokiaľ je správa, vždy musí byť rozprava. To by už mohol navrhnúť naozaj len taký človek, ktorý v tejto Národnej rade chce zakázať rozpravu, ale potom tu nemá čo hľadať. Tak nech sa páči, porovnajte si to a uvidíte, že vám nezostane nič iné, len vyhlásiť toto hlasovanie za neplatné.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Rád by som len ctených kolegov upozornil na to, že v slovenskom jazyku je rozdiel medzi správou a návrhom niečoho, pretože návrh je niečo, čo sa môže meniť, do čoho môžeme vstupovať, ale nepredpokladám, že môžeme meniť my tu text správy. Je to podstatný rozdiel, dámy a páni. A ak sa hovorí, že návrhy musia byť vyhotovené písomne, plne s tým súhlasím, ale správa nie je návrh.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Dzurinda - faktická poznámka.

 • Pán poslanec Prokeš, veľmi zle ste interpretovali rokovací poriadok. V rokovacom poriadku, kde v § 26 ods. 2 sa hovorí, že návrh podaný Národnej rade musí byť vyhotovený písomnou formou, je výraz návrh uvedený v súvislosti s každým bodom, ktorý sa zaradí do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Len si treba v pokoji prečítať paragrafy 25 a 26. Slovo návrh je v tomto zmysle synonymom slova bod programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a v tomto zmysle každý takýto bod má byť podložený písomným materiálom.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  V rámci tohto seminára o rokovacom poriadku chcem doplniť svojho kolegu Dzurindu. V § 26 ods. 1 sa hovorí o veci zaradenej na program. Všetko, čo sme si do programu schválili, sú veci zaradené do programu. A ďalej sa hovorí, že každá vec zaradená do programu sa vlastne začína prerokúvať tak, že prvý vystúpi navrhovateľ, a odtiaľ pochádza to slovo návrh, pán kolega. Ale každá vec zaradená do programu musí byť vyhotovená písomne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Mikloško - faktická poznámka.

 • Pán predsedajúci, viem si predstaviť, že bude schôdzu riadiť pán Cabaj, ale nech si tam potom sadne, nech vám neradí z diaľky. Chcem vás poprosiť, aby ste boli taký dobrý, ak...

 • Keby sme sa podľa toho riadili, tak každú chvíľu riadite celú snemovňu.

 • Buďte taký dobrý, ak k vám hovoríme, tak nás počúvajte. Chcem vás poprosiť, aby ste nám dnes, kým skončíte schôdzu, povedali presne, čím ráno začínajú body programu a ktoré budú nasledovať.

 • Ďakujem. Pán poslanec Prokeš - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Rád by som poprosil pána poslanca Dzurindu aj pána poslanca Šimka, aby skutočne začali čítať po slovensky, lebo je to slovenský text. A ak teda by sme mali hovoriť v logike veci a o synonymách, v tom prípade navrhovateľom bodu bol pán poslanec Šagát, rozhodne nie pán minister Javorský. Ak chcete hľadať nejaké synonymá, tak buďte takí láskaví a požiadajte o správu pána poslanca Šagáta. Pokiaľ ide o správy, tak vás upozorňujem, možno sa vám nepodarilo dočítať trošku ďalej rokovací poriadok, ale na správy sa vzťahuje § 128 rokovacieho poriadku a, bohužiaľ, možno zle vidím, ale tam som nič nenašiel o tom, že by museli byť predložené v písomnej forme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Ak by sme, pán poslanec Dzurinda, prijali vašu interpretáciu, že každý bod programu alebo ku každému bodu programu musia byť dané písomné podklady v stanovenej lehote 24 hodín, tak dotýka sa to napríklad aj bodu interpelácie a otázky na ministrov. V takom prípade by ste museli ako poslanci 24 hodín pred týmto bodom dať písomné interpelácie a otázky, ktoré na druhý deň chcete adresovať ministrom. Ale to sa predsa nerobí. Tieto interpelácie a otázky sú prednesené v rámci normálnych vystúpení od pultu. Čiže ja si nemyslím, že toto je celkom najsprávnejší výklad rokovacieho poriadku.

 • Pán poslanec Černák - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím vás ešte raz, aby ste prečítali body, ako budeme ďalej pokračovať, pretože bolo odhlasovaných mnoho zmien, teda aby sme mali prehľad, ako budeme zajtra, podľa ktorých bodov postupovať.

  Ďakujem.

 • Podľa môjho postupu má teraz nasledovať opakovaná voľba, potom by za tým malo nasledovať zajtra hlasovanie o bode 35 programu, kvôli tomu, že bude treba utriediť všetky pripomienky a predložiť ich poslancom, potom nasleduje vládny návrh zákona o zahraničných Slovákoch. Ďalším, tridsiatym siedmym bodom programu je návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu na schválenie pravidiel hospodárenia poslaneckých klubov. Potom by mala nasledovať správa ministra zdravotníctva a, samozrejme, je možné, že podľa výsledkov druhého kola sa bude treba ešte stretnúť, vyjednávať a podobne.

