• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  zaujmite miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Ďakujem. Prítomných je 98 poslancov, sme uznášaniaschopní.

  Hlási sa pani podpredsedníčka vlády. Nech sa páči.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  bola som požiadaná viacerými poslancami, aby som vystúpila a tým ešte otvorila rozpravu v zmysle platného rokovacieho poriadku. Činím tak a svoje vystúpenie využívam na to, aby som vám počas týchto predvianočných dní mohla zaželať príjemné sviatky, dobrý vstup do nového roka a hodne pohody.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani podpredsedníčke. Nech sa páči, pán poslanec Bugár.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dnes ráno som dostal na vedomie jeden list, je tam aj pečiatka Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Prečítam vám ho. Ak je to žart, aj tak sa tým treba zaoberať.

  Pánu predsedovi mandátového a imunitného výboru píše pán predseda Národnej rady Gašparovič:

  "Vážený pán predseda,

  v súlade s článkom 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa vzdávam funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. K tomuto rozhodnutiu som dospel po dôkladnom zvážení celkovej vnútropolitickej, ako i mojej osobnej situácie po tom, ako som svojím zotrvávaním v HZDS prestal byť slušným človekom.

  S pozdravom doc. JUDr. Ivan Gašparovič."

  Na vedomie to dostal každý predseda klubu a každý predseda parlamentnej strany.

  Chcem sa opýtať, čo bude s tým listom a či sa mieni týmto listom zaoberať mandátový a imunitný výbor.

 • Ďakujem. Dúfam, že to dostali len opoziční poslanci. Ďakujem. Nech sa páči, pán predseda.

 • Pán predseda Gašparovič, nech sa páči.

 • Pán poslanec, považujem to ozaj za žart. Keď sa ma pýtal už neviem ktorý pán poslanec, že keby som dostal takýto list, čo by som urobil, či by som ho poslal na mandátový výbor, tak som povedal - áno, ak by som ho napísal ja. Ale tento som ja nepísal.

 • Ďakujem. Pán poslanec Poliak. Pokoj, nedvíhajte hore ruku. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Musím povedať, že k listu, ktorý prečítal pán poslanec Bugár, sa vyjadrujem tak, že som žiadny takýto list zatiaľ nedostal. To je z mojej strany všetko.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Hlásim sa do rozpravy.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  v doterajšom odseku 24 v Trestnom zákone sa na konci vety pripája táto veta, chcem ju navrhnúť: "Ekonomicky motivovaný štrajk alebo iná obdobná akcia nie je hodnotená ako nepokoj."

  Ďakujem.

  Nech sa páči, s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Černák.

 • Ďakujem za slovo.

  Rád by som sa opýtal k predchádzajúcemu vystúpeniu pána predsedu Gašparoviča. Vtedy som inak registroval jeho vyhlásenie - keby som dostal akýkoľvek list, iný, postupujem presne takisto, že ho odovzdám výboru.

  A chcem sa opýtať, ako ste vedeli, pán predseda, že ten list písal Gaulieder, lebo tento ste nepostúpili údajne ďalej preto, lebo ste ho nepísali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Ak už je otvorená rozprava, dovolím si len spresniť váš doplňujúci návrh, pán predsedajúci, kde ste navrhli doplniť v odseku 24 § 89, že "ekonomicky motivovaný štrajk" atď. "nie je hromadným nepokojom". Nielen nepokojom, ale hromadným nepokojom.

 • Ďakujem. Pán Slota, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy.

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem. Nech sa páči, ešte pán poslanec Fico.

 • Pán podpredseda, ak má byť toto ústupok, že Združenie robotníkov Slovenska podporí novelizáciu Trestného zákona, tak je mi to veľmi ľúto. To je jedna poznámka.

  Druhá poznámka spočíva v tom, že ma mimoriadne vzrušilo to, čo ste povedali, pretože som právnik, ktorý sa zaoberá trestným právom, a prepáčte za ten výraz, ale taký nezmysel som už dávno nepočul.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vy ste vždy boli proti všetkému. Beriem si slovo ja. Pán Fico, vy ste boli aj proti tomu, aby sme vstúpili do NATO. Vy ste boli proti tomu, aby bol trest smrti, a dnes ste za to všetko.

  Nech sa páči, dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Slotu, aby sa skončila rozprava.

  Budeme sa prezentovať a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných je 73 poslancov.

  Pokračujeme v rozprave. Nikto sa nehlási, končíme rozpravu.

  Nech sa páči, pán Ftáčnik.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni,

  poslanecký klub Spoločnej voľby ma splnomocnil, aby som predniesol toto vyhlásenie:

  "Klub Spoločná voľba si zvolil pri prerokúvaní novely Trestného zákona takú stratégiu, že sa zúčastníme na rozprave, prednesieme zásadné stanoviská k predloženému návrhu a vypočujeme si argumenty druhej strany. Ale prakticky žiadne argumenty nezazneli. Vládna koalícia nie je ochotná sa vyrovnať ústavne s novelou Trestného zákona, ktorú vrátil pán prezident, nie je tu ochota vypustiť politicky sporné časti prerokúvanej novely a vieme, že ministerstvo spravodlivosti má pripravený návrh nového rekodifikovaného Trestného zákona, preto sa poslanecký klub Spoločnej voľby nezúčastní na hlasovaní o tomto zákone. Sme pripravení zúčastniť sa na rokovaní o ďalších bodoch programu schôdze Národnej rady."

 • Je mi ľúto, že musím reagovať aj na toto vystúpenie a na vystúpenie pána poslanca Fica, ktorý vystúpil veľmi razantným spôsobom ako kritik návrhu aj pána podpredsedu Ľuptáka. Ak teraz zaujíma klub Spoločnej voľby také stanovisko, aké zaujíma, je to jedna vec, ale druhá vec je taká, že ešte 16. marca 1996, v čase, keď bol podaný pôvodný návrh novely Trestného zákona, teda ten prísnejší návrh novely Trestného zákona, vtedajší podpredseda Strany demokratickej ľavice po výkonnom výbore Strany demokratickej ľavice uviedol asi toto, voľne parafrázujem: "Uvedený návrh novely Trestného zákona je dobrý, je potrebný a isté problémy sú v súvislosti s § 98, kde sa budeme snažiť vniesť niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ale inak tento návrh je potrebné v parlamente schváliť a prijať."

  Vyšli sme v ústrety, vypustili sme aj celé sporné ustanovenie, nemodifikovali sme celé ustanovenie § 98 a nechápem, prečo potom Strana demokratickej ľavice alebo Spoločná voľba tak rýchlo mení zásadné postoje.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Oni vždy menili a doplatili na to v živote a doplatia. Nech sa páči, pán poslanec Fico.

 • Pán podpredseda, vašou povinnosťou je viesť rokovanie Národnej rady, nie komentovať. Opakovane porušujete rokovací poriadok. To je prvá poznámka.

  Druhá poznámka - pán poslanec Brňák, nepovedali ste presne to, čo som povedal. Pred niekoľkými mesiacmi som sa vyjadril k novelizácii Trestného zákona presne v tom istom duchu, ako som sa vyjadril vo svojom vystúpení pred dvoma alebo troma dňami na pôde Národnej rady.

  Opakujem, ekonomická časť tejto novelizácie Trestného zákona je pripravená tak, že môžeme o nej hovoriť, ak preukážeme, že sú tu nové protispoločenské konania, ktoré treba postihnúť trestným právom. Pokiaľ však ide o časť politickú, tú som vždy odmietal. Takto to bolo a takto som to povedal aj pred troma mesiacmi a takto som to povedal aj teraz nedávno.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Končím rozpravu o tomto bode. Pýtam sa pána poslanca Slotu, či sa chce vyjadriť k rozprave.

 • Ďakujem. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov poslanec Cuper?

 • Ďakujem. Prosím vás, zavrite dvere, nestojte vo dverách. Žiadam ochranku, aby zatvorila dvere.

  Nech sa páči, pán poslanec, buď dnu, alebo von, kam patríte.

 • Ruch v sále.

 • Ešte pani Kolláriková, nech sa páči.

 • Za klub Slovenskej národnej strany žiadam 10-minútovú prestávku.

 • Ďakujem. Hlásia sa aj ďalšie kluby. Dobre, ďakujem. Máme spoločný klub.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Nech sa páči, zaujmite miesta v rokovacej sále.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme sa prezentovať, nech sa páči.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov.

 • Ďakujem. Páni poslanci, pani poslankyne, sme schopní sa uznášať. Ešte prišiel pán poslanec Fedor.

  Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Cupera, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  spoločná správa obsahuje 12 bodov, z ktorých na osobitné hlasovanie pani poslankyňa Kolláriková navrhla vyňať bod 8. Dávam hlasovať o všetkých bodoch alebo pozmeňujúcich návrhoch, ktoré ste dostali ako tlač 551, en bloc s tým, že bod 8 bude vyňatý na osobitné hlasovanie. Odporúčam ich schváliť.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

  Pán spoločný spravodajca ich odporúča prijať, okrem jedného bodu, ktorý potom pán spoločný spravodajca prečíta.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďalej dávam hlasovať o bode 8 spoločnej správy a navrhujem ho prijať.

 • Vypustenie toho bodu prijať, áno?

 • Áno. Je tam napísané, že je potrebné vypustiť § 98 vrátane nadpisu.

 • Áno, navrhujete, aby sa vypustil. Správne, pán právnik, správne hovoríte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 68 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali. Bod číslo 8 sa vypúšťa.

  Ďakujem. Nech sa páči.

 • Z rozpravy vyplynuli 3 pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh som predniesol ja, v ktorom som navrhol vypustiť z § 92a a § 92b písmeno c) s príslušnými úpravami. Ďalej následne na to vypustiť v § 89 odsek 25. Odporúčam ho prijať.

 • Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Cupera. Pán spoločný spravodajca ich odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh vyplynul z vystúpenia predsedu ústavnoprávneho výboru pána Brňáka, ktorý navrhol nové znenie § 127a písm. b), ktoré by malo znieť: "uzná taký dlh alebo záväzok, z ktorého plnenie nemá celkom alebo čiastočne právny dôvod". Odporúčam ho prijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Brňáka. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Aj tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • S posledným pozmeňujúcim návrhom vystúpil podpredseda parlamentu pán Ľupták, ktorý navrhuje v § 89 v ods. 24 pripojiť vetu: "Ekonomicky motivovaný štrajk alebo iná obdobná akcia nie je hromadným nepokojom." Odporúčam ho prijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu poslanca Ľuptáka, teda mojom. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Čiže aj tento pozmeňujúci návrh prešiel.

 • Vážený pán predsedajúci, vyčerpali sme všetky pozmeňujúce návrhy. Prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu zákona ako celku s tým, že návrh zákona odporúčam prijať.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Pán spoločný spravodajca návrh odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem aj ja za spoluprácu a opozícii za neúčasť.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime k d v a d s i a t e m u s i e d m e m u bodu programu, ktorým je:

  návrh rozpočtu Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 1997.

  Návrh ste dostali ako tlač 538 a spoločnú správu výborov ako tlač 538a. Súčasťou spoločnej správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady.

  Návrh rozpočtu fondu na rok 1997, ako aj ďalší bod programu schôdze, a to návrh na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 1997, uvedie na schôdzi Národnej rady s jej súhlasom viceprezident prezídia Fondu národného majetku pán Milan Rehák.

  Dávam hlasovať o návrhu, aby k uvedeným návrhom na schôdzi Národnej rady vystúpil a odôvodnil ich viceprezident prezídia Fondu národného majetku pán Milan Rehák.

  Nech sa páči, budeme sa prezentovať a hlasujeme.

  Pán poslanec Cabaj, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci,

  chcem len upozorniť, že sme odhlasovali, aby predstúpil a návrh predniesol niektorý člen prezídia Fondu národného majetku. Keďže viceprezident Fondu národného majetku je člen, tak sme to už automaticky odhlasovali a netreba znova hlasovať.

 • Ďakujem. Dobre, nech sa páči, pán viceprezident Rehák, ak je tu, nech sa dostaví do sály a prednesie návrh rozpočtu.

  Prosím, pán viceprezident prezídia Fondu národného majetku, ujmite sa slova. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  Fond národného majetku vypracoval a predkladá Národnej rade Slovenskej republiky prevádzkový rozpočet na činnosť Fondu národného majetku na rok 1997 v zmysle § 28 ods. 3 písm. d) zákona, podľa ktorého majetok fondu je možné použiť v rozsahu určenom rozpočtom fondu na náklady spojené s činnosťou fondu.

  Rozpočet fondu, tak ako nám ukladá štatút, bol prerokovaný v dozornej rade fondu na zasadnutí 30. októbra 1996 a vláda Slovenskej republiky prerokovala rozpočet fondu pred predložením na schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky 5. novembra 1996 a prijala uznesenie číslo 758.

  V prevádzkovom rozpočte fondu sú zohľadnené náklady na činnosť fondu tak, ako vyplývajú zo zákona pri plnení úloh fondu na úseku privatizácie. Položkovité členenie vyjadruje jednotlivé výdavky na prevádzku a investície. Celkové náklady na činnosť fondu sú navrhnuté vo výške 26 740 tisíc Sk, z toho prevádzkové náklady predstavujú sumu 111 240 tisíc Sk a investičné náklady sú v sume 15 500 tisíc Sk.

  Návrh rozpočtu zohľadňuje koncepčné zámery na rok 1997, ktoré sú v zásade určené postupným ukončovaním predaja majetku, akcií, preorientáciou činnosti fondu na dôsledné sledovanie a vymáhanie pohľadávok, využitie práva fondu na odstúpenie od zmluvy, ak nadobúdateľ privatizovaného majetku neuhradil svoje zmluvou stanovené záväzky voči Fondu národného majetku, organizovaním trhu s dlhopismi podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky a novely zákona 92 a, samozrejme, radikálnejším uplatňovaním kontrolného systému pri nakladaní s privatizovaným majetkom.

  Tieto úlohy spolu s ďalšími, ktoré vyplývajú zo zákona, bude fond v roku 1997 plniť predovšetkým s potrebou postupnej zmeny kvalifikačnej štruktúry najmä pracovníkov s právnickým a ekonomickým vzdelaním. Takýto vývoj bude v nasledujúcom období ovplyvňovať tiež zámer riešiť regionálne problémy vo vzťahu k vymáhaniu pohľadávok, odstupovanie od zmlúv a zabezpečovanie predaja akcií fondu za dlhopisy tým, že mienime otvoriť regionálne kancelárie Fondu národného majetku. Predovšetkým z týchto dôvodov sa zámer na dosiahnutie optimálneho počtu pracovníkov nemení, i napriek predpokladanému stavu k 31. 12. zostáva 190 pracovníkov a v roku 1997 na úrovni 220 pracovníkov. Zároveň by som rád konštatoval, že na takmer nezmenenej úrovni v porovnaní s rokom 1996 zostávajú náklady spojené so mzdovým a sociálnym zabezpečením pracovníkov.

  Ak by som zhrnul, prevádzkové náklady v roku 1997 zostávajú rozpočtované na úrovni rozpočtu roku 1996, sú nižšie o minimum, cca o 1 %, investičné náklady v roku 1997 sú znížené oproti roku 1996 o 12 %.

  Na rozdiel od predchádzajúcich rokov má predkladaný materiál aj príjmovú časť. Príjmy v roku 1997 sú očakávané vo výške 16,3 mld Sk, z toho 5,2 mld v hotovosti a 11,1 mld v dlhopisoch. Keď to porovnáme, prevádzkový rozpočet Fondu národného majetku predstavuje zhruba 0,8 až 1 % z celkových príjmov Fondu národného majetku.

  To by vari bolo všetko na úvod k predkladaným materiálom.

 • Ďakujem pánu viceprezidentovi Rehákovi. Nech sa páči, zaujmite miesto tam hore.

  Dávam slovo členovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslancovi Tomášovi Cingelovi, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči, pán poslanec Cingel.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1261 z 11. novembra 1996 pridelil návrh rozpočtu Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 1997 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie do 28. novembra 1996. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie ako príslušný výbor, ktorý predloží Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbory prerokovali predložený návrh v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v určenom termíne. Oba výbory, ktorým bol návrh rozpočtu pridelený na prerokovanie, vyslovili s ním súhlas a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky, aby tento návrh schválila.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prijal na svojom rokovaní pripomienku, že pôvodný návrh rozpočtu prevádzkových nákladov fondu v sume 111 240 tisíc Sk sa znižuje o 5 %, t. j. na 105 678 tisíc Sk. Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh rozpočtu s uvedenou zmenou a prijať uznesenie, ktoré je prílohou tejto správy.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi.

  Vážené pani kolegyne, páni kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že do rozpravy sú zatiaľ písomne prihlásení štyria páni poslanci. Ako prvý je prihlásený pán poslanec Volf.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  rozhodujeme tu dnes o rozpočte Fondu národného majetku. Domnievam sa, že je namieste, aby sme sa pri tej príležitosti dotkli aj určitých problémových oblastí, ktoré sú spojené s fungovaním Fondu národného majetku.

  1. Ústavný súd rozhodol o tom, že v priebehu rokov 1995-1996 privatizácia priamymi predajmi uskutočňovaná Fondom národného majetku bola neústavná. Vláda z toho titulu pripraví - predpokladám, že tak aj urobí - novelizáciu zákona o veľkej privatizácii a vráti si naspäť kompetencie, ktorých sa v roku 1994, teda okamžite po zvolení nového parlamentu, vzdala. Z toho by sa však mala odvinúť jedna veľmi logická vec, že pokiaľ sa zmení funkčnosť Fondu národného majetku, keď časť funkcií na seba preberie niekto druhý, malo by sa to zákonite odraziť aj v organizačnej štruktúre a vo väzbe na to aj vo mzdových nákladoch na budúci rok.

  2. Fond národného majetku ani v roku 1995, ani v roku 1996 nepredložil štatút napriek tomu, že mu to zákon ukladá, to znamená, že postupuje síce podľa pôvodného štatútu, ale dnes už má celkom inú organizačnú štruktúru, ako stanovuje ten pôvodný štatút. Je to v nesúlade so zákonom. Napriek tomu, že sme na to upozorňovali pred rokom, tento upravený štatút sa stále v Národnej rade neobjavil.

  3. Nefunguje dostatočne dozorná rada Fondu národného majetku. Napriek tomu, že tu vznikajú oprávnené obavy občanov o to, či v roku 2001 bude dostatok finančných prostriedkov, napriek tomu, že prebiehajú veľmi problémové a diskutabilné privatizácie, dozorná rada mlčí a prakticky nedáva žiadny odpočet o svojej činnosti.

  4. Doteraz nie je spracovaný materiál, ktorý by jasne a pre občanov zrozumiteľne upravoval spôsob nákupu akcií z portfólia Fondu národného majetku za dlhopisy. Navyše avizovaný zoznam podnikov, ktorý bol predložený, nedáva vlastne občanom žiadne záruky, že by mohli svoje dlhopisy vymeniť za akcie, ktoré im prinesú vôbec aký-taký prínos.

  5. Napriek tomu, že hovoríme o tom, že privatizačný proces postupne speje k svojmu záveru, napriek tomu, že všetci vieme, že Fond národného majetku má len veľmi dočasnú funkčnosť, doteraz nebola spracovaná koncepcia postupného útlmu Fondu národného majetku, to znamená, akým spôsobom sa bude vlastne fond vyvíjať ďalej a ako sa to odrazí aj na počte pracovníkov a investičných nákladoch. Treba povedať, že napriek tomu, že by mal ísť fond postupne do útlmu, stále sa zvyšuje počet pracovníkov a každým rokom sa pridávajú ďalšie investičné náklady.

  6. Chýba zákonná úprava, ktorá by stanovila, kto vlastne preberie v prípade platobnej neschopnosti fondu alebo tej skutočnosti, že by fond skončil svoju činnosť, záväzky voči občanovi najmä v súvislosti s výmenou alebo s vyplácaním dlhopisov.

  Chcel by som položiť aj dve otázky, ktoré majú veľmi konkrétny charakter a súvisia s najbližšou aktivitou Fondu národného majetku.

  Otázka číslo 1. Veľmi hlasno sa hovorí o privatizácii alebo predaji akcií akciového podniku Solivary Prešov. Vieme, že sú s tým spojené určité protesty zamestnancov, nepokoj vo verejnosti najmä v súvislosti s tým, že ide o strategický podnik a navyše o podnik veľmi lukratívny, pretože doň idú investície, ktoré vo veľmi krátkom čase urobia z tohto podniku vysoko ziskový podnik. Zaujímalo by ma a rád by som počul odpoveď - zrejme nielen ja -, či sa pripravuje vo výkonnom výbore alebo na príslušnej sekcii Fondu národného majetku privatizácia alebo predaj akcií Solivary Prešov.

  Otázka číslo 2 je ešte aktuálnejšia - či v minulom týždni rozhodovalo prezídium Fondu národného majetku o priamych predajoch či už majetku alebo akcií podnikov, a keď áno, tak prečo.

  Čo z tohto krátkeho expozé vyplýva? Dva návrhy zmien a štyri návrhy uznesení.

  Prvý návrh zmeny: Racionalizovať počet pracovníkov v súvislosti s redukciou činnosti Fondu národného majetku v roku 1997 a vo väzbe na to znížiť položku mzdové a ostatné osobné náklady o 30 %.

  Po druhé: Znížiť položku investičné náklady o 50 %. Zdôvodňujem to tým, že je tam ďalší nákup áut, ďalší nákup techniky. Tieto veci sa v podstate realizovali už v tomto roku.

  Návrhy uznesení:

  1. Národná rada Slovenskej republiky ukladá prezidentovi prezídia Fondu národného majetku predložiť do 15. 1. 1997 nový štatút Fondu národného majetku v zmysle platného zákona.

  2. Národná rada Slovenskej republiky ukladá prezidentovi Fondu národného majetku predložiť do 15. 1. 1997 materiál o spôsobe predaja akcií z portfólia Fondu národného majetku za dlhopisy, vrátane určenia začiatku obchodovania s týmito akciami a upraveného zoznamu podnikov, ktorý bude doplnený o ziskové lukratívne podniky.

  3. Národná rada Slovenskej republiky ukladá predsedovi dozornej rady Fondu národného majetku predložiť do 15. 1. 1997 stanovisko k predaju bytov Fondu národného majetku fyzickým osobám, ktoré nie sú v zamestnaneckom pomere s Fondom národného majetku.

  4. Národná rada Slovenskej republiky ukladá predsedovi dozornej rady Fondu národného majetku predložiť do 15. 1. 1997 stanovisko k rozhodnutiam prezídia Fondu národného majetku o predaji majetku, resp. akcií podnikateľských subjektov Kúpele Piešťany, Nafta Gbely, a. s., a JCP Štúrovo.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Volfovi. Nech sa páči, pán poslanec Mikuláš Dzurinda.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vám oznámiť, že odchod autobusu do krematória je o 12.30 hodine od budovy Národnej rady Slovenskej republiky. O 12.30 hodine odchádzajú dva autobusy spred Národnej rady do krematória. Čiže o 12.00 hodine končíme rozpravu, ak pán poslanec Dzurinda skončí.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci,

  v prvom rade dovoľte, aby som vašu pozornosť upriamil na základné ukazovatele rozpočtu Fondu národného majetku.

  Návrh rozpočtu Fondu národného majetku v oblasti prevádzkových nákladov je len nepatrne nižší oproti návrhu v roku 1996. Ak však budeme abstrahovať od odpisov, ktoré sú výrazne vyššie v roku 1996, dostaneme nasledujúci pomer prevádzkových nákladov:

  - rok 1996 - 105 920 tisíc Sk, - rok 1997 - 107 440 tisíc Sk.

  Teda v roku 1997 sa plánuje na činnosť Fondu národného majetku vynaložiť o takmer 2 milióny Sk viac prevádzkových nákladov oproti plánu na rok 1996. Je však koniec roku a z prílohy číslo 4 vidíme, že prevádzkové náklady roku 1996 dosiahnu v skutočnosti hodnotu iba 93 600 tisíc Sk. Teda nárast plánu na rok 1997 je oproti očakávanej skutočnosti roku 1996 až 17 600 tisíc Sk, čo predstavuje zvýšenie o takmer 20 %. Pýtam sa, za čo a na čo? Zrejme za odmenu, že Fond národného majetku privatizoval celý doterajší čas v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

  Milí priatelia, Fond národného majetku privatizoval v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Kompetencie fondu sa musia opäť vrátiť tam, kde boli, teda vláde a na ministerstvá. Navyše predstavitelia koalície hovoria o tom, že privatizácia sa vlastne skončila. Fond národného majetku si však plánuje nárast prevádzkových nákladov o 20 %. Je to logické?

  Koncom roku 1996 má vo Fonde národného majetku pracovať 190 pracovníkov. V roku 1997 však už 220 pracovníkov. Fond národného majetku bude mať menej roboty, ale viacej pracovníkov. Pýtam sa, na čo všetko majú slúžiť tieto naplánované prostriedky?

  Obávam sa, že opäť len a len na ďalšie panské huncútstva papalášov Fondu národného majetku. Na odmeny členom prezídia a dozornej rady Fondu národného majetku bude v tomto roku vyplatených 3,5 milióna korún. V roku 1997 už 4,1 milióna korún. Pýtam sa, za čo? Za to, že sa v roku 1996 prizerali takým zvrhlostiam, akou bola kúpa osobného luxusného auta pre predsedu výkonného výboru pána Milana Reháka?

  V rozpočte Fondu národného majetku na rok 1996 sme schválili aj položku 2,5 milióna Sk na nákup vozidiel pre kontrolórov Fondu národného majetku. Tak je to presne formulované v schválenom rozpočte fondu na rok 1996. Predseda výkonného výboru a viceprezident Fondu národného majetku tu prítomný pán Milan Rehák však namiesto nákupu vozidiel pre kontrolórov v sume 2,5 milióna korún kúpil jediné vozidlo, luxusné vozidlo BMW pre vlastnú potrebu v hodnote 2,9 milióna Sk. Nie je to hocijaké auto. Je to metalizované BMW vybavené velúrovými kobercami, interiérom vykladaným drevom, prednou lakťovou opierkou a ďalšími doplnkami. Predseda výkonného výboru predsa nie je žiadne "béčko".

  Čo hovoríte na také jasné porušenie rozpočtu Fondu národného majetku v roku 1996, pani poslankyne, páni poslanci? Kde sú záruky, že investície plánované približne v rovnakej výške ako na rok 1996 budú použité na budúci rok šetrnejšie? Veď na obnovu vozidlového parku sa plánuje ešte vyššia suma ako v roku 1996. V dokumente nie sú ani najmenej podložené investičné nároky v celkovej hodnote 15,5 milióna Sk. Na počítačovú techniku sa plánuje napríklad 6 300 tisíc korún. Pritom jestvujúce počítače tam fungujú iba niekoľko rokov. Vraj na obnovu. Kde je bližšie odôvodnenie napríklad tejto položky?

  Dámy a páni, predložený materiál je veľmi povrchný. Chýba bližšia špecifikácia jednotlivých položiek a najmä konkrétne odôvodnenie a podloženie požadovaných súm. K tomu prichádzajú zlé skúsenosti s narábaním prostriedkov Fondu národného majetku v roku 1996.

  Nákup auta pre pána Reháka bledne závisťou voči opovážlivosti, ktorú si pán Rehák a jeho kolegovia dovolili v oblasti manipulácie s bytmi Fondu národného majetku. Ako už viete, fond rozpredal byty Fondu národného majetku do súkromného vlastníctva nielen pracovníkom fondu, ale aj viacerým členom vlády. Na obstaranie týchto bytov do osobného vlastníctva poskytol Fond národného majetku týmto ľuďom bezúročnú pôžičku. Som toho názoru, že Národná rada Slovenskej republiky nesmie schváliť rozpočet Fondu národného majetku na budúci rok dovtedy, pokiaľ nebude tento škandál spravodlivo vyriešený.

  Predložil som dôkazy, že Fond národného majetku pri narábaní so svojím majetkom porušil zákon. Sú podania na príslušný výbor. A to sa chceme ešte dlho tváriť, že sa nič nedeje? Budeme sa aj my podieľať na rozkrádaní spoločného majetku?

  Materiál predkladá pán viceprezident Milan Rehák. V čase mojej poslaneckej návštevy vo Fonde národného majetku ste užívali, pán viceprezident, dva byty. Jeden ste užívali na Dlhých Dieloch, kde podľa mojich informácií bývala či býva vaša dcéra, a potom ste sa tiež stali majiteľom onoho luxusného štvorizbového bytu Fondu národného majetku na Mierovej ulici. Na tento byt ste si sám sebe poskytli bezúročnú pôžičku z peňazí vytvorených občanmi Slovenskej republiky, pán Rehák. Pritom máte byt v Trenčíne. Pýtam sa vás dnes, ešte stále obývate aj dva bratislavské byty, pán Rehák?

  Dovoľte mi, dámy a páni, aby som sa v tejto súvislosti osobitne obrátil najmä na poslancov Združenia robotníkov Slovenska, aj keď sú tu, tuším, iba dvaja.

 • Hlasy z pléna. Hlas podpredsedu Ľuptáka: A čo nás oslovuješ, načo?

 • Pán Ľupták, pýtate sa, prečo? Ja vám odpovedám, že mám na to viacero dôvodov. Predovšetkým to, že s výnimkou vás, pán Ľupták, pripomínam, že s výnimkou vás, všetci poslanci ZRS podporili návrh zaradiť do programu 20. schôdze Národnej rady aj správu o nezákonnom predaji bytov. Všetci vaši poslanci, pán Ľupták, jedine vy ste túto správu odmietli prerokovať počas 20. schôdze. Tento návrh, žiaľ, vtedy neprešiel, aj keď ho podporil prakticky celý poslanecký klub ZRS. Myslím si, že dnes je príležitosť túto chybu napraviť. Pripomínam vám, že téma bytov bola citlivou už pri schvaľovaní rozpočtu Fondu národného majetku na rok 1995. Viacerí poslanci vrátane mňa vtedy vyjadrili obavy z toho, že byty Fondu národného majetku budú takto rozhajdákané a zneužité na osobné obohatenie sa jednotlivcov, ako nakoniec aj boli.

  Dovoľte mi, aby som vám pripomenul, pán Ľupták, že vtedy 8. marca reagoval vami nominovaný prezident Fondu národného majetku a podpredseda ZRS pán Gavorník na naše obavy takto - citát zo stenografickej správy: "Pokiaľ ide o byty, v prezídiu aj v dozornej rade sme zvažovali, že vyjdeme v ústrety oprávneným požiadavkám pracovníkov fondu, vládnym činiteľom, pracovníkom štátnej správy. Predsa musia pracovať aj v sobotu a nedeľu. Zvážili sme, že by bolo vhodné, aby fond byty zakúpil. Pokiaľ bude odsúhlasená tá čiastka na byty, predpokladáme, že by boli prideľované ako služobné. Po ukončení funkcie toho-ktorého nájomcu bytu by sa, samozrejme, vracali fondu, platilo by sa za to nájomné. Fond by to obhospodaroval." A o kúsok ďalej to pán Gavorník spravodlivo zaklincoval: "Chcem však upozorniť, že žiaden socializmus ani komunizmus, žiadne rozdávanie. Viedla nás k tomu naprosto zrelá úvaha a snaha pomôcť. Myslím si, že minimálne ako od predstaviteľov ZRS nie je možné očakávať, že sa tu bude šafáriť." Toľko citát pána Gavorníka.

  Tieto slová, pán Ľupták, zaväzujú nielen vás, ale myslím, že aj všetkých poslancov a nepotrebujú komentár. Zaväzujú zabrániť nielen šafáreniu, ale bezbrehému obohacovaniu sa osôb, ktoré majú rodinné domy, vily, viacero bytov, a napriek tomu neváhajú prijať bezúročnú pôžičku na obstaranie si ďalšieho luxusného bytu.

  A aby sme si pamäť celkom osviežili, dovoľte, aby som citoval zo stanoviska toho, ktorý často vystupuje ako najspravodlivejší z nás, pána Ľuptáka. Pán Ľupták sa k bytom v roku 1995 vyjadril takto: "Pri bytoch musí byť zmluvne uzavreté, že len čo pracovník skončí prácu na Fonde Národného majetku, musí byt uvoľniť."

  Pán predsedajúci Ľupták, to, čo ste vtedy označili, že musí byť, dnes vôbec nie je. Jeden z pracovníkov Fondu Národného majetku, ktorý takto prišiel k bytu a má ho v súkromnom vlastníctve, sedí dnes vedľa vás. Čo na to hovoríte, pán Ľupták? Ako komentujete svoj výrok z roku 1995?

 • Hlasy a smiech v sále.

 • Vážený pán predsedajúci Ľupták, delegovali ste do vlády ministrov, ktorí vzali bezúročnú pôžičku na kúpu bytu Fondu národného majetku do trvalého osobného vlastníctva, tak podpredsedu vlády Kalmana, ako aj ministra výstavby Mráza. Tieto byty neuvoľnia napriek tomu, že majú ďalšie byty. Napríklad pán minister Mráz má veľkú krásnu vilu v Košickej Novej Vsi.

  Tak ako to bude s tou spravodlivosťou, pán Ľupták? Som presvedčený, že česť si môžete zachovať len v jedinom prípade - keď odmietnete rozpočet Fondu národného majetku na 1997 a podporíte dôslednú hĺbkovú parlamentnú kontrolu na Fonde národného majetku, ktorej účelom bude stanoviť predovšetkým objektívne nutné potreby fondu na rok 1997 a zároveň keď donútite svojich členov vlády, aby buď byty vrátili, alebo odišli z vlády.

  V zmysle uvedeného prikladám aj návrh príslušného uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky po rokovaní o návrhu rozpočtu fondu na rok 1997 (tlač 538)

  A. nesúhlasí s návrhom rozpočtu,

  B. ukladá predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre rozpočet, financie a menu zabezpečiť parlamentnú kontrolu Fondu národného majetku s cieľom zistiť objektívne, skutočne nutné náklady na činnosť Fondu národného majetku v roku 1997, a to aj so zreteľom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúci sa zákona o veľkej privatizácii. Parlamentnú kontrolu vykonať do 15. 2. 1997,

  C. ukladá prezidentovi Fondu národného majetku predložiť nový návrh rozpočtu Fondu národného majetku na rok 1997 zohľadňujúci výsledky parlamentnej kontroly. Termín do 28. 2. 1997.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Dzurindovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem do 15.00 hodiny obedňajšiu prestávku.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, autobus odchádza o 12.30 hodine spred budovy Národnej rady.

 • Po prestávke.

 • Prosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby prišli do rokovacej sály, budeme pokračovať.

  Do rozpravy je prihlásený pán Vaškovič. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, chcel by som vás poprosiť, aby bol môj príspevok presunutý až vtedy, keď dôjde pán viceprezident. Má to svoju logiku, potom to uvidíte. Považujem za zbytočné teraz mať príspevok, keď tu nie je pán viceprezident, pretože mám na neho pripravené otázky.

 • Však dúfam, že príde hneď. Nech sa páči, pán Vaškovič.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  patrím k tým ľuďom, ktorí sa snažia korektne diskutovať o jednotlivých materiáloch. Myslím si, že predtým, než poviem svoje odborné stanovisko k prevádzkovému rozpočtu Fondu národného majetku, predsa by bolo potrebné si rozdiskutovať niektoré otázky vzhľadom na to, že tu máme prítomného pána viceprezidenta Fondu národného majetku, ktorý je zároveň aj predsedom výkonného výboru.

  Vzhľadom na to, že sa tu zaužívala taká nedobrá prax, že poslanci kladú otázky a na záver diskusie vystúpi potom niekto z ministrov alebo predkladateľ, potom sa uzavrie diskusia, nie je možné už ďalej klásť otázky a diskutovať. Myslím si, že to je nesprávne, a ja by som poprosil pána viceprezidenta, aby odpovedal na moje otázky ešte teraz, a potom by som sa prihlásil ešte raz do diskusie.

  Moja prvá otázka smeruje k tomu, že Fond národného majetku má za povinnosť podľa § 10 ods. 5 zverejňovať v Obchodnom vestníku rozhodnutia Fondu národného majetku. Pozrel som si veľa Obchodných vestníkov, ani v jednom som nenašiel zverejnené rozhodnutie Fondu národného majetku. Čiže by som ho prosil, aby odpovedal na túto otázku, prečo Fond národného majetku nezverejňuje rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

  Moja druhá otázka smeruje k otázke bytov, o ktorých obšírne hovoril kolega poslanec Dzurinda. Myslím si, že to je taká vážna záležitosť, že pán viceprezident by nás mal jednoducho veľmi podrobne oboznámiť s celou touto kauzou, celým týmto prípadom, a mali by sme o tom ešte na dnešnom rokovaní diskutovať.

  Takisto by som chcel pripomenúť, že je už polrok odvtedy, čo som dal podnet dozornej rade Fondu národného majetku a na tento podnet dodnes dozorná rada nereagovala. Svedčí to o tom, že orgány Fondu národného majetku podľa mňa nefungujú optimálne. Neviem, či o tomto podnete je pán viceprezident informovaný, ale ak áno, bol by som veľmi rád, keby mi odpovedal na to, v akom štádiu je tento podnet.

  Čiže ešte raz by som ho chcel vyzvať, aby zodpovedal na tieto otázky, a potom vystúpim k samotnému rozpočtu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán Palacka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  mám takisto niekoľko otázok k návrhu rozpočtu Fondu národného majetku na rok 1997 a potom niekoľko drobných poznámok k jednotlivým ustanoveniam.

  V prvom rade, v návrhu sa často vyskytujú možno formálne, ale v konečnom dôsledku vlastne aj obsahové chyby a nepresnosti. Chcem sa spýtať predkladateľa, ako je možné, že v návrhu hneď na strane 1 sa v texte píše, že očakávané príjmy Fondu národného majetku budú 15,8 miliardy, zároveň v tabuľke o niekoľko riadkov nižšie je 16,312 miliardy. Takisto príjmy v hotovosti v texte sú 4,7 miliardy, v tabuľke 5,2 miliardy. Predpokladám, že je to len nedopatrenie, ale myslím si, že to nie je hodné úrovne dokumentu, ktorý má prerokovať Národná rada Slovenskej republiky.

  Potom mám niektoré otázky k položkám výdavkov rozpočtu Fondu národného majetku. Pýtam sa, prečo sa navrhuje vytvoriť sociálny fond vo výške 2 %. Podľa zákona o sociálnom fonde pre neziskové organizácie môže byť sociálny fond 1 % z celkových výdavkov a viac môže byť len vtedy, keď tvoria zisk. Aký zisk tvorí Fond národného majetku?

  Ďalšia otázka sa týka položky opravy a udržovanie. V rozpočte je vyčlenená suma na opravy a udržovanie bytov a ubytovacích zariadení. Všetci dobre vieme, že v priebehu roku 1996 prevažnú väčšinu bytov Fond národného majetku predal jednak svojim zamestnancom, jednak členom vlády a ďalším osobám. Pýtam sa, aké byty bude fond udržiavať. Alebo bude dokonca ešte platiť pánom ministrom za údržbu ich súkromných bytov?

  Je tam ďalšia suma na cestovné. Pýtam sa, či je potrebné zamestnancom Fondu národného majetku, ktorí vykonávajú akcionárske práva v rôznych akciových spoločnostiach, v predstavenstvách, v dozorných radách, a berú za to nemalé príjmy ako členovia štatutárnych orgánov, z rozpočtu Fondu národného majetku hradiť cestovné.

  Ďalšia podobná položka - reprezentačné. Zvyšuje sa oproti roku 1996 o 100 tisíc korún a ako jeden z hlavných dôvodov, na čo sa použije reprezentačné, je organizovanie tlačových besied. V roku 1996 nebola zorganizovaná ani jedna jediná tlačová beseda Fondu národného majetku.

  Ďalšou položkou, na ktorú sa chcem spýtať, je položka správne a súdne poplatky v časti ostatné finančné náklady. Opäť sa pýtam, načo sa z prostriedkov pre správu Fondu národného majetku vyčleňujú peniaze na správne a súdne poplatky, keď v položke použitia majetku podľa § 28 ods. 3 písm. f) je určených 100 miliónov korún na prípravu a realizáciu privatizačných projektov a rozhodnutí. Nie je možné tieto súdne poplatky platiť z týchto 100 miliónov korún?

  Ďalšia časť výdavkov sa týka investičných nákladov. Rozpočtuje sa položka na rekonštrukciu prenajatých priestorov. Už len zo samého názvu tejto položky vyplýva, že ide o rekonštrukciu zariadení v budove Doprastavu, kde je Fond národného majetku v podnájme. Prečo fond musí prispievať na rekonštrukciu výťahov, keď budova patrí Doprastavu a vlastne zhodnocuje majetok Doprastavu? To znamená, z prostriedkov, ktoré sú, ako názov hovorí, národným majetkom, sa bude rekonštruovať zariadenie Doprastavu.

  Mám ešte otázku aj na vybavenie Fondu národného majetku počítačmi. Samozrejme, uznávam, že na prácu je dnes potrebná moderná informačná technika. Pýtam sa však, či je účelné, keď v roku 1996 sa minulo viac ako 6 miliónov korún na počítače, vyčleniť rovnakú sumu zase na budúci rok, teda 6 miliónov korún. Pretože podľa mojich prepočtov, podľa toho, ako sa bežne pohybujú ceny počítačov na trhu, môže takto fond nakúpiť 240 kusov osobných počítačov, pričom celý fond má len 190 zamestnancov. Zdá sa mi to predsa len trošku prehnané.

  Nakoniec, mám ešte jeden konkrétny návrh, ktorý sa týka textu na strane 6, kde sa hovorí, že Národná rada zverí do právomoci prezídia fondu presun finančných prostriedkov v jednotlivých položkách. Pokiaľ to takto necháme, to znamená, že vlastne celý rozpočet je obyčajný zdrap papiera a prezídium si bude vlastne s peniazmi narábať tak, ako chce, a vlastne Národná rada zbytočne rokuje o rozpočte Fondu národného majetku.

  Toto isté ustanovenie sa zrejme použilo aj z roku 1996, keď namiesto áut pre kontrolórov sa kúpilo jedno služobné auto len pre jedného funkcionára Fondu národného majetku. Navrhujem preto, aby v uznesení Národná rada konštatovala, že prezídium Fondu národného majetku nemôže presúvať položky alebo finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami a rozpočet Fondu národného majetku tak, ako bude schválený touto snemovňou, bude pre Fond národného majetku záväzný.

  Toľko k mojej poznámke k rozpočtu a verím, že pán viceprezident naozaj bude odpovedať na otázky, aby sme mohli prípadne na jeho odpovede ešte reagovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Nemám už žiadnu písomnú prihlášku. Chce reagovať pán viceprezident Rehák? Nie?

  Pán Vaškovič, nech sa páči, ak chcete.

 • Hlasy v sále.

 • Nemôžem ho donútiť. Môžem donútiť vás alebo koho, aby odpovedal?

 • Hlas z pléna: Chce odpovedať, ale naraz.

 • Chce odpovedať naraz. Nech sa páči, pán Vaškovič. Musím ukončiť rozpravu, preto sa vás pýtam, či chcete vystúpiť.

 • Žiaľbohu, ja som práve chcel dosiahnuť, aby pán viceprezident vystúpil nie po ukončení rozpravy, ale aby sme mohli reagovať na jeho vystúpenie v rámci rozpravy, pretože potom už nemáme možnosť. A práve určitú korektnosť vidím v tom, že by sa tu odohral takýto dialóg. Ak nie je záujem o takýto dialóg, tak potom možno ťažko očakávať, že dialóg medzi nami bude aj v budúcnosti korektný.

  Teraz by som sa predsa len chcel vyjadriť k samotnému rozpočtu. Možno, že nebudem mať v niektorých prípadoch tie isté názory, ako moji predrečníci, ale upozorňujem, že moja diskusia bude skôr smerovať k tomu, že budem predpokladať, že Fond národného majetku by mal byť profesionálnou organizáciou. To, že ňou nie je, a či ňou bude, to už je druhá otázka.

  Podľa môjho názoru základná deformácia navrhovaného rozpočtu je predovšetkým vo mzdách, odmenách a v odvodoch. Prakticky 56 % rozpočtu pohlcujú tieto položky. V štruktúre rozpočtu je to dosť nezvyčajne vysoká suma a parlament by mal urobiť všetko pre to, aby sa táto štruktúra postupom času menila v neprospech mzdových prostriedkov.

  Myslím si, že na Fonde národného majetku dôjde k zásadným zmenám v budúcom roku a z hľadiska týchto zmien sa mi zdajú úplne neprimerané predovšetkým odmeny orgánov Fondu národného majetku. Doteraz, za dva roky, prezídium fondu uskutočnilo vyše 800 rozhodnutí, čo je štatisticky úctyhodný výkon, pretože skoro každý deň bolo viac ako jedno rozhodnutie. Nebudem to odborne komentovať, aká je kvalita týchto rozhodnutí, ale jednoducho prezídium muselo často zasadať a, povedzme, že odmeny boli primerané. Ale v situácii, keď prezídium Fondu národného majetku nebude už rozhodovať, nebude vydávať rozhodnutia, je to vlastne orgán, ktorému viac-menej stačí, keď sa stretne raz za štvrťrok, maximálne raz za mesiac a zhodnotí činnosť výkonného výboru.

  Pokiaľ je dobre vypracovaný štatút a dobre vypracovaný systém, tak vlastne prezídium je už viac-menej len orgánom, ktorý dohliada na činnosť výkonného výboru. Čiže z tohto hľadiska výška odmien, ktorá je formulovaná pre prezídium, sa mi zdá absolútne neprimeraná.

  Na dozornú radu mám ťažké srdce, čiže im by som nedal ani korunu, pretože polroka neboli schopní reagovať na významný podnet, ktorý sa týka toho, že Fond národného majetku predáva, podľa mňa, protizákonne. Na kapitálovom trhu uskutočnil predaje v hodnote 2 miliárd za desatinu ceny. Mám indície, že skutočne ide o predaje, ktoré zaváňajú, žiaľbohu, aj korupciou. Musím to takto povedať. Čo sa týka dozornej rady, moje nervy boli polroka pevné, no teraz som sa rozhodol a klub Demokratickej únie to bude podporovať, že dáme podnet na preskúmanie viacerých porušovaní zákonov, ktoré sa dejú vo Fonde národného majetku, a dáme tento podnet Generálnej prokuratúre, ktorá má chrániť dodržiavanie zákonnosti v týchto orgánoch.

  Vrátim sa však k rozpočtu. Vo výbore som navrhol zníženie o 5 %, ktoré bolo akceptované s tým, že jeho dosah bude práve na mzdové prostriedky. To znamená, že sa vlastne v tomto smere založil trošku útlm na bežné výdavky. Ale dúfam, že pri tej štruktúre to pôjde do mzdových prostriedkov, pretože zase na bežné výdavky, aj keď oproti iným ústredným orgánom má fond slušný rozpočet, myslím si, že, pokiaľ by mal poctivo plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona číslo 92 - žiaľbohu, ich neplní -, práve na bežných prostriedkoch mu pôjdu náklady hore.

  Je uskutočnených už vyše 1 800 zmlúv a každú z týchto zmlúv by mal Fond národného majetku pravidelne, podľa môjho názoru minimálne dvakrát do roka kontrolovať priamo na mieste, kontrolovať dodržiavanie podmienok a ďalších ustanovení zákona číslo 92/1991 Zb. To znamená, sledovať účtovníctvo a ďalšie podklady v tomto podniku z hľadiska toho, aby nedochádzalo k protiprávnemu predaju majetku a k ďalším skutočnostiam. Čiže ak by si Fond národného majetku túto funkciu plnil, tak to znamená prakticky 1 800 x 2, možno 3000 výjazdov pracovníkov do jednotlivých podnikov a poctivá kontrola v týchto podnikoch. Čiže z tohto hľadiska, ešte raz opakujem, ak by Fond národného majetku poctivo vykonával to, čo podľa zákona má, by som bežné náklady - tie ostatné, okrem mzdových - nepovažoval za prehnané. Dúfam, že prejde aspoň takéto zníženie. Bude si to vyžadovať prísnu kontrolu Fondu národného majetku. Lenže, kde máme záruku, že aj v budúcom roku budeme môcť prísne kontrolovať činnosť Fondu národného majetku, keď sú naše skúsenosti zatiaľ také, že sa k informáciám dostávame veľmi ťažko? Aj keď musím povedať, že v poslednom čase sa o niečo táto bariéra prelomila a niektoré informácie nám prezident Fondu národného majetku poskytol.

  Ale ešte raz sa vrátim k rozhodnutiam. Povedzme, dostal som možnosť preštudovať rozhodnutia na Fonde národného majetku, ale kópiu rozhodnutí, ktoré som si žiadal, mi odmietli urobiť. Ale nežiadam nič iné, len to, čo je v zákone. A na to dokonca má právo každý občan, nieto ešte poslanec. Čiže je to zatiaľ taký, povedal by som, minimálne divný vzťah. Ešte raz opakujem, situácia sa o niečo zlepšila, ale napriek tomu nemáme prístup k informáciám, ktoré by sme mali mať. Nehovoriac o tom, že v kontrolných orgánoch nie sú zastúpení naši pracovníci alebo členovia, ktorých navrhla opozícia.

  Takisto by som chcel podporiť skutočnosť, že nie je možné, aby si Fond národného majetku neprispôsoboval štatút, lebo podľa štatútu sa tam vlastne uskutočňujú všetky rozhodnutia Fondu národného majetku. Čiže bolo by vhodné, keby čo najskôr prezident Fondu národného majetku predložil štatút Fondu národného majetku na schválenie.

  Vzhľadom na to, že pán viceprezident vystúpi na konci, ešte predsa by som rozšíril okruh svojich otázok, a to o dve otázky.

  Prvá je, aby nás oboznámil, akým spôsobom sa uskutočňujú výbery nadobúdateľov. Totiž predtým, pokiaľ sa výbery uskutočňovali na ministerstve pre správu a privatizáciu, boli stanovené presné kritériá, presné postupy. Či vôbec takýto materiál schválilo prezídium a či sa podľa neho postupuje.

  A druhá otázka je, aby nám zdôvodnil, pretože rozhodnutie v otázke Nafty Gbely určite existuje, aj dôvodová správa, výkonný výbor i prezídium ju museli schváliť, aby nás oboznámil s dôvodovou správou pri určení ceny Nafty Gbely, a prečo výber viedol k neznámej spoločnosti. A takisto aby nás oboznámil, koľko tam bolo potenciálnych nadobúdateľov a prečo sa práve tento predaj určil spoločnosti, ktorá bola založená tesne predtým. A takisto podľa môjho názoru sa v tomto smere porušili procedúry vyplývajúce zo zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Vaškovičovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

 • Ak nie, vyhlasujem rozpravu o dvadsiatom siedmom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť viceprezident pán Rehák? Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  pokúsil by som sa odpovedať na otázky chronologicky a postupne. Začal by som štatútom Fondu národného majetku.

  Štatút Fondu národného majetku je v podstate pripravený, schválený v prezídiu Fondu národného majetku aj v dozornej rade Fondu národného majetku, je pripravený do vlády Slovenskej republiky a následne do Národnej rady Slovenskej republiky. Z dôvodu, že to bolo podané na Ústavný súd, sme to viac-menej pozastavili a zrejme tam bude nutné urobiť určité menšie úpravy a následne bude možné predložiť štatút do Národnej rady Slovenskej republiky. V podstate sme svoju činnosť vykonávali v zmysle zákona číslo 92 a jeho noviel, platného alebo schváleného štatútu Fondu národného majetku a organizačného poriadku.

  Čo sa týka predaja akcií, v podstate nález Ústavného súdu sa nedotýka § 28 ods. 5 zákona, podľa ktorého prezídium fondu rozhoduje o nakladaní so svojím majetkom a svojimi majetkovými účasťami, ktoré nie je možné privatizovať podľa rozhodnutia o privatizácii. Po verejnom vyhlásení nálezu Ústavného súdu prezídium fondu, pokiaľ sa týka priamych predajov, rozhodlo iba o priamych predajoch majetkových účastí fondu podľa § 28 ods. 5, čo nie je v rozpore s nálezom Ústavného súdu.

  Z hľadiska koncepcie útlmu Fondu národného majetku alebo činnosti Fondu národného majetku by v podstate v tomto smere bolo dosť problematické, aby Fond národného majetku predkladal takýto materiál. Takýto materiál je nutné spracovať v spolupráci s vládou Slovenskej republiky a Národnou radou Slovenskej republiky, nakoľko vláda Slovenskej republiky určuje stratégiu privatizácie a Národná rada vlastne garantuje privatizáciu svojím rozhodovaním alebo svojím menovaním do orgánov prezídia Fondu národného majetku a do dozornej rady. Hoci si myslím, že by bolo ešte predčasné uvažovať s útlmom práce Fondu národného majetku vzhľadom na prácu v oblasti vymáhania pohľadávok, odstupovania od zmlúv, dlhopisovej privatizácie a vlastne celého kontrolného systému, ktorý sa postupne buduje a naberá na svojej účinnosti aj v tom, že otázka neplatičov sa začína pohýnať tým správnym a lepším smerom.

  Na otázku, či bude dostatok finančných zdrojov na vyplatenie dlhopisov v roku 2000, z hľadiska rozboru možných príjmov Fondu národného majetku do roku 2000 možno konštatovať, že za podmienky, že Fond národného majetku nebude vo veľkej miere prispievať na rozvojové programy Slovenskej republiky, Fond národného majetku bude mať dostatok finančných zdrojov, aby v roku 2000 bol schopný splatiť tie zostatky dlhopisov v peniazoch, ktoré do roku 2000 zostanú na umorenie pre Fond národného majetku. Podľa našich analýz má v podstate ešte po roku 2000 prísť z doteraz privatizovaných zdrojov splátka okolo 15 mld Sk na Fond národného majetku do roku 2005, čiže tieto finančné zdroje by sa za určitých podmienok vydania nových dlhopisov dali tiež použiť či už v otázke splatenia dlhopisov, alebo na rozvojové programy v Slovenskej republike.

  Otázka Solivary Prešov - sám som sa čudoval, prečo sa o tom písalo takýmto spôsobom. V podstate na Fonde národného majetku doteraz neexistuje žiadny materiál, ktorý by hovoril o privatizácii Solivary Prešov. Samozrejme, na Fonde národného majetku máme veľa žiadostí, veľa podnetov na privatizáciu Solivary Prešov. Zatiaľ však Fond národného majetku neuvažoval o privatizácii Solivary Prešov.

  Čo sa týka zverejňovania v Obchodnom vestníku, na túto otázku odpoviem tým spôsobom, že Fond národného majetku vydáva informácie smerom na TASR a noviny v Slovenskej republike. Ospravedlňujem sa, neviem na to odpovedať, zrejme v tom rozsahu nie, keď to tam nebolo.

  Čo sa týka podnetu na dozornú radu, pán Vaškovič, dozorná rada v tomto smere - neviem, o ktorý podnet konkrétne ide -, ale ak sa obrátila pred polrokom, zaručene som s ňou spolupracoval, aby bol tento podnet vybavený k vašej spokojnosti. Ak nie, bol by som rád, môžeme sa stretnúť v tomto auditóriu a ja sa to pokúsim v dozornej rade zariadiť.

  Čo sa týka otázky bytov, otázku bytov riešime v spolupráci s Výborom Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, kde sú všetky podklady, čo sa týka predaja bytov a stanovisko Fondu národného majetku k predaju bytov, či už pracovníkom Fondu národného majetku alebo štátnym funkcionárom. Materiály sú kompletné, zrejme vás bude príslušný výbor v tomto smere informovať.

  Otázka dlhopisovej privatizácie alebo akcií za dlhopisy - v podstate zoznam, ktorý bol uverejnený v masmédiách, bude doplnený. Dnes môžem povedať o určitých percentách akcií Slovnaftu, percentách akcií Slovenskej sporiteľne a iných - ako boli nazvané - lukratívnych podnikoch s tým, že cenu stanovuje prezídium Fondu národného majetku, alebo ak je táto cena generovaná na kapitálovom trhu, tak to bude vo výške alebo na úrovni RM-systému kapitálového trhu. V podstate od 1. januára nabieha celý tento proces aj cez zástupcov Fondu národného majetku. Museli sme vykonať pomerne rozsiahle školenia ľudí a postupne bude tento proces umožnený.

  Na otázku, či prinesie finančný prospech tým, ktorí si kúpia akcie za dlhopisy, v podstate môžem povedať, že je to otázka, samozrejme, výberu, ale je to aj otázka I. vlny kupónovej privatizácie, keď akcie, ktoré sme si kúpili, boli väčšmi anonymné ako tie, ktoré si budeme môcť nakúpiť z portfólia Fondu národného majetku.

  Pre informáciu ešte by som z hľadiska dlhopisov povedal, že v súčasnosti bolo podaných 243 000 podnetov na realizáciu dlhopisov cez RM-systém. S najväčšou pravdepodobnosťou sa to bude pohybovať na úrovni 2 mld Sk. Podstatná časť dlhopisov sa realizovala za záväzky voči Fondu národného majetku, časť realizovaných dlhopisov bola na nákup bytov a darovanie na nákup bytov. Ale tu sa to rozbieha pomaly. Máme podpísané zmluvy s viacerými mestami, kde sa vlastne v priebehu roku 1997 v plnom rozsahu rozbehne predaj bytov za dlhopisy v cene, ktorú určí príslušné mesto. Tu sme stanovovali cenu my, a to 7 500 Sk, ale cena bola stanovená minimálne 7 500 Sk. Verím, že mestá v tomto smere budú držať hranicu na úrovni 10 000 Sk.

 • Hlasy v sále.

 • Pokoj, vážení. Prihláste sa, keď chcete, ale už je nakoniec po rozprave. Ďakujem.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pokoj, vážení. Páni, chovajte sa slušne. Chce sa vyjadriť pán spoločný spravodajca Cingel? Nech sa páči.

 • V rozprave odzneli závažné otázky, na ktoré odpovedal pán viceprezident Fondu národného majetku. Ja by som chcel na záver povedať k tým diskutujúcim, ktorí hovorili o tom, že treba racionalizovať počet pracovníkov v súvislosti s redukciou činnosti Fondu národného majetku v roku 1997, že je to, myslím, neopodstatnené, pretože počet rozhodnutí, ktoré Fond národného majetku vykonal, a dosledovanie splátok si naopak bude vyžadovať, aby ešte tento počet pracovníkov minimálne v tomto roku ostal. A navyše sa tu uvažuje s rozšírením pracovníkov v súvislosti s dlhopisovou metódou. Takže môj osobný názor je taký, že tento rozpočet je dostatočný a vystihuje plne potreby Fondu národného majetku.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili viacerí poslanci, z toho traja dali pozmeňujúce návrhy formou uznesenia a pán poslanec Volf dal ešte jeden pozmeňujúci návrh. Dal by som hlasovať tak, ako vystúpili jednotliví diskutéri.

 • Hlas podpredsedu Ľuptáka: Najprv o spoločnej správe.

 • Len hovorím, že o tých uzneseniach by sme mali dať hlasovať skôr ako o spoločnej správe, pretože to by sa potom muselo dať do uznesenia, o ktorom budeme hlasovať.

 • Pán poslanec Volf navrhoval racionalizovať počet pracovníkov v súvislosti s redukciou činnosti Fondu národného majetku v roku 1997 a vo väzbe na to znížiť položku mzdové a ostatné osobné náklady o 30 %. Odporúčam tento návrh neprijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý dal pán poslanec Volf. Pán spoločný spravodajca ho odporúča neprijať. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 39 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči.

 • V druhom bode navrhuje znížiť položku investičné náklady o 50 %. Odporúčam ho neprijať.

 • Ďakujem. Hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána Volfa. Pán spoločný spravodajca ho odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 42 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Ani tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďalej pán Volf predložil návrh uznesení tak, ako ich prečítal. Myslím si, že nie je potrebné čítať to znova. Odporúčam návrh tohto uznesenia neprijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia pána poslanca Volfa. Pán spoločný spravodajca ho odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 38 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Toto pozmeňujúce uznesenie sme neprijali.

  Nech sa páči.

 • Ďalej v rozprave vystúpil pán poslanec Dzurinda, ktorý do uznesenia dáva, že Národná rada

  A. nesúhlasí s návrhom rozpočtu,

  B. ukladá predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre rozpočet, financie a menu zabezpečiť parlamentnú kontrolu Fondu národného majetku s cieľom zistiť objektívne, skutočne nutné náklady na činnosť Fondu národného majetku v roku 1997, a to aj so zreteľom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúci sa zákona o veľkej privatizácii. Parlamentnú kontrolu vykonať do 15. 2. 1997,

  C. ukladá prezidentovi Fondu národného majetku predložiť nový návrh rozpočtu Fondu národného majetku na rok 1997 zohľadňujúci výsledky parlamentnej kontroly. Termín: 28. 2. 1997.

  Odporúčam návrh neprijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Dzurindu. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 42 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán poslanec Cingel.

 • Ako ďalší v rozprave vystúpil pán poslanec Palacka, ktorý navrhuje do uznesenia doplniť:

  Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že rozpočet Fondu národného majetku na rok 1997 je pre Fond národného majetku záväzný a prezídium nie je oprávnené presúvať finančné prostriedky medzi položkami.

  Odporúčam návrh neprijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Palacku. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 46 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ani tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy a návrhy na uznesenia.

  Zo spoločnej správy je jeden pozmeňujúci návrh, a to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie mení pôvodný návrh rozpočtu prevádzkových nákladov fondu v sume 111 240 tisíc Sk o 5 %, t. j. znižuje sa na 105 678 tisíc Sk. Dávam hlasovať.

  Odporúčam tento návrh prijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu výboru pre privatizáciu. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh výboru sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy. Teraz odporúčam prijať návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k rozpočtu:

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 1990 v sume 121 178 tisíc Sk, v tom prevádzkové náklady v sume 105 678 tisíc Sk a investičné náklady v sume 15 500 tisíc Sk. Návrh odporúčam prijať.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán spoločný spravodajca návrh odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Pán poslanec Poliak, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Ja som tiež nehlasoval za navrhnuté uznesenie. Pán spoločný spravodajca vo svojom návrhu povedal "návrh rozpočtu Fondu národného majetku na rok 1990". Bolo to neplatné hlasovanie.

  Ďakujem.

 • Ospravedlňujem sa, povedal som 1997, ale možno, že som tú "sedmičku" prehltol. Ospravedlňujem sa.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia k Fondu národného majetku na rok 1997.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili rozpočet Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 1997.

  Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  pokračujeme d v a d s i a t y m ô s m y m bodom programu, ktorým je

  návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 1997 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Návrh ste dostali ako tlač 537 a spoločnú správu výborov ako tlač 537a. Súčasťou spoločnej správy je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 32 ods. 3 uvedeného zákona Fond národného majetku predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh na použitie majetku fondu po prerokovaní vo vláde.

  Vláda Slovenskej republiky návrh na použitie majetku fondu prerokovala 5. novembra 1996 a prijala k nemu uznesenie číslo 757.

  Prosím viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku pána Milana Reháka, aby návrh odôvodnil.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  podľa zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zmien a doplnkov predkladá Fond národného majetku Slovenskej republiky v zmysle § 32 ods. 3 zákona návrh na použitie majetku fondu v roku 1997 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona.

  Predmetom návrhu je vymedziť rozsah majetku fondu, ktorý v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) zákona môže byť použitý na tieto účely:

  - na plnenie záväzkov podnikov určených do privatizácie, najmä záväzkov z úverov zabezpečených záložným právom,

  - na posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,

  - na splnenie poskytnutých záruk na úvery obchodných spoločností, v ktorých má fond trvalú majetkovú účasť v rozsahu minimálne 34 %,

  - na podporu rozvojových programov Slovenskej republiky.

  Pričom rozsah použitia majetku na tieto účely je vždy viazaný na prerokovanie vo vláde Slovenskej republiky a následne na schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Vymedzenie rozsahu majetku použiteľného na tieto účely pritom rešpektuje nakladanie s majetkom fondu tak, ako to ustanovuje zákon v ustanovení § 28 zákona. V celkovej bilancii sa vychádza z predpokladaných príjmov a výdavkov na rok 1997, nadväzujúc na stav likvidity Fondu národného majetku v roku 1996.

  Materiál, ktorý Fond národného majetku predkladá, obsahuje návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, odôvodnenie návrhu a vlastný návrh na použitie majetku fondu v roku 1997 podľa už uvedených paragrafov, a to v rozsahu 27 800 mil. Sk., z toho 27 300 mil. Sk na poskytnutie protizáruky Ministerstvu financií Slovenskej republiky za ním ručené úvery na dostavbu jadrovej elektrárne Mochovce pre Slovenské elektrárne, a. s., v ktorej je fond 97-percentným akcionárom, a 500 mil. Sk podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. Ide o rámec 500 mil. korún, ktorým vláda naplní rozvojové programy. Podľa predbežných dohôd by malo ísť o zdravotníctvo, štatistiku, školstvo, šport.

  Návrh na použitie majetku fondu v roku 1997 sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sú presne vyčíslené záväzky, záruky a ďalšie rozpočtové výdavky fondu v roku 1996. Najväčšími výdavkovými položkami sú stále splátky dlhopisov v prospech Všeobecnej úverovej banky, Investičnej a rozvojovej banky a Konsolidačnej banky, ktoré boli prenesené na Fond národného majetku v priebehu jeho existencie. Ďalej je v tejto časti opísaný predpokladaný stav peňažných prostriedkov ku koncu roka 1996, ktoré bude mať Fond národného majetku na bežnom účte na krátkodobých a dlhodobých úložkách.

  Z porovnania príjmov a splatných záväzkov fondu predpokladáme, že bilancia príjmov a výdavkov k 31. 12. 1996 bude vyrovnaná.

  V druhej časti je vymedzené použitie majetku fondu v roku 1997 v súlade s § 28 ods. 3 zákona vrátane použitia majetku podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona. Použitie majetku zohľadňuje existujúce záväzky a záruky splatné v roku 1997, predpokladané rozpočtové výdavky fondu, ako aj očakávané príjmy fondu v roku 1997. Fond vychádza z týchto predpokladov vyrovnanej bilancie príjmov a výdavkov v roku 1996 a naplnenia očakávaných príjmov v roku 1997 a odporúča po prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky určiť rozsah použitia majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona v rozsahu, ako som už uviedol, 27 800 mil. Sk, z toho 27 300 mil. korún na poskytnutie záruky Ministerstvu financií Slovenskej republiky a 500 mil. Sk podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky.

  Predmetný materiál bol prerokovaný a schválený v dozornej rade Fondu národného majetku a následne vo vláde Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu viceprezidentovi prezídia Fondu národného majetku za odôvodnenie.

  Dávam slovo členovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslancovi Tomášovi Cingelovi, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1260 z 11. novembra 1996 pridelil návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 1997 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie do 28. novembra 1996. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie ako príslušný výbor, ktorý predloží Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbory prerokovali predložený návrh v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v určenom termíne. Oba výbory, ktorým bol návrh pridelený na prerokovanie, vyslovili s ním súhlas. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky, aby predložený návrh schválila.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie ako gestorský výbor odporúča k návrhu prijať uznesenie, uvedené v prílohe tejto správy.

  Návrh uznesenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

  schvaľuje návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 1997 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v sume 27 800 mil. Sk, z toho 27 300 mil. Sk na poskytnutie záruky Ministerstvu financií Slovenskej republiky za ním ručené úvery na dostavbu Jadrovej elektrárne Mochovce pre Slovenské elektrárne, a. s., a 500 mil. Sk podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky."

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o dvadsiatom ôsmom bode programu. Do rozpravy sú prihlásení traja poslanci. Ako prvý je prihlásený pán poslanec Vaškovič. Nech sa páči. Ešte predtým pán poslanec Volf.

 • Chcel by som sa obrátiť na pána predsedajúceho, na pána spravodajcu a na tých poslancov, ktorí hlasovali v predchádzajúcom bode tak, ako hlasovali. To, že vám nevadí, že sa predáva tento majetok pod cenu, prosím. To, že vám nevadí, že sa prihrávajú byty vysokým štátnym úradníkom, prosím. To, že vám nevadí, že nefunguje dozorná rada, prosím. Ale ako je možné, že pán spravodajca navrhne neprijať uznesenie, ktoré zaväzuje prezídium Fondu národného majetku len k tomu, čo mu určuje zákon, to znamená k predloženiu štatútu? Ako je možné, že vy, páni poslanci, ktorí ste čosi sľubovali, hlasujete proti takémuto zákonnému opatreniu? To by ma skutočne zaujímalo, a nielen mňa.

  Ďakujem.

 • Prosím. Nech sa páči, pán Filkus.

 • Ďakujem pekne.

  Prosím vás pekne, aspoň v tých základných východiskách si urobme jasno. Pán Rehák, rád by som vedel, keby ste mi odpovedali, aby sme získali nejaký prehľad. Na strane 9 máte uvedené: "Pri plánovaní príjmov v roku 1997 sme okrem iného vychádzali z objemu majetku, ktorý je určený na privatizáciu v budúcom období 20 mld," podčiarkujem, majetok, ktorý je určený - približne 20 mld v účtovnej hodnote plus 50 mld majetku v nominálnej hodnote akcií. Ale z materiálu sa dozvedáme, že príjmy na rok 1997 budú 16,3 a výdavky 15,4. Pýtam sa vás, čo prezentuje v očakávaných príjmoch v roku 1997, z 20 mld majetku, očakávaný príjem v tom roku a čo prezentuje príjem z 50 mld akcií. Je to v tabuľke, ktorú uvádzate na strane 9.

  Druhá otázka. Tých 20 mld majetku máte v predstavách, v záujme alebo v skutočnosti realizovať v roku 1997, alebo aj na ďalšie. A čo s 50 mld akcií? Tiež to urobíte v roku 1997, alebo to bude na ďalšie roky?

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán Vaškovič.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení hostia,

  som veľmi smutný z toho, ako tu prebieha diskusia. Skutočne v tomto parlamente sa asi nedočkám vecnej a serióznej diskusie, no ale čo sa už dá robiť.

  Pokiaľ ide o návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 1997 podľa § 28 ods. 3 písm. b), na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide skutočne o jednoduchú vec, lebo v podstate schvaľujeme iba jednu časť komplexného rozpočtu, tú druhú vlastne berieme iba na vedomie, môžeme sa k nej, samozrejme, vyjadriť, ale de facto nemáme možnosť priamo ovplyvniť ďalšie položky.

  Prvá poznámka k časti záväzkov. Myslím si, že v tomto materiáli je záväzková časť spracovaná dobre a podrobne. Je tu prehľad o súčasných záväzkoch i o budúcich záväzkoch. V nerovnováhe s tým, žiaľbohu, chýba príjmová časť. Chcel by som len pre obraz o tom, čo sa dialo na Fonde národného majetku, povedať, že doterajšie výdavky Fondu národného majetku boli 65,9 mld, ak do toho rátam už aj rok 1997, čiže budú 65,9 mld. Príjmy boli 62 mld, ale to nie sú príjmy z veľkej privatizácie, tam je značná časť príjmov aj z malej privatizácie a iné príjmy.

  K návrhu, ktorý vychádza z toho, že Fond národného majetku prevezme protizáruku na Mochovce vo výške 27,8 mld, a určených je potom 500 mil. na rozvojové projekty podľa rozhodnutia vlády. Samozrejme, nikto z nás nebude protestovať proti tomu, aby sa pol miliardy dalo na rozvojové projekty. V čom vidím problém? Problém je v tom, že až do minulého roku bolo zvykom, že vláda presne určila, na čo chce tieto prostriedky použiť.

  Už druhý rok podpisujeme vláde bianko účet. Ja to považujem za nesprávne a svedčí to o dvoch skutočnostiach. Buď vláda nemá ešte predstavu o tom, kde chce tieto prostriedky smerovať, to znamená, nemá koncepciu v tomto smere, alebo jednoducho nepovažuje za dôležité parlament o tom ani informovať. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že o tej výške, či má byť menšia, alebo väčšia, tu ťažko budeme diskutovať. Fond národného majetku zvážil, zrejme, že väčšia asi nemôže byť. Ale problém je v tom, že by sme skutočne mali vedieť, na čo tieto prostriedky idú.

  Druhá položka - protizáruka, podľa môjho názoru je už trošku komplikovanejší problém a tým, že sa prijme toto uznesenie, tak sa vlastne do budúcnosti Fond národného majetku na záväzkovej stránke zaväzuje k záväzkom vo výške 66,7 mld, a to ešte do toho nemám započítané úroky z dlhopisov. To znamená, že ide o vysokú sumu a vzhľadom na to, že vlastne príjmová stránka je projektovaná iba na jeden rok a Fond národného majetku napriek viacerým výzvam nie je ochotný precizovať príjmy až do roku 2001, prípadne 2004, z tých zmlúv, ktoré boli podpísané veľmi podrobne, tak vlastne, poviem to otvorene, nikto z nás tu exaktne, seriózne nevie posúdiť, či záväzky, ktoré sa prijímajú v tej enormnej výške, budú vôbec môcť byť niekedy splatené. Z informácií, ktoré mám k dispozícii, oficiálne, podľa môjho názoru je veľmi ťažké takúto časť záväzkov splniť a Fond národného majetku bude v obrovských problémoch.

  Svedčí o tom už vlastný rozpočet v roku 1997, predovšetkým sa mi zdá absolútne nesplniteľná neutrálna operácia s 11 mld na dlhopisoch. Podľa môjho názoru je celkom vylúčené, aby boli dlhopisy v takejto výške jeden rok umorené. Vyplýva to aj z výšky splátkového kalendára, ale aj z výšky investícií, ktoré poznáme zo zmlúv, ktoré sa urobili. Neviem, z akého základu pri tejto výške vychádzal Fond národného majetku, a bol by som veľmi rád, keby nám to pán viceprezident podrobne zdôvodnil. Ale podľa toho, ako vystúpil predtým, neočakávam, že to nejako urobí.

  Upozorňujem na to, že reálne príjmy na budúci rok z novouzatvorených zmlúv sú vo výške 1,3 mld a z už podpísaných zmlúv 2,5 mld, a nebude to inak ani v ďalších rokoch, to vás ubezpečujem. Podľa môjho názoru je nutné, aby Fond národného majetku zverejnil, aká je vlastne situácia v príjmovej časti až do roku 2004, a aby urobil nejakú serióznu koncepciu, ako chce tento nerovnovážny stav prekonať. Podľa môjho názoru plánovaná výška, plánovaný objem vo výške 11 mld na budúci rok je nesplniteľný, ale to ešte nie je ten najväčší problém, ktorý by v budúcnosti v tomto rozpočte bol.

  Nakoniec by som chcel povedať ešte jednu poznámku. Na jednej strane, ako sa navrhuje dať na rozvojové programy sumu 500 mil., na druhej strane by som bol veľmi rád, keby ste si všimli položku § 28 ods. 3 písm. m) 384 mil., to sú náklady na dlhopisovú metódu. Každý rok stojí dlhopisová metóda skoro pol miliardy. Podľa môjho názoru je to neuveriteľná vec. A túto položku by sme si mali poctivo prezrieť, ako boli urobené zmluvy, lebo to považujem za nehoráznosť. Vo Fonde národného majetku je presné smerovanie, ako boli urobené dohody s RM-systémom atď.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Magvaši. Pripraví sa pán poslanec Palacka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán viceprezident Fondu národného majetku, vážené kolegyne, kolegovia,

  predkladaný návrh použitia majetku fondu podľa § 28 ods. 3 sa dnes zužuje iba na prerokúvanie písmena b), i keď použitie majetku Fondu národného majetku má v § 28 vymenovaný ďalší rad použití. Chápem to tak, že pokiaľ Fond národného majetku predložil čísla v jednotlivých častiach, chápe ich ako nezáväzné, aby ich Národná rada Slovenskej republiky pochopila ako nezáväzné.

  Vnútorne som veľmi sklamaný tým, že má Národná rada rozhodnúť o záruke 27,8 mld korún s takým zdôvodnením a s takým predložením, ako je to napísané na desiatich stranách materiálu, ktorý prerokúvame. Myslím si, že je to zase ďalší dôkaz nekvalifikovanej a neodbornej práce Fondu národného majetku, podceňovanie Národnej rady Slovenskej republiky zo strany Fondu národného majetku a - nerád používam to slovo -, ale skutočne hrubé a až vulgárne zneucťovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ak nám chcel niekto predložiť a žiadať od nás súhlas zaručiť sa za 27,8 mld korún, myslel som, že dostanem oveľa kvalifikovanejšiu analýzu, analýzu celkového stavu vývoja majetku Fondu národného majetku a plnenia záväzkov Fondom národného majetku. To, žiaľ, predložený materiál nerobí. Je skôr horšie to, a myslím si, že môj predrečník, kolega z toho istého výboru - výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie - potvrdil, že vlastne ani tento výbor dosiaľ nedostal od Fondu národného majetku nikdy serióznu analýzu jednak privatizačného procesu a z neho vyvíjajúceho stavu majetku Fondu národného majetku.

  Ak to mala byť výročná správa a ročná uzávierka Fondu národného majetku za rok 1996, tak musím povedať, že z hľadiska perspektívy použitia majetku Fondu národného majetku z privatizačného procesu nie je zabezpečená. Neviem, či to je nekvalifikovanosť, alebo je to úmyselné zahmlievanie jedného najväčšieho transformačného manévru, dovoľujem si povedať, na konci tohto storočia v slovenskej spoločnosti a my, sediaci tu ako zákonodarcovia, sa vlastne necháme týmto zavádzať bez toho, aby sme mali možnosť sa o tomto stave nejako rozhodnúť a spraviť tomu určitú korekciu.

  Myslím si, že vôbec nie je daná odpoveď na otázku likvidity fondu v nadväznosti na záväzky, ktoré vznikli z dlhopisovej metódy, to znamená záväzkov voči občanom tejto krajiny. A koho sme tu zástupcovia? Sme zástupcovia občanov tejto krajiny.

  Na druhej strane súhlasím s tým, že otázka vybudovania energetickej zabezpečenosti tejto krajiny je tiež dôležitá a má to slúžiť pre občanov. Ale dať dohromady tieto veci a všetkých nás presvedčiť o tom, že Fond národného majetku to so svojou stratégiou, svojím podnikaním, svojím konaním zabezpečí, myslím si, že tu nie je daná odpoveď. Je pre mňa potom, samozrejme, podivuhodné - schválili sme v roku 1995 uznesenie o vytvorení študentského fondu a dávanie 100 miliónov korún študentom do študentského fondu, ale je pre mňa udivujúce, že potom plánujeme v roku 1997 použiť na propagáciu privatizácie rovnakých 100 miliónov korún. Keď všetci veľmi dobre vieme, každý občan tejto krajiny vie, že propagovať privatizáciu na Slovensku už vlastne netreba. Ale 100 miliónov korún - pre budúce generácie sme ochotní dať len 100 miliónov. Dajte na váhy tieto dve čísla, ako sa staráme o budúcnosť občanov tejto krajiny a 100 miliónov dávame do obyčajnej spotreby na použitie agentúr, ktoré sú s niekým spriaznené.

  V auguste roku 1994 sa vtedajší expert Hnutia za demokratické Slovensko, dnešný vicepremiér pán Kozlík vyjadril, že privatizácia je prekliatie, ale zároveň aj nevyhnutnosť slovenskej spoločnosti. O tejto nevyhnutnosti som osobne presvedčený. Ale myslím si, že prekliatie sme založili novembrom 1994, a ak budeme v ňom ďalej pokračovať, presunieme toto prekliatie nielen na dnešnú generáciu, ale aj na budúcu, a toto hlasovanie rozhoduje vlastne o budúcich generáciách. Takže pre toto odporúčam tento návrh neprijať.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán Palacka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  budem veľmi stručný, lebo väčšinu výhrad voči predloženému návrhu povedali moji predrečníci a budem mať len jednu vecnú otázku. Nerobím si vôbec nádeje, že pán viceprezident na ňu odpovie, tak ako pri rozpočte neodpovedal na žiadne otázky, a tak ako vy, vážení koaliční poslanci, schválite čokoľvek, tak si nerobím ilúzie, že to bude inak pri tomto návrhu.

  Napriek tomu chcem povedať, že nerozumiem predloženému materiálu, lebo nedáva vôbec odpoveď na to, ako vznikla suma 27,8 mld korún, ktorú chce Fond národného majetku použiť v budúcom roku. Ak som dobre počítal jednotlivé čísla v danej správe alebo návrhu Fondu národného majetku, k 31. októbru 1996 bolo k dispozícii 5,6 mld korún, do konca roku bude ďalších 3,9 mld korún a na budúci rok 5,2 mld korún v príjmoch v hotovosti. To spolu dáva 14,7 mld korún. Keby sa všetky tieto peniaze použili podľa tohto predloženého návrhu, tak stále ešte chýba asi 13 mld korún do tej sumy, ktorú fond navrhuje použiť.

  Samozrejme, niekto by mohol povedať, že sa preberie len záruka za úvery na Mochovce. Lenže prevziať záruku, to nie je len tak, záruku treba aj splniť a v predloženom materiáli nie je ani zmienka o tom, ako chce Fond národného majetku realizovať túto záruku, keď banky prídu pýtať peniaze. Kde zoberie Fond národného majetku 27,3 mld korún na splatenie týchto úverov alebo kde je záruka, že to nikto z bánk nebude pýtať? Na toto v predloženom materiáli nie je absolútne žiadna odpoveď.

  Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, hlasovaním o tomto návrhu berieme na seba záväzok, že Fond národného majetku použije 27,5 mld Sk na vyplatenie úverov za Mochovce z peňazí, ktoré sa nazbierajú vo Fonde národného majetku.

 • Hlas podpredsedu Ľuptáka: No a čo?

 • Tým priamo ohrozujeme možné splatenie napríklad dlhopisov, kde Fond národného majetku sa zaviazal občanom tejto krajiny vyplatiť takmer 40 alebo 45 mld korún, ak vezmeme do úvahy aj úroky. Myslím si, že je to veľmi nezodpovedné, a naozaj takýto návrh použitia majetku, bez seriózneho odôvodnenia, nie je možné akceptovať.

  Mám ešte jednu otázku. V návrhu štátneho rozpočtu, ktorý nám predložila vláda a ktorý ste vy, vážené kolegyne a kolegovia, minulú sobotu nadránom schválili, vláda hovorila o 2 mld korún, ktoré použije na výstavbu bytov z prostriedkov získaných privatizáciou. Pýtam sa, kde sú tie 2 miliardy. Prečo v návrhu použitia majetku fondu nie je ani koruna na výstavbu bytov? Tieto 2 miliardy korún by si bytová výstavba zaslúžila. Prečo však Fond národného majetku napriek tomu, že vláda tieto 2 miliardy korún sľúbila, vôbec neuvažuje na rok 1997 so žiadnou časťou prostriedkov na bytovú výstavbu?

  Toto je ďalšia nezrovnalosť, ktorá takisto potvrdzuje môj návrh, aby sme takýto predložený materiál o použití majetku fondu neschválili a vrátili ho predkladateľovi na prepracovanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Hlási sa ešte niekto z poslancov do rozpravy?

 • Ak nie, vyhlasujem rozpravu za ukončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť viceprezident prezídia fondu pán Rehák? Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  prešiel by som k jednotlivým bodom. Otázka očakávaných príjmov - chcel by som odpovedať pánu poslancovi Filkusovi. Otázka majetku 20 mld Sk, 50 mld v účtovnej hodnote akcií, ide cca o 80 mld korún, o ktorých predpokladáme, že prebehnú privatizáciou v roku 1997. Samozrejme, nemusí to byť v plnom rozsahu, ale je predpoklad, že to prebehne. Prvú splátku rátame 20 % a z toho 40 % v hotovosti a 60 % v dlhopisoch, preto je tá položka na úrovni 1 300 tisíc Sk.

  Už keď som pri dlhopisoch, pokúsil by som sa odpovedať na otázku 11,1 mld Sk v dlhopisoch. Táto suma vychádza z toho, o čom som hovoril pred chvíľkou, z procesov privatizácie, z prvej splátky 40 % a 60 % a zo zmlúv, ktoré má Fond národného majetku uzavretý s tými, ktorí majú záväzky voči fondu. Je to okolo 400 zmlúv plus je to cca 2,5 mld Sk, ktoré rátame za dlhopisy za byty a, samozrejme, je tam otázka vyplatenia dlhopisov dôchodcom starším ako 70 rokov. Tie finančné zdroje sú ukryté v tabuľke, je to okolo 2,2 mld Sk, ktoré sú na dlhodobej úložke a budú použité ku koncu roka 1997 na vyplatenie dlhopisov plus určitá rezerva z osobitného účtu, z ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku a určitý prebytok rozpočtu zhruba na úrovni 900 mil. Sk, ktoré sú tu zabudované v príjmoch a v záväzkoch.

  Otázka 27 300 mil. Sk - v podstate je tu Fond národného majetku druhý v poradí, ktorý vlastne bude ručiť za záväzky v tom smere, že na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky Fond národného majetku musí súbežne s vládnou zárukou ručiť za tie podniky alebo za tie spoločnosti, ktoré má vo svojom portfóliu a vlastní viac ako 34 %, čiže táto záruka bola vlastne daná uznesením alebo nariadením vlády Slovenskej republiky.

  Takže keby som mal dnes odpovedať na otázku, či Fond národného majetku bude mať zhruba 40 mld na vyplatenie dlhopisov, nadväzne 27 300 mil. korún v roku 2000, tak by som povedal, že v tomto smere by to zrejme nebolo reálne, to by sme jednoducho klamali. Takže Fond národného majetku v prvom rade zabezpečuje finančné zdroje na vyplatenie alebo na umorenie dlhopisov, na určité rozvojové programy a až nadväzne bude musieť, ak by bolo potrebné, ale podľa prepočtov a podľa podkladov, ktoré predložilo ministerstvo hospodárstva, a podľa materiálu, ktoré boli schválené vo vláde Slovenskej republiky, projekt Mochoviec je samonosný na základe predpokladov spôsobu splácania tejto pôžičky pre Slovenské elektrárne.

  Ešte k otázke 2 miliónov Sk na výstavbu. Tieto finančné zdroje boli 13. 12. prevedené na Fond národného majetku a už sú prevedené na ministerstvo výstavby, čiže 2 mld korún, ktoré boli sľúbené na výstavbu, idú z rozpočtu roku 1996. Do roku 1997 sa s rozvojovým programov neráta. Čiže v roku 1996 Fond národného majetku presunul 3 mld Sk na bytovú výstavbu.

  Otázka 374 miliónov Sk vyplýva zo zmlúv s RM-systémom, s PVT a vlastne z celého spektra stredísk kupónovej privatizácie, ktorá sa postupne znižuje z hľadiska rozsahu potrieb na dlhopisovú privatizáciu a ešte aj dobeh určitej kupónovej privatizácie.

  Tých 100 miliónov nie je na propagáciu privatizácie, ale na podporu privatizácie. Sú to finančné zdroje, ktoré Fond národného majetku používa pri odstupovaní od zmlúv, keď nastáva pomerne zložitý problém pre Fond národného majetku, keď za určitých podmienok prechádzajú zamestnanci na Fond národného majetku zo spoločností, v ktorých odstupujeme od zmluvy, a tu Fond národného majetku potrebuje mať určité voľné disponibilné zdroje, ktoré použije vlastne na riešenie problémov spoločností, v ktorých odstupujeme od zmluvy. Samozrejme, následne pri ich predaji tieto finančné zdroje máme vždy snahu stiahnuť naspäť na Fond národného majetku, čiže je predpoklad, že týchto 100 miliónov sa vlastne použije, ale vrátia sa na Fond národného majetku, no už v kúpnych cenách, za ktoré Fond národného majetku predá tie spoločnosti, kde fond odstúpil od zmluvy úspešne. Je to veľmi zložitý problém.

  To boli asi všetky moje poznámky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Chce sa ešte vyjadriť spoločný spravodajca výborov pán Cingel? Nech sa páči.

 • Vážené poslankyne, poslanci,

  jednou zo zásadných výhrad k predloženému návrhu bola otázka, či mala vláda predložiť zoznam aktivít rozvojových programov za pol miliardy korún. Myslím si, že táto vláda má dôveru, som o tom presvedčený, a niečo také ako pol miliardy korún na voľné použitie - je jednoducho smiešne, aby sa tento parlament tým zaoberal. Pretože, či by sme už povedali, že sa za tú pol miliardu postaví 50 kilometrov diaľnice, a tak zviazali vláde ruky, alebo či by sme povedali, že týchto 500 miliónov potrebuje ZŤS Dubnica na revitalizáciu, takto by som mohol chodiť do každého vášho regiónu, všade by sme našli obrovskú dieru, kde by bolo treba viac prostriedkov na to, a verím, že vláda použije tieto prostriedky tak efektívne, ako len na základe svojich analýz dokáže.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, uvádzajte hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy k uzneseniu. Preto navrhujem, aby sme hlasovali o uznesení Národnej rady zo 17. decembra 1996 ako celku. Odporúčam ho prijať.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, poslanci, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky - doplnky a zmeny neboli žiadne - tak ako ho prednesie pán poslanec Cingel.

  Nech sa páči, pán poslanec, treba ešte prečítať uznesenie.

 • Národná rada Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 1997 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v sume 27 800 miliónov Sk, z toho 27 300 miliónov Sk na poskytnutie záruky Ministerstvu financií Slovenskej republiky za ním ručené úvery na dostavbu Jadrovej elektrárne Mochovce pre Slovenské elektrárne, a. s., a 500 miliónov Sk podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky.

  Odporúčam prijať.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o uznesení, ktoré predniesol pán Cingel. Nech sa páči. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 72 poslancov.

  Nech sa páči, prezentujme sa ešte raz. Budeme hlasovať o uznesení, ktoré prečítal pán spoločný spravodajca. Odporúča ho prijať.

 • Máme čas do nového roku.

  Prezentovalo sa 74 poslancov.

  Skrutátori, nech sa páči, ujmite sa sčítania poslancov.

 • Pán predsedajúci, v momente hlasovania bolo v sále prítomných 109 poslancov.

 • Spočítal som to. Poď to spočítať.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím do rokovacej sály, budeme sa prezentovať a hlasovať. Nech sa páči, prezentujeme sa, vážené pani poslankyne, páni poslanci.

  Ďakujem. Prítomných je 75 poslancov.

  Pokoj, pán Mikloško, nevykrikujte spomedzi dverí.

  Nech sa páči, pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predsedajúci,

  vzhľadom na skutočnosť a diskusiu, ktorá tu stále v parlamente prebieha, dávam návrh, aby sme nepokračovali ďalej v tejto schôdzi, skutočne to nemá význam. Opozícia má telocvik, lebo trénuje, odchádza a prichádza. Tvrdá realita je, že aj z koalície je tu iba 75 poslancov, ostatní sú maródi, takže zrejme vyzerá to tak, že v tejto schôdzi by sme nepokračovali. Body, ktoré sme nevyčerpali, treba presunúť na schôdzu, ktorá začína 4. februára.

 • Áno, ďakujem. Som veľmi rád, takýto návrh prijímam, lebo by som bol dal aj ja takýto návrh. Budeme o tomto návrhu hlasovať, nech sa páči.

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre, ďakujem.

  Končím 21. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Zídeme sa vo februári na 22. schôdzi.

  Ďakujem. Príjemné sviatky všetkým, aj opozičným.

 • Prosím ešte našich koaličných partnerov na spoločný klub.

 • Rokovanie schôdze skončené o 16.45 hodine.