• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  prosím, aby ste si skontrolovali, či máte všetci hlasovacie karty, či ste všetci podpísaní. Zmena pri vyžiadaní si náhradnej hlasovacej karty podľa nového rokovacieho poriadku je v tom, že zmenu nebudete hlásiť, ale operátori nahlásia predsedajúcemu, kto má náhradnú kartu.

  Podľa nového rokovacieho poriadku po stanovení termínu začatia schôdze, ak predsedajúci zistí, že nie je dostatočný počet poslancov, môže po 30 minútach schôdzu preložiť na ďalší deň. Ak sa do hodiny poslanci nezídu, musí preložiť začiatok schôdze na ďalší deň. Takže prosím, aby sme sa teraz len skúšobne prezentovali.

  Prezentovalo sa 103 poslancov.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skôr ako pristúpime k rokovaniu, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prezentovalo sa 122 poslancov.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  ide o prvú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky po nadobudnutí účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  V súvislosti s programom tejto schôdze treba povedať, že o zaradených návrhoch zákonov a návrhoch zmlúv sa bude rokovať, pokiaľ ide o legislatívny postup, podľa príslušných ustanovení doterajšieho rokovacieho poriadku, nakoľko tieto návrhy boli podané pred účinnosťou zákona o novom rokovacom poriadku. Priebeh a rokovanie tejto schôdze sa bude riadiť už podľa príslušných ustanovení nového rokovacieho poriadku.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadali pán podpredseda Marián Andel (dôvod: ochorenie), pani poslankyňa Gbúrová (takisto ochorenie) a pán poslanec Miroslav Mikolášik (zahraničná cesta).

  Po dohode s podpredsedami Národnej rady a vašimi zástupcami v poslaneckom grémiu budeme na tejto schôdzi prerokúvať program tak, ako vám bol predložený. Chcem pripomenúť, že uplatnenie nového rokovacieho poriadku si vyžiadalo zaradiť už do návrhu programu tejto schôdze viacero návrhov, ktorých schválenie predpokladá, resp. vyžaduje nový rokovací poriadok.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na tejto schôdzi sú pod bodmi 16, 17, 19, 22 a 36 zaradené návrhy zákonov, o ktorých musím dať hlasovať, aby sme naplnili literu zákona, pokiaľ ide o 60-dňovú lehotu. Tu by som prosil, aby sme hlasovali hneď.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Navrhujem, aby sme hlasovali za, lebo ide o zákony, ktoré sú ešte z minulého roka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Tieto body sme odsúhlasili, aby boli zaradené do nášho programu.

  Skôr ako pristúpime k schvaľovaniu programu 24. schôdze Národnej rady, chcem vás informovať, že v rokovacej sále je nainštalované technické zariadenie na počítanie rečníckeho času. Vidíte na bočnom displeji čas, ktorý plynie, a takisto na rečníckom pulte pre toho, kto bude pri rečníckom pulte.

  Chcem vás hneď upozorniť, že pri návrhoch na zmenu a doplnenie programu je stanovený limit 1 minúta. Tento limit sa bude vždy 15 sekúnd pred ukončením a takisto 15 sekúnd po ukončení signalizovať na displeji a potom automat rečníka vypne.

  Myslím, že som nezabudol nič z poslaneckého grémia, takže môžeme pristúpiť k schvaľovaniu návrhu programu 24. schôdze.

  Ako prvý sa hlási pán poslanec Bugár.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Chcel by som navrhnúť dva body do programu 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako bod 5 navrhujem zrušenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 482 zo 4. decembra 1996. Tým, ktorí si to nepamätajú, je to uznesenie, ktorým bol zbavený mandátu poslanec Gaulieder.

  Ako bod 6 navrhujem správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o vzdaní sa mandátu poslanca Gašparoviča. Ako dobre viete, túto otázku som predložil na minulej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že tu boli odovzdané dva listy predsedovi mandátového a imunitného výboru, a chceli by sme vedieť, či mandátový a imunitný výbor už zaujal k tomu stanovisko.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predseda, napriek vášmu oznamu... už beží časomiera, musím si strážiť čas.

  Na základe rokovania dnešného poslaneckého grémia, ktoré hovorilo o ustanovovaní osobitných kontrolných výborov a počte ich členov, a neprišlo k dohode medzi poslaneckými klubmi, myslím si, že by sme mali oddeliť otázku zriadenia týchto výborov, ktorá vyplýva z rokovacieho poriadku, a určenia počtu členov týchto výborov, aby potom následne mohli skupiny poslancov navrhovať členov týchto osobitných kontrolných výborov.

  Preto by som chcel predniesť návrh, aby sme body 26 a 27 a body 30 a 31 prerokovali ako body 10 a nasledujúce, teda aby sme rozhodli najprv o zriadení výborov a určení počtu členov a neskôr, ako je to v programe vami navrhnuté, rozhodli o zložení týchto výborov na základe návrhov poslancov a poslaneckých klubov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja.

  Pán poslanec Lauko.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pán predseda, ako moji kolegovia aj ja som dostal prvýkrát na stôl tlač 606 o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnejšie pravidlá rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že je to prvý bod rokovania a nie sme schopní si to preštudovať, navrhujem, aby sa tento bod presunul na rokovanie minimálne zajtra, to znamená ako siedmy bod.

 • Prvý bod aby sa prerokoval ako siedmy bod programu a aby ho predtým prerokovali všetky výbory Národnej rady.

 • Ďakujem.

  Pán predseda, dávam návrh bodu do programu tejto schôdze.

  Vzhľadom na to, že po náleze Ústavného súdu ohľadne privatizácie priamymi predajmi cez Fond národného majetku sa vláda k tejto situácii ešte jednoznačne nevyjadrila a súčasný zákon neumožňuje, aby sa ďalej privatizácia vykonávala priamym predajom, neumožňuje to ani vláde, neumožňuje to ani Fondu národného majetku, žiadala by sa informácia v tejto veci. Teda dávam konkrétny návrh bodu, ktorý by znel: informácia vlády Slovenskej republiky o spôsobe riešenia súčasnej situácie v privatizácii o náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky o neústavnosti priamych predajov uskutočňovaných Fondom národného majetku a ďalšej koncepcii privatizácie. Navrhujem tento bod na štvrtok, teda pred otázky a interpelácie.

 • Ďakujem pekne za udelené slovo.

  Vážený pán predseda,

  odporúčam doplniť program 24. schôdze Národnej rady o návrh skupiny poslancov na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Ide o tlač 561. Podstatou tohto návrhu je, aby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky konečne mohol kontrolovať Fond národného majetku.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  programové vyhlásenie vlády je koncipované na štyri roky, na celé volebné obdobie. Hoci sme ešte len v polčase volebného obdobia, je zrejmé, že jedna vec je program a druhá vec realita. Aby občania Slovenskej republiky vedeli viac o tom, v akom stave je naša spoločnosť, navrhujem do programu nový bod 34 - správa vlády Slovenskej republiky o dvojročnom plnení programového vyhlásenia.

 • No, to je úľava. Ďakujem pekne.

  Pán predseda, dámy a páni,

  navrhujem zaradiť ako nový bod pred bod 38 - odpovede členov vlády - prerokovanie návrhu zákona o sprístupnení archívov Štátnej bezpečnosti (tlač číslo 581). Spolu s kolegami poslancami Ladislavom Pittnerom a Ivanom Šimkom sme vlani v marci predložili návrh zásad. Keďže neboli prerokované výbormi do konca roka, 31. decembra minulého roka sme predložili návrh zákona napísaného na základe týchto zásad. Prerokovanie a schválenie tohto zákona považujeme za urgentné z tohto dôvodu: Je verejne dôvodné podozrenie, že Slovenská informačná služba sa dopustila trestných činov zavlečenia občana Slovenskej republiky do cudziny, trestného činu vraždy, trestných činov nedovoleného odposluchu a bytovej prehliadky v sídle biskupa Baláža.

 • Pardon, nie, nie, nie. ...biskupa Baláža... Hovorím dôvody. Tento zákon...

 • Ďakujem, pán poslanec. Zapnite pána poslanca Cupera.

 • Vážený pán predseda, milé poslankyne, vážení poslanci,

  navrhujem zaradiť do programu ako bod 38 informáciu predsedu Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov. Vzhľadom na to, že prerokovanie otázky predaja bytov Fondom národného majetku bolo vo výbore neverejné, žiadam, aby aj informácia bola podaná na neverejnom zasadaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Navrhujem zaradiť podľa terajšieho návrhu, ktorý máme na stole, bod 36 pred terajší bod 35, resp. ich zameniť. Aby som bol presný, navrhujem, aby sme rokovali najprv o návrhu zákona o Matici slovenskej a až potom o návrhu zákona o zahraničných Slovákoch.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Nemám doplňujúci bod programu, ale chcem povedať pánu poslancovi Bugárovi, že mandátový a imunitný výbor predloží správu vtedy, keď bude konštituovaný na pomernom princípe zastúpenia politických strán a hnutí, a to sa urobí dnes. Až potom môže mandátový a imunitný výbor zasadnúť a riešiť tie problémy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi opakovane navrhnúť nový bod programu, ktorý by mal znieť: správa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vecnom a časovom harmonograme privatizácie zdravotníckych zariadení v roku 1997 a vyhodnotenie privatizácie kúpeľov a žriediel v rokoch 1995 a 1996. Prosím zaradiť tento bod pred bod 38 a som presvedčený, že nikto z vás nebude hlasovať proti.

 • Ďakujem.

  Vážená Národná rada,

  vychádzajúc z presvedčenia, že poslancom Národnej rady by sme mali vytvoriť priestor vyjadriť sa k všeobecným otázkam našej spoločnosti, navrhujem ďalší bod 41 - všeobecná rozprava.

 • Ďakujem pekne.

  Tá minúta je strašne krátka, pán predseda. Ja len dokončím. Tento zákon ukladá správu zväzkov Štátnej bezpečnosti ministerstvu vnútra, ktoré sú v nelegálnom držaní Slovenskej informačnej služby, a zabráni tak možnému zneužitiu týchto zväzkov na vydieranie ľudí.

  Ďakujem.

 • Vzhľadom na to, že opozičné poslanecké kluby už dlhodobo žiadajú, aby bolo ich zastúpenie v Národnej rade a v kontrolných orgánoch pomerné, ktoré by vyjadrovalo percentuálne výsledky ich zastúpenia v Národnej rade, a aby prejavenou istou vôľou koalície došlo k zmenám v tejto oblasti, navrhujem:

  Nový bod 37 - rekonštrukcia orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá by sa týkala funkcionárov a výborov Národnej rady

  a) návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady,

  b) voľba dvoch podpredsedov Národnej rady,

  c) odvolanie predsedov výborov Národnej rady,

  d) voľba predsedov výborov Národnej rady,

  e) voľba poslancov do výborov Národnej rady.

  Nový bod 38 - rekonštrukcia mediálnych rád

  a) návrh na odvolanie členov Rady Slovenskej televízie, Rozhlasovej rady a Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie,

  b) návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie, Rozhlasovej rady a Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  Nový bod 39 - rekonštrukcia dozornej rady Fondu národného majetku

  a) odvolanie členov dozornej rady Fondu národného majetku,

  b) voľba členov dozornej rady Fondu národného majetku.

  Bod 40 - rekonštrukcia orgánov Najvyššieho kontrolného úradu

  a) návrh na odvolanie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu,

  b) voľba podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, navrhujem presunúť bod číslo 16, čiže vládny návrh zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, pred bod číslo 35. Sledujem tým možnosť vytvoriť priestor na prípadné konzultácie s predkladateľom vzhľadom na to, že predpokladám, že k tomuto návrhu bude obrovské množstvo pozmeňujúcich návrhov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Páni poslanci, pani poslankyne, nadviažem teraz na pozmeňujúci návrh pána poslanca Ftáčnika, to s tým súvisí. Tak ako sme sa dohodli v poslaneckom grémiu, navrhujem zmeniť poradie bodov 28 a 29 tak, že bod 29 bude ako 28, a takisto body 33 a 32, že bod 33 bude ako bod 32. To je dohoda z poslaneckého grémia.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, končím možnosť navrhovania zmien a doplnenia programu s tým, že čas plynie veľmi rýchlo, aj vy rýchlo hlásite zmeny. Zrejme všetko nestačím dostatočne zapísať a prosím potom o spoluprácu.

  Prvý pozmeňujúci návrh je od pána poslanca Bugára, aby sme zaradili ako bod číslo 5 zrušenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 482 zo 4. 12. 1996.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme tento doplňujúci návrh poslanca Bugára.

  Druhý návrh - zaradiť ako bod číslo 6 správu mandátového a imunitného výboru o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady.

 • Hlas zo sály.

 • Tak ma opravte. Zapnite mikrofón pánu poslancovi.

 • Pán predseda, asi ste nedávali pozor. Včera som sledoval, čo ste povedali v televízii. Nikto nenavrhuje vaše odvolanie. Navrhujem, aby mandátový a imunitný výbor predložil Národnej rade správu o vzdaní sa mandátu poslanca. V tomto prípade ide o listy, ktoré sa objavili jednak tu a jednak u pána predsedu mandátového a imunitného výboru, ktoré ste podpísali vy.

 • Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Až na to, že ich podpísal Béla Bugár, a nie ja.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 56 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento návrh neprešiel.

  Ďalší návrh mal pán poslanec Ftáčnik, ktorý vyplýval z rokovania parlamentného grémia, kde navrhuje, aby sme body 26, 27, 30 a 31 zaradili za bod 7.

 • Hlas z pléna.

 • Za bod 9? Mne to tu vyšlo, že za bod 7. Tak dobre. Čiže body 26, 27, 30 a 31 za bod 9. Je to dohoda z politického grémia.

  Prosím, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 127 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme schválili tento pozmeňujúci návrh.

  Ďalej pán poslanec Lauko navrhuje, aby sme bod 1 zaradili ako bod 7, aby to prerokovali výbory.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

  Neprijali sme ani tento návrh.

  Ďalej mal pozmeňujúci návrh pán poslanec Volf, ktorý žiada informáciu od vlády. Nebudem to zrejme vedieť opakovať, budem to len parafrázovať - informáciu vlády o súčasnom stave privatizácie.

  Zapnite pána poslanca Volfa, aby neprotestoval, že som povedal niečo zle.

 • O tom, aby sa vláda vyjadrila k súčasnej situácii v privatizácii po náleze Ústavného súdu a o ďalšej koncepcii, lebo sú tam legislatívne problémy s priamymi predajmi.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Volfa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov. Za návrh hlasovalo 65 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Ďalej mal doplňujúci návrh pán poslanec Benčík. Ide o zákon 92/1991 Zb. a zákon 39/1993 Z. z., tlač 561, o ich zaradenie na túto schôdzu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

  Ďalej pán poslanec Kanis žiada, aby sme ako bod 34 zaradili informáciu vlády o dvoch rokoch plnenia programového vyhlásenia.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme ani tento návrh.

  Pán poslanec Langoš žiada, aby sme ako bod 37 zaradili tlač 581. Týka sa to archívov Štátnej bezpečnosti.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 53 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme ani tento návrh.

  Pán poslanec Cuper žiada, aby sme na základe uznesenia jeho výboru zaradili ako bod informáciu tohto výboru o privatizácii bytov Fondu národného majetku a s tým súvisiace nezlučiteľnosti. Navrhuje, aby toto rokovanie bolo neverejné.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov. Za návrh hlasovalo 99 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme tento návrh prijali.

  Pán poslanec Prokeš žiada, aby sme zmenili poradie rokovania o zákonoch o Matici slovenskej a zahraničných Slovákoch tak, aby zákon o Matici slovenskej bol pred zákonom o zahraničných Slovákoch.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Prijali sme túto zmenu.

  Ďalej pán poslanec Šagát žiada nový bod 38, a to správu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, v ktorej by bol časový harmonogram privatizácie zdravotníckych zariadení na rok 1997 a taký istý návrh sa týka kúpeľných zariadení.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov. Za návrh hlasovalo 72 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

  Tento nový bod 38 sme zaradili do programu.

  Poslanec Köteles žiada, aby sme ako bod 41 zaradili všeobecnú rozpravu. Nový rokovací poriadok nepozná takúto rozpravu. Všeobecná rozprava bola nahradená novými ustanoveniami, podľa ktorých sa vláda predvoláva sem (hodina otázok atď.).

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 60 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Tento návrh neprešiel.

  Pani poslankyňa Rusnáková žiada, aby ako bod 37 bola zaradená rekonštrukcia orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, funkcionárov a výborov Národnej rady Slovenskej republiky: a) návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, b) návrh na voľbu dvoch podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, c) návrh na odvolanie predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, d) voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, e) návrh na voľbu poslancov do výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Tu sú i ďalšie body. Zrejme žiada hlasovať o každom osobitne.

  Prosím, hlasujeme o návrhu, ktorý som teraz prečítal.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento prvý návrh neprešiel.

  Ako bod 38 žiada zaradiť riešenie otázky rekonštrukcie Rady Slovenskej televízie, Rozhlasovej rady a Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, a to a) návrh na odvolanie členov Rady Slovenskej televízie, Rozhlasovej rady a Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, b) návrh na voľbu členov týchto orgánov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov. Za návrh hlasovalo 62 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme ani tento druhý návrh pani poslankyne.

  Ako tretí návrh má zaradenie bodu 39 - rekonštrukcia dozornej rady Fondu národného majetku, a to a) návrh na odvolanie členov dozornej rady Fondu národného majetku, b) návrh na voľbu členov dozornej rady Fondu národného majetku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Takže sme neprijali ani tento návrh.

  Posledný návrh pani poslankyne je zaradiť ako bod 40 rekonštrukciu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, a to a) návrh na odvolanie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, b) návrh na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme ani tento posledný doplňujúci návrh pani poslankyne.

  Mám posledný návrh, ktorý predniesol pán poslanec Vaškovič. Sledujte, či to poviem tak, ako ste chceli. Ako bod 35 zaradiť návrh zákona o Exportnej a importnej banke.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov. Za návrh hlasovalo 69 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Posledný návrh, pani poslankyne, páni poslanci, som mal ja s tým, aby bod 29 bol ako bod 28 a opačne, a takisto bod 33 ako bod 32 a opačne. Je to na základe rozhovorov z poslaneckého grémia.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 125 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme prijali.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že sme rozhodli o všetkých doplňujúcich návrhoch, preto dám hlasovať o schválení programu ako celku aj s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sme odsúhlasili.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Môžem konštatovať, že sme schválili program rokovania 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  podľa § 27 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku do rozpravy k prerokúvanej veci sa poslanci prihlasujú písomne do zoznamu rečníkov po schválení programu schôdze do začatia rokovania o návrhu v príslušnom bode programu schôdze Národnej rady a ústne po vystúpení rečníkov v rozprave zapísaných do zoznamu rečníkov.

  Takže kto chce vystúpiť v rozprave k tomuto prvému bodu, ktorý bude nasledovať, má sa prihlásiť a písomné prihlášky dostanem od pultu, kde sa prihlasuje. Ak sa niekto chce prihlásiť ešte v rámci rozpravy, musí to urobiť potom, len čo posledný z prihlásených odreční, a v poradí, ako bude zapísaný na displeji, bude potom vystupovať.

  Pristúpime k p r v é m u bodu programu, ktorým je

  návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky upravuje podrobnejšie pravidlá svojho rokovania.

  Návrh uznesenia ste dostali ako tlač 606.

  Prosím predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady poslanca Petra Brňáka, aby návrh uviedol.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350 z roku 1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 31. 1. 1997 vystúpil v mene navrhovateľov návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky upravuje podrobnejšie pravidlá svojho rokovania, spomínaná tlač 606.

  Úvodom si dovolím uviesť skutočnosti, ktoré viedli k spracovaniu predmetného návrhu a k jeho predloženiu Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ako je známe, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 1997. Predmetný zákon v úvodných ustanoveniach v § 1 ods. 2 uvádza, že Národná rada Slovenskej republiky a jej výbory si môžu v medziach tohto zákona upraviť svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania uznesením.

  Pokiaľ ide o súčasný platný rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky, je to nový, praxou ešte neoverený právny predpis. Napriek tomu na stretnutí predkladateľov návrhu tohto zákona pánov Ivana Gašparoviča, Milana Sečánskeho, Milana Ftáčnika a Petra Brňáka s vedením Národnej rady Slovenskej republiky, reprezentovaným jej predsedom a podpredsedami, sme dňa 17. januára 1997 konštatovali, že niektoré ustanovenia nového rokovacieho poriadku si vyžadujú väčšiu pozornosť a jednotný výklad, ktorý je možné v intenciách § 1 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky upraviť len formou navrhovaného uznesenia. Z predmetnej myšlienky sme vychádzali pri posudzovaní jednotlivých ustanovení nového rokovacieho poriadku, keď sme sa zamerali na tie jeho ustanovenia, ktoré by si vyžadovali zvýšenú pozornosť a jednotnú aplikáciu v praxi. Výsledkom predmetného pracovného stretnutia zo dňa 17. januára 1997 bol návrh materiálu, ktorý na svojej 70. schôdzi posúdil a schválil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené dámy, vážení páni,

  predmetný návrh predkladáme na posúdenie a schválenie Národnej rade Slovenskej republiky s plným vedomím, že nejde o uzavretý a definitívne vyriešený okruh problémov, ku ktorým má Národná rada Slovenskej republiky prijať podrobnejšie pravidlá svojho rokovania. Je zrejmé, že život prinesie ďalšie problémy, ktoré si budú vyžadovať riešenia už uvedenou formou. Z tohto dôvodu môžeme považovať predložený materiál za otvorený s tým, že sa k nemu v prípade potreby môžeme vrátiť. Národná rada Slovenskej republiky si totiž takýmto uznesením môže upraviť i ďalšie svoje pomery, resp. pravidlá rokovania, pričom jediným a hlavným kritériom sú medze zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené kolegyne a kolegovia, prosím o posúdenie predloženého návrhu bez politických predsudkov s tým, že ako poverený zástupca predkladateľa vítam každý konštruktívny a zlepšujúci návrh k nemu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Brňákovi. Prosím, aby zaujal miesto pre spravodajcov.

  Teraz prosím pána Milana Sečánskeho, ktorého ústavnoprávny výbor poveril plniť úlohu spravodajcu k tomuto bodu programu, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu uznesenia vo výbore.

 • Pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som si na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. januára 1997 splnil úlohu, ktorú zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady podľa § 27 tohto zákona ukladá spravodajcovi k prerokúvanému návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky upravuje podrobnejšie pravidlá svojho rokovania, tlač 606.

  Ako už uviedol vo svojom úvodnom slove poverený zástupca ústavnoprávneho výboru pán poslanec Brňák, ide o iniciatívny návrh vypracovaný a predkladaný Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh prerokoval a schválil na svojej 70. schôdzi 30. januára 1997 uznesením číslo 387, pričom popri určení povereného člena výboru, ktorý uvedie návrh na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, a spravodajcu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh uznesenia a jeho prílohy schváliť.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k prerokúvanej veci návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada upravuje podrobnejšie pravidlá svojho rokovania, odporúčam po vykonanej rozprave schváliť.

 • Ďakujem pekne pánu spoločnému spravodajcovi. Prosím, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, teraz by som mal na základe § 27 ods. 3 rokovacieho poriadku prečítať zoznam poslancov, ktorí sa prihlásili do rozpravy písomne, alebo zástupcov klubov. Ani zástupca klubu, ani žiaden poslanec sa písomne neprihlásili do rozpravy.

  Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy.

  Pán poslanec Prokeš.

 • Hlásim sa do rozpravy, pán predseda.

 • Hlásia sa pán poslanec Prokeš, Rózsa, Lauko, Ftáčnik. Tak budete ako piaty, pán poslanec. Ešte pán poslanec Hrušovský.

  Ďakujem pekne. Takže v tom poradí, ako som čítal. Nech sa páči, pán poslanec Prokeš.

 • Hlasy v sále.

 • Áno, prihlásenie sa do rozpravy je už uzavreté.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Aj keď nie je to priamo v súlade s týmito návrhmi, mám predsa len niekoľko pozmeňujúcich návrhov.

  V bode 7, ktorý sa vzťahuje na § 27 ods. 3, navrhujem doplniť: "Ak viacerí rečníci stratia poradie, môžu vystúpiť až po všetkých prihlásených rečníkoch, ktorí poradie nestratili, a to v poradí, v akom stratili poradie. Ak rečník opäť stratí poradie, slovo sa mu už neudelí." Pretože tam je riešený jeden rečník a ten vystupuje posledný. Ak bude ďalší, tak kto z nich bude posledný?

  Ďalej k bodu 10 - odporúčam vypustiť toto ustanovenie, ktoré je tu uvedené, pretože považujem za diskrimináciu tých, ktorí radi píšu rukou, že musia písať na písacom stroji.

  Navrhujem všetkým zvážiť bod 11, že faktickou pripomienkou nemožno reagovať na inú faktickú pripomienku, pretože sa môže veľmi ľahko stať, že niekto tu prednesie niečo, čo nie je pravda, a nebude sa dať vlastne ani k tomu poznamenať, že dotyčný poslanec sa vo faktickej poznámke mýlil.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Rózsa.

  Nech sa páči, pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som doplnil argumentáciu pána kolegu Prokeša k bodu 10. V prípade, že je potrebné doplňujúci a pozmeňujúci návrh dať písomne na písacom stroji, a vzhľadom na to, že nemáme k dispozícii počítače tu v miestnosti a nemáme tu ani tlačiarne, nútime vlastne poslanca, ktorý si pripravuje návrh ako reakciu na predchádzajúce pozmeňujúce návrhy, aby sa vzdialil z rokovacej miestnosti. Naopak, pravidlá hovoria, že by počas rokovania mal sedieť tu. Ja sa preto prihováram ďalším argumentom za podporu jeho názoru.

 • Pán poslanec, musím vás prerušiť. Faktickou poznámkou podľa rokovacieho poriadku nemôžete dávať doplňujúce návrhy.

 • Ja nedávam doplňujúci návrh, dávam argumentáciu.

 • Ani argumentáciu. Môžete sa prihlásiť vždy do rozpravy potom.

 • Ja dávam argumentáciu pánu poslancovi Prokešovi na podporu jeho návrhu.

 • Dobre, ďakujem.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  považujem bod 23 predloženého návrhu k § 150 uznesenia Národnej rady za nesprávny a skoro svojvoľný. Totiž je pravda, že Národná rada podľa zákona číslo 350/1996 Z. z. môže podrobnejšie upraviť svoje vnútorné pomery a pravidlá rokovania, ale v tomto bode, ak rozumiem § 150, nejde o podrobnejšiu úpravu, ale o zmenu, lebo v § 150 je jasne povedané, ktoré návrhy zásad a návrhy zákonov sa prerokujú podľa doterajších predpisov, a v tomto bode, ktorý je predložený, sa to vysvetľuje tak, že aj v tom prípade, ak síce nebol predložený návrh zákona na rokovanie, ale len zásady, aj tieto zákony sa predložia podľa starého rokovacieho poriadku. Bude to robiť v budúcnosti zmätok. Som toho názoru, že tento bod treba vynechať, najmä preto, lebo ustanovenia § 150 zákona číslo 350 možno zmeniť iba zákonom.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia,

  chcel som aj vo svojom návrhu pri navrhovaní programu umožniť vám, kolegom poslancom, aby ste si túto tlač 606 preštudovali, keďže ste ani ostatní v iných výboroch nemali možnosť sa s ňou zoznámiť. Tak ako vy, aj ja som sa s ňou zoznámil len po príchode do tejto rokovacej miestnosti. Je mi ľúto, že ste hlasovaním odmietli takúto možnosť preštudovať si to do zajtra a vyhli by sme sa možno ďalším chybám, ktoré takto vzniknú.

  Ďalej: Predkladateľ pán Brňák, predseda ústavnoprávneho výboru, povedal, že mesiac po schválení rokovacieho poriadku vlastne upravujeme 24 bodov tohto rokovacieho poriadku a doplňujeme ho, a on hovoril, že sa snažíme ho doplniť. Lenže, bohužiaľ, musím konštatovať, že nehovorí pravdu, lebo v niektorých bodoch sú priamo protichodné návrhy. Takýmto bodom je bod 9.

  K § 27 ods. 9: Zaujatie stanoviska členom vlády ako zástupcu navrhovateľa neznamená otvorenie rozpravy podľa § 35 ods. 6. Ja vám, kolegovia, prečítam § 6 bodu 35.

  Ak sa člen vlády ujme slova po skončení rozpravy a pred hlasovaním, otvára sa tým rozprava znova. Uznesením sa navrhuje, že zaujatie stanoviska členom vlády ako zástupcu navrhovateľa neznamená otvorenie rozpravy podľa § 35 ods. 6. Práve opačne sa navrhuje v uznesení, ako je to v zákone o rokovacom poriadku. Preto to nie je žiadna úprava, ale je to zmena.

  Preto navrhujem bod 9 z tohto uznesenia vypustiť, lebo keď ho nevypustíme, kolegovia, tak sa tu bude znova opakovať to, čo sme zažívali celé dva roky, že keď vystúpil niekto so svojím návrhom, členovia vlády tu čakali, dokiaľ skončí predsedajúci rozpravu, potom dotyčnému poslancovi povedali to, čo chceli, a dotyčný poslanec už nemohol na to reagovať. Ak schválite v tomto uznesení bod 9, tak budete strojcami pokračovania takéhoto stavu v tejto poslaneckej snemovni.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďalej pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  mám niekoľko kratučkých poznámok a zopár návrhov k tomuto uzneseniu. Niektoré sú celkom formálne, ktoré vznikli pri dopĺňaní tohto stanoviska.

  Rád by som zareagoval na kolegu predrečníka k bodu 9, k § 27 ods. 9, kde sa mi zdá, že vlastne len potvrdzujeme to, čo je v zákone napísané, a to, čo sme mali riešiť pri zákone. Ak mal kolega Lauko pocit, že by mal navrhovateľ reagovať v priebehu rozpravy, to samozrejme vždy môže, pretože má na to § 26. Ale po skončení rozpravy, tak sa to tu tradovalo, a myslím si, že to má svoju logiku, aby zaujal alebo mohol zaujať, ak chce, stanovisko k výsledkom rozpravy spravodajca a navrhovateľ, o tom hovorí § 27 odsek 9. Ak by ešte raz vystúpil, vtedy otvára rozpravu podľa § 35 ods. 6. Niekedy sa to hodí, tie situácie sa tu vyskytli v rôznych prípadoch, a takéto ustanovenie tiež má svoj zmysel. A tu sme len chceli upozorniť, že keď po skončení rozpravy, teda po uzavretí rozpravy poslancov vystúpi navrhovateľ, že to neznamená postup podľa § 35 odsek 6. Myslím si, že je to logické. Ak sa vám doterajšia prax nepáčila, bolo treba inak konštruovať zákon, teda § 27 odsek 9, ale to je v tom zákone napísané.

  K bodu 10 - netvrdím, že písací stroj alebo osobný počítač je najlepší spôsob, ako podávať pozmeňujúce návrhy, ale logika toho návrhu vychádzala z toho, ja to len vysvetlím, netvrdím, že to tak musí byť, ako je tu napísané, môžeme ho aj vypustiť, ale logika bola taká, že ťažisko prerokúvania zákonov je vo výboroch. Tam sa môžu prednášať návrhy ústne, tam sa poslanec môže s tým zákonom takpovediac pohrať, lebo malo by byť na to viac času. Ak tu v Národnej rade treba na prednesenie pozmeňujúceho návrhu písomný súhlas 15 poslancov, tak už je možné okrem súhlasu 15 kolegov zabezpečiť si aj ten návrh písomne. Ťažko sa dá predpokladať, že tu budeme opravovať pozmeňujúce návrhy. Ak by sa také stalo, asi by sme mali upustiť od tej zásady. Teda to chcel povedať pán poslanec Kováč, tomu rozumiem. Ale ak sa poslanci budú pripravovať na vystúpenie v rozprave a budú zháňať súhlas 15 poslancov, asi nebude problém, aby si zabezpečili svoj návrh písomne. To sa chcelo povedať bodom 10, možno nie presne, skúsme nájsť nejaké formulácie, ktoré to vyriešia, alebo to vypusťme a snažme sa podľa toho riadiť.

  K bodu 11 mám pozmeňujúci návrh, že zákon v § 33 nepozná faktickú pripomienku, ale faktickú poznámku. Čiže ak zostane znenie bodu 11, tak by sme mali zmeniť slovo "pripomienka" na slovo "poznámka" v súlade s § 33.

  Ďalej mám doplňujúci návrh k bodu 22, to je opakované druhé čítanie. Zatiaľ sme od takého postupu veľmi ďaleko, ale tu sa spresňuje, ako sa bude postupovať. V opakovanom druhom čítaní sa rokuje o návrhu zákona v znení doteraz schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a v ďalšej vete sa hovorí, že tieto pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy možno ďalej meniť a dopĺňať. Niekedy sa môže stať, že bude treba zmeniť aj pôvodné ustanovenia zákona, že kvôli tomu sa dostal zákon na druhé čítanie, pretože v treťom čítaní je možné opraviť problémy, ktoré sme spôsobili prijatím, povedzme, dvoch kontradiktórnych návrhov. Ale môže sa stať, že prijatý pozmeňujúci návrh súvisí s takým ustanovením, ku ktorému žiadny pozmeňujúci návrh prijatý nebol, a preto sa to vráti na druhé čítanie. Čiže navrhujem doplniť druhú vetu tak, že namiesto bodky sa dá čiarka a bude text: "to sa vzťahuje aj na ustanovenia, ku ktorým neboli doteraz schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy". Čiže aj k nim je možné dávať pozmeňujúce návrhy, pretože sme v druhom čítaní, a zákon síce už prešiel istými zmenami, ale je možné s ním ďalej pracovať.

  K bodu 23 mám podobný názor ako kolega Rózsa, že tu sa ide nad rámec toho, čo je napísané v § 150. Navrhujem, aby sme bod 23 vypustili, pretože jeho znenie v druhej vete za bodkočiarkou sa mi zdá zmätené a celkom mu nerozumiem. Takže mám pocit, že presnejšie urobíme, ak to vypustíme a budeme sa držať toho, čo je napísané v § 150, že to, čo bolo predložené do účinnosti, teda do 31. decembra 1996, sa prerokuje podľa doterajších predpisov a všetky ďalšie normy predložené po 1. januári sa musia prerokovať podľa nového postupu. O tom hovorí § 150 a myslím si, že to nepotrebuje žiadny ďalší výklad, pretože ten, ktorý je uvedený v bode 23, sa mi nezdá presný.

  Ďakujem za pozornosť. Návrhy odovzdám písomne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Ďalej je prihlásený pán poslanec Fogaš. S faktickou poznámkou pán poslanec Lauko.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem len reagovať na slová pána Ftáčnika. Paragraf 27 a § 35 ods. 6 sú absolútne rozdielne paragrafy. Jeden hovorí o rozprave a kto môže po skončení rozpravy vystúpiť a druhý hovorí o skončení rozpravy, o členovi vlády a o tom, že člen vlády otvára rozpravu. Viete sám, pán Ftáčnik, aj ostatní kolegovia, že málokedy sa stalo, že by člen vlády dvakrát vystúpil po skončení rozpravy. Väčšinou členovia vlády za tieto dva roky vystupovali raz a v tomto vystúpení reagovali na všetky podnety zo strany poslancov a, bohužiaľ, nebola možnosť, aby poslanci mohli na prípadné invektívy, obvinenia reagovať. V tomto rokovacom poriadku, tak ako je schválený § 35 ods. 6, možno zo strany poslanca reagovať. Prijatím uznesenia, tým, že sa po vystúpení člena vlády ruší znovuotvorenie rozpravy, sa vlastne poslancom berie možnosť reagovať na člena vlády po skončení rozpravy. O tom hovorím.

 • Ešte faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • To nie je faktická poznámka na faktickú poznámku?

 • Nie, na problém, o ktorom tu hovoríme. Pokiaľ si dobre spomínam, a možno sa mýlim, ale pokiaľ nie, tak, pán predseda, takisto ste uzavreli zoznam prihlásených aj ústne. To znamená, že v rámci rozpravy môže vystúpiť navrhovateľ, potom uzavriete rozpravu. Nikto nemá šancu sa prihlasovať, lebo zoznam je uzavretý. To znamená, že ak potom znova vystúpi člen vlády, tak sa otvára rozprava. Podľa mňa teda v tomto návrhu spresnených pravidiel je nadbytočný príslušný bod, pretože člen vlády nevystupuje po uzavretí rozpravy, ale ako posledný v rozprave.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Ftáčnik, myslím, nemá faktickú poznámku, lebo to by bola faktická poznámka na faktickú poznámku.

 • Budem reagovať na svoje vlastné vystúpenie a na to, čo som si vypočul. Prosím kolegov, keby si prečítali § 27 ods. 9. Tam sa hovorí o skončení rozpravy, po ktorej vystupuje navrhovateľ. Tá dikcia je podľa mňa jasná, už to nie je v rozprave. Ak by sme dovolili poslancom reagovať na navrhovateľa, tak by to bola ďalšia rozprava, po ktorej by on znovu mohol zaujať stanovisko a takto by sme tu sedeli donekonečna. Zrejme sa to nedá. Doteraz sme to nikdy tak nerobili, a preto sme sledovali cieľ, aj tak je to v § 27 ods. 9, že sa to proste nedá urobiť. A má to svoju logiku. Jednoducho navrhovateľ má právo zosumovať a zareagovať a my už nemôžeme reagovať, mali sme reagovať v rozprave. Takto si myslím, že je to v poriadku a vyjadruje to vzťah, ktorý má navrhovateľ a poslanci.

  Ďakujem.

 • Áno. Ďakujem. Pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda,

  chcem vás upozorniť, že zatiaľ nie je schválený uznesením tento materiál, takže neexistuje pravidlo, že faktickou poznámkou nie je možné reagovať na faktickú poznámku. To až popri...

 • Pán poslanec, musím povedať, že existuje zákon.

 • Nie, keď si pozriete sám, o faktickej poznámke tam nie je napísané, že sa nemôže reagovať na faktickú poznámku. Reaguje sa na ostatné vystúpenie poslanca a to vystúpenie môže byť v rozprave alebo aj faktickou poznámkou. Prečítajte si ten text dokonale. To po prvé.

  A po druhé, nemali ste pravdu, keď ste ma zastavili, keď som dával podporné argumenty, pretože to tiež nie je v tomto zákone napísané. Nemali ste pravdu.

 • Nešlo o zákon. Ja som si myslel, že chcete dávať pozmeňujúci návrh. Ospravedlňujem sa.

 • Tak ste ma nemali prerušovať, pán predseda.

 • Ďakujem.

  Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  myslím si, že aj táto diskusia len ukazuje, že náš rokovací poriadok si bude žiadať dlhší čas nato, aby sme ho zažili, aby sme ho tým zažitím dobre spoznali a aby sme si napriek tomu, že je dosť podrobný, aj zvykli na určité pravidlá, ktoré budeme rešpektovať bez ohľadu na to, či je to do písmenka v zákone upravené, alebo nie. Myslím, že tak je to s každým zákonom a tak je to v každej spoločnosti, ale je potrebné, aby sme si aj tieto výkladové návrhy, ktoré tu predložil predseda ústavnoprávneho výboru, vyjasnili tak, aby nevznikali dvojzmyselnosti. Mám teda dve či tri poznámky, ktoré by som rád tlmočil. Ľutujem, že sme nemali tento dokument k dispozícii dlhší čas. Možno by to bolo prispelo k tomu, že by sme boli presnejší.

  K bodu 9. Pozrite sa, je fakt, že člen vlády, keď vystupuje ako zástupca navrhovateľa, predkladá návrh zákona, spravidla je ten, ktorý sprevádza vznik zákona od začiatku až do jeho konca. Okrem toho má neobmedzenú možnosť vystúpiť v rozprave a je naozaj v súlade s § 27 ods. 9, keď v závere, teda po skončení rozpravy poslancov, ešte vystúpi a skutočne sa tým opätovne zrejme rozprava neotvára. V tomto zmysle je kontradiktórne ustanovenie § 35 ods. 6. Tam je istý rozpor a zdá sa, že hľadáme cestu, ako tento rozpor odstrániť. Myslím si, že by nebolo správne naďalej zvýhodňovať postavenie navrhovateľa, či už je člen vlády, alebo nie je člen vlády. Preto, rešpektujúc terajšie znenie zákona, navrhujem úpravu tohto ustanovenia takto: "Člen vlády ako zástupca navrhovateľa môže podľa § 27 ods. 9 vystúpiť iba raz. Inak sa jeho vystúpenie, teda každé ďalšie jeho vystúpenie, považuje za otvorenie rozpravy podľa § 35 ods. 9." Toto znenie je zrozumiteľné a je jasné, že ide len o zaujatie stanoviska. Každé ďalšie vystúpenie potom bude znamenať, že sa otvára rozprava, a tam sú už neobmedzené možnosti.

  Súčasne navrhujem doplniť aj poradie. Toto poradie by bolo takéto: Po jeho vystúpení prednesie svoje stanovisko spravodajca. Opakujem, po jeho vystúpení prednesie svoje stanovisko spravodajca. To môže mať význam.

 • Hlasy v sále.

 • Rozumiem, opravujem sa - môže predniesť. Ale mne ide o to, aby to bolo po jeho vystúpení. Ide o to, aby spravodajca mal možnosť posúdiť tie návrhy, ktoré sú podané a odôvodnené poslancami, aby došlo k určitej súhre, aby aj on ako spravodajca mohol prezentovať svoj názor a aby sa nestalo, že minister alebo člen vlády po jeho vystúpení opätovne vystúpi a stále to nebudeme považovať za otvorenie rozpravy. Preto navrhujem uvedené spresnenie a myslím si, že po jeho prijatí nám bude navhované pravidlo jasné.

  V súlade s predchádzajúcimi rečníkmi odporúčam vypustiť bod 10. Milí kolegovia, naše technické vybavenie je také úbohé, že si myslím, že vylúčiť podanie doplňujúceho návrhu či interpelácie v ručnej písomnej podobe jednoducho považujem za diskrimináciu, pretože to by sme vlastne zašli priďaleko, že by sme predpisovali dokonca aj to, akou formou má byť čo napísané. Dokonca i podania na súd môžu byť napísané rukou a musí sa s nimi tak nakladať. Nechápem, prečo by v Národnej rade to malo byť inak, najmä keď naozaj naše technické vybavenie je minimálne.

 • Hlasy v sále.

 • Myslím si, že aj interpretácia zákona musí byť taká, aby umožňovala poslancovi byť aktívnym. Ak vám ide o zrozumiteľnosť, tak tam napíšme, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy musia byť podané čitateľne. A nech sa to každý usiluje napísať tlačeným písmom alebo akokoľvek, ale nie strojom a na počítači, najmä keď žiadne nie sú. Odporúčam tento bod vypustiť alebo preformulovať tak, že pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a interpelácie musia byť napísané tak, aby boli čitateľné. Bodka. Nie je možné na ne neprihliadať.

  K bodu 15 by som bol rád, keby sme vyvážili náš vzťah funkcionárov Národnej rady a predsedu Národnej rady a poslancov. Myslím si, že predseda Národnej rady popri svojej zodpovednosti za jej vedenie je vlastne primus inter pares. Nie je ani riaditeľom podniku, ani nejakým náčelníkom, ale je ten, ktorý nás má usmerňovať k čomusi, čo spoločne chceme dosahovať po rozprave pri prijímaní zákonov. Ale potom sa nemôžeme my poslanci dostávať do pozície žiakov a predseda alebo zastupujúci podpredseda Národnej rady do pozície profesorov. Ak teda sa žiada, aby vyjadrenie poslanca bolo vyhotovené písomne, doručené do piatich dní atď., tak si myslím, že by sme buď mohli zvoliť takú cestu, že doplníme toto ustanovenie, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky alebo zastupujúci podpredseda vyjadrí svoje stanovisko k ospravedlneniu písomne a doručí ho poslancovi. Veď ten poslanec, keď tu nie je, tak o vyjadrení sa tiež nemusí dozvedieť. A vyjadrenie poslanca potom nech je vyhotovené písomne, ale tá päťdňová lehota musí plynúť tak, ako je to tu napísané, od skončenia kalendárneho mesiaca, keď chceme takýmto spôsobom formalizovať náš kontakt. Ak by sme volili inú cestu, tak si myslím, že sa môžeme dostať do pozície, akoby tu boli nejaké vzťahy nadradenosti a podriadenosti, a to v ústavnoprávnych vzťahoch nie je prípustné.

  Aby som bol stručný, v bode 23 podporujem stanovisko poslanca Rózsu i poslanca Ftáčnika. Ľutujem, že sme to nemali skôr k dispozícii, možno by sme vedeli nájsť vhodnejšie formulácie, ale pokúsili sme sa aspoň návrh zlepšiť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Fogaš, k § 63 ods. 5 vám chcem povedať, prečo tam je, že písomne predsedovi Národnej rady. Ono to celé vôbec nie je celkom šťastné. Predstavte si, že pred kanceláriou predsedu Národnej rady budú stáť v zástupe poslanci a ústne sa ospravedlňovať a ja tam budem sedieť a ich počúvať. Preto to má svoje ratio, že je to písomne. To sa predsa nedá robiť tak, ako ste to navrhli.

 • Hlas zo sály.

 • No, prihláste sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Ftáčnik.

 • Pán predseda, ja by som faktickou poznámkou zareagoval na vystúpenie kolegu Fogaša, ale trošku aj na to, čo ste povedali vy. On chce povedať, že podľa § 63 ods. 5 predseda Národnej rady posudzuje, či dôvod neúčasti poslanca na rokovacích dňoch schôdzí Národnej rady možno považovať za závažný a jeho ospravedlnenie za riadne. A potom je tam veta: "Poslancovi sa umožní vyjadriť o veci." Tomu, čo chcel povedať kolega Fogaš, rozumiem tak, že by sa mal poslanec písomne dozvedieť, či vy hodláte ako predseda Národnej rady poslanca ospravedlniť, teda či podľa tohto paragrafu považujete dôvod neúčasti za závažný a jeho ospravedlnenie za riadne. Ak sa toto dozvie, zrejme nebude mať dôvod vám písať, ak sa dozvie, že to nepovažujete, tak zrejme pridá ďalšie argumenty, ktoré možno v tom ospravedlnení zabudol uviesť, a všetko môže prebehnúť písomne, i vaše stanovisko, i jeho.

  Myslím si, že toto chcel kolega povedať a to má istú logiku, lebo inak sa poslanec nedozvie, aké zámery máte vy ako predseda Národnej rady z hľadiska jeho ospravedlnenia, ktoré vám vyplýva z § 63 ods. 5. Takto som rozumel jeho návrhu a myslím si, že je konštruktívny v duchu toho, čo je v bode číslo 15.

 • Chcem sa prihlásiť do rozpravy po poslednom prihlásenom. To je už uzavreté?

 • Nie, môžete sa prihlásiť len s faktickou poznámkou.

 • Takže pán poslanec Fogaš má faktickú poznámku.

 • Pán predseda, myslím, že v mojom vystúpení nešlo o to, ako sa vám budeme ospravedlňovať, a vôbec mi nešlo o to, aby vznikla taká situácia, ako ste opísali, ale práve o reakciu. Podľa návrhu vy sa vyjadríte k tomu, či dôvod ospravedlnenia považujete za závažný. Ja navrhujem, aby sa to udialo tiež písomne, ak od poslanca žiadame, aby písomne na to zareagoval. Keďže táto procedúra má isté dosahy aj vo vzťahu k náležitostiam, ktoré sa týkajú nášho postavenia, aby sa to udialo z obidvoch strán písomne. Ak s tým súhlasíte, tak sme si porozumeli dobre.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Rada by som sa vyjadrila k § 63 odseku 10. Chcem reagovať na ospravedlnenie neúčasti poslanca na časti rokovacieho dňa.

 • Na posudzovanie neúčasti poslanca na časti rokovacieho dňa sa použijú ustanovenia § 63 ods. 1 až 9. Odsek 2 hovorí, že na každý rokovací deň schôdze Národnej rady alebo výboru sa vyhotovuje prezenčná listina, do ktorej sú povinní zapísať sa všetci prítomní poslanci. Navrhujem, aby v prípade neúčasti poslanca alebo poslancov na prevažnej časti rokovacieho dňa mohol predseda výboru dať vyhotoviť prezenčnú listinu aj dvakrát denne. Pretože ako potom sa zhodnotí neúčasť poslanca na časti rokovacieho dňa?

 • Pani poslankyňa, nechcel som vás druhýkrát prerušiť, ale budeme si musieť zvykať, viem, budeme robiť zatiaľ chyby, všetci, aj ten, kto vedie schôdzu, nemôžu sa dávať vo faktických poznámkach už návrhy na zmenu, doplnky a podobne. Vo faktickej poznámke môžete reagovať len na vystúpenie posledného rečníka v rámci rozpravy. Takže nie je možné tak, ako ste to teraz urobili.

  Ďakujem.

  Pán poslanec Duka-Zólyomi.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcel by som mať v rámci faktickej poznámky otázku. Môžem mať?

 • Pre tento prípad, keď rokujeme o tom, čo budeme musieť rešpektovať celý čas, to skúsme.

 • Budem veľmi stručný.

  Ak dovolíte, mám otázku na predkladateľa tiež k bodu 13 § 63 ods. 2 a 10. Chcel by som vysvetlenie poslednej vety, čo znamená, že neospravedlnená účasť na časti rokovacieho dňa sa započítava do straty nárokov poslanca. Čo je to časť? Je to poldeň alebo celý deň, alebo štvrtina?

  Ďakujem.

 • Ešte máme do rozpravy prihláseného pána poslanca Hrušovského.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  v prvom rade by som chcel podporiť stanovisko a pozmeňujúci návrh pána kolegu Fogaša k bodu 10 a v krátkosti by som sa chcel dotknúť bodu 13 k § 63 ods. 2 a 10.

  Je pravda, že v rokovacom poriadku v § 63 ods. 10 sme stanovili, že rokovací deň Národnej rady sa môže skladať z častí. Zatiaľ však nikto nepovedal ani v týchto pravidlách, ktoré majú upraviť podrobnejšie rokovanie Národnej rady, čo je to časť rokovacieho dňa, či je to dopoludňajšia časť a odpoludňajšia časť, alebo či to môže byť napríklad rozdelený rokovací deň na časti, ktoré sa budú týkať schvaľovania jednotlivých návrhov zákonov. Tu mi chýba najskôr podrobnejšie upravenie a definícia časti rokovacieho dňa. Vychádzame z toho, ako je to navrhnuté, že to bude zrejme časť dopoludňajšia a odpoludňajšia.

  Mal by som otázku na predkladateľov k bodu 13, k uzatváraniu prezenčných listín. Prezenčná listina sa z dopoludňajšej časti má uzatvárať o 11.00 hodine a odpoludňajšia prezenčná listina o 18.00 hodine. Pýtam sa teda, kedy bude daná na dopoludňajšiu časť a odpoludňajšiu časť prezenčná listina k dispozícii poslancom, aby mohli prezentovať svoju účasť na rokovaní alebo na časti rokovania, pretože to má významný vplyv potom aj na stratu nárokov poslanca. Okrem toho som toho názoru, že ideme nad rámec povinností, ktoré zákon dáva overovateľom Národnej rady, a tu vlastne nútime overovateľov, aby robili akýchsi štatistov evidencie prítomných poslancov na rokovaní. Som toho názoru, že je to v rozpore s prijatým zákonom o rokovacom poriadku. Preto odporúčam, aby sme zatiaľ, kým podrobnejšie neupravíme tieto definície, o ktorých som hovoril, bod 13 vypustili.

  Chcem vám však povedať, že som za to, aby sme sa maximálne snažili zabezpečiť účasť poslancov na rokovaní Národnej rady, ale nie takýmto administratívnym spôsobom, ktorý sa mi zdá príliš úradnícky a ktorý bude zbytočne komplikovať aj vám, pán predseda, prípadné ospravedlnenia alebo prípadné nedorozumenia, ktoré môže vzniknúť práve z tohto dôvodu.

  Ďakujem pekne.

 • To najviac postihne mňa, nie poslancov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  vyčerpali sme všetky prihlášky dané do rozpravy. Vyhlasujem teda rozpravu za skončenú. Pýtam sa predsedu ústavnoprávneho výboru pána Brňáka, či sa chce ako predkladateľ vyjadriť. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  len v krátkosti sa chcem vyjadriť k niektorým poznámkam, ktoré boli v priebehu rozpravy k tomuto materiálu.

  Vo všeobecnosti si neodpustím jednu poznámku, ktorá má všeobecnú platnosť a vlastne najviac reaguje na vystúpenie pána poslanca Lauka, keď povedal, že aj jeho pôvodný návrh, ktorý dával pred začatím schôdze, smeroval k tomu, aby ostatní poslanci mali možnosť a čas sa pripraviť a prediskutovať si uvedené problémy a zaujať k nim nejaký racionálny postoj. Chcem povedať, pán poslanec, že celá filozofia nového rokovacieho poriadku je založená na racionalizácii a zefektívnení vnútornej práce parlamentu. Je potrebné povedať, že plnenie si poslaneckých povinností na pôde parlamentu je predovšetkým v záujme poslanca, v záujme hnutia a v záujme strany. Parlament nebude chodiť za poslancom, aby ho oboznamoval nejakým škôlkárskym spôsobom o tom, že niekde rokuje nejaký výbor alebo niekde sa rokuje o nejakej vážnej veci. Bude to vecou manažovania si vlastnej práce, či už poslanca, alebo politického subjektu, aby sa staral o to, čo vlastne v parlamente beží. Nič nebránilo napríklad vám, pán poslanec, máte zástupcu v ústavnoprávnom výbore pána poslanca Hrušovského, aby ste s dostatočným časovým predstihom mohli reagovať aj na tento materiál, či už prostredníctvom jeho osoby, alebo vy sám, ak by ste prejavili záujem, na pôde tohto parlamentu. Myslím si, že je to trend rozumný a že takto sa bude aj uberať v budúcnosti v tomto parlamente, bez ohľadu na koaličné a opozičné zoskupenie.

  Teraz postupne k pripomienkam. Pán poslanec Prokeš, pripomienka k bodu 7, pokiaľ ide o § 27 ods. 3 nového rokovacieho poriadku, myslím si, že jeho návrh je logický a je spresňujúci, pretože vskutku tento návrh, ktorý sme tu dávali, rieši prípad v singulári, ale v množnom čísle by sa mohol vyskytnúť problém, ako sa zaradia viacerí. Čiže si myslím, že tento návrh by bolo možné a vhodné akceptovať.

  Pokiaľ ide o pripomienku k bodu 10, táto pripomienka sa vyskytovala aj vo vystúpeniach ostatných poslancov. Myslím si, že tak ako uviedol aj pán poslanec Ftáčnik v krátkej replike na vystúpenie pána poslanca Kováča, skutočne v danom prípade, pokiaľ pôjde o prerokovanie napríklad návrhu zákona na pôde parlamentu potom, ako sa prerokuje vo výbore, bude skôr výnimočnou situácia, keď sa budú predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Osobne ako predkladatelia aj rokovacieho poriadku sme nerátali s tým, a myslím si, že je to tiež žiaduce, aby sa rozprava v parlamente uberala podobným spôsobom, ako sa uberá dnes. Proste, že mechanicky, z prípadu na prípad, na základe náhleho vnuknutia alebo na základe vystúpenia predchádzajúceho rečníka reagujem, rýchlo si zosmolím nejaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh a predložím ho. Ale to nie je len pripomienka na pána poslanca Kováča, to je aj na naše rady v tom smere, že ak sa má skvalitniť táto práca, musí byť vytvorený istý mechanizmus, ktorý poznajú viac-menej všetky parlamenty sveta. V tomto smere tu nie je nič netypické, ale doteraz sme konali skôr netypické záležitosti v súvislosti s rokovaním o zákonoch.

  Osobne vidím zmysel bodu 10, aj keď pripúšťam, že by sa dal čiastočne modifikovať napríklad na základe vyjadrenia pána poslanca Ftáčnika, aby to bolo inak, nejakým čitateľným a vhodným spôsobom. V tejto súvislosti si však neodpustím jednu poznámku, že už dnes platí rokovací poriadok, a všetci, ktorí dnes predkladali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ich nepredložili práve v súlade s ustanovením § 29 ods. 1. Nepredložili ich všetci v písomnej forme a neboli ani zdôvodnené tak, ako nový rokovací poriadok ukladá.

  Ďalšia poznámka sa dotýka ustanovenia bodu 11, kde pán poslanec Prokeš navrhol zvážiť tie faktické poznámky, či je to správne, že nebude môcť reagovať faktickou poznámkou na faktickú poznámku, toto vyplýva, pán poslanec, priamo z tohto rokovacieho poriadku. Terajší rokovací poriadok hovorí, že faktickou poznámkou sa reaguje na vystúpenie ostatného rečníka. To, kto je ostatný rečník, rokovací poriadok priamo a výslovne uvádza, že je to osoba, ktorá je prihlásená do rozpravy riadnym spôsobom. To znamená, že vlastne tu nechceme povedať nič navyše oproti rokovaciemu poriadku, ale kvôli inštruktívnosti rokovacieho poriadku považujeme za nevyhnutné, aby sa toto objavilo a aby si poslanci zvykli, že skutočne faktickou poznámkou na faktickú poznámku nie je žiaduce, vhodné ani dovolené vystupovať podľa tohto rokovacieho poriadku.

  Pokiaľ ide o pripomienku pána poslanca Rózsu, myslím si, že je možné akceptovať jeho záležitosť týkajúcu sa bodu 23 - informácie. Chceli sme nejakým spôsobom preklenúť stav, keď v minulosti bolo predložených veľa zásad návrhov zákona, tieto zásady boli prerokované a v podstate v súčasnosti visia niekde vo vzduchu. Veľa ich asi nie je, lebo viaceré z nich sa dostali už do paragrafového znenia a boli predložené, čiže nemáme ich ani zmapované, koľko je takýchto návrhov zásad zákona, ale aby nevznikali nejaké problémy typu protiprávnosti, teda že tu nejde o výklad, ale ide skôr o riešenie problému nad rámec rokovacieho poriadku, si myslím, že by bolo možné vyhovieť pánu poslancovi s jeho návrhom, pokiaľ ide o bod 23, a prípadne ho vypustiť. Toto koniec koncov navrhovali viacerí poslanci v rozprave.

  Pán poslanec Lauko reagoval okrem iného aj na bod 9, na ktorý potom reagoval pán poslanec Fogaš. Myslím si, že vystúpenie pána poslanca Fogaša a jeho návrhy by mohli byť akceptovateľné aj vzhľadom na pripomienku, ktorú uviedol pán poslanec Lauko, i keď si dovolím povedať, že tento bod 9 - informácie, ak nečítame len jedno ustanovenie, ale ak ich čítame obidve, ak nečítame len § 35 ods. 6, ale zároveň čítame aj § 27 ods. 9, má svoju logiku, lebo na jednej strane hovoríme, že ak predkladateľ vystúpi po skončení rozpravy, môže otvoriť rozpravu, ak je členom vlády, a na druhej strane v špeciálnom ustanovení hovoríme, že predkladateľ má právo podať stanovisko právom záverečného slova po skončení rozpravy. Tu sme chceli povedať jednoznačne, že podanie tohto stanoviska nemožno chápať ani vnímať ako otvorenie rozpravy. Čiže zase by to len bolo spresňujúce inštruktážne ustanovenie. Ale myslím si, že ten kompromis, ktorý navrhol pán poslanec Fogaš, by jasnejšie vyjadril zrejme to, čo sme chceli povedať, a preto by som sa prihováral, aby bol napríklad akceptovaný návrh pána poslanca Fogaša.

  Pán poslanec Ftáčnik dal pripomienku k bodu 11. Je to správne, tam došlo zrejme k chybe, nepoznáme faktickú pripomienku, ale faktickú poznámku.

  Pokiaľ ide o bod 22 materiálu k § 85 ods. 3, toto doplnenie, myslím si, je tiež dobré z hľadiska doplnenia, preto by podľa mňa mohlo byť akceptované.

  Bod 23, to je už reakcia na to, čo som povedal pánu poslancovi Rózsovi.

  Pokiaľ ide o pripomienky pána poslanca Fogaša k ustanoveniu bodu 9, teda k bodu 9, dal pozmeňujúci návrh, ku ktorému som sa vyjadril, že ten by mohol byť. K bodu 10 bol tiež daný návrh, akou formou, teda aby bola zachovaná zrozumiteľnosť. Myslím si, že je to možné akceptovať, aj keď som na úvod povedal niečo iné z hľadiska všeobecného.

  K bodu 15 by som chcel povedať, že aj keď platí zásada, že predseda v podstate je prvý medzi rovnými, v danom prípade by som nevidel jeho úlohu v procese odovzdávania zdôvodnenia neúčasti poslanca ako nejaké šikanovanie vo vzťahu k poslancom a nadraďovanie jeho postavenia. Myslím, že je to normálna klasická slušnosť poslanca, aby v prípade, ak sa nedostaví na schôdzu tak, ako sa má dostaviť, je to minimálne na základe princípov slušnosti, že riadnym písomným spôsobom túto neúčasť zdôvodní. Chcem povedať, že v danom prípade vskutku nie je predseda len prvý medzi rovnými, ale že podľa rokovacieho poriadku mu dávame isté decízne oprávnenia, rozhodovacie oprávnenia v procese posudzovania prípadnej absencie na pôde parlamentu. Čiže v danom prípade je prvokolový rozhodovací orgán. V takomto prípade nemôžeme chápať predsedu Národnej rady iba ako prvého medzi rovnými, ale že je to rozhodujúci orgán v prvom kole a druhé kolo môže byť napríklad Národná rada Slovenskej republiky. Osobne by som sa prihováral, aby ten pôvodný bod 15 ostal, že nie je v ňom nič problematické. Ide o to, aby nedošlo k takej absurdnej situácii, k akej dochádzalo niekedy v školách, že ústne poviem niečo iné, potom napíšem, porozmýšľam a zase niečo iné. Tvorivosť niekedy môže mať v týchto prípadoch veľmi širokú fantáziu, i keď by sa nemala predpokladať u poslancov ako zástupcov v zákonodarnom zbore. Tu by som sa prihováral skôr za to, aby bod 15 zostal v tej verzii, v akej je.

  Pokiaľ ide o vystúpenie pani poslankyne Lazarovej, reagovala faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Duka-Zólyomi dáva otázku, ako je možné vnímať to rozdelenie podľa rokovacieho poriadku. Čiastočne na to odpovedal pán poslanec Hrušovský vo vystúpení, keď vskutku podľa ustanovenia terajšieho rokovacieho poriadku sa pripúšťa možnosť posudzovať absenciu nielen na celý deň, ale aj na časť. Čiže tu sme istým spôsobom definovali pravidlá, čo je možné považovať podľa nášho, vášho názoru, ak budete akceptovať túto filozofiu, že za časť dňa je možné považovať poldeň. Myslím si, že je to rozumný kompromis, aby sme sa tam nedostávali tiež do nejakých záležitostí, ako naznačil pán poslanec Hrušovský, že vzniknú pochybnosti, či to má byť podľa prerokúvaných bodov, či to má byť podľa plynutia času a podobne. V danom prípade si myslím, že táto inštruktáž je veľmi vhodná, žiaduca aj v smere predkladaných prezenčných listín.

  Tu hneď chcem reagovať na pripomienku pána poslanca Hrušovského. Nepovažovali sme za potrebné a žiaduce, aby v týchto pravidlách bola presne stanovená hodina začiatku predloženia týchto listín. Vychádzame z toho, že tu problém proste nemôže vyskočiť a nemôže nastať, lebo je evidentné, že pred začatím schôdze tá listina vždy je, a tu nemôže vzniknúť nejaký problém, ale ak by sa javilo ako žiaduce tam dať, že, povedzme, musí byť predložená hodinu pred začiatkom schôdze, ja sa tomu nebránim a nevidím v tom problém. Horšie bolo posúdiť, ak by sme to rozdelili na poldni, ako stanoviť ten čas, a ten sa navrhol vlastne v tomto spôsobe. Nemyslíme si, že tento spôsob vyrieši všetky problémy, že v podstate poslanci zlepšia svoju účasť na schôdzach Národnej rady, ale je to lepšie ako terajší stav minimálne v tom, že núti poslanca, keď nie pre nič iné, poviem to fakticky, aby prišiel poobede, aj keď nemá chuť, a aspoň poobede sa podpísal na prezenčnú listinu. Viem, že to nie je riešenie z hľadiska zabezpečenia disciplíny poslancov na schôdzach Národnej rady, ale ak pripustíme, že ak sa neospravedlní riadnym spôsobom z neúčasti na schôdzi Národnej rady, je možné posudzovať jeho neúčasť aj v čase kratšom, ako je celý deň. Čiže to je filozofia, ktorú umožňuje rokovací poriadok, o ktorej sa možno baviť, či dostatočne vystihuje sledovaný zámer.

  To je všetko, pán predseda.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja vám, pán predseda. Pýtam sa teraz pána poslanca Sečánskeho, či ako spravodajca vystúpi.

 • Dámy a páni,

  keď sme kedysi navrhovali nový rokovací poriadok Národnej rady, vtedy sme uviedli princípy, ktoré nás viedli k tomuto kroku, všetkých navrhovateľov. Jeden z týchto princípov bol vytvoriť optimálne podmienky pre prácu poslanca v Národnej rade tak, aby mohli viesť k zákonodarnej iniciatíve. Ale takisto druhým princípom, podľa mňa úplne rovnovážnym, bolo šetrenie času ostatných poslancov, času ako mimoriadnej hodnoty. Hovorí sa, že dobrý kráľ sa do smrti učí. Ja toto podporujem, sám sa tým riadim. A keď prvýkrát schvaľujeme uznesením Národnej rady podrobnejšie pravidlá rokovania Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rokovacím poriadkom, tak si myslím, že je to určitý precedens, pretože toto uznesenie Národnej rady, ktoré ideme prijať, má prakticky len výkladový význam. Nezakladáme nové právne vzťahy, nakoniec ani nemôžeme, len spresňujeme to, aby nemohlo dôjsť k šarvátkam alebo k jednotlivým nezrovnalostiam. A preto si vážim každý príspevok, ktorý v rámci rokovania o tejto časti tu bol.

  Dámy a páni, dovoľte mi malú poznámku na úvod. Kvalitné prerokúvanie alebo kvalitné prijímanie návrhov zákonov, návrhov uznesení Národnej rady bude vyžadovať kvalitnú prácu poslancov. To znamená zavčasu študovať návrhy. Prijímam to, čo hovoril pán Lauko, že dnes sme to našli prakticky - ja teda nie, ale ostatní - na lavici. Lehoty, ktoré určuje rokovací poriadok najmä na schvaľovanie zákonov, sú mimoriadne prísne. Ak si to spočítate, tak medzi podaním návrhu a prerokovaním v Národnej rade uplynie aspoň 50 dní, a to hovorím veľmi mierne, pri prvom čítaní poslanec musí mať materiál k dispozícii 15 dní, pri druhom čítaní 30 dní atď.

  Prosím vás, nechápme tieto pripomienky alebo toto uznesenie, ktoré prijímame, ako uznesenie proti niekomu. V žiadnom prípade tak stavané nie je. Je to uznesenie za niečo. Uznesenie za to, aby naozaj priebeh rokovania Národnej rady mohol byť efektívny, tak ako to predpokladá rokovací poriadok.

  K jednotlivým návrhom sa vyjadrovať nebudem, vyjadril sa pán predseda. Stopercentne s tým súhlasím, len pôjdem podľa pripomienok, tak ako boli kladené.

  Dámy a páni, pripomínam, že podľa nového rokovacieho poriadku spoločný spravodajca nezaujíma stanovisko k predkladaným návrhom, teda nehovorí: "odporúčam schváliť" alebo "neodporúčam schváliť", to je na vás. Toto platí pre zákony, uvedené je to v § 87, myslím, že v odseku 2. Ja sa tomu vyhnem tak, že poviem, za čo budem hlasovať a za čo hlasovať nebudem. Tým vám nechcem vnucovať v žiadnom prípade svoje stanovisko. Ak by to niekomu prekážalo, tak to ani nebudem robiť.

  Pán Prokeš podal pripomienku k bodu 7, to je § 37 ods. 3 posledná veta. Odporúča doplniť bod 7 takto: "Strata poradia rečníka znamená, že rečník môže vystúpiť v rozprave len ako posledný." A teraz jeho návrh: "Ak viacerí rečníci stratia poradie, môžu vystúpiť až po všetkých prihlásených rečníkoch, ktorí poradie nestratili, a to v takom poradí, v akom stratili poradie. Ak rečník opäť stratí poradie, slovo sa mu už neudelí." Táto druhá veta sa mi zdá byť na okraji, na hrane zákona. Rokovací poriadok hovorí, že ak rečník stratí poradie, vystúpi ako posledný.

  Navrhujem hlasovať osobitne o prvom dovetku: "Ak viacerí rečníci stratia poradie, môžu vystúpiť až po všetkých prihlásených rečníkoch, ktorí poradie nestratili, a to v poradí, v akom toto poradie stratili." Ja budem hlasovať za.

 • Takže podľa § 36 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu.

 • Hlasujeme o návrhu pána Prokeša.

 • Prosím spravodajcu ústavnoprávneho výboru pána Sečánskeho, aby hlasovanie uvádzal.

 • Prosím, tento bod som prečítal, je to prvý návrh pána poslanca Prokeša. Myslím, že ho netreba opakovať. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali o ňom hlasovať. Ja budem hlasovať za. Prečítal som ho dvakrát. Ešte raz ho prečítam. Je to pripomienka k § 27 ods. 3.

 • Prezentujme sa a hlasujme, kým ho bude čítať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 114 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

 • Ďakujem. Ďalší odsek pán Prokeš navrhuje k tomu istému § 27 ako odsek 4. "Ak rečník opäť stratí poradie, slovo sa mu už neudelí." Prosím, to nechám na vás, ako sa rozhodnete.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme neprijali tento návrh.

 • Ďalej mal pán poslanec Prokeš pripomienku k bodu 11, to bola faktická poznámka, návrh nedával.

  Pán poslanec Rózsa mal pripomienku k bodu 23, to je k § 150. Pán poslanec navrhuje text tohto bodu vyhodiť. V súvislosti s týmto bodom dal pripomienku aj pán poslanec Fogaš. Ten navrhol nový text. Prosím, rozhodnite sa sami, páni.

 • Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Rózsu, ktorý sa týka bodu 23, je to § 150.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 67 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme prijali tento návrh.

 • Pán poslanec Lauko navrhoval bod 9, to je pripomienka k § 27 ods. 9 - zaujatie stanoviska členov vlády alebo ako zástupcu navrhovateľa neznamená otvorenie rozpravy podľa § 35 ods. 6. Navrhuje vypustiť tento bod. Ja budem hlasovať proti. Nech sa páči.

 • Prosím, prezentujme sa. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Lauka.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 41 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme neprijali tento návrh.

  Pokračujte, pán poslanec.

 • Pán poslanec Ftáčnik dal tri návrhy. Hlasovanie k bodu 23 je bezpredmetné, ten bod sa vypustil. K bodu 11 slovo "pripomienka" navrhuje nahradiť slovom "poznámka", samozrejme, v príslušnom tvare. K bodu 22 na koniec druhej vety dať čiarku a doplniť text takto: "To sa vzťahuje aj na ustanovenia, ku ktorým neboli doteraz schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy." Navrhujem, aby sme o obidvoch týchto návrhoch hlasovali spolu. Ja budem hlasovať za.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 130 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Prijali sme tento návrh.

 • Pán poslanec Fogaš navrhol nové znenie bodu 10. Prosím, aby to prečítal.

 • Pán poslanec Prokeš, len podľa § 36 ods. 4 jednotlivé hlasovania nemožno prerušiť. Počas neho predsedajúci nikomu nemôže udeliť slovo.

 • Hlasy z pléna.

 • Pokračujte, pán poslanec Sečánsky, potom sa k tomu vrátime.

 • Prosím, je tu návrh, že si navrhol vypustiť bod 10. Mám to poznačené, lenže pán poslanec Fogaš tam navrhoval nové znenie. Myslím, že to by bolo lepšie. Ak chceš tento bod vypustiť, prosím.

 • Pán spoločný spravodajca upozornil na ďalší pozmeňujúci návrh toho istého paragrafu a článku, ktorý dal pán poslanec Fogaš, ktorý komentoval aj predkladateľ a považoval ho za iný.

 • Pán predseda, navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu pána poslanca Prokeša. Ospravedlňujem sa. On navrhoval bod 10 vypustiť. Ja budem hlasovať za tento návrh, za zrušenie tohto bodu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 126 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže tento návrh bol prijatý.

 • Pán poslanec Fogaš navrhol nové znenie bodu 10. Prosím, aby ho prečítal. Navrhuje nové znenie tohto bodu.

 • Navrhujem, aby bod 10 znel: "Pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a interpelácie musia byť napísané čitateľne."

 • Najprv bod 10. Budem hlasovať za tento bod.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 109 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Prijali sme tento návrh.

 • Pán poslanec Fogaš mal takisto pripomienku alebo pozmeňujúci návrh k bodu 9.

 • Navrhujem, aby bod 9 znel: "Člen vlády ako zástupca navrhovateľa môže podľa § 27 ods. 9 vystúpiť iba raz. Inak sa jeho vystúpenie považuje za otvorenie rozpravy (§ 35 ods. 9). Po jeho vystúpení môže predniesť svoje stanovisko spravodajca."

 • Pán poslanec, mám len poznámku k tomu. Podľa rokovacieho poriadku všetky takéto návrhy musia byť predložené písomne. Akceptujem ešte dnešný deň.

 • Pán predseda, ja som ich písomne odovzdal, len aby nevznikli nejaké pochybnosti, pán spravodajca ma poprosil, aby som ich ešte raz prečítal.

 • Teraz ešte áno, ale nabudúce už nie.

  Prosím, pán spravodajca, dajte hlasovať o tomto návrhu pána poslanca.

 • Navrhuješ doplniť tento text, alebo je to nový text bodu 9?

 • Odpoveď z pléna.

 • Dajte hlasovať tak, ako to prečítal.

 • Teda pôjde o nový text bodu 9. To znamená, že tento text sa tvojím návrhom vypúšťa a prijíma sa ten text, ktorý navrhuješ ty. Takto to chápem.

 • Je to v poriadku, veď sme rozumeli. Nadiktoval si text - nové znenie tohto článku. Prosím, dajme hlasovať o novom texte pána poslanca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 113 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Takže sme prijali tento návrh.

 • Pán poslanec Fogaš mal ďalej pripomienku k bodu 15.

 • To je v poriadku, tam niet o čom hlasovať. Pán poslanec Fogaš, pán spoločný spravodajca nemá žiaden písomný návrh.

 • Hlasy v sále.

 • Ďakujem za slovo. Ešte raz opakujem, že som pripomienky odovzdal čitateľne napísané, ale aby nevznikli pochybnosti, dohodli sme sa so spravodajcom, že ich prečítam.

  Navrhujem bod 15 doplniť o to, čo hovoril pán predseda, že to považuje za samozrejmé. Teda: "Predseda Národnej rady vyjadrí svoje stanovisko k ospravedlneniu poslanca písomne a doručí ho poslancovi. Vyjadrenie poslanca musí byť vyhotovené tiež písomne, inak sa naň neprihliada. Písomné vyjadrenie sa doručuje predsedovi Národnej rady do piatich dní od skončenia kalendárneho mesiaca."

  Tým máme vlastne vyvážený vzťah poslanca aj ten procedurálny postup, ktorý komentoval pán doktor Brňák.

 • Ideme hlasovať. Ja nebudem hlasovať za tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 64 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme tento návrh.

  Pokračujte, pán spoločný spravodajca.

 • Posledný návrh dal pán poslanec Hrušovský, ktorý navrhol bod 13 - to je podrobnejšie upravenie § 63 ods. 2 až 10 - vypustiť. Nebudem hlasovať za tento návrh.

 • Prosím, prezentujme sa. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hrušovského.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 63 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Pán predseda, prešli sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dovoľte, aby som prečítal návrh uznesenia Národnej rady, ktorým sa upravujú podrobnejšie pravidlá rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje podľa § 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podrobnejšie pravidlá svojho rokovania, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

 • Ďakujem. Prosím, páni poslanci, pani poslankyne, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky upravuje podrobnejšie pravidlá svojho rokovania.

  Druhým bodom programu je

  návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie Pravidiel hlasovania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky použitím technického zariadenia.

  Návrh, ktorý pripravil ústavnoprávny výbor, ste dostali ako tlač 587.

  Ústavnoprávny výbor poveril pána poslanca Milana Sečánskeho, aby v mene výboru uviedol tento návrh.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som v súlade s § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. januára 1997 v mene navrhovateľov návrhu na schválenie Pravidiel hlasovania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky použitím technického zariadenia. Tento návrh ste dostali ako tlač 587.

  Chcem ďalej uviesť jeho prerokovanie v rámci dnešnej schôdze Národnej rady.

  Predmetný návrh vypracoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe splnomocnenia uvedeného v § 39 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku. Podľa tohto ustanovenia Národná rada Slovenskej republiky upraví Pravidlá hlasovania použitím technického zariadenia a hlasovanie podľa mien uznesením. Predbežné pravidlá riešia časť uvedenej problematiky so zameraním na praktické postupy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a odborných útvarov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pri hlasovaní s použitím technického zariadenia v takomto členení:

  - identifikačná karta - nakladanie s ňou - prezentácia poslancov - technický postup - hlasovanie - presný postup - výsledky hlasovania - postup pri jeho hodnotení - informačné panely (hlavné informácie, ktoré sú vedené na nich).

  Domnievam sa, že predložený návrh rieši daný okruh problémov presne a komplexne a schválením predmetných pravidiel hlasovania vytvoríme vhodný rámec na formálnoprávne, relevantné prejavy vôle poslancov pri ich hlasovaní. Preto vás prosím o podporu predloženého návrhu a o jeho schválenie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz prosím pána poslanca Macušku, ktorého ústavnoprávny výbor poveril plniť úlohu spravodajcu k tomuto návrhu, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. 1. 1997 splnil úlohu, ktorú zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v § 27 ukladá spravodajcovi k prerokúvanému návrhu na schválenie Pravidiel hlasovania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky použitím technického zariadenia, ktorý máme predložený ako tlač číslo 587.

  Ako už uviedol vo svojom úvodnom slove poverený zástupca predkladateľa pán Sečánsky, ide o iniciatívny návrh spracovaný a predkladaný Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky predmetný návrh prerokoval a schválil na svojej 69. schôdzi dňa 23. 1. 1997 uznesením číslo 380, pričom popri určení povereného člena výboru, ktorý uvedie návrh na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, a spravodajcu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh schváliť.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k prerokúvanej veci návrh na schválenie Pravidiel hlasovania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky použitím technického zariadenia, tlač 587, odporúčam po vykonanej rozprave schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy sa v zmysle rokovacieho poriadku za poslanecký klub neprihlásil nikto. Z poslancov sa prihlásil jeden - pán poslanec Palacka. Prosím, pán poslanec Palacka.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  budem mať jeden stručný technický, racionalizačný návrh. V predloženom materiáli na strane 6 v bode F sa hovorí o informačných paneloch. Navrhujem, aby medzi údajmi, ktoré sa zobrazujú na informačnom paneli počas hlasovania, bol ešte jeden údaj - číslo hlasovania. Vysvetlím prečo. Ide v podstate o zjednodušenie identifikácie hlasovaní, pretože prakticky sa stáva jednak pri mnohých zákonoch alebo pri schvaľovaní iných procedúr, napríklad pri schvaľovaní programu schôdze, že je prihlásených 15, 20 rôznych návrhov, prípadne pri štátnom rozpočte, povedzme, že aj 100 pozmeňujúcich návrhov a hlasovanie prebieha niekoľko hodín. Po hlasovaní je dosť náročné jednak pre poslancov, takisto pre obsluhu alebo pre verejnosť zistiť, ktoré hlasovanie presne k čomu sa viazalo a kto ako hlasoval o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, pričom v jednotlivých prípadoch môže ísť, napríklad pri rozpočte, o miliardy korún.

  Myslím si, že nie je technicky problém, aby na paneli, keď beží hlasovanie, bolo napísané číslo hlasovania, také, aké je vo výpisoch z počítača, a vlastne na základe toho čísla si každý poznačí, ktoré hlasovanie ho zaujíma, a to si vypýta. Pokiaľ by to nemohla zabezpečiť obsluha hlasovacieho zariadenia priamo tu, tak navrhujem, aby to zabezpečila kancelária objednávkou u dodávateľa hlasovacieho zariadenia.

  Takže opakujem, do bodu F - informačné panely zobrazujúce tieto informácie - navrhujem doplniť číslo hlasovania.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, keby ste ostali. Chcem sa spýtať, nie som si istý, či to technika obsiahne tak, ako ste to povedali, alebo akou formou sa to dá urobiť. Bol by som radšej, keby ste takýto návrh nedali. Ale ja to beriem tak, že som dostal poverenie zistiť, a ak je to možné, aby to Národná rada inštalovala. Lebo sa môže stať, že prijmeme uznesenie a povedia, že nie je to realizovateľné, a budeme mať problém. Beriem na seba, že hneď dám zistiť, či to bude možné.

 • Prípadne. Ale potom aj s tým, že by sa to doobjednalo, ak to ihneď nie je možné.

 • Súhlasím. Čiže môžeme to brať takto? Ďakujem pekne.

  Páni poslanci, písomne už mám uzavreté prihlášky. Ústne sa prihlásil pán poslanec Kováč a po ňom pán poslanec Fogaš. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci...

 • Pán poslanec, moment. Musím vás vyzvať a zapnúť vám zariadenie. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci,

  dovoľte mi, aby som pripomenul dve veci. Na strane 4 v časti D je odsek 1, ktorý je v rozpore s § 36 odsekom 3, pretože v § 36 ods. 3 sa hovorí, že pred každým hlasovaním predsedajúci alebo spravodajca oznámi, o akom návrhu sa bude hlasovať, a zopakuje presné znenie návrhu, a tu už sa hovorí iba o predsedajúcom. Teda môj návrh je, aby sa tu doplnilo "pred začatím hlasovania predsedajúci alebo spravodajca", tak ako je to v rokovacom poriadku. Je to strana 25 odsek 3. Inak by sa nedalo hlasovať tak, ako sme hlasovali napríklad pri predchádzajúcom zákone, kde hlasovanie uvádzal spravodajca, pretože každé presné znenie by musel povedať predsedajúci, ktorý ho nemá k dispozícii, má ho k dispozícii spravodajca. Takže by sa nedalo fakticky hlasovať. To je prvá pripomienka.

  Druhá pripomienka. Myslím si, že tento návrh veľmi správne hovorí o tom, resp. nespomína to, že spravodajca bude komentovať, ako bude hlasovať alebo čo odporúča. Nie je to ani v rokovacom poriadku a nie je to ani v tomto materiáli. Myslím si, že to, čo pán poslanec Sečánsky tu hovoril o svojich názoroch, ako chce hlasovať, to v podstate nie je v súlade s rokovacím poriadkom.

 • Hlasy v sále.

 • Nie, nie je to v rokovacom poriadku, nie je to jeho povinnosť, a teda nemal by to robiť.

  Na záver sa ešte chcem spýtať...

 • Na záver sa ešte chcem spýtať - na strane 5 sa hovorí, že poslanec, ktorý je presvedčený, že v rokovacej sále je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, to môže oznámiť a malo by sa hlasovať zdvihnutím ruky. A ja sa pýtam, ako to môže oznámiť, keďže je tu napísané, že jednotlivé hlasovania nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nikomu nemôže udeliť slovo. Pán poslanec Prokeš, ktorý tu namietal, že sa nehovorilo o jeho návrhu, nemohol dostať slovo. Podľa rokovacieho poriadku, tak to vysvetlil pán predsedajúci. Tak sa pýtam, ako dá poslanec najavo zdvihnutím ruky a akým spôsobom ten predsedajúci bude vedieť, čo ten poslanec chce, či chce, aby sa hlasovalo rukou. Nie je to jasné. Čiže kedy je možné prerušiť hlasovanie a kedy nie a aký je signál na prerušenie hlasovania. Z týchto dvoch vecí to nie je jasné. Preto si myslím, že tento bod treba buď vypustiť, alebo nejakým spôsobom by ho mal predkladateľ alebo ktokoľvek z poslancov doplniť.

  Ospravedlňujem sa, že nemám pozmeňujúci návrh, tento návrh som našiel na lavici pred chvíľou, takže, pán predsedajúci, nemôžete odo mňa žiadať, aby som mal písomne pripravený návrh na písacom stroji, lebo skutočne len teraz som mal možnosť ho naštudovať. Ale toto je evidentne v rozpore s tým, čo je v § 36 ods. 4, a v rozpore s tým, ako sa postupovalo napríklad na tejto schôdzi podľa nového rokovacieho poriadku voči návrhu pána poslanca Prokeša.

  Takže to sú dve pripomienky, ktoré by podľa mňa bolo treba upraviť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán predseda Brňák - faktická poznámka.

 • Pán predseda, ja by som chcel len v krátkosti reagovať na vystúpenie pána poslanca Kováča.

  Myslím si, že v danom prípade riešenie je a predpokladá ho aj rokovací poriadok. Ak § 36 hovorí o hlasovaní na schôdzach Národnej rady a ak odsek 4 hovorí o tom, že jednotlivé hlasovania nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nikomu nemôže udeliť slovo. Má sa na mysli samotný akt technického hlasovania, ktorý nastáva od času, keď sa zapne zariadenie a keď začne bežať počas 30 sekúnd. Ak prebehne tento technický akt hlasovania, je možné procedurálnou formou v zmysle § 34 vzniesť procedurálny návrh, čiže tam tá disharmónia nebude, i keď pripúšťam, že môže byť problém rozlišovania, čo je to hlasovanie, kedy nastáva ten akt. Ale domnievam sa, že tak sme to aj pri tvorbe rokovacieho poriadku mali na mysli, že pod § 36 ods. 4 sa myslí jednoznačne samotný akt spustenia mechanizmu, keď ani technicky nie je možné prihlásiť sa s nejakým pozmeňujúcim alebo procedurálnym návrhom, musí hlasovanie "dobehnúť" a potom prípadne je možné, ale už nie faktickou poznámkou, ale len procedurálnym návrhom namietať, buď že sa o niečom hlasovalo zle, alebo že sa malo prípadne inak.

 • Pán predseda, je to opäť k tejto veci a myslím si, že je v záujme veci, aby sme si niektoré otázky vysvetlili.

  Súhlasil by som s tým, čo hovoril pán poslanec Brňák, keby nebolo v § 34 napísané, budem čítať začiatok a koniec tej vety: "Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh... s výnimkou hlasovania o veci samej." To znamená, že môžem dávať akýkoľvek procedurálny návrh s výnimkou hlasovania. Ak zistím, že hlasovanie bolo zlé, alebo som o tom presvedčený, ako ten návrh podám? Ten návrh sa týka hlasovania, ale to mi neumožňuje § 34. Je to podľa môjho názoru napísané mimoriadne komplikovane a bude treba nájsť z toho východisko. Škoda, že sa nad tým nezamýšľalo skôr, lebo tu je § 34, ktorý nedovoľuje procedurálny návrh o hlasovaní, navyše je tu § 36 ods. 4, ktorý síce... ja som to tiež tak chápal, ako hovoril pán Brňák, že jednotlivé hlasovania nemožno prerušiť, ale pán predseda uplatnil toto na pána Prokeša.

 • Svietila tabuľa, keď som kričal.

 • Veď sa hlásil aj potom, viackrát. Bol som za ním. Nebolo to tak. Bolo by treba, aby sa to vyjasnilo. To znamená, že tu sa bude obchádzať § 34 - tá posledná časť vety.

 • Nerád by som bol, keby sme v rámci týchto faktických poznámok nedodržiavali nový rokovací poriadok, ale myslím si, že je to v záujme veci, len dnes, pretože ide o tie zásadné materiály.

  Pán poslanec, pokiaľ ide o § 34, ktorý hovorí, o čom môže pojednávať procedurálny návrh, tak tam sa myslí vo veci samej jedine to, že v rámci procedurálneho návrhu nie je možné dávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tak, ako sa dávajú v riadnom vystúpení. To znamená, že procedurálny návrh je niečo iné ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa predkladá v rozprave, a to sme chceli zdôrazniť. Procedurálny návrh môže byť, že navrhujem nejako hlasovať alebo vrátiť sa k hlasovaniu. Proste všetko to, čo život procedurálne na pôde parlamentu prináša. Ale pod hlasovaním o veci samej sa má na mysli pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k samotnej podstate veci, a je správne, že to v procedurálnom návrhu nie je možné prednášať. To je možné predniesť v rámci riadneho vystúpenia poslanca v rozprave.

 • Ďakujem. Ďalej je prihlásený pán poslanec Fogaš.

 • Pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  chápem predložený dokument číslo 587 skôr ako inštruktáž, pretože v niektorých častiach on ako inštruktáž na používanie technického zariadenia pôsobí. Asi by si to naozaj žiadalo dlhší čas na štúdium, ale práve preto, že nejde o zákon, myslím, že takéto pravidlá si môžeme operatívne meniť. Preto sa pokúsim nie žiadať jeho odloženie, ale navrhnúť dva či tri pozmeňujúce návrhy.

  Bod 8 na strane 2 odporúčam doplniť takto: "Do vydania identifikačných kariet poslancom na schôdzi Národnej rady možno hlasovať bez nich, a to tak, že ten poslanec, ktorý kartu nemá, zdvihne ruku."

 • Hlas v sále.

 • Podľa toho, či bude za, proti, alebo sa zdrží hlasovania. Lebo to ten materiál nerieši, len sa hlasuje akoby aj bez neho a z toho môžu vznikať zbytočné konflikty. Ak chce hlasovať, nech hlasuje.

  V časti C na strane 3 body 2, 3 a 4 odporúčam vypustiť. To nie sú pravidlá hlasovania, ale to sú pokyny na technickú obsluhu zariadenia, ktorým hlasujeme, a podľa mňa do takýchto pravidiel nepatria. Navyše nikomu z poslancov nemožno predpísať, aby sa takýmto spôsobom správal. Je logické, že kto chce hlasovať, musí vložiť kartu. To tam netreba podľa mňa vôbec dávať.

  A napokon na strane 5 pred časť E za poslednú vetu "Výsledky hlasovania zdvihnutím ruky zisťujú overovatelia Národnej rady" navrhujem doplniť vetu: "Predsedajúci schôdze každú časť hlasovania oznámi osobitne." To znamená - koľko bolo za, koľko bolo proti a kto sa zdržal hlasovania. Ono to má svoj význam z hľadiska vierohodnosti sčítania hlasov v sále, pretože vlastne tie výsledky ukážu, či overovatelia postupovali dobre, či sa nezmýlili a podobne. Odporúčam, aby sme tieto pozmeňujúce návrhy akceptovali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Pán poslanec Komlósy.

  Poslanec Zs. Komlósy:

  Vážený pán predseda, vážená Národná rada, kolegyne, kolegovia,

  budem aj ja stručný. Moji predrečníci už naznačili, že jeden z problematických bodov celého tohto návrhu je bod 6 v časti D. Navrhujem, nebudem to odôvodňovať, lebo sčasti to už povedal pán poslanec Kováč, v bode 6 druhú vetu vypustiť. Totiž predseda alebo predsedajúci Národnej rady po zlyhaní technického zariadenia či už z technických príčin, alebo z iných príčin, a keď je zjavné pohľadom na sálu, že je tu nadpolovičná väčšina, môže považovať technické zariadenie za pokazené, nemusí na to upozorňovať a nemusí takýto návrh podávať ani poslanec a môže sa ďalej postupovať podľa ďalšieho textu bodu 6. Čiže navrhujem druhú vetu tohto bodu 6 vypustiť.

  Ale k hlasovaniu zdvihnutím ruky chcem doplniť jednu vetu. Je to alternatíva na to, čo predniesol pred chvíľou pán poslanec Fogaš. Ako poslednú vetu chcem doplniť: "Výsledok hlasovania sa zisťuje z celkového počtu, ktorý je výsledkom súčtu hlasov za, proti a zdržal sa." Vyrieši to problém zisťovania prítomných poslancov a zisťovania prezentácie. Totiž určite - aj ak vylúčime možnosť obštrukcie, aj v prípade obštrukcie, aj v prípade iných hlasovaní - môže dôjsť k pohybu poslancov a v tom momente sa nedá nejako zistiť, kedy je prezentácia platná, alebo neplatná. Najjednoduchšie je v takomto prípade zistiť súčet hlasov za, proti a zdržal sa a podľa tohto súčtu vyhodnotiť, či ten návrh prešiel, alebo neprešiel. Čiže výsledok hlasovania sa môže takto zistiť.

  Ďalší môj návrh bude k časti E bod 1. Totiž tam sa myslí len na hlasovanie technickým zariadením a je tam vynechaný práve ten problematický bod, čo s hlasovaním zdvihnutím ruky. Preto chcem doplniť bod 1 v časti E, čiže vypustiť bodku a pokračovať vo vete takto: "alebo pri hlasovaní zdvihnutím ruky podľa zistenia overovateľov Národnej rady."

  To sú moje návrhy, odovzdávam ich písomne.

  Ďakujem za pozornosť.

 • To bol posledný prihlásený do rozpravy. Kým ukončím rozpravu, ešte sa s faktickou poznámkou hlási pani poslankyňa Rusnáková.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím? Už sme skončili rozpravu. Takže pán poslanec Pittner.

 • Ďakujem za slovo.

  Na strane 2 v bode B Hlasovacie jednotky sú uvedené funkcie PRES, POS, NEG, ABST. Podľa môjho názoru v praxi sa často stalo a to je právo poslanca, že vlastne nehlasuje, má právo aj nehlasovať. To tu nie je obsiahnuté.

 • Ale tu je len napísané, pán poslanec, ako sú označené tlačidlá na paneli. A to označenie, že nemusíš hlasovať, na paneli nie je.

 • To je pravda. Ale na druhej strane sa tie hlasovacie jednotky vzťahujú na výkon poslanca. Chcem povedať, že výkon poslanca týmito symbolmi nie je plne vyčerpaný.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím pokoj, porozumeli sme si.

  Takže, vážení páni poslanci, pani poslankyne, po ukončení rozpravy sa pýtam pána poslanca Sečánskeho, či chce zaujať stanovisko. Ak áno, nech sa páči.

 • Budem veľmi stručný.

  K pripomienke pána Palacku sa momentálne neviem vyjadriť, lebo naozaj ide o techniku, zváženie technických možností. Myslím, že by bolo správne, keby Národná rada požiadala pána predsedu Národnej rady, aby preskúmal možnosti takéhoto zariadenia a jeho inštaláciu v rokovacej sále.

  Pokiaľ ide o vystúpenie pána poslanca Kováča, myslím si, že jeho prvá pripomienka k časti D bod 1, že "predseda alebo spravodajca uvádza", je správna. A pretože je v súlade so zákonom, treba s ňou súhlasiť.

  Kedy sa môže hlasovať rukou - časť D bod 6 - prerušenie hlasovania. Myslím, že to vysvetlil pán predseda Brňák, že naozaj tu ide len o ten moment samotného hlasovania, od slov "Prosím, prezentujme sa a hlasujme", až kým nenaskočí výsledná cifra o výsledku hlasovania na paneli. V minulosti sme sa viackrát dopustili chyby, že sa už začalo hlasovanie, a pripustila sa faktická poznámka alebo procedurálny návrh. Určite sa na to pamätáte. Práve toto chceme týmto odstrániť. Nechceme brzdiť podávanie žiadnych procedurálnych návrhov, samozrejme, ktoré sú odôvodnené, mimo hlasovania.

 • Pripomienky pána poslanca Fogaša, ktoré sa týkajú časti A, myslím, že to bol bod 8...

 • Pán poslanec, tam ide o bod 8, kde sa hovorí: "Do vydania identifikačných kariet poslancom na schôdzach Národnej rady možno hlasovať aj bez nich." K tomu diskutoval pán poslanec Fogaš.

 • Prosím, treba to uvážiť. Nie som za takéto komplikácie jednotlivých techník pri hlasovaní. V novom rokovacom poriadku predsa hovoríme, pokiaľ ide o identifikačnú kartu, že 15 minút pred rokovaním Národnej rady v rámci príslušného dňa je poslanec povinný vyžiadať si náhradnú kartu.

 • Hlasy v sále.

 • Ak sa bude hlasovať bez nej, tak sa bude hlasovať len zdvihnutím ruky. Ako inak? Máme inú možnosť? Nemáme inú možnosť.

  Pokiaľ ide o pripomienku k časti D bod 6 - predsedajúci oznámi výsledky hlasovania osobitne -, myslím, že s tým možno súhlasiť.

  Pripomienka pána Komlósyho. Ak on navrhuje spočítavať prítomných alebo vysvetľuje, ktorí boli za, proti alebo zdržali sa, čo potom tí, ktorí sa prezentovali a sú prítomní v sále, ale nehlasujú? Nepočítali by sa do počtu? Ja si myslím, že s týmto návrhom súhlasiť nemožno.

  Pripomienka pána Pittnera, myslím, že trochu nadväzuje na pripomienku pána Komlósyho. Som toho názoru, že tieto tlačidlá stačia, lebo ak sa prezentujete a nehlasujete ďalej, tak počítač vás zaeviduje, že ste prítomný, ale nehlasovali ste. A keď sa ani neprezentujete, vytiahnete kartu, jednoducho nie ste tu, nie ste prítomný v sále.

  To je všetko, pán predseda.

 • Ďakujem. Takže prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážení kolegovia, pristúpili by sme k samotnému hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch v takom poradí, v akom boli predkladané.

  Pán poslanec Palacka, váš prejav môžeme chápať ako zobranie toho návrhu späť, áno?

 • Odpoveď poslanca z pléna.

 • Ďakujem.

  Potom v poradí, v akom návrhy nasledovali - pán poslanec Kováč navrhoval v časti D ods. 1 doplniť za slovo "predsedajúci" slová "alebo spravodajca". Teda dávam hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kováča. Navrhujem návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Prijali sme tento návrh.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Kováča znel v časti D ods. 6 vypustiť odsek 2. Dávam hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Navrhujem ho neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 49 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Ďalšou skupinou pozmeňujúcich návrhov boli pozmeňujúce návrhy pána poslanca Fogaša, ktorý navrhoval bod 8 v časti A upraviť takto: zrušiť bodku a pokračovať textom "a to tak, že poslanec, ktorý nemá identifikačnú kartu, hlasuje zdvihnutím ruky."

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov. Nehlasovali 7 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Fogaša bol v časti C body 2, 3 a 4 vypustiť vzhľadom na to, že ide o pokyny a nie pravidlá hlasovania. Ja budem hlasovať negatívne.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasy v sále.

 • Ja neodporúčam, iba vyjadrujem svoj názor.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 43 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Posledným, tretím pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Fogaša bolo, aby sme do posledného odseku na strane 5 doplnili vetu: "Predsedajúci schôdze každú časť hlasovania oznámi osobitne."

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 63 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Prijali sme tento návrh.

 • Pán poslanec Komlósy mal dva pozmeňujúce návrhy. Prvý bol v časti D bod 6 vypustiť druhú vetu a doplniť vetou na konci textu bodu 6: "Výsledok hlasovania sa zisťuje z celkového počtu, ktorý je výsledkom súčtu hlasov za, proti a zdržal sa."

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 35 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Neprijali sme tento návrh.

 • A posledným pozmeňujúcim návrhom bol tiež návrh pána poslanca Komlósyho v časti E bod 1 vypustiť bodku a doplniť na koniec vety: "alebo pri hlasovaní zdvihnutím ruky podľa zistenia overovateľov Národnej rady".

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 68 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Takže sme tento návrh prijali.

 • To bol posledný pozmeňujúci návrh, takže dal by som hlasovať o návrhu ako celku. Dávam hlasovať o návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie Pravidiel hlasovania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky použitím technického zariadenia, tlač číslo 587.

 • Áno, ďakujem. Budeme sa prezentovať a podľa § 36 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o uznesení.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasovali 5 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada schválila Pravidlá hlasovania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky použitím technického zariadenia.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať tretím bodom programu, ktorým je

  návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie Volebného poriadku na voľby funkcionárov Národnej rady Slovenskej republiky, predsedov a členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky a iných funkcionárov tajným hlasovaním.

  Návrh ústavnoprávneho výboru ste dostali ako tlač 588.

  Prosím, aby návrh ústavnoprávneho výboru uviedol poverený člen tohto výboru pán poslanec Sečánsky.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi opäť, aby som v súlade s § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. januára 1997 v mene navrhovateľa tohto návrhu na schválenie Volebného poriadku na voľby funkcionárov Národnej rady Slovenskej republiky, predsedov a členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky a iných funkcionárov tajným hlasovaním - tento návrh ste dostali ako tlač 588 - a uviedol ho pri jeho prerokúvaní v rámci dnešnej schôdze Národnej rady.

  Tento návrh vypracoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe splnomocnenia, ktoré je uvedené v § 6 a v § 126 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa týchto ustanovení Národná rada Slovenskej republiky schváli volebný poriadok, v ktorom sa upravia podrobnosti o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, pričom sa tento volebný poriadok uplatní aj počas volebného obdobia. Pritom tu ide o voľby funkcionárov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých Národná rada volí zo zákona na ustanovujúcej schôdzi. Tento volebný poriadok sa však použije aj na voľbu a odvolávanie iných funkcionárov, ktorých rozsah je uvedený v zákone, pretože ide o postup vymedzený už v spomenutom § 126 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Pri príprave tohto volebného poriadku sa vychádzalo zo základného princípu, že pri voľbe a odvolávaní funkcionárov Národnej rady sa hlasuje v prípadoch ustanovených Ústavou Slovenskej republiky, zákonom, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, zásadne tajne. Len výnimočne, ak to nie je možné, ak to nie je uvedené v ústave alebo v zákone, sa môže Národná rada uzniesť na výnimočnom verejnom hlasovaní. Z uvedenej zásady je zrejmé, že o voľbe a odvolávaní funkcionárov Národnej rady sa bude hlasovať tajne, ak Národná rada nerozhodne o verejnom hlasovaní.

  Tieto kritériá si kládli predkladatelia predloženého návrhu s tým, že sa vo volebnom poriadku vymedzujú úlohy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pri technickom a organizačnom zabezpečení hlasovania, overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky pri samom akte tajného hlasovania. Osobitná pozornosť sa venuje hlasovaciemu lístku ako nástroju tajného hlasovania s cieľom, aby sa prejav vôle poslanca posudzoval jednoznačne. Rovnako sa venuje pozornosť aj výsledku práce overovateľov, a to aj s ohľadom na možné varianty tajného hlasovania, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanej voľbe alebo pri novej voľbe.

  Vážené dámy, vážení páni,

  vzhľadom na závažnosť prijímaného volebného poriadku prosím o vašu pozornosť a privítam prípadné návrhy na jeho zlepšenie. Prosím súčasne po vykonanej rozprave k nemu o jeho schválenie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Sečánskemu.

  Prosím pána poslanca Miša Benčíka, ktorého ústavnoprávny výbor poveril plniť úlohu spravodajcu, aby nás oboznámil s výsledkami prerokovania návrhu vo výbore. To bolo tak familiárne.

 • Ďakujem pekne za udelené slovo.

  Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

  dovoľte mi, aby som sa ako spravodajca vyjadril k tomuto návrhu.

  Ako už uviedol vo svojom úvodnom slove pán Sečánsky, ide o iniciatívny návrh spracovaný a predkladaný ústavnoprávnym výborom, ktorý prerokoval tento návrh, schválil ho na svojej schôdzi a popri určení povereného člena výboru, ktorý uviedol návrh, určil aj spravodajcu a odporúča predložený návrh schváliť.

  Ako spravodajca si viem predstaviť, že aj na takýto materiál by sme si mali nájsť viac času a vopred sa pripraviť, ale verím, že je to začiatok a že v budúcnosti takéto materiály budú skutočne k dispozícii včas, aby sme ich mohli posúdiť.

  Pokiaľ môžem hovoriť za seba, tak by som chcel zdôrazniť, že tento návrh vystihuje zmysel a podstatu rokovacieho poriadku. Veľa sme diskutovali o probléme, ktorý uviedol pán Sečánsky, potom sme dospeli k návrhu, že rokovací poriadok jednoznačne hovorí, v ktorých prípadoch sa postupuje tajným hlasovaním, čo vyplýva z ústavy, môže vyplývať zo zákona, alebo Národná rada sa tak uznesie. Čiže spory by tu nemali byť. A upravili sme jedno ustanovenie podľa pripomienok, ktoré došli zo strany overovateľov, aby v každom prípade hlasovací lístok pri tajnom hlasovaní bol upravený jednoduchým spôsobom, a to tak, že sa vyznačí jedno, za ktoré som.

  Summa summarum, odporúčam vám tento návrh schváliť podľa predlohy.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem aj ja, pán poslanec.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Dostal som písomnú prihlášku od pána Jozefa Miklušičáka. Za klub sa neprihlásil nikto. Takže prosím, pán poslanec Miklušičák.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  mám drobné pripomienky k článku 17 ods. 2, kde sa hovorí o zisťovaní výsledku hlasovania. Doterajší odsek 2 znie: "Overovatelia najskôr spočítajú vydané hlasovacie lístky..." atď. Z praxe nie je možné spočítať vydané hlasovacie lístky. Možno len zistiť na príslušnom zozname, koľko bolo vydaných hlasovacích lístkov. Preto navrhujem nové znenie odseku 2 takto: "Overovatelia najskôr v zozname zistia, koľkým poslancom boli vydané hlasovacie lístky, a následne spočítajú, koľko hlasovacích lístkov bolo odovzdaných."

  V súvislosti s tým potom navrhujem doplniť v odseku 3 záver vety, takže nový odsek 3 znie takto: "(3) Overovatelia po spočítaní odovzdaných hlasovacích lístkov zistia, koľko bolo odovzdaných platných a koľko neplatných hlasovacích lístkov a koľko hlasovacích lístkov nebolo odovzdaných."

  A ešte k článku 7 ods. 3, kde sa hovorí o tom, že kancelária pripraví miestnosť, priestor a taktiež schránku pred voľbami, odporúčam doplniť za zátvorku text: "v prítomnosti overovateľov ju zapečatí a umiestni na určenom mieste", aby overovatelia, ktorí sú zodpovední za priebeh volieb, boli pri tom, keď sa bude schránka zapečaťovať.

  A ešte v článku 2 - okruh volených funkcií tajným hlasovaním - odporúčam vypustiť písmená d) a e).

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy sa hlásia pán poslanec Brňák, pán poslanec Prokeš, pán poslanec Ftáčnik.

  Ďakujem. Takže uzatváram prihlášky do rozpravy. Prosím pána poslanca Brňáka.

 • Vážený pán predseda,

  aj keď vystúpim klasicky v rozprave, chcem len reagovať na vystúpenie svojho predrečníka. Myslím si, že prvé pripomienky sú akceptovateľné, zlepšujú návrh, zrejme aj po skúsenostiach pána poslanca z praktického výkonu funkcie overovateľa, takže tie by boli vhodné. Ale pokiaľ ide o tretiu pripomienku - vypustiť z článku 2 písmená d) a e), chcem povedať, že to asi je dosť ťažko možné, lebo rokovací poriadok je postavený na istej konštrukcii. Je postavený na konštrukcii, že každá voľba, všetky voľby alebo odvolávania, ktoré sa dotýkajú osôb, by mali byť v princípe založené na tajnom hlasovaní. Je to úzus, ktorý sme si zvykli zachovávať aj v minulosti, a preto sme ho premietli v princípe aj do rokovacieho poriadku.

  Ak chceme tento princíp narušiť, musí preto, samozrejme, nastať postup opačný, to znamená, že v prípade členov výboru a povedzme overovateľov je praktickejší taký postup, že by boli voľby verejné, ale v takom prípade treba tento princíp narušiť návrhom na zmenu spôsobu hlasovania - z prípadu na prípad. To znamená, že rokovací poriadok v tomto nemôžeme obísť, lebo v princípe je tam uvedené, že aj návrhy členov výborov a overovateľov ako fyzických osôb by sa mali uskutočniť formou tajného hlasovania, ale keďže ide o prípady, hovorím z hľadiska praxe, kde je vhodnejšie hlasovať o nich verejne, niekto musí tento spôsob navrhnúť a myslím si, že tam sa nebudú tomu klásť prieky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Ftáčnik chce faktickú poznámku?

 • Odpoveď z pléna.

 • Ale potom bol pán poslanec Brňák, pán poslanec Prokeš a potom pán poslanec Ftáčnik.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Budem ďalšou ukážkou toho, že rokovací poriadok a pravidlá, ktoré sme prijali, sú dosť nepraktické, pretože mám len otázku na predkladateľa, a to k článku 22 odsek 2 sa chcem spýtať, kto sa môže zúčastniť v opakovanej voľbe okrem kandidátov, ktorí získali v prvom kole najväčší počet a druhý najväčší počet hlasov. Lebo tu je napísané, že na nej sa môžu zúčastniť aj kandidáti, ktorí získali... Takže by ma veľmi zaujímalo, kto sú tí ďalší.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Prokeš. Nech sa páči, pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  ako keby sme si čítali myšlienky s pánom kolegom Prokešom, lebo ja sem prichádzam s tou istou otázkou a nerozumiem druhej vete v odseku 2, ani druhej vete v odseku 3, pretože tiež neviem, kto by sa mal zúčastniť v opakovanej voľbe popri tých, ktorí získali najvyšší počet a druhý najvyšší počet hlasov z prvého kola. Ja si myslím, že v opakovanej voľbe, ak sa volí viac funkcionárov, by mali ostať všetci kandidáti, pretože zrejme došlo k rozptylu hlasov, ale podľa toho prvého kola sa už dá, takpovediac, uhádnuť alebo odhadnúť, a možno podľa toho zmenia niektoré kluby alebo poslanci svoje stanovisko. Ak nie, potom v prípade väčšieho počtu kandidátov opakovaná voľba nemá veľký zmysel, resp. by sme mali vypustiť slovo "aj", teda na nej sa môžu zúčastniť kandidáti - obmedzme to len na tých, ktorí získali vysoké počty hlasov, tí majú zrejme šancu na zvolenie a tých nechajme voliť v opakovanej voľbe. Ale slovíčko "aj" je rovnako mätúce pre mňa ako pre kolegu Prokeša a neviem celkom v tejto chvíli nájsť riešenie. Tak dajme "iba", ale tiež nie som si istý, či to je dobre, lebo keď volíme troch zo šiestich kandidátov a dvaja z nich získali najvyšší počet hlasov, a treba zvoliť troch, tak vlastne by postúpili do druhého kola iba dvaja a všetko by ostalo tiež otvorené.

  Neviem navrhnúť formuláciu, ktorá by to riešila, žiaľ, už nie je prihlásený nikto do rozpravy, takže nastane tu istý problém. Možno by stálo zato, ja dám taký návrh, aby sme vypustili druhú vetu v odseku 2 aj v odseku 3, teda nelimitovali, kto sa má zúčastniť. Budeme trvať na opakovanej voľbe a predpokladáme, že sa zúčastnia všetci, ktorí boli v prvom kole. Ja by som toto považoval v tejto chvíli za lepšie riešenie ako text, ktorý je tu navrhnutý.

  Čiže navrhujem v článku 22 ods. 2 a 3 vypustiť druhú vetu z dôvodov, ktoré sme sa snažili s kolegom Prokešom vysvetliť.

  Polemika medzi pánom poslancom Miklušičákom a pánom poslancom Brňákom k článku 2 ma inšpiruje k tomu, aby som predniesol návrh, ktorým by sme rozdelili článok 2 na dva odseky.

  Odsek 1 by znel: "(1) Tajným hlasovaním sa podľa tohto volebného poriadku volia a odvolávajú..." a boli by tam písmená a), b), c) a f) a písmeno d) a e) by sme presunuli do druhého odseku, kde by bolo "(2) Tajným hlasovaním sa podľa tohto volebného poriadku volia a odvolávajú...", a bolo by uvedené "a) členovia jednotlivých výborov, b) overovatelia". Tam by pokračovala veta: "ak sa Národná rada podľa § 39 ods. 8 bez rozpravy neuznesie inak". Myslím, že to chcel kolega dosiahnuť a tento návrh by mohol riešiť ten problém, ku ktorému sa vyjadril aj pán poslanec Brňák.

  Tieto návrhy vzápätí odovzdám písomne.

 • Ďakujem. Je skončená rozprava k tomuto bodu programu. Pýtam sa pána Sečánskeho, či sa chce vyjadriť.

 • Dovoľte, aby som sa stručne na záver rozpravy vyjadril k jednotlivým návrhom, ktoré tu boli prednesené.

  S pripomienkou pána Miklušičáka k článku 17 ods. 2 možno súhlasiť. Pokiaľ ide o pečatenie schránky kanceláriou, myslím si, že tu ide o nedorozumenie. Schránka sa môže zatvárať len za prítomnosti overovateľov. Overovatelia pri uzatváraní schránky musia byť prítomní, teda musia sa presvedčiť a oni garantujú za to, že schránka je naozaj prázdna. Potom sa táto schránka môže zapečatiť. Či to robí pracovník kancelárie, alebo niekto z overovateľov, to je podľa mňa nepodstatné, ide len o presvedčenie sa o tom, že schránka je naozaj prázdna.

  Tajná voľba členov výboru - pán predseda Brňák už to vysvetlil. Podľa mňa nový rokovací poriadok prijíma zásadu - bol by som rád, keby sme si na ňu zvykli -, že pokiaľ ide o voľby, všetky sú tajné, predovšetkým tie, ktoré nariaďuje ústava, prípadne zákon. A ak Národná rada chce voliť verejne, samozrejme, nie tie funkcie, kde ústava alebo zákon nariaďuje tajné voľby, tak jednoduchým hlasovaním a bez rozpravy sa môže rozhodnúť, že tieto voľby budú verejné. Praktický príklad. Ak budeme voliť dnes alebo zajtra členov niektorého výboru, na návrh niektorého poslanca sa Národná rada môže rozhodnúť, že tieto voľby budú verejné. To sa však netýka, ani sa nemôže týkať predsedu výboru, podpredsedu Národnej rady, predsedu Národnej rady, kde sú nariadené tajné voľby zákonom.

  K pánu Prokešovi a to isté aj k pánu Ftáčnikovi, že v článku 22 v odseku 2 v druhej vete slovíčko "aj" by malo vypadnúť. V tom prípade by bolo jasné, kto sa zúčastňuje voľby. Nezabúdajte, že tu ide o voľbu do funkcie podpredsedu Národnej rady, teda v opakovanej voľbe kandidátov nemôže byť neviem koľko, ide o jednu funkciu. A podľa mňa, keď sa bude voliť jeden, potom druhý, potom tretí podpredseda Národnej rady, tak to budú osobitné voľby pre každého.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec Sečánsky. Pýtam sa pána poslanca Benčíka ako spravodajcu, či sa chce vyjadriť.

 • Pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia,

  vyjadrím sa tak, aby sme hlasovali o tých návrhoch, lebo diskutovať o nich môžeme. Budem predkladať návrhy tak, ako boli, a rád by som prispel k takému precedensu, aby spravodajca neuvádzal svoje myšlienky, ako by mali ostatní hlasovať. Je to náročnejšie, ale veď každý rozmýšľa, každý sleduje a každý pozorne pozerá, dokonca aj v našich laviciach, ako sa postupuje. A hlasujte tak, ako to považujete za správne. Treba to pomaly takýmto spôsobom zavádzať. Som si vedomý, že je to trochu náročnejšie, ale potom sa nebudeme môcť vyhovárať.

 • Pán poslanec Miklušičák chce doplniť svoj návrh, resp. vysvetliť niečo k návrhu? Zapnite mikrofón pánu poslancovi.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Akceptujem vysvetlenie spravodajcu aj pána Brňáka a predkladateľa a sťahujem svoj návrh týkajúci sa vypustenia tých dvoch bodov z článku 2 a akceptujem návrh pána Ftáčnika.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Prosím presne vysvetlenie, čo teraz sťahujete.

 • To bol tretí návrh pána poslanca.

 • Preto je nedorozumenie, lebo to nemám písomne, takže som nevedel, čo sťahujete. Ale zostáva článok 17 ods. 2 - overovatelia najskôr v zozname poslancov zistia, koľkým poslancom boli vydané hlasovacie lístky, a následne spočítajú, koľko hlasovacích lístkov bolo odovzdaných. Na to organicky nadväzuje zmena v odseku 3 - na záver vety doplniť slová "a koľko hlasovacích lístkov nebolo odovzdaných".

  Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Miklušičáka.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 91 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Prijali sme tento návrh.

 • Ďalší návrh podal pán Miklušičák k článku 7 ods. 3 za zátvorku doplniť "v prítomnosti overovateľov ju zapečatí a umiestni". Prosím, aby ste dali hlasovať.

 • Prezentujeme sa a hlasujeme o druhom návrhu pána poslanca.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Prijali sme aj tento návrh.

 • Pán Prokeš v zhode s pánom Ftáčnikom mali pripomienky k článku 22. Ale pán Prokeš nepodal žiaden pozmeňujúci návrh. Pán Ftáčnik podal návrh vypustiť z odseku 2 a odseku 3 druhú vetu. Ja sa vám priznám, že sa mi pozdáva pozmeňujúca časť, ktorú predniesol pán Sečánsky - vypustiť slovíčko "aj", ale v rozprave to nikto nepredniesol.

 • Hovorilo sa o tom aj v rozprave, hovorili o tom, myslím, pán poslanec Ftáčnik aj pán poslanec Prokeš, ale nedali to do polohy návrhu.

 • Ako spravodajca, pán predseda, som viazaný tými návrhmi, ktoré boli prednesené v rozprave. Mne je sympatickejšie vypustenie slova "aj", ale na tom zmeniť nič nemôžem. Preto nech sa pán Ftáčnik rozhodne, či to tak myslel.

 • Chvalabohu, ja nie som členom vlády. Budeme hlasovať. Dávam hlasovať o návrhu pána Ftáčnika - alebo odporúčam, lebo vy dávate hlasovať - v odseku 2 a v odseku 3 vypustiť druhú vetu.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 122 poslancov. Za návrh hlasovalo 52 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 58 poslancov.

  Takže neprešiel tento návrh.

 • Zostáva posledný pozmeňujúci návrh k článku 2, a to návrh pána Ftáčnika, kde odporúča, aby sa to rozdelilo na dve časti. Prvý odsek by bol a), b), c) a f) a druhý odsek by samostatne znel takto: "Tajným hlasovaním sa podľa tohto volebného poriadku volia a odvolávajú..." - to, čo je v d) a c), a tam bude veta: "Ak sa Národná rada bez rozpravy nerozhodne inak."

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ftáčnika.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov. Za návrh hlasovalo 99 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Prijali sme tento návrh.

 • Pán predseda, boli posúdené všetky pozmeňujúce návrhy a bolo o nich rozhodnuté.

 • Áno. Takže môžeme podľa § 36 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pristúpiť k hlasovaniu o uznesení.

  Prosím, pán spravodajca, keby ste prečítali uznesenie, ak ho máte. Nemáte? Máme ho všetci v laviciach, takže nemusíme ho čítať.

  Prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia. Máme ho všetci v laviciach.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 98 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžem teda konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky schválila Volebný poriadok na voľbu funkcionárov Národnej rady Slovenskej republiky, predsedov a členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky a iných funkcionárov tajným hlasovaním.

  Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  čaká nás štvrtý bod programu, ktorým je

  návrh na voľbu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  podľa § 7 ods. 2 nového zákona o rokovacom poriadku sa členovia mandátového a imunitného výboru volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade. Po nadobudnutí účinnosti tohto zákona súčasné zloženie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky od 1. januára 1997 nezodpovedá uvedenému ustanoveniu § 7 ods. 2 zákona. Preto je potrebné zvoliť v novom zložení mandátový a imunitný výbor.

  V tejto súvislosti máte predložený návrh uznesenia Národnej rady k zloženiu mandátového a imunitného výboru ako tlač 592, ďalej návrh na určenie počtu členov tohto výboru ako tlač 592a, v ktorom je navrhnutý počet členov tohto výboru 19, ktorý vzišiel z poslaneckého grémia. Toto bola spoločná dohoda na dnešnom politickom grémiu. Poslanecký klub Demokratickej únie predniesol návrh nie na 19 členov, ale na 17, resp. 15 členov. Ďalej máte rozdaný návrh na voľbu mandátového a imunitného výboru na základe princípu pomerného zastúpenia ako tlač 593.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku ani od klubov, ani od poslancov. Pýtam sa preto, či sa niekto hlási do rozpravy pléna. Zaznamenávam pána poslanca Hrušovského, ďalej sa hlási pani poslankyňa Rusnáková a pán poslanec Ftáčnik. Takže končím prihlášky do rozpravy a prosím pána poslanca Hrušovského.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Ak dovolíte, mám jeden procedurálny návrh, nie prihlášku do rozpravy. Navrhujem, aby sme v zmysle teraz schváleného volebného poriadku nehlasovali o členoch a zložení mandátového a imunitného výboru tajne, ale aby sme hlasovali verejne.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Rusnáková. Pani poslankyňa, prihlásili ste sa do rozpravy, hovorte od pultu. Keby ste mali faktickú poznámku, môžete hovoriť z miesta.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  vzhľadom na to, že v návrhu tlače 592a nie je uvedený návrh poslaneckého klubu Demokratickej únie, dovolím si teda v rozprave navrhnúť to, čo sme už písomne odovzdali pánu predsedovi. Navrhujeme, aby počet členov mandátového a imunitného výboru bol 17. Ak tento návrh neprejde, navrhujem hlasovať o počte 15.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Ďalej je prihlásený do rozpravy pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  bod, ktorý sme práve otvorili, je označený v našom programe ako číslo 4 a v zátvorke za ním je uvedená tlač 593, to znamená voľba členov výboru. Ale nemáme zaradenú tlač 592 - určenie počtu členov výboru. Neviem, ako k tomu prišlo, pretože pri osobitných kontrolných výboroch máme zriadenie, počet členov, predsedu atď., veľmi podrobné členenie v programe, a tu sme to všetko zredukovali do jediného bodu - voľba členov výboru. Teraz by sme to mali nejako vyriešiť, to znamená, procedurálne si povedať, že najprv určíme počet členov a potom zvolíme príslušný počet členov výboru, ale tejto maličkej chybičky sme sa dopustili.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, dohodli sme sa v poslaneckom grémiu, že najskôr určíme počet členov.

 • Ale Národná rada sa tak nedohodla, lebo si schválila iný program. Schválila si program, že bude voliť výbor, teda voľbu členov výboru podľa tlače 593. Ja som len na túto maličkosť chcel upozorniť. Môžem dať návrh, aby sme sa rozhodli prerokovať v tomto bode aj tlač 592, teda rozhodnúť o počte členov výboru, čo zrejme patrí k tomu, aby sme mohli ten výbor konštituovať.

 • Informoval som, že máte pred sebou aj tlač 592, 592a aj 593. Takže môžeme aj v rámci tohto rokovania dať ešte doplňujúci návrh na zmenu programu s tým, že by sme určili najskôr počet, ak by niektorý poslanecký klub s tým súhlasil.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni,

  vzhľadom na túto skutočnosť predkladám návrh, aby tlač 592a - návrh na určenie počtu členov mandátového a imunitného výboru - bola zaradená ako zmena programu. Je taká možnosť, ak o to požiadajú tri poslanecké kluby.

 • Ďakujem za slovo. Podporujem návrh kolegu Cabaja.

 • Áno. Pani poslankyňa Kolláriková.

 • Ďakujem za slovo. Takisto podporujem návrh pána kolegu Cabaja.

 • Ďakujem pekne. Takže tým sme si zlegalizovali doplnenie bodov programu s tým, že budeme hlasovať o tom, aký počet bude mať predmetný výbor. Z poslaneckého grémia bol návrh, ako som povedal, na 19. Počuli ste pozmeňujúci návrh pani predsedníčky DÚ, ktorá navrhuje 17, prípadne, ak neprejde tento ich návrh, 15.

  Takže, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tu mi hneď v tomto momente vychádza, aby som dal hlasovať o týchto návrhoch tak, ako sme sa dohodli v poslaneckom grémiu. Najskôr dám hlasovať o počte 19 a potom o počtoch, ktoré uviedla pani poslankyňa Rusnáková.

 • Hlas z pléna.

 • Tak sme sa dohodli v poslaneckom grémiu, pani poslankyňa.

  Prosím, páni poslanci, pani poslankyne, dávam hlasovať o tom, aký počet poslancov bude mať mandátový a imunitný výbor. Predkladám návrh na 19. Tento návrh vyšiel z poslaneckého grémia.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme odhlasovali počet 19 členov v tomto výbore.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  pôjdeme k ďalšiemu bodu v rámci tohto rokovania tak, ako sme povedali na začiatku, k návrhu na voľbu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady na základe pomerného princípu.

  Otváram rozpravu k tomuto štvrtému bodu s tým, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku za klub ani od poslancov. Konštatujem, že sa nikto do rozpravy nehlási ani z pléna.

  Vyhlasujem preto rozpravu k štvrtému bodu programu za skončenú.

  Podľa § 36 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku...

 • Hlas z pléna.

 • My sme to vlastne už urobili, ten návrh tam bol. Národná rada bude hlasovať teraz o uznesení - hovorím o návrhu 19 - bude hlasovať o uznesení, že mandátový a imunitný výbor bude mať 19 členov.

  Prosím, prezentujme sa, hlasujeme o uznesení.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov. Za návrh hlasovalo 101 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasovali 6 poslanci.

  Ďakujem pekne.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, kým prejdeme k hlasovaniu o konkrétnych členoch podľa vašich návrhov, budeme hlasovať ešte o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k zloženiu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady, kde Národná rada konštatuje (prosím, aby ste ma počúvali):

  A. Podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 3501996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky členovia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky súčasné zloženie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky od 1. januára 1997 nezodpovedá uvedenému ustanoveniu zákona, a preto je potrebné zvoliť Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky v novom zložení.

  B. Zrušuje príslušné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým boli zvolení predseda a členovia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov. Za návrh hlasovalo 113 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ďakujem.

  Takže môžeme teraz pristúpiť k návrhu na voľbu mandátového a imunitného výboru podľa princípu pomerného zastúpenia.

  Kandidátov na členov výboru podľa návrhu poslaneckých klubov máte uvedených v tlači 593, vrátane návrhu na predsedu výboru.

  Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku sa hlasuje tajne v prípadoch ustanovených ústavou, zákonom, pri voľbe alebo odvolaní, alebo ak sa na tomto uznesie Národná rada bez rozpravy.

  Chcel by som len informovať, že na zvolenie predsedu a členov výborov v tajnom hlasovaní sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Keďže je tu návrh, ktorý predniesol pán poslanec Hrušovský, aby sa hlasovalo verejne a nie tajne, najskôr dám o tom hlasovať a potom budeme pokračovať (okrem predsedu, samozrejme).

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 131 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, odhlasovali sme si verejné hlasovanie. Prečítam návrhy poslaneckých klubov a budeme hneď o nich hlasovať. Návrhy máte, ale radšej ich prečítam. Budeme hlasovať en bloc, alebo po jednom?

 • Všeobecný súhlas z pléna, aby sa hlasovalo en bloc.

 • Takže ide o poslancov Tibora Cabaja, Tomáša Cingela, Andreja Fedora, Dušana Macušku, Ľudmilu Muškovú, Jozefa Reu, Pavla Suchodolského, Františka Šveca, Michala Benčíka, Máriu Ďurišinovú, Edit Bauerovú, Pála Farkasa, Pavla Hrušovského, Františka Javorského, Eduarda Kukana, Jozefa Moravčíka, Jána Garaia, Antona Poliaka a Miroslava Michalca.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 140 poslancov. Za návrh hlasovalo 139 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako som ich uviedol.

  Takže môžeme pristúpiť k voľbe predsedu Mandátového a imunitného výboru. Budeme postupovať už podľa schváleného volebného poriadku. Prosím, overovatelia rozdajú hlasovacie lístky.

  Na začiatku za overovateľov boli navrhnutí pán poslanec Líška a pán Polák.

  Prosím overovateľov, aby vyzdvihli hlasovacie lístky. Neviem, či ste videli vzor hlasovacieho lístka, ale pripomeniem, že voľbu a svoj názor vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete buď "za", "proti", alebo "zdržiavam sa". Čiže nebudeme nič prečiarkovať, bude sa len krúžkovať. Pri mene a priezvisku zakrúžkujete "za", "proti", "zdržiavam sa". Zakrúžkujete to, za čo hlasujete. Kandidáta máte na lístku, tak ako to bolo nahlásené a schválené.

  Prosím, páni overovatelia, aby ste sa ujali svojej funkcie.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pani poslankyne, páni poslanci, končím voľbu predsedu mandátového a imunitného výboru.

 • Po prestávke.

 • Prosím poverenú overovateľku pani poslankyňu Sabolovú, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky oznámila počet vydaných hlasovacích lístkov, neplatných, neodovzdaných hlasovacích lístkov, ako aj pri každom kandidátovi počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti a ktorí sa zdržali hlasovania.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

  Páni poslanci, pani poslankyne, prosím, aby ste venovali pozornosť pani overovateľke.

 • Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. februára 1997.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov.

  Overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky zistili, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 134 platných hlasovacích lístkov, 5 neplatných hlasovacích lístkov a 0 poslancov neodovzdalo hlasovací lístok.

  Overovatelia zistili, že pri voľbe kandidáta Antona Poliaka hlasovalo za 110 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.

  Podľa § 15 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na zvolenie predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Anton Poliak bol zvolený za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gratulujem.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže sme zvolili mandátový a imunitný výbor v novom zložení, podľa zákona o rokovacom poriadku prerušujem rokovanie tejto schôdze do zajtra do 9.00 hodiny z toho dôvodu, aby mandátový výbor sa mohol zísť na rokovaní a pripravil správu o nastúpení náhradníkov na uprázdnené mandáty a takisto na neuplatňovaný mandát bývalého poslanca.

  Ďakujem za dnešný deň, prajem vám dobrú noc.

  Ešte pán predseda Poliak chce slovo.

 • Vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia,

  ďakujem pekne za prejavenú dôveru a prosím všetkých novozvolených členov mandátového a imunitného výboru, aby sme sa hneď po skončení dnešného rokovania zúčastnili v rokovacej miestnosti číslo 30 na prerokovaní nastúpenia náhradníkov.

  Ďakujem.