 • Hlasy v sále.

 • Môžem vám len povedať, že podľa záznamu, ktorý máme doteraz na postup a sled rozpravy, je to správa ministra zdravotníctva a za tým nasleduje informácia predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov k nadobúdaniu vlastníctva bytov štátnymi funkcionármi od Fondu národného majetku. Potiaľ máme rozpis ďalšieho postupu. To znamená, že v takomto poradí by sa malo zajtra pokračovať. Na ďalšie body nemám tu rozpis, pretože je to robené vždy iba na určitú časť a s presahom na nasledujúci deň. To znamená, že ďalšie body budú potom v tomto poradí nasledovať.

  Pán poslanec Dzurinda - faktická poznámka.

 • Pán poslanec Prokeš, bod, ktorý navrhol pán poslanec Šagát, je taký, kde si pán poslanec vyžiadal správu ministerstva zdravotníctva. Je evidentné, že podľa § 26 je navrhovateľom tejto správy minister zdravotníctva.

  Navyše vám oznamujem, že máme informácie, že správa ministra zdravotníctva v písomnej podobe tu je. Čiže podľa rokovacieho poriadku je navrhovateľom vláda. A nevidím žiaden problém.

  Pán poslanec Brňák, ja som neprotestoval proti tomu, že nemožno skrátiť výnimku 24 hodín. Naopak, podľa § 25 je to možné, a ste to podľa môjho názoru tým hlasovaním pred chvíľou aj urobili. Ja sa len dožadujem písomného materiálu ku každej veci zaradenej do programu schôdze. Rokovací poriadok je v tom úplne jasný. Máme právo na takýto písomný dokument. Vy ste ešte poukázali na interpelácie, že čo s nimi. Ale interpelácie rieši § 129, pán poslanec, a aj tam sa píše, že interpelácia sa podáva písomne predsedovi Národnej rady, môže sa predniesť aj ústne a písomné znenie interpelácie poslanec doručí. Čiže rokovací poriadok pamätá aj na tento špeciálny bod nášho rokovania. Podstatné je, že ku každej veci, ktorá je zaradená do programu, máme právo na písomný dokument.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, upozorňujem vás, že teraz nie je miesto na faktické poznámky. Povolili sme ich a jednoducho takýmto spôsobom nám to prebieha. Mali by sme sa sústrediť na opakovanú voľbu, pretože v tomto zmysle slova u členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby by sme mali vlastne takýmto spôsobom postupovať. Prosím, aby sme mali pre to pochopenie, lebo teraz nie je miesto na faktické poznámky, aj keď sme určitú časť času tomu venovali.

  Prosil by som vás, aby sme sa sústredili na túto opakovanú voľbu.

  Teda pristúpime k

  opakovanej voľbe členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  Hlasovacie lístky na voľbu členov uvedených výborov sú farebne rozlíšené. Na hlasovacom lístku na voľbu členov Výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby máte uvedených štyroch kandidátov, z ktorých je potrebné zvoliť do počtu 8 členov ešte 3 členov.

  Na hlasovacom lístku na voľbu členov Výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva máte uvedených 2 kandidátov, z ktorých je potrebné zvoliť do počtu 8 členov ešte jedného člena.

  Pripomínam, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na príslušnom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete. Čiže za, alebo proti, alebo zdržiavam sa. Pri voľbe členov Výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby je platný len hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva za najviac u troch kandidátov. Pri voľbe členov Výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná alternatíva za najviac u jedného kandidáta.

  Hlasovací lístok sa neupravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta. Neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý nie je upravený v súlade s volebným poriadkom alebo ktorý je prepisovaný, alebo dopĺňaný.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené kolegyne a kolegovia, pýtam sa, či má ešte niekto z vás vykonať akt tajného hlasovania. Ak áno, tak prosím, pretože hlasovanie bude uzavreté.

 • Po ukončení aktu hlasovania.

 • Vážené dámy a páni, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

 • Šum v sále.

 • Priatelia, dávam nasledujúcu informáciu. Overovatelia teraz spočítavajú hlasy a vypracujú zápisnicu o výsledkoch tajného hlasovania. Vyhlásenie tohto výsledku urobíme zajtra ráno. Ráno sa pokračuje v schôdzi o 9.00 hodine.

 • Hlasy z pléna.

 • Nevieme, aký bude výsledok druhého kola hlasovania. To znamená, že po vyhlásení výsledku tajnej voľby nasleduje hlasovanie o zákone o Matici a ďalej nasledujú veci, ktoré budú vyplývať prípadne z rokovaní klubov a podobne.