• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie prerušenej 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Prezentovalo sa 68 poslancov.

  Mne sa zdá, že sa niektorí neprezentovali. Skúsime to ešte raz, aby sme mohli pokračovať.

  Prezentovalo sa 77 poslancov. Národná rada je uznášaniaschopná.

  Hlási sa pán Ladislav Šepták. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte, aby som vám oznámil smutnú správu. S hlbokým zármutkom oznamujem správu o náhlej smrti poslanca, kolegu a priateľa Bartolomeja Kunca. Strácame v ňom spoľahlivého a obetavého spolupracovníka, ktorý svoje sily a vedomosti venoval rozvoju Slovenskej republiky. Uctime si jeho pamiatku minútou ticha.

  Ďakujem.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  pokračujeme v prerušenej rozprave o dvadsiatom štvrtom bode programu, ktorým je vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Protidrogovom fonde.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Brňák. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som požiadal Národnú radu Slovenskej republiky o zaradenie tlače 570 - návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky na rokovanie tejto schôdze ako prvý bod zajtrajšieho rokovania. Predmetom tohto návrhu je voľba 103 sudcov do funkcie, z ktorých 73 končí skúšobná doba 4 rokov dňa 21. 1. 1997. Pretože je reálny predpoklad, že v poradí ďalšia schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční až po tomto termíne, uvedeným 73 sudcom by zanikol mandát sudcu ku dňu 21. 1. 1997. Preto vás prosím o podporu tohto návrhu a v prípade, ak bude tento návrh schválený, zvolávam na prerokovanie tohto bodu schôdzu ústavnoprávneho výboru ihneď po vyhlásení obedňajšej prestávky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu na zaradenie tlače 570 na program schôdze, tak ako ho predniesol pán poslanec Brňák.

  Nech sa páči, pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Podporujem návrh, aby sa rozšíril program o tento bod, ale dávam návrh, aby sme najskôr hlasovali o jeho zaradení do programu a potom dávam návrh, aby sme zaradili tento bod na záver schôdze, aby sme mali možnosť sa trochu zoznámiť s týmto materiálom, pretože sme ho dostali len teraz.

 • Zajtra je príliš skoro. Teraz sme dostali ten materiál.

 • Teda pred politickú rozpravu? Tak len doplníme, že pred politickú rozpravu. Dobre? Ďakujem.

  Teda budeme hlasovať, aby bol zaradený tento bod - tlač 570 voľba sudcov - pred politickou rozpravou.

  Budeme hlasovať. Kto je za takéto doplnenie programu?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasoval 3 poslanci.

  Čiže tento bod programu zaraďujeme pred politickou rozpravou.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy je ešte prihlásený pán poslanec Lauko. Nech sa páči.

 • Vážení páni predsedovia, podpredsedovia Národnej rady, pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia,

  v súčasnosti je téma drogovej závislosti pálčivou témou. Spoločnosť si konečne začína uvedomovať, že Slovensko už dávno nie je oázou bez drog. Naša mladá slovenská vlasť je v oblasti toxikománie starou a svetaskúsenou firmou. Už dávno nie je územím tranzitu drogy, ale cieľovou krajinou. Trvale stúpa incidencia závislosti od drog, avšak na Slovensku je hrozivo silná skupina mladých ľudí pod 16 rokov, ktorí začínajú priamo s tvrdou drogou, a to hneď priamo do žily.

  Preto možno hodnotiť krok vlády na aktuálnu situáciu kladne. Musím však konštatovať, že ubehli 2 roky a vláda sa, žiaľ, nemôže pochváliť výraznejšími úspechmi v tomto smere. Veď známy tzv. výbor ministrov sa kreuje už dva roky a skutočné výsledky si môžeme všetci len zbožne priať. Preto som sa úprimne potešil, keď vláda ohlásila zriadenie tzv. Protidrogového fondu.

  Materiál bol podrobne prerokúvaný vo výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci. Vláda síce zo štátneho rozpočtu, ako sme boli ubezpečení, dáva zo Všeobecnej pokladničnej správy 60 50 miliónov - to ako na začiatok. Vrcholom je však skutočnosť, že ďalšie fungovanie tohto Protidrogového fondu programovo počíta s darmi a príspevkami od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb. Avšak na čelo rady fondu je postavený podpredseda vlády spolu s ďalšími 4 ministrami a 3 ďalšími zástupcami ďalších troch ministerstiev, pričom len jeden zástupca je z Lekárskej komory a 3 miesta sú z občianskych združení.

  Každému musí byť jasné, že vláda chce úplne bezostyšne rozdávať, rozhodovať o peniazoch občanov a darcov a veľkoryso ich potom usmerňovať pre vybraných vopred určených "vládnych poskytovateľov" starostlivosti na poli boja proti drogám. Tým, že chce vláda manipulovať s prostriedkami, ktoré vlastne budú vychádzať z tretieho sektora, ukazuje naďalej svoju pravú tvár. Keďže vláde chýbajú peniaze v štátnom rozpočte, rieši otázku boja proti drogám po svojom - zvalí vecné bremeno na občanov. V tom je táto vláda majster športu.

  Použitie prostriedkov fondu vymenúva prevenciu, liečbu, resocializačné programy, edičnú činnosť atď., čo nechcem nijako spochybňovať. To je v poriadku. Čo však v poriadku nie je, to je fakt, že vláda by mala tieto aktivity financovať sama cez štátny rozpočet. Nevládne peniaze treba ponechať v správe nevládnych poskytovateľov prevencie, liečby a resocializácie, ktorí koniec koncov presvedčili o svojej kompetencii a profesionalite.

  Záverom: Protidrogový fond áno, ale nie takto, vážení. Už ste tu predviedli vydarenejšie veci. A že nemáte peniaze na boj proti drogám? Poradím vám. Nech vaši privatizéri platia všetci do fondu jedno percento z ročného zisku. A nehovorte, že sa to nedá zariadiť.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Keďže už nemám nikoho prihláseného, pýtam sa, či sa ešte niekto z poslancov hlási do rozpravy.

 • Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o dvadsiatom štvrtom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán podpredseda vlády? Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  hneď na úvod vám chcem všetkým poďakovať za pozornosť, ktorú ste venovali návrhu zákona o Protidrogovom fonde, kde ste zároveň vyjadrili všeobecné presvedčenie, že takýto zákon je potrebný a že je potrebné aj takouto formou prispieť k riešeniu pliagy, ktorá zasiahla aj Slovenskú republiku.

  Dovoľte mi, aby som hneď na úvod vysvetlil jeden základný rozpor, ktorý tu rezonoval, a zmienil sa o ňom aj v poslednom diskusnom príspevku pán poslanec Lauko.

  Vytvorením tohto fondu sa vláda vôbec nezrieka svojej povinnosti riešiť problematiku drog aj prostredníctvom štátnej správy, prostredníctvom jednotlivých rezortov a z tohto pohľadu ju aj financovať. To, čo robila doposiaľ, bude robiť naďalej podľa potrieb, podľa aktuálnosti. Predložený návrh Protidrogového fondu a na základe toho každoročne vyčleňované finančné zdroje do toho fondu je niečo navyše, čo bude predovšetkým orientované vo vzťahu k iným, mimovládnym organizáciám, ale aj organizáciám trebárs v oblasti štátnej správy. Teda chápme tento materiál alebo tento zákon a tento fond ako niečo navyše bez akejkoľvek domnienky alebo myslenia si, že len prostredníctvom tohto fondu budú riešené problémy drog na Slovensku. Zdravotníctvo bude naďalej pôsobiť tak, ako pôsobilo, bude dávať financie, boj proti drogám v rezorte ministerstva vnútra bude naďalej zabezpečovaný z rozpočtu ministerstva vnútra, v školách ministerstvo školstva naďalej bude pôsobiť. Všetko je otázka riešenia prostredníctvom štátnej správy, tak ako to bolo doteraz.

  Pokiaľ ide o otázku zvýšenia finančných zdrojov, k čomu tu tiež boli námety a návrhy k ich výške, tak ako je stanovená, myslím si, že vždy sa môže v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu uplatniť taká požiadavka, aká bude na danú potrebu, na dané obdobie nutná. O tom bude rozhodovať vláda a v konečnom dôsledku budete o tom rozhodovať vy. Chcel som hneď na úvod zareagovať na tieto dve zásadné pripomienky, ktoré sa vo viacerých diskusných príspevkoch objavovali.

  Dovoľte, aby som zaujal stanovisko konkrétne k jednotlivým diskusným vystúpeniam.

  Pán poslanec Hanker nemal zásadné pripomienky. Podporil návrh zákona.

  Pani poslankyňa Ďurišinová - áno zo začiatku sme uvažovali, že predložíme návrh zákona a bol aj pôvodne koncipovaný ako návrh Štátneho protidrogového fondu. Vzhľadom na to, že problematika drogových závislostí je multidisciplinárna, nebolo možné konštituovať štátny fond pri niektorom z rezortných ministerstiev, ako je to pri ostatných štátnych fondoch, ktoré slúžia na podporu jednoznačne vymedzených aktivít. Mám napríklad na mysli Štátny fond telesnej kultúry, Štátny fond zdravia alebo napríklad Štátny fond rozvoja bývania a podobne. Súčasná právna úprava neumožňuje, aby bol správcom štátneho fondu ani Úrad vlády Slovenskej republiky a to z dôvodu, že ten je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na kontrolu plnenia úloh štátnej správy a hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj na vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov podľa zákona číslo 10/1996 Z. z.

  Správu štátnych fondov v zmysle § 24 ods. 2 zákona číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách vykonáva ústredný orgán ustanovený zákonom a tento zodpovedá i za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami štátneho fondu. Vytvorenie štátneho fondu s väzbou na rozpočet Úradu vlády by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi a určením predmetu činnosti Úradu vlády.

  V rámci rezortného pripomienkovania bola akceptovaná pripomienka ministerstva financií, ako aj stanovisko Legislatívnej rady vlády, s ktorým sa potom vláda aj stotožnila a odporučila schváliť návrh zákona za predpokladu, že Protidrogový fond bude konštituovaný ako neštátny, a teda niečo navyše, tak ako som hovoril.

  Mali ste viacerí pripomienky v súvislosti so zložením rady, pani Ďurišinová to prvá otvorila. Rada je zložená z predstaviteľov vlády a na jej čele stojí podpredseda vlády. Určenie takéhoto postupu je viazané na podpredsedu vlády, ktorý je zároveň predsedom Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog ako hlavného koordinátora protidrogových aktivít a protidrogovej politiky v Slovenskej republike vôbec. Napriek tomu, že fond je konštituovaný ako neštátny, práve toto zloženie rady zvýrazňuje záujem štátu riešiť problematiku drogových závislostí na najvyššej úrovni aj takouto formou. Nevidím dôvod nedôvery a pochybností o funkčnosti fondu len preto, že rada fondu je zložená v prevažnej miere z ministrov a zástupcov orgánov štátnej správy, ktorí sa podieľajú na realizácii Národného programu boja proti drogám a zodpovedajú za jeho plnenie. Námietku teda považujem za neopodstatnenú a predčasnú. Navyše dané zloženie rady nie je v rozpore s právnymi predpismi, pretože neexistuje právna norma neštátnych účelových fondov, tak ako napríklad pri nadáciách alebo občianskych združeniach.

  K námietke, že v rade fondu absentujú kompetentní experti, uvádzam toto: Predložený zákon je ekonomický zákon, ktorý upravuje tvorbu fondu a nakladanie s finančnými prostriedkami fondu. V kompetencii rady je okrem iného rozhodovať o poskytnutí prostriedkov fondu oprávneným žiadateľom, pričom odborné posudzovanie žiadostí a poskytnutie prostriedkov fondu zabezpečuje aparát fondu prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí pri posudzovaní projektov budú vychádzať z posudkov odborníkov a expertných komisií zriadených pri Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Podotýkam, že napríklad hlavný odborník pre drogové závislosti ministerstva zdravotníctva je členom takejto expertnej komisie.

  K požiadavke zriadenia Inštitútu drogových závislostí chcem uviesť, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle plánu práce na rok 1997 si zadalo úlohu zriadiť, vypracovať návrh na realizáciu zriadenia Inštitútu drogových závislostí v Slovenskej republike.

  K poukazu na tvorbu kontrolného orgánu fondu - dozornej rady - uvádzam: Dozorná rada fondu je konštituovaná ako vnútorný kontrolný mechanizmus fondu, ktorý kontroluje činnosť fondu a hospodárenie s prostriedkami fondu. O výsledku vykonaných kontrol informuje radu. Kontrolný mechanizmus hospodárenia fondu je zabezpečený takto: Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu podlieha ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ostatné zdroje uvedené v § 6 návrhu zákona podliehajú daňovej povinnosti podľa osobitných právnych predpisov - zákona o daniach z príjmov, zákona o dani z nehnuteľností, zákona o dani z dedičstva, z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.

  K pripomienkam alebo návrhom pána poslanca Šagáta, či má byť fond štátny alebo neštátny, som sa už zmienil. Na otázku tvorby fondu som taktiež odpovedal v úvodnom slove pri predkladaní toho materiálu, ako aj teraz. Chcem zdôrazniť, že zákon o rozpočtových pravidlách nepripúšťa inú väzbu na štátny rozpočet ako dotáciou alebo príspevkom.

  K správe fondu - dôvodová správa obsahuje finančné vyčíslenie prostriedkov potrebných v prvom roku na začatie činnosti fondu. Sú to tie 2 milióny Sk. V tejto sume sú zahrnuté neinvestičné výdavky, ako aj investičné výdavky. V § 6 ods. 2 sa spresňuje percentuálne, koľko z celkového ročného príjmu fondu možno použiť na financovanie správy fondu a určuje aj hornú hranicu možnosti použitia prostriedkov na správu fondu. Nehrozí tu nijaké nebezpečenstvo, že veľa peňazí sa použije na správu fondu. V súvislosti s početným aparátom fondu poukazujem, že zámerom predkladateľa je zamestnať vo fonde 4 zamestnancov, teda podstatne menej ako v ostatných existujúcich fondoch, čomu zodpovedá aj suma určená na správu fondu so zohľadnením platových taríf platných podľa vládneho nariadenia číslo 249/1992.

  K pánu poslancovi Kanisovi - zvýšiť počet členov rady fondu na 15. Odporúčam aj po ďalších návrhoch v súvislosti s posilnením pozície expertov na tejto úrovni i v súvislosti s vývojom a pripomienkami alebo požiadavkami vznesenými vo výbore akceptovať a rozšíriť tento fond na 15 s tým, že sa tam práve vytvára priestor tak pre samosprávu, ako pre ďalších odborníkov. Tým vlastne odpovedám aj na otázku zloženia rady v súvislosti s expertmi.

  Pokiaľ ide o otázku cestovného, chcem zdôrazniť, že náhrada cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie sa vzťahuje predovšetkým na zástupcov občianskych združení a podľa akceptovanej pripomienky poslanca Bajana, ktorú vzniesol vo výbore, zástupcov orgánov samosprávy a zástupcov Slovenskej lekárskej komory už návrh zákona obsahuje. Samozrejme, že ministri a ostatní členovia delegovaní ministerstvami, ktorí majú sídla v Bratislave, si cestovné náhrady nebudú nárokovať. Pokiaľ išlo o požiadavku, aby to bolo samostatne uvedené v paragrafovom znení, odporúčam ju akceptovať ako bod číslo 7, ak si dobre pamätám, v návrhu zákona.

  Pripomienka pána poslanca Bajana, ako som už povedal, bola akceptovaná a je v návrhu zákona o zástupcoch samosprávy za občianske združenie. Otázkou funkčnosti rady fondu vo väzbe na jeho zloženie som sa zaoberal. Takisto aj otázku rozšírenia navrhujeme akceptovať.

  Toľko, vážená Národná rada, k pripomienkam a požiadavkám, ktoré ste predniesli v diskusii. Ešte raz vám ďakujem a verím, že návrh zákona schválite a že sa stane významným a dominantným zdrojom na ďalšie posilňovanie boja proti drogám v Slovenskej republike.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov pán poslanec Andrejčák? Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  k predloženému návrhu zákona bolo vznesených 15 pripomienok, resp. pozmeňujúcich návrhov v spoločnej správe. Všetky budem odporúčať na prijatie a navrhnem spoločné hlasovanie. Ďalej bolo 8 návrhov z rozpravy. Z toho budem navrhovať na schválenie tie, ktoré rozširujú body 4 a 5 spoločnej správy. Prakticky ide o návrhy pána poslanca Kanisa. Pán predsedajúci, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Andrejčáka, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

 • Vážená snemovňa, pozmeňujúce návrhy spoločnej správy pod číslami 1 až 15 odporúčam schváliť.

 • Budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy, ktoré predniesol pán spoločný spravodajca. Pán spoločný spravodajca ich odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 4 poslanci.

  Pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • K pozmeňujúcim návrhom z rozpravy - pani poslankyňa Ďurišinová navrhuje materiál stiahnuť, dopracovať a znovu predložiť Národnej rade. Odporúčam tento návrh neschváliť.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať. Návrh pani poslankyne Ďurišinovej pán spoločný spravodajca neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov. Za návrh hlasovalo 18 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Pozmeňujúci návrh pani poslankyne Ďurišinovej sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Pán poslanec Šagát navrhol tri pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh, ktorým chce zmeniť neštátny účelový fond na štátny, odporúčam neprijať.

 • Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šagáta. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 32 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh pána Šagáta sme neprijali.

  Nech sa páči.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Šagáta, ktorý v § 6 písm. d) odporúča stanoviť percento príjmu zo spotrebnej dane, odporúčam neprijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o druhom návrhu pána poslanca Šagáta. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov. Za návrh hlasovalo 34 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Ani tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Tretí návrh z rozpravy pána poslanca Šagáta, ktorý v § 7 písm. ch) odporúča doplniť tvorbu príjmu fondu, odporúčam neprijať.

 • Budeme hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šagáta. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 35 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ani tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči.

 • K návrhom pána poslanca Kanisa. Pán poslanec, vaše návrhy číslo 1, 2 a 3 budem odporúčam prijať. Prosím vaše vyjadrenie, či nestiahnete druhý variant tretieho návrhu. Je bezpredmetný.

 • Odpoveď poslanca Kanisa z pléna.

 • Ďakujem. Páni poslanci navrhujem hlasovať o bodoch 1, 2 a 3 predložených pánom poslancom Kanisom a odporúčam ich prijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhoch pod bodmi 1, 2 a 3 pána poslanca Kanisa. Pán spoločný spravodajca ich odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tieto pozmeňujúce návrhy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Pán poslanec Bajan predložil v rozprave dva návrhy. Návrh číslo 1 - v § 2 doplniť odsek d) o dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 0,05 % príjmu štátneho rozpočtu odporúčam neprijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bajana. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 36 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh pána poslanca Bajana sme neprijali.

  Nech sa páči.

 • Druhý návrh z rozpravy pána poslanca Bajana bol vlastne už splnený prijatím návrhov, ktoré predložil pán poslanec Kanis, prakticky v tom istom znení je schválený. Nie je potrebné o ňom hlasovať.

  Pán predsedajúci, môžeme pristúpiť k celkovému hlasovaniu.

 • V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Budeme sa prezentovať a hlasovať o zákone ako celku.

 • Pán spoločný spravodajca odporúča zákon prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 107 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Protidrogovom fonde.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem poslancom za pochopenie.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  d v a d s i a t y m p i a t y m bodom programu sú

  opatrenia proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

  Materiál vlády máte predložený ako tlač 533 a spoločnú správu výborov ako tlač 533a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky opatrenia vlády uvedie jej podpredseda pán Jozef Kalman. Prosím pána podpredsedu, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  v nadväznosti na predchádzajúci bod, za ktorý vám veľmi pekne ďakujem, predkladám na rokovanie návrh opatrení proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave po prerokovaní vo výboroch Národnej rady.

  Predkladaný materiál pripravil Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 337 zo 16. mája 1996 a bol vypracovaný z iniciatívnych návrhov ministrov, členov Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, generálneho prokurátora Slovenskej republiky, predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky v spolupráci s členmi expertných komisií Výboru ministrov a na základe výsledkov rokovaní so zástupcami orgánov všeobecnej a špecializovanej štátnej správy v hlavnom meste Slovenskej republiky, splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre Bratislavský kraj a s predstaviteľmi samospráv.

  Cieľom návrhu je prijatie opatrení na zamedzenie šírenia drogovej epidémie v najohrozenejšej časti Slovenska - v Bratislave, ako možno vidieť zo všetkých dostupných zdrojov a informácií, či už represívneho charakteru, alebo zdravotníckeho charakteru. Materiál bol vypracovaný tak, aby ho bolo možné po zohľadnení špecifík jednotlivých regiónov následne aplikovať na územie celej Slovenskej republiky.

  Predložený materiál zahŕňa aspekty organizačného a koordinačného charakteru v rámci všeobecnej štátnej správy. V oblasti zdravotníctva navrhuje riešenie urgentnej i následnej zdravotníckej pomoci cielene pre deti, mladistvých aj iné skupiny obyvateľstva. Opatrenia berú do úvahy snahu zníženia zdravotných rizík, ktoré súvisia najmä s intravenóznym užívaním heroínu, čo predstavuje vysoké nebezpečenstvo šírenia infekčných chorôb. Čiastočne rieši i koncepčné otázky a otázky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

  V oblasti školstva a výchovy detí sú opatrenia zamerané na oblasť voľných časových aktivít, na dostatočný prísun primeraných informácií s cieľom ovplyvnenia hodnotového systému detí a mládeže a modelov správania sa. Pozitívne a konštruktívne využívanie voľného času je možnou rezistenciou voči drogám. Opatrenia zahrnujú i podporu v oblasti rehabilitácie a resocializácie, ako aj tých oblastí, ktoré môžu riešiť inštitúcie a mimovládne organizácie.

  Nie malá časť opatrení je venovaná otázkam presadzovania práva v boji proti drogám. Opatrenia majú za cieľ získavať podrobný obraz o situácii v Bratislave a zlepšiť materiálno-technické a personálne podmienky na činnosť výkonných represívnych zložiek, zlepšiť koordináciu jednotlivých orgánov právnej ochrany a tiež zlepšiť prácu colnej služby zameranú na protinarkotickú činnosť.

  V oblasti všeobecných úloh obsahuje opatrenia výchovného charakteru prostredníctvom médií a opatrenia legislatívneho charakteru vychádzajúce z konkrétnej praxe a skúseností hlavného mesta Bratislavy.

  Záverom možno konštatovať, že materiál je v súlade s Národným programom boja proti drogám a predstavuje jeho konkrétnu časovo i miestne orientovanú aktualizáciu.

  Vážená Národná rada, vzhľadom na závažnosť situácie v oblasti drogových závislostí v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vychádzajúc z nárastu počtu osôb závislých od tvrdých drog, dovoľujem si vás požiadať o podporu predkladaného návrhu opatrení.

  Záverom podotýkam, že materiál bol prerokovaný vo výboroch Národnej rady, kde poslanci vzniesli podnetné pripomienky a odporúčania, ku ktorým v globále zaujímam kladné stanovisko.

  Predkladám vám, vážená Národná rada, 53 opatrení v troch oblastiach a verím, že ich podporíte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády. Prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca Ladislava Polku, aby podal správu o výsledkoch prerokovania opatrení vlády vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou 533a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport o výsledku prerokovania opatrení proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1253 z 5. novembra 1996 pridelil opatrenia citovaným výborom Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie do 28. novembra 1996. Ako príslušný určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorý podáva správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Všetky výbory, ktorým boli opatrenia pridelené, ich prerokovali v stanovenom termíne. Opatrenia zobralo na vedomie všetkých 7 výborov, a to ústavnoprávny, pre financie, rozpočet a menu, hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, pre zdravotníctvo a sociálne veci, obranu a bezpečnosť a pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Výbory zaujali k navrhovanému materiálu stanoviská, ktoré sú v správe 533a, máte ju vo svojich laviciach, nebudem tieto pripomienky rozoberať.

  Dovoľte mi, aby som vás na záver svojho úvodného vystúpenia oboznámil s návrhom uznesenia.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 12. decembra 1996 k opatreniam proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky, tlač 533

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie opatrenia proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave;

  B. odporúča vytvoriť podmienky na pravidelné vyhodnocovanie efektívnosti prijatých opatrení, ako aj na vyhodnotenie efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov,

  Termín: november bežného kalendárneho roku.

  Ďakujem pekne, pán podpredseda.

 • Ďakujem pánu poslancovi Polkovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o dvadsiatom piatom bode programu. Do rozpravy sú prihlásení traja poslanci. Nech sa páči, ako prvý pán poslanec Lauko.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády,

  som rád, že vláda aspoň deklaratívne upozorňuje na problém drogovej závislosti v Bratislave. Nemožno však zabúdať ani na iné väčšie mestá Slovenska, kde toxikománia taktiež prudko narastá. Vládu nectí, že Národná rada ju žiadala o návrh opatrení 16. mája a je už december. Aj to svedčí o tom, ako vám, vládna koalícia, leží na srdci zdravie národa, hlavne mladých ľudí.

  Úloha spoločnosti, ale najmä vlády, musí byť komplexná. Nestačí len prevencia, nestačí len liečba a nestačí len represia. Všetky tieto zložky musia byť dôsledne, účinne spolu. Dramatickým a strašným je pre mňa konštatovanie, že na primárnu prevenciu je u časti bratislavskej mládeže už neskoro, ako sa uvádza v opatreniach. Je dobré, že existuje národná protidrogová jednotka Policajného zboru. Každodenný život nás však presviedča, že policajné zásahy sú nedostatočné, niekedy až platonické. Policajti niekedy chytia tých, ktorí drogu dostali, ale celkom bez povšimnutia nechajú tých, ktorí predávajú - priekupníkov. Aj dieťa na sídlisku vie, kto drogu predáva. Neobstojí tu žiadna výhovorka, prečo nemožno priekupníka zatknúť a odsúdiť. Sú dva názory. Jeden hovorí, že sa nevyužíva Trestný poriadok, ktorý je dostatočný. Druhý hovorí, že podľa platných zákonov priekupníka zatknúť a odsúdiť nie je možné. Ak je to tak, už dávno sa mal novelizovať Trestný poriadok. Prv ako priekupníci zničia telesné a duševné zdravie mladej populácie.

  Pasáž o nadšencoch a mimovládnych organizáciách tu vyznieva veľmi pokrytecky. Táto falošnosť vystupuje do popredia vo svetle práve vami, vážení poslanci koalície, schváleného zákona o štátnom rozpočte. Tu ste odmietli čo i len v náznaku zvýšiť príspevok štátu na skôr deklarovaný tzv. razantný nástup tretieho sektora, čiže mimovládnych organizácií. Potom i bod 3 opatrení vyznieva viac ako nepresvedčivo. Je veľmi smutné a alarmujúce, keď veľa navrhovaných bodov opatrení majú riešiť okresné a krajské úrady, čiže v zdravotníckej časti okresní a krajskí lekári. Zástupcovia týchto lekárov sa však na výbor Národnej rady neunúvali, aby boli prítomní na širokej odbornej diskusii. Tu mohli dostať mnohé podnety, ktoré by mohli uplatniť v praxi.

  Za veľmi nekvalifikovaný a unáhlený či pomýlený považujem úmysel zriadiť Centrum na liečbu drogových závislostí v novej nemocnici v Petržalke, v tom istom priestore, ako je Ústav pre matku a dieťa - detské oddelenie. Veď za liečenými drogovo závislými budú môcť chodiť agresívne sa chovajúci priekupníci a budú môcť drogu ponúkať i ďalším hospitalizovaným pacientom. Takéto centrum by malo byť vzhľadom na dlhodobosť liečby a nutnosť resocializácie umiestnené na inom mieste v Bratislave, a to v rámci už existujúceho psychiatrického oddelenia, napríklad na Úprkovej ulici.

  Konečne, vrátil by som hlavné úsilie do prevencie, do sústredeného úsilia rehabilitácie fungujúcej rodiny, ktorá je zárukou tej najlepšej prevencie. Ďalej sú to programy pre mládež, výchova k pozitívnym hodnotám, hodnotovo orientovaným životným postojom. Kultúra násilia, rozbitie hodnoty a vplyvu rodičov, pornografia a vôbec kultúra smrti osadená do rámca morálneho relativizmu je tá oblasť, kde vláda zlyháva a neposkytuje širokej verejnosti žiadnu alternatívu.

  Kresťanskodemokratické hnutie bude podrobne monitorovať účinnosť vašich opatrení na poli boja proti drogám a budeme vám dávať naďalej pozitívne podnety na zlepšenie celkovej situácie. Je na vás a na nás, ako sa k takým závažným problémom postavíme. Stratili sme spoločne alebo stratili ste - vláda v každom prípade doteraz už dva roky, takže je čo naprávať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Bieliková. Pripraví sa pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte, aby som najskôr povedala, že ak sa aj pri tomto bode budeme deliť na koalíciu a opozíciu a opozícia bude vyčítať to, čo má, resp. nemá urobiť koalícia, a opačne, zvíťazí len jeden jediný pán, a to sú drogy.

  Teraz by som niečo chcela povedať k týmto opatreniam. Považujem ich za správne a aj obsiahle. Lenže drogy, konkrétne v Petržalke, sa nepredávajú a neaplikujú na hlavných cestách a na osvetlených uliciach, po ktorých sa občas prechádzajú aj policajti, ani v školách počas vyučovania, pretože aj cez prestávky sú tam učitelia a kontrolujú žiakov, ale drogy sa predávajú v Petržalke, predávajú a aplikujú sa v pivniciach, na schodištiach, v niektorých bytoch, vo výťahoch. Preto vás prosím, nepovažujte to, o čom chcem hovoriť, za príliš lokálne.

  Ten, kto býva v Petržalke v takom vchode, kde ktosi drogy predáva, vie, o čom hovorím. Pivnice sa menia na nocľahárne, výťahy, schodištia na verejné WC, priestory pri radiátoroch na chodbách na kluby narkomanov. Keby ste len videli tie krásne 14-15-ročné dievčence ako prichádzajú a ako potom odchádzajú. A v týchto priestoroch, v pivniciach v Petržalke, už nikto nič nemá, už tam nikto nič neskladuje, lebo jednak sa vykrádajú a mnohé sú už aj vypálené. Za všetky tieto priestory, samozrejme, všetci nájomníci ešte navyše aj platia.

  Ešte som chcela poznamenať, že pán starosta Petržalky o tom všetkom zrejme najlepšie vie, lebo určite dostáva nesmierne veľa petícií, napríklad o vyhorených, vykradnutých pivniciach a podobne, kde sa obyvatelia, pochopiteľne, sťažujú, prečo majú za takéto priestory, ktoré vlastne nikto nepoužíva a slúžia na niečo iné, ešte aj platiť.

  Ale v čom je príčina? Dovolím si povedať, že príčinu vidím v tom, že nie sú domovníci, hoci domovnícke byty sú obsadené. Domy sa nezamykajú, pretože to nie je vôbec možné. My sme sa trikrát poskladali na zámok a na kľúče. Po dvoch dňoch boli tieto zámky vylámané, resp. vytlčené sklá a podobne. Jednoducho tie domy, celé činžiaky, tie vchody, kde je 12 poschodí, toľko schodíšť a toľko radiátorov, kde sa toto všetko dá robiť, jednoducho sa to nezamyká, to všetko je od večera do rána pootvárané. Je to horšie ako železničné stanice.

  No a domové správy? Domové správy objednávajú upratovanie vo firmách na to zariadených - odvoz smetí a podobne -, ale funkciu domovníkov zrejme považujú za anachronizmus. No myslím si, že práve taký človek, ktorý o všetkom v dome vie, ktorého každý rešpektuje, ktorý vie urobiť poriadok, vie, kedy sa na koho obrátiť, je v petržalských anonymných domoch priam prepotrebný. Pretože, opakujem, v pivniciach, na chodbách i v niektorých bytoch je semenište šíriacej sa drogovej epidémie v Petržalke.

  Preto mi dovoľte, aby som navrhla doplniť v časti A bod 3 jednu vetu: "Spolupráca okresných úradov a miestnych zastupiteľstiev s predstaviteľmi domových správ pri monitorovaní miest priameho predaja drog konzumentom". Celý tento bod 3, myslím si, že je zle naštylizovaný. Mal by znieť takto: "Všestranná pomoc a podpora novým neštátnym zariadeniam zaoberajúcim sa prevenciou, liečbou a resocializáciou drogovo závislých predovšetkým v najohrozenejšej časti Bratislavy v Petržalke zo strany okresných úradov v záujme ich efektívnej činnosti." Ďalej navrhujem, aby sa urobila jazyková úprava celých týchto opatrení, pretože je tam viacero gramatických chýb, konkrétne aj v tomto prípade - zodpovední prednostovia má byť mäkké í. Ale to nie je všetko.

  Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Bajan.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne a kolegovia,

  opäť máme pred sebou tému, o ktorej sa veľmi ťažko diskutuje, pretože je spomínaná z rôznych strán - odborných, laických. Je to pochopiteľné, lebo tento problém, žiaľ, sa dotýka takmer každej rodiny, resp. do kontaktu s týmto problémom sú už oslovované deti základných škôl, rodiny ako také. Nadviazal by som nad predrečníkov predo mnou. Trošku budem parafrázovať kolegyňu. Tu si naozaj nemyslím, že by sme sa mali deliť na opozíciu a koalíciu. Vidím tu trošku iné delenie. Nemali by sme sa v tejto problematike deliť na štátnu správu a samosprávu. Som jej vďačný za návrh, ktorý spomenula.

  Dám potom návrh do uznesenia, lebo sám neviem, ako vystupovať k tomuto materiálu, pretože ide o materiál, ktorý berieme na vedomie. Ide o opatrenia, ktoré si prijala vláda. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by sme prijali nejaké iné opatrenie, než je v materiáli. Takže môžeme len diskutovať o probléme ako takom. Som rád, že spoločným spravodajcom je práve zástupca výboru, ktorého rezort, teda minister vnútra, podľa mňa absolútne podcenil tento materiál, resp. prijal opatrenia, ktoré sú jednak navzájom protichodné a jednak absolútne neúčinné. Iná situácia je v Bratislave, iná situácia je na Slovensku. To si treba uvedomiť a tento materiál o tom nehovorí.

  Na rokovaní výboru som spomínal, že prijať opatrenia, ktoré zároveň nie sú kvantifikované, je úplne zbytočné. Môžeme si pozrieť napríklad úlohu 28 - zavedenie preventívnych počítačových programov do výučby vyšších ročníkov základných škôl a vo všetkých typoch stredných škôl. Zodpovedný minister školstva, školský rok 1996/1997. Z akých peňazí to bude? Z rezortných, alebo bude na to tých 50 miliónov, alebo odkiaľ to bude? Týchto úloh je strašne veľa a nie sú kvantifikované. Obávam sa, že to môže byť dosť veľký problém.

  O jednom probléme hovoril kolega Lauko. Ja by som však s ním trošku nesúhlasil, pretože osobne si myslím, že tieto liečebné centrá vôbec nesmú byť v Bratislave. Ináč to logiku nemá. Podobne ako kolega Brocka hovoril o nezmyselnosti úradov práce, že sú lokalizované v piatich okresoch, takisto ľudia pendlujú po celej Bratislave. Osobne si myslím, že keď sme pred nejakým časom v minulom volebnom období schvaľovali Fond detí a mládeže a monitorovali sme majetok po bývalom SZM, zistili sme 23 bývalých PVS, ako sme tomu hovorili kedysi. Jednoducho sú tu strediská, ktoré by mohli slúžiť aj ako pracovná terapia, lenže sú v zlom stave. Jednoducho mohli by slúžiť na takéto veci. Napríklad Patince podľa mojich informácií sú voľné, resp. sa veľmi zvláštnym až podvodným spôsobom prenajímajú rôznym firmám. Priestor by aj bol. Jednoducho ak tento majetok má slúžiť mládeži, prečo to neurobiť aj takýmto spôsobom? Myslím si, že je to veľmi jednoduché, pretože o chvíľu budeme mať pred sebou Fond detí a mládeže a zistíme, aké peniaze idú na aparát fondu, ktorý už vlastne nič nespravuje, lebo majetok je buď predaný, alebo prenajatý.

  Vrátim sa k spomínanej Petržalke. Osobne ma dosť mrzí, že keď sa povie Petržalka, automaticky sa dá znak rovnosti na drogy. Myslím si, že v Petržalke je aj čosi pozitívne, ale to by sme mali mať inú diskusiu. Vrátim sa k drogám.

  Domovníci - áno existoval zákon o domovníkoch, v roku 1946 bol zrušený. Rozmýšľal som, že by som na základoch bývalého zákona navrhol niečo podobné, ale uvedomujem si, že ten problém domovník nevyrieši. Bývalý domovník činžovného domu je iný domovník ako domovník v paneláku. Domovník v paneláku bývajúci na prvom poschodí je zbytočný. Potrebujeme, aby niekto sedel dolu ako vrátnik, nazvime ho vrátnikom, ináč je nepoužiteľný. Do toho domu sa nikto nesmie dostať. Takže, samozrejme, chce to legislatívu. Pýtam sa, keď chcem vojsť do domu, ako mi v tom takýto vrátnik zabráni, keď nemá žiadne opatrenia, ak to nebude príslušník Policajného zboru, ale ináč legislatívne vybavený človek. Zamýšľajme sa spoločne nad tým, ako to urobiť.

  Problém vypálených pivníc, resp. stredísk je dosť problematický, pretože keď sme chceli takéto priestory uzavrieť plechovými alebo oceľovými dvermi, keďže vieme, že občania si tam už nedávajú nič, narazili sme na problém. Len čo by sme to zobrali, podľa stavebného zákona musíme dať občanovi iný náhradný priestor. Ak tento nezmysel, ktorý nám trošku blokuje možnosť riešiť to systémovo, v stavebnom zákone odstránime, myslím si, že by sme sa mohli dostať o kus ďalej. Sú tu konkrétne veci, ktoré treba riešiť v legislatíve, a práve tento materiál by mal o tom hovoriť. Nehovorí, preto dávam návrh na doplnenie uznesenia:

  Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby do 30. 3. 1997, teda za štvrťrok, predložila Národnej rade Slovenskej republiky konkrétne opatrenia na úseku boja proti drogám v Bratislave, ktoré budú riešiť problém komplexne od hospitalizácie po legislatívne úpravy.

  Mali by sme sa každý štvrťrok k tomu vracať, nielen k Bratislave, ale aj k systému ako takému, a povedať si, čo nefunguje a čo by sme mali zlepšovať. Je to problematika, ktorá je prierezová, nie je to len otázka jedného rezortu. Takže myslím si, že sa nájde dobrá vôľa, aby sme sa k tomu vracali.

  Osobne, samozrejme, som trochu sklamaný, síce nie počtom, ale spôsobom, ako to chce riešiť predovšetkým ministerstvo vnútra. Ak som hovoril o protichodnosti, spomeniem jednu vec. Predstavil sa mi nový riaditeľ, už to nie je riaditeľ, ale nový náčelník okresu 5, ktorý sa pochválil, že už má piatich bojovníkov na riešenie protidrogovej problematiky na okrese v Petržalke. Podotýkam, nielen v Petržalke, ale aj Jarovce, Rusovce, Čuňovo. Po prvé, je to úplne zbytočné. Spojené štáty, keď riešili protidrogový boj, tak to bola národná jednotka, ktorá v každom štáte bola maximálne 6 mesiacov, potom sa sťahovala. O to presne ide. My nemôžeme vyčleniť z Policajného zboru piatich ľahko identifikovateľných ľudí, ktorí budú proti tomuto nešváru bojovať v jednom okrese. Po prvé - dopredu ich pochováme a po druhé - je to logický nezmysel. Možno nájdeme iný systém, ale tento spôsob sa mi jednoducho zdá zbytočným mrhaním.

  Nie je úplne pravda, že by sme nespolupracovali so štátnou správou, a dúfam, že to tak nevyznelo, len efekt je úplne minimálny. Dílerovi drog po zadržaní úplne stačí, keď nebude mať pri sebe občiansky preukaz. Keďže ho nevieme identifikovať, policajt ho musí pustiť na zákrok prokurátora. Okrem iných vecí majú vynikajúcich právnikov, dobre platených. Naozaj ideme bojovať v súčasnosti asi proti 20 mld korún. Takže tu očakávam predovšetkým v trestnoprávnej oblasti, že by sme mohli ísť aj nad rámec zatiaľ nami tolerovaného. V tejto oblasti si naozaj trúfam ísť veľmi tvrdo práve po tejto linke.

  Súhlasím s tým, že prevencia áno, ale sú oblasti, keď je už zbytočné ľuďom hovoriť, čo s tým, pretože človek poukazuje na to, že situácia je neúnosná, treba trestať. Sú situácie, keď vám môže dobre informovaný človek povedať presne, kedy sa díleruje, v ktorých bytoch. Nakoniec, spomínal som bývalému ministrovi vnútra, oznámil som niekoľko bytov presne. Jednoducho sa to nerieši. Nebudem spomínať prečo. Vieme presne, kedy sa rozvážajú drogy, na základe toho jednoducho sa vypnú ulice, rozdelia sa, vydajú sa peniaze, zapnú sa ulice. Jednoducho to je mafia, ktorá pracuje iným spôsobom, a preto len všeobecné kroky proti takýmto organizovaným jednotkám sú úplne nerealizovateľné, budú realizované bez efektu. Takže skúsme pustiť tieto rezorty do tých úloh, ktoré si dali s tým, že by sme sa každý štvrťrok k nim vracali. Ja si myslím, že aj keby sme mali narušiť legislatívny program vlády a ísť s iniciatívou poslaneckou, myslím si, že tento problém si to zaslúži. Už z toho, čo som spomenul, vidno, že je veľmi ťažko dávať nové úlohy. Nie je to náš materiál, takže ja som navrhol len doplniť uznesenie.

  Ďakujem za pozornosť a predpokladám, že to nebude jediná diskusia o tomto probléme. Myslím si, že by sme mali o tom veľmi často a veľmi intenzívne diskutovať. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánu Bajanovi. Pán poslanec Kováč, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia,

  skutočne rokujeme o materiáli, ktorý buď zoberieme na vedomie, alebo nie, ale nič sa na ňom v podstate meniť nebude, a jediné, čo môžeme prijať, je uznesenie. Ja vrele odporúčam uznesenie, ktoré predložil pán poslanec Bajan, pretože len pravidelná kontrola úloh, ktoré sú tu zadané, vo veľmi krátkych časových intervaloch, nám ukáže, čo v tomto materiáli je slabá stránka a kde opatrenia skutočne plnia účel.

  Dovoľte, aby som sa predsa len vyslovil k problematike, ktorá je mi blízka, to znamená z problematiky zdravotníctva a možno ministerstva práce, sociálnych vecí k niektorým sporným otázkam, a možno poprosil o vysvetlenie pána podpredsedu vlády.

  Dovoľte mi hneď k opatreniu A1. Pán poslanec Bajan hovoril, že sa tu pracuje s mafiou, ktorá točí peniaze vo výške 20 mld korún. Štát sa razantným spôsobom pustil do útoku proti tejto mafii a dal jedno pracovné miesto na krajskom úrade. Vy si myslíte, že toto je dostatočný razantný nástup do boja proti drogám? Jedno pracovné miesto, jeden úväzok. To je bod A1, prosím, všimnite si.

  Množstvo úloh, ktoré sú tu, sú absolútne nekonkrétne. Otázka je: Čo je v bode A3 všestranná pomoc a podpora nových neštátnych zariadení? Ja by som to chápal, keby to bolo formulované, ekonomická, finančná, organizačná, personálna, priestorová pomoc. To už si viem predstaviť, čo to je, ale všestranná pomoc je presne tak, ako keby som hovoril - žiadna pomoc.

  Myslím si, že život nám ukáže (a už tá prvá kontrola), ako sa plnia tieto opatrenia, ukáže, akým spôsobom budú tieto opatrenia fungovať.

  Niektoré veci už vôbec nie sú domyslené. Napríklad bod A4 hovorí, že sa uskutoční tematické školenie lekárov prvého kontaktu všetkých bratislavských okresov k problematike drogových závislostí. Nuž ale lekár prvého kontaktu je, vážené dámy a páni, súkromným lekárom. Vznikajú otázky, kto urobí tematický kurz, kto ho bude platiť, kto uvoľní súkromného lekára z jeho praxe, kto ho bude v tom čase zastupovať. Teda je celá séria organizačných otázok, ktoré spochybňujú možno dobrý úmysel tohto bodu 4.

  Rovnako mi dovoľte ako bývalému pôrodníkovi spochybniť otázku zabezpečenia návštevnosti v poradniach pre gravidné narkomanky. My máme problém, aby zdravá žena, ktorá sa chce starať o tehotenstvo, o svoje dieťa, navštevovala poradne pre tehotné, a nieto narkomanka, ktorú tam chceme donútiť chodiť. Alebo aké opatrenia sa prijmú? Je to tu len preto, aby sme niečo napísali, alebo preto, že za tým chceme vidieť konkrétny cieľ?

  Z hľadiska ministerstva práce a sociálnych vecí sa dotknem len dvoch bodov. Je to bod A23 - všimnite si, vytvorenie podmienok na činnosť neštátneho resocializačného zariadenia ROUD. Čo to je, prosím vás, vytvorenie podmienok? Opäť sa mi tam žiada ekonomické, personálne, priestorové, finančné a ďalšie, ale vytvorenie podmienok nehovorí vôbec nič, ako keby sme vôbec nič neurobili.

  No a dovoľte mi ešte jeden môj malý nesúhlas s tým, ako sa ministerstvo práce chce postarať o resocializovaných narkomanov. Prosím, všimnite si bod 24 - ministerstvo práce navrhuje zvýhodnenie zamestnávania jednotlivcov, ktorí sa vrátili z protialkoholickej a protidrogovej liečby. Vážené dámy a páni, toto povedzme všetkým ostatným zdravým, ktorí nemajú zamestnanie, že prednosť majú liečení alkoholici a drogisti alebo narkomani a že budú mať dokonca zamestnávatelia zvýhodnené podmienky, ak ich zamestnajú. Je to inými slovami návod - najskôr sa staňte alkoholikom, dajte sa liečiť, alebo najskôr buďte narkomanom, dajte sa liečiť, a potom vás zamestnávatelia zamestnajú, lebo budú mať zvýhodnené podmienky, aby vás mohli zamestnať.

  Chcem teda povedať, to sú len malé poznámky, ktoré hovoria o tom, ako je ten materiál málo vyvážený a málo konkrétny. Preto sa domnievam a som presvedčený, že vzhľadom na spoločenskú závažnosť tejto problematiky návrh pána poslanca Bajana, aby sme dostávali pravidelné informácie o plnení týchto opatrení, ale aj skonkretizovať tie veci, ktoré sa tu ukazujú ako len nadškrtnuté v rozhodujúcich oblastiach, tak ako to má predložené vo svojom návrhu na uzneseniach, že tento návrh všetci podporíte. Každý si uvedomuje, aký je to mimoriadne vážny a boľavý problém našej spoločnosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Keďže nemám nikoho prihláseného do rozpravy, vyhlasujem rozpravu za ukončenú.

  Nech sa páči, pán poslanec Bajan - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne. Aby som nezostal dlžný odpoveď, čo chceme robiť konkrétne v tých vyhoretých domoch. Pripravujeme v spolupráci s Angličanmi, s hlavným mestom mestom Londýnom, akciu, ktorá bude stáť okolo 500-600 mil. Sk. Teda ideme na vrátnikov v každom vchode, čo by mohlo situáciu riešiť, ale bude to chcieť aj úpravu legislatívy. Tu predpokladám, že by sme mohli spoločne zlepšiť situáciu, ktorá je už naozaj neúnosná. Takže ideme pripravovať takýchto vrátnikov v Petržalke.

 • Ďakujem. Pán Pittner, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  chcem povedať len niekoľko poznámok. Som veľmi rád, že vskutku v tejto veci koalícia i opozícia postupuje zodpovedne a netrieštime to na nejaké politické prístupy. Chcem preto povedať toto: Kto je vlastne narkoman, kto sa stáva narkomanom? To sú väčšinou nešťastní alebo hlúpi, keď ide o mladistvých, alebo nešťastní, pokiaľ ide o dospelých ľudí, teda rozbité a nie integrované osoby. Na nich sa musí pozerať ako na chorých ľudí. Z toho hľadiska aj prístupy by mali byť spoločensky vyvážené tak, ako to naznačuje aj materiál a ako sa toho domáhajú aj predrečníci, ktorí tu o tom hovorili.

  Stručne: Bol som v Turíne v roku 1994, kde tento spôsob určitej návratnosti týchto ľudí do normálneho životného procesu riešia netradičným, ale veľmi úspešným spôsobom. Riešia ho tak, že žiadne medikamenty, žiadne odvykacie kúry a ostatné veci, ktoré ako ukazujú skúsenosti, sa väčšinou míňajú účinkom, ale na princípe dobrovoľnosti, kde sú zatriedení do štyroch tried. Prvá trieda, to je otrasný zážitok a potom sú druhá, tretia a štvrtá. Zo štvrtej triedy odchádzajú von vlastnými komunikatívnymi kontaktmi vyliečení ľudia, ktorých však spoločnosť naozaj uprednostňuje i do zamestnania a má nad nimi špeciálny taký nie policajný dozor, ale skôr patronátny. To je jedna vec.

  Druhá vec, tá je veľmi vážna, to je záležitosť prevencie. Jednoducho, ak represiou by sme chceli toto všetko zastaviť, tak to je zbytočná námaha. To jednoducho represia nevyrieši. A z tohto hľadiska celá spoločnosť, počínajúc rodinou, náboženskými spoločenstvami, cirkvami, ale aj inými humanitnými organizáciami, musí podchytiť mladých ľudí. A varujem pred jedným poznatkom, ktorý bol zverejnený v tlači. Kým v ostatnej Európe a vo svete väčšinou sú to strednovekové vrstvy, ktoré sú narkomani, u nás začínajú byť závislými už 10-ročné deti. To je to, čo tu vlastne tieto novodobé mafie na nás začínajú odskúšavať a realizovať. To všetko by chcelo dlhú debatu, ale vy viete, na ministerstve vnútra majú poznatky ešte z minulých rokov, využite ich aj v tejto práci.

  Bol som vo Washingtone v roku 1994. V tom čase viete, že aj na Slovensku bola návšteva riaditeľa FBI a riaditeľa protidrogového úradu. To sú organizácie, ktoré pracujú represívne, ale pracujú na tom princípe, ktorý nie a nie na Slovensku zaviesť, na princípe nových metód policajnej práce, nie okrskárskych. Tí majú agentov po celom svete, aj u nás, a sledujú všetky trasy. Naše orgány sú s nimi oficiálne, samozrejme, pod krytím, v kontakte a hľadajú spôsoby, ako prísne ísť nie na dílerov, ktorí predávajú drogy po 500 korún, ale na tých, ktorí sú skutoční mafiáni. V Bratislave, keď už hovorím o Bratislave, keby istý hotel zmizol z povrchu zemského, tak hádam na 5 rokov máme pokoj. Žiaľbohu, títo páni sú dnes už tak vybavení nielen mocensky, ale aj politicky, že ich predstaviteľov vidíte skoro na všetkých recepciách. Tí, ktorí sú z ministerstva vnútra o tejto veci informovaní, vedia, o čom hovorím. Tam sú tie problémy a tieto problémy nevyriešime takýmito zbožnými želaniami, ale ak naozaj rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadok vstúpi v plnej platnosti do života, vrátane agentov, bez toho to nezbalíme.

  A ďalšia, posledná poznámka, pokiaľ ide o záležitosť týkajúcu sa liečenia. Podľa mňa je hrozivé, ak do petržalskej nemocnice má byť sústredené liečenie práve týchto ľudí závislých od narkotík. Tým len vytvoríme priestor na to, aby ich liečenie bolo neúspešné a aby sme ešte tam zatiahli aj ďalších. Je to jednoducho zlá cesta.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Pittnerovi. Nech sa páči, pán poslanec Glinský.

 • Vážená Národná rada,

  chcem sa plne stotožniť predovšetkým s celým prejavom pána poslanca Bajana aj pána poslanca Pittnera. Predovšetkým by som chcel podporiť požiadavku, aby sme sa pravidelne štvrťročne k tejto problematike stretávali, lebo Národná rada je najzodpovednejšia za to, ako sa bude táto epidémia ďalej vyvíjať, epidémia, ktorá neustále týždeň čo týždeň pohlcuje mnoho krásnych mladých ľudí.

  Chcel by som však k tomu ešte dodať, že ani parlament, ani vláda nie je inštitúciou, nie je grémiom, ktoré je najzodpovednejšie za tvorbu hodnôt, teda za prevenciu v tejto oblasti. Zato, že stav je taký, aký je, zato, že ešte v čase, keď parlament prijímal uznesenie o opatreniach na boj proti drogám v Bratislave, že v tomto čase ešte v Petržalke sa z úst pána primára Novotného a z úst iných znalcov problematiky konštatovala prodrogová atmosféra u mládeže, nezáujem a prodrogová atmosféra u veľkej časti verejnosti, zato nenesie vinu, teda najvyššiu zodpovednosť, iba vláda a parlament. Zodpovednosť musíme rozložiť na širšie, oveľa širšie zastúpenie autorít, na masmédiá, na tretí sektor a podobne, na vedecké a školské výskumné ústavy, ktoré neposkytli a neposkytujú analýzy, diagnózy, ani dokonca elementárnu štatistiku, ktorá je nevyhnutá. Zodpovednosť je teda všestranná.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Chce sa vyjadriť k rozprave pán podpredseda vlády? Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  opäť pri tejto príležitosti musím poďakovať za námety, ktoré dávate na riešenie drogovej situácie, situácie v Bratislave. Chcem však a musím zdôrazniť niekoľko zásadných aspektov k tomuto materiálu.

  Po prvé - tento materiál ide nad rámec Národného programu boja proti drogám. Mnohé otázky, ktoré sú tam zakotvené, mnohé úlohy, ktoré sú zakotvené v Národnom programe boja proti drogám, priamo dopadajú aj na Bratislavu. Toto je nad rámec. To je po prvé.

  Po druhé - pýtate sa viacerí, aj pán poslanec Kováč, kto bude realizovať a z akých zdrojov sa budú realizovať. Vláda vyčlenila a vyčlení 60 mil. Sk len na tieto opatrenia pre Bratislavu na rok s tým, že rezorty, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé úlohy, tak ako sú v opatreniach uvedené, budú realizovať ďalej v rámci svojho rozpočtu. To znamená, že je tam jednoznačne daná úloha, kto je za to zodpovedný, čí je to prípad, kto bude školiť týchto lekárov, ak nájdeme systém, akým spôsobom ich budeme školiť, kto bude vytvárať podmienky v Adamove a podobne. Jednotlivé rezorty, tak ako sú tam uvedené.

  Tretí aspekt - chcel by som zdôrazniť, už ste tu viacerí povedali aj pri prvej diskusii v súvislosti s drogami, že to v poslednom čase zasiahlo Slovenskú republiku, a skutočnosť je taká, že na Slovensku máme málo skúseností s bojom proti tejto pliage - ak môžem použiť druhýkrát tento výraz - či v oblasti rehabilitácie a resocializácie aj v oblasti represie. Skutočne hľadáme optimálne možnosti, spojili sme sa s okolitými krajinami. Nie je pravda ani to, dovolím si tvrdiť, čo povedal pán poslanec Lauko vo svojom diskusnom príspevku v prvej diskusii v súvislosti s Protidrogovým fondom, že by vláda spala, že by výbor ministrov nič nerobil. Už prijatie Národného programu boja proti drogám, predloženie správy, prijatie týchto opatrení, podpísanie memoranda s okolitými krajinami, sondovanie, hľadanie možností riešiť tento problém v dostatočnom rozsahu plasticky ukazuje, čo v tomto smere robí vláda.

  Viacerí ste vo výboroch poukazovali, aj teraz na súvislosti s postihom resp. v súvislosti s rekodifikácou Trestného zákona, výbor ministrov a jednotlivé rezorty aj v tejto oblasti analyzujú, ako je to riešené v iných krajinách, ktoré majú väčšiu skúsenosť, bohatšiu skúsenosť s postihmi, zvlášť bohatšiu skúsenosť s drogovou scénou a jej riešením. Nie je vylúčené, a povedal som vám to, keď som hovoril o prvej správe k plneniu Národného programu boja proti drogám, že je veľký predpoklad, že pri správe, ktorú budeme predkladať tomuto parlamentu v I. štvrťroku budúceho roka, pretože to z tohto Národného programu boja proti drogám vyplýva, jedno z opatrení pravdepodobne bude, akým spôsobom pritvrdiť, ak to tak môžem povedať, aj otázku postihov v tomto smere. Na tomto materiáli, resp. na takejto analýze sa v súčasnosti pracuje a budú určite predložené návrhy pri správe, o ktorej som hovoril.

  Niektorí ste hovorili o tom, ako tento materiál vznikol. Vznikol na základe vašej požiadavky a znova zdôrazňujem, že vznikol ako niečo nad rámec. Teraz zostáva otázka, akým spôsobom ho hodnotiť. Plne sa staviam za tie názory, ktoré hovoria, že ak niečo má byť účinné, nestačí len opatrenia vypracovať, ale ich aj pravidelne a účinne kontrolovať. Ale teraz sa pozerám na pána poslanca Romana Kováča a presne si pamätám, že keď som tu asi v máji predkladal správu o plnení Národného programu boja proti drogám a hodnotili sme len troj- alebo štvormesačné obdobie, sám vtedy hovoril, že je to dosť formálne. Vtedy sme si povedali, že asi za tri, štyri mesiace sa ani nejako veľa nedá urobiť, nedá sa nejako veľa konkrétne vyriešiť.

  Teda som za to, aby sme sa vracali na úrovni vlády, na úrovni parlamentu kontrolovali, na základe analýzy súčasného stavu prijímali ďalšie konkrétne opatrenia, ale skutočne treba zvážiť cyklus predkladania týchto správ. Myslím si, že štvrťročne je príliš často a že štvrťročne by sme ani niektoré veci nevyriešili. Skôr mi napadá otázka alebo skôr by som pripustil interval kontrolovať opatrenia v Bratislave, kde je situácia najkritickejšia, raz do roka, mám dojem, že sa aj navrhuje niekedy v jesennej časti alebo na jesennom zasadnutí parlamentu, a zároveň na jarnom zasadnutí parlamentu posúdiť to ako Národný program boja proti drogám. Tým sa vlastne dostane do vlády a do parlamentu minimálne dvakrát komplexná správa, ktorá bude analyzovať, hodnotiť situáciu a na základe analýz hodnotenia a požiadaviek môže spresňovať navrhované opatrenia alebo môže spresňovať a dopĺňať Národný program boja proti drogám. Veď sme sa dohodli, že je to otvorený materiál, jeden aj druhý.

  Nevylučujem ani skutočnosť, že každý môže mať iný názor na prijaté alebo navrhované opatrenia, ale, vážení poslanci, poslankyne, chcem zdokumentovať a chcem znova povedať, že aj keď sú rozporné názory na prijaté alebo navrhované opatrenia, tieto opatrenia skutočne boli konzultované s odborníkmi, odborníci ich takto navrhli, či sú to odborníci zo zdravotníctva, či sú to odborníci z bezpečnosti, odborníci z oblasti samospráv atď. Takže iste, názor každý môže mať, ale vychádzali sme z odborných posudkov. Preto sa prihováram v tomto smere ich v súčasnom období nedopĺnať, ani nijaké konkrétne názory, námety na doplnenie materiálov nevzišli. Treba začať, nastúpiť realizáciu týchto prijatých opatrení. Realizujú sa už opatrenia v Národnom programe boja proti drogám. Som presvedčený, že je to prvý dosť významný skok alebo pokrok k tomu, aby sa drogová situácia v Bratislave nie zlepšila, ale zhoršila v prospech tých, čo tieto veci využívajú, a zlepšila v prospech ostatných občanov, a že už v marci môžeme pri plnení kontrolnej správy, komplexnej správy o Národnom programe boja proti drogám, tieto otázky riešiť a posudzovať v nových intenciách, v nových dimenziách i v súvislosti s opatreniami alebo s tými zameraniami, o ktorých ste dnes hovorili. Preto by som vás chcel opätovne požiadať o podporu navrhovaných opatrení.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi. Chce sa vyjadriť pán spoločný spravodajca? Nech sa páči.

 • Vážení páni podpredsedovia, vážená Národná rada,

  moje stanovisko k navrhovaným opatreniam alebo navrhovaným pripomienkam z výborov, alebo pripomienkam z diskusie bude dosť negativistické, takže mi dovoľte, aby som sa k nim vyjadril zo širších aspektov.

  Pokiaľ ide o pripomienky, ktoré vzišli zo spoločnej správy, na prijatie navrhnem pripomienku pod bodom číslo 3, ktorá je zakomponovaná, čiastočne preformulovaná do návrhu uznesenia. Chcel by som sa stotožniť s filozofiou, ktorú tu už predniesol pán poslanec Bajan. Je to materiál vlády, je to plán práce vlády na určité obdobie v konkrétnych podmienkach - povedal by som - nešťastím postihnutej Bratislavy. Z týchto dôvodov považujem takýto materiál za taký, ktorý berie Národná rada na vedomie, ponecháva vláde istý priestor na realizáciu týchto opatrení a potom s odstupom času, či už po polroku, či po roku sa môžeme kriticky alebo súhlasne s takýmto materiálom vyrovnať. Zasahovať do kompetencie vlády v tomto prípade a ukladať jej úlohy - to by sme potom niesli spoluzodpovednosť za realizáciu konkrétnych opatrení, ktoré majú niekedy priveľmi špecifický charakter.

  Pokiaľ ide o pripomienky v bodoch 1 a 2 spoločnej správy k rozpočtu, neviem, z akých dôvodov sme tieto pripomienky neakceptovali pri schvaľovaní rozpočtu, stávajú sa v podstate bezpredmetnými a nemôžem ich odporučiť na prijatie.

  Pokiaľ ide o pripomienky označené písmenami a), b) a f) v poslednej časti pripomienok výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, majú legislatívny charakter k pripravovaným, resp. uvažovaným zákonom a je možné ich uplatniť v rámci prípravy navrhovaných zákonov. Ale ak mám byť úprimný, bol by som ako právnik veľmi sklamaný, keby sa dostali do zákona povinnosti štátnej správy a povinnosti lekára, na ktorého sa obráti človek, ktorý chce skončiť so svojou "kariérou" narkomana, aby lekár hlásil polícii, že tento človek sa ide liečiť. Tu sa dostaneme skutočne na scestie, keď sa absolútne neguje dôvera človeka v jeho ošetrujúceho lekára. Takže to treba skutočne veľmi dôsledne zvažovať, aký vplyv a čo chceme riešiť, či chceme mať narkomanov spočítaných, alebo či ich chceme liečiť.

  Pripomienky označené písmenami c) a d) z výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a nasledujúce majú charakter interných pokynov ministerstva zdravotníctva. Skutočne, sú obsahovo veľmi zaujímavé, veľmi dôsledné a svedčia o erudícii navrhovateľov, obávam sa však, že tieto pripomienky sú v kompetencii okresného lekára, prípadne riaditeľa nemocnice, aby on rozhodol, ktoré lôžka a koľko lôžok v nemocnici vyčlení pre potenciálnych narkomanov.

  Pripomienka označená písmenom e), kde je úloha, aby sme dôsledne sledovali narkomanov v ozbrojených silách, je predmetom dlhodobého záujmu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Môžem vám doložiť materiál, ktorý sme dnes ráno chceli prerokovať, no odložili sme jeho prerokovanie na 17. decembra, kde ministerstvo obrany predkladá správu o riešení situácie, pokiaľ ide o boj proti narkománii v podmienkach ozbrojených síl. Je to skutočne situácia veľmi vážna, je veľký problém v koordinácii medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom obrany, pretože narkomani, ktorí sú sledovaní ministerstvom vnútra alebo sú v jeho priezore, sú bez problémov povolávaní na výkon základnej vojenskej služby a títo ľudia sa dostávajú vo výkone vojenskej služby i k zbraniam, ktoré môžu potom byť nimi zneužité. Môžem vás ubezpečiť, že výbor sa tým bude skutočne dôsledne zaoberať, a dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenie i tohto problému.

  Pripomienka v bode číslo 4 je v materiáli, podľa môjho názoru, plne realizovaná. Osobne sa domnievam, že materiál je v niektorých pasážach až príliš konkrétny a príliš detailný, napríklad určuje počty policajtov na oddeleniach všeobecnej kriminality, na oddeleniach tzv. protidrogových kománd, ktoré spomínal pán kolega Bajan, počty colníkov na operačných centrách a podobne. Takže detailnosť je tu zabezpečená.

  Pokiaľ ide o pripomienky, ktoré vzišli z diskusie, i keď vecne ich plne chápem a rešpektujem a myslím, že všetci sme sa s nimi stotožnili, z formálno-právnych dôvodov ich nemožno odsúhlasiť na prijatie, lebo pokiaľ ide o pripomienku pani poslankyne Bielikovej, ukladať povinnosti miestnej samospráve je v našom prípade dosť zložitý legislatívny problém. Okrem toho gescia okresných úradov a orgánov štátnej správy je zabezpečená v bode a). Pokiaľ ide o ustanovenie nejakých vrátnikov alebo nejakých služieb, skutočne by sme museli nájsť právne riešenie tohto problému, i technické, ako spomenul kolega Bajan, pretože človek, ktorý vás zastaví pri vchode do bežného paneláku, do bežného domu, nemá žiadne kompetencie, žiadne právo vás obťažovať, prezerať vašu tašku, robiť nedajbože osobné prehliadky. To by sme museli právne vyriešiť, aby nedochádzalo ku konfliktom. To je problém, ktorý nie je len naším problémom, to vyplýva z istých takých romantických spomienok na vrátnikov z prvej republiky alebo z nejakých filmových zážitkov, keď vidíme, ako niekde v Amerike vrátnik dôsledne stráži bývajúcich. Tam však bývajúci platia také nájomné, že z tohto nájomného sa potom uživí aj nejaká CBS, ktorá tam funguje.

  Skôr tu vidím problém v tom, že sa tu dlhodobo už pri schvaľovaní správy o bezpečnostnej situácii zaoberáme vytvorením nejakej pomocnej stráže alebo nejakého pomocného dobrovoľníckeho aktívu polície, ostáva to len vo verbálnej polohe a s týmto zákonom sa, žiaľ, ešte nezaoberáme.

  Pokiaľ ide o pripomienku pána poslanca Bajana, už ju vysvetlil podpredseda vlády pán Kalman. Tento materiál je v podstate submateriálom, ktorý hovorí o realizácii Národného programu boja proti drogám, ktorý máme podľa uznesenia Národnej rady prebrať do konca marca budúceho roku. Tam je priestor na to, aby sme skontrolovali aj účinnosť a efektívnosť opatrení, o ktorých hovorili pán kolega Bajan i pán kolega Kováč. Nič vám v tom nebráni, a ešte by som si dovolil takú istú sebakritickú poznámku voči nám vo výbore i voči ostatným výborom, že nič nebráni výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci, aby si pozval ministra zdravotníctva a ministerku sociálnych vecí a trebárs k 30. marcu, ako navrhoval kolega Bajan, ich vyspovedal z tých opatrení, ktoré má kolega vo svojom návrhu na uznesenie.

  Pred záverom mi dovoľte vysloviť nesúhlas s tvrdením pána kolegu Lauka, že sa polícia nedostatočne zaoberá drogovou problematikou. Pán kolega Pittner predkladal v roku 1994 návrh Trestného zákona a Trestného poriadku. Tento návrh prešiel vnútorným rezortným pripomienkovým konaním, kde sa policajti stotožnili s tým, aké oprávnenia a podmienky na výkon svojej práce tu majú. Je len vecou skutočného výkonu policajtov, či to berú dôsledne, alebo nedôsledne. Ale pokiaľ políciu poznám a hodnotíme jej prácu vo výbore, myslím si, že polícia vytvára všestranný tlak na všetkých, ktorí sa distribúciou drog alebo užívaním drog zaoberajú. Ibaže polícia nikdy nebola a nebude všeliekom.

  Polícia je sekundárny orgán, ktorý musí bojovať s dôsledkami narkomafie alebo dôsledkami narkománie, a nie byť nejakým prvoúderným útvarom, ktorý by sa tým mal zaoberať. Polícia si svoje povinnosti v tomto smere plní veľmi dôrazne. A pokiaľ ide o pripomienku pána kolegu Bajana, tí policajti, ktorí budú pôsobiť na okresných útvaroch v rámci všeobecnej kriminálky, sú policajti, ktorí majú bojovať proti malej, povedal by som, "spotrebiteľskej" drogovej závislosti, a ich úlohou je vytvárať isté podmienky pre prácu národnej protidrogovej jednotky, pretože nemôžeme sa domnievať, že národná protidrogová jednotka sú spasitelia všetkého, že prídu do Petržalky alebo do Svidníka a v momente sa zorientujú v priestore. Ich úlohou je vytvárať podmienky na prácu národnej protidrogovej jednotky a ísť po tých veľkých, ktorých spomínal pán kolega Pittner.

  Záverom mi dovoľte poslednú vetu k tomuto materiálu a vôbec k drogovej problematike. Efektívnosť všetkých opatrení je podmienená schopnosťou spoločnosti predostrieť mládeži, predovšetkým mládeži, také spektrum spoločenskej, pracovnej, kultúrnej či športovej sebarealizácie, aby sama pochopila, že drogy sú pohodlnou cestou do labyrintu zabudnutia a dehonestácie všeľudských hodnôt. Žiadne opatrenia vlády, žiadne opatrenia Národnej rady nie sú tu všeliekom.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Polkovi a prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

  Moment. Ešte pán poslanec Mikloško sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Pán predsedajúci, hlasujem s náhradnou kartou číslo 5.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Zo spoločnej správy 533a odporúčam prijať pripomienku pod bodom 3.

 • Nech sa páči, budeme hlasovať o spoločnej správe. Pán spoločný spravodajca odporúča prijať pripomienku pod bodom 3.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 99 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Prijali sme bod 3 zo spoločnej správy.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem. Všetky ostatné pripomienky zo spoločnej správy pod bodmi 1, 2, 4 a neoznačený bod 5 neodporúčam prijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy pod bodmi 1, 2, 4 a 5. Pán spoločný spravodajca ich neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 31 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tieto pozmeňujúce návrhy sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Tým sme sa vyrovnali s pripomienkami zo spoločnej správy. Pokiaľ išlo o pripomienky z rozpravy, boli dva pozmeňujúce návrhy. Pripomienku pani poslankyne Bielikovej s pocitom hlbokej ľútosti neodporúčam prijať.

 • Ďakujem. Návrh pani poslankyne Bielikovej pán spoločný spravodajca neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov. Za návrh hlasovalo 27 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

 • Ďakujem pekne. S obdobným pocitom neodporúčam prijať pripomienku pána poslanca Bajana.

 • Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bajana. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Ani tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem. Pán podpredseda, keď sme sa vyrovnali s pripomienkami zo spoločnej správy, pripomienkami z rozpravy k materiálu, dovoľte mi, aby som opakovane predniesol návrh uznesenia k predloženému materiálu.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 12. decembra 1996 k opatreniam proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, tlač 533

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie opatrenia proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave;

  B. odporúča vláde Slovenskej republiky vytvoriť podmienky na pravidelné vyhodnocovanie efektívnosti prijatých opatrení, ako aj na vyhodnotenie efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.

  Termín: každoročne v novembri kalendárneho roku.

  Odporúčam návrh prijať.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 105 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k opatreniam proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

 • Ďakujem pekne za spoluprácu a za pochopenie.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister poprosil, či by mohol predniesť ešte svoj návrh. Je to krátky návrh o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov.

 • Všeobecný súhlas v sále.

 • Dobre. Ďakujem.

  Pristúpime k d v a d s i a t e m u š i e s t e m u bodu programu, ktorým je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 557 a spoločnú správu výborov ako tlač 557a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona odôvodní minister spravodlivosti Slovenskej republiky pán Jozef Liščák. Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  vládou Slovenskej republiky som bol poverený odôvodniť vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky, v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Podľa zákona o prokuratúre v Slovenskej republike pôsobia krajské a okresné prokuratúry, ktorých sídla a obvody sú zhodné so sídlami obvodných súdov. Preto aj v rezorte prokuratúry v nadväznosti na zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 328/1996 Z. z., ktorým sa stanovili nové sídla a obvody súdov, bude zriadených 5 nových krajských prokuratúr - v Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline a 13 nových okresných prokuratúr - v Bánovciach nad Bebravou, Brezne, Kežmarku, Malackách, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Partizánskom, Pezinku, Piešťanoch, Revúcej, Ružomberku, Skalici a Šali.

  Na organizáciu a štruktúru orgánov štátnej správy tak nadväzuje organizácia súdnictva a prokuratúry. Personálne vybudovanie prokuratúr v novozriadených územných celkoch vyžaduje, aby materiálne podmienky prokuratúr boli zrovnateľné s podmienkami sudcov. Aj prokurátora možno vymenovať do funkcie na inej prokuratúre alebo na inej organizačnej zložke prokuratúry len s jeho súhlasom. Vytváranie zrovnateľných podmienok pre sudcov a prokurátorov predpokladá Kódex správania úradných osôb a právneho donútenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 17. decembra 1979.

  Navrhovaná zákonná úprava je motivovaná zabezpečením personálneho obsadenia nových prokuratúr pri zachovaní zákonnej zásady nepreložiteľnosti prokurátora bez jeho súhlasu. Je zhodná so zákonnou úpravou vzťahujúcou sa na sudcov, ktorá už bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená a je účinná od 1. januára 1997.

  Realizácia navrhovaného zákona nebude predstavovať zvýšené nároky na štátny rozpočet na rok 1997. Náklady na osobitný mesačný príplatok budú realizované z rozpočtovej kapitoly Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z ušetrených mzdových prostriedkov. Prijatie zákona vyvolá pokles výdavkov na úhradu odchodného a zabráni zníženiu počtu prokurátorov, ktorí by s preložením nesúhlasili.

  Odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky, aby vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky, schválila.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca Pavla Hrušovského, aby podal správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som vám predniesol spoločnú správu ústavnoprávneho výboru a výboru pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky, tlač číslo 577.

  Vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie, rozpočet a menu. Koordináciou stanovísk výborov bol citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady určený ako príslušný ústavnoprávny výbor.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, prerokovali v určenej lehote oba výbory, ktorým bol pridelený. Ústavnoprávny výbor ho prerokoval 11. decembra a výbor pre financie, rozpočet a menu 9. decembra. Obidva výbory vyslovili s ním súhlas a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť po zohľadnení pripomienok, resp. pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, tlač 557a pod bodmi 1 až 5.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem poslancovi Hrušovskému a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o dvadsiatom šiestom bode programu. Do rozpravy nemám nikoho prihláseného. Hlási sa pán poslanec Národa.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Prepáčte, že vystupujem, ale hlásil som sa ešte predtým, ako sme začali s rokovaním ďalšieho bodu. Chcel som len oznámiť členom výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci, že hneď po ukončení tohto bodu bude zasadať výbor k prerokovaniu návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tento návrh sme mali prerokovať ráno, ale výbor nebol uznášaniaschopný. Výbor tento návrh poistného rozpočtu musí prerokovať, lebo poobede je už zaradený na prerokovanie v pléne. Preto žiadam všetkých členov výboru, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti číslo 143.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Ftáčnik, nech sa páči.

 • Chcem len faktickou poznámkou zareagovať na to, čo povedal teraz predseda výboru. Považujem naozaj za nedôstojné, aby sa výbory schádzali v prestávkach rokovania parlamentu, ráno o siedmej, večer o siedmej a podobne. Je nutné vytvoriť priestor na riadne rokovanie výborov. To môže urobiť len predseda a podpredsedovia Národnej rady, nikto iný.

 • Ďakujem. Pán Národa, nech sa páči.

 • Kolega poslanec Ftáčnik, ale poistný rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa môže prerokovať len po schválení rozpočtu na rok 1997. Takže z toho dôvodu výbor musí prerokovať návrh poistného rozpočtu. Kedy, v sobotu alebo v nedeľu?

 • Ďakujem, dobre. Keďže do diskusie nemám nikoho prihláseného, vyhlasujem rozpravu o dvadsiatom šiestom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán minister Liščák?

 • Ďakujem pánu ministrovi. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov?

 • Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Hrušovského, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pokiaľ ide o pripomienky, resp. pozmeňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 až 5, odporúčam, pán predsedajúci, hlasovať o bodoch číslo 1, 3, 4 a 5 spoločne a odporúčam ich prijať.

 • Pán spoločný spravodajca zo spoločnej správy odporúča prijať spoločne body 1, 3, 4 a 5. Budeme hlasovať. Pán spoločný spravodajca tieto body odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tieto pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Zo spoločnej správy nám zostal na samostatné hlasovanie bod číslo 2, ktorý neodporúčam prijať.

 • Budeme hlasovať o bode číslo 2 zo spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 68 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy sme prijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, tým sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy. Keďže v rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy, prosím vás, aby ste dali hlasovať o návrhu ako celku. Odporúčam návrh prijať.

 • Ďakujem pekne. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 84 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, stretneme sa o 14.15 hodine. Faktickú poznámku má ešte pán poslanec Brňák.

 • Chcel by som napriek výčitke pána poslanca Ftáčnika poprosiť členov Ústavnoprávneho výboru, aby sme sa teraz na nejakých 10-15 minút stretli na rokovaní výboru. Prerokujeme návrh na vymenovanie sudcov Slovenskej republiky, tlač 570.

  Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Prosím pani poslankyne, pánov poslancov, aby zaujali miesta v rokovacej sále.

  Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, budeme sa prezentovať, či sme schopní uznášania.

 • Prezentovalo sa 53 poslancov.

 • Ďakujem. Vážení, vidíte to, neviem, prečo koaliční partneri tu nie sú všetci, opozícia nám hrá na nervy a vy si to takto dáte.

  Ej, keby sa tak do roboty bolo chodilo za bývalého režimu, boli by sme leteli. Ale v demokracii je všetko možné.

  Budeme sa znova prezentovať, či sme uznášaniaschopní.

 • Prezentovalo sa 68 poslancov.

 • Musíme preložiť niektoré body, rozpočet fondu a ďalšie, treba nám hlasovať. No, skúsime sa prezentovať ešte raz.

 • Prezentovalo sa 66 poslancov.

 • Nech sa páči, pán poslanec Fico.

 • Pán podpredseda, myslím, že môžeme rokovať, ak je tu predkladateľ ďalšieho materiálu. Nemyslím si, že je dôležité, aby bola snemovňa schopná uznášania, tento fakt je dôležitý až pri hlasovaní. Navrhujem, aby sme normálne pokračovali v programe aj napriek tomu, že nás nie je 76.

 • Ale je problém, že dva body týkajúce sa rozpočtu fondu musíme odložiť, lebo nie je tu ani prezident, ani viceprezident Fondu národného majetku. Sú chorí.

  Ďalším bodom je návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pán Národa ešte neprišiel, nedal avízo, musíme počkať.

 • Tak poďme na ďalší bod, ktorý sa dá prerokovať.

 • Ďalej je rozpočet Sociálnej poisťovne, ale nikto tu nie je, musíme čakať.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k d v a d - s i a t e m u d e v i a t e m u bodu programu, ktorým je

  návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997.

  Upravený návrh poistného rozpočtu vám bol rozdaný ako tlač 540a, ktorý vychádza zo schváleného zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Spoločnú správu výborov ste dostali ako tlač 540b, ktorej súčasťou je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Vzhľadom na to, že predseda správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pán Zelník je v zahraničí, správna rada poverila odôvodniť návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997 na schôdzi Národnej rady jej predsedu pána Ladislava Drábika. Musíme o tom hlasovať, či pán Drábik môže predniesť tento návrh.

  Budeme sa prezentovať a hlasovať o tom, či pán Drábik môže predniesť návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 74 poslancov. Za návrh hlasovalo 64 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovalo 10 poslancov.

  Ďakujem, ešte raz budeme hlasovať. Nech sa páči, prezentujme sa a hneď hlasujeme, či pán Drábik bude môcť predniesť návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 83 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že sme vyjadrili súhlas s tým, aby k návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne vystúpil a odôvodnil ho podpredseda správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pán Ladislav Drábik.

  Prosím podpredsedu správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pána Drábika, aby sa ujal slova.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  Všeobecná zdravotná poisťovňa je povinná predložiť návrh svojho poistného rozpočtu na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne predložený na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky pod číslom 540 bol zostavený na základe východísk, ktoré neboli previazané na predložený návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 1997. V nadväznosti na schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 predkladá Všeobecná zdravotná poisťovňa na prerokovanie upravený návrh svojho poistného rozpočtu na rok 1997, tlač 540a, ktorý rešpektuje všetky podmienky vyplývajúce pre rozpočet zo zákona o štátnom rozpočte na rok 1997.

  V upravenom návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa uvažuje s priemerným počtom poistencov v rozpočtovanom období vo výške 3 milióny poistencov, s rastom priemernej mzdy o 10 % a s 93-percentnou úspešnosťou výberu za zdravotné poistenie, s platbou štátu za neaktívnych poistencov vo výške 13,7 % z 80 % mzdy 2 450 korún, z Fondu zamestnanosti vo výške 13,7 % zo mzdy 2 450 korún. Ďalej sa uvažuje s koeficientom vekovej štruktúry 2,5, s prerozdeľovacím mechanizmom v pomere 75 : 25 %, so zmenou percentuálnej výšky tvorby účelového a správneho fondu. Pri uvedených predpokladoch sú príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne plánované vo výške 22,03 miliardy korún. Tieto príjmy predstavujú tiež celkové zdroje financovania výdavkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne v roku 1997.

  S úsporou a prevodom finančných prostriedkov z predošlého roku na financovanie výdavkov roku 1997 sa neuvažuje. Naopak, očakáva sa deficit v hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne za rok 1996 a v rozpočte sa kalkuluje s úhradou časti tohto deficitu zo zdrojov roku 1997.

  Súčasťou pôvodného návrhu poistného rozpočtu boli aj stanoviská Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky. V upravenom návrhu poistného rozpočtu, tlač 540a, sú zapracované všetky pripomienky z týchto stanovísk. Všeobecná zdravotná poisťovňa ich uvádza vo svojom vyjadrení k stanoviskám tak ministerstva financií, ako aj ministerstva zdravotníctva.

  Ako som už spomenul, príjmy, a teda i celkové zdroje Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre rok 1997 sa rozpočtujú vo výške 22,03 miliardy korún. Na ich naplnenie je rozhodujúca štruktúra a počet poistencov. Pri stanovení východiskových údajov k rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa vychádzalo tak z časových radov, ako aj z priemerného ročného úbytku poistencov do iných poisťovní. Tieto úvahy však Všeobecná zdravotná poisťovňa nemohla konfrontovať s predstavami iných poisťovní, pretože ich nepozná.

  Štrukturálne zloženie poistencov ekonomicky aktívnych a ekonomicky neaktívnych sa uvažuje v pomere 33 : 67. V pôvodnom návrhu poistného rozpočtu sa uvažovalo s priemerným počtom poistencov 3,3 milióna, avšak po zhodnotení vývoja úbytku poistencov v posledných mesiacoch roka sa upravil predpokladaný priemerný počet poistencov na 3 milióny.

  Príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne v roku 1997 sú prerozdeľované do jednotlivých fondov poisťovne v súlade so zákonom tak, že rozpočtovaná výška predstavuje súčasne tvorbu fondov, ako aj ich použitie, t. j. predpokladajú sa výdavky jednotlivých fondov v plnej výške ich zákonnej tvorby.

  Výdavky sú rozpočtované tak, aby ich výška neprevýšila plánované príjmy. V prepočte na jedného poistenca výška výdavkov v roku 1997 predstavuje mesačne 612 tisíc korún na mesiac. Z poistného rozpočtu najväčší percentuálny objem predstavujú výdavky základného fondu vo výške 20,93 miliardy korún. Z uvedenej sumy sa na krytie nákladov na liečivá a zdravotnícke pomôcky plánuje 5,3 miliardy korún a na financovanie služieb zdravotnej starostlivosti 14,8 miliardy korún. Tento objem finančných prostriedkov umožní poisťovni v roku 1997 hradiť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti výkony v cene bodu 28, resp. 29 halierov, teda na úrovni cien Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 31. 12. 1996. Ceny kapitácie zostanú na úrovni platnej k 1. 4. 1996.

  Vzhľadom na finančnú situáciu v poisťovni akceptovanie maximálnych cien stanovených výmerom Ministerstva financií Slovenskej republiky R-3/1996 nebude možné. I keď na lieky a zdravotnícke pomôcky plánuje Všeobecná zdravotná poisťovňa vynaložiť mesačne 146 korún na poistenca, čo je v porovnaní s rokom 1996 viac o 30 korún, dá sa už dnes predpokladať, že uvedená výška finančných prostriedkov v rozpočtovanom období nebude postačujúca. Príčinou toho je nevyváženosť štruktúry liekov v distribučnej sieti. Príznačná je absencia lacných liekov. V terapeutickej praxi dominujú preskripčné zvyklosti lekárov, na ktoré zdravotná poisťovňa nemá dosah, nakoľko jej to neumožňuje súčasná legislatíva. Následkom týchto skutočností dochádza k voľnej preskripcii, čo sa najmarkantnejšie prejavuje pri predpisovaní antibiotík. Od pripravovanej novely zákona o Liečebnom poriadku očakávame zlepšenie tohto stavu.

  Súčasťou poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú i výdavky hradené z ústredia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Konkrétne ide o kúpeľnú starostlivosť, na predvolanú liečbu, v zahraničí a leteckú záchrannú službu. Na finančné zabezpečenie týchto potrieb bola vyčlenená v rozpočte suma 400 miliónov korún.

  Ako som už uviedol, očakáva sa deficit v hospodárení za rok 1996 do výšky cca 1,2 miliardy korún, ktorý bude musieť vyrovnať Všeobecná zdravotná poisťovňa zo zdrojov v roku 1997. V rozpočte výdavkov je preto rozpočtovaná aj suma určená na krytie časti predpokladaného deficitu vo výške pol miliardy korún.

  Predpokladaný deficit v hospodárení má svoje korene v predchádzajúcich obdobiach. Vznikol z dôvodu, že prostriedky roku 1996 nemohla poisťovňa použiť v celej výške na krytie výdavkov roku 1996, ale musela nimi zabezpečiť i úhradu záväzkov predošlých rokov. Len na oživenie pamäti uvediem, že v roku 1996 musela Všeobecná zdravotná poisťovňa vyrovnať deficit v hospodárení fondov za rok 1995 vo výške 1,8 miliardy korún a súčasne splácať i návratnú finančnú výpomoc, ktorá bola poskytnutá na krytie deficitu ešte v roku 1994. So splácaním tejto výpomoci sa musí rátať i v období roku 1997, a to vo výške 200 miliónov korún.

  Spomínané finančné úlohy poisťovne možno pripísať predovšetkým na vrub platby štátu a platných pravidiel prerozdeľovania v roku 1995, s ktorými sa dokázala naša poisťovňa vyrovnať v roku 1996 iba čiastočne.

  Celkove možno konštatovať, že úhradou záväzkov z predošlých rokov z príjmov v roku 1996 sa očakáva zníženie deficitu v hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne do úrovne 1,2 miliardy korún.

  Pohľadávky na poistnom eviduje Všeobecná zdravotná poisťovňa v súčasnosti vo výške cca 1,2 miliardy korún, ich vymáhanie naráža na platobnú neschopnosť platiteľov poistného a zodpovedá predpokladom 93-percentnej úspešnosti výberu.

  Rezervný fond v zaokrúhlenej sume 84 miliónov korún sa rozpočtuje. V ňom vyčlenené finančné prostriedky sú určené na úhradu mimoriadnych výdavkov, ktoré nepredpokladá poistný rozpočet. Rozpočtované prostriedky sú v celej výške tvorené iba z príjmov v roku 1997. Zostatok fondu za rok 1996 sa celý použije na úhradu záväzkov tohto roku.

  Z účelového fondu, ktorý je v zmysle zákona v štátnom rozpočte na rok 1997 tvorený 4 % príjmov Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 338 miliónov korún, sa budú tak ako v predchádzajúcich rokoch hradiť predovšetkým výdavky na transplantácie kostnej drene, obličiek a pečene, liečbu rádiohildom, rohovkovú a genetickú banku, vybraný špeciálny zdravotný materiál pre kardiovaskulárne ochorenia. Z finančných prostriedkov tohto fondu plánuje poisťovňa uhrádzať i cestovné poistencom a celoplošne zabezpečované druhy liekov, hemoglobulačných faktorov a rastového hormónu. Nevyčerpané prostriedky účelového fondu z roku 1996 sa na konci roku prevádzajú v súlade so zákonom do rezervného fondu a použijú sa na úhradu záväzkov v roku 1996. Zdroje účelového fondu sa tak tvoria výlučne z príjmov roku 1997.

  Správny fond poisťovne je tvorený na základe zákona rovnako vo výške 680 miliónov korún, čo je 67,3 % rozpočtu správneho fondu na rok 1996. Správny fond slúži na financovanie potrieb riaditeľstva a pobočiek, ktorých je v súčasnosti 38. Finančné prostriedky tohto fondu vyčlenené na rok 1997 nútia Všeobecnú zdravotnú poisťovňu reštriktívne riešiť výdavky poisťovne. Rozpočtom nie sú zabezpečené dostatočné prostriedky na investície do informačného systému a na priestorové a materiálne dobudovanie siete pobočiek najmä vo vzťahu k novému územnosprávnemu členeniu a v celej výške nie sú kryté ani neinvestičné náklady. Tvorba správneho fondu za podmienok prijatých v zákone o štátnom rozpočte vo výške 680 mil. korún v štruktúre výdavkov znamená, že stavebné investície sa rozpočtujú iba na krytie záväzkov zo zmlúv uzatvorených v roku 1996, s investíciami v oblasti informačného systému sa uvažuje iba vo výške 40 mil. korún. V roku 1996 to bolo 122 mil. korún. Na prevádzkové náklady sa rozpočtujú prostriedky vo výške 82 % rozpočtu roku 1996.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997 prerokovala správna rada na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 1996 a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť príjmy a výdavky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v roku 1997 vo výške 22,3 miliardy korún.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem podpredsedovi správnej rady pánu Drábikovi za odôvodnenie návrhu. Nech sa páči, môžete si sadnúť sem hore.

  Dávam slovo členovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci poslancovi Františkovi Švecovi, aby informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda správnej rady, vážení hostia, kolegyne, kolegovia,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1261 z 11. novembra 1996 pridelil návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na prerokovanie do 28. novembra 1996. Ako príslušný poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci vypracovaním správy o prerokovaní návrhu vo výboroch Národnej rady.

  Obidva výbory rokovali o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne v stanovenom termíne. Výsledky prerokovania vo výboroch:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu sa zaoberal návrhom poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tlač 540, 28. novembra 1996 a rozhodol, že bude podrobne rokovať o návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne až po schválení návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1997 v Národnej rade Slovenskej republiky. Výbor prerokoval upravený návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997 ako tlač 540a 9. decembra 1996. Výbor neprijal uznesenie o výsledku prerokovania návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Počet členov výboru 17, prítomných 10, za návrh uznesenia hlasovalo 7, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržali 3.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne 27. novembra 1996. Výbor zobral na vedomie predložený návrh s tým, že požiadal správnu radu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby po schválení zákona o štátnom rozpočte na rok 1997 upravila návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Výbor prerokoval upravený návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997 ako tlač 540a 12. decembra 1996. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh rozpočtu schváliť. Súčasne odporučil Národnej rade Slovenskej republiky požiadať správnu radu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby po I. polroku 1997 predložila Národnej rade Slovenskej republiky priebežnú informáciu o plnení príjmov a výdavkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Vzhľadom na to, že v spoločnej správe nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pánu poslancovi Švecovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

 • Hlásim sa do rozpravy ako prvý.

 • Otváram rozpravu o dvadsiatom deviatom bode programu. Nech sa páči, pán poslanec Švec sa hlási ako prvý.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  ako tu už uviedol podpredseda správnej rady pán Drábik, Všeobecná zdravotná poisťovňa predložila upravený návrh poistného rozpočtu na rok 1997 na základe toho, že predtým bol schválený zákon o štátnom rozpočte a zmeny východísk prinútili Všeobecnú zdravotnú poisťovňu upraviť rozpočet tak, ako to predniesol. K zmene v porovnaní s pôvodným návrh rozpočtu prišlo i v uvažovanom priemernom počte poistencov, kde Všeobecná zdravotná poisťovňa na základe vývoja úbytku poistencov v posledných mesiacoch roka znížila predpokladaný priemerný počet poistencov o 300 tisíc na celkový počet 3 milióny poistencov. Po týchto zmenách Všeobecná zdravotná poisťovňa predkladá rozpočet, ktorý je v súlade so zákonom číslo 273/1994 Z. z. vyrovnaným rozpočtom s celkovou výškou príjmov a výdavkov 22 032 mil.

  Po obsahovej stránke v porovnaní s pôvodným návrhom poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý bol prerokovaný vo výbore dňa 27. 11. 1996, sa zmena východísk premietla do zníženia príjmov vplyvom nižšej platby štátu, úpravy prerozdeľovacieho mechanizmu a zníženia príjmov úmerne nižšiemu počtu poistencov o 300 tisíc, i do zníženia výdavkov, čo sa premieta do zníženia rozsahu služieb adekvátne pre 300 tisíc poistencov, do zachovania cien zdravotníckych výkonov na úrovni roku 1995 bez pôvodne uvažovaného rastu, do zníženia finančného krytia očakávaného deficitu v roku 1996.

  Rast percenta na tvorbu správneho fondu sa výraznejšie v celkovej výške správneho fondu neprejaví, pretože sa súčasne s nižším počtom poistencov znižujú očakávané príjmy ako základňa na výpočet správneho fondu. Všetky zmeny, ktoré boli premietnuté do návrhu rozpočtu, možno akceptovať, lebo vytvárajú predpoklad reálneho rozpočtu príjmov a výdavkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997. Preto odporúčam Národnej rade predložený upravený návrh rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne prijať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Do rozpravy nemám nikoho prihláseného. Hlási sa pán poslanec Kováč. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  vypočuli sme si návrh rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a predpokladám, že všetci ste veľmi pozorne preštudovali materiál, ktorý k tomuto rozpočtu Všeobecná zdravotná poisťovňa vypracovala. Dovoľte mi, aby som napriek tomu citoval niektoré časti tohto materiálu, pretože nás budú nútiť zamýšľať sa, či náš krok z hľadiska štátneho rozpočtu a pridelených prostriedkov Všeobecnej zdravotnej poisťovni bol skutočne rozmyslený.

  V závere svojho stanoviska alebo svojho návrhu Všeobecná zdravotná poisťovňa píše: Vzhľadom na uvedené je potrebné poukázať na to, že rozpočtovaná výška správneho fondu na rok 1997 je nepostačujúca. Chcel by som upozorniť, že poisťovňa, ktorá pracuje s 3 miliónmi poistencov, ktorá spravuje majetok vo výške 22 mld korún, pred ktorou sú náročné úlohy dobudovať informačný systém, náročné úlohy na centrálny register poistencov a ďalšie, bude pracovať so správnym fondom 680 tisíc. Pravdepodobne vám v pamäti zostalo to, čo som včera hovoril o správnom fonde Národného úradu práce, kde pre 300 000 nezamestnaných, to znamená 10-krát menej, je správny fond vo výške 1,7 mld korún. Tu pri 3 miliónoch poistencov je 680 tisíc a rovnako náročné úlohy. Tiež treba dobudovať sieť, tiež treba dobudovať na základe nového územnosprávneho členenia nové pracoviská, plus navyše obrovská úloha informačného systému.

  Navyše Všeobecná zdravotná poisťovňa sama uvádza, že dosiahnutie zníženia výkonu služieb cca o 5 % sa uplatní ako dôsledok racionalizačných opatrení z roku 1996 - a teraz dávajme pozor - najmä zvýšenou kontrolou vykázaných výkonov umožnenou zmenou spôsobu vykazovania, zvýšením počtu automatizovaných kontrol v informačnom systéme, ale na ten nebudú peniaze, ako hovorí kapitola o správnom fonde, väčšieho pomeru automatizovane spracovaných dokladov v rámci informačného systému - opäť finančné zdroje na to sú nedostatočné.

  To je prvý fakt, na ktorý treba upozorniť. Môže sa teda stať, že dobrý úmysel Všeobecnej zdravotnej poisťovne prejsť na automatizované spracovávanie a na dokonalé využitie informačného systému a tým racionalizovať svoju prácu, nebude môcť byť realizovateľný, pretože nebude mať investičné prostriedky na to, aby takýto systém v plnom rozsahu, tak ako ho potrebuje, vybudovala.

  Druhé, čo považujem za mimoriadne vážne, je nasledujúca veta: K tomu, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa mohla ponechať ceny výkonov na úrovni cien platných od 1. 8. 1996, je potrebné objem výkonov znížiť o ďalšie 3 až 4 %. To je už vec veľmi vážna, lebo ide o poskytovanie zdravotníckych služieb. Ak máme znižovať rozsah týchto služieb o 3 - 4 %, k takému opatreniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne by sa podľa môjho názoru mala vysloviť vláda, ktorá je z hľadiska ústavy zodpovedná za zdravotný stav našej populácie.

  Navyše chcem upozorniť na ďalšiu analýzu, že obmedzené zdroje sa premietajú do cien výkonov tak, že ceny zdravotníckych výkonov zostávajú na úrovni roku 1995. Ak si premietneme infláciu 1995, roku 1996 a plánovanú v roku 1997, treba jasne pomenovať, že finančné zdroje nesledujú tento inflačný vývoj a že zostávajú na úrovni roku 1995. To znamená, že reálne sa do zdravotníctva dostane menej finančných zdrojov.

  Myslím si, že tieto dva vážne fakty, o ktorých som hovoril, na jednej strane obmedzené možnosti racionalizovať prácu pomocou informačného systému a na druhej strane nutnosť obmedziť rozsah služieb, ma vedú k tomu, aby som predložil návrh na uznesenie k tomuto materiálu.

  Návrh uznesenia znie: "Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby Národnej rade predložila do 20. februára 1997 opatrenia, ktorými zladí zníženie rozsahu služieb so zákonom o Liečebnom poriadku." Nie je možné, aby na jednej strane platil v tom rozsahu, v akom je zákon o Liečebnom poriadku, a na druhej strane finančné prostriedky, ktoré majú zabezpečiť poskytovanie zdravotníckych služieb, jednoducho nebudú.

  Dovoľte mi jednu otázku na záver pre predkladateľa. Podľa predloženého materiálu vychádza, že zostane deficit Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 1 200 mil. a že sa im podarí v tomto roku 40 % z toho uhradiť, to znamená, že zostane 60 % tejto sumy, čo je okolo 700 mil. korún. Moja otázka znie, ako plánuje Všeobecná zdravotná poisťovňa kryť tento deficit, pretože vieme vlastne len o jedinom mechanizme, ktorým to kryť môže, a to je spôsob, že si zoberie pôžičku od vlády. Tak je to v zákone. Tá pôžička je, samozrejme, úročená. Vznikne tu situácia, že vláda predložila parlamentu návrh, aby nemusela platiť adekvátne finančné zdroje za svojich poistencov, ale veľkoryso ponúkne pôžičku Všeobecnej zdravotnej poisťovni na krytie deficitu, ale táto pôžička bude úročená v zmysle zákona. Otázka je, ako Všeobecná zdravotná poisťovňa dokáže kryť, čím bude kryť alebo čím bude mať krytý tento deficit.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kováčovi.

  Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Nemám už písomnú prihlášku.

 • Ak nie, vyhlasujem rozpravu o dvadsiatom deviatom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť podpredseda správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pán Drábik? Nech sa páči, máte možnosť.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  rád by som odpovedal na otázku, ktorá bola položená. Čo sa týka deficitu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, keď som hovoril o ňom, je to odhad, že bude do 1,2 mld korún. Ešte beží december, v podstate tie čísla nie sú presné. Môže sa stať, že tento deficit bude 900 mil. korún, že bude 1 mld korún, čo by nám vlastne trošku zlepšovalo situáciu. Je zrejmé, že pri tomto trende, aký tento deficit je, určitým spôsobom zaťažuje služby, ktoré sú poskytované poistencom, ale ako bolo spomínané v správe, očakávame, že minimálne 40 % z tejto sumy, ktorá bola uvažovaná na 1,2 mld korún, čiže takmer 0,5 mld korún sa nám podarí vyrovnať z vnútorných zdrojov a, samozrejme, pracujeme na tom, aby sme dostali finančnú výpomoc od vlády, ktorá by nám prekryla obdobie začiatku budúceho roku.

  Berieme tento rozpočet ako rozpočet, ktorý vyplýva z vonkajších podmienok, a je na nás, ktorí pracujeme v správnej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a na manažéroch, ktorí sú zamestnancami poisťovne, aby s vynakladanými prostriedkami hospodárili tak, aby to bolo účelné pre našich poistencov. Bližšie vysvetlenie alebo konkrétnejšie veci k tomu asi už dodať nemôžem.

  Ďakujem.

 • Ďakujem podpredsedovi správnej rady pánu Drábikovi. Chce sa ešte vyjadriť pán poslanec Švec? Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  v úvode som zabudol prečítať uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, dovoľte mi, aby som ho teraz prečítal.

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k upravenému návrhu poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997 bol predložený v súlade s § 49 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne predloženia návrhu štátneho rozpočtu;

  B. schvaľuje poistný rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997 s tým, že predkladané príjmy a výdavky sú rozpočtované nasledovne:

  príjmy 22 032 mil. korún, výdavky 22 032 mil. korún. v tom a) základný fond 20 928 mil. korún zdravotná starostlivosť 20 118 mil. korún b) rezervný fond 84 mil. korún c) účelový fond 338 mil. korún správny fond 680 mil. korún

  pri predpokladanom počte 3 mil. poistencov v roku 1997;

  C. žiada správnu radu Všeobecnej zdravotnej poisťovne predložiť Národnej rade Slovenskej republiky po I. polroku 1997 priebežnú informáciu o plnení príjmov a výdavkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Toto uznesenie máte všetci na stole, o tom budeme hlasovať. Ale najprv odporúčam hlasovať o návrhu pána poslanca Kováča, ktorý predložil, prečítam ho ešte raz: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby Národnej rade Slovenskej republiky predložila do 20. 2. 1997 opatrenia, ktorými zosúladí zníženie rozsahu služieb so zákonom o Liečebnom poriadku.

 • Ďakujem. Pristúpime teda k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Kováča. Pán spoločný spravodajca, čo odporúčate?

 • Nechám na zváženie poslancom.

 • Dobre, ďakujem. Pán spoločný spravodajca necháva na vôľu poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 39 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 62 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Pozmeňujúci návrh pána poslanca Kováča sme neprijali.

 • Teraz odporúčam, aby sme hlasovali o uznesení, ktoré prijal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, ktoré máte každý pred sebou a prečítal som ho. Odporúčam ho prijať.

 • Ďakujem, budeme hlasovať. Pán spoločný spravodajca návrh odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh poistného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rok 1997.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  t r i d s i a t y m bodom programu je

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne vám bol rozdaný ako tlač 543. Rozdaná vám bola aj spoločná správa výborov ako tlač 543a, ktorej súčasťou je návrh uznesenia Národnej rady.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci navrhol, aby rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 1997 odôvodnil na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky s jej súhlasom predseda správnej rady Sociálnej poisťovne pán Vojtech Tkáč.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Brňák. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Dovoľte mi, aby som vás v súvislosti s prerokovaním návrhu na voľbu sudcov Slovenskej republiky, tlač 570, oboznámil s časťou uznesenia ústavnoprávneho výboru, kde je isté odporučenie pre Národnú radu ako takú.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky okrem iného odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky, tlač 570, zaradila do programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. 12. 1996 o 18.30 hodine vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pána Liščáka v ďalších dňoch konania 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sa o tomto návrhu uznesenia, ktorý prijal ústavnoprávny výbor, hlasovalo.

 • Áno, počuli ste, budeme hlasovať o návrhu ústavnoprávneho výboru. Pán predseda ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 84 poslancov. Za návrh hlasovalo 78 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme prijali.

  O tomto bode budeme rokovať o 18.30 hodine. Ďakujem.

  Dávam hlasovať o tom, aby k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na schôdzi vystúpil a odôvodnil ho predseda jej správnej rady pán Tkáč.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme vyjadrili súhlas s tým, aby k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne vystúpil a odôvodnil ho predseda správnej rady Sociálnej poisťovne pán Vojtech Tkáč.

  Prosím predsedu správnej rady Sociálnej poisťovne pána Vojtecha Tkáča, aby sa ujal slova.

  Procedurálna poznámka - prosím, zapojte pána poslanca Kováča.

 • Vážený pán predsedajúci, nie mi je teraz jasné, podľa akého programu postupujeme, pretože sme mali schválený program, kde mala byť správa Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Pokiaľ viem, Národná rada hlasovaním neodsúhlasila zmenu programu, a teraz sme v situácii, že rokujeme o bodoch úplne na preskáčku. Takže bolo by to treba zladiť s rokovacím poriadkom.

 • Po skončení tohto bodu budeme o tom hlasovať. Máte pravdu. Ja som chcel dať hlasovať, mnohí tu povedali, aby sme šli ďalej, ja som to tak chápal. Ale nie je problém hlasovať.

 • Tak povedali, ale hlasovaním to treba potvrdiť.

 • Dobre, akceptujem to, môžeme hneď hlasovať.

 • Pán predsedajúci, keby ste mohli ešte oznámiť, kedy bude zaradený bod programu o Fonde národného majetku. Ak ide o zmenu, tak musíme o nej vedieť.

 • Dobre, poviem to. To je tá istá otázka. Vzhľadom na to, že pán prezident Fondu národného majetku aj viceprezident sú chorí, nemáme s nimi spojenie, to znamená, že sa s nimi spojíme dnes alebo zajtra, nevieme presne určiť, kedy to bude, či to bude v pondelok, alebo zajtra.

 • Hlasy z pléna.

 • Ani vás, keď ochoriete, prosím vás, nikto vás nemôže ťahať, myslím si, nikadiaľ. Tak prosím vás, ja akceptujem všetko. Dosť. Pokoj, vážení! Dávam návrh, aby tieto dva body, ktoré mal predniesť k rozpočtu fondu...

  Pán poslanec Volf.

 • Už sme viackrát narazili na podobný problém. Myslím si, že sme volili aj členov prezídia Fondu národného majetku, oni môžu byť poverení, aby vystúpili, takže domnievam sa, že tá vec by sa dala riešiť aj takýmto spôsobom.

 • Práve to chceme zajtra dohodnúť, pán predseda Volf. Súhlasíte?

 • Hlasy v sále.

 • Pani zlatá, už som vám povedal, dohodneme to. Prosím vás, buďte trpezlivá. (Hlasy v sále.) Slečna? Prepáčte. Zato ste taká nervózna, lebo slobodné sú nervózne.

 • Prejav nesúhlasu v sále.

 • Nech sa páči, pán poslanec Lauko.

 • Pán predsedajúci, buďte taký dobrý a buďte slušný k dámam.

 • Áno, ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Aj ja som bol nervózny, keď som bol slobodný.

  Nech sa páči, pán poslanec Lauko, máte slovo. Pokoj, vážení, prosím vás.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V záujme toho, aby bol dodržaný rokovací poriadok, je nejaký problém pre podpredsedu alebo predsedu Národnej rady zistiť na Fonde národného majetku, kedy prídu sem adekvátni členovia z Fondu národného majetku? Je to nejaký problém? Navrhujem procedurálnym návrhom, aby ste dali hlasovať o tom, dokiaľ zistíte, kedy príde zástupca Fondu národného majetku, aby ste vyhlásili prestávku, aby sme nepokračovali v rokovaní, pretože porušujete rokovací poriadok.

 • Ďakujem. Prvý návrh dal pán Kováč, aby sa hlasovalo, či tieto body programu sú preložené. Dám najprv o tom hlasovať, bol to procedurálny návrh.

 • Hlasy v pléne.

 • Navrhujem, aby sme tieto body dnes stiahli, dnes budeme s nimi ešte hovoriť, neviem, či sú v nemocnici, alebo doma, ak ich zastihneme, alebo príde niekto iný, ako tu už bolo navrhnuté, že z Fondu národného majetku môže prísť iný. V priebehu zajtrajška budeme informovať.

 • Hlasy z pléna.

 • Ale počkajte, pán Roman Kováč mal prvý návrh. Prečo ste netrpezlivá? Už som vám povedal. Pán poslanec Kováč prednesie návrh.

 • Vážený pán predsedajúci,

  ja som namietal, že rokujeme v rozpore s programom. To znamená, že ak došlo k zmene programu, treba túto zmenu ohlásiť. Zmena programu sa ohlási tak, že poviete, že tieto dva body prerokujeme dňa toho a toho o tej a tej hodine. Vy to v tejto chvíli nie ste schopný povedať, lebo nie ste schopný sa spojiť, ako ste povedali, neviete, či sú doma, s prezidentom a viceprezidentom fondu. Skutočne si myslím, že ak máme hlasovať o zmene programu, musíme vedieť, podľa akého programu budeme postupovať.

  Váš návrh je dnes to stiahnuť z programu. Domnievam sa, že tento návrh môže byť racionálny za predpokladu, že nám poviete, že o tomto bode budeme rokovať - povedzme - v utorok budúci týždeň. To budem akceptovať. Alebo zajtra. Ale jednoducho nemôžete povedať, že budeme rokovať, síce nevieme kedy, ale budeme o tom rokovať. To sa nedá. To znamená, že ak predložíte návrh, že dnes o ňom rokovať nebudeme a budeme o tom rokovať - povedzme - v utorok, je možné o takomto návrhu hlasovať, ale o vašom pôvodnom návrhu sa nedá.

 • Pán poslanec Kováč, súhlasím s vami, o tomto bode chceme rokovať zajtra. Poslali sme fax. Čiže dávam návrh, aby sa do zajtra odložili obidva body týkajúce sa Fondu národného majetku Slovenskej republiky, a to bod 27 - rozpočet fondu - a bod 28 - návrh na použitie Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Tieto dva body by sa prerokovali zajtra. Išiel tam fax.

 • Hlasy v sále.

 • V priebehu zajtrajška, už sme povedali, pán Roman Kováč sa pýtal, ja odpovedám, dávam o tom hlasovať. To bol procedurálny návrh, ja som ho dal, že zajtra budeme o tom rokovať. Ďakujem. Hlasujeme o tom, či súhlasíme, aby sme o týchto dvoch bodoch rokovali zajtra. Prosím vás, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 78 poslancov. Za návrh hlasovalo 71 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Čiže tento pozmeňujúci návrh sme prijali. Body 27 a 28 prerokujeme zajtra. Ďakujem.

  Pán poslanec Lauko, procedurálny návrh? Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Okrem toho, že dokážete urážať ľudí v tejto zasadacej miestnosti, zoberte si pero a píšte si, keď nie ste schopný registrovať, aké návrhy sa tu predkladajú. Pán Roman Kováč nedal žiadny návrh, nebolo o čom hlasovať. On sa vás len pýtal. Na rozdiel od neho som dal návrh, a o tomto návrhu ste nedali hlasovať. A napriek tomu ste dali hlasovať o svojom návrhu, hoci ste ho dali až po mne. Takže nenachádzam slov na vaše konanie a na spôsoby, aké zavádzate v tomto parlamente.

 • Prosím vás, bĺch sa nechytajte. Ďakujem. Ešte niekto?

  Pán Hrušovský, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, nie je to chytanie sa bĺch. Nezľahčujte rokovanie tohto parlamentu. Vy ste povedali a hlasovali sme chybne o tom, že rokovať o týchto bodoch budeme zajtra. Ja sa pýtam, kedy zajtra - a zrozumiteľne som vás sa pýtal, mali ste povedať - budeme o nich rokovať zajtra ako o bodoch číslo 1 a 2 schôdze. Ale zajtra, kedy to bude? Znovu budeme musieť hlasovať o tom, kedy vlastne budeme rokovať o týchto dvoch bodoch programu. Povedzte mi, kedy zajtra, ja sa vás pýtam, kedy.

 • Ale ako v priebehu dňa? Čo je to v priebehu dňa? Kedy je to? Po bode číslo 30, po bode číslo 35 alebo ako?

 • Ďakujem. Už sme hlasovali. V priebehu dňa budeme o týchto dvoch bodoch rokovať.

 • Nech sa páči, pán poslanec Tkáč.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  predkladám návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.

  Správna rada Sociálnej poisťovne rokovala o návrhu rozpočtu viacnásobne, a to v súvislosti s prípravou návrhu štátneho rozpočtu. Na rokovaní dňa 15. novembra 1996 sme pripravili návrh rozpočtu, ktorý vyplýva zo zmien, ktoré súviseli s prípravou rozpočtu štátu na budúci rok. V tejto súvislosti si dovolím uviesť niekoľko poznámok, ktoré súvisia s filozofiou rozpočtu správnej rady a rozpočtu Sociálnej poisťovne na budúci rok.

  Predovšetkým treba zdôrazniť to, a už viackrát v tomto pléne tiež odznelo a detailnejšie sme to analyzovali na rokovaní príslušných výborov, že návrh rozpočtu jednak v celkovom objeme finančných prostriedkov, ktorý je temer rovný polovici štátneho rozpočtu, ale aj z hľadiska vstupov do tohto rozpočtu je predikciou. V tejto súvislosti sme brali do úvahy predovšetkým skutočnosti týkajúce sa platieb štátu, a to percentuálnej sadzby pre odvod poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Ďalej sa brali do úvahy návrhy na poistné platené štátom za vybrané kategórie osôb na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Zvažovali sme tiež niektoré demografické súvislosti, ktoré súvisia s konštrukciou základne na výpočet poistného.

  V tejto súvislosti aj v súlade s koncepciou transformácie sociálnej sféry pracujeme na dvoch zásadných materiáloch, a to je analýza a optimalizácia daňového, príspevkového a poistného zaťaženia štátu, občanov, zamestnávateľov a zamestnancov a na dokumente o ekonomicko-finančnom zabezpečení sociálnej sféry. V súvislosti s tým predpokladáme v budúcom roku a dáme ho, samozrejme, na vedomie Národnej rade, výstup, na základe ktorého by sme chceli už prejsť na systém sociálneho poistenia, ktorý je dnes zakódovaný v zásadách zákona o sociálnom poistení. Aj po včerajšom rozhodnutí Národnej rady Slovenskej republiky o zákone o zamestnanosti v podstate sa vypĺňa mozaika týkajúca sa poistného a príspevkov v súvislosti s Národným úradom práce.

  Na základe týchto dokumentov by sme chceli v budúcom roku potom pripraviť nový moderný zákon o sociálnom poistení, ktorý počíta aj - v súlade s koncepciou transformácie sociálnej sféry - s ďalším rozvojom funkcií Sociálnej poisťovne vo väzbe na prevzatie funkcií v oblasti úrazového poistenia. Tieto všetky skutočnosti sú zakódované v návrhu rozpočtu na rok 1997.

  Chcel by som v tejto súvislosti ďalej uviesť skutočnosť, že súčasťou filozofie tohto návrhu je aj pozitívne hodnotenie plnenia základných funkcií Sociálnej poisťovne. Myslím tým predovšetkým otázku výbornej práce manažmentu a pozitívnych výsledkov hospodárenia tejto sociálnej ustanovizne z titulu výberu poistného. V priebehu roku 1996, a analyzujú to aj výsledky hospodárenia za tri štvrťroky tohto roku, ktoré sme prebrali na rokovaní správnej rady v pondelok na Starých Horách, treba povedať, že Sociálna poisťovňa z pohľadu výberu poistného, ale aj odpúšťania penále tým dlžníkom, ktorí zaplatia istinu, predstavuje v tomto smere vysoký európsky nadštandard.

  V podstate výber poistného nad 95 % je ojedinelý aj v zabehanejších inštitúciách, ktoré fungujú niekoľko desiatok rokov, pričom európsky priemer osciluje zhruba medzi 80 až 85 % výberu poistného. Za tým je kus dobrej práce manažmentu, práce okresných pobočiek Sociálnej poisťovne a sociálno-reformných prístupov, ktoré Sociálna poisťovňa pripravila a dnes už sú v podstate zakódované v návrhu štátneho rozpočtu z hľadiska práce s penále a istinou, s výberom a vymáhaním poistného aj v zdravotnom poistení a v budúcom Národnom úrade práce.

  Ďalej chcem ešte zdôrazniť skutočnosť, že na prípravu rozpočtu Sociálnej poisťovne je predpokladaná predikcia vstupov vo väzbe na očakávaný rast platov a miezd v súvislosti s kolektívnym tarifným vyjednávaním, pričom treba zdôrazniť v tejto súvislosti skutočnosť, že súčasný model tvorby platenia poistného je limitovaný osemnásobkom minimálnej mzdy 2 700 korún, čím je v podstate stropovaná možnosť zdrojov, a preto nie je priama úmera medzi rastom platov a miezd a vstupmi, teda rastom poistného do celkového systému.

  Počítame s tým, že sa v návrhu rozpočtu premieta aj dosah legislatívnych zmien v súvislosti s presunom platieb poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie z 3,8 % na 4,8 % na nemocenské poistenie a v prechode percentuálnej sadzby na dôchodkové zabezpečenie. Návrh rozpočtu počíta tiež s problematikou týkajúcou sa našich prístupov k zvýšeniu najvyššej hranice čistej dennej mzdy na výpočet dávok nemocenského poistenia z predpokladaných 250 Sk na 300 Sk korún.

  Ďalej sme akceptovali návrh, ktorý v čase tvorby tohto textu bol vo variantoch, a to je otázka tvorby výšky správneho fondu do výšky 4 % z poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a z príjmov plynúcich z majetku Sociálnej poisťovne namiesto v súčasnosti platnej hranice tejto tvorby do výšky 3 % z uvedenej základne. Vzhľadom na to, že návrh textu tohto rozpočtu bol v čase a v priestore, keď sa rozhodovalo v súvislosti s veľkým štátnym rozpočtom o tejto transformácii 3 až 4 %, v texte sú zapracované obidve alternatívy a po rozhodnutí o štátnom rozpočte platí, samozrejme, alternatíva 4 %.

  Treba povedať, že aj v materiáli veľmi otvorene poukazujeme na niektoré skutočnosti týkajúce sa postavenia a platieb štátu, tak ako to bolo rozhodnuté v návrhu štátneho rozpočtu. Aj na základe týchto skúseností v zásadách zákona o sociálnom poistení predpokladáme, že v budúcich rokoch by sa mal predkladať návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne s predikciou 3 až 5 rokov tak, aby kontinuálne boli zvýraznené jednotlivé roky vo väzbe na ekonomický vývoj, vo väzbe na vstupy, teda platby poistného, aj vo väzbe na rast platov a miezd. V tejto súvislosti predkladáme ešte pravidelnejšiu komunikáciu s Národnou radou Slovenskej republiky, pripravujeme spoločné rokovanie vedenia Sociálnej poisťovne, správnej rady a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci na úrovni Sociálnej poisťovne.

  Chcel by som ešte v závere zdôrazniť, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne aj vo väzbe na čerpanie správnych nákladov by mal garantovať rozvoj funkcií Sociálnej poisťovne, a to je otázka prípravy podmienok na prevzatie tretieho piliera sociálneho poistenia, teda úrazového poistenia, do systému v rámci nového zákona o sociálnom poistení, ďalej zabezpečenie rozšírenia siete pobočiek a filiálok Sociálnej poisťovne, ktoré súvisia s novým územným a správnym členením štátu, s prechodom na optický archivačný systém, ktorý je veľmi moderný v tejto súvislosti a prinesie v budúcich rokoch určite výrazný efekt v technickom spracovaní údajov a vo vydávaní rozhodnutí Sociálnej poisťovne. Tomu zodpovedá aj príprava personálnej skladby Sociálnej poisťovne vo väzbe na správne náklady.

  Posledná poznámka. V súvislosti s celkovým vývojom Sociálnej poisťovne chcem zdôrazniť to, že Sociálna poisťovňa získala medzinárodný kredit. V dňoch 8. a 9. mája tohto roku sa stala členom Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia. Rozvíjajú sa funkcie Sociálnej poisťovne aj vo veľmi úspešnej spolupráci vo väzbe na projekty PHARE z titulu prípravy jednotlivých manažérskych, organizačných aj komputerových funkcií tejto inštitúcie.

  Domnievame sa, že návrh rozpočtu, ktorý správna rada podľa zákona predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, zabezpečí funkcie Sociálnej poisťovne, ale zároveň avizujeme určité predikcie v rokoch 1998 a 1999 s tým, že požadujeme stabilizáciu ekonomického a finančného prostredia, v ktorom táto inštitúcia aj v budúcich rokoch má pôsobiť.

  Ďakujem pekne za pozornosť a za možnosť vystúpiť v Národnej rade.

 • Ďakujem predsedovi správnej rady pánu Tkáčovi za odôvodnenie návrhu. Prosím ho, aby zaujal miesto. Dávam slovo predsedovi Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci poslancovi Antonovi Národovi, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997, tlač 543.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1261 z 11. novembra 1996 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni Výboru Národnej rady Slovenskej pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na prerokovanie do 28. novembra 1996. Ako príslušný poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci vypracovaním správy o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu sa zaoberal návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 28. novembra 1996 a rozhodol, že o návrhu poistného rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 bude rokovať až po schválení návrhu Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1997 v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Tu, vážené kolegyne, kolegovia, si treba upraviť alebo vziať na vedomie jednu zmenu v spoločnej správe, kde došlo k chybe, lebo výbor pre financie, rozpočet a menu prerokoval tento návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne, ale neprijal uznesenie o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Počet členov výboru je 17, prítomných bolo 11, za návrh uznesenia hlasovalo 8, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržali 3. Čiže tam je oprava, že výbor prerokoval, ale neprijal platné uznesenie, ako sa uvádza v spoločnej správe.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 28. novembra 1996. Výbor vyjadril súhlas s návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu na rok 1997 schváliť.

  Dovolím si predniesť návrh na uznesenie.

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 bol predložený v súlade s § 7 ods. 1 písmena a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne predloženia návrhu štátneho rozpočtu;

  B. schvaľuje rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 1997 s tým, že predpokladané celkové zdroje a výdavky sú rozpočtované nasledovne:

  zdroje celkove 71 447 mil. Sk výdavky z toho: a) základný fond nemocenského poistenia 8 168,9 mil. Sk b) základný fond dôchodkového zabezpečenia 49 364,2 mil. Sk c) správny fond 2 489,7 mil. Sk d) tvorba rezervného fondu 311,2 mil. Sk.

  Toľko k spoločnej správe, vážený pán predsedajúci, a do rozpravy sa hlásim ako prvý.

 • Ďakujem pánu predsedovi výboru a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov. Keďže sa prihlásil prvý do rozpravy, nech sa páči, pán poslanec.

  Faktická poznámka - pán Košnár. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Dovoľte mi, aby som sa spýtal pána spoločného spravodajcu - a v tej súvislosti, ktorú uvádzal, som vďačný, že uviedol na správnu mieru, že výbor pre financie, rozpočet a menu neprijal platné uznesenie - teda, aby som sa spýtal, ktorý z výborov prijal uznesenie, ktoré je obsiahnuté v návrhu uznesenia. Náš výbor totiž platné uznesenie neprijal a gestorský výbor nemohol prijať uznesenie v tom znení, ako sa nám predkladá, teda s tými číslami. Mohol prijať iba uznesenie s inými číslami, o 260 či 270 miliónov nižšími v zdrojoch aj výdavkoch a o 600 miliónov nižšími, pokiaľ ide o správny fond.

  Prosil by som teda objasniť, či návrh uznesenia, ktorý v spoločnej správe pán spoločný spravodajca prednášal, je návrh niektorého výboru, alebo odkiaľ sa zobral.

  Ďakujem.

 • Ja som si dovolil tento návrh uznesenia po určitých prepočtoch a určitých faktoch a argumentoch predniesť v takom znení, ako som to predniesol.

 • Myslím, že pán spoločný spravodajca svoj návrh môže predniesť v rozprave.

 • Nech sa páči, pán predseda. Váš výbor prijal platné uznesenie, nie?

 • Výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci prijal uznesenie, schvaľuje ho a odporúča Národnej rade schváliť.

 • Nech sa páči, pán profesor Košnár.

 • Prosím, ja nepopieram, že gestorský výbor 28. novembra prijal návrh uznesenia s istými číslami, ale tie čísla nemohli byť totožné s číslami, ktoré sú v navrhovanom uznesení, pretože spor medzi ministerstvom financií a poisťovňou týkajúci sa istej sumy sa nemohol objaviť pred 28. novembrom, kedy tento výbor prijal uznesenie.

  Pýtam sa teda na to, ktorého výboru je znenie navrhovaného uznesenia. Pán spoločný spravodajca hovorí, že on to upravil. Ja namietam, že to môže urobiť v rámci rozpravy ako svoj poslanecký návrh, ale v tom prípade je návrh tohto uznesenia zatiaľ...

 • Áno, to beriem, pán kolega poslanec s tým, že možno som trocha predbehol, lebo som sa hneď hlásil do rozpravy s tým, že by som tento návrh bol predniesol v rozprave. Ak som spravil chybu, môžem to napraviť a v rozprave to znova zopakujem - ak budete na tom trvať.

 • Nech sa páči, pán poslanec, ako prvý sa hlásite do rozpravy. Prednesie tiež návrh na uznesenie.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  považujem za potrebné vystúpiť v rozprave s niekoľkými dôležitými poznámkami k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997, ktoré sa týkajú

  1. prevodu prebytku z roku 1995 podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 393/1996,

  2. dôsledného premietnutia prijatého zákona o štátnom rozpočte na rok 1997 do rozpočtu a jednotlivých tabuliek Sociálnej poisťovne,

  3. plánovaného počtu pracovníkov Sociálnej poisťovne na rok 1997.

  Považujem za potrebné upozorniť, že v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne prišlo k určitej nepresnosti. Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky číslo 393 z roku 1996, ktorým bola schválená účtovná závierka Sociálnej poisťovne na rok 1995, bol schválený prebytok poisťovne vo výške 6 649 992 tisíc Sk. V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 sa uvádza prevod z minulých rokov iba vo výške 6 383 326 tisíc Sk. Na chýbajúci rozdiel 266,7 milióna Sk sme boli upozornení a nakoniec to vzniklo z určitých rokovaní.

  Ďalším problémom, ktorý je v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne, je skutočnosť, že poisťovňa uvádza, že zapracovala do svojho rozpočtu tvorbu správneho fondu do výšky 4 % z príjmov poistného a z príjmov plynúcich z majetku Sociálnej poisťovne. Správny fond podľa schváleného návrhu štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť výšku približne 2,489 miliardy Sk. Problémom je, že v prílohe číslo 1 návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 sa uvádza správny fond iba vo výške 1,867 miliardy Sk, t. j. 3 %. Avšak v prílohe číslo 6, ktorá obsahuje rozpočet nákladov správneho fondu, sa rozpočtujú výdavky správneho fondu vo výške 2,388 miliardy Sk. Bolo by potrebné, aby všetky prílohy rozpočtu boli upravené podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte, ale aj podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 393 z roku 1996 týkajúceho sa skutočnej výšky prevodu prostriedkov z roku 1995.

  Ďalším problémom, pri ktorom považujem za dôsledné sa zastaviť, je plánované zvýšenie počtu pracovníkov Sociálnej poisťovne. V roku 1995 plánovala Sociálna poisťovňa 3 797 pracovníkov. V roku 1996 mala v návrhu rozpočtu požiadavku na 4 078 pracovníkov, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 290 pracovníkov. Na rok 1997 plánuje Sociálna poisťovňa zvýšiť počet pracovníkov v súvislosti s nárastom rozsahu činností o 449 osôb, t. j. na 4 536 pracovníkov. Podľa prílohy číslo 6 však Sociálna poisťovňa očakáva, že do konca roka 1996 bude mať nie plánovaných 4 087 pracovníkov, ale iba 3 867. Predpokladám, že ak by Sociálna poisťovňa potrebovala skutočne počet 4 087 pracovníkov, koncom roku 1996 pravdepodobne by ich aj bola prijala. Predpokladaný stav pracovníkov ku koncu roku 1996 je na základe údajov poisťovne (príloha číslo 6) iba 3 867. Preto je potrebné zvážiť, či neustále veľmi vysoké zvyšovanie počtu pracovníkov Sociálnej poisťovne skutočne je potrebné a efektívne.

  Prostriedky na platy zamestnancov znižujú celkove disponibilné prostriedky správneho fondu, ktoré by bolo možné použiť efektívnejšie. V konečnom dôsledku celé prostriedky správneho fondu musia byť pod pozorným sledovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí musia posúdiť efektívnosť ich vynakladania. V tejto súvislosti by bolo vhodné, aby sa v rozpočte na rok 1997 zachovalo zvýšenie počtu pracovníkov o požadovaných 449 osôb, no v prípade prijatia zákona o úrazovom poistení. Avšak zvýšenie o požadovaných 449 osôb je potrebné rátať zo skutočného stavu 3 867 pracovníkov, čiže očakávaná skutočnosť roku 1996. Celkový počet pracovníkov na rok 1997 by bol v tomto prípade 4 314. Zachovalo by sa navrhované zvýšenie o 449 pracovníkov, kde sa ráta ešte s rezervou 30 pracovníkov, ale východiskom by bol stav do konca roka 1996.

  Považujem za potrebné upozorniť ešte na jednu skutočnosť. Sociálna poisťovňa disponuje vlastnými zdrojmi vo výške 71,445 mld Sk. V tejto sume nie sú zahrnuté prostriedky, ktoré prevádza štát na osobitný účet poisťovne za účelom výplaty dávok podľa § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov. Štát platí nasledujúce dávky prostredníctvom Sociálnej poisťovne: sociálne dôchodky, dôchodky manželky, zvýšenie dôchodkov z titulu jediného zdroja príjmu, zvýšenie dôchodkov z titulu účasti na odboji a rehabilitáciách, prídavky na deti a príplatok k prídavkom, pohrebné, rodičovský príspevok a ďalšie. Na tieto dávky poukáže štát Sociálnej poisťovni v roku 1997 podľa návrhu rozpočtu (príloha číslo 9) 17,246 mld korún. Tieto prostriedky nie sú zahrnuté v celkových zdrojoch poisťovne.

  Poisťovňa v skutočnosti zodpovedá nielen za spravovanie 71 mld korún vlastných prostriedkov, ale aj za 17 mld prostriedkov štátu, čo je spolu 88 mld Sk. Uvedené prostriedky predstavujú sumu takmer polovice štátneho rozpočtu. Z uvedeného dôvodu považujem za potrebné, aby sa poslancom predkladali pravidelné informácie o plnení príjmov a čerpaní výdavkov Sociálnej poisťovne, rovnako ako sú predkladané správy o plnení štátneho rozpočtu za jednotlivé štvrťroky. Aby bolo možné zodpovedne sledovať rozpočet Sociálnej poisťovne a predchádzať prípadným problémom, považujem za nevyhnutné, aby Sociálna poisťovňa predkladala, podobne ako štátny rozpočet, štvrťročné správy o plnení príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne.

  V súvislosti s mojím vystúpením by som si dovolil ešte raz prečítať návrh uznesenia, aby som splnil podmienky.

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 bol predložený v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne predloženia štátneho rozpočtu;

  B. schvaľuje rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 1997 s tým, že predpokladané celkové zdroje a výdavky sú rozpočtované nasledovne:

  zdroje celkove 71 447 mil. Sk, výdavky - v tom a) základný Fond nemocenského poistenia 8 168,9 mil. korún, b) základný Fond dôchodkového zabezpečenia 49 364,2 mil. Sk, c) správny fond 2 489,7 mil. Sk, tvorba rezervného fondu 311,2 mil. Sk.

  No a dovolím si ešte doplniť bod C. žiada správnu radu Sociálnej poisťovne predkladať štvrťročne informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu Sociálnej poisťovne v termíne predkladania priebežných informácií o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu.

 • Ďakujem. Nemám žiadnu prihlášku do diskusie. Nech sa páči, hlási sa pani poslankyňa.

 • Vážená Národná rada, vážení páni podpredsedovia,

  dovoľte mi, aby som sa veľmi stručne vyjadrila k systematike spracovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne. Je pre ňu charakteristické násilné prispôsobenie návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne k štátnemu rozpočtu. Z tejto skutočnosti vyplýva, že návrh rozpočtu sa tvoril za situácie, keď nebola jasná istota vecných zmien, premietnutá zatiaľ len do návrhu legislatívnych úprav. Je otázne, či by sa pri každoročnej príprave návrhu štátneho rozpočtu malo siahať podľa potreby do vecných riešení podľa toho, ako sa to hodí, a napriek istote ich schválenia je tiež otázne, ako tieto zmeny zapadajú do koncepčných zmien transformácie sociálnej sféry, ktorá sa proklamuje.

  Pochybnosti o spomenutých problémoch, ako som ich uviedla v a) a b), dokumentuje nakoniec aj úvodná správa, aj samotný návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne.

  Z nastolených problémov vystupuje do popredia ďalší, a to neujasnenosť postavenia a úloh štátu aj vo sfére financovania v Sociálnej poisťovni. Platenie poistného za určitý okruh osôb, ktorý sa podľa potreby rozširuje alebo zužuje, resp. sa presúvajú alebo sa menia percentá, je toho jedným z dôkazov. Pri negarantovaní solventnosti Sociálnej poisťovne je táto skutočnosť zaujímavou, ale aj nepríjemnou hrou. Poukazuje na to aj predkladaný vývoj príjmov a výdavkov, resp. zostatku poisťovne v jednotlivých kalendárnych rokoch, ako sa vyrieši v tejto situácii prípadný deficit niektorého z fondov v prípade, že dôjde k neplánovaným a nezvládnuteľným zmenám z hľadiska finančných možností Sociálnej poisťovne. Asi by sa už mala vyriešiť každoročne vyslovovaná hrozba Sociálnej poisťovne vo vzťahu k štátnym sociálnym dávkam, nie k nesystémovým dávkam dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia.

  S ohľadom na uvedené skutočnosti treba posudzovať správnosť, systémovosť a opodstatnenosť zvýšenia percenta správnych výdavkov z 3 na 4 %. Na druhej strane však súhlasím s tým, čo povedal predseda výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci pán Anton Národa, že treba zvážiť aj opodstatnenosť neustáleho zvyšovania počtu pracovníkov Sociálnej poisťovne pri súbežnom zdokonaľovaní informačného systému a používania výpočtovej techniky - viac ako o 10 % v roku 1996.

  Uvedené poznámky nespochybňujú kvantifikáciu príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne. Poukazujú na niektoré vecné otázky súvisiace, resp. premietajúce sa do zostavovania rozpočtu Sociálnej poisťovne, poukazujú na koncepčnosť a systémovosť niektorých krokov pri zostavovaní ako štátneho rozpočtu, tak aj rozpočtu Sociálnej poisťovne v tejto oblasti.

  Návrh štátneho rozpočtu na rok 1997 predpokladá redukciu platieb štátu za zákonom určený okruh osôb. Ide o študentov, poberateľov rodičovského príspevku, vojakov základnej služby a podobne, o 2,6 mld Sk. Návrh štátneho rozpočtu nezohľadnil požiadavky Sociálnej poisťovne. Na dôchodkové zabezpečenie má prispievať 28,5 % z 10 % pôvodne určenej minimálnej mzdy, a to 2 450 Sk. Zníženie platieb štátu sa uskutočňuje, bohužiaľ, systematicky od roku 1994, kedy štát zaplatil za svojich poistencov vyše 5 mld Sk, neskôr poklesli platby na vyše 3 mld Sk a na rok 1997 sa navrhuje len 664 mil. Sk. Naakumulované prostriedky Sociálnej poisťovne koncom roka 1996, očakávaná skutočnosť 8,5 mld Sk nepredstavujú prebytky, slúžia skôr na tvorbu rezervného fondu, na minimalizovanie negatívnych vplyvov v ekonomike na sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva, a to sú dôchodcovia.

  Výplatu zákonom určených dávok nie je možné odložiť na neskoršie obdobie. Pritom štát ručí za platobnú schopnosť Sociálnej poisťovne len poskytnutím návratnej finančnej pomoci. Tieto prostriedky sú nevyhnutné aj na realizáciu transformácie dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia na sociálne poistenie. Navrhovaná redukcia platieb štátu nedovolí vytvoriť prijateľnú východiskovú pozíciu na roky 1998 až 1999, keď sa stane kritickou akákoľvek úprava dôchodkov.

  Vážená Národná rada, v programovom vyhlásení vlády sa hovorí o ústupe od štátneho paternalizmu a v koncepcii transformácie sociálnej sféry, o razantnom vstupe neštátnych subjektov do sociálnej oblasti. Lenže práve táto oblasť, pretože je veľmi citlivá, si bude vždy vyžadovať podľa možnosti plnú zodpovednosť štátu a nie systematické znižovanie platieb štátu tak, ako to pozorujeme od roku 1994, čo podľa nás už nie je ústupom, ale skôr zbavovaním sa zodpovednosti štátu v tejto oblasti.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni. Chce sa ešte niekto vyjadriť v rozprave? Pán poslanec Kováč, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  pani poslankyňa Gbúrová upozornila na jeden mimoriadne závažný fakt, a síce, že zdravo fungujúcu organizáciu, ktorá sa veľmi cieľavedome a veľmi seriózne svojou poistnou politikou pripravovala stať sa takpovediac európskym štandardom v poisťovníctve, zásah štátu v tomto roku z tejto cesty zvrátil. Viete dobre, a viackrát nám to tu pán predseda správnej rady povedal, že je potrebné dosiahnuť také rezervy v základnom fonde, aby bola krytá 3- až 6-mesačná výplata poistných dávok, ktoré poisťovňa vypláca.

  Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom štát zasahuje do rozpočtu Sociálnej poisťovne, treba povedať, že v tomto roku štát pristúpil k drastickému kroku - a ja ten krok neváham nazvať ináč, len pravdivo - ide o vykrádanie verejných fondov. Treba to pomenovať skutočne takto, pretože na jednej strane odsudzujeme Českú republiku, že zatiaľ nevytvorila zákon o sociálnom poistení, neosamostatnila sociálne poistenie a dôchodky preháňa cez štátny rozpočet, na druhej strane si treba úplne jasne povedať, že štátny rozpočet si v tejto chvíli pre rok 1997 vypomohol na úkor Sociálnej poisťovne. Myslím si, že tento fakt sme zaregistrovali všetci, boli sme na to upozornení aj vo výbore, a ak ste si preštudovali materiály, hrozivá je najmä tendencia vývoja. Ak by štát pokračoval takto vo svojej politike, fondy sa stanú v roku 1999 insolventné. Mohli ste sa dočítať, že Fond nemocenského zabezpečenia tam ide už do sklzu 800 mil., takmer miliardy, a Fond dôchodkového zostáva vlastne na nule s tým, že uvažovať o nejakej valorizácii dôchodkov sa nedá.

  Je zaujímavý pohľad štátu na vývoj v sociálnom poistení, pretože namiesto toho, aby odvádzal príspevky tak, ako odvádzať má, ktoré by umožnili zvýšiť dôchodky, ktoré by umožnili podstatne viac valorizovať dôchodky, než bude možné takto, ktoré by mohli zvýšiť aj maximálnu dennú dávku v chorobe na viac ako 300 Sk, jednoducho štát tie peniaze z fondov vyberie a neumožní adekvátnym spôsobom zvyšovať dôchodky, alebo spôsobom, ktorým by poisťovňa bola schopná takúto valorizáciu spraviť, aj keby dodržala svoj poistný program, svoju poistnú politiku, to znamená vytvárania si dostatočných rezerv.

  Treba upozorniť, že aj zvýšenie nemocenskej dávky na 300 Sk na deň, teda maximálna hranica, vytvára predpoklady, že sa bude vyplácať na nemocenské iba 73 % priemernej mzdy, pretože podľa údajov ministerstva financií sa na budúci rok odhaduje priemerná mzda vo výške 8 869 Sk. Opäť sa dostávame do situácie, že namiesto toho, aby sme upravovali dávky smerom k tomu, čo nám dovoľuje vývoj mzdových fondov alebo vývoj mzdovej politiky, uberáme tieto prostriedky v prospech štátneho rozpočtu.

  Preto tak často spomínam štátny rozpočet, lebo dnes sme si od predsedu nášho výboru vypočuli, s akými finančnými prostriedkami vlastne pracuje poisťovňa. Veď ona pracuje so 71 mld Sk, čo je takmer polovica štátneho rozpočtu. A porovnajte si počet pracovníkov, ktorý na obhospodárenie 71 mld má poisťovňa, plánových 4 536, a porovnajte si, koľko má na spravovanie dvojnásobnej výšky štát. Vidíte, aký je to obrovský nepomer.

  Chcem sa dotknúť aj otázky, ktorá je veľmi vážna, a to je otázka správneho fondu. My sa dnes snažíme zrážať správny fond poisťovne, a možno že celkom oprávnene, ja si myslím, že v tejto chvíli nie, ale možno, že celkom správne sa ho snažíme zraziť nižšie. Dokonca Sociálna poisťovňa rátala s tým, že bude mať v správnom fonde iba 1 863 mld, to sú tie 3 %, po prijatí zákona to mohla o 1 % zvýšiť, to znamená, že bude mať 2 400 mil. Sk. Prepáčte, že sa znovu vraciam k tomu, čo vyviedol tento parlament včera. Na spravovanie 71 mld bude k dispozícii správny fond vo výške 2,4 mld, na spravovanie 10 mld v Národnom úrade práce bude správny fond vo výške 1,7 mld. To je obrovský nepomer a myslím si, že takéto nehospodárne vyhadzovanie peňazí z Fondu zamestnanosti sa parlamentu vráti. Nakoniec, asi ste si v Novom čase všimli, akú exkluzívnu budovu si tento fond stihol zorganizovať.

  Chcem teda položiť možno otázku predsedovi správnej rady. My nemôžeme dlho prijať hru vlády a rozpočtu Sociálnej poisťovne z dvoch dôvodov. Sociálna poisťovňa nie je organizácia, ktorá pracuje s ročnými rozpočtami, to sa jednoducho nedá. Sociálna poisťovňa je organizácia, ktorá musí pracovať minimálne s perspektívou 3 až 5 rokov vopred. A navyše treba povedať, že to je jedna z mála organizácií, ktorá vlastne pracuje s dlhodobým výhľadom, pretože sa riadi demografickým vývojom v tejto krajine a musí si odratúvať riziká z demografického vývoja. Navyše vstupujú do jej sociálnej politiky, resp. do jej poistnej politiky ďalšie faktory, ktoré nie sú dokonale známe. To je otázka, koľko podnikov pôjde do likvidácie, ako to bude s insolventnosťou zamestnávateľov, ako vymôže niektoré dávky, to je ďalší rizikový faktor, na ktorý upozornil predkladateľ, aspoň teda vo výbore nás na tento faktor predkladateľ upozornil. Teda otázka smeruje na pána predsedu správnej rady, dokedy bude správna rada poisťovne akceptovať túto hru mačky s myšou, to znamená vlády s rozpočtom Sociálnej poisťovne.

  Myslím si, že by bolo načase vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa, tak ako všetky ostatné, potrebujú mať minimálnu stabilitu, aby v zákone o sociálnom poistení, ktorý sa chystáme prijať a podľa ktorého by sa už mal riadiť rozpočet tejto poisťovne na rok 1998, aspoň dúfam, že je to tak, boli zakotvené veľmi jasné pravidlá, za akých okolností môže štát so svojím príspevkom hýbať, aby sa nám nestalo, že nám na budúci rok štát pre nedostatok prostriedkov v štátnom rozpočte oznámi, že nebude platiť z vymeriavacieho základu 10 % z 2 450 Sk, ale povie, že bude platiť 5 % z vymeriavacieho základu 2 200 Sk. Dnes to nevieme zaručiť, dnes nemáme žiadne právne mechanizmy, ktoré by nám zaručili, že solventnosť poisťovne bude takto garantovaná.

  Myslím si, že by sme mali urobiť všetko pre to, pretože každý z nás bude raz dôchodca, aby sa táto inštitúcia stala po ekonomickej stránke stabilnou a výrazne nezávislejšou od pohybov v štátnom rozpočte. A toto je, podľa môjho názoru, najdôležitejšia úloha parlamentu, aby ustrážil tento moment z hľadiska terajších i budúcich dôchodcov.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kováčovi. Chce sa ešte niekto vyjadriť v rozprave?

 • Keďže nikto, vyhlasujem rozpravu o tridsiatom bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť predseda správnej rady Sociálnej poisťovne pán Tkáč? Nech sa páči.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  pokúsim sa integrovať niektoré výroky, pretože boli spoločne označené v jednotlivých vystúpeniach. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť skutočnosť, že návrh rozpočtu, ktorý predkladá správna rada, sa rodil v čase a priestore, o ktorom som už hovoril, a teda tento návrh rozpočtu predpokladal určité legislatívne zmeny, teraz nehovorím o financovaní, hovorím o legislatívnych zmenách, ktoré sa v priebehu prípravy veľkého rozpočtu štátu chystali. Preto sú tam v podstate aj v texte zakódované alternatívy. Ak si zoberiete 3 až 4 %, sú tam presne priamo v texte vymedzené jednotlivé alternatívy. Preto je obsolentná v podstate tá časť, ktorá hovorí v prílohe o 3-percentných správnych nákladoch, je právne bezvýznamná a rozhodnutím zvýšenia správnych nákladov na 4 % sa vychádza, samozrejme, z platného stavu k dnešnému dňu.

  Chcel by som v tejto súvislosti uviesť ďalej k pripomienkam, ktoré tu komentoval ešte vo faktickej poznámke pán poslanec Košnár, že sa tieto finančné prostriedky nestratili v celkovej mase prostriedkov a sú v podstate dekódované priamo v texte v jednotlivých položkách, v prílohách.

  Pokiaľ ide o rozpor vo väzbe na správne výdavky, to je otázka, že buď budeme evidovať zákon o Sociálnej poisťovni, a ja sa od neho nevzdialim, alebo metodické pokyny ministerstva financií. V tejto situácii nemám o čom diskutovať, tvrdo presadzujem stanovisko, ktoré bolo v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne, pretože je otázkou, či správny fond je výdavkom, alebo nie je výdavkom Sociálnej poisťovne. Ak sme tam navrhovali rozpočet výdavkov, tak súčet týchto výdavkov je súčet základných fondov. Pretože potom v tomto texte by sa mali pri tejto metodike objaviť aj ďalšie fondy, ako je sociálny fond, ktorý sa tvorí podľa iných zákonov, a v tomto texte rozpočtu je to dešifrované. V tejto súvislosti teda aj práca so správnym fondom je zložitá, lebo suma, o ktorej bola reč aj na dnešnom rokovaní výboru, je v podstate sumou, ktorá tvorí zostatok správneho fondu k 1. januáru 1997. Ani v tomto zmysle nikto nepredpokladá, že správny fond sa vyčerpá. Dokonca je možné, že správna rada sa bude pohybovať v rozpätí do 4 %, tak je to v zákone. To zvýšenie nekomentujem, len preto spomínam túto sumu, že je v texte v prílohe uvedená.

  Pokiaľ ide o pripomienky z vystúpenia pána spoločného spravodajcu a predsedu výboru, už som spomínal otázku zvýšenia správnych nákladov, spojím to aj s časťou pripomienok pána poslanca Kováča.

  Rast správnych výdavkov Sociálnej poisťovne je objektívny a súvisí veľmi jasne aj s počtom pracovníkov. My sme dali ponuku aj výboru, aby prišiel priamo do Sociálnej poisťovne, kde si vysvetlíme tieto otázky, v čom sa pracuje s počtom pracovníkov v tejto oblasti. Makropohľad je skutočne taký, že Sociálna poisťovňa spravuje dnes fakticky objem prostriedkov vo výške polovice štátneho rozpočtu, a je objektívnou skutočnosťou, že vyše 4 tisíc zamestnancov je zodpovedných za takýto objem prostriedkov. My tam potrebujeme ďalej rozvíjať niektoré nové funkcie, ako je napríklad otázka vymáhacích oddelení. Robíme všetko preto, aby sa vymáhalo spoločne cez gentlemanské dohody zdravotné poistenie, aj príspevky a v budúcom roku poistné do Národného úradu práce, aby bola zhoda aj iných zdravotných poisťovní, pretože vymáhacie konanie, ktoré tvorí vlastne úspešnosť a efektívnosť výberu, je náročné, je drahé a prečo nespolupracovať v tejto oblasti spolu.

  Ďalej počítame so skenovaním spisov. A keď sa tu spomínala Česká republika, treba na tejto pôde jasne povedať, že otázka osobných účtov a evidencie jednotlivých poistencov a ich platieb je základom pre budúce spravodlivé sociálne poistenie. Ak máme mať veľmi jasno, koľko kto z nás v budúcich rokoch zaplatí a aj v minulosti zaplatil doteraz kvázi poistné, v budúcnosti poistné, tak musíme mať absolútny prehľad. Podľa posledných informácií, ktoré máme z Medzinárodnej asociácie sociálneho zabezpečenia, v Maďarskej republike od januára 1997 idú zavádzať tento systém z nuly. Čiže ich systém si nezačne pamätať ani tie evidenčné listy a platby, ktoré dnes v podstate máme na papierových médiách. V Českej republike sa evidencia týchto zápočtových listov a osobných účtov rieši až takým spôsobom, že ju nemajú a v tejto súvislosti už druhý rok vyplácajú zálohové platby alebo preddavky na dôchodky. A Sociálna poisťovňa Slovenskej republiky bude a už má zavedený skenovací mechanizmus aj vďaka PFARE, treba povedať, že aj vďaka ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, lebo sme investovali do toho kopu prostriedkov, Sociálna poisťovňa to doplnila zo správnych nákladov v rozpätí rokov už prechodu z Národnej poisťovne na Sociálnu poisťovňu a vo finále pomohlo PFARE.

  A pokiaľ ide o zvyšovanie počtu, s tým skutočne nechcem zaťažovať plénum, to je úplne objektívna skutočnosť v tejto záležitosti, pretože dva až tri roky potrebujeme vyslovene manufaktúrnu prácu prevodu papierového média do počítača. V tomto zmysle - a teraz tvrdo zastávam riaditeľa Sociálnej poisťovne pána Liptáka, ktorý má jasnú koncepciu v tejto oblasti - dva-tri roky podľa systému, aká bude rýchlosť pohybu toho prevodu, sa počíta objektívne so zvýšením zamestnancov, ale objektívne sa počíta s jeho prudkým znížením po zavedení nového systému. Čiže v tomto zmysle je tam zjavný nepomer a aj vo väzbe na nečerpanie predpokladaného počtu pracovníkov. Spočíva to v tom, že je niekoľkotýždňový sklz nového systému, ktorý je supermoderný. Pozvali sme výbor, nech si to pozrie, každý pán poslanec má tam otvorené dvere. Toto je vlastne výsledkom tejto činnosti, čiže zakladá sa tento systém pre budúce desiatky rokov. Preto si nemyslím, že je tu dramatický problém otázka počtu pracovníkov. Treba pomôcť odštartovať systém a potom sa postupne bude znižovať.

  Pokiaľ ide o kontrolu štátnych dávok, pokiaľ ide o informácie o výdavkoch a príjmoch, nie je problém pre Sociálnu poisťovňu v dohode s výborom tieto veci zabezpečiť, lebo správna rada ako tripartitný orgán pravidelne štvrťročne vyhodnocuje plnenie čerpania a hospodárenie. Dokonca na poslednej správnej rade v pondelok tento týždeň bola diskusia, či tá správa má byť až taká podrobná a detailná, ale trváme na tom, že áno, pretože tvorí potom optimálny základ pre rozhodovanie nielen manažmentu, ale aj legislatívnych orgánov štátneho dozoru a podobne. Takže plne súhlasíme s tým, aby výdavky a príjmy boli pravidelne hodnotené vo väzbe na výbor, teda na Národnú radu, a nie je problém dohodnúť si systém vzájomného informovania v tejto oblasti.

  Pokiaľ ide o otázku, či štát zvrátil vývoj Sociálnej poisťovne, alebo nie, sú veci, kde je pravda príliš štruktúrovaná, zložitá. Ja teraz neobhajujem zníženie platieb štátu, ale ak si zoberieme multiplikačný efekt, tak pravda je iná a zložitá. Pretože ak sa predpokladá zo štátneho rozpočtu rast platov v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách, tak multiplikačne sa to spätne odrazí v tom, že budú vyššie platby poistenia do Sociálnej poisťovne. V čom je filozofický rozpor aj zo strany správnej rady, manažmentu a ministerstva financií, to je otázka práce s rezervami a s naakumulovanými zdrojmi. V tom je ten základný rozdiel. V tejto súvislosti chceme to riešiť v zákone o sociálnom poistení, že by sme mali dostať tieto záležitosti do zákona tak, aby sa rozpočet videl v predikcii dvoch až troch alebo piatich rokov.

  Vo väzbe na otázku správneho fondu a jeho čerpania, aj vo väzbe na Národný úrad práce neprichodí mi vracať sa k včerajšiemu návrhu zákona, ale bol to zjavný úmysel, pretože kalkulácia správneho fondu v Národnom úrade práce vychádza z objektívnej nevyhnutnosti zvýšiť počty zamestnancov v tejto oblasti, lebo sú plne poddimenzované pod Medzinárodnou organizáciou práce, 120 až 130 nezamestnaných na jedného profesionála v budúcom Národnom úrade práce je pod normou 60 ľudí, ktorých normuje Medzinárodná organizácia práce. Treba tam dotiahnuť i ďalšie záležitosti vo väzbe na výpočtovú techniku, kde chceme znovu združiť zdroje. Vyjednávame aj s významnými svetovými inštitúciami v tom zmysle, aby verejné fondy cez gentlemanskú dohodu združili finančné prostriedky spolu so štátom, aby sa komputerizovala celá sociálna sféra. Takže náklady sú tam prechodné na odštartovanie budúceho Národného úradu práce a potom po dvoch rokoch by mali zostať na štandardnej úrovni, ktorá je v takýchto inštitúciách 6 až 8 aj vo svete.

  Z hľadiska celkovej filozofie treba povedať jednu skutočnosť, že treba skutočne stabilizovať ekonomické prostredie, v ktorom sa bude Sociálna poisťovňa aj v budúcich rokoch pohybovať, treba hľadať ďalšie možné rezervy v oblasti úložiek, práce s celou masou finančných prostriedkov cez úroky a ďalšie vnútorné záležitosti týkajúce sa zvyšovania efektívnosti výberu a platenia poistného. A toto všetko by malo vyvrcholiť potom spolu, po včerajšom Národnom úrade práce, v dokumente o analýze a optimalizácii daňového, príspevkového a poistného zaťaženia jednotlivých subjektov.

  Posledná poznámka. Aj napriek týmto peripetiám nedochádza k zníženiu ani reálnej hodnoty, ani nominálnej hodnoty týchto dávok ani v budúcom roku. Samozrejme, spieval by som falošne, keby som hovoril, že čistá denná mzda na vypočítanie nemocenského je dosť, ale postupne sa to zvyšuje. V podstate v roku 1996 sa reálna hodnota dôchodkov zvýšila na Slovensku o 14,9 % a nominálna hodnota o vyše 20 %. Je garantovaný aj pri týchto peripetiách ďalší rast nominálnej a reálnej hodnoty dôchodkov v budúcom roku.

  Samozrejme, že bude treba aj v budúcom roku aj cez pravidelné kontroly hospodárenia sledovať otázky rezerv naakumulovaných zdrojov, aby sa takýto rast podarilo udržať aj v rokoch, ktoré nasledujú po budúcom rozpočte Sociálnej poisťovne, ale to už je zrejme téma na diskusiu niekedy na november, december roku 1997.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Chce sa v rozprave vyjadriť spoločný spravodajca?

 • Nech sa páči pán spoločný spravodajca, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby ešte raz prečítal návrh na uznesenie.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  v rozprave sme vystúpili traja, okrem mňa pani poslankyňa Gbúrová, ktorá nemala pozmeňujúci návrh, pán poslanec Kováč nepodal návrh, ja som si dovolil v rozprave predniesť návrh na uznesenie. Ak dovolíte, dovolím si ho prečítať ešte raz.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 12. decembra 1996 k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 (tlač 543)

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. Konštatuje, že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997 bol predložený v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne predloženia návrhu štátneho rozpočtu;

  B. schvaľuje rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 1997 s tým, že predpokladané celkové zdroje a výdavky sú rozpočtované nasledovne:

  - zdroje celkove 71 447,8 mil. Sk

  - výdavky v tom:

  a) základný fond nemocenského poistenia 8 168,9 mil. Sk

  b) základný fond dôchodkového zabezpečenia 49 364,2 mil. Sk

  c) správny fond 2 489,7 mil. Sk

  - tvorba rezervného fondu 311,2 mil. Sk

  pri predpokladanom počte 4 536 pracovníkov Sociálnej poisťovne, pri predpokladanom počte 2 677 443 poistencov Fondu nemocenského poistenia a pri predpokladanom počte 2 775 443 poistencov Fondu dôchodkového poistenia.

  Pán predsedajúci, môžeme dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia.

 • Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako ho prečítal spoločný spravodajca pán Národa. Pán spoločný spravodajca návrh odporúča prijať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 1997.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  nasleduje t r i d s i a t y p r v ý bod programu, ktorým je

  návrh na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne.

  Návrh výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci ste dostali ako tlač 516 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady.

  Z poverenia výboru Národnej rady ho odôvodní predseda výboru poslanec Anton Národa. Prosím pána predsedu výboru, aby sa ujal slova.

 • Pán predsedajúci, pani kolegyňa poslankyňa Gbúrová má problémy s hlasovacím zariadením, prosím, keby sa to odskúšalo.

 • Chcela som len oznámiť, že, bohužiaľ, nemohla som hlasovať za uznesenie, pretože som nemala funkčný prístroj počas celého hlasovania.

 • Odpoveď z pléna.

 • Dobre, ďakujem.

  Nech sa páči, pán poslanec Národa.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci k návrhu na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na svojej 30. schôdzi dňa 20. novembra 1996 prerokoval návrh Jednoty dôchodcov na Slovensku na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne.

  Dôvodom na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne je úmrtie člena správnej rady Ing. Štefana Bohuša. Vzhľadom na túto skutočnosť Jednota dôchodcov na Slovensku ako jedna z reprezentatívnych organizácií záujmových skupín a združení občanov v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov navrhla zvoliť za nového člena správnej rady Sociálnej poisťovne prof. Ing. Jána Tomovčíka, CSc.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci na základe predloženého návrhu súhlasil s návrhom zvoliť za nového člena správnej rady Sociálnej poisťovne prof. Ing. Jána Tomovčíka, CSc., a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov zvoliť za člena správnej rady prof. Ing. Jána Tomovčíka, CSc.

  Charakteristiku navrhovaného kandidáta nebudem čítať, je v materiáli, ktorý máte pred sebou.

  Dovoľte, aby som prečítal uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci z 20. novembra 1996.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci prerokoval návrh na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne (tlač 516) a

  A. berie na vedomie

  1. že Jednota dôchodcov na Slovensku ako jedna z reprezentatívnych organizácií záujmových skupín a združení občanov predložila návrh na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne,

  2. že dôvodom na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne je úmrtie člena správnej rady Sociálnej poisťovne Ing. Štefana Bohuša,

  3. že vzhľadom na uprázdnené miesto člena správnej rady Sociálnej poisťovne Jednota dôchodcov na Slovensku v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni navrhla zvoliť za nového člena správnej rady Sociálnej poisťovne prof. Ing. Jána Tomovčíka, CSc.;

  B. súhlasí, aby namiesto zomrelého člena správnej rady Sociálnej poisťovne Ing. Štefana Bohuša bol za nového člena správnej rady Sociálnej poisťovne zvolený prof. Ing. Ján Tomovčík, CSc.;

  C. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky zvoliť za nového člena správnej rady Sociálnej poisťovne prof. Ing. Jána Tomovčíka, CSc.

 • Pán podpredseda, dovoľte mi ešte, aby som predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 12. decembra 1996 k návrhu na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne (tlač 516).

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie, že Jednota dôchodcov na Slovensku ako jedna z reprezentatívnych organizácií skupín združení občanov predložila podľa § 7 ods. 2 písm. a) návrh na personálnu zmenu v správnej rade Sociálnej poisťovne;

  B. zvolila podľa § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov za člena správnej rady Sociálnej poisťovne prof. Ing. Jána Tomovčíka, CSc.

  Prosím, pán predsedajúci, môžete dať o tom hlasovať.

 • Ďakujem pánu poslancovi Národovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Má niekto otázky alebo chce sa niekto k návrhu vyjadriť?

 • Keďže nie, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Prosím pána poslanca Národu, aby hlasovanie uviedol.

 • Odporúčam tento návrh uznesenia, ktorý som práve predniesol, schváliť.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať. Pán spoločný spravodajca odporúča prijať uznesenie, ktoré prečítal.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že podľa § 27 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 274/1994 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky zvolila pána Tomovčíka za člena správnej rady Sociálnej poisťovne.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem za spoluprácu pri predchádzajúcich dvoch bodoch rokovania.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pokračujeme t r i d s i a t y m d r u h ý m bodom programu, ktorým je

  návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1997.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 558 a spoločná správa výborov ako tlač 558a, ktorej súčasťou je aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Podľa § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže predseda fondu predkladá po prerokovaní v rade fondu návrh rozpočtu fondu na zaujatie stanoviska vláde Slovenskej republiky a na schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Dávam slovo poverenému členovi Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport poslancovi Pavlovi Halabrínovi, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1997, tlač 558.

  Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím číslo 1314 z 3. decembra 1996 pridelil návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1997 na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport v termíne ihneď.

  Výbory prerokovali predložený návrh dňa 9. decembra 1996 s týmito výsledkami:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu neprijal uznesenie o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1997, lebo s ním nevyslovila súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport na svojom rokovaní konštatoval, že predkladaný návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1997 v súlade s § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde detí a mládeže bol prerokovaný vo vláde Slovenskej republiky 26. novembra 1996. Výbor súhlasil s predloženým návrhom rozpočtu Fondu detí a mládeže a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh prerokovať na svojej 21. schôdzi a návrh schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport ako gestorský výbor tiež požiadal Radu Fondu detí a mládeže spolu s výročnou správou o činnosti fondu za rok 1996 a s ročnou účtovnou závierkou doložiť aj správu o hospodárení akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia a v súčinnosti s Výborom ministrov a Protidrogovým fondom vyčleniť objekt na zriadenie resocializačného ústavu pre drogovo závislých.

  V čase prerokúvania tohto návrhu nebolo známe stanovisko vlády Slovenskej republiky. Máme tu uznesenie číslo 809 zo dňa 26. novembra, kde vláda Slovenskej republiky berie na vedomie a odporúča Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť. A je tu i výpis z uznesenia zo zápisnice Rady Fondu detí a mládeže, ktorá takisto schvaľuje tento návrh a odporúča ho schváliť.

  Preto predkladám návrh uznesenia Národnej rady k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1997, kde Národná rada Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže schvaľuje rozpočet Fondu detí a mládeže na rok 1997, ktorý vykazuje príjmy v sume 32 366 000 Sk a výdavky v sume 32 366 300 Sk.

 • Ďakujem pánu poslancovi Halabrínovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tridsiatom druhom bode programu. Do rozpravy písomne nemám nikoho prihláseného.

  Nech sa páči, pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia,

  som tradičným diskutérom k tomuto bodu programu a musím povedať, že sa tu zaznamenáva výrazný pokrok. Ak sme v roku 1995 nemali predložený žiadny rozpočet, teda parlament neschválil a neprerokoval rozpočet Fondu detí a mládeže, na rok 1996 sa nám to podarilo v marci minulého, teda ešte tohto roku, ja už hovorím minulého roku, lebo budeme hovoriť o roku 1997, a tohto roku konečne tak, ako je to s inými rozpočtami verejnoprávnych inštitúcií, sa rozpočet Fondu detí a mládeže predkladá včas, existuje k nemu riadne stanovisko vlády. To znamená, že v takom čase, ako predpokladá rozpočtová logika, sa má parlament možnosť vyjadriť k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1997. Čiže už len táto sekvencia, táto postupnosť ukazuje, že tu došlo k výraznému pokroku z hľadiska procesného.

  Keď si prečítame materiál, treba povedať, že došlo k istému pokroku aj z hľadiska vecného, teda schopnosti fondu odhadnúť svoje príjmy a odhadnúť svoje výdavky. Už nie som si celkom istý (a k tomu by som sa rád vyjadril), či došlo k pokroku v tom, že by fond bol viac schopný naplniť tie funkcie, ktoré mu dáva zákon o Fonde detí a mládeže, teda prispievať na rôzne činnosti, ktoré súvisia s deťmi a s mládežou.

  Ak sa pozrieme na príjmové položky predkladaného rozpočtu Fondu detí a mládeže, v podstate hlavnú príjmovú položku tvoria výnosy z predaja a služieb, teda z prenájmov zariadení, ktoré fond má. Ak zvážime, že v jeho celkovej hodnote je majetok za niekoľko sto miliónov korún, tak tieto výnosy rozpočtované v sume 9 376 000 korún sa nezdajú príliš veľké. Myslím si, že nie je úlohou celej Národnej rady, ale viac úlohou výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, aby istým spôsobom postupne podrobnejšie prediskutoval s predstaviteľmi Fondu detí a mládeže, ako sa získavajú, resp. akým spôsobom boli prenajaté jednotlivé zariadenia, či je tu maximalizovaný prínos, ktorý je možný z týchto zariadení získať. Vo výbore vieme, že mnohé z týchto zariadení sú zničené, potrebujú opravy, niektoré sú takmer nepoužiteľné, ale z niektorých z nich je možné a bolo možné získať prínosy, ktoré sa prejavili v minulom roku vo výške zhruba 6 miliónov, na rok 1997 ten nárast o 3 milióny je pozitívny a myslím si, že v takomto trende by to malo pokračovať.

  Ak ste si všimli, druhý krok alebo druhú významnú položku rozpočtu tvorí vydávanie detských a mládežníckych časopisov. V minulom roku fond vlastne iba prispieval na činnosť, resp. na vydávanie detských a mládežníckych časopisov, pretože hlavné zdroje na vydávanie týchto časopisov boli z rozpočtu ministerstva kultúry. V štátnom rozpočte sme každoročne vyčleňovali účelovo viazané peniaze na vydávanie mládežníckych kníh a vydávanie mládežníckych časopisov. Za ministrovania pána ministra Hudeca sa suma pre mládežnícke časopisy zredukovala takmer na nulu. Pán minister rozdeľuje a rozdeľoval prostriedky v tomto smere od buka do buka, to znamená v tomto konkrétnom zmysle od nuly do nuly. Teda dal tým, ktorým chcel, ale nedal tým, ktorí potrebovali. Realita skončila tak, že fond zobral vlastne pod svoje krídla hospodárenie týchto časopisov, a preto sa v jeho rozpočte preukazujú a ukazujú tak príjmy, ako aj výdavky na vydávanie týchto časopisov, ktoré sú zhruba o 500 tisíc korún stratové, to znamená, že tieto vykrýva fond z vlastných príjmov. Je to však jedna z úloh, ktoré fondu ukladá zákon o Fonde detí a mládeže, a preto si myslím, že takýto postup zo strany fondu treba oceniť.

  Čo sa týka ďalšej rozpočtovej položky na strane príjmov, sú to výnosy z hospodárenia akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia. Sú to tie hotely, ktoré prešli do majetku Fondu detí a mládeže, z ktorých bola vytvorená akciová spoločnosť a dlhý čas sa ťahali právne problémy ohľadom jej zápisu do obchodného registra. To všetko je v tejto chvíli vyriešené a konečne fond, keďže je jediným akcionárom tejto akciovej spoločnosti, rozpočtuje výnosy získané z tejto činnosti, teda z akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia pre vlastnú potrebu, na krytie ďalších potrieb, ktoré fond v rozpočte má.

  Je tu ešte jedna príjmová položka, ktorá však nezávisí priamo a len od Fondu detí a mládeže, ale aj od rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. Sú to výnosy z predaja majetku v správe Fondu detí a mládeže, ktoré, a to tiež treba oceniť, rozpočtuje fond na opravy existujúceho majetku. Teda ak sa zbaví nejakého neupotrebiteľného, prípadne iného majetku, teda ho predá, tieto peniaze nie sú strovené, pretože by sa takto ten majetok mohol postupne znížiť na nulu, ale prostriedky takto získané - a veľmi plasticky to vidieť z rozpočtu - sa použijú na rekonštrukciu zariadení, ktoré sú v správe Fondu detí a mládeže.

  Toto všetko boli alebo väčšinou boli otázky, ktoré sa týkali príjmov. Na strane výdavkov tých pozitívnych položiek je menej. Fond detí a mládeže v predkladacej správe hovorí, že základné zameranie rozpočtu z hľadiska výdavkového vidí vo vydávaní detskej a mládežníckej literatúry, v budovaní siete mládežníckych centier a v súčinnosti s priamym riadením organizácií ministerstva školstva podporovať aktivity v súlade s vládnym programom zameraným na mládež. Reálne v rozpočte z týchto troch zámerov rozpočtu Fondu detí a mládeže nájdeme tu detskú a mládežnícku literatúru, o tej som už hovoril. Sú tam aj rozpočtované prostriedky na budovanie mládežníckych centier v sume 1,8 milióna korún, ale fond tiež predpokladá, že z týchto centier získa aj príjmy do svojho rozpočtu. To znamená, že to, čo dá, sa mu má istým spôsobom vrátiť naspäť, čo môže byť kalkulácia, ktorá neznamená alebo nemusí znamenať tú pomoc, ktorú predpokladajú mládežnícke organizácie vo svojej činnosti.

  Ťažko v ňom nájdeme presne vyčlenené prostriedky na podporu v súlade s vládnym programom zameraným na mládež, aj keď takúto ambíciu fond, samozrejme, môže mať, ale tých prostriedkov je tam na tieto účely v podstate len symbolicky málo.

  Treba teda povedať, že z 8 vecne stanovených úloh zákonom o Fonde detí a mládeže je fond v roku 1997 schopný splniť dve, maximálne tri úlohy. Ako teda postúpiť ďalej, aby sme v roku 1997 pre rok 1998 mohli povedať, že sa činnosť fondu rozrastá a darí sa mu plniť viac a viac z jeho úloh? K tomu náš výbor prijal také uznesenie, že sme požadovali a čakáme s termínom do 31. 12. 1996, že nám Fond detí a mládeže a jeho rada predloží koncepciu rozvoja, resp. činnosti fondu na dlhšie obdobie. Chceme od neho počuť predstavu, ako chce využiť majetok, teda či postupnými predajmi ho znížiť na nulu, resp. ho kapitalizovať v podobe nejakej uloženej sumy v bankových inštitúciách a z výnosu financovať tie činnosti, o ktorých predpokladá zákon, že by fond mal financovať, alebo nejakým iným spôsobom zhodnocovať majetok a využívať ho na prospech detí a mládeže.

  Keď výbor Národnej rady prerokuje túto koncepciu, bude možné urobiť si lepší obraz o tom, ako sa dlhodobejšie bude vyvíjať hospodárenie Fondu detí a mládeže a akým spôsobom sa vlastne v plnej miere prejaví zákon o fonde, ktorý bol prijatý vlastne pred tromi rokmi. Dovtedy tento rozpočet považujem za ďalší prechodný rok, ktorý ukáže, nakoľko sa fond vyrovnal už s hospodárením takpovediac na vlastné triko a dlhodobejšie zámery bude potrebné podrobne prediskutovať vo výbore Národnej rady, a ak sa to ukáže nevyhnutné, informovať o nich aj Národnú radu Slovenskej republiky.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť? Pán poslanec Harach, nech sa páči.

 • Kolegyne a kolegovia,

  dovoľte mi z miesta bez nejakej hlbšej rozpravy predložiť návrh dvoch uznesení týkajúcich sa prerokúvaného materiálu. Prvé uznesenie znie takto: Národná rada Slovenskej republiky žiada Fond detí a mládeže, aby v spolupráci s Protidrogovým fondom vyčlenil najmenej jedno zariadenie z majetku ním spravovaného pre potreby rehabilitácie a resocializácie pacientov s drogovou závislosťou.

  Ide o to, že sme o týchto veciach hovorili dnes pri dvoch prerokúvaných materiáloch. Máme k dispozícii len uznesenie výboru. Ja si myslím, že je adekvátnejšie, aby k tomuto zaujala uznesením stanovisko Národná rada.

  K návrhu druhého uznesenia jedna veta na úvod. Vzhľadom na to, že mám predsa len trošku iný názor na hospodárenie Fondu detí a mládeže, predovšetkým v časti spravovania Hotelov mládeže Slovakia alebo hospodárenia hotelov, akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, kde podľa mojich informácií došlo až k 30-ročným prenájmom týchto hotelov a k prenájmom za ceny, ktoré nezodpovedajú trhovým hodnotám prenájmu, a zisk, ktorý z tohto prenájmu je a odráža sa v jednej položke hospodárenia fondu, je len 6 miliónov, ktoré idú ročne v prospech aktivít pre deti a mládež, myslím si, že je najvyšší čas, aby sa Národná rada seriózne zaoberala dokumentom, ktorý by jasne podal správu o hospodárení Fondu detí a mládeže za rok 1996. Preto navrhujem druhé uznesenie tohto znenia: Zaradiť na program marcového zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky bod s názvom "správa o činnosti a hospodárení Fondu detí a mládeže za rok 1996".

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť v rozprave?

 • Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o tridsiatom druhom bode programu za skončenú.

  Pán poslanec Halabrín, nech sa páči.

 • Ďakujem kolegom za pripomienky, ktoré tu boli prednesené. Skutočne, pán kolega Ftáčnik mal pravdu v tom, že práca, činnosť aj systém, ktorým začal Fond detí a mládeže pracovať v roku 1996, bol oveľa lepší ako v minulosti. A chcem aj z tohto miesta pochváliť vedenie rady Fondu detí a mládeže za prístup, s akým pristupovali pri plnení uznesení buď nášho výboru, alebo Národnej rady.

  Čo sa týka ďalšej pripomienky kolegu Ftáčnika, nemôžem s ňou súhlasiť, pretože minister Hudec neprideľoval finančné prostriedky od buka do buka, ako tu bolo povedané. Ja som sa pri požiadavke Fondu detí a mládeže, pri prerokovávaní tejto požiadavky na ministerstve kultúry s predstaviteľmi Fondu detí a mládeže zúčastnil. Minister chcel v prvom rade, aby začalo vydavateľstvo Smena, ktoré vydávalo tieto časopisy, hospodáriť tak, ako hospodáriť má. Nakoniec sa v roku 1996 aj ukázalo, že rekonštrukciou a určitými organizačnými zmenami tieto detské mládežnícke časopisy v porovnateľne vyššej kvalite začali vydávať prakticky s polovičnými výdavkami.

  Ku kolegovi Harachovi iba to, že prvý návrh, ktorý dal, som prečítal v mojom úvodnom slove. Je to uznesenie nášho výboru, nemôžem to prečítať...

 • Aby bolo predložené v marci, rozumieme, o čo ide.

  Ďakujem. Prosím spoločného spravodajcu výboru pána poslanca Halabrína, aby hlasovanie uvádzal. Nech sa páči.

 • Boli prakticky dva pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Dal ich kolega Harach. Prvý návrh, ktorý je prakticky totožný s uznesením výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, ktorý je gestorským výborom Fondu detí a mládeže a ktorý má trvalú pracovnú skupinu, čo dohliada a vykonáva pravidelný poslanecký prieskum, odporúčam Národnej rade neprijať.

 • Tak to pán poslanec Harach stiahne, ak je to totožné s návrhom výboru.

 • Hlasy v sále.

 • Budeme hlasovať o prvom uznesení. Nech sa páči, hlasujeme. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 27 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

  Teda toto uznesenie sme neprijali.

 • Druhý návrh pána poslanca Haracha - tieto povinnosti vyplývajú Fondu detí a mládeže i zo zákona, podľa ktorého je povinný predložiť správu o činnosti aj ročnú účtovnú závierku, takže odporúčam tento návrh schváliť.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať, ale keď to vyplýva zo zákona, neviem, či treba hlasovať.

 • Hlasy v sále.

 • Pán spoločný spravodajca odporúča prijať. Dobre, to je to isté. Nech sa páči. Pokoj, vážení.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 60 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Toto uznesenie sme prijali.

  Budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v znení doplnkov a zmien. Žiadne zmeny a doplnky neboli. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Navrhujem uznesenie, ktoré som...

 • Pán predsedajúci, chcela by som vás v mene poslaneckého klubu požiadať o 20-minútovú prestávku.

 • Už je neskoro, hlasovanie je rozbehnuté. Už sa hlasovalo. Hlasovalo sa o uzneseniach pána Haracha. Nech sa páči, pán poslanec Lauko.

 • Hlasy v sále.

 • Pokoj, vážení. Ale už bolo záverečné hlasovanie, lebo pán Harach dal návrhy.

  Nech sa páči, pán poslanec Lauko.

 • Pripájame sa k požiadavke poslaneckého klubu DÚ vzhľadom na to, že nebola prijatá jedna požiadavka pána poslanca Haracha, chceme sa poradiť, ako budeme hlasovať. Pripájam sa k požiadavke na 20-minútovú prestávku. Nerozprávajte, nezačalo sa ešte hlasovanie. Boli sme prihlásení hneď.

 • Akože nezačalo, keď pán poslanec dal návrhy a hlasovali sme už o dvoch bodoch.

 • Záverečné hlasovanie sa ešte nezačalo a dajte prestávku, pán predsedajúci.

 • Vážení, ste štyria, o čom sa chcete radiť? Nech sa páči, bude prestávka 20 minút. Neviem, o čom sa chcete radiť.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Prezentujme sa a budeme hlasovať.

  Pán spoločný spravodajca odporúča...

 • Odporúčam toto uznesenie prijať.

 • Prosím pánov poslancov, aby prišli do zasadacej miestnosti, budeme hlasovať. Bolo nás 74, neboli sme uznášaniaschopní. Ešte raz budeme hlasovať, lebo niektorí neboli v sále, o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako ho predniesol pán spoločný spravodajca. Odporúča ho prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 1997.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, podľa schváleného programu by mal teraz nasledovať návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení majetku Živeny. To je stiahnuté z programu.

  Dávam hlasovať o tom, či tento zákon sťahujeme z programu na návrh predkladateľa. Hlasujeme o stiahnutí návrhu tohto zákona, ktorý som prečítal. Odporúčam prijať stiahnutie z programu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme prijali.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pokračujeme t r i d - s i a t y m š t v r t ý m bodom programu, a to je

  návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Vaškoviča na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 488 a spoločnú správu výborov ako tlač 488a.

  Návrh zákona odôvodní pán poslanec Viliam Vaškovič. Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

  predložená novela, ktorou sa mení Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sleduje v podstate jediný cieľ, a to zvýšenie ochrany malých vyše 2,5 milióna vlastníkov na Slovensku.

  Väčšina navrhovaných zmien v predkladanej novele Obchodného zákonníka sa týka predovšetkým akciových spoločností, ktorých akcie sú v súlade so zákonom verejne obchodovateľné. Cieľom je skvalitnenie kapitálového trhu formou jeho väčšej transparentnosti zo strany emitenta, ochrany minoritného akcionára, veľmi dôležitej súčasti vstupu zahraničných portfóliových investorov a podpory úspešných primárnych emisií akcií a tiež nápravy nedostatkov spôsobených nie dostatočnou legislatívou, upravujúcou postavenie emitentov a veľkých investorov po ukončení prvej vlny kupónovej privatizácie.

  Cieľom novely teda nie je riešenie problematiky obchodných spoločností ako takých. Pozornosť sa zámerne sústredila len na akciové spoločnosti z pohľadu rozvoja kapitálového trhu. Súčasná etapa u emitentov verejne obchodovateľných akcií je totiž charakterizovaná vlnou prebratou majoritnými akcionármi s následným procesom transferovania zisku mimo týchto akciových spoločností. I preto sú ceny akcií na verejných trhoch nízke a neodrážajú ani z dlhodobejšieho hľadiska ich vnútornú hodnotu, a to napriek skutočnosti, že tieto spoločnosti prosperujú vo svojich výrobných i obchodných aktivitách. Cieľom nie je však zabraňovať prebratiam spoločností, ale zabrániť stratám minoritných akcionárov spôsobeným nekorektným správaním emitentov.

  Predkladaná novela Obchodného zákonníka reaguje na existujúce podmienky a súčasný stav postavenia a funkcií jednotlivých subjektov kapitálového trhu na Slovensku. Kupónová privatizácia totiž spôsobila nekonvenčný vznik najdôležitejších subjektov kapitálového trhu, emitentov akcií, kolektívnych investorov a drobných akcionárov. Práve korektná úprava kompetencií a právomocí takto vzniknutých subjektov, hoci z časového hľadiska až následne, je vari jednou z najdôležitejších priorít pri rozvoji kapitálového trhu v Slovenskej republike.

  Medzi najdôležitejšie zmeny možno zaradiť ustanovenia ochraňujúce malých akcionárov, predovšetkým v posilnení ich práv pri zvyšovaní a znižovaní základného imania, pri zvolávaní valného zhromaždenia a počas jeho rokovania. Veľmi dôležitou zmenou je tiež jasné a zrozumiteľné stanovenie inštitútu rozhodných dní, t. j. časové definovanie jednotlivých práv viažucich sa k akciám.

  Z hľadiska akciovej spoločnosti je dôležitý návrh zmeny týkajúci sa možnosti nadobúdania vlastných akcií podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Spresňuje sa a sprísňuje sa zodpovednosť za konanie predstavenstva ako štatutárneho orgánu.

  Navrhuje sa riešiť aj konflikt záujmov spojený s dohodami o spoločnom výkone hlasovacích práv.

  Vážené kolegyne, kolegovia, možno k tomuto návrhu budú rôzne všeobecné pripomienky, najmä dotýkajúce sa toho, že je to veľký zásah do Obchodného zákonníka, do jednej zo stabilných noriem. Ja zastávam iný názor. My nie sme postupne, evolučne sa vyvíjajúca spoločnosť. Toto je spoločnosť, kde bol na dlhé roky prerušený prirodzený vývoj a po roku 1990 tu prebieha transformácia, ktorá si podľa môjho názoru vyžaduje, žiaľ, časté zmeny zákonov, pretože nikto nie je takým veľkým géniom, aby sme tu od prvého momentu pripravili zákony, ktoré sú kompatibilné s Európskou úniou a dokonca vzhľadom aj na iné podmienky, v ktorých sa nachádzame, v niektorých prípadoch by to ani nebolo vhodné. Preto si myslím, že táto úprava nezasahuje základnú filozofiu Obchodného zákonníka, spresňuje tie časti, ktoré sa dotýkajú ochrany minoritných vlastníkov vo verejne obchodovateľných spoločnostiach.

  Dúfam, že tento zákon podporíte v mene 2,5 milióna občanov Slovenska.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Vaškovičovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca Stanislava Líšku, aby podal správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás vo svojom vystúpení oboznámil so spoločnou správou výborov o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Vaškoviča na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Vaškoviča na vydanie predmetného zákona, ktorým sa mení zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1144 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci po získaní stanoviska vlády Slovenskej republiky.

  Súčasne určil ako príslušný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady s tým, že skoordinované stanoviská výborov Národnej rady sa premietnu v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu a výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie neprijali uznesenie o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Vaškoviča na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci vyslovili súhlas s návrhom zákona bez pripomienok a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Vaškoviča na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, schváliť v predloženom znení.

  Vážený pán predsedajúci, toľko spoločná správa.

  Prosím, aby ste otvorili k predmetnej novele Obchodného zákonníka rozpravu.

 • Ďakujem poslancovi Líškovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcu výborov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tridsiatom štvrtom bode programu. Do rozpravy je prihlásený pán poslanec Rosival. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni,

  dovolím si podať 3 pozmeňujúce návrhy k návrhu zákona, ktorý práve prerokúvame a ktorý podal pán poslanec Viliam Vaškovič. Týmito 3 pozmeňujúcimi návrhmi sa rešpektujú pripomienky, ktoré mala vláda Slovenskej republiky k predloženému návrhu.

  V prvej pripomienke navrhujem vypustiť bod číslo 1.

  V druhej pripomienke navrhujem spresniť a doplniť pôvodný bod číslo 15. Nové znenie bodu 15 bude takéto: V § 184 ods. 3 sa na konci pripája tento text: "Pri spoločnosti s akciami na majiteľa, ktoré sú verejne obchodovateľné, je predstavenstvo povinné zabezpečiť oznámenie o konaní valného zhromaždenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky a v celoštátne distribuovanej periodickej tlači, denníku určenom stanovami, a to formou dostatočne zreteľného plošného oznámenia. Pri mimoriadnom valnom zhromaždení sa uvedená 30-dňová lehota skracuje na 15 dní." Týmto návrhom, ako som povedal, sa spresňuje a doplňuje pôvodný bod 15 v zmysle pripomienok vlády.

  Tretí pozmeňujúci návrh sa týka bodu 22, z ktorého navrhujem vynechať prvú vetu a nové znenie bodu 22 bude nasledujúce: V § 194 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: "Členovia predstavenstva zodpovedajú za škodu, ktorú spoločnosti spôsobili porušením právnych povinností spoločne a nerozdielne. Zmluva medzi spoločnosťou a členom predstavenstva alebo ustanovenie stanov vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva za škodu sú neplatné. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili spoločnosti plnením pokynov valného zhromaždenia, pokiaľ aspoň jeden člen predstavenstva valné zhromaždenie na nevhodnosť pokynu upozornil a požiadal o zapísanie protestu do zápisu z valného zhromaždenia a valné zhromaždenie na nevhodnom pokyne trvalo. To neplatí, ak je pokyn valného zhromaždenia v rozpore so zákonom."

  Vážené dámy a páni, pretože ide o zohľadnenie pripomienok vlády, dovoľujem si vás požiadať, aby ste tieto pozmeňujúce návrhy podporili.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy, keďže nemám písomné prihlášky?

 • Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o tridsiatom štvrtom bode programu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť pán poslanec Vaškovič?

 • Ďakujem. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov pán poslanec Líška? Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni,

  pán predkladateľ sa vo svojej novele, tak ako to už uviedol v uvádzacom slove, dotýka pomerne dôležitej časti Obchodného zákonníka týkajúcej sa dielu 5, a to konkrétne akciových spoločností (tento diel pozostáva z § 154 až po § 220). Novela sa dotýka celkove 24 paragrafov v 30 bodoch, ak neberiem do úvahy článok II a článok III, kde sa hovorí jednak o prechodných ustanoveniach, pomerne obsiahlych, ako aj o navrhovanej účinnosti samotnej novely.

  Návrh obsahuje v istých čiastkových bodoch niektoré pozitívne prvky, obsahuje však aj negatívne prvky. Treba zobrať a beriem do úvahy ako spravodajca, pochopiteľne, aj stanovisko vlády. K pozitívnym prvkom by som azda zaradil nový § 156a, ktorý sa týka rozhodného dňa, ako aj bod 21, ktorý sa týka § 191 ods. 3, tzv. blokovacieho paragrafu, čo sa týka nakladania s majetkom akciovej spoločnosti, prípadne zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia, na programe ktorého je odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady, ako aj povedzme vymedzenie zodpovednosti predstavenstva voči spoločnosti v § 194.

  K tým obsahovým prvkom samotnej novely, o ktorých je možné pochybovať a diskutovať, patria isté nie celkom vyargumentované body, a to ani v dôvodovej správe a ani v samotnom znení predloženého návrhu, týkajúce sa napríklad povinnosti notárskych osvedčení v prípade konania valných zhromaždení, na programe ktorých sú body, pri ktorých je nevyhnutne potrebná - a vyžaduje sa už v terajšej dikcii Obchodného zákonníka - prítomnosť notára, a to znamená, že sa vypracúva notárska zápisnica, v ktorej je notár povinný osvedčiť celý priebeh valného zhromaždenia.

  Nie celkom jasné, možno aj trošku nelogické je znenie v bode 12, kde sa hovorí o znížení kvóra na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia z 10 % na 5 %, a pritom sa vlastne toto posudzuje vtedy, keď už žiadosť došla od 10-percentného akcionára. Nepokladám to za dostatočne vyargumentované a logické, keď už žiadosť došla od 10-percentného akcionára, aby sa následne hovorilo o tom, že stačilo vlastne na túto žiadosť 5 % hlasov akcionárov.

  Ďalej neviem, prečo sa znižuje lehota pre mimoriadne valné zhromaždenie zo 45 na 30 dní. Chýba tam v návrhu náležité odôvodnenie.

  Takisto, aj keď už hovoríme o ochrane akcionárov, z návrhu nie je celkom dobre zrejmé, prečo valné zhromaždenie je povinné prerokovať takýto bod, o ktorý požiadal minoritný akcionár. Už podľa terajšej dikcie Obchodného zákonníka sa hovorí asi v tom zmysle, že predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s navrhovaným programom, ak požiada o to 10-percentný akcionár. Ak je povinné zvolať, to znamená, že musí v tomto úkone navrhnúť aj program. Tento program, keď už je valné zhromaždenie zvolané, môže meniť a dopĺňať len so súhlasom všetkých akcionárov, ak teda nebol nejaký bod zahrnutý do pôvodného návrhu programu.

  Predstavenstvo musí zabezpečiť konanie mimoriadneho valného zhromaždenia - to je v ďalšom bode 15 - v denníku s celoštátnou pôsobnosťou. Takéto vymedzenie "určenom stanovami", neviem, čo to je "určenom stanovami", či predkladateľ mal na mysli konkrétny denník, napríklad Národnú obrodu. Zrejme stanovy ako také nebudú definovať a nedefinujú konkrétny denník, pretože musia počítať s tým, že - aj čo sa týka vydávania periodickej tlače -, dochádza k istému pohybu, niektoré tituly zanikajú, niektoré vznikajú, zrejme nie je možné viazať to na istý konkrétny denník. Záležitosť Obchodného vestníka, tak ako to navrhuje vláda, je, pochopiteľne, niečo celkom iné.

  V bode 17 takisto pán predkladateľ hovorí o výpise z evidencie emitenta. Nepokladám to za celkom presnú formuláciu. Skôr zrejme mal na mysli výpis z účtu v Stredisku cenných papierov, a nie evidenciu emitenta ako takého.

  Tých bodov, o ktorých by bolo z môjho pohľadu možné diskutovať a možno prácne zlepšovať priamo tu v pléne, by sa našlo ešte viac.

  Chcem teda na záver svojho záverečného slova povedať, že návrh novely ako celok s ohľadom na stanovisko vlády (a tu by som si dovolil poopraviť pána Rosivala), ktorá odmietla návrh novely ako celok, aj keď ste sa pokúsili o isté čiastkové zlepšenia v troch pozmeňujúcich návrhoch, teda berúc do úvahy stanovisko vlády, nebudem ctenej snemovni odporúčať na schválenie. Preto myslím, že by bolo z mojej strany nekorektné voči kolegovi Vaškovičovi, aby sme tu obsiahlo rozoberali a zlepšovali jednotlivé body novely a v konečnom dôsledku možno ponechali z jeho návrhu len žalostné torzo, aby sme ho nakoniec aj tak možno podľa mienky a vôle členov snemovne neschválili ako celok.

  Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca Líšku, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy.

  Pán Duka-Zólyomi, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V mene klubu poslancov Maďarskej koalície pred záverečným hlasovaním žiadam 20-minútovú prestávku.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Benčík.

 • Ďakujem. Choďte sa poradiť. Pán Tibor Cabaj, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, súhlasím s tým návrhom na prestávku, ale dávam procedurálny návrh, aby sme potom pokračovali do 20.00 hodiny.

 • Ďakujem. Dávam hlasovať o tom, že budeme pokračovať do 20.00 hodiny. To je procedurálny návrh.

 • Prezentovalo sa 73 poslancov.

 • Prosím skrutátorov, aby spočítali, koľko je ľudí v sále.

  Páni, tak sa nepracuje. Ešte raz sa budeme prezentovať a budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Prezentovalo sa 71 poslancov.

 • Nie sme uznášaniaschopní. Prestávka bude 10 minút. Po prestávke sa stretneme a budeme hlasovať znova.

 • Hlasy v sále.

 • Desať minút stačí, veď je to váš návrh, tak o čom sa chcete radiť?

 • Po prestávke.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, zaujmite svoje miesta v rokovacej sále. Kluby sa poradili.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca Líšku, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy a výsledkov z rozpravy.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  V rozprave vystúpil len jeden poslanec, pán poslanec Rosival, ktorý predložil tri pozmeňujúce návrhy. V prvom pozmeňujúcom návrhu navrhol vypustiť bod číslo 1 predloženej novely. Prijatím tohto pozmeňujúceho návrhu sa vlastne vraciame k terajšiemu platnému právnemu stavu v § 13 ods. 2 Obchodného zákonníka. Tento pozmeňujúci návrh je možné prijať, a preto ho odporúčam prijať.

 • Budeme hlasovať. Pán spoločný spravodajca odporúča tento pozmeňujúci návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 69 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

 • V druhom pozmeňujúcom návrhu pán poslanec Rosival reagoval čiastočne na pripomienku vlády týkajúcu sa zverejňovania alebo oznamovania konania valného zhromaždenia, ale nad rámec návrhu alebo stanoviska vlády navrhuje aj skrátenie stanovej lehoty, preto tento pozmeňujúci návrh odporúčam neprijať.

 • Ďakujem. Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Rosivala pán spoločný spravodajca odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 23 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh pána poslanca Rosivala sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • V treťom pozmeňujúcom návrhu pán poslanec navrhol vypustiť z bodu 22 návrhu novely prvú vetu, zvyšok tohto bodu nebudem opakovane čítať, pretože ho pán poslanec predniesol v navrhovanom znení. Tento pozmeňujúci návrh takisto odporúčam neprijať.

 • Tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Rosivala pán spoločný spravodajca neodporúča prijať. Nech sa páči, budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov. Za návrh hlasovalo 25 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci, to boli všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré odzneli v rozprave. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Odporúčam ho neprijať.

 • Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prosím, prezentujte sa. Budeme hlasovať. Pán spoločný spravodajca odporúča návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 22 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme neschválili návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Vaškoviča na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať

  návrhom na voľbu sudcov Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 570, v ktorej máte predložený aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister spravodlivosti Slovenskej republiky pán Jozef Liščák. Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som uviedol návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky.

  Materiál, ktorý predkladám, sleduje niekoľko cieľov. V prvom rade je motivovaný snahou umožniť sudcom, ktorým v januári 1997 uplynie štvorročné volebné obdobie, plynulé pokračovanie vo výkone sudcovskej funkcie. Ide o skupinu sudcov, ktorí boli ako prví zvolení Národnou radou Slovenskej republiky po prijatí Ústavy Slovenskej republiky na štyri roky. Cieľom štvorročného volebného obdobia je preveriť odbornú a morálnu spôsobilosť na výkon funkcie sudcu. Sudcovia navrhovaní na voľbu do funkcie bez časového obmedzenia boli hodnotení podľa metodiky hodnotenia sudcov zvolených na štyri roky, ktorú v júni tohto roku informatívne prerokovala vláda Slovenskej republiky.

  Vyjadrenia príslušných predsedov súdov a predsedov odvolacích senátov, ktoré rozhodovali o odvolaniach voči rozhodnutiam sudcov, ako aj vyjadrenia menovaného k hodnoteniu boli zhrnuté do tzv. hodnotiacich hárkov. Takýmto spôsobom bolo možné získať obraz o práci sudcu počas štyroch rokov výkonu sudcovskej funkcie.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí schválila návrhy na voľbu 73 sudcov, ktorým 21. 1. 1997 uplynie štvorročné volebné obdobie, a navrhuje ich na voľbu bez časového obmedzenia.

  Predkladaný materiál obsahuje tiež návrh na zvolenie 30 kandidátov do funkcie sudcu na štyri roky. Všetci spĺňajú odborné a morálne predpoklady stanovené zákonom na funkciu sudcov. 23 kandidátov vykonávalo čakateľskú prax na súde. Ide o adeptov pripravených na výkon sudcovskej činnosti. Ďalší kandidáti majú niekoľkoročnú sudcovskú, notársku, prokurátorskú alebo advokátsku prax, profesijne sú stále v kontakte s činnosťou súdov. V prípade ich zvolenia do funkcie sudcu sa od 1. 1. 1997 počíta s ich pridelením prevažne na novokonštituované súdy.

  K 31. 10. 1996 vykonáva funkciu sudcu v skutočnosti 1 067 sudcov krajských a okresných súdov, 24 sudcov je dlhodobo mimo výkonu sudcovskej funkcie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, výkonu základnej vojenskej služby, výkonu verejnej funkcie a podobne. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch i tento rok je pomerne vysoký úbytok sudcov. Na porovnanie - v tomto roku bolo zvolených celkove 74 nových sudcov a sudcovská funkcia zanikla 31 sudcom. Úbytok v najbližšom období predstavuje spolu 45 sudcov.

  Zmeny, ktoré prinieslo so sebou nové územnosprávne usporiadanie Slovenskej republiky a s tým spojená nová organizácia súdnictva, kladú zvýšené nároky na personálne obsadenie súdov. Od 1. 1. 1997, ako viete, vznikne päť nových krajských a 13 nových okresných súdov. Na niektorých z týchto súdov sa počíta s pridelením sudcov, ktorých návrhy na voľbu predkladám.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, z uvedených dôvodov odporúčam návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky akceptovať a schváliť.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi Liščákovi.

  Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím povereného člena výboru poslanca Roberta Fica, ale ak tu nie je, tak predsedu výboru, aby podal informáciu o výsledkoch prerokovania návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážený pán minister, vážená Národná rada,

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky, tlač 570 a

  1. súhlasí s návrhom na voľbu sudcov Slovenskej republiky, tlač 570, s tým, aby informáciu o výsledku prerokovania návrhu v ústavnoprávnom výbore uviedol poverený člen ústavnoprávneho výboru;

  2. odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky zaradila na program ešte tejto schôdze, tak ako som to uviedol v rámci poobedňajšieho rokovania.

  Zároveň bolo uložené predsedovi výboru, aby informoval o tomto uznesení Národnú radu Slovenskej republiky.

  To je všetko, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pánu poslancovi Brňákovi.

  Vážené poslankyne, poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Zatiaľ nemám ani jednu prihlášku. Hlási sa niekto? Pán poslanec Fogaš, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem tu z miesta vyjadriť, že predložený návrh v plnom rozsahu plne podporujem, ale mám jednu otázku. Chcem sa spýtať pána ministra, koľkým sudcom uplynula štvorročná lehota, koľkí z tohto počtu nie sú predložení a aké sú dôvody, prečo neboli predložení už aj vzhľadom na stav, ktorí ste povedali, že v justícii je. Dôvody tam nie sú uvedené.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Chce sa k tomu vyjadriť pán minister? Nech sa páči, pán minister.

 • Ak dovolíte, vážené pani poslankyne, páni poslanci, očakával som takúto otázku. Skutočne tých sudcov, ktorí naplnili štvorročné obdobie, je viac, je ich 94. Vláda osobitným uznesením schválila takzvané hodnotiace hárky a v týchto hárkoch sa mohli vyjadrovať predsedovia krajských a okresných súdov, priami kolegovia, ak mal niekto nejaké pripomienky ku konkrétnemu sudcovi. Chcel by som zdôrazniť, že pri tých 12 návrhoch došlo k tomu, že nie všetky hodnotiace hárky boli úplné. Tieto treba doplniť o ďalšie požiadavky, ktoré sú stanovené vládou, a to z hľadiska odborného a morálneho. Čiže nič iného sa nedeje, len to, že musíme doplniť hodnotenie týchto 12 sudcov. Stačí?

 • Ďakujem pánu ministrovi. Ešte pán poslanec Fogaš.

 • Mám len doplňujúcu otázku, či s týmito ľuďmi, ktorí štyri roky pôsobili v justícii, sa počíta niekde na nejakých iných miestach, povedzme nie sudcovských, keďže ste naznačili, že sú nejaké výhrady voči nim, teda konkrétne ste nepovedali, ale nejaké že sú, teda či budú využití práve preto, že majú štvorročnú prax.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže nikto nie je do rozpravy prihlásený, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce sa vyjadriť pán minister Liščák?

 • Nie. Žiada si záverečné slovo pán poslanec Brňák?

 • Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu návrhu uznesenia tohto znenia: Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 35 ods. 1 a § 38 ods. 1 zákona číslo 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov volí sudcov Slovenskej republiky, ako sú uvedení v tlači 570.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky navrhované uznesenie, ktorým zvolila 103 sudcov Slovenskej republiky, schválila.

  Ďakujem vám, dobrú noc, dovidenia.

  Zajtra začíname rokovanie o 9.00 hodine